Sony | RM-LVR1 | Sony RM-LVR1 RM-LVR1 Live-fjernbetjening med Wi-Fi til Action Cam Betjeningsvejledning

Live-View Remote
RM-LVR1
Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning.
Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening.
Se også betjeningsvejledningen til denne enhed.
© 2014 Sony Corporation
4-535-957-11 (1) (DK)
Indholdsfortegnelse
Indstilling af ur
…………………………………………………………………………………………… 3
Knaplåsfunktion
…………………………………………………………………………………………4
LCD-skærmindikator
………………………………………………………………………………… 5
Der vises REC under film- og intervalfotooptagelse ……………………………… 5
Skift af skærmindikatoren med knappen DISP ……………………………………… 5
Kameraindstilling…………………………………………………………………………………………6
Ændring af kameraindstillingerne via denne enheds MENU …………………6
Automatisk eksponeringsindstilling ………………………………………………………… 7
Automatisk kameradatoindstilling …………………………………………………………… 7
Zoom …………………………………………………………………………………………………………………8
Advarselsmeddelelse
………………………………………………………………………………9
Indikator for hukommelseskortadvarsel ……………………………………………………9
Styring af flere kameraer
HDR-AS100V …………………………………………… 10
Klargøring af denne enhed ……………………………………………………………………… 10
Registrering af et kamera på denne enhed ………………………………………… 11
Denne enheds LCD-skærmindikatorer …………………………………………………… 12
Tilslutning af denne enhed til kameraerne …………………………………………… 14
Skift til Live-View-skærmen ……………………………………………………………………… 14
Optagelse af billeder ………………………………………………………………………………… 15
Nulstilling af netværksindstillingerne …………………………………………………… 16
2-DK
Indstilling af ur
Du kan indstille år/måned/dag/tid ved at vælge
Main Settings
Clock Setting (Indstilling for ur).
(Hovedindstillinger) 
Du kan også vælge datoformatet.
1
Tryk på knappen MENU for at få vist indstillingselementerne. Vælg derefter
Main Settings (Hovedindstillinger) 
2
Clock Setting (Indstilling for ur).
Vælg det ønskede datoformat, og tryk derefter på knappen
REC/ENTER.
Y-M-D
Y-M-D
År-Måned-Dag
M-D-Y
Måned-Dag-År
M(Eng)-D-Y
Måned (på engelsk)-Dag-År
D-M-Y
Dag-Måned-År
MENU
3
Tryk på knappen UP eller DOWN for at vælge den ønskede dato,
og tryk derefter på knappen REC/ENTER for at bekræfte det.
Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til den foregående indstilling.
2014 - 1 - 1
MENU
Bemærk!
 Når du bruger denne enhed første gang eller opdaterer denne enheds software,
vises skærmen til indstilling af uret. Indstil uret, før du bruger denne enhed.
3-DK
Knaplåsfunktion
Denne funktion forhindrer dig i utilsigtet at trykke på denne enheds knapper,
når du transporterer den rundt.
Tryk på knappen MENU på denne enhed i 2 sekunder eller mere for at indstille
knaplåsfunktionen.
REC
ENTER
I knaplåsfunktionen vises der
på LCD-skærmen på denne enhed. Knappen
REC/ENTER, knappen DISP, knappen UP og knappen DOWN på denne enhed er
deaktiveret.
Hvis du vil annullere knaplåsfunktionen skal du trykke på knappen MENU på
denne enhed i 2 sekunder eller mere. Du kan også trykke på knappen ON/OFF
(tænd/sluk) for at slukke for strømmen på denne enhed.
Bemærkninger
 Knaplåsfunktionen er kun tilgængelig, når denne enhed er tilsluttet et kamera
via Wi-Fi. Når den ikke er tilsluttet, kan knaplåsfunktionen ikke anvendes.
 Knaplåsfunktionen kan ikke anvendes under MENU-visning.
 Når Wi-Fi-tilslutningen mellem denne enhed og kameraet er afbrudt,
er knaplåsfunktionen annulleret.
4-DK
LCD-skærmindikator
Der vises REC under film- og intervalfotooptagelse
Når du starter optagelse ved at trykke på knappen REC/ENTER på denne enhed,
skifter REC/Wi-Fi-lampen fra blå til rød, og der vises  nederst på skærmen.
REC
ENTER
Skift af skærmindikatoren med knappen DISP
Når denne enhed er tilsluttet til et kamera med Wi-Fi, vil tryk på knappen DISP
på denne enhed skifte enhedens LCD-skærm på følgende måde:
Live-View-skærm
Ikon fra
Urvisning
Skærm slukket
AM
5-DK
Kameraindstilling
Ændring af kameraindstillingerne via denne
enheds MENU
Du kan ændre denne enheds indstillinger ved at trykke på knappen MENU
på denne enhed.
Du kan også ændre kameraets indstillinger ved at trykke på knappen MENU
på denne enhed, mens den er tilsluttet til kameraet via Wi-Fi.
• SteadyShot-indstilling
Du kan konfigurere indstillingen SteadyShot på kameraet ved at vælge MENU 
* Camera Settings (Kameraindstillinger).
ON
OFF
Bruger SteadyShot.
Bruger ikke SteadyShot.
* Det ikon, der vises på LCD-skærmen på denne enhed, er forskellig afhængig af optagetilstanden
på det tilsluttede kamera.
• Feltvinkelindstilling
Du kan konfigurere indstillingen Feltvinkel på kameraet ved at vælge MENU 
* Camera Settings (Kameraindstillinger).
120°
170°
Optager med en feltvinkel på 120°.
Optager med en feltvinkel på 170°.
* Det ikon, der vises på LCD-skærmen på denne enhed, er forskellig afhængig af optagetilstanden
på det tilsluttede kamera.
Bemærkninger
 Når denne enhed ikke er tilsluttet til et kamera med Wi-Fi, vil
kameraindstillingsikonet ikke blive vist på enhedens LCD-skærm.
 Indstillingen SteadyShot og feltvinkelindstillingen er kun tilgængelige
på kompatible kameraer. Se også oplysningerne om kompatibilitet.
6-DK
Automatisk eksponeringsindstilling
Når denne enhed er tilsluttet til et digitalt stillkamera fra Sony QX-serien eller et
andet kompatibelt kamera, indstilles kameraets eksponeringstilstand automatisk
Intelligent Auto".
til "
Bemærkninger
 Den automatiske eksponeringsindstillingsfunktion er ikke kompatibel med
HDR-AS15/AS30V/AS100V.
 Den automatiske eksponeringsindstillingsfunktion er kun tilgængelig med
kompatible kameraer. Se også oplysningerne om kompatibilitet.
 Afhængig af den tilsluttede kameramodel (om den har en tilstandsvælger osv.)
kan eksponeringstilstanden være uændret.
Automatisk kameradatoindstilling
Når denne enhed er tilsluttet til et digitalt stillkamera fra Sony QX-serien vises
datoindstillingen for enheden også på kameraet.
Bemærkninger
 Funktionen til automatisk datoindstilling på kameraet er ikke kompatibel med
HDR-AS15/AS30V/AS100V.
 Den automatiske kameradatoindstillingsfunktion er kun tilgængelig med
kompatible kameraer. Se også oplysningerne om kompatibilitet.
7-DK
Zoom
Afhængig af det tilsluttede kamera aktiveres zoomfunktionen under optagelse.
Når der er Live-View-visning på LCD-skærmen på denne enhed eller under
filmoptagelse, kan du betjene kameraets zoom ved at trykke på knappen
UP/DOWN på enheden.
REC
ENTER
Telefoto (motivet vises tættere på).
Vidvinkel (motivet vises længere væk).
Bemærkninger
 Zoomfunktionen er ikke kompatibel med HDR-AS15/AS30V/AS100V.
 Zoomfunktionen er kun tilgængelig med kompatible kameraer. Se også
oplysningerne om kompatibilitet.
8-DK
Advarselsmeddelelse
Indikator for hukommelseskortadvarsel
Hvis der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, som er tilsluttet denne
øverst på skærmen.
enhed via Wi-Fi, blinker
REC
ENTER
Bemærk!
 Advarselsindikatoren vedrørende hukommelseskort vises kun, når denne enhed
er tilsluttet til et kompatibelt kamera. Se også oplysningerne om kompatibilitet.
9-DK
Styring af flere kameraer
HDR-AS100V
Når du bruger HDR-AS100V, kan du betjene op til 5 kameraer ad gangen med
denne enhed.
Klargøring af denne enhed
1
Vælg tilslutningsindstilling i Network Settings
(Netværksindstillinger) på skærmen MENU.
2
Vælg
Flere tilslutninger.
SINGLE connection (ENKELT tilslutning)
Betjener et kamera med denne enhed.
MULTI connection (FLERE tilslutninger)
Betjener flere end et kamera med
denne enhed.
Bemærkninger
 Funktionen til styring af flere kameraer er kun tilgængelig med kompatible
kameraer.
 Når du betjener et kamera, der ikke understøtter funktionen til styring af
SINGLE connection
flere kameraer, skal du indstille denne enhed til
(Enkelt tilslutning).
 Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se i betjeningsvejledningen
til kameraet samt kompatibilitetsoplysingerne.
10-DK
Registrering af et kamera på denne enhed
1
Vælg
på skærmen MENU.
Enheden skifter til registreringsstandbytilstand. (Efter ca. 2 minutter annulleres
registreringsstandbytilstand).
2
Vælg [confg]  [Wi-Fi]  [multi]  [NEW] i [SETUP] på
kameraet.
[PREP] blinker på skærmen af kameraet, og forberedelse til registrering starter.
3
Når der vises [OK] på LCD-skærmen på denne enhed, skal du
trykke på knappen REC/ENTER på enheden for at bekræfte
registrering.
Når registrering er fuldført, vises der [DONE] på skærmen af kameraet,
og 2 sekunder efter gendannes optagelsestilstand.
4 Gentag trin 1 til 3 for at registrere hvert af de kameraer, du vil
tilslutte.
Bemærkninger
 Du finder yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til dit kamera.
 Registrer kameraer, før tilslutningsstandbytilstand på denne enhed annulleres.
 Når der er 5 kameraer tilsluttet til denne enhed, kan der ikke registreres endnu
et kamera.
11-DK
Denne enheds LCD-skærmindikatorer
• Optagetilstand og kameraets status
Optagetilstanden og kameraets status vises på LCD-skærmen på denne enhed.
Optagetilstand/status
Vist ikon
Fotooptagetilstand
Filmoptagetilstand
Intervaloptagetilstand
Tilsluttet
Markørens position angiver det kamera, der aktuelt vises i Live-View.
Mens det tilsluttede kamera optager, vises der  på ikonet.
Statussen vises, f.eks. overførsel, eller tilslutning behandles.
12-DK
• Visning af fejl
Fejlikon
Der vises et fejlikon på LCD-skærmen på denne enhed i henhold til statussen på
det tilsluttede kamera.
Fejlikon
Symptom
Årsag
Kamerafejl
Bekræft kameraet, der får
adgang.
Kamerafejl
Bekræft kameraet,
der får adgang, eller
hukommelseskortet.
Tilslutning mislykkedes
 Bekræft kameraet, der får
adgang.
 Der kan være
signaloverbelastning, eller
denne enhed er for langt
fra adgangspunktet.
Adgang til en ikke-kompatibel
enhed
Denne enhed forsøger at få
adgang til en ikke-kompatibel
enhed. Kontroller enheden,
der forsøger at få adgang.
Fejlnummer
Følgende fejlnummer vises på LCD-skærmen på denne enhed for at angive fejl
om styring af flere kameraer.
Fejlnummer
Symptom
Tilslutning
mislykkedes
 Kameraet genkendes ikke. Du skal betjene
det kamera, du vil tilslutte.
 Der kan være signaloverbelastning,
eller denne enhed er for langt fra
adgangspunktet.
Der kan ikke
oprettes
tilslutning til
kameraet.
 Denne enhed er allerede tilsluttet til det
maksimale antal kameraer, der kan tilsluttes.
Kontroller antallet af kameraer, der kan
tilsluttes.
03-03
03-04
03-05
Årsag
13-DK
Tilslutning af denne enhed til kameraerne
Denne enhed tilsluttes automatisk til de registrerede kameraer, når strømmen
til enheden og kameraet tændes.
ON
ON
Bemærkninger
 Indstil de kameraer, du vil tilslutte til denne enhed, til [MULTI]. Du finder
yderligere oplysninger om indstillinger i betjeningsvejledningen til de enkelte
kameraer.
 Det maksimale antal kameraer, du kan tilslutte samtidigt, er fem.
 Når du tænder for strømmen på denne enhed, lyser REC/Wi-Fi-lampen
på enheden blå.
Skift til Live-View-skærmen
Du kan trykke på knapperne UP/DOWN på denne enhed for at flytte markøren
og skifte Live-View-visning på LCD-skærmen på denne enhed til at vise ethvert
af de tilsluttede kameraer.
REC
ENTER
14-DK
Optagelse af billeder
Tryk på knappen REC/ENTER på denne enhed for at starte optagelse af film eller
for at optage fotos på alle tilsluttede kameraer.
Tryk på knappen REC/ENTER på denne enhed igen for at stoppe filmoptagelse
eller intervaloptagelse.
REC
REC
REC
Bemærkninger
 Betjeningskommandoen fra denne enhed, når der bruger styring af flere
kameraer, sendes til alle tilsluttede kameraer.
Denne enhed kan gøre følgende.
 Ændre optagetilstand
 Starte og stoppe film- og intervalfotooptagelse
 Betjene lukkeren for at optage fotos
Andre kameraindstillinger, f.eks. billedkvalitet osv. skal udføres på kameraet.
 Reaktionstiden for de tilsluttede kameraer kan være forskellig, afhængig af de
enkelte kameraers tilstand. Der kan være en tidsforsinkelse mellem de tilsluttede
kameraer ved start af optagelse osv.
 Hvis optagelsestilstanden på de tilsluttede kameraer varierer, udføres optagelse
i henhold til de enkelte kameraers optagetilstand.
 Hvis et eller flere af de tilsluttede kameraer optager, lyser REC/Wi-Fi-lampen rødt.
Hvis du trykker på knappen REC/ENTER på denne enhed på dette tidspunkt,
sendes kommandoen til at stoppe optagelse til alle tilsluttede kameraer.
15-DK
Nulstilling af netværksindstillingerne
Hvis du vil nulstille netværksindstillingerne for en MULTI-tilslutning, skal du udføre
følgende trin.
1
Vælg
Resetting the Network Settings (Nulstil
Network Settings
netværksindstillingerne) i
(Netværksindstillinger) på MENU-skærmen.
2
Vælg OK, og tryk derefter på knappen REC/ENTER
på denne enhed.
16-DK
Download PDF

advertising