Sony | DSLR-A380 | Sony DSLR-A380 DSLR-A380 Body only (no lens included) Betjeningsvejledning

C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Left
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
-GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE
INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE
RISIKOEN FOR
BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD
Hvis udformningen af stikket ikke passer til
stikkontakten, skal du anvende en
stikadapter med en udformning, der passer
til stikkontakten.
2
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Right
FORSIGTIG
Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og foårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for
stød eller belastning såsom at hamre på
det, tabe det eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke
metalgenstande komme i kontakt med
batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer
over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke
for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller
lækkende Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en
ægte Sony batterioplader eller en enhed,
som kan oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af
samme type eller en tilsvarende type,
som anbefales af Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Til kunder i Europa
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se
de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og
garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd
forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Batterioplader
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser,
er batteriopladeren ikke koblet fra
strømforsyningen (stikkontakten), så længe
den er tilsluttet en stikkontakt på væggen.
Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde
strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
3
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Left
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
4
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Right
Bemærkninger om brug af kameraet
Fremgangsmåde ved optagelse
• Dette kamera har to optagetilstande:
tilstanden Live View, der benytter LCDskærmen, og søgertilstanden, der
benytter søgeren (OVF).
• Der kan være forskel mellem et billede,
der er optaget i Live View-tilstand, og et
billede, der er optaget i søgertilstand,
f.eks. eksponering, hvidbalance eller Dområdeoptimering, afhængigt af den
benyttede målemetode eller
eksponeringstilstanden.
• I Live View-tilstand kan det optagede
billede være forskelligt fra det billede,
der blev vist på LCD-skærmen.
Forskellen bliver større i blandt andet
følgende tilfælde:
– Når blitzen udløses.
– Når der optages et motiv med lav
intensitet, f.eks. natoptagelser.
– Når der er for store forskelle i motivets
intensitet.
– Når der er monteret et cirkulært PLfilter.
opstå i Live View-tilstand, ved at
reducere effekten ved hjælp af
"Pixelmapping"-funktionen (side 156).
Sorte, hvide,
røde, blå og
grønne punkter
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
• Hold ikke kameraet ved at tage fat i
LCD-skærmen.
• Udsæt ikke kameraet for direkte sollys.
Hvis sollyset fokuseres på en genstand
tæt på, kan der opstå brand. Hvis
kameraet placeres i direkte sollys, skal du
fastgøre objektivdækslet.
• Billeder kan trække et spor hen over
LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette
er ikke en funktionsfejl. Når du tænder
for kameraet i kolde omgivelser, kan
LCD-skærmen blive kortvarigt mørk.
Når kameraet opvarmes, fungerer
skærmen normalt.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen
kan blive misfarvet, hvilket kan medføre
funktionsfejl.
Sikkerhedskopiering anbefales
Advarsel om ophavsret
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med
ekstremt præcis højteknologi, så mere
end 99,99% af alle pixel fungerer. Der
kan dog forekomme ganske små sorte
punkter og/eller lyse punkter (med hvid,
rød, blå eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
normale i fremstillingsprocessen og
påvirker på ingen måde billederne.
Du kan håndtere de problemer, der kan
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette
kamera.
5
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Left
Om de dataspecifikationer, som står
beskrevet i denne
betjeningsvejledning
Data, som vedrører ydelse og
specificationer, er angivet ud fra følgende
betingelser, medmindre andet er angivet i
denne betjeningsvejledning: en almindelig
omgivelsestemperatur på 25 ºC, og et fuldt
opladet batteri.
6
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ................................. 5
Klargøring af
kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør ............................... 11
Klargøring af batterienheden ........................................... 12
Montering af et objektiv .................................................. 18
Indsættelse af et hukommelseskort .................................. 20
Klargøring af kameraet .................................................... 23
Brug af det medfølgende tilbehør .................................... 25
Kontrol af antal billeder, der kan tages ........................... 27
Rengøring ........................................................................ 30
Før betjeningen
Identificering af kameraets dele og indikatorer på skærmen
..................................................................................... 33
Forside ........................................................................ 33
Bagside ....................................................................... 34
Sider/bund .................................................................. 35
LCD-skærm ................................................................ 36
Valg af funktion/indstilling ............................................. 38
Funktioner, der vælges med kontrolknappen ............. 39
Funktioner, der vælges med Fn-knappen (funktion)
............................................................................ 40
Funktioner, der vælges med MENU-knappen ........... 40
Optagelse af
billeder
Justering af vinklen på LCD-skærmen ............................ 42
Optagelse af et billede uden kamerarystelser .................. 43
Korrekt stilling ........................................................... 43
Brug af SteadyShot-funktionen .................................. 44
Brug af kamerastativ .................................................. 45
/
Optagelse med den automatiske indstilling
..................................................................................... 46
Optagelse med en passende baggrund for motivet (valg af
motiv) ......................................................................... 48
Optagelse af portrætbilleder ................................. 49
Optagelse af landskabsbilleder ............................. 50
Optagelse af billeder med små motiver ................ 51
Optagelse af billeder med motiver i bevægelse
............................................................................ 52
Optagelse af solnedgangsbilleder ........................ 53
Optagelse af natfotobilleder ................................. 54
7
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
Optagelse af et billede, sådan som du gerne vil have det
(eksponeringstilstand) ................................................. 55
Optagelse med programmet Auto .......................... 57
Optagelse ved at kontrollere, hvor sløret baggrunden
skal være (blændeprioriteret) ............................ 58
Optagelse af et motiv i bevægelse med forskellige
gengivelser (lukkerhastighedsprioritet) ............. 60
Optagelse med manuel justering af eksponering
(manuel eksponering) ........................................ 62
Optagelse af spor med lang eksponering (BULB)
............................................................................ 64
Optagelse med søgeren (OVF) ........................................ 66
Skift til søgeren .......................................................... 66
Justering af søgerens fokus (justering af dioptrier)
............................................................................ 67
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP)
............................................................................ 68
LCD-skærm (detaljeret skærm) .................................. 69
LCD-skærm (standardskærm) .................................... 71
Søger .......................................................................... 73
Valg af fokusmetoden ...................................................... 74
Brug af
Brug af autofokus ....................................................... 74
optagefunktionen
Optagelse med den ønskede opsætning (fokuslås)
............................................................................ 76
Valg af fokusmetode, som passer til motivets bevægelse
(autofokusmetode) ............................................. 77
Valg af fokusområde (AF-område) ............................ 78
Manuel justering af fokus (manuel fokusering) ......... 79
Zoom i ét trin ................................................................... 80
Brug af blitz ..................................................................... 82
Sådan udføres trådløs blitzoptagelse .......................... 85
Justering af billedets lysstyrke (eksponering,
blitzkompensation, måling) ........................................ 86
Brug af lysstyrkekompensation til hele billedet
(eksponeringskompensation) ............................. 86
Justering af mængden af blitzlys (blitzkompensation)
............................................................................ 88
8
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
Valg af metode til måling af et motivs lysstyrke
(lysmålingsmetode) ........................................... 89
Indstilling af ISO ............................................................. 90
Justering af farvenuancerne (hvidbalance) ...................... 91
Justering af hvidbalancen til at passe til en bestemt
lyskilde (automatisk/forindstillet hvidbalance)
............................................................................ 91
Registrering af farvenuancerne (tilpasset hvidbalance)
............................................................................ 92
Billedbehandling ............................................................. 94
Korrektion af billedets lysstyrke (D-områdeoptimering)
............................................................................ 94
Valg af den ønskede billedbehandling (kreativ
indstilling) .......................................................... 94
Ændring af farvegengivelsesområdet (farverum)
............................................................................ 96
Sådan indstilles fremføringsmetoden ................. 97
Optagelse af et enkelt billede ..................................... 97
Kontinuerlig optagelse ............................................... 97
Brug af selvudløser .................................................... 98
Optagelse af billeder, hvor eksponeringen er ændret
(eksponerings-bracketing) ................................. 99
Optagelse med fjernbetjeningen ............................... 101
Afspilning af billeder ..................................................... 102
Brug af
visningsfunktionen Kontrol af oplysningerne om de tagne billeder ............. 106
Beskyttelse af billeder (beskyt) ..................................... 109
Sletning af billeder (slet) ............................................... 110
Visning af billeder på en tv-skærm ............................... 112
Ændring af
opsætning
Indstilling af billedstørrelse og billedkvalitet ................ 115
Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort
................................................................................... 118
Ændring af støjreduktionsindstillingen ......................... 120
Ændring af kontrolhjulets funktioner ............................ 121
Ændring af andre indstillinger ....................................... 122
Indstilling af LCD-skærmen .......................................... 124
Bekræftelse af versionen af kameraet ............................ 126
Nulstilling til standard ................................................... 127
9
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
Visning af
billeder på en
computer
Kopiering af billeder til computeren ............................. 129
Visning af billeder på computeren ................................ 133
Brug af softwaren .......................................................... 137
Udskrivning af
billeder
Angivelse af DPOF ........................................................ 143
Udskrivning af billeder ved at slutte kameraet til en printer,
der er kompatibel med PictBridge ............................ 145
Andet
Specifikationer ............................................................... 148
Fejlfinding ..................................................................... 152
Advarsels-meddelelser .................................................. 162
Forsigtig ......................................................................... 165
Indeks ............................................................................ 167
10
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: L0.Right
Klargøring af kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angiver antal dele.
• Kameradæksel (1) (fastgjort på
kameraet)
• Netledning (1) (medfølger ikke i
USA og Canada)
• Øjestykke (1) (fastgjort på
kameraet)
• Cd-rom (programsoftware til
α-kamera) (1)
• Introduktion (1)
• Betjeningsvejledning (denne
vejledning) (1)
• Genopladelig batterienhed
NP-FH50 (1)
• USB-kabel (1)
• Skulderrem (1)
• Dæksel til øjestykke (1)
11
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
• BC-VH1 Batterioplader (1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Klargøring af batterienheden
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FH50
"InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
Opladning af batterienheden
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt
afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
1 Sæt batterienheden i
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den klikker
på plads.
2 Tilslut batteriopladeren til
stikkontakten.
For kunder i USA og Canada
Stik
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Normal opladning udført
En time efter, at indikatoren er slukket:
Fuld opladning udført
Til
stikkontakten
CHARGE-indikator
For kunder i andre lande/områder
end USA og Canada
Netledning
CHARGE-indikator
12
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Om opladetid
• Herunder er angivet den tid, der kræves for at oplade en fuldt afladet
batterienhed (medfølger) ved en temperatur på 25 °C.
Fuld opladning
Normal opladning
Ca. 265 min.
Ca. 205 min.
Når CHARGE-indikatoren blinker
• CHARGE-indikatoren på den medfølgende batterioplader blinker på to
måder:
– Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på 0,15 sekunder.
– Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på 1,5 sekunder.
• Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, som
er ved at blive opladet og sætte det tilbage i batteriopladeren igen. Når
CHARGE-indikatoren blinker hurtigt igen, kan det være tegn på en
batterifejl, eller at en anden batterienhed end den specificerede type er
blevet sat i opladeren. Kontrollér, at batterienheden er af den
specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal
du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og
kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren
fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt, betyder det, at
batteriopladeren stopper opladningen midlertidigt og går på standby.
Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til
standby-tilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede
betjeningstemperaturområde. Når temperaturen igen er inden for det
passende område, fortsætter batteriopladeren opladningen, og
CHARGE-indikatoren begynder igen at lyse. Det anbefales at oplade
batterienheden i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
13
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på
batterienheden eller forholdene under opladningen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Bemærkninger
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batterienheden
skal fjernes fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede batterienhed sidde i
opladeren, kan det formindske batteriets levetid.
• Du må ikke oplade andre batterienheder end batterienheder fra "InfoLITHIUM"
H-serien i batteriopladeren (medfølger) med kameraet. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning måske ikke udføres. Rengør
batteriopladeren med en tør klud.
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
Du kan anvende kameraet, batteriopladeren og AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges separat) i alle lande og områder, hvor
strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz.
Bemærk
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
funktionsfejl.
14
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Indsættelse af den opladte batterienhed
1 Skub åbningsgrebet til
Klargøring af kameraet
batteridækslet for at åbne
batteridækslet.
2 Indsæt batterienheden med et fast
tryk, mens du trykker på
låsegrebet med spidsen af
batteriet.
Låsegreb
3 Luk batteridækslet.
Sådan fjernes batterienheden
Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod
pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden.
Låsegreb
15
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Indstil kontakten til ON, og kontrollér niveauet på LCD-skærmen.
"Batteriet er tomt"
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke tage
flere billeder.
Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed?
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som
indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet
vedrørende driftsbetingelserne.
Bemærkninger
• Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i
direkte sollys.
Tilgængelige batterienheder
Der kan kun anvendes en NP-FH50-batterienhed sammen med kameraet.
Bemærk, at NP-FH30 og NP-FH40 ikke kan benyttes.
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Batterienheden
kan derfor bruges kortere tid i kolde omgivelser, og hastigheden ved
kontinuerlig optagelse bliver langsommere. Vi anbefaler, at du placerer
batterienheden i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme den op, og
at du indsætter den i kameraet, umiddelbart før du begynder at
fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller
kontinuerlig optagelse, eller hvis du ofte tænder og slukker for kameraet.
• Der er kortere tid til rådighed i Live View-tilstand end i søgertilstand.
Hvis du synes, at batteriet aflades for hurtigt, skal du skifte til
søgertilstand. Således holder batteriet strøm i længere tid.
16
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Sådan opbevares batterienheden
Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades
fuldstændigt og derefter aflades fuldstændigt en gang om året i kameraet,
før batterienheden opbevares på et tørt, køligt sted for at forlænge
levetiden.
17
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo
mere du bruger det, og efterhånden som tiden går. Hvis batteriets driftstid
synes betydeligt kortere, kan det skyldes, at batterienhedens levetid er
opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de
driftsforhold og det miljø, batterienhederne bruges i.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Montering af et objektiv
1 Fjern kameradækslet fra
kameraet og beskyttelseslåget fra
bagsiden af objektivet.
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv eller snavs ind i kameraet.
Kameradæksel
Beskyttelseslåg
2 Montér objektivet ved at tilpasse
de orange indeksmærker på
objektivet og på kameraet.
Orange indeksmærker
3 Drej objektivet med uret, indtil
det klikker fast i låst position.
Bemærkninger
• Objektivdæksel medfølger ikke DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM-objektivsættet.
Hvis du opbevarer objektivet, uden at det er fastgjort til kameraet, bør du købe
objektivdækslet ALC-R55.
• Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet.
• Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet.
18
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Sådan fjernes objektivet
1 Tryk udløserknappen til objektivet
Udløserknap til objektivet
2 Udskift beskyttelseslåget på
objektivet, og fastgør
kameradækslet til kameraet.
• Fjern støv fra låg og dæksel, før du
monterer dem.
• Når du køber DT 18 – 55 mm
F3,5 – 5,6 SAM-objektivsættet, bør du
også købe objektivdækslet ALC-R55.
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af
billedsensoren (den del, der fungerer som film), når objektivet skiftes, vil
det muligvis blive vist på billedet afhængigt af optagemiljøet.
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at
støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede
steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes.
Hvis der kommer støv eller snavs på billedsensoren
Rengør billedsensoren ved hjælp af [Rensetilstand] i menuen
(side 31).
Opsætning
19
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
helt ind, og drej objektivet mod
uret, indtil det ikke kan komme
længere.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Indsættelse af et hukommelseskort
Der kan kun anvendes "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PROHG Duo"-SD-hukommelseskort og SDHC-hukommelseskort sammen med
dette kamera. Der kan ikke anvendes et MultiMediaCard sammen med
dette kamera.
"Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" omtales i
denne betjeningsvejledning som "Memory Stick PRO Duo", og
SD-hukommelseskortet og SDHC-hukommelseskortet omtales som
"SD-hukommelseskortet".
1 Åbn dækslet til
hukommelseskortet.
2 Indsæt et "Memory Stick PRO
Forside (SD-hukommelseskort)
Duo" eller et
SD-hukommelseskort.
Terminalside
• Sæt hukommelseskortet ind, så det
klikker, som vist på tegningen.
Forside ("Memory Stick PRO
Duo")
Terminalside
3 Vælg den type hukommelseskort,
du bruger via kontakten til
hukommelseskort.
20
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
4 Luk dækslet til hukommelseskortet.
Sådan fjernes hukommelseskortet
Aktivitetslampe
Bemærkninger vedrørende brug af hukommelseskort
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende
forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i
direkte sollys.
– Steder, der er udsat for direkte sollys.
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Når aktivitetslampen er tændt, må du ikke tage hukommelseskortet eller
batterienheden ud eller slukke apparatet. Dataene kan blive beskadiget.
• Dataene kan blive beskadiget, hvis du placerer hukommelseskortet i
nærheden af kraftigt magnetiseret materiale eller bruger
hukommelseskortet i et miljø, hvor der er risiko for statisk elektricitet
eller elektrisk støj.
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være
på harddisken i en pc.
• Når du bærer eller opbevarer hukommelseskortet, bør det placeres i den
æske, der fulgte med det.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en
metalgenstand.
21
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er
tændt, åbn derefter dækslet til
hukommelseskortet, og skub på
hukommelseskortet én gang.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
• Når knappen til skrivebeskyttelse på hukommelseskortet er sat i
LOCK-position, kan du ikke udføre handlinger såsom optagelse eller
sletning af billeder.
• "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet på op til 16 GB eller
SD-hukommelseskortet med en kapacitet på op til 32 GB fungerer fint
sammen med kameraet.
• Et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan muligvis
ikke fungere med dette kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af
hukommelseskort og det anvendte udstyr.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området.
• Fastgør ikke etiketter på selve hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme
til at sluge det.
Bemærkninger om "Memory Stick", som anvendes sammen med kameraet
De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet står
opført i oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory
Stick PRO Duo"-funktioner fungerer korrekt.
"Memory Stick PRO Duo"*
Kan anvendes til dit kamera
"Memory Stick PRO-HG Duo"*
"Memory Stick Duo"
Kan ikke anvendes til dit
kamera
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Kan ikke anvendes til dit
kamera
* Er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi,
som benytter kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner
kan ikke foretages med dette kamera.
* Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
22
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Klargøring af kameraet
Indstilling af datoen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid.
Klargøring af kameraet
1 Indstil kontakten til ON for at
tænde for kameraet.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
2 Bekræft, at [OK] er valgt på
LCD-skærmen, og tryk derefter
midt på kontrolknappen.
3 Vælg hvert punkt med b/B, og
indstil den numeriske værdi med
v/V.
• Når rækkefølgen af [ÅÅÅÅ/MM/DD]
skal ændres, skal du først vælge
[ÅÅÅÅ/MM/DD] med b/B og
derefter ændre den med v/V.
4 Gentag trin 3 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt
på kontrolknappen.
5 Bekræft, at [OK] er valgt, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
23
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Sådan annulleres indstillingen af dato/tid
Tryk på MENU-knappen.
Indstilling af dato/tid igen
MENU-knap t
2 t [Indst.dato/tid]
24
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Brug af det medfølgende tilbehør
Fastgørelse af skulderrem
Fastgør begge ender af remmen på
kameraet.
Dæksel til øjestykke
• Du kan fastgøre dækslet til øjestykket
(side 26) på remmen.
25
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
Dette afsnit gennemgår, hvordan skulderremmen, dækslet til øjestykket og
øjestykket anvendes. Det øvrige tilbehør er beskrevet på de følgende sider.
• Genopladelig batterienhed (side 12)
• Batterioplader (side 12)
• Netledning (medfølger ikke i USA og Canada) (side 12)
• USB-kabel (siderne 130, 146)
• Cd-rom (side 138)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Brug af dæksel og øjestykke
Du kan forhindre, at der trænger lys ind via søgeren og påvirker
eksponeringen. Når lukkeren udløses uden brug af søgeren i søgertilstand,
som f.eks. ved brug af selvudløseren, skal du fastgøre dækslet til
øjestykket.
1 Vip LCD-skærmen nedad.
2 Skub forsigtigt skærmen til
øjestykket af ved at trykke på
begge sider af den.
• Sæt dine fingre under øjestykket, og
skub det opad.
3 Skub dæksel til øjestykket hen
over søgeren.
Bemærk
• Okularsensorerne, der er placeret under søgeren, kan blive aktiveret alt afhængig af
situationen, og fokus kan justeres, eller LCD-skærmen kan fortsætte med at blinke. I
så fald skal du slukke for både [Eye-Start AF] (side 66) og [Auto fra m/søg.]
(side 125).
26
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Kontrol af antal billeder, der kan tages
Bemærkninger
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er
mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller
slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 110).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at
der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort
Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne
defineres ud fra et standard-Sony-hukommelseskort, som bruges ved test.
Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene.
Bill.størrelse: L 14M (DSLR-A380)/L 10M (DSLR-A330)
Format: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
DSLR-A380
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
Standard
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
271
548
1085
2180
4421
Fin
194
393
779
1566
3176
RAW og JPEG
35
72
144
291
592
RAW
43
89
178
358
728
27
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet, og indstillet kontakten til ON,
vises det antal billeder, der kan tages
(hvis du fortsætter med at fotografere
med de aktuelle indstillinger), på
LCD-skærmen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
DSLR-A330
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: billeder)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
320
647
1281
2575
5221
Fin
237
480
951
1910
3874
RAW og JPEG
48
98
195
392
797
RAW
60
123
245
494
1004
SD-hukommelseskort
DSLR-A380
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: billeder)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
270
537
1081
2177
4421
Fin
193
385
776
1564
3176
RAW og JPEG
35
71
144
291
592
RAW
43
87
177
358
728
DSLR-A330
Kapacitet
Størrelse
Standard
(Enheder: billeder)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
319
634
1277
2571
5221
Fin
236
470
947
1908
3874
RAW og JPEG
47
96
194
392
797
RAW
60
121
245
494
1004
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der er
vist i tabellen herover. Hvis indstillingen imidlertid er angivet til [RAW], er antallet
det samme som det, der gælder for [3:2]-formatet.
28
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Antal billeder, der kan optages med en batterienhed
DSLR-A380
DSLR-A330
Live View-tilstand
Ca. 230 billeder
Ca. 230 billeder
Søgertilstand
Ca. 500 billeder
Ca. 510 billeder
Klargøring af kameraet
Når kameraet bruges med batterienheden (medfølger), kan der omtrent
tages følgende antal billeder ved en fuld opladning.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier
afhængigt af forholdene under brug.
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under
følgende forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– [Autofokusmetode] er indstillet til
(Automatisk AF).
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
29
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
Rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt, der fås i handlen
for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der
fås i handlen. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en
blød klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i
spiralmønster fra midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske
direkte på objektivets overflade.
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller
spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke det automatiske
fokuseringssystem, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås i
almindelig handel. Hvis støv ender på billedsensoren, kan det muligvis
ses på billedet. Sæt kameraet i rensetilstand, og rens det med en blæser
(side 31). Undlad at bruge en sprayblæser til at rengøre det indvendige af
kameraet. I modsat fald kan det medføre funktionsfejl.
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske
opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand,
og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende
materialer, da de kan beskadige husets overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem
længere tid.
30
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
Rengøring af billedsensoren
Bemærkninger
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Lav batteristrøm under rensningen kan medføre
beskadigelse af lukkeren. Rensningen bør afsluttes hurtigt. Det anbefales at anvende
en AC-PW10AM-adapter (sælges separat).
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
1 Kontroller, at batteriet er fuldt opladet (side 16).
2 Tryk på MENU-knappen, og vælg
derefter
3 med b/B på
kontrolknappen.
MENU-knap
3 Vælg [Rensetilstand] med v/V,
og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
Meddelelsen "Sluk for kamera efter
rensning. Fortsæt?" vises.
4 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på midten af
kontrolknappen.
Når billedsensoren har vibreret et øjeblik, løftes spejlet foran.
5 Tag objektivet af (side 19).
31
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Klargøring af kameraet
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på billedsensoren
(den del, der fungerer som film), vil det muligvis blive vist på billedet
afhængigt af optagemiljøet. Hvis der er støv på billedsensoren, skal du
bruge en blæser, der fås i handlen, og rense billedsensoren på følgende
måde. Du kan nemt rengøre billedsensoren ved kun at bruge blæseren og
den støvafvisende funktion.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
6 Brug blæseren til at rengøre
billedsensorens overflade og
området omkring den.
• Berør ikke billedsensoren med spidsen
af blæseren. Afslut rensningen hurtigt.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre, at støv igen sætter sig inde i
kameraet.
• Når du rengør billedsensoren, må du
ikke sætte spidsen af blæseren i
hulrummet bag objektivfatningen.
7 Fastgør objektivet, og sluk for kameraet.
Bemærk
• Kameraet begynder at bippe, hvis batterienheden bliver lav under rengøringen. Stop
straks rengøringen, og sluk for kameraet.
32
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: L0.Right
Før betjeningen
Identificering af kameraets dele og
indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
Før betjeningen
A Udløserknap (46)
L Udløserknap til objektiv (19)
B Tænd/sluk-kontakt (23)
M Knap til fokuseringsfunktion
C Kontrolhjul (59, 121)
D Selvudløser (98)
E Objektivkontakter*
(74, 79)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
F Sensor til fjernbetjening
G Spejl*
H Fatning
I Indbygget blitz* (82)
J
Markering af
billedsensorens placering (76)
K Funktionsvælger (46 – 65)
33
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
Bagside
A Tilbehørssko (85)
L Kontrolknap (Enter) (38)/Spot
AF-knap (78)
B Søger* (66)
C MENU-knap (40)
M Kontrolknap
Når menuen er aktiv: v/V/b/B
(38)
Når menuen er inaktiv: DISP
(37, 68, 102)/
(97)/
ISO (90)/ (82)
D Okularsensorer (66, 125)
E LCD-skærm (36, 42, 102, 106)
F Lyssensor (124)
G Hjul til indstilling af dioptrien
(67)
H LIVE VIEW/OVF -kontakt
(66)
I
-knap (Smart
teleconverter) (80)
N
O
-knap (Slet) (110)
-knap (Afspilning) (102)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
J Ved fotografering:
-knap
(Eksponering) (86)
Ved visning:
-knap (Zoom
ind) (103)
K Fn -knap (Funktion) (40)
34
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
Sider/bund
B Kontakt til hukommelseskort
C Dæksel til hukommelseskort
D Indføringsrille til "Memory
Stick PRO Duo" (20)
E Indføringsrille til
Før betjeningen
A HDMI-terminal (112)
K Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en
skruelængde på under 5,5 mm.
Hvis skruerne er længere end
5,5 mm, vil du ikke være i stand
til at fastgøre kameraet sikkert
til stativet, og du kan beskadige
kameraet.
SD-hukommelseskort (20)
F
(USB)-terminal (130, 146)
G Aktivitetslampe (21)
H Kroge til skulderrem (25)
I DC IN-terminal
• Ved tilslutning af
AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges
separat) til kameraet skal du
slukke kameraet og indsætte
stikket til
vekselstrømsadapteren/
opladeren i kameraets
DC IN-terminal.
J Batteridæksel (15)
35
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
LCD-skærm
Indikatorerne på skærmen vises på følgende måde i Live View-tilstand. For
indikatorer i søgertilstand henvises til side 69.
A
B
Skærm
Beskrivelse
Skærm
×1.4
Beskrivelse
Fremføringsmetode (97)
Resterende batteritid (16)
Smart teleconverter (80)
Billedkvalitet (116)
Histogram (87)
Fokus-funktion (77)
Billedstørrelse (115)/
Format (116)
AF-område (78)
Hukommelseskort (20)
100
Resterende antal billeder,
der kan tages (27)
Måling (89)
PASM
Hvidbalance (auto,
forindstillet,
7500K farvetemperatur,
G9
farvefilter) (91)
Blitztilstand (82)
Rødøjereduktion (84)
D-områdeoptimering (94)
Kreativ indstilling (94)
Funktionsvælger
(46 – 65)
+2.0
ISO 400
Blitzkompensation (88)
ISO-følsomhed (90)
36
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
C
Skærm
Beskrivelse
z
Fokus (75)
1/125
Lukkerhastighed (60)
F3.5
Blænde (58)
EV-skala (63, 100)
Advarsel om
kamerarystelse (44)
Før betjeningen
SteadyShot-skala (44)
Sådan skifter du visningen af optageoplysninger
Hver gang du trykker på DISP på
kontrolknappen, skifter skærmen som
følger.
Indikatorer til
Histogram til
Indikatorer fra
Histogram (side 87)
37
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
Valg af funktion/indstilling
Du kan vælge en funktion til optagelse eller afspilning fra listen over
menuer. Tryk på kontrolknappen, Fn-knappen (Funktion) eller
MENU-knappen for at få vist listen over menuer.
Eksempel: Når Fn-knappen er trykket
ned.
Brug kontrolknappen til at flytte
markøren hen til din valgte indstilling på
listen over menuer, og aktivér dit valg.
: Tryk på v/V/b/B på
kontrolknappen for at flytte markøren.
z: Tryk på knappen i midten for at
aktivere dit valg.
I denne betjeningsvejledning bliver processen til valg af en indstilling med
kontrolknappen fra listen over menuer beskrevet som følgende:
Eksempel: Fn-knappen t [Hvidbalance] t Vælg den ønskede
indstilling
Når du starter betjeningen af kameraet, vil der nederst på skærmen blive
vist en betjeningsvejledning over funktionerne til kontrolknappen. Der
henvises til vejledningen, når du betjener kameraet. Den trinvise
beskrivelse af ovennævnte eksempel er følgende:
1 Tryk på Fn-knappen.
38
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
2 Vælg [Hvidbalance] med
v/V/b/B på kontrolknappen, og
tryk derefter midt på z for at
aktivere dit valg.
3 Ved at følge
Du kan f.eks. ændre ved at vælge
med v/V, justere værdien til +/– med
b/B og derefter trykke i midten z for at
aktivere.
Betjeningsvejledning
Listen i betjeningsvejledningen
Betjeningsvejledningen angiver også andre handlinger end handling med
kontrolknappen. Ikonerne har følgende betydning.
MENU-knap
Vender tilbage med MENU-knappen
Fn-knap
-knap (Slet)
-knap (Zoom ind)
-knap (Afspilning)
Kontrolhjul
Funktioner, der vælges med kontrolknappen
Funktioner, som bruges hyppigt i forskellige optagesituationer tilknyttes
kontrolknappen. Du kan indstille disse funktioner direkte samt skifte
visningstilstanden med kontrolknappen.
DISP (Skærm) (siderne 37, 68, 102)
(Blitz) (side 82)
ISO (side 90)
39
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Før betjeningen
betjeningsvejledningen kan du
vælge og aktivere den ønskede
funktion.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
•
•
•
•
•
•
(Fremf.metode) (side 97)
Enkelt billede (side 97)
Kontinuerlig (side 97)
Selvudløser (side 98)
Selvudl.(Kont.) (side 98)
Bracket: Kont. (side 99)
Fjernbetjening (side 101)
Funktioner, der vælges med Fn-knappen (funktion)
Denne knap fremkalder de skærmbilleder, der bruges til at indstille eller
udføre funktioner, som anvendes hyppigt ved optagelse eller visning.
Optagetilstand
Visningstilstand
Autofokusmetode (77)
Lysmålingsmetode (89)
Hvidbalance (91)
AF-område (78)
D-områdeoptim. (94)
kreativ indst. (94)
Slet (110)
Billedindeks (104)
Angiv udskrivning (143)
Diasshow (105)
Beskyt (109)
Roter (103)
Funktioner, der vælges med MENU-knappen
Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller
udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
40
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
Optagemenu
Bill.størrelse (115)
Format (116)
Kvalitet (116)
1
Blitzkompens. (88)
AF-lampe (84)
SteadyShot (44)
2
Farverum (96)
Lang eksp.SR (120)
Høj ISO SR (120)
Brugerdefineret menu
Før betjeningen
Eye-Start AF (66)
Kontrolhjul (121)
1 Rødøjereduktion (84)
Autovisning (124)
Auto fra m/søg. (125)
Afspilningsmenu
Slet (110)
Formater (119)
Diasshow (105)
1
Beskyt (109)
Angiv udskrivning (143)
Vis afspilning (102)
Opsætningsmenu
LCD-lysstyrke (124)
Strømbesp. (LV) (122)
Strømbesp. (OVF) (122)
1
KONTROL TIL HDMI (114)
Skærmfarve (122)
Hjælpeguidevisn. (122)
Indst.dato/tid (123)
Sprog (123)
Filnummer (118)
2
Mappenavn (118)
Vælg mappe (119)
• Ny mappe (119)
USB-tilslutning (130, 145)
Lydsignaler (122)
Pixelmapping (156)
3
Rensetilstand (31)
Version (126)
Nulstil (127)
41
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: L0.Left
Optagelse af billeder
Justering af vinklen på LCD-skærmen
Du kan justere LCD-skærmens vinkel for
at tilpasse den til forskellige
optagesituationer.
Du kan optage fra forskellige placeringer.
Lav position
Høj position
Juster LCD-skærmen til en vinkel,
hvor den er nem at se.
42
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Optagelse af et billede uden
kamerarystelser
"Kamerarystelser" henviser til en uønsket bevægelse af kameraet, som
opstår, efter at udløserknappen er blevet trykket ned, og som giver et sløret
billede.
Følg nedenstående vejledning for at reducere kamerarystelser.
Korrekt stilling
I Live View-tilstand
Optagelse af billeder
Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at
kameraet ikke bevæger sig.
I søgertilstand
Position 1
Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter
objektivet.
43
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Position 2
Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden.
Position 3
Hold dine albuer ind mod kroppen.
Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved
at placere albuen på knæet.
Indikator for advarsel om kamerarystelse
Pga. potentielle kamerarystelser blinker
indikatoren (advarsel om
kamerarystelse). Hvis dette sker, skal du
bruge et kamerastativ eller blitzen.
(advarsel om kamerarystelser)indikator
Bemærk
•
Indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises kun i de tilstande, hvor
lukkerhastigheden automatisk indstilles. Denne indikator vises ikke i M/S-tilstande.
Brug af SteadyShot-funktionen
Denne SteadyShot-funktion kan reducere effekten af kamerarystelser med,
hvad der svarer til ca. 2,5 til 3,5 trin for lukkerhastigheden.
SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] i standardindstillingen.
44
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
SteadyShot-skalaindikatoren
(SteadyShot-skala) indikatoren viser
status for kamerarystelser. Vent, indtil
skalaen bliver lav, og begynd derefter at
optage billeder.
(SteadyShot-skala)- indikator
Sådan deaktiveres SteadyShot-funktionen
1 t [SteadyShot] t [Fra]
Bemærk
• Funktionen SteadyShot virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til,
eller når udløserknappen er blevet trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs
nede. Vent, indtil skalaværdien på
(SteadyShot-skala) indikatoren falder, og tryk
derefter langsomt udløserknappen ned.
Brug af kamerastativ
I de følgende tilfælde foreslår vi, at du monterer kameraet på et
kamerastativ.
• Optagelse uden blitz i mørke omgivelser.
• Optagelse med lave lukkerhastigheder, som typisk anvendes ved
optagelse om aftenen.
• Optagelse af et motiv tæt på, f.eks. ved makrooptagelse.
• Optagelse med et teleskopisk objektiv.
Bemærk
• Deaktiver SteadyShot-funktionen, når du bruger et kamerastativ, da der potentielt
kan opstår fejl i SteadyShot-funktionen (side 44).
45
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
MENU-knap t
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
/ Optagelse med den automatiske
indstilling
"AUTO"-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle
forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og
justerer indstillingerne.
Vælg , når du optager på et sted, hvor brugen af blitz er begrænset.
Når du drejer på funktionsvælgeren, vises forklaringen til den valgte
funktion og optagemetoder på skærmen (Hjælpeguidevisn.). Du kan rydde
Hjælpguiden (side 122).
1 Indstil funktionsvælgeren til
eller
(blitz fra).
eller
2 Juster LCD-skærmen til en vinkel, hvor den er nem at se, og
hold kameraet.
3 Placer det ønskede motiv inden
for fokusområdet.
• Hvis indikatoren
(advarsel om
kamerarystelser) blinker, skal du
forsigtigt optage motivet, mens du
holder kameraet stille eller ved hjælp af
et kamerastativ.
(advarsel om
kamerarystelser)-indikator
Fokusområde
4 Hvis du bruger et zoomobjektiv,
skal du dreje zoom-ringen og
derefter beslutte, hvad du vil
fotografere.
Zoom-ring
46
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
5 Tryk udløserknappen halvvejs ned
for at fokusere.
Når fokus er bekræftet, lyser z eller
(fokusindikator) (side 75).
Optagelse af billeder
Fokusindikator
6 Tryk udløserknappen helt ned for
at optage.
• Hvis du trykker på udløserknappen,
efter at
(SteadyShot-skala)
indikatoren bliver lav, virker
SteadyShot-funktionen bedre.
(SteadyShot-skala)- indikator
Bemærk
• Da kameraet aktiverer den automatiske indstilling, er der mange funktioner, som
bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation, ISO-indstilling. Hvis du vil
justere flere forskellige indstillinger, skal du indstille funktionsvælgeren til P og
derefter optage motivet.
47
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse med en passende baggrund for
motivet (valg af motiv)
Ved at vælge en passende tilstand for motivet eller optageforholdene kan
du optage billedet med en velegnet indstilling for motivet.
Når du drejer på funktionsvælgeren, vises forklaringen til den valgte
funktion og optagemetoder på skærmen (Hjælpeguidevisn.). Du kan rydde
Hjælp-vejledningen (side 122).
Bemærk
• Kameraet foretager passende bedømmelser af situationen for at justere
indstillingerne. Da kameraet aktiverer den automatiskeindstilling, er der mange
funktioner, som bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation,
ISO-indstilling.
48
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Optagelse af portrætbilleder
Denne tilstand er velegnet til at
z sløre baggrunden og gøre motivet
skarpere.
z gengive hudfarver naturligt.
(Portræt).
Optageteknikker
• Indstil objektivet til telefotopositionen, hvis du vil gøre baggrunden mere
sløret.
• Du kan optage et levende billede ved at fokusere på det øje, der er tættest
på objektivet.
• Brug modlysblænderen (sælges separat) til optage motiver i modlys.
• Brug funktionen til rødøjereduktion, hvis øjnene på motivet bliver røde
pga. blitzen (side 84).
• Indstil blitztilstanden til (blitz fra), når du optager uden blitz (side 82).
49
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
Indstil funktionsvælgeren til
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse af landskabsbilleder
Denne tilstand er velegnet til at
z optage alle motiverne i skarp fokus
og levende farver.
Indstil funktionsvælgeren til
(Landskab).
Optageteknikker
• Indstil objektivet til vidvinkel for at fremhæve motivets vidde.
• Indstil blitztilstanden til (Udfyld.blitz), når du optager med blitz
(side 82).
50
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Optagelse af billeder med små motiver
Denne tilstand er velegnet til at
z optage billeder af motiver tæt på,
f.eks. blomster, insekter, madretter
og små effekter.
(Makro).
Optageteknikker
• Stil dig tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens mindste
rækkevidde.
• Du kan optage et motiv tæt på ved at bruge makroobjektivet (sælges
separat).
• Indstil blitztilstanden til (blitz fra), når du optager et motiv inden for
1 m.
• Ved optagelse i makrotilstand vil SteadyShot-funktionen ikke kunne
bruges fuldt ud. Brug et kamerastativ for at opnå bedre resultater.
• Indstil blitztilstanden til (blitz fra), når du optager uden blitz (side 82).
51
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
Indstil funktionsvælgeren til
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse af billeder med motiver i bevægelse
Denne tilstand er velegnet til at
z optage motiver i bevægelse
udendørs eller på steder med kraftig
belysning.
Indstil funktionsvælgeren til
(Sportsaktiviteter).
Optageteknikker
• Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket
ned.
• Tryk på og hold udløserknappen halvt nede, indtil det rigtige øjeblik.
• Indstil blitztilstanden til (Udfyld.blitz), når du optager med blitz
(side 82).
52
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Optagelse af solnedgangsbilleder
Denne tilstand er velegnet til at
z optage et smukt billede af den røde
farve i solnedgangen.
(Solnedgang).
Optageteknikker
• Bruges til at optage et billede, der sammenlignet med andre tilstande
fremhæver den røde farve. Den er også velegnet til at optage den smukke
røde farve i solopgangen.
• Indstil blitztilstanden til (Udfyld.blitz), når du optager med blitz
(side 82).
53
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
Indstil funktionsvælgeren til
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse af natfotobilleder
Denne tilstand er velegnet til at
z optage natbilleder på afstand, uden
at omgivelsernes mørke atmosfære
går tabt.
Indstil funktionsvælgeren til
Indstil blitztilstanden til
personer (side 82).
(Natport./-visn.).
(blitz fra), når du optager et natfoto uden
Optageteknikker
• Sørg for, at motivet ikke bevæger sig, for at undgå at billedet bliver sløret.
• Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et
kamerastativ.
Bemærk
• Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når du tager billeder af et helt mørkt
nattemotiv.
54
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Optagelse af et billede, sådan som du
gerne vil have det (eksponeringstilstand)
Med et spejlreflekskamera med enkeltobjektiv kan du justere
lukkerhastigheden (hvor længe lukkeren er åben) og blænden (området som
er i fokus: skarphedsdybden) for at opnå en lang række fotografiske
gengivelser.
Du kan f.eks. bruge en hurtig lukkerhastighed til at optage en bølges
flygtige form, eller du kan fremhæve en blomst ved at åbne blænden for at
sætte alt foran og bagved blomsten ud af fokus. Dette er nogle af de
effekter, som du kan nyde godt af med dit kamera (siderne 58, 60).
Ændring af billedlysstyrke ved hjælp af mængden af eksponering
Eksponeringsmængde
lav
høj
Ved brug af en hurtigere lukkerhastighed åbner kameraet lukkeren i kortere
tid. Det betyder kortere tid, hvor der kan trænge lys ind i kameraet, hvilket
resulterer i et mørkere billede. For at tage et lysere billede kan du åbne
blænden (hullet, hvorigennem lyset trænger ind) i en vis grad, for at justere
mængden af lys der trænger ind i kameraet på én gang.
Billedets lysstyrke, der justeres af lukkerhastigheden og blænden, kaldes
for "eksponering".
55
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
Ved at justere lukkerhastigheden og blænden skaber man ikke alene de
fotografiske effekter bevægelse og fokus, men man bestemmer også
motivets lysstyrke ved at kontrollere mængden af eksponering (mængden
af lys, som trænger ind i kameraet), der er den vigtigste faktor ved
optagelse af billeder.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Dette afsnit viser dig, hvordan du justerer eksponeringen og får forskellige
fotogengivelser ved brug af bevægelse, fokus og lys. Du kan finde ud af
den rigtige måde, hvorpå du kan optage det billede og motiv, du kan lide.
Når du drejer på funktionsvælgeren, vises forklaringen til den valgte
funktion og optagemetoder på skærmen (Hjælpeguidevisn.). Du kan rydde
Hjælp-vejledningen (side 122).
56
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Optagelse med programmet Auto
Denne tilstand er velegnet til at
z bruge den automatiske eksponering,
mens man beholder de
brugerdefinerede indstillinger for
ISO-følsomhed, kreativ indstilling,
D-områdeoptimering osv.
Optagelse af billeder
1 Indstil funktionsvælgeren til P.
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger
(side 74 til 101).
• Indstil blitztilstanden til
(side 82).
(Udfyld.blitz), når du optager med blitz
3 Juster fokus, og optag motivet.
57
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse ved at kontrollere, hvor sløret baggrunden
skal være (blændeprioriteret)
Denne tilstand er velegnet til at
z sætte motivet i skarp fokus og sløre
alt foran og bagved motivet. Ved at
åbne blænden indsnævres det
område, som er i fokus.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
z optage motivets dybde. Ved at
indsnævre blænden gøres det
område, som er i fokus, bredere.
(Skarphedsdybden bliver dybere.)
1 Indstil funktionsvælgeren til A.
58
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
2 Vælg blændeværdien (blændetal)
med kontrolhjulet.
• Lavt blændetal: Motivets for- og
baggrunden er sløret.
Højt blændetal: Der fokuseres på
motivet samt dets for- og baggrund.
• Du kan ikke kontrollere sløringen af et
billede på LCD-skærmen eller i
søgeren. Kontroller det optagede
billede, og juster blænden.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk
for at opnå den korrekte eksponering.
• Lukkerhastigheden blinker, når
kameraet vurderer, at den rigtige
eksponering ikke er opnået med den
valgte blændeværdi. Hvis det er
tilfældet, skal du justere blænden igen.
Lukkerhastighed
Optageteknikker
• Lukkerhastigheden kan blive langsommere afhængigt af blændeværdien.
Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• For at sløre baggrunden endnu mere skal du bruge en telelinse eller et
objektiv, der er udstyret med en mindre blænder (lyst objektiv).
• Indstil blitztilstanden til (Udfyld.blitz), når du optager med blitz
(side 82). Blitzrækkevidden varierer afhængigt af blændeværdien.
Kontroller blitzrækkevidden, når du optager med blitzen (side 84).
59
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
Blænde (blændetal)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse af et motiv i bevægelse med forskellige
gengivelser (lukkerhastighedsprioritet)
Denne tilstand er velegnet til at
z optage et motiv i bevægelse i et
bestemt øjeblik. Brug en hurtigere
lukkerhastighed for at optage et
øjeblik af bevægelsen.
z spore bevægelsen for at udtrykke
dynamikken og flowet. Brug en
langsommere lukkerhastighed for at
optage et billede med
bevægelsesslør af motivet i
bevægelse.
1 Indstil funktionsvælgeren til S.
60
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
2 Vælg lukkerhastigheden med
kontrolhjulet.
Optagelse af billeder
Lukkerhastighed
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå
den korrekte eksponering.
• Blændeværdien blinker, når kameraet
vurderer, at den rigtige eksponering
ikke er opnået med den valgte
lukkerhastighed. I sådanne tilfælde skal
du justere lukkerhastigheden igen.
Blænde (blændetal)
Optageteknikker
• Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere.
• Vælg en højere ISO-følsomhed, når du optager indendørssport.
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Jo højere ISO-følsomheden er, desto synligere er støjen.
• Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, foretages støjreduktionen (Lang
eksp.SR), efter at billedet er taget. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen
finder sted.
• Indstil blitztilstanden til (Udfyld.blitz), når du optager med blitz (side 82). Hvis du
lukker blænden (et højere blændetal), ved at gøre lukkerhastigheden langsommere,
når du bruger blitzen, når blitzlyset ikke ud til motiver, der er langt væk.
61
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse med manuel justering af eksponering (manuel
eksponering)
Denne tilstand er velegnet til at
z optage med den ønskede
ekponeringsindstilling ved at justere
lukkerhastigheden og blænden.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej kontrolhjulet for at justere
lukkerhastigheden, og drej
kontrolhjulet, mens du trykker på
-knappen for at justere
blænden.
• Du kan vælge det element, som
kontrolhjulet justerer (lukkerhastighed
eller blænde) med [Kontrolhjul]
(side 121).
-knap
Blænde (blændetal)
Lukkerhastighed
62
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
3 Tag billedet, efter at
eksponeringen er indstillet.
• Kontroller eksponeringsværdien på
EV-skalaen.
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
Pilen b B vises, hvis den indstillede
eksponering ligger uden for
EV-skalaens område. Pilen begynder at
blinke, hvis forskellen bliver større.
Standardværdi
63
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel eksponering.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, er ISO-indstillingen [AUTO] indstillet til
[100]. I M-tilstand er ISO-indstillingen [AUTO] ikke tilgængelig. Indstil
ISO-følsomheden efter behov (side 90).
• Indstil blitztilstanden til (Udfyld.blitz), når du optager med blitz (side 82).
Blitzrækkevidden varierer afhængigt af blændeværdien. Kontroller
blitzrækkevidden, når du optager med blitzen (side 84).
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse af spor med lang eksponering (BULB)
Denne tilstand er velegnet til at
z optage lysspor såsom fyrværkeri.
z optage stjernespor.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej kontrolhjulet til venstre,
indtil [BULB] vises.
BULB
3 Drej kontrolhjulet for at justere
blænden (blændetal), mens du
trykker på -knappen.
-knap
64
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Optageteknikker
Bemærkninger
• Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen SteadyShot-funktionen
(side 44).
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang
tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
65
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
• Brug et kamerastativ.
• Indstil fokuseringen til uendelig i manuel fokuseringstilstand, når du
optager fyrværkeri osv.
• Brug den trådløse fjernbetjening (sælges separat) (side 101). Et tryk på
SHUTTER-knappen på fjernbetjeningen udløser BULB-optagelse, og
endnu et tryk stopper BULB-optagelse. Du behøver ikke at holde
SHUTTER-knappen nede på fjernbetjeningen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Optagelse med søgeren (OVF)
Du kan vælge at optage billeder med enten LCD-skærmen (Live View)
eller søgeren (OVF).
Skift til søgeren
Indstil LIVE VIEW/OVF-kontakten til
"OVF".
Skærmens status ændres som følger:
Søgervisning
LCD-skærmvisning
Når du ser i søgeren, fokuseres der automatisk på motivet i fokusområdet
(Eye-Start AF).
Sådan aktiveres Eye-Start AF-funktionen
MENU-knap t
1 t [Eye-Start AF] t [Fra]
• Når FDA-M1AM-søgerluppen (sælges separat) eller FDA-A1AMvinkelsøgeren (sælges separat) skal fastgøres til kameraet, anbefales det,
at indstille [Eye-Start AF] til [Fra], fordi okularsensorerne under søgeren
kan blive aktiveret.
66
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Justering af søgerens fokus (justering af dioptrier)
Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen passer
til dit syn, og du ser indikatorerne
klart i søgeren.
• Drej hjulet mod +, hvis du er langsynet, og
mod –, hvis du er nærsynet.
• Hvis kameraet rettes mod lyset, er det lettere
at justere dioptrien.
Optagelse af billeder
Hvis det er svært at dreje vælgeren til justering af dioptrier
Stik fingrene ind under øjestykket, og
skub det opad for at fjerne øjestykket.
Juster derefter dioptrien.
• Når FDA-M1AM-søgerluppen (sælges
separat) eller FDA-A1AM-vinkelsøgeren
(sælges separat) skal fastgøres til kameraet,
skal du fjerne øjestykket, sådan som det er
vist, og fastgøre dem.
67
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
Skift af visningen af optageoplysninger (DISP)
Tryk på DISP på kontrolknappen for at
skifte mellem Detaljeret skærm og
Standardskærm.
Når du drejer kameraet til lodret position,
roteres skærmen automatisk, så den
tilpasses kamerapositionen.
Detaljeret skærm
(standardindstilling)
Standardskærm
Ingen
visning
68
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
LCD-skærm (detaljeret skærm)
Den detaljerede skærm viser via grafik lukkerhastighed og blænde og
illustrerer, hvordan eksponeringen fungerer. I tilstanden AUTO eller Valg
af motiv Scene Selection vises kun de elementer, der kan indstilles. Se flere
oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Optagelse af billeder
A
C
Skærm
Beskrivelse
Skærm
P A S M Funktionsvælger
(46 – 65)
1/125
Lukkerhastighed (60)
F5.6
Blænde (58)
SteadyShot (44)
B
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand (82)/
rødøjereduktion (84)
Fremføringsmetode (97)
+2.0
ISO AUTO
Eksponeringskompensation (86)
ISO-følsomhed (90)
Beskrivelse
Lukkerhastighedsindikator* (60)
Blændeindikator* (58)
* Markøren angiver den aktuelle værdi.
69
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
D
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid (16)
Billedkvalitet (116)
Billedstørrelse (115)/
format (116)
Hukommelseskort (20)
100
Resterende antal billeder,
der kan tages (27)
70
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
LCD-skærm (standardskærm)
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
I tilstanden AUTO eller Valg af motiv
Skærm
Skærm
Beskrivelse
Fokus-funktion (77)
Beskrivelse
P A S M Funktionsvælger
(46 – 65)
AF-område (78)
Lysmålingsmetode (89)
1/125
Lukkerhastighed (60)
F5.6
Blænde (58)
+2.0
Eksponering (86)
SteadyShot (44)
Kreativ indstilling (94)
AWB
B
Skærm
Optagelse af billeder
A
I P/A/S/M-tilstand
Beskrivelse
Blitztilstand (82)/
rødøjereduktion (84)
7500K G9
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (91)
D-områdeoptimering (94)
Eksponeringskompensation (86)
Blitzkompensation (88)
EV-skala (63, 100)
ISO AUTO
ISO-følsomhed (90)
Fremføringsmetode (97)
71
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
C
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid (16)
Billedkvalitet (116)
Billedstørrelse (115)/
format (116)
Hukommelseskort (20)
100
Resterende antal billeder,
der kan tages (27)
72
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
Søger
Skærm
Beskrivelse
AF-område (78)
Optagelsesfelt ved
formatet 16:9 (116)
B
Skærm
* Ved brug af HVL-F58AM/HVLF42AM-blitzen (sælges separat) kan
du tage billeder med funktionen
Synkronisering ved høj hastighed ved
enhver lukkerhastighed. Der er flere
oplysninger i betjeningsvejledningen
til blitzen.
Beskrivelse
Blitzkompensation (88)
Blitzopladning (82)
WL
Trådløs blitz (85)
Synkronisering ved høj
hastighed*
Manuel fokusering (79)
z
Fokus
125
Lukkerhastighed (60)
5.6
Blænde (58)
EV-skala (63, 100)
0
Advarsel om "Optagelse
ikke mulig" (97)
Advarsel om
kamerarystelse (44)
SteadyShot-skala (44)
16:9-format (116)
73
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Optagelse af billeder
A
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: L0.Left
Brug af optagefunktionen
Valg af fokusmetoden
Der er to metoder til justering af fokus: autofokus og manuel fokus.
Metoden til at skifte mellem automatisk og manuel fokusering er forskellig
afhængigt af objektivet.
Type af objektiv
Objektivet er
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Objektivet er ikke
udstyret med en
knap til
fokuseringsfunktion
Kontakten, som
skal bruges
Objektiv (Indstil
altid knappen til
fokuseringsfunkti
on til AF.)
Kamera
Sådan skiftes til
automatisk
fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til AF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på kameraet til AF.
Sådan skiftes til
manuel fokusering
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på objektivet til MF.
Indstil knappen til
fokuseringsfunktion
på kameraet til MF.
Brug af autofokus
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktion på kameraet
til AF.
2 Hvis objektivet er udstyret med en
knap til fokuseringsfunktion, skal
den indstilles til AF.
74
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
3 Tryk udløserknappen halvt ned for
Fokusområdesensor
at kontrollere fokus og optage
billedet.
• Når fokus er bekræftet, ændres
fokusindikatoren til z eller
(nedenfor).
• De grønne rammer angiver et område,
hvor fokus er bekræftet.
Fokusområde
Fokusindikator
Optageteknik
• Indstil [AF-område] (side 78) for at vælge, hvor der skal være fokus.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger
et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver, der kan kræve speciel fokusering
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I
sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse (side 76)
eller manuel fokusering (side 79).
• Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
• To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området.
• Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
• Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen,
karrosseriet på en bil eller en vandoverflade.
• Der er ikke tilstrækkeligt omgivende lys.
75
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
Fokusindikator
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket, der findes oven på
kameraet, viser placeringen af
billedsensoren*. Når du måler den
nøjagtige afstand mellem kameraet og
motivet, skal du benytte placeringen af
den vandrette linie.
* Billedsensoren er den del af kameraet,
der fungerer som filmen.
Bemærkninger
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede
objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem
motivet og kameraet.
• Når knappen til fokuseringsfunktion på kameraet er indstillet til MF, opnås den
rigtige fokusering ikke, heller ikke selvom knappen til fokuseringsfunktion på
objektivet er indstillet til AF. For at skifte til automatisk fokusering skal du indstille
knappen til fokuseringsfunktion på kameraet til AF.
Optagelse med den ønskede opsætning (fokuslås)
1 Placér motivet inden for
AF-området, og tryk
udløserknappen halvvejs ned.
Fokus og eksponering fastlåses.
2 Hold udløserknappen halvvejs
nede, og placér motivet på den
oprindelige placering for at
komponere billedet igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
76
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Valg af fokusmetode, som passer til motivets bevægelse
(autofokusmetode)
Fn-knappen t [Autofokusmetode] t Vælg den ønskede
indstilling
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned.
(Automatisk
[Autofokusmetode]-tilstanden skiftes mellem EnkeltbilledAF og Kontinuerlig AF alt efter motivets bevægelse.
Når du trykker på udløserknappen og holder den halvt nede,
låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der ikke bevæger
sig, og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive ved med at
fokusere.
(Kontinuerlig
Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
AF)
AF)
Optageteknikker
• Brug
• Brug
(Enkeltbilled-AF), når motivet er ubevægeligt.
(Kontinuerlig AF), når motivet bevæger sig.
Bemærk
•
(Automatisk AF) vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO,
eller en af følgende funktioner til valg af motiv er valgt:
(Portræt),
(Landskab),
(Solnedgang) eller
(Natport./-visn.).
(Enkeltbilled-AF) vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
(Makro) i Valg af motiv.
(Kontinuerlig AF) vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
(Sportsaktiviteter) i Valg af motiv.
77
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
(EnkeltbilledAF)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Valg af fokusområde (AF-område)
Vælg det ønskede AF-område, som
passer til optageforholdene eller dine
præferencer. De grønne rammer angiver
et område, hvor fokus er bekræftet.
• Det område, der bruges til fokusering,
lyser op i kort tid i søgertilstand.
AF-område
Område
Fn-knappen t [AF-område] t Vælg den ønskede indstilling
(Bred)
Kameraet bestemmer, hvilket af de ni AF-områder der skal
bruges til fokusering inden for AF-området. Hvis du trykker
på og holder midten af kontrolknappen nede, kan du justere
fokus ved at bruge AF-områderne i midten.
(Spot)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Lokal)
Vælg det område med kontrolknappen, hvor fokus skal
aktiveres, ud fra de ni områder. Hvis du trykker på og holder
midten af kontrolknappen nede under optagelsen, kan du
midlertidigt justere fokus ved at bruge AF-områderne i
midten.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, er [AFområde] fast indstillet til
(Bred), og du kan ikke vælge de andre indstillinger.
• AF-området lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden pause.
• De grønne rammer, der vises, når fokus er bekræftet, angiver det område, der
benyttes til fokusering. De angiver ikke områdets størrelse. AF-området og
rammerne befinder sig muligvis ikke på samme position. Dette er ikke en
funktionsfejl.
78
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Manuel justering af fokus (manuel fokusering)
Når det er svært at opnå den rigtige fokus i autofokustilstanden, kan du
justere fokus manuelt.
1 Indstil knappen til
fokuseringsfunktion på objektivet
til MF.
2 Hvis objektivet ikke er udstyret
Brug af optagefunktionen
med en knap til
fokuseringsfunktion, skal
knappen til fokuseringsfunktionen
på kameraet indstilles til MF.
3 Drej på fokus-ringen på objektivet
for at stille skarpt.
Fokus-ring
Bemærkninger
• Hvis der kan stilles skarpt på motivet i automatisk fokuseringstilstand, lyser
indikatoren z, når fokus er bekræftet. Når det brede AF-område benyttes, bruges
centerfeltet, og når det lokale AF-område benyttes, anvendes det felt, der vælges
med kontrolknappen.
• Ved anvendelse af teleconverter (sælges separat) osv. kan det ske, at det er svært at
dreje fokus-ringen.
• Der opnås ikke den rigtige fokusering i søgerne, hvis dioptrien ikke er justeret
korrekt i søgertilstand (side 67).
• Den direkte manuelle fokuseringsfunktion er ikke tilgængelig på dette kamera.
79
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Zoom i ét trin
Du kan zoome ind på midten af et billede ved hjælp af den smarte
teleconverter (digital zoom) og optage billedet.
1 Indstil LIVE VIEW/OVF-kontakten
til "LIVE VIEW".
2 Tryk på
-knappen.
-knap
• Hver gang du trykker på
-knappen,
skifter zoomskaleringen som følger:
Ca. ×1,4 t Ca. ×2 t Fra
Billedstørrelsen indstilles automatisk til følgende uanset den valgte
billedstørrelse.
Zoomskalering
Billedstørrelse
Ca. ×1,4
M*
Ca. ×2
S*
* Antallet af pixel i den billedstørrelse, der vælges her, er forskelligt fra
antallet i den billedstørrelse, der vælges i normal tilstand.
M: 3264 × 2176 pixel (DSLR-A380)/
2768 × 1840 pixel (DSLR-A330)
S: 2416 × 1600 pixel (DSLR-A380)/
2032 × 1360 pixel (DSLR-A330)
Bemærkninger
• Når LIVE VIEW/OVF-kontakten er indstillet til "OVF", er den smarte teleconverter
ikke tilgængelig.
• Når [Kvalitet] er indstillet til
(RAW) eller
(RAW og JPEG), er den
smarte teleconverter ikke tilgængelig.
• Når den smarte teleconverter er tilgængelig (i AF-tilstand), indstilles [AF-område]
til
(Spot).
80
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
• Når den smarte teleconverter er tilgængelig, indstilles [Lysmålingsmetode] til
(Multisegment).
Brug af optagefunktionen
81
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Brug af blitz
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af
motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
Når funktionsvælgeren er sat til AUTO, popper blitzen automatisk op, hvis
det er mørkt, eller hvis der tages billeder imod lyset.
1
på kontrolknappen t Vælg den
ønskede tilstand
2 Tag billedet, når blitzopladningen
er færdig.
Blinker: Blitzen oplades. Når
indikatoren blinker, kan du ikke udløse
lukkeren.
Lyser: Blitzen er blevet opladet og er
klar til at blive udløst.
• Når du trykker udløserknappen
halvvejs ned under mørk belysning i
den automatiske fokuseringstilstand,
udløses blitzen muligvis for at gøre det
nemmere at fokusere på et motiv
(AF-lampe).
(opladning af blitz)indikator
82
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom det er mørkt.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Udfyld.blitz)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
(Blitz m/lang luk) Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med
langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af
både motivet og baggrunden. Dette opnås ved at sætte
lukkerhastigheden ned.
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang
lukkeren udløses.
En ekstern blitz (sælges separat), der ikke er monteret på
kameraet og lyser væk fra det (optagelse med trådløs blitz),
udløses.
Optageteknikker
Bemærkninger
• Hold ikke i kameraet ved at gribe om blitzen.
• De optageforhold, der kræves for at undgå, at der kommer skygger på et billede,
varierer alt efter objektivet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, kan punkterne
(Blitz m/lang luk),
(Forsinket blitz) og (Trådløs) ikke vælges.
83
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
• Modlysblænderen (sælges separat) kan blokere blitzens lys. Fjern
modlysblænderen, når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Når der optages indendørsbilleder eller nattescener, kan du bruge
langsom synkronisering til at optage et lysere billede af folk og
baggrunde.
• Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af et billede
med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en gående person.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Blitzens rækkevidde
Rækkevidden af den indbyggede blitz afhænger af ISO-følsomheden og
blændeværdien. Der henvises til følgende tabel.
Blænde
F2.8
AUTO 1,4 – 7,1 m
ISOindstil- 100
1 – 3,6 m
ling
200
1 – 5,1 m
F4.0
F5.6
1–5m
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
1600
2,8 – 14 m
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
3200
4 – 20 m
2,8 – 14 m
2 – 10 m
AF-lampen
• AF-lampen er ikke i brug, når [Autofokusmetode] er indstillet til
(Kontinuerlig AF), eller motivet bevæger sig i
(Automatisk
AF). (Indikatoren
eller
lyser.)
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller
længere.
• Når en ekstern blitz er monteret, anvendes den eksterne blitz AF-lampe.
Sådan deaktiveres AF-lampen
MENU-knap t
1 t [AF-lampe] t [Fra]
Sådan anvendes rødøjereduktionen
Rødøjereduktionen reducerer fænomenet med røde øjne ved at blitze svagt
et par gange på forhånd før optagelsen, når blitzen bruges.
MENU-knap t
1 t [Rødøjereduktion] t [Til]
84
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Sådan udføres trådløs blitzoptagelse
Med en ekstern trådløs blitz (sælges separat) kan du optage med en blitz
uden en ledning, når den eksterne blitz ikke er fastgjort til kameraet. Ved
ændre blitzens placering kan du optage et billede, så der opnås en
tredimensionel effekt, ved at fremhæve kontrasten mellem lys og skygge på
motivet.
Se i betjeningsvejledningen til blitzen for at se, hvordan optagelse skal
foretages.
1 Fastgør den trådløse blitz til tilbehørsskoen, og tænd for både
kamera og blitz.
på kontrolknappen t
(Trådløs)
3 Fjern den trådløse blitz fra tilbehørsskoen.
Bemærkninger
• Kameraet kan ikke udføre blitztest af en trådløs blitz. Kontroller, at blitzen udløses
korrekt ved at udløse lukkeren.
• Kameraet kan ikke udføre trådløs kontrol af lysforhold.
• Deaktiver den trådløse blitztilstand efter optagelsen. Hvis den indbyggede blitz
bruges, mens den trådløse blitztilstand er aktiveret, bliver blitzbelysningen ikke
præcis.
• Skift kanalen for den eksterne blitz, når en anden fotograf bruger en trådløs blitz i
nærheden, og dennes indbyggede blitz udløser din eksterne blitz. Du kan få
yderligere oplysninger om skift af kanal for den eksterne blitz i
betjeningsvejledningen til blitzen.
85
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
2
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Justering af billedets lysstyrke
(eksponering, blitzkompensation, måling)
Brug af lysstyrkekompensation til hele billedet
(eksponeringskompensation)
Eksponeringen vælges automatisk, medmindre der optages i
eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering).
Ved hjælp af indstillingen fra den automatisk eksponering kan du foretage
en eksponeringskompensation ved at skifte eksponeringen enten til
+ (plus)-siden eller – (minus)-siden, alt efter hvad du ønsker. Du kan gøre
hele billedet lysere ved at skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver
mørkere, når du skifter til – (minus)-siden.
Juster i (–)retningen
1 Tryk på
Grundlæggende
eksponering
-knappen.
Juster i (+)-retningen
-knap
• Skærmen til
eksponeringskompensation vises i
søgertilstand.
2 Juster eksponeringen med
kontrolhjulet.
Mod + (over): Gør et billede lysere.
Mod – (under): Gør et billede mørkere.
Standardeksponering
3 Juster fokus, og optag motivet.
86
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Optageteknikker
• Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er
optaget.
• Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor
eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 99).
Bemærk
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO eller Valg
af motiv.
Sådan optages, mens skærmen kontrolleres vha. histogrammet
Mørk
Lys
Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i overensstemmelse
hermed. Illustrationen til højre er et
eksempel.
Optagelse med
eksponeringskompensationen på den
positive side gør hele billedet lysere og
får hele histogrammet til at skifte imod
den lyse side (højre side). Hvis
eksponeringskompensationen bruges til
den negative side, skifter histogrammet
til den anden side.
Begge ender af histogrammet viser et
område med høj og lav belysning. Det er
umuligt at gendanne disse områder med
en computer senere. Juster eksponeringen
om nødvendigt, og fotografér igen.
87
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
Antal pixel
Et histogram viser den
luminansfordeling, der viser, hvor mange
pixel af en bestemt lysstyrke der er i
billedet. Tryk på DISP på kontrolknappen
(side 37 og 102) for at få vist
histogrammet.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Bemærkninger
• Det histogram, der vises i Live View-tilstand, angiver ikke det endelige optagede
billede. Det angiver betingelserne for det billede, der lige er kontrolleret på
LCD-skærmen. Histogrammet varierer afhængigt af lukkerindstilling osv.
• Histogrammet varierer mellem optagelse og afspilning i følgende situationer:
– Når blitzen udløses.
– Når motivet har lav intensitet, f.eks. ved natoptagelser.
Justering af mængden af blitzlys (blitzkompensation)
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden
at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen
af et hovedmotiv, der ligger inden for blitzrækkevidden.
MENU-knappen t
ønskede indstilling
1 t [Blitzkompens.] t Vælg den
Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
Bemærkninger
• Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO eller Valg
af motiv.
• Hvis du har justeret blitzniveauet, vises
på LCD-skærmen/i søgeren, når den
indbyggede blitz trækkes op. Når du justerer den, skal du være omhyggelig med ikke
at glemme at nulstille værdien.
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke er ret meget blitzlys,
hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt
på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig.
Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden
(når [AUTO] er valgt) for at udføre kompensationen. Hvis der bruges blitz, ændres
mængden af blitzlys også.
Blitzkompensation ændrer imidlertid kun mængden af blitzlys.
88
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Valg af metode til måling af et motivs lysstyrke
(lysmålingsmetode)
Fn-knappen t [Lysmålingsmetode] t Vælg den ønskede
tilstand
(Multisegment)
I denne tilstand måles lyset på hvert område, efter det
samlede område er inddelt i flere områder, og den korrekte
eksponering bestemmes for hele skærmen.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale
område.
(Spot)
Denne tilstand måler lyset i og omkring fokusområder, som
ligger midt i rammen.
Brug af optagefunktionen
Optageteknik
• Brug af
(Multisegment)-måling til almindelige optagelser.
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, er
[Lysmålingsmetode] fast indstillet til
(Multisegment), og du kan ikke vælge
andre tilstande.
89
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Indstilling af ISO
Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks).
Jo højere tallet er, jo større er følsomheden.
1 Tryk på ISO på kontrolknappen for
at få vist ISO-skærmen.
2 Vælg den ønskede værdi med v/V på kontrolknappen.
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, er ISO fast
indstillet til AUTO, og du kan ikke vælge andre ISO-numre.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til P/A/S, og ISO er indstillet til [AUTO], er
ISO automatisk indstillet mellem ISO 100 og ISO 400.
• [AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i M-optagetilstanden. Hvis du ændrer
optagetilstanden til M med [AUTO]-indstillingen, ændres den til [100]. Indstil
ISO-værdien alt efter optageforholdene.
90
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Justering af farvenuancerne
(hvidbalance)
Et motivs farvenuance ændrer sig afhængigt af de egenskaber, der gælder
for lyskilden. Tabellen herunder viser, hvordan farvenuancen ændrer sig i
forhold til de forskellige lyskilder, hvis man sammenligner med et motiv,
der lader til at være hvidt i sollys.
Dagslys
Overskyet
Lysstofrør
Glødelamper
Hvidt
Blåligt
Grønt
farveskær
Rødligt
Vejr/belysning
Lysets
karakteristika
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, er
[Hvidbalance] fast indstillet til AWB (Auto hv.b.), og du kan ikke vælge andre
tilstande.
• Hvis den eneste tilrådighedstående lyskilde er en kviksølvlampe eller en
natriumlampe, vil kameraet ikke kunne få en nøjagtig hvidbalance på grund af
lyskildens egenskaber. I sådanne tilfælde skal du bruge blitz.
Justering af hvidbalancen til at passe til en bestemt lyskilde
(automatisk/forindstillet hvidbalance)
Fn-knappen t [Hvidbalance] t Vælg den ønskede indstilling
• Når [AWB] ikke er valgt, kan du finjustere farvenuancen med b/B på
kontrolknappen. Hvis den justeres mod + (plus), bliver billedet rødligt, og
hvis den justeres mod – (minus) bliver billedet blåligt.
91
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
Hvidbalance er en funktion, der justerer farvenuancen, så den ligger tæt på,
hvad du ser. Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er,
som du forventede, eller når du ændrer farvenuancen for at få et bestemt
fotografisk udtryk.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvenuancerne.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet
hvidbalance).
(Kunstlys)
(Fluoresnde)
(Blitz)
Optageteknik
• Når du vælger
(herunder).
(Tilpasset), kan du registrere din indstilling
Registrering af farvenuancerne (tilpasset hvidbalance)
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere
forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance
for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve.
1 Fn-knap t [Hvidbalance] t
2 Vælg [
SET] med b/B på kontrolknappen, og tryk på midten
af kontrolknappen.
3 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt
dækker fokusområder, der ligger i midten, og tryk på
udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter)
vises.
92
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
4 Tryk på midten af kontrolknappen.
Skærmen går tilbage til visningen med optageoplysningerne, og indstillingen
af den tilpassede hvidbalance gemmes i hukommelsen.
• Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der er registreret med denne
handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres.
Bemærk
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det
forventede område. (Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv
med en lys farve.) Hvis du registrerer denne værdi, bliver
-indikatoren gul på
skærmbilledet med optageoplysninger på LCD-skærmen. Du kan tage billeder på
dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en
mere korrekt hvidbalanceværdi.
Fn-knap t [Hvidbalance] t
Brug af optagefunktionen
Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen
(Tilpasset)
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset
hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere
optagelse.
93
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Billedbehandling
Korrektion af billedets lysstyrke (D-områdeoptimering)
Fn-knappen t [D-områdeoptim.] t Vælg den ønskede
indstilling
(Fra)
Ingen optimering.
(Standard)
Når der er skarp kontrast af lys og skygge mellem motivet og
baggrunden, hvilket er almindeligt, når der optages i solen,
fremhæver kameraet kontrasten over hele billedet for at skabe
et billede, som har den rigtige lysstyrke og kontrast.
(Avanceret)
Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden.
Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og
gradation.
Bemærkninger
•
(Avanceret) vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller en
af følgende funktioner til valg af motiv:
(Portræt),
(Landskab) eller
(Makro).
(Standard) vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
(Sportsaktiviteter) i Valg af motiv.
(Fra) vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til
(Solnedgang) eller
(Natport./-visn.) i Valg af motiv.
• Når det gælder forstørrede RAW-billeder, kan virkningen af D-områdeoptimering
ud over
(Standard) ikke kontrolleres på kameraet.
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet.
Valg af den ønskede billedbehandling (kreativ indstilling)
1 Fn-knappen t [kreativ indst.] t Vælg den ønskede indstilling
2 Når du vil justere
(kontrast), (mætning) eller
(skarphed), skal du vælge det ønskede punkt med b/B og
derefter justere værdien med v/V.
94
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
(Standard)
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer
og smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv,
blå himmel eller havudsigter.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber
fremstår også tydeligere.
(Natfoto)
Kontrasten blødgøres for at kunne gengive en nattescene så
den fremstår mere virkelighedstro.
(Solnedgang) Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Sort-hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Skarphed) kan justeres til hvert enkelt
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven.
Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere
træder konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo
blødere er konturerne.
Bemærkninger
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, er [kreativ
indst.] fast indstillet til
(Standard), og du kan ikke vælge andre indstillinger.
• Når
(Sort-hvid) er valgt, kan du ikke justere mætningen.
95
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
(Kontrast), (Mætning) og
element med kreativ indstilling.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
Ændring af farvegengivelsesområdet (farverum)
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre
farverummet afhængig af formål.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Farverum] t Vælg den ønskede
sRGB
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB
til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
Adobe RGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og
DCF2.0-farverum. Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem,
kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller
ikke-Adobe RGB-kompatible enheder, vil billederne vises med lav mætning.
96
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
Sådan indstilles
fremføringsmetoden
Kameraet har fem fremføringsmetoder såsom enkeltbillede-avanceret,
kontinuerligt-avanceret. Brug dem til passende formål.
Optagelse af et enkelt billede
Denne tilstand er til normale optagelser.
på kontrolknappen t
(Enkelt billede)
(Sportsaktiviteter) i Valg af motiv, kan
Kontinuerlig optagelse
Kameraet optager billeder kontinuerligt med følgende hastigheder*.
Live View-tilstand
Højst 2 billeder pr.
sekund
Søgertilstand
Højst 2,5 billeder pr.
sekund
* Vores måleforhold. Afhængigt af optageforholdene kan hastigheden ved
kontinuerlig optagelse være langsommere.
1
på kontrolknappen t
(Kontinuerlig)
97
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
Bemærk
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til
du ikke optage et enkeltbillede.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når du trykker på og holder lukkerknappen ned, fortsætter optagelsen.
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
Der er en øvre grænse for, hvor mange billeder der kan tages kontinuerligt.
Fin/Standard
Ingen begrænsning (indtil hukommelseskortet er fuldt)
RAW og JPEG
3 billeder
RAW
6 billeder
Bemærkninger
• Du kan ikke optage billeder kontinuerligt, når "0" blinker i søgeren. Vent, indtil
indikatoren forsvinder.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til en anden Valg af motiv-tilstand end
(Sportsaktiviteter), kan du ikke optage kontinuerligt.
• Hastigheden på kontinuerlig optagelse kan være langsommere, hvis batteriniveauet
er utilstrækkeligt, eller hvis de omgivende temperaturer er lave.
Brug af selvudløser
Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet,
og selvudløseren på 2 sekunder reducerer kamerarystelser.
[Selvudl.(Kont.)] er praktisk for at undgå fejl, fordi kameraet kontinuerligt
optager enten tre eller fem billeder efter en pause på 10 sekunder.
1
på kontrolknappen t
(Selvudløser) t Vælg den
ønskede indstilling
• Tallet efter
er det antal sekunder,
der er valgt i øjeblikket.
• Vælg
for at bruge kontinuerlig
selvudløser.
98
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
2 Juster fokus, og optag motivet.
• Når selvudløseren er aktiveret, angiver lydsignaler og selvudløserlampen
forholdet. Selvudløserlampen blinker hurtigt, og lydsignalerne kommer
hurtigt efter hinanden lige før optagelsen.
Sådan annulleres selvudløseren
Tryk på
på kontrolknappen.
Bemærk
• Når der optages billeder vha. søgeren, skal du benytte dækslet til øjestykket
(side 26).
Grundlæggende
eksponering
– retning
+ retning
Med bracketing-optagelser kan du tage adskillige billeder, hvor hver især
har forskellige grader af eksponering. Dette kamera er forsynet med en
funktion til automatisk bracketing. Angiv værdien på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering, hvorefter kameraet optager,
samtidig med at eksponeringen ændres automatisk. Du kan vælge et
billede, som har den ønskede lysstyrke, når optagelsen er færdig.
Når blitzen udløses, bruges bracketing-optagelse med blitz for at ændre
mængden af blitzlys. Tryk på udløserknappen for hvert billede for at
optage.
1
på kontrolknappen t
(Bracket: Kont.) t Vælg
det ønskede bracketing-trin
99
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af optagefunktionen
Optagelse af billeder, hvor eksponeringen er ændret
(eksponerings-bracketing)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
2 Juster fokus, og optag motivet.
Den grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i
bracketingen.
* (Bracket:
Kont.)
Optager tre billeder, hvor eksponeringen er ændret med et
valgt trin.
Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen
stopper.
Tryk på udløserknappen for hvert billede, når blitzen udløses.
* _ EV, der vises med
, er det aktuelt valgte trin.
Bemærkninger
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, ændres eksponeringen ved at justere
lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
• Bracketing kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO eller Valg
af motiv.
EV-skalaen under bracketing-optagelse
Omgivende lys* bracketing Blitz-bracketing
0,7 trin, tre optagelser
0,3 trin, tre optagelser
Eksponeringskompensation 0 Blitzkompensation –1,0
LCD-skærm (Live Viewtilstand)
LCD-skærm
(søgertilstand/
standardskærm)
Vises i den øverste række.
Vises i den nederste række.
Søger
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i
længere tid, f.eks. naturligt lys, en pære eller et lysstofrør.
• Et antal indekser svarende til antallet af billeder, der kan optages, vises på
EV-skalaen ved bracketing-optagelse. Men i bracketing-optagelse med
blitz vises indekserne ikke i søgeren.
100
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer
de optagne billeder, at forsvinde ét efter ét.
• Hvis udløserknappen trykkes halvvejs ned og slippes i søgertilstanden,
vises "br 1". "Fbr 1" vises for blitz-bracketing. Når bracketing-optagelsen
starter, vises nummeret for det næste billede, f.eks. "Fbr 2", "Fbr 3".
Optagelse med fjernbetjeningen
Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses
efter 2 sekunder) på den trådløse-RMT-DSLR1 fjernbetjening (sælges
separat). Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med den
trådløse fjernbetjening.
1
Brug af optagefunktionen
på kontrolknappen t
(Fjernbetjening)
2 Fokuser på motivet, ret fjernbetjeningens sender mod
sensoren, og fotografer billedet.
Bemærk
• Når der optages billeder vha. søgeren, skal du benytte dækslet til øjestykket
(side 26).
101
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: L0.Left
Brug af visningsfunktionen
Afspilning af billeder
Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen.
1 Tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Sådan vender du tilbage til optagetilstand
Tryk på -knappen igen.
Sådan skifter du visningen af optagedata
Tryk på DISP på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på DISP på kontrolknappen, skifter skærmen som
følger.
Med optagedata
Histogramvisning
Uden optagedata
Sådan vælger du, hvordan billedet skal vende ved afspilning af et billede,
der er optaget i portrætposition
MENU-knap t
indstilling
1 t [Vis afspilning] t Vælg den ønskede
Bemærk
• Når du afspiller billedet på et tv eller en computer, vil billedet blive vist i
portrætposition selvom [Man.rotation] er valgt.
102
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Rotation af et billede
1 Fn-knap t [Roter]
2 Tryk på midten af kontrolknappen.
Billedet roterer mod uret. Gentag trin 2, når du vil foretage en anden rotation.
• Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i
den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på -knappen.
Bemærk
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PMB", der findes på
cd-rom’en (medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres billederne
muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Et billede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når du
skal kontrollere fokusforholdet på et billede, som du har taget.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knap
-knappen.
2 Zoom ind og ud på billedet med
kontrolhjulet.
103
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af visningsfunktionen
Forstørrelse af billeder
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
3 Vælg den del, du vil forstørre med v/V/b/B på
kontrolknappen.
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på -knappen, så billedet vender tilbage til den normale størrelse.
Skaleringsintervaller
Skaleringsintervallet er følgende.
Billedstørrelse
Skaleringsintervaller
DSLR-A380
DSLR-A330
L
Ca. ×1,1 – ×14
Ca. ×1,1 – ×12
M
Ca. ×1,1 – ×11
Ca. ×1,1 – ×9,1
S
Ca. ×1,1 – ×7,2
Ca. ×1,1 – ×6,1
Skift til visning af billedlisten
Fn-knap t [Billedindeks] t Vælg det ønskede antal billeder,
der skal vises
Skærmen skifter til billedindeksskærmen.
Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på midten af kontrolknappen, når du vælger det ønskede billede.
Sådan vælges en mappe
1 Vælg mappelinjen med b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter på
midten.
2 Vælg den ønskede mappe med v/V, og
tryk derefter på midten.
Mappelinjen
104
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Automatisk afspilning af billeder (diasshow)
Diasshowet kan betjenes ved brug af enten Fn-knappen eller
MENU-knappen. Her beskrives betjening via Fn-knappen.
Fn-knap t [Diasshow] t [OK]
Afspiller optagne billeder i rækkefølge (diasshow). Diasshowet stopper
automatisk, så snart alle billederne er blevet afspillet.
• Du kan se det forrige/næste billede med b/B på kontrolknappen.
Sådan sætter du diasshowet på pause
Tryk på midten af kontrolknappen. Når du trykker igen, starter diasshowet
igen.
Sådan afsluttes et diasshow, mens det er i gang
Tryk på
-knappen.
Fn-knap t [Diasshow] t [Interval] t Vælg det ønskede antal
sekunder
Sådan afspilles gentagne gange
Fn-knap t [Diasshow] t [Gentag] t [Til]
105
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af visningsfunktionen
Sådan vælges det interval, der skal være mellem billederne i diasshowet
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Kontrol af oplysningerne om de tagne
billeder
Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter optageoplysningerne
(side 102).
Grundlæggende optageoplysninger
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (20)
NO CARD
Advarsel om "Intet kort"
100-0003
Mappe- og filnummer
(135)
-
Beskyt (109)
DPOF3
DPOF-angivelse (143)
Billedkvalitet (116)
Billedstørrelse (115)/
format (116)
Advarsel om resterende
batteritid (16)
1/125
Lukkerhastighed (60)
F3.5
Blænde (58)
ISO100
ISO-følsomhed (90)
2009 1 1
10:37AM
Optagedato
3/7
Filnummer/antal billeder
i alt
106
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Histogramvisning
A
Skærm
Skærm
–0.3
Beskrivelse
Mappe- og filnummer
(135)
Blitzkompensation (88)
Lysmålingsmetode (89)
Hukommelseskort (20)
100-0003
Beskrivelse
35mm
Brændvidde (150)
Kreativ indstilling (94)
Beskyt (109)
-
DPOF-angivelse (143)
Billedkvalitet (116)
AWB +1
5500K M1
Billedstørrelse (115)/
format (116)
Advarsel om resterende
batteritid (16)
B
Skærm
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter) (91)
D-områdeoptimering (94)
2009 1 1
10:37AM
Optagedato
3/7
Filnummer/antal billeder
i alt
Beskrivelse
Histogram (87)
P A S M Funktionsvælger
(46 – 65)
1/125
Lukkerhastighed (60)
F3.5
Blænde (58)
ISO100
ISO-følsomhed (90)
–0.3
Eksponeringskompensation (86)
107
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af visningsfunktionen
DPOF3
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Om blinkende segmenter på histogramvisningen
Når billedet har et område, der enten er
meget mørkt eller meget lyst, blinker
området på histogramvisningen (advarsel
om luminansgrænse).
Blinker
R (Rød)
Luminans
G (Grøn) B (Blå)
108
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
Beskyttelse af billeder (beskyt)
Du kan beskytte billeder mod utilsigtet sletning.
Beskyttelsesfunktionen kan betjenes ved brug af enten Fn-knappen eller
MENU-knappen. Her beskrives betjening via Fn-knappen.
Beskyttelse af markerede billeder/annullering af
beskyttelsen på markerede billeder
1 Fn-knap t [Beskyt] t [Mark.billeder]
2 Vælg det billede, som du vil
beskytte, med b/B på kontrollen,
og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
-
Brug af visningsfunktionen
Der vises et --symbol på det markerede
billede.
• Tryk på midten igen for at annullere en
markering.
3 Gentag trin 2 for at beskytte andre billeder.
4 Tryk på Fn-knappen.
5 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på midten af
kontrolknappen.
Beskyttelse af alle billeder/annullering af beskyttelse på alle
billeder
Fn-knap t [Beskyt] t [Alle billeder] eller [Annuller alle] t
[OK]
109
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Sletning af billeder (slet)
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Slettefunktionen kan betjenes ved brug af enten Fn-knappen eller
MENU-knappen. Her beskrives betjening via Fn-knappen.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sletning af det billede, som vises i øjeblikket
1 Vis det billede, du vil slette, og
tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Sletning af de markerede billeder
1 Fn-knap t [Slet] t [Mark.billeder]
2 Vælg de billeder, som du vil
slette, med kontrolknappen, og
tryk derefter midt på
kontrolknappen.
Der vises et
billede.
-symbol på det markerede
Samlet antal
3 Gentag trin 2 for at slette andre billeder.
4 Tryk på Fn-knappen.
110
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
5 Vælg [Slet] med v på kontrolknappen, og tryk på midten af
kontrolknappen.
Sletning af alle billederne i mappen
1 Fn-knap t [Billedindeks] t Vælg det ønskede antal billeder
2 Vælg mappelinjen med b på
kontrolknappen.
Mappelinjen
3 Tryk på midten af kontrolknappen, og vælg derefter den mappe,
4 Tryk på
-knappen.
5 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Sletning af alle billederne på én gang
Fn-knap t [Slet] t [Alle billeder] t [Slet]
Bemærk
• Det kan tage lang tid at slette en masse billeder ved at vælge [Alle billeder]. Det
anbefales, at du sletter billeder på en computer eller formaterer hukommelseskortet
ved hjælp af kameraet.
111
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af visningsfunktionen
du vil slette, med v/V.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
Visning af billeder på en tv-skærm
For at se billeder optaget på et kamera på et tv, kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et HD-tv med et HDMI-stik.
1 Sluk for både kameraet og tv’et,
1 Til HDMI-stikket
og slut kameraet til tv’et.
HDMI-kabel
(sælges separat)
2 Til HDMI-
terminalen
2 Tænd for tv’et og skift input.
• Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med tv’et.
3 Tænd for kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på
kontrolknappen.
• LCD-skærmen på kameraet tænder
ikke.
Kontrolknap
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i
den anden ende.
112
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
• Hvis du tilslutter kameraet til et af Sony’s VIDEO-A-kompatible tv-apparater ved
hjælp af et HDMI-kabel, vil tv’et automatisk vælge den passende billedkvalitet til
optimal visning af stillbilleder. Der henvises til brugsvejledningen til Sonys
VIDEO-A kompatible tv for yderligere oplysninger.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan
medføre funktionsfejl.
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et
HDMI-kabel får du adgang til en helt ny verden af fotos, som kan nydes i
forbløffende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og
med et væld af detaljer.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du bruge et tv med
videoindgangsstik og videokablet. Tv’ets farvesystem skal svare til det
digitale stillkamera. Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det
land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
113
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Brug af visningsfunktionen
Sådan bruges dit kamera i udlandet
Kameraet registrerer automatisk farvesystemet, så det passer til det
tilsluttede videoudstyrs farvesystem.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
Brug af "BRAVIA" Sync
Hvis du tilslutter kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, via et
HDMI-kabel, kan kameraet betjenes med tv’ets fjernbetjening.
1 Tilslut et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 112).
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kamerat, vises
på tv-skærmen.
2 Tryk på LINK MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening.
3 Betjen med kontrolknappen på tv’ets fjernbetjening.
Punkterne i Link-menuen
Slet
Valg af metoden til sletning af billeder fra et enkelt eller alle
billeder(side 110).
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
Diasshow
Automatisk afspilning af billeder (side 105).
Beskyt
Beskyttelse af alle billeder/annullering af beskyttelse på alle
billeder (side 109).
Angiv udskrivning
Angivelse/fjernelse af DPOF på alle billeder (side 143).
Angivelse af det antal billeder, som skal udskrives.
Angivelse af dato på billeder eller ej.
Afspilning af et
enkeltbillede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen
Bemærkninger
• De tilgængelige handlinger er begrænsede, når kameraet er tilsluttet et tv via et
HDMI-kabel.
• Disse handlinger er kun tilgængelige på tv’er, som understøtter "BRAVIA" Sync. Få
flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et.
• Hvis kameraet udfører utilsigtede handlinger ved brug af tv’ets fjernbetjening, når
kameraet er tilsluttet en anden producents TV, som bruger en HDMI-forbindelse,
skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] i
Opsætningen til [Fra].
114
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: L0.Right
Ændring af opsætning
Indstilling af billedstørrelse og
billedkvalitet
Bill.størrelse
MENU-knap t
størrelse
1 t [Bill.størrelse] t Vælg den ønskede
[Format]: [3:2]
DSLR-A380
L:14M
4592 × 3056 pixel
M:7.7M
3408 × 2272 pixel
S:3.5M
2288 × 1520 pixel
DSLR-A330
L:10M
3872 × 2592 pixel
M:5.6M
2896 × 1936 pixel
S:2.5M
1920 × 1280 pixel
Ændring af opsætning
[Format]: [16:9]
DSLR-A380
L:12M
4592 × 2576 pixel
M:6.5M
3408 × 1920 pixel
S:2.9M
2288 × 1280 pixel
DSLR-A330
L:8.4M
3872 × 2176 pixel
M:4.7M
2896 × 1632 pixel
S:2.1M
1920 × 1088 pixel
Bemærk
• Hvis du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse svare til
L. Størrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
115
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
Format
MENU-knap t
1 t [Format] t Vælg det ønskede format
3:2
Et normalt format.
16:9
Et HDTV-format.
Kvalitet
MENU-knap t
indstilling
(RAW)
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
1 t [Kvalitet] t Vælg den ønskede
Filformat: RAW (rå data)
Dette format udfører ikke nogen digital behandling af
billederne. Vælg dette format for at behandle billeder på en
computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
Filformat: RAW (rå data) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for to billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Da
komprimeringsgraden af
(Standard) er højere end
graden af
(Fin), er filstørrelsen af
mindre end
størrelsen af
. Det betyder, at flere filer kan optages på
et hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
Bemærk
• Se side27 for at få flere oplysninger om antallet af billeder, der kan tages, når
billedkvaliteten ændres.
116
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
Om RAW-billeder
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter SR", som findes på cd-rom’en
(medfølger), for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med
denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format,
f.eks. JPEG eller TIFF, og dens hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
• Billedet i RAW-format kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF
(Udskriftsbestilling) eller en PictBridge-kompatibel printer.
• Du kan ikke kontrollere andre virkninger af D-områdeoptimering end virkningerne
af
(Standard), hvis du afspiller og forstørrer et billede, der er optaget i
RAW-format.
Ændring af opsætning
117
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
Indstilling af metoden til optagelse på et
hukommelseskort
Valg af metode til tildeling af filnumre til billeder
MENU-knap t
indstilling
2 t [Filnummer] t Vælg den ønskede
Serie
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende
numre til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler
numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en
fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste
nummer.
– Når mappeformatet ændres.
– Når alle billederne i mappen slettes.
– Når hukommelseskortet udskiftes.
– Når hukommelseskortet formateres.
Valg af format til mappenavn
De optagne billeder gemmes i den automatisk oprettede mappe i
DCIM-mappen på hukommelseskortet.
MENU-knap t
indstilling
2 t [Mappenavn] t Vælg den ønskede
Standardformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
Å (det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10090405 (Mappenavn: 100, dato: 04/05/2009)
118
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
Oprettelse af ny mappe
Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende
nummerering, og denne bliver den aktuelle optagemappe.
MENU-knap t
2 t [Ny mappe]
Valg af optagemappe
Når en mappe med standardnavn vælges, og der er to eller flere mapper,
kan du vælge den optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder.
MENU-knap t
mappe
2 t [Vælg mappe] t Vælg den ønskede
Bemærk
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
Formatering af hukommelseskortet
MENU-knap t
1 t [Formater] t [OK]
Bemærkninger
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet
ud, mens lampen lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på
computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt
af den benyttede formateringsmetode.
• Det kan tage et stykke tid at formatere afhængigt af hukommelseskortet.
119
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Ændring af opsætning
Bemærk, at formatering sletter alle data på et hukommelseskort
uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
Ændring af støjreduktionsindstillingen
Deaktivering af støjreduktionen under optagelse med lang
eksponeringstid
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med
lang eksponeringstid), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som
lukkeren er åben.
Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang
eksponering. Når støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du
kan ikke optage et nyt billede. Vælg [Til] for at prioritere billedkvaliteten.
Vælg [Fra] for at prioritere timingen af optagelsen.
MENU-knap t
2 t [Lang eksp.SR] t [Fra]
Bemærkninger
• Støjreduktion udføres ikke på kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing eller
kontinuerlig selvudløser, selvom funktionen er indstillet til [Til].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, kan du ikke
slå støjreduktionen fra.
Deaktivering af støjreduktionen ved høje indstillinger af
ISO-følsomhed
Når du optager med ISO’en indstillet til 1600 eller højere, reducerer
kameraet den støj, som bliver mere synlig, når kameraets følsomhed er høj.
Vælg [Til] for at prioritere billedkvaliteten. Vælg [Fra] for at prioritere
timingen af optagelsen.
MENU-knap t
2 t [Høj ISO SR] t [Fra]
Bemærkninger
• Støjreduktion udføres ikke på kontinuerlig optagelse, kontinuerlig bracketing eller
kontinuerlig selvudløser, selvom funktionen er indstillet til [Til].
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO eller Valg af motiv, kan du ikke
slå støjreduktionen fra.
120
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
Ændring af kontrolhjulets funktioner
Ændring af kontrolhjulets funktion
Når optagetilstanden er M (manuel eksponering), kan du indstille kameraet,
så det justerbare element (lukkerhastigheden og blændeværdien) kan
vælges ved blot at bruge kontrolhjulet.
Det er praktisk, at du vælger et almindeligt brugt element, når du justerer
eksponeringen.
MENU-knap t
indstilling
1 t [Kontrolhjul] t Vælg den ønskede
Ændring af opsætning
121
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
Ændring af andre indstillinger
Indstilling af lyden tændt/slukket
Vælger den lyd, der frembringes, når lukkeren låses, under nedtælling med
selvudløser osv.
MENU-knap t
indstilling
3 t [Lydsignaler] t Vælg den ønskede
Valg af baggrundsfarve på skærmen
De farver, der kan vælges som baggrundsfarver på LCD-skærmen, er
[Sort], [Hvid], [Brun] eller [Lyserød].
MENU-knap t
indstilling
1 t [Skærmfarve] t Vælg den ønskede
Fjernelse af hjælpeguiden fra skærmen
Du kan slå den hjælpeguide, som vises, når kameraet betjenes, fra. Dette er
praktisk, når du ønsker at udføre næste handling hurtigt.
MENU-knap t
1 t [Hjælpeguidevisn.] t [Fra]
Indstilling af det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand
Du kan indstille forskellige tidsintervaller for, hvornår kameraet skal skifte
til strømsparetilstand (Strømbesparelse), Live View (LV) og søgertilstande
(OVF). Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet
tilbage til optagetilstand.
MENU-knap t
1 t [Strømbesp. (LV)] eller [Strømbesp.
(OVF)] t Vælg det ønskede klokkeslæt
Bemærk
• Uanset indstillingen her, går kameraet i strømsparetilstand efter 30 minutter, når det
er tilsluttet til et tv, eller fremføringstilstanden er indstillet til (Fjernbetjening).
122
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
Indstilling af dato
Nulstiller datoen. Få flere oplysninger på side 23.
MENU-knap t
klokkeslæt
2 t [Indst.dato/tid] t Indstil dato og
Valg af sprog
MENU-knap t
2t[
Sprog] t Vælg sprog
Ændring af opsætning
123
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
Indstilling af LCD-skærmen
Manuel indstilling af lysstyrken på LCD-skærmen
Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende
lysforhold ved hjælp af lyssensoren (side 34).
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen manuelt.
MENU-knap t
1 t [LCD-lysstyrke] t [Manuel] t Vælg
den ønskede indstilling
Bemærkninger
• Når den er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet.
• Når kameraet anvendes med AC-PW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat),
er lysstyrken på LCD-skærmen altid indstillet til den mest lyse indstilling, selvom du
har valgt [Auto].
Indstilling af billedets visningstid lige efter optagelse
(autovisning)
Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter
optagelsen. Du kan ændre visningstiden.
MENU-knap t
indstilling
1 t [Autovisning] t Vælg den ønskede
Bemærk
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning]
er indstillet til [Autorotation] (side 102).
124
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
Behold LCD-skærmen slået til, mens du kigger ind i
søgeren
Når LIVE VIEW/OVF-kontakten er indstillet til "OVF", slukkes der for
LCD-skærmen, når der kigges i søgeren.
I standardindstillingen slukkes LCD-skærmen, mens du kigger ind i
søgeren, for at undgå at batterienheden slides ned.
Hvis du vil tænde for LCD-skærmen, mens du kigger ind i søgeren, skal du
vælge [Fra].
MENU-knap t
1 t [Auto fra m/søg.] t [Fra]
Ændring af opsætning
125
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
Bekræftelse af versionen af kameraet
Visning af versionen
Viser versionen af kameraet. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
MENU-knap t
3 t [Version]
Bemærk
• En opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Vi anbefaler, at du anvender et passende batteri eller
AC-PW10AM-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
126
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
Nulstilling til standard
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
MENU-knap t
3 t [Nulstil] t [OK]
Følgende punkter skal nulstilles.
Punkter
Nulstil til
Eksponeringskompensation (86)
±0.0
Visning af optageoplysninger (68)
Detaljeret skærm
Afspilningsvisning (102)
Enkeltbilledskærm (med
optageoplysninger)
Fremføringsmetode (97)
Enkelt billede
ISO (90)
AUTO
Blitztilstand (82)
Autoblitz eller Blitz fra
Lysmålingsmetode (89)
Multisegment
Autofokusmetode (77)
AF-A
Hvidbalance (91)
AWB (automatisk hvidbalance)
5500K
D-områdeoptim. (94)
Standard
kreativ indst. (94)
Standard
Ændring af opsætning
Tilpasset hvidbalance (92)
Optagemenu
Punkter
Nulstil til
Bill.størrelse (115)
L:14M (DSLR-A380)/
L:10M (DSLR-A330)
Format (116)
3:2
Kvalitet (116)
Fin
Blitzkompens. (88)
±0.0
AF-lampe (84)
Auto
Lang eksp.SR (120)
Til
Høj ISO SR (120)
Til
127
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
Brugerdefineret menu
Punkter
Nulstil til
Eye-Start AF (66)
Til
Kontrolhjul (121)
Lukkerhastighed
Rødøjereduktion (84)
Fra
Autovisning (124)
2 sek.
Auto fra m/søg. (125)
Til
Afspilningsmenu
Punkter
Nulstil til
Angiv udskrivning – Datomærke (147)
Fra
Diasshow – Interval (105)
3 sek.
Diasshow – Gentag (105)
Fra
Vis afspilning (102)
Autorotation
Opsætningsmenu
Punkter
Nulstil til
LCD-lysstyrke (124)
Auto
Strømbesp. (LV) (122)
20 sek.
Strømbesp. (OVF) (122)
10 sek.
KONTROL TIL HDMI (114)
Til
Skærmfarve (122)
Hvid
Hjælpeguidevisn. (122)
Til
Filnummer (118)
Serie
Mappenavn (118)
Standardformat
USB-tilslutning (130, 146)
Masselager
Lydsignaler (122)
Til
128
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: L0.Right
Visning af billeder på en computer
Kopiering af billeder til computeren
Dette afsnit beskriver, hvordan du kopierer billeder på et hukommelseskort
over på en computer, der er forbundet via et USB-kabel.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer, der sluttes til kameraet med
henblik på at importere billeder.
x Windows
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/ Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en
opgradering af ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
USB-stik: Medfølger som standard
x Macintosh
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)
USB-stik: Medfølger som standard
129
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Visning af billeder på en computer
Bemærkninger vedrørende tilslutning af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de ovennævnte anbefalede
computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke
USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der benyttes en USB-hub eller en
forlængerledning.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen
mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
Trin 1: Tilslutning af kameraet og computeren
1 Sæt et hukommelseskort med optagede billeder i kameraet.
2 Vælg den type hukommelseskort, som du vil kopiere billeder
fra via kontakten til hukommelseskort.
3 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med vekselstrømsadapteren
(sælges separat).
• Når der kopieres billeder til computeren ved hjælp af en batterienhed, som
ikke er tilstrækkeligt opladet, mislykkes kopieringen muligvis, eller
billeddataene kan blive beskadiget, hvis batterienheden aflades for hurtigt.
4 Tænd for kameraet og computeren.
5 Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
3 er angivet til
[Masselager].
6 Forbind kameraet og computeren.
Guiden Automatisk afspilning vises på
skrivebordet.
1 Til USB-
terminalen
USB-kabel
2 Til USBterminalen
130
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Trin 2: Kopiering af billeder til en computer
Til Windows
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering af billeder til "Documents"mappen (Til Windows XP: "My Documents")-mappen.
Når du bruger den medfølgende "PMB"-software, kan du let kopiere
billeder (side 137).
1 Klik på [Open folder to view files]
(Til Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), når guiden
automatisk vises på skrivebordet.
• Hvis guiden ikke vises, skal du klikke
på [Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dobbeltklik på [DCIM].
• Du kan også importere billeder direkte via "PMB".
Visning af billeder på en computer
3 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy].
• Se side 135 for at få oplysninger om
lagerplacering for billedfiler.
131
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
4 Dobbeltklik på [Documents]mappen. Højreklik derefter på
vinduet "Documents" for at få vist
menuen, og klik på [Paste].
Billedfilerne kopieres til "Documents"mappen.
• Hvis der findes et billede med det
samme filnavn i destinationsmappen,
vises en bekræftelsesmeddelelse om
overskrivning. Hvis du overskriver et
eksisterende billede med et nyt billede,
bliver de oprindelige fildata slettet.
Hvis du vil kopiere en billedfil til
computeren uden at overskrive dataene,
skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer
filnavnet, skal du dog være
opmærksom på, at du muligvis ikke kan
få vist billedet på kameraet (side 135).
Til Macintosh
1 Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon t [DCIM] t den
mappe, der indeholder de billeder, du vil kopiere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
132
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Visning af billeder på computeren
Til Windows
I dette afsnit beskrives proceduren for at få vist kopierede billeder i
"Documents"-mappen (Til Windows XP: "My Documents")-mappen.
Den medfølgende "Image Data Converter SR"-software (side 140) kræves
for at få vist RAW-billeder.
1 Klik på [Start] t [Documents].
• Hvis du bruger Windows 2000, skal du
dobbeltklikke på [My Documents] på
skrivebordet.
2 Dobbeltklik på den ønskede billedfil.
Billedet vises.
Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil for at åbne
billedfilen.
Sletning af USB-forbindelse
Udfør hver procedure i Windows eller Macintosh i nedenstående liste, før
du:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
133
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Visning af billeder på en computer
Til Macintosh
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
x Til Windows
Dobbeltklik på
på proceslinjen, og klik derefter på
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. Bekræft enheden i
bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK].
Enheden afbrydes.
x Til Macintosh
Træk og slip drevikonet eller ikonet for hukommelseskortet til
ikonet "Trash" (Papirkurv).
Kameraet kobles fra computeren.
134
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet, grupperes i mapper på
hukommelseskortet.
Eksempel: visning af mapper med Windows Vista
Kopiering af billeder, der er gemt på en computer til et
hukommelseskort og visning af billederne
I dette afsnit beskrives processen, hvor en Windows-computer bruges som
eksempel. Trin 1 skal ikke nødvendigt, hvis filnavnet ikke er blevet ændret.
Når du bruger den medfølgende "PMB"-software, kan du let kopiere
billeder (side 137).
135
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Visning af billeder på en computer
AMapper, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera. (De første tre cifre
angiver mappenummeret.)
BDu kan oprette en mappe i datoformat
(side 118).
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
"MISC"-mappen.
• Billedfiler navngives som følger. ssss
(filnummer) står for et tal mellem 0001 og
9999. De numeriske dele af navnet på en
RAW-datafil og dens tilhørende
JPEG-billedfil er identiske.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (anden end Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis ikke.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Ret
filnavnet til "DSC0ssss".
• Indtast et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om
overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på
computeren vises filtypenavnet
muligvis. Filtypenavnet på billeder er
JPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
2 Kopiér billedfilen til mappen på
hukommelseskortet i følgende
rækkefølge.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Copy].
2 Dobbeltklik på [Removable Disk] i
[Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]).
3 Højreklik på [sssMSDCF]-mappen
i [DCIM]-mappen, og klik derefter på
[Paste].
• sss står for et tal mellem 100 og
999.
Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke få vist visse billeder, afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget
med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på
kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først oprette en mappe ved hjælp af kameraet
(side 119), og derefter kopiere billedfilen.
136
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
Brug af softwaren
Følgende software, der følger med kameraet, kan bruges til at arbejde med
billederne:
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• Sony Picture Utility
"PMB" (Picture Motion Browser)
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
Anbefalet miljø til anvendelse af "PMB"
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
CPU/Hukommelse: Pentium III 500 MHz eller kraftigere, 256 MB RAM
eller mere (Anbefalet: Pentium III 800 MHz eller kraftigere og 512 MB
RAM eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen – 500 MB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller flere
137
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Visning af billeder på en computer
Anbefalet computermiljø
x Windows
Anbefalet miljø til anvendelse af "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere anbefales, 1 GB RAM eller
mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller flere
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
x Macintosh
Anbefalet miljø til anvendelse af "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.4/v10.5)
CPU: Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller kraftigere anbefales)/Intel
Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller kraftigere
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller flere
Installation af softwaren
x Windows
• Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt
cd-rom’en (medfølger) i
cd-rom-drevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på
[Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL)
t [Install.exe].
• I Windows Vista vises skærmen
AutoPlay muligvis. Vælg "Run
Install.exe" og følg de instruktioner, der
vises på skærmen for at gå videre med
installationen.
2 Klik på [Install].
• Kontrollér, at både "Sony Image Data Suite" og "Sony Picture Utility" er
markeret, og følg instruktionerne på skærmen.
138
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
3 Tag cd-rom’en ud, når installationen er fuldført.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på
skrivebordet.
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• Sony Picture Utility
"PMB"
"PMB Guide"
x Macintosh
• Log på som administrator.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt cd-rom’en (medfølger)
i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3 Kopiér filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [IDS_INST.pkg] i den mappe, du kopierede
• Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Bemærk
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
139
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Visning af billeder på en computer
den til.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
Brug af "Image Data Converter SR"
Bemærk
• Hvis du gemmer et billede i RAW-dataformat, gemmes det i ARW2.1-formatet.
Med "Image Data Converter SR" kan du:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at
korrigere nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling osv.
• Gemme de viste billeder og redigere dem på en computer. Du kan enten
gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
• Få flere oplysninger om "Image Data Converter SR" i Help.
For at starte Help skal du klikke på [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Sådan startes/afsluttes "Image Data Converter SR"
x Windows
Dobbeltklik på genvejen til "Image Data Converter SR Ver.3" på
skrivebordet.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image
Data Converter SR Ver.3] ved opstart fra Start-menuen.
Hvis du vil afslutte, skal du klikke på -knappen i skærmens øverste højre
hjørne.
x Macintosh
Dobbeltklik på [Image Data Converter SR Ver.3] i [Sony Image Data
Suite]-mappen fra, [Applications]-mappen.
For at afslutte skal du klikke på et afslutningspunkt i [IDC SR]-menuen.
Brug af "Image Data Lightbox SR"
Med "Image Data Lightbox SR" kan du:
• Få vist og sammenligne RAW/JPEG-billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Give billederne en karakter fra et til fem.
• Indstille farveetiketter osv.
• Få vist et billede i "Image Data Converter SR" og lave justeringer af det.
140
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
• Få flere oplysninger om "Image Data Lightbox SR" i Help.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help]
t [Image Data Lightbox SR] for at starte Help fra Start-menuen.
Sådan startes/afsluttes "Image Data Lightbox SR"
x Windows
Dobbeltklik på [Image Data Lightbox SR] på skrivebordet.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image
Data Lightbox SR] ved opstart fra Start-menuen.
Hvis du vil afslutte, skal du klikke på -knappen i skærmens øverste højre
hjørne.
Dialogboksen, der anvendes til at gemme en samling vises.
x Macintosh
Dobbeltklik på [Image Data Lightbox SR] i [Sony Image Data Suite]mappen fra, [Applications]-mappen.
For at afslutte skal du klikke på et afslutningspunkt i [Image Data Lightbox
SR]-menuen.
Brug af "PMB"
Med "PMB" kan du:
• Importere billeder, som er taget med
kameraet, og få vist dem på
computeren.
• Organisere billeder på computeren i en
kalender efter optagedato for at få vist
dem.
• Retouchere (korrigere røde øjne, osv),
udskrive og sende stillbilleder som
vedhæftede filer i en e-mail, ændre
optagedatoen og meget mere.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med datoen.
• Oprette en datadisk ved hjælp af en cd-brænder eller en dvd-brænder.
141
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Visning af billeder på en computer
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
• For at få flere oplysninger om "PMB" kan du se "PMB Guide".
For at starte "PMB Guide" skal du dobbeltklikke på genvejen til
(PMB
Guide) på skrivebordet. Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [PMB Guide] ved opstart fra Start-menuen.
Sådan startes/afsluttes "PMB"
Dobbeltklik på -ikonet (PMB) på skrivebordet.
Eller gør følgende i start-menuen: Klik på [Start] t [All Programs] t
[Sony Picture Utility] t [PMB].
Hvis du vil afslutte "PMB", skal du klikke på -knappen i skærmens
øverste højre hjørne.
Bemærk
• Bekræftelsesmeddelelsen for informationsværktøjet vises på skærmen, første gang
du starter "PMB". Vælg [Start]. Denne funktion holder dig informeret om nyheder
såsom softwareopdateringer. Du kan ændre indstillingen senere.
142
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: L0.Right
Udskrivning af billeder
Angivelse af DPOF
Ved hjælp af kameraet kan du angive de billeder og det antal kopier, der
skal udskrives, før du udskriver billederne i en fotoforretning eller på
printeren. Følg fremgangsmåden nedenfor.
DPOF-specifikationerne udskrives sammen med billederne. Det anbefales,
at de fravælges efter udskrivning.
Sådan angives/fjernes DPOF på udvalgte billeder
DPOF-specifikationer kan betjenes ved brug af enten Fn-knappen eller
MENU-knappen. Her beskrives betjening via Fn-knappen.
1 Fn-knap t [Angiv udskrivning] t [DPOF-opsætning] t
[Mark.billeder] t [OK]
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg antallet af ark med midten af kontrolknappen.
• Hvis du vil fravælge DPOF, skal du angive nummeret "0".
4 Tryk på Fn-knappen.
5 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på midten af
Bemærkninger
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-datafiler.
• Du kan angive ethvert antal op til 9.
Angivelse/fjernelse af DPOF på alle billeder
Fn-knap t [Angiv udskrivning] t [DPOF-opsætning] t [Alle
billeder] eller [Annuller alle] t [OK] t [OK]
• Du kan vælge en værdi for antallet af billeder, som skal udskrives, efter
du har valgt [Alle billeder]. Den samme værdi anvendes til alle billeder.
143
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Udskrivning af billeder
kontrolknappen.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Left
Datering af billeder
Du kan datere billeder, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for
eller uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
Fn-knap t [Angiv udskrivning] t [Datomærke] t [Til]
Bemærk
• Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
144
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Right
Udskrivning af billeder ved at slutte
kameraet til en printer, der er kompatibel
med PictBridge
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte
til en PictBridge-kompatibel printer.
"PictBridge" er baseret på CIPAstandarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Bemærk
• Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Trin 1: Indstilling af kameraet
Bemærk
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren (sælges separat) for at undgå, at
strømmen afbrydes halvvejs gennem udskrivningen.
1 MENU-knappen t
3 t [USB-tilslutning] t [PTP]
2 Sluk kameraet, og sæt hukommelseskortet med de optagne
3 Vælg den type hukommelseskort, som du vil udskrive billeder
fra via kontakten til hukommelseskort.
145
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Udskrivning af billeder
billeder i.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Left
Trin 2: Tilslutning af kameraet til printeren
1 Tilslut kameraet til printeren.
1 Til USBterminalen
USB-kabel
2 Til USB-
terminalen
2 Tænd for kameraet og printeren.
Den skærm, der bruges til at vælge billeder til udskrift, vises.
Trin 3: Udskrivning
1 Vælg det billede, du vil udskrive, med b/B på kontrolknappen,
og tryk derefter midt på kontrolknappen.
• Tryk på midten igen for at annullere.
2 Gentag trin 1, hvis du ønsker at udskrive andre billeder.
3 Tryk på MENU-knappen og konfigurer hvert enkelt af dem.
• Få detaljerede oplysninger om opsætningen under "PictBridge-menu".
4 Vælg [Udskriv] t [OK] i menuen, og tryk derefter midt på
kontrolknappen.
Billedet udskrives.
• Når skærmen, der viser, at udskriften er klar, vises, skal du trykke midt på
kontrolknappen.
146
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Right
Sådan annulleres udskrivningen
Udskrivningen annulleres ved at trykke midt på kontrolknappen under
udskrivning. Fjern USB-kablet, eller sluk kameraet. Følg fremgangsmåden
ovenfor (trin 1 til 3), når du igen vil udskrive.
PictBridge-menu
Udskriv
Udskriver de markerede billeder. Få yderligere oplysninger under "Trin 3:
Udskrivning".
Vælg udskr.kv.
Du kan specificere antallet af udskrifter op til 20. Det samme antal kopier
vil gælde for alle de markerede billeder.
Papirformat
Auto
Opsætning af printer
9×13cm
89 × 127 mm
Hagaki
100 × 147 mm
10×15cm
10 × 15 cm
4"×6"
101,6 × 152,4 mm
105 × 148,5 mm
13×18cm
127 × 178 mm
Letter
216 × 279,4 mm
A4
210 × 297 mm
A3
297 × 420 mm
Datomærke
Dag og tid
Tilføjer datoen og klokkeslættet.
Dato
Tilføjer datoen.
Fra
Tilføjer ikke datoen.
Afmarker alle
Vælg [OK], når meddelelsen vises, og tryk derefter midt på
kontrolknappen. for hvert billede slettes, når billedet er udskrevet. Når
du annullerer dine angivelser uden at udskrive billederne, skal du vælge
dette punkt.
147
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Udskrivning af billeder
A6
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: L0.Left
Andet
Specifikationer
[Antistøv]
System
Kamera
[System]
[Autofokussystem]
Kameratype
Digitalt spejlreflekskamera
med enkeltobjektiv med
indbygget blitz og
udskiftelige objektiver
Objektiv
Alle α-objektiver
[Billedsensor]
Samlet antal pixel for kameraet
DSLR-A380
Ca. 14 900 000 pixels
DSLR-A330
Ca. 10 800 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet
DSLR-A380
Ca. 14 200 000 pixels
DSLR-A330
Ca. 10 200 000 pixels
System
DSLR-A380
23,5 × 15,7 mm (APS-Cformat) interlace-scanning,
primær farve
DSLR-A330
23,6 × 15,8 mm (APS-Cformat) interlace-scanning,
primær farve
[SteadyShot]
Billedsensorskiftemekanisme
Kompenserende SteadyShot-funktion
En reduktion på cirka 2,5
til 3,5 EV af
lukkerhastigheden
(afhænger af optageforhold
og det anvendte objektiv)
TTLfaseregistreringssystem,
CCD-linjesensorer
(9 punkter, 8 linjer med
trådkorsføler midt på)
Følsomhedsområde
0 til 18 EV (svarende til
ISO 100)
AF-lampe
Ca. 1 til 5 m
[Live View]
Type
Fast penta-Dach-spejl til
øjeniveau
Billedformat
Eksklusiv billedsensor til
Live View
Målemetode
1200-zoners evaluerende
måling
Billedformat
System
Antistatisk coating på
Low-Pass-filter og
billedsensorskiftemekanisme
Måleområde
2 til 17 EV (Multisegment,
Centervægtet, Spot) (ved
ISO 100 med
F1,4-objektiv)
Synsfelt
0,90
[Søger]
Type
System til fast øjeniveau
med pentaspejl
Synsfelt
0,95
148
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Forstørrelse
0,74 × med 50 mm
objektiv mod uendeligt,
–1 m-1
Blitzsynkroniseringshastighed
1/160 sekund
[Indbygget blitz]
Øjenafstand Ca. 19,7 mm fra okular,
14,1 mm fra okularets
ramme –1 dioptri
(–1 m–1)
Blitz G.nr.
Dioptrijustering
–3,0 til +1,0 m–1
[Eksponeringskontrol]
Blitzdækning
Dækker 18 mm objektiv
(brændvidde, som
objektivet angiver)
Lysmålingscelle
SPC
Blitzkompensation
±2,0 EV (1/3 EV-trin)
Målemetode
40-segments
vaffelmønster, eksklusiv
billedsensor til Live View i
Live View-tilstand
Måleområde
2 til 20 EV (4 til 20 EV
med spotmåling), (ved ISO
100 med F1,4 objektiv)
2 til 17 EV i Live Viewtilstand (ved alle
målingstilstande, ved ISO
100 med F1,4 objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
AUTO, ISO 100 til 3200
GN 10 (i meter ved ISO
100)
Genopladningstid
Ca. 4 sekunder
[Optagemedier]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-hukommelseskort,
SDHC-hukommelseskort
[LCD-skærm]
LCD-panel 6,7 cm (2,7-type)
TFT-drev
Antal punkter i alt
230 400 (960 × 240)
punkter
[Indgangs-/udgangsterminaler]
USB
miniB
HDMI
HDMI type C minijack
[Strøm, generelt]
[Lukker]
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed
NP-FH50
Type
Elektronisk styret
spaltelukker med
lodret-tværgående
vandring
Lukkerhastighedsområde
1/4000 sekund til 30
sekunder, bulb,
(1/3 EV-trin)
[Andet]
PictBridge Kompatibel
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
149
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Andet
Eksponeringskompensation
±2,0 EV (1/3 EV-trin)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Dimensioner
Ca. 128 × 97 × 71,4 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt
Ca. 490 g (uden batterier,
hukommelseskort og
tilbehør)
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Filformat
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)kompatibel, DPOFkompatibel
USB-kommunikation
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel)
BC-VH1 Batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V AC, 50/60
Hz, 4 W
Udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm, 0,28 A
Betjeningstemperaturområde
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperaturområde
–20 °C til +60 °C
Maksimummål
Ca. 60 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 75 g
Genopladelig batterienhed
NP-FH50
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
Jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding
Jævnstrøm 6,8 V
Maksimal opladningsstrømstyrke
1,75 A
Maksimal opladningsspænding
Jævnstrøm 8,4 V
Kapacitet
Typisk
6,1 Wh (900 mAh)
Minimum 5,9 Wh (870 mAh)
Maksimummål
Ca. 31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 50 g
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Om brændvidde
Billedvinklen for kameraet er
smallere end vinklen på et traditionelt
35 mm kamera. Du kan omregne
brændvidden på dit objektiv til en
værdi, der svarer til et objektiv med
den samme billedvinkel på et
traditionelt 35 mm kamera, ved at
gange brændvidden på dit objektiv
med 1,5.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mmobjektiv, får du det, der svarer til et
75 mm-objektiv på et 35 mm-kamera.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den DCF
(Design rule for Camera File
system) universelle standard, der er
fastlagt af JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Afspilning på andet
afspilningsudstyr af billeder, der er
optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder,
150
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
der er optaget eller redigeret med
andet udstyr, kan ikke garanteres.
Andet
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows
Vista er enten registrerede
varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og
High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC.
• Macintosh og Mac OS er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc.
• PowerPC er et registreret
varemærke tilhørende IBM
Corporation i USA.
• SDHC-logoet er et varemærke.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• D-Range Optimizer Advanced gør
brug af teknologi fra
Apical
Limited.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne ™
eller ® er imidlertid ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
151
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
Kontrollér punkterne på side 152 til 161. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
1
Kontroller følgende punkter.
2
Tag batterienheden ud, og sæt den igen efter cirka 1 minut. Tænd
derefter kameraet igen.
3
Nulstil indstillingerne (side 127).
4
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til
at skubbe udløsergrebet (side 15).
• Kontroller batterienhedens modelnummer (siderne 11, 16).
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser (side 165).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 12).
• Batterienheden er udbrændt (side 17). Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt (side 15).
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 12).
• Batterienheden er udbrændt (side 17). Udskift den med en ny.
152
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 122).
CHARGE-lampen blinker, når batterienheden oplades.
• Udtag og genisæt batterienheden korrekt.
• Oplad batterienheden ved en egnet temperatur, som ligger mellem
10 °C og 30 °C.
Optagelse af billeder
I søgertilstand vises der ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for
strømmen.
• I standardindstillingen slukkes LCD-skærmen, hvis der ikke registreres
nogen handling i mere end 10 sekunder, for at minimere batteriforbruget.
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier
(side 67).
Ingen billeder i søgeren.
• LIVE VIEW/OVF-kontakten er indstillet til "LIVE VIEW". Indstil den til
"OVF" (side 66).
Billedet blev ikke optaget.
• Der er ikke isat noget hukommelseskort.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og
knappen er sat i LOCK-position. Sæt knappen i optagestillingen.
• Placeringen af kontakten til hukommelseskortet er forkert. Placer den i den
korrekte position (side 20).
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet (side 27). Hvis det er
fuldt, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 110).
– Udskift hukommelseskortet.
153
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Andet
Lukkeren udløses ikke.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
•
•
•
•
Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades (side 82).
Lukkeren kan ikke udløses, når motivet er ude af fokus.
Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt (side 18).
Når et astronomisk teleskop osv. er fastgjort til kameraet, skal du indstille
optagetilstanden til M og lave dine optagelser.
• Motivet kan kræve speciel fokusering (side 75). Brug fokuslåsen eller den
manuelle fokuseringsfunktion (siderne 76, 79).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 120). Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 116). Da RAW-datafilen er stor, kan det
tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
• Du optager i tilstanden med manuel fokusering. Indstil håndtaget til
fokuseringstilstand til AF (automatisk fokusering) (side 74).
• Hvis objektivet er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion, skal den
indstilles til AF.
• Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Eye-Start AF virker ikke.
• Indstil [Eye-Start AF] til [Til] (side 66).
• Tryk udløserknappen halvvejs ned.
Blitzen fungerer ikke.
• Blitztilstanden er indstillet til [Autoblitz]. Hvis du vil være sikker på, at
blitzen udløses uden at svigte, skal du indstille blitztilstanden til
[Udfyld.blitz] (side 82).
Der opstår slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Støv i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når
blitzen er blevet udløst flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen
tage længere tid end normalt for at undgå, at kameraet overophedes.
154
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan
oplyse), bliver billedet mørkt, fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis
ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også (side 84).
• Billedet kan blive mørkt i følgende tilfælde. Fjern dette tilbehør, og
fotografer.
– Et ND-filter eller et PL-filter.
– En diffusor.
– En spredelinse til HVL-F36AM-blitzen.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (siderne 23, 123).
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige
rækkevidde af kameraet. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Fastgør en modlysblænde (sælges separat).
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og
prøve at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert
montering af modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist
vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage,
at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys).
Andet
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 84).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha.
blitzen (side 84).
155
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 5).
• Du kan reducere effekten af disse problemer vha. "Pixelmapping"funktionen.
1 Indstil LIVE VIEW/OVF-kontakten til "LIVE VIEW".
2 Fastgør objektivdækslet.
3 MENU-knap t
3 t [Pixelmapping] t [OK]
Billedet er sløret.
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i
kamerarystelse. Brugen af kamerastativ eller blitz anbefales (siderne 45,
82).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Farven på et billede, der er optaget i Live View-tilstand, er mærkelig.
• I Live View-tilstand skal du omhyggeligt kontrollere det billede, der vises
på LCD-skærmen, før optagelsen. Kameraet kan muligvis ikke genkende
billedets farve, lige efter at der er skiftet til Live View-tilstand. I så fald
opnår du muligvis ikke det forventede resultat.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 135).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 133).
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontrollér, om forbindelsen er korrekt (side 112).
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 109).
156
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du
beskytter billeder, du ikke ønsker at slette (side 109).
Du kan ikke afsætte et DPOF-mærke.
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-filer.
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med
kameraet.
• Læs "Anbefalet computermiljø" (siderne 129, 137).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Kontroller, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed
(side 12) eller bruge vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) (side 130).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 130).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens
USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en
USB-hub eller anden enhed (side 129).
Du kan ikke kopiere billeder.
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Der henvises til "PMB Guide", hvis du anvender "PMB".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
157
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Andet
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren
(side 130).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem
(side 131).
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en
computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag
billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
(side 119).
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 130).
Jeg kan ikke finde ud af at betjene softwaren (medfølger).
• Se hjælpen eller vejledningen til de enkelte programmer.
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning
(side 20).
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 110).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort (side 21).
Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke
gendanne dem.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes på din computers
"Memory Stick"-stik, skal du slutte kameraet til computeren (side 130).
Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med
følgende punkter.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGBprintere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 96).
158
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste
eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved
udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af billedet kan blive
beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller
indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Når du får kopieret billederne i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan
printe billedet uden af beskære de to kanter.
Kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato (side 141).
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre datoen på billedet. Men da
billeder man optager med dette kamera indeholder oplysninger om
optagelsedatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis
printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet
med Exif-information skal du forhøre dig hos printer- eller
softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med
datoen, hvis du beder om det.
PictBridge-kompatibel printer
Få yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med
printeren, eller kontakt producenten af printeren.
Der kan ikke etableres en forbindelse.
159
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Andet
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel
med PictBridge-standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er
kompatibel med PictBridge eller ej.
• Indstil [USB-tilslutning] til [PTP] (side 145).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med USB-kablet.
• RAW-billeder kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er
redigeret på en computer, kan muligvis ikke udskrives.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene/tidsoplysningerne, kan ikke
udskrives med dato. Sæt [Datomærke] til [Fra], og udskriv billedet igen
(side 147).
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen, når du ændrer papirformatet, efter at
printeren er blevet tilsluttet kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift
indstillingerne på enten kameraet (side 147) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke
tid, afhængigt af printeren.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du
bruger det igen (side 165).
Meddelelsen "Indstil dato og klokkeslæt?" vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller
uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen
(siderne 23, 165). Hvis datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden
oplades, skal du kontakte en Sony-forhandler eller det lokale Sonyserviceværksted.
160
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad
gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter
komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager med et
JPEG-billede (side 116).
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens power-kontakten var indstillet til
ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og
at aktivitetslampen ikke lyser (siderne 15, 35).
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis en
vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud.
Hvis kameraet er varmt, skal du lade det køle ned, før du forsøger denne
fremgangsmåde. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse
løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested,
der er autoriseret af Sony.
De fem streger på SteadyShot-skalaen blinker.
• SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men
funktionen SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen.
Hvis SteadyShot-skalaen fortsat blinker, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde
ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet.
Andet
161
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises,
skal du følge instruktionerne
herunder.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt
model.
• Der anvendes en inkompatibel
batterienhed (side 16).
Indstil dato og klokkeslæt?
• Indstil datoen og klokkeslættet.
Oplad det interne genopladelige
batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid (siderne 23,
165).
Ikke tilstrækkelig strøm.
• Du forsøgte at udføre
[Rensetilstand] med et
utilstrækkeligt batteriniveau.
Oplad batterienheden, eller brug
vekselstrømadapteren (sælges
separat).
Kan ej bruge “Memory Stick”.
Formater?
Kan ikke ej bruge SD-hukom.kort.
Formater?
• Hukommelseskortet blev
formateret på en computer, og
filformatet blev ændret.
Vælg [OK], og formater derefter
hukommelseskortet. Du kan
bruge hukommelseskortet igen.
Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet
slettet. Det kan tage et stykke tid
at afslutte formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises,
skal du skifte hukommelseskort.
Kortfejl
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller
formateringen mislykkedes.
Indsæt “Memory Stick” Igen.
Indsæt SD-hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan
ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er
beskadiget.
• Terminaldelen på
hukommelseskortet er snavset.
Denne “Memory Stick”
understøttes ikke.
• Brug “Memory Stick”, som er
tilgængeligt i dette kamera
(side 21).
Ingen “Memory Stick” Indsat.
Lukker er låst.
Intet SD-hukommelseskort indsat.
Lukker er låst.
• Der er ikke isat et
hukommelseskort af den valgte
type ved hjælp af kontakten til
hukommelseskortet. Isæt et
hukommelseskort, eller skift
typen af hukommelseskort ved
hjælp af kontakten til
hukommelseskort.
162
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Behandler...
• Ved lange eksponeringstider
foretages der støjreduktion, i lige
så lang tid som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage billeder,
når denne reduktion finder sted.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med
andre kameraer, eller billeder,
der er blevet redigeret med en
computer, kan muligvis ikke
vises.
Intet objektiv monteret. Lukker er
låst.
• Objektivet er ikke monteret
korrekt, eller også er objektivet
ikke monteret.
• Når du fastgør kameraet til et
astronomisk teleskop eller lign.,
skal du sætte optagetilstanden til
M.
Ingen billeder
• Der er ingen billeder på
hukommelseskortet.
Billede er beskyttet.
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere
RAW-billeder med et DPOFmærke.
• Der er blevet etableret en
USB-forbindelse. Fjern ikke
USB-kablet.
Kontroller anden enhed
• Der kan ikke etableres en
PictBridge-forbindelse. Fjern
USB-kablet, og tilslut det igen.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi
du har optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl
kameraet af, og vent, indtil det er
klar til at tage billeder igen.
Kamerafejl
Systemfejl.
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den
derefter i igen. Hvis meddelelsen
vises ofte, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et andet
kamera.
Ingen billeder blev ændret
• Du forsøgte at beskytte billeder
eller angav DPOF uden at ændre
specifikationerne for disse
billeder.
163
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Andet
• Du forsøgte at slette beskyttede
billeder.
Initialiserer USB-forbindelse.
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
Kan ikke oprette flere mapper
• Der findes allerede en mappe
med et navn, der begynder med
"999" på hukommelseskortet. Du
kan ikke oprette mappen, hvis
dette er tilfældet.
Udskrivning annulleret.
• Udskrivningsjobbet blev
annulleret. Fjern USB-kablet,
eller sluk kameraet.
Kunne ikke markere.
• Du forsøgte at markere
RAW-billeder på PictBridgeskærmen.
Printerfejl
• Kontrollér printeren.
• Kontrollér, om det billede, du vil
udskrive, er ødelagt.
Printer optaget
• Kontrollér printeren.
164
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
Forsigtig
Om betjeningstemperaturer
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
Kameraet er designet til brug i
temperaturer mellem 0 °C og 40 °C:
Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger
dette interval, anbefales ikke.
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På et sted som f.eks. en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan
kameraet blive deformeret, og det
kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et
varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
Om lagring
Hvis kameraet bringes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inde i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til
et varmt sted, skal kameraet forsegles
i en plastpose og have lov til at
tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet. Bemærk,
at hvis du forsøger at optage, mens
der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare
billeder.
Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt
batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger,
uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det
165
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Andet
Husk at påsætte objektivdækslet
eller kameradækslet, når kameraet
ikke er i brug. Når kameradækslet
fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på
kameraet. Når du køber
DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAMobjektivsættet, bør du også købe
objektivdækslet ALC-R55.
Om fugtdannelse
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-ENWIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring
3 måneder, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du
sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke
er helt opladet, kan du dog godt bruge
kameraet, så længe du ikke optager
dato og klokkeslæt. Hvis kameraet
nulstiller indstillingerne til standard,
hver gang du oplader batteriet, kan
det interne genopladelige batteri være
udbrændt. Kontakt din
Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med
vekselstrømsadapteren (sælges
separat), og lad kameraet stå i
24 timer eller længere med strømmen
slukket.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for at
sikre dig, at kameraet fungerer
korrekt.
• Dette kamera kan ikke klare støv
eller sprøjt og er ikke vandtæt.
• Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et objektiv, du
har fjernet, eller gennem søgeren.
Det kan forårsage permanente
•
•
•
•
•
•
skader på dine øjne. Det kan også
medføre funktionsfejl i kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 165).
Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
Rengør blitzens overflade før brug.
Varmen under udløsning af blitzen
kan medføre, at snavs på blitzens
overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade,
så der ikke er tilstrækkeligt lys.
Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. Et hukommelseskort
mv. kan blive slugt. Hvis det sker,
skal du øjeblikkeligt kontakte en
læge.
166
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: L0.Right
Indeks
Indeks
Numerisk
BULB-fotografering................... 64
40-segments vaffelmønster
lysmåling ............................. 149
C
Centervægtet .............................. 89
A
Adobe RGB................................ 96
AF-lampe ................................... 84
AF-område ................................. 78
Antal af billeder, der kan optages
......................................... 27, 29
Auto fra m/søg. ........................ 125
Autoblitz .................................... 82
Autofokus................................... 74
Autofokusmetode....................... 77
Autovisning.............................. 124
B
Datomærke ............................... 144
DC IN-terminal .......................... 35
Diasshow.................................. 105
D-områdeoptim. ......................... 94
DPOF-opsætning...................... 143
DRIVE-knap .............................. 97
Dæksel til øjestykke ................... 26
E
Eksponering ............................... 55
Eksponeringskompensation ....... 86
Eksponerings-mængde ............... 55
Eksponeringstilstand .................. 55
Enkeltbilled-AF.......................... 77
EV-skala............................. 63, 100
Eye-Start AF .............................. 66
F
Farverum .................................... 96
Filnummer................................ 118
Fjernbetjening .......................... 101
Fn-knap ...................................... 38
Fokus.......................................... 74
Fokus-funktion ........................... 77
167
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Indeks
Batterienhed ......................... 12, 15
Beskyt ...................................... 109
Billedindeks ............................. 104
Billedkvalitet............................ 116
Billedstørrelse .......................... 115
Blitz fra ................................ 46, 82
Blitz-bracketing ......................... 99
Blitzkompensation ..................... 88
Blitztilstand ................................ 82
Blænde ................................. 55, 58
Blændeprioritet .......................... 58
Bracketing .................................. 99
Brændvidde .............................. 150
D
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\DK\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DKDSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
Fokusindikator ............................75
Fokuslås ......................................76
Forindstillet hvidbalance ............91
Format.......................................116
Formater ...................................119
Forsinket blitz .............................82
Forstørret billede ......................103
Fugtdannelse.............................165
H
Histogram ...........................87, 108
Hjælpeguidevisn .......................122
Hvidbalance ................................91
Høj ISO SR...............................120
I
Image Data Converter SR.........140
Image Data Lightbox SR ..........140
Indst.dato/tid .......................23, 123
Indstil uret...........................23, 123
ISO-følsomhed ...........................90
J
JPEG .........................................116
Justering af dioptrier...................67
K
Komprimeringsforhold .............116
Kontakt til hukommelseskort .....20
Kontinuerlig AF..........................77
Kontinuerlig bracketing..............99
Kontinuerlig optagelse................97
Kontrast ......................................94
KONTROL TIL HDMI ........... 114
Kontrolhjul............................... 121
Kontrolknap ......................... 38, 39
kreativ indst. .............................. 94
Kvalitet .................................... 116
L
Landskab.................................... 50
Lang eksp.SR ........................... 120
Langsom synkronisering............ 82
LCD-lysstyrke.......................... 124
LCD-skærm ................. 36, 68, 106
Live View .............................. 5, 66
Lukkerhastighed .................. 55, 60
Lukkerhastighedsprioriteret ....... 60
Lydsignaler .............................. 122
Lysmålingsmetode ..................... 89
M
Makro......................................... 51
Manuel eksponering................... 62
Manuelt fokusering .................... 79
Mappenavn .............................. 118
"Memory Stick Duo" ................. 20
"Memory Stick PRO Duo" ........ 20
Menu .......................................... 40
Multisegment ............................. 89
Mætning ..................................... 94
N
Natport./-visn. ............................ 54
Nulstil ...................................... 127
Ny mappe................................. 119
168
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
O
Objektiv ..................................... 18
Okularsensorer ................... 66, 125
Omgivende lys ......................... 100
Opladning af batterienhed.......... 12
Optagelse ................................... 46
OVF ........................................... 66
P
PictBridge ................................ 145
Pixelmapping ........................... 156
PMB ......................................... 141
Portræt........................................ 49
Programmet Auto....................... 57
R
RAW ................................ 116, 140
Reduktion af kamerarystelser .... 43
Rensetilstand .............................. 31
Roter......................................... 103
Rødøjereduktion......................... 84
S
T
Tilpasset hvidbalance ................. 92
Trykke halvvejs ned ................... 47
Trådløs blitz ............................... 85
U
Udfyld-blitz ................................ 82
Udskrive ........................... 143, 145
USB-tilslutning ................ 130, 146
V
Valg af motiv ............................. 48
Version ..................................... 126
Vis afspilning ........................... 102
Visning af billede ..................... 102
Visning af billeder på en tv-skærm
............................................. 112
Vælg mappe ............................. 119
Z
Zoom .......................................... 80
169
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Indeks
SD-hukommelseskort................. 20
Selvudløser................................. 98
Skarphed .................................... 94
Skarphedsdybde ......................... 55
Skulderrem................................. 25
Skærmfarve .............................. 122
Slet ........................................... 110
Smart teleconverter .................... 80
Solnedgang................................. 53
Specifikationer ......................... 148
Sportsaktiviteter ......................... 52
Spot ............................................ 89
Sprog ........................................ 123
SteadyShot-funktion................... 44
Strømbesparelse ....................... 122
Støjreduktion............................ 120
Støvafvisende funktion .............. 31
Synkronisering ved høj hastighed
............................................... 73
Søger .................................... 66, 73
C:\Documents and Settings\editoralaya.SO-VM-EN-WIN103\Desktop\4137176811\4137176811DSLRA330A380CEE5\01DK-DSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
Ø
Øjestykke ....................................26
170
DSLR-A330/A380
4-137-176-81(1)
Download PDF