Sony | SLT-A77V | Sony SLT-A77V Betjeningsvejledning

4-291-134-73 (1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Klargøring af kameraet
Optagelse og visning af
billeder
Betjeningsvejledning
Optagelse af billeder, der
passer til dit motiv
Brug af optagefunktionerne
A-fatning
Sådan anvendes
afspilningsfunktionerne
Funktionsliste
Visning af billeder på en
computer
Andet
Avancerede betjeninger
Indeks
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
GEM DISSE INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD
Hvis udformningen af stikket ikke passer til
stikkontakten, skal du anvende en
stikadapter med en udformning, der passer
til stikkontakten.
FORSIGTIG
Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og foårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for
stød eller belastning såsom at hamre på
det, tabe det eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke
metalgenstande komme i kontakt med
batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer
over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke
for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller
lækkende Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en
ægte Sony batterioplader eller en enhed,
som kan oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af
samme type eller en tilsvarende type,
som anbefales af Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Batterioplader
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser,
er batteriopladeren ikke koblet fra
strømforsyningen (stikkontakten), så længe
den er tilsluttet en stikkontakt på væggen.
Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde
strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
Netledningen, hvis den medfølger, er lavet
specielt til brug udelukkende med dette
kamera og bør ikke anvendes med andet
elektrisk udstyr.
2
Til brugerne i Europa
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at følgende udstyr SLT-A77V
Digitalkamera med udskifteligt objektiv
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For
yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se
de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og
garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i R&TTE-direktivet for
anvendelse af kabler, som er kortere end
3 meter.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd
forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
3
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv
eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
4
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende
betjeninger
............................................................... 12
I dette afsnit er der grundlæggende oplysninger om betjening af kameraet.
Læs først dette afsnit.
Bemærkninger om brug af kameraet ............................... 13
Klargøring af kameraet
Kontrol af de leverede elementer .................................... 16
Identifikation af kameraets dele ...................................... 17
Opladning af batterienheden ............................................ 23
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges
separat) ....................................................................... 25
Montering af et objektiv .................................................. 28
Tænding af kameraet og indstilling af uret ..................... 31
Før optagelse ................................................................... 33
Justering af søgeren til visuel skarphed (diopterjustering)
............................................................................ 33
Korrekt holdning af kameraet .................................... 33
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder .................................................. 34
Optagelse af film ............................................................. 36
Afspilning af billeder ....................................................... 37
Sletning af billeder (Slet) ................................................ 38
Optagelse af billeder, der passer til dit motiv
Justering af LCD-skærmens vinkel ................................. 39
Optagelse med forskellige optagetilstande ...................... 40
......................................................................... 41
Valg af motiv ..................................................... 42
Panorering/
3D-panorering ........................... 43
Kontinuerlig prioritets-AE ................................... 44
Brug af optagefunktionerne
Brug af blitz ..................................................................... 45
Justering af billedets lysstyrke ........................................ 47
Sådan indstilles fremføringsmetoden ................. 49
5
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) .............. 50
Indstilling af billedstørrelse ............................................. 51
Billedformat ............................................................... 51
Panorering: Størrelse .................................................. 51
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder ..................................................... 53
Skift til visning af billedlisten ......................................... 54
Visning af billeder på en tv-skærm ................................. 55
Funktionsliste
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet ........ 56
Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) ................. 57
Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion)
..................................................................................... 58
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen ................ 60
Brug af vejledningsfunktionen i kameraet ...................... 68
Integreret kameravejledning ....................................... 68
Visning af billeder på en computer
Brug med din computer ................................................... 69
Brug af softwaren ............................................................ 71
Metodevalg for oprettelse af filmdisk ............................. 75
Andet
Liste over ikoner på skærmen .......................................... 77
Funktioner, der er tilgængelige for hver optagetilstand ......80
Tilgængelige blitztilstande .............................................. 81
Avancerede
betjeninger
................................................................83
I dette afsnit er der flere oplysninger om kameraet.
Forberedelse
Indstilling af kameraet ..................................................... 84
Sådan fjernes øjestykket ............................................. 84
Den skærm, der vises for optagetilstanden ...................... 85
Sådan indstilles skærmtilstanden ............................... 85
Histogram ................................................................... 86
Den digitale niveaumåling ......................................... 87
6
Detaljeret skærm ........................................................ 87
Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der
vises effekter ..................................................... 87
Liste over ikoner for søgertilstanden .......................... 88
Visningspanel ............................................................. 91
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser ..... 92
Indikator for advarsel om kamerarystelse .................. 92
Brug af SteadyShot-funktionen .................................. 92
Brug af kamerastativ .................................................. 93
Optagelse
Sådan vælger du optagetilstanden ................................... 94
AUTO ............................................................... 94
......................................................................... 94
Valg af motiv ..................................................... 95
Panorering/
3D-panorering ........................... 97
Kont. prioritet - AE .............................................. 99
Auto programmeret .............................................. 100
Blændeprioritet .................................................... 101
Lukkerhast.prior. .................................................. 103
Manuel eksp. ........................................................ 104
BULB .................................................................. 106
Opsætning af filmoptagelse ........................................... 109
Sådan optager du nemt film ..................................... 109
Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og
blænde ............................................................. 110
Filformat ................................................................... 111
Optageindstilling ...................................................... 112
Lydoptagelse ............................................................ 113
Justering af fokus ........................................................... 114
Autofokus ................................................................. 114
Fokuslås .................................................................... 117
AF-område ............................................................... 117
AF-lampen ................................................................ 118
AF-mikrojust. ........................................................... 119
Genstandssporing ..................................................... 119
Manuelt fokusering .................................................. 121
Peaking ..................................................................... 122
Fokusforstørrelse ...................................................... 122
7
Direkte manuel fokusering ....................................... 123
AF/MF-kontrol ......................................................... 124
Registrering af ansigter .................................................. 125
Ansigtsregistrering ................................................... 125
Ansigtsregistrering ................................................... 126
Smiludløser .............................................................. 127
Justering af billedets lysstyrke ....................................... 129
AE-lås ....................................................................... 129
Lysmålermetode ....................................................... 130
Blitzkompens. ........................................................... 130
Blitzkontrol .............................................................. 131
Blitzen ............................................................................ 133
Trådløs blitz ............................................................. 133
Blitz m/lang luk ........................................................ 134
Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til
blitzsynkronsering ........................................... 135
Indstilling af ISO ........................................................... 137
Støjreduktion af flere billeder .................................. 138
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde) .................................................................... 139
D-områdeopt. ........................................................... 139
Auto HDR ................................................................ 140
Indstilling af billedbehandlingen ................................... 142
Billedeffekt ............................................................... 142
Kreativ indst. ............................................................ 143
Justering af farvenuancerne (hvidbalance) .................... 146
Skærmen til finjustering af farve .............................. 147
Farvetemp./Farvefilter .............................................. 148
Tilpasset hvidbalance ............................................... 148
Zoom i ét trin ................................................................. 151
Sådan indstilles fremføringsmetoden ............... 152
Optagelse af et enkelt billede ................................... 152
Kont. optagelse ......................................................... 152
Selvudløser ............................................................... 153
Bracket: Kont./Enkelt bracket .................................. 153
Hv.b.bracketing ........................................................ 155
DRO-bracket ............................................................ 156
Fjernbetjening .......................................................... 156
8
Afspilning
Den skærm, der vises for afspilningstilstanden ............. 157
Skift af skærm under afspilning ............................... 157
Liste over ikoner på histogramvisningen ................. 157
Brug af afspilningsfunktionerne .................................... 159
Rotation af et billede ................................................ 159
Visningstilstand ........................................................ 159
Diasshow .................................................................. 160
Vis afspilning ........................................................... 161
Ruller panoramabilleder ........................................... 161
Beskyttelse af billeder (Beskyt) .................................... 162
Sletning af billeder (Slet) .............................................. 163
Slet (Flere billeder) .................................................. 163
Sletning af alle billeder og film i den samme
visningstilstand ................................................ 164
Om afspilning på tv ....................................................... 165
3D-visning ................................................................ 165
Brug af "BRAVIA" Sync ......................................... 165
Opsætning af kameraet
GPS-indstilling (kun med SLT-A77V) ......................... 167
GPS-hjælpedata ........................................................ 168
GPS - aut. tidskorr. ................................................... 169
Indstilling af format og billedkvalitet ............................ 170
Format ...................................................................... 170
Kvalitet ..................................................................... 170
Indstilling af andre funktioner i kameraet ..................... 172
Lang eksp.SR ........................................................... 172
Høj ISO SR .............................................................. 172
Farverum .................................................................. 173
Udløser u/obj. ........................................................... 173
Gitterlinje ................................................................. 174
Autovisning .............................................................. 174
AEL-knapfunktion ................................................... 174
ISO-knap, AF/MF-knap ........................................... 175
Visningsknap ............................................................ 175
Elektronisk udløserfrontknap ................................... 175
LCD-lysstyrke .......................................................... 176
Søgerlysstyrke .......................................................... 176
9
Strømbesparelse ....................................................... 177
FINDER/LCD-indstil. .............................................. 177
Objektivkompensation ................................................... 178
Objektivkompensation: Periferiskygge .................... 178
Objektivkompensation: Kromfejl ............................. 178
Objektivkompensation: Forvrængning ..................... 178
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
................................................................................... 179
Formater ................................................................... 179
Filnummer ................................................................ 179
Mappenavn ............................................................... 179
Vælg REC-mappe .................................................... 180
Ny mappe ................................................................. 180
Gendan billed-db. ..................................................... 181
Overførselsindst. ...................................................... 181
Registrering af egne indstillinger .................................. 183
Nulstilling til standard ................................................... 184
Bekræftelse af versionen af kameraet ............................ 188
Computer
Tilslutning af kameraet til computeren .......................... 189
Indstilling af USB-forbindelse ................................. 189
Oprettelse af forbindelse til computeren .................. 189
Import af billeder til computeren (Windows) .......... 190
Import af billeder til computeren (Macintosh) ......... 191
Sletning af USB-forbindelse .................................... 191
Oprettelse af filmdisk .................................................... 193
Oprettelse af en disk i AVCHD-format ................... 193
Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD)
.......................................................................... 194
Diske, du kan bruge med "PMB" ............................. 195
Udskrive
Angivelse af DPOF ........................................................ 196
Datomærke ............................................................... 196
Rengøring
Rengøring af kameraet og et objektiv ........................... 197
Rensning af billedsensoren ............................................ 198
10
Fejlfinding/andet
Fejlfinding ..................................................................... 201
Advarselsmeddelelser .................................................... 210
Forsigtig ......................................................................... 212
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder .................... 215
AVCHD-format ............................................................. 216
GPS (kun med SLT-A77V) ........................................... 217
3D-optagelser ................................................................ 219
Hukommelseskort .......................................................... 220
batterienhed/batterilader ................................................ 222
Licensen ......................................................................... 224
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden ...... 225
Specifikationer ............................................................... 229
Indeks ............................................................................ 237
11
Grundlæggende betjeninger
I dette afsnit er der grundlæggende oplysninger om
betjening af kameraet. Læs først dette afsnit. Se
"Avancerede betjeninger" (side 83) under for at
benytte kameraet på en effektiv måde.
12
Bemærkninger om brug af kameraet
Fremgangsmåde ved optagelse
• Kameraet har 2 tilstande til overvågning
af motiver: LCD-skærmens tilstand, der
benytter LCD-skærmen, og
søgertilstanden, der benytter søgeren.
• Det optagne billede kan være anderledes
end det billede, du overvågede før
optagelsen.
Bemærkninger om funktionerne
følger med kameraet
• Du kan tjekke, om det er en
1080 60i-kompatibel enhed eller en
1080 50i-kompatibel enhed ved at
kontrollere mærkerne nederst på
kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed:60i
1080 50i-kompatibel enhed:50i
• Dette kamera er kompatibelt med film i
1080 60p eller 50p-format. Modsat
standardoptagetilstande til nu, hvor der
optages med en interlacingmetode,
optager dette kamera ved hjælp af en
progressiv metode. Dette øger
opløsningen og giver et mere jævnt og
realistisk billede.
• Du vil muligvis kunne føle ubehagelige
symptomer såsom trætte øjne, kvalme
eller træthed, mens du ser på 3D-billeder,
der er optaget med kameraet på 3Dkompatible skærme. Når du ser på 3Dbilleder, anbefaler vi, at du med jævne
mellemrum tager en pause. Mærk selv
efter, om og hvad du har behov for af
pauser, da det er forskelligt fra person til
person. Hvis du føler dig dårlig, skal du
holde op med at kigge på 3D-billeder og
om nødvendigt kontakte en læge. Se også
betjeningsvejledningen til den tilsluttede
enhed eller den software, der bruges
sammen med kameraet. Børns øjne er
altid mere sårbare (især børn under 6 år).
Tal med en ekspert såsom en børnelæge
eller en øjenlæge, før du tillader et barn at
kigge på 3D-billeder. Sørg for, at dine
børn følger nedenstående forholdsregler.
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
den elektroniske søger, objektivet og
billedsensoren
• LCD-skærmen og den elektroniske søger
er fremstillet med ekstremt præcis
højteknologi, så mere end 99,99 % af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller lyse
punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
• Hold ikke kameraet ved at tage fat i
LCD-skærmen.
• Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag
ikke med kameraet mod solen i længere
tid ad gangen. Den interne mekanisme
kan blive beskadiget. Hvis sollyset
fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand.
• Der er en magnet på bagsiden og rundt
om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget,
der let påvirkes af en magnet såsom en
floppydisk eller et kreditkort, komme i
nærheden i LCD-skærmen.
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er
ikke en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet i kolde omgivelser, kan
skærmen blive kortvarigt mørk. Når
kameraet opvarmes, fungerer skærmen
normalt.
13
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om optagelse i
længere tid
• Når du optager i længere tid ad gangen,
vil kameraets temperatur stige. Hvis
temperaturen når op over et bestemt
niveau, vises symbolet
på skærmen,
og kameraet slukkes automatisk. Hvis
kameraet slukkes, skal du lade det være
slukket i 10 minutter eller mere for at
lade temperaturen inde i kameraet falde
til et sikkert niveau.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
stiger temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten forringes. Det anbefales,
at du venter, indtil kameraets temperatur
er faldet, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive varm.
Dette er ikke en funktionsfejl.
Bemærkninger om import af AVCHD
View-film* til en computer
Når du importerer AVCHD View-film til
en computer, til Windows-computere, kan
du se under "PMB"-softwaren på cdrommen (medfølger).
* "AVCHD View-film" er film, der blev
optaget i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD
50i/50p]-tilstanden i [Filformat]
(side 111).
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med følgende enheder.
–Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke
understøtter High Profile
–Enheder, der er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Film, der optages i MP4format med dette kamera, kan derfor ikke
afspilles på andre enheder end dem, der
understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på
14
kompatible enheder i AVCHD-format.
Dvd-baserede afspillere eller optagere
kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med
AVCHD-formatet. Dvd-baserede
afspillere eller optagere vil desuden
muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud.
• 1080 60p/50p-film kan kun afspilles på
kompatible enheder.
Kun på GPS-kompatible enheder
(SLT-A77V)
• Kontrollér kameraets modelnavn for at
finde ud af, om dit kamera understøtter
GPS-funktionen.
GPS-kompatibel: SLT-A77V
GPS-inkompatibel: SLT-A77
• Brug GPS i overensstemmelse med
bestemmelserne i de lande og områder,
hvor du bruger det.
• Hvis du ikke optager oplysninger om
sted, skal [GPS til/fra] indstilles til [Fra]
(side 167).
• Sørg for at slukke kameraet om bord på
et fly, når der bliver givet besked om det.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder, som
rent faktisk er optaget med dette kamera.
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne vejledning
Data, som vedrører ydelse og
specifikationer, er angivet ud fra følgende
betingelser, medmindre andet er angivet i
denne vejledning: ved en almindelig
omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug
af en batterienhed, der er blevet opladet i
omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen
slukkede.
Bemærkninger om brug af kameraet
Modelnavn
Denne vejledning dækker flere modeller,
der leveres sammen med forskellige
objektiver.
Modelnavnet varierer alt efter det
medfølgende objektiv. Den tilgængelige
model varierer afhængigt af landene/
områderne.
Modelnavn
Objektiv
SLT-A77/A77V –
SLT-A77K/
A77VK
DT18-55mm
SLT-A77Q/
A77VQ
DT16-50mm
SLT-A77M/
A77VM
DT18-135mm
Bemærkninger om optagelse med
søgeren
Dette kamera er forsynet med en XGA
Organic Electro-Luminescence-søger med
høj opløsning og stor kontrast. Denne søger
opnår en vidvinkel og en lang
okularmanchet, der nærmer sig den for
DSLR-A900, som er forsynet med en 35
mm sensor i fuld størrelse. Dette kamera er
beregnet til at sikre en søger, der er nem at
se igennem ved at skabe den bedst mulige
balance mellem de forskellige elementer.
• Billedet kan blive en smule forvrænget
tæt på hjørnerne af søgeren. Dette er ikke
en funktionsfejl. Når du vil kontrollere
alle detaljer i hele kompositionen, kan du
også bruge LCD-skærmen.
• Hvis du panorerer kameraet, mens du ser
i søgeren, eller flytter rundt på øjet, kan
billedet i søgeren blive forvrænget, eller
billedets farve kan blive ændret. Dette er
karakteristisk for objektivet eller
visningsenheden og er ikke en
funktionsfejl. Når du optager et billede,
anbefaler vi, at du ser midt i søgeren.
15
Klargøring af kameraet
Kontrol af de leverede elementer
Kontroller først kameraets modelnavn (side 15). Det medfølgende tilbehør
varierer afhængigt af modellen.
Tallet i parentes angiver antal dele.
Almindeligt tilbehør
• Kamera (1)
• BC-VM10A-batterilader (1)
• Netledning (1)* (medfølger ikke i
USA og Canada)
* Der kan leveres flere strømledninger
med kamera. Brug det, som er relevant
for dit land/område.
• Genopladelig batterienhed,
NP-FM500H (1)
• Kameradæksel (1) (fastgjort på
kameraet)
• Dæksel til tilbehørssko (1)
(fastgjort på kameraet)
• Skærm til øjestykke (1) (fastgjort
på kameraet)
• Cd-rom (1)
– Programsoftware til αkameraet
• Betjeningsvejledning (1) (denne
vejledning)
SLT-A77K/A77VK
• DT18-55mm-zoomobjektiv (1)/
Frontobjektivdæksel (1)/Bageste
objektivdæksel (1)
SLT-A77Q/A77VQ
• USB-kabel (1)
• Skulderrem (1)
• DT16-50mm-zoomobjektiv (1)/
Frontobjektivdæksel (1)/Bageste
objektivdæksel (1)/
Modlysblænde (1)
SLT-A77M/A77VM
• DT18-135mm-zoomobjektiv (1)/
Objektivdæksel, front (1)/
Objektivdæksel, bag (1)/
Modlysblænder (1)
16
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
Klargøring af kameraet
A AF-lampe (118)/Selvudløser
(153)
B Udløserknap (34)
C Tænd/sluk-kontakt (31)
D Forreste kontrolhjul (100)
E Sensor til fjernbetjening (156)
F Objektivkontakter*
G Spejl*
H Knap til eksempelvisning (102)
I Fatning
J Indbygget blitz* (45, 133)
K Mikrofon** (113)
L Funktionsvælger (40)
M
-knap (pop op-blitz) (45, 133)
N Monteringsindeks (28)
O Udløserknap til objektivet (29)
P Hjul til fokuseringsfunktion
(114, 121)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
** Afdæk ikke denne del
under optagelse af film.
Hvis dette sker, kan det
medføre støj eller reducere
lydstyrken.
17
Identifikation af kameraets dele
Bagside
A Skærm til øjestykke (84)
I DISP-knap (visning) (85, 157)
B Okularsensorer (84)
J
-knap (smart telekonverter)
(151)/Fokussøger-knap (122)
K
(Integreret
kameravejledning)-knap (68)
Ved visning: -knap (Slet)
(38)
L
-knap (Afspilning) (37)
C Søger*
• Når du kigger i søgeren,
aktiveres søgertilstanden, og
når du fjerner ansigtet fra
søgeren, ændres
skærmtilstanden tilbage til
LCD-skærmtilstand.
D Hjul til indstilling af dioptrien
(33)
E LCD-skærm (77, 88, 157)
F Lyssensor (176)
G Multi-vælger
H Ved optagelse: Fn-knap
(funktion) (57, 58)
Ved visning:
-knap
(billedrotation) (159)
18
* Undgå at berøre denne del
direkte.
Identifikation af kameraets dele
Overside
Klargøring af kameraet
A Tilbehørssko med autolås (133)
B MENU-knap (60)
C MOVIE-knap (36, 109)
D FINDER/LCD-knap (177)
E Visningspanel (91)
F
-knap (fremføring)
(49, 152)
G WB-knap (hvidbalance) (146)
H
M Ved optagelse: AF/MF-knap
(autofokus/manuel fokus) (124)
Ved visning: -knap
(Forstørrelse) (53)
N Ved optagelse: AEL-knap (AE-
lås) (129)/SLOW SYNC-knap
(134)
Ved visning:
-knap
(billedindeks) (54)
-knap (Eksponering) (47)
I ISO-knap (137)
J Lampeknap til visningspanel
(91)
K
Markering af
billedsensorens placering (116)
L Bageste kontrolhjul
19
Identifikation af kameraets dele
Sider/bund
A Mikrofonstik
D REMOTE-terminal
• Når en ekstern mikrofon
tilsluttes, slukkes den interne
mikrofon automatisk. Når den
eksterne mikrofon er af typen,
der tilsluttes en strømforsyning,
får mikrofonen strøm via
kameraet.
• Ved tilslutning af RM-L1AMfjernbetjeningen (sælges
separat) til kameraet skal stikket
til fjernbetjeningen indsættes i
REMOTE-terminalen, så
markøren på stikket passer til
markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at
ledningen på fjernbetjeningen
vender fremad.
B Kroge til skulderrem
• Fastgør begge ender af remmen
på kameraet.
E Højttaler
F DC IN-terminal
• Når du kobler AC-PW10AM
AC-vekselstrømsadapteren
(sælges separat) til kameraet,
skal du slukke kameraet og
derefter sætte stikket fra
vekselstrømsadapteren til DC
IN-terminalen på kameraet.
G HDMI-terminal (55, 165)
H
C
20
-terminalen
(blitzsynkronisering) (135)
(USB)-terminal (189)
I Aktivitetslampe (26)
Identifikation af kameraets dele
J Indføringsrille til
hukommelseskort (25)
K Hukommelseskortdæksel (25)
L Indføringsrille til batteri (25)
M Batteridæksel (25)
N Gevind til kamerastativ
Klargøring af kameraet
• Brug et stativ med en
skruelængde på mindre end
5,5 mm. Du kan ikke stramme
kameraet fast på et stativ med
en skruelængde på 5,5 mm eller
længere, og hvis du forsøger at
gøre det, kan det beskadige
kameraet.
21
Identifikation af kameraets dele
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(Medfølger SLT-A77K/A77VK)
E Objektivkontakter
F Indeks for modblænde
G Afstandsskala
H Afstandsindeks
I Brændviddeskala
J Knap til fokuseringsfunktion
K Monteringsindeks
DT 16-50mm F2.8 SSM
(Medfølger SLT-A77Q/A77VQ)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Medfølger SLT-A77M/A77VM)
A Fokus-ring
B Zoom-ring
C Kontakt til zoomlås
D Indeks for brændvidde
22
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 16-50mm F2.8 SSM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM er
beregnet til Sony A-fatnings
kameraer (modeller, der er
forsynet med en billedsensor i
APS-C-format).
Du kan ikke bruge disse objekter
på kameraer med 35 mm format.
• Når det gælder andre objektiver
end DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 16-50mm F2.8 SSM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM,
skal du se i den
betjeningsvejledning, der fulgte
med objektivet.
Opladning af batterienheden
1
Sæt batterienheden i
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den
klikker på plads.
23
Klargøring af kameraet
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NPFM500H "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt
afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
Batteriet aflades lidt efter lidt, når det ikke er i brug. Gå ikke glip af en god
fotomulighed ved at kontrollere det resterende batteriniveau før brug. Hvis
batteriniveauet er lavt, skal du oplade det igen.
Opladning af batterienheden
2
Tilslut batteriopladeren til
stikkontakten.
For USA og Canada
Stik
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladning fuldført
Opladetid
Ca. 175 minutter
• Ved opladning af en helt afladt
batterienhed ved en temperatur på
25 °C.
• CHARGE-lampen slukkes, når
opladningen er udført.
CHARGE-lampe
For andre lande end USA og Canada
CHARGE-lampe
Til en
vægkontakt
Bemærkninger
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden
eller forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem
10 °C-30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
24
Indsættelse af batterienhed/
hukommelseskort (sælges separat)
Skub åbningsgrebet til
batteridækslet for at åbne
det.
2
Indsæt batterienheden med
et fast tryk, mens du trykker
på låsegrebet med spidsen
af batteriet.
Klargøring af kameraet
1
Låsegreb
3
Luk dækslet.
4
Åbn dækslet, samtidig med
at hukommelseskortdækslet
skubbes.
25
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
5
Indsæt et hukommelseskort.
• Vend hjørnet med det afskårne hjørne
som vist, og indsæt
hukommelseskortet, indtil det klikker
på plads.
Sørg for, at det afskårne hjørne
vender rigtigt.
6
Luk dækslet.
Sådan fjernes batterienheden
Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod
pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden.
Låsegreb
Sådan fjernes hukommelseskortet
Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er tændt, åbn derefter dækslet til
hukommelseskortet, og skub hukommelseskortet én gang.
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Den medfølgende batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som
indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet
vedrørende driftsbetingelserne. Den resterende batteritid i procent vises
ifølge kameraets betjeningsforhold.
26
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
"Batteriet er
tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke optage
flere billeder.
Tilgængelige hukommelseskort
Typer af hukommelseskort
I denne
vejledning
Stillbilleder Film
Memory Stick PRO Duo
(Mærke2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SD-hukommelseskort
(klasse 4 eller
hurtigere)
SDHC-hukommelseskort
(klasse 4 eller
hurtigere)
SDXC-hukommelseskort
(klasse 4 eller
hurtigere)
Memory Stick
PRO Duo
SD-kort
• MultiMediaCard kan ikke bruges.
Bemærk
• Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles
på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Kontrollér, at
enheden er kompatibel med exFAT, før kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet
til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må
aldrig formatere kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på
kortet. (exFAT er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.)
27
Klargøring af kameraet
Følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Der er
imidlertid ikke garanti for, at alle hukommelseskort fungerer sammen med
dette kamera.
Montering af et objektiv
1
Fjern kameradækslet fra
kameraet og objektivdækslet
fra bagsiden af objektivet.
Frontobjektivdæksel
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv eller snavs ind i
kameraet.
• Fjern frontobjektivdækslet fra fronten
af objektivet under optagelse.
Kameradæksel
Objektivdæksel
2
Montér objektivet ved at
tilpasse de orange
indeksmærker
(monteringsindeks) på
objektivet og på kameraet.
Orange indeksmærker
3
Drej objektivet med uret,
indtil det klikker fast i låst
position.
• Sørg for at sætte objektivet lige på.
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• E-fatnings-objektiver er ikke kompatible med dette kamera.
• Hvis du bruger et objektiv med gevind til påsætning af kamerastativ, skal du fastgøre
objektivet til kamerastativet ved hjælp af gevindet, som hjælper med at afbalancere
objektivets vægt.
28
Montering af et objektiv
• Når kameraet bæres rundt med et objektiv påsat, skal du holde godt fast i både
kameraet og objektivet.
• Hold ikke den del af objektivet, der er udvidet i forbindelse med zoom- eller
fokusjustering.
Sådan fjernes objektivet
1
Udløserknap til objektivet
Fastsæt dækslerne til foran
og bag på objektivet og
kameradækslet på kameraet.
• Fjern støv fra låg og dæksel, før du
monterer dem.
Sådan fastsættes en modlysblænde
Det anbefales, at du bruger en
modlysblænde, der reducerer skær og
sikrer den bedst mulige billedkvalitet.
Sæt blænden på monteringsdelen i
endestykket af objektivtønden, og drej
blænden med uret, indtil den klikker på
plads.
Bemærkninger
• Fastgør modlysblænden korrekt. Ellers kan modlysblænden forstyrre den ønskede
effekt eller kan blive vist på dine billeder.
• Når modlysblænden er påsat korrekt på DT 16-50mm F2.8 SSM, er den røde prik på
objektivet justeret i forhold til den røde pris på blænden.
29
Klargøring af kameraet
2
Tryk udløserknappen til
objektivet helt ind, og drej
objektivet mod uret, indtil
det ikke kan komme
længere.
Montering af et objektiv
• Der følger ikke en modlysblænde med DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. Du kan bruge
ALC-SH108 (sælges separat).
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen
anvendes.
• Under opbevaring skal modlysblænden drejes og placeres omvendt på objektivet.
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af
billedsensoren (den del, der fungerer som film), når objektivet skiftes, vil
det muligvis blive vist som mørke pletter på billedet afhængigt af
optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at
støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede
steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes.
30
Tænding af kameraet og indstilling af
uret
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til dato/
klokkeslæt.
1
Indstil kontakten til ON for at
tænde for kameraet.
Klargøring af kameraet
Skærmen til indstilling af dato og
klokkeslæt vises.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
2
Bekræft, at [Angiv] er valgt
på LCD-skærmen, og tryk
derefter midt på multivælgeren.
3
Vælg dit område med b/B på multi-vælgeren, og tryk
derefter midt på multi-vælgeren.
4
Vælg et punkt med b/B, og
indstil den numeriske værdi
med v/ V.
[Sommertid:]: Slår indstillingen med
sommertid til eller fra.
[Datoformat:]: Vælger format til
visning af dato.
• Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
31
Tænding af kameraet og indstilling af uret
5
Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk
derefter midt på multi-vælgeren.
6
Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på
multi-vælgeren.
Sådan annulleres indstillingen af dato/klokkeslæt
Tryk på MENU-knappen.
Indstilling af dato/tid igen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling
af dato/klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt
indstilles i menuen.
MENU-knap t
1 t [Indst.dato/tid]
Sådan indstilles området igen
Du kan indstille det område, hvor du bruger kameraet. Dette giver dig
mulighed for at indstille det lokale område, når du bruger kameraet i
udlandet.
MENU-knap t
1 t [Indstilling af sted]
Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for
strømmen, og om batteriet er sat i eller ej (side 212).
32
Før optagelse
Justering af søgeren til visuel skarphed (diopterjustering)
Bemærk
• Enheden til dioptrijustering (sælges separat) kan ikke bruges sammen med dette kamera.
Korrekt holdning af kameraet
Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at
kameraet ikke bevæger sig.
I LCD-skærmtilstand
I søgertilstand
I søgertilstand
(lodret position)
Punkt 1
Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter
objektivet.
Punkt 2
Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden.
Punkt 3
Hold dine albuer ind mod kroppen.
Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved
at placere albuen på knæet.
33
Klargøring af kameraet
Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen
passer til dit syn, og du ser
søgerens skærm klart.
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder
"AUTO"-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle
forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og
justerer indstillingerne.
1
Indstil funktionsvælgeren til
.
2
Hold kameraet, og overvåg optagelse med LCDskærmen eller søgeren.
3
Placer AF-området på det
ønskede motiv.
• Hvis indikatoren
(advarsel om
kamerarystelser) blinker, skal du
forsigtigt optage motivet, mens du
holder kameraet stille eller ved hjælp
af et kamerastativ.
AF-område
4
34
Hvis du bruger et
zoomobjektiv, skal du dreje
zoom-ringen og derefter
beslutte, hvad du vil
fotografere.
Zoom-ring
(advarsel om
kamerarystelser)indikator
Optagelse af stillbilleder
5
Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
Når fokus er bekræftet, lyser z eller
(fokusindikator) (side 116).
Optagelse og visning af billeder
Fokusindikator
6
Lyden af lukkeren høres.
35
Optagelse af film
1
Tryk på MOVIE-knappen for
at starte optagelsen.
MOVIE-knap
• Filmoptagelse kan startes fra alle
eksponeringstilstande.
• Lukkerhastigheden og blænden
justeres automatisk. Hvis du vil
indstille dem til bestemte værdier,
skal du indstille funktionsvælgeren til
(film) (side 110).
• Kameraet fortsætter med at justere
fokus, når den automatiske
fokuseringstilstand er aktiveret.
2
Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet og objektivet i brug kan blive optaget under optagelse af en film.
Du kan deaktivere lydoptagelse ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 113).
• Den kontinuerlige optagetid for en film kan blive kortere afhængigt af den
omgivende temperatur eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig
optagelse af film".
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er stigende. Sluk
kameraet, og vent til kameraets temperatur falder (side 211).
36
Afspilning af billeder
1
Tryk på
-knappen.
-knap
2
MENU-knap t
ønskede tilstand
1 t [Visningstilstand] t Vælg den
3
Vælg et billede med b/B på multi-vælgeren.
• Du kan afspille film ved at trykke på midten af multi-vælgeren.
Under filmafspilning
Multi-vælger/betjening af forreste eller
bageste kontrolhjul
Sætte på pause/genoptage
z
Spole frem
B
Spole tilbage
b
Spole langsomt frem
Drej det forreste eller bageste kontrolhjul
til højre under pause.
Afspille baglæns
Drej det forreste eller bageste kontrolhjul
til venstre under pause.
• Filmen afspilles billede for billede.
Justere lydstyrke
V t v/V
Vise oplysningerne
DISP-knap (visning)
Bemærk
• Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera.
37
Optagelse og visning af billeder
• Hvis du vil afspille stillbilleder, skal du vælge [Mappevisning
(stillbilleder)], og for at afspille film skal du vælge [Mappevisning
(MP4)] eller [AVCHD-visning] alt efter filformatet.
Sletning af billeder (Slet)
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sletning af det billede, som vises i øjeblikket
1
Vis det billede, du vil slette,
og tryk på -knappen.
-knap
2
38
Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk på
midten af kontrolknappen.
Optagelse af billeder, der passer til dit motiv
Justering af LCD-skærmens vinkel
Juster LCD-skærmen til en vinkel,
hvor den er nem at se.
Optagelse af billeder, der passer til dit motiv
• Sæt fingeren i den øverste venstre del af
LCD-skærmen, og træk den imod dig
selv.
• LCD-skærmen vipper 150 grader opad
og 180 grader nedad.
• LCD-skærmen drejes 180 grader med
uret og 90 grader mod uret.
• Når LCD-skærmen ikke bruges,
anbefales det, at du lukker den med
skærmen ind imod kameraet.
Bemærk
• Når LCD-skærmen er åben, kan øjesensoren
muligvis ikke fungere i situationer, hvor der
optages i en lav position. Hvis du ser i
søgeren, og skærmen ikke skiftes automatisk,
skal du trykke på FINDER/LCD-knappen.
39
Optagelse med forskellige
optagetilstande
Indstil funktionsvælgeren til den
ønskede tilstand.
Kameraet har følgende optagetilstande:
(AUTO)
(34, 94)
(Auto+)
(41, 94)
Gør det muligt nemt at optage ethvert motiv under alle
forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af
situationen og justerer indstillingerne.
Kameraet genkender og vurderer optageforholdene og
indstiller automatisk de passende indstillinger. Kameraet
gemmer 1 passende billede ved at kombinere eller dele
billeder, hvis det er nødvendigt.
(Valg af motiv) Ved at vælge en passende tilstand for motivet eller
optageforholdene kan du optage billedet med en velegnet
(42, 95)
indstilling for motivet.
(Panorering)
(43, 97)
Gør det muligt at optage panoramabilleder.
(3D-panorering) Gør det muligt at optage 3D-panoramabilleder, der kan
afspilles på et 3D-kompatibelt tv.
(43, 97)
(Kont. prioritet AE) (44, 99)
Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens
udløserknappen er trykket helt ned. Kameraet optager
billederne kontinuerligt med maksimalt 12 billeder pr.
sekund.
(Film) (36, 109) Giver dig mulighed for at optage film med eksponeringen
justeret manuelt (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
(Auto
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
programmeret) (100) automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De
andre indstillinger kan justeres manuelt.
(Blændeprioritet) Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
blændeværdien manuelt med det forreste eller bageste
(101)
kontrolhjul.
40
Optagelse med forskellige optagetilstande
(Lukkerhast.prior.) Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
(103)
lukkerhastigheden manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Manuel eksp.)
(104)
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
eksponeringen manuelt (både lukkerhastigheden og
blændeværdien) med det forreste eller bageste kontrolhjul.
Genkalder forregistreret indstilling i [Hukommelse] i
(Hukommelsesgenkaldelse) stilloptagemenuen.
(183)
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Auto+).
Symbol for tilstand for genkendt motiv
Når kameraet genkender og justerer til
optageforholdene, angives følgende
oplysninger: symbol for tilstand for
genkendt motiv, passende
optagefunktion, antallet af billeder, der
kan optages.
Optagefunktion
Antal billeder, der kan optages
3 Juster fokus, og optag motivet.
Motiv genkendt af kameraet
(Nattescene)
(Håndholdt tusmørke)
(Landskab)
(Modlysportræt)
(Portræt)
(Stativ - nattescene)
(Modlys)
(Makro)
(Natportræt)
(Projektørlys)
(Lav lysstyrke)
(Baby)
41
Optagelse af billeder, der passer til dit motiv
2 Ret kameraet imod motivet.
-
Optagelse med forskellige optagetilstande
Optagefunktion
Kont. optagelse (152)
Blitz m/lang luk (133)
Auto HDR (140)
Dagslyssynk.
Lang lukkertid
Håndholdt tusmørke (42,
95)
Valg af motiv
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V, og tryk derefter midt på
multi-vælgeren.
• Tryk på Fn-knappen for at ændre motiv, og vælg derefter et nyt motiv.
3 Juster fokus, og optag motivet.
(Portræt)
Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Gengiver
hudfarver naturligt.
(Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en høj lukkerhastighed, så
motivet ser ud, som om det står stille. Kameraet tager billeder
kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned.
(Makro)
Optager motiver tæt på såsom blomster eller mad.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarp fokus og levende farver.
(Solnedgang)
Optager et smukt billede af den røde farve i solopgangen eller
solnedgangen.
(Nattescene)
(Håndholdt
tusmørke)
(Natportræt)
42
Til natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære
ved omgivelserne går tabt.
Optager natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug
af kamerastativ. En masse billeder optages, og
billedbehandling bruges til at reducere uskarphed,
kamerarystelser og støj.
Til portrætoptagelser på mørke steder.
Optagelse med forskellige optagetilstande
Panorering/
3D-panorering
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering)/
(3D-
panorering).
2 Ret kameraet imod kanten af
motivet, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at
justere fokus.
Optagelse af billeder, der passer til dit motiv
Denne del tages ikke med
3 Tryk udløserknappen helt ned.
4 Panorer eller vip kameraet til
enden af motivet ved brug af
hjælpen på skærmen.
Hjælpelinje
43
Optagelse med forskellige optagetilstande
Kontinuerlig prioritets-AE
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Kont. prioritet - AE).
2 Juster fokus, og optag motiverne.
• Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket
helt ned.
• Kameraet optager billederne kontinuerligt med maksimalt 12 billeder pr.
sekund.
44
Brug af optagefunktionerne
Brug af blitz
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af
motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
1 Fn-knap t
(Blitztilstand) t Vælg den ønskede indstilling
• Du kan få flere oplysninger om de blitztilstande, der er tilgængelige for
hver optagetilstand, på side 81.
2 Tryk på
-knappen.
-knap
Brug af optagefunktionerne
Blitzen popper op.
• Når kameraet er i tilstanden AUTO,
AUTO+ eller Valg af motiv, popper
blitzen automatisk op, hvis der ikke er
nok lys, eller hvis motivet er bagbelyst.
Den indbyggede blitz popper ikke op,
også selvom du trykker på -knappen.
3 Tag billedet, når blitzopladningen
er færdig.
Blinker: Blitzen oplades. Når
indikatoren blinker, kan du ikke udløse
lukkeren.
Lyser: Blitzen er blevet opladet og er
klar til at blive udløst.
(opladning af blitz)-indikator
45
Brug af blitz
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom den indbyggede blitz popper op.
• Du kan ikke vælge dette element, når funktionsvælgeren er
indstillet til P, A, S eller M. Blitzen bliver imidlertid ikke
udløst, hvis den ikke trækkes op.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Udfyld.blitz)
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
46
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang
lukkeren udløses.
En ekstern blitz (sælges separat), der ikke er monteret på
kameraet og lyser væk fra det (optagelse med trådløs blitz),
udløses.
Justering af billedets lysstyrke
Eksponeringen sker automatisk, medmindre der optages i
eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering).
Ud fra den eksponering, der er registreret af den automatiske eksponering,
kan du udføre eksponeringskompensation. Du kan gøre hele billedet lysere
ved at skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver mørkere, når du skifter
til – (minus)-siden (eksponeringskompensation).
1 Tryk på
-knappen.
LCD-skærm
på multi-vælgeren.
Mod + (over): Gør et billede lysere.
Mod – (under): Gør et billede mørkere.
• Bekræft eksponeringen ved hjælp af
EV-skalaen i søgertilstanden.
Kompenseret eksponering
Søger
Standardeksponering
3 Juster fokus, og optag motivet.
Optagelsesteknikker
• Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er
optaget.
• Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor
eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 153).
47
Brug af optagefunktionerne
2 Justér eksponeringen med b/B
-knap
Justering af billedets lysstyrke
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+
eller Valg af motiv.
Kompenserer eksponeringen med det forreste eller bageste kontrolhjul.
MENU-knap t
indstilling
4 t [Eks.komp.knap] t Vælg den ønskede
Bemærk
• Hvis du tildeler eksponeringskompensationsfunktionen til det forreste eller bageste
kontrolhjul, kan den oprindeligt tildelte funktion betjenes med det andet kontrolhjul.
48
Sådan indstilles
fremføringsmetoden
Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det
kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket.
-knap t Vælg den ønskede
indstilling
(Enkelt
optagelse) (152)
-knap
Denne tilstand er til normale optagelser.
(Kont. optagelse) Kameraet optager billederne kontinuerligt.
(152)
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er
med på billedet, og selvudløseren på 2 sekunder reducerer
kamerarystelser.
(Bracket:
Kont.) (153)
Du kan optage det angivne antal billeder, hvert enkelt med en
forskellig eksponeringsgrad.
(Enkelt
bracket) (153)
Du kan optage det angivne antal billeder, billede for billede,
hvert enkelt med en forskellig eksponeringsgrad.
(Hv.b.bracketing)
(155)
Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter
optages der 3 billeder, hvor hvidbalancen er skiftet.
(DRObracket) (156)
Du kan optage 3 billeder, hvor værdien af Dområdeoptimering er skiftet.
(Fjernbetjening)
(156)
Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne
(lukkeren udløses efter 2 sekunder) på den trådløse RMTDSLR1-fjernbetjening (sælges separat).
49
Brug af optagefunktionerne
(Selvudløser)
(153)
Skift af visningen af
optageoplysninger (DISP)
Hver gang du trykker på DISP-knappen,
skifter skærmen med optageoplysninger
som følger.
Du kan vælge de tilgængelige visninger i
søgeren eller på LCD-skærmen separat.
DISP-knap
Vis alle oplysninger Vis ikke oplysn.
Niveau
Digital niveaumåling
50
Histogram
Indstilling af billedstørrelse
Billedformat
MENU-knap t
størrelse
1 t [Billedformat] t Vælg den ønskede
[Format]: [3:2]
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
L:24M
6000 × 4000 pixel
M:12M
4240 × 2832 pixel
Til udskrift i op til A3+-størrelse
S:6.0M
3008 × 2000 pixel
Til udskrift i op til A5-størrelse
L:20M
6000 × 3376 pixel
Til visning på et HD-TV
M:10M
4240 × 2400 pixel
S:5.1M
3008 × 1688 pixel
For optagelse af den bedste
billedkvalitet
[Format]: [16:9]
Retningslinjer for brug
Bemærk
• Hvis du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse svare til
L. Størrelsen vises ikke på skærmen.
Panorering: Størrelse
Du kan indstille billedstørrelsen på panoramabilleder. Billedstørrelsen kan
variere, afhængigt af hvilken retning der optages i (side 99).
MENU-knap t
1 t [Panorering: Størrelse] eller [3D-pan.:
billedform.] t Vælg den ønskede størrelse
[Panorering: Størrelse]
Standard
[Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: 3872 × 2160
[Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]: 8192 × 1856
Bred
[Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: 5536 × 2160
[Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]: 12416 × 1856
51
Brug af optagefunktionerne
Billedstørrelse
Indstilling af billedstørrelse
[3D-pan.: billedform.]
16:9
1920 × 1080
Standard
4912 × 1080
Bred
7152 × 1080
52
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
Forstørrelse af billeder
Et stillbillede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når
du skal kontrollere fokusforholdet på et optaget billede.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knap
-knappen.
2 Zoom ind eller ud på billedet med
det bageste kontrolhjul.
3 Vælg den del, du vil forstørre, med v/V/b/B på multivælgeren.
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på midten af multi-vælgeren, så billedet får sin normale størrelse igen.
53
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
• Når det forreste kontrolhjul drejes,
skiftes billedet med den samme
skærmforstørrelse. Når du optager flere
billeder med den samme komposition,
kan du sammenligne deres
fokusforhold.
Skift til visning af billedlisten
Du kan vise flere billeder på skærmen samtidigt.
Tryk på
-knappen.
-knap
Billedindeksskærmen vises.
• Du kan vælge det antal billeder,
der skal vises på en side på
billedindeksskærmen, ved at trykke
på DISP-knappen.
Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på midten af multi-vælgeren, når du vælger det ønskede billede.
Sådan vises den ønskede mappe
Vælg linjen til venstre på
billedindeksskærmen med multivælgeren, og vælg derefter den ønskede
mappe med v/V. Hvis du trykker på
midten af multi-vælgeren, når den venstre
linje er valgt, skiftes visningstilstanden.
54
Visning af billeder på en tv-skærm
Du skal bruge et HDMI-kabel for at se billeder, der er optaget på kameraet
på et tv (sælges separat), og et HD-tv med et HDMI-stik.
1 Sluk for både kameraet og tv’et,
1 Til HDMI-stikket
og slut kameraet til tv’et.
HDMI-kabel
(sælges separat)
2 Til HDMI-
terminal
2 Tænd for tv'et og skift input.
• Se også den brugsvejledning, der fulgte med tv'et.
Sådan anvendes afspilningsfunktionerne
3 Tænd kameraet, og tryk på
-
knappen.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på
multi-vælgeren.
• LCD-skærmen på kameraet tænder
ikke.
Multi-vælger
-knap
55
Funktionsliste
Funktioner, der kan betjenes med
knapperne/hjulet
Du kan konfigurere eller betjene forskellige funktioner med disse knapper/
hjulet.
Se "Identifikation af kameraets dele" (side 17) for at finde placeringen af
knapperne/hjulet.
-knap (45, 133)
Popper blitzen op.
-knap (49, 152)
WB-knap (146)
Sådan vælges fremføringsmetoden.
Justerer hvidbalancen.
-knap (47)
Kompenserer eksponeringen.
ISO-knap (137)
Justerer ISO-følsomheden.
FINDER/LCD-knap (177)
Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren.
Lampeknap til
visningspanel (91)
Tænder baglyset i visningspanelet.
MENU-knap (60)
Viser menuskærmen til opsætning af menupunktet.
MOVIE-knap (36, 109)
Optager film.
AEL-knap (129)/SLOW
SYNC-knap (134)/
knap (54)
Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./Optager
med blitzen med en langsommere lukkerhastighed./
Viser flere billeder på skærmen samtidigt.
AF/MF-knap (124)/
knap (53)
Skifter midlertidigt autofokus og manuelt fokus./
Skalerer et billede op, når der vises billeder.
Fn-knap (57, 58)/
(159)
-
-knap Viser opsætningsskærmen for den funktion, der er
indstillet ved hjælp af Fn-knappen./Roter billeder.
-knap (151)/
Fokussøger-knap (122)
-knap (37)
-knap (68)/
Zoomer ind på midten af et billede./Gør det muligt at
kontrollere fokus ved at forstørre billedet før optagelsen.
Afspiller billeder.
-knap (38) Viser en vejledning i kameraet./Sletter billeder.
Hjul til
Skifter autofokus og manuel fokus.
fokuseringsfunktion (114,
121)
Knap til eksempelvisning
(102)
56
Kontrollerer sløring af baggrunden.
Valg af funktion med Fn-knappen
(funktion)
Denne knap bruges til at indstille eller udføre funktioner, som anvendes
hyppigt ved optagelse.
1 Tryk på Fn-knappen.
2 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på multi-vælgeren, og
tryk derefter midt på z for at aktivere dit valg.
Opsætningsskærmen vises.
3 Ved at følge
Handlingsvejledning
Sådan indstilles kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger
Drej det forreste kontrolhjul uden at trykke på midten z i trin 2. Du kan
konfigurere kameraet direkte fra skærmen med optageoplysninger (undtagen
for [Hukommelsesgenkaldelse]). Derudover kan visse funktioner
finindstilles ved hjælp af det bageste kontrolhjul.
57
Funktionsliste
betjeningsvejledningen kan du
vælge og aktivere den ønskede
funktion.
Funktioner, der kan vælges med Fnknappen (funktion)
Følgende funktioner kan vælges med Fn-knappen:
Valg af motiv
(42, 95)
Vælger en passende tilstand blandt de forudindstillede
indstillinger til valg af motiv, så den passer til
optageforholdene.
(Portræt/Sportsaktiviteter/Makro/Landskab/Solnedgang/
Nattescene/Håndholdt tusmørke/Natportræt)
Film (110)
Vælger den eksponeringstilstand, der passer til motivet eller
din effekt.
(P/A/S/M)
Hukommelsesgenkaldelse
(183)
Genkalder forregistreret indstilling i [Hukommelse] i
stillbilledoptagemenuen.
(Hukommelse1/Hukommelse2/Hukommelse3)
Fremf.metode
(49, 152)
Indstiller fremføringstilstanden som f.eks. kontinuerlig
optagelse.
(Enkelt optagelse/Kont. optagelse/Selvudløser/Bracket:
Kont./Enkelt bracket/Hv.b.bracketing/DRO-bracket/
Fjernbetjening)
Blitztilstand
(45, 133)
Indstiller blitztilstanden.
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Forsinket blitz/Trådløs)
AF-område (117)
Vælger område for fokusering.
(Bred/Zone/Spot/Lokal)
Genstandssporing
(119)
Holder fokus på et motiv, mens det spores.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
(125)
Registrerer automatisk folks ansigter med optimal fokus og
eksponering.
(Til/Til (ansigtsreg.)/Fra)
Smiludløser (127)
Optager, når et smil registreres.
(Til/Fra)
ISO (137)
Indstiller lysfølsomheden. Jo højere tallet er, jo hurtigere er
lukkerhastigheden.
(Flerbilled-støjreduktion/ISO AUTO til 16000)
Lysmålermetode
(130)
Vælger metode til måling af lysstyrke.
(Multisegment/Centervægtet/Spot)
Blitzkompens. (130)
Justerer intensiteten af blitzen.
(+3,0 EV til -3,0 EV)
58
-
Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion)
Hvidbalance (146)
Justerer billedernes farvenuance.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.:
Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.:
Dagslys/Blitz/Farvetemp./Farvefilter/Brugerdefineret)
DRO/Auto HDR (139) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst. (143)
Vælger den ønskede billedbehandling.
(Stilboks1-6)
Billedeffekt (142)
Optager med det ønskede effektfilter for at opnå et mere
imponerende udtryk.
(Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/Retrofoto/
Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/Blødt fokus/HDRmaleri/Fyldig sort-hvid tone/Miniature)
Funktionsliste
59
Funktioner, der er valgt med MENUknappen
Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Tryk på MENU-knappen, konfigurer derefter det ønskede element med
v/V/b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Vælg en side i menuen
Vælg et punkt i menuen
Stillbilledoptagemenu
Billedformat (51)
Vælger størrelsen på stillbilleder.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (Når [Format] er indstillet til 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (Når [Format] er indstillet til 16:9))
Format (170)
Vælger højde-bredde-forhold for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Kvalitet (170)
Indstiller billedkvaliteten af stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Panorering: Størrelse Vælger formatet på panoramabilleder.
(51)
(Standard/Bred)
Panorering: Retning
(99)
Vælger optageretningen for panoramabilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
3D-pan.: billedform. Vælger formatet på 3D-billeder.
(51)
(16:9/Standard/Bred)
3D-pan.: retning (99) Vælger optageretningen for 3D-billeder.
(Højre/Venstre)
60
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser,
hvor lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere.
(Til/Fra)
Høj ISO SR (172)
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser med
høj lysfølsomhed.
(Høj/Normal/Lav)
Blitzkontrol (131)
Indstiller metoden til fastsættelse af blitzens intensitet.
(ADI-blitz/For.blitz TTL/Manuel blitz)
Strømforhold (132)
Indstiller mængden af lys fra den indbyggede blitz, når
[Blitzkontrol] er sat til [Manuel blitz].
(1/1–1/6)
AF-lampe (118)
Indstiller AF-lampen, som oplyser et mørkt motiv, for at
hjælpe fokuseringen.
(Auto/Fra)
Farverum (173)
Ændrer farvegengivelsesområder.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (92)
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
Ekspon.trin
Indstiller størrelsen af trinforøgelsen for lukkerhastighed,
blænde og eksponering.
(0,5 EV/0,3 EV)
AF-A-opsætning
(123)
Indstiller, om fokus skal indstilles manuelt, når
fokustilstanden er sat til [AF-A].
(AF-A/Dir. man. fokus.)
Prioritering
Indstiller, om lukkeren skal udløses, selvom fokus ikke er
bekræftet i autofokustilstand.
(AF/Udløser)
AF m/udløserk.
Indstiller, om autofokus skal aktiveres ved at trykke
udløserknappen halvvejs ned.
(Til/Fra)
Hukommelse (183)
Registrerer kombinationer af ofte anvendte tilstande og
indstillinger og gør det nemt at genkalde disse kombinationer
med funktionsvælgeren.
(1/2/3)
Funktionsliste
Lang eksp.SR (172)
61
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Filmoptagemenu
Filformat (111)
Vælger filformat for film.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Optageindstilling
(112)
Vælger størrelsen på den optagne filmramme.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Lydoptagelse (113)
Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj Reducerer vindstøj under filmoptagelse.
(113)
(Til/Fra)
SteadyShot (92)
Indstiller SteadyShot.
(Til/Fra)
Brugerdefineret menu
Eye-Start AF (84)
Indstiller, om automatisk fokusering skal bruges, når der
kigges i søgeren.
(Til/Fra)
FINDER/LCD-indstil.
(177)
Indstiller metoden til skift mellem søger og LCD-skærm.
(Auto/Manuel)
Rødøjereduktion
Reducerer røde øjne ved brug af blitz.
(Til/Fra)
Udløser u/obj. (173)
Indstiller, om lukkeren kan åbne, når objektivet ikke er
fastgjort.
(Aktiver/Deaktiver)
Auto+ kont.
optagelse (94)
Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i AUTO+tilstand.
(Auto/Fra)
Auto+ billedudtrækn. Indstiller, om alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i
(94)
AUTO+-tilstand, skal gemmes.
(Auto/Fra)
62
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Indstiller en visning med gitterlinje for at muliggøre justering
til en strukturel oversigt.
(3x3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Autovisning (174)
Viser det optagne billede efter optagelse. Indstiller autovisning.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
DISP-knap (skærm)
(85)
Gør det muligt at vælge de tilgængelige
skærmvisningstilstande for den LCD-skærm, der kan vælges
ved at trykke på DISP-knappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram/Til søger)
DISP-knap (søger)
(85)
Gør det muligt at vælge de tilgængelige
skærmvisningstilstande for søgeren, der kan vælges ved at
trykke på DISP-knappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram)
Maksimumniveau
(122)
Forbedrer konturerne af områder i fokus med en bestemt farve.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
(122)
Indstiller den farve, der bruges til funktionen til maksimumbelastning.
(Rød/Gul/Hvid)
Live View-visning
(87)
Indstiller, om effekten af en funktion skal vises på skærmen.
Det kan f.eks. være effekten af værdien for
eksponeringskompensationen.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
AEL-knapfunktion
(174)
Tildeler den ønskede funktion til AEL-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/AF-område/
Ansigtsregistrering/Smiludløser/ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Lås AF/MF-kontrol/Skift AF/MFkontrol/Genstandssporing/AF-lås/Blændevisning/Visning af
resultat/Smart telekonv./Fokusforstørrelse/Hukommelse)
ISO-knap (175)
Tildeler den ønskede funktion til ISO-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/AF-område/
Ansigtsregistrering/Smiludløser/ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Lås AF/MF-kontrol/Skift AF/MFkontrol/Genstandssporing/AF-lås/Blændevisning/Visning af
resultat/Smart telekonv./Fokusforstørrelse/Hukommelse)
63
Funktionsliste
Gitterlinje (174)
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
AF/MF-knap (175)
Tildeler den ønskede funktion til AF/MF-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/AF-område/
Ansigtsregistrering/Smiludløser/ISO/Lysmålermetode/
Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AEL-hold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Lås AF/MF-kontrol/Skift AF/MFkontrol/Genstandssporing/AF-lås/Blændevisning/Visning af
resultat/Smart telekonv./Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Visningsknap (175)
Vælger den metode, der skal bruges til knappen til
eksempelvisning af betjening.
(Visning af resultat/Blændevisning)
Lås fokus-knap
Indstiller funktionen for objektivets fokusfastholdelsesknap.
(Fokuslås/Skarphedsdybdevis.)
Smart telekonv.-knap Vælger betjeningsmetoden for
-knappen.
(122, 151)
(Smart telekonv./Fokusforstørrelse)
Kontrolhjul
Indstiller funktionerne af det forreste og bageste kontrolhjul
mellem justeringen af lukkerhastigheden og den for blænden,
når eksponeringstilstanden er sat til M.
(
LH
R/nr./
R/nr.
LH)
Eks.komp.knap (48)
Kompenserer eksponeringen med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Fra/
Frontknap/
Bageste knap)
Eksp.komp.indst
Indstiller, om eksponeringen skal kompenseres inden for
rækkevidden af blitzlyset.
(Omgiv.&blitz/Kun omgivels.)
Bracket.rækkef.
Vælger rækkefølgen i eksponerings-bracketen og
hvidbalance-bracketingoptagelsen.
(0 t – t +/– t 0 t +)
AF-drevhast.
Vælger fokuseringshastigheden i autofokustilstanden.
(Hurtig/Langsom)
Objektivkomp.:
Skygge (178)
Kompenserer for de skyggede hjørne af skærmen, der
forårsages af det påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (178)
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne af skærmen, der
forårsages af det påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
64
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Objektivkomp.:
Forvrængn. (178)
Kompenserer for forvrængning på skærmen, der skyldes det
påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Udløserfrontknap
(175)
Indstiller, om hvorvidt den elektroniske udløserknapfunktion
skal bruges eller ej.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
(126)
Registrerer eller ændrer den person, der skal prioriteres, når
der fokuseres.
(Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt)
Afspilningsmenu
Sletter billeder.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler)
Visningstilstand
(159)
Gør det muligt at bestemme, hvordan afspilningsbillederne
skal grupperes.
(Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Diasshow (160)
Viser et diasshow.
(Gentag/Interval/Billedtype)
3D-visning (165)
Afspiller 3D-billeder ved hjælp af et 3D-kompatibelt tv, der
er tilsluttet kameraet.
Beskyt (162)
Beskytter et billede eller fjerner beskyttelsen fra et billede.
(Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer)
Angiv udskrivning
(196)
Vælger eller fravælger billeder til DPOF.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for afspilning af film.
Vis afspilning (161)
Indstiller, hvordan billeder der er optaget i portrættilstand,
afspilles.
(Autorotation/Man.rotation)
Menu til hukommelseskortværktøj
Formater (179)
Formaterer hukommelseskortet.
65
Funktionsliste
Slet (38, 163)
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Filnummer (179)
Indstiller metoden, som bruges til tildeling af filnumre til
stillbilleder og film.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn (179)
Indstiller mappeformatet for stillbilleder.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg REC-mappe
(180)
Ændrer den valgte mappe til lagring af stillbilleder.
Ny mappe (180)
Opretter en ny mappe til lagring af stillbilleder og film.
Gendan billed-db.
(181)
Gendanner billeddatabasefilen og gør optagelse og afspilning
mulig.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Menu til indstilling af klokkeslæt
Indst.dato/tid (31)
Indstiller dato og klokkeslæt samt sommertid.
Indstilling af sted
(32)
Indstiller anvendelsesstedet.
Opsætningsmenu
Menustart
Indstiller standardpositionen af markøren i menuen til det
øverste punkt eller det senest valgte punkt.
(Top/Forrige)
LCD-lysstyrke (176)
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
(Auto/Manuel)
Søgerlysstyrke (176) Indstiller lysstyrken på søgeren.
(Auto/Manuel)
GPS-indstillinger
Indstiller GPS-funktionerne.
(167) (kun med SLTA77V)
Strømbesparelse
(177)
Indstiller, hvornår den strømbesparende tilstand aktiveres.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-opløsning
(165)
Indstiller opløsningen, når kameraet kobles til et HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
(166)
Betjener kameraet fra et tv, der understøtter "BRAVIA"
Sync.
(Til/Fra)
66
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Overførselsindst.*
(181)
Indstiller kameraets overførselsfunktion ved brug af Eye-Fikort.
(Til/Fra)
USB-tilslutning (189) Indstiller metoden til USB-forbindelse.
(Auto/Masselager/MTP)
Lydsignaler
Indstiller, om bip-lyd skal bruges, når fokuseringen er
aktiveret, eller selvudløseren virker.
(Til/Fra)
Rensetilstand (198)
Starter rensetilstanden, som renser billedsensoren.
Bekræft slet
Vælger standardpunktet i skærmen til bekræftelse af sletning
mellem [Slet] og [Annuller].
("Slet" først/"Annul." først)
AF-mikrojust. (119)
Gør det muligt at foretage finjusteringer af fokuspositionen.
(AF-justeringsindstilling/mængde/Slet)
* Vises, når et Eye-Fi-kort (sælges separat) indsættes i kameraet.
Version (188)
Sprog
Viser versionen af kameraets software.
Vælger sprog.
Aktiverer eller deaktiverer funktionsvælgervejledningen
(forklaringen til hver enkelt optagetilstand).
(Til/Fra)
Demotilstand
Indstiller demoafspilningen af en film til at være aktiveret
eller deaktiveret.
(Til/Fra)
Initialiser (184)
Sætter indstillingerne tilbage til standard.
(Nulstil/Nulst.opt.modus/Nulstil special)
Funktionsliste
Guide til
tilstandsknap
67
Brug af vejledningsfunktionen i
kameraet
Integreret kameravejledning
Når du trykker på -knappen (indbygget
kameravejledning) på Fn-skærmen eller
menuskærmen, vises automatisk en
vejledning, der følger den aktuelt valgte
funktion eller indstilling.
Vælg funktioner eller indstillinger, der
ikke er tilgængelige, på Fn-skærmen, tryk
derefter på midten af multi-vælgeren.
Den rigtige opsætning er angivet, så de
kan aktiveres.
68
-knap (Integreret kameravejledning)
Visning af billeder på en computer
Brug med din computer
Følgende programmer findes på cd-rom'en (medfølger) for mere alsidig
brug af billeder, der er optaget med dit kamera.
• "Image Data Converter"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret af
den tidligere installerede udgave af "PMB" er lavere end "PMB" på cdrom'en (medfølger), skal du også installere "PMB" fra cd-rom'en
(medfølger).
Se også siden 71 for at få flere oplysninger om installationen.
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i HD-kvalitet: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere
(HD FX/HD FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller hurtigere
(HD PS))
Hukommelse: 512 MB eller derover (Til afspilning/
redigering af film i HD-kvalitet: 1 GB eller derover)
Harddisk: Påkrævet diskplads til installationen – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller
derover
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
derover
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Der kræves
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere for at
bruge funktionen til at oprette diske.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
69
Visning af billeder på en computer
Operativsystem
(forudinstalleret)
Brug med din computer
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-tilslutning: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X (v10.5, 10.6
(Snow Leopard))
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller derover anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USBenheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genaktiveres fra standby- eller dvaletilstand, bliver
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
70
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en (medfølger) i CDROM-drevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis skærmen AutoPlay vises, skal du vælge "Run Install.exe"og følge
instruktionerne på skærmen for at gå videre med installationen.
2 Klik på [Installer].
Kontrollér, at både "Image Data Converter" og "PMB" er markeret, og følg
instruktionerne på skærmen.
• Slut kameraet til computeren, som det fremgår af instruktionerne på
skærmen (side 189).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret, afhængigt af dit computersystem.
Visning af billeder på en computer
3 Tag CD-ROM'en ud, når installationen er fuldført.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på
skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Bemærkninger
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret af den
tidligere installerede udgave af "PMB" er højere end "PMB" på cd-rom'en
(medfølger), behøver du ikke foretage en installation. De brugbare funktioner
aktiveres, når kameraet tilsluttes computeren med USB-kablet.
71
Brug af softwaren
• Hvis der findes en installeret version af "PMB", der er ældre end 5.0.00 på din
computer, kan du muligvis ikke benytte alle funktionerne "PMB" når du installerer
"PMB" fra den medfølgende cd-rom. "PMB Launcher" er også installeret på den
medfølgende cd-rom, og du kan starte "PMB" eller anden software ved at bruge
"PMB Launcher". Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB Launcher" på
computerskærmen for at starte "PMB Launcher".
Installation af softwaren (Macintosh)
Log på som administrator.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt CD-ROM'en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
2 Dobbeltklik på CD-ROM-symbolet.
3 Kopier filen [IDC_INST.pkg] i mappen [MAC] til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [IDC_INST.pkg] i den mappe, du kopierede
den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Brug af "Image Data Converter"
Med "Image Data Converter" kan du blandt andet gøre følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at
korrigere nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling m.m.
• Gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
• Du kan enten gemme billedet som RAW -format eller gemme det i det
generelle filformat.
• Få vist og sammenligne RAW/JPEG billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Give billederne karakterer fra et til fem.
• Sådan indstilles farveetiketter.
72
Brug af softwaren
Se Hjælp for at bruge "Image Data Converter".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
Brug af "PMB"
Med "PMB" kan du blandt andet gøre følgende:
• Indstille billeder, der er optaget med kameraet, og få vist dem på
computeren.
• Organisere billeder i en visuel kalender efter optagedato på computeren.
• Retouchere (reduktion af røde øjne, osv.), udskrive, sende stillbilleder
som vedhæftede filer i e-mails og ændre optagedato.
• Vise billedets optagested på kortet (kun med SLT-A77V).
• Udskrive eller gemme stillbilleder med dato.
• Oprette Blu-ray-diske eller DVD-diske fra film i AVCHD
View-formatet, der er importeret til en computer. (Der kræves et
internetforbindelsesmiljø, når der skal oprettes Blu-ray-diske/DVD-diske
første gang.)
73
Visning af billeder på en computer
Bemærkninger
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling] konverteres af "PMB" for at kunne oprette en AVCHD-disk.
Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den originale billedkvalitet, skal du
gemme dine film på en Blu-ray-disk.
• "AVCHD View-film" er film, der er optaget i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/
50p]-tilstanden af [Filformat].
Brug af softwaren
Få oplysningerne om brug af "PMB" under "PMB Help".
Dobbeltklik genvejen til
(PMB Help) på skrivebordet. Eller klik på
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
"PMB"-hjælpeside (kun på engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
74
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk fra AVCHD View-film, der er optaget med dette
kamera.
Afhængigt af disktypen kan afspillelige enheder variere. Vælg den metode,
der passer bedst til din diskafspiller.
Her er der beskrevet 2 måder til at oprette en filmdisk på, oprettelse af en
disk med en computer ved hjælp af "PMB" eller oprettelse af en disk med
en anden ikke-computer enhed som f.eks. en DVD-skriver.
Afspiller
Disktype
Funktion
Hvis du bruger en Blu-ray-disk, kan du
optage film i hd-billedkvalitet med en
længere varighed end DVD-diske.
Afspilningsenheder i
AVCHD-format
(SonyBlu-raydiskafspiller
PlayStation®3 m.m.)
Film i HD-billedkvalitet (hd) kan optages
på DVD-medier såsom DVD-R-diske,
hvorved en disk i knivskarp billedkvalitet
(hd) oprettes.
• Du kan ikke afspille en disk i hdbilledkvaliet på almindelige DVDafspillere.
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller,
computer, der kan
afspille dvd'er osv.)
Film i standarddefineret billedkvalitet
(STD), der er konverteret fra film i hdbilledkvalitet, kan optages på DVD-medier
som f.eks. DVD-R-diske, og der oprettes en
disk i standarddefineret billedkvalitet
(STD).
Oprettelse af en disk ved hjælp af en computer
Du kan importere AVCHD View-film til en computer ved hjælp af "PMB"
og oprette en disk i AVCHD-format eller en disk i standarddefineret
billedformat (STD).
Du kan få oplysninger op metode til oprettelse af en fisk ved hjælp af
"PMB" under "PMB Help".
Bemærkninger
• Hvis du vil oprette Blu-ray-diske, skal du sørge for at installere [BD Add-on
Software] på "PMB"-installationsskærmen.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i enkelte lande/regioner.
75
Visning af billeder på en computer
Afspilningsenheden
Blu-ray-disk
(Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3 osv.)
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling] konverteres af "PMB" for at kunne oprette en AVCHD-disk.
Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den originale billedkvalitet, skal du
gemme dine film på en Blu-ray-disk (side 194).
• Hvis du vil afspille film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]indstillingen på en Blu-ray-disk, kræves der en enhed, der er kompatibel med
AVCHD Ver 2.0-formatet.
• "AVCHD View-film" er film, der er optaget i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/
50p]-tilstanden af [Filformat].
Oprettelse af en disk med en enhed, der ikke er en
computer
Du kan oprette en disk med Blu-ray-diskoptager og DVD-skriver.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Enhed
Disktype
Blu-ray-diskoptager: Sådan oprettes en
Blu-ray-disk eller DVD i
standarddefineret billedkvalitet (STD)
DVD-skriver, som ikke er en
DVDirect Express: Sådan oprettes en
AVCHD-disk eller en DVD med
standarddefineret billedkvalitet (STD)
Harddiskoptager osv.: Sådan oprettes
en DVD med standarddefineret
billedkvalitet (STD)
Bemærkninger
• Du kan få oplysninger om, hvordan du opretter en disk, ved at se i
betjeningsvejledningen til den enhed, du bruger.
• Hvis du opretter en disk ved hjælp af Sony DVDirect (dvd-skriver), skal du bruge
dvd-skriverens hukommelseskortstik eller tilkoble dvd-skriveren via USBforbindelsen for at overføre dataene.
• Hvis du bruger Sony DVDirect (dvd-skriver), skal du kontrollere, at firmwaren er
opdateret til den nyeste version.
Få oplysninger på følgende URL-adresse:
http://sony.storagesupport.com/
• Hvis du vil kopiere film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]indstillingen, over på en Blu-ray-disk, kræves der en enhed, der er kompatibel med
AVCHD Ver 2.0-formatet. Hvis du vil afspille den oprettede Blu-ray-disk, kræves
der en enhed, der er kompatibel med AVCHD Ver 2.0-formatet.
76
Andet
Liste over ikoner på skærmen
Grafisk visning (LCD-skærm)
A
Skærm
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (40)
PAS
M
Vis alle oplysninger (LCD-skærm)
Registernummer (183)
Ikoner til
motivgenkendelse (41,
94)
Hukommelseskort (25,
220)/overfør (181)
For afspilning (visning af
grundlæggende oplysninger)
100
Resterende antal billeder,
der kan optages
Format af stillbilleder
(170)
Størrelse af stillbilleder
(51)
Stillbilledkvalitet (170)
77
Andet
3D-panorering (43, 97)
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
B
Billedhastighed for film
(112)
Skærm
Spotmålingsområde
(130)
Billedformat på film
(112)
AF-område (117)
Smart teleconverter (151)
100% Resterende batteritid (26)
Lukkerhastighedsindikator
(87)
Blitzopladning i gang
(45)
Indstillingseffekt FRA
(87)
Ingen lydoptagelse på
film (113)
SteadyShot/Advarsel om
kamerarystelse (92)
GPS trianguleringsstatus
(167) (kun SLT-A77V)
Beskrivelse
Blændeindikator (87)
C
Skærm
Beskrivelse
OPT 0:12
Optagetid for film (m:s)
z
Fokus (35, 116)
1/250
Lukkerhastighed (103)
F3.5
Blænde (101)
EV-skala (47, 105, 155)
(kun for søger)
+3.0
SteadyShot fejl (209)
AE-lås (129)
Advarsel om
overophedning (14)
Databasefil fuld (211)/
Databasefilfejl (211)
Visningstilstand (159)
100-0003
Mappe- og filnummer
(190)
-
Beskyt (162)
DPOF
DPOF-angivelse (196)
Advarsel om resterende
batteritid (26)
78
Eksponeringskompensation
(47)
GPS-oplysninger (kun
med SLT-A77V)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Visning af længde- og
breddegrad (kun med
SLT-A77V)
Auto HDR-billedadvarsel
(140)
Billedeffektfejl (143)
ISO400
ISO-følsomhed (137)
3/7
Filnummeret/antallet af
billeder i
visningstilstanden
2011-1-1
10:37AM
Optagedato
Liste over ikoner på skærmen
D
Skærm
Skærm
Fremføringsmetode (49,
152)
Blitztilstand (45, 133)/
rødøjereduktion (62)
Beskrivelse
Kreativ indstilling (143)/
Kontrast, Mætning,
Skarphed
Beskrivelse
+3 +3
+3
Billedeffekt (142)
Fokus-funktion (114)
AF-område (117)
Genstandssporing (119)
Ansigtsregistrering (125)
Smiludløser (127)
Følsomhedsindikator for
registrering af smil (127)
E
Andet
Skærm
Beskrivelse
Lysmålingsmetode (130)
Blitzkompensation (130)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
7500K Brugerdefineret) (146)
A5 G5
D-områdeoptimering
(139)/Auto HDR (140)
79
Funktioner, der er tilgængelige for
hver optagetilstand
De funktioner, du kan bruge, afhænger af den valgte optagetilstand.
I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion – angiver den
funktion, der ikke er tilgængelig.
De funktioner, du ikke kan bruge, vises nedtonet på skærmen.
Optagetilstand
Kont.
Ekspon.komp. Selvudløser
Ansigtsregistrering Smiludløser
optagelse
(47)
(153)
(125)
(127)
(152)
(34, 94)
–
(41, 94)
–
(42, 95)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(43, 97)
–
–
–
–
(43, 97)
–
–
–
–
(44, 99)
–
–
–
–
(100)
(101)
(103)
(104)
(36, 109)
–
*
* Når [Manuel eksp.] er valgt, er denne funktion ikke tilgængelig.
80
–
Tilgængelige blitztilstande
De blitztilstande, du kan vælge, afhængigt af den optagetilstand og de
funktioner, der er valgt.
I tabellen herunder angiver den funktion, der kan vælges – angiver den
funktion, der ikke kan vælges.
De blitztilstande, du ikke kan vælge, vises nedtonet på skærmen.
Optagetilstand
(Blitz
(Autoblitz)
fra)
(Udfyld.blitz)
(Forsinket
blitz)
(Trådløs)
–
–
–
–
(34, 94)
(41, 94)
(42, 95)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(44, 99)
–
–
(100)
–
–
(101)
–
–
(103)
–
–
(104)
–
–
(36, 109)
–
Andet
(43, 97)
(43, 97)
81
Forberedelse
Avancerede betjeninger
I dette afsnit er der flere oplysninger om
kameraet.
Forberedelse (Avancerede betjeninger)
83
Indstilling af kameraet
Sådan fjernes øjestykket
Når FDA-A1AM vinkelsøgeren (sælges separat) skal sættes på kameraet,
skal du fjerne øjestykket.
Skub forsigtigt skærmen til
øjestykket af ved at trykke på begge
sider af den.
• Sæt dine fingre under øjestykket, og skub
det opad.
Bemærk
• Når FDA-A1AM-vinkelsøgeren (sælges separat) er fastgjort til kameraet, anbefales
det sætte indstillingen [Eye-Start AF] til [Fra], da øjestykkesensorerne under søgeren
muligvis bliver aktiveret.
84
Den skærm, der vises for
optagetilstanden
Sådan indstilles skærmtilstanden
Du kan vælge den ønskede skærmtilstand. Når du skifter skærmen ved at
trykke på DISP-knappen (side 50), vises kun de valgte skærme. Du kan
indstille de tilgængelige skærme, der skal vises på LCD-skærmen og i
søgere, separat.
1 MENU-knap t
2 t [DISP-knap (skærm)] eller [DISP-knap
(søger)]
og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
3 Tryk på MENU-knappen.
85
Forberedelse (Avancerede betjeninger)
2 Vælg den ønskede visning med v/V/b/B på multi-vælgeren,
Den skærm, der vises for optagetilstanden
Histogram
Antal pixel
Et histogram viser den luminansfordeling,
der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet.
Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i overensstemmelse
hermed.
Begge ender af histogrammet viser et
område med høj og lav belysning. Du kan
ikke gendanne disse område med en
computer efterfølgende. Juster
eksponeringen om nødvendigt, og optag
igen.
Mørk
Lys
Bemærkninger
• Histogrammet angiver ikke det endelige optagne billede. Det angiver tilstanden for
det billede, der lige er kontrolleret på skærmen. Histogrammet varierer afhængigt af
lukkerindstilling osv.
• Histogrammet varierer mellem optagelse og afspilning i følgende situationer:
– Når blitzen udløses.
– Når motivet har lav intensitet, f.eks. ved natoptagelser.
86
Den skærm, der vises for optagetilstanden
Den digitale niveaumåling
Den digitale niveaumåling angiver, om
kameraet er i niveau både i vandret og
fremad/bagud retning. Hvis kameraet er i
vater i én retning, bliver indikatoren grøn.
Vandret retning
Detaljeret skærm
Den detaljerede skærm viser
lukkerhastighed og blændeværdien som
graf og illustrerer tydeligt, hvordan
eksponeringen fungerer. Pegemarkøren
på lukkerhastighedsindikatoren og
blændeindikatoren angiver den aktuelle
værdi.
Blændeværdien
Lukkerhastighed
Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der
vises effekter
Du kan overvåge motivet igennem objektivet, uden at effekter, f.eks.
eksponeringskompensation, hvidbalance, kreativ indstilling, billedeffekt
osv., vises.
MENU-knap t
fra]
2 t [Live View-visning] t [Indstillingseffekt
87
Forberedelse (Avancerede betjeninger)
Fremad/bagud retning
Bemærkninger
• Fejlen i den digitale niveaumåling er større, hvis du vipper kameraet for langt fremad
eller bagud.
• Der angives muligvis en hældning på ±1°, selvom kameraet næsten er i niveau.
Den skærm, der vises for optagetilstanden
• Når [Indstillingseffekt fra] er valgt, vises Live View-billedet i Mtilstanden altid med den rigtige lysstyrke.
Bemærk
• [Indstillingseffekt fra] kan ikke vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
AUTO, AUTO+, Panorering, 3D-panorering, Film eller Valg af motiv.
Liste over ikoner for søgertilstanden
Når [Til søger] i [DISP-knap (skærm)] er aktiveret, kan du indstille
statussen for LCD-skærmen til en, der er egnet til brug med søgeren ved at
trykke på DISP-knappen.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
I AUTO, AUTO+ eller
tilstanden Valg af motiv
A
I tilstanden Kontinuerlig
prioritets-AE P/A/S/M
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (25,
220)/overfør (181)
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (40)
PAS
M
100
Resterende antal billeder,
der kan optages
Format af stillbilleder
(170)
3D-panorering (43, 97)
Registernummer (183)
88
Den skærm, der vises for optagetilstanden
Skærm
Beskrivelse
B
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Størrelse af stillbilleder
(51)
Skærm
Beskrivelse
Fremføringsmetode (49,
152)
Stillbilledkvalitet (170)
Blitztilstand (45, 133)/
Rødøjereduktion (62)
Fokus-funktion (114)
AF-område (117)
Billedformat på film
(112)
Genstandssporing (119)
Ansigtsregistrering (125)
100% Resterende batteritid (26)
Blitzopladning i gang
(45)
Indstillingseffekt FRA
(87)
Ingen lydoptagelse på
film (113)
Lysmålingsmetode (130)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
7500K Brugerdefineret) (146)
A5 G5
SteadyShot/Advarsel om
kamerarystelse (92)
D-områdeoptimering
(139)/Auto HDR (140)
GPS trianguleringsstatus
(167) (kun SLT-A77V)
Kreativ indstilling (143)/
Kontrast, Mætning,
Skarphed
SteadyShot fejl (209)
Advarsel om
overophedning (14)
+3 +3
+3
Billedeffekt (142)
Databasefil fuld (211)/
Databasefilfejl (211)
89
Forberedelse (Avancerede betjeninger)
Billedhastighed for film
(112)
Den skærm, der vises for optagetilstanden
Skærm
Beskrivelse
Smiludløser (127)
Eksponeringskompensation
(47)/målt manuelt (105)
Blitzkompensation (130)
EV-skala (47, 105, 155)
C
Skærm
Beskrivelse
1/125
Lukkerhastighed (103)
F2.8
Blænde (101)
ISO AUTO
ISO-følsomhed (137)
AE-lås (129)
90
Den skærm, der vises for optagetilstanden
Visningspanel
Du kan justere lukkerhastigheden,
blænden, eksponeringskompensationen,
blitzkompensationen, ISO-følsomheden,
hvidblancen, fremføringstilstanden og
billedkvaliteten ved at se i
visningspanelet oven på skærmen.
Eksponering (47)/
Biltzkompensation
(130)
ISO-følsomhed (137)
Hvidbalance (146)
Fremføringsmetode
(49, 152)
Billedkvalitet (170)
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid (26)
[100]
Resterende antal billeder, der kan optages (225)*
* Selv når det resterende antal billeder, der kan optages, er over 9 999, vises "9999" på
visningspanelet.
Sådan tændes baglyset i visningspanelet
Tryk på lampeknappen på
visningspanelet oven på kameraet. Hvis
du trykker igen, slukkes baglyset.
Lampeknap til visningspanel
91
Forberedelse (Avancerede betjeninger)
Lukkerhastighed
(103)/Blænde (101)
Optagelse af et tydeligt billede uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" henviser til en uønsket bevægelse af kameraet, som
opstår, efter at udløserknappen er blevet trykket ned, og som giver et sløret
billede.
Følg nedenstående vejledning for at reducere kamerarystelser.
Indikator for advarsel om kamerarystelse
Pga. potentielle kamerarystelser blinker
indikatoren (advarsel om
kamerarystelse). Hvis dette sker, skal du
bruge et kamerastativ eller blitzen.
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
Bemærk
•
indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises kun i de tilstande, hvor
lukkerhastigheden automatisk indstilles. Denne indikator vises ikke M/S-tilstande,
når du optager film.
Brug af SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen er tilgængelig i dette kamera for at reducere
kamerarystelser. SteadyShot-funktionen kan indstilles separat til
stillbilledoptagelse og til filmoptagelse.
SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] i standardindstillingerne.
MENU-knap t
2 eller
ønskede indstilling
1 t [SteadyShot] t Vælg den
Bemærk
• SteadyShot-funktionen virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til,
når kameraet lige er blevet rettet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet
trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs nede.
92
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser
Brug af kamerastativ
I de følgende tilfælde foreslår vi, at du monterer kameraet på et
kamerastativ.
• Optagelse uden blitz i mørke omgivelser.
• Optagelse med lave lukkerhastigheder, som typisk anvendes ved
optagelse om aftenen.
• Optagelse af et motiv tæt på, f.eks. ved makrooptagelse.
• Optagelse med et teleskopisk objektiv.
93
Forberedelse (Avancerede betjeninger)
Bemærk
• Deaktiver SteadyShot-funktionen, når du bruger et kamerastativ, da der potentielt
kan opstå fejl i SteadyShot-funktionen.
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Optagelse
Sådan vælger du optagetilstanden
AUTO
Indstil funktionsvælgeren til
, og optag billeder (side 34).
Bemærk
• Da kameraet aktiverer den automatiske indstilling, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation, ISO-indstilling. Hvis du vil
justere flere forskellige indstillinger, skal du indstille funktionsvælgeren til P og
derefter optage motivet.
Indstil funktionsvælgeren til
(side 41).
(Auto+), og optag billeder
Sådan indstilles kontinuerlig optagelse
MENU-knap t
1 t [Auto+ kont. optagelse] t Vælg den
ønskede indstilling
Sådan vælges lagringsmetoden, der skal bruges til optagne billeder
Når der anvendes kontinuerlig optagelse, kan du vælge en lagringsmetode,
der tillader kameraet at gemme enten 1 passende billede blandt de
kontinuerligt optagne billeder eller alle billederne.
MENU-knap t
1 t [Auto+ billedudtrækn.] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Selv hvis du indstiller [Auto+ billedudtrækn.] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke],
som er valgt via tilstanden for genkendt motiv, gemmes 1 kombineret billede.
• De billeder, der ikke blev gemt, springes over, når billederne pakkes ud.
94
Sådan vælger du optagetilstanden
Valg af motiv
Denne tilstand er velegnet til at
z Optagelse med forudindstillede indstillinger afhængigt af motivet
Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv), vælg den
ønskede tilstand, og optag billeder (side 42).
(Portræt)
(Sportsaktiviteter) Optager et motiv i bevægelse med en
høj lukkerhastighed, så motivet ser ud,
som om det står stille. Kameraet
optager billeder kontinuerligt, mens
udløserknappen er trykket ned.
• Tryk på og hold udløserknappen
halvt nede, indtil det rigtige øjeblik.
(Makro)
Optager motiver tæt på såsom blomster
eller mad.
• Du kan optage et motiv tæt på ved at
bruge makroobjektivet (sælges
separat).
• Indstil blitztilstanden til [Blitz fra],
når du optager et motiv inden for 1 m.
• Ved optagelse i makrotilstand vil SteadyShot-funktionen
ikke kunne bruges fuldt ud. Brug et kamerastativ for at
opnå bedre resultater.
• Den korteste fokuseringsafstand ændres ikke.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarp fokus og
levende farver.
• Indstil objektivet til vidvinkel for at
fremhæve motivets vidde.
95
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Slører baggrunden og gør motivet
skarpere. Gengiver hudfarver naturligt.
• Indstil objektivet til
telefotopositionen, hvis du vil gøre
baggrunden mere sløret.
• Du kan optage et levende billede ved
at fokusere på det øje, der er tættest på objektivet.
• Brug modlysblænderen til optage motiver i modlys.
• Brug funktionen til rødøjereduktion, hvis øjnene på motivet
bliver røde pga. blitzen (side 62).
Sådan vælger du optagetilstanden
(Solnedgang)
(Nattescene)
(Håndholdt
tusmørke)
(Natportræt)
Optager et smukt billede af den røde
farve i solopgangen eller solnedgangen.
Optager natbilleder på afstand, uden at
omgivelsernes mørke atmosfære går
tabt.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
• Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når du tager
billede af et helt mørkt nattemotiv.
Optager natbilleder med mindre støj og
uskarphed uden brug af kamerastativ.
En masse billeder optages, og
billedbehandling bruges til at reducere
uskarphed, kamerarystelser og støj.
• Reduktion af uskarphed er mindre
effektivt selv i [Håndholdt tusmørke] under optagelse af:
– Motiver med uregelmæssig bevægelse
– Motiver, der er for tæt på kameraet
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser og motiver
med meget lidt kontrast såsom himmel, sandstrand eller
græsplæne
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller
vandfald
• Hvis [Håndholdt tusmørke] anvendes, kan blokering af støj
opstå, når der bruges en lyskilde, der blinker såsom
lysstofrør.
Optager portrætbilleder på mørke
steder.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
Optageteknik
• Hvis du ønsker finere billeder, skal du indstille funktionsvælgeren til P,
A, S eller M og bruge funktionen til kreativ indstilling (side 143). I disse
tilfælde kan du justere eksponeringen, ISO osv.
96
Sådan vælger du optagetilstanden
Bemærkninger
• Da kameraet automatisk vurderer indstillingerne, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation og ISO-indstilling.
• Blitzen er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra] for hver enkelt tilstand til valg af
motiv. Du kan ændre disse indstillinger (side 45, 133).
Panorering/
3D-panorering
Denne tilstand er velegnet til at
z Optagelse af udvidede motiver eller høje bygninger med dynamiske strukturer.
z Sådan optager du 3D-billeder med en følelse af dybde og ser dem på et 3Dkompatibelt tv.
(3D-
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet hen over hele motivet inden for den
tilgængelige tid, opstår der et gråt område i det dannede billede. Hvis dette sker, skal
du bevæge kameraet hurtigt for at optage et fuldt panoramabillede.
• Da adskillige billeder sættes sammen, vil sammensætningen ikke blive optaget
jævnt. Under optagelse må kameraet ikke vippes frem og tilbage eller til venstre og
højre, når kameraet rykkes ligefrem.
• I omgivelser med lavt lyst kan panoramabilleder muligvis ikke optages, eller de kan
blive uskarpe.
• I blinkende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farven på det sammensatte billede
ikke altid ens.
• Når hele vinklen på panoramaoptagelsen og vinklen på fastsættelsen af fokus og
eksponering med AE/AF-låsen er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokus,
bliver optagelsen dårlig. Hvis dette sker, skal låsevinklen ændres, og optagelsen skal
udføres igen.
• [Panorering] eller [3D-panorering] er ikke velegnet til optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, der er for tæt på kameraet.
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser, og motiver med meget lidt kontrast,
såsom himmel, sandstrand eller græsplæne.
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med sol eller elektrisk lys eller lignende, som er meget lysere end omgivelserne.
97
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering) eller
panorering), og optag billeder (side 43).
Sådan vælger du optagetilstanden
• [Panorering]- eller [3D-panorering]-optagelse afbrydes muligvis i følgende
situationer:
– Hvis kameraet panoreres eller vippes for hurtigt eller for langsomt.
– Hvis der er for kraftige kamerarystelser.
• Kameraet fortsætter optagelsen under [Panorering]- eller [3D-panorering]-optagelse,
og udløseren fortsætter med at klikke, indtil optagelsen er udført.
Tip til optagelse af panoramabilleder
Panorer eller vip kameraet i en bue med Lodret
konstant hastighed og i samme retning, retning
som der angives på skærmen.
[Panorering] eller [3D-panorering] er
mere velegnet til stillestående motiver
end motiver i bevægelse.
Vandret retning
Radius så lille som
mulig
• Under panorering eller 3D-panorering anbefales det at anvende et
vidvinkelobjektiv.
• Når der anvendes et objektiv med lang brændvidde, skal kameraet
panoreres eller vippes langsommere, end hvis der anvendes et
vidvinkelobjektiv.
• Find motivet, og tryk udløserknappen halvt ned, så fokus, eksponering og
hvidbalance kan låses.
• Hvis en del med meget forskellige former eller motiver er koncentreret
langs en motivkant, opstår der måske fejl under billeddannelsen. I dette
tilfælde skal rammesammensætningen justeres, så denne del er i midten
af billedet, og derefter skal der optages igen.
3D-billeder
Hvis der anvendes samme handling som til panorering, optager kameraet
flere billeder og sætter dem sammen i et 3D-billede.
Du kan se disse 3D-billeder med et 3D-kompatibelt tv. Du kan finde flere
oplysninger om 3D-optagelser på side 219.
Sådan ændres billedstørrelsen
Billedformatet kan vælges: MENU-knap t
Størrelse] eller [3D-pan.: billedform.].
98
1 t [Panorering:
Sådan vælger du optagetilstanden
Sådan indstilles retningen for panorering eller vipning
Retningen for panorering eller vipning af kameraet kan indstilles.
MENU-knap t
1 t [Panorering: Retning] eller [3D-pan.:
retning] t Vælg den ønskede indstilling
Kont. prioritet - AE
Indstil funktionsvælgeren til
billeder (side 44).
(Kont. prioritet - AE), og optag
Optagelsesteknikker
• Når automatisk fokuseringstilstand er indstillet til [Kontinuerlig AF],
bliver fokusering og eksponering konstant justeret under optagelse. ISOfølsomheden kan justeres.
• Du kan justere ISO-følsomheden og blænden, når den manuelle
fokuseringstilstand eller autofokustilstanden er angivet til [EnkeltbilledAF]. Når [Enkeltbilled-AF] er valgt, indstilles fokus fast på det første
billede.
Bemærkninger
• Funktionen til registrering af ansigter er slået fra.
• Når [Auto HDR] er valgt, udføres DRO-processen midlertidigt i henhold til DROindstillingen.
• Vores måleforhold. Afhængigt af optageforholdene kan hastigheden ved
kontinuerlig optagelse være langsommere.
99
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Denne tilstand er velegnet til at
z Kontinuerlig optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt, så et særligt øjeblik
fanges.
z Optagelse af et barns udtryk, som konstant ændrer sig fra det ene øjeblik til det
andet.
Sådan vælger du optagetilstanden
Auto programmeret
Denne tilstand er velegnet til at
z bruge den automatiske eksponering, mens man beholder de brugerdefinerede
indstillinger for ISO-følsomhed, kreativ indstilling, D-områdeoptimering osv.
1 Indstil funktionsvælgeren til P.
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger
(side 114 til 156).
• Tryk på
-knappen for at udløse blitzen.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Programskifte
Du kan midlertidigt ændre
kombinationen af lukkerhastigheden og
blændeværdien med den korrekte
eksponering, som angives af kameraet.
Roter det forreste eller bageste
kontrolhjul for at vælge din ønskede
kombination, mens fokuseringen er
aktiveret.
Angivelsen af eksponeringstilstand
ændres til "P*".
100
Sådan vælger du optagetilstanden
Blændeprioritet
Denne tilstand er velegnet til at
z sætte motivet i skarp fokus og sløre alt foran og bagved motivet. Ved at åbne
blænden indsnævres det område, som er i fokus. (Skarphedsdybden bliver
mindre.)
z optage motivets dybde. Ved at indsnævre blænden gøres det område, som er i
fokus, bredere. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
1 Indstil funktionsvælgeren til A.
Optagelse (Avancerede betjeninger)
2 Vælg blændeværdien (blændetal)
med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
• Lavt blændetal: Motivets for- og
baggrunden er sløret.
Højt blændetal: Der fokuseres på
motivet samt dets for- og baggrund.
• Du kan ikke kontrollere sløringen af et
billede på LCD-skærmen eller i
søgeren. Kontroller det optagede
billede, og juster blænden.
Blænde (blændetal)
101
Sådan vælger du optagetilstanden
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk
for at opnå den korrekte eksponering.
• Lukkerhastigheden blinker, når
kameraet vurderer, at den rigtige
eksponering ikke er opnået med den
valgte blændeværdi. Hvis det er
tilfældet, skal du justere blænden igen.
Lukkerhastighed
Optagelsesteknikker
• Lukkerhastigheden kan blive langsommere afhængigt af blændeværdien.
Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• For at sløre baggrunden endnu mere skal du bruge en telelinse eller et
objektiv, der er udstyret med et mindre blændetal (lyst objektiv).
• Billedets omtrentlige sløring kan kontrolleres før optagelse med knappen
til eksempelvisning.
Bemærk
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt
af blændeværdien. Kontrollér blitzrækkevidden under "Specifikationer", når du
optager med blitzen.
Sådan kontrolleres baggrundens sløring (knap til eksempelvisning)
LCD-skærmen og søgeren viser et
billede, der er optaget med den største
blænde. Ændringen i blænden påvirker
skarpheden af motivet på billedet og
skaber unøjagtighed mellem billedets
skarphed før optagelse og det faktiske
Knap til eksempelvisning
billede.
Når der trykkes på knappen til
eksempelvisning, kan billedet ses med
blænden anvendt i den faktiske optagelse,
og dermed kan motivets omtrentlige
skarphed kontrolleres inden optagelsen.
102
Sådan vælger du optagetilstanden
• Tryk på knappen til eksempelvisning, når fokus er justeret.
• Blænden kan justeres i tilstanden med eksempelvisning.
Lukkerhast.prior.
Denne tilstand er velegnet til at
z optage et motiv i bevægelse i et bestemt øjeblik. Brug en hurtigere
lukkerhastighed for at optage et øjeblik af bevægelsen.
z spore bevægelsen for at udtrykke dynamikken og flowet. Brug en langsommere
lukkerhastighed for at optage et billede med bevægelsesslør af motivet i
bevægelse.
Optagelse (Avancerede betjeninger)
1 Indstil funktionsvælgeren til S.
2 Vælg lukkerhastigheden med det
forreste eller bageste kontrolhjul.
Lukkerhastighed
103
Sådan vælger du optagetilstanden
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå
den korrekte eksponering.
• Blændeværdien blinker, når kameraet
vurderer, at den rigtige eksponering
ikke er opnået med den valgte
lukkerhastighed. I sådanne tilfælde skal
du justere lukkerhastigheden igen.
Blænde (blændetal)
Optagelsesteknikker
• Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• Vælg en højere ISO-følsomhed, når du optager indendørssport.
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Jo højere ISO-følsomheden er, desto synligere er støjen.
• Når lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere, foretages der støjreduktion (Lang
eksp.SR) i lige så lang tid, som lukkeren var åben efter optagelse. Du kan ikke tage
billeder, mens reduktionen finder sted.
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Hvis du lukker blænden (et højere
blændetal), ved at gøre lukkerhastigheden langsommere, når du bruger blitzen, når
blitzlyset ikke ud til motiver, der er langt væk.
Manuel eksp.
Denne tilstand er velegnet til at
z optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere
lukkerhastigheden og blænden.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
104
Sådan vælger du optagetilstanden
2 Drej det forreste kontrolhjul for at
justere lukkerhastigheden, og
drej det bageste kontrolhjul for at
justere blænden.
3 Tag billedet, efter at
I søgertilstand
eksponeringen er indstillet.
• Kontrollér eksponeringsværdien på
EV-skalaen (målt manuelt*), når du
bruger søgeren.
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
Pilen b B vises, hvis den indstillede
eksponering ligger uden for EVskalaens område. Pilen begynder at
blinke, hvis forskellen bliver større.
* Når kameraet er i M-tilstanden, bruges
indekset på
eksponeringskompensationsindikatoren
til at vise en under- eller
overkompenseret værdi, som er baseret
på den korrekte eksponering.
Standardværdi
105
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Blænde (blændetal)
Lukkerhastighed
Sådan vælger du optagetilstanden
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel
eksponering.
• Når funktionsvælgeren er sat til M, er ISO-indstillingen [AUTO] sat til [100].
I M-tilstand, er ISO-indstillingen [AUTO] ikke tilgængelig. Indstil ISOfølsomheden efter behov (side 137).
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt
af blændeværdien. Kontrollér blitzrækkevidden under "Specifikationer", når du
optager med blitzen.
Manuelt skift
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden
at ændre eksponeringen.
Drej det forreste eller bageste kontrolhjul,
mens du trykker på AEL-knappen, for at
vælge kombinationen af lukkerhastighed
og blændeværdi.
AEL-knap
BULB
Denne tilstand er velegnet til at
z optage lysspor såsom fyrværkeri.
z optage stjernespor.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
106
Sådan vælger du optagetilstanden
2 Drej det forreste kontrolhjul til
venstre, indtil [BULB] vises.
3 Drej det bageste kontrolhjul for at
justere blænden (blændetal).
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Optagelsesteknikker
• Brug et kamerastativ.
• Indstil fokus til uendelig i den manuelle fokuseringstilstand, når der
optages fyrværkeri e.l. Når objektivets uendelighedsposition ikke kendes,
skal fokus først justeres efter fyrværkeri, som skydes af i det samme
område, og derefter kan det optages.
107
Optagelse (Avancerede betjeninger)
BULB
Sådan vælger du optagetilstanden
• Brug den trådløs fjernbetjening (sælges separat) (side 156). Et tryk på
SHUTTER-knappen på den trådløs fjernbetjening udløser BULBoptagelse, og endnu et tryk stopper BULB-optagelsen. Du behøver ikke at
holde SHUTTER-knappen nede på den trådløs fjernbetjening.
• Hvis du bruger en fjernbetjening, som er udstyret med en låsefunktion til
udløserknappen (sælges separat), kan du lade lukkeren være åben ved at
bruge fjernbetjeningen.
Bemærkninger
• Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen SteadyShot-funktionen
(side 93).
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang
tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Når Smiludløser eller Auto HDR-funktionen er aktiveret, eller når [Billedeffekt] er
indstillet til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone], kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis smiludløseren, Auto HDR-funktionen eller indstillingen [HDR-maleri] eller
[Fyldig sort-hvid tone] af [Billedeffekt] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
• Det anbefales, at du starter BULB-optagelse, når kameraets temperatur er faldet, for
at undgå, at billedets kvalitet forringes.
108
Opsætning af filmoptagelse
Sådan optager du nemt film
Filmoptagelse kan startes fra alle eksponeringstilstande.
Lukkerhastigheden og blændeværdien justeres automatisk.
Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen (side 36).
Optagelsesteknikker
Bemærkninger
• Når du optager film, er det område, som kan optages (synsvinkel), smallere end det
til optagelse af stillbilleder.
• Når [Til søger]-skærmbilledet vises på LCD-skærmen, ændres LCD-skærmen til
[Vis alle oplysninger]-skærmbilledet i det øjeblik, hvor filmoptagelsen starter.
109
Optagelse (Avancerede betjeninger)
• Start optagelsen, når fokus er justeret.
• Følgende indstillinger, som blev angivet under optagelse af stillbillede,
kan bruges.
– ISO
– Hvidbalance
– Kreativ indst.
– Eksponeringskompensation
– AF-område
– Lysmålermetode
– Ansigtsregistrering
– Genstandssporing
– D-områdeoptim.
– Objektivkomp.: Skygge
– Objektivkomp.: Krom. Ab.
– Objektivkomp.: Forvrængn.
– Billedeffekt
• ISO, eksponeringskompensation, genstandssporing eller AF-område kan
justeres under filmoptagelsen.
• Hvis du tildeler [AF-lås] til AEL-knappen, ISO-knappen eller AF/MFknappen, kan du låse fokus ved at trykke på disse knapper i automatisk
fokuseringstilstand.
Opsætning af filmoptagelse
• Undgå at optage en stærk lyskilde såsom solen. Kameraets interne mekanisme kan
blive beskadiget.
• Når AVCHD View-film importeres til en computer, skal "PMB" anvendes
(side 69, 190).
• Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige, og
billedkvaliteten forringes muligvis.
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er stigende. Sluk
kameraet, og vent til kameraets temperatur falder. Hvis du fortsætter med at optage,
slukkes kameraet automatisk.
• Eftersom lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk, vil lukkerhastigheden
være højere, og motivet vil muligvis ikke bevæge sig glidende under forhold med
meget lys. Ved at vælge manuel fokusering og justere lukkerhastigheden eller
blænden kan bevægelsen måske forbedres (side 121).
• Der kan vælges en værdi for ISO-følsomheden på mellem ISO 100 og ISO 1600, når
du optager film. Hvis du starter filmoptagelsen, hvor der er valgt en værdi på ISO
1600 eller større, skiftes ISO-følsomheden til ISO 1600. Hvis du starter
filmoptagelsen, hvor der er valgt en værdi på ISO 100 eller mindre, skiftes ISOfølsomheden til ISO 100. Når du er færdig med at optage filmen, returneres ISOindstillingen til den forrige værdi.
• Når ISO er indstillet til [Flerbilled-støjreduktion], vælges [AUTO] midlertidigt.
• Du kan ikke vælge [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone] eller
[Miniature] i Billedeffekt. Når filmoptagelsen starter, indstilles Billedeffekt til [Fra].
Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og
blænde
Du kan optage film med justeret lukkerhastighed og blænde, mens du styrer
baggrundssløringen eller fluiditeten efter hensigten.
1 Indstil knappen til fokuseringsfunktionen til MF (side 121).
2 Indstil funktionsvælgeren til
(Film).
3 Vælg den ønskede tilstand med v/V på multi-vælgeren, og tryk
derefter på midten af multi-vælgeren.
• Tryk på Fn-knappen for at ændre tilstand, og vælg derefter en ny tilstand.
4 Juster lukkerhastigheden og blændeværdien med det forreste
eller bageste kontrolhjul.
110
Opsætning af filmoptagelse
5 Juster fokus, og tryk derefter på MOVIE-knappen for at starte
optagelsen.
(Auto
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
programmeret) (100) automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De
andre indstillinger kan justeres manuelt, og dine
indstillingsværdier kan gemmes.
(Blændeprioritet)
(101)
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
blændeværdien manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Lukkerhast.prior.)
(103)
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
lukkerhastigheden manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Manuel eksp.) Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
eksponeringen manuelt (både lukkerhastigheden og
blændeværdien) med det forreste eller bageste kontrolhjul.
Filformat
MENU-knap t
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
1 t [Filformat] t Vælg det ønskede format
Optager 60i-/50i-film eller 24p-/25p-film i AVCHD-format
og 60p-/50p-film i originalt Sony-format. Dette Sonyfilformat er velegnet til visning af filmen på et HD-tv.
Du kan oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-disk eller en
DVD-videodisk ved hjælp af den medfølgende software
"PMB".
• 60i-/50i-film optages ved henholdsvis enten 60 felter/sek
eller 50 felter/sek. Både 60i- og 50i-film benytter
scanningssystemet med linjespring Dolby Digital Audio og
AVCHD-formatet.
• 24p-/25p-film optages ved henholdsvis enten 24 fps eller
25 fps. Både 24p- og 25p-film benytter det progressive
scanningssystem Dolby Digital Audio og AVCHDformatet.
• 60p-/50p-film optages ved henholdsvis enten 60 fps eller
50 fps. Både 60p- og 50p-film benytter det progressive
scanningssystem Dolby Digital Audio.
111
Optagelse (Avancerede betjeninger)
(104)
Opsætning af filmoptagelse
MP4
Optager mp4 (AVC)-film. Dette filformat er velegnet til
overførsler på internettet, vedhæftede filer i e-mails osv.
• Film optages i MPEG4-format ved ca. 30 fps og benytter
det progressive scanningssystem AAC audio og mp4formatet.
• Du kan ikke oprette en disk fra film, som er optaget i dette
format, ved hjælp af den medfølgende software "PMB".
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Optageindstilling
Jo højere den gennemsnitlige bithastighed er, des højere er billedkvaliteten.
MENU-knap t
1 t [Optageindstilling] t Vælg den
ønskede størrelse
[Filformat]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
Filformat
Gennemsnitlig
Optagelse
bithastighed
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Optager film i højeste billedkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (24p/25p). Dette
giver en biografagtig stemning.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med en
opløsning på 1920 × 1080 (24p/25pi). Dette
giver en biografagtig stemning.
[Filformat]: [MP4]
Filformat
Gennemsnitlig
Optagelse
bithastighed
1440×1080 12M
12 Mbps
Optager film med en opløsning på 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Optager film i VGA-størrelse.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
112
Opsætning af filmoptagelse
Bemærkninger
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling] konverteres af "PMB" for at kunne oprette en AVCHD-disk.
Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den originale billedkvalitet, skal du
gemme dine film på en Blu-ray-disk.
• Du kan se 60p-/50p-film eller 24p-/25p-film på et tv, hvis det er kompatibelt med
60p/50p eller 24p/25p. Hvis du bruger et tv, der ikke er kompatibelt, konverteres
filmene til 60i/50i og output til tv'et.
Lydoptagelse
MENU-knap t
1 t [Lydoptagelse] t [Fra]
Når fokuseringstilstanden indstilles til manuel forusering, kan du slå
optagelse af driftsstøjen fra objektivet fra for den automatiske
fokuseringstilstand (side 121).
Sådan reducerer du vindstøj
Du kan reducere vindstøj ved at reducere basniveauet fra den indbyggede
mikrofon.
MENU-knap t
1 t [Reduktion af vindstøj] t [Til]
Bemærkninger
• Indstilles dette punkt til [Til], kan noget af baslyden blive optaget med en lydstyrke,
der er for lav. Indstil den til [Fra], når det ikke blæser.
• Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), virker dette punkt ikke.
113
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Når der optages film, optages driftsstøjen fra kameraet eller objektivet
muligvis. Film kan også optages uden lyd.
Justering af fokus
Der er 2 metoder til justering af fokus: autofokus og manuel fokus.
Metoden til at skifte mellem automatisk og manuel fokusering er forskellig
afhængigt af objektivet.
Type af objektiv
Kontakten, som
skal bruges
Objektivet er
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Objektiv (indstil
knappen til
fokuseringsfunktionen på
kameraet til alle
andre positioner
end MF.)
Objektivet er ikke Kamera
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Sådan skiftes til
automatisk
fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til AF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktionen på
kameraet til alle
andre positioner end
MF.
Autofokus
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktionen på
kameraet til en ønsket position,
som ikke er MF.
2 Hvis objektivet er udstyret med en
knap til fokuseringsfunktion, skal
den indstilles til AF.
114
Sådan skiftes til
manuel fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til MF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktionen på
kameraet til MF.
Justering af fokus
3 Tryk udløserknappen halvt ned for
at kontrollere fokus og optage
billedet.
• Når fokus er bekræftet, ændres
fokusindikatoren til z eller
(side 116).
• AF-området, hvor fokus er bekræftet,
bliver grønt.
AF-område
Fokusindikator
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
A (Automatisk AF)
(
)
[Autofokusmetode]-tilstanden skiftes mellem EnkeltbilledAF og Kontinuerlig AF alt efter motivets bevægelse.
Når du trykker på udløserknappen og holder den halvt nede,
låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der ikke bevæger
sig, og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive ved med at
fokusere.
• Du kan indstille funktionen for "A"-positionen på knappen
til fokuseringsfunktionen til DMF (direkte manuel
fokusering) med [AF-A-opsætning] (side 123).
C (Kontinuerlig AF)
(
)
Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke anvendes.
Optageteknik
• Brug [Enkeltbilled-AF], når motivet er ubevægeligt.
• Brug [Kontinuerlig AF], når motivet bevæger sig.
• Indstil [AF-område] (side 117) for at vælge det AF-område, hvor der skal
være fokus.
• Indstil [AF-drevhast.] (side 64) for at ændre fokushastigheden.
Bemærk
• Du må ikke røre den roterende fokus-ring, når kameraet er i gang med at fokusere
automatisk.
115
Optagelse (Avancerede betjeninger)
S (Enkeltbilled-AF)
(
)
Justering af fokus
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger
et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver, der kan kræve speciel fokusering
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I
sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse (side 117)
eller manuel fokusering (side 121).
• Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
• To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området.
• Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
• Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen,
karrosseriet på en bil eller en vandoverflade.
• Der er ikke tilstrækkeligt omgivende lys.
Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket, der findes oven på
kameraet, viser placeringen af
billedsensoren*. Når du måler den
nøjagtige afstand mellem kameraet og
motivet, skal du benytte placeringen af
den vandrette linie.
* Billedsensoren er den del af kameraet,
der fungerer som filmen.
Bemærk
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede
objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem
motivet og kameraet.
116
Justering af fokus
Fokuslås
1 Placér motivet inden for AFområdet, og tryk udløserknappen
halvvejs ned.
Fokus er låst.
• Sæt [Autofokusmetode] til
[Enkeltbilled-AF].
2 Hold udløserknappen halvvejs
Optagelse (Avancerede betjeninger)
nede, og placér motivet på den
oprindelige placering for at
komponere billedet igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
AF-område
Vælg det ønskede AF-område, som
passer til optageforholdene eller dine
præferencer. AF-områder, hvor fokus er
bekræftet, bliver grønt, og andre AFområder forsvinder.
AF-område
Fn-knap t
(AF-område) t Vælg den ønskede indstilling
117
Justering af fokus
(Bred)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 19 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Zone)
Vælg med multi-vælgeren det område blandt venstre, højre
eller det midterste område, hvor fokus skal aktiveres.
Kameraet bestemmer, hvilket af de valgte AF-områder der
skal bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Lokal)
Vælg med multi-vælgeren det område blandt de 19 AFområder, hvor fokus skal aktiveres.
Bemærkninger
• [AF-område] er angivet til [Bred], og du kan ikke vælge andre indstillinger, når
eksponeringstilstanden er angivet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, eller når
funktionen genstandssporing bruges, eller Smiludløser er aktiveret.
• AF-området lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden pause.
AF-lampen
Du kan indstille AF-lampen til at fokusere på et motiv under mørk
belysning.
MENU-knap t
indstilling
2 t [AF-lampe] t Vælg den ønskede
• AF-lampen er ikke i brug, når [Autofokusmetode] er indstillet til
(Kontinuerlig AF), eller motivet bevæger sig i
(Automatisk AF).
(Indikatoren
eller
lyser.)
• AF-lampen er ikke i brug, når [AF-område] er indstillet til [Lokal] eller
[Zone], og midterområdet ikke er valgt.
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller
længere.
• Når du monterer en ekstern blitz (sælges separat), der er udstyret med en
AF-lampe, anvendes AF-lampe på den eksterne blitz.
• AF-lampen fungerer ikke, når [Smiludløser] er indstillet til [Til].
118
Justering af fokus
AF-mikrojust.
Du kan finjustere fokus for hvert objektiv.
Gør kun dette, når det er nødvendigt. Bemærk, at du muligvis ikke kan
fokusere ordentligt på et motiv, hvis du har justeret noget forkert.
MENU-knap t
2 t [AF-mikrojust.] t [Til] t [mængde] t
Vælg den ønskede værdi
• Jo højere værdien er, desto længere er den afstand fra kameraet, hvor der
kan fokuseres. Jo mindre værdien er, jo tættere på kameraet kan der
fokuseres.
Genstandssporing
Holder fokus på et motiv i bevægelser, mens det spores. Funktionen
genstandssporing er indstillet til [Til] i standardindstillingen.
1 Tryk på midten af multi-vælgeren på skærmbilledet med
optageoplysninger.
En målramme vises.
• Du kan slå funktionen genstandssporing fra ved at trykke på Fn-knappen og
derefter indstille den til [Fra].
119
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Bemærkninger
• Det anbefales, at du vælger værdien, når du er i rigtige optageomgivelser.
• Den registrerede værdi vælges, når der monteres et objektiv, som er registreret i
kameraet. Når der monteres et uregisteret objektiv, vises "±0". Hvis "–" vises som
værdien, er der blevet registreret flere end 30 objektiver. Når du vil registrere et nyt
objektiv, skal du montere et objektiv, hvis registrerede værdi du kan slette, og
indstille den værdi til "±0" eller nulstille alle objektivernes værdier med [Slet].
• Hvis du finjusterer AF med et objektiv fra en anden producent, kan
justeringsværdierne for objektiver fra Sony, Minolta og Konica Minolta blive
påvirket. Brug ikke denne funktion med objektiver fra andre producenter.
• Du kan ikke individuelt finjustere AF, når du bruger objektiver fra Sony, Minolta og
Konica Minolta, der har samme specifikationer.
Justering af fokus
2 Tilpas målrammen til det motiv,
der skal spores, og tryk på midten
af multi-vælgeren.
Kameraet begynder at spore motivet.
• Tryk på midten igen for at annullere
funktionen.
Målramme
3 Tryk på udløserknappen for optage motivet.
Bemærkninger
• Sporing kan være vanskeligt i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Der er en dårlig kontrast mellem motivet og baggrunden.
– Der er mørkt omkring motivet.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Funktionen genstandssporing kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er
indstillet til Panorering, 3D-panorering, Kontinuerlig prioritets-AE eller [Håndholdt
tusmørke] i Valg af motiv, eller når den smarte telekonverter bruges, vælges
funktionen manuel fokusering.
• Kameraet stopper med at spore et motiv, når det bevæger sig uden for skærmen.
Når der spores et ansigt
Hvis ansigtet forsvinder fra skærmen, mens kameraet sporede det, og
derefter kommer tilbage på skærmen, genoptager kameraet fokus på
ansigtet.
• Hvis du benytter smiludløseren, mens du sporer et ansigt, bliver ansigtet
genstand for funktionen registrering af smil.
120
Justering af fokus
Manuelt fokusering
Når det er svært at opnå den rigtige fokus i autofokustilstanden, kan du
justere fokus manuelt.
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktion på objektivet
til MF.
2 Hvis objektivet ikke er udstyret
Optagelse (Avancerede betjeninger)
med en knap til
fokuseringsfunktion, skal
knappen til fokuseringsfunktionen
på kameraet indstilles til MF.
3 Drej på fokus-ringen på objektivet
for at stille skarpt.
Fokus-ring
Bemærkninger
• Når det brede AF-område benyttes, bruges centerfeltet, og når dette Zone AFområde benyttes, anvendes et typisk område fra det valgte område, og når det lokale
AF-område benyttes, vælges et område, som er valgt med multi-vælgeren.
• Ved anvendelse af telekonverter (sælges separat) osv. kan det ske, at det er svært at
dreje fokus-ringen.
• Der opnås ikke den rigtige fokusering i søgerne, hvis dioptrien ikke er justeret
korrekt i søgertilstand (side 33).
• Sørg for, at indstille knappen til fokuseringsfunktionen til MF for manuel
fokusering. Drej ikke fokus-ringen uden at indstille knappen til MF. Det kan
beskadige fokus-ringen, hvis du drejer den med magt uden at skifte til MF (dette
gælder ikke objektiver, der har funktionen direkte manuel fokusering.).
121
Justering af fokus
Peaking
Du kan forbedre omridset af de områder, som er i fokus, med en bestemt
farve i manuel fokusering. Funktionen gør det nemt for dig at bekræfte fokus.
MENU-knap t
2 t [Maksimumniveau] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• I og med kameraet vurderer, at skarpe områder er i fokus, er maksimumniveauet
forskelligt afhængigt af motivet, optagesituationen eller det anvendte objektiv.
• Omridset af de områder, som er i fokus, forbedres ikke, når kameraet er forbundet
med et HDMI-kabel.
Sådan indstilles farven for maksimumfunktionen
Du kan indstille farven, som bruges til maksimumfunktionen, i manuel
fokusering.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Maksimumfarve] t Vælg den ønskede
Bemærk
• Punktet kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Fokusforstørrelse
Du kan kontrollere fokus ved at forstørre billedet, inden du begynder at optage.
1 MENU-knap t
3 t [Smart telekonv.-knap] t
[Fokusforstørrelse]
2 Tryk på knappen Fokussøger
Fokussøger-knappen
122
Justering af fokus
3 Tryk på knappen zoomfokus igen
for at forstørre billedet og vælge
den del af billedet, som du vil
forstørre med v/V/b/B på multivælgeren.
• Hver gang du trykker på knappen
Fokussøger, skifter zoomskaleringen
som følger: Fuld skærm t Ca. ×5,9
t Ca. ×11,7
4 Bekræft, og juster fokus.
5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.
• Du kan optage billeder, når et billede er forstørret. Det optagne billede er
dog skaleret til fuld visning.
• Fokussøger-funktionen vil blive aktiveret efter optagelse.
Direkte manuel fokusering
Du kan foretage finjusteringer, efter du har justeret fokus i automatisk
fokusering (direkte manuel fokusering). Du kan tildele denne funktion til
"A"-positionen for knappen til fokuseringsfunktionen.
Du kan fokusere hurtigt på et motiv frem for at bruge manuel fokusering fra
starten. Dette er praktisk i tilfælde som f.eks. makrooptagelse.
1 MENU-knap t
3 t [AF-A-opsætning] t [Dir. man.
fokus.]
123
Optagelse (Avancerede betjeninger)
• Drej fokus-ringen for at justere fokus i tilstanden manuel fokusering.
• Hvis du trykker på midten af multi-vælgeren, returneres den forstørrede del
til midten.
• Hvis du trykker på lukkerknappen og holder den halvvejs nede, annulleres
fokussøger-funktionen.
Justering af fokus
2 Indstil knappen til fokuseringsfunktionen til "A".
3 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at låse fokuseringen.
4 Drej fokus-ringen for at finjustere fokuseringen, mens
udløserknappen er trykket halvvejs ned.
Bemærk
• Funktionen til direkte manuel fokusering på kameraet er ikke tilgængelig, når der er
påsat et SAM/SSM-objektiv.
Funktionen til direkte manuel fokusering på objektivet
Når objektivet er forsynet med en funktion til direkte manuel fokusering,
hvor fokuseringstilstanden er sat til [Enkeltbilled-AF] eller [Automatisk
AF], kan du finjustere fokusset med fokus-ringen efter fokuslås
(f.eks. DT 16-50mm F2.8 SSM).
AF/MF-kontrol
Du kan skifte mellem automatisk fokus og manuel fokus uden at slippe
grebet (AF/MF-kontrol).
Tryk på AF/MF-knappen.
I autofokustilstand: Fokustilstanden er
skiftet midlertidigt til manuel fokusering.
Tryk på og hold AF/MF-knappen nede,
og juster fokus ved at dreje fokus-ringen.
I manuel fokuseringstilstand:
Fokuseringstilstanden skiftes midlertidigt
til autofokus, og fokus låses.
AF/MF-knap
Fokus-ring
• Du kan bevare den valgte tilstand uden at trykke på og holde AF/MFknappen nede med [AF/MF-knap] i den brugerdefinerede -menu
(side 175).
Bemærk
• Denne funktion kan ikke bruges sammen med DT 18-55mm F3.5-5.6.
124
Registrering af ansigter
Ansigtsregistrering
Kameraet registrerer ansigter, justerer fokus og eksponering, udfører
billedbehandling og justerer blitzindstillinger.
Fn-knap t
indstilling
(Ansigtsregistrering) t Vælg den ønskede
Deaktiverer registrering af ansigter.
Til (ansigtsreg.)
Aktiver registrering af ansigtet og prioriterer registrerede
ansigter, der er registreret i [Ansigtsregistrering] (side 126).
Til
Aktiverer registrering af ansigter, men prioriterer ikke
registrerede ansigter.
Rammen til registrering af ansigter
Når kameraet registrerer ansigter, vises grå
rammer til registrering af ansigter. Når
kameraet vurderer, at automatisk fokusering
er mulig, bliver rammerne til registrering af
ansigter hvid. Når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, bliver rammerne til
registrering af ansigter grønne.
• Hvis der ikke er placeret et ansigt i
AF-området, når udløserknappen
trykkes halvvejs ned, bliver det AFområde, der bruges til fokusering, grønt.
• Når kameraet registrerer flere ansigter,
vælger kameraet automatisk et prioriteret
ansigt, og rammen til registrering af et
enkelt ansigt bliver hvid. En magentaramme vises på et ansigt, der er registreret
med [Ansigtsregistrering].
Rammer til registrering
af ansigter (grå)
Rammer til
registrering af
ansigter (hvid)
Optageteknik
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området samme sted.
125
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Fra
Registrering af ansigter
Bemærkninger
• Funktionen til registrering af ansigt kan ikke benyttes, når eksponeringstilstanden er
Panorering, 3D-panorering eller Kontinuerlig prioritets-AE.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Afhængigt af optageforholdene kan kameraet måske ikke registrere ansigter, eller
det kan registrere andre genstande.
• Under [Smiludløser]-optagelse er [Ansigtsregistrering] midlertidigt sat til [Til
(ansigtsreg.)], selvom den har været indstillet til [Fra].
Ansigtsregistrering
Kameraet registrerer ansigter, der på forhånd er registreret oplysninger om.
1 MENU-knap t
5 t [Ansigtsregistrering] t [Ny
registrering]
2 Juster rammen med hjælpelinjer i forhold til det ansigt, der
skal registreres, og tryk på udløserknappen.
3 Vælg [Angiv] med v på multi-vælgeren, og tryk på midten af
multi-vælgeren.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Optag ansigtet forfra på sted med kraftig belysning. Ansigtet bliver
muligvis ikke registreret korrekt, hvis det er skjult af en hat, en maske,
solbriller osv.
Sådan ændres prioriteten af ansigter, der tidligere er registreret
Når du har registreret flere ansigter, angives prioriteringsrækkefølgen. Du
kan ændre prioriteringsrækkefølgen.
MENU-knap t
5 t [Ansigtsregistrering] t [Skift af
rækkefølge] t Vælg et ansigt, for hvilket du vil ændre
prioriteringen og prioriteringsniveauet
Sådan slettes et registreret ansigt
Du kan slette et registreret ansigt.
126
Registrering af ansigter
MENU-knap t
5 t [Ansigtsregistrering] t [Slet] t Vælg
det ansigt, du vil slette
• Når du vælger [Slet alt], kan du slette alle registrerede ansigter på én
gang.
• Selvom du vælger [Slet], forbliver data om de registrerede ansigter gemt i
kameraet. Hvis du vil slette disse data fra kameraet, skal du vælge [Slet
alt].
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
(Smiludløser) t [Til] t Vælg den ønskede
tilstand for følsomhed for registrering af smil
Du kan indstille Smiludløser-funktionens følsomhed for registrering af smil
til én af de følgende 3 valgmuligheder:
(Lille smil),
(Normalt smil)
og
(Stort smil).
• Når Smiludløser er aktiveret, vises følsomhedsindikatoren for registrering
af smil på skærmen.
2 Vent til et smil registreres.
Kameraet registrerer et smil, og fokus
bekræftes. Når smilniveauet overstiger
punktet b på indikatoren, optager
kameraet automatisk billeder.
• Når kameraet registrerer målansigterne,
vises orange rammer til registrering af
ansigter rundt om ansigterne.
Rammerne til registrering af ansigterne
bliver grønne, når der fokuseret på
motiverne.
3 Tryk på Fn-knappen t
Ramme til registrering
af ansigter
Følsomhedsindikator for
registrering af smil
(Smiludløser) t [Fra] for at
stoppe optagelsen
127
Optagelse (Avancerede betjeninger)
1 Fn-knap t
Registrering af ansigter
Optagelsesteknikker
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området oven på
hinanden for at fokusere på smilet.
• Tildæk ikke øjnene med f.eks. pandehår. Knib øjnene sammen.
• Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller m.m.
• Forsøg at hold ansigtet lige foran kameraet, og hold det så lige som
muligt.
• Smil tydeligt med munden åben. Smilet er lettere at registrere, når
tænderne er synlige.
• Hvis du trykker på udløserknappen, mens Smiludløser-funktionen er
aktiveret, optager kameraet billedet og går derefter tilbage til
Smiludløser.
Bemærkninger
• Funktionen Smiludløser kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering, 3D-panorering, Kontinuerlig prioritets-AE, film eller [Håndholdt
tusmørke] i Valg af motiv, eller den manuelle fokus er valgt.
• Fremføringsmetoden er automatisk indstillet til [Enkelt optagelse] eller
[Fjernbetjening].
• AF-lampen fungerer ikke sammen med Smiludløser-funktionen.
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, kan indstillingerne for følsomheden over for
smil ændres.
• Afhængigt af optagelsens omgivelser er det ikke sikkert, at smil bliver registreret
korrekt.
• Hvis du benytter smiludløseren, mens du sporer et ansigt, bliver ansigtet genstand
for funktionen registrering af smil (side 119).
128
Justering af billedets lysstyrke
AE-lås
Når du optager i solen eller ved et vindue, og eksponeringen muligvis ikke
er korrekt til motivet, skal du bruge lysmåleren, hvor motivet er lyst nok og
låse eksponeringen før optagelsen. Hvis du vil reducere motivets lysstyrke,
skal du pege kameraet frem mod et sted, der er lysere end motivet, og bruge
lysmåleren til at låse eksponeringen af hele billedet. Hvis du vil gøre
motivet lysere, skal du pege kameraet fremad mod et sted, der er mørkere
end motivet, og bruge lysmåleren til at låse eksponeringen af hele billedet.
Dette afsnit beskriver, hvordan du kan optage et lysere billede af motivet
ved hjælp af
(Spot).
(Lysmålermetode) t
(Spot)
2 Juster fokuseringen på den del, hvor du ønsker at låse
eksponeringen.
3 Tryk på AEL-knappen for at låse
AEL-knap
eksponeringen.
(AE-låsemarkering) vises.
• Eksponeringsværdien, der er baseret på
den låste eksponering i
lysmålingscirklen, er også angivet på
EV-skalaen.
4 Fokuser på motivet, mens AEL-knappen trykkes ned, og optag
motivet.
• Hvis du fortsætte med at optage med samme eksponeringsværdi, skal du
trykke på AEL-knappen og holde den ned efter optagelsen. Indstillingen
annulleres, når knappen slippes.
129
Optagelse (Avancerede betjeninger)
1 Fn-knap t
Justering af billedets lysstyrke
Lysmålermetode
Fn-knap t
indstilling
(Lysmålermetode) t Vælg den ønskede
(Multisegment)
I denne tilstand måles lyset på hvert område, efter det
samlede område er inddelt i flere områder, og den korrekte
eksponering bestemmes for hele skærmen.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale
område.
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i spotmålingscirklen i
midterområdet.
Optagelsesteknikker
• Brug [Multisegment]-måling til almindelige optagelser.
• Når der skal optages et motiv, som har en kraftig kontrast i AF-området,
skal du måle lyset fra det motiv, du gerne vil optage, med den optimale
eksponering ved hjælp af spotmåling, lige som du kan drage fordel af
optagelse med AE-lås (side 129).
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, eller
når der anvendes en smart telekonverter, er [Lysmålermetode] fast indstillet til
[Multisegment], og du kan ikke vælge andre tilstande.
Blitzkompens.
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden
at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen
af et hovedmotiv, der ligger inden for blitzrækkevidden.
Fn-knap t
(Blitzkompens.) t Vælg den ønskede indstilling
Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
Bemærkninger
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+,
Panorering 3D-panorering eller Valg af motiv.
130
Justering af billedets lysstyrke
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke er ret meget blitzlys,
hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt
på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig.
Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden
(når [AUTO] er valgt) for at udføre kompensationen.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys.
Blitzkontrol
MENU-knap t
indstilling
2 t [Blitzkontrol] t Vælg den ønskede
Denne metode kontrollerer blitzens lys, hvor der indregnes
oplysninger om fokuseringsafstand og lysmålingsdata fra, før
blitzen blev affyret. Denne metode giver mulighed for en
nøjagtig blitzkompensation, hvor der stort ikke sker nogen
påvirkning fra motivets refleksion.
For.blitz TTL
Denne metode kontrollerer mængden af blitzlys, hvor der kun
bruges data fra lysmålingen, før affyringen af blitzen. Denne
metode er følsom over for refleksion fra motivet.
Manuel blitz
Indstiller mængden af blitzlys med [Strømforhold] og udløser
en vis mængde blitzlys uanset et motivs lysstyrke.
ADI: Advanced Distance Integration (Avanceret afstandsintegration)
TTL: Through the lens (Gennem objektivet)
• Når [ADI-blitz] er valgt, vil brug af et objektiv, der er forsynet med en
afstandskodningsfunktion, give en mere nøjagtig blitzkompensation,
fordi oplysningerne om afstanden er mere nøjagtige.
Bemærkninger
• Når afstanden mellem motivet og den eksterne blitz (sælges separat) ikke kan
bestemmes (optagelse med trådløs blitz vha. en ekstern blitz (sælges separat),
optagelse med en blitz væk fra kameraet vha. kabel, optagelse med en makro-twinblitz osv.), vælger kameraet automatisk tilstanden For-blitz TTL.
• Vælg [For.blitz TTL] i følgende tilfælde, da kameraet ikke kan foretage
blitzkompensation med ADI-blitz.
– En spredelinse er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen.
– Der anvendes en diffusor til blitzfotografering.
– Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes.
– Når et close-up-objektiv anvendes.
131
Optagelse (Avancerede betjeninger)
ADI-blitz
Justering af billedets lysstyrke
• ADI-blitz er kun tilgængelig i kombination med et objektiv, der er udstyret med en
afstandsdekoder. Du kan finde ud af, om objektivet er udstyret med en
afstandskoder, i den betjeningsvejledning, der følger med objektivet.
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til Panorering, 3Dpanorering eller [Nattescene]/[Håndholdt tusmørke] i Valg af motiv.
Sådan justeres mængden af lyset fra den indbyggede blitz manuelt
Du kan justere mængden af lys fra den indbyggede blitz manuelt, når
[Blitzkontrol] er sat til [Manuel blitz].
MENU-knap t
indstilling
132
2 t [Strømforhold] t Vælg den ønskede
Blitzen
Tryk på Fn-knappen, vælg den ønskede blitztilstand, tryk på
knappen, og optag billeder (side 45).
-
Optagelsesteknikker
Bemærkninger
• Hold ikke i kameraet ved at gribe om blitzen.
• De optageforhold, der kræves for at undgå, at der kommer skygger på et billede,
varierer alt efter objektivet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller valg af motiv, kan
du ikke vælge punkterne [Forsinket blitz] og [Trådløs], og det er ikke muligt at bruge
den langsomme synkronisering.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P, A, S, M, Kontinuerlig prioritets-AE,
kan punkterne [Blitz fra] eller [Autoblitz] ikke vælges. Hvis du ikke ønsker at bruge
blitzen, skal du trykke den ned.
• Hvis du bruger blitzen, mens en stereomikrofon eller en tilsvarende enhed er
fastgjort til tilbehørsskoen, popper blitzen muligvis ikke op i den korrekte position,
og optagne billeder kan derfor indeholde skygge i hjørnerne. Fjern alle enheder fra
tilbehørsskoen.
Trådløs blitz
Med en blitz, der har en trådløs udløserfunktion (sælges separat), kan du
optage med en blitz uden en ledning, selv når blitzen ikke er fastgjort til
kameraet. Ved ændre blitzens placering kan du optage et billede, så der
133
Optagelse (Avancerede betjeninger)
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når
blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når du bruger blitz.
• Når der optages indendørsbilleder eller nattescener, kan du bruge
langsom synkronisering til at optage et lysere billede af folk og
baggrunde.
• Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af et billede
med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en gående person.
• Ved brug af HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitzen (sælges separat) kan du
tage billeder med funktionen Synkronisering ved høj hastighed ved enhver
lukkerhastighed. Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til blitzen.
Blitzen
opnås en tredimensionel effekt, ved at fremhæve kontrasten mellem lys og
skygge på motivet.
Se i betjeningsvejledningen til blitzen for at se, hvordan optagelse skal
foretages.
1 Fastgør den trådløse blitz til tilbehørsskoen, og tænd for både
kamera og blitz.
2 Fn-knap t
(Blitztilstand) t
(Trådløs)
3 Fjern den trådløse blitz fra tilbehørsskoen, og få den
indbyggede blitz til at poppe op.
• Hvis du afprøver blitzen, skal du trykke på AEL-knappen.
Bemærkninger
• Deaktiver den trådløse blitztilstand efter optagelsen. Hvis den indbyggede blitz bruges,
mens den trådløse blitztilstand er aktiveret, bliver blitzbelysningen ikke præcis.
• Skift kanalen for den eksterne blitz, når en anden fotograf anvender en trådløs blitz,
og hans eller hendes lys får din eksterne blitz til at blive udløst. Du kan få yderligere
oplysninger om skift af kanal for den eksterne blitz i betjeningsvejledningen til
blitzen.
Indstilling af AEL-knappen
Når du benytter en trådløs blitz, anbefales det, at du indstiller [AELknapfunktion] til [AEL-hold] i menuen
(side 174).
Trådløs blitz med kontrol af lysforhold
Du kan bruge den trådløse kontrol af lysforhold sammen med flere blitzer.
Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til blitzen (HVL-F58AM,
HVL-F43AM).
Blitz m/lang luk
Hvis du bruger funktionen til langsom synkronisering af optagelse med en
langsommere lukkerhastighed, kan du registrere et tydeligt billede af både
motivet og baggrunden. Dette er praktisk, når du optager et portræt om
natten med en mørk baggrund.
134
Blitzen
Optag, mens SLOW SYNC-knappen
er trykket ned.
lyser på skærmen for at angive, at
eksponeringen er låst.
SLOW SYNC-knap
Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til
blitzsynkronsering
Åbn dækslet til -terminalen
(blitzsynkronisering), og sæt kablet i.
-terminalen (blitzsynkronisering)
• Du kan bruge en blitz, der er udstyret med synkrostik med modsat
polaritet.
Bemærkninger
• Vælg den manuelle eksponeringstilstand, og indstil lukkerhastigheden til
1/250 sekund. Hvis den lukkerhastighed, der anbefales på blitzen, er langsommere
end dette, skal du bruge den anbefalede tid eller en endnu langsommere.
• Hvis du ikke kan bekræfte kompositionen i mørke situationer, skal du ændre [Live
View-visning]-indstillingen, så billedet altid vises med den rigtige lyskilde (side 87).
135
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Bemærkninger
• Når funktionsvælgeren er sat til S eller M, er den langsomme synkronisering af
optagelsen ikke tilgængelig ved hjælp af SLOW SYNC-knappen.
• Når en anden funktion end AEL-funktionen er valgt i [AEL-knapfunktion], er den
langsomme synkronisering af optagelsen ikke tilgængelig med SLOW SYNCknappen. Når AEL-funktionen er valgt i [ISO-knap] eller [AF/MF-knap], er den
langsomme synkronisering af optagelsen tilgængelig ved hjælp af ISO eller AF/MFknappen.
Blitzen
• Brug en blitz med en blitzsynkroniseringsspænding på 400 V eller mindre.
• Før du kobler blitzsynkroniseringskablet til -terminalen (blitzsynkronsering), skal
du slukke for strømmen til den tilsluttede blitz. Hvis den er tændt kan den blive
affyret, når du tilslutter den.
• Blitzen vil altid blive udløst med fuld kraft. Det er ikke muligt at bruge (side 130)
kan ikke bruges.
• Det anbefales ikke at anvende automatisk hvidbalance. Brug tilpasset hvidbalance
for at opnå en mere præcis hvidbalance.
• Blitzindikatoren vises ikke, når -terminalen (blitzsynkroniseringen) er isat.
136
Indstilling af ISO
Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks).
Jo højere tallet er, jo større er følsomheden.
1 Tryk på ISO-knappen for at vise
ISO-knap
ISO-skærmen.
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Hvis du vil vælge [Flerbilled-støjreduktion], kan du vise
opsætningsskærmen med B og vælge den ønskede værdi med v/V.
• Tallet er steget med 1/3 trin ved hjælp af det bageste kontrolhjul, der har
samme anvendelsesmulighed som multi-vælgeren, og det øges med 1 trin
ved hjælp af det forreste kontrolhjul.
Bemærkninger
• Optageområdet for et motivs lysstyrke (dynamisk område range) er en smule mindre
for områder, hvor ISO er under 100.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering, 3Dpanorering eller Valg af motiv, er ISO fast indstillet til [AUTO], og du kan ikke
vælge andre ISO-numre.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P/A/S, og ISO er indstillet til [AUTO], er
ISO automatisk indstillet mellem ISO 100 og ISO 1600.
• Det er ikke muligt at bruge [AUTO]-indstillingen i eksponeringstilstanden M. Hvis
du ændrer eksponeringstilstanden til M med [AUTO]-indstillingen, ændres den til
[100]. Indstil ISO-værdien alt efter optageforholdene.
Sådan ændres det automatiske justeringsområde i [AUTO]
Når [AUTO] er valgt, skal du trykke på B, vælge [ISO AUTO Maksimum]
eller [ISO AUTO Minimum] og derefter vælge det ønskede område.
137
Optagelse (Avancerede betjeninger)
2 Vælg den ønskede indstilling med v/V på multi-vælgeren.
Indstilling af ISO
Støjreduktion af flere billeder
Kameraet optager automatisk flere billeder samtidigt, kombinerer
billederne, reducerer støjen og optager 1 billede. Du kan vælge højere ISOtal end den maksimale ISO-følsomhed med støjreduktion af flere billeder.
Det optagne billede er 1 kombineret billede.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke anvendes, når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW
og JPEG].
• Du kan ikke anvende blitzen, D-områdeoptimeringen og [Auto HDR].
138
Automatisk kompensation for lysstyrke
og kontrast (D-område)
Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t Vælg den ønskede indstilling
(Fra)
Anvender ikke funktionerne DRO/Auto HDR.
(D-områdeopt.) Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden.
Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og
gradation.
(Auto HDR)
D-områdeopt.
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(D-områdeopt.)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på multi-vælgeren.
(Auto)
(Niveau)*
* Lv_, der vises med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag)
og Lv5 (stærk).
, er det valgte trin.
Bemærkninger
• Den indstilling er fastsat til [Fra], når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering eller 3D-panorering, eller når [Flerbilled-støjreduktion] eller
[Billedeffekt] bruges.
• Indstillingen er fastsat til [Fra], når [Solnedgang], [Nattescene], [Natportræt] eller
[Håndholdt tusmørke] vælges i Valg af motiv. Indstillingen er fastsat til [Auto], når
der vælges andre tilstande i Valg af motiv.
139
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Optager 3 billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter billedet med den korrekte eksponering, det lyse
område fra det undereksponerede billede og det mørke
område fra det overeksponerede billede oven på hinanden for
at skabe et billede med fine gradationer.
Der optages 2 billeder: et billede med den korrekte
eksponering og et overlejret billede.
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det
korrekte niveau ved at kontrollere det optagne billede, specielt når du forbedrer
virkningen.
Auto HDR
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på multi-vælgeren.
(Auto HDR:
Eksp.forskel. - auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
(Forskel i
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets
eksponeringsniveau)* kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1.0Ev (svag) og
6.0Ev (stærk).
For eksempel: Når 2.0Ev er valgt, overlejres der 3 billeder: et
billede med –1.0Ev, et billede med korrekt eksponering og et
billede med +1.0Ev.
* _Ev, der vises med
, er det valgte trin.
Optageteknik
• Da lukkeren udløses 3 gange for 1 enkelt optagelse, skal du være
opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke anvendes på RAW-filer.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering, 3Dpanorering, Kontinuerlig prioritets-AE eller Valg af motiv, eller når [Flerbilledstøjreduktion] er valgt, kan du ikke vælge [Auto HDR].
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at
du opnår den ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
140
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er
det ikke sikkert, at HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet har registreret
et problem, vises
på det optagne billede for at gøre dig opmærksom på
problemet. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt, og vær opmærksom på
kontrast eller uskarphed.
Optagelse (Avancerede betjeninger)
141
Indstilling af billedbehandlingen
Billedeffekt
Vælg det ønskede effektfilter for at få et mere udtryksfuldt og kunstnerisk
udtryk.
Fn-knap t
(Billedeffekt) t Vælg den ønskede indstilling
• Når en tilstand, der har indstilling til finjustering er valgt, skal du vælge
den ønskede indstilling med b/B.
(Fra)
(Legetøjskamera)
(Popfarve)
(Farvereduktion)
Brug ikke funktionen Billedeffekt.
Skaber udseendet af et foto taget af et legetøjskamera med
skyggede hjørner og kraftige farver. Du kan indstille
farvenuancen med b/B.
Skaber et livfuldt udtryk ved at fremhæve farvenuancerne.
Skaber et abstrakt udseende med stor kontrast ved kraftigt at
fremhæve primærfarverne eller i sort-hvid. Du kan vælge
primærfarverne eller sort-hvid med b/B.
(Retrofoto)
Skaber udseendet af et ældet billede med sepiafarvetoner og
falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Skaber et billede med den angivne atmosfære: lys,
gennemsigtig, æterisk, blid, blød.
(delvis farve)
(S-h stor
kontrast)
Skaber et billede, der bevarer 1 specifik farve, men
konverterer andre til sort-hvid. Du kan vælge en farve med
b/B.
Skaber et billede i sort-hvid med stor kontrast.
(Blødt fokus)
Skaber et billede, der er fyldt med effekt med blød belysning.
Du kan indstille intensiteten med b/B.
(HDR-maleri)
Skaber et udseende af et billede, hvor farverne og detaljerne
forstærkes. Kameraet udløser lukkeren 3 gange. Du kan
indstille effektintensiteten med b/B.
(Fyldig sort-hvid Skaber et billede i sort-hvid med kraftig graduering og
tone)
gengivelse af detaljer. Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
(Miniature)
142
Skaber et billede, der forbedrer motivet meget, hvor
baggrunden er meget ude af fokus. Denne effekt kan ofte
findes i billeder af miniaturemodeller. Du kan vælge det
område, der skal være i fokus med, b/B. Fokus på andre
områder reduceres kraftigt.
Indstilling af billedbehandlingen
Kreativ indst.
Du kan vælge den ønskede indstilling, der skal bruges til at udføre
billedbehandling og justere kontrasten, mætningen og skarpheden for hver
enkelt kreative indstilling.
Du kan registrere og genkalde indstillinger for den kreative indstilling for
hvert indstillingsfelt.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), hvilket er
modsat Valg af motiv, når kameraet justerer eksponeringen.
1 Fn-knap t
(Kreativ indst.) t Vælg det indstillingsfelt,
hvor du vil ændre indstillingen
2 Flyt markøren til højre med B på multi-vælgeren, og vælg
derefter den ønskede indstilling med v/V.
3 Hvis du vil justere
(Kontrast), (Mætning) eller
(Skarphed), skal du vælge det ønskede punkt med b/B og
derefter justere værdien med v/V.
143
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Bemærkninger
• Når den smarte teleconverter anvendes, er [Legetøjskamera]- og [Miniature]effekterne ikke tilgængelige.
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve
afhængigt af motivet eller optagebetingelserne.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet AUTO, AUTO+, Panorering, 3D-panorering
eller Kontinuerlig prioritets-AE, eller når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller
[RAW og JPEG], er det ikke muligt at bruge Billedeffekt.
• Når [HDR-maleri], [Miniature], [Fyldig sort-hvid tone] eller [Blødt fokus] er valgt,
kan du ikke bekræfte effekten før optagelsen. Det er heller ikke muligt at indstille
fremføringstilstanden.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster kraftigt, eller motivet bliver
uskarpt, hvor [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone] er valgt, bliver HDRbillederne muligvis ikke vellykkede. Hvis kameraet registrerer en sådan situation,
vises
på det optagne billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag igen
efter behov, hvor billedet komponeres på ny, eller hvor der tages højde for sløringen.
Indstilling af billedbehandlingen
(Standard)
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer
og smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv,
blå himmel eller havudsigter.
(Neutral)
Mætning og skarphed reduceres for at give billeder med et
afdæmpet toneomfang. Denne indstilling er også egnet til
optagelse af billeder, som senere skal billedbehandles på en
computer.
(Klar)
Til optagelse af billeder med klare toner og rene farver i
højlysområderne, egnet til optagelse af lysstråler.
(Dyb)
Til optagelse af billeder med en dyb og tæt farvegengivelse,
velegnet til at understrege tilstedeværelsen af et fast motiv.
(Lys)
Til optagelse af billeder med en lys og ukompliceret
farvegengivelse, egnet til optagelser af friske lyse miljøer.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber
fremstår også tydeligere.
(Solnedgang)
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Nattescene)
Kontrasten blødgøres for at kunne gengive en nattescene så
den fremstår mere virkelighedstro.
(Efterårsløv)
Til optagelse af efterårslandskaber, med en levende
understregning af bladenes røde og gule farver.
(Sort/hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Sepia)
Til optagelse af sepiatonede billeder.
(Kontrast), (Mætning) og
indstillingsfeltpunkt.
(Skarphed) kan justeres for hvert
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven.
Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
144
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere
træder konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo
blødere er konturerne.
Indstilling af billedbehandlingen
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller tilstanden Valg af
motiv eller Billedeffekt er valgt, er [Kreativ indst.] fastsat til [Standard], og du kan
ikke vælge andre indstillinger.
• Når [Sort/hvid] eller [Sepia] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
Optagelse (Avancerede betjeninger)
145
Justering af farvenuancerne
(hvidbalance)
Et motivs farvenuance ændrer sig afhængigt af de egenskaber, der gælder
for lyskilden. Tabellen herunder viser, hvordan farvenuancen ændrer sig i
forhold til de forskellige lyskilder, hvis man sammenligner med et motiv,
der virker til at være hvidt i sollys.
Dagslys
Overskyet
Lysstofrør
Glødelamper
Hvidt
Blåligt
Grønt
farveskær
Rødligt
Vejr/belysning
Lysets
karakteristika
Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er, som du
forventede, eller når du ændrer farvenuancen for at få et bestemt fotografisk
udtryk.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, er
[Hvidbalance] fast indstillet til [Auto hv.b.], og du kan ikke vælge andre tilstande.
• Hvis den eneste tilrådighedstående lyskilde er en kviksølvlampe eller en
natriumlampe, vil kameraet ikke kunne få en nøjagtig hvidbalance på grund af
lyskildens egenskaber. I sådanne tilfælde skal du bruge blitz.
WB-knappen t Vælg den ønskede
indstilling
• Når du vælger en anden indstilling end
[C.temp./filter], skal du trykke på B på
multi-vælgeren, så skærmen til
finjustering vises, og du kan justere
farvenuancen med v/V/b/B efter
behov.
146
WB-knap
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvenuancerne.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet
hvidbalance).
(Skinnende)
(Fluor.:
Varmhvidt)
(Fluor.:
Koldhvidt)
(Fluor.:
Daghvidt)
(Blitz)
Optagelsesteknikker
• Brug funktionen til hvidbalance-bracketing, hvis du ikke kan få den
ønskede farvenuance med den valgte indstilling (side 155).
• Når du vælger [C.temp./filter], kan du justere værdien til den, du ønsker
(side 148).
• Når du vælger [Brugerdefineret], kan du registrere din indstilling
(side 148).
Skærmen til finjustering af farve
Du kan udføre en finjustering ved at
kombinere farvetemperaturen med
farvefiltret.
147
Optagelse (Avancerede betjeninger)
(Fluor.:
Dagslys)
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
Farvetemp.
Finindstiller farve i B-retning (blå) med b og A-retning (gul)
med B.
Farvefilter
Finindstiller farve i G-retning (grøn) med v og M-retning
(magenta) med V.
Farvetemp./Farvefilter
1 WB-knap t
(C.temp./filter)
WB-knap
tB
2 Indstil farvetemperaturen med v/V på multi-vælgeren.
3 Tryk på B for at få vist skærmen til finjustering og kompensere
farven til din foretrukne indstilling med v/V/b/B.
Bemærk
• Da farvemålere er beregnet til filmkameraer, varierer værdierne under lysstoffør/
natriumlampe/kviksølvlampe. Vi anbefaler, at du bruger den tilpassede hvidbalance
eller foretager en testoptagelse.
Tilpasset hvidbalance
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere
forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance
for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve. Der kan registreres
3 indstillinger.
148
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
1 WB-knap t [
SET] t tryk på
midten af multi-vælgeren
WB-knap
2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt
dækker AF-området, der ligger i midten, og tryk
udløserknappen ned.
3 Vælg et registernummer med b/B på multi-vælgeren, og tryk
derefter midt på multi-vælgeren.
Skærmen går tilbage til visningen med optageoplysningerne, og indstillingen
af den tilpassede hvidbalance gemmes i hukommelsen.
• Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der registreres med denne
handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres.
Bemærk
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det
forventede område. (Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv
med en lys farve.) Hvis du registrerer denne værdi, bliver
-indikatoren gul på
skærmbilledet med optageoplysninger. Du kan tage billeder på dette tidspunkt, men
det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere korrekt
hvidbalanceværdi.
Sådan genkaldes den tilpassede indstilling for hvidbalancen
WB-knap t Vælg det ønskede registernummer
• Tryk på B på multi-vælgeren for at få vist skærmen til finjustering og
kompensere farven til den foretrukne indstilling.
149
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter)
vises.
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset
hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere
optagelse.
150
Zoom i ét trin
Du kan zoome ind på midten af et billede ved hjælp af den smarte
teleconverter (digital zoom) og optage billedet.
Tryk på
-knappen.
• Hver gang du trykker på
-knappen,
skifter zoomskaleringen som følger:
Ca. ×1,4 t Ca. ×2 t Off
-knap
Zoomskalering
Billedstørrelse
Ca. ×1,4
M
Ca. ×2
S
Bemærkninger
• Den smarte telekonverter er ikke tilgængelig
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering eller 3D-panorering.
– Når [Smart telekonv.-knap] er sat til [Fokusforstørrelse].
– [Kvalitet] er sat til [RAW] eller [RAW og JPEG].
– Funktionen Smiludløser er indstillet til [Til].
• Når den smarte telekonverter er tilgængelig (når den er i autofokustilstand), er [AFområde] indstillet til [Spot].
• Når den smarte telekonverter er tilgængelig, er [Lysmålermetode] sat til
[Multisegment].
• Du kan ikke bruge den smarte telekonverterfunktion til film.
151
Optagelse (Avancerede betjeninger)
Billedstørrelsen er automatisk indstillet til følgende uafhængigt af den
valgte billedstørrelse.
Sådan indstilles
fremføringsmetoden
Optagelse af et enkelt billede
Denne tilstand er til normale optagelser.
-knap (fremføring) t
(Enkelt optagelse)
-knap
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i Valg af motiv, kan du
ikke optage et enkeltbillede.
Kont. optagelse
Kameraet optager billederne kontinuerligt.
1
-knap (fremføring) t
(Kont. optagelse) t Vælg
den ønskede hastighed
-knap
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når du trykker på og holder lukkerknappen ned, fortsætter optagelsen.
Optageteknik
• Indstil eksponeringstilstanden til Kontinuerlig prioritets-AE for at optage
kontinuerligt hurtigere (side 44, 99).
152
Sådan indstilles fremføringsmetoden
Bemærkninger
• Når
er valgt, vises det optagne billede mellem enkeltbillederne.
• Du kan ikke optage kontinuerligt, når du bruger andre Valg af motiv-tilstande end
[Sportsaktiviteter].
Selvudløser
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet,
og selvudløseren på 2 sekunder reducerer kamerarystelser.
1
-knap (fremføring) t
(Selvudløser) t Vælg den
ønskede indstilling
-knap
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når selvudløseren er aktiveret, angiver lydsignaler og selvudløserlampen
forholdet. Selvudløserlampen blinker hurtigt, og lydsignalerne kommer
hurtigt efter hinanden lige før optagelsen.
Sådan annulleres selvudløseren
Tryk på
-knappen (fremføring).
Bracket: Kont./Enkelt bracket
Grundlæggende eksponering
– retning
+ retning
Med bracketing-optagelser kan du tage adskillige billeder, hvor hver især
har forskellige grader af eksponering. Angiv værdien på afvigelsen (trin) i
153
Optagelse (Avancerede betjeninger)
• Tallet efter
er det antal sekunder,
der er valgt i øjeblikket.
Sådan indstilles fremføringsmetoden
forhold til den grundlæggende eksponering, hvorefter kameraet optager
3 eller 5 billeder, samtidig med at eksponeringen ændres automatisk.
1
-knappen (fremføring) t
(Bracket: Kont.) eller
(Enkelt bracket) t Vælg
det ønskede brackettrin og antal
billeder
-knap
2 Juster fokus, og optag motivet.
Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i
bracketingen.
• Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper, når
[Bracket: Kont.] er valgt.
• Tryk på lukkerknappen optagelse efter optagelse, når [Enkelt bracket] er
valgt.
Bemærkninger
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, ændres eksponeringen ved at justere
lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
• Bracketen kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+,
Kontinuerlig prioritets-AE, Panorering 3D-panorering eller valg af motiv.
• Når blitzen udløses, bruges bracketing-optagelse med blitz for at ændre mængden af
blitzlys. Du kan optage ved at trykke på lukkerknappen optagelse efter optagelse, når
[Bracket: Kont.] er valgt.
154
Sådan indstilles fremføringsmetoden
EV-skalaen under bracketing-optagelse
Omgivende lys* bracketing Blitz-bracketing
0,3 trin, 3 optagelser
0,7 trin, 3 optagelser
Eksponeringskompensation 0 Blitzkompensation – 1,0
Søger
LCD-skærm (Når
[DISP-knap (skærm)]
er indstillet til [Til
søger])
Vises i den øverste række.
Vises i den nederste række.
Hv.b.bracketing
Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter optages der
3 billeder, hvor hvidbalancen er skiftet.
1
-knap (fremføring) t
(Hv.b.bracketing) t
Vælg den ønskede indstilling
-knap
• Når Lo er valgt, ændres den med
10 MK-1*, og når Hi er valgt, ændres
den med 20 MK-1.
2 Juster fokus, og optag motivet.
* MK-1: enhed til at angive kvaliteten af farvekonverteringen i farvetemperaturfilter
(den samme værdi som den konventionelle enhed, kaldet "Mired".).
155
Optagelse (Avancerede betjeninger)
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i
længere tid, f.eks. naturligt lys, en pære eller et lysstofrør.
• Et antal indekser svarende til antallet af billeder, der kan optages, vises på
EV-skalaen ved bracketing-optagelse.
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer
de optagne billeder, at forsvinde ét efter ét.
Sådan indstilles fremføringsmetoden
DRO-bracket
3 billeder optages, hvor værdien af DRO-bracket er skiftet.
1
-knap (fremføring) t
(DRO-bracket) t Vælg
den ønskede indstilling
-knap
• Når Lav er valgt, optages billedet med
DROLv1, Lv2 og Lv3, og når Høj er
valgt, optages billedet med DROLv1,
Lv3 og Lv5.
2 Juster fokus, og optag motivet.
Fjernbetjening
Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses
efter 2 sekunder) på den RMT-DSLR1 trådløs fjernbetjening (sælges
separat). Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med den
trådløs fjernbetjening.
1
-knap (fremføring) t
(Fjernbetjening)
2 Fokuser på motivet, ret den trådløse fjernbetjening mod
sensoren, og optag billedet.
Bemærk
• Den trådløse RMT-DSLR1-fjernbetjening (sælges separat) kan ikke bruges til
filmoptagelse.
156
-knap
Afspilning (Avancerede betjeninger)
Afspilning
Den skærm, der vises for
afspilningstilstanden
Skift af skærm under afspilning
Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter skærmen som følger.
Med optagedata
Uden optagedata
Histogram
Afspilning (Avancerede betjeninger)
Liste over ikoner på histogramvisningen
A
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (25,
220)
Skærm
Beskrivelse
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Størrelse af stillbilleder
(51)
Visningstilstand (159)
100-0003
Mappe- og filnummer
(190)
Stillbilledkvalitet (170)
Format af stillbilleder
(170)
3D-panorering (43, 97)
-
Beskyt (162)
DPOF
DPOF-angivelse (196)
157
Den skærm, der vises for afspilningstilstanden
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om resterende
batteritid (26)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (146)
Resterende batteritid (26)
Databasefil fuld (211)/
Databasefilfejl (211)
5500K A1
M1
Advarsel om
overophedning (14)
D-områdeoptimering
(139)/Auto HDR/Auto
HDR-billedadvarsel
(140)
B
Skærm
Beskrivelse
2011-1-1
10:37AM
Optagedato
Histogram* (86)
Eksponeringstilstand (40)
3/7
Filnummeret/antallet af
billeder i
visningstilstanden
PAS
M
1/125
Lukkerhastighed (103)
F3.5
Blænde (101)
ISO200
ISO-følsomhed (137)
–0.3
Eksponeringskompensation
(47)
–0.3
Blitzkompensation (130)
Lysmålingsmetode (130)
35mm
Brændvidde
Kreativ indstilling (143)
Billedeffekt (142)
158
* Når billedet har et område, der enten
er meget mørkt eller meget lyst,
blinker området på
histogramvisningen (advarsel om
luminansgrænse).
Brug af afspilningsfunktionerne
Rotation af et billede
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Tryk på midten af multi-vælgeren.
Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på
-knappen igen.
Bemærkninger
• Du kan ikke dreje film.
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PMB", der findes på cdrom'en (medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres billederne
muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Visningstilstand
Vælger enheden for de billeder, der skal afspilles.
MENU-knap t
indstilling
Mappevisning
(stillbilleder)
1 t [Visningstilstand] t Vælg den ønskede
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning (MP4) Viser billeder (MP4) efter mappe.
AVCHD-visning
Viser kun AVCHD View-film.
159
Afspilning (Avancerede betjeninger)
Billedet roterer mod uret. Gentag trin 2, når du vil foretage en anden rotation.
• Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i
den roterede stilling, når du har slukket for strømmen.
Brug af afspilningsfunktionerne
Diasshow
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Angiv]
Afspiller optagne billeder i rækkefølge (diasshow). Diasshowet stopper
automatisk, så snart alle billederne er blevet afspillet.
• Du kan se det forrige/næste billede med b/B på multi-vælgeren.
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause.
Sådan afsluttes et diasshow, mens det er i gang
Tryk på midten af multi-vælgeren.
Sådan vælges det interval, der skal være mellem billederne i diasshowet
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Interval] t Vælg det
ønskede antal sekunder
Sådan afspilles gentagne gange
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Gentag] t [Til]
Afspille 3D-billeder
Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille 3D-billeder, der er optaget med tilstanden
3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser på
side 219. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et.
MENU-knap t
3D]
160
1 t [Diasshow] t [Billedtype] t [Vis kun
Brug af afspilningsfunktionerne
Vis afspilning
Du kan indstille afspilningsretningen af billeder, der er optaget i stående
retning.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Vis afspilning] t Vælg den ønskede
Ruller panoramabilleder
Vælg et panoramabillede, og tryk på midten af multi-vælgeren.
• Hvis du trykker på den igen, sætter du afspilningen på pause. Du kan rulle
et panoramabillede ved at trykke på v/V/b/B under pause.
161
Afspilning (Avancerede betjeninger)
Bemærk
• Du kan ikke gennemse afspilningen for billeder, der er optaget med en [3D-pan.:
billedform.], der er sat til [16:9].
Beskyttelse af billeder (Beskyt)
Du kan beskytte billeder mod utilsigtet sletning.
1 MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Flere billeder]
2 Vælg det ønskede billede, du vil
beskytte med b/B på multivælgeren, og tryk derefter på
midten af multi-vælgeren.
Der sættes en -markering i
afkrydsningsfeltet.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder.
• Du kan vælge alle billederne i mappen ved at vælge linjen til venstre på
billedindeksskærmen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Annullere beskyttelsen af alle billeder og film
Du kan annullere beskyttelsen af alle billederne og filmene efter den
samme visningstilstand, der vises i øjeblikket.
MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Annuller alle billeder],
[Annuller alle film (MP4)] eller [Annuller alle AVCHD-vis.filer]
162
Sletning af billeder (Slet)
Du kan nøjes med at slette unødvendige billeder eller alle billeder.
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sådan vises den ønskede mappe
Vælg linjen til venstre på billedindeksskærmen med multi-vælgeren, og
vælg derefter den ønskede mappe med v/V.
Slet (Flere billeder)
Afspilning (Avancerede betjeninger)
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Flere billeder]
2 Vælg de ønskede billeder, du vil
slette med multi-vælgeren, og
tryk derefter på midten af multivælgeren.
Der sættes en -markering i
afkrydsningsfeltet.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
Samlet antal
3 Gentag trin 2 for at slette andre billeder.
• Du kan vælge alle billederne i mappen ved at vælge linjen til venstre på
billedindeksskærmen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
163
Sletning af billeder (Slet)
Sletning af alle billeder og film i den samme
visningstilstand
Du kan slette alle stillbillederne eller film efter den samme visningstilstand,
der vises i øjeblikket.
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Alle i mappe] eller [Alle
AVCHD-visningsfiler]
2 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk på midten af
multi-vælgeren.
164
Om afspilning på tv
Kobl kameraet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges
separat), og afspil billeder (side 55).
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i
den anden ende.
• Når det ikke er muligt at vise billeder korrekt, skal du indstille [HDMI-opløsning] i
-opsætningsmenuen til [1080p] eller [1080i], alt efter dit tv.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan
medføre funktionsfejl.
3D-visning
Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du automatisk afspille 3D-billeder, der er optaget med
tilstanden 3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser
på side 219. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et.
MENU-knap t
1 t [3D-visning]
Brug af "BRAVIA" Sync
Hvis du tilslutter kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, via et
HDMI-kabel, kan kameraet betjenes med tv’ets fjernbetjening.
165
Afspilning (Avancerede betjeninger)
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et
HDMI-kabel får du adgang til en helt ny verden af fotos, som kan nydes i
forbløffende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver med
et væld af detaljer.
Om afspilning på tv
1 Tilslut et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 55).
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises
på tv-skærmen.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening.
3 Betjen med knapperne på tv’ets fjernbetjening.
Punkter for SYNC MENU
Diasshow
Automatisk afspilning af billeder (side 160).
Afspilning af et
enkeltbillede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
3D-visning
Afspiller 3D-billeder, når den er sluttet til et 3D-kompatibelt
tv.
Visningstilstand
Skifter visningstilstanden.
Slet
Sletter billeder.
Bemærkninger
• De tilgængelige handlinger er begrænsede, når kameraet er tilsluttet et tv via et
HDMI-kabel.
• Disse handlinger er kun tilgængelige på tv’er, som understøtter "BRAVIA" Sync.
SYNC MENU handlinger afhænger af det tilsluttede tv. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
• Hvis kameraet udfører utilsigtede handlinger ved brug af tv’ets fjernbetjening, når
kameraet er tilsluttet en anden producents TV, som bruger en HDMI-forbindelse,
skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] i -opsætningsmenuen til [Fra].
166
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
Opsætning af kameraet
GPS-indstilling (kun med SLT-A77V)
Hvis kameraet har fundet oplysninger om placering ved hjælp af den
indbyggede GPS-funktion, optages disse oplysninger i billederne eller
filmene fra denne placering.
Du kan importere billeder, der er optaget med placeringsoplysninger, til en
computer ved hjælp af den medfølgende software "PMB", og se dem med
et kort, der viser, hvor de er optaget. Se "PMB Help" for flere oplysninger.
1 t [GPS-indstillinger] t [GPS til/fra] t
Indikatoren skifter alt efter styrken af GPS-signalet.
GPS-indikatorer status for GPS-modtagersignalet
Ingen indikator
[GPS til/fra] er sat til [Fra].
Dit kamera kan ikke optage placeringsoplysningerne. Brug dit
kamera i et åbent område.
Beregner placeringsoplysningerne. Vent, indtil
placeringsoplysningerne kan optages.
De nuværende placeringsoplysninger kan optages.
Der opstod et problem med GPS-funktionen. Sluk for kameraet,
og tænd det igen.
Modtagelse af et GPS-signal
• Det er ikke muligt at opnå en passende triangulation indendøre eller i
nærheden af høje bygninger.
Brug dit kamera i et åbent udendørs område, og tænd for dit kamera.
• Det kan tage et par minutter at hente placeringsoplysningerne. Du kan
forkorte positioneringstiden ved at bruge hjælpedata til GPS'en.
Bemærkninger
• Lige efter at du har tændt kameraet, kan det tage fra flere sekunder til flere minutter at
hente stedoplysningerne. Hvis du optager billeder, hvor placeringsoplysningerne ikke
registreres, optages oplysningerne ikke. Du kan registrere de rigtige oplysninger ved at
vente, indtil kameraet kan modtage radiosignaler fra GPS-satellitter.
• Sluk kameraet i forbindelse med opstigning og landing af et fly, som du får besked
på ombord.
• Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne på det sted, eller den situation,
du befinder dig i.
• Få flere oplysninger om GPS-funktionen på side 217.
167
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
MENU-knap t
[Til]
GPS-indstilling (kun med SLT-A77V)
GPS-hjælpedata
Den tid, det tager for GPS'en at hente placeringsoplysninger, kan forkortes
ved brug af hjælpedata til GPS.
Hvis kameraet sluttes til en computer med den medfølgende "PMB"software installeret, kan du automatisk opdatere hjælpedata til GPS'en.
Kontrol af status for hjælpedata til GPS
MENU-knap t
hjælpdata]
1 t [GPS-indstillinger] t [Brug GPS-
Bemærkninger
• Computeren skal være sluttet til internettet, når dataene opdateres.
• Hvis hjælpedataene ikke længere er gyldige, kan du ikke forkorte den tid, det tager at
optage placeringsoplysninger. Det anbefales, at du opdaterer hjælpedataene med
jævne mellemrum. Hjælpedataenes gyldighedsperiode er på 30 dage.
• Hvis [Indst.dato/tid] ikke er indstillet, eller hvis den indstillede tid er forskudt
mærkbart, kan den tid, det tager at hente placeringsoplysninger til GPS'en, ikke
forkortes.
• Hjælpedatatjenesten kan lukkes af flere grunde.
Indsæt et hukommelseskort i din computer for at opdatere hjælpedataene
til GPS'en.
Start [GPS Support Tool] fra
(PMB Launcher), vælg det drev på
computeren, hvor du har hukommelseskortet, og opdater hjælpedataene til
GPS'en. Indsæt det opdaterede hukommelseskort i kameraet.
168
GPS-indstilling (kun med SLT-A77V)
GPS - aut. tidskorr.
Dit kamera bevarer den korrekte ur-indstilling ved brug af GPS til at hente
tidsoplysninger under opstart. Tiden korrigeres, når enheden slukkes.
MENU-knap t
1 t [GPS-indstillinger] t [GPS - aut.
tidskorr.] t [Til]
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
Bemærkninger
• [GPS - aut. tidskorr.] er ugyldig, hvis [GPS til/fra] er sat til [Fra].
• Du skal indstille [Indst.dato/tid] på kameraet, inden du bruger det.
• Der kan forekomme unøjagtigheder i et par sekunder.
• Funktionen virker, alt efter hvilket område du befinder dig i.
169
Indstilling af format og billedkvalitet
Format
MENU-knap t
1 t [Format] t Vælg det ønskede format
3:2
Et normalt format.
16:9
Et HDTV-format.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering
eller 3D-panorering.
Kvalitet
MENU-knap t
indstilling
(RAW)
1 t [Kvalitet] t Vælg den ønskede
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.)
Dette format udfører ikke nogen digital behandling af
billederne. Vælg dette format for at behandle billeder på en
computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på skærmen.
(RAW og
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
(Ekstra fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages.
Komprimeringsgraden er højere, og filstørrelsen er mindre i
følgende rækkefølge: [Ekstra fin], [Fin] og [Standard].
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering
eller 3D-panorering.
170
Indstilling af format og billedkvalitet
Om RAW-billeder
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter", som findes på cd-rom’en
(medfølger), for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med
denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format,
f.eks. JPEG eller TIFF, og dens hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
• Billedet i RAW-format kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF
(udskriftsbestilling).
• Du kan ikke angive [Auto HDR] eller [Billedeffekt] på billeder i RAW-format.
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
171
Indstilling af andre funktioner i
kameraet
Lang eksp.SR
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med
lang eksponeringstid), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som
lukkeren er åben.
Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang
eksponering. Når støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du
kan ikke optage et nyt billede. Vælg [Til] for at prioritere billedkvaliteten.
Vælg [Fra] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Lang eksp.SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er sat til Panorering, 3D-panorering, Kontinuerlig
prioritets-AE eller kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing,
[Sportsaktiviteter] eller [Håndholdt tusmørke] i Valg af motiv eller ISO er sat til
[Flerbilled-støjreduktion], udføres støjreduktionen ikke, selvom den er sat til [Til].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, kan
du ikke slå støjreduktionen fra.
Høj ISO SR
Kameraet reducerer den støj, der bliver mere tydelig, når
kamerafølsomheden er høj. Der kan blive angivet en meddelelse under
behandlingen, og du kan ikke optage billeder, mens denne er i gang.
Den er normalt sat til [Normal]. Vælg [Høj] for at reducere støjen. Vælg
[Lav] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Høj ISO SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er sat til AUTO, AUTO+, Panorering, 3D-panoering
eller Valg af motiv, kan du ikke vælge dette element.
• Der foretages ikke støjreduktion på RAW-billeder.
172
Indstilling af andre funktioner i kameraet
Farverum
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre
farverummet afhængig af formål.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Farverum] t Vælg den ønskede
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB
til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og
DCF2.0-farverum. Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem,
kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikkeAdobe RGB-kompatible enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Udløser u/obj.
Du kan udløse lukkeren, når der ikke er påsat et objektiv. Vælg dette, når
du sætter kameraet fast til et astronomisk teleskop, m.m.
MENU-knap t
1 t [Udløser u/obj.] t [Aktiver]
Bemærk
• Korrekt måling kan ikke opnås, når du bruger objektiver, der ikke indeholder en
objektivkontakt, som for eksempel objektivet på et astronomisk teleskop. I disse
tilfælde skal eksponeringen justeres manuelt ved at kontrollere den på det optagede
billede.
173
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
sRGB
Indstilling af andre funktioner i kameraet
Gitterlinje
Gitterlinjen er en hjælpelinje til opsætning af optagelsen. Du kan slå
gitterlinjen til og fra eller vælge gitterlinjetype. Den tilgængelige
rækkevidde for filmoptagelse vises også.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Gitterlinje] t Vælg den ønskede
Autovisning
Du kan kontrollere det optagne billede på skærmen lige efter optagelsen.
Du kan ændre visningstiden.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Autovisning] t Vælg den ønskede
Bemærk
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning]
er indstillet til [Autorotation] (side 161).
AEL-knapfunktion
AEL-knappens funktion kan vælges ud fra de 2 følgende funktioner
(side 130):
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, mens knappen holdes nede ([AEL-hold]).
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, indtil der trykkes på knappen igen ([AEL til/fra]).
Når [ AEL-hold] eller [ AEL til/fra] er valgt, låses eksponeringen i
spotmålingstilstanden.
MENU-knap t
indstilling
3 t [AEL-knapfunktion] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Mens eksponeringsværdien er låst, vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Pas på
ikke at nulstille indstillingen.
• Når [AEL til/fra] er valgt, skal du trykke på AEL-knappen igen for at åbne låsen.
174
Indstilling af andre funktioner i kameraet
Sådan tildeles en anden funktion til AEL-knappen
Du kan tildele en af de følgende funktioner til AEL-knappen ud over AELfunktionen:
Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/AF-område/Ansigtsregistrering/
Smiludløser/ISO/Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/Lås AF/MFkontrol/Skift AF/MF-kontrol/Genstandssporing/AF-lås/Blændevisning/
Visning af resultat/Smart telekonv./Fokusforstørrelse/Hukommelse
Du kan også tildele en anden funktion til ISO-knappen eller AF/MFknappen. De tilgængelige funktioner er de samme som [AELknapfunktion]-funktionerne (side 174).
MENU-knap t
3 t [ISO-knap] eller [AF/MF-knap] t Vælg
den ønskede indstilling
Visningsknap
Du kan kontrollere den omtrentlige sløring af baggrunden for motivet før
optagelse.
MENU-knap t
indstilling
3 t [Visningsknap] t Vælg den ønskede
Visning af resultat
Blænden er indsnævret for at matche den valgte
blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen. Værdien af
lukkerhastigheden afspejles også.
Blændevisning
Blænden er indsnævret for at matche den valgte
blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen.
Elektronisk udløserfrontknap
Den elektroniske udløserfrontknap forkorter tidsforsinkelsen mellem
lukkerudløsninger.
MENU-knap t
indstilling
5 t [Udløserfrontknap] t Vælg den ønskede
175
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
ISO-knap, AF/MF-knap
Indstilling af andre funktioner i kameraet
Bemærkninger
• Når du optager ved høje lukkerhastigheder med et objektiv med en stor diameter,
kan der forekomme skyggeeffekt på et sløret området, hvilket afhænger af motivet
eller optageforbetingelserne. Hvis det er tilfældet, skal du indstille dette element til
[Fra].
• Når der anvendes et Konica Minolta-objektiv, skal dette element indstilles til [Fra].
Hvis du indstiller dette element til [Til], angives den rigtige eksponering ikke, eller
billedets lysstyrke kan være ujævn.
LCD-lysstyrke
Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende
lysforhold ved hjælp af lyssensoren (side 18).
Du kan manuelt justere lysstyrken på LCD-skærmen.
MENU-knap t
indstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når den er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet.
• Når kameraet anvendes med AC-PW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat),
er lysstyrken på LCD-skærmen altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du
har valgt [Auto].
Søgerlysstyrke
Lysstyrken på søgeren justeres automatisk til lysforholdene for motivet.
Du kan manuelt justere lysstyrken på søgeren.
MENU-knap t
1 t [Søgerlysstyrke] t [Manuel] t Vælg
den ønskede indstilling
Bemærk
• Når kameraet anvendes med AC-PW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat),
er lysstyrken i søgeren altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du har
valgt [Auto].
176
Indstilling af andre funktioner i kameraet
Strømbesparelse
Du kan indstille forskellige tidsintervaller, hvor kameraet skal skifte til
strømsparetilstand (Strømbesparelse). Hvis du trykker udløserknappen
halvvejs ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand.
MENU-knap t
tid
1 t [Strømbesparelse] t Vælg den ønskede
FINDER/LCD-indstil.
Du kan deaktivere det automatiske skift af LCD-skærmen og søgeren og
kun give FINDER/LCD mulighed for at skifte dem.
MENU-knap t
1 t [FINDER/LCD-indstil.] t [Manuel]
177
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
Bemærk
• Kameraet går ikke over i strømsparetilstand, når kameraet er koblet til et tv, eller
fremføringstilstanden er indstillet til [Fjernbetjening].
Objektivkompensation
Du kan automatisk kompensere for følgende egenskaber: Lysfald ved
kanterne, kromfejl og forvrængning (kun til objektiver, der er kompatible
med automatisk kompensation). Du kan få yderligere oplysninger om
objektiver, der er kompatible med automatisk kompensation, ved at gå til
Sony-webstedet i dit område eller kontakte din Sony-forhandler eller lokale
Sony-servicefacilitet.
Objektivkompensation: Periferiskygge
Kompenserer for de skyggede hjørne af skærmen, der forårsages af visse
objektivegenskaber. Dette element er indstillet til [Auto] i
standardindstillingerne.
MENU-knap t
5 t [Objektivkomp.: Skygge] t Vælg den
ønskede indstilling
Objektivkompensation: Kromfejl
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne af skærmen, der forårsages af
bestemte objektivegenskaber. Dette element er indstillet til [Auto] i
standardindstillingerne.
MENU-knap t
5 t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t Vælg den
ønskede indstilling
Objektivkompensation: Forvrængning
Kompenserer for de forvrængninger af skærmen, der forårsages af visse
objektivegenskaber. Dette element er indstillet til [Fra] i
standardindstillingerne.
MENU-knap t
5 t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t Vælg
den ønskede indstilling
178
Indstilling af metoden til optagelse på
et hukommelseskort
Formater
Bemærk, at formatering sletter alle data på et hukommelseskort
uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
1 t [Formater] t [Angiv]
Bemærkninger
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet
ud, mens lampen lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på
computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt
af den benyttede formateringsmetode.
• Det kan tage et stykke tid at formatere afhængigt af hukommelseskortet.
• Når den resterende batteritid er 1 procent eller mindre, kan du ikke formatere
hukommelseskort.
Filnummer
MENU-knap t
indstilling
1 t [Filnummer] t Vælg den ønskede
Serie
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende
numre til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler
numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en
fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste
nummer.
– Når mappeformatet ændres.
– Når alle billederne i mappen slettes.
– Når hukommelseskortet udskiftes.
– Når hukommelseskortet formateres.
Mappenavn
De optagne stillbilleder gemmes i den automatisk oprettede mappe i
DCIM-mappen på hukommelseskortet.
179
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
MENU-knap t
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
MENU-knap t
indstilling
1 t [Mappenavn] t Vælg den ønskede
Standardformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å
(det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10010405 (Mappenavn: 100, dato: 2011/04/05)
Bemærk
• MP4-filmmappeformatet er fast indstillet til "mappenummer + ANV01".
Vælg REC-mappe
Når en mappe med standardnavn vælges, og der er 2 eller flere mapper, kan
du vælge den optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder.
MENU-knap t
ønskede mappe
1 t [Vælg REC-mappe] t Vælg den
Bemærk
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
Ny mappe
Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende
nummerering, og denne bliver den aktuelle optagemappe. Der oprettes
samtidig en mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film.
MENU-knap t
1 t [Ny mappe]
Bemærkninger
• Når du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i andet udstyr, i kameraet
og starter med at optage, vil der automatisk blive oprettet en ny mappe.
• Mappen kan gemme op til 4 000 billeder. Når mappekapaciteten overskrides,
oprettes der automatisk en ny mappe.
180
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
Gendan billed-db.
Når der findes uoverensstemmelser i en films billeddatabasefil, som er
opstået på grund af behandlingen af billeder på computeren m.m., vil de
billeder, der er på hukommelseskortet, ikke blive afspillet i dette format.
Hvis dette forekommer, vil kameraet udbedre filen.
MENU-knap t
1 t [Gendan billed-db.] t [Angiv]
Overførselsindst.
Indstiller, om du vil bruge overførselsfunktionen til brug til Eye-Fi-kort
(kan fås i almindelig handel). Dette punkt vises, når der indsættes et EyeFi-kort i kameraet.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Overførselsindst.] t Vælg den ønskede
Statusindikatorerne i kommunikation
Standby. Ingen billeder skal sendes.
Overførslen er på standby.
Opretter forbindelse.
Overfører.
Fejl.
Bemærkninger
• Indstil det trådløse LAN-adgangspunkt og videresendelsesdestination, inden du
bruger Eye-Fi-kortet. Se den medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få
flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og i enkelte EU-lande (fra og med marts
2011).
• Kontakt producenten eller forhandleren direkte for flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort kan bruges i de lande/områder, hvor de er købt. Brug Eye-Fi-kort i
henhold til den gældende lovgivning i det land/område, hvor de er købt.
181
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
Bemærk
• Brug et batteri, der er tilstrækkeligt opladet. Lav batterikraft kan skade dataene i
forbindelse med en udbedring.
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
• Eye-Fi-kort indeholder en trådløs LAN-funktion. Du må ikke indsætte Eye-Fi-kortet
i kameraet de steder, hvor det er forbudt, såsom ombord på et fly. Hvis der er sat et
Eye-Fi-kort i dette kamera, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises
på skærmen, når [Overførselsindst.] er sat til [Fra].
• Når du bruger et helt nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du kopiere den installationsfil
til Eye-Fi-manager, der er optaget på kortet på din computer, inden du formaterer
kortet.
• Brug Eye-Fi-kortet, efter firmwaren er opdateret til den seneste version. Se den
medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få flere oplysninger.
• Kameraets strømsparefunktion virker ikke under billedoverførsel.
• Hvis
(fejl) vises, skal du enten fjerne hukommelseskortet og indsætte det igen
eller slukke kameraet og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet
være beskadiget.
• Wi-Fi-netværkskommunikation kan være påvirket af andre
kommunikationsenheder. Hvis kommunikationsstatussen er dårligt, skal du rykke
tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt.
• Se betjeningsvejledningen, der følger med Eye-Fi-kortet for at få flere oplysninger
om de filtyper, der kan overføres.
• Hvis du overfører et billede, der er optaget med [GPS til/fra] sat til [Til], gøres
billedets placeringsoplysninger tilgængelig for tredjeparter. For at undgå dette skal
du sætte [GPS til/fra] til [Fra] (side 167) (kun med SLT-A77V).
• Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi-tilstanden "Uendelig hukommelse". Sørg for,
at de Eye-Fi-kort, du indsætter i produktet, har slået tilstanden "Uendelig
hukommelse" fra.
182
Registrering af egne indstillinger
Du kan registrere 3 kombinationer af ofte anvendte tilstande og
indstillinger i hukommelsen. Du kan genkalde de registrerede indstillinger
med funktionsvælgeren.
1 Programmér kameraet med de indstillinger, du vil registrere.
3 t [Hukommelse]
3 Vælg det ønskede nummer, du vil registrere med b/B på multivælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Du kan ændre indstillingerne, når du har registreret dem.
Elementer, der kan registreres
Eksponeringstilstand, blænde, lukkerhastighed, fremføringstilstand, ISO,
hvidbalance, eksponeringskompensation, lysmålingsmetode, DRO/Auto
HDR, kreativ indstilling, blitztilstand, blitzkompensation,
ansigtsregistrering, følsomhed for registrering af smil, genstandssporing,
billedeffekt, placering af det lokale AF-område og alle elementerne i
stillbilledeoptagemenuen (side 60 til 61)
Sådan genkaldes de gemte indstillinger
Indstil funktionsvælgeren til MR, og vælg det nummer, du vil genkalde.
Når du vil vælge et andet nummer, skal du trykke på Fn-knappen og
derefter vælge det ønskede nummer.
Sådan ændres de gemte indstillinger
Når du har genkaldt indstillingen, skal du sætte kameraet i den indstilling,
du vil registrere, og derefter registrere indstillingen på det samme nummer
igen.
Bemærkninger
• Du kan ikke registrere indstillingerne for programskift og manuelt skift.
• Den faktiske indstilling svarer ikke til positionerne på kameraets hjul. Der henvises
til de oplysninger, der vises på LCD-skærmen, når du fotograferer.
183
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
2 MENU-knap t
Nulstilling til standard
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
MENU-knap t
3 t [Initialiser] t Vælg den ønskede
indstilling t [OK]
Følgende punkter skal nulstilles.
Optagefunktion (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Punkter
Nulstil til
Eksponeringskompensation (47)
±0.0
Fremføringsmetode (49, 152)
Enkelt optagelse
Blitztilstand (45, 133)
Udfyld.blitz (varierer, afhængigt af om
den indbyggede blitz er åben eller ej)
AF-område (117)
Bred
Genstandssporing (119)
Til
Ansigtsregistrering (125)
Til (ansigtsreg.)
Smiludløser (127)
Fra
ISO (137)
AUTO
Lysmålermetode (130)
Multisegment
Blitzkompens. (130)
±0.0
Hvidbalance (146)
AWB (automatisk hvidbalance)
Farvetemp./Farvefilter (148)
5500K, Farvefilter 0
Tilpasset hvidbalance (148)
5500K
DRO/Auto HDR (139)
D-områdeoptimering: Auto
Kreativ indst. (143)
1/Standard
Billedeffekt (142)
Fra
Valg af motiv (42, 95)
Portræt
Film (110)
P
Stilloptagemenu (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Punkter
Nulstil til
Billedformat (51)
L:24M
Format (170)
3:2
Kvalitet (170)
Fin
184
Nulstilling til standard
Punkter
Nulstil til
Panorering: Størrelse (51)
Standard
Panorering: Retning (99)
Højre
3D-pan.: billedform. (51)
Standard
3D-pan.: retning (99)
Højre
Lang eksp.SR (172)
Til
Høj ISO SR (172)
Normal
ADI-blitz
Strømforhold (132)
1/1
AF-lampe (118)
Auto
Farverum (173)
sRGB
SteadyShot (92)
Til
Ekspon.trin (61)
0,3 EV
AF-A-opsætning (123)
AF-A
Prioritering (61)
AF
AF m/udløserk. (61)
Til
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
Blitzkontrol (131)
Filmoptagemenu (Nulstil/Nulst.opt.modus)
Punkter
Nulstil til
Filformat (111)
AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p
Optageindstilling (112)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Lydoptagelse (113)
Til
Reduktion af vindstøj (113)
Fra
SteadyShot (92)
Til
Brugerdefineret menu (Nulstil/Nulstil special)
Punkter
Nulstil til
Eye-Start AF (84)
Fra
FINDER/LCD-indstil. (177)
Auto
Rødøjereduktion (62)
Fra
Udløser u/obj. (173)
Deaktiver
Auto+ kont. optagelse (94)
Auto
Auto+ billedudtrækn. (94)
Auto
185
Nulstilling til standard
Punkter
Nulstil til
Gitterlinje (174)
Fra
Autovisning (174)
Fra
DISP-knap (skærm) (85)
Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram
DISP-knap (søger) (85)
Vis ikke oplysn./Niveau/Histogram
Maksimumniveau (122)
Fra
Maksimumfarve (122)
Hvid
Live View-visning (87)
Indstillingseffekt til
AEL-knapfunktion (174)
AEL-hold
ISO-knap (175)
ISO
AF/MF-knap (175)
Lås AF/MF-kontrol
Visningsknap (175)
Visning af resultat
Lås fokus-knap (64)
Fokuslås
Smart telekonv.-knap (122, 151)
Smart telekonv.
Kontrolhjul (64)
Eks.komp.knap (48)
LH
R/nr.
Fra
Eksp.komp.indst (64)
Kun omgivels.
Bracket.rækkef. (64)
0t–t+
AF-drevhast. (64)
Hurtig
Objektivkomp.: Skygge (178)
Auto
Objektivkomp.: Krom. Ab. (178)
Auto
Objektivkomp.: Forvrængn. (178)
Fra
Udløserfrontknap (175)
Til
Afspilningsmenu (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Visningstilstand (159)
Mappevisning (stillbilleder)
Diasshow – Interval (160)
3 sek.
Diasshow – Gentag (160)
Fra
Angiv udskrivning – Datomærke (196)
Fra
Indst. for lydstyrke (65)
2
Vis afspilning (161)
Autorotation
186
Nulstilling til standard
Menu til hukommelseskortværktøj (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Filnummer (179)
Serie
Mappenavn (179)
Standardformat
Opsætningsmenu (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Top
LCD-lysstyrke (176)
Auto
Søgerlysstyrke (176)
Auto
GPS-indstillinger – GPS til/fra (167)
(kun med SLT-A77V)
Fra
GPS-indstillinger – GPS - aut. tidskorr.
(169) (kun med SLT-A77V)
–
Strømbesparelse (177)
1 min.
HDMI-opløsning (165)
Auto
KONTROL TIL HDMI (165)
Til
Overførselsindst. (181)
Til
USB-tilslutning (189)
Auto
Lydsignaler (67)
Til
Guide til tilstandsknap (67)
Fra
Demotilstand (67)
Fra
Bekræft slet (67)
"Annul." først
AF-mikrojust. (119)
Fra
Opsætning af kameraet (Avancerede betjeninger)
Menustart (66)
Andet (Nulstil)
Punkter
Nulstil til
Visning af optageoplysninger (LCDskærm) (50)
Vis alle oplysninger
Visning af optageoplysninger (søger)
(50)
Niveau
Afspilningsvisning (157)
Enkeltbilledskærm (med
optageoplysninger)
187
Bekræftelse af versionen af kameraet
Viser versionen af kameraet. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
MENU-knap t
3 t [Version]
Bemærk
• En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller ACPW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
188
Computer (Avancerede betjeninger)
Computer
Tilslutning af kameraet til computeren
Indstilling af USB-forbindelse
Vælger den metode, der bruges til en USB-forbindelse, når kameraet er
koblet til en computer eller en USB-enhed ved hjælp af et USB-kabel.
MENU-knap t
indstilling
2 t [USB-tilslutning] t Vælg den ønskede
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-forbindelse
i overensstemmelse med en computer eller andre USBenheder, der skal tilsluttes. Windows 7-computere er koblet
til MTP, og dens unikke funktioner er aktiverede, så de kan
bruges.
MTP
Opretter en MTP-forbindelse mellem kameraet, en computer
og andre USB-enheder. Windows 7-computere er koblet til
MTP, og dens unikke funktioner er aktiverede, så de kan
bruges. Hvis der er tale om andre computere (Windows
Vista/XP, Mac OS X), vises guiden Automatisk afspilning,
og stillbillederne i optagemappen i kameraet importeres til
computeren.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og andre USB-enheder. Standardtilstand.
Bemærkninger
• Når dette element er indstillet til [Auto], kan det tage noget tid at oprette en
forbindelse.
• Hvis Enhedstrin* ikke vises med Windows 7, skal dette element indstilles til [Auto].
* Enhedstrin er et menuskærmbillede, der bruges til at administrere forbundne enheder
som f.eks. et kamera (Windows 7-funktion).
Oprettelse af forbindelse til computeren
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges separat).
2 Tænd for kameraet og computeren.
189
Computer (Avancerede betjeninger)
Auto
Tilslutning af kameraet til computeren
3 Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
2 er angivet til
[Masselager].
4 Slut kameraet til computeren.
• Når du opretter USB-forbindelse første
gang, vil din computer automatisk køre
et program, der kan genkende
kameraet. Vent et øjeblik.
1 Til en af computerens USBterminaler.
USB-kabel
(medfølger)
2 Til USB-terminalen
Import af billeder til computeren (Windows)
"PMB" gør det nemt at importere billeder.
For at få flere oplysninger om "PMB"-funktioner kan du se "PMB Help".
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter der er oprettet USBforbindelse mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open
folder to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiere
det ønskede billede til computeren.
Filnavn
Mappe
Filtype
Filnavn
DCIM-mappe
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT-mappe
190
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4-fil (1440 × 1080 12M)
MAH0ssss.MP4
MP4-fil (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
Tilslutning af kameraet til computeren
• ssss (filnummer) står for et tal mellem 0001 og 9999.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW og JPEG], er de numeriske dele af
navnet på en RAW-datafil og dens tilhørende JPEG-billedfil identiske.
Bemærkninger
• Til handlinger som eksempelvis import af AVCHD View-film til computeren, skal
du bruge "PMB".
• Brug "PMB" til at importere filmene med GPS-oplysninger til en computer (kun
med SLT-A77V).
• Hvis du benytter dig af film eller mapper i AVCHD View-format fra den computer, der
er tilsluttet kameraet, kan billederne blive ødelagte eller umulige at afspille. Undlad at
slette eller kopiere AVCHD View-film på hukommelseskortet fra computeren. Sony er
ikke ansvarlig for følger, der skyldes sådanne betjeninger via computeren.
1 Start med at slutte kameraet til din Macintosh-computer.
Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet t
den mappe, der indeholder de billeder, du vil kopiere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil fra den
mappe, der indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
Bemærk
• Brug "iMovie" sammen med en Macintosh-computer til at importere og håndtere
film i AVCHD View-format.
Sletning af USB-forbindelse
Du skal først udføre nedenstående trin fra 1 til 3:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
191
Computer (Avancerede betjeninger)
Import af billeder til computeren (Macintosh)
Tilslutning af kameraet til computeren
1 Dobbeltklik på ikonet deaktiver på
Windows Vista
proceslinjen.
Windows XP
Ikonet deaktiver
2 Klik på
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på
[OK].
Bemærk
• Når du bruger en Macintosh-computer, skal du først trække og slippe ikonet til
hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Papirkurv" for at deaktivere kameraet
fra computeren.
192
Oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk med film i AVCHD View-format, der er optaget på
kameraet.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling] konverteres af "PMB" for at kunne oprette en
AVCHD-disk. Konverteringen kan tage lang tid. Du kan heller ikke
oprette en disk med den oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den
originale billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk
(side 194).
Oprettelse af en disk i AVCHD-format
1 Vælg de film i AVCHD View-format, du ønsker at optage på
"PMB".
2 Klik på
(Create Discs) for at vælge [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Den skærm, der bruges til diskoprettelse, vises.
• Få flere oplysninger i "PMB Help".
Bemærkninger
• Installer først "PMB".
• Stillbilleder og MP4-filmfiler kan ikke optages på diske i AVCHD-format.
• Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Afspilning af diske i AVCHD-format på en computer.
Du kan afspille diske i AVCHD-format ved hjælp af "Player for AVCHD",
der er installeret sammen med "PMB".
Klik på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t
[View] t [Player for AVCHD] for at starte softwaren.
193
Computer (Avancerede betjeninger)
Du kan oprette en disk med høj billedkvalitet (HD) i AVCHD-format fra
film i AVCHD View-format, der er importeret til en computer ved hjælp af
den medfølgende software "PMB".
Oprettelse af filmdisk
For flere betjeningsoplysninger skal du gå til Hjælp til "Player for
AVCHD".
Bemærk
• Det kan forekomme, at film ikke afspilles fejlfrit. Det afhænger af computermiljøet.
Oprettelse af en Blu-ray-disk
Du kan oprette en Blu-ray-disk med AVCHD View-film, der tidligere er
importeret til en computer. Din computer skal understøtte oprettelse af Bluray-diske.
BD-R (ikke overskrivbar) og BD-RE (overskrivbar) medier kan bruges til
at oprette Blu-ray-diske. Uanset hvilken disktype der er tale om, kan du
ikke føje indhold til disken, når først den er oprettet.
Klik på [BD Add-on Software] på installationsskærmen i "PMB", og
installer denne plug-in efter instruktionerne på skærmen.
Slut din computer til internettet, når du installerer [BD Add-on Software].
Se "PMB Help" for flere oplysninger.
Bemærk
• Når film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-indstillingen, kopieres
til en Blu-ray-disk ved hjælp af "PMB," afspilles disse film kun på enheder, der er
kompatible med AVCHD Ver 2.0-formatet.
Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD)
Du kan oprette en disk med standardbilledkvalitet (STD) fra film i
AVCHD-format, der er importeret til en computer ved hjælp af den
medfølgende software "PMB".
1 Vælg de film i AVCHD View-format, du ønsker at optage på
"PMB".
2 Klik på
(Create Discs) for at vælge [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Den skærm, der bruges til diskoprettelse, vises.
• Få flere oplysninger i "PMB Help".
194
Oprettelse af filmdisk
Bemærkninger
• Installer først "PMB".
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi film i AVCHD View-format
konverteres til film i standardbilledkvalitet (STD).
• Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når der skal oprettes DVD-Video (STD)diske første gang.
Diske, du kan bruge med "PMB"
Du kan bruge følgende 12 cm-diske med "PMB". Få flere oplysninger om
Blu-ray-diske på side 194.
Disktype
Funktioner
Kan ikke overskrives
DVD-RW/DVD+RW
Kan overskrives
Computer (Avancerede betjeninger)
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
• Sørg altid for at din PlayStation®3 bruger den nyeste version af
PlayStation®3 systemsoftware.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i enkelte lande/regioner.
195
Udskrivning (Avancerede betjeninger)
Udskrive
Angivelse af DPOF
Du kan ved hjælp af kameraet angive stillbillederne, før du udskriver
billederne i en butik eller på printeren. Følg fremgangsmåden nedenfor.
DPOF-specifikationerne udskrives sammen med billederne. Det anbefales,
at de fravælges efter udskrivning.
1 MENU-knap t
1 t [Angiv udskrivning] t [DPOFopsætning] t [Flere billeder]
2 Vælg billedet med b/B på multi-vælgeren.
3 Markér
-mærket ved at trykke midt på multi-vælgeren.
• Hvis du ikke længere vil angive DPOF, skal du vælge billedet igen og
derefter trykke midt på multi-vælgeren.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
Bemærkninger
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-datafiler.
• Du kan ikke angive det antal billeder, der skal udskrives.
Datomærke
Du kan datere billeder, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for
eller uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
MENU-knap t
[Til]
1 t [Angiv udskrivning] t [Datomærke] t
Bemærk
• Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
196
Rengøring (Avancerede betjeninger)
Rengøring
Rengøring af kameraet og et objektiv
Rengøring af kameraet
Rengøring af objektivet
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske
opløsningsmiddel som f.eks. fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der
fås i handlen. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en
blød klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i
spiralmønster fra midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske
direkte på objektivets overflade.
197
Rengøring (Avancerede betjeninger)
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller
spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke billederne eller
kameraets ydeevne, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås i
almindelig handel*. Se næste side for at få flere oplysninger om
rengøring af billedsensoren.
* Brug ikke en sprayblæser. Denne kan medføre funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand,
og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende
materialer, da de kan beskadige husets overfladebehandling.
– Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem
længere tid.
Rensning af billedsensoren
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på billedsensoren
(den del, der fungerer som film), vil det muligvis blive vist som sorte
pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Hvis der er støv på
billedsensoren, skal du rense sensoren ved at følge nedenstående trin.
Bemærkninger
• Rengøring kan ikke udføres, hvis batteriniveauet er 50% eller mindre.
• Kameraet begynder at bippe, hvis batterienheden bliver lav under rengøringen. Stop
straks rengøringen, og sluk for kameraet. Det anbefales at anvende en ACPW10AM-vekselstrømsadapter (sælges separat).
• Rensningen bør afsluttes hurtigt.
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
Sådan rengøres billedsensoren automatisk ved hjælp af
kameraets rensetilstand
1 Kontroller, at batteriet er fuldt opladet (side 26).
2 Tryk på MENU-knappen, og vælg
derefter
2 med b/B på multivælgeren.
3 Vælg [Rensetilstand] med v/V,
og tryk derefter på midten af
multi-vælgeren.
198
MENU-knap
Rensning af billedsensoren
4 Vælg [Angiv] med v, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
Billedsensoren vibrerer et øjeblik og fjerner støv fra sensoren.
5 Sluk for kameraet.
Sådan rengøres billedsensoren ved hjælp af en blæser
Hvis yderligere rengøring er nødvendig efter brug af rensetilstanden, kan
billedsensoren renses med en blæser ved hjælp af nedenstående trin.
"Sådan rengøres billedsensoren automatisk ved hjælp af
kameraets rensetilstand".
2 Tag objektivet af (side 29).
3 Tryk på V-symbolet på spejlets
låsegreb for at løfte spejlet op.
• Undlad at berøre spejlets overflade.
Spejlets låsegreb
199
Rengøring (Avancerede betjeninger)
1 Udfør rengøringshandlingen, som er beskrevet i trin 1 til 4 i
Rensning af billedsensoren
4 Brug blæseren til at rengøre
billedsensorens overflade og
området omkring den.
• Undlad at berøre billedsensoren med
spidsen af blæseren, og sørg for, at
blæserens spids ikke sættes i
hulrummet bag objektivfatningen.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre, at støv igen sætter sig inde i
kameraet. Afslut rensningen hurtigt.
• Rengør også bagsiden af spejlet med
blæseren.
5 Når rengøringen er udført, skal
spejlet trykkes ned, indtil det
klikker.
• Tryk spejlets ramme ned igen. Undlad
at berøre spejlets overflade.
• Tryk spejlet nedad, indtil det låses
ordentligt.
6 Fastgør objektivet, og sluk for kameraet.
• Kontrollér, at spejlet er låst ordentligt fast, inden du fastgør objektivet.
Bemærkninger
• Når rengøringen er udført, skal du kontrollere, at spejlet er låst ordentligt fast, inden
du fastgør objektivet. Hvis du ikke gør det, bliver objektivet muligvis ridset, eller der
kan opstå andre problemer. Hvis spejlet ikke er låst ordentligt fast, virker den
automatiske fokusering heller ikke under optagelse.
• Du kan ikke optage, mens spejlet er løftet op.
200
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Fejlfinding/andet
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
Kontrollér punkterne på side 201 til 209. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Kontroller følgende punkter.
2
Tag batterienheden ud, og isæt den igen efter cirka 1 minut. Tænd
derefter kameraet igen.
3
Nulstil indstillingerne (side 184).
4
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til
at skubbe udløsergrebet (side 25).
• Du kan kun bruge en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt. Kan
ikke tænde kameraet.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser (side 212).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 23).
• Batterienheden er afladet (side 223). Udskift den med en ny.
• Isæt batterienheden korrekt (side 25).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt tidsrum, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 177).
201
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
1
Fejlfinding
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, blinker
CHARGE-lampen muligvis.
• CHARGE-lampen blinker på 2 forskellige måder, hurtig (med ca.
0,15-sekunders interval) og langsom (med ca. 1,5-sekunders interval). Hvis
den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte den samme
batterienhed korrekt på igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen,
er det en advarsel om, at der er noget galt med batterienheden. Langsomme
blink indikerer, at opladningen er afbrudt på grund af, at lokaletemperaturen
er uden for det anbefalede temperaturområde for opladning af
batterienheden. Opladningen vil genoptages, og CHARGE-lampen vil lyse,
når lokaletemperaturen igen er på et passende niveau.
Oplad batterienheden ved en temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Optagelse af billeder
I søgertilstand vises der ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for
strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt tidsrum, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 177).
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier
(side 33).
Ingen billeder i søgeren.
• [FINDER/LCD-indstil.] er sat til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCDknappen (side 177).
• Sæt øjet lidt tættere på søgeren.
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og
knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet .
202
Fejlfinding
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades
(side 45, 133).
• I autofokustilstand kan lukkeren ikke udløses, når motivet er ude af fokus.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 28).
• Når kameraet er monteret på en anden enhed, f.eks. et astronomisk teleskop,
skal du sætte [Udløser u/obj.] til [Aktiver] (side 173).
• Motivet kan kræve speciel fokusering (side 116). Brug fokuslåsen eller den
manuelle fokuseringsfunktion (side 117, 121).
Optagelse tager lang tid.
Det samme billede optages flere gange.
• Fremføringstilstanden er indstillet [Kont. optagelse] eller [Bracket: Kont.].
Indstil den til [Enkelt optagelse] (side 49, 152).
• Eksponeringstilstanden er sat til Kontinuerlig prioritets-AE (side 44, 99).
• Eksponeringstilstanden er sat til AUTO+ og [Auto+ billedudtrækn.] er sat
til [Fra] (side 94).
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager i manuel fokustilstand. Indstil knappen til
fokuseringsfunktionen til noget andet end MF (side 114).
• Hvis objektivet er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion, skal den
indstilles til AF.
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Eye-Start AF virker ikke.
• Indstil [Eye-Start AF] til [Til] (side 84).
• Tryk udløserknappen halvvejs ned.
Blitzen fungerer ikke.
• Blitztilstanden er indstillet til [Autoblitz]. Hvis du vil være sikker på, at
blitzen udløses uden at svigte, skal du indstille blitztilstanden til
[Udfyld.blitz] (side 45, 133).
203
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 172). Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 170). Da RAW-datafilen er stor, kan det
tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 139).
Fejlfinding
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når
blitzen er blevet udløst flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen
tage længere tid end normalt for at undgå, at kameraet overophedes.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan
oplyse), bliver billedet mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis
ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også. Skift blitzens rækkevidde
under "Specifikationer".
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt (side 31).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er forskelligt fra det
faktiske område. Indstil [Indstilling af sted] igen (side 31).
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige
rækkevidde af kameraet. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Monter en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og
prøve at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert
montering af modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist
vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage,
at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan kompensere
for dette fænomen med [Objektivkomp.: Skygge] (side 178).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 62).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha.
blitzen. Skift blitzens rækkevidde under "Specifikationer".
204
Fejlfinding
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 13).
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i
kamerarystelse. Brugen af kamerastativ eller blitz anbefales
(side 45, 93, 133).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 189).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Brug "PMB" til at optage billeder, der er gemt på en PC, med dette kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 191).
Sletter billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 162).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du
beskytter billeder, du ikke ønsker at slette (side 162).
GPS (kun med SLT-A77V)
Kameraet modtager ikke et GPS-signal.
• Indstil [GPS til/fra] til [Til] (side 167).
• Dit kamera kan muligvis ikke modtage radiosignaler fra GPS-satellitter på
grund af blokeringer.
205
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Visning af billeder
Fejlfinding
• Tag dit kamera med til et åbent område og tænd det (for at triangulere
placeringsoplysningerne korrekt).
Omfattende fejl i placeringsoplysninger.
• Fejlmargenen kan være på op til flere hundrede meter, afhængigt af antallet
af omkringliggende bygninger, styrken af GPS-signalet, m.m.
Det tager tid at triangulere, selvom GPS-hjælpedata er indberegnet.
• [Indst.dato/tid] er ikke indstillet, eller den indstillede tid er forskudt
mærkbart. Indstil dato og tid korrekt (side 31).
• Hjælpdataene er ikke længere gyldige. Opdater hjælpedata til GPS
(side 168).
• Da positionerne for GPS-satellitter varierer konstant, kan det tage lang tid at
bestemme placeringen, eller også kan modtageren ikke bestemme
placeringen overhovedet. Dette afhænger af tid og sted for brugen af
kameraet.
• "GPS" er et system, der bestemmer den geografiske placering ved at
triangulere radiosignaler fra GPS-satellitter. Undgå at bruge kameraet på
steder, hvor radiosignaler blokerer eller reflekterer, f.eks. et sted som
skygges af omkringliggende bygninger eller træer osv. Brug kameraet på
steder med åben himmel.
Placeringsoplysningerne er ikke optaget.
• Brug "PMB" til at importere filmene med GPS-placeringsoplysninger til
din computer.
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med
kameraet.
• Se "Brug med din computer" (side 69).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Kontroller, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed
(side 23) eller bruge vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 189).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
206
Fejlfinding
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens
USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en
USB-hub eller andre enheder (side 189).
Du kan ikke kopiere billeder.
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Der henvises til "PMB Help", hvis du anvender "PMB".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 189).
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning
(side 25).
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 38, 163).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort (side 27, 220).
Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke
gendanne dem.
207
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren
(side 189).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem
(side 190).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en
computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag
billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
(side 179).
Fejlfinding
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Konverter først RAW-billederne til
JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" på den medfølgende
cd-rom, hvis du vil udskrive dem.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGBprintere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 173).
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller
nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af
billeder optaget i [16:9] at den ene side af billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller
indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan
printe billedet uden af beskære de to kanter.
Jeg kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato (side 73).
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre datoen på billedet. Men, da
billeder man optager med dette kamera indeholder oplysninger om
optagelsedatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis
printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet
med Exif-information, skal du forhøre dig hos printer- eller
softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med
datoen, hvis du beder om det.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring 1 time, før du
bruger det igen (side 212).
208
Fejlfinding
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller
uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen
(side 31, 212). Hvis datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden
oplades, skal du kontakte en Sony-forhandler eller det lokale Sonyserviceværksted.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad
gangen.
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens power-kontakten var indstillet til
ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og
at aktivitetslampen ikke lyser (side 20, 25).
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet
er varmt, skal du fjerne batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger
denne fremgangsmåde.
• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal strømstikket
tages ud. Tilslut strømstikket, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke
fungerer efter at have prøvet disse løsninger, skal du kontakte din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
vises på skærmen.
• SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men
funktionen SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen.
Hvis SteadyShot-skalaen fortsat blinker, skal du kontakte en Sonyforhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde
ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet.
209
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter
komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager med et JPEGbillede (side 170).
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises,
skal du følge instruktionerne
herunder.
Angiv område/dato/kl.
• Indstil området, datoen og det
korrekte klokkeslæt. Oplad det
interne genopladelige batteri,
hvis du ikke har brugt kameraet i
lang tid (side 31, 212).
Ikke tilstrækkelig strøm.
• Du forsøgte at udføre
[Rensetilstand] med et
utilstrækkeligt batteriniveau.
Oplad batterienheden, eller brug
vekselstrømadapteren (sælges
separat).
Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?
• Hukommelseskortet blev
formateret på en computer, og
filformatet blev ændret.
Vælg [Angiv], og formater
derefter hukommelseskortet. Du
kan bruge hukommelseskortet
igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet
slettet. Det kan tage et stykke tid
at afslutte formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises,
skal du skifte hukommelseskort.
210
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller
formateringen mislykkedes.
Isæt hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan
ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er
beskadiget.
• Terminaldelen på
hukommelseskortet er snavset.
Hukommelseskort låst.
• Du bruger et hukommelseskort
med en knap til
skrivebeskyttelse, og knappen er
sat i LOCK-position. Sæt
knappen i optagestillingen.
Behandler...
• Ved lange eksponeringstider
foretages der støjreduktion eller
støjreduktionen ved høje
indstillinger af ISO-følsomhed, i
lige så lang tid som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage billeder,
når denne reduktion finder sted.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med
andre kameraer, eller billeder,
der er blevet redigeret med en
computer, kan muligvis ikke
vises.
Advarselsmeddelelser
Kontrollér objektivet. Hvis det ikke
understøttes, kan du tillade brugen
af objektivet i den brg.def. menu.
• Objektivet er ikke monteret
korrekt, eller også er objektivet
ikke monteret.
• Når du fastgør kameraet til et
astronomisk teleskop eller
lignende, skal du sætte [Udløser
u/obj.] til [Aktiver].
• Du forsøgte at markere RAWbilleder med et DPOF-mærke.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi
du har optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl
kameraet af, og vent, indtil det er
klar til at tage billeder igen.
• Eftersom du har optaget i lang tid,
er temperaturen inde i kameraet
steget til et uacceptabelt højt
niveau. Stop optagelsen.
Det er ikke muligt at optage i dette
filmformat.
• Sæt [Filformat] til [MP4].
• Antallet af billeder overstiger det
antal, som datahåndteringen i
kameraets databasefil kan
håndtere.
Kamerafejl
Systemfejl
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den
derefter i igen. Hvis meddelelsen
vises ofte, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du
gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille
film i AVCHD View-film, fordi
billeddatabasefilen er
beskadiget. Følg instruktionerne
på skærmen for at gendanne
data.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et andet
kamera.
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe
med et navn, der begynder med
"999" på hukommelseskortet. Du
kan ikke oprette mappen, hvis
dette er tilfældet.
211
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Kan ikke udskrive.
• Registrering til databasefilen var
ikke muligt. Importer alle
billeder til en computer ved
hjælp af "PMB" og gendan
hukommelseskortet.
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På steder som f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan
kameraet blive deformeret, og det
kan medføre funktionsfejl.
• Opbevaring i direkte sollys eller tæt
på et varmeapparat
Selve kameraet kan blive misfarvet
eller deformeret, og det kan
medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
• Fugtige steder
Der kan dannes dug på objektivet.
Om lagring
Husk at påsætte
frontobjektivdækslet eller
kameradækslet, når kameraet ikke
er i brug. Når kameradækslet
fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på
kameraet.
212
Om betjeningstemperaturer
Dit kamera er designet til brug i
temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger
dette interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inde i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til
et varmt sted, skal kameraet forsegles
i en plastpose og have lov til at
tilpasse sig de nye omgivelser i
1 times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet. Bemærk,
at hvis du forsøger at optage, mens
der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare
billeder.
Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt
batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger,
uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen, og om batterienheden
er opladt eller ej.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Hvis du kun bruger
Forsigtig
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med
vekselstrømsadapteren (sælges
separat), og lad kameraet stå i
24 timer eller længere med strømmen
slukket.
Om brug af objektiver og
tilbehør
Det anbefales, at du bruger Sonyobjektiver/tilbehør*, der er beregnet
til at passe til dette kameras
karakteristika. Hvis der bruges
produkter fra andre producenter, kan
det medføre, at kameraet ikke
fungerer optimalt, eller at der sker
uheld og funktionssvigt i kameraet.
* Konica Minolta-produkter er
inkluderet.
På hukommelseskort
Sæt ikke etiketter eller lignende på
hukommelseskortet eller
kortadapteren. Dette kan medføre
funktionsfejl.
Om optagelse/afspilning
• Når du første gang bruger et
hukommelseskort i dette kamera,
anbefales det at formatere kortet
ved hjælp af kameraet, for at
hukommelseskortet skal fungere
bedst muligt. Bemærk, at
formateringen sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og
de kan ikke gendannes. Gem
tidligere data på en computer eller
lignende.
• Hvis du gang på gang optager/
sletter billeder, kan der opstå
datafragmentation på
hukommelseskortet. Du kan
muligvis ikke gemme eller optage
film. I sådanne tilfælde skal du
gemme dine billeder på en
computer eller anden form for
dataopbevaring og formatere
hukommelseskortet (side 179).
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for at
sikre dig, at kameraet fungerer
korrekt.
• Dette kamera er designet til at
kunne modstå støv og fugtighed,
men det er ikke vand- eller
stænktæt. Ved brug af kameraet i
regnvejr, skal man sørge for, at
hverken kameraet eller objektivet
bliver vådt. Rengør kameraet efter
213
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
kameraet i korte perioder, aflades det
imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring
3 måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du
sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke
er helt opladet, kan du dog godt bruge
kameraet, så længe du ikke optager
dato og klokkeslæt. Hvis kameraet
nulstiller indstillingerne til standard,
hver gang du oplader batteriet, kan
det interne genopladelige batteri være
udbrændt. Kontakt din Sonyforhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Forsigtig
•
•
•
•
•
•
•
brug, hvis det er blevet snavset.
Hvis vand, sand, støv, salt osv får
lov at blive siddende på kameraet,
kan det medføre funktionsfejl.
Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et objektiv, du
har fjernet, eller gennem søgeren.
Det kan forårsage permanente
skader på dine øjne. Det kan også
medføre funktionsfejl i kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 212).
Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
Rengør blitzoverfladen med en blød
klud eller noget lignende før brug.
Varmen fra blitzudløsningen kan
medføre, at der kommer snavs på
blitzoverfladen, så den udsender
røg, eller den bliver brændt.
Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Et hukommelseskort
mv. kan blive slugt. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en
læge.
214
Brug af kameraet
i udlandet –
strømkilder
Du kan anvende kameraet,
batteriopladeren og AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges
separat) i alle lande og områder, hvor
strømforsyningen ligger i området
100 V til 240 V AC, 50/60 Hz.
PAL-M-system (1080 50i)
Brasilien
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrig, Grækenland,
Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine m.fl.
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Bemærk
• Brug ikke en elektronisk
transformator (rejseadapter), da
dette kan forårsage funktionsfejl.
Om tv-farvesystemer
For at se billeder på en tv-skærm, skal
kameraet og tv'et bruge det samme
farvesystem.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia,
Ecuador, Filippinerne, Jamaica, Japan,
Korea, Mexico, Peru, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system (1080 50i)
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet,
Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig
m.fl.
215
AVCHD-format
AVCHD-format er et format til
digitale videokameraer i HD-kvalitet,
der bruges til optagelser med HDsignal af enten1080ispecifikationen*1 eller 720p
specifikationen*2 ved hjælp af
effektiv kodningsteknologi til
datakomprimering. MPEG-4 AVC/
H.264-formatet er tilpasset til at
komprimere videodata, og Dolby
Digital- eller Linear PCM-systemet
bruges til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt
end det normale
billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør
det muligt at optage med HDvideosignaler på et digitalt
videokamera med brug af 8 cm DVDdiske, harddiske, flashhukommelse,
hukommelseskort m.m.
Optagelse og afspilning på dit
kamera
Ved brug af AVCHD-formatet
optager dit kamera med HD-kvalitet
(HD) nævnt ovenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
216
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optagemedier: Hukommelseskort
*1 1080i-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
1.080 effektive skanderingslinjer og
linjespring.
*2 720p-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
720 effektive skanderingslinjer og
det progressive system.
*3 Data optaget i andre AVCHDformater end ovennævnte, kan ikke
afspilles på dit kamera.
GPS (kun med
SLT-A77V)
Om trianguleringsfejl
• Hvis du bevæger dig hen til en
anden placering, lige efter du har
tændt kameraet, kan det tage
længere tid for kameraet at starte en
triangulering, i forhold til hvis du
bliver det samme sted.
• Fejl, der skyldes positionen af GPSsatellitter
Kameraet triangulerer automatisk
din nuværende placering, når
kameraet modtager radiosignaler
fra 3 eller flere GPS-satellitter.
Trianguleringsfejlen, der tillades af
GPS-satellitterne, er omkring 30 m.
Afhængigt af miljøet på stedet kan
trianguleringsfejlen være større. I
dette tilfælde passer din nuværende
placering måske ikke med kortets
placering i følge GPSoplysningerne. GPS-satellitterne
217
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Dette system giver dig mulighed for
at angive din præcise placering på
jorden. GPS-satellitterne er placeret i
6 kredsløb, 20.000 km over jorden.
GPS-systemet består af mere end
24 GPS-satellitter. En GPS-modtager
modtager radiosignaler fra
satellitterne og beregner den
nuværende modtagerplacering ud fra
kredsløbsoplysninger (almanakdata)
og signalernes rejsetid m.m.
Placeringsbestemmelse kaldes
"triangulering". En GPS-modtager
kan bestemme placeringens længdeog breddegrad ved at modtage
signaler fra 3 eller flere satellitter.
• Da positionerne for GPS-satellitter
varierer konstant, kan det tage lang
tid at bestemme placeringen, eller
også kan modtageren ikke
bestemme placeringen overhovedet.
Dette afhænger af tid og sted for
brugen af kameraet.
• "GPS" er et system, der bestemmer
den geografiske placering ved at
triangulere radiosignaler fra GPSsatellitter. Undgå at bruge kameraet
på steder, hvor radiosignaler
blokerer eller reflekterer, f.eks. et
sted som skygges af
omkringliggende bygninger eller
træer osv. Brug kameraet på steder
med åben himmel.
• Det er ikke sikkert, du kan optage
placeringsoplysninger på steder
eller i situationer, hvor
radiosignaler fra GPS-satellitter
ikke kan nå kameraet. Det gælder
f.eks. følgende steder og
situationer.
– I tunneller, indendørs eller i
skygge fra bygninger.
– Mellem høje bygninger eller i
smalle gader, der er omringet af
bygninger.
– Under jorden, tætbevoksede
områder, under en højbro, eller på
steder, hvor der genereres
magnetfelter, f.eks. i nærheden af
højspændingskabler.
– Nær enheder, der genererer
radiosignaler med samme
frekvensbånd som kameraet: nær
mobiltelefoner med 1,5 GHzbånd m.m.
GPS (kun med SLT-A77V)
kontrolleres også af det
amerikanske forsvarsministerium,
og unøjagtigheden kan derfor være
en bevidst handling.
• Fejl under trianguleringsprocessen
Kameraet registrerer
placeringsoplysninger hvert
15. sekund under triangulering. Der
er en lille tidsforskel mellem det
tidspunkt, hvor
placeringsoplysningerne hentes og
der, hvor de optages på et billede,
derfor kan det forekomme, at den
faktiske optageplacering ikke helt
svarer til placeringen på kortet i
følge GPS-oplysningerne.
Om restriktionerne for brug af
GPS på et fly
Sluk kameraet i forbindelse med
opstigning og landing af et fly, som
du får besked på ombord.
Om øvrige restriktioner
Brug GPS i overensstemmelse med
bestemmelserne på det sted, eller den
situation, du befinder dig i.
Om det geografiske
koordinatsystem
Det geografiske koordinatsystem
"WGS-84" benyttes.
218
3D-optagelser
Bemærkninger om optagelse
Bemærkning omkring
afspilning af 3D-billeder
Når du afspiller 3D-billeder på
kameraets LCD-skærm eller på et
ikke-3D-kompatibelt TV, afspilles
billederne uden 3D-effekten.
Bemærkning omkring 3Dbilledfiler
• En JPEG-fil og en MPO
kombineres for at danne et 3Dbillede. Hvis du sletter en af disse
filer fra computeren, kan 3Dbilledet ikke afspilles korrekt.
• Se siderne 160 og 165 for at få flere
oplysninger om, hvordan man tager
3D-billeder.
219
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
• [3D-panorering] er ikke velegnet til
optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, der er for tæt på
kameraet.
– Motiver med et gentaget mønster
såsom fliser, og motiver med
meget lidt kontrast, såsom
himmel, sandstrand eller
græsplæne.
• [3D-panorering]-optagelse afbrydes
muligvis i følgende situationer:
– Hvis kameraet panoreres eller
vippes for hurtigt eller for
langsomt.
– Hvis der er for kraftige
kamerarystelser.
• Hvis du ikke kan panorere eller
vippe kameraet hen over hele
motivet inden for den tilgængelige
tid, opstår der et sort område i det
dannede billede. Hvis dette sker,
skal du bevæge kameraet hurtigt for
at optage et fuldt panoramabillede.
• Da adskillige billeder sættes
sammen, vil sammensætningen
ikke blive optaget jævnt.
• Et billede kan blive sløret under
forhold med dårlig belysning.
• Et billede kan muligvis ikke
optages ordentligt i blinkende
belysning, f.eks. lysstofrør.
• Når hele vinklen på 3Dpanoramaoptagelsen og vinklen på
fastsættelsen af fokus og
eksponering med AE/AF-låsen er
meget forskellige i lysstyrke, farve
og fokus, bliver optagelsen dårlig.
Hvis dette sker, skal låsevinklen
ændres, og optagelsen skal udføres
igen.
• Den eneste tilgængelige
optageretning er vandret.
• Se side 43 for at få flere
oplysninger om, hvordan man tager
3D-billeder.
Hukommelseskort
Bemærkninger
vedrørende brug af
hukommelseskort
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe
hukommelseskortet.
• Undlad at bruge eller opbevare
hukommelseskortet under følgende
forhold:
– I omgivelser med høje
temperaturer, f.eks. inde i en bil,
der er parkeret i direkte sollys.
– Steder, der er udsat for direkte
sollys.
– Fugtige omgivelser eller
omgivelser, hvor der findes
ætsende stoffer.
• Hukommelseskortet kan være
varmt lige efter lang tids brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Når aktivitetslampen er tændt, må
du ikke tage hukommelseskortet
eller batterienheden ud eller slukke
apparatet. Dataene kan blive
beskadiget.
• Dataene kan blive beskadiget, hvis
du placerer hukommelseskortet i
nærheden af kraftigt magnetiseret
materiale eller bruger
hukommelseskortet i et miljø, hvor
der er risiko for statisk elektricitet
eller elektrisk støj.
• Vi anbefaler, at du
sikkerhedskopierer vigtige data.
Det kunne f.eks. være på
harddisken i en pc.
• Når du bærer eller opbevarer
hukommelseskortet, bør det placeres
i den æske, der fulgte med det.
220
• Du må ikke udsætte
hukommelseskortet for vand.
• Rør ikke terminaldelen af
hukommelseskortet med hånden
eller en metalgenstand.
• Når knappen til skrivebeskyttelse
på hukommelseskortet er sat i
LOCK-position, kan du ikke udføre
handlinger såsom optagelse eller
sletning af billeder.
• Et hukommelseskort, som er
formateret på en computer, kan
muligvis ikke fungere med dette
kamera. Sørg for at formatere
hukommelseskortene ved brug af
kameraet.
• Læse-/skrivehastigheden for data
varierer afhængigt af
kombinationen af hukommelseskort
og det anvendte udstyr.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i
memo-området.
• Fastgør ikke etiketter på selve
hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre
hukommelseskortet.
• Hold hukommelseskortet uden for
små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
Bemærkninger om
"Memory Stick", som
anvendes sammen med
kameraet
Der kan bruges følgende af "Memory
Stick" sammen med kameraet. Der er
dog ingen garanti for, at alle
"Memory Stick PRO Duo"funktioner fungerer korrekt.
Hukommelseskort
"Memory Stick PRO Duo"* * *
"Memory Stick PRO-HG Duo"*1*2
Kan anvendes til dit kamera
1
2
3
"Memory Stick Duo"
Kan ikke anvendes til dit kamera
*1 Dette er forsynet med MagicGatefunktionen. MagicGate er en
kopibeskyttelsesteknologi, der
benytter kryptering. Optagelse/
afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner kan ikke
foretages med dette kamera.
*2 Understøtter højhastigheds
dataoverførsel via en parallel
grænseflade.
*3 Når der anvendes "Memory Stick
PRO Duo" til optagelse af film, er
det kun kort markeret med Mark2,
der kan bruges.
• Dette produkt er kompatibelt med
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Når der anvendes "Memory Stick
Micro" sammen med kameraet, skal
"Memory Stick Micro" indsættes i
en "M2"-adapter, som er på
størrelse med den til Duo. Hvis du
indsætter et "Memory Stick Micro"
i kameraet uden en "M2"-adapter,
som er på størrelse med den til Duo,
kan du muligvis ikke fjerne det fra
kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden
for små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
221
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Kan ikke anvendes til dit kamera
Bemærkninger om brug af
"Memory Stick Micro" (sælges
separat)
batterienhed/
batterilader
• Opladetiden varierer, afhængigt af
hvor meget strøm der er tilbage på
batterienheden eller forholdene
under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden
oplades ved en
omgivelsestemperatur på mellem
10 °C-30 °C. Batterienheden kan
muligvis ikke oplades, hvis
temperaturen ligger uden for dette
temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den
nærmeste stikkontakt.
• Forsøg ikke at oplade
batterienheden igen, lige efter at
den er blevet opladet, eller hvis den
ikke er blevet brugt efter
opladningen. Batterienhedens
ydeevne kan i så fald blive
forringet.
• Du må ikke oplade andre
batterienheder end batterienheder
fra "InfoLITHIUM" M-serien i
batteriopladeren (medfølger) med
kameraet. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte,
blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at
oplade dem, hvilket kan udgøre en
risiko for skader ved elektrisk stød
og forbrændinger.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan
det være tegn på en batterifejl eller
betyde, at en anden batterienhed
end den specificerede type er blevet
installeret. Kontroller, at
222
batterienheden er af den
specificerede type. Hvis
batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en
ny eller en anden og kontrollere, om
batteriopladeren fungerer korrekt.
Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset,
kan opladning måske ikke udføres.
Rengør batteriopladeren med en tør
klud.
Bemærkninger om brug af
batterienheden
• Brug kun en NP-FM500Hbatterienhed. Bemærk, at NPFM55H, NP-FM50 og NP-FM30
ikke kan benyttes.
• Den viste værdi kan under visse
omstændigheder afvige fra den
reelle.
• Du må ikke udsætte batterienheden
for vand. Batterienheden er ikke
vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden
på meget varme steder, f.eks. i en
bil eller i direkte sollys.
Effektiv brug af
batterienheden
• Batteriydelsen falder i lav
temperatur. Batterienheden kan
derfor bruges kortere tid i kolde
omgivelser, og hastigheden ved
kontinuerlig optagelse bliver
langsommere. Vi anbefaler, at du
placerer batterienheden i en lomme,
batterienhed/batterilader
der er tæt på kroppen, for at varme
den op, og at du indsætter den i
kameraet, umiddelbart før du
begynder at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis
du hyppigt bruger blitz eller
kontinuerlig optagelse, hvis du ofte
tænder og slukker for kameraet ,
eller indstiller LCD-skærmen til at
være lysere.
Batteriets levetid
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter
lidt, jo mere du bruger det, og
efterhånden som tiden går. Hvis
batteriets driftstid synes betydeligt
kortere, kan det skyldes, at
batterienhedens levetid er opbrugt.
Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer,
afhængigt af hvordan det opbevares
samt de driftsforhold og det miljø,
batterienhederne bruges i.
Sådan opbevares
batterienheden
Hvis batterienheden ikke skal bruges
i længere tid, skal den oplades
fuldstændigt og derefter aflades
fuldstændigt en gang om året i
kameraet, før batterienheden
opbevares på et tørt, køligt sted for at
forlænge levetiden.
223
Licensen
Bemærkninger vedrørende
licensen
"C Library", "zlib", og "libjpeg"software følger med kameraet. Vi
stiller denne software til rådighed
baseret på licensaftalere med de
tilhørende ejere af ophavsretten. På
baggrund af anmodninger fra ejerne
af ophavsretten til disse
softwareprogrammer er vi forpligtet
til at oplyse om følgende. Læs
følgende afsnit.
Læs "license3.pdf" i "License"mappen på CD-ROM'en. Her finder
du licens (på engelsk) til "C Library",
"zlib" og "libjpeg"-software.
DETTE PRODUKT ER I
HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN
GIVET I LICENS TIL PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL
ANVENDELSE AF EN BRUGER
TIL AT
(i) KODE VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVC
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) KODE AVC-VIDEO, SOM VAR
KODET AF EN FORBRUGER,
DER VAR INVOLVERET I
PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER SOM VAR
FREMSKAFFET FRA EN
VIDEOUDBYDER MED LICENS
TIL AT FORHANDLER AVCVIDEO.
224
DER GIVES HVERKEN DIREKTE
ELLER INDIREKTE LICENS TIL
ANDEN BRUG.
DER KAN FINDES YDERLIGERE
OPLYSNINGER HOS MPEG LA,
L.L.C.
GÅ TIL
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om software anvendt til GNU
GPL/LGPL
Den software, der er kvalificeret til
følgende GNU General Public
License (herefter kaldet "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(herefter kaldet "LGPL") er
inkluderet i kameraet.
Her oplyses du om, at du har
adgangsret til at ændre og
videreforhandle kildekoden til disse
softwareprogrammer i henhold til
betingelserne i de medfølgende GPL/
LGPL.
Kildekoden findes på nettet. Brug
følgende webadresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter
os omkring indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen
"Licens" på CD-ROM'en. Her finder
du licenser (på engelsk) til "GPL" og
"LGPL"-software.
Du skal have Adobe Reader for at
kunne se pdf-filen. Hvis det ikke er
installeret på din computer, kan du
hente det på Adobe Systems'
websted:
http://www.adobe.com/
Kontrol af antal billeder, der kan
tages/optagetiden
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet og indstillet kontakten til ON,
vises det antal billeder, der kan optages
(hvis du fortsætter med at fotografere
med de aktuelle indstillinger), på LCDskærmen.
Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort
Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne
defineres ud fra et standard-Sony-hukommelseskort, som bruges ved test.
Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type
af hukommelseskort.
Billedformat: L 24M
Format: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: Billeder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
335
680
1350
2750
5500
Fin
205
410
830
1650
3300
RAW og JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
225
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er
mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller
slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 38, 163).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at
der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der er
vist i tabellen herover (medmindre [RAW] er valgt).
Antal billeder, der kan optages med en batterienhed
Når kameraet bruges med batterienheden (medfølger), kan der omtrent
tages følgende antal billeder ved en fuld opladning.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier
afhængigt af forholdene under brug.
SLT-A77
SLT-A77V
LCD-skærmtilstand
Ca. 530 billeder
Ca. 530 billeder
Søgertilstand
Ca. 470 billeder
Ca. 470 billeder
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under
følgende forhold:
– En omgivende temperatur på 25 °C.
– Brug af batterienhed, som oplades en time efter, at CHARGE-lampen
går ud.
– Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
– [Kvalitet] er sat til [Fin].
– [Autofokusmetode] er sat til [Automatisk AF].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Blitzen affyres hver 2 gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10 gang.
– [GPS til/fra] er sat til [Til] (kun SLT-A77V).
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Tilgængelig optagetid til film
Nedenstående tabel viser den omtrentlige samlede optagetid ved brug af et
hukommelseskort, der er formateret med dette kamera.
226
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
(t (time), m (minut))
4GB
8GB
16GB
32GB
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 t 15 m
2 t 30 m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
20 m
40 m
1 t 20 m
2 t 45 m
5 t 30 m
1 t 10 m
2 t 25 m
4 t 55 m
10 t
20 t 5 m
1440×1080 12M
VGA 3M
Bemærkninger
• Optagelsestiden for film varierer, fordi kameraet er forsynet med VBR (Variable Bit
Rate), der automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af motivet, der skal
optages. Når du optager motiver i hurtig bevægelse, er billedet tydeligere, men
optagelsestiden er kortere, fordi der bruges meget hukommelse for at optage.
Optagelsestiden kan også variere afhængigt af optagetilstanden eller motiver eller
indstillingen af billedkvaliteten/-størrelsen.
• De angivne værdier viser ikke den kontinuerlige optagetid.
• Optagetiden kan variere afhængigt af optageforhold og det anvendte
hukommelseskort.
• Når
vises, skal optagelsen af film stoppes. Temperaturen i kameraet er steget til
et uacceptabelt højt niveau.
• Få flere oplysninger om afspilning af film på side 37.
Bemærkninger om kontinuerlig optagelse af film
• Det kræver meget strøm at foretage filmoptagelse i høj kvalitet eller kontinuerlig
optagelse ved hjælp af billedsensoren i APS-C-formatet. Hvis du derfor bliver ved
med at optage, stiger temperaturen i kameraet, og det gælder især billedsensoren. I
sådanne tilfælde slukkes kameraet automatisk, da en højere temperatur påvirker
kvaliteten af billedet eller belaster kameraets interne mekanisme.
• Varigheden af den tilgængelige tid til filmoptagelse er følgende, når kameraet
begynder at optage, når der har været slukket for strømmen til kameraet et stykke tid.
227
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
2GB
Optageindstilling
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden
(Følgende angiver den kontinuerlige tid fra det tidspunkt, hvor kameraet starter
optagelsen, til kameraet stopper den.)
Omgivende temperatur
Kontinuerlig optagetid for
film
20 °C
Ca. 29 minutter
30 °C
Ca. 29 minutter
40 °C
Ca. 13 minutter
• Varigheden af den tid, der er tilgængelig for filmoptagelse, varierer i forhold til
kameraets temperatur eller tilstand, før du starter optagelsen. Hvis du ofte
komponerer billeder på ny eller optager billeder, når der er blevet tændt for
strømmen, stiger temperaturen i kameraet, og den tilgængelige optagetid er kortere
end de værdier, der er angivet i tabellen herover.
• Hvis kameraet stopper med optagelsen på grund af temperaturen, skal du lade det
være i flere minutter, mens der er slukket for strømmen. Start optagelsen, når
temperaturen i kameraet er faldet helt.
• Hvis du overholder følgende punkter, er optagetiden længere.
– Sørg for, at kameraet ikke udsættes for direkte sollys.
– Sluk kameraet, når det ikke bruges.
– Brug et stativ, hvis det er muligt, og deaktiver SteadyShot-funktionen.
• Den maksimale størrelse på en filmfil er ca. 2 GB. Når størrelsen på filen er omkring
2 GB, stoppes optagelsen automatisk, når [Filformat] er indstillet til [MP4], og der
oprettes automatisk en ny filmfil, når [Filformat] er indstillet til [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p].
• Den maksimale kontinuerlige optagetid er 29 minutter.
228
Specifikationer
Kamera
[System]
Kameratype
Digitalkamera med udskifteligt objektiv
Objektiv
A-fatning-objektiv
[Billedsensor]
Billedformat
23,5 mm × 15,6 mm (APS-C-format) CMOSbilledsensor
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 24 300 000 pixels
[SteadyShot]
For stillbilleder
System: Billedsensor-skiftemekanisme
Virkning: Ca. 2,5 EV til 4,5 EV i lukkerhastighed
(afhængig af optageforhold og det monterede objektiv)
For film
System: Elektronisk
[Antistøv]
System
Antistatisk coating på Low-Pass-filter og billedsensorskiftemekanisme
[Autofokussystem]
System
TTL-faseregistreringssystem, 19 point (11 point
korstype)
Følsomhedsområde
–1 EV til 18 EV (svarende til ISO 100)
AF-lampen
Ca. 1 m til 7 m
[Elektrisk søger]
Type
Electronisk søger (Organic Electro-luminans)
Skærmstørrelse
1,3 cm (type 0,5)
Antal punkter
2 359 296 punkter
Rammedækning
100 %
Forstørrelse
1,09 × med 50 mm objektiv mod uendeligt, –1 m-1
(diopter)
229
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Samlet antal pixel for billedsensoren
Ca. 24 700 000 pixels
Specifikationer
Øjepunkt
Ca. 27 mm fra okular, 22 mm fra okularets ramme ved
–1 m-1
Dioptorjusteringt
–4,0 m-1 til +3,0 m-1 (diopter)
[LCD-skærm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0-type) TFT-drev
Samlet antal punkter
921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) punkter
[Eksponeringskontrol]
Måling Cell
"Exmor" CMOS-sensor
Målemetode
1 200-zoneevalueringsmåling
Måleområde
–2 EV til +17 EV på Multisegment-, Centervægtedeog Spottilstande (svarende til ISO 100 med F1,4objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
Stillbilleder: AUTO, ISO 50 til 16 000 (1 EV-trin)
Film: AUTO, ISO 100 til 1 600 (1 EV-trin)
Eksponeringskompensation
±5,0 EV (kan skiftes mellem 1/3 og 1/2 EV trin)
[Lukker]
Type
Elektronisk styret spaltelukker med lodret-tværgående
vandring
Lukkerhastighedsområde
Stillbilleder: 1/8 000 sekund til 30 sekunder, bulb
Film: 1/8 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 trin), op til
1/60 i AUTO-tilstand
Blitzsynkroniseringshastighed
1/250 sekund
[Indbygget blitz]
Blitzens ledetal
GN 12 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid
Ca. 3 sekunder
Blitzdækning
Dækker 16 mm objektiv (den brændvidde, der indikeres
af objektivet)
Blitzkompensation
±3,0 EV (kan skiftes mellem 1/3 og 1/2 EV trin)
230
Specifikationer
Blitzens rækkevidde
ISO-indstilling
Blænde
F2.8
100 1 m – 4,2 m
F4.0
F5.6
1m–3m
1 m – 2,1 m
200 1,4 m – 6 m
1,4 m – 4,2 m 1,4 m – 3 m
400 2 m – 8,4 m
2m–6m
2 m – 4,2 m
800 2,8 m – 12 m 2,8 m – 8.4 m 2,8 m – 6 m
[Kontinuerlig optagelse]
Kontinuerlig optagehastighed
• Vores måleforhold. Afhængigt af optageforholdene
kan hastigheden ved kontinuerlig optagelse være
langsommere.
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
I tilstanden kontinuerligt frem – AE
Ekstra fin: 13 billeder/Fin: 17 billeder/Standard:
17 billeder/RAW og JPEG: 11 billeder/RAW: 13 billeder
Under kontinuerlig optagelse
Ekstra fin: 13 billeder/Fin: 18 billeder/Standard:
18 billeder/RAW og JPEG: 11 billeder/RAW: 13 billeder
[afspilning med billedzoom]
Skaleringsområde
Billedstørrelse: L: Ca. ×1,0 – ×13,6/M: Ca. ×1,0 – ×9,9/
S: Ca. ×1,0 – ×6,8
[Optageformat]
Filformat
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2,3, MPF Baseline)kompatibel, DPOF-kompatibel
3D-stillbilleder
MPO-komaptibel (MPF Extended (misforholdsbillede))
Film (AVCHD-format)
AVCHD Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch, udstyret med Dolby Digital
Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
231
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Kontinuerlig prioritets-AE: Højst 12 billeder pr.
sekund/
: Højst 8 billeder pr. sekund/
: Højst
3 billeder pr. sekund
Specifikationer
[Optagemedier]
"Memory Stick PRO Duo", SD-kort
[Input/output terminaler]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI-ministik
Mikrofonterminal
3,5 mm stereoministik
REMOTE-terminal
[Strøm, generelt]
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
[Andet]
Mikrofon
Stereo
Højttaler
Mono
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Dimensioner
Ca. 142,6 mm × 104,0 mm × 80,9 mm (B/H/D, ekskl.
fremspring)
Vægt
Ca. 732 g (med batteri og "Memory Stick PRO Duo")
Ca. 653 g (kun kamerahus)
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder DCF (Design rule for Camera File system) den
universelle standard, der er fastlagt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af billeder, der er optaget med dit
kamera, og afspilning på dit kamera af billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, kan ikke garanteres.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
232
Specifikationer
Batterilader/batteri
BC-VM10A Batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 9 W
Udgangsspænding
8,4 V DC, 0,75 A
Driftstemperaturområde
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperaturområde
–20 °C til +60 °C
Maksimummål
Ca. 70 mm × 25 mm × 95 mm (B/H/D)
Væg
Ca. 90 g
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimumspænding
Jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding
Jævnstrøm 7,2 V
Maksimal opladningsspænding
Jævnstrøm 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke
2,0 A
Kapacitet
Typisk
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimum
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimummål
Ca. 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (B/H/D)
Væg
Ca. 78 g
Objektiv
Navn (modelnavn)
Svarende til
brændvidde for 35 mm
formatet* (mm)
Objektivgruppe,
elementer
Synsvinkel*
Minimumfokus** (m)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 16-50mm F2.8
SSM (SAL1650)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
27-82,5
24-75
27–202,5
7–8
13–16
11–14
76°-29°
83°-32°
76°-12°
0,25
0,3
0,45
233
Specifikationer
Navn (modelnavn)
Maksimumforstørrelse
(X)
Minimum f-stop
Filterdiameter (mm)
Dimensioner
(maksimumdiameter ×
højde) (ca., mm)
Vægt (ca., g)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 16-50mm F2.8
SSM (SAL1650)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
0,34
0,2
0,25
f/22-36
f/22
f/22-36
55
72
62
69,5 × 69
81 × 88
76×86
210
577
398
* Værdierne for en brændvidde svarende til 35 mm formatet og synsvinkel er baseret
på et digitalkamera med udskifteligt objektiv, der er forsynet med en billedsensor i
APS-C-format.
** Minimumsfokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.
• Dette objektiv er forsynet med en afstandskoder. Afstandskoderen giver mulighed
for en mere nøjagtig måling (ADI) ved hjælp af en blitz til ADI.
• Afhængigt af objektivets mekanisme kan brændvidden ændres på grund af en ændret
optageafstand. Med brændvidden antages det, at objektivet er fokuseret mod
uendeligt.
• Uendelighedspositionen giver mulighed for en vis justering, der kan kompensere for
det fokusskift, der skyldes en ændring i temperaturen. Hvis du vil optage et motiv i
en uendelig afstand i MF-tilstand, skal du bruge søgeren og angive fokus.
Om brændvidde
Billedvinklen for kameraet er smallere end vinklen på et traditionelt 35 mm
kamera. Du kan omregne brændvidden på dit objektiv til en værdi, der svarer til
et objektiv med den samme billedvinkel på et traditionelt 35 mm kamera, ved at
gange brændvidden på dit objektiv med 1,5.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv, får du det, der svarer til et 75 mmobjektiv på et 35 mm-kamera.
234
Specifikationer
• PowerPC er et registreret
varemærke tilhørende IBM
Corporation i USA.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• SDXC Logo er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• " " og "PlayStation" er
registrerede varemærker tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne ™
eller ® er imidlertid ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
• Få endnu mere glæde af din
PlayStation 3 ved at hente
programmer til PlayStation 3 fra
PlayStation Store (hvor det er
muligt.)
235
Fejlfinding/andet (Avancerede betjeninger)
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD Progressive" og
"AVCHD Progressive"-logotypen
er varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Blu-ray Disc ™ og Blu-ray ™ er
varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX og
Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
• HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh og Mac OS er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc.
Specifikationer
• Programmet til PlayStation 3
kræver en PlayStation Networkkonto og overførsel af programmet.
Er tilgængeligt i områder, hvor
PlayStation Store er tilgængeligt.
236
Indeks
Indeks
Numerisk
B
3D................................. 43, 98, 219
Bageste kontrolhjul .................... 53
Batterienhed ................. 23, 25, 222
Bekræft slet ................................ 67
Beskyt....................................... 162
Billedeffekt............................... 142
Billedindeks ............................... 54
Billedkvalitet ............................ 170
Billedstørrelse ............................ 51
Blænde ..................................... 101
Blændeprioritet......................... 101
Blitz fra .............................. 45, 133
Blitz m/lang luk........................ 134
Blitz-bracketing........................ 153
Blitzkompensation ................... 130
Blitzkontrol .............................. 131
Blitztilstand .................. 45, 81, 133
Bracket.rækkef. ......................... 64
Bracketing ................................ 153
Brændvidde .............................. 234
"BRAVIA" Sync ...................... 165
BULB-optagelse....................... 106
A
C
Centervægtet ............................ 130
Computer.................................... 69
D
Datomærke ............................... 196
DC-IN-terminal .......................... 20
237
Indeks
Adobe RGB.............................. 173
AE-lås ...................................... 129
AEL-knap................................. 172
AEL-knapfunktion ................... 174
AF m/udløserk. .......................... 61
AF/MF-knap ............................ 175
AF/MF-kontrol......................... 124
AF-A-opsætning ...................... 123
AF-drevhast. .............................. 64
AF-lampe ................................. 118
AF-mikrojust. .......................... 119
AF-område ............................... 117
Ansigtsregistrering........... 125, 126
Antal af billeder, der kan
optages ......................... 225, 226
Auto HDR ................................ 140
Auto programmeret.................. 100
AUTO+ ................................ 41, 94
Auto+ billedudtrækn. ................. 94
Auto+ kont. optagelse ................ 94
Autoblitz ............................ 45, 133
Autofokus................................. 114
Autovisning.............................. 174
AVCHD ..................... 75, 112, 216
Indeks
Diasshow ..................................160
Digital niveaumåling ..................87
Direkte manuel fokusering .......123
Diskoprettelse .....................75, 193
D-områdeoptimering ................139
DPOF-opsætning ......................196
DRO-bracket.............................156
E
Eks.komp.knap .....................48, 64
Eksempelvisning.......................102
Eksp.komp.indst .........................64
Eksponeringskompensation ........47
Enkelt bracket ...........................153
EV-skala ...........................105, 155
Eye-Fi .......................................181
Eye-Start AF ...............................62
F
Farvefilter .................................148
Farverum...................................173
Farvetemperatur........................148
Filformat for film......................111
Filnummer ................................179
Fjernbetjening.....................20, 156
Fn-knap.................................56, 58
Fokus ........................................114
Fokusindikator ..........................116
Fokuslås ....................................117
Forindstillet hvidbalance ..........147
Format.......................................170
Formater ...................................179
238
Forreste kontrolhjul ................... 53
Forsinket blitz .................... 45, 133
Forstørret billede........................ 53
Fugtdannelse ............................ 212
G
Gendan billed-db. .................... 181
Genstandssporing..................... 119
Gitterlinje ................................. 174
GPS .................................. 167, 217
GPS - aut. tidskorr. .................. 169
H
Håndholdt tusmørke............. 42, 95
HDMI-opløsning...................... 165
Histogram .................................. 86
Hjælpedata til GPS .................. 168
Høj ISO SR .............................. 172
Hukommelse ............................ 183
Hukommelsesgenkald.............. 183
Hukommelseskort .............. 25, 220
Hvidbalance ............................. 146
Hvidbalance-bracketing ........... 155
I
Image Data Converter................ 72
Indstil dato/tid ............................ 31
Indstil uret .................................. 31
Indstilling af sted ....................... 32
ISO-følsomhed......................... 137
Indeks
J
JPEG ........................................ 170
Justering af dioptrier .................. 33
Mappenavn............................... 179
Menu .......................................... 60
Multisegment ........................... 130
Multi-vælger............................... 56
K
Komprimeringsforhold ............ 170
Kontinuerlig bracketing ........... 153
Kontinuerlig optagelse ............. 152
Kontinuerlig prioritets-AE ... 44, 99
Kontrast.................................... 143
KONTROL TIL HDMI ........... 165
Kontrolhjul................................. 64
Kreativ indstilling .................... 143
Kvalitet..................................... 170
L
Landskab .............................. 42, 95
Lang eksp.SR ........................... 172
Lås fokus-knap........................... 64
LCD-lysstyrke.......................... 176
LCD-skærm ................. 77, 88, 157
Live View-visning ..................... 87
Lukkerhast.prior....................... 103
Lukkerhastighed....................... 103
Lydsignaler ................................ 67
Lysmålingsmetode ................... 130
N
Natportræt ............................ 42, 95
Nattescene ............................ 42, 95
Nulstil....................................... 184
Ny mappe ................................. 180
O
Objektiv...................................... 28
Objektivkompensation:
Forvrængning....................... 178
Objektivkompensation:
Kromatisk kromfejl.............. 178
Objektivkompensation:
Periferiskygge ...................... 178
Øjestykkesensor ......................... 18
Omgivende lys ......................... 155
Opladning af batterienhed .......... 23
Optageindstilling ...................... 112
Optagelse.................................... 34
Optagelse af film ................ 36, 109
Optagelse af filmlyd................. 113
Mætning ................................... 143
Makro................................... 42, 95
Manuel eksp............................. 104
Manuelt fokusering .................. 121
Panorering ...................... 43, 51, 97
Panoreringsoptagelse ........... 43, 97
PMB ........................................... 73
PMB Launcher ........................... 72
Portræt .................................. 42, 95
239
Indeks
P
M
Indeks
Prioritering..................................61
R
RAW .........................................170
Reduktion af kamerarystelser .....92
Reduktion af vindstøj ...............113
Registrering af ansigter.....125, 126
Rensetilstand.............................198
Rødøjereduktion .........................62
Rotation ....................................159
S
Selvudløser ...............................153
Skærm til øjestykke ....................84
Skarphed ...................................143
Skulderrem .................................20
Slet ......................................38, 163
Smart teleconverter...................151
Smiludløser...............................127
Software......................................71
Søger.........................................177
Søgerlup....................................122
Solnedgang ...........................42, 95
Specifikationer..........................229
Sportsaktiviteter....................42, 95
Spot...........................................130
Sprog...........................................67
SteadyShot-funktion ...................92
Støjreduktion af flere billeder...138
Støvafvisende funktion .............198
Strømbesparelse........................177
Strømforhold.............................132
240
Synkronisering ved høj
hastighed.............................. 133
T
Tilpasset hvidbalance............... 148
Trådløs blitz ............................. 133
Trådløs fjernbetjening.............. 156
Trykke halvvejs ned................... 35
U
Udfyld.blitz ........................ 45, 133
Udløser u/obj. ......................... 173
Udskrive................................... 196
USB-tilslutning ........................ 189
V
Vælg REC-mappe .................... 180
Valg af motiv ....................... 42, 95
Version..................................... 188
Vis afspilning........................... 161
Visning af billede............... 37, 159
Visning af billeder på en
tv-skærm ........................ 55, 165
Visningsknap ........................... 175
Visningspanel ............................ 91
Visningstilstand ....................... 159
Download PDF

advertising