Sony | SLT-A57 | Sony SLT-A57 SLT-A57 Kun kabinet (der medfølger intet objektiv) Betjeningsvejledning

4-420-761-72(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Klargøring af kameraet
Optagelse og visning af
billeder
Betjeningsvejledning
Sådan optages billeder
tilpasset dit motiv
Brug af optagefunktionen
A-fatning
Sådan anvendes
afspilningsfunktionerne
Funktionsliste
Visning af billeder på en
computer
Andet
Indeks
SLT-A57
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
GEM DISSE INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD
Hvis udformningen af stikket ikke passer til
stikkontakten, skal du anvende en
stikadapter med en udformning, der passer
til stikkontakten.
FORSIGTIG
Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og foårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for
stød eller belastning såsom at hamre på
det, tabe det eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke
metalgenstande komme i kontakt med
batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer
over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke
for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller
lækkende Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en
ægte Sony batterioplader eller en enhed,
som kan oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af
samme type eller en tilsvarende type,
som anbefales af Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Batterioplader
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser,
er batteriopladeren ikke koblet fra
strømforsyningen (stikkontakten), så længe
den er tilsluttet en stikkontakt på væggen.
Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde
strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
Netledningen, hvis den medfølger, er lavet
specielt til brug udelukkende med dette
kamera og bør ikke anvendes med andet
elektrisk udstyr.
2
Til kunder i Europa
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se
de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og
garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd
forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en genbrugsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
3
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv
eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
4
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ................................. 7
Klargøring af kameraet
Kontrol af de medfølgende elementer ............................... 9
Identificering af dele ........................................................ 10
Opladning af batterienheden ............................................ 16
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges
separat) ........................................................................ 18
Montering af et objektiv .................................................. 21
Sådan tændes kameraet og indstilles uret ........................ 24
Før optagelse ................................................................... 26
Justering af søgerens skarphed (justering af dioptrier)
............................................................................ 26
Sådan holdes kameraet korrekt .................................. 26
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder .................................................. 28
Optagelse af film ............................................................. 30
Afspilning af billeder ....................................................... 31
Sletning af billeder (slet) ................................................. 32
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
Justering af LCD-skærmens vinkel ................................. 33
Sådan optages med forskellige optagetilstande ............... 34
Bedste auto ...................................................... 35
Valg af motiv ..................................................... 36
Panorering/
3D-panorering ........................... 37
Kontinuerlig prioritets-AE-tilstand .................... 38
Brug af optagefunktionen
Brug af blitz ..................................................................... 39
Justering af lysstyrken på billedet ................................... 41
Sådan indstilles fremføringsmetoden ................. 42
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) .............. 43
Billedstørrelse .................................................................. 44
Billedformat ............................................................... 44
Panorering: Størrelse .................................................. 44
5
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder ..................................................... 46
Skift til visning af billedlisten ......................................... 47
Visning af billeder på en tv-skærm ................................. 48
Funktionsliste
Funktioner, som kan betjenes med knapperne/tænd-slukknap ............................................................................. 49
Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) ................. 50
Funktioner, som kan vælges med Fn-knappen (Funktion)
..................................................................................... 51
Funktioner, der vælges med MENU-knappen ................. 53
Brug af kameraets guidefunktion .................................... 60
Indbygget guide .......................................................... 60
Tip til optagelse .......................................................... 60
Visning af billeder på en computer
Brug med din computer ................................................... 62
Brug af softwaren ............................................................ 64
Metodevalg for oprettelse af filmdisk ............................. 67
Andet
Liste over ikoner på skærmen .......................................... 70
Tilgængelige funktioner for hver optagetilstand ............. 73
Tilgængelige blitztilstande .............................................. 74
Flere oplysninger om kameraet (α Håndbog) ................. 75
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetid ............ 76
Specifikationer ................................................................. 80
Indeks ..............................................................................88
6
Bemærkninger om brug af kameraet
Fremgangsmåde ved optagelse
• Dette kamera har 2 tilstande til
overvågning af motiver: LCD-skærmens
tilstand, der benytter LCD-skærmen, og
søgertilstanden, der benytter søgeren.
• Det optagne billede kan være anderledes
end det billede, du overvågede før
optagelsen.
Bemærkninger om funktionerne
følger med kameraet
• Du kan tjekke, om det er en 1080 60ikompatibel enhed eller en 1080 50ikompatibel enhed ved at kontrollere
mærkerne nederst på kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
• Dette kamera er kompatibelt med film i
1080 60p- eller 50p-format. I modsætning
til hidtidige standardoptagetilstande, som
optager i linjespringstilstand, optager
dette kamera ved hjælp af en progressiv
metode. Dette øger opløsningen og giver
et mere jævnt og virkelighedstro billede.
• Du vil muligvis kunne føle ubehagelige
symptomer såsom trætte øjne, kvalme
eller træthed, mens du ser på 3D-billeder,
der er optaget med kameraet på 3Dkompatible skærme. Når du ser på 3Dbilleder, anbefaler vi, at du med jævne
mellemrum tager en pause. Mærk selv
efter, om og hvad du har behov for af
pauser, da det er forskelligt fra person til
person. Hvis du føler dig dårlig, skal du
holde op med at kigge på 3D-billeder og
om nødvendigt kontakte en læge. Se også
betjeningsvejledningen til den tilsluttede
enhed eller den software, der bruges
sammen med kameraet. Børns øjne er
altid mere sårbare (især børn under 6 år).
Tal med en ekspert såsom en børnelæge
eller en øjenlæge, før du tillader et barn at
kigge på 3D-billeder. Sørg for, at dine
børn følger nedenstående forholdsregler.
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
den elektroniske søger, objektivet og
billedsensoren
• LCD-skærmen og den elektroniske søger
er fremstillet med ekstremt præcis
højteknologi, så mere end 99,99 % af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller lyse
punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
• Hold ikke kameraet ved at tage fat i
LCD-skærmen.
• Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag
ikke med kameraet mod solen i længere
tid ad gangen. Den interne mekanisme
kan blive beskadiget. Hvis sollyset
fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand.
• Der er en magnet på bagsiden og rundt
om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget,
der let påvirkes af en magnet såsom en
floppydisk eller et kreditkort, komme i
nærheden i LCD-skærmen.
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er
ikke en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet i kolde omgivelser, kan
skærmen blive kortvarigt mørk. Når
kameraet opvarmes, fungerer skærmen
normalt.
7
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om optagelse i
længere tid
• Når du optager i længere tid ad gangen,
vil kameraets temperatur stige. Hvis
temperaturen når op over et bestemt
niveau, vises symbolet
på skærmen,
og kameraet slukkes automatisk. Hvis
kameraet slukkes, skal du lade det være
slukket i 10 minutter eller mere for at
lade temperaturen inde i kameraet falde
til et sikkert niveau.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
stiger temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten forringes. Det anbefales,
at du venter, indtil kameraets temperatur
er faldet, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive varm.
Dette er ikke en funktionsfejl.
Bemærkninger om import af AVCHD
til en computer
Når du importerer AVCHD-film til en
computer, skal du til Windows-computere
bruge "PlayMemories Home"-softwaren på
cd-rommen (medfølger).
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med følgende enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke
understøtter High Profile
– Enheder, der er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Film, der optages i MP4format med dette kamera, kan derfor ikke
afspilles på andre enheder end dem, der
understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på
kompatible enheder i AVCHD-format.
Dvd-baserede afspillere eller optagere
kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet,
da de er inkompatible med AVCHD-
8
formatet. Dvd-baserede afspillere eller
optagere vil desuden muligvis ikke kunne
skubbe diske i HD-billedkvalitet ud.
• 1080 60p/50p-film kan kun afspilles på
kompatible enheder.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette kamera.
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne betjeningsvejledning
Data, som vedrører ydelse og specifikationer,
er angivet ud fra følgende betingelser,
medmindre andet er angivet i denne
betjeningsvejledning: ved en almindelig
omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug
af en batterienhed, der er blevet opladet i
omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen
slukkede.
Modelnavn
Denne vejledning dækker flere modeller,
som kommer med forskellige objektiver.
Modelnavnet varierer afhængigt af det
medfølgende objektiv. Tilgængeligheden af
en model varierer afhængigt af lande/regioner.
Modelnavn
Objektiv
SLT-A57
–
SLT-A57K
DT18-55 mm
SLT-A57M
DT18-135 mm
SLT-A57Y
DT18-55 mm og
DT55-200 mm
Klargøring af kameraet
Kontrol af de medfølgende elementer
Start med at kontrollere modelnavnet på dit kamera (side 8). Det medfølgende
tilbehør varierer afhængigt af modellen.
Tallet i parentes angiver antal dele.
• Netledning (1)* (medfølger ikke
i USA og Canada)
* Der kan leveres flere strømledninger
med kamera. Brug det, som er relevant
for dit land/område.
• Genopladelig batterienhed
NP-FM500H (1)
• USB-kabel (1)
• Kameradæksel (1) (fastgjort på
kameraet)
• Øjestykke (1) (fastgjort på kameraet)
• Cd-rom (1)
– Programsoftware til α-kamera
– α Håndbog
• Betjeningsvejledning (1)
(denne vejledning)
SLT-A57K
• DT18-55mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Beskyttelseslåg (1)
SLT-A57M
• DT18-135mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Objektivdæksel, bag (1)/
Modlysblænder (1)
SLT-A57Y
• Skulderrem (1)
• DT18-55mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Beskyttelseslåg (1)
• DT55-200mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Objektivdæksel, bag (1)/
Modlysblænder (1)
9
Klargøring af kameraet
Almindeligt tilbehør
• Kamera (1)
• BC-VM10A Batterioplader (1)
Identificering af dele
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
A Udløserknap (28)
L Funktionsvælger (34)
B Tænd/sluk-kontakt (24)
M
C Kontrolhjul
N Monteringsindeks (21)
D Sensor til fjernbetjening (42)
O Udløserknap til objektiv (22)
E Selvudløser (42)
P Knap til fokuseringsfunktion
F Objektivkontakter*
G Spejl*
H Knap til eksempelvisning (49)/
Fokussøger-knappen (49)
I Fatning
J Indbygget blitz* (39)
K Mikrofon**
10
(Pop op-blitz)-knap (39, 49)
(49)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
** Afdæk ikke denne del
under optagelse af film.
I så fald kan dette medføre
støj eller reducere
lydstyrken.
Identificering af dele
Bagside
Klargøring af kameraet
A Okularsensorer
H Kontrolknap v/V/b/B/
DISP (Skærm) (43)/
WB (Hvidbalance) (49)/
(Fremføring) (42, 49)/
(Billedeffekt) (49)
B Søger*
• Når du kigger i søgeren,
aktiveres søgertilstanden, og
når du fjerner ansigtet fra
søgeren, ændres skærmtilstanden
tilbage til LCD-skærmtilstand.
C Hjul til indstilling af dioptrien
(26)
D LCD-skærm (70)
E Lyssensor
F Øjestykke
I Kontrolknap (Enter)/AF-knap/
Genstandssøgningsknap (51)
J
(Indbygget guide)-knap (60)
Ved visning: (Slet)-knap (32)
K
(Afspilning)-knap (31)
* Undgå at berøre denne del
direkte.
G Ved fotografering:
Fn (Funktion)-knap (50, 51)
Ved visning:
(Billedrotation)-knap (49)
11
Identificering af dele
Overside
A Tilbehørssko med autolås
B MENU-knap (53)
C MOVIE-knap (30, 49)
D FINDER/LCD-knap (49)
E
(Eksponering)-knap (41)
F ISO-knap (49, 56)
G Markering af
billedsensorens placering
H Ved fotografering:
ZOOM-knap (49)
Ved visning:
(Zoom ind)-knap (49)
12
I Ved fotografering:
AEL (AE-lås)-knap (49, 56)/
AV (blændeværdi)-knap (49)
Ved visning:
(Zoom ud)-knap (46)/
(Billedindeks)-knap (47)
Identificering af dele
Sider/bund
• Fastgør begge ender af remmen
på kameraet.
Klargøring af kameraet
A Kroge til skulderrem
C Højttaler
D DC IN-terminal
• Ved tilslutning af AC-PW10AMAC-adapteren (sælges separat)
til kameraet skal kameraet
slukkes, og derefter skal stikket
til AC-adapteren tilsluttes
DC IN-terminalen på kameraet.
E Mikrofonstik
• Når en ekstern mikrofon
tilsluttes, slukkes den interne
mikrofon automatisk. Når den
eksterne mikrofon er af typen,
der tilsluttes en strømforsyning,
får mikrofonen strøm via
kameraet.
B REMOTE-terminal
• Ved tilslutning af RM-L1AM
fjernbetjening (sælges separat)
til kameraet indsættes
fjernbetjening-stikket i
REMOTE-terminalen, så
markøren på stikket passer til
markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at
ledningen på fjernbetjening
vender fremad.
F HDMI-miniterminal (48)
G
(USB)-terminal
H Aktivitetslampe (19)
I Indføringsrille til
hukommelseskort (18)
13
Identificering af dele
J Dæksel til hukommelseskort
(18)
K Indføringsrille til batteri (18)
L Dæksel til batteri (18)
M Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en
skruelængde på mindre end
5,5 mm. Det er ikke muligt at
fastgøre kameraet sikkert til
stativer med skruer, der er
længere end 5,5 mm, og det kan
skade kameraet.
14
Identificering af dele
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(SLT-A57K/A57Y medfølger)
A Fokus-ring
B Zoom-ring
C Skala for brændvidde
D Indeks for brændvidde
F Knap til fokuseringsfunktion
G Monteringsindeks
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SLT-A57Y medfølger)
H Modlysblændeindeks
I Zoomlås
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(SLT-A57M medfølger)
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
er beregnet til Sony A-fatningkameraer (modeller udstyret med
en billedsensor i APS-Cstørrelse). Disse objektiver kan
ikke anvendes på kameraer i
35 mm-format.
• For andre objektiver end
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
henvises til betjeningsvejledningen,
som medfølger objektivet.
15
Klargøring af kameraet
E Objektivkontakter
Opladning af batterienheden
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FM500H
"InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
Batterienheden aflades lidt efter lidt, også selvom du ikke bruger den. Hvis
du vil undgå at gå glip af en optagemulighed, skal du kontrollere det
resterende batteriniveau. Hvis batteriniveauet er lavt, så oplad det igen.
1
Sæt batterienheden i
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den
klikker på plads.
16
Opladning af batterienheden
2
Tilslut batteriopladeren til
kontakten.
For USA og Canada
Stik
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladning fuldført
Genopladningstid
Ca. 175 minutter
CHARGE-lampe
For andre lande end USA og Canada
CHARGE-lampe
Til en stikkontakt
Bemærkninger
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden
eller forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem
10 °C-30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste kontakt.
17
Klargøring af kameraet
• Når en fuldt afladet batterienhed
oplades ved en temperatur på 25 °C.
• CHARGE-lampen slukkes, når
opladningen er fuldført.
Indsættelse af batterienhed/
hukommelseskort (sælges separat)
1
Åbn dækslet, mens du
samtidig skubber håndtaget
til åbning af batteridækslet.
2
Indsæt batterienheden med
et fast tryk, mens du trykker
på låsegrebet med spidsen
af batteriet.
Låsegreb
3
Luk dækslet.
4
Skub til hukommelseskortets
dæksel for at åbne det.
18
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
5
Indsæt et hukommelseskort.
• Vend hjørnet med det afskårne hjørne
som vist, og indsæt hukommelseskortet,
indtil det klikker på plads.
Sørg for, at det afskårne hjørne
vender rigtigt.
Klargøring af kameraet
6
Luk dækslet.
Sådan fjernes batterienheden
Sluk for kameraet. Skub låsegrebet i
retningen af pilen 10, lige efter at du har
slukket kameraet, og tag derefter
batterienheden ud. Pas på ikke at tabe
batterienheden.
Låsegreb
Sådan fjernes hukommelseskortet
Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er tændt, åbn derefter dækslet til
hukommelseskortet, og skub hukommelseskortet én gang.
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Den medfølgende batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder
funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende
driftsbetingelserne. Den resterende batteritid vil blive vist som procent i
henhold til dit kameras driftsbetingelser.
19
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
"Batteriet er
tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke tage
flere billeder.
Tilgængelige hukommelseskort
De følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Dog
garanteres det ikke, at alle hukommelseskort fungerer sammen med dette
kamera.
Typer af hukommelseskort
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
SD hukommelseskort
I denne
vejledning
Stillbilleder Film
(Symbol2)
Memory Stick
PRO Duo
(Klasse 4 eller
højere)
SDHC hukommelseskort
(Klasse 4 eller
højere)
SDXC hukommelseskort
(Klasse 4 eller
højere)
SD-kort
• MultiMediaCard kan ikke bruges.
Bemærk
• Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles
på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Kontrollér, at
enheden er kompatibel med exFAT, før kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet
til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må
aldrig formatere kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på
kortet. (exFAT er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.)
20
Montering af et objektiv
1
Fjern kameradækslet fra
kameraet og beskyttelseslåget
fra bagsiden af objektivet.
Kameradæksel
Beskyttelseslåg
2
Montér objektivet ved at
tilpasse de orange
indeksmærker på objektivet
og på kameraet.
Orange indeksmærker
3
Drej objektivet med uret,
indtil det klikker fast i låst
position.
• Sørg for at sætte objektivet lige på.
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• E-fatnings-objektiver er ikke kompatible med dette kamera.
• Hvis du bruger et objektiv med gevind til påsætning af kamerastativ, skal du fastgøre
objektivet til kamerastativet ved hjælp af gevindet, som hjælper med at afbalancere
objektivets vægt.
21
Klargøring af kameraet
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv eller snavs ind i
kameraet.
• Ved optagelse fjernes objektivdækslet
fra forsiden af objektivet.
Objektivdæksel, front
Montering af et objektiv
• Når du bærer kameraet med et objektiv fastgjort, skal både kamera og objektiv
holdes håndfast.
• Hold ikke den del af objektivet, som ved zoom- eller fokusjustering er forlænget.
Sådan fjernes objektivet
1
2
Tryk udløserknappen til
objektivet helt ind, og drej
objektivet mod uret, indtil
det ikke kan komme
længere.
Fastgør dækslerne til fronten
og bagsiden af objektiverne
og kameradækslet til
kameraet.
• Fjern støv fra låg og dæksel, før du
monterer dem.
• Et objektivdæksel til bagsiden
medfølger ikke DT 18-55mm F3.55.6 SAM-objektivsættet. Hvis du
opbevarer objektivet, uden at det er
fastgjort til kameraet, bør du købe
objektivdækslet Objektivdæksel til
bagsiden ALC-R55.
22
Udløserknap til objektivet
Montering af et objektiv
Montering af en modlysblænder
Bemærkninger
• Der følger ikke en modlysblænde med i DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM-objektivet.
Du kan bruge ALC-SH108-modlysblænden (sælges separat).
• Modlysblænden kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen
anvendes.
• Ved opbevaring skal modlysblænden vendes om og anbringes baglæns på objektivet.
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af
billedsensoren (den del, der fungerer som film), når objektivet skiftes, vil
det muligvis blive vist på billedet afhængigt af optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at
støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede
steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes.
23
Klargøring af kameraet
Det anbefales, at du anvender en
modlysblænder for at reducere
overstråling og sikre maksimal
billedkvalitet.
Montér modlysblænden på
objektivfatningen for enden af
objektivcylinderen, og drej blænden med
uret, indtil det klikker.
Sådan tændes kameraet og indstilles
uret
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid.
1
Indstil kontakten til ON for at
tænde for kameraet.
Skærmen til indstilling af dato og
klokkeslæt vises.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
2
Bekræft, at [Angiv] er valgt
på LCD-skærmen, og tryk
derefter midt på
kontrolknappen.
3
Vælg område med b/B på kontrolknappen, og tryk
derefter midt på kontrolknappen.
4
Vælg hvert punkt med b/B,
og indstil den numeriske
værdi med v/V.
[Sommertid:]: Slår indstillingen med
sommertid til eller fra.
[Datoformat:]: Vælger format til
visning af dato.
• Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
24
Sådan tændes kameraet og indstilles uret
5
Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk
derefter midt på kontrolknappen.
6
Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
Tryk på MENU-knappen.
Indstilling af dato/tid igen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling
af dato/klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt
indstilles i menuen.
MENU-knap t
1 t [Indst.dato/tid]
Sådan indstilles området igen
Du kan indstille det område, hvor du bruger kameraet. Dette giver dig
mulighed for at indstille det lokale område, når du bruger kameraet i udlandet.
MENU-knap t
1 t [Indstilling af sted]
Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for
strømmen, og om batteriet er sat i eller ej.
25
Klargøring af kameraet
Sådan annulleres indstillingen af dato/tid
Før optagelse
Justering af søgerens skarphed (justering af dioptrier)
Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen
passer til dit syn, og du ser
søgerens skærm klart.
• Hvis du ikke kan se hele skærmen i
søgeren, kan du ændre skalaen i
søgerskærmbilledet (side 55).
Bemærk
• Enheden til dioptrijustering (sælges separat) kan ikke bruges sammen med dette
kamera.
Sådan holdes kameraet korrekt
Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at
kameraet ikke bevæger sig.
I LCD-skærmtilstand
I søgertilstand
I søgertilstand
(lodret position)
Position 1
Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter
objektivet.
Position 2
Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden.
26
Før optagelse
Position 3
Hold dine albuer ind mod kroppen.
Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved
at placere albuen på knæet.
Klargøring af kameraet
27
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder
"Intelligent auto"-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under
alle forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen
og justerer indstillingerne.
Vælg
, når du optager på et sted, hvor brugen af blitz er begrænset.
1
Indstil funktionsvælgeren til
eller (Blitz fra).
eller
2
Hold kameraet, mens du kontrollerer dit skud med
LCD-skærmen eller søgeren.
3
Placer AF-området på det
ønskede motiv.
• Hvis indikatoren
(advarsel om
kamerarystelser) blinker, skal du
forsigtigt optage motivet, mens du
holder kameraet stille eller ved hjælp
af et kamerastativ.
• Når kameraet registrerer motivet,
vises ikonet for motivgenkendelse på
skærmen, og egnede indstillinger for
dette motiv aktiveres.
4
28
Hvis du bruger et
zoomobjektiv, skal du dreje
zoom-ringen og derefter
beslutte, hvad du vil
fotografere.
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
AF-område
Zoom-ring
Optagelse af stillbilleder
5
Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
Når fokus er bekræftet, lyser z eller
(Fokusindikator) op.
Optagelse og visning af billeder
Fokusindikator
6
Tryk udløserknappen helt
ned for at optage.
• Når kameraet registrerer og
optager et billede med [Auto.
port.mark.] indstillet til [Auto], the
beskæres det registrerede billed
auomatisk en egnet komposition.
Både de oprindelige og beskårne
billeder gemmes (side 51).
29
Optagelse af film
1
Tryk på MOVIE-knappen for
at starte optagelsen.
MOVIE-knap
• Filmoptagelse kan startes fra alle
eksponeringstilstande.
• Lukkerhastigheden og blænden
justeres automatisk. Hvis du vil
justere flere forskellige indstillinger,
skal du indstille funktionsvælgeren til
(Film) (side 34).
• Kameraet fortsætter med at justere
fokus, når den automatiske
fokuseringstilstand er aktiveret.
2
Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet og objektivet i funktion kan blive optaget under optagelse af en
film. Du kan deaktivere lydoptagelse ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra]
(side 54).
• Den kontinuerlige optagetid for en film kan forkortes afhængigt af
omgivelsestemperaturen eller kameraets status. Se under "Bemærkninger om
kontinuerlig optagelse af film".
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er stigende. Sluk
kameraet, og vent, til kameraets temperatur falder.
30
Afspilning af billeder
1
Tryk på
-knappen.
-knap
2
MENU-knap t
ønskede tilstand
1 t [Visningstilstand] t Vælg den
3
Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
• Du kan afspille film ved at trykke på midten af kontrolknappen.
Under filmafspilning
Kontrolknap/brug af kontrolhjulet
Sætte på pause/genoptage
z
Spole frem
B
Spole tilbage
b
Spole langsomt frem
Drej kontrolhjulet til højre, mens den står
på pause
Afspille baglæns
Drej kontrolhjulet til venstre, mens den
står på pause
• Filmen afspilles billede for billede.
Justere lydstyrke
V t v/V
Vise oplysningerne
v
Bemærk
• Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera.
31
Optagelse og visning af billeder
• Du kan afspille stillbilleder ved at vælge [Mappevisning (stillbilleder)] og
afspille film ved at vælge [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]
alt efter filformatet.
Sletning af billeder (slet)
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sletning af det billede, som vises i øjeblikket
1
Vis det billede, du vil slette,
og tryk på -knappen.
-knap
2
32
Vælg [Slet] med v på kontrolknappen, og tryk så på
midten af kontrolknappen.
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
Justering af LCD-skærmens vinkel
Juster LCD-skærmen til en vinkel,
hvor den er nem at se.
• LCD-skærmen hælder 180 grader.
• LCD-skærmen kan roteres 270 grader
mod venstre fra den position, hvor
LCD-skærmen vender fremad, som vist.
• Når LCD-skærmen ikke bruges,
anbefales det, at du lukker den med
skærmen ind imod kameraet.
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
Bemærk
• Når LCD-skærmen er åben, virker
øjensensoren muligvis ikke i situationer med
optagelse i lav position. Hvis du kigger i
søgeren, og skærmen ikke automatisk skifter,
skal du trykke på knappen FINDER/LCD.
33
Sådan optages med forskellige
optagetilstande
Indstil funktionsvælgeren til den
ønskede tilstand.
De følgende optagetilstande medfølger kameraet:
(Intelligent
auto)/
(Blitz fra)
"Intelligent auto"-tilstanden gør, at du nemt kan optage
ethvert motiv under alle forhold, fordi kameraet foretager
passende bedømmelser af situationen og justerer
indstillingerne. Vælg "Blitz fra", når du ønsker at optage
uden blitz.
(Bedste auto) Kameraet genkender og vurderer optageforholdene og
indstiller automatisk de passende indstillinger. Kameraet
gemmer 1 passende billede ved at kombinere eller dele
billeder, hvis det er nødvendigt.
(Valg af motiv) Ved at vælge en passende tilstand for motivet eller
optageforholdene kan du optage billedet med en velegnet
indstilling for motivet.
(Panorering)
Giver dig mulighed for at optage panoramabilleder.
(3D-panorering) Giver dig mulighed for at optage 3D-panoramabilleder til
afspilning på et 3D-kompatibelt TV.
(Kontinuerlig
prioritet - AEtilstand)
Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen
er trykket helt ned. Kameraet optager billederne kontinuerligt med
et maksimum på ca. 12 eller 10 billeder i sekundet.
(Film)
Giver dig mulighed for at optage film med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
(Auto
programmeret)
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
De andre indstillinger kan justeres manuelt.
(Blændeprioritet) Giver dig mulighed for at optage, efter at blændeværdien er
blevet justeret manuelt ved hjælp af kontrolhjulet.
34
Sådan optages med forskellige optagetilstande
(Lukkerhast.prior.) Giver dig mulighed for at optage, efter at lukkerhastigheden
er blevet justeret manuelt ved hjælp af kontrolhjulet.
(Manuel eksp.)
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret
eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien) ved
hjælp af kontrolhjulet.
Bedste auto
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Bedste auto).
2 Ret kameraet imod motivet.
Symbol for tilstand for genkendt motiv
Optagefunktion
Antal billeder, der kan optages
3 Juster fokus, og optag motivet.
Motiv genkendt af kameraet
(Nattescene)
(Håndholdt tusmørke)
(Landskab)
(Modlysportræt)
(Portræt)
(Stativ - nattescene)
(Modlys)
(Makro)
(Natportræt)
(Projektørlys)
(Lav lysstyrke)
(Baby)
Optagefunktion
Kont. optagelse (42)
Blitz m/lang luk (39)
Auto HDR (51)
Dagslyssynk.
Lang lukkertid
Håndholdt tusmørke (36)
35
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
Når kameraet genkender og justerer til
optageforholdene, angives følgende
oplysninger: symbol for tilstand for
genkendt motiv, passende optagefunktion,
antallet af billeder, der kan optages.
Sådan optages med forskellige optagetilstande
Valg af motiv
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
• Tryk på Fn-knappen for at ændre motiv, og vælg derefter et nyt motiv.
3 Juster fokus, og optag motivet.
(Portræt)
Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Gengiver
hudfarver naturligt.
(Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en høj lukkerhastighed,
så motivet ser ud, som om det står stille. Kameraet optager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned.
(Makro)
Optager motiver tæt på såsom blomster eller mad.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarp fokus og levende farver.
(Solnedgang)
Optager et smukt billede af den røde farve i solopgangen eller
solnedgangen.
(Nattescene)
(Håndholdt
tusmørke)
(Natportræt)
36
Optager nattemotiver på afstand, uden at omgivelsernes
mørke atmosfære går tabt.
Optager natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug
af kamerastativ. En masse billeder optages, og billedbehandling
bruges til at reducere uskarphed, kamerarystelser og støj.
Optager portrætbilleder på mørke steder.
Sådan optages med forskellige optagetilstande
Panorering/
3D-panorering
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering)/
(3D-panorering).
2 Ret kameraet imod kanten af
motivet, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at
justere fokus.
Sådan optages billeder tilpasset dit motiv
Denne del tages ikke med
3 Tryk udløserknappen helt ned.
4 Panorer eller vip kameraet til
enden af motivet ved brug af
hjælpen på skærmen.
Hjælpelinje
37
Sådan optages med forskellige optagetilstande
Kontinuerlig prioritets-AE-tilstand
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Kontinuerlig prioritet - AE-
tilstand).
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V på kontrolknappen, og tryk
så på midten af z på kontrolknappen.
• Du kan ændre tilstanden ved at trykke på Fn-knappen og derefter vælge en
anden tilstand.
3 Juster fokus, og optag motiverne.
• Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket
helt ned.
(Tele-zoom kont. prioritet AE)
AE)
38
Kameraet optager billederne kontinuerligt med et maksimum
på ca. 12 billeder i sekundet.
• Kameraets minimumsskala er indstillet til 1,4x, og
billedstørrelsen kan indstilles til M eller S.
(Kont. prioritet - Kameraet optager billederne kontinuerligt med et maksimum på
ca. 10 billeder i sekundet. Billedstørrelsen kan indstilles til L.
Brug af optagefunktionen
Brug af blitz
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af
motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
1 Fn-knap t
(Blitztilstand) t Vælg den ønskede indstilling
• Se side 74 for at yderligere information om de tilgængelige blitz-tilstande
for hver optagetilstand.
2 Tryk på
-knappen.
-knap
Brug af optagefunktionen
Blitzen popper op.
• Når kameraet er i tilstanden Intelligent
auto, Bedste auto eller Valg af motiv,
popper blitzen automatisk op, hvis der
ikke er nok lys, eller hvis motivet er
bagbelyst. Den indbyggede blitz popper
ikke op, også selvom du trykker på
-knappen.
3 Tag billedet, når blitzopladningen
er færdig.
Blinker: Blitzen oplades. Når
indikatoren blinker, kan du ikke udløse
lukkeren.
Lyser: Blitzen er blevet opladet og er
klar til at blive udløst.
• Når du trykker udløserknappen
halvvejs ned under mørk belysning i
den automatiske fokuseringstilstand,
udløses blitzen muligvis for at gøre
det nemmere at fokusere på et motiv
(AF-lampe).
-indikator (blitzopladning)
39
Brug af blitz
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom den indbyggede blitz popper op.
• Du kan ikke vælge dette punkt, når funktionsvælgeren er
sat til P, A, S eller M. Dog vil blitzen ikke blive udløst, hvis
ikke den trækkes op.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Udfyld.blitz)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
(Blitz m/lang luk) Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med
langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af
både motivet og baggrunden. Dette opnås ved at sætte
lukkerhastigheden ned.
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
40
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang
lukkeren udløses.
En ekstern blitz (sælges separat), der ikke er monteret på
kameraet og lyser væk fra det (optagelse med trådløs blitz),
udløses.
Justering af lysstyrken på billedet
Eksponeringen sker automatisk, medmindre der optages i
eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering).
Ved hjælp af indstillingen fra den automatisk eksponering kan du foretage
en eksponeringskompensation. Du kan gøre hele billedet lysere ved at
skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver mørkere, når du skifter til
– (minus)-siden (eksponeringskompensation).
1 Tryk på
-knappen.
2 Juster eksponeringen med
LCD-skærmen, efter at
eksponeringen er justeret.
Mod + (over): Gør et billede lysere.
Mod – (under): Gør et billede mørkere.
• Bekræft eksponeringen i søgertilstand
ved hjælp af EV-skalaen.
Eksponeringskompensation
Skærmen i søgeren
Standardeksponering
3 Juster fokus, og optag motivet.
Optageteknikker
• Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er optaget.
• Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor
eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 42).
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til Intelligent auto,
Bedste auto eller Valg af motiv.
41
Brug af optagefunktionen
kontrolhjulet.
-knap
Sådan indstilles
fremføringsmetoden
Du kan anvende en passende fremføringsmetode til et passende formål som
fx enkeltbillede, kontinuerligt frem eller bracketing.
på kontrolknappen t Vælg
den ønskede tilstand
(Enkelt optagelse) Denne tilstand er til normale optagelser.
(Kont. optagelse) Kameraet optager billeder kontinuerligt.
(Selvudløser)
(Bracket:
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er
med på billedet, og selvudløseren på 2 sekunder reducerer
kamerarystelser.
Du kan optage 3 billeder med hver deres grad af eksponering.
Kont.)
(Enkelt
bracket)
eting)
(Hv.b.brack Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter
optages der 3 billeder, hvor hvidbalancen er skiftet.
(Fjernbetjening)
42
Du kan optage 3 billeder med hver deres grad af eksponering.
Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne
(lukkeren udløses efter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 trådløse
fjernbetjening (sælges separat).
Skift af visningen af
optageoplysninger (DISP)
Hver gang du trykker på DISP på
kontrolknappen, ændres visningen af
optageoplysningerne som følger.
Du kan vælge de tilgængelige visninger
i søgeren eller separat på LCD-skærmen.
Grafisk visning
Vis alle oplysninger
Vis ikke oplysn.
Niveau
Brug af optagefunktionen
Digital niveaumåling
Detaljeret skærm
Den detaljerede skærm viser via grafik
lukkerhastighed og blænde og illustrerer,
hvordan eksponeringen fungerer.
Markørerne på lukkerhastigheds- og
blændeindikatoren angiver den
nuværende værdi.
Blændeværdi
Lukkerhastighed
43
Billedstørrelse
Billedformat
MENU-knap t
størrelse
1 t [Billedformat] t Vælg den ønskede
[Format]: [3:2]
Billedstørrelse
Brugsvejledning
L:16M
4912 × 3264 pixel
Til udskrift i op til A3+-størrelse
M:8.4M
3568 × 2368 pixel
Til udskrift i op til A4-størrelse
S:4.0M
2448 × 1624 pixel
Til udskrifter i op til L/2L/format
L:14M
4912 × 2760 pixel
Til visning på et HD-TV
M:7.1M
3568 × 2000 pixel
S:3.4M
2448 × 1376 pixel
[Format]: [16:9]
Billedstørrelse
Brugsvejledning
Bemærk
• Hvis du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse svare til
L. Størrelsen vises ikke på skærmen.
Panorering: Størrelse
Du kan indstille billedstørrelsen på panoramabilleder. Billedstørrelsen kan
variere, afhængigt af hvilken retning der optages i (side 53).
MENU-knap t
1 t [Panorering: Størrelse] eller [3D-pan.:
billedform.] t Vælg den ønskede størrelse
[Panorering: Størrelse]
Standard
[Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: 3872 × 2160
[Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]: 8192 × 1856
Bred
[Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: 5536 × 2160
[Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]: 12416 × 1856
44
Billedstørrelse
[3D-pan.: billedform.]
16:9
1920 × 1080
Standard
4912 × 1080
Bred
7152 × 1080
Brug af optagefunktionen
45
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder
Et stillbillede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når
du skal kontrollere fokusforholdet på et billede, som du har taget.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Zoom ind og ud på billedet med
-knappen eller
-knappen.
• Når kontrolhjulet drejes, skiftes billedet med den samme skærmforstørrelse.
Når du optager flere billeder med den samme komposition, kan du
sammenligne deres fokusforhold.
3 Vælg den del, du vil forstørre, med v/V/b/B på kontrolknappen.
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på midten af kontrolknappen, så billedet vender tilbage til normal
størrelse.
46
Skift til visning af billedlisten
Du kan få vist flere billeder på skærmen samtidigt.
Tryk på
-knappen.
Billedindeksskærm vises.
• Du kan vælge antallet af billeder, der
vises på en side på billedindeksskærmen,
ved hjælp af [Billedindeks] i
afspilningsmenuen.
-knap
Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på midten af kontrolknappen, når du vælger det ønskede billede.
Sådan vises den ønskede mappe
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Vælg den venstre bjælke på
billedindeksskærmen, og vælg derefter
den ønskede mappe med v/V. Hvis du
trykker på midten af kontrolknappen, når
venstre linje er valgt, skiftes
visningstilstanden.
47
Visning af billeder på en tv-skærm
For at se billeder optaget på et kamera på et tv kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et HD-tv med et HDMI-stik.
1 Sluk for både kameraet og tv’et,
1 Til HDMI-stikket
og slut kameraet til tv’et.
HDMI-kable
(sælges separat)
2 Til
HDMI-miniterminalen
2 Tænd for tv’et og skift input.
• Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med tv’et.
3 Tænd kameraet, og tryk på
-knappen.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på
kontrolknappen.
• LCD-skærmen på kameraet tændes
ikke.
Kontrolknap
-knap
48
Funktionsliste
Funktioner, som kan betjenes med
knapperne/tænd-sluk-knap
Du kan indstille og betjene forskellige funktioner med disse knapper/tændsluk-knap.
Se "Identificering af dele" (side 10) for at få et overblik over knappernes
placering.
-knap
Skubber blitzen op.
-knap
Kompenserer eksponeringen.
ISO-knap
Justerer ISO-følsomheden.
FINDER/LCD-knap
Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren.
MENU-knap
Viser menuen til indstilling af menupunktet.
MOVIE-knap
Optager film.
AEL-knap/AV-knap/
knap/ -knap
ZOOM-knap/
-knap
Kontrolknap
-knap
-knap/
Fikserer eksponeringen af hele skærmen./Indstiller
blændeværdien./Viser flere billeder på skærmen
samtidigt./Nedfotograferer et billede, som til
billedvisning er blevet opskaleret.
Forstørrer og optager motivet ved hjælp af kameraets
zoomfunktion (ZOOM)./Skaler et billede op, når der
vises billeder.
Funktionsliste
Fn-knap/
-knap
-
Viser opsætningsskærmen for den funktion, som
indstilles ved brug af Fn-knappen./Roterer billeder.
Indstiller de følgende funktioner: Vis, Hvidbalance,
Fremføringsmetode, Billedeffekt, og Autofokus.
Afspiller billeder.
-knap
Knap til
fokuseringsfunktion
Viser et tip til optagelse eller den indbyggede guide./
Sletter billeder.
Skifter autofokus og manuel fokus.
Knap til eksempelvisning/ Kontrollerer baggrundssløring./Giver dig mulighed for
Fokussøger-knappen
at kontrollere fokus ved at forstørre billedet inden
optagelse.
49
Valg af funktion med Fn-knappen
(funktion)
Denne knap bruges til at indstille eller udføre funktioner, som anvendes
hyppigt ved optagelse.
1 Tryk på Fn-knappen.
2 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på kontrolknappen,
og tryk derefter midt på z for at aktivere dit valg.
Opsætningsskærmen vises.
3 Ved at følge
betjeningsvejledningen kan du
vælge og aktivere den ønskede
funktion.
Betjeningsvejledning
Sådan indstilles kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger
Drej kontrolhjulet uden at trykke midt på z i trin 2. Du kan indstille
kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger.
50
Funktioner, som kan vælges med
Fn-knappen (Funktion)
Funktionerne, som kan vælges med Fn-knappen, er følgende:
Valg af motiv
Vælger en passende tilstand blandt de forudindstillede
indstillinger til valg af motiv, så den passer til optageforholdene.
(Portræt/Sportsaktiviteter/Makro/Landskab/Solnedgang/
Nattescene/Håndholdt tusmørke/Natportræt)
Film
Vælger eksponeringstilstand tilpasset dit motiv eller din
effekt og optager film.
(P/A/S/M)
Kontinuerlig prioritet - Indstiller hastigheden for kontinuerlig optagelse.
AE-tilstand
(Tele-zoom - kont. prioritet AE/Kont. prioritet - AE)
Indstiller fremføringsmetoden som fx kontinuerlig optagelse.
(Enkelt optagelse/Kont. optagelse/Selvudløser/Bracket:
Kont./Enkelt bracket/Hv.b.bracketing/Fjernbetjening)
Blitztilstand
Indstiller blitztilstanden.
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Blitz m/lang luk/Forsinket
blitz/Trådløs)
Autofokusmetode
Vælger metode til fokusering afhængigt af motivets
bevægelse.
(Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF)
AF-område
Vælger område for fokusering.
(Bred/Zone/Spot/Lokal)
Genstandssporing
Fokuserer på motiv i bevægelse.
(Til/Fra)
Smil-/Ansigtsreg.
Registrerer automatisk folks ansigter med optimal fokus og
eksponering./Kameraet optager, når et smil registreres.
(Reg. af ansigter fra/Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)/
Reg. af ansigter til/Smiludløser)
Auto. port.mark.
Analyserer motivet, når der registreres et ansigt, og gemmer
automatisk et andet billede med en velafbalanceret komposition.
(Auto/Fra)
ISO
Indstiller lysfølsomheden. Jo højere tallet er, jo hurtigere er
lukkerhastigheden.
(Flerbilled-støjreduktion/ISO AUTO til 16000)
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
(Multisegment/Centervægtet/Spot)
51
Funktionsliste
Fremf.metode
Funktioner, som kan vælges med Fn-knappen (Funktion)
Blitzkompens.
Justerer intensiteten af blitzen.
(+2,0 EV til –2,0 EV)
Hvidbalance
Justerer billedernes farvenuance.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.:
Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.:
Dagslys/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret)
DRO/Auto HDR
Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst.
Vælger den ønskede billedbehandling.
(Standard/Levende/Portræt/Landskab/Solnedgang/Sort/hvid)
Billedeffekt
Optager med det ønskede effektfilter for at opnå et flottere
udseende.
(Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/Retrofoto/
Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/Blødt fokus/
HDR-maleri/Fyldig sort-hvid tone/Miniature)
52
Funktioner, der vælges med MENUknappen
Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Tryk på MENU og vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
Vælg en side på menuen
Vælg et punkt på menuen
Menu for optagelse af stillbilleder
Vælger størrelsen på stillbilleder.
(L:16M/M:8.4M/S:4.0M (Når [Format] er indstillet til 3:2)
L:14M/M:7.1M/S:3.4M (Når [Format] er indstillet til 16:9))
Format
Vælger højde-bredde-forhold for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Indstiller billedkvaliteten af stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
Funktionsliste
Billedformat
Panorering: Størrelse Vælger formatet på panoramabilleder.
(Standard/Bred)
Panorering: Retning
Vælger optageretningen for panoramabilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
3D-pan.: billedform. Vælger formatet på 3D-billeder.
(16:9/Standard/Bred)
3D-pan.: retning
Vælger optageretningen for 3D-billeder.
(Højre/Venstre)
Klar billedzoom
Zoomer på et billede med højere kvalitet end digital zoom.
(Til/Fra)
53
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Digital zoom
Zoomer på et billede med større forstørrelse end Klar
billedzoom. Denne funktion er også tilgængelig ved
filmoptagelse.
(Til/Fra)
Lang eksp.SR
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser,
hvor lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere.
(Til/Fra)
Høj ISO SR
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser med
høj lysfølsomhed.
(Høj/Normal/Lav)
Blitzkontrol
Indstiller metoden til fastsættelse af blitzens intensitet.
(ADI-blitz/For.blitz TTL)
AF-lampe
Indstiller AF-lampen, som oplyser et mørkt motiv, for at
hjælpe fokuseringen.
(Auto/Fra)
Farverum
Ændrer farvegengivelsesområder.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
Liste med optagetip
Giver dig adgang til alle optagelsestip.
Menu for optagelse af film
Filformat
Vælger filformat for film.
(AVCHD/MP4)
Optageindstilling
Vælger størrelsen på den optagne filmramme.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Lydoptagelse
Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj Reducerer vindstøj under filmoptagelse.
(Til/Fra)
SteadyShot
54
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Brugerdefineret menu
Indstiller, om automatisk fokusering skal bruges, når der
kigges i søgeren.
(Til/Fra)
FINDER/LCD-indstil.
Indstiller metoden, der bruges til at skifte mellem søgeren og
LCD-skærmen.
(Auto/Manuel)
Søgerforstørrelse
Ændrer skærmstørrelsen i søgeren. Hvis du ikke kan se hele
skærmen i søgeren, skal du indstille den til [Standard].
(Maksimum/Standard)
Rødøjereduktion
Reducerer røde øjne ved brug af blitz.
(Til/Fra)
Udløser u/obj.
Indstiller, om lukkeren kan åbne, når objektivet ikke er fastgjort.
(Aktiver/Deaktiver)
Bedste auto kont.
optag.
Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i Bedste autotilstand.
(Auto/Fra)
B. auto
billedudtrækning
Indstiller, om alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i
Bedste auto-tilstand, skal gemmes.
(Auto/Fra)
Gitterlinje
Indstiller en visning med gitterlinje for at muliggøre justering
til en strukturel oversigt.
(3x3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Autovisning
Viser det optagne billede efter optagelse. Indstiller autovisning.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
DISP-knap (skærm)
Giver dig mulighed for at vælge LCD-skærmens tilgængelige
visningstilstande, som kan vælges ved at trykke på DISP på
kontrolknappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram/Til søger)
DISP-knap (søger)
Giver dig mulighed for at vælge søgerens tilgængelige
visningstilstande, som kan vælges ved at trykke på DISP på
kontrolknappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram)
55
Funktionsliste
Eye-Start AF
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Maksimumniveau
Forbedrer omridset af fokusintervaller med en bestemt farve i
manuel fokuseringstilstand.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
Indstiller farven, som blev brugt til farvefokus-funktionen.
(Rød/Gul/Hvid)
Live View-visning
Indstiller, om effekten af en funktion skal vises på skærmen
såsom effekten af eksponeringskompensationsværdien.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
AEL-knapfunktion
Tildeler den ønskede funktion til AEL-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/
Autofokusmetode/AF-område/Ansigtsregistrering/
Smiludløser/Auto. port.mark./ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Genstandssporing/AF-lås/
Blændevisning/Visning af resultat/Zoom/Fokusforstørrelse)
ISO-knap
Tildeler den ønskede funktion til ISO-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/
Autofokusmetode/AF-område/Ansigtsregistrering/
Smiludløser/Auto. port.mark./ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Genstandssporing/AF-lås/
Blændevisning/Visning af resultat/Zoom/Fokusforstørrelse)
Visningsknap
Vælger den metode, som knappen til eksempelvisning skal
anvende.
(Visning af resultat/Blændevisning/Fokusforstørrelse)
Lås fokus-knap
Indstiller funktionen for objektivets fokusfastholdelsesknap.
(Fokuslås/Skarphedsdybdevis.)
MOVIE-knap
Vælger den relevante tilstand for MOVIE-knappen.
(Altid/Kun filmtilstand)
Objektivkomp.:
Skygge
Kompenserer for de skyggelagte hjørner på skærmen, som er
opstået på grund af det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Krom. Ab.
Reducerer farveafvigelsen i skærmens hjørner, som er opstået
på grund af det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
56
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Objektivkomp.:
Forvrængn.
Kompenserer for forvrængninger på skærmen, som er opstået
på grund af det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
Udløserfrontknap
Indstiller, om den elektroniske udløserfunktion med forgardin
skal bruges.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
Registrerer eller ændrer den person, som prioriteres til at
komme i fokus.
(Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt)
Ansigtsprioritetssporing Indstiller, om et ansigt skal have præference under sporing,
når kameraet registrerer et ansigt under genstandssøgning.
(Til/Fra)
Afspilningsmenu
Sletter billeder.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler)
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at finde ud af, hvordan billederne til
afspilning grupperes.
(Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Diasshow
Viser et diasshow.
(Gentag/Interval/Billedtype)
Billedindeks
Viser billedlisten.
(4 billeder/9 billeder)
3D-visning
Afspiller 3D-billeder ved hjælp af et 3D-kompatibelt tv, der
er tilsluttet kameraet.
Beskyt
Beskytter et billede eller fjerner beskyttelsen fra et billede.
(Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer)
Angiv udskrivning
Vælger eller fravælger billeder til DPOF.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
57
Funktionsliste
Slet
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for afspilning af film.
Vis afspilning
Indstiller, hvordan billeder der er optaget i portrættilstand,
afspilles.
(Autorotation/Man.rotation)
Menu til hukommelseskortværktøj
Formater
Formatering af hukommelseskortet.
Filnummer
Indstiller metoden, som bruges til tildeling af filnumre til
stillbilleder og MP4-film.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn
Indstiller mappeformatet for stillbilleder.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg REC-mappe
Ændrer den valgte mappe til opbevaring af stillbilleder og
MP4-film.
Ny mappe
Opretter en ny mappe til opbevaring af stillbilleder og
MP4-film.
Gendan billed-db.
Gendanner billeddatabasefilen og gør optagelse og afspilning
mulig.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Menu til indstilling af klokkeslæt
Indst.dato/tid
Indstiller dato og klokkeslæt samt sommertid.
Indstilling af sted
Indstiller anvendelsesstedet.
Opsætningsmenu
Menustart
Indstiller standardpositionen for markøren på menuen til det
øverste punkt eller det sidst valgte punkt.
(Top/Forrige)
LCD-lysstyrke
Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.
(Auto/Manuel)
58
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Søgerlysstyrke
Indstiller lysstyrken på søgeren.
(Auto/Manuel)
Økotilstand
Indstiller niveauet af strømsparefunktionen.
(Standard/Maks.)
Strømbesparelse
Indstiller, hvornår den strømbesparende tilstand aktiveres.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-opløsning
Indstiller opløsningen, når kameraet er koblet til et HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
Betjener kameraet fra et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync.
(Til/Fra)
Overførselsindst.*
Indstiller kameraets overførselsfunktion ved brug af Eye-Fikort.
(Til/Fra)
USB-tilslutning
Indstiller metoden til USB-forbindelse.
(Auto/Masselager/MTP)
Lydsignaler
Indstiller, om bip-lyd skal bruges, når fokuseringen er aktiveret,
eller selvudløseren virker.
(Til/Fra)
Rensetilstand
Starter rensetilstanden, som renser billedsensoren.
Funktionsliste
* Vises, når et Eye-Fi-kort (sælges separat) indsættes i kameraet.
Version
Sprog
Viser versionen af kameraets software.
Vælger sprog.
Guide til
tilstandsknap
Slår guiden til tilstandsknap til eller fra (forklaringen til hver
optagetilstand).
(Til/Fra)
Demotilstand
Indstiller demoafspilningen af en film til at være aktiveret
eller deaktiveret.
(Til/Fra)
Initialiser
Sætter indstillingerne tilbage til standard.
(Nulstil/Nulst.opt.modus/Nulstil special)
59
Brug af kameraets guidefunktion
Indbygget guide
Når du trykker på (indbygget guide)knappen på Fn-skærmen eller i menuen,
vises en guide, som stemmer overens
med den valgte funktion eller indstilling,
automatisk.
Vælg utilgængelige funktioner eller
indstillinger på Fn-skærmen, og tryk på
midten af kontrolknappen, den relevante
opsætning angives for at kunne aktivere
dem.
(indbygget guide)-knap
Tip til optagelse
Kameraet viser tip til optagelse i overensstemmelse med den valgte
optagetilstand.
1 Tryk på
(indbygget guide)knappen, når visningen af
optageoplysninger vises.
En liste af tip til optagelse i
overensstemmelse med det valgte motiv
vises automatisk.
(indbygget guide)-knap
2 Vælg det ønskede optagelsestip med v/V på kontrolknappen,
tryk så på midten af kontrolknappen.
Optagelsestippet vises.
• Du kan rulle på skærmen med v/V.
• Du kan vælge punktet med b/B.
60
Brug af kameraets guidefunktion
Få adgang til alle optagelsestip
Du kan gennemsøge alle tippene til optagelse fra menuen.
Brug dette punkt, hvis du ønsker at læse optagelsestip, som du har set før.
MENU-knap t
3 t [Liste med optagetip] t Vælg den
ønskede optagelsestid
Funktionsliste
61
Visning af billeder på en computer
Brug med din computer
Følgende programmer findes på cd-rom'en (medfølger) for mere alsidig
brug af billeder, der er optaget med dit kamera.
• "Image Data Converter"
Du kan åbne billedfiler i RAW-format.
• "PlayMemories Home"
Du kan importere stillbilleder eller film, der er optaget med kameraet,
til computeren, så du kan få dem vist, og bruge forskellige praktiske
funktioner til at forbedre de billeder, du optager.
Få flere oplysninger om installationen på side 64.
Bemærkninger
• Brug "Image Data Converter" til at afspille RAW-billeder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Når du afspiller
film på Mac-computere, skal du bruge den relevante programsoftware, der følger
med Mac-computeren.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PlayMemories
Home"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i HD-kvalitet: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere
(AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller
hurtigere (AVC HD (PS)))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Påkrævet diskplads til installationen – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller derover
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
derover
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Der kræves
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere for at
bruge funktionen til at oprette diske.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
62
Brug med din computer
Anbefalet computermiljø (Mac)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-tilslutning: Mac OS X v10.3 – 10.7
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller derover anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USBenheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genaktiveres fra standby- eller dvaletilstand, bliver
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Visning af billeder på en computer
63
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger)
i cd-rom-drevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP:
[My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis skærmen AutoPlay vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge
instruktionerne på skærmen for at gå videre med installationen.
2 Klik på [Install].
Kontrollér, at både "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er
markeret, og følg instruktionerne på skærmen.
• Slut kameraet til computeren, som det fremgår af instruktionerne på
skærmen.
• Når meddelelsen om genstartsbekræftelse vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret, afhængigt af dit computersystem.
3 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Bemærk
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser), der fulgte med et kamera købt før 2011,
allerede er blevet installeret på computeren, overskrives "PMB" med "PlayMemories
Home", og du kan muligvis ikke bruge visse funktioner i "PMB".
64
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Mac)
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cdrom-drevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3 Kopiér filen [IDC_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [IDC_INST.pkg] i den mappe, du kopierede
den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Brug af "Image Data Converter"
65
Visning af billeder på en computer
Med "Image Data Converter" kan du blandt andet gøre følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at
korrigere nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling m.m.
• Gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW -format eller gemme det i det
generelle filformat.
• Få vist og sammenligne RAW/JPEG billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Give billederne karakterer fra et til fem.
• Indstille farveetiketter.
Se Hjælp for flere oplysninger om "Image Data Converter".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
Brug af softwaren
Brug af "PlayMemories Home"
Med "PlayMemories Home" kan du blandt andet gøre følgende:
• Indstille billeder, der er optaget med kameraet, og få vist dem på
computeren.
• Organisere billeder i en visuel kalender efter optagedato på computeren.
• Retouchere (reduktion af røde øjne, osv.), udskrive og sende stillbilleder
som vedhæftede filer i e-mails og ændre optagedato.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med dato.
• Sådan oprettes Blu-ray- eller DVD-diske fra AVCHD-film, der er
importeret til en computer. (Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når
der skal oprettes Blu-ray-/DVD-diske første gang.)
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Når du afspiller
film på Mac-computere, skal du bruge den relevante programsoftware, der følger
med Mac-computeren.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Husk, du kan ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet,
skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
Få oplysningerne om brug af "PlayMemories Home" på "PlayMemories
Home Help Guide".
Dobbeltklik genvejen til
(PlayMemories Home Help Guide) på
skrivebordet. Eller klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
66
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk fra AVCHD-film, der er optaget med dette kamera.
Enheder, som kan afspilles, kan variere afhængigt af disktypen. Vælg den
metode, der passer bedst til din diskafspiller.
Her beskrives 2 måder at oprette en filmdisk på; oprettelse af en disk med
en computer ved brug af "PlayMemories Home" eller oprettelse af en disk
med andre enheder end en computer såsom en DVD-optager.
Disktype/-brug
Optageindstilling
tilgængelig
PS
FX
Afspiller
FH
Blu-raydiskafspilningsenheder
(Sony Blu-raydiskafspiller,
PlayStation®3 m.m.)
Sådan bevares
højdefineret
billedkvalitet (HD)
Sådan bevares
højdefineret
billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk)
–*
–*
–*
–*
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, computer,
der kan afspille dvd'er osv.)
* Når du opretter en disk ved hjælp af "PlayMemories Home", vil en ændring af
billedkvaliteten til en lavere indstilling gøre det muligt at oprette en disk.
Oprettelse af en disk ved brug af en computer
Du kan importere AVCHD-film til en computer ved hjælp af
"PlayMemories Home" og oprette en AVCHD-optagedisk eller en disk i
standardbilledkvalitet (STD).
67
Visning af billeder på en computer
Sådan bevares
standardbilledkvalitet
(STD)
–*
Afspilningsenheder i
AVCHD-format
(Sony Blu-raydiskafspiller,
PlayStation®3 m.m.)
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få flere oplysninger om
diskoprettelse ved hjælp af "PlayMemories Home".
Bemærkninger
• Hvis du vil oprette Blu-ray-diske med "PlayMemories Home", skal du have
installeret beskyttet tilføjelsessoftware. Gå til følgende URL-adresse for at få
oplysninger:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i enkelte lande/regioner.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk.
Denne konvertering kan tage lang tid. Husk, du kan ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet,
skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
• Hvis du vil afspille film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]indstillingen, på en Blu-ray-disk, kræver det AVCHD-formatet Ver 2.0.
Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer
Du kan oprette en disk med en Blu-ray-disk- og DVD-optager.
Disktypen, som kan oprettes, afhænger af den enhed, der bruges.
Enhed
Disktype
Blu-ray-diskoptager:
Oprette en Blu-ray-disk
eller DVD med
standarddefineret
billedkvalitet (STD)
Anden DVD-optager end
DVDirect Express: Sådan
oprettes en AVCHDoptagedisk eller en DVD
i standardbilledkvalitet
(STD)
HDD-optager, m.m.:
Oprette en DVD med
standarddefineret
billedkvalitet (STD)
68
Højdefineret
billedkvalitet
(HD)
Standardbilledk
valitet (STD)
Højdefineret
Standardbilledk
billedkvalitet
valitet (STD)
(HD) (AVCHDoptagedisk)
Standardbilledkvalitet (STD)
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Bemærkninger
• Se betjeningsvejledningen til den enhed, du bruger, for at få detaljerede oplysninger
om oprettelse af en disk.
• Hvis du ved hjælp af Sony DVDirect (Dvd-Optager) opretter en disk, skal du for at
overføre data bruge hukommelseskortporten på dvd-optageren eller slutte dvdoptageren til via en USB-forbindelse.
• Hvis du bruger Sony DVDirect (dvd-optager), skal du kontrollere, at firmwaren er
opdateret til den nyeste version.
• Hvis du vil kopiere film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]indstillingen, på en Blu-ray-disk, kræves en enhed, der er kompatibel med AVCHDformatet Ver 2.0. Hvis du vil afspille den oprettede Blu-ray-disk, kræves en enhed,
der er kompatibel med AVCHD-formatet Ver 2.0.
Visning af billeder på en computer
69
Andet
Liste over ikoner på skærmen
Grafisk visning (LCD-skærm)
A
Skærm
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (34)
P
ASM
Vis alle oplysninger (LCD-skærm)
Ikoner for
motivgenkendelse (28,
35)
Hukommelseskort (18)/
Overførsel (58)
100
Til afspilning (Grundlæggende
optageoplysninger)
Resterende antal billeder,
der kan optages
Format for stillbilleder
(53)
3D-panorering (37)
16M 8.4M Billedformat på
4.0M 14M stillbilleder (44)
7.1M 3.4M
Stillbilledkvalitet (53)
Stillbilleder pr. sekund
for film (54)
70
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
C
Billedformat på film (54)
Skærm
Beskrivelse
OPT 0:12
Optagetid for film (m:s)
z
Fokus (29)
1/250
Lukkerhastighed (34)
F3.5
Blænde (34)
100% Resterende batteritid (19)
Blitz under opladning (39)
Slår effekt FRA (55)
EV-skala (41) (Kun for
søger)
Ingen lydoptagelse på
film (54)
+3,0
SteadyShot/advarsel om
kamerarystelser (53, 54)
Eksponeringskompensation
(41)
AE-lås (49)
Auto HDR-billedadvarsel
SteadyShot fejl
Advarsel om
overophedning (8)
Billedeffektfejl
ISO400
ISO-følsomhed (49)
Databasefil fuld/
Databasefilfejl
3/7
Filnummer/antal billeder
i visningstilstanden
Visningstilstand (57)
2012-1-1
10:37AM
Optagedato
100-0003
Mappe- og filnummer
-
Beskyt (57)
DPOF
DPOF-angivelse (57)
Advarsel om resterende
batteritid (19)
D
Skærm
Beskrivelse
Fremføringsmetode (42)
B
Beskrivelse
Blitztilstand (39)/
Rødøjereduktion (55)
Andet
Skærm
Spotmålingsområde (51)
AF-område (51)
Fokus-funktion (51)
Smart zoom (49)
Klar billedzoom (49)
AF-område (51)
Digitalt zoom (49)
Lukkerhastighedsindikator
(43)
Blændeindikator (43)
Genstandssøgning (51)
Registrering af
ansigter(51)/smiludløser
(51)
71
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Automatisk indramning af
portræt (51)
Følsomhedsindikator for
registrering af smil (51)
E
Skærm
Beskrivelse
Lysmålingsmetode (51)
Blitzkompensation (51)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
7500K Brugerdefineret) (49)
A5 G5
D-områdeoptimering
(51)/Auto HDR (51)
+3 +3 +3
Kreativ indstilling (51)/
Kontrast, mætning,
skarphed
Billedeffekt (51)
72
Tilgængelige funktioner for hver
optagetilstand
Funktionerne, du kan bruge, afhænger af den valgte optagetilstand.
I nedenstående tabel angiver den tilgængelige funktion. – angiver den
utilgængelige funktion.
Funktionerne, du ikke kan bruge, vises på skærmen med gråt.
Optagetilstand
(28)
(28)
(35)
Kont.
Ansigtsregi
Auto.
Ekspon.komp. Selvudløser
Smiludløser
optagelse strering
port.mark.
(41)
(42)
(51)
(42)
(51)
(51)
–
–
–
–
(36)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
Andet
(37)
(37)
(38)
(34)
(34)
(34)
(34)
(30)
–
*
* Når [Manuel eksp.] er valgt, er denne funktion ikke tilgængelig.
73
Tilgængelige blitztilstande
Blitztilstandene, du kan vælge, afhænger af optagetilstanden og de valgte
funktioner.
I nedenstående tabel angiver den funktion, som kan vælges. – angiver
den funktion, som ikke kan vælges.
Blitztilstandene, du ikke kan vælge, vises på skærmen med gråt.
Optagetilstand
(Blitz fra) (Autoblitz) (Udfyld.blitz)
(28)
(28)
(Trådløs)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(35)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(37)
–
–
–
–
–
(37)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
/
–
–
(34)
–
–
(34)
–
–
(34)
–
–
(34)
–
(38)
(30)
74
(Forsinket
blitz)
–
–
(36)
(Blitz m/
lang luk)
–
–
Flere oplysninger om kameraet (α Håndbog)
Flere oplysninger om kameraet
(α Håndbog)
"α Håndbog", som indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan du
anvender kameraet, findes på cd-rom'en (medfølger). Her får du
dybdegående vejledning i kameraets mange funktioner.
For Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom’en (medfølger) i cd-romdrevet.
2 Klik på [Håndbog].
3 Klik på [Install].
4 Start "α Håndbog" via genvejen på skrivebordet.
For Mac-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom’en (medfølger) i cd-romdrevet.
Andet
2 Vælg [Handbook]-mappen, og kopier "Håndbog.pdf", som er
gemt i [DK]-mappen, til din computer.
3 Dobbeltklik på "Håndbog.pdf", når kopieringen er gennemført.
75
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetid
Kontrol af antal billeder, der kan tages/
optagetid
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet og indstillet kontakten til ON,
vises det antal billeder, der kan optages
(hvis du fortsætter med at fotografere
med de aktuelle indstillinger), på LCDskærmen.
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er
mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller
slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 32 og 57).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at
der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort
Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne
defineres ud fra et standard-Sony-hukommelseskort, som bruges ved test.
Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type
af hukommelseskort.
Image Size: L 16M
Aspect Ratio: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: Billeder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
410
820
1650
3350
6700
Fin
295
590
1150
2400
4800
RAW og JPEG
80
160
325
650
1300
RAW
110
220
445
890
1750
* Når [Aspect Ratio] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal,
der er vist i tabellen herover (medmindre [RAW] er valgt).
76
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetid
Antal billeder, der kan optages med en batterienhed
Når kameraet bruges med batterienheden (medfølger), kan der omtrent
tages følgende antal billeder ved en fuld opladning.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier
afhængigt af forholdene under brug.
LCD-skærmtilstand
Ca. 590 billeder
Søgertilstand
Ca. 550 billeder
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under
følgende forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– Brug af batterienhed, som oplades en time efter, at CHARGE-lampen
går ud.
– Sådan anvender du Sony "Memory Stick PRO Duo" (sold separately).
– [Quality] er sat til [Fin].
– [Autofokusmetode] er sat til [Automatisk AF].
– Optagelse en gang hvert 30 sekund.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Andet
77
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetid
Tilgængelig optagetid til film
Nedenstående tabel viser den omtrentlige samlede optagetid ved brug af et
hukommelseskort, der er formateret med dette kamera.
"Memory Stick PRO Duo"
(t (time), m (minut))
Kapacitet
Optageindstilling
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 t 15 m
2 t 30 m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
20 m
40 m
1 t 20 m
2 t 45 m
5 t 30 m
1 t 10 m
2 t 25 m
4 t 55 m
10 t
20 t 5 m
1440×1080 12M
VGA 3M
Bemærkninger
• Den tid, der kan optages film i, varierer, fordi kameraet er udstyret med VBR
(variabel bithastighed), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængig af
motivet. Når du optager motiver, der bevæger sig hurtigt, er billedet tydeligere, men
den tid, der kan optages i, er kortere, fordi der bruges meget hukommelse til
optagelse. Den tid, der kan optages i, varierer også afhængig af optageforholdene,
motivet eller indstillingen af billedkvalitet/-størrelse.
• De angivne værdier viser ikke den kontinuerlige optagetid.
• Optagetiden kan variere afhængigt af optageforhold og det anvendte
hukommelseskort.
• Når
vises, skal optagelsen af film stoppes. Temperaturen i kameraet er steget til
et uacceptabelt højt niveau.
• Få flere oplysninger om afspilning af film på side 31.
78
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetid
Bemærkninger om kontinuerlig optagelse af film
• Det kræver en del kræfter at udføre filmoptagelse i høj billedkvalitet eller
kontinuerlig optagelse ved hjælp af billedsensoren i APS-C-størrelse. Hvis du derfor
fortsætter med at optage, vil temperaturen inde i kameraet stige, især temperaturen
på billedsensoren. I disse tilfælde slukkes kameraet automatisk, da højere
temperaturer påvirker billedkvaliteten eller belaster kameraets interne mekanismer.
• Den tid, der er tilgængeligt til optagelse af film, er som følger, når kameraet starter
optagelse, efter det har været slukket et stykke tid. (Følgende værdier angiver den
kontinuerlige tid, fra når kameraet starter med at optage, til det stopper med at
optage).
Omgivelsestemperatur
Kontinuerlig optagetid for
film
20 °C
Ca. 29 minutter
30 °C
Ca. 29 minutter
40 °C
Ca. 13 minutter
79
Andet
• Den tid, der er tilgængeligt til optagelse af film, varierer afhængig af kameraets
temperatur eller forhold, inden du starter optagelsen. Hvis du ofte omarrangerer eller
tager billeder, efter strømmen er slået til, vil temperaturen inde i kameraet stige og
den tilgængelige optagetid blive kortere, end den værdi der angives i tabellen
ovenfor.
• Hvis kameraet stopper med at optage på grund af for høj temperatur, skal du lade det
være slukket i flere minutter. Du kan begynde at optage igen, når temperaturen inde i
kameraet er faldet fuldstændig.
• Hvis du er opmærksom på følgende punkter, vil optagetiden være længere.
– Hold kameraet væk fra direkte sollys.
– Sluk kameraet, når det ikke er i brug.
– Hvis det er muligt, skal du bruge et kamerastativ og slå SteadyShot-funktionen fra.
• Den maksimale størrelse på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er ca. 2 GB,
stoppes optagelsen automatisk, hvis [Filformat] er sat til [MP4], og der oprettes
automatisk en ny filmfil, hvis [Filformat] er sat til [AVCHD].
• Den maksimale kontinuerlige optagetid er 29 minutter.
Specifikationer
Specifikationer
Kamera
[System]
Kameratype
Digitalkamera med udskifteligt objektiv
Objektiv
A-fatning-objektiv
[Billedsensor]
Billedformat
23,5 mm × 15,6 mm (APS-C-format) CMOSbilledsensor
Samlet antal pixel for billedsensoren
Ca. 16 700 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 16 100 000 pixels
[SteadyShot]
Ved stillbilleder
System: Billedsensor-skiftemekanisme
Effekt: Ca. 2,5 EV til 4,5 EV i lukkerhastighed
(afhængig af optageforhold og det monterede objektiv)
Ved film
System: Elektronisk
[Antistøv]
System
Antistatisk coating på Low-Pass-filter og billedsensorskiftemekanisme
[Autofokussystem]
System
TTL-faseregistreringssystem, 15 point (3 point
korstype)
Følsomhedsområde
–1 EV til 18 EV (svarende til ISO 100)
AF-lampen
Ca. 1 m til 5 m
[Elektrisk søger]
Type
Elektronisk søger (Farve)
Skærmstørrelse
1,2 cm (0,46 type)
Punkter i alt
Svarende til 1 440 000 punkter
Effektive antal punkter
Når [Søgerforstørrelse] er angivet til [Maksimum]:
Svarende til 1 440 000 punkter
Når [Søgerforstørrelse] er angivet til [Standard]:
Svarende til 1 253 280 punkter
80
Specifikationer
Rammedækning
100 %
Forstørrelse
Når [Søgerforstørrelse] er angivet til [Maksimum]:
1,04× med 50 mm objektiv mod uendeligt, –1 m–1
(dioptri)
Når [Søgerforstørrelse] er angivet til [Standard]:
0,97× med 50 mm objektiv mod uendeligt, –1 m–1
(dioptri)
Øjepunkt
Når [Søgerforstørrelse] er angivet til [Maksimum]:
Ca. 23,1 mm fra okularet, 18 mm fra okularrammen
(ved –1 m–1)
Når [Søgerforstørrelse] er angivet til [Standard]:
Ca. 25,2 mm fra okularet; 20,1 mm fra okularrammen
(ved –1 m–1)
Dioptrijustering
–4,0 m–1 til +3,0 m–1 (dioptri)
[LCD-skærm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0-type) TFT drev
Punkter i alt
921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) punkter
[Eksponeringskontrol]
Lysmålingscelle
"Exmor" CMOS-sensor
Målemetode
1 200-zoners evaluerende måling
Måleområde
–2 EV til +17 EV på multisegment-, centervægtede,
spottilstande (svarende til ISO 100 med F1,4-objektiv)
Eksponeringskompensation
±3,0 EV (1/3 EV trin)
[Lukker]
Type
Elektronisk styret spaltelukker med lodret-tværgående
vandring
Lukkerhastighedsområde
Stillbilleder: 1/4 000 sekund til 30 sekunder, bulb
Film: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 trin), op til 1/60
i AUTO-tilstand
Blitzsynkroniseringshastighed
1/160 sekund
[Indbygget blitz]
Blitz G-nr.
GN 10 (i meter ved ISO 100)
81
Andet
ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
Stillbilleder: AUTO (ISO 100 - 3 200), ISO 100 til 16
000 (1 EV-trin)
Film: AUTO (svarende ISO 100 - 3 200), ISO 100 til 3
200 (1 EV-trin)
Specifikationer
Genopladningstid
Ca. 3 sekunder
Blitzdækning
Dækker 18 mm objektiv (den brændvidde, der indikeres
af objektivet)
Blitzkompensation
±2,0 EV (1/3 EV-trin)
Blitzens rækkevidde
ISO-indstilling
Blænde
F4.0
F5.6
100 1 m – 3,6 m
F2.8
1 m – 2,5 m
1 m – 1,8 m
200 1 m – 5 m
1 m – 3,6 m
400 1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
800 2 m – 10 m
1 m – 2,5 m
1 m – 3,6 m
1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
[Kontinuerlig optagelse]
Kontinuerlig optagehastighed
Tele-zoom - kont. prioritet AE: maksimum på
12 billeder pr. sekund/Kont. prioritet - AE: Højest
10 billeder pr. sekund/
: Højest 8 billeder pr.
sekund/
: Højest 3 billeder pr. sekund
• Vores måleforhold. Hastigheden på kontinuerlig
optagelse kan være langsommere afhængigt af
optageforholdene (billedstørrelse, ISO-indstilling, høj
ISO SR eller indstillingen af [Objektivkomp.:
Forvrængn.])
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
I tilstanden Tele-zoom - kont. prioritet AE:
Fin: 23 billeder/standard: 25 billeder
I tilstanden Kont. prioritet - AE
Fin: 23 billeder/Standard: 27 billeder/RAW og JPEG:
18 billeder/RAW: 21 billeder
Ved kontinuerlig optagelse
Fin: 25 billeder/Standard: 29 billeder/RAW og JPEG:
19 billeder/RAW: 21 billeder
[Afspilning af billedzoom]
Skaleringsinterval
Billedstørrelse: L: Ca. ×1,0 – ×15,4/M: Ca. ×1,0 –
×11,2/S: Ca. ×1,0 – ×7,7
[Optageformat]
Filformat
82
JPEG (DCF ver. 2.0, kompatibel med Exif ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (Sonys eksklusive ARW2.3format)
Specifikationer
3D-stillbilleder
MPO (MPF Extended (billedskævhed))-kompatibel
Film (AVCHD-format)
AVCHD-format Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch, udstyret med Dolby Digital
Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Optagemedier]
"Memory Stick PRO Duo", SD-kort
[Indgangs-/udgangsterminaler]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI-minijack
Mikrofonterminal
3,5 mm stereominijack
REMOTE-terminal
[Strøm, generelt]
Brugt batterienhed
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
[Andet]
Stereo
Højttaler
Mono
Udskriftsfunktioner
Exif Print-kompatibel, kompatibel med PRINT Image
Matching III, DPOF-kompatibel
Mål
Ca. 132,1 mm × 97,5 mm × 80,7 mm (B/H/D, eksklusiv
fremspringende dele)
Vægt
Ca. 618 g (med batteri og "Memory Stick PRO Duo")
Ca. 539 g (selve kameraet)
Betjeningstemperatur
0 °C til 40 °C
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den DCF (Design rule for Camera File system)
universelle standard, der er fastlagt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af billeder, der er optaget med dit
kamera, og afspilning på dit kamera af billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, kan ikke garanteres.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
83
Andet
Mikrofon
Specifikationer
Batterioplader/batteri
BC-VM10A Batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 9 W
Udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm, 0,75 A
Temperaturinterval for betjening
0 til 40 °C
Temperaturinterval for opbevaring
–20 til +60 °C
Maksimumsmål
Ca. 70 mm × 25 mm × 95 mm (B/H/D)
Vægt
Ca. 90 g
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
Brugt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding
jævnstrøm 7,2 V
Maksimal opladningsspænding
jævnstrøm 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke
2,0 A
Kapacitet
Typisk
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimum
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimumsmål
Ca. 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (B/H/D)
Vægt
Ca. 78 g
84
Specifikationer
Objektiv
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
Tilsvarende
brændvidde i 35 mmformat* (mm)
27-82,5
82,5-300
27–202,5
Gruppeelementer for
objektiv
7-8
9-13
11–14
Navn (modelnavn)
Synsvinkel*
76-29°
29-8°
76-12°
Minimumsfokus** (m)
0,25
0,95
0,45
Maksimal forstørrelse
(X)
0,34
0,29
0,25
Minimal blændestop
f/22-36
f/32-45
f/22-36
Filterdiameter (mm)
55
55
62
69,5 × 69
71,5 × 85
210
305
Mål
(maksimumsdiameter
× højde)
(ca., mm)
Vægt (ca., g)
76×86
398
* Værdierne for tilsvarende brændvidde og synsvinkel i 35 mm-format er baseret på
Digitalkamera med udskifteligt objektiv, der er udstyret med en billedsensor i
APS-C-størrelse.
** Minimumsfokus er den korteste afstand fra billedsensor til motiv.
85
Andet
• Objektivet er udstyret med en afstandskoder. Afstandskoderen giver mere præcis
måling (ADI) ved anvendelse af en blitz til ADI.
• Afhængig af objektivmekanismen kan brændvidden ændre sig ved ændringer i
optageafstanden. Brændvidden antager, at objektivet er fokuseret mod uendelig.
• Positionen uendelig sørger for justeringer til kompensationen for fokusskift, der
forårsages af temperaturændringer. Brug søgeren, og angiv fokus, hvis du vil optage
et motiv i uendelig afstand i MF-tilstand.
Specifikationer
Om brændvidde
Billedvinklen for kameraet er smallere end vinklen på et kamera i traditionelt
35 mm-format. Du kan finde den brændvidde, der svarer til den, du finder på et
kamera i traditionelt 35 mm-format og optage med samme billedvinkel ved at
øge brændvidden på dit objektiv med en halv.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv, får du det, der svarer til et 75 mmobjektiv på et kamera i 35 mm-format.
86
Specifikationer
• PowerPC er et registreret
varemærke tilhørende IBM
Corporation i USA.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• SDXC Logo er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• " " og "PlayStation" er
registrerede varemærker tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne ™
eller ® er imidlertid ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
• Få endnu mere glæde af din
PlayStation 3 ved at hente
PlayStation 3-programmet fra en
PlayStation Store (der fører
programmet).
87
Andet
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD Progressive" og
"AVCHD Progressive"-logotypen
er varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Blu-ray Disc ™ og Blu-ray ™ er
varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX og
Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
• HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Mac og Mac OS er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende Apple Inc.
Specifikationer
• PlayStation 3-programmet kræver,
at du har en PlayStation Networkkonto, og at du henter programmet.
Kan hentes, der hvor PlayStation
Store er tilgængelig.
88
Indeks
Indeks
Numerisk
3D ...............................................37
A
AE-lås .........................................49
AEL-knap ...................................49
AEL-knapfunktion......................56
AF-lampe ....................................54
AF-område..................................51
Ansigtsprioritetssporing .............57
Ansigtsregistrering .....................51
Antal af billeder, der kan
optages..............................76, 77
Auto HDR...................................52
Auto programmeret ....................34
Auto. port.mark. .........................51
Autofokusmetode .......................51
Autovisning ................................55
AVCHD ................................54, 67
B
Batterienhed..........................16, 18
Bedste auto .................................35
Bedste auto kont. optagelse ........55
Bedste auto kontin. frem.............55
Beskyt .........................................57
Billedeffekt .................................49
Billedindeks ................................47
Billedkvalitet ..............................53
Billedstørrelse.............................44
88
Blændeprioritet .......................... 34
Blitz fra ................................ 28, 39
Blitz m/lang luk ......................... 39
Blitzkompensation ..................... 52
Blitztilstand.......................... 39, 74
Bracket ....................................... 42
Brændvidde................................ 85
D
Datomærke................................. 57
DC IN-terminal .......................... 13
Diasshow.................................... 57
Digitalt zoom ............................. 54
Diskoprettelse ............................ 67
DISP........................................... 43
D-områdeopt. ............................. 52
DPOF-opsætning ....................... 57
E
Eksponeringskompensation ....... 41
Elektronisk udløserfrontknap..... 57
EV-skala .................................... 41
Eye-Fi ........................................ 59
Eye-Start AF .............................. 55
F
Farvefokus ................................. 56
Filformat for film ....................... 54
FINDER/LCD-indstil. ............... 55
Fjernbetjening ............................ 13
Indeks
Fn-knap ................................ 49, 51
Fokusforstørrelse ....................... 49
Format ........................................ 53
Formater..................................... 58
Forstørret billede........................ 46
Fremføringsmetode .................... 42
K
G
L
Gendan billed-db........................ 58
Genstandssporing....................... 51
Landskab .................................... 36
Lås fokus-knap ........................... 56
LCD-lysstyrke ............................ 58
LCD-skærm.......................... 33, 70
Lukkerhast.prior. ........................ 35
Lydsignaler................................. 59
Lysmålingsmetode ..................... 51
H
Håndholdt tusmørke................... 36
Histogram................................... 55
Hukommelseskort ...................... 18
Hvidbalance ............................... 52
I
M
Makro ......................................... 36
Manuel eksp. .............................. 35
Manuel fokusering ..................... 49
Mappenavn................................. 58
Menu .......................................... 53
MOVIE-knap ............................. 56
N
Natportræt .................................. 36
Nattescene .................................. 36
Nulstil......................................... 59
J
O
JPEG .......................................... 53
Justering af dioptrier .................. 26
Objektiv................................ 15, 21
Objektivkompensation ............... 56
89
Indeks
Image Data Converter ................ 65
Indst. for lydstyrke ..................... 58
Indst.dato/tid .............................. 24
Indstil uret .................................. 24
Indstilling af sted ....................... 25
Initialiser .................................... 59
Integreret kameraguide .............. 60
Intelligent auto ........................... 28
ISO-følsomhed........................... 51
ISO-knap .................................... 56
Klar billedzoom.......................... 53
Kontinuerlig optagelse ............... 42
Kontinuerlig prioritets-AE ......... 38
Kreativ indst. .............................. 52
Kvalitet....................................... 53
Indeks
Optageindstilling ........................54
Optagelse ....................................28
Optagelse af film ........................30
Optagelse af filmlyd ...................54
T
Tele-zoom - kont. prioritet AE .. 38
Tip til optagelse ......................... 61
U
P
USB-tilslutning .......................... 59
Panorering...................................37
PlayMemories Home ............64, 66
Portræt ........................................36
V
R
RAW ...........................................53
Rensetilstand...............................59
Rødøjereduktion .........................55
Roter ...........................................49
S
Selvudløser .................................42
Slet ........................................32, 57
Smiludløser.................................51
Software......................................64
Søger...........................................55
Solnedgang .................................36
Specifikationer............................80
Sportsaktiviteter..........................36
Sprog...........................................59
SteadyShot-funktion ...................54
Støjreduktion ........................51, 54
Støjreduktion af flere
billeder....................................51
Strømbesparelse..........................59
90
Vælg REC-mappe ...................... 58
Valg af motiv ............................. 36
Version....................................... 59
Vis afspilning............................. 58
Visning af billede....................... 31
Visning af billeder på en
tv-skærm ................................ 48
Visning af
optageoplysninger.................. 43
Visningsknap ............................. 56
Visningstilstand ......................... 31
Z
Zoom.................................... 28, 49
Indeks
Indeks
91
Indeks
92
Indeks
Indeks
93
Indeks
94
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising