Sony | NEX-5 | Sony NEX-5 Betjeningsvejledning

C:\data\ADRJ100321-DK\ADRJ100321NEX3ALL\01DK-NEX5ALL\010COV.fm
master: Right
NEX-3/NEX-5/NEX-5C
De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for,
beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog",
hvor sidstnævnte findes på den medfølgende cd-rom.
© 2010 Sony Corporation
A-DRJ-100-32(1)
NEX-3/NEX-5/NEX-5C
A-DRJ-100-32(1)
3D-funktioner
3D-billeder, der er optaget i dette kameras [3D-panorering]-tilstand, kan kun afspilles på
et 3D-tv. De optagne billeder afspilles som almindelige stillbilleder på kameraets LCDskærm og på et tv, som ikke er 3D.
Fotografering
For at optage 3D-billeder skal du panorere
billedet, sådan som det er vist.
Visning
1 Til HDMI-stikket
Forbind kameraet til et 3D-tv ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat) (side 9).
HDMI-kabel
2 Til HDMIterminalen
z Filnavn på 3D-billedet
Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer billeder, der er optaget i tilstanden [3D-panorering], til en computer, vil
de to følgende billeddata blive gemt i den samme mappe på computeren.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen, der udgør et 3D-billede, vil 3D-billedet
muligvis ikke kunne afspilles.
Bemærk
• Du vil måske opleve ubehagelige symptomer såsom overanstrengelse af øjnene, kvalme eller træthed, når
du ser 3D-billeder, der er optaget med kameraet, på skærme, der er 3D-kompatible. Når du ser 3Dbilleder, anbefaler vi, at du med jævne mellemrum holder en pause. Da behovet for eller hyppigheden af
pauser kan variere fra person til person, skal du fastlægge dine egne standarder. Hvis du får det dårligt,
skal du stoppe med at se 3D-billeder og søge lægehjælp, hvis det er nødvendigt. Se også i
betjeningsvejledningen til den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet.
Synet hos et barn er altid sårbart (det gælder især børn under seks år). Før du giver dem lov til at se 3Dbilleder, skal du kontakte en ekspert såsom en børne- eller en øjenlæge. Sørg for, at dine børn overholder
de forsigtighedsanvisninger, der er angivet herover.
2DK
Tilgængelige 3D-funktioner
Nye funktioner er blevet tilgængelige i menuen ved hjælp af denne firmwareopdatering.
Menu
Nye tilgængelige punkter
Funktioner
Optagetilstand
3D-panorering
Angiver optagelse af 3D-billeder.
Kamera
3D-panoreringsretn.
Angiver optageretning for 3D-billeder.
Billedformat
3D-panorama: Billedformat
Vælger formatet på 3D-billeder.
Afspil
Diasshow t Billedtype
Vil automatisk kun afspille 3Dbilleder på et 3D-tv, der er sluttet til
kameraet.
Afspil
3D-visning
Afspiller 3D-billeder på et 3D-tv, der
er sluttet til kameraet.
3DK
3D-panorering
Giver dig mulighed for at lave et 3D-billede ud fra sammensatte billeder.
1 [Menu] t [Optagetilstand] t [3D-panorering].
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Denne del medtages ikke.
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Vi anbefaler, at du panorerer kameraet 180 grader inden for ca. seks
sekunder, når du bruger et E-18 – 55 mm objektiv i den brede ende (18 mm) for at få bedre resultater.
Kameraet skal panoreres langsommere med objektivets telefotoside.
• Hvis du optager et 3D-billede med T-siden af et zoomobjektiv, vil der muligvis oftere forekomme et gråt
område, eller fotograferingen stoppes. Det anbefales at bruge et zoomobjektiv med W-side.
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [3D-panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke,
indtil optagelsen afsluttes.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan 3D-panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen på 3D-paneringsbilleder og vinklen, hvor du fastsatte fokus og eksponering (AE/AF-lås)
ved at trykke udløserknappen halvvejs ned, er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil
optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge igen.
• [3D-panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [3D-panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
• Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer. Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen, der
udgør et 3D-billede, vil 3D-billedet muligvis ikke kunne afspilles.
• Du kan kun panorere kameraet vandret, når du optager 3D-panoreringsbilleder.
4DK
Fortsættes r
z Tip til optagelse af et 3D-billede
Panorer billedet i en bue ved konstant
hastighed i den retning, som er angivet på
LCD-skærm, samtidig med at du tager højde
for følgende punkter. Du skal panorere ved
omkring halv hastighed i forhold til normal
fotografering, hvor du panorerer.
• Fotografer et stillestående motiv.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og
baggrunden.
• Optag 3D-billeder på et sted med meget lys, f.eks. udendørs.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du
låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter
udløserknappen helt ned, og panorer kameraet.
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med
W-side.
5DK
3D-panoreringsretn.
Angiver, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages 3D-panoreringbilleder.
1 [Menu] t [Kamera] t [3D-panoreringsretn.] t ønsket tilstand.
(Højre)
Panorer kameraet fra venstre mod højre.
(Venstre)
Panorer kameraet fra højre mod venstre.
6DK
Billedformat
Angiver billedformat til optagelse af 3D-panorering-billeder.
1 [Menu] t [Billedformat] t [3D-panorama: Billedformat] t ønsket
tilstand.
(16:9)
Vandret: 1920 × 1080
Vandret: 4912 × 1080
(Standard)
Vandret: 7152 × 1080
(Bred)
z Tip til valg af billedformat
3D-billederne vises forskelligt, afhængigt af hvilken tilstand der vælges.
16:9
Standard
Bred
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, rulles billederne, når du trykker midt på kontrolhjulet.
7DK
Billedtype
Afspiller kun 3D-billeder i diasshow på det 3D-tv, der er tilsluttet kameraet.
1 [Menu] t [Afspil] t [Diasshow] t [Billedtype] t ønsket tilstand.
Alt
Afspiller alle stillbilleder på hukommelseskortet som normale
stillbilleder.
Vis kun 3D
Afspiller kun 3D-billeder.
8DK
3D-visning
Hvis du vil vise 3D-panoreringsbilleder, der er optaget på kameraet, på et 3D-tv, skal du
gøre følgende.
Forbind kameraet til et 3D-tv ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat).
1 Forbind kameraet til 3D-tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
2 [Menu] t [Afspil] t [3D-visning] t [OK].
De 3D-panoreringsbilleder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, kan du rulle 3Dbillederne ved at trykke midt på kontrolhjulet.
1 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
2 Til HDMIterminalen
Bemærkninger
• Når du vælger [3D-visning]-tilstanden, vises der kun 3D-billeder.
• Undlad at tilslutte kameraet og det udstyr, der skal tilsluttes, ved hjælp af udgangsterminaler. Når
kameraet og tv'et er tilsluttet ved hjælp af udgangsterminaler, frembringes der ingen video og lyd. En
sådan forbindelse kan også give problemer for kameraet og/eller det tilsluttede udstyr.
• Denne funktion vil muligvis ikke kunne fungere korrekt med visse tv'er. F.eks vil du måske ikke kunne få
vist en video på dit tv, udsende i 3D-tilstand eller høre lyd fra tv'et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
• Hvis den trådløse RMT-DSLR1-fjernbetjening (sælges separat) påvirkes af signaludgangen fra tv’et til
3D-glasset, fungerer den muligvis ikke korrekt. Når du bruger den trådløse fjernbetjening, skal du
anbringe kameraet så langt væk fra kameraet som muligt, hvor kameraets fjernbetjeningssensor peger
væk fra tv’et. (gælder kun NEX-5/5C)
z Sådan viser du normale stillbilleder på et tv
Hvis du vælger [3D-visning], vises der kun 3D-billeder på tv'et.
Du kan få vist normale stillbilleder ved at trykke nederst på kontrolhjulet for at afslutte [3Dvisning].
Du kan vende tilbage til 3D ved at trykke nederst på kontrolhjulet igen.
Hvis du vil vise billedindekset, skal du vælge [Menu] t [Afspil] t [Billedindeks].
9DK
Download PDF

advertising