Sony | SLT-A35 | Sony SLT-A35 SLT-A35 Kun kabinet (der medfølger intet objektiv) Betjeningsvejledning

4-281-655-71 (1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Klargøring af kameraet
Før betjeningen
Optagelse af billeder
Betjeningsvejledning
Brug af optagefunktionen
Brug af visningsfunktionen
A-fatning
Ændring af opsætning
Visning af billeder på en
computer
Udskrivning af billeder
Andet
Indeks
© 2011 Sony Corporation
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
GEM DISSE INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD
Hvis udformningen af stikket ikke passer til
stikkontakten, skal du anvende en
stikadapter med en udformning, der passer
til stikkontakten.
FORSIGTIG
Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og foårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for
stød eller belastning såsom at hamre på
det, tabe det eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke
metalgenstande komme i kontakt med
batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer
over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke
for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller
lækkende Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en
ægte Sony batterioplader eller en enhed,
som kan oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af
samme type eller en tilsvarende type,
som anbefales af Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Batterioplader
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser,
er batteriopladeren ikke koblet fra
strømforsyningen (stikkontakten), så længe
den er tilsluttet en stikkontakt på væggen.
Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde
strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
Når der medfølger en netledning, kan den
kun anvendes sammen med denne enhed og
må ikke bruges sammen med en anden
enhed.
2
Til kunder i Europa
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se
de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og
garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd
forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
3
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv
eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
4
Bemærkninger om brug af kameraet
Fremgangsmåde ved optagelse
Sikkerhedskopiering anbefales
• Dette kamera har to optagetilstande:
LCD-skærmens tilstand, der benytter
LCD-skærmen, og søgertilstanden, der
benytter søgeren.
• Det optagne billede kan være anderledes
end det billede, du overvågede før
optagelsen.
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
Bemærkninger om funktionerne
følger med kameraet
• LCD-skærmen og den elektroniske søger
er fremstillet med ekstremt præcis
højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller lyse
punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
• Når du skifter fokus i søgeren, kan rød,
grøn eller blå flimren vises på skærmen.
Dette er ikke en funktionsfejl. Denne
flimren optages ikke på billedet.
• Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag
ikke med kameraet mod solen i længere
tid ad gangen. Den interne mekanisme
kan blive beskadiget. Hvis sollyset
fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand.
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er
ikke en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet i kolde omgivelser, kan
skærmen blive kortvarigt mørk. Når
kameraet opvarmes, fungerer skærmen
normalt.
• Du kan tjekke, om det er en 1080 60ikompatibel enhed eller en 1080 50ikompatibel enhed ved at kontrollere
mærkerne nederst på kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed:60i
1080 50i-kompatibel enhed:50i
• Du vil muligvis kunne føle ubehagelige
symptomer såsom trætte øjne, kvalme
eller træthed, mens du ser på 3D-billeder,
der er optaget med kameraet på 3Dkompatible skærme. Når du ser på 3Dbilleder, anbefaler vi, at du med jævne
mellemrum tager en pause. Mærk selv
efter, om og hvad du har behov for af
pauser, da det er forskelligt fra person til
person. Hvis du føler dig dårlig, skal du
holde op med at kigge på 3D-billeder og
om nødvendigt kontakte en læge. Se også
betjeningsvejledningen til den tilsluttede
enhed eller den software, der bruges
sammen med kameraet. Børns øjne er
altid mere sårbare (især børn under seks
år). Tal med en ekspert såsom en
børnelæge eller en øjenlæge, før du
tillader et barn at kigge på 3D-billeder.
Sørg for, at dine børn følger
nedenstående forholdsregler.
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
den elektroniske søger, objektivet og
billedsensoren
Bemærkning om brugen af objektiver
og tilbehør
Det anbefales, at du bruger Sonys
objektiver/tilbehør*, som er beregnet til at
passe til dette kameras karakteristika. Hvis
du bruger produkter fra andre producenter,
kan det betyde, at kameraet muligvis ikke
har alle funktioner, der sker uheld, eller
kameraet får funktionssvigt.
* Konica Minolta-produkter medfølger.
5
Bemærkninger om optagelse i
længere tid
• Når du optager i længere tid ad gangen,
vil kameraets temperatur stige. Hvis
temperaturen når op over et bestemt
niveau, vises symbolet
på skærmen,
og kameraet slukkes automatisk. Hvis
kameraet slukkes, skal du lade det være
slukket i 10 minutter eller mere for at
lade temperaturen inde i kameraet falde
til et sikkert niveau.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
stiger temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten forringes. Det anbefales,
at du venter, indtil kameraets temperatur
er faldet, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive varm.
Dette er ikke en funktionsfejl.
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med følgende enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke
understøtter High Profile
– Enheder, der er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Film, der optages i MP4format med dette kamera, kan derfor ikke
afspilles på andre enheder end dem, der
understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på
kompatible enheder i AVCHD-format.
Dvd-baserede afspillere eller optagere
kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med
AVCHD-formatet. Dvd-baserede
afspillere eller optagere vil desuden
muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud.
6
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette
kamera.
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne
betjeningsvejledning
Data, som vedrører ydelse og
specifikationer, er angivet ud fra følgende
betingelser, medmindre andet er angivet i
denne betjeningsvejledning: ved en
almindelig omgivelsestemperatur på 25 ºC
og ved brug af en batterienhed, der er
blevet opladet i omkring en time, efter at
CHARGE-lampen slukkede.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ................................. 5
Klargøring af
kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør ............................... 11
Identificering af dele ........................................................ 12
Opladning af batterienheden ............................................ 17
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges
separat) ........................................................................ 19
Montering af et objektiv .................................................. 25
Klargøring af kameraet .................................................... 28
Brug af det medfølgende tilbehør .................................... 30
Kontrol af antal billeder, der kan tages ........................... 32
Rengøring ........................................................................ 34
Før betjeningen
Skærmindikatorer ............................................................ 38
Sådan skiftes skærmtilstanden mellem LCD-skærm og
elektronisk søger.................................................. 38
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) ......... 39
Visning af optageoplysninger (Detaljeret skærm/
optageoplysninger (Til Live View)) ................. 41
Visning af optageoplysninger (Til søger) .................. 43
Valg af funktion/indstilling ............................................. 45
Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) ............ 46
Funktioner, der vælges med Fn-knappen (funktion)..... 47
Funktioner, der vælges med MENU-knappen ........... 48
Optagelse af
billeder
Optagelse af et billede uden kamerarystelser .................. 55
Korrekt stilling ........................................................... 55
Brug af SteadyShot-funktionen .................................. 56
Brug af kamerastativ .................................................. 57
Optagelse med den automatiske indstilling ..................... 58
Automatisk optagelse med den passende
indstilling .......................................................... 58
Optagelse med de indstillinger, som kameraet
justerer automatisk.............................................. 60
Optagelse med en passende baggrund for motivet .......... 62
Optagelse med forudindstillede indstillinger
afhængigt af motivet (Valg af motiv) ................... 62
7
Optagelse med et effektfilter for at få de
forskellige teksturer (billedeffekt) ..................... 65
Optagelse af panoramabilleder
(Panoreringsoptag.) ........................................... 67
Kontinuerlig optagelse ved høj hastighed (telezoom – kontinuerlig prioritets-AE) ................... 70
Optagelse af et billede, sådan som du gerne vil have det
(eksponeringstilstand) ................................................. 72
Optagelse med programmet Auto .......................... 73
Optagelse ved at kontrollere, hvor sløret
baggrunden skal være (blændeprioriteret) ...... 74
Optagelse af et motiv i bevægelse med forskellige
gengivelser (lukkerhastighedsprioritet) ............... 77
Optagelse med manuel justering af eksponering
(manuel eksponering) ........................................ 79
Optagelse af spor med lang eksponering (BULB) ..... 81
Optagelse af film ............................................................. 83
Tilgængelig optagetid til film ..................................... 85
Bemærkninger om kontinuerlig optagelse af film ..... 86
Valg af fokusmetoden ...................................................... 87
Brug af
Brug af autofokus ....................................................... 87
optagefunktionen
Optagelse med den ønskede opsætning (fokuslås)...... 89
Valg af fokusmetode, som passer til motivets bevægelse
(Automatisk fokuseringstilstand)........................... 90
Valg af fokusområde (AF-område) ............................ 91
Manuel justering af fokus (manuel fokusering) ......... 92
Kontrollerer fokus ved at forstørre billedet ................ 93
Registrering af ansigter .................................................... 94
Brug af funktionen til registrering af ansigter ............ 94
Optagelse af smilende ansigter (smiludløser) ............ 95
Brug af blitz ..................................................................... 97
Sådan udføres trådløs blitzoptagelse ........................ 100
Justering af billedets lysstyrke (eksponering,
blitzkompensation, måling) ...................................... 101
Optagelse med fast lysstyrke (AE-lås) ..................... 101
8
Brug af lysstyrkekompensation til hele billedet
(eksponeringskompensation) .......................... 102
Justering af mængden af blitzlys
(Blitzkompensation) ...................................... 104
Valg af blitzkontroltilstanden til at angive mængden af
blitzlys (blitzkontrol) .......................................... 105
Valg af metode til måling af et motivs lysstyrke
(Lysmålermetode) ........................................... 106
Indstilling af ISO ........................................................... 107
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde)...................................................................... 108
Korrektion af billedets lysstyrke (Dområdeoptimering) .......................................... 109
Automatisk kompensation med rig gradation
(automatisk højt, dynamisk område) ............... 109
Billedbehandling ........................................................... 111
Valg af den ønskede billedbehandling (kreativ
indstilling) ........................................................ 111
Ændring af farvegengivelsesområdet (farverum) ..... 112
Justering af farvenuancerne (hvidbalance) .................... 113
Justering af hvidbalancen til at passe til en
bestemt lyskilde (automatisk/forindstillet
hvidbalance) .................................................. 113
Indstilling af farvetemperaturen og en filtereffekt
(farvetemperatur/farvefilter) ........................... 114
Registrering af farvenuancerne (tilpasset
hvidbalance).................................................... 115
Sådan indstilles fremføringsmetoden ............... 117
Optagelse af et enkelt billede ................................... 117
Kontinuerlig optagelse ............................................. 117
Brug af selvudløser .................................................. 118
Optagelse af billeder, hvor eksponeringen er ændret
(eksponerings-bracketing) ................................ 119
Optagelse med ændret hvidbalance (hvidbalancebracketing) ....................................................... 120
9
Afspilning af billeder ..................................................... 121
Brug af
visningsfunktionen Kontrol af oplysningerne om de tagne billeder ............. 127
Beskyttelse af billeder (beskyt) ..................................... 131
Sletning af billeder (slet) ............................................... 132
Visning af billeder på en tv-skærm ............................... 134
Ændring af
opsætning
Indstilling af billedstørrelse og billedkvalitet ................ 138
Indstilling af metoden til optagelse på et
hukommelseskort ..................................................... 141
Ændring af støjreduktionsindstillingen ......................... 145
Ændring af knappernes funktioner ................................ 146
Ændring af andre indstillinger ....................................... 148
Indstilling af LCD-skærmen/den elektroniske søger ..... 150
Bekræftelse af versionen af kameraet ............................ 152
Nulstilling til standard ................................................... 153
Visning af
billeder på en
computer
Brug med din computer ................................................. 156
Brug af softwaren .......................................................... 158
Tilslutning af kameraet til computeren .......................... 162
Oprettelse af filmdisk .................................................... 165
Udskrivning af
billeder
Angivelse af DPOF ........................................................ 169
Andet
Specifikationer ............................................................... 171
Fejlfinding ..................................................................... 177
Advarselsmeddelelser .................................................... 186
Forsigtig ......................................................................... 189
AVCHD-format ............................................................. 192
3D-optagelser ................................................................ 193
Indeks ............................................................................ 194
10
Klargøring af kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angiver antal dele.
Almindeligt tilbehør
• BC-VW1 Batterioplader (1)
• Genopladelig batterienhed
NP-FW50 (1)
• USB-kabel (1)
• Skulderrem (1)
Klargøring af kameraet
• Netledning (1) (medfølger ikke
i USA og Canada)
• Kameradæksel (1) (fastgjort på
kameraet)
• Øjestykke (1) (fastgjort på
kameraet)
• Cd-rom (programsoftware til
α-kamera) (1)
• Betjeningsvejledning (denne
vejledning) (1)
SLT-A35K
• DT18-55 mm – zoomobjektiv/
frontobjektivdæksel (1)/
beskyttelseslåg (1)
SLT-A35Y
• DT18-55 mm – zoomobjektiv/
frontobjektivdæksel (1)/
beskyttelseslåg (1)
• DT55-200 mm – zoomobjektiv/
frontobjektivdæksel/
bagobjektivdæksel (1)/
modlysblændere (1)
11
Identificering af dele
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
A Udløserknap (58)
B Tænd/sluk-kontakt (28)
C Kontrolhjul (75)
D Selvudløser (118)
E Objektivkontakter*
F Spejl*
G Knap til eksempelvisning (76)
H Fatning
I Indbygget blitz* (97)
J Mikrofon**
K Funktionsvælger (58 – 82)
L
-knap (pop op-blitz) (97)
M Udløserknap til objektiv (26)
12
N Knap til fokuseringsfunktion
(87, 92)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
** Afdæk ikke denne del
under optagelse af film.
Bagside
Klargøring af kameraet
A Mikrofon**
M Højttaler
B Tilbehørssko med autolås (100)
N
C MENU-knap (48)
D Søger* (38)
E Okularsensorer (38)
F Hjul til indstilling af dioptrien
(29)
G LCD-skærm (41, 121, 127)
H
-knap (Afspilning) (121)
I Aktivitetslampe (21)
J Ved fotografering:
Fokussøger-knap (93, 146)
Til visning: -knap (Slet)
(132)
K MOVIE-knap (83)
L FINDER/LCD-knap (38, 151)
Markering af
billedsensorens placering (89)
O D-RANGE-knap (dynamisk
område) (108, 147)
P Ved fotografering: AEL-knap
(AE-lås) (80, 101)
Til visning: -knap (Zoom
ind) (124)
Q Ved fotografering:
-knap
(Eksponering) (102)
Til visning: -knap (Zoom ud)
(124)/ -knap (Billedindeks)
(125)
R Ved fotografering: Fn-knap
(Funktion) (46, 47)
Til visning:
-knap
(Billedrotation) (123)
13
S Kontrolknap
Når menuen er aktiveret:
v/V/b/B-knap (45)
Når menuen er deaktiveret:
DISP (Skærm) (39, 121)/WB
(Hvidbalance) (113)/
(Fremføring) (117)/ISO (107)
T Kontrolknap (Enter) (45)/
AF-knap (91)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
** Afdæk ikke denne del
under optagelse af film.
14
Sider/bund
• Når du opretter forbindelse
mellem RM-S1AM/RM-L1AM
Fjernbetjening (sælges separat)
og kameraet, skal du sætte
stikket fra Fjernbetjening ind
i REMOTE-terminalen, så
markøren på stikket passer til
markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at
ledningen på Fjernbetjening
vender fremad.
B Kroge til skulderrem (30)
F Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en
skruelængde på mindre end
5,5 mm. Det er ikke muligt at
fastgøre kameraet sikkert til
stativer med skruer, der er
længere end 5,5 mm, og det kan
skade kameraet.
G Indføringsrille til
hukommelseskort (19)
H Dæksel til batteri-/
hukommelseskort (19)
I Dæksel til tilslutningsplade
C HDMI-terminal (134)
D
(USB)-terminal (162)
E Mikrofonstik
• Når en ekstern mikrofon
tilsluttes, slukkes den interne
mikrofon automatisk. Når den
eksterne mikrofon er af typen,
der tilsluttes en strømforsyning,
får mikrofonen strøm via
kameraet.
• Til brug med AC-PW20vekselstrømsadapteren
(sælges separat)
Pas på, at ledningen til
vekselstrømsadapteren ikke
kommer i klemme i dækslet,
når du lukker det.
15
Klargøring af kameraet
A REMOTE-terminal
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(Udstyret med SLT-A35K/A35Y)
A Fokus-ring
B Zoom-ring
C Brændviddeskala
D Brændviddeindeks
E Objektivkontakter
F Knap til fokuseringsfunktion
G Monteringsindeks
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM er
beregnet til Sony A-fatningkameraer (modeller, som er
udstyret med en billedsensor i
APS-C-størrelse). Du kan ikke
bruge disse objektiver på
kameraer i 35 mm format.
• Når det gælder andre objektiver
end DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM, kan
du se i den betjeningsvejledning,
der fulgte med objektivet.
16
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(Udstyret med SLT-A35Y)
Opladning af batterienheden
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FW50
"InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt
afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
Klargøring af kameraet
1 Sæt batterienheden i
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den klikker
på plads.
2 Tilslut batteriopladeren til
For USA og Canada
Stik
kontakten.
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladning fuldført
• Lampen CHARGE slukkes, når
opladningen er fuldført.
• Den tid, der kræves for at oplade
en fuldt afladet batterienhed ved
en temperatur på 25 °C,
er ca. 250 minutter.
CHARGE-lampe
For andre lande end USA og Canada
CHARGE-lampe
Netledning
17
Bemærkninger
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden
eller forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem
10 °C-30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste kontakt.
• Forsøg ikke at oplade batterienheden igen, lige efter at den er blevet opladet, eller
hvis den ikke er blevet brugt efter opladningen. Batterienhedens ydeevne kan i så
fald blive forringet.
• Du må ikke oplade andre batterienheder end batterienheder fra "InfoLITHIUM"
W-serien i batteriopladeren (medfølger) med kameraet. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det være tegn på en batterifejl eller betyde,
at en anden batterienhed end den specificerede type er blevet installeret. Kontrollér,
at batterienheden er af den specificerede type. Hvis batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren
fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning måske ikke udføres. Rengør
batteriopladeren med en tør klud.
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
Du kan bruge dit kamera og batteriopladeren og AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat) i et ethvert land eller område, hvor
strømforsyningen ligger inden for 100 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Bemærk
• Brug ikke en elektronisk transformator, da dette kan forårsage funktionsfejl.
18
Indsættelse af batterienhed/
hukommelseskort (sælges separat)
1 Skub åbningsgrebet til dækslet for
at åbne det.
Klargøring af kameraet
2 Indsæt batterienheden med et fast
tryk, mens du trykker på
låsegrebet med spidsen af
batteriet.
Låsegreb
3 Indsæt et hukommelseskort.
• Vend hjørnet med det afskårne hjørne
som vist, og indsæt
hukommelseskortet, indtil det klikker
på plads.
Sørg for, at det afskårne hjørne
vender rigtigt.
4 Luk dækslet.
19
Tilgængelige hukommelseskort
• Der kan kun anvendes "Memory Stick PRO Duo"-, "Memory Stick
PRO-HG Duo"-, SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort sammen med
dette kamera. Der kan ikke anvendes et MultiMediaCard sammen med
dette kamera. Der er dog ingen garanti for, at alle hukommelseskortets
funktioner fungerer korrekt.
• "Memory Stick PRO Duo"-medier "Memory Stick PRO-HG Duo"medier kaldes "Memory Stick PRO Duo"-medier, og SDhukommelseskortet, SDHC-hukommelseskortet og SDXChukommelseskortet kaldes "SD-kortet" i denne Betjeningsvejledning.
• Det anbefales at bruge følgende hukommelseskort til optagelse af film:
–
(Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PRO-HG Duo")
– SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXChukommelseskort (Klasse 4 eller højere)
• Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til
eller afspilles på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible
med exFAT. Kontrollér, at enheden er kompatibel med exFAT, før
kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet til en inkompatibel enhed,
bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må aldrig formatere
kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på kortet.
(exFAT er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.)
Sådan fjernes batterienheden
Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod
pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden.
Låsegreb
20
Sådan fjernes hukommelseskortet
Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er
tændt, åbn derefter dækslet til
hukommelseskortet, og skub
hukommelseskortet én gang.
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Kontrollér niveauet med følgende indikatorer og procenter, der vises på
skærmen.
"Batteriet er
tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke tage
flere billeder.
Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed?
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som
indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet
vedrørende driftsbetingelserne. Når du bruger en "InfoLITHIUM"batterienhed, vil den resterende batteritid blive vist som procent i henhold
til kameraets driftsbetingelser.
Bemærkninger om brug af batterienheden
• Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke
vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil
eller i direkte sollys.
21
Klargøring af kameraet
Aktivitetslampe
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Batterienheden
kan derfor bruges kortere tid i kolde omgivelser, og hastigheden ved
kontinuerlig optagelse bliver langsommere. Vi anbefaler, at du placerer
batterienheden i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme den op,
og at du indsætter den i kameraet, umiddelbart før du begynder at
fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller
kontinuerlig optagelse, gør LCD-skærmen lysere, eller hvis du ofte
tænder og slukker for kameraet.
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten falder lidt efter lidt,
jo mere du bruger det, og efterhånden som tiden går. Hvis batteriets
driftstid synes betydeligt kortere, kan det skyldes, at batterienhedens
levetid er opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de
driftsforhold og det miljø, batterienhederne bruges i.
Sådan opbevares batterienheden
Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades
fuldstændigt og derefter aflades fuldstændigt en gang om året i kameraet,
før batterienheden opbevares på et tørt, køligt sted for at forlænge
levetiden.
Bemærkninger vedrørende brug af hukommelseskort
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende
forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret
i direkte sollys.
– Steder, der er udsat for direkte sollys.
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Når aktivitetslampen er tændt, må du ikke tage hukommelseskortet eller
batterienheden ud eller slukke apparatet. Dataene kan blive beskadiget.
22
23
Klargøring af kameraet
• Dataene kan blive beskadiget, hvis du placerer hukommelseskortet
i nærheden af kraftigt magnetiseret materiale eller bruger
hukommelseskortet i et miljø, hvor der er risiko for statisk elektricitet
eller elektrisk støj.
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks.
være på harddisken i en pc.
• Når du bærer eller opbevarer hukommelseskortet, bør det placeres i den
æske, der fulgte med det.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en
metalgenstand.
• Når knappen til skrivebeskyttelse på hukommelseskortet er sat
i LOCK-position, kan du ikke udføre handlinger såsom optagelse eller
sletning af billeder.
• Et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan muligvis
ikke fungere med dette kamera. Sørg for at formatere
hukommelseskortene ved brug af kameraet.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen
af hukommelseskort og det anvendte udstyr.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området.
• Fastgør ikke etiketter på selve hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme
til at sluge det.
Bemærkninger om "Memory Stick", som anvendes sammen med kameraet
De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet, er
angivet i oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory
Stick PRO Duo"-funktioner fungerer korrekt.
"Memory Stick PRO Duo"medier*1*2*3
"Memory Stick PRO-HG Duo"medier*1*2
Kan anvendes til dit kamera
"Memory Stick Duo"-medier
Kan ikke anvendes til dit
kamera
"Memory Stick"-medier og
"Memory Stick PRO"-medier
Kan ikke anvendes til dit
kamera
*1 Denne er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er en
kopibeskyttelsesteknologi, der benytter kryptering. Optagelse/afspilning,
som kræver MagicGate-funktioner kan ikke foretages med dette kamera.
*2 Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
*3 Når der anvendes "Memory Stick PRO Duo" til optagelse af film, er det kun kort
markeret med Mark2, der kan bruges.
Bemærkninger om brug af "Memory Stick Micro" (sælges separat)
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro"-medier.
• Når der anvendes "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal
"Memory Stick Micro" indsættes i en "M2"-adapter, som er på størrelse
med den til Duo. Hvis du indsætter et "Memory Stick Micro" i kameraet
uden en "M2"-adapter, som er på størrelse med den til Duo, kan du
muligvis ikke fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
24
Montering af et objektiv
1 Fjern kameradækslet fra kameraet,
Frontobjektivdæksel
beskyttelseslåget bag på
objektivet.
Kameradæksel
Beskyttelseslåg
2 Montér objektivet ved at tilpasse
de orange indeksmærker på
objektivet og på kameraet.
Orange indeksmærker
3 Drej objektivet med uret, indtil
det klikker fast i låst position.
• Sørg for at sætte objektivet lige på.
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• E-fatnings-objektiver er ikke kompatible med dette kamera.
• Hvis du bruger et objektiv med gevind til påsætning af kamerastativ, skal du fastgøre
objektivet til kamerastativet ved hjælp af gevindet, som hjælper med at afbalancere
objektivets vægt.
• Når du bærer rundt på kameraet med objektivet påsat, skal du sørge for at holde både
kameraet og objektivet roligt.
• Hold ikke på en del af objektivet, som er fremtrædende, når der zoomes eller fokuseres.
25
Klargøring af kameraet
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv eller snavs ind i kameraet.
• Når du optager, skal du fjerne
frontobjektivdækslet foran på
objektivet.
Sådan fjernes objektivet
1 Tryk udløserknappen til objektivet
helt ind, og drej objektivet mod
uret, indtil det ikke kan komme
længere.
Udløserknap til objektivet
2 Fastgør dækslerne foran og bag
på dækslet og kameradækset til
kameraet.
• Fjern støv fra låg og dæksel, før du
monterer dem.
• Der følger ikke et bagdæksel med
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM-objektivsættet.
Hvis du opbevarer objektivet, uden at det
er fastgjort til kameraet, bør du købe
Bagobjektivdæksel ALC-R55.
Sådan fastgøres en modlysblænde
Det anbefales, at du bruger en
modlysblænde til at reducere overstråling
og sikre den bedst mulige billedkvalitet.
Fastgør blænden i fatningen i endestykket
af objektivcylinderen, og drej blænden
med uret, indtil den klikker på plads.
• Der medfølger ikke en modlysblænde til DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM.
Du kan bruge ALC-SH108 (sælges separat).
• Når du bruger en indbygget kamerablitz, skal du sørge for at fjerne
modlysblænden for at ikke at blokere lyset fra blitzen.
• Når du skal opbevare kameraet, skal du dreje modlysblænden og placere
den med objektivt placeret omvendt.
26
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet og sætter sig fast på
overfladen af billedsensoren, når du udskifter objektivet (den del, der
fungerer som filmen), kan det vise sig som mørke pletter i billedet,
afhængigt af optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en antistøvfunktion for at forhindre, at støv
sætter sig fast på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede
steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes.
Opsætning
27
Klargøring af kameraet
Hvis støv eller snavs sætter sig fast på billedsensoren
Rengør billedsensoren ved hjælp af [Rensetilstand] i menuen
(side 35).
Klargøring af kameraet
Indstilling af datoen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid.
1 Indstil kontakten til ON for at
tænde for kameraet.
Skærmen til indstilling af dato og
klokkeslæt vises.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
2 Bekræft, at [Angiv] er valgt på
LCD-skærmen, og tryk derefter
midt på kontrolknappen.
3 Vælg område med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter
midt på kontrolknappen.
4 Vælg hvert punkt med b/B, og
indstil den numeriske værdi med
v/V.
[Sommertid:]: Slår indstillingen med
sommertid til eller fra.
[Datoformat:]: Vælger format til
visning af dato.
• Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
28
5 Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt
på kontrolknappen.
6 Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Indstilling af dato/tid igen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling af dato/
klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt indstilles i menuen.
MENU-knap t
1 t [Indst.dato/tid]
Sådan indstilles området igen
Du kan indstille det område, hvor du bruger kameraet. Dette giver dig
mulighed for at indstille det lokale område, når du bruger kameraet i udlandet.
MENU-knap t
1 t [Indstilling af sted]
Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for
strømmen, og om batteriet er sat i eller ej. Se side 190 for at få flere oplysninger.
Justering af søgerens fokus (justering af dioptrier)
Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen passer
til dit syn, og du ser søgerens
skærm klart.
• Hvis kameraet rettes mod lyset, er det lettere
at justere dioptrien.
Bemærk
• Enheden til dioptrijustering (sælges separat) kan ikke bruges sammen med dette kamera.
29
Klargøring af kameraet
Sådan annulleres indstillingen af dato/tid
Tryk på MENU-knappen.
Brug af det medfølgende tilbehør
Dette afsnit gennemgår, hvordan skulderremmen og øjestykket anvendes.
Det øvrige tilbehør er beskrevet på de følgende sider.
• Genopladelig batterienhed (side 17)
• Batterioplader (side 17)
• Netledning (medfølger ikke i USA og Canada) (side 17)
• USB-kabel (side 162)
• Cd-rom (side 158)
Fastgørelse af skulderrem
Fastgør begge ender af remmen på
kameraet.
30
Sådan fjernes øjestykket
Når du fastgør FDA-A1AM Vinkelsøger (sælges separat) til kameraet, skal
du fjerne øjestykket.
Klargøring af kameraet
Skub forsigtigt skærmen til
øjestykket af ved at trykke på begge
sider af den.
• Sæt dine fingre under øjestykket, og skub
det opad.
Bemærk
• Forstørrelse og Søgerøjestykke kan ikke bruges sammen med dette kamera.
31
Kontrol af antal billeder, der kan tages
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet og indstillet kontakten til ON,
vises det antal billeder, der kan optages
(hvis du fortsætter med at fotografere
med de aktuelle indstillinger),
på LCD-skærmen.
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke
er mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet,
eller slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 132).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det,
at der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort
Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne
defineres ud fra et standard-Sony-hukommelseskort, som bruges ved test.
Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type
af hukommelseskort.
Billede: Størrelse: L 16M
Billede: Format: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: Billeder)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
386
781
1587
3239
6406
Fin
270
548
1116
2279
4510
RAW og JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
* Når [Billede: Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det
antal, der er vist i tabellen herover (medmindre [RAW] er valgt).
32
Antal billeder, der kan optages med en batterienhed
Når kameraet bruges med batterienheden (medfølger), kan der omtrent
tages følgende antal billeder ved en fuld opladning.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier
afhængigt af forholdene under brug.
Uden blitz
Ca. 440 billeder
Ca. 480 billeder
Søgertilstand
Ca. 420 billeder
Ca. 460 billeder
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under
følgende forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– Brug af batterienhed, som oplades en time efter, at CHARGE-lampen
går ud.
– Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat)
– [Billede: Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Automatisk AF].
– Optagelse en gang hvert 30 sekund.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
• Om antallet af billeder, der kan optages, når blitzen anvendes:
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
33
Klargøring af kameraet
Med blitz
LCD-skærmtilstand
Rengøring
Rengøring af kameraet
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller
spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke billederne eller
kameraets ydeevne, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås
i almindelig handel*. Se næste side for at få flere oplysninger om
rengøring af billedsensoren.
* Brug ikke en sprayblæser. Denne kan medføre funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand,
og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende
materialer, da de kan beskadige husets overfladebehandling.
– Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem
længere tid.
Rengøring af objektivet
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske
opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser,
der fås i handlen. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med
en blød klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske.
Tør i spiralmønster fra midten og ud. Undlad at sprøjte
objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
34
Rengøring af billedsensoren
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på billedsensoren
(den del, der fungerer som film), vil det muligvis blive vist som mørke
pletter på fotoet, afhængigt af optagemiljøet. Hvis der er støv på
billedsensoren, skal du rense sensoren ved at følge nedenstående trin.
Klargøring af kameraet
Bemærkninger
• Rengøring kan ikke udføres, hvis batteriniveauet er 50% eller mindre.
• Kameraet begynder at bippe, hvis batterienheden bliver lav under rengøringen.
Stop straks rengøringen, og sluk for kameraet. Det anbefales at anvende
en AC-PW20-adapter (sælges separat).
• Rensningen bør afsluttes hurtigt.
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
Sådan renses billedsensoren automatisk ved hjælp af kameraets
rensetilstand
1 Kontroller, at batteriet er fuldt opladet (side 21).
2 Tryk på MENU-knappen, og vælg
derefter
2 med b/B på
kontrolknappen.
MENU-knap
3 Vælg [Rensetilstand] med v/V,
og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
35
4 Vælg [Angiv] med v, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Billedsensoren vibrerer et øjeblik og fjerner støv fra sensoren.
5 Sluk for kameraet.
Sådan renses billedsensoren ved hjælp af en blæser
Hvis yderligere rengøring er nødvendig efter brug af rensetilstanden,
kan billedsensoren renses med en blæser ved hjælp af nedenstående trin.
1 Udfør rengøringshandlingen, som er beskrevet i trin 1 til 4 i
"Sådan renses billedsensoren automatisk ved hjælp af
kameraets rensetilstand".
2 Tag objektivet af (side 26).
3 Tryk på V-symbolet på spejlets
låsegreb for at løfte spejlet op.
• Undlad at berøre spejlets overflade.
Spejlets låsegreb
36
4 Brug blæseren til at rengøre
billedsensorens overflade og
området omkring den.
Klargøring af kameraet
• Undlad at berøre billedsensoren med
spidsen af blæseren, og sørg for, at
blæserens spids ikke sættes i
hulrummet bag objektivfatningen.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre, at støv igen sætter sig inde i
kameraet. Afslut rensningen hurtigt.
• Rengør også bagsiden af spejlet med
blæseren.
5 Når rengøringen er udført, skal
spejlet trykkes ned, indtil det
klikker.
• Tryk spejlets ramme ned igen. Undlad
at berøre spejlets overflade.
• Tryk spejlet nedad, indtil det låses
ordentligt.
6 Fastgør objektivet, og sluk for kameraet.
• Kontrollér, at spejlet er låst ordentligt fast, inden du fastgør objektivet.
Bemærkninger
• Når rengøringen er udført, skal du kontrollere, at spejlet er låst ordentligt fast, inden
du fastgør objektivet. Hvis du ikke gør det, bliver objektivet muligvis ridset, eller der
kan opstå andre problemer. Hvis spejlet ikke er låst ordentligt fast, virker den
automatiske fokusering heller ikke under optagelse.
• Du kan ikke optage, mens spejlet er løftet op.
37
Før betjeningen
Skærmindikatorer
Sådan skiftes skærmtilstanden mellem LCD-skærm og
elektronisk søger
FINDER/LCD-knap
Når du kigger i søgeren, aktiveres
søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet
fra søgeren, ændres skærmtilstanden
tilbage til LCD-skærmtilstand.
Du kan også skifte skærmtilstand ved
hjælp af FINDER/LCD-knappen.
Søger
LCD-skærm
Sådan fokuseres hurtigt på et motiv ved hjælp af søgeren
Når du ser i søgeren, fokuseres der automatisk på motivet i AF-området
(Eye-Start AF).
MENU-knap t
1 t [Eye-Start AF] t [Til]
Når FDA-A1AM Vinkelsøger (sælges separat) fastgøres til kameraet,
anbefales det at indstille [Eye-Start AF] til [Fra], fordi øjestykkesensorerne
bag på søgeren kan blive aktiveret.
38
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP)
Detaljeret skærm
Optageoplysninger på
(Til Live View)
Før betjeningen
Hver gang du trykker på DISP på
kontrolknappen, ændres visningen af
optageoplysningerne som følger.
Skærmens status i søgeren ændres som
følger ("Optageoplysninger på" (Til Live
View) springes over). Du kan skifte
skærmen i søgeren separat fra skærmen
på LCD-skærmen.
Optageoplysninger fra
Detaljeret skærm
Den detaljerede skærm viser
lukkerhastigheden og blændeværdien
som grafer og angiver tydeligt, hvordan
eksponeringen fungerer. Markørerne på
indikatoren for lukkerhastighed og
indikatoren for blænden angiver den
aktuelle værdi. Når eksponeringen er
justeret, følger positionen af markørerne
indstillingsværdien.
Blændeværdi
Lukkerhastighed
Visning af optageoplysninger (Til søger)
Du kan ændre visningen "Optageoplysninger på" på LCD-skærmen til en
skærm, der er velegnet til optagelse, når du kigger ind i søgeren. Søgerens
skærm er for Live View.
39
MENU-knap t
2 t [Vis optagedata] t [Til søger]
Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter skærmen som
følger.
Grafisk visning
Visning af
optageoplysninger
(Til søger)
Optageoplysninger fra
Sådan slås indikationen af lukkerhastighed, blændeværdi, EV-skala og
SteadyShot-skala fra i søgeren
Når du slår optageoplysningerne fra, kan du også slå indikationen af
lukkerhastighed, blændeværdi, EV-skala og SteadyShot-skala fra.
MENU-knap t
2 t [Indst. visning i søger] t [Under brug]
• Lukkerhastigheden, blændeværdien, EV-skalaen SteadyShot-skalaen
vises kun, når eksponeringen justeres.
40
Visning af optageoplysninger (Detaljeret skærm/
optageoplysninger (Til Live View))
Detaljeret skærm
Visning af optageoplysninger
(Til Live View)
Før betjeningen
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Beskrivelse
Stillbilledkvalitet (139)
Eksponeringstilstand
P (58 – 82)
ASM
Billedformat på film
(139)
100% Resterende batteritid (21)
Advarsel om
overophedning (187)
100
Hukommelseskort (19)
Databasefil fuld (187)/
Databasefilfejl (187)
Resterende antal billeder,
der kan optages (32)
Advarsel om
kamerarystelse (56)
Format på stillbilleder
(138)/Højdebreddeforhold på
stillbilleder (139)/Format
på panoramabilleder
(138)
Ingen lydoptagelse på
film (85)
41
B
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Følsomhedsindikator for
registrering af smil (95)
Beskrivelse
Spotmålingsområde
(106)
AF-område (91)
Lukkerhastighedsindikator
(77)
Blændeindikator (74)
C
Skærm
Skærm
Beskrivelse
OPT 0:12
Optagetid for film (m:s)
z
Fokus (88)
1/250
Lukkerhastighed (77)
F3.5
Blænde (74)
EV-skala (80, 120)
AE-lås (101)
SteadyShot-skala (56)
D
Skærm
Beskrivelse
ISO-følsomhed (107)
Måling (106)
Blitzkompensation (104)
AWB
7500K G9
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (113)
D-områdeoptimering
(108)/Auto HDR (109)
Kreativ indstilling (111)
Beskrivelse
Fremføringsmetode (117)
Blitztilstand (97)/
Rødøjereduktion (99)
Fokus-funktion (90)
AF-område (91)
Ansigtsregistrering (94)
Smiludløser (95)
42
E
Visning af optageoplysninger (Til søger)
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
I AUTO, AUTO+ eller
tilstand til Valg af motiv
I tele-zoom – kontinuerlig
prioritets-AE/P/A/S/M-tilstand
Før betjeningen
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
PASM
Eksponeringstilstand
(58 – 82)
Beskrivelse
Billedformat på film
(139)
100% Resterende batteritid (21)
Ingen lydoptagelse på
film (85)
B
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand (97)/
Rødøjereduktion (99)
Hukommelseskort (19)
100
Resterende antal billeder,
der kan optages (32)
Fremføringsmetode (117)
Billedformat på
stillbilleder (138)/
Højde-bredde-forhold for
stillbilleder (139)
Fokus-funktion (90)
Stillbilledkvalitet (139)
Ansigtsregistrering (94)
Smiludløser (95)
AF-område (91)
43
Skærm
Beskrivelse
ISO-følsomhed (107)
AWB
7500K G9
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (113)
D-områdeoptimering
(108)/Auto HDR (109)
Kreativ indstilling (111)
Lysmålermetode (106)
Eksponeringskompensati
on (102)/målt manuelt
(80)
Blitzkompensation (104)
EV-skala (80, 120)
C
Skærm
Beskrivelse
1/125
Lukkerhastighed (77)
F2.8
Blænde (74)
+1.0
Eksponering (102)
AE-lås (101)
SteadyShot (56)
44
Valg af funktion/indstilling
Du kan vælge en funktion til optagelse eller afspilning med en af knapperne
såsom Fn-knappen (Funktion) eller MENU-knappen.
I denne Betjeningsvejledning er processen med at vælge en funktion med
kontrolknappen og Fn-knappen fra den liste, der vises på skærmen,
beskrevet på følgende måde (vi forklarer processen med
standardikonerne.):
Eksempel: Fn-knappen t AWB (Hvidbalance) t Vælg den
ønskede indstilling
Listen i betjeningsvejledningen
Betjeningsvejledningen angiver også andre handlinger end handling med
kontrolknappen. Ikonerne har følgende betydning.
MENU-knap
Vender tilbage med MENU-knappen
-knap (Slet)
-knap (Zoom ind)
-knap (Zoom ud)
-knap (Afspilning)
Kontrolhjul
Hjælpeguide
Hjælpeguiden viser oplysningerne om en funktion, der er valgt med
Fn-knappen, MENU-knappen osv. Du kan også slå den fra (side 148).
45
Før betjeningen
Når du starter betjeningen af kameraet,
vil der nederst på skærmen blive vist en
betjeningsvejledning over funktionerne
til kontrolknappen.
: Tryk på v/V/b/B på
kontrolknappen for at flytte markøren.
z: Tryk på knappen i midten for at
aktivere dit valg.
Valg af funktion med Fn-knappen (funktion)
Denne knap bruges til at indstille eller udføre funktioner, som anvendes
hyppigt ved optagelse.
1 Tryk på Fn-knappen.
2 Vælg det ønskede punkt med
v/V/b/B på kontrolknappen,
og tryk derefter midt på z for at
aktivere dit valg.
Opsætningsskærmen vises.
3 Ved at følge
betjeningsvejledningen kan du
vælge og aktivere den ønskede
funktion.
• Se den tilsvarende side for detaljerede
oplysninger om indstillingen af de
enkelte punkter.
Betjeningsvejledning
Sådan indstilles kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger
Drej kontrolhjulet uden at trykke på
midten z i trin 2. Du kan konfigurere
kameraet direkte fra skærmen med
optageoplysninger.
46
Funktioner, der vælges med Fn-knappen (funktion)
SCN/Billedeffekt
(62, 65)
Vælger en relevant tilstand blandt de forindstillede
indstillinger til Valg af motiv, som passer til
optageforholdene, eller en effekt blandt billedeffektfiltrene.
Panoreringsoptagelse Skifter mellem Panorering og 3D-panorering.
(67)
Indstiller optagetilstanden til enkeltbillede, kontinuerligt
frem, selvudløser, bracketing-optagelse osv.
Blitztilstand (97)
Indstiller blitztilstanden til autoblitz, udfyldningsblitz, blitz
fra osv.
Autofokusmetode
(90)
Vælger metode til fokusering afhængigt af motivets
bevægelse.
AF-område (91)
Vælger område for fokusering.
Ansigtsregistrering
(94)
Registrerer automatisk folks ansigter med optimal fokus og
eksponering.
Smiludløser (95)
Kameraet optager, når et smil registreres.
ISO (107)
Indstiller lysfølsomheden. Jo højere tallet er, jo hurtigere er
lukkerhastigheden.
Lysmålermetode
(106)
Vælger metode til måling af lysstyrke.
Blitzkompens. (104)
Justerer intensiteten af blitzen. Retningen + øger motivets
lysstyrke, og retningen - øger mørkheden.
Hvidbalance (113)
Justerer billedernes farvenuance.
DRO/Auto HDR (108) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
kreativ indst. (111)
Vælger den ønskede billedbehandling.
47
Før betjeningen
Fremf.metode (117)
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Tryk på MENU-knappen, vælg den ønskede side med b/B på
kontrolknappen, og vælg det ønskede punkt med v/V.
Optagemenu
Billede: Størrelse
(138)
Vælger størrelsen på stillbilleder.
Billede: Format (139) Vælger højde-bredde-forhold for stillbilleder.
Billede: Kvalitet
(139)
Indstiller billedkvaliteten af stillbilleder.
Film: Filformat (84)
Vælger filformat for film.
Film: Størrelse (139) Vælger størrelsen på den optagne filmramme.
48
Film: Lydoptagelse
(85)
Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af
film.
SteadyShot (56)
Indstiller SteadyShot.
Panorering: Størrelse Vælger formatet på panoramabilleder.
(138)
Panorering: Retning
(69)
Vælger optageretningen for panoramabilleder.
3D-pan.: billedform. Vælger formatet på 3D-billeder.
(138)
3D-pan.: retning (69) Vælger optageretningen for 3D-billeder.
Indstiller metoden til fastsættelse af blitzens intensitet.
AF-lampe (99)
Indstiller AF-lampen, som oplyser et mørkt motiv, for
at hjælpe fokuseringen.
Farverum (112)
Ændrer farvegengivelsesområder.
Lang eksp.SR (145)
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser,
hvor lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere.
Høj ISO SR (145)
Indstiller behandlingen med støjreduktion for
optagelser med høj lysfølsomhed.
D-RANGE-knap (147) Gør det muligt at tildele den ønskede funktion til
D-RANGE-knappen.
49
Før betjeningen
Blitzkontrol (105)
Brugerdefineret menu
Eye-Start AF (38)
Indstiller, om automatisk fokusering skal bruges,
når der kigges i søgeren.
FINDER/LCD-indstil.
(151)
Indstiller metoden til skift mellem søger og
LCD-skærm.
AEL-knap (146)
Indstiller metoden til betjening af AE-låseknap, som
bruges til indstilling af eksponering under optagelse.
Fokuslåsknap (146)
Indstiller funktionen for objektivets
fokusfastholdelsesknap.
Fokusforstørrelse
(146)
Indstiller, om -knappen (Slet) skal tildeles
funktionerne, som bruges sammen med
fokussøgerfunktionen.
Rødøjereduktion (99) Reducerer røde øjne ved brug af blitz.
Udløser u/obj. (149)
50
Indstiller, om lukkeren kan åbne, når objektivet ikke
er fastgjort.
Gitterlinje (151)
Indstiller en visning med gitterlinje for at muliggøre
justering til en strukturel oversigt.
Histogram (103)
Indstiller, om histogramvisning skal inkluderes, når
der ændres skærmvisning.
Indst. visning i søger Angiver indikationen på lukkerhastigheden,
(40)
blændeværdien, EV-skalaen og SteadyShot-skalaen i
søgeren, når optageoplysningerne er slået fra.
Vælger status for visning af optageoplysninger på
LCD-skærmen, enten [Til Live View] eller [Til søger].
Autovisning (150)
Viser det optagne billede efter optagelse. Indstiller
autovisning.
Auto+ kontin. frem
(61)
Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i
AUTO+-tilstand.
Før betjeningen
Vis optagedata (39)
Auto+ billedudtrækn. Indstiller, om alle billeder, der blev optaget
(61)
kontinuerligt i AUTO+-tilstand, skal gemmes.
Afspilningsmenu
Slet (132)
Sletter billeder.
Stillbillede/film-valg Skifter mellem afspilningsskærmen til stillbilleder og
(122)
afspilningsskærmen til film.
Diasshow (125)
Viser et diasshow.
Billedindeks (125)
Viser billedlisten.
3D-visning (135)
Afspiller 3D-billeder ved hjælp af et 3D-kompatibelt tv,
der er tilsluttet kameraet.
Beskyt (131)
Beskytter et billede eller fjerner beskyttelsen fra et billede.
Angiv udskrivning
(169)
Vælger eller fravælger billeder til DPOF.
51
Indst. for lydstyrke
(122)
Indstiller lydstyrken for afspilning af film.
Vælg mappe (121)
Ændrer mappen til billeder til afspilning.
Vælg dato (123)
Viser billeder fra en anden dato.
Vis afspilning (121)
Indstiller, hvordan billeder der er optaget i
portrættilstand, afspilles.
Menu til hukommelseskortværktøj
52
Formater (142)
Formatering af hukommelseskortet.
Filnummer (141)
Indstiller metoden, som bruges til tildeling af filnumre
til stillbilleder og film.
Mappenavn (141)
Indstiller mappeformatet for stillbilleder.
Vælg REC-mappe
(142)
Ændrer den valgte mappe til lagring af stillbilleder.
Ny mappe (142)
Opretter en ny mappe til lagring af stillbilleder og film.
Gendan billed-db.
(143)
Gendanner billeddatabasefilen for film og gør
optagelse og afspilning mulig.
Vis kortplads (143)
Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Menu til indstilling af klokkeslæt
Indst.dato/tid (28)
Indstiller dato og klokkeslæt samt sommertid.
Indstilling af sted
(29)
Indstiller anvendelsesstedet.
1
LCD-lysstyrke (150)
2
Før betjeningen
Opsætningsmenu
3
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
Søgerlysstyrke (150) Indstiller lysstyrken på søgeren.
Strømbesparelse
(148)
Indstiller, hvornår den strømbesparende tilstand
aktiveres.
KONTROL TIL HDMI
(136)
Betjener kameraet fra et tv, der understøtter
"BRAVIA" Sync.
Sprog (149)
Hjælpeguidevisn
(148)
Vælger sprog.
Indstiller visningen af hjælpeguiden, som forklarer de
funktioner, der vises under betjening.
53
1
Overførselsindst.
(143)*
2
3
Indstiller kameraets overførselsfunktion ved brug af
Eye-Fi-kort.
USB-tilslutning (162) Indstiller metoden til USB-forbindelse.
Lydsignaler (148)
Indstiller, om bip-lyd skal bruges, når fokuseringen er
aktiveret, eller selvudløseren virker.
Rensetilstand (35)
Starter rensetilstanden, som renser billedsensoren.
Version (152)
Viser versionen af kameraets software.
Demotilstand (149)
Indstiller demoafspilningen af en film til at være
aktiveret eller deaktiveret.
Menustart (149)
Vælger en menu, der vises først, i skærmen til den
øverste eller sidste menu.
* Vises, når et Eye-Fi-kort (sælges separat) indsættes i kameraet.
1
Nulstil (153)
54
2
3
Sætter indstillingerne tilbage til standard.
Optagelse af billeder
Optagelse af et billede uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" henviser til en uønsket bevægelse af kameraet, som opstår,
efter at udløserknappen er blevet trykket ned, og som giver et sløret billede.
Følg nedenstående vejledning for at reducere kamerarystelser.
Korrekt stilling
Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at
kameraet ikke bevæger sig.
Optagelse af billeder
I LCD-skærmtilstand
I søgertilstand
Position 1
Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter objektivet.
Position 2
Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden.
55
Position 3
Hold dine albuer ind mod kroppen.
Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved
at placere albuen på knæet.
Indikator for advarsel om kamerarystelse
Pga. potentielle kamerarystelser
blinker
indikatoren (advarsel
om kamerarystelse). Hvis dette
sker, skal du bruge et kamerastativ
eller blitzen.
(advarsel om kamerarystelser)-indikator
Bemærk
•
indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises kun i de tilstande, hvor
lukkerhastigheden automatisk indstilles. Denne indikator vises ikke i M/S-tilstande.
Brug af SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen kan reducere kamerarystelser med det, der svarer til
ca. 2,5-4 Ev i lukkerhastighed.
SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] i standardindstillingen.
SteadyShot-skalaindikatoren
(SteadyShot-skala) indikatoren viser
status for kamerarystelser. Vent, indtil
skalaen bliver lav, og begynd derefter at
optage billeder.
(SteadyShot-skala)-indikator
56
Sådan deaktiveres SteadyShot-funktionen
MENU-knap t
1 t [SteadyShot] t [Fra]
Bemærk
• SteadyShot-funktionen virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til,
når kameraet lige er blevet rettet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet
trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs nede.
Brug af kamerastativ
Bemærk
• Deaktiver SteadyShot-funktionen, når du bruger et kamerastativ, da der potentielt
kan opstå fejl i SteadyShot-funktionen.
57
Optagelse af billeder
I de følgende tilfælde foreslår vi, at du monterer kameraet på et
kamerastativ.
• Optagelse uden blitz i mørke omgivelser.
• Optagelse med lave lukkerhastigheder, som typisk anvendes ved
optagelse om aftenen.
• Optagelse af et motiv tæt på, f.eks. ved makrooptagelse.
• Optagelse med et teleskopisk objektiv.
Optagelse med den automatiske
indstilling
Automatisk optagelse med den passende
indstilling
"AUTO"-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle
forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og
justerer indstillingerne.
Vælg , når du optager på et sted, hvor brugen af blitz er begrænset.
1 Indstil funktionsvælgeren til
eller
(Blitz fra).
eller
2 Hold kameraet, og se ind i LCD-skærmen eller søgeren.
3 Placer AF-området på det
ønskede motiv.
• Hvis indikatoren
(advarsel om
kamerarystelser) blinker, skal du
forsigtigt optage motivet, mens du
holder kameraet stille eller ved hjælp af
et kamerastativ.
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
AF-område
4 Hvis du bruger et zoomobjektiv,
skal du dreje zoom-ringen og
derefter beslutte, hvad du vil
fotografere.
58
Zoom-ring
5 Tryk udløserknappen halvvejs ned
for at fokusere.
Når fokus er bekræftet, lyser z eller
(fokusindikator) (side 88).
• Hvis du venter til
-indikatoren
(SteadyShot-skalaen) er lav, bliver
SteadyShot-funktionen mere effektiv.
(SteadyShot-skala)-indikator
6 Tryk udløserknappen helt ned for
at optage.
Bemærk
• Da kameraet aktiverer den automatiske indstilling, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation, ISO-indstilling. Hvis du vil
justere flere forskellige indstillinger, skal du indstille funktionsvælgeren til P og
derefter optage motivet.
59
Optagelse af billeder
Fokusindikator
Optagelse med de indstillinger, som kameraet
justerer automatisk
Kameraet genkender og vurderer optageforholdene og indstiller automatisk
de passende indstillinger. Kameraet gemmer et passende billede ved at
kombinere eller dele billeder, hvis det er nødvendigt.
1 Indstil funktionsvælgeren til
2 Ret kameraet imod motivet.
(Auto+).
Symbol for tilstand for genkendt motiv
Når kameraet genkender og justerer til
optageforholdene, angives følgende
oplysninger: symbol for tilstand for
genkendt motiv, passende
optagefunktion, antallet af billeder, der
kan optages.
Optagefunktion
Antal billeder, der kan optages
3 Juster fokus, og optag motivet.
Kameraet optager med de automatisk valgte indstillinger.
Motiv genkendt af kameraet
(Natfoto)
(Håndholdt tusmørke)
(Landskab)
(Modlysportræt)
(Portræt)
(Stativ - natvisning)
(Modlys)
(Makro)
(Natportræt)
Optagefunktion
Kontinuerlig (117)
Blitz m/lang luk (97)
Dagslyssynk.
Lang lukkertid
60
Auto HDR (109)
Sådan indstilles kontinuerlig optagelse
MENU-knap t
2 t [Auto+ kontin. frem] t Vælg den
ønskede indstilling
Sådan vælges lagringsmetoden, der skal bruges til optagne billeder
Når der anvendes kontinuerlig optagelse, kan du vælge en lagringsmetode,
der gør tillader kameraet at gemme enten ét passende billede blandt de
kontinuerligt optagne billeder eller alle billederne.
MENU-knap t
2 t [Auto+ billedudtrækn.] t Vælg den
ønskede indstilling
61
Optagelse af billeder
Bemærkninger
• Selv hvis du indstiller [Auto+ billedudtrækn.] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke],
som er valgt via tilstanden for genkendt motiv, gemmes ét kombineret billede.
• De billeder, der ikke blev gemt, springes over, når billederne pakkes ud.
Optagelse med en passende baggrund for
motivet
Ved at vælge en passende tilstand for motivet eller optageforholdene kan
du optage billedet med en velegnet indstilling for motivet.
Når du drejer på funktionsvælgeren, vises forklaringen til den valgte
funktion og optagemetoder på skærmen (Hjælpeguidevisn).
Optagelse med forudindstillede indstillinger
afhængigt af motivet (Valg af motiv)
Denne tilstand er velegnet til at
z Optagelse med forudindstillede
indstillinger afhængigt af motivet
1 Indstil funktionsvælgeren til
(SCN/Billedeffekt).
2 Tryk på midten af kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede tilstand med v/V, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
• Tryk på Fn-knappen for at ændre motiv, og vælg derefter et nyt motiv.
• De elementer, der bruges til billedeffekt, angives efter de elementer, der
bruges til valg af motiv.
62
(Portræt)
(Sportsaktiviteter)
Slører baggrunden og gør motivet
skarpere. Gengiver hudfarver naturligt.
• Indstil objektivet til
telefotopositionen, hvis du vil gøre
baggrunden mere sløret.
• Du kan optage et levende billede ved at fokusere på det øje,
der er tættest på objektivet.
• Brug modlysblænden til at optage motiver i modlys.
• Brug funktionen til rødøjereduktion, hvis øjnene på motivet
bliver røde pga. blitzen (side 99).
(Makro)
Optager motiver tæt på såsom blomster
eller mad.
• Du kan optage et motiv tæt på ved at
bruge makroobjektivet (sælges
separat).
• Indstil blitztilstanden til [Blitz fra], når du optager et motiv
inden for 1 m.
• Ved optagelse i makrotilstand vil SteadyShot-funktionen
ikke kunne bruges fuldt ud. Brug et kamerastativ for at
opnå bedre resultater.
• Den korteste fokuseringsafstand ændres ikke.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarp fokus og
levende farver.
• Indstil objektivet til vidvinkel for at
fremhæve motivets vidde.
(Solnedgang)
Optager et smukt billede af den røde
farve i solopgangen eller solnedgangen.
(Natfoto)
Optager natbilleder på afstand, uden at
omgivelsernes mørke atmosfære går tabt.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
• Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når du tager
billeder af et helt mørkt nattemotiv.
63
Optagelse af billeder
Optager et motiv i bevægelse med en
høj lukkerhastighed, så motivet ser ud,
som om det står stille. Kameraet
optager billeder kontinuerligt, mens
udløserknappen er trykket ned.
• Tryk på og hold udløserknappen halvt nede, indtil det
rigtige øjeblik.
(Håndholdt
tusmørke)
(Natportræt)
Optager natbilleder med mindre støj og
uskarphed uden brug af kamerastativ.
En masse billeder optages, og
billedbehandling bruges til at reducere
uskarphed, kamerarystelser og støj.
• Reduktion af uskarphed er mindre effektivt selv i
[Håndholdt tusmørke] under optagelse af:
– Motiver med uregelmæssig bevægelse
– Motiver, der er for tæt på kameraet
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser og motiver
med meget lidt kontrast såsom himmel, sandstrand eller
græsplæne
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller
vandfald
• Hvis [Håndholdt tusmørke] anvendes, kan blokering af støj
opstå, når der bruges en lyskilde, der blinker såsom
lysstofrør.
Optager portrætbilleder på mørke
steder.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
Optageteknik
• Hvis du ønsker finere billeder, skal du indstille funktionsvælgeren til P,
A, S eller M og bruge funktionen til kreativ indstilling (side 111). I disse
tilfælde kan du justere eksponeringen, ISO osv.
Bemærkninger
• Da kameraet automatisk vurderer indstillingerne, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation og ISO-indstilling.
• Blitzen er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra] for hver enkelt tilstand til valg af
motiv. Du kan ændre disse indstillinger (side 97).
64
Optagelse med et effektfilter for at få de forskellige
teksturer (billedeffekt)
Denne tilstand er velegnet til at
z Optage med et effektfilter for at få de
forskellige teksturer.
(SCN/Billedeffekt).
2 Tryk på midten af kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede tilstand med v/V, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
• Du kan ændre effekten ved at trykke på Fn-knappen og derefter vælge en
anden effekt.
• De elementer, der bruges til Billedeffekt, angives efter de elementer, der
bruges til Valg af motiv.
(Posterisering
(farve))
Skaber et abstrakt indtryk med høj kontrast ved stærk
fremhævelse af primærfarverne.
(Posterisering
(S-H))
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast i sort-hvid.
(Popfarve)
Skaber et levende indtryk ved at fremhæve farvenuancer.
(Retrofoto)
Giver indtryk af et gammelt foto med sepiafarvenuancer og
falmet kontrast.
(Delvis farve
(rød))
Opretter et billede, der bevarer den røde farve, men
konverterer andre til sort-hvid.
• Billederne bevarer måske ikke den valgte farve, afhængigt af
motivet.
65
Optagelse af billeder
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Delvis farve
(grøn))
Opretter et billede, der bevarer den grønne farve, men
konverterer andre til sort-hvid.
• Billederne bevarer måske ikke den valgte farve, afhængigt af
motivet.
(Delvis farve
(blå))
Opretter et billede, der bevarer den blå farve, men konverterer
andre til sort-hvid.
• Billederne bevarer måske ikke den valgte farve, afhængigt af
motivet.
(Delvis farve
(gul))
Opretter et billede, der bevarer den gule farve, men
konverterer andre til sort-hvid.
• Billederne bevarer måske ikke den valgte farve, afhængigt af
motivet.
(Kraftig)
Skaber et billede med den angivne atmosfære: lys, transparent,
æterisk, sart, blød.
(Sort-hvid stor
kontrast)
(Legetøjskamera)
Skaber et billede med høj kontrast i sort-hvid.
Skaber et indtryk af foto fra legetøjskamera med nedtonede
hjørner og kraftige farver.
Bemærkninger
• Da kameraet vurderer indstillingerne automatisk, vil mange funktioner ikke være
tilgængelige. Det gælder f.eks. ISO og funktionen til kreativ indstilling.
• Hvis du vælger billedeffekttilstanden, hvor [RAW] eller [RAW og JPEG] er valgt, er
[Billede: Kvalitet] midlertidigt indstillet til [Fin].
66
Optagelse af panoramabilleder (Panoreringsoptag.)
Denne tilstand er velegnet til at
z Optagelse af udvidede motiver eller høje bygninger med dynamiske strukturer.
Optagelse af billeder
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panoreringsoptagelse).
2 Tryk på midten af kontrolknappen.
3 Vælg [Panorering] med v/V, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
• Hvis du vil vælge [3D-panorering], skal du trykke på Fn-knappen og
derefter vælge det.
4 Ret kameraet imod kanten af
motivet, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at
justere fokus.
Denne del tages ikke med
5 Tryk udløserknappen helt ned.
67
6 Panorer eller vip kameraet til
enden af motivet ved brug af
hjælpen på skærmen.
Hjælpelinje
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet hen over hele motivet inden for den
tilgængelige tid, opstår der et gråt område i det dannede billede. Hvis dette sker, skal
du bevæge kameraet hurtigt for at optage et fuldt panoramabillede.
• Da adskillige billeder sættes sammen, vil sammensætningen ikke blive optaget
jævnt. Under optagelse må kameraet ikke vippes frem og tilbage eller til venstre og
højre, når kameraet rykkes ligefrem.
• I omgivelser med lavt lyst kan panoramabilleder muligvis ikke optages, eller de kan
blive uskarpe.
• I blinkende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farven på det sammensatte billede
ikke altid ens.
• Når hele vinklen på panoramaoptagelsen og vinklen på fastsættelsen af fokus og
eksponering med AE/AF-låsen er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokus,
bliver optagelsen dårlig. Hvis dette sker, skal låsevinklen ændres, og optagelsen skal
udføres igen.
• [Panorering] er ikke egnet ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, der er for tæt på kameraet.
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser, og motiver med meget lidt kontrast,
såsom himmel, sandstrand eller græsplæne.
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med sol eller elektrisk lys eller lignende, som er meget lysere end
omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan stoppes i følgende situationer:
– Hvis kameraet panoreres eller vippes for hurtigt eller for langsomt.
– Hvis der er for kraftige kamerarystelser.
• Kameraet fortsætter optagelsen under [Panorering]-optagelse, og udløseren
fortsætter med at klikke, indtil optagelsen er udført.
68
Tip til optagelse af panoramabilleder
Panorer eller vip kameraet i en bue med Lodret
konstant hastighed og i samme retning, retning
som der angives på skærmen.
[Panorering] er mere velegnet til
stillestående motiver end motiver i
bevægelse.
Vandret retning
Radius så lille som
mulig
Sådan oprettes 3D-billeder
Indstil funktionsvælgeren til
(Panoreringsoptagelse), vælg
[3D-panorering], og optag billedet. Hvis der anvendes samme handling
som til panorering, optager kameraet flere billeder og sætter dem sammen
i et 3D-billede. Du kan se disse 3D-billeder med et 3D-kompatibelt tv.
Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser på side 193.
Sådan indstilles retningen for panorering eller vipning
Retningen for panorering eller vipning af kameraet kan indstilles.
MENU-knap t
2 t [Panorering: Retning] eller [3D-pan.:
retning] t Vælg den ønskede indstilling
69
Optagelse af billeder
• Under panorering anbefales det at anvende et vidvinkelobjektiv.
• Når der anvendes et objektiv med lang brændvidde, skal kameraet
panoreres eller vippes langsommere, end hvis der anvendes et
vidvinkelobjektiv.
• Find motivet, og tryk udløserknappen halvt ned, så fokus, eksponering og
hvidbalance kan låses.
• Hvis en del med meget forskellige former eller motiver er koncentreret
langs en motivkant, opstår der måske fejl under billeddannelsen. I dette
tilfælde skal rammesammensætningen justeres, så denne del er i midten
af billedet, og derefter skal der optages igen.
• Billedformatet kan vælges: MENU-knap t
2 t [Panorering:
Størrelse].
Kontinuerlig optagelse ved høj hastighed (tele-zoom –
kontinuerlig prioritets-AE)
Denne tilstand er velegnet til at
z Kontinuerlig optagelse af motiver,
der bevæger sig hurtigt, så et særligt
øjeblik fanges.
z Optagelse af et barns udtryk, som
konstant ændrer sig fra det ene
øjeblik til det andet.
1 Indstil kontrolhjulet til
(tele-zoom – kontinuerlig
prioritets-AE).
2 Juster fokus, og optag motiverne.
• Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket
helt ned.
• Kameraet optager billederne kontinuerligt med et maksimum på ca. 7 billeder
pr. sekund.
• Kameraet zoomer ind på motivet 1,4 gange, billedformatet er indstillet til
M, og formatet er indstillet til 3:2.
Optageteknikker
• Når automatisk fokuseringstilstand er indstillet til [Kontinuerlig AF],
bliver fokusering og eksponering konstant justeret under optagelse.
• Du kan justere ISO-følsomheden og blænden, når den manuelle
fokuseringstilstand eller autofokustilstanden er angivet til
[Enkeltbilled-AF].
• Når [Enkeltbilled-AF] er valgt, justeres fokus ud fra det første billede.
Herudover indstilles eksponeringen også ud fra det første billede, når
[Lysmålermetode] er indstillet til [Multisegment].
70
Bemærkninger
• Funktionen til registrering af ansigter er slået fra.
• Når [Auto HDR] er valgt, udføres DRO-processen midlertidigt i henhold til
DRO-indstillingen.
• Du kan ikke indstille [Billede: Kvalitet] til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• Vores måleforhold. Afhængigt af optageforholdene kan hastigheden ved
kontinuerlig optagelse være langsommere.
Optagelse af billeder
71
Optagelse af et billede, sådan som du
gerne vil have det (eksponeringstilstand)
Med en Digitalkamera med udskifteligt objektiv, kan du justere
lukkerhastigheden (hvor lang tid lukkeren er åben) og blænden (det
område, der er i fokus: skarphedsdybde) for at få en række forskellige
fotografiske udtryk.
Ved at justere lukkerhastigheden og blænden skaber man ikke alene de
fotografiske effekter bevægelse og fokus, men man bestemmer også
motivets lysstyrke ved at kontrollere mængden af eksponering (mængden
af lys, som trænger ind i kameraet), der er den vigtigste faktor ved
optagelse af billeder.
Ændring af billedlysstyrke ved hjælp af mængden af eksponering
Eksponeringsmængde
lav
høj
Ved brug af en hurtigere lukkerhastighed åbner kameraet lukkeren i kortere
tid. Det betyder kortere tid, hvor der kan trænge lys ind i kameraet, hvilket
resulterer i et mørkere billede. For at tage et lysere billede kan du åbne
blænden (hullet, hvorigennem lyset trænger ind) i en vis grad, for at justere
mængden af lys der trænger ind i kameraet på én gang.
Billedets lysstyrke, der justeres af lukkerhastigheden og blænden, kaldes
for "eksponering".
Dette afsnit viser dig, hvordan du justerer eksponeringen og får forskellige
fotogengivelser ved brug af bevægelse, fokus og lys.
72
Optagelse med programmet Auto
Denne tilstand er velegnet til at
z bruge den automatiske eksponering,
mens man beholder de
brugerdefinerede indstillinger for
ISO-følsomhed, kreativ indstilling,
D-områdeoptimering osv.
Optagelse af billeder
1 Indstil funktionsvælgeren til P.
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger
(siderne 87 til 120).
• Tryk på -knappen for at udløse blitzen.
3 Juster fokus, og optag motivet.
73
Optagelse ved at kontrollere, hvor sløret baggrunden
skal være (blændeprioriteret)
Denne tilstand er velegnet til at
z sætte motivet i skarp fokus og sløre
alt foran og bagved motivet. Ved at
åbne blænden indsnævres det
område, som er i fokus.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
z optage motivets dybde. Ved at
indsnævre blænden gøres det
område, som er i fokus, bredere.
(Skarphedsdybden bliver dybere.)
1 Indstil funktionsvælgeren til A.
74
2 Vælg blændeværdien (blændetal)
med kontrolhjulet.
• Lavt blændetal: Motivets for- og
baggrunden er sløret.
Højt blændetal: Der fokuseres på
motivet samt dets for- og baggrund.
• Du kan ikke kontrollere sløringen af et
billede på LCD-skærmen eller i
søgeren. Kontroller det optagede
billede, og juster blænden.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk
for at opnå den korrekte eksponering.
• Lukkerhastigheden blinker, når
kameraet vurderer, at den rigtige
eksponering ikke er opnået med den
valgte blændeværdi. Hvis det er
tilfældet, skal du justere blænden igen.
Lukkerhastighed
Optageteknikker
• Lukkerhastigheden kan blive langsommere afhængigt af blændeværdien.
Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• For at sløre baggrunden endnu mere skal du bruge en telelinse eller et
objektiv, der er udstyret med et mindre blændetal (lyst objektiv).
• Billedets omtrentlige sløring kan kontrolleres før optagelse med knappen
til eksempelvisning.
Bemærk
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt
af blændeværdien. Kontroller blitzrækkevidden, når du optager med blitzen
(side 99).
75
Optagelse af billeder
Blænde (blændetal)
Sådan kontrolleres baggrundens sløring (knap til eksempelvisning)
LCD-skærmen og søgeren viser et
billede, der er optaget med den største
blænde. Ændringen i blænden påvirker
skarpheden af motivet på billedet og
skaber unøjagtighed mellem billedets
skarphed før optagelse og det faktiske
Knap til eksempelvisning
billede.
Når der trykkes på knappen til
eksempelvisning, kan billedet ses med
blænden anvendt i den faktiske optagelse,
og dermed kan motivets omtrentlige
skarphed kontrolleres inden optagelsen.
• Tryk på knappen til eksempelvisning, når fokus er justeret.
• Blænden kan justeres i tilstanden med eksempelvisning.
76
Optagelse af et motiv i bevægelse med forskellige
gengivelser (lukkerhastighedsprioritet)
Denne tilstand er velegnet til at
z optage et motiv i bevægelse i et
bestemt øjeblik. Brug en hurtigere
lukkerhastighed for at optage et
øjeblik af bevægelsen.
Optagelse af billeder
z spore bevægelsen for at udtrykke
dynamikken og flowet. Brug en
langsommere lukkerhastighed for at
optage et billede med
bevægelsesslør af motivet i
bevægelse.
1 Indstil funktionsvælgeren til S.
77
2 Vælg lukkerhastigheden med
kontrolhjulet.
Lukkerhastighed
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå
den korrekte eksponering.
• Blændeværdien blinker, når kameraet
vurderer, at den rigtige eksponering
ikke er opnået med den valgte
lukkerhastighed. I sådanne tilfælde skal
du justere lukkerhastigheden igen.
Blænde (blændetal)
Optageteknikker
• Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• Vælg en højere ISO-følsomhed, når du optager indendørssport.
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Jo højere ISO-følsomheden er, desto synligere er støjen.
• Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, foretages støjreduktionen (Lang
eksp.SR), efter at billedet er taget. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen
finder sted.
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Hvis du lukker blænden (et højere
blændetal), ved at gøre lukkerhastigheden langsommere, når du bruger blitzen, når
blitzlyset ikke ud til motiver, der er langt væk.
78
Optagelse med manuel justering af eksponering (manuel
eksponering)
Denne tilstand er velegnet til at
z optage med den ønskede
eksponeringsindstilling ved at
justere lukkerhastigheden og
blænden.
Optagelse af billeder
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej kontrolhjulet for at justere
lukkerhastigheden, og drej
kontrolhjulet, mens du trykker på
-knappen for at justere
blænden.
-knap
Blænde (blændetal)
Lukkerhastighed
79
3 Tag billedet, efter at
eksponeringen er indstillet.
• Kontrollér eksponeringsværdien på
EV-skalaen (målt manuelt*).
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
b B-pilen vises, hvis den angivne
eksponering ligger ud over området for
EV-skalaen. Pilen begynder at blinke,
hvis forskellen bliver større.
* Når kameraet er i M-tilstanden,
bruges indekset på
eksponeringskompensationsindikatoren
til at vise en under- eller
overkompenseret værdi, som er baseret
på den korrekte eksponering.
Standardværdi
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel eksponering.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, er ISO-indstillingen [AUTO] indstillet til [100].
I M-tilstand er ISO-indstillingen [AUTO] ikke tilgængelig. Indstil ISO-følsomheden
efter behov (side 107).
• Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt
af blændeværdien. Kontroller blitzrækkevidden, når du optager med blitzen
(side 99).
Manuelt skift
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden
at ændre eksponeringen.
Drej kontrolhjulet, mens du trykker på
AEL-knappen, for at vælge kombinationen
af lukkerhastigheden og blændeværdien.
AEL-knap
80
Optagelse af spor med lang eksponering (BULB)
Denne tilstand er velegnet til at
z optage lysspor såsom fyrværkeri.
z optage stjernespor.
Optagelse af billeder
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej kontrolhjulet til venstre,
indtil [BULB] vises.
BULB
3 Drej kontrolhjulet for at justere
blænden (blændetal), mens du
trykker på -knappen.
-knap
81
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Optageteknikker
• Brug et kamerastativ.
• Indstil fokus til uendelig i manuel fokuseringstilstand, når der optages
fyrværkeri osv. Når objektivets uendelighedsposition ikke kendes, skal
fokus først justeres efter fyrværkeri, som skydes af i det samme område,
og derefter kan det optages.
• Hvis du bruger en Fjernbetjening, som er udstyret med en låsfunktion til
lukkerknappen (sælges separat), kan du lade lukkeren være åben ved
hjælp af Fjernbetjening.
Bemærkninger
• Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen SteadyShot-funktionen
(side 57).
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang
tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Når Smiludløser eller Auto HDR-funktionen er aktiveret, kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis Smiludløser eller Auto HDR-funktionen bruges med lukkerhastigheden
indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
• Det anbefales, at du starter BULB-optagelse, når kameraets temperatur er faldet,
for at undgå, at billedets kvalitet forringes.
82
Optagelse af film
1 Tryk på MOVIE-knappen for at
MOVIE-knap
starte optagelsen.
• Filmoptagelse kan startes fra alle
eksponeringstilstande.
• Lukkerhastigheden og blænden justeres
automatisk.
• Kameraet fortsætter med at justere
fokus, når den automatiske
fokuseringstilstand er aktiveret.
Optageteknikker
• Følgende indstillinger, som blev angivet under optagelse af stillbillede,
bruges uden ændringer.
– Hvidbalance
– Kreativ indst.
– Eksponeringskompensation
– AF-område
– Lysmålermetode
– Billedeffekt
• Eksponeringskompensation kan bruges under optagelse af film.
• Start optagelsen, når fokus er justeret.
• Når [AF-område] er indstillet til [Lokal], kan AF-området ændres under
optagelse.
• Hvis du vil justere baggrundssløringen, skal du indstille
funktionsvælgeren til "A" og indstille kameraet til den manuelle
fokuseringstilstand. Du kan justere blænden ved hjælp af kontrolhjulet,
før du fotograferer.
83
Optagelse af billeder
2 Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Funktionen til registrering af ansigter kan ikke bruges.
• Når [Vis optagedata] er indstillet til [Til søger], skifter LCD-skærmen til visning af
optageoplysninger i det øjeblik, hvor filmoptagelsen starter.
• Undgå at optage en stærk lyskilde såsom solen. Kameraets interne mekanisme kan
blive beskadiget.
• Når AVCHD-film importeres til en computer, skal "PMB" anvendes (side 162).
• Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige, og
billedkvaliteten forringes muligvis.
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er stigende. Sluk
kameraet, og vent til kameraets temperatur falder. Hvis du fortsætter med at optage,
slukkes kameraet automatisk.
• Under forhold med meget lys vil billedbevægelsen muligvis ikke være jævn (høj
lukkerhastighed), hvis du bruger autofokus. I dette tilfælde anbefales det at bruge
den manuelle fokuseringstilstand.
• Når du optager en film, kan blænden justeres.
• I tele-zoom – kontinuerlig prioritets-AE-tilstanden forstørres det viste optageområde
på skærmen. Hvis du starter filmoptagetilstanden i denne tilstand, viser skærmen
derefter det område, der optages.
Sådan ændres filformatet for film
MENU-knap t
format
1 t [Film: Filformat] t Vælg det ønskede
AVCHD
Dette filformat er velegnet til visning af jævne videobilleder
på et HD-tv.
Film optaget med dette kamera er optaget i AVCHD-format
med ca. 60 felter/sek (1080 60i-kompatible enheder) eller
50 felter/sek (1080 50i-kompatible enheder), i
linjespringstilstand med Dolby Digital-lyd, AVCHD-format.
• Du kan tjekke, om det er en 1080 60i-kompatibel enhed
eller en 1080 50i-kompatibel enhed ved at kontrollere
mærkerne nederst på kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
MP4
Dette filformat er velegnet til overførsler på internettet,
vedhæftede filer i e-mails eller afspilning på computere.
Film optaget med dette kamera er optaget i MPEG-4-format
med ca. 30 fps (1080 60i-kompatible enheder) eller 25 fps
(1080 50i-kompatible enheder) i progressiv tilstand med
ACC-lyd, mp4-format.
84
Optagelse af lyd
Når der optages film, optages driftsstøjen fra kameraet eller objektivet
muligvis. Støjen fra kameraet kan reduceres ved at bruge et kamerastativ og
slå SteadyShot-funktionen fra.
Film kan også optages uden lyd.
MENU-knap t
1 t [Film: Lydoptagelse] t [Fra]
Sådan ændres størrelsen
MENU-knap t
størrelse
1 t [Film: Størrelse] t Vælg den ønskede
Tilgængelig optagetid til film
Nedenstående tabel viser den omtrentlige samlede optagetid ved brug af et
hukommelseskort, der er formateret med dette kamera.
"Memory Stick PRO Duo"
(t (time), m (minut))
Kapacitet
Fil
format/
Størrelse
AVCHD 1920 ×
1080
MP4 1440 × 1080
MP4 VGA
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
13 m
28 m
57 m
1 t 54 m
3 t 50 m
20 m
41 m
1 t 23 m
2 t 46 m
5 t 34 m
1 t 14 m
2 t 29 m
5t
10 t 2 m
20 t 7 m
Bemærkninger
• Optagelige tid for film varierer, fordi kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit
Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten, afhængigt af optagemotivet. Når du
optager motiver, der bevæger sig hurtigt, er billedet tydeligere, men optagelige tid er
kortere, fordi den bruger meget hukommelse på at optage. Den optagelige tid kan
også variere afhængigt af optageforholdene eller motivet eller indstillingen af
billedkvaliteten/størrelsen.
• De angivne værdier viser ikke den kontinuerlige optagetid.
• Optagetiden kan variere afhængigt af optageforhold og det anvendte
hukommelseskort.
85
Optagelse af billeder
Se side 139 for at få flere oplysninger.
• Når
vises, skal optagelsen af film stoppes. Temperaturen i kameraet er steget til
et uacceptabelt højt niveau.
• Få flere oplysninger om afspilning af film på side 122.
Bemærkninger om kontinuerlig optagelse af film
• Det kræver en masse strøm at foretage filmoptagelse i høj kvalitet eller kontinuerlig
optagelse ved hjælp af billedsensoren i APS-C-format. Hvis du bliver ved med at
optage, stiger temperaturen i kameraet, og det gælder især billedsensoren. I sådanne
tilfælde slukkes kameraet automatisk, fordi højere temperaturer påvirker kvaliteten
af billederne eller belastningen af kameraets interne mekanisme.
• Varigheden af den tid, der er tilgængelig til filmoptagelse, er følgende, når kameraet
starter optagelsen, efter at strømmen til kameraet har været slukket i et stykke tid.
(Følgende værdier angiver den kontinuerlige tid fra det tidspunkt, hvor kameraet
starter optagelsen, indtil kameraet stoppper optagelsen.) Hvis du deaktiverer
SteadyShot-funktionen under filmoptagelsen, er optagetiden længere.
Omgivelsestemperatur
SteadyShot
[Til]
[Fra]
20 °C
Ca. 29 minutter
Ca. 29 minutter
30 °C
Ca. 14 minutter
Ca. 29 minutter
40 °C
Ca. 10 minutter
Ca. 29 minutter
• Varigheden af den tid, der er tilgængelig til filmoptagelse i tabellen herover, måles
på den betingelse, at [LCD-lysstyrke] er indstillet til [±0.0].
• Varigheden af den tid, der er tilgængelig til filmoptagelse, varierer efter kameraets
temperatur eller tilstand, før du starter optagelsen. Hvis du ofte komponerer på ny
eller optager billeder, efter at der er slukket for strømmen, stiger temperaturen inden
i kameraet, og den tilgængelige optagetid er kortere end de værdier, der er angivet i
tabellen herover.
• Hvis kameraet stopper optagelsen på grund af temperaturen, skal du lade det være i
tændt i flere minutter, mens strømmen er slukket. Start optagelsen, når temperaturen
i kameraet er faldet helt. (Når kameraet ikke bruges i 5-10 minutter ved en
rumtemperatur på 30 °C, er det muligt at optage i ca. 3-4 minutter.)
• Hvis du overholder følgende punkter, er optagetiden længere.
– Sørg for, at kameraet ikke udsættes for direkte sollys.
– Sluk for kameraet, når det ikke bruges.
– Hvis det er muligt, skal du bruge et kamerastativ og deaktivere SteadyShot-funktionen.
• Maksimumstørrelsen på en filmfilm er ca. 2 GB. Når størrelsen er ca. 2 GB, stoppes
optagelsen automatisk, når filformatet er MP4, og der oprettes automatisk en ny fil,
når filformatet er AVCHD.
• Den maksimale kontinuerlige optagetid er 29 minutter.
86
Brug af optagefunktionen
Valg af fokusmetoden
Der er to metoder til justering af fokus: automatisk og manuel fokusering
Metoden til at skifte mellem automatisk og manuel fokusering er forskellig
afhængigt af objektivet.
Type af objektiv
Objektiv (Indstil
altid knappen til
fokuseringsfunkti
on til AF.)
Kamera
Sådan skiftes til
automatisk
fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til AF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på kameraet til AF.
Sådan skiftes til
manuel fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til MF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på kameraet til MF.
Brug af autofokus
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktion på kameraet
til AF.
2 Hvis objektivet er udstyret med en
knap til fokuseringsfunktion, skal
den indstilles til AF.
87
Brug af optagefunktionen
Objektivet er
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Objektivet er ikke
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Kontakten, som
skal bruges
3 Tryk udløserknappen halvt ned for
at kontrollere fokus og optage
billedet.
• Når fokus er bekræftet, ændres
fokusindikatoren til z eller
(nedenfor).
• AF-området, hvor fokus er bekræftet,
bliver grønt.
AF-område
Fokusindikator
Bemærk
• Når kameraet fokuserer automatisk, skal du ikke røre ved den roterende fokus-ring
på det fastgjorte objektiv.
Optageteknik
• Indstil [AF-område] (side 91) for at vælge det AF-område, hvor der skal
være fokus.
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger
et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver, der kan kræve speciel fokusering
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver.
I sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse (side 89)
eller manuel fokusering (side 92).
• Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
• To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området.
• Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
• Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen,
karrosseriet på en bil eller en vandoverflade.
• Der er ikke tilstrækkeligt omgivende lys.
88
Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket, der findes oven på
kameraet, viser placeringen af
billedsensoren*. Når du måler den
nøjagtige afstand mellem kameraet og
motivet, skal du benytte placeringen af
den vandrette linie.
* Billedsensoren er den del af kameraet,
der fungerer som filmen.
Optagelse med den ønskede opsætning (fokuslås)
1 Placér motivet inden for
AF-området, og tryk
udløserknappen halvvejs ned.
Fokus og eksponering fastlåses.
2 Hold udløserknappen halvvejs
nede, og placér motivet på den
oprindelige placering for at
komponere billedet igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
89
Brug af optagefunktionen
Bemærk
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede
objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem
motivet og kameraet.
Valg af fokusmetode, som passer til motivets bevægelse
(Automatisk fokuseringstilstand)
Fn-knappen t
indstilling
(Autofokusmetode) t Vælg den ønskede
(Enkeltbilled-AF) Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
(Automatisk AF)
[Autofokusmetode]-tilstanden skiftes mellem Enkeltbilled-AF
og Kontinuerlig AF alt efter motivets bevægelse.
Når du trykker på udløserknappen og holder den halvt
nede, låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der ikke
bevæger sig, og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive
ved med at fokusere.
(Kontinuerlig AF) Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke anvendes.
Optageteknikker
• Brug [Enkeltbilled-AF], når motivet er ubevægeligt.
• Brug [Kontinuerlig AF], når motivet bevæger sig.
Bemærkninger
• [Automatisk AF] er valgt, når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO,
AUTO+, Billedeffekt eller en af følgende tilstande til Valg af motiv: [Portræt],
[Landskab], [Solnedgang], [Natfoto], [Natportræt] eller [Håndholdt tusmørke].
[Enkeltbilled-AF] er valgt, når eksponeringstilstanden er indstillet [Makro] i Valg af
motiv.
[Kontinuerlig AF] er valgt, når eksponeringstilstanden er indstillet til
[Sportsaktiviteter] i Valg af motiv.
• [Kontinuerlig AF] er valgt, når funktionen Smiludløser bruges.
90
Valg af fokusområde (AF-område)
Vælg det ønskede AF-område, som
passer til optageforholdene eller dine
præferencer. AF-områder, hvor fokus
er bekræftet, bliver grønt, og andre
AF-områder forsvinder.
AF-område
Fn-knappen t
indstilling
(AF-område) t Vælg den ønskede
Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Lokal)
Vælg med kontrolknappen det område blandt de 15
AF-områder, hvor fokus skal aktiveres. Tryk på AF-knappen
for at få vist opsætningsskærmen, og vælg så det ønskede
område.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering eller Valg af
motiv, Billedeffekt eller Smiludløser er aktiveret, er [AF-område] fastsat til [Bred],
og du kan ikke vælge de andre indstillinger.
• AF-området lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden pause.
91
Brug af optagefunktionen
(Bred)
Manuel justering af fokus (manuel fokusering)
Når det er svært at opnå den rigtige fokus i autofokustilstanden, kan du
justere fokus manuelt.
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktion på objektivet
til MF.
2 Hvis objektivet ikke er udstyret
med en knap til
fokuseringsfunktion, skal
knappen til fokuseringsfunktionen
på kameraet indstilles til MF.
3 Drej på fokus-ringen på objektivet
for at stille skarpt.
Fokus-ring
Bemærkninger
• Hvis der kan stilles skarpt på motivet i automatisk fokuseringstilstand, lyser
indikatoren z, når fokus er bekræftet. Når det brede AF-område benyttes, bruges
centerfeltet, og når det lokale AF-område benyttes, anvendes det felt, der vælges
med kontrollen.
• Ved anvendelse af telekonverter (sælges separat) osv. kan det ske, at det er svært at
dreje fokus-ringen.
• Der opnås ikke den rigtige fokusering i søgerne, hvis dioptrien ikke er justeret
korrekt i søgertilstand (side 29).
• Sørg for at indstille knappen til fokuseringsfunktionen til MF for manuel fokusering.
Drej ikke på fokus-ringen uden at indstille til MF. Hvis du drejer fokus-ringen med
magt uden at skifte MF, kan det beskadige fokus-ringen.
92
Kontrollerer fokus ved at forstørre billedet
Du kan kontrollere fokus ved at forstørre billedet, inden du begynder at optage.
1 MENU-knap t
1 t [Fokusforstørrelse] t [Til]
2 Tryk på knappen Fokussøger.
Fokussøger-knappen
Brug af optagefunktionen
3 Tryk på knappen Søgerlup for at
forstørre billedet og vælge den
del af billedet, som du vil
forstørre med v/V/b/B på
kontrolknappen.
• Hver gang du trykker på knappen
Fokussøger, skifter zoomskaleringen
som følger: Fuld visning t Ca. ×7,5
t Ca. ×15
4 Bekræft, og juster fokus.
• Drej fokusringen for at justere fokus i tilstanden manuel fokusering.
• Hvis du trykker på AF-knappen i den automatiske fokuseringstilstand,
annulleres fokussøger-funktionen, og automatisk fokusering aktiveres.
• Hvis du trykker på lukkerknappen og holder den halvvejs nede, annulleres
fokussøger-funktionen.
5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.
• Du kan optage billeder, når et billede er forstørret. Det optagne billede er
dog skaleret til fuld visning.
• Fokussøger-funktionen vil blive aktiveret efter optagelse.
93
Registrering af ansigter
Brug af funktionen til registrering af ansigter
Kameraet registrerer ansigter, justerer fokus og eksponering, udfører
billedbehandling og justerer blitzindstillinger. Funktionen til registrering af
ansigter er indstillet til [Til] i standardindstillingen.
Rammen til registrering af ansigter
Når kameraet registrerer ansigter, vises
hvide rammer til registrering af ansigter.
Når kameraet vurderer, at automatisk
fokusering er mulig, bliver rammerne til
registrering af ansigter orange. Når
udløserknappen trykkes halvvejs ned,
bliver rammerne til registrering af
ansigter grønne.
• Hvis der ikke er placeret et ansigt i
AF-området, når udløserknappen
trykkes halvvejs ned, bliver det
AF-område, der bruges til fokusering,
grønt.
• Når kameraet registrerer flere ansigter,
vælger kameraet automatisk et
prioriteret ansigt, og rammen til
registrering af et enkelt ansigt bliver
orange.
Rammer til registrering
af ansigter (hvid)
Rammer til registrering af ansigter
(orange)
Sådan deaktiveres funktionen til registrering af ansigter
Fn-knap t
(Ansigtsregistrering) t [Fra]
Optageteknik
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området samme sted.
94
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er Panorering, Tele-zoom – kontinuerlig prioritets-AE
eller under filmoptagelse, kan funktionen Registrering af ansigter ikke bruges.
• Der kan registreres op til otte ansigter.
• Afhængigt af optageforholdene kan kameraet måske ikke registrere ansigter, eller
det kan registrere andre genstande.
Optagelse af smilende ansigter (smiludløser)
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Fn-knap t
(Smiludløser) t [Til] t Vælg den ønskede
tilstand for følsomhed for registrering af smil
2 Vent til et smil registreres.
Kameraet registrerer et smil, og fokus
bekræftes. Når smilniveauet overstiger
punktet b på indikatoren, optager
kameraet automatisk billeder.
• Når kameraet registrerer ansigter, vises
Ramme til registrering af ansigter
orange rammer til registrering af
ansigter rundt om ansigterne.
Følsomhedsindikator for registrering af smil
Rammerne til registrering af ansigterne
bliver grønne, når der fokuseret på
motiverne.
• Smilniveauet for det ansigt, der er
omgivet af den dobbelte ramme til
registrering af ansigter, vises på
følsomhedsindikatoren for smil.
3 Tryk på Fn-knappen t
(Smiludløser) t [Fra] for at
stoppe optagelsen
95
Brug af optagefunktionen
• Når Smiludløser er aktiveret, vises følsomhedsindikatoren for registrering
af smil på skærmen.
Følsomhed over for registrering af smil
Du kan indstille Smiludløser-funktionens følsomhed for registrering af smil
til én af de følgende tre valgmuligheder:
(Lille smil),
(Normalt
smil) og
(Stort smil).
Optageteknikker
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området oven på
hinanden for at fokusere på smilet.
• Sørg for ikke at dække øjnene med f.eks. pandehår. Knib øjnene sammen.
• Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller m.m.
• Forsøg at hold ansigtet lige foran kameraet, og hold det så lige som
muligt.
• Smil tydeligt med munden åben. Smilet er lettere at registrere, når
tænderne er synlige.
• Hvis du trykker på udløserknappen, mens Smiludløser-funktionen er
aktiveret, optager kameraet billedet og går derefter tilbage til
Smiludløser.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering eller Tele-zoom – kontinuerlig
prioritets-AE, kan funktionen Smiludløser ikke bruges.
• Fremføringsmetoden er automatisk indstillet til [Enkelt billede].
• AF-lampen fungerer ikke sammen med Smiludløser-funktionen.
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, kan indstillingerne for følsomheden over for
smil ændres.
• Afhængigt af optagelsens omgivelser er det ikke sikkert, at smil bliver registreret
korrekt.
96
Brug af blitz
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af
motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
1 Fn-knappen t
(Blitztilstand) t Vælg den ønskede
indstilling
2 Tryk på
-knappen.
-knap
Brug af optagefunktionen
Blitzen popper op.
• Når kameraet er i tilstanden AUTO,
AUTO+ eller Valg af motiv, popper
blitzen automatisk op, hvis der ikke er
nok lys, eller hvis motivet er bagbelyst.
Den indbyggede blitz popper ikke op,
også selvom du trykker på -knappen.
3 Tag billedet, når blitzopladningen
er færdig.
z Blinker: Blitzen oplades. Når
indikatoren blinker, kan du ikke udløse
lukkeren.
z Lyser: Blitzen er blevet opladet og er
klar til at blive udløst.
• Når du trykker udløserknappen
halvvejs ned under mørk belysning i
den automatiske fokuseringstilstand,
udløses blitzen muligvis for at gøre
det nemmere at fokusere på et motiv
(AF-lampe).
• z vises kun i tilstanden til visning af
optageoplysninger (Til Live View).
z (Blitzopladning)-indikator
97
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom den indbyggede blitz popper op.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Udfyld.blitz)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
(Blitz m/lang luk) Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med
langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af
både motivet og baggrunden. Dette opnås ved at sætte
lukkerhastigheden ned.
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang
lukkeren udløses.
En ekstern blitz (sælges separat), der ikke er monteret på
kameraet og lyser væk fra det (optagelse med trådløs blitz),
udløses.
Optageteknikker
• Modlysblænderen kan blokere lyset fra blitzen. Fjern modlysblænderen,
når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når du bruger blitz.
• Når der optages indendørsbilleder eller nattescener, kan du bruge langsom
synkronisering til at optage et lysere billede af folk og baggrunde.
• Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af et billede
med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en gående person.
• Ved brug af HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitzen (sælges separat) kan du
tage billeder med funktionen Synkronisering ved høj hastighed ved enhver
lukkerhastighed. Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til blitzen.
Bemærkninger
• Hold ikke i kameraet ved at gribe om blitzen.
• De optageforhold, der kræves for at undgå, at der kommer skygger på et billede,
varierer alt efter objektivet.
• Når eksponeringstilstanden er angivet til AUTO, AUTO+, Valg af motiv eller
Billedeffekt, kan elementerne [Blitz m/lang luk], [Forsinket blitz] og [Trådløs] ikke
vælges.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P, A, S, M, kan du ikke vælge punkterne
[Blitz fra] eller [Autoblitz]. Hvis du ikke ønsker at bruge blitzen, skal du trykke den
ned.
• Hvis du bruger blitzen, mens en stereomikrofon eller en tilsvarende enhed er
fastgjort til tilbehørsskoen, popper blitzen muligvis ikke op i den korrekte position,
og optagne billeder kan derfor indeholde skygge i hjørnerne. Fjern alle enheder fra
tilbehørsskoen.
98
Blitzens rækkevidde
Rækkevidden af den indbyggede blitz afhænger af ISO-følsomheden og
blændeværdien. Der henvises til følgende tabel.
Blænde
F2.8
F4.0
ISO-indstilling 100
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
F5.6
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Sådan deaktiveres AF-lampen
MENU-knap t
2 t [AF-lampe] t [Fra]
Sådan anvendes rødøjereduktionen
Rødøjereduktionen reducerer fænomenet med røde øjne ved at blitze svagt
et par gange på forhånd før optagelsen, når blitzen bruges.
MENU-knap t
1 t [Rødøjereduktion] t [Til]
99
Brug af optagefunktionen
AF-lampen
• AF-lampen er ikke i brug, når [Autofokusmetode] er indstillet til
(Kontinuerlig AF), eller motivet bevæger sig i
(Automatisk
AF). (Indikatoren
eller
lyser.)
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller
længere.
• Når du monterer en ekstern blitz (sælges separat), der er udstyret med en
AF-lampe, anvendes AF-lampe på den eksterne blitz.
• AF-lampen fungerer ikke, når [Smiludløser] er indstillet til [Til].
Sådan udføres trådløs blitzoptagelse
Med en blitz, der har en trådløs udløserfunktion (sælges separat), kan du
optage med en blitz uden en ledning, selv når blitzen ikke er fastgjort til
kameraet. Ved ændre blitzens placering kan du optage et billede, så der
opnås en tredimensionel effekt, ved at fremhæve kontrasten mellem lys
og skygge på motivet.
Se i betjeningsvejledningen til blitzen for at se, hvordan optagelse skal
foretages.
1 Fastgør den trådløse blitz til tilbehørsskoen, og tænd for både
kamera og blitz.
2 Fn-knap t
(Blitztilstand) t
(Trådløs)
3 Fjern den trådløse blitz fra tilbehørsskoen, og få den
indbyggede blitz til at poppe op.
• Hvis du afprøver blitzen, skal du trykke på AEL-knappen.
Bemærkninger
• Kameraet kan ikke udføre trådløs kontrol af lysforhold.
• Deaktiver den trådløse blitztilstand efter optagelsen. Hvis den indbyggede blitz
bruges, mens den trådløse blitztilstand er aktiveret, bliver blitzbelysningen ikke
præcis.
• Skift kanalen for den eksterne blitz, når en anden fotograf bruger en trådløs blitz
i nærheden, og dennes indbyggede blitz udløser din eksterne blitz. Du kan få
yderligere oplysninger om skift af kanal for den eksterne blitz i
betjeningsvejledningen til blitzen.
Indstilling af AEL-knappen
Når du benytter en trådløs blitz, anbefales det, at du indstiller [AEL-knap]
til [AEL-hold] i menuen
(side 146).
100
Justering af billedets lysstyrke
(eksponering, blitzkompensation, måling)
Optagelse med fast lysstyrke (AE-lås)
Det sted, hvor du låser
eksponeringen.
1 Fn-knap t
(Lysmålermetode) t
(Spot)
2 Juster fokuseringen på den del, hvor du ønsker at låse
eksponeringen.
Eksponeringen er indstillet, når fokuseringen er aktiveret.
101
Brug af optagefunktionen
Når der optages op mod solen eller et vindue, bliver eksponeringen måske
ikke den rigtige for motivet, fordi der er en stor lysforskel mellem motivet
og baggrunden. I sådanne tilfælde kan du bruge lysmålering, når motivet er
tilstrækkeligt lyst og låse eksponeringen før optagelsen. Hvis du vil
reducere motivets lysstyrke, skal du pege kameraet frem mod et sted, der er
lysere end motivet, og bruge lysmåleren til at låse eksponeringen af hele
billedet. Hvis du vil gøre motivet lysere, skal du pege kameraet fremad
mod et sted, der er mørkere end motivet, og bruge lysmåleren til at låse
eksponeringen af hele billedet.
Dette afsnit beskriver, hvordan du kan optage et lysere billede af motivet
ved hjælp af
(Spot).
3 Tryk på AEL-knappen for at låse
AEL-knap
eksponeringen.
(AE-låsemarkering) vises.
4 Fokuser på motivet, mens AEL-knappen trykkes ned, og optag
motivet.
• Hvis du fortsætte med at optage med samme eksponeringsværdi, skal du
trykke på AEL-knappen og holde den nede efter optagelsen. Indstillingen
annulleres, når knappen slippes.
Brug af lysstyrkekompensation til hele billedet
(eksponeringskompensation)
Eksponeringen sker automatisk, medmindre der optages i
eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering).
Ved hjælp af indstillingen fra den automatisk eksponering kan du
foretage en eksponeringskompensation ved at skifte eksponeringen enten til
+ (plus)-siden eller – (minus)-siden, alt efter hvad du ønsker. Du kan gøre
hele billedet lysere ved at skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver
mørkere, når du skifter til – (minus)-siden.
Juster i (–)retningen
102
Grundlæggende
eksponering
Juster i (+)-retningen
1 Tryk på
-knappen.
-knap
2 Juster eksponeringen med
kontrolhjulet.
Mod + (over): Gør et billede lysere.
Mod – (under): Gør et billede mørkere.
Standardeksponering
Optageteknikker
• Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er
optaget.
• Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor
eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 119).
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+
eller Valg af motiv.
Sådan optages, mens skærmen kontrolleres vha. histogrammet
Antal pixel
Et histogram viser den
luminansfordeling, der viser, hvor mange
pixel af en bestemt lysstyrke der er i
billedet.
Mørk
Lys
103
Brug af optagefunktionen
3 Juster fokus, og optag motivet.
MENU-knap t
2 t [Histogram] t [Til]
• Når du trykker på DISP på kontrolknappen flere gange, vises
histogrammet i stedet for den detaljerede skærm.
Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i overensstemmelse
hermed. Illustrationen til højre er et
eksempel.
Optagelse med
eksponeringskompensationen på den
positive side gør hele billedet lysere og
får hele histogrammet til at skifte imod
den lyse side (højre side). Hvis
eksponeringskompensationen bruges til
den negative side, skifter histogrammet
til den anden side.
Begge ender af histogrammet viser et
område med høj og lav belysning. Du kan
ikke gendanne disse områder på en
computer på et senere tidspunkt. Juster
eksponeringen om nødvendigt, og
fotografér igen.
Bemærkninger
• Histogrammet angiver ikke det endelige optagne billede. Det angiver tilstanden for
det billede, der lige er kontrolleret på skærmen. Histogrammet varierer afhængigt af
lukkerindstilling osv.
• Histogrammet varierer mellem optagelse og afspilning i følgende situationer:
– Når blitzen udløses.
– Når motivet har lav intensitet, f.eks. ved natoptagelser.
Justering af mængden af blitzlys (Blitzkompensation)
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden
at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen
af et hovedmotiv, der ligger inden for blitzrækkevidden.
104
Fn-knap t
(Blitzkompens.) t Vælg den ønskede indstilling
Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
Bemærkninger
• Dette element kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet AUTO,
AUTO+, Panorering, Valg af motiv eller Billedeffekt.
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke er ret meget blitzlys,
hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt
på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig.
Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden
(når [AUTO] er valgt) for at udføre kompensationen.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Blitzkontrol] t Vælg den ønskede
ADI-blitz
Denne metode kontrollerer blitzens lys, hvor der indregnes
oplysninger om fokuseringsafstand og lysmålingsdata fra, før
blitzen blev affyret. Denne metode giver mulighed for en
nøjagtig blitzkompensation, hvor der stort ikke sker nogen
påvirkning fra motivets refleksion.
For.blitz TTL
Denne metode kontrollerer mængden af blitzlys, hvor der kun
bruges data fra lysmålingen, før affyringen af blitzen. Denne
metode er følsom over for refleksion fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avanceret afstandsintegration)
TTL: Through the lens (Gennem objektivet)
• Når [ADI-blitz] er valgt, vil brug af et objektiv, der er forsynet med en
afstandskodningsfunktion, give en mere nøjagtig blitzkompensation,
fordi oplysningerne om afstanden er mere nøjagtige.
105
Brug af optagefunktionen
Valg af blitzkontroltilstanden til at angive mængden af
blitzlys (blitzkontrol)
Bemærkninger
• Når afstanden mellem motivet og den eksterne blitz (sælges separat) ikke kan
bestemmes (optagelse med trådløs blitz vha. en ekstern blitz (sælges separat),
optagelse med en blitz væk fra kameraet vha. kabel, optagelse med en makro-twinblitz osv.), vælger kameraet automatisk tilstanden For-blitz TTL.
• Vælg [For.blitz TTL] i følgende tilfælde, da kameraet ikke kan foretage
blitzkompensation med ADI-blitz.
– En spredelinse er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen.
– Der anvendes en diffusor til blitzfotografering.
– Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes.
– Når et close-up-objektiv anvendes.
• ADI-blitz er kun tilgængelig i kombination med et objektiv, der er udstyret med en
afstandsdekoder. Du kan finde ud af, om objektivet er udstyret med en
afstandskoder, i den betjeningsvejledning, der følger med objektivet.
Valg af metode til måling af et motivs lysstyrke
(Lysmålermetode)
Fn-knap t
(Lysmålermetode) t Vælg den ønskede indstilling
(Multisegment)
I denne tilstand måles lyset på hvert område, efter det
samlede område er inddelt i flere områder, og den korrekte
eksponering bestemmes for hele skærmen.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale
område.
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i spotmålingscirklen i
midterområdet.
Optageteknikker
• Brug [Multisegment]-måling til almindelige optagelser.
• Når der skal optages et motiv, som har en kraftig kontrast i AF-området,
skal du måle lyset fra det motiv, du gerne vil optage, med den optimale
eksponering ved hjælp af spotmåling, lige som du kan drage fordel af
optagelse med AE-lås (side 101).
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Valg af motiv eller
Billedeffekt, er [Lysmålermetode] fastsat til [Multisegment], og du kan ikke vælge
andre tilstande.
106
Indstilling af ISO
Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks).
Jo højere tallet er, jo større er følsomheden.
1 Tryk på ISO på kontrolknappen for
at få vist ISO-skærmen.
2 Vælg den ønskede indstilling med v/V på kontrolknappen.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering, Valg af
motiv eller Billedeffekt, er ISO fastsat til AUTO, og du kan ikke vælge andre
ISO-numre.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P/A/S, og ISO er indstillet til [AUTO],
er ISO automatisk indstillet mellem ISO 100 og ISO 1600.
• Det er ikke muligt at bruge [AUTO]-indstillingen i eksponeringstilstanden M. Hvis
du ændrer eksponeringstilstanden til M med [AUTO]-indstillingen, ændres den til
[100]. Indstil ISO-værdien alt efter optageforholdene.
Støjreduktion af flere billeder (Flerbilled-SR)
Kameraet optager automatisk flere billeder samtidigt, kombinerer
billederne, reducerer støjen og optager ét billede. Du kan vælge højere
ISO-tal end den maksimale ISO-følsomhed i Flerbilled-SR.
Det optagne billede er ét kombineret billede.
Bemærkninger
• Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil den kontinuerlige optagelse stopper.
• Denne funktion kan ikke anvendes, når [Billede: Kvalitet] er indstillet til [RAW]
eller [RAW og JPEG].
• Du kan ikke anvende blitzen, D-områdeoptimeringen og [Auto HDR].
107
Brug af optagefunktionen
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Hvis du vælger [Flerbilled-SR], skal du vælge den ønskede værdi med b/B.
Automatisk kompensation for lysstyrke
og kontrast (D-område)
D-RANGE-knappen t Vælg den
ønskede indstilling
(Fra)
(D-områdeoptim.)
(Auto HDR)
D-RANGE-knap
Anvender ikke funktionerne DRO/Auto HDR.
Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden.
Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og
gradation.
Optager tre billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter billedet med den korrekte eksponering, det lyse
område fra det undereksponerede billede og det mørke
område fra det overeksponerede billede oven på hinanden for
at skabe et billede med fine gradationer.
Der optages to billeder: et billede med den korrekte
eksponering og et overlejret billede.
Bemærk
• Du kan tildele en anden funktion til D-RANGE-knappen (side 147). Hvis du allerede
har tildelt en anden funktion til den, kan du vælge [DRO/Auto HDR] ved hjælp af
Fn-knappen.
108
Korrektion af billedets lysstyrke (D-områdeoptimering)
1 D-RANGE-knap t
(D-områdeoptim.)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på kontrolknappen.
(Auto)
(Niveau)*
* Lv_, der vises med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag)
og Lv5 (stærk).
, er det valgte trin.
Automatisk kompensation med rig gradation (automatisk
højt, dynamisk område)
1 D-RANGE-knap t
(Auto HDR)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på kontrolknappen.
109
Brug af optagefunktionen
Bemærkninger
• Indstillingen er fastsat til [Fra], når [Solnedgang], [Natfoto], [Natportræt] eller
[Håndholdt tusmørke] vælges i Valg af motiv. Indstillingen er fastsat til [Auto], når
der vælges andre tilstande i Valg af motiv.
• Indstillingen er fastsast til [Auto], når tilstanden Billedeffekt er aktiveret.
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det
korrekte niveau ved at kontrollere det optagne billede, specielt når du forbedrer
virkningen.
(Forsk. i
autoekspo.)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
(Forskel i
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets
eksponeringsniveau)* kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1.0Ev (svag) og
6.0Ev (stærk).
For eksempel: Når 2.0Ev er valgt, overlejres der tre billeder:
et billede med –1.0Ev, et billede med korrekt eksponering og
et billede med +1.0Ev.
* _Ev, der vises med
, er det valgte trin.
Optageteknik
• Da lukkeren udløses tre gange for én enkelt optagelse, skal du være
opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke anvendes på RAW-filer.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering, Valg af
motiv eller Billedeffekt, kan du ikke vælge [Auto HDR].
• Du kan ikke vælge [Auto HDR], mens Smiludløser er aktiveret. Hvis du aktiverer
Smiludløser, mens [Auto HDR] er valgt, vil kameraet midlertidigt anvende
DRO-indstillingen.
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at
du opnår den ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er
det ikke sikkert, at HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet har registreret
et problem, vises
på det optagne billede for at gøre dig opmærksom på
problemet. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt, og vær opmærksom på
kontrast eller uskarphed.
110
Billedbehandling
Valg af den ønskede billedbehandling (kreativ indstilling)
Ud over den ønskede billedbehandling kan du også justere eksponeringen
(lukkerhastighed og blænde) efter behag med [kreativ indst.] i modsætning
til Valg af motiv, hvor det er kameraet, der justerer eksponeringen. Du kan
finjustere kontrasten, mætningen eller skarpheden for hvert enkelt element i
Kreativ indstilling.
1 Fn-knappen t
(kreativ indst.) t Vælg den ønskede
indstilling
(Kontrast), (Mætning) eller
(Skarphed), skal du vælge det ønskede punkt b/B på
kontrolknappen, og derefter justere værdien med v/V.
(Standard)
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer
og smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv,
blå himmel eller havudsigter.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber
fremstår også tydeligere.
(Solnedgang) Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Sort/hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
111
Brug af optagefunktionen
2 Hvis du vil justere
(Kontrast), (Mætning) og
under Kreativ indstilling.
(Skarphed) kan justeres for hvert punkt
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven.
Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere
træder konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo
blødere er konturerne.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Valg af motiv eller
Billedeffekt, er [kreativ indst.] fastsat til [Standard], og du kan ikke vælge andre
indstillinger.
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
Ændring af farvegengivelsesområdet (farverum)
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre
farverummet afhængig af formål.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Farverum] t Vælg den ønskede
sRGB
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB
til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og
DCF2.0-farverum. Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem,
kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikkeAdobe RGB-kompatible enheder, vil billederne vises med lav mætning.
112
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
Et motivs farvenuance ændrer sig afhængigt af de egenskaber, der gælder
for lyskilden. Tabellen herunder viser, hvordan farvenuancen ændrer sig i
forhold til de forskellige lyskilder, hvis man sammenligner med et motiv,
der lader til at være hvidt i sollys.
Dagslys
Overskyet
Lysstofrør
Glødelamper
Hvidt
Blåligt
Grønt
farveskær
Rødligt
Vejr/belysning
Lysets
karakteristika
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, er
[Hvidbalance] fast indstillet til [Auto hv.b.], og du kan ikke vælge andre tilstande.
• Hvis den eneste tilrådighedstående lyskilde er en kviksølvlampe eller en
natriumlampe, vil kameraet ikke kunne få en nøjagtig hvidbalance på grund af
lyskildens egenskaber. I sådanne tilfælde skal du bruge blitz.
Justering af hvidbalancen til at passe til en bestemt lyskilde
(automatisk/forindstillet hvidbalance)
WB på kontrolknappen t Vælg den
ønskede indstilling
• Når [AWB] ikke er valgt, kan du
finjustere farvenuancen med b/B på
kontrolknappen. Hvis den justeres mod
+ (plus), bliver billedet rødligt, og hvis
den justeres mod – (minus) bliver
billedet blåligt.
113
Brug af optagefunktionen
Hvidbalance er en funktion, der justerer farvenuancen, så den ligger tæt på,
hvad du ser. Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er,
som du forventede, eller når du ændrer farvenuancen for at få et bestemt
fotografisk udtryk.
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvenuancerne.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet
hvidbalance).
(Skinnende)
(Fluoresnde)
(Blitz)
Optageteknikker
• Brug funktionen til hvidbalance-bracketing, hvis du ikke kan få den
ønskede farvenuance med den valgte indstilling (side 120).
• Når du vælger [5500K] (Farvetemp.) eller [0] (Farvefilter), kan du justere
værdien til den, du ønsker (herunder).
• Når du vælger [Brugerdefineret], kan du registrere din indstilling
(side 115).
Indstilling af farvetemperaturen og en filtereffekt
(farvetemperatur/farvefilter)
WB på kontrolknappen t [5500K]
(Farvetemp.) eller [0] (Farvefilter)
• Hvis du vil indstille farvetemperaturen,
skal du vælge værdien med b/B.
• Hvis du vil indstille farvefilteret, skal
du vælge retningen af kompensationen
med b/B.
Bemærk
• Da farvemålere er beregnet til filmkameraer, varierer værdierne under lysstoffør/
natriumlampe/kviksølvlampe. Vi anbefaler, at du bruger den tilpassede hvidbalance
eller foretager en testoptagelse.
114
5500K*1
(Farvetemp.)
Indstiller hvidbalancen efter farvetemperaturen. Jo højere
tallet, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er,
jo mere blåligt bliver billedet.
0*2 (Farvefilter)
Giver samme effekt som CC (Color Compensation)-filtre til
fotografering.
Farven kan kompenseres til G (Green) eller M (Magenta)
baseret på brug med den indstillede farvetemperatur som
standard.
*1 Værdien er den aktuelt valgte farvetemperaturværdi.
*2 Værdien er den aktuelt valgte farvefilterværdi.
Registrering af farvenuancerne (tilpasset hvidbalance)
1 WB på kontrolknappen t
(Brugerdefineret)
2 Vælg [
SET] med b/B på kontrolknappen, og tryk så på
midten af kontrolknappen.
3 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt
dækker AF-området, der ligger i midten, og tryk
udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter)
vises.
4 Tryk på midten af kontrolknappen.
Skærmen går tilbage til visningen med optageoplysningerne, og indstillingen
af den tilpassede hvidbalance gemmes i hukommelsen.
• Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der er registreret med denne
handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres.
115
Brug af optagefunktionen
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere
forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance
for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve.
Bemærk
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det
forventede område. (Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv
med en lys farve.) Hvis du registrerer denne værdi, bliver
-indikatoren gul på
skærmbilledet med optageoplysninger. Du kan tage billeder på dette tidspunkt, men
det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere korrekt
hvidbalanceværdi.
Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen
WB på kontrolknappen t
(Brugerdefineret)
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset
hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere
optagelse.
116
Sådan indstilles fremføringsmetoden
Kameraet har fem fremføringsmetoder såsom enkeltbillede og kontinuerligt
frem. Brug dem til passende formål.
Optagelse af et enkelt billede
Denne tilstand er til normale optagelser.
på kontrolknappen t
(Enkelt billede)
Kontinuerlig optagelse
Kameraet optager billeder kontinuerligt med følgende hastigheder*.
Højst 5,5 billeder pr. sekund
Højst 2,5 billeder pr. sekund
* Vores måleforhold. Afhængigt af optageforholdene kan hastigheden ved
kontinuerlig optagelse være langsommere.
1
på kontrolknappen t
(Kontinuerlig) t Vælg den
ønskede hastighed
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når du trykker på og holder lukkerknappen ned, fortsætter optagelsen.
117
Brug af optagefunktionen
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i Valg af motiv, kan du
ikke optage et enkeltbillede.
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
Der er en øvre grænse for, hvor mange billeder der kan tages kontinuerligt.
Kontinuerlig
Tele-zoom – kontinuerlig
prioritets-AE
Fin
14 billeder
21 billeder
Standard
18 billeder
29 billeder
RAW og JPEG
6 billeder
–
RAW
6 billeder
–
Optageteknik
• Hvis du vil optage kontinuerligt hurtigere, skal du angive
eksponeringstilstanden til Tele-zoom – kontinuerlig prioritets-AE (side 70).
Bemærkninger
• Når
er valgt, vises det optagne billede mellem enkeltbillederne.
• Du kan ikke optage kontinuerligt, når du bruger andre Valg af motiv-tilstande end
[Sportsaktiviteter].
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Til], kan hastigheden for kontinuerlig
optagelse være langsommere.
Brug af selvudløser
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet,
og selvudløseren på 2 sekunder reducerer kamerarystelser.
1
-knappen t
(selvudløser) t Vælg den
ønskede indstilling
• Tallet efter
er det antal sekunder,
der er valgt i øjeblikket.
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når selvudløseren er aktiveret, angiver lydsignaler og selvudløserlampen
forholdet. Selvudløserlampen blinker hurtigt, og lydsignalerne kommer
hurtigt efter hinanden lige før optagelsen.
118
Sådan annulleres selvudløseren
Tryk på
på kontrolknappen.
Optagelse af billeder, hvor eksponeringen er ændret
(eksponerings-bracketing)
Grundlæggende
– retning
+ retning
1
på kontrolknappen t
(Bracket: Kont.) t Vælg
det ønskede bracketing-trin
2 Juster fokus, og optag motivet.
Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i bracketingen.
• Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper. Tryk på
udløserknappen tre gange i forbindelse med bracketing-optagelse med blitz.
Bemærkninger
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, ændres eksponeringen ved at justere
lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
• Bracketing kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er angivet til AUTO,
AUTO+, Panorering, Valg af motv eller Billedeffekt.
119
Brug af optagefunktionen
Med bracketing-optagelser kan du tage adskillige billeder, hvor hver især
har forskellige grader af eksponering. Angiv værdien på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering, hvorefter kameraet optager tre
billeder, samtidig med at eksponeringen ændres automatisk. Tryk på og
hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper.
Når blitzen udløses, bruges bracketing-optagelse med blitz for at ændre
mængden af blitzlys. Tryk på udløserknappen for hvert billede for at
optage.
EV-skalaen under bracketing-optagelse
Omgivende lys* bracketing Blitz-bracketing
0,3 trin, tre optagelser
0,7 trin, tre optagelser
Eksponeringskompensation 0 Blitzkompensation –1,0
LCD-skærm/søger
LCD-skærm (Når [Vis
optagedata] er
indstillet til [Til søger]) Vises i den øverste række.
Vises i den nederste række.
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i
længere tid, f.eks. naturligt lys, en pære eller et lysstofrør.
• Et antal indekser svarende til antallet af billeder, der kan optages, vises på
EV-skalaen ved bracketing-optagelse.
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer
de optagne billeder, at forsvinde ét efter ét.
Optagelse med ændret hvidbalance (hvidbalance-bracketing)
Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter optages der tre
billeder, hvor hvidbalancen er skiftet.
1
på kontrolknappen t
(Hv.b.bracketing) t
Vælg den ønskede indstilling
• Når Lo vælges, ændres den med
10 mired*, og når Hi vælges, ændres
den med 20 mired.
2 Juster fokus, og optag motivet.
* Mired: En enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre.
120
Brug af visningsfunktionen
Afspilning af billeder
Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen.
1 Tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Sådan vender du tilbage til optagetilstand
Tryk på -knappen igen.
Med optagedata
Histogramvisning
Uden optagedata
Sådan vælges den mappe, der skal afspilles
MENU-knap t
mappe
2 t [Vælg mappe] t Vælg den ønskede
Sådan vælger du, hvordan billedet skal vende ved afspilning af et billede,
der er optaget i portrætposition
MENU-knap t
indstilling
2 t [Vis afspilning] t Vælg den ønskede
121
Brug af visningsfunktionen
Sådan skifter du visningen af optagedata
Tryk på DISP på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter skærmen som
følger.
Bemærk
• Når du afspiller billedet på et tv eller en computer, vil billedet blive vist i
portrætposition selvom [Man.rotation] er valgt.
Sådan gennemses panoramabillederne
Vælg et panoramabillede, og tryk på midten af kontrolknappen. Hvis du
trykker på den igen, sætter du afspilningen på pause.
Du kan ikke gennemse billeder med 3D-panorering. Du kan ikke gennemse
afspilningen for billeder, der er optaget med en [3D-pan.: billedform.] på
[16:9].
Afspilning af film
1 MENU-knap t
1 t [Stillbillede/film-valg] t [Film]
2 Vælg den ønskede film med b B på kontrolknappen, og tryk så
på midten af kontrolknappen.
Under filmafspilning
Kontrolknap/brug af kontrolhjulet
Sætte på pause/genoptage
z
Spole frem
B
Spole tilbage
b
Spole langsomt frem
Drej kontrolhjulet til højre, mens den står
på pause
Afspille baglæns
Drej kontrolhjulet til venstre, mens den
står på pause
• Film afspilles ramme for ramme.
Justere lydstyrke
V t v/V
Vise oplysningerne
v
Justere lydstyrke
MENU-knap t
ønskede ventil
122
2 t [Indst. for lydstyrke] t Vælg den
Vælge den mappe, der skal afspilles
Film er gemt efter dato.
MENU-knap t
2 t [Vælg dato] t Vælg den ønskede dato
Bemærk
• Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera.
Rotation af et billede
1 Vis det billede, du vil rotere, og
tryk derefter på
-knappen.
-knap
Billedet roterer mod uret. Gentag trin 2, når du vil foretage en anden rotation.
• Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i
den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på -knappen.
Bemærkninger
• Du kan ikke dreje film.
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PMB", der findes på
cd-rom'en (medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres billederne
muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
123
Brug af visningsfunktionen
2 Tryk på midten af kontrolknappen.
Forstørrelse af billeder
Et stillbillede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når
du skal kontrollere fokusforholdet på et billede, som du har taget.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Zoom ind og ud på billedet med
knappen
eller knappen
.
• Når kontrolhjulet drejes, skiftes billedet
med den samme skærmforstørrelse. Når
du optager flere billeder med den
samme komposition, kan du
sammenligne deres fokusforhold.
-knap
3 Vælg den del, du vil forstørre, med v/V/b/B på
kontrolknappen.
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på -knappen, så billedet vender tilbage til den normale størrelse.
Skaleringsintervaller
Skaleringsintervallet er følgende.
Billedstørrelse
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,1 – ×11,8
M
Ca. ×1,1 – ×8,8
S
Ca. ×1,1 – ×6,0
124
Skift til visning af billedlisten
MENU-knap t
1 t [Billedindeks] t Vælg det ønskede
antal af billeder, der skal vises per side
• Du kan også få vist billedlisten med
-knappen.
Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på midten af kontrolknappen, når du vælger det ønskede billede.
Gå til filmindeksskærmen
Vælg
(film) på fanen med b/B på
kontrolknappen for at få vist film på
billedindeksskærmen, hvorefter du skal
trykke på midten af kontrolknappen.
Automatisk afspilning af billeder (diasshow)
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Angiv]
Afspiller optagne billeder i rækkefølge (diasshow). Diasshowet stopper
automatisk, så snart alle billederne er blevet afspillet.
• Du kan se det forrige/næste billede med b/B på kontrolknappen.
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause.
Sådan afsluttes et diasshow, mens det er i gang
Tryk på midten af kontrolknappen.
Sådan vælges det interval, der skal være mellem billederne i diasshowet
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Interval] t Vælg det
ønskede antal sekunder
Sådan afspilles gentagne gange
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Gentag] t [Til]
125
Brug af visningsfunktionen
Fanen for stillbillede/filmskift
Afspille film
Du kan ikke afspille stillbilleder og film i samme diasshow. Skift til
filmafspilning med [Stillbillede/film-valg], vælg så den filmtype, der skal
afspilles.
MENU-knap t
ønskede filmtype
1 t [Diasshow] t [Filmtype] t Vælg den
Afspille 3D-billeder
Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille 3D-billeder, der er optaget med tilstanden
3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser på side
193. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et.
MENU-knap t
3D]
126
1 t [Diasshow] t [Billedtype] t [Vis kun
Kontrol af oplysningerne om de tagne
billeder
Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter
optageoplysningerne (side 121).
Grundlæggende optageoplysninger
Stillbillede
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
DPOF3
DPOF-angivelse (169)
Advarsel om resterende
batteritid (21)
Hukommelseskort (19)
Stillbillede/film
100-0003
Mappe- og filnummer
(163)
2011 1 1
Optagedato
Format på stillbilleder
(138)/Højdebreddeforhold på
stillbilleder (139)/Format
på panoramabilleder
(138)
100% Resterende batteritid (21)
Databasefil fuld (187)/
Databasefilfejl (187)
Advarsel om
overophedning (187)
AVCHD
MP4
Filmfilformat (84)
Billedformat på film
(139)
Stillbilledkvalitet (139)
-
Beskyt (131)
127
Brug af visningsfunktionen
A
Film
B
Skærm
Beskrivelse
2011 1 1
10:37AM
Optagedato
Auto HDR-billedadvarsel
(109)
1/125
Lukkerhastighed (77)
F3.5
Blænde (74)
ISO200
ISO-følsomhed (107)
3/7
Filnummer/antal billeder
i alt
N
Afspilning
Afspilningsbjælke
5:40
Tæller
C
Skærm
Beskrivelse
Lydstyrke
128
Histogramvisning
A
B
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (19)
Histogram* (103)
Stillbillede
100-0003
Eksponeringstilstand
P (58 – 82)
ASM
Format på stillbilleder
(138)/Højdebreddeforhold på
stillbilleder (139)/Format
på panoramabilleder
(138)
Stillbilledkvalitet (139)
-
Beskyt (131)
DPOF3
DPOF-angivelse (169)
Advarsel om resterende
batteritid (21)
100%
Resterende batteritid (21)
1/125
Lukkerhastighed (77)
F3.5
Blænde (74)
ISO200
ISO-følsomhed (107)
–0.3
Eksponeringskompensation
(102)
–0.3
Blitzkompensation (104)
Lysmålermetode (106)
35 mm
Advarsel om
overophedning (187)
Brændvidde (175)
Kreativ indstilling (111)
Databasefil fuld (187)/
Databasefilfejl (187)
AWB +1
5500K M1
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (113)
129
Brug af visningsfunktionen
Mappe- og filnummer
(163)
Skærm
Beskrivelse
D-områdeoptimering
(108)/Auto HDR/Auto
HDR-billedadvarsel
(109)
2011 1 1
10:37AM
Optagedato
3/7
Filnummer/antal billeder
i alt
* Når billedet har et område, der enten
er meget mørkt eller meget lyst,
blinker området på
histogramvisningen (advarsel om
luminansgrænse).
130
Beskyttelse af billeder (beskyt)
Du kan beskytte billeder mod utilsigtet sletning.
Beskyttelse af markerede billeder/annullering af
beskyttelsen på markerede billeder
1 MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Flere billeder]
2 Vælg det billede, som du vil
beskytte, med b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter
på midten af kontrolknappen.
-
Brug af visningsfunktionen
Der vises et --symbol på det markerede
billede.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [Angiv] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Annullere beskyttelsen af alle billeder og film
Du kan annullere beskyttelsen af alle billeder i den valgte mappe eller alle
film med samme dato.
MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Annuller alle bill.] eller
[Annuller alle film]
131
Sletning af billeder (slet)
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sletning af det billede, som vises i øjeblikket
1 Vis det billede, du vil slette, og
tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg [Slet] med v på kontrolknappen, og tryk så på midten af
kontrolknappen.
Sletning af de markerede billeder
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Flere billeder]
2 Vælg de billeder, som du vil
slette, med kontrolknappen, og
tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Der vises et
billede.
-symbol på det markerede
Samlet antal
3 Gentag trin 2 for at slette andre billeder.
132
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Sletning af alle billederne i mappen
Sletter alle stillbilleder i mappen. Dette vises kun ved afspilning af
stillbilleder.
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Alle i mappe]
2 Vælg [Slet] med v på kontrolknappen, og tryk så på midten af
Sletning af alle film med samme dato
Sletter alle film fra denne dato. Dette vises kun ved afspilning af film.
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Alle på dato]
2 Vælg [Slet] med v på kontrolknappen, og tryk så på midten af
kontrolknappen.
133
Brug af visningsfunktionen
kontrolknappen.
Visning af billeder på en tv-skærm
For at se billeder optaget på et kamera på et tv, kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et HD-tv med et HDMI-stik.
1 Sluk for både kameraet og tv'et,
1 Til HDMI-stikket
og slut kameraet til tv'et.
HDMI-kabel
(sælges separat)
2 Til
HDMI-terminal
2 Tænd for tv'et og skift input.
• Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
3 Tænd for kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på
kontrolknappen.
• LCD-skærmen på kameraet tænder
ikke.
Kontrolknap
134
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i
den anden ende.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan
medføre funktionsfejl.
• Lyden udsendes ikke, når der optages en film.
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et
HDMI-kabel får du adgang til en helt ny verden af fotos, som kan nydes i
forbløffende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" giver mulighed for et meget detaljeret, fotolignende udtryk
af fine teksturer og farver.
MENU-knap t
1 t [3D-visning]
135
Brug af visningsfunktionen
Se 3D-billeder med et 3D-kompatibelt TV
Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du automatisk afspille 3D-billeder, der er optaget med
tilstanden 3D-panorering. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser
på side 193. Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et.
Brug af "BRAVIA" Sync
Hvis du tilslutter kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, via et
HDMI-kabel, kan kameraet betjenes med tv'ets fjernbetjening.
1 Tilslut et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 134).
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises
på tv-skærmen.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.
3 Betjen med knapperne på tv'ets fjernbetjening.
Punkterne i synkroniseringsmenuen
Diasshow
Automatisk afspilning af billeder (side 125).
Afspilning af et
enkeltbillede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen
Stillbillede/film-valg Vælger stillbilleder eller film, der skal afspilles.
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
3D-visning
Afspiller 3D-billeder, når den er sluttet til et 3D-kompatibelt
tv.
Vælg mappe
Vælger den filmappe, der skal afspilles.
Vælg dato
Vælger datoen for film, der skal afspilles.
Slet
Sletter billeder.
Bemærkninger
• De tilgængelige handlinger er begrænsede, når kameraet er tilsluttet et tv via et
HDMI-kabel.
• Disse handlinger er kun tilgængelige på tv'er, som understøtter "BRAVIA" Sync.
SYNC Menu handlinger afhænger af det tilsluttede tv. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
• Hvis kameraet udfører utilsigtede handlinger ved brug af tv'ets fjernbetjening, når
kameraet er tilsluttet en anden producents TV, som bruger en HDMI-forbindelse,
skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] i
Opsætningen til [Fra].
136
Bruge dit kamera i udlandet
For at se billeder på en tv-skærm, skal kameraet og tv'et bruge det samme
farvesystem.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL-system (1080 50i)
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina,
Kroatien, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet,
Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
137
Brug af visningsfunktionen
PAL-M-system (1080 50i)
Brasilien
Ændring af opsætning
Indstilling af billedstørrelse og billedkvalitet
Billede: Størrelse
MENU-knap t
1 t [Billede: Størrelse] t Vælg den
ønskede størrelse
[Billede: Format]: [3:2]
Billedstørrelse
Brugsvejledning
L:16M
4912 × 3264 pixel
Til udskrift i op til A3+-størrelse
M:8.4M
3568 × 2368 pixel
Til udskrift i op til A4-størrelse
S:4.0M
2448 × 1624 pixel
Til udskrift i L/2L-størrelse
[Billede: Format]: [16:9]
Billedstørrelse
Brugsvejledning
L:14M
4912 × 2760 pixel
M:7.1M
3568 × 2000 pixel
S:3.4M
2448 × 1376 pixel
Til visning på et HD-TV
Bemærk
• Hvis du vælger et RAW-billede med [Billede: Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse
svare til L. Størrelsen vises ikke på skærmen.
Indstiller størrelsen på panoramabilleder.
Du kan indstille billedstørrelsen på panoramabilleder. Billedstørrelsen kan
variere, afhængigt af hvilken retning der optages i (side 69).
MENU-knap t
2 t [Panorering: Størrelse] eller [3D-pan.:
billedform.] t Vælg den ønskede størrelse
[Panorering: Størrelse]
(Standard)
(Bred)
138
Lodret: 3872 × 2160
Vandret: 8192 × 1856
Lodret: 5536 × 2160
Vandret: 12416 × 1856
[3D-pan.: billedform.]
(16:9)
Vandret: 1920 × 1080
(Standard) Vandret: 4912 × 1080
(Bred)
Vandret: 7152 × 1080
Film: Størrelse
Jo større billedet er, des højere er billedkvaliteten.
MENU-knap t
størrelse
1 t [Film: Størrelse] t Vælg den ønskede
[AVCHD]-tilstand
(1920 × 1080) 17 Mbps: Optager med den højeste billedkvalitet, der kan ses
på et HD-TV.
[MP4]-tilstand
(VGA)
(640 × 480)
3 Mbps: Optager i en størrelse, der passer til WEB-overførsler.
Billede: Format
MENU-knap t
format
1 t [Billede: Format] t Vælg det ønskede
3:2
Et normalt format.
16:9
Et HDTV-format.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering.
Billede: Kvalitet
MENU-knap t
indstilling
1 t [Billede: Kvalitet] t Vælg den ønskede
139
Ændring af opsætning
(1440 × 1080) 12 Mbps: Optager med høj billedkvalitet til visning på et
HD-tv.
(RAW)
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.)
Dette format udfører ikke nogen digital behandling af
billederne. Vælg dette format for at behandle billeder på en
computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på skærmen.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for to billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages.
Da komprimeringsgraden af
(Standard) er højere end
graden af
(Fin), er filstørrelsen af
mindre end
størrelsen af
. Det betyder, at flere filer kan optages på
et hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
Bemærkninger
• Dette punkt kan ikke anvendes, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering.
• Se side 32 for at få flere oplysninger om antallet af billeder, der kan tages, når
billedkvaliteten ændres.
Om RAW-billeder
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter SR", som findes på cd-rom'en
(medfølger), for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med
denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format,
f.eks. JPEG eller TIFF, og dens hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
• Billedet i RAW-format kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF
(udskriftsbestilling).
• Du kan ikke angive [Auto HDR] på billeder i RAW-format.
140
Indstilling af metoden til optagelse på et
hukommelseskort
Valg af metode til tildeling af filnumre til billeder
MENU-knap t
indstilling
1 t [Filnummer] t Vælg den ønskede
Serie
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende
numre til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler
numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en
fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste
nummer.
– Når mappeformatet ændres.
– Når alle billederne i mappen slettes.
– Når hukommelseskortet udskiftes.
– Når hukommelseskortet formateres.
Ændring af opsætning
Valg af format til mappenavn
De optagne stillbilleder gemmes i den automatisk oprettede mappe i
DCIM-mappen på hukommelseskortet.
MENU-knap t
indstilling
1 t [Mappenavn] t Vælg den ønskede
Standardformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å
(det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10010405 (Mappenavn: 100, dato: 2011/04/05)
Bemærk
• Formatet for filmmappen er fast indstillet til "mappenummer + ANV01".
141
Oprettelse af ny mappe
Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende
nummerering, og denne bliver den aktuelle optagemappe. Der oprettes
samtidig en mappe til stillbilleder og en mappe til film.
MENU-knap t
1 t [Ny mappe]
Bemærkninger
• Når du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i andet udstyr, i kameraet
og starter med at optage, vil der automatisk blive oprettet en ny mappe.
• Mappen kan gemme op til 4 000 billeder. Når mappekapaciteten overskrides,
oprettes der automatisk en ny mappe.
Valg af optagemappe
Når en mappe med standardnavn vælges, og der er to eller flere mapper,
kan du vælge den optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder.
MENU-knap t
ønskede mappe
1 t [Vælg REC-mappe] t Vælg den
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
• Du kan ikke vælge filmmappen.
Formatering af hukommelseskortet
Bemærk, at formatering sletter alle data på et hukommelseskort
uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
MENU-knap t
1 t [Formater] t [Angiv]
Bemærkninger
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet
ud, mens lampen lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på
computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt
af den benyttede formateringsmetode.
• Det kan tage et stykke tid at formatere afhængigt af hukommelseskortet.
142
Gendanner billeddatabase
Når der findes uoverensstemmelser i en films billeddatabasefil, som er
opstået på grund af computerens håndtering af filmen m.m., vil de film, der
er på hukommelseskortet, ikke blive afspillet i dette format. Hvis dette
forekommer, vil kameraet udbedre filen.
MENU-knap t
1 t [Gendan billed-db.] t [Angiv]
Bemærk
• Brug et batteri, der er tilstrækkeligt opladet. Lav batterikraft kan skade dataene i
forbindelse med en udbedring.
Kontrol af ledig plads på kortet
Viser den resterende optagelsestid for film og det antal stillbilleder, der kan
optages på hukommelseskortet.
1 t [Vis kortplads]
Indstilling af overførselsfunktionen til Eye-Fi-kort
Indstiller, om du vil bruge overførselsfunktionen til brug til Eye-Fi-kort
(kan fås i almindelig handel). Dette punkt vises, når der indsættes et
Eye-Fi-kort i kameraet.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Overførselsindst.] t Vælg den ønskede
Statusindikatorerne i kommunikation
Standby. Ingen billeder skal sendes.
Overførslen er på standby.
Opretter forbindelse.
Overfører.
Fejl
143
Ændring af opsætning
MENU-knap t
Bemærkninger
• Indstil det trådløse LAN-adgangspunkt og videresendelsesdestination, inden du
bruger Eye-Fi-kortet. Se den medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få
flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og i enkelte EU-lande (fra og med marts
2010).
• Kontakt producenten eller forhandleren direkte for flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort kan bruges i de lande/områder, hvor de er købt. Brug Eye-Fi-kort i
henhold til den gældende lovgivning i det land/område, hvor de er købt.
• Eye-Fi-kort indeholder en trådløs LAN-funktion. Du må ikke indsætte Eye-Fi-kortet
i kameraet de steder, hvor det er forbudt, såsom ombord på et fly. Hvis der indsat et
Eye-Fi-kort i kameraet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på
skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til [Fra].
• Når du bruger et helt nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du kopiere den installationsfil
til Eye-Fi-manager, der er optaget på kortet på din computer, inden du formaterer
kortet.
• Brug Eye-Fi-kortet, efter firmwaren er opdateret til den seneste version. Se den
medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få flere oplysninger.
• Kameraets strømsparefunktion virker ikke under billedoverførsel.
• Hvis
(fejl) vises, skal du enten fjerne hukommelseskortet og indsætte det igen
eller slukke kameraet og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet
være beskadiget.
• Wi-Fi-netværkskommunikation kan være påvirket af andre
kommunikationsenheder. Hvis kommunikationsstatussen er dårligt, skal du rykke
tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt.
• Se betjeningsvejledningen, der følger med Eye-Fi-kortet for at få flere oplysninger
om de filtyper, der kan overføres.
• Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi-tilstanden "Uendelig hukommelse". Sørg for,
at de Eye-Fi-kort, du indsætter i produktet, har slået tilstanden "Uendelig
hukommelse" fra.
144
Ændring af støjreduktionsindstillingen
Deaktivering af støjreduktionen under optagelse med lang
eksponeringstid
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang
eksponeringstid), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som lukkeren er åben.
Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang
eksponering. Når støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du
kan ikke optage et nyt billede. Vælg [Til] for at prioritere billedkvaliteten.
Vælg [Fra] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
3 t [Lang eksp.SR] t [Fra]
Indstilling af støjreduktionen ved høje indstillinger af
ISO-følsomhed
Kameraet reducerer den støj, der bliver mere tydelig, når
kamerafølsomheden er høj.
Vælg [Auto] for at prioritere billedkvaliteten. Vælg [Lav] for at prioritere
timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
3 t [Høj ISO SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• [Lav] er valgt automatisk til billeder fra kontinuerlig optagelse eller kontinuerlig
bracketing, selv når den er indstillet til [Auto].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Pannoering, Valg af
motiv eller Billedeffekt, er dette element indstillet til [Lav].
• Der foretages ikke støjreduktion på RAW-billeder.
145
Ændring af opsætning
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering, Tele-zoom – kontinuerlig
prioritets-AE eller kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing, [Håndholdt
tusmørke] under Valg af motiv, eller ISO er indstillet til [Flerbilled-SR], udføres der
ikke støjreduktion, selv når den er indstillet til [Til].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, kan
du ikke slå støjreduktionen fra.
Ændring af knappernes funktioner
Ændring af AEL-knappens funktion
AEL-knappens funktion kan vælges ud fra de to følgende funktioner:
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på
AEL-knappen, mens knappen holdes nede ([AEL-hold]).
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på
AEL-knappen, indtil der trykkes på knappen igen ([AEL til/fra]).
MENU-knap t
indstilling
1 t [AEL-knap] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Mens eksponeringsværdien er låst, vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Pas på
ikke at nulstille indstillingen.
• Indstillingerne [AEL-hold] og [AEL til/fra] påvirker det manuelle skift (side 80) i
manuel eksponeringstilstand.
• Når [AEL til/fra] er valgt, skal du trykke på AEL-knappen igen for at åbne låsen.
Ændring af funktionen for en fokusfastholdelsesknap til
eksempelfunktionen
Hvis du bruger et objektiv med en fokusfastholdelsesknap, kan du ændre
knappens funktion til at vise et eksempel af optagelsen.
MENU-knap t
1 t [Fokuslåsknap] t [Skarphedsdybdevis.]
Aktivering af funktionen fokusforstørrelse
Du kan zoom ind og ud på billedet for at kontrollere fokus ved hjælp
af -knappen under en optagelse.
MENU-knap t
146
1 t [Fokusforstørrelse] t [Til]
Tildeling af den ønskede funktion til D-RANGE-knappen
Du kan tildele en af de følgende funktioner til D-RANGE-knappen.
MENU-knap t
indstilling
3 t [D-RANGE-knap] t Vælg den ønskede
Tildeler "Fremf.metode" til D-RANGE-knappen.
Blitztilstand
Tildeler "Blitztilstand" til D-RANGE-knappen.
Autofokusmetode
Tildeler "Autofokusmetode" til D-RANGE-knappen.
AF-område
Tildeler "AF-område" til D-RANGE-knappen.
Ansigtsregistrering
Tildeler "Ansigtsregistrering" til D-RANGE-knappen.
Smilregistrering
Tildeler "Smilregistrering" til D-RANGE-knappen.
ISO
Tildeler "ISO" til D-RANGE-knappen.
Lysmålermetode
Tildelser "Lysmålermetode" til D-RANGE-knappen.
Blitzkompens.
Tildelser "Blitzkompens." til D-RANGE-knappen.
Hvidbalance
Tildelser "Hvidbalance" til D-RANGE-knappen.
DRO/Auto HDR
Tildeler "DRO/Auto HDR" til D-RANGE-knappen.
Kreativ indst.
Tildelser "Kreativ indst." til D-RANGE-knappen.
SCN/Billedeffekt
Tildeler "SCN/Billedeffekt" til D-RANGE-knappen.
Panoreringsoptag.
Tildeler "Panoreringsoptag." til D-RANGE-knappen.
Ændring af opsætning
Fremf.metode
147
Ændring af andre indstillinger
Indstilling af lyden tændt/slukket
Vælger den lyd, der frembringes, når lukkeren låses, under nedtælling med
selvudløser osv.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Lydsignaler] t Vælg den ønskede
Fjernelse af hjælpeguiden fra skærmen
Du kan slå den hjælpeguide, som vises, når kameraet betjenes, fra. Dette er
praktisk, når du ønsker at udføre næste handling hurtigt.
MENU-knap t
1 t [Hjælpeguidevisn] t [Fra]
Indstilling af det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes
i strømbesparende tilstand
Du kan indstille forskellige tidsintervaller, hvor kameraet skal skifte til
strømsparetilstand (Strømbesparelse). Hvis du trykker udløserknappen
halvvejs ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand.
MENU-knap t
1 t [Strømbesparelse] t
Vælg den ønskede tid
Bemærk
• Uanset indstillingen her, går kameraet i strømsparetilstand efter 30 minutter, når det
er tilsluttet til et tv.
148
Udløsning af lukkeren, når der ikke er påsat et objektiv
Du kan udløse lukkeren, når der ikke er påsat et objektiv. Vælg dette, når
du sætter kameraet fast til et astronomisk teleskop, m.m.
MENU-knap t
1 t [Udløser u/obj.] t [Aktiver]
Bemærk
• Korrekt måling kan ikke opnås, når du bruger objektiver, der ikke indeholder en
objektivkontakt, som for eksempel objektivet på et astronomisk teleskop. I disse
tilfælde skal eksponeringen justeres manuelt ved at kontrollere den på det optagede
billede.
Valg af sprog
MENU-knap t
1t[
Sprog] t Vælg sprog
Indstilling af demoafspilningen af en film
MENU-knap t
2 t [Demotilstand] t [Til]
Indstilling af menuens første skærm
Du kan indstille menuens første skærm til at blive vist på en af følgende to
måder:
– Viser altid menuens første skærm.
– Viser altid den sidste elementindstilling. Dette gør det nemmere hurtigt
at nulstille det sidste element, du tidligere har indstillet.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Menustart] t Vælg den ønskede
149
Ændring af opsætning
Du kan indstille kameraet til at starte en demoafspilning af film, hvis du
ikke benytter kameraet i et minuts tid.
Indstilling af LCD-skærmen/den
elektroniske søger
Indstilling af lysstyrken på LCD-skærmen
MENU-knap t
indstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Indstil den til [Manuel] til indendørs fotografering, da [Solskinsvejr] er for lyst.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger kameraet i længere tid, når
[Solskinsvejr] er valgt.
Indstilling af lysstyrken på søgeren
Lysstyrken på søgeren justeres automatisk til lysforholdene for motivet.
Du kan manuelt justere lysstyrken på søgeren.
MENU-knap t
1 t [Søgerlysstyrke] t [Manuel] t Vælg
den ønskede indstilling
Bemærk
• Når kameraet anvendes med AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat), er
lysstyrken på søgeren altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du har valgt
[Auto].
Indstilling af billedets visningstid lige efter optagelse
(autovisning)
Du kan kontrollere det optagne billede på skærmen lige efter optagelsen.
Du kan ændre visningstiden.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Autovisning] t Vælg den ønskede
Bemærk
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning]
er indstillet til [Autorotation] (side 121).
150
Indstilling af den metode, der skifter LCD-skærmen og
søgeren
Du kan deaktivere det automatiske skift af LCD-skærmen og søgeren og
kun give FINDER/LCD mulighed for at skifte dem.
MENU-knap t
1 t [FINDER/LCD-indstil.] t [Manuel]
Indstilling af gitterlinje
Gitterlinjen er en hjælpelinje til opsætning af optagelsen. Du kan slå
gitterlinjen til og fra eller vælge gitterlinjetype. Den tilgængelige
rækkevidde for filmoptagelse vises også.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Gitterlinje] t Vælg den ønskede
Ændring af opsætning
151
Bekræftelse af versionen af kameraet
Viser versionen af kameraet. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
MENU-knap t
2 t [Version]
Bemærk
• En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller
AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
152
Nulstilling til standard
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
MENU-knap t
3 t [Nulstil] t [Angiv]
Følgende punkter skal nulstilles.
Punkter
Nulstil til
Eksponeringskompensation (102)
±0.0
Visning af optageoplysninger (39)
Detaljeret skærm
Afspilningsvisning (121)
Enkeltbilledskærm (med
optageoplysninger)
Fremføringsmetode (117)
Enkelt billede
Blitztilstand (97)
Udfyld.blitz (varierer, afhængigt af om
den indbyggede blitz er åben eller ej)
Autofokusmetode (90)
AF-A
AF-område (91)
Bred
Til
Smiludløser (95)
Fra
ISO (107)
AUTO
Lysmålermetode (106)
Multisegment
Blitzkompens. (104)
±0.0
Hvidbalance (113)
AWB (automatisk hvidbalance)
Farvetemp./Farvefilter (114)
5500K, Farvefilter 0
Tilpasset hvidbalance (115)
5500K
DRO/Auto HDR (108)
D-områdeoptimering: Auto
kreativ indst. (111)
Standard
SCN/Billedeffekt (62)
Portræt
Ændring af opsætning
Ansigtsregistrering (94)
153
Optagemenu
Punkter
Nulstil til
Billede: Størrelse (138)
L:16M
Billede: Format (139)
3:2
Billede: Kvalitet (139)
Fin
Film: Størrelse (139)
1920 × 1080
Film: Filformat (84)
AVCHD
Film: Lydoptagelse (85)
Til
SteadyShot (56)
Til
Panorering: Størrelse (138)
Standard
Panorering: Retning (69)
Højre
3D-pan.: billedform. (138)
16:9
3D-pan.: retning (69)
Højre
Blitzkontrol (105)
ADI-blitz
AF-lampe (99)
Auto
Farverum (112)
sRGB
Lang eksp.SR (145)
Til
Høj ISO SR (145)
Auto
D-RANGE-knap (147)
DRO/Auto HDR
Brugerdefineret menu
Punkter
Nulstil til
Eye-Start AF (38)
Fra
FINDER/LCD-indstil. (151)
Auto
AEL-knap (146)
AEL-hold
Fokusforstørrelse (146)
Fra
Fokuslåsknap (146)
Fokuslås
Rødøjereduktion (99)
Fra
Udløser u/obj. (149)
Deaktiver
Gitterlinje (151)
Fra
Histogram (103)
Fra
Indst. visning i søger (40)
Altid
Vis optagedata (39)
Til Live View
Autovisning (150)
Fra
154
Punkter
Nulstil til
Auto+ kontin. frem (61)
Auto
Auto+ billedudtrækn. (61)
Auto
Afspilningsmenu
Punkter
Nulstil til
Diasshow – Interval (125)
3 sek.
Diasshow – Gentag (125)
Fra
Angiv udskrivning – Datomærke (170)
Fra
Indst. for lydstyrke (122)
2
Vis afspilning (121)
Autorotation
Menu til hukommelseskortværktøj
Punkter
Nulstil til
Filnummer (141)
Serie
Mappenavn (141)
Standardformat
Ændring af opsætning
Opsætningsmenu
Punkter
Nulstil til
LCD-lysstyrke (150)
Manuel ±0.0
Søgerlysstyrke (150)
Auto
Strømbesparelse (148)
1 min.
KONTROL TIL HDMI (136)
Til
Hjælpeguidevisn (148)
Til
Overførselsindst. (143)
Til
USB-tilslutning (162)
Masselager
Lydsignaler (148)
Til
Demotilstand (149)
Fra
Menustart (149)
Top
155
Visning af billeder på en computer
Brug med din computer
Følgende programmer findes på cd-rom'en (medfølger) for mere alsidig
brug af billeder, der er optaget med dit kamera.
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Se side 158 for bemærkninger om installation af "PMB".
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibelt med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i HD-kvalitet: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (til afspilning/redigering
af af film i HD-kvalitet: 1 GB eller mere)
Harddisk: Påkrævet diskplads til installationen – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller
derover
"Image Data
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
Converter SR Ver.3" mere
"Image Data Lightbox Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
SR"
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Der kræves
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere for at
bruge funktionen til at oprette diske.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
156
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af det medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-tilslutning: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
"Image Data
Converter SR Ver.3"
"Image Data Lightbox
SR"
CPU: Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller hurtigere
anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller
hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
157
Visning af billeder på en computer
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke
USB-enheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genaktiveres fra standby- eller dvaletilstand, bliver
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger)
i cd-rom-drevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis skærmen AutoPlay vises, skal du vælge "Kør Install.exe"og følge
instruktionerne på skærmen for at gå videre med installationen.
2 Klik på [Install].
Kontrollér, at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er markeret, og følg
instruktionerne på skærmen.
• Slut kameraet til computeren, som det fremgår af instruktionerne på
skærmen (side 162).
• Når meddelelsen om genstartsbekræftelse vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret, afhængigt af dit computersystem.
3 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på
skrivebordet.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
158
Bemærkninger
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret af den
tidligere installerede udgave af "PMB" er lavere end "PMB" på cd-rom'en
(medfølger), skal du også installere "PMB" fra cd-rom'en (medfølger).
• Hvis "PMB" allerede er installeret på computeren, og versionsnummeret af den
tidligere installerede udgave af "PMB" er højere end "PMB" på cd-rom'en
(medfølger), behøver du ikke foretage en installation. De brugbare funktioner
aktiveres, når kameraet tilsluttes computeren med USB-kablet.
• Hvis der findes en installeret version af "PMB", der er ældre end 5.0.00 på din
computer, kan du muligvis ikke benytte alle funktionerne "PMB" når du installerer
"PMB" fra den medfølgende cd-rom. PMB Launcher" er også installeret på den
medfølgende cd-rom, og du kan starte "PMB" eller anden software ved at bruge
"PMB Launcher". Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB Launcher" på
computerskærmen for at starte "PMB Launcher".
Installation af softwaren (Macintosh)
Log på som administrator.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger)
i cd-rom-drevet.
3 Kopiér filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [IDS_INST.pkg] i den mappe, du kopierede
den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
159
Visning af billeder på en computer
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
Ved hjælp af "Image Data Converter SR"
Med "Image Data Converter SR" kan du blandt andet gøre følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at
korrigere nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling m.m.
• Gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
• Du kan enten gemme billedet som RAW-format eller gemme det i det
generelle filformat.
Se Hjælp for flere oplysninger om "Image Data Converter SR".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Converter SR Ver.3].
"Image Data Converter SR"-hjælpeside (kun på engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Ved hjælp af "Image Data Lightbox SR"
Med "Image Data Lightbox SR" kan du blandt andet gøre følgende:
• Få vist og sammenligne RAW/JPEG billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Give billederne karakterer fra et til fem.
• Indstille farveetiketter osv.
• Få vist et billede i "Image Data Converter SR" og lave justeringer af det.
Se Hjælp for flere oplysninger om "Image Data Lightbox SR".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Lightbox SR].
"Image Data Lightbox SR"-hjælpeside (kun på engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
160
Brug af "PMB"
Med "PMB" kan du blandt andet gøre følgende:
• Indstille billeder, der er optaget med kameraet, og få vist dem på
computeren.
• Organisere billeder i en visuel kalender efter optagedato på computeren.
• Retouchere (reduktion af røde øjne, osv.), udskrive og sende stillbilleder
som vedhæftede filer i e-mails og ændre optagedato.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med dato.
• Oprette Blu-ray-diske, diske i AVCHD-format eller DVD-diske fra film i
AVCHD-format, der er importeret til en computer. (Der kræves et
internetforbindelsesmiljø, når der skal oprettes Blu-ray-diske/DVD-diske
første gang.)
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
"PMB"-hjælpeside (kun på engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
161
Visning af billeder på en computer
Få oplysningerne om brug af "PMB", på "PMB Help".
Dobbeltklik genvejen til
(PMB Help) på skrivebordet. Eller klik på
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Tilslutning af kameraet til computeren
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat).
2 Tænd kameraet og computeren.
3 Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
2 er angivet til
[Masselager].
4 Slut kameraet til computeren.
• Når du opretter USB-forbindelse første
gang, vil din computer automatisk køre
et program, der kan genkende
kameraet. Vent et øjeblik.
1 Til en af computerens
USB-terminaler.
USB-kabel
(medfølger)
2 Til USB-terminalen
Import af billeder til computeren (Windows)
"PMB" gør det nemt at importere billeder.
For at få flere oplysninger om "PMB"-funktioner kan du se "PMB Help".
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter der er oprettet USBforbindelse mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open
folder to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiere
det ønskede billede til computeren.
162
Filnavn
Mappe
Filtype
DCIM-mappe
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT-mappe
Filnavn
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4-fil (1440 × 1080)
MAH0ssss.MP4
MP4-fil (VGA)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummer) står for et tal mellem 0001 og 9999.
• Når [Billede: Kvalitet] er indstillet til [RAW og JPEG], er de numeriske
dele af navnet på en RAW-datafil og dens tilhørende JPEG-billedfil
identiske.
Import af billeder til computeren (Macintosh)
1 Start med at slutte kameraet til din Macintosh-computer.
Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet t
den mappe, der indeholder de billeder, du vil kopiere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil fra den
mappe, der indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
163
Visning af billeder på en computer
Bemærkninger
• Til handlinger som eksempelvis import af AVCHD-film til computeren, skal du
bruge "PMB".
• Hvis du benytter dig af film eller mapper i AVCHD-format fra den computer, der er
tilsluttet kameraet, kan billederne blive ødelagte eller umulige at afspille. Slet ikke
eller kopier film i AVCHD-format på hukommelseskortet via computeren. Sony kan
ikke gøres ansvarlig for konsekvenser som følge af sådanne handlinger via
computeren.
Bemærk
• Brug "iMovie" sammen med en Macintosh-computer til at importere og håndtere
film i AVCHD-format.
Sletning af USB-forbindelse
Du skal først udføre nedenstående trin fra 1 til 3:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på ikonet deaktiver på
Windows Vista
proceslinjen.
Windows XP
Ikonet deaktiver
2 Klik på
(USB-masselagringsenhed) t [Stop].
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på
[OK].
Bemærk
• Når du bruger en Macintosh-computer, skal du først trække og slippe ikonet til
hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Papirkurv" for at deaktivere kameraet
fra computeren.
164
Oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk med film i AVCHD-format, der er optaget på
kameraet.
Metodevalg for diskoprettelse
Vælg den metode, der passer bedst til din diskafspiller.
Se "PMB Help" for at få flere oplysninger om diskoprettelse ved hjælp af
"PMB".
Se side 162 om import af film.
Afspiller
Metode
Disktype
Afspilningsenheden Blu-ray-disk Opret en Blu-ray-disk med film
og billeder, der er importeret til
(Blu-ray-diskafspiller,
en computer ved hjælp af "PMB".
PlayStation®3 osv.)
Afspilningsenheder i AVCHDformat
(Sony Blu-ray-diskafspiller,
PlayStation®3 osv.)
Opret en disk i AVCHD-format
med film og billeder, der er
importeret til en computer ved
hjælp af "PMB".
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, computer, der
kan afspille DVD osv.)
Opret en STD-disk
(standarddefineret billedkvalitet)
med film og billeder, der er
importeret til en computer ved
hjælp af "PMB".
Bemærkninger
• Hvis du bruger en Sony DVDirect (DVD-optager), kan du overføre data ved at
indsætte et hukommelseskort i hukommelseskorporten på DVD-optageren eller
slutte dit kamera til DVD-optageren med et USB-kabel.
• Når du bruger Sony DVDirect (DVD-optager), skal du sørge for, at DVD-optagerens
firmware er af den nyeste version.
Se følgende webadresse for flere oplysninger:
http://sony.storagesupport.com/
165
Visning af billeder på en computer
Oprettelse af en disk i AVCHDformat med en anden DVDoptager end DVDirect Express.
Karakteristika ved de forskellige disktyper
En Blu-ray-disk giver dig mulighed for at optage film i HD-kvalitet
(HD), der varer længere end DVD-diske.
Film i HD-kvalitet (HD) kan optages på DVD, f.eks. DVD-R-diske,
og der oprettes en disk (HD) i hd-kvalitet.
• Du kan afspille en (HD)-disk på afspilningsenheder i AVCHDformat såsom en Sony Blu-ray-diskafspiller og en PlayStation®3.
Du kan ikke afspille disken på almindelige DVD-afspillere.
Film i standarddefineret billedkvalitet (STD), der er konverteret til
højdefineret billedkvalitet (HD), kan optages på DVD, f.eks. DVD-Rdiske, og der oprettes en disk (STD) i standarddefineret billedkvalitet.
Diske, du kan bruge med "PMB"
Du kan bruge følgende 12cm-diske med "PMB". Få flere oplysninger om
Blu-ray-diske på side 167.
Disktype
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Kan ikke overskrives
DVD-RW/DVD+RW
Kan overskrives
• Sørg altid for at din PlayStation®3 bruger den nyeste version af
PlayStation®3s systemsoftware.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i enkelte lande/regioner.
Oprettelse af en disk i AVCHD-format.
Du kan oprette en disk med høj billedkvalitet (HD) i AVCHD-format fra
film i AVCHD-format, der er importeret til en computer ved hjælp af den
medfølgende software "PMB".
1 Vælg de film i AVCHD, du ønsker at optage på "PMB".
2 Klik på
(Create Discs) for at vælge [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Den skærm, der bruges til diskoprettelse, vises.
• Få flere oplysninger i "PMB Help".
166
Bemærkninger
• Installer først "PMB".
• Stillbilleder og MP4-filmfiler kan ikke optages på diske i AVCHD-format.
• Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Afspilning af diske i AVCHD-format på en computer.
Du kan afspille diske i AVCHD-format ved hjælp af "Player for AVCHD",
der er installeret sammen med "PMB".
Klik på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t
[View] t [Player for AVCHD] for at starte softwaren.
For flere betjeningsoplysninger skal du gå til Hjælp til "Player for
AVCHD".
Bemærk
• Det kan forekomme, at film ikke afspilles fejlfrit. Det afhænger af computermiljøet.
167
Visning af billeder på en computer
Oprettelse af en Blu-ray-disk
Du kan oprette en Blu-ray-disk med AVCHD-film, der tidligere er
importeret til en computer. Din computer skal understøtte oprettelse af
Blu-ray-diske.
BD-R (ikke overskrivbar) og BD-RE (overskrivbar) medier kan bruges til
at oprette Blu-ray-diske. Uanset hvilken disktype der er tale om, kan du
ikke føje indhold til disken, når først den er oprettet.
Klik på [BD Add-on Software] på installationsskærmen i "PMB", og
installer denne plug-in efter instruktionerne på skærmen.
Slut din computer til internettet, når du installerer [BD Add-on Software].
Se "PMB Help" for flere oplysninger.
Oprettelse af en disk med standard billedkvalitet (STD)
Du kan oprette en disk med standard billedkvalitet (STD) fra film i
AVCHD-format, der er importeret til en computer ved hjælp af den
medfølgende software "PMB".
1 Vælg de film i AVCHD, du ønsker at optage på "PMB".
2 Klik på
(Create Discs) for at vælge [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Den skærm, der bruges til diskoprettelse, vises.
• Få flere oplysninger i "PMB Help".
Bemærkninger
• Installer først "PMB".
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi film i AVCHD-format konverteres til
film i standardbilledkvalitet (STD).
• Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når der skal oprettes DVD-Video (STD)diske første gang.
168
Udskrivning af billeder
Angivelse af DPOF
Ved hjælp af kameraet kan du angive de stillbilleder og det antal kopier, der
skal udskrives, før du udskriver billederne i en fotoforretning eller på
printeren. Følg fremgangsmåden nedenfor.
DPOF-specifikationerne udskrives sammen med billederne. Det anbefales,
at de fravælges efter udskrivning.
Sådan angives/fjernes DPOF på udvalgte billeder
1 MENU-knap t
1 t [Angiv udskrivning] t [DPOFopsætning] t [Flere billeder]
2 Vælg billedet med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg antallet af ark med midten af kontrolknappen.
• Hvis du vil fravælge DPOF, skal du angive nummeret "0".
4 Tryk på MENU-knappen.
Udskrivning af billeder
5 Vælg [Angiv] med v, og tryk derefter på midten af
kontrolknappen.
Bemærkninger
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-datafiler.
• Du kan angive ethvert antal op til 9.
169
Datering af billeder
Du kan datere billeder, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for
eller uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
MENU-knap t
[Til]
1 t [Angiv udskrivning] t [Datomærke] t
Bemærk
• Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
170
Andet
Specifikationer
AF-lampe
Ca. 1 til 5 m
[Live View]
Kamera
Type
[System]
Kameratype
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Objektiv
A-fatning-objektiv
Primær sensor Live View
(halvgennemsigtig
spejlmekanisme)
Billedformat
"Exmor" CMOS-sensor
Rammedækning
100%
[Billedsensor]
[Elektrisk søger]
Billedformat
Type
23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOSbilledsensor
Samlet antal pixel for billedsensoren
Ca. 16 500 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 16 200 000 pixels
[SteadyShot]
Billedsensorskiftemekanisme
Virkning
Ca. 2,5 til 4 EV i
lukkerhastighed (afhængig
af optageforhold og det
monterede objektiv)
Antal punkter i alt
1 440 000
punktkonvertering
Den tilgængelige skærmstørrelse vises
1,1 cm (type 0,43)
Tilgængeligt antal punkter, der kan vises
1 152 000
punktkonvertering
Rammedækning
100%
Forstørrelse
1,10 × med 50 mm
objektiv mod uendeligt,
–1 m–1 (diopter)
[Antistøv]
System
Antistatisk coating på
Low-Pass-filter og
billedsensorskiftemekanisme
[Autofokussystem]
System
TTLfaseregistreringssystem,
15 point (3 point korstype)
Følsomhedsområde
–1 til 18 EV (svarende til
ISO 100)
Øjepunkt
Ca. 19 mm fra okular,
18 mm fra okularets
ramme ved –1 m–1
Dioptrijustering
–4,0 til +4,0 m–1 (diopter)
[LCD-skærm]
LCD-panel 7,5 cm (3,0-type) TFT drev
Antal punkter i alt
921 600 (640 × 3 (RGB) ×
480) punkter
171
Andet
System
Elektrisk søger (farve)
Skærmstørrelse
1,2 cm (type 0,46)
[Eksponeringskontrol]
[Optageformat]
Lysmålingscelle
"Exmor" CMOS-sensor
Filformat
Målemetode
1200-zoners evaluerende
måling
Måleområde
–2 til +17 EV på
Multisegment-,
Centervægtede- og
Spottilstande (svarende til
ISO 100 med
F1.4-objektiv)
ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks)
AUTO, ISO 100 til 12800
Film (AVCHD-format)
AVCHD Ver.
1.0-kompatibelt
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch,
udstyret med Dolby Digital
Stereo Creator
Eksponeringskompensation
±2,0 EV (1/3 EV trin)
[Lukker]
Type
Elektronisk styret
spaltelukker med lodrettværgående vandring
Lukkerhastighedsområde
1/4000 sekund til
30 sekunder, bulb,
(1/3 EV-trin)
Blitzsynkroniseringshastighed
1/160 sekund
[Indbygget blitz]
Blitz G.nr.
GN 10 (i meter ved
ISO 100)
Stillbilleder: JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline)kompatibel, DPOFkompatibel
3D-stillbilleder: MPOkompatibelt (MPF udvidet
(disparitetsbillede))
• Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC
2ch
[Optager]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[Indgangs-/udgangsterminaler]
USB
miniB
HDMI
HDMI-minijack (type C)
Mikrofonterminal
3,5 mm stereominijack
Genopladningstid
Ca. 4 sekunder
REMOTE-terminal
Blitzdækning
Dækker 18 mm objektiv
(den brændvidde, der
indikeres af objektivet)
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed
NP-FW50
Blitzkompensation
±2,0 EV (1/3 EV trin)
172
[Strøm, generelt]
[Andet]
Exif Print
Kompatibel
Genopladelig batterienhed
NP-FW50
PRINT Image Matching III
Kompatibelt
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Dimensioner
Maksimal spænding
DC 8,4 V
Ca. 124,4 × 92 × 84,7 mm
(B/H/D, eksklusiv
fremspringende dele)
Vægt
Ca. 473 g (med batteri og
"Memory Stick PRO
Duo")
Ca. 415 g (kun
hovedparten)
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
USB-kommunikation
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel)
BC-VW1 Batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz,
4,2 W
Nominel spænding
DC 7,2 V
Maksimal opladningsspænding
jævnstrøm 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke
1,02 A
Kapacitet
Typisk
7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimummål
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 57 g
Andet
Udgangsspænding
8,4 V DC, 0,28 A
Betjeningstemperaturområde
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperaturområde
–20 °C til +60 °C
Maksimummål
Ca. 63 × 95 × 32 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 85 g
173
Objektiv
Navn (modelnavn)
Svarende til
brændvidde for 35 mm
format*1 (mm)
Objektivgrupperelementer
DT 18–55mm F3.5–5.6 SAM DT 55–200mm F4–5.6 SAM
(SAL1855)
(SAL55200-2)
27–82,5
82,5–300
7–8
9–13
76°–29°
29°–8°
Minimumfokus*2 (m)
0,25
0,95
Maksimumforstørrelse
(X)
0,34
0,29
f/22–36
f/32–45
55
55
69,5 × 69
71,5 × 85
210
305
Vinkel på visning*1
Minimum f-stop
Filterdiameter (mm)
Dimensioner
(maksimumdiameter ×
højde) (ca., mm)
Vægt (ca., g)
*1 Værdierne for brændvidde svarende til 35 mm formatet og vinkel af visning er
baseret på Digitalkamera med udskifteligt objektiv udstyret med en billedsensor
i APS-C-størrelse.
*2 Minimumfokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.
• Dette objektiv er udstyret med en afstandskoder. Afstandskoderen giver mulighed
for en mere nøjatig måling (ADI) ved at bruge en blitz til ADI.
• Afhængigt af objektivmekanismen ændres brændvidden muligvis samtidig med en
ændring i optageafstanden. For brændvidden antages det, at objektivet er fokuseret
på uendeligt.
• Uendelighedspositionen giver mulighed en vist justering for at kompensere for
fokusskift, der skyldes en ændring i temperaturen. Hvis du vil optage et motiv på
uendelig afstand i MF-tilstand, skal du bruge søgeren og indstille fokus.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
174
Om brændvidde
Kameraets billedvinkel er mindre end
den, som gælder for et 35 mm
kamera. Du kan finde den omtrentlige
ækvivalent for brændvidden for et
35 mm kamera og optage med den
samme billedvinkel ved at øge
brændvidden på dit objektiv med
50%.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mmobjektiv, får du det, der svarer til et
75 mm-objektiv på et 35 mm-kamera.
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
175
Andet
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den DCF
(Design rule for Camera File
system) universelle standard, der er
fastlagt af JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Afspilning på andet
afspilningsudstyr af billeder, der er
optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder,
der er optaget eller redigeret med
andet udstyr, kan ikke garanteres.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD"- og "AVCHD"logotypen er varemærker tilhørende
Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX og
Windows Vista er enten registrerede
varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh og Mac OS er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc.
• PowerPC er et registreret
varemærke tilhørende IBM
Corporation i USA.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• SDXC-logoet er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• " " og "PlayStation" er
registrerede varemærker tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne ™
eller ® er imidlertid ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
• Få endnu flere muligheder med
PlayStation 3 ved at hente
programmet til PlayStation 3 fra
PlayStation Store (hvor det er
muligt).
• Programmet til PlayStation 3
kræver en PlayStation Networkkonto og programoverførsel.
Tilgængelig i områder, hvor
PlayStation Store er tilgængelig.
176
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
Kontrollér punkterne på side 177 til 185. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
1
Kontroller følgende punkter.
2
Tag batterienheden ud, og sæt den igen efter cirka 1 minut. Tænd
derefter kameraet igen.
3
Nulstil indstillingerne (side 153).
4
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser (side 189).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 17).
• Batterienheden er udbrændt (side 22). Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt (side 19).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 17).
• Batterienheden er udbrændt (side 22). Udskift den med en ny.
177
Andet
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til
at skubbe udløsergrebet (side 19).
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FW50.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 148).
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, blinker
CHARGE-lampen muligvis.
• CHARGE-lampen blinker på to forskellige måder, hurtig (med ca.
0,15-sekunders interval) og langsom (med ca. 1,5-sekunders interval). Hvis
den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte den samme
batterienhed korrekt på igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen,
er det en advarsel om, at der er noget galt med batterienheden. Langsomme
blink indikerer, at opladningen er afbrudt på grund af, at lokaletemperaturen
er uden for det anbefalede temperaturområde for opladning af
batterienheden. Opladningen vil genoptages, og CHARGE-lampen vil lyse,
når lokaletemperaturen igen er på et passende niveau.
Oplad batterienheden under passende temperaturer mellem 10 °C-30 °C.
Optagelse af billeder
I søgertilstand vises der ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for
strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 148).
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier
(side 29).
Ingen billeder i søgeren.
• [FINDER/LCD-indstil.] er indstillet til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCDknappen (side 38).
178
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og
knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet (side 32).
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades (side 97).
• Lukkeren kan ikke udløses, når motivet er ude af fokus.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 25).
• Når kameraet er monteret på en anden enhed, f.eks. et astronomisk teleskop,
skal du sætte [Udløser u/obj.] til [Aktiver] (side 149).
• Motivet kan kræve speciel fokusering (side 88). Brug fokuslåsen eller den
manuelle fokuseringsfunktion (siderne 89, 92).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 145). Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 139). Da RAW-datafilen er stor, kan det
tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 108).
Det samme billede optages flere gange.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager i tilstanden med manuel fokusering. Indstil håndtaget til
fokuseringstilstand til AF (automatisk fokusering) (side 87).
• Hvis objektivet er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion, skal den
indstilles til AF.
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Eye-Start AF virker ikke.
• Indstil [Eye-Start AF] til [Til] (side 38).
• Tryk udløserknappen halvvejs ned.
179
Andet
• Fremføringstilstanden er indstillet [Kontinuerlig] eller [Bracket: Kont.].
Indstil den til [Enkelt billede] (side 117).
• Eksponeringstilstanden er indstillet til Tele-zoom – kontinuerlig
prioritets-AE (side 70).
• Eksponeringstilstanden er sat til AUTO+ og [Auto+ billedudtrækn.] er sat
til [Fra] (side 61).
Blitzen fungerer ikke.
• Blitztilstanden er indstillet til [Autoblitz]. Hvis du vil være sikker på, at
blitzen udløses uden at svigte, skal du indstille blitztilstanden til
[Udfyld.blitz] (side 97).
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når
blitzen er blevet udløst flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen
tage længere tid end normalt for at undgå, at kameraet overophedes.
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan
oplyse), bliver billedet mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis
ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også (side 99).
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt (side 28).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er forskelligt fra det
faktiske område. Indstil [Indstilling af sted] igen (side 28).
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige
rækkevidde af kameraet. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Påsæt en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og
prøve at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert
montering af modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist
vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage,
at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys).
180
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 99).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha.
blitzen (side 99).
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 5).
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i
kamerarystelse. Brugen af kamerastativ eller blitz anbefales (siderne 57, 97).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 131).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du
beskytter billeder, du ikke ønsker at slette (side 131).
Du kan ikke afsætte et DPOF-mærke.
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-filer.
181
Andet
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 162).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Brug "PMB" til at optage billeder, der er gemt på en PC, med dette kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 164).
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med
kameraet.
• Se "Brug med din computer" (side 156).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Kontroller, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed
(side 17) eller bruge vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 162).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 162).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens
USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en
USB-hub eller anden enhed (side 162).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren
(side 162).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem
(side 162).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en
computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag
billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
(side 142).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Der henvises til "PMB-hjælp", hvis du anvender "PMB".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 162).
182
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning
(side 19).
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 132).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort (side 19).
Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke
gendanne dem.
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Konverter først RAW-billederne til
JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter SR" på den
medfølgende cd-rom, hvis du vil udskrive dem.
Farven på billedet er mærkelig.
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste
eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved
udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af billedet kan blive
beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller
indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan
printe billedet uden af beskære de to kanter.
183
Andet
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGBprintere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 112).
Kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato (side 161).
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre datoen på billedet. Men da
billeder man optager med dette kamera indeholder oplysninger om
optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis
printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet
med Exif-information skal du forhøre dig hos printer- eller
softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med
datoen, hvis du beder om det.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du
bruger det igen (side 189).
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller
uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (siderne
28, 190). Hvis datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden oplades,
skal du kontakte en Sony-forhandler eller det lokale Sony-serviceværksted.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad
gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter
komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager med et
JPEG-billede (side 139).
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens power-kontakten var indstillet til
ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket,
og at aktivitetslampen ikke lyser (siderne 13, 19).
184
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet
er varmt, skal du fjerne batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger
denne fremgangsmåde.
• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal strømstikket
tages ud. Tilslut strømstikket, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke
fungerer efter at have prøvet disse løsninger, skal du kontakte din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
De fem streger på SteadyShot-skalaen blinker.
• SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men
funktionen SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen.
Hvis SteadyShot-skalaen fortsat blinker, skal du kontakte en Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-værksted.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde
ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet.
Andet
185
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises,
skal du følge instruktionerne
herunder.
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller
formateringen mislykkedes.
Isæt hukommelseskort igen.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt
model.
• Der anvendes en inkompatibel
batterienhed.
• Det isatte hukommelseskort kan
ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på
hukommelseskortet er snavset.
Angiv område/dato/kl.
• Indstil område og dato, tid.
Oplad det interne genopladelige
batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid (siderne 28,
190).
Ikke tilstrækkelig strøm.
• Du forsøgte at udføre
[Rensetilstand] med et
utilstrækkeligt batteriniveau.
Oplad batterienheden, eller brug
vekselstrømadapteren (sælges
separat).
Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?
• Hukommelseskortet blev
formateret på en computer,
og filformatet blev ændret.
Vælg [Angiv], og formater
derefter hukommelseskortet. Du
kan bruge hukommelseskortet
igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet
slettet. Det kan tage et stykke tid
at afslutte formateringen.
Hvis meddelelsen stadig vises,
skal du skifte hukommelseskortet.
186
Hukommelseskort låst.
• Du bruger et hukommelseskort
med en knap til skrivebeskyttelse,
og knappen er sat i LOCKposition. Sæt knappen i
optagestillingen.
Dette hukommelseskort kan
muligvis ikke optage og afspille
normalt.
• Det indsatte hukommelseskort
kan ikke bruges med dette kamera.
Behandler...
• Ved lange eksponeringstider
foretages der støjreduktion, i lige
så lang tid som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage billeder,
når denne reduktion finder sted.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre
kameraer, eller billeder, der er
blevet redigeret med en computer,
kan muligvis ikke vises.
Kontrollér objektivet. Hvis det ikke
understøttes, kan du tillade brugen
af objektivet i den brg.def. menu.
• Objektivet er ikke monteret
korrekt, eller også er objektivet
ikke monteret.
• Når du fastgør kameraet til et
astronomisk teleskop eller
lignende, skal du sætte [Udløser
u/obj.] til [Aktiver].
Indeholder ingen stillbilleder.
Indeholder ingen film.
• Der er ingen billeder på
hukommelseskortet.
• Eftersom du har optaget i lang
tid, er temperaturen inde i
kameraet steget til et
uacceptabelt højt niveau.
Stop optagelsen.
Det er ikke muligt at optage i dette
filmformat.
• Sæt [Film: Filformat] til [MP4].
• Antallet af billeder overstiger det
antal, som datahåndteringen i
kameraets databasefil kan
håndtere.
Billede er beskyttet.
• Du forsøgte at slette beskyttede
billeder.
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAWbilleder med et DPOF-mærke.
• Kameraet er blevet varmt, fordi
du har optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl
kameraet af, og vent, indtil det er
klar til at tage billeder igen.
Andet
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Registrering til databasefilen var
ikke muligt. Importer alle
billeder til en computer ved
hjælp af "PMB" og gendan
hukommelseskortet.
Kamerafejl Systemfejl
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den
derefter i igen. Hvis meddelelsen
vises ofte, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
Fejl i billeddatabase-fil.
Genstarter.
• Der opstod et problem i
billeddatabasefilen. Udfør
[Gendan billed-db.] (side 143).
187
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du
gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille
film i AVCHD-formater, fordi
billeddatabasefilen er beskadiget.
Følg instruktionerne på skærmen
for at gendanne data.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et andet
kamera.
Ingen billeder blev ændret
• Du forsøgte at angive DPOF
uden at angive billeder.
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe
med et navn, der begynder med
"999" på hukommelseskortet.
Du kan ikke oprette mappen, hvis
dette er tilfældet.
188
Forsigtig
Om betjeningstemperaturer
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
Dit kamera er designet til brug i
temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
Optagelser i ekstremt kolde eller
varme steder, der overskrider dette
interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inde i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til
et varmt sted, skal kameraet forsegles
i en plastpose og have lov til at
tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet. Bemærk,
at hvis du forsøger at optage, mens
der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare
billeder.
Om lagring
Husk at påsætte objektivdækslet
eller kameradækslet, når kameraet
ikke er i brug. Når kameradækslet
fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på
kameraet. Når du køber
DT 18–55mm F3.5–5.6 SAMobjektivsættet, skal du også købe
Bagobjektivdæksel ALC-R55.
189
Andet
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På steder som f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan
kameraet blive deformeret, og det
kan medføre funktionsfejl.
• Opbevaring i direkte sollys eller tæt
på et varmeapparat
Selve kameraet kan blive misfarvet
eller deformeret, og det kan
medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
• Fugtige steder
Disse kan give rande på et objektiv.
Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt
batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger,
uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen, og om batterienheden
er opladt eller ej.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det
imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring
3 måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du
sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke
er helt opladet, kan du dog godt bruge
kameraet, så længe du ikke optager
dato og klokkeslæt. Hvis kameraet
nulstiller indstillingerne til standard,
hver gang du oplader batteriet, kan
det interne genopladelige batteri være
udbrændt. Kontakt din Sonyforhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med
vekselstrømsadapteren (sælges
separat), og lad kameraet stå i
24 timer eller længere med strømmen
slukket.
190
På hukommelseskort
Sæt ikke etiketter eller lignende på
hukommelseskortet eller kortadapteren.
Dette kan medføre funktionsfejl.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Når du første gang bruger et
hukommelseskort i dette kamera,
anbefales det at formatere kortet
ved hjælp af kameraet, for at
hukommelseskortet skal fungere
bedst muligt. Bemærk, at
formateringen sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og
de kan ikke gendannes. Gem tidligere
data på en computer eller lignende.
• Hvis du gang på gang optager/
sletter billeder, kan der opstå
datafragmentation på
hukommelseskortet. Du kan
muligvis ikke gemme eller optage
film. I sådanne tilfælde skal du
gemme dine billeder på en
computer eller anden form for
dataopbevaring og formatere
hukommelseskortet (side 142).
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for at
sikre dig, at kameraet fungerer
korrekt.
• Dette kamera kan ikke klare støv
eller sprøjt og er ikke vandtæt.
• Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et objektiv, du
har fjernet, eller gennem søgeren.
Det kan forårsage permanente
skader på dine øjne. Det kan også
medføre funktionsfejl i kameraet.
Andet
• Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 189).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug.
Varmen under udløsning af blitzen
kan medføre, at snavs på blitzens
overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade,
så der ikke er tilstrækkeligt lys.
• Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Et hukommelseskort
mv. kan blive slugt. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en
læge.
191
AVCHD-format
AVCHD-format er et format til
digitale videokameraer i HD-kvalitet,
der bruges til optagelser med HDsignal af enten1080i-specifikationen*1
eller 720p specifikationen*2 ved
hjælp af effektiv kodningsteknologi
til datakomprimering. MPEG-4
AVC/H.264-formatet er tilpasset til at
komprimere videodata, og Dolby
Digital- eller Linear PCM-systemet
bruges til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt
end det normale
billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør
det muligt at optage med HDvideosignaler på et digitalt
videokamera med brug af 8 cm DVDdiske, harddiske, flashhukommelse,
hukommelseskort m.m.
Optagelse og afspilning på dit
kamera
Ved brug af AVCHD-formatet
optager dit kamera med HD-kvalitet
(HD) nævnt ovenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optage: Hukommelseskort
192
*1 1080i-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
1.080 effektive skanderingslinjer og
linjespring.
*2 720p-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
720 effektive skanderingslinjer og
det progressive system.
*3 Data optaget i andre AVCHDformater end ovennævnte, kan ikke
afspilles på dit kamera.
3D-optagelser
Bemærkninger om optagelse
Bemærkning omkring
afspilning af 3D-billeder
Når du afspiller 3D-billeder på
kameraets LCD-skærm eller på et
ikke-3D-kompatibelt TV, afspilles
billederne uden 3D-effekten.
Bemærkning omkring
3D-billedfiler
• En JPEG-fil og en MPO
kombineres for at danne et
3D-billede. Hvis du sletter en af
disse filer fra computeren, kan
3D-billedet ikke afspilles korrekt.
• Se siderne 126 og 135 for at få flere
oplysninger om, hvordan man tager
3D-billeder.
193
Andet
• [3D-panorering] er ikke velegnet
under optagelse:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, der er for tæt på
kameraet.
– Motiver med et gentaget mønster
såsom fliser, og motiver med
meget lidt kontrast, såsom
himmel, sandstrand eller
græsplæne.
• [3D-panorering]-optagelse afbrydes
muligvis i følgende situationer:
– Hvis kameraet panoreres eller
vippes for hurtigt eller for
langsomt.
– Hvis der er for kraftige
kamerarystelser.
• Hvis du ikke kan panorere eller
vippe kameraet hen over hele
motivet inden for den tilgængelige
tid, opstår der et sort område i det
dannede billede. Hvis dette sker,
skal du bevæge kameraet hurtigt for
at optage et fuldt panoramabillede.
• Da adskillige billeder sættes
sammen, vil sammensætningen
ikke blive optaget jævnt.
• Et billede kan blive sløret under
forhold med dårlig belysning.
• Et billede kan muligvis ikke
optages ordentligt i blinkende
belysning, f.eks. lysstofrør.
• Når hele vinklen på 3Dpanoramaoptagelsen og vinklen på
fastsættelsen af fokus og
eksponering med AE/AF-låsen er
meget forskellige i lysstyrke, farve
og fokus, bliver optagelsen dårlig.
Hvis dette sker, skal låsevinklen
ændres, og optagelsen skal udføres
igen.
• Den eneste tilgængelige
optageretning er vandret.
• Se side 69 for at få flere
oplysninger om, hvordan man tager
3D-billeder.
Indeks
Indeks
Numerisk
3D .......................................69, 193
A
AEL-knap .................................146
AE-lås .......................................101
AF-lampe ....................................99
AF-område..................................91
AUTO+.......................................60
AVCHD ....................................192
Adobe RGB ..............................112
Ansigtsregistrering .....................94
Antal af billeder, der kan
optages..............................32, 33
Auto HDR.................................109
Autoblitz .....................................97
Autofokus ...................................87
Autofokusmetode .......................90
Autovisning ..............................150
B
"BRAVIA" Sync.......................136
BULB-optagelse. ........................81
Batterienhed..........................17, 19
Beskyt .......................................131
Billedeffekt .................................65
Billedindeks ..............................125
Billedkvalitet ............................139
Billedstørrelse...........................138
Blænde ..................................72, 74
194
Blændeprioritet .......................... 74
Blændeværdi .............................. 74
Blitz fra ................................ 58, 97
Blitz m/lang luk ......................... 97
Blitz-bracketing ....................... 119
Blitzkompensation ................... 104
Blitzkontrol .............................. 105
Blitztilstand................................ 97
Bracketing................................ 119
Brændvidde.............................. 175
C
Centervægtet ............................ 106
D
DPOF-opsætning ..................... 169
D-RANGE-knap ...................... 147
Dæksel til tilslutningsplade........ 15
Datomærke............................... 170
Delvis farve (blå) ....................... 65
Delvis farve (grøn)..................... 65
Delvis farve (gul) ....................... 65
Delvis farve (rød)....................... 65
Diasshow.................................. 125
Diskoprettelse .......................... 165
D-områdeoptim........................ 109
E
EV-skala .................... 80, 102, 120
Eksempelvisning........................ 76
Eksponering ............................... 72
Eksponeringskompensation ..... 102
Eksponerings-mængde............... 72
Eksponeringstilstand .................. 72
Enkeltbilled-AF ......................... 90
Eye-Fi....................................... 143
Eye-Start AF .............................. 38
F
G
Gendan billed-db...................... 143
Histogram................................. 103
Hjælpeguidevisn....................... 148
Hukommelseskort ................ 19, 22
Hvidbalance ............................. 113
Hvidbalance-bracketing ........... 120
Håndholdt tusmørke ................... 62
Høj ISO SR .............................. 145
I
ISO-følsomhed ......................... 107
Indst.dato/tid .............................. 28
Indstil uret .................................. 28
Indstiller visning i søger............. 40
Indstilling af sted........................ 29
J
JPEG......................................... 139
Justering af dioptrier .................. 29
K
KONTROL TIL HDMI............ 136
Komprimeringsforhold............. 139
Kontinuerlig AF ......................... 90
Kontinuerlig bracketing ........... 119
Kontinuerlig optagelse ............. 117
Kontrast .................................... 111
Kontrolknap ............................... 45
Kraftig ........................................ 65
Kreativ indst. ............................ 111
Kvalitet..................................... 139
195
Indeks
Farvefilter................................. 114
Farverum .................................. 112
Farvetemperatur ....................... 114
Filformat for film ....................... 84
Filnummer................................ 141
Fjernbetjening ............................ 15
Fn-knap ...................................... 45
Fokus.......................................... 87
Fokusforstørrelse ....................... 93
Fokus-funktion........................... 90
Fokusindikator ........................... 88
Fokuslås ..................................... 89
Forindstillet hvidbalance.......... 113
Format ...................................... 139
Formater................................... 142
Forsinket blitz ............................ 97
Forstørret billede...................... 124
Fremføringsmetode .................. 117
Fugtdannelse ............................ 189
H
L
O
LCD-lysstyrke ..........................150
LCD-skærm ........................41, 127
Landskab.....................................62
Lang eksp.SR............................145
Legetøjskamera...........................65
Live View .....................................5
Lukkerhastighed ...................72, 77
Lukkerhastighedsprioriteret........77
Lydsignaler ...............................148
Lysmålermetode .......................106
Objektiv ............................... 16, 25
Øjestykke ................................... 31
Okularsensorer ........................... 38
Omgivende lys ......................... 120
Opladning af batterienhed.......... 17
Optagelse ................................... 58
Optagelse af film........................ 83
Optagelse af filmlyd .................. 85
M
Mætning....................................111
Makro .........................................62
Manuel eksponering ...................79
Manuel fokusering......................92
Manuelt skift...............................80
Mappenavn ...............................141
"Memory Stick PRO Duo" ...19, 22
Menu...........................................48
Menustart ..................................149
Modlysblænde ............................26
Monokrom med høj kontrast ......65
Multisegment ............................106
N
Natfoto ........................................62
Natportræt...................................62
Nulstil .......................................153
Ny mappe..................................142
196
P
PMB ......................................... 161
PMB Launcher......................... 159
Panorering.......................... 67, 138
Panoreringsoptag. ...................... 67
Popfarve ..................................... 65
Portræt........................................ 62
Posterisering (S-H) .................... 65
Posterisering (farve)................... 65
Programmet Auto....................... 73
R
RAW ........................................ 139
Reduktion af kamerarystelser .... 55
Rensetilstand.............................. 35
Retrofoto .................................... 65
Roter ........................................ 123
Rødøjereduktion ........................ 99
S
V
Selvudløser............................... 118
Skarphed .................................. 111
Skarphedsdybde ......................... 72
Skulderrem................................. 30
Slet ........................................... 132
Smiludløser ................................ 95
Solnedgang................................. 62
Specifikationer ......................... 171
Sportsaktiviteter ......................... 62
Spot .......................................... 106
Sprog ........................................ 149
SteadyShot-funktion .................. 56
Strømbesparelse ....................... 148
Støjreduktion............................ 145
Støjreduktion af flere
billeder ................................. 107
Støvafvisende funktion .............. 35
Synkronisering ved høj
hastighed ................................ 98
Søger .................................. 38, 151
VBR ........................................... 85
Vælg REC-mappe .................... 142
Vælg mappe ............................. 121
Valg af motiv ............................. 62
Version ..................................... 152
Vis afspilning ........................... 121
Visning af billede ..................... 121
Visning af billeder på en
tv-skærm .............................. 134
Indeks
T
Tele-zoom – kontinuerlig
prioritets-AE .......................... 70
Tilpasset hvidbalance............... 115
Trykke halvvejs ned................... 59
Trådløs blitz ............................. 100
U
USB-tilslutning ........................ 162
Udfyld.blitz ................................ 97
Udskrive................................... 169
197
Bemærkninger vedrørende
licensen
"C Library", "Expat", "zlib", "dtoa",
"pcre" og "libjpeg"-software følger
med kameraet. Denne software
leveres i henhold til licensaftaler om
indehavernes ophavsrettigheder.
På baggrund af anmodninger fra
indehaverne af ophavsrettighederne
til disse softwareprogrammer er vi
forpligtet til at oplyse dig om
følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i "License"mappen på CD-ROM'en. Her finder
du licens (på engelsk) til "C Library",
"Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og
"libjpeg"-software.
DETTE PRODUKT ER I
HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN
GIVET I LICENS TIL PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL
ANVENDELSE AF EN BRUGER
TIL AT
(i) KODE VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVC
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) KODE AVC-VIDEO, SOM VAR
KODET AF EN FORBRUGER,
DER VAR INVOLVERET I
PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER SOM VAR
FREMSKAFFET FRA EN
VIDEOUDBYDER MED LICENS
TIL AT FORHANDLER AVCVIDEO.
198
DER GIVES HVERKEN DIREKTE
ELLER INDIREKTE LICENS TIL
ANDEN BRUG.
DER KAN FINDES YDERLIGERE
OPLYSNINGER HOS MPEG LA,
L.L.C.
GÅ TIL
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om software anvendt til GNU
GPL/LGPL
Den software, der er kvalificeret til
følgende GNU General Public
License (herefter kaldet "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(herefter kaldet "LGPL") er
inkluderet i kameraet.
Her oplyses du om, at du har
adgangsret til at ændre og
videreforhandle kildekoden til disse
softwareprogrammer i henhold til
betingelserne i de medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden findes på nettet. Brug
følgende webadresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter
os omkring indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen
"Licens" på CD-ROM'en. Her finder
du licenser (på engelsk) til "GPL" og
"LGPL"-software.
Du skal have Adobe Reader for at
kunne se pdf-filen. Hvis det ikke er
installeret på din computer, kan du
hente det på Adobe Systems'
websted:
http://www.adobe.com/
Download PDF

advertising