Sony | SLT-A99 | Sony SLT-A99 Betjeningsvejledning

4-438-657-72(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Betjeningsvejledning
A-fatning
SLT-A99/SLT-A99V
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
GEM DISSE INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD
FORSIGTIG
Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og foårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for
stød eller belastning såsom at hamre på
det, tabe det eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke
metalgenstande komme i kontakt med
batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer
over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke
for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller
lækkende Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en
ægte Sony batterioplader eller en enhed,
som kan oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af
samme type eller en tilsvarende type,
som anbefales af Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Batterioplader
Brug den nærmeste stikkontakt, når du
bruger opladeren. Hvis der opstår fejl, mens
du bruger apparatet, skal du trække
opladeren ud af stikkontakten med det
samme.
Netledningen, hvis den medfølger, er lavet
specielt til brug udelukkende med dette
kamera og bør ikke anvendes med andet
elektrisk udstyr.
2
Til kunder i Europa
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at følgende udstyr SLT-A99V
Digitalkamera med udskifteligt objektiv
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For
yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler relateret til produkt
overensstemmelse i henhold til EU
lovgivning skal adresseres til den
autoriserede repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. For service
eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte service- eller
garantidokumenter.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en genbrugsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i R&TTE-direktivet for
anvendelse af kabler, som er kortere end
3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd
forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
3
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv
eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
4
Indholdsfortegnelse
Introduktion til funktioner ................................................. 7
Før brug
Bemærkninger om brug af kameraet ............................... 10
Kontrol af de leverede elementer .................................... 13
Identifikation af kameraets dele ...................................... 14
Forside ........................................................................ 14
Bagside ....................................................................... 15
Overside ..................................................................... 17
Sider ........................................................................... 19
Bund ........................................................................... 21
Skoadapter .................................................................. 22
Liste over ikoner på skærmen ......................................... 23
Liste over ikoner på LCD-skærmen ........................... 23
Liste over ikoner på visningspanelet .......................... 27
Funktionsliste
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet......... 28
Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen ................... 29
Sådan bruges den lydsvage multikontroller ............... 30
Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) ................. 32
Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion)
..................................................................................... 33
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen ................ 35
Brug af den integrerede kameravejledning ...................... 46
Klargøring af kameraet
Opladning af batterienheden ............................................ 47
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges
separat) ........................................................................ 49
Kompatible hukommelseskort ................................... 52
Montering af et objektiv .................................................. 53
Indstilling af dato og klokkeslæt ..................................... 55
Indstilling af dato/klokkeslæt igen ............................. 56
Justering af LCD-skærmens vinkel ................................. 57
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser ..... 58
Indikator for advarsel om kamerarystelse .................. 58
5
Brug af SteadyShot-funktionen .................................. 58
Korrekt holdning af kameraet .................................... 59
Fjernelse af øjestykkeholderen ........................................ 60
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder .................................................. 61
Optagelse af film ............................................................. 63
Afspilning af billeder ....................................................... 64
Skift mellem stillbilleder og film ............................... 64
Sletning af billeder .......................................................... 65
Valg af en optagetilstand
Valg af en optagetilstand ................................................. 66
Funktioner, der er tilgængelige for hver optagetilstand
..................................................................................... 67
Forskellige funktioner
Hensigtsmæssig brug af kameraets funktioner ................ 68
Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF ......................... 68
AF-områdekontrol ...................................................... 69
Filmoptagelse med positiv tilgang til lyd ................... 70
ISO-følsomhed/Støjreduktion af flere billeder ........... 71
Kreativ indstilling ....................................................... 72
Håndholdt tusmørke ................................................... 73
DRO/Auto HDR ......................................................... 73
Afspilningsfunktioner ................................................ 74
Visning af billeder på en computer
Brug af softwaren ............................................................ 75
Andet
Flere oplysninger om kameraet (a Håndbog) .................. 80
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden ........ 81
Specifikationer ................................................................. 85
Indeks ............................................................92
6
Introduktion til funktioner
I dette afsnit introduceres der nogle ofte anvendte optagelsesfunktioner og
karakteristiske funktioner.
Se siderne i parenteserne for at få flere oplysninger.
Ofte anvendte optagelsesfunktioner
Eksponeringskompensation (28)
Du kan kompensere eksponeringen, så lysstyrken for hele skærmen
justeres.
Selv når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun
kompenseres, hvis ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
ISO-følsomhed (71)/Støjreduktion af flere billeder (71)
Du kan indstille følsomheden til let.
ISO-følsomheden kan justeres mellem ISO 50 og ISO 25600.
Når du vælger
(Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge større ISOnumre end den maksimale ISO-følsomhed.
Hvidbalance (34)
Du kan justere farvenuancerne.
Du kan vælge en indstilling, der passer til en lyskilde, eller foretage en
finjustering ved at kombinere farvetemperaturen med farvefiltret.
Fremføringsmetode (33)
Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det
kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket eller
optagelse med en trådløs fjernbetjening.
Originale karakteristiske funktioner
Styring af AF-område (69)
Du kan begrænse rækkevidden af autofokuseringen for at forhindre, at der
fokuseres på forkerte motiver.
7
Introduktion til funktioner
DRO/Auto HDR (73)
D-områdeoptimering: Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet
analysere kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det
giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
Auto HDR: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer
derefter disse billeder for at oprette et billede med masser af gradationer.
Kreativ indstilling (72)
Du kan vælge mellem 13 forskellige indstillinger.
Du kan justere visse faktorer ved billederne, f.eks. eksponeringen, ved at
bruge den valgte indstilling som udgangspunkt.
Håndholdt tusmørke (73)
Du kan optage natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af
kamerastativ.
Filmoptagelse med manuelle justeringer (33)
Du kan justere eksponeringen i P-, A-, S-, M-tilstanden under
filmoptagelse.
Sådan betjenes eller tilpasses kameraet
Skærmoplysninger (38)
Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner
ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCDskærmtilstand. Du kan ændre skærmtilstanden ved at trykke på knappen
DISP.
Hurtignavigering (29)
I søgertilstanden kan du hurtigt skifte LCD-skærmen til
hurtignavigeringsskærm ved at trykke på knappen Fn. Du kan indstille
elementerne vha. en intuitiv betjening.
Lydsvag multikontroller (30)
Ved hjælp af den lydsvage multikontroller, der er beregnet til at reducere
lyden, når der drejes på funktionsvælgeren, kan du indstille visse elementer
uden lyd, f.eks. fokuseringstilstanden eller optagelsesniveauet.
8
Introduktion til funktioner
Tilpasning (40)
Kameraet er forsynet med en brugerdefineret knap, som kan tildeles en
ønsket funktion. Du kan også tildele funktioner til andre knapper, f.eks.
knappen AEL eller knappen ISO.
9
Før brug
Bemærkninger om brug af kameraet
Skærmsprog
I menuen kan du vælge det sprog, der
skal bruges på skærmen (side 45).
Fremgangsmåde ved optagelse
Kameraet har 2 tilstande til overvågning af
motiver: LCD-skærmtilstanden, der
benytter LCD-skærmen, og søgertilstanden,
der benytter søgeren.
Bemærkninger om funktionerne
følger med kameraet
• Du kan tjekke, om det er en 1080 60ikompatibel enhed eller en 1080 50ikompatibel enhed ved at kontrollere
mærkerne nederst på kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
• Dette kamera er kompatibelt med film i
1080 60p eller 50p-format. Modsat
standardoptagetilstande til nu, hvor der
optages med en interlacingmetode,
optager dette kamera ved hjælp af en
progressiv metode. Dette øger
opløsningen og giver et mere jævnt og
realistisk billede.
Optagelse med et DT-objektiv
Dette kamera er udstyret med en 35 mm
CMOS-sensor i fuld billedstørrelse, men
billedstørrelsen er automatisk indstillet til
APS-C-formatet, og billedstørrelsen er
mindre, når der bruges et DT-objektiv
("DT" er føjet til produktnavnet).
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
10
Bemærkninger om LCD-skærmen,
den elektroniske søger, objektivet og
billedsensoren
• LCD-skærmen og den elektroniske søger
er fremstillet med ekstremt præcis
højteknologi, så mere end 99,99 % af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte punkter og/eller lyse
punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde billederne.
• Hold ikke kameraet ved at tage fat i
LCD-skærmen.
• Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag
ikke med kameraet mod solen i længere
tid ad gangen. Den interne mekanisme
kan blive beskadiget. Hvis sollyset
fokuseres på en genstand tæt på, kan der
opstå brand.
• Der er en magnet på bagsiden og rundt
om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget,
der let påvirkes af en magnet såsom en
floppydisk eller et kreditkort, komme i
nærheden af LCD-skærmen.
• Billeder kan trække et spor hen over
skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke
en funktionsfejl. Når du tænder for
kameraet i kolde omgivelser, kan skærmen
blive kortvarigt mørk. Når kameraet
opvarmes, fungerer skærmen normalt.
• Det optagne billede kan være anderledes
end det billede, du overvågede før
optagelsen.
Bemærkninger om optagelse i
længere tid
• Når du optager i længere tid ad gangen,
vil kameraets temperatur stige. Hvis
temperaturen når op over et bestemt
niveau, vises symbolet
på skærmen,
og kameraet slukkes automatisk. Hvis
kameraet slukkes, skal du lade det være
slukket i 10 minutter eller mere for at
lade temperaturen inde i kameraet falde
til et sikkert niveau.
Bemærkninger om brug af kameraet
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
stiger temperaturen i kameraet hurtigt.
• Når temperaturen i kameraet stiger, kan
billedkvaliteten forringes. Det anbefales,
at du venter, indtil kameraets temperatur
er faldet, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive varm.
Dette er ikke en funktionsfejl.
Når du importerer AVCHD-film til en
computer, til Windows-computere, skal du
bruge "PlayMemories Home"-softwaren på
cd-rommen (medfølger).
Bemærkninger om afspilning af film
på andre enheder
• Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til optagelse i
AVCHD-format. Film, der er optaget i
AVCHD-format med dette kamera, kan
ikke afspilles med følgende enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke ikke
understøtter High Profile
– Enheder, der er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kamera bruger også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til optagelse i
MP4-format. Film, der optages i MP4format med dette kamera, kan derfor ikke
afspilles på andre enheder end dem, der
understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
• En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på
kompatible enheder i AVCHD-format.
Dvd-baserede afspillere eller optagere
kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med
AVCHD-formatet. Dvd-baserede
afspillere eller optagere vil desuden
muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud.
• 1080 60p/50p-film kan kun afspilles på
kompatible enheder.
• Kontrollér kameraets modelnavn for at
finde ud af, om dit kamera understøtter
GPS-funktionen.
GPS-kompatibel: SLT-A99V
GPS-inkompatibel: SLT-A99
• Brug GPS i overensstemmelse med
bestemmelserne i de lande og områder,
hvor du bruger det.
• Hvis du ikke optager oplysninger om
sted, skal [GPS til/fra] indstilles til [Fra]
(side 43).
• Sørg for at slukke kameraet om bord på
et fly, når der bliver givet besked om det.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette
kamera.
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne vejledning
Data, som vedrører ydelse og
specifikationer, er angivet ud fra følgende
betingelser, medmindre andet er angivet i
denne vejledning: ved en almindelig
omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug
af en batterienhed, der er blevet opladet i
omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen
slukkede.
Bemærkninger om optagelse med
søgeren
Dette kamera er forsynet med en XGA
Organic Electro-Luminescence-søger med
høj opløsning og stor kontrast. Denne søger
opnår en stor vidvinkel og en lang
okularmanchet. Dette kamera er beregnet til
at sikre en søger, der er nem at se igennem
ved at skabe den bedst mulige balance
mellem de forskellige elementer.
11
Før brug
Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer
Kun på GPS-kompatible enheder
(SLT-A99V)
Bemærkninger om brug af kameraet
• Billedet kan blive en smule forvrænget
tæt på hjørnerne af søgeren. Dette er ikke
en funktionsfejl. Når du vil kontrollere
alle detaljer i hele kompositionen, kan du
også bruge LCD-skærmen.
• Hvis du panorerer kameraet, mens du ser
i søgeren, eller flytter rundt på øjet, kan
billedet i søgeren blive forvrænget, eller
billedets farve kan blive ændret. Dette er
karakteristisk for objektivet eller
visningsenheden og er ikke en
funktionsfejl. Når du optager et billede,
anbefaler vi, at du ser midt i søgeren.
12
Før brug
Kontrol af de leverede elementer
Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted, hvis ikke al tilbehøret medfølger.
Tallet i parentes angiver antal dele.
• Kamera (1)
• Batterilader BC-VM10A (1)
* Der kan leveres flere strømledninger
med dit kamera. Brug det, som er
relevant for dit land/område.
• Genopladelig batterienhed,
NP-FM500H (1)
• Kameradæksel (1) (fastgjort på
kameraet)
• Tilbehørssko (1) (fastgjort på
kameraet)
• Øjestykkeholder (1) (monteret på
kameraet)
• Cd-rom (1)
– Programsoftware til αkameraet
– α Håndbog
• Betjeningsvejledning (1) (Denne
vejledning)
• Skoadapter (1)/
Beskyttelsesdæksel til stik (1)
(Fastgjort til skoadapteren)
• USB-kabel (1)
13
Før brug
• Netledning (1)* (medfølger ikke i
USA og Canada)
• Skulderrem (1)
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
A AF-lampe (36)/Selvudløser
L Udløserknap til objektivet (54)
B Udløserknap (61)
M Lydsvag multikontroller (30)
C Tænd/sluk-kontakt (55)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
D Forreste kontrolhjul
E Sensor til fjernbetjening
F Objektivkontakter*
G Monteringsindeks (53)
H Spejl*
I Knap til eksempelvisning
(28, 40)
J Fatning
K Brugerdefineret knap (29, 40)
14
Identifikation af kameraets dele
Bagside
Før brug
A MENU -knap (35)
F Lyssensor
B Øjestykkeholder (60)
G LCD-skærm (23, 57)
C Søger*
H MOVIE-knap (40, 63)
• Når du kigger i søgeren,
aktiveres søgertilstanden, og
når du fjerner ansigtet fra
søgeren, ændres
skærmtilstanden tilbage til
LCD-skærmtilstand.
D Okularsensorer (60)
E Hjul til indstilling af dioptrien
• Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen
passer til dit syn, og du ser
søgerens skærm klart.
I Ved optagelse: AF/MF-knap
(autofokus/manuel fokus)
(28, 40)
Ved visning:
-knap
(Forstørrelse) (28)
J Ved optagelse: AEL-knap
(AE-lås) (28, 39)/SLOW
SYNC-knap (28)
Ved visning:
-knap
(billedindeks) (28)
K Multi-vælger
L Ved optagelse: Fn-knap
(funktion) (32, 33)
Ved visning:
-knap
(billedrotation) (28)
15
Identifikation af kameraets dele
M DISP-knap (visning) (28)
N
-knap (smart telekonverter)
(28, 40)/Zoomknap (28)/
Fokussøgerknap (28)
O Ved optagelse: AF RANGE -
knap (28)
Ved visning:
-knap (Slet)
(65)
Når Fn-skærmen eller
menuskærmen vises: Integreret
kameravejledning-knap (46)
P Aktivitetslampe (51)
Q
-knap (Afspilning) (64)
* Undgå at berøre denne del
direkte.
16
Identifikation af kameraets dele
Overside
Før brug
A Mikrofon*
K Lampeknap til visningspanel
(27)
B Udløserknap til
funktionsvælger (66)
C Funktionsvælger (66)
D Multigrænsefladesko** (22)
• Noget af tilbehøret kan ikke
sættes helt i og stikker ud fra
multigrænsefladeskoen på
bagsiden. Tilbehøret når
imidlertid forsiden af skoen, og
forbindelsen er oprettet.
E FINDER/LCD -knap (28)
F Visningspanel (27)
G
-knap (fremføring) (28)
H WB -knap (hvidbalance) (28)
I
-knap (eksponering) (28)
J ISO-knap (39, 71)
L
Markering af
billedsensorens placering
M Bageste kontrolhjul
* Afdæk ikke denne del
under optagelse af film.
Hvis dette sker, kan det
medføre støj eller reducere
lydstyrken.
** Besøg Sony-webstedet for
dit område for detaljer om
kompatibelt tilbehør til
multigrænsefladeskoen,
eller kontakt din lokale Sonyforhandler eller det lokale
Sony-serviceværksted.
Tilbehør til tilbehørsskoen
17
Identifikation af kameraets dele
kan også bruges.
Brug af andre producenters
tilbehør er ikke omfattet af
garantien.
18
Identifikation af kameraets dele
Sider
Før brug
A Kroge til skulderrem
• Fastgør begge ender af remmen
på kameraet.
ledningen på fjernbetjeningen
vender fremad.
D Højttaler
E DC IN-terminal
• Når du kobler AC-PW10AM
AC-vekselstrømsadapteren
(sælges separat) til kameraet,
skal du slukke kameraet og
derefter sætte stikket fra
vekselstrømsadapteren til DC
IN-terminalen på kameraet.
F m-stik (mikrofon)
B
• Når en ekstern mikrofon
tilsluttes, tændes mikrofonen
automatisk. Hvis den eksterne
mikrofon er af typen, der
tilsluttes en strømforsyning, får
mikrofonen strøm via kameraet.
-terminalen
(blitzsynkronisering)
C REMOTE-terminal
• Ved tilslutning af RM-L1AMfjernbetjeningen (sælges
separat) til kameraet skal stikket
til fjernbetjeningen indsættes i
REMOTE-terminalen, så
markøren på stikket passer til
markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at
G i-stik (hovedtelefon)
H HDMI -terminal
I
(USB)-terminal
J Hukommelseskortdæksel (49)
19
Identifikation af kameraets dele
K SLOT1 (Hukommelseskortstik 1)
(49)
• Til enten SD-kort eller
"Memory Stick PRO Duo"
L SLOT2 (Hukommelseskortstik 2)
(49)
• Kun til SD-kort
20
Identifikation af kameraets dele
Bund
Før brug
A Huller til fastgørelse af vertikalt
greb
• Disse huller bruges til at slutte
det vertikale greb (sælges
separat) til kameraet. Undgå, at
der kommer støv og snavs i
hullerne.
B Stik til vertikalt greb
C Stikdæksel til vertikalt greb
D Gevind til kamerastativ
• Brug et stativ med en
skruelængde på mindre end
5,5 mm. Du kan ikke stramme
kameraet fast på et stativ med
en skruelængde på 5,5 mm eller
længere, og hvis du forsøger at
gøre det, kan det beskadige
kameraet.
E Indføringsrille til batteri (49)
F Batteridæksel (49)
21
Identifikation af kameraets dele
Skoadapter
Fjern den tilbehørssko, der er monteret på kameraet, og sæt skoadapteren
på kameraet, så du kan påsætte tilbehør, som er kompatibelt med en
almindelig tilbehørssko (tilbehørssko med autolås).
A Tilbehørssko med autolås
3
Tilspænd låsegrebet.
B Låsegreb
Sådan fastgøres låsegrebet
1
2
22
Fjern beskyttelsesdæksel til stik
fra skoen.
Løsn låsegrebet, og sæt
skoadapteren ind i skoen.
• Drej ikke grebet med magt, når det er
låst.
• Når du monterer skoadapteren på
kameraet, skal du føre skoadapteren
helt ind.
• Når du fjerner skoadapteren fra
kameraet, skal du sætte
beskyttelsesdækslet til stikket på
skoadapteren, når dækslet skal
opbevares.
Liste over ikoner på skærmen
Liste over ikoner på LCD-skærmen
Før brug
Status for LCD-skærmen er som standard indstillet til "til søgertilstand
(bruger søgeren til overvågning)".
Tryk på DISP-knappen for at ændre skærmens status til "til LCDskærmtilstand". Du kan også få vist den digitale niveaumåling og
histogrammet.
Til søgertilstand
I Autotilstand- eller Valg af motivtilstand
Til LCD-skærmtilstand
I Tele-zoom - kont. prioritet AE-/P-/A-/S-/
M-/Panorering-tilstand
For afspilning (visning af
grundlæggende oplysninger)
23
Liste over ikoner på skærmen
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Billedhastighed for film
(37)
Beskrivelse
Eksponeringstilstand (66)
Billedformat på film (37)
P P*
ASM
Resterende batteritid (51)
100%
Blitzopladning i gang
(33)
APS-C-formatoptag (44)
Registernummer (66)
Indstillingseffekt FRA
(39)
Ikoner til
motivgenkendelse (66)
Ingen lydoptagelse på
film (37)
Reduktion af vindstøj
(37)
Hukommelseskort (49)/
overfør (44)
SteadyShot/Advarsel om
kamerarystelse (36, 37)
GPS trianguleringsstatus
(43) (kun SLT-A99V)
100
Resterende antal billeder,
der kan optages
SteadyShot fejl
Format af stillbilleder
(35)
Advarsel om
overophedning (10)
24M 10M Størrelse af stillbilleder
4.6M 20M (35)
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Stillbilledkvalitet (35)
Databasefil fuld/
Databasefilfejl
AE-lås (28)/FEL-lås (29)
Visningstilstand (41)
100-0003
Mappe- og filnummer
-
Beskyt (42)
DPOF
DPOF-angivelse (42)
Advarsel om resterende
batteritid (51)
24
Liste over ikoner på skærmen
B
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Ramme til auto-portræt
(33)
Beskrivelse
Fremføringsmetode (33)
C
Skærm
EV-skala
Eksponeringskompensation (28)/målt manuelt
Fokus-funktion (33)
Genstandssporing (33)
Registrering af ansigter
(33)/Smiludløser (33)
Blitzkompensation (34)
OPT 0:12
Optagetid for film (m:s)
z
Fokus (61)
1/250
Lukkerhastighed (66)
F3.5
Blænde (66)
ISO400
ISO AUTO
ISO-følsomhed (34, 71)
AE-lås (28)/FEL-lås (29)
GPS-oplysninger (kun
med SLT-A99V)
Lysmålingsmetode (34)
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Brugerdefineret,
Farvetemperatur,
7500K Farvefilter) (34)
A5 G5
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Auto HDR-billedadvarsel
D-områdeoptimering/
Auto HDR (34, 73)
Kreativ indstilling
(34, 72)/Kontrast,
Mætning, Skarphed
+3 +3
+3
Visning af længde- og
breddegrad (kun med
SLT-A99V)
Billedeffektfejl
Histogram
2012-1-1
10:37PM
Optagedato
3/7
Filnummeret/antallet af
billeder i
visningstilstanden
Billedeffekt (34)
25
Før brug
Blitztilstand (33)/
Rødøjereduktion (38)
AF-område (33)
Beskrivelse
Liste over ikoner på skærmen
D
Skærm
Beskrivelse
Spotmålingsområde (34)
AF-område (33)
Hjælpeområde (69)
Digital niveaumåling
Histogram
Smart telekonverter (28)
Smart zoom/tydeligt
billede-zoom/digitalzoom
Lukkerhastighedsindikator
Blændeindikator
Styring af AF-område
(28)
z
Sporingsfokus
Sporingsfokus
Lydniveau (70)
26
Liste over ikoner på skærmen
Liste over ikoner på visningspanelet
Lukkerhastighed (66)/
Blænde (66)
Eksponering (28)/
Blitzkompensation
(34)
ISO-følsomhed (34)
Hvidbalance (34)
Fremføringsmetode
(33)
Billedkvalitet (35)
Resterende batteritid
(51)
Resterende antal
billeder, der kan
optages* (81)
Før brug
Du kan justere lukkerhastigheden,
blænden, eksponeringskompensationen,
blitzkompensationen, ISO-følsomheden,
hvidblancen, fremføringstilstanden og
billedkvaliteten ved at se i
visningspanelet oven på skærmen.
* Selv når det resterende antal billeder, der kan optages, er over 9.999, vises "9999" på
visningspanelet.
Sådan tændes baglyset i visningspanelet
Tryk på lampeknappen på
visningspanelet oven på kameraet. Hvis
du trykker igen, slukkes baglyset.
Lampeknap til visningspanel
27
Funktionsliste
Funktioner, der kan betjenes med
knapperne/hjulet
Du kan konfigurere eller betjene forskellige funktioner med disse knapper/
hjulet.
Se "Identifikation af kameraets dele" (side 14) for at finde placeringen af
knapperne/hjulet.
-knap
Vælger fremføringsmetoden.
WB -knap
Justerer hvidbalancen.
-knap
Kompenserer eksponeringen.
ISO -knap
Justerer ISO-følsomheden.
Funktionsvælger
Skifter eksponeringstilstanden. Drej hjulet, mens du
trykker på udløserknap til funktionsvælger.
FINDER/LCD -knap
Skifter visningen mellem LCD-skærmen og søgeren.
Lampeknap til
visningspanel
Tænder baglyset i visningspanelet.
MENU -knap
Viser menuskærmen til opsætning af menupunktet.
MOVIE-knap
Optager film.
AEL-knap/SLOW SYNCknap/
-knap
Fastsætter eksponeringen på hele skærmen./Optager
med blitzen med en langsommere lukkerhastighed./
Viser flere billeder på skærmen samtidigt.
AF/MF-knap/
Skifter midlertidigt autofokus og manuelt fokus./
Skalerer et billede op, når der vises billeder.
Fn-knap/
-knap
-knap
Viser opsætningsskærmen for den funktion, der er
indstillet ved hjælp af Fn-knappen. I søgertilstanden
skiftes til hurtignavigeringsskærmen./Roterer billeder.
DISP-knap
Skifter visningen af optageoplysninger for søgeren eller
LCD-skærmen.
-knap/Zoomknap/
Fokussøgerknap
Zoomer ind på midten af et billede./Zoomer ind, mens
billedets aktuelle opløsning bevares./Gør det muligt at
kontrollere fokus ved at forstørre billedet før optagelse.
-knap
Afspiller billeder.
AF RANGE-knap/indbygget Begrænser det tilgængelige brugsområde for autofokus./
kameravejledningsknap/ Viser en vejledning i kameraet./Sletter billeder.
-knap
Knap til eksempelvisning
28
Kontrollerer sløring af baggrunden.
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet
Brugerdefineret knap
Tildeler en ofte anvendt funktion til knappen. FELlåsefunktionen er tildelt i standardindstillingerne.
Lydsvag multikontroller
Juster indstillingerne lydløst.
Sådan bruges hurtignavigeringsskærmen
Ved hjælp af hurtignavigeringsskærmen kan du ændre indstillingerne
direkte i visningen af optageoplysningerne, når skærmtilstanden er angivet
til [Til søger] (hurtignavigering).
søger].
2 Tryk på Fn-knappen for at skifte til hurtignavigeringsskærmen.
I Autotilstand- eller Valg af motiv-tilstand
I Tele-zoom - kont. prioritet AE/P/A/S/M/Panorering-tilstand
3 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på multi-vælgeren.
29
Funktionsliste
1 Tryk på DISP-knappen for at indstille skærmtilstanden til [Til
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet
4 Indstil elementet med det forreste eller bageste kontrolhjul.
• Vælg en indstilling med det forreste kontrolhjul, og juster den med det
bageste kontrolhjul.
• Hvis du trykker midt på multi-vælgeren, bruges den angivne skærm til at
konfigurere det valgte element.
• Når du trykker på Fn-knappen igen, slås hurtignavigeringsskærmen fra, og
skærmen vender tilbage til den oprindelige.
Funktioner, der er tilgængelige på hurtignavigeringsskærmen
Autotilstand/Valg af motiv/Tele-zoom - kont. prioritet AE/Vælg
optagemedie/Kvalitet/SteadyShot (for stillbilleder)/Fremf.metode/
Blitztilstand/Fokustilstand/AF-område/Genstandssporing/Smil-/
Ansigtsreg./Lysmålermetode/Hvidbalance/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./
Billedeffekt/Auto. port.mark./Ekspon.komp./Blitzkompens./ISO
Bemærkninger
• Nedtonede punkter på hurtignavigeringsskærmen er ikke tilgængelige.
• Når den kreative indstilling bruges (side 72), kan nogle af opsætningsopgaverne kun
udføres på en angiven skærm.
Sådan bruges den lydsvage multikontroller
Du kan indstille et punkt uden at ændre skærmen ved hjælp af den lydsvage
multikontroller. Da hjulet er beregnet til at reducere lyden af betjening af
hjul, kan du reducere lyden af betjening af hjul under filmoptagelse.
Du kan tildele separate funktioner til hjulet i forbindelse med billed- og
filmoptagelse (side 31).
1 Tryk på knappen, så
opsætningsskærmen vises.
• [Fokustilstand] er tildelt til knappen til
stillbilledoptagelse, og
[Lydoptagelsesniveau] er tildelt til den
samme knap til filmoptagelse i
standardindstillingerne.
30
Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet
2 Drej hjulet for at vælge den
ønskede indstilling.
Funktionsliste
Aktuel indstilling
3 Tryk på knappen for at udføre handlingen.
Sådan tildeles andre funktioner til den lydsvage multikontroller
Når du trykker på og holder knappen
nede, åbnes den skærm, der bruges til
tildeling af funktioner til multikontrollen.
Drej hjulet for at vælge en funktion. Du
kan også vælge en funktion fra: MENUknap t
3t[
Lydløs kontrol]
eller MENU-knap t
1t[
Lydløs kontrol].
Aktuel funktion
Tilgængelige funktioner
Stillbillede: Fokustilstand/AF-område/Vælg AF-område/Ekspon.komp./
Lysmålermetode/ISO
Film: Lydoptagelsesniveau/Fokustilstand/AF-område/Vælg AF-område/
Ekspon.komp./Lysmålermetode/ISO/Lukkerhastighed/Blænde
31
Valg af funktion med Fn-knappen
(funktion)
Denne knap bruges til konfigurering eller udførelse af funktioner, der ofte
bruges under optagelse, med undtagelse af funktionerne i
hurtignavigeringsskærmen.
1 Tryk på DISP-knappen for at indstille skærmtilstanden til andet
end [Til søger] (side 28).
2 Tryk på Fn-knappen.
3 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B på multi-vælgeren, og
tryk derefter midt på z for at aktivere dit valg.
Opsætningsskærmen vises.
4 Ved at følge
betjeningsvejledningen kan du
vælge og aktivere den ønskede
funktion.
Handlingsvejledning
Sådan indstilles kameraet direkte med skærmen med
optageoplysninger
Drej det forreste kontrolhjul uden at trykke på midten z i trin 3. Du kan
indstille kameraet direkte fra skærmen med optageoplysninger. Derudover
kan visse funktioner finindstilles ved hjælp af det bageste kontrolhjul.
32
Funktioner, der kan vælges med Fnknappen (funktion)
Følgende funktioner kan vælges med Fn-knappen:
Vælger den automatiske optagetilstand.
(Intelligent auto/Bedste auto)
Valg af motiv
Vælger en passende tilstand blandt de forudindstillede
indstillinger i Valg af motiv, så den passer til
optageforholdene.
(Portræt/Sportsaktiviteter/Makro/Landskab/Solnedgang/
Nattescene/Håndholdt tusmørke/Natportræt)
Film
Vælger eksponeringstilstanden for filmoptagelse, så den
passer til motivet eller effekten.
(P/A/S/M)
Tele-zoom - kont.
prioritet AE
Indstiller hastigheden for kontinuerlig optagelse.
(T10/T8)
Fremf.metode
Indstiller fremføringstilstanden som f.eks. kontinuerlig
optagelse.
(Enkelt optagelse /Kont. optagelse/Selvudløser/Bracket:
Kont./Enkelt bracket/Hv.b.bracketing/DRO-bracket/
Fjernbetjening)
Blitztilstand
Indstiller blitztilstanden for en blitz (sælges separat).
(Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Forsinket blitz/Trådløs)
Fokustilstand
Vælger fokustilstanden.
(Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/
Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF/Dir. man. fokus./
Manuel fokus)
AF-område
Vælger område for fokusering.
(Bred/Zone/Spot/Lokal)
Genstandssporing
Holder fokus på et motiv, mens det spores.
(Fra/Til/Til (sporingsfokus m/udløserknap))
Smil-/Ansigtsreg.
Registrerer automatisk folks ansigter med optimal fokus og
eksponering./Optager, når et smil registreres.
(Ansigtsregistrering Fra/Ansigtsregistrering Til (ansigtsreg.)/
Ansigtsregistrering Til/Smiludløser)
Auto. port.mark.
Analyserer motivet, når der registreres et ansigt, og gemmer
et andet billede med en flottere komposition.
(Auto/Fra)
Funktionsliste
Autotilstand
33
Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion)
ISO
Indstiller lysfølsomheden. Jo højere tallet er, jo hurtigere er
lukkerhastigheden.
(Flerbilled-støjreduktion/ISO AUTO/ISO 50 til 25600)
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
(Multisegment/Centervægtet/Spot)
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
(+3,0 EV til –3,0 EV)
Hvidbalance
Justerer billedernes farvenuance.
(Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.:
Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.:
Dagslys/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret 1–3)
DRO/Auto HDR
Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Fra/D-områdeopt./Auto HDR)
Kreativ indst.
Vælger den ønskede billedbehandling.
(Standard/Levende/Neutral/Klar/Dyb/Lys/Portræt/Landskab/
Solnedgang/Nattescene/Efterårsløv/Sort/hvid/Sepia/
Stilboks1–6)
Billedeffekt
Optager med det ønskede effektfilter for at opnå et mere
imponerende udtryk.
(Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/Retrofoto/
Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/Blødt fokus/HDRmaleri/Fyldig sort-hvid tone/Miniature)
34
Funktioner, der er valgt med MENUknappen
Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Tryk på MENU-knappen, konfigurer derefter det ønskede element med
v/V/b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren.
Vælg en side i menuen
Vælg et punkt i menuen
Funktionsliste
Stillbilledoptagemenu
Billedformat
Vælger størrelsen på stillbilleder.
(L/M/S)
Format
Vælger højde-bredde-forhold for stillbilleder.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Indstiller billedkvaliteten af stillbilleder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Panorering: Størrelse Vælger formatet på panoramabilleder.
(Standard/Bred)
Panorering: Retning
Vælger optageretningen for panoramabilleder.
(Højre/Venstre/Op/Ned)
Klar billedzoom
Zoomer på et billede med bedre kvalitet end digital zoom.
(Til/Fra)
Digital zoom
Zoomer på et billede med kraftigere forstørrelse end Klar
billedzoom.
(Til/Fra)
Lang eksp.SR
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser,
hvor lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere.
(Til/Fra)
35
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Høj ISO SR
Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser med
høj lysfølsomhed.
(Normal/Lav/Fra)
Blitzkontrol
Indstiller metoden til fastsættelse af blitzens intensitet.
(ADI-blitz/For.blitz TTL)
AF-lampe
Indstiller AF-lampen, som oplyser et mørkt motiv, for at
hjælpe fokuseringen.
(Auto/Fra)
SteadyShot
Indstiller SteadyShot til stillbilledoptagelse.
(Til/Fra)
AF-drevhast.
Vælger fokuseringshastigheden i autofokustilstanden. Når
[Langsom] er valgt under makrooptagelse, er det nemmere at
fokusere.
(Hurtig/Langsom)
Farverum
Ændrer farvegengivelsesområder.
(sRGB/AdobeRGB)
Lydløs kontrol
Tildeler den ønskede funktion til den lydsvage
multikontroller til stillbilledoptagelse.
(Fokustilstand/AF-område/Vælg AF-område/Ekspon.komp./
ISO/Lysmålermetode)
Ekspon.trin
Indstiller størrelsen af trinforøgelsen for lukkerhastighed,
blænde og eksponering.
(0,5 EV/0,3 EV)
Prioritering
Indstiller, om lukkeren skal udløses, selvom fokus ikke er
bekræftet i autofokustilstand.
(AF/Udløser)
AF m/udløserk.
Indstiller, om autofokus skal aktiveres ved at trykke
udløserknappen halvvejs ned. Dette er praktisk, når du vil
justere fokus og eksponeringen hver for sig.
(Til/Fra)
AEL med udløser
Indstiller, om eksponeringen skal justeres, ved at trykke
udløserknappen halvvejs ned. Dette er praktisk, når du vil
justere fokus og eksponeringen hver for sig.
(Til/Fra)
Hukommelse
Registrerer kombinationer af ofte anvendte tilstande og
indstillinger og gør det nemt at genkalde disse kombinationer
med funktionsvælgeren.
(1/2/3)
36
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Filmoptagemenu
Vælger filformat for film.
(AVCHD/MP4)
Optageindstilling
Vælger kvaliteten og størrelsen af den optagne filmramme.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Indstiller SteadyShot til filmoptagelse.
(Til/Fra)
Varighed af AFsporing
Indstiller sporingsfølsomheden for autofokusfunktionen til
filmoptagelse.
(Høj/Mellem/Lav)
Automatisk lang
lukker
Indstiller, om lukkerhastigeden skal justeres automatisk til en
langsommere indstilling under filmoptagelse, når motivet er i
en mørk situation.
(Til/Fra)
Lydløs kontrol
Lydoptagelse
Tildeler den ønskede funktion til den lydsvage
multikontroller til filmoptagelse.
(Lydoptagelsesniveau/Fokustilstand/AF-område/Vælg AFområde/Ekspon.komp./ISO/Lysmålermetode/
Lukkerhastighed/Blænde)
Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj Reducerer vindstøj under filmoptagelse.
(Til/Fra)
Lydoptagelsesniveau Justerer lydoptagelsesniveauet.
(0 til 31)
Lydniveauvisning
Angiver, hvorvidt lydniveauet skal vises eller ej.
(Til/Fra)
Timing af lydudgang Angiver, hvordan ekko kan reduceres under filmoptagelse.
(Live/Eftersynkronisering)
37
Funktionsliste
Filformat
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Brugerdefineret menu
Eye-Start AF
Indstiller, om automatisk fokusering skal bruges, når der
kigges i søgeren.
(Til/Fra)
FINDER/LCD-indstil.
Angiver metoden til skift mellem søgeren og LCD-skærmen.
(Auto/Manuel)
Rødøjereduktion
Reducerer røde øjne ved brug af blitz.
(Til/Fra)
Udløser u/obj.
Indstiller, om lukkeren kan åbne, når objektivet ikke er
fastgjort.
(Aktiver/Deaktiver)
Bedste auto kont.
optag.
Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i Bedste autotilstand.
(Auto/Fra)
B. auto
billedudtrækning
Indstiller, om alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i
Bedste auto-tilstand, skal gemmes.
(Auto/Fra)
Gitterlinje
Indstiller en visning med gitterlinje for at muliggøre justering
til en strukturel oversigt.
(3x3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Autovisning
Viser det registrerede billede, efter at det er optaget
automatisk. Du kan indstille, hvor lang tid billedet skal vises.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
DISP-knap (skærm)
Gør det muligt at vælge de tilgængelige
skærmvisningstilstande for LCD-skærmen, der kan vælges
ved at trykke på DISP-knappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram/Til søger)
DISP-knap (søger)
Gør det muligt at vælge de tilgængelige
skærmvisningstilstande for søgeren, der kan vælges ved at
trykke på DISP-knappen.
(Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Vis ikke oplysn./
Niveau/Histogram)
38
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Vælger den funktion, der skal bruges sammen med AF
RANGE-knappen.
(AF-områdekontrol/Vejledning i kamera)
AFområdekontrolhjælp
Angiver, om statussen for det motiv, der er placeret inden for
fokusområdet på skærmen, skal vises vha. hjælpeområdet,
når funktionen til styring af AF-området er aktiveret (kun
tilgængelig, når et AF-D-kompatibelt objekt er monteret).
(Til/Fra)
Maksimumniveau
Forbedrer konturerne af områder i fokus med en bestemt
farve.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
Indstiller den farve, der bruges til funktionen til
maksimumfunktion.
(Rød/Gul/Hvid)
Live View-visning
Indstiller, om effekten af en funktion skal vises på skærmen.
Det kan f.eks. være effekten af værdien for
eksponeringskompensationen.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
AEL-knapfunktion
Tildeler den ønskede funktion til AEL-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
ISO-knap
Tildeler den ønskede funktion til ISO-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Funktionsliste
AF RANGE-knap
39
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
AF/MF-knap
Tildeler den ønskede funktion til AF/MF-knappen.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Specialknap
Tildeler den ønskede funktion til den brugerdefinerede knap.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Visningsknap
Tildeler den ønskede funktion til knappen til eksempelvisning.
(Ekspon.komp./Fremf.metode/Blitztilstand/Fokustilstand/
AF-område/Smil-/Ansigtsreg./Auto. port.mark./ISO/
Lysmålermetode/Blitzkompens./Hvidbalance/DRO/Auto
HDR/Kreativ indst./Billedeffekt/Billedformat/Kvalitet/AELhold/AEL til/fra/
AEL-hold/ AEL til/fra/Hold for FELlås/Slå FEL-lås til/fra/Genstandssporing/Lås AF/MF-kontrol/
Skift AF/MF-kontrol/AF-lås/AF til/Blændevisning/Visning
af resultat/Fokusforstørrelse/Hukommelse)
Smart telekonv.-knap Vælger den funktion, der skal bruges sammen med
knappen.
(Smart telekonv./Zoomfokus/Zoom)
-
Lås fokus-knap
Indstiller funktionen for objektivets fokusfastholdelsesknap.
Når du vælger [Forhåndsvisningsknap], vil den funktion, der
er valgt med [Visningsknap], blive tildelt.
(Fokuslås/Forhåndsvisningsknap)
MOVIE-knap
Vælger den relevante tilstand for MOVIE-knappen.
(Altid/Kun filmtilstand)
Kontrolhjul
Indstiller funktionerne af de forreste og bageste kontrolhjul,
når eksponeringstilstanden er indstillet til M. Hjulene kan
bruges til justering af lukkerhastigheden og blænden.
(
LH
R/nr./
R/nr.
LH)
40
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Kompenserer eksponeringen med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Fra/
Frontknap/
Bageste knap)
Eksp.komp.indst
Indstiller, om eksponeringen skal kompenseres inden for
rækkevidden af blitzlyset.
(Omgiv.&blitz/Kun omgivels.)
Bracket.rækkef.
Vælger rækkefølgen i eksponerings-bracketen og
hvidbalance-bracketingoptagelsen.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Objektivkomp.:
Skygge
Kompenserer for de skyggede hjørner på skærmen, der
forårsages af det påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Krom. Ab.
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne af skærmen, der
forårsages af det påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning på skærmen, der skyldes det
påsatte objektiv.
(Auto/Fra)
Udløserfrontknap
Indstiller, om hvorvidt den elektroniske udløserknapfunktion
skal bruges eller ej.
(Til/Fra)
Funktionsliste
Eks.komp.knap
Ansigtsprioritetssporing Angiver, om der skal være en præferencesporing af et
bestemt ansigt, når kameraet registrerer det pågældende
ansigt under genstandssporing.
(Til/Fra)
Ansigtsregistrering
Registrerer eller ændrer den person, der skal prioriteres, når
der fokuseres.
(Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt)
Afspilningsmenu
Stillbillede/film-valg Gør det muligt at bestemme, hvordan afspilningsbillederne
skal grupperes (visningstilstand).
(Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Slet
Sletter billeder.
(Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler)
41
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Diasshow
Viser et diasshow.
(Gentag/Interval/Billedtype)
Billedindeks
Indstiller det antal billeder, der vises på en side på
billedindeksskærmen.
(4 billeder/9 billeder)
Beskyt
Beskytter et billede eller fjerner beskyttelsen fra et billede.
(Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer)
Angiv udskrivning
Vælger eller fravælger billeder til DPOF.
(DPOF-opsætning/Datomærke)
Vælg
afspilningsmedie
Vælger det hukommelseskortstik, der skal bruges til
afspilning.
(Slot 1/Slot 2)
Kopier
Duplikerer billeder på et hukommelseskort.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for afspilning af film.
(0 til 7)
Vis afspilning
Indstiller, hvordan billeder der er optaget i portrættilstand,
afspilles.
(Autorotation/Man.rotation)
Menu til hukommelseskortværktøj
Vælg optagemedie
Vælger det hukommelseskortstik, der skal bruges til optagelse.
(Slot 1/Slot 2)
Optagetilstand
Vælger optagemetoden til optagelse på hukommelseskort.
(Standard/Simultan optag. (Still.)/Simultan optag. (Film)/Sim.
optag. (Still./film)/Sorter (JPEG/RAW)/Sorter (stillbil./film))
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Indstiller den metode, der bruges til at tildele filnumre til
stillbilleder og MP4-film.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn
Indstiller mappeformatet for stillbilleder.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg REC-mappe
Ændrer den valgte mappe til lagring af stillbilleder og MP4film.
Ny mappe
Opretter en ny mappe til lagring af stillbilleder og MP4-film.
42
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Gendan billed-db.
Gendanner billeddatabasefilen og gør optagelse og afspilning
mulig.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Menu til indstilling af klokkeslæt
Indstiller dato og klokkeslæt samt sommertid.
Indstilling af sted
Indstiller det sted, hvor kameraet bruges.
Funktionsliste
Indst.dato/tid
Opsætningsmenu
Menustart
Indstiller standardpositionen af markøren i menuen til det
øverste punkt eller det senest valgte punkt.
(Top/Forrige)
Bekræft slet
Indstiller [Slet] eller [Fortryd] som standardindstillingen for
skærmen til bekræftelse af sletning.
("Slet" først/"Annul." først)
Guide til
tilstandsknap
Viser en forklaring for hver enkelt optagetilstand og gør det
også muligt at vælge en anden optagetilstand.
(Til/Fra)
LCD-lysstyrke
Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.
(Auto/Manuel/Solskinsvejr)
Søgerlysstyrke
Indstiller lysstyrken på søgeren.
(Auto/Manuel)
Farvetemperatur i
søger
Indstiller skærmens farvetemperatur i søgeren. Hvis den
indstilles mod + gøres farven koldere, og mod – gøres farven
varmere.
(+2 til 0 til –2)
GPS-indstillinger
Indstiller GPS-funktionerne.
(kun med SLT-A99V)
Strømbesparelse
Indstiller det svarniveau, der skal bruges til at aktivere
strømsparetilstanden.
(Maks./Standard)
43
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Starttid for
strømbespar.
Indstiller, hvornår den strømbesparende tilstand aktiveres.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-opløsning
Indstiller opløsningen, når kameraet kobles til et HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
Betjener kameraet fra et tv, der understøtter "BRAVIA"
Sync.
(Til/Fra)
HDMIinformationsvisn.
Viser billeder på skærmen af et HDMI-tv, der er tilsluttet,
uden at vise optageoplysninger.
(Til/Fra)
Overførselsindst.*
Indstiller, om overførselsfunktionen i kameraet skal bruges
samme med et Eye-Fi-kort.
(Til/Fra)
USB-tilslutning
Indstiller den USB-forbindelsesmetode, der er relevant for
computeren eller USB-enheden.
(Auto/Masselager/MTP/Fjern-pc)
USB-LUN-indstilling
Giver computeren mulighed for at registrere begge
hukommelseskort under en USB-forbindelse.
(Flere/Enkelt)
Lydsignaler
Indstiller, om bip-lyd skal bruges, når fokuseringen er
aktiveret, eller selvudløseren virker.
(Til/Fra)
PAL/NTSC-vælger
(kun for 1080 50ikompatible
modeller)
Afspiller film, der er optaget med et kamera, på et tv med
NTSC-systemet.
(PAL/NTSC)
APS-C-formatoptag.
Indstiller, om der skal optages med et område ækvivalent
med APS-C-formatet.
(Til/Auto)
AF-mikrojust.
Gør det muligt at foretage finjusteringer af fokuspositionen.
(AF-justeringsindstilling/mængde/Slet)
* Vises, når der sættes et Eye-Fi-kort i hukommelseskort-SLOT1 i kameraet.
44
Funktioner, der er valgt med MENU-knappen
Version
Sprog
Viser versionen af kameraets software.
Vælger sprog.
Rensetilstand
Starter rensetilstanden, som renser billedsensoren.
Demotilstand
Indstiller demoafspilningen af en film til at være aktiveret
eller deaktiveret.
(Til/Fra)
Initialiser
Sætter indstillingerne tilbage til standard.
(Nulstil/Nulst.opt.modus/Nulstil special)
Funktionsliste
45
Brug af den integrerede
kameravejledning
AF RANGE-knappen er forsynet både
med funktionen Integreret
kameravejledning og en slettefunktion.
Når du trykker på AF RANGE-knappen
på Fn-skærmen eller menuskærmen,
vises der automatisk en hjælpevejledning,
der forklarer den funktion eller
indstilling, der er valgt i øjeblikket.
MENU-knap t
kamera]
46
AF RANGE-knap
3 t [AF RANGE-knap] t [Vejledning i
Klargøring af kameraet
Opladning af batterienheden
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NPFM500H "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt
afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
Batterienheden aflades lidt efter lidt, når den ikke er i brug. Gå ikke glip af
en fotomulighed, så oplad det den brug.
1 Sæt batterienheden i
Klargøring af kameraet
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den klikker
på plads.
47
Opladning af batterienheden
2 Tilslut batteriopladeren til
For USA og Canada
Stik
stikkontakten.
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Opladning fuldført
Opladetid
Ca. 175 minutter
• Ved opladning af en helt afladt
batterienhed ved en temperatur på
25 °C.
• CHARGE-lampen slukkes, når
opladningen er udført.
CHARGE-lampe
For andre lande end USA og Canada
CHARGE-lampe
Til en stikkontakt
Bemærkninger
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden
eller forholdene under opladningen.
• Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem
10 °C-30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for dette temperaturområde.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
48
Indsættelse af batterienhed/
hukommelseskort (sælges separat)
Dette kamera er forsynet med 2 stik til hukommelseskort. SLOT1 kan
bruges til "Memory Stick PRO Duo"- eller SD-kort, mens SLOT2 kun kan
bruges til SD-kort.
1 Skub åbningsgrebet til
batteridækslet for at åbne det.
Klargøring af kameraet
2 Indsæt batterienheden med et fast
tryk, mens du trykker på
låsegrebet med spidsen af
batteriet.
Låsegreb
3 Luk dækslet.
4 Åbn dækslet, samtidig med at
hukommelseskortdækslet
skubbes.
49
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
5 Indsæt et hukommelseskort.
Hukommelseskortstik 1
• Vend hjørnet med det afskårne hjørne
som vist, og indsæt
hukommelseskortet, indtil det klikker
på plads.
Hukommelseskortstik 2
Sørg for, at det afskårne hjørne vender
rigtigt.
6 Luk dækslet.
Sådan vælger du det hukommelseskort, der skal bruges til
optagelse
[Slot 1] vælges under standardindstillingerne. Brug stik 1, når du ikke vil
ændre indstillingen og kun vil bruge et enkelt hukommelseskort.
MENU-knap t
1 t [Vælg optagemedie] t Vælg det ønskede stik
• Du kan også indsætte [Vælg optagemedie] fra hurtignavigeringsskærmen
(side 29).
Sådan optages et billede på begge hukommelseskort på samme
tid
Du kan optage de samme billeder på begge hukommelseskort på samme tid
eller sortere billeder på forskellige hukommelseskort efter billedtype
(side 42).
MENU-knap t
1 t [Optagetilstand] t Vælg den ønskede
indstilling
50
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
Sådan fjernes hukommelseskortet
Kontroller, at aktivitetslampen (side 16) ikke er tændt, og åbn derefter
hukommelseskortdækslet, og tryk på hukommelseskort én gang.
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Den medfølgende batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som
indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet
vedrørende driftsbetingelserne. Den resterende batteritid i procent vises
ifølge kameraets betjeningsforhold.
"Batteriet er
tomt."
Højt
Lavt
Du kan ikke
optage flere
billeder.
Du kan bruge 2 batterienheder, der er monteret i det vertikale greb (sælges
separat), ved at montere det på kameraet. Med batterienheden installeret i
kameraet giver det i alt 3 batterienheder, der skiftes automatisk.
Du kan kontrollere statussen på disse batterienheder på skærmen.
Det resterende batteriniveau for den batterienhed, der er sat i
kameraet
Det resterende batteriniveau for batteriepakker, der er sat i det
vertikale greb
Du kan få oplysninger om det vertikale greb ved at se i de
betjeningsinstruktioner, der fulgte med det vertikale greb.
Sådan fjernes batterienheden fra kameraet
Sluk for kameraet. Skub låsegrebet i
retningen af pilen, når du har fået
bekræftet, at kameravibrationen er
stoppet, og både LCD-skærmen og
aktivitetslampen er slukket. Tag derefter
batterienheden ud. Pas på ikke at tabe
batterienheden.
Låsegreb
51
Klargøring af kameraet
Batteriniveau
Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat)
Kompatible hukommelseskort
Følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Der er
imidlertid ikke garanti for, at alle hukommelseskort fungerer sammen med
dette kamera.
Typer af hukommelseskort
Memory Stick PRO Duo
Film (simult. I denne
optagelse)
vejledning
Stillbilleder Film
*1
–
Memory Stick PRO-HG Duo
SD-hukommelseskort
*2
*3
SDHC-hukommelseskort
*2
*3
SDXC-hukommelseskort
*2
*3
Memory Stick
PRO Duo
SD-kort
• MultiMediaCard kan ikke bruges.
*1 "Memory Stick PRO Duo", som matcher Mærke2
*2 SD-kort, der matcher klasse 4 eller hurtigere
*3 SD-kort, der matcher klasse 10 eller hurtigere, eller UHS-I-brugergrænsefladen
(UHS-hastighed klasse 1)
Bemærkninger
• "Memory Stick PRO Duo" kan ikke bruges i stik 2.
• Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles
på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Kontrollér, at
enheden er kompatibel med exFAT, før kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet
til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må
aldrig formatere kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på
kortet. (exFAT er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.)
52
Montering af et objektiv
1 Fjern kameradækslet fra
Frontobjektivdæksel
kameraet og objektivdækslet fra
bagsiden af objektivet.
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv eller snavs ind i kameraet.
• Fjern frontobjektivdækslet fra fronten
af objektivet under optagelse.
Kameradæksel
Klargøring af kameraet
Objektivdæksel
2 Montér objektivet ved at tilpasse
de orange indeksmærker
(monteringsindeks) på objektivet
og på kameraet.
Orange indeksmærker
3 Drej objektivet med uret, indtil
det klikker fast i den låste
position.
Sørg for at sætte objektivet lige på.
Bemærkninger
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
• E-fatnings-objektiver er ikke kompatible med dette kamera.
• Når der er påmonteret et DT-objektiv, eller [APS-C-formatoptag.] er indstillet til
[Til] i -opsætningsmenuen, vises et Live View-billede i fuld skærmvining på
LCD-skærmen med synsvinklen i APS-C-format. Live View-billedet i søgeren vises
også i sin helhed, og du kan kontrollere kompositionen eller effekten ved hjælp af
hele skærmen.
53
Montering af et objektiv
• Når du vil optage billeder i fuld skærmstørrelse, skal du bruge et objektiv, der er
beregnet til et kamera til optagelse med fuld skærmstørrelse.
• Hvis du bruger et objektiv med gevind til påsætning af kamerastativ, skal du fastgøre
objektivet til kamerastativet ved hjælp af gevindet, som hjælper med at afbalancere
objektivets vægt.
• Når kameraet bæres rundt med et objektiv påsat, skal du holde godt fast i både
kameraet og objektivet.
• Hold ikke den del af objektivet, der er udvidet i forbindelse med zoom- eller
fokusjustering.
Sådan fjernes objektivet
1 Tryk udløserknappen til objektivet
helt ind, og drej objektivet mod
uret, indtil det ikke kan komme
længere.
Udløserknap til objektivet
2 Fastsæt dækslerne til foran og
bag på objektivet og
kameradækslet på kameraet.
• Fjern støv fra låg og dæksel, før du
monterer dem.
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af
billedsensoren (den del, der konverterer lyset til et elektrisk signal), når
objektivet skiftes, vil det muligvis blive vist som mørke pletter på billedet
afhængigt af optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at
støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede
steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes.
54
Indstilling af dato og klokkeslæt
Når kameraet tændes første gang, eller når du har initialiseret funktionerne,
vises opsætningsskærmen til dato/klokkeslæt.
1 Indstil tænd/sluk-kontakten til ON
for at tænde for kameraet.
Skærmen til indstilling af dato og
klokkeslæt vises.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
Klargøring af kameraet
2 Kontroller, at [Angiv] er valgt på
LCD-skærmen, og tryk derefter
midt på multi-vælgeren.
3 Vælg dit område med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter
midt på multi-vælgeren.
4 Vælg et punkt med b/B, og
indstil den numeriske værdi med
v/V.
[Sommertid:]: Slår indstillingen med
sommertid til eller fra.
[Datoformat:]: Vælger format til
visning af dato.
• Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
55
Indstilling af dato og klokkeslæt
5 Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt
på multi-vælgeren.
6 Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Sådan annulleres indstillingen af dato/klokkeslæt
Tryk på MENU-knappen.
Indstilling af dato/klokkeslæt igen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling
af dato/klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt
indstilles i menuen.
MENU-knappen t
1t
[Indst.dato/tid] eller [Indstilling af
sted] (side 43)
Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for
strømmen, og om batteriet er sat i eller ej.
56
Justering af LCD-skærmens vinkel
Juster LCD-skærmen til en vinkel,
hvor den er nem at se.
Klargøring af kameraet
• Sæt fingeren på den øverste venstre del
af LCD-skærmen, og træk den imod dig
selv.
• LCD-skærmen vipper 140 grader opad
og 180 grader nedad.
• LCD-skærmen drejer 180 grader med
uret og 90 grader mod uret.
• Når LCD-skærmen ikke bruges,
anbefales det, at du lukker den med
skærmen ind imod kameraet.
Bemærk
• Når LCD-skærmen er åben, kan
øjestykkesensorerne muligvis ikke fungere i
situationer, hvor der optages i en lav position.
Hvis du ser i søgeren, og visningstilstanden
ikke automatisk skifter fra skærmen til
søgeren, skal du trykke på FINDER/LCDknappen.
57
Optagelse af et tydeligt billede uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" henviser til en uønsket bevægelse af kameraet, som
opstår, efter at udløserknappen er blevet trykket ned, og som giver et sløret
billede.
Følg nedenstående vejledning for at reducere kamerarystelser.
Indikator for advarsel om kamerarystelse
I situationer, hvor kameraet kan blive
udsat for kamerarystelser, blinker
(advarsel om kamerarystelse)indikatoren. Hvis dette sker, skal du
bruge et kamerastativ eller blitzen.
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
Bemærk
• Indikatoren for advarsel om kamerarystelser vises ikke i følgende situationer:
– Eksponeringstilstanden er indstillet til M/S eller under filmoptagelse.
– Når visningsindstillingen er angivet til [Vis ikke oplysn.], [Niveau] eller
[Histogram].
Brug af SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen er tilgængelig i dette kamera for at reducere
kamerarystelser. SteadyShot-funktionen kan indstilles separat til
stillbilledoptagelse og til filmoptagelse.
SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] for stillbilledoptagelse og [Fra]
for filmoptagelse i standardindstillingerne.
MENU-knap t
3 eller
ønskede indstilling
1 t [SteadyShot] t Vælg den
• Du kan også indstille den SteadyShot-funktion, der bruges til
stillbilledoptagelse, i hurtignavigeringsskærmen (side 29).
58
Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser
Bemærkninger
• SteadyShot-funktionen virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til,
når kameraet lige er blevet rettet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet
trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs nede.
• Deaktiver SteadyShot-funktionen, når du bruger et kamerastativ, da der potentielt
kan opstå fejl i SteadyShot-funktionen.
Korrekt holdning af kameraet
Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at
kameraet ikke bevæger sig.
I søgertilstand
(lodret position)
I LCD-skærmtilstand
Klargøring af kameraet
I søgertilstand
Punkt 1
Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter
objektivet.
Punkt 2
Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden.
Punkt 3
Hold dine albuer ind mod kroppen.
Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved
at placere albuen på knæet.
59
Fjernelse af øjestykkeholderen
Når FDA-A1AM vinkelsøgeren (sælges separat) skal sættes på kameraet,
skal du fjerne øjestykkeholderen.
Skub forsigtigt øjestykkeholderen af
ved at skubbe på hver side af
øjestykkeholderen.
• Sæt dine fingre under øjestykkeholderen,
og skub den opad.
Bemærk
• Wenn der Winkelsucher FDA-A1AM (separat erhältlich) an der Kamera angebracht
ist, schalten Sie die Anzeige zwischen Sucher und LCD-Bildschirm durch
Einstellung von [FINDER/LCD-Einst.] im
Benutzermenü auf [Manuell] und
Betätigung der Taste FINDER/LCD um. Det anbefales at indstille [Eye-Start AF] til
[Fra], fordi øjestykkesensorerne, der er placeret under søgeren, kan blive aktiveret.
60
Optagelse og visning af billeder
Optagelse af stillbilleder
"Autotilstand" gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle forhold,
fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer
indstillingerne.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Autotilstand).
• Drej funktionsvælgeren, mens du
trykker på låseknappen til
funktionsvælgeren på midten af
funktionsvælgeren.
Optagelse og visning af billeder
2 Hold kameraet, og overvåg
optagelsen med søgeren.
AF-område
3 Hvis du bruger et zoomobjektiv,
skal du dreje zoom-ringen og
derefter beslutte, hvad du vil
fotografere.
Zoom-ring
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned
for at fokusere.
Når fokus er bekræftet, lyser z eller
(fokusindikator).
61
Optagelse af stillbilleder
5 Tryk udløserknappen helt ned for
at optage.
62
Optagelse af film
1 Tryk på MOVIE-knappen for at
MOVIE-knap
starte optagelsen.
2 Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen.
Bemærkninger
• Lyden af kameraet og objektivet i brug kan blive optaget under optagelse af en film.
Ved hjælp af den lydsvage multikontroller kan du reducere lyden af betjeningen af
hjul for de justeringer, du er nødt til at foretage (side 31). Du kan deaktivere
lydoptagelse ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 37).
• Den kontinuerlige optagetid for en film kan blive kortere afhængigt af den
omgivende temperatur eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig
optagelse af film".
• Når
-symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er for høj. Sluk
kameraet, og vent til kameraets temperatur falder.
63
Optagelse og visning af billeder
• Filmoptagelse kan startes fra alle
eksponeringstilstande.
• Kameraet fortsætter med at justere
fokus ved hjælp af [Kontinuerlig AF],
når den automatiske fokuseringstilstand
er aktiveret.
• Lukkerhastigheden og blænden justeres
automatisk. Hvis du vil indstille dem til
bestemte værdier, skal du indstille
funktionsvælgeren til
(film)
(side 66).
Afspilning af billeder
1 Tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg et billede med b/B på multi-vælgeren.
• Du kan afspille film ved at trykke på midten af multi-vælgeren.
Under filmafspilning
Multi-vælger/betjening af bageste
kontrolhjul/DISP-knap
Sætte på pause/genoptage
z
Spole frem
B
Spole tilbage
b
Spole langsomt frem
Drej det bageste kontrolhjul til højre
under pausen.
Afspille baglæns
Drej det bageste kontrolhjul til venstre
under pausen.
• Filmen afspilles billede for billede.
Justere lydstyrke
V t v/V
Vise oplysningerne
DISP-knap (visning)
Bemærk
• Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera.
Skift mellem stillbilleder og film
Hvis du vil afspille stillbilleder, skal du indstille [Stillbillede/film-valg] til
[Mappevisning (stillbilleder)], og for at afspille film skal du indstille
[Stillbillede/film-valg] til [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]
alt efter filformat.
MENU-knap t
ønskede tilstand
64
1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den
Sletning af billeder
Inden du sletter billedet, skal du lave en kopi eller beslutte, om du ikke
længere vil beholde billedet. Lav en kopi af de billeder, du vil gemme,
inden du sletter dem fra kameraet
1 Vis det billede, du vil slette, og
tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk på midten af
Optagelse og visning af billeder
multi-vælgeren.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
65
Valg af en optagetilstand
Valg af en optagetilstand
Drej funktionsvælgeren, mens du
trykker på låseknappen til
funktionsvælgeren på midten af
funktionsvælgeren.
Kameraet har følgende optagetilstande:
(Autotilstand)
(Auto
programmeret)
Gør det nemt at optage et motiv under alle mulige forhold,
fordi kameraet foretager de relevante vurderinger på
baggrund af situationen for at justere indstillingerne.
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De
andre indstillinger kan justeres manuelt.
(Blændeprioritet) Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
blændeværdien manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Lukkerhast.prior.)
(Manuel eksp.)
1/2/3
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
lukkerhastigheden manuelt med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret
eksponeringen manuelt (både lukkerhastigheden og
blændeværdien) med det forreste eller bageste kontrolhjul.
Genkalder forregistreret indstilling i [Hukommelse] i
stillbilledoptagemenuen.
-
(Valg af motiv) Gør det nemt at optage et motiv under alle forhold, da
kameraet automatisk angiver de rigtige indstillinger.
(Panorering)
(Tele-zoom kont. prioritet AE)
(Film)
Gør det muligt at optage panoramabilleder ved at samle flere
billeder.
Giver mulighed for kontinuerlig optagelse, mens
udløserknappen er trykket helt ned. Kameraet optager
billederne kontinuerligt med et maksimum på 10 eller
8 billeder pr. sekund.
Giver dig mulighed for at optage film med eksponeringen
justeret manuelt (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
• Tryk på knappen Fn, når du vil ændre funktionen af den valgte tilstand
(side 29, 32).
66
Funktioner, der er tilgængelige for
hver optagetilstand
De funktioner, du kan bruge, afhænger af den valgte optagetilstand.
I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion. – angiver, at
funktionen ikke er tilgængelig.
De funktioner, du ikke kan bruge, vises nedtonet på skærmen.
Optagetilstand
/
Kont.
AnsigtsreAuto.
Ekspon.komp. Selvudløser
Smiludløser
optagelse gistrering
port.mark.
(28)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
–
(66)
–
(66)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Valg af en optagetilstand
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(66)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(66)
(66)
(66)
(66)
(66)
(63, 66)
–*
*
* Når eksponeringstilstanden er indstillet til M, kan eksponeringen kun
kompenseres, når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO].
67
Forskellige funktioner
Hensigtsmæssig brug af kameraets
funktioner
Denne "Betjeningsvejledning" handler primært om klargøring af kameraet
inden brug og giver desuden oplysninger om funktionslisten. Du kan læse
mere om funktionerne i "α Håndbog" på cd-rom'en.
Dette kapitel præsenterer nogle af de funktioner, der er beskrevet i "α
Håndbog".
Dybdekorthjælp for Kontinuerlig AF
Ud over funktionen Kontinuerlig AF vises hjælpeområder, der hjælper dig
med hele tiden at fokusere på motivet.
1
Indstil [Fokustilstand] til
[Dybdekorthjælp for Kontinuerlig
AF] med Fn-knappen.
Hjælpeområde
Når kameraet har fokuseret på motivet
vha. de 19 AF-områder, bliver det ved
med at fokusere på motivet.
Der vises kun et hjælpeområde, når der er sluttet et kompatibelt objektiv til
kameraet.
Besøg Sony-webstedet for dit område for at få flere oplysninger om
kompatible objektiver, eller kontakt en Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
68
Hensigtsmæssig brug af kameraets funktioner
AF-områdekontrol
Du kan begrænse autofokusområdet. Med denne funktion kan kameraet
fokusere på et motiv uden forstyrrelser fra genstande i baggrunden og
forgrunden.
2
Indstil den maksimale optageafstand
med det forreste kontrol og
minimumsoptageafstanden med det
bageste kontrolhjul.
Tryk på AF RANGEknappen, så AF RANGEskærmen vises.
3 Tryk på AF RANGEknappen igen for at låse
afstanden.
1
Forskellige funktioner
AF-området og
hjælpeområdet, der
overlapper med det motiv,
der findes i AF-området, du
angiver, bliver gult. Der
vises kun et hjælpeområde,
når der er sluttet et
kompatibelt objektiv til
kameraet.
69
Hensigtsmæssig brug af kameraets funktioner
Filmoptagelse med positiv tilgang til lyd
Ud over filminstillinger i fuld HD-kvalitet kan følgende elementer
indstilles: [Lydoptagelsesniveau], [Lydniveauvisning] og [Timing af
lydudgang].
1
Indstil funktionsvælgeren til
(Film).
2 i-stik (hovedtelefoner)
Når du bruger hovedtelefoner, kan du
indstille ekkokompensation vha.
[Timing af lydudgang].
2
3
MENU-knappen t
Tryk på MOVIEknappen for at starte
eller stoppe optagelse.
[Lydoptagelsesniveau]
Du kan justere
niveauet af
lydoptagelsen ved at
overvåge
niveaumåleren.
70
2
[Lydniveauvisning]
Du kan få vist
lydniveauet på
skærmen og optage
billedet.
Hensigtsmæssig brug af kameraets funktioner
ISO-følsomhed/Støjreduktion af flere billeder
ISO-følsomheden kan indstilles til AUTO eller justeres til mellem ISO 50
og ISO 25600.
Når du vælger [AUTO], kan du ændre området for AUTO-indstillingen,
som er indstillet automatisk, med [ISO AUTO Maksimum] eller [ISO
AUTO Minimum].
1
Tryk på ISO-knappen.
2
Vælg den ønskede indstilling med
v/V på multi-vælgeren.
71
Forskellige funktioner
Når du vælger
(Flerbilled-støjreduktion), kan du vælge større ISOnumre end den maksimale ISO-følsomhed.
Kameraet optager automatisk flere billeder samtidigt, kombinerer
billederne, reducerer støjen og optager 1 billede. Det optagne billede består
af ét billede, der er sat sammen af dem, der blev taget.
Hensigtsmæssig brug af kameraets funktioner
Kreativ indstilling
Du kan vælge den indstilling, der skal bruges til at udføre billedbehandling,
blandt 13 valgmuligheder, og du kan også justere kontrasten, mætningen og
skarpheden for hver kreativ indstilling.
1
Vælg [Kreativ indst.] med Fnknappen.
2
Vælg den ønskede kreative indstilling
eller det ønskede indstillingsfelt med
v/V på multi-vælgeren.
Kreativ indstilling (13 forskellige)
72
Indstillingsfelt
Du kan finjustere den oprindelige
indstilling og gemme den
tilpassede indstilling.
Hensigtsmæssig brug af kameraets funktioner
Håndholdt tusmørke
Du kan optage natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af
kamerastativ. En masse billeder optages, og billedbehandling bruges til at
reducere uskarphed, kamerarystelser og støj.
1
Indstil funktionsvælgeren til
.
2
Fn-knap t [Valg af motiv] t
[Håndholdt tusmørke]
DRO/Auto HDR
DRO: Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det giver et
billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
Auto HDR: Optager 3 billeder med forskellige eksponeringer og overlejrer
derefter billedet med den rigtige eksponering, de lyse områder fra et
undereksponeret billede og de mørke områder fra et overeksponeret billede
for på den måde at skabe et billede med rige gradationer.
1
Vælg [DRO/Auto HDR] med Fnknappen.
2
Vælg den ønskede indstilling med
v/V på multi-vælgeren.
73
Forskellige funktioner
Vha. af DRO/Auto HDR-funktionen kan du optage forskellige gradationer
af billedernes kontrast.
Hensigtsmæssig brug af kameraets funktioner
Afspilningsfunktioner
Der er følgende praktiske funktioner til afspilning:
Forstørrer eller formindsker billeder.
Billedindeksskærm
Ved tryk på DISP-knappen ændres
skærmen fra at vise 9 billeder til at vise
4 billeder.
Sletter unødvendige
billeder.
Ændres til
afspilningsskærmen.
Roterer billedet mod uret.
Ved tryk på midten af multi-vælgeren
roteres billedet mod uret.
74
Visning af billeder på en computer
Brug af softwaren
Følgende programmer findes på cd-rom'en (medfølger) for mere alsidig
brug af billeder, der er optaget med dit kamera.
• "Image Data Converter"
• "PlayMemories Home"
• "Remote Camera Control"
Se også siderne 78, 79 for at få detaljerede oplysninger om installation.
Brug af "Image Data Converter"
Se Hjælp for at bruge "Image Data Converter".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
"Image Data Converter"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Brug af "PlayMemories Home"
Med "PlayMemories Home" kan du f.eks. gøre følgende:
• Indstil billedoptagelser med kameraet, og vis dem på computeren.
• Organiser billeder på computeren med en kalender efter optagedato, når
du skal vise dem.
• Retoucher (rødøjereduktion osv.), udskriv, send stillbilleder som
vedhæftede filer i e-mails, og skift optagedatoen.
75
Visning af billeder på en computer
Med "Image Data Converter" kan du f.eks. gøre følgende:
• Åbn og rediger billeder, der er optaget i RAW-formatet med forskellige
korrektioner, f.eks. nuancekurve og skarphed.
• Juster billeder med hvidbalance, eksponering og kreativ indstilling osv.
• Gem de billeder, der er vist og redigeret, på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW -format eller gemme det i det
generelle filformat.
• Vis og sammenlign RAW/JPEG-billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Vurder billederne på en 5-skala.
• Angiv farveetiketter.
Brug af softwaren
• Rediger billeder på computeren, f.eks. beskæring og tilpasning af
størrelse.
• Udskriv eller gem stillbilleder med datoen.
• Opret Blu-ray-diske eller DVD-diske fra AVCHD-film, der er importeret
til en computer. (Der kræves et internetforbindelsesmiljø, når der skal
oprettes Blu-ray-diske/DVD-diske første gang.)
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-computere. Når du afspiller
film på Mac-computere, skal du bruge den relevante programsoftware, der følger
med Mac-computeren.
• Film, der er optaget med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-, [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling],
konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne
konvertering kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk med den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den originale billedkvalitet, skal du
gemme dine film på en Blu-ray-disk.
Få oplysningerne om brug af "PlayMemories Home" under "PlayMemories
Home Help Guide".
Dobbeltklik genvejen til
(PlayMemories Home Help Guide) på
skrivebordet. Eller klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Brug af "Remote Camera Control"
Slut kameraet til computeren. Med "Remote Camera Control" kan du:
• konfigurere kameraet eller optage et billede fra computeren.
• Optage et billede direkte til computeren.
• Udføre en optagelse med intervaltidsindstilling.
Konfigurer følgende før brug: MENU-knap t
3 t [USB-tilslutning]
t [Fjern-pc]
Se Hjælp for at bruge "Remote Camera Control".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Remote Camera Control] t [Help]
t [Remote Camera Control Ver.3].
76
Brug af softwaren
Bemærk
• Under optagelse med intervaltidsindstilling er fremføringstilstanden indstillet til
[Enkelt optagelse ]. Hvis der ikke opnås fokus, udløses lukkeren ikke (undtagen når
der er valgt manuel fokus eller [Prioritering] i
-stillbilledmenuen er indstillet til
[Udløser]).
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PlayMemories
Home"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
(Til afspilning/redigering af film i HD-kvalitet: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller hurtigere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere
(AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller
hurtigere (AVC HD (PS)))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Påkrævet diskplads til installationen – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller
derover
"Image Data
Converter Ver.4"/
"Remote Camera
Control Ver.3"
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller
mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Der kræves
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere for at
bruge funktionen til at oprette diske.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
Anbefalet computermiljø (Mac)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software
og billedimportering via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
USB-tilslutning: Mac OS X version 10.3 – 10.8
"Image Data Converter Ver.4" "Remote Camera
Control Ver.3": Mac OS X version 10.5 – 10.8
77
Visning af billeder på en computer
Operativsystem
(forudinstalleret)
Brug af softwaren
"Image Data
Converter Ver.4"/
"Remote Camera
Control Ver.3"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller hurtigere
Hukommelse: 1 GB eller derover anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller derover
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USBenheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genaktiveres fra standby- eller dvaletilstand, bliver
kommunikationen mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis skærmbilledet AutoPlay vises, skal du vælge "Run Install.exe" og
følge de instruktioner, der vises på skærmen, for at gå videre med
installationen.
2 Klik på [Installer].
Sørg for, at "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er markeret,
og følg instruktionerne på skærmen.
• Kobl kameraet til computeren ved at følge instruktionerne på skærmen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af computerens systemmiljø.
78
Brug af softwaren
3 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på
skrivebordet.
"Image Data Converter"
"Remote Camera Control"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Bemærk
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser), der fulgte med et kamera, der blev købt før
2011, allerede er installeret på computeren, overskrives "PMB" med "PlayMemories
Home", og du vil muligvis ikke kunne bruge nogle af funktionerne i "PMB".
Installation af softwaren (Mac)
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cdVisning af billeder på en computer
rom-drevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3 Kopier [IDC_INST.pkg]- og [RCC_INST.pkg]-filerne [MAC]mappen til ikonet for harddisken.
4 Dobbeltklik på [IDC_INST.pkg]- og [RCC_INST.pkg]-filerne i
mappen, der kopieres til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
79
Andet
Flere oplysninger om kameraet
(α Håndbog)
"α Håndbog", som indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan du
anvender kameraet, findes på cd-rom'en (medfølger). Her får du
dybdegående vejledning i kameraets mange funktioner.
For Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom’en (medfølger) i cd-romdrevet.
2 Klik på [Håndbog].
3 Klik på [Install].
4 Start "α Håndbog" via genvejen på skrivebordet.
For Mac-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom’en (medfølger) i cd-romdrevet.
2 Vælg [Handbook]-mappen, og kopier "Handbook.pdf", som er
gemt i [DK]-mappen, til din computer.
3 Dobbeltklik på "Handbook.pdf", når kopieringen er gennemført.
80
Kontrol af antal billeder, der kan
tages/optagetiden
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet og indstillet kontakten til ON,
vises det antal billeder, der kan optages
(hvis du fortsætter med at fotografere
med de aktuelle indstillinger), på LCDskærmen.
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er
mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller
slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 41, 65).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at
der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne
defineres ud fra et standard-Sony-hukommelseskort, som bruges ved test.
Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type
af hukommelseskort.
Billedformat: L 24M
Format: 3:2*
Et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: Billeder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fin
195
395
800
1600
3200
6400
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
81
Andet
Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der er
vist i tabellen herover (medmindre [RAW] er valgt).
Antal billeder, der kan optages med en batterienhed
Når kameraet bruges med batterienheden (medfølger), kan der omtrent
tages følgende antal billeder ved en fuld opladning.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier
afhængigt af forholdene under brug.
SLT-A99
SLT-A99V
LCD-skærmtilstand
Ca. 500 billeder
Ca. 500 billeder
Søgertilstand
Ca. 410 billeder
Ca. 410 billeder
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under
følgende forhold:
– En omgivende temperatur på 25 °C.
– Brug af batterienhed, som oplades en time efter, at CHARGE-lampen
går ud.
– Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
– "Memory Stick PRO Duo" er sat i SLOT1 til hukommelseskort, og der
er intet hukommelseskort i SLOT2 til hukommelseskort.
– [Kvalitet] er sat til [Fin].
– [Fokustilstand] er sat til [Automatisk AF].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10 gang.
– [GPS til/fra] er sat til [Fra] (kun SLT-A99V).
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Tilgængelig optagetid til film
Nedenstående tabel viser den omtrentlige samlede optagetid ved brug af et
hukommelseskort, der er formateret med dette kamera.
82
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden
Et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
Kapacitet
(h (time), m (minut))
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
20 m
40 m
Optageindstilling
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
1440×1080 12M
VGA 3M
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h 5 m 40 h 15 m
Bemærkninger om kontinuerlig optagelse af film
• Det kræver meget strøm at foretage filmoptagelse i høj kvalitet eller kontinuerlig
optagelse vha. af billedsensoren. Hvis du derfor bliver ved med at optage, stiger
temperaturen i kameraet, og det gælder især billedsensoren. I sådanne tilfælde
slukkes kameraet automatisk, da en højere temperatur påvirker kvaliteten af billedet
eller belaster kameraets interne mekanisme.
• Varigheden af den tilgængelige tid til filmoptagelse er følgende, når kameraet
begynder at optage, når der har været slukket for strømmen til kameraet et stykke tid.
83
Andet
Bemærkninger
• Optagelsestiden for film varierer, fordi kameraet er forsynet med VBR (Variable Bit
Rate), der automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af motivet, der skal
optages. Når du optager motiver i hurtig bevægelse, er billedet tydeligere, men
optagelsestiden er kortere, fordi der bruges meget hukommelse for at optage.
Optagelsestiden kan også variere afhængigt af optagetilstanden eller motiver eller
indstillingen af billedkvaliteten/-størrelsen.
• De angivne værdier viser ikke den kontinuerlige optagetid.
• Optagetiden kan variere afhængigt af optageforhold og det anvendte
hukommelseskort.
• Når
vises, skal optagelsen af film stoppes. Temperaturen i kameraet er steget til
et uacceptabelt højt niveau.
• Få flere oplysninger om afspilning af film på side 64.
Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden
(Følgende angiver den kontinuerlige tid fra det tidspunkt, hvor kameraet starter
optagelsen, til kameraet stopper den.)
Omgivende temperatur
Kontinuerlig optagetid for
film
20 °C
Ca. 29 minutter
30 °C
Ca. 29 minutter
40 °C
Ca. 29 minutter
• Varigheden af den tid, der er tilgængelig for filmoptagelse, varierer i forhold til
kameraets temperatur eller tilstand, før du starter optagelsen. Hvis du ofte
komponerer billeder på ny eller optager billeder, når der er blevet tændt for
strømmen, stiger temperaturen i kameraet, og den tilgængelige optagetid er kortere
end de værdier, der er angivet i tabellen herover.
• Hvis kameraet stopper med optagelsen på grund af temperaturen, skal du lade det
være i flere minutter, mens der er slukket for strømmen. Start optagelsen, når
temperaturen i kameraet er faldet helt.
• Hvis du overholder følgende punkter, er optagetiden længere.
– Sørg for, at kameraet ikke udsættes for direkte sollys.
– Sluk kameraet, når det ikke bruges.
• Den maksimale størrelse på en filmfil er ca. 2 GB. Når størrelsen på filen er omkring
2 GB, stoppes optagelsen automatisk, når [Filformat] er indstillet til [MP4], og der
oprettes automatisk en ny filmfil, når [Filformat] er indstillet til [AVCHD].
• Den maksimale kontinuerlige optagetid er 29 minutter.
84
Specifikationer
Kamera
[System]
Kameratype
Digitalkamera med udskifteligt objektiv
Objektiv
A-fatning-objektiv*
* Når der er monteret et DT-objektiv, vælges den
billedstørrelse, der bruges til APS-C, automatisk.
[Billedsensor]
Billedformat
35 mm fuld skærm (35,8 mm × 23,9 mm) CMOSbilledsensor
Samlet antal pixel for billedsensoren
Ca. 24 700 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 24 300 000 pixels
[SteadyShot]
System: Billedsensor-skiftemekanisme
Virkning: Ca. 2,5 EV til 4,5 EV i lukkerhastighed
(afhængig af optageforhold og det monterede objektiv)
For film
System: Elektronisk
Andet
For stillbilleder
[Antistøv]
System
Antistatisk coating på Low-Pass-filter og billedsensorskiftemekanisme
[Autofokussystem]
System
TTL-faseregistreringssystem, 19 point (11 points
korstype) og 102 hjælpepunkter*
* AF-hjælpefunktionen kan kun bruges med
kompatible objektiver.
Følsomhedsområde
–1 EV til 18 EV (svarende til ISO 100)
AF-lampen
Ca. 1 m til 7 m
[Elektrisk søger]
Type
Electronisk søger
Skærmstørrelse
1,3 cm (type 0,5)
Antal punkter
2 359 296 punkter
85
Specifikationer
Rammedækning
100 %
Forstørrelse
0,71 × med 50 mm objektiv mod uendeligt, –1 m-1
(diopter)
Øjepunkt
Ca. 27 mm fra okular, 22 mm fra okularets ramme ved
–1 m-1
Dioptorjusteringt
–4,0 m-1 til +3,0 m-1 (diopter)
[LCD-skærm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0-type) TFT-drev
Samlet antal punkter
1 228 800 punkter
[Eksponeringskontrol]
Måling Cell
"Exmor" CMOS-sensor
Målemetode
1 200-zoneevalueringsmåling
Måleområde
–2 EV til +17 EV (svarende til ISO 100 med
F1,4-objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
Stillbilleder: AUTO, ISO 50 til 25 600 (1/3 EV-trin)
Film: AUTO, ISO 100 til 6 400 (1/3 EV-trin)
Støjreduktion af flere billeder: AUTO/ISO 100 til 51 200
Eksponeringskompensation
±5,0 EV (kan skiftes mellem 1/3 og 1/2 EV trin)
[Lukker]
Type
Elektronisk styret spaltelukker med lodret-tværgående
vandring
Lukkerhastighedsområde
Stillbilleder: 1/8 000 sekund til 30 sekunder, bulb
Film: 1/8 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 trin)
1080 60i-kompatibel enhed
op til 1/60 i AUTO-tilstand (op til 1/30 i Automatisk
lang lukker-tilstand)
1080 50i-kompatibel enhed
op til 1/50 i AUTO-tilstand (op til 1/25 i Automatisk
lang lukker-tilstand)
Blitzsynkroniseringshastighed
1/250 sekund
[Kontinuerlig optagelse]
Kontinuerlig optagehastighed
Tele-zoom - kont. prioritet AE: Ca. maksimum
10 billeder pr. sekund/
: Ca. maksimum 6 billeder
pr. sekund/
: Ca. maksimum 2,5 billeder
pr. sekund
86
Specifikationer
• Hastigheden af kontinuerlig optagelse beregnes ved hjælp
af vores kriterier. Afhængigt af optageforholdene kan
hastigheden ved kontinuerlig optagelse være
langsommere.
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser (når du bruger "Memory Stick PRO-HG Duo")
I Tele-zoom - kont. prioritet AE-tilstand
(ca. maksimum 10 billeder pr. sekund)
Ekstra fin: 18 billeder/Fin: 22 images/Standard:
24 billeder
Under kontinuerlig optagelse
Ekstra fin: 14 billeder/Fin: 18 billeder/Standard:
20 billeder/RAW & JPEG: 11 billeder/RAW: 13 billeder
• Tallene varierer, afhængig af emnetype eller
hukommelseskort. Tallene beregnes, når ISOfølsomheden er indstillet til ISO 320 eller lavere, eller når
[Høj ISO SR] er indstillet til [Fra].
[afspilning med billedzoom]
Skaleringsområde
Billedstørrelse: L: Ca. ×1,0 – ×16,7/M: Ca. ×1,0 – ×11,8/S:
Ca. ×1,0 – ×8,3
[Optageformat]
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)kompatibel, RAW (Sony ARW 2.3-format)
Film (AVCHD-format)
AVCHD Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch, udstyret med Dolby Digital Stereo
Creator
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
[Optagemedier]
"Memory Stick PRO Duo", SD-kort
[Indføringsrille]
SLOT1
Multi-indføringsrille til "Memory Stick PRO Duo",
SD-kort (UHS-I-grænseflade)
SLOT2
Indføringsrille til SD-kort (UHS-I-grænseflade)
Opgaver mellem hukommelseskort
[Input/output terminaler]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI-ministik
m (Mikrofon)-terminal
3,5 mm stereoministik
87
Andet
Filformat
Specifikationer
i (Hovedtelefoner)-terminal
3,5 mm stereoministik
REMOTE-terminal
[Strøm, generelt]
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
Strømforbrug (under optagelse)
Ved brug af søgeren: Ca. 4,2 W
Ved brug af LCD-skærmen: Ca. 3,6 W
(Med SAL2470Z-objektivet tilsluttet, til optagelse af
stillbilleder)
[Andet]
Mikrofon
Stereo
Højttaler
Mono
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
DPOF
Kompatibel
Dimensioner
Ca. 147 mm × 111,2 mm × 78,4 mm (B/H/D, ekskl.
fremspring)
Vægt
SLT-A99V
Ca. 812 g (med batteri og "Memory Stick PRO Duo")
Ca. 733 g (kun kamerahus)
SLT-A99
Ca. 807 g (med batteri og "Memory Stick PRO Duo")
Ca. 728 g (kun kamerahus)
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
ADP-MAA-skoadapter
Vægt
Ca. 12 g
Dimensioner
Ca. 26 mm × 20,1 mm × 26 mm (B/H/D, ekskl.
fremspring)
BC-VM10A Batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 9 W
Udgangsspænding
8,4 V DC, 0,75 A
Driftstemperaturområde
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperaturområde
–20 °C til +60 °C
Maksimummål
88
Ca. 70 mm × 25 mm × 95 mm (B/H/D)
Specifikationer
Væg
Ca. 90 g
Genopladelig batterienhed NP-FM500H
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimumspænding
DC 8,4 V
Nominel spænding
DC 7,2 V
Maksimal opladningsspænding
DC 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke
2,0 A
Kapacitet
Typisk
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimum
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimummål
Ca. 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (B/H/D)
Væg
Ca. 78 g
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
89
Andet
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder DCF (Design rule for Camera File system) den
universelle standard, der er fastlagt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af billeder, der er optaget med dit
kamera, og afspilning på dit kamera af billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, kan ikke garanteres.
Specifikationer
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD Progressive" og
"AVCHD Progressive"-logotypen
er varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Blu-ray Disc ™ og Blu-ray ™ er
varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX og
Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
• Ordene HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface
samt HDMI-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i
USA og andre lande.
90
• Mac og Mac OS er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• SDXC Logo er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• " " og "PlayStation" er
registrerede varemærker tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne ™
eller ® er imidlertid ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
• Få endnu mere glæde af din
PlayStation 3 ved at hente
programmer til PlayStation 3 fra
PlayStation Store (hvor det er
muligt.)
Specifikationer
• Programmet til PlayStation 3
kræver en PlayStation Networkkonto og overførsel af programmet.
Er tilgængeligt i områder, hvor
PlayStation Store er tilgængeligt.
Andet
91
Indeks
Indeks
A
A .................................................66
ADI-blitz.....................................36
AdobeRGB .................................36
AEL ............................................28
AEL med udløser........................36
AE-lås .........................................28
AEL-knapfunktion......................39
AF m/udløserk. ...........................36
AF RANGE ................................69
AF RANGE-knap .......................39
AF til...........................................39
AF/MF-knap .........................28, 40
AF/MF-kontrol ...........................28
AF-D...........................................68
AF-drevhast. ...............................36
AF-lampe ....................................36
AF-mikrojust. ............................44
AF-område..................................33
AF-områdekontrol ......................69
AF-områdekontrolhjælp .............39
Angiv udskrivning ......................42
Ansigtsprioritetssporing .............41
Ansigtsregistrering ...............33, 41
Antal af billeder, der kan
optages..............................81, 82
APS-C-formatoptag. ...................44
AUTO .........................................61
Auto HDR...................................73
Auto hv.b. ...................................34
92
Auto programmeret.................... 66
Auto. port.mark. ........................ 33
Autoblitz .................................... 33
Automatisk AF........................... 33
Automatisk lang lukker.............. 37
Autotilstand................................ 66
Autovisning................................ 38
AVCHD ..................................... 37
AVCHD-visning ........................ 41
B
B. auto billedudtrækning ........... 38
Batterienhed ......................... 47, 49
Bedste auto................................. 33
Bedste auto kont. optag. ............ 38
Bekræft slet ................................ 43
Beskyt ........................................ 42
Billedeffekt ................................ 34
Billedformat ............................... 35
Billedindeks ............................... 28
Blændeprioritet .......................... 66
Blændevisning ........................... 39
Blitz (hvidbalance)..................... 34
Blitz fra ...................................... 33
Blitz med synkrostik .................. 19
Blitzkompensation ..................... 34
Blitzkontrol ................................ 36
Blitztilstand................................ 33
Blød kraftig ................................ 34
Blødt fokus................................. 34
Indeks
Bracket.rækkef. ......................... 41
Bracket: Kont. ........................... 33
Bred (AF-område)...................... 33
Brugerdefineret (hvidbalance) ... 34
C
Centervægtet .............................. 34
Computer ................................... 75
D
E
Eks.komp.knap........................... 41
Eksempelvisning ........................ 28
F
Farvefilter (hvidbalance)............ 34
Farvereduktion ........................... 34
Farverum .................................... 36
Farvetemperatur
(hvidbalance) ......................... 34
FEL-lås....................................... 29
Filformat (film) .......................... 37
Film ............................................ 63
Filmoptagelse ............................. 63
Filnummer .................................. 42
Fin .............................................. 35
FINDER/LCD-indstilling........... 38
Fjernbetjening ...................... 19, 33
Fjern-pc ...................................... 44
Fluor.: Daghvidt
(hvidbalance) ......................... 34
Fluor.: Dagslys (hvidbalance) .... 34
Fluor.: Koldhvidt
(hvidbalance) ......................... 34
Fluor.: Varmhvidt
(hvidbalance) ......................... 34
93
Indeks
Dagslys (hvidbalance)................ 34
Datomærke................................. 42
DC IN-terminal .......................... 19
Delvis farve................................ 34
Demotilstand .............................. 45
Diasshow.................................... 42
Digital zoom .............................. 35
Dir. man. fokus. ......................... 33
Direkte manuel fokusering......... 33
DISP........................................... 28
DISP-knap (skærm) ................... 38
DISP-knap (søger) ..................... 38
D-områdeoptimering.................. 73
DPOF-opsætning ....................... 42
DRO/Auto HDR ........................ 73
DRO-bracket .............................. 33
Dybdekorthjælp for Kontinuerlig
AF .......................................... 68
Eksp.komp.indst......................... 41
Ekspon.trin ................................. 36
Eksponeringskompensation ....... 28
Eksponeringstilstand .................. 66
Ekstra fin .................................... 35
Enkelt bracket ............................ 33
Enkelt optagelse ......................... 33
Enkeltbilled-AF.......................... 33
Eye-Fi......................................... 44
Eye-Start AF .............................. 38
Indeks
Fn ..........................................32, 33
Fokustilstand...............................33
For-blitz TTL..............................36
Format.........................................35
Formater .....................................42
Forsinket blitz .............................33
Forstørret billede ........................28
Fremføringstilstand.....................33
Funktionsknap ............................32
Fyldig sort-hvid tone ..................34
G
Gendan billed-db. .......................43
Genstandssporing .......................33
Gitterlinje....................................38
GPS-indstillinger ........................43
Grafisk visning ...........................38
Guide til tilstandsknap ................43
H
Håndholdt tusmørke ...................73
HDMI-informationsvisn. ............44
HDMI-opløsning ........................44
HDR-maleri ................................34
Histogram ...................................38
Høj ISO SR.................................36
Hukommelse...............................36
Hukommelseskort.................49, 52
Hurtignavigeringsskærm ............29
Hv.b.bracketing ..........................33
Hvidbalance ................................34
94
I
Image Data Converter................ 75
Indst. for lydstyrke............... 42, 64
Indst.dato/tid .............................. 55
Indstil uret .................................. 55
Indstilling af sted ....................... 56
Indstillingsfelt ............................ 72
Initialiser .................................... 45
Installer ................................ 78, 79
Integreret kameravejledning ...... 46
Intelligent auto ........................... 33
ISO-følsomhed........................... 71
ISO-knap.............................. 39, 71
J
Justering af dioptrier .................. 15
K
Klar billedzoom ......................... 35
Kontinuerlig AF......................... 33
Kontinuerlig optagelse............... 33
KONTROL TIL HDMI ............. 44
Kontrolhjul................................. 40
Kopier ........................................ 42
Kreativ indst. ............................. 72
Kvalitet ...................................... 35
L
Lampeknap til visningspanel ..... 27
Landskab.................................... 33
Lang eksp.SR ............................. 35
Lås fokus.................................... 40
Indeks
Lås fokus-knap........................... 40
LCD-lysstyrke............................ 43
LCD-skærm ......................... 23, 57
Legetøjskamera .......................... 34
Live View-visning ..................... 39
Lokal (AF-område) .................... 33
Lukkerhast.prior. ....................... 66
Lydløs kontrol............................ 31
Lydniveauvisning....................... 37
Lydoptagelse .............................. 37
Lydoptagelsesniveau.................. 37
Lydsignaler ................................ 44
Lydsvag multikontroller ............ 30
Lysmålermetode......................... 34
M
N
Natportræt .................................. 33
Nattescene .................................. 33
Ny mappe ................................... 42
O
Objektiv...................................... 53
Objektivkomp.: Forvrængn. ...... 41
Objektivkompensation:
Kromfejl................................. 41
Objektivkompensation:
Periferiskygge ........................ 41
Øjestykkeholder ......................... 60
Øjestykkesensor ................... 15, 60
Omgivende lys ........................... 41
Opladning af batterienhed .......... 47
Optageindstilling (film).............. 37
Optagelse.................................... 61
Optagelse af film ........................ 63
Optagetilstand ................ 42, 50, 66
Overførselsindst. ........................ 44
Overskyet (hvidbalance) ............ 34
P
P ................................................. 66
PAL/NTSC-vælger..................... 44
Panorama: Størrelse ................... 35
95
Indeks
M ................................................ 66
Makro......................................... 33
Maksimumfarve ......................... 39
Maksimumniveau....................... 39
Manuel eksp. ............................. 66
Manuelt fokusering .................... 33
Mappenavn................................. 42
Mappevisning............................. 41
Masselager ................................. 44
MENU........................................ 35
Menu .......................................... 35
Menustart ................................... 43
Mikrofonstik .............................. 19
Miniature.................................... 34
MOVIE ...................................... 63
MOVIE-knap ....................... 40, 63
MP4............................................ 37
MTP ........................................... 44
Multigrænsefladesko............ 17, 22
Multisegment ............................. 34
Multi-vælger............................... 15
Indeks
Panorering...................................66
Panorering: Retning....................35
PlayMemories Home ..................75
Popfarve......................................34
Portræt ........................................33
Prioritering..................................36
R
RAW ...........................................35
RAW+J .......................................35
Reduktion af kamerarystelser .....58
Reduktion af vindstøj .................37
Rem.............................................19
REMOTE....................................19
Remote Camera Control .............76
REMOTE-terminal .....................19
Rensetilstand...............................45
Resterende batteriniveau ............51
Retrofoto.....................................34
Rødøjereduktion .........................38
Rotation ................................28, 74
SLOW SYNC ............................ 28
Smart teleconverter .................... 28
Smiludløser ................................ 33
Software ..................................... 75
Søger .......................................... 15
Søgerlysstyrke............................ 43
Solnedgang ................................ 33
Specialknap................................ 40
Specifikationer ........................... 85
Sporingsfokus ............................ 33
Sportsaktiviteter ......................... 33
Spot (AF-område) ...................... 33
Spot (Lysmålingstilstand) .......... 34
Sprog.................................... 10, 45
sRGB.......................................... 36
Standard ..................................... 35
Starttid for strømbespar. ............ 44
SteadyShot-funktion ................. 58
Stillbillede/film-valg.................. 41
Støjreduktion af flere billeder .... 71
Støvafvisende funktion .............. 54
Strømbesparelse ......................... 43
S
S ..................................................66
SCN ............................................66
Selvudløser .................................33
S-h stor kontrast..........................34
Skinnende (hvidbalance) ............34
Skoadapter ..................................22
Skulderrem .................................19
Skygge (hvidbalance) .................34
Slet ........................................41, 65
96
T
T10 ............................................. 33
T8 ............................................... 33
Tele-zoom - kont. prioritet
AE.......................................... 66
Tilbehørssko med autolås .......... 22
Timing af lydudgang.................. 37
Trådløs (blitztilstand)................. 33
Trykke halvvejs ned................... 61
Indeks
U
Udfyld.blitz ................................ 33
Udløser u/obj. ............................ 38
Udløserfrontknap ....................... 41
USB LUN-indstilling ................. 44
USB-forbindelse ........................ 44
V
Indeks
Vælg afspilningsmedie .............. 42
Vælg optagemedie ..................... 50
Vælg REC-mappe ...................... 42
Valg af motiv ............................. 66
Varighed af AF-sporing ............. 37
Version....................................... 45
Vis afspilning ............................. 42
Vis alle oplysninger ................... 38
Vis ikke oplysn. ......................... 38
Vis kortplads .............................. 43
Visning af billede....................... 64
Visning af resultat ...................... 39
Visningsknap ....................... 28, 40
Visningspanel............................. 27
W
WB ............................................. 34
Z
Zone (AF-område) ..................... 33
Zoom .................................... 28, 61
Zoomfokus ................................. 40
97
98
Indeks
99
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
© 2012 Sony Corporation
Download PDF