Sony | DSLR-A700Z | Sony DSLR-A700Z DSLR-A700 Kabinet med standard zoomobjektiv Betjeningsvejledning

3-216-920-81 (1)
Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv
Læs dette først
DSLR-A700
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "�����������������������������
Brugervejledning/fejlfinding�
"
(særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål
på vores websted til kundesupport.
© 2007 Sony Corporation
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angiver antal dele.
• BC-VM10 Batterioplader (1)
• Videokabel (1)
• Netledning (1)
• Skulderstrop med dæksel til øjestykke og
klemme til fjernbetjening (1)
• Genopladelig batterienhed NP-FM500H (1)
• Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet)
• Trådløs fjernbetjening (fjernbetjening) (1)
• Dæksel til tilbehørssko (1) (fastgjort på
kameraet)
• Skærm til øjestykke (1) (fastgjort på
kameraet)
• USB-kabel (1)
• CD-ROM (Software til α-kamera) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs dette først"
(denne vejledning) (1)
• Betjeningsvejledning: "Brugervejledning/
fejlfinding" (1)
2
Opbygning af betjeningsvejledningen
Denne vejledning
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjeninger for optagelse/afspilning
med dit kamera.
Klargør kameraet, og optag billeder uden problemer.
Kontrol af det medfølgende tilbehør ......................................................................... 2
1 Gør batterienheden klar .......................................................................................... 4
2 Montering af et objektiv ......................................................................................... 6
3 Indsæt et hukommelseskort (medfølger ikke) ........................................................ 8
4 Tænd for kameraet/indstil uret ............................................................................. 10
5 Nem optagelse af billeder (automatisk justeringstilstand) ................................... 12
Det antal billeder, der kan optages ................................................................ 13
Sådan holdes kameraet .................................................................................. 13
Super SteadyShot-funktion............................................................................ 14
Fokus.............................................................................................................. 15
Brug af blitz ................................................................................................... 16
Justering af dioptrien ..................................................................................... 17
6 Vis/slet billeder..................................................................................................... 18
"Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt dokument)
Lær dit kamera bedre at kende
• Tag billeder med dine foretrukne indstillinger t Brug af optagefunktionerne
• Afspilning med dine foretrukne indstillinger t Brug af visningsfunktionerne
• Udnyt forskellige funktioner til optagelse/afspilning vha. menuen t Brug af menuen
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
• Kopiér dine billeder til en computer, og redigér dem på forskellige måder
t Brug af computeren
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t Udskrivning af billeder
3
Gør batterienheden klar
1
Indsæt batterienheden.
Tryk på batterienheden, indtil den klikker på plads.
2
Tilslut netledningen.
Batterioplader
Netledning
3
CHARGE-indikator
Lyser: Oplader
Til en
stikkontakt
i væggen
Lyser ikke: Opladt (normal opladning)
Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere cirka en time, indtil den er
helt opladet (helt opladet), bliver batteriets levetid lidt længere.
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt på væggen i nærheden.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batterienheden skal fjernes fra
opladeren.
• Nødvendig tid til at oplade en helt afladet batterienhed (medfølger) ved en temperatur på 25°C.
Opladningen kan tage længere tid under særlige forhold.
4
Fuld opladning
Normal opladning
Ca. 235 min.
Ca. 175 min.
Indsæt den opladte batterienhed.
Skub åbningsgrebet til
batteridækslet for at åbne
batteridækslet.
4
Låsegreb
Indsæt batterienheden med et
fast tryk, mens du trykker på
låsegrebet med spidsen af
batteriet.
Luk dækslet.
Bemærkning om batterienheden
Brug kun en NP-FM500H-batterienhed. Bemærk, at NP-FM55H, NP-FM50 og NP-FM30
ikke kan benyttes.
Brug af vekselstrømsadapteren/opladeren
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt på væggen med en AC-VQ900AMvekselstrømsadapter/oplader (medfølger ikke). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 162)
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
LCD-skærm
Indstil POWER-kontakten til ON, og kontrollér
niveauet på LCD-skærmen. Niveauet angives som en
procentdel.
• Den viste værdi kan under visse omstændigheder
afvige fra den reelle.
Batteriniveau
"Batteriet er tomt"
Højt
Lavt
Du kan ikke optage flere billeder.
Sådan fjernes batterienheden
Skub låsegrebet i pilens retning. Pas på ikke at tabe batterienheden. Før du fjerner
batterienheden, skal du kontrollere, at der er slukket for strømmen.
Låsegreb
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren og AC-VQ900AM-vekselstrømsadapteren/
opladeren (medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V
og 240 V AC, 50/60 Hz. Brug eventuelt en lysnetadapter [a], der fås i handlen, afhængigt af
udformningen af stikkontakten [b].
• Brug ikke en elektronisk transformator
(rejseadapter), da dette kan forårsage
funktionsfejl.
5
Montering af et objektiv
1
Fjern kameradækslet fra kameraet og objektivdækslet fra
objektivet.
Kameradæksel
Objektivdæksel
• Sørg for at kameraets indre ikke udsættes for støv eller vanddråber.
Hvis der kommer støv ind i kameraet, skal du udføre [Rensetilstand] (t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 122)) og børst støvet væk med en blæserbørste, der fås i handlen.
2
Fastgør objektivet.
Orange indeksmærker
Montér objektivet ved at tilpasse de
orange indeksmærker på objektivet og
på kameraet.
Drej objektivet med uret, indtil
det klikker fast i låst position.
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• Når du tager billeder uden brug af blitz, anbefales det at anvende en modlysblænde for at
forhindre, at billederne påvirkes af unødvendigt lys. Du kan finde mere detaljerede oplysninger
om montering af modlysblænden i betjeningsvejledningen, der følger med objektivet.
6
Sådan fjernes objektivet
Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan
komme længere.
Udløserknap til objektivet
• Sæt dækslet på objektivet, og fastgør kameradækslet (eller et andet objektiv) på kameraet, når objektivet
er fjernet.
Pas på, at der ikke trænger støv ind i kameraet, når du skifter objektiv!
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af billedsensoren
(den del, der fungerer som film), vil det muligvis blive vist på billedet, afhængigt af
optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at støv sætter sig
på billedsensoren. Vær dog opmærksom på følgende forhold ved montering/aftagning af et
objektiv.
• Undgå at skifte objektiv i støvede omgivelser.
• Ved opbevaring af kameraet skal du altid fastgøre et objektiv eller kameradækslet.
• Når kameradækslet fastgøres, skal alt støv fjernes fra dækslet, før det placeres på kameraet.
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet, skal du vælge [Rensetilstand] i menuen
Opsætning og bruge en blæserbørste, der fås i handlen, til at rengøre billedsensoren.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 122)
7
Indsæt et hukommelseskort
(medfølger ikke)
Tilgængelige hukommelseskort til kameraet
"Memory Stick Duo"
CompactFlash/
Microdrive
Du kan bruge en "Memory Stick Duo", et CompactFlash-kort (CF-kort) eller Microdrive som
hukommelseskort.
• Før du anvender et hukommelseskort, skal du formatere det med dette kamera. Ellers vil det muligvis ikke
fungere korrekt. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 112)
• For flere oplysninger om hukommelseskortet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 158)
Indsæt et hukommelseskort
"Memory Stick Duo"
Terminalside
Skub hukommelseskortet helt ind indtil det
klikker på plads.
Åbn dækslet til
hukommelseskortet.
CompactFlash/Microdrive
Terminalside
Forkerte retninger
Terminalside
Forside
Luk dækslet.
Indsæt hukommelseskortet med
terminalsiden først (terminalsiden har et
antal små huller).
Terminalside
• Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du åbner dækslet.
• Sæt et hukommelseskort lige i ved at trykke midt på hukommelseskortet. Tryk ikke på kanterne af
hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med at vende hukommelseskortet rigtigt. Hvis man sætter hukommelseskortet forkert i, kan
det forårsage funktionsfejl.
8
Optagelse med et "Memory Stick Duo"
Du skal indstille [Hukommelseskort] til [Memory Stick] i menuen
instruktionerne nedenfor efter at have tændt for kameraet.
Opsætning. Følg
Multi-vælger
MENU-knap
1 Tryk på MENU.
2 Foretag opsætningen ved hjælp af multi-vælgeren.
Flyt multi-vælgeren til højre for at vælge [ ]
t [2] og tryk derefter på midten af vælgeren.
Flyt multi-vælgeren opad og indstil
[Hukommelseskort] til [Memory Stick] og
tryk derefter på midten af vælgeren.
3 Tryk på MENU for at lukke menuen.
Sådan fjernes hukommelseskortet
1 Åbn dækslet til hukommelseskortet.
2 "Memory Stick Duo":
Tryk én gang på "Memory Stick Duo".
CompactFlash/Microdrive:
Tryk ned på CF-kortets udløsergreb.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
Udløsergreb til CF-kort
Når aktivitetslampen lyser
Aktivitetslampe
Fjern aldrig hukommelseskortet, batterienheden eller sluk
for strømmen. Dataene kan blive beskadiget.
CompactFlash/Microdrive
Vi har afprøvet brugen af disse medier, men vi kan ikke garantere, at alle CF-kort/Microdrive
fungerer korrekt.
• Et Microdrive er et kompakt letvægts harddiskdrev, som er kompatibelt med CompactFlash Type IIstandarder. For flere oplysninger om CompactFlash/Microdrive t "Brugervejledning/fejlfinding" (side
159)
9
Tænd for kameraet/indstil uret
2
Indstil uret ved hjælp af multivælgeren.
Den retning, som multi-vælgeren bevæges i, udtrykkes som
v/V/b/B.
v: Bevæg opad
V: Bevæg nedad
b: Bevæg til venstre
B: Bevæg til højre
1
Indstil POWERknappen til ON
ved at skubbe
den i pilens
retning.
1
Tryk på midten
af vælgeren for
at udføre
handlingen.
Kontrollér at [OK] er valgt, og tryk derefter på midten
af multi-vælgeren.
• Hvis du vil indstille uret
senere, skal du vælge
[Annuller] med V og derefter
trykke midt på multi-vælgeren.
2
Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne
med v/V.
3
Gentag trin 2 for at indstille andre punkter.
• [ÅÅÅÅ/MM/DD] angiver år, måned og dato. Du kan ændre
rækkefølgen med v/V.
4
5
Tryk på midten af multi-vælgeren.
Når du har kontrolleret, at [OK] er valgt, trykker du
på midten af multi-vælgeren.
• Tryk på MENU for at annullere.
10
Ændring af dato og klokkeslæt
Se "Brugervejledning/fejlfinding" (side 119).
Vælg [Indst.dato/tid] i menuen
Opsætning, og følg fremgangsmåden i trin 2-2 til -5.
Når der tændes for strømmen
Medmindre du indstiller uret, vises "Indstil dato og klokkeslæt?", hver gang kameraet tændes.
Sådan slukker du for strømmen
Indstil POWER-knappen til OFF ved at skubbe den i pilens retning. Fastgør objektivdækslet.
Når du fjerner objektivet, skal du opbevare kameraet med kameradækslet monteret.
Strømsparefunktion (kameraet lukker næsten ned, hvis det ikke betjenes)
Hvis du ikke betjener kameraet i ca. fem sekunder, forsvinder visningen af optagetilstand på
LCD-skærmen. Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, skifter kameraet desuden til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten (Strømsparefunktion). Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.
• Du kan ændre det tidsrum, der skal gå, før funktionen aktiveres (standardindstillingen er [5 sek.]/[3 min.]).
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 117)
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Følg instruktionerne
nedenfor for at ændre sprogindstillingen.
1 Tryk på MENU for at vise menuen.
2 Vælg [
] t [1] med b/B på multi-vælgeren.
3 Vælg [
Sprog] med v/V på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
4 Vælg det ønskede sprog med v/V på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
11
Nem optagelse af billeder (automatisk
justeringstilstand)
Kameraets primære funktioner justeres automatisk i automatisk justeringstilstand. I denne
tilstand er det nemt at tage billeder, alt indstilles automatisk af kameraet. Du kan imidlertid
ændre alle indstillinger.
1
Indstil funktionsvælgeren til
AUTO.
Greb
2
Hold om grebet og kig
igennem søgeren.
Der stilles skarpt på den del af motivet, der
befinder sig i feltet
(de 11
fokusområdesensorer).
3
4
Hvis du bruger et
zoomobjektiv, skal du dreje
zoom-ringen og derefter
beslutte, hvad du vil
fotografere.
Optag med udløserknappen.
Tryk udløserknappen halvvejs
ned for at fokusere.
Fokusindikator
(Angiver status for autofokus (side 15))
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet.
Lyden af lukkeren høres.
Sensor til justering af fokus
(Lyser kortvarigt rødt for at angive fokuspunktet).
• Billedet vises ikke på LCD-skærmen, før optagelsen er fuldført. Brug søgeren til at kontrollere med.
• Efter fotograferingen vises det optagede billede i to sekunder på LCD-skærmen. Du kan ændre
visningstiden. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 108)
• Mens billedet optages, lyser aktivitetslampen. Du må ikke fjerne hukommelseskortet eller slukke for
strømmen, mens denne lampe lyser.
12
Det antal billeder, der kan optages
Når du har indsat et hukommelseskort i kameraet og sat POWERknappen til ON, vises det antal billeder, der kan optages (hvis du
fortsætter med at fotografere med de aktuelle indstillinger), på LCDskærmen.
Identifikation af elementer på LCD-skærmen t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 17)
• Det antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, varierer afhængigt af hukommelseskortets
kapacitet, indstillingen for billedstørrelse og indstillingen for billedkvalitet. t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 21)
• Hvis "0" blinker gult, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet
billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 8, 18).
• Da datastørrelsen er individuel for hvert billede, ændres det resterende antal billeder, der kan optages,
muligvis ikke efter hver optagelse.
Sådan holdes kameraet
Hold kameraet roligt for at undgå, at billedet bliver sløret pga. bevægelser med hånden. Det
anbefales også at slå funktionen Super SteadyShot til (side 14).
• Hold fast om kameraet med højre hånd, hold albuerne ind til kroppen, og støt objektivet med venstre
håndflade.
• Flyt den ene fod lidt ud for at stabilisere overkroppen. Du kan også finde støtte ved at læne dig op ad en
væg eller støtte albuerne på et bord.
• Når der optages i mørke omgivelser uden blitz, når der optages i makro eller når der bruges telelinse, kan
der opstå kamerarystelser, som kameraet ikke kan kompensere for. I disse tilfælde skal du slå funktionen
Super SteadyShot fra og bruge noget, der kan stabilisere kameraet, f.eks. et kamerastativ.
13
Super SteadyShot-funktion
1 Sørg for, at
funktionen.
(Super SteadyShot)-kontakten er indstillet til ON for at aktivere
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned, og tryk den derefter helt ned.
(Advarsel om
kamerarystelse)indikator
(Super
SteadyShot)kontakt
Super
SteadyShot-skala
Super SteadyShot skala
Denne skala vises, når funktionen Super SteadyShot er aktiveret. En højere værdi på skalaen
betyder kraftigere kamerarystelse (på en skala fra et til fem).
Når funktionen Super SteadyShot er deaktiveret, vises skalaen ikke.
(Advarsel om kamerarystelse)-indikator
Denne indikator blinker uanset status for funktionen Super SteadyShot. Den angiver
sandsynligheden for kamerarystelse beregnet ud fra lukkerhastighed og brændvidde. Hvis
indikatoren blinker, kan du reducere kamerarystelserne ved at stille
(Super SteadyShot)kontakten til ON eller bruge den indbyggede blitz eller et kamerastativ.
• Funktionen Super SteadyShot virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til, når motivet lige
er kommet ind i rammen, eller når udløserknappen er blevet trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs
nede. Vent til Super SteadyShot-skalaværdien falder, og tryk så udløserknappen langsomt ned.
• Eftersom Super SteadyShot-funktionen er mindre effektiv i de følgende tilfælde, anbefales det at bruge et
stativ.
– Fotografering af et motiv, der befinder sig meget tæt på.
– Fotografering af et motiv i bevægelse.
– Fotografering med lukkerhastigheder på 1/4 sekund eller længere, som typisk anvendes ved
fotografering om natten.
• Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen Super SteadyShot, da den ikke vil være fuldt
effektiv.
• Funktionen Super SteadyShot kan reducere effekten af kamerarystelser med, hvad der svarer til ca. 2,5 til
4 trin for lukkerhastigheden.
14
Fokus
Indenfor fokusområdet er der 11 sensorer, der låser fokuseringen fast på motivet.
Tryk udløserknappen halvvejs ned, hvorefter sensoren i fokusområdet kortvarigt lyser rødt for
at indikere, hvor fokus er.
Fokusområde
Fokusområdesensor
Fokusindikator
Fokusindikator
Autofokussystemet aktiveres ved at holde om grebet og kigge i søgeren eller ved at trykke
udløserknappen halvvejs ned. Fokusindikatoren i søgeren indikerer status for det automatiske
fokuseringssystem.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et motiv i bevægelse.
Klar til at tage billeder.
lyser
Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede
objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem
motivet og kameraet.
• Du kan manuelt udløse lukkeren, også når indikatoren blinker.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 99)
15
Brug af blitz
Træk den indbyggede blitz op med fingrene. Når den
indbyggede blitz er trukket op, vil kameraet udløse blitzen,
hvis lyset er utilstrækkeligt i automatisk justeringstilstand
(AUTO).
Tryk blitzen ned med fingrene, når den ikke bruges.
• Hold ikke i kameraet ved at gribe om blitzen.
• Hvis du vil være sikker på, at blitzen udløses uden at svigte, skal du indstille blitztilstanden til
(Udfyld.blitz). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 70)
Blitzindikatorer i søgeren
blinker: Blitzen oplades. Når indikatoren blinker, kan du ikke udløse lukkeren.
lyser: Blitzen er blevet opladet og er klar til at blive udløst.
Blitzens rækkevidde
Blitzens rækkevidde afhænger af blændeværdien og indstillingen for
ISO-følsomhed. Følgende oversigt viser blitzens omtrentlige
rækkevidde, når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO] i
automatisk justeringstilstand (AUTO).
Blænde
ISO-følsomhed t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 61)
• Den indbyggede blitz er beregnet til at blive brugt med objektiver med en
brændvidde på 16 mm eller længere.
16
Blænde
Blitzens rækkevidde
F2,8
2 – 12 m
F4
1,4 – 8,6 m
F5,6
1–6m
Bemærkninger om brug af den indbyggede blitz
Når du tager billeder med den indbyggede blitz, vil objektivet måske spærre for lyset fra
blitzen, og der kan komme en skygge på den nederste del af billedet. Vær opmærksom på
følgende:
• Fotografér motivet på en afstand af 1 meter eller mere.
• Fjern modlysblænden.
Justering af dioptrien
Hjul til indstilling af dioptrien
Skærm til øjestykke
Drej på hjulet til indstilling af dioptrien indtil indstillingen passer til dit syn, og du ser
indikatorerne klart i søgeren.
• Drej hjulet mod +, hvis du er langsynet, og mod –, hvis du er nærsynet. Retningen er angivet på hjulet,
hvis du fjerner skærmen til øjestykket. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 41)
• Hvis kameraet rettes mod lyset, er det lettere at justere dioptrien.
17
Vis/slet billeder
Visning af billeder
1
Tryk på
(Afspilning).
2
Vælg et billede med b/B på
multi-vælgeren.
• Du kan let se det næste/forrige billede ved at dreje på
det forreste eller bageste kontrolhjul.
Forreste kontrolhjul
Bageste kontrolhjul
(Forstør)-knap
(Index)-knap
DISP (Vis)-knap
(Slet)-knap
Sådan vender du tilbage til optagetilstand
• Tryk på
(Afspilning) igen.
• Tryk udløserknappen halvvejs ned.
Sletning af billeder
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på
(Slet).
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Sådan annullerer du en sletning
Vælg [Annuller], og tryk derefter på midten af
multi-vælgeren.
18
Mens du viser billeder, kan du også benytte følgende funktioner.
• Ændre skærmvisningen med DISP (Vis)-knappen.
• Vise en billedliste på indeksskærmen med
(Index)-knappen.
• Forstørre billeder med
(Forstør)-knappen.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 80, 81, 83)
19
Download PDF

advertising