Sony | DSLR-A390 | Sony DSLR-A390 Lynvejledning til opsætning og start

Introduktion
DSLR-A390
Klargøring
Fotografering
Batterienheden
Objektivet
Hukommelseskortet
Indstil dato/tid
1
1
1
1
Oplad batterienheden indtil CHARGEindikatoren stopper med at lyse.
For kunder i USA og Canada
Fjern kameradækslet på kameraet og
objektivdækslet på bagsiden af
objektivet.
Åbn dækslet til hukommelseskortet.
Tænd for kameraet.
1 Indstil funktionsvælgeren til
AUTO.
Tryk på
.
 Kontroller, at LIVE VIEW/OVF-kontakten
er indstillet til "LIVE VIEW".
LIVE VIEW/OVF-kontakt
CHARGE-indikator
2
 Undlad at røre ved de indvendige
dele.
For kunder i andre lande/områder end
USA og Canada
 Hvis der trænger støv ind i kameraet,
kan det muligvis ses på billedet.
Efterlad ikke kameraet og objektivet
uden dæksler på. Når du skifter
objektivet, skal du gøre det hurtigt på
et støvfrit sted.
Netledning
CHARGE-indikator
2
Afspilning
2
Isæt et hukommelseskort, og vælg den
ønskede type hukommelseskort ved
hjælp af kontakten til
hukommelseskortet.
Forside (SD-hukommelseskort)
2 Kontroller motivet på
LCD-skærmen.
2
Kontrolknap
Sådan afspilles forrige eller næste billede: Tryk på
/ på kontrolknappen.
Sådan vender du tilbage til fotograferingstilstand:
Indstil datoen/klokkeslættet.
Støt objektivet fra
undersiden.
Terminalside
Sådan slettes billedet
Tryk på
.
3 Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere.
Sæt objektivet på ved at tilpasse
indeksmærkerne, sådan som det er vist.
 Trykker du udløserknappen halvvejs ned,
og holder den, aktiveres autofokus.
Indsæt batterienheden i kameraet.
Forside ("Memory Stick PRO Duo")
Terminalside
 Sluk kameraet når du indsætter et
 Drej objektivet indtil det klikker.
 Tag objektivdækslet af under
Indsæt batterienheden med et fast tryk,
mens du trykker på låsegrebet med
spidsen af batteriet.
Hold på kameraets greb.
optagelse.
hukommelseskort.
 Du kan få flere oplysninger om
tilgængelige hukommelseskort i
betjeningsvejledningen.
4 Tryk udløserknappen helt
ned for at tage et billede.
Læs "betjeningsvejledningen", så du får fuldt udbytte af
dit spejlreflekskamera.
Download PDF

advertising