Sony | SLT-A57 | Sony SLT-A57 SLT-A57 Kun kabinet (der medfølger intet objektiv) Betjeningsvejledning

4-420-758-32(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Klargøring af kameraet
Optagelse og visning af
billeder
α Håndbog
Sådan optages billeder
tilpasset dit motiv
Brug af optagefunktionen
A-fatning
Sådan anvendes
afspilningsfunktionerne
Funktionsliste
Visning af billeder på en
computer
Andet
Avanceret betjening
Indeks
SLT-A57
©2012 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende
handlinger
................................................................. 9
Dette afsnit indeholder de grundlæggende oplysninger om betjening af
kameraet.
Indholdet i afsnittet "Grundlæggende handlinger" er det samme som i den
medfølgende Betjeningsvejledning.
Bemærkninger om brug af kameraet ............................... 10
Klargøring af kameraet
Kontrol af de medfølgende elementer ............................. 12
Identificering af dele ........................................................ 13
Opladning af batterienheden ............................................ 19
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges
separat) ........................................................................ 21
Montering af et objektiv .................................................. 24
Sådan tændes kameraet og indstilles uret ........................ 27
Før optagelse ................................................................... 29
Justering af søgerens skarphed (justering af dioptrier)...... 29
Sådan holdes kameraet korrekt .................................. 29
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder .................................................. 31
Optagelse af film ............................................................. 33
Afspilning af billeder ....................................................... 34
Sletning af billeder (slet) ................................................. 35
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
Justering af LCD-skærmens vinkel ................................. 36
Sådan optages med forskellige optagetilstande ............... 37
Bedste auto ...................................................... 38
Valg af motiv ..................................................... 39
Panorering/
3D-panorering ........................... 40
Kontinuerlig prioritets-AE-tilstand .................... 41
Brug af optagefunktionen
Brug af blitz ..................................................................... 42
Justering af lysstyrken på billedet ................................... 44
2
Sådan indstilles fremføringsmetoden ................. 45
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) .............. 46
Billedstørrelse .................................................................. 47
Billedformat ............................................................... 47
Panorering: Størrelse .................................................. 47
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder ..................................................... 49
Skift til visning af billedlisten ......................................... 50
Visning af billeder på en tv-skærm ................................. 51
Funktionsliste
Funktioner, som kan betjenes med knapperne/tænd-slukknap ............................................................................. 52
Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) ................. 53
Funktioner, som kan vælges med Fn-knappen (Funktion)
..................................................................................... 54
Funktioner, der vælges med MENU-knappen ................. 56
Brug af kameraets guidefunktion .................................... 63
Indbygget guide .......................................................... 63
Tip til optagelse .......................................................... 63
Visning af billeder på en computer
Brug med din computer ................................................... 65
Brug af softwaren ............................................................ 67
Metodevalg for oprettelse af filmdisk ............................. 70
Andet
Liste over ikoner på skærmen ......................................... 73
Tilgængelige funktioner for hver optagetilstand ............. 76
Tilgængelige blitztilstande .............................................. 77
Avanceret
betjening
............................................................... 78
Dette afsnit indeholder yderligere oplysninger om kameraet.
Klargøring
Indstilling af kameraet ..................................................... 79
Sådan fjernes øjestykket ............................................. 79
Skærmen, som vises for optagetilstand ........................... 80
Valg af skærmtilstand ................................................ 80
3
Histogram ................................................................... 81
Digital niveaumåling .................................................. 82
Overvågning af motivet gennem objektivet uden
visning af effekter ........................................... 82
Liste over ikoner i søgertilstand ................................. 83
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser ........ 85
Indikator for advarsel om kamerarystelse .................. 85
Brug af SteadyShot-funktionen .................................. 85
Brug af kamerastativ .................................................. 86
Optagelse
Valg af skærmtilstand ...................................................... 87
Intelligent auto/ Blitz fra ................................. 87
Bedste auto ........................................................ 87
Valg af motiv ..................................................... 88
Panorering/
3D-panorering ........................... 90
Kontinuerlig prioritet - AE-tilstand ................... 92
Auto programmeret ................................................ 93
Blændeprioritet ...................................................... 94
Lukkerhast.prior. .................................................... 96
Manuel eksp. .......................................................... 98
BULB ..................................................................... 99
Indstilling af filmoptagelse ............................................ 102
Sådan optager du film nemt ..................................... 102
Digitalt zoom ............................................................ 103
Optagelse af film med lukkerhastigheden og blænden
justeret ............................................................. 104
Filformat ................................................................... 105
Optageindstilling ...................................................... 105
Lydoptagelse ............................................................ 107
Justering af fokus ........................................................... 108
Autofokus ................................................................. 108
Fokuslås .................................................................... 110
Autofokusmetode ..................................................... 111
AF-område ............................................................... 112
AF-lampen ................................................................ 113
Genstandssporing ..................................................... 113
Manuel fokusering ................................................... 115
Farvefokus ................................................................ 116
4
Fokusforstørrelse ...................................................... 116
Registrering af ansigter ................................................. 118
Ansigtsregistrering ................................................... 118
Ansigtsregistrering ................................................... 119
Auto. port.mark. ....................................................... 120
Smiludløser .............................................................. 121
Justering af lysstyrken på billedet ................................. 123
AE-lås ....................................................................... 123
Lysmålermetode ....................................................... 124
Blitzkompens. ........................................................... 124
Blitzkontrol .............................................................. 125
Blitzen ........................................................................... 127
Trådløs blitz ............................................................. 128
Indstilling af ISO ........................................................... 129
Støjreduktion af flere billeder .................................. 129
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde) .................................................................... 130
D-områdeopt. ........................................................... 130
Auto HDR ................................................................ 131
Indstilling af billedbehandling ....................................... 133
Billedeffekt ............................................................... 133
Kreativ indst. ............................................................ 134
Justering af farvenuancerne (hvidbalance) .................... 136
Skærmbilledet for finjustering af farver ................... 137
Farvetemp./Farvefilter .............................................. 138
Tilpasset hvidbalance ............................................... 138
Forstørrer billeder med større skala end optisk zoom
(ZOOM) ................................................................... 140
Sådan indstilles fremføringsmetoden ............... 143
Optagelse af et enkelt billede ................................... 143
Kont. optagelse ......................................................... 143
Selvudløser ............................................................... 144
Bracket: Kont./Enkelt bracket .................................. 144
Hv.b.bracketing ........................................................ 146
Fjernbetjening .......................................................... 146
5
Afspilning
Skærmen, som vises for afspilningtilstand .................... 148
Sådan skiftes skærmen under afspilning .................. 148
Liste over ikoner på histogramvisningen ................. 148
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne ...................... 150
Rotation af et billede ................................................ 150
Visningstilstand ........................................................ 150
Diasshow .................................................................. 151
Vis afspilning ........................................................... 151
Se panoramabilleder igennem .................................. 152
Beskyttelse af billeder (beskyt) ..................................... 153
Sletning af billeder (slet) ............................................... 154
Slet (Flere billeder) .................................................. 154
Sletning af alle billeder eller film i samme
visningstilstand................................................. 155
Om afspilning på et tv ................................................... 156
3D-visning ................................................................ 156
Brug af "BRAVIA" Sync ......................................... 156
Kameraopsætning
Angivelse af billedformat og -kvalitet ........................... 158
Format ...................................................................... 158
Kvalitet ..................................................................... 158
Indstilling af kameraets øvrige funktioner .................... 160
Lang eksp.SR ........................................................... 160
Høj ISO SR .............................................................. 160
Farverum .................................................................. 161
Udløser u/obj. ........................................................... 161
Gitterlinje ................................................................. 162
Autovisning .............................................................. 162
AEL-knapfunktion ................................................... 162
ISO-knap .................................................................. 163
Visningsknap ............................................................ 163
Elektronisk udløserfrontknap ................................... 164
LCD-lysstyrke .......................................................... 164
Søgerlysstyrke .......................................................... 165
Økotilstand ............................................................... 165
Strømbesparelse ....................................................... 165
6
FINDER/LCD-indstil. .............................................. 166
Objektivkompensation ................................................... 167
Objektivkompensation: Periferiskygge .................... 167
Objektivkompensation: Kromfejl ............................. 167
Objektivkompensation: Forvrængning ..................... 167
Indstilling af metoden til optagelse på et
hukommelseskort ................................................168
Formater ................................................................... 168
Filnummer ................................................................ 168
Mappenavn ............................................................... 168
Vælg REC-mappe .................................................... 169
Ny mappe ................................................................. 169
Gendan billed-db. ..................................................... 170
Overførselsindst. ...................................................... 170
Nulstilling til standard ................................................... 172
Bekræftelse af versionen af kameraet ............................ 176
Computer
Tilslutning af kameraet til computeren ......................... 177
Indstilling af USB-forbindelse ................................. 177
Tilslutning til computeren ........................................ 177
Import af billeder til computeren (Windows) .......... 178
Import af billeder til computeren (Mac) ................... 179
Sletning af USB-forbindelse .................................... 180
Oprettelse af filmdisk .................................................... 181
Oprettelse af en disk med høj billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk) ..................................... 181
Sådan opretter du en disk med standardbilledkvalitet
(STD) ............................................................... 182
Diske, du kan bruge med "PlayMemories Home" ........183
Udskrive
Angivelse af DPOF ....................................................... 184
Datomærke ............................................................... 184
Rengøring
Rengøring af kamera og objektiv .................................. 185
Rengøring af billedsensoren .......................................... 186
7
Fejlfinding/andet
Fejlfinding ..................................................................... 189
Advarselsmeddelelser .................................................... 198
Forsigtig ......................................................................... 200
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder .................. 203
AVCHD-format ............................................................. 204
3D-optagelser ................................................................ 205
Hukommelseskort .......................................................... 206
Batterienhed/batterioplader ........................................... 208
Licensen ......................................................................... 210
Indeks ............................................................................ 211
8
Grundlæggende handlinger
Indholdet i afsnittet "Grundlæggende handlinger"
er det samme som i den medfølgende
Betjeningsvejledning. Dette afsnit indeholder de
grundlæggende oplysninger om betjening af
kameraet. Se under "Avanceret betjening" (side 78)
for at kunne bruge kameraet mere effektivt.
9
Bemærkninger om brug af kameraet
Fremgangsmåde ved optagelse
• Dette kamera har 2 tilstande til
overvågning af motiver: LCD-skærmens
tilstand, der benytter LCD-skærmen, og
søgertilstanden, der benytter søgeren.
• Det optagne billede kan være anderledes
end det billede, du overvågede før
optagelsen.
Bemærkninger om funktionerne
følger med kameraet
• Du kan tjekke, om det er en 1080 60ikompatibel enhed eller en 1080 50ikompatibel enhed ved at kontrollere
mærkerne nederst på kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
• Dette kamera er kompatibelt med film i
1080 60p- eller 50p-format. I modsætning
til hidtidige standardoptagetilstande, som
optager i linjespringstilstand, optager
dette kamera ved hjælp af en progressiv
metode. Dette øger opløsningen og giver
et mere jævnt og virkelighedstro billede.
• Du vil muligvis kunne føle ubehagelige
symptomer såsom trætte øjne, kvalme
eller træthed, mens du ser på 3D-billeder,
der er optaget med kameraet på 3Dkompatible skærme. Når du ser på 3Dbilleder, anbefaler vi, at du med jævne
mellemrum tager en pause. Mærk selv
efter, om og hvad du har behov for af
pauser, da det er forskelligt fra person til
person. Hvis du føler dig dårlig, skal du
holde op med at kigge på 3D-billeder og
om nødvendigt kontakte en læge. Se også
betjeningsvejledningen til den tilsluttede
enhed eller den software, der bruges
sammen med kameraet. Børns øjne er
altid mere sårbare (især børn under 6 år).
Tal med en ekspert såsom en børnelæge
eller en øjenlæge, før du tillader et barn at
kigge på 3D-billeder. Sørg for, at dine
børn følger nedenstående forholdsregler.
10
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
den elektroniske søger, objektivet og
billedsensoren
• LCD-skærmen og den elektroniske søger
er fremstillet med ekstremt præcis
højteknologi, så mere end 99,99 % af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller lyse
punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
• Hold ikke kameraet ved at tage fat i
LCD-skærmen.
• Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag
ikke med kameraet mod solen i længere
tid ad gangen. Den interne mekanisme
kan blive beskadiget. Hvis sollyset
fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand.
• Der er en magnet på bagsiden og rundt
om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget,
der let påvirkes af en magnet såsom en
floppydisk eller et kreditkort, komme i
nærheden i LCD-skærmen.
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er
ikke en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet i kolde omgivelser, kan
skærmen blive kortvarigt mørk. Når
kameraet opvarmes, fungerer skærmen
normalt.
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om optagelse i
længere tid
• Når du optager i længere tid ad gangen,
vil kameraets temperatur stige. Hvis
temperaturen når op over et bestemt
niveau, vises symbolet
på skærmen,
og kameraet slukkes automatisk. Hvis
kameraet slukkes, skal du lade det være
slukket i 10 minutter eller mere for at
lade temperaturen inde i kameraet falde
til et sikkert niveau.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
stiger temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten forringes. Det anbefales,
at du venter, indtil kameraets temperatur
er faldet, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive varm.
Dette er ikke en funktionsfejl.
Bemærkninger om import af AVCHD
til en computer
Når du importerer AVCHD-film til en
computer, skal du til Windows-computere
bruge "PlayMemories Home"-softwaren på
cd-rommen (medfølger).
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med følgende enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke
understøtter High Profile
– Enheder, der er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Film, der optages i MP4format med dette kamera, kan derfor ikke
afspilles på andre enheder end dem, der
understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på
kompatible enheder i AVCHD-format.
Dvd-baserede afspillere eller optagere
kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet,
da de er inkompatible med AVCHD-
formatet. Dvd-baserede afspillere eller
optagere vil desuden muligvis ikke kunne
skubbe diske i HD-billedkvalitet ud.
• 1080 60p/50p-film kan kun afspilles på
kompatible enheder.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette kamera.
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne betjeningsvejledning
Data, som vedrører ydelse og specifikationer,
er angivet ud fra følgende betingelser,
medmindre andet er angivet i denne
betjeningsvejledning: ved en almindelig
omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug
af en batterienhed, der er blevet opladet i
omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen
slukkede.
Modelnavn
Denne vejledning dækker flere modeller,
som kommer med forskellige objektiver.
Modelnavnet varierer afhængigt af det
medfølgende objektiv. Tilgængeligheden af
en model varierer afhængigt af lande/regioner.
Modelnavn
Objektiv
SLT-A57
–
SLT-A57K
DT18-55 mm
SLT-A57M
DT18-135 mm
SLT-A57Y
DT18-55 mm og
DT55-200 mm
11
Klargøring af kameraet
Kontrol af de medfølgende elementer
Start med at kontrollere modelnavnet på dit kamera (side 11). Det medfølgende
tilbehør varierer afhængigt af modellen.
Tallet i parentes angiver antal dele.
Almindeligt tilbehør
• Kamera (1)
• BC-VM10A Batterioplader (1)
• Netledning (1)* (medfølger ikke
i USA og Canada)
* Der kan leveres flere strømledninger
med kamera. Brug det, som er relevant
for dit land/område.
• Genopladelig batterienhed
NP-FM500H (1)
• USB-kabel (1)
• Kameradæksel (1) (fastgjort på
kameraet)
• Øjestykke (1) (fastgjort på
kameraet)
• Cd-rom (1)
– Programsoftware til α-kamera
– α Håndbog (denne vejledning)
• Betjeningsvejledning (1)
SLT-A57K
• DT18-55mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Beskyttelseslåg (1)
SLT-A57M
• DT18-135 mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Objektivdæksel, bag (1)/
Modlysblænder (1)
SLT-A57Y
• Skulderrem (1)
12
• DT18-55mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Beskyttelseslåg (1)
• DT55-200mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Objektivdæksel, bag (1)/
Modlysblænder (1)
Identificering af dele
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
Klargøring af kameraet
A Udløserknap (31)
L Funktionsvælger (37)
B Tænd/sluk-kontakt (27)
M
C Kontrolhjul (94, 96, 98)
N Monteringsindeks (24)
D Sensor til fjernbetjening (146)
O Udløserknap til objektiv (25)
E Selvudløser (144)
P Knap til fokuseringsfunktion
F Objektivkontakter*
G Spejl*
H Knap til eksempelvisning (96)/
Fokussøger-knappen (116)
I Fatning
J Indbygget blitz* (42, 127)
K Mikrofon** (107)
(Pop op-blitz)-knap (42, 127)
(108, 115)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
** Afdæk ikke denne del
under optagelse af film.
I så fald kan dette medføre
støj eller reducere
lydstyrken.
13
Identificering af dele
Bagside
A Okularsensorer (79)
H Kontrolknap v/V/b/B/
DISP (Skærm) (46, 148)/
WB (Hvidbalance) (136)/
(Fremføring) (45, 143)/
(Billedeffekt) (133)
B Søger*
• Når du kigger i søgeren,
aktiveres søgertilstanden, og
når du fjerner ansigtet fra
søgeren, ændres skærmtilstanden
tilbage til LCD-skærmtilstand.
I Kontrolknap (Enter)/
AF-knap (112)/
Genstandssøgningsknap (113)
C Hjul til indstilling af dioptrien
(29)
J
(Indbygget guide)-knap (63)
Ved visning: (Slet)-knap (35)
E Lyssensor (164)
K
(Afspilning)-knap (34)
F Øjestykke (79)
* Undgå at berøre denne del
direkte.
D LCD-skærm (73, 83, 148)
G Ved fotografering:
Fn (Funktion)-knap (53, 54)
Ved visning:
(Billedrotation)-knap (150)
14
Identificering af dele
Overside
Klargøring af kameraet
A Tilbehørssko med autolås (128)
B MENU-knap (56)
C MOVIE-knap (33, 102)
D FINDER/LCD-knap (166)
E
(Eksponering)-knap (44)
I Ved fotografering:
AEL (AE-lås)-knap (123, 162)/
AV (blændeværdi)-knap (98)
Ved visning:
(Zoom ud)-knap (49)/
(Billedindeks)-knap (50)
F ISO-knap (129, 163)
G Markering af
billedsensorens placering (110)
H Ved fotografering:
ZOOM-knap (140)
Ved visning:
(Zoom ind)-knap (49)
15
Identificering af dele
Sider/bund
A Kroge til skulderrem
• Fastgør begge ender af remmen
på kameraet.
C Højttaler
D DC IN-terminal
• Ved tilslutning af AC-PW10AMAC-adapteren (sælges separat)
til kameraet skal kameraet
slukkes, og derefter skal stikket
til AC-adapteren tilsluttes
DC IN-terminalen på kameraet.
E Mikrofonstik
• Når en ekstern mikrofon
tilsluttes, slukkes den interne
mikrofon automatisk. Når den
eksterne mikrofon er af typen,
der tilsluttes en strømforsyning,
får mikrofonen strøm via
kameraet.
B REMOTE-terminal
• Ved tilslutning af RM-L1AM
fjernbetjening (sælges separat)
til kameraet indsættes
fjernbetjening-stikket i
REMOTE-terminalen, så
markøren på stikket passer til
markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at
ledningen på fjernbetjening
vender fremad.
16
F HDMI-miniterminal (51, 156)
G
(USB)-terminal (177)
H Aktivitetslampe (22)
I Indføringsrille til
hukommelseskort (21)
Identificering af dele
J Dæksel til hukommelseskort
(21)
K Indføringsrille til batteri (21)
L Dæksel til batteri (21)
M Gevind til kamerastativ
Klargøring af kameraet
• Brug et kamerastativ med en
skruelængde på mindre end
5,5 mm. Det er ikke muligt at
fastgøre kameraet sikkert til
stativer med skruer, der er
længere end 5,5 mm, og det kan
skade kameraet.
17
Identificering af dele
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(SLT-A57K/A57Y medfølger)
A Fokus-ring
B Zoom-ring
C Skala for brændvidde
D Indeks for brændvidde
E Objektivkontakter
F Knap til fokuseringsfunktion
G Monteringsindeks
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SLT-A57Y medfølger)
H Modlysblændeindeks
I Zoomlås
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(SLT-A57M medfølger)
18
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
er beregnet til Sony A-fatningkameraer (modeller udstyret med
en billedsensor i APS-Cstørrelse). Disse objektiver kan
ikke anvendes på kameraer i
35 mm-format.
• For andre objektiver end
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
henvises til betjeningsvejledningen,
som medfølger objektivet.
Opladning af batterienheden
1
Sæt batterienheden i
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den
klikker på plads.
19
Klargøring af kameraet
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FM500H
"InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
Batterienheden aflades lidt efter lidt, også selvom du ikke bruger den. Hvis
du vil undgå at gå glip af en optagemulighed, skal du kontrollere det
resterende batteriniveau. Hvis batteriniveauet er lavt, så oplad det igen.
Opladning af batterienheden
2
Tilslut batteriopladeren til
kontakten.
For USA og Canada
Stik
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladning fuldført
Genopladningstid
Ca. 175 minutter
• Når en fuldt afladet batterienhed
oplades ved en temperatur på 25 °C.
• CHARGE-lampen slukkes, når
opladningen er fuldført.
CHARGE-lampe
For andre lande end USA og Canada
CHARGE-lampe
Til en stikkontakt
Bemærkninger
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden
eller forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem
10 °C-30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste kontakt.
20
Indsættelse af batterienhed/
hukommelseskort (sælges separat)
Åbn dækslet, mens du
samtidig skubber håndtaget
til åbning af batteridækslet.
2
Indsæt batterienheden med
et fast tryk, mens du trykker
på låsegrebet med spidsen
af batteriet.
Klargøring af kameraet
1
Låsegreb
3
Luk dækslet.
4
Skub til hukommelseskortets
dæksel for at åbne det.
21
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
5
Indsæt et hukommelseskort.
• Vend hjørnet med det afskårne hjørne
som vist, og indsæt hukommelseskortet,
indtil det klikker på plads.
Sørg for, at det afskårne hjørne
vender rigtigt.
6
Luk dækslet.
Sådan fjernes batterienheden
Sluk for kameraet. Skub låsegrebet i
retningen af pilen 10, lige efter at du har
slukket kameraet, og tag derefter
batterienheden ud. Pas på ikke at tabe
batterienheden.
Låsegreb
Sådan fjernes hukommelseskortet
Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er tændt, åbn derefter dækslet til
hukommelseskortet, og skub hukommelseskortet én gang.
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Den medfølgende batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder
funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende
driftsbetingelserne. Den resterende batteritid vil blive vist som procent i
henhold til dit kameras driftsbetingelser.
22
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
"Batteriet er
tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke tage
flere billeder.
Tilgængelige hukommelseskort
Typer af hukommelseskort
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
SD hukommelseskort
I denne
vejledning
Stillbilleder Film
(Symbol2)
Memory Stick
PRO Duo
(Klasse 4 eller
højere)
SDHC hukommelseskort
(Klasse 4 eller
højere)
SDXC hukommelseskort
(Klasse 4 eller
højere)
SD-kort
• MultiMediaCard kan ikke bruges.
Bemærk
• Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles
på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Kontrollér, at
enheden er kompatibel med exFAT, før kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet
til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må
aldrig formatere kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på
kortet. (exFAT er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.)
23
Klargøring af kameraet
De følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Dog
garanteres det ikke, at alle hukommelseskort fungerer sammen med dette
kamera.
Montering af et objektiv
1
Fjern kameradækslet fra
kameraet og beskyttelseslåget
fra bagsiden af objektivet.
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv eller snavs ind i
kameraet.
• Ved optagelse fjernes objektivdækslet
fra forsiden af objektivet.
Objektivdæksel, front
Kameradæksel
Beskyttelseslåg
2
Montér objektivet ved at
tilpasse de orange
indeksmærker på objektivet
og på kameraet.
Orange indeksmærker
3
Drej objektivet med uret,
indtil det klikker fast i låst
position.
• Sørg for at sætte objektivet lige på.
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• E-fatnings-objektiver er ikke kompatible med dette kamera.
• Hvis du bruger et objektiv med gevind til påsætning af kamerastativ, skal du fastgøre
objektivet til kamerastativet ved hjælp af gevindet, som hjælper med at afbalancere
objektivets vægt.
24
Montering af et objektiv
• Når du bærer kameraet med et objektiv fastgjort, skal både kamera og objektiv
holdes håndfast.
• Hold ikke den del af objektivet, som ved zoom- eller fokusjustering er forlænget.
Sådan fjernes objektivet
1
Udløserknap til objektivet
Fastgør dækslerne til fronten
og bagsiden af objektiverne
og kameradækslet til
kameraet.
• Fjern støv fra låg og dæksel, før du
monterer dem.
• Et objektivdæksel til bagsiden
medfølger ikke DT 18-55mm F3.55.6 SAM-objektivsættet. Hvis du
opbevarer objektivet, uden at det er
fastgjort til kameraet, bør du købe
objektivdækslet Objektivdæksel til
bagsiden ALC-R55.
25
Klargøring af kameraet
2
Tryk udløserknappen til
objektivet helt ind, og drej
objektivet mod uret, indtil
det ikke kan komme
længere.
Montering af et objektiv
Montering af en modlysblænder
Det anbefales, at du anvender en
modlysblænder for at reducere
overstråling og sikre maksimal
billedkvalitet.
Montér modlysblænden på
objektivfatningen for enden af
objektivcylinderen, og drej blænden med
uret, indtil det klikker.
Bemærkninger
• Der følger ikke en modlysblænde med i DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM-objektivet.
Du kan bruge ALC-SH108-modlysblænden (sælges separat).
• Modlysblænden kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen
anvendes.
• Ved opbevaring skal modlysblænden vendes om og anbringes baglæns på objektivet.
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af
billedsensoren (den del, der fungerer som film), når objektivet skiftes, vil
det muligvis blive vist på billedet afhængigt af optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at
støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede
steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes.
26
Sådan tændes kameraet og indstilles
uret
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid.
1
Indstil kontakten til ON for at
tænde for kameraet.
2
Bekræft, at [Angiv] er valgt
på LCD-skærmen, og tryk
derefter midt på
kontrolknappen.
3
Vælg område med b/B på kontrolknappen, og tryk
derefter midt på kontrolknappen.
4
Vælg hvert punkt med b/B,
og indstil den numeriske
værdi med v/V.
Klargøring af kameraet
Skærmen til indstilling af dato og
klokkeslæt vises.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
[Sommertid:]: Slår indstillingen med
sommertid til eller fra.
[Datoformat:]: Vælger format til
visning af dato.
• Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
27
Sådan tændes kameraet og indstilles uret
5
Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk
derefter midt på kontrolknappen.
6
Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
Sådan annulleres indstillingen af dato/tid
Tryk på MENU-knappen.
Indstilling af dato/tid igen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling
af dato/klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt
indstilles i menuen.
MENU-knap t
1 t [Indst.dato/tid]
Sådan indstilles området igen
Du kan indstille det område, hvor du bruger kameraet. Dette giver dig
mulighed for at indstille det lokale område, når du bruger kameraet i udlandet.
MENU-knap t
1 t [Indstilling af sted]
Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for
strømmen, og om batteriet er sat i eller ej (side 200).
28
Før optagelse
Justering af søgerens skarphed (justering af dioptrier)
Klargøring af kameraet
Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen
passer til dit syn, og du ser
søgerens skærm klart.
• Hvis du ikke kan se hele skærmen i
søgeren, kan du ændre skalaen i
søgerskærmbilledet (side 58).
Bemærk
• Enheden til dioptrijustering (sælges separat) kan ikke bruges sammen med dette
kamera.
Sådan holdes kameraet korrekt
Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at
kameraet ikke bevæger sig.
I LCD-skærmtilstand
I søgertilstand
I søgertilstand
(lodret position)
Position 1
Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter
objektivet.
Position 2
Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden.
29
Før optagelse
Position 3
Hold dine albuer ind mod kroppen.
Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved
at placere albuen på knæet.
30
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder
"Intelligent auto"-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under
alle forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen
og justerer indstillingerne.
Vælg
, når du optager på et sted, hvor brugen af blitz er begrænset.
1
Indstil funktionsvælgeren til
eller
(Blitz fra).
eller
Hold kameraet, mens du kontrollerer dit skud med
LCD-skærmen eller søgeren.
3
Placer AF-området på det
ønskede motiv.
• Hvis indikatoren
(advarsel om
kamerarystelser) blinker, skal du
forsigtigt optage motivet, mens du
holder kameraet stille eller ved hjælp
af et kamerastativ.
• Når kameraet registrerer motivet,
vises ikonet for motivgenkendelse på
skærmen, og egnede indstillinger for
dette motiv aktiveres.
4
Hvis du bruger et
zoomobjektiv, skal du dreje
zoom-ringen og derefter
beslutte, hvad du vil
fotografere.
Optagelse og visning af billeder
2
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
AF-område
Zoom-ring
31
Optagelse af stillbilleder
5
Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
Når fokus er bekræftet, lyser z eller
(Fokusindikator) op (side 109).
Fokusindikator
6
Tryk udløserknappen helt
ned for at optage.
• Når kameraet registrerer og
optager et billede med [Auto.
port.mark.] indstillet til [Auto], the
beskæres det registrerede billed
auomatisk en egnet komposition.
Både de oprindelige og beskårne
billeder gemmes (side 120).
32
Optagelse af film
1
Tryk på MOVIE-knappen for
at starte optagelsen.
MOVIE-knap
2
Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet og objektivet i funktion kan blive optaget under optagelse af en
film. Du kan deaktivere lydoptagelse ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra]
(side 107).
• Den kontinuerlige optagetid for en film kan forkortes afhængigt af
omgivelsestemperaturen eller kameraets status. Se under "Bemærkninger om
kontinuerlig optagelse af film".
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er stigende. Sluk
kameraet, og vent, til kameraets temperatur falder (side 199).
33
Optagelse og visning af billeder
• Filmoptagelse kan startes fra alle
eksponeringstilstande.
• Lukkerhastigheden og blænden
justeres automatisk. Hvis du vil
justere flere forskellige indstillinger,
skal du indstille funktionsvælgeren til
(Film) (side 104).
• Kameraet fortsætter med at justere
fokus, når den automatiske
fokuseringstilstand er aktiveret.
Afspilning af billeder
1
Tryk på
-knappen.
-knap
2
MENU-knap t
ønskede tilstand
1 t [Visningstilstand] t Vælg den
• Du kan afspille stillbilleder ved at vælge [Mappevisning (stillbilleder)] og
afspille film ved at vælge [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]
alt efter filformatet.
3
Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
• Du kan afspille film ved at trykke på midten af kontrolknappen.
Under filmafspilning
Kontrolknap/brug af kontrolhjulet
Sætte på pause/genoptage
z
Spole frem
B
Spole tilbage
b
Spole langsomt frem
Drej kontrolhjulet til højre, mens den står
på pause
Afspille baglæns
Drej kontrolhjulet til venstre, mens den
står på pause
• Filmen afspilles billede for billede.
Justere lydstyrke
V t v/V
Vise oplysningerne
v
Bemærk
• Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera.
34
Sletning af billeder (slet)
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sletning af det billede, som vises i øjeblikket
Vis det billede, du vil slette,
og tryk på -knappen.
-knap
2
Vælg [Slet] med v på kontrolknappen, og tryk så på
midten af kontrolknappen.
35
Optagelse og visning af billeder
1
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
Justering af LCD-skærmens vinkel
Juster LCD-skærmen til en vinkel,
hvor den er nem at se.
• LCD-skærmen hælder 180 grader.
• LCD-skærmen kan roteres 270 grader
mod venstre fra den position, hvor
LCD-skærmen vender fremad, som vist.
• Når LCD-skærmen ikke bruges,
anbefales det, at du lukker den med
skærmen ind imod kameraet.
Bemærk
• Når LCD-skærmen er åben, virker
øjensensoren muligvis ikke i situationer med
optagelse i lav position. Hvis du kigger i
søgeren, og skærmen ikke automatisk skifter,
skal du trykke på knappen FINDER/LCD.
36
Sådan optages med forskellige
optagetilstande
Indstil funktionsvælgeren til den
ønskede tilstand.
De følgende optagetilstande medfølger kameraet:
"Intelligent auto"-tilstanden gør, at du nemt kan optage
ethvert motiv under alle forhold, fordi kameraet foretager
passende bedømmelser af situationen og justerer
indstillingerne. Vælg "Blitz fra", når du ønsker at optage
uden blitz.
(Bedste auto) Kameraet genkender og vurderer optageforholdene og
(38, 87)
indstiller automatisk de passende indstillinger. Kameraet
gemmer 1 passende billede ved at kombinere eller dele
billeder, hvis det er nødvendigt.
(Valg af motiv) Ved at vælge en passende tilstand for motivet eller
(39, 88)
optageforholdene kan du optage billedet med en velegnet
indstilling for motivet.
(Panorering)
(40, 90)
Giver dig mulighed for at optage panoramabilleder.
(3D-panorering) Giver dig mulighed for at optage 3D-panoramabilleder til
afspilning på et 3D-kompatibelt TV.
(40, 90)
(Kontinuerlig
prioritet - AEtilstand) (41, 92)
Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen
er trykket helt ned. Kameraet optager billederne kontinuerligt med
et maksimum på ca. 12 eller 10 billeder i sekundet.
(Film) (33, 102) Giver dig mulighed for at optage film med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
(Auto
programmeret) (93)
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
De andre indstillinger kan justeres manuelt.
(Blændeprioritet) Giver dig mulighed for at optage, efter at blændeværdien er
(94)
blevet justeret manuelt ved hjælp af kontrolhjulet.
37
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
(Intelligent
auto)/
(Blitz fra)
(31, 87)
Sådan optages med forskellige optagetilstande
(Lukkerhast.prior.) Giver dig mulighed for at optage, efter at lukkerhastigheden
(96)
er blevet justeret manuelt ved hjælp af kontrolhjulet.
(Manuel eksp.)
(98)
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien) ved
hjælp af kontrolhjulet.
Bedste auto
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Bedste auto).
2 Ret kameraet imod motivet.
Symbol for tilstand for genkendt motiv
Når kameraet genkender og justerer til
optageforholdene, angives følgende
oplysninger: symbol for tilstand for
genkendt motiv, passende optagefunktion,
antallet af billeder, der kan optages.
Optagefunktion
Antal billeder, der kan optages
3 Juster fokus, og optag motivet.
Motiv genkendt af kameraet
(Nattescene)
(Håndholdt tusmørke)
(Landskab)
(Modlysportræt)
(Portræt)
(Stativ - nattescene)
(Modlys)
(Makro)
(Natportræt)
(Projektørlys)
(Lav lysstyrke)
(Baby)
Optagefunktion
Kont. optagelse (143)
Blitz m/lang luk (42, 127)
Auto HDR (131)
Dagslyssynk.
Lang lukkertid
Håndholdt tusmørke (39,
88)
38
Sådan optages med forskellige optagetilstande
Valg af motiv
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
• Tryk på Fn-knappen for at ændre motiv, og vælg derefter et nyt motiv.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Gengiver
hudfarver naturligt.
(Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en høj lukkerhastighed,
så motivet ser ud, som om det står stille. Kameraet optager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned.
(Makro)
Optager motiver tæt på såsom blomster eller mad.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarp fokus og levende farver.
(Solnedgang)
Optager et smukt billede af den røde farve i solopgangen eller
solnedgangen.
(Nattescene)
(Håndholdt
tusmørke)
(Natportræt)
Optager nattemotiver på afstand, uden at omgivelsernes
mørke atmosfære går tabt.
Optager natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug
af kamerastativ. En masse billeder optages, og billedbehandling
bruges til at reducere uskarphed, kamerarystelser og støj.
Optager portrætbilleder på mørke steder.
39
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
(Portræt)
Sådan optages med forskellige optagetilstande
Panorering/
3D-panorering
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering)/
(3D-panorering).
2 Ret kameraet imod kanten af
motivet, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at
justere fokus.
Denne del tages ikke med
3 Tryk udløserknappen helt ned.
4 Panorer eller vip kameraet til
enden af motivet ved brug af
hjælpen på skærmen.
Hjælpelinje
40
Sådan optages med forskellige optagetilstande
Kontinuerlig prioritets-AE-tilstand
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Kontinuerlig prioritet - AE-
tilstand).
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V på kontrolknappen, og tryk
så på midten af z på kontrolknappen.
• Du kan ændre tilstanden ved at trykke på Fn-knappen og derefter vælge en
anden tilstand.
3 Juster fokus, og optag motiverne.
(Tele-zoom kont. prioritet AE)
AE)
Kameraet optager billederne kontinuerligt med et maksimum
på ca. 12 billeder i sekundet.
• Kameraets minimumsskala er indstillet til 1,4x, og
billedstørrelsen kan indstilles til M eller S.
(Kont. prioritet - Kameraet optager billederne kontinuerligt med et maksimum på
ca. 10 billeder i sekundet. Billedstørrelsen kan indstilles til L.
41
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
• Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket
helt ned.
Brug af optagefunktionen
Brug af blitz
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af
motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
1 Fn-knap t
(Blitztilstand) t Vælg den ønskede indstilling
• Se side 77 for at yderligere information om de tilgængelige blitz-tilstande
for hver optagetilstand.
2 Tryk på
-knappen.
-knap
Blitzen popper op.
• Når kameraet er i tilstanden Intelligent
auto, Bedste auto eller Valg af motiv,
popper blitzen automatisk op, hvis der
ikke er nok lys, eller hvis motivet er
bagbelyst. Den indbyggede blitz popper
ikke op, også selvom du trykker på
-knappen.
3 Tag billedet, når blitzopladningen
er færdig.
Blinker: Blitzen oplades. Når
indikatoren blinker, kan du ikke udløse
lukkeren.
Lyser: Blitzen er blevet opladet og er
klar til at blive udløst.
• Når du trykker udløserknappen
halvvejs ned under mørk belysning i
den automatiske fokuseringstilstand,
udløses blitzen muligvis for at gøre
det nemmere at fokusere på et motiv
(AF-lampe).
42
-indikator (blitzopladning)
Brug af blitz
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom den indbyggede blitz popper op.
• Du kan ikke vælge dette punkt, når funktionsvælgeren er
sat til P, A, S eller M. Dog vil blitzen ikke blive udløst, hvis
ikke den trækkes op.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Udfyld.blitz)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
(Blitz m/lang luk) Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med
langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af
både motivet og baggrunden. Dette opnås ved at sætte
lukkerhastigheden ned.
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang
lukkeren udløses.
En ekstern blitz (sælges separat), der ikke er monteret på
kameraet og lyser væk fra det (optagelse med trådløs blitz),
udløses.
Brug af optagefunktionen
43
Justering af lysstyrken på billedet
Eksponeringen sker automatisk, medmindre der optages i
eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering).
Ved hjælp af indstillingen fra den automatisk eksponering kan du foretage
en eksponeringskompensation. Du kan gøre hele billedet lysere ved at
skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver mørkere, når du skifter til –
(minus)-siden (eksponeringskompensation).
1 Tryk på
-knappen.
2 Juster eksponeringen med
kontrolhjulet.
-knap
LCD-skærmen, efter at
eksponeringen er justeret.
Mod + (over): Gør et billede lysere.
Mod – (under): Gør et billede mørkere.
• Bekræft eksponeringen i søgertilstand
ved hjælp af EV-skalaen.
Eksponeringskompensation
Skærmen i søgeren
Standardeksponering
3 Juster fokus, og optag motivet.
Optageteknikker
• Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er optaget.
• Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor
eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 144).
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til Intelligent auto,
Bedste auto eller Valg af motiv.
44
Sådan indstilles
fremføringsmetoden
Du kan anvende en passende fremføringsmetode til et passende formål som
fx enkeltbillede, kontinuerligt frem eller bracketing.
på kontrolknappen t Vælg
den ønskede tilstand
(Enkelt optagelse) Denne tilstand er til normale optagelser.
(143)
(Selvudløser)
(144)
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er
med på billedet, og selvudløseren på 2 sekunder reducerer
kamerarystelser.
(Bracket:
Kont.) (144)
Du kan optage 3 billeder med hver deres grad af eksponering.
(Enkelt
bracket) (144)
Du kan optage 3 billeder med hver deres grad af eksponering.
(Hv.b.brack Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter
optages der 3 billeder, hvor hvidbalancen er skiftet.
eting) (146)
(Fjernbetjening)
(146)
Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne
(lukkeren udløses efter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 trådløse
fjernbetjening (sælges separat).
45
Brug af optagefunktionen
(Kont. optagelse) Kameraet optager billeder kontinuerligt.
(143)
Skift af visningen af
optageoplysninger (DISP)
Hver gang du trykker på DISP på
kontrolknappen, ændres visningen af
optageoplysningerne som følger.
Du kan vælge de tilgængelige visninger
i søgeren eller separat på LCD-skærmen.
Grafisk visning
Vis alle oplysninger
Vis ikke oplysn.
Niveau
Digital niveaumåling
Detaljeret skærm
Den detaljerede skærm viser via grafik
lukkerhastighed og blænde og illustrerer,
hvordan eksponeringen fungerer.
Markørerne på lukkerhastigheds- og
blændeindikatoren angiver den
nuværende værdi.
Blændeværdi
Lukkerhastighed
46
Billedstørrelse
Billedformat
MENU-knap t
størrelse
1 t [Billedformat] t Vælg den ønskede
[Format]: [3:2]
Billedstørrelse
Brugsvejledning
L:16M
4912 × 3264 pixel
Til udskrift i op til A3+-størrelse
M:8.4M
3568 × 2368 pixel
Til udskrift i op til A4-størrelse
S:4.0M
2448 × 1624 pixel
Til udskrifter i op til L/2L/format
L:14M
4912 × 2760 pixel
Til visning på et HD-TV
M:7.1M
3568 × 2000 pixel
S:3.4M
2448 × 1376 pixel
[Format]: [16:9]
Billedstørrelse
Brugsvejledning
Panorering: Størrelse
Du kan indstille billedstørrelsen på panoramabilleder. Billedstørrelsen kan
variere, afhængigt af hvilken retning der optages i (side 92).
MENU-knap t
1 t [Panorering: Størrelse] eller [3D-pan.:
billedform.] t Vælg den ønskede størrelse
[Panorering: Størrelse]
Standard
[Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: 3872 × 2160
[Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]: 8192 × 1856
Bred
[Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: 5536 × 2160
[Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]: 12416 × 1856
47
Brug af optagefunktionen
Bemærk
• Hvis du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse svare til
L. Størrelsen vises ikke på skærmen.
Billedstørrelse
[3D-pan.: billedform.]
16:9
1920 × 1080
Standard
4912 × 1080
Bred
7152 × 1080
48
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder
Et stillbillede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når
du skal kontrollere fokusforholdet på et billede, som du har taget.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Zoom ind og ud på billedet med
-knappen eller
-knappen.
• Når kontrolhjulet drejes, skiftes billedet med den samme skærmforstørrelse.
Når du optager flere billeder med den samme komposition, kan du
sammenligne deres fokusforhold.
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på midten af kontrolknappen, så billedet vender tilbage til normal
størrelse.
49
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
3 Vælg den del, du vil forstørre, med v/V/b/B på kontrolknappen.
Skift til visning af billedlisten
Du kan få vist flere billeder på skærmen samtidigt.
Tryk på
-knappen.
Billedindeksskærm vises.
• Du kan vælge antallet af billeder, der
vises på en side på billedindeksskærmen,
ved hjælp af [Billedindeks] i
afspilningsmenuen.
-knap
Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på midten af kontrolknappen, når du vælger det ønskede billede.
Sådan vises den ønskede mappe
Vælg den venstre bjælke på
billedindeksskærmen, og vælg derefter
den ønskede mappe med v/V. Hvis du
trykker på midten af kontrolknappen, når
venstre linje er valgt, skiftes
visningstilstanden.
50
Visning af billeder på en tv-skærm
For at se billeder optaget på et kamera på et tv kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et HD-tv med et HDMI-stik.
1 Sluk for både kameraet og tv’et,
1 Til HDMI-stikket
og slut kameraet til tv’et.
HDMI-kable
(sælges separat)
2 Til
HDMI-miniterminalen
2 Tænd for tv’et og skift input.
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
• Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med tv’et.
3 Tænd kameraet, og tryk på
-knappen.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på
kontrolknappen.
• LCD-skærmen på kameraet tændes
ikke.
Kontrolknap
-knap
51
Funktionsliste
Funktioner, som kan betjenes med
knapperne/tænd-sluk-knap
Du kan indstille og betjene forskellige funktioner med disse knapper/tændsluk-knap.
Se "Identificering af dele" (side 13) for at få et overblik over knappernes
placering.
-knap (42, 127)
Skubber blitzen op.
-knap (44)
Kompenserer eksponeringen.
ISO-knap (129)
Justerer ISO-følsomheden.
FINDER/LCD-knap (166)
Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren.
MENU-knap (56)
Viser menuen til indstilling af menupunktet.
MOVIE-knap (33, 102)
Optager film.
AEL-knap (123)/AV-knap
(98)/
-knap (50)/
-knap (49)
Fikserer eksponeringen af hele skærmen./Indstiller
blændeværdien./Viser flere billeder på skærmen
samtidigt./Nedfotograferer et billede, som til
billedvisning er blevet opskaleret.
ZOOM-knap (140)/
(49)
-knap Forstørrer og optager motivet ved hjælp af kameraets
zoomfunktion (ZOOM)./Skaler et billede op, når der
vises billeder.
Fn-knap (53, 54)/
(150)
-knap Viser opsætningsskærmen for den funktion, som
indstilles ved brug af Fn-knappen./Roterer billeder.
Kontrolknap
-knap (34)
-knap (63)/
Indstiller de følgende funktioner: Vis (46, 80, 148),
Hvidbalance (136), Fremføringsmetode (45, 143),
Billedeffekt (133), og Autofokus (108).
Afspiller billeder.
-knap (35) Viser et tip til optagelse eller den indbyggede guide./
Sletter billeder.
Knap til
Skifter autofokus og manuel fokus.
fokuseringsfunktion (108,
115)
Knap til eksempelvisning Kontrollerer baggrundssløring./Giver dig mulighed for
(96)/Fokussøger-knappen at kontrollere fokus ved at forstørre billedet inden
(116)
optagelse.
52
Valg af funktion med Fn-knappen
(funktion)
Denne knap bruges til at indstille eller udføre funktioner, som anvendes
hyppigt ved optagelse.
1 Tryk på Fn-knappen.
2 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på kontrolknappen,
og tryk derefter midt på z for at aktivere dit valg.
Opsætningsskærmen vises.
3 Ved at følge
Funktionsliste
betjeningsvejledningen kan du
vælge og aktivere den ønskede
funktion.
Betjeningsvejledning
Sådan indstilles kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger
Drej kontrolhjulet uden at trykke midt på z i trin 2. Du kan indstille
kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger.
53
Funktioner, som kan vælges med
Fn-knappen (Funktion)
Funktionerne, som kan vælges med Fn-knappen, er følgende:
Valg af motiv (39,
88)
Vælger en passende tilstand blandt de forudindstillede
indstillinger til valg af motiv, så den passer til optageforholdene.
(Portræt/Sportsaktiviteter/Makro/Landskab/Solnedgang/
Nattescene/Håndholdt tusmørke/Natportræt)
Film (104)
Vælger eksponeringstilstand tilpasset dit motiv eller din
effekt og optager film.
(P/A/S/M)
Kontinuerlig prioritet - Indstiller hastigheden for kontinuerlig optagelse.
AE-tilstand (41, 92)
(Tele-zoom - kont. prioritet AE/Kont. prioritet - AE)
Fremf.metode (45,
143)
Indstiller fremføringsmetoden som fx kontinuerlig optagelse.
(Enkelt optagelse/Kont. optagelse/Selvudløser/Bracket:
Kont./Enkelt bracket/Hv.b.bracketing/Fjernbetjening)
Blitztilstand (42,
127)
Indstiller blitztilstanden.
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Blitz m/lang luk/Forsinket
blitz/Trådløs)
Autofokusmetode
(111)
Vælger metode til fokusering afhængigt af motivets
bevægelse.
(Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF)
AF-område (112)
Vælger område for fokusering.
(Bred/Zone/Spot/Lokal)
Genstandssporing
(113)
Fokuserer på motiv i bevægelse.
(Til/Fra)
Smil-/Ansigtsreg.
(118, 121)
Registrerer automatisk folks ansigter med optimal fokus og
eksponering./Kameraet optager, når et smil registreres.
(Reg. af ansigter fra/Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)/
Reg. af ansigter til/Smiludløser)
Auto. port.mark.
(120)
Analyserer motivet, når der registreres et ansigt, og gemmer
automatisk et andet billede med en velafbalanceret komposition.
(Auto/Fra)
ISO (129)
Indstiller lysfølsomheden. Jo højere tallet er, jo hurtigere er
lukkerhastigheden.
(Flerbilled-støjreduktion/ISO AUTO til 16000)
Lysmålermetode
(124)
Vælger metode til måling af lysstyrke.
(Multisegment/Centervægtet/Spot)
54
Funktioner, som kan vælges med Fn-knappen (Funktion)
Blitzkompens. (124)
Justerer intensiteten af blitzen.
(+2,0 EV til –2,0 EV)
Hvidbalance (136)
Justerer billedernes farvenuance.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.:
Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.:
Dagslys/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret)
DRO/Auto HDR (130) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst. (134)
Vælger den ønskede billedbehandling.
(Standard/Levende/Portræt/Landskab/Solnedgang/Sort/hvid)
Billedeffekt (133)
Optager med det ønskede effektfilter for at opnå et flottere
udseende.
(Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/Retrofoto/
Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/Blødt fokus/
HDR-maleri/Fyldig sort-hvid tone/Miniature)
Funktionsliste
55
Funktioner, der vælges med MENUknappen
Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Tryk på MENU og vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
Vælg en side på menuen
Vælg et punkt på menuen
Menu for optagelse af stillbilleder
Billedformat (47)
Vælger størrelsen på stillbilleder.
(L:16M/M:8.4M/S:4.0M (Når [Format] er indstillet til 3:2)
L:14M/M:7.1M/S:3.4M (Når [Format] er indstillet til 16:9))
Format (158)
Vælger højde-bredde-forhold for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Kvalitet (158)
Indstiller billedkvaliteten af stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
Panorering: Størrelse Vælger formatet på panoramabilleder.
(47)
(Standard/Bred)
Panorering: Retning
(92)
Vælger optageretningen for panoramabilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
3D-pan.: billedform. Vælger formatet på 3D-billeder.
(47)
(16:9/Standard/Bred)
3D-pan.: retning (92) Vælger optageretningen for 3D-billeder.
(Højre/Venstre)
Klar billedzoom
(140)
56
Zoomer på et billede med højere kvalitet end digital zoom.
(Til/Fra)
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Zoomer på et billede med større forstørrelse end Klar
billedzoom. Denne funktion er også tilgængelig ved
filmoptagelse.
(Til/Fra)
Lang eksp.SR (160)
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser,
hvor lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere.
(Til/Fra)
Høj ISO SR (160)
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser med
høj lysfølsomhed.
(Høj/Normal/Lav)
Blitzkontrol (125)
Indstiller metoden til fastsættelse af blitzens intensitet.
(ADI-blitz/For.blitz TTL)
AF-lampe (113)
Indstiller AF-lampen, som oplyser et mørkt motiv, for at
hjælpe fokuseringen.
(Auto/Fra)
Farverum (161)
Ændrer farvegengivelsesområder.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (85)
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
Liste med optagetip
(63)
Giver dig adgang til alle optagelsestip.
Funktionsliste
Digital zoom (103,
140)
Menu for optagelse af film
Filformat (105)
Vælger filformat for film.
(AVCHD/MP4)
Optageindstilling
(105)
Vælger størrelsen på den optagne filmramme.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Lydoptagelse (107)
Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj Reducerer vindstøj under filmoptagelse.
(107)
(Til/Fra)
SteadyShot (85)
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
57
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Brugerdefineret menu
Eye-Start AF
Indstiller, om automatisk fokusering skal bruges, når der
kigges i søgeren.
(Til/Fra)
FINDER/LCD-indstil.
(166)
Indstiller metoden, der bruges til at skifte mellem søgeren og
LCD-skærmen.
(Auto/Manuel)
Søgerforstørrelse
Ændrer skærmstørrelsen i søgeren. Hvis du ikke kan se hele
skærmen i søgeren, skal du indstille den til [Standard].
(Maksimum/Standard)
Rødøjereduktion
Reducerer røde øjne ved brug af blitz.
(Til/Fra)
Udløser u/obj. (161)
Indstiller, om lukkeren kan åbne, når objektivet ikke er fastgjort.
(Aktiver/Deaktiver)
Bedste auto kont.
optag. (87)
Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i Bedste autotilstand.
(Auto/Fra)
B. auto
billedudtrækning
(87)
Indstiller, om alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i
Bedste auto-tilstand, skal gemmes.
(Auto/Fra)
Gitterlinje (162)
Indstiller en visning med gitterlinje for at muliggøre justering
til en strukturel oversigt.
(3x3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Autovisning (162)
Viser det optagne billede efter optagelse. Indstiller autovisning.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
DISP-knap (skærm)
(80)
Giver dig mulighed for at vælge LCD-skærmens tilgængelige
visningstilstande, som kan vælges ved at trykke på DISP på
kontrolknappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram/Til søger)
DISP-knap (søger)
(80)
Giver dig mulighed for at vælge søgerens tilgængelige
visningstilstande, som kan vælges ved at trykke på DISP på
kontrolknappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram)
58
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Forbedrer omridset af fokusintervaller med en bestemt farve i
manuel fokuseringstilstand.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
(116)
Indstiller farven, som blev brugt til farvefokus-funktionen.
(Rød/Gul/Hvid)
Live View-visning
(82)
Indstiller, om effekten af en funktion skal vises på skærmen
såsom effekten af eksponeringskompensationsværdien.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
AEL-knapfunktion
(162)
Tildeler den ønskede funktion til AEL-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/
Autofokusmetode/AF-område/Ansigtsregistrering/
Smiludløser/Auto. port.mark./ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Genstandssporing/AF-lås/
Blændevisning/Visning af resultat/Zoom/Fokusforstørrelse)
ISO-knap (163)
Tildeler den ønskede funktion til ISO-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/
Autofokusmetode/AF-område/Ansigtsregistrering/
Smiludløser/Auto. port.mark./ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Genstandssporing/AF-lås/
Blændevisning/Visning af resultat/Zoom/Fokusforstørrelse)
Visningsknap (163)
Vælger den metode, som knappen til eksempelvisning skal
anvende.
(Visning af resultat/Blændevisning/Fokusforstørrelse)
Lås fokus-knap
Indstiller funktionen for objektivets fokusfastholdelsesknap.
(Fokuslås/Skarphedsdybdevis.)
MOVIE-knap
Vælger den relevante tilstand for MOVIE-knappen.
(Altid/Kun filmtilstand)
Objektivkomp.:
Skygge (167)
Kompenserer for de skyggelagte hjørner på skærmen, som er
opstået på grund af det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (167)
Reducerer farveafvigelsen i skærmens hjørner, som er opstået
på grund af det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
59
Funktionsliste
Maksimumniveau
(116)
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Objektivkomp.:
Forvrængn. (167)
Kompenserer for forvrængninger på skærmen, som er opstået
på grund af det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
Udløserfrontknap
(164)
Indstiller, om den elektroniske udløserfunktion med forgardin
skal bruges.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
(119)
Registrerer eller ændrer den person, som prioriteres til at
komme i fokus.
(Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt)
Ansigtsprioritetssporing Indstiller, om et ansigt skal have præference under sporing,
(114)
når kameraet registrerer et ansigt under genstandssøgning.
(Til/Fra)
Afspilningsmenu
Slet (35, 154)
Sletter billeder.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler)
Visningstilstand
(150)
Giver dig mulighed for at finde ud af, hvordan billederne til
afspilning grupperes.
(Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Diasshow (151)
Viser et diasshow.
(Gentag/Interval/Billedtype)
Billedindeks (50)
Viser billedlisten.
(4 billeder/9 billeder)
3D-visning (156)
Afspiller 3D-billeder ved hjælp af et 3D-kompatibelt tv, der
er tilsluttet kameraet.
Beskyt (153)
Beskytter et billede eller fjerner beskyttelsen fra et billede.
(Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer)
Angiv udskrivning
(184)
Vælger eller fravælger billeder til DPOF.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
60
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for afspilning af film.
Vis afspilning (151)
Indstiller, hvordan billeder der er optaget i portrættilstand,
afspilles.
(Autorotation/Man.rotation)
Menu til hukommelseskortværktøj
Formatering af hukommelseskortet.
Filnummer (168)
Indstiller metoden, som bruges til tildeling af filnumre til
stillbilleder og MP4-film.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn (168)
Indstiller mappeformatet for stillbilleder.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg REC-mappe
(169)
Ændrer den valgte mappe til opbevaring af stillbilleder og
MP4-film.
Ny mappe (169)
Opretter en ny mappe til opbevaring af stillbilleder og
MP4-film.
Gendan billed-db.
(170)
Gendanner billeddatabasefilen og gør optagelse og afspilning
mulig.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Funktionsliste
Formater (168)
Menu til indstilling af klokkeslæt
Indst.dato/tid (27)
Indstiller dato og klokkeslæt samt sommertid.
Indstilling af sted (28) Indstiller anvendelsesstedet.
Opsætningsmenu
Menustart
Indstiller standardpositionen for markøren på menuen til det
øverste punkt eller det sidst valgte punkt.
(Top/Forrige)
LCD-lysstyrke (164)
Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.
(Auto/Manuel)
61
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Søgerlysstyrke (165) Indstiller lysstyrken på søgeren.
(Auto/Manuel)
Økotilstand (165)
Indstiller niveauet af strømsparefunktionen.
(Standard/Maks.)
Strømbesparelse
(165)
Indstiller, hvornår den strømbesparende tilstand aktiveres.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-opløsning
(156)
Indstiller opløsningen, når kameraet er koblet til et HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
(157)
Betjener kameraet fra et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync.
(Til/Fra)
Overførselsindst.*
(170)
Indstiller kameraets overførselsfunktion ved brug af Eye-Fikort.
(Til/Fra)
USB-tilslutning (177) Indstiller metoden til USB-forbindelse.
(Auto/Masselager/MTP)
Lydsignaler
Indstiller, om bip-lyd skal bruges, når fokuseringen er aktiveret,
eller selvudløseren virker.
(Til/Fra)
Rensetilstand (186)
Starter rensetilstanden, som renser billedsensoren.
* Vises, når et Eye-Fi-kort (sælges separat) indsættes i kameraet.
Version (176)
Sprog
Viser versionen af kameraets software.
Vælger sprog.
Guide til
tilstandsknap
Slår guiden til tilstandsknap til eller fra (forklaringen til hver
optagetilstand).
(Til/Fra)
Demotilstand
Indstiller demoafspilningen af en film til at være aktiveret
eller deaktiveret.
(Til/Fra)
Initialiser (172)
Sætter indstillingerne tilbage til standard.
(Nulstil/Nulst.opt.modus/Nulstil special)
62
Brug af kameraets guidefunktion
Indbygget guide
Når du trykker på (indbygget guide)knappen på Fn-skærmen eller i menuen,
vises en guide, som stemmer overens
med den valgte funktion eller indstilling,
automatisk.
Vælg utilgængelige funktioner eller
indstillinger på Fn-skærmen, og tryk på
midten af kontrolknappen, den relevante
opsætning angives for at kunne aktivere
dem.
(indbygget guide)-knap
Tip til optagelse
Kameraet viser tip til optagelse i overensstemmelse med den valgte
optagetilstand.
(indbygget guide)knappen, når visningen af
optageoplysninger vises.
En liste af tip til optagelse i
overensstemmelse med det valgte motiv
vises automatisk.
(indbygget guide)-knap
2 Vælg det ønskede optagelsestip med v/V på kontrolknappen,
tryk så på midten af kontrolknappen.
Optagelsestippet vises.
• Du kan rulle på skærmen med v/V.
• Du kan vælge punktet med b/B.
63
Funktionsliste
1 Tryk på
Brug af kameraets guidefunktion
Få adgang til alle optagelsestip
Du kan gennemsøge alle tippene til optagelse fra menuen.
Brug dette punkt, hvis du ønsker at læse optagelsestip, som du har set før.
MENU-knap t
3 t [Liste med optagetip] t Vælg den
ønskede optagelsestid
64
Visning af billeder på en computer
Brug med din computer
Følgende programmer findes på cd-rom'en (medfølger) for mere alsidig
brug af billeder, der er optaget med dit kamera.
• "Image Data Converter"
Du kan åbne billedfiler i RAW-format.
• "PlayMemories Home"
Du kan importere stillbilleder eller film, der er optaget med kameraet,
til computeren, så du kan få dem vist, og bruge forskellige praktiske
funktioner til at forbedre de billeder, du optager.
Få flere oplysninger om installationen på side 67.
Bemærkninger
• Brug "Image Data Converter" til at afspille RAW-billeder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Når du afspiller
film på Mac-computere, skal du bruge den relevante programsoftware, der følger
med Mac-computeren.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PlayMemories
Home"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i HD-kvalitet: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere
(AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller
hurtigere (AVC HD (PS)))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Påkrævet diskplads til installationen – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller derover
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
derover
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Der kræves
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere for at
bruge funktionen til at oprette diske.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
65
Visning af billeder på en computer
Operativsystem
(forudinstalleret)
Brug med din computer
Anbefalet computermiljø (Mac)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-tilslutning: Mac OS X v10.3 – 10.7
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller derover anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USBenheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genaktiveres fra standby- eller dvaletilstand, bliver
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
66
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger)
i cd-rom-drevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP:
[My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis skærmen AutoPlay vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge
instruktionerne på skærmen for at gå videre med installationen.
2 Klik på [Install].
Kontrollér, at både "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er
markeret, og følg instruktionerne på skærmen.
• Slut kameraet til computeren, som det fremgår af instruktionerne på
skærmen (side 177).
• Når meddelelsen om genstartsbekræftelse vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret, afhængigt af dit computersystem.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Bemærk
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser), der fulgte med et kamera købt før 2011,
allerede er blevet installeret på computeren, overskrives "PMB" med "PlayMemories
Home", og du kan muligvis ikke bruge visse funktioner i "PMB".
67
Visning af billeder på en computer
3 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Mac)
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cdrom-drevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3 Kopiér filen [IDC_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [IDC_INST.pkg] i den mappe, du kopierede
den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Brug af "Image Data Converter"
Med "Image Data Converter" kan du blandt andet gøre følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at
korrigere nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling m.m.
• Gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW -format eller gemme det i det
generelle filformat.
• Få vist og sammenligne RAW/JPEG billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Give billederne karakterer fra et til fem.
• Indstille farveetiketter.
Se Hjælp for flere oplysninger om "Image Data Converter".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
68
Brug af softwaren
Brug af "PlayMemories Home"
Med "PlayMemories Home" kan du blandt andet gøre følgende:
• Indstille billeder, der er optaget med kameraet, og få vist dem på
computeren.
• Organisere billeder i en visuel kalender efter optagedato på computeren.
• Retouchere (reduktion af røde øjne, osv.), udskrive og sende stillbilleder
som vedhæftede filer i e-mails og ændre optagedato.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med dato.
• Sådan oprettes Blu-ray- eller DVD-diske fra AVCHD-film, der er
importeret til en computer. (Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når
der skal oprettes Blu-ray-/DVD-diske første gang.)
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Når du afspiller
film på Mac-computere, skal du bruge den relevante programsoftware, der følger
med Mac-computeren.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Husk, du kan ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet,
skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
69
Visning af billeder på en computer
Få oplysningerne om brug af "PlayMemories Home" på "PlayMemories
Home Help Guide".
Dobbeltklik genvejen til
(PlayMemories Home Help Guide) på
skrivebordet. Eller klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk fra AVCHD-film, der er optaget med dette kamera.
Enheder, som kan afspilles, kan variere afhængigt af disktypen. Vælg den
metode, der passer bedst til din diskafspiller.
Her beskrives 2 måder at oprette en filmdisk på; oprettelse af en disk med
en computer ved brug af "PlayMemories Home" eller oprettelse af en disk
med andre enheder end en computer såsom en DVD-optager.
Disktype/-brug
Optageindstilling
tilgængelig
PS
FX
Afspiller
FH
Blu-raydiskafspilningsenheder
(Sony Blu-raydiskafspiller,
PlayStation®3 m.m.)
Sådan bevares
højdefineret
billedkvalitet (HD)
Sådan bevares
højdefineret
billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk)
Sådan bevares
standardbilledkvalitet
(STD)
–*
–*
Afspilningsenheder i
AVCHD-format
(Sony Blu-raydiskafspiller,
PlayStation®3 m.m.)
–*
–*
–*
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, computer,
der kan afspille dvd'er osv.)
* Når du opretter en disk ved hjælp af "PlayMemories Home", vil en ændring af
billedkvaliteten til en lavere indstilling gøre det muligt at oprette en disk.
Oprettelse af en disk ved brug af en computer
Du kan importere AVCHD-film til en computer ved hjælp af
"PlayMemories Home" og oprette en AVCHD-optagedisk eller en disk i
standardbilledkvalitet (STD).
70
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få flere oplysninger om
diskoprettelse ved hjælp af "PlayMemories Home".
Bemærkninger
• Hvis du vil oprette Blu-ray-diske med "PlayMemories Home", skal du have
installeret beskyttet tilføjelsessoftware. Gå til følgende URL-adresse for at få
oplysninger:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i enkelte lande/regioner.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Husk, du kan ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet,
skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk (side 182).
• Hvis du vil afspille film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]indstillingen, på en Blu-ray-disk, kræver det AVCHD-formatet Ver 2.0.
Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer
Du kan oprette en disk med en Blu-ray-disk- og DVD-optager.
Disktypen, som kan oprettes, afhænger af den enhed, der bruges.
Enhed
Disktype
Anden DVD-optager end
DVDirect Express: Sådan
oprettes en AVCHDoptagedisk eller en DVD
i standardbilledkvalitet
(STD)
HDD-optager, m.m.:
Oprette en DVD med
standarddefineret
billedkvalitet (STD)
Højdefineret
billedkvalitet
(HD)
Standardbilledk
valitet (STD)
Højdefineret
Standardbilledk
billedkvalitet
valitet (STD)
(HD) (AVCHDoptagedisk)
Standardbilledkvalitet (STD)
71
Visning af billeder på en computer
Blu-ray-diskoptager:
Oprette en Blu-ray-disk
eller DVD med
standarddefineret
billedkvalitet (STD)
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Bemærkninger
• Se betjeningsvejledningen til den enhed, du bruger, for at få detaljerede oplysninger
om oprettelse af en disk.
• Hvis du ved hjælp af Sony DVDirect (Dvd-Optager) opretter en disk, skal du for at
overføre data bruge hukommelseskortporten på dvd-optageren eller slutte dvdoptageren til via en USB-forbindelse.
• Hvis du bruger Sony DVDirect (dvd-optager), skal du kontrollere, at firmwaren er
opdateret til den nyeste version.
• Hvis du vil kopiere film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]indstillingen, på en Blu-ray-disk, kræves en enhed, der er kompatibel med AVCHDformatet Ver 2.0. Hvis du vil afspille den oprettede Blu-ray-disk, kræves en enhed,
der er kompatibel med AVCHD-formatet Ver 2.0.
72
Andet
Liste over ikoner på skærmen
Grafisk visning (LCD-skærm)
A
Skærm
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (37)
P
ASM
Vis alle oplysninger (LCD-skærm)
Ikoner for
motivgenkendelse (31,
38, 87)
Hukommelseskort (21,
206)/Overførsel (170)
100
Til afspilning (Grundlæggende
optageoplysninger)
Resterende antal billeder,
der kan optages
Format for stillbilleder
(158)
3D-panorering (40, 90)
Andet
16M 8.4M Billedformat på
4.0M 14M stillbilleder (47)
7.1M 3.4M
Stillbilledkvalitet (158)
Stillbilleder pr. sekund
for film (105)
73
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
C
Billedformat på film
(105)
Skærm
Beskrivelse
OPT 0:12
Optagetid for film (m:s)
z
Fokus (32, 109)
1/250
Lukkerhastighed (96)
F3.5
Blænde (94)
100% Resterende batteritid (22)
Blitz under opladning (42)
Slår effekt FRA (82)
EV-skala (44, 99, 145)
(Kun for søger)
Ingen lydoptagelse på
film (107)
+3,0
SteadyShot/advarsel om
kamerarystelser (85)
Eksponeringskompensation
(44)
AE-lås (123)
Auto HDR-billedadvarsel
(131)
SteadyShot fejl (197)
Advarsel om
overophedning (11)
Databasefil fuld (199)/
Databasefilfejl (199)
Billedeffektfejl (134)
ISO400
ISO-følsomhed (129)
3/7
Filnummer/antal billeder
i visningstilstanden
2012-1-1
10:37AM
Optagedato
Visningstilstand (150)
100-0003
Mappe- og filnummer
(179)
-
Beskyt (153)
DPOF
DPOF-angivelse (184)
D
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om resterende
batteritid (22)
Fremføringsmetode (45,
143)
Beskrivelse
Blitztilstand (42, 127)/
Rødøjereduktion (58)
B
Skærm
Spotmålingsområde (124)
AF-område (112)
Fokus-funktion (111)
Smart zoom (140)
Klar billedzoom (140)
AF-område (112)
Digitalt zoom (140)
Lukkerhastighedsindikator
(46)
Blændeindikator (46)
74
Genstandssøgning (113)
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Registrering af
ansigter(118)/smiludløser
(121)
Automatisk indramning af
portræt (120)
Følsomhedsindikator for
registrering af smil (121)
E
Skærm
Beskrivelse
Lysmålingsmetode (124)
Blitzkompensation (124)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
7500K Brugerdefineret) (136)
A5 G5
D-områdeoptimering
(130)/Auto HDR (131)
Andet
+3 +3 +3
Kreativ indstilling (134)/
Kontrast, mætning,
skarphed
Billedeffekt (133)
75
Tilgængelige funktioner for hver
optagetilstand
Funktionerne, du kan bruge, afhænger af den valgte optagetilstand.
I nedenstående tabel angiver den tilgængelige funktion. – angiver den
utilgængelige funktion.
Funktionerne, du ikke kan bruge, vises på skærmen med gråt.
Optagetilstand
(31, 87)
Kont.
Ansigtsregi
Auto.
Ekspon.komp. Selvudløser
Smiludløser
optagelse strering
port.mark.
(44)
(144)
(121)
(143)
(118)
(120)
–
(31, 87)
–
(38,
–
87)
–
(39, 88)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(40, 90)
–
–
–
–
(40, 90)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
(41, 92)
(93)
(94)
(96)
(98)
(33, 102)
–
*
* Når [Manuel eksp.] er valgt, er denne funktion ikke tilgængelig.
76
Tilgængelige blitztilstande
Blitztilstandene, du kan vælge, afhænger af optagetilstanden og de valgte
funktioner.
I nedenstående tabel angiver den funktion, som kan vælges. – angiver
den funktion, som ikke kan vælges.
Blitztilstandene, du ikke kan vælge, vises på skærmen med gråt.
Optagetilstand
(Blitz fra) (Autoblitz) (Udfyld.blitz)
(31, 87)
(31, 87)
–
–
(38,
(Blitz m/
lang luk)
(Forsinket
blitz)
(Trådløs)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
87)
(39, 88)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(40, 90)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
(93)
–
–
(94)
–
–
(96)
–
–
(98)
–
–
(41, 92)
(33, 102)
–
Andet
(40, 90)
77
Klargøring
Klargøring (Avanceret betjening)
Avanceret betjening
Dette afsnit indeholder yderligere
oplysninger om kameraet.
78
Indstilling af kameraet
Sådan fjernes øjestykket
Når FDA-A1AM Vinkelsøger (sælges separat) fastgøres til kameraet,
skal øjestykket fjernes.
Skub forsigtigt skærmen til
øjestykket af ved at trykke på begge
sider af den.
• Sæt dine fingre under øjestykket, og skub
det opad.
79
Klargøring (Avanceret betjening)
Bemærk
• Når en FDA-A1AM-vinkelsøgeren (sælges separat) fastgøres til kameraet, kan du
skifte visningen mellem søgeren og LCD-skærmen ved at trykke på FINDER/
LCD-knappen. Det anbefales at indstille [Eye-Start AF] til [Fra], eftersom
okularsensorerne, der er placeret over søgeren, kan blive aktiveret.
Skærmen, som vises for optagetilstand
Valg af skærmtilstand
Du kan vælge den ønskede skærmtilstand. Når skærmen skiftes ved at
trykke DISP på kontrolknappen (side 46), vises kun udvalgte skærme.
Du kan indstille de tilgængelige skærme, som skal vises separat på LCDskærmen og i søgeren.
1 MENU-knap t
2 t [DISP-knap (skærm)] eller [DISP-knap
(søger)]
2 Vælg den ønskede visning med v/V/b/B på kontrolknappen,
og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
3 Tryk på MENU-knappen.
80
Skærmen, som vises for optagetilstand
Histogram
Antal pixel
Et histogram viser den luminansfordeling,
der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet.
Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i overensstemmelse
hermed.
Begge ender af histogrammet viser et
område med høj og lav belysning. Du kan
ikke gendanne disse områder med en
computer senere. Juster eksponeringen
om nødvendigt, og fotografér igen.
Mørk
Lys
81
Klargøring (Avanceret betjening)
Bemærkninger
• Histogrammet angiver ikke det endelige optagne billede. Det angiver tilstanden for
det billede, der lige er kontrolleret på skærmen. Histogrammet varierer afhængigt af
lukkerindstilling osv.
• Histogrammet varierer mellem optagelse og afspilning i følgende situationer:
– Når blitzen udløses.
– Når motivet har lav intensitet, f.eks. ved natoptagelser.
Skærmen, som vises for optagetilstand
Digital niveaumåling
Den digitale niveaumåling angiver, om
kameraet er i niveau både i vandret og
fremad/bagud retning. Hvis kameraet er
i niveau i én retning, bliver indikatoren
grøn.
Vandret retning
Fremad/bagud retning
Bemærkninger
• Fejlen i den digitale niveaumåling er større, hvis du vipper kameraet for langt fremad
eller bagud.
• Der angives muligvis en hældning på ±1°, selvom kameraet næsten er i niveau.
Overvågning af motivet gennem objektivet uden visning
af effekter
Du kan overvåge motivet gennem objektivet uden visning af effekter såsom
eksponeringskompensation, hvidbalance, kreativ indstilling, billedeffekt osv.
MENU-knap t
2 t [Live View-visning] t
[Indstillingseffekt fra]
• Når [Indstillingseffekt fra] vælges, vises Live View-billedet i M-tilstand
altid med den passende lysstyrke.
Bemærk
• [Indstillingseffekt fra] kan ikke vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Intelligent auto, Bedste auto, panorering, 3D-panorering, film eller valg af motiv.
82
Skærmen, som vises for optagetilstand
Liste over ikoner i søgertilstand
Når [Til søger] i [DISP-knap (skærm)] er aktiveret, kan du ved at trykke på
DISP på kontrolknappen indstille LCD-skærmen til en status, som er
velegnet til brug sammen med søgeren.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
I Intelligent auto, Bedste auto eller I Kontinuerlig prioritet - AE-tilstand
Valg af motiv-tilstand
P/A/S/M-tilstand
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (37)
Klargøring (Avanceret betjening)
A
Beskrivelse
16M 8.4M Billedformat på
4.0M 14M stillbilleder (47)
7.1M 3.4M
P
ASM
Stillbilledkvalitet (158)
Hukommelseskort (21,
206)/Overførsel (170)
Stillbilleder pr. sekund
for film (105)
100
Resterende antal billeder,
der kan optages
Format for stillbilleder
(158)
3D-panorering (40, 90)
Billedformat på film
(105)
100% Resterende batteritid (22)
Blitz under opladning (42)
Slår effekt FRA (82)
83
Skærmen, som vises for optagetilstand
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
+3 +3 +3
Kreativ indstilling (134)/
Kontrast, mætning,
skarphed
Ingen lydoptagelse på
film (107)
SteadyShot/advarsel om
kamerarystelser (85)
Billedeffekt (133)
SteadyShot fejl (197)
Advarsel om
overophedning (11)
Databasefil fuld (199)/
Databasefilfejl (199)
Automatisk indramning
af portræt (120)
Eksponeringskompensation
(44)/målt manuelt (99)
B
Skærm
Beskrivelse
Blitzkompensation (124)
Fremføringsmetode (45,
143)
EV-skala (145)
C
Blitztilstand (42, 127)/
Rødøjereduktion (58)
Fokus-funktion (111)
Skærm
Beskrivelse
1/125
Lukkerhastighed (96)
F2.8
Blænde (94)
ISO AUTO
ISO-følsomhed (129)
AE-lås (123)
AF-område (112)
Genstandssøgning (113)
Ansigtsregistrering (118)/
Smiludløser (121)
Lysmålingsmetode (124)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
7500K Brugerdefineret) (136)
A5 G5
D-områdeoptimering
(130)/Auto HDR (131)
84
Optagelse af et tydeligt billede uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" henviser til en uønsket bevægelse af kameraet, som
opstår, efter at udløserknappen er blevet trykket ned, og som giver et sløret
billede.
Følg nedenstående vejledning for at reducere kamerarystelser.
Indikator for advarsel om kamerarystelse
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
Bemærk
•
indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises kun i de tilstande, hvor
lukkerhastigheden automatisk indstilles. Denne indikator vises ikke i M/S-tilstande,
eller når der optages film.
Brug af SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen er tilgængelig med dette kamera for at reducere
kamerarystelser. SteadyShot-funktionen kan indstilles separat for optagelse
af stillbilleder og for optagelse af film.
SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] i standardindstillingen.
MENU-knap t
3 eller
ønskede indstilling
1 t [SteadyShot] t Vælg den
Bemærk
• SteadyShot-funktionen virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til,
når kameraet lige er blevet rettet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet
trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs nede.
85
Klargøring (Avanceret betjening)
Pga. potentielle kamerarystelser blinker
indikatoren (advarsel om
kamerarystelse). Hvis dette sker, skal du
bruge et kamerastativ eller blitzen.
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser
Brug af kamerastativ
I de følgende tilfælde foreslår vi, at du monterer kameraet på et kamerastativ.
• Optagelse uden blitz i mørke omgivelser.
• Optagelse med lave lukkerhastigheder, som typisk anvendes ved optagelse
om aftenen.
• Optagelse af et motiv tæt på, f.eks. ved makrooptagelse.
• Optagelse med et teleskopisk objektiv.
Bemærk
• Deaktiver SteadyShot-funktionen, når du bruger et kamerastativ, da der potentielt
kan opstå fejl i SteadyShot-funktionen.
86
Optagelse (Avanceret betjening)
Optagelse
Valg af skærmtilstand
Intelligent auto/
Blitz fra
Indstil funktionsvælgeren til
billeder (side 31).
• Vælg
(Intelligent auto), og optag
, når du optager på et sted, hvor brugen af blitz er begrænset.
Bemærk
• Da kameraet aktiverer den automatiske indstilling, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation, ISO-indstilling. Hvis du vil
justere flere forskellige indstillinger, skal du indstille funktionsvælgeren til P og
derefter optage motivet.
Indstil funktionsvælgeren til
(side 38).
(Bedste auto), og optag billeder
Sådan indstilles kontinuerlig optagelse
MENU-knap t
1 t [Bedste auto kont. optag.] t Vælg den
ønskede indstilling
Sådan vælges lagringsmetoden, der skal bruges til optagne billeder
Når der anvendes kontinuerlig optagelse, kan du vælge en lagringsmetode,
der tillader kameraet at gemme enten 1 passende billede blandt de
kontinuerligt optagne billeder eller alle billederne.
MENU-knap t
1 t [B. auto billedudtrækning] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Selv hvis du indstiller [B. auto billedudtrækning] til [Fra] med [Håndholdt
tusmørke], som er valgt via tilstanden for genkendt motiv, gemmes 1 kombineret
billede.
• Denne ydelse påvirkes, når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
87
Optagelse (Avanceret betjening)
Bedste auto
Valg af skærmtilstand
Valg af motiv
Denne tilstand er velegnet til at
z Optagelse med forudindstillede indstillinger afhængigt af motivet
Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv), vælg den
ønskede tilstand, og optag billeder (side 39).
(Portræt)
Slører baggrunden og gør motivet
skarpere. Gengiver hudfarver naturligt.
• Indstil objektivet til telefotopositionen,
hvis du vil gøre baggrunden mere sløret.
• Du kan optage et levende billede ved
at fokusere på det øje, der er tættest
på objektivet.
• Brug modlysblænderen til at optage bagbelyste motiver.
• Brug funktionen til rødøjereduktion, hvis øjnene på motivet
bliver røde pga. blitzen (side 58).
(Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en
høj lukkerhastighed, så motivet ser ud,
som om det står stille. Kameraet
optager billeder kontinuerligt, mens
udløserknappen er trykket ned.
• Tryk på og hold udløserknappen
halvt nede, indtil det rigtige øjeblik.
88
(Makro)
Optager motiver tæt på såsom blomster
eller mad.
• Du kan optage et motiv tæt på ved at
bruge makroobjektivet (sælges separat).
• Indstil blitztilstanden til [Blitz fra],
når du optager et motiv inden for 1 m.
• Ved optagelse i makrotilstand vil SteadyShot-funktionen
ikke kunne bruges fuldt ud. Brug et kamerastativ for at
opnå bedre resultater.
• Den korteste fokuseringsafstand ændres ikke.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarp fokus og
levende farver.
• Indstil objektivet til vidvinkel for at
fremhæve motivets vidde.
Valg af skærmtilstand
(Solnedgang)
(Nattescene)
(Håndholdt
tusmørke)
Optager natbilleder på afstand, uden at
omgivelsernes mørke atmosfære går tabt.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
• Billedet bliver muligvis ikke taget
korrekt, når du tager billeder af et helt mørkt nattemotiv.
Optager natbilleder med mindre støj og
uskarphed uden brug af kamerastativ.
En masse billeder optages, og
billedbehandling bruges til at reducere
uskarphed, kamerarystelser og støj.
• Reduktion af uskarphed er mindre
effektivt selv i [Håndholdt tusmørke] under optagelse af:
– Motiver med uregelmæssig bevægelse
– Motiver, der er for tæt på kameraet
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser og motiver
med meget lidt kontrast såsom himmel, sandstrand eller
græsplæne
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller
vandfald
• Hvis [Håndholdt tusmørke] anvendes, kan blokering af støj
opstå, når der bruges en lyskilde, der blinker såsom lysstofrør.
Optager portrætbilleder på mørke steder.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
Optageteknik
• Hvis du ønsker finere billeder, skal du indstille funktionsvælgeren til P,
A, S eller M og bruge funktionen til kreativ indstilling (side 134). I disse
tilfælde kan du justere eksponeringen, ISO osv.
89
Optagelse (Avanceret betjening)
(Natportræt)
Optager et smukt billede af den røde
farve i solopgangen eller solnedgangen.
Valg af skærmtilstand
Bemærkninger
• Da kameraet automatisk vurderer indstillingerne, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation og ISO-indstilling.
• Blitzen er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra] for hver enkelt tilstand til valg af
motiv. Du kan ændre disse indstillinger (side 42, 77, 127).
Panorering/
3D-panorering
Denne tilstand er velegnet til at
z Optagelse af udvidede motiver eller høje bygninger med dynamiske strukturer.
z Optagelse af 3D-billeder med en fornemmelse af dybde og visning af dem på et
3D-kompatibelt tv.
Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering) eller
(3D-panorering), og optag billeder (side 40).
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet hen over hele motivet inden for den
tilgængelige tid, opstår der et gråt område i det dannede billede. Hvis dette sker, skal
du bevæge kameraet hurtigt for at optage et fuldt panoramabillede.
• Da adskillige billeder sættes sammen, vil sammensætningen ikke blive optaget
jævnt. Under optagelse må kameraet ikke vippes frem og tilbage eller til venstre og
højre, når kameraet rykkes ligefrem.
• I omgivelser med lavt lyst kan panoramabilleder muligvis ikke optages, eller de kan
blive uskarpe.
• I blinkende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farven på det sammensatte billede
ikke altid ens.
• Når hele vinklen på panoramaoptagelsen og vinklen på fastsættelsen af fokus og
eksponering med AE/AF-låsen er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokus,
bliver optagelsen dårlig. Hvis dette sker, skal låsevinklen ændres, og optagelsen skal
udføres igen.
• [Panorering] eller [3D-panorering] er ikke velegnet til optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, der er for tæt på kameraet.
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser, og motiver med meget lidt kontrast,
såsom himmel, sandstrand eller græsplæne.
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med sol eller elektrisk lys eller lignende, som er meget lysere end omgivelserne.
90
Valg af skærmtilstand
• [Panorering]- eller [3D-panorering]-optagelse afbrydes muligvis i følgende situationer:
– Hvis kameraet panoreres eller vippes for hurtigt eller for langsomt.
– Hvis der er for kraftige kamerarystelser.
• Kameraet fortsætter optagelsen under [Panorering]- eller [3D-panorering]-optagelse,
og udløseren fortsætter med at klikke, indtil optagelsen er udført.
• [Auto. port.mark.] og zoomfunktionen i kameraet (ZOOM) kan ikke bruges.
Tip til optagelse af panoramabilleder
Panorer eller vip kameraet i en bue med Lodret
konstant hastighed og i samme retning, retning
som der angives på skærmen.
[Panorering] eller [3D-panorering] er
mere velegnet til stillestående motiver
end motiver i bevægelse.
Vandret retning
Radius så lille som
mulig
3D-billeder
Hvis der anvendes samme handling som til panorering, optager kameraet
flere billeder og sætter dem sammen i et 3D-billede.
Du kan se disse 3D-billeder med et 3D-kompatibelt tv. Du kan finde flere
oplysninger om 3D-optagelser på side 205.
Sådan ændres billedstørrelsen
Billedformatet kan vælges: MENU-knap t
Størrelse] eller [3D-pan.: billedform.].
1 t [Panorering:
91
Optagelse (Avanceret betjening)
• Ved Panorering eller 3D-Panorering anbefales det at anvende et
vidvinkelobjektiv.
• Når der anvendes et objektiv med lang brændvidde, skal kameraet panoreres
eller vippes langsommere, end hvis der anvendes et vidvinkelobjektiv.
• Find motivet, og tryk udløserknappen halvt ned, så fokus, eksponering og
hvidbalance kan låses.
• Hvis en del med meget forskellige former eller motiver er koncentreret
langs en motivkant, opstår der måske fejl under billeddannelsen. I dette
tilfælde skal rammesammensætningen justeres, så denne del er i midten
af billedet, og derefter skal der optages igen.
Valg af skærmtilstand
Sådan indstilles retningen for panorering eller vipning
Retningen for panorering eller vipning af kameraet kan indstilles.
MENU-knap t
1 t [Panorering: Retning] eller [3D-pan.:
retning] t Vælg den ønskede indstilling
Kontinuerlig prioritet - AE-tilstand
Denne tilstand er velegnet til at
z Kontinuerlig optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt, så et særligt øjeblik
fanges.
z Optagelse af et barns udtryk, som konstant ændrer sig fra det ene øjeblik til det
andet.
Indstil funktionsvælgeren til
(Kontinuerlig prioritet - AEtilstand), vælg den ønskede tilstand, og optag billeder (side 41).
• Når
(Tele-zoom - kont. prioritet AE) er valgt, indstilles
minimumzoomskalaen i kameraet (ZOOM) til 1,4x, og billedstørrelsen
indstilles til M til S.
Optageteknikker
• Når automatisk fokuseringstilstand er indstillet til [Kontinuerlig AF],
bliver fokusering og eksponering konstant justeret under optagelse.
ISO-følsomheden kan justeres.
• Du kan justere ISO-følsomheden og blænden, når den manuelle
fokuseringstilstand eller autofokustilstanden er angivet til [EnkeltbilledAF]. Når [Enkeltbilled-AF] er valgt, indstilles fokus fast på det første
billede.
Bemærkninger
• Funktionen til registrering af ansigter er slået fra.
• Når [Auto HDR] er valgt, udføres DRO-processen midlertidigt i henhold til
DRO-indstillingen.
• Når
(Tele-zoom - kont. prioritet AE) er valgt, kan du ikke indstille [Kvalitet] til
[RAW] eller [RAW og JPEG].
92
Valg af skærmtilstand
• Vores måleforhold. Hastigheden ved kontinuerlig optagelse kan være langsommere,
afhængigt af optageindstillingerne (Billedstørrelse, ISO-indstilling, Høj ISO SR
eller indstillingen af [Objektivkomp.: Forvrængn.]).
Auto programmeret
Denne tilstand er velegnet til at
z bruge den automatiske eksponering, mens man beholder de brugerdefinerede
indstillinger for ISO-følsomhed, kreativ indstilling, D-områdeoptimering osv.
1 Indstil funktionsvælgeren til P.
Optagelse (Avanceret betjening)
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger
(siderne 108 til 147).
• Tryk på -knappen for at udløse blitzen.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Programskift
Du kan midlertidigt ændre
kombinationen af lukkerhastigheden
og blændeværdien med den korrekte
eksponering, som bestemmes af det
holdte kamera.
Drej kontrolhjulet for at vælge din
ønskede kombination, mens fokus er
aktiveret.
Angivelsen af eksponeringstilstanden
ændres til "P*".
93
Valg af skærmtilstand
Blændeprioritet
Denne tilstand er velegnet til at
z sætte motivet i skarp fokus og sløre alt foran og bagved motivet. Ved at åbne
blænden indsnævres det område, som er i fokus. (Skarphedsdybden bliver
mindre.)
z optage motivets dybde. Ved at indsnævre blænden gøres det område, som er i
fokus, bredere. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
1 Indstil funktionsvælgeren til A.
2 Vælg blændeværdien (blændetal)
med kontrolhjulet.
• Lavt blændetal: Motivets for- og
baggrunden er sløret.
Højt blændetal: Der fokuseres på
motivet samt dets for- og baggrund.
• Du kan ikke kontrollere sløringen af et
billede på LCD-skærmen eller i
søgeren. Kontroller det optagede
billede, og juster blænden.
Blænde (blændetal)
94
Valg af skærmtilstand
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk
for at opnå den korrekte eksponering.
• Lukkerhastigheden blinker, når
kameraet vurderer, at den rigtige
eksponering ikke er opnået med den
valgte blændeværdi. Hvis det er
tilfældet, skal du justere blænden igen.
Lukkerhastighed
Optageteknikker
Bemærk
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt
af blændeværdien. Kontroller blitzrækkevidden under "Specifikationer", når du
optager med blitzen.
95
Optagelse (Avanceret betjening)
• Lukkerhastigheden kan blive langsommere afhængigt af blændeværdien.
Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• For at sløre baggrunden endnu mere skal du bruge en telelinse eller et
objektiv, der er udstyret med et mindre blændetal (lyst objektiv).
• Billedets omtrentlige sløring kan kontrolleres før optagelse med knappen
til eksempelvisning.
Valg af skærmtilstand
Sådan kontrolleres baggrundens sløring (visningsknap)
LCD-skærmen og søgeren viser et
billede, der er optaget med den største
blænde. Ændringen i blænden påvirker
skarpheden af motivet på billedet og
skaber unøjagtighed mellem billedets
skarphed før optagelse og det faktiske
Visningsknap
billede.
Når der trykkes på knappen til
eksempelvisning, kan billedet ses med
blænden anvendt i den faktiske optagelse,
og dermed kan motivets omtrentlige
skarphed kontrolleres inden optagelsen.
• Tryk på knappen til eksempelvisning, når fokus er justeret.
• Blænden kan justeres i tilstanden med eksempelvisning.
Bemærk
• Når [Fokusforstørrelse] er tildelt til knappen til eksempelvisning, skal du indstille
[Visningsknap] til [Visning af resultat] eller [Blændevisning] i den
brugerdefinerede menu (side 163).
Lukkerhast.prior.
Denne tilstand er velegnet til at
z optage et motiv i bevægelse i et bestemt øjeblik. Brug en hurtigere
lukkerhastighed for at optage et øjeblik af bevægelsen.
z spore bevægelsen for at udtrykke dynamikken og flowet. Brug en langsommere
lukkerhastighed for at optage et billede med bevægelsesslør af motivet i
bevægelse.
1 Indstil funktionsvælgeren til S.
96
Valg af skærmtilstand
2 Vælg lukkerhastigheden med
kontrolhjulet.
Lukkerhastighed
Blænden justeres automatisk for at opnå
den korrekte eksponering.
• Blændeværdien blinker, når kameraet
vurderer, at den rigtige eksponering
ikke er opnået med den valgte
lukkerhastighed. I sådanne tilfælde skal
du justere lukkerhastigheden igen.
Blænde (blændetal)
Optageteknikker
• Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• Vælg en højere ISO-følsomhed, når du optager indendørssport.
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Jo højere ISO-følsomheden er, desto synligere er støjen.
• Når lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere, foretages støjreduktion (Lang
eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var åben efter optagelse. Du kan ikke tage
billeder, mens reduktionen finder sted.
97
Optagelse (Avanceret betjening)
3 Juster fokus, og optag motivet.
Valg af skærmtilstand
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Hvis du lukker blænden (et højere
blændetal), ved at gøre lukkerhastigheden langsommere, når du bruger blitzen, når
blitzlyset ikke ud til motiver, der er langt væk.
Manuel eksp.
Denne tilstand er velegnet til at
z optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere
lukkerhastigheden og blænden.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej kontrolhjulet for at justere
lukkerhastigheden, og drej
kontrolhjulet, mens du trykker på
AV-knappen for at justere
blænden.
AV-knap
Blænde (blændetal)
Lukkerhastighed
98
Valg af skærmtilstand
3 Tag billedet, efter at
LCD-skærm
eksponeringen er indstillet.
• Kontroller eksponeringsværdien ved
hjælp af målt manuelt*.
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
* Når kameraet er i M-tilstanden, viser
det en værdi for under- eller
overkompensation, der er baseret på
den rigtige eksponering.
• Kontroller eksponeringsværdien i
søgertilstand ved hjælp af EV-skalaen.
Eksponeringsværdi
Skærmen i søgeren
Standardeksponering
BULB
Denne tilstand er velegnet til at
z optage lysspor såsom fyrværkeri.
z optage stjernespor.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
99
Optagelse (Avanceret betjening)
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel eksponering.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, er ISO-indstillingen [AUTO] indstillet
til [100]. I M-tilstand er ISO-indstillingen [AUTO] ikke tilgængelig. Indstil
ISO-følsomheden efter behov (side 129).
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt
af blændeværdien. Kontroller blitzrækkevidden under "Specifikationer", når du
optager med blitzen.
Valg af skærmtilstand
2 Drej kontrolhjulet til venstre,
indtil [BULB] vises.
BULB
3 Drej kontrolhjulet for at justere
blænden (blændetal), mens du
trykker på AV-knappen.
AV-knap
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Optageteknikker
• Brug et kamerastativ.
• Indstil fokus til uendelig i manuel fokuseringstilstand, når der optages
fyrværkeri e.l. når objektivets uendelighedsposition ikke kendes, skal
fokus først justeres efter fyrværkeri, som skydes af i det samme område,
og derefter kan det optages.
100
Valg af skærmtilstand
• Brug trådløse fjernbetjening (sælges separat) (side 146). Et tryk på
SHUTTER-knappen på trådløse fjernbetjening udløser BULB-optagelse,
og endnu et tryk stopper BULB-optagelsen. Du behøver ikke at holde
SHUTTER-knappen nede på trådløse fjernbetjening.
• Hvis du bruger en fjernbetjening, som er udstyret med en låsefunktion til
udløserknappen (sælges separat), kan du lade lukkeren være åben ved at
bruge fjernbetjening.
101
Optagelse (Avanceret betjening)
Bemærkninger
• Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen SteadyShot-funktionen
(side 86).
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang
tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Når Smiludløser eller Auto HDR-funktionen aktiveres, eller når [Billedeffekt]
indstilles til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone], kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis Smiludløser, Auto HDR-funktionen eller [HDR-maleri]- eller [Fyldig sort-hvid
tone]-indstillingen [Billedeffekt], bruges med lukkerhastigheden indstillet til [BULB],
indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
• Det anbefales, at du starter BULB-optagelse, når kameraets temperatur er faldet, for
at undgå, at billedets kvalitet forringes.
Indstilling af filmoptagelse
Sådan optager du film nemt
Filmoptagelse kan startes fra alle eksponeringstilstande.
Lukkerhastigheden og blændeværdien justeres automatisk.
Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen (side 33).
Optageteknikker
• Start optagelsen, når fokus er justeret.
• Følgende indstillinger, som blev angivet under optagelse af stillbillede,
kan bruges.
– ISO
– Hvidbalance
– Kreativ indst.
– Eksponeringskompensation
– AF-område
– Lysmålermetode
– Ansigtsregistrering
– Genstandssporing
– D-områdeoptimering
– Objektivkomp.: Skygge
– Objektivkomp.: Krom. Ab.
– Objektivkomp.: Forvrængn.
– Billedeffekt
• ISO, eksponeringskompensation, Genstandssøgning eller AF-område kan
justeres under filmoptagelse.
• Hvis du tildeler [AF-lås] til AEL-knappen eller ISO-knappen, kan du låse
fokus ved at trykke på disse knapper i autofokustilstand.
Bemærkninger
• Når der optages film, er vinklen på visning mindre end vinklen ved optagelse af
stillbilleder.
• Når [Til søger]-skærmbilledet vises på LCD-skærmen, skifter LCD-skærmen til
[Vis alle oplysninger]-skærmbilledet det sekund, filmoptagelsen starter.
102
Indstilling af filmoptagelse
Digitalt zoom
Du kan bruge funktionen til digitalt zoom under filmoptagelse. Kvaliteten
vil imidlertid blive forringet, fordi der udføres billedbehandling.
1 Tryk på ZOOM-knappen.
• Den digitale zoom er tilgængelig under
filmoptagelse, og det gælder også, når
[Digital zoom] er indstillet til [Fra] i
menuen til stillbilledoptagelse.
ZOOM-knap
2 Forstør billedet op til den ønskede zoomfaktor med b/B på
kontrolknappen.
• Der er mulighed for en zoomfaktor på op til 4 gange.
103
Optagelse (Avanceret betjening)
• Undgå at optage en stærk lyskilde såsom solen. Kameraets interne mekanisme kan
blive beskadiget.
• Når AVCHD-film importeres til en computer, skal "PlayMemories Home" anvendes
(side 65 og 178).
• Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige, og
billedkvaliteten forringes muligvis.
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er stigende. Sluk
kameraet, og vent til kameraets temperatur falder. Hvis du fortsætter med at optage,
slukkes kameraet automatisk.
• Eftersom lukkerhastigheden og blænden er justeret automatisk, vil lukkerhastigheden
være højere, og motivets bevægelse kan blive ujævnt under forhold med meget lys.
Valg af manuel fokus og justering af lukkerhastigheden eller blænden kan gøre
bevægelsen mere jævn (side 104).
• Der kan vælges en værdi for ISO-følsomheden på mellem ISO 100 og ISO 3200,
når du optager film. Hvis du starter filmoptagelsen, hvor du har valgt en værdi på
ISO 3200 eller større, skifter ISO-følsomheden til ISO 3200. Når du er færdig med
at optage filmen, returneres ISO-følsomheden til den forrige værdi.
• Når ISO er indstillet til [Flerbilled-støjreduktion], vælges [AUTO] midlertidigt.
• Du kan ikke vælge [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], eller
[Miniature] i Billedeffekt. Når filmoptagelse starter, indstilles billedeffekt
midlertidigt til [Fra].
• [Klar billedzoom] kan ikke bruges under filmoptagelse.
Indstilling af filmoptagelse
Optagelse af film med lukkerhastigheden og blænden
justeret
Du kan optage film med lukkerhastigheden og blænden justeret, samtidig
med at baggrundsdefokusering eller -fluiditet kan kontrolleres som ønsket.
1 Indstil knappen til fokuseringsfunktion til MF (side 115).
2 Indstil funktionsvælgeren til
(Film).
3 Vælg den ønskede tilstand med v /V på kontrolknappen, og
tryk så på midten af kontrolknappen.
• Du kan ændre tilstanden ved at trykke på Fn-knappen og derefter vælge en
anden tilstand.
4 Justér lukkerhastigheden og blændeværdien med kontrolhjulet.
5 Justér fokus, og tryk så på MOVIE-knappen for at starte
optagelsen.
(Auto
programmeret) (93)
(Blændeprioritet)
(94)
(Lukkerhast.prior.)
(96)
(98)
104
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
De andre indstillinger kan justeres manuelt, og dine
indstillingsværdier kan gemmes.
Giver dig mulighed for at optage, efter at blændeværdien er
blevet justeret manuelt ved hjælp af kontrolhjulet.
Giver dig mulighed for at optage, efter at lukkerhastigheden
er blevet justeret manuelt ved hjælp af kontrolhjulet.
(Manuel eksp.) Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien) ved
hjælp af kontrolhjulet.
Indstilling af filmoptagelse
Filformat
MENU-knap t
1 t [Filformat] t Vælg det ønskede format
Optager 60i/50i-film, 24p/25p-film eller 60p/50p-film i
AVCHD-format. Dette filformat er velegnet til visning af
filmen på et HD-tv.
Du kan oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-optagedisk eller
en dvd-video-disk ved at bruge af det medfølgende software
"PlayMemories Home".
• 60i/50i-film optages med enten henholdsvis 60 felter/sek
eller 50 felter/sek. Både 60i- og 50i-film benytter
linjespringskanderingssystemet, Dolby Digital audio og
AVCHD-formatet.
• 24p/25p-film optages med enten henholdsvis 24 felter/sek
eller 25 felter/sek. Både 24p- og 25p-film benytter det
progressive skanderingssystem, Dolby Digital audio og
AVCHD-formatet.
• 60p/50p-film optages med enten henholdsvis 60 felter/sek
eller 50 felter/sek. Både 60p- og 50p-film benytter det
progressive skanderingssystem og Dolby Digital audio.
MP4
Optager mp4-film (AVC). Dette filformat er velegnet til
overførsler på internettet, vedhæftede filer i e-mails osv.
• Film optages i MPEG-4-format med ca. 30 stillbilleder/sek,
og de benytter sig af det progressive skanderingssystem,
AAC-lyd og mp4-format.
• Du kan ikke oprette en disk fra de film, som er optaget i
dette format, ved at bruge det medfølgende software
"PlayMemories Home".
Optageindstilling
Jo højere gennemsnitlig bithastighed, jo bedre billedkvalitet.
MENU-knap t
1 t [Optageindstilling] t Vælg den
ønskede størrelse
105
Optagelse (Avanceret betjening)
AVCHD
Indstilling af filmoptagelse
[Filformat]: [AVCHD]
Filformat
Gennemsnitlig
bithastighed
Optagelse
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Optager film i højeste billedkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (24p/25p). Dette
giver en biografagtig atmosfære.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (24p/25p). Dette
giver en biografagtig atmosfære.
[Filformat]: [MP4]
Filformat
Gennemsnitlig
bithastighed
Optagelse
1440×1080 12M
12 Mbps
Optager film med en opløsning på 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Optager film i VGA-størrelse.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Bemærkninger
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Husk, du kan ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet,
skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
• Hvis du vil se 60p/50p- eller 24p/25p-film på et tv, skal dette være kompatibelt med
60p/50p eller 24p/25p. Hvis du bruger et ikke-kompatibelt tv, konverteres filmene til
60i/50i og kan så ses på tv’et.
106
Indstilling af filmoptagelse
Lydoptagelse
Når der optages film, optages driftsstøjen fra kameraet eller objektivet
muligvis. Film kan også optages uden lyd.
MENU-knap t
1 t [Lydoptagelse] t [Fra]
Når fokuseringstilstanden indstilles til manuel fokus, kan du deaktivere
optagelse af driftsstøjen fra objektivet for autofokus (side 115).
Reduktion af vindstøj
Vindstøj kan reduceres ved at nedjustere bassniveauet for den indbyggede
mikrofon.
MENU-knap t
1 t [Reduktion af vindstøj] t [Til]
107
Optagelse (Avanceret betjening)
Bemærkninger
• Indstilling af dette punkt til [Til] kan bevirke, at noget baslyd optages med for lav
lydstyrke. Indstil den til [Fra], når det ikke blæser.
• Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), virker dette punkt ikke.
Justering af fokus
Der er 2 metoder til justering af fokus: automatisk og manuel fokusering.
Metoden til at skifte mellem automatisk og manuel fokusering er forskellig
afhængigt af objektivet.
Type af objektiv
Objektivet er
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Objektivet er ikke
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Kontakten, som
skal bruges
Objektiv (Indstil
altid knappen til
fokuseringsfunkti
on til AF.)
Kamera
Sådan skiftes til
automatisk
fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til AF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på kameraet til AF.
Autofokus
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktion på kameraet
til AF.
2 Hvis objektivet er udstyret med en
knap til fokuseringsfunktion, skal
den indstilles til AF.
108
Sådan skiftes til
manuel fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til MF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på kameraet til MF.
Justering af fokus
3 Tryk udløserknappen halvt ned for
at kontrollere fokus og optage
billedet.
• Når fokus er bekræftet, ændres
fokusindikatoren til z eller
(nedenfor).
• AF-området, hvor fokus er bekræftet,
bliver grønt.
AF-område
Fokusindikator
Bemærk
• Rør ikke den roterende fokuseringsring, mens kameraet fokuserer automatisk.
Optageteknik
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger
et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver, der kan kræve speciel fokusering
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I
sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse (side 110)
eller manuel fokusering (side 115).
• Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
• To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området.
• Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
• Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen,
karrosseriet på en bil eller en vandoverflade.
• Der er ikke tilstrækkeligt omgivende lys.
109
Optagelse (Avanceret betjening)
• Indstil [AF-område] (side 112) for at vælge det AF-område, hvor der skal
være fokus.
Justering af fokus
Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket, der findes oven på kameraet,
viser placeringen af billedsensoren*. Når
du måler den nøjagtige afstand mellem
kameraet og motivet, skal du benytte
placeringen af den vandrette linie.
* Billedsensoren er den del af kameraet,
der fungerer som filmen.
Bemærk
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede
objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem
motivet og kameraet.
Fokuslås
1 Placér motivet inden for
AF-området, og tryk
udløserknappen halvvejs ned.
Fokus er låst.
• Sæt [Autofokusmetode] til
[Enkeltbilled-AF].
2 Hold udløserknappen halvvejs
nede, og placér motivet på den
oprindelige placering for at
komponere billedet igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
110
Justering af fokus
Autofokusmetode
Fn-knap t
(Autofokusmetode) t Vælg den ønskede indstilling
(Enkeltbilled-AF) Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
(Automatisk AF)
[Autofokusmetode]-tilstanden skiftes mellem EnkeltbilledAF og Kontinuerlig AF alt efter motivets bevægelse.
Når du trykker på udløserknappen og holder den halvt
nede, låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der ikke
bevæger sig, og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive
ved med at fokusere.
Optageteknikker
• Brug [Enkeltbilled-AF], når motivet er ubevægeligt.
• Brug [Kontinuerlig AF], når motivet bevæger sig.
Bemærkninger
• [Automatisk AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto,
Bedste auto eller en af følgende funktioner til valg af motiv: [Portræt], [Landskab],
[Solnedgang], [Nattescene], [Natportræt] eller [Håndholdt tusmørke].
• [Enkeltbilled-AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering,
3D-Panorering eller [Makro] i Valg af motiv.
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Sportsaktiviteter] i Valg af motiv, eller når Smiludløser-funktionen bruges.
111
Optagelse (Avanceret betjening)
(Kontinuerlig AF) Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke anvendes.
Justering af fokus
AF-område
Vælg det ønskede AF-område, som
passer til optageforholdene eller dine
præferencer. AF-områder, hvor fokus er
bekræftet, bliver grønt, og andre AFområder forsvinder.
AF-område
Fn-knap t
(AF-område) t Vælg den ønskede indstilling
(Bred)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Zone)
Vælg med kontrolknappen det område blandt venstre, højre
eller midten, hvor fokus skal aktiveres. Kameraet bestemmer,
hvilket af AF-områderne i det valgte område der skal bruges
til fokusering. Tryk på AF-knappen for at få vist
opsætningsskærmen, og vælg så det ønskede område.
(Spot)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Lokal)
Vælg med kontrolknappen det område blandt de 15 AF-områder,
hvor fokus skal aktiveres. Tryk på AF-knappen for at få vist
opsætningsskærmen, og vælg så det ønskede område.
Bemærkninger
• [AF-område] indstilles fast til [Bred], og andre indstillinger kan ikke vælges, når
eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto eller Valg af
motiv, eller når genstandssøgningsfunktionen er i brug eller smiludløser er aktiveret.
• AF-området lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden pause.
• Når [Genstandssporing] er indstillet til [Til], vises den opsætningskræm, der
anvendes til [Zone] eller [Lokal] ikke, når du bruger AF-knappen.
112
Justering af fokus
AF-lampen
Du kan indstille AF-lampen for at fokusere på et motiv, som er under mørk
belysning.
MENU-knap t
indstilling
2 t [AF-lampe] t Vælg den ønskede
• Da kameraet anvender den indbyggee blitz som en AF-lampe, skal du
trykke på -knappen for at åbne blitzen.
Genstandssporing
Fokuserer på motiv i bevægelse. Genstandssøgningsfunktionen er indstillet
til [Til] i standardindstillingen.
1 Tryk på midten af kontrolknappen på skærmbilledet med
optageoplysninger.
En fokusramme vises.
• Hvis du vil deaktivere genstandssøgningsfunktionen, skal du trykke på
Fn-knappen og sætte den til [Fra].
2 Tilpas fokusrammen med det
ønskede motiv, og tryk så på
midten af kontrolknappen.
Kameraet starter med at følge motivet.
• Tryk på midten igen for at annullere
denne funktion.
Fokusramme
113
Optagelse (Avanceret betjening)
• AF-lampen er ikke i brug, når [Autofokusmetode] er indstillet til
(Kontinuerlig AF), eller motivet bevæger sig i
(Automatisk
AF). (Indikatoren
eller
lyser.)
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller længere.
• Når du monterer en ekstern blitz (sælges separat), der er udstyret med en
AF-lampe, anvendes AF-lampe på den eksterne blitz. Skub den
indbyggede blitz ned.
• AF-lampen fungerer ikke, når [Smiludløser] er indstillet til [Til].
Justering af fokus
3 Tryk på udløserknappen for tage et billede af motivet.
Bemærkninger
• Motivfølgning kan være vanskelig i følgende situationer:
– Motiver flytter sig for hurtigt.
– Motivet er for småt eller for stort.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet står i mørk belysning.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Genstandssøgningsfunktionen kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er
indstillet til Panorering, 3D-Panorering, Kontinuerlig prioritets-AE eller [Håndholdt
tusmørke] i Valg af motiv, vælges den manuelle fokusfunktion.
• Kameraet stopper med at følge et motiv, når motivet bevæger sig uden for skærmen.
Præferencesporing af ansigtet
Du kan vælge, om et ansigt skal have præference under sporing, når
kameraet registrerer et ansigt under genstandssøgning.
MENU-knap t
4 t [Ansigtsprioritetssporing] t [Til]
Når ansigtet ikke er synligt på skærmen, sporer kameraet kroppen, og når
ansigtet er synligt, sporer kameraet ansigtet. Hvis den person, der er målet,
forsvinder fra skærmbilledet, mens kameraet følger det, og så kommer
tilbage, vil kameraet fokusere på ansigtet igen.
• Hvis kameraet sporer et ansigt ved hjælp af genstandssøgningsfunktionen,
mens smiludløserfunktionen er aktiveret, biver ansigtet målet for
smilregistreringsfunktionen.
• Hvis du indstiller det registrerede ansigt som mål, også selvom
[Ansigtsprioritetssporing] er indstillet til [Fra], sporer kameraet kroppen,
når ansigtet ikke er synligt. Hvis den person, der er målet, forsvinder fra
skærmbilledet, mens kameraet følger det, og så kommer tilbage, vil
kameraet fokusere på ansigtet igen.
114
Justering af fokus
Manuel fokusering
Når det er svært at opnå den rigtige fokus i autofokustilstanden, kan du
justere fokus manuelt.
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktion på objektivet
til MF.
2 Hvis objektivet ikke er udstyret
Optagelse (Avanceret betjening)
med en knap til
fokuseringsfunktion, skal
knappen til fokuseringsfunktionen
på kameraet indstilles til MF.
3 Drej på fokus-ringen på objektivet
for at stille skarpt.
Fokus-ring
Bemærkninger
• Når det brede AF-område benyttes, bruges centerfeltet til at fokusere, når
zone-AF-området benyttes, bruges en typisk del af det udvalgte felt, og når det
lokale AF-område benyttes, anvendes det felt, der vælges med kontrollen.
• Ved anvendelse af telekonverter (sælges separat) osv. kan det ske, at det er svært at
dreje fokus-ringen.
• Der opnås ikke den rigtige fokusering i søgerne, hvis dioptrien ikke er justeret
korrekt i søgertilstand (side 29).
• Sørg for at indstille knappen til fokuseringsfunktion til MF for manuel fokus. Rotér
ikke fokus-ringen uden at indstille til MF. Fokus-ringes kan beskadiges, hvis den
drejes for kraftigt, uden at der skiftes til MF.
115
Justering af fokus
Direkte manuel focus
Når et objektiv, der er forsynet med en funktion til direkte manuel fokus,
monteres, og [Autofokusmetode] indstilles til [Enkeltbilled-AF] eller
[Automatisk AF], kan du foretage fine justeringer ved at bruge fokusringen,
når fokus er låst. Du kan hurtigt fokusere på et motiv i stedet for at bruge
det manuelle fokus fra begyndelsen. Dette er praktisk i tilfælde som f.eks.
makrooptagelse.
Farvefokus
Du kan forbedre omridset af fokusintervaller med en bestemt farve i
manuel fokus. Denne funktion tillader dig nemt at bekræfte fokus.
MENU-knap t
2 t [Maksimumniveau] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Eftersom kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, er farvefokus-niveauet
anderledes afhængigt af motivet, optagelsessituationen eller det anvendte objektiv.
• Omridset af fokusintervaller forbedres ikke, når kameraet forbindes med et HDMIkabel.
Indstilling af farve for farvefokus-funktionen
I manuel fokus kan farven for farvefokus-funktionen indstilles.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Maksimumfarve] t Vælg den ønskede
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er sat til [Fra].
Fokusforstørrelse
Du kan kontrollere fokus ved at forstørre billedet, inden du begynder at
optage.
1 MENU-knap t
116
3 t [Visningsknap] t [Fokusforstørrelse]
Justering af fokus
2 Tryk på knappen Fokussøger
Fokussøger-knappen
3 Tryk på knappen Søgerlup for at
forstørre billedet og vælge den
del af billedet, som du vil
forstørre med v/V/b/B på
kontrolknappen.
4 Bekræft, og juster fokus.
• Drej fokusringen for at justere fokus i tilstanden manuel fokusering.
• Hvis du trykker på AF-knappen, returnerer den forstørrede del til midten.
• Hvis du trykker på lukkerknappen og holder den halvvejs nede, annulleres
fokussøger-funktionen.
5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.
• Du kan optage billeder, når et billede er forstørret. Det optagne billede er
dog skaleret til fuld visning.
• Fokussøger-funktionen vil blive aktiveret efter optagelse.
117
Optagelse (Avanceret betjening)
• Hver gang du trykker på knappen
Fokussøger, skifter
forstørrelseskaleringen som følger:
Fuld visning t Ca. ×4,8 t Ca. ×9,5
Registrering af ansigter
Ansigtsregistrering
Kameraet registrerer ansigter, justerer fokus og eksponering, udfører
billedbehandling og justerer blitzindstillinger.
Fn-knap t
indstilling
(Smil-/Ansigtsreg.) t Vælg den ønskede
Reg. af ansigter fra
Deaktiverer ansigtsregistrering.
Ansigtsregistrering
Til (ansigtsreg.)
Aktiverer ansigtsregistrering og prioriterer genkendte
ansigter, som er blevet registreret i [Ansigtsregistrering]
(side 119).
Reg. af ansigter til
Aktiverer ansigtsregistrering, men prioriterer ikke genkendte
ansigter.
Smiludløser
Detekterer og optager automatisk et smil.
Rammen til registrering af ansigter
Når kameraet registrerer ansigter, vises
grå rammer til registrering af ansigter.
Når kameraet vurderer, at automatisk
fokusering er mulig, bliver rammerne til
registrering af ansigter hvide. Når
udløserknappen trykkes halvvejs ned,
bliver rammerne til registrering af
ansigter grønne.
Rammer til registrering
af ansigter (grå)
Rammer til registrering af ansigter (hvid)
• Hvis der ikke er placeret et ansigt i AF-området, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, bliver det AF-område, der bruges til fokusering, grønt.
• Når kameraet registrerer flere ansigter, vælger kameraet automatisk et
prioriteret ansigt, og rammen til registrering af et enkelt ansigt bliver
hvidt. En magentarød ramme vises omkring et ansigt, som er registreret
med [Ansigtsregistrering].
Optageteknik
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området samme sted.
118
Registrering af ansigter
Bemærkninger
• Funktionen til registrering af ansigt kan ikke benyttes, når eksponeringstilstanden er
Panorering, 3D-Panorering eller Kontinuerlig prioritets-AE-funktionen.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Afhængigt af optageforholdene kan kameraet måske ikke registrere ansigter, eller
det kan registrere andre genstande.
Ansigtsregistrering
Kameraet registrerer ansigter, for hvilke oplysninger i forvejen er blevet
registreret.
1 MENU-knap t
4 t [Ansigtsregistrering] t [Ny registrering]
og tryk så på udløserknappen.
3 Vælg [Angiv] med v på kontrolknappen, og tryk så på midten af
kontrolknappen.
• Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver.
• Optag ansigtet forfra under godt oplyste forhold. Ansigtet registreres
muligvis ikke korrekt, hvis det er overskygget af en hat, maske, solbriller
e.l.
Ændring af prioritet af tidligere registrerede ansigter
Når du har registreret flere ansigter, indstilles prioritetsrækkefølgen.
Du kan ændre prioritetsrækkefølgen.
MENU-knap t
4 t [Ansigtsregistrering] t [Skift af
rækkefølge] t Vælg et ansigt, som du ønsker at ændre
prioriteten eller prioritetsniveauet for
Sletning af et registreret ansigt
Du kan slette et registreret ansigt.
119
Optagelse (Avanceret betjening)
2 Tilpas guide-rammen med det ansigt, som skal registreres,
Registrering af ansigter
MENU-knap t
4 t [Ansigtsregistrering] t [Slet] t Vælg
det ansigt, du ønsker at slette
• Når du vælger [Slet alt], kan du slette all registrerede ansigter på én gang.
Bemærkninger
• Selv hvis du vælger [Slet], gemmes de registrerede ansigter på kameraet. Hvis du
også vil slette disse data fra kameraet, skal du vælge [Slet alt].
• Det registrerede ansigt slettes ikke, selvom du bruger [Initialiser].
Auto. port.mark.
Når kameraet registrerer og optager et ansigt, beskæres det registrerede
billede automatisk til en passende komposition. Både de oprindelige og
beskårne billeder gemmes.
•
skifter til grønt, når
beskæringsfunktionen er tilgængelig i
Live View-tilstanden.
• Den ramme, der bruges til beskæring,
er angivet på skærmen til autovisning
efter optagelse.
Skærm til autovisning
Beskåret område
Sådan ændres indstillingen af [Auto. port.mark.]
Standardindstillingen er [Auto].
Fn-knap t
indstilling
(Auto. port.mark.) t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Funktionen Automatisk indramning af portræt kan ikke bruges, når
eksponeringstilstanden er angivet til Panorering, 3D-panorering eller funktionen
Kontinuerlig prioritets-AE, Film eller [Håndholdt tusmørke], [Sportsaktiviteter] i
Valg af scene.
• Det beskårne billede har muligvis ikke den bedst mulige komposition, afhængigt af
optagebetingelserne.
• Denne funktion kan ikke anvendes, når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW
og JPEG].
120
Registrering af ansigter
• Denne funktion kan ikke bruges sammen med følgende funktioner: kontinuerlig
optagelse, enkelt bracket, [Flerbilled-støjreduktion], [Auto HDR], kameraets
zoomfunktion (ZOOM), manuel fokus eller [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig
sort-hvid tone], [Miniature] i Billedeffekt.
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Fn-knap t
(Smil-/Ansigtsreg.) t [Smiludløser Til:
Normalt smil] t Vælg den ønskede tilstand for følsomhed for
registrering af smil med b/B på kontrolknappen
2 Vent til et smil registreres.
Kameraet registrerer et smil, og fokus
bekræftes. Når smilniveauet overstiger
punktet b på indikatoren, optager
kameraet automatisk billeder.
• Når kameraet registrerer ansigter,
vises orange rammer til registrering
af ansigter rundt om ansigterne.
Rammerne til registrering af ansigterne
bliver grønne, når der fokuseret på
motiverne.
• Når [Auto. port.mark.] er indstillet til
[Auto], beskæres billedet automatisk
for at give en egnet komposition.
Ramme til registrering
af ansigter
Følsomhedsindikator for
registrering af smil
3 Hvis du vil stoppe optagelsen, Fn-knap t
(Smil-/
Ansigtsreg.) t Vælg et andet element end [Smiludløser].
121
Optagelse (Avanceret betjening)
Du kan indstille Smiludløser-funktionens følsomhed for registrering af smil
til én af de følgende 3 valgmuligheder:
(Lille smil),
(Normalt smil)
og
(Stort smil).
• Når Smiludløser er aktiveret, vises følsomhedsindikatoren for registrering
af smil på skærmen.
Registrering af ansigter
Optageteknikker
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området oven på hinanden
for at fokusere på smilet.
• Sørg for ikke at dække øjnene med f.eks. pandehår. Knib øjnene sammen.
• Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller m.m.
• Forsøg at hold ansigtet lige foran kameraet, og hold det så lige som muligt.
• Smil tydeligt med munden åben. Smilet er lettere at registrere, når tænderne
er synlige.
• Hvis du trykker på udløserknappen, mens Smiludløser-funktionen er
aktiveret, optager kameraet billedet og går derefter tilbage til Smiludløser.
Bemærkninger
• Smiludløser-funktionen kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering, 3D-Panorering, Kontinuerlig prioritets-AE-funktionen, Film eller
[Håndholdt tusmørke] i Valg af motiv, eller når manuel fokus er valgt.
• Fremføringsmetoden er automatisk indstillet til [Enkelt optagelse] eller
[Fjernbetjening].
• AF-lampen fungerer ikke sammen med Smiludløser-funktionen.
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, kan indstillingerne for følsomheden over for
smil ændres.
• Afhængigt af optagelsens omgivelser er det ikke sikkert, at smil bliver registreret
korrekt.
• Hvis kameraet sporer et ansigt ved hjælp af genstandssøgningsfunktionen, mens
smiludløserfunktionen er aktiveret, biver ansigtet målet for
smilregistreringsfunktionen (side 113).
122
Justering af lysstyrken på billedet
AE-lås
Når der optages op mod solen eller ved et vindue, hvorved eksponeringen
måske ikke er den rigtige for motivet, brug da lysmåleren, hvor motivet er
lyst nok, og lås eksponeringen før optagelse. Hvis du vil reducere motivets
lysstyrke, skal du pege kameraet frem mod et sted, der er lysere end motivet,
og bruge lysmåleren til at låse eksponeringen af hele billedet. Hvis du vil
gøre motivet lysere, skal du pege kameraet fremad mod et sted, der er
mørkere end motivet, og bruge lysmåleren til at låse eksponeringen af hele
billedet.
Dette afsnit beskriver, hvordan du kan optage et lysere billede af motivet
ved hjælp af
(Spot).
(Lysmålermetode) t
(Spot)
2 Juster fokuseringen på den del, hvor du ønsker at låse
eksponeringen.
3 Tryk på AEL-knappen for at låse
AEL-knap
eksponeringen.
(AE-låsemarkering) vises.
• Eksponeringsværdien baseret på den
låste eksponering i spotmålingscirklen
vises også på EV-skalaen.
4 Fokuser på motivet, mens AEL-knappen trykkes ned, og optag
motivet.
• Hvis du fortsætte med at optage med samme eksponeringsværdi, skal du
trykke på AEL-knappen og holde den nede efter optagelsen. Indstillingen
annulleres, når knappen slippes.
123
Optagelse (Avanceret betjening)
1 Fn-knap t
Justering af lysstyrken på billedet
Bemærk
• AE-låsen kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er indstillet til M.
Lysmålermetode
Fn-knap t
indstilling
(Lysmålermetode) t Vælg den ønskede
(Multisegment)
I denne tilstand måles lyset på hvert område, efter det
samlede område er inddelt i flere områder, og den korrekte
eksponering bestemmes for hele skærmen.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale
område.
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i spotmålingscirklen i
midterområdet.
Optageteknikker
• Brug [Multisegment]-måling til almindelige optagelser.
• Når der skal optages et motiv, som har en kraftig kontrast i AF-området,
skal du måle lyset fra det motiv, du gerne vil optage, med den optimale
eksponering ved hjælp af spotmåling, lige som du kan drage fordel af
optagelse med AE-lås (side 123).
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto eller Valg af
scene, eller når kameraets zoomfunktion (ZOOM) anvendes, fastsættes
[Lysmålermetode] til [Multisegment], og du kan ikke vælge andre tilstande.
Blitzkompens.
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden
at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen
af et hovedmotiv, der ligger inden for blitzrækkevidden.
Fn-knap t
(Blitzkompens.) t Vælg den ønskede indstilling
Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
124
Justering af lysstyrken på billedet
Bemærkninger
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent
auto, Bedste auto, Panorering, 3D-Panorering eller Valg af motiv.
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke er ret meget blitzlys,
hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt
på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig.
Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden
(når [AUTO] er valgt) for at udføre kompensationen.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys.
Blitzkontrol
MENU-knap t
indstilling
2 t [Blitzkontrol] t Vælg den ønskede
Denne metode kontrollerer blitzens lys, hvor der indregnes
oplysninger om fokuseringsafstand og lysmålingsdata fra, før
blitzen blev affyret. Denne metode giver mulighed for en
nøjagtig blitzkompensation, hvor der stort ikke sker nogen
påvirkning fra motivets refleksion.
For.blitz TTL
Denne metode kontrollerer mængden af blitzlys, hvor der kun
bruges data fra lysmålingen, før affyringen af blitzen. Denne
metode er følsom over for refleksion fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avanceret afstandsintegration)
TTL: Through the lens (Gennem objektivet)
• Når [ADI-blitz] er valgt, vil brug af et objektiv, der er forsynet med en
afstandskodningsfunktion, give en mere nøjagtig blitzkompensation,
fordi oplysningerne om afstanden er mere nøjagtige.
Bemærkninger
• Når afstanden mellem motivet og den eksterne blitz (sælges separat) ikke kan
bestemmes (optagelse med trådløs blitz vha. en ekstern blitz (sælges separat),
optagelse med en blitz væk fra kameraet vha. kabel, optagelse med en makro-twinblitz osv.), vælger kameraet automatisk tilstanden For-blitz TTL.
• Vælg [For.blitz TTL] i følgende tilfælde, da kameraet ikke kan foretage
blitzkompensation med ADI-blitz.
– En spredelinse er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen.
– Der anvendes en diffusor til blitzfotografering.
– Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes.
– Når et close-up-objektiv anvendes.
125
Optagelse (Avanceret betjening)
ADI-blitz
Justering af lysstyrken på billedet
• ADI-blitz er kun tilgængelig i kombination med et objektiv, der er udstyret med en
afstandsdekoder. Du kan finde ud af, om objektivet er udstyret med en
afstandskoder, i den betjeningsvejledning, der følger med objektivet.
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering, 3D-Panorering eller [Nattescene]/[Håndholdt tusmørke] i Valg af motiv.
126
Blitzen
Tryk på Fn-knappen, vælg den ønskede blitz-tilstand, tryk så på
-knappen, og optag billeder (side 42).
Optageteknikker
Bemærkninger
• Hold ikke i kameraet ved at gribe om blitzen.
• De optageforhold, der kræves for at undgå, at der kommer skygger på et billede,
varierer alt efter objektivet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto, eller Valg af
motiv, kan du ikke vælge punkterne [Blitz m/lang luk], [Forsinket blitz] og
[Trådløs].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P, A, S, M, Kontinuerlig AE-prioritet, kan
punkterne [Blitz fra] [Autoblitz] ikke vælges. Hvis du ikke ønsker at bruge blitzen,
skal du trykke den ned.
• Hvis du bruger blitzen, mens en stereomikrofon eller en tilsvarende enhed er
fastgjort til Tilbehørssko med autolås, popper blitzen muligvis ikke op i den korrekte
position, og optagne billeder kan derfor indeholde skygge i hjørnerne. Fjern hvilken
som helst enhed fra Tilbehørssko med autolås.
127
Optagelse (Avanceret betjening)
• Modlysblænden kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når
blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når du bruger blitz.
• Når der optages indendørsbilleder eller nattescener, kan du bruge
langsom synkronisering til at optage et lysere billede af folk og
baggrunde.
• Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af et billede
med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en gående person.
• Ved brug af HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitzen (sælges separat) kan du
med funktionen Synkronisering ved høj hastighed tage billeder ved
enhver lukkerhastighed. Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen
til blitzen.
Blitzen
Trådløs blitz
Med en blitz, der har en trådløs udløserfunktion (sælges separat), kan du
optage med en blitz uden en ledning, selv når blitzen ikke er fastgjort til
kameraet. Ved ændre blitzens placering kan du optage et billede, så der
opnås en tredimensionel effekt, ved at fremhæve kontrasten mellem lys og
skygge på motivet.
Se i betjeningsvejledningen til blitzen for at se, hvordan optagelse skal
foretages.
1 Fastgør den trådløse blitz til Tilbehørssko med autolås, og tænd
for både kamera og blitz.
2 Fn-knap t
(Blitztilstand) t
(Trådløs)
3 Fjern den trådløse blitz fra Tilbehørssko med autolås, og få den
indbyggede blitz til at poppe op.
• Hvis du afprøver blitzen, skal du trykke på AEL-knappen.
Bemærkninger
• Deaktiver den trådløse blitztilstand efter optagelsen. Hvis den indbyggede blitz
bruges, mens den trådløse blitztilstand er aktiveret, bliver blitzbelysningen ikke
præcis.
• Skift kanalen for den eksterne blitz, når en anden fotograf bruger en trådløs blitz i
nærheden, og dennes blitz udløser din eksterne blitz. Du kan få yderligere
oplysninger om skift af kanal for den eksterne blitz i betjeningsvejledningen til
blitzen.
Indstilling af AEL-knappen
Når du benytter en trådløs blitz, anbefales det, at du indstiller [AELknapfunktion] til [AEL-hold] i
brugerdefineret menu (side 162).
Trådløs blitz med kontrol af lysforhold
Den trådløse kontrol af lysforhold kan bruges i kombination med flere blitz.
Se betjeningsvejledningen, som medfølger blitzen (HVL-F58AM, HVLF43AM), for at få flere oplysninger.
128
Indstilling af ISO
Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks).
Jo højere tallet er, jo større er følsomheden.
1 Tryk på ISO-knappen for at få vist
ISO-knap
ISO-skærmen.
2 Vælg den ønskede indstilling med v/V på kontrolknappen.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto, Panorering,
3D-Panorering eller Valg af motiv, er ISO fast indstillet til [AUTO], og du kan ikke
vælge andre ISO-numre.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P/A/S, og ISO er indstillet til [AUTO], er
ISO automatisk indstillet mellem ISO 100 og ISO 3200.
• Det er ikke muligt at bruge [AUTO]-indstillingen i eksponeringstilstanden M. Hvis
du ændrer eksponeringstilstanden til M med [AUTO]-indstillingen, ændres den til
[100]. Indstil ISO-værdien alt efter optageforholdene.
Støjreduktion af flere billeder
Kameraet optager automatisk flere billeder kontinuerligt, kombinerer
billederne, reducerer støjen og optager 1 billede. Du kan vælge højere
ISO-tal end den maksimale ISO-følsomhed i Flerbilled-SR.
Det optagne billede er 1 kombineret billede.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke anvendes, når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW
og JPEG].
• Du kan ikke anvende blitzen, D-områdeoptimeringen og [Auto HDR].
129
Optagelse (Avanceret betjening)
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Hvis du ønsker at vælge [Flerbilled-støjreduktion], vis opsætningsskærmen
med B, og vælg den ønskede værdi med v/V.
Automatisk kompensation for lysstyrke
og kontrast (D-område)
Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t Vælg den ønskede indstilling
(Fra)
Anvender ikke funktionerne DRO/Auto HDR.
(D-områdeopt.) Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden.
Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og
gradation.
(Auto HDR)
Optager 3 billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter billedet med den korrekte eksponering, det lyse
område fra det undereksponerede billede og det mørke
område fra det overeksponerede billede oven på hinanden for
at skabe et billede med fine gradationer.
Der optages 2 billeder: et billede med den korrekte
eksponering og et overlejret billede.
D-områdeopt.
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(D-områdeopt.)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på kontrolknappen.
(Auto)
(Niveau)*
* Lv_, der vises med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag)
og Lv5 (stærk).
, er det valgte trin.
Bemærkninger
• Indstillingen fastsættes til [Fra], når eksponeringstilstanden indstilles til Panorering,
3D-Panorering, eller når [Flerbilled-støjreduktion] eller [Billedeffekt] bruges.
• Indstillingen er fastsat til [Fra], når [Solnedgang], [Nattescene], [Natportræt] eller
[Håndholdt tusmørke] vælges i Valg af motiv. Indstillingen er fastsat til [Auto], når
der vælges andre tilstande i Valg af motiv.
130
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det
korrekte niveau ved at kontrollere det optagne billede, specielt når du forbedrer
virkningen.
Auto HDR
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på kontrolknappen.
(Auto HDR:
Eksp.forskel. - auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
* _Ev, der vises med
, er det valgte trin.
Optageteknik
• Da lukkeren udløses 3 gange for 1 enkelt optagelse, skal du være
opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke anvendes på RAW-filer.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto, Panorering,
3D-Panorering, Kontinuerlig AE-prioritet eller Valg af motiv, eller når [Flerbilledstøjreduktion] vælges, kan du ikke vælge [Auto HDR].
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at
du opnår den ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
131
Optagelse (Avanceret betjening)
(Forskel i
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets
eksponeringsniveau)* kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1.0Ev (svag) og
6.0Ev (stærk).
For eksempel: Når 2.0Ev vælges, overlejres der 3 billeder: et
billede med –1.0Ev, et billede med korrekt eksponering og et
billede med +1.0Ev.
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er
det ikke sikkert, at HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet har registreret
et problem, vises
på det optagne billede for at gøre dig opmærksom på
problemet. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt, og vær opmærksom på
kontrast eller uskarphed.
132
Indstilling af billedbehandling
Billedeffekt
Vælg det ønskede effektfilter for at opnå flottere og mere kunstneriske
udtryk.
(Billedeffekt) på kontrolknappen
t Vælg den ønskede indstilling
• Når der vælges en tilstand med
mulighed for finjustering, vælges den
ønskede indstilling med b/B.
(Fra)
(Popfarve)
(Farvereduktion)
Skaber et legetøjskamera-udseende med skyggede hjørner og
stærke farver. Du kan indstille farvenuancen med b/B.
Skaber et levende udseende ved at fremhæve farvenuancer.
Skaber et højkontrast og abstrakt udseende ved kraftigt at
fremhæve primærfarverne eller i sort/hvid. Du kan indstille
primærfarverne eller sort/hvid med b/B.
(Retrofoto)
Skaber udseendet af et gammelt foto med sepia-farvenuancer
og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Skaber et billede med den angivne atmosfære: lys, transparent,
æterisk, behagelig, blød.
(Delvis farve)
(S-h stor
kontrast)
Skaber et billede, som beholder 1 bestemt farve, men
konverterer de andre til sort og hvid. Du kan vælge en farve
med b/B.
Skaber et højkontrast billede i sort og hvid.
(Blødt fokus)
Skaber et billede med en blød lyseffekt over sig. Du kan
indstille effektens intensitet med b/B.
(HDR-maleri)
Skaber et maleriagtigt udseende med forstærkede farver og
detaljer. Kameraet udløser lukkeren 3 gange. Du kan indstille
effektens intensitet med b/B.
(Fyldig sort-hvid Skaber et billede i sort og hvid med fine gradationer og
detaljegengivelse. Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
tone)
133
Optagelse (Avanceret betjening)
(Legetøjskamera)
Anvender ikke funktionen for billedeffekt.
Indstilling af billedbehandling
(Miniature)
Skaber et billede med baggrunden defokuseret og med
motivet gjort mere levende. Denne effekt findes ofte i
billeder af miniaturemodeller. Du kan vælge det område, der
skal i fokus, med b/B. Fokus på andre områder er stærkt
reduceret.
Bemærkninger
• Når kameraets zoomfunktion bruges (ZOOM), er [Legetøjskamera]- og [Miniature]effekten ikke tilgængelig.
• Når [Delvis farve] vælges, må billeder ikke beholde den valgte farve afhængigt af
motivet eller optageforholdene.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto, Panorering,
3D-Panorering eller Kontinuerlig AE-prioritet, eller når [Kvalitet] er indstillet til
[RAW] eller [RAW og JPEG], kan Billedeffekt ikke bruges.
• Når [HDR-maleri], [Miniature], [Fyldig sort-hvid tone] eller [Blødt fokus] vælges,
kan effekten ikke bekræftes før optagelse. Du kan heller ikke indstille
fremføringsmetoden.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, eller hvis kamerarystelser eller uskarphed i
motivet er opstået med [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone] valgt, kan du ikke
få vellykkede HDR-billeder. Hvis kameraet har registreret et problem, vises
på
det optagne billede for at gøre dig opmærksom på problemet. Optag billedet igen,
hvis det er nødvendigt, omarranger, eller vær opmærksom på uskarphed.
Kreativ indst.
Du kan vælge den ønskede indstilling at billedbehandle på og justere
kontrast, farvemætning og skarphed for hver Kreativ indstilling. Du kan
også justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde) modsat Valg af
motiv, hvor det er kameraet, som justerer eksponeringen.
1 Fn-knap t
(Kreativ indst.) t Vælg den ønskede
indstilling
2 Hvis du vil justere
(Kontrast), (Mætning) eller
(Skarphed),
skal du vælge det ønskede punkt b/B på kontrolknappen, og
derefter justere værdien med v/V.
134
Indstilling af billedbehandling
(Standard)
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer
og smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv,
blå himmel eller havudsigter.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber
fremstår også tydeligere.
(Solnedgang)
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Sort/hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Kontrast), (Mætning) og
under Kreativ indstilling.
(Skarphed) kan justeres for hvert punkt
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven.
Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere
træder konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo
blødere er konturerne.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto eller Valg af
motiv, eller når Billedeffekt-tilstanden er valgt, er [Kreativ indst.] fast indstillet til
[Standard], og du kan ikke vælge andre indstillinger.
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
135
Optagelse (Avanceret betjening)
(Kontrast)
Justering af farvenuancerne
(hvidbalance)
Et motivs farvenuance ændrer sig afhængigt af de egenskaber, der gælder
for lyskilden. Tabellen herunder viser, hvordan farvenuancen ændrer sig i
forhold til de forskellige lyskilder, hvis man sammenligner med et motiv,
der lader til at være hvidt i sollys.
Dagslys
Overskyet
Lysstofrør
Glødelamper
Hvidt
Blåligt
Grønt
farveskær
Rødligt
Vejr/belysning
Lysets
karakteristika
Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er, som du
forventede, eller når du ændrer farvenuancen for at få et bestemt fotografisk
udtryk.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto eller Valg af
motiv, er [Hvidbalance] fast indstillet til [Auto hv.b.], og du kan ikke vælge andre
tilstande.
• Hvis den eneste tilrådighedstående lyskilde er en kviksølvlampe eller en
natriumlampe, vil kameraet ikke kunne få en nøjagtig hvidbalance på grund af
lyskildens egenskaber. I sådanne tilfælde skal du bruge blitz.
WB på kontrolknappen t Vælg den
ønskede indstilling
• Når du vælger en anden indstilling end
[C.temp./filter], tryk på B, så
skærmbilledet for finjustering vises,
og du kan justere farvenuancen med
v/V/b/B efter behov.
136
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvenuancerne.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet
hvidbalance).
(Skinnende)
(Fluor.:
Varmhvidt)
(Fluor.:
Koldhvidt)
(Fluor.:
Daghvidt)
(Fluor.:
Dagslys)
Optageteknikker
• Brug funktionen til hvidbalance-bracketing, hvis du ikke kan få den
ønskede farvenuance med den valgte indstilling (side 146).
• Når du vælger [C.temp./filter], kan du justere værdien til den, du ønsker
(side 138).
• Når du vælger [Brugerdefineret], kan du registrere din indstilling
(side 138).
Skærmbilledet for finjustering af farver
Du kan foretage en finjustering ved at
kombinere farvetemperatur med
farvefilteret.
137
Optagelse (Avanceret betjening)
(Blitz)
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
Farvetemp.
Finjusterer farve i B (blå)-retningen med b og A (amber)retningen med B.
Farvefilter
Finjusterer farve i G (grøn)-retningen med v og M
(magenta)-retningen med V.
Farvetemp./Farvefilter
1 WB på kontrolknappen t
(C.temp./filter) t B
2 Indstil farvetemperaturen med v/V på kontrolknappen.
3 Tryk på B for at få vist skærmbilledet for finjustering og
indstille farven, som du ønsker den, med v/V/b/B.
Bemærk
• Da farvemålere er beregnet til filmkameraer, varierer værdierne under lysstoffør/
natriumlampe/kviksølvlampe. Vi anbefaler, at du bruger den tilpassede hvidbalance
eller foretager en testoptagelse.
Tilpasset hvidbalance
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere
forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance
for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve.
1 WB på kontrolknappen t
[
SET] t tryk på midten
af kontrolknappen
138
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område
fuldt dækker AF-området, der ligger i midten, og tryk
udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter)
vises.
3 Tryk på midten af kontrolknappen.
Skærmen går tilbage til visningen med optageoplysningerne, og indstillingen
af den tilpassede hvidbalance gemmes i hukommelsen.
• Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der er registreret med denne
handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres.
Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen
WB på kontrolknappen t
(Brugerdefineret)
• Tryk på B for at få vist skærmbilledet for finjustering og indstille farven,
som du ønsker den.
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset
hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere
optagelse.
139
Optagelse (Avanceret betjening)
Bemærk
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det
forventede område. (Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv
med en lys farve.) Hvis du registrerer denne værdi, bliver
-indikatoren gul på
skærmbilledet med optageoplysninger. Du kan tage billeder på dette tidspunkt, men
det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere korrekt
hvidbalanceværdi.
Forstørrer billeder med større skala
end optisk zoom (ZOOM)
Hvis du bruger kameraets zoomfunktion (ZOOM), gør kameraet det muligt
at bruge en højere forstørrelseszoom end den optiske zoomfaktor i
objektivet for at forstørre midterområdet på skærmen og optage billedet.
1 Forstør billedet med zoomringen, når der bruges et
zoomobjektiv (side 31).
2 Tryk på ZOOM-knappen.
ZOOM-knap
3 Forstør billedet til den ønskede zoomfaktor med b/B på
kontrolknappen.
• Du kan forstørre billedet med større intervaller ved hjælp af v/V.
De zoomfunktioner, der er tilgængelige med dette kamera
Det ikon, der vises på skærmen, ændres på følgende måde efter
zoomskalaen.
Zoomskala (lav)
Zoomskala (høj)
A
: Kameraets zoomfunktion (ZOOM) bruges ikke (×1,0 er angivet).
B
Smart Zoom: Du kan forstørre billeder ved at trimme dem en
smule. (Kun tilgængelig, når [Billedformat] er indstillet til M eller S.)
140
Forstørrer billeder med større skala end optisk zoom (ZOOM)
C
D
Klar billedzoom: Du kan forstørre billeder ved hjælp af en
billedproces i høj kvalitet.
Digital zoom: Du kan forstørre billeder ved hjælp af en billedproces.
Indstilling
Billedstørrelse Zoomskala med optisk zoom
Zoomer på billeder ved L
at beskære dem i det
M
tilgængelige område
(uden at forringe
billedkvaliteten).
S
Klar billedzoom: Fra
Digital zoom: Fra
Omkring
2×
L
Omkring
2×
M
Omkring
2,8×
S
Omkring
4×
Giver prioritet til større L
forstørrelse, når der
zoomes på billeder.
M
Klar billedzoom: Til
Digital zoom: Til
S
Optagelse (Avanceret betjening)
Giver prioritet til
billedkvalitet, når der
zoomes på billeder.
Klar billedzoom: Til
Digital zoom: Fra
–
Omkring
1,4×
Omkring
4×
Omkring
5,6×
Omkring
8×
Bemærkninger
• Kameraets zoomfunktion (ZOOM) er ikke tilgængelig
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering eller 3D-Panorering.
– [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• [Klar billedzoom] er ikke tilgængelig
– Når eksponeringstilstanden er sat til Kontinuerlig prioritets-AE-funktionen.
– Fremføringsmetoden er sat til kontinuerlig optagelse eller kontinuerlig bracketingoptagelse.
• Du kan ikke bruge den smarte zoom eller [Klar billedzoom]-funktion til film.
• Når zoomskalaen på den elektroniske zoom er større end 2,0×, angives [AF-område]
til centervægtet.
• Når den elektroniske zoom er tilgængelig, indstilles [Lysmålingsmetode] til
[Multisegment].
141
Forstørrer billeder med større skala end optisk zoom (ZOOM)
Sådan ændres indstillingen af [Klar billedzoom]
Standardindstillingen er [Til].
MENU-knap t
indstilling
2 t [Klar billedzoom] t Vælg den ønskede
Sådan ændres indstillingen af [Digital zoom]
Standardindstillingen er [Fra]. Hvis du bruger en højere forstørrelse, uanset
om billedet forringes, skal den angives til [Til].
MENU-knap t
indstilling
142
2 t [Digital zoom] t Vælg den ønskede
Sådan indstilles
fremføringsmetoden
Optagelse af et enkelt billede
Denne tilstand er til normale optagelser.
på kontrolknappen t
(Enkelt optagelse)
Kont. optagelse
Kameraet optager billeder kontinuerligt.
1
på kontrolknappen t
(Kont. optagelse) t Vælg
den ønskede hastighed
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når du trykker på og holder lukkerknappen ned, fortsætter optagelsen.
Optageteknik
• Indstil eksponeringstilstanden til Kontinuerlig prioritets-AE-funktionen
(side 41 og 92) for at optage kontinuerligt hurtigere.
143
Optagelse (Avanceret betjening)
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i Valg af motiv, kan du
ikke optage et enkeltbillede.
Sådan indstilles fremføringsmetoden
Bemærkninger
• Når
er valgt, vises det optagne billede mellem enkeltbillederne.
• Du kan ikke optage kontinuerligt, når du bruger andre Valg af motiv-tilstande end
[Sportsaktiviteter].
Selvudløser
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet,
og selvudløseren på 2 sekunder reducerer kamerarystelser.
1
på kontrolknappen t
(Selvudløser) t Vælg den
ønskede indstilling
• Tallet efter
er det antal sekunder,
der er valgt i øjeblikket.
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når selvudløseren er aktiveret, angiver lydsignaler og selvudløserlampen
forholdet. Selvudløserlampen blinker hurtigt, og lydsignalerne kommer
hurtigt efter hinanden lige før optagelsen.
Sådan annulleres selvudløseren
Tryk på
på kontrolknappen.
Bracket: Kont./Enkelt bracket
Grundlæggende eksponering
– retning
+ retning
Med bracketing-optagelser kan du tage adskillige billeder, hvor hver især
har forskellige grader af eksponering. Angiv værdien på afvigelsen (trin)
i forhold til den grundlæggende eksponering, hvorefter kameraet optager
3 billeder, samtidig med at eksponeringen ændres automatisk.
144
Sådan indstilles fremføringsmetoden
1
på kontrolknappen t
(Bracket: Kont.) eller
(Enkelt bracket) t Vælg
det ønskede bracketing-trin
• _EV, der vises med
, er den værdi,
der er valgt i øjeblikket.
2 Juster fokus, og optag motivet.
Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i bracketingen.
• Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper, når
[Bracket: Kont.] vælges.
• Tryk på udløserknappen for hvert billede, når [Enkelt bracket] vælges.
EV-skalaen under bracketing-optagelse
Omgivende lys* bracketing Blitz-bracketing
(f.eks. 0,3 trin, 3 optagelser, (f.eks. 0,7 trin, 3 optagelser,
eksponeringskompensation 0) blitzkompensation –1,0)
Søger
LCD-skærm (Når
[DISP-knap (skærm)]
er indstillet til [Til
søger])
Vises i den øverste række.
Vises i den nederste række.
145
Optagelse (Avanceret betjening)
Bemærkninger
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, ændres eksponeringen ved at justere
lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
• Bracketingen kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Intelligent auto, Bedste auto, Kontinuerlig AE-prioritet-funktion, Panorering,
3D-Panorering eller Valg af motiv.
• Når blitzen udløses, bruges bracketing-optagelse med blitz for at ændre mængden af
blitzlys. Du kan optage ved at trykke på udløserknappen for hvert billede, selv når
[Bracket: Kont.] vælges.
Sådan indstilles fremføringsmetoden
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i længere
tid, f.eks. naturligt lys, en pære eller et lysstofrør.
• Et antal indekser svarende til antallet af billeder, der kan optages, vises på
EV-skalaen ved bracketing-optagelse.
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer
de optagne billeder, at forsvinde ét efter ét.
Hv.b.bracketing
Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter optages der 3
billeder, hvor hvidbalancen er skiftet.
1
på kontrolknappen t
(Hv.b.bracketing) t
Vælg den ønskede indstilling
• Når Lo vælges, ændres den med
10 MK–1*, og når Hi vælges, ændres
den med 20 MK–1.
2 Juster fokus, og optag motivet.
* MK–1: en enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre
(Den samme værdi som den konventionelle måleenhed "Mired".).
Fjernbetjening
Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses
efter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 trådløse fjernbetjening (sælges separat).
Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med trådløse
fjernbetjening.
146
Sådan indstilles fremføringsmetoden
1
på kontrolknappen t
(Fjernbetjening)
2 Fokusér på motivet, ret trådløse fjernbetjenings sender mod
sensoren, og optag billedet.
Bemærk
• RMT-DSLR1 trådløse fjernbetjening (sælges separat) kan ikke bruges til
filmoptagelse.
Optagelse (Avanceret betjening)
147
Afspilning (Avanceret betjening)
Afspilning
Skærmen, som vises for
afspilningtilstand
Sådan skiftes skærmen under afspilning
Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter skærmen som
følger.
Med optagedata
Uden optagedata
Histogramvisning
Liste over ikoner på histogramvisningen
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (21,
206)
Beskrivelse
16M 8.4M Billedformat på
4.0M 14M stillbilleder (47)
7.1M 3.4M
Visningstilstand (150)
100-0003
Mappe- og filnummer
(179)
Stillbilledkvalitet (158)
Format for stillbilleder
(158)
3D-panorering (40, 90)
148
-
Beskyt (153)
DPOF
DPOF-angivelse (184)
Skærmen, som vises for afspilningtilstand
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om resterende
batteritid (22)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (136)
Automatisk indramning
af portræt (120)
Resterende batteritid (22)
5500K A1
M1
Databasefil fuld (199)/
Databasefilfejl (199)
D-områdeoptimering
(130)/Auto HDR/Auto
HDR-billedadvarsel
(131)
Advarsel om
overophedning (11)
B
Skærm
Beskrivelse
Histogram* (81)
PAS
M
1/125
Lukkerhastighed (96)
F3.5
Blænde (94)
ISO200
ISO-følsomhed (129)
–0.3
Eksponeringskompensation
(44)
–0.3
Blitzkompensation (124)
Optagedato
3/7
Filnummer/antal billeder
i visningstilstanden
* Når billedet har et område, der enten
er meget mørkt eller meget lyst,
blinker området på histogramvisningen
(advarsel om luminansgrænse).
Lysmålingsmetode (124)
35mm
Brændvidde
Kreativ indstilling (134)
Billedeffekt (133)
149
Afspilning (Avanceret betjening)
Eksponeringstilstand (37)
2012-1-1
10:37AM
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Rotation af et billede
1 Vis det billede, du vil rotere, og
tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Tryk på midten af kontrolknappen.
Billedet roterer mod uret. Gentag trin 2, når du vil foretage en anden rotation.
• Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i
den roterede stilling, også selv når du slukker for strømmen.
Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på
-knappen igen.
Bemærkninger
• Du kan ikke dreje film og 3D-billeder.
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PlayMemories Home", der
findes på cd-rom'en (medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres
billederne muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Visningstilstand
Vælger enheden for billedet, der skal afspilles.
MENU-knap t
indstilling
Mappevisning
(stillbilleder)
1 t [Visningstilstand] t Vælg den ønskede
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning (MP4) Viser film (MP4) efter mappe.
AVCHD-visning
150
Viser kun AVCHD-film.
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Diasshow
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Angiv]
Afspiller optagne billeder i rækkefølge (diasshow). Diasshowet stopper
automatisk, så snart alle billederne er blevet afspillet.
• Du kan se det forrige/næste billede med b/B på kontrolknappen.
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause.
Sådan afsluttes et diasshow, mens det er i gang
Tryk på midten af kontrolknappen.
Sådan vælges det interval, der skal være mellem billederne i diasshowet
Sådan afspilles gentagne gange
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Gentag] t [Til]
Afspille 3D-billeder
Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille 3D-billeder, der er optaget med tilstanden
3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser på side
205. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV’et.
MENU-knap t
[Vis kun 3D]
1 t [Diasshow] t [Billedtype] t
Vis afspilning
Du kan indstille, hvordan billedet skal vende ved afspilning af billeder, der
er optaget i portrætposition.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Vis afspilning] t Vælg den ønskede
151
Afspilning (Avanceret betjening)
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Interval] t Vælg det
ønskede antal sekunder
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Se panoramabilleder igennem
Vælg et panoramabillede, og tryk på midten af kontrolknappen.
• Hvis du trykker på den igen, sætter du afspilningen på pause. Du kan
gennemse et panoramabillede ved at trykke på v/V/b/B, mens den står
på pause.
Bemærk
• Du kan ikke gennemse afspilningen for billeder, der er optaget med en [3D-pan.:
billedform.] på [16:9].
152
Beskyttelse af billeder (beskyt)
Du kan beskytte billeder mod utilsigtet sletning.
1 MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Flere billeder]
2 Vælg det billede, som du vil
beskytte, med b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter
på midten af kontrolknappen.
Der placeres et -symbol i
afkrydsningsfeltet.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
• Du kan vælge alle billeder i mappen ved at vælge bjælken i venstre side af
billedindeksskærmen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Annullere beskyttelsen af alle billeder og film
Du kan annullere beskyttelsen af alle billeder eller film med samme
visningstilstand som den, der vises.
MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Annuller alle billeder],
[Annuller alle film (MP4)] eller [Annuller alle AVCHD-vis.filer]
153
Afspilning (Avanceret betjening)
3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder.
Sletning af billeder (slet)
Du kan kun slette unødvendige billeder eller alle billederne.
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sådan vises den ønskede mappe
Vælg bjælken i venstre side af billedindeksskærmen, og vælg derefter den
ønskede mappe med v/V.
Slet (Flere billeder)
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Flere billeder]
2 Vælg de billeder, som du vil
slette, med kontrolknappen,
og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Der placeres et -symbol i
afkrydsningsfeltet.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
Samlet antal
3 Gentag trin 2 for at slette andre billeder.
• Du kan vælge alle billeder i mappen ved at vælge bjælken i venstre side af
billedindeksskærmen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
154
Sletning af billeder (slet)
Sletning af alle billeder eller film i samme visningstilstand
Du kan slette alle stillbilleder eller film efter samme visningtilstand som
den, der vises.
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Alle i mappe] eller [Alle
AVCHD-visningsfiler]
2 Vælg [Slet] med v på kontrolknappen, og tryk så på midten af
kontrolknappen.
Afspilning (Avanceret betjening)
155
Om afspilning på et tv
Slut kameraet til et tv med et HDMI-kabel (sælges separat) og
afspil billederne (side 51).
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i
den anden ende.
• Når det ikke er muligt at vise billeder korrekt, skal [HDMI-opløsning] i
konfigurationsmenuen
indstilles til [1080p] eller [1080i], alt efter dit tv.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan
medføre funktionsfejl.
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et
HDMI-kabel får du adgang til en helt ny verden af fotos, som kan nydes i
forbløffende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og
med et væld af detaljer.
3D-visning
Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du automatisk afspille 3D-billeder, der er optaget med
tilstanden 3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser
på side 205. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV’et.
MENU-knap t
1 t [3D-visning]
Brug af "BRAVIA" Sync
Hvis du tilslutter kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, via et
HDMI-kabel, kan kameraet betjenes med tv’ets fjernbetjening.
156
Om afspilning på et tv
1 Tilslut et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 51).
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises
på tv-skærmen.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening.
3 Betjen med knapperne på tv’ets fjernbetjening.
Punkterne i synkroniseringsmenuen
Automatisk afspilning af billeder (side 151).
Afspilning af et
enkeltbillede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
3D-visning
Afspiller 3D-billeder, når den er sluttet til et 3D-kompatibelt tv.
Visningstilstand
Skifter visningstilstand.
Slet
Sletter billeder.
Bemærkninger
• De tilgængelige handlinger er begrænsede, når kameraet er tilsluttet et tv via et
HDMI-kabel.
• Disse handlinger er kun tilgængelige på tv’er, som understøtter "BRAVIA" Sync.
SYNC Menu handlinger afhænger af det tilsluttede tv. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
• Hvis kameraet udfører utilsigtede handlinger ved brug af tv’ets fjernbetjening, når
kameraet er tilsluttet en anden producents tv, som bruger en HDMI-forbindelse, skal
du sætte [KONTROL TIL HDMI] til [Fra] i -opsætningsmenuen.
157
Afspilning (Avanceret betjening)
Diasshow
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
Kameraopsætning
Angivelse af billedformat og -kvalitet
Format
MENU-knap t
1 t [Format] t Vælg det ønskede format
3:2
Et normalt format.
16:9
Et HDTV-format.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering
eller 3D-panorering.
Kvalitet
MENU-knap t
indstilling
(RAW)
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
158
1 t [Kvalitet] t Vælg den ønskede
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.)
Dette format udfører ikke nogen digital behandling af
billederne. Vælg dette format for at behandle billeder på en
computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på skærmen.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Da
komprimeringsgraden af
(Standard) er højere end
graden af
(Fin), er filstørrelsen af
mindre end
størrelsen af
. Det betyder, at flere filer kan optages på
et hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
Angivelse af billedformat og -kvalitet
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering
eller 3D-panorering.
Om RAW-billeder
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter", som findes på cd-rom'en
(medfølger), for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med
denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format,
f.eks. JPEG eller TIFF, og dens hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
• Billedet i RAW-format kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF
(udskriftsbestilling).
• Du kan ikke angive [Auto HDR] eller [Billedeffekt] på billeder i RAW-format.
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
159
Indstilling af kameraets øvrige
funktioner
Lang eksp.SR
Når du sætter lukkerhastigheden til 1 sekund eller mere (optagelse med
lang eksponeringstid), er støjreduktionen aktiveret, i lige så lang tid som
lukkeren er åben.
Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang
eksponering. Når støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du
kan ikke optage et nyt billede. Vælg [Til] for at prioritere billedkvaliteten.
Vælg [Fra] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Lang eksp.SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er sat til Panorering, 3D-panorering, Kontinuerlig
prioritets-AE eller kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing [Sportsaktiviteter]
eller [Håndholdt tusmørke] i valg af motiv, eller ISO er sat til [Flerbilledstøjreduktion], udføres støjreduktionen ikke, selvom den er sat til [Til].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto eller Valg af
motiv, kan du ikke slå støjreduktionen fra.
Høj ISO SR
Kameraet reducerer den støj, der bliver mere tydelig, når
kamerafølsomheden er høj. Der angives muligvis en meddelelse under
behandlingen, og du kan ikke optage billeder under denne behandling.
Den skal normalt sættes til [Normal]. Vælg [Høj] for at reducere støjen.
Vælg [Lav] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Høj ISO SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Intelligent auto, Bedste auto, Panorering,
3D-panorering eller valg af motiv, kan dette punkt ikke anvendes.
• Der foretages ikke støjreduktion på RAW-billeder.
160
Indstilling af kameraets øvrige funktioner
Farverum
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre
farverummet afhængig af formål.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Farverum] t Vælg den ønskede
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB
til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og
DCF2.0-farverum. Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem,
kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikkeAdobe RGB-kompatible enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Udløser u/obj.
Du kan udløse lukkeren, når der ikke er påsat et objektiv. Vælg dette, når
du sætter kameraet fast til et astronomisk teleskop, m.m.
MENU-knap t
1 t [Udløser u/obj.] t [Aktiver]
Bemærk
• Korrekt måling kan ikke opnås, når du bruger objektiver, der ikke indeholder en
objektivkontakt, som for eksempel objektivet på et astronomisk teleskop. I disse
tilfælde skal eksponeringen justeres manuelt ved at kontrollere den på det optagede
billede.
161
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
sRGB
Indstilling af kameraets øvrige funktioner
Gitterlinje
Gitterlinjen er en hjælpelinje til opsætning af optagelsen. Du kan slå
gitterlinjen til og fra eller vælge gitterlinjetype. Den tilgængelige
rækkevidde for filmoptagelse vises også.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Gitterlinje] t Vælg den ønskede
Autovisning
Du kan kontrollere det optagne billede på skærmen lige efter optagelsen.
Du kan ændre visningstiden.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Autovisning] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning]
er indstillet til [Autorotation] (side 151).
• I autovisning kan kameraet vise et billede, for hvilket der ikke er udført en
billedbehandling f.eks. [Objektivkomp.: Forvrængn.], og derefter vise det samme
billede, hvor der er udført billedbehandling.
AEL-knapfunktion
AEL-knappens funktion kan vælges ud fra de 2 følgende funktioner
(side 124):
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, mens knappen holdes nede ([AEL-hold]).
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, indtil der trykkes på knappen igen ([AEL til/fra]).
Når [ AEL-hold] eller [ AEL til/fra] vælges, låses eksponeringen i
spotmålingstilstand.
MENU-knap t
indstilling
162
3 t [AEL-knapfunktion] t Vælg den ønskede
Indstilling af kameraets øvrige funktioner
Bemærkninger
• Mens eksponeringsværdien er låst, vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Pas på
ikke at nulstille indstillingen.
• Når [AEL til/fra] er valgt, skal du trykke på AEL-knappen igen for at åbne låsen.
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er angivet til M, fungerer AEL-knappen som en AVknap. Den valgte funktion tildeles ikke til knappen.
ISO-knap
Du kan også tildele en anden funktion til ISO-knappen end ISO-funktionen.
De tilgængelige funktioner er de samme som i [AEL-knapfunktion]
(side 162).
MENU-knap t
indstilling
3 t [ISO-knap] t Vælg den ønskede
Visningsknap
Du kan kontrollere den omtrentlige baggrundssløring for motivet, inden du
optager (side 96). Du kan tildele [Fokusforstørrelse] til knappen til
eksempelvisning, der gør det muligt at forstørre et billede, så du kan få
bekræftet fokus, inden du optager (side 116).
MENU-knap t
indstilling
3 t [Visningsknap] t Vælg den ønskede
163
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
Sådan tildeles en anden funktion til AEL-knappen
Du kan tildele af en af følgende funktioner til AEL-knappen ud over AELfunktionen:
Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Autofokusmetode/AF-område/
Ansigtsregistrering/Smiludløser/Auto. port.mark./ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/
Billedformat/Kvalitet/Genstandssporing/AF-lås/Blændevisning/Visning af
resultat/Zoom/Fokusforstørrelse
Indstilling af kameraets øvrige funktioner
Visning af resultat
Blænden er indsnævret, så den passer til den valgte
blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen. Effekten af
DRO eller lukkerhastigheden afspejles også.
• Eksempelbilledet kan være mørkere afhængigt af værdien
for lukkerhastigheden. Du kan imidlertid optage billeder i
den lysstyrke, du har angivet.
Blændevisning
Blænden er indsnævret, så den passer til den valgte
blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen.
Fokusforstørrelse
Du kan forstørre billedet, så du kan få bekræftet fokus, inden
du optager.
Elektronisk udløserfrontknap
Funktionen med elektronisk udløserfrontknap forkorter tidsintervallet
mellem lukkerudløsninger.
MENU-knap t
indstilling
4 t [Udløserfrontknap] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når du optager ved høje lukkerhastigheder med et stort diameterobjektiv, kan der
forekomme lysslør i et sløret område afhængig af motivet eller optageforholdene.
I disse tilfælde skal dette punkt indstilles til [Fra].
• Når der anvendes et Konica Minolta-objektiv, skal dette punkt indstilles til [Fra].
Hvis du indstiller dette punkt til [Til], indstilles den korrekte eksponering ikke, eller
også bliver lysstyrken på billedet ujævn.
LCD-lysstyrke
Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende
lysforhold ved hjælp af lyssensoren (side 14).
Du kan manuelt justere lysstyrken på LCD-skærmen.
MENU-knap t
indstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når den er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet.
• Når du bruger kameraet sammen med AC-PW10AM-AC-adapteren (sælges
separat), er lysstyrken i LCD-skærmen altid angivet til den lyseste indstilling, også
selvom du vælger [Auto].
164
Indstilling af kameraets øvrige funktioner
Søgerlysstyrke
Lysstyrken på søgeren justeres automatisk til lysforholdene for motivet.
Du kan manuelt justere lysstyrken på søgeren.
MENU-knap t
1 t [Søgerlysstyrke] t [Manuel] t Vælg
den ønskede indstilling
Bemærk
• Når kameraet anvendes med AC-PW10AM-AC-adapteren (sælges separat), er
lysstyrken på søgeren altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du har valgt
[Auto].
Du kan forkorte ventetiden, indtil kameraet er slukket, når det ikke
betjenes, for at forhindre at batteriet bliver brugt. Hvis du indstiller dette
element til [Maks.], indstilles [Strømbesparelse] til [10 sek.]. Hvis du ikke
betjener kameraet i et stykke tid, reduceres lysstyrken i LCD-skærmen.
MENU-knap t
indstilling
1 t [Økotilstand] t Vælg den ønskede
Bemærk
• Når AC-PW10AM-AC-adapteren (sælges separat) anvendes, kan dette element ikke
indstilles til [Maks.].
Strømbesparelse
Du kan indstille forskellige tidsintervaller, hvor kameraet skal skifte til
strømsparetilstand (Strømbesparelse). Hvis du trykker udløserknappen
halvvejs ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand.
MENU-knap t
ønskede tid
1 t [Strømbesparelse] t Vælg den
Bemærk
• Kameraet skifter ikke til strømsparetilstand, når kameraet sluttes til et tv, eller hvis
fremføringsmetoden er sat til [Fjernbetjening].
165
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
Økotilstand
Indstilling af kameraets øvrige funktioner
FINDER/LCD-indstil.
Du kan deaktivere det automatiske skift af LCD-skærmen og søgeren og
kun give FINDER/LCD mulighed for at skifte dem.
MENU-knap t
166
1 t [FINDER/LCD-indstil.] t [Manuel]
Objektivkompensation
Du kan automatisk kompensere for følgende egenskaber: lyset afmattes i
kanterne, kromatisk afvigelse og forvrængning (kun på objektiver med
automatisk kompensation). Du kan få yderligere oplysninger om objektiver
med automatisk kompensation ved at gå til Sonys websted i dit nærområde
eller ved at kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er
autoriseret af Sony.
Objektivkompensation: Periferiskygge
MENU-knap t
4 t [Objektivkomp.: Skygge] t Vælg den
ønskede indstilling
Objektivkompensation: Kromfejl
Reducerer farveafvigelsen i skærmens hjørner, som er opstået på grund af
særlige egenskaber i objektivet. Dette punkt er sat til [Auto] i
standardindstillingerne.
MENU-knap t
4 t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t Vælg den
ønskede indstilling
Objektivkompensation: Forvrængning
Kompenserer for forvrængning på skærmen, som er opstået på grund af
særlige egenskaber i objektivet. Dette punkt er sat til [Fra] i
standardindstillingerne.
MENU-knap t
4 t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t Vælg
den ønskede indstilling
167
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
Kompenserer for de skyggelagte hjørner på skærmen, som er opstået på
grund af særlige egenskaber i objektivet. Dette punkt er sat til [Auto] i
standardindstillingerne.
Indstilling af metoden til optagelse på
et hukommelseskort
Formater
Bemærk, at formatering sletter alle data på et hukommelseskort
uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
MENU-knap t
1 t [Formater] t [Angiv]
Bemærkninger
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet
ud, mens lampen lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på
computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt
af den benyttede formateringsmetode.
• Det kan tage et stykke tid at formatere afhængigt af hukommelseskortet.
• Når den tilbageværende batteritid er 1 procent eller mindre, kan du ikke formatere
hukommelseskort.
Filnummer
MENU-knap t
indstilling
1 t [Filnummer] t Vælg den ønskede
Serie
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende
numre til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numre, når der optages en fil i en ny
mappe, og tildeler numre til filer fra "0001". Hvis
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er
et tal højere end det højeste nummer.
Mappenavn
De optagne stillbilleder gemmes i den automatisk oprettede mappe i
DCIM-mappen på hukommelseskortet.
MENU-knap t
indstilling
168
1 t [Mappenavn] t Vælg den ønskede
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
Standardformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å
(det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10020405 (Mappenavn: 100, dato: 2012/04/05)
Bemærk
• Formatet for filmmappen MP4 er fast indstillet til "mappenummer + ANV01".
Vælg REC-mappe
MENU-knap t
ønskede mappe
1 t [Vælg REC-mappe] t Vælg den
Bemærk
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
Ny mappe
Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende
nummerering, og denne bliver den aktuelle optagemappe. Der oprettes
samtidig en mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film.
MENU-knap t
1 t [Ny mappe]
Bemærkninger
• Når du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i andet udstyr, i kameraet
og starter med at optage, vil der automatisk blive oprettet en ny mappe.
• Mappen kan gemme op til 4.000 billeder. Når mappekapaciteten overskrides,
oprettes der automatisk en ny mappe.
169
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
Når en mappe med standardnavn vælges, og der er 2 eller flere mapper, kan
du vælge den optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder.
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
Gendan billed-db.
Når der findes uoverensstemmelser i en films billeddatabasefil, som er
opstået på grund af computerens billedbehandling m.m., vil de billeder, der
er på hukommelseskortet, ikke blive afspillet i dette format. Hvis dette
forekommer, vil kameraet udbedre filen.
MENU-knap t
1 t [Gendan billed-db.] t [Angiv]
Bemærk
• Brug et batteri, der er tilstrækkeligt opladet. Lav batterikraft kan skade dataene i
forbindelse med en udbedring.
Overførselsindst.
Indstiller, om du vil bruge overførselsfunktionen til brug til Eye-Fi-kort
(kan fås i almindelig handel). Dette punkt vises, når der indsættes et EyeFi-kort i kameraet.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Overførselsindst.] t Vælg den ønskede
Statusindikatorerne i kommunikation
Standby. Ingen billeder skal sendes.
Overførslen er på standby.
Opretter forbindelse.
Overfører.
Fejl.
Bemærkninger
• Økotilstandsfunktionen fungerer ikke, når kameraet overfører billeder.
• Indstil det trådløse LAN-adgangspunkt og videresendelsesdestination, inden du
bruger Eye-Fi-kortet. Se den medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få
flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og i enkelte EU-lande (fra og med marts 2012).
• Kontakt producenten eller forhandleren direkte for flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort kan bruges i de lande/områder, hvor de er købt. Brug Eye-Fi-kort i
henhold til den gældende lovgivning i det land/område, hvor de er købt.
170
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
171
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
• Eye-Fi-kort indeholder en trådløs LAN-funktion. Du må ikke indsætte Eye-Fi-kortet
i kameraet de steder, hvor det er forbudt, såsom ombord på et fly. Hvis der er indsat
et Eye-Fi-kort i kameraet, skal [Overførselsindst.] sættes til [Fra].
vises på
skærmen, når [Overførselsindst.] er sat til [Fra].
• Når du bruger et helt nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du kopiere den installationsfil
til Eye-Fi-manager, der er optaget på kortet på din computer, inden du formaterer
kortet.
• Brug Eye-Fi-kortet, efter firmwaren er opdateret til den seneste version. Se den
medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få flere oplysninger.
• Kameraets strømsparefunktion virker ikke under billedoverførsel.
• Hvis
(fejl) vises, skal du enten fjerne hukommelseskortet og indsætte det igen
eller slukke kameraet og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet
være beskadiget.
• Wi-Fi-netværkskommunikation kan være påvirket af andre
kommunikationsenheder. Hvis kommunikationsstatussen er dårligt, skal du rykke
tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt.
• Se betjeningsvejledningen, der følger med Eye-Fi-kortet for at få flere oplysninger
om de filtyper, der kan overføres.
• Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi-tilstanden "Uendelig hukommelse". Sørg for,
at de Eye-Fi-kort, du indsætter i produktet, har slået tilstanden "Uendelig
hukommelse" fra.
Nulstilling til standard
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
MENU-knap t
3 t [Initialiser] t Vælg den ønskede
indstilling t [OK]
Følgende punkter skal nulstilles.
Optagefunktioner (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Punkter
Eksponeringskompensation (44)
Fremføringsmetode (45, 143)
Blitztilstand (42, 127)
Nulstil til
±0.0
Enkelt optagelse
Udfyld.blitz (varierer, afhængigt af om
den indbyggede blitz er åben eller ej)
Autofokusmetode (111)
AF-A
AF-område (112)
Bred
Genstandssporing (113)
Til
Smil-/Ansigtsreg. (118, 121)
Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)
Auto. port.mark. (120)
Auto
ISO (129)
AUTO
Lysmålermetode (124)
Multisegment
Blitzkompens. (124)
±0.0
Hvidbalance (136)
AWB (automatisk hvidbalance)
Farvetemp./Farvefilter (138)
5500K, Farvefilter 0
Tilpasset hvidbalance (138)
5500K
DRO/Auto HDR (130)
D-områdeoptimering: Auto
Kreativ indst. (134)
Standard
Billedeffekt (133)
Fra
Valg af motiv (39, 88)
Portræt
Film (104)
P
Kontinuerlig prioritet - AE-tilstand (41, 92) Tele-zoom - kont. prioritet AE
Menu for optagelse af stillbilleder (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Punkter
Nulstil til
Billedformat (47)
L:16M
Format (158)
3:2
172
Nulstilling til standard
Punkter
Nulstil til
Kvalitet (158)
Fin
Panorering: Størrelse (47)
Standard
Panorering: Retning (92)
Højre
3D-pan.: billedform. (47)
Standard
3D-pan.: retning (92)
Højre
Klar billedzoom (140)
Til
Digital zoom (103, 140)
Fra
Lang eksp.SR (160)
Til
Høj ISO SR (160)
Normal
ADI-blitz
AF-lampe (113)
Auto
Farverum (161)
sRGB
SteadyShot (85)
Til
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
Blitzkontrol (125)
Menu for filmoptagelse (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Punkter
Nulstil til
Filformat (105)
AVCHD
Optageindstilling (105)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Lydoptagelse (107)
Til
Reduktion af vindstøj (107)
Fra
SteadyShot (85)
Til
Brugerdefineret menu (Nulstil/Nulstil special)
Punkter
Nulstil til
Eye-Start AF (79)
Fra
FINDER/LCD-indstil. (166)
Auto
Søgerforstørrelse (58)
Maksimum
Rødøjereduktion (58)
Fra
Udløser u/obj. (161)
Deaktiver
Bedste auto kont. optag. (87)
Auto
B. auto billedudtrækning (87)
Auto
Gitterlinje (162)
Fra
173
Nulstilling til standard
Punkter
Nulstil til
Autovisning (162)
2 sek.
DISP-knap (skærm) (80)
Vis alle oplysninger/Grafisk visning/
Vis ikke oplysn./Niveau
DISP-knap (søger) (80)
Vis ikke oplysn./Grafisk visning/Niveau
Maksimumniveau (116)
Fra
Maksimumfarve (116)
Hvid
Live View-visning (82)
Indstillingseffekt til
AEL-knapfunktion (162)
AEL-hold
ISO-knap (163)
ISO
Visningsknap (163)
Visning af resultat
Lås fokus-knap (59)
Fokuslås
MOVIE-knap (59)
Altid
Objektivkomp.: Skygge (167)
Auto
Objektivkomp.: Krom. Ab. (167)
Auto
Objektivkomp.: Forvrængn. (167)
Fra
Udløserfrontknap (164)
Til
Ansigtsprioritetssporing (114)
Til
Afspilningsmenu (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Visningstilstand (150)
Mappevisning (stillbilleder)
Diasshow – Interval (151)
3 sek.
Diasshow – Gentag (151)
Fra
Billedindeks (50)
4 billeder
Angiv udskrivning – Datomærke (184)
Fra
Indst. for lydstyrke (61)
2
Vis afspilning (151)
Autorotation
Menu til hukommelseskortværktøj (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Filnummer (168)
Serie
Mappenavn (168)
Standardformat
174
Nulstilling til standard
Opsætningsmenu (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Menustart (61)
Top
LCD-lysstyrke (164)
Auto
Søgerlysstyrke (165)
Auto
Økotilstand (165)
Standard
Strømbesparelse (165)
1 min.
HDMI-opløsning (156)
Auto
KONTROL TIL HDMI (156)
Til
Til
USB-tilslutning (177)
Auto
Lydsignaler (62)
Til
Guide til tilstandsknap (62)
Til
Demotilstand (62)
Fra
Kameraopsætning (Avanceret betjening)
Overførselsindst. (170)
Andet (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Visning af optageoplysninger
(LCD-skærm) (46)
Vis alle oplysninger
Visning af optageoplysninger (søger)
(46)
Niveau
Afspilningsvisning (148)
Enkeltbilledskærm (med
optageoplysninger)
Bemærk
• Ansigtet, der blev registreret ved hjælp af [Ansigtsregistrering], slettes ikke, også
selvom du bruger [Nulstil]. Vælg [Slet alt] i [Ansigtsregistrering].
175
Bekræftelse af versionen af kameraet
Viser versionen af kameraet. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
Hvis du monterer et objektiv, der er kompatibelt med funktionen til
objektivversionen op, angives objektivets version.
MENU-knap t
3 t [Version]
Bemærk
• En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller
AC-PW10AM-AC-adapteren (sælges separat).
176
Computer (Avanceret betjening)
Computer
Tilslutning af kameraet til computeren
Indstilling af USB-forbindelse
Vælg de metoder, der skal anvendes til en USB-forbindelse, når kameraet
er sluttet til en computer eller en USB-enhed via et USB-kabel.
MENU-knap t
indstilling
2 t [USB-tilslutning] t Vælg den ønskede
Opretter automatisk et masselager eller en MTP-forbindelse
i overensstemmelse med en computer eller andre USB-enheder,
der skal tilsluttes. Windows 7-computere er tilsluttet i MTP,
og de unikke funktioner er aktiveret og klar til brug.
Masselager
Opretter en masselagerforbindelse mellem kameraet, en
computer og andre USB-enheder. Standardtilstand.
MTP
Opretter en MTP-forbindelse mellem kameraet, en computer
og andre USB-enheder. Windows 7-computere er tilsluttet i
MTP, og de unikke funktioner er aktiveret og klar til brug.
Med andre computere (Windows Vista/XP, Mac OS X) vises
guiden AutoPlay, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres til computeren.
Bemærkninger
• Når dette punkt er indstillet til [Auto], kan der gå lidt tid, inden der oprettes
forbindelse.
• Hvis enhedsfase* ikke vises sammen med Windows 7, skal dette punkt indstilles til
[Auto].
* Enhedsfase er en menuskærm, der anvendes til at håndtere tilsluttede enheder, f.eks.
et kamera (funktion i Windows 7).
Tilslutning til computeren
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med via AC-PW10AM-AC-adapteren
(sælges separat).
2 Tænd for kameraet og computeren.
177
Computer (Avanceret betjening)
Auto
Tilslutning af kameraet til computeren
3 Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
2 er angivet til
[Masselager].
4 Slut kameraet til computeren.
• Når du opretter USB-forbindelse første
gang, vil din computer automatisk køre
et program, der kan genkende
kameraet. Vent et øjeblik.
1 Til en af computerens
USB-terminaler.
USB-kabel (medfølger)
2 Til USB-terminalen
Import af billeder til computeren (Windows)
"PlayMemories Home" gør det nemt at importere billeder.
Du kan få flere oplysninger om "PlayMemories Home"-funktioner ved at se
"PlayMemories Home Help Guide".
Import af billeder til computeren uden brug af "PlayMemories Home"
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter der er oprettet USB-forbindelse
mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view
files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiere det ønskede
billede til computeren.
178
Tilslutning af kameraet til computeren
Filnavn
Mappe
Filtype
DCIM-mappe
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT-mappe
Filnavn
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4-fil (1440 × 1080 12M)
MAH0ssss.MP4
MP4-fil (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummer) står for et tal mellem 0001 og 9999.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW og JPEG], er de numeriske dele af
navnet på en RAW-datafil og dens tilhørende JPEG-billedfil identiske.
Import af billeder til computeren (Mac)
1 Start med at slutte kameraet til din Mac-computer. Dobbeltklik
på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet t den mappe,
der indeholder de billeder, du vil kopiere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil fra den
mappe, der indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
179
Computer (Avanceret betjening)
Bemærkninger
• Brug "PlayMemories Home" til handlinger som f.eks. import af AVCHD-film til
computeren.
• Når kameraet er koblet til computeren, kan billeder blive beskadiget eller kan ikke
afspilles, hvis du betjener AVCHD-film eller -mapper fra den tilsluttede computer.
Undlad at slette eller kopiere AVCHD-film på hukommelseskortet fra computeren.
Sony er ikke ansvarlig for følger, der skyldes sådanne handlinger via computeren.
Tilslutning af kameraet til computeren
Softwaren til Mac-computere
Åbn følgende URL-adresse for at få oplysninger om anden software til
Mac-computere:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Sletning af USB-forbindelse
Du skal først udføre nedenstående trin fra 1 til 2:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på ikonet deaktiver på
Windows Vista
proceslinjen.
• For Windows 7 skal du klikke på
og derefter klikke på
.
2 Klik på
Ikonet deaktiver
(Safely remove USB Mass Storage Device).
Bemærkninger
• Når du bruger en Mac-computer, skal du først trække og slippe ikonet til
hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Papirkurv" for at deaktivere kameraet
fra computeren.
• Med Windows 7 vises ikonet for afbrudt forbindelse muligvis ikke. Hvis det er
tilfældet, kan du afbryde forbindelsen uden at følgende ovenstående procedure.
• Frakobl ikke USB-kablet, når aktivitetslampen lyser. Dataene kan blive beskadiget.
180
Oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk fra AVCHD-film, der er optaget på kameraet.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres af "PlayMemories Home" for at kunne
oprette en AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid.
Husk, du kan ikke oprette en disk med den oprindelige billedkvalitet.
Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme
dine film på en Blu-ray-disk (side 182).
Oprettelse af en disk med høj billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk)
1 Start [PlayMemories Home], og klik på
(Create Discs).
2 Vælg [AVCHD (HD)] i den rulleliste, der bruges til valg af en
disk.
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
4 Klik på [Add].
• Du kan også tilføje film ved hjælp af træk og slip.
5 Opret disken ved at følge anvisningerne på skærmen.
Bemærkninger
• Installer først "PlayMemories Home".
• Stillbilleder og MP4-filmfiler kan ikke optages på optagediske i AVCHD-format.
• Det kan tage lang tid at oprette en disk.
181
Computer (Avanceret betjening)
Du kan oprette en (HD) AVCHD-optagedisk med højdefineret billedkvalitet
fra AVCHD-film, der er importeret til en computer, ved hjælp af den
medfølgende software "PlayMemories Home".
Oprettelse af filmdisk
Afspilning af optagediske i AVCHD-format på en computer
Du kan afspille diske ved hjælp af "PlayMemories Home". Vælg det dvddrev, der holder disken, og klik på [Player for AVCHD] på "PlayMemories
Home".
Se "PlayMemories Home Help Guide" for flere oplysninger.
Bemærk
• Det kan forekomme, at film ikke afspilles fejlfrit. Det afhænger af computermiljøet.
Oprettelse af en Blu-ray-disk
Du kan oprette en Blu-ray-disk med AVCHD-film, der tidligere er
importeret til en computer. Din computer skal understøtte oprettelse af
Blu-ray-disk.
BD-R-medier (ikke overskrivbar) og BD-RE-medier (overskrivbar) kan
anvendes til at oprette Blu-ray-diske. Du kan ikke føje indhold til nogen af
disktyperne, når de er oprettet.
Hvis du vil oprette Blu-ray-diske med "PlayMemories Home", skal du have
installeret beskyttet tilføjelsessoftware. Gå til følgende URL-adresse for at
få oplysninger:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Se "PlayMemories Home Help Guide" for flere oplysninger.
Bemærk
• Når film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-indstillingen, kopieres
til en disk i Blu-ray-format ved hjælp af "PlayMemories Home", kan disse film kun
afspilles på enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet Ver 2.0.
Sådan opretter du en disk med standardbilledkvalitet
(STD)
1 Start [PlayMemories Home], og klik på
(Create Discs).
2 Vælg [DVD-Video (STD)] i den rulleliste, der bruges til valg af
en disk.
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
182
Oprettelse af filmdisk
4 Klik på [Add].
• Du kan også tilføje film ved hjælp af træk og slip.
5 Opret disken ved at følge anvisningerne på skærmen.
Bemærkninger
• Installer først "PlayMemories Home".
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi film i AVCHD-format konverteres til
film i standardbilledkvalitet (STD).
• Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når der skal oprettes DVD-Video (STD)diske første gang.
Disktype
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Kan ikke overskrives
DVD-RW/DVD+RW
Kan overskrives
• Sørg altid for at din PlayStation®3 bruger den nyeste version af
PlayStation®3 systemsoftware.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i enkelte lande/regioner.
183
Computer (Avanceret betjening)
Diske, du kan bruge med "PlayMemories Home"
Du kan bruge følgende 12 cm-diske med "PlayMemories Home". Få flere
oplysninger om Blu-ray-disk på side 182.
Udskrivning (Avanceret betjening)
Udskrive
Angivelse af DPOF
Kameraet kan bruges til at angive stillbillederne, før du udskriver billeder
i en forretning eller med din printer. Følg fremgangsmåden nedenfor.
DPOF-specifikationerne udskrives sammen med billederne. Det anbefales,
at de fravælges efter udskrivning.
1 MENU-knap t
1 t [Angiv udskrivning] t [DPOFopsætning] t [Flere billeder]
2 Vælg billedet med b/B på kontrolknappen.
3 Kontroller
-symbolet ved at trykke på midten af kontrolknappen.
• Fravælg DPOF ved at vælge billedet igen og derefter trykke på midten af
kontrolknappen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Bemærkninger
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-datafiler.
• Du kan ikke angive antallet af billeder, der skal udskrives.
Datomærke
Du kan datere billeder, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for
eller uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
MENU-knap t
[Til]
1 t [Angiv udskrivning] t [Datomærke] t
Bemærk
• Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
184
Rengøring (Avanceret betjening)
Rengøring
Rengøring af kamera og objektiv
Rengøring af kameraet
Rengøring af objektivet
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske
opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der
fås i handlen. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en
blød klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i
spiralmønster fra midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske
direkte på objektivets overflade.
185
Rengøring (Avanceret betjening)
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller
spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke billederne eller
kameraets ydeevne, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås i
almindelig handel*. Se næste side for at få flere oplysninger om
rengøring af billedsensoren.
* Brug ikke en sprayblæser. Denne kan medføre funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand,
og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende
materialer, da de kan beskadige husets overfladebehandling.
– Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem
længere tid.
Rengøring af billedsensoren
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig fast på
billedsensoren (den del, der fungerer som film), vil det muligvis blive vist
på billedet som sorte pletter afhængigt af optagemiljøet. Hvis der er støv på
billedsensoren, skal du rense sensoren ved at følge nedenstående trin.
Bemærkninger
• Kameraet begynder at bippe, hvis batterienheden bliver lav under rengøringen.
Stop straks rengøringen, og sluk for kameraet. Det anbefales at anvende en ACPW10AM-AC-adapteren (sælges separat).
• Rensningen bør afsluttes hurtigt.
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
Sådan renses billedsensoren automatisk ved hjælp af
kameraets rensetilstand
1 Kontroller, at batteriet er fuldt opladet (side 22).
2 Tryk på MENU-knappen, og vælg
derefter
2 med b/B på
kontrolknappen.
3 Vælg [Rensetilstand] med v/V,
og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
186
MENU-knap
Rengøring af billedsensoren
4 Vælg [Angiv] med v, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Billedsensoren vibrerer et øjeblik og fjerner støv fra sensoren.
5 Sluk for kameraet.
Sådan renses billedsensoren ved hjælp af en blæser
Hvis yderligere rengøring er nødvendig efter brug af rensetilstanden, kan
billedsensoren renses med en blæser ved hjælp af nedenstående trin.
1 Udfør rengøringsproceduren som beskrevet i trin 1 til 4 i "Sådan
Rengøring (Avanceret betjening)
renses billedsensoren automatisk ved hjælp af kameraets
rensetilstand".
2 Tag objektivet af (side 25).
3 Tryk på V-symbolet på spejlets
låsegreb for at løfte spejlet op.
• Undlad at berøre spejlets overflade.
Spejlets låsegreb
187
Rengøring af billedsensoren
4 Brug blæseren til at rengøre
billedsensorens overflade og
området omkring den.
• Undlad at berøre billedsensoren med
spidsen af blæseren, og sørg for, at
blæserens spids ikke sættes i
hulrummet bag objektivfatningen.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre, at støv igen sætter sig inde i
kameraet. Afslut rensningen hurtigt.
• Rengør også bagsiden af spejlet med
blæseren.
5 Når rengøringen er udført, skal
spejlet trykkes ned, indtil det
klikker.
• Tryk spejlets ramme ned igen. Undlad
at berøre spejlets overflade.
• Tryk spejlet nedad, indtil det låses
ordentligt.
6 Fastgør objektivet, og sluk for kameraet.
• Kontrollér, at spejlet er låst ordentligt fast, inden du fastgør objektivet.
Bemærkninger
• Når rengøringen er udført, skal du kontrollere, at spejlet er låst ordentligt fast, inden
du fastgør objektivet. Hvis du ikke gør det, bliver objektivet muligvis ridset, eller der
kan opstå andre problemer. Hvis spejlet ikke er låst ordentligt fast, virker den
automatiske fokusering heller ikke under optagelse.
• Du kan ikke optage, mens spejlet er løftet op.
188
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
Fejlfinding/andet
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
Kontrollér punkterne på side 189 til 197. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Kontroller følgende punkter.
2
Tag batterienheden ud, og sæt den i igen efter cirka 1 minut. Tænd
derefter kameraet igen.
3
Nulstil indstillingerne (side 172).
4
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til
at skubbe udløsergrebet (side 21).
• Du kan kun bruge en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt. Kan
ikke tænde kameraet.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser (side 200).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 19).
• Batterienheden er udbrændt (side 209). Udskift den med en ny.
• Isæt batterienheden korrekt (side 21).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 165).
189
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
1
Fejlfinding
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, blinker
CHARGE-lampen muligvis.
• CHARGE-lampen blinker på 2 forskellige måder, hurtig (med ca.
0,15-sekunders interval) og langsom (med ca. 1,5-sekunders interval).
Hvis den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte den samme
batterienhed korrekt på igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen, er
det en advarsel om, at der er noget galt med batterienheden. Langsomme
blink indikerer, at opladningen er afbrudt på grund af, at lokaletemperaturen
er uden for det anbefalede temperaturområde for opladning af
batterienheden. Opladningen vil genoptages, og CHARGE-lampen vil lyse,
når lokaletemperaturen igen er på et passende niveau.
Oplad batterienheden ved en temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Optagelse af billeder
I søgertilstand vises der ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for
strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 165).
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier
(side 29).
Ingen billeder i søgeren.
• [FINDER/LCD-indstil.] er sat til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCD-knappen
(side 166).
• Flyt dit øje tættere på søgeren.
190
Fejlfinding
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og
knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades
(side 42, 127).
• Lukkeren kan ikke udløses i autofokustilstand, når motivet er ude af fokus.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 24).
• Når kameraet er monteret på en anden enhed, f.eks. et astronomisk teleskop,
skal du sætte [Udløser u/obj.] til [Aktiver] (side 161).
• Motivet kan kræve speciel fokusering (side 109). Brug fokuslåsen eller den
manuelle fokuseringsfunktion (siderne 110, 115).
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 160). Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 158). Da RAW-datafilen er stor, kan det
tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 130).
Det samme billede optages flere gange.
• Fremføringstilstanden er indstillet [Kont. optagelse] eller [Bracket: Kont.].
Sæt den til [Enkelt optagelse] (side 45 og 143).
• Eksponeringstilstanden er sat til Kontinuerlig prioritets-AE (side 41, 92).
• Eksponeringstilstanden er sat til Bedste auto og [B. auto billedudtrækning]
er sat til [Fra] (side 87).
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager i tilstanden med manuel fokusering. Indstil håndtaget til
fokuseringstilstand til AF (automatisk fokusering) (side 108).
• Hvis objektivet er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion, skal den
indstilles til AF.
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Eye-Start AF virker ikke.
• Indstil [Eye-Start AF] til [Til] (side 79).
• Tryk udløserknappen halvvejs ned.
191
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
Optagelse tager lang tid.
Fejlfinding
Blitzen fungerer ikke.
• Blitztilstanden er indstillet til [Autoblitz]. Hvis du vil være sikker på, at
blitzen udløses uden at svigte, skal du sætte blitztilstanden til [Udfyld.blitz]
(side 42, 127).
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når
blitzen er blevet udløst flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen
tage længere tid end normalt for at undgå, at kameraet overophedes.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan
oplyse), bliver billedet mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis
ISO ændres, så ændres blitzens rækkevidde også. Kontroller blitzens
rækkevidde i "Specifikationer".
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt (side 27).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er forskelligt fra det
faktiske område. Indstil [Indstilling af sted] igen (side 27).
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige
rækkevidde af kameraet. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Monter et objektiv.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og
prøve at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert
montering af modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist
vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage,
at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan kompensere
for dette fænomen med [Objektivkomp.: Skygge] (side 167).
192
Fejlfinding
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 58).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha.
blitzen. Kontroller blitzens rækkevidde i "Specifikationer".
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 10).
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i
kamerarystelse. Brugen af kamerastativ eller blitz anbefales (side 42, 86, 127).
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 177).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Brug "PlayMemories Home" til at optage billeder, der er gemt på en PC,
med dette kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 180).
Sletter billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 153).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du
beskytter billeder, du ikke ønsker at slette (side 153).
193
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
EV-skalaen b B blinker.
Fejlfinding
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Se "Brug med din computer" (side 65).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Kontroller, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed
(side 19) eller bruge AC-adapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 177).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens
USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en
USB-hub eller andre enheder (side 177).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren
(side 177).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem
(side 178).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en
computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag
billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
(side 168).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Der henvises til "PlayMemories Home Help Guide", hvis du anvender
"PlayMemories Home".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PlayMemories Home"
ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 177).
194
Fejlfinding
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning
(side 21).
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 35, 154).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort (side 23, 206).
Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet.
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Konverter først RAW-billederne til
JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" på den medfølgende
cd-rom, hvis du vil udskrive dem.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med
sRGB-printere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 161).
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste
eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved
udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af billedet kan blive
beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller
indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan
printe billedet uden af beskære de to kanter.
195
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke
gendanne dem.
Fejlfinding
Kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", kan du udskrive billederne med
dato (side 69).
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre datoen på billedet. Men da
billeder man optager med dette kamera indeholder oplysninger om
optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis
printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet
med Exif-information skal du forhøre dig hos printer- eller
softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med
datoen, hvis du beder om det.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring 1 time, før du
bruger det igen (side 200).
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller
uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (siderne 27,
200). Hvis datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden oplades, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller det lokale Sony-serviceværksted.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad
gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter
komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager med et JPEGbillede (side 158).
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens power-kontakten var indstillet til
ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket,
og at aktivitetslampen ikke lyser (siderne 16, 21).
196
Fejlfinding
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet
er varmt, skal du fjerne batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger
denne fremgangsmåde.
• Hvis der anvendes en AC-adapteren (sælges separat), skal strømstikket
tages ud. Tilslut strømstikket, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke
fungerer efter at have prøvet disse løsninger, skal du kontakte din
Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
vises på skærmen.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde
ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet.
197
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
• SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men
funktionen SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen.
Hvis SteadyShot-skalaen fortsat vises, skal du kontakte en Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-værksted.
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises,
skal du følge instruktionerne
herunder.
Angiv område/dato/kl.
• Indstil område, dato og
tidspunkt. Oplad det interne
genopladelige batteri, hvis du
ikke har brugt kameraet i lang tid
(siderne 27, 200).
Ikke tilstrækkelig strøm.
• Du forsøgte at udføre
[Rensetilstand] med et
utilstrækkeligt batteriniveau.
Oplad batterienheden, eller brug
AC-adapteren (sælges separat).
Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?
• Hukommelseskortet blev
formateret på en computer, og
filformatet blev ændret.
Vælg [Angiv], og formater
hukommelseskortet. Du kan
bruge hukommelseskortet igen.
Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet
slettet. Det kan tage et stykke tid
at afslutte formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises,
skal hukommelseskortet skiftes.
198
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller
formateringen mislykkedes.
Isæt hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan
ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er
beskadiget.
• Terminaldelen på
hukommelseskortet er snavset.
Hukommelseskort låst.
• Du bruger et hukommelseskort
med en knap til skrivebeskyttelse,
og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
Behandler...
• Når der foretages støjreduktion
ved lang eksponering eller High
ISO, i lige så lang tid som
lukkeren var åben. Du kan ikke
tage billeder, når denne
reduktion finder sted.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med
andre kameraer, eller billeder,
der er blevet redigeret med en
computer, kan muligvis ikke
vises.
Advarselsmeddelelser
Kontrollér objektivet. Hvis det ikke
understøttes, kan du tillade brugen
af objektivet i den brg.def. menu.
• Objektivet er ikke monteret
korrekt, eller også er objektivet
ikke monteret.
• Når du fastgør kameraet til et
astronomisk teleskop eller
lignende, skal du sætte [Udløser
u/obj.] til [Aktiver].
Kan ikke udskrive.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi
du har optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl
kameraet af, og vent, indtil det er
klar til at tage billeder igen.
• Eftersom du har optaget i lang tid,
er temperaturen inde i kameraet
steget til et uacceptabelt højt
niveau. Stop optagelsen.
Det er ikke muligt at optage i dette
filmformat.
• Sæt [Filformat] til [MP4].
• Antallet af billeder overstiger det
antal, som datahåndteringen i
kameraets databasefil kan
håndtere.
Kamerafejl
Systemfejl
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den
derefter i igen. Hvis meddelelsen
vises ofte, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du
gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille
film i AVCHD-visning, fordi
billeddatabasefilen er beskadiget.
Følg instruktionerne på skærmen
for at gendanne data.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et andet
kamera.
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe
med et navn, der begynder med
"999" på hukommelseskortet. Du
kan ikke oprette mappen, hvis
dette er tilfældet.
199
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
• Du forsøgte at markere RAWbilleder med et DPOF-mærke.
• Registrering til databasefilen
var ikke muligt. Importer alle
billeder til en computer ved
hjælp af "PlayMemories Home"
og gendan hukommelseskortet.
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På steder som f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan kameraet
blive deformeret, og det kan
medføre funktionsfejl.
• Opbevaring i direkte sollys eller tæt
på et varmeapparat
Selve kameraet kan blive misfarvet
eller deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
• Fugtige steder
De kan mugne på et objektiv.
Om lagring
Husk at påsætte objektivdækslet
eller kameradækslet, når kameraet
ikke er i brug. Når kameradækslet
fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på
kameraet. Når du køber objektivsættet
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM, bør
du også købe Objektivdæksel til
bagsiden ALC-R55.
200
Om betjeningstemperaturer
Dit kamera er designet til brug i
temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
O ptagelser i ekstremt kolde eller
varme steder, der overskrider dette
interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra
et koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inde i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til
et varmt sted, skal kameraet forsegles
i en plastpose og have lov til at tilpasse
sig de nye omgivelser i 1 times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet. Bemærk,
at hvis du forsøger at optage, mens
der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare
billeder.
Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt
batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger,
uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen, og om batterienheden
er opladt eller ej.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det
Forsigtig
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-adapteren
(sælges separat), og lad kameraet stå i
24 timer eller længere med strømmen
slukket.
Om brug af objektiver og
tilbehør
Det anbefales, at du bruger Sonys
objektiver/tilbehør*, der er beregnet
til at passe til kameraets egenskaber.
Brug af produkter fra andre
producenter kan forårsage, at
kameraet ikke kan betjenes
tilstrækkeligt eller medfører uheld
og funktionsfejl på kameraet.
* Konica Minolta-produkter er
inkluderet.
På hukommelseskort
Sæt ikke etiketter eller lignende
på hukommelseskortet eller
kortadapteren. Dette kan medføre
funktionsfejl.
Om optagelse/afspilning
• Når du første gang bruger et
hukommelseskort i dette kamera,
anbefales det at formatere kortet
ved hjælp af kameraet, for at
hukommelseskortet skal fungere
bedst muligt. Bemærk, at
formateringen sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og de
kan ikke gendannes. Gem tidligere
data på en computer eller lignende.
• Hvis du gang på gang optager/
sletter billeder, kan der opstå
datafragmentation på
hukommelseskortet. Du kan
muligvis ikke gemme eller optage
film. I sådanne tilfælde skal du
gemme dine billeder på en
computer eller anden form for
dataopbevaring og formatere
hukommelseskortet (side 168).
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for at
sikre dig, at kameraet fungerer korrekt.
• Dette kamera kan ikke klare støv
eller sprøjt og er ikke vandtæt.
• Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et objektiv, du
har fjernet, eller gennem søgeren.
Det kan forårsage permanente
skader på dine øjne. Det kan også
medføre funktionsfejl i kameraet.
201
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring
3 måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du
sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke
er helt opladet, kan du dog godt bruge
kameraet, så længe du ikke optager
dato og klokkeslæt. Hvis kameraet
nulstiller indstillingerne til standard,
hver gang du oplader batteriet, kan
det interne genopladelige batteri være
udbrændt. Kontakt din Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Forsigtig
• Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 200).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade med en
blød klud eller lignende før brug.
Varmen fra udløsning af blitzen kan
medføre, at snavs på blitzens
overflade udsender røg eller
brænder.
• Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Et hukommelseskort
mv. kan blive slugt. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en
læge.
202
Brug af kameraet
i udlandet —
strømkilder
Du kan anvende kameraet og
batteriopladeren og AC-PW10AMAC-adapteren (sælges separat) i alle
lande og områder, hvor
strømforsyningen ligger i området
100 V til 240 V AC, 50/60 Hz.
PAL-M-system (1080 50i)
Brasilien
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrig, Grækenland,
Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine m.fl.
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
Bemærk
• Brug ikke en elektronisk
transformator (rejseadapter), da
dette kan forårsage funktionsfejl.
Om TV-farvesystemer
For at se billeder på en tv-skærm, skal
kameraet og tv’et bruge det samme
farvesystem.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia,
Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system (1080 50i)
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland,
Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
203
AVCHD-format
AVCHD-format er et format til
digitale videokameraer i HD-kvalitet,
der bruges til optagelser med HDsignal af enten 1080i-specifikationen*1
eller 720p specifikationen*2 ved
hjælp af effektiv kodningsteknologi
til datakomprimering. MPEG-4
AVC/H.264-formatet er tilpasset til at
komprimere videodata, og Dolby
Digital- eller Linear PCM-systemet
bruges til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt
end det normale
billedkomprimeringsformat. MPEG4 AVC/H.264-formatet gør det
muligt at optage med HDvideosignaler på et digitalt
videokamera med brug af 8 cm DVDdiske, harddiske, flashhukommelse,
hukommelseskort m.m.
Optagelse og afspilning på dit
kamera
Ved brug af AVCHD-formatet
optager dit kamera med HD-kvalitet
(HD) nævnt ovenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
204
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optagemedier: Hukommelseskort
*1 1080i-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
1.080 effektive skanderingslinjer og
linjespring.
*2 720p-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
720 effektive skanderingslinjer og
det progressive system.
*3 Data optaget i andre AVCHDformater end ovennævnte, kan ikke
afspilles på dit kamera.
3D-optagelser
Bemærkninger om optagelse
Bemærkning omkring
afspilning af 3D-billeder
Når du afspiller 3D-billeder på
kameraets LCD-skærm eller på et
ikke-3D-kompatibelt TV, afspilles
billederne uden 3D-effekten.
Bemærkning omkring 3Dbilledfiler
• En JPEG-fil og en MPO
kombineres for at danne et 3Dbillede. Hvis du sletter en af disse
filer fra computeren, kan 3Dbilledet ikke afspilles korrekt.
• Se siderne 151 og 156 for at få flere
oplysninger om, hvordan man tager
3D-billeder.
205
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
• [3D-panorering] er ikke velegnet til
optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, der er for tæt på
kameraet.
– Motiver med et gentaget mønster
såsom fliser, og motiver med
meget lidt kontrast, såsom
himmel, sandstrand eller
græsplæne.
• [3D-panorering]-optagelse afbrydes
muligvis i følgende situationer:
– Hvis kameraet panoreres eller
vippes for hurtigt eller for
langsomt.
– Hvis der er for kraftige
kamerarystelser.
• Hvis du ikke kan panorere eller
vippe kameraet hen over hele
motivet inden for den tilgængelige
tid, opstår der et sort område i det
dannede billede. Hvis dette sker,
skal du bevæge kameraet hurtigt for
at optage et fuldt panoramabillede.
• Da adskillige billeder sættes
sammen, vil sammensætningen
ikke blive optaget jævnt.
• Et billede kan blive sløret under
forhold med dårlig belysning.
• Et billede kan muligvis ikke
optages ordentligt i blinkende
belysning, f.eks. lysstofrør.
• Når hele vinklen på 3Dpanoramaoptagelsen og vinklen på
fastsættelsen af fokus og
eksponering med AE/AF-låsen er
meget forskellige i lysstyrke, farve
og fokus, bliver optagelsen dårlig.
Hvis dette sker, skal låsevinklen
ændres, og optagelsen skal udføres
igen.
• Den eneste tilgængelige
optageretning er vandret.
• Se side 40 for at få flere oplysninger
om, hvordan man tager 3D-billeder.
Hukommelseskort
Bemærkninger
vedrørende brug af
hukommelseskort
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe
hukommelseskortet.
• Undlad at bruge eller opbevare
hukommelseskortet under følgende
forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer,
f.eks. inde i en bil, der er parkeret
i direkte sollys.
– Steder, der er udsat for direkte
sollys.
– Fugtige omgivelser eller omgivelser,
hvor der findes ætsende stoffer.
• Hukommelseskortet kan være
varmt lige efter lang tids brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Når aktivitetslampen er tændt, må
du ikke tage hukommelseskortet
eller batterienheden ud eller slukke
apparatet. Dataene kan blive
beskadiget.
• Dataene kan blive beskadiget, hvis
du placerer hukommelseskortet i
nærheden af kraftigt magnetiseret
materiale eller bruger
hukommelseskortet i et miljø, hvor
der er risiko for statisk elektricitet
eller elektrisk støj. Vi anbefaler, at
du sikkerhedskopierer vigtige data.
• Det kunne f.eks. være på harddisken
i en pc.
• Når du bærer eller opbevarer
hukommelseskortet, bør det placeres
i den æske, der fulgte med det.
206
• Du må ikke udsætte
hukommelseskortet for vand.
• Rør ikke terminaldelen af
hukommelseskortet med hånden
eller en metalgenstand.
• Når knappen til skrivebeskyttelse
på hukommelseskortet er sat i
LOCK-position, kan du ikke udføre
handlinger såsom optagelse eller
sletning af billeder.
• Et hukommelseskort, som er
formateret på en computer, kan
muligvis ikke fungere med dette
kamera. Sørg for at formatere
hukommelseskortene ved brug af
kameraet.
• Læse-/skrivehastigheden for data
varierer afhængigt af kombinationen
af hukommelseskort og det anvendte
udstyr.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver
i memo-området.
• Fastgør ikke etiketter på selve
hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre
hukommelseskortet.
• Hold hukommelseskortet uden for
små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
Bemærkninger om det
"Memory Stick", som
anvendes sammen med
kameraet
De typer af "Memory Stick", som kan
anvendes sammen med kameraet, er
følgende. Der er dog ingen garanti
for, at alle "Memory Stick PRO
Duo"-funktioner fungerer korrekt.
Hukommelseskort
"Memory Stick PRO Duo" * * *
"Memory Stick PRO-HG Duo" *1*2
Kan anvendes til dit kamera
1
2
3
"Memory Stick Duo"
Kan ikke anvendes til dit kamera
*1 Dette er udstyret med MagicGatefunktionen. MagicGate er en
kopibeskyttelsesteknologi, der
benytter kryptering. Optagelse/
afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner kan ikke
foretages med dette kamera.
*2 Understøtter højhastigheds
dataoverførsel via en parallel
grænseflade.
*3 Når du bruger "Memory Stick
PRO Duo" til at optage film, er det
kun dem, der er markeret med
Mark2, som kan bruges.
• Dette produkt er kompatibelt med
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Når der anvendes "Memory Stick
Micro" sammen med kameraet, skal
"Memory Stick Micro" indsættes i
en "M2"-adapter, som er på
størrelse med den til Duo. Hvis du
indsætter et "Memory Stick Micro"
i kameraet uden en "M2"-adapter,
som er på størrelse med den til Duo,
kan du muligvis ikke fjerne den fra
kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden
for små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
207
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Kan ikke anvendes til dit kamera
Bemærkninger om brug af
"Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Batterienhed/
batterioplader
• Opladetiden varierer, afhængigt af
hvor meget strøm der er tilbage på
batterienheden eller forholdene
under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden
oplades ved en omgivelsestemperatur
på mellem 10-30 °C.
Batterienheden kan muligvis ikke
oplades, hvis temperaturen ligger
uden for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den
nærmeste kontakt.
• Forsøg ikke at oplade
batterienheden igen, lige efter at
den er blevet opladet, eller hvis den
ikke er blevet brugt efter opladningen.
Batterienhedens ydeevne kan i så
fald blive forringet.
• Du må ikke oplade andre
batterienheder end batterienheder
fra "InfoLITHIUM" M-serien i
batteriopladeren (medfølger) med
kameraet. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte,
blive overophedede eller eksplodere,
hvis du forsøger at oplade dem,
hvilket kan udgøre en risiko for
skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan
det være tegn på en batterifejl eller
betyde, at en anden batterienhed
end den specificerede type er blevet
installeret. Kontrollér, at
batterienheden er af den
specificerede type. Hvis
208
batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en
ny eller en anden og kontrollere, om
batteriopladeren fungerer korrekt.
Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset,
kan opladning måske ikke udføres.
Rengør batteriopladeren med en tør
klud.
Bemærkninger om brug af
batterienheden
• Du må kun bruge en NP-FM500Hbatterienhed. Bemærk, at NPFM55H, NP-FM50 og NP-FM30
ikke kan anvendes.
• Den viste værdi kan under visse
omstændigheder afvige fra den reelle.
• Du må ikke udsætte batterienheden
for vand. Batterienheden er ikke
vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden
på meget varme steder, f.eks. i en
bil eller i direkte sollys.
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i omgivelser
med lav temperatur. Batterienheden
kan derfor bruges kortere tid i kolde
omgivelser, og hastigheden ved
kontinuerlig optagelse bliver
langsommere. Vi anbefaler, at du
placerer batterienheden i en lomme,
der er tæt på kroppen, for at varme
den op, og at du indsætter den i
kameraet, umiddelbart før du
begynder at fotografere.
Batterienhed/batterioplader
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis
du hyppigt bruger blitz eller
kontinuerlig optagelse, eller hvis du
ofte tænder og slukker for kameraet,
eller gør LCD-skærmen lyser.
Batteriets levetid
Fejlfinding/andet (Avanceret betjening)
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter
lidt, jo mere du bruger det, og
efterhånden som tiden går. Hvis
batteriets driftstid synes betydeligt
kortere, kan det skyldes, at
batterienhedens levetid er opbrugt.
Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer,
afhængigt af hvordan det opbevares
samt de driftsforhold og det miljø,
batterienhederne bruges i.
Sådan opbevares
batterienheden
Hvis batterienheden ikke skal bruges
i længere tid, skal den oplades
fuldstændigt og derefter aflades
fuldstændigt en gang om året i
kameraet, før batterienheden opbevares
på et tørt, køligt sted for at forlænge
levetiden.
209
Licensen
Bemærkninger vedrørende
licensen
Der medfølger "C Library"-, "zlib"og "libjpeg"-software til kameraet.
Vi leverer denne software efter
licensaftaler med
copyrightindehaveren. På baggrund af
anmodninger fra copyrightindehaverne
af disse softwareprogrammer er vi
forpligtet til at oplyse dig om følgende.
Læs følgende afsnit.
Læs "license3.pdf" i "License"mappen på CD-ROM'en. Du finder
licenser (på engelsk) til "C Library"-,
"zlib"- og "libjpeg"-software.
DETTE PRODUKT ER I
HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN
GIVET I LICENS TIL PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL
ANVENDELSE AF EN BRUGER
TIL AT
(i) KODE VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVC
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) KODE AVC-VIDEO, SOM VAR
KODET AF EN FORBRUGER,
DER VAR INVOLVERET I
PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER SOM VAR
FREMSKAFFET FRA EN
VIDEOUDBYDER MED LICENS
TIL AT FORHANDLER AVCVIDEO.
210
DER GIVES HVERKEN DIREKTE
ELLER INDIREKTE LICENS TIL
ANDEN BRUG.
DER KAN FINDES YDERLIGERE
OPLYSNINGER HOS MPEG LA,
L.L.C.
GÅ TIL
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om software anvendt til GNU
GPL/LGPL
Den software, der er kvalificeret til
følgende GNU General Public
License (herefter kaldet "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(herefter kaldet "LGPL"), er
inkluderet i kameraet.
Her oplyses du om, at du har
adgangsret til at ændre og
videreforhandle kildekoden til disse
softwareprogrammer i henhold til
betingelserne i de medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden findes på nettet. Brug
følgende webadresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter
os omkring indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen
"License" på cd-rom'en. Her finder
du licenser (på engelsk) til "GPL" og
"LGPL"-software.
Du skal have Adobe Reader for at
kunne se pdf-filen. Hvis det ikke er
installeret på din computer, kan du
hente det på Adobe Systems'
websted:
http://www.adobe.com/
Indeks
Indeks
Numerisk
3D................................. 40, 91, 205
A
AdobeRGB............................... 161
AE-lås ...................................... 123
AEL-knap................................. 162
AEL-knapfunktion ................... 162
AF-lampe ................................. 113
AF-område ............................... 112
Afspilning af
panoramabilleder ................. 152
Ansigtsprioritetssporing........... 114
Ansigtsregistrering........... 118, 119
Auto HDR ................................ 131
Auto programmeret.................... 93
Auto. port.mark........................ 120
Autoblitz ............................ 42, 127
Autofokus................................. 108
Autofokusmetode..................... 111
Autovisning.............................. 162
AVCHD ............. 70, 105, 106, 204
B
C
Centervægtet ............................ 124
Computer............................ 65, 177
D
Datomærke ............................... 184
DC IN-terminal .......................... 16
Detaljeret skærm ........................ 46
Diasshow .................................. 151
Digital niveaumåling.................. 82
Digitalt zoom.................... 103, 140
Diskoprettelse..................... 70, 181
DISP ................................... 46, 148
211
Indeks
Batterienhed ................. 19, 21, 208
Bedste auto........................... 38, 87
Bedste auto kont. optagelse ....... 87
Bedste auto kontin. frem ............ 87
Beskyt ...................................... 153
Billedeffekt .............................. 133
Billedindeks ............................... 50
Billedkvalitet ............................ 158
Billedsensor...................... 110, 186
Billedstørrelse ............................ 47
Blænde ....................................... 94
Blændeprioritet........................... 94
Blitz fra .................. 31, 42, 87, 127
Blitz m/lang luk.................. 42, 127
Blitz-bracketing........................ 144
Blitzkompensation ................... 124
Blitzkontrol .............................. 125
Blitztilstand .................. 42, 77, 127
Bracket ..................................... 144
"BRAVIA" Sync ...................... 156
BULB-optagelse......................... 99
Indeks
D-områdeopt.............................130
DPOF-opsætning ......................184
Fremføringsmetode............ 45, 143
Fugtdannelse ............................ 200
E
G
Eksempelvisning.........................96
Eksponeringskompensation ........44
Elektronisk udløserfrontknap ...164
Enkelt bracket ...........................144
Enkeltbilled-AF ........................111
EV-skala .......................44, 99, 145
Eye-Fi .......................................170
Eye-Start AF ...............................58
Gendan billed-db. .................... 170
Genstandssporing..................... 113
Gitterlinje ................................. 162
F
Farvefilter .................................138
Farvefokus ................................116
Farverum...................................161
Farvetemperatur........................138
Filformat for film......................105
Filnummer ................................168
FINDER/LCD-indstil. ..............166
Fjernbetjening.....................16, 146
Fn-knap.................................52, 54
Fokus ........................................108
Fokusforstørrelse ......................116
Fokus-funktion .........................111
Fokusindikator ..........................109
Fokuslås ....................................110
Format.......................................158
Formater ...................................168
Forsinket blitz .....................42, 127
Forstørret billede ........................49
212
H
Håndholdt tusmørke............. 39, 88
HDMI-opløsning...................... 156
Histogram .................................. 81
Høj ISO SR .............................. 160
Hukommelseskort .............. 21, 206
Hvidbalance ............................. 136
Hvidbalance-bracketing ........... 146
I
Image Data Converter................ 68
Indst. for lydstyrke..................... 61
Indst.dato/tid .............................. 27
Indstil uret .................................. 27
Indstilling af sted ....................... 28
Initialiser .................................. 172
Integreret kameraguide .............. 63
Intelligent auto ..................... 31, 87
ISO-følsomhed......................... 129
ISO-knap.................................. 163
J
JPEG ........................................ 158
Justering af dioptrier .................. 29
Indeks
K
Klar billedzoom ....................... 140
Komprimeringsforhold ............ 158
Kontinuerlig AF ....................... 111
Kontinuerlig bracketing ........... 144
Kontinuerlig optagelse ............. 143
Kontinuerlig prioritets-AE ... 41, 92
Kontrast.................................... 134
KONTROL TIL HDMI ........... 156
Kontrolhjul..................... 94, 96, 98
Kontrolknap ............................... 52
Kreativ indst............................. 134
Kvalitet..................................... 158
L
Landskab .............................. 39, 88
Lang eksp.SR ........................... 160
Lås fokus-knap........................... 59
LCD-lysstyrke.......................... 164
LCD-skærm ........... 36, 73, 83, 148
Live View-visning ..................... 82
Lukkerhast.prior......................... 96
Lukkerhastighed......................... 96
Lydsignaler ................................ 62
Lysmålingsmetode ................... 124
Mætning ................................... 134
Makro................................... 39, 88
Manuel eksp............................... 98
Manuel fokusering ................... 115
Mappenavn............................... 168
N
Natportræt ............................ 39, 88
Nattescene ............................ 39, 88
Nulstil....................................... 172
Ny mappe ................................. 169
O
Objektiv................................ 18, 24
Objektivkompensation ............. 167
Øjestykke ................................... 79
Økotilstand ............................... 165
Okularsensorer ..................... 14, 79
Omgivende lys ......................... 146
Opladning af batterienhed .......... 19
Optageindstilling ...................... 105
Optagelse.................................... 31
Optagelse af film ................ 33, 102
Optagelse af filmlyd................. 107
P
Panorering ............................ 40, 90
PlayMemories Home.................. 69
Portræt .................................. 39, 88
R
RAW ........................................ 158
Reduktion af kamerarystelser..... 85
Reduktion af vindstøj ............... 107
213
Indeks
M
Menu .......................................... 56
MOVIE-knap ............................. 59
Multisegment ........................... 124
Indeks
Rengøring .................................185
Rensetilstand.............................186
Rødøjereduktion .........................58
Roter .........................................150
Tip til optagelse ......................... 64
Trådløs blitz ............................. 128
Trådløs fjernbetjening.............. 146
U
S
Selvudløser ...............................144
Skarphed ...................................134
Skulderrem .................................16
Slet ......................................35, 154
Smart Zoom ..............................140
Smiludløser...............................121
Software......................................67
Søger.........................................166
Søgerforstørrelse.........................58
Solnedgang ...........................39, 88
Sportsaktiviteter....................39, 88
Spot...........................................124
Sprog...........................................62
Standardindstilling....................172
SteadyShot-funktion ...................85
Støjreduktion ....................129, 160
Støjreduktion af flere billeder...129
Støvafvisende funktion .............186
Strømbesparelse........................165
Synkronisering ved høj
hastighed...............................127
T
Tele-zoom - kont. prioritet
AE.....................................41, 92
Tilpasset hvidbalance ...............138
214
Udfyld.blitz ........................ 42, 127
Udløser u/obj. .......................... 161
Udskrive................................... 184
USB-tilslutning ........................ 177
V
Vælg REC-mappe .................... 169
Valg af motiv ....................... 39, 88
Version..................................... 176
Vis afspilning........................... 151
Visning af billede............... 34, 150
Visning af billeder på en
tv-skærm ........................ 51, 156
Visning af
optageoplysninger.......... 46, 148
Visningsknap ........................... 163
Visningstilstand ....................... 150
Z
Zoom.................................. 31, 140
Download PDF