Sony SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y Operating instructions

Sony SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y Operating instructions
4-459-707-32(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Forberedelse af kameraet
Optagelse og visning af
billeder
α Håndbog
Optagelse af billeder som
passer til dit motiv
Brug af optagefunktionerne
A-fatning
Brug af
afspilningsfunktionerne
Funktionsliste
Visning af billeder på en
computer
Andet
Avanceret brug
Indeks
SLT-A58
©2013 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende
brug
................................................................. 9
Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om brug af kameraet.
Bemærkninger om brug af kameraet ............................... 10
Forberedelse af kameraet
Kontrol af de medfølgende dele ...................................... 12
Identificering af dele ........................................................ 13
Forside ........................................................................ 13
Bagside ....................................................................... 14
Overside ..................................................................... 15
Sider/bund .................................................................. 16
Objektiv ...................................................................... 18
Opladning af batterienheden ............................................ 19
Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat)
..................................................................................... 21
Brugbare hukommelseskort ....................................... 23
Montering af et objektiv .................................................. 24
Tænding af kameraet og indstilling af uret ...................... 27
Inden optagelse ................................................................ 29
Justering af søgerens visuelle skarphed
(dioptrijustering) ................................................ 29
Sådan holdes kameraet korrekt .................................. 29
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder .................................................. 30
Optagelse af film ............................................................. 32
Afspilning af billeder ....................................................... 33
Sletning af billeder (Slet) ................................................. 34
Optagelse af billeder som passer til dit motiv
Justering af vinklen på LCD-skærmen ............................ 35
Valg af en optagetilstand ................................................. 36
Bedste auto ...................................................... 37
Valg af motiv ..................................................... 38
Panorering .......................................................... 39
Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE ............... 40
2
Brug af optagefunktionerne
Brug af blitzen ................................................................. 41
Justering af billedlysstyrken ............................................ 43
Valg af fremføringsmetoden .............................. 45
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) .............. 46
Indstilling af billedstørrelse ............................................. 47
Billedformat ............................................................... 47
Panorering: Størrelse .................................................. 47
Brug af afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder ..................................................... 48
Skift til visning af billedlisten ......................................... 49
Visning af billeder på en tv-skærm ................................. 50
Funktionsliste
Funktioner som kan betjenes vha. knapperne/kontakten
..................................................................................... 51
Valg af en funktion vha. Fn (Funktion)-knappen ............ 52
Funktioner som kan vælges vha. Fn (Funktion)knappen .....................................................................53
Funktioner valgt vha. MENU-knappen ........................... 55
Brug af kameraets vejledningsfunktion ........................... 62
Vejledning i kamera ................................................... 62
Optagetips .................................................................. 62
Visning af billeder på en computer
Dette kan du gøre med softwaren .................................... 64
Dette kan du gøre med "PlayMemories Home" ......... 64
Dette kan du gøre med "Image Data Converter" ........ 65
Installation af softwaren .................................................. 66
Installation af "PlayMemories Home" ....................... 66
Visning af "PlayMemories Home Help Guide" ......... 66
Installation af "Image Data Converter" ...................... 67
Visning af "Image Data Converter Guide" ................ 67
Installation af "Remote Camera Control" .................. 68
Valg af metoden til oprettelse af en filmdisk .................. 69
Oprettelse af en disk på en computer ......................... 70
Oprettelse af en disk med en anden enhed end en
computer............................................................. 70
3
Andet
Liste over skærmikoner ................................................... 71
Funktioner til rådighed for hver optagetilstand ............... 74
Tilgængelige blitztilstande .............................................. 75
Avanceret brug ................................................................76
Dette afsnit indeholder yderligere oplysninger om brug af kameraet.
Klargøring
Opsætning af kameraet .................................................... 77
Afmontering af øjestykkedelen .................................. 77
Visning af skærm for optagetilstand ................................ 78
Valg af skærmtilstanden ............................................. 78
Histogram ................................................................... 79
Overvågning af motivet gennem objektivet uden
visning af effekter ............................................. 80
Liste over ikoner i søgertilstand ................................. 80
Optagelse af et klart billede uden kamerarystelser .......... 83
Advarselsindikator for kamerarystelser ..................... 83
Brug af SteadyShot-funktionen .................................. 83
Brug af et stativ .......................................................... 84
Optagelse
Valg af optagetilstanden .................................................. 85
Intelligent auto/ Blitz fra ................................. 85
Bedste auto ........................................................ 85
Valg af motiv ..................................................... 86
Panorering .......................................................... 88
Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE ............... 90
Auto programmeret ................................................ 91
Blændeprioritet ...................................................... 92
Lukkerhast.prior. .................................................... 94
Manuel eksp. .......................................................... 96
BULB ..................................................................... 98
Opsætning af filmoptagelse ........................................... 100
Nem optagelse af film .............................................. 100
Digital zoom ............................................................. 102
4
Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus
under filmoptagelse ......................................... 102
Optagelse af film med lukkerhastigheden og
blænden justeret .............................................. 103
Filformat ................................................................... 104
Optageindstilling ...................................................... 105
Lydoptagelse ............................................................ 106
Justering af fokus ........................................................... 107
Autofokus ................................................................. 107
Fokuslås .................................................................... 109
Autofokusmetode ..................................................... 110
AF-område ............................................................... 111
AF-lampe .................................................................. 112
AF-låsning ................................................................ 112
Manuel fokus ............................................................ 114
Maksimum ................................................................ 116
Zoomfokus ............................................................... 116
Registrering af ansigter ................................................. 118
Ansigtsregistrering ................................................... 118
Ansigtsregistrering ................................................... 119
Autom. Indramning .................................................. 120
Smiludløser .............................................................. 121
Justering af lysstyrken på billedet ................................. 124
AE-lås ....................................................................... 124
AEL med udløser ..................................................... 125
Lysmålermetode ....................................................... 125
Blitzkompens. ........................................................... 126
Blitzkontrol .............................................................. 126
Blitzen ........................................................................... 128
Trådløs blitz ............................................................. 129
Indstilling af ISO ........................................................... 130
Flerbilled-støjreduktion ............................................ 130
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast
(D-område) ............................................................... 131
D-områdeopt. ........................................................... 131
Auto HDR ................................................................ 132
Indstilling af billedbehandling ....................................... 134
Billedeffekt ............................................................... 134
Kreativ indst. ............................................................ 136
5
Justering af farvetoner (Hvidbalance) ........................... 138
Finjusteringsskærm for farve ................................... 139
Farvetemp./Farvefilter .............................................. 140
Brugerdefineret hvidbalance .................................... 140
Zoomning ...................................................................... 142
Valg af fremføringsmetoden ............................. 145
Enkelt optagelse ....................................................... 145
Kont. optagelse ......................................................... 145
Selvudløser ............................................................... 146
Bracket: Kont./Enkelt bracket .................................. 147
Hv.b.bracketing ........................................................ 148
Afspilning
Visning af skærm for afspilningstilstand ....................... 149
Skift af skærmen under afspilning ........................... 149
Liste over histogramvisningens ikoner .................... 149
Brug af afspilningsfunktionerne .................................... 151
Rotation af et billede ................................................ 151
Stillbillede/film-valg ................................................ 151
Diasshow .................................................................. 152
Vis afspilning ........................................................... 152
Rulning af panoramabilleder .................................... 153
Beskyttelse af billeder (Beskyt) ..................................... 154
Sletning af billeder (Slet) ............................................... 155
Slet (Flere billeder) .................................................. 155
Sletning af alle billeder eller film i hver enkelt
visningstilstand................................................156
Tv-afspilning ................................................................. 157
Brug af "BRAVIA" Sync ......................................... 157
Kameraopsætning
Indstilling af formatet og billedkvaliteten ..................... 159
Format ...................................................................... 159
Kvalitet ..................................................................... 159
Indstilling af andre kamerafunktioner ........................... 161
Lang eksp.SR ........................................................... 161
Høj ISO SR .............................................................. 161
Farverum .................................................................. 162
Udløser u/obj. ........................................................... 162
Gitterlinje ................................................................. 163
6
Autovisning .............................................................. 163
AEL-knapfunktion ................................................... 163
ISO-knap .................................................................. 164
Visningsknap ............................................................ 164
Elektronisk udløserfrontknap ................................... 165
Søgerlysstyrke .......................................................... 165
Strømbesparelse ....................................................... 166
FINDER/LCD-indstil. .............................................. 166
Objektivkompensation ................................................... 167
Objektivkompensation: Periferiskygge .................... 167
Objektivkompensation: Kromfejl ............................. 167
Objektivkompensation: Forvrængning ..................... 167
Indstilling af lagringsmetoden på
hukommelseskort ..................................................... 168
Formater ................................................................... 168
Filnummer ................................................................ 168
Mappenavn ............................................................... 168
Vælg REC-mappe .................................................... 169
Ny mappe ................................................................. 169
Gendan billed-db. ..................................................... 170
Overførselsindst. ...................................................... 170
Nulstilling til standardindstillinger ................................ 172
Bekræftelse af kameraversionen .................................... 176
Computer
Anvendelse af kameraet sammen med din computer .... 177
Anbefalet computermiljø (Windows) ....................... 177
Anbefalet computermiljø (Mac) ............................... 178
Tilslutning af kameraet til en computer ........................ 179
Oprettelse af USB-tilslutning ................................... 179
Indstilling af USB-tilslutningstilstanden
(USB-LUN-indstilling) .................................... 180
Tilslutning til en computer ....................................... 180
Import af billeder til en computer (Windows) ......... 181
Import af billeder til en computer (Mac) .................. 182
Sletning af USB-tilslutningen .................................. 182
7
Oprettelse af en filmdisk ............................................... 184
Oprettelse af en disk i hd-billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk) på en computer ............ 184
Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet
(STD)................................................................ 185
Diske, du kan bruge sammen med
"PlayMemories Home" ................................... 186
Udskrivning
Specificering af DPOF .................................................. 187
Datomærke ............................................................... 187
Rengøring
Rengøring af kameraet og objektivet ............................ 188
Rengøring af billedsensoren .......................................... 189
Fejlfinding/Andet
Fejlfinding ..................................................................... 192
Advarselsmeddelelser .................................................... 201
Forsigtig ......................................................................... 204
Anvendelse af kameraet i udlandet — strømkilder ....... 208
AVCHD-format ............................................................. 209
Hukommelseskort .......................................................... 210
Batterienhed/batterioplader ........................................... 212
Licens ............................................................................ 214
Kontrol af antallet af billeder som kan optages/
optagetid .................................................................... 215
Specifikationer ............................................................... 219
Indeks ............................................................................ 227
8
Grundlæggende brug
Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger
om brug af kameraet. Læs dette afsnit først. Se
"Avanceret brug" (side 76) angående endnu mere
effektiv brug af kameraet.
9
Bemærkninger om brug af kameraet
Optageprocedure
Dette kamera har 2 tilstande til overvågning
af motiver: En LCD-skærmtilstand der
anvender LCD-skærmen, og en
søgertilstand der anvender søgeren.
Bemærkninger om de funktioner der
er til rådighed med kameraet
For at finde ud af om det er en 1080 60ikompatibel enhed eller en 1080 50ikompatibel enhed skal du se efter følgende
mærker i bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
Der ydes ingen kompensation for
optaget indhold
Der kan ikke ydes kompensation for det
optagede indhold, hvis optagelse eller
afspilning ikke er mulig pga. en fejl i
kameraet eller hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå risikoen for tab af data skal du
altid sikkerhedskopiere dine data til andre
medier.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
den elektroniske søger, objektivet og
billedsensoren
• LCD-skærmen og den elektroniske søger
er fremstillet med ekstremt præcis
højteknologi, så mere end 99,99 % af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller lyse
punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
• Hold ikke kameraet i LCD-skærmen.
10
• Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag
ikke mod solen i længere tid. Den interne
mekanisme kan blive beskadiget. Hvis
reflekteret sollys fokuseres på en
genstand i nærheden, kan det medføre
brand.
• Der er en magnet på bagsiden og rundt
om den roterende aksel på LCDskærmens hængsel. Lad ikke noget, der
let påvirkes af en magnet som f.eks.
floppydiske eller kreditkort, komme i
nærheden i LCD-skærmen.
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er
ikke en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet på et koldt sted, kan skærmen
muligvis blive midlertidigt mørk. Når
kameraet er varmet op, fungerer skærmen
normalt.
• Det optagede billede afviger muligvis fra
det billede, som du så, inden du optog.
Bemærkninger om optagelse i
længere tidsperioder
• Når du fortsætter med at optage i længere
tid, stiger temperaturen i kameraet. Hvis
temperaturen når et vist niveau, vises ikonet på skærmen, og kameraet slukker
automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal
du lade det være i 10 minutter eller mere,
så temperaturen inden i kameraet kan
falde til et sikkert niveau.
• Ved høje omgivelsestemperaturer stiger
temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten muligvis forringes. Vi
anbefaler, at du venter, indtil
temperaturen i kameraet er faldet, før du
fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan muligvis blive
varm. Dette er ikke en funktionsfejl.
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer
Billederne, der bruges i denne
vejledning
Når du importerer AVCHD-film til en
computer, skal du anvende softwaren
"PlayMemories Home" på Windowscomputere.
De fotografier, der bruges som eksempler
på billeder i denne vejledning, er
reproducerede billeder og ikke faktiske
billeder, der er taget med dette kamera.
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne vejledning
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format på dette kamera, kan
ikke afspilles ved brug af de følgende
enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke
understøtter High Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Derfor kan film, der er
optaget i MP4-format på dette kamera,
ikke afspilles på andre enheder end dem,
der understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• Diske, der er optaget i HD-billedkvalitet
(high-definition) kan kun afspilles på
enheder, som er kompatible med
AVCHD-formatet. DVD-baserede
afspillere eller -optagere kan ikke afspille
diske i HD-billedkvalitet, fordi de ikke er
kompatible med AVCHD-formatet.
Derudover kan DVD-baserede afspillere
eller optagere muligvis ikke udskubbe
diske i HD-billedkvalitet.
Dataene for ydelse og specifikationer er
defineret under de følgende forhold,
undtagen som beskrevet i denne vejledning:
ved en almindelig omgivelsestemperatur på
25ºC og ved brug af et batteri, som er blevet
ladet helt op i ca. en time efter
opladelampen er slukket.
Modelnavn
Denne vejledning dækker adskillige
modeller udstyret med forskellige
objektiver.
Modelnavnet varierer afhængigt af det
medfølgende objektiv. Den tilgængelige
model varierer afhængigt af landet/
regionen.
Modelnavn
Objektiv
SLT-A58
—
SLT-A58K
DT18-55mm
SLT-A58M
DT18-135mm
SLT-A58Y
DT18-55 mm og
DT55-200 mm
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale
er i strid med bestemmelserne i lovene om
ophavsret.
11
Forberedelse af kameraet
Kontrol af de medfølgende dele
Kontroller først modelnavnet på dit kamera (side 11). Det medfølgende
tilbehør varierer afhængigt af modellen.
Tallet i parenteser angiver antallet.
Følger med alle modeller
• Kamera (1)
• Batterioplader BC-VM10A (1)
• Netledning (1)* (medfølger ikke i
USA og Canada)
• Dæksel til hus (1) (Monteret på
kameraet)
• Øjestykkedel (1) (Monteret på
kameraet)
• Betjeningsvejledning (1)
SLT-A58K
* Der følger muligvis flere netledninger
med dit kamera. Anvend den der
passer til dit land/region.
• Genopladeligt batteri
NP-FM500H (1)
• Mikro-USB-kabel (1)
• Skulderrem (1)
12
• DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/
Forreste objektivdæksel (1)
beskyttelseslåg (1)
SLT-A58M
• DT18-135mm zoomobjektiv (1)/
Forreste objektivdæksel (1)/
Bagerste objektivdæksel (1)/
Modlysblænde (1)
SLT-A58Y
• DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/
Forreste objektivdæksel (1)
beskyttelseslåg (1)
• DT55-200mm zoomobjektiv (1)/
Forreste objektivdæksel (1)/
Bagerste objektivdæksel (1)/
Modlysblænde (1)
Identificering af dele
Se flere oplysninger om betjening af delene på de sider, der nævnes i parentes.
Forside
Forberedelse af kameraet
A Udløserknap (30)
I Indbygget blitz* (41, 128)
B Tænd/sluk-kontakt (27)
J Mikrofon** (106)
C Kontrolvælger (92, 94, 96)
K Tilstandsknap (36)
D Selvudløserlampe (146)
L
E Objektivkontakter*
M Fatningsindeks (24)
F Spejl*
N Udløserknap til objektivet (25)
• Dette spejl er lavet af en
transmitterende film. Rør ikke
ved spejlet. Det kan tilsnavse
eller deformere spejlet, hvorved
billedkvaliteten og
kameraydelsen muligvis kan
forringes.
G Visningsknap (93)/
Fokusforstørrelsesknap (116)
H Fatning
(pop op-blitz)-knap (41, 128)
O Fokustilstandskontakt (107,
114)
* Rør ikke direkte ved disse
dele.
** Dæk ikke denne del til
under filmoptagelse. Gør
du det, kan det medføre
støj eller sænke
lydstyrken.
13
Identificering af dele
Bagside
A Øjestykkesensorer (77)
G Kontrolknap
v/V/b/B/DISP (Vis indhold)
(46, 149)/WB (Hvidbalance)
(138)/
(Fremf.metode)
(45, 145)/
(Billedeffekt)
(134)
B Søger*
• Når du kigger ind i søgeren,
aktiveres søgertilstanden, og
når du fjerner ansigtet fra
søgeren, vender
visningstilstanden tilbage til
LCD-skærmtilstand.
C Dioptri-justeringsknap (29)
D LCD-skærm (71, 80, 149)
H Kontrolknap (Angiv)/AF-knap
(111)/AF-låsningsknap (112)
I
(Vejledning i kamera)-knap
(62)
Til visning:
(Slet)-knap (34)
J
(Afspilning)-knap (33)
E Øjestykkedel (77)
F Til optagelse: Fn (Funktion)
-knap (52, 53)
Til visning:
(Billedrotation)-knap (151)
14
* Rør ikke direkte ved denne
del.
Identificering af dele
Overside
1)
For oplysninger om kompatibelt
tilbehør til multiinterfacetilbehørsskoen skal du besøge Sonywebsiden, eller konsultere en Sonyforhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-serviceværksted i dit område.
Tilbehør til tilbehørsskoen kan også
anvendes. Der garanteres ikke for
anvendelse med tilbehør fra andre
producenter.
2)
Tilbehør til tilbehørsskoen med
autolås kan også monteres vha.
skoadapteren (sælges separat).
(129)
B MENU-knap (55)
C
Markering af
billedsensorens placering (109)
D FINDER/LCD-knap (166)
E ZOOM-knap (142)
F ISO-knap (130, 164)
G Til optagelse:
(Eksponering)-knap (43)/
AV (Blændeværdi)-knap (96)
Til visning:
(Zoom ind)knap (48)
H Til optagelse: AEL (AE-lås)-
knap (124, 163)
Til visning: (Zoom ud)-knap
(48)/
(Billedindeks)-knap
(49)
I MOVIE-knap (32, 100)
15
Forberedelse af kameraet
A Multiinterface-tilbehørssko1)2)
Identificering af dele
Sider/bund
A Kroge til skulderrem
• Fastgør begge remmens ender
til kameraet.
D m (Mikrofon)-stik
• Når der tilsluttes en ekstern
mikrofon, slås den interne
mikrofon automatisk fra. Hvis
den eksterne mikrofon er en
type, som strømforsynes via
stikket, strømforsynes
mikrofonen af kameraet.
E HDMI-mikrostik (50, 157)
F Multi/Mikro-USB-terminal
(180)
B Højttaler
C DC IN-terminal
• Når du tilslutter AC-PW10AMlysnetadapteren (sælges
separat) til kameraet, skal du
slukke for kameraet og derefter
sætte lysnetadapterens stik ind i
DC IN-terminalen på kameraet.
16
• Understøtter mikro-USBkompatibel enhed.
Identificering af dele
Forberedelse af kameraet
G Indføringsrille til batteri (21)
H Batteridæksel (21)
I Stik til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en
skruelængde på maks. 5,5 mm.
Du kan ikke fastgøre kameraet
sikkert til et stativ med en
skruelængde på 5,5 mm eller
længere, og kameraet kan
muligvis blive beskadiget, hvis
du forsøger at gøre det.
J Aktivitetslampe (22)
K Indføringsrille til
hukommelseskort (21)
L Hukommelseskortdæksel (21)
17
Identificering af dele
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
(Følger med SLT-A58K/A58Y)
A Fokus-ring
B Zoomring
C Brændviddeskala
D Brændviddeindeks
E Objektivkontakter
F Fokustilstandskontakt
G Fatningsindeks
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(Følger med SLT-A58Y)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Følger med SLT-A58M)
18
H Indeks for modlysblænde
I Låsekontakt for zoom
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/DT
18-135mm F3.5-5.6 SAM er
designet til Sony
A-fatningskameraer (modeller
udstyret med en billedsensor i
APS-C-størrelse). Du kan ikke
anvende disse objektiver på
kameraer i 35 mm-format.
• For andre objektiver end
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
skal du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte
med objektivet.
Opladning af batterienheden
1
Indsæt batteriet i
batteriopladeren.
Tryk batteriet ind indtil det klikker.
2
Tilslut batteriopladeren
til en stikkontakt.
USA og Canada
Stik
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladning fuldført
Genopladningstid
Ca. 175 minutter
CHARGE-lampe
• Når et fuldt afladet batteri oplades
ved en temperatur på 25°C.
• CHARGE-lampen slukkes, når
opladningen er fuldført.
For andre lande/regioner end USA
og Canada
CHARGE-lampe
Til en stikkontakt
19
Forberedelse af kameraet
Når du anvender kameraet for første gang, skal du sørge for at oplade
batteriet NP-FM500H "InfoLITHIUM" (medfølger).
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt
afladet. Batteriet kan også anvendes, når det ikke er blevet ladet helt op.
Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selv når du ikke anvender det.
For at undgå at gå glip af en optagemulighed skal du oplade batteriet igen,
inden du optager.
Opladning af batterienheden
Bemærkninger
• Opladetiden varierer afhængigt af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet eller
forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at batteriet oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem 10°C til
30°C. Du kan muligvis ikke oplade batteriet effektivt uden for dette
temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
20
Indsættelse af batteri/
hukommelseskort (sælges separat)
Åbn batteridækslet ved at
skubbe til låsemekanismen.
2
Sæt batteriet helt ind, mens
du anvender spidsen af
batteriet til at trykke på
låsemekanismen.
Forberedelse af kameraet
1
Låsegreb
3
Luk dækslet.
4
Skub og åbn
hukommelseskortdækslet.
21
Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat)
5
Indsæt et hukommelseskort.
• Indsæt hukommelseskortet med det
afskårne hjørne vendt i den viste
retning, indtil det klikker på plads.
Sørg for, at det afskårne hjørne
vender i den rigtige retning.
6
Luk dækslet.
Sådan fjernes batteriet
Sluk for kameraet og kontroller at
kameraet er holdt op med at vibrere, samt
at både LCD-skærmen og
aktivitetslampen (side 17) er slukket.
Skub derefter låsemekanismen i pilens
retning for at fjerne batteriet. Pas på ikke
at tabe batteriet.
Låsegreb
Sådan tages hukommelseskortet ud
Sørg for at aktivitetslampen ikke lyser, åbn derefter dækslet og tryk én gang
ind på hukommelseskortet.
22
Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat)
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Det medfølgende batteri er et lithium-ion-batteri, som kan udveksle
oplysninger om driftsforhold med kameraet. Den resterende batteritid i
procenttal vises i henhold til driftsforholdene for kameraet.
"Batteriet er
tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Brugbare hukommelseskort
De følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Men det
garanteres dog ikke, at alle hukommelseskort fungerer sammen med dette
kamera.
Typer af hukommelseskort
Memory Stick PRO Duo
I denne
vejledning
Stillbilleder Film
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick
PRO Duo
Memory Stick
XC Duo
SD-hukommelseskort
(klasse 4 eller
hurtigere)
SDHC-hukommelseskort
(klasse 4 eller
hurtigere)
SDXC-hukommelseskort
(klasse 4 eller
hurtigere)
SD-kort
Bemærkninger
• Billeder, som er optaget på en "Memory Stick XC-HG Duo" eller et SDXChukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AVudstyr, der ikke er kompatible med exFAT. Sørg for, at enheden er kompatibel med
exFAT, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke
er kompatibel, kan du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne
besked og formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det
filsystem, som anvendes på "Memory Stick XC-HG Duo" eller SDXChukommelseskort.)
23
Forberedelse af kameraet
Du kan ikke
optage flere
billeder.
Montering af et objektiv
1
Fjern dækslet til huset fra
kameraet og
beskyttelseslåget fra
objektivets bagside.
• Skift objektivet hurtigt på et sted væk
fra støvede omgivelser for at
forhindre støv og snavs i at komme
ind i kameraet.
• Fjern det forreste objektivdæksel fra
objektivets front, når du optager.
2
Forreste objektivdæksel
Dæksel til hus
Beskyttelseslåg
Monter objektivet ved at rette
de orange indeksmærker
(monteringsindeks) på
objektivet og kameraet ind
efter hinanden.
Orange indeksmærker
3
Drej objektivet med uret
indtil det klikker ind på den
låste position.
• Sørg for at sætte objektivet lige på.
24
Montering af et objektiv
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Brug ikke kræfter ved montering af et objektiv.
• Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kamera.
• Ved anvendelse af et objektiv som er udstyret med en stativfatning, skal du fastgøre
kamerastativet til fatningen på objektivsiden for at bevare balancen.
• Når du bærer på kameraet med et objektiv fastgjort, skal du holde godt fast i både
kameraet og objektivet.
• Hold ikke på den del af objektivet som forlænges ved zoom- eller fokusjusteringer.
Forberedelse af kameraet
Sådan fjernes objektivet
1
Tryk udløserknappen til
objektivet helt ind, og drej
objektivet mod uret, indtil
det ikke kan komme
længere.
Udløserknap til objektivet
2
Monter dækslerne til foran
og bag på objektivet og
dækslet til huset på
kameraet.
• Inden du monterer dækslerne, skal du
fjerne alt støv.
• Der følger ikke noget bagerste
objektivdæksel med objektivsættet
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II. Hvis
objektivet opbevares uden at være
monteret på kameraet, skal du
anskaffe det bagerste objektivdæksel
ALC-R55.
25
Montering af et objektiv
Sådan monteres en modblænde
Det anbefales, at du anvender en
modlysblænde for at reducere
overstråling og sikre optimal
billedkvalitet.
Sæt modlysblænden ind i fatningen i
enden af objektivcylinderen og drej
modlysblænden i urets retning, indtil den
klikker.
Bemærkninger
• Der følger ikke nogen modlysblænde med DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II. Du kan
bruge ALC-SH108 (sælges separat).
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen
anvendes.
• Ved opbevaring skal du vende modlysblænden om og placere den omvendt på
objektivet.
Bemærkning om skift af objektivet
Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, når du skifter objektivet,
og det sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del der konverterer
lys til et elektrisk signal), kan der opstå mørke pletter på billedet afhængigt
af optagemiljøet.
Billedsensoren er udstyret med en antistøv-funktion for at forhindre, at der
kommer støv på billedsensoren. Montering eller fjernelse af objektivet skal
dog helst foregå hurtigt, og væk fra støvede områder.
26
Tænding af kameraet og indstilling af
uret
Når du tænder for kameraet første gang, vises opsætningsskærmen for dato/
tid.
1
Forberedelse af kameraet
Sæt tænd/sluk-knappen på
ON for at tænde for
kameraet.
Skærmen for indstilling af dato og tid
vises.
• For at slukke for kameraet skal du
indstille tænd/sluk-knappen på OFF.
2
Kontroller, at der er valgt
[Angiv] på LCD-skærmen, og
tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
3
Vælg dit område med b/B på kontrolknappen, og tryk
derefter på midten af kontrolknappen.
4
Vælg hvert enkelt punkt vha.
b/B og indstil den
numeriske værdi med v/V.
[Sommertid]: Slår
sommertidsindstillingen til eller fra.
[Datoformat]: Vælger formatet for
visning af datoen.
• Midnat er indikeret som 12:00 AM,
og middag som 12:00 PM.
27
Tænding af kameraet og indstilling af uret
5
Gentag trin 4 for at indstille andre punkter og tryk
derefter på midten af kontrolknappen.
6
Kontroller, at der er valgt [Angiv] og tryk derefter på
midten af kontrolknappen.
Sådan annulleres indstillingen af dato/tid
Tryk på MENU-knappen.
Sådan indstilles dato/tid igen
Opsætningsskærmen for dato/tid vises kun automatisk, når du tænder for
kameraet første gang. Brug menuen, hvis du vil indstille datoen og tiden
igen.
MENU-knap t
1 t [Indst.dato/tid]
Sådan indstilles området igen
Du kan indstille det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig
mulighed for at angive lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet.
MENU-knap t
1 t [Indstilling af sted]
Bevarelse af indstilling for dato og tid
Kameraet har et indbygget genopladeligt batteri til at bevare datoen og
tiden samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for
kameraet, eller om batteriet er sat i (side 205).
28
Inden optagelse
Justering af søgerens visuelle skarphed (dioptrijustering)
Juster dioptri-justeringsknappen
ind til dit syn, indtil visningen
fremstår tydelig i søgeren.
Sådan holdes kameraet korrekt
Stabiliser din overkrop og indtag en position, så kameraet
holdes stille.
I LCD-skærmtilstand
I søgertilstand
I søgertilstand
(lodret position)
Punkt 1
Hold kameraet med én hånd og understøt objektivet med den anden.
Punkt 2
Indtag en sikker stilling med fødderne placeret med en skulderbreddes
afstand.
Punkt 3
Hold albuerne trykket let ind mod kroppen. Når du optager fra en knælende
stilling, skal du holde overkroppen rolig ved at placere en albue på knæet.
29
Forberedelse af kameraet
Bemærkninger
• Den dioptriske justeringsmontering (sælges separat) kan ikke anvendes sammen
med dette kamera.
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder
I [Intelligent auto]-tilstanden analyserer kameraet motivet og giver dig
mulighed for at optage med de rette indstillinger.
Vælg
ved optagelse på et sted, hvor brug af blitz er begrænset.
1
Indstil tilstandsknappen til
(Intelligent auto) eller
(Blitz fra).
eller
2
Hold kameraet og se dit billede vha. LCD-skærmen
eller søgeren.
3
Placer AF-området på det
ønskede motiv.
• Hvis indikatoren
(Advarsel
om kamerarystelser) blinker, skal du
omhyggeligt optage motivet, mens du
holder kameraet stille eller anvender
et stativ.
• Når kameraet genkender scenen,
vises ikonet for scenegenkendelse på
skærmen, og der anvendes de
indstillinger, som passer til den scene.
4
30
Når du bruger et
zoomobjektiv, skal du dreje
på zoomringen, og derefter
bestemme hvad du vil
optage.
AF-område
Zoomring
(Advarsel om
kamerarystelser)
-indikator
Optagelse af stillbilleder
5
Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
Når fokuseringen er bekræftet, lyser z
eller
(Fokusindikator) (side 108).
Optagelse og visning af billeder
Fokusindikator
6
Tryk udløserknappen helt
ned for at optage.
• Når [Autom. Indramning] er indstillet
til [Auto], og kameraet optager
ansigter, motiver tæt på eller motiver
sporet vha. [AF-låsning], beskærer
kameraet automatisk billedet ind til
en passende komposition. Både det
originale og beskårede billede
gemmes (side 120).
31
Optagelse af film
1
Tryk på MOVIE-knappen for
at starte med at optage.
MOVIE-knap
• Filmoptagelse kan startes fra enhver
eksponeringstilstand.
• Lukkerhastigheden og blænden
justeres automatisk. Hvis du ønsker at
indstille dem på særlige værdier, skal
du indstille tilstandsknappen på
(Film) (side 103).
• Kameraet fortsætter med at justere
fokus, når det er i
autofokustilstanden.
2
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet og objektivet i brug kan muligvis blive optaget med under
optagelse af en film. Du kan slå lydoptagelsen fra ved at indstille [Lydoptagelse] til
[Fra] (side 106).
• Den kontinuerlige optagetid for en film er muligvis kortere afhængigt af
omgivelsestemperaturen eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig
filmoptagelse".
• Når
-ikonet vises, er kameraets temperatur for høj. Sluk for kameraet og vent
indtil kameraets temperatur er faldet (side 202).
32
Afspilning af billeder
1
Tryk på
-knappen.
-knap
MENU-knap t
1 t [Stillbillede/film-valg] t
Vælg den ønskede tilstand
• For at afspille stillbilleder skal du vælge [Mappevisning (stillbilleder)], og
for at afspille film skal du vælge [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHDvisning] afhængigt af filformatet.
3
Vælg et billede vha. b/B på kontrolknappen.
• For at afspille film skal du trykke på midten af kontrolknappen.
Under afspilning af film
Betjening af kontrolknap/kontrolvælger
For at pause/genoptage
z
For at spole hurtigt frem
B
For at spole hurtigt tilbage
b
For at spole langsomt frem
Drej kontrolvælgeren til højre under
pause.
For at spole langsomt tilbage
Drej kontrolvælgeren til venstre under
pause.
• Filmen afspilles ét stilbillede ad
gangen.
For at justere lydstyrken
V t v/V
For at få vist information
v
Bemærkninger
• Film optaget vha. andre enheder kan muligvis ikke afspilles på kameraet i visse
tilfælde.
33
Optagelse og visning af billeder
2
Sletning af billeder (Slet)
Når du først har slettet et billede, kan billedet ikke gendannes. Vær sikker
på at du ikke ønsker billedet, inden du sletter det.
1
Vis det billede, du vil slette,
og tryk på -knappen.
-knap
2
Vælg [Slet] vha. v på kontrolknappen, og tryk derefter
på midten af kontrolknappen.
Bemærkninger
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
34
Optagelse af billeder som passer til dit motiv
Justering af vinklen på LCD-skærmen
Juster vinklen på LCD-skærmen, så
den er nem at se.
• LCD-skærmen kan vippes cirka
55 grader ned og 135 grader op.
Optagelse af billeder som passer til dit motiv
35
Valg af en optagetilstand
Indstil tilstandsknappen på den
ønskede optagetilstand.
De følgende optagetilstande er til rådighed:
(Intelligent
auto)/
(Blitz fra)
(30, 85)
I [Intelligent auto]-tilstanden analyserer kameraet motivet og
giver dig mulighed for at optage med de rette indstillinger.
Vælg [Blitz fra] når du ønsker at optage uden blitzen.
(Bedste auto)
(37, 85)
Kameraet genkender og evaluerer optageforholdene, og de
passende indstillinger indstilles automatisk. Kameraet
gemmer 1 passende billede ved at kombinere eller ekstrahere
billeder efter behov.
(Valg af motiv) Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger
(38, 86)
afhængigt af motivet.
(Panorering)
(39, 88)
Giver dig mulighed for at optage panoramabilleder.
(Billedeffekt)
(134)
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med en tekstur,
der er unik for den valgte effekt.
(Tele-zoom - Kameraet fortsætter med at tage billeder, mens
kontinuerlig prioritet udløserknappen er trykket helt ned. Kameraet optager
AE) (40, 90)
kontinuerligt billeder med maksimalt ca. 8 billeder pr.
sekund.
(Film) (32, 100) Giver dig mulighed for at optage film med eksponeringen
(både lukkerhastigheden og blændeværdien) justeret manuelt.
(Auto
programmeret) (91)
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen (både
lukkerhastigheden og blændeværdien) justeret automatisk.
De andre indstillinger kan justeres manuelt.
(Blændeprioritet) Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af
(92)
blændeværdien vha. kontrolvælgeren.
(Lukkerhast.prior.)
(94)
(Manuel eksp.)
(96)
36
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af
lukkerhastigheden vha. kontrolvælgeren.
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af
eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien)
vha. kontrolvælgeren.
Valg af en optagetilstand
Bedste auto
1 Indstil tilstandsknappen til
(Bedste auto).
2 Ret kameraet mod motivet, juster fokus og optag motivet.
Ikon for motivgenkendelse
Optagefunktion
Antal billeder som skal optages
37
Optagelse af billeder som passer til dit motiv
Scenegenkendelse
Når kameraet genkender motivet og
justerer sig ind i henhold til
optageforholdene, vises de følgende
oplysninger på skærmen: Ikon for
scenegenkendelse, egnet optagefunktion
og antallet af billeder som skal optages.
Genkendt scene: (Nattescene),
(Håndholdt tusmørke),
(Landskab),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Stativ - nattescene),
(Modlys),
(Makro),
(Natportræt),
(Projektørlys),
(Lav lysstyrke),
(Baby)
Optagefunktion: Kont. optagelse,
Blitz m/lang luk (side 41, 128), Auto
HDR (side 131), Dagslyssynk., Lang
lukkertid, Håndholdt tusmørke (side 87)
Valg af en optagetilstand
Valg af motiv
1 Indstil tilstandsknappen på
(Valg af motiv) og tryk derefter
på midten af kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand vha. v/V og tryk derefter på midten
af kontrolknappen.
• For at ændre scenen skal du trykke på Fn-knappen og derefter vælge en
anden scene.
3 Juster fokus, og optag motivet.
(Portræt)
Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Fremhæver blødt
hudfarver.
(Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en hurtigere
lukkerhastighed, således at det ser ud, som om motivet står
stille. Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens
udløserknappen er trykket ned.
(Makro)
Tager nærbilleder af motiver som f.eks. blomster og
fødevarer.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarpt fokus med levende farver.
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde farve i solopgangen eller
solnedgangen.
(Nattescene)
Optager nattebilleder på afstand uden at miste omgivelsernes
mørke atmosfære.
(Håndholdt
tusmørke)
Tager natbilleder med mindre støj og slør uden brug af
kamerastativ. Der optages en række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør, kamerarystelser og støj.
(Natportræt)
38
Tager portrætbilleder på mørke steder.
Valg af en optagetilstand
Panorering
1 Indstil tilstandsknappen til
(Panorering).
2 Ret kameraet mod det motiv som du ønsker at justere
lysstyrken og fokus for, og tryk udløserknappen halvvejs ned.
3 Ret kameraet mod kanten af
Denne del optages ikke med.
4 Følg vejledningen på skærmen og
panorer eller vip kameraet til
enden.
Vejledningsbjælke
39
Optagelse af billeder som passer til dit motiv
kompositionen, mens du trykker
udløserknappen halvvejs ned, og
tryk derefter udløserknappen helt
ned.
Valg af en optagetilstand
Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE
1 Indstil tilstandsknappen til
(Tele-zoom - kontinuerlig
prioritet AE).
2 Juster fokus, og optag motiverne.
• Kameraet fortsætter med at tage billeder, mens udløserknappen er trykket
helt ned.
• Midterområdet på skærmen beskæres, og kameraet optager kontinuerligt
billeder med maksimalt ca. 8 billeder pr. sekund.
• Den mindste zoomgrad for kameraet er sat til 2 gange, og billedstørrelsen er
sat til S.
Optageteknikker
• Når [AEL med udløser] er indstillet til [Fra], fortsætter kameraet med at
justere eksponeringen, selv efter den første optagelse i [Kont. optagelse]
eller [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE] (side 125).
• Når [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF], fortsætter
kameraet med at justere fokus under optagelse. Du kan indstille [ISO] til
det ønskede antal.
40
Brug af optagefunktionerne
Brug af blitzen
I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til at optage et lyst motiv samt
for at modvirke kamerarystelser. Når der tages billeder mod solen, skal du
bruge blitzen til at gøre billedet af det bagbelyste motiv lysere.
1 Fn-knap t
(Blitztilstand) t Vælg den ønskede indstilling
• Se side 75 angående yderligere oplysninger om de blitztilstande, der er til
rådighed for hver enkelt optagetilstand.
2 Tryk på
-knappen.
-knap
Brug af optagefunktionerne
Den indbyggede blitz popper op.
• I tilstanden [Intelligent auto], [Bedste
auto] eller [Valg af motiv] popper
blitzen ikke op, selvom du trykker på
-knappen. I disse tilstande popper
blitzen automatisk op, hvis mængden af
lys er utilstrækkelig, eller motivet er
bagbelyst.
3 Optag motivet, når blitzen er
færdig med at oplade.
Blinker: Blitzen er ved at oplades.
Du kan ikke udløse lukkeren, mens
indikatoren blinker.
Tændt: Blitzen er blevet ladet op og
klar til at udløses.
• Når du trykker udløserknappen
halvvejs ned under mørk belysning i
autofokustilstand, udløses blitzen
muligvis for at hjælpe med at fokusere
motivet (AF-lampe).
(Blitz oplader)-indikator
41
Brug af blitzen
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom blitzen løftes.
• Du kan ikke vælge dette punkt, når tilstandsknappen er
indstillet til P, A, S eller M. Skub blitzen ned, hvis du ikke
ønsker at anvende blitzen i disse tilstande.
(Autoblitz)
Udløses i mørke omgivelser eller ved optagelse i retning af
kraftigt lys.
(Udfyld.blitz)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
(Blitz m/lang luk) Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med
langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af
både motivet og baggrunden. Dette opnås ved at sætte
lukkerhastigheden ned.
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
42
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang
lukkeren udløses.
Udløser en ekstern blitz (sælges separat), der ikke sidder på
kameraet, men som er placeret på afstand af det (trådløs
blitzoptagelse).
Justering af billedlysstyrken
Eksponeringen vælges normalt automatisk (automatisk eksponering).
Du kan udføre eksponeringskompensation baseret på den eksponering, der
opnås med den automatiske eksponering. Du kan gøre hele billedet lysere
ved at skifte til + siden. Hele billedet bliver mørkere, når du skifter til
– siden (eksponeringskompensation).
1 Tryk på
-knappen.
2 Juster eksponeringen vha.
LCD-skærmen efter
eksponeringen er justeret.
Mod + (over): Gør billedet lysere.
Mod – (under): Gør billedet mørkere.
• I søgertilstanden kan du bekræfte
eksponeringen vha. EV-skalaen.
Kompenseret eksponering
Skærmen i søgeren
Standardeksponering
3 Juster fokus, og optag motivet.
Optageteknikker
• Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det optagede billede.
• Ved hjælp af bracket-optagelse kan du optage flere billeder med
eksponeringen skiftet mod plus- eller minussiderne (side 147).
43
Brug af optagefunktionerne
kontrolvælgeren.
-knap
Justering af billedlysstyrken
Bemærkninger
• Dette punkt kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent
auto], [Bedste auto] eller [Valg af motiv].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun justeres, når
[ISO] er indstillet til [AUTO]. Drej på kontrolvælgeren under AE-lås for at justere
kompensationsværdien.
• Selvom du kan justere eksponeringen mellem –3,0 EV og +3,0 EV, vises der kun en
værdi mellem –2,0 EV og +2,0 EV med den tilsvarende billedskarphed på skærmen
under optagelse. Hvis du angiver en eksponering, der overskrider dette interval, viser
billedskarpheden på skærmen ikke effekten, men den reflekteres i det optagede
billede.
44
Valg af fremføringsmetoden
Du kan vælge den egnede fremføringsmetode som f.eks. enkelt,
kontinuerlig eller bracket-optagelse, så den passer til formålet.
på kontrolknappen t Vælg
den ønskede tilstand
(Enkelt
optagelse) (145)
Denne tilstand er til normal optagelse.
(Kont. optagelse) Kameraet optager billeder kontinuerligt.
(145)
10-sekunders selvudløseren er praktisk, hvis fotografen
ønsker at være med på billedet, mens 2-sekunders
selvudløseren er praktisk for at reducere kamerarystelser.
(Bracket:
Kont.) (147)
Du kan optage 3 billeder, som hver har en forskellig
eksponeringsgrad.
(Enkelt
bracket) (147)
Du kan optage 3 billeder, et efter et, som hver har en
forskellig eksponeringsgrad.
(Hv.b.brack Der optages 3 billeder med ændret hvidbalance baseret på
eting) (148)
den valgte hvidbalance og farvetemperaturen/farvefilteret.
45
Brug af optagefunktionerne
(Selvudløser)
(146)
Skift af visningen af
optageoplysninger (DISP)
Hver gang du trykker på DISP på
kontrolknappen, skifter visningen af
optageoplysningerne som følger.
Du kan indstille visningen af
optageoplysningerne særskilt for
søgertilstanden og LCD-skærmtilstanden.
Grafisk visning
Vis alle oplysninger
Vis ikke oplysn.
Grafisk visning
[Grafisk visning] viser lukkerhastigheden
og blændeværdien som grafer, og
illustrerer tydeligt hvordan
eksponeringen fungerer. Markørerne på
indikatoren for lukkerhastighed og
blændeindikatoren indikerer den aktuelle
værdi.
Blændeværdi
Lukkerhastighed
46
Indstilling af billedstørrelse
Billedformat
MENU-knap t
størrelse
1 t [Billedformat] t Vælg den ønskede
[Format]: [3:2]
Billedformat
Retningslinjer for brug
L: 20M
5456 × 3632 pixels
M: 10M
3872 × 2576 pixels
For udskrifter op til størrelse A3+
S: 5.0M
2736 × 1824 pixels
Til udskrifter op til størrelse A5
L: 17M
5456 × 3064 pixels
Til visning på et hd-tv
M: 8.4M
3872 × 2176 pixels
S: 4.2M
2736 × 1536 pixels
For optagelse med den bedste
billedkvalitet
[Format]: [16:9]
Retningslinjer for brug
Bemærkninger
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], svarer billedstørrelsen
af RAW-billedet til L. Denne størrelse vises ikke på skærmen.
Panorering: Størrelse
Du kan indstille billedstørrelsen for panoramabilleder. Billedstørrelsen
varierer afhængigt af indstillingen af optageretningen (side 90).
MENU-knap t
1 t [Panorering: Størrelse] t Vælg den
ønskede størrelse
Standard
[Panorering: Retning] indstilles til [Op] [Ned]: 3872 × 2160
[Panorering: Retning] indstilles til [Højre] [Venstre]:
8192 × 1856
Bred
[Panorering: Retning] indstilles til [Op] [Ned]: 5536 × 2160
[Panorering: Retning] indstilles til [Højre] [Venstre]:
12416 × 1856
47
Brug af optagefunktionerne
Billedformat
Brug af afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder
Et stillbillede kan forstørres, så det kan undersøges nærmere. Dette er
praktisk for at kontrollere fokusforholdet på et billede, som du har taget.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knap
-knappen.
2 Zoom ind eller ud på billedet vha.
-knappen eller
-knappen.
• Drej på kontrolvælgeren for skifte billeder med samme forstørrelse. Når du
optager flere billeder med den samme komposition, kan du sammenligne
deres fokusforhold.
3 Vælg den del som du ønsker at forstørre vha. v/V/b/B på
kontrolknappen.
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på midten af kontrolknappen og billedet vender tilbage til normal
størrelse.
48
Skift til visning af billedlisten
Du kan få vist flere billeder på skærmen samtidigt.
Tryk på
-knappen.
Billedindeksskærmen vises.
• Du kan vælge det antal billeder, som
vises på én side af billedindeksskærmen
vha. [Billedindeks] i
-afspilningsmenuen.
-knap
Sådan vendes tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på midten af kontrolknappen, efter du har valgt det ønskede billede.
Sådan vises den ønskede mappe
Brug af afspilningsfunktionerne
Vælg bjælken til venstre for
billedindeksskærmen vha.
kontrolknappen, og vælg derefter den
ønskede mappe vha. v/V. Tryk på
midten af kontrolknappen, mens bjælken
er valgt, for at skifte visningstilstanden.
49
Visning af billeder på en tv-skærm
For at få vist billeder, der er optaget på kameraet, på et tv, kræves der et
HDMI-kabel (sælges separat) og et HD-tv, der er forsynet med et HDMIstik (side 157).
1 Sluk for både kameraet og tv'et,
og tilslut kameraet til tv'et.
1 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
(sælges separat)
2 Til HDMImikrostikket
2 Tænd for tv'et, og skift input.
• Se også i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
3 Tænd kameraet og tryk på
-knappen.
Der vises billeder, som er taget vha.
kameraet, på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede vha. b/B på
kontrolknappen.
• LCD-skærmen på kameraet tændes
ikke.
Kontrolknap
-knap
50
Funktionsliste
Funktioner som kan betjenes vha.
knapperne/kontakten
Du kan opsætte eller betjene forskellige funktioner vha. knapperne/
kontakten.
Se "Identificering af dele" (side 13) angående placeringen af knapperne/
kontakten.
-knap (41, 128)
Popper blitzen op.
-knap (43)/AV-knap
(96)/ -knap (48)
Justerer eksponeringen./Indstiller blændeværdien./
Skalerer et billede op ved visning af billeder.
ISO-knap (130)
Justerer ISO-følsomheden.
FINDER/LCD-knap (166)
Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren.
MENU-knap (55)
Viser menuskærmen for opsætning af menupunktet.
MOVIE-knap (32, 100)
Optager film.
AEL-knap (124)/
-knap
(49)/ -knap (48)
Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./Viser flere
billeder på skærmen samtidigt./Nedskalerer et billede,
der er blevet skaleret op ved visning af billeder.
ZOOM-knap (142)
Forstørrer og optager motivet vha. kameraets
zoomfunktion.
-knap Viser opsætningsskærmen for en funktion, der er
indstillet vha. Fn-knappen./Roterer billeder.
Kontrolknap
Opsætter de følgende funktioner: Vis indhold (46, 78,
149), Hvidbalance (138), Fremf.metode (45, 145),
Billedeffekt (134) og Autofokus (111).
-knap (33)
-knap (62)/
Afspiller billeder.
-knap (34) Viser et optagetip eller vejledningen i kameraet./Sletter
billeder.
Fokustilstandskontakt
(107, 114)
Skifter mellem autofokus og manuel fokus.
Visningsknap (93)/
Fokusforstørrelsesknap
(116)
Kontrollerer sløring af baggrunden./Giver dig mulighed
for at kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet
inden optagelse.
51
Funktionsliste
Fn-knap (52, 53)/
(151)
Valg af en funktion vha. Fn (Funktion)knappen
Denne knap anvendes ved opsætning eller udførsel af funktioner, der ofte
anvendes ved optagelse.
1 Tryk på Fn-knappen.
2 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på kontrolknappen, og
tryk derefter på midten af z for at udføre.
Opsætningsskærmen vises.
3 Følg betjeningsvejledningen for
at vælge og udføre den ønskede
funktion.
Betjeningsvejledning
Sådan opsættes kameraet direkte fra optageinformationsskærmen
Drej på kontrolvælgeren uden at trykke på midten af z i trin 2. Du kan
opsætte kameraet direkte fra optageinformationsskærmen.
52
Funktioner som kan vælges vha. Fn
(Funktion)-knappen
De funktioner, som kan vælges vha. Fn-knappen, er som følger:
Vælger en passende tilstand fra de forudindstillede
indstillinger i Valg af motiv, som egner sig til
optageforholdene.
(Portræt/Sportsaktiviteter/Makro/Landskab/Solnedgang/
Nattescene/Håndholdt tusmørke/Natportræt)
Film (103)
Vælger den eksponeringstilstand, som passer til dit motiv
eller effekt, og optager film.
(P/A/S/M)
Fremf.metode (45,
145)
Indstiller en fremføringsmetode som f.eks. kontinuerlig
optagelse.
(Enkelt optagelse/Kont. optagelse/Selvudløser/Bracket:
Kont./Enkelt bracket/Hv.b.bracketing)
Blitztilstand (41,
128)
Indstiller blitztilstanden.
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Blitz m/lang luk/Forsinket
blitz/Trådløs)
Autofokusmetode
(110)
Vælger fokusmetoden i henhold til motivets bevægelse.
(Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF)
AF-område (111)
Vælger fokusområdet.
(Bred/Zone/Spot/Lokal)
AF-låsning (112)
Holder fokus på motivet, mens det forfølges.
(Fra/Til/Til (AF-låsning m/udløserknap))
Smil-/Ansigtsreg.
(118, 121)
Optager automatisk menneskers ansigt(er) med optimal fokus
og eksponering./Optager, når der detekteres et smil.
(Ansigtsregistrering Fra/Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)/
Ansigtsregistrering Til/Smiludløser)
Autom. Indramning
(120)
Når der optages ansigter, nærbilleder eller motiver som
spores vha. [AF-låsning], analyserer kameraet scenen, og
beskærer automatisk billedet ind til en passende komposition.
(Fra/Auto)
ISO (130)
Indstiller følsomheden til lys. Jo højere tallet er, desto
hurtigere er lukkerhastigheden.
(Flerbilled-støjreduktion/ISO AUTO, ISO 100 til 16000)
Lysmålermetode
(125)
Vælger metoden til måling af lysstyrke.
(Multisegment/Centervægtet/Spot)
Blitzkompens. (126)
Justerer intensiteten af blitzudløsningen.
(–2,0EV til +2,0EV)
53
Funktionsliste
Valg af motiv (38,
86)
Funktioner som kan vælges vha. Fn (Funktion)-knappen
Hvidbalance (138)
Justerer farvetonen for billeder.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.:
Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.:
Dagslys/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret)
DRO/Auto HDR (131) Justerer lysstyrken og kontrasten automatisk.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst. (136)
Vælger den ønskede billedbehandling.
(Standard/Levende/Portræt/Landskab/Solnedgang/Sort/hvid)
Billedeffekt (134)
Optager med det ønskede effektfilter for at opnå mere
imponerende billeder.
(Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/Retrofoto/
Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/Blødt fokus/HDRmaleri/Fyldig sort-hvid tone/Miniature)
54
Funktioner valgt vha. MENU-knappen
Du kan indstille de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre betjeninger.
Tryk på MENU-knappen, opsæt derefter det ønskede punkt vha. v/V/b/B
på kontrolknappen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
Vælg en menuside
Vælg et menupunkt
Menu for optagelse af stillbilleder
Vælger størrelsen for stillbilleder.
(L: 20M/M: 10M/S: 5.0M (Når [Format] er indstillet til [3:2])
L: 17M/M: 8.4M/S: 4.2M (Når [Format] er indstillet til
[16:9]))
Format (159)
Vælger billedformatet for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Kvalitet (159)
Indstiller billedkvaliteten for stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
Funktionsliste
Billedformat (47)
Panorering: Størrelse Vælger størrelsen for panoramabilleder.
(47)
(Standard/Bred)
Panorering: Retning
(90)
Indstiller optageretningen for panoramabilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
Klar billedzoom
(142)
Zoomer et billede med højere kvalitet end digital zoom.
(Til/Fra)
Digital zoom (102,
142)
Zoomer et billede med højere forstørrelse end klar
billedzoom. Denne funktion er også til rådighed i
filmoptagelse.
(Til/Fra)
Lang eksp.SR (161)
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med en
lukkertid på 1 sekund eller længere.
(Til/Fra)
55
Funktioner valgt vha. MENU-knappen
Høj ISO SR (161)
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj
følsomhed.
(Høj/Normal/Lav)
Blitzkontrol (126)
Indstiller metoden til bestemmelse af intensiteten af
blitzudløsningen.
(ADI-blitz/For.blitz TTL)
AF-lampe (112)
Indstiller AF-lampen, som sørger for lys til en mørk scene til
hjælp for fokusering.
(Auto/Fra)
SteadyShot (83)
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
Farverum (162)
Ændrer området for farver, som kan gengives.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL med udløser
(125)
Indstiller, om eksponeringen skal fastsættes, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned. Dette er praktisk, når
du ønsker at justere fokus og eksponering særskilt.
(Til/Fra)
Liste med optagetip
(62)
Giver dig adgang til alle optagetips.
Menu for optagelse af film
Filformat (104)
Vælger filmfilformat.
(AVCHD/MP4)
Optageindstilling
(105)
Vælger størrelsen på det optagede filmbillede.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/24p
24M(FX)/25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/
1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot (83)
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
AF-sporingsvarighed Indstiller sporingsfølsomheden for autofokusfunktionen for
(102)
filmoptagelse.
(Høj/Mellem/Lav)
Lydoptagelse (106)
Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af en film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj Reducerer vindstøj ved filmoptagelse.
(106)
(Til/Fra)
56
Funktioner valgt vha. MENU-knappen
Brugerdefineret menu
Indstiller, om der skal anvendes autofokus, når du kigger
gennem søgeren.
(Til/Fra)
FINDER/LCD-indstil.
(166)
Indstiller metoden for skift mellem søgeren og LCDskærmen.
(Auto/Manuel)
Rødøjereduktion
Reducerer røde øjne under brug af blitz.
(Til/Fra)
Udløser u/obj. (162)
Indstiller om lukkeren kan åbnes, når der ikke er monteret
noget objektiv.
(Aktiver/Deaktiver)
Bedste auto kont.
optag. (85)
Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i [Bedste auto]tilstand.
(Auto/Fra)
B. auto
billedudtrækning
(85)
Indstiller om alle de billeder, der blev optaget kontinuerligt i
[Bedste auto]-tilstand, skal gemmes.
(Auto/Fra)
Gitterlinje (163)
Indstiller en gitterlinjevisning for at muliggøre justering til
konturerne af en struktur.
(3x3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Autovisning (163)
Viser det optagede billede efter optagelse. Indstiller
autovisning.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
DISP-knap (skærm)
(78)
Indstiller de visningstilstande for LCD-skærmen, der kan
vælges ved at trykke på DISP på kontrolknappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Histogram/Til søger)
DISP-knap (søger)
(78)
Indstiller de visningstilstande for søgerskærmen, der kan
vælges ved at trykke på DISP på kontrolknappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Histogram)
Maksimumniveau
(116)
Forbedrer konturen af områder i fokus med en bestemt farve i
manuel fokustilstand.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
57
Funktionsliste
Eye-Start AF
Funktioner valgt vha. MENU-knappen
Maksimumfarve
(116)
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
(Rød/Gul/Hvid)
Live View-visning
(80)
Indstiller om effekten af en funktion skal vises på skærmen,
som f.eks. effekten af eksponeringskompensationsværdien.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
AEL-knapfunktion
(163)
Tildeler den ønskede funktion til AEL-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/
Autofokusmetode/AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Autom.
Indramning/ISO/Lysmålermetode/Blitzkompens./
Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/
Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/ AEL-hold/
AEL til/fra/AF-låsning/AF-lås/Blændevisning/Visning af
resultat/Zoom/Zoomfokus)
ISO-knap (164)
Tildeler den ønskede funktion til ISO-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/
Autofokusmetode/AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Autom.
Indramning/ISO/Lysmålermetode/Blitzkompens./
Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/
Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/ AEL-hold/
AEL til/fra/AF-låsning/AF-lås/Blændevisning/Visning af
resultat/Zoom/Zoomfokus)
Visningsknap (164)
Vælger den funktion som skal tildeles til visningsknappen.
(Visning af resultat/Blændevisning/Zoomfokus)
Lås fokus-knap
Indstiller funktionen af objektivets fokuslåseknap.
(Fokuslås/Skarphedsdybdevis.)
MOVIE-knap
Indstiller, om MOVIE-knappen altid skal aktiveres.
(Altid/Kun filmtilstand)
Objektivkomp.:
Skygge (167)
Kompenserer for skyggefyldte hjørner på skærmen, der
skyldes det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (167)
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne af skærmen, der
skyldes det monterede objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Forvrængn. (167)
Kompenserer for forvrængning på skærmen, der skyldes det
monterede objektiv.
(Auto/Fra)
58
Funktioner valgt vha. MENU-knappen
Elek. første
gardinlukker (165)
Angiver, om funktionen til den elektroniske spaltelukker skal
bruges.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
(119)
Registrerer eller ændrer den person, som skal prioriteres ved
fokusering.
(Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt)
Menu for afspilning
Stillbillede/film-valg Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer
(151)
billedvisningen.
(Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Sletter billeder.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler)
Diasshow (152)
Afspiller et diasshow.
(Gentag/Interval/Billedtype)
Billedindeks (49)
Viser billedlisten.
(4 billeder/9 billeder)
Beskyt (154)*
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
(Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer)
Angiv udskrivning
(187)
Angiver eller fravælger billeder til DPOF.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
Funktionsliste
Slet (34, 155)*
* Tilgængelige punkter varierer afhængigt af visningstilstanden.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for filmafspilning.
Vis afspilning (152)
Indstiller, hvordan et billede optaget i portrætretning
afspilles.
(Autorotation/Man.rotation)
Menu for hukommelseskortværktøj
Formater (168)
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer (168)
Indstiller den metode, der anvendes til tildeling af filnumre til
stillbilleder og MP4-film.
(Serie/Nulstil)
59
Funktioner valgt vha. MENU-knappen
Mappenavn (168)
Indstiller mappeformatet for stillbilleder.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg REC-mappe
(169)
Ændrer den valgte mappe for opbevaring af stillbilleder og
MP4-film.
Ny mappe (169)
Opretter en ny mappe til opbevaring af stillbilleder og MP4film.
Gendan billed-db.
(170)
Gendanner billeddatabase-filen og muliggør optagelse og
afspilning.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Opsætningsmenu for ur
Indst.dato/tid (27)
Indstiller dato og tid og sommertid.
Indstilling af sted
(28)
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Opsætningsmenu
Menustart
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller den
sidste menuskærm.
(Top/Forrige)
Guide til
tilstandsknap
Slår vejledningen for tilstandsknappen til eller fra
(forklaringen af hver enkelt optagetilstand).
(Til/Fra)
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
Søgerlysstyrke (165) Indstiller søgerens lysstyrke.
(Auto/Manuel)
Farvetemperatur i
søger
Indstiller farvetemperaturen for skærmen i søgeren. Indstilles
den mod + bliver farven koldere, og indstilles den mod –
bliver farven varmere.
(+2 til 0 til –2)
Strømbesparelse
(166)
Angiver niveauet for den strømbesparende funktion.
(Maks./Standard)
Starttid for
strømbespar. (166)
Indstiller tidsintervallet efter hvilket den strømbesparende
tilstand bliver aktiveret.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
60
Funktioner valgt vha. MENU-knappen
HDMI-opløsning
(157)
Indstiller opløsningen, når kameraet er tilsluttet et HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
(158)
Betjener kameraet fra et tv, der understøtter "BRAVIA"
Sync.
(Til/Fra)
Overførselsindst.*
(170)
Indstiller, om kameraets overførselsfunktion skal anvendes
sammen med et Eye-Fi-kort.
(Til/Fra)
USB-tilslutning (179) Vælger den passende metode til USB-forbindelse for hver
enkelt computer eller USB-enhed, der tilsluttes til kameraet.
(Auto/Masselager/MTP/Fjern-pc)
USB-LUN-indstilling
(180)
Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USBforbindelsens funktioner. Du skal normalt anvende [Flere],
og hvis du ikke kan oprette en forbindelse, skal du indstille
den til [Enkelt].
(Flere/Enkelt)
Lydsignaler
Indstiller om biplyden skal anvendes, når der opnås fokus,
eller selvudløseren er i gang.
(Til/Fra)
* Vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet.
Sprog
Funktionsliste
Version (176)
Viser kameraets softwareversion.
Vælger sproget.
Rensetilstand (189)
Starter rensetilstanden for at rense billedsensoren.
Demotilstand
Slår demoafspilning af en film til eller fra.
(Til/Fra)
Initialiser (172)
Genopretter indstillingerne til deres standardindstillinger.
(Nulstil/Nulst.opt.modus/Nulstil special)
61
Brug af kameraets vejledningsfunktion
Vejledning i kamera
Når du trykker på knappen (Vejledning
i kamera) på skærmen Fn (Funktion) eller
menuskærmen, vises der automatisk en
vejledning for den aktuelt valgte funktion
eller indstilling.
For at kunne vælge funktioner eller
indstillinger som ikke er til rådighed på
skærmen Fn, skal du trykke på midten af
kontrolknappen, så du får vist den
passende opsætning, hvor de kan
aktiveres.
(Vejledning i kamera)-knap
Optagetips
Kameraet viser optagetips i henhold til den valgte optagetilstand.
1 Tryk på knappen
(Vejledning i
kamera) når visningen af
optageinformation vises.
Der vises automatisk en liste med
optagetips for det aktuelle motiv.
(Vejledning i kamera)-knap
2 Vælg det ønskede optagetip med v/V på kontrolknappen, og
tryk derefter på midten af kontrolknappen.
Optagetippet vises.
• Du kan rulle på skærmen ved hjælp af v/V.
• Du kan vælge punktet ved hjælp af b/B.
62
Brug af kameraets vejledningsfunktion
Sådan får du adgang til alle optagetips
Du kan søge i alle optagetipsene fra menuen.
Brug dette punkt når du ønsker at læse optagetips, du har set før.
MENU-knap t
3 t [Liste med optagetip]t Vælg det
ønskede optagetip
Funktionsliste
63
Visning af billeder på en computer
Dette kan du gøre med softwaren
For at kunne udnytte billeder som er optaget med kameraet, skal du
anvende den følgende software:
• "PlayMemories Home" (kun Windows)
Du kan importere stillbilleder eller film optaget med kameraet til din
computer, så du kan vise dem, og anvende forskellige praktiske
funktioner til at forbedre de billeder, som du har optaget. "PlayMemories
Home" er nødvendig for at kunne importere AVCHD-film til din
computer.
• "Image Data Converter"
Du kan retouchere billeder i RAW-format og konvertere dem til JPEG/
TIFF-format.
Dette kan du gøre med "PlayMemories Home"
Importere billeder
fra dit kamera
Vise billeder på
kalender
Oprettelse af en
filmdisk
Overføre billeder til
netværkstjeneste
Dele billeder på
"PlayMemories Online"
Installation af "PlayMemories Home" (kun Windows)
Du kan installere "PlayMemories Home" fra den følgende URL (side 66):
www.sony.net/pm
64
Dette kan du gøre med softwaren
Bemærkninger
• Der kræves en internetforbindelse for at installere "PlayMemories Home".
• Der kræves en internetforbindelse for at kunne anvende "PlayMemories Online"
eller andre netværkstjenester. "PlayMemories Online" eller andre netværkstjenester
er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller regioner.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Anvend de
programmer, som er installeret på din Mac. Besøg den følgende URL angående
yderligere oplysninger:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Dette kan du gøre med "Image Data Converter"
Du kan gøre følgende med "Image Data Converter":
• Du kan afspille og redigere billeder optaget i RAW-format vha.
forskellige korrektioner som f.eks. nuancekurve og skarphed.
• Du kan justere billeder med hvidbalance, eksponering og [Kreativ indst.]
osv.
• Du kan gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et
generelt filformat (JPEG/TIFF).
• Du kan vise og sammenligne de RAW-billeder og JPEG-billeder, der er
optaget med dette kamera.
• Du kan rangere billeder i 5 grader.
• Du kan påføre farvemærkater osv.
Visning af billeder på en computer
Installation af "Image Data Converter" (Windows/Mac)
Du kan downloade "Image Data Converter" fra den følgende URL
(side 67):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Bemærkninger
• Der kræves en internetforbindelse for at installere "Image Data Converter".
65
Installation af softwaren
Installation af "PlayMemories Home"
• Log på som administrator.
• Hvis softwaren "PMB (Picture Motion Browser)", som følger med
modeller, som kom på markedet før 2011, allerede er blevet installeret på
din computer, overskrives den af "PlayMemories Home", som derefter
installeres. Selvom visse "PlayMemories Home"-funktioner afviger fra
dem i "PMB", skal du anvende "PlayMemories Home".
1 Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den
følgende URL, og klik derefter på [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Når meddelelsen om at tilslutte
kameraet til en computer vises, skal du
tilslutte kameraet til computeren vha.
mikro-USB-kablet (medfølger).
Til et USB-stik
Visning af "PlayMemories Home Help Guide"
For oplysninger om hvordan du anvender "PlayMemories Home" skal du se
"PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklik på [PlayMemories Home Help Guide]-ikonet på
skrivebordet.
• For at åbne "PlayMemories Home Help Guide" fra startmenuen: Klik på
[Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories
Home Help Guide].
66
Installation af softwaren
• I Windows 8 skal du vælge [PlayMemories Home]-ikonet på startskærmen,
hvorefter du skal starte "PlayMemories Home" og vælge [PlayMemories
Home Help Guide] i [Help]-menuen.
• For yderligere oplysninger om "PlayMemories Home" kan du også se den
følgende PlayMemories Home-supportside (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Installation af "Image Data Converter"
1 Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den
følgende URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Visning af "Image Data Converter Guide"
For oplysninger om hvordan du anvender "Image Data Converter" skal du
se "Image Data Converter Guide".
Mac:
Start Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t
[Image Data Converter Ver.4] t I menubjælken skal du vælge
"Help" t "Image Data Converter Guide".
• I Windows 8, skal du starte "Image Data Converter Ver.4" t I menubjælken
skal du vælge "Help" t "Image Data Converter Guide".
• For yderligere oplysninger om "Image Data Converter" kan du også se den
følgende "Image Data Converter"-supportside (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
67
Visning af billeder på en computer
Windows:
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Installation af softwaren
Installation af "Remote Camera Control"
For at kunne anvende "Remote Camera Control" skal kameraet tilsluttes til
en computer. Følgende funktioner er til rådighed.
• Du kan indstille kameraet eller optage et billede fra computeren.
• Du kan optage et billede direkte til computeren.
• Du kan foretage optagelse med intervaltimer.
1 Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den
følgende URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
• For oplysninger om hvordan du anvender "Remote Camera Control" skal
du se "Help".
68
Valg af metoden til oprettelse af en
filmdisk
Afhængigt af disktypen kan afspilbare enheder variere. Vælg den metode,
der passer til din diskafspiller.
Der er to måder at oprette en filmdisk på. Brug "PlayMemories Home" på
din computer eller opret en disk vha. en anden enhed end en computer som
f.eks. en optager.
Disktype/brug
Tilgængelig
optageindstilling
FX
Enheder til afspilning af Bluray-diske
(Sony Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3 osv.)
For at bevare hdbilledkvalitet (HD)
For at bevare hdbilledkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk)
Enhed til afspilning af AVCHDformat
(Sony Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3 osv.)
–*
–*
Enheder til afspilning af
almindelige DVD'er
(DVD-afspiller, computer som
kan afspille DVD'er osv.)
* Film, der er optaget vha. [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories
Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid.
Du kan endvidere ikke oprette en disk med den oprindelige billedkvalitet. Hvis du
ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Bluray-disk (side 185).
69
Visning af billeder på en computer
–*
For at bevare
standardbilledkvalitet (STD)
Afspiller
FH
Valg af metoden til oprettelse af en filmdisk
Oprettelse af en disk på en computer
Du kan importere AVCHD-film til en computer vha. "PlayMemories
Home" og oprette en AVCHD-optagedisk eller en disk i
standardbilledkvalitet (STD).
For detaljer angående hvordan du opretter en disk med "PlayMemories
Home" skal du se "PlayMemories Home Help Guide".
Bemærkninger
• For at oprette en Blu-ray-disk vha. "PlayMemories Home" skal du installere vores
proprietær tilføjelsessoftware. Besøg den følgende URL for flere detaljer:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner.
• Film, der er optaget vha. [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories
Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid.
Du kan endvidere ikke oprette en disk med den oprindelige billedkvalitet. Hvis du
ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Bluray-disk (side 185).
Oprettelse af en disk med en anden enhed end en
computer
Du kan oprette en disk vha. en Blu-ray-diskoptager osv.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Enhed
Disktype
Blu-ray-diskoptager: For at
oprette en Blu-ray-disk
eller DVD med
standardbilledkvalitet
Hd(STD)
billedkvalitet
(HD)
Harddiskoptager osv.: For
at oprette en DVD med
standardbilledkvalitet
(STD)
Standardbilledk
valitet (STD)
Standardbilledkvalitet (STD)
Bemærkninger
• For detaljer om hvordan du opretter en disk, skal du se i betjeningsvejledningen for
den enhed, som du anvender.
70
Andet
Liste over skærmikoner
Grafisk visning (LCD-skærm)
A
Skærm
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (36)
PASM
Vis alle oplysninger (LCD-skærm)
Ikoner for
motivgenkendelse (37,
85)
Hukommelseskort (21,
210)/Overførsel (170)
100
Afspilning (Grundlæggende
informationsvisning)
Resterende antal billeder,
der kan optages
Billedformat for
stillbilleder (159)
Andet
20M 10M Billedstørrelse for
5.0M 17M stillbilleder (47)
8.4M 4.2M
Billedkvalitet for
stillbilleder (159)
Billedhastighed for film
(105)
Billedstørrelse for film
(105)
100% Resterende batteri (23)
71
Liste over skærmikoner
Skærm
Beskrivelse
C
Opladning af blitz i gang
(41)
Skærm
Beskrivelse
OPT 0:12
Optagetid for filmen
(m:s)
Ingen lydoptagelse på
film (106)
z
Fokusering (31, 108)
1/250
Lukkerhastighed (94)
SteadyShot/Advarsel om
kamerarystelser (83)
F4.0
Blænde (92)
Indstillingseffekt fra (80)
EV-skala (43, 97, 148)
(Kun for søger)
SteadyShot fejl (200)
+3.0
Advarsel om
overophedning (10)
Eksponeringskompensation
(43)
AE-lås (124)
Databasefil er fuld (202)/
Fejl i databasefil (202)
Auto HDR-billedadvarsel
(132)
Visningstilstand (151)
Billedeffektfejl (135)
100-0003
Mappe - filnummer (181)
ISO400
ISO-følsomhed (130)
-
Beskyt (154)
3/7
DPOF
DPOF indstil (187)
Filnummer/antal billeder
i visningstilstanden
2013-1-1
10:37AM
Dato for optagelse
Resterende
batteriadvarsel (23)
D
B
Skærm
Beskrivelse
Spotmålingsområde
(125)
Skærm
Beskrivelse
Fremføringsmetode (45,
145)
AF-område (111)
Smart zoom (142)
Blitztilstand (41, 128)/
Rødøjereduktion (57)
Klar billedzoom (142)
Digital zoom (142)
Fokustilstand (110)
Zoomforstørrelse
Indikator for
lukkerhastighed (46)
AF-område (111)
Blændeindikator (46)
AF-låsning (112)
72
Liste over skærmikoner
Skærm
Beskrivelse
Ansigtsregistrering (118)/
Smiludløser (121)
Autom. indramning (120)
Følsomhedsindikator for
registrering af smil (121)
E
Skærm
Beskrivelse
Lysmålermetode (125)
Blitzkompensation (126)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forudindstillet,
Brugerdefineret,
Farvetemperatur,
7500K Farvefilter) (138)
A5 G5
D-områdeoptimering
(131)/Auto HDR (132)
Andet
+3 +3 +3
Kreativ indst. (136)/
Kontrast, Mætning,
Skarphed
Billedeffekt (134)
73
Funktioner til rådighed for hver
optagetilstand
De funktioner, som du kan anvende, afhænger af den valgte optagetilstand.
I tabellen nedenfor angiver , at funktionen er til rådighed, og – angiver, at
funktionen ikke er til rådighed.
De funktioner, som du ikke kan anvende, vises nedtonet på skærmen.
EksKont.
AnsigtsreAutom.
SelvudløSmiludløoptagelse gistrering
IndramOptagetilstand pon.komp.
ser (146)
ser (121)
(43)
(145)
(118)
ning (120)
(30, 85)
–
(30, 85)
–
(37,
–
85)
–
(38, 86)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(39, 88)
–
–
–
–
–
(40, 90)
–
–
–
–
–
–
–
(91)
(92)
(94)
(96)
*
(32, 100)
*
* Når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun
justeres, når [ISO] er indstillet til [AUTO].
74
Tilgængelige blitztilstande
De blitztilstande, som du kan vælge, afhænger af optagetilstanden og de
valgte funktioner.
I tabellen nedenfor angiver at funktionen kan vælges, og – angiver at
funktionen ikke kan vælges.
De blitztilstande, som du ikke kan vælge, vises nedtonet på skærmen.
Optagetilstand
(Blitz fra) (Autoblitz)
(Blitz
(Udfyld.
m/lang
blitz)
luk)
(30, 85)
(30, 85)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(37,
85)
(38, 86)
–
–
–
–
–
–
–
–
(39, 88)
(40, 90)
–
–
–
–
–
(92)
–
–
(94)
–
–
(96)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Andet
–
(91)
(32, 100)
(Forsinket
(Trådløs)
blitz)
–
–
75
Avanceret brug
Dette afsnit indeholder yderligere
oplysninger om brug af kameraet.
76
Klargøring
Klargøring (Avanceret brug)
Opsætning af kameraet
Afmontering af øjestykkedelen
Når du monterer FDA-A1AM-vinkelsøgeren (sælges separat) på kameraet,
skal du fjerne øjestykkedelen.
Skub forsigtigt øjestykkedelen af
ved at trykke på begge sider.
• Placer dine fingre under øjestykkedelen og
skub den opad.
77
Klargøring (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Når du monterer en FDA-A1AM-vinkelsøger (sælges separat) på kameraet, skal du
indstille [FINDER/LCD-indstil.] til [Manuel] i den brugerdefinerede menu
og
skifte visningen mellem søgeren og LCD-skærmen ved at trykke på FINDER/LCDknappen. Det anbefales at indstille [Eye-Start AF] til [Fra], da øjestykkesensorerne,
som er placeret over søgeren, muligvis aktiveres.
Visning af skærm for optagetilstand
Valg af skærmtilstanden
Du kan vælge den ønskede skærmtilstand. Når du skifter skærmen ved at
trykke på DISP på kontrolknappen (side 46), vises der kun udvalgte
skærme. Du kan særskilt indstille de skærme, som skal vises på LCDskærmen og søgeren.
1 MENU-knap t
2 t [DISP-knap (skærm)] eller [DISP-knap
(søger)]
2 Vælg den ønskede visning med v/V/b/B på kontrolknappen,
og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
3 Tryk på MENU-knappen.
78
Visning af skærm for optagetilstand
Histogram
Antal pixel
Et histogram viser den
luminansfordeling, der viser, hvor mange
pixel af en bestemt lysstyrke der er i
billedet.
Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i henhold dertil.
Begge ender af histogrammet viser en
kraftig belyst eller dæmpet del. Du kan
ikke senere genoprette disse områder på
en computer. Juster eksponeringen om
nødvendigt og optag igen.
Mørk
Lys
79
Klargøring (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Histogrammet indikerer ikke det endeligt optagede billede. Det indikerer tilstanden
for det billede, der aktuelt vises på skærmen. Histogrammet varierer afhængigt af
blændeindstillingen osv.
• Histogrammet varierer mellem optagelse og afspilning i de følgende situationer:
– Når der affyres blitz.
– Når motivet har lav lysintensitet som f.eks. et nattesceneri.
Visning af skærm for optagetilstand
Overvågning af motivet gennem objektivet uden visning
af effekter
Du kan overvåge motivet gennem objektivet uden visning af effekter som
f.eks. [Ekspon.komp.], [Hvidbalance], [Kreativ indst.], [Billedeffekt] osv.
MENU-knap t
fra]
2 t [Live View-visning] t [Indstillingseffekt
• Når der er valgt [Indstillingseffekt fra], vises Live View-billedet i Mtilstand altid med den passende lysstyrke.
Bemærkninger
• [Indstillingseffekt fra] kan ikke vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering], [Film] eller [Valg af motiv].
Liste over ikoner i søgertilstand
Når [Til søger] under [DISP-knap (skærm)] er aktiveret, kan LCDskærmen indstilles til den tilstand, som passer til optagelsen, med søgeren
vha. tryk på DISP på kontrolknappen.
Se siderne i parentes angående oplysninger om betjening.
I [Intelligent auto]-, [Bedste
auto]- eller [Valg af motiv]tilstand
80
I [Tele-zoom - kontinuerlig
prioritet AE]-, [Billedeffekt]-,
P/A/S/M- eller [Panorering]tilstand
Visning af skærm for optagetilstand
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om
overophedning (10)
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (36)
Databasefil er fuld (202)/
Fejl i databasefil (202)
PASM
B
Skærm
Hukommelseskort (21,
210)/Overførsel (170)
100
Beskrivelse
Fremføringsmetode (45,
145)
Blitztilstand (41, 128)/
Rødøjereduktion (57)
Resterende antal billeder,
der kan optages
Billedformat for
stillbilleder (159)
Fokustilstand (110)
AF-område (111)
AF-låsning (112)
Billedkvalitet for
stillbilleder (159)
Billedhastighed for film
(105)
Billedstørrelse for film
(105)
100% Resterende batteri (23)
Opladning af blitz i gang
(41)
Ansigtsregistrering (118)/
Smiludløser (121)
Lysmålermetode (125)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forudindstillet,
Brugerdefineret,
Farvetemperatur,
7500K Farvefilter) (138)
A5 G5
D-områdeoptimering
(131)/Auto HDR (132)
Indstillingseffekt fra (80)
Ingen lydoptagelse på
film (106)
SteadyShot/Advarsel om
kamerarystelser (83)
+3 +3 +3
Kreativ indst. (136)/
Kontrast, Mætning,
Skarphed
SteadyShot fejl (200)
81
Klargøring (Avanceret brug)
20M 10M Billedstørrelse for
5.0M 17M stillbilleder (47)
8.4M 4.2M
Visning af skærm for optagetilstand
Skærm
Beskrivelse
Billedeffekt (134)
Autom. indramning (120)
C
Skærm
Beskrivelse
1/125
Lukkerhastighed (94)
F3.5
Blænde (92)
Eksponeringskompensation
(43)/Manuelt målt (97)
Blitzkompensation (126)
EV-skala (148)
ISO AUTO
ISO-følsomhed (130)
AE-lås (124)
Histogram (79)
z AFlåsning
82
AF-låsning (112)
Optagelse af et klart billede uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" refererer til den uønskede bevægelse af kameraet, som
opstår under optagelse, og som medfører et uskarpt billede.
Følg instruktionerne nedenfor for at reducere kamerarystelser.
Advarselsindikator for kamerarystelser
Når kameraet detekterer potentielle
kamerarystelser, blinker
(Advarsel om kamerarystelser)indikatoren. I dette tilfælde skal du
anvende et stativ eller blitzen.
Bemærkninger
•
(Advarsel om kamerarystelser)-indikatoren vises kun i de tilstande, som
indstiller lukkerhastigheden automatisk. Denne indikator vises ikke i tilstandene
M/S, eller når du optager film.
Brug af SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen er til rådighed på dette kamera for at reducere
kamerarystelser. SteadyShot-funktionen kan indstilles særskilt for
stillbilledoptagelse og filmoptagelse.
SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] i standardindstillingerne.
MENU-knap t
3 eller
ønskede indstilling
1 t [SteadyShot] t Vælg den
Bemærkninger
• SteadyShot-funktionen fungerer muligvis ikke optimalt, når kameraet lige er blevet
tændt, straks efter du har rettet kameraet mod et motiv, eller når udløserknappen er
blevet trykket helt ned uden at stoppe halvvejs.
83
Klargøring (Avanceret brug)
(Advarsel om
kamerarystelser)-indikator
Optagelse af et klart billede uden kamerarystelser
Brug af et stativ
I de følgende tilfælde anbefaler vi, at du monterer kameraet på et stativ.
• Optagelse uden blitz under mørke forhold.
• Optagelse med langsomme lukkerhastigheder, som typisk anvendes ved
optagelser om natten.
• Nærbilledoptagelse af motiver som f.eks. ved makrooptagelse.
• Optagelse med et teleobjektiv.
Bemærkninger
• Når du anvender et stativ, skal du deaktivere SteadyShot-funktionen, da den kan
forårsage en funktionsfejl.
84
Optagelse
Optagelse (Avanceret brug)
Valg af optagetilstanden
Intelligent auto/
Indstil tilstandsknappen til
(side 30).
Blitz fra
(Intelligent auto) og optag billeder
• Vælg
(Blitz fra) ved optagelse på et sted, hvor brug af blitz er
begrænset.
Bemærkninger
• Eftersom kameraet aktiverer den automatiske indstillingsfunktion, er der mange
funktioner, som ikke er til rådighed, som f.eks. eksponeringskompensation og ISOindstilling. Hvis du ønsker at justere forskellige indstillinger, skal du indstille
tilstandsknappen til P og derefter optage motivet.
Bedste auto
(Bedste auto) og optag billeder
Sådan indstilles kontinuerlig optagelse
MENU-knap t
1 t [Bedste auto kont. optag.] t Vælg den
ønskede indstilling
Sådan vælges den lagringsmetode som skal anvendes til optagede
billeder
I kontinuerlig optagelse kan du vælge en lagringsmetode, der tillader
kameraet enten at gemme 1 passende billede blandt de kontinuerligt
optagede billeder, eller at gemme alle billederne.
MENU-knap t
1 t [B. auto billedudtrækning] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Selvom du indstiller [B. auto billedudtrækning] til [Fra], når [Håndholdt tusmørke]
er valgt som en genkendt motivtilstand, gemmes der 1 sammensat billede.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], vil ydelsen blive
påvirket.
85
Optagelse (Avanceret brug)
Indstil tilstandsknappen til
(side 37).
Valg af optagetilstanden
Valg af motiv
Denne tilstand er egnet til
z Optagelse med forudindstillede indstillinger baseret på scenen
Indstil tilstandsknappen til
(Valg af motiv), vælg den
ønskede tilstand og optag billeder (side 38).
(Portræt)
(Sportsaktiviteter)
(Makro)
86
Slører baggrunden og gør motivet
skarpere. Fremhæver blødt hudfarver.
• Indstil objektivet på telepositionen
for at gøre baggrunden mere uskarp.
• Du kan optage et levende billede ved
at fokusere på det øje, som er
nærmest objektivet.
• Anvend modlysblænden til optagelse af bagbelyste
motiver.
• Anvend funktionen til rødøjereduktion, hvis øjnene på dit
motiv bliver røde pga. blitzen (side 57).
Optager et motiv i bevægelse med en
hurtigere lukkerhastighed, således at
det ser ud, som om motivet står stille.
Kameraet tager billeder kontinuerligt,
mens udløserknappen er trykket ned.
• Tryk og hold udløserknappen
halvvejs nede og vent på det rette øjeblik.
Tager nærbilleder af motiver som f.eks.
blomster, fødevarer.
• Du kan optage et tættere motiv vha.
et makroobjektiv (sælges separat).
• Indstil blitztilstanden til [Blitz fra],
når du optager et motiv inden for
1 m.
• Når du optager i makrotilstanden, vil SteadyShotfunktionen ikke være fuldt ud effektiv. Brug et stativ for at
opnå bedre resultater.
• Den korteste fokusafstand ændres ikke.
Valg af optagetilstanden
(Landskab)
Optager det fulde sceneri i skarpt fokus
med levende farver.
• Indstil objektivet til vidvinkel for at
fremhæve sceneriets åbenhed.
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde
farve i solopgangen eller solnedgangen.
(Nattescene)
(Natportræt)
Tager natbilleder med mindre støj og
slør uden brug af kamerastativ. Der
tages en række billeder, og der
anvendes billedbehandling for at
reducere motivslør, kamerarystelser og
støj.
• Slørreduktion er mindre effektiv ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse
– Motiver for tæt på kameraet
– Motiver med lav kontrast som f.eks. himlen, en
sandstrand eller græsplæne
– Motiver som ændres konstant som f.eks. bølger eller
vandfald
• Der kan forekomme blokstøj ved brug af en flimrende
lyskilde som f.eks. lysstofrør.
Optagelse (Avanceret brug)
(Håndholdt
tusmørke)
Tager nattebilleder på afstand uden at
miste omgivelsernes mørke atmosfære.
• Lukkerhastigheden er langsommere,
så vi anbefaler brug af et stativ.
• Billedet optages muligvis ikke
ordentligt, når du optager en
nattescene i totalt mørke.
Optager portrætbilleder i nattescener.
• Lukkerhastigheden er langsommere,
så vi anbefaler brug af et stativ.
87
Valg af optagetilstanden
Optageteknik
• Når du ønsker finere billeder, skal du indstille tilstandsknappen på P, A, S
eller M og anvende [Kreativ indst.]-funktionen (side 136), så du kan
justere eksponeringen, ISO osv.
Bemærkninger
• Eftersom kameraet vurderer indstillingerne automatisk, er der mange funktioner,
som ikke er til rådighed, som f.eks. eksponeringskompensation og ISO-indstilling.
• Blitzen er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra] for hver [Valg af motiv]-tilstand.
Du kan ændre disse indstillinger (side 41, 75, 128).
Panorering
Denne tilstand er egnet til
z Optagelse af vidtstrakt sceneri eller høje bygninger med dynamisk komposition.
Indstil tilstandsknappen til
(side 39).
(Panorering) og optag billeder
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet hen over hele motivet inden for et
bestemt tidsrum, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker,
skal du flytte kameraet hurtigere for at optage et komplet panoramabillede.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke
jævnt. Under optagelsen skal du ikke vippe kameraet frem og tilbage eller til højre
og venstre, efterhånden som du drejer kameraet lige frem foran dig.
• Under forhold med dårlig belysning kan panoramabilleder muligvis blive sløret eller
ikke optages.
• Under flimrende lys som f.eks. lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det
sammensatte billede ikke altid ens.
• Når panoramabilledet overordnet og den vinkel, hvor du fastsatte fokus og
eksponering med AE/AF-lås, er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og
fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og
forsøge igen.
88
Valg af optagetilstanden
• [Panorering] er ikke egnet til optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver for tæt på kameraet.
– Motiver med lav kontrast som f.eks. himlen, en sandstrand eller græsplæne.
– Motiver som ændres konstant som f.eks. bølger eller vandfald.
– Motiver for hvilke solen eller elektrisk lys osv. er meget lysere end omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan muligvis stoppe i følgende situationer:
– Kameraet panoreres eller vippes for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
• Kameraet fortsætter med at optage under [Panorering]-optagelse, og lukkeren bliver
ved med at klikke indtil enden på optagelsen.
• [Autom. Indramning] og zoomfunktionen på kameraet kan ikke anvendes.
Tip til optagelse af et panoramabillede
Lodret retning
Vandret retning
Radius så kort som
mulig
• I [Panorering] anbefaler vi, at du anvender et vidvinkelobjektiv.
• Når du anvender et objektiv, som har en lang brændvidde, skal du
panorere eller vippe kameraet langsommere, end når du anvender et
vidvinkelobjektiv.
• Bestem scenen og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du kan låse fokus
og eksponering. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Hvis der er meget varierende former eller landskab langs skærmens kant,
kan sammensætningen af billedet mislykkes. I sådanne tilfælde skal du
justere billedsammensætningen, således at dette område er i midten af
billedet, og derefter optage billedet igen.
Sådan ændres billedstørrelsen
Du kan vælge billedstørrelsen: MENU-knap t
Størrelse].
1 t [Panorering:
89
Optagelse (Avanceret brug)
Panorer kameraet i en bue med en
konstant hastighed og i samme retning,
som angivelsen på skærmen.
[Panorering] er bedre egnet til
stillestående motiver end til billeder af
motiver i bevægelse.
Valg af optagetilstanden
Sådan indstilles panorerings- eller vipperetningen
Du kan indstille den retning, som kameraet skal panoreres eller vippes.
MENU-knap t
1 t [Panorering: Retning] t Vælg den
ønskede indstilling
Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE
Denne tilstand er egnet til
z Kontinuerlig optagelse af et motiv i hurtig bevægelse for at optage et øjeblik.
z Optagelse af børns ansigtsudtryk som ændres fra øjeblik til øjeblik.
Indstil tilstandsknappen til
(Tele-zoom - kontinuerlig
prioritet AE) og optag billeder (side 40).
• Den mindste zoomgrad for kameraet er sat til 2 gange, og billedstørrelsen
er sat til S.
Optageteknikker
• Når [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF], fortsætter
kameraet med at justere fokus under optagelse. Du kan indstille [ISO] til
det ønskede antal.
• I manuel fokustilstand, eller når autofokustilstanden er indstillet til
[Enkeltbilled-AF], kan du justere ISO-følsomheden og blænden. Når der
er valgt [Enkeltbilled-AF], fastsættes fokus ved det første billede.
Bemærkninger
• Afhængigt af ISO- eller blændeindstillingen er lukkerhastigheden langsommere, og
den kontinuerlige optagehastighed bliver muligvis langsommere.
• Funktionen Ansigtsregistrering er slået fra.
• Når [Auto HDR] er valgt, udføres DRO-behandlingen midlertidigt i henhold til
DRO-indstillingen.
• Når
(Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE) er valgt, kan du ikke indstille
[Kvalitet] til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• Vores måleforhold. Hastigheden af kontinuerlig optagelse er muligvis langsommere
afhængigt af optageforholdene (Billedformat, ISO-indstilling, Høj ISO NR eller
indstillingen af [Objektivkomp.: Forvrængn.]).
90
Valg af optagetilstanden
Auto programmeret
Denne tilstand er egnet til
z Ændring af indstillinger af ISO-følsomhed, Kreativ indst., D-områdeoptimering
osv. under brug af automatisk eksponering.
1 Indstil tilstandsknappen til P.
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger
(side 107 til 148).
• Tryk på -knappen for at udløse blitzen.
Optagelse (Avanceret brug)
3 Juster fokus, og optag motivet.
Programskifte
Du kan midlertidigt ændre
kombinationen af lukkerhastighed og
blændeværdi, mens den korrekte
eksponering, som er bestemt af kameraet,
bevares.
Drej på kontrolvælgeren for at vælge din
ønskede kombination, mens der er opnået
fokus.
Indikeringen for eksponeringstilstanden
skifter til "P*".
91
Valg af optagetilstanden
Blændeprioritet
Denne tilstand er egnet til
z Placering af motivet, så det er skarpt fokuseret, og alt foran og bag ved motivet er
sløret. Åbning af blænden indsnævrer det område, der er i fokus.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
z Optagelse af sceneriets dybde. Indsnævring af blænden gør det område, der er i
fokus, bredere. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
1 Indstil tilstandsknappen til A.
2 Vælg blændeværdien (F-tal) med
kontrolvælgeren.
• Lavere F-tal: Forgrunden og
baggrunden af motivet er sløret.
Højere F-tal: Der fokuseres på motivet
samt dets for- og baggrund.
• Du kan ikke kontrollere sløringen af et
billede på LCD-skærmen eller i
søgeren. Kontroller det optagede
billede og juster blænden.
Blænde (F-tal)
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk
for at opnå den korrekte eksponering.
• Når kameraet vurderer, at den korrekte
eksponering ikke kan opnås vha. den
valgte blændeværdi, blinker
lukkerhastigheden. Hvis dette sker, skal
du justere blænden igen.
92
Lukkerhastighed
Valg af optagetilstanden
Optageteknikker
• Lukkerhastigheden bliver muligvis langsommere afhængigt af
blændeværdien. Når lukkerhastigheden er langsommere, skal du anvende
et stativ.
• For at sløre baggrunden yderligere skal du anvende et teleobjektiv, eller
et objektiv som er udstyret med en mindre blændeværdi (lyst objektiv).
• Du kan kontrollere den omtrentlige sløring af billedet inden optagelse
vha. visningsknappen.
Bemærkninger
• Tryk på -knappen, når du optager med blitzen. Blitzrækkevidden varierer dog i
henhold til blændeværdien. Når du optager med blitzen, skal du kontrollere
blitzrækkevidden under "Specifikationer".
Bemærkninger
• Når [Zoomfokus] er tildelt til visningsknappen, skal du indstille [Visningsknap] til
[Visning af resultat] eller [Blændevisning] i den brugerdefinerede menu
(side 164).
93
Optagelse (Avanceret brug)
Sådan kontrolleres sløringen af baggrunden (Visningsknap)
LCD-skærmen og søgeren viser et
billede, der er optaget med den største
blænde. Ændringen i blænden påvirker
skarpheden på motivbilledet, hvilket
skaber en afvigelse mellem skarpheden
på billedet inden optagelsen og den på det
Visningsknap
egentlige billede.
Mens du trykker på visningsknappen, kan
du se billedet med den blænde, der
anvendes i den egentlige optagelse, så du
kan kontrollere den omtrentlige skarphed
af motivet inden optagelsen.
• Tryk på visningsknappen efter du har justeret fokuseringen.
• Du kan justere blænden i visningstilstanden.
Valg af optagetilstanden
Lukkerhast.prior.
Denne tilstand er egnet til
z Optagelse af et motiv i bevægelse i et enkelt tidsøjeblik. Anvend en hurtigere
lukkerhastighed til at optage et skarpt øjeblik af bevægelsen.
z Sporing af bevægelse for at udtrykke dynamik og flow. Brug en langsommere
lukkerhastighed til at optage et sporende billede af et motiv i bevægelse.
1 Indstil tilstandsknappen til S.
2 Vælg lukkerhastigheden vha.
kontrolvælgeren.
Lukkerhastighed
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå
den korrekte eksponering.
• Når kameraet vurderer, at den korrekte
eksponering ikke kan opnås med den
valgte lukkerhastighed, blinker
blændeværdien. Hvis dette sker, skal du
justere lukkerhastigheden igen.
94
Blænde (F-tal)
Valg af optagetilstanden
Optageteknikker
• Når lukkerhastigheden er langsommere, skal du anvende et stativ.
• Når du optager en indendørssport, skal du vælge en højere ISOfølsomhed.
Bemærkninger
•
(Advarsel om kamerarystelser)-indikatoren vises ikke i [Lukkerhast.prior.]tilstand.
• Jo højere ISO-følsomhed, desto synligere er støjen.
• Når lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere, udføres der støjreduktion (Lang
eksp.SR) i det samme tidsrum, som lukkeren var åben efter optagelse. Du kan ikke
optage under støjreduktion.
• Tryk på -knappen, når du optager med blitzen. Men hvis du bruger blitzen, og
lukker blænden (et større F-tal) ved at gøre lukkerhastigheden langsommere, vil
blitzlyset ikke nå frem til fjerne motiver.
Optagelse (Avanceret brug)
95
Valg af optagetilstanden
Manuel eksp.
Denne tilstand er egnet til
z Optagelse med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastigheden og blænden.
1 Indstil tilstandsknappen til M.
2 Drej på kontrolvælgeren for at
justere lukkerhastigheden, og
drej på kontrolvælgeren, mens du
trykker på AV-knappen, for at
justere blænden.
• Du kan indstille [ISO] til [AUTO] selv
i [Manuel eksp.]-tilstand. Når [ISO] er
indstillet til [AUTO], ændres ISOfølsomheden automatisk for at opnå
korrekt eksponering i henhold til den
indstillede lukkerhastighed og
blændeværdi.
• Når [ISO] er indstillet til [AUTO],
blinker indikatorerne for
indstillingsværdi på skærmen, hvis der
ikke opnås den korrekte eksponering
med dine indstillinger. Hvis dette er
tilfældet, skal du justere
lukkerhastigheden eller blændeværdien
igen.
96
AV-knap
Blænde (F-tal)
Lukkerhastighed
Valg af optagetilstanden
3 Optag billedet efter
LCD-skærm
eksponeringen er indstillet.
• Når [ISO] er indstillet til andet end
[AUTO], skal du kontrollere
eksponeringsværdien vha. Manuelt
målt*.
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
* Når kameraet er i M-tilstand, viser det
en under- eller
overkompensationsværdi baseret på
den korrekte eksponering. I LCDskærmtilstanden vises der en numerisk
værdi. I søgertilstanden indikeres
værdien på EV-skalaen.
Manuelt målt
Skærmen i søgeren
Manuelt målt
97
Optagelse (Avanceret brug)
Bemærkninger
•
(Advarsel om kamerarystelser)-indikatoren vises ikke i manuel
eksponeringstilstand.
• Tryk på -knappen, når du optager med blitzen. Blitzrækkevidden varierer dog i
henhold til blændeværdien. Når du optager med blitzen, skal du kontrollere
blitzrækkevidden under "Specifikationer".
Valg af optagetilstanden
BULB
Denne tilstand er egnet til
z Optagelse af spor af lys som f.eks. fyrværkeri.
z Optagelse af spor af stjerner.
1 Indstil tilstandsknappen til M.
2 Drej kontrolvælgeren til venstre
indtil der vises [BULB].
BULB
3 Drej på kontrolvælgeren for at
justere blænden (F-tal), mens du
trykker på AV-knappen.
AV-knap
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
98
Valg af optagetilstanden
5 Tryk på og hold udløserknappen nede i lige så lang tid, som
optagelsen tager.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Optageteknikker
Bemærkninger
• Når du anvender et stativ, skal du slukke for SteadyShot-funktionen (side 84).
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, udføres der støjreduktion (Lang eksp.SR) i lige så lang tid,
som lukkeren var åben. Du kan ikke tage yderligere billeder, mens reduktionen
finder sted.
• Når Smiludløser- eller Auto HDR-funktionen er aktiveret, eller når [Billedeffekt] er
indstillet til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone], kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis Smiludløser- eller Auto HDR-funktionen, eller [HDR-maleri]- eller [Fyldig
sort-hvid tone]-indstillingen for [Billedeffekt] bruges med lukkerhastigheden
indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
• Vi anbefaler, at du begynder BULB-optagelse, mens kameraets temperatur er
moderat for at forhindre, at billedkvaliteten forringes.
99
Optagelse (Avanceret brug)
• Brug et stativ.
• Indstil fokus til uendelig i manuel fokustilstand ved optagelse af
fyrværkeri osv. Når den uendelige position for objektivet er ukendt, skal
du først justere fokus på det fyrværkeri, der affyres i nogenlunde det
samme område, og derefter optage det.
• Hvis du anvender en fjernbetjening*, som er udstyret med en låsefunktion
for udløserknappen (sælges separat), kan du holde lukkeren åben vha.
fjernbetjeningen.
* Brug en fjernbetjening, som er kompatibel med en Multi/Mikro-USBterminal.
Opsætning af filmoptagelse
Nem optagelse af film
Filmoptagelse kan startes fra enhver eksponeringstilstand.
Lukkerhastigheden og blændeværdien justeres automatisk.
Tryk på MOVIE-knappen for at starte med at optage (side 32).
Optageteknikker
• Start optagelse efter du har justeres fokus.
• De følgende indstillinger, som blev indstillet under stillbilledoptagelse,
kan også anvendes i filmoptagelse.
– ISO
– Hvidbalance
– Kreativ indst.
– Ekspon.komp.
– AF-område
– Lysmålermetode
– Ansigtsregistrering
– AF-låsning
– D-områdeopt.
– Objektivkomp.: Skygge
– Objektivkomp.: Krom. Ab.
– Objektivkomp.: Forvrængn.
– Billedeffekt
• [ISO], [Ekspon.komp.], [AF-låsning] eller [AF-område] kan justeres
under filmoptagelse.
• Hvis du tildeler [AF-lås] til AEL-knappen eller ISO-knappen, kan du låse
fokus ved at trykke på disse knapper i autofokustilstand.
100
Opsætning af filmoptagelse
101
Optagelse (Avanceret brug)
Bemærkninger
• I filmoptagelsestilstanden er det område, som kan optages (billedvinklen), smallere
end det for stillbilledoptagelse. For at optage den samme billedvinkel som et 16:9
stillbillede, skal du indstille [SteadyShot] til [Fra] (side 83).
• Når [Til søger]-skærmen vises på LCD-skærmen, skifter LCD-skærmen til [Vis alle
oplysninger]-skærmen i det øjeblik, som filmoptagelsen starter.
• Optag ikke en kraftig lyskilde som f.eks. solen. Den interne mekanisme i kameraet
kan blive beskadiget.
• Når du importerer AVCHD-film til en computer, skal du anvende "PlayMemories
Home" (side 64, 181).
• Når du fortsætter med at optage i en længere tidsperiode, stiger temperaturen i
kameraet, og billedkvaliteten kan muligvis forringes.
• Når
-ikonet vises, er kameraets temperatur for høj. Sluk for kameraet og vent
indtil kameraets temperatur falder. Hvis du fortsætter med at optage, slukker
kameraet automatisk.
• Da lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk, vil lukkerhastigheden være
højere, og motivets bevægelse bliver muligvis ikke så jævn under lyse forhold. Hvis
du vælger manuel fokus og justerer lukkerhastigheden eller blænden, kan det
muligvis gøre bevægelsen mere jævn (side 103).
• Der kan vælges en værdi for ISO-følsomhed på mellem ISO 100 og ISO 3200, når
du optager film. Hvis du starter filmoptagelse, mens der er valgt en værdi på
ISO 3200 eller højere, ændres ISO-følsomheden til ISO 3200. Når du afslutter
optagelsen af din film, vender ISO-følsomheden tilbage til den forrige værdi.
• Når [ISO] er indstillet til [Flerbilled-støjreduktion], vælges der midlertidigt
[AUTO].
• Du kan ikke vælge [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone] eller
[Miniature] i [Billedeffekt]. Når filmoptagelsen starter, indstilles [Billedeffekt]
midlertidigt til [Fra].
• [Klar billedzoom] kan ikke vælges under filmoptagelse.
Opsætning af filmoptagelse
Digital zoom
Du kan anvende den digitale zoomfunktion under filmoptagelse. Men
kvaliteten vil blive forringet, da der udføres billedbehandling.
1 Tryk på ZOOM-knappen.
ZOOM-knap
• Digital zoom er til rådighed under
filmoptagelse, selv når [Digital zoom]
er indstillet til [Fra] i
menuen for
stillbilledoptagelse.
2 Forstør billedet op til den ønskede zoomfaktor vha. b/B på
kontrolknappen.
• Der er en zoomfaktor på op til ca. 4 gange til rådighed.
Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under
filmoptagelse
Når du optager motiver i hurtig bevægelse, skal du vælge [Høj], og når
flere motiver er i bevægelse eller krydser frem og tilbage, skal du vælge
[Lav].
MENU-knap t
1 t [AF-sporingsvarighed] t Vælg den
ønskede indstilling
102
Opsætning af filmoptagelse
Optagelse af film med lukkerhastigheden og blænden
justeret
Du kan optage film med lukkerhastigheden og blænde justeret, og
kontrollere sløringen af baggrunden eller fluiditeten efter ønske.
1 Indstil fokustilstandskontakten til MF (side 114).
2 Indstil tilstandsknappen til
(Film).
3 Vælg den ønskede tilstand med v/V på kontrolknappen, og tryk
derefter på midten af kontrolknappen.
• For at ændre tilstanden skal du trykke på Fn-knappen og derefter vælge en
anden tilstand.
kontrolvælgeren.
5 Juster fokus, og tryk derefter på MOVIE-knappen for at begynde
at optage.
(Auto
programmeret) (91)
(Blændeprioritet)
(92)
(Lukkerhast.prior.)
(94)
(96)
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De
andre indstillinger kan justeres manuelt, og dine
indstillingsværdier kan gemmes.
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af
blændeværdien vha. kontrolvælgeren.
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af
lukkerhastigheden vha. kontrolvælgeren.
(Manuel eksp.) Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af
eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien)
vha. kontrolvælgeren.
103
Optagelse (Avanceret brug)
4 Juster lukkerhastigheden og blændeværdien vha.
Opsætning af filmoptagelse
Filformat
MENU-knap t
1 t [Filformat] t Vælg det ønskede format
AVCHD
Optager 60i/50i-film eller 24p/25p-film i AVCHD-format.
Dette filformat er egnet til visning af filmen på et hd-tv.
Du kan oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-optagedisk eller
en DVD-Video-disk ved hjælp af softwaren "PlayMemories
Home".
• 60i/50i-film optages med henholdsvis 60 felter/sekund eller
50 felter/sekund. Både 60i- og 50i-film anvender interlacescanningssystemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p/25p-film optages henholdsvis med 24 billeder/sekund
eller med 25 billeder/sekund. Både 24p- og 25p-film
anvender det progressive scanningssystem, Dolby Digitallyd og AVCHD-formatet.
MP4
Optager mp4-film (AVC). Dette format er egnet til WEBoverførsler, vedhæftede filer til e-mail osv.
• Film optages i MPEG-4-formatet med ca. 30 billeder/
sekund, hvor der anvendes det progressive
scanningssystem, AAC-lyd og mp4-format.
• Du kan ikke oprette en disk fra film, der er optaget i dette
format ved hjælp af softwaren "PlayMemories Home".
104
Opsætning af filmoptagelse
Optageindstilling
Jo højere gennemsnitlig bithastighed, desto højere billedkvalitet.
MENU-knap t
1 t [Optageindstilling] t Vælg den
ønskede indstilling
[Filformat]: [AVCHD]
Optageindstilling Bithastighed
Optagelse
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Maksimalt
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med 1920 ×
1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Gennemsnitligt Optager film i standardbilledkvalitet med 1920
17 Mbps
× 1080 (60i/50i).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maksimalt
24 Mbps
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Gennemsnitligt Optager film i standardbilledkvalitet med 1920
17 Mbps
× 1080 (24p/25p). Det giver en biograflignende
atmosfære.
Optager film i høj billedkvalitet med 1920 ×
1080 (24p/25p). Det giver en biograflignende
atmosfære.
Optageindstilling
Gennemsnitlig
Optagelse
bithastighed
1440×1080 12M
12 Mbps
Optager film med 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Optager film i VGA-format.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Bemærkninger
• Film, der er optaget vha. [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres med "PlayMemories
Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid.
Du kan endvidere ikke oprette en disk med den oprindelige billedkvalitet. Hvis du
ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Bluray-disk.
• For at kunne se 24p/25p-film på et tv, behøver du et tv, som er kompatibelt med 24p/
25p. Hvis du anvender et inkompatibelt tv, konverteres filmene til 60i/50i og vises
på tv'et.
105
Optagelse (Avanceret brug)
[Filformat]: [MP4]
Opsætning af filmoptagelse
Lydoptagelse
Når du optager film, kan driftsstøjen fra kameraet eller objektivet muligvis
blive optaget med. Du kan optage film uden lyd.
MENU-knap t
1 t [Lydoptagelse] t [Fra]
Når fokustilstanden er indstillet til manuel fokus, optages driftsstøjen fra
objektivet under autofokus ikke med (side 114).
Sådan reduceres vindstøj
Du kan reducere vindstøjen ved beskære indgangen af baslyd fra den
indbyggede mikrofon.
MENU-knap t
1 t [Reduktion af vindstøj] t [Til]
Bemærkninger
• Indstilling af [Reduktion af vindstøj] til [Til] kan muligvis forårsage, at noget baslyd
optages med en for lav lydstyrke. Vælg [Fra], når det ikke blæser.
• Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), fungerer [Reduktion af
vindstøj] ikke.
106
Justering af fokus
Der er 2 metoder til justering af fokus: autofokus og manuel fokus.
Afhængigt af objektivet er metoden til skift mellem autofokus og manuel
fokus forskellig.
Kontakten som skal
anvendes
Objektiv udstyret Objektiv (Indstil
med en fokustilaltid fokustilstandsstandskontakt
kontakten på
kameraet til AF).
Objektiv, som ikke Kamera
er udstyret med en
fokustilstandskontakt
Objektivtype
For at skifte til
autofokus
Indstil fokustilstandskontakten på
objektivet til AF.
For at skifte til
manuel fokus
Indstil fokustilstandskontakten på
objektivet til MF.
Indstil fokustilstandskontakten på
kameraet til AF.
Indstil fokustilstandskontakten på
kameraet til MF.
Autofokus
Optagelse (Avanceret brug)
1 Indstil fokustilstandskontakten på
kameraet til AF.
2 Når objektivet er udstyret med
fokustilstandskontakten, skal den
indstilles til AF.
107
Justering af fokus
3 Tryk udløserknappen halvvejs ned
for at kontrollere fokuseringen og
optage billedet.
• Når fokuseringen er bekræftet, skifter
fokusindikatoren til z eller
(nedenfor).
• Det AF-område, hvor fokus er blevet
bekræftet, bliver grønt.
AF-område
Fokusindikator
Bemærkninger
• Rør ikke ved den roterende fokusring, mens kameraet fokuserer automatisk.
Optageteknik
• For at vælge det AF-område, som anvendes til fokusering, skal du
opsætte [AF-område] (side 111).
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus er låst. Klar til at optage.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger
et motiv i bevægelse. Klar til at optage.
lyser
Er i gang med at fokusere. Du kan ikke udløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver, som muligvis kræver særlig fokusering
Når du anvender autofokus, er det svært at fokusere på de følgende
motiver. I sådanne tilfælde skal du anvende funktionen til optagelse med
låst fokus (side 109) eller manuel fokus (side 114).
• Et motiv med lav kontrast, som f.eks. en blå himmel eller hvid væg.
• To motiver på forskellige afstande der overlapper i AF-området.
• Et motiv som består af gentagende mønstre som f.eks. facaden på en
bygning.
• Et motiv som er meget lyst eller skinnende som f.eks. solen, en bil eller
overfladen på vand.
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
108
Justering af fokus
Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket, placeret oven på kameraet,
viser placeringen af billedsensoren*. Når
du måler den nøjagtige afstand mellem
kameraet og motivet, skal du benytte
placeringen af den vandrette linje.
* Billedsensoren er den del af kameraet,
som fungerer som filmen.
Bemærkninger
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede
objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem
motivet og kameraet.
Fokuslås
Optagelse (Avanceret brug)
1 Placer motivet inden for AFområdet og tryk udløserknappen
halvvejs ned.
Fokuseringen låses.
• Indstil [Autofokusmetode] til
[Enkeltbilled-AF].
2 Hold udløserknappen trykket
halvvejs ned, og placer motivet
tilbage på den oprindelige
position for at omkomponere
billedet.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
109
Justering af fokus
Autofokusmetode
Fn-knap t
indstilling
(Enkeltbilled-AF)
(Automatisk AF)
(Kontinuerlig AF)
(Autofokusmetode) t Vælg den ønskede
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
[Autofokusmetode] skifter mellem [Enkeltbilled-AF] og
[Kontinuerlig AF] baseret på motivets bevægelse.
Når du trykker på og holder udløserknappen halvvejs ned,
låses fokuseringen, hvis motivet ikke er i bevægelse, og hvis
motivet er i bevægelse, fortsætter kameraet med at fokusere.
Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke anvendes.
Optageteknikker
• Brug [Enkeltbilled-AF], når motivet er ubevægeligt.
• Brug [Kontinuerlig AF], når motivet er i bevægelse.
Bemærkninger
• [Automatisk AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent
auto], [Bedste auto] eller én af de følgende [Valg af motiv]-tilstande: [Portræt],
[Landskab], [Solnedgang], [Nattescene], [Natportræt] eller [Håndholdt tusmørke].
• [Enkeltbilled-AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Panorering]
eller [Makro] i [Valg af motiv].
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv], eller når Smiludløserfunktionen anvendes.
110
Justering af fokus
AF-område
Vælg det ønskede AF-område der passer
til optageforholdene eller din præference.
Det AF-område, hvor fokus er blevet
bekræftet, bliver grønt, og de andre AFområder forsvinder.
AF-område
Fn-knap t
(AF-område) t Vælg den ønskede indstilling
Kameraet bestemmer, hvilke af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Zone)
Vælg den zone, som du vil aktivere fokus for, mellem
venstre, højre eller midterste zone ved hjælp af
kontrolknappen. Kameraet bestemmer, hvilket af AFområderne i den valgte zone der skal bruges til fokusering.
Tryk på AF-knappen så opsætningsskærmen vises, og vælg
derefter den ønskede zone.
(Spot)
Kameraet anvender udelukkende AF-områder, der er placeret
i midterområdet.
(Lokal)
Vælg det område, som du vil aktivere fokus for, blandt de 15
AF-områder ved hjælp af kontrolknappen.
Tryk på AF-knappen for at få vist opsætningsskærmen, og
vælg derefter det ønskede område.
Bemærkninger
• [AF-område] er fastsat til [Bred], og du kan ikke vælge andre indstillinger, når
eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto] eller [Valg af
motiv], eller når [AF-låsning]-funktionen anvendes, eller Smiludløseren er aktiveret.
• AF-området oplyses muligvis ikke under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden stop.
• Når [AF-låsning] er indstillet til [Til], vises den opsætningsskærm, der anvendes til
indstillingen [Zone] eller [Lokal], ikke vha. tryk på AF-knappen.
111
Optagelse (Avanceret brug)
(Bred)
Justering af fokus
AF-lampe
Du kan indstille AF-lampen til brug for fokusering på et motiv under mørk
belysning.
MENU-knap t
indstilling
2 t [AF-lampe] t Vælg den ønskede
• Eftersom kameraet anvender den indbyggede blitz som en AF-lampe,
skal du trykke på -knappen for at åbne blitzen.
• AF-lampen fungerer ikke, når [Autofokusmetode] er indstillet til
(Kontinuerlig AF), eller motivet er i bevægelse i
(Automatisk
AF). ( - eller -indikatoren lyser.)
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller
længere.
• Når der anvendes en ekstern blitz (sælges separat) med en AF-lampe
monteret, anvendes AF-lampen på den eksterne blitz. Tryk den
indbyggede blitz ned.
• AF-lampen fungerer ikke, når [Smiludløser] er indstillet til [Til].
AF-låsning
Holder fokus på et motiv i bevægelse, mens det spores. Når
[Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF], fungerer [Til (AFlåsning m/udløserknap)].
1 Indstil [Autofokusmetode] til [Kontinuerlig AF] (side 110).
2 Fn-knap t
udløserknap)]
112
(AF-låsning) t [Til (AF-låsning m/
Justering af fokus
3 Tryk udløserknappen halvvejs
ned, så kameraet automatisk
låser fast på et mål og sporer
motivet.
Kameraet fortsætter med at fokusere,
mens udløserknappen holdes halvvejs
nedtrykket. Når motivet er i fokus, bliver
målrammen grøn.
Målramme
4 Tryk på udløserknappen for at optage motivet.
Optageteknikker
• Ved optagelse af personer kan du detektere og spore personens ansigt
vha. de følgende indstillinger: [AF-låsning] indstillet til [Til (AF-låsning
m/udløserknap)], [AF-område] indstillet til [Bred], og [Smil-/
Ansigtsreg.] indstillet til [Ansigtsregistrering Til]
• Når motivet er lille på Live View-skærmen, kan du spore motivet med
sikkerhed ved at indstille autofokusområdet på forhånd vha. de følgende
indstillinger: [AF-låsning] indstillet til [Til (AF-låsning m/udløserknap)],
[AF-område] indstillet til [Lokal] eller [Zone].
113
Optagelse (Avanceret brug)
Når [AF-område] er indstillet til [Bred], begynder kameraet at spore motivet
rundt om midterområdet.
Kameraet fokuserer på motivet vha. alle områder under sporing.
• Kameraet kan begynde sporing af motivet fra det valgte område, når [AFområde] er indstillet til [Lokal], [Spot] eller [Zone].
Justering af fokus
Sådan ændres tilstanden
Fn-knap t
(AF-låsning) t [Til] eller [Fra].
(Til)
Tryk på midten af kontrolknappen på visningen af
optageoplysningerne for at få vist en målramme. Ret
målrammen ind efter det motiv, der skal spores, og tryk på
midten af kontrolknappen. Kameraet starter sporing af
motivet.
Når motivet er i fokus, bliver målrammen grøn. Tryk på
midten af kontrolknappen igen for at stoppe
sporingsfunktionen.
(Fra)
Deaktiverer [AF-låsning]-funktionen.
Bemærkninger
• [AF-låsning] kan være vanskelig i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
– Motivet er under mørke lysforhold.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• [AF-låsning] kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Panorering], [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE] eller [Håndholdt tusmørke] i
[Valg af motiv], eller når der er valgt manuel fokus.
• Kameraet stopper sporing af et motiv, når motivet bevæger sig ud af skærmen.
Manuel fokus
Når det er svært at opnå den korrekte fokus i autofokustilstand, kan du
justere fokus manuelt.
1 Indstil fokustilstandskontakten på
objektivet til MF.
114
Justering af fokus
2 Hvis objektivet ikke er udstyret
med en fokustilstandskontakt,
skal du indstille
fokustilstandskontakten til MF.
3 Drej på fokusringen på objektivet
for at opnå en skarp fokusering.
Fokus-ring
Direkte manuel fokusering
Når et objektiv, som er udstyret med en direkte manuel
fokuseringsfunktion, monteres, og [Autofokusmetode] indstilles til
[Enkeltbilled-AF] eller [Automatisk AF], kan du foretage finjusteringer
vha. fokusringen, efter fokus er låst (DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM osv.).
Du kan hurtigt fokusere på et motiv i stedet for at anvende manuel fokus fra
begyndelsen. Dette er praktisk i tilfælde som f.eks. makrooptagelse.
115
Optagelse (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Når Bred AF-området anvendes, anvendes midterområdet til fokusering. Når Zone
AF-området anvendes, anvendes der et typisk område i den valgte zone. Når Lokal
AF-området anvendes, anvendes der et område, som er valgt vha. kontrolknappen.
• Når der anvendes en telekonverter (sælges separat) osv., forløber drejningen af
fokusringen muligvis ikke jævnt.
• Der opnås ikke den korrekte fokus i søgeren, hvis dioptrien ikke er justeret ordentligt
i søgertilstanden (side 29).
• Sørg for at indstille fokustilstandskontakten på objektivet til MF for manuel fokus.
Drejes fokusringen rundt med kraft uden skift til MF, kan den blive beskadiget.
Justering af fokus
Maksimum
Du kan forstærke konturen af områder i fokus med en bestemt farve i
manuel fokus. Denne funktion gør det nemt for dig at bekræfte
fokuseringen.
MENU-knap t
2 t [Maksimumniveau] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Da kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, varierer maksimumniveauet
afhængigt af motivet, optagesituation eller det anvendte objektiv.
• Konturen af områder i fokus forstærkes ikke, når kameraet er tilsluttet vha. et
HDMI-kabel.
Sådan indstilles farven af maksimumfunktionen
Du kan indstille den farve, der anvendes til maksimumfunktionen i manuel
fokus.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Maksimumfarve] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• [Maksimumfarve] kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er angivet til [Fra].
Zoomfokus
Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.
1 MENU-knap t
3 t [Visningsknap] t [Zoomfokus]
2 Tryk på
fokusforstørrelsesknappen.
Fokusforstørrelsesknap
116
Justering af fokus
3 Tryk på
fokusforstørrelsesknappen igen
for at forstørre billedet og vælge
den del, som du ønsker at
forstørre vha. v/V/b/B på
kontrolknappen.
• Hver gang du trykker på
fokusforstørrelsesknappen, skifter
forstørrelsesgraden som følger: Fuld
visning t Ca. ×6,8 t Ca. ×13,6
4 Bekræft og juster fokus.
5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.
• Du kan optage billeder, mens et billede er forstørret, men kameraet optager
et fuldt billede.
• [Zoomfokus]-funktionen ophæves efter optagelse.
117
Optagelse (Avanceret brug)
• Drej på fokusringen for at justere fokus i manuel fokustilstand.
• Hvis du trykker på AF-knappen, vender den forstørrede del tilbage til
midten.
• [Zoomfokus]-funktionen annulleres, hvis du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
Registrering af ansigter
Ansigtsregistrering
Kameraet registrerer ansigter, justerer fokus og eksponering, udfører
billedbehandling og justerer blitzindstillinger.
Fn-knap t
indstilling
(Smil-/Ansigtsreg.) t Vælg den ønskede
Ansigtsregistrering
Fra
Slår ansigtsregistrering fra.
Ansigtsregistrering
Til (ansigtsreg.)
Aktiverer ansigtsregistrering og prioriterer genkendte
ansigter, som er blevet registeret i [Ansigtsregistrering]
(side 119).
Ansigtsregistrering
Til
Aktiverer ansigtsregistrering, men prioriterer ikke genkendte
ansigter.
Smiludløser
Detekterer og optager smil automatisk.
Ansigtsregistreringsrammen
Når kameraet registrerer ansigter, vises
der grå ansigtsregistreringsrammer. Når
kameraet vurderer, at autofokus er mulig,
bliver ansigtsregistreringsrammen hvid.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned, bliver ansigtsregistreringsrammen
grøn.
Ansigtsregistreringsrammer (grå)
Ansigtsregistreringsrammer (hvid)
• Hvis et ansigt ikke er placeret inden for det AF-område, som er til
rådighed, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, bliver det AFområde, der anvendes til fokusering, grønt.
• Når kameraet registrerer flere ansigter, vælger kameraet automatisk et
prioriteret ansigt, og en enkelt ansigtsregistreringsramme bliver hvid. Der
vises en magenta ramme på et ansigt, som er registreret med
[Ansigtsregistrering].
118
Registrering af ansigter
Optageteknik
• Komponer for at overlejre ansigtsregistreringsrammen og AF-området.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er [Panorering] eller [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet
AE], kan der ikke anvendes [Ansigtsregistrering].
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Kameraet registrerer muligvis ikke nogen ansigter, eller det registrerer muligvis et
andet objekt afhængigt af optageforholdene.
Ansigtsregistrering
Kameraet registrerer ansigter, der på forhånd er registreret oplysninger om.
1 MENU-knap t
4 t [Ansigtsregistrering] t [Ny
2 Ret den vejledende ramme ind efter det ansigt, der skal
registreres, og tryk på udløserknappen.
3 Vælg [Angiv] vha. v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på
midten af kontrolknappen.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Optag ansigtet forfra et oplyst sted. Ansigtet kan ikke registreres korrekt,
hvis det skjules af en hat, maske, solbriller eller lign.
For at ændre prioriteten for ansigter, der tidligere er registreret
Når du har registreret flere ansigter, er der indstillet en
prioriteringsrækkefølge. Du kan ændre prioriteringsrækkefølgen.
MENU-knap t
4 t [Ansigtsregistrering] t [Skift af
rækkefølge] t Vælg et ansigt, som du gerne vil ændre
prioriteten og prioritetsniveauet for.
119
Optagelse (Avanceret brug)
registrering]
Registrering af ansigter
Sådan slettes et registreret ansigt
Du kan slette et registreret ansigt.
MENU-knap t
4 t [Ansigtsregistrering] t [Slet] t Vælg
det ansigt du ønsker at slette
• Når du vælger [Slet alt], kan du slette alle de registrerede ansigter på én
gang.
Bemærkninger
• Selvom du vælger [Slet], forbliver data om registrerede ansigter gemt i kameraet.
Hvis du vil slette disse data fra kameraet, skal du vælge [Slet alt].
• Registrerede ansigter slettes ikke, selvom du anvender [Initialiser].
Autom. Indramning
Når der optages ansigter, nærbilleder eller motiver som spores vha. [AFlåsning], analyserer kameraet scenen, og beskærer automatisk billedet ind
til en passende komposition. Både det originale og beskårede billede
gemmes.
•
bliver grøn, når
beskæringsfunktionen er til rådighed i
Live View-tilstanden.
• Den ramme, som anvendes til
beskæring, indikeres på
autovisningsskærmen efter optagelse.
Autovisningsskærm
Beskåret område
For at ændre indstillingen af [Autom. Indramning]
Standardindstillingen er [Auto].
Fn-knap t
indstilling
120
(Autom. Indramning) t Vælg den ønskede
Registrering af ansigter
Bemærkninger
• [Autom. Indramning]-funktionen kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er
indstillet til [Panorering], [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE], [Film], eller
[Håndholdt tusmørke] eller [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv].
• Det beskårede billede har muligvis ikke den bedst mulige komposition afhængigt af
optageforholdene.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funktion ikke
anvendes.
• Denne funktion kan ikke anvendes sammen med de følgende funktioner:
Kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracket, [Flerbilled-støjreduktion], [Auto
HDR], kameraets zoomfunktion, manuel fokus eller [Blødt fokus], [HDR-maleri],
[Fyldig sort-hvid tone], eller [Miniature] i [Billedeffekt].
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
(Smil-/Ansigtsreg.) t [Smiludløser Til:
Normalt smil] t Vælg den ønskede følsomhedstilstand for
registrering af smil vha. b/B på kontrolknappen
Du kan indstille følsomheden for Smiludløser-funktionen for registrering af
smil til en af de følgende 3 indstillinger:
(Til: Lille Smil),
(Til:
Normalt smil) og
(Til: Stort smil).
• Når Smiludløseren er aktiveret, vises følsomhedsindikatoren for
registrering af smil på skærmen.
121
Optagelse (Avanceret brug)
1 Fn-knap t
Registrering af ansigter
2 Vent på registrering af et smil.
Kameraet registrerer et smil, og
fokuseringen bekræftes. Når smilniveauet
overstiger punktet b på indikatoren,
tager kameraet automatisk billeder.
• Når kameraet registrerer målansigter,
vises der orange
ansigtsregistreringsrammer rundt om
ansigterne.
Ansigtsregistreringsrammerne bliver
grønne, når disse motiver bliver
fokuseret.
• Når [Autom. Indramning] er indstillet
til [Auto], beskæres billedet
automatisk, så der opnås en passende
komposition.
AnsigtsregistreFølsomheds- ringsramme
indikator for
registrering af smil
3 For at stoppe med at optage, Fn-knap t
(Smil-/Ansigtsreg.)
t Vælg et andet punkt end [Smiludløser].
Optageteknikker
• For at fokusere på smilet skal du overlejre ansigtsregistreringsrammen og
AF-området.
• Dæk ikke for øjnene med pandehåret osv. Knib øjnene sammen.
• Dæk ikke for ansigtet med f.eks. en hat, maske, solbriller osv.
• Forsøg at rette ansigtet mod kameraet, og hold det så lige som muligt.
• Smil tydeligt med munden åben, og hold det. Smilet er lettere at
registrere, når tænderne er synlige.
• Hvis du trykker på udløserknappen, mens Smiludløser-funktionen er
aktiveret, optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til
Smiludløser.
122
Registrering af ansigter
Bemærkninger
• [Smiludløser]-funktionen kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet
til [Panorering], [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE], [Film] eller [Håndholdt
tusmørke] i [Valg af motiv], eller når der er valgt manuel fokus.
• [Fremf.metode] er automatisk indstillet til [Enkelt optagelse].
• AF-lampen fungerer ikke sammen med Smiludløser-funktionen.
• Hvis kameraet ikke registrerer noget smil, skal du ændre indstillingerne for
følsomhed for registrering af smil.
• Afhængigt af optageforholdene er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• Hvis kameraet sporer et ansigt vha. [AF-låsning], med Smiludløser aktiveret, bliver
ansigtet målet for smilregistreringsfunktionen (side 112).
Optagelse (Avanceret brug)
123
Justering af lysstyrken på billedet
AE-lås
Når du optager mod solen eller ved et vindue, skal du, når eksponeringen
eventuelt ikke passer til motivet, anvende lysmåleren på et sted hvor
motivet er tilstrækkeligt lyst og låse eksponeringen inden optagelsen. For at
reducere motivets lysstyrke skal du rette kameraet mod et punkt, der er
lysere end motivet, og anvende lysmåleren til at låse eksponeringen for hele
billedet. For at gøre motivet lysere skal du rette kameraet mod et punkt, der
er mørkere end motivet, og anvende lysmåleren til at låse eksponeringen
for hele billedet.
Dette afsnit beskriver, hvordan du optager et lysere billede af motivet vha.
(Spot).
1 Fn-knap t
(Lysmålermetode) t
(Spot)
2 Juster fokus der, hvor du ønsker at låse eksponeringen.
3 Tryk på AEL-knappen for at låse
eksponeringen.
(AE-lås)-ikonet vises.
• Den eksponeringsværdi, som er baseret
på den låste eksponering i
spotmålingscirklen, angives også på
EV-skalaen.
AEL-knap
4 Mens du trykker på AEL-knappen, skal du fokusere på motivet
og optage.
• Hvis du fortsætter med at optage med den samme eksponeringsværdi, skal
du trykke og holde på AEL-knappen efter optagelsen. Indstillingen
annulleres, når knappen slippes.
124
Justering af lysstyrken på billedet
AEL med udløser
Angiver, om eksponeringen skal fastsættes, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
MENU-knap t
indstilling
3 t [AEL med udløser] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• AEL-knapbetjening prioriteres over [AEL med udløser]-indstillingerne.
Lysmålermetode
Fn-knap t
(Lysmålermetode) t Vælg den ønskede tilstand
Denne tilstand måler lyset i hvert område, efter det samlede
område er inddelt i flere områder, og den korrekte
eksponering bestemmes for hele skærmen.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, men med vægt på skærmens midterområde.
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i cirklen til spotmåling
placeret i midterområdet.
Optageteknikker
• Anvend [Multisegment]-måling til almindelig optagelse.
• Når der er et motiv med høj kontrast i AF-området, skal du måle lyset på
det motiv, som du ønsker at optage med den optimale eksponering vha.
spotmålingsfunktionen, og udnytte AE-lås-optagelse (side 124).
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto] eller
[Valg af motiv], eller når der anvendes kameraets zoomfunktion, er
[Lysmålermetode] fastsat til [Multisegment], og du kan ikke vælge andre tilstande.
125
Optagelse (Avanceret brug)
(Multisegment)
Justering af lysstyrken på billedet
Blitzkompens.
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene, uden
at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen
af hovedmotivet inden for blitzrækkevidden.
Fn-knap t
(Blitzkompens.) t Vælg den ønskede indstilling
Mod +: Øger blitzniveauet.
Mod –: Sænker blitzniveauet.
Bemærkninger
• [Blitzkompens.] kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering] eller [Valg af motiv].
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig pga. den begrænsede mængde blitzlys,
hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt
på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig.
Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISOfølsomheden (når der er valgt [AUTO]) for at foretage kompensationen.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys.
Blitzkontrol
MENU-knap t
indstilling
2 t [Blitzkontrol] t Vælg den ønskede
ADI-blitz
Kontrollerer lyset fra blitzen, indregner
fokusafstandsoplysninger og lysmålingsdata fra præ-blitzen.
Denne metode muliggør præcis blitzkompensation med så
godt som ingen effekt pga. refleksion fra motivet.
For.blitz TTL
Kontrollerer mængden af blitzlys udelukkende på baggrund
af dataene fra lysmålingen med præ-blitz. Denne metode er
modtagelig for refleksion fra motivet.
ADI: Avanceret afstandsintegration
TTL: Gennem objektivet
• Når der er valgt [ADI-blitz], vil brug af et objektiv, som er udstyret med
en afstandskoderfunktion, give en mere præcis blitzkompensation vha.
mere præcis afstandsinformation.
126
Justering af lysstyrken på billedet
Bemærkninger
• Når afstanden mellem motivet og den eksterne blitz (sælges separat) ikke kan
bestemmes (trådløs blitzoptagelse vha. en ekstern blitz (sælges separat), optagelse
med en ekstern blitz vha. et kabel, optagelse med en dobbelt makroblitz osv.),
vælger kameraet automatisk [For.blitz TTL].
• Vælg [For.blitz TTL] i de følgende tilfælde, da kameraet ikke kan udføre
blitzkompensation med [ADI-blitz].
– Der er monteret et vidvinkelpanel på HVL-F36AM-blitzen.
– Der anvendes en diffuser til blitzoptagelse.
– Der anvendes en eksponeringsfaktor som f.eks. et ND-filter.
– Der anvendes et makroobjektiv.
• ADI-blitz er kun til rådighed i kombination med et objektiv, som er udstyret med en
afstandskoder. For at bestemme om objektivet er udstyret med afstandskoder, skal
du se den betjeningsvejledning, som følger med objektivet.
• [Blitzkontrol] kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Panorering] eller [Nattescene]/[Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv].
Optagelse (Avanceret brug)
127
Blitzen
Tryk på Fn-knappen, vælg den ønskede blitztilstand, tryk på
-knappen og optag billeder (side 41).
Optageteknikker
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når
blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Når du optager indendørs eller optager nattescener, kan du anvende blitz
med lang lukkerhastighed for at optage et lysere billede af personer og
baggrunde.
• Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af sporet af
motiver i bevægelse, som f.eks. en cykel i bevægelse.
• Når du anvender blitzen HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM
(sælges separat), kan du optage med blitzsynkroniseringsfunktionen til
høj hastighed til enhver lukkerhastighed. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med blitzen.
Bemærkninger
• Hold ikke kameraet i blitzlampen.
• De optageforhold, der kræves for at forhindre visning af skygger på et billede,
varierer afhængigt af objektivet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto] eller
[Valg af motiv], kan punkterne [Blitz m/lang luk], [Forsinket blitz] og [Trådløs] ikke
vælges.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P, A, S, M eller [Tele-zoom - kontinuerlig
prioritet AE], kan punkterne [Blitz fra] eller [Autoblitz] ikke vælges. Skub blitzen
ned, hvis du ikke ønsker at anvende blitzen.
• Hvis du anvender blitzen sammen med en stereomikrofon eller lignende udstyr
monteret til multiinterface-tilbehørsskoen, popper blitzen muligvis ikke korrekt op
på plads, og de optagede billeder kan muligvis have skygger i hjørnerne. Fjern alt
udstyr fra multiinterface-tilbehørsskoen.
128
Blitzen
Trådløs blitz
Du kan med en blitz, som er udstyret med en trådløs optagefunktion
(sælges separat), optage med blitzen uden nogen ledning, selv når blitzen
ikke er tilsluttet til kameraet. Ved at ændre blitzens position kan du optage
et billede med en tredimensionel følelse ved at fremhæve kontrasten
mellem lys og skygge på motivet.
Se i betjeningsvejledningen til blitzen angående de faktiske optagetrin.
1 Monter en trådløs blitz til multiinterface-tilbehørsskoen og
tænd for både kameraet og blitzen.
2 Fn-knap t
(Blitztilstand) t
(Trådløs)
pop den indbyggede blitz op.
• Tryk på AEL-knappen for at foretage en testudløsning af blitzen.
Bemærkninger
• Slå den trådløse blitztilstand fra efter trådløs blitzoptagelse. Hvis den indbyggede
blitz anvendes, mens den trådløse blitztilstand stadig er aktiv, resulterer det i
unøjagtige blitzeksponeringer.
• Ændr den eksterne blitzkanal når der er en anden fotograf, som anvender en trådløs
blitz i nærheden, og hans/hendes blitzlys får din eksterne blitz til at udløses. Se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med blitzen, angående ændring af den eksterne
blitzkanal.
Opsætning af AEL-knappen
Når du anvender en trådløs blitz, anbefaler vi, at du indstiller [AELknapfunktion] til [AEL-hold] i den brugerdefinerede menu
(side 163).
Trådløs blitz med lysforholdsstyring
Du kan anvende den trådløse lysforholdsstyring i kombination med flere
blitz. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med blitzen (HVL-F60M
(sælges separat), HVL-F58AM (sælges separat) eller HVL-F43AM (sælges
separat)) angående detaljer.
129
Optagelse (Avanceret brug)
3 Fjern den trådløse blitz fra multiinterface-tilbehørsskoen og
Indstilling af ISO
Følsomheden overfor lys udtrykkes vha. ISO-tallet (anbefalet
eksponeringsindeks). Jo højere tallet er, desto større er følsomheden.
1 Tryk på ISO-knappen for at få vist
ISO-knap
ISO-skærmen.
2 Vælg den ønskede indstilling vha. v/V på kontrolknappen.
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Hvis du ønsker at vælge [Flerbilled-støjreduktion], skal du vise
opsætningsskærmen vha. B og vælge den ønskede værdi vha. v/V.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto],
[Panorering] eller [Valg af motiv], er [ISO] fastsat til [AUTO], og du kan ikke vælge
andre ISO-tal.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P/A/S/M, og [ISO] er indstillet til
[AUTO], indstilles [ISO] automatisk til mellem ISO 100 og ISO 3200.
Flerbilled-støjreduktion
Kameraet optager automatisk flere billeder kontinuerligt, kombinerer
billederne, reducerer støjen og gemmer 1 billede.
Du kan med støjreduktion for flere billeder vælge højere ISO-tal end den
maksimale ISO-følsomhed.
Det optagede billede er 1 kombineret billede.
Bemærkninger
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funktion ikke
anvendes.
• Blitzen, [D-områdeopt.] og [Auto HDR] kan ikke anvendes.
130
Automatisk kompensation for lysstyrke
og kontrast (D-område)
Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t Vælg den ønskede indstilling
(Fra)
Bruger ikke DRO/Auto HDR-funktionerne.
Ved at inddele billedet i mindre områder analyserer kameraet
kontrasten på lys og skygge mellem motivet og baggrunden,
og dette resulterer i et billede med den bedst mulige lysstyrke
og gradation.
(D-områdeopt.)
(Auto HDR)
Tager 3 billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer
derefter det korrekt eksponerede billede, de lyse områder af
det undereksponerede billede og de mørke områder af det
overeksponerede billede for at skabe et billede med meget
gradation.
Der optages 2 billeder: et billede med den korrekte
eksponering og et overlejret billede.
Optagelse (Avanceret brug)
D-områdeopt.
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(D-områdeopt.)
2 Vælg et optimalt niveau vha. b/B på kontrolknappen.
Korrigerer lysstyrken automatisk.
(D-områdeoptimering:
Auto)
(Niveau)*
* Lv_ vist med
Optimerer gradationerne på det optagede billede i hvert
område af billedet. Vælg det bedst mulige niveau mellem Lv1
(svag) og Lv5 (stærk).
er det aktuelt valgte trin.
131
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
Bemærkninger
• Indstillingen er fastsat til [Fra], når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Panorering], eller når der anvendes [Flerbilled-støjreduktion] eller [Billedeffekt].
• Indstillingen er fastsat til [Fra], når der er valgt [Solnedgang], [Nattescene],
[Natportræt] eller [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]. Indstillingen er fastsat til
[Auto], når der er valgt andre tilstande i [Valg af motiv].
• Når du optager med D-områdeoptimeringen, kan der være støj i billedet. Vælg det
korrekte niveau ved at kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer
virkningen.
Auto HDR
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Vælg et optimalt niveau vha. b/B på kontrolknappen.
(Auto HDR:
Eksp.forskel. - auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
(Niveau for
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets
eksponeringsforskel)* kontrast. Vælg det bedst mulige niveau mellem 1,0 EV
(svag) og 6,0 EV (stærk).
For eksempel: Når der er valgt 2,0 EV, overlejres der
3 billeder: et billede med –1,0 EV, et billede med den
korrekte eksponering, og et billede med +1,0 EV.
* _EV vist med
er det aktuelt valgte trin.
Optageteknik
• Da lukkeren udløses 3 gange for en enkelt optagelse, skal du være
opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
132
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende denne funktion på RAW-billederne.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto],
[Panorering], [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE] eller [Valg af motiv], eller når
der er valgt [Flerbilled-støjreduktion], kan du ikke vælge [Auto HDR].
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er færdig, efter
du har optaget.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og optageforholdene er det ikke
sikkert, at du opnår den ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Når scenens kontrast er lav, når kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det
ikke sikkert, at du er i stand til at optage gode HDR-billeder. Hvis kameraet har
registreret et problem, vises
på det optagede billede for at gøre dig
opmærksom på denne situation. Optag igen om nødvendigt og vær opmærksom på
kontrasten eller slør.
Optagelse (Avanceret brug)
133
Indstilling af billedbehandling
Billedeffekt
Vælg det ønskede effektfilter for at opnå mere imponerende og
kunstneriske billeder.
Indstil tilstandsknappen til
(Billedeffekt) og vælg den
ønskede indstilling.
• For at få en tilstand med en
finjusteringsindstilling skal du vælge
den ønskede indstilling vha. b/B.
(Legetøjskamera)
(Popfarve)
Giver indtryk af et foto fra et legetøjskamera med falmede
hjørner og kraftige farver. Du kan indstille farvenuancen vha.
b/B.
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve farvetoner.
(Farvereduktion) Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast ved at fremhæve
primærfarverne kraftigt, eller ved brug af sort og hvid. Du
kan vælge primærfarver eller sort og hvid ved hjælp af b/B.
(Retrofoto)
Giver indtryk af et gammelt foto med sepiafarvetoner og
falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne atmosfære: lys, transparent,
æterisk, sart, blødt.
(Delvis farve)
Giver et billede, som bevarer 1 bestemt farve, men
konverterer andre til sort og hvid. Du kan vælge en farve vha.
b/B.
(S-h stor
kontrast)
Giver et billede med høj kontrast i sort og hvid.
(Blødt fokus)
Giver et billede med en blød lyseffekt. Du kan indstille
intensiteten af effekten vha. b/B.
(HDR-maleri)
Giver et indtryk af et maleri med stærke farver og detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange. Du kan indstille
farvenuancen vha. b/B.
134
Indstilling af billedbehandling
(Fyldig sort-hvid Giver et billede i sort-hvid med rig gradation og gengivelse af
tone)
detaljer. Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
(Miniature)
•
Giver et billede, som på levende vis forstærker motivet, og
hvor baggrunden er betydeligt ud af fokus. Denne effekt kan
ofte findes i billeder af miniaturemodeller. Du kan vælge det
område, der skal fokuseres på, ved hjælp af b/B. Fokus på
andre områder reduceres væsentligt.
(Fra) kan vælges, hvis du anvender
kontrolknappen.
(Billedeffekt) på
135
Optagelse (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Når zoomfunktionen på kameraet anvendes, er effekterne [Legetøjskamera] og
[Miniature] ikke til rådighed.
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve
afhængigt af motivet eller optageforholdene.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto],
[Panorering] eller [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE], eller når [Kvalitet] er
indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan [Billedeffekt] ikke vælges.
• Når [HDR-maleri], [Miniature], [Fyldig sort-hvid tone] eller [Blødt fokus] er valgt,
kan du ikke bekræfte effekten inden optagelse. Du kan heller ikke indstille
fremføringstilstanden.
• Når scenens kontrast er lav, når kameraet ryster meget, eller motivet bliver uskarpt,
når der er valgt [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone], er det ikke sikkert, at du
er i stand til at optage gode HDR-billeder. Hvis kameraet detekterer en sådan
situation, vises der
på det optagede billede. Optag igen om nødvendigt,
omkomponér og vær opmærksom på uskarpheden.
Indstilling af billedbehandling
Kreativ indst.
Du kan vælge den ønskede indstilling, som skal anvendes ved udførsel af
billedbehandling, og justere kontrast, mætning og skarphed for hver
[Kreativ indst.]. Du kan også justere eksponeringen (lukkerhastighed og
blænde), i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer
eksponeringen.
1 Fn-knap t
(Kreativ indst.) t Vælg den ønskede
indstilling
2 Hvis du ønsker at justere
(Kontrast), (Mætning) eller
(Skarphed), skal du vælge det ønskede punkt vha. b/B på
kontrolknappen, og derefter justere værdien vha. v/V.
136
(Standard)
Til optagelse af forskellige motiver med rig gradation og
flotte farver.
(Levende)
Mætningen og kontrasten forstærkes, så der kan optages
slående billeder af farverige scener og motiver som f.eks.
blomster, forårsfarver, en blå himmel eller havmotiver.
(Portræt)
Til optagelse af hudfarven i en blød nuance. Særdeles
velegnet til optagelse af portrætter.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes, så der kan
optages levende landskaber, som står knivskarpt. Fjerne
landskaber fremstår også tydeligere.
(Solnedgang)
Til optagelse af den flotte røde farve fra en solnedgang.
(Sort/hvid)
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
Indstilling af billedbehandling
(Kontrast), (Mætning) og
Kreativ indstilling-punkt.
(Skarphed) kan justeres for hvert enkelt
(Kontrast)
Jo højere den valgte værdi, desto mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket har en indflydelse på billedet.
(Mætning)
Desto højere den valgte værdi, desto mere levende farver.
Når der vælges en lav værdi, dæmpes billedets farver.
(Skarphed)
Justerer skarpheden. Desto højere den valgte værdi desto
mere svækkes konturerne, og desto lavere den valgte værdi
desto blødere bliver konturerne.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto] eller
[Valg af motiv], eller der er valgt [Billedeffekt]-tilstand, er [Kreativ indst.] fastsat til
[Standard], og du kan ikke vælge andre indstillinger.
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
Optagelse (Avanceret brug)
137
Justering af farvetoner (Hvidbalance)
Motivets farvetone ændres afhængigt af lyskildens egenskaber. Tabellen
nedenfor viser, hvordan farvetonen ændres baseret på forskellige lyskilder,
i forhold til et motiv der fremstår hvidt i sollys.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Skinnende
Hvid
Blåligt
Grønt
farveskær
Rødligt
Vejr/belysning
Lysets
karakteristika
Brug denne funktion, når billedets farvetone ikke er helt, som du
forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonen for at få et bestemt
fotografisk udtryk.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto] eller
[Valg af motiv], er [Hvidbalance] fastsat til [Auto hv.b.], og du kan ikke vælge andre
tilstande.
• Hvis den eneste lyskilde, som er til rådighed, er en kviksølvlampe eller
natriumlampe, vil kameraet ikke være i stand til at opnå en præcis hvidbalance pga.
lyskildens egenskaber. Brug blitzen i sådanne tilfælde.
WB på kontrolknappen t Vælg den
ønskede indstilling
• Når du vælger en anden indstilling end
[C.temp./filter], skal du trykke på B, så
finjusteringsskærmen vises, og du kan
justere farvetonen vha. v/V/b/B efter
behov.
138
Justering af farvetoner (Hvidbalance)
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvetonerne.
Hvis du vælger en valgmulighed, så den passer til en specifik
lyskilde, justeres farvetonerne til lyskilden (forudindstillet
hvidbalance).
(Skinnende)
(Fluor.:
Varmhvidt)
(Fluor.:
Koldhvidt)
(Fluor.:
Daghvidt)
(Fluor.:
Dagslys)
(Blitz)
• Anvend funktionen hvidbalancebracket, hvis du ikke kan opnå den
ønskede hvidbalance vha. den valgte valgmulighed (side 148).
• Når du vælger [C.temp./filter], kan du justere værdien til den ønskede
værdi (side 140).
• Når du vælger [Brugerdefineret], kan du registrere din indstilling
(side 140).
Finjusteringsskærm for farve
Du kan udføre finjusteringer ved at
kombinere farvetemperaturen med
farvefilteret.
139
Optagelse (Avanceret brug)
Optageteknikker
Justering af farvetoner (Hvidbalance)
Farvetemp.
Finjuster farven i B (blå)-retningen vha. b og i A (gul)retningen vha. B.
Farvefilter
Finjuster farven i G (grøn)-retningen vha. v og i M
(magenta)-retningen vha. V.
Farvetemp./Farvefilter
1 WB på kontrolknappen t
(C.temp./filter) t B
2 Vælg farvetemperaturen vha. v/V på kontrolknappen.
3 Tryk på B for at få vist finjusteringsskærmen og kompensere
farven som ønsket vha. v/V/b/B.
Bemærkninger
• Eftersom farvemålere er designet til filmkameraer, afviger værdierne under
fluorescerende/natriumlampe/kviksølvlamper. Vi anbefaler, at du anvender den
brugerdefinerede hvidbalance eller udfører en testoptagelse.
Brugerdefineret hvidbalance
I en scene hvor det omgivende lys består af forskellige typer lyskilder,
anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at
gengive hvidheden præcist.
1 WB på kontrolknappen t
[
SET] t tryk på midten af
kontrolknappen
140
Justering af farvetoner (Hvidbalance)
2 Hold kameraet, så det hvide område fuldstændigt dækker AFområdet, der er placeret i midten, og tryk derefter
udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter)
vises.
3 Tryk på midten af kontrolknappen.
Skærmen vender tilbage til visningen af optageoplysningerne, mens den
huskede brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.
• Den brugerdefinerede hvidbalanceindstilling, som registreres i denne
betjening, er effektiv, indtil der registreres en ny indstilling.
Sådan hentes den brugerdefinerede indstilling for hvidbalancen
WB på kontrolknappen t
(Brugerdefineret)
• Tryk på B for at få vist finjusteringsskærmen og kompensere farven som
ønsket.
Bemærkninger
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en brugerdefineret
hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere
optagelse.
141
Optagelse (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" indikerer, at værdien er uden for det
forventede område, når blitzen bruges til et motiv i umiddelbar nærhed, eller når et
motiv i en lys farve er inden for rammen. Hvis du registrerer denne værdi, lyser
indikatoren gul på skærmen med optageoplysninger. Du kan godt optage på dette
tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere
præcis hvidbalanceværdi.
Zoomning
Du kan forstørre billeder med en højere zoomgrad end objektivets optiske
zoom.
1 Forstør billedet med zoomringen, når du anvender et
zoomobjektiv (side 30).
2 Tryk på ZOOM-knappen.
ZOOM-knap
3 Forstør billedet til den ønskede zoomgrad vha. b/B på
kontrolknappen.
• Du kan forstørre biledet med større intervaller vha. v/V.
De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette kamera
Ikonet, der vises på skærmen, ændres som følger baseret på zoomgraden.
Zoomgrad (lav)
A
Zoomgrad (høj)
: Zoomfunktionen på kameraet anvendes ikke (der vises ×1,0).
B
Smart zoom: Du kan forstørre billeder ved at beskære dem en lille
smule. (Kun til rådighed når [Billedformat] er indstillet til M eller S.)
C
[Klar billedzoom]: Du kan forstørre billeder vha. en højkvalitetsbilledbehandling.
D
142
[Digital zoom]: Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling.
Zoomning
Indstilling
Billedformat Zoomgrad med optisk zoom
Zoomer billeder ved at L
beskære dem i det
M
tilgængelige område
(uden forringelse af
billedkvalitet).
S
[Klar billedzoom]: [Fra]
[Digital zoom]: [Fra]
Prioriterer billedkvalitet L
ved zoomning af
billeder.
[Klar billedzoom]: [Til] M
[Digital zoom]: [Fra]
S
S
Ca. 2×
Ca. 2×
Ca. 2,8×
Ca. 4×
Ca. 4×
Ca. 5,6×
Ca. 8×
Bemærkninger
• Kameraets zoomfunktion er ikke til rådighed
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Panorering].
– Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• [Klar billedzoom] er ikke til rådighed
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE].
– Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse] eller [Bracket: Kont.].
• Du kan ikke benytte smart zoom eller [Klar billedzoom]-funktionen med film.
• Når den elektroniske zoom er til rådighed, er [Lysmålermetode] indstillet til
[Multisegment].
Sådan ændres [Klar billedzoom]-indstillingen
Standardindstillingen er [Til].
MENU-knap t
indstilling
2 t [Klar billedzoom] t Vælg den ønskede
143
Optagelse (Avanceret brug)
Prioriterer større
L
forstørrelse ved
zoomning af billeder.
[Klar billedzoom]: [Til] M
[Digital zoom]: [Til]
–
Ca. 1,4×
Zoomning
Sådan ændres [Digital zoom]-indstillingen
Standardindstillingen er [Fra]. Hvis du ønsker at anvende en højere
forstørrelse uanset forringelsen af billedet, skal den indstilles til [Til].
MENU-knap t
indstilling
144
2 t [Digital zoom] t Vælg den ønskede
Valg af fremføringsmetoden
Enkelt optagelse
Denne tilstand er til normal optagelse.
på kontrolknappen t
(Enkelt optagelse)
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv], kan
du ikke anvende [Enkelt optagelse].
Optagelse (Avanceret brug)
Kont. optagelse
Kameraet optager billeder kontinuerligt.
1
på kontrolknappen t
(Kont. optagelse) t Vælg
den ønskede hastighed
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når du trykker og holder på udløserknappen, fortsætter optagelsen.
Optageteknik
• For at optage kontinuerligt hurtigere skal du indstille
eksponeringstilstanden til [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE] (side
40, 90).
• Når [AEL med udløser] er indstillet til [Fra], fortsætter kameraet med at
justere eksponeringen, selv efter den første optagelse i [Kont. optagelse]
eller [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE] (side 125).
145
Valg af fremføringsmetoden
Bemærkninger
• Når der er valgt
, vises det optagede billede mellem optagelserne.
• Du kan ikke optage kontinuerligt, når du anvender andre [Valg af motiv]-tilstande
end [Sportsaktiviteter].
Selvudløser
10-sekunders selvudløseren er praktisk, når fotografen ønsker at være med
på billedet, og 2-sekunders selvudløseren er praktisk for at reducere
kamerarystelser.
1
på kontrolknappen t
(Selvudløser) t Vælg den
ønskede indstilling
• Tallet efter
indikerer den aktuelt
valgte indstilling.
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når selvudløseren er aktiveret, indikerer lydsignaler og selvudløseren
tilstanden. Selvudløseren blinker hurtigt, og lydsignalerne lyder hurtigt lige
inden optagelsen.
Sådan annulleres selvudløseren
Tryk på
på kontrolknappen.
146
Valg af fremføringsmetoden
Bracket: Kont./Enkelt bracket
Basiseksponering
– retning
+ retning
Du kan optage flere billeder med bracket-optagelse, som hver har
forskellige grader af eksponering. Angiv værdien for afvigelsen (trin) fra
grundeksponeringen, og kameraet optager 3 billeder, mens eksponeringen
automatisk ændres.
1
• _EV vist med
værdi.
er den aktuelt valgte
2 Juster fokus, og optag motivet.
Grundeksponeringen indstilles ved det første billede i bracket-optagelsen.
• Tryk og hold på udløserknappen, indtil optagelsen stopper, når der er valgt
[Bracket: Kont.].
• Tryk på udløserknappen, billede for billede, når der er valgt [Enkelt
bracket].
Bemærkninger
• Når tilstandsknappen er indstillet til M, og [ISO] er indstillet til andet end [AUTO],
ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden. Når [ISO] er indstillet til
[AUTO], ændrer kameraet ISO-følsomheden og justerer eksponeringsværdien.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
• Der kan ikke anvendes bracket-optagelse, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Intelligent auto], [Bedste auto], [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE],
[Panorering] eller [Valg af motiv].
• Når du anvender blitzen, ændrer kameraet mængden af blitzlys vha. blitzbracketoptagelse. Tryk på udløserknappen, billede for billede, selv når der er valgt [Bracket:
Kont.].
147
Optagelse (Avanceret brug)
på kontrolknappen t
(Bracket: Kont.) eller
(Enkelt bracket) t Vælg
det ønskede bracket-trin
Valg af fremføringsmetoden
EV-skalaen under bracket-optagelse
Bracket for omgivende lys*
Blitzbracket
(f.eks. 0,3 trin, 3 billeder,
(f.eks. 0,7 trin, 3 billeder,
eksponeringskompensation 0) blitzkompensation –1,0)
Søger
LCD-skærm (Når
[DISP-knap (skærm)]
er indstillet til [Til
Vist i den øverste række.
søger])
Vist i den nederste række.
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset som lyser på scenen i en
længere tidsperiode, som f.eks. naturligt lys, en glødelampe eller et
lysstofrør.
• I bracket-optagelse vises det samme antal indeks, som antallet af billeder
der kan optages, på EV-skalaen.
• Når bracket-optagelsen starter, begynder indeksene, som angiver allerede
optagede billeder, at forsvinde, ét efter ét.
Hv.b.bracketing
Der optages 3 billeder med ændret hvidbalance baseret på den valgte
hvidbalance og farvetemperaturen/farvefilteret.
1
på kontrolknappen t
(Hv.b.bracketing) t
Vælg den ønskede indstilling
• Når der er valgt [Lo], optager kameraet
med hvidbalancen ændret med 10 MK–
1
*, og når der er valgt [Hi], optager
kameraet med hvidbalancen ændret
med 20 MK–1.
2 Juster fokus, og optag motivet.
* MK–1: en enhed til angivelse af farvekonversionskvaliteten i farvetemperaturfiltre.
(Den samme værdi som den konventionelle enhed "Mired").
148
Afspilning
Afspilning (Avanceret brug)
Visning af skærm for
afspilningstilstand
Skift af skærmen under afspilning
Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter skærmen som
følger.
Vis oplysninger
Vis ikke oplysn.
Histogram
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (21,
210)
Afspilning (Avanceret brug)
Liste over histogramvisningens ikoner
Beskrivelse
20M 10M Billedstørrelse for
5.0M 17M stillbilleder (47)
8.4M 4.2M
Visningstilstand (151)
100-0003
Mappe - filnummer (181)
Billedkvalitet for
stillbilleder (159)
Billedformat for
stillbilleder (159)
-
Beskyt (154)
DPOF
DPOF-opsætning (187)
149
Visning af skærm for afspilningstilstand
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Resterende
batteriadvarsel (23)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forudindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (138)
Autom. indramning (120)
Resterende batteri (23)
Databasefil er fuld (202)/
Fejl i databasefil (202)
5500K A1
M1
D-områdeoptimering
(131)/Auto HDR/Auto
HDR-billedadvarsel
(132)
Advarsel om
overophedning (10)
B
Skærm
2013-1-1
10:37AM
Dato for optagelse
Beskrivelse
Histogram* (79)
3/7
Filnummer/antal billeder
i visningstilstanden
Eksponeringstilstand (36)
P
* Når billedet har en kraftig belyst eller
dæmpet del, blinker den del på
histogramvisningen (advarsel om
luminansgrænse).
ASM
1/125
Lukkerhastighed (94)
F3.5
Blænde (92)
ISO200
ISO-følsomhed (130)
–0.3
Eksponeringskompensation
(43)
–0.3
Blitzkompensation (126)
Lysmålermetode (125)
35mm
Brændvidde
Kreativ indstilling (136)
Billedeffekt (134)
150
Brug af afspilningsfunktionerne
Rotation af et billede
1 Vis det billede, du vil rotere, og
tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Tryk på midten af kontrolknappen.
Sådan vendes tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på
-knappen igen.
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere film eller 3D-billeder.
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PlayMemories Home" vise de
roterede billeder korrekt. Men billederne roteres muligvis ikke afhængigt af
softwaren.
Stillbillede/film-valg
Vælger den enhed for billeder, der skal afspilles.
MENU-knap t
1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den
ønskede indstilling
Mappevisning
(stillbilleder)
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning (MP4) Viser film (MP4) efter mappe.
AVCHD-visning
Viser AVCHD-film.
151
Afspilning (Avanceret brug)
Billedet roteres mod uret. Når du ønsker at foretage en anden rotation, skal du
gentage trin 2.
• Når du først har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist
i den roterede stilling, selv efter du har slukket kameraet.
Brug af afspilningsfunktionerne
Diasshow
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Angiv]
Afspiller optagede billeder i rækkefølge (Diasshow). Diasshowet stopper
automatisk, når alle billederne er blevet afspillet.
• Du kan få vist det forrige/næste billede vha. b/B på kontrolknappen.
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause.
Sådan afsluttes i midten af diasshowet
Tryk på midten af kontrolknappen.
Sådan ændres tidsintervallet mellem billederne i et diasshow
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Interval] t Vælg det
ønskede antal sekunder
Sådan foretages gentaget afspilning
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Gentag] t [Til]
Sådan afspilles 3D-billeder
Hvis du tilslutter kameraet til et 3D-kompatibelt tv vha. et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille 3D-billeder.
Se også i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
MENU-knap t
3D]
1 t [Diasshow] t [Billedtype] t [Vis kun
Bemærkninger
• Dette kamera kan ikke optage 3D-billeder.
Vis afspilning
Du kan indstille afspilningsretningen for billeder optaget i portrætretning.
MENU-knap t
indstilling
152
2 t [Vis afspilning] t Vælg den ønskede
Brug af afspilningsfunktionerne
Rulning af panoramabilleder
Vælg et panoramabillede og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
• Tryk på midten af kontrolknappen igen for at sætte afspilningen på pause.
Du kan rulle et panoramabillede manuelt ved at trykke på v/V/b/B
under pause.
Afspilning (Avanceret brug)
153
Beskyttelse af billeder (Beskyt)
Du kan beskytte billeder mod sletning ved uheld.
1 MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Flere billeder]
2 Vælg det billede som du ønsker at
beskytte med b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter
på midten af kontrolknappen.
Der placeres et -mærke i
afkrydsningsfeltet.
• Hvis du vil annullere et valg, skal du
trykke på midten igen.
MENU
3 For at beskytte andre billeder skal du gentage trin 2.
• Du kan vælge alle billederne i mappen ved at vælge bjælken til venstre for
billedindeksskærmen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] vha. v og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
Sådan annulleres beskyttelsen af alle billederne eller filmene
Du kan annullere beskyttelsen af billederne eller filmene i hver enkelt vist
visningstilstand.
MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Annuller alle billeder],
[Annuller alle film (MP4)] eller [Annuller alle AVCHD-vis.filer]
154
Sletning af billeder (Slet)
Du kan slette valgte billeder eller alle billederne.
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vær sikker på at du
ikke ønsker billedet, inden du sletter det.
Bemærkninger
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sådan vises den ønskede mappe
Vælg bjælken til venstre for skærmen vha. kontrolknappen, og vælg
derefter den ønskede mappe vha. v/V.
Slet (Flere billeder)
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Flere billeder]
slette med kontrolknappen, og
tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Der placeres et -mærke i
afkrydsningsfeltet.
• Hvis du vil annullere et valg, skal du
trykke på midten igen.
MENU
Antal i alt
3 For at slette andre billeder skal du gentage trin 2.
• Du kan vælge alle billederne i mappen ved at vælge bjælken til venstre for
billedindeksskærmen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] vha. v og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
155
Afspilning (Avanceret brug)
2 Vælg det billede som du ønsker at
Sletning af billeder (Slet)
Sletning af alle billeder eller film i hver enkelt
visningstilstand
Du kan slette alle stillbillederne eller filmene i hver enkelt vist
visningstilstand.
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Alle i mappe] eller [Alle
AVCHD-visningsfiler]
2 Vælg [Slet] vha. v på kontrolknappen, og tryk derefter på
midten af kontrolknappen.
156
Tv-afspilning
Tilslut kameraet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges
separat) og afspil billeder (side 50).
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel, som har HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-kabel med et ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan
bruges til at tilslutte tv'et i den anden ende.
• Når billederne ikke kan vises ordentligt, skal du indstille [HDMI-opløsning] i
-opsætningsmenuen til [1080p] eller [1080i] afhængigt af dit tv.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Tilslut ikke kameraet til tv'et ved brug af begge udgangsterminaler. Dette kan
medføre funktionsfejl.
Brug af "BRAVIA" Sync
Hvis du tilslutter kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, ved
hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene kameraet med
tv'ets fjernbetjening.
1 Tilslut et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 50).
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises
på tv-skærmen.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.
3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets
fjernbetjening.
157
Afspilning (Avanceret brug)
"PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sony's PhotoTV HD-kompatible enheder vha. et HDMIkabel, kan du opleve en hel ny verden af fotos i betagende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og
med et væld af detaljer.
Tv-afspilning
Punkter på synkroniseringsmenu
Diasshow
Afspiller billeder automatisk (side 152).
Afspilning af
enkeltbillede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen.
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
Stillbillede/film-valg Ændrer visningstilstanden.
Slet
Sletter billeder.
Bemærkninger
• De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er tilsluttet til et tv ved hjælp
af et HDMI-kabel (sælges separat).
• Det er kun tv'er, der understøtter "BRAVIA" Sync, som giver mulighed for disse
betjeninger. SYNC MENU-betjeninger varierer afhængigt af det tv, som er tilsluttet.
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
• Hvis kameraet foretager uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening,
når kameraet er tilsluttet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMItilslutning, skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] i -opsætningsmenuen til
[Fra].
158
Kameraopsætning
Kameraopsætning (Avanceret brug)
Indstilling af formatet og
billedkvaliteten
Format
MENU-knap t
1 t [Format] t Vælg det ønskede format
3:2
Normalt format.
16:9
HDTV-format.
Bemærkninger
• [Format] kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Panorering].
Kvalitet
(RAW)
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
1 t [Kvalitet] t Vælg den ønskede
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.)
Dette format udfører ikke nogen digital behandling af
billederne. Vælg dette format for at behandle billeder på en
computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på skærmen.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], og
billedstørrelsen er fast indstillet til [L].
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-format, når det optages. Da
komprimeringsgraden for
(Standard) er højere end den
for
(Fin), er filstørrelsen af
mindre end størrelsen
af
. Dette betyder, at der kan optages flere filer på et
hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
Bemærkninger
• [Kvalitet] kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Panorering].
159
Kameraopsætning (Avanceret brug)
MENU-knap t
indstilling
Indstilling af formatet og billedkvaliteten
Om RAW-billeder
Download og installer "Image Data Converter" på din computer for at åbne
et RAW-billede, som er optaget på dette kamera. Med denne software kan
et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG
eller TIFF, og dets hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
• RAW-formatbilledet kan ikke udskrives vha. en DPOF (udskrift)designeret printer.
• Du kan ikke indstille [Auto HDR] eller [Billedeffekt] for billeder i RAWformat.
160
Indstilling af andre kamerafunktioner
Lang eksp.SR
Når du indstiller lukkerhastigheden til 1 sekund eller mere (optagelse med
lang eksponering), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som lukkeren
er åben. Dette reducerer den grynede støj, der ofte fremkommer ved lange
eksponeringer. Når støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og
du kan ikke optage et nyt billede. Vælg [Til] for at prioritere
billedkvaliteten. Vælg [Fra] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Lang eksp.SR] t Vælg den ønskede
Høj ISO SR
Kameraet reducerer den støj, som bliver mere synlig, når kameraets
følsomhed er høj. Der vises muligvis en meddelelse under behandlingen,
og du kan ikke optage billeder i dette tidsrum.
Du skal normalt indstille til [Normal]. Vælg [Høj] for at reducere støjen.
Vælg [Lav] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Høj ISO SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto],
[Panorering] eller [Valg af motiv], kan dette punkt ikke indstilles.
• Der udføres ikke støjreduktion på RAW-billeder.
161
Kameraopsætning (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Der udføres ikke støjreduktion, selv når [Lang eksp.SR] er indstillet til [Til] i de
følgende situationer.
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Panorering] eller [Tele-zoom kontinuerlig prioritet AE], eller [Sportsaktiviteter] eller [Håndholdt tusmørke] i
[Valg af motiv]
– Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse] eller [Bracket: Kont.]
– Når [ISO] er indstillet til [Flerbilled-støjreduktion]
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto] eller
[Valg af motiv], kan du ikke slå støjreduktion fra.
Indstilling af andre kamerafunktioner
Farverum
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområdet, kaldes for "farverum". Du kan ændre
farverummet afhængig af formål.
MENU-knap t
indstilling
3 t [Farverum] t Vælg den ønskede
sRGB
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB
til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billederne
uden nogen ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er levende grønt eller rødt, er Adobe RGB effektiv.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og
DCF2.0-farverum. Anvendelse af applikationer eller printere, som ikke understøtter
dem, kan muligvis resultere i billeder eller udskrivninger, som ikke gengiver
farverne ordentligt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikkeAdobe RGB-kompatible enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Udløser u/obj.
Du kan udløse lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg
dette, når kameraet fastgøres til et astronomisk teleskop osv.
MENU-knap t
1 t [Udløser u/obj.] t [Aktiver]
Bemærkninger
• Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en
objektivkontakt, f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal
du justere eksponeringen manuelt ved at kontrollere den på det optagne billede.
162
Indstilling af andre kamerafunktioner
Gitterlinje
Gitterlinjen er en hjælpeline til brug for komposition af optagelser. Du kan
slå visningen af gitterlinjen til/fra eller vælge gitterlinjetypen. Det
tilgængelige område for filmoptagelse vises også.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Gitterlinje] t Vælg den ønskede
Autovisning
Du kan kontrollere det optagede billede på skærmen lige efter optagelsen.
Du kan ændre visningstiden.
2 t [Autovisning] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning]
er indstillet til [Autorotation] (side 152).
• I autovisning viser kameraet muligvis et billede, hvor der ikke er udført
billedbehandling som f.eks. [Objektivkomp.: Forvrængn.], og viser derefter det
samme billede, hvor der er blevet udført billedbehandling.
AEL-knapfunktion
Funktionen af AEL-knappen kan vælges mellem de følgende 2 funktioner
(side 125):
– Holder den låste eksponeringsværdi, når der trykkes ned og holdes på
AEL-knappen ([AEL-hold]).
– Holder den låste eksponeringsværdi vha. tryk på AEL-knappen, indtil
der trykkes på knappen igen ([AEL til/fra]).
Når [ AEL-hold] eller [ AEL til/fra] er valgt, er eksponeringen låst i
spotmålingstilstand.
MENU-knap t
indstilling
3 t [AEL-knapfunktion] t Vælg den ønskede
163
Kameraopsætning (Avanceret brug)
MENU-knap t
indstilling
Indstilling af andre kamerafunktioner
Bemærkninger
• Mens eksponeringsværdien er låst, vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Pas på
ikke at nulstille indstillingen.
• Når der er valgt [AEL til/fra], skal du sørge for at trykke på AEL-knappen igen for at
ophæve låsen.
For at tildele en anden funktion til AEL-knappen
Du kan tildele en af de følgende funktioner til AEL-knappen udover AELfunktionen:
Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Autofokusmetode/AF-område/
Smil-/Ansigtsreg./Autom. Indramning/ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/
Billedformat/Kvalitet/AF-låsning/AF-lås/Blændevisning/Visning af
resultat/Zoom/Zoomfokus
ISO-knap
Du kan også tildele en anden funktion til ISO-knappen end ISO-funktionen.
De tilgængelige funktioner er de samme som dem for [AEL-knapfunktion]
(side 163).
MENU-knap t
indstilling
3 t [ISO-knap] t Vælg den ønskede
Visningsknap
Du kan kontrollere den omtrentlige sløring af baggrunden på motivet inden
optagelse (side 93). Du kan også tildele [Zoomfokus] til visningsknappen,
hvilket giver dig mulighed for at forstørre billedet, så du kan bekræfte
fokus inden optagelsen (side 116).
MENU-knap t
indstilling
164
3 t [Visningsknap] t Vælg den ønskede
Indstilling af andre kamerafunktioner
Visning af resultat
Blænden indsnævres for at matche den valgte blændeværdi,
og du kan kontrollere sløringen. Effekten af DRO eller
lukkerhastighedsværdien afspejles også.
• Visningsbilledet er muligvis mørkere afhængigt af værdien
af lukkerhastigheden. Men du kan optage billeder baseret
på den lysstyrke, du har indstillet.
Blændevisning
Blænden indsnævres for at matche den valgte blændeværdi,
og du kan kontrollere sløringen.
Zoomfokus
Du kan forstørre billedet for at bekræfte fokuseringen inden
optagelse.
Elektronisk udløserfrontknap
MENU-knap t
4 t [Elek. første gardinlukker] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Når du tager billeder ved høj lukkerhastighed, kan der opstå ghosting på det slørede
område, og lysstyrken på billedet kan blive ujævn, afhængigt af motivet og
optageforholdene. I sådanne tilfælde skal du indstille [Elek. første gardinlukker] til
[Fra].
• Når der anvendes et Minolta-/Konica Minolta-objektiv, skal du indstille [Elek. første
gardinlukker] til [Fra].
Søgerlysstyrke
Lysstyrken i søgeren justeres automatisk i henhold til lysforholdene for
motivet.
Du kan indstille lysstyrken i søgeren manuelt.
MENU-knap t
1 t [Søgerlysstyrke] t [Manuel] t Vælg
den ønskede indstilling
165
Kameraopsætning (Avanceret brug)
Den elektroniske funktion med udløserfrontknap forkorter tidsforsinkelsen
mellem lukkerudløsninger.
Indstilling af andre kamerafunktioner
Strømbesparelse
Du kan forkorte ventetiden, før kameraet aktiverer den strømbesparende
tilstand, når det ikke anvendes, for at forhindre batteriet i at blive opbrugt.
Hvis du betjener kameraet f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs
ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand. Hvis du ikke betjener
kameraet i et bestemt stykke tid, reduceres LCD-skærmens lysstyrke.
MENU-knap t
indstilling
1 t [Strømbesparelse] t Vælg den ønskede
Sådan ændres ventetiden før kameraet aktiverer den
strømbesparende tilstand
Du kan indstille forskellige tidsintervaller, for hvornår kameraet skifter til
strømbesparende tilstand.
MENU-knap t
1 t [Starttid for strømbespar.] t Vælg den ønskede
tid
Bemærkninger
• Når AC-PW10AM-lysnetadapteren (sælges separat) anvendes, kan
[Strømbesparelse] ikke indstilles til [Maks.].
• Kameraet aktiverer ikke den strømbesparende tilstand, når kameraet er tilsluttet til et
tv.
• Hvis du indstiller [Strømbesparelse] til [Maks.], indstilles [Starttid for strømbespar.]
til [10 sek.].
FINDER/LCD-indstil.
Du kan deaktivere automatisk skift af LCD-skærmen og søgeren og kun
aktivere FINDER/LCD-knappen til brug for skift af dem.
MENU-knap t
166
1 t [FINDER/LCD-indstil.] t [Manuel]
Objektivkompensation
Du kan automatisk kompensere for de følgende egenskaber: Vignettering i
kanterne, kromatisk aberration og forvrængning (kun for objektiver, som er
kompatible med automatisk kompensation). For yderligere oplysninger om
objektiver som er kompatible med automatisk kompensation, skal du
besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt
autoriseret Sony-serviceværksted.
Objektivkompensation: Periferiskygge
Kompenserer for de skyggefyldte hjørner på skærmen, der skyldes visse
objektivegenskaber. Standardindstillingen er [Auto].
Objektivkompensation: Kromfejl
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne af skærmen, der skyldes bestemte
objektivegenskaber. Standardindstillingen er [Auto].
MENU-knap t
4 t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t Vælg den
ønskede indstilling
Objektivkompensation: Forvrængning
Kompenserer for skærmens forvrængning, der skyldes visse
objektivegenskaber. Standardindstillingen er [Fra].
MENU-knap t
4 t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t Vælg
den ønskede indstilling
167
Kameraopsætning (Avanceret brug)
MENU-knap t
4 t [Objektivkomp.: Skygge] t Vælg den
ønskede indstilling
Indstilling af lagringsmetoden på
hukommelseskort
Formater
Bemærk, at formatering uigenkaldeligt sletter alle data på et
hukommelseskort, herunder beskyttede billeder.
MENU-knap t
1 t [Formater] t [Angiv]
Bemærkninger
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet
ud, mens lampen lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på en
computer, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes i kameraet afhængigt af
den benyttede formateringsmetode.
• Formatering kan tage adskillige minutter afhængigt af hukommelseskortet.
• Hvis den resterende batteritid er 1 procent eller mindre, kan du ikke formatere
hukommelseskort.
Filnummer
MENU-knap t
indstilling
1 t [Filnummer] t Vælg den ønskede
Serie
Kameraet nulstiller ikke numrene, og tildeler fortløbende
numre til filer, indtil nummeret når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene, når der optages en fil i en ny
mappe, og tildeler numre til filer fra "0001". Hvis
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er
et nummer højere end det højeste nummer.
Mappenavn
De optagede stillbilleder gemmes i automatisk oprettede mapper i DCIMmappen på hukommelseskortet.
MENU-knap t
indstilling
168
1 t [Mappenavn] t Vælg den ønskede
Indstilling af lagringsmetoden på hukommelseskort
Standardformat
Formatet for mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet for mappenavnet er følgende: mappenummer + Y
(det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10030405 (Mappenavn: 100, dato: 2013/04/05)
Bemærkninger
• Formatet for MP4-filmmappen er fastsat til "mappenummer + ANV01".
Vælg REC-mappe
Når der er valgt en standardformatmappe, og der er 2 eller flere mapper,
kan du vælge den optagemappe, hvori der skal gemmes billeder.
1 t [Vælg REC-mappe] t Vælg den
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen.
Ny mappe
Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er én større end det
største nummer, som aktuelt er i brug, og den nye mappe bliver den
aktuelle optagemappe. Der oprettes samtidigt en mappe til stillbilleder og
en mappe til MP4-film.
MENU-knap t
1 t [Ny mappe]
Bemærkninger
• Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet
udstyr og begynder at tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når det maksimale billedantal
overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe.
169
Kameraopsætning (Avanceret brug)
MENU-knap t
ønskede mappe
Indstilling af lagringsmetoden på hukommelseskort
Gendan billed-db.
Når der opstår uregelmæssigheder i billeddatabasefilen, som skyldes
behandling af filer på computere osv., kan billeder på hukommelseskortet
ikke afspilles på dette kamera. Hvis dette sker, reparerer kameraet filen.
MENU-knap t
1 t [Gendan billed-db.] t [Angiv]
Bemærkninger
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationer kan
beskadige data.
Overførselsindst.
Vælg [Til] for at anvende overførselsfunktionen på et Eye-Fi-kort (fås i
almindelig handel).
Dette element vises, når der er sat et Eye-Fi-kort ind i kameraet.
MENU-knap t
2 t [Overførselsindst.] t [Til]
Kommunikationsstatus
Standby. Der sendes ikke nogen billeder.
Overførsel standby.
Tilslutter.
Overfører.
Fejl
170
Indstilling af lagringsmetoden på hukommelseskort
171
Kameraopsætning (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Funktionen Strømbesparelse fungerer ikke, mens kameraet overfører billeder.
• Inden du anvender et Eye-Fi-kort, skal du indstille et trådløst LAN-adgangspunkt og
en destination for videresending. Se betjeningsvejledningen som følger med Eye-Fikortet for at få detaljerede oplysninger.
• Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og visse lande i EU (fra og med marts
2013).
• Du kan få flere oplysninger ved at kontakte producenten eller leverandøren direkte.
• Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend Eye-Fikort i overensstemmelse med lovene i de lande/områder, hvor du har købt kortet.
• Eye-Fi-kort inkluderer en trådløs LAN-funktion. Du skal ikke sætte nogen Eye-Fikort ind i kameraet, når det er forbudt at gøre det, som f.eks. om bord på et fly. Hvis
der er sat et Eye-Fi-kort ind i kameraet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til [Fra].
• Når du bruger et nyt Eye-Fi-kort for første gang, skal du kopiere installationsfilen fra
Eye-Fi manager, som er lagret på kortet, til din computer, før du formaterer kortet.
• Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Se
vejledningen som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger.
• Hvis
(fejl) vises, skal du tage hukommelseskortet ud og sætte det ind igen, eller
slukke for kameraet og derefter tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fikortet være beskadiget.
• Wi-Fi-netværkskommunikationen kan muligvis påvirkes af andre
kommunikationsenheder. Hvis kommunikationsstatussen er dårlig, skal du gå
tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt.
• Når oplysninger om de filtyper, der kan overføres, skal du se i
betjeningsanvisninger, der fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory-tilstanden". Sørg for at "Endless
Memory-tilstand" på det Eye-Fi-kort, som du sætter ind i dette produkt, er slået fra.
Nulstilling til standardindstillinger
Du kan nulstille hovedfunktionerne på kameraet.
MENU-knap t
3 t [Initialiser] t Vælg den ønskede
indstilling t [OK]
De følgende elementer nulstilles.
Optagefunktioner (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Elementer
Nulstil til
Ekspon.komp. (43)
±0.0
Fremf.metode (45, 145)
Enkelt optagelse
Blitztilstand (41, 128)
Udfyld.blitz (varierer afhængigt af om
den indbyggede blitz er åben)
Autofokusmetode (110)
AF-A
AF-område (111)
Bred
AF-låsning (112)
Til
Smil-/Ansigtsreg. (118, 121)
Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)
Autom. Indramning (120)
Auto
ISO (130)
AUTO
Lysmålermetode (125)
Multisegment
Blitzkompens. (126)
±0.0
Hvidbalance (138)
AWB (Auto hv.b.)
Farvetemp./Farvefilter (140)
5500K, Farvefilter 0
Brugerdefineret hvidbalance (140)
5500K
DRO/Auto HDR (131)
D-områdeoptimering: Auto
Kreativ indst. (136)
Standard
Billedeffekt (134)
Fra
Valg af motiv (38, 86)
Portræt
Film (103)
P
172
Nulstilling til standardindstillinger
Menu for optagelse af stillbilleder (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Elementer
Nulstil til
Billedformat (47)
L: 20M
Format (159)
3:2
Kvalitet (159)
Fin
Panorering: Størrelse (47)
Standard
Panorering: Retning (90)
Højre
Klar billedzoom (142)
Til
Digital zoom (102, 142)
Fra
Lang eksp.SR (161)
Til
Høj ISO SR (161)
Normal
ADI-blitz
AF-lampe (112)
Auto
SteadyShot (83)
Til
Farverum (162)
sRGB
AEL med udløser (125)
Til
Kameraopsætning (Avanceret brug)
Blitzkontrol (126)
Menu for optagelse af film (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Elementer
Nulstil til
Filformat (104)
AVCHD
Optageindstilling (105)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
SteadyShot (83)
Til
AF-sporingsvarighed (56)
Mellem
Lydoptagelse (106)
Til
Reduktion af vindstøj (106)
Fra
Brugerdefineret menu (Nulstil/Nulstil special)
Elementer
Nulstil til
Eye-Start AF (77)
Fra
FINDER/LCD-indstil. (166)
Auto
Rødøjereduktion (57)
Fra
Udløser u/obj. (162)
Deaktiver
Bedste auto kont. optag. (85)
Auto
B. auto billedudtrækning (85)
Auto
173
Nulstilling til standardindstillinger
Elementer
Nulstil til
Gitterlinje (163)
Fra
Autovisning (163)
2 sek.
DISP-knap (skærm) (78)
Vis alle oplysninger/Grafisk visning/Vis
ikke oplysn.
DISP-knap (søger) (78)
Vis ikke oplysn./Grafisk visning
Maksimumniveau (116)
Fra
Maksimumfarve (116)
Hvid
Live View-visning (80)
Indstillingseffekt til
AEL-knapfunktion (163)
AEL-hold
ISO-knap (164)
ISO
Visningsknap (164)
Visning af resultat
Lås fokus-knap (58)
Fokuslås
MOVIE-knap (58)
Altid
Objektivkomp.: Skygge (167)
Auto
Objektivkomp.: Krom. Ab. (167)
Auto
Objektivkomp.: Forvrængn. (167)
Fra
Elek. første gardinlukker (165)
Til
Menu for afspilning (Nulstil)
Elementer
Nulstil til
Stillbillede/film-valg (151)
Mappevisning (stillbilleder)
Diasshow – Interval (152)
3 sek.
Diasshow – Gentag (152)
Fra
Billedindeks (49)
4 billeder
Angiv udskrivning – Datomærke (187)
Fra
Indst. for lydstyrke (59)
2
Vis afspilning (152)
Autorotation
Menu for hukommelseskortværktøj (Nulstil)
Elementer
Nulstil til
Filnummer (168)
Serie
Mappenavn (168)
Standardformat
174
Nulstilling til standardindstillinger
Opsætningsmenu (Nulstil)
Elementer
Nulstil til
Menustart (60)
Top
Guide til tilstandsknap (60)
Til
LCD-lysstyrke (60)
±0
Søgerlysstyrke (165)
Auto
Farvetemperatur i søger (60)
0
Strømbesparelse (166)
Standard
Starttid for strømbespar. (166)
1 min.
HDMI-opløsning (157)
Auto
KONTROL TIL HDMI (157)
Til
Til
USB-tilslutning (179)
Auto
USB-LUN-indstilling (180)
Flere
Lydsignaler (61)
Til
Demotilstand (61)
Fra
Kameraopsætning (Avanceret brug)
Overførselsindst. (170)
Andet (Nulstil)
Elementer
Nulstil til
Visning af optageoplysninger (LCDskærm) (46)
Vis alle oplysninger
Visning af optageoplysninger (Søger)
(46)
Vis ikke oplysn.
Vis afspilning (149)
Enkeltbilledskærm (med
optageoplysninger)
Bemærkninger
• Ansigter registreret vha. [Ansigtsregistrering] slettes ikke, selvom du anvender
[Nulstil]. Vælg [Slet alt] under [Ansigtsregistrering] i den brugerdefinerede menu
.
• Udfør [Nulstil] for at nulstille [Indst.dato/tid], [Indstilling af sted], [Filnummer] og
[ Sprog] til standardindstillingerne.
175
Bekræftelse af kameraversionen
Viser kameraversionen. Bekræfter versionen, når der udgives en firmwareopdatering.
Hvis du monterer et objektiv, som er kompatibelt med funktionen til
visning af objektivversion, vises objektivets version også.
MENU-knap t
3 t [Version]
Bemærkninger
• Opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Vi anbefaler, at du anvender et batteri som er
tilstrækkeligt opladet eller AC-PW10AM-lysnetadapteren (sælges separat).
176
Computer
Computer (Avanceret brug)
Anvendelse af kameraet sammen med
din computer
Brug de følgende applikationer for at sikre en mere alsidig brug af billeder,
der er optaget med kameraet.
• "PlayMemories Home"
Du kan importere stillbilleder eller film optaget med kameraet til din
computer, så du kan vise dem, og anvende forskellige praktiske
funktioner til at forbedre de billeder, som du har optaget.
• "Image Data Converter"
Du kan åbne billedfiler i RAW-format.
Se side 66 angående detaljerede bemærkninger om installation.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af softwaren og ved import af
billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8
"PlayMemories
Home"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i høj opløsning: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere
(AVC HD (FX/FH)))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation-ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning-1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
177
Computer (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Der kræves en internetforbindelse for at installere softwaren.
• Brug "Image Data Converter" til at afspille RAW-billeder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibelt med Mac-computere. Når du afspiller
billeder på Mac-computere, skal du anvende den passende applikationssoftware,
som følger med Mac-computeren.
Anvendelse af kameraet sammen med din computer
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere kræves for at bruge
funktionen til diskoprettelse.
** Starter (Edition) er ikke understøttet.
Anbefalet computermiljø (Mac)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af softwaren og ved import af
billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-forbindelse: Mac OS X v10.3 – 10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en enkelt computer på samme tid, kan
nogle enheder, herunder kameraet, muligvis ikke fungere afhængigt af hvilke typer
USB-enheder, du bruger.
• Tilslutning af kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, bliver
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
178
Tilslutning af kameraet til en computer
Oprettelse af USB-tilslutning
Vælger den metode, der anvendes til oprettelse af en USB-tilslutning
mellem kameraet og en computer eller en USB-enhed vha. et USB-kabel.
MENU-knap t
indstilling
2 t [USB-tilslutning] t Vælg den ønskede
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-tilslutning
baseret på computeren eller andre USB-enheder, der skal
tilsluttes. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i
MTP, og dets unikke funktioner er aktiveret og kan bruges.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og en anden USB-tilslutning.
MTP
Opretter automatisk en MTP-tilslutning mellem kameraet, en
computer og andre USB-enheder. Windows 7- eller Windows
8-computere tilsluttes i MTP, og dets unikke funktioner er
aktiveret og kan bruges. I tilfælde af andre computere
(Windows Vista/XP, Mac OS X), vises guiden Automatisk
afspilning, og stillbillederne i optagemappen på kameraet
importeres til computeren.
Fjern-pc
Anvender "Remote Camera Control" til at kontrollere
kameraet fra computeren, herunder funktioner som f.eks.
optagelse og lagring af billeder på computeren (side 68).
Bemærkninger
• Når [USB-tilslutning] er indstillet til [Auto], kan det tage noget tid at oprette en
forbindelse.
• Hvis Device Stage* ikke vises på Windows 7 eller Windows 8, skal du indstille
[USB-tilslutning] til [Auto].
* Device Stage er en menuskærm, som anvendes til at styre tilsluttede enheder som
f.eks. et kamera (Funktion i Windows 7 eller Windows 8).
179
Computer (Avanceret brug)
Auto
Tilslutning af kameraet til en computer
Indstilling af USB-tilslutningstilstanden (USB-LUNindstilling)
Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-forbindelsens funktioner.
MENU-knap t
2 t [USB-LUN-indstilling] t Vælg den
ønskede indstilling
Flere
Brug normalt [Flere].
Enkelt
Indstil kun [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt] hvis du ikke
kan oprette en forbindelse.
Tilslutning til en computer
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med AC-PW10AM-lysnetadapteren
(sælges separat).
2 Tænd kameraet og computeren.
3 Kontroller at [USB-tilslutning] i
2 er indstillet til
[Masselager].
4 Forbind kameraet og computeren.
• Første gang en USB-tilslutning
oprettes, kører computeren automatisk
et program for at genkende kameraet.
Vent et lille stykke tid.
1 Til et USB-stik på computeren
USB-kabel (medfølger)
2 Til Multi/Mikro-USB-terminalen
180
Tilslutning af kameraet til en computer
Import af billeder til en computer (Windows)
"PlayMemories Home" gør det nemt at importere billeder.
Få flere oplysninger om "PlayMemories Home"-funktioner i
"PlayMemories Home Help Guide".
Import af billeder til computeren uden brug af "PlayMemories Home"
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USBtilslutning mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder
to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de
ønskede billeder til computeren.
Filnavn
Filtype
DCIM-mappe
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (AdobeRGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT-mappe
Filnavn
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (AdobeRGB)
_DSCssss.ARW
MP4-fil (1440×1080 12M)
MAH0ssss.MP4
MP4-fil (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummer) står for ethvert nummer inden for området fra 0001
til 9999.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW og JPEG], er den numeriske del af
navnet på en RAW-datafil og den modsvarende JPEG-fil ens.
Bemærkninger
• Hvis du vil foretage betjeninger som f.eks. import af AVCHD-film til computeren,
skal du bruge "PlayMemories Home".
• Når kameraet er tilsluttet computeren, og du betjener AVCHD-film eller mapper via
den tilsluttede computer, kan billederne blive beskadiget eller muligvis ikke være i
stand til at kunne afspilles. Undlad at slette eller kopiere AVCHD-film på
hukommelseskortet via computeren. Sony er ikke ansvarlig for følger, der skyldes
sådanne betjeninger via computeren.
181
Computer (Avanceret brug)
Mappe
Tilslutning af kameraet til en computer
Import af billeder til en computer (Mac)
1 Forbind først kameraet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det
nye ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de
billeder, du vil importere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den
mappe, der indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
Software til Mac-computere
For at få flere oplysninger om anden software til Mac-computere skal du
besøge den følgende URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Sletning af USB-tilslutningen
Udfør trin 1 og 2 nedenfor, inden du udfører de følgende betjeninger:
• USB-kablet frakobles.
• Hukommelseskortet fjernes.
• Kameraet slukkes.
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet
Windows Vista
på proceslinjen.
• I Windows 7 eller Windows 8 skal du
klikke på
, og derefter klikke på
.
2 Klik på
182
Afbrydelsesikon
(Safely remove USB Mass Storage Device).
Tilslutning af kameraet til en computer
Bemærkninger
• På Mac-computere skal du først trække og slippe ikonet for hukommelseskortet eller
drevikonet hen i ikonet "Trash" (Papirkurv), inden du afbryder kameraet fra
computeren.
• På Windows 7 vises afbrydelsesikonet muligvis ikke. I det tilfælde kan du afbryde
uden at følge proceduren ovenfor.
• Afbryd ikke USB-kablet, mens aktivitetslampen lyser. Dataene kan blive beskadiget.
Computer (Avanceret brug)
183
Oprettelse af en filmdisk
Oprettelse af en disk i hd-billedkvalitet (HD) (AVCHDoptagedisk) på en computer
Du kan oprette en AVCHD-optagedisk med hd-kvalitet (HD) fra AVCHDfilm, der er importeret til en computer, ved hjælp af softwaren
"PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home] og vælg værktøjer
højre på skærmen t
(Create Discs) t
øverst til
(AVCHD (HD)).
2 Vælg de AVCHD-film som du ønsker at skrive, og træk dem hen
og slip dem derefter i højre side af skærmen.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Bemærkninger
• Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
• Det er ikke muligt at optage stillbilleder og MP4-filmfiler på AVCHD-optagedisken.
• Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Afspilning af en AVCHD-optagedisk på en computer
Du kan afspille diskene med "PlayMemories Home". Vælg det DVD-drev
som indeholder disken og klik på [Player for AVCHD] på "PlayMemories
Home".
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
Bemærkninger
• Film kan muligvis ikke afspilles jævnt. Det afhænger af computermiljøet.
184
Oprettelse af en filmdisk
Oprettelse af en Blu-ray-disk
Du kan oprette en Blu-ray-disk med AVCHD-film, der tidligere er blevet
importeret til en computer. Computeren skal understøtte oprettelsen af Bluray-diske.
BD-R- (ikke-genskrivbar) og BD-RE-medier (genskrivbar) kan bruges til
oprettelse af Blu-ray-diske. Du kan ikke føje indhold til nogen af
disktyperne, når den først er oprettet.
For at oprette en Blu-ray-disk vha. "PlayMemories Home" skal du
installere proprietær tilføjelsessoftware. Besøg den følgende URL for flere
detaljer:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Der kræves et miljø med internetforbindelse for at installere softwaren.
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet (STD)
højre på skærmen t
(STD)).
(Create Discs) t
øverst til
(DVD-Video
2 Vælg de AVCHD-film som du ønsker at skrive, og træk dem hen
og slip dem derefter i højre side af skærmen.
3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Bemærkninger
• Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det vil tage længere tid at oprette en disk, fordi AVCHD-film konverteres til film i
standardbilledkvalitet (STD).
• Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første gang der oprettes en DVDVideo-disk (STD).
185
Computer (Avanceret brug)
1 Start [PlayMemories Home] og vælg værktøjer
Oprettelse af en filmdisk
Diske, du kan bruge sammen med "PlayMemories Home"
Du kan anvende de følgende typer 12 cm-diske med "PlayMemories
Home". Se side 185 angående Blu-ray-diske.
Disktype
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke genskrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Genskrivbar
• Opdater altid din PlayStation®3 til den seneste version af PlayStation®3systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner.
186
Udskrivning
Udskrivning (Avanceret brug)
Specificering af DPOF
Du kan ved brug af kameraet specificere stillbilleder, inden de udskrives i
en forretning eller på din printer. Følg proceduren nedenfor.
DPOF-specifikationer slettes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du
sletter specifikationerne for dem efter udskrivning.
1 MENU-knap t
1 t [Angiv udskrivning] t [DPOFopsætning] t [Flere billeder] t [Angiv]
2 Vælg billedet vha. b/B på kontrolknappen.
3 Tryk på midten af kontrolknappen for at tilføje et
-flueben.
• For at fjerne DPOF-specifikationen skal du vælge billedet igen, og derefter
trykke på midten af kontrolknappen.
5 Vælg [OK] vha. v og tryk derefter på midten af kontrolknappen.
Bemærkninger
• Du kan ikke specificere DPOF for RAW-datafiler.
• Du kan ikke specificere det antal billeder, som skal udskrives.
Datomærke
Du kan tilføje datoen på billeder, når de udskrives. Positionen af datoen (på
eller uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af din printer.
MENU-knap t
[Til]
1 t [Angiv udskrivning] t [Datomærke] t
Bemærkninger
• Denne funktion er muligvis ikke til rådighed afhængigt af printeren.
187
Udskrivning (Avanceret brug)
4 Tryk på MENU-knappen.
Rengøring
Rengøring (Avanceret brug)
Rengøring af kameraet og objektivet
Rengøring af kameraet
• Rør ikke ved dele inden i kameraet som f.eks. objektivkontakterne eller
spejlet. Eftersom støv på spejlet eller omkring spejlet muligvis kan
påvirke billederne eller kameraets ydelse, skal du blæse støvet væk vha.
en blæser*, der fås i almindelig handel. Se den næste side angående flere
oplysninger om rengøring af billedsensoren.
* Brug ikke en blæser af spraytypen, da den muligvis kan medføre en
funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand,
og tør derefter overfladen af med en tør klud. Følg instruktionerne
nedenfor for at undgå at beskadige overfladen eller huset.
– Brug ikke kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
– Rør ikke ved kameraet med de ovennævnte stoffer på hænderne.
– Lad ikke kameraet være i kontakt med gummi eller vinyl i gennem
længere tid.
Rengøring af objektivet
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske
opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv vha. en blæser, der
fås i almindelig handel. Hvis der sidder støv fast på overfladen, skal du
tørre det af med en blød klud eller et stykke papir med en smule
objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra midten og ud. Undlad at
sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
188
Rengøring af billedsensoren
Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, og det sætter sig fast på
billedsensoren (den del der fungerer som filmen), kan det muligvis ses som
mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Hvis der er støv på
billedsensoren, skal du rengøre den vha. trinene nedenfor.
Bemærkninger
• Brug ikke en blæser af spraytypen, da det kan medføre, at der sprøjtes vanddråber
ind i kamerahuset.
Automatisk rengøring af billedsensoren vha. kameraets
rengøringstilstand
1 Tryk på MENU-knappen og vælg
MENU-knap
Rengøring (Avanceret brug)
derefter
3 vha. b/B på
kontrolknappen.
2 Vælg [Rensetilstand] vha. v/V og
tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
3 Vælg [Angiv] vha. v og tryk på midten af kontrolknappen.
Billedsensoren vibrerer i et kort stykke tid og fjerner støv fra sensoren.
4 Sluk for kameraet.
189
Rengøring af billedsensoren
Rengøring af billedsensoren vha. en blæser
Hvis der behøves yderligere rengøring efter brug af rengøringstilstanden,
skal du rengøre billedsensoren vha. en blæser ved at følge trinene nedenfor.
1 Udfør den rengøringsbetjening som er beskrevet i trin 1 til 4
under "Automatisk rengøring af billedsensoren vha. kameraets
rengøringstilstand".
2 Tag objektivet af (side 25).
3 Tryk på V-mærket på spejlets
låsemekanisme med en finger for
at løfte spejlet op.
• Pas på ikke at røre ved spejlets
overflade.
Spejlets låsemekanisme
4 Brug blæseren til at rengøre
billedsensorens overflade og
området omkring den.
• Berør ikke billedsensoren med spidsen
af blæseren, og stik ikke spidsen af
blæseren ind i hulrummet bag
fatningen.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre at støvet sætter sig fast inde i
kameraet igen. Udfør rengøringen
hurtigt.
• Rengør også bagsiden af spejlet vha.
blæseren.
190
Rengøring af billedsensoren
5 Når rengøringen er afsluttet, skal
du sænke spejlet med en finger,
indtil det klikker.
• Sænk spejlrammen tilbage på plads
med en finger. Pas på ikke at røre ved
spejlets overflade.
• Før spejlet ned indtil det låses
ordentligt fast.
6 Monter objektivet og sluk for kameraet.
• Bekræft, at spejlet er låst ordentligt, når du monterer objektivet.
191
Rengøring (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Når rengøringen er afsluttet, skal du, når du monterer objektivet, bekræfte at spejlet
er ordentligt låst fast. Ellers kan objektivet muligvis blive ridset, eller der kan
muligvis opstå andre problemer. Hvis spejlet endvidere ikke er låst ordentligt fast,
fungerer autofokus ikke under optagelse.
• Du kan ikke optage, mens spejlet er løftet op.
Fejlfinding/Andet
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1
Kontroller de medfølgende dele.
2
Tag batteriet ud og sæt det i igen efter ca. 1 minut, og tænd for
kameraet.
3
Nulstil indstillingerne (side 172).
4
Kontakt din forhandler eller et lokalt autoriseret serviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til
at skubbe på udløsergrebet (side 21).
• Der kan kun bruges en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser et forkert niveau, eller
strømmen aflades hurtigt på trods af, at indikatoren viser tilstrækkeligt
strøm på batteriet. Kan ikke tænde kameraet.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser (side 204).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 19).
• Batterienheden er udbrændt (side 213). Udskift den med en ny.
• Isæt batterienheden korrekt (side 21).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt stykke tid, vender kameraet
tilbage til den strømbesparende tilstand. Strømsparefunktionen annulleres
ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned
(side 166).
192
Fejlfinding
CHARGE-lampen på kameraet blinker, når batterienheden oplades.
Optagelse af billeder
Der vises ingenting på LCD-skærmen i søgertilstanden, når der tændes for
strømmen.
• [FINDER/LCD-indstil.] er indstillet til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCDknappen (side 166).
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster dioptriskalaen ordentligt vha. dioptri-justeringsknappen (side 29).
Ingen billeder i søgeren.
• [FINDER/LCD-indstil.] er indstillet til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCDknappen (side 166).
• Flyt øjet en lille smule tættere på søgeren.
193
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
• Der kan kun bruges en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, kan
CHARGE-indikatoren blinke.
• CHARGE-lampen blinker på 2 måder: hurtigt (med intervaller på ca.
0,15-sekund) eller langsomt (med intervaller på ca. 1,5-sekund).
Hvis den blinker hurtigt, skal du tage batterienheden ud og sætte den
samme batterienhed tilbage i kameraet. Hvis CHARGE-lampen blinker
hurtigt igen, er det tegn på, at der er noget galt med batterienheden.
Hvis den blinker langsomt, er det tegn på, at opladningen er afbrudt, fordi
den omgivende temperatur er uden for det område, der er egnet til
opladning af batterienheden. Opladningen genoptages, og CHARGElampen tændes, når den omgivende temperatur vender tilbage til et
passende niveau.
Oplad batterienheden under passende temperaturer mellem 10°C og 30°C.
Fejlfinding
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og
knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades (side 41,
128).
• I autofokustilstand kan lukkeren ikke udløses, når motivet er ude af fokus.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 24).
• Når kameraet er monteret til andet udstyr som f.eks. et astronomisk
teleskop, skal du indstille [Udløser u/obj.] til [Aktiver] (side 162).
• Motivet kan muligvis kræve speciel fokusering (side 108). Brug fokuslås
eller manuel fokusfunktion (side 109, 114).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 161). Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 159). Eftersom RAW-datafiler er store,
kan optagelse i RAW-tilstand muligvis tage noget tid.
• Auto HDR behandler et billede (side 131).
Det samme billede optages flere gange.
• Fremføringstilstanden er indstillet til [Kont. optagelse] eller [Bracket:
Kont.]. Indstil [Fremf.metode] til [Enkelt optagelse] (side 45, 145).
• Eksponeringstilstanden er indstillet til [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet
AE] (side 40, 90).
• Eksponeringstilstanden er indstillet til [Bedste auto], og [B. auto
billedudtrækning] er indstillet til [Fra] (side 85).
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil fokustilstandskontakten til
AF (autofokus) (side 107).
• Når objektivet har en fokustilstandskontakt, skal den indstilles til AF.
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Eye-Start AF fungerer ikke.
• Indstil [Eye-Start AF] til [Til] (side 77).
• Tryk udløserknappen halvvejs ned.
194
Fejlfinding
Blitzen fungerer ikke.
• Blitztilstanden er indstillet til [Autoblitz]. Hvis du ønsker at sikre dig, at
blitzen udløses hver gang, skal du indstille blitztilstanden til [Udfyld.blitz]
(side 41, 128).
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange hurtigt efter hinanden over en kort
periode. Når blitzen er blevet udløst flere gange efter hinanden, kan
opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at undgå, at kameraet
overophedes.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil den korrekte dato og tid (side 27).
• Det område, der er valgt i [Indstilling af sted], er anderledes end det faktiske
område. Indstil [Indstilling af sted] igen (side 27).
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for kameraets tilgængelige
område. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Monter en modlysblænde.
195
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan
oplyse), bliver billedet mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis
ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også. Kontroller blitzrækkevidden
i "Specifikationer".
Fejlfinding
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og
prøve at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert
montering af modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist
vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage,
at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan kompensere
for dette fænomen ved hjælp af [Objektivkomp.: Skygge] (side 167).
Motivets øjne er røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 57).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha.
blitzen. Kontroller blitzrækkevidden i "Specifikationer".
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 10).
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i
kamerarystelser. Vi anbefaler brug af et kamerastativ eller blitzen (side 41,
84, 128).
EV-skalaen b B blinker.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 181).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Anvend "PlayMemories Home" til at afspille billeder, som er gemt på en pc
med dette kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-tilslutningen (side 182).
196
Fejlfinding
Sletning af billeder
Kameraet kan ikke afspille et billede.
• Annuller beskyttelse (side 154).
Du har slettet et billede ved en fejltagelse.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du
beskytter billeder, du ikke ønsker at slette (side 154).
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med
kameraet.
Din computer genkender ikke dit kamera.
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du sætte en opladet batterienhed i (side 19)
eller bruge lysnetadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 180).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens
USB-stik.
• Forbind kameraet direkte til computeren uden at føre det gennem en USBhub eller anden enhed (side 180).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren
(side 180).
• Følg den designerede fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem
(side 181).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en
computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag
billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
(side 168).
197
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
• Kontroller "Anvendelse af kameraet sammen med din computer"
(side 177).
Fejlfinding
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", skal du se i "PlayMemories Home
Help Guide".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Når du har oprettet en USB-tilslutning, starter "PlayMemories Home" ikke
automatisk.
• Opret USB-tilslutning, efter computeren er tændt (side 180).
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Hukommelseskortet vender forkert. Indsæt det i den rigtige retning
(side 21).
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 34, 155).
• Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort (side 23, 210).
Du har formateret et hukommelseskort ved en fejl.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke
gendanne dem.
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder, skal
du først konvertere dem til JPEG-billeder ved hjælp af softwaren "Image
Data Converter".
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand ved hjælp af
sRGB-printere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 162).
198
Fejlfinding
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste
eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Især ved udskrivning af et
billede, som er optaget med billedformatet indstillet til [16:9], kan siderne
på billedet muligvis blive beskåret.
• Ved udskrivning på din printer skal du annullere beskæring eller
indstillingen uden kanter på printeren. Spørg printerleverandøren, om
printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får udskrevet billeder i en forretning for digital udskrivning, skal du
spørge, om de kan udskrive billederne uden at beskære begge kanter.
Kan ikke udskrive billederne med dato.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring 1 time, før du
bruger det igen (side 205).
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når du tænder for kameraet.
• Kameraet ligget ubrugt hen i et stykke tid med et lavt batteriniveau eller
uden nogen batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen
(side 27, 205). Hvis datoindstillingen mistes hver gang, batterienheden
oplades, skal du kontakte din forhandler eller et lokalt autoriseret
serviceværksted.
199
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", kan du udskrive billederne med
datoen (side 64).
• Dette kamera har ikke en funktion til at overlejring af datoer på billeder.
Men da billeder, man optager med dette kamera indeholder oplysninger om
optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis
printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet
med Exif-information skal du forhøre dig hos printer- eller
softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med
datoen, hvis du beder om det.
Fejlfinding
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad
gangen.
• Dette skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter
komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager et JPEG-billede
(side 159).
Indstillingen nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden blev fjernet, mens tænd/sluk-kontakten var indstillet til ON.
Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at
aktivitetslampen ikke lyser (side 17, 21).
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet
er varmt, skal du fjerne batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger
denne afhjælpende fremgangsmåde.
• Hvis der anvendes en lysnetadapter (sælges separat), skal strømstikket tages
ud. Tilslut strømstikket, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke
fungerer, efter at du har udført disse trin, skal du kontakte din Sonyforhandler eller et lokalt autoriseret Sony-servicested.
vises på skærmen.
• SteadyShot-funktionen virker ikke. Du kan stadig optage, men SteadyShotfunktionen virker ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis problemet
vedbliver, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-serviceværksted.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis problemet vedbliver, selv
efter du har udført denne procedure, skal du formatere hukommelseskortet.
200
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Advarselsmeddelelser
Hvis de følgende meddelelser
vises, skal du følge instruktionerne
nedenfor.
Angiv område/dato/kl.
• Indstil området, datoen og tiden.
Oplad det interne genopladelige
batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid (side 27,
205).
• Hukommelseskortet blev
formateret på en computer, og
filformatet blev ændret.
Vælg [Angiv] for at formatere
hukommelseskortet. Du kan
bruge hukommelseskortet igen,
men alle de forrige data på
hukommelseskortet vil være
blevet slettet. Det kan muligvis
tage et stykke tid at afslutte
formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises,
skal du skifte hukommelseskort.
• Det isatte hukommelseskort kan
ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er
beskadiget.
• Terminaldelen på
hukommelseskortet er snavset.
Hukommelseskort låst.
• Du bruger et hukommelseskort
med en knap til
skrivebeskyttelse, og knappen er
sat i LOCK-position. Sæt
knappen i optagestillingen.
Behandler...
• Vises, når der udføres
støjreduktion på grund af lang
eksponering eller høj ISO i lige
så lang tid, som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage
yderligere billeder, mens denne
reduktion finder sted.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med
andre kameraer, eller billeder,
der er blevet redigeret med en
computer, vises muligvis ikke.
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller
formateringen mislykkedes.
201
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?
Isæt hukommelseskort igen.
Advarselsmeddelelser
Kontroller, at der er monteret et
objektiv. Indstil "Udløser u/obj." i
menuen til "Aktiver" for et ikke
understøttet objektiv.
• Objektivet er ikke monteret
korrekt, eller også er objektivet
ikke monteret.
• Når du fastgør kameraet til et
astronomisk teleskop eller
lignende udstyr, skal du indstille
[Udløser u/obj.] til [Aktiver].
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAWbilleder med et DPOF-mærke.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi
du har optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Lad
kameraet køle af, og vent, indtil
det er klar til at tage billeder
igen.
• Eftersom du har optaget i lang
tid, er temperaturen inden i
kameraet steget til et
uacceptabelt niveau. Stop med at
optage.
Det er ikke muligt at optage i dette
filmformat.
• Indstil [Filformat] til [MP4].
202
• Antallet af billeder overstiger
det, som kameraets datastyring
af en databasefil kan håndtere.
• Det er ikke muligt at registrere
databasefilen. Importer alle
billeder til en computer ved
hjælp af "PlayMemories Home",
og gendan hukommelseskortet.
Kamerafejl. Sluk og tænd derefter
for apparatet igen.
Systemfejl
• Sluk for strømmen, tag
batterienheden ud, og sæt den
derefter i igen eller monter den
igen. Hvis meddelelsen vises
ofte, skal du kontakte en
forhandler eller et lokalt
autoriseret serviceværksted.
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du
gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille
AVCHD-film, fordi
billeddatabasefilen er
beskadiget. Følg anvisningerne
på skærmen for at gendanne
data.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et
andet kamera.
Advarselsmeddelelser
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe
med et navn, der begynder med
"999" på hukommelseskortet. Du
kan ikke oprette mappen, hvis
dette er tilfældet.
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
203
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På et sted som f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan
kameraet blive deformeret, og det
kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et
varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller
deformeret, og det kan medføre en
funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på et stærkt magnetisk felt
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
• Fugtige steder
Dette kan muligvis medføre mug på
objektivet.
204
Om lagring
Sørg for at montere det forreste
objektivdæksel eller dækslet til
huset, når du ikke anvender
kameraet. Når du monterer dækslet
til huset, skal du fjerne alt støv fra
dækslet, inden du placerer det på
kameraet. Når du køber
objektivsættet DT 18-55mm F3.55.6 SAM II, skal du også købe
Bagerste objektivdæksel ALCR55.
Vedligeholdelse
LCD-skærmens overflade har en
belægning, som muligvis kan skalle
af, hvis den ridses.
Vær opmærksom på de følgende
punkter vedrørende håndtering og
vedligeholdelse.
• Hvis smøremiddel eller håndcreme
fra dine hænder efterlades på LCDskærmen, kan det muligvis opløse
belægningen. Hvis der kommer
smøremiddel eller creme på LCDskærmen, skal du straks tørre det af.
• Hvis skærmen tørres hårdt af med
et papirlommetørklæde eller andre
materialer, kan det muligvis
ødelægge belægningen.
• Inden du tørrer snavs af, skal du
støve snavs eller sand af på forhånd
vha. en blæser eller lignende.
• Når du tørrer snavs af, skal du tørre
forsigtigt med en blød klud som
f.eks. en klud til pudsning af briller.
Forsigtig
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i
temperaturer på mellem 0°C og 40°C.
Vi anbefaler, at du ikke optager i
ekstremt kolde eller varme
omgivelser, som ligger uden for dette
område.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inden i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent i ca. en times
tid, indtil fugten er fordampet.
Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i
objektivet, vil du ikke være i stand til
at optage klare billeder.
Dette kamera har et internt
genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og tid samt
andre indstillinger, uanset om der er
tændt eller slukket for strømmen,
eller om batteriet er opladet eller
afladet.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Men hvis du kun anvender
kameraet i korte perioder, aflades det
gradvist. Hvis du slet ikke anvender
kameraet i ca. 3 måneder, aflades det
fuldstændigt. I denne situation skal
du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke
er helt opladet, kan du dog godt bruge
kameraet, så længe du ikke optager
dato og klokkeslæt. Hvis kameraet
nulstiller indstillingerne til
standardindstillingerne, hver gang du
oplader batteriet, er det interne
genopladelige batteri muligvis dødt.
Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
Sådan oplades det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt vha. lysnetadapteren
(sælges separat), og lad kameraet stå i
24 timer eller længere med strømmen
slukket.
205
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet flyttes fra et koldt sted
til et varmt sted, skal kameraet
forsegles i en plastpose og have lov til
at tilpasse sig de nye omgivelser i ca.
1 time.
Om det interne genopladelige
batteri
Forsigtig
Brug af objektiver og tilbehør
Om optagelse/afspilning
Vi anbefaler, at du anvender
objektiver/tilbehør* fra Sony, som er
designet til at passe til dette kameras
egenskaber. Brug af produkter fra
andre producenter kan medføre, at
kameraet ikke fungerer optimalt eller
resulterer i ulykker og funktionsfejl i
kameraet.
• Når du bruger et hukommelseskort
med dette kamera for første gang,
anbefaler vi, at du formaterer kortet
med kameraet for at opnå en stabil
ydelse af hukommelseskortet, inden
du optager.
Bemærk, at formatering sletter alle
data på hukommelseskortet
permanent, og det kan ikke
fortrydes. Gem vigtige data på en
computer eller lignende.
• Hvis du gentagende gange optager/
sletter billeder, kan der forekomme
datafragmentering på
hukommelseskortet. Film kan
muligvis ikke gemmes eller
optages. Hvis dette sker, skal du
gemme dine billeder på en
computer eller et andet
lagringssted, og derefter formatere
hukommelseskortet (side 168).
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for at
sikre dig, at kameraet fungerer
korrekt.
• Dette kamera er hverken
støvsikkert, stænktæt eller vandtæt.
* Herunder produkter fra Konica
Minolta
Hukommelseskort
Du skal ikke sætte en etiket e.l. på et
hukommelseskort eller en
kortadapter. Dette kan muligvis
forårsage en funktionsfejl.
Bemærkninger angående
bortskaffelse eller
overdragelse af kameraet
Udfør de følgende betjeninger når du
bortskaffer eller overfører kameraet
af hensyn til beskyttelse af personlige
oplysninger.
• [Initialiser] t [Nulstil] (side 172)
• [Ansigtsregistrering] t [Slet alt]
(side 120)
206
Forsigtig
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
• Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et umonteret
objektiv eller søgeren. Det kan
forårsage permanente skader på
dine øjne. Det kan også medføre en
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 205).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade med en
blød klud eller lignende materiale
inden brug. Varmen fra udløsning
af blitzen kan bevirke, at snavs på
blitzens overflade udvikler røg eller
brændes af.
• Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Et hukommelseskort
mv. kan blive slugt. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en
læge.
207
Anvendelse af
kameraet i
udlandet —
strømkilder
Du kan anvende kameraet,
batteriopladeren og AC-PW10AMlysnetadapteren (sælges separat) i alle
lande og områder, hvor
strømforsyningen er på mellem 100 V
og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Bemærkninger
• Du skal ikke anvende en
elektronisk omformer
(rejseadapter), da dette kan
forårsage funktionsfejl.
Om tv-farvesystemer
Når du viser billeder på en tv-skærm,
skal kameraet og tv'et anvende det
samme tv-farvesystem. Kontroller tvfarvesystemet for det land eller den
region, hvor du anvender kameraet.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia,
Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
208
PAL-system (1080 50i)
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Indonesien, Italien, Kroatien, Kina,
Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tyrkiet, Tjekkiet,
Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig
m.fl.
PAL-M-system (1080 50i)
Brasilien
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrig, Grækenland,
Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine m.fl.
AVCHD-format
Med udgangspunkt i AVCHDformatet optager kameraet med den
hd-billedkvalitet (HD), der er nævnt
herunder.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2-kanal
Optagemedie: Hukommelseskort
*1 1080i-specifikation
En hd-specifikation, der anvender
1.080 effektive scanningslinjer og
interlace-systemet.
*2 720p-specifikation
En hd-specifikation, der anvender
720 effektive scanningslinjer og det
progressive system.
*3 Data, som er optaget i et andet
AVCHD-format end de ovennævnte,
kan ikke afspilles på kameraet.
209
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
AVCHD-formatet er et digitalt hdformat til videokameraer, der bruges
til at optage et hd-signal (HD) af
enten 1080i-specifikationen*1 eller
720p-specifikationen*2 ved hjælp af
en teknologi til effektiv
datakomprimering. MPEG-4 AVC/
H.264-formatet bruges til at
komprimere videodata, og Dolby
Digital- eller Linear PCM-systemet
bruges til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt,
end det er muligt med det
konventionelle
billedkomprimeringsformat. MPEG4 AVC/H.264-formatet giver
mulighed for at optage et hdvideosignal, som er optaget på en
digital videokameraoptager, på 8 cm
DVD-diske, en harddisk, en
flashhukommelse, hukommelseskort
osv.
Optagelse og afspilning på
kameraet
Hukommelseskort
Bemærkninger om brugen
af hukommelseskort
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe
hukommelseskortet.
• Undlad at bruge eller opbevare
hukommelseskortet under følgende
forhold:
– Steder med høje temperaturer
som f.eks. i en bil parkeret i solen.
– Steder, der er udsat for direkte
sollys.
– Fugtige omgivelser eller
omgivelser, hvor der findes
ætsende stoffer.
• Hukommelseskortet kan blive
varmt efter lang tids brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Når aktivitetslampen er tændt, må
du ikke tage hukommelseskortet
eller batterienheden ud eller slukke
apparatet. Dataene kan blive
beskadiget.
• Dataene kan muligvis blive ødelagt,
hvis du placerer hukommelseskort i
nærheden af stærkt magnetiserede
materialer, eller bruger
hukommelseskortet i et miljø med
statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
• Vi anbefaler, at du
sikkerhedskopierer vigtige data.
Det kunne f.eks. være på
harddisken i en pc.
• Når du transporterer eller opbevarer
hukommelseskortet, skal du placere
det i det medfølgende etui.
210
• Du må ikke udsætte
hukommelseskortet for vand.
• Rør ikke terminaldelen af
hukommelseskortet med hånden
eller en metalgenstand.
• Når hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt er
placeret i LOCK-positionen, kan du
ikke udføre betjeninger som f.eks.
optagelse og sletning af billeder.
• Der garanteres ikke for at
hukommelseskort, som er
formateret på en computer, kan
fungere med dette kamera. Sørg for
at formatere hukommelseskort ved
brug af kameraet.
• Læse-/skrivehastigheden for data
varierer afhængigt af
kombinationen af hukommelseskort
og anvendt udstyr.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i
memo-området.
• Sæt ikke nogen etiket fast på selve
hukommelseskortet.
• Du skal ikke adskille eller ændre
hukommelseskort.
• Hold hukommelseskort uden for
små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge dem.
Hukommelseskort
Bemærkninger om den
"Memory Stick" der
anvendes med kameraet
De typer "Memory Stick", som kan
anvendes sammen med kameraet, er
som følger. Der er dog ingen garanti
for, at alle "Memory Stick XC-HG
Duo"- og "Memory Stick PRO Duo"funktioner fungerer korrekt.
"Memory Stick Duo"
Ikke kompatibelt med dit kamera
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Ikke kompatibelt med dit kamera
Bemærkninger om brugen af
"Memory Stick Micro" (sælges
separat)
• Dette produkt er kompatibelt med
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Hvis du vil bruge en "Memory
Stick Micro" sammen med
kameraet, skal du sørge for at
indsætte "Memory Stick Micro" i
en "M2"-adapter på størrelse med
Duo-formatet. Hvis du indsætter en
"Memory Stick Micro" i kameraet
uden en "M2"-adapter på størrelse
med Duo-formatet, vil du muligvis
ikke kunne fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden
for små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
*1 Dette er udstyret med en
MagicGate-funktion. MagicGate
er en kopibeskyttelsesteknologi,
der anvender
krypteringsteknologi. Optagelse/
afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner, kan ikke
foretages med dette kamera.
211
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
"Memory Stick XC-HG Duo"*1*2
"Memory Stick PRO Duo"*1*2*3
"Memory Stick PRO-HG Duo"*1*2
Kompatibelt med dit kamera
*2 Understøtter højhastigheds
dataoverførsel via en parallel
grænseflade.
*3 Når "Memory Stick PRO Duo"
bruges til at optage film, er det
kun dem, der er markeret med
Mark2, som kan bruges.
Batterienhed/
batterioplader
• Opladetiden varierer afhængigt af,
hvor meget strøm der er tilbage på
batteriet eller forholdene under
opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden
oplades ved en
omgivelsestemperatur på mellem
10°C og 30°C. Du kan muligvis
ikke oplade batteriet effektivt uden
for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den
nærmeste stikkontakt.
• Forsøg ikke at genoplade
batterienheden igen, lige efter at
den er opladet, eller når den ikke
har været brugt lige efter
opladningen. Det kan påvirke
ydelsen af batterienheden.
• Du skal ikke oplade nogen anden
batterienhed end en batterienhed fra
"InfoLITHIUM" M-serien i
batteriopladeren (medfølger) til dit
kamera. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte,
blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at
oplade dem, hvilket kan udgøre en
risiko for skader pga. elektrisk stød
og/eller forbrændinger.
212
• Når CHARGE-lampen blinker, kan
dette muligvis angive en batterifejl,
eller at der er indsat en anden
batterienhed end af den
specificerede type. Kontroller, at
batterienheden er af den
specificerede type. Hvis
batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en
ny, eller kontrollere om
batteriopladeren fungerer
ordentligt. Hvis batteriopladeren
fungerer ordentligt, kan der være
opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er beskidt,
kan opladningen muligvis ikke
gennemføres. Rengør
batteriopladeren med en blød, tør
klud osv.
Bemærkninger om brug af
batterienheden
• Brug kun en NP-FM500Hbatterienhed. Bemærk, at NPFM55H, NP-FM50 og NP-FM30
ikke kan anvendes.
• Det viste batteriniveau er muligvis
ikke korrekt under visse
omstændigheder.
• Du må ikke udsætte batterienheden
for vand. Batterienheden er ikke
vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden
på meget varme steder, f.eks. i en
bil eller i direkte sollys.
Batterienhed/batterioplader
Sådan opbevares
batterienheden
• Batteriydelsen falder i miljøer med
lav temperatur. Dette betyder at den
tid, som batterienheden kan
anvendes i, er kortere på kolde
steder, og hastigheden på
kontinuerlig optagelse sænkes. Vi
anbefaler, at du lægger
batterienheden i en lomme, der er
tæt på kroppen, for at varme den op,
og derefter indsætter den i
kameraet, umiddelbart før du
begynder at optage.
• Batterienheden løber hurtigt tør for
strøm, hvis du ofte anvender
blitzen, ofte anvender kontinuerlig
optagelse, ofte tænder og slukker
for kameraet, eller gør LCDskærmen lysere.
Opbevar batterienheden på et køligt
og tørt sted, efter den er taget ud af
kameraet. Selvom du ikke anvender
kameraet i en længere tidsperiode,
skal du oplade batterienheden og
opbruge den mindst én gang om året
for at forlænge batterilevetiden.
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Effektiv brug af
batterienheden
Batterilevetid
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten forringes lidt
efter lidt, efterhånden som du
anvender det mere og mere, og
tiden går. Hvis batteriets driftstid
synes betydeligt kortere, kan det
skyldes, at enden på
batterienhedens levetid er nået. Køb
en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer,
afhængigt af hvordan det
opbevares, samt de driftsforhold og
det miljø som batterienhederne
bruges i.
213
Licens
Bemærkninger om licensen
Softwaren, som findes i kameraet, er
baseret på licensaftaler med
indehaverne af ophavsrettighederne.
På baggrund af anmodningerne fra
copyrightejerne af disse
softwareprogrammer er vi forpligtet
til at oplyse dig om følgende. Læs
følgende afsnit.
Licenser (på engelsk) er gemt i
kameraets indbyggede hukommelse.
Opret en masselagringsforbindelse
mellem kameraet og en computer for
at læse licenserne i "PMHOME" "LICENSE"-mappen.
DETTE PRODUKT ER GIVET I
LICENS I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN
TIL EN BRUGERS PERSONLIGE
BRUG ELLER ANDRE
ANVENDELSER, HVOR DER
IKKE MODTAGES BETALING
FOR AT
(i) KODNING AF VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVCVIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODNING AF AVC-VIDEO,
DER BLEV KODET AF EN
FORBRUGER, DER VAR
INVOLVERET I EN PERSONLIG
AKTIVITET, OG/ELLER BLEV
ERHVERVET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR MED
LICENS TIL AT LEVERE AVCVIDEO.
214
DER GIVES INGEN LICENS
ELLER OG HELLER EN
UNDERFORSTÅET LICENS TIL
NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE I
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om GNU GPL/LGPL-anvendt
software
Software, som er kvalificeret til
følgende GNU General Public
License (herefter omtalt som "GPL")
eller GNU Lesser General Public
License (herefter omtalt som
"LGPL"), medfølger i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til
at få adgang til, ændre og
videredistribuere kildekode til disse
softwareprogrammer i henhold til
betingelserne i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er til rådighed på
internettet. Brug følgende URLadresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi vil helst have, at du ikke kontakter
os vedrørende indholdet af
kildekoden.
Licenser (på engelsk) er gemt i
kameraets indbyggede hukommelse.
Opret en masselagringsforbindelse
mellem kameraet og en computer for
at læse licenserne i "PMHOME" "LICENSE"-mappen.
Kontrol af antallet af billeder som kan
optages/optagetid
Når du sætter et hukommelseskort ind i
kameraet, og sætter tænd/sluk-knappen
på ON, vises det antal billeder, som kan
optages (såfremt du fortsætter med at
optage med de aktuelle indstillinger), på
skærmen.
Antallet af billeder, som kan optages på et
hukommelseskort
Skemaet viser det omtrentlige antal billeder, som kan optages på et
hukommelseskort formateret på dette kamera. Værdierne defineres vha.
Sonys standardhukommelseskort til afprøvning. Værdierne varierer
muligvis afhængigt af optageforholdene og den type hukommelseskort, der
anvendes.
Billedformat: L: 20M
Format: 3:2*
Hukommelseskort formateret på dette kamera
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: Billeder)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
12500
385
780
1550
3150
6300
Fin
240
485
980
1950
3900
7800
RAW og JPEG
65
125
260
520
1050
2100
RAW
89
175
355
720
1400
2850
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end vist i skemaet
ovenfor (undtagen når der er valgt [RAW]).
215
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, er hukommelseskortet
fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet kort eller slet billeder på det
nuværende hukommelseskort (side 34).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, betyder det, at
der ikke er blevet sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.
Kontrol af antallet af billeder som kan optages/optagetid
Optagetid og antal billeder som kan optages på en enkelt
opladet batterienhed
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end det angivne afhængigt
af brugsforholdene.
Optagetid
Antal billeder
Optagelse
(Stillbilleder)
LCD-skærmtilstand
Ca. 350 min.
Ca. 700 billeder
Søgertilstand
Ca. 345 min.
Ca. 690 billeder
Optagelse af film
LCD-skærmtilstand
Ca. 160 min.
–
Søgertilstand
Ca. 160 min.
–
LCD-skærmtilstand
Ca. 265 min.
–
Søgertilstand
Ca. 270 min.
–
Kontinuerlig
filmoptagelse
• Antallet er beregnet ud fra brug af en batterienhed ved fuld kapacitet og
under følgende forhold:
– Ved en omgivelsestemperatur på 25°C.
– Der bruges en batterienhed, som er opladet i en time mere, efter
CHARGE-lampen gik ud.
– Der anvendes Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
• Antallet af stillbilleder er baseret på CIPA-standarden under følgende
forhold. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Automatisk AF].
– Optager én gang hvert 30 sekund.
– Affyring af blitzen hver 2. gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Optagetiden for film er baseret på CIPA-standarden under følgende
forhold.
– Filmkvalitet: AVCHD FH
– Filmoptagelse: Gentagne betjeninger som f.eks. optagelse, zoom,
standby-tilstand og tænd og sluk af kameraet.
– Kontinuerlig filmoptagelse: Når grænsen for kontinuerlig filmoptagelse
(29 minutter) er nået, skal du trykke på MOVIE-knappen og fortsætte
optagelse. Der udføres ingen andre betjeninger som f.eks. zoom.
216
Kontrol af antallet af billeder som kan optages/optagetid
Optagetid til rådighed for en film
Skemaet nedenfor viser de omtrentlige optagetider i alt ved brug af et
hukommelseskort formateret på dette kamera.
Hukommelseskort formateret på dette kamera
(h (time), m (minut))
Kapacitet
Optageindstilling
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
20 m
45 m
1 h 30 m
3h
6h
15 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
45 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
15 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
20 m
40 m
1440×1080 12M
VGA 3M
1 h 10 m 2 h 25 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
5h
10 h
20 h 5 m
40 h
15 m
Bemærkninger
• Optagetiden for film varierer, fordi kameraet er udstyret med VBR (variabel
bithastighed), som automatisk justerer billedkvaliteten i henhold til optagescenen.
Når du optager motiver i hurtig bevægelse, er billedet mere klart, men optagetiden er
kortere, da der kræves mere hukommelse. Optagetiden varierer også afhængigt af
optageforholdene, motivet og indstillingerne af billedkvalitet/størrelse.
• De viste værdier gælder ikke for kontinuerlig optagetid.
• Optagetiden afhænger muligvis af optageforhold og det anvendte hukommelseskort.
• Når
vises, skal du stoppe med at optage. Temperaturen inden i kameraet er
steget til et uacceptabelt niveau.
• Se side 33 angående detaljer om filmafspilning.
217
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
10 m
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
Kontrol af antallet af billeder som kan optages/optagetid
Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse
• Det kræver en masse strøm at foretage filmoptagelse i høj kvalitet eller kontinuerlig
optagelse vha. billedsensoren i APS-C-format. Hvis du derfor fortsætter med at
optage, stiger temperaturen inden i kameraet, især den for billedsensoren. I sådanne
tilfælde slukker kameraet automatisk, da højere temperaturer påvirker kvaliteten af
billederne og belaster den interne mekanisme i kameraet.
• Længden af tid til rådighed for filmoptagelse er som følger, når kameraet begynder
at optage, efter strømmen på kameraet har været slukket i et stykke tid. (De følgende
værdier angiver den kontinuerlige tid, fra når kameraet starter med at optage, indtil
kameraet stopper optagelsen.)
Omgivelsestemperatur Kontinuerlig optagetid for film
20°C
Ca. 29 minutter
30°C
Ca. 29 minutter
40°C
Ca. 29 minutter
• Den tid, der er til rådighed for filmoptagelse, varierer med temperaturen og
kameraets tilstand, inden du begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller
optager billeder, efter kameraet er tændt, stiger temperaturen inden i kameraet, og
den tilgængelige optagetid bliver kortere end de værdier, som er vist i skemaet
ovenfor.
• Hvis kameraet stopper med at optage pga. temperaturen, skal du lade det være
slukket i adskillige minutter. Start med at optage, når temperaturen inden i kameraet
er faldet helt ned.
• Hvis du overholder følgende punkter, vil optagetiden være længere.
– Hold kameraet væk fra direkte sollys.
– Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.
– Brug om muligt et stativ og deaktiver SteadyShot-funktionen.
• Den maksimale størrelse for en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er ca. 2 GB,
stopper optagelsen automatisk, når [Filformat] er indstillet til [MP4], og der oprettes
automatisk en ny filmfil, når [Filformat] er indstillet til [AVCHD].
• Det muligt at foretage kontinuerlig optagelse i ca. 29 minutter (begrænset af
produktspecifikationer).
• Det muligt at foretage kontinuerlig optagelse af film i [1440×1080 12M]-format i ca.
20 minutter (begrænset af en filstørrelse på 2 GB).
218
Specifikationer
Kamera
[System]
Kameratype
Digitalkamera med udskifteligt objektiv
Objektiv
A-fatningsobjektiv
[Billedsensor]
Billedformat
23,2 mm × 15,4 mm (APS-C-format), CMOSbilledsensor
Billedsensorens samlede antal pixel
Ca. 20 400 000 pixel
[SteadyShot]
Stillbilleder
System: Billedsensor-skiftemekanisme
Effekt: Ca. 2,5 EV til 4,5 EV i lukkerhastighed
(afhængigt af optageforhold og det monterede objektiv)
Film
System: Elektronisk
[Antistøv]
System
Belægning for opladningsbeskyttelse på billedsensor og
billedsensor-skiftemekanisme
[Autofokussystem]
System
TTL-faseregistreringssystem, 15 punkter (krydstype
med 3 punkter)
Følsomhedsområde
–1 EV til 18 EV (ved svarende til ISO 100)
AF-lampe
Ca. 1 m til 5 m
[Elektrisk søger]
Type
Elektrisk søger
Skærmstørrelse
1,0 cm (0,39 type)
Antal punkter i alt
1 440 000 punkter
Rammedækning
100 %
Øjepunkt
Ca. 26,5 mm fra øjestykket, 23 mm fra øjestykkets
ramme (ved –1 m–1)
Dioptrijustering
–4,0 m–1 til +4,0 m–1 (dioptri)
219
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Kameraets effektive pixelantal
Ca. 20 100 000 pixel
Specifikationer
[LCD-skærm]
LCD-panel
6,7 cm (2,7 type) TFT-drev/Clear Photo LCD-skærm
Antal punkter i alt
460 800 punkter
[Eksponeringskontrol]
Lysmålingscelle
"Exmor" CMOS-sensor
Målemetode
1 200-zoners evaluerende lysmåling
Måleområde
–2 EV til +17 EV (ved svarende til ISO 100 med
F1,4-objektiv)
ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks)
Stillbilleder: AUTO (ISO 100 – 3 200), ISO 100 til
16 000 (1 EV-trin)
Film: AUTO (svarende til ISO 100 – 3 200), svarende
til ISO 100 til 3 200 (1 EV-trin)
Eksponeringskompensation
±3,0 EV (1/3 EV-trin)
[Lukker]
Type
Elektronisk styret, lodret krydsning, brændplan-type
Hastighedsområde
Stillbilleder: 1/4 000 sekund til 30 sekunder, BULB
Film: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 trin), op til
1/60 sekund i AUTO-tilstand
Blitzsynkroniseringshastighed
1/160 sekund
[Indbygget blitz]
Blitz G.nr.
GN 10 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid
Ca. 4 sekunder
Blitzdækning
Dækker 18 mm objektiv (brændvidde, som objektivet
indikerer)
Blitzkompensation
±2,0 EV (1/3 EV-trin)
Blitzrækkevidde
ISO-indstilling
Blænde
220
F4.0
F5.6
100 1 m – 3,6 m
F2.8
1 m – 2,5 m
1 m – 1,8 m
200 1 m – 5 m
1 m – 3,6 m
400 1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
800 2 m – 10 m
1 m – 2,5 m
1 m – 3,6 m
1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
Specifikationer
[Kontinuerlig optagelse]
Kontinuerlig optagehastighed [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE]: Maksimalt
8 billeder pr. sekund/
: Maksimalt 5 billeder
pr. sekund/
: Maksimalt 2,5 billeder pr. sekund
• Vores måleforhold. Hastigheden af kontinuerlig
optagelse er muligvis langsommere afhængigt af
optageforholdene (Billedformat, ISO-indstilling, Høj
ISO NR eller indstillingen af [Objektivkomp.:
Forvrængn.]).
Maksimalt antal kontinuerlige billeder
I [Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE]-tilstand
Fin: 16 billeder/Standard: 19 billeder
I kontinuerlig optagelse
Fin: 7 billeder/Standard: 8 billeder/RAW og JPEG:
5 billeder/RAW: 6 billeder
Skaleringsinterval
Billedstørrelse: L: Ca. ×1,0 – ×15,4/
M: Ca. ×1,0 – ×11,2/S: Ca. ×1,0 – ×7,7
[Optageformat]
Filformat
JPEG-kompatibel (DCF Ver. 2.0, Exif ver. 2.3, (MPF
Baseline), RAW (Sonys eksklusive ARW2.3-format)
Film (AVCHD-format)
AVCHD-format ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanal, udstyret med Dolby Digital
Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2-kanal
[Optagemedie]
"Memory Stick XC Duo", "Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[Indgangs-/udgangsterminaler]
Multi/Mikro-USB-terminal* USB-tilslutning
* Understøtter mikro-USB-kompatibel enhed.
HDMI
Mikrofonterminal
HDMI-type D mikrostik
3,5 mm stereominijack
221
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
[Afspilning af billedzoom]
Specifikationer
[Strøm, generelt]
Batterienhed
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
Strømforbrug (under optagelse)
Ved anvendelse af søgeren: Ca. 1,7 W
Ved anvendelse af LCD-skærmen: Ca. 1,7 W
(Med SAL18552-objektivet monteret, til optagelse af
stillbilleder)
[Andet]
Mikrofon
Stereo
Højttaler
Mono
Udskriftsfunktioner
Exif Print-kompatibel, PRINT Image Matching IIIkompatibel, DPOF-kompatibel
Mål (ca.)
128,6 mm × 95,5 mm × 77,7 mm
(B/H/D, uden fremspringende dele)
Vægt (ca.)
573 g (med batteri og "Memory Stick PRO Duo")
492 g (kun kamerahus)
Driftstemperatur
0°C til 40°C
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er i overensstemmelse med den universelle standard DCF
(Design rule for Camera File system), fastlagt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Der garanteres ikke for afspilning på andet udstyr af billeder, som er optaget
med kameraet, samt afspilning af billeder på kameraet, som er optaget eller
redigeret på andet udstyr.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Batterioplader/batteri
BC-VM10A Batterioplader
Indgangsspænding
100 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 9 W
Udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm, 0,75 A
Temperaturområde for drift
0°C til 40°C
Temperaturområde for opbevaring
–20°C til +60°C
Maksimale mål
Ca. 70 mm × 25 mm × 95 mm (B/H/D)
Vægt
Ca. 90 g
222
Specifikationer
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
Batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
8,4 V jævnstrøm
Nominel spænding
7,2 V jævnstrøm
Maksimal opladningsspænding
8,4 V jævnstrøm
Maksimal opladningsstrømstyrke
2,0 A
Kapacitet
Typisk
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimum
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimale mål
Ca. 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (B/H/D)
Vægt
Ca. 78 g
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II
(SAL18552)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
27–82,5
82,5–300
27–202,5
Objektivgruppeelementer
7–8
9–13
11–14
Visningsvinkel*
76°-29°
29°-8°
76°-12°
0,25
0,95
0,45
Navn (Modelnavn)
Svarende til
brændvidden på
35 mm-format* (mm)
Mindste fokus** (m)
Maksimal forstørrelse
(×)
Mindste f-stop
Filterdiameter (mm)
Mål (maks. diameter ×
højde) (ca., mm)
Vægt (ca. g)
0,34
0,29
0,25
f/22-36
f/32-45
f/22-36
55
55
62
71,6×69
71,5×85
76×86
222
305
398
* Værdierne for brændvidde svarende til 35 mm-formatet, og visningsvinklen er
baseret på et digitalkamera med udskifteligt objektiv, der er udstyret med en
billedsensor i APS-C-størrelse.
** Mindste fokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.
223
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Objektiv
Specifikationer
• Dette objektiv er udstyret med en afstandskoder. Afstandskoderen gør det muligt at
foretage mere nøjagtig måling (ADI) ved brug af en blitz til ADI.
• Afhængigt af objektivmekanismen kan brændvidden muligvis ændres ved ændringer
i optageafstanden. Brændvidden forudsætter, at objektivet er fokuseret mod
uendelig.
• Uendeligpositionen giver noget justering som kompensation for fokusskift, der er
forårsaget af ændringer i temperaturen. For at optage et motiv på en uendelig afstand
i MF-tilstand skal du anvende søgeren og indstille fokus.
Om brændvidde
Billedvinklen på dette kamera er smallere end den på et kamera i 35 mm-format.
Du kan finde den omtrentlige ækvivalent for brændvidden på et kamera i
35 mm-format og optage med den samme billedvinkel ved at forøge
brændvidden på dit objektiv med halvanden gang.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv, kan du cirka få det, der svarer til et
75 mm-objektiv på et kamera i 35 mm-format.
224
Specifikationer
• Termerne HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface, og
HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
• Mac og Mac OS er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX, og Pentium
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• SDXC-logoet er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• " " og "PlayStation" er
registrerede varemærker tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• Facebook og "f"-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Facebook,
Inc.
• YouTube og "YouTube"-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Google Inc.
225
Fejlfinding/Andet (Avanceret brug)
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory
Stick PRO Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick XC-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate",og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD" og logotypen
"AVCHD" er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation
og Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX, og
Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
Specifikationer
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne ™
eller ® er imidlertid ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
• Få endnu mere glæde af din
PlayStation 3 ved at downloade
applikationen til PlayStation 3 fra
PlayStation Store (hvor den er til
rådighed).
• Applikationen til PlayStation 3
kræver en PlayStation Networkkonto og download af
applikationen. Fås i de områder
hvor PlayStation Store er til
rådighed.
226
Indeks
Indeks
A
B
B. auto billedudtrækning............ 85
Batterienhed ................. 19, 21, 212
Bedste auto ........................... 37, 85
Bedste auto kont. optag.............. 85
Beskyt....................................... 154
Billedeffekt............................... 134
Billedformat ............................... 47
Billedindeks ............................... 49
Billedkvalitet ............................ 159
Billedsensor...................... 109, 189
Biplyd (Lydsignaler) .................. 61
Blitz (Hvidbalance) .................. 139
Blitz fra .......................... 30, 42, 85
Blitz m/lang luk.......................... 42
Blitzbracket .............................. 147
Blitzkompens. .......................... 126
Blitzkontrol .............................. 126
Blitzsynkronisering til høj
hastighed .............................. 128
Blitztilstand .................. 41, 75, 128
Blænde ....................................... 92
Blændeprioritet........................... 92
Blændevisning............................ 93
Blød kraftig .............................. 134
227
Indeks
A (Blændeprioritet).................... 92
ADI-blitz .................................. 126
AdobeRGB............................... 162
AEL.......................................... 163
AEL med udløser ..................... 125
AEL-knap................................. 163
AEL-knapfunktion ................... 163
AE-lås ...................................... 124
AF-A ........................................ 110
AF-C ........................................ 110
AF-lampe ................................. 112
AF-låsning ............................... 112
AF-område ............................... 111
AF-S......................................... 110
Afspilning af
panoramabilleder ................. 153
AF-sporingsvarighed ............... 102
Angiv udskrivning ................... 187
Ansigtsregistrering........... 118, 119
Antal billeder som
kan optages .................. 215, 216
Antistøv-funktion..................... 189
Auto HDR ................................ 132
Auto hv.b. ................................ 139
Auto programmeret.................... 91
Autoblitz .................................... 42
Autofokus................................. 107
Autofokusmetode..................... 110
Autom. Indramning.................. 120
Automatisk AF ......................... 110
Autovisning .............................. 163
AVCHD ................... 104, 105, 209
AVCHD-visning ...................... 151
Indeks
Blødt fokus ...............................134
Bracket......................................147
Bracket: Kont............................147
"BRAVIA" Sync.......................157
Bred (AF-område) ....................111
Brugerdefineret
(Hvidbalance) .......................140
Brændvidde...............................224
BULB-optagelse .........................98
C
Centervægtet.............................125
Computer ....................66, 177, 179
D
Dagslys (Hvidbalance) .............139
Datomærke ...............................187
DC IN-terminal...........................16
Delvis farve ..............................134
Demotilstand...............................61
Diasshow ..................................152
Digital zoom .....................102, 142
Dioptrijustering...........................29
Direkte manuel fokusering .......115
Diskoprettelse .............................69
DISP ...................................46, 149
DISP-knap (skærm) ....................78
DISP-knap (søger) ......................78
D-områdeopt.............................131
DPOF-opsætning ......................187
DRO/Auto HDR .......................131
228
E
Eksponerings-kompensation...... 43
Elek. første gardinlukker ......... 165
Enkelt bracket .......................... 147
Enkelt optagelse....................... 145
Enkeltbilled-AF ....................... 110
EV-skala ...................... 43, 97, 148
Eye-Fi ...................................... 170
Eye-Start AF .............................. 57
F
Farvefilter (Hvidbalance)......... 140
Farvereduktion ......................... 134
Farverum.................................. 162
Farvetemperatur
(Hvidbalance) ...................... 140
Filformat (Film) ....................... 104
Filformat for film ..................... 104
Film.................................... 32, 100
Filmlydoptagelse...................... 106
Filnummer................................ 168
Fin ............................................ 159
FINDER/LCD-indstil. ............. 166
FINE ........................................ 159
Fjern-pc.................................... 179
Flerbilled-støjreduktion ........... 130
Fluor.: Daghvidt
(Hvidbalance) ...................... 139
Fluor.: Dagslys
(Hvidbalance) ...................... 139
Fluor.: Koldhvidt
(Hvidbalance) ...................... 139
Indeks
Fluor.: Varmhvidt
(Hvidbalance) ...................... 139
Fn ......................................... 51, 53
Fokusering ............................... 107
Fokusindikator ......................... 108
Fokuslås ............................. 58, 109
For.blitz TTL ........................... 126
Format ...................................... 159
Formater................................... 168
Forsinket blitz ............................ 42
Forstørret billede........................ 48
Fremf.metode ..................... 45, 145
Fugtdannelse ............................ 205
Funktionsknap...................... 52, 53
Fyldig sort-hvid tone................ 135
Følsomhedsindikator for
registrering af smil............... 121
G
Gendan billed-db...................... 170
Gitterlinje ................................. 163
Grafisk visning........................... 46
H
I
Image Data Converter .......... 65, 67
Indeks ......................................... 49
Indst. for lydstyrke ..................... 59
Indst.dato/tid .............................. 27
Indstilling af sted........................ 28
Indstilling af uret ........................ 27
Initialiser .................................. 172
Installation.................................. 66
Intelligent auto ..................... 30, 85
ISO-følsomhed ......................... 130
ISO-knap .................................. 164
J
JPEG......................................... 159
K
Klar billedzoom........................ 142
Komprimeringsforhold............. 159
Kont. optagelse......................... 145
Kontinuerlig AF ....................... 110
Kontinuerlig bracket ................ 147
Kontinuerlig optagelse ............. 145
Kontrast .................................... 136
KONTROL TIL HDMI............ 157
Kontrolknap ............................... 51
Kontrolvælger ................ 92, 94, 96
Kreativ indst. ............................ 136
Kvalitet..................................... 159
229
Indeks
HDMI......................................... 50
HDMI-opløsning...................... 157
HDR ......................................... 131
HDR-maleri ............................. 134
Histogram................................... 79
Hukommelseskort .............. 21, 210
Hv.b.bracketing........................ 148
Hvidbalance ............................. 138
Høj ISO SR .............................. 161
Håndholdt tusmørke ............. 38, 87
Indeks
L
Landskab...............................38, 87
Lang eksp.SR............................161
LCD-lysstyrke ............................60
LCD-skærm ............35, 71, 80, 149
Legetøjskamera.........................134
Liste med optagetip ....................63
Live View-visning ......................80
Lokal (AF-område)...................111
Lukkerhast.prior. ........................94
Lukkerhastighed .........................94
Lydoptagelse.............................106
Lydsignaler .................................61
Lysmålermetode .......................125
Lås fokus-knap ...........................58
M
M (Manuel eksp.) .......................96
Mac .............................................67
Makro ...................................38, 86
Maksimum ................................116
Maksimumfarve........................116
Maksimumniveau .....................116
Manuel eksp................................96
Manuel fokus ............................114
Mappenavn ...............................168
Mappevisning ...........................151
Masselager ................................179
MENU ........................................55
Menu...........................................55
MF ............................................114
Mikrofonstik ...............................16
230
Miniature.................................. 135
MOVIE .............................. 32, 100
MOVIE-knap ............................. 58
MP4.......................................... 104
MTP ......................................... 179
Multiinterface-tilbehørssko........ 15
Multisegment ........................... 125
Mætning ................................... 136
N
Natportræt ............................ 38, 87
Nattescene............................ 38, 87
Nulstil ...................................... 172
Ny mappe................................. 169
O
Objektiv ............................... 18, 24
Objektivkompensation ............. 167
Objektivkompensation:
Forvrængning ...................... 167
Objektivkompensation:
Kromfejl .............................. 167
Objektivkompensation:
Periferiskygge...................... 167
Omgivende lys ......................... 148
Opladning af batteri ................... 19
Optageindstilling...................... 105
Optageindstilling (Film) .......... 105
Optagelse ................................... 30
Optagelse af film................ 32, 100
Optagetilstand ............................ 36
Optagetips .................................. 62
Indeks
Overførselsindst. (Eye-Fi) ....... 170
Overskyet (Hvidbalance) ......... 139
P
P (Auto programmeret) .............. 91
Panorering ............................ 39, 88
Panorering: Retning ................... 90
Panorering: Størrelse.................. 47
PlayMemories Home ........... 64, 66
Popfarve ................................... 134
Portræt.................................. 38, 86
R
RAW ........................................ 159
RAW+J .................................... 159
Reduktion af kamerarystelser .... 83
Reduktion af vindstøj............... 106
Rem ............................................ 16
Remote Camera Control ............ 68
Rengøring................................. 188
Rensetilstand ............................ 189
Resterende batteriniveau............ 23
Retrofoto .................................. 134
Roter......................................... 151
Rulning af afspilning ............... 153
Rødøjereduktion......................... 57
Skarphed................................... 136
Skinnende (Hvidbalance) ......... 139
Skulderrem ................................. 16
Skygge (Hvidbalance).............. 139
Skærm ........................................ 46
Slet ..................................... 34, 155
SLOW SYNC............................. 42
Smart zoom .............................. 142
Smiludløser .............................. 121
Software ..................................... 64
Solnedgang........................... 38, 87
Specifikationer ......................... 219
Sportsaktiviteter ................... 38, 86
Spot .......................................... 125
Spot (AF-område) .................... 111
Sprog .......................................... 61
sRGB ........................................ 162
Standard ........................... 172, 159
Starttid for strømbespar............ 166
STD .......................................... 159
SteadyShot ................................. 83
Stillbillede/film-valg ................ 151
Strømbesparelse ....................... 166
Støjreduktion .................... 130, 161
Søger ........................................ 165
Søgerlysstyrke .......................... 165
Indeks
S
S (Lukkerhast.prior.).................. 94
SCN............................................ 38
Selvudløser............................... 146
S-h stor kontrast ....................... 134
231
Indeks
T
T8................................................40
Tele-zoom - kontinuerlig prioritet
AE.....................................40, 90
Tidszone .....................................28
Til søger (Skærm).......................80
Tryk halvvejs ned .......................31
Trådløs ........................................42
Trådløs blitz..............................129
U
Udfyld.blitz.................................42
Udløser u/obj. ...........................162
Udskriv .....................................187
USB ..........................................179
USB-LUN-indstilling ...............180
USB-tilslutning.........................179
V
Valg af motiv ........................38, 86
Vejledning i kamera ...................62
Version .....................................176
Vis afspilning............................152
Vis alle oplysninger ....................46
Vis ikke oplysn. ..........................46
Visning .......................................93
Visning af billede ...............33, 151
Visning af billeder på en
tv-skærm.........................50, 157
Visning af
optageoplysninger ..........46, 149
Visning af resultat.......................93
Visningsknap ............................164
232
Visningstilstand ....................... 151
Vælg REC-mappe .................... 169
W
WB ........................................... 138
Windows .............................. 64, 67
Z
Zone (AF-område) ................... 111
Zoomfokus ............................... 116
Zoomning........................... 30, 142
Ø
Øjestykkedel .............................. 77
Øjestykkesensor ................... 14, 77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement