Sony | SLT-A99 | Sony SLT-A99 Betjeningsvejledning

4-438-656-32(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
α Håndbog
A-fatning
SLT-A99/SLT-A99V
©2012 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Introduktion til funktioner ................................................. 9
Før brug
Bemærkninger om brug af kameraet ............................... 12
Kontrol af de leverede elementer .................................... 15
Identifikation af kameraets dele ...................................... 16
Forside ........................................................................ 16
Bagside ....................................................................... 17
Overside ..................................................................... 19
Sider ........................................................................... 21
Bund ........................................................................... 23
Skoadapter .................................................................. 24
Liste over ikoner på skærmen .......................................... 25
Liste over ikoner på LCD-skærmen ........................... 25
Liste over ikoner på visningspanelet .......................... 29
Funktionsliste
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet......... 30
Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen ................... 31
Sådan bruges den lydsvage multikontroller ............... 32
Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) ................. 34
Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion)
..................................................................................... 35
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen ................ 37
Brug af den integrerede kameravejledning ...................... 48
Klargøring af kameraet
Opladning af batterienheden ............................................ 49
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges
separat) ........................................................................ 51
Kompatible hukommelseskort ................................... 54
Montering af et objektiv .................................................. 55
Indstilling af dato og klokkeslæt ..................................... 57
Indstilling af dato/klokkeslæt igen ............................. 58
Justering af LCD-skærmens vinkel ................................. 59
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser ..... 60
Indikator for advarsel om kamerarystelse .................. 60
2
Brug af SteadyShot-funktionen .................................. 60
Korrekt holdning af kameraet .................................... 61
Fjernelse af øjestykkeholderen ........................................ 62
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder .................................................. 63
Optagelse af film ............................................................. 65
Afspilning af billeder ....................................................... 66
Skift mellem stillbilleder og film ............................... 66
Sletning af billeder .......................................................... 67
Valg af en optagetilstand
Valg af en optagetilstand ................................................. 68
Valg af den ønskede tilstand ved at dreje på
funktionsvælgeren.............................................. 69
Autotilstand .................................................... 69
Valg af motiv ..................................................... 71
Panorering .......................................................... 73
Tele-zoom - kont. prioritet AE ......................... 76
Auto programmeret ................................................ 77
Blændeprioritet ...................................................... 78
Lukkerhast.prior. .................................................... 80
Manuel eksp. .......................................................... 82
BULB .................................................................... 84
Funktioner, der er tilgængelige for hver optagetilstand ... 86
Skift af visningen af optageoplysninger
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) .............. 87
Sådan vælges skærmtilstanden ................................... 87
Histogram ................................................................... 89
Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der
vises effekter ..................................................... 89
Justering af fokus
Justering af fokus ............................................................. 91
Autofokus ................................................................... 91
Fokuslås ...................................................................... 94
AF-område ................................................................. 95
Genstandssporing ....................................................... 95
Begrænsning af autofokusområdet (styring af AFområde) .............................................................. 98
3
Justering af fokus, undtagen for udløserknappen (AF til)
.......................................................................... 100
AF-lampe .................................................................. 100
AF-mikrojust. ........................................................... 101
Manuelt fokusering .................................................. 101
Forbedring af omridset af områder i fokus
(maksimumværdier) ......................................... 102
Zoomfokus ............................................................... 103
Direkte manuel fokusering (DMF) ........................... 104
AF/MF-kontrol ......................................................... 105
Justering af billedets lysstyrke
Eksponeringskompensation ........................................... 106
AE-lås ............................................................................ 108
Lysmålermetode ............................................................ 109
Brug af fremføringstilstanden
Sådan indstilles fremføringsmetoden ............... 110
Optagelse af et enkelt billede ................................... 110
Kont. optagelse ......................................................... 111
Selvudløser ............................................................... 111
Bracket: Kont./Enkelt bracket .................................. 112
Hv.b.bracketing ........................................................ 113
DRO-bracket ............................................................ 114
Fjernbetjening .......................................................... 114
Avanceret optagelse
Brug af blitzen (sælges separat) .................................... 115
Trådløs blitz ............................................................. 116
Blitz m/lang luk ........................................................ 117
Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til
blitzsynkronsering ............................................ 118
Tilgængelige blitztilstande ............................................ 119
Blitzkompensation ......................................................... 120
Blitzkontrol .................................................................... 121
FEL-lås .......................................................................... 122
Indstilling af ISO ........................................................... 124
Støjreduktion af flere billeder .................................. 124
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde) .................................................................... 126
4
D-områdeopt. ........................................................... 126
Auto HDR ................................................................ 127
Indstilling af billedbehandlingen ................................... 129
Billedeffekt ............................................................... 129
Kreativ indst. ............................................................ 130
Justering af farvenuancerne (hvidbalance) .................... 133
C.temp./filter ............................................................ 134
Tilpasset hvidbalance ............................................... 135
Indstilling af billedstørrelse ........................................... 137
Billedformat ............................................................. 137
Panorering: Størrelse ................................................ 138
Indstilling af format og billedkvalitet ............................ 139
Format ...................................................................... 139
Kvalitet ..................................................................... 139
Registrering af ansigter ................................................. 141
Ansigtsregistrering ................................................... 142
Auto. port.mark. ....................................................... 143
Smiludløser .................................................................... 145
Zoom ............................................................................. 147
Zoom i ét trin (Smart telekonverter) ........................ 147
Indzoomning, mens billedets aktuelle opløsning bevares
(Klar billedzoom) ............................................ 147
Reducering af støjen i et billede .................................... 150
Lang eksp.SR ........................................................... 150
Høj ISO SR .............................................................. 150
Indstilling af farverummet ............................................. 151
Opsætning af filmoptagelse
Opsætning af filmoptagelse ........................................... 152
Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under
filmoptagelse ................................................... 153
Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og
blænde ............................................................. 153
Filformat ................................................................... 155
Optageindstilling ...................................................... 155
Lydoptagelsesniveau ................................................ 156
Lydniveauvisning ..................................................... 157
Kontrol af lyden ved hjælp af hovedtelefoner .......... 158
Timing af lydudgang ................................................ 158
5
Lydoptagelse ............................................................ 158
Avanceret afspilning
Brug af afspilningsfunktionerne .................................... 160
Valg af det hukommelseskort, der skal bruges til
afspilning.......................................................... 160
Skift mellem stillbilleder og film (visningstilstand)
.......................................................................... 160
Forstørrelse af billeder ............................................. 160
Skift til visning af billedlisten .................................. 161
Rotation af et billede ................................................ 162
Diasshow .................................................................. 163
Vis afspilning ........................................................... 164
Den skærm, der vises for afspilningstilstanden ............. 165
Skift af skærm under afspilning ............................... 165
Liste over ikoner på histogramvisningen ................. 165
Beskyttelse af billeder (Beskyt) ..................................... 167
Angivelse af udskriving ................................................. 168
Angivelse af DPOF .................................................. 168
Datomærke ............................................................... 168
Kopiering af billeder ...................................................... 169
Sletning af billeder (Slet) ............................................... 170
Slet (Flere billeder) .................................................. 170
Sletning af alle billeder eller film, der er synlige i den
aktuelle visningstilstand ................................... 171
Visning af billeder på en tv-skærm ............................... 172
HDMI-informationsvisn. .......................................... 173
Brug "BRAVIA" Sync ............................................. 174
Opsætning af kameraet
Indstilling af andre funktioner i kameraet ..................... 175
Udløser u/obj. ........................................................... 175
Gitterlinje ................................................................. 175
Autovisning .............................................................. 175
AEL-knapfunktion ................................................... 176
ISO-knap, AF/MF-knap, Visningsknap ................... 176
Specialknap .............................................................. 177
Elektronisk udløserfrontknap ................................... 177
LCD-lysstyrke .......................................................... 177
Søgerlysstyrke .......................................................... 178
6
Strømbesparelse ....................................................... 178
FINDER/LCD-indstil. .............................................. 179
APS-C-formatoptag. ................................................. 179
PAL/NTSC-vælger (kun for den 1080 50i-kompatible
enhed) .............................................................. 180
Objektivkompensation ................................................... 181
Objektivkompensation: Periferiskygge .................... 181
Objektivkompensation: Kromfejl ............................. 181
Objektivkompensation: Forvrængning ..................... 181
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
................................................................................... 182
Optagetilstand .......................................................... 182
Formater ................................................................... 183
Filnummer ................................................................ 183
Mappenavn ............................................................... 183
Vælg REC-mappe .................................................... 184
Ny mappe ................................................................. 184
Gendan billed-db. ..................................................... 185
Overførselsindst. ...................................................... 185
Optagelse af stedoplysninger ved hjælp af GPS-funktionen
(kun SLT-A99V) ...................................................... 187
GPS-hjælpedata ........................................................ 188
GPS - aut. tidskorr. ................................................... 188
Registrering af egne indstillinger .................................. 190
Nulstilling til standard ................................................... 191
Bekræftelse af softwareversionen .................................. 198
Visning af billeder på en computer
Brug af softwaren .......................................................... 199
Brug af "Image Data Converter" .............................. 199
Brug af "PlayMemories Home" ............................... 199
Brug af "Remote Camera Control" .......................... 200
Anbefalet computermiljø (Windows) ....................... 201
Anbefalet computermiljø (Mac) ............................... 201
Installation af softwaren (Windows) ........................ 202
Installation af softwaren (Mac) ................................ 203
Tilslutning af kameraet til computeren ......................... 204
Indstilling af USB-forbindelse ................................. 204
7
Indstilling af LUN (Logical Unit Number) (USB-LUNindstilling) ....................................................... 204
Oprettelse af forbindelse til computeren .................. 205
Import af billeder til computeren (Windows) .......... 205
Import af billeder til computeren (Mac) ................... 206
Afbrydelse af kameraet fra computeren ................... 207
Oprettelse af filmdisk .................................................... 208
Metodevalg for oprettelse af filmdisk ....................... 208
Oprettelse af en disk med høj billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk) ..................................... 209
Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD)
.......................................................................... 210
Diske, du kan bruge med "PlayMemories Home" ... 211
Oprettelse af en disk med en anden enhed end en
computer........................................................... 211
Fejlfinding/andet
Fejlfinding ..................................................................... 212
Advarselsmeddelelser .................................................... 221
Rengøring af kameraet og et objektiv ........................... 223
Rensning af billedsensoren ............................................ 224
Forsigtig ......................................................................... 227
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder .................... 230
AVCHD-format ............................................................. 231
GPS (kun med SLT-A99V) ........................................... 232
Hukommelseskort .......................................................... 234
Batterienhed/Batterilader ............................................... 236
Licensen ......................................................................... 238
Indeks .......................................................... 239
8
Introduktion til funktioner
I dette afsnit introduceres der nogle ofte anvendte optagelsesfunktioner og
karakteristiske funktioner.
Se siderne i parenteserne for at få flere oplysninger.
Ofte anvendte optagelsesfunktioner
Eksponeringskompensation (106)
Du kan kompensere eksponeringen, så lysstyrken for hele skærmen
justeres.
Selv når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun
kompenseres, hvis ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
ISO-følsomhed (124)/Støjreduktion af flere billeder (124)
Du kan indstille følsomheden til let.
ISO-følsomheden kan justeres mellem ISO 50 og ISO 25600.
Når du vælger
(Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge større ISOnumre end den maksimale ISO-følsomhed.
Hvidbalance (133)
Du kan justere farvenuancerne.
Du kan vælge en indstilling, der passer til en lyskilde, eller foretage en
finjustering ved at kombinere farvetemperaturen med farvefiltret.
Fremføringsmetode (110)
Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det
kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket eller
optagelse med en trådløs fjernbetjening.
Originale karakteristiske funktioner
Styring af AF-område (98)
Du kan begrænse rækkevidden af autofokuseringen for at forhindre, at der
fokuseres på forkerte motiver.
9
Introduktion til funktioner
DRO/Auto HDR (126)
D-områdeoptimering: Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet
analysere kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det
giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
Auto HDR: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer
derefter disse billeder for at oprette et billede med masser af gradationer.
Kreativ indstilling (130)
Du kan vælge mellem 13 forskellige indstillinger.
Du kan justere visse faktorer ved billederne, f.eks. eksponeringen, ved at
bruge den valgte indstilling som udgangspunkt.
Håndholdt tusmørke (72)
Du kan optage natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af
kamerastativ.
Filmoptagelse med manuelle justeringer (153)
Du kan justere eksponeringen i P-, A-, S-, M-tilstanden under
filmoptagelse.
Sådan betjenes eller tilpasses kameraet
Skærmoplysninger (87)
Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner
ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCDskærmtilstand. Du kan ændre skærmtilstanden ved at trykke på knappen
DISP.
Hurtignavigering (31)
I søgertilstanden kan du hurtigt skifte LCD-skærmen til
hurtignavigeringsskærm ved at trykke på knappen Fn. Du kan indstille
elementerne vha. en intuitiv betjening.
Lydsvag multikontroller (32)
Ved hjælp af den lydsvage multikontroller, der er beregnet til at reducere
lyden, når der drejes på funktionsvælgeren, kan du indstille visse elementer
uden lyd, f.eks. fokuseringstilstanden eller optagelsesniveauet.
10
Introduktion til funktioner
Tilpasning (42, 177)
Kameraet er forsynet med en brugerdefineret knap, som kan tildeles en
ønsket funktion. Du kan også tildele funktioner til andre knapper, f.eks.
knappen AEL eller knappen ISO.
11
Før brug
Bemærkninger om brug af kameraet
Skærmsprog
I menuen kan du vælge det sprog, der
skal bruges på skærmen (side 47).
Fremgangsmåde ved optagelse
Kameraet har 2 tilstande til overvågning af
motiver: LCD-skærmtilstanden, der
benytter LCD-skærmen, og søgertilstanden,
der benytter søgeren.
Bemærkninger om funktionerne
følger med kameraet
• Du kan tjekke, om det er en 1080 60ikompatibel enhed eller en 1080 50ikompatibel enhed ved at kontrollere
mærkerne nederst på kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
• Dette kamera er kompatibelt med film i
1080 60p eller 50p-format. Modsat
standardoptagetilstande til nu, hvor der
optages med en interlacingmetode,
optager dette kamera ved hjælp af en
progressiv metode. Dette øger
opløsningen og giver et mere jævnt og
realistisk billede.
Optagelse med et DT-objektiv
Dette kamera er udstyret med en 35 mm
CMOS-sensor i fuld billedstørrelse, men
billedstørrelsen er automatisk indstillet til
APS-C-formatet, og billedstørrelsen er
mindre, når der bruges et DT-objektiv
("DT" er føjet til produktnavnet) (side 137).
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
12
Bemærkninger om LCD-skærmen,
den elektroniske søger, objektivet og
billedsensoren
• LCD-skærmen og den elektroniske søger
er fremstillet med ekstremt præcis
højteknologi, så mere end 99,99 % af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller lyse
punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
• Hold ikke kameraet ved at tage fat i
LCD-skærmen.
• Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag
ikke med kameraet mod solen i længere
tid ad gangen. Den interne mekanisme
kan blive beskadiget. Hvis sollyset
fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand.
• Der er en magnet på bagsiden og rundt
om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget,
der let påvirkes af en magnet såsom en
floppydisk eller et kreditkort, komme i
nærheden af LCD-skærmen.
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke
en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet i kolde omgivelser, kan skærmen
blive kortvarigt mørk. Når kameraet
opvarmes, fungerer skærmen normalt.
• Det optagne billede kan være anderledes
end det billede, du overvågede før
optagelsen.
Bemærkninger om optagelse i
længere tid
• Når du optager i længere tid ad gangen,
vil kameraets temperatur stige. Hvis
temperaturen når op over et bestemt
niveau, vises symbolet
på skærmen,
og kameraet slukkes automatisk. Hvis
kameraet slukkes, skal du lade det være
slukket i 10 minutter eller mere for at
lade temperaturen inde i kameraet falde
til et sikkert niveau.
Bemærkninger om brug af kameraet
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
stiger temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten forringes. Det anbefales,
at du venter, indtil kameraets temperatur
er faldet, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive varm.
Dette er ikke en funktionsfejl.
Når du importerer AVCHD-film til en
computer, til Windows-computere, skal du
bruge "PlayMemories Home"-softwaren på
cd-rommen (medfølger).
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med følgende enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke ikke
understøtter High Profile
– Enheder, der er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Film, der optages i MP4format med dette kamera, kan derfor ikke
afspilles på andre enheder end dem, der
understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på
kompatible enheder i AVCHD-format.
Dvd-baserede afspillere eller optagere
kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med
AVCHD-formatet. Dvd-baserede
afspillere eller optagere vil desuden
muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud.
• 1080 60p/50p-film kan kun afspilles på
kompatible enheder.
• Kontrollér kameraets modelnavn for at
finde ud af, om dit kamera understøtter
GPS-funktionen.
GPS-kompatibel: SLT-A99V
GPS-inkompatibel: SLT-A99
• Brug GPS i overensstemmelse med
bestemmelserne i de lande og områder,
hvor du bruger det.
• Hvis du ikke optager oplysninger om
sted, skal [GPS til/fra] indstilles til [Fra]
(side 187).
• Sørg for at slukke kameraet om bord på
et fly, når der bliver givet besked om det.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette
kamera.
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne vejledning
Data, som vedrører ydelse og
specifikationer, er angivet ud fra følgende
betingelser, medmindre andet er angivet i
denne vejledning: ved en almindelig
omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug
af en batterienhed, der er blevet opladet i
omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen
slukkede.
Bemærkninger om optagelse med
søgeren
Dette kamera er forsynet med en XGA
Organic Electro-Luminescence-søger med
høj opløsning og stor kontrast. Denne søger
opnår en stor vidvinkel og en lang
okularmanchet. Dette kamera er beregnet til
at sikre en søger, der er nem at se igennem
ved at skabe den bedst mulige balance
mellem de forskellige elementer.
13
Før brug
Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer
Kun på GPS-kompatible enheder
(SLT-A99V)
Bemærkninger om brug af kameraet
• Billedet kan blive en smule forvrænget
tæt på hjørnerne af søgeren. Dette er ikke
en funktionsfejl. Når du vil kontrollere
alle detaljer i hele kompositionen, kan du
også bruge LCD-skærmen.
• Hvis du panorerer kameraet, mens du ser
i søgeren, eller flytter rundt på øjet, kan
billedet i søgeren blive forvrænget, eller
billedets farve kan blive ændret. Dette er
karakteristisk for objektivet eller
visningsenheden og er ikke en
funktionsfejl. Når du optager et billede,
anbefaler vi, at du ser midt i søgeren.
14
Før brug
Kontrol af de leverede elementer
Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted, hvis ikke al tilbehøret medfølger.
Tallet i parentes angiver antal dele.
• Kamera (1)
• Batterilader BC-VM10A (1)
* Der kan leveres flere strømledninger
med kamera. Brug det, som er relevant
for dit land/område.
• Genopladelig batterienhed,
NP-FM500H (1)
• Kameradæksel (1) (fastgjort på
kameraet)
• Tilbehørssko (1) (fastgjort på
kameraet)
• Øjestykkeholder (1) (monteret på
kameraet)
• Cd-rom (1)
– Programsoftware til αkameraet
– α Håndbog (Denne vejledning)
• Betjeningsvejledning (1)
• Skoadapter (1)/
Beskyttelsesdæksel til stik (1)
(Fastgjort til skoadapteren)
• USB-kabel (1)
15
Før brug
• Netledning (1)* (medfølger ikke i
USA og Canada)
• Skulderrem (1)
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
A AF-lampe (100)/Selvudløser
(111)
K Brugerdefineret knap (42, 122,
177)
B Udløserknap (63)
L Udløserknap til objektivet (56)
C Tænd/sluk-kontakt (57)
M Lydsvag multikontroller (32)
D Forreste kontrolhjul
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
E Sensor til fjernbetjening (114)
F Objektivkontakter*
G Monteringsindeks (55)
H Spejl*
I Knap til eksempelvisning
(42, 80, 176)
J Fatning
16
Identifikation af kameraets dele
Bagside
Før brug
A MENU -knap (37)
F Lyssensor (177)
B Øjestykkeholder (62)
G LCD-skærm (25, 59, 87, 165)
C Søger*
H MOVIE-knap (42, 65)
• Når du kigger i søgeren,
aktiveres søgertilstanden, og
når du fjerner ansigtet fra
søgeren, ændres
skærmtilstanden tilbage til
LCD-skærmtilstand.
D Okularsensorer (62)
E Hjul til indstilling af dioptrien
• Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen
passer til dit syn, og du ser
søgerens skærm klart.
I Ved optagelse: AF/MF-knap
(autofokus/manuel fokus)
(42, 105, 176)
Ved visning:
-knap
(Forstørrelse) (160)
J Ved optagelse: AEL-knap (AE-
lås) (41, 83, 108, 176)/SLOW
SYNC-knap (117)
Ved visning:
-knap
(billedindeks) (161)
K Multi-vælger
L Ved optagelse: Fn-knap
(funktion) (34, 35)
Ved visning:
-knap
(billedrotation) (162)
17
Identifikation af kameraets dele
M DISP-knap (visning) (87, 165)
N
-knap (smart telekonverter)
(42, 147)/Zoomknap (147)/
Fokussøgerknap (103)
O Ved optagelse: AF RANGE -
knap (98)
Ved visning:
-knap (Slet)
(67)
Når Fn-skærmen eller
menuskærmen vises: Integreret
kameravejledning-knap (48)
P Aktivitetslampe (53)
Q
-knap (Afspilning) (66)
* Undgå at berøre denne del
direkte.
18
Identifikation af kameraets dele
Overside
Før brug
A Mikrofon* (158)
J ISO-knap (41, 124, 176)
B Udløserknap til
K Lampeknap til visningspanel
funktionsvælger (68)
C Funktionsvælger (68)
D Multigrænsefladesko**
Markering af
billedsensorens placering (94)
(24, 115)
M Bageste kontrolhjul
• Noget af tilbehøret kan ikke
sættes helt i og stikker ud fra
multigrænsefladeskoen på
bagsiden. Tilbehøret når
imidlertid forsiden af skoen, og
forbindelsen er oprettet.
* Afdæk ikke denne del
under optagelse af film.
Hvis dette sker, kan det
medføre støj eller reducere
lydstyrken.
E FINDER/LCD -knap (179)
F Visningspanel (29)
G
-knap (fremføring)
(110)
H WB -knap (hvidbalance) (133)
I
(29)
L
-knap (eksponering) (106)
** Besøg Sony-webstedet for
dit område for detaljer om
kompatibelt tilbehør til
multigrænsefladeskoen,
eller kontakt din lokale Sonyforhandler eller det lokale
Sony-serviceværksted.
19
Identifikation af kameraets dele
Tilbehør til tilbehørsskoen
kan også bruges.
Brug af andre producenters
tilbehør er ikke omfattet af
garantien.
20
Identifikation af kameraets dele
Sider
Før brug
A Kroge til skulderrem
• Fastgør begge ender af remmen
på kameraet.
ledningen på fjernbetjeningen
vender fremad.
D Højttaler
E DC IN-terminal
• Når du kobler AC-PW10AM
AC-vekselstrømsadapteren
(sælges separat) til kameraet,
skal du slukke kameraet og
derefter sætte stikket fra
vekselstrømsadapteren til DC
IN-terminalen på kameraet.
F m-stik (mikrofon)
B
• Når en ekstern mikrofon
tilsluttes, tændes mikrofonen
automatisk. Hvis den eksterne
mikrofon er af typen, der
tilsluttes en strømforsyning, får
mikrofonen strøm via kameraet.
-terminalen
(blitzsynkronisering) (118)
C REMOTE-terminal
• Ved tilslutning af RM-L1AMfjernbetjeningen (sælges
separat) til kameraet skal stikket
til fjernbetjeningen indsættes i
REMOTE-terminalen, så
markøren på stikket passer til
markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at
G i-stik (hovedtelefon) (158)
H HDMI -terminal (172)
I
(USB)-terminal (205)
J Hukommelseskortdæksel (51)
21
Identifikation af kameraets dele
K SLOT1 (Hukommelseskortstik 1)
(51)
• Til enten SD-kort eller
"Memory Stick PRO Duo"
L SLOT2 (Hukommelseskortstik 2)
(51)
• Kun til SD-kort
22
Identifikation af kameraets dele
Bund
Før brug
A Huller til fastgørelse af vertikalt
greb
• Disse huller bruges til at slutte
det vertikale greb (sælges
separat) til kameraet. Undgå, at
der kommer støv og snavs i
hullerne.
B Stik til vertikalt greb
C Stikdæksel til vertikalt greb
D Gevind til kamerastativ
• Brug et stativ med en
skruelængde på mindre end
5,5 mm. Du kan ikke stramme
kameraet fast på et stativ med
en skruelængde på 5,5 mm eller
længere, og hvis du forsøger at
gøre det, kan det beskadige
kameraet.
E Indføringsrille til batteri (51)
F Batteridæksel (51)
23
Identifikation af kameraets dele
Skoadapter
Fjern den tilbehørssko, der er monteret på kameraet, og sæt skoadapteren
på kameraet, så du kan påsætte tilbehør, som er kompatibelt med en
almindelig tilbehørssko (tilbehørssko med autolås).
A Tilbehørssko med autolås
3
Tilspænd låsegrebet.
B Låsegreb
Sådan fastgøres låsegrebet
1
2
24
Fjern beskyttelsesdæksel til stik
fra skoen.
Løsn låsegrebet, og sæt
skoadapteren ind i skoen.
• Drej ikke grebet med magt, når det er
låst.
• Når du monterer skoadapteren på
kameraet, skal du føre skoadapteren
helt ind.
• Når du fjerner skoadapteren fra
kameraet, skal du sætte
beskyttelsesdækslet til stikket på
skoadapteren, når dækslet skal
opbevares.
Liste over ikoner på skærmen
Liste over ikoner på LCD-skærmen
Før brug
Status for LCD-skærmen er som standard indstillet til "til søgertilstand
(bruger søgeren til overvågning)".
Tryk på DISP-knappen for at ændre skærmens status til "til LCDskærmtilstand". Du kan også få vist den digitale niveaumåling og
histogrammet (side 87).
Til søgertilstand
I Autotilstand- eller Valg af motivtilstand
Til LCD-skærmtilstand
I Tele-zoom - kont. prioritet AE-/P-/A-/S-/
M-/Panorering-tilstand
For afspilning (visning af
grundlæggende oplysninger)
25
Liste over ikoner på skærmen
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Billedhastighed for film
(155)
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (68)
Billedformat på film
(155)
P P*
ASM
Resterende batteritid (53)
100%
Blitzopladning i gang
(115)
Registernummer (190)
APS-C-formatoptag
(179)
Ikoner til
motivgenkendelse (70)
Indstillingseffekt FRA
(89)
Ingen lydoptagelse på
film (158)
Reduktion af vindstøj
(158)
Hukommelseskort
(51, 234)/overfør (185)
SteadyShot/Advarsel om
kamerarystelse (60)
GPS trianguleringsstatus
(187) (kun SLT-A99V)
100
Resterende antal billeder,
der kan optages
Format af stillbilleder
(139)
SteadyShot fejl (220)
Advarsel om
overophedning (12)
24M 10M Størrelse af stillbilleder
4.6M 20M (137)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Databasefil fuld (222)/
Databasefilfejl (222)
AE-lås (108)/FEL-lås
(122)
Visningstilstand (160)
Stillbilledkvalitet (139)
26
100-0003
Mappe- og filnummer
(206)
-
Beskyt (167)
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
DPOF
DPOF-angivelse (168)
Skærm
Beskrivelse
Billedeffekt (129)
Advarsel om resterende
batteritid (53)
B
Skærm
Beskrivelse
C
Skærm
Beskrivelse
EV-skala (83, 106, 113)
Blitztilstand (115)/
Rødøjereduktion (40)
Eksponeringskompensation (106)/målt manuelt
(83)
Fokus-funktion (91)
Blitzkompensation (120)
AF-område (95)
Genstandssporing (95)
Registrering af ansigter
(141)/Smiludløser (145)
OPT 0:12
Optagetid for film (m:s)
z
Fokus (63, 93)
1/250
Lukkerhastighed (80)
F3.5
Blænde (78)
ISO400
ISO AUTO
ISO-følsomhed (124)
AE-lås (108)/FEL-lås
(122)
Lysmålingsmetode (109)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Brugerdefineret,
Farvetemperatur,
7500K Farvefilter) (133)
A5 G5
D-områdeoptimering
(126)/Auto HDR (127)
GPS-oplysninger (kun
med SLT-A99V)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Auto HDR-billedadvarsel
(127)
Kreativ indstilling (130)/
Kontrast, Mætning,
Skarphed
+3 +3
+3
Visning af længde- og
breddegrad (kun med
SLT-A99V)
Billedeffektfejl (130)
Histogram (89)
2012-1-1
10:37PM
Optagedato
27
Før brug
Ramme til auto-portræt
(143)
Fremføringsmetode (110)
Liste over ikoner på skærmen
Skærm
Beskrivelse
3/7
Filnummeret/antallet af
billeder i
visningstilstanden
D
Skærm
Beskrivelse
Spotmålingsområde
(109)
AF-område (95)
Hjælpeområde (92)
Digital niveaumåling (88)
Histogram (89)
Smart telekonverter (147)
Smart zoom/tydeligt
billede-zoom/digitalzoom
Lukkerhastighedsindikator
(88)
Blændeindikator (88)
Styring af AF-område
(98)
z
Sporingsfokus (95)
Sporingsfokus
Lydniveau (157)
28
Liste over ikoner på skærmen
Liste over ikoner på visningspanelet
Lukkerhastighed (80)/
Blænde (78)
Eksponering (106)/
Blitzkompensation
(120)
ISO-følsomhed (124)
Hvidbalance (133)
Fremføringsmetode
(110)
Billedkvalitet (139)
Resterende batteritid
(53)
Resterende antal
billeder, der kan
optages*
Før brug
Du kan justere lukkerhastigheden,
blænden, eksponeringskompensationen,
blitzkompensationen, ISO-følsomheden,
hvidblancen, fremføringstilstanden og
billedkvaliteten ved at se i
visningspanelet oven på skærmen.
* Selv når det resterende antal billeder, der kan optages, er over 9.999, vises "9999" på
visningspanelet.
Sådan tændes baglyset i visningspanelet
Tryk på lampeknappen på
visningspanelet oven på kameraet. Hvis
du trykker igen, slukkes baglyset.
Lampeknap til visningspanel
29
Funktionsliste
Funktioner, der kan betjenes med
knapperne/hjulet
Du kan konfigurere eller betjene forskellige funktioner med disse knapper/
hjulet.
Se "Identifikation af kameraets dele" (side 16) for at finde placeringen af
knapperne/hjulet.
-knap (110)
WB -knap (133)
-knap (106)
Vælger fremføringsmetoden.
Justerer hvidbalancen.
Kompenserer eksponeringen.
ISO -knap (124)
Justerer ISO-følsomheden.
Funktionsvælger (68)
Skifter eksponeringstilstanden. Drej hjulet, mens du
trykker på udløserknap til funktionsvælger.
FINDER/LCD -knap (179)
Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren.
Lampeknap til
visningspanel (29)
Tænder baglyset i visningspanelet.
MENU -knap (37)
Viser menuskærmen til opsætning af menupunktet.
MOVIE-knap (42, 65)
Optager film.
AEL-knap (108)/SLOW
SYNC-knap (117)/
-knap (161)
Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./Optager
med blitzen med en langsommere lukkerhastighed./
Viser flere billeder på skærmen samtidigt.
AF/MF-knap (105)/
-knap (160)
Skifter midlertidigt autofokus og manuelt fokus./
Skalerer et billede op, når der vises billeder.
Fn-knap (31, 34, 35)/
-knap (162)
Viser opsætningsskærmen for den funktion, der er
indstillet ved hjælp af Fn-knappen. I søgertilstanden
skiftes til hurtignavigeringsskærmen./Roterer billeder.
DISP-knap (87, 165)
Skifter visningen af optageoplysninger for søgeren eller
LCD-skærmen.
-knap (147)/Zoomknap Zoomer ind på midten af et billede./Zoomer ind, mens
(147)/Fokussøgerknap
billedets aktuelle opløsning bevares./Gør det muligt at
(103)
kontrollere fokus ved at forstørre billedet før optagelse.
-knap (66)
AF RANGE-knap (98)/
indbygget
kameravejledningsknap
(48)/ -knap (67)
30
Afspiller billeder.
Begrænser det tilgængelige brugsområde for autofokus./
Viser en vejledning i kameraet./Sletter billeder.
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet
Knap til eksempelvisning
(80)
Kontrollerer sløring af baggrunden.
Brugerdefineret knap
(42, 122, 177)
Tildeler en ofte anvendt funktion til knappen. FELlåsefunktionen er tildelt i standardindstillingerne.
Lydsvag multikontroller
(32)
Juster indstillingerne lydløst.
Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen
1 Tryk på DISP-knappen for at indstille skærmtilstanden til [Til
søger] (side 87).
2 Tryk på Fn-knappen for at skifte til hurtignavigeringsskærmen.
I Autotilstand- eller Valg af motiv-tilstand
I Tele-zoom - kont. prioritet AE/P/A/S/M/Panorering-tilstand
3 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på multi-vælgeren.
31
Funktionsliste
Ved hjælp af hurtignavigeringsskærmen kan du ændre indstillingerne
direkte i visningen af optageoplysningerne, når skærmtilstanden er angivet
til [Til søger] (hurtignavigering).
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet
4 Indstil elementet med det forreste eller bageste kontrolhjul.
• Vælg en indstilling med det forreste kontrolhjul, og juster den med det
bageste kontrolhjul.
• Hvis du trykker midt på multi-vælgeren, bruges den angivne skærm til at
konfigurere det valgte element.
• Når du trykker på Fn-knappen igen, slås hurtignavigeringsskærmen fra, og
skærmen vender tilbage til den oprindelige.
Funktioner, der er tilgængelige på hurtignavigeringsskærmen
Autotilstand/Valg af motiv/Tele-zoom - kont. prioritet AE/Vælg
optagemedie/Kvalitet/SteadyShot (for stillbilleder)/Fremf.metode/
Blitztilstand/Fokustilstand/AF-område/Genstandssporing/Smil-/
Ansigtsreg./Lysmålermetode/Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Auto. port.mark./Ekspon.komp./Blitzkompens./ISO
Bemærkninger
• Nedtonede punkter på hurtignavigeringsskærmen er ikke tilgængelige.
• Når den kreative indstilling bruges (side 130), kan nogle af opsætningsopgaverne
kun udføres på en angiven skærm.
Sådan bruges den lydsvage multikontroller
Du kan indstille et punkt uden at ændre skærmen ved hjælp af den lydsvage
multikontroller. Da hjulet er beregnet til at reducere lyden af betjening af
hjul, kan du reducere lyden af betjening af hjul under filmoptagelse.
Du kan tildele separate funktioner til hjulet i forbindelse med billed- og
filmoptagelse (side 33).
1 Tryk på knappen, så
opsætningsskærmen vises.
• [Fokustilstand] er tildelt til knappen til
stillbilledoptagelse, og
[Lydoptagelsesniveau] er tildelt til den
samme knap til filmoptagelse i
standardindstillingerne.
32
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet
2 Drej hjulet for at vælge den
ønskede indstilling.
Funktionsliste
Aktuel indstilling
3 Tryk på knappen for at udføre handlingen.
Sådan tildeles andre funktioner til den lydsvage multikontroller
Når du trykker på og holder knappen
nede, åbnes den skærm, der bruges til
tildeling af funktioner til multikontrollen.
Drej hjulet for at vælge en funktion. Du
kan også vælge en funktion fra: MENUknap t
3t[
Lydløs kontrol]
eller MENU-knap t
1t[
Lydløs kontrol].
Aktuel funktion
Tilgængelige funktioner
Stillbillede: Fokustilstand/AF-område/Vælg AF-område/Ekspon.komp./
Lysmålermetode/ISO
Film: Lydoptagelsesniveau/Fokustilstand/AF-område/Vælg AF-område/
Ekspon.komp./Lysmålermetode/ISO/Lukkerhastighed/Blænde
33
Valg af funktion med Fn-knappen
(funktion)
Denne knap bruges til konfigurering eller udførelse af funktioner, der ofte
bruges under optagelse, med undtagelse af funktionerne i
hurtignavigeringsskærmen.
1 Tryk på DISP-knappen for at indstille skærmtilstanden til andet
end [Til søger] (side 87).
2 Tryk på Fn-knappen.
3 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på multi-vælgeren, og
tryk derefter midt på z for at aktivere dit valg.
Opsætningsskærmen vises.
4 Ved at følge
betjeningsvejledningen kan du
vælge og aktivere den ønskede
funktion.
Handlingsvejledning
Sådan indstilles kameraet direkte med skærmen med
optageoplysninger
Drej det forreste kontrolhjul uden at trykke på midten z i trin 3. Du kan
indstille kameraet direkte fra skærmen med optageoplysninger. Derudover
kan visse funktioner finindstilles ved hjælp af det bageste kontrolhjul.
34
Funktioner, der kan vælges med Fnknappen (funktion)
Følgende funktioner kan vælges med Fn-knappen:
Vælger den automatiske optagetilstand.
(Intelligent auto/Bedste auto)
Valg af motiv (71)
Vælger en passende tilstand blandt de forudindstillede
indstillinger i Valg af motiv, så den passer til
optageforholdene.
(Portræt/Sportsaktiviteter/Makro/Landskab/Solnedgang/
Nattescene/Håndholdt tusmørke/Natportræt)
Film (153)
Vælger eksponeringstilstanden for filmoptagelse, så den
passer til motivet eller effekten.
(P/A/S/M)
Tele-zoom - kont.
prioritet AE (76)
Indstiller hastigheden for kontinuerlig optagelse.
(T10/T8)
Fremf.metode (110)
Indstiller fremføringstilstanden som f.eks. kontinuerlig
optagelse.
(Enkelt optagelse /Kont. optagelse/Selvudløser/Bracket:
Kont./Enkelt bracket/Hv.b.bracketing/DRO-bracket/
Fjernbetjening)
Blitztilstand (115)
Indstiller blitztilstanden for en blitz (sælges separat).
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Forsinket blitz/Trådløs)
Fokustilstand (91)
Vælger fokustilstanden.
(Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/
Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF/Dir. man. fokus./
Manuel fokus)
AF-område (95)
Vælger område for fokusering.
(Bred/Zone/Spot/Lokal)
Genstandssporing
(95)
Holder fokus på et motiv, mens det spores.
(Fra/Til/Til (sporingsfokus m/udløserknap))
Smil-/Ansigtsreg.
(141, 145)
Registrerer automatisk folks ansigter med optimal fokus og
eksponering./Optager, når et smil registreres.
(Ansigtsregistrering Fra/Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)/
Ansigtsregistrering Til/Smiludløser)
Auto. port.mark.
(143)
Analyserer motivet, når der registreres et ansigt, og gemmer
et andet billede med en flottere komposition.
(Auto/Fra)
Funktionsliste
Autotilstand (69)
35
Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion)
ISO (124)
Indstiller lysfølsomheden. Jo højere tallet er, jo hurtigere er
lukkerhastigheden.
(Flerbilled-støjreduktion/ISO AUTO/ISO 50 til 25600)
Lysmålermetode
(109)
Vælger metode til måling af lysstyrke.
(Multisegment/Centervægtet/Spot)
Blitzkompens. (120)
Justerer mængden af blitzlys.
(+3,0 EV til -3,0 EV)
Hvidbalance (133)
Justerer billedernes farvenuance.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.:
Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.:
Dagslys/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret 1–3)
DRO/Auto HDR (126) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst. (130)
Vælger den ønskede billedbehandling.
(Standard/Levende/Neutral/Klar/Dyb/Lys/Portræt/Landskab/
Solnedgang/Nattescene/Efterårsløv/Sort/hvid/Sepia/
Stilboks1–6)
Billedeffekt (129)
Optager med det ønskede effektfilter for at opnå et mere
imponerende udtryk.
(Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/Retrofoto/
Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/Blødt fokus/HDRmaleri/Fyldig sort-hvid tone/Miniature)
36
Funktioner, der er valgt med MENUknappen
Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Tryk på MENU-knappen, konfigurer derefter det ønskede element med
v/V/b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Vælg en side i menuen
Vælg et punkt i menuen
Funktionsliste
Stillbilledoptagemenu
Billedformat (137)
Vælger størrelsen på stillbilleder.
(L/M/S)
Format (139)
Vælger højde-bredde-forhold for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Kvalitet (139)
Indstiller billedkvaliteten af stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Panorering: Størrelse Vælger formatet på panoramabilleder.
(138)
(Standard/Bred)
Panorering: Retning
(75)
Vælger optageretningen for panoramabilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
Klar billedzoom
(149)
Zoomer på et billede med bedre kvalitet end digital zoom.
(Til/Fra)
Digital zoom (149)
Zoomer på et billede med kraftigere forstørrelse end Klar
billedzoom.
(Til/Fra)
Lang eksp.SR (150)
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser,
hvor lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere.
(Til/Fra)
37
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Høj ISO SR (150)
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser med
høj lysfølsomhed.
(Normal/Lav/Fra)
Blitzkontrol (121)
Indstiller metoden til fastsættelse af blitzens intensitet.
(ADI-blitz/For.blitz TTL)
AF-lampe (100)
Indstiller AF-lampen, som oplyser et mørkt motiv, for at
hjælpe fokuseringen.
(Auto/Fra)
SteadyShot (60)
Indstiller SteadyShot til stillbilledoptagelse.
(Til/Fra)
AF-drevhast.
Vælger fokuseringshastigheden i autofokustilstanden. Når
[Langsom] er valgt under makrooptagelse, er det nemmere at
fokusere.
(Hurtig/Langsom)
Farverum (151)
Ændrer farvegengivelsesområder.
(sRGB/AdobeRGB)
Lydløs kontrol
(33)
Tildeler den ønskede funktion til den lydsvage
multikontroller til stillbilledoptagelse.
(Fokustilstand/AF-område/Vælg AF-område/Ekspon.komp./
ISO/Lysmålermetode)
Ekspon.trin
Indstiller størrelsen af trinforøgelsen for lukkerhastighed,
blænde og eksponering.
(0,5 EV/0,3 EV)
Prioritering
Indstiller, om lukkeren skal udløses, selvom fokus ikke er
bekræftet i autofokustilstand.
(AF/Udløser)
AF m/udløserk.
Indstiller, om autofokus skal aktiveres ved at trykke
udløserknappen halvvejs ned. Dette er praktisk, når du vil
justere fokus og eksponeringen hver for sig.
(Til/Fra)
AEL med udløser
Indstiller, om eksponeringen skal justeres, ved at trykke
udløserknappen halvvejs ned. Dette er praktisk, når du vil
justere fokus og eksponeringen hver for sig.
(Til/Fra)
Hukommelse (190)
Registrerer kombinationer af ofte anvendte tilstande og
indstillinger og gør det nemt at genkalde disse kombinationer
med funktionsvælgeren.
(1/2/3)
38
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Filmoptagemenu
Vælger filformat for film.
(AVCHD/MP4)
Optageindstilling
(155)
Vælger kvaliteten og størrelsen af den optagne filmramme.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot (60)
Indstiller SteadyShot til filmoptagelse.
(Til/Fra)
Varighed af AFsporing (153)
Indstiller sporingsfølsomheden for autofokusfunktionen til
filmoptagelse.
(Høj/Mellem/Lav)
Automatisk lang
lukker (154)
Indstiller, om lukkerhastigeden skal justeres automatisk til en
langsommere indstilling under filmoptagelse, når motivet er i
en mørk situation.
(Til/Fra)
Lydløs kontrol
(32, 33)
Tildeler den ønskede funktion til den lydsvage
multikontroller til filmoptagelse.
(Lydoptagelsesniveau/Fokustilstand/AF-område/Vælg AFområde/Ekspon.komp./ISO/Lysmålermetode/
Lukkerhastighed/Blænde)
Lydoptagelse (158)
Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj Reducerer vindstøj under filmoptagelse.
(158)
(Til/Fra)
Lydoptagelsesniveau Justerer lydoptagelsesniveauet.
(156)
(0 til 31)
Lydniveauvisning
(157)
Angiver, hvorvidt lydniveauet skal vises eller ej.
(Til/Fra)
Timing af lydudgang
(158)
Angiver, hvordan ekko kan reduceres under filmoptagelse.
(Live/Eftersynkronisering)
39
Funktionsliste
Filformat (155)
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Brugerdefineret menu
Eye-Start AF
Indstiller, om automatisk fokusering skal bruges, når der
kigges i søgeren.
(Til/Fra)
FINDER/LCD-indstil.
(179)
Angiver metoden til skift mellem søgeren og LCD-skærmen.
(Auto/Manuel)
Rødøjereduktion
Reducerer røde øjne ved brug af blitz.
(Til/Fra)
Udløser u/obj. (175)
Indstiller, om lukkeren kan åbne, når objektivet ikke er
fastgjort.
(Aktiver/Deaktiver)
Bedste auto kont.
optag. (70)
Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i Bedste autotilstand.
(Auto/Fra)
B. auto
billedudtrækning
(70)
Indstiller, om alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i
Bedste auto-tilstand, skal gemmes.
(Auto/Fra)
Gitterlinje (175)
Indstiller en visning med gitterlinje for at muliggøre justering
til en strukturel oversigt.
(3x3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Autovisning (175)
Viser det registrerede billede, efter at det er optaget
automatisk. Du kan indstille, hvor lang tid billedet skal vises.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
DISP-knap (skærm)
(87)
Gør det muligt at vælge de tilgængelige
skærmvisningstilstande for LCD-skærmen, der kan vælges
ved at trykke på DISP-knappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram/Til søger)
DISP-knap (søger)
(87)
Gør det muligt at vælge de tilgængelige
skærmvisningstilstande for søgeren, der kan vælges ved at
trykke på DISP-knappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram)
40
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
AF RANGE-knap (98) Vælger den funktion, der skal bruges sammen med AF
RANGE-knappen.
(AF-områdekontrol/Vejledning i kamera)
Angiver, om statussen for det motiv, der er placeret inden for
fokusområdet på skærmen, skal vises vha. hjælpeområdet,
når funktionen til styring af AF-området er aktiveret (kun
tilgængelig, når et AF-D-kompatibelt objekt er monteret).
(Til/Fra)
Maksimumniveau
(102)
Forbedrer konturerne af områder i fokus med en bestemt
farve.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
(103)
Indstiller den farve, der bruges til funktionen til
maksimumfunktion.
(Rød/Gul/Hvid)
Live View-visning
(89)
Indstiller, om effekten af en funktion skal vises på skærmen.
Det kan f.eks. være effekten af værdien for
eksponeringskompensationen.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
AEL-knapfunktion
(176)
Tildeler den ønskede funktion til AEL-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
ISO-knap (176)
Tildeler den ønskede funktion til ISO-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Funktionsliste
AFområdekontrolhjælp
41
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
AF/MF-knap (176)
Tildeler den ønskede funktion til AF/MF-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Specialknap (177)
Tildeler den ønskede funktion til den brugerdefinerede knap.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Visningsknap (176)
Tildeler den ønskede funktion til knappen til eksempelvisning.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Smart telekonv.-knap Vælger den funktion, der skal bruges sammen med
(103, 147)
knappen.
(Smart telekonv./Zoomfokus/Zoom)
-
Lås fokus-knap
Indstiller funktionen for objektivets fokusfastholdelsesknap.
Når du vælger [Forhåndsvisningsknap], vil den funktion, der
er valgt med [Visningsknap], blive tildelt.
(Fokuslås/Forhåndsvisningsknap)
MOVIE-knap
Vælger den relevante tilstand for MOVIE-knappen.
(Altid/Kun filmtilstand)
Kontrolhjul
Indstiller funktionerne af de forreste og bageste kontrolhjul,
når eksponeringstilstanden er indstillet til M. Hjulene kan
bruges til justering af lukkerhastigheden og blænden.
(
LH
R/nr./
R/nr.
LH)
42
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Eks.komp.knap (107) Kompenserer eksponeringen med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Fra/
Frontknap/
Bageste knap)
Indstiller, om eksponeringen skal kompenseres inden for
rækkevidden af blitzlyset.
(Omgiv.&blitz/Kun omgivels.)
Bracket.rækkef.
Vælger rækkefølgen i eksponerings-bracketen og
hvidbalance-bracketingoptagelsen.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Objektivkomp.:
Skygge (181)
Kompenserer for de skyggede hjørner på skærmen, der
forårsages af det påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (181)
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne af skærmen, der
forårsages af det påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Forvrængn. (181)
Kompenserer for forvrængning på skærmen, der skyldes det
påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Udløserfrontknap
(177)
Indstiller, om hvorvidt den elektroniske udløserknapfunktion
skal bruges eller ej.
(Til/Fra)
Funktionsliste
Eksp.komp.indst
Ansigtsprioritetssporing Angiver, om der skal være en præferencesporing af et
(97)
bestemt ansigt, når kameraet registrerer det pågældende
ansigt under genstandssporing.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
(142)
Registrerer eller ændrer den person, der skal prioriteres, når
der fokuseres.
(Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt)
Afspilningsmenu
Stillbillede/film-valg Gør det muligt at bestemme, hvordan afspilningsbillederne
(160)
skal grupperes (visningstilstand).
(Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Slet (170)
Sletter billeder.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler)
43
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Diasshow (163)
Viser et diasshow.
(Gentag/Interval/Billedtype)
Billedindeks (161)
Indstiller det antal billeder, der vises på en side på
billedindeksskærmen.
(4 billeder/9 billeder)
Beskyt (167)
Beskytter et billede eller fjerner beskyttelsen fra et billede.
(Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer)
Angiv udskrivning
(168)
Vælger eller fravælger billeder til DPOF.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
Vælg
afspilningsmedie
(160)
Vælger det hukommelseskortstik, der skal bruges til
afspilning.
(Slot 1/Slot 2)
Kopier (169)
Duplikerer billeder på et hukommelseskort.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for afspilning af film.
(0 til 7)
Vis afspilning (164)
Indstiller, hvordan billeder der er optaget i portrættilstand,
afspilles.
(Autorotation/Man.rotation)
Menu til hukommelseskortværktøj
Vælg optagemedie
(52)
Vælger det hukommelseskortstik, der skal bruges til optagelse.
(Slot 1/Slot 2)
Optagetilstand (182) Vælger optagemetoden til optagelse på hukommelseskort.
(Standard/Simultan optag. (Still.)/Simultan optag. (Film)/Sim.
optag. (Still./film)/Sorter (JPEG/RAW)/Sorter (stillbil./film))
Formater (183)
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer (183)
Indstiller den metode, der bruges til at tildele filnumre til
stillbilleder og MP4-film.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn (183)
Indstiller mappeformatet for stillbilleder.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg REC-mappe
(184)
Ændrer den valgte mappe til lagring af stillbilleder og MP4film.
Ny mappe (184)
Opretter en ny mappe til lagring af stillbilleder og MP4-film.
44
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Gendan billed-db.
(185)
Gendanner billeddatabasefilen og gør optagelse og afspilning
mulig.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Menu til indstilling af klokkeslæt
Indstiller dato og klokkeslæt samt sommertid.
Indstilling af sted
(58)
Indstiller det sted, hvor kameraet bruges.
Funktionsliste
Indst.dato/tid (58)
Opsætningsmenu
Menustart
Indstiller standardpositionen af markøren i menuen til det
øverste punkt eller det senest valgte punkt.
(Top/Forrige)
Bekræft slet
Indstiller [Slet] eller [Fortryd] som standardindstillingen for
skærmen til bekræftelse af sletning.
("Slet" først/"Annul." først)
Guide til
tilstandsknap
Viser en forklaring for hver enkelt optagetilstand og gør det
også muligt at vælge en anden optagetilstand.
(Til/Fra)
LCD-lysstyrke (177)
Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.
(Auto/Manuel/Solskinsvejr)
Søgerlysstyrke (178) Indstiller lysstyrken på søgeren.
(Auto/Manuel)
Farvetemperatur i
søger
Indstiller skærmens farvetemperatur i søgeren. Hvis den
indstilles mod + gøres farven koldere, og mod – gøres farven
varmere.
(+2 til 0 til –2)
GPS-indstillinger
Indstiller GPS-funktionerne.
(187) (kun med SLTA99V)
45
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Strømbesparelse
(178)
Indstiller det svarniveau, der skal bruges til at aktivere
strømsparetilstanden.
(Maks./Standard)
Starttid for
strømbespar. (178)
Indstiller, hvornår den strømbesparende tilstand aktiveres.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-opløsning
(172)
Indstiller opløsningen, når kameraet kobles til et HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
(174)
Betjener kameraet fra et tv, der understøtter "BRAVIA"
Sync.
(Til/Fra)
HDMIinformationsvisn.
(173)
Viser billeder på skærmen af et HDMI-tv, der er tilsluttet,
uden at vise optageoplysninger.
(Til/Fra)
Overførselsindst.*
(185)
Indstiller, om overførselsfunktionen i kameraet skal bruges
samme med et Eye-Fi-kort.
(Til/Fra)
USB-tilslutning (204) Indstiller den USB-forbindelsesmetode, der er relevant for
computeren eller USB-enheden.
(Auto/Masselager/MTP/Fjern-pc)
USB-LUN-indstilling
(204)
Giver computeren mulighed for at registrere begge
hukommelseskort under en USB-forbindelse.
(Flere/Enkelt)
Lydsignaler
Indstiller, om bip-lyd skal bruges, når fokuseringen er
aktiveret, eller selvudløseren virker.
(Til/Fra)
PAL/NTSC-vælger
(kun for 1080 50ikompatible
modeller) (180)
Afspiller film, der er optaget med et kamera, på et tv med
NTSC-systemet.
(PAL/NTSC)
APS-C-formatoptag.
(179)
Indstiller, om der skal optages med et område ækvivalent
med APS-C-formatet.
(Til/Auto)
AF-mikrojust. (101)
Gør det muligt at foretage finjusteringer af fokuspositionen.
(AF-justeringsindstilling/mængde/Slet)
* Vises, når der sættes et Eye-Fi-kort i hukommelseskort-SLOT1 i kameraet.
46
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Version (198)
Sprog
Viser versionen af kameraets software.
Vælger sprog.
Rensetilstand (224)
Starter rensetilstanden, som renser billedsensoren.
Demotilstand
Indstiller demoafspilningen af en film til at være aktiveret
eller deaktiveret.
(Til/Fra)
Initialiser (191)
Sætter indstillingerne tilbage til standard.
(Nulstil/Nulst.opt.modus/Nulstil special)
Funktionsliste
47
Brug af den integrerede
kameravejledning
AF RANGE-knappen er forsynet både
med funktionen Integreret
kameravejledning og en slettefunktion.
Når du trykker på AF RANGE-knappen
på Fn-skærmen eller menuskærmen,
vises der automatisk en hjælpevejledning,
der forklarer den funktion eller
indstilling, der er valgt i øjeblikket.
MENU-knap t
kamera]
48
AF RANGE-knap
3 t [AF RANGE-knap] t [Vejledning i
Klargøring af kameraet
Opladning af batterienheden
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NPFM500H "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt
afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
Batterienheden aflades lidt efter lidt, når den ikke er i brug. Gå ikke glip af
en fotomulighed, så oplad det den brug.
1 Sæt batterienheden i
Klargøring af kameraet
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den klikker
på plads.
49
Opladning af batterienheden
2 Tilslut batteriopladeren til
For USA og Canada
Stik
stikkontakten.
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladning fuldført
Opladetid
Ca. 175 minutter
• Ved opladning af en helt afladt
batterienhed ved en temperatur på
25 °C.
• CHARGE-lampen slukkes, når
opladningen er udført.
CHARGE-lampe
For andre lande end USA og Canada
CHARGE-lampe
Til en stikkontakt
Bemærkninger
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden
eller forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem
10 °C-30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
50
Indsættelse af batterienhed/
hukommelseskort (sælges separat)
Dette kamera er forsynet med 2 stik til hukommelseskort. SLOT1 kan
bruges til "Memory Stick PRO Duo"- eller SD-kort, mens SLOT2 kun kan
bruges til SD-kort.
1 Skub åbningsgrebet til
batteridækslet for at åbne det.
Klargøring af kameraet
2 Indsæt batterienheden med et fast
tryk, mens du trykker på
låsegrebet med spidsen af
batteriet.
Låsegreb
3 Luk dækslet.
4 Åbn dækslet, samtidig med at
hukommelseskortdækslet
skubbes.
51
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
5 Indsæt et hukommelseskort.
Hukommelseskortstik 1
• Vend hjørnet med det afskårne hjørne
som vist, og indsæt
hukommelseskortet, indtil det klikker
på plads.
Hukommelseskortstik 2
Sørg for, at det afskårne hjørne vender
rigtigt.
6 Luk dækslet.
Sådan vælger du det hukommelseskort, der skal bruges til
optagelse
[Slot 1] vælges under standardindstillingerne. Brug stik 1, når du ikke vil
ændre indstillingen og kun vil bruge et enkelt hukommelseskort.
MENU-knap t
1 t [Vælg optagemedie] t Vælg det ønskede stik
• Du kan også indsætte [Vælg optagemedie] fra hurtignavigeringsskærmen
(side 31).
Sådan optages et billede på begge hukommelseskort på samme
tid
Du kan optage de samme billeder på begge hukommelseskort på samme tid
eller sortere billeder på forskellige hukommelseskort efter billedtype
(side 182).
MENU-knap t
1 t [Optagetilstand] t Vælg den ønskede
indstilling
52
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
Sådan fjernes hukommelseskortet
Kontroller, at aktivitetslampen (side 18) ikke er tændt, og åbn derefter
hukommelseskortdækslet, og tryk på hukommelseskort én gang.
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Den medfølgende batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som
indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet
vedrørende driftsbetingelserne. Den resterende batteritid i procent vises
ifølge kameraets betjeningsforhold.
"Batteriet er
tomt."
Højt
Lavt
Du kan ikke
optage flere
billeder.
Du kan bruge 2 batterienheder, der er monteret i det vertikale greb (sælges
separat), ved at montere det på kameraet. Med batterienheden installeret i
kameraet giver det i alt 3 batterienheder, der skiftes automatisk.
Du kan kontrollere statussen på disse batterienheder på skærmen.
Det resterende batteriniveau for den batterienhed, der er sat i
kameraet
Det resterende batteriniveau for batteriepakker, der er sat i det
vertikale greb
Du kan få oplysninger om det vertikale greb ved at se i de
betjeningsinstruktioner, der fulgte med det vertikale greb.
Sådan fjernes batterienheden fra kameraet
Sluk for kameraet. Skub låsegrebet i
retningen af pilen, når du har fået
bekræftet, at kameravibrationen er
stoppet, og både LCD-skærmen og
aktivitetslampen er slukket. Tag derefter
batterienheden ud. Pas på ikke at tabe
batterienheden.
Låsegreb
53
Klargøring af kameraet
Batteriniveau
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
Kompatible hukommelseskort
Følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Der er
imidlertid ikke garanti for, at alle hukommelseskort fungerer sammen med
dette kamera.
Typer af hukommelseskort
Memory Stick PRO Duo
Film (simult. I denne
optagelse)
vejledning
Stillbilleder Film
*1
–
Memory Stick PRO-HG Duo
SD-hukommelseskort
*2
*3
SDHC-hukommelseskort
*2
*3
SDXC-hukommelseskort
*2
*3
Memory Stick
PRO Duo
SD-kort
• MultiMediaCard kan ikke bruges.
*1 "Memory Stick PRO Duo", som matcher Mærke2
*2 SD-kort, der matcher klasse 4 eller hurtigere
*3 SD-kort, der matcher klasse 10 eller hurtigere, eller UHS-I-brugergrænsefladen
(UHS-hastighed klasse 1)
Bemærkninger
• "Memory Stick PRO Duo" kan ikke bruges i stik 2.
• Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles
på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Kontrollér, at
enheden er kompatibel med exFAT, før kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet
til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må
aldrig formatere kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på
kortet. (exFAT er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.)
54
Montering af et objektiv
1 Fjern kameradækslet fra
Frontobjektivdæksel
kameraet og objektivdækslet fra
bagsiden af objektivet.
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv eller snavs ind i kameraet.
• Fjern frontobjektivdækslet fra fronten
af objektivet under optagelse.
Kameradæksel
Klargøring af kameraet
Objektivdæksel
2 Montér objektivet ved at tilpasse
de orange indeksmærker
(monteringsindeks) på objektivet
og på kameraet.
Orange indeksmærker
3 Drej objektivet med uret, indtil
det klikker fast i den låste
position.
Sørg for at sætte objektivet lige på.
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• E-fatnings-objektiver er ikke kompatible med dette kamera.
• Når der er påmonteret et DT-objektiv, eller [APS-C-formatoptag.] er indstillet til
[Til] i -opsætningsmenuen, vises et Live View-billede i fuld skærmvining på
LCD-skærmen med synsvinklen i APS-C-format. Live View-billedet i søgeren vises
også i sin helhed, og du kan kontrollere kompositionen eller effekten ved hjælp af
hele skærmen.
55
Montering af et objektiv
• Når du vil optage billeder i fuld skærmstørrelse, skal du bruge et objektiv, der er
beregnet til et kamera til optagelse med fuld skærmstørrelse.
• Hvis du bruger et objektiv med gevind til påsætning af kamerastativ, skal du fastgøre
objektivet til kamerastativet ved hjælp af gevindet, som hjælper med at afbalancere
objektivets vægt.
• Når kameraet bæres rundt med et objektiv påsat, skal du holde godt fast i både
kameraet og objektivet.
• Hold ikke den del af objektivet, der er udvidet i forbindelse med zoom- eller
fokusjustering.
Sådan fjernes objektivet
1 Tryk udløserknappen til objektivet
helt ind, og drej objektivet mod
uret, indtil det ikke kan komme
længere.
Udløserknap til objektivet
2 Fastsæt dækslerne til foran og
bag på objektivet og
kameradækslet på kameraet.
• Fjern støv fra låg og dæksel, før du
monterer dem.
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af
billedsensoren (den del, der konverterer lyset til et elektrisk signal), når
objektivet skiftes, vil det muligvis blive vist som mørke pletter på billedet
afhængigt af optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at
støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede
steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes.
56
Indstilling af dato og klokkeslæt
Når kameraet tændes første gang, eller når du har initialiseret funktionerne,
vises opsætningsskærmen til dato/klokkeslæt.
1 Indstil tænd/sluk-kontakten til ON
for at tænde for kameraet.
Skærmen til indstilling af dato og
klokkeslæt vises.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
Klargøring af kameraet
2 Kontroller, at [Angiv] er valgt på
LCD-skærmen, og tryk derefter
midt på multi-vælgeren.
3 Vælg dit område med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter
midt på multi-vælgeren.
4 Vælg et punkt med b/B, og
indstil den numeriske værdi med
v/V.
[Sommertid:]: Slår indstillingen med
sommertid til eller fra.
[Datoformat:]: Vælger format til
visning af dato.
• Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
57
Indstilling af dato og klokkeslæt
5 Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt
på multi-vælgeren.
6 Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Sådan annulleres indstillingen af dato/klokkeslæt
Tryk på MENU-knappen.
Indstilling af dato/klokkeslæt igen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling
af dato/klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt
indstilles i menuen.
MENU-knappen t
1t
[Indst.dato/tid] eller [Indstilling af
sted] (side 45)
Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for
strømmen, og om batteriet er sat i eller ej (side 227).
58
Justering af LCD-skærmens vinkel
Juster LCD-skærmen til en vinkel,
hvor den er nem at se.
Klargøring af kameraet
• Sæt fingeren på den øverste venstre del
af LCD-skærmen, og træk den imod dig
selv.
• LCD-skærmen vipper 140 grader opad
og 180 grader nedad.
• LCD-skærmen drejer 180 grader med
uret og 90 grader mod uret.
• Når LCD-skærmen ikke bruges,
anbefales det, at du lukker den med
skærmen ind imod kameraet.
Bemærk
• Når LCD-skærmen er åben, kan
øjestykkesensorerne muligvis ikke fungere i
situationer, hvor der optages i en lav position.
Hvis du ser i søgeren, og visningstilstanden
ikke automatisk skifter fra skærmen til
søgeren, skal du trykke på FINDER/LCDknappen.
59
Optagelse af et tydeligt billede uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" henviser til en uønsket bevægelse af kameraet, som
opstår, efter at udløserknappen er blevet trykket ned, og som giver et sløret
billede.
Følg nedenstående vejledning for at reducere kamerarystelser.
Indikator for advarsel om kamerarystelse
I situationer, hvor kameraet kan blive
udsat for kamerarystelser, blinker
(advarsel om kamerarystelse)indikatoren. Hvis dette sker, skal du
bruge et kamerastativ eller blitzen.
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
Bemærk
• Indikatoren for advarsel om kamerarystelser vises ikke i følgende situationer:
– Eksponeringstilstanden er indstillet til M/S eller under filmoptagelse.
– Når visningsindstillingen er angivet til [Vis ikke oplysn.], [Niveau] eller
[Histogram]. (side 87).
Brug af SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen er tilgængelig i dette kamera for at reducere
kamerarystelser. SteadyShot-funktionen kan indstilles separat til
stillbilledoptagelse og til filmoptagelse.
SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] for stillbilledoptagelse og [Fra]
for filmoptagelse i standardindstillingerne.
MENU-knap t
3 eller
ønskede indstilling
1 t [SteadyShot] t Vælg den
• Du kan også indstille den SteadyShot-funktion, der bruges til
stillbilledoptagelse, i hurtignavigeringsskærmen (side 31).
60
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser
Bemærkninger
• SteadyShot-funktionen virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til,
når kameraet lige er blevet rettet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet
trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs nede.
• Deaktiver SteadyShot-funktionen, når du bruger et kamerastativ, da der potentielt
kan opstå fejl i SteadyShot-funktionen.
Korrekt holdning af kameraet
Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at
kameraet ikke bevæger sig.
I søgertilstand
(lodret position)
I LCD-skærmtilstand
Klargøring af kameraet
I søgertilstand
Punkt 1
Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter
objektivet.
Punkt 2
Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden.
Punkt 3
Hold dine albuer ind mod kroppen.
Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved
at placere albuen på knæet.
61
Fjernelse af øjestykkeholderen
Når FDA-A1AM vinkelsøgeren (sælges separat) skal sættes på kameraet,
skal du fjerne øjestykkeholderen.
Skub forsigtigt øjestykkeholderen af
ved at skubbe på hver side af
øjestykkeholderen.
• Sæt dine fingre under øjestykkeholderen,
og skub den opad.
Bemærk
• Wenn der Winkelsucher FDA-A1AM (separat erhältlich) an der Kamera angebracht
ist, schalten Sie die Anzeige zwischen Sucher und LCD-Bildschirm durch
Einstellung von [FINDER/LCD-Einst.] im
Benutzermenü auf [Manuell] und
Betätigung der Taste FINDER/LCD um. Det anbefales at indstille [Eye-Start AF] til
[Fra], fordi øjestykkesensorerne, der er placeret under søgeren, kan blive aktiveret.
62
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder
"Autotilstand" gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle forhold,
fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer
indstillingerne.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Autotilstand).
• Drej funktionsvælgeren, mens du
trykker på låseknappen til
funktionsvælgeren på midten af
funktionsvælgeren.
Optagelse og visning af billeder
2 Hold kameraet, og overvåg
optagelsen med søgeren.
AF-område
3 Hvis du bruger et zoomobjektiv,
skal du dreje zoom-ringen og
derefter beslutte, hvad du vil
fotografere.
Zoom-ring
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned
for at fokusere.
Når fokus er bekræftet, lyser z eller
(fokusindikator) (side 93).
63
Optagelse af stillbilleder
5 Tryk udløserknappen helt ned for
at optage.
64
Optagelse af film
1 Tryk på MOVIE-knappen for at
MOVIE-knap
starte optagelsen.
2 Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet og objektivet i brug kan blive optaget under optagelse af en film.
Ved hjælp af den lydsvage multikontroller kan du reducere lyden af betjeningen af
hjul for de justeringer, du er nødt til at foretage (side 33). Du kan deaktivere
lydoptagelse ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 158).
• Den kontinuerlige optagetid for en film kan blive kortere afhængigt af den
omgivende temperatur eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig
optagelse af film".
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er for høj. Sluk
kameraet, og vent til kameraets temperatur falder.
65
Optagelse og visning af billeder
• Filmoptagelse kan startes fra alle
eksponeringstilstande.
• Kameraet fortsætter med at justere
fokus ved hjælp af [Kontinuerlig AF],
når den automatiske fokuseringstilstand
er aktiveret (side 91).
• Lukkerhastigheden og blænden justeres
automatisk. Hvis du vil indstille dem til
bestemte værdier, skal du indstille
funktionsvælgeren til
(film)
(side 153).
Afspilning af billeder
1 Tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg et billede med b/B på multi-vælgeren.
• Du kan afspille film ved at trykke på midten af multi-vælgeren.
Under filmafspilning
Multi-vælger/betjening af bageste
kontrolhjul/DISP-knap
Sætte på pause/genoptage
z
Spole frem
B
Spole tilbage
b
Spole langsomt frem
Drej det bageste kontrolhjul til højre
under pausen.
Afspille baglæns
Drej det bageste kontrolhjul til venstre
under pausen.
• Filmen afspilles billede for billede.
Justere lydstyrke
V t v/V
Vise oplysningerne
DISP-knap (visning)
Bemærk
• Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera.
Skift mellem stillbilleder og film
Hvis du vil afspille stillbilleder, skal du indstille [Stillbillede/film-valg] til
[Mappevisning (stillbilleder)], og for at afspille film skal du indstille
[Stillbillede/film-valg] til [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]
alt efter filformat.
MENU-knap t
ønskede tilstand
66
1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den
Sletning af billeder
Inden du sletter billedet, skal du lave en kopi eller beslutte, om du ikke
længere vil beholde billedet. Lav en kopi af de billeder, du vil gemme,
inden du sletter dem fra kameraet
1 Vis det billede, du vil slette, og
tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk på midten af
Optagelse og visning af billeder
multi-vælgeren.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
67
Valg af en optagetilstand
Valg af en optagetilstand
Drej funktionsvælgeren, mens du
trykker på låseknappen til
funktionsvælgeren på midten af
funktionsvælgeren.
Kameraet har følgende optagetilstande:
(Autotilstand) (69)
(Auto
programmeret) (77)
Gør det nemt at optage et motiv under alle mulige forhold,
fordi kameraet foretager de relevante vurderinger på
baggrund af situationen for at justere indstillingerne.
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De
andre indstillinger kan justeres manuelt.
(Blændeprioritet) Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
blændeværdien manuelt med det forreste eller bageste
(78)
kontrolhjul.
(Lukkerhast.prior.)
(80)
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
lukkerhastigheden manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Manuel eksp.)
(82)
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
eksponeringen manuelt (både lukkerhastigheden og
blændeværdien) med det forreste eller bageste kontrolhjul.
1/2/3 (190)
Genkalder forregistreret indstilling i [Hukommelse] i
stillbilledoptagemenuen.
(71)
-
(Valg af motiv) Gør det nemt at optage et motiv under alle forhold, da
kameraet automatisk angiver de rigtige indstillinger.
(Panorering)
(73)
(Tele-zoom kont. prioritet AE)
(76)
Gør det muligt at optage panoramabilleder ved at samle flere
billeder.
Giver mulighed for kontinuerlig optagelse, mens
udløserknappen er trykket helt ned. Kameraet optager
billederne kontinuerligt med et maksimum på 10 eller
8 billeder pr. sekund.
(Film) (65, 152) Giver dig mulighed for at optage film med eksponeringen
justeret manuelt (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
• Tryk på knappen Fn, når du vil ændre funktionen af den valgte tilstand
(side 31, 34).
68
Valg af en optagetilstand
Valg af den ønskede tilstand ved at dreje på
funktionsvælgeren
Når du drejer på funktionsvælgeren, kan du vise en forklaring på
optagelsestilstanden og ændre funktionen af den valgte tilstand.
1 MENU-knap t
1 t [Guide til tilstandsknap] t [Til]
2 Vælg den ønskede optagetilstand med funktionsvælgeren.
Der vises en forklaring på den valgte tilstand.
3 Tryk på midten af multi-vælgeren.
Autotilstand
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Autotilstand) (side 68).
• Tryk på Fn-knappen for at ændre tilstand, og vælg derefter en ny tilstand.
2 Peg kameraet mod motivet, og juster derefter fokusset, og
optag motivet.
(Intelligent
auto)
Kameraet foretager den relevante vurdering af situationen for
at justere indstillingerne.
(Bedste auto) Kameraet genkender og vurderer optageforholdene og
indstiller automatisk de passende indstillinger. Kameraet
gemmer 1 passende billede ved at kombinere eller dele
billeder, hvis det er nødvendigt.
69
Valg af en optagetilstand
4 Vælg den ønskede tilstand med v/V på multi-vælgeren.
Valg af en optagetilstand
Motivgenkendelse
Når kameraet genkender og justerer sig
selv til optageforholdene, vises følgende
oplysninger på skærmen: ikonet for
genkendt motiv, antallet af billeder, der
skal optages. I Bedste auto-tilstanden
angives også den relevante optagefunktion
for den genkendte motivtype.
Motiv genkendt af kameraet:
(Nattescene),
(Håndholdt tusmørke),
(Landskab),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Stativ - nattescene),
(Modlys),
(Makro),
(Natportræt),
(Projektørlys),
(Lav lysstyrke),
(Baby)
Optagefunktion: Kont. optagelse, Blitz
m/lang luk, Auto HDR, Dagslyssynk.,
Lang lukkertid, Håndholdt tusmørke
Ikon for genkendt motiv
Optagefunktion
Antal billeder, der kan optages
Sådan indstilles den kontinuerlige optagelse i Bedste autotilstand
MENU-knap t
indstilling
1 t [Bedste auto kont. optag.] t Vælg den ønskede
Sådan vælges den lagringsmetode, der bruges til de optagne
billeder i Bedste auto-tilstand
Når der anvendes kontinuerlig optagelse, kan du vælge en lagringsmetode,
der tillader kameraet at gemme enten 1 passende billede blandt de
kontinuerligt optagne billeder eller alle billederne.
MENU-knap t
1 t [B. auto billedudtrækning] t Vælg den ønskede
indstilling
Bemærkninger
• Selv hvis du indstiller [B. auto billedudtrækning] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke],
som er valgt via tilstanden for genkendt motiv, gemmes 1 kombineret billede.
• Når [Kvalitet] er indstillet [RAW] eller [RAW og JPEG], kan resultatet blive påvirket.
70
Valg af en optagetilstand
Valg af motiv
Denne tilstand er velegnet til
z Optagelse med forindstillede indstillinger alt efter motivet
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv) (side 68).
• Tryk på Fn-knappen for at ændre motiv, og vælg derefter et nyt motiv.
2 Juster fokus, og optag motivet.
(Portræt)
(Makro)
Optager et motiv i bevægelse med en
høj lukkerhastighed, så motivet ser ud,
som om det står stille. Kameraet
optager billeder kontinuerligt, mens
udløserknappen er trykket ned.
• Tryk på og hold udløserknappen
halvt nede, indtil det rigtige øjeblik.
Optager næroptagelser af motiverne
som f.eks. blomster, mad.
• Du kan optage et motiv tæt på ved at
bruge makroobjektivet (sælges
separat).
• Indstil blitztilstanden til [Blitz fra],
når du optager et motiv inden for 1 m.
• Ved optagelse i makrotilstand vil SteadyShot-funktionen
ikke kunne bruges fuldt ud. Brug et kamerastativ for at
opnå bedre resultater.
• Den korteste fokuseringsafstand ændres ikke.
71
Valg af en optagetilstand
(Sportsaktiviteter)
Slører baggrunden og gør motivet
skarpere. Gengiver hudfarver naturligt.
• Indstil objektivet til
telefotopositionen, hvis du vil gøre
baggrunden mere sløret.
• Du kan optage et levende billede ved
at fokusere på det øje, der er tættest på objektivet.
• Brug modlysblænden til optage motiver i modlys.
• Brug funktionen til rødøjereduktion, hvis øjnene på motivet
bliver røde pga. blitzen (side 40).
Valg af en optagetilstand
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarp fokus og
levende farver.
• Indstil objektivet til vidvinkel for at
fremhæve motivets vidde.
(Solnedgang)
Optager et smukt billede af den røde
farve i solopgangen eller solnedgangen.
(Nattescene)
(Håndholdt
tusmørke)
(Natportræt)
72
Optager natbilleder på afstand, uden at
omgivelsernes mørke atmosfære går
tabt.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
• Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når der optages
et nattemotiv, når det er helt mørkt.
Optager natbilleder med mindre støj og
uskarphed uden brug af kamerastativ.
En masse billeder optages, og
billedbehandling bruges til at reducere
uskarphed, kamerarystelser og støj.
• Reduktion af uskarphed er mindre
effektivt selv i [Håndholdt tusmørke] under optagelse af:
– Motiver med uregelmæssig bevægelse
– Motiver, der er for tæt på kameraet
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser og motiver
med meget lidt kontrast såsom himmel, sandstrand eller
græsplæne
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller
vandfald
• Hvis [Håndholdt tusmørke] anvendes, kan der opstå
blokstøj, når der bruges en lyskilde, der blinker såsom
lysstofrør.
Til portrætoptagelser på mørke steder.
Påmonter og udløs blitzen.
• Lukkerhastigheden bliver
langsommere, så det anbefales at
bruge et kamerastativ.
Valg af en optagetilstand
Optageteknik
• Hvis du ønsker finere billeder, skal du indstille funktionsvælgeren til P,
A, S eller M og bruge funktionen til kreativ indstilling (side 130). I disse
tilfælde kan du justere eksponeringen, ISO osv.
Bemærkninger
• Da kameraet automatisk vurderer indstillingerne, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation og ISO-indstilling.
• Blitzen er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra] for hver enkelt tilstand i Valg af
motiv. Du kan ændre disse indstillinger (side 115, 119).
Panorering
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering).
2 Peg kameraet mod det motiv, du vil justere lysstyrken eller
fokus for, og tryk udløserknappen halvvejs ned.
3 Peg kameraet mod kanten af
kompositionen, mens du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
Denne del tages ikke med
4 Tryk udløserknappen helt ned.
73
Valg af en optagetilstand
Denne tilstand er velegnet til at
z Optagelse af udvidede motiver eller høje bygninger med dynamiske strukturer.
Valg af en optagetilstand
5 Panorer eller vip kameraet til
enden af motivet ved brug af
hjælpen på skærmen.
Hjælpelinje
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet hen over hele motivet inden for den
tilgængelige tid, opstår der et gråt område i det dannede billede. Hvis dette sker, skal
du bevæge kameraet hurtigt for at optage et fuldt panoramabillede.
• Da adskillige billeder sættes sammen, vil sammensætningen ikke blive optaget
jævnt. Under optagelse skal du ikke vippe kameraet frem og tilbage eller til højre og
venstre, mens du flytter kameraet på tværs af motivet.
• I omgivelser med ringe belysning kan panoramabilleder muligvis ikke optages, eller
de kan blive uskarpe.
• I blinkende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farven på det sammensatte billede
ikke altid ens.
• Når den generelle panoramaoptagelse og den vinkel, hvori du har fastsat fokus og
eksponering med AE/AF-lås, er meget forskellige, hvad angår lysstyrke, farve og
fokus, bliver optagelsen ikke vellykket. Hvis dette sker, skal låsevinklen ændres, og
optagelsen skal udføres igen.
• Optagelse med panorering er ikke egnet ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, der er for tæt på kameraet.
– Motiver med et gentaget mønster såsom fliser, og motiver med meget lidt kontrast,
såsom himmel, sandstrand eller græsplæne.
– Motiver med konstant bevægelse såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med sol eller elektrisk lys eller lignende, som er meget lysere end
omgivelserne.
• Optagelse med panorering afbrydes muligvis i følgende situationer:
– Hvis kameraet panoreres eller vippes for hurtigt eller for langsomt.
– Hvis der er for kraftige kamerarystelser.
• Kameraet fortsætter optagelsen under optagelse med panorering, og udløseren
fortsætter med at klikke, indtil optagelsen er udført.
• [Auto. port.mark.] og zoomfunktionen i kameraet kan ikke bruges.
74
Valg af en optagetilstand
Tip til Panorering-optagelse
Panorer eller vip kameraet i en bue med Lodret
konstant hastighed og i samme retning, retning
som der angives på skærmen.
[Panorering] er bedre egnet til
stillmotiver i stedet for motiver i
bevægelse.
Vandret retning
Radius så lille som
mulig
Sådan ændres billedstørrelsen
Billedformatet kan vælges: MENU-knap t
Størrelse].
1 t [Panorering:
Sådan indstilles retningen for panorering eller vipning
Retningen for panorering eller vipning af kameraet kan indstilles.
MENU-knap t
1 t [Panorering: Retning] t Vælg den ønskede
indstilling
Sådan rulles i panoramabilleder (rulleafspilning)
Vælg et panoramabillede, og tryk på midten af multi-vælgeren.
• Hvis du trykker på den igen, sætter du afspilningen på pause. Du kan rulle
et panoramabillede ved at trykke på v/V/b/B under pause.
75
Valg af en optagetilstand
• Under panorering anbefales det at anvende et vidvinkelobjektiv.
• Når der anvendes et objektiv med lang brændvidde, skal kameraet
panoreres eller vippes langsommere, end hvis der anvendes et
vidvinkelobjektiv.
• Find motivet, og tryk udløserknappen halvt ned, så fokus, eksponering og
hvidbalance kan låses.
• Hvis figurerne er meget varierede, eller scenerne er koncentreret langs en
skærmkant, kan billedkompositionen mislykkes. I dette tilfælde skal
rammesammensætningen justeres, så denne del er i midten af billedet, og
derefter skal der optages igen.
Valg af en optagetilstand
Tele-zoom - kont. prioritet AE
Du kan optage billeder med kontinuerlig optagelse i høj hastighed ved at
registrere det smalle midterområde på et billede.
Denne tilstand er velegnet til at
z Kontinuerlig optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt, så et særligt øjeblik
fanges.
z Optagelse af et barns udtryk, som konstant ændrer sig fra det ene øjeblik til det
andet.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Tele-zoom - kont. prioritet
AE) (side 68).
• Tryk på Fn-knappen for at ændre tilstand, og vælg derefter en ny tilstand.
2 Juster fokus, og optag motiverne.
• Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket
helt ned.
(Tele-zoom kont. prioritet AE)
Optager billederne kontinuerligt med maksimalt 10 billeder
pr. sekund med ca. ×2,3 zoom ved fuldbilledoptagelse eller
med ca. ×1,5 zoom ved optagelse i APS-C-format.
(Tele-zoom kont. prioritet AE)
Optager billederne kontinuerligt med maksimalt 8 billeder pr.
sekund med ca. ×1,5 zoom ved fuldbilledoptagelse. Optager
billederne med den fulde vinkelvisning ved optagelse i APSC-format.
Optagelsesteknikker
• Når [Fokustilstand] er indstillet til andet end [Enkeltbilled-AF], er
blændeværdien F3.5 (når objektivets maksimale blændeværdi er mere
end F3.5, indstilles den til den maksimale blændeværdi). Det er imidlertid
muligt at justere ISO-følsomheden. Fokus og eksponering kan fortsat
justeres under optagelse.
76
Valg af en optagetilstand
• I manuel fokustilstand, eller når [Fokustilstand] er indstillet til
[Enkeltbilled-AF], kan du justere ISO-følsomheden og blænden. Når
[Enkeltbilled-AF] er valgt, indstilles fokus fast på det første billede.
Bemærkninger
• Når zoomskaleringen er på ×2,3, angives billedformatet til S-formatet, og når
zoomskalaen er ×1,5, kan billedstørrelsen angives til M- eller S-formatet.
• Lukkerhastigheden er langsom, afhængigt af ISO- eller blændeindstillingen. Det
betyder, at hastigheden under kontinuerlig optagelse kan blive langsommere.
• Funktionen til registrering af ansigter er slået fra.
• Når [Auto HDR] er valgt, udføres DRO-processen midlertidigt i henhold til DROindstillingen.
• Du kan ikke indstille [Kvalitet] til [RAW] eller [RAW og JPEG], når
er valgt.
Auto programmeret
1 Indstil funktionsvælgeren til P.
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger
(side 91 til 151).
3 Juster fokus, og optag motivet.
77
Valg af en optagetilstand
Denne tilstand er velegnet til at
z bruge den automatiske eksponering, mens man beholder de brugerdefinerede
indstillinger for ISO-følsomhed, kreativ indstilling, D-områdeoptimering osv.
Valg af en optagetilstand
Programskifte
Du kan midlertidigt ændre
kombinationen af lukkerhastigheden og
blændeværdien med den korrekte
eksponering, som angives af kameraet.
Roter det forreste eller bageste
kontrolhjul for at vælge din ønskede
kombination, mens fokuseringen er
aktiveret.
Angivelsen af eksponeringstilstand
ændres til "P*".
Blændeprioritet
Denne tilstand er velegnet til at
z sætte motivet i skarp fokus og sløre alt foran og bagved motivet. Ved at åbne
blænden indsnævres det område, som er i fokus. (Skarphedsdybden bliver
mindre.)
z optage motivets dybde. Ved at indsnævre blænden gøres det område, som er i
fokus, bredere. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
1 Indstil funktionsvælgeren til A.
78
Valg af en optagetilstand
2 Vælg blændeværdien (blændetal)
med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
Blænde (blændetal)
Lukkerhastighed
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.
Optagelsesteknikker
• Lukkerhastigheden kan blive langsommere afhængigt af blændeværdien.
Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• For at sløre baggrunden endnu mere skal du bruge en telelinse eller et
objektiv, der er udstyret med et mindre blændetal (lyst objektiv).
• Billedets omtrentlige sløring kan kontrolleres før optagelse med knappen
til eksempelvisning.
79
Valg af en optagetilstand
• Lavt blændetal: Motivets for- og
baggrunden er sløret.
Højere F-tal: Der fokuseres på motivet
samt dets for- og baggrund.
• Du kan ikke kontrollere sløringen af et
billede på LCD-skærmen eller i
søgeren. Kontroller det optagede
billede, og juster blænden.
• Lukkerhastigheden blinker, når
kameraet vurderer, at den rigtige
eksponering ikke er opnået med den
valgte blændeværdi. Hvis det er
tilfældet, skal du justere blænden igen.
Valg af en optagetilstand
Sådan kontrolleres baggrundens sløring (knap til
eksempelvisning)
LCD-skærmen og søgeren viser et
billede, der er taget med den bredest
mulige blænde. Ændringen i blænden
påvirker skarpheden af motivet på
billedet og skaber unøjagtighed mellem
billedets skarphed før optagelse og det
Knap til eksempelvisning
faktiske billede.
Når der trykkes på knappen til
eksempelvisning, kan billedet ses med
blænden anvendt i den faktiske optagelse,
og dermed kan motivets omtrentlige
skarphed kontrolleres inden optagelsen.
• Tryk på knappen til eksempelvisning, når fokus er justeret.
• Blænden kan justeres i tilstanden med eksempelvisning.
Kameraet har 2 visningstilstande:
[Visning af resultat]: Effekten af DRO eller lukkerhastighedsværdien
afspejles også.
[Blændevisning] (standardindstilling): Det er kun blænden, der afspejles.
MENU-knap t
4 t [Visningsknap] t Vælg den ønskede indstilling
(Du kan også indstille funktionen ved hjælp af [AEL-knapfunktion]/[ISOknap]/[AF/MF-knap]/[Specialknap])
Bemærk
• Eksempelvisning af billedet kan være mørkere afhængigt af værdien for
lukkerhastigheden. Du kan imidlertid optage billeder efter den lysstyrke, du har
angivet.
Lukkerhast.prior.
Denne tilstand er velegnet til at
z optage et motiv i bevægelse i et bestemt øjeblik. Brug en hurtigere
lukkerhastighed for at optage et øjeblik af bevægelsen.
z spore bevægelsen for at udtrykke dynamikken og flowet. Brug en langsommere
lukkerhastighed for at optage et billede med bevægelsesslør af motivet i bevægelse.
80
Valg af en optagetilstand
1 Indstil funktionsvælgeren til S.
2 Vælg lukkerhastigheden med det
forreste eller bageste kontrolhjul.
• Blændeværdien blinker, når kameraet
vurderer, at den rigtige eksponering
ikke er opnået med den valgte
lukkerhastighed. I sådanne tilfælde skal
du justere lukkerhastigheden igen.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.
Optagelsesteknikker
• Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• Vælg en højere ISO-følsomhed, når du optager indendørssport.
Bemærkninger
•
(advarsel om kamerarystelser)-indikatoren vises ikke i
lukkerhastighedsprioritet.
• Jo højere ISO-følsomheden er, desto synligere er støjen.
• Når lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere, foretages der støjreduktion (Lang
eksp.SR) i lige så lang tid, som lukkeren var åben efter optagelse. Du kan ikke tage
billeder, mens reduktionen finder sted.
81
Valg af en optagetilstand
Blænde (blændetal)
Lukkerhastighed
Valg af en optagetilstand
Manuel eksp.
Denne tilstand er velegnet til at
z optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastigheden og blænden
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej det forreste kontrolhjul for at
justere lukkerhastigheden, og
drej det bageste kontrolhjul for at
justere blænden.
• Med dette kamera kan du indstille ISOfølsomheden til [AUTO] i manuel
eksponeringstilstand. Når ISOfølsomheden er indstillet til [AUTO],
justeres ISO-følsomheden, så man
opnår den rigtige eksponering alt efter
kombinationen af lukkerhastighed og
blændeværdi.
• Når ISO-følsomheden er indstillet til
[AUTO], og kameraet vurderer, at der
ikke er opnået den rigtige eksponering
med den valgte værdi, blinker ISOfølsomheden. I sådanne tilfælde skal du
justere lukkerhastigheden eller blænden
igen.
82
ISO-følsomhed
Blænde (blændetal)
Lukkerhastighed
Valg af en optagetilstand
3 Tag billedet, efter at
LCD-skærm
eksponeringen er indstillet.
• Når ISO-følsomheden er indstillet til
andet end [AUTO], skal du kontrollere
eksponeringsværdien ved hjælp af Målt
manuelt*.
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
* Når kameraet er i M-tilstanden, viser
det en værdi for under- eller
overkompensation baseret på den
rigtige eksponering. Den vises som et
tal på LCD-skærmen, og den vises på
EV-skalaen i søgeren.
Målt manuelt
Skærmen i søgeren
Målt manuelt
Manuelt skift
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden
at ændre eksponeringen.
Drej det forreste eller bageste kontrolhjul,
mens du trykker på AEL-knappen, for at
vælge kombinationen af lukkerhastighed
og blændeværdi.
AEL-knap
83
Valg af en optagetilstand
Bemærk
•
(advarsel om kamerarystelser)-indikatoren vises ikke i den manuelle
eksponeringstilstand.
Valg af en optagetilstand
BULB
Denne tilstand er velegnet til at
z optage lysspor såsom fyrværkeri.
z optage stjernespor.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej det forreste kontrolhjul til
venstre, indtil [BULB] vises.
• Når ISO-følsomheden er indstillet til
[AUTO], ændres ISO-følsomheden til
[100], hvis du vælger [BULB].
BULB
3 Drej det bageste kontrolhjul for at
justere blænden (blændetal).
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
84
Valg af en optagetilstand
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Optagelsesteknikker
Bemærkninger
• Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere SteadyShot-funktionen (side 60).
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang
tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
Hvis du vil prioritere timingen af optagelsen i stedet for billedkvaliteten, skal du
indstille [Lang eksp.SR] til [Fra] (side 150).
• Når Smiludløser eller Auto HDR-funktionen er aktiveret, eller når [Billedeffekt] er
indstillet til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone], kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis smiludløseren, Auto HDR-funktionen eller indstillingen [HDR-maleri] eller
[Fyldig sort-hvid tone] af [Billedeffekt] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
• Det anbefales, at du starter BULB-optagelse, når kameraets temperatur er faldet, for
at undgå, at billedets kvalitet forringes.
85
Valg af en optagetilstand
• Brug et kamerastativ.
• Indstil fokus til uendeligt i den manuelle fokustilstand, når du f.eks.
optager fyrværkeri. Når uendelighedspositionen for objektivet er ukendt,
skal du først justere fokus på fyrværkeri, som affyres i samme generelle
område og derefter optage det.
• Brug den trådløse fjernbetjening (sælges separat) (side 114). Et tryk på
SHUTTER-knappen på den trådløse fjernbetjening udløser BULBoptagelse, og endnu et tryk stopper BULB-optagelsen. Du behøver ikke at
holde SHUTTER-knappen nede på den trådløse fjernbetjening.
• Hvis du bruger en fjernbetjening (sælges separat), som er udstyret med en
låsefunktion til udløserknappen, kan du lade lukkeren være åben ved at
bruge fjernbetjeningen.
Funktioner, der er tilgængelige for
hver optagetilstand
De funktioner, du kan bruge, afhænger af den valgte optagetilstand.
I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion. – angiver, at
funktionen ikke er tilgængelig.
De funktioner, du ikke kan bruge, vises nedtonet på skærmen.
Optagetilstand
/
Kont.
AnsigtsreAuto.
Ekspon.komp. Selvudløser
Smiludløser
optagelse gistrering
port.mark.
(106)
(111)
(145)
(111)
(141)
(143)
–
(69)
–
(71)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(73)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(76)
(77)
(78)
(80)
(82)
(65, 152)
–*
*
* Når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun
kompenseres, når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
86
Skift af visningen af optageoplysninger
Skift af visningen af
optageoplysninger (DISP)
Hver gang du trykker på DISP-knappen,
skifter skærmen med optageoplysninger
som angivet i standardindstillingerne.
DISP-knap
Til søger
Vis ikke oplysn.
Niveau
Histogram
Sådan vælges skærmtilstanden
Du kan vælge den ønskede skærmtilstand. Når du skifter skærmen ved at
trykke på DISP-knappen, vises kun de valgte skærme. Du kan indstille de
tilgængelige skærme, så de vises separat på LCD-skærmen og i søgeren.
1 MENU-knap t
2 t [DISP-knap (skærm)] eller [DISP-knap
(søger)]
2 Vælg den ønskede visning med v/V/b/B på multi-vælgeren,
og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
3 Tryk på MENU-knappen.
87
Skift af visningen af optageoplysninger
• Du kan vise alle oplysningerne på skærmen eller den grafiske visning, der
viser lukkerhastigheden og blændeværdien som grafer.
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP)
Grafisk visning
Den grafiske visning viser
lukkerhastighed og blændeværdien som
graf og illustrerer tydeligt, hvordan
B
A
eksponeringen fungerer. Markørerne på
indikatoren for lukkerhastighed (A) og
indikatoren for blænden (B) angiver den aktuelle værdi.
Vis alle oplysninger
Viser alle oplysninger på skærmen.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke oplysninger på skærmen.
Niveau
Den digitale niveaumåling angiver, om
kameraet er i niveau både i vandret og
fremad/bagud retning. Hvis kameraet
er i vater i én retning, bliver indikatoren
grøn.
• Fejlen i den digitale niveaumåling er
større, hvis du vipper kameraet for
langt fremad eller bagud.
• Der angives muligvis en hældning
på ±1°, selvom kameraet næsten er i
niveau.
Vandret retning
Fremad/bagud
retning
Histogram
Viser et histogram (side 89).
Til søger*
Du kan indstille statussen for LCD-skærmen, så den har en,
der er egnet til at blive brugt med søgeren (side 25).
* Denne indstilling kan kun angives, når [DISP-knap (skærm)] er markeret.
88
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP)
Histogram
Antal pixel
Et histogram viser den
luminansfordeling, der viser, hvor mange
pixel af en bestemt lysstyrke der er i
billedet.
Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i overensstemmelse
hermed.
Begge ender af histogrammet viser et
område med høj og lav belysning. Du kan
ikke gendanne disse område med en
computer efterfølgende. Juster
eksponeringen om nødvendigt, og optag
igen.
Mørk
Lys
Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der
vises effekter
Du kan overvåge motivet igennem objektivet, uden at effekter, f.eks.
eksponeringskompensation, hvidbalance, kreativ indstilling, billedeffekt
osv., vises.
89
Skift af visningen af optageoplysninger
Bemærkninger
• Histogrammet angiver ikke det endelige optagne billede. Det angiver tilstanden for
det billede, der lige er kontrolleret på skærmen. Histogrammet varierer afhængigt af
blændeindstilling osv.
• Histogrammet varierer mellem optagelse og afspilning i følgende situationer:
– Når blitzen udløses.
– Når motivet har lav intensitet, f.eks. ved natoptagelser.
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP)
MENU-knap t
fra]
3 t [Live View-visning] t [Indstillingseffekt
• Når [Indstillingseffekt fra] er valgt, vises Live View-billedet i Mtilstanden altid med den rigtige lysstyrke.
Bemærk
• [Indstillingseffekt fra] kan ikke vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Automatisk tilstand, Panorering, Film eller Valg af motiv.
90
Justering af fokus
Justering af fokus
Der er 2 metoder til justering af fokus: autofokus og manuel fokus.
Metoden til at skifte mellem automatisk og manuel fokusering er forskellig
afhængigt af objektivet.
Type af objektiv
Objektivet er
udstyret med en
knap til
fokustilstand
Kontakten, som
skal bruges
Objektiv
Objektivet er ikke Kamera
udstyret med en
knap til
fokustilstand
Sådan skiftes til
automatisk
fokusering
Indstil knappen til
fokustilstand på
objektivet til AF.
(Indstil
[Fokustilstand] på
kameraet til noget
andet end [Manuel
fokus].)
Indstil
[Fokustilstand] på
kameraet til noget
andet end [Manuel
fokus].
Sådan skiftes til
manuel fokusering
Indstil knappen til
fokustilstand på
objektivet til MF.*
Indstil
[Fokustilstand] på
kameraet til [Manuel
fokus].
Du kan få oplysninger om objektiver, der er kompatible med
[Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF], og hjælpeområdet i funktionen AFområdekontrol ved at gå til Sony-webstedet for dit område eller kontakte
din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Autofokus
1 Hvis objektivet er forsynet med
knappen til fokustilstand, skal du
indstille den til AF.
91
Justering af fokus
* Når SSM-objektiver eller SAM-objektiver, der er kompatible med DMF,
anvendes, kan du ændre kameraets fokustilstand, også selv om knappen
til fokuseringsfunktion på objektivet er indstillet til AF.
Justering af fokus
2 Fn-knap t
fokus.) eller
(Fokustilstand) t andet end
(Manuel fokus)
(Dir. man.
3 Tryk udløserknappen halvt ned for
at kontrollere fokus og optage
billedet.
• Når fokus er bekræftet, ændres
fokusindikatoren til z eller
(side 93).
• AF-området, hvor fokus er bekræftet,
bliver grønt.
AF-område
Fokusindikator
(Enkeltbilled-
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
(Automatisk
Fokustilstanden er skiftes mellem Enkeltbilled-AF og
Kontinuerlig AF alt efter motivets bevægelse.
Når du trykker på udløserknappen og holder den halvt nede,
låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der ikke bevæger sig,
og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive ved med at fokusere.
(Kontinuerlig
Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke anvendes.
AF)
AF)
AF)
(Dybdekorthjælp for
Kontinuerlig AF)
Ud over Kontinuerlig AF-funktionen
bliver kameraet ved med at fokusere på
et motiv med hjælpeområdet. Denne
indstilling kan kun vælges, når der er
monteret et kompatibelt objektiv.
• AF-hjælpefunktionen fungerer, når
kameraet har fokuseret på et motiv,
ved hjælp af de 19 AF-områder. Du
kan ikke nøjes med at bruge
hjælpeområdet til at fokusere.
Hjælpeområde
Fokusindikator
Optagelsesteknikker
• Brug [Enkeltbilled-AF], når motivet er ubevægeligt.
• Brug [Kontinuerlig AF] eller [Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF], når
motivet er i bevægelse.
92
Justering af fokus
• Når du vil fokusere på et motiv, der bevæger sig fra side til side og/eller
op og ned blandt de 19 AF-områder, skal du bruge [Dybdekorthjælp for
Kontinuerlig AF].
• Indstil [AF-område] (side 95) for at vælge det AF-område, hvor der skal
være fokus.
• Indstil [AF-drevhast.] (side 38) for at ændre fokushastigheden.
Bemærkninger
• Selvom kameraet fokuserer automatisk, giver visse objektiver ikke mulighed for, at
du kan røre ved den drejende fokuseringsring.
• Hjælpeområdet i funktionen [Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF] fungerer
muligvis ikke korrekt i de følgende tilfælde:
– Hvis der ikke er nok lys.
– Når fremføringstilstanden er indstillet til høj for [Kont. optagelse] eller bracket.
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til kontinuerlig prioritets-AE eller
[Sportsaktiviteter] i Valg af motiv.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til at tage billeder.
lyser
lyser
z blinker
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger
et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder.
Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren.
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver, der kan kræve speciel fokusering
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I
sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse (side 94)
eller manuel fokusering (side 101).
• Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
• To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området.
• Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
• Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen,
karrosseriet på en bil eller en vandoverflade.
• Der er ikke tilstrækkeligt omgivende lys.
93
Justering af fokus
Fokusindikator
Justering af fokus
Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket, der findes oven på
kameraet, viser placeringen af
billedsensoren*. Når du måler den
nøjagtige afstand mellem kameraet og
motivet, skal du benytte placeringen af
den vandrette linie.
* Billedsensoren er den del af kameraet,
der konverterer lyset til et elektrisk
signal.
Bemærk
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede
objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem
motivet og kameraet.
Fokuslås
1 Placér motivet inden for AFområdet, og tryk udløserknappen
halvvejs ned.
Fokus er låst.
• Sæt [Fokustilstand] til [EnkeltbilledAF].
2 Hold udløserknappen halvvejs
nede, og placér motivet på den
oprindelige placering for at
komponere billedet igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
94
Justering af fokus
AF-område
Vælg det ønskede AF-område, som
passer til optageforholdene eller dine
præferencer. AF-området, hvor fokus er
bekræftet, bliver grønt, og de andre AFområder forsvinder.
AF-område
Fn-knap t
(AF-område) t Vælg den ønskede indstilling
Kameraet bestemmer, hvilket af de 19 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Zone)
Vælg med multi-vælgeren det område blandt venstre, højre
eller det midterste område, hvor fokus skal aktiveres.
Kameraet bestemmer, hvilket af de valgte AF-områder der
skal bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet benytter kun det AF-område, som ligger i det
midterste område.
(Lokal)
Vælg med multi-vælgeren det område blandt de 19 AFområder, hvor fokus skal aktiveres.
Bemærkninger
• [AF-område] er fastsat til [Bred], og du kan ikke vælge andre indstillinger, når
eksponeringstilstanden er angivet til Automatisk tilstand eller Valg af motiv, eller
når funktionen genstandssporing bruges, eller Smiludløser er aktiveret.
• AF-området lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden pause.
• Kameraet vælger automatisk hjælpeområdet. Også selvom du indstiller det til
[Lokal], kan du ikke vælge det ønskede hjælpeområde.
Genstandssporing
Bevarer sporingen af et motiv i bevægelse. I standardindstillingerne, når
[Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Dybdekorthjælp for
Kontinuerlig AF], virker [Til (sporingsfokus m/udløserknap)].
95
Justering af fokus
(Bred)
Justering af fokus
1 Indstil [Fokustilstand] til [Kontinuerlig AF] eller
[Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF] (side 91).
2 Fn-knap t
(Genstandssporing) t [Til (sporingsfokus m/
udløserknap)]
3 Tryk udløserknappen halvvejs
ned, så kameraet automatisk
låses fast på et mål og sporer
motivet.
Kameraet fortsætter med at fokusere,
mens udløserknappen holdes halvvejs
nedtrykket. Når der er fokuseret, bliver
målrammen grøn.
Målramme
4 Tryk på udløserknappen for optage motivet.
Når AF-området er indstillet til [Bred], begynder kameraet at spore motiver
fra det område, som kameraet automatisk har fastlagt.
Kameraet fokuserer på motivet ved hjælp af alle områderne under sporing.
• Kameraet kan begynde sporing af motivet fra det valgte område, når [AFområde] er indstillet til [Lokal] eller [Zone].
Optagelsesteknikker
• Hvis du vil registrere personer, kan du detektere og spore personens
ansigt ved hjælp af følgende indstillinger: [Genstandssporing] indstillet til
[Til (sporingsfokus m/udløserknap)], [AF-område] indstillet til [Bred], og
[Smil-/Ansigtsreg.] indstillet til [Ansigtsregistrering Til].
• Når motivet er lille på Live View-skærmbilledet, kan du få en sikker
sporing ved at begrænse det område, der bruges til at fokusere på motivet.
Det gør du med følgende indstillinger: [Genstandssporing] indstillet til
[Til (sporingsfokus m/udløserknap)], [AF-område] indstillet til [Lokal]
eller [Zone].
96
Justering af fokus
Sådan ændres tilstanden
Fn-knap t
(Genstandssporing) t [Til] eller [Fra].
(Til)
Tryk på midten af multi-vælgeren på visningen af
optageoplysninger, så der vises en målramme. Tilpas
målrammen til det motiv, der skal spores, og tryk på midten
af multi-vælgeren. Kameraet begynder at spore motivet.
Når der er fokuseret, bliver målrammen grøn. Hvis du vil
annullere sporingsfunktionen, skal du trykke på midten igen
for at annullere funktionen.
(Fra)
Deaktiverer funktionen til genstandssporing.
Sådan spores ansigtet efter præferencer
Du kan vælge, om der skal være en præferencesporing af et bestemt ansigt,
når kameraet registrerer det pågældende ansigt under genstandssporing.
MENU-knap t
6 t [Ansigtsprioritetssporing] t [Til]
Når ansigtet ikke er synligt på skærmen, sporer kameraet kroppen, og når
ansigtet er synligt, sporer kameraet ansigtet. Hvis den angivne person
forsvinder fra skærmen, mens kameraet sporer, og så vender tilbage på
skærmen, fokuserer kameraet igen på det pågældende ansigt.
• Hvis kameraet sporer et ansigt ved hjælp af funktionen genstandssporing,
mens Smiludløser er slået til, bliver ansigtet mål for
smilregistreringsfunktionen.
97
Justering af fokus
Bemærkninger
• Sporing kan være vanskeligt i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Der er en ringe kontrast mellem motivet og baggrunden.
– Der er mørkt omkring motivet.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Funktionen genstandssporing kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er
indstillet til Panorering, Kontinuerlig prioritets-AE for telezoom eller [Håndholdt
tusmørke] i Valg af motiv, eller når den smarte telekonverter bruges, vælges
funktionen manuel fokus.
• Kameraet stopper med at spore et motiv, når det bevæger sig uden for skærmen.
• [Til (sporingsfokus m/udløserknap)] kan kun indstilles, når [Fokustilstand] er
indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF].
• Hvis du starter funktionen til genstandssporing, indstilles AF-området automatisk til
[Bred].
Justering af fokus
• Hvis du har indstillet det registrerede ansigt som et mål, også selvom
[Ansigtsprioritetssporing] er indstillet til [Fra], sporer kameraet kroppen,
når ansigtet ikke er synligt. Hvis den angivne person forsvinder fra
skærmen, mens kameraet sporer, og så vender tilbage på skærmen,
fokuserer kameraet igen på det pågældende ansigt.
Begrænsning af autofokusområdet (styring af AF-område)
Du kan begrænse autofokusområdet. Denne funktion giver kameraet
mulighed for at fokusere på et motiv uden forstyrrelser fra genstande i
baggunden og forgrunden.
1 Tryk på AF RANGE-knappen (AFområdekontrol).
AF RANGE-knap
2 Indstil den maksimale
optageafstand med det forreste
kontrolhjul og
minimumsoptageafstanden med
det bageste kontrolhjul.
• AF-området og hjælpeområdet*, der
overlapper med det motiv, der findes i
AF-området, du angiver, bliver gult.
* Hjælpeområdet vises kun, når der
bruges et kompatibelt objektiv.
Fokusposition af objektivet
Opsætning af AF-område
Værdi for optagelsesafstand
98
Justering af fokus
3 Tryk på AF RANGE-knappen igen for at låse afstanden.
• Indikatoren for begrænset rækkevidde vises fortsat.
• AF-området og hjælpeområdet, der overlapper med det motiv, der findes i
AF-området, du angiver, bliver gult.
Sådan annulleres funktionen til AF-områdekontrol
Tryk på AF RANGE-knappen igen.
Optagelsesteknikker
• Juster AF-området til positionen V (objektivets fokusposition) inden for
området, når du fokuserer på det motiv, du vil optage.
• Juster AF-området for at indstille motivet til at være inden for eller uden
for området ved at klikke på de gule punkter i AF-området og
hjælpeområdet.
99
Justering af fokus
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke bruges sammen med manuel fokus og filmoptagelse.
• Hvis du ændrer objektivet, nulstilles det AF-område, du har angivet.
• Når der monteres et objekt, der er forsynet med en funktion til begrænsning af
fokusområdet, skal du ikke bruge denne funktion sammen med kameraets funktion
til AF-områdekontrollen. Brug en af funktionerne.
• Værdien for optagelsesafstand vises ikke med et objektiv, der ikke har en funktion til
afstandskodning.
• Værdien for optagelsesafstanden er vejledende.
• AF-området og optageafstanden er muligvis ikke den samme som objektivets faktisk
fokusposition.
• Det faktiske AF-område er muligvis ikke det samme som det for de gule punkter i
AF-området og hjælpeområdet.
• Hvis der ikke opnås fokus, bliver AF-området og hjælpeområdet muligvis ikke gult.
• AF-området eller hjælpeområdet bliver muligvis ikke hurtigt eller let gult ved
utilstrækkelig belysning, eller hvis motivets kontrast er lav som f.eks. en flad
overflades massive farve. I dette tilfælde kan motivets konturer mm. bruges til at
fokusere på motivet.
• Du kan ikke bruge denne funktion sammen med funktionen til direkte manuel fokusering,
medmindre objektivet er forsynet med en motor (SSM-objektiver, SAM-objektiver*).
* Visse SAM-objektiver er muligvis ikke kompatible med funktionen til direkte
manuel fokusering. Se i betjeningsvejledningen for objektivet.
Justering af fokus
• Den indledende bevægelse, der angiver værdien til uendelig, kan udføres, når du
bruger denne funktionen sammen med AF/MF-kontrolfunktionen, medmindre
objektivet er forsynet med en motor (SSM-, SAM-objektiver*).
* Visse SAM-objektiver er muligvis ikke kompatible med AF/MFkontrolfunktionen. Se i betjeningsvejledningen for objektivet.
• Når det gælder oplysninger om objektiver, der er kompatible med AFhjælpefunktionen, skal du gå til Sony-webstedet i dit område eller kontakte din
lokale Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
Justering af fokus, undtagen for udløserknappen (AF til)
Du kan justere fokus ved hjælp af andre knapper i stedet for
udløserknappen. Indstillingen for autofokus er indstillet til den tilstand, der
er valgt med [Fokustilstand].
MENU-knap t
4 t Vælg den ønskede knap* t [AF til]
* Vælg indstillingen blandt [AEL-knapfunktion], [ISO-knap], [AF/MFknap], [Specialknap] eller [Visningsknap].
Optageteknik
• Hvis du ikke vil bruge udløserknappen til at fokusere med, kan du
foretage følgende indstillinger ud over indstillingen af [AF til].
– Sæt [AF m/udløserk.] til [Fra].
– Indstil [AEL med udløser], som du ønsker det.
AF-lampe
Du kan indstille AF-lampen til at fokusere på et motiv under mørk belysning.
MENU-knap t
indstilling
2 t [AF-lampe] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• AF-lampen fungerer ikke, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller
[Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF], eller motivet bevæger sig i [Automatisk AF].
(Indikatoren
eller
lyser.)
• AF-lampen er ikke i brug, når [AF-område] er indstillet til [Lokal] eller [Zone], og
midterområdet ikke er valgt.
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller længere.
100
Justering af fokus
• Når en blitz (sælges separat), som er forsynet med en AF-lampe, er påmonteret,
bruges blitzens AF-lampe.
• AF-lampen bruges ikke, når smiludløserfunktionen bruges.
AF-mikrojust.
Du kan finjustere fokus for hvert objektiv.
Gør kun dette, når det er nødvendigt. Bemærk, at du muligvis ikke kan
fokusere ordentligt på et motiv, hvis du har justeret noget forkert.
MENU-knap t
3 t [AF-mikrojust.] t [Til] t [mængde] t
Vælg den ønskede værdi
• Jo højere værdien er, desto længere er den afstand fra kameraet, hvor der
kan fokuseres. Jo mindre værdien er, jo tættere på kameraet kan der
fokuseres.
Manuelt fokusering
Når det er svært at opnå den rigtige fokus i autofokustilstanden, kan du
justere fokus manuelt.
101
Justering af fokus
Bemærkninger
• Det anbefales, at du vælger værdien, når du er i rigtige optageomgivelser.
• Den registrerede værdi vælges, når der monteres et objektiv, som er registreret i
kameraet. Hvis "–" vises som værdien, så er der blevet registreret i alt 30 objektiver,
og der kan ikke registreres nye. Når du vil registrere et nyt objektiv, skal du montere
et objektiv, hvis registrerede værdi du kan slette, og indstille den værdi til "±0" eller
nulstille alle objektivernes værdier med [Slet].
• Hvis du finjusterer AF med et objektiv fra en anden producent, kan
justeringsværdierne for objektiver fra Sony, Minolta og Konica Minolta blive
påvirket. Brug ikke denne funktion til et objektiv fra en producent, der ikke er nævnt
her.
• Du kan ikke individuelt finjustere AF, når du bruger objektiver fra Sony, Minolta og
Konica Minolta, der har samme specifikationer.
Justering af fokus
1 Indstil knappen til fokustilstand
på objektivet til MF.
2 Hvis objektivet ikke har en knap til fokustilstand, Fn-knappen
t
(Fokustilstand) t
(Manuel fokus)
• Når [Fokustilstand] er tildelt til den lydsvage multi-vælger, kan du i stedet
bruge den lydsvage multikontroller (side 32).
3 Drej på fokus-ringen på objektivet
for at stille skarpt.
Fokus-ring
Bemærkninger
• Når det brede AF-område bruges, bruges midterområdet til fokusering, når zone-AFområdet bruges, anvendes en genstand, der repræsenterer det valgte område, og når
det lokale AF-område bruges, anvendes et område, der er valgt med multi-vælgeren.
• Ved anvendelse af telekonverter (sælges separat) osv. kan det ske, at det er svært at
dreje fokus-ringen.
• Der opnås ikke den rigtige fokusering i søgerne, hvis dioptrien ikke er justeret
korrekt i søgertilstand (side 17).
• Sørg for at indstille knappen til fokustilstand på objektivet til MF for at få manuelt
fokus. Drej ikke fokus-ringen uden at indstille knappen til MF. Det kan beskadige
fokus-ringen, hvis du drejer den med magt uden at skifte til MF (dette gælder ikke
objektiver, der har funktionen direkte manuel fokusering.).
Forbedring af omridset af områder i fokus
(maksimumværdier)
Du kan forbedre omridset af de områder, som er i fokus, med en bestemt
farve i manuel fokusering. Dette er praktisk, når du skal finindstille fokus
på et motiv i en makrooptagelse eller ved en portrætoptagelse.
102
Justering af fokus
Du kan indstille maksimumniveauet og maksimumfarven.
MENU-knap t
3 t [Maksimumniveau] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• I og med kameraet vurderer, at skarpe områder er i fokus, er maksimumniveauet
forskelligt afhængigt af motivet, optagesituationen eller det anvendte objektiv.
• Omridset af de områder, som er i fokus, forbedres ikke, når kameraet er forbundet
med et HDMI-kabel.
Sådan indstilles farven for maksimumfunktionen
Du kan indstille den farve, der bruges til maksimumfunktionen.
MENU-knap t
3 t [Maksimumfarve] t Vælg den ønskede
indstilling
Bemærk
• Punktet kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Zoomfokus
1 MENU-knap t
4 t [Smart telekonv.-knap] t
[Zoomfokus]
2 Tryk på Fokussøgerknappen
Fokussøgerknappen
103
Justering af fokus
Du kan kontrollere fokus ved at forstørre billedet, inden du begynder at
optage.
Justering af fokus
3 Tryk på Fokussøgerknappen igen
for at forstørre billedet og vælge
den del af billedet, som du vil
forstørre med v/V/b/B på multivælgeren.
• Hver gang du trykker på
Fokussøgerknappen, skifter
zoomskaleringen som følger:
Fuld billedstørrelse: Ca. ×5,9 t
Ca. ×11,7
APS-C-format: Ca. ×3,8 t Ca. ×7,7
4 Bekræft, og juster fokus.
• Drej fokus-ringen for at justere fokus i tilstanden manuel fokusering.
• Hvis du trykker på midten af multi-vælgeren, returneres den forstørrede del
til midten.
• Hvis du trykker på udløserknappen og holder den halvvejs nede, annulleres
fokusforstørrelse-funktionen.
5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.
• Du kan optage billeder, når et billede er forstørret. Det optagne billede er
dog skaleret til fuld visning.
• Fokusforstørrelse-funktionen vil blive aktiveret efter optagelse.
Direkte manuel fokusering (DMF)
Du kan foretage finjusteringer, efter du har justeret fokus i automatisk
fokusering (direkte manuel fokusering).
Du kan fokusere hurtigt på et motiv frem for at bruge manuel fokusering fra
starten. Dette er praktisk i tilfælde som f.eks. makrooptagelse.
1 Fn-knap t
104
(Fokustilstand) t
(Dir. man. fokus.)
Justering af fokus
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at låse fokuseringen.
3 Drej fokus-ringen for at finjustere fokuseringen, mens
udløserknappen er trykket halvvejs ned.
Bemærk
• Visse SAM-objektiver er ikke kompatible med funktionen til direkte manuel
fokusering. Se i betjeningsvejledningen til dit objektiv for at finde ud af, om
objektivet er kompatibelt med det.
Funktionen til direkte manuel fokusering på objektivet
Når objektivet er forsynet med funktionen til direkte manuel fokusering, og
fokustilstanden er indstillet til [Enkeltbilled-AF] eller [Automatisk AF],
kan du finindstille fokus ved hjælp af fokus-ringen, når fokusset er låst
(f.eks. DT 16-50mm F2.8 SSM).
AF/MF-kontrol
Tryk på AF/MF-knappen.
AF/MF-knap
I autofokustilstand: Fokustilstanden er
skiftet midlertidigt til manuel fokusering.
Tryk på og hold AF/MF-knappen nede,
og juster fokus ved at dreje fokus-ringen.
I manuel fokuseringstilstand:
Fokuseringstilstanden skiftes midlertidigt Fokus-ring
til autofokus, og fokus låses.
• Du kan bevare den valgte tilstand uden at trykke på og holde AF/MFknappen nede, når [AF/MF-knap] er indstillet i den brugerdefinerede menu (side 176).
105
Justering af fokus
Du kan skifte mellem automatisk fokus og manuel fokus uden at ændre
kamerakompositionen (AF-/MF-kontrol).
Justering af billedets lysstyrke
Eksponeringskompensation
Normalt vælges eksponeringen automatisk (automatisk eksponering).
Ud fra den eksponering, der er registreret af den automatiske eksponering,
kan du udføre eksponeringskompensation. Du kan gøre hele billedet lysere
ved at skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver mørkere, når du skifter
til – (minus)-siden (eksponeringskompensation).
1 Tryk på
-knappen.
2 Justér eksponeringen med b/B
-knap
Visning af LCD-skærmen
på multi-vælgeren.
Mod + (over): Gør et billede lysere.
Mod – (under): Gør et billede mørkere.
• Bekræft eksponeringen ved hjælp af
EV-skalaen i søgertilstanden.
Kompenseret eksponering
Visning af søgeren
Kompenseret eksponering
3 Juster fokus, og optag motivet.
Optagelsesteknikker
• Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er
optaget.
• Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor
eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 112).
106
Eksponeringskompensation
Bemærkninger
• Dette punkt kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Automatisk tilstand eller Valg af motiv.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan der kun kompenseres for
eksponeringen, når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
Kompenser eksponeringen med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
Du kan kompensere eksponeringen med det forreste kontrolhjul eller
bageste kontrolhjul uden at trykke på -knappen.
MENU-knap t
5 t [Eks.komp.knap] t Vælg den ønskede
indstilling
Bemærkninger
• Hvis du tildeler eksponeringskompensationsfunktionen til det forreste eller bageste
kontrolhjul, kan den oprindeligt tildelte funktion betjenes med det andet kontrolhjul.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til M, og ISO-følsomheden er indstillet til
[AUTO], er [Eks.komp.knap] ugyldig.
Sådan ændres påvirkningen fra eksponeringskompensationen
Justering af billedets lysstyrke
Du kan angive, om der skal kompenseres for eksponeringen inden for
rækkevidden af blitzens lys eller kun for det omgivende lys.
MENU-knap t
5 t [Eksp.komp.indst] t Vælg den ønskede
indstilling
107
AE-lås
Når du optager i solen eller ved et vindue, og eksponeringen muligvis ikke
er korrekt til motivet, skal du bruge lysmåleren, hvor motivet er lyst nok og
låse eksponeringen før optagelsen. Hvis du vil reducere motivets lysstyrke,
skal du pege kameraet mod et sted, der er lysere end motivet, og bruge
lysmåleren til at låse eksponeringen af hele billedet. Hvis du vil gøre
motivet lysere, skal du pege kameraet mod et sted, der er mørkere end
motivet, og bruge lysmåleren til at låse eksponeringen af hele billedet.
Dette afsnit beskriver, hvordan du kan optage et lysere billede af motivet
ved hjælp af
(Spot).
1 Fn-knap t
(Lysmålermetode) t
(Spot)
2 Juster fokuseringen på den del, hvor du ønsker at låse
eksponeringen.
3 Tryk på AEL-knappen for at låse
AEL-knap
eksponeringen.
(AE-låseikon) vises.
• Eksponeringsværdien er baseret på den
låste eksponering i spotmålingscirklen.
Denne værdi vises på EV-skalaen.
4 Fokuser på motivet, mens AEL-knappen trykkes ned, og optag
motivet.
• Hvis du fortsætte med at optage med samme eksponeringsværdi, skal du
trykke på AEL-knappen og holde den ned efter optagelsen. Indstillingen
annulleres, når knappen slippes.
108
Lysmålermetode
Fn-knap t
indstilling
(Lysmålermetode) t Vælg den ønskede
(Multisegment)
I denne tilstand måles lyset på hvert område, efter det
samlede område er inddelt i flere områder, og den korrekte
eksponering bestemmes for hele skærmen.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale
område.
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i spotmålingscirklen i
midterområdet.
Optagelsesteknikker
• Brug [Multisegment]-måling til almindelige optagelser.
• Når der skal optages et motiv, som har en kraftig kontrast i AF-området,
skal du måle lyset fra det motiv, du gerne vil optage, med den optimale
eksponering ved hjælp af spotmåling, lige som du kan drage fordel af
optagelse med AE-lås (side 108).
109
Justering af billedets lysstyrke
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Automatisk tilstand eller Valg af motiv,
eller når kameraets zoomfunktion bruges, fastgøres [Lysmålermetode] til
[Multisegment], og du kan ikke vælge andre tilstande.
Brug af fremføringstilstanden
Sådan indstilles
fremføringsmetoden
Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det
kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket.
-knap t Vælg den ønskede
indstilling
-knap
(Enkelt optagelse) Denne tilstand er til normale optagelser.
(110)
(Kont. optagelse) Kameraet optager billederne kontinuerligt.
(111)
(Selvudløser)
(111)
Selvudløsningstiden på 10 sekunder er praktisk, når
fotografen ønsker at være med på et foto, mens
selvudløsningstiden på 2 sekunder er praktisk, hvis du vil
reducere kamerarystelser.
(Bracket:
Kont.) (112)
Du kan optage det angivne antal billeder, hvert enkelt med en
forskellig eksponeringsgrad.
(Enkelt
bracket) (112)
Du kan optage det angivne antal billeder, billede for billede,
hvert enkelt med en forskellig eksponeringsgrad.
(Hv.b.
bracketing) (113)
Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter
optages der 3 billeder, hvor hvidbalancen er skiftet.
(DRObracket) (114)
Du kan optage 3 billeder, hvor værdien af Dområdeoptimering er skiftet.
(Fjernbetjening)
(114)
Du kan optage stillbilleder ved hjælp af SHUTTER- eller
2SEC-knapperne (udløseren aktiveres efter 2 sekunder) på
RMT-DSLR1/RMT-DSLR2-fjernbetjeningen (sælges
separat) eller optage film ved hjælp af START/STOPknappen (fås kun med RMT-DSLR2).
Optagelse af et enkelt billede
-knap (fremføring) t
110
(Enkelt optagelse)
Sådan indstilles fremføringsmetoden
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i Valg af motiv, kan du
ikke optage et enkeltbillede.
Kont. optagelse
1
-knap (fremføring) t
(Kont. optagelse) t Vælg den
ønskede hastighed med b/B på multi-vælgeren
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når du trykker på og holder udløserknappen ned, fortsætter optagelsen.
Optageteknik
• Hvis du vil optage kontinuerligt hurtigere, skal du indstille
eksponeringstilstanden til kontinuerlig prioritets-AE for telezoom (side 76).
Bemærkninger
• Når
er valgt, vises det optagne billede mellem enkeltbillederne.
• Du kan ikke optage kontinuerligt, når du bruger andre Valg af motiv-tilstande end
[Sportsaktiviteter].
1
-knap (fremføring) t
(Selvudløser) t Vælg den
ønskede indstilling med b/B på multi-vælgeren
• Tallet lige ved siden af
er det antal sekunder, der er valgt i øjeblikket.
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når selvudløseren er aktiveret, angiver lydsignaler og selvudløserlampen
forholdet. Selvudløserlampen blinker hurtigt, og lydsignalerne kommer
hurtigt efter hinanden lige før optagelsen.
Sådan annulleres selvudløseren
Tryk på
-knappen (fremføring).
111
Brug af fremføringstilstanden
Selvudløser
Sådan indstilles fremføringsmetoden
Bracket: Kont./Enkelt bracket
Grundlæggende
eksponering
– retning
+ retning
Med bracketing-optagelser kan du tage adskillige billeder, hvor hver især
har forskellige grader af eksponering. Angiv værdien på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering, hvorefter kameraet optager
3 eller 5 billeder, samtidig med at eksponeringen ændres automatisk.
1
-knap (fremføring) t
(Bracket: Kont.) eller
(Enkelt bracket) t Vælg det ønskede bracket-trin og
antallet af billeder med b/B på multi-vælgeren
2 Juster fokus, og optag motivet.
Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i
bracketingen.
• Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen stopper, når
[Bracket: Kont.] er valgt.
• Tryk på udløserknappen optagelse efter optagelse, når [Enkelt bracket] er
valgt.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til M, og ISO-følsomheden er indstillet til
andet end [AUTO], ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden. Når
ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO], ændres eksponeringen ved at justere ISOfølsomheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
• Bracketen kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til Automatisk
tilstand, Panorering, kontinuerlig prioritets-AE for telezoom eller Valg af motiv.
• Når blitzen er udløst, vælges blitz-bracketing, hvilket ændrer mængden af blitzlys,
også selvom [Bracket: Kont.] er valgt. Optag ved at trykke på udløserknappen for
hver optagelse.
112
Sådan indstilles fremføringsmetoden
EV-skalaen under bracketing-optagelse
Omgivende lys* bracketing Blitz-bracketing
0,7 trin, 3 optagelser
0,3 trin, 3 optagelser
Eksponeringskompensation 0 Blitzkompensation – 1,0
Søger
LCD-skærm (når [DISPknap (skærm)] er
indstillet til [Til søger]) Vises i den øverste række.
Vises i den nederste række.
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i
længere tid, f.eks. naturligt lys, en pære eller et lysstofrør.
• Et antal indekser svarende til antallet af billeder, der kan optages, vises på
EV-skalaen ved bracketing-optagelse.
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer
de optagne billeder, at forsvinde ét efter ét.
Hv.b.bracketing
1
-knap (fremføring) t
(Hv.b.bracketing) t Vælg
den ønskede indstilling med b/B på multi-vælgeren
2 Juster fokus, og optag motivet.
* MK-1: en enhed, der angiver kvaliteten af farvekonverteringen i farvetemperaturfiltre
(samme værdi som "Mired".).
113
Brug af fremføringstilstanden
• Når Lo er valgt, ændres den med 10 MK-1*, og når Hi er valgt, ændres den
med 20 MK-1.
Sådan indstilles fremføringsmetoden
DRO-bracket
1
-knap (fremføring) t
(DRO-bracket) t Vælg
den ønskede indstilling med b/B på multi-vælgeren
• Når Lav er valgt, optages billedet med DROLv1, Lv2 og Lv3, og når Høj er
valgt, optages billedet med DROLv1, Lv3 og Lv5.
2 Juster fokus, og optag motivet.
Fjernbetjening
1
-knap (fremføring) t
(Fjernbetjening)
2 Fokuser på motivet, ret den trådløse fjernbetjening mod
sensoren, og optag billedet.
Bemærkninger
• Den trådløse RMT-DSLR1-fjernbetjening (sælges separat) kan ikke bruges til
filmoptagelse. Brug RMT-DSLR2 (sælges separat).
• Du kan kontrollere START/STOP-betjeningen af RMT-DSLR2 ved hjælp af lyset
på selvudløserlampen på kameraet.
• Når [MOVIE-knap] er indstillet til [Kun filmtilstand], kan START/STOP-knappen
på fjernbetjeningen kun være tilgængelig, når funktionsvælgeren er indstillet til Film
(kun for RMT-DSLR2).
• Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med den trådløse fjernbetjening.
114
Avanceret optagelse
Brug af blitzen (sælges separat)
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af
motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du skal bruge blitzen, i den
betjeningsvejledning, der fulgte med blitzen.
1 Fjern tilbehørsskoen, og sæt
blitzen på (sælges separat).
• Tryk blitzen godt ind i
multigrænsefladeskoen i retningen af
pilen, indtil den stopper. Tjek, at den
er låst.
• Når du bruger en blitz, der er
kompatibel med tilbehørsskoen med
autolås, skal du montere skoadapteren
på kameraet (side 24).
2 Tænd blitzen, og når
blitzopladningen er fuldført, skal
du optage motivet.
3 Fn-knap t
(opladning af blitz)-indikator
(Blitztilstand) t Vælg den ønskede indstilling
• Du kan få flere oplysninger om de blitztilstande, der er tilgængelige for
hver optagetilstand, på side 119.
115
Avanceret optagelse
Blinker: Blitzen oplades.
Lyser: Blitzen er blevet opladet.
• Når du trykker udløserknappen
halvvejs ned under mørk belysning i
autofokustilstand, kan blitzens AFlampe lyse.
Brug af blitzen (sælges separat)
Bemærk
• Objektivet kan blokere for lyset fra blitzen, og der kan komme en skygge nederst i
billedet. Fjern modlysblænden.
(Blitz fra)
Udløses ikke.
(Autoblitz)
Udløses i mørke omgivelser, eller når der optages imod
kraftigt lys.
(Udfyld.blitz)
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang
lukkeren udløses.
I stedet for at montere en blitz på kameraet kan du skabe
mere kontrast, hvilket giver et mere tredimensionelt billede.
Optagelsesteknikker
• Når du bruger blitzen, skal du optage motivet i en afstand på 1 m eller mere.
• Når der optages indendørsbilleder eller nattescener, kan du bruge
langsom synkronisering til at optage et lysere billede af folk og
baggrunde.
• Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af et billede
med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en gående person.
• Når du bruger HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitzen (sælges
separat), kan du optage med funktionen til synkronisering med høj
hastighed ved enhver lukkerhastighed. Der er flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til blitzen.
Trådløs blitz
1 Fjern tilbehørsskoen, og sæt HVL-F60M/HVL-F58AM/HVLF43AM/HVL-F20AM-blitzen på kameraet (side 115).
• Når du monterer en HVL-F58AM, HVL-F43AM eller HVL-F20AM, skal
du først montere skoadapteren på kameraet (side 24).
2 Indstiller blitzen til "trådløs kontrolenhed".
3 Fn-knap t
116
(Blitztilstand) t
(Trådløs)
Brug af blitzen (sælges separat)
4 Anbring den blitz, der er blevet indstillet til at være trådløs, et
andet sted end kameraet.
5 Hvis du afprøver blitzen, skal du trykke på AEL-knappen.
Bemærk
• Skift blitzkanalen, når der er en anden fotograf, der bruger en trådløs blitz i
nærheden, og hans eller hendes blitzlys udløser din blitz. Hvis du vil ændre
blitzkanalen, skal du se den betjeningsvejledning, der fulgte med den.
Indstilling af AEL-knappen
Når du benytter en trådløs blitz, anbefales det, at du indstiller [AELknapfunktion] til [AEL-hold] i menuen
(side 176).
Trådløs blitz med kontrol af lysforhold
Du kan bruge den trådløse kontrol af lysforhold sammen med flere blitz.
Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til blitzen (HVL-F60M,
HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Blitz m/lang luk
Optag, mens SLOW SYNC-knappen
er trykket ned.
-ikonet lyser op på skærmen, hvilket
angiver, at eksponeringen er låst.
SLOW SYNC-knap
117
Avanceret optagelse
Hvis du bruger funktionen til langsom synkronisering af optagelse med en
langsommere lukkerhastighed, kan du optage et tydeligt billede af både
motivet og baggrunden. Dette er praktisk, når du optager et portræt om
natten med en mørk baggrund.
Brug af blitzen (sælges separat)
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er angivet til S eller M, er der ikke mulighed for
optagelse med langsom synkronisering ved hjælp af SLOW SYNC-knappen.
• Når en anden funktion end AEL-funktionen er valgt i [AEL-knapfunktion], er den
langsomme synkronisering af optagelsen ikke tilgængelig med SLOW SYNCknappen. Når AEL-funktionen er valgt i [ISO-knap], [AF/MF-knap], [Specialknap]
eller [Visningsknap], er optagelse med langsom synkronisering tilgængelig ved
hjælp af disse knapper.
Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til
blitzsynkronsering
Åbn dækslet til -terminalen
(blitzsynkronisering), og sæt kablet i.
-terminalen (blitzsynkronisering)
• Du kan bruge en blitz, der er udstyret med en terminal til
blitzsynkronisering med modsat polaritet.
Bemærkninger
• Vælg den manuelle eksponeringstilstand (andre indstillinger end ISO AUTO
anbefales), og indstil lukkerhastigheden til 1/250 sekund. Hvis den lukkerhastighed,
der anbefales på blitzen, er langsommere end dette, skal du bruge den anbefalede tid
eller en endnu langsommere.
• Hvis du ikke kan bekræfte kompositionen i mørke situationer, skal du ændre [Live
View-visning]-indstillingen, så billedet altid vises med den rigtige lysstyrke (side 89).
• Brug en blitz med en blitzsynkroniseringsspænding på 400 V eller mindre.
• Før du kobler blitzsynkroniseringskablet til -terminalen (blitzsynkronsering), skal
du slukke for strømmen til den tilsluttede blitz. Hvis den er tændt kan den blive
affyret, når du tilslutter den.
• Blitzen vil altid blive udløst med fuld kraft. Det er ikke muligt at bruge
blitzkompensation (side 120).
• Det anbefales ikke at anvende automatisk hvidbalance. Brug tilpasset hvidbalance
for at opnå en mere præcis hvidbalance.
• Blitzindikatoren vises ikke, når der er foretaget tilslutning til -terminalen
(blitzsynkronisering).
118
Tilgængelige blitztilstande
De blitztilstande, du kan vælge, afhænger af den optagetilstand og de
funktioner, der er valgt.
I tabellen herunder angiver den funktion, der kan vælges. – angiver den
funktion, som ikke kan vælges.
De blitztilstande, du ikke kan vælge, vises nedtonet på skærmen.
Optagetilstand
/
(69)
(Blitz
(Autoblitz)
fra)
(Udfyld.blitz) (Forsinket
blitz)
–
–
(71)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(77)
–
–
(78)
–
–
(80)
–
–
(82)
–
–
–
Avanceret optagelse
–
–
(65, 152)
–
–
–
(76)
–
–
–
/
–
–
–
(73)
(Trådløs)
119
Blitzkompensation
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden
at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen
for et hovedmotiv, der er inden for blitzens rækkevidde.
Fn-knap t
(Blitzkompens.) t Vælg den ønskede indstilling
Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
Bemærkninger
• Dettte punkt kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Automatisk tilstand, Panorering eller Valg af motiv.
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke er ret meget blitzlys,
hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt
på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig.
Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden
(når [AUTO] er valgt) for at udføre kompensationen.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys.
120
Blitzkontrol
MENU-knap t
indstilling
2 t [Blitzkontrol] t Vælg den ønskede
ADI-blitz
Denne metode kontrollerer blitzens lys, hvor der indregnes
oplysninger om fokuseringsafstand og lysmålingsdata fra,
for-blitz. Denne metode giver mulighed for en nøjagtig
blitzkompensation, hvor der stort ikke sker nogen påvirkning
fra motivets refleksion.
For.blitz TTL
Denne metode kontrollerer mængden af blitzlys, hvor der kun
bruges data fra lysmålingen med for-blitz. Denne metode er
følsom over for refleksion fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avanceret afstandsintegration)
TTL: Through the lens (Gennem objektivet)
• Når [ADI-blitz] er valgt, kan brug af et objektiv, der har en
afstandskodefunktion, give en mere nøjagtig blitzkompensation ved at
benytte afstandsoplysningerne.
121
Avanceret optagelse
Bemærkninger
• Når afstanden mellem motivet og blitzen ikke kan bestemmes (trådløs blitzoptagelse
ved hjælp af blitz, optagelse med en blitz, der ikke sidder på kameraet, ved hjælp af
et kabel, optagelse med en makro-twin-blitz osv.), vælger kameraet automatisk
tilstanden For-blitz TTL.
• Vælg [For.blitz TTL] i følgende tilfælde, da kameraet ikke kan foretage
blitzkompensation med ADI-blitz.
– Et vidvinkelpanel er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen.
– Der anvendes en diffusor til blitzfotografering.
– Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes.
– Når et close-up-objektiv anvendes.
• ADI-blitz er kun tilgængelig i kombination med et objektiv, der er udstyret med en
afstandsdekoder. Du kan finde ud af, om objektivet er udstyret med en
afstandskoder, i den betjeningsvejledning, der følger med objektivet.
• Dette punkt kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering
eller [Nattescene]/[Håndholdt tusmørke] i Valg af motiv.
FEL-lås
Ved en normal optagelse med blitz tilpasses mængden af blitzlys
automatisk for at få den optimale eksponering. Du kan låse mængden af
blitzlys på forhånd.
FEL: blitzeksponeringsniveau
1 Sørg for, at det motiv, for hvilket
du vil låse FEL, er i midten af
skærmen, og fokuser på det.
2 Tryk på den brugerdefinerede
Brugerdefineret knap
knap for at låse mængden af
blitzlys.
• Blitzen forudfylder blitzlyset.
•
-mærket (FEL-lås) lyser.
3 Komponer optagelsen igen, og
tag billedet af motivet.
• Hvis du vil annullere funktionen til
FEL-låsning, skal du trykke på den
brugerdefinerede knap igen.
Blitzenheder, der er kompatible med FEL-låsefunktionen
• HVL-F60M og HVL-F43AM kan bruges sammen med LCD-skærmen
med påclipsningsfunktion, der bruges væk fra kameraet ved hjælp af et
kabel eller bruges til trådløs optagelse (kontrol/fjernbetjening).
• HVL-F58AM og HVL-F20AM kan bruges sammen med en LCD-skærm
med påclipsningsfunktion eller en adskilt skærm ved hjælp af et kabel.
122
FEL-lås
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke indstilles, når der ikke er monteret en blitz.
• Der vises en fejlmeddelelse, hvis du forsøger at indstille en blitz, der ikke er
kompatibel med funktionen til FEL-låsning.
•
vises, når du har låst både AE og FEL.
Sådan ændres funktionen af den brugerdefinerede knap
Du kan indstille knappen til at holde det låste niveau, mens knappen holdes
nede ([Hold for FEL-lås]), eller tildele en anden funktion.
MENU-knap t
indstilling
4 t [Specialknap] t Vælg den ønskede
Avanceret optagelse
123
Indstilling af ISO
Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks).
Jo højere tallet er, jo større er følsomheden.
1 Tryk på ISO-knappen for at vise
ISO-knap
ISO-skærmen.
2 Vælg den ønskede indstilling med v/V på multi-vælgeren.
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Hvis du vil vælge [Flerbilled-støjreduktion], kan du vise
opsætningsskærmen med B og vælge den ønskede værdi med v/V.
• Tallet ændres i trin på 1/3 ved hjælp af det bageste kontrolhjul som med
multi-vælgeren, og det ændres i trin på 1 ved hjælp af det forreste
kontrolhjul.
Bemærkninger
• Optageområdet for et motivs lysstyrke (dynamisk område) er en smule mindre for
områder, hvor ISO er under 100.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Automatisk tilstand, Panorering eller Valg
af motiv, fastsættes ISO til [AUTO], og du kan ikke vælge andre ISO-tal.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P/A/S/M, og ISO er indstillet til [AUTO],
angives ISO automatisk mellem ISO 100 og ISO 6400.
Sådan ændres det automatiske justeringsområde i [AUTO]
Når [AUTO] er valgt, skal du trykke på B, vælge [ISO AUTO Maksimum]
eller [ISO AUTO Minimum] og derefter vælge det ønskede område.
Støjreduktion af flere billeder
Kameraet optager automatisk flere billeder samtidigt, kombinerer
billederne, reducerer støjen og optager 1 billede. Du kan vælge højere ISOtal end den maksimale ISO-følsomhed med støjreduktion af flere billeder.
124
Indstilling af ISO
Det optagne billede er 1 kombineret billede.
1 Tryk på ISO-knappen for at vise
ISO-knap
ISO-skærmen.
2 Vælg
(Flerbilled-støjreduktion) med v/V på multivælgeren.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke anvendes, når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW
og JPEG].
• Du kan ikke anvende blitzen, D-områdeoptimeringen og [Auto HDR].
Avanceret optagelse
125
Automatisk kompensation for lysstyrke
og kontrast (D-område)
Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t Vælg den ønskede indstilling
(Fra)
(Dområdeopt.)
(Auto HDR)
Deaktiverer DRO/Auto HDR-funktionerne.
Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden.
Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og
gradation.
Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og
overlejrer derefter billedet med den rigtige eksponering, de
lyse områder fra et undereksponeret billede og de mørke
områder fra et overeksponeret billede for på den måde at
skabe et billede med rige gradationer.
Der optages 2 billeder: et billede med den korrekte
eksponering og et overlejret billede.
D-områdeopt.
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(D-områdeopt.)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på multi-vælgeren.
(Dområdeoptimering:
Auto)
(Niveau)*
* Lv_, der vises med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag)
og Lv5 (stærk).
, er det valgte trin.
Bemærkninger
• Denne indstilling er fastsat til [Fra], når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering, eller når [Flerbilled-støjreduktion] eller [Billedeffekt] bruges.
• Indstillingen er fastsat til [Fra], når [Solnedgang], [Nattescene], [Natportræt] eller
[Håndholdt tusmørke] vælges i Valg af motiv. Indstillingen er fastsat til [Auto], når
der vælges andre tilstande i Valg af motiv.
126
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det
korrekte niveau ved at kontrollere det optagne billede, specielt når du forbedrer
virkningen.
Auto HDR
1 Fn-knap t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Vælg det optimale niveau med b/B på multi-vælgeren.
(Auto HDR:
Eksp.forskel. - auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
(Forskel i
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets
eksponeringsniveau)* kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1,0Ev (svag) og
6,0Ev (stærk).
For eksempel: Når 2,0Ev er valgt, overlejres der 3 billeder: et
billede med –1,0Ev, et billede med korrekt eksponering og et
billede med +1,0Ev.
* _Ev, der vises med
, er det valgte trin.
Optageteknik
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke anvendes på RAW-filer.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Automatisk tilstand, Panonering,
Kontinuerlig prioritets-AE for telezoom eller Valg af motiv, eller når [Flerbilledstøjreduktion] er valgt, kan du ikke vælge [Auto HDR].
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at
du opnår den ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
127
Avanceret optagelse
• Da lukkeren udløses 3 gange for 1 enkelt optagelse, skal du være
opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område)
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er
det ikke sikkert, at HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet har registreret
et problem, vises
på det optagne billede for at orientere dig om denne
situation. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt, og vær opmærksom på
kontrast eller uskarphed.
128
Indstilling af billedbehandlingen
Billedeffekt
Vælg det ønskede effektfilter for at få et mere udtryksfuldt og kunstnerisk
udtryk.
Fn-knap t
(Billedeffekt) t Vælg den ønskede indstilling
• Når der vælges en tilstand, som har en finjusteringsindstilling, skal du
vælge den ønskede indstilling med b/B på multi-vælgeren.
(Fra)
(Legetøjskamera)
(Popfarve)
(Farvereduktion)
Deaktiverer funktionen Billedeffekt.
Skaber udseendet af et foto taget af et legetøjskamera med
skyggede hjørner og kraftige farver. Du kan indstille
farvenuancen med b/B.
Skaber et livfuldt udtryk ved at fremhæve farvenuancerne.
Skaber et abstrakt udseende med stor kontrast ved kraftigt at
fremhæve primærfarverne eller i sort-hvid. Du kan vælge
primærfarverne eller sort-hvid med b/B.
(Retrofoto)
Skaber udseendet af et ældet billede med sepiafarvetoner og
falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Skaber et billede med den angivne atmosfære: lys,
gennemsigtig, æterisk, blid, blød.
(Delvis farve)
Skaber et billede i sort-hvid med stor kontrast.
(Blødt fokus)
Skaber et billede, der er fyldt med en blød belysningseffekt.
Du kan indstille intensiteten med b/B.
(HDR-maleri)
Skaber et udseende af et maleri, hvor farverne og detaljerne
forstærkes. Kameraet udløser lukkeren 3 gange. Du kan
indstille effektintensiteten med b/B.
(Fyldig sort-hvid Skaber et billede i sort-hvid med kraftig graduering og
tone)
gengivelse af detaljer. Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
(Miniature)
Skaber et billede, der fremhæver (enhance/ bring out) motivet
meget, hvor baggrunden er meget ude af fokus. Denne effekt
kan ofte findes i billeder af miniaturemodeller. Du kan vælge
det område, der skal være i fokus med, b/B. Fokus på andre
områder reduceres kraftigt.
129
Avanceret optagelse
(S-h stor
kontrast)
Skaber et billede, der bevarer 1 specifik farve, men
konverterer andre til sort-hvid. Du kan vælge en farve med
b/B.
Indstilling af billedbehandlingen
Bemærkninger
• Når der anvendes en anden zoomfunktion end den optiske, er effekterne
[Legetøjskamera] og [Miniature] ikke tilgængelige.
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve
afhængigt af motivet eller optageforholdene.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Automatisk tilstand, Panorering eller
Kontinuerlig prioritets-AE for telezoom, eller når [Kvalitet] er indstillet til [RAW]
eller [RAW og JPEG], kan Billedeffekt ikke bruges.
• Når [HDR-maleri], [Miniature], [Fyldig sort-hvid tone] eller [Blødt fokus] er valgt,
kan du ikke bekræfte effekten før optagelsen. Det er heller ikke muligt at indstille
fremføringstilstanden.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster kraftigt, eller motivet bliver
uskarpt, hvor [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone] er valgt, bliver HDRbillederne muligvis ikke vellykkede. Hvis kameraet registrerer en sådan situation,
vises
på det optagne billede for at orientere dig om denne situation. Optag igen
efter behov, hvor billedet komponeres på ny, eller hvor der tages højde for sløringen.
Kreativ indst.
Du kan vælge den indstilling, der skal bruges til at udføre billedbehandling,
blandt 13 valgmuligheder, og du kan også justere kontrasten, mætningen og
skarpheden for hver kreativ indstilling.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), hvilket er
modsat Valg af motiv, når kameraet justerer eksponeringen.
1 Fn-knap t
(Kreativ indst.)
• 13 kreative indstillinger og
6 indstillingsfelter (som
,
nummeret vises til venstre for ikonet)
vises. Du kan registrere din justering i
et indstillingsfelt.
Kreativ indstilling/indstillingsfelt
130
Indstilling af billedbehandlingen
2 Vælg den ønskede kreative
indstilling eller indstillingsfelt
med v/V på multi-vælgeren.
• Når du vælger et indstillingsfelt, skal
du flytte markøren til højre med B og
derefter vælge den ønskede kreative
indstilling.
• Ved hjælp af indstillingsfeltet kan du
genkalde de indstillinger, der blev
registreret ved hjælp af finjusterede
indstillinger.
Vises kun, når der er valgt et
indstillingsfelt.
3 Hvis du vil justere
(Kontrast),
(Mætning) eller
(Skarphed), skal du vælge det
ønskede punkt med b/B og
derefter justere værdien med
v/V.
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer
og smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv,
blå himmel eller havudsigter.
(Neutral)
Mætning og skarphed reduceres for at give billeder med et
afdæmpet toneomfang. Denne indstilling er også egnet til
optagelse af billeder, som senere skal billedbehandles på en
computer.
(Klar)
Til optagelse af billeder med klare toner og rene farver i
højlysområderne, egnet til optagelse af lysstråler.
(Dyb)
Til optagelse af billeder med en dyb og tæt farvegengivelse,
velegnet til at understrege tilstedeværelsen af et motiv.
(Lys)
Til optagelse af billeder med en lys og ukompliceret
farvegengivelse, egnet til optagelser af friske lyse miljøer.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
131
Avanceret optagelse
(Standard)
Indstilling af billedbehandlingen
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber
fremstår også tydeligere.
(Solnedgang)
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Nattescene)
Kontrasten blødgøres for at kunne gengive en nattescene så
den fremstår mere virkelighedstro.
(Efterårsløv)
Til optagelse af efterårslandskaber, med en levende
understregning af bladenes røde og gule farver.
(Sort/hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Sepia)
Til optagelse af sepiatonede billeder.
(Kontrast), (Mætning) og
indstillingsfelt.
(Skarphed) kan justeres for hvert
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven.
Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere
træder konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo
blødere er konturerne.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Automatisk tilstand eller Valg af motiv,
eller billedeffekttilstanden er valgt, fastsættes [Kreativ indst.] til [Standard], og du
kan ikke vælge andre indstillinger.
• Når [Sort/hvid] eller [Sepia] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
132
Justering af farvenuancerne
(hvidbalance)
Et motivs farvenuance ændrer sig afhængigt af de egenskaber, der gælder
for lyskilden. Tabellen herunder viser, hvordan farvenuancen ændrer sig i
forhold til de forskellige lyskilder, hvis man sammenligner med et motiv,
der virker til at være hvidt i sollys.
Dagslys
Overskyet
Lysstofrør
Glødelamper
Hvidt
Blåligt
Grønt
farveskær
Rødligt
Vejr/belysning
Lysets
karakteristika
Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er, som du
forventede, eller når du ændrer farvenuancen for at få et bestemt fotografisk
udtryk.
Bemærkninger
• Når eksponeringen er indstillet til Automatisk tilstand eller Valg af motiv, fastsættes
[Hvidbalance] til [Auto hv.b.], og du kan ikke vælge andre tilstande.
• Hvis den eneste tilrådighedstående lyskilde er en kviksølvlampe eller en
natriumlampe, vil kameraet ikke kunne få en nøjagtig hvidbalance på grund af
lyskildens egenskaber. I sådanne tilfælde skal du bruge blitz.
WB-knap
133
Avanceret optagelse
WB-knappen t Vælg den ønskede
indstilling
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
(Skinnende)
(Fluor.:
Varmhvidt)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvenuancerne.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet
hvidbalance).
• Tryk på B på multi-vælgeren, så skærmen til
finjusteringer vises, og du kan justere farvenuancen
med v/V/b/B efter behov (side 134).
(Fluor.:
Koldhvidt)
(Fluor.:
Daghvidt)
(Fluor.:
Dagslys)
(Blitz)
Optageteknik
• Brug funktionen til hvidbalance-bracketing, hvis du ikke kan få den
ønskede farvenuance med den valgte indstilling (side 113).
C.temp./filter
Du kan vælge den ønskede farvetemperatur og foretage en finjustering ved
at kombinere farvetemperaturen med farvefiltret.
1 WB-knap t
(C.temp./filter)
t B på multi-vælgeren
2 Indstil farvetemperaturen med v/V.
134
WB-knap
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
3 Tryk på B for at få vist skærmen
til finjustering og kompensere
farven til din foretrukne indstilling
med v/V/b/B.
Farvetemperatur: Finindstiller farve i Bretning (blå) med b og A-retning (gul)
med B.
Farvefilter: Finindstiller farve i G-retning
(grøn) med v og M-retning (magenta)
med V.
Bemærk
• Da farvemålere er beregnet til filmkameraer, varierer værdierne under lysstoffør/
natriumlampe/kviksølvlampe. Vi anbefaler, at du bruger den tilpassede hvidbalance
eller foretager en testoptagelse.
Tilpasset hvidbalance
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere
forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance
for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve. Der kan registreres op til
3 indstillinger.
SET] t tryk på
midten af multi-vælgeren
WB-knap
2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt
dækker AF-området, der ligger i midten, og tryk
udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter)
vises.
135
Avanceret optagelse
1 WB-knap t [
Justering af farvenuancerne (hvidbalance)
3 Vælg et registernummer med b/B på multi-vælgeren, og tryk
derefter midt på multi-vælgeren.
Skærmen går tilbage til visningen med optageoplysningerne, og indstillingen
af den tilpassede hvidbalance gemmes i hukommelsen.
• Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der registreres med denne
handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres.
Bemærk
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det
forventede område, når blitzen bruges på et motiv tæt på eller på et motiv, som har
en lys farve, i rammen. Hvis du registrerer denne værdi, bliver
-indikatoren gul
på skærmbilledet med optageoplysninger. Du kan tage billeder på dette tidspunkt,
men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere korrekt
hvidbalanceværdi.
Sådan genkaldes den tilpassede indstilling for hvidbalancen
WB-knap t Vælg det ønskede registernummer
• Tryk på B på multi-vælgeren for at få vist skærmen til finjustering og
kompensere farven til den foretrukne indstilling.
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset
hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere
optagelse.
136
Indstilling af billedstørrelse
Billedformat
MENU-knap t
størrelse
1 t [Billedformat] t Vælg den ønskede
[Format]: [3:2]
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
L:24M
6000 × 4000 pixel
M:10M
3936 × 2624 pixel
Til udskrift i op til A3+-størrelse
S:4.6M
2640 × 1760 pixel
Til udskrift i op til A5-størrelse
L:20M
6000 × 3376 pixel
Til visning på et HD-TV
M:8.7M
3936 × 2216 pixel
S:3.9M
2640 × 1488 pixel
For optagelse af den bedste
billedkvalitet
[Format]: [16:9]
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
[APS-C-formatoptag.]: [Til]
[Format]: [16:9]
L:10M
3936 × 2624 pixel
L:8.7M
3936 × 2216 pixel
M
M:4.6M
2640 × 1760 pixel
M:3.9M
2640 × 1488 pixel
S
S:2.0M
1728 × 1152 pixel
S:1.7M
1728 × 976 pixel
Bemærkninger
• Hvis du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse svare til
L. Størrelsen vises ikke på skærmen.
• Når der er monteret et DT-objektiv, vælges den billedstørrelse, der bruges til APS-C,
automatisk.
• De billeder, der er optaget med [Billedformat] indstillet til [S:2.0M] ved optagelse i
APS-C-formatet, kan ikke ændres.
137
Avanceret optagelse
[Format]: [3:2]
L
Indstilling af billedstørrelse
Panorering: Størrelse
Du kan indstille billedstørrelsen på panoramabilleder. Billedstørrelsen kan
variere, afhængigt af hvilken retning der optages i (side 75).
MENU-knap t
1 t [Panorering: Størrelse] t Vælg den
ønskede størrelse
Standard
[Panorering: Retning] er indstillet til [Op] [Ned]:
3872 × 2160
[Panorering: Retning] er indstillet til [Højre] [Venstre]:
8192 × 1856
Bred
[Panorering: Retning] er indstillet til [Op] [Ned]:
5536 × 2160
[Panorering: Retning] er indstillet til [Højre] [Venstre]:
12416 × 1856
138
Indstilling af format og billedkvalitet
Format
MENU-knap t
1 t [Format] t Vælg det ønskede format
3:2
Et normalt format.
16:9
Et HDTV-format.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering.
Kvalitet
MENU-knap t
indstilling
(RAW)
1 t [Kvalitet] t Vælg den ønskede
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.)
Dette format udfører ikke nogen digital behandling af
billederne. Vælg dette format for at behandle billeder på en
computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på skærmen.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
(Ekstra fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages.
Komprimeringsgraden er højere, og filstørrelsen er mindre i
følgende rækkefølge: [Ekstra fin], [Fin] og [Standard].
(Fin)
(Standard)
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering.
Om RAW-billeder
• Du skal bruge softwaren "Image Data Converter", som findes på cd-rom’en
(medfølger), for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med
denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format,
139
Avanceret optagelse
(RAW og
JPEG)
Indstilling af format og billedkvalitet
f.eks. JPEG eller TIFF, og dets hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan
justeres.
– Billedet i RAW-format kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF
(udskriftsbestilling).
– Du kan ikke angive [Auto HDR] eller [Billedeffekt] på billeder i RAW-format.
• RAW-billedoptagelser med kameraet har en opløsning på 14 bit pr. pixel. Dette
begrænses imidlertid til 12 bit i de følgende situationer:
– Lang eksp.SR
– BULB-optagelse
– Kontinuerlig optagelse (herunder flere optagelser, f.eks. kontinuerlig optagelse i
Bedste auto-tilstand)
140
Registrering af ansigter
Kameraet registrerer ansigter, justerer fokus og eksponering, udfører
billedbehandling og justerer blitzindstillinger.
Fn-knap t
indstilling
(Smil-/Ansigtsreg.) t Vælg den ønskede
Deaktiverer registrering af ansigter.
(Ansigtsregistrering
Fra)
(Ansigtsregistrering
Til (ansigtsreg.))
(Ansigtsregistrering
Til)
(Smiludløser)
Aktiverer registrering af ansigter og prioriterer registrerede
ansigter, der er registreret i [Ansigtsregistrering] (side 142).
Aktiverer registrering af ansigter, men prioriterer ikke
registrerede ansigter.
Registrerer og optager automatisk et smil.
Rammen til registrering af ansigter
Rammer til registrering
af ansigter (grå)
Rammer til registrering af ansigter (hvid)
• Hvis der ikke er placeret et ansigt i AF-området, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, bliver det AF-område, der bruges til fokusering, grønt.
• Når kameraet registrerer flere ansigter, vælger kameraet automatisk et
prioriteret ansigt, og rammen til registrering af et enkelt ansigt bliver
hvid. En magenta-ramme vises på et ansigt, der er registreret med
[Ansigtsregistrering].
Optageteknik
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området samme sted.
141
Avanceret optagelse
Når kameraet registrerer ansigter, vises
grå rammer til registrering af ansigter.
Når kameraet vurderer, at automatisk
fokusering er mulig, bliver rammerne til
registrering af ansigter hvide. Når
udløserknappen trykkes halvvejs ned,
bliver rammerne til registrering af
ansigter grønne.
Registrering af ansigter
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er Panorering eller Kontinuerlig prioritets-AE for
telezoom, kan funktionen Ansigtsregistrering ikke bruges.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Afhængigt af optageforholdene kan kameraet måske ikke registrere ansigter, eller
det kan registrere andre genstande.
Ansigtsregistrering
Kameraet registrerer ansigter, der på forhånd er registreret oplysninger om.
1 MENU-knap t
6 t [Ansigtsregistrering] t [Ny
registrering]
2 Juster rammen med hjælpelinjer i forhold til det ansigt, der
skal registreres, og tryk på udløserknappen.
3 Vælg [Angiv] med v på multi-vælgeren, og tryk på midten af
multi-vælgeren.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Optag ansigtet forfra på sted med kraftig belysning. Ansigtet bliver
muligvis ikke registreret korrekt, hvis det er skjult af en hat, en maske,
solbriller osv.
Sådan ændres prioriteten af ansigter, der tidligere er registreret
Hvis du har registreret flere ansigter, angives prioriteten for hvert ansigt
automatisk efter rækkefølgen af registreringen. Du kan ændre
prioriteringsrækkefølgen.
MENU-knap t
6 t [Ansigtsregistrering] t [Skift af rækkefølge] t
Vælg et ansigt, for hvilket du vil ændre prioriteringen og
prioriteringsniveauet
Sådan slettes et registreret ansigt
Du kan slette et registreret ansigt.
MENU-knap t
6 t [Ansigtsregistrering] t [Slet] t Vælg det
ansigt, du vil slette
142
Registrering af ansigter
• Når du vælger [Slet alt], kan du slette alle registrerede ansigter på én
gang.
Bemærkninger
• Selvom du vælger [Slet], vil dataene om de registrerede ansiger blive gemt i
kameraet. Hvis du vil slette disse data fra kameraet, skal du vælge [Slet alt].
• Det registrerede ansigt slettes ikke, selvom du bruger [Initialiser].
Auto. port.mark.
Fn-knap t
indstilling
(Auto. port.mark.) t Vælg den ønskede
Standardindstillingen er [Fra].
Bemærkninger
• Funktionen Auto. port.mark. kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er
indstillet til Panorering eller Kontinuerlig prioritets-AE for telezoom, Film eller
[Håndholdt tusmørke], [Sportsaktiviteter] i Valg af motiv.
• Det beskårne billede har muligvis ikke den bedst mulige komposition afhængigt af
optageforholdene.
143
Avanceret optagelse
Når kameraet registrerer og optager et ansigt, beskæres det registrerede
billede automatisk til en egnet komposition. Både originalbillederne og de
beskårne billeder gemmes.
Det beskårne billede optages med samme billedstørrelse som det
oprindelige billede.
•
bliver grøn, når beskæringsfunktionen er tilgængelig i Live Viewtilstanden.
• Den ramme, der viser det beskårne område, angives på
autovisningsskærmen efter optagelsen.
Registrering af ansigter
• Denne funktion kan ikke anvendes, når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW
og JPEG].
• Denne funktion kan ikke bruges sammen med de følgende funktioner: kontinuerlig
optagelse, kontinuerlig bracketing, [Flerbilled-støjreduktion], [Auto HDR],
kameraets zoomfunktion, manuel fokusering eller [Blødt fokus], [HDR-maleri],
[Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i Billedeffekt.
144
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Fn-knap t
(Smil-/Ansigtsreg.) t [Smiludløser Til:
Normalt smil] t Vælg den ønskede tilstand for følsomhed for
registrering af smil med b/B på multi-vælgeren
Du kan indstille Smiludløser-funktionens følsomhed for registrering af smil
til én af de følgende 3 valgmuligheder:
(Til: Lille Smil),
(Til:
Normalt smil) og
(Til: Stort smil).
• Når Smiludløser er aktiveret, vises følsomhedsindikatoren for registrering
af smil på skærmen.
2 Vent på, at der bliver registreret
et smil.
Ramme til registrering
af ansigter (orange)
Følsomhedsindikator for registrering
af smil
3 Sådan stoppes optagelse, Fn-knap t
(Smil-/Ansigtsreg.)
t Vælg et andet punkt end [Smiludløser].
Optagelsesteknikker
• Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området oven på
hinanden for at fokusere på smilet.
145
Avanceret optagelse
Kameraet registrerer et smil, og fokus
bekræftes. Når smilniveauet overstiger
punktet b på indikatoren, optager
kameraet automatisk billeder.
• Når kameraet registrerer målansigterne,
vises orange rammer til registrering af
ansigter rundt om ansigterne.
Rammerne til registrering af ansigterne
bliver grønne, når der fokuseret på
motiverne.
• Når [Auto. port.mark.] er indstillet til
[Auto], beskæres billedet automatisk
for at sikre en passende komposition.
Smiludløser
• Tildæk ikke øjnene med pandehår osv. Motivet skal smile.
• Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller m.m.
• Forsøg at hold ansigtet lige foran kameraet, og hold det så lige som
muligt.
• Smil tydeligt med munden åben. Smilet er lettere at registrere, når
tænderne er synlige.
• Hvis du trykker på udløserknappen, mens Smiludløser-funktionen er
aktiveret, optager kameraet billedet og går derefter tilbage til
Smiludløser.
Bemærkninger
• Funktionen Smiludløser kan ikke bruges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
Panorering, Kontinuerlig prioritets-AE for telezoom, Film eller [Håndholdt
tusmørke] i Valg af motiv, eller den manuelle fokusering er valgt.
• Fremføringsmetoden er automatisk indstillet til [Enkelt optagelse ] eller
[Fjernbetjening].
• AF-lampen fungerer ikke sammen med Smiludløser-funktionen.
• Hvis kameraet ikke registrerer noget smil, skal du ændre indstillingerne for
følsomheden over for smil.
• Afhængigt af optagelsens omgivelser er det ikke sikkert, at smil bliver registreret
korrekt.
• Hvis kameraet sporer et ansigt ved hjælp af funktionen til genstandssporing, mens
Smiludløser er aktiveret, bliver ansigtet målet for funktionen til registering af smil
(side 95).
146
Zoom
Du kan forstørre billeder med en større skalering end den optiske zoom.
Zoom i ét trin (Smart telekonverter)
Du kan zoome ind på midten af et billede ved hjælp af den smarte
telekonverter og optage et billede.
Tryk på
-knappen.
• Hver gang du trykker på
-knappen,
skifter zoomskaleringen som følger:
Ca. ×1,4 t Ca. ×2 t Fra
-knap
Billedstørrelse er som følger ud fra zoomskaleringen.
Zoomskalering
Billedstørrelse
Ca. ×1,4
M eller S
Ca. ×2
S
Indzoomning, mens billedets aktuelle opløsning bevares
(Klar billedzoom)
Funktionen Klar billedzoom betyder, at kameraet kan zoome ind, samtidig
med at den aktuelle opløsning på billedet bevares.
Du kan opskalere zoomfaktoren ved at bruge funktionen Smart zoom eller
Digital zoom.
147
Avanceret optagelse
Bemærkninger
• Den smarte telekonverter er ikke tilgængelig
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering.
– [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• Hvis [Zoomfokus] eller [Zoom] er blevet tildelt, kan du ændre indstillingen tilbage
til [Smart telekonv.] (side 103, 147).
• Når den smarte telekonverter er tilgængelig, er [Lysmålermetode] indstillet til
[Multisegment].
• Du kan ikke bruge den smarte telekonverterfunktion til film.
Zoom
1 MENU-knap t
2 Tryk på
4 t [Smart telekonv.-knap] t [Zoom]
-knappen.
3 Forstør billedet op til den ønskede zoomfaktor ved hjælp af b/B
på multi-vælgeren.
• Du kan forstørre billedet ved større intervaller med v/V.
De zoomfunktioner, der er tilgængelige med dette kamera
Det ikon, der vises på skærmen, ændres på følgende måde efter
zoomskalaen.
Zoomskala (lav)
Zoomskala (høj)
A
: Kameraets zoomfunktion bruges ikke (er angivet med ×1.0).
B
Smart Zoom: Du kan forstørre billederne ved at beskære dem en
smule. (kun tilgængelig, når [Billedformat] er indstillet til M eller S.)
C
Klar billedzoom: Du kan forstørre billeder ved hjælp af en
billedproces med høj kvalitet.
D
Digital zoom: Du kan forstørre billeder ved hjælp af en
billedproces.
Indstilling
Zoomskala med optisk zoom
Billedstørrelse (Øverste række: Optagelse i fuld størrelse/
laveste række: Optagelse i APS-C-format)
Zoomer på billeder ved at L
beskære dem i det
M
tilgængelige område (uden
at forringe
billedkvaliteten).
S
Klar billedzoom: Fra
Digital zoom: Fra
148
–
Ca 1,5×
Ca 1,5×
Ca 2,3×
Ca 2,3×
Zoom
Indstilling
Prioriterer
billedkvaliteten, når der
zoomes på billeder.
Klar billedzoom: Til
Digital zoom: Fra
Zoomskala med optisk zoom
Billedstørrelse (Øverste række: Optagelse i fuld størrelse/
laveste række: Optagelse i APS-C-format)
L
Ca. 2×
M
Ca. 3×
S
Ca 4,5×
Ca. 2×
Ca. 3×
Ca 4,6×
Prioriterer kraftigere
forstørrelse, når der
zoomes på billeder.
Klar billedzoom: Til
Digital zoom: Til
L
Ca. 4×
M
Ca 6,1×
S
Ca 9,1×
Ca. 4×
Ca 6×
Ca 9,1×
Sådan ændres indstillingen for [Klar billedzoom]
Standardindstillingen er [Til].
MENU-knap t
2 t [Klar billedzoom] t Vælg den ønskede indstilling
Sådan ændres indstillingen for [Digital zoom]
Standardindstillingen er [Fra]. Hvis du ønsker at bruge en kraftigere
forstørrelse, uanset om det forringer billedet, skal du angive den til [Til].
MENU-knap t
2 t [Digital zoom] t Vælg den ønskede indstilling
149
Avanceret optagelse
Bemærkninger
• Kameraets zoomfunktion er ikke tilgængelig
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering.
– [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• [Klar billedzoom] er ikke tilgængelig
– Når eksponeringstilstanden er indstillet til kontinuerlig prioritets-AE for telezoom.
– Fremføringstilstanden er indstillet kontinuerlig optagelse eller kontinuerlig
bracketing-optagelse.
• Du kan ikke bruge Smart Zoom eller [Klar billedzoom]-funktionen til film.
• Når den elektroniske zoom er tilgængelig, indstilles [Lysmålermetode] til
[Multisegment].
Reducering af støjen i et billede
Lang eksp.SR
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med
lang eksponeringstid), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som
lukkeren er åben. Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk
findes i en lang eksponering. Når støjreduktionen er i gang, vises der en
meddelelse, og du kan ikke optage et nyt billede. Vælg [Til] for at prioritere
billedkvaliteten. Vælg [Fra] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Lang eksp.SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til Panorering eller Kontinuerlig prioritetsAE for telezoom eller kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing,
[Sportsaktiviteter] eller [Håndholdt tusmørke] i Valg af motiv, eller ISO er indstillet
til [Flerbilled-støjreduktion], udføres der ikke støjreduktion, også selvom den er
angivet til [Til].
• Når eksponeringstilstanden er angivet til Automatisk tilstand eller Valg af motiv,
kan du ikke slå støjreduktion fra.
• Også selvom lukkerhastigheden er angivet til 1 sekund eller mere, fungerer
støjreduktion muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene.
Høj ISO SR
Kameraet reducerer effektivt den støj, der bliver mere markant, især når
ISO-følsomheden er højere.
Den er normalt sat til [Normal]. Du kan også vælge [Lav] eller [Fra].
MENU-knap t
indstilling
2 t [Høj ISO SR] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er angivet til Automatisk tilstand, Panorering eller Valg
af motiv, kan dette punkt ikke indstilles.
• Der foretages ikke støjreduktion på RAW-billeder.
150
Indstilling af farverummet
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre
farverummet afhængig af formål.
MENU-knap t
indstilling
3 t [Farverum] t Vælg den ønskede
sRGB
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB
til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Dette har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og
DCF2.0-farverum. Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem,
kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt.
• Når der vises billeder, der blev optaget med Adobe RGB på enheder, der ikke er
Adobe RGB-kompatible, vises billederne med en lav mætning.
Avanceret optagelse
151
Opsætning af filmoptagelse
Opsætning af filmoptagelse
I dette afsnit beskriver filmoptagelse med avancerede betjeninger.
Optagelsesteknikker
• Start optagelsen, når fokus er justeret.
• De følgende indstillinger, som blev angivet under stillbilledoptagelse, kan
bruges:
ISO/Hvidbalance/Kreativ indst./eksponeringskompensation/AF-område/
Lysmålermetode/Ansigtsregistrering/Genstandssporing/Dområdeoptimering/Objektivkomp.: Skygge/Objektivkomp.: Krom. Ab./
Objektivkomp.: Forvrængn./Billedeffekt
• ISO, eksponeringskompensation, genstandssporing eller AF-område kan
justeres under filmoptagelsen.
• Hvis du tildeler [AF-lås] til AEL-knappen, ISO-knappen, AF/MFknappen, den brugerdefinerede knap eller knappen til eksempelvisning,
kan du låse fokus ved at trykke på disse knapper i autofokustilstand.
• Du kan zoome ind eller ud under filmoptagelse ved hjælp af det digitale
zoom (side 147).
• Du kan outputte billedet uden at vise optageoplysninger under
filmoptagelse, når [HDMI-informationsvisn.] er indstillet til [Fra]
(side 173).
Bemærkninger
• Under filmoptagelse er optagelsesområdet (synsvinklen) smallere end den for
stillbilledoptagelse, når SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til]. Hvis du vil
optage med den samme synsvinkel som et stillbillede i 16:9-format, kan du indstille
SteadyShot-funktionen til [Fra] (side 60).
• Når [Til søger]-skærmbilledet vises på LCD-skærmen, skifter LCD-skærmen til [Vis
alle oplysninger]-skærmbilledet, i det øjeblik filmoptagelsen starter.
• Undgå at optage en stærk lyskilde såsom solen. Kameraets interne mekanisme kan
blive beskadiget.
• Når du importerer AVCHD-film til en computer, skal du bruge "PlayMemories
Home" (side 199).
• Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige, og
billedkvaliteten forringes muligvis.
• Eftersom lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk, vil lukkerhastigheden
være højere, og motivet vil muligvis ikke bevæge sig glidende under forhold med
152
Opsætning af filmoptagelse
meget lys. Ved at vælge manuel fokusering og justere lukkerhastigheden eller
blænden kan bevægelsen måske forbedres (side 101).
• Der kan vælges en værdi for ISO-følsomheden på mellem ISO 100 og ISO 6400, når
du optager film. Hvis du starter filmoptagelsen, hvor der er valgt en værdi på ISO
6400 eller større, skiftes ISO-følsomheden til ISO 6400. Hvis du starter
filmoptagelsen, hvor der er valgt en værdi på ISO 100 eller mindre, skiftes
ISO-følsomheden til ISO 100. Når du er færdig med at optage filmen, returneres
ISO-indstillingen til den forrige værdi.
• Når ISO er indstillet til [Flerbilled-støjreduktion], vælges [AUTO] midlertidigt.
• Du kan ikke vælge [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone] eller
[Miniature] i Billedeffekt. Når filmoptagelsen starter, indstilles Billedeffekt til [Fra].
Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under
filmoptagelse
Når du optager motiver i hurtig bevægelse, skal du vælge [Høj], og når du
optager flere motiver i bevægelse eller som bevæger sig frem og tilbage,
skal du vælge [Lav].
MENU-knap t
1 t [Varighed af AF-sporing] t Vælg den
ønskede indstilling
Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og
blænde
Du kan optage film med justeret lukkerhastighed og blænde, mens du styrer
baggrundssløringen eller fluiditeten efter hensigten.
(Fokustilstand) t
(Manuel fokus)
(side 101).
2 Indstil funktionsvælgeren til
(Film) (side 68).
• Tryk på Fn-knappen for at ændre tilstand, og vælg derefter en ny tilstand.
3 Juster lukkerhastigheden og blændeværdien med det forreste
eller bageste kontrolhjul.
• Når [Lukkerhastighed] eller [Blænde] er tildelt til den lydsvage
multikontroller, er det også muligt at justere med den lydsvage
multikontroller (side 32).
153
Opsætning af filmoptagelse
1 Fn-knap t
Opsætning af filmoptagelse
4 Juster fokus, og tryk derefter på MOVIE-knappen for at starte
optagelsen.
(Auto
programmeret) (77)
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De
andre indstillinger kan justeres manuelt, og dine
indstillingsværdier kan gemmes.
(Blændeprioritet)
(78)
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
blændeværdien manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Lukkerhast.prior.)
(80)
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
lukkerhastigheden manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(82)
(Manuel eksp.) Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
eksponeringen manuelt (både lukkerhastigheden og
blændeværdien) med det forreste eller bageste kontrolhjul.
Automatisk lang lukker
Hvis du indstiller [Automatisk lang lukker] til [Til], reduceres støjen selv
på de mørke dele.
Hvis du indstiller [Automatisk lang lukker] til [Fra], bliver billedet
mørkere, end når du indstiller til [Til], men du kan optage film med mindre
kamerarystelse og med jævne billeder.
MENU-knap t
1 t [Automatisk lang lukker] t Vælg den ønskede
tilstand
Bemærk
• Denne funktion er kun tilgængelig, når eksponeringstilstanden er indstillet til noget
andet end M/S, og ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
154
Opsætning af filmoptagelse
Filformat
MENU-knap t
1 t [Filformat] t Vælg det ønskede format
AVCHD
Optager 60i-/50i-film, 24p-/25p-film eller 60p-/50p-film i
AVCHD-format. Dette filformat er velegnet til visning af
filmen på et HD-tv.
Du kan oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-optagedisk eller
en dvd-videodisk ved hjælp af den medfølgende software
"PlayMemories Home".
• 60i-/50i-film optages ved henholdsvis enten 60 felter/sek.
eller 50 felter/sek. Både 60i- og 50i-film benytter
scanningssystemet med linjespring, Dolby Digital Audio
og AVCHD-formatet.
• 24p-/25p-film optages ved henholdsvis enten 24 fps eller
25 fps. Både 24p- og 25p-film benytter det progressive
scanningssystem, Dolby Digital Audio og AVCHDformatet.
• 60p-/50p-film optages ved henholdsvis enten 60 fps eller
50 fps. Både 60p- og 50p-film anvender det progressive
scanningssystem og Dolby Digital-lyd samt AVCHDformatet.
MP4
Optager mp4 (AVC)-film. Dette format er velegnet til
overførsler på internettet, vedhæftede filer i e-mails osv.
• Film optages i MPEG4-format ved ca. 30 fps og benytter
det progressive scanningssystem, AAC audio og mp4formatet.
• Du kan ikke oprette en disk fra film, som er optaget i dette
format, ved hjælp af den medfølgende software
"PlayMemories Home".
MENU-knap t
1 t [Optageindstilling] t Vælg den
ønskede størrelse
155
Opsætning af filmoptagelse
Optageindstilling
Jo højere den gennemsnitlige bithastighed er, des højere er billedkvaliteten.
Opsætning af filmoptagelse
[Filformat]: [AVCHD]
Optageindstilling
Bithastighed
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Maksimalt Optager film i høj billedkvalitet med en opløsning
24 Mbps
på 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Ca. 17 Mbps Optager film i standardbilledkvalitet med en
i gennemsnit opløsning på 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
Maksimalt Optager film i højeste billedkvalitet med en
28 Mbps
opløsning på 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maksimalt Optager film i høj billedkvalitet med en opløsning
24 Mbps
på 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver en
biografagtig stemning.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Ca. 17 Mbps Optager film i standardbilledkvalitet med en
i gennemsnit opløsning på 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver
en biografagtig stemning.
Optagelse
[Filformat]: [MP4]
Optageindstilling
Gennemsnitlig
Optagelse
bithastighed
1440×1080 12M
Ca. 12 Mbps Optager film med en opløsning på 1440 × 1080.
VGA 3M
Ca. 3 Mbps Optager film i VGA-størrelse.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Bemærkninger
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne
konvertering kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den originale billedkvalitet, skal du
gemme dine film på en Blu-ray-disk.
• Du kan se 60p-/50p-film eller 24p-/25p-film på et tv, hvis det er kompatibelt med
60p/50p eller 24p/25p. Hvis du bruger et tv, der ikke er kompatibelt, konverteres
filmene til 60i/50i og output til tv'et.
Lydoptagelsesniveau
Du kan justere niveauet af lydoptagelsen ved at overvåge niveaumåleren.
156
Opsætning af filmoptagelse
MENU-knap t
2 t [Lydoptagelsesniveau] t Vælg det
ønskede niveau med b/B på multi-vælgeren
+ side: Lydoptagelsesniveauet øges.
– side: Lydoptagelsesniveauet mindskes.
Nulstil: Sådan indstilles optagelsesniveauet til standardindstillingen.
Optagelsesteknikker
• Vi anbefaler, at du bruger hovedtelefoner for at kontrollere niveauet, når
du justerer indstillingen.
• Indstil til et lavere niveau for naturligt at opfange kontinuerlig høj lyd.
Hvis du vil registrere en svagere lyd på et behageligt lydniveau, skal du
øge denne indstilling.
Bemærkninger
• Begrænsningsfunktionen fungerer altid uanset indstillingen af optagelsens lydniveau.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når eksponeringstilstanden er indstillet til Film.
• Justering af lydoptagelsesniveauet er tilgængelig for den interne mikrofon og mstikket (Mikrofon).
Lydniveauvisning
Du kan vælge, hvorvidt lydniveauet skal
vises på skærmen.
MENU-knap t
2 t [Lydniveauvisning] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Lydniveauet vises ikke i de følgende tilfælde:
– [Lydoptagelse] er indstillet til [Fra].
– Skærmtilstanden er indstillet til [Vis ikke oplysn.].
• Angiv eksponeringstilstanden til Film. Før optagelse kan lydniveauet kun vises, når
det er indstillet til Film.
157
Opsætning af filmoptagelse
Lydniveau
Opsætning af filmoptagelse
Kontrol af lyden ved hjælp af hovedtelefoner
1 Kobl hovedtelefonerne til istikket (hovedtelefoner).
i-stik (hovedtelefoner)
2 Indstil funktionsvælger til
(film).
Du kan overvåge lyden, når du optager eller afspiller film.
Timing af lydudgang
Når du bruger hovedtelefoner, kan du bruge indstillingerne for
ekkokompensation under filmoptagelse.
MENU-knap t
2 t [Timing af lydudgang] t Vælg den
ønskede indstilling
Live
Udsender lyd uden forsinkelse under filmoptagelse. Vælg
denne indstilling, når du er bekymret med hensyn til
forsinkelse af den skærmlyd, du optager.
Eftersynkronisering
Udsender lyd, der er synkroniseret med videoen under
filmoptagelse. Forhindrer, at lyden ikke mister
synkroniseringen i forhold til videoen.
Lydoptagelse
Når der optages film, optages driftsstøjen fra kameraet eller objektivet
muligvis. Film kan også optages uden lyd.
MENU-knap t
2 t [Lydoptagelse] t [Fra]
Sådan reducerer du vindstøj
Du kan reducere vindstøj ved at reducere basniveauet fra den indbyggede
mikrofon.
158
Opsætning af filmoptagelse
MENU-knap t
2 t [Reduktion af vindstøj] t [Til]
Bemærkninger
• Indstilles dette punkt til [Til], kan noget af baslyden blive optaget med en lydstyrke,
der er for lav. Indstil den til [Fra], når det ikke blæser.
• Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), virker dette punkt ikke.
Sådan optages film uden betjeningslyde fra hjulene
Ved hjælp af den lydløse multikontroller kan du ændre indstillinger uden at
bruge kontrolhjulet foran eller bag på (side 32).
MENU-knap t
1t[
Lydløs kontrol] t Vælg den ønskede
indstilling
Når fokuseringstilstanden indstilles til manuel fokusering, kan du undgå at
optage driftsstøjen fra objektivet pga. den automatiske fokusering
(side 101).
Opsætning af filmoptagelse
159
Avanceret afspilning
Brug af afspilningsfunktionerne
Valg af det hukommelseskort, der skal bruges til
afspilning
MENU-knap t
ønskede stik
2 t [Vælg afspilningsmedie] t Vælg det
Bemærk
• Hvis der ikke er sat et hukommelseskort i det valgte stik, afspilles der ingen billeder.
Vælg det stik, hvori hukommelseskortet isættes.
Skift mellem stillbilleder og film (visningstilstand)
Vælger, om der skal afspilles stillbilleder eller film.
MENU-knap t
1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den
ønskede indstilling
Mappevisning
(stillbilleder)
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning (MP4) Viser billeder (MP4) efter mappe.
AVCHD-visning
Viser kun AVCHD-film.
Forstørrelse af billeder
Et stillbillede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når
du skal kontrollere fokusforholdet på et optaget billede.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
160
-knappen.
-knap
Brug af afspilningsfunktionerne
2 Zoom ind eller ud på billedet ved
hjælp af det bageste kontrolhjul.
• Når det forreste kontrolhjul drejes,
skiftes billedet med den samme
skærmforstørrelse. Når du optager flere
billeder med den samme komposition,
kan du sammenligne deres
fokusforhold.
3 Vælg den del, du vil forstørre, med v/V/b/B på multivælgeren.
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på midten af multi-vælgeren, så billedet får sin normale størrelse
igen.
Skift til visning af billedlisten
Du kan vise flere billeder på skærmen samtidigt under afspilning.
1 Tryk på
-knappen.
-knap
Billedindeksskærmen vises.
161
Avanceret afspilning
Bemærk
• De billeder, der er optaget med [Billedformat] indstillet til [S:2.0M] ved optagelse i
APS-C-formatet, kan ikke forstørres.
Brug af afspilningsfunktionerne
2 Tryk flere gange på DISP-knappen
for at vælge det antal billeder, der
skal vises på en side på
billedindeksskærmen.
DISP-knap
• Skærmen skifter mellem 4 og
9 billeder
Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på midten af multi-vælgeren, når du vælger det ønskede billede.
Sådan vises den ønskede mappe
Vælg linjen til venstre på
billedindeksskærmen med multivælgeren, og vælg derefter den ønskede
mappe med v/V. Hvis du trykker på
midten af multi-vælgeren, når den venstre
linje er valgt, skiftes der mellem
stillbilleder og film (side 160).
Rotation af et billede
1 Vis det billede, du vil rotere, og
tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Tryk på midten af multi-vælgeren.
Billedet roterer mod uret. Gentag trin 2, når du vil foretage en anden rotation.
• Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i
den roterede stilling, selv efter du har slukket for strømmen.
162
Brug af afspilningsfunktionerne
Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på
-knappen igen.
Bemærkninger
• Du kan ikke dreje film.
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PlayMemories Home", der
findes på cd-rom'en (medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres
billederne muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Diasshow
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Angiv]
Afspiller optagne billeder i rækkefølge (diasshow). Diasshowet stopper
automatisk, så snart alle billederne er blevet afspillet.
• Du kan se det forrige/næste billede med b/B på multi-vælgeren.
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause.
Sådan afsluttes et diasshow, mens det er i gang
Tryk på midten af multi-vælgeren.
MENU-knap t
antal sekunder
1 t [Diasshow] t [Interval] t Vælg det ønskede
Sådan afspilles gentagne gange
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Gentag] t [Til]
Sådan afspilles 3D-billeder
Hvis kameraet sluttes til et 3D-kompatibelt TV med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille 3D-billeder. Du kan også se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et.
MENU-knap t
1 t [Diasshow] t [Billedtype] t [Vis kun 3D]
Bemærk
• Dette kamera kan ikke optage 3D-billeder.
163
Avanceret afspilning
Sådan vælges det interval, der skal være mellem billederne i
diasshowet
Brug af afspilningsfunktionerne
Vis afspilning
Du kan indstille afspilningsretningen af billeder, der er optaget i stående
retning.
MENU-knap t
indstilling
164
2 t [Vis afspilning] t Vælg den ønskede
Den skærm, der vises for
afspilningstilstanden
Skift af skærm under afspilning
Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter skærmen som følger.
Med optagelsesdata
Uden optagedata
Histogram*
* Når billedet har et område, der enten er meget lyst eller meget mørkt, blinker
området på histogramvisningen (advarsel om luminansgrænse).
Liste over ikoner på histogramvisningen
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (51,
234)
Beskrivelse
Format af stillbilleder
(139)
Visningstilstand (160)
100-0003
Mappe- og filnummer
(206)
165
Avanceret afspilning
Se side "Med optagelsesdata" for at få detaljerede oplysninger, mens 25 er
valgt i skærmtilstanden.
Den skærm, der vises for afspilningstilstanden
Skærm
Beskrivelse
24M 10M Størrelse af stillbilleder
4.6M 20M (137)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Skærm
–0.3
Beskrivelse
Blitzkompensation (120)
Lysmålingsmetode (109)
35mm
Brændvidde
Kreativ indstilling (130)
Stillbilledkvalitet (139)
Billedeffekt (129)
-
Beskyt (167)
DPOF
DPOF-angivelse (168)
AWB
Advarsel om resterende
batteritid (53)
Resterende batteritid (53)
100%
5500K A1
M1
D-områdeoptimering
(126)/Auto HDR/Auto
HDR-billedadvarsel
(127)
Databasefil fuld (222)/
Databasefilfejl (222)
Advarsel om
overophedning (12)
B
Skærm
Beskrivelse
Histogram (89)
Eksponeringstilstand (68)
P
ASM
1/125
Lukkerhastighed (80)
F3.5
Blænde (78)
ISO200
–0.3
166
ISO-følsomhed (124)
Eksponeringskompensation
(106)
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (133)
2012-1-1
10:37PM
Optagedato
3/7
Filnummeret/antallet af
billeder i
visningstilstanden
Beskyttelse af billeder (Beskyt)
Du kan beskytte billeder mod utilsigtet sletning.
1 MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Flere billeder]
2 Vælg det ønskede billede, du vil
beskytte med b/B på multivælgeren, og tryk derefter på
midten af multi-vælgeren.
Der sættes en -markering i
afkrydsningsfeltet.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder.
• Du kan vælge alle billederne i mappen ved at vælge linjen til venstre på
billedindeksskærmen.
Avanceret afspilning
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
Sådan annulleres beskyttelsen af alle billeder og film
Du kan annullere beskyttelsen af alle billederne eller film i den mappe, der
vises i øjeblikket.
MENU-knap t
1 t [Beskyt] t [Annuller alle billeder], [Annuller
alle film (MP4)] eller [Annuller alle AVCHD-vis.filer]
167
Angivelse af udskriving
Angivelse af DPOF
Du kan ved hjælp af kameraet angive stillbillederne, før du udskriver
billederne i en butik eller på printeren. Følg fremgangsmåden nedenfor.
DPOF-specifikationerne udskrives sammen med billederne. Det anbefales,
at de fravælges efter udskrivning.
1 MENU-knap t
1 t [Angiv udskrivning] t [DPOFopsætning] t [Flere billeder]
2 Vælg billedet med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter på
midten af multi-vælgeren.
3 Anbring et
-mærke ved at trykke på midten af multi-vælgeren.
• Hvis du ikke længere vil angive DPOF, skal du vælge billedet igen og
derefter trykke midt på multi-vælgeren.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Bemærkninger
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-datafiler.
• Du kan ikke angive det antal billeder, der skal udskrives.
Datomærke
Du kan datere billeder, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for
eller uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
MENU-knap t
[Til]
1 t [Angiv udskrivning] t [Datomærke] t
Bemærk
• Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
168
Kopiering af billeder
Du kan kopiere billeder fra et hukommelseskort, der er sat i det stik, som er
valgt med [Vælg afspilningsmedie], til et hukommelseskort, der er sat i det
andet stik. Denne kopieringsproces kan udføres efter hver billedtype
(stillbilleder/film) (side 160).
MENU-knap t
2 t [Kopier]
Bemærk
• Det kan tage noget tid, hvis der er mange billeder, som skal kopieres. Brug en
batterienhed, der er tilstrækkeligt opladet.
Avanceret afspilning
169
Sletning af billeder (Slet)
Du kan nøjes med at slette unødvendige billeder eller alle billeder.
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
vil slette billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Slet (Flere billeder)
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Flere billeder]
2 Vælg de ønskede billeder, du vil
slette med multi-vælgeren, og
tryk derefter på midten af multivælgeren.
Der sættes en -markering i
afkrydsningsfeltet.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
Samlet antal
3 Gentag trin 2 for at slette andre billeder.
• Du kan vælge alle billederne i mappen ved at vælge linjen til venstre på
billedindeksskærmen.
4 Tryk på MENU-knappen.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på midten af multivælgeren.
170
Sletning af billeder (Slet)
Sletning af alle billeder eller film, der er synlige i den
aktuelle visningstilstand
Du kan slette alle stillbilleder eller film, der er synlige i den aktuelle
visningstilstand.
1 MENU-knap t
1 t [Slet] t [Alle i mappe] eller [Alle
AVCHD-visningsfiler]
2 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk på midten af
multi-vælgeren.
Sådan vises den ønskede mappe
Vælg linjen til venstre på billedindeksskærmen med multi-vælgeren, og
vælg derefter den ønskede mappe med v/V.
Avanceret afspilning
171
Visning af billeder på en tv-skærm
Du skal bruge et HDMI-kabel for at se billeder, der er optaget på kameraet
på et tv (sælges separat), og et HD-tv med et HDMI-stik.
1 Sluk for både kameraet og tv’et,
1 Til HDMI-stikket
og slut kameraet til tv’et.
HDMI-kabel
(sælges separat)
2 Til
HDMI-terminal
2 Tænd for tv'et og skift indgangen.
• Se også den brugsvejledning, der fulgte med tv'et.
3 Tænd kameraet, og tryk på
-
knappen.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på
multi-vælgeren.
• Kameraets LCD-skærm tændes ikke.
Multi-vælger
-knap
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i
den anden ende.
172
Visning af billeder på en tv-skærm
• Når det ikke er muligt at vise billeder korrekt, skal du indstille [HDMI-opløsning] i
-opsætningsmenuen til [1080p] eller [1080i], alt efter dit tv.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan
medføre funktionsfejl.
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et
HDMI-kabel får du adgang til en helt ny verden af fotos, som kan nydes i
forbløffende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" giver mulighed for et fotolignende udtryk af subtile
teksturer og farver med høj detaljeringsgrad.
HDMI-informationsvisn.
Når et tv, der anvender et HDMI-kabel (sælges separat), er tilsluttet, kan du
vise billeder på tv-skærmen uden optageoplysninger og samtidig vise
billeder på kameraets LCD-skærm med optageoplysninger.
2 t [HDMI-informationsvisn.] t [Fra]
2 Kobl kameraet til et tv (side 172).
Der vises Live View-billeder på tv-skærmen uden optageoplysninger.
Der vises Live View-billeder på kameraets LCD-skærm med
optageoplysninger.
173
Avanceret afspilning
1 MENU-knap t
Visning af billeder på en tv-skærm
Brug "BRAVIA" Sync
Hvis du tilslutter kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, via et
HDMI-kabel, kan kameraet betjenes med tv’ets fjernbetjening.
1 Tilslut et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 172).
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises
på tv-skærmen.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening.
3 Betjen med knapperne på tv’ets fjernbetjening.
Punkter for SYNC MENU
Diasshow
Afspiller automatisk billeder.
Afspilning af et
enkeltbillede
Vender tilbage til enkeltbilledskærmen
Billedindeks
Skifter til billedindeksskærm.
Stillbillede/film-valg Vælger stillbilleder eller film, der skal afspilles.
Slet
Sletter billeder.
Bemærkninger
• De tilgængelige handlinger er begrænsede, når kameraet er tilsluttet et tv via et
HDMI-kabel.
• Disse handlinger er kun tilgængelige på tv’er, som understøtter "BRAVIA" Sync.
SYNC MENU handlinger afhænger af det tilsluttede tv. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
• Hvis kameraet udfører utilsigtede handlinger ved brug af tv’ets fjernbetjening, når
kameraet er tilsluttet en anden producents TV, som bruger en HDMI-forbindelse,
skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] i -opsætningsmenuen til [Fra].
174
Opsætning af kameraet
Indstilling af andre funktioner i
kameraet
Udløser u/obj.
Du kan udløse lukkeren, når der ikke er påsat et objektiv. Vælg dette, når
du sætter kameraet fast til et astronomisk teleskop, m.m.
MENU-knap t
1 t [Udløser u/obj.] t [Aktiver]
Bemærk
• Korrekt måling kan ikke opnås, når du bruger objektiver, der ikke indeholder en
objektivkontakt, som for eksempel objektivet på et astronomisk teleskop. I disse
tilfælde skal eksponeringen justeres manuelt ved at kontrollere den på det optagede
billede.
Gitterlinje
Gitterlinjen er en hjælpelinje til opsætning af optagelsen. Du kan slå
gitterlinjen til og fra eller vælge gitterlinjetype. Den tilgængelige
rækkevidde for filmoptagelse vises også.
2 t [Gitterlinje] t Vælg den ønskede
Autovisning
Du kan kontrollere det optagne billede på skærmen lige efter optagelsen.
Du kan ændre visningstiden.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Autovisning] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning]
er indstillet til [Autorotation] (side 164).
• I autovisning kan kameraet vise et billede, for hvilket en billedproces som f.eks.
[Objektivkomp.: Forvrængn.] endnu ikke er udført, og derefter vise det samme
billede, for hvilket der er udført en billedproces.
175
Opsætning af kameraet
MENU-knap t
indstilling
Indstilling af andre funktioner i kameraet
AEL-knapfunktion
AEL-knappens funktion kan vælges ud fra de 2 følgende funktioner
(side 109):
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, mens knappen holdes nede ([AEL-hold]).
– Fastholdelse af den låste eksponeringsværdi ved at trykke på AELknappen, indtil der trykkes på knappen igen ([AEL til/fra]).
Når [ AEL-hold] eller [ AEL til/fra] er valgt, låses eksponeringen i
spotmålingstilstanden.
MENU-knap t
indstilling
4 t [AEL-knapfunktion] t Vælg den ønskede
Bemærkninger
• Når eksponeringsværdien er låst, vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Pas på
ikke at nulstille indstillingen.
• Indstillingerne for "hold" og "skift" påvirker det manuelle skift (side 83) i den
manuelle tilstand.
• Måleværdien, der er angivet med [AEL til/fra], frigøres, når kameraet vender tilbage
fra strømsparetilstanden eller bruges til at afspille billeder.
Sådan tildeles en anden funktion til AEL-knappen
Du kan tildele en af de følgende funktioner til AEL-knappen ud over AELfunktionen:
Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/AF-område/Smil/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/Lysmålermetode/Blitzkompens./
Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/
Kvalitet/Hukommelse/Hold for FEL-lås/Slå FEL-lås til/fra/
Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/
Blændevisning/Visning af resultat/Fokusforstørrelse
ISO-knap, AF/MF-knap, Visningsknap
Du kan også tildele en anden funktion til ISO-knappen, AF/MF-knappen
eller knappen til eksempelvisning. De tilgængelige funktioner er de samme
som [AEL-knapfunktion]-funktionerne (side 176).
176
Indstilling af andre funktioner i kameraet
MENU-knap t
4 t [ISO-knap], [AF/MF-knap] eller
[Visningsknap] t Vælg den ønskede indstilling
Specialknap
FEL-låseknappen er tildelt til den brugerdefinerede knap i
standardindstillingerne (side 122). Du kan også tildele en anden funktion til
den brugerdefinerede knap. De tilgængelige funktioner er de samme som
dem for [AEL-knapfunktion].
MENU-knap t
indstilling
4 t [Specialknap] t Vælg den ønskede
Elektronisk udløserfrontknap
Den elektroniske udløserfrontknap forkorter tidsforsinkelsen mellem
lukkerudløsninger.
MENU-knap t
indstilling
6 t [Udløserfrontknap] t Vælg den ønskede
LCD-lysstyrke
Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende
lysforhold ved hjælp af lyssensoren (side 17).
Du kan indstille lysstyrken på LCD-skærmen manuelt eller vælge en egnet
indstilling til solrige dage udendørs.
MENU-knap t
indstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Vælg den ønskede
177
Opsætning af kameraet
Bemærkninger
• Når du optager ved høje lukkerhastigheder med et objektiv med en stor diameter,
kan der forekomme skyggeeffekt på et sløret området, hvilket afhænger af motivet
eller optageforbetingelserne. Hvis det er tilfældet, skal du indstille dette element til
[Fra].
• Når der anvendes et Konica Minolta-objektiv, skal dette element indstilles til [Fra].
• Når du vælger en hurtigere lukkerhastighed, kan skærmens lysstyrke blive ujævn,
afhængigt af situationen. Hvis det er tilfældet, skal du indstille dette element til [Fra].
Indstilling af andre funktioner i kameraet
Bemærkninger
• Når den er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet.
• Når kameraet anvendes med AC-PW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat),
er lysstyrken på LCD-skærmen altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du
har valgt [Auto].
• Da [Solskinsvejr]-indstillingen er for lys til udendørsbrug, skal du indstille den til
[Auto] eller [Manuel] indendørs.
Søgerlysstyrke
Lysstyrken på søgeren justeres automatisk til lysforholdene for motivet.
Du kan manuelt justere lysstyrken på søgeren.
MENU-knap t
1 t [Søgerlysstyrke] t [Manuel] t Vælg
den ønskede indstilling
Strømbesparelse
Du kan afkorte ventetiden, indtil kameraet går i strømbesparende tilstand,
når det ikke betjenes, for at undgå, at batteriet bliver brugt. Hvis du betjener
kameraet, f.eks. trykker udløserknappen halvvejs ned, går kameraet tilbage
til optagetilstanden. Hvis du ikke betjener kameraet i en given tidsperiode,
reduceres LCD-skærmens lysstyrke.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Strømbesparelse] t Vælg den ønskede
Bemærk
• Når AC-PW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat) bruges, kan dette punkt
ikke indstilles til [Maks.].
Sådan ændres ventetiden, indtil kameraet går i strømsparetilstand
Du kan indstille forskellige tidsintervaller for, hvornår kameraet skifter til
strømsparetilstand.
MENU-knap t
2 t [Starttid for strømbespar.] t Vælg den ønskede
tid
178
Indstilling af andre funktioner i kameraet
Bemærkninger
• Kameraet går ikke over i strømsparetilstand, når kameraet er koblet til et tv, eller
fremføringstilstanden er indstillet til [Fjernbetjening].
• Hvis du indstiller dette punkt til [Maks.], indstilles [Starttid for strømbespar.] til
[10 sek.].
FINDER/LCD-indstil.
Du kan deaktivere det automatiske skift mellem LCD-skærmen og søgeren
og gøre sådan, at det kun er FINDER/LCD-knappen, der kan skifte imellem
dem.
MENU-knap t
1 t [FINDER/LCD-indstil.] t [Manuel]
APS-C-formatoptag.
Dette kamera overholder 35 mm standarden for hele skærmen, men du kan
imidlertid også optage i APS-C-formatet. Når dette punkt er indstillet til
[Til], optager kameraet i APS-C-formatet, også selvom der er monteret et
objekt på kameraet. Når der er monteret et DT-objektiv, vælges APS-Cformatet automatisk.
Bemærk
• Når [APS-C-formatoptag.] er indstillet til [Til], ændres billedformatet automatisk
(side 137).
179
Opsætning af kameraet
MENU-knap t
3 t [APS-C-formatoptag.] t Vælg den
ønskede indstilling
Indstilling af andre funktioner i kameraet
PAL/NTSC-vælger (kun for den 1080 50i-kompatible
enhed)
Når [PAL/NTSC-vælger] er indstillet til NTSC-systemet før optagelsen,
kan film, der er optaget med kameraet, afspilles på et tv med NTSCsystemet.
MENU-knap t
3 t [PAL/NTSC-vælger] t Vælg den
ønskede indstilling
Bemærkninger
• Denne funktion findes kun i 1080 50i-kompatible enheder. Den findes ikke i
1080 60i-kompatible enheder. De 1080 50i-kompatible enheder har et "50i"-mærke i
bunden af kameraet.
• Hvis du isætter et hukommelseskort, der tidligere er blevet formateret med et PALsystem, får du en meddelelse, som siger, at du skal omformatere kortet. Når du
optager ved hjælp af NTSC-systemet, skal du omformatere hukommelseskortet eller
bruge et andet hukommelseskort.
• Når NTSC-tilstanden er valgt, vises meddelelsen "Kører på NTSC." altid på
startskærmbilledet, hver gang du tænder kameraet.
180
Objektivkompensation
Du kan automatisk kompensere for følgende egenskaber: Lysfald ved
kanterne, kromfejl og forvrængning (kun til objektiver, der er kompatible
med automatisk kompensation). Du kan få yderligere oplysninger om
objektiver, der er kompatible med automatisk kompensation, ved at gå til
Sony-webstedet i dit område eller kontakte din Sony-forhandler eller lokale
Sony-servicefacilitet.
Objektivkompensation: Periferiskygge
Kompenserer for de skyggede hjørner af skærmen, der forårsages af visse
objektivegenskaber. Dette element er indstillet til [Auto] i
standardindstillingerne.
MENU-knap t
6 t [Objektivkomp.: Skygge] t Vælg den
ønskede indstilling
Objektivkompensation: Kromfejl
MENU-knap t
6 t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t Vælg den
ønskede indstilling
Objektivkompensation: Forvrængning
Kompenserer for de forvrængninger af skærmen, der forårsages af visse
objektivegenskaber. Dette element er indstillet til [Fra] i
standardindstillingerne.
MENU-knap t
6 t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t Vælg
den ønskede indstilling
181
Opsætning af kameraet
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne af skærmen, der forårsages af
bestemte objektivegenskaber. Dette element er indstillet til [Auto] i
standardindstillingerne.
Indstilling af metoden til optagelse på
et hukommelseskort
Optagetilstand
Du kan optage de samme billeder på begge hukommelseskort på samme tid
eller sortere billeder på forskellige hukommelseskort efter billedtype.
[Standard] vælges under standardindstillingerne.
MENU-knap t
indstilling
1 t [Optagetilstand] t Vælg den ønskede
Standard
Optager kun billeder på det hukommelseskort, der er isat i det
stik, der er valgt med [Vælg optagemedie] (side 52).
Simultan optag.
(Still.)
Optager stillbilleder på begge de hukommelseskort, der er sat
i de 2 stik, uanset [Vælg optagemedie]-indstillingen, og
optager film på det hukommelseskort, der er sat i stikket, der
er valgt med [Vælg optagemedie]. Stillbilleder med det
samme filnummer optages i de mapper, som har det samme
mappenummer, på begge hukommelseskort.
Simultan optag.
(Film)
Optager film på begge de hukommelseskort, der er sat i de
2 stik, uanset [Vælg optagemedie]-indstillingen, og optager
stillbilleder på det hukommelseskort, der er sat i det stik, der
er valgt med [Vælg optagemedie]. MP4-film, der bruger det
samme filnummer, optages i de mapper, der har det samme
mappenummer på begge hukommelseskort.
Sim. optag. (Still./
film)
Optager stillbilleder/film på begge hukommelseskort.
Sorter (JPEG/RAW)
Optager JPEG-data på det hukommelseskort, der er sat i
stikket, der er valgt med [Vælg optagemedie], og optager
RAW-data på det andet hukommelseskort.
Sorter (stillbil./film)
Optager stillbilleder på det hukommelseskort, der er sat i det
stik, der er valgt med [Vælg optagemedie], og optager film på
det andet hukommelseskort.
Bemærkninger
• Et af de følgende hukommelseskort kræves for at optage film samtidigt:
– SD-kort, der matcher UHS-1-grænsefladen (UHS-hastighed klasse 1)
– SD-kort, der matcher en hastighed i klasse 10 eller mere
– "Memory Stick PRO Duo"
182
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
• Under samtidig optagelse kan det tage lang tid at optage billeder.
• Når funktionen til samtidig optagelse eller [Sorter (JPEG/RAW)] er valgt, hvis der
ikke optages et billede, f.eks. fordi der ikke er isat et hukommelseskort i et af de to
stik, kan billedet ikke optages på begge hukommelseskort.
Formater
Bemærk, at formatering sletter alle data på et hukommelseskort
uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
MENU-knap t
[Angiv]
1 t [Formater] t Vælg det ønskede stik t
Bemærkninger
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet
ud, mens lampen lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på
computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt
af den benyttede formateringsmetode.
• Det kan tage et stykke tid at formatere afhængigt af hukommelseskortet.
• Når den resterende batteritid er 1 procent eller mindre, kan du ikke formatere
hukommelseskort.
MENU-knap t
indstilling
1 t [Filnummer] t Vælg den ønskede
Serie
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende
numre til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numre, når der optages en fil i en ny
mappe, og tildeler numre til filer fra "0001". Hvis
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er
et tal højere end det højeste nummer.
Bemærk
• Hvis du afvikler [Nulstil], nulstilles filnummeret.
Mappenavn
De optagne stillbilleder gemmes i den automatisk oprettede mappe i
DCIM-mappen på hukommelseskortet.
183
Opsætning af kameraet
Filnummer
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
MENU-knap t
indstilling
1 t [Mappenavn] t Vælg den ønskede
Standardformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å
(det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10020405 (Mappenavn: 100, dato: 2012/04/05)
Bemærk
• MP4-filmmappeformatet er fast indstillet til "mappenummer + ANV01".
Vælg REC-mappe
Når der vælges en standardformatmappe, og der er 2 eller flere mapper, kan
du vælge den mappe, hvori de optagne billeder skal gemmes.
MENU-knap t
ønskede mappe
1 t [Vælg REC-mappe] t Vælg den
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
• Når der er valgt samtidig eller sorteret optagelse, kan du kun vælge en mappe, der
har det samme mappenavn på begge hukommelseskort. Hvis der ikke er mapper med
samme mappenavn, kan du oprette en mappe med [Ny mappe].
Ny mappe
Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, der er ét større end det
største mappenummer, der bruges i øjeblikket, og mappen bliver med det
samme den aktuelle optagemappe. Der oprettes samtidig en mappe til
stillbilleder og en mappe til MP4-film.
MENU-knap t
1 t [Ny mappe]
Bemærkninger
• Hvis du indstiller [Optagetilstand] til andet end [Standard] og starter optagelsen,
oprettes en ny mappe på begge hukommelseskort med et mappenummer, der er et
større end det største mappenummer, der bruges i øjeblikket.
184
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
• Hvis du indstiller [Optagetilstand] til noget andet end [Standard] og begynder at
optage, kan der automatisk blive oprettet en ny mappe.
• Når du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i andet udstyr, i kameraet
og starter med at optage, vil der automatisk blive oprettet en ny mappe.
• Mappen kan gemme op til 4.000 billeder. Når mappekapaciteten overskrides,
oprettes der automatisk en ny mappe.
Gendan billed-db.
Når der findes uoverensstemmelser i en films billeddatabasefil, som er
opstået på grund af behandlingen af billeder på computeren m.m., vil de
billeder, der er på hukommelseskortet, ikke blive afspillet i dette format.
Hvis dette forekommer, vil kameraet udbedre filen.
MENU-knap t
2 t [Gendan billed-db.] t Vælg det
ønskede stik t [Angiv]
Bemærk
• Brug et batteri, der er tilstrækkeligt opladet. Lav batterikraft kan skade dataene i
forbindelse med en udbedring.
Du kan bruge overførselsfunktionen med et Eye-Fi-kort (fås i almindelig
handel). Dette punkt vises, når der er sat et Eye-Fi-kort i et
hukommelseskortstik 1 i kameraet.
MENU-knap t
3 t [Overførselsindst.] t [Til]
Statusindikatorerne i kommunikation
Standby. Ingen billeder skal sendes.
Overførslen er på standby.
Opretter forbindelse.
Overfører.
Fejl.
Bemærkninger
• Statusindikatorerne for kommunikation vises kun, når [Optagetilstand] er indstillet
til [Standard].
185
Opsætning af kameraet
Overførselsindst.
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
• Indstil det trådløse LAN-adgangspunkt og videresendelsesdestination, inden du
bruger Eye-Fi-kortet. Se den medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få
flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og visse EU-lande (fra og med juni 2012).
• Kontakt producenten eller forhandleren direkte for flere oplysninger.
• Eye-Fi-kort kan bruges i de lande/områder, hvor de er købt. Brug Eye-Fi-kort i
henhold til den gældende lovgivning i det land/område, hvor de er købt.
• Eye-Fi-kort indeholder en trådløs LAN-funktion. Du må ikke indsætte Eye-Fi-kortet
i kameraet de steder, hvor det er forbudt, såsom ombord på et fly. Hvis der er sat et
Eye-Fi-kort i kameraet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på
skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til [Fra].
• Når du bruger et helt nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du kopiere den installationsfil
til Eye-Fi-manager, der er gemt på kortet på din computer, inden du formaterer
kortet.
• Brug Eye-Fi-kortet, efter firmwaren er opdateret til den seneste version. Se den
medfølgende brugervejledning til Eye-Fi-kort for at få flere oplysninger.
• Kameraets strømsparefunktion virker ikke under billedoverførsel.
• Hvis
(fejl) vises, skal du enten fjerne hukommelseskortet og indsætte det igen
eller slukke kameraet og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet
være beskadiget.
• Wi-Fi-netværkskommunikation kan være påvirket af andre
kommunikationsenheder. Hvis kommunikationsstatussen er dårlig, skal du rykke
tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt.
• Se betjeningsvejledningen, der følger med Eye-Fi-kortet for at få flere oplysninger
om de filtyper, der kan overføres.
• Hvis du overfører et billede, der er optaget med [GPS til/fra] sat til [Til], gøres
billedets placeringsoplysninger tilgængelig for tredjeparter. For at undgå dette skal
du sætte [GPS til/fra] til [Fra] (side 187) (kun med SLT-A99V).
• Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi-tilstanden "Uendelig hukommelse". Sørg for,
at de Eye-Fi-kort, du indsætter i produktet, har slået tilstanden "Uendelig
hukommelse" fra.
186
Optagelse af stedoplysninger ved
hjælp af GPS-funktionen (kun SLTA99V)
Hvis kameraet har hentet oplysninger om placering ved hjælp af den
indbyggede GPS-funktion, optages disse oplysninger i billederne eller
filmene fra denne placering.
Du kan importere billeder, der er optaget med placeringsoplysninger, til en
computer ved hjælp af den medfølgende software "PlayMemories Home",
og se dem med et kort, der viser, hvor de er optaget. Se "PlayMemories
Home Help Guide" for flere oplysninger.
MENU-knap t
[Til]
2 t [GPS-indstillinger] t [GPS til/fra] t
Indikatoren skifter alt efter styrken af GPS-signalet.
GPS-indikatorer status for GPS-modtagersignalet
Ingen indikator
[GPS til/fra] er indstillet til [Fra].
Dit kamera kan ikke optage placeringsoplysningerne. Brug dit
kamera i et åbent område.
De nuværende placeringsoplysninger kan optages.
Der opstod et problem med GPS-funktionen. Sluk for kameraet,
og tænd det igen.
Modtagelse af et GPS-signal
• Det er ikke muligt at opnå en passende triangulation indendøre eller i
nærheden af høje bygninger.
Brug kameraet udendørs i et åbent område, og tænd kameraet igen.
• Det kan tage et par minutter at hente placeringsoplysningerne. Du kan
forkorte positioneringstiden ved at bruge hjælpedata til GPS'en.
Bemærkninger
• Lige efter at du har tændt kameraet, kan det tage fra flere sekunder til flere minutter
at hente stedoplysningerne. Hvis du optager billeder, hvor placeringsoplysningerne
ikke registreres, optages oplysningerne ikke. Du kan registrere de rigtige
187
Opsætning af kameraet
Beregner placeringsoplysningerne. Vent, indtil
placeringsoplysningerne kan optages.
Optagelse af stedoplysninger ved hjælp af GPS-funktionen (kun SLT-A99V)
oplysninger ved at vente, indtil kameraet kan modtage radiosignaler fra GPSsatellitter.
• Sluk kameraet i forbindelse med opstigning og landing af et fly, som du får besked
på ombord.
• Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne på det sted, eller den situation,
du befinder dig i.
• Få flere oplysninger om GPS-funktionen på side 232.
GPS-hjælpedata
Den tid, det tager for GPS'en at hente placeringsoplysninger, kan forkortes
ved brug af hjælpedata til GPS. Hvis kameraet sluttes til en computer med
den medfølgende "PlayMemories Home"-software installeret, kan du
automatisk opdatere hjælpedata til GPS'en.
Kontrol af status for hjælpedata til GPS
MENU-knap t
2 t [GPS-indstillinger] t [Brug GPS-hjælpdata]
Bemærkninger
• Computeren skal være sluttet til internettet, når dataene opdateres.
• Hvis hjælpedataene ikke længere er gyldige, kan du ikke forkorte den tid, det tager at
optage placeringsoplysninger. Det anbefales, at du opdaterer hjælpedataene med
jævne mellemrum. Hjælpedataenes gyldighedsperiode er på 30 dage.
• Hvis [Indst.dato/tid] ikke er indstillet, eller hvis den indstillede tid er forskudt
mærkbart, kan den tid, det tager at hente placeringsoplysninger til GPS'en, ikke
forkortes.
• Hjælpedatatjenesten kan lukkes af flere grunde.
Indsæt et hukommelseskort i din computer for at opdatere
hjælpedataene til GPS'en.
Start [GPS Support Tool] i hovedskærmbilledet i "PlayMemories Home",
vælg hukommelseskortdrevet fra computeren, og opdater derefter GPShjælpedataene. Indsæt det opdaterede hukommelseskort i kameraet.
GPS - aut. tidskorr.
Dit kamera bevarer den korrekte ur-indstilling ved brug af GPS til at hente
tidsoplysninger under opstart. Tiden korrigeres, når enheden slukkes.
188
Optagelse af stedoplysninger ved hjælp af GPS-funktionen (kun SLT-A99V)
MENU-knap t
2 t [GPS-indstillinger] t [GPS - aut.
tidskorr.] t [Til]
Bemærkninger
• [GPS - aut. tidskorr.] er ugyldig, hvis [GPS til/fra] er indstillet til [Fra].
• Du skal indstille [Indst.dato/tid] på kameraet, inden du bruger det.
• Der kan forekomme unøjagtigheder i et par sekunder.
• Funktionen virker, alt efter hvilket område du befinder dig i.
Opsætning af kameraet
189
Registrering af egne indstillinger
Du kan registrere 3 kombinationer af ofte anvendte tilstande og
indstillinger i hukommelsen. Du kan genkalde de registrerede indstillinger
med funktionsvælgeren.
1 Programmér kameraet med de indstillinger, du vil registrere.
2 MENU-knap t
4 t [Hukommelse]
3 Vælg det ønskede nummer, du vil registrere med b/B på multivælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Du kan ændre indstillingerne, når du har registreret dem.
Elementer, der kan registreres
Eksponeringstilstand, blænde, lukkerhastighed, fremføringstilstand,
fokustilstand, ISO, hvidbalance, eksponeringskompensation,
lysmålingsmetode, DRO/Auto HDR, kreativ indstilling, blitztilstand,
blitzkompensation, ansigtsregistrering, følsomhed for registrering af smil,
genstandssporing, billedeffekt, positionen af det lokale AF-område og alle
punkterne i
-stillbilledeoptagemenuen (side 37), punkterne i
filmoptagemenuen (side 39)
Sådan genkaldes de gemte indstillinger
Indstil programvælgeren til det ønskede nummer 1/2/3, du vil genkalde.
Sådan ændres de gemte indstillinger
Når du har genkaldt indstillingen, skal du sætte kameraet i den indstilling,
du vil registrere, og derefter registrere indstillingen på det samme nummer
igen.
Bemærkninger
• Du kan ikke registrere indstillingerne for programskift og manuelt skift.
• Den faktiske indstilling svarer ikke til positionerne på kameraets hjul. Se de
oplysninger, der vises på LCD-skærmen, når du tager billeder.
190
Nulstilling til standard
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
MENU-knap t
4 t [Initialiser] t Vælg den ønskede
indstilling t [OK]
: Punkterne, der skal nulstilles.
– : Punkterne, der ikke skal nulstilles.
Optagefunktioner
Punkter
Nulstil til
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
Eksponeringskompensation ±0.0
(106)
–
Fremføringsmetode
(110)
Enkelt optagelse
–
Blitztilstand (115)
Udfyld.blitz (er
forskellig afhængigt af
eksponeringstilstanden)
–
Enkeltbilled-AF
–
AF-område (95)
Bred
–
Genstandssporing
(95)
Fra (er forskellig
afhængigt af
[Fokustilstand])
–
Smil-/Ansigtsreg.
(141, 145)
Til (ansigtsreg.)
Auto. port.mark.
(143)
Fra
–
–
ISO (124)
AUTO
Lysmålermetode
(109)
Multisegment
Blitzkompens. (120)
±0.0
–
Hvidbalance (133)
AWB (automatisk
hvidbalance)
–
C.temp./filter (134)
5500K, Farvefilter 0
–
Tilpasset hvidbalance 5500K
(135)
Opsætning af kameraet
Fokustilstand (91)
–
–
–
191
Nulstilling til standard
DRO/Auto HDR
(126)
D-områdeoptimering:
Auto
–
Kreativ indst. (130)
1/Standard
–
Billedeffekt (129)
Fra
–
Valg af motiv (71)
Portræt
–
Film (153)
P
–
Autotilstand (69)
Intelligent auto
–
Tele-zoom - kont.
prioritet AE (76)
T10
–
Stillbilledoptagemenu
Punkter
Nulstil til
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
Billedformat (137)
L:24M
–
Format (139)
3:2
–
Kvalitet (139)
Fin
–
Panorering: Størrelse Standard
(138)
–
Panorering: Retning
(75)
–
Højre
Klar billedzoom (149) Til
–
Digital zoom (149)
Fra
–
Lang eksp.SR (150)
Til
–
Høj ISO SR (150)
Normal
–
Blitzkontrol (121)
ADI-blitz
–
AF-lampe (100)
Auto
–
SteadyShot (60)
Til
–
AF-drevhast. (38)
Hurtig
–
Farverum (151)
sRGB
–
Lydløs kontrol
(33)
Fokustilstand
Ekspon.trin (38)
0,3 EV
–
Prioritering (38)
AF
–
AF m/udløserk. (38)
Til
–
AEL med udløser
(38)
Til
192
–
–
Nulstilling til standard
Filmoptagemenu
Punkter
Nulstil til
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
Filformat (155)
AVCHD
–
Optageindstilling
(155)
60i 17M(FH), 50i
17M(FH)
–
SteadyShot (60)
Fra
Varighed af AFsporing (153)
Mellem
Automatisk lang
lukker (154)
Til
Lydløs kontrol
–
–
–
Lydoptagelsesniveau
–
(33)
Lydoptagelse (158)
Til
–
Reduktion af vindstøj Fra
(158)
–
Lydniveauvisning
(157)
–
Til
Timing af lydudgang Live
(158)
–
Punkter
Nulstil til
Eye-Start AF (40)
Fra
FINDER/LCDindstil. (179)
Auto
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
–
–
Rødøjereduktion (40) Fra
–
Udløser u/obj. (175)
Deaktiver
–
Bedste auto kont.
optag. (70)
Auto
–
B. auto
Auto
billedudtrækning (70)
–
Gitterlinje (175)
Fra
–
Autovisning (175)
2 sek.
–
DISP-knap (skærm)
(87)
Til søger/Vis ikke
oplysn./Niveau/
Histogram
–
193
Opsætning af kameraet
Brugerdefineret menu
Nulstilling til standard
DISP-knap (søger)
(87)
Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram
AF RANGE-knap
(41, 98)
AF-områdekontrol
AFområdekontrolhjælp
(41)
Til
Maksimumniveau
(102)
Fra
Maksimumfarve
(103)
Hvid
Live View-visning
(89)
Indstillingseffekt til
AEL-knapfunktion
(176)
AEL-hold
–
–
–
–
–
–
–
ISO-knap (176)
ISO
–
AF/MF-knap (176)
Lås AF/MF-kontrol
–
Specialknap (177)
Slå FEL-lås til/fra
–
Visningsknap (176)
Blændevisning
–
Smart telekonv.-knap Smart telekonv.
(103, 147)
–
Lås fokus-knap (42)
Fokuslås
–
MOVIE-knap (42)
Altid
Kontrolhjul (42)
–
LH
Eks.komp.knap (107) Fra
Eksp.komp.indst (43) Omgiv.&blitz
Bracket.rækkef. (43)
0t–t+
Objektivkomp.:
Skygge (181)
Auto
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (181)
Auto
Objektivkomp.:
Forvrængn. (181)
Fra
Udløserfrontknap
(177)
Til
Ansigtsprioritetssporing Til
(97)
194
R/nr.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nulstilling til standard
Afspilningsmenu
Punkter
Nulstil til
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
Stillbillede/film-valg Mappevisning
(160)
(stillbilleder)
–
–
Diasshow – Gentag
(163)
Fra
–
–
Diasshow – Interval
(163)
3 sek.
–
–
Diasshow –
Billedtype (163)
Alt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Billedindeks (161)
4 billeder
Angiv udskrivning –
Datomærke (168)
Fra
Vælg
afspilningsmedie
(160)
Slot 1
Indst. for lydstyrke
(44)
4
Vis afspilning (164)
Autorotation
Punkter
Nulstil til
Vælg optagemedie
(52)
Slot 1
Optagetilstand (182)
Filnummer (183)
Mappenavn (183)
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
–
–
Standard
–
–
Serie
–
–
Standardformat
–
–
Menu til indstilling af klokkeslæt
Punkter
Nulstil til
Indst.dato/tid (58)
–
Indstilling af sted
(58)
–
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
–
–
–
–
195
Opsætning af kameraet
Menu til hukommelseskortværktøj
Nulstilling til standard
Opsætningsmenu
Punkter
Nulstil til
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
Menustart (45)
Top
–
–
Bekræft slet (45)
"Annul." først
–
–
Guide til
tilstandsknap (45)
Fra
–
–
LCD-lysstyrke (177) Auto
–
–
Søgerlysstyrke (178) Auto
–
–
Farvetemperatur i
søger (45)
–
–
GPS-indstillinger –
Fra
GPS til/fra (187) (kun
med SLT-A99V)
–
–
GPS-indstillinger –
–
GPS - aut. tidskorr.
(188) (kun med SLTA99V)
–
–
Strømbesparelse
(178)
Standard
–
–
Starttid for
strømbespar. (178)
1 min.
–
–
HDMI-opløsning
(46)
Auto
–
–
KONTROL TIL
HDMI (46)
Til
–
–
HDMIinformationsvisn.
(173)
Til
–
–
Overførselsindst.
(185)
Til
–
–
0
USB-tilslutning (204) Auto
–
–
USB-LUN-indstilling Flere
(204)
–
–
Lydsignaler (46)
Til
–
–
APS-C-formatoptag.
(179)
Auto
–
–
196
Nulstilling til standard
AF-mikrojust. – AFjusteringsindstilling
(101)
Fra*
Demotilstand (47)
Fra
–
–
–
–
Andet
Punkter
Nulstil til
Visning af
optageoplysninger
(LCD-skærm) (87)
Til søger
Visning af
optageoplysninger
(søger) (87)
Niveau
Afspilningsvisning
(165)
Enkeltbilledskærm
(med
optageoplysninger)
Nulstil
Nulst.opt.
modus
Nulstil
special
–
–
–
–
–
–
* Selvom du nulstiller indstillingen, nulstilles de justerede værdier ikke.
Opsætning af kameraet
197
Bekræftelse af softwareversionen
Viser softwareversionen i dit kamera. Bekræft versionen, når der udgives
en firmware-opdatering.
Hvis du monterer et objektiv, der er kompatibelt med en højere
objektivversion, angives objektivets version.
MENU-knap t
4 t [Version]
Bemærk
• En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Vi anbefaler, at du bruger en batterienhed, der er
tilstrækkeligt opladet, eller AC-PW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
198
Visning af billeder på en computer
Brug af softwaren
Følgende programmer findes på cd-rom'en (medfølger) for mere alsidig
brug af billeder, der er optaget med dit kamera.
• "Image Data Converter"
• "PlayMemories Home"
• "Remote Camera Control"
Se også siderne 202, 203 for at få detaljerede oplysninger om installation.
Brug af "Image Data Converter"
Se Hjælp for at bruge "Image Data Converter".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
"Image Data Converter"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Brug af "PlayMemories Home"
Med "PlayMemories Home" kan du f.eks. gøre følgende:
• Indstil billedoptagelser med kameraet, og vis dem på computeren.
• Organiser billeder på computeren med en kalender efter optagedato, når
du skal vise dem.
• Retoucher (rødøjereduktion osv.), udskriv, send stillbilleder som
vedhæftede filer i e-mails, og skift optagedatoen.
199
Visning af billeder på en computer
Med "Image Data Converter" kan du f.eks. gøre følgende:
• Åbn og rediger billeder, der er optaget i RAW-formatet med forskellige
korrektioner, f.eks. nuancekurve og skarphed.
• Juster billeder med hvidbalance, eksponering og kreativ indstilling osv.
• Gem de billeder, der er vist og redigeret, på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW -format eller gemme det i det
generelle filformat.
• Vis og sammenlign RAW/JPEG-billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Vurder billederne på en 5-skala.
• Angiv farveetiketter.
Brug af softwaren
• Rediger billeder på computeren, f.eks. beskæring og tilpasning af
størrelse.
• Udskriv eller gem stillbilleder med datoen.
• Opret Blu-ray-diske eller DVD-diske fra AVCHD-film, der er importeret
til en computer. (Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når der skal
oprettes Blu-ray-diske/DVD-diske første gang.)
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Når du afspiller
film på Mac-computere, skal du bruge den relevante programsoftware, der følger
med Mac-computeren.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne
konvertering kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den originale billedkvalitet, skal du
gemme dine film på en Blu-ray-disk.
Få oplysningerne om brug af "PlayMemories Home" under "PlayMemories
Home Help Guide".
Dobbeltklik genvejen til
(PlayMemories Home Help Guide) på
skrivebordet. Eller klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Brug af "Remote Camera Control"
Slut kameraet til computeren. Med "Remote Camera Control" kan du:
• konfigurere kameraet eller optage et billede fra computeren.
• Optage et billede direkte til computeren.
• Udføre en optagelse med intervaltidsindstilling.
Konfigurer følgende før brug: MENU-knap t
3 t [USB-tilslutning]
t [Fjern-pc]
Se Hjælp for at bruge "Remote Camera Control".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Remote Camera Control] t [Help]
t [Remote Camera Control Ver.3].
200
Brug af softwaren
Bemærk
• Under optagelse med intervaltidsindstilling er fremføringstilstanden indstillet til
[Enkelt optagelse ]. Hvis der ikke opnås fokus, udløses lukkeren ikke (undtagen når
der er valgt manuel fokus eller [Prioritering] i
-stillbilledmenuen er indstillet til
[Udløser]).
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PlayMemories
Home"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i HD-kvalitet: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere
(AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller
hurtigere (AVC HD (PS)))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Påkrævet diskplads til installationen – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller
derover
"Image Data
Converter Ver.4"/
"Remote Camera
Control Ver.3"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Der kræves
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere for at
bruge funktionen til at oprette diske.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
Anbefalet computermiljø (Mac)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-tilslutning: Mac OS X version 10.3 – 10.8
"Image Data Converter Ver.4" "Remote Camera
Control Ver.3": Mac OS X version 10.5 – 10.8
201
Visning af billeder på en computer
Operativsystem
(forudinstalleret)
Brug af softwaren
"Image Data
Converter Ver.4"/
"Remote Camera
Control Ver.3"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller derover anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USBenheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genaktiveres fra standby- eller dvaletilstand, bliver
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis skærmbilledet AutoPlay vises, skal du vælge "Run Install.exe" og
følge de instruktioner, der vises på skærmen, for at gå videre med
installationen.
2 Klik på [Installer].
Sørg for, at "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er markeret,
og følg instruktionerne på skærmen.
• Kobl kameraet til computeren ved at følge instruktionerne på skærmen
(side 205).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af computerens systemmiljø.
202
Brug af softwaren
3 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på
skrivebordet.
"Image Data Converter"
"Remote Camera Control"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Bemærk
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser), der fulgte med et kamera, der blev købt før
2011, allerede er installeret på computeren, overskrives "PMB" med "PlayMemories
Home", og du vil muligvis ikke kunne bruge nogle af funktionerne i "PMB".
Installation af softwaren (Mac)
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3 Kopier [IDC_INST.pkg]- og [RCC_INST.pkg]-filerne [MAC]mappen til ikonet for harddisken.
4 Dobbeltklik på [IDC_INST.pkg]- og [RCC_INST.pkg]-filerne i
mappen, der kopieres til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
203
Visning af billeder på en computer
rom-drevet.
Tilslutning af kameraet til computeren
Indstilling af USB-forbindelse
Vælger den metode, der bruges til en USB-forbindelse, når kameraet er
koblet til en computer eller en USB-enhed ved hjælp af et USB-kabel.
MENU-knap t
indstilling
3 t [USB-tilslutning] t Vælg den ønskede
Auto
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTPforbindelse, alt efter om det er computer eller andre USBenheder, der skal tilsluttes. Windows 7-computere er
forbundet i MTP, og dets unikke funktioner er aktiveret til
brug.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og andre USB-enheder. Standardtilstand.
MTP
Opretter en MTP-forbindelse mellem kameraet, en computer
og andre USB-enheder. Windows 7-computerne er tilsluttet i
MTP og dets unikke funktioner er aktiveret til brug. Hvis der
er tale om andre computere (Windows Vista/XP, Mac OS X),
vises guiden Automatisk afspilning, og stillbillederne i
optagemappen i kameraet importeres til computeren.
Fjern-pc
Styrer kameraet fra computeren ved hjælp af "Remote
Camera Control" på cd-rommen (medfølger), f.eks.
optagelse, lagring af billeder på computeren.
Bemærkninger
• Når dette element er indstillet til [Auto], kan det tage noget tid at oprette en
forbindelse.
• Hvis Enhedstrin* ikke vises med Windows 7, skal dette element indstilles til [Auto].
* Enhedstrin er et menuskærmbillede, der bruges til at administrere forbundne enheder
som f.eks. et kamera (Windows 7-funktion).
Indstilling af LUN (Logical Unit Number) (USB-LUNindstilling)
Ved USB-kommunikation med computeren kan du vælge det tilgængelige
stik mellem begge stikkene og stik 1.
204
Tilslutning af kameraet til computeren
MENU-knap t
3 t [USB-LUN-indstilling] t Vælg den
ønskede indstilling
Flere
Viser begge billeder i hukommelseskortstikket 1 og
hukommelseskortstikket 2 på computerskærmen.
Enkelt
Viser kun billeder fra hukommelseskortstikket 1 på
computerskærmen.
Oprettelse af forbindelse til computeren
1 Indsæt et batteri med tilstrækkelig opladning i kameraet, eller
kobl kameraet til en stikkontakt ved hjælp af AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges separat).
2 Tænd for kameraet og computeren.
3 Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
3 er angivet til
4 Slut kameraet til computeren.
• Når du opretter USB-forbindelse første
gang, vil din computer automatisk køre
et program, der kan genkende
kameraet. Vent et øjeblik.
1 Til en af computerens USB-
terminaler.
USB-kabel
(medfølger)
2 Til USB-terminalen
Import af billeder til computeren (Windows)
"PlayMemories Home" gør det nemt at importere billeder.
For at få flere oplysninger om "PlayMemories Home"-funktioner kan du se
"PlayMemories Home Help Guide".
205
Visning af billeder på en computer
[Masselager].
Tilslutning af kameraet til computeren
Import af billeder til computeren uden brug af "PlayMemories
Home"
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter der er oprettet USBforbindelse mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open
folder to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiere
det ønskede billede til computeren.
Filnavn
Mappe
Filtype
Filnavn
DCIM-mappe
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT-mappe
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4-fil (1440 × 1080 12M)
MAH0ssss.MP4
MP4-fil (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummer) står for et tal mellem 0001 og 9999.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW og JPEG], er de numeriske dele af
navnet på en RAW-datafil og dens tilhørende JPEG-billedfil identiske.
Bemærkninger
• Brug "PlayMemories Home" til handlinger som f.eks. import af AVCHD-film til
computeren.
• Hvis du vil importere film med GPS-placeringsoplysninger til en computer, skal du
bruge "PlayMemories Home" (kun SLT-A99V).
• Når kameraet er koblet til computeren, kan billeder blive beskadiget eller kan ikke
afspilles, hvis du betjener AVCHD-film eller -mapper fra den tilsluttede computer.
Undlad at slette eller kopiere AVCHD-film på hukommelseskortet fra computeren.
Sony kan ikke gøres ansvarlig for følger, der skyldes sådanne handlinger via
computeren.
Import af billeder til computeren (Mac)
1 Start med at slutte kameraet til din Mac-computer. Dobbeltklik
på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet t den mappe,
der indeholder de billeder, du vil kopiere.
206
Tilslutning af kameraet til computeren
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil fra den
mappe, der indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
Softwaren til Mac-computere
Åbn følgende URL-adresse for at få oplysninger om anden software til
Mac-computere:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Afbrydelse af kameraet fra computeren
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet
Windows Vista
på proceslinjen.
• For Windows 7 skal du klikke på
og derefter klikke på
.
2 Klik på
Ikonet deaktiver
(Safely remove USB Mass Storage Device).
Bemærkninger
• Når du bruger en Mac-computer, skal du først trække og slippe ikonet til
hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Papirkurv" for at deaktivere kameraet
fra computeren.
• Med Windows 7 vises ikonet for afbrudt forbindelse muligvis ikke. Hvis det er
tilfældet, kan du afbryde forbindelsen uden at følge ovenstående procedure.
• Frakobl ikke USB-kablet, når aktivitetslampen lyser. Dataene kan blive beskadiget.
207
Visning af billeder på en computer
Du skal udføre nedenstående trin fra 1 til 2 inden du:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
Oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk fra AVCHD-film, der er optaget på kameraet.
Metodevalg for oprettelse af filmdisk
Du kan oprette en disk fra AVCHD-film, der er optaget med dette kamera.
Afhængigt af disktypen kan afspillelige enheder variere. Vælg den metode,
der passer bedst til din diskafspiller.
Der er to måder at oprette en filmdisk på. Brug "PlayMemories Home" på
computeren, eller opret en disk med andre enheder end en computer, f.eks.
en optager.
Disktype/-brug
Optageindstilling
tilgængelig
PS
FX
Afspiller
FH
Afspilningsenheden Bluray-disk
(SonyBlu-ray-diskafspiller
PlayStation®3 m.m.)
Sådan bevares
højdefineret
billedkvalitet (HD)
Sådan bevares
højdefineret
billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk)
Sådan bevares
standardbilledkvalitet
(STD)
–*
–*
–*
Afspilningsenheder i
AVCHD-format
(SonyBlu-ray-diskafspiller
PlayStation®3 m.m.)
–*
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, computer,
der kan afspille dvd'er osv.)
–*
* Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne
konvertering kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den originale billedkvalitet, skal du
gemme dine film på en Blu-ray-disk (side 210).
208
Oprettelse af filmdisk
Bemærk
• Du kan ikke oprette diske med film, der blev optaget med [PAL/NTSC-vælger]
indstillet [NTSC], ved hjælp af "PlayMemories Home." Opret diske med en enhed,
der ikke er en computer (side 211). (kun for 1080i 50i-kompatible modeller)
Oprettelse af en disk med høj billedkvalitet (HD) (AVCHDoptagedisk)
Du kan oprette en (HD) AVCHD-optagedisk med højdefineret
billedkvalitet fra AVCHD-film, der er importeret til en computer, ved
hjælp af den medfølgende software "PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home], og klik på
(Create Discs).
2 Vælg [AVCHD (HD)] i den rulleliste, der bruges til valg af en
disk.
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
• Du kan også tilføje film ved hjælp af træk og slip.
5 Opret disken ved at følge anvisningerne på skærmen.
Bemærkninger
• Installer først "PlayMemories Home".
• Stillbilleder og MP4-filmfiler kan ikke optages på optagediske i AVCHD-format.
• Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Afspilning af optagediske i AVCHD-format på en computer
Du kan afspille diske ved hjælp af "PlayMemories Home". Vælg det dvddrev, der indeholder disken, og klik på [Player for AVCHD] på
"PlayMemories Home".
Se "PlayMemories Home Help Guide" for flere oplysninger.
Bemærk
• Det kan forekomme, at film ikke afspilles fejlfrit. Det afhænger af computermiljøet.
209
Visning af billeder på en computer
4 Klik på [Add].
Oprettelse af filmdisk
Oprettelse af en Blu-ray-disk
Du kan oprette en Blu-ray-disk med AVCHD-film, der tidligere er
importeret til en computer. Din computer skal understøtte oprettelse af Bluray-diske.
BD-R (ikke overskrivbar) og BD-RE (overskrivbar) medier kan bruges til
at oprette Blu-ray-diske. Uanset hvilken disktype der er tale om, kan du
ikke føje indhold til disken, når først den er oprettet.
Hvis du vil oprette Blu-ray-diske med "PlayMemories Home", skal du have
installeret beskyttet tilføjelsessoftware. Gå til følgende URL-adresse for at
få oplysninger:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Der kræves et miljø med en internetforbindelse for at installere softwaren.
Se "PlayMemories Home Help Guide" for flere oplysninger.
Bemærk
• Når film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-indstillingen, kopieres
til en disk i Blu-ray-format ved hjælp af "PlayMemories Home", kan disse film kun
afspilles på enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet Ver 2.0.
Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD)
1 Start [PlayMemories Home], og klik på
(Create Discs).
2 Vælg [DVD-Video (STD)] i den rulleliste, der bruges til valg af
en disk.
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
4 Klik på [Add].
• Du kan også tilføje film ved hjælp af træk og slip.
5 Opret disken ved at følge anvisningerne på skærmen.
Bemærkninger
• Installer først "PlayMemories Home".
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
210
Oprettelse af filmdisk
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi film i AVCHD-format konverteres til
film i standardbilledkvalitet (STD).
• Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når der skal oprettes DVD-Video (STD)diske første gang.
Diske, du kan bruge med "PlayMemories Home"
Du kan bruge følgende 12 cm-diske med "PlayMemories Home". Få flere
oplysninger om Blu-ray-diske på side 210.
Disktype
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Kan ikke overskrives
DVD-RW/DVD+RW
Kan overskrives
• Sørg altid for at din PlayStation®3 bruger den nyeste version af
PlayStation®3-systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i enkelte lande/regioner.
Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer
Enhed
Disktype
Blu-ray-diskoptager:
Sådan oprettes en Blu-raydisk eller DVD i
standarddefineret
Højdefineret
billedkvalitet (STD)
billedkvalitet
(HD)
Harddiskoptager osv.:
Sådan oprettes en DVD
med standarddefineret
billedkvalitet (STD)
Standardbilledkvalitet (STD)
Standardbilledkvalitet (STD)
Bemærkninger
• Du kan få oplysninger om, hvordan du opretter en disk, ved at se i
betjeningsvejledningen til den enhed, du bruger.
• Hvis du vil kopiere film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]indstillingen, på en Blu-ray-disk, kræves en enhed, der er kompatibel med AVCHDformatet Ver 2.0. Hvis du vil afspille den oprettede Blu-ray-disk, kræves en enhed,
der er kompatibel med AVCHD-formatet Ver 2.0.
211
Visning af billeder på en computer
Du kan oprette en disk med en Blu-ray-diskoptager osv.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Fejlfinding/andet
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1
Kontrollér punkterne på side 212 til 220.
2
Tag batterienheden ud, og isæt den igen efter cirka 1 minut. Tænd
derefter kameraet igen.
3
Nulstil indstillingerne (side 191).
4
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til
at skubbe udløsergrebet (side 51).
• Du kan kun bruge en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der
aflades for hurtigt, selvom indikatoren viser, at der er tilstrækkelig strøm.
Kameraet tændes ikke.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser (side 227).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 49).
• Batterienheden er afladet (side 237). Udskift den med en ny.
• Isæt batterienheden korrekt (side 51).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt tidsrum, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 178).
212
Fejlfinding
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FM500H-batterienhed. Sørg for, at batteriet er
NP-FM500H.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, blinker
CHARGE-lampen muligvis.
• CHARGE-lampen blinker på 2 forskellige måder, hurtigt (med ca.
0,15-sekunders interval) og langsomt (med ca. 1,5-sekunders interval). Hvis
den blinker hurtigt, skal du fjerne batterienheden og sætte den samme
batterienhed korrekt på igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen,
er det en advarsel om, at der er noget galt med batterienheden. Langsomme
blink indikerer, at opladningen er afbrudt på grund af, at lokaletemperaturen
er uden for det anbefalede temperaturområde for opladning af
batterienheden. Opladningen vil genoptages, og CHARGE-lampen vil lyse,
når lokaletemperaturen igen er på et passende niveau.
Den optimale temperatur for opladning af batterienheden er mellem 10 °C
og 30 °C.
Optagelse af billeder
Der vises ikke noget på LCD-skærmen i søgertilstanden, når der er tændt
for strømmen.
• [FINDER/LCD-indstil.] er indstillet til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCDknappen (side 179).
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
Ingen billeder i søgeren.
• [FINDER/LCD-indstil.] er indstillet til [Manuel]. Tryk på FINDER/LCDknappen (side 179).
• Sæt øjet lidt tættere på søgeren.
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og
knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• I autofokustilstand kan lukkeren ikke udløses, når motivet er ude af fokus.
213
Fejlfinding/andet
• Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier
(side 17).
Fejlfinding
• Objektivet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 55).
• Når kameraet er monteret på en anden enhed, f.eks. et astronomisk teleskop,
skal du sætte [Udløser u/obj.] til [Aktiver] (side 175).
• Motivet kan kræve speciel fokusering (side 93). Brug fokuslåsen eller den
manuelle fokuseringsfunktion (side 94, 101).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 150). Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 139). Da RAW-datafilen er stor, kan det
tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 127).
Det samme billede optages flere gange.
• Fremføringstilstanden er indstillet [Kont. optagelse] eller [Bracket: Kont.].
Indstil den til [Enkelt optagelse ] (side 110).
• Eksponeringstilstanden er indstillet til kontinuerlig prioritets-AE for
telezoom (side 76).
• Eksponeringstilstanden er sat til Bedste auto og [B. auto billedudtrækning]
er sat til [Fra] (side 70).
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager i manuel fokustilstand. Indstil [Fokustilstand] til noget andet
end [Dir. man. fokus.], [Manuel fokus] (side 91).
• Hvis objektivet er udstyret med en knap til fokustilstand, skal den indstilles
til AF.
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Eye-Start AF virker ikke.
• Indstil [Eye-Start AF] til [Til] (side 40).
• Tryk udløserknappen halvvejs ned.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt (side 58).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er forskelligt fra det
faktiske område. Indstil [Indstilling af sted] igen (side 58).
214
Fejlfinding
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige
rækkevidde af kameraet. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Der forekommer lyssløring på billedet (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Monter en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og
prøve at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert
montering af modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist
vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage,
at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan kompensere
for dette fænomen med [Objektivkomp.: Skygge] (side 181).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 40).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha.
blitzen. Skift blitzens rækkevidde under "Specifikationer".
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 12).
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i
kamerarystelse. Brugen af kamerastativ eller blitz anbefales (side 115).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Lyden optages ikke korret.
• Hvis du indstiller optagelsesniveauet til minimum, optages lyden ikke.
• Hvis du indstiller optagelsesniveauet til maksimum, har lyden en tendens til
at indeholde knaselyse.
215
Fejlfinding/andet
Billedet er sløret.
Fejlfinding
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 205).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Brug "PlayMemories Home" til at optage billeder, der er gemt på en PC,
med dette kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Kobl kameraet fra computeren (side 207).
Sletter billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 167).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du
beskytter billeder, du ikke ønsker at slette (side 167).
GPS (kun med SLT-A99V)
Kameraet modtager ikke noget GPS-signal.
• Indstil [GPS til/fra] til [Til] (side 187).
• Dit kamera kan muligvis ikke modtage radiosignaler fra GPS-satellitter på
grund af blokeringer.
• Tag dit kamera med til et åbent område og tænd det (for at triangulere
placeringsoplysningerne korrekt).
• Når du monterer tilbehør (sælges separat) til kameraet, er GPS-signalet fra
GPS-satellitter muligvis ikke lige så stærkt, som inden du monterede
tilbehøret.
Omfattende fejl i placeringsoplysninger.
• Fejlmargenen kan være på op til flere hundrede meter, afhængigt af antallet
af omkringliggende bygninger, styrken af GPS-signalet, m.m.
216
Fejlfinding
Det tager tid at triangulere, selvom GPS-hjælpedata er indberegnet.
• [Indst.dato/tid] er ikke indstillet, eller den indstillede tid er forskudt
mærkbart. Indstil dato og tid korrekt (side 58).
• Hjælpdataene er ikke længere gyldige. Opdater hjælpedata til GPS
(side 188).
• Da positionerne for GPS-satellitter varierer konstant, kan det tage lang tid at
bestemme placeringen, eller også kan modtageren ikke bestemme
placeringen overhovedet. Dette afhænger af tid og sted for brugen af
kameraet.
• "GPS" er et system, der bestemmer den geografiske placering ved at
triangulere radiosignaler fra GPS-satellitter. Undgå at bruge kameraet på
steder, hvor radiosignaler blokerer eller reflekterer, f.eks. et sted som
skygges af omkringliggende bygninger eller træer osv. Brug kameraet på
steder med åben himmel.
Placeringsoplysningerne er ikke optaget.
• Brug "PlayMemories Home" til at importere filmene med GPSplaceringsoplysninger til din computer.
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalet computermiljø" (side 201).
Computeren genkender ikke kameraet.
217
Fejlfinding/andet
• Kontroller, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed
(side 49) eller bruge vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 205).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens
USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en
USB-hub eller andre enheder (side 205).
Fejlfinding
Du kan ikke kopiere billeder.
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren
(side 205).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem
(side 205, 206).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en
computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag
billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet (side 183).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Der henvises til "PlayMemories Home Help Guide", hvis du anvender
"PlayMemories Home".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PlayMemories Home"
ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 205).
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt den i det korrekte retning
(side 51).
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 67, 170).
• Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort (side 54, 234).
• Vælg det stik, hvori hukommelseskortet er isat, ved hjælp af [Vælg
optagemedie] (side 52).
Kan ikke afspille filer på et hukommelseskort.
• Kontroller indstillingen af [Vælg afspilningsmedie] (side 160).
Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke
gendanne dem.
218
Fejlfinding
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Konverter først RAW-billederne til
JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" på den medfølgende
cd-rom, hvis du vil udskrive dem.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGBprintere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 151).
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste
eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved
udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af billedet kan blive
beskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer skal du annullere beskæring eller
indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan
printe billedet uden af beskære begge kanter.
Jeg kan ikke udskrive billederne med dato.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring 1 time, før du
bruger det igen (side 227).
219
Fejlfinding/andet
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", kan du udskrive billederne med
dato (side 199).
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med
datoen, hvis du beder om det.
Fejlfinding
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller
uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (side 58,
227). Hvis datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden oplades, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller det lokale Sony-serviceværksted.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad
gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter
komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager et JPEG-billede
(side 139).
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd/sluk-kontakten var indstillet til
ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og
at aktivitetslampen ikke lyser (side 18, 53).
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet
er varmt, skal du fjerne batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger
denne fremgangsmåde.
• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal strømstikket
tages ud. Tilslut strømstikket, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke
fungerer efter at have prøvet disse løsninger, skal du kontakte din Sonyforhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
vises på skærmen.
• SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men
funktionen SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen.
Hvis SteadyShot-skalaen fortsat vises, skal du kontakte en Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-værksted.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde
ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet.
220
Advarselsmeddele
lser
Fejl på hukommelseskort
Hvis følgende meddelelser vises,
skal du følge instruktionerne
herunder.
Isæt hukommelseskort igen.
Angiv område/dato/kl.
• Indstil området, datoen og det
korrekte klokkeslæt. Oplad det
interne genopladelige batteri,
hvis du ikke har brugt kameraet i
lang tid (side 58, 227).
Ikke tilstrækkelig strøm.
• Du forsøgte at udføre
[Rensetilstand] med et
utilstrækkeligt batteriniveau.
Oplad batterienheden, eller brug
vekselstrømadapteren (sælges
separat).
Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?
• Det isatte hukommelseskort kan
ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er
beskadiget.
• Terminaldelen på
hukommelseskortet er snavset.
Hukommelseskort låst.
• Du bruger et hukommelseskort
med en knap til
skrivebeskyttelse, og knappen er
sat i LOCK-position. Sæt
knappen i optagestillingen.
Behandler...
• Støjreduktionen ved lang
eksponering og høj ISO
foretages i lige så lang tid som
lukkeren var åben. Du kan ikke
tage billeder, når denne
reduktion finder sted.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med
andre kameraer, eller billeder,
der er blevet redigeret med en
computer, vises muligvis ikke.
221
Fejlfinding/andet
• Hukommelseskortet blev
formateret på en computer, og
filformatet blev ændret.
Vælg [Angiv], og formater
derefter hukommelseskortet. Du
kan bruge hukommelseskortet
igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet
slettet. Det kan tage et stykke tid
at afslutte formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises,
skal du skifte hukommelseskort.
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller
formateringen mislykkedes.
Advarselsmeddelelser
Kontrollér objektivet. Hvis det ikke
understøttes, kan du tillade brugen
af objektivet i den brg.def. menu.
• Objektivet er ikke monteret
korrekt, eller også er objektivet
ikke monteret.
• Når du fastgør kameraet til et
astronomisk teleskop eller
lignende, skal du sætte [Udløser
u/obj.] til [Aktiver].
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAWbilleder med et DPOF-mærke.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi
du har optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl
kameraet af, og vent, indtil det er
klar til at tage billeder igen.
• Eftersom du har optaget i lang
tid, er temperaturen inde i
kameraet steget til et uacceptabelt
højt niveau. Stop optagelsen.
Det er ikke muligt at optage i dette
filmformat.
• Sæt [Filformat] til [MP4].
• Antallet af billeder overstiger det
antal, som datahåndteringen i
kameraets databasefil kan
håndtere.
222
• Registrering til databasefilen var
ikke muligt. Importer alle
billeder til en computer ved
hjælp af "PlayMemories Home"
og gendan hukommelseskortet.
Kamerafejl
Systemfejl
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den
derefter i igen. Hvis meddelelsen
vises ofte, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
Fejl i billeddatabase-fil.Vil du
gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille
AVCHD-film, fordi
billeddatabasefilen er
beskadiget. Følg instruktionerne
på skærmen for at gendanne
data.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et andet
kamera.
Kan ikke oprette flere mapper.
• Der findes allerede en mappe
med et navn, der begynder med
"999" på hukommelseskortet. Du
kan ikke oprette mappen, hvis
dette er tilfældet.
Rengøring af kameraet og et objektiv
Rengøring af kameraet
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller
spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke billederne eller
kameraets ydeevne, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås i
almindelig handel*. Se side 224 for at få oplysninger om rengøring af
billedsensoren.
* Brug ikke en sprayblæser. Denne kan medføre funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand,
og tør derefter overfladen af med en tør klud. Hvis du vil undgå at
beskadige finishen eller hylstret, skal du følge instruktionerne herunder.
– Brug ikke kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem
længere tid.
Rengøring af objektivet
223
Fejlfinding/andet
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske
opløsningsmiddel som f.eks. fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der
fås i handlen. Hvis der er støv, som sidder fast på overfladen, skal du tørre
det af med en blød klud eller et stykke papir med en smule
objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra midten og ud. Undlad at
sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
Rensning af billedsensoren
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på billedsensoren
(den del, der konverterer lyset til et elektrisk signal), vil det muligvis blive
vist som sorte pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Hvis der er
støv på billedsensoren, skal du rense sensoren ved at følge nedenstående
trin.
Bemærkninger
• Rengøring kan ikke udføres, hvis batteriniveauet er 50% eller mindre.
• Kameraet begynder at bippe, hvis batteriniveauet bliver lavt under rengøringen. Stop
straks rengøringen, og sluk for kameraet. Det anbefales at anvende en ACPW10AM-vekselstrømsadapter (sælges separat).
• Rensningen bør afsluttes hurtigt.
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
Sådan rengøres billedsensoren automatisk ved hjælp af
kameraets rensetilstand
1 Kontroller, at batteriet er fuldt opladet (side 53).
2 MENU-knap t
4 t [Rensetilstand]
3 Vælg [Angiv] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på
midten af multi-vælgeren.
Billedsensoren vibrerer et øjeblik og fjerner støv fra sensoren.
4 Sluk for kameraet.
Sådan rengøres billedsensoren ved hjælp af en blæser
Hvis yderligere rengøring er nødvendig efter brug af rensetilstanden, kan
billedsensoren renses med en blæser ved at følge nedenstående trin.
224
Rensning af billedsensoren
1 Udfør rengøringshandlingen, som er beskrevet i trin 1 til 3 i
"Sådan rengøres billedsensoren automatisk ved hjælp af
kameraets rensetilstand".
2 Tag objektivet af (side 56).
3 Skub spejlets låsegreb med en
finger for at løfte spejlet.
• Undlad at berøre spejlets overflade.
Spejlets låsegreb
4 Brug blæseren til at rengøre
billedsensorens overflade og
området omkring den.
Fejlfinding/andet
• Undlad at berøre billedsensoren med
spidsen af blæseren, og sørg for, at
blæserens spids ikke sættes i
hulrummet bag objektivfatningen.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre, at støv igen sætter sig inde i
kameraet. Afslut rensningen hurtigt.
• Rengør også bagsiden af spejlet med
blæseren.
225
Rensning af billedsensoren
5 Når rengøringen er udført, skal
spejlet trykkes ned, indtil det
klikker.
• Tryk spejlets ramme ned igen. Undlad
at berøre spejlets overflade.
• Tryk spejlet nedad, indtil det låses
ordentligt.
Læg en af siderne ned.
6 Fastgør objektivet, og sluk for kameraet.
• Kontrollér, at spejlet er låst ordentligt fast, inden du fastgør objektivet.
Bemærkninger
• Når rengøringen er udført, skal du kontrollere, at spejlet er låst ordentligt fast, inden
du fastgør objektivet. Hvis du ikke låser spejlet, kan det medføre, at objektivet
ridses, eller andre problemer. Hvis spejlet ikke er låst ordentligt fast, virker den
automatiske fokusering heller ikke under optagelse.
• Du kan ikke optage, mens spejlet er løftet op.
226
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På steder som f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan
kamerahuset blive deformeret, og
det kan medføre funktionsfejl.
• Opbevaring i direkte sollys eller tæt
på et varmeapparat
Selve kamerahuset kan blive
misfarvet eller deformeret, og det
kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
• Fugtige steder
På sådanne steder kan der vokse
skimmelsvamp på objektiverne.
Husk at påsætte
frontobjektivdækslet eller
kameradækslet, når kameraet ikke
er i brug. Når kameradækslet
fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på
kameraet.
Dit kamera er designet til brug i
temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger
dette interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inde i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til
et varmt sted, skal kameraet forsegles
i en plastpose og have lov til at
tilpasse sig de nye omgivelser i
1 times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet. Bemærk,
at hvis du forsøger at optage, mens
der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare
billeder.
Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt
batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger,
uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen, og om batterienheden
er opladt eller ej.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Hvis du kun bruger
227
Fejlfinding/andet
Om lagring
Om betjeningstemperaturer
Forsigtig
kameraet i kortere perioder, aflades
det imidlertid gradvist. Hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring
3 måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du
sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke
er helt opladet, kan du dog godt bruge
kameraet, så længe du ikke optager
dato og klokkeslæt. Hvis kameraet
nulstiller indstillingerne til standard,
hver gang du oplader batteriet, kan
det interne genopladelige batteri være
udbrændt. Kontakt din Sonyforhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med
vekselstrømsadapteren (sælges
separat), og lad kameraet stå i 24 timer
eller længere med strømmen slukket.
Om brug af objektiver og
tilbehør
Det anbefales, at du bruger Sonyobjektiver/tilbehør (herunder
produkter fra Konica Minolta), der er
beregnet til at passe til dette kameras
karakteristika. Hvis der bruges
produkter fra andre producenter, kan
det medføre, at kameraet ikke
fungerer optimalt, eller at der sker
uheld og funktionssvigt i kameraet.
228
Om hukommelseskort
Sæt ikke etiketter eller lignende på
hukommelseskortet eller
kortadapteren. Dette kan medføre
funktionsfejl.
Bemærkning vedrørende
bortskaffelse/overdragelse af
kameraet
Når du bortskaffer eller overdrager
kameraet, skal du udføre følgende
handlinger for at beskytte dine
personlige oplysninger:
• [Initialiser] t [Nulstil] (side 191)
• Slet alle ansigtsregistreringsdata
(side 142).
Om optagelse/afspilning
• Når du første gang bruger et
hukommelseskort i dette kamera,
anbefales det at formatere kortet
ved hjælp af kameraet, for at
hukommelseskortet skal fungere
bedst muligt. Bemærk, at
formateringen sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og
de kan ikke gendannes. Gem
tidligere data på en computer eller
lignende.
• Hvis du gang på gang optager/
sletter billeder, kan der opstå
datafragmentation på
hukommelseskortet. Du kan
muligvis ikke gemme eller optage
film. I sådanne tilfælde skal du
gemme dine billeder på en
computer eller anden form for
dataopbevaring og formatere
hukommelseskortet (side 183).
Forsigtig
• Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Et hukommelseskort
mv. kan blive slugt. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en
læge.
Fejlfinding/andet
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for at
sikre dig, at kameraet fungerer
korrekt.
• Dette kamera er designet til at
kunne modstå støv og fugtighed,
men det er ikke vand- eller
stænktæt. Ved brug af kameraet i
regnvejr, skal man sørge for, at
hverken kameraet eller objektivet
bliver vådt. Rengør kameraet efter
brug, hvis det er blevet snavset.
Hvis vand, sand, støv, salt osv. får
lov at blive siddende på kameraet,
kan det medføre funktionsfejl.
• Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et objektiv, du
har fjernet, eller gennem søgeren.
Det kan forårsage permanente
skader på dine øjne. Det kan også
medføre funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 227).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
229
Brug af kameraet
i udlandet –
strømkilder
Du kan anvende kameraet,
batteriopladeren og AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges
separat) i alle lande og områder, hvor
strømforsyningen ligger i området
100 V til 240 V AC, 50/60 Hz.
Bemærk
• Brug ikke en elektronisk
transformator (rejseadapter), da
dette kan forårsage funktionsfejl.
Om tv-farvesystemer
For at se billeder på en tv-skærm, skal
kameraet og tv'et bruge det samme
farvesystem.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia,
Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet,
230
Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig
m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland,
Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine m.fl.
AVCHD-format
AVCHD-format er et format til
digitale videokameraer i HD-kvalitet,
der bruges til optagelser med HDsignal af enten 1080ispecifikationen*1 eller 720p
specifikationen*2 ved hjælp af
effektiv kodningsteknologi til
datakomprimering. MPEG-4 AVC/
H.264-formatet er tilpasset til at
komprimere videodata, og Dolby
Digital- eller Linear PCM-systemet
bruges til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt
end det normale
billedkomprimeringsformat. MPEG4 AVC/H.264-formatet gør det
muligt at optage med HDvideosignaler på et digitalt
videokamera med brug af 8 cm DVDdiske, harddiske, flashhukommelse,
hukommelseskort m.m.
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optagemedier: Hukommelseskort
*1 1080i-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
1.080 effektive skanderingslinjer og
linjespring.
*2 720p-specifikation
En HD-specifikation, der bruger
720 effektive skanderingslinjer og
det progressive system.
*3 Data optaget i andre AVCHDformater end ovennævnte, kan ikke
afspilles på dit kamera.
Optagelse og afspilning på dit
kamera
Fejlfinding/andet
Ved brug af AVCHD-formatet
optager dit kamera med HD-kvalitet
(HD) nævnt ovenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/
60p, 1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/
50p, 1920 × 1080/25p
231
GPS (kun med
SLT-A99V)
Dette system giver dig mulighed for
at angive din præcise placering på
jorden. GPS-satellitterne er placeret i
6 kredsløb, 20.000 km over jorden.
GPS-systemet består af mere end
24 GPS-satellitter. En GPS-modtager
modtager radiosignaler fra
satellitterne og beregner den
nuværende modtagerplacering ud fra
kredsløbsoplysninger (almanakdata)
og signalernes rejsetid m.m.
Placeringsbestemmelse kaldes
"triangulering". En GPS-modtager
kan bestemme placeringens længdeog breddegrad ved at modtage
signaler fra 3 eller flere satellitter.
• Da positionerne for GPS-satellitter
varierer konstant, kan det tage lang
tid at bestemme placeringen, eller
også kan modtageren ikke
bestemme placeringen overhovedet.
Dette afhænger af tid og sted for
brugen af kameraet.
• "GPS" er et system, der bestemmer
den geografiske placering ved at
triangulere radiosignaler fra GPSsatellitter. Undgå at bruge kameraet
på steder, hvor radiosignaler
blokerer eller reflekterer, f.eks. et
sted som skygges af
omkringliggende bygninger eller
træer osv. Brug kameraet på steder
med åben himmel.
• Det er ikke sikkert, du kan optage
placeringsoplysninger på steder
eller i situationer, hvor
232
radiosignaler fra GPS-satellitter
ikke kan nå kameraet. Det gælder
f.eks. følgende steder og
situationer.
– I tunneller, indendørs eller i
skygge fra bygninger.
– Mellem høje bygninger eller i
smalle gader, der er omringet af
bygninger.
– Under jorden, tætbevoksede
områder, under en højbro, eller på
steder, hvor der genereres
magnetfelter, f.eks. i nærheden af
højspændingskabler.
– Nær enheder, der genererer
radiosignaler med samme
frekvensbånd som kameraet: nær
mobiltelefoner med 1,5 GHzbånd m.m.
• Hvis du publicerer eller deler
billeder, der blev optaget med [GPS
til/fra], som var indstillet til [Til],
på internettet, vises
placeringsoplysningerne muligvis
til tredjeparter. I disse tilfælde skal
du indstille [GPS til/fra] til [Fra],
før du optager (side 187).
Om trianguleringsfejl
• Hvis du bevæger dig hen til en
anden placering, lige efter du har
tændt kameraet, kan det tage
længere tid for kameraet at starte en
triangulering, i forhold til hvis du
bliver det samme sted.
• Fejl, der skyldes positionen af GPSsatellitter
Kameraet triangulerer automatisk
din nuværende placering, når
kameraet modtager radiosignaler
fra 3 eller flere GPS-satellitter.
GPS (kun med SLT-A99V)
Trianguleringsfejlen, der tillades af
GPS-satellitterne, er omkring 30 m.
Afhængigt af miljøet på stedet kan
trianguleringsfejlen være større. I
dette tilfælde passer din nuværende
placering måske ikke med kortets
placering i følge GPSoplysningerne. GPS-satellitterne
kontrolleres også af det
amerikanske forsvarsministerium,
og unøjagtigheden kan derfor være
en bevidst handling.
• Fejl under trianguleringsprocessen
Kameraet registrerer
placeringsoplysninger hvert 15.
sekund under triangulering. Der er
en lille tidsforsinkelse mellem det
tidspunkt, hvor
placeringsoplysningerne hentes, og
hvornår stedoplysningerne optages
på et billede, derfor kan det
forekomme, at den faktiske
optageplacering ikke helt svarer til
placeringen på kortet i følge GPSoplysningerne.
Om det geografiske
koordinatsystem
Det geografiske koordinatsystem
"WGS-84" benyttes.
Om restriktionerne for brug af
GPS på et fly
Fejlfinding/andet
Sluk kameraet i forbindelse med
opstigning og landing af et fly, som
du får besked på ombord.
Om øvrige restriktioner
Brug GPS i overensstemmelse med
bestemmelserne på det sted, eller den
situation, du befinder dig i.
233
Hukommelseskort
Bemærkninger
vedrørende brug af
hukommelseskort
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe
hukommelseskortet.
• Undlad at bruge eller opbevare
hukommelseskortet under følgende
forhold:
– I omgivelser med høje
temperaturer, f.eks. inde i en bil,
der er parkeret i direkte sollys.
– Steder, der er udsat for direkte
sollys.
– Fugtige omgivelser eller
omgivelser, hvor der findes
ætsende stoffer.
• Hukommelseskortet kan være
varmt lige efter lang tids brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Når aktivitetslampen er tændt, må
du ikke tage hukommelseskortet
eller batterienheden ud eller slukke
apparatet. Dataene kan blive
beskadiget.
• Dataene kan blive beskadiget, hvis
du placerer hukommelseskortet i
nærheden af kraftigt magnetiseret
materiale eller bruger
hukommelseskortet i et miljø, hvor
der er risiko for statisk elektricitet
eller elektrisk støj.
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer
vigtige data. Det kunne f.eks. være på
harddisken i en pc.
• Når du bærer eller opbevarer
hukommelseskortet, bør det placeres
i den æske, der fulgte med det.
234
• Du må ikke udsætte
hukommelseskortet for vand.
• Rør ikke terminaldelen af
hukommelseskortet med hånden
eller en metalgenstand.
• Når knappen til skrivebeskyttelse
på hukommelseskortet er sat i
LOCK-position, kan du ikke udføre
handlinger såsom optagelse eller
sletning af billeder.
• Et hukommelseskort, som er
formateret på en computer, kan
muligvis ikke fungere med dette
kamera. Sørg for at formatere
hukommelseskortene ved brug af
kameraet.
• Læse-/skrivehastigheden for data
varierer afhængigt af
kombinationen af hukommelseskort
og det anvendte udstyr.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i
memo-området.
• Fastgør ikke etiketter på selve
hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre
hukommelseskortet.
• Hold hukommelseskortet uden for
små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
Bemærkninger om
"Memory Stick", som
anvendes sammen med
kameraet
Der kan bruges følgende af "Memory
Stick" sammen med kameraet. Der er
dog ingen garanti for, at alle
"Memory Stick PRO Duo"funktioner fungerer korrekt.
Hukommelseskort
"Memory Stick PRO Duo"* * *
"Memory Stick PRO-HG Duo"*1*2
Kompatibelt med dit kamera
1
2
3
"Memory Stick Duo"
Ikke kompatibelt med dit kamera
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Ikke kompatibelt med dit kamera
Bemærkninger om brug af
"Memory Stick Micro" (sælges
separat)
• Dette produkt er kompatibelt med
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse af "Memory
Stick Micro".
• Hvis du vil bruge et "Memory Stick
Micro" med kameraet, skal du
sørge for at sætte "Memory Stick
Micro" ind i en "M2"-adapter i
Duo-størrelse. Hvis du sætter et
"Memory Stick Micro" i kameraet
uden en "M2"-adapter i Duostørrelse, kan du muligvis ikke
fjerne det fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden
for små børns rækkevidde. De kan
komme til at sluge det.
Fejlfinding/andet
*1 Dette er forsynet med MagicGatefunktionen. MagicGate er en
kopibeskyttelsesteknologi, der
benytter kryptering. Optagelse/
afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner kan ikke
foretages med dette kamera.
*2 Understøtter højhastigheds
dataoverførsel via en parallel
grænseflade.
*3 Når du bruger "Memory Stick
PRO Duo" til at optage film, er det
kun dem, som er mærket med
Mark2, der kan bruges.
235
Batterienhed/
Batterilader
• Opladetiden varierer, afhængigt af
hvor meget strøm der er tilbage på
batterienheden eller forholdene
under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden
oplades ved en
omgivelsestemperatur på mellem
10-30 °C. Batterienheden kan
muligvis ikke oplades, hvis
temperaturen ligger uden for dette
temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den
nærmeste stikkontakt.
• Forsøg ikke at oplade
batterienheden igen, lige efter at
den er blevet opladet, eller hvis den
ikke er blevet brugt efter
opladningen. Batterienhedens
ydeevne kan i så fald blive
forringet.
• Du må ikke oplade andre
batterienheder end batterienheder
fra "InfoLITHIUM" M-serien i
batteriopladeren (medfølger) med
kameraet. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte,
blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at
oplade dem, hvilket kan udgøre en
risiko for skader ved elektrisk stød
og forbrændinger.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan
det være tegn på en batterifejl eller
betyde, at en anden batterienhed
end den specificerede type er blevet
installeret. Kontroller, at
236
batterienheden er af den
specificerede type. Hvis
batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en
ny eller en anden og kontrollere, om
batteriopladeren fungerer korrekt.
Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset,
kan opladning måske ikke udføres.
Rengør batteriopladeren med en tør
klud.
Bemærkninger om brug af
batterienheden
• Brug kun en NP-FM500Hbatterienhed. Bemærk, at NPFM55H, NP-FM50 og NP-FM30
ikke kan benyttes.
• Det viste batteriniveau kan under
visse omstændigheder afvige fra det
reelle.
• Du må ikke udsætte batterienheden
for vand. Batterienheden er ikke
vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden
på meget varme steder, f.eks. i en
bil eller i direkte sollys.
Effektiv brug af
batterienheden
• Batteriydelsen falder på steder med
lav temperatur. Batterienheden kan
derfor bruges kortere tid i kolde
omgivelser, og hastigheden ved
kontinuerlig optagelse bliver
langsommere. Vi anbefaler, at du
placerer batterienheden i en lomme,
Batterienhed/Batterilader
der er tæt på kroppen, for at varme
den op, og at du indsætter den i
kameraet, umiddelbart før du
begynder at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis
du hyppigt bruger blitz eller
kontinuerlig optagelse, hvis du ofte
tænder og slukker for kameraet
eller indstiller LCD-skærmen til at
være lysere.
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter
lidt, jo mere du bruger det, og
efterhånden som tiden går. Hvis
batteriets driftstid synes betydeligt
kortere, kan det skyldes, at
batterienhedens levetid er opbrugt.
Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer,
afhængigt af hvordan det opbevares
samt de driftsforhold og det miljø,
batterienhederne bruges i.
Sådan opbevares
batterienheden
Fejlfinding/andet
Hvis du vil forlænge batteriets
levetid, skal du oplade batteriet og
bruge det fuldt ud mindst én gang om
året. Under opbevaring af
batterienheden skal du sørge for at
placere det på et koldt og tørt sted.
237
Licensen
Bemærkninger vedrørende
licensen
Denne kamera er forsynet med
software, der bruges i henhold til
licensaftaler med de tilhørende ejere
af ophavsretten. På baggrund af
anmodninger fra ejerne af
ophavsretten til disse
softwareprogrammer er vi forpligtet
til at oplyse om følgende. Læs
følgende afsnit.
Læs licenserne (på engelsk) i mappen
"License" på cd-rommen.
DETTE PRODUKT ER I
HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN
GIVET I LICENS TIL PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL
ANVENDELSE AF EN BRUGER
TIL AT
(i) KODE VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED
AVC-STANDARDEN ("AVC
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) KODE AVC-VIDEO, SOM VAR
KODET AF EN FORBRUGER,
DER VAR INVOLVERET I
PRIVAT OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER SOM VAR
FREMSKAFFET FRA EN
VIDEOUDBYDER MED LICENS
TIL AT FORHANDLE AVCVIDEO.
238
DER GIVES HVERKEN DIREKTE
ELLER INDIREKTE LICENS TIL
ANDEN BRUG.
DER KAN FINDES YDERLIGERE
OPLYSNINGER HOS MPEG LA,
L.L.C.
GÅ TIL
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om software der anvender GNU
GPL/LGPL
Den software, der er kvalificeret til
følgende GNU General Public
License (herefter kaldet "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(herefter kaldet "LGPL") er
inkluderet i kameraet.
Her oplyses du om, at du har
adgangsret til at ændre og
videreforhandle kildekoden til disse
softwareprogrammer i henhold til
betingelserne i de medfølgende GPL/
LGPL.
Kildekoden findes på nettet. Brug
følgende webadresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter
os omkring indholdet af kildekoden.
Læs licenserne (på engelsk) i mappen
"Licens" på cd-rommen.
Du skal have Adobe Reader for at
kunne se pdf-filen. Hvis det ikke er
installeret på din computer, kan du
hente det på Adobe Systems'
websted:
http://www.adobe.com/
Indeks
Indeks
A
B
B. auto billedudtrækning............ 70
Batterienhed ................. 49, 51, 236
Bedste auto ................................. 69
Bedste auto kont. optag.............. 70
Bekræft slet ................................ 45
Beskyt....................................... 167
Billedeffekt............................... 129
Billedformat ............................. 137
Billedindeks ............................. 161
Billedkvalitet ............................ 139
Billedsensor........................ 94, 224
Blænde ....................................... 78
Blændeprioritet........................... 78
Blændevisning............................ 80
Blitz (hvidbalance) ................... 133
Blitz fra .................................... 115
239
Indeks
A................................................. 78
ADI-blitz .................................. 121
AdobeRGB............................... 151
AEL.......................................... 108
AEL med udløser ....................... 38
AE-lås ...................................... 108
AEL-knapfunktion ................... 176
AF m/udløserk. .......................... 38
AF RANGE................................ 98
AF RANGE-knap ................ 41, 98
AF til ........................................ 100
AF/MF-knap .................... 105, 176
AF/MF-kontrol......................... 105
AF-A .......................................... 92
AF-C .......................................... 92
AF-D .......................................... 92
AF-drevhast. .............................. 38
AF-lampe ................................. 100
AF-mikrojust............................ 101
AF-område ................................. 95
AF-områdekontrol ..................... 98
AF-områdekontrolhjælp............. 41
AF-S........................................... 92
Angiv udskrivning ................... 168
Ansigtsprioritetssporing............. 97
Ansigtsregistrering........... 141, 142
APS-C-formatoptag. ................ 179
AUTO ........................................ 63
Auto HDR ................................ 127
Auto hv.b.................................. 133
Auto programmeret .................... 77
Auto. port. mark. ...................... 143
Autoblitz................................... 115
Autofokus........................... 91, 105
Automatisk AF ........................... 92
Automatisk lang lukker ............ 154
Autotilstand ................................ 69
Autovisning .............................. 175
AVCHD ................................... 155
AVCHD-visning ...................... 160
Indeks
Blitz m/lang luk ........................117
Blitz med synkrostik.................118
Blitz-bracketing ........................112
Blitzkompensation ....................120
Blitzkontrol...............................121
Blitztilstand.......................115, 119
Blød kraftig...............................129
Blødt fokus ...............................129
Bracket.rækkef. ..........................43
Bracket: Kont............................112
Bracketing.................................112
"BRAVIA" Sync.......................174
Bred (AF-område) ......................95
Brugerdefineret
(hvidbalance) ........................135
BULB-optagelse .........................84
C
Centervægtet.............................109
Computer ..........................199, 204
D
Dagslys (hvidbalance) ..............133
Datomærke ...............................168
DC IN-terminal...........................21
Delvis farve ..............................129
Demotilstand...............................47
Diasshow ..................................163
Digital niveaumåling ..................88
Digital zoom .............................147
Dir. man. fokus. ........................104
Direkte manuel fokusering .......104
240
Diskoprettelse .......................... 208
DISP................................... 87, 165
DISP-knap (skærm) ............. 40, 87
DISP-knap (søger) ............... 40, 87
D-områdeoptimering................ 126
DPOF-opsætning ..................... 168
DRO/Auto HDR ...................... 126
DRO-bracket............................ 114
Dybdekorthjælp for Kontinuerlig
AF .......................................... 92
E
Eks.komp.knap ........................ 107
Eksempelvisning................ 80, 176
Eksp.komp.indst ........................ 43
Ekspon.trin................................. 38
Eksponeringskompensation ..... 106
Eksponeringstilstand.................. 68
Ekstra fin.................................. 139
Enkelt bracket .......................... 112
Enkelt optagelse....................... 110
Enkeltbilled-AF ......................... 92
EV-skala .................... 83, 106, 113
Eye-Fi ...................................... 185
Eye-Start AF .............................. 40
F
Farvefilter (hvidbalance) ......... 134
Farvereduktion ......................... 129
Farverum.................................. 151
Farvetemperatur
(hvidbalance) ....................... 134
Indeks
Fugtdannelse ............................ 227
Funktionsknap ............................ 34
Fyldig sort-hvid tone ................ 129
G
Gendan billed-db...................... 185
Genstandssporing ....................... 95
Gitterlinje ................................. 175
GPS .................................. 187, 232
GPS - aut. tidskorr.................... 188
GPS-indstillinger...................... 187
Grafisk visning ........................... 88
Guide til tilstandsknap ............... 45
H
Håndholdt tusmørke ................... 71
HDMI ....................................... 172
HDMI-informationsvisn........... 173
HDMI-opløsning ................ 46, 173
HDR-maleri.............................. 129
Histogram................................... 89
Hjælpedata til GPS................... 188
Hjælpeområde ............................ 92
Høj ISO SR .............................. 150
Hukommelse ............................ 190
Hukommelsesgenkald .............. 190
Hukommelseskort
......................... 51, 54, 182, 234
Hurtignavigeringsskærm ............ 31
Hv.b.bracketing ........................ 113
Hvidbalance ............................. 133
241
Indeks
FEL-lås..................................... 122
Filformat (film) ........................ 155
Filformat for film ..................... 155
Film ............................ 65, 152, 153
Filmoptagelse..................... 65, 152
Filnummer................................ 183
Fin ............................................ 139
FINDER/LCD-indstilling ........ 179
FINE......................................... 139
Fjernbetjening .................... 21, 114
Fjern-pc .................................... 204
Fluor.: Daghvidt
(hvidbalance) ....................... 133
Fluor.: Dagslys
(hvidbalance) ....................... 133
Fluor.: Koldhvidt
(hvidbalance) ....................... 133
Fluor.: Varmhvidt
(hvidbalance) ....................... 133
Fn ......................................... 34, 35
Fokus.......................................... 91
Fokusindikator ........................... 93
Fokuslås ..................................... 94
Fokustilstand ...................... 91, 101
Følsomhedsindikator for
registrering af smil............... 145
For-blitz TTL ........................... 121
Forindstillet hvidbalance.......... 134
Format ...................................... 139
Formater................................... 183
Forsinket blitz .......................... 115
Forstørret billede...................... 160
Fremføringstilstand .................. 110
Indeks
I
L
Image Data Converter...............199
Indst. for lydstyrke................44, 66
Indst.dato/tid ...............................57
Indstil uret...................................57
Indstilling af filmoptagelse.......155
Indstilling af sted ........................58
Indstillingsfelt...........................130
Initialiser...................................191
Installer .............................202, 203
Integreret kameravejledning .......48
Intelligent auto............................69
ISO-følsomhed .................124, 176
ISO-knap...................................176
Lampeknap til visningspanel ..... 29
Landskab.................................... 71
Lang eksp.SR ........................... 150
Lås fokus.................................... 42
Lås fokus-knap........................... 42
Lås på blitzeksponeringsniveau
............................................. 122
LCD-lysstyrke.......................... 177
LCD-skærm ........... 25, 59, 87, 165
Legetøjskamera........................ 129
Live View-visning ..................... 89
Lokal (AF-område) .................... 95
Lukkerhast.prior......................... 80
Lukkerhastighed ........................ 80
Lydløs kontrol............................ 33
Lydniveauvisning .................... 157
Lydoptagelse............................ 158
Lydoptagelsesniveau................ 156
Lydsignaler ................................ 46
Lydsvag multikontroller ............ 32
Lysmålermetode ...................... 109
J
JPEG .........................................139
Justering af dioptrier...................17
K
Klar billedzoom ........................148
Komprimeringsforhold .............139
Kontinuerlig AF..........................92
Kontinuerlig optagelse........76, 111
Kontrast ....................................132
KONTROL TIL HDMI ......46, 174
Kontrolhjul .................................42
Kopier .......................................169
Kreativ indst. ............................130
Kvalitet .....................................139
242
M
M................................................ 82
Mætning ................................... 132
Makro......................................... 71
Maksimumfarve ....................... 103
Maksimumniveau .................... 102
Maksimumværdi ...................... 102
Manuel eksp............................... 82
Manuelt fokusering .......... 101, 105
Indeks
Manuelt skift .............................. 83
Mappenavn............................... 183
Mappevisning........................... 160
Masselager ............................... 204
MENU........................................ 37
Menu .......................................... 37
Menustart ................................... 45
MF.................................... 101, 105
Mikrofonstik .............................. 21
Miniature.................................. 129
MOVIE .............................. 65, 152
MOVIE-knap ............... 42, 65, 153
MP4.......................................... 155
MTP ......................................... 204
Multigrænsefladesko............ 19, 24
Multisegment ........................... 109
Multi-vælger .............................. 17
N
Natportræt .................................. 71
Nattescene .................................. 71
Nulstil....................................... 191
Ny mappe ................................. 184
Øjestykkesensor ................... 17, 62
Omgivende lys ................... 43, 113
Opladning af batterienhed .......... 49
Optageindstilling (film)............ 155
Optagelse.................................... 63
Optagelse af film ................ 65, 152
Optagelse af filmlyd................. 158
Optagetilstand .................... 68, 182
Overeksponering ...................... 165
Overførselsindst. ...................... 185
Overskyet (hvidbalance) .......... 133
P
P ................................................. 77
PAL/NTSC-vælger................... 180
Panorama: Størrelse ................. 138
Panorering .................................. 73
Panorering: Retning ................... 75
PlayMemories Home................ 199
Popfarve ................................... 129
Portræt ........................................ 71
Prioritering ................................. 38
R
O
RAW ........................................ 139
RAW+J..................................... 139
Reduktion af kamerarystelser..... 60
Reduktion af vindstøj ............... 158
Rem ............................................ 21
REMOTE ................................... 21
Remote Camera Control........... 200
REMOTE-terminal..................... 21
243
Indeks
Objektiv ..................................... 55
Objektivkomp.: Forvrængn...... 181
Objektivkompensation:
Kromfejl............................... 181
Objektivkompensation:
Periferiskygge ...................... 181
Øjestykkeholder ......................... 62
Indeks
Rengøring .................................223
Rensetilstand.............................224
Resterende batteriniveau ............53
Retrofoto...................................129
Rødøjereduktion .........................40
Rotation ....................................162
Rulleafspilning ...........................75
S
S ..................................................80
SCN ............................................71
Selvudløser ...............................111
S-h stor kontrast........................129
Skarphed ...................................132
Skinnende (hvidbalance) ..........133
Skoadapter ..................................24
Skulderrem .................................21
Skygge (hvidbalance) ...............133
Slet ......................................67, 170
SLOW SYNC ...........................117
Smart teleconverter...................147
Smart zoom...............................147
Smiludløser...............................145
Software....................................199
Søger...........................................17
Søgerlysstyrke ..........................178
Solnedgang .................................71
Specialknap.........................42, 177
Sporingsfokus .............................95
Sportsaktiviteter..........................71
Spot (AF-område).......................95
Spot (Lysmålingstilstand).........109
244
Sprog.................................... 12, 47
sRGB........................................ 151
Standard ........................... 139, 191
Starttid for strømbespar. .......... 178
STD.......................................... 139
SteadyShot-funktion .................. 60
Stillbillede/film-valg................ 160
Støjreduktion.................... 124, 150
Støjreduktion af flere
billeder................................. 124
Støvafvisende funktion ...... 56, 224
Strømbesparelse ....................... 178
Synkronisering ved høj
hastighed.............................. 116
T
T10 ............................................. 76
T8 ............................................... 76
Tele-zoom - kont. prioritet
AE.......................................... 76
Tilbehørssko med autolås .......... 24
Timing af lydudgang................ 158
Trådløs (blitztilstand)............... 115
Trådløse fjernbetjening ............ 114
Trykke halvvejs ned................... 63
TV ............................................ 172
U
Udfyld.blitz .............................. 115
Udløser u/obj. .......................... 175
Udløserfrontknap ..................... 177
Udskrive................................... 168
Undereksponering.................... 165
Indeks
USB.......................................... 204
USB LUN-indstilling ............... 204
USB-forbindelse ...................... 204
Zoomfokus ............................... 103
V
Vælg afspilningsmedie ............ 160
Vælg optagemedie ..................... 52
Vælg REC-mappe .................... 184
Valg af motiv ............................. 71
Varighed af AF-sporing ........... 153
Version..................................... 198
Vis afspilning ........................... 164
Vis alle oplysnininger ................ 87
Vis ikke oplysn. ......................... 87
Vis kortplads .............................. 45
Visning af billede............... 66, 160
Visning af billeder på en
tv-skærm .............................. 172
Visning af resultat ...................... 80
Visningsknap ........................... 176
Visningspanel............................. 29
Visningstilstand ....................... 160
W
WB ........................................... 133
X
Indeks
X.FINE..................................... 139
Z
Zone (AF-område) ..................... 95
Zoom .......................... 63, 147, 160
245
Download PDF

advertising