Sony | NEX-7K | Sony NEX-7K Betjeningsvejledning

Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Dele og knapper
Drejeknap med tre
indstillinger
Specialtaststildeling
Betjeningsvejledning
Betjening
E-fatning
NEX-7
AF/MF-knap/AEL-knap
Andet
Indholdsfortegnelse
Denne [Betjening] beskriver kameraets grundlæggende funktioner samt visse
avancerede funktioner. Se [Introduktion] for at få oplysninger om, hvordan du
kan konfigurere kameraet, og [Håndbog] på den medfølgende CD-ROM for at
få flere oplysninger om betjening og funktioner.
Introduktion
Betjening
Håndbog
(Denne vejledning)
Dele og knapper
Optagelse........................................................................... 5
Afspilning............................................................................ 7
Opsætning.......................................................................... 8
Drejeknap med tre indstillinger
Brug af drejeknappen med tre indstillinger...................... 10
Drejeknappernes funktioner ............................................. 12
Tilgængelige indstillingstilstande ..................................... 13
Specialtaststildeling
Tildelingen af funktioner til specialtasterne ...................... 22
Funktioner, der kan tildeles .............................................. 23
AF/MF-knap/AEL-knap
DK
2
Sådan skifter du fokuseringstilstanden med
AF/MF-knappen................................................................ 27
Låsning af AE med AEL-knappen .................................... 28
Andet
Menuliste...........................................................................
De enestående funktioner til digital optagelse .................
α Håndbog........................................................................
Funktionernes begrænsning .............................................
Antal billeder, der kan optages ........................................
Liste over ikoner på skærmen ..........................................
Fejlfinding .........................................................................
Specifikationer ..................................................................
Indeks ...............................................................................
30
39
42
43
46
49
52
53
56
DK
3
Dele og knapper
Her beskrives alle de vigtigste dele på kameraet samt
knapper til optagelse, afspilning og opsætninger.
Optagelse
Navigationsknap
Vælger justeringsindstillinger for brugen af
drejeknappen med tre indstillinger.
Drejeknap R
Angiver de elementer, der vises øverst til højre på skærmen.
Dele og knapper
Drejeknap L
Angiver de elementer, der vises øverst til venstre på
skærmen.
Udløserknap
Optager stillbilleder.
Giver dig mulighed for at
fokusere på motivet, når den
trykkes halvt ned.
Zoom-ring
Zoomer ind eller ud på motivet
(når du anvender et
zoomobjektiv).
ON/OFF (tænd/sluk)-kontakt
Tænder kameraet ved ON,
slukker kameraet ved OFF.
DK
5
(opskubning af blitz)-knap*
Skubber den indbyggede blitz op.
Tryk på knappen, når du vil udløse blitzen. Tryk
blitzen ned for at skjule den, når du ikke vil udløse
blitzen (side 44).
MOVIE-knap
Optager film.
Hvis du trykker på knappen igen,
stoppes optagelsen (side 41).
AF/MF-knap/AEL-knap
Ved AF/MF skifter fokusmetoden
mellem automatisk og manuel,
når knappen holdes nede
(side 27).
Ved AEL låses AE, mens
knappen holdes nede (side 28).
-knap
Vælg den ønskede
fremføringsmetode.
DISP-knap
Skifter skærmvisningen.
Kontrolhjul
Angiver de elementer, der
vises i højre side af skærmen.
Drej på kontrolhjulet.
-knap
Kompenserer for eksponeringen.
* Vær forsigtig, når blitzen skubbes op ved tryk på knappen. Skub blitzen ned, når
du ikke bruger den. Pas på ikke at få fingeren i klemme, når du skubber den ned.
DK
6
Afspilning
(Afspilning)-knap
Skifter mellem optagetilstand
og afspilningstilstand.
DISP-knap
Skifter
skærmvisningen.
Kontrolhjul
Vælger billedet.
-knap
Viser billedindekset.
(Forstør)-knap
Forstørrer billedet på
skærmen, når den trykkes
ned, og
vises midt på højre
side af skærmen.
Drej på kontrolhjulet for at
justere skaleringen.
Dele og knapper
(Slet)-knap
Sletter billedet, når
vises
nederst til højre på skærmen.
DK
7
Opsætning
Navigationsknap
Vælger justeringsindstillinger
for brugen af drejeknappen
med tre indstillinger.
Drejeknap L
Angiver de elementer, der
vises øverst til venstre på
skærmen.
Drejeknap R
Angiver de elementer, der
vises øverst til højre på
skærmen.
Funktionstast A
Aktiverer den
funktion, der vises
øverst til højre på
skærmen.
Funktionstast C
Aktiverer den
funktion, der vises
midt i højre side af
skærmen.
DK
8
Kontrolhjul
Angiver de elementer, der
vises i højre side af skærmen.
Drej på kontrolhjulet.
Funktionstast B
Aktiverer den funktion, der
vises nederst til højre på
skærmen.
Drejeknap med tre
indstillinger
Med drejeknappen med tre indstillinger kan du
hurtigt og nemt justere de forskellige
optageindstillinger med de 3 indstillinger og
navigationsknappen.
Brug af drejeknappen med tre indstillinger
Med drejeknappen med tre indstillinger kan du samtidigt justere eller angive
forskellige elementer til justering af en optagelse på en enkelt skærm.
Selvom du kan angive disse funktioner særskilt på menuskærmen, kan du med
drejeknappen med tre indstillinger justere disse funktioner interaktivt på én
skærm.
Navigationsknap
Elementer, der kan angives ved at
kontrolhjulk
Elementer, der kan angives ved at dreje
drejeknappen R
Elementer, der kan angives ved at dreje
drejeknappen L
1
Tryk på midten af
kontrolhjulet, og drej det for at
vælge en optagetilstand fra P,
A, S eller M.
Når [Indstilling af tasten C] er angivet
som [Brugerdefineret], kan du vælge
en optagetilstand via MENU t
[Optagetilstand].
DK
10
2
Tryk på navigationsknappen for at vælge de ønskede
indstillinger.
3
Angiv hver enkel indstilling ved at dreje drejeknappen L/R
kontrolhjulet.
z Navigationsknap
Hver gang du trykker på knappen, slås elementet til eller fra.
Indstillinger for
eksponering
r
Fokusindstillinger
r
D-områdeindst.
r
Kreative indstillinger
Drejeknap med tre indstillinger
Hvidbalanceindst.
r
Du kan vælge de ønskede indstillinger ved
at vælge MENU t [Opsætning] t
[Funktionsindstillinger]. Ud over de
indstillinger, der er vist til venstre, kan du
også vælge indstillingerne fra
[Billedeffektindst.] og
[Specialindstillinger] (side 12).
Indstillingerne for eksponering er
permanente og kan ikke ændres.
Forhindrer funktionerne i at fungere korrekt
Du kan låse drejeknappens funktioner L/R og kontrolhjulet.
1
Hold navigationsknappen nede.
Lås dem op ved at holde navigationsknappen nede igen.
Du kan låse kontrolhjulet alene eller ikke låse nogen af dem ved at vælge
MENU t [Opsætning] t [Kontrolhjul låst].
DK
11
Drejeknappernes funktioner
Drejeknapperne og kontrolhjulet har forskellige funktioner afhængigt af de
aktuelle "Indstillinger".
Se "Tilgængelige indstillingstilstande" (side 13 til 20) for at få flere
oplysninger.
Drejeknap L
Drejeknap R
Kontrolhjul
Indstillinger for
eksponering
Lukkerhastighed/
blænde/
programskift
Blænde/
eksponeringskom
pensation
ISO
Fokusindstillinger
(AF-metode)
Fokusområde
Placering af
fleksibelt punkt
(højre/venstre)
Placering af
fleksibelt punkt
(op/ned)
Fokusindstillinger
(MF-metode)
Placering af
forstørrelse (op/
ned)
Placering af
Placering af
forstørrelse (højre/ forstørrelse (op/
venstre)
ned)
Hvidbalanceindst.
Tilstand/
farvetemperatur
Farvetemperatur
(B-A)
Farvetemperatur
(G-M)
D-områdeindst.
DRO-niveau/
HDR-niveau
Eksponeringskompensation
Tilstand
Kreative
indstillinger
Tilstand
Valgmulighed
Valgmulighed
Billedeffektindst.
Tilstand
Valgmulighed
–
Specialindstillinger
Specialindstillinger Specialindstillinger Specialindstillinger
1-tilstand
2-tilstand
3-tilstand
• Indstillingerne for eksponering er permanente og kan ikke ændres.
• [Billedeffektindst.] og [Specialindstillinger] kan ikke vælges i
standardindstillingen. Du kan ændre de forskellige indstillinger ved at vælge
MENU t [Opsætning] t [Funktionsindstillinger].
DK
12
Tilgængelige indstillingstilstande
Det beskrives her, hvad du kan indstille under hver enkelt indstillingstilstand.
angiver standardindstillingen.
Eksponeringsindstillinger
Optagetilstand
Drejeknap L
Drejeknap R
Manuel eksp.
Lukkerhastighed
Blænde
Kontrolhjul
Lukkerhast.prior.
Lukkerhastighed Eksponeringskompensation
ISO
Blændeprioritet
Blænde
Eksponeringskompensation
ISO
Auto programmeret
Programskift
Eksponeringskompensation
ISO
ISO
Drejeknap med tre indstillinger
• Du kan indstille eksponeringskompensationen ved at dreje på drejeknappen R, når
[Anti-bevægelsesslør], [Panorering], eller [3D-panorering] er valgt.
Fokusindstillinger (AF-metode)
Indstil [Autofokusområde].
I [Fleksibelt punkt] skal du flytte
området til højre eller venstre.
I [Fleksibelt punkt] skal du dreje
det for at flytte området op eller
ned og trykke på toppen/bunden/
højre side/venstre side for at
finjustere området.
DK
13
Drejeknap L
(Multi)
Kameraet bruger 25 AF-områderne og fokuserer
automatisk.
• Når Ansigtsregistrering-funktionen er aktiv,
prioriterer AF ansigter.
(Center)
Kameraet anvender udelukkende AF-områder, der
er placeret i midterområdet.
(Fleksibelt
punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et lille motiv
eller et smalt område. Tryk på tasten B for at flytte
fokusområdet tilbage til midten.
Fokusindstillinger (MF-metode)
Du kan indstille den forstørrede placering til manuel fokusering.
Flyt den forstørrede placering op
eller ned.
Flyt den forstørrede placering til
højre eller venstre.
Flyt den forstørrede placering op
eller ned.
Tryk på toppen/bunde/højre side/
venstre side for at finjustere
placeringen.
Du kan justere skaleringen med B- eller C-tasten.
Hvidbalanceindst.
Indstil tilstanden.
Juster farven mellem B (blå) og A
(ravgul).
Juster farven mellem G (grøn) og
M (magnetarød).
DK
14
Drejeknap L
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og
justerer farvetemperaturen.
Hvis du vælger en valgmulighed, så den passer til en
specifik lyskilde, er farvetemperaturen justeret til
lyskilden (forudindstillet hvidbalance).
(Overskyet)
(Skinnende)
(Fluor.:
Varmhvidt)
Drejeknap med tre indstillinger
(Fluor.:
Koldhvidt)
(Fluor.:
Daghvidt)
(Fluor.:
Dagslys)
(Blitz)
(C.temp./filter)
(Brugerdefineret)
Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden.
Ved fotografering opnås effekten af filtre til
farvekompensation. Du kan vælge en
farvetemperatur ved at trykke på tasten B og
efterfølgende dreje drejeknappen L.
Giver mulighed for at bruge indstillingen af
hvidbalance, der fastholdes af [Specialopsætning].
z Indstilling af en brugerdefineret hvidbalance
Hvis [Brugerdefineret] vælges med drejeknappen L, og tasten B trykkes ned, vil
[Specialopsætning]-skærmen blive vist. Hold kameraet, så det hvide område
fuldstændigt dækker AF-området, der er placeret i midten, og tryk derefter
udløserknappen ned. De kalibrerede værdier lagres til senere brug.
DK
15
D-områdeindst.
Indtil til bedst mulige niveau.
Indstil værdien på
eksponeringskompensation
(–5,0 EV til +5,0 EV)
Indstil tilstanden.
Denne figur viser histogrammet før
D-område-optimeringsværktøjet, eller
Auto HDR blev anvendt, ikke for det
billede, der rent faktisk bliver taget.
Kontrolhjul
(Fra)
(D-områdeopt.)
(Auto HDR)
Benytter sig ikke af [DRO/Auto HDR].
Ved at inddele billedet i mindre områder analyserer
kameraet kontrasten af lys og skygger mellem
motivet og baggrunden, og dette resulterer i et
billede med den bedst mulige lysstyrke og
gradation.
Tager 3 billeder med forskellig eksponering og
overlejrer derefter det lyse område af det
undereksponerede billede og det mørke område af
det overeksponerede billede for at skabe et billede
med meget gradation. 1 billede med korrekt
eksponering og 1 overlejret billede lagres.
Drejeknap L
DK
16
AUTO, Lv1 – Lv5
(D-områdeopt.)
Ved brug af D-område-optimeringsværktøjet
forbedres gradationerne af en lagret billede i hvert
område af billedet. Vælg det bedst mulige niveau
mellem Lv1 (svag) og Lv5 (stærk). Justeres
automatisk ved [AUTO].
AUTO, 1,0 EV –
6,0 EV (Auto HDR)
Når Auto HDR bruges, indstilles
eksponeringsforskellen på baggrund af motivets
kontrast. Vælg det bedst mulige niveau mellem
1,0 EV (svag) og 6,0 EV (stærk). Justeres
automatisk ved [AUTO].
z Sådan anvendes D-områdeindst. effektivt
Drejeknap med tre indstillinger
Ved at kombinere de manuelle indstillinger for DRO/Auto HDR
(eksponeringsforskel/DRO-niveau) og eksponeringskompensationen kan du
kontrollere området for lyskontrast of skygger (gradationer), der skal gengives.
Med DRO kan du indstille et DRO-niveau, som gengiver skyggesiden, og
indstille en minusværdi for eksponeringskompensationen, som gengiver den
lyse side. En stor minuskompensation og et stort DRO-niveau kan medføre støj.
Det anbefales, at du kontrollerer resultatet først ved at forstørre
afspilningsbilledet osv.
Med auto HDR skal du indstille eksponeringsforskellen for at justere det
overordnede gengivelsesområde og flytte området mod lyssiden
(minuskompensation) eller skyggesiden (pluskompensation) med
eksponeringskompensationen.
Kreative indstillinger
Indstil tilstanden.
Juster kontrast, mætning eller
skarphed.
Vælg kontrast, mætning eller
skarphed.
Drejeknap L
(Standard)
Til optagelse af forskellige motiver med rig
gradation og flotte farver.
(Levende)
Mætningen og kontrasten forstærkes, så der kan
optages slående billeder af farverige scener og
motiver som f.eks. blomster, forårsfarver, blå
himmel eller havmotiver.
(Neutral)
Mætningen og skarphed reduceres, så der kan
optages billeder i rolige nuancer. Dette er også
velegnet til optagelse af billedmateriale, som senere
redigeres på en computer.
DK
17
(Klar)
Til optagelse af billeder i klare nuancer med
krystalklare farver i det fremhævede område.
Velegnet til at fange strålende lys.
(Dyb)
Til optagelse af billeder med dybde og tætte
farveudtryk. Velegnet til at fange fastheden i et
motiv.
(Lys)
Til optagelse af billeder med lyse og enkle
farveudtryk. Velegnet til at fange en forfriskende lys
atmosfære.
(Portræt)
Til optagelse af hudfarve i en blød nuance. Særdeles
velegnet til optagelse af portrætter.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes, så
der kan optages levende landskaber, som står
knivskarpt. Fjerne landskaber fremstår også
tydeligere.
(Solnedgang) Til optagelse af den flotte røde farve fra en
solnedgang.
(Nattescene) Kontrasten dæmpes, så der kan optages et
nattemotiv, som er mere virkelighedstro.
(Efterårsløv)
Til optagelse af efterårsmotiver, der på levende vis
fremhæver de røde og gule farver på bladene.
(Sort/hvid)
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
(Sepia)
Til optagelse af billeder i sepia.
Kontrolhjul
(Kontrast)
Jo højere den valgte værdi, desto mere forstærkes
forskellen mellem lys og skygge, hvilket har en
indflydelse på billedet.
(Mætning)
Desto højere den valgte værdi, desto mere levende
farver. Når der vælges en lav værdi, dæmpes
billedets farver.
(Skarphed)
DK
18
Desto højere den valgte værdi desto mere svækkes
konturerne, og desto lavere den valgte værdi desto
blødere bliver konturerne.
Billedeffektindst.
Indstil tilstanden.
Indstil valgmuligheden.
(Fra)
(Legetøjskamera)
(Popfarve)
(Farvereduktion)
Drejeknap med tre indstillinger
Drejeknap L
Bruger ikke billedeffektfunktionen.
Giver indtryk af et foto fra et legetøjskamera med
falmede hjørner og kraftige farver.
Du kan indstille farvenuancen med drejeknappen R.
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve farvetoner.
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast ved
kraftigt at fremhæve primærfarverne eller sort og
hvid.
Du kan vælge primærfarver eller sort-hvid med
drejeknappen R.
(Retrofoto)
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne atmosfære: lys,
transparent, æterisk, sart, blødt.
(Delvis farve)
Giver et billede, der bevarer en bestemt farve, men
konverterer andre til sort-hvid.
Du kan vælge en farve med drejeknappen R.
Giver et billede med høj kontrast i sort og hvid.
(S-h stor kontrast)
(Blødt fokus)
Giver et billede med en blød lyseffekt.
Du kan indstille intensiteten af effekten med
drejeknappen R.
DK
19
(HDR-maleri)
Giver et indtryk af et maleri med stærke farver og
detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Du kan indstille intensiteten af effekten med
drejeknappen R.
(Fyldig sort-hvid Giver et billede i sort-hvid med rig gradation og
tone)
gengivelse af detaljer. Kameraet udløser lukkeren
3 gange.
(Miniature)
Giver et billede, der på levende vis forstærker
billedet og bringer baggrunden betydeligt ud af
fokus. Denne effekt ses ofte i billeder af
miniaturemodeller.
Du kan vælge det område, der skal i fokus, med
drejeknappen R. Fokus på andre områder reduceres
væsentligt.
Specialindstillinger
Hvis du vælger [Specialindstillinger], kan du tildele en anden funktion til hver
af drejeknapperne L/R og kontrolhjulet.
Vælg MENU t [Opsætning] t en af dem i [Funktionsindstillinger 1 til 4] t
[Specialindstillinger]. Vælg derefter en af dem i [Specialindstillinger 1 til 3] og
den funktion, du vil tildele, og aktiver den, når du optager.
Skift tilstanden for den funktion, der
er tildelt [Specialindstillinger 1].
Standardindstillingen er
[Hvidbalance].
Skift tilstanden for den funktion, der
er tildelt [Specialindstillinger 2].
Standardindstillingen er [DRO/Auto
HDR].
Skift tilstanden for den funktion, der
er tildelt [Specialindstillinger 3].
Standardindstillingen er [Kreativ
indst.].
DK
20
Når [Kreativ indst.] eller [Hvidbalance] er tildelt [Specialindstillinger 3], kan
du foretage finjustering med funktionstasten B.
Specialtaststildeling
Du kan tildele de funktioner, du ofte bruger, til en af
4 taster. Dette vil være praktisk, fordi du kan
fremkalde funktionen ved blot at trykke på tasten.
Tildelingen af funktioner til specialtasterne
Du kan tildele de funktioner, du ofte
bruger, til den højre tast på
kontrolhjulet, funktionstasten C,
funktionstasten B og AF/MF-knappen.
AF/MF-knap
MENU
Funktionstast C
Funktionstast B
Højre tast
DK
22
1
Vælg MENU.
2
Vælg [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger].
3
Vælg den funktion, der skal tildeles.
4
Tryk på tasten for at fremkalde den funktion, der er tildelt
tasten.
Funktioner, der kan tildeles
De funktioner, der kan tildeles hver tast, er som følger.
angiver standardindstillingen.
AF/MF-knap
AF/MF-kontrol
MF-hjælp
Fokusindstillinger
Indstil. af højre tast
Hvidbalance
AF/MF-valg
Lysmålermetode
Autofokusmetode
DRO/Auto HDR
Autofokusområde
Billedeffekt
Præc. dig. zoom
Kreativ indst.
Ansigtsregistrering
Blitztilstand
Smiludløser
Blitzkompens.
Blød hud-effekt
MF-hjælp
Kvalitet
Fokusindstillinger
ISO
Ikke indstillet
Specialtaststildeling
Optagetilstand
DK
23
Indstilling af tasten B
Optagetilstand
Hvidbalance
AF/MF-valg
Lysmålermetode
Autofokusmetode
DRO/Auto HDR
Autofokusområde
Billedeffekt
Præc. dig. zoom
Kreativ indst.
Ansigtsregistrering
Blitztilstand
Smiludløser
Blitzkompens.
Blød hud-effekt
MF-hjælp
Kvalitet
Fokusindstillinger
ISO
Ikke indstillet
Indstilling af tasten C
Optagetilstand
Brugerdefineret
[Brugerdefineret] af [Indstilling af tasten C]
Du indstille dette element, når du indstiller [Indstilling af tasten C] til
[Brugerdefineret].
De valgte elementer vises i bunden af skærmen, når du vælger CUSTOM med
funktionstasten C (midten på kontrolhjulet).
Vælg det ønskede element ved at trykke på højre/venstre del af kontrolhjulet.
Specialelementer (Brugerdefineret 1 til 5)
DK
24
AF/MF-valg
Autofokusmetode
Autofokusområde
Ansigtsregistrering
Smiludløser
Blød hud-effekt
Kvalitet
ISO ([Brugerdefineret 1] standardindstilling)
Hvidbalance ([Brugerdefineret 2] standardindstilling)
Lysmålermetode
DRO/Auto HDR ([Brugerdefineret 3] standardindstilling)
Billedeffekt
Specialtaststildeling
Kreativ indst.
Blitztilstand
Ikke indstillet ([Brugerdefineret 4/5] standardindstilling)
DK
25
AF/MF-knap/AEL-knap
Du kan midlertidigt skifte mellem automatisk og
manuel fokus med AF/MF-knappen. Du kan låse AE
med AEL-knappen.
Sådan skifter du fokuseringstilstanden med
AF/MF-knappen
Fokuseringstilstanden skifter fra automatisk eller direkte manuelt til manuelt
og fra manuelt til automatisk.
1
Indstil AF/MF/AEL-kontakten
til AF/MF.
Knappen bliver til AF/MF-knappen.
2
Tryk på AF/MF-knappen.
Fokuseringstilstanden skifter, når knappen holdes nede
(standardindstillingen).
Du kan få fokuseringsafstanden til at forblive skiftet, også selvom du
fjerner fingeren fra knappen, ved at vælge MENU t [Opsætning] t
[AF/MF-kontrol].
AF/MF-knap/AEL-knap
z Nyttige funktioner i den manuelle fokuseringstilstand
Du kan vælge følgende elementer ved at vælge MENU t [Opsætning].
MF-hjælp
Forstørrer billedet, så det bliver nemmere at fokusere manuelt. Billedet er
forstørret 5,9 gange eller 11,7 gange. Du kan også bruge denne indstilling
sammen med funktionen til direkte manuelt fokus.
Maksimumniveau/Maksimumfarve
Forbedrer konturen af intervaller i fokus med en bestemt farve og gør det nemt
at bekræfte fokus.
DK
27
Låsning af AE med AEL-knappen
1
Indstil AF/MF/AEL-kontakten
til AEL.
Knappen bliver AEL-knappen
(AE-lås).
2
Fokuser på det sted, for hvilket eksponeringen skal
indstilles.
3
Tryk på AEL-knappen.
4
Mens AEL-knappen holdes nede, skal du fokusere på det
ønskede motiv og optage.
Eksponeringen er låst, og
(AE-lås) lyser.
Du kan holde AE låst, indtil du trykker på AEL-knappen igen ved at
vælge MENU t [Opsætning] t [AEL].
DK
28
Andet
Alle indstillingselementerne (Menu), visse unikke
funktioner, skærmvisningen, specifikationerne osv.
er tilgængelige her.
Menuliste
Du kan vælge og bruge forskellige funktioner i menuen.
Når du trykker på MENU, vises 6 menuelementer: [Optagetilstand], [Kamera],
[Billedformat], [Lysstyrke/farve], [Afspil] og [Opsætning] på skærmen.
Du kan indstille forskellige funktioner i hvert element. Elementer, som ikke
kan indstilles i konteksten, vises i gråt.
Optagetilstand
Gør det muligt at vælge en optagetilstand såsom eksponeringstilstand,
panorama, Valg af motiv.
Intelligent auto/Manuel eksp./Lukkerhast.prior./Blændeprioritet/Auto
programmeret
DK
30
Valg af motiv
Portræt/Landskab/Makro/Sportsaktiviteter/
Solnedgang/Natportræt/Nattescene/Håndholdt
tusmørke
Anti-bevægelsesslør
Se side 40.
Panorering
Se side 39.
3D-panorering
Se side 39.
Kamera
Gør det muligt at indstille optagefunktioner som f.eks. kontinuerlig optagelse,
selvudløser, optagelse med fjernbetjening og blitz.
Enkelt optagelse /Kont. optagelse/Hast.pri. kont./
Selvudløser/Selvudl. (Kont.)/Bracket: Kont./
Fjernbetjening
Blitztilstand
Blitz fra/Autoblitz/Udfyld.blitz/Blitz m/lang luk/
Forsinket blitz/Trådløs
AF/MF-valg
Autofokus/Dir. man. fokus./Manuel fokus
Autofokusområde
Multi/Center/Fleksibelt punkt
Autofokusmetode
Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF
Genstandssporing
Til/Fra
Præc. dig. zoom
Maks. 10 gange
Ansigtsregistrering
Til (ansigtsreg.)/Til/Fra
Ansigtsregistrering
Ny registrering/Skift af rækkefølge/Slet/Slet alt
Smiludløser
Til/Fra
Blød hud-effekt
Til/Fra
LCD-visning (DISP)
Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Stor skrifttypevisn./Vis ikke oplysn./Live View-prioritet/Niveau/
Histogram/Til søger
Søgervisning (DISP)
Vis basisopl./Niveau/Histogram
DISP-knap (skærm)
Grafisk visning/Vis alle oplysninger/Stor skrifttypevisn./Vis ikke oplysn./Live View-prioritet/Niveau/
Histogram/Til søger
Andet
Fremf.metode
DK
31
Billedformat
Gør det muligt at indstille billedstørrelse og format osv.
Stillbillede
Billedformat
3:2: L: 24M/M: 12M/S: 6.0M
16:9: L: 20M/M: 10M/S: 5.1M
Format
3:2/16:9
Kvalitet
RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard
3D-panorama
Billedformat
16:9/Standard/Bred
Panoreringsretning
Højre/Venstre
Panorering
Billedformat
Standard/Bred
Panoreringsretning
Højre/Venstre/Op/Ned
Film
Filformat
AVCHD1)/MP4
Optageindstilling
AVCHD: 24M (FX)2)/17M (FH)2)/28M (PS)3)/24M
(FX)4)/17M (FH)4)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M
Tallet for interlace eller progressiv afhænger af landende/områderne.
1)
60i/60p eller 50i/50p
2)
60i eller 50i
3) 60p eller 50p
4) 24p eller 25p
DK
32
Lysstyrke/farve
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom
lysmålermetode samt farveindstillinger såsom hvidbalance.
–5,0 EV til +5,0 EV
ISO
ISO AUTO/100 - 16000
Hvidbalance
Auto hv.b./Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/
Fluor.: Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/
Fluor.: Dagslys/Blitz/C.temp./filter/Brugerdefineret/
Specialopsætning
Lysmålermetode
Multi/Center/Spot
Blitzkompens.
–3,0 EV til +3,0 EV
DRO/Auto HDR
Fra/D-områdeopt./Auto HDR
Billedeffekt
Fra/Legetøjskamera/Popfarve/Farvereduktion/
Retrofoto/Blød kraftig/Delvis farve/S-h stor kontrast/
Blødt fokus/HDR-maleri/Fyldig sort-hvid tone/
Miniature
Kreativ indst.
Standard/Levende/Neutral/Klar/Dyb/Lys/Portræt/
Landskab/Solnedgang/Nattescene/Efterårsløv/Sort/
hvid/Sepia
Andet
Ekspon.komp.
DK
33
Afspil
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Slet
Flere billeder/Alle i mappe/Alle AVCHD-visningsfiler
Diasshow
Gentag/Interval/Billedtype
Visningstilstand
Mappevisning (stillbilleder)/Mappevisning (MP4)/
AVCHD-visning
Billedindeks
6 billeder/12 billeder
Roter
Mod uret
Beskyt
Flere billeder/Annuller alle billeder/Annuller alle film
(MP4)/Annuller alle AVCHD-vis.filer
3D-visning
3D-afspilning på 3D-tv
Forstør
DK
34
Forstørrelse af afspilningsbilledet
Indst. for lydstyrke
0 til 7
Angiv udskrivning
DPOF-opsætning/Datomærke
Vis indhold
Vis oplysninger/Histogram/Vis ikke oplysn.
Opsætning
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller
ændre kameraindstillingerne.
Optagelsesindstil.
Indstiller, hvordan AEL-knappen fungerer.
(Hold/Slå til/fra)
AF/MF-kontrol
Indstiller, hvordan AF/MF-knappen fungerer.
(Hold/Slå til/fra)
Kontrolhjul låst
Indstiller, hvorvidt drejeknapperne og kontrolhjulet
skal låses eller ej.
(Alt/Kontrolhjul/Fra)
AF-lampe
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med
automatisk fokusering på steder med svag belysning.
(Auto/Fra)
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for
at forhindre røde øjne.
(Til/Fra)
FINDER/LCD-indstil.
Angiver, hvordan der skal skiftes mellem søgeren og
LCD-skærmen.
(Auto/Søger/LCD-skærm)
Live View-visning
Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise
værdien for eksponeringskompensation m.m. på
skærmvisningen.
(Indstillingseffekt til/Indstillingseffekt fra)
Autovisning
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks
efter optagelse.
(10 sek./5 sek./2 sek./Fra)
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
(3×3-gitter/Firkantet gitter/Diag. + firk. gitter/Fra)
Andet
AEL
DK
35
DK
36
Maksimumniveau
Forbedrer omridset af områder i fokus med en bestemt
farve.
(Høj/Mellem/Lav/Fra)
Maksimumfarve
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
(Hvid/Rød/Gul)
MF-hjælp
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
(Til/Fra)
MF-hjælpetid
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet
format.
(Ingen begræns./5 sek./2 sek.)
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
(Til/Fra)
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er
monteret et objektiv.
(Aktiver/Deaktiver)
Eye-Start AF
Indstiller om der skal bruges autofokus, når du ser
gennem søgeren, når du bruger LA-EA2fatningsadapteren (sælges separat).
(Til/Fra)
Udløserfrontknap
Angiver, om funktionen til den elektroniske
spaltelukker skal bruges.
(Til/Fra)
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med
lang eksponeringstid.
(Til/Fra)
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med
høj ISO-følsomhed.
(Høj/Normal/Lav)
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for de falmede hjørner på skærmen.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.: Krom.
Ab.
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne på skærmen.
(Auto/Fra)
Objektivkomp.:
Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning på skærmen.
(Auto/Fra)
Filmlydoptagelse
Indstiller lyden for optagelse af film.
(Til/Fra)
Reduktion af vindstøj
Reducerer vindstøj ved filmoptagelse.
(Til/Fra)
AF-mikrojust.
Finjusterer autofokus, når du bruger LA-EA2Fatningsadapteren (sælges separat).
(AF-justeringsindstilling/mængde/Slet)
Primære indstill.
Menustart
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu
eller den sidste menuskærm.
(Top/Forrige)
Funktionsindstillinger
Indstiller de funktioner, der skal kaldes for
drejeknappen med tre indstillinger.
(Funktionsindstillinger 1 til 4/Specialindstillinger
1 til 3/Start for funktionsindst.)
Specialtastsindstillinger Tildeler funktioner til forskellige taster.
(AF/MF-knap/Indstil. af højre tast/Indstilling af tasten
B/Indstilling af tasten C/Brugerdefineret)
Bip
Sprog
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
(Til/Fra)
Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
(Til/Fra)
Strømbesparelse
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes
i strømbesparende tilstand.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
(Auto/Manuel/Solskinsvejr)
Søgerlysstyrke
Indstiller søgerens lysstyrke.
(Auto/Manuel)
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
(Sort/Hvid)
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
(Fuld skærm/Normal)
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
(Autorotation/Man.rotation)
HDMI-opløsning
Indstiller opløsning, når der er forbindelse til HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KONTROL TIL HDMI
Indstiller, hvorvidt kameraet skal kunne betjenes med
en "BRAVIA" Sync-kompatibel fjernbetjening.
(Til/Fra)
Andet
Indst.dato/tid
DK
37
USB-tilslutning
Vælger metode for USB-forbindelse.
(Auto/Masselager/MTP)
Rensetilstand
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
Version
Viser versionen af kamera og objektiv.
Demotilstand
Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises.
(Til/Fra)
Nulstil
Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne.
Hukommelseskortværktøj
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre
til billeder.
(Serie/Nulstil)
Mappenavn
Vælger format til mappenavn.
(Standardformat/Datoformat)
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen.
Ny mappe
Opretter en ny mappe.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen, når der opdages
uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Eye-Fi-opsætning*
Overførselsindst.
Indstiller kameraets overførselsfunktion, når der
anvendes et Eye-Fi-kort.
(Til/Fra)
* Vises når der er indsat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet. Anvend ikke et
Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er isat et Eye-Fi i kameraet,
skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend
EyeFi-kort i overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt
kortet.
DK
38
De enestående funktioner til digital
optagelse
Her introducerer vi nogle af de unikke funktioner, der kan opnås ved fuld brug
af Sony-billedbehandlingsteknologi.
Panorering/3D-panorering
Når du panorerer eller vipper med kameraet, optager kameraet flere billeder og
sætter dem sammen til et panoreringsbillede. Panoreringstilstanden gør det
muligt at optage panoramamotiver i bredformat, der ikke kan være på
skærmen på én gang, uden pauser og afbrydelser.
I 3D-panoreringstilstanden optager kameraet forskellige billeder, når du
anvender panoreringsteknologien, hvor det ene ses fra venstre øje og det andet
fra højre øje, hvorefter de sammensættes, så de ser ud som et 3D-billede.
Andet
1
Vælg MENU t [Optagetilstand] t [Panorering] eller [3Dpanorering].
2
Optag motivet, mens du følger
vejledningen på LCDskærmen.
Det grå område i venstre side af
skærmen optages ikke.
Vejledningsbjælke
DK
39
z Tip til optagelse af et panoramabillede
Panorer i en bue med kameraet med en konstant hastighed og i samme retning,
som angivelsen på LCD-skærmen. [Panorering] er bedre egnet til stillbilleder i
stedet for billeder af motiver i bevægelse.
Lodret retning
Vandret retning
Radius så kort som muligt
Anti-bevægelsesslør
Kameraet kombinerer 6 billeder med høj hastighed til 1 stillbillede, så
kamerarystelser reduceres, mens støj også forebygges. Ved at behandle
personen (motivet) i forgrunden og baggrunden forskelligt kan både
kamerarystelser og sløring af motivet reduceres. Hvis du undgår brug af blitz,
forhindrer det overeksponering.
1
DK
40
Vælg MENU t [Optagetilstand] t [Anti-bevægelsesslør].
z Forskellen mellem [Anti-bevægelsesslør]- og
[Håndholdt tusmørke]-funktioner
Ligesom med [Anti-bevægelsesslør] samler kameraet 6 optagelser til 1
stillbillede med [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv].
[Håndholdt tusmørke] er beregnet til at blive brugt under optagelse af et mørkt
motiv. Det kan få være en scene, der skal optages om natten. Når det bliver
mørkt, og der er en sandsynlighed for, at der opstår kamerarystelser, øger
kameraet automatisk følsomheden og optager med en Lukkerhastighed, der
reducerer effekten af kamerarystelser.
[Anti-bevægelsesslør] er beregnet til at blive brugt, når der optages et motiv i
svag belysning, f.eks. ved udendørsoptagelser. Kameraet øger automatisk
følsomheden og optager motivet ved indstilling med høj lukkerhastighed for at
reducere det slør, der opstår, når motivet bevæger sig.
Manuel filmoptagelse
1
Tryk på MOVIE-knappen.
2
Juster eksponeringen ved at bruge drejeknapperne L/R og
kontrolhjulet.
Andet
I P-, A-, S eller M-tilstanden kan du justere eksponeringen, også når du
optager film. Dette gør det muligt at skabe mere kreative udtryk, fordi du kan
reducere fokus på baggrunden, justere lysstyrken osv.
De elementer, der kan justeres, varierer afhængigt af optagetilstanden
(side 13).
Bemærkning
• Lyden af objektivet og kameraet, der betjenes, optages også.
DK
41
α Håndbog
Se i "α Håndbog", der er medtaget på cd-rommen (medfølger) for at få
dybdegående instruktioner i kameraets mange funktioner.
For Windows-brugere
1
Tænd computeren, og isæt cd-rommen (medfølger) i cd-rom-drevet.
2
Klik på [Håndbog].
3
Klik på [Installer].
4
Start "α Håndbog" fra genvejen på skrivebordet.
For Macintosh-brugere
DK
42
1
Tænd computeren, og isæt cd-rommen (medfølger) i cd-rom-drevet.
2
Vælg [Håndbog]-mappen, og kopier "Håndbog.pdf", der er
gemt i [DK]-mappen på computeren.
3
Når kopieringen er fuldført, skal du dobbeltklikke på
"Håndbog.pdf".
Funktionernes begrænsning
Tilgængelige funktioner til hver enkelt
optagetilstand
De funktioner, du bruger, afhænger af den valgte optagetilstand.
I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion. – angiver, at
funktionen ikke er tilgængelig.
De funktioner, du ikke kan bruge, vises i gråt på skærmen.
Optagetilstand
(Intelligent
auto)
Ekspon.komp. Selvudløser Kont.
optagelse
Ansigtsregistrering Billedeffekt
–
(Panorering)
–
–
–
–
–
(3Dpanorering)
–
–
–
–
(Antibevægelsesslør)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Andet
SCN (Valg
af motiv)
–
–
P (Auto
programmeret)
A (Blændeprioritet)
S
(Lukkerhast.prior.)
M (Manuel eksp.)
–
Bemærkning
• De tilgængelige funktioner kan være begrænset på grund af andre forhold end
optagetilstanden.
DK
43
Tilgængelige blitztilstande
De blitztilstande, du kan vælge, afhænger af den valgte optagetilstande og de
valgte funktioner.
I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion. – angiver, at
funktionen ikke er tilgfængelig.
De blitztilstande, du ikke kan vælge, vises i gråt på skærmen.
Optagetilstand
Blitz fra Autoblitz Udfyld.blitz Blitz m/lang Forsinket
luk
blitz
(Intelligent
auto)
(Panorering)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(3Dpanorering)
–
–
–
–
–
(Antibevægelsesslør)
–
–
–
–
–
–
–
–
SCN (Valg
af motiv)
–
DK
44
Trådløs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Auto
programmeret)
–
–
A (Blændeprioritet)
–
–
S
(Lukkerhast.prior.)
–
–
M (Manuel eksp.)
–
–
Bemærkninger
• Blitztilstanden kan være begrænset på grund af andre forhold end
optagetilstanden.
• Selvom du vælger en anvendelig blitztilstand, udløses blitzen ikke, hvis den rejses.
• Du kan ikke bruge den trådløse blitz sammen med den indbyggede blitz. Brug en
trådløs blitz med kontrol af lysforhold (sælges separat) eller en trådløs blitz
(sælges separat).
Andet
DK
45
Antal billeder, der kan optages
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet, og indstillet kontakten til
ON, vises det antal billeder, der kan
tages (hvis du fortsætter med at
fotografere med de aktuelle
indstillinger), på LCD-skærmen.
Bemærkning
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke
er mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet,
eller slet billeder på det aktuelle hukommelseskort.
Antal stillbilleder og tid til film, der kan optages
på hukommelseskortet
Stillbilleder
Tabellen viser det omtrentlige antal stillbilleder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne defineres
ud fra et standard-Sony-hukommelseskort, som bruges ved test. Værdierne
kan variere afhængigt af optageforholdene.
Billedstørrelse: L 24M
Format: 3:2*
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Kvalitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Fin
205
410
830
1650
3300
RAW og JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der
vises i tabellen herover (med undtagelse af [RAW]).
DK
46
Film
Tabellen herunder viser de omtrentlige optagelsestider, der er tilgængelige.
Dette er de samlede tider for alle filmfiler. Der kan ske kontinuerlig optagelse i
omtrent 29 minutter pr. optagelse. Den maksimale filstørrelse for en MP4-film
er ca. 2 GB.
(t (time), m (minut))
Kapacitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 t 15 m
2 t 30 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
Optageindstilling
VGA 3M
20 m
40 m
1 t 20 m
2 t 45 m
5 t 30 m
1 t 10 m
2 t 25 m
4 t 55 m
10 t
20 t 5 m
Andet
1440×1080 12M
Bemærkning
• Optagetiden for film varierer, fordi kameraet er udstyret med VBR (variabel
bithastighed), som automatisk justerer billedkvaliteten efter optagescenen. Når du
optager et motiv, der bevæger sig i højt tempo, er billedet tydeligere, men
optagetiden er kortere, da der skal bruges en stor hukommelse til optagelsen.
Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene eller dit motiv eller
indstillingen af billedkvalitet/-størrelse.
DK
47
Antal stillbilleder, der kan optages med en
batterienhed
Det omtrentlige antal billeder, der kan optages, er følgende, når
du bruger kameraet med batteriet (medfølger) ved fuld kapacitet.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre afhængigt af forholdene under
brug.
LCD-skærmtilstand
Ca. 430 billeder
Søgertilstand
Ca. 350 billeder
• Antallet beregnes ud fra, at batterienheden er fuldt opladet, og følgende forhold
gælder:
– Ved en omgivende temperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
– Optagelse finder sted hvert 30 sekund.
– Blitzen glimter, hver anden gang der skydes.
– Der slukkes for strømmen og tændes igen, hver 10 gang der skydes.
– Der bruges en batterienhed, der er opladt i en time, efter CHARGE-lampen
slukker.
– Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
DK
48
Liste over ikoner på skærmen
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på
kontrolhjulet.
Standbytilstand
A
Skærm
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Valg af motiv
Motivgenkendelse
Optagelse af film
Andet
Billedformat for
stillbilleder
Afspilning
24M 20M 12M
10M 6M 5.1M
Billedstørrelse for
stillbilleder
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
100
Antal af
stillbilleder, der
kan optages
DK
49
Skærm
Beskrivelse
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Tilstand for
filmoptagelse
Skærm
Beskrivelse
Visningstilstand
101-0012
Afspilningsmappe
– filnummer
Beskyt
Hukommelseskort
/overførsel
123Min
100%
Tid til optagelse af
film
Udskriftsbestilling
B
Skærm
Beskrivelse
Funktionstaster
(MENU/
optagetilstand/
slet/forstør)
Resterende
batteritid
Opladning af blitz
i gang
C
AF-lampe
Skærm
Direkte visning
Beskrivelse
Blitztilstand/
Rødøjereduktion
Optager ikke lyd
under optagelse af
film
Fremføringsmetode
SteadyShot/
SteadyShotadvarsel
Fokusmetode
Drejeknap L/R
±0.0
Advarsel om
overophedning
Databasefil er
fuld/fejl i
databasefil
Lås på drejeknap/
hjul
DK
50
Fremføringsmetode
Lysmålermetode
Fokusområdemetode
Genstandssporing
Ansigtsregistrering
Skærm
Beskrivelse
Blød hud-effekt
Hvidbalance
AWB
Skærm
Beskrivelse
±0.0
Manuelt målt
±0.0
Eksponeringskompensation
ISO400
ISO-følsomhed
AE-lås
7500K
A7 G7
Lukkerhastighedsindikator
DRO/Auto HDR
Kreative
indstilling
Følsomhedsindika
tor for registrering
af smil
Optagetid for filmen
(m:s)
2011-1-1
9:30AM
Optagedato/tidspunkt for billedet
12/12
Billednummer/antal
billeder i
visningstilstanden
Andet
Billedeffekt
Blændeindikator
OPT 0:12
Vises, når HDR ikke
fungerede på
billedet.
Vises, når
funktionen
Billedeffekt ikke
virker på billedet.
Histogram
D
Skærm
Beskrivelse
z
Fokustilstand
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
DK
51
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne i "Fejlfinding" i "α Håndbog" (PDF),
der findes på cd-rommen (medfølger).
2 Fjern batterienheden, vent ca. 1 minut, indsæt
batterienheden igen, og tænd derefter for strømmen.
3 Nulstil indstillingerne (side 38).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
DK
52
Specifikationer
Kamera
[System]
Kameratype: Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Objektiv: E-fatning-objektiv
[Billedsensor]
Billedsensor: 23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS billedsensor
Samlet antal pixel for billedsensoren:
Ca. 24 700 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 24 300 000 pixels
[Antistøv]
System: Opladningsbeskyttelse på det
optiske filter og ultrasonisk
vibrationsmekanisme
[Autofokussystem]
[Eksponeringskontrol]
Målemetode: 1 200-segments måling af
billedsensoren
Måleområde: EV0 til EV20 (svarende
til ISO 100, med F2,8 objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks):
Stillbilleder: AUTO, ISO 100 til
16000
Film: AUTO, ISO 100 til 3200
tilsvarende
Eksponeringskompensation:
±5,0 EV (1/3 EV-trin)
[Lukker]
Type: Elektronisk styret spaltelukker
med lodret-tværgående vandring
Lukkerhastighedsområde:
[Optagemedier]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[Elektrisk søger]
Type: Elektrisk søger (organisk
elektroluminiscens)
Skærmstørrelse: 1,3 cm (0,5 type)
Antal punkter i alt: 2 359 296 punkter
Rammedækning: Ca. 100 %
Forstørrelse: 1,09 × med 50 mm
objektiv sat til uendelig, –1 m–1
(diopter)
Øjepunkt: Ca. 23 mm fra okularet,
21 mm fra okularets kant
ved –1 m–1
Justering af dioptor: –4,0 m–1 til
+1,0 m–1 (diopter)
Andet
System: Kontrastregistreringssystem
Følsomhedsområde: EV0 til EV20
(svarende til ISO 100, med F2,8
objektiv)
Stillbilleder: 1/4 000 sekund til 30
sekunder (1/3 trin), BULB
Film: 1/4 000 sekund til 1/4
sekund, op til 1/60 med AUTOfunktion (1/3 trin)
Blitzsynkroniseringshastighed:
1/160 sekund
[LCD-skærm]
LCD-panel:
7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 921 600
(640 × 3 (RGB) × 480) punkter
[Indgangs-/udgangsterminaler]
USB: miniB
HDMI: HDMI-type C minijack
[Strøm]
Anvendt batterienhed: Genopladelig
batterienhed NP-FW50
[Andet]
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
DK
53
Mål (CIPA-kompatibel):
Ca. 119,9 mm × 66,9 mm ×
42,6 mm (B/H/D)
Vægt (CIPA-kompatibel):
Ca. 350 g
(inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
Ca. 291 g
(kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbillede: JPEG-kompatibel
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), DPOF-kompatibel
3D-stillbilleder: MPO (MPFforlænget (Billedskævhed))kompatibel
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format ver. 2.0kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Blitz]
Blitzledetal:
GN 6 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid: Ca. 4 sekunder
Blitzdækning: Dækker 18 mm objektiv
(brændvidde, som objektivet
angiver)
Blitzkompensation:
±3,0 EV (1/3 EV-trin)
DK
54
Blitzens rækkevidde (m):
ISO
F2,8
F3,5
F5,6
100
1 - 2,1
1 - 1,7
1 - 1,1
200
1-3
1 - 2,4
1 - 1,5
400 1,4 - 4,3 1,1 - 3,4 1 - 2,1
800
2 - 6,1 1,6 - 4,8
1-3
Batterioplader BC-VW1
Indgangsspænding: 100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Udgangsspænding: 8,4 V DC, 0,28 A
Betjeningstemperaturområde:
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperaturområde:
–20 °C til +60 °C
Maksimumdimensioner:
Ca. 63 × 95 × 32 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 85 g
Genopladelig batterienhed
NP-FW50
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: DC 8,4 V
Nominel spænding: DC 7,2 V
Maksimal opladningsspænding:
DC 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke:
1,02 A
Kapacitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimumdimensioner:
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(B/H/D)
Vægt: Ca. 57 g
Objektiv (kun NEX-7K)
E18 – 55 mm zoomobjektiv
Svarende til brændvidden på 35 mmformatet1): 27 - 82,5 mm
Objektiv-gruppeelementer: 9-11
Visningsvinkel1): 76° - 29°
Minimumfokus2): 0,25 m
Maksimumforstørrelse: 0,3×
Minimum-f-stop: f/22 - f/32
Filterdiameteren: 49 mm
Mål (maks. diameter × højde):
Ca. 62,0 × 60,0 mm
Vægt: Ca. 194 g
Kompensationseffekt3): Ca. 4 trin
1)
2)
3)
Værdierne for brændvidde svarende
til 35 mm-formatet og
visningsvinklen er baseret på
digitalkameraer, der er forsynet med
en billedsensor i APS-C-størrelse.
Minimumfokus er den korteste
afstand fra billedsensoren til
motivet.
Lukkerhastighed (ændres alt efter
optageforhold)
• Afspilning på andet afspilningsudstyr
af billeder, der er optaget med dit
kamera, og afspilning på dit kamera
af billeder, der er optaget eller
redigeret med andet udstyr, kan ikke
garanteres.
Design og specifikationer kan
ændres uden varsel.
Om brændvidde
Andet
Billedvinklen for kameraet er smallere
end vinklen på et traditionelt 35 mm
kamera. Du kan omregne brændvidden
på dit objektiv til en værdi, der svarer
til et objektiv med den samme
billedvinkel på et traditionelt 35 mm
kamera, ved at gange brændvidden på
dit objektiv med 1,5.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mmobjektiv, får du det, der svarer til et
75 mm-objektiv på et 35 mm-kamera.
Om kompatibilitet for
billeddata
• Dette kamera overholder den DCF
(Design rule for Camera File system)
universelle standard, der er fastlagt af
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
DK
55
Indeks
Numerisk
3D-panorering.............................. 39
DRO/Auto HDR.......................... 33
D-områdeindst............................. 16
A
E
AEL.............................................. 35
AE-lås .................................... 28, 35
AF/MF-kontrol ...................... 27, 35
AF/MF-valg ................................. 31
AF-lampe ..................................... 35
AF-mikrojust................................ 37
Afspilning ...................................... 7
Afspilningszoom............................ 7
Angiv udskrivning ....................... 34
Ansigtsregistrering....................... 31
Antal billeder, der kan optages .... 46
Anti-bevægelsesslør..................... 40
Auto programmeret................ 13, 30
Autofokusmetode......................... 31
Autofokusområde .................. 13, 31
Autovisning.................................. 35
Eksponeringskompensation.................... 13, 33
Eye-Fi-opsætning ........................ 38
Eye-Start AF................................ 36
B
Beskyt .......................................... 34
Billedeffekt ............................ 19, 33
Billedformat ................................. 32
Billedindeks ................................... 7
Bip................................................ 37
Blændeprioritet ...................... 13, 30
Blitz.......................................... 6, 44
Blitzkompens. .............................. 33
Blitztilstand.................................. 31
Blød hud-effekt ............................ 31
Bredt billede................................. 37
D
DK
56
Demotilstand................................ 38
Diasshow...................................... 34
DISP-knap (skærm) ..................... 31
Drejeknap med tre
indstillinger ............................. 10
F
Farverum ..................................... 36
Filformat...................................... 32
Film ......................................... 6, 41
Filmlydoptagelse ......................... 36
Filnummer ................................... 38
FINDER/LCD-indstil. ................. 35
Fokusindstillinger
(AF-metode) ........................... 13
Fokusindstillinger
(MF-metode)........................... 14
Format ......................................... 32
Formater ...................................... 38
Forstør ..................................... 7, 34
Fremf.metode .............................. 31
Funktionsindstillinger ................. 37
Funktionstast ................................. 8
G
Gendan billed-db......................... 38
Genstandssporing ........................ 31
Gitterlinje .................................... 35
H
HDMI-opløsning ......................... 37
Hjælpeguidevisn.......................... 37
Hvidbalance........................... 14, 33
Høj ISO SR ................................. 36
Håndbog ...................................... 42
Håndholdt tusmørke .................... 41
I
Ikoner ........................................... 49
Indst. for lydstyrke....................... 34
Indst.dato/tid ................................ 37
Indstilling af sted ......................... 37
Intelligent auto ............................. 30
ISO ............................................... 33
K
Optageindstilling ......................... 32
Optagelse....................................... 5
Overførselsindst. ......................... 38
P
Panorering ................................... 39
Panoreringsretning ...................... 32
Præc. dig. zoom........................... 31
KONTROL TIL HDMI ............... 37
Kontrolhjul............................. 6, 7, 8
Kontrolhjul låst ............................ 35
Kreativ indst........................... 17, 33
Kvalitet ........................................ 32
R
L
S
M
Maksimumfarve ..................... 27, 36
Maksimumniveau .................. 27, 36
Manuel eksp........................... 13, 30
Manuel filmoptagelse .................. 41
Mappenavn .................................. 38
Menu ............................................ 30
Menustart ..................................... 37
MF-hjælp ............................... 27, 36
MF-hjælpetid ............................... 36
36
38
34
35
Skærmfarve ................................. 37
Skærmvisning...................... 6, 7, 49
Slet........................................... 7, 34
Smiludløser ................................. 31
Specialindstillinger...................... 20
Specialtastsindstillinger............... 22
Specialtaststildeling..................... 22
Specifikationer ............................ 53
Sprog ........................................... 37
SteadyShot................................... 36
Strømbesparelse .......................... 37
Søgerlysstyrke. ............................ 37
Søgervisning (DISP) ................... 31
T
Tænd/sluk...................................... 5
U
Nulstil .......................................... 38
Ny mappe..................................... 38
Udløser u/obj. .............................. 36
Udløserfrontknap......................... 36
USB-tilslutning ........................... 38
O
V
N
Objektivkomp.: Forvrængn. ........ 36
Objektivkomp.: Krom. Ab. .......... 36
Objektivkomp.: Skygge ............... 36
Opsætning .................................... 35
Andet
Lang eksp.SR ............................... 36
LCD-lysstyrke.............................. 37
LCD-visning (DISP) .................... 31
Live View-visning ....................... 35
Lukkerhast.prior..................... 13, 30
Lysmålermetode .......................... 33
Reduktion af vindstøj ..................
Rensetilstand ...............................
Roter............................................
Rødøjereduktion..........................
Valg af motiv...............................
Version ........................................
Vis afspilning ..............................
Vis kortplads ...............................
30
38
37
38
DK
57
Visningstilstand ........................... 34
Vælg optagemappe ...................... 38
Z
Zoom.............................................. 5
DK
58
Andet
DK
59
NEX-7
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar pa ofte stillede sporgsmal pa vores
websted til kundesupport.
©2011 Sony Corporation
4-408-691-73(1)
Download PDF

advertising