Sony | DSLR-A850 | Sony DSLR-A850 A850 Digitalt SLR-kamera Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv
Betjeningsvejledning
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Udsæt ikke batterierne for høj varme,
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd
forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkning til kunder i
lande, hvor EU-direktiverne
gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se
de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og
garanti.
3
Bemærkninger om brug af kameraet
Ingen erstatning for indholdet af
optagelsen
Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelsen, hvis optagelse eller afspilning
ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller
hukommelseskortet osv.
Sikkerhedskopiering anbefales
For at undgå eventuel risiko for tab af data
skal du altid sikkerhedskopiere dine data til
et andet medie.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med
ekstremt præcis højteknologi, så mere
end 99,99% af alle pixel fungerer. Der
kan dog forekomme ganske små sorte
punkter og/eller lyse punkter (med hvid,
rød, blå eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
normale i fremstillingsprocessen og
påvirker på ingen måde billederne.
Sorte, hvide,
røde, blå og
grønne punkter
• Udsæt ikke kameraet for direkte sollys.
Hvis sollyset fokuseres på en genstand
tæt på, kan der opstå brand. Hvis
kameraet placeres i direkte sollys, skal du
fastgøre objektivdækslet.
• Billeder kan trække et spor hen over
LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette
er ikke en funktionsfejl. Når du tænder
for kameraet i kolde omgivelser, kan
LCD-skærmen blive kortvarigt mørk.
Når kameraet opvarmes, fungerer
skærmen normalt.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen
kan blive misfarvet, hvilket kan medføre
funktionsfejl.
4
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som
billedeksempler i denne vejledning, er
gengivelser af billeder og er ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med dette
kamera.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ................................. 4
Klargøring af
kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør ................................. 8
Klargøring af batterienheden ............................................. 9
Montering af et objektiv .................................................. 14
Indsættelse af et hukommelseskort .................................. 16
Klargøring af kameraet .................................................... 20
Brug af det medfølgende tilbehør .................................... 22
Kontrol af antal billeder, der kan tages ........................... 24
Rengøring ........................................................................ 26
Før betjeningen
Identificering af kameraets dele og indikatorer på skærmen
..................................................................................... 29
Forside ........................................................................ 29
Bagside ....................................................................... 30
Sider/bund .................................................................. 31
LCD-skærm (visning af optageoplysninger) .............. 32
Visningspanel ............................................................. 35
Søger .......................................................................... 36
Valg af funktion/indstilling ............................................. 38
Sådan vælges funktionerne på Hurtig navigationskærmen ............................................................ 40
Optagelse af
billeder
Optagelse med den automatiske indstilling ........ 41
Eksponeringstilstand ....................................................... 43
Fotografering med programmet Auto .................... 43
Fotografering med blændeprioritet ........................ 45
Fotografering med lukkerhastighedsprioritering..... 46
Fotografering med manuel eksponering ................ 47
Fotografering med BULB ...................................... 48
Valg af fokusmetoden ..................................................... 50
Brug af
Valg af fokusfunktionen (automatisk fokusering) ..... 50
optagefunktionen
Valg af fokusområde .................................................. 52
Optagelse med fokuslås .............................................. 53
AF-lampe .................................................................... 54
Optagelse med manuel fokusering ............................. 54
Optagelse med direkte manuel fokusering ................. 55
5
Nem omskiftning mellem AF og MF ......................... 56
Brug af en blitz (medfølger ikke) .................................... 57
Sådan indstilles blitztilstanden ................................... 58
Optagelse med langsom synkronisering ..................... 59
Optagelse med synkronisering ved høj hastighed (High
Speed Sync - HSS) ............................................ 60
Brug af blitz, der er forsynet med et terminalstik til
blitzsynkronisering............................................. 60
Justering af billedets lysstyrke (måling, eksponering,
blitzkompensation) ..................................................... 62
Valg af målemetode ................................................... 62
Kompensation for eksponering .................................. 63
Optagelse med fast lysstyrke (AE-lås) ....................... 64
Justering af mængden af blitzlys (blitzkompensation)
............................................................................ 66
Indstilling af ISO ............................................................. 67
Justering af farvenuancerne (hvidbalance) ...................... 68
Automatisk/forindstillet hvidbalance ......................... 68
Indstilling af farvetemperaturen og en filtereffekt ..... 70
Tilpasset hvidbalance ................................................. 70
Billedbehandling .............................................................. 72
Sådan bruges D-områdeoptimering ............................ 72
Brug af den kreative indstilling .................................. 73
Sådan indstilles fremføringsmetoden .............................. 76
Optagelse af et enkelt billede ..................................... 76
Kontinuerlig optagelse ............................................... 77
Brug af selvudløser .................................................... 78
Optagelse med eksponerings-bracketing .................... 78
Optagelse med hvidbalance-bracketing ...................... 80
Optagelse med DOO avanceret bracketing ................ 80
Optagelse med funktionen spejllukning ..................... 80
Optagelse med den trådløse fjernbetjening ................ 81
Brug af visningsfunktionen ............................................. 82
Registrering af egne indstillinger .................................... 84
Afspilning af billeder ....................................................... 85
Brug af
visningsfunktionen Kontrol af oplysningerne om de tagne billeder ............... 90
Sletning af billeder (slet) ................................................. 92
Visning af billeder på en tv-skærm ................................. 94
6
Brug af menuen
Menufunktionsliste .......................................................... 97
Optagemenu 1 ........................................................... 99
Optagemenu 2 ......................................................... 102
Optagemenu 3 ......................................................... 104
Optagemenu 4 ......................................................... 106
Brugerdefineret menu 1 ............................................ 108
Brugerdefineret menu 2 ............................................ 110
Brugerdefineret menu 3 ............................................ 113
Afspilningsmenu 1 .................................................. 115
Afspilningsmenu 2 .................................................. 118
Opsætningsmenu 1 ................................................... 119
Opsætningsmenu 2 ................................................... 121
Opsætningsmenu 3 ................................................... 123
Opsætningsmenu 4 ................................................... 126
Visning af
billeder på en
computer
Kopiering af billeder til computeren ............................. 129
Visning af billeder på computeren ................................ 133
Brug af softwaren .......................................................... 137
Udskrivning af
billeder
Udskrivning af billeder ved at slutte kameraet til en printer,
der er kompatibel med PictBridge ............................ 144
Andet
Specifikationer ............................................................... 148
Fejlfinding ..................................................................... 151
Advarselsmeddelelser .................................................... 158
Forsigtig ......................................................................... 161
Indeks ............................................................................ 163
7
Klargøring af kameraet
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angiver antal dele.
• BC-VM10 Batterioplader (1)/
netledning (1)
• Genopladelig batterienhed
NP-FM500H (1)
• Klemme til fjernbetjening (1)
• USB-kabel (1)
• Videokabel (1)
• Skulderrem (1)
8
• Kameradæksel (1)
(fastgjort på kameraet)
• Dæksel til tilbehørssko (1)
(fastgjort på kameraet)
• Øjestykke (1)
(fastgjort på kameraet)
• Cd-rom (programsoftware til
α-kamera) (1)
• Betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
Klargøring af batterienheden
Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NPFM500H "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger).
Klargøring af kameraet
Opladning af batterienheden
"InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt
afladet.
Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet.
1 Sæt batterienheden i
batteriopladeren.
Tryk på batterienheden, indtil den klikker
på plads.
2 Tilslut netledningen.
Lyser: Oplader
Lyser ikke: Normal opladning udført
En time efter, at indikatoren er slukket:
Fuld opladning udført
CHARGE-indikator
Til en stikkontakt i
væggen
Om opladetid
• Herunder er angivet den tid, der kræves for at oplade en fuldt afladet
batterienhed (medfølger) ved en temperatur på 25°C.
Fuld opladning
Normal opladning
Ca. 235 min.
Ca. 175 min.
• Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på
batterienheden eller forholdene under opladningen.
9
• Det anbefales at oplade batterienheden i en omgivelsestemperatur på
mellem 10 og 30°C. Uden for dette temperaturområde kan du muligvis
ikke oplade batterierne effektivt.
Bemærkninger
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt på væggen i nærheden.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra
strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på
væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks
afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batterienheden
skal fjernes fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede batterienhed sidde i
opladeren, kan det formindske batteriets levetid.
• Du må ikke oplade andre batterienheder end batterienheder fra "InfoLITHIUM" Mserien i batteriopladeren (medfølger) med kameraet. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det være tegn på en batterifejl eller betyde, at en
anden batterienhed end den specificerede type er blevet installeret. Kontrollér, at
batterienheden er af den specificerede type. Hvis batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren
fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning måske ikke udføres. Rengør
batteriopladeren med en tør klud.
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren og AC-VQ900AMvekselstrømsadapteren/opladeren (medfølger ikke) i alle lande og områder,
hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz. Brug
eventuelt en lysnetadapter [a], der fås i handlen, afhængigt af udformningen
af stikkontakten [b].
Bemærk
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
funktionsfejl.
10
Indsættelse af den opladte batterienhed
1 Skub åbningsgrebet til
Klargøring af kameraet
batteridækslet for at åbne
batteridækslet.
2 Indsæt batterienheden med et fast
tryk, mens du trykker på
låsegrebet med spidsen af
batteriet.
Låsegreb
3 Luk batteridækslet.
Sådan fjernes batterienheden
Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod
pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden.
Låsegreb
11
Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Indstil kontakten til ON, og kontrollér niveauet på LCD-skærmen. Ud over
de følgende indikatorer er niveauet angivet i procent.
"Batteriet er tomt"
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke tage
flere billeder.
Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed?
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som
indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet
vedrørende driftsbetingelserne. Når du bruger en "InfoLITHIUM"batterienhed, vil den resterende batteritid blive vist som procent i henhold
til kameraets driftsbetingelser.
Bemærkninger
• Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i
direkte sollys.
Tilgængelige batterienheder
Brug kun en NP-FM500H-batterienhed. Bemærk, at NP-FM55H,
NP-FM50 og NP-FM30 ikke kan benyttes.
Det antal billeder, der kan optages
Der kan omtrent tages 880 billeder, når kameraet bruges med en fuldt
opladet batterienhed.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier
afhængigt af forholdene under brug, det monterede objektiv eller
hukommelseskortet.
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under
følgende forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25°C.
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– Fokusfunktionen er indstillet til AF-A (Automatisk AF).
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
12
Effektiv brug af batterienheden
Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Batterienheden kan
derfor bruges kortere tid i kolde omgivelser. Det anbefales at gøre følgende
for at sikre længere brug af batterienheden: Placer batterienheden i en
lomme, der er tæt på kroppen, for at varme den op, og indsæt den i
kameraet, umiddelbart før du begynder at fotografere.
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo
mere du bruger det, og efterhånden som tiden går. Hvis batteriets driftstid
synes betydeligt kortere, kan det skyldes, at batterienhedens levetid er
opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de
driftsforhold og det miljø, batterienhederne bruges i.
Sådan opbevares batterienheden
Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades
fuldstændigt og derefter aflades fuldstændigt en gang om året i kameraet,
før batterienheden opbevares på et tørt, køligt sted for at forlænge
levetiden.
13
Klargøring af kameraet
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Batterikapaciteten falder, efterhånden som antallet af brug øges, og også
med tiden.
• Det antal billeder, der kan optages, formindskes under følgende forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket mange gange.
– Fokusfunktionen er indstillet til AF-C (Kontinuerlig AF).
– Når kameraet fokuserer i længere tid uden at tage billeder, herunder
tilfælde hvor du trykker på udløserknappen, og holder den halvt nede.
Montering af et objektiv
1 Fjern kameradækslet fra kameraet og objektivdækslet fra
objektivet.
2 Montér objektivet ved at tilpasse
de orange indeksmærker på
objektivet og på kameraet.
Orange indeksmærker
3 Drej objektivet med uret, indtil
det klikker fast i låst position.
• Når objektivet fastgøres, må du ikke
trykke på udløserknappen til objektivet.
• Sørg for, at objektivet ikke skrues
skævt fast.
Bemærkninger
• Lukkeren udløses ikke, hvis objektivet ikke er monteret, undtagen hvis
funktionsvælgeren er indstillet til M (side 47).
• Der er ingen garanti på brugen af et DT-objektiv, fordi hjørnerne bliver mørkere, og
kameraet ikke lever op til den primære AE-standard.
Sådan fjernes objektivet
1 Tryk udløserknappen til objektivet
helt ind, og drej objektivet mod
uret, indtil det ikke kan komme
længere.
• Når objektivet skiftes, skal det hurtigt
fjernes fra støvede steder, så der ikke
kommer støv ind i kameraet.
14
Udløserknap til objektivet
2 Udskift dækslet på objektivet, og fastgør kameradækslet til
kameraet.
• Fjern støv fra dækslet, før du monterer det.
Hvis der kommer støv eller snavs på billedsensoren
Rengør billedsensoren ved hjælp af [Rensetilstand] i menuen
(side 27).
Opsætning
15
Klargøring af kameraet
Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv
Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at
støv sætter sig på billedsensoren. Alligevel bør objektivet hurtigt fjernes fra
støvede steder, for at forhindre at der kommer støv eller snavs i kameraet,
når et objektiv fastgøres/fjernes.
Indsættelse af et hukommelseskort
Du kan bruge et CompactFlash-kort (CF-kort), Microdrive eller "Memory
Stick Duo" som hukommelseskort.
1 Åbn dækslet til
hukommelseskortet.
2 Indsæt et hukommelseskortort
Terminalside
(medfølger ikke) med
terminalsiden først
(terminalsiden har et antal små
huller).
Sæt forsiden med etiketten mod
LCD-skærmen.
• Skub "Memory Stick Duo" helt ind,
indtil det klikker på plads.
Terminalside
3 Luk dækslet til hukommelseskortet.
Bemærk
• Et CF-kort er som standard valgt som hukommelseskort. Hvis du bruger "Memory
Stick Duo", skal du ændre indstillingen for hukommelseskort (side 17).
16
Sådan fjernes hukommelseskortet
Udløsergreb til CF-kort
Aktivitetslampe
Sådan tages der billeder med en "Memory Stick Duo"
Når du har tændt kameraet, skal du følge nedenstående trin for at ændre
indstillingen for hukommelseskort.
1 Tryk på
Fn-knappen, så skærmen
Hurtig navigation vises (side 40).
hukommelseskortet med v/V/b/
B på multi-vælgeren.
3 Vælg
med det forreste eller
bageste kontrolhjul.
2 Vælg
Forreste kontrolhjul
• Du kan også vælge kortet med
[Hukommelseskort] i menuen
Opsætning (side 121).
Bageste kontrolhjul
17
Klargøring af kameraet
Kontrollér, at aktivitetslampen ikke lyser,
åbn derefter dækslet til
hukommelseskortet.
CompactFlash/Microdrive: Tryk ned på
CF-kortets udløsergreb. Når kortet er
skubbet en smule ud, trækkes
hukommelseskortet ud.
"Memory Stick Duo": Tryk én gang på
"Memory Stick Duo".
Bemærkninger vedrørende brug af hukommelseskort
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Når aktivitetslampen er tændt, må du ikke tage hukommelseskortet eller
batterienheden ud eller slukke apparatet. Dataene kan blive beskadiget.
• Dataene kan blive beskadiget, hvis du placerer hukommelseskortet i
nærheden af kraftigt magnetiseret materiale eller bruger
hukommelseskortet i et miljø, hvor der er risiko for statisk elektricitet
eller elektrisk støj.
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være
på harddisken i en pc.
• Når du bærer eller opbevarer hukommelseskortet, bør det placeres i den
æske, der fulgte med det.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en
metalgenstand.
Om CF-kortet/Microdrive
• Sørg for at formatere et CF-kort/Microdrive med dette kamera, når du
bruger det første gang.
• Fjern ikke etiketten fra CF-kort/Microdrive, og påsæt ikke en ny etiket
over den eksisterende etiket.
• Tryk ikke hårdt på etiketten.
Om "Memory Stick"
• "Memory Stick Duo": Du kan bruge "Memory Stick
Duo" med dit kamera.
• "Memory Stick": Du kan ikke bruge "Memory Stick"
med dit kamera.
• "Memory Stick PRO Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo" med en
kapacitet på op til 16 GB fungerer fint sammen med kameraet.
18
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan muligvis
ikke fungere med dette kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af
"Memory Stick Duo" og det anvendte udstyr.
19
Klargøring af kameraet
Bemærkninger vedrørende brug af "Memory Stick Duo"
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området.
• Fastgør ikke etiketter på selve "Memory Stick Duo"-kortet.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo".
• Du må ikke ændre eller skille "Memory Stick Duo" ad.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge det.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte
sollys.
– Steder, der er udsat for direkte sollys.
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer.
Klargøring af kameraet
Indstilling af datoen
Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid.
1 Indstil kontakten til ON for at
tænde for kameraet.
• Indstil den til OFF for at slukke
kameraet.
2 Bekræft, at [OK] er valgt på LCDskærmen, og tryk derefter midt på
multi-vælgeren.
3 Vælg hvert punkt med b/B, og
indstil den numeriske værdi med
v/V.
4 Gentag trin 3 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt
på multi-vælgeren.
• Når rækkefølgen af [ÅÅÅÅ/MM/DD] skal ændres, skal du først vælge
[ÅÅÅÅ/MM/DD] med b/B og derefter ændre den med v/V.
20
5 Bekræft, at [OK] er valgt, og tryk derefter midt på
multi-vælgeren.
Klargøring af kameraet
Sådan annulleres indstillingen af dato/tid
Tryk på MENU-knappen.
Justering af dioptrien
Drej på hjulet til indstilling af
dioptrien, indtil indstillingen passer
til dit syn, og du ser indikatorerne
klart i søgeren.
• Drej hjulet mod +, hvis du er langsynet, og
mod –, hvis du er nærsynet.
• Hvis kameraet rettes mod lyset, er det lettere
at justere dioptrien.
Hvis det er svært at dreje vælgeren til justering af dioptrier
Stik fingrene ind under øjestykket, og
skub det opad for at fjerne øjestykket.
Juster derefter dioptrien.
• Når FDA-M1AM-søgerluppen (medfølger
ikke) eller FDA-A1AM-vinkelsøgeren
(medfølger ikke) skal fastgøres til kameraet,
skal du fjerne øjestykket, sådan som det er
vist, og fastgøre dem.
21
Brug af det medfølgende tilbehør
Dette afsnit gennemgår, hvordan skulderremmen og klemmen til
fjernbetjeningen anvendes. Det øvrige tilbehør er beskrevet på de følgende
sider.
• Genopladelig batterienhed (side 9)
• Batterioplader, netledning (side 9)
• Øjestykke (side 21)
• USB-kabel (side 96, 130, 145)
• Videokabel (side 94)
• Cd-rom (side 138)
Fastgørelse af skulderrem
Fastgør begge ender af remmen på
kameraet.
22
Brug af klemmen til fjernbetjeningen
Du kan fastgøre ledningen til RM-S1AM fjernbetjeningen (medfølger ikke)
på skulderremmen for at sikre den.
Klargøring af kameraet
1 Åbn klemmen til fjernbetjeningen.
2 Læg remmen og ledningen til
fjernbetjeningen i klemmen til
fjernbetjeningen.
3 Luk klemmen til fjernbetjeningen.
23
Kontrol af antal billeder, der kan tages
Når du har indsat et hukommelseskort i
kameraet, og indstillet kontakten til ON,
vises det antal billeder, der kan tages
(hvis du fortsætter med at fotografere
med de aktuelle indstillinger), på
LCD-skærmen.
Bemærkninger
• Hvis "0" blinker gult, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med
et andet, eller slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 92).
• Når "----" blinker gult, betyder det, at der ikke er indsat noget hukommelseskort,
eller at [Hukommelseskort] (side 121) ikke sidder korrekt. Indsæt et
hukommelseskort, eller sørg for, at det sidder korrekt.
Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort
Tabellerne viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et
hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne kan
variere afhængigt af optageforholdene.
Antallet af billeder, der kan optages (enheder: billeder)
Bill.størrelse: L 24M/Format: 3:2*
CF-kort
Kapacitet
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
148
296
593
1185
2370
Fin
98
197
395
790
1580
Ekstra fin
43
86
172
343
687
cRAW og JPEG
28
56
112
224
449
Kvalitet
Standard
RAW og JPEG
20
41
83
166
333
cRAW
39
78
157
313
627
RAW
26
52
105
211
423
24
"Memory Stick Duo"
Kapacitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
145
294
582
1169
2369
Fin
97
196
388
779
1579
Ekstra fin
42
85
168
339
687
cRAW og JPEG
27
55
110
221
449
333
RAW og JPEG
20
41
81
164
cRAW
38
77
154
309
627
RAW
26
52
103
208
423
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der er
vist i tabellen herover. Hvis du tager et billede i RAW-format, er antallet dog det
samme som med [3:2]-formatet.
25
Klargøring af kameraet
1 GB
Kvalitet
Standard
Rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt (medfølger ikke) for
at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser.
Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller
et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på
objektivets overflade.
• Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller
spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke det automatiske
fokuseringssystem, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås i
almindelig handel. Hvis støv ender på billedsensoren, kan det muligvis
ses på billedet. Sæt kameraet i rensetilstand, og rens det med en blæser
(side 27). Undlad at bruge en sprayblæser til at rengøre det indvendige af
kameraet. I modsat fald kan det medføre funktionsfejl.
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske
opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand,
og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende
materialer, da de kan beskadige husets overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem
længere tid.
26
Rengøring af billedsensoren
Bemærkninger
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre tilbageværende
batteriikoner) eller højere. Lav batteristrøm under rensningen kan medføre
beskadigelse af lukkeren. Rensningen bør afsluttes hurtigt. Det anbefales at anvende
en vekselstrømsadapter/oplader (medfølger ikke).
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprede vanddamp inde i kamerahuset.
1 Kontroller, at batteriet er fuldt opladet (side 12).
2 Tryk på MENU-knappen, og vælg
derefter
3 med b/B på multivælgeren.
MENU-knap
3 Vælg [Rensetilstand] med v/V på
multi-vælgeren, og tryk derefter
på midten af multi-vælgeren.
Meddelelsen "Sluk for kamera efter
rensning. Fortsæt?" vises.
4 Vælg [OK] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten
af multi-vælgeren.
Når billedsensoren har vibreret et øjeblik, løftes spejlet foran.
5 Tag objektivet af (side 14).
27
Klargøring af kameraet
Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på billedsensoren,
vil det muligvis være synligt på billedet, afhængigt af optagemiljøet. Hvis
der er støv på billedsensoren, skal du bruge en blæser, der fås i handlen, og
rense billedsensoren på følgende måde. Du kan nemt rengøre
billedsensoren ved kun at bruge blæseren og den støvafvisende funktion.
6 Brug blæseren til at rengøre
billedsensorens overflade og
området omkring den.
• Berør ikke billedsensoren med spidsen
af blæseren. Afslut rensningen hurtigt.
• Hold kameraets forside nedad for at
forhindre, at støv igen sætter sig inde i
kameraet.
• Når du rengør billedsensoren, må du
ikke sætte spidsen af blæseren i
hulrummet bag fatningen.
7 Fastgør objektivet, og sluk for kameraet.
Bemærk
• Kameraet begynder at bippe, hvis batterienheden bliver afladet under rengøringen.
Stop straks rengøringen, og sluk for kameraet.
28
Før betjeningen
Identificering af kameraets dele og
indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Forside
Før betjeningen
A ISO-knap (67)
B
L
-knap (Eksponering) (63)
C DRIVE-knap (76)
D Udløserknap (41)
E Forreste kontrolhjul (40, 110)
F AF-lampe (54)/
Selvudløserlampe (78)
G Sensor til fjernbetjening (81)
H Objektivkontakter*
I Spejl*
J Eksempelvisningsknap (82)
K Objektivfatning
-knap (Belysning af
visningspanel) (35)
M Tilbehørssko (57)
N WB-knap (Hvidbalance) (68)
O Arm til okularlukker (78, 81,
142)
P Funktionsvælger (41, 43, 84)
Q
(Blitzsynkroniserings)terminal (60)
R Udløserknap til objektiv (14)
S Arm til fokus-funktion (50, 54)
* Undgå at berøre disse dele
direkte.
29
Bagside
A Søger (21)
K Hjul til indstilling af dioptrien
(21)
B Okularsensorer (119)
C Tænd/sluk-kontakt (20)
L Ved fotografering: AEL-knap
(AE-lås) (64)/SLOW SYNCknap (59)
Ved visning:
-knap (Index)
(89)
D MENU-knap (97)
E DISP-knap (Vis)/LCD-
lysstyrke-knap (33, 85)
F
G
-knap (Slet) (92)
M Arm til valg af målemetode
(62)
-knap (Afspilning) (85)
H LCD-skærm (32)
I Ved fotografering: C-knap
N Visningspanel (35)
O Ved fotografering: AF/MF-
knap (Autofokus/manuel fokus)
(56)
Ved visning: -knap
(Forstørrelse) (88)
(Special) (101)
Ved visning:
-knap
(Histogram) (86)
J Ved fotografering: Fn-knap
(Funktion) (40)
Ved visning:
-knap (Roter)
(87)
P Bageste kontrolhjul (40, 110)
Q Aktivitetslampe (17)
R Multi-vælger (38)
S
30
-kontakt (SteadyShot) (37)
Sider/bund
indføringsrille (16)
B Dæksel til hukommelseskort
(16)
C Indføringsrille til CF-kort (16)
D Udløsergreb til CF-kort (17)
Før betjeningen
A "Memory Stick Duo"
K Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en
skruelængde på under 5,5 mm.
Hvis skruerne er længere end
5,5 mm, vil du ikke være i stand
til at fastgøre kameraet sikkert
til stativet, og du kan beskadige
kameraet.
E Kroge til skulderrem (22)
F REMOTE-terminal
G DC IN-terminal
• Ved tilslutning af ACVQ900AMvekselstrømsadapteren/
opladeren (medfølger ikke) til
kameraet skal du slukke
kameraet og indsætte stikket til
vekselstrømsadapteren/
opladeren i kameraets DC INterminal.
H HDMI-terminal (96)
I VIDEO OUT/
(USB)-
terminal (94, 130)
J Batteridæksel (11)
31
LCD-skærm (visning af optageoplysninger)
• Illustrationen ovenfor er et eksempel på den detaljerede skærm i vandret position.
A
C
Skærm
Beskrivelse
Skærm
P A S M Funktionsvælger (41, 43)
1/125
Lukkerhastighed (46)
F5.6
Blænde (45)
+2.0
Eksponering (63)
Beskrivelse
Fremføringsmetode (76)
Fokus-funktion (50)
AE-lås (64)
AF-område (52)
B
Skærm
Beskrivelse
Måling (62)
Blitztilstand (57)
D-områdeoptimering (72)
Kreativ indstilling (73)
Eksponeringskompensation (63)/manuel måling
(47)
Blitzkompensation (66)
EV-skala (47, 79)
ISO AUTO
32
ISO-følsomhed (67)
+1
+1
+1
+1 Kontrast, Mætning,
+1 Skarphed, Lysstyrke,
Zone (75)
Skærm
Beskrivelse
D
AWB
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (68)
Skærm
5500K
M1
Beskrivelse
90%
Resterende batteritid (12)
Billedkvalitet (100)
Hukommelseskort (17)
100
Resterende antal billeder,
der kan tages (24)
Skift af visningen af optageoplysninger
Tryk på DISP-knappen for at skifte
mellem den forstørrede visning og den
detaljerede visning.
Når du drejer kameraet til lodret position,
roteres skærmen automatisk, så den
tilpasses kamerapositionen.
Detaljeret visning
DISP-knap
Forstørret visning
Ingen visning
• Du kan indstille skærmen til ikke at rotere med [Optageskærm] i menuen
Brugerdefineret (side 112).
33
Før betjeningen
Billedstørrelse (99)/APSC-format (126)/Format
(99)
Bemærk
• Du kan få vist skærmen, der bruges til at justere LCD-skærmens lysstyrke, ved at
trykke på DISP-knappen i lidt længere tid (side 119).
34
Visningspanel
Du kan justere hvidbalance, ISOfølsomhed, fremføringsmetode og
eksponeringskompensation ved at
kontrollere visningspanelet foroven på
kameraet.
Lukkerhastighed Eksponering
(46)/Blænde (45) (63)
Hvidbalance
(68)
ISO-følsomhed Fremførings(67)
metode (76)
B
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid (12)
[100]
Resterende antal billeder, der kan tages (24)*
* Hvis det resterende antal af billeder, der kan tages, er over 999, vises "999" på
visningspanelet.
Sådan tændes visningspanelets baggrundslys
Tryk på knappen til belysning af
visningspanel oven på kameraet. Tryk
igen for at slukke baggrundslyset.
Knap til belysning af visningspanel
35
Før betjeningen
A
Søger
A
Skærm
Skærm
Beskrivelse
AF-område (52)
Spot AF-område (52)
Spotmålingsområde (62)
Optagelsesfelt ved
formatet 16:9 (99)
APS-C-formatområde
(126)
B
Skærm
Beskrivelse
Blitzkompensation (66)
Blitzopladning (57)
WL
Trådløs blitz (58)
Synkronisering ved høj
hastighed (60)
Manuel fokusering (54)
z
Fokus (51)
125
Lukkerhastighed (46)
5.6
Blænde (45)
EV-skala (47, 79)
AE-lås (64)
9
36
Tæller af resterende
billeder (77)
Beskrivelse
Advarsel om
kamerarystelse (37)
SteadyShot-skala (37)
16:9-format (99)
Indikator for advarsel om kamerarystelse
Pga. potentielle kamerarystelser blinker indikatoren
kamerarystelse) i søgeren.
(advarsel om
Bemærk
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises kun i de tilstande, som
lukkerhastigheden automatisk er sat til. Denne indikator vises ikke i
M/S/PS-tilstande.
Hvis
-kontakten indstilles til "ON"
tændes indikatoren
(SteadyShotskala). Vent, til kamerarystelserne
reduceres, og skalaen bliver lav, og
begynd så at tage billeder.
Denne SteadyShot-funktion kan reducere
effekten af kamerarystelser med, hvad
der svarer til ca. 2,5 til 4 trin for
lukkerhastigheden.
Før betjeningen
SteadyShot-skalaindikator
-kontakt
Bemærk
• SteadyShot-funktionen virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til,
lige efter du har anlagt kameraet, eller når udløserknappen er blevet trykket helt ned
uden at gøre ophold halvvejs nede. Vent, indtil skalaværdien på indikatoren
(SteadyShot-skala) falder, og tryk derefter langsomt udløserknappen ned.
37
Valg af funktion/indstilling
Du kan vælge en funktion til fotografering eller visning på skærmbilledet
med optageoplysninger, som du får vist ved at trykke på Fn-knappen
(Funktion), eller på de skærme, du får vist ved at trykke på DRIVEknappen eller MENU-knappen osv.
Når du påbegynder en handling, vises en
betjeningsvejledning, som indikerer en
funktion på multi-vælgeren, i bunden af
billedet.
: Til venstre/højre for at vælge
: Op/ned for at vælge
: Op/ned/til venstre/til højre for at
vælge
z: Tryk på knappen i midten for at
aktivere dit valg.
Flyt multi-vælgeren ved at følge
instruktionerne i betjeningsvejledningen
for at vælge et punkt.
Betjeningsvejledning
38
Listen i betjeningsvejledningen
Betjeningsvejledningen angiver også andre handlinger end handling med
multi-vælgeren. Ikonerne har følgende betydning.
Skærm
Beskrivelse
MENU-knap
Vender tilbage med
MENU-knappen
-knap
Fn-knap
Beskrivelse
-knap
Forreste eller bageste
kontrolhjul
Forreste kontrolhjul,
bageste kontrolhjul
DISP-knap
Vender tilbage med DISPknappen
39
Før betjeningen
-knap
Skærm
Sådan vælges funktionerne på Hurtig navigation-skærmen
Med Hurtig navigation-skærmen kan du ændre indstillinger direkte på
skærmbilledet med optageoplysninger.
1 Tryk på Fn-knappen, så Hurtig
navigation-skærmen vises.
2 Følg betjeningsvejledningen, og
vælg det ønskede punkt med v/V/
b/B på multi-vælgeren.
Betjeningsvejledning
3 Indstil punktet med det forreste
Forreste kontrolhjul
eller bageste kontrolhjul.
• Se den tilsvarende side for detaljerede
oplysninger om indstillingen af de
enkelte punkter.
• Tryk på Fn-knappen for at slukke for
Hurtig navigation-skærmen.
Bageste kontrolhjul
• Grå punkter på Hurtig navigation-skærmen er ikke tilgængelige.
• Ved brug af Kreativ indstilling (side 73) kan en række af opsætningerne
kun udføres på skærmen Kun display.
Sådan sættes en funktion op på skærmen Kun display
Et tryk på midten af multi-vælgeren, mens Hurtig navigation-skærmen
vises, får skærmen Kun display til at vælge at indstille det valgte punkt.
Se den tilsvarende side for detaljerede oplysninger om indstillingen af de
enkelte punkter.
40
Optagelse af billeder
Optagelse med den automatiske
indstilling
"AUTO"-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle
forhold.
1 Indstil funktionsvælgeren til
.
Optagelse af billeder
2 Hold kameraet, og kig igennem
søgeren.
Fokusområde
Fokusindikator
3 Tryk lukkerknappen halvt ned for at fokusere, og tryk den helt
ned for at tage billedet.
Når fokus er bekræftet, lyser fokusindikatoren z eller
(side 51).
(fokusindikator)
Bemærkninger
• Hvis du slukker kameraet eller ændrer eksponeringstilstanden i AUTO-tilstanden,
nulstilles de grundlæggende fotograferingsfunktioner til standardindstillingerne.
Følgende funktioner nulstilles ikke:
– Kontakt, hjul, knapper:
-kontakten, hjulet til indstilling af dioptrien, punkterne, som er indstillet med
DISP-knappen og C-knappen
– Optagemenu:
Bill.størrelse, Format, Kvalitet, Ekspon.trin, Hukommelse
– Menuerne Brugerdefineret/Afspilning/Opsætning:
Alle punkterne
41
• Den faktiske indstilling stemmer muligvis ikke overens med positionen på armen til
fokuseringstilstand og armen til valg af målemetode på kameraet. Der henvises til de
oplysninger, der vises på LCD-skærmen, når du fotograferer.
42
Eksponeringstilstand
Hvis du justerer lukkerhastigheden eller
blænde, ændres påvirkningen på billedet,
også hvis motivet er det samme.
Dette kamera har følgende fire tilstande.
Talpositionerne (1/2/3) bruges til at
genkalde de gemte indstillinger. Se side
84.
Forreste kontrolhjul
Funktionsvælger
Bageste kontrolhjul
A: Blændeprioriteret tilstand (side 45)
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret blændeværdi.
Fotograferer ved at kontrollere, hvor sløret baggrunden er.
S: Lukkerhastighedsprioriteret tilstand (side 46)
Giver dig mulighed for at fotografere med manuelt justeret
lukkerhastighed.
Fotograferer et motiv i bevægelse med flere forskellige gengivelser.
M: Manuel eksponering (side 47)
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien).
Fotografering med programmet Auto
1 Indstil funktionsvælgeren til P.
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
Indstillingerne vil blive gemt, indtil du nulstiller indstillingerne.
43
Optagelse af billeder
P: Automatisk programtilstand (nedenfor)
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk
(både lukkerhastigheden og blændeværdien). De andre indstillinger kan
justeres, og dine indstillingsværdier kan gemmes.
Programskift
Du kan midlertidigt ændre kombinationen af lukkerhastighed og
blændeværdi med den korrekte eksponering, afhængigt af om
kamerapositionen holdes.
1 Tryk udløserknappen halvvejs ned
for at justere fokuseringen.
Lukkerhastighed
Blændeværdi
Lukkerhastigheden og blændeværdien
vises.
2 Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede kombination, mens
fokuseringen opnås.
Lukkerhastighed
PS
Blændeværdi
Rotation af forreste kontrolhjul indstiller
indikatoren for eksponeringstilstand til
"PS" (programskift for
lukkerhastighedsprioritet), og rotation af
det bageste kontrolhjul indstiller
indikatoren for eksponeringstilstand til
"PA" (programskift for blændeprioritet).
Bemærkninger
• Hvis du slukker og tænder kameraet, eller hvis der er gået et bestemt tidsrum,
annulleres programskiftet "PS" eller "PA" og vender tilbage til "P".
• Når Programskift "PS" er valgt, vises indikatoren
(advarsel om kamerarystelser)
ikke.
• Programskift kører ikke, når en blitz (medfølger ikke), som er monteret på kameraet,
er tændt.
44
Fotografering med blændeprioritet
Hvis du indstiller blænden (et mindre
blændetal) bredere, bliver
fokuseringsområder mindre. Det er
derefter kun hovedmotivet, der er i fokus.
Hvis blænden gøres mindre (et større
blændetal), bliver fokuseringsområdet
bredere. Hele billedet bliver skarpere.
Lukkerhastigheden justeres automatisk.
Bred blænde
Lille blænde
Optagelse af billeder
1 Indstil funktionsvælgeren til A.
2 Vælg blændeværdien (blændetal)
Blænde (blændetal)
med forreste eller bageste
kontrolhjul.
• Du kan kontrollere sløringen af et
billede med eksempelvisningsknappen
(side 82).
• Lukkerhastigheden blinker, når
kameraet vurderer, at den rigtige
eksponering ikke er opnået med den
valgte blændeværdi. Hvis det er
tilfældet, skal du justere blænden igen.
• Blændeværdien justeres i intervaller på
1/3 EV. Du kan indstille
eksponeringstrinnet til et interval på 1/2
EV med [Ekspon.trin] i
Optagemenuen (side 103).
45
Fotografering med lukkerhastighedsprioritering
Hvis du optager et motiv i bevægelse ved
en højere lukkerhastighed, vises det som
et frossent motiv på billedet. Ved en
langsommere lukkerhastighed vises
motivet mere udflydende.
Blændeværdien justeres automatisk.
Høj lukkerhastighed
Langsom lukkerhastighed
1 Indstil funktionsvælgeren til S.
2 Vælg en lukkerhastighed ved
Lukkerhastighed
hjælp af det forreste eller bageste
kontrolhjul.
• Lukkerhastigheden justeres i intervaller
på 1/3 EV. Du kan indstille
eksponeringstrinnet til et interval på 1/2
EV med [Ekspon.trin] i
Optagemenuen (side 103).
Bemærkninger
• Indikatoren
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Hvis du bruger blitz (medfølger ikke), hvor du lukker for blænden (et højere
blændetal) ved at gøre lukkerhastigheden langsommere, når blitzlyset ikke ud til et
motiv, der er langt væk.
• Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, foretages støjreduktionen (Lang
eksp.SR), efter billedet er taget. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder
sted.
46
Fotografering med manuel eksponering
Du kan justere lukkerhastigheden og blændeværdierne manuelt.
Denne tilstand er praktisk, når du bevarer indstillingen for
lukkerhastigheden og blændeværdien, eller når du bruger en
eksponeringsmåler.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej det forreste kontrolhjul for at
Lukkerhastighed
Blænde
(Blændetal)
• Du kan bytte om på funktionerne af det
forreste og bageste kontrolhjul med
[Kontrolhjul] i menuen
Brugerdefineret (side 110).
3 Tag billedet, efter at
LCD-skærm (Detaljeret skærm)
eksponeringen er indstillet.
• Kontroller eksponeringsværdien på
EV-skalaen.
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
Pilen b B vises, hvis den indstillede
eksponering ligger uden for EVskalaens område. Pilen begynder at
blinke, hvis forskellen bliver større.
Når eksponeringen kompenseres,
indeholder standardværdien den
kompenserede værdi.
: Metered Manual (Manuelt målt)
Bemærkninger
• Indikatoren
Standardværdi
Søger
Standardværdi
(advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel eksponering.
47
Optagelse af billeder
justere lukkerhastigheden, og
drej det bageste kontrolhjul for at
justere blænden.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, er ISO-indstillingen [AUTO] indstillet til
[200]. I M-tilstand er ISO-indstillingen [AUTO] ikke tilgængelig. Indstil ISOfølsomheden efter behov.
Manuelt skift
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden
at ændre eksponeringen.
Drej det forreste kontrolhjul, mens du
trykker på AEL-knappen, for at vælge
kombinationen af lukkerhastigheden og
blændeværdien.
AEL-knap
Fotografering med BULB
Du kan fotografere lysspor såsom
fyrværkeri med lang eksponering.
1 Indstil funktionsvælgeren til M.
2 Drej det forreste kontrolhjul til
BULB
venstre, indtil [BULB] vises.
3 Drej det bageste kontrolhjul for at vælge blænden (blændetal).
48
4 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
• Brug af fjernbetjening (medfølger ikke) reducerer kamerarystelser, og
eksponeringen fortsættes, uden at udløserknappen holdes nede.
49
Optagelse af billeder
Bemærkninger
• Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen SteadyShot.
• Jo længere eksponeringstid, desto tydeligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang
tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
Brug af optagefunktionen
Valg af fokusmetoden
Valg af fokusfunktionen (automatisk fokusering)
1 Indstil armen til valg af fokus-
Automatisk fokusering (S, A, C)
funktion til den ønskede position.
2 Tryk udløserknappen halvt ned for
Fokusområdesensor
at kontrollere fokus og optage
billedet.
• Når fokus er bekræftet, ændres
fokusindikatoren til z eller
(side 51).
• Det område, hvor der er bekræftet
fokus i AF-området, lyser rødt i et kort
øjeblik.
Fokusområde
Fokusindikator
S (Enkeltbilled-AF)
(
)
Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Dette er nyttigt, når du tager
billede af et ubevægeligt motiv.
A (Automatisk AF)
(
)
AF-tilstanden skiftes mellem Enkeltbilled-AF og
Kontinuerlig AF alt efter motivets bevægelse.
Når du trykker på udløserknappen og holder den halvt nede,
låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der ikke bevæger
sig, og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive ved med at
fokusere. Under kontinuerlig optagelse indstilles nummer to
og efterfølgende optagelser automatisk til Kontinuerlig AF.
C (Kontinuerlig AF)
(
)
Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket. Dette er nyttigt, når motivet
bevæger sig.
• Hvis AF-felt er indstillet til
(Bred), ændres AFområdet, så det passer til motivets placering.
• Der lyder intet signal, når motivet er i fokus.
50
• Du kan indstille funktionen af "A"-positionen på armen til
fokuseringstilstand til DMF (direkte manuel fokus) med
[AF-A-opsætning] i
Optagemenu (side 55).
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger
et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder.
lyser
Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket på kameraet viser, hvor
billedsensoren er placeret. Når du måler
den nøjagtige afstand mellem kameraet
og motivet, skal du benytte placeringen af
den vandrette linie.
51
Brug af optagefunktionen
Motiver, der kan kræve speciel fokusering:
Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I
sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse (side 53)
eller manuel fokusering (side 54).
• Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
• To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området.
• Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
• Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen,
karrosseriet på en bil eller en vandoverflade.
Valg af fokusområde
Spot AF-område
Vælg det ønskede AF-område, som
passer til optageforholdene eller dine
præferencer. Det område, der bruges til
fokuseringen, lyser op i et kort øjeblik.
AF-område
Område
1 Tryk på Fn-knappen for at få vist skærmen Hurtig navigation
(side 40).
2 Vælg punktet AF-felt med v/V/b/
B på multi-vælgeren.
3 Vælg den ønskede funktion med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Bred)
52
Kameraet bestemmer, hvilket
af de ni AF-områder der skal
bruges til fokusering inden
for AF-området. Kameraet
fokuserer på et motiv ved
hjælp af 10 ekstra punkter til
afstandsmåling, ud over de
normale ni, for at fokusere
med større nøjagtighed. Hvis du trykker på og holder midten
af multi-vælgeren ned, indstilles [AF-område] midlertidigt til
(Spot), og du kan justere fokus ved hjælp af spot AFområdet.
(Spot)
Kameraet bruger kun spot AF-området.
(Lokal)
Vælg det område, hvor fokus skal aktiveres, ud fra de ni
områder. Det gør du ved hjælp af multi-vælgeren under
optagelsen. Vælg spot-AF-området ved at trykke midt på
multi-vælgeren.
Bemærkninger
• De ekstra punkter til afstandsmåling er kun aktiveret, når
(Bred) er valgt. De
vises ikke i søgeren.
• AF-området lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når
udløserknappen trykkes helt ned uden pause.
Optagelse med fokuslås
Hvis motivet ikke er i centrum og uden for AF-området, skal du låse fokus
ved hjælp af trinnene herunder.
Brug af optagefunktionen
1 Placér motivet inden for AFområdet, og tryk udløserknappen
halvvejs ned.
2 Hold udløserknappen halvt nede,
og komponer billedet igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
• Hvis du trykker midt på multi-vælgeren, låses fokus på spot AF-området
(side 52).
• Du kan også bruge AF/MF-knappen til at låse fokus med [AF/MF-knap] i
menuen
Brugerdefineret (side 108).
53
AF-lampe
AF-lampe
Tryk udløserknappen halvvejs ned. En
rød lampe lyser automatisk, indtil fokus
er låst, alt efter situationen.
Når du optager et motiv i mørke eller et
motiv med lav kontrast, betyder AFlampen, at det er nemmere for kameraet
at fokusere på motivet.
• AF-lampen virker ikke, når fokus-funktionen er sat til Kontinuerlig AF,
eller motivet bevæger sig i Automatisk AF.
• AF-lampen er ikke aktiveret, når centerfeltet ikke er valgt med
[AF-område] indstillet til
(Lokal).
• AF-lampen fungerer muligvis ikke ved brændvidder på 300 mm eller
længere.
• Når der sættes blitz på (medfølger ikke), bruges blitzens AF-lampe.
• Du kan deaktivere AF-lampen med [AF-lampe] i
Optagemenuen
(side 104).
Optagelse med manuel fokusering
Du kan indstille afstanden til motivet.
1 Sæt armen til fokuseringstilstand
til MF.
2 Drej på fokus-ringen på objektivet
for at stille skarpt.
Fokus-ring
54
Bemærkninger
• Hvis der kan stilles skarpt på motivet i automatisk fokuseringstilstand, lyser
z-indikatoren i søgeren, når fokus er bekræftet. Når det brede AF-område er valgt,
bruges centerfeltet, og når det lokale AF-område er valgt, anvendes det felt, der
vælges med multi-vælgeren.
• Kameraet nulstiller brændvidden til
(uendeligt), når du tænder kameraet.
• Ved anvendelse af telekonverter osv. kan det ske, at det er svært at dreje fokusringen.
• Når du slukker og tænder kameraet med funktionsvælgeren indstillet til "AUTO"
eller ændrer eksponeringstilstanden til AUTO fra en anden tilstand, vælges AF
(automatisk fokusering) automatisk, og det gælder uanset positionen af armen til
fokuseringtilstand (side 41).
Optagelse med direkte manuel fokusering
1 Tryk på MENU-knappen, og vælg [AF-A-opsætning] t [DMF] i
Optagemenu 3 med v/V/b/B på multi-vælgeren.
2 Sæt armen til fokuseringstilstand til "A".
3 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at låse fokuseringen.
4 Drej fokus-ringen for at finjustere fokuseringen, mens
udløserknappen er trykket halvvejs ned.
55
Brug af optagefunktionen
Du kan foretage finjusteringer, når fokus er justeret ved automatisk
fokusering (direkte manuel fokusering). Du kan tildele denne funktion til
"A"-positionen på armen til fokuseringstilstand.
Du kan hurtigt fokusere på et motiv i stedet for at bruge den manuelle
fokusering fra starten. Dette er bekvemt, hvor der f.eks. skal tages en
makrooptagelse.
Nem omskiftning mellem AF og MF
Du kan skifte mellem automatisk fokus og manuel fokus uden at slippe
grebet (AF/MF-kontrol).
Tryk på AF/MF-knappen.
I automatisk fokus-funktion: Denne
fokuseringstilstand skiftes midlertidigt til
den manuelle fokusering. Tryk på og hold
på AF/MF-knappen nede, og justér fokus
ved at dreje fokus-ringen.
AF/MF-knap
Fokus-ring
I manuel fokus-funktion: Fokustilstanden
skiftes midlertidigt til automatisk
fokusering, og fokus er låst.
• Du kan fastholde den valgte funktion uden at trykke på og holde AF/MFknappen nede med [AF/MF-kontrol] i menuen
Brugerdefineret
(side 108).
56
Brug af en blitz (medfølger ikke)
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af
motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
Se i betjeningsvejledningen, der fulgte med blitzen, for at få oplysninger
om, hvordan du bruger blitzen.
1 Fjern dækslet til tilbehørskoen,
og sæt blitzen på (medfølger
ikke).
Brug af optagefunktionen
• Tryk blitzen godt ned i tilbehørskoen i
pilens retning, indtil den stopper.
2 Tænd blitzen. Når blitzen er
opladet, kan du optage et motiv.
Blinker: Blitzen oplades.
Lyser: Blitzen er opladet.
• Når du trykker udløserknappen
halvvejs ned under mørkelysforhold i
den automatiske fokuseringstilstand,
tændes blitzens AF-lampe muligvis.
(opladning af blitz)indikator
Bemærk
• Objektivet kan blokere blitzens lys, og der kan komme en skygge i bunden af
billedet. Fjern modlysblænden.
57
Sådan indstilles blitztilstanden
1 Tryk på Fn-knappen for at få vist skærmen Hurtig navigation
(side 40).
• Når den forstørrede visningsskærm bruges, skal du konfigurere i menuen
(side 97).
2 Vælg blitzpunktet med v/V/b/B
på multi-vælgeren.
3 Vælg den ønskede funktion med det forreste eller bageste
kontrolhjul.
(Autoblitz)
(Udfyld.blitz)
(Forsinket blitz)
(Trådløs)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys. Denne
indstilling kan kun vælges, når AUTO-tilstanden er valgt.
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses lige før, eksponeringen er fuldført. Du kan optage
udflydende lys eller sporet efter et motiv i bevægelse på en
mere naturtro facon, når du optager et motiv i bevægelse med
en langsommere lukkerhastighed med blitzen.
I stedet for at sætte en blitz på kameraet kan du skabe mere
kontrast. Det giver et mere tredimensionelt billede.
Der kræves to eller flere trådløse blitz*, herunder en
HVL-F58AM.
* HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM
Sådan udføres trådløs blitzoptagelse
1 Indstil kameraets blitztilstand til (Trådløs).
2 Indstil HVL-F58AM som den trådløse kontrolenhed, og fastgør den til
kameraet.
3 Anbring den anden blitz væk fra kameraet.
58
4 Hvis
du afprøver blitzen, skal du trykke på AEL-knappen.
Det anbefales, at du indstiller [AEL-knap] til [AEL-hold] eller [ AELhold] i menuen
Brugerdefineret.
Hvis du vælger [AEL til/fra] eller [ AEL til/fra], kan hver enkelt
blitzprøve få optagetilstanden med langsom synkronisering til at blive
aktiveret eller deaktiveret.
5 Optag billedet.
Blitzen på HVL-F58AM og en anden blitz udløses.
Bemærkninger
• Skift kanalen for den eksterne blitz, når en anden fotograf bruger en trådløs blitz i
nærheden, og dennes blitz udløser din blitz. Du kan få yderligere oplysninger om
skift af kanal for den eksterne blitz i betjeningsvejledningen til blitzen.
• Der er flere oplysninger om den trådløse blitz i betjeningsvejledningen til blitzen.
Hvis du anvender funktionen med langsom synkronisering med en langsom
lukkerhastighed, kan du tage et tydeligt billede af både motivet og
baggrunden. Dette er praktisk, når du fotograferer et portræt om natten mod
en mørk baggrund.
Tag billedet mens du trykker på
SLOW SYNC-knappen.
lyser op i søgeren og på LCDskærmen for at indikere, at
eksponeringen er låst.
SLOW SYNC-knap
Bemærk
• Ved optagelse med lukkerhastighedsprioritering eller tilstanden med manuel
eksponering er fotografering med langsom synkronisering ikke tilgængelig ved
hjælp af SLOW SYNC-knappen.
59
Brug af optagefunktionen
Optagelse med langsom synkronisering
Optagelse med synkronisering ved høj hastighed (High
Speed Sync - HSS)
Da begrænsningen i blitzens synkroniseringsafstand er fjernet, når du
bruger en af HVL-F58AM-, HVL-F56AM-, HVL-F42AM eller HVLF36AM-modellerne, gør blitzen det muligt at tage billeder ved hjælp af
blitzen, hvor hele kameraets interval for lukkerhastighed kan bruges.
Hermed bliver det også muligt at tage billeder med blitz under forhold med
meget lys og med blænden åben. Ved synkronisering ved høj hastighed
vises "H" eller "HSS" i søgeren og på LCD-skærmen.
Bemærkninger
• Synkronisering ved høj hastighed er ikke tilgængelig, når selvudløseren på to
sekunder eller optagelse med spejllukning er valgt, eller blitztilstanden er indstillet
til
(Forsinket blitz).
• Der er flere oplysninger om synkronisering ved høj hastighed i
betjeningsvejledningen til blitzen.
Brug af blitz, der er forsynet med et terminalstik til
blitzsynkronisering
Tag hætten af
(blitzsynkroniserings)-terminalen,
og sæt stikket i.
(Blitzsynkroniserings)-terminal
• Du kan bruge en blitz, der er udstyret med synkrostik med modsat
polaritet.
Bemærkninger
• Vælg manuel optagelse og indstil lukkerhastigheden til 1/200 sekund med
SteadyShot aktiveret, eller 1/250 sekund, hvis SteadyShot ikke er aktiveret. Hvis den
lukkerhastighed, der anbefales på blitzen, er langsommere end dette, skal du bruge
den anbefalede tid eller en endnu langsommere.
• Brug en blitz med en synkroniseringsspænding på 400 V eller derunder.
60
• Før du tilslutter blitzens synkroledning til (blitzynkroniserings)-terminalen, skal
du slukke for den tilsluttede blitz. Hvis den er tændt, kan den blive affyret, når du
tilslutter den.
• Blitzen vil altid blive udløst med fuld kraft. Blitzkompensation (side 66) kan ikke
anvendes.
• Det anbefales ikke at anvende automatisk hvidbalance. Brug tilpasset hvidbalance
for at opnå en mere præcis hvidbalance.
• Blitzindikatoren vises ikke, når (blitzynkroniserings)-terminalen er sat i.
Brug af optagefunktionen
61
Justering af billedets lysstyrke (måling,
eksponering, blitzkompensation)
Valg af målemetode
Du kan vælge metoden til måling af lysstyrken i et motiv.
Vælg den ønskede tilstand med
armen til valg af målemetode.
62
(Multisegment)
Denne metode opdeler hele skærmen i 40 segmenter for at
måle lyset (40-segments vaffelmønster lysmåling).
Denne målemetode, betyder, at kameraet kan måle lys på en
måde, der meget ligner det menneskelige øje, hvilket er ideelt
til generelle optagelser, herunder fotografering i direkte
sollys.
(Centervægtet)
Denne tilstand måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele
skærmen, mens den lægger vægt på skærmens centrale
område.
(Spot)
Denne tilstand måler kun lyset i spotmålingscirklen midt i
rammen.
Den er velegnet til optagelse af et motiv med stærke
kontraster eller til måling af lyset på et bestemt område på
skærmen.
Multisegmentmåling
Matskiven på dette kamera er forsynet
med 39 vaffelformede lysmåleelementer
og et måleelement, der dækker det
omgivende område. Disse elementer
arbejder synkront med den automatiske
fokusering og giver kameraet mulighed
for at måle motivets position og lysstyrke
præcist for at bestemme eksponeringen.
• Hvis fokus låses ved multisegment-måling, låses eksponeringen
(lukkerhastigheden og blænden) samtidig (kun ved Enkeltbilled-AF eller
Automatisk AF).
Eksponeringen sker automatisk, medmindre der optages i
eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering).
Ved hjælp af indstillingen fra den automatisk eksponering kan du foretage
en eksponeringskompensation, alt efter hvad du ønsker. Du kan gøre hele
billedet lysere ved at skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver mørkere,
når du skifter til – (minus)-siden.
Juster i (–)-retningen
1 Tryk på
Grundlæggende
eksponering
-knappen for at få vist
skærmen til
eksponeringskompensation.
Juster i (+)-retningen
-knap
63
Brug af optagefunktionen
Kompensation for eksponering
2 Justér eksponeringen med b/B
på multi-vælgeren.
• Du kan også bruge det forreste eller
bageste kontrolhjul.
Standardeksponering
• Eksponeringen kompenseres med 1/3 af et trin mellem ±3,0 EV. Du kan
indstille eksponeringstrinnet til et interval på 1/2 EV med [Ekspon.trin] i
Optagemenuen (side 103).
Sådan kompenseres eksponeringen udelukkende i forhold til det
omgivende lys*
I standardindstillingen udføres eksponeringskompensationen også i forhold
til den mængde blitzlys, der kommer, når blitzen udløses. Du kan begrænse
virkningen af eksponeringskompensationen til baggrunden, der kun oplyses
af det omgivende lys (andet lys end blitzen) (side 113).
* Omgivende lys: Alt andet lys end blitzlyset, der lyser på motivet i
længere tid, f.eks. naturligt lys, en pære eller et lysstofrør.
Optagelse med fast lysstyrke (AE-lås)
Du kan låse eksponeringen, før du bestemmer kompositionen af billedet.
Det er praktisk, når det objekt du måler på og det du fokuserer på er
forskellige fra hinanden, eller når du vil optage kontinuerligt med den
samme eksponeringsværdi.
1 Stil ind på det motiv, du vil måle eksponeringen for.
• Justér fokuseringen (du behøver ikke at låse fokuseringen).
64
2 Tryk på AEL-knappen for at låse
eksponeringen.
(AE-låsemarkering) vises i søgeren og
på LCD-skærmen.
AEL-knap
3 Mens du trykker på AEL-knappen, skal du komponere billedet
på ny, hvis det er nødvendigt, og tage billedet.
Sådan kontrolleres billedets eksponering
Hold AEL-knappen nede, og anbring
spotmålingscirklen, hvor lyset står i
kontrast til motivet. Måleindikatoren
viser, hvor stor eksponeringsforskellen
er. Nul angiver den låste eksponering.
Hvis der skiftes til + (plus)-siden bliver
billedet lysere, og hvis der skiftes til –
(minus)-siden bliver billedet mørkere.
Hvis billedet er for lyst eller for mørkt til
at opnå den rigtige eksponering, vises
eller blinker b eller B efter indikatoren.
Spotmålingscirkel
65
Brug af optagefunktionen
• Hvis du fortsætte med at optage med samme eksponeringsværdi, skal du
trykke på AEL-knappen og holde den nede efter optagelsen. Indstillingen
annulleres, når knappen slippes.
• Du kan ændre funktions- og virkemåden af AEL-knappen med [AEL-knap]
i menuen
Brugerdefineret (side 110).
Justering af mængden af blitzlys (blitzkompensation)
Når du optager med blitzen, kan du justere mængden af blitzlys alene uden
at ændre eksponeringskompensationen. Du kan kun ændre eksponeringen
af et hovedmotiv, der ligger inden for blitzrækkevidden.
Hvis du justerer den mod +, bliver blitzniveauet højere, mens hvis du
justerer den mod –, bliver det lavere.
1 Tryk på Fn-knappen for at få vist skærmen Hurtig navigation
(side 40).
2 Vælg blitzkompensationspunktet
med v/V/b/B på multivælgeren.
Blitzkompensation
3 Vælg den ønskede kompensationsværdi med det forreste eller
bageste kontrolhjul.
Bemærkninger
• Hvis du har justeret blitzniveauet, vises
i søgeren, når blitzen er sat på. Når du
justerer den, skal du være omhyggelig med ikke at glemme at nulstille værdien.
• Den positive effekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke er ret meget blitzlys, hvis
motivet er ved eller tæt på blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget
tæt på, er den negative effekt muligvis ikke synlig.
Eksponeringskompensation og blitzkompensation
Eksponeringskompensation ændrer lukkerhastigheden, blænden og ISO-følsomheden
(når [AUTO] er valgt) for at udføre kompensationen. Hvis der bruges blitz, ændres
mængden af blitzlys også.
Blitzkompensation ændrer imidlertid kun mængden af blitzlys.
66
Indstilling af ISO
Lysfølsomheden udtrykkes med et ISO-tal (anbefalet eksponeringsindeks).
Jo højere tallet er, jo større er følsomheden.
1 Tryk på ISO-knappen for at få vist
ISO-knap
ISO-skærmen.
2 Vælg den ønskede værdi med v/V på multi-vælgeren.
Bemærkninger
• De tilgængelige lysstyrkegrænser for et billede (dynamisk område) har et område,
der er en lille smule mindre end ISO 200. Når ISO 3200 eller højere er valgt,
behandles området som et udvidet område, og støjen er tydeligere. Juster
ISO-nummeret, når du har kontrolleret, hvor meget støj der er på billedet.
• Det er ikke muligt at bruge [AUTO]-indstillingen i eksponeringstilstanden M. Hvis
du ændrer eksponeringstilstanden til M med [AUTO]-indstillingen, ændres den til
[200]. Indstil ISO-værdien alt efter optageforholdene.
• Du justerer området af [AUTO] med [ISO Auto område] i
Optagemenuen (side 103).
67
Brug af optagefunktionen
• Du kan også bruge det forreste eller bageste kontrolhjul. Tallet øges med i
trin på 1, hvis du benytter det forreste kontrolhjul, og i trin på 1/3 med det
bageste kontrolhjul.
Justering af farvenuancerne
(hvidbalance)
WB-knap
Hvidbalance er en funktion, der justerer
farvenuancen, så den ligger tæt på, hvad
du ser. Når [AWB] (Auto hv.b.) er valgt,
justeres hvidbalancen automatisk. Du kan
imidlertid bruge denne funktion, når
billedets farvenuance ikke helt er, som du
forventede, eller når du ændrer
farvenuancen for at få et bestemt
fotografisk udtryk.
Et motivs farvenuance ændrer sig afhængigt af de egenskaber, der gælder
for lyskilden. Tabellen herunder viser, hvordan farvenuancen ændrer sig i
forhold til de forskellige lyskilder, hvis man sammenligner med et motiv,
der virker til at være hvidt i sollys.
Dagslys
Overskyet
Lysstofrør
Glødelamper
Hvidt
Blåligt
Grønt
farveskær
Rødligt
Vejr/belysning
Lysets
karakteristika
Bemærk
• Hvis den eneste tilrådighedstående lyskilde er en kviksølvlampe eller en
natriumlampe, vil kameraet ikke kunne få en nøjagtig hvidbalance på grund af
lyskildens egenskaber. I sådanne tilfælde skal du bruge blitz.
Automatisk/forindstillet hvidbalance
1 Tryk på WB-knappen for at få vist skærmbilledet for
hvidbalancetilstand.
68
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V på multi-vælgeren.
• Du kan også bruge det forreste kontrolhjul.
3 Vælg en forindstillet hvidbalance, og finjuster derefter
farvetonen med b/B på multi-vælgeren, hvis det er
nødvendigt.
Hvis den justeres mod + (plus), bliver billedet rødligt, og hvis den justeres
mod – (minus) bliver billedet blåligt. (Trinnet svarer til cirka 10 Mired*.)
• Du kan også bruge det bageste kontrolhjul.
* Mired: En enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre.
AWB (Auto hv.b.)
Kameraet registrerer automatisk en
lyskilde og justerer farvenuancerne.
(Dagslys)
Ca. 5300 K
(Skygge)
Ca. 7500 K
(Overskyet)
Ca. 6100 K
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse
til en bestemt lyskilde, justeres
farvenuancerne til lyskilden (forindstillet
hvidbalance).
(Kunstlys)
Ca. 2800 K
(Fluoresnde)
–*
(Blitz)
Ca. 6500 K
* Da farven af lys fra lysstofrør ikke kan udtrykkes ved hjælp af farvetemperatur,
udelades farvetemperaturen.
Lys fra lysstofrør
Når (Fluoresnde) er valgt, vil en justering af værdien med b/B på multivælgeren vælge typerne af lysstofrørslys. Der sker ikke en finjustering.
• I en scene, hvor det omgivende lys består af flere lyskilder, skal du bruge
den brugerdefinerede hvidbalance (side 70), hvis du ikke kan få en
korrekt justering af hvidblancen ved hjælp af [AWB] (Auto hv.b.) eller de
forudindstillede hvidbalanceindstillinger.
69
Brug af optagefunktionen
Ca. 3000 til
7500 K.
Indstilling af farvetemperaturen og en filtereffekt
1 Tryk på WB-knappen for at få vist skærmbilledet for
hvidbalancetilstand.
2 Vælg [5500K] (Farvetemperatur) or [0] (Farvefilter) med v/V
på multi-vælgeren.
• Hvis du vil indstille farvetemperaturen, skal du vælge værdien med b/B.
• Hvis du vil indstille farvefilteret, skal du vælge retningen af
kompensationen med b/B.
5500K*1
(Farvetemperatur)
Indstiller hvidbalancen efter farvetemperaturen. Jo højere
tallet, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo
mere blåligt bliver billedet.
Du kan vælge en farvetemperatur mellem 2500K og 9900K.
0*2 (Farvefilter)
Opnår effekten af CC (Color Compensation)-filtre til
fotografering.
Farven kan kompenseres til G (Green) eller M (Magenta) ved
at bruge den angivne farvetemperatur som standard.
Du kan vælge en farvefilterværdi mellem G9 og M9. Trinnet
svarer omtrent til CC-filter nummer 5.
*1 Værdien er den aktuelt valgte farvetemperaturværdi.
*2 Værdien er den aktuelt valgte farvefilterværdi.
Bemærk
• Da de fleste af farvemålerne er beregnet til filmkameraer, giver målingerne fra dem
måske ikke de korrekte resultater med lysstofrø/natriumlampe/kviksølvslampe. Vi
anbefaler, at du foretager kompensationen efter en prøveoptagelse eller anvender
den tilpassede hvidbalance.
Tilpasset hvidbalance
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere
forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger tilpasset hvidbalance
for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve. Du kan registrere tre
indstillinger.
70
1 Tryk på WB-knappen for at få vist skærmbilledet for
hvidbalancetilstand.
2 Vælg [
1]* (Tilpasset hvidbalance) med b/B på multivælgeren, og tryk derefter midt på multi-vælgeren.
* Du kan angive et tal mellem 1 og 3.
3 Vælg [
SET] med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter
midt på multi-vælgeren.
4 Hold kameraet, så det hvide område fuldstændig dækker
spotmålingscirklen, og tryk udløserknappen ned.
5 Vælg et hukommelsesnummer med b/B, og tryk midt på multivælgeren.
Skærmen går tilbage til visningen med optageoplysningerne, og indstillingen
af den tilpassede hvidbalance gemmes i hukommelsen.
• Den tilpassede indstilling for hvidbalancen, der registreres med denne
handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres.
Bemærk
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" angiver, at værdien ligger uden for det
forventede område. (Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv
med en lys farve.) Hvis du registrerer denne værdi, bliver
-indikatoren gul på
skærmbilledet med optageoplysninger på LCD-skærmen. Du kan tage billeder på
dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en
mere korrekt hvidbalanceværdi.
Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen
Vælg det ønskede nummer i trin 3.
Bemærk
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset
hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere
optagelse.
71
Brug af optagefunktionen
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (Farvetemperatur og Farvefilter)
vises.
Billedbehandling
Sådan bruges D-områdeoptimering
Kameraet analyserer motivet næsten med det samme og kompenserer
automatisk for at forbedre billedkvaliteten med den optimale lysstyrke og
gradation. Du kan fotografere billeder med den naturlige farve, du gerne vil
gengive.
1 Tryk på Fn-knappen for at få vist skærmen Hurtig navigation
(side 40).
2 Vælg punktet D-områdeoptimering
med v/V/b/B på multi-vælgeren.
3 Vælg den ønskede funktion med det forreste kontrolhjul.
• Brug det bageste kontrolhjul for at justere
(Fra)
(Standard)
(Avanceret: Niv.).
Ingen kompensation.
Når der er stor kontrast af lys og skygge mellem motivet og
baggrunden, hvilket er almindeligt, når der optages i solen,
fremhæver kameraet kontrasten over hele billedet for at skabe
et billede, som har den rigtige lysstyrke og kontrast.
(Avanceret auto) Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden.
Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og
gradation.
(Avanceret:
Niv.)
Niveauet vælges mellem
(svag) og
(stærk).
Bemærkninger
• Da hastigheden ved kontinuerlig optagelse kan være langsommere i
(Avanceret
auto), anbefaler vi, at du vælger
(Standard) i situationer, hvor du skal bruge
kontinuerlige optagelser i høj hastighed, herunder sportsbilleder.
72
• Når det gælder forstørrede RAW-billeder, kan virkningen af D-områdeoptimering
ud over
(Standard) ikke kontrolleres på kameraet.
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Især det, når
du forbedrer virkningen med
(Avanceret: Niv.), skal du vælge niveauet ved at
kontrollere det optagne billede.
Brug af den kreative indstilling
Denne kreative indstilling er forprogrammeret med billedindstillinger, der
er velegnet til forskellige motiver og formål. Du kan tage et billede med en
passende farvegengivelse og -tone. Herudover kan du fremstille et billede,
der passer til dine krav, ved at bruge disse billedindstillinger som
udgangspunkt.
1 Tryk på Fn-knappen for at få vist skærmen Hurtig navigation
Brug af optagefunktionen
(side 40).
2 Vælg punktet Kreativ indstilling
med v/V/b/B multi-vælgeren,
og tryk derefter midt på multivælgeren.
• Hvis du kun vælger en indstillingsboks,
kan du udføre handlingen i
skærmbilledet Hurtig navigation.
3 Vælg den ønskede
billedindstilling med v/V på
multi-vælgeren.
I standardindstillingen kan du vælge
mellem Standard, Levende, Neutral,
Portræt, Landskab eller Sort-hvid.
73
4 Flyt markøren til højre med B på
multi-vælgeren, og angiv
parametre med v/V på multivælgeren.
Se herunder angående billedindstillinger
og parametre.
Sådan bruges andre billedindstillinger end standardindstillingerne
1 Vælg
den indstillingsboks, du vil
ændre indstillingen for.
2 Flyt markøren til højre med B på
multi-vælgeren, og vælg den ønskede
billedindstilling med v/V på multivælgeren.
Billedindstillinger
74
(Standard)
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer
og smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv,
blå himmel eller havudsigter.
(Neutral)
Mætning og skarphed reduceres for at give billeder med et
afdæmpet toneomfang. Denne indstilling er også egnet til
optagelse af billeder, som senere skal billedbehandles på en
computer.
(Klar)
Til optagelse af billeder med klare toner og rene farver i et
oplyst område, egnet til optagelse af strålende lys.
(Dyb)
Til optagelse af billeder med en dyb og tæt farvegengivelse,
velegnet til at understrege tilstedeværelsen af et fast motiv.
(Lys)
Til optagelse af billeder med en lys og ukompliceret
farvegengivelse, egnet til optagelser af friske lyse miljøer.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber
fremstår også tydeligere.
(Solnedgang) Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Natfoto)
Kontrasten blødgøres for at kunne gengive en nattescene, så
den fremstår mere virkelighedstro.
(Efterårsløv)
Til optagelse af efterårslandskaber, med en levende
understregning af bladenes røde og gule farver.
(Sort-hvid)
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Sepia)
Til optagelse af sepiatonede billeder.
Parametre
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven.
Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere
tilbageholdende og stille.
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi er, jo mere
vil fremhævningen af konturerne træde frem, og jo lavere den
valgte værdi er, jo blødere vil fremhævningen af konturerne
være.
(Lysstyrke)
Justerer hele billedets lysstyrke.
(Zone)
Ved at forhindre at et billede bliver over- eller
undereksponeret, gengives en mættet tone.
Når der er valgt en højere værdi, forhindrer det billedet i at
blive overeksponeret, når der fotograferes et motiv i et lyst
område. Når der vælges en lavere værdi, forhindrer det
billedet i at blive undereksponeret, når der fotograferes et
motiv i et mørkt område.
Bemærkninger
• Når
(Sort-hvid) eller
(Sepia) er valgt, kan du ikke justere mætningen.
• Hvis du justerer
(Zone), kan du ikke justere
(Kontrast).
75
Brug af optagefunktionen
(Skarphed)
Sådan indstilles fremføringsmetoden
Kameraet har ni fremføringsmetoder såsom enkeltbillede-avanceret,
kontinuerligt-avanceret. Brug dem til dine egne formål.
1 Tryk på DRIVE-knappen for at få
DRIVE-knap
vist opsætningsskærmen.
2 Vælg den ønskede tilstand med v/V på multi-vælgeren, og
vælg derefter den ønskede indstilling med b/B på multivælgeren.
Enkelt billede (side 76)
Kontinuerlig (side 77)
Selvudløser (side 78)
Bracket: Kont. (side 78)
Bracket: Enkelt (side 78)
Hv.b.bracketing (side 80)
DOO av.bracket (side 80)
Spejllås (side 80)
Fjernbetjening (side 81)
• Du kan erstatte Fn-knappen med DRIVE-knappen for at konfigurere
skærmen Hurtig navigation (side 40).
Optagelse af et enkelt billede
Denne tilstand er til normale optagelser.
Den bruges også til at annullere andre fremføringsmetoder.
76
Kontinuerlig optagelse
Kameraet optager billederne kontinuerligt med maksimalt 3 billeder pr.
sekund*.
* Vores måleforhold: [Bill.størrelse] er indstillet til [L:24M], [Kvalitet] er indstillet til
[Fin], fokustilstanden er indstillet til Enkeltbilled-AF eller manuel fokus, og
lukkerhastigheden er 1/250 sekund eller hurtigere.
Hastigheden ved kontinuerlig optagelse er dog langsommere ved optagelse i mørke,
og når D-områdeoptimering er indstillet til
(Avanceret auto) eller
(Avanceret: Niv.), eller [Høj ISO SR] er indstillet til [Høj].
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
Der er en øvre grænse for, hvor mange billeder der kan tages kontinuerligt.
16 billeder
cRAW
18 billeder
RAW og JPEG
12 billeder
cRAW og JPEG
12 billeder
Ekstra fin
34 billeder
Fin/Standard
384 billeder/593 billeder
Brug af optagefunktionen
RAW
Det antal billeder, der kan optages
kontinuerligt, vises i søgeren. Når det
tilgængelige antal kontinuerlige
optagelser er større end ni billeder,
angives "9" i søgeren.
Det antal billeder, der kan optages
kontinuerligt
Bemærk
• Når der ikke er nok kapacitet på hukommelseskortet, kan kameraet muligvis ikke
fotografere alle de billeder, der vises i søgeren.
77
Brug af selvudløser
Når du har trykket på udløserknappen, udløses lukkeren efter
ca. ti sekunder.
Når selvudløseren er aktiveret, angiver lydsignaler og
selvudløserlampen forholdet. Selvudløserlampen blinker
hurtigt, og lydsignalerne kommer hurtigt efter hinanden lige
før optagelsen.
Når du har trykket på udløserknappen, udløses lukkeren efter
ca. to sekunder.
Dette er en praktisk måde at reducere kamerarystelser på,
fordi spejlet bevæges opad før optagelsen.
Sådan annulleres 10-sekunders selvudløseren
Tryk på DRIVE-knappen.
Bemærkninger
• Når du trykker på udløserknappen uden at se i søgeren, skal du lukke okularlukkeren
med armen til okularlukkeren.
• Når 2-sekunders selvudløseren er valgt, kan følgende optagefunktioner ikke bruges:
Optagelse ved synkronisering i høj hastighed, WL-synkronisering ved høj hastighed
og optagelse med spejllukning.
Optagelse med eksponerings-bracketing
Med bracketing-optagelser kan du tage adskillige billeder, hvor hver især
har forskellige grader af eksponering. Dette kamera er forsynet med en
funktion til automatisk bracketing. Angiv værdien på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering, hvorefter kameraet optager,
samtidig med at eksponeringen ændres automatisk. Du kan vælge et
billede, som har den ønskede lysstyrke, når optagelsen er færdig. Den
grundlæggende eksponering indstilles ved det første billede i bracketingen.
Grundlæggende
eksponering
78
– retning
+ retning
* (Bracket:
Optager tre eller fem billeder, hvor eksponeringen er ændret
med et valgt trin.
Tryk på og hold udløserknappen nede, indtil optagelsen
stopper.
* (Bracket:
Enkelt)
Optager tre eller fem billeder, hvor eksponeringen er ændret
med et valgt trin.
Tryk på udløserknappen for hvert billede.
Kont.)
* _._ EV under
/
er det aktuelt valgte trin og _ til højre for EV er det antal,
der er valgt i øjeblikket.
• I standardindstillingen optager kameraet i rækkefølgen 0 t – t +. Du
kan ændre denne rækkefølge til – t 0 t +, med [Bracket.rækkef.] i
menuen Brugerdefineret (side 113).
Eksemplet på EV-skalaen ved bracketing-optagelse
Bracketing med omgivende lys Blitz-bracketing
0,7 trin, tre optagelser
0,3 trin, tre optagelser
Eksponeringskompensation 0 Blitzkompensation –1,0
LCD-skærm
Vises i den øverste række.
Vises i den nederste række.
Søger
• Ved bracketing-optagelse med det omgivende lys vises EV-skalaen også i
søgeren, men den vises ikke ved blitz-bracketing-optagelser.
• Når bracketing-optagelsen begynder, begynder de indeks, der indikerer
de optagne billeder, at forsvinde ét efter ét.
79
Brug af optagefunktionen
Bemærkninger
• Når funktionsvælgeren er indstillet til M, ændres eksponeringen ved at justere
lukkerhastigheden. Hvis du ændrer eksponeringen ved at justere på blændeværdi,
skal du trykke på og holde AEL-knappen nede og fotografere billedet.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi med
bracketing-optagelse.
• Når blitzen ikke anvendes, udføres bracketing-optagelse med det omgivende lys, og
lukkerhastigheden og blænden ændres, så de tilpasses bracketing-optagelsen. Når
blitzen anvendes, udføres blitz-bracketing, og blitzlyset ændres.
• I bracketing-optagelse med blitz vælges enkeltoptagelse automatisk, uanset
indstillingen af enkelt/kontinuerlig. Tryk på udløserknappen for hvert billede.
• Hvis udløserknappen, når enkelt bracketing er valgt, trykkes halvvejs ned
og slippes, vises "br 1" for bracketing med det omgivende lys, og "Fbr 1"
vises for blitz-bracketing i søgeren. Når bracketing-optagelsen starter,
vises nummeret for det næste billede, f.eks. "br 2", "br 3".
Optagelse med hvidbalance-bracketing
Ud fra den valgte hvidbalanceværdi tages tre billeder pr. optagelse, hvor
farvetemperaturen er skiftet.
*
(Hv.b.bracketing)
* Værdien under
Når Lo vælges, ændres den med 10 mired, og når Hi vælges,
ændres den med 20 mired.
er den værdi, der er valgt i øjeblikket.
Optagelse med DOO avanceret bracketing
DOO avanceret bracketing tager tre billeder på en optagelse, hvor
optimeringsniveauet af gradationen ændres separat for hvert billedområde.
(DOO: D-områdeoptimering)
* (DOO
av.bracket)
* Værdien under
Når Lo vælges, ændres den en smule, og når Hi vælges,
ændres den meget.
er den værdi, der er valgt i øjeblikket.
Bemærkninger
• Når DOO avanceret bracketing vælges, deaktiveres indstillingen Dområdeoptimering (side 72) midlertidigt.
• Du kan ikke kontrollere andre virkninger af D-områdeoptimering end virkningerne
af
(Standard), hvis du afspiller og forstørrer et billede, der er optaget i RAWformat.
Optagelse med funktionen spejllukning
Når spejlet flyttes opad, før der optages, undgås kamerarysteler, når
lukkeren udløses. Denne funktion er praktisk, når du udfører en
makrooptagelse eller fotograferer med en telelinse, fordi selv små
kamerarystelser påvirker billedet.
80
1 Tryk på lukkerknappen.
Fokus og eksponering låses, og spejlet flyttes opad.
2 Tryk på lukkeren igen for at optage.
• Hvis du bruger fjernbetjeningen (medfølger ikke), kan du reducere
kamerarystelserne yderligere.
Optagelse med den trådløse fjernbetjening
Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses
efter 2 sekunder) på den trådløse-RMT-DSLR1 fjernbetjening (medfølger
ikke). Du kan også se i betjeningsvejledningen, der fulgte med den trådløse
fjernbetjening.
Fokuser på motivet, ret fjernbetjeningens sender mod sensoren,
og fotografer billedet.
• Under en BULB-optagelse starter kameraet eksponeringen, når du
trykker på SHUTTER- eller 2 SEC-knappen, og når du trykker på
SHUTTER- eller 2 SEC-knappen igen, stopper kameraet eksponeringen.
Bemærkninger
• Når du trykker på udløserknappen uden at se i søgeren, skal du lukke okularlukkeren
med armen til okularlukkeren.
• For at låse fokuseringen skal du trykke udløserknappen halvt ned og slippe knappen
for derefter at lave optagelsen med fjernbetjeningen. Efter optagelsen forbliver
fokuseringen låst. Enhver betjening af kameraet vil udløse fokuslåsen.
81
Brug af optagefunktionen
Bemærkninger
• Spejlet flyttes automatisk nedad, når der er gået 30 sekunder fra det tidspunkt, hvor
spejlet flyttes opad. Tryk på lukkerknappen igen.
• Optagelse ved synkronisering i høj hastighed og WL-synkronisering i høj hastighed
kan ikke bruges under optagelse med spejllåsning.
• Under optagelse med spejllåsning må du ikke berøre lukkeren eller blæse kraftigt på
lukkeren ved hjælp af en blæser. Dette kan beskadige kameraet.
• Når du trykker på udløserknappen uden at se i søgeren, skal du lukke okularlukkeren
med armen til okularlukkeren.
Brug af visningsfunktionen
Du kan kontrollere den omtrentlige skarphed af motivet i søgeren, før du
begynder at fotografere (optisk visning).
Derefter kan du kontrollere billedforholdet på LCD-skærmen bag på
kameraet på forhånd. På samme skærm kan du kontrollere og justere
virkningen af eksponering, hvidbalance, D-områdeoptimering osv.
(intelligent visning).
1 Fokuser på motivet, og tryk på
eksempelvisningsknappen.
Blænden bliver mindre, når knappen
holdes nede, for at passe til den
blændeværdi, der vises i søgeren (optisk
visning).
• Du kan justere blænden under
eksempelvisningen.
Eksempelvisnings-knap
2 Slip eksempelvisningsknappen.
Billedet vises på LCD-skærmen
(intelligent visning).
• Hold kamerapositionen, indtil billedet
vises på LCD-skærm, når du har
sluppet knappen.
3 Vælg et punkt med b/B på multi-vælgeren, og juster derefter
værdien med det forreste eller bageste kontrolhjul.
Den justerede værdi gemmes, hvilket dog ikke gælder visse funktioner.
• Hvis du trykker på DISP-knappen, sammenlignes det ændrede billedet med
det oprindelige. Hvis du trykker igen, skiftes tilbage til det ændrede billede.
• Hvis du trykker på -knappen, returneres værdierne til de oprindelige.
4 Tryk udløseren halvvejs ned, og ryd skærmen med intelligent
visning for at fotografere.
82
Når du ønsker kun at aktivere funktionen til optisk visning
Indstil [Visningsfunkt.] til [Optisk visning] i menuen Brugerdefineret
(side 109).
Bemærkninger
• Billedet i søgeren bliver mørkere under en optisk visning.
• Den automatisk fokusering virker ikke under optisk visning. Fokuser på motivet på
forhånd.
• Funktionen intelligent visning kan ikke bruges under BULB-optagelser.
• Funktionen intelligent visning kan ikke bruges, når kammerets bufferhukommelse er
fuld.
Brug af optagefunktionen
83
Registrering af egne indstillinger
Du kan registrere tre kombinationer af hyppigt anvendte funktioner og
indstillinger i hukommelsen. Du kan genkalde de registrerede indstillinger
med funktionsvælgeren.
1 Programmér kameraet med de indstillinger, du vil registrere.
2 Tryk på MENU-knappen, og vælg [Hukommelse] i
Optagemenu 4 med v/V/b/B på multi-vælgeren.
3 Vælg det nummer, du vil registrere, med b/B på multivælgeren, og tryk derefter midt på multi-vælgeren.
• Du kan genskrive indstillinger så mange gange, du vil.
Punkter, der kan registreres
Eksponeringstilstand, fremføringstilstand, ISO, hvidbalance,
eksponeringskompensation, målemetode, fokus, positionen af det lokale
AF-område og alle punkterne i
Optagemenuen (side 99 til 107)
Sådan genkaldes de gemte indstillinger
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede nummerposition.
Du kan ændre indstillingerne ved at følge trinnene herover, når du har
genkaldt en gemt indstilling.
Bemærkninger
• Du kan ikke registrere indstillingerne for program skift og manuelt skift.
• Den faktiske indstilling svarer ikke til positionerne på kameraets funktionsvælgere
og arme. Der henvises til de oplysninger, der vises på LCD-skærmen, når du
fotograferer.
84
Brug af visningsfunktionen
Afspilning af billeder
Det sidst tagne billede vises på LCD-skærmen.
1 Tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg et billede med b/B på multi-vælgeren.
Sådan vender du tilbage til optagetilstand
Tryk på -knappen igen.
Brug af visningsfunktionen
Sådan skifter du visningen af optagedata
Tryk på DISP-knappen.
Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter skærmen som følger.
Viser de forrige eller næste
billeder, op til fem billeder.
Med optagedata
Med optagedata
Uden optagedata
85
Visning af histogrammet
Et histogram er den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en
bestemt lysstyrke der er i billedet.
Tryk på
-knappen.
Histogram og optagedata for det viste
billede vises.
-knap
Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på
-knappen igen.
Sådan kontrolleres histogrammet
Når billedet har et område, der enten er
meget mørkt eller meget lyst, blinker
området på histogramvisningen (advarsel
om luminansgrænse).
Luminans
R (Rød)
Blinker
G (Grøn)
B (Blå)
86
Antal
pixel
Mørk
Lys
Brug af visningsfunktionen
Eksponeringskompensationen ændrer
histogrammet i overensstemmelse
hermed. Illustrationen til højre er et
eksempel.
Optagelse med
eksponeringskompensationen på den
positive side gør hele billedet lysere og
får hele histogrammet til at skifte imod
den lyse side (højre side). Hvis
eksponeringskompensationen bruges til
den negative side, skifter histogrammet
til den anden side.
Begge ender af histogrammet viser et lyst
eller et mørkt område. Det er umuligt at
gendanne disse områder med en
computer senere. Juster eksponeringen
om nødvendigt, og fotografér igen.
Rotation af et billede
1 Vis det billede, du vil rotere, og
tryk derefter på
-knappen.
-knap
2 Tryk på midten af multi-vælgeren.
Billedet roterer mod uret. Gentag trin 2, når du vil foretage en anden rotation.
• Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive vist i
den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Sådan vender du tilbage til den normale afspilningsskærm
Tryk på -knappen.
87
Bemærk
• Når du kopierer roterede billeder til en computer, kan "PMB", der findes på cdrom'en (medfølger), vise de roterede billeder korrekt. Dog roteres billederne
muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Forstørrelse af billeder
Et billede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når du
skal kontrollere fokusforholdet på et billede, som du har taget.
1 Vis det billede, du vil forstørre,
og tryk derefter på
-knappen.
Billedet forstørres med centrum i midten.
-knap
2 Forstørrelsen reguleres op og ned med det bageste kontrolhjul.
3 Vælg den del, du vil forstørre med
v/V/b/B på multi-vælgeren.
• Hver gang du trykker midt på multivælgeren, skifter skærmen mellem det
forstørrede billede og hele billedet.
• Du kan vælge et billede med samme
skalering med det forreste kontrolhjul.
• Hver gang du trykker på DISPknappen, slås oplysningerne på
skærmen til eller fra.
Forstørret afspilningsskærm
Hele skærmen
Sådan annulleres den forstørrede afspilning
Tryk på -knappen eller -knappen.
88
Bemærk
• Når det gælder forstørrede RAW-billeder, kan virkningen af D-områdeoptimering
ud over
(Standard) ikke kontrolleres på kameraet.
Skaleringsintervaller
Billedstørrelse
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,2 – ×19
M
Ca. ×1,2 – ×14
S
Ca. ×1,2 – ×9,4
Skift til visning af billedlisten
1 Tryk på
-knappen.
-knap
Skærmen skifter til indeksskærmen.
Brug af visningsfunktionen
2 Tryk på DISP-knappen gentagne
gange for at vælge det ønskede
skærmformat.
• Skærmen skifter i følgende rækkefølge:
9 billeder t 25 billeder t 4 billeder
DISP-knap
Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen
Tryk på
-knappen eller midt på multi-vælgeren, når du vælger det
ønskede billede.
Sådan vælges en mappe
1 Vælg mappelinjen med b/B på multivælgeren, og tryk derefter midt på
denne.
2 Vælg den ønskede mappe med v/V, og
tryk derefter midt på multi-vælgeren.
Mappelinjen
89
Kontrol af oplysningerne om de tagne
billeder
Grundlæggende optageoplysninger
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Hukommelseskort (16)
3/7
Filnummer/antal billeder
i alt
100-0003
Mappe- og filnummer
(135)
-
Beskyt (116)
DPOF3
DPOF-angivelse (116)
Billedkvalitet (100)
Billedstørrelse (99)/APSC-format (126)/Format
(99)
Advarsel om resterende
batteritid (12)
1/125
Lukkerhastighed (46)
F3.5
Blænde (45)
ISO100
ISO-følsomhed (67)
2008 1 1
10:37AM
Optagedato
90
Histogramvisning
A
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
ISO100
ISO-følsomhed (67)
Hukommelseskort (16)
–0.3
100-0003
Mappe- og filnummer
(135)
Eksponeringskompensation (63)
–0.3
Blitzkompensation (66)
-
Beskyt (116)
DPOF3
DPOF-angivelse (116)
Målemetode (62)
Billedstørrelse (99)/APSC-format (126)/Format
(99)
AWB
5500K
M1
Advarsel om resterende
batteritid (12)
B
Skærm
Beskrivelse
Histogram (86)
Brændvidde
Kreativ indstilling (73)
Billedkvalitet (100)
Hvidbalance (Auto,
Forindstillet,
Farvetemperatur,
Farvefilter,
Brugerdefineret) (68)
D-områdeoptimering (72)
2008 1 1
10:37AM
Optagedato
3/7
Filnummer/antal billeder
i alt
P A S M Eksponeringstilstand (41,
43)
1/125
Lukkerhastighed (46)
F3.5
Blænde (45)
91
Brug af visningsfunktionen
35mm
Sletning af billeder (slet)
Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du
sletter billedet eller ej på forhånd.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Sletning af det billede, som vises i øjeblikket
1 Vis det billede, du vil slette, og
tryk på
-knappen.
-knap
2 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på
midten af multi-vælgeren.
Sletning af alle billederne i mappen
1 Tryk på
-knappen.
2 Vælg mappelinjen med b på
multi-vælgeren.
Mappelinjen
3 Tryk på midten af multi-vælgeren, og vælg derefter den mappe,
du vil slette med v/V.
4 Tryk på
92
-knappen.
5 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk derefter på
midten af multi-vælgeren.
Brug af visningsfunktionen
93
Visning af billeder på en tv-skærm
1 Sluk for både kameraet og tv'et,
og slut kameraet til tv'et.
1 Til video-indgangsstik
Videokabel
2 Til VIDEO
OUT-terminalen
2 Tænd for tv'et og skift input.
• Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
3 Tænd kameraet, og tryk på
-knappen.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Vælg det ønskede billede med b/B på
multi-vælgeren.
• LCD-skærmen bag på kameraet tændes
ikke.
Multi-vælger
-knap
94
Sådan bruges dit kamera i udlandet
Det kan være nødvendigt at skifte videoudgangssignalet, så det passer til dit
tv-system (side 120).
Sådan får du vist billeder via den trådløse fjernbetjening
Hvis du tilslutter kameraet til et tv og aktiverer afspilningstilstanden, kan
du afspille billederne ved hjælp af den trådløse RMT-DSLR1 fjernbetjening (medfølger ikke). De fleste af knapperne på den trådløse
fjernbetjening har samme funktion som knapperne på kameraet.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du bruge et tv med
videoindgangsstik og videokablet. Tv'ets farvesystem skal svare til det
digitale stillkamera. Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det
land eller område, hvor kameraet bruges.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
95
Brug af visningsfunktionen
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
Visning med højere billedkvalitet
Hvis du benytter et HDTV, der er
udstyret med et HDMI-stik, kan du opnå
en højere billedkvalitet, hvis du bruger et
HDMI-kabel (medfølger ikke).
1 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
2 Til HDMI-
terminalen
Sådan ændres typen af HDMI-udgangssignal
Dette kameras udgangssignal bestemmes automatisk afhængigt af et
forbundet tv, dog kan andre signaler gøre billedet tydeligere, afhængigt af
motivet (side 120).
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet), og et stik, der passer til dit tv i
den anden ende.
• Hvis du tilslutter kameraet til et af Sony's VIDEO-A kompatible tv-apparater ved
hjælp af et HDMI-kabel, vil tv'et automatisk indstille billedkvaliteten, så der opnås
en optimal visning af stillbilleder. Der henvises til brugsvejledningen til Sonys
VIDEO-A kompatible tv for yderligere oplysninger.
• Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan
medføre funktionsfejl.
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et
HDMI-kabel får du adgang til en helt ny verden af fotos, du kan nyde i
forbløffende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og
med et væld af detaljer.
96
Brug af menuen
Menufunktionsliste
I dette afsnit beskrives hvordan man
opsætter funktionen ved hjælp af MENUknappen. Når du har trykket på MENUknappen, betjen derefter multi-vælgeren
ifølge instruktionerne i
MENU-knap
betjeningsvejledningen (side 38).
Optagemenu (side 99 til 107)
Bill.størrelse
Format
Kvalitet
1 D-områdeoptim.
Specialknap
kreativ indst.
Farverum
Hukommelse
Nulst.opt.modus
Brug af menuen
AF-A-opsætning
AF-område
Prioritering
3 AF-lampe
AF m/udløserk.
Lang eksp.SR
Høj ISO SR
Blitztilstand
Blitzkontrol
Blitzkompens.
2 Ekspon.trin
ISO Auto område
4
Menuen Brugerdefineret (side 108 til 114)
AF/MF-knap
AF/MF-kontrol
AF-drevhast.
1 AF-områdevisning
Fokuslåsknap
Autovisning
Visningsfunkt.
AEL-knap
Kontrolhjul
Eks.komp.knap
2 Kontrolhjullås
Knapbetjening
Udløser u/kort
Optageskærm
Eksp.komp.indst
3 Bracket.rækkef.
Nulstil special
97
Afspilningsmenu (side 115 til 118)
Slet
Formater
Beskyt
1 DPOF-opsætning
• Datomærke
• Indeksudskrift
Vis afspilning
Diasshow
• Interval
2
Menuen Opsætning (side 119 til 128)
LCD-lysstyrke
Infotid
Strømbesparelse
1 Videooutput
HDMI-output
Sprog
Indst.dato/tid
Menustart
Bekræft slet
Lydsignaler
3 Rensetilstand
AF-mikrojust.
• mængde
Matskive
98
Hukommelseskort
Filnummer
Mappenavn
2 Vælg mappe
• Ny mappe
USB-tilslutning
• Masselag.kort
APS-C str. opt.
Nulstil
4
Optagemenu
Optagemenu 1
Bill.størrelse
[Format]: [3:2]
L:24M
6048 × 4032 pixel
M:13M
4400 × 2936 pixel
S:6.1M
3024 × 2016 pixel
[Format]: [16:9]
L:21M
6048 × 3408 pixel
M:11M
4400 × 2472 pixel
S:5.2M
3024 × 1704 pixel
[APS-C str. opt.]: [Til]
L:11M
3984 × 2656 pixel
M:5.6M
2896 × 1928 pixel
S:2.6M
1984 × 1320 pixel
Format
3:2
Et normalt format.
16:9
Et HDTV-format.
99
Optagemenu
Bemærkninger
• Hvis du vælger et RAW-format med [Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse svare til
L. Størrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
• Når der påsættes et DT-objektiv, vælges [APS-C str. opt.] automatisk.
Kvalitet
RAW (
)
cRAW* (
Filformat: RAW (rå data)
Dette format opnås ikke ved digital behandling. Vælg dette
format for at behandle billeder på en computer til
professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
)
RAW og JPEG
(
)
Filformat: RAW (rå data) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme
tid. Dette er praktisk, når du har brug for to billedfiler, en
JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.
Billedstørrelsen er fast indstillet til [Fin].
cRAW og JPEG*
(
)
Ekstra fin (
Fin (
)
)
Standard (
)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Jo
højere komprimeringsgrad, desto mindre er filstørrelsen. Det
betyder, at flere filer kan optages på et hukommelseskort,
men billedkvaliteten bliver lavere.
* "c" i "cRAW" betyder "komprimeret". Data komprimeres op til omkring 60 til 70 %
sammenlignet med et ikke-komprimeret billede. Brug denne indstilling, når du vil øge
antallet af billeder, du kan tage.
Bemærk
• Se side 24 for at få flere oplysninger om antallet af billeder, der kan tages, når
billedkvaliteten ændres.
Om RAW-billeder
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter SR", som findes på cd-rom'en
(medfølger), for at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med
denne software kan et RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format,
f.eks. JPEG eller TIFF, og dens hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
• Optagelse af et RAW-billede giver følgende begrænsning.
– RAW-billedet kan ikke udskrives med en printer beregnet til DPOF
(Udskriftsbestilling) eller en PictBridge-kompatibel printer.
• Du kan ikke kontrollere andre virkninger af D-områdeoptimering end virkningerne
af
(Standard), hvis du afspiller og forstørrer et billede, der er optaget i
RAW-format.
D-områdeoptim.
Læs mere på side 72.
100
Specialknap
Du kan tildele en funktion efter eget valg
til C-knappen. I standardindstillingen er
[kreativ indst.] tildelt C-knappen.
C-knap
Du kan tildele følgende funktioner
AF-lås/AF/MF-kontrol/Optisk visning/Intel. visning/ISO/Hvidbalance/
Ekspon.komp./Blitzkompens./Fremf.metode/AF-område/Bill.størrelse/
Kvalitet/kreativ indst./D-områdeoptim./Blitztilstand/Hukommelse
kreativ indst.
Læs mere på side 73.
Farverum
sRGB
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB
til normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er klar grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
• Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Bemærkninger
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og
DCF2.0-farverum. Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem,
kan resultere i billeder, som ikke gengiver farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikkeAdobe RGB-kompatible enheder, vil billederne vises med lav mætning.
101
Optagemenu
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre
farverummet afhængig af formål.
Optagemenu 2
Blitztilstand
Læs mere på side 58.
Blitzkontrol
Du kan vælge blitzkontroltilstanden for at angive mængden af blitzlys.
ADI-blitz
Denne metode kontrollerer blitzens lys, hvor der indregnes
oplysninger om fokuseringsafstand og lysmålingsdata fra, før
blitzen blev affyret. Denne metode giver mulighed for en
nøjagtig blitzkompensation, hvor der stort ikke sker nogen
påvirkning fra motivets refleksion.
For.blitz TTL
Denne metode kontrollerer mængden af blitzlys, hvor der kun
bruges data fra lysmålingen, før affyringen af blitzen. Denne
metode er følsom over for refleksion fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avanceret afstandsintegration)
TTL: Through the lens (Gennem objektivet)
• Når [ADI-blitz] er valgt, vil brug af et objektiv, der er forsynet med en
afstandskodningsfunktion, give en mere nøjagtig blitzkompensation,
fordi oplysningerne om afstanden er mere nøjagtige.
Bemærkninger
• Når afstanden mellem motivet og blitzen ikke kan bestemmes (trådløs
blitzoptagelse, optagelse med en blitz væk fra kameraet, optagelse med en
makro-twin-blitz osv.), vil kameraet automatisk vælge tilstanden For-blitz TTL.
• Vælg [For.blitz TTL] i følgende tilfælde, da kameraet ikke kan foretage
blitzkompensation med ADI-blitz.
– En spredelinse er fastgjort til HVL-F36AM-blitzen.
– Der anvendes en diffusor til blitzfotografering.
– Når et filter med en eksponeringsfaktor, f.eks. et ND-filter, anvendes.
– Når et close-up-objektiv anvendes.
• ADI-blitz er kun tilgængelig i kombination med et objektiv, der er udstyret med en
afstandsdekoder. Du kan finde ud af, om objektivet er udstyret med en
afstandskoder, i den betjeningsvejledning, der følger med objektivet.
102
Blitzkompens.
Læs mere på side 66.
Ekspon.trin
Du kan vælge en kompensering i trin for lukkerhastighed, blænding og
eksponering.
0,5 EV
Ændringer i trin på 1/2 EV.
0,3 EV
Ændringer i trin på 1/3 EV.
ISO Auto område
400 – 1600
Angiver området til 400 – 1600.
400 – 800
Angiver området til 400 – 800.
200 – 1600
Angiver området til 200 – 1600.
200 – 800
Angiver området til 200 – 800.
200 – 400
Angiver området til 200 – 400.
Optagemenu
103
Optagemenu 3
AF-A-opsætning
Læs mere på side 55.
AF-område
Læs mere på side 52.
Prioritering
Vælg en indstilling for udløsning af lukkeren.
AF
Lukkeren kan ikke udløses, når fokus ikke er bekræftet.
Udløser
Lukkeren kan udløses, også selvom fokus ikke er bekræftet.
Vælg denne indstilling, hvis optagemuligheden er vigtigst.
Bemærk
• Lukkeren kan udløses uanset indstillingen af den manuelle fokusering, også selvom
fokusering ikke opnås.
AF-lampe
Du kan indstille AF-lampen til at være til eller fra. Læs mere om
AF-lampen på side 54.
Auto
Tænder automatisk AF-lampen ved behov.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Bemærk
• Når [AF-lampe] er indstillet til [Fra], vil blitzens AF-lampe (medfølger ikke) ikke
virke.
104
AF m/udløserk.
I standardindstillingen udføres justeringen af fokus ved at trykke
udløserknappen halvvejs ned. Du kan deaktivere denne funktion.
Til
Justerer fokus ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Justerer ikke fokus ved at trykke udløserknappen halvvejs
ned. Du kan justere fokuseringen ved at trykke midt på
multi-vælgeren. Dette er praktisk ved kontinuerlig
fotografering fra den samme fokusposition.
Lang eksp.SR
Lang eksponering gør støj mere synlig. Når lukkerhastigheden er et sekund
eller langsommere, aktiveres støjreduktion for at reducere den kornede støj,
som er almindelig ved lang eksponeringstid.
Når lukkerhastigheden er et sekund eller langsommere,
udføres støjreduktionen i lige så lang tid, som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage det næste billede, før processen er
afsluttet. Dette er relevant, når billedkvaliteten har forrang.
Fra
Denne tilstand udfører ikke støjreduktion. Den er velegnet,
når timingen af optagelsen er vigtigst.
Bemærk
• Støjreduktion udføres ikke på kontinuerlig optagelse eller kontinuerlig bracketing,
uanset om funktionen er indstillet til [Til].
Høj ISO SR
Når du optager med ISO'en indstillet til 1600 eller højere, reducerer
kameraet den støj, som bliver mere synlig, når kameraets følsomhed er høj.
Høj
Normal
Når [Høj] er valgt, virker støjreduktionen mere effektivt. Når
du prioriterer detaljerne i et motiv, skal du vælge [Lav].
Lav
Fra
Reducerer ikke støj.
Bemærk
• Hastigheden ved kontinuerlig optagelse bliver langsommere, når den er indstillet til
[Høj].
105
Optagemenu
Til
Optagemenu 4
Hukommelse
Læs mere på side 84.
Nulst.opt.modus
Du kan nulstille hovedfunktionerne i optagetilstand, når funktionsvælgeren
er sat til P, A, S eller M.
Følgende punkter skal nulstilles.
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
Ekspon.komp. (63)
±0.0
Fremf.metode (76)
Enkelt billede
Hvidbalance (68)
AWB
Farvetemperatur/Farvefilter (70)
5500K, Farvefilter 0
Tilpasset hvidbalance (70)
5500K
ISO (67)
AUTO
Bill.størrelse (99)
L:24M
Format (99)
3:2
Kvalitet (100)
Fin
D-områdeoptim. (72)
Fra
Specialknap (101)
kreativ indst.
kreativ indst. (73)
Standard
Farverum (101)
sRGB
Blitztilstand (58)
Udfyld.blitz
Blitzkontrol (102)
ADI-blitz
Blitzkompens. (66)
±0.0
Ekspon.trin (103)
0,3 EV
ISO Auto område (103)
200 – 800
AF-A-opsætning (104)
AF-A
AF-område (52)
Bred
Prioritering (104)
AF
AF-lampe (54)
Auto
106
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
AF m/udløserk. (105)
Til
Lang eksp.SR (105)
Til
Høj ISO SR (105)
Normal
Optagemenu
107
Brugerdefineret menu
Brugerdefineret menu 1
AF/MF-knap
AF/MF-kontrol
Brug knappen til at skifte mellem automatisk fokusering og
manuel fokusering (side 56).
AF-lås
Brug knappen som AF-låseknap.
Tryk på udløserknappen for at tage billeder, mens du holder
AF/MF-knappen nede.
AF/MF-kontrol
Når [AF/MF-knap] er indstillet til [AF/MF-kontrol], kan du ændre, hvordan
du betjener AF/MF-knappen.
Hold
Der skiftes kun mellem AF og MF, når knappen holdes nede.
Slå til/fra
Tryk og slip knappen for at skifte mellem AF og MF.
Indstillingen gemmes, indtil du trykker på knappen igen.
AF-drevhast.
Du kan vælge fokuseringshastigheden, når autofokus er aktiveret.
Hurtig
Bekræfter fokuseringen hurtigt.
Langsom
Bekræfter fokuseringen langsomt.
Har en større sandsynlighed for at bekræfte fokus, når der
optages et motiv ved hjælp af funktionen til makrooptagelser.
AF-områdevisning
Når fokus justeres, oplyses det lokale AF-område, som er i fokus,
kortvarigt i rødt. Du kan ændre varigheden af belysningen eller slå
belysningen fra.
0,6 sek.
Det lokale AF-område belyses i 0,6 sekunder.
0,3 sek.
Det lokale AF-område belyses i 0,3 sekunder.
Fra
Det lokale AF-område belyses kun, når der trykkes på multivælgeren.
108
Fokuslåsknap
Hvis du bruger et objektiv, som er udstyret med en fokuslåsknap, kan du
ændre knappens funktion, så du kan kontrollere en optagelse.
Fokuslås
Bruger knappen som fokuslåsknap.
Optisk visning
Brug knappen til optisk visning.
Intel. visning
Brug knappen til intelligent visning.
Autovisning
Når et billede optages, kan du vise det på LCD-skærmen. Du kan ændre
visningstiden.
10 sek.
Viser billedet på LCD-skærmen i den tid, du har valgt.
5 sek.
2 sek.
Fra
Deaktiverer Autovisning.
Bemærk
• Ved autovisning vil billedet ikke blive vist i lodret position, heller ikke selv om det
blev optaget lodret (side 117).
Intelligent
Brug funktionen intelligent visning.
Optisk visning
Bruger kun funktionen til optisk visning.
109
Brugerdefineret menu
Visningsfunkt.
Du kan vælge visningensfunktionen. Læs mere om visningsfunktionen på
side 82.
Brugerdefineret menu 2
AEL-knap
AEL-knappens funktion og betjeningsmåde kan ændres.
AEL-hold
Kameraet låser den målte eksponeringsværdi. Vælg mellem
disse to muligheder: Hold værdien, mens der trykkes på
AEL-knappen ([AEL-hold]), eller hold værdien, indtil der
igen trykkes på AEL-knappen ([AEL til/fra]). Dette er
nyttigt, når du gerne vil bevare regelmæssige eksponeringer
på flere billeder.
AEL til/fra
AEL-hold
Kameraet kan midlertidigt udføre spotmåling og låser den
målte eksponeringsværdi. Vælg mellem disse to muligheder:
Hold værdien, mens der trykkes på AEL-knappen ([ AELhold]), eller hold værdien, indtil der trykkes på AEL-knappen
igen ([ AEL til/fra]). Dette er nyttigt, når du gerne vil
foretage en midlertidig spotmåling.
AEL til/fra
Bemærkninger
• Mens eksponeringsværdien er låst, vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Pas på
ikke at nulstille indstillingen.
• Indstillingerne "Hold" og "Slå til/fra" påvirker det manuelle skift (side 48) i den
manuelle eksponeringstilstand.
Kontrolhjul
Når funktionsvælgeren er indstillet til M (manuel eksponering) eller P
(programskift), kan du skifte funktionerne på de forreste (
) og (
)
bageste kontrolhjul fra lukkerhastighed eller blænder.
LH
R/nr.
110
R/nr.
LH
Justerer lukkerhastigheden med det forreste kontrolhjul og
justerer blænden med det bageste kontrolhjul.
Justerer blænden med det forreste kontrolhjul og justerer
lukkerhastigheden med det bageste kontrolhjul.
Eks.komp.knap
Du kan kompensere for eksponeringen med det forreste (
(
) kontrolhjul.
Fra
Kompenser ikke eksponeringen med hjulene.
Frontknap
Kompenserer eksponeringen med det forreste kontrolhjul.
Bageste knap
Kompenserer eksponeringen med det bageste kontrolhjul.
Når [Kontrolhjul] f.eks. er indstillet til [
LH
på det forreste og bageste kontrolhjul følgende:
Eksponeringstilstand
P
A
M
Fra
R/nr.], er funktionerne
Frontknap
Bageste knap
Forreste
kontrolhjul
PS-skift
Eksp.-komp
PS-skift
Bageste
kontrolhjul
PA-skift
PA-skift
Eksp.-komp
Forreste
kontrolhjul
Blænde
Eksp.-komp
Blænde
Bageste
kontrolhjul
Blænde
Blænde
Eksp.-komp
Forreste
kontrolhjul
Lukkerhastighed
Eksp.-komp
Lukkerhastighed
Bageste
kontrolhjul
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Eksp.-komp
Forreste
kontrolhjul
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Lukkerhastighed
Bageste
kontrolhjul
Blænde
Blænde
Blænde
Kontrolhjullås
Når eksponeringsværdien ikke vises, kan du låse det forreste og bageste
kontrolhjul for at deaktivere dem.
Til
Det forreste og bageste kontrolhjul virker kun, når
lukkerhastigheden og blænden vises.
Fra
Det forreste og bageste kontrolhjul virker hele tiden.
111
Brugerdefineret menu
S
) eller bageste
Knapbetjening
Hvis du trykker på ISO-knappen, WB-knappen, DRIVE-knappen,
-knappen eller C-knappen i standardindstillingen, vises den enkelte
skærm på displayet. Du kan vælge at få vist skærmen Hurtig navigation
(side 40) i stedet for.
Kun display
Viser en skærm for den pågældende funktion.
Hurtig nav.
Viser skærmen Hurtig navigation for den valgte tilstand.
Bemærk
• Selv om [Hurtig nav.] er valgt, vil den enkelte skærm for funktionen blive vist, hvis
intet punkt er aktiveret på den forstørrede visningsskærm.
Udløser u/kort
Du kan indstille udløserlåsen til at forhindre, at lukkeren udløses, når der
ikke er indsat et hukommelseskort i kameraet.
Aktiver
Lukkeren kan udløses, når der ikke er indsat et
hukommelseskort i kameraet.
Deaktiver
Lukkeren kan ikke udløses, når der ikke er indsat et
hukommelseskort i kameraet.
Optageskærm
Du kan indstille visningen af optageoplysninger til at rotere, når kameraet
er i lodret position.
Autorotation
Visningen roteres til en lodret position (side 33).
Vandret
Visningen roteres ikke.
112
Brugerdefineret menu 3
Eksp.komp.indst
Du kan vælge en metode til eksponeringskompensation, når der anvendes
blitz.
Omgiv.&blitz
Eksponeringskompensation udføres både på det omgivende
lysinterval (den baggrund, som blitzlyset ikke når) og
blitzlysets interval.
• Værdier, som ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO (kun i
AUTO-tilstand), mængden af blitzlys
• Værdier, som ikke ændres: ingen
Kun omgivels.
Ved at fastsætte mængden af blitzlys kan du begrænse
effekten af eksponeringskompensation til den baggrund, der
kun oplyses af lys fra omgivelserne (andet lys end blitzlys).
• Værdier, som ændres: lukkerhastighed, blænde, ISO (kun i
AUTO-tilstand)
• Værdier, som ikke ændres: mængden af blitzlys
• Med blitzkompensation kan du begrænse kompensationen til blitzlysets
rækkevidde ved at fastfryse eksponeringen af det omgivende lys, som
blitzlyset ikke når (side 66).
Du kan vælge rækkefølgen ved bracketing-optagelse (side 78). Det gælder
ikke for DOO avanceret bracketing.
0t–t+
Brug 0 EV til optagelse af det første billede, da det giver den
bedste optagemulighed.
Eksempel: ±0 EV t –0,3 EV t +0,3 EV t –0,7 EV t
+0,7 EV
–t0t+
Arrangeret fra lav til høj eksponering.
Eksempel: –0,7 EV t –0,3 EV t ±0 EV t +0,3 EV t
+0,7 EV
113
Brugerdefineret menu
Bracket.rækkef.
Nulstil special
Du kan nulstille punkterne i menuen Brugerdefineret.
Følgende punkter skal nulstilles.
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
AF/MF-knap (108)
AF/MF-kontrol
AF/MF-kontrol (108)
Hold
AF-drevhast. (108)
Hurtig
AF-områdevisning (108)
0,3 sek.
Fokuslåsknap (109)
Fokuslås
Autovisning (109)
2 sek.
Visningsfunkt. (82)
Intelligent
AEL-knap (110)
AEL-hold
Kontrolhjul (110)
Eks.komp.knap (111)
LH
R/nr.
Fra
Kontrolhjullås (111)
Fra
Knapbetjening (112)
Kun display
Udløser u/kort (112)
Aktiver
Optageskærm (112)
Autorotation
Eksp.komp.indst (113)
Omgiv.&blitz
Bracket.rækkef. (113)
0t–t+
114
Afspilningsmenu
Afspilningsmenu 1
Slet
Du kan slette flere billeder. Når du har slettet et billede, kan du ikke
gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet eller ej på forhånd.
Mark.billeder
Sletter de markerede billeder.
1 Vælg de billeder, du vil slette, med b/B på multi-
vælgeren, og tryk derefter midt på multi-vælgeren. (Tryk
på midten igen for at annullere en markering.)
Gentag dette trin for at slette andre billeder.
2 Tryk på MENU-knappen. Når en meddelelse vises, skal du
vælge [Slet] med v på multi-vælgeren, og derefter trykke
på midten af multi-vælgeren.
Alle billeder
Sletter alle billeder på hukommelseskortet. Når en
meddelelse vises, skal du vælge [Slet] med v på multivælgeren, og derefter trykke på midten af multi-vælgeren.
Bemærk
• Beskyttede billeder kan ikke slettes.
Formaterer hukommelseskortet. Bemærk, at formatering sletter alle data på
et hukommelseskort uigenkaldeligt, inklusive beskyttede billeder.
Når en meddelelse vises, skal du vælge [OK] med v på multivælgeren, og derefter trykke på midten af multi-vælgeren.
Bemærkninger
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet
ud, mens lampen lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på
computeren, kan hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt
af den benyttede formateringsmetode.
• Det kan tage et stykke tid at formatere afhængigt af hukommelseskortet.
• Du kan ikke formatere et "Memory Stick Duo", som er isat i indføringsrillen til CFkort ved hjælp af en adapter.
115
Afspilningsmenu
Formater
Beskyt
Du kan beskytte billeder mod utilsigtet sletning.
Mark.billeder
Beskytter markerede billeder eller annullerer beskyttelsen på
de markerede billeder.
1 Vælg det billede, du vil beskytte, med b/B på
multi-vælgeren, og tryk på midten af multi-vælgeren.
(Tryk på midten igen for at annullere en markering.)
Gentag dette trin for at beskytte andre billeder eller
annullere beskyttelsen af andre billeder.
2 Tryk på MENU-knappen. Når en meddelelse vises, skal du
vælge [OK] med v på multi-vælgeren, og derefter trykke
på midten af multi-vælgeren.
Alle billeder
Beskytter alle billederne eller annullerer beskyttelsen af alle
billederne på hukommelseskortet. Når en meddelelse vises,
skal du vælge [OK] med v på multi-vælgeren, og derefter
trykke på midten af multi-vælgeren.
Annuller alle
DPOF-opsætning
Ved hjælp af kameraet kan du angive de billeder og det antal kopier, der
skal udskrives, før du udskriver billederne i en fotoforretning eller på
printeren.
DPOF-specifikationerne udskrives sammen med billederne.
Mark.billeder
Angiver/fjerner DPOF på alle billeder.
1 Vælg det billede, der skal angive DPOF, med b/B på
multi-vælgeren, og vælg antal ark med det bageste
kontrolhjul. (Hvis du vil fravælge DPOF, skal du angive
nummeret "0".)
Gentag dette trin for at angive/fjerne angivelse af DPOF på
andre billeder.
2 Tryk på MENU-knappen. Når en meddelelse vises, skal du
vælge [OK] med v på multi-vælgeren, og derefter trykke
på midten af multi-vælgeren.
Alle billeder
Sådan angives eller fjernes angivelse af DPOF på alle billeder
på hukommelseskortet. Når [Alle billeder] er valgt, skal du
indstille antallet af billeder med v/V på multi-vælgeren, og
derefter trykke midt på multi-vælgeren. Når en meddelelse
vises, skal du vælge [OK] med v på multi-vælgeren, og
derefter trykke på midten af multi-vælgeren.
Annuller alle
116
Bemærkninger
• Du kan ikke angive DPOF på RAW-filer.
• Du kan angive ethvert antal op til 9.
Datomærke
Du kan datere billeder, når de udskrives. Placeringen af datoen (inden for
eller uden for billedet, tegnstørrelse osv.) afhænger af printeren.
Til
Indsætter datoen.
Fra
Indsætter ikke datoen.
Bemærk
• Afhængigt af printeren er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
Indeksudskrift
Du kan oprette en indeksudskrift af alle billeder på hukommelseskortet.
Opret indeks
Angiver en indeksudskrift.
Slet indeks
Angiver ikke en indeksudskrift.
Vis afspilning
Når du afspiller et billede, der er optaget i portrætposition, vil kameraet
detektere, hvordan billedet vender, og automatisk vise det, så det vender
korrekt.
Autorotation
Viser billedet i portrætposition, hvis dette er påkrævet.
Man.rotation
Viser alle billeder i landskabsposition.
117
Afspilningsmenu
Bemærkninger
• Antallet af billeder, der udskrives på et ark, og formatet afhænger af printeren.
RAW-billeder udskrives ikke i en indeksudskrift.
• De billeder, du har taget efter at have angivet indeksudskriften, medtages ikke i
indeksudskriften. Det anbefales, at du opretter indeksudskriften, lige før du vil
udskrive den.
Afspilningsmenu 2
Diasshow
Afspiller gentagne gang de optagne billeder på hukommelseskortet. Du kan
få vist det forrige/næste billede med b/B på multi-vælgeren.
Sådan sætter du diasshowet på pause
Tryk på midten af multi-vælgeren. Når du trykker igen, starter diasshowet
igen.
Sådan afsluttes et diasshow, mens det er i gang
Tryk på MENU-knappen.
Interval
30 sek.
10 sek.
5 sek.
3 sek.
1 sek.
118
Billedet skifter ved det valgte tidsinterval.
Opsætningsmenu
Opsætningsmenu 1
LCD-lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen.
Juster lysstyrken med b/B på multi-vælgeren, og tryk derefter
midt på multi-vælgeren.
• Du kan justere lysstyrken på skærmen med optageoplysninger eller på
afspilningsskærmen ved at trykke på DISP-knappen lidt længere.
Infotid
1 min.
Vises for den mængde tid, du vælger.
30 sek.
10 sek.
5 sek.
Strømbesparelse
Du kan indstille det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand (Strømbesparelse). Hvis du trykker
udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet tilbage til optagetilstand.
30 min.
10 min.
Kameraet skifter til strømsparetilstand, når den valgte tid er
udløbet.
5 min.
3 min.
1 min.
Bemærk
• Uanset indstillingen her, går kameraet i strømsparetilstand efter 30 minutter, når det
er tilsluttet til et tv, eller fremføringstilstanden er indstillet til (Fjernbetjening).
119
Opsætningsmenu
Bemærk
• Uanset indstillingen i denne menu slukker okularsensorerne under søgeren LCDskærmen, når du ser ind i søgeren.
Videooutput
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet
på det tilsluttede videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter
forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm,
skal du se på side 95 for at få oplysninger om tv-farvesystemet i det land
eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
HDMI-output
Når du tilslutter kameraet til et HDTV ved hjælp af en HDMI terminal
(side 96), bestemmes udgangssignalet fra kameraet automatisk. Ved
visning af billeder, der er optaget med et kamera, kan andre signaler
muligvis gøre billedet klarere, afhængig af motivet. Du kan foretage
følgende ændringer.
HD(1080i)prior.
Prioriterer HD (1080i) udgangssignal.
HD(720p)prior.
Prioriterer HD (720i) udgangssignal.
SD-priorit.
Prioriterer SD (standard) udgangssignal.
Sprog
Vælg det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og
meddelelser.
Indst.dato/tid
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
Læs mere på side 20.
120
Opsætningsmenu 2
Hukommelseskort
Du kan vælge typen af hukommelseskort, du vil bruge til indspilning og
afspilning.
Memory Stick
Bruger "Memory Stick Duo" til indspilning og afspilning.
CompactFlash
Bruger CF-kort/Microdrive til indspilning og afspilning.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende
numre til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene i følgende tilfælde og tildeler
numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder en
fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste
nummer.
– Når mappeformatet ændres.
– Når alle billederne i mappen slettes.
– Når hukommelseskortet udskiftes.
– Når hukommelseskortet formateres.
Mappenavn
Vælger format til mappenavn.
De optagne billeder gemmes i den automatisk oprettede mappe i DCIMmappen på hukommelseskortet.
Standardformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å
(det sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10080405 (Mappenavn: 100, dato: 04/05/2008)
Vælg mappe
Når en mappe med standardnavn vælges, og der er to eller flere mapper,
kan du vælge den optagemappe, der skal anvendes til at optage billeder.
121
Opsætningsmenu
Serie
Vælg den ønskede mappe med v/V på multi-vælgeren, og tryk
derefter midt på multi-vælgeren.
Bemærk
• Du kan ikke vælge mappen, når du indstiller [Datoformat].
Ny mappe
Du kan oprette en mappe på et hukommelseskort til optagelse af billeder.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende
nummerering, og denne bliver den aktuelle optagemappe.
USB-tilslutning
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en
computer eller lignende med et USB-kabel.
Masselager
Anvendes til kopiering af billeder til computeren. Kameraet
genkendes som en USB-masselagerenhed.
PTP
Udskriver billederne med en PictBridge-kompatibel printer,
eller kopierer billeder til PTP-kompatible (Picture Transfer
Protocol) enheder.
• Se side 144 for at få flere oplysninger om udskrivning med
en PictBridge-kompatibel printer.
Ekstern pc
Ved hjælp af "Remote Camera Control", der findes på cdrommen (medfølger), kan du betjene visse af kameraets
funktioner (såsom optagelse) fra en computer, gemme de
optagne billeder på en computer, osv.
Masselag.kort
Når både et "Memory Stick Duo" og et CF-kort er sat i kameraet under
masselagringsforbindelser, kan du vælge den viste metode på en pc.
Begge kort
Viser både "Memory Stick Duo" og CF-kort/Microdrive.
Dette understøttes af pc'er, der kører Windows 2000 SP3 eller
en senere version af operativsystemet.
Valgte kort
Viser kun det kort, der er valgt med [Hukommelseskort].
122
Opsætningsmenu 3
Menustart
Du kan vælge standardskærmen, når du trykker på MENU-knappen.
Top
Viser menuskærmbilledet
Forrige
Viser det tidligere valgte menuskærmbillede først.
1 eller
1 først.
Bekræft slet
Du kan vælge standardpunktet på en bekræftelsesskærm, når du sletter
billeder eller mapper.
“Slet” først
[Slet] er valgt som standard.
“Annul.” først
[Annuller] er valgt som standard.
Lydsignaler
Vælger den lyd, der frembringes, når fokus er bekræftet, under nedtælling
med selvudløser osv.
Slår lyden til.
Fra
Slår lyden fra.
Opsætningsmenu
Til
Rensetilstand
Læs mere på side 27.
123
AF-mikrojust.
Du kan finjustere fokus på hvert enkelt objektiv.
Udfør kun denne handling, når det er nødvendigt. Bemærk, du muligvis
ikke vil kunne fokusere korrekt på et motiv, hvis du har foretaget en dårlig
justering.
Til
Registrerer justeringsværdien af det påsatte objektiv eller
fokuserer på et motiv ved hjælp af den registrerede værdi.
Justeringsværdierne er indstillet mellem –20 til +20.
Fra
Udfører ikke AF-finjustering.
Slet
Sletter værdierne af alle de registrerede objektiver.
Når en meddelelse vises, skal du vælge [OK] med v på
multi-vælgeren, og derefter trykke midt på multi-vælgeren.
mængde
Du kan registrere justerede værdier af [AF-mikrojust.].
Vælg den ønskede værdi med v/V på multi-vælgeren, og tryk
derefter midt på mult-ivælgeren.
Bemærkninger
• Når [AF-mikrojust.] ikke er indstillet til [Til], kan du ikke registrere en
justeringsværdi.
• Hvis du ændrer værdien mod +, går fokuspunktet mod baggrunden, mens hvis du
ændrer fokuspunkt mod –, går punktet mod forgrunden. Bestem værdien ud fra
resultatet af en prøveoptagelse.
• Vi anbefaler, at du bestemmer værdien under de faktiske optageforhold.
• Når du påsætter et objektiv, der er registreret på kameraet, vises den registrerede
værdi. Når du påsætter et objektiv, som ikke er registreret, vises "±0". Hvis "–" vises
som værdien, vil i alt 30 objektiver være blevet registreret. Når du vil registrere et
nyt objektiv, skal du påsætte et objektiv, hvis registrerede værdi du kan slette, og
indstille denne værdi til "±0" eller nulstille værdierne på alle objektiver med [Slet].
• Hvis du udfører en AF-finjustering med et objektiv fra andre producenter, kan
justeringsværdierne til Sony, Minolta og Konica Minolta blive påvirket. Brug ikke
denne funktion til objektiver fra andre producenter.
• Du kan ikke individuelt udføre AF-finjusteringer, når du bruger Sony-, Minolta- og
Konica Minolta-objektiver, der har de samme specifikationer.
124
Matskive
Du kan ændre matskiven til Type L (medfølger ikke) eller Type M
(medfølger ikke), alt efter hvad formålet er. Vælg den relevante indstilling
for typen af skive, når du har ændret selve skiven.
Type G
Standardmatskiver (standardskiven).
Type M
Matskiver, som gør det nemmere at kontrollere højdepunktet
for fokuseringen og den tilnærmede skarphed. Dette er
velegnet til et lysere objektiv (F1,4 til 2,8).
Type L
Matskiver, som er forsynet med et gitter. Lysstyrken i
søgeren er den samme som den for G-typen.
Bemærkninger
• Hvis typen af skive ikke er indstillet korrekt, kan du ikke måle lyse korrekt.
• Se i betjeningsvejledningen, der fulgte med matskiven, for at få oplysninger om,
hvordan du bruger matskiven.
Opsætningsmenu
125
Opsætningsmenu 4
APS-C str. opt.
Registrerer et billede i området, der svarer til APS-C-formatet.
Bestem kompositionen med
(APS-C-formatområdet) i søgeren som
guide. [Format] er indstillet til [3:2].
Til
Optager et billede i APS-C-formatområdet.
Fra
Optager et billede i området med normalt format.
Nulstil
Du kan nulstille kameraets hovedfunktioner.
Følgende punkter skal nulstilles.
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
Visning af optageoplysninger (32)
Detaljeret skærm
Eksponeringskompensation (63)
±0.0
Fremføringsmetode (76)
Enkelt billede
Hvidbalance (68)
AWB (automatisk hvidbalance)
Farvetemperatur/Farvefilter (70)
5500K, farvefilter 0
Tilpasset hvidbalance (70)
5500K
ISO (67)
AUTO
Afspilningsvisning (85)
Enkeltbilledskærm (med optagedata)
Optagemenu
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
Bill.størrelse (99)
L:24M
Format (99)
3:2
Kvalitet (100)
Fin
D-områdeoptim. (72)
Fra
Specialknap (101)
kreativ indst.
kreativ indst. (73)
Standard
Farverum (101)
sRGB
Blitztilstand (58)
Autoblitz eller Udfyld.blitz
Blitzkontrol (102)
ADI-blitz
126
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
Blitzkompens. (66)
±0.0
Ekspon.trin (103)
0,3 EV
ISO Auto område (103)
200 – 800
AF-A-opsætning (104)
AF-A
AF-område (52)
Bred
Prioritering (104)
AF
AF-lampe (54)
Auto
AF m/udløserk. (105)
Til
Lang eksp.SR (105)
Til
Høj ISO SR (105)
Normal
Brugerdefineret menu
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
AF/MF-knap (108)
AF/MF-kontrol
AF/MF-kontrol (108)
Hold
AF-drevhast. (108)
Hurtig
AF-områdevisning (108)
0,3 sek.
Fokuslås
Autovisning (109)
2 sek.
Visningsfunkt. (82)
Intelligent
AEL-knap (110)
AEL-hold
Kontrolhjul (110)
Eks.komp.knap (111)
LH
Opsætningsmenu
Fokuslåsknap (109)
R/nr.
Fra
Kontrolhjullås (111)
Fra
Knapbetjening (112)
Kun display
Udløser u/kort (112)
Aktiver
Optageskærm (112)
Autorotation
Eksp.komp.indst (113)
Omgiv.&blitz
Bracket.rækkef. (113)
0t–t+
127
Afspilningsmenu
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
DPOF-opsætning – Datomærke (116)
Fra
Vis afspilning (117)
Autorotation
Diasshow – Interval (118)
3 sek.
Opsætningsmenu
Punkter
Nulstil (standardindstilling)
LCD-lysstyrke (119)
±0
Infotid (119)
5 sek.
Strømbesparelse (119)
3 min.
HDMI-output (120)
HD(1080i)prior.
Filnummer (121)
Serie
Mappenavn (121)
Standardformat
USB-tilslutning (122)
Masselager
Masselag.kort (122)
Valgte kort
Menustart (123)
Top
Bekræft slet (123)
“Annul.” først
Lydsignaler (123)
Til
AF-mikrojust. (124)
Fra
APS-C str. opt. (126)
Fra
128
Visning af billeder på en
computer
Kopiering af billeder til computeren
Dette afsnit beskriver, hvordan du kopierer billeder på et hukommelseskort
over på en computer, der er forbundet via et USB-kabel.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer, der sluttes til kameraet med
henblik på at importere billeder.
x Windows
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/ Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en
opgradering af ovennævnte operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
USB-stik: Medfølger som standard
Bemærkninger vedrørende tilslutning af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de ovennævnte anbefalede
computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle
enheder, herunder dette kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USBenheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der benyttes en USB-hub eller en
forlængerledning.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen
mellem kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
129
Visning af billeder på en computer
x Macintosh
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)
USB-stik: Medfølger som standard
Trin 1: Tilslutning af kameraet og computeren
1 Sæt et hukommelseskort med optagede billeder i kameraet.
2 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med vekselstrømsadapteren/
opladeren (medfølger ikke).
• Når der kopieres billeder til computeren ved hjælp af en batterienhed, som
ikke er tilstrækkeligt opladet, mislykkes kopieringen muligvis, eller
billeddataene kan blive beskadiget, hvis batterienheden aflades for hurtigt.
3 Tænd for kameraet og computeren.
4 Kontrollér, at [USB-tilslutning] i
2 er angivet til
[Masselager] (side 122).
5 Forbind kameraet og computeren.
1 Til USB-terminalen
• Guiden Automatisk afspilning vises på
skrivebordet.
USB-kabel
2 Til USBterminalen
130
Trin 2: Kopiering af billeder til en computer
Til Windows
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering af billeder til "Documents"mappen (Til Windows XP: "My Documents")-mappen.
1 Klik på [Open folder to view files]
(Til Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), når guiden
automatisk vises på skrivebordet.
• Hvis guiden ikke vises, skal du klikke
på [Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dobbeltklik på [DCIM].
• Hvis det er tilfældet, kan du også importere billeder med "PMB".
3 Dobbeltklik på den mappe, hvor
Visning af billeder på en computer
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy].
• Se side 135 for at få oplysninger om
lagerplacering for billedfiler.
131
4 Dobbeltklik på [Documents]mappen. Højreklik derefter på
vinduet "Documents" for at få vist
menuen, og klik på [Paste].
Billedfilerne kopieres til "Documents"mappen.
• Hvis der findes et billede med det
samme filnavn i destinationsmappen,
vises en bekræftelsesmeddelelse om
overskrivning. Hvis du overskriver et
eksisterende billede med et nyt billede,
bliver de oprindelige fildata slettet.
Hvis du vil kopiere en billedfil til
computeren uden at overskrive dataene,
skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer
filnavnet, skal du dog være
opmærksom på, at du muligvis ikke kan
få vist billedet på kameraet (side 135).
Til Macintosh
1 Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon t [DCIM] t den
mappe, der indeholder de billeder, du vil kopiere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
132
Visning af billeder på computeren
Til Windows
I dette afsnit beskrives proceduren for at få vist kopierede billeder i
"Documents"-mappen (Til Windows XP: "My Documents")-mappen.
1 Klik på [Start] t [Documents].
• Hvis du bruger Windows 2000, skal du
dobbeltklikke på [My Documents] på
skrivebordet.
2 Dobbeltklik på den ønskede billedfil.
Billedet vises.
Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil for at åbne
billedfilen.
Sletning af USB-forbindelse
Udfør de procedurer, der beskrives nedenfor, først, inden du:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
133
Visning af billeder på en computer
Til Macintosh
x Til Windows
Dobbeltklik på
på proceslinjen, og klik derefter på
(USBmasselagerenhed) t [Stop]. Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
Enheden afbrydes.
x Til Macintosh
Træk og slip drevikonet eller ikonet for hukommelseskortet til
ikonet "Trash" (Papirkurv).
Kameraet kobles fra computeren.
134
Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet, grupperes i mapper på
hukommelseskortet.
Eksempel: visning af mapper med Windows Vista
Kopiering af billeder, der er gemt på en computer til et
hukommelseskort og visning af billederne
I dette afsnit beskrives processen, hvor en Windows-computer bruges som
eksempel. Trin 1 skal ikke nødvendigt, hvis filnavnet ikke er blevet ændret.
135
Visning af billeder på en computer
AMapper, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera. (De første tre cifre
angiver mappenummeret.)
BDu kan oprette en mappe i datoformat
(side 121).
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
"MISC"-mappen.
• Billedfiler navngives som følger. ssss
(filnummer) står for et tal mellem 0001 og
9999. De numeriske dele af navnet på en
RAW-datafil og dens tilhørende JPEGbilledfil er identiske.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (anden end Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis ikke.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Ret
filnavnet til "DSC0ssss".
Indtast et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om
overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på
computeren vises filtypenavnet
muligvis. Filtypenavnet på billeder er
JPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
2 Kopiér billedfilen til mappen på
hukommelseskortet i følgende
rækkefølge.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Copy].
2 Dobbeltklik på [Removable Disk] i
[Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]).
3 Højreklik på [sssMSDCF]-mappen
i [DCIM]-mappen, og klik derefter på
[Paste].
• sss står for et tal mellem 100 og
999.
Bemærkninger
• Du kan muligvis ikke få vist visse billeder, afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er oprettet
med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke vises på
kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først oprette en mappe ved hjælp af kameraet
(side 122), og derefter kopiere billedfilen.
136
Brug af softwaren
Følgende software, der følger med kameraet, kan bruges til at arbejde med
billederne:
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"Remote Camera Control"
• Sony Picture Utility
"PMB" (Picture Motion Browser)
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
Anbefalet miljø til anvendelse af "PMB"
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
CPU/Hukommelse: Pentium III 500 MHz eller kraftigere, 256 MB RAM
eller mere (Anbefalet: Pentium III 800 MHz eller kraftigere og 512 MB
RAM eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen – 500 MB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller flere
137
Visning af billeder på en computer
Anbefalet computermiljø
x Windows
Anbefalet miljø til anvendelse af "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"/"Remote Camera Control"
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere anbefales, 1 GB RAM eller
mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller flere
x Macintosh
Anbefalet miljø til anvendelse af "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"/"Remote Camera Control"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.4/v10.5)
CPU: Power PC G4/G5-serien (1.0 GHz eller kraftigere anbefales)/Intel
Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller kraftigere
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller flere
Installation af softwaren
x Windows
• Log på som administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt cdrom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på
[Computer] (Til Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL)
t [Install.exe].
• I Windows Vista vises skærmen
AutoPlay muligvis. Vælg "Run
Install.exe" og følg de instruktioner, der
vises på skærmen for at gå videre med
installationen.
2 Klik på [Install].
Kontrollér, at både "Sony Image Data Suite" og "Sony Picture Utility" er
markeret, og følg instruktionerne på skærmen.
138
3 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på
skrivebordet.
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• Sony Picture Utility
"PMB"
"PMB Guide"
x Macintosh
• Log på som administrator.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger)
i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3 Kopiér filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [IDS_INST.pkg] i den mappe, du kopierede
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Bemærk
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
139
Visning af billeder på en computer
den til.
Brug af "Image Data Converter SR"
Bemærk
• Hvis du gemmer et billede i RAW-dataformat, gemmes det i ARW2.1-formatet.
Med "Image Data Converter SR" kan du:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at
korrigere nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, kreativ indstilling osv.
• Gemme de viste billeder og redigere dem på en computer. Du kan enten
gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
• Se Hjælp for at få flere oplysninger om "Image Data Converter SR".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help]
t [Image Data Converter SR Ver.3] for at starte Hjælp.
Sådan startes/afsluttes "Image Data Converter SR"
x Windows
Dobbeltklik på genvejen til "Image Data Converter SR Ver.3" på
skrivebordet.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image
Data Converter SR Ver.3] ved opstart fra Start-menuen.
Hvis du vil afslutte, skal du klikke på -knappen i skærmens øverste højre
hjørne.
x Macintosh
Dobbeltklik på [Image Data Converter SR Ver.3] i [Sony Image Data
Suite]-mappen fra, [Application]-mappen.
For at afslutte skal du klikke på [Quit Image Data Converter SR] (Afslut
Image Data Converter SR) i [IDC SR]-menuen.
Brug af "Image Data Lightbox SR"
Med "Image Data Lightbox SR" kan du:
• Få vist og sammenligne RAW/JPEG-billeder, der er optaget med dette
kamera.
• Give billederne en karakter fra et til fem.
• Indstille farveetiketter osv.
140
• Få vist et billede i "Image Data Converter SR" og lave justeringer af det.
• Se Hjælp for at få flere oplysninger om "Image Data Lightbox SR".
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help]
t [Image Data Lightbox SR] for at starte Hjælp fra Start-menuen.
Sådan startes/afsluttes "Image Data Lightbox SR"
x Windows
Dobbeltklik på [Image Data Lightbox SR] på skrivebordet.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image
Data Lightbox SR] ved opstart fra Start-menuen.
Hvis du vil afslutte, skal du klikke på -knappen i skærmens øverste højre
hjørne.
Dialogboksen, der anvendes til at gemme en samling vises.
x Macintosh
Dobbeltklik på [Image Data Lightbox SR] i [Sony Image Data Suite]mappen fra, [Application]-mappen.
For at afslutte skal du klikke på [Quit Image Data Lightbox SR] (Afslut
Image Data Lightbox SR) i [Image Data Lightbox SR]-menuen.
Sådan bruges "Remote Camera Control"
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help]
t [Remote Camera Control] for at starte Hjælp fra Start-menuen.
1 Tryk på knappen MENU og indstil [USB-tilslutning] til [Ekstern
pc] i
opsætningsmenuen 2 med v/V/b/B på multivælgeren.
141
Visning af billeder på en computer
Forbind kameraet og computeren. Med "Remote Camera Control" kan du:
• Opsætte kameraet eller kopiere et billede fra computeren.
• Tage et billede, som føres direkte til computeren.
• Udføre en intervalbilledtagning (Kun Windows).
2 Forbind kameraet og computeren.
1 Til USB-terminalen
USB-kabel
2 Til USB-
terminalen
3 Tænd for kameraet og computeren og start derefter "Remote
Camera Control".
Bemærkninger
• Når du trykker på udløserknappen uden at se i søgeren, skal du lukke okluarlukkeren
med armen til okularlukkeren.
• Ved intervalbilledtagning er fremføringsmetoden indstillet til
(Enkelt billede).
Hvis der ikke opnås fokus, udløses lukkeren ikke (undtagen når manuel fokusering
er valgt, eller [Prioritering] i
optagemenuen er indstillet til [Udløser]).
Sådan startes/afsluttes "Remote Camera Control"
x Windows
Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Remote
Camera Control].
Hvis du vil afslutte, skal du klikke på -knappen i skærmens øverste højre
hjørne.
x Macintosh
Dobbeltklik på [Remote Camera Control] i [Sony Image Data Suite]mappen fra, [Application]-mappen.
For at afslutte skal du klikke på [Quit Remote Camera Control] (Afslut
Remote Data Camera Control) i [Remote Camera Control]-menuen.
142
Brug af "PMB"
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
Med "PMB" kan du:
• Importere billeder, som er taget med
kameraet, og få vist dem på
computeren.
• Organisere billeder på computeren i en
kalender efter optagedato for at få vist
dem.
• Retouchere (korrigere røde øjne, osv),
udskrive og sende stillbilleder som
vedhæftede filer i en e-mail, ændre
optagedatoen og meget mere.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med datoen.
• Oprette en datadisk ved hjælp af en cd-brænder eller en dvd-brænder.
• For at få flere oplysninger om "PMB" kan du se "PMB Guide".
For at starte "PMB Guide" skal du dobbeltklikke på genvejen til
(PMB
Guide) på skrivebordet. Klik på [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide] ved opstart fra start-menuen.
Bemærk
• Bekræftelsesmeddelelsen for informationsværktøjet vises på skærmen, første gang
du starter "PMB". Vælg [Start]. Denne funktion holder dig informeret om nyheder
såsom softwareopdateringer. Du kan ændre indstillingen senere.
143
Visning af billeder på en computer
Sådan startes/afsluttes "PMB"
Dobbeltklik på -ikonet (PMB) på skrivebordet.
Eller gør følgende i start-menuen: Klik på [Start] t [All Programs] t
[Sony Picture Utility] t [PMB].
Hvis du vil afslutte "PMB", skal du klikke på -knappen i skærmens
øverste højre hjørne.
Udskrivning af billeder
Udskrivning af billeder ved at slutte
kameraet til en printer, der er kompatibel
med PictBridge
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte
til en PictBridge-kompatibel printer.
"PictBridge" er baseret på CIPAstandarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Bemærk
• Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Trin 1: Indstilling af kameraet
Bemærk
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren/opladeren (medfølger ikke) for at
undgå, at strømmen afbrydes halvvejs gennem udskrivningen.
1 Tryk på knappen MENU, og indstil [USB-tilslutning] til [PTP] i
opsætningsmenuen 2 med v/V/b/B på multi-vælgeren.
2 Sluk kameraet, og sæt hukommelseskortet med de optagne
billeder i.
144
Trin 2: Tilslutning af kameraet til printeren
1 Tilslut kameraet til printeren.
1 Til USBterminalen
USB-kabel
2 Til USB-
terminalen
2 Tænd for kameraet og printeren.
Den skærm, der bruges til at vælge billeder til udskrift, vises.
Trin 3: Udskrivning
1 Vælg det billede, der skal udskrives, med b/B på multivælgeren, og tryk derefter midt på multi-vælgeren.
• Tryk på midten igen for at annullere.
3 Tryk på MENU-knappen og konfigurer hvert enkelt af dem.
• Få detaljerede oplysninger om opsætningen under "PictBridge-menu".
4 Vælg [Udskriv] t [OK] i menuen, og tryk midt på multivælgeren.
Billedet udskrives.
• Når skærmen viser, at udskrivningen er fuldført, skal du trykke midt på
multi-vælgeren.
145
Udskrivning af billeder
2 Gentag trin 1, hvis du ønsker at udskrive andre billeder.
Sådan annulleres udskrivningen
Udskrivningen annulleres ved at trykke midt på multi-vælgeren under
udskrivning. Fjern USB-kablet, eller sluk kameraet. Følg fremgangsmåden
ovenfor (trin 1 til 3), når du igen vil udskrive.
PictBridge-menu
Side 1
Udskriv
Udskriver de markerede billeder. Få yderligere oplysninger under "Trin 3:
Udskrivning".
Vælg udskr.kv.
Du kan specificere antallet af udskrifter op til 20. Det samme antal kopier vil gælde for
alle de markerede billeder.
Papirformat
Auto
Opsætning af printer
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Bred
10,2×18,1 cm
A3+
329×483 mm
146
Layout
Auto
Opsætning af printer
1-op u/kant
Uden kanter, 1 billede/ark
1-op
1 billede/ark
2-op
2 billeder/ark
3-op
3 billeder/ark
4-op
4 billeder/ark
8-op
8 billeder/ark
Indeks
Udskriver alle de markerede billeder som
en indeksudskrift. Udskrifternes layout er
afhængig af printerens opsætning.
Datomærke
Dag og tid
Tilføjer datoen og klokkeslættet.
Dato
Tilføjer datoen.
Fra
Tilføjer ikke datoen.
Side 2
Afmarker alle
Når meddelelsen vises, skal du trykke på [OK] og derefter trykke midt på multivælgeren. -mærket på de enkelte billeder slettes. Når du annullerer dine angivelser
uden at udskrive billederne, skal du vælge dette punkt.
Mappeudskriv.
Udskriver alle billeder på et hukommelseskort. Når meddelelsen vises, skal du trykke
på [OK] og derefter trykke midt på multi-vælgeren.
Udskrivning af billeder
147
Andet
Specifikationer
[Søger]
Type
System til fast øjeniveau
med pentaprisme
Kamera
Matskive
Spherical Acute Matte
(udskiftelig, ekstraudstyr)
[System]
Rammedækning
Ca. 0,98
Kameratype Digitalt spejlreflekskamera
med enkeltobjektiv og
udskiftelige objektiver
Alle α objektiver
(undtagen DT-objektiv*)
* Der er ingen garanti på brugen af et
DT-objektiv, fordi hjørnerne bliver
mørkere, og kameraet ikke lever op til
den primære AE-standard. [APS-C str.
opt.] vælges automatisk.
Objektiv
Forstørrelse 0,74 × med 50 mm
objektiv mod uendeligt,
–1 m-1
Øjepunkt
[Autofokussystem]
System
[Billedsensor]
Samlet antal pixel for kameraet
Ca. 25 720 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 24 610 000 pixels
Billedformat
35 mm (35,9 × 24,0)
CMOS-sensor
Ca. 20 mm fra øjestykket
Justering af dioptrier
–3,0 til +1,0 m–1
TTLfaseregistreringssystem,
CCD-linjesensorer (med
dobbelt trådkorsføler midt
på, F2,8 sensor)
Afstandsmåling
9 punkter og 10 ekstra
punkter til afstandsmåling
[SteadyShot]
Følsomhedsområde
0 til 18 EV (svarende til
ISO 100)
System
AF-lampe
Sensorskiftemekanisme
Kompenserende SteadyShot-funktion
En reduktion på cirka 2,5
til 4 EV af
lukkerhastigheden
(afhænger af optageforhold
og det anvendte objektiv)
[Antistøv]
System
148
Antistatisk coating på
Low-Pass-filter og
billedsensorskiftemekanisme
Ca. 1 til 7 m
[Eksponering]
Lysmålingscelle
40-segments vaffelmønster
SPC
Måleområde
0 til 20 EV (2 til 20 EV
med spotmåling), (ved ISO
100 med F1,4 objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
AUTO, 100 til 6400
[Lukker]
Type
Vægt
Elektronisk styret
spaltelukker med lodrettværgående vandring
Lukkerhastighedsområde
1/8000 sekund til
30 sekunder, bulb
Blitzsynkroniseringshastighed
1/250 sekund (SteadyShot
deaktiveret),
1/200 sekund (SteadyShot
aktiveret)
[Optagemedier]
CompactFlash-kort (Type
I, II), Microdrive,
"Memory Stick Duo"
Ca. 850 g (uden batterier,
hukommelseskort og
tilbehør)
Driftstemperatur
0 til 40°C
(Ved brug af Microdrive:
5 til 40°C)
Exif
Exif Ver.2.21
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
BC-VM10 Batterioplader
Indgangsspænding
100 V til 240 V AC,
50/60 Hz
[LCD-skærm]
Udgangsspænding
8,4 V DC, 750 mA
LCD-panel 7,5 cm (3,0-type) TFTdrev
Betjeningstemperaturområde
0 til 40°C
Antal punkter i alt
921 600 (640 × 3 (RGB) ×
480) punkter
Opbevaringstemperaturområde
–20 til +60°C
[LCD-skærm]
Med baggrundslys
[Strøm, generelt]
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed
NP-FM500H
[Andet]
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Dimensioner
Ca. 156,3 × 116,9 ×
81,9 mm (B/H/D,
eksklusive fremspringende
dele)
Vægt
Ca. 90 g
Genopladelig batterienhed
NP-FM500H
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
Jævnstrøm 8,4 V
Andet
PictBridge Kompatibel
Maksimummål
Ca. 70 × 25 × 95 mm (B/H/D)
Nominel spænding
Jævnstrøm 7,2 V
Maksimal ladestrøm
2,0 A
Maksimal ladespænding
Jævnstrøm 8,4 V
149
Kapacitet
Typisk
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimum 11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimummål
Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 78 g
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den DCF
(Design rule for Camera File
system) universelle standard, der er
fastlagt af JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Afspilning på andet
afspilningsudstyr af billeder, der er
optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder,
der er optaget eller redigeret med
andet udstyr, kan ikke garanteres.
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
150
• "PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows
Vista er enten registrerede
varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• CompactFlash er et varemærke
tilhørende SanDisk Corporation.
• Microdrive er et registreret
varemærke tilhørende Hitachi
Global Storage Technologies i USA
og/eller andre lande.
• Adobe er et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• D-Range Optimizer Advanced gør
brug af teknologi fra
Apical
Limited.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere
eller producenter. Betegnelserne ™
eller ® er imidlertid ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
Kontrollér punkterne på side 151 til 157. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
1
Kontroller følgende punkter.
2
Tag batterienheden ud, og sæt den igen efter cirka 1 minut. Tænd
derefter kameraet igen.
3
Nulstil indstillingerne (side 126).
4
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde
omgivelser (side 161).
• Den viste resterende batteritid er forskellig fra den aktuelle. Aflad
batterienheden fuldstændigt og genoplad den derefter for at korrigere
visningen.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed (side 11).
• Batterienheden er udbrændt (side 13). Udskift den med en ny.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til
strømbesparende tilstand og slukkes næsten. Strømsparefunktionen
annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 119).
151
Andet
Strømmen slukkes pludseligt.
Optagelse af billeder
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
• I standardindstillingen slukkes LCD-skærmen, hvis der ikke registreres
nogen handling i mere end fem sekunder, for at minimere batteriforbruget.
Du kan ændre det tidspunkt, hvor LCD-skærmen er slukket (side 119).
• LCD-skærmen er slået fra. Tryk på DISP-knappen for at tænde
LCD-skærmen (side 33).
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster dioptriskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til dioptrier
(side 21).
Lukkeren udløses ikke.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet (side 24). Hvis det er
fuldt, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 92).
– Udskift hukommelseskortet.
• Lukkeren kan ikke udløses, når motivet er ude af fokus (side 104).
• Når et astronomisk teleskop osv. er fastgjort til kameraet, skal du indstille
eksponeringstilstanden til M og lave dine optagelser.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (side 105). Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 100). Eftersom RAW-billedet er stort, kan
det tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (siderne 20, 120).
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker, når du trykker på
udløserknappen og holder den halvvejs nede.
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige
rækkevidde af kameraet. Juster indstillingen igen.
152
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys
ind i objektivet. Monter en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og
prøve at tage billedet igen. Afhængigt af filterets tykkelse og forkert
montering af modlysblænden kan filteret eller modlysblænden blive delvist
vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan forårsage,
at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). I så fald kan man
gøre blænden mindre med 1 til 2 trin, hvilket kan forhindre dette fænomen.
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 4).
EV-skalaen b B blinker i søgeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 135).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er
optaget med en anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke
afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 133).
• Kontrollér [Videooutput] for at se om videoudgangssignalet på kameraet er
indstillet til tv-apparatets farvesystem (side 95).
• Kontrollér, om forbindelsen er korrekt (side 94).
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 116).
153
Andet
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
Computere
Computeren genkender ikke kameraet.
•
•
•
•
Brug USB-kablet (medfølger) (side 130).
Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 130).
Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens
USB-stik.
Du kan ikke kopiere billeder.
• Når du kopierer billeder fra kameraet til computeren bliver kopieringen
afbrudt, hvis du åbner dækslet til hukommelseskortet. Lad være med at
åbne dækslet til hukommelseskortet under kopieringen.
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en
computer, kan du muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag
billeder med et hukommelseskort, der er formateret med kameraet
(side 115).
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning
(side 16).
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (side 92).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort (side 16).
Du har ved en fejltagelse formateret hukommelseskortet.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke
gendanne dem.
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med
følgende punkter.
154
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGBprintere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
udskrives billederne med et lavere intensitetsniveau (side 101).
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste
eller nederste kant af billedet bliver beskåret. Det gælder særligt ved
udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af billedet kan blive
beskåret.
• Ved udskrivning på egen printer skal du annullere beskæring eller
indstillingen uden kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
Kan ikke udskrive billederne med dato.
• Hvis du bruger "PMB", kan du udskrive billederne med dato (side 143).
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre datoen på billedet. Men da
billeder man optager med dette kamera indeholder oplysninger om
optagelsedatoen, kan du udskrive billeder med datoen overlejret, hvis
printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet
med Exif-information skal du forhøre dig hos printer- eller
softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med
datoen, hvis du beder om det.
PictBridge-kompatibel printer
Få yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med
printeren, eller kontakt producenten af printeren.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel
med PictBridge-standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er
kompatibel med PictBridge eller ej.
• Indstil [USB-tilslutning] til [PTP] (side 144).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
155
Andet
Der kan ikke etableres en forbindelse.
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er
redigeret på en computer, kan muligvis ikke udskrives.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato.
Sæt [Datomærke] til [Fra], og udskriv billedet igen (side 147).
Andet
Meddelelsen "Indstil dato og klokkeslæt?" vises, når du tænder kameraet.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller
uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (side 20).
Hvis datoindstillingen mistes, hver gang batterienheden oplades, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller det lokale Sony-serviceværksted.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad
gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter
komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager med et
JPEG-billede (side 100).
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens power-kontakten var indstillet til
ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og
at aktivitetslampen ikke lyser (side 11).
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger ikke) anvendes, skal netledningen
tages ud. Hvis kameraet er varmt, skal du lade det køle ned, før du forsøger
denne fremgangsmåde. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet
disse løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt
servicested, der er autoriseret af Sony.
156
De fem streger på SteadyShot-skalaen blinker nederst til højre i søgeren.
• SteadyShot-funktionen fungerer ikke. Du kan fortsat tage billeder, men
funktionen SteadyShot fungerer ikke. Sluk for kameraet, og tænd det igen.
Hvis SteadyShot-skalaen fortsat blinker, skal du kontakte en Sonyforhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
"--E-" vises nederst til højre på LCD-skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde
ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet.
Andet
157
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises,
skal du følge instruktionerne.
Kun til “InfoLITHIUM”-batteri
• Der anvendes en inkompatibel
batterienhed.
Indstil dato og klokkeslæt?
• Indstil datoen og klokkeslættet.
Oplad det interne genopladelige
batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid (siderne 20,
161).
Ikke tilstrækkelig strøm.
• Du forsøgte at udføre
[Rensetilstand] med et
utilstrækkeligt batteriniveau.
Oplad batterienheden, eller brug
vekselstrømadapteren/opladeren
(medfølger ikke).
Ingen Memory Stick
Intet CF-kort
• Typen på det hukommelseskort,
der er sat i kameraet er forskellig
fra den type hukommelseskort,
der er valgt med
[Hukommelseskort] i menuen
Opsætning. Indstil den korrekte
type.
158
Kan ej bruge Memory Stick.
Formater?
Kan ej bruge CF-kort. Formater?
• Hukommelseskortet blev
formateret på en computer, og
filformatet er blevet ændret, eller
også er hukommelseskortet
formateret på en anden enhed.
Vælg [OK], og formater derefter
hukommelseskortet. Du kan
bruge hukommelseskortet igen.
Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet
slettet. Det kan tage et stykke tid
at afslutte formateringen.
Hvis meddelelsen fortsat vises,
skal du skifte hukommelseskort.
Kortfejl
• Der er isat et ikke-kompatibelt
hukommelseskort, eller
formateringen mislykkedes.
Skrivebesk. hukommelse
• Kameraet kan ikke optage eller
slette billeder på dette "Memory
Stick Duo".
Indsæt Memory Stick'en igen
Indsæt CF-kort igen
• Det isatte hukommelseskort kan
ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er
beskadiget.
• Terminaldelen på
hukommelseskortet er snavset.
Behandler... Betjening er ikke
mulig.
• Når bufferhukommelsen er fuld,
kan du prøve at betjene den
intelligente visningsfunktion ved
at udløse visningsknappen.
Ugyldig handling
• Under BULB fotografering kan
du prøve at betjene den
intelligente visningsfunktion.
Brug Memory Stick-stik til at
formatere.
• Du forsøger at formatere et
"Memory Stick Duo" som er isat
i indføringsrillen til CF-kort ved
hjælp af en adapter. Indsæt
"Memory Stick Duo" i
indføringsrillen til "Memory
Stick Duo", og formater det.
Ingen Memory Stick indsat. Lukker
er låst.
Intet CF-kort indsat. Lukker er låst.
• [Udløser u/kort] er indstillet til
[Deaktiver]. Angiv den til
[Aktiver], eller indsæt et
hukommelseskort.
• Billeder, der er optaget med
andre kameraer, eller billeder,
der er blevet redigeret med en
computer, kan muligvis ikke
vises.
• Objektivet er ikke monteret
korrekt, eller også er objektivet
ikke monteret.
• Når du fastgør kameraet til et
astronomisk teleskop eller lign.,
skal du sætte
eksponeringstilstanden til M.
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAWbilleder med et DPOF-mærke.
Kontroller anden enhed
• Der kan ikke etableres en
forbindelse. Fjern USB-kablet,
og tilslut det igen.
Kameraet er overophedet. Lad det
køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi
du har optaget kontinuerligt.
Sluk for strømmen. Køl
kameraet af, og vent, indtil det er
klar til at tage billeder igen.
Kamerafejl
Systemfejl.
• Sluk for strømmen, fjern
batterienheden, og sæt den
derefter i igen. Hvis meddelelsen
vises ofte, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-værksted.
159
Andet
Ingen visning.
Intet objektiv monteret. Lukker er
låst.
Dæksel åbent
• Luk dækslet til
hukommelseskortet for at kunne
begynde at fotografere.
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre
billeder, der er optaget med et andet
kamera.
Ingen billeder blev ændret
• Du forsøgte at beskytte billeder
eller angav DPOF uden at ændre
specifikationerne for disse
billeder.
Kan ikke oprette flere mapper
• Der findes allerede en mappe
med et navn, der begynder med
"999" på hukommelseskortet. Du
kan ikke oprette mappen, hvis
dette er tilfældet.
Udskrivning annulleret.
• Udskrivningsjobbet blev
annulleret. Fjern USB-kablet,
eller sluk kameraet.
Kunne ikke markere.
• Du forsøgte at markere RAWbilleder på PictBridge-skærmen.
Printerfejl
• Kontrollér printeren.
• Kontrollér, om det billede, du vil
udskrive, er ødelagt.
160
Printer optaget
• Kontrollér printeren.
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, tørre eller fugtige
steder
På et sted som f.eks. en bil, der er
parkeret direkte i solen, kan
kameraet blive deformeret, og det
kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et
varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå
rystende vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand
eller støv ind i kameraet. Det kan
medføre funktionsfejl i kameraet,
og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
Om transport
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i
temperaturer mellem 0°C og 40°C
(Ved brug af et Microdrive: 5°C til
40°C). Optagelse i ekstremt kolde
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et
koldt til et varmt sted, kan fugt
kondensere inde i eller uden på
kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til
et varmt sted, skal kameraet forsegles
i en plastpose og have lov til at
tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid,
indtil fugten er fordampet. Bemærk,
at hvis du forsøger at optage, mens
der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare
billeder.
Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt
batteri til vedligeholdelse af dato og
klokkeslæt samt andre indstillinger,
uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger
kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det
imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring 8
måneder, bliver det fuldstændigt
161
Andet
• Husk at påsætte objektivdækslet
eller kameradækslet, når kameraet
ikke er i brug. Når kameradækslet
fastgøres, skal alt støv fjernes fra
dækslet, før det placeres på
kameraet.
eller varme omgivelser, som
overstiger dette interval, anbefales
ikke.
afladet. I denne situation skal du
sørge for at oplade det genopladelige
batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke
er helt opladet, kan du dog godt bruge
kameraet, så længe du ikke optager
dato og klokkeslæt. Hvis kameraet
nulstiller indstillingerne til standard,
hver gang du oplader det interne
genopladelige batteri, kan batteriet
være udbrændt. Kontakt din Sonyforhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med
vekselstrømsadapteren/opladeren
(medfølger ikke), og lad kameraet stå
i 24 timer eller længere med
strømmen slukket.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du optager begivenheder,
som kun forekommer en gang, skal
du foretage en prøveoptagelse for at
sikre dig, at kameraet fungerer
korrekt.
• Dette kamera er designet til at
kunne modstå støv og fugtighed,
men det er ikke vand- eller
stænktæt. Ved brug af kameraet i
regnvejr, skal man sørge for, at
hverken kameraet eller objektivet
bliver vådt. Rengør kameraet efter
brug, hvis det er blevet snavset.
Hvis vand, sand, støv, salt osv får
lov at blive siddende på kameraet,
kan det medføre funktionsfejl.
162
• Undgå at kigge på solen eller på
stærkt lys gennem et objektiv, du
har fjernet, eller gennem søgeren.
Det kan forårsage permanente
skader på dine øjne. Det kan også
medføre funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres stærke
radiobølger eller udsendes stråling.
Det kan medføre, at kameraet ikke
kan optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller
støvede omgivelser kan medføre
funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal
den fjernes, før kameraet bruges
(side 161).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå
på det. Ud over at dette kan
medføre funktionsfejl og betyde, at
kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre hukommelseskortet
ubrugeligt eller medføre, at
billeddata beskadiges eller mistes.
• Hold kameraet, medfølgende
tilbehør osv. uden for børns
rækkevidde. "Memory Stick Duo",
osv. kan sluges. Hvis det sker, skal
du øjeblikkeligt kontakte en læge.
Bemærkninger til håndtering
af matskiven
• Pas på du ikke berører matskiven,
spejlet, osv. med fingeren.
• Hvis der kommer støv på skærmens
overflade, bør du fjerne støvet med
en blæser. Undlad i dette tilfælde at
bruge en sprayblæser.
• Hvis skærmen har en rift eller
bliver fedtet, bør du kontakte din
Sony-forhandler eller det lokale
autoriserede Sony-serviceværksted.
Indeks
Indeks
Numerisk
BULB-fotografering................... 48
40-segments vaffelmønster
lysmåling ............................... 62
C
A
Centervægtet .............................. 62
CF-kort ....................................... 16
C-knap ...................................... 101
Adobe RGB.............................. 101
AEL-knap................................. 110
AE-lås ........................................ 64
AF/MF-kontrol........................... 56
AF-lampe ................................... 54
AF-mikrojustering ................... 124
AF-område ................................. 52
Antal af billeder, der kan
optages ............................. 12, 24
APS-C-format .......................... 126
Autoblitz .................................... 58
Automatisk fokusering............... 50
Autovisning.............................. 109
B
Datomærke ............................... 117
Diasshow .................................. 118
Direkte manuel fokusering......... 55
DISP-knap ............................ 33, 85
D-områdeoptimering.................. 72
DPOF-opsætning...................... 116
DRIVE-knap .............................. 76
E
Eksponeringskompensation ....... 63
Eksponeringstilstand .................. 43
Enkelt bracketing ....................... 78
Enkeltbilled-AF.......................... 50
EV-skala......................... 47, 65, 79
F
Farvefilter................................... 70
Farverum .................................. 101
Farvetemperatur ......................... 70
Filnummer ................................ 121
Fjernbetjening ...................... 76, 81
Fn-knap ...................................... 40
163
Indeks
Batterienhed ............................... 11
Beskyt ...................................... 116
Billedkvalitet............................ 100
Billedstørrelse ............................ 99
Blænde ....................................... 45
Blitz............................................ 57
Blitzkompensation ..................... 66
Blitzkontrol .............................. 102
Blitztilstand ................................ 58
Bracketing .................................. 78
D
Fokus ..........................................50
Fokusindikator ............................51
Fokuslås ......................................53
Forindstillet hvidbalance ............68
Format.........................................99
Formater ...................................115
Forsinket blitz .............................58
Forstørret billede ........................88
Fremføringsmetode.....................76
Fugtdannelse.............................161
J
JPEG ........................................ 100
Justering af dioptrier .................. 21
K
Komprimeringsforhold ............ 100
Kontinuerlig AF......................... 50
Kontinuerlig bracketing ............. 78
Kontinuerlig optagelse......... 76, 77
Kontrast...................................... 73
Kreativ indstilling ...................... 73
H
HDMI-output ..............................96
Histogram .............................86, 91
Hukommelse...............................84
Hurtig navigation........................40
Hvidbalance ................................68
Hvidbalance-bracketing..............80
Høj ISO SR...............................105
I
Image Data Converter SR.........140
Image Data Lightbox SR ..........140
Indeksskærm ...............................89
Indeksudskrift ...........................117
Indstil dato/tid.............................20
Indstil uret...................................20
Infotid .......................................119
Intelligent visning .......................82
ISO Auto område......................103
ISO-følsomhed ...........................67
164
L
Lang eksp.SR ........................... 105
Langsom synkronisering............ 59
LCD-lysstyrke.......................... 119
LCD-skærm ......................... 32, 90
Lukkerhastighed .................. 43, 46
Lydsignaler .............................. 123
Lyst område ............................... 86
Låsning af eksponering.............. 64
M
Manuel eksponering................... 47
Manuelt fokusering .................... 54
Manuelt skift .............................. 48
Mappenavn .............................. 121
Matskive .................................. 125
"Memory Stick Duo" ................. 16
MENU-knap .............................. 97
Menuliste ................................... 97
Microdrive ................................. 16
Multisegment ............................. 62
Multi-vælger .............................. 38
Mætning ..................................... 73
Mørkt område ............................ 86
Målemetode ............................... 62
N
Nulst.opt.modus ....................... 106
Nulstil....................... 106, 114, 126
Ny mappe ................................. 122
O
Objektiv ..................................... 14
Omgivende lys ........................... 64
Opladning af batterienhed............ 9
Optagelse ................................... 41
Optageskærm ........................... 112
P
PictBridge ................................ 144
PMB ......................................... 143
Prioritering ............................... 104
Programmet Auto....................... 43
Programskift............................... 44
Skarphed..................................... 73
Skulderrem ................................. 22
Slet ............................................. 92
Specialknap .............................. 101
Specifikationer ......................... 148
Spejllukning ......................... 76, 80
Spot ............................................ 62
sRGB ........................................ 101
SteadyShot-funktion................... 37
Strømbesparelse ....................... 119
Støjreduktion ............................ 105
Støvafvisende funktion .............. 27
Synkronisering ved høj
hastighed ................................ 60
Søger .................................... 21, 36
T
Tilpasset hvidbalance ................. 70
Trykke halvvejs ned ........... 41, 105
Trådløs blitz ............................... 58
U
Udskrive ........................... 116, 144
USB-tilslutning ........................ 122
V
RAW ................................ 100, 140
Remote Camera Control .......... 141
Rensetilstand .............................. 27
Rotation...................................... 87
Videooutput.............................. 120
Vis afspilning ........................... 117
Visning ....................................... 82
Visning af billede ................. 85, 94
Visningspanel............................. 35
Vælg mappe ............................. 121
S
Selvudløser................................. 78
165
Indeks
R
W
WB-knap.....................................68
Ø
Øjestykke ....................................21
166
Download PDF

advertising