Sony | DSLR-A700Z | Sony DSLR-A700Z DSLR-A700 Kabinet med standard zoomobjektiv Betjeningsvejledning

ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Udsæt ikke batterierne for høj varme,
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente batterier (gælder
i den Europæiske Union samt
europæiske lande med særskilte
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
3
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om typer af "Memory
Stick", som kan bruges (medfølger
ikke)
Du kan bruge en "Memory Stick Duo" med
dette kamera. "Memory Stick" kan ikke
anvendes til dette kamera.
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 158.
Bemærkninger om "InfoLITHIUM"batterienheden
• Oplad batterienheden NP-FM500H (medfølger),
før kameraet bruges første gang. (t trin 1 i
"Læs dette først")
• Batterienheden kan oplades, selvom den ikke er
fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden
ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden
bruge den delvist opladede kapacitet i
batterienheden, som den er.
• Hvis du ikke skal bruge batterienheden i
længere tid, bør du opbruge den eksisterende
ladning, fjerne batteriet fra kameraet og
opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde
bevares batterienhedens funktionsevne bedst
(side 160).
• For oplysninger om batterienheden, se side 160.
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du
altid sikkerhedskopiere dine data til et andet
medie.
4
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Dette kamera er designet til at kunne modstå
støv og fugtighed, men det er ikke vand- eller
stænktæt. Ved brug af kameraet i regnvejr, skal
man sørge for, at hverken kameraet eller
objektivet bliver vådt. Rengør kameraet efter
brug, hvis det er blevet snavset. Hvis vand,
sand, støv, salt osv får lov at blive siddende på
kameraet, kan det medføre funktionsfejl. Læs
også "Forsigtig" (side 165).
• Undgå at kigge på solen eller på stærkt lys
gennem et objektiv, du har fjernet, eller gennem
søgeren. Det kan forårsage permanente skader
på dine øjne. Det kan også medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 165).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre funktionsfejl og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
• Hold kameraet, medfølgende tilbehør osv. uden
for børns rækkevidde. Batterienheden, dækslet
til tilbehørsskoen osv. kan sluges. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en læge.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte punkter og/eller lyse punkter (med
hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
normale i fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder DCF (Design rule for
Camera File system) den universelle standard,
der er etableret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Sorte, hvide, røde, blå
og grønne punkter
• Udsæt ikke kameraet for direkte sollys. Hvis
sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand. Hvis kameraet placeres i direkte
sollys, skal du fastgøre objektivdækslet.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i
kolde omgivelser, kan LCD-skærmen blive
kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes,
fungerer skærmen normalt.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
blive misfarvet, hvilket kan medføre
funktionsfejl.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
Om brændvidde
Billedvinklen for kameraet er smallere end
vinklen på et traditionelt 35 mm kamera. Du kan
omregne brændvidden på dit objektiv til en værdi,
der svarer til et objektiv med den samme
billedvinkel på et traditionelt 35 mm kamera, ved
at gange brændvidden på dit objektiv med 1,5.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv, får du
det, der svarer til et 75 mm-objektiv på et 35 mmkamera.
5
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 4
Før betjeningen
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 11
Indikatorer på skærmen .......................................................................... 16
Skift af visningen af optageoplysninger .................................................. 20
Antal billeder ........................................................................................... 21
Det antal billeder, der kan optages ved brug af batterienheden ............. 25
Grundlæggende betjening ...................................................................... 26
Sådan bruges multi-vælgeren ......................................................................... 26
Sådan bruges Fn-knappen (Funktion)............................................................. 27
Sådan bruges menuen .................................................................................... 29
Brug af optagefunktionerne
Brug af funktionsvælgeren ...................................................................... 31
Valg af motiv .................................................................................................... 32
Optagelse med programmet auto – P ............................................................. 33
Optagelse med blændeprioriteret optagelse – A............................................ 34
Optagelse med lukkerhastighedprioritering – S.............................................. 36
Optagelse med manuel eksponering – M ....................................................... 38
Eksponering ............................................................................................ 42
Justering af eksponeringen ............................................................................. 42
Låsning af eksponering (AE-lås) ..................................................................... 43
Valg af lysmålemetode .................................................................................... 45
Fokus ...................................................................................................... 46
Indstilling af AF-området ................................................................................. 46
Valg af fokus-funktion ...................................................................................... 49
Nem omskiftning mellem AF og MF................................................................. 50
Brug af AF-lampe ............................................................................................ 51
Fremføringsfunktion ................................................................................ 52
Kontinuerlig optagelse..................................................................................... 53
Brug af selvudløser.......................................................................................... 54
Optagelse af tre billeder med ændret eksponering – Bracket: Kont./Bracket:
Enkelt ............................................................................................................... 54
Optagelse med Hv.b-bracketing..................................................................... 56
Optagelse med DOO av.bracket..................................................................... 56
Optagelse med fjernbetjeningen..................................................................... 57
6
Billedbehandling og farve ........................................................................58
Justering af hvidbalancen ............................................................................... 58
Indstilling af ISO .............................................................................................. 61
Sådan bruges D-områdeoptim........................................................................ 63
Sådan bruges Kreativ indstilling ..................................................................... 64
Blitz..........................................................................................................70
Sådan indstilles blitztilstanden ........................................................................ 70
Brug af blitzkompensation............................................................................... 72
Fotografering med langsom synkronisering (optagelse med blitz af den mørke
baggrund) ....................................................................................................... 74
Brug af blitz-terminalen ................................................................................... 74
Anden betjening ......................................................................................76
Registrering af egne indstillinger .................................................................... 76
Brug af C-knappen (Special) .......................................................................... 78
Brug af visningsfunktionerne
Visning af billeder ....................................................................................80
Skift af afspilningsskærm ................................................................................ 80
Skift til indeksskærmen.................................................................................... 81
Visning af histogrammet.................................................................................. 82
Forstørrelse af billeder..................................................................................... 83
Rotation af et billede........................................................................................ 85
Visning af billeder på en tv-skærm ..........................................................86
Betjening med fjernbetjeningen ...................................................................... 88
Brug af menuen
Liste over menuer....................................................................................89
Optagemenu 1 ..................................................................................91
Bill.størrelse
Format
Kvalitet
D-områdeoptim.
kreativ indst.
Specialknap
Ekspon.trin
Optagemenu 2 ..................................................................................96
Blitztilstand
Blitzkontrol
Strømforhold
Blitzkompens.
ISO Auto maks.
ISO Auto min.
7
Optagemenu 3.................................................................................. 98
AF-A-opsætning
AF-område
Prioritering
AF-lampe
AF m/udløserk.
Lang eksp.SR
Høj ISO SR
Optagemenu 4................................................................................ 101
Hukommelse
Nulst.opt.modus
Brugerdefineret menu 1 ................................................................... 102
Eye-Start AF
AF/MF-knap
AF/MF-kontrol
AF-drevhast.
AF-områdevisning
Fokuslåsknap
Brugerdefineret menu 2 ................................................................... 104
AEL-knap
Kontrolhjul
Eks.komp.knap
Kontrolhjullås
Knapbetjening
Udløser u/kort
Udløser u/obj.
Brugerdefineret menu 3 ................................................................... 107
Rødøjereduktion
Eksp.komp.indst
Bracket.rækkef.
Autovisning
Auto fra m/søg.
Optageskærm
Billedretning
Brugerdefineret menu 4 ................................................................... 110
Nulstil special
8
Afspilningsmenu 1 ..........................................................................111
Slet
Formater
Beskyt
DPOF-opsætning
Datomærke
Indeksudskrift
Vis afspilning
Afspilningsmenu 2 ..........................................................................116
Diasshow
Interval
Opsætningsmenu 1 .........................................................................117
LCD-lysstyrke
Infotid
Strømbesparelse
Videooutput
HDMI-output
Sprog
Indst.dato/tid
Opsætningsmenu 2 .........................................................................120
Hukommelseskort
Filnummer
Mappenavn
Vælg mappe
Ny mappe
USB-tilslutning
Masselag.kort
Opsætningsmenu 3 .........................................................................122
Menustart
Bekræft slet
Lydsignaler
Rensetilstand
Nulstil
9
Brug af computeren
Få fuldt udbytte af computeren ............................................................. 124
Tilslutning af kameraet til computeren .................................................. 126
Kopiering af billeder til computeren....................................................... 127
Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler ............................................ 130
Kopiering af billeder, der er gemt på en computer til et hukommelseskort
og visning af billederne ......................................................................... 131
Brug af softwaren (medfølger) .............................................................. 132
Installation af softwaren ........................................................................ 133
Sådan bruges "Picture Motion Browser"............................................... 134
Sådan bruges "Image Data Converter SR"........................................... 136
Sådan bruges "Image Data Lightbox SR"............................................. 137
Sådan bruges "Remote Camera Control" ............................................. 139
Udskrivning af billeder
Sådan udskrives billeder....................................................................... 142
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer... 143
Fejlfinding
Fejlfinding.............................................................................................. 146
Advarselsmeddelelser........................................................................... 155
Andet
Om hukommelseskortet (medfølger ikke) ............................................. 158
Om "InfoLITHIUM"-batterienheden ....................................................... 160
Om batteriopladeren ............................................................................. 161
Tilbehør, som kan købes separat ......................................................... 162
Forsigtig ................................................................................................ 165
Specifikationer ...................................................................................... 167
Nulstil .................................................................................................... 169
Indeks
10
173
Før betjeningen
Identifikation af kameraets dele
P DRIVE-knap (52)
* Undgå at berøre disse dele direkte.
Q Funktionsvælger (31)
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
R HDMI-terminal (87, 118, 145)
S VIDEO OUT/
126)
T
(USB)-terminal (86,
Blitz-terminal (74)
U REMOTE-terminal (163)
Før betjeningen
Kamera
V DC IN-terminal (162)
A ISO-knap (61)
B
-knap (Eksponering) (42)
C Kroge til skulderrem (14)
D Udløserknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
E Forreste kontrolhjul (27, 104)
F Sensor til fjernbetjeningen (57)
G AF-lampe (51, 99)/Selvudløserlampe
(54)
H Knap til skarphedsdybdekontrol (36)
I Objektivkontakter*
J Spejl*
K Objektivfatning
L Udløserknap til objektivet (t trin 2 i
"Læs dette først")
M Arm til fokus-funktion (49, 98)
N WB-knap (Hvidbalance) (58)
O Indbygget blitz* (t trin 5 i "Læs dette
først")
11
O Ved optagelse: AEL-knap (AE-lås) (40,
43)/SLOW SYNC-knap (74)
Ved visning:
-knap (Index) (81)
P
Markering af billedsensorens
placering (48)
Q Ved optagelse: AF/MF-knap
(Autofokus/manuel fokus) (50)
Ved visning:
-knap (Forstørrelse)
(83)
R Bageste kontrolhjul (27, 104)
S Aktivitetslampe (t trin 3 i "Læs dette
først")
T
-kontakt (Super SteadyShot)
(t trin 5 i "Læs dette først")
U Dæksel til hukommelseskort (t trin 3 i
"Læs dette først")
V "Memory Stick Duo"-indføringsrille
(t trin 3 i "Læs dette først")
A Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
B Okularsensorer (108)
C POWER-knap (t trin 4 i "Læs dette
først")
D MENU-knap (29)
E DISP-knap (Vis) (20, 80)
F
-knap (Slet) (t trin 6 i "Læs dette
først")
G
-knap (Afspilning) (t trin 6 i "Læs
dette først")
H LCD-skærm (17, 20)
I Multi-vælger (26)
J Ved optagelse: C-knap (Special) (78,
95)
Ved visning:
-knap (Histogram) (82)
K Ved optagelse: Fn -knap (Funktion) (27)
Ved visning:
-knap (Rotation) (85)
L Tilbehørssko (163)
M Hjul til justering af dioptrier (t trin 5 i
"Læs dette først")
N Arm til valg af målemetode (45)
12
W Indføringsrille til CF-kort (t trin 3 i
"Læs dette først")
X Udløsergreb til CF-kort (t trin 3 i "Læs
dette først")
Fjernbetjening
Før betjeningen
A Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
B Åbningsgreb til batteridæksel (t trin 1
i "Læs dette først")
C Låsegreb (t trin 1 i "Læs dette først")
• Med undtagelse af knapperne 2 SEC og
SHUTTER virker knapperne kun, når kameraet
er tilsluttet til et tv (side 57, 88, 145).
A 2 SEC-knap (lukkeren udløses om 2
sekunder)
D Åbning til batteriindsættelse (t trin 1 i
"Læs dette først")
B SHUTTER-knap
E Batteridæksel (t trin 1 i "Læs dette
først")
D DISP -knap (Vis) (80)
C
-knap (Histogram) (82)
E
-knap (Index) (81)
F
-knap (Rotation) (85)
G
-knap (Afspilning) (80)
H MENU-knap (29)
I PRINT-knap (145)
J Sender
K
L
M
-knap (Diasshow) (116)
/
-knapper (Skalere op/ned) (83)
-knap (Slet) (t trin 6 i "Læs dette
først")
N v/V/b/B/
(26)
13
• Fjern isoleringsarket før du anvender
fjernbetjeningen.
Isoleringsark
Fastgørelse af skulderrem
Kameraet har to kroge til fastgørelse af
skulderremmen. Fastgør den ende af
remmen uden klemmen til fjernbetjeningen
på siden af kameraets greb. Fastgør den
anden ende af remmen til den anden side af
kameraet.
Klemme til fjernbetjening
• Ret fjernbetjeningen mod sensoren til
fjernbetjeningen forrest på kameraet for at
kunne betjene kameraet (side 11).
Sådan skiftes batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen mens du klemmer en
fingernegl ned i spalten for at trække
batteriholderen ud.
2 Placér et nyt batteri med den positive pol
(+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage på plads i
fjernbetjeningen til den klikker.
Ring
Tap
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
behandles forkert. Det må ikke
genoplades, adskilles eller brændes.
• Når lithiumbatteriet bliver svagt, forkortes den
afstand, som fjernbetjeningen virker på, eller det
kan ske, at fjernbetjeningen holder op med at
fungere korrekt. Hvis dette sker, skal du
udskifte batteriet med et nyt Sony CR2025lithiumbatteri.
Anvendelse af andre batterier kan udgøre en fare
for brand eller eksplosion.
14
Før betjeningen
Når du fører remmen gennem ringen, skal
du holde spidsen af remmen med fingrene,
og skubbe ringen i stedet for spidsen af
remmen på plads for at fastgøre remmen.
Hvis ringen falder af remmen, skal du sætte
den på igen fra den takkede side.
Den takkede
side
15
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Søger
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om
kamerarystelser (t trin 5 i
"Læs dette først")
Super SteadyShot-skala
(t trin 5 i "Læs dette
først")
Format 16:9 (92)
A
Skærm
Beskrivelse
Lokalt AF-område (46)
Spot AF-område (46)
Spotmålingsområde (45)
Optagelsesfelt ved formatet
16:9 (92)
B
Skærm
Beskrivelse
Blitzkompensation (72)
Blinker: Blitzen oplades
Lyser: Blitzen er blevet
opladet (t trin 5 i "Læs
dette først")
WL
Trådløs blitz (70)
Synkronisering ved høj
hastighed (164)
Manuelt fokusering (50)
z
Fokus (t trin 5 i "Læs
dette først")
125
Lukkerhastighed (36)
5.6
Blænde (34)
EV-skala (39, 44, 55)
AE-lås (43)
9
16
Tæller af resterende
billeder (53)
LCD-skærm (visning af
optageoplysninger)
C
Skærm
Beskrivelse
Fokus-funktion (49)
Før betjeningen
Driftsfunktion (52)
AF-område (46)
Måling (45)
D-områdeoptimering (63)
• Illustrationen ovenfor viser hele skærmen i
vandret position (side 20).
Kreativ indstilling (64)
A
Skærm
Beskrivelse
Registernummer (76)
PASM
Funktionsvælger (31)
1/125
Lukkerhastighed (36)
F5.6
Blænde (34)
+2.0
Eksponering (42)
AE-lås (43)
+1
+1
+1
+1
+1
AWB
+1
5500K M1
B
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand (70)/
Reduktion af røde øjne
(107)
Kontrast, Mætning,
Skarphed, Lysstyrke,
Zonematching (65)
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
farvefilter, Brugerdefineret)
(58)
D
Skærm
90%
Eksponeringskompensation
(42)/manuel måling (39)
Blitzkompensation (72)
Beskrivelse
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
Billedkvalitet (93)
EV-skala (39, 44, 55)
ISO AUTO
ISO-følsomhed (61)
Billedstørrelse (91)
Hukommelseskort (120)
100
Resterende antal billeder,
der kan optages (21)
17
E
LCD-skærm (enkeltbilledafspilning)
Handlingsvejledning
Den næste betjening vises muligvis på den
nederste del af LCD-skærmen. Ikonerne har
følgende betydning.
Skærm
Beskrivelse
Multi-vælger bB
Multi-vælger vV
Multi-vælger vVbB
z
Multi-vælgerens midte
MENU-knap
Vender tilbage med MENU
Skærm
Slette-knap
Beskrivelse
Hukommelseskort (120)
Forstørrelses-knap
100-0003
Mappe- og filnummer (130)
C-knap
-
Beskyt (112)
Fn-knap
DPOF3
DPOF-angivelse (113)
-knap
Billedkvalitet (93)
Forreste eller bageste
kontrolhjul
Forreste kontrolhjul
Billedstørrelse (91)
Bageste kontrolhjul
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
18
1/30
Lukkerhastighed (36)
F4.0
Blænde (34)
ISO 400
ISO-følsomhed (61)
2007 1 1
10:37PM
Optagedato
3/7
Filnummer/antal billeder i
alt
LCD-skærm (histogramskærm)
Skærm
Beskrivelse
Kreativ indstilling (64)
Før betjeningen
AWB
+1
5500K M1
A
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (120)
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
farvefilter, Brugerdefineret)
(58)
D-områdeoptimering (63)
100-0003
Mappe- og filnummer (130)
2007 1 1
10:37PM
-
Beskyt (112)
3/7
DPOF3
DPOF-angivelse (113)
Optagedato
Filnummer/antal billeder i
alt
Billedkvalitet (93)
Billedstørrelse (91)
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
Afspilning af billede (82)
B
Skærm
Beskrivelse
Histogram (82)
PASM
Funktionsvælger (31)
1/125
Lukkerhastighed (36)
F3.5
Blænde (34)
ISO100
ISO-følsomhed (61)
–0.3
EV-skala (42)
–0.3
Blitzkompensation (72)
Målemetode (45)
35mm
Brændvidde (5)
19
Skift af visningen af optageoplysninger
Der vises forskellige optageoplysninger på LCD-skærmen under optagelsen.
Tryk på DISP-knappen (Vis) for at skifte mellem den detaljerede visning og den forstørrede
visning. Du kan vælge at slukke for skærmen for at minimere batteriforbruget.
Når du drejer kameraet til lodret position, roteres skærmen automatisk, så den tilpasses
kamerapositionen.
Vandret position
Detaljeret skærm
Forstørret skærm
Ingen skærm
DISP-knap (Vis)
Lodret position
Detaljeret skærm
Forstørret skærm
Ingen skærm
DISP-knap (Vis)
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning er baseret på den detaljerede skærm i vandret position.
(Illustrationen øverst til venstre.)
• Du kan vælge, at forhindre skærmen i at rotere til den lodrette position med [Optageskærm] i menuen
Brugerdefineret (side 109).
• Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke ved at trykke på DISP-knappen (Vis) lidt længere (side 117).
• For flere oplysninger om skærmen i afspilningstilstand, se side 80.
20
Antal billeder
Tabellerne viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er
formateret med dette kamera. Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene.
"Memory Stick Duo"
Billedstørrelse: L 12M (Format: 3:2)
Kapacitet
Størrelse
128MB
256MB
(Enheder: Billeder)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
31
57
120
245
496
982
1973
Fin
21
38
81
167
338
669
1344
Ekstra fin
11
20
43
89
180
358
720
cRAW og JPEG
6
11
24
51
103
204
410
RAW og JPEG
4
8
18
38
77
153
309
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Billedstørrelse: L 10M (Format: 16:9)
Kapacitet
Størrelse
128MB
256MB
(Enheder: Billeder)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
36
65
136
280
565
1120
2250
Fin
24
44
94
193
390
773
1553
Ekstra fin
13
24
51
105
212
420
844
cRAW og JPEG
6
12
25
53
107
212
427
RAW og JPEG
5
9
19
39
80
158
318
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Billedstørrelse: M 6,4M (Format: 3:2)
Kapacitet
Størrelse
128MB
256MB
Før betjeningen
Antallet af billeder
(Enheder: Billeder)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
50
89
188
385
776
1536
Fin
35
63
134
275
555
1099
3087
2208
Ekstra fin
19
35
75
154
311
617
1240
cRAW og JPEG
7
13
28
57
117
231
465
RAW og JPEG
5
9
20
42
85
169
339
21
Billedstørrelse: M 5,4M (Format: 16:9)
Kapacitet
Størrelse
128MB
256MB
(Enheder: Billeder)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
56
99
209
429
865
1712
Fin
40
72
152
312
630
1248
2508
Ekstra fin
22
41
87
178
360
713
1433
cRAW og JPEG
7
13
29
59
120
237
477
RAW og JPEG
5
9
21
43
86
172
345
Billedstørrelse: S 3,0M (Format: 3:2)
Kapacitet
Størrelse
128MB
256MB
3439
(Enheder: Billeder)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
74
132
276
566
1142
2262
Fin
56
101
212
435
877
1737
3489
Ekstra fin
33
59
125
256
517
1024
2057
4543
cRAW og JPEG
8
14
30
62
126
251
504
RAW og JPEG
5
10
21
44
90
179
359
Billedstørrelse: S 2,6M (Format: 16:9)
Kapacitet
Størrelse
22
8GB
128MB
256MB
(Enheder: Billeder)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
81
145
305
625
1262
2497
Fin
62
112
236
484
977
1933
5016
3883
Ekstra fin
38
68
143
294
593
1175
2360
cRAW og JPEG
8
14
31
63
128
255
512
RAW og JPEG
5
10
22
45
91
181
363
CF-kort
Billedstørrelse: L 12M (Format: 3:2)
256MB
512MB
(Enheder: Billeder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
64
129
255
500
1001
2000
Fin
43
87
174
341
682
1363
730
Ekstra fin
23
46
93
182
365
cRAW og JPEG
13
26
53
103
208
415
RAW og JPEG
10
20
40
78
156
313
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Billedstørrelse: L 10M (Format: 16:9)
Kapacitet
Størrelse
256MB
512MB
(Enheder: Billeder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
73
147
291
570
1142
2281
Fin
50
101
201
393
788
1574
856
Ekstra fin
27
55
109
214
428
cRAW og JPEG
13
27
55
108
217
433
RAW og JPEG
10
20
41
80
161
323
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Billedstørrelse: M 6,4M (Format: 3:2)
Kapacitet
Størrelse
Standard
256MB
512MB
Før betjeningen
Kapacitet
Størrelse
(Enheder: Billeder)
1GB
2GB
4GB
8GB
100
202
400
783
1567
Fin
71
144
286
560
1121
3129
2239
Ekstra fin
40
81
160
314
629
1257
cRAW og JPEG
15
30
60
118
236
472
RAW og JPEG
11
22
44
86
172
344
23
Billedstørrelse: M 5,4M (Format: 16:9)
Kapacitet
Størrelse
Standard
256MB
512MB
(Enheder: Billeder)
1GB
2GB
4GB
112
225
446
872
1746
Fin
81
164
325
636
1273
2542
Ekstra fin
46
93
185
363
727
1452
3487
cRAW og JPEG
15
31
61
121
242
484
RAW og JPEG
11
22
44
87
175
350
Billedstørrelse: S 3,0M (Format: 3:2)
Kapacitet
Størrelse
256MB
512MB
(Enheder: Billeder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
148
298
589
1152
2307
4605
Fin
113
228
452
885
1772
3537
Ekstra fin
66
134
266
522
1044
2086
cRAW og JPEG
16
33
65
128
256
511
RAW og JPEG
11
23
46
91
182
364
Billedstørrelse: S 2,6M (Format: 16:9)
Kapacitet
Størrelse
24
8GB
256MB
512MB
(Enheder: Billeder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
163
329
650
1273
2547
5085
Fin
126
254
503
985
1972
3937
Ekstra fin
76
154
306
598
1198
2392
cRAW og JPEG
16
33
66
130
260
519
RAW og JPEG
11
23
47
92
184
368
Det antal billeder, der kan optages ved brug af
batterienheden
Hukommelseskort
Antal billeder
"Memory Stick Duo"
Ca. 650
CF-kort
Ca. 650
Før betjeningen
Tabellen viser det omtrentlige antal
billeder, der kan optages, når du bruger
kameraet med batterienheden (medfølger)
ved fuld kapacitet og en omgivende
temperatur på 25°C. Det antal billeder, som
kan optages, er afhængigt af, at
hukommelseskortet udskiftes efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de viste værdier afhængigt af
forholdene under brug.
• Optagelse i følgende situationer:
– [Når [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– Fokus-funktion er sat til AF-A (Automatisk
AF).
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på det
antal billeder, der kan optages.
• Batterikapaciteten falder, efterhånden som
antallet af brug øges, og også med tiden
(side 160).
• Det antal billeder, der kan optages, formindskes
under følgende forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Fokus-funktion er sat til AF-C (Kontinuerlig
AF).
– Når batteriniveauet er lavt.
• Når du bruger et Microdrive, kan det antal
billeder, der kan optages, variere.
25
Grundlæggende betjening
Sådan bruges multi-vælgeren
Du kan vælge og aktivere de forskellige funktioner med multi-vælgeren. Under visning af
billeder kan du vælge, hvilke billeder du vil afspille, med multi-vælgeren.
MENU-knap
Multi-vælger
Den retning, som multi-vælgeren bevæges i,
udtrykkes som følger i denne
brugsvejledning.
Op:
v
Ned:
V
Til højre:
B
Til venstre: b
-knap
(Afspilning)
Eksempler:
Valg af menupunkter
Ved at flytte multi-vælgeren v/V/b/B flyttes markøren i
den samme retning. Ved at trykke på midten af multivælgeren aktiveres det valgte punkt.
Sådan vælges billeder til afspilning
På skærmen med et enkelt billede
Vælg det forrige eller næste billede ved at flytte multivælgeren til b/B.
På index-skærmen
Vælg det ønskede billede ved at flytte multi-vælgeren
v/V/b/B.
26
Sådan bruges Fn-knappen (Funktion)
Skærmbilledet Hurtig
nav.
Før betjeningen
Ved hjælp af Fn-knappen (Funktion) kan du skifte fra skærmbilledet med optageoplysninger
(side 20) til skærmbilledet Hurtig nav. På skærmen Hurtig nav. kan du ændre indstillingerne
direkte. Ud over skærmen Hurtig nav. som kan styres fra skærmbilledet med
optageoplysninger, er også skærmbilledet Kun display, som skifter visning for hver enkelt
skærm, tilgængelig.
I denne brugsvejledning anvendes skærmen Hurtig nav. som forklaring i eksemplerne.
Skærmbilledet Kun
display
Forreste kontrolhjul
Bageste kontrolhjul
Multi-vælger
Fn-knap (Funktion)
Sådan benyttes skærmen Hurtig nav.
1 Tryk på Fn-knappen (Funktion), så skærmen Hurtig nav. vises.
27
2 Vælg det ønskede punkt med multi-vælgeren.
3 Indstil punktet med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
Se den tilsvarende side for detaljerede oplysninger om indstillingen af de enkelte punkter.
• Ved brug af kreativ indstilling (side 64), kan en række af opsætningerne kun udføres på skærmen Kun
display.
Sådan benyttes skærmen Kun display.
1 Følg trin 1 og 2 under proceduren for "Sådan benyttes skærmen Hurtig
nav.".
2 Tryk på midten af multi-vælgeren således at
skærmen Kun display vises.
3 Foretag opsætningen med multi-vælgeren.
Se den tilsvarende side for detaljerede oplysninger om indstillingen af de enkelte punkter.
• Du kan også benytte det forreste og bageste kontrolhjul i stedet for multi-vælgeren.
28
De betjeninger, der er tilgængelige i skærmbilledet Hurtig nav., er:
side 42
side 46
side 52
side 58
side 61
side 63
side 64
side 70
side 72
side 91
side 93
Før betjeningen
Eksponering
AF-område
Fremføringsfunktion
Hvidbalance
ISO
D-områdeoptim.
Kreativ indstilling*
Blitztilstand*
Blitzkompensation
Billedstørrelse
Billedkvalitet
Gråtonede punkter er ikke tilgængelige.
* Utilgængelig på den forstørrede visningsskærm (side 20). Betjenes fra
Optagemenuen.
Sådan bruges menuen
MENU-knap
Multi-vælger
1 Tryk på MENU-knappen for at få vist menuen.
2 Flyt multi-vælgeren til b/B for at vælge den
ønskede side i menuen.
Aktuelt valgt
menu
Ikke valgte
menuer
Optagemenu [1, 2, 3, 4]
Brugerdefineret menu [1, 2, 3, 4]
Afspilningsmenu [1, 2]
Opsætningsmenu [1, 2, 3]
29
3 Flyt multi-vælgeren til v/V for at vælge det
ønskede punkt, og tryk derefter på midten.
4 Flyt multi-vælgeren til v/V for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk derefter på midten.
5 Tryk på MENU-knappen for at lukke menuen.
Menuen lukkes også, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned.
• Ved indstilling af menuen kan du benytte det forreste og bageste kontrolhjul i stedet for multi-vælgeren.
Hvis du drejer det forreste kontrolhjul, flyttes markøren v/V og ved at dreje på de bageste kontrolhjul
flyttes den b/B.
• Hvis du trykker på MENU-knappen under betjeningen, annulleres opsætningen.
• Når du viser en menu, kan du vise den tidligere valgte menu først med [Menustart] i
Opsætningsmenuen (side 122).
30
Brug af optagefunktionerne
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
:
Automatisk justeringstilstand
Giver mulighed for nemt at tage billeder med indstillinger, der justeres
automatisk, alt afhængigt af kameraet. t trin 5 i "Læs dette først"
Brug af optagefunktionerne
Optagefunktioner
: Funktionen Motivvalg
Giver dig mulighed for at optage med forudangivede indstillinger, afhængigt af
motivet (side 32).
P:
Automatisk programtilstand
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). De andre indstillinger kan justeres, og
dine indstillingsværdier kan gemmes (side 33).
A:
Blændeprioriteret optagelse
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret blændeværdi (side 34).
S:
Lukkerhastighedsprioriteret optagelse
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret lukkerhastighed (side 36).
M:
Manuel eksponering
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien) (side 38).
MR:
Funktionen Hukommelsesgenkaldelse
Gør det muligt at hente en opsætning der er blevet registreret i [Hukommelse] i
Optagemenuen (side 76).
31
Valg af motiv
Du kan tage billeder med følgende forudindstillede indstillinger i henhold til motivet.
• Du kan ændre alle indstillinger, undtagen Kreativ indstilling (side 64), men indstillingerne nulstilles, når
du vælger en ny funktion eller slukker for strømmen.
Portræt
Optager med sløret baggrund, hvorved motivet fremstår endnu
skarpere.
• Hvis du vil gøre baggrunden endnu mere sløret, er telefotopositionen på
objektivet mere effektiv.
• Det anbefales, at du bruger blitzen, når motivet er belyst bagfra. Når du ikke
bruger blitzen, anbefales det ligeledes, at du bruger modlysblænden for at
undgå, at der trænger unødvendigt lys ind til objektivet.
Landskab
Tager billeder af motiver med levende og skarpe farver.
• Det anbefales, at du trykker blitzen ned, så den ikke udløses.
• Lukkerhastigheden bliver langsommere, når motivet er mørkt. Hvis
vises i
søgeren, skal du passe på, at du ikke ryster kameraet, eller du kan bruge et
kamerastativ. Funktionen Super SteadyShot er også effektiv.
Makro
Tager billeder af motiver tæt på, f.eks. blomster og insekter.
Du får et skarpt og tydeligt fokus.
• Når du tager billeder med den indbyggede blitz inden for en afstand af 1 m, kan
der opstå skygger på den nederste del af billedet. Brug ikke den indbyggede
blitz.
• Den mindste optageafstand ændres ikke, selvom du vælger Makro. Hvis du vil
optage et større billede, anbefales det at benytte et makroobjektiv.
Sportsaktiviteter
Til optagelse af motiver i bevægelse udendørs eller på steder med
kraftig belysning.
• Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen holdes halvvejs
nedtrykket (Kontinuerlig AF, side 49).
• Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned
(Kontinuerlig, side 53).
• Brug ikke blitz, hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (Tryk den
indbyggede blitz ned). Blitzens rækkevidde t side 62
Solnedgang
Tager et smukt billede af den røde farve i solnedgangen.
32
Natfoto/-portræt
• Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ. Funktionen Super
SteadyShot er også effektiv.
Natportræt
Til portrætoptagelser på mørke steder.
Træk blitzen op for at bruge den.
Natfoto
Til natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære ved
omgivelserne går tabt.
Brug ikke blitzen (tryk blitzen ned).
• Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når du tager billede af et helt mørkt
nattemotiv.
Optagelse med programmet auto – P
Brug af optagefunktionerne
• Sørg for, at motivet ikke bevæger sig for at undgå, at billedet bliver sløret.
I programmet Auto justerer kameraet automatisk lukkerhastigheden og blænden i
overensstemmelse med motivets lysforhold, ligesom i automatisk justeringstilstand
(funktionsvælger: AUTO).
z Forskellen mellem automatisk justeringstilstand og programmet auto
Lukkerhastigheden og blænden justeres begge automatisk både i automatisk justeringstilstand og
programmet Auto.
Du kan ændre de øvrige indstillinger. I automatisk justeringstilstand bliver de nye indstillinger nulstillet,
når der vælges en anden funktion eller der slukkes for strømmen.
I programmet Auto bevares de nye indstillinger, også selv om der vælges en anden funktion eller der
slukkes for strømmen.
Når kameraet er i automatisk justeringstilstand og blitzen er vippet op, aktiverer kameraet blitzen så snart
dette er påkrævet. Når kameraet er i programmet Auto og blitzen er vippet op, aktiverer kameraet blitzen,
hver gang der tages et billede.
Programskift
Du kan midlertidigt ændre den kombination af blændeværdi og lukkerhastighed, der blev
justeret af kameraet.
Der er to metoder til programskiftfunktionen.
PS-skift: Du kan vælge den ønskede lukkerhastighed. Blændeværdien justeres automatisk.
PA-skift: Du kan vælge den ønskede blændeværdi. Lukkerhastigheden justeres automatisk.
33
Forreste kontrolhjul
Funktionsvælger
Udløserknap
Bageste kontrolhjul
1 Indstil funktionsvælgeren til P.
2 Hold fast i grebet og kig i søgeren, eller tryk udløserknappen halvvejs ned, indtil
lukkerhastigheden og blændeværdien vises i søgeren.
3 Mens lukkerhastigheden og blændeværdien vises, vælger du lukkerhastigheden med det forreste
kontrolhjul eller du kan vælge blændeværdien med det bageste kontrolhjul.
PS-skift
PA-skift
Forreste
kontrolhjul
Bageste
kontrolhjul
• Du kan bytte om på PS-shift og PA-shift med [Kontrolhjul] i menuen Brugerdefineret (side 104).
• Når lukkerhastigheden og blændeværdien vises, behøver du ikke længere at trykke på
udløserknappen.
• Når lukkerhastigheden og blændeværdien forsvinder et par sekunder senere, forsvinder de justerede
værdier også.
• Det er ikke muligt at vælge programskift, når blitzen er trukket op. Når programskiftet er aktiveret,
annulleres det, når blitzen trækkes op.
Optagelse med blændeprioriteret optagelse – A
Du kan justere blænden manuelt. Hvis du åbner blænden (et mindre blændetal), bliver
fokuseringsområder mindre. Det er derefter kun hovedmotivet, der er i fokus. Hvis du lukker
blænden (et større blændetal), bliver fokuseringsområdet bredere. Hele billedet bliver
skarpere.
Lukkerhastigheden justeres automatisk.
Åbn blænden
34
Luk blænden
Funktionsvælger
Forreste kontrolhjul
1 Indstil funktionsvælgeren til A.
2 Vælg en blændeværdi ved hjælp af det forreste eller bageste kontrolhjul.
Brug af optagefunktionerne
Bageste kontrolhjul
• Blændeværdien afhænger af objektivet.
• Blændeværdien justeres i intervaller på 1/3 EV. Du kan indstille eksponeringstrinet til et interval på
1/2 EV med [Ekspon.trin] i
Optagemenuen (side 95).
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når indstillingerne er foretaget, blinker lukkerhastigheden på
LCD-skærmen og i søgeren, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt tage et billede på dette
tidspunkt, men det anbefales, at du foretager justeringen igen.
• Når blitzen er trukket op, udløses den uanset mængden af omgivende lys (side 70).
• Hvis du lukker blænden (et højere blændetal), når du bruger blitzen, når blitzlyset ikke ud til et fjernt
motiv. Det anbefales, at du åbner blænden (et mindre blændetal).
• Hvis du lukker blænden (et højere blændetal), reduceres den mængde lys, der trænger gennem objektivet,
og lukkerhastigheden bliver langsommere. Det anbefales, at du bruger et kamerastativ.
z Optagelsesteknikker
Skarphedsdybden er fokuseringsområdet. Ved åbning af blænden bliver skarphedsdybden fladere
(fokuseringsområdet bliver mindre), og ved lukning af blænden bliver skarphedsdybden større
(fokuseringsområdet bliver større).
Åbn blænden
Motivet bliver skarpere og
baggrunden sløret.
Luk blænden
Over et stort område bliver
både nærliggende og fjerne
motiver skarpe.
Justér blænden, så den passer til formålet, enten at gøre et bestemt område i billedet skarpere eller at
fokusere på hele billedet.
35
z Skarphedsdybdekontrol
Søgeren viser et billede, der er taget med den største blændeåbning. Ændringen af blænden påvirker
motivets skarphed og skaber uoverensstemmelse mellem den skarphed, der ses i søgeren, og selve
billedet. Kontrolfunktionen giver dig mulighed for at se billedet med den blænde, der bruges til
optagelsen, så du kan kontrollere den omtrentlige skarphed af motivet, før du tager selve billedet.
Knap til
skarphedsdybdekontrol
Tryk på knappen til skarphedsdybdekontrol, når motivet er i fokus.
Blænden bliver mindre, når knappen holdes nede, for at passe til den blændeværdi, der vises i søgeren.
• Billedet i søgeren vil blive mørkere.
• Når fokuseringen ikke er fastlagt, og der trykkes på knappen til skarphedsdybdekontrol, kan du ikke
tage et billede. Hvis du vil tage et billede, skal du trykke på knappen til skarphedsdybdekontrol med z
tændt i søgeren.
• Når kameraet er udstyret med et objektiv med en fokuslåsknap, kan du indstille kameraet til at udføre
kontrolfunktionen med fokuslåsknappen [Fokuslåsknap] i menuen Brugerdefineret (side 103).
Optagelse med lukkerhastighedprioritering – S
Du kan justere lukkerhastigheden manuelt. Hvis du optager et motiv i bevægelse ved en højere
lukkerhastighed, vises det som et frossent motiv på billedet. Ved en langsommere
lukkerhastighed vises motivet mere udflydende.
Blændeværdien justeres automatisk.
Høj lukkerhastighed
36
Langsom
lukkerhastighed
Funktionsvælger
Forreste kontrolhjul
1 Indstil funktionsvælgeren til S.
2 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af det forreste eller bageste kontrolhjul.
Brug af optagefunktionerne
Bageste kontrolhjul
• Du kan justere lukkerhastigheden til mellem 30 og 1/8000 sekund. Du kan justere den mellem 30 og
1/200 sekund (med Super SteadyShot-funktionen aktiveret) eller 30 og 1/250 sekund (med Super
SteadyShot-funktionen deaktiveret), når du bruger blitzen.
• Lukkerhastigheden justeres i intervaller på 1/3 EV. Du kan indstille eksponeringstrinnet til et interval
på 1/2 EV med [Ekspon.trin] i
Optagemenuen (side 95).
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når indstillingerne er foretaget, blinker blændeværdien på
LCD-skærmen og i søgeren, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt tage et billede på dette
tidspunkt, men det anbefales, at du foretager justeringen igen.
• Når blitzen er trukket op, udløses den uanset mængden af omgivende lys (side 70).
• Hvis du lukker blænden (et højere blændetal), når du bruger blitzen, ved at gøre lukkerhastigheden
langsommere, når blitzlyset ikke ud til et fjernt motiv.
• Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, foretages støjreduktionen (Lang eksp.SR), efter at
billedet er taget (side 100).
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelse) vises ikke under optagelse med
lukkerhastighedsprioritering.
z Optagelsesteknikker
Når du optager en person eller en bil i bevægelse eller et skumsprøjt osv., kan du
med brug af en høj lukkerhastighed udtrykke et øjeblik, der ligger ud over, hvad det
blotte øje kan se.
Når du optager et motiv, som f.eks. strømmen i en flod, med en langsom
lukkerhastighed, kan du skabe et billede, som fanger motivets flydende bevægelse. I
sådanne tilfælde anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå kamerarystelser.
37
Optagelse med manuel eksponering – M
Manuel eksponering
Du kan justere lukkerhastigheden og blændeværdierne manuelt.
Denne tilstand er praktisk, når du bevarer indstillingen for lukkerhastigheden og
blændeværdien, eller når du bruger en eksponeringsmåler.
Funktionsvælger
Forreste kontrolhjul
Bageste kontrolhjul
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Vælg en lukkerhastighed med det forreste kontrolhjul og en blændeværdi med det bageste
kontrolhjul.
Forreste
kontrolhjul
Bageste
kontrolhjul
• "BULB" (Bulb-optagelse) vises efter "30" (side 40).
• Ved manuel eksponering er [ISO-følsomhed] (side 61) fastsat til ISO 200, også selvom den er angivet til
[AUTO].
• Du kan bytte om på funktionerne af det forreste og bageste kontrolhjul med [Kontrolhjul] i menuen
Brugerdefineret (side 104).
• Når blitzen er trukket op, udløses den uanset mængden af omgivende lys (side 70).
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelse) vises ikke under optagelse med manuel eksponering.
38
z EV-skala
EV-skalaen på LCD-skærmen og i søgeren viser forskellen mellem standardeksponeringen (0,0 EV), der
bestemmes af kameraets måler, og den indstillede eksponering, der bestemmes af lukkerhastigheden, og
den blænde, som fotografen angiver (manuel måling).
Den eksponering, som
fotografen indstiller, er
1,0 EV højere (+) end
standardeksponeringen,
som bestemmes af
måleren.
Pilene b B vises, hvis
den indstillede
eksponering ligger uden
for EV-skalaens område.
Pilen begynder at blinke,
hvis forskellen bliver
større.
LCDskærm
Søger
Brug af optagefunktionerne
Den eksponering, som
fotografen indstiller, er
den samme som den
eksponering, der
bestemmes af måleren.
: Manuelt målt
• Hvis eksponeringen justeres, ændres standardeksponeringen (0,0 EV) med det, der svarer til justeringen.
z Sådan bruges AEL-knappen i manuel tilstand
Hvis du trykker på AEL-knappen (AE-lås) og holder den nede, låses den eksponering, der er bestemt af
måleren, som standardeksponeringen (0,0 EV). Når du igen komponerer din optagelse med AEL-knappen
(AE-lås) trykket ned, vises der en eksponeringsværdi inde i spotmålingscirklen, som det andet
standardindeks.
Følgende illustration viser et tilfælde, hvor den eksponering, der er indstillet af fotografen, er 1,0 EV højere
end den låste standardeksponering, der er bestemt af måleren. Når kompositionen ændres i søgeren, er
eksponeringen i spotmålingscirklen 0,7 EV højere end den angivne eksponering og dermed 1,7 EV højere
end standardeksponeringen, som er bestemt af måleren.
Den eksponering, der er
indstillet af fotografen
Spotmålingscirkel
Eksponeringen inden for
spotmålingscirklen, når
du komponerer
optagelsen igen.
39
Manuelt skift
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden at ændre
eksponeringen i manuel tilstand.
Funktionsvælger
Forreste kontrolhjul
AEL-knap (AE-lås)
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Vælg en lukkerhastighed og blændeværdi (side 38).
3 Tryk på AEL-knappen (AE-lås), og hold den nede, og drej det forreste kontrolhjul for at vælge
den ønskede kombination af lukkerhastighed og blændeværdi.
BULB-optagelse (lang eksponeringstid)
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede. Du kan optage
lysspor fra f.eks. fyrværkeri. Fastgør et kamerastativ til kameraet, når du bruger bulboptagefunktionen.
Funktionsvælger
Forreste kontrolhjul
Udløserknap
Bageste kontrolhjul
40
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej det forreste kontrolhjul til venstre, indtil [BULB] vises.
4 Sæt dækslet over okularet (se herunder).
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som eksponeringen tager.
• Du kan optage i bulb-eksponeringstilstanden i op til fire og en halv time med en fuldt opladet
batterienhed.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion, i lige så lang tid som lukkeren var åben. Når
meddelelsen "Behandler..." vises, kan du ikke tage flere billeder. Du kan annullerer denne funktion med
[Lang eksp.SR] i
Optagemenuen (side 100).
• Funktionen Super SteadyShot deaktiveres automatisk.
• Jo højere ISO-følsomheden eller jo længere eksponeringstiden er, desto tydeligere er støjen på skærmen.
• Det anbefales, at du tilslutter fjernbetjeningen (side 57, 163) for at reducere kamerarystelser.
Brug af optagefunktionerne
3 Drej det bageste kontrolhjul for at vælge blænden.
Sådan fastgøres dækslet på okularet
Når lukkeren udløses uden brug af søgeren som f.eks. ved bulb-optagelse eller ved brug af selvudløseren,
kan du fastgøre dækslet til okularet for at undgå, at der kommer lys ind i søgeren, som kan påvirke
eksponeringen.
1 Skub forsigtigt skærmen til øjestykket af ved at trykke på begge sider af den.
2 Skub dækslet til okularet hen over søgeren. Dækslet er normalt fastgjort på skulderremmen.
41
Eksponering
Eksponeringen er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponeringen indstilles automatisk til den korrekte værdi i automatisk justeringstilstand. Du
kan imidlertid indstille den ønskede eksponering med følgende opsætning.
Justering af eksponeringen
Du kan ændre den af kameraet fastsatte eksponeringsværdi manuelt. Brug denne funktion,
hvis du generelt vil gøre billedet enten lysere eller mørkere.
-knap (Eksponering)
Multi-vælger
1 Tryk på
-knappen (Eksponering) for at få vist skærmbilledet Ekspon.komp.
Kompensationsniveauet vises også på EV-skalaen i søgeren.
2 Justér eksponeringen med b/B på multi-vælgeren.
Mod –
Mod +
Mod +: Gør et billede lysere.
0: Eksponeringen bestemmes automatisk af
kameraet.
Mod –: Gør et billede mørkere.
• Du kan bruge Fn-knappen (Funktion) i stedet for -knappen (Eksponering) (side 27).
• Eksponeringen kompenseres med 1/3 af et trin mellem ±3,0 EV. Du kan indstille eksponeringstrinnet til et
interval på 1/2 EV med [Ekspon.trin] i
Optagemenuen (side 95).
42
z Optagelsesteknikker
Ved optagelse af et generelt hvidligt billede, som f.eks. et motiv, der oplyses bagfra, eller et snelandskab,
bedømmer kameraet, at motivet er for lyst, og kan indstille en mørkere eksponering til billedet. I sådanne
tilfælde er det effektivt at justere eksponeringen i plusretningen (+).
Juster i (+)-retningen
Juster i (–)-retningen
Brug af optagefunktionerne
Ved optagelse af et generelt mørkere billede, bedømmer kameraet, at motivet er for mørkt, og kan
indstille en lysere eksponering til billedet. I sådanne tilfælde er det effektivt at justere eksponeringen i
minusretningen (–).
Låsning af eksponering (AE-lås)
Du kan låse eksponeringen, før du bestemmer kompositionen af billedet. Det er praktisk, når
det objekt du måler på og det du fokuserer på er forskellige fra hinanden, eller når du vil
optage kontinuerligt med den samme eksponeringsværdi.
Udløserknap
AEL-knap (AE-lås)
1 Stil ind på det motiv, du vil måle eksponeringen for.
• Justér fokuseringen (du behøver ikke at låse fokuseringen).
2 Tryk på AEL-knappen (AE-lås).
•
lyser op i søgeren og på LCD-skærmen for at indikere, at eksponeringen er låst.
3 Mens du trykker på AEL-knappen (AE-lås), skal du om nødvendigt stille ind på billedet igen og
trykke på udløserknappen for at tage billedet.
• Hvis AEL-knappen (AE-lås) holdes nede efter optagelsen, kan du fortsætte med at tage billeder med den
samme eksponeringsværdi. Indstillingen annulleres, når knappen slippes.
• Når blitzen udløses i en anden tilstand end i tilstanden med lukkerhastighedsprioritering eller i manuel
tilstand, aktiveres optagelse med langsom synkronisering (side 74).
43
• Du kan indstille kameraet til at bevare eksponeringsværdien, efter AEL-knappen (AE-lås) er blevet
sluppet, eller midlertidigt at udføre spotmåling med [AEL-knap] i menuen Brugerdefineret (side 104).
Om EV-skalaen, når der trykkes på AEL-knappen (AE-lås)
Mens du trykker på AEL-knappen (AE-lås), låses den eksponeringsværdi, der er bestemt af
måleren, som standardværdien (0). Samtidig vises der en eksponeringsværdi inde i
spotmålingscirklen som det andet standardindeks.
• Hvis eksponeringen ligger uden for EV-skalaens område, vises bB ved enden af EV-skalaen. bB
begynder at blinke, hvis forskellen bliver større.
Eksempel: Når der er stillet ind på motivet nedenfor, og der trykkes på AEL-knappen (AElås)
2 Lyst område
Spotmålingscirkel
1 Lidt mørkere område
Indikatorvisningerne er som følger, når der trykkes på AEL-knappen (AE-lås).
Multisegment/
Centervægtet måling
Spotmåling
44
AEL-knappen (AE-lås)
holdes nede
Stil ind på 1 igen, mens
AEL-knappen (AE-lås)
holdes nede
Den låste eksponering
Den låste eksponering
Lysniveauet inden for
spotmålingscirklen er 0,3 EV
mindre end den låste
eksponering (varierer
afhængigt af, hvordan
motivet komponeres igen).
Lysniveauet for 1 er
1,3 EV mindre end den låste
eksponering (varierer
afhængigt af, hvordan
motivet komponeres igen).
Den låste eksponering
Den låste eksponering er lig
med lysniveauet inden for
spotmålingscirklen.
Lysniveauet for 1 er
1,0 EV mindre end den låste
eksponering (varierer
afhængigt af, hvordan
motivet komponeres igen).
Stil ind på 2 igen, mens
AEL-knappen (AE-lås)
holdes nede
Drej kameraet mod 2.
Herefter vises lysniveauet
for 2. Pilen viser, at 2 vil
kridte ud.
Valg af lysmålemetode
Du kan vælge en lysmålermetode (en metode, som kameraet benytter til måling af et motivs
lysstyrke).
Indstil armen til valg af målemetode til den ønskede funktion.
Brug af optagefunktionerne
Arm til valg af målemetode
(Multisegment)
Denne metode opdeler hele skærmen i 40 segmenter for at måle lyset (40-segments
vaffelmønster lysmåling). Dette er velegnet ved almindelige optagelser herunder optagelser i
direkte sollys.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens den lægger vægt
på skærmens centrale område. Hvis du tager et billede direkte ind i sollyset, eller hvis motivet
ikke er i midten af billedet, skal du bruge eksponeringskompensation (side 42).
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i spotmålingscirklen midt i rammen. Den er velegnet til
optagelse af et motiv med stærke kontraster eller til måling af lyset på et bestemt område på
skærmen. Hvis det område, der skal måles, ikke er midt på skærmen, skal du bruge AE-lås,
når du tager billedet (side 43).
Spotmålingsområde
Placering af motivet.
z Multisegmentmåling
Matskiven på dette kamera er forsynet med 39 vaffelformede lysmåleelementer
og et måleelement, der dækker det omgivende område. Disse elementer
arbejder synkront med den automatiske fokusering og giver kameraet
mulighed for at måle motivets position og lysstyrke præcist for at bestemme
eksponeringen.
• Hvis fokus låses ved multisegment-måling, låses eksponeringen
(lukkerhastigheden og blænden) samtidig (kun ved
(Enkeltbilled-AF)
eller
(Automatisk AF)).
45
Fokus
Når du holder om grebet og kigger i søgeren eller trykker udløserknappen halvvejs ned,
justerer kameraet automatisk fokuseringen (Automatisk fokusering). Gør det til en vane kun at
trykke udløserknappen halvvejs ned for at bekræfte, at motivet visuelt er i fokus.
Indstilling af AF-området
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Skift metode, når det er vanskeligt at opnå korrekt
fokusering.
Forreste kontrolhjul
Multi-vælger
Bageste kontrolhjul
Fn-knap (Funktion)
1 Tryk på Fn-knappen (Funktion), så skærmen Hurtig nav. vises (side 27).
2 Vælg punktet AF-felt med multi-vælgeren.
3 Vælg den ønskede funktion med det forreste eller bageste kontrolhjul.
• Hvis du trykker på midten af multi-vælgeren efter at have valgt AF-området i trin 2, skifter
skærmbilledet til skærmbilledet Kun display. I dette skærmbillede vælger du den ønskede funktion med
v/V på multi-vælgeren, hvorefter du trykker på midten.
• Du kan også vælge AF-området i
Optagemenuen (side 98).
46
(
(Bred)
: Standardindstillingen)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 11 AF-områder der skal
bruges til fokusering inden for det brede AF-område.
AF-område
Kameraet bruger kun spot AF-området.
Spot AF-område
(Lokal)
Brug af optagefunktionerne
(Spot)
Vælg et lokalt AF-område ud af de 11 områder. Vælg det lokale
AF-område, som du vil aktivere med henblik på fokusering, med
multi-vælgeren. Tryk på midten af multi-vælgeren for at benytte
spot AF-området til fokusering.
Lokalt AF-område
Spot AF-område
• Når billedet er taget, er det stadigvæk muligt at vælge
fokuseringsfelt. Sørg for, at du ikke flytter multi-vælgeren,
medmindre det er nødvendigt.
• Det lokale AF-område, der blev brugt til fokuseringen, lyser kortvarigt.
• Det lokale AF-område lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen
trykkes helt ned uden pause.
Motiver, der kan kræve speciel fokusering:
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I sådanne tilfælde skal du bruge
funktionen til fokuslåsoptagelse (side 48) eller manuel fokusering (side 50).
– Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
– To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området.
– Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
– Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen, karrosseriet på en bil eller en
vandoverflade.
47
Sådan måles den nøjagtige afstand til et motiv
-mærket, der findes oven på kameraet, viser placeringen af
billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand mellem kameraet og
motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linie.
* Billedsensoren er den del af kameraet, der fungerer som filmen.
z Optagelsesteknikker
Når motivet er uden for AF-området (fokuslås)
Hvis motivet ikke er i centrum og er uden for AF-området,
kommer baggrunden i AF-området i fokus, og motivet være
ude af fokus. Du kan undgå dette, hvis du bruger
fokuslåsfunktionen ved at følge trinene nedenfor.
1 Placér motivet inden for AF-området, og tryk udløserknappen halvvejs ned.
2 Hold udløserknappen halvvejs nede, og placér motivet på den oprindelige placering for at
komponere billedet igen.
1
2
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
Hvis der findes andet end motivet i AF-området
Når
(Bred) er valgt (standardindstillingen), kan et uønsket motiv, som befinder sig i et andet
område, komme i fokus. I sådanne tilfælde kan man fokusere på centerområdet ved at trykke på midten
af multi-vælgeren, også selv om
(Spot) ikke er valgt.
Tryk og hold på midten af multi-vælgeren og tag derefter billedet af motivet.
48
Valg af fokus-funktion
Du kan vælge den måde, fukuseringen skal ske på.
Arm til fokus-funktion
Indstil armen til valg af fokus-funktion til den ønskede funktion.
Brug af optagefunktionerne
Fokus-ring
Automatisk fokusering
S(
Enkeltbilled-AF)
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Denne funktion bruges, når du tager billede af et ubevægeligt motiv.
A(
Automatisk AF)
Denne AF-funktion skifter automatisk mellem enkeltbilled-AF og Kontinuerlig AF. Når du
trykker på udløserknappen og holder den nede, låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der
ikke bevæger sig, og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive ved med at fokusere. Denne
funktion bruges i forskellige situationer.
• Du kan erstatte DMF (Direkte manuel fokus) med AF-A med [AF-A-opsætning] i
(side 98).
C(
Optagemenuen
Kontinuerlig AF)
I denne funktion fortsætter kameraet med at fokusere, mens udløserknappen trykkes halvvejs
ned. Denne funktion bruges, når motivet bevæger sig.
• Hvis det brede AF-felt vælges, ændres AF-området, så det passer til motivets placering.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
49
Manuelt fokusering
MF (
Manuelt fokusering)
Du kan indstille afstanden til motivet.
Drej på fokus-ringen på objektivet for at stille skarpt.
• Hvis der kan stilles skarpt på motivet i automatisk fokuseringstilstand, lyser indikatoren z i søgeren, når
fokus er bekræftet. Når det brede AF-område benyttes, bruges centerfeltet, og når det lokale AF-område
benyttes, anvendes det felt, der vælges med multi-vælgeren.
• Kameraet gør brug af oplysningerne om afstand til bestemmelse af eksponeringen for at opnå en stabil
eksponering i manuel fokuseringstilstand. For at forbedre præcisionen af afstandsoplysningerne nulstiller
kameraet fokuseringsafstanden til
(uendeligt), når POWER-knappen sættes til ON.
• Ved anvendelse af telekonverter osv. kan det ske, at det er svært at dreje fokus-ringen.
Nem omskiftning mellem AF og MF
Fokus-funktionen kan ikke kun indstilles med armen, der er placeret foran på kameraet, men
også med AF/MF-knappen, der findes bag på kameraet. Du kan skifte mellem automatisk
fokus og manuel fokus uden at slippe grebet (AF/MF-kontrol).
Fokus-ring
AF/MF-knap
I automatisk fokus-funktion
Ved at trykke på AF/MF-knappen ændres fokus-funktionen midlertidigt til manuel fokus.
Tryk og hold på AF/MF-knappen og justér fokus ved at dreje fokus-ringen.
I manuel fokus-funktion
Ved at trykke på AF/MF-knappen ændres fokus-funktionen midlertidigt til automatisk fokus,
og fokus låses. I de tilfælde, hvor man hovedsageligt bruger manuel fokus, er denne funktion
praktisk til at aktivere automatisk fokus, når der er behov for dette.
• Du kan indstille AF/MF-knappen til at virke som AF-låseknap med [AF/MF-knap] i menuen
Brugerdefineret (side 102).
• Du kan fastholde den valgte funktion uden at trykke og holde på AF/MF-knappen med [AF/MF-kontrol] i
menuen Brugerdefineret (side 103).
50
Brug af AF-lampe
Ved optagelse af motiver i mørke eller motiver med lav kontrast gør AF-lampen det muligt for
kameraet nemmere af stille skarpt på motivet med automatisk fokus-funktion.
Tryk udløserknappen halvt ned, herved tændes der automatisk for en rød lampe, der lyser
indtil fokus er blevet låst, og dermed letter skarphedsindstillingen.
Brug af optagefunktionerne
AF-lampe
• AF-lampens rækkevidde er ca. 1 til 7 m.
• AF-lampen virker ikke, når fokus-funktionen er sat til Kontinuerlig AF, eller motivet bevæger sig.
(Indikatoren
eller
lyser i søgeren)
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller længere.
• Når en ekstern blitz er monteret, anvendes den eksterne blitz' AF-lampe.
• Du kan deaktivere AF-lampen med [AF-lampe] i
Optagemenuen (side 99).
• AF-lampen virker ikke, hvis centerområdet ikke er valgt med AF-området sat til lokalt AF-område.
51
Fremføringsfunktion
Du kan bruge kontinuerlig optagelse, selvudløser, bracketing, og optagelse ved hjælp af
fjernbetjeningen med DRIVE-knappen (Fremføring).
DRIVE-knap
Multi-vælger
1 Tryk på DRIVE for at vise skærmbilledet Fremf.metode.
2 Vælg den ønskede funktion med v/V på multi-vælgeren, og vælg derefter
den ønskede indstilling med b/B på multi-vælgeren.
Vælg funktion
Vælg indstilling
3 Tryk på midten af multi-vælgeren for at lukke skærmbilledet.
(
: Standardindstillingen)
Enkelt billede
• Bruges også til at annullere andre fremføringsmetoder.
Kontinuerlig (side 53)
Selvudløser (side 54)
Bracket: Kont. (side 54)
Bracket: Enkelt (side 55)
Hv.b.bracketing (side 56)
DOO av.bracket (side 56)
Fjernbetjening (side 57)
• Du kan bruge Fn-knappen (Funktion) i stedet for DRIVE-knappen (Eksponering) (side 27).
52
Kontinuerlig optagelse
Når du trykker på udløserknappen og holder den nede, optager kameraet billeder
kontinuerligt.
* Vores måleforhold: [Bill.størrelse] er indstillet til [L:12M], [Kvalitet] er indstillet til [Fin], fokusfunktionen er indstillet til
(Enkeltbilled-AF) eller
(Manuelt fokusering), og lukkerhastigheden
er 1/250 sekund eller hurtigere.
Hastigheden ved kontinuerlig optagelse er dog langsommere ved optagelse i mørke, og når
D-områdeoptimering er indstillet til
(Avanceret auto) eller
(Avanceret: Niv.).
• Antallet af billeder, der kan tages kontinuerligt, vises i søgeren. Dette antal falder, når du optager
kontinuerligt.
Når billederne er blevet optaget på hukommelseskortet, vender antallet tilbage til det oprindelige antal,
afhængigt af kameraets hukommelsesbuffer.
Brug af optagefunktionerne
Optager maksimalt 5 billeder pr. sekund*
Optager maksimalt 3 billeder pr. sekund*
• Når den indbyggede blitz udløses, tages billederne, når blitzen er blevet opladet.
• Når fokus-funktionen er sat til Kontinuerlig AF eller Automatisk AF, indstilles fokus separat for hvert
enkelt billede. Når der anvendes Enkeltbilled-AF, fastsættes fokuseringen ved det første billede.
• Det sidste billede vises i autovisning.
• Der er en øvre grænse for, hvor mange billeder der kan tages kontinuerligt.
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
RAW
18 billeder
cRAW
25 billeder
RAW og JPEG
12 billeder
cRAW og JPEG
12 billeder
Ekstra fin
16 billeder
Fin/Standard
Ingen begrænsning (indtil hukommelseskortet er
fuldt)
• Disse antal afhænger af skrivehastigheden på hukommelseskortet, optageforholdene osv. Tabellen er
derfor kun vejledende.
53
Brug af selvudløser
Når du har trykket på udløserknappen, udløses lukkeren enten ti eller to sekunder senere.
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet, og selvudløseren
på 2 sekunder reducerer kamerarystelser, fordi spejlet trækkes op på forhånd.
Kontrollér, at fokuseringen på motivet er låst, og tryk derefter på udløserknappen.
10 sek.selvudl.
2 sek.selvudl.
• Når du bruger selvudløseren på 10 sekunder, blinker selvudløserlampen, der sidder på kameraets forside,
før lukkeren udløses. Nedtællingslyden begynder også.
• Tryk på DRIVE-knappen (Fremføring) for at annullere den aktiverede selvudløser på 10 sekunder. 2sekunders selvudløseren kan ikke annulleres midtvejs.
• Når der er et skarpt lys, f.eks. en refleksskærm eller lignende bag kameraet, og du trykker på
udløserknappen uden at kigge i søgeren, skal du bruge okulardækslet på skulderremmen for at undgå, at
der trænger unødvendigt lys ind i søgeren, hvilket kan påvirke eksponeringen (side 41).
Optagelse af tre billeder med ændret eksponering – Bracket: Kont./Bracket: Enkelt
Visse optagelser kræver en nøjagtig eksponeringsindstilling. I sådanne tilfælde tager
fotografen tage billeder kontinuerligt med ændret eksponering, foruden det korrekt
eksponerede billede.
Korrekt
– retning
+ retning
Bracket: Kont.
Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper.
Optager tre billeder kontinuerligt med eksponeringen ændret i trin på 0,3.
Optager fem billeder kontinuerligt med eksponeringen ændret i trin på 0,3.
Optager tre billeder kontinuerligt med eksponeringen ændret i trin på 0,5.
Optager fem billeder kontinuerligt med eksponeringen ændret i trin på 0,5.
Optager tre billeder kontinuerligt med eksponeringen ændret i trin på 0,7.
Optager fem billeder kontinuerligt med eksponeringen ændret i trin på 0,7.
54
Bracket: Enkelt
Tryk på udløserknappen for hvert billede.
• Når du bruger blitzen, skal du trykke på udløserknappen for hvert billede uanset indstillingen.
• Nedenstående er et eksempel på optagelsesrækkefølgen. Du kan ændre rækkefølgen med
[Bracket.rækkef.] i menuen Brugerdefineret (side 108).
Tre optagelser: 0 t –0,3 t +0,3
Fem optagelser: 0 t –0,5 t +0,5 t –1,0 t +1,0
• Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i bracketingen. Den grundlæggende
eksponering rykkes, hvis der benyttes eksponeringskompensation.
• Normalt ændres fokuspunktet for hver optagelse. Fokuspunktet er kun fast under optagelse med
kontinuerlig bracketing, når fokus-funktionen er indstillet til enkeltbilled-AF eller Automatisk AF med et
ubevægeligt motiv.
• Når blitzen ikke anvendes, udføres bracketing-optagelse med det omgivende lys*, og lukkerhastigheden
og blænden ændres, så de tilpasses bracketing-optagelsen. Når blitzen anvendes, udføres blitz-bracketing,
og blitzlyset ændres.
• Ved bracketing-optagelse med det omgivende lys, ændres lukkerhastigheden og blænden i programmet
Auto, lukkerhastigheden ændres ved blændeprioriteret optagelse, og blænden ændres ved
lukkerhastighedsprioriteret optagelse. Lukkerhastigheden ændres normalt i manuel tilstand. Du kan ændre
blænden ved at trykke på AEL-knappen (AE-lås) og holde den nede, mens du tager billedet.
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i længere tid, f.eks. naturligt lys, en
pære eller et lysstofrør.
Brug af optagefunktionerne
Optager tre billeder billede-for billede med eksponeringen ændret i trin på 0,3.
Optager fem billeder billede-for billede med eksponeringen ændret i trin på 0,3.
Optager tre billeder billede-for billede med eksponeringen ændret i trin på 0,5.
Optager fem billeder billede-for billede med eksponeringen ændret i trin på 0,5.
Optager tre billeder billede-for billede med eksponeringen ændret i trin på 0,7.
Optager fem billeder billede-for billede med eksponeringen ændret i trin på 0,7.
EV-skalaen under bracketing-optagelse
Når bracketing-optagelse vælges, ændres EV-skalaen
Bracketing med
omgivende lys
0,3 trin, tre optagelser
Eksponeringskompensation 0
Bracketing med
omgivende lys
0,5 trin, fem optagelser
Eksponeringskompensation 1,0
Blitz-bracketing
0,7 trin, tre optagelser
Blitzkompensation –1,0
Vises i den øverste
række.
Vises i den øverste
række.
Vises i den nederste
række.
LCDskærm
Søger
55
• Ved bracketing-optagelse med det omgivende lys, vises EV-skalaen også i søgeren, men den vises ikke
ved blitz-bracketing-optagelser.
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer de optagne billeder, at forsvinde
ét efter ét.
• Hvis udløserknappen, når enkelt bracketing er valgt, trykkes halvvejs ned og slippes, vises "br 1" for
bracketing med det omgivende lys, og "Fbr 1" vises for blitz-bracketing i søgeren. Når bracketingoptagelsen starter, vises nummeret for det næste billede, f.eks. "br 2", "br 3".
Optagelse med Hv.b-bracketing
Der tages tre billeder, hvor farvetemperaturen automatisk ændres, ud fra den valgte
hvidbalance. Hver optagelse består af tre billeder i følgende rækkefølge: "et billede med
normal hvidbalance", "– side (et billede med blegere farver)" og "+ side (et billede med
rødlige farver)".
Justerer hvidbalancen med 10 mired*, når billedet tages.
Justerer hvidbalancen med 20 mired*, når billedet tages.
* Mired: En enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre.
• Det er kun det sidst optagne billede, der vises i autovisning (side 108).
Optagelse med DOO av.bracket
DOO avanceret bracketing indebærer, at der optages tre billeder med separat optimering af
gradation og farver i hvert billedeområde. Hver optagelse består af tre billeder i følgende
rækkefølge: "lav" t "middel" t "høj".
(DOO: D-områdeoptim.)
Sænker DOO bracketing under fotografering.
Hæver DOO bracketing under fotografering.
• Når DOO avanceret bracketing vælges, deaktiveres indstillingen D-områdeoptim. (side 63) midlertidigt.
• Korrektion med avanceret DOO-bracketing har ingen indvirkning på RAW-filer.
56
Optagelse med fjernbetjeningen
Sæt fremføringsmetoden til
(Fjernbetjening) ved fotografering med fjernbetjeningen.
Sender
2 SEC-knap
Når du har trykket på knappen, udløses lukkeren ca. to sekunder
senere.
Brug af optagefunktionerne
SHUTTER-knap
Når der trykkes på knappen udløses lukkeren med det samme.
Kontrollér at motivet visuelt er i fokus og ret senderen imod fjernbetjeningens sensor, som
findes foran på kameraet, og tryk derefter på SHUTTER- eller 2 SEC-knappen.
• Du kan ikke anvende andre fremføringsmetoder (kontinuerligt avanceret, osv).
• For at låse fokuseringen (fokuslåsoptagelse side 48) skal du trykke udløserknappen halvt ned og slippe
knappen for derefter at lave optagelsen med fjernbetjeningen. Efter optagelsen forbliver fokuseringen låst.
Enhver betjening af kameraet vil udløse fokuslåsen.
• Ved BULB-optagelser (side 40), starter kameraet eksponeringen med det samme, når du trykker på
SHUTTER-knappen, og kameraet starter eksponeringen med to sekunders forsinkelse, når du trykker på
2 SEC-knappen. Hvis du trykker én gang til på enten SHUTTER- eller 2 SEC-knappen, vil optagelsen ske
med det samme.
• De andre knapper bruges, når kameraet er tilsluttet til et tv (side 88, 145).
57
Billedbehandling og farve
I dette afsnit forklares det, hvordan billedsensorens ISO-følsomhed, farvebehandlingen, som
er en enestående funktion i digitalkameraer, kreativ indst. til forskellige scener osv. indstilles.
Justering af hvidbalancen
Motivets farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Lysstofrør
Glødelamper
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk hvidbalancetilstand.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med hvidbalancetilstanden.
Forreste kontrolhjul
WB-knap (Hvidbalance)
Multi-vælger
Bageste kontrolhjul
1 Tryk på WB-knappen (Hvidbalance) for at vise skærmbilledet for hvidbalancetilstand.
58
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V på multi-vælgeren, og foretag derefter eventuelle
finjusteringer med b/B, ved behov.
• Hvis du justerer mod +, øges farvetemperaturen, og billedet bliver rødligt. Hvis du justerer mod –,
mindskes farvetemperaturen, og billedet bliver blegere.
Vælg den ønskede tilstand
Justér farvetemperaturen
AWB (Auto hv.b.)
: Standardindstillingen)
Justerer hvidbalancen automatisk.
(Dagslys)
Justerer for udendørs, solbeskinnede motiver (+3 til –3).
(Skygge)
Justerer for skyggefulde forhold på en klar dag (+3 til –3) .
(Overskyet)
Justerer for en overskyet himmel (+3 til –3).
(Kunstlys)
Justerer for belysning med glødelamper eller videolamper
som f.eks. i et fotografisk studie (+3 til –3).
(Fluoresnde)
Justerer for belysning med lysstofrør (+4 til –2).
(Blitz)
Brug af optagefunktionerne
(
Justerer for belysning med blitz (+3 til –3).
Farvetemperatur/Farvefilter
Se næste side.
(Special 1 – 3/
Specialopsætning)
Bruger den brugerdefinerede hvidbalance. Se side 60.
• Du kan bruge Fn-knappen (Funktion) i stedet for WB-knappen (Hvidbalance) (side 27).
Farvetemperatur/Farvefilter
Du kan indstille hvidbalancen ved hjælp af en farvetemperatur.
Baseret på anvendelse af den indstillede farvetemperatur som standard, kan farven
kompenseres fra G (Green) til M (Magenta), på samme måde som ved brug af et CC-filter
(Color Compensation) til fotografering.
• Når den farvetemperatur, der er målt af farvemåleren, indstilles, anbefales det, at du tager et prøvebillede,
før du tager det rigtige foto.
59
1 Vælg et "Farvetemperatur-" eller et "Farvefilter-" punkt med v/V på multi-vælgeren.
2 Justér med b/B.
• Du kan vælge en farvetemperatur mellem 2500K og 9900K.
• Du kan vælge en farvefilterværdi mellem G9 og M9. Hvert trin svarer til et CC-filter nummer 5.
3 Tryk på midten af multi-vælgeren, når indstillingen er udført.
Tilpasset hvidbalance
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere forskellige typer
lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance for at få en nøjagtig gengivelse af
den hvide farve. Der kan registreres op til tre indstillinger.
1 Vælg en tilpasset hvidbalance med med v/V på multi-vælgeren.
2 Justér med b/B.
Sådan registreres en indstilling.
1 Vælg [
60
SET], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren for at vise registreringsskærmen.
2 Hold kameraet, så det hvide område fuldstændig dækker spotmålingscirklen, og tryk
udløserknappen ned.
Skærmen til registreringsvalg vises.
Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen
Vælg det ønskede nummer.
Brug af optagefunktionerne
3 Vægt et hukommelsesnummer med b/B og tryk derefter på midten.
• Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der registreres med denne handling, er aktiv, indtil en ny
indstilling registreres. (Indstillingen bevares også, selvom strømmes slås fra.)
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset hvidbalance, der tager
højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det forventede område.
(Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv med en lys farve.) Hvis du registrerer
denne værdi, bliver
-indikatoren gul på skærmbilledet med optageoplysninger på LCD-skærmen. Du
kan tage billeder på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere
korrekt hvidbalanceværdi.
Indstilling af ISO
Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks). Jo højere tallet er
over standarden (ISO 200), desto højere er lysfølsomheden.
ISO-knap
Multi-vælger
61
1 Tryk på ISO-knappen for at få vist ISO-skærmen.
2 Vælg det ønskede værdi med v/V på multi-vælgeren.
• ISO kan indstilles fra [AUTO] og mellem 100 og 6400.
• ISO-tal, der er højere end ISO 3200 forøger forekomsten af støj.
• Du kan også bruge det forreste eller bageste kontrolhjul. Tallet øges med i trin på 1, hvis du benytter
det forreste kontrolhjul, og i trin på 1/3 med det bageste kontrolhjul.
• Du kan bruge Fn-knappen (Funktion) i stedet for ISO-knappen (side 27). Som ovenfor øges tallet med i
trin på 1, hvis du benytter det forreste kontrolhjul, og i trin på 1/3 med det bageste kontrolhjul.
• Når ISO sættes til [AUTO] og funktionsvælgeren sættes til P, A eller S, justeres ISO-følsomheden
automatisk mellem ISO 200 og ISO 800. Du kan ændre maksimums- og minimumsværdien med [ISO
Auto maks.] og [ISO Auto min.] i
Optagemenuen (side 97). Hvis funktionsvælgeren sættes til M, er
værdien fast på ISO 200.
• Rækkevidden for den indbyggede blitz (den rækkevidde, inden for hvilken den korrekte eksponering
opnås) afhænger af blændeværdien og ISO-følsomheden. Du kan finde oplysninger om optageafstanden i
den følgende tabel.
Blænde
ISOindstilling
62
F2,8
F4,0
F5,6
AUTO
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
100
1 – 4,3 m
1–3m
1 – 2,1 m
200
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
400
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
800
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1600
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
3200
4 – 24 m
2,8 – 17 m
2 – 12 m
6400
5,6 – 34 m
4 – 24 m
2,8 – 17 m
Sådan bruges D-områdeoptim.
Kameraet analyserer optageforholdene og korrigerer automatisk billedet for at forbedre
billedkvaliteten.
Bageste kontrolhjul
Multi-vælger
Fn-knap (Funktion)
Brug af optagefunktionerne
Forreste kontrolhjul
1 Tryk på Fn-knappen (Funktion), så skærmen Hurtig nav. vises (side 27).
2 Vælg punktet D-områdeoptim. med multi-vælgeren.
3 Vælg den ønskede funktion med det forreste kontrolhjul.
• Ved valg af Avanceret: Niv. indstilles niveauet med det bageste kontrolhjul.
• Hvis du trykker på midten af multi-vælgeren efter at have valgt punktet D-områdeoptim. i trin 2, skifter
skærmbilledet til skærmbilledet Kun display. Vælg den ønskede funktion på denne skærm med v/V på
multi-vælgeren, og tryk derefter på midten. Under Avanceret: Niv. justeres niveauet med b/B.
• Du kan også ændre skærmbilledet til skærmbilledet Kun display i
Optagemenu (side 94).
(Fra)
Korrigerer ikke lysstyrke eller kontrast.
(Standard)
Justerer lysstyrken og kontrasten for hele skærmen.
(Avanceret auto)
Optimerer automatisk kontrasten og farvegengivelsen for det
optagede billede område for område.
(Avanceret: Niv.)
–
Optimerer kontrasten og farvegengivelsen for det optagede
billede område for område. Optimeringsniveauet vælges mellem
(svag) og
(stærk) i fem niveauer.
• Standard er effektiv når skærmbilledet er helt mørkt som med et motiv i modlys, og Avanceret er effektiv,
når forskellen mellem de lyse og mærke områder på skærmen er meget store.
63
• Standardindstillingen er følgende:
– I Automatisk justeringstilstand: Avanceret auto
– I programmet Auto, blændeprioritet, lukkerhastighedsprioritet eller manuel eksponering: Standard
– I funktionen Motivvalg: Ikke fastlagt, afhænger af den valgte funktion
• Når du bruger AE-lås, korrigerer kameraet automatisk det låste billede.
• Ved Kontinuerlig fremføring fastsættes korrektionen ved det første billede, og den samme korrektion
bruges til de efterfølgende billeder.
• Ud over
(Standard) har D-områdeoptimering ingen indvirkning på RAW-filer. Korriger billeder ved
hjælp af funktionen D-områdeoptimering i "Image Data Converter SR".
• Når DOO avanceret bracketing vælges, deaktiveres denne indstilling midlertidigt.
Sådan bruges Kreativ indstilling
Kameraet er forprogrammeret med billedindstillinger, der er velegnet til forskellige motiver
og formål. Disse gør det nemt at tage billeder med en passende farvebalance og tone.
Kameraet er udstyret med fire faste indstilinger ("Standard", "Levende", "Neutral", og
"AdobeRGB") og tre indstillingsbokse, hvor du kan tildele dine egne billedindstillinger.
"Portræt", "Landskab" og "Sort-hvid" er tildelt til indstillingsboksene som standardindstilling.
For at tage billeder med indstillingsboksene, som de er. t Se "Grundlæggende betjening"
(side 66).
For at tage billeder med en billedindstilling (se "Billedindstillinger", (side 65)) tildelt til
indstillingsboksen. t Se "Avanceret betjening" (side 67).
• Hvis du bruger funktionen Motivvalg, kan du ikke ændre indstillingerne for kreativ indst..
Det er muligt at justere kontrasten for hvert billede enkeltvis. De udskiftelige
billedindstillinger samt de faste indstillinger har forskellige elementer, som kan justeres.
64
Faste billedindstillinger:
"Standard", "Levende", "Neutral"
og "AdobeRGB"
Justerbare elementer
Element
Kontrast
Mætning
Skarphed
Lysstyrke
Zonematching
Faste
billedindstillinger
–3 til +3
–3 til +3
–3 til +3
ikke
justerbar
ikke
justerbar
Udskiftelige
billedindstillinger
–3 til +3
–3 til +3*
–3 til +3
–3 til +3
–1 til +2
Brug af optagefunktionerne
Udskiftelige billedindstillinger:
Indstillingsboks a – c
* Når "Sort-hvid" eller "Sepia" er valgt, kan man ikke justere mætningen.
• Disse justeringer er ikke altid nødvendige. Det er muligt at foretage justeringen for hver enkelt
billedindstilling. (Hvis den samme indstilling går igen i flere indstillingsbokse, kan disse justeres
hver for sig.)
• Hvis du har behov for at justere kontrast, mætning og skarphed før andre elementer, skal du vælge
billedindstillingen "Standard" for at foretage disse justeringer.
Billedindstillinger
(
: Standardindstillingen)
(Standard)
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer
og smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv,
blå himmel eller havudsigter.
(Neutral)
Mætning og skarphed reduceres for at give billeder med et
afdæmpet toneomfang. Denne indstilling er også egnet til
optagelse af billeder, som senere skal billedbehandles på en
computer.
(AdobeRGB)
Til optagelse af billeder i Adobe RGB-farverum.
(Klar)
Til optagelse af billeder med klare toner og rene farver i
højlysområderne, egnet til optagelse af lysstråler.
(Dyb)
Til optagelse af billeder med en dyb og tæt farvegengivelse,
velegnet til at understrege tilstedeværelsen af et fast motiv.
65
(Lys)
Til optagelse af billeder med en lys og ukompliceret
farvegengivelse, egnet til optagelser af friske lyse miljøer.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber
fremstår også tydeligere.
(Solnedgang)
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Natfoto)
Kontrasten blødgøres for at kunne gengive en nattescene så
den fremstår mere virkelighedstro.
(Efterårsløv)
Til optagelse af efterårslandskaber, med en levende
understregning af bladenes røde og gule farver.
(Sort-hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Sepia)
Til optagelse af sepiatonede billeder.
Grundlæggende betjening
Forreste kontrolhjul
Multi-vælger
Bageste kontrolhjul
Fn-knap (Funktion)
1 Tryk på Fn-knappen (Funktion), så skærmen Hurtig nav. vises (side 27).
• Når den forstørrede visningsskærm bruges (side 20), kan du ikke vise skærmen Hurtig nav. I dette
tilfælde skal opsætningen ske fra menuen.
2 Vælg en kreativ indstilling med multi-vælgeren.
• Hvis du ikke foretager justering af kontrasten osv., kan du udføre de øvrige justeringer i denne menu
med det forreste og bageste kontrolhjul.
66
3 Tryk på midten for at få vist skærmbilledet kreativ indst.
Optagemenuen (side 94).
• Du kan vælge "Standard", "Levende", "Neutral", "AdobeRGB", "Portræt", "Landskab" og "Sort-hvid"
med standardindstillingen. For at vælge andre billedindstillinger, se "Avanceret betjening" (herunder).
5 Vælg punktet med b/B for at justere
justeringerne med v/V.
(Kontrast),
(Mætning) og
(Skarphed), og foretag
Brug af optagefunktionerne
• Du kan vælge denne skærm i
4 Vælg det ønskede billedindstilling med v/V på multi-vælgeren.
6 Tryk på midten af multi-vælgeren, når indstillingen er udført.
Avanceret betjening
Af de syv billedindstillinger der er gennemgået under "Grundlæggende betjening", er de sidste
tre indstillingsboksene 1 – 3, som kan ændres.
Eksempel: Når du har tildelt "Standard" til en indstillingsboks og "Landskab" til to
indstillingsbokse.
Standard
Fast
Mætning, kontrast og skarphed kan justeres.
Levende
Neutral
AdobeRGB
Standard
Udskiftelig
Landskab
Landskab
Lysstyrke og zonematching kan justeres, i tilgift til
mætning, kontrast og skarphed.
Der kan foretages forskellige indstillinger for hver
"Landskab".
67
Sådan ændres billedindstillingerne i en indstillingsboks
1 Åbn skærmbilledet kreativ indst. (trin 1 til 3 på side 66).
2 Vælg en udskiftelig indstillingsboks med v/V på multi-vælgeren.
3 Flyt markøren til højre med B, og vælg en billedindstilling med v/V.
4 Vælg et punkt med b/B for at justere
(Kontrast),
(Mætning),
(Skarphed),
(Lysstyrke) og
(Zonematching), og foretag justeringerne med v/V.
5 Tryk på midten af multi-vælgeren, når indstillingen er udført.
Zonematching
Billedindstillingerne i de udskiftelige indstillingsbokse kan bruges til at justere zonematching.
Du kan sikre, at billedet hverken bliver over- eller undereksponeret.
Denne funktion er også tilgængelig til en RAW-fil.
–1
Dette forhindrer, at billedet bliver undereksponeret ved
fotografering af et motiv med mange højlys. Anvendelse ved
motiver i dæmpet belysning (hovedsageligt mørke) anbefales,
da billedet kan blive hvidligt.
0
Der udføres ikke zonematching.
+1 til +2
Dette forhindrer, at billedet bliver overeksponeret ved
fotografering af et motiv med mange skyggeområder.
Anvendelse ved stærkt belyste motiver (hovedsageligt lyse)
anbefales, da støjniveauet på billedet kan blive forøget.
• Når zonematching ikke sættes til 0, kan kontrasten ikke justeres.
• Du kan finde oplysninger om blitzens rækkevidde i den følgende tabel.
68
(ved ISO 100)
Blænde
Zonematching
F4,0
F5,6
1,7 – 10 m
1,2 – 7 m
1–5m
+1
2,4 – 14 m
1,7 – 10 m
1,2 – 7 m
+2
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
Om Adobe RGB-farverum
Adobe RGB-farverummet har et bredt farvegengivelsesområde, sammenlignet med sRGB, der er standardfarverummet i digitalkameraer. Hvis hovedformålet er udskrivning af billedet, og især hvis store dele af
billedet er klar grønt eller rødt, så er Adobe RGB mere effektiv end andre sRGB-farvetilstande.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Om farvetilpasning i Adobe RGB
Når du viser billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand på enheder, der ikke er kompatible med Adobe
RGB, eller på LCD-skærmen bag på kameraet, vises billederne med en lavere mætning. Hvis du vil redigere
eller udskrive billeder, der er taget i Adobe RGB-tilstand, skal du bruge et program eller en printer, der
understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum. Brug af applikationer og printere, der ikke understøtter
farvestyring, kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt.
Brug af optagefunktionerne
F2,8
–1
69
Blitz
I dette afsnit forklares det, hvordan de forskellige blitzfunktioner fungerer.
Sådan indstilles blitztilstanden
Hvis den indbyggede blitz er trukket op, udløses den automatisk, når omgivelserne er mørke i
automatisk justeringstilstand eller i funktionen Motivvalg. Du kan selv ændre blitztilstanden.
Forreste kontrolhjul
Bageste kontrolhjul
Multi-vælger
Fn-knap (Funktion)
1 Tryk på Fn-knappen (Funktion), så skærmen Hurtig nav. vises (side 27).
• Når den forstørrede visningsskærm bruges (side 20), kan du ikke vise skærmen Hurtig nav. I dette
tilfælde skal opsætningen ske fra menuen.
2 Vælg en blitzindstilling med multi-vælgeren.
3 Vælg den ønskede funktion med det forreste eller bageste kontrolhjul.
• Blitzindikatoren vises kun, når blitzen er trukket op.
• Hvis du trykker på midten af multi-vælgeren efter at have valgt punktet blitz i trin 2, skifter
skærmbilledet til skærmbilledet Kun display. Vælg den ønskede funktion på denne skærm med v/V på
multi-vælgeren, og tryk derefter på midten.
• Du kan også vælge blitztilstanden fra
Optagemenuen (side 96).
(
(Autoblitz)
: Standardindstillingen)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
• Denne indstilling kan ikke vælges, når funktionsvælgeren er sat
til P, A, S eller M.
(Udfyld.blitz)
70
Affyrer blitz, når den indbyggede blitz er trukket op.
Almindeligvis affyres blitzen, lige efter lukkeren er blevet
udløst, og motiver, der er oplyst af andre lyskilder, optages.
Dette resulterer i, at bestemte elementer, f.eks. lysslør, vises
unaturligt, når den langsommere lukkerhastighed anvendes.
I tilstanden Forsinket blitz, optages de motiver, der er oplyst
af andre lyskilder først, og herefter udløses blitzen. Du kan
optage udflydende lys eller sporet efter et motiv i bevægelse
på en mere naturtro facon, når du optager et motiv i
bevægelse med en langsommere lukkerhastighed med blitzen.
(Trådløs)
Brug af en ekstern blitz (medfølger ikke), der er monteret på
kameraet, kan få visse billeder til at se flade ud. I disse
tilfælde kan en ekstern blitz på det rette sted skabe mere
kontrast og et billede, der er mere tredimensionelt.
Dette kamera kan fotografere med ekstern blitz uden kabel,
idet det benytter lyset fra den indbyggede blitz til at sende
signal mellem kameraet og blitzen (trådløs blitzudløsning).
Brug af optagefunktionerne
(Forsinket blitz)
• Trådløs blitzudløsning kræver, at man benytter blitzen HVLF56AM eller HVL-F36AM (medfølger ikke).
Sådan udføres trådløs blitzoptagelse
1 Fastgør den eksterne blitz til kameraet (side 163), og tænd for kameraet og den eksterne blitz.
2 Vælg
(Trådløs).
3 Fjern den eksterne blitz fra kameraet, og træk den indbyggede blitz op på kameraet.
"WL" vises i søgeren og på LCD-skærmen.
4 Bestem placeringen af kameraet og den eksterne blitz.
5 Sørg for, at den indbyggede blitz og den eksterne blitz er fuldt opladet.
• Den indbyggede blitz er fuldt opladet, når vises i søgeren.
• Den eksterne blitz er fuldt opladet, når vises bag på den eksterne blitz, og den røde lampe foran på
blitzen blinker.
6 Tryk på AEL-knappen (AE-lås) på kameraet for at afprøve blitzen.
• Hvis blitzen ikke udløses, skal du ændre placeringen af kameraet, den eksterne blitz eller motivet.
7 Kontroller begge blitz igen for at sikre, at de er fuldt opladet. Tryk på udløserknappen for at tage
billedet.
• Deaktiver den trådløse blitztilstand efter optagelsen. (Du kan enten deaktivere kameraet og den eksterne
blitz separat, eller fastgøre den eksterne blitz til kameraet og vælge en anden blitztilstand, som vist på side
70.) Hvis den indbyggede blitz bruges, mens den trådløse blitztilstand er aktiveret, bliver blitzbelysningen
ikke præcis.
• Du kan vælge den trådløse indstilling på kameraet og den trådløse blitz hver for sig. Se side 70 for at
indstille kameraet. Du kan få yderligere oplysninger om indstilling af den eksterne blitz i
betjeningsvejledningen til blitzen.
71
Hvis AEL-knappens (AE-lås) funktion er blevet ændret
Når du bruger den trådløse blitz, anbefales det, at du angiver [AEL-knap] (side 104) til [AEL-hold] eller
[ AEL-hold] i menuen Brugerdefineret.
Hvis du vælger en indstilling, der bevares, efter at knappen er blevet sluppet ([AEL til/fra]/[ AEL til/
fra]), er kameraet i en optagetilstand med langsom synkronisering, mens "AEL" vises i søgeren og på LCDskærmen. Hver afprøvning henholdsvis aktiverer og deaktiverer optagetilstanden med langsom
synkronisering.
Om placeringen af kameraet og blitzen
Dette kamera bruger blitzlyset i den indbyggede blitz til at sende et signal om affyring til den eksterne blitz.
Vær opmærksom på følgende punkter for at sikre en korrekt overførsel af signalet.
• Trådløs blitzoptagelse bør bruges i mørke omgivelser, f.eks. inden døre.
• Vi anbefaler, at du placerer kameraet og den eksterne blitz i det grå område inden for en radius på 5 m
som vist herunder. Der henvises desuden til betjeningsvejledningen for blitzen for yderligere oplysninger
om blitzens rækkevidde.
• Den eksterne blitz må ikke placeres direkte bag motivet.
z Om de trådløse blitzkanaler
Skift kanalen for den eksterne blitz, når en anden fotograf bruger en trådløs blitz i nærheden, og dennes
indbyggede blitz udløser din blitz.
Du kan få yderligere oplysninger om skift af kanal for den eksterne blitz i betjeningsvejledningen til
blitzen.
Brug af blitzkompensation
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden at ændre
eksponeringskompensationen. Du kan ændre eksponeringen af et motiv, der er inden for
blitzrækkevidden, mens eksponeringen af baggrunden, som er uden for blitzrækkevidden,
ikke ændres.
72
Forreste kontrolhjul
Fn-knap (Funktion)
1 Tryk på Fn-knappen (Funktion), så skærmen Hurtig nav. vises (side 27).
2 Vælg det ønskede blitzkompensationspunkt med multi-vælgeren.
Brug af optagefunktionerne
Bageste kontrolhjul
Multi-vælger
Blitzkompensationspunkt
3 Vælg den ønskede værdi med det forreste eller bageste kontrolhjul.
• Når skærmbilledet Kun display vises i trin 2, vælges den ønskede værdi med b/B på multi-vælgeren.
• Du kan også vælge skærmbilledet Kun display fra
Optagemenuen (side 97).
• Du kan angive graden af kompensation i intervaller på 1/3 inden for ±3,0. Du kan indstille
eksponeringstrinnet til et interval på 1/2 EV med [Ekspon.trin] i
Optagemenuen (side 95).
• Når den indbyggede blitz trækkes op, vises den angivne blitzkompensationværdi på LCD-skærmen.
• Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, vises
i søgeren.
• Hvis du udfører blitzkompensation med den integrerede blitz, er den positive effekt muligvis ikke synlig
pga. den begrænsede mængde blitzlys, hvis motivet befinder sig omkring den maksimale afstand for
blitzen. Hvis motivet er meget tæt på, er den negative effekt muligvis ikke synlig.
z Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden (når [AUTO] er
valgt) for at udføre kompensationen. Hvis der bruges blitz, ændres mængden af blitzlys også*.
Derimod ændrer blitzkompensation kun mængden af blitzlys og kontrollerer derved kun den relative
effekt af blitzlyset på hele billedet. Hvis du f.eks. vil reducere blitzlyset, kan du angive
blitzkompensationen en smule til den negative side og samtidig angive eksponeringskompensationen til
den positive side for at justere lysstyrken for hele billedet.
* Du kan forhindre, at mængden af blitzlys ændrer sig med eksponeringskompensationen med
[Eksp.komp.indst] i menuen Brugerdefineret (side 107).
73
Fotografering med langsom synkronisering (optagelse med blitz af den mørke
baggrund)
Når du tager et udendørs portrætbillede om natten med en mørk baggrund, vil den normale
brug af blitzen tage et tydeligt billede af motivet, men baggrunden er uden for
blitzrækkevidden og bliver alt for mørk. I disse tilfælde giver langsom synkronisering
(optagelse med blitz og en langsom lukkerhastighed) dig mulighed for at tage et tydeligt
billede af motivet og baggrunden.
Blitz
SLOW SYNC-knap
1 Træk den indbyggede blitz op.
2 Tag billedet mens du trykker på SLOW SYNC-knappen.
lyser op i søgeren og på LCD-skærmen for at indikere, at eksponeringen er låst.
• Brug af kamerastativ anbefales pga. den langsomme lukkerhastighed.
• Ved optagelse med lukkerhastighedsprioritering eller manuel optagelse er fotografering med langsom
synkronisering ikke tilgængelig ved hjælp af AEL-knappen (AE-lås).
• Du kan indstille kameraet til at bibeholde langsom synkronisering efter at have sluppet SLOW SYNCknappen med [AEL-knap] i menuen Brugerdefineret (side 104).
Brug af blitz-terminalen
Du kan bruge en blitz, der er udstyret med synkroledning.
Blitz-terminal
Tag hætten af blitz-terminalen og sæt stikket i.
• Vælg manuel optagelse og sæt lukkerhastigheden til 1/200 sekund med Super SteadyShot aktiveret, eller
1/250 sekund, hvis Super SteadyShot ikke er aktiveret. Hvis den lukkerhastighed, der anbefales på blitzen,
er langsommere end dette, skal du bruge den anbefalede tid eller en endnu langsommere.
74
Brug af optagefunktionerne
• Brug en blitz med en synkroniseringsspænding på 400V eller derunder.
• Før du tilslutter blitzens synkroledning til blitz-terminalen, skal du slukke for den tilsluttede blitz. Hvis
den er tændt kan den blive affyret, når du tilslutter den.
• Blitzen vil altid blive udløst med fuld kraft. Blitzkompensation (side 72) kan ikke anvendes. Du kan
udføre bracketing-optagelse, mens du holder AEL-knappen (AE-lås) nede (blænden justeres, side 43).
• Det anbefales ikke at anvende automatisk hvidbalance. Brug tilpasset hvidbalance for at opnå en mere
præcis hvidbalance.
• Du kan bruge en blitz, der er udstyret med synkrostik med modsat polaritet.
75
Anden betjening
Registrering af egne indstillinger
Du kan registrere en kombination af hyppigt anvendte funktioner og indstillinger i
hukommelsen. Du kan genkalde de registrerede indstillinger ved at vælge "MR" på
funktionsvælgeren.
Funktionsvælger
MENU-knap
Multi-vælger
Sådan registreres en indstilling
1 Programmér kameraet med de indstillinger, du vil registrere. Se næste side for oplysninger om
de punkter, der kan registreres.
• De punkter, der kan registreres, omfatter alle funktioner og optagemenuer med de enkelte knapper og
arme. Det er kun ganske få punkter, som ikke kan registreres.
2 Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.
3 Vælg
Optagemenu t [4] t [Hukommelse] med multi-vælgeren (side 29).
4 Tryk på midten af multi-vælgeren for at vise skærmen Vælg register.
De hukommelsesoplysninger, der blev indstillet i trin 1 (kameraets aktuelle indstilling) vil blive
vist.
5 Vægt det nummer, som du vil registrere, med b/B og tryk derefter på midten.
• Du kan registrere op til tre indstillinger.
• Du kan genskrive indstillinger så mange gange, du vil.
76
Punkter, som kan registreres
Optagetilstand1) (31)
2)
Sidenumre i parantes
Driftsfunktion (52)
ISO-følsomhed (61)
Ekspon.komp. (42)
Målemetode (45)
Bill.størrelse (91)
Format (92)
Billedkvalitet (93)
D-områdeoptim. (63)
Kreativ indstilling3) (64)
Specialknap (78)
Ekspon.trin (95)
Blitztilstand (70)
Blitzkontrol (96)
Strømforhold (97)
Blitzkompens. (72)
ISO Auto maks. (97)
ISO Auto min. (97)
AF-A-opsætning (98)
AF-område (46)
AF-områdets position (46)
Prioritering (99)
AF-lampe (51)
AF m/udløserk. (99)
Lang eksp.SR (100)
Høj ISO SR (100)
Brug af optagefunktionerne
Hvidbalance (58)
Fokus-funktion (49)
1) Når
funktionsvælgeren er sat til A, registreres også blændeværdien, når den er sat til S, registreres også
lukkerhastigheden, og når den er sat til M, registreres både blændeværdien og lukkerhastigheden.
Programskift og manuelt skift kan ikke registreres.
2) Nummeret og indstillingerne vil blive registreret med tilpasset hvidbalance.
3)
Kontrast, farvemætning, skarphed, lysstyrke og zonematching vil blive registreret på samme tid.
Sådan genkaldes de gemte indstillinger
1 Såt funktionsvælgeren på MR for at vise skærmbilledet Hukommelsesgenkaldelse.
2 Vælg det nummer, du vil genkalde, med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter midt på denne.
• Når du har genkaldt en indstilling, vil den aktuelle indstilling ikke svare til positionen af hjul og arme på
kameraet. Der henvises til de oplysninger, der vises på LCD-skærmen, når du fotograferer.
• Du kan ændre indstillingerne efter at have genkaldt en gemt indstilling. En ny indstilling kan registreres
ved at gå frem som beskrevet i "Sådan registreres en indstilling".
77
Brug af C-knappen (Special)
Du kan tildele en funktion efter eget valg til C-knappen (Special). Tryk på knappen, hvorefter
indstillingsskærmen for den valgte funktion bliver vist.
Kreativ indstilling (side 64) er standardindstillingen for C-knappen.
Multi-vælger
MENU-knap
C-knap (Special)
Sådan tildeles en funktion
1 Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.
2 Vælg
Optagemenu t [1] t [Specialknap] med multi-vælgeren (side 29).
3 Tryk på midten af multi-vælgeren.
4 Vælg det punkt, du vil tildele, med v/V og tryk på midten.
(
78
: Standardindstillingen)
AF-lås
Fungerer som AF-låseknappen (side 102).
AF/MF-kontrol
Fungerer som AF/MF-knappen (side 50).
Skarphedsd.
Fungerer som knappen til skarphedsdybdekontrol (side 36).
ISO
Fungerer som ISO-knappen (side 61).
Hvidbalance
Fungerer som hvidbalanceknappen (side 58).
Ekspon.komp.
Fungerer som eksponeringsknappen (side 42).
Viser opsætningsskærmen til blitzkompensation (side 72).
Fremf.metode
Fungerer som DRIVE-knappen (side 52).
AF-område
Viser opsætningsskærmen til AF-område (side 46).
Bill.størrelse
Viser opsætningsskærmen til billedstørrelse (side 91).
Kvalitet
Viser opsætningsskærmen til billedkvalitet (side 93).
kreativ indst.
Viser opsætningsskærmen til kreativ indstilling (side 64).
D-områdeoptim.
Viser opsætningsskærmen til D-områdeoptim. (side 63).
Blitztilstand
Viser blitztilstandsskærmen (side 70).
Hukommelse
Viser opsætningsskærmen til register (side 76).
Sådan anvendes den tildelte funktion
Brug af optagefunktionerne
Blitzkompens.
Tryk på C-knappen (Special).
Den tildelte funktion aktiveres, eller dens menuskærm vises.
79
Brug af visningsfunktionerne
Visning af billeder
Tryk på
-knappen (Afspilning) for at aktivere kameraets afspilningstilstand, hvorefter der
vises et billede på LCD-skærmen.
Multi-vælger
-knap (Afspilning)
Vælg et billede med b/B.
Skift af afspilningsskærm
Hver gang du under afspilningen trykker på DISP-knappen (Vis), skifter skærmen som følger.
DISP-knap (Vis)
Senest optagede billeder, op
til fem billeder.
Med optagedata
Med optagedata
Uden optagedata
• Knappen DISP (Vis) slår visningen af optagedata til og fra i andre afspilningstilstande, som f.eks. på det
forstørrede billede.
80
Skift til indeksskærmen
Du skifter til indeksskærmen ved at trykke på
-knappen (Index). Hver gang du trykker på
DISP-knappen (Vis), skifter skærmen som følger.
Multi-vælger
-knap (Index)
-knap (Slet)
Vælg et billede med v/V/b/B
-knap (Index)
Indeks med 9
billeder
Brug af visningsfunktionerne
DISP-knap (Vis)
-knappen (Index) eller midten af
multi-vælgeren
Indeks med 25
billeder
Indeks med 4
billeder
Når man drejer det bageste kontrolhjul, skifter indeksbillederne skærm-for-skærm. Dette er
praktisk, når du ønsker at skifte hurtigt til den næste skærm.
Sådan vælges mappen
1 Vælg mappelinien med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter midt på denne.
Den aktuelt valgte mappe/det samlede antal mapper
Det aktuelle antal billeder i mappen
Mappelinien
81
2 Vælg den ønskede mappe med v/V, og tryk derefter midt på denne.
Sådan slettes alle billederne i mappen
1 Vælg den mappe, du ønsker at slette, med v/V på multi-vælgeren.
2 Tryk på
-knappen (Slet).
3 Vælg "Slet" med v, og tryk derefter midt på denne.
• Du kan indstille bekræftelsesskærmen til [Slet] som tidligere valgt med [Bekræft slet] i menuen
Opsætning (side 122).
• Du kan få oplysninger om sletning af markerede billeder på side 111.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det.
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Visning af histogrammet
Tryk på
-knappen (Histogram) for at vise histogram og optagedata for det viste billede.
Tryk igen for at vende tilbage til den forrige skærm.
-knap (Histogram)
Når billedet har et område, der enten
er meget mørkt eller meget lyst, lyser
området op på histogramvisningen
(advarsel om luminansgrænse).
Luminans
R (Rød)
G (Grøn)
B (Blå)
82
z Om histogrammer
Antal pixel
Et histogram er den luminansfordeling, der viser, hvor mange
pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet. Kameraet har fire
histogramvisningen for henholdsvis luminans og RGB og hver
af dem viser lysstyrken på den vandrette akse (venstre side er
sort, højre side er hvid) og antal pixel på den lodrette akse.
Eksponeringskompensationen ændrer histogrammet i
overensstemmelse hermed. Nedenfor ses et eksempel.
Mørk
Lys
Denne kompensation
gør hele billedet lysere,
og får hele
histogrammet til at
skifte imod den lyse
side (højre side). Hvis
eksponeringskompensa
tionen bruges til den
negative side, skifter
histogrammet til den
anden side.
Brug af visningsfunktionerne
Brug
eksponeringskomp
ensationen til den
positive side.
Begge ender af histogrammet består kun af data med 100% sort eller hvid*. Du kan blive informeret om
billedets status på forhånd, hvis du kontrollerer histogrammet.
* Helt præcist udtrykkes et farvebillede med RGB. Det hvide svarer således til R255, G255, B255, og det
sorte svarer til R0, G0, B0.
Forstørrelse af billeder
Et billede kan forstørres, så man kan se detaljerne.
-knap (Forstørrelse)
Forreste kontrolhjul
Multi-vælger
Bageste kontrolhjul
-knap (Afspilning)
83
1 Vis det billede, du vil forstørre, og tryk derefter på
Billedet forstørres med centrum i midten.
-knappen (Forstør).
2 Forstørrelsen reguleres op og ned med det bageste kontrolhjul.
3 Vælg den del, som du ønsker at forstørre, med v/V/b/B på multi-vælgeren.
• Hver gang du trykker midt på multi-vælgeren, skifter skærmen mellem det forstørrede billede og hele
billedet.
Den del, der
forstørres, hvis der
trykkes midt på
knappen
Placering af det forstørrede udsnit
• Du kan vælge et billedet med det forreste kontrolhjul.
4 Tryk på -knappen (Forstør) eller
-knappen (Afspilning), så forstørret afspilning
annulleres, og skærmen vender tilbage til det skærmbillede, der blev vist før forstørrelsen.
Skaleringsintervallerne er følgende.
Billedstørrelse
84
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,1 – ×13
M
Ca. ×1,1 – ×10
S
Ca. ×1,1 – ×6,7
Rotation af et billede
Som standard vises billeder, der optages i portrætstilling, også i portrætstilling. Du kan om
nødvendigt rotere billederne på følgende måde.
Brug af visningsfunktionerne
-knap (Afspilning)
-knap (Roter)
1 Vis det billede, du vil forstørre, og tryk derefter på
Skærmen, der bruges til at rotere billeder, vises.
-knappen (Roter).
2 Tryk på midten af multi-vælgeren for at rotere billedet til den ønskede position.
3 Tryk på
skærm.
-knappen (Afspilning) eller
-knappen (Roter) for ar vende tilbage til den normale
• Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i den roterede stilling, også
selv om du slukker for strømmen.
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "Picture Motion Browser", der findes på cd-rom'en
(medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres billederne muligvis ikke, afhængigt af
softwaren.
85
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på en tv-skærm ved at slutte kameraet til et tv.
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
1 Tilslut kameraet til tv'et.
1 Til videoindgangsstik
2 Til VIDEO
OUTterminalen
Videokabel
2 Tænd for tv'et og skift input.
• Se også den brugsvejledning, der fulgte med tv'et.
3 Tænd kameraet, og tryk på
(Afspilning).
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på multi-vælgeren.
Multi-vælger
-knap (Afspilning)
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tvsystemet (side 118).
• LCD-skærmen bag på kameraet tændes ikke.
• Kvaliteten af de billeder, der vises på et tv, der er tilsluttet med et videokabel, er lavere på forskellige
systemer, sammenlignet med de billeder, der vises på et HDTV med et HDMI-kabel eller på en pc-skærm.
86
Sådan anvendes et HDTV udstyret med et HDMI-stik
Hvis du benytter et HDTV, der er udstyret med et HDMI-stik, kan du opnå en højere
billedkvalitet, hvis du bruger et HDMI-kabel (medfølger ikke).
1 Til HDMIstikket
2 Til HDMIterminalen
1 Forbind kameraet til tv'et med HDMI-kablet.
2 Tænd for tv'et og skift input.
3 Tænd for kameraet.
Kameraet skifter automatisk til afspilningstilstand.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i den anden ende.
• Hvis du tilslutter kameraet til et af Sony's VIDEO-A kompatible tv-apparater ved hjælp af et HDMIkabel, vil tv'et automatisk indstille billedkvaliteten så der opnås en optimal visning af stillbilleder. Der
henvises til brugsvejledningen til Sony's VIDEO-A kompatible tv for yderligere oplysninger.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan medføre funktionsfejl.
• Du kan ændre typen af udgangssignalet med [HDMI-output] i menuen Opsætning (side 118).
Brug af visningsfunktionerne
HDMI-kabel
(medfølger
ikke)
Til "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sony's PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel, får du
adgang til en helt ny verden af fotos, du kan nyde i en forbløffende Fuld HD-kvalitet.
PhotoTV HD gør det muligt gengive fine teksturer og sarte farver virkelighedstro og med et
væld af detaljer.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og
videokablet. Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillkamera. Kontroller følgende
lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
87
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
Betjening med fjernbetjeningen
Hvis du tilslutter kameraet til et tv og aktiverer afspilningstilstanden, kan du afspille
billederne ved hjælp af fjernbetjeningen. De fleste af knapperne på fjernbetjeningen har den
samme funktion som knapperne på kameraet.
Knapper på fjernbetjeningen
Side
A
82
(Histogram)
B DISP (Vis)
80
C
(Indeks)
81
D
(Roter)
85
E
(Afspilning)
80
F MENU
29
G
116
H
(Diasshow)
/
I
(Scalere op/ned)
(Slet)
83
t trin 6 i "Læs dette
først"
J v/V/b/B/
26
• De andre knapper bruges, når kameraet er i optagetilstand eller tilsluttet til en PictBridge-printer (side 57,
145).
Diasshow
-knappen (Diasshow) på fjernbetjeningen gør det nemt at starte/stoppe et diasshow (side
116). Under et diasshow er følgende betjeninger tilgængelige ved hjælp af fjernbetjeningen.
• Visning af det forrige/næste billede med b/B.
• Pause/genoptage diasshowet med .
88
Brug af menuen
Liste over menuer
Se side 29 for detaljerede oplysninger om betjening af menuen.
Optagemenu (side 91 til 101)
1
Bill.størrelse
Format
Kvalitet
D-områdeoptim.
kreativ indst.
Specialknap
Ekspon.trin
2
Blitztilstand
Blitzkontrol
• Strømforhold
Blitzkompens.
ISO Auto maks.
ISO Auto min.
3
4
Brug af menuen
AF-A-opsætning
AF-område
Prioritering
AF-lampe
AF m/udløserk.
Lang eksp.SR
Høj ISO SR
Hukommelse
Nulst.opt.modus
Brugerdefineret menu (side 102 til 110)
1
Eye-Start AF
AF/MF-knap
AF/MF-kontrol
AF-drevhast.
AF-områdevisning
Fokuslåsknap
2
AEL-knap
Kontrolhjul
Eks.komp.knap
Kontrolhjullås
Knapbetjening
Udløser u/kort
Udløser u/obj.
3
Rødøjereduktion
Eksp.komp.indst
Bracket.rækkef.
Autovisning
Auto fra m/søg.
Optageskærm
Billedretning
4
Nulstil special
89
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Afspilningsmenu (side 111 til 116)
1
2
Diasshow
• Interval
Slet
Formater
Beskyt
DPOF-opsætning
• Datomærke
• Indeksudskrift
Vis afspilning
Opsætningsmenu (side 117 til 123)
1
LCD-lysstyrke
Infotid
Strømbesparelse
Videooutput
HDMI-output
Sprog
Indst.dato/tid
90
2
Hukommelseskort
Filnummer
Mappenavn
Vælg mappe
• Ny mappe
USB-tilslutning
• Masselag.kort
3
Menustart
Bekræft slet
Lydsignaler
Rensetilstand
Nulstil
Optagemenu 1
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Optagemenu
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bill.størrelse
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
"Billedstørrelse" vises i form af antallet af pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på
kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet
udskrives eller vises på en computerskærm.
Pixel
Pixel
1 Billedstørrelse: L
Optagemenu
Mange pixel
(Fin billedkvalitet
og stor
filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
2 Billedstørrelse: S
[Format]: [3:2]
L:12M
4272 × 2848 pixel
M:6.4M
3104 × 2064 pixel
S:3.0M
2128 × 1424 pixel
[Format]: [16:9]
L:10M
4272 × 2400 pixel
M:5.4M
3104 × 1744 pixel
S:2.6M
2128 × 1200 pixel
• Når du vælger en RAW-fil med [Kvalitet], vil billedstørrelsen af RAW-filen svare til L. Billedstørrelsen
vises ikke på LCD-skærmen.
• Du kan også bruge Fn-knappen (Funktion) til betjening (side 27).
91
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
z Valg af den billedstørrelse, der skal bruges
Du kan finde oplysninger om valg af billedstørrelse i den følgende tabel.
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
L
Til lagring af vigtige billeder eller udskrivning af
billeder i A3/A3+*-format eller skarpe billeder i
A4-format.
Større
M
Antal
billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
Til udskrivning i A4-format eller billeder med høj
opløsning i A5-format
S
Mindre
Til optagelse af et stort antal billeder
Til oprettelse af websider
* Dette er et format større end A3-format. Du kan udskrive billeder med en margen rundt om billedet i
A3-format.
Format
Du kan vælge formatet, så det passer til dit formål.
3:2
Et normalt format.
16:9
Et HDTV-format. [16:9] anbefales til visning på et HDTV.
Når du har valgt [16:9], skal du komponere billedet i dette felt.
• RAW-filer, der er optaget i 16:9-format, vises i 16:9-format ved hjælp af egnet software såsom "Image
Data Converter SR", men de vises i 3:2-format, hvis softwaren ikke er kompatibel med 16:9-formatet.
92
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Kvalitet
Billedets komprimeringsgrad bestemmer billedkvaliteten. Da filstørrelsen for det
ukomprimerede billede bliver større, er det almindeligt, at et digitalt kamera komprimerer det
optagede billede.
RAW (
)
cRAW* (
Filformat: RAW (rå data)
En RAW-fil er det rå materiale, der behandles på computeren
til professionelle formål. Filen kan åbnes med "Image Data
Converter SR", som findes på cd-rommen (medfølger) (side
136). "c" i udtrykket "cRAW" står for"komprimeret".
)
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
)
cRAW og JPEG* (
Ekstra fin (
Fin (
Standard (
)
)
)
)
Filformat: RAW (rå data) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for to billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
Billedstørrelsen er fast indstillet til [Fin].
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når
det optages. Jo højere komprimeringsgrad,
desto mindre er filstørrelsen. Det betyder, at
flere filer kan optages på et
hukommelseskort, men billedkvaliteten
bliver lavere.
Når først billedkvaliteten er reduceret, kan
den ikke gendannes på en computer senere.
Hvis du vil behandle eller redigere billedfilen
senere, skal du tænke nøje over
billedkvaliteten, når du vælger indstilling.
Optagemenu
RAW og JPEG (
Komprimeringsforhold
Lavt
Højt
* Data komprimeres op til omkring 60 til 70% sammenlignet med et ikke-komprimeret billede. Brug denne
indstilling, når du vil øge antallet af billeder, du kan tage.
• Du kan også bruge Fn-knappen (Funktion) til betjening (side 27).
• For flere oplysninger om antallet af billeder, der kan tages, når billedkvaliteten ændres, se side 21.
z Om RAW-filer
Filen i RAW-format er de rå data, inden de har gennemgået nogen form for digital behandling. En RAW-fil
adskiller sig fra et mere almindeligt filformat, f.eks. JPEG, på den måde, at den indeholder det rå materiale,
der skal behandles til professionelle formål. Du skal bruge softwaren "Image Data Converter SR", som
findes på cd-rommen (medfølger), for at kunne åbne en RAW-fil, der er optaget på dette kamera. Med
denne software kan en RAW-fil åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og
dens hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
93
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
• Optagelse af et billede i RAW-format giver følgende begrænsninger.
– RAW-filen kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF (Udskriftsbestilling) eller en
PictBridge-kompatibel printer.
– I modsætning til et JPEG-billede gennemgår et RAW-billede ikke nogen form for grundlæggende
billedbehandling, så farverne kan ikke gengives præcist under afspilning eller på en skærm til
øjeblikkelig afspilning. Hvis dataene optages korrekt, kan præcise farver gengives på en computer.
• Du kan ikke kontrollere andre virkninger af D-områdeoptimering end virkningerne af
(Standard),
hvis du afspiller og forstørrer et billede, der er optaget i RAW- eller cRAW-format.
D-områdeoptim.
Du kan analysere det optagne motiv og foretage automatiske justeringer for at optimere
billedkvaliteten.
Fra (
)
Standard (
For detaljerede oplysninger se side 63.
)
Avanceret auto (
)
Avanceret: Niv. (
–
)
kreativ indst.
Du kan vælge de billedindstillinger, der er mest velegnet til det optagne motiv og formål.
Standard (
)
Levende (
)
Neutral (
AdobeRGB (
1
2
3
94
For detaljerede oplysninger se side 64.
)
)
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Specialknap
Du kan tildele en funktion til C-knappen (Special).
AF-lås
For detaljerede oplysninger se side 78.
AF/MF-kontrol
Skarphedsd.
ISO
Hvidbalance
Ekspon.komp.
Optagemenu
Blitzkompens.
Fremf.metode
AF-område
Bill.størrelse
Kvalitet
kreativ indst.
D-områdeoptim.
Blitztilstand
Hukommelse
Ekspon.trin
Du kan vælge en kompensering i trin på 0,5 eller 0,3 til lukkerhastighed, blænde og
eksponering.
0,5 EV
Ændringer i trin på 1/2 EV
0,3 EV
Ændringer i trin på 1/3 EV
95
Optagemenu 2
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Standardindstillingerne er markeret med
.
Blitztilstand
Du kan vælge blitztilstanden.
Autoblitz (
)
For detaljerede oplysninger se side 70.
Udfyld.blitz ( )
Forsinket blitz (
Trådløs (
)
)
Blitzkontrol
Du kan vælge blitzkontroltilstanden for at angive mængden af blitzlys.
ADI-blitz
En forberedende blitz affyres lige før optagelsen, og kameraet
indstiller mængden af blitzlys ved at måle mængden af
reflekteret lys fra den forberedende blitz og de tilhørende
afstandsoplysninger.
For.blitz TTL
En forberedende blitz affyres lige før optagelsen, og kameraet
indstiller mængden af blitzlys ved kun at måle mængden af
reflekteret lys fra den forberedende blitz.
Afstandsoplysningerne bruges ikke i beregningen.
Manuel blitz
Den indbyggede blitz affyres med en bestemt lysmængde,
uanset hvor lysstærkt motivet er. Denne valgmulighed
deaktiveres, når [Autoblitz] vælges.
ADI: Avanceret afstandsintegration
TTL: Gennem objektivet
• Når afstanden mellem motivet og den eksterne blitz (medfølger ikke) ikke kan bestemmes (optagelse med
trådløs blitz vha. en ekstern blitz (medfølger ikke), optagelse med en blitz væk fra kameraet vha. kabel,
optagelse med en macro twin-blitz osv.), vælger kameraet automatisk tilstanden For.blitz TTL.
• Vælg [For.blitz TTL] i de følgende tilfælde, da kameraet ikke kan opnå præcise afstandsoplysninger med
ADI-blitz.
– Når en spredelinse er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen.
– Der anvendes en diffusor til blitzfotografering.
– Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes.
– Når et close-up-objektiv anvendes.
• ADI-flash er kun tilgængelig i kombination med et objektiv, der er udstyret med en afstandsdekoder. Du
kan finde ud af, om objektivet er udstyret med en afstandsdekoder, i den betjeningsvejledning, der følger
med objektivet.
96
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Strømforhold
Du kan vælge mængden af lys, når [Blitzkontrol] er sat til [Manuel blitz].
1/1
Ledetal cirka 12
1/2
Ledetal cirka 8,4
1/4
Ledetal cirka 6
1/8
Ledetal cirka 4,2
1/16
Ledetal cirka 3
• Ved en lysmålerindstilling på ISO 100
For detaljerede oplysninger se side 72.
Optagemenu
Blitzkompens.
ISO Auto maks.
Du kan vælge den øvre grænse for en ISO AUTO-værdi, når funktionsvælgeren er sat til P, A
eller S og ISO er sat til [AUTO].
1600
800
Justerer automatisk ISO med den valgte værdi, der er sat som
øvre grænse.
400
ISO Auto min.
Du kan vælge den nedre grænse for en ISO AUTO-værdi, når funktionsvælgeren er sat til P, A
eller S og ISO er sat til [AUTO].
400
200
Justerer automatisk ISO med den valgte værdi, der er sat som
nedre grænse.
97
Optagemenu 3
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-A-opsætning
Positionen "A" på armen til fokuseringstilstand er sat til AF-A (automatisk AF) (side 49) som
standardindstilling. Du kan ændre funktionen til DMF (Direkte manuel fokus).
AF-A (
)
Tildeler den automatiske AF-funktion.
DMF (
)
Aktiverer den direkte manuelle fokuseringsfunktion. Du kan
foretage en finjustering efter justering af fokus i autofokus.
Sådan foretages finjustering i direkte manuel fokus
1 Sæt på [DMF].
2 Sæt armen til fokuseringstilstand til "A".
3 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at låse fokuseringen.
4 Drej fokus-ringen for at finjustere fokuseringen, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned.
Udløserknap
Fokus-ring
Arm til fokuseringstilstand
5 Tryk udløserknappen helt ned.
• Når du giver slip på udløserknappen, starter fokuslåshandlingen forfra igen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
AF-område
Du kan vælge AF-feltet.
Bred (
Spot (
Lokal (
98
)
)
)
For detaljerede oplysninger se side 46.
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Prioritering
Vælg en indstilling for udløsning af lukkeren.
AF
Lukkeren kan ikke udløses, når fokus ikke er bekræftet.
Udløser
Lukkeren kan udløses, også selvom fokus ikke er bekræftet.
Vælg denne indstilling, hvis optagemuligheden er vigtigst.
AF-lampe
Du kan indstille AF-lampen til at være til eller fra. For oplysninger om AF-lampen, se side 51.
Tænder automatisk AF-lampen ved behov.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Når [AF-lampe] er indstillet til [Fra], bliver AF-lampen på en ekstern blitz (medfølger ikke) ikke udløst.
Optagemenu
Auto
AF m/udløserk.
I standardindstillingen udføres justeringen af fokus ved at trykke udløserknappen halvvejs
ned. Du kan deaktivere denne funktion.
Til
Justerer fokus ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Justerer ikke fokus ved at trykke udløserknappen halvvejs
ned.
• Når funktionen er sat til [Fra], justeres fokus ved at trykke på midten af multi-vælgeren. Lukkeren kan
udløses, også selvom fokus ikke er bekræftet. Dette er nyttigt ved kontinuerlig fotografering fra den
samme fokusposition. Du kan også juster fokus ved at sætte [AF/MF-knap] til [AF-lås] eller ved at tildele
AF-låsen til C-knappen (Special).
99
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Lang eksp.SR
Lang eksponering gør støj mere synlig. Når lukkerhastigheden er et sekund eller
langsommere, aktiveres støjreduktion for at reducere den kornede støj, som er almindelig ved
lang eksponeringstid.
Til
Når en lang eksponering på et sekund eller mere anvendes,
udføres støjreduktionen i lige så lang tid, som lukkeren var
åben. Mens støjreduktion udføres, vises meddelelsen
"Behandler..." på LCD-skærmen. Du kan ikke tage det næste
billede, før processen er afsluttet.
Fra
Denne tilstand udfører ikke støjreduktion. Den er velegnet,
når timingen af optagelsen er vigtigst. Den gør imidlertid
støjen mere synlig. Det anbefales, at du aktiverer
støjreduktion, hvis du bruger lang eksponeringstid.
• Støjreduktion udføres ikke på kontinuerlig optagelse eller kontinuerlig bracketing, uanset om funktionen
er sat til [Til].
Høj ISO SR
Når kameraets følsomhed er sat til høj, har støj i billedet en tendens til at blive mere synlig.
Når ISO sættes til 1600 eller derover, aktiveres Høj ISO-støjreduktion automatisk, for at
reducere støjen.
Høj
Høj ISO-støjreduktion er høj.
Normal
Høj ISO-støjreduktion er normal.
Lav
Høj ISO-støjreduktion er lav.
• Når du vælger [Høj] er hastigheden ved kontinuerlig optagelse cirka 3,5 billeder/sek.
100
Optagemenu 4
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Hukommelse
For detaljerede oplysninger se side 76.
Nulst.opt.modus
Du kan nulstille hovedfunktionerne i optagetilstand, når funktionsvælgeren er sat til P, A, S
eller M.
1 Vælg [Nulst.opt.modus], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Meddelelsen "Nulstil optagetilstand?" vises på LCD-skærmen.
2 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Hovedfunktionerne i optagetilstanden nulstilles.
Optagemenu
• De punkter, der kan nulstilles, er de funktioner, der betjenes med de enkelte knapper og alle punkterne i
Optagemenuen. For flere oplysninger om de punkter, der kan nulstilles, se "Nulstil" (side 169).
101
Brugerdefineret menu 1
Brugerdefineret menu
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
.
Eye-Start AF
Fokuseringen bekræftes, når du kigger ind i søgeren, og lukkerhastigheden og blænden
justeres automatisk.
Til
Justerer automatisk fokus.
• Denne tilstand bruger batteristrømmen hurtigere end [Fra].
Fra
Justerer ikke fokus.
AF/MF-knap
AF/MF-knappen skifter mellem AF (autofokus) og MF (manuel fokus) i standardindstillingen
(side 50). Denne knap kan bruges som AF-låseknap.
102
AF/MF-kontrol
Se side 50.
AF-lås
Brug knappen som AF-låseknap. Tryk på knappen for at låse
fokus der, hvor autofokus er aktiveret. Hvis autofokus ikke er
aktiveret, vil denne knap aktivere funktionen. hvorefter
fokuseringen bekræftes og låses.
Tryk på udløserknappen for at tage billeder, mens du holder
AF/MF-knappen nede.
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
AF/MF-kontrol
Når [AF/MF-knap] er sat til [AF/MF-kontrol] (side 102), kan du ændre, hvordan du betjener
AF/MF-knappen.
Hold
Der skiftes kun mellem AF og MF, når knappen holdes nede.
Slå til/fra
Tryk og slip knappen for at skifte mellem AF og MF. Tryk og
slip knappen igen for at skifte tilbage til den forrige
indstilling.
AF-drevhast.
Hurtig
Bekræfter fokuseringen hurtigt.
Langsom
Bekræfter fokuseringen langsomt.
• Brug denne indstilling, når det er vanskeligt at fokusere på et
motiv som for eksempel ved makrofotografering.
Brugerdefineret menu
Du kan vælge fokuseringshastigheden, når autofokus er aktiveret.
AF-områdevisning
Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, belyses det lokale AF-område i fokus kortvarigt
med rødt lys. Du kan ændre varigheden af belysningen eller slå belysningen fra.
0,6 sek.
Det lokale AF-område belyses i 0,6 sekunder.
0,3 sek.
Det lokale AF-område belyses i 0,3 sekunder.
Fra
Det lokale AF-område belyses kun, når der trykkes på multivælgeren.
Fokuslåsknap
Hvis du bruger et objektiv, som er udstyret med en fokuslåsknap, kan du ændre knappens
funktion, så du kan kontrollere en optagelse.
Fokuslås
Bruger knappen som fokuslåsknap.
Skarphedsd.
Brug fokuslås-knappen som knap til skarphedsdybdekontrol.
103
Brugerdefineret menu 2
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
.
AEL-knap
AEL-knappens (AE-lås) funktion og betjeningsmåde kan ændres.
AEL-knappen (AE-lås) har to funktioner, en "AEL"-funktion, som låser eksponeringsværdien
(lukkerhastighed og blænde) med alle målemetoder, og en "
(spot)-AEL"-funktion, som
midlertidigt udfører spotmåling og låser den opnåede eksponeringsværdi. AEL-knappen har to
betjeningsmåder: "hold", som kun fungerer, når knappen holdes nede, og "til/fra", som skifter
mellem aktivering og deaktivering, hver gang knappen trykkes ned. Følgende kombinationer
af disse er tilgængelige:
AEL-hold
Når knappen holdes nede, låses eksponeringsværdien i den
valgte målemetode.
AEL til/fra
Tryk en gang på knappen, og slip den, så forbliver
eksponeringsværdien i den valgte målemetode låst. Tryk igen
på knappen, så udløses låsen.
AEL-hold
Mens knappen holdes nede, udfører kameraet midlertidigt
spotmåling, uanset den tidligere valgte målemetode, og låser
den opnåede eksponeringsværdi.
AEL til/fra
Tryk én gang på knappen, og slip den, så udfører kameraet
midlertidigt spotmåling, uanset den tidligere valgte
målemetode, og låser den opnåede eksponeringsværdi. Tryk
igen på knappen, så udløses låsen.
• "AEL" er nyttig, når du ønsker at fastholde en ensartet eksponering af flere billeder, og "hold" er nyttig,
når du midlertidigt ønsker at bruge spotmåling.
• Mens eksponeringsværdien er låst, vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Husk at udløse låsen, når
"AEL til/fra" vælges.
• Langsom synkronisering vælges automatisk, når blitzen anvendes, undtagen hvis der vælges
lukkerhastighedsprioriteret optagelse eller manuel optagelse. I dette tilfælde deaktiveres spotmåling, og
"hold" og "til/fra" er de eneste alternativer, der kan vælges (side 74).
• Indstillingerne "hold" og "til/fra" påvirker det manuelle skift (side 40) i manuel tilstand.
Kontrolhjul
Når funktionsvælgeren er sat til P eller M, udføres justering af lukkerhastigheden med det
forreste kontrolhjul og justering af blænden udføres med det bageste kontrolhjul ved
standardindstillingen. Du kan bytte om på denne tildeling.
LH
R/nr.
R/nr.
LH
Justerer lukkerhastigheden med det forreste kontrolhjul og
justerer blænden med det bageste kontrolhjul.
Justerer blænden med det forreste kontrolhjul og justerer
lukkerhastigheden med det bageste kontrolhjul.
• Når funktionsvælgeren er sat til A eller S, er denne tildeling ikke tilgængelig.
104
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Eks.komp.knap
Du kan justere eksponeringen (side 42) med det forreste eller bageste kontrolhjul.
Fra
Justerer ikke eksponeringen med hjulene.
Frontknap
Justerer eksponeringen med det forreste kontrolhjul.
Bageste knap
Justerer eksponeringen med det bageste kontrolhjul.
Når [Kontrolhjul] er sat til [
kontrolhjul som følger.
Program
A
S
M
Fra
S
M
Bageste knap
PS-skift
Eksponering
Bageste kontrolhjul
PA-skift
PA-skift
Eksponering
Forreste kontrolhjul
Blænde
Eksponering
Blænde
Bageste kontrolhjul
Blænde
Blænde
Eksponering
Forreste kontrolhjul
Lukkerhastighed
Eksponering
Lukkerhastighed
Bageste kontrolhjul
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Eksponering
Forreste kontrolhjul
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Bageste kontrolhjul
Blænde
Blænde
Blænde
Program
A
Frontknap
Forreste kontrolhjul
Når [Kontrolhjul] er sat til [
kontrolhjul som følger.
P
R/nr.], er funktionen af det forreste og bageste
R/nr.
PS-skift
Brugerdefineret menu
P
LH
LH], er funktionen af det forreste og bageste
Fra
Frontknap
Bageste knap
Forreste kontrolhjul
PA-skift
Eksponering
Bageste kontrolhjul
PS-skift
PS-skift
Eksponering
Forreste kontrolhjul
Blænde
Eksponering
Blænde
Bageste kontrolhjul
Blænde
Blænde
Eksponering
Forreste kontrolhjul
Lukkerhastighed
Eksponering
Lukkerhastighed
Bageste kontrolhjul
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Eksponering
Forreste kontrolhjul
Blænde
Blænde
Blænde
Bageste kontrolhjul
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
PA-skift
105
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Kontrolhjullås
Du kan låse det forreste og bageste kontrolhjul for at forhindre, at du ved et uheld kommer til
at ændre indstillingerne, når du bærer kameraet.
Til
Det forreste og bageste kontrolhjul virker kun, når
lukkerhastigheden og blænden vises.
Fra
Det forreste og bageste kontrolhjul virker hele tiden.
Knapbetjening
Hvis man i standardindstillingen trykker på ISO-knappen, WB-knappen (Hvidbalance),
DRIVE-knappen , -knappen (Eksponering) eller C-knappen (Special) vil man få vist den
enkelte skærm for den aktive funktion. Du kan vælge at få vist Hurtig nav.-skærmen (side 27)
i stedet.
Kun display
Viser en skærm for den pågældende funktion.
Hurtig nav.
Viser Hurtig nav.-skærmen for den valgte tilstand.
• Selv om [Hurtig nav.] er valgt, vil den enkelte skærm for funktionen blive vist, hvis intet punkt er
aktiveret på den forstørrede visningsskærm.
Udløser u/kort
Du kan indstille udløserlåsen til at forhindre, at lukkeren udløses, når der ikke er indsat et
hukommelseskort i kameraet.
Aktiver
Lukkeren kan udløses, når der ikke er indsat et
hukommelseskort i kameraet.
Deaktiver
Lukkeren kan ikke udløses, når der ikke er indsat et
hukommelseskort i kameraet.
Udløser u/obj.
Du kan indstille udløserlåsen til at forhindre, at lukkeren udløses, når der ikke er monteret et
objektiv på kameraet. Når kameraet f.eks. skal monteres på et teleskop, skal du vælge
[Aktiver], så lukkeren kan udløses.
106
Aktiver
Lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret et objektiv på
kameraet.
Deaktiver
Lukkeren kan ikke udløses, når der ikke er monteret et
objektiv på kameraet.
Brugerdefineret menu 3
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
.
Rødøjereduktion
Reducerer røde øjne ved at udsende et svagt blitzlys et par gange, før der optages med brug af
blitz.
Til
Reducerer rødøjeeffekten.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Rødøjereduktion er kun tilgængelig med den indbyggede blitz. (Ved brug af en ekstern blitz (medfølger
ikke) forekommer røde øjne sjældent.)
Hvis eksponeringskompensation vælges i standardindstillingen, når blitzen anvendes, ændres
lukkerhastighed, blænde, ISO-følsomhed (kun i AUTO-tilstand) og mængden af blitzlys for at
udføre eksponeringskompensationen (side 42). Ved at fastsætte mængden af blitzlys kan du
begrænse effekten af eksponeringskompensation til den baggrund, der kun oplyses af lys fra
omgivelserne (andet lys end blitzlys).
Omgiv.&blitz
Eksponeringskompensation udføres på både det omgivende
lysinterval (den baggrund, som blitzlyset ikke når) og
blitzlysets interval.
Brugerdefineret menu
Eksp.komp.indst
• Værdier, som ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO (kun i
AUTO-tilstand), mængden af blitzlys
• Værdier, som ikke ændres: ingen
Kun omgivels.
Eksponeringskompensationen begrænses til det omgivende
lysinterval (baggrunden), mens eksponeringen af blitzlysets
interval er fast.
• Værdier, som ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO (kun i
AUTO-tilstand)
• Værdier, som ikke ændres: mængden af blitzlys
• Med blitzkompensation kan du begrænse kompensationen til blitzlysets rækkevidde ved at fastfryse
eksponeringen af det omgivende lys, som blitzlyset ikke når (side 72).
Værdier, som ændres: mængden af blitzlys
Værdier, som ikke ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO
107
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Bracket.rækkef.
Du kan vælge rækkefølgen ved bracketing-optagelse (side 54). Det gælder ikke for avanceret
DOO-bracketing.
0t–t+
Brug 0 EV til optagelse af det første billede, da det giver den
bedste optagemulighed.
Eksempel: ±0EV t –0,3EV t +0,3EV t –0,7EV t +0,7EV
–t0t+
Arrangeret fra lav til høj eksponering.
Eksempel: –0,7EV t –0,3EV t ±0EV t +0,3EV t +0,7EV
Autovisning
Når et billede er optaget, kan det blive vist på LCD-skærmen i to, fem eller 10 sekunder. Du
kan også slette det under øjeblikkelig afspilning.
10 sek.
Viser billedet på LCD-skærmen i 10 sekunder.
5 sek.
Viser billedet på LCD-skærmen i fem sekunder.
2 sek.
Viser billedet på LCD-skærmen i to sekunder.
Fra
Deaktiverer Autovisning
Sådan slettes billedet under øjeblikkelig afspilning
Tryk på
(Slet), og vælg derefter [Slet] på bekræftelsesskærmen med v på multi-vælgeren. Tryk derefter
midt på multi-vælgeren.
• Når et billede, der er optaget i lokalt AF-område, forstørres på autovisningsskærmen. forstørres billedet
omkring det område, der blev valgt til fokusjustering.
• Autovisning af kontinuerlige optagelser og bracketing-optagelser viser kun det sidst optagede billede.
Hvis du sletter billedet ved at følge fremgangsmåden ovenfor, slettes kun det viste billede.
• Ved autovisning vil billedet ikke blive vist i lodret position, heller ikke selv om det blev optaget lodret
(side 109).
Auto fra m/søg.
Øjesensorerne, som er placeret lige under søgeren, registrerer, om fotografen kigger ind i
søgeren eller ej. LCD-skærmen kan indstilles til at slå fra automatisk, når du kigger ind i
søgeren.
Til
LCD-skærmen slår automatisk fra, når du kigger ind i
søgeren.
Fra
LCD-skærmen forbliver tændt, når du kigger ind i søgeren.
• Uanset indstillingen i denne menu slås visningen af optageoplysninger automatisk fra efter en indstillet
varighed (fem sekunder i standardindstillingen (side 117)).
108
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Optageskærm
Du kan indstille visningen af optageoplysninger til at rotere automatisk, når kameraet er i
lodret position.
Autorotation
Visningen roteres automatisk til lodret position, når kameraet
er i lodret position.
Vandret
Visningen roteres ikke, når kameraet er i lodret position.
Billedretning
Optager
Billedretningen optages sammen med billedet.
• Når [Vis afspilning] sættes til [Autorotation] i
Afspilningsmenuen, afspilles billedet i lodret position (side
115).
Optager ikke
Billedretningen optages ikke sammen med billedet.
Brugerdefineret menu
Du kan vælge, hvorvidt oplysninger om billedets orientering skal registreres sammen med
billedet eller ej.
• Når [Optager] vælges, vises et billede, som indlæses på en computer, i lodret position med "Picture
Motion Browser"/"Image Data Converter SR" (medfølger). Billedet vises muligvis ikke i lodret position,
afhængigt af den anvendte software.
• For at rotere det viste billede manuelt, se side 85.
109
Brugerdefineret menu 4
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Nulstil special
Indstillingerne i
menuen Brugerdefineret nulstilles alle til standardindstillingerne.
1 Vælg [Nulstil special], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Meddelelsen "Nulstil tilp.funktioner?" vises på LCD-skærmen.
2 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af denne.
Indstillingen i menuen Brugerdefineret nulstilles.
110
Afspilningsmenu 1
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Afspilningsmenu
Standardindstillingerne er markeret med
.
Slet
Du kan slette uønskede billeder. Følg fremgangsmåden nedenfor.
Mark.billeder
Sletter kun de markerede billeder.
Alle billeder
Sletter alle billeder på hukommelseskortet.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det.
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
• Brug -knappen (Slet) til hurtigt at slette billeder et efter et (t trin 6 i "Læs dette først").
1 Vælg [Mark.billeder] i [Slet].
2 Vælg det billede, du vil slette med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter midt på denne.
Der vises et
mærke på det markerede billede.
Afspilningsmenu
Sådan slettes markerede billeder
Samlet antal
• Tryk på midten igen for at annullere en markering.
3 Gentag trin 2 for at slette andre billeder.
• Tryk på
(Afspilning) for at annullere.
4 Tryk på MENU.
Meddelelsen "Skal billederne slettes?" vises.
5 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
De markerede billeder slettes, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
Sådan slettes alle billeder
1 Vælg [Alle billeder] i [Slet].
Meddelelsen "Slet alle billeder på kortet?" vises.
2 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Alle billederne slettes, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
111
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på et optagemedie uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
1 Vælg [Formater].
Meddelelsen "Alle data slettes. Formatere?" vises.
2 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Formateringen er afsluttet.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan
hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede formateringsmetode.
• Du kan ikke formatere er "Memory Stick Duo" som er isat i indføringsrillen til CF-kort ved hjælp af en
adapter. For at formatere det, skal du sætte det direkte i indføringsrillen til "Memory Stick Duo".
Beskyt
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning. Følg fremgangsmåden nedenfor.
Mark.billeder
Beskytter kun de markerede billeder.
Alle billeder
Beskytter alle billeder på hukommelseskortet.
Annuller alle
Annullerer beskyttelse af alle billeder på hukommelseskortet.
Sådan beskyttes de markerede billeder
1 Vælg [Mark.billeder] i [Beskyt].
2 Vælg det billede, du vil beskytte med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter midt på denne.
Der vises et - mærke på det markerede billede.
-
• Tryk på midten igen for at annullere en markering.
3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder.
• Tryk på
(Afspilning) for at annullere.
4 Tryk på MENU.
Meddelelsen "Skal billederne beskyttes?" vises.
5 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Billedet er beskyttet, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
112
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Sådan beskyttes alle billederne
1 Vælg [Alle billeder] i [Beskyt].
Meddelelsen "Skal billederne beskyttes?" vises.
2 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Billedet er beskyttet, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
Sådan annulleres beskyttelsen
1 Vælg [Annuller alle] i [Beskyt].
Meddelelsen "Annuller alt?" vises.
2 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Billedets beskyttelse annulleres, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
Ved hjælp af kameraet kan du angive de billeder og det antal kopier, der skal udskrives, før du
udskriver billederne i en fotoforretning eller på printeren. Følg fremgangsmåden nedenfor.
Mark.billeder
Angiver DPOF kun på de valgte billeder.
Alle billeder
Angiver DPOF på alle billeder på hukommelseskortet.
Annuller alle
Fjerner angivelsen af DPOF på alle billeder på
hukommelseskortet.
Afspilningsmenu
DPOF-opsætning
• Du kan ikke markere RAW-datafiler.
• Du kan angive ethvert antal op til 9.
Sådan angiver du DPOF på udvalgte billeder
1 Vælg [Mark.billeder] i [DPOF-opsætning].
2 Vælg det billede, du vil markere med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter midt på denne.
Et DPOF-mærke vises på det valgte billede, og antallet af ark vælges.
DPOF
Samlet antal
• Du kan annullere valget ved at dreje det bageste kontrolhjul for at fjerne DPOF-mærket.
3 Gentag trin 2 for at angive DPOF for andre billeder.
• Tryk på
(Afspilning) for at annullere.
4 Tryk på MENU.
Meddelelsen "Indstil DPOF?" vises.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter midt på multi-vælgeren.
DPOF er angivet på de valgte billeder, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
113
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Sådan angiver du DPOF på alle billeder
1 Vælg [Alle billeder] i [DPOF-opsætning].
Meddelelsen "Antal kopier?" vises.
2 Vælg et antal ark med v/V på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Meddelelsen "Indstil DPOF?" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter midt på multi-vælgeren.
DPOF er angivet på alle billederne, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
• Hvis du i dette kamera indsætter et hukommelseskort, som indeholder DPOF-markerede billeder, der er
angivet med andre kameraer, og derefter angiver billeder, hvor der skal tilføjes et DPOF-mærke,
annulleres de DPOF-specifikationer, der blev angivet med andre kameraer.
Sådan fjerner du angivelsen af DPOF på alle billeder
Når du gør det, annulleres indeksudskrivningen også. Eftersom DPOF-mærkerne bevares efter
udskrivningen, anbefales det, at du blot fjerner mærkerne.
1 Vælg [Annuller alle] i [DPOF-opsætning].
Meddelelsen "Annuller alt?" vises.
2 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
DPOF fjernes fra alle billederne, og skærmen vender tilbage til afspilningskærmen.
Datomærke
Du kan indkopiere dato på billederne, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for eller
uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
Til
Indsætter datoen.
Fra
Indsætter ikke datoen.
• Normalt er det kun datoen, der indsættes. De indsatte elementer kan dog variere, afhængigt af printeren.
Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
Indeksudskrift
Du kan oprette en indeksudskrift af alle billeder på hukommelseskortet.
Opret indeks
Angiver en indeksudskrift.
Slet indeks
Angiver ikke en indeksudskrift.
• Antallet af billeder, der udskrives på et ark, og formatet afhænger af printeren. RAW-billeder udskrives
ikke i en indeksudskrift.
• De billeder, du har taget efter at have angivet indeksudskriften, medtages ikke i indeksudskriften. Det
anbefales, at du opretter indeksudskriften, lige før du vil udskrive den.
114
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Vis afspilning
Når du afspiller et billede, der er optaget i portætposition, vil kameraet detektere, hvordan
billedet vender, og automatisk vise det, så det vender korrekt.
Autorotation
Viser billedet i portrætposition, hvis dette er påkrævet.
Man.rotation
Viser alle billeder i landskabsposition.
• Når du afspiller billedet på et tv eller en computer, vil det blive vist i portrætposition også selv om
[Man.rotation] er valgt.
• Hvis [Optager ikke] er valgt med [Billedretning] i den brugertilpassede menu, vil billedet ikke blive
vist i portrætpositionen (side 109).
Afspilningsmenu
115
Afspilningsmenu 2
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
.
Diasshow
Afspilning af optagne billeder i rækkefølge (diasshow).
Vælg [Diasshow], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Diasshowet starter og slutter automatisk så snart alle billederne er blevet afspillet.
Tryk på midten af multi-vælgeren for at sætte diasshowet på pause. Når du trykker igen, starter
diashowet igen.
Tryk på MENU-knappen for at afslutte et diasshow, mens det er i gang.
• Under et diasshow kan du vise det forrige/næste billede med b/B.
Interval
Du kan vælge det interval, der skal være mellem billederne i diasshowet.
116
30 sek.
Billedet skifter hvert 30. sekund.
10 sek.
Billedet skifter hvert 10. sekund.
5 sek.
Billedet skifter hvert femte sekund.
3 sek.
Billedet skifter hvert tredje sekund.
1 sek.
Billedet skifter hvert sekund.
Opsætningsmenu 1
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Opsætningsmenu
Standardindstillingerne er markeret med
.
LCD-lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen.
2 Justér lysstyrken med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter midt på denne.
• På skærmen med optageoplysninger eller på afspilningsskærmen kan du justere lysstyrken ved at trykke
på DISP-knappen (Vis) lidt længere.
Infotid
Opsætningsmenu
1 Vælg [LCD-lysstyrke], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Under optagelsen vises skærmbilledet med optageoplysninger på LCD-skærmen. Du kan
ændre den tid, skærmbilledet vises.
1 min.
Vises i et minut.
30 sek.
Vises i 30 sekunder.
10 sek.
Vises i 10 sekunder.
5 sek.
Vises i fem sekunder.
• Skærmbilledet vises igen, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned eller udfører en anden betjening.
Strømbesparelse
Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt tidsrum, skifter kameraet til strømbesparende
tilstand og slukkes næsten (Strømsparefunktion). t trin 4 i "Læs dette først"
Du kan indstille det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i strømbesparende tilstand.
30 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter 30 minutter.
10 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter 10 minutter.
5 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter fem minutter.
3 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter tre minutter.
1 min.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter et minut.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand.
117
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
• Uanset indstillingen her, går kameraet i strømsparetilstand efter 30 minutter, når det er tilsluttet til et tv.
Dog fungerer strømsparefunktionen ikke, når kameraet er tilsluttet til et tv med et HDMI-kabel
(medfølger ikke), og når der anvendes en vekselstrømsadapter/oplader (medfølger ikke).
Videooutput
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil
have vist billeder på en tv-skærm, skal du se på side 87 for at få oplysninger om tvfarvesystemet i det land eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til USA
og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
HDMI-output
Når du tilslutter kameraet til et HDTV ved hjælp af en HDMI-terminal (side 87), bestemmes
udgangssignalet fra kameraet automatisk. Ved visning af billeder, der er optaget med et
kamera, kan andre signaler muligvis gøre billedet klarere, afhængig af motivet. Du kan
foretage følgende ændringer.
HD(1080i)prior.
Prioriterer HD (1080i) udgangssignal.
HD(720p)prior.
Prioriterer HD (720i) udgangssignal.
SD-priorit.
Prioriterer SD (standard) udgangssignal.
• Ovenstående indstillinger gælder ikke, hvis tv'et ikke understøtter det valgte signal. I dette tilfælde vil
kameraet udsende det signal, som tv'et understøtter.
Sprog
Vælg det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 Vælg [
Sprog], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
2 Vælg det ønskede sprog med v/V på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
118
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Indst.dato/tid
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Vælg [Indst.dato/tid], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren. Indstil dato og klokkeslæt
igen på skærmen Indstil dato/tid.
Opsætningsmenu
• For fremgangsmåden ved indstilling af dato og klokkeslæt, se trin 4 i "Læs dette først".
119
Opsætningsmenu 2
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
.
Hukommelseskort
Du kan vælge typen af hukommelseskort, du vil bruge til indspilning og afspilning.
Memory Stick
Bruger "Memory Stick Duo" til indspilning og afspilning.
CompactFlash
Bruger CF-kort/Microdrive til indspilning og afspilning.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
Serie
Tildeler fortløbende numre til filer, selvom optagemappen
eller hukommelseskortet udskiftes eller alle billederne slettes.
Nulstil
Begynder fra 0001, hver gang mappen ændres, eller hver
gang optagedatoen ændres, når der anvendes en datoformatmappe. Hvis optagemappen indeholder en fil, tildeles et
nummer, som er et tal højere end det højeste nummer.
Mappenavn
Mappens standardnavn (100MSDCF osv.) kan ændres til datoformat, så mapperne
klassificeres efter dato ved lagring og afspilning.
Standardformat
Vælger mappens standardnavn.
Datoformat
Vælger datoformat som navn til mappen. Der oprettes
automatisk en ny mappe, hver gang optagedatoen skifter.
• De mapper og billeder, der er gemt i mapper med standardnavn, bevarer deres navne.
• Hvis [Datoformat] vælges, vises mappenavnet på følgende måde.
Eksempel:
A
B
A: Mappenummer
B: Å (det sidste tal) / MM / DD
120
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
Vælg mappe
Når en mappe med standardnavn vælges, og der er to eller flere mapper, kan du vælge den
optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder.
1 Vælg [Vælg mappe], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
2 Vælg den ønskede mappe med v/V på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
Ny mappe
USB-tilslutning
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller
lignende med et USB-kabel.
Masselager
Anvendes til kopiering af billeder til computeren. Kameraet
genkendes som en USB-masselagerenhed.
PTP
Udskriver billederne med en PictBridge-kompatibel printer,
eller kopierer billeder til PTP-kompatible (Picture Transfer
Protocol) enheder.
Opsætningsmenu
Opretter en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
• For flere oplysninger om udskrivning med en PictBridgekompatibel printer, se side 143.
Ekstern pc
Ved hjælp af "Remote Camera Control" der findes på cdrommen (medfølger), kan du betjene visse af kameraets
funktioner (såsom optagelse) fra en computer, gemme de
optagne billeder på en computer, osv.
Masselag.kort
Når masselagertilslutningen anvendes, og der både er indsat et "Memory Stick Duo" og et CFkort/Microdrive i kameraet, kan begge vises afhængig af den anvendte pc.
Begge kort
Viser både "Memory Stick Duo" og CF-kortet/Microdrive.
Dette understøttes af pc'er, der kører Windows 2000 SP3,
eller en senere version af operativsystemet.
Valgte kort
Viser kun det kort, der er valgt med [Hukommelseskort].
121
Opsætningsmenu 3
Standardindstillingerne er markeret med
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
.
Menustart
Når du trykker på MENU-knappen i standardindstillingen,vises menuskærmbilledet
1
eller
1 først. Du kan ændre denne indstilling, så det tidligere valgte menuskærmbillede
vises først.
Top
Viser menuskærmbilledet
Forrige
Viser det tidligere valgte menuskærmbillede først.
1 eller
1 først.
Bekræft slet
Før billeder eller mapper kan slettes, vises en bekræftelsesskærm som f.eks. "Skal billederne
slettes?". Normalt er [Annuller] valgt som standard, men du kan ændre standardindstillingen,
så [Slet] er valgt.
“Slet” først
[Slet] er valgt som standard.
“Annul.” først
[Annuller] er valgt som standard.
Lydsignaler
Vælger den lyd, der frembringes, når lukkeren låses under nedtælling med selvudløser osv.
Til
Slår lyden til.
Fra
Slår lyden fra.
Rensetilstand
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på billedsensoren (den del, der
fungerer som film), vil det muligvis blive vist på billedet, afhængigt af optagemiljøet. Hvis der
er støv på billedsensoren, skal du bruge en blæser, der fås i handlen, og rense billedsensoren
på følgende måde. Du kan nemt rengøre billedsensoren ved kun at bruge blæseren og den
støvafvisende funktion.
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende
batteriikoner) eller bedre. Lav batteristrøm under rensningen kan medføre
beskadigelse af lukkeren. Rensningen bør afsluttes hurtigt.
1 Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet.
• Det anbefales at anvende en vekselstrømsadapter/oplader (medfølger ikke).
2 Vælg [Rensetilstand], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Meddelelsen "Sluk for kamera efter rensning. Fortsæt?" vises.
3 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
122
Flere oplysninger om betjening
1 side 29
• Når billedsensoren har vibreret et øjeblik, løftes spejlet foran.
4 Tag objektivet af.
5 Brug blæseren til at rengøre billedsensorens overflade og området omkring den.
Berør ikke billedsensoren med spidsen af blæseren. Afslut rensningen hurtigt.
Hold kameraets forside nedad for at forhindre, at støv igen sætter sig inde i kameraet.
Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprede vanddamp inde i kamerahuset.
Når du rengør billedsensoren, må du ikke sætte spidsen af blæseren i
hulrummet bag objektivfatningen. Det er ikke nødvendigt at lade blæseren
nærme sig billedsensoren.
Opsætningsmenu
•
•
•
•
6 Monter objektivet, og sæt POWER-kontakten til OFF.
• Kameraet begynder at bippe, hvis batterienheden bliver lav under rengøringen. Indstil straks rengøringen,
og sæt POWER-kontakten til OFF.
z Sådan forhindres det, at støv trænger ind i kameraet
• Skift objektiv et sted, hvor der er mindst muligt støv, og gør det hurtigt.
• Efterlad ikke kameraet uden objektiv eller kameradæksel.
• Når kameradækslet fastgøres, skal alt støv fjernes fra dækslet, før det placeres på kameraet.
Nulstil
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
1 Vælg [Nulstil], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Meddelelsen "Nulstil standard?" vises.
2 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
De primære funktioner nulstilles.
• For flere oplysninger om de punkter, der kan nulstilles, se "Nulstil" (side 169).
123
Brug af computeren
Få fuldt udbytte af computeren
Tilslutning af kameraet til computeren (side 126)
Forberedelse af kameraet og computeren og tilslutning af
kameraet til computeren
Kopiering af billeder til computeren (side 127)
Visning af billeder på computeren
Installation af applikationssoftware og arbejde med billeder (side 132)
Følgende software skal installeres.
"Picture Motion Browser"
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"Remote Camera Control"
•
•
•
•
124
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet med henblik på at
importere billeder.
x Windows
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et
multiboot-miljø.
* 64-bit versioner og Starter (Edition)
understøttes ikke.
USB-stik: Medfølger som standard
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.1.3 eller senere)
USB-stik: Medfølger som standard
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
Brug af computeren
x Macintosh
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub eller en forlængerledning.
• Tilslutning af kameraet via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret
overførsel (overførsel ved høj hastighed), da
kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
Opsætningsmenuen er angivet til [Masselager].
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
125
Tilslutning af kameraet til computeren
Du kan kopiere billeder fra kameraet til
computeren på følgende måde.
4 Forbind kameraet til computeren.
Ved direkte indsættelse af
hukommelseskortet i en computer
1 Til USB-stikket
Fjern hukommelseskortet fra kameraet, sæt
det i computeren, og kopier billederne.
Til tilslutning af kameraet med
hukommelseskortet isat, til en
computer ved hjælp af en USBforbindelse.
USB-kabel
Følg fremgangsmåden på siderne 127 til
129 for at kopiere billeder.
• Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
Opsætningsmenuen er angivet til [Masselager]
(side 121).
1 Sæt et hukommelsekort med
optagede billeder i kameraet.
2 Sæt en tilstrækkeligt opladet
batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med
vekselstrømsadapteren/
opladeren (medfølger ikke).
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp af en batterienhed, som ikke er
tilstrækkeligt opladet, mislykkes
kopieringen muligvis, eller billeddataene
kan blive beskadiget, hvis batterienheden
bliver flad for hurtigt.
3 Tænd for kameraet og
computeren.
126
2 Til USBstikket
Kopiering af billeder til computeren
Kopiering af billeder til en
computer
– Windows XP/Vista
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter) (Ved Windows Vista:
"Documents")-mappen.
1 Så snart du har etableret USB-
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy] (Kopier).
1
2
• For oplysninger om lagerplacering for
billedfiler, se side 130.
4 Dobbeltklik på mappen [My
1
2
• Hvis guiden ikke vises,
t "Kopiering af billeder til en computer –
Windows 2000" (side 128).
Brug af computeren
forbindelsen, klikker du på [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] når guiden automatisk
kommer frem på skrivebordet.
3 Dobbeltklik på den mappe, hvor
Documents] (Dokumenter) (Ved
Windows Vista: [Documents])mappen. Højreklik derefter på
vinduet "My Documents"
(Dokumenter) for at få vist
menuen, og klik på [Paste]
(Sæt ind).
2 Dobbeltklik på [DCIM].
• Hvis det er tilfældet, kan du også importere
billeder ved hjælp af "Picture Motion
Browser".
1
2
Billedfilerne kopieres til mappen "My
Documents" (Dokumenter) (Ved
Windows Vista: "Documents")-mappen.
127
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer
filnavnet, skal du dog være opmærksom på,
at du muligvis ikke kan afspille billedet på
kameraet (side 131).
Visning af billeder på
computeren
x Windows
I dette afsnit beskrives proceduren for at få
vist kopierede billeder i mappen "My
Documents" (Dokumenter) (Ved Windows
Vista: "Documents")-mappen.
1 Klik på [Start] t [My Documents]
Kopiering af billeder til en
computer
– Windows 2000
(Dokumenter) (Ved Windows
Vista: [Documents]).
2
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
1 Dobbeltklik på [My Computer]
(Denne computer) t [Removable
Disk].
1
2 Gå videre med trin 2 og derefter i
"Kopiering af billeder til en
computer – Windows XP/Vista".
Kopiering af billeder til en
computer
– Macintosh
1 Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikont [DCIM] t den
mappe, der indeholder de
billeder, du vil kopiere.
2 Træk og slip billedfilerne til
harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
128
Indholdet i mappen "My Documents"
(Dokumenter) (Ved Windows Vista:
"Documents")-mappen vises.
• Hvis du bruger Windows 2000, skal du
dobbeltklikke på [My Documents]
(Dokumenter) på skrivebordet.
2 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er ikke nødvendigt på Windows XP/
Vista.
x Macintosh
Træk og slip drevikonet eller ikonet for
hukommelseskortet til ikonet "Trash"
(Papirkurv).
Kameraet kobles fra computeren.
Billedet vises.
Dobbeltklik på harddiskikonet t den
ønskede billedfil for ar åbne denne billedfil.
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Brug af computeren
x Macintosh
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Frakobler USB-kablet
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet
x Windows
1 Dobbeltklik på
på proceslinjen.
Dobbeltklik her
2 Klik på
[Stop].
(USB-masselagerenhed) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
129
Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes i mapper på hukommelseskortet.
Eksempel: visning af mapper med
Windows XP
A Mapper, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera. (De første tre
cifre angiver mappenummeret.)
B Du kan oprette en mappe i datoformat
(side 120).
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
mappen "MISC".
• Billedfiler navngives på følgende måde:
ssss (filnummer) angiver et tal mellem
0001 og 9999. Den numeriske del af navnet på
en RAW-datafil og den tilsvarende JPEGbilledfil er ens.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (anden end Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis ikke.
• For yderligere oplysninger om mapper henvises
til siderne 120, 121.
130
Kopiering af billeder, der er gemt på en
computer til et hukommelseskort og visning af
billederne
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke længere findes på et
hukommelseskortet, kan du få vist billedet
igen på kameraet ved at kopiere billedfilen
fra computeren til et hukommelseskort.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
hukommelseskortet i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy] (Kopier).
2Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer]
(Denne computer).
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
[DCIM]-mappen, og klik derefter på
[Paste] (Kopier).
• sss står for et tal mellem 100 og 999.
Brug af computeren
• Trin 1 skal ikke udføres, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en
computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den
muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først
oprette en mappe ved hjælp af kameraet (side
121) og derefter kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til mappen på
derefter på [Rename] (Omdøb).
Ret filnavnet til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
1
2
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypenavnet
på billeder er JPG. Du må ikke ændre
filtypenavnet.
131
Brug af softwaren (medfølger)
Følgende software, der følger med
kameraet, kan bruges til at arbejde med
billederne: "Picture Motion Browser",
"Image Data Converter SR", "Image Data
Lightbox SR", "Remote Camera Control"
osv.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh computere.
Anbefalet computermiljø
x Macintosh
Anbefalet miljø til anvendelse af
"Image Data Converter SR Ver.2"/
"Image Data Lightbox SR"/"Remote
Camera Control"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.4) eller senere
x Windows
CPU: Power Mac G4/G5 serien (1,0 GHz eller
kraftigere anbefales)/Intel Core Solo/Core
Duo/Core 2 Duo eller kraftigere
Anbefalet miljø til anvendelse
"Picture Motion Browser"
Hukommelse: 512 MB eller mere (1 GB
eller mere anbefales.)
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
32.000 farver eller derover
CPU/Hukommelse: Pentium III 500 MHz
eller kraftigere, 256 MB RAM eller mere
(Anbefalet: Pentium III 800 MHz eller
kraftigere og 512 MB RAM eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—200 MB eller mere
Skærm:
1024 × 768 punkter eller mere, mange
farver (16-bit farver) eller derover
Anbefalet miljø til anvendelse af
"Image Data Converter SR Ver.2"/
"Image Data Lightbox SR"/"Remote
Camera Control"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
("Remote Camera Control" er kun for
Windows XP* SP2/Windows Vista*)
CPU/Hukommelse: MMX Pentium III
1 GHz eller kraftigere anbefales, RAM
512 MB eller mere (RAM 1 GB eller mere
anbefales.)
Virtuel hukommelse: 700 MB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
mange farver (16-bit farver) eller derover
132
* 64-bit versioner og Starter (Edition)
understøttes ikke.
Installation af softwaren
Udfør nedenstående procedure for at
installere softwaren (medfølger).
x Windows
• Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt CDROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Installationsmenuen vises.
skal du klikke på alternativknappen ud
for [I accept the terms of the license
agreement] (Jeg accepterer
betingelserne i licensaftalen) og derefter
klikke på [Next] (Næste).
5 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
6 Tag CD-ROM'en ud, når
installationen er fuldført.
Følgende software skal installeres.
2 Klik på [Install].
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" vises.
Brug af computeren
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(My Computer (Denne computer))
t
(SONYPICTUTIL).
• I Windows Vista vises skærmen AutoPlay
muligvis. Vælg "Run Install.exe" og følg de
instruktioner, der vises på skærmen for at gå
videre med installationen.
• Sony Picture Utility
"Picture Motion Browser"
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"Remote Camera Control"
Når du har installeret softwaren, vises et
genvejsikon til kundens
registreringswebsted på skrivebordet.
Når du har tilmeldt dig på webstedet, kan
du få sikker og nyttig kundesupport.
http://www.sony.net/registration/di/
x Macintosh
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next] (Næste).
Skærmbilledet [Location Settings]
vises.
4 Vælg [Region] og [Country/Area],
og klik derefter på [Next] (Næste).
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for SonyPicture Utility] vises,
klikker du på [Next] (Næste).
Skærmbilledet "License Agreement"
vises. Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du
kan acceptere betingelserne i aftalen,
• Log på som administrator for at installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
2 Dobbeltklik på CD-ROM-symbolet.
3 Kopier filen [SIDS_INST.pkg] i mappen
[MAC] til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [SIDS_INST.pkg] i
den mappe, du kopierede den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at
fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises,
skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
133
Sådan bruges "Picture Motion Browser"
Du kan få større glæde af billederne fra
kameraet end nogensinde før med denne
software.
Dette afsnit gennemgår "Picture Motion
Browser" og giver de grundlæggende
instruktioner.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh computere.
"Picture Motion Browser"
oversigt
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere billeder, som er taget med kameraet,
og få vist dem på computeren.
• Organisere billeder på computeren på en
kalender efter optagedato for at få vist dem.
• Retouchere (korrigere røde øjne, osv), udskrive
og sende stillbilleder som vedhæftede filer i en
e-mail, ændre optagedatoen og meget mere.
• Stillbilleder kan udskrives eller gemmes med
datoen.
• Du kan oprette en datadisk ved hjælp af en cdbrænder eller en DVD-brænder.
• Der er flere oplysninger om "Picture Motion
Browser" i "Picture Motion Browser Guide".
gang du starter "Picture Motion Browser". Vælg
[Start]. Denne funktion holder dig informeret
om nyheder såsom softwareopdateringer. Du
kan ændre indstillingen senere.
Sådan afsluttes "Picture Motion
Browser"
Klik på -knappen i øverste højre hjørne
af skærmen.
Import af billeder
1 Forbind kameraet til computeren
ved at følge "Tilslutning af
kameraet til computeren".
Når kameraet er registreret automatisk,
vises skærmen [Import Media Files].
Klik på [Start] t [All Programs] (i
Windows 2000, [Programs]) i menuen Start
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser Guide] for at
starte "Picture Motion Browser Guide".
Start og afslutning af "Picture
Motion Browser"
Sådan startes "Picture Motion
Browser"
Dobbeltklik på ikonet -ikonet (Picture
Motion Browser) på skrivebordet.
Eller gør følgende i menuen Start: Klik på
[Start] t [All Programs] (i Windows
2000), [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Picture Motion Browser].
• Bekræftelsesmeddelelsen for
informationsværktøjet vises på skærmen, første
134
• I Windows XP/Vista skal du lukke guiden
Automatisk afspilning, hvis den vises.
2 Importer billederne.
Klik på knappen [Import] (Importer) for
at begynde importen af billederne.
Som standard importeres billeder i en
mappe, der oprettes under "My
Pictures" (Billeder), og mappens navn
er importdatoen.
Visning af billeder
Når importen er fuldført, starter "Picture
Motion Browser". Der vises miniaturer af
de importerede billeder.
Eksempel: Skærmvisning efter
måned
Brug af computeren
• Der er flere oplysninger om betjeningen i
"Picture Motion Browser Guide".
Du kan vise billeder sorteret efter
optagedato i en kalender. Der er flere
oplysninger om betjeningen i "Picture
Motion Browser Guide".
• Mappen "My Pictures" angives som
standardmappen i "Viewed folders" (Viste
mapper).
135
Sådan bruges "Image Data Converter SR"
Oversigt over "Image Data
Converter SR Ver.2.0"
Ved hjælp af "Image Data Converter SR
Ver.2.0" kan du redigere billeder, der er
optaget i RAW-tilstand, for eksempel for at
korrigere nuancekurve og skarphed. Du kan
også gemme billeder i et almindeligt
anvendt filformat.
Justering af billedet
Du kan justere et billedes hvidbalance,
eksponering og kreative indstilling ved
hjælp af knapperne på værktøjslinjen.
• Hvis du gemmer et billede i RAW-dataformat,
gemmes det i ARW2.0-formatet.
• Der er flere oplysninger i Help (Hjælp).
Klik på [Start] t [All Programs] (i
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Converter SR Ver.2] for at starte Hjælp fra
menuen Start.
Sådan gemmes billedet
Start eller afslutning af "Image
Data Converter SR Ver.2.0"
x Windows
Start
Klik på genvejen for "Image Data
Converter SR Ver.2.0" på skrivebordet.
Klik på [Start] t [All Programs] ved
opstart fra menuen Start, (Ved Windows
2000: [Programs]) t [Sony Image Data
Suite] t [Image Data Converter SR
Ver.2.0].
Afslutning
Klik på knappen
i det øverste højre
hjørne af skærmen.
x Macintosh
Start
Dobbeltklik på [Image Data Converter SR
Ver.2] i mappen [Sony Image Data Suite]
fra mappen [Application].
Afslutning
Klik på [Quit Image Data Converter SR]
(Afslut Image Data Converter SR) i menuen
[IDC SR].
136
Du kan gemme de stillbilleder, du har vist
og redigeret, på en pc. Du kan enten gemme
billedet som RAW-data eller gemme det i et
generelt filformat.
• Der er flere oplysninger i Help i "Image Data
Converter SR".
Teknisk support
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede
spørgsmål på Sonys websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
Sådan bruges "Image Data Lightbox SR"
Oversigt over "Image Data
Lightbox SR"
"Image Data Lightbox SR" gør det muligt
at udføre følgende:
• Vise og sammenligne RAW/JPEG-billeder, der
er optaget med dette kamera.
• Give billederne en karakter fra et til fem.
• Vise et billede i "Image Data Converter SR" og
lave justeringer af det.
• Der er flere oplysninger i Help (Hjælp).
Visning af et billede
Når du starter vil betjeningsmenuen blive
vist.
Klik på [Open an Image File] (Åbn en
billedfil) eller [Open a Folder of Images]
(Åbn en mappe med billeder) for at vise
billedet.
Klik [Start] t [All Programs] (i Windows
2000, [Programs]), t [Sony Image Data
Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox
SR] for at starte Hjælp fra menuen Start.
x Windows
Start
Dobbeltklik på [Image Data Lightbox SR]
på skrivebordet.
Klik på [Start] t [All Programs] ved
opstart fra menuen Start (Ved Windows
2000: [Programs]) t [Sony Image Data
Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Afslutning
Klik på knappen
i det øverste højre
hjørne af skærmen.
Dialogen, der anvendes til gemning af en
samling vises. For oplysninger om en
"Collection", se side 138.
Du kan fortsætte med at tilføje billeder ved
at vælge [Open a Folder of Images] (Åbn en
mappe med billeder) eller [Open an Image
File] (Åbn en billedfil) i menuen Filer. Du
kan også vise og arbejde med billeder i en
anden mappe.
Brug af computeren
Start eller afslutning af "Image
Data Lightbox SR"
Sammenligning og prioritering
af billedet
Du kan give billederne karakter på
skærmen og identificere de mest vigtige
billeder.
1 Sammenligne billeder.
Du kan vise op til fire billeder samtidig
for at sammenligne dem.
x Macintosh
Start
Dobbeltklik på [Image Data Lightbox SR] i
mappen [Sony Image Data Suite] fra,
mappen [Application].
Afslutning
Klik på [Quit Image Data Lightbox SR]
(Afslut Image Data Lightbox SR) i menuen
[Image Data Lightbox SR].
137
2 Giv billeder karakter.
Du kan tilføje -mærke(r) afhængig
af, hvordan du vurderer billedet på en
skala fra et til fem.
-mærke(r)
3 Prioritering af billeder i henhold
til vurdering.
Du kan rangordne billederne efter deres
vigtighed og gemme eller slette dem.
Sådan bruges [Collection]
[Collection] (Samling) er en database, som
holder styr på behandlingstilstanden for
billeder i "Image Data Lightbox SR".
Du kan gemme en behandlingsstatus som
den er, som f.eks. for billeder, der er
udvalgt fra flere mapper, baseret på
oplysninger om deres vurdering.
Du kan genoptage behandlingen ved at
åbne en [Collection]-fil.
Start "Image Data Lightbox SR", klik på
[Open a Previous Collection File] (Åbn en
tidligere samlingsfil) for ar genoptage en
billedbehandling, og vælg den ønskede
samlingsfil.
• Der er flere oplysninger i Help i "Image Data
Lightbox SR".
138
Sådan bruges "Remote Camera Control"
Oversigt over "Remote Camera
Control"
Når kameraet er tilsluttet til en pc, kan du
bruge "Remote Camera Control" til at tage
billeder eller ændre indstillinger på
kameraet direkte fra pc'en.
Du kan også gemme optagne billeder
direkte på pc'en.
• Der er flere oplysninger i Help.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Remote
Camera Control] for at starte Hjælp fra
menuen Start.
x Windows
Start
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Remote Camera
Control].
Afslutning
Klik på knappen
i det øverste højre
hjørne af skærmen.
x Macintosh
Start
MENU-knap
Multivælger
1 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
2 Vælg
(Opsætning) t [2]
t [USB-tilslutning] med multivælgeren (side 29).
3 Vælg [Ekstern pc] med v/V, og
Brug af computeren
Start eller afslutning af "Remote
Camera Control"
Indstilling af kameraet
tryk derefter på midten af multivælgeren.
USB-tilstanden er indstillet til [Ekstern
pc].
4 Sluk for kameraet.
Dobbeltklik på [Remote Camera Control] i
mappen [Sony Image Data Suite] fra,
mappen [Application].
Afslutning
Klik på [Quit Remote Camera Control]
(Afslut Remote Camera Control) i menuen
[Remote Camera Control].
139
Betjening af kameraet fra en
computer
1 Forbind kameraet og computeren
2 Tænd for kameraet og
computeren og start derefter
"Remote Camera Control".
med USB-kablet.
1 Til USB-stikket
USB-kabel
3 Fortag indstillingerne i
2 Til USBstikket
• Brug en fuldt opladet batterienhed, eller
brug vekselstrømadapteren/opladeren
(medfølger ikke).
kontrolpanelet, som f.eks.
fremføringsmetode, hvidbalance
osv.
4 Justér fokus og klik på
-
knappen (Lukker).
Kameraet fotograferer motiver, og
billedet bliver gemt på computeren.
• Der er flere oplysninger om betjeningen i Help
under "Remote Camera Control".
140
Sådan gemmes billeder, der er
optaget med kameraet, på en
computer
1 Udfør trinene 1 og 2 i "Betjening
af kameraet fra en computer".
2 Klargør kameraet eller
computeren og tag billedet med
kameraet.
Billedet tages og gemmes på
computeren.
Brug af computeren
141
Udskrivning af billeder
Sådan udskrives billeder
Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 143)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning ved hjælp af en "Memory Stick Duo"/CF-kort/
Microdrive-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick Duo"/CF-kort/
Microdrive-kompatibel printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der
fulgte med printeren.
Udskrivning vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. det medfølgende
program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne. For
detaljerede oplysninger se "Picture Motion Browser Guide".
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere et hukommelseskort med billeder, som du har
optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan på forhånd
angive et DPOF-mærke på de billeder, som du vil have printet.
142
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
Trin 2: Tilslutning af kameraet
til printeren
1 Tilslut kameraet til printeren.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke udskrive RAW-datafiler.
Trin 1: Indstilling af kameraet
2 Til USB-stikket
USB-kabel
MENU-knap
Multivælger
1 Til USBstikket
1 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
2 Vælg
2 Tænd for kameraet og printeren.
Udskrivning af billeder
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren/
opladeren (medfølger ikke) for at undgå, at
strømmen afbrydes halvvejs gennem
udskrivningen.
Følgende skærmbillede vises.
(Opsætning) t [2]
t [USB-tilslutning] med multivælgeren (side 29).
3 Vælg [PTP] med v/V, og tryk
derefter på midten af multivælgeren.
USB-tilstanden er indstillet til [PTP].
Samlet antal
4 Sluk kameraet, og sæt
hukommelseskortet med de
optagne billeder i.
143
Trin 3: Udskrivning
Fjern USB-kablet, eller sluk kameraet. Følg
fremgangsmåden ovenfor (trin 1 til 3), når
du igen vil udskrive.
1 Vælg det billede, du vil skrive ud,
med b/B på multi-vælgeren, og
tryk derefter midt på denne.
• Tryk på midten igen for at annullere.
2 Gentag trin 1 hvis du ønsker at
PictBridge-menu
Side 1
Udskriv
Udskriver de markerede billeder. For
detaljerede oplysninger, se "Trin 3:
Udskrivning".
udskrive andre billeder.
Vælg udskr.kv.
3 Tryk på knappen MENU og opsæt
hvert enkelt af dem.
Detaljerede oplysninger om
opsætningen, se "PictBridge-menu".
Papirformat
Auto
Opsætning af
printer
4 Vælg "Udskriv", og tryk derefter
9×13cm
89×127 mm
på midten af multi-vælgeren.
Hagaki
100×147 mm
Meddelelsen "Udskriv billeder?" vises.
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
5 Vælg [OK] med v på multivælgeren, og tryk derefter på
midten af denne.
Billedet udskrives.
6 Tryk midt på multi-vælgeren, når
meddelelsen "Udskrivning
afsluttet." vises.
Sådan annulleres udskrivningen
Udskrivningen annulleres ved at trykke
midt på multi-vælgeren under udskrivning.
144
Du kan specificere antallet af udskrifter op
til 20. Det samme antal kopier vil gælde for
alle de markerede billeder.
Layout
Auto
Opsætning af
printer
1-op u/kant
Uden kanter, 1
billede/ark
1-op
1 billede/ark
2-op
2 billede/ark
3-op
3 billede/ark
4-op
4 billede/ark
8-op
8 billede/ark
Indeks
Udskriver alle de
markerede billeder
som en
indeksudskrift.
Udskrifternes layout
er afhængig af
printerens
opsætning.
Udskrivning med
fjernbetjeningen (medfølger)
Så snart du har tilsluttet kameraer til et
HDTV med et HDMI-kabel (medfølger
ikke), kan du nemt udskrive billeder, mens
du viser dem på tv'et.
1 Tilslut kameraet til tv'et (side 87).
2 Tilslut kameraet til en printer
(side 143).
3 Vis det billede, du vil udskrive.
Dag og tid
Tilføjer datoen og
klokkeslættet.
Dato
Tilføjer datoen.
Fra
Tilføjer ikke datoen.
Side 2
Afmarker alle
Meddelelsen "Annuller alt?" vises. Vælg
[OK], og tryk derefter på midten af multivælgeren. DPOF-mærket på de enkelte
billeder slettes. Når du annullerer dine
angivelser uden at udskrive billederne, skal
du vælge dette punkt.
• Afhængig af menuopsætningen på kameraet, er
udskriftsopsætningen den følgende:
– Antallet af ark: 1 ark
– Papirformat: Auto
– Layout: Auto
– Datomærke: Fra
• Når kameraet tilsluttes til et tv med videokablet
(medfølger), er PRINT-knappen deaktiveret.
Udskrivning af billeder
4 Tryk på PRINT-knappen på
fjernbetjeningen.
Datomærke
Mappeudskriv.
Udskriver alle billeder i en mappe. Vælg
mappen med v/V på multi-vælgeren, og
tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Meddelelsen "Udskriv billeder?" vises.
Vælg [OK], og tryk derefter på midten af
multi-vælgeren.
145
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger. Kontroller
punkterne på side 146 til 154. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe
udløsergrebet (t trin 1 i "Læs dette først").
Kan ikke tænde kameraet.
• Installér batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 160). Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt tidsrum, skifter kameraet til strømbesparende
tilstand og slukkes næsten. Den strømbesparende tilstand annulleres ved at betjene kameraet,
f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned (t trin 4 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet (side 160). Installér en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette
først").
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser
(side 160).
• Den viste resterende batteritid er forskellig fra den aktuelle. Aflad batterienheden
fuldstændigt og genoplad den derefter for at korrigere visningen.
• Batterienheden er udbrændt (side 160). Udskift den med en ny.
Optagelse af billeder
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
• I standardindstillingen slukkes LCD-skærmen, hvis der ikke registreres nogen handling i mere
end fem sekunder, for at minimere batteriforbruget. Du kan ændre indstillingen af klokkeslæt
(side 117).
• LCD-skærmen er slået fra. Tryk på DISP-knappen (Vis) for at slå LCD-skærmen til
(side 20).
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier (t trin 5 i "Læs
dette først").
146
Billedet blev ikke optaget.
• Der er ikke isat noget hukommelseskort.
Lukkeren udløses ikke.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet (side 21). Hvis det er fuldt, skal du
gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
– Udskift hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades (t trin 5 i "Læs dette først").
• Lukkeren kan ikke udløses, når motivet er ude af fokus. (Udløserlåsen kan deaktiveres
(side 99).)
• Lukkeren kan ikke udløses, når kameraet er forbundet med en anden enhed, f.eks. et teleskop.
(I denne situation kan udløserlåsen deaktiveres (side 106).)
• Udløserknappen kan ikke udløses, hvis "----" blinker nederst til højre på LCD-skærmen, og
"0" blinker i søgeren. Denne angivelse betyder, at der ikke er isat et hukommelseskort i
kameraet, eller at der er valgt en forkert type hukommelseskort. Vælg typen af
hukommelseskort med [Hukommelseskort] i menuen Opsætning, isæt derefter
hukommelseskortet i kameraet (t trin 3 i "Læs dette først", side 120).
• Udløserknappen kan ikke udløses, hvis "--" lyser i det øverste højre hjørne på LCD-skærmen.
Denne indikator betyder, at objektivet ikke er fastgjort korrekt. Fastgør objektivet korrekt
(t trin 2 i "Læs dette først").
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 100). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 93). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at
optage i RAW-tilstand.
Fejlfinding
Optagelse tager lang tid.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager i manuel fokuseringstilstand. Skift autofokuseringstilstanden med armen til
fokustilstand (side 49).
• Du forsøger at fotografere et motiv, som måske kræver speciel fokusering (side 47). Brug
fokuslåsen eller den manuelle fokuseringsfunktion (siderne 48, 50).
Blitzen fungerer ikke.
• Den indbyggede blitz er lukket. Træk den op.
• Blitztilstanden er indstillet til [Autoblitz]. Hvis du vil være sikker på, at blitzen udløses uden
at svigte, skal du indstille blitztilstanden til [Udfyld.blitz] (side 70).
Der opstår slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Støv i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
147
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet
mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde
også (side 61).
Det nederste af et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Billedet blev taget med modlysblænden på. Fjern modlysblænden, når den indbyggede blitz
bruges. Med nogle objektiver kan det nederste af billedet blive mørkt selv uden
modlysblænden (t trin 5 i "Læs dette først").
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet
udløst flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at
undgå, at kameraet overophedes.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 119, t trin 4 i "Læs dette først").
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige rækkevidde. Juster
indstillingen igen.
Der vises for meget lys på billedet.
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys ind i objektivet.
Monter en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet
igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 107).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen (side 62).
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 5).
148
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelse.
Brug af funktionen Super SteadyShot eller et kamerastativ anbefales. Blitzen kan anvendes i
denne situation (t trin 5 i "Læs dette først").
• Billedet af motivet blev taget på meget kort afstand, f.eks. ved makrooptagelse. Funktionen
Super SteadyShot er muligvis ikke helt effektiv, når motivet er meget tæt på. I dette tilfælde
skal du slå funktionen Super SteadyShot fra og overveje at benytte et kamerastativ (t trin 5 i
"Læs dette først").
• Motivet bevægede sig hurtigt. Vælg en højere lukkerhastighed eller en højere ISO-følsomhed
(jo højere ISO-følsomheden er, desto mere støj opstår der på billedet).
EV-skalaen b B blinker i søgeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
Der henvises til "Computere" (side 150) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 131).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
Fejlfinding
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 129).
• Kontrollér [Videooutput] for at se om videoudgangssignalet på kameraet er indstillet til tv-
apparatets farvesystem (side 118).
• Kontrollér, om forbindelsen er korrekt (side 86).
• Hvis der er sluttet et USB-kabel til kameraet, skal det fjernes (side 129).
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 112).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billederne
(side 112).
Du kan ikke afsætte et DPOF-mærke.
• Du kan ikke afsætte et DPOF-mærke på RAW-datafiler.
149
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Læs "Anbefalet computermiljø" (siderne 125, 132).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd for kameraet.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette
først") eller bruge vekselstrømadapteren/opladeren (medfølger ikke) (side 162).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 126).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 121).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 126).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Når du kopierer billeder fra kameraet til computeren bliver kopieringen afbrudt, hvis du åbner
dækslet til hukommelseskortet. Lad være med at åbne dækslet til hukommelseskortet under
kopieringen.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 126).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (siderne 127, 128).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er
formateret med kameraet (side 112).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Der henvises til "Picture Motion Browser Guide", hvis du anvender "Picture Motion
Browser".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 126).
Jeg kan ikke finde ud af at betjene softwaren (medfølger).
• Se hjælpen eller vejledningen til de enkelte programmer.
150
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette
først").
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 111, t trin 6 i "Læs dette
først").
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort (t trin 3 i "Læs dette først").
• Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-
position. Sæt knappen i optagestillingen.
Microdrive er ophedet.
• Du bruger Microdrive for længe ad gangen. Dette er ikke en funktionsfejl.
Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
computeren (side 126). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Fjernbetjening
Fejlfinding
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med
Den medfølgende fjernbetjening virker ikke.
[Fjernbetjening]. Ved afspilning skal du
tilslutte kameraet til et tv.
• Sæt et batteri i batteriholderen så polerne +/– vender korrekt svarende til angivelsen i
batterirummet.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og sensoren.
• Ret fjernbetjeningens sensor væk fra stærke lyskilder såsom direkte sollys eller ovenlys.
Ellers kan det ske, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
• Man kan beskytte fjernbetjeningens sensor fra lys med en modlysblænde eller et objektiv.
Aktivér fjernbetjeningen fra positioner, hvor lyset fra fjernbetjeningen ikke sløres.
• For at fotografere skal du sætte Driftsfunktion til
En anden DVD-enhed fungerer forkert, når jeg anvender den medfølgende
fjernbetjening.
• Vælg en anden indstilling på fjernbetjeningen end DVD 2 til din DVD-enhed, eller dæk
sensoren på din DVD-enhed med sort papir.
151
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med følgende punkter.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGB-printere, som ikke
er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), udskrives billederne med et lavere
intensitetsniveau (side 69).
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af
billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9] at den
ene side af billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter.
Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan printe billedet
uden af beskære de to kanter.
Jeg kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "Picture Motion Browser", kan du udskrive billederne med dato (side 134).
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre datoen på billedet. Men, da billeder man optager
med dette kamera indeholder oplysninger om optagelsedatoen, kan du udskrive billeder med
datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For
kompatibilitet med Exif-information, skal du forhøre dig hos printer- eller
softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du
beder om det.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontrollér, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslutning] til [PTP] (side 121).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du
finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med USB-kablet.
• RAW-datafiler kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er redigeret på en
computer, kan muligvis ikke udskrives.
152
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen overlejres måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato. Sæt [Datomærke]
til [Fra], og udskriv billedet igen (side 145).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen, når du ændrer papirformatet, efter at printeren er blevet
tilsluttet kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 144) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
Andet
Fejlfinding
printeren.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen
(side 165).
Meddelelsen "Indstil dato og klokkeslæt?" vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed.
Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (t trin 4 i "Læs dette først"). Hvis
datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden oplades, skal du kontakte en Sonyforhandler eller det lokale Sony-serviceværksted.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres
afhængigt af billedet, når du optager med et JPEG-billede (side 93).
153
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens POWER-kontakten var indstillet til ON. Når
batterienheden fjernes, skal du sørge for, at POWER-kontakten er sat til OFF, og at
aktivitetslampen ikke lyser (t trin 1 i "Læs dette først").
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis en vekselstrømsadapter/
oplader (medfølger ikke) anvendes, skal stikket tages ud. Hvis kameraet er varmt, skal du lade
det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
De fem streger på Super SteadyShot-skalaen blinker.
• Super SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men funktionen
Super SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis Super SteadyShotskalaen fortsat blinker, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyværksted.
"--E-" vises nederst til højre på LCD-skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde ikke fjerner
visningen, skal du formatere hukommelseskortet.
154
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
tid at afslutte formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du
skifte hukommelseskort.
Kun til “InfoLITHIUM”-batteri
• Der anvendes en inkompatibel
batterienhed.
Batteriet er tomt
• Batterienheden er afladet. Oplad
batterienheden.
Kortfejl
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller formateringen
mislykkedes.
Skrivebesk. hukommelse
• Kameraet kan ikke optage eller slette
Indstil dato og klokkeslæt?
• Indstil datoen og klokkeslættet. Hvis
meddelelsen vises ofte, er den interne
batterienhed opbrugt. Udskift batteriet
(siderne 153, 166).
billeder på dette "Memory Stick Duo".
Indsæt Memory Stick'en igen
Indsæt CF-kort igen
• Det isatte hukommelseskort kan ikke
bruges med dette kamera.
Ikke tilstrækkelig strøm.
• Du forsøgte at udføre [Rensetilstand]
snavset.
Brug Memory Stick-stik til at
formatere.
• Du forsøger at formatere et "Memory
Ingen Memory Stick
Intet CF-kort
• Typen på det hukommelseskort, der er
sat i kameraet er forskellig fra den type
hukommelseskort, der er valgt med
[Hukommelseskort] i
menuen
Opsætning. Indstil den korrekte type.
Stick Duo" som er isat i indføringsrillen
til CF-kort ved hjælp af en adapter. Isæt
"Memory Stick Duo" i indføringsrillen
til "Memory Stick Duo" og formatér
det.
Fejlfinding
med et utilstrækkeligt batteriniveau.
Oplad batterienheden, eller brug
vekselstrømadapteren/opladeren
(medfølger ikke).
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på hukommelseskortet er
Behandler...
• Ved lange eksponeringstider foretages
Kan ej bruge Memory Stick.
Formater?
Kan ej bruge CF-kort. Formater?
der støjreduktion, i lige så lang tid som
lukkeren var åben. Du kan ikke tage
billeder, når denne reduktion finder
sted.
• Hukommelseskortet blev formateret på
en computer, og filformatet er blevet
ændret, eller også er
hukommelseskortet formateret på en
anden enhed.
Vælg [OK], og formater derefter
hukommelseskortet. Du kan bruge
hukommelseskortet igen. Alle de
forrige data på hukommelseskortet er
dog blevet slettet. Det kan tage et stykke
Ingen Memory Stick indsat. Lukker
er låst.
Intet CF-kort indsat. Lukker er låst.
• Når [Udløser u/kort] er indstillet til
[Deaktiver]. Angiv den til [Aktiver],
eller indsæt et hukommelseskort.
155
Intet objektiv monteret. Lukker er
låst.
• Når [Udløser u/obj.] er indstillet til
[Deaktiver]. Montér et objektiv. Når du
fastgør kameraet til et astronomisk
teleskop eller lign., skal du sætte
funktionen til [Aktiver] i menuen
Brugerdefineret.
Kamerafejl
Systemfejl.
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den derefter i
igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
Dæksel åbent
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre
kameraer, eller billeder, der er blevet
redigeret med en computer, kan
muligvis ikke vises.
Ingen billeder
• Der er ingen billeder på
hukommelseskortet.
Billede er beskyttet.
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Frigør beskyttelsen.
• Luk dækslet til hukommelseskortet for
at kunne begynde at fotografere.
• Kontrollér, at aktivitetslampen ikke
lyser, åbn derefter dækslet for at
udskifte hukommelseskortet.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et andet
kamera.
Ingen billeder blev ændret
• Du forsøgte at beskytte billeder eller
Kan ikke udskrive.
angav DPOF uden at ændre
specifikationerne for disse billeder.
• Du forsøgte at markere RAW-billeder
med et DPOF-mærke.
Initialiserer USB-forbindelse.
• Der er blevet etableret en USB-
forbindelse. Fjern ikke USB-kablet.
Kontroller anden enhed
• Der kan ikke etableres en PictBridge-
forbindelse. Fjern USB-kablet, og tilslut
det igen.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
Kan ikke oprette flere mapper
• Der findes allerede en mappe med et
navn, der begynder med "999", på
hukommelseskortet. Du kan ikke
oprette mappen, hvis dette er tilfældet.
Udskrivning annulleret.
• Udskrivningsjobbet blev annulleret.
Fjern USB-kablet, eller sluk kameraet.
Kunne ikke markere.
• Du forsøgte at markere RAW-billeder
på PictBridge-skærmen.
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har
optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder
igen.
156
Intet billede, der kan udskrives
• Du forsøgte at udskrive billeder fra en
mappe, som ikke indeholder nogen
billeder, mens [Mappeudskriv.] var
valgt.
Printerfejl
• Kontrollér printeren.
• Kontrollér, om det billede, du vil
udskrive, er ødelagt.
Printer optaget
• Kontrollér printeren.
Fejlfinding
157
Andet
Om hukommelseskortet (medfølger ikke)
Bemærkninger vedrørende "Memory
Stick Duo"
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-optagemedie. De typer
"Memory Stick Duo", som kan bruges med
dette kamera, er vist i tabellen nedenfor.
Det kan dog ikke garanteres, at alle
"Memory Stick Duo"-funktioner virker
korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*2
*1
Dette er udstyret med MagicGate-funktion.
MagicGate er en teknologi til
copyrightbeskyttelse, som anvender
krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med dette kamera.
*2
Understøtter dataoverførsel med høj hastighed
med et parallelt interface.
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer, kan muligvis ikke fungere med
dette kamera.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Fastgør ikke etiketter på selve "Memory Stick
Duo"-kortet.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør det placeres i den æske, der fulgte
med det.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo"
med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde
af små børn. De kan komme til at sluge det.
• Indsæt ikke andre genstande end et "Memory
Stick Duo" i "Memory Stick Duo"indføringsrillen. Dette kan medføre
funktionsfejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Bemærkninger vedrørende brugen
"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO Duo" eller "Memory Stick
PRO-HG Duo" med en kapacitet op til 8 GB er
blevet testet til at kunne fungere korrekt med dette
kamera.
158
Bemærkninger vedrørende "Memory
Stick Micro"
• For at kunne bruge et "Memory Stick Micro"
med dette kamera skal du sikre dig, at du
monterer "Memory Stick Micro"-kortet i en
"M2"-adapter i dobbelt størrelse. Hvis du sætter
et "Memory Stick Micro"-kort i kameraet uden
en "M2"-adapter i dobbelt størrelse, vil du
muligvis ikke kunne fjerne det igen fra
kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for
rækkevidde af små børn. De kan komme til at
sluge det.
Om CF-kortet/Microdrive
• Sørg for at formatere optagemediet med dette
kamera, når du bruger det første gang.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Hvis du fjerner hukommelseskortet, mens der
læses eller skrives data.
– Hvis du opbevarer hukommelseskortet i
nærheden af kraftigt magnetisk materiale.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter
brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Fjern ikke etiketten og påsæt ikke en ny etiket
over den eksisterende etiket.
• Når du bærer eller opbevarer
hukommelseskortet, bør det placeres i den æske,
der fulgte med det.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for
vand.
• Tryk ikke hårdt på etiketten.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet
med hånden eller en metalgenstand.
Bemærkninger om brug af Microdrive
Andet
Et Microdrive er et kompakt letvægts
harddiskdrev, som er kompatibel med
CompactFlash Type II.
• Microdrive er et kompakt harddiskdrev. Da
Microdrive er en roterende disk, er Microdrive
ikke stærkt nok til at modstå vibrationer og stød
sammenlignet med en "Memory Stick", som
bruger flash-hukommelse.
Sørg for, ikke at udsætte Microdrive for
vibrationer og stød under afspilning eller
optagelse.
• Bemærk, at brug af Microdrive under 5°C kan
nedsætte ydeevnen.
Microdrive kan anvendes i et temperaturområde
mellem: 5°C til 40°C
• Bemærk, at et Microdrive ikke kan benyttes ved
lavt lufttryk (mere end 3.000 meter over
havoverfladen).
• Skriv ikke på etiketten.
159
Om "InfoLITHIUM"-batterienheden
Brug kun en NP-FM500H-batterienhed.
Hvad er en "InfoLITHIUM"batterienhed?
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithiumion-batterienhed, som indeholder funktioner til
udveksling af oplysninger med kameraet
vedrørende driftsbetingelserne. Når du bruger en
"InfoLITHIUM"-batterienhed, vil den resterende
batteritid blive vist som procent i henhold til
kameraets driftsbetingelser.
Om opladning af batterienheden
Det anbefales at oplade batterienheden i en
omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Uden for dette temperaturområde kan du muligvis
ikke oplade batterienheden effektivt.
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i lav temperatur.
Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i
kolde omgivelser. Det anbefales at gøre
følgende for at sikre længere brug af
batterienheden:
– Placer batterienheden i en lomme, der er tæt
på kroppen, for at varme den op, og indsæt
den i kameraet, umiddelbart før du begynder
at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger
blitz hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har en ekstra batterienhed
ved hånden og foretager prøveoptagelser, før du
tager de faktiske billeder.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand.
Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget
varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Strømmen kan forsvinde, også selv om
indikatoren for resterende batteritid viser, at der er
tilstrækkeligt med strøm til driften. Brug al
strømmen i batterienheden og genoplad denne helt
igen, således at indikationen for resterende
batteritid viser den korrekte tid. Bemærk dog at
den korrekte batterivisning nogen gange ikke kan
genoprettes, hvis batterienheden har været
anvendt gennem længere tid i høje temperaturer,
har været efterladt i fuld opladet tilstand eller
brugt hyppigt.
160
Sådan opbevares batterienheden
Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere
tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter
aflades fuldstændigt en gang om året på kameraet,
før batterienheden opbevares på et tørt, koldt sted.
Gentag denne opladning og afladning en gang om
året for at vedligeholde batterienhedens funktion.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere
du bruger det, og efterhånden som tiden går.
Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere,
kan det skyldes, at batterienhedens levetid er
opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
batterienhederne bruges i.
Om batteriopladeren
Om batteriopladeren
• Du må ikke oplade andre batterienheder end
"InfoLITHIUM"-batterienheden M i
batteriopladeren (medfølger) med kameraet.
Andre batterier end den specificerede type kan
blive utætte, blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem,
hvilket kan udgøre en risiko for skader ved
elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern den opladede batterienhed fra
batteriopladeren. Hvis du lader den opladede
batterienhed sidde i opladeren, kan det
formindske batteriets levetid.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det være
tegn på en batterifejl eller betyde, at en anden
batterienhed end den specificerede type er
blevet indsat. Kontroller, at batterienheden er af
den specificerede type. Hvis batterienheden er
af den specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batteriopladeren
fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning
måske ikke udføres. Rengør batteriopladeren
med en tør klud.
Andet
161
Tilbehør, som kan købes separat
Dette afsnit beskriver, hvordan du tilslutter og betjener almindeligt anvendt tilbehør til dette
kamera.
Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningerne til hver enkelt type tilbehør.
AC-VQ900AM Vekselstrømsadapter/oplader
Når en stikkontakt til lysnettet (vekselstrøm) er tilgængelig, sikrer brug af en
vekselstrømsadapter/oplader, at batteristrømmen ikke bruges op.
Til
stikkontakten
i væggen
Adapteren tilsluttes ved at sætte POWER-kontakten på kameraet til OFF, åbne dækslet og
indsætte stikket til vekselstrømsadapteren/opladeren i DC IN-terminalen.
• Når vekselstrømsadapteren/opladeren fjernes fra kameraet, skal du slukke for strømmen på forhånd.
• Du kan ikke bruge andre vekselstrømsadaptere/opladere end AC-VQ900AM.
VG-C70AM Lodret greb
Lodret greb
Det lodrette greb er udstyret med en udløserknap specielt til portrætoptagelser og en powerkontakt samt forreste og bageste kontrolhjul og en AEL-knap (AE-lås), som gør det muligt at
betjene kameraet på samme måde som i landskabsposition. Det lodrette greb kan rumme enten
en eller to af de batterienheder, NP-FM500H, som bruges til dette kamera.
162
RM-S1AM Fjernbetjening
Denne fjernbetjening giver dig mulighed for at udløse lukkeren uden at røre kameraet. Dette
forhindrer, at kameraet ryster. Du kan desuden holde udløserknappen nede under bulbeksponering (side 40).
For at tilslutte fjernbetjeningen skal du åbne dækslet til REMOTE-stikket og indsætte stikket
til fjernbetjeningen.
Med klemmen til fjernbetjeningen fastgjort til skulderremmen kan du fastgøre ledningen.
En kraftig blitz kan dække en større afstand end den indbyggede blitz, hvilket giver mulighed
for blitzoptagelser, der giver smukke billeder.
Andet
HVL-F56AM/HVL-F36AM Blitz
Blitz HVL-F56AM
163
Ved brug af blitzen (medfølger ikke) skal du fjerne dækslet fra tilbehørsskoen og skubbe
blitzen fast på kameraet. Det fjernede dæksel kan placeres på okulardækslet.
Dæksel til tilbehørssko
Optagelse med synkronisering ved høj hastighed (High Speed Sync - HSS)
Selv om hurtige lukkerhastigheder ikke kan anvendes ved normal blitzfotografering, gør
HVL-F56AM- eller HVL-F36AM-blitzen det muligt at tage billeder med blitz ved enhver
lukkerhastighed, herunder også en hurtig hastighed. Hermed bliver det også muligt at tage
billeder med blitz under forhold med meget lys og med blænden åben.
• Ved synkronisering ved høj hastighed vises, "H" eller "HSS" i søgeren og på LCD-skærmen.
• Synkronisering ved høj hastighed er ikke tilgængelig, når selvudløseren på to sekunder eller [Forsinket
blitz] er valgt.
FDA-A1AM Vinkelsøger/FDA-M1AM Søgerlup
Når du bruger vinkelsøgeren eller søgerluppen, skal du fjerne okularskærmen.
164
Forsigtig
x Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, tørre eller fugtige steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
x Om transport
Husk at påsætte objektivdækslet eller
kameradækslet, når kameraet ikke er i brug. Når
kameradækslet fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på kameraet.
x Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
x Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C (Ved brug af et Microdrive:
5°C til 40°C). Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger dette interval,
anbefales ikke.
x Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til et varmt
sted, skal kameraet forsegles i en plastpose og
have lov til at tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Andet
Rengøring af objektivet
• Når objektivets overflade rengøres, skal du
fjerne støv med en blæser. Hvis der er støv på
overfladen, skal du tørre det af med en blød klud
eller et stykke papir med en smule
objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte
objektivrensevæske direkte på objektivets
overflade.
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks.
objektivkontakterne eller spejlet. Da støv på
eller omkring spejlet kan påvirke det
automatiske fokuseringssystem, skal støv
blæses væk med en blæser. Hvis støv ender på
billedsensoren, kan det muligvis ses på billedet.
Sæt kameraet i rensningstilstand (side 122), og
rens det med en blæserbørste. Undlad at bruge
en sprayblæser til at rengøre det indvendige af
kameraet. I modsat fald kan det medføre
funktionsfejl.
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder
organiske opløsningsmiddel som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende
materialer, da de kan beskadige husets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
165
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring 8 måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i kameraet, eller
slut kameraet til en stikkontakt med
vekselstrømsadapteren/opladeren (medfølger
ikke), og lad kameraet stå i 24 timer eller længere
med strømmen slukket.
Metode til opladning af NP-FM500Hbatterienheden
t
166
trin 1 i "Læs dette først"
Specifikationer
Kamera
[Eksponering]
Lysmålingscelle 40-segments vaffelmønster
SPC
[System]
Kameratype
Digitalt spejlreflekskamera
med enkeltobjektiv med
indbygget blitz og udskiftelige
objektiver
Billedformat
23,5×15,6 mm (APS-C format)
[Lukker]
Objektiv
Alle Sony-objektiver
Type
Måleområde
[Billedsensor]
Samlet antal pixel for kameraet
Ca. 13 053 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 12 246 000 pixel
[Super SteadyShot]
System
Billedsensor-skiftemekanisme
Kompenserende Super SteadyShot-funktion
En reduktion på cirka 2,5 EV til
4 EV af lukkerhastigheden
(afhænger af optageforhold og
det anvendte objektiv)
Elektronisk styret spaltelukker
med lodret-tværgående
vandring
Lukkerhastighedsområde
1/8000 sekund til 30 sekunder,
bulb
Blitzsynkroniseringshastighed
1/250 sekund (med Super
SteadyShot deaktiveret),
1/200 sekund (med Super
SteadyShot aktiveret),
[Indbygget blitz]
Blitzens ledetal
GN 12 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid
Ca. 3 sekunder
[Antistøv]
System
0 EV til 20 EV (+2 EV til
+20 EV med spotmåling), (ved
ISO 100 med et F1,4-objektiv)
Antistatisk coating på LowPass-filter og billedsensorskiftemekanisme
[Optagemedier]
CompactFlash-kort (TypeI,II),
Microdrive, "Memory Stick
Duo"
[Søger]
System til fast øjeniveau med
pentaprisme af optisk glas.
Matskive
Spherical Acute Matte
Synsfelt
0,95
Forstørrelse
0,9 × med 50 mm objektiv på
uendelig, –1 m–1
Øjenafstand
Ca. 25 mm fra okularet, 21 mm
fra okularets ramme ved –1
dioptri (–1m–1)
[LCD-skærm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt
921 600 (640 ×3 (RGB) × 480)
punkter
[Input/output terminaler]
VIDEO OUT-terminal
Specielt multistik
USB-stik
Specielt multistik, Hi-speed
USB (USB 2.0-kompatibelt)
[Autofokussystem]
HDMI UD-stik
HDMI type C minijack
System
Synkrostik
Dioptrijustering –3,0 til +1,0 m–1
TTL faseregistreringssystem,
CCD liniesensorer
(Måleområde 11 punkter)
Følsomhedsområde
0 EV til +18 EV (svarende til
ISO 100)
Andet
Type
REMOTE-terminal
[Strøm, generelt]
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed
NP-FM500H
167
[Andet]
PictBridge
Kompatibel
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Exif
Exif Ver.2.21
RAW
ARW2.0 format
Dimensioner
Ca. 141,7 × 104,8 × 79,7 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt
Ca. 690 g (uden batterier,
hukommelseskort og tilbehør)
Driftstemperatur
0 til 40°C
(Ved brug af Microdrive: 5 til
40°C)
BC-VM10Batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V AC, 50/60 Hz
Udgangsspænding
Jævnstrøm 8,4 V, 750 mA
Betjeningstemperaturområde
0 til 40°C
Opbevaringstemperaturområde
–20 til +60°C
Maksimale mål
Ca. 70 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 90 g
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
Jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding
Jævnstrøm 7,2 V
Maksimal ladestrøm
2,0 A
Maksimal ladespænding
Jævnstrøm 8,4 V
Kapacitet
11,8 Wh (1 650 mAh)
Maksimale mål
Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 78 g
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
168
Nulstil
z: nulstil
a: nulstil ikke
* t Sider i "Læs dette først"
A: AUTO-optagelse (side 31)
B: Valg af motiv (side 32)
C: Nulstilling af optagefunktionen (side 101)
D: Nulstil standard (side 123)
Brug af hjul eller knap
Punkter
Nulstil til
A
B
C
D
Side
Super SteadyShot
—
a
a
a
a
14*
Justering af dioptrier
—
a
a
a
a
17*
Detaljeret skærm
a
a
a
z
20
Eksponeringstilstand
—
—
—
a
a
31
Eksponeringskompensation
±0
z
z
z
z
42
Multisegment
z
z
a
a
45
AF-A
z
z1)
a
a
49
Enkeltbilledfremføring
z
z2)
z
z
52
AWB (automatisk
hvidbalance)
z
z
z
z
58
Optagedisplay
Målemetode
Fokus-funktion
(AF-S/AF-A/AF-C/MF)
Driftsfunktion
Hvidbalance
—
—
z
z
59
5500K
a
a
z
z
60
ISO
AUTO
z
z
z
z
61
kreativ indst.
a
a
z
z
78
Enkeltbilledskærm (med
optagedata)
a
a
a
z
80
C-knap (Special)
Afspilningsdisplay
1)
2)
Andet
5500K, Farvefilter 0
Tilpasset hvidbalance
Farvetemperatur/farvefilter
"AF-C" i sportstilstand, "AF-S" i makrotilstand.
"Kontinuerlig Hi" i sport/aktiontilstand.
169
Optagemenu
Punkter
Bill.størrelse
Format
A
B
C
D
Side
L:12M
a
a
z
z
91
3:2
a
a
z
z
92
Fin
a
a
z
z
93
D-områdeoptim.
Standard
z3)
z3)
z
z
63
kreativ indst.
Standard
z
—
z
z
64
Specialknap
kreativ indst.
a
a
z
z
78
Ekspon.trin
0,3 EV
a
a
z
z
95
Blitztilstand
Autoblitz
z
z
z4)
z5)
70
Blitzkontrol
ADI-blitz
z
z
z
z
96
Strømforhold
1/1
a
a
z
z
97
Blitzkompens.
±0,0
z
z
z
z
72
ISO Auto maks.
800
—
—
z
z
97
ISO Auto min.
200
—
—
z
z
97
AF-A-opsætning
AF-A
z
z
z
z
98
AF-område
Bred
z
z
z
z
46
Prioritering
AF
z
z
z
z
99
AF-lampe
Auto
z
z
z
z
51
AF m/udløserk.
Til
z
z
z
z
99
Lang eksp.SR
Til
z
z
z
z
100
Normal
z
z
z
z
100
Kvalitet
Høj ISO SR
3)
4)
5)
170
Nulstil til
Nulstilles til "Avanceret auto" når sat til AUTO. Ved Valg af motiv er nulstillingen anderledes, afhængig
af tilstanden.
"Udfyld.blitz"
"Autoblitz" eller "Udfyld.blitz" ("Forsinket blitz" eller "Trådløs" annulleres.)
Brugerdefineret menu
Nulstil til
A
B
C
D
Side
Eye-Start AF
Punkter
Til
a
a
a
z
102
AF/MF-knap
AF/MF-kontrol
a
a
a
z
102
Hold
a
a
a
z
103
AF-drevhast.
Hurtig
a
a
a
z
103
AF-områdevisning
0,3 sek.
a
a
a
z
103
Fokuslåsknap
Fokuslås
a
a
a
z
103
AEL-knap
AEL-hold
a
a
a
z
104
Kontrolhjul
LH
a
a
a
z
104
AF/MF-kontrol
R/nr.
Fra
a
a
a
z
105
Kontrolhjullås
Fra
a
a
a
z
106
Knapbetjening
Kun display
a
a
a
z
106
Udløser u/kort
Aktiver
a
a
a
z
106
Udløser u/obj.
Deaktiver
a
a
a
z
106
Rødøjereduktion
Fra
a
a
a
z
107
Eksp.komp.indst
Omgiv.&blitz
a
a
a
z
107
Bracket.rækkef.
0t–t+
a
a
a
z
108
2 sek.
a
a
a
z
108
Til
a
a
a
z
108
Optageskærm
Autorotation
a
a
a
z
109
Billedretning
Optager
a
a
a
z
109
Autovisning
Auto fra m/søg.
Andet
Eks.komp.knap
Afspilningsmenu
Punkter
Nulstil til
A
B
C
D
Side
Fra
a
a
a
z
114
Indeksudskrift
—
a
a
a
a
114
Vis afspilning
Autorotation
a
a
a
z
115
3 sek.
a
a
a
z
116
Datomærke
Diasshow
171
Opsætningsmenu
Punkter
Nulstil til
A
B
C
D
Side
±0
a
a
a
z
117
Infotid
5 sek.
a
a
a
z
117
Strømbesparelse
LCD-lysstyrke
3 min.
a
a
a
z
117
Videooutput
—
a
a
a
a
118
HDMI-output
HD(1080i)prior.
a
a
a
z
118
Indst.dato/tid
—
a
a
a
a
119
CompactFlash
a
a
a
a
120
Filnummer
Serie
a
a
a
z
120
Mappenavn
Standardformat
a
a
a
z
120
Vælg mappe
—
a
a
a
a
121
USB-tilslutning
Masselager
a
a
a
z
121
Masselag.kort
Valgte kort
a
a
a
z
121
Top
a
a
a
z
122
Bekræft slet
“Annul.” først
a
a
a
z
122
Lydsignaler
Til
a
a
a
z
122
Hukommelseskort
Menustart
172
Indeks
Indeks
Numerisk
B
40-segments vaffelmønster
lysmåling .......................45
Batterienhed ....................... 160
Anbefalet miljø....125, 132
t trin 1 i "Læs dette
først"
Kopiering af billeder ...127
Batterioplader..................... 161
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
ved hjælp af
kameraet ......................131
A
ADI-blitz...............................96
Advarsel om
luminansgrænse .............82
Advarselsmeddelelser .........155
AE-lås ...................................43
AEL-knap ...........................104
AF m/udløserk. .....................99
AF/MF-knap .................50, 102
AF/MF-kontrol ...................103
AF-A-opsætning ...................98
AF-drevhast. .......................103
AF-lampe ..............................99
AF-lås .................................102
Bekræft sletning ................. 122
Beskyt................................. 112
Billedkvalitet ........................ 93
Billedretning....................... 109
Billedstørrelse ...................... 91
Blændeprioriteret ................. 34
Blændetal ............................. 34
Blitz (WB)............................ 59
Blitz-bracketing.................... 55
Blitzens rækkevidde ............. 62
Blitzkompensation ............... 72
Blitzkontrol .......................... 96
Afspilningsmenu 1..............111
D
Dæksel til okular...................41
Dæksel til tilbehørssko .......164
Dagslys (WB) .......................59
Datomærke .........................114
DC-IN-terminal ..................162
Diasshow ............................116
Dir. man. fokusering.............98
Direkte udskrivning ............143
D-områdeoptim...............63, 94
DPOF-opsætning ................113
Blitz-terminal ....................... 74
Blitztilstand .................... 70, 96
t trin 5 i "Læs dette
først"
AF-område......................46, 98
AF-områdevisning ..............103
Software ......................132
t trin 1 i "Læs dette
først"
Adobe RGB ..........................69
Advarsel om kamerarystelser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Computer ............................124
Bracketing ............................ 54
E
Effektive pixel ....................167
Eks.komp.knap ...................105
Eksp.komp.indst .................107
Afspilningsmenu 2..............116
Bracketing med omgivende
lys.................................. 55
Afstand til motiv ...................48
Bracketing-rækkefølge....... 108
Eksponeringstrin...................95
Aktivitetslampe
t trin 3 i "Læs dette
først"
Bredt AF-område ................. 47
Ekstern blitz..................71, 163
Enkelt bracketing..................55
Antal billeder ........................21
Brug af kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Auto fra m/søg. ...................108
Brugerdefineret menu 1 ..... 102
Autoblitz ...............................70
Brugerdefineret menu 2 ..... 104
Automatisk AF .....................49
Brugerdefineret menu 3 ..... 107
F
Automatisk justeringstilstand
t trin 5 i "Læs dette
først"
Brugerdefineret menu 4 ..... 110
Farve .....................................58
BULB-optagelse................... 40
Farvefilter .............................59
Automatisk programmeret
optagelse........................31
C
Farvetemperatur....................59
Autovisning ........................108
CD-ROM............................ 133
Enkeltbilled-AF ....................49
Indeks
Centervægtet ........................ 45
Eksponeringsniveau..............54
EV-skala ...................39, 44, 55
Eye-Start AF .......................102
Fejlfinding ..........................146
Filnavn ................................130
Filnummer ..........................120
173
Filplacering.........................130
Indstil dato/klokkeslæt
LCD-lysstyrke ....................117
Indstil dato/tid .................... 119
Lodret greb .........................162
Indstil uret
t trin 4 i "Læs dette
først"
Lokalt AF-område ................ 47
Fjernbetjening.........13, 57, 163
Fjernbetjening af
kameraet ......................139
Fokus ....................................46
Fokus-funktion .....................49
Fokuslås................................48
Fokuslåsknap ......................103
Infotid................................. 117
Installation ......................... 133
LCD-skærm .......................... 17
Lukkerhastighedsprioriteret
....................................... 36
Lydsignaler.........................122
Lysstofrør (WB) ................... 59
Forberedende blitz-TTL .......96
Internt genopladeligt
batteri .......................... 166
Format ..................................92
ISO ....................................... 61
Formater .............................112
ISO Auto maks..................... 97
M
Forsigtig..............................165
ISO Auto min....................... 97
Mætning ............................... 64
Lysstyrke .............................. 65
Makro ................................... 32
Forsinket blitz.......................71
Forstør ..................................83
J
Målemetode .......................... 45
Fremføringsfunktion.............52
JPEG .................................... 93
Manuel blitz.......................... 96
Fugtdannelse.......................165
Justering af dioptrier
t trin 5 i "Læs dette
først"
Manuel eksponering .............38
H
HDMI-output................87, 118
Justering af eksponering ...... 42
High-speed
sync-optagelse .............164
K
Histogramvisning .................82
Knapbetjening.................... 106
Høj ISO SR.........................100
Komprimeringsforhold ........ 93
Hukommelse.................76, 101
Kontinuerlig AF................... 49
Hukommelseskort.......120, 158
Kontinuerlig bracketing ....... 54
Antal billeder.................21
Kontinuerlig optagelse ......... 53
Indsæt/fjern
t trin 3 i "Læs dette
først"
Kontrast................................ 64
Hvidbalance..........................58
Hvidbalance-bracketing........56
I
Identifikation af kameraets dele
.......................................11
Kontrolhjul......................... 104
Kontrolhjullås .................... 106
Kopiering af billeder til
computeren ................. 127
Kreativ indstilling .......... 64, 94
Kunstlys (WB) ..................... 59
Manuelt fokusering .............. 50
Manuelt skift ........................ 40
Mappenavn .........................120
Masselager.......................... 121
"Memory Stick Duo".......... 158
Menu..................................... 29
Afspilningsmenu 1 ...... 111
Afspilningsmenu 2 ...... 116
Brugerdefineret menu 1
..................................... 102
Brugerdefineret menu 2
..................................... 104
Brugerdefineret menu 3
..................................... 107
Brugerdefineret menu 4
..................................... 110
Opsætningsmenu 1...... 117
Opsætningsmenu 2...... 120
L
Opsætningsmenu 3...... 122
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler............... 130
Optagemenu 1 ............... 91
Image Data Lightbox SR ....137
Indeksskærm.........................81
Landskab (Valg af motiv) .... 32
Optagemenu 3 ............... 98
Indeksudskrift .....................114
Lang eksp.SR ..................... 100
Optagemenu 4 ............. 101
Indikator ...............................16
Langsom synkronisering...... 74
Menustart............................ 122
Image Data Converter SR...136
174
Låsning af eksponeringen..... 43
t trin 4 i "Læs dette
først"
Filtypenavn .........................131
Optagemenu 2 ............... 96
Montering af et objektiv
t trin 2 i "Læs dette
først"
R
T
RAW .................................... 93
Tilpasset hvidbalance ...........60
Multisegment ........................45
Rengøring........................... 165
Tilslutning
Rensetilstand ...................... 122
Computer.....................126
N
Rødøjereduktion................. 107
Printer..........................143
Natfoto (Valg af motiv) ........33
Rotation ................................ 85
Natportræt .............................33
Netledning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Tv ..................................86
Trådløs blitz..........................71
S
Trykke halvvejs ned
Nulst.opt.modus..................101
Sådan holdes kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
Nulstil .................................123
Selvudløser........................... 54
Nulstil special .....................110
Skærm
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tv..........................................86
U
Indikator........................ 16
Udfyld.blitz...........................70
Skift af visning.............. 20
O
Udløser u/kort .....................106
Skærm til øjestykke.............. 41
Udløser u/obj. .....................106
Operativsystem ...........125, 132
Skarphed............................... 64
Udskrive .............................142
Opladning af batterienheden
t trin 1 i "Læs dette
først"
Skarphedsdybdekontrol........ 36
USB-kabel ..................126, 143
Skulderrem ........................... 14
USB-tilslutning...................121
Ny mappe............................121
Opsætningsmenu 1 .............117
Opsætningsmenu 2 .............120
Skygge (WB)........................ 59
Slet ..................................... 111
Opsætningsmenu 3 .............122
t trin 6 i "Læs dette
først"
Optagelse med lang
eksponeringstid..............40
Software ............................. 133
Solnedgang
(Valg af motiv).............. 32
Optagemenu 2 .......................96
Specialknap .................... 78, 95
Optagemenu 3 .......................98
Specifikationer ................... 167
Optagemenu 4 .....................101
Sportsaktiviteter ................... 32
Optageskærm ......................109
Spot ...................................... 45
Overskyet (WB)....................59
Spot AF-område ................... 47
P
Sprog .................................. 118
PictBridge ...........................143
t trin 4 i "Læs dette
først"
Picture Motion Browser......134
Strømbesparelse ................. 117
Pixel ......................................91
Strømforhold ........................ 97
Portræt (Valg af motiv).........32
Strømsparefunktion
Prioritering ............................99
Programskift .........................33
t trin 4 i "Læs dette
først"
Super SteadyShot-skala
t trin 5 i "Læs dette
først"
Vælg mappe........................121
Valg af motiv ........................32
Vekselstrømsadapter/oplader
.....................................162
Videooutput ........................118
Vis afspilning......................115
Visning af billede .................80
t trin 6 i "Læs dette
først"
Indeks
Optagemenu 1 .......................91
V
Visning af optageoplysninger
.........................17, 20, 109
W
Windows-computer
Anbefalet miljø............125
Z
Zonematching .................65, 68
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
175
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
176
er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PROHG Duo", "
", "Memory
Stick Micro", "MagicGate", og
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Microsoft, Windows og Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Intel, Intel Core, MMX og Pentium er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation.
CompactFlash er et varemærke tilhørende
SanDisk Corporation.
Microdrive er et registreret varemærke
tilhørende Hitachi Global Storage Technologies
i USA og/eller andre lande.
Adobe er et registreret varemærke eller et
varemærke tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
D-Range Optimizer Advanced gør brug af
teknologi fra
Apical Limited.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Download PDF

advertising