Sony | NEX-5RL | Sony NEX-5RL Betjeningsvejledning

4-437-010-31(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Indholdsfortegnelse
α Håndbog
Menu
Prøvebillede
Indeks
© 2012 Sony Corporation
NEX-6/NEX-5R
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Klik på en knap øverst til højre på dækslet og på hver side for at gå til den tilhørende
side.
Dette er praktisk, når du søger efter en funktion, du gerne vil bruge.
Prøv ebillede
Søg oplysninger på en liste
over menupunkter.
Menu
Søg oplysninger efter
nøgleord.
Indeks
Menu
Søg oplysninger efter
prøvebilleder.
Prøvebillede
Indholdsfortegnelse
Søg oplysninger efter
funktion.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Mærker og tegn, der bruges i denne håndbog
Indeks
I denne håndbog vises
betjeningsrækkefølgen med pile (t).
Betjening af kameraet skal foregå i den
nævne rækkefølge.
Standardindstillingen vises med et
.
Viser advarsler og begrænsninger, som
er relevante i forhold til korrekt
betjening af kameraet.
De fotografier, der bruges som
eksempler på billeder i denne
vejledning, er reproducerede billeder og
ikke faktiske billeder, der er taget med
dette kamera.
z-mærket angiver oplysninger, der er
praktiske at kende til.
2DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Prøvebillede
Sådan bruges denne håndbog ······························2
Prøvebillede ··························································7
Identificering af dele ············································13
Liste over ikoner på skærmen ·····························20
Grundlæggende brug
Menu
Betjening af kameraet ·········································23
Menu ···································································29
Optagelse af billeder ···········································36
Afspilning af billeder ············································39
Sletning af billeder···············································41
Indeks
Brug af fotokreativitetsfunktionen
Foto-kreativitet·····················································42
Bagg. Ej fk. ··························································43
Lysstyrke ·····························································44
Farve ···································································45
Livfuldhed ····························································46
Billedeffekt···························································47
3DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Intelligent auto ·····················································64
Bedste auto ·························································66
Valg af motiv························································68
Panorering···························································70
Manuel eksp. ·······················································72
Lukkerhast.prior.··················································74
Blændeprioritet ····················································75
Auto programmeret ·············································76
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner vha. tilstandsknappen
(kun NEX-6)
Menu
Brug af funktioner via kontrolhjulet
Indeks
DISP (Vis indhold) ···············································49
(Ekspon.komp.) ··············································52
(Fremf.metode)··········································53
(ISO) ·······························································60
(Billedindeks)··················································61
Brug af funktioner vha. Fn-knappen
Fn (Funktion)-knap ··············································62
Brug af funktioner vha. AEL-knappen
(kun NEX-6)
AEL-knap (kun NEX-6)········································63
4DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Optagetilstand (kun NEX-5R) ······························30
Kamera································································30
Billedformat ·························································31
Lysstyrke/ farve ···················································31
Afspil····································································32
Applikation···························································32
Opsætning···························································32
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner i menuen
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Menu
Visning af billeder på et tv ·································202
Brug med computeren ·······································204
Brug af softwaren ··············································206
Tilslutning af kameraet til computeren···············209
Oprettelse af en filmdisk ····································211
Udskrivning af stillbilleder··································215
Indeks
Tilføjelse af funktioner til kameraet
Tilføjelse af funktioner til kameraet
(Download af applikationer)·······························216
Start af den downloadede applikation ···············219
Fejlfinding
Fejlfinding ··························································220
Advarselsmeddelelser ·······································227
5DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Brug af kameraet i udlandet ······························230
Hukommelseskort··············································231
"InfoLITHIUM"-batterienhed ······························233
Opladning af batteri ···········································235
Fatningsadapter ················································236
Elektrisk søger (sælges separat) (kun NEX-5R) ··· 238
AVCHD-format ··················································239
Rengøring··························································240
Kontrol af det antal billeder, der kan optages····241
Specifikationer···················································244
Indholdsfortegnelse
Andet
Menu
Indeks
Indeks ································································249
Modelnavn Tilstandsknap Berøringspanel Søger
Blitz
NEX-6
Kompatibel
Inkompatibel
Intern
Intern/Ekstern
(sælges separat)
NEX-5R
Inkompatibel
Kompatibel
Ekstern
(sælges separat)
Ekstern
(medfølger)
Indeks
Denne vejledning dækker NEX-6 og NEX-5R.
Illustrationer og visning på skærmen gælder for NEX-6, medmindre der er oplyst
andet.
Hovedegenskaberne for hver model er som følger:
6DK
"Det er dette motiv, jeg ønsker at indfange i et billede, men hvordan gør man?"
Du kan måske finde svaret ved at gennemgå prøvebillederne nedenfor. Klik på dette
ønskede prøvebillede.
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
Prøvebillede
Billeder af personer (side 8)
Makrobilleder (side 9)
Landskabsbilleder (side 10)
Solnedgang/natbilleder (side 11)
Motiver med hurtige bevægelser (side 12)
Hvis du klikker på et billede, vil skærmen gå til den side, hvor den anbefalede funktion
til netop denne type billeder er beskrevet.
Brug disse beskrivelser, som tillæg til de optagetip, der er vist på kameraskærmen.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Menu
Klik!
Indeks
7DK
Fortsættes r
Samme motiv med forskellig lysstyrke (58)
91
69
Smiler glad (91)
En person i lyset fra levende lys (69)
68
60
En person i forgrunden af et natfoto (68)
En person i bevægelse (60)
56
77
Et gruppebillede (56, 57)
En person, der oplyses bagfra (77)
Indeks
En person fremhæves, mens baggrunden
sløres væk (43)
Menu
58
Prøvebillede
43
Indholdsfortegnelse
Billeder af personer
94
En person med bløde hudtoner (94)
8DK
Fortsættes r
Tilpas farven til indendørs lys (104)
68
108
Blomster (68)
Reducer mængden af blitzlys (108)
79
52
Manuelt fokus (79)
Optagelse af motiver med bedre lysstyrke
(52)
60
52
Undgå kamerarystelser i forbindelse med
indendørs billeder (60)
Få mad til at se indbydende ud (52)
Indeks
Bring baggrunden ud af fokus (43)
Menu
104
Prøvebillede
43
Indholdsfortegnelse
Makrobilleder
9DK
Fortsættes r
Himlen i levende farver (52)
Løbende vand (74)
113
113
Levende, grønne farver (113)
Farvede blade (113)
70
109
109
Motiver med flere lysstyrker (109)
Oplyste udendørsbilleder, taget inde fra et
mørkt rum (109)
43
135
Bring baggrunden ud af fokus (43)
Hold billedet vandret (135)
Indeks
Panoreringsbilleder (70)
Menu
74
Prøvebillede
52
Indholdsfortegnelse
Landskabsbilleder
10DK
Fortsættes r
Manuel kameraføring (68)
En smuk optagelse af solnedgangens røde
skær (68)
73
77
Fyrværkeri (73)
Lysstribe (77)
58
43
Bring baggrunden ud af fokus (43)
Indeks
Samme motiv med forskellig lysstyrke (58)
Menu
68
Prøvebillede
68
Indholdsfortegnelse
Solnedgang/natbilleder
56
Undgå kamerarystelse (56)
11DK
Fortsættes r
Følg et motiv i bevægelse (83)
Udtryk kraftfuld aktivitet (74)
79
55
Optagelse af et motiv der nærmer sig
kameraet (79)
Indfang det bedste øjeblik (55)
Menu
74
Prøvebillede
83
Indholdsfortegnelse
Motiver med hurtige bevægelser
Indeks
12DK
NEX-6
Se flere oplysninger om betjening af
delene på de sider, der nævnes i parentes.
A Blitz (77)
B Udløserknap (36)
D Fn (Funktion)-knap (62)
E Fjernsensor (59)
F ON/OFF (tænd/sluk)-kontakt
G AF-lampe/Selvudløserindikator/
Smiludløserindikator
Prøvebillede
C Krog til skulderrem
Indholdsfortegnelse
Identificering af dele
H Multiinterface-tilbehørssko 1)2) (NEX-6)/
smart tilbehørsterminal 2 3) (NEX-5R)
I Mikrofon 4)
J Objektiv
Menu
NEX-5R
K Udløserknap til objektivet
L Fatning
M Billedsensor 5)
N Objektivkontakter 5)
For oplysninger om kompatibelt tilbehør til
multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge
Sony-websiden i dit område, eller konsultere
din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede
Sony-serviceværksted. Tilbehør til
tilbehørsskoen kan også anvendes. Der
garanteres ikke for anvendelse med tilbehør fra
andre producenter.
2)
Tilbehør til tilbehørsskoen med autolås kan
også monteres vha. skoadapteren (sælges
separat).
Når objektivet er fjernet
Indeks
1)
3)
Tilbehør til den smarte tilbehørsterminal kan
også monteres.
Du kan ikke anvende [Selvportræt
Selvudløser]-funktionen, når der er monteret en
blitz HVL-F7S (medfølger) eller tilbehør til
smart tilbehørsterminal 2.
4)
Dæk ikke denne del til ved videooptagelse.
5) Undgå at berøre denne del direkte.
13DK
Fortsættes r
A
Markering af billedsensorens
placering (79)
B Søger (kun NEX-6)
C Øjestykkedel (kun NEX-6)
• Monteres ikke på kameraet på fabrikken.
D Øjensensor (kun NEX-6)
I LCD-skærm (kun NEX-6) /
LCD-skærm/berøringspanel (kun
NEX-5R)
J (Pop op-blitz)-knap (kun NEX-6) (77)
K
(Afspilning)-knap (39)
N MOVIE (film)-knap (36)
O AEL-knap (kun NEX-6) (164)
P Funktionstast A (26)
Menu
L Tilstandsknap (kun NEX-6) (28)
M Kontrolknap (25)
NEX-5R
Prøvebillede
E Wi-Fi-sensor (indbygget)
F Opladningslampe
G Mikro-USB-terminal (209)
H HDMI-terminal (202)
Indholdsfortegnelse
NEX-6
Q Kontrolhjul (23)
T Dioptri-justeringsknap (kun NEX-6)
Indeks
R Funktionstast C (26)
S Funktionstast B (26)
14DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
z LCD-skærm
Prøvebillede
NEX-6:
• Du kan justere LCD-skærmen til en nem
synsvinkel og optage fra en hvilken som helst
position.
• Du kan justere LCD-skærmen ca. 90 grader
opad.
NEX-5R:
• Du kan justere LCD-skærmen til en nem
synsvinkel og optage fra en hvilken som helst
position.
Menu
• Vip LCD-skærmen ca. 180 grader opad, når du
tager et selvportræt. Selvudløseren med
3-sekunders forsinkelse er automatisk valgt i
standardindstillingen (side 140).
Indeks
• Når du sætter LCD-skærmen tilbage efter
optagelse af et selvportræt, skal du sænke LCDskærmen helt ned, indtil den hviler op mod
kamerahuset, og derefter skubbe LCD-skærmen
opad, indtil den nederste kant af både LCDskærmen og kamerahuset er på samme niveau.
15DK
Fortsættes r
A Batteri/hukommelseskortdæksel
B Aktivitetslampe
C Indføringsrille til hukommelseskort
D Batterihus
E Dæksel til forbindelsesplade
Prøvebillede
• Brug denne, når der benyttes en AC-PW20lysnetadapter (sælges separat). Anbring
forbindelsespladen i batterihuset, og før
dernæst ledningen gennem dækslet til
forbindelsespladen som vist nedenfor.
Indholdsfortegnelse
NEX-6
• Sørg for, at ledningen ikke klemmes, når
dækslet lukkes.
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre
kameraet sikkert til et stativ med skruer,
som er længere end 5,5 mm, og kameraet
kan muligvis blive beskadiget.
Menu
F Stativfatningshul
NEX-5R
G Højttaler
Indeks
16DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Blitz HVL-F7S (kun NEX-5R)
A Skrue
B Blitz 1)
C Stik 1)
1)
Prøvebillede
Undgå at berøre denne del direkte. Hvis det er
beskidt, skal du tørre det af med en blød klud.
Objektiv
Menu
E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS (leveres sammen med NEX-6L/6Y/
5RL/5RY)
A Zoom-/fokus-ring
B Zoomknap
C Fatningsindeks
D Objektivkontakter 1)
Undgå at berøre denne del direkte.
Indeks
1)
z Brug af zoom-/fokus-ringen
Når der er monteret et E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS-objektiv, skifter de funktioner, som
er tildelt zoom-/fokus-ringen i henhold til [AF/MF-valg]-indstillingerne (side 79).
AF/MF-valg
(Autofokus)
(Dir. man. fokus.
(Direkte manuel
fokusering))
(Manuel fokus)
Funktion tildelt til zoom-/fokus-ringen
Zoomning
Inden du trykker udløserknappen halvvejs ned: Zoomning
Mens du trykker udløserknappen halvvejs ned: Fokusering
Fokusering
17DK
Fortsættes r
A Modlysblændeindeks
B Fokus-ring
C Zoom-ring
D Brændviddeskala
E Brændviddeindeks
G Fatningsindeks
1)
Undgå at berøre denne del direkte.
Prøvebillede
F Objektivkontakter 1)
Indholdsfortegnelse
E18 – 55 mm F3,5-5,6 OSS (leveres sammen med NEX-5RK)
Menu
Indeks
18DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
E55 – 210 mm F4,5-6,3 OSS (leveres sammen med NEX-6Y/5RY)
Prøvebillede
Menu
B Zoom-ring
C Brændviddeskala
Indeks
A Fokus-ring
D Brændviddeindeks
E Objektivkontakter 1)
F Fatningsindeks
1)
Undgå at berøre denne del direkte.
19DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet
(side 49).
Standbytilstand
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner på skærmen
A
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Prøvebillede
Skærm
Valg af motiv
Grafisk visning
Menu
Ikon for
motivgenkendelse
Hukommelseskort/
overførsel
Antal af stillbilleder, der
kan optages
123Min
Tid til optagelse af film
Indeks
Optagelse af film
100
Billedformat for
stillbilleder
Afspilning
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Billedstørrelse for
stillbilleder
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Tilstand for
filmoptagelse
100%
Resterende batteritid
Opladning af blitz i gang
AF-lampe
Direkte visning
20DK
Fortsættes r
Beskrivelse
Optager ikke lyd under
optagelse af film
Skærm
Beskrivelse
Blitztilstand/
Rødøjereduktion
( gælder kun for
NEX-6)
±0.0
Fremføringsmetode
Fremf.metode
Vindstøjreduktion er
aktiveret
Selvportræt Selvudløser
(kun NEX-5R)
SteadyShot/SteadyShotadvarsel
Prøvebillede
Status for
berøringsbetjening
(Touchudløser/
Genstandssporing/
berøringsbetjening fra)
(kun NEX-5R)
C
Indholdsfortegnelse
Skærm
Lysmålermetode
Kontrolknap
Fokusmetode
Advarsel om
overophedning af
elektrisk søger (sælges
separat) (kun NEX-5R)
Databasefil er fuld/fejl i
databasefil
Ansigtsregistrering
Hvidbalance
AWB
7500K A7 G7
Blød hud-effekt
Zoomskalering
DRO/Auto HDR
Smart zoom
Auto. port.mark.
Klar billedzoom
Kreativ indst.
Indeks
Advarsel om
overophedning
Fokusområdemetode
Menu
Tilslutningsfejl for
elektrisk søger (sælges
separat) (kun NEX-5R)
Digital zoom
Visningstilstand
Smiludløser
101-0012
Afspilningsmappe –
filnummer
Billedeffekt
Beskyt
Udskriftsbestilling
Der udsendes Wi-Fibølge
Følsomhedsindikator for
registrering af smil
B
Skærm
Beskrivelse
Funktionstaster
21DK
Fortsættes r
Skærm
Beskrivelse
Niveau
Områdepunkter for
faseregistrerings-AF
Fokustilstand
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
±0.0
Manuelt målt
±0.0
Eksponeringskompensation
ISO400
AE-lås
Lukkerhastighedsindikator
Menu
ISO-følsomhed
Prøvebillede
z
Indholdsfortegnelse
D
Blændeindikator
Optagetid for filmen
(m:s)
2012-1-1 9:30AM
Optagedato/-tidspunkt
for billedet
12/12
Billednummer/antal
billeder i
visningstilstanden
Indeks
OPT 0:12
Vises, når funktionen
HDR ikke virker på
billedet.
Vises, når [Billedeffekt]
ikke virkede på billedet.
Touchudløser TIL/FRAknap (kun NEX-5R)
Histogram
22DK
Grundlæggende brug
Kontrolhjul, kontrolknap, funktionstast og berøringspanel (kun NEX-5R) gør det muligt
at bruge kameraets forskellige funktioner.
NEX-6
NEX-5R
Kontrolhjul
Funktionstaster
Kontrolhjul
Menu
Funktionstaster
Kontrolknap
Prøvebillede
Kontrolknap
Indholdsfortegnelse
Betjening af kameraet
Kontrolhjul
Indeks
Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold),
(Ekspon.komp.),
(Fremf.metode) og
(ISO) til kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes
funktionerne DISP (Vis indhold) og
(Billedindeks) til kontrolhjulet.
23DK
Fortsættes r
Indeks
Bemærkninger
• Funktionen til download af applikationer er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner.
Menu
Når valgmulighederne vises på skærmen,
kan du vælge mellem dem ved at dreje eller
trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet. Tryk i midten for at foretage dit
valg.
Prøvebillede
Pilen betyder, at du kan dreje på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Når du drejer eller trykker på op/ned/højre/venstre på kontrolhjulet efter anvisningerne
på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages, når
du trykker på midten af kontrolhjulet.
24DK
Fortsættes r
Du kan indstille blændeværdien og lukkerhastigheden osv. ved at dreje på
kontrolknappen. Den indstillingsværdi, som er knyttet til kontrolknappen, skifter for
hver enkelt optagetilstand.
NEX-6
Indholdsfortegnelse
Kontrolknap
Prøvebillede
Kontrolknap
NEX-5R
Menu
Blændeværdi og lukkerhastighed osv.
Kontrolknap
Indeks
Blændeværdi og lukkerhastighed osv.
25DK
Fortsættes r
C
I dette tilfælde fungerer
funktionstast A som MENU (Menu)knap og funktionstast B som
(Vis
på smartphone)-knap.
Menu
A
Prøvebillede
Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten.
Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen.
Tryk på funktionstast A for at bruge den funktion, der vises øverst til højre på skærmen.
Tryk på funktionstast B for at bruge den funktion, der vises nederst til højre på skærmen.
Tryk på midten af kontrolhjulet (funktionstast C) for at bruge den funktion, der vises i
midten.
Du kan tildele funktionerne til funktionstasten B (side 162).
I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på
skærmen.
Indholdsfortegnelse
Funktionstaster
B
Du kan betjene kameraet intuitivt ved at berøre skærmen eller ved at føre fingeren hen
over skærmen. Berør elementet på skærmen for at vælge det. Før fingeren hen over
skærmen for rulle ned til skjulte elementer.
Indeks
Berøringspanel (kun NEX-5R)
Berør elementet for at vælge det.
Når du fører fingeren hen over skærmen, rulles elementerne.
Elementerne på skærmen erstattes med elementer, som var ude
af syne.
26DK
Fortsættes r
Du kan vælge elementer og foretage indstillinger på to måder. Den ene er ved hjælp af
kontrolhjulet, og den anden er ved at berøre og føre fingeren hen over skærmen
(berøringspanel).
Betjening
Kontrolhjul
Berøringspanel
Fortsæt med at dreje eller trykke på
op/ned på kontrolhjulet, indtil
elementet ruller ind på skærmen.
Før fingeren op eller ned på
skærmen indtil elementet ruller ind
i syne.
Indstilling af en
værdi eller
justering af
sløringsgraden
Drej på kontrolhjulet.
Skub indikatoren med fingeren.
Indeks
Visning af et
skjult element
Menu
Drej eller tryk til højre/venstre/op/ned Berør det ønskede element.
på kontrolhjulet, og tryk derefter på
midten.
Prøvebillede
Valg af et
element
Afspilning af det Drej eller tryk til venstre/højre på
næste eller
kontrolhjulet.
forrige billede
Indholdsfortegnelse
Betjeninger (kun NEX-5R)
Før fingeren til venstre eller højre
på afspilningsskærmen.
Bemærkninger
• Du kan foretage de fleste betjeninger vha. både kontrolhjulet/funktionstasterne og berøringspanelet. Men
der er visse betjeninger som kun kan udføres vha. den ene eller den anden måde.
• Undgå følgende ved brug af berøringspanelet:
– Brug af en skarp genstand som f.eks. en blyant, kuglepen eller spidsen af en fingernegl.
– Betjening af berøringspanelet mens hånden, der holder kameraet, også berører skærmen andetsteds.
27DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Optagetilstand
Vælg en optagetilstand baseret på motivet.
NEX-6:
1 Drej tilstandsknappen og indstil på den ønskede optagetilstand.
Prøvebillede
Menu
NEX-5R:
1 MENU t Vælg [Optagetilstand].
Eller vælg MODE.
Indeks
MENU
MODE
2 Drej kontrolhjulet og vælg den ønskede optagetilstand, og tryk derefter på
midten.
Eller før fingeren hen over skærmen i opadgående eller nedadgående
retning for at flytte den ønskede tilstand til midten af skærmen, og berør
derefter den ønskede tilstand.
28DK
Menu
Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre
funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
NEX-6
NEX-5R
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner i menuen
Prøvebillede
Menu
1 Vælg MENU.
2 Vælg det ønskede element ved at
trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet, og tryk dernæst på
midten.
Indeks
3 Følg vejledningen på skærmen, vælg
det ønskede element, og tryk dernæst
på midten af kontrolhjulet for at foretage
dit valg.
MENU
Kontrolhjul
Bemærkninger
• Funktionen til download af applikationer er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner.
29DK
Fortsættes r
Gør det muligt at vælge en optagetilstand såsom eksponeringstilstand, panorama, [Valg
af motiv].
Optager billeder med et bredere udvalg af optagefunktioner
end dem for Intelligent auto-optagelse. Genkender og
evaluerer optageforholdene automatisk, udfører Auto HDR,
og vælger det bedste billede.
Intelligent auto
Kameraet vurderer motivet og foretager passende
indstillinger. Du kan benytte automatisk optagelse med de
rette indstillinger.
Valg af motiv
Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller
forhold.
Panorering
Optager med panoreringsformat.
Justerer blænde og lukkerhastighed.
Lukkerhast.prior.
Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets
bevægelser.
Blændeprioritet
Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud
af fokus.
Auto programmeret
Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at
tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering
(lukkerhastighed og blænde).
Menu
Manuel eksp.
Prøvebillede
Bedste auto
Indholdsfortegnelse
Optagetilstand (kun NEX-5R)
Indeks
Kamera
Gør det muligt at indstille optagefunktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og
blitz.
Fremf.metode
Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse,
selvudløser eller bracketing-optagelse.
Blitztilstand
Vælger metoden til udløsning af blitzen.
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
Autofokusområde
Vælger det område, der skal fokuseres på.
Autofokusmetode
Vælger autofokusmetode.
Touchudløser (kun NEX-5R)
Angiver, hvorvidt touchudløserfunktionen skal bruges.
Genstandssporing
Holder fokus på motivet, mens det forfølges.
Zoom
Indstiller zoomgraden for kameraets [Zoom]-funktion.
Ansigtsregistrering
Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og
eksponering, så det passer til ansigterne.
Ansigtsregistrering
Registrerer eller ændrer personen, der er i fokus.
Smiludløser
Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet
automatisk lukkeren.
Auto. port.mark.
Analyserer motivet ved optagelse af et ansigt og gemmer et
andet billedet med en mere imponerende komposition.
30DK
Fortsættes r
Liste med optagetip
Giver dig adgang til alle optagetips.
LCD-visning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der vises på LCD-skærmen.
Søgervisning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der vises i den elektriske søger
(sælges separat til NEX-5R).
DISP-knap (skærm)
Giver dig mulighed for at vælge hvilken type oplysninger,
der skal vises på LCD-skærmen, når du trykker på DISPknappen.
Billedformat
Prøvebillede
Optager huden på en jævn måde i Ansigtsregistreringfunktionen.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet.
Stillbillede
Vælger billedstørrelse.
Format
Vælger format.
Kvalitet
Vælger komprimeringsformat.
Menu
Billedformat
Panorering
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages panoreringsbilleder.
Filformat
Vælger AVCHD eller MP4.
Optageindstilling
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for film.
Indeks
Film
Lysstyrke/ farve
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt
farveindstillinger såsom hvidbalance.
Ekspon.komp.
Kompenserer for lysstyrken for hele billedet.
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
Hvidbalance
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Billedeffekt
Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en
unik atmosfære.
Kreativ indst.
Vælger billedbehandlingsmetode.
31DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Slet
Sletter billeder.
Stillbillede/film-valg
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man
grupperer billedvisningen (Visningstilstand).
Overfører billeder til en smartphone og viser dem.
Send til computer
Overfører billeder til en computer, der er tilsluttet til
netværket, for backup.
Vis på tv
Overfører billeder til et tv, der er tilsluttet til netværket, for
visning.
Angiv udskrivning
Vælger billeder til udskrivning eller foretager
udskriftsindstillinger.
Billedindeks
Vælger antallet af billeder, som skal vises på
indeksskærmen.
Forstør
Roter
Menu
Afspiller billeder automatisk.
Vis på smartphone
Prøvebillede
Diasshow
Indholdsfortegnelse
Afspil
Forstørrer billedet.
Roterer billeder.
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
Indst. for lydstyrke
Indstiller lydstyrken for film.
Vis
indhold
Under
afspilning
Skifter de oplysninger, der skal vises på
afspilningsskærmen.
Indeks
Beskyt
Applikation
Du kan tilføje de ønskede funktioner til kameraet ved at tilslutte til webstedet til
download af applikationer "PlayMemories Camera Apps" via internettet.
Opsætning
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre
kameraindstillingerne.
Optagelsesindstil.
AEL med udløser
Angiver, hvorvidt eksponeringen skal fastsættes eller ej, når
du trykker udløserknappen halvvejs ned.
AF-lampe
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med
automatisk fokusering på steder med svag belysning.
Fasedetektion AF-område
Angiver, hvorvidt områdepunkterne for faseregistreringsAF skal vises på skærmen eller ej.
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at
forhindre røde øjne.
FINDER/LCD-indstil.
Angiver, hvordan der skiftes mellem en elektrisk søger
(sælges separat til NEX-5R) og LCD-skærmen.
32DK
Fortsættes r
Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise værdien for
eksponeringskompensation m.m. på skærmvisningen.
Autovisning
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter
optagelse.
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
Klar billedzoom
Zoomer et billede med højere kvalitet end digital zoom.
Digital zoom
Zoomer et billede med højere forstørrelse end klar
billedzoom. Denne funktion kan også anvendes i
filmoptagelse.
Selvportræt Selvudløser (kun
NEX-5R)
Angiver optagetilstanden, når LCD-skærmen vippes ca.
180 grader opad. Når du indstiller [Selvportræt Selvudløser]
til [Til], aktiveres der en selvudløser med 3 sekunders
forsinkelse, og du kan reducere kamerarystelser ved
optagelse af selvportrætter.
B. auto billedudtrækning
Angiver hvorvidt alle billeder, der blev optaget kontinuerligt
i [Bedste auto]-tilstand, skal gemmes eller ej.
MF-hjælp
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
MF-hjælpetid
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet
format.
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
SteadyShot
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er monteret
et objektiv.
Eye-Start AF
Angiver, hvorvidt om der skal bruges autofokus eller ej, når
du kigger gennem en elektrisk søger (sælges separat til
NEX-5R) med fatningsadapteren LA-EA2 monteret (sælges
separat).
Udløserfrontknap
Angiver, om funktionen til den elektroniske spaltelukker
skal bruges.
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang
eksponeringstid.
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj
ISO-følsomhed.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for de falmede hjørner på skærmen.
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne på skærmen.
Objektivkomp.: Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning på skærmen.
Ansigtsprioritetssporing
Indstiller, hvorvidt der skal foretages fortrinsvis sporing af
et bestemt ansigt, når kameraet registrerer det ansigt under
genstandssporing.
Automatisk lang lukker
Angiver, om lukkerhastigheden skal justeres automatisk
eller ej under filmoptagelse, hvis motivet er mørkt.
Indeks
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
Menu
Forbedrer omridset af områder i fokus med en valgt farve.
Maksimumfarve
Prøvebillede
Maksimumniveau
Indholdsfortegnelse
Live View-visning
33DK
Fortsættes r
Indstiller, hvorvidt der skal optages lyd under optagelse af
en film eller ej.
Reduktion af vindstøj
Reducerer vindstøj ved filmoptagelse.
AF-mikrojust.
Finindstiller den automatisk fokuserede position ved brug af
fatningsadapteren LA-EA2 (sælges separat).
Primære indstill.
Menustart
Funktionsmenuindstil.
Tildeler funktioner til Fn (Funktion)-knappen.
MOVIE-knap
Angiver, hvorvidt [MOVIE]-knappen skal aktiveres eller ej.
Specialtastsindstillinger
Tildeler funktioner til funktionstasten og AEL-knappen
(AEL-knappen er kun til rådighed for NEX-6).
Brug touchscreen (kun
NEX-5R)
Angiver, hvorvidt kameraet skal betjenes med
berøringspanelet eller ej.
Bip
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
Menu
Sprog
Prøvebillede
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller
den sidste menuskærm.
Indholdsfortegnelse
Filmlydoptagelse
Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
Strømbesparelse
Angiver niveauet for den strømbesparende funktion.
Starttid for strømbespar.
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand.
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen.
Søgerlysstyrke
Indstiller lysstyrken for den elektriske søger (sælges separat
til NEX-5R).
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
HDMI-opløsning
Indstiller opløsningen, når kameraet er tilsluttet et HDMI-tv.
KONTROL TIL HDMI
Angiver, om kameraet skal betjenes med fjernbetjeningen til
et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv.
USB-tilslutning
Vælger den passende metode til USB-forbindelse for hver
enkelt computer eller USB-enhed, der tilsluttes til kameraet.
Rensetilstand
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
Kalibrering (kun NEX-5R)
Gør det muligt at foretage kalibrering, når berøringspanelets
knapper ikke reagerer på de rigtige punkter ved berøring.
Version
Viser versionerne af kameraet og objektivet/
fatningsadapteren.
Demotilstand
Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises.
Initialiser
Nulstiller kameraet til fabriksindstillingerne.
Indeks
Indst.dato/tid
34DK
Fortsættes r
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der skal anvendes til tildeling af
filnumre til stillbilleder og MP4-film.
Mappenavn
Vælger formatet for det mappenavn, som stillbilledet
gemmes i.
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen til optagelse af stillbilleder og MP4film.
Ny mappe
Opretter en ny mappe til optagelse af stillbilleder og MP4film.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen, når der opdages
uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Prøvebillede
Formater
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskortværktøj
Eye-Fi-opsætning*
Indstiller kameraets overførselsfunktion, når der anvendes et
Eye-Fi-kort.
Netværksindstil.
WPS-tryk
Menu
Overførselsindst.
Du kan nemt registrere adgangspunktet til kameraet ved at
trykke på WPS-knappen.
Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt.
Rediger enhedsnavn
Du kan ændre enhedsnavnet under Wi-Fi Direct.
Vis MAC-adresse
Viser kameraets MAC-adresse.
Nulstil vis på smartphone
Nulstiller tilslutningsinformationen for [Vis på smartphone].
Nulstil netværksindstil.
Nulstiller alle netværksindstillingerne til
standardindstillingerne.
Indeks
Adgangspunktindstillinger
* Denne indstilling vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort i kameraet.
35DK
Her forklares billedoptagelse med de indstillinger, som gælder, når du anskaffer
kameraet.
Kameraet foretager beslutninger, der passer til situationen og justerer indstillingerne.
Funktionen Motivgenkendelse aktiveres.
2 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for
at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere.
Når kameraet detekterer og optager et ansigt, beskæres det optagede billede automatisk til en
passende komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes (side 93).
Prøvebillede
1 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold i kameraet. Eller kig gennem
søgeren og hold i kameraet (kun NEX-6).
Indholdsfortegnelse
Optagelse af billeder
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film.
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Menu
Bemærkninger
• Du kan optage en film i op til 29 minutter kontinuerligt og en film i MP4-format på op til 2 GB.
Optagetiden kan forkortes afhængigt af den omgivende temperatur eller optageforholdene.
z Om Motivgenkendelse
Indeks
Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende
optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at
optage billedet med de passende indstillinger.
Ikon for genkendt motiv og
vejledning
• Kameraet genkender (Nattescene),
(Stativ - nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby) og viser det tilsvarende ikon samt
vejledning på LCD-skærmen, når motivet genkendes.
36DK
Fortsættes r
er svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Prøvebillede
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus er låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Er i gang med at fokusere.
Menu
lyser
z blinker
Indholdsfortegnelse
z Tips til optagelse af et stillbillede af et motiv, som det
Kan ikke fokusere.
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
Optagelse af stillbilleder vha. berøringsbetjening
(touchudløserfunktion) (kun NEX-5R)
Kameraet justerer fokus, og udløser lukkeren automatisk, når du blot berører det motiv
på skærmen, som du ønsker at fokusere. Du kan anvende touchudløserfunktionen, når
[Touchudløser] er indstillet til [Til] i menuen.
1 Berør
(Touchudløser FRA) på skærmen.
• Ikonet skifter til
(Touchudløser TIL), og det bliver
muligt at optage med touchudløseren.
2 Ret kameraet mod motivet og berør derefter
det motiv på skærmen, som du ønsker at
fokusere.
• Autofokusområdet vises på skærmen, hvor du berørte den.
Når fokuseringen er bekræftet, optager kameraet derefter
automatisk et billede.
37DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Touchudløser], når du benytter følgende betjeninger:
– Optagelse af film
– [Panorering]
– [Nattescene] i [Valg af motiv]
z Berøringsbetjening ved optagelse af et stillbillede
MENU t
MENU t [Touchudløser] er indstillet
[Touchudløser] er
til [Til]
indstillet til [Fra]
(Touchudløser
(Touchudløser
TIL)
FRA)
—
*
*
Genstandssporing
[Genstandssporing]
er indstillet til [Fra]
Touchudløser
Ikke til rådighed
Centervægtet
autofokus
Genstandssporing:
Indeks
Centervægtet autofokus:
Når du berører skærmen, fokuserer kameraet automatisk på
motivet, og udløser automatisk lukkeren (side 84).
Kameraet fokuserer på det motiv, du berører på skærmen, og
fortsætter med at fokusere, selv hvis motivet bevæger sig.
Der vises en ramme, der hvor du berører skærmen, og når du
trykker udløserknappen halvvejs ned, fokuseres motivet inde i
rammen. For at annullere berørings-AF'en skal du berøre
på skærmen.
Menu
[Genstandssporing]
er indstillet til [Til]
Touchudløser:
Prøvebillede
(kun NEX-5R)
* Når [Touchudløser] er indstillet til [Til], er [Genstandssporing] midlertidigt ugyldig.
38DK
Afspiller de optagede billeder.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen.
2 Vælg billedet med kontrolhjulet. Eller før fingeren til venstre eller højre
hen over skærmen (kun NEX-5R).
Betjening af kontrolhjul
Tryk på midten.
Berøringspanelbetjening
Berør X/N.
Spol frem
Tryk til højre, eller drej
kontrolhjulet med uret.
Berør M.
Spol tilbage
Tryk til venstre , eller drej
kontrolhjulet mod uret.
Berør m.
Langsomt afspilning
Drej med uret ved pause.
Berør
under pause.
Langsom tilbagespoling*
Drej mod uret ved pause.
Berør
under pause.
Juster lydstyrke
Tryk på nederste t op/ned.
–
Menu
Under afspilning af film
Pause/genoptag
Prøvebillede
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film.
Eller berør N på skærmen (kun NEX-5R).
Indholdsfortegnelse
Afspilning af billeder
* Filmen afspilles ét stillbillede ad gangen.
Indeks
Bemærkninger
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
z Visning af en ønsket mappe
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe (side 61), og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan skifte mellem afspilning af
stillbilleder og film ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
NEX-5R:
Du kan også vælge en mappe ved at berøre bjælken til
venstre. Du kan skifte mellem afspilning af stillbilleder
og film ved at berøre midten af bjælken.
39DK
Fortsættes r
Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning. Dette er praktisk, når du skal
kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har taget. Du kan forstørre
billedvisningen fra menuen (side 124).
1 Vis det billede, du vil forstørre, og vælg så
(Forstør).
Prøvebillede
2 Juster skaleringen ved at dreje på
kontrolhjulet. Eller berør
eller
på
skærmen (kun NEX-5R).
(Forstør)
Når du berører billedet, forstørres billedet, og punktet du
berørte centreres (kun NEX-5R).
Menu
3 Vælg den del, du vil forstørre, ved at trykke
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet. Eller
vælg den del du ønsker at forstørre ved at
føre fingeren hen over billedet (kun
NEX-5R).
Indholdsfortegnelse
Forstørret afspilning
4 Vælg
for at annullere den forstørrede
afspilning.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film.
• Sæt afspilningen på pause, og tryk derefter på
(Forstør) for at forstørre panoreringsbilleder.
z Skaleringsinterval
Skaleringsintervallet er følgende.
Billedformat
Skaleringsinterval
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
40DK
Indholdsfortegnelse
Sletning af billeder
Du kan slette det viste billede.
1 Mens der vises det billede, du vil slette, skal
du vælge
(Slet).
2 Vælg OK.
Prøvebillede
Vælg
for at afbryde handlingen.
(Slet)
Menu
OK
Bemærkninger
z Sletning af adskillige billeder
Indeks
• Du kan ikke slette beskyttede billeder.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vær sikker på at du ønsker at slette billedet, inden
du fortsætter.
Vælg MENU t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette flere billeder samtidigt.
41DK
Brug af fotokreativitetsfunktionen
Hvis du bruger [Foto-kreativitet], kan du optage et motiv vha. nemme betjeninger og
nemt opnå kreative billeder.
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto]
eller [Bedste auto].
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Foto-kreativitet
Menu
3 Vælg det element, som du ønsker at
indstille, fra de elementer, som vises i
bunden af skærmen.
Du kan anvende [Foto-kreativitet]opsætningselementerne samtidigt.
4 Vælg den ønskede indstilling.
For at vende tilbage til [Intelligent auto] eller [Bedste auto] skal du vælge
Bagg. Ej fk. (side 43)
Justerer sløringen af baggrunden.
Lysstyrke (side 44)
Justerer lysstyrken.
Farve (side 45)
Justerer farven.
Livfuldhed (side 46)
Justerer livfuldheden.
Billedeffekt (side 47)
Vælger det ønskede effektfilter til optagelse.
.
Indeks
5 Tryk på udløserknappen for at optage stillbilleder. Tryk på MOVIEknappen for at begynde optagelse af en film.
Bemærkninger
• [Foto-kreativitet]-funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
• [Foto-kreativitet]-funktionen er kun til rådighed, når [Optagetilstand] er indstillet til [Intelligent auto]
eller [Bedste auto].
• Smiludløserfunktionen kan ikke anvendes.
• Når [Foto-kreativitet]-tilstanden er aktiveret, bliver adskillige elementer, som er blevet indstillet på
menuen, ugyldige.
• Når kameraet vender tilbage til [Intelligent auto] eller [Bedste auto], eller slukkes, nulstilles
indstillingerne til standardindstillingerne.
• Du kan kun justere [Bagg. Ej fk.] under optagelse af film med [Foto-kreativitet].
• Hvis du aktiverer [Foto-kreativitet]-funktionen, mens [Bedste auto] er aktiveret, laver kameraet ikke et
sammensat billede.
42DK
Fotokreativitet giver dig mulighed for at sløre baggrunden på nem vis for at få motivet til
at træde frem, mens du kontrollerer sløringseffekten på LCD-skærmen. Du kan optage
en film med en værdi justeret med sløringseffekten.
2 Vælg
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Bagg. Ej fk.
(Foto-kreativitet).
3 Vælg [Bagg. Ej fk.].
: Du kan fokusere på både motivet og baggrunden.
: Du kan sløre baggrunden.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Menu
4 Gør baggrunden sløret.
Bemærkninger
z Tips til et bedre resultat af sløringen af baggrunden
Indeks
• Den tilgængelige sløringsgrad afhænger af det anvendte objektiv.
• Sløringseffekten kan muligvis ikke ses afhængigt af afstanden fra motivet eller det anvendte objektiv.
• Flyt tættere på motivet.
• Længden af afstanden mellem motivet og baggrunden.
43DK
Du kan nemt justere lysstyrken i [Foto-kreativitet].
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke
3 Vælg [Lysstyrke].
4 Vælg den ønskede lysstyrke.
Menu
: Du kan gøre billeder lysere.
: Du kan gøre billeder mørkere.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
44DK
Du kan nemt justere farven i [Foto-kreativitet].
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Farve
3 Vælg [Farve].
4 Vælg den ønskede farve.
Menu
: Du kan gøre farven varm.
: Du kan gøre farven kold.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
45DK
Du kan nemt justere livfuldheden i [Foto-kreativitet].
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Livfuldhed
3 Vælg [Livfuldhed].
4 Vælg den ønskede livfuldhed.
Menu
: Du kan gøre billeder livfulde.
: Du kan gøre billeder matte.
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
46DK
Du kan nemt indstille [Billedeffekt] i [Foto-kreativitet]. Vælg det ønskede effektfilter for
at opnå et mere imponerende og kunstnerisk udtryk:
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
(Foto-kreativitet).
3 Vælg [Billedeffekt].
4 Vælg den ønskede effekt.
(Fra)
(Legetøjskamera)
Deaktiverer billedeffektfunktionen.
Giver indtryk af et foto fra et
legetøjskamera med falmede hjørner og
kraftige farver.
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve
farvetoner.
(Posterisering:
farve)
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast
vha. kraftig fremhævelse af primærfarver.
(Posterisering:
S-H)
Giver et abstrakt udtryk med høj kontrast i
sort og hvid.
Indeks
(Popfarve)
(Retrofoto)
Menu
Vælg [AUTO] for at gendanne den oprindelige status.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
47DK
Fortsættes r
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk, sart,
blødt.
Giver et billede, der bevarer farven rød,
men konverterer andre til sort og hvid.
(Delvis farve:
grøn)
Giver et billede, der bevarer farven grøn,
men konverterer andre til sort og hvid.
(Delvis farve:
gul)
Giver et billede, der bevarer farven gul,
men konverterer andre til sort og hvid.
(S-h stor
kontrast)
Giver et billede med høj kontrast i sort og
hvid.
Indeks
Giver et billede, der bevarer farven blå, men
konverterer andre til sort og hvid.
Menu
(Delvis farve:
blå)
Prøvebillede
(Delvis farve:
rød)
Indholdsfortegnelse
(Blød kraftig)
Bemærkninger
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
• De tilgængelige billedeffekter er begrænset med [Foto-kreativitet]. Finjustering er heller ikke til
rådighed. Du kan anvende flere billedeffekter og udføre finjusteringer med OPTION. Vælg MENU t
[Lysstyrke/ farve] t [Billedeffekt] (side 111).
48DK
Brug af funktioner via kontrolhjulet
Brug af kontrolhjulet:
1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge
den ønskede tilstand.
Indholdsfortegnelse
DISP (Vis indhold)
Prøvebillede
Brug af Menu:
1 Under optagelse, MENU t [Kamera] t [LCD-visning (DISP)]/
[Søgervisning (DISP)].
Under afspilning, MENU t [Afspil] t [Vis indhold].
2 Vælg den ønskede tilstand.
Bemærkninger
Indeks
Under optagelse
LCD-visning (DISP)
Grafisk visning
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtagen når [Optagetilstand] er
indstillet til [Panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
P
1/125
Vis ikke oplysn.
Menu
• Du kan indstille [Søgervisning (DISP)], når der er monteret en elektrisk søger (sælges separat) på
kameraet (kun NEX-5R).
• [Histogram] vises ikke ved følgende afspilningstilstande.
– Filmoptagelse/-afspilning
– Panoramaoptagelse/-afspilning
– [Diasshow]
F3.5
0.0 ISO200
Viser ikke optageoplysninger.
49DK
Fortsættes r
Viser luminansfordelingen via grafik.
Til søger
Viser kun optageoplysninger på skærmen
(intet billede). Vælg denne valgmulighed, når
du optager med en søger (sælges separat til
NEX-5R).
Tryk på Fn (Funktion)-knappen for at vælge
den funktion, som du ønsker at ændre
indstillingen for. Indstillingsskærmen for de
valgte funktioner åbnes. (Quick Navi) (kun
NEX-6)
Menu
Histogram
Prøvebillede
Angiver, om kameraet er i vater vandret såvel
som lodret. Når kameraet er i fuld vater, lyser
indikatoren grøn.
• Hvis du vipper kameraet meget frem eller
tilbage, er der muligvis en stor fejlmargen
på niveauindikatoren.
• Der kan muligvis være fejl på ca. ±1°,
selvom kameraets hældning er justeret.
Indholdsfortegnelse
Niveau
Søgervisning (DISP)
Viser grundlæggende optageoplysninger om
søgeren.
Niveau
Angiver, om kameraet er i vater vandret såvel
som lodret. Når kameraet er i fuld vater, lyser
indikatoren grøn.
• Hvis du vipper kameraet meget frem eller
tilbage, er der muligvis en stor fejlmargen
på niveauindikatoren.
• Der kan muligvis være fejl på ca. ±1°,
selvom kameraets hældning er justeret.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Indeks
Vis basisopl.
z Indstilling af de skærmvisningstilstande som skal
være til rådighed
Du kan vælge, hvilke af LCD-skærmens visningstilstande der kan vælges i optagetilstand,
med [DISP-knap (skærm)] (side 96).
50DK
Fortsættes r
Viser optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik samt
optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Prøvebillede
Vis oplysninger
Indholdsfortegnelse
Under afspilning
Menu
z Hvad er et histogram?
Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og
et mørkere billede til venstre side.
R (rød) Luminans
• Hvis der er et tab af detaljer i billedets meget lyse og
skyggefulde områder, blinker disse områder på
histogramvisningen under afspilningen (advarsel om
luminansgrænse).
Indeks
Blinker
G (grøn) B (blå)
51DK
Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –3,0 EV til +3,0 EV.
1
(Ekspon.komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi.
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Manuel eksp.]
• Du kan justere eksponeringen i et område på –2,0 EV til +2,0 EV for film.
• Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis
ikke opnå en tilfredsstillende effekt.
• Selvom du kan justere eksponeringen mellem –3,0 EV og +3,0 EV, vises der kun en værdi mellem
–2,0 EV og +2,0 EV med tilsvarende billedskarphed på skærmen under optagelse. Hvis du angiver en
eksponering, der overskrider dette interval, viser billedskarpheden på skærmen ikke effekten, men den
reflekteres i det optagede billede.
Indholdsfortegnelse
Ekspon.komp.
z Justering af eksponeringen så billederne ser bedre
ud
m
Indeks
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Indstil [Ekspon.komp.] mod –.
Korrekt eksponering
M
Indstil [Ekspon.komp.] mod +.
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
• Hvis du ønsker at optage motiver i lysere toner, skal eksponeringskompensationen
indstilles til + siden.
Hvis du ønsker at få billeder af mad til at se mere indbydende ud, skal du optage maden
lidt lysere end normalt og prøve at anvende en hvid baggrund.
• Hvis du ønsker at optage en blå himmel i levende farver, skal du indstille
eksponeringskompensationen til – siden.
52DK
Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller
bracketing-optagelse.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t ønsket tilstand.
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand.
Tager 1 stillbillede. Normal optagetilstand.
(Kont.
optagelse)
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen
nede (side 54).
(Hast.pri.
kont.)
Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder
udløserknappen nede (side 55).
(Selvudløser)
Tager et billede efter 10 eller 2 sekunder (side 56).
(Bracket:
Menu
Tager et billede kontinuerligt efter 10 sekunder (side 57).
(Selvudl.(Kont.))
Kont.)
Prøvebillede
(Enkelt
optagelse)
Indholdsfortegnelse
Fremf.metode
Optager 3 billeder, mens udløserknappen holdes nede, hver af
dem med forskellig lysstyrke (side 58).
(Fjernbetjening) Giver dig mulighed for at bruge den trådløse fjernbetjening
RMT-DSLR1 (sælges separat) (side 59).
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt (kun
NEX-5R)
53DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Kont. optagelse].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kont. optagelse].
NEX-5R)
Menu
z Kontinuerlig optagelse med touchudløser (kun
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Kont. optagelse], når du benytter følgende funktioner:
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt (kun
NEX-5R)
Indholdsfortegnelse
Kont. optagelse
Når touchudløserbetjeningen er aktiveret, optager kameraet kontinuerligt, så længe du
berører skærmen (side 84).
kontinuerlig optagelse
Indeks
z Fortsat justering af fokus og eksponering under
Indstil [Autofokusmetode] til [Kontinuerlig AF] (side 83).
Indstil [AEL med udløser] til [Fra] (side 128).
• Eksponeringen for det første billede indstilles, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned. Kameraet fortsætter med at justere eksponeringen for de resterende billeder.
54DK
Kameraet fortsætter med at optage, så længe der trykkes på udløserknappen. Du kan
optage kontinuerligt med en hastighed, der er hurtigere end den for [Kont. optagelse]
(maksimalt ca. 10 billeder pr. sekund).
1
Når du anvender touchudløseren, optager kameraet kontinuerligt billeder, så længe du
berører skærmen (kun NEX-5R).
Bemærkninger
hastighedsprioriteret kontinuerlig optagelse
Indeks
z Fortsat justering af fokus og eksponering under
Menu
• Du kan ikke anvende [Hast.pri. kont.], når du benytter følgende funktioner.
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt (kun
NEX-5R)
• Hastigheden af kontinuerlig optagelse er estimeret vha. vores kriterium. Hastigheden af kontinuerlig
optagelse er muligvis langsommere afhængigt af optageforholdene (Billedformat, ISO-indstilling, Høj
ISO NR eller indstillingen af [Objektivkomp.: Forvrængn.]).
• Mellem kontinuerlige optagerammer vises der kortvarigt et billede af hver enkelt ramme.
Prøvebillede
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Hast.pri. kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Hast.pri. kont.].
Indholdsfortegnelse
Hast.pri. kont.
Indstil [Autofokusmetode] til [Kontinuerlig AF] (side 83).
Indstil [AEL med udløser] til [Fra] (side 128).
• Hvis faseregistrerings-AF ikke fungerer, fortsætter kameraet ikke med at justere fokus,
selv hvis du indstiller [Autofokusmetode] til [Kontinuerlig AF].
• Eksponeringen for det første billede indstilles, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned. Kameraet fortsætter med at justere eksponeringen for de resterende billeder.
55DK
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudløser].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser].
2 OPTION t ønsket tilstand.
(Selvudløser: Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse.
10 sek.)
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og kameraet bipper, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse.
Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på
udløserknappen.
Menu
(Selvudløser:
2 sek.)
Prøvebillede
Tryk på
(Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
Når du anvender touchudløseren, lyder der et bip, hvis det motiv du berører på skærmen er
fokuseret, og derefter begynder nedtællingen (kun NEX-5R).
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt (kun
NEX-5R)
56DK
Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter 10 sekunder. Du kan
vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudl.(Kont.)].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)].
Tryk på
(Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
Når du anvender touchudløseren, lyder der et bip, hvis det motiv du berører på skærmen er
fokuseret, og derefter begynder nedtællingen (kun NEX-5R).
(Selvudl. (Kont.):
10 sek. 3 billeder)
Menu
(Selvudl. (Kont.):
10 sek. 5 billeder)
Tager 3 eller 5 stillbilleder kontinuerligt efter 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Prøvebillede
2 OPTION t ønsket tilstand.
Indholdsfortegnelse
Selvudl.(Kont.)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt (kun
NEX-5R)
57DK
Tager 3 billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra grundindstillingen, så til en
mørkere og dernæst en lysere. Hold udløserknappen nede, indtil bracketing-optagelsen
er afsluttet.
Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.
Indholdsfortegnelse
Bracket: Kont.
Prøvebillede
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Bracket: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.].
Tryk på
(Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en.
Når du anvender touchudløseren, skal du blive ved med at berøre skærmen, indtil optagelsen
er færdig.
(Bracket:
Kont.: 0,3 EV)
Menu
2 OPTION t ønsket tilstand.
Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering.
(Bracket:
Kont.: 1,0 EV)
Indeks
(Bracket:
Kont.: 0,7 EV)
(Bracket:
Kont.: 2,0 EV)
(Bracket:
Kont.: 3,0 EV)
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt (kun
NEX-5R)
• Det sidste billede vises i autovisningen.
• I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
58DK
Du kan optage ved hjælp af SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses efter to
sekunder) på den trådløse fjernbetjening RMT-DSLR1 og RMT-DSLR2 (sælges separat)
eller ved hjælp af START/STOP-knappen (Filmknap: kun RMT-DSLR2). Se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med den trådløse fjernbetjening.
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Fjernbetjening].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Fjernbetjening].
2 Fokuser på motivet, ret senderen fra den trådløse fjernbetjening mod
fjernsensoren på kameraet, og optag billedet.
Bemærkninger
Menu
Indeks
• Du kan ikke anvende [Fjernbetjening], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], og kameraet er klar til optage et selvportræt (kun
NEX-5R)
• Den trådløse fjernbetjening RMT-DSLR1 er ikke kompatibel med filmoptagelse.
• Et objektiv eller en modlysblænde kan muligvis sidde i vejen for fjernsensoren og forhindre sensoren i at
modtage lys fra fjernbetjeningen. Betjen fjernbetjeningen fra positioner, hvor der ikke er noget i vejen for
lyset til fjernsensoren.
• Når [MOVIE-knap] er indstillet til [Fra], er START/STOP-knappen (Filmknap) på den trådløse
fjernbetjening RMT-DSLR2 deaktiveret.
Prøvebillede
1
Indholdsfortegnelse
Fjernbetjening
59DK
Brug af funktioner i menuen
Indstiller lysfølsomheden.
1
(ISO) på kontrolhjulet t ønsket indstilling. Eller MENU t [Lysstyrke/
farve] t [ISO] t ønsket indstilling.
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.
Indstiller følsomheden til billedsensorlyset. Højere følsomheder
giver mulighed for hurtigere lukkerhastigheder og/eller mindre
blænde (større F-værdier).
Prøvebillede
(ISO AUTO)
100/200/400/800/
1600/3200/6400/
12800/25600
Indholdsfortegnelse
ISO
Bemærkninger
Menu
Indeks
• [ISO AUTO] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Når optagetilstanden er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.], og
[ISO] er indstillet til [ISO AUTO], indstilles ISO automatisk til mellem ISO100 og ISO3200.
• Den maksimale ISO-følsomhed, som du kan indstille for filmoptagelse, er ISO6400. Hvis der indstilles
en højere værdi end ISO6400 ved optagelse af film, ændres værdien automatisk til ISO6400, og værdien
vender tilbage til den originale indstilling, når filmoptagelsen er afsluttet.
• [ISO AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i [Manuel eksp.]. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden
til [Manuel eksp.] med [ISO AUTO]-indstillingen, skiftes den til 100. Indstil ISO'en efter
optageforholdene.
z Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks)
ISO-indstillingen (hastighed) er lysfølsomheden for optagemediet, som indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, varierer billeder efter
ISO-indstillingen.
Høj ISO-følsomhed
Med høj ISO-følsomhed optages billeder med en passende
lysstyrke, selv ved utilstrækkelig eksponering. Der kan dog
forekomme støj i billedet, hvis ISO-følsomheden øges.
Lav ISO-følsomhed
Du kan tage bløde billeder. Der vil dog blive kompenseret for
den lave ISO-følsomhed ved sænkning af lukkerhastigheden.
Du skal også tage højde for kamerarystelser eller bevægelsen
af motiver.
60DK
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
2 Tryk på
(Billedindeks) på kontrolhjulet.
3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende
tilbage til visningen af enkeltbilleder.
Eller berør det ønskede billede (kun NEX-5R).
Prøvebillede
Der vises et indeks med 6 billeder.
Du kan skifte til 12-billeders indeks; MENU t [Afspil] t [Billedindeks].
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
z Visning af en ønsket mappe
Indeks
NEX-5R:
Du kan også vælge en mappe ved at berøre bjælken til
venstre. Du kan skifte mellem afspilning af stillbilleder
og film ved at berøre midten af bjælken.
Menu
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk derefter på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan skifte mellem afspilning af
stillbilleder og film ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
61DK
Brug af funktioner vha. Fn-knappen
Aktiver indstillinger eller funktioner der anvendes relativt ofte.
1 Tryk på Fn (Funktion)-knappen.
3 Vælg den ønskede indstilling ved at dreje
kontrolhjulet. Eller berør den ønskede
indstilling (kun NEX-5R).
Fn
(Funktion)knap
knappen
Menu
z Sådan tildeles andre funktioner til Fn (Funktion)-
Prøvebillede
2 Vælg en ønsket funktion ved at trykke til
højre/venstre på kontrolhjulet.
Eller berør den ønskede funktion for at
ændre den (kun NEX-5R).
Indholdsfortegnelse
Fn (Funktion)-knap
De følgende funktioner er tildelt til Fn (Funktion)-knappen med standardindstillingerne.
(AF/MF-valg)/
(Autofokusmetode)/
(Autofokusområde)/
(Hvidbalance)/
(Lysmålermetode)/
(Billedeffekt)
Du kan ændre de funktioner, der er tildelt til Fn (Funktion)-knappen ved at vælge MENU t
[Opsætning] t [Funktionsmenuindstil.].
Indeks
Sådan bruges Quick Navi (kun NEX-6)
Når visningsindstillingen er indstillet til [Til søger], kan du skifte skærmen til Quick
Navi-skærmen ved at trykke på Fn (Funktion)-knappen.
På Quick Navi-skærmen skal du vælge det element, som du ønsker at ændre for at åbne
indstillingsskærmen.
1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold)
på kontrolhjulet, indtil skærmen er indstillet
til [Til søger].
2 Tryk på Fn (Funktion)-knappen for at skifte
skærmen til Quick Navi-skærmen.
3 Vælg det ønskede element, som du gerne vil ændre indstillingen for.
Tryk på midten af kontrolhjulet for at åbne indstillingsskærmen for det valgte element.
Bemærkninger
• Du kan ikke ændre indstillingerne for de elementer, der er farvet grå.
62DK
Brug af funktioner vha. AEL-knappen (kun NEX-6)
Indholdsfortegnelse
AEL-knap (kun NEX-6)
1 Fokuser på det sted, for hvilket eksponeringen skal indstilles.
2 Tryk på AEL-knappen.
Eksponeringsværdien er fastsat, og
(AE-lås) lyser.
Prøvebillede
AELknap
3 Hold AEL-knappen nede, fokuser på dit motiv, og optag.
Menu
Vælg MENU t [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger] t [AEL-knapfunktion] t
[AEL til/fra] for at beholde AE låst, efter du har sluppet AEL-knappen. Eller du kan tildele
andre funktioner til AEL-knappen (side 162).
Indeks
63DK
Brug af funktioner vha. tilstandsknappen (kun NEX-6)
Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette
indstillinger.
1 Indstil optagetilstanden til [Intelligent auto].
Indholdsfortegnelse
Intelligent auto
2 Peg kameraet mod motivet.
Ikon for genkendt motiv
Prøvebillede
Når kameraet genkender motivet, vises ikonet for
genkendt motiv på skærmen.
Kameraet genkender (Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
3 Juster fokus, og optag motivet.
I tilstanden [Bedste auto] optager kameraet i en højere kvalitet end i tilstanden
[Intelligent auto] og udfører sammensat optagelse efter behov.
I tilstanden [Auto programmeret] kan du optage efter justering af forskellige funktioner,
som f.eks. hvidbalance, ISO osv.
Optagetilstand
(Intelligent auto)
Indeks
Fordelene ved automatisk optagelse
Menu
Bemærkninger
• [Blitztilstand] er indstillet til [Blitz fra], [Autoblitz] eller [Udfyld.blitz].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
Formål
• Vælg denne tilstand for nemt at genkende motivet og optage
kontinuerlige billeder.
(Bedste auto)
(side 66)
• Vælg denne tilstand for at optage motiver under vanskelige
forhold, som f.eks. når du har mørke motiver eller motiver i
modlys.
• Vælg denne tilstand for at optage et billede i en højere kvalitet
end den der tilbydes med [Intelligent auto].
(Auto programmeret)
(side 76)
• Vælg denne tilstand for at optage med forskellige andre
funktioner justeret end eksponeringen (lukkerhastighed og
blænde).
Bemærkninger
• I tilstanden [Bedste auto] tager optageprocessen længere tid, fordi kameraet skal lave et sammensat
billede.
64DK
Fortsættes r
Du kan få adgang til menuen [Foto-kreativitet] ved at trykke nederst på kontrolhjulet i
tilstanden [Intelligent auto] eller [Bedste auto]. Ved at anvende menuen [Foto-kreativitet]
kan du ændre indstillingerne vha. nemme betjeninger og opnå kreativ fotografering
(side 42).
er svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus er låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Er i gang med at fokusere.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Indeks
lyser
Menu
Fokusindikator
Prøvebillede
z Tips til optagelse af et stillbillede af et motiv, som det
Indholdsfortegnelse
z Foto-kreativitet
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
–
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
65DK
Kameraet genkender og evaluerer automatisk optageforholdene, og de passende
indstillinger indstilles automatisk. Kameraet optager billeder med et bredere udvalg af
optagefunktioner end dem for Intelligent auto-optagelse, som f.eks. Auto HDR, og
vælger det bedste billede.
Ikon for genkendt motiv
2 Peg kameraet mod motivet.
Optagefunktion
Antal gange lukkeren udløses
Menu
Når kameraet genkender motivet og justerer sig ind i
henhold til optageforholdene, vises de følgende
oplysninger på skærmen: ikon for genkendt motiv, egnet
optagefunktion, antal gange lukkeren udløses.
Genkendt motiv: (Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Håndholdt tusmørke)
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
Optagefunktion: Auto HDR, Blitz m/lang luk,
Dagslyssynk., Lang lukkertid
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Bedste auto
3 Juster fokus, og optag motivet.
Bemærkninger
Indeks
Når kameraet optager flere billeder, vælger og gemmer det automatisk det passende billede.
Du kan også gemme alle billederne ved at indstille elementet [B. auto billedudtrækning]
(side 141).
• [Blitztilstand] er indstillet til [Blitz fra], [Autoblitz] eller [Udfyld.blitz].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], vælges [Håndholdt tusmørke] og [Auto
HDR] ikke.
z Hvad er forskellen på [Bedste auto] og [Intelligent
auto]?
I tilstanden [Bedste auto] optager kameraet kontinuerligt i henhold til det genkendte motiv
og laver et sammensat billede (Sammensat optagelse). Dette gør det muligt for kameraet at
foretage automatisk modlyskompensation og støjreduktion, samt endvidere opnå et billede i
en højere kvalitet end [Intelligent auto].
Men optageprocessen tager længere tid end normalt, når der laves et sammensat billede.
66DK
Fortsættes r
Du kan få adgang til menuen [Foto-kreativitet] ved at trykke nederst på kontrolhjulet i
tilstanden [Intelligent auto] eller [Bedste auto]. Ved at anvende menuen [Foto-kreativitet]
kan du ændre indstillingerne vha. nemme betjeninger og opnå kreativ fotografering
(side 42).
Indholdsfortegnelse
z Foto-kreativitet
Prøvebillede
Menu
Indeks
67DK
Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger afhængigt af motivet.
1 Indstil optagetilstanden til [Valg af motiv].
2 Vælg den ønskede tilstand vha. kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Du kan også vælge en anden Valg af motiv-tilstand ved at dreje på kontrolknappen.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarpt fokus med
levende farver.
(Makro)
Tager nærbilleder af motiver, f.eks. blomster,
insekter, fødevarer eller små genstande.
Menu
Slører baggrunden og gør motivet skarpere.
Fremhæver blødt hudfarverne.
Prøvebillede
(Portræt)
Indeks
(Sportsaktiviteter)
Optager et motiv i bevægelse med en
hurtigere lukkerhastighed, således at det ser
ud, som om motivet står stille. Kameraet tager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen
er trykket ned. Når du anvender
touchudløseren, optager kameraet
kontinuerligt billeder, så længe du berører
skærmen (kun NEX-5R).
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde farve i
solnedgangen.
(Natportræt)
Tager portrætbilleder på mørke steder. Pop
blitzen op for at anvende denne tilstand.
68DK
Fortsættes r
Tager natbilleder uden at miste den mørke
atmosfære.
Tager natbilleder med mindre støj og slør
uden brug af kamerastativ. Der tages en
række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør,
kamerarystelser og støj.
(Antibevægelsesslør)
Giver dig mulighed for at optage indendørs
uden brug af blitzen og reducerer sløringen af
motivet. Kameraet optager en række billeder
og sætter dem sammen for at lave billedet, og
reducerer derved motivslør og støj.
Prøvebillede
(Håndholdt
tusmørke)
Indholdsfortegnelse
(Nattescene)
Menu
Bemærkninger
Indeks
• I tilstandene [Nattescene] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, og det anbefales derfor at
benytte et kamerastativ for at forhindre, at billedet bliver sløret.
• I tilstanden [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] klikker lukkeren 6 gange, og der tages et
billede.
• Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG],
bliver billedkvaliteten midlertidigt [Fin].
• Reducering af slør er mindre effektivt, selv i [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] ved
optagelse af de følgende motiver:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• Hvis der er tale om [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør], kan der forekomme rykvise
støjgener ved brug af en flimrende lyskilde såsom lysstofrør.
• Den minimumsafstand, som du kan komme tæt på et motiv, ændres ikke, hvis du vælger [Makro]. Når det
gælder minimumsområdet i fokus, skal du se den minimumsafstand for objektivet, som er påsat
kameraet.
69DK
Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder.
2 Vælg den ønskede optageretning ved at dreje på kontrolknappen.
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Panorering].
Indholdsfortegnelse
Panorering
3 Ret kameraet mod det motiv som du ønsker at indstille lysstyrken og
fokus for, og tryk derefter udløserknappen halvvejs ned.
Menu
4 Hold udløserknappen trykket halvvejs nede
og ret kameraet mod kanten af motivet.
Denne del medtages ikke.
Indeks
5 Tryk udløserknappen helt ned.
6 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoreringsbillede.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat].
• Kameraet optager kontinuerligt under [Panorering]-optagelse, og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil
optagelsen er færdig.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede.
• Under flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid
ens.
• Når panoreringsbilledet overordnet og den vinkel, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AFlås, er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker,
skal du ændre låsevinklen og forsøge igen.
70DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning, som angivelsen på
LCD-skærmen. [Panorering] er bedre egnet til stillestående motiver end til billeder af
motiver i bevægelse.
Prøvebillede
z Tip til optagelse af et panoramabillede
Indholdsfortegnelse
• [Panorering] er ikke passende ved optagelse af de følgende motiver:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
Menu
Indeks
• Ved brug af et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og
hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Hvis der er meget varierende former eller landskab langs skærmens kant, kan
sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere
rammesammensætningen, således at dette område er i midten af billedet, og derefter
optage billedet igen.
z Afspilning af rullende panoreringsbilleder
Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten
af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk på midten af kontrolhjulet igen for
at sætte på pause. Du kan rulle/sætte på pause ved at berøre N/X på skærmen (kun
NEX-5R).
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises
eller ruller muligvis ikke korrekt.
Denne indikator viser det viste
område af hele
panoreringsbilledet.
71DK
Indholdsfortegnelse
Manuel eksp.
Du kan optage med den ønskede ekponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastighed og blænde.
1 Indstil optagetilstanden til [Manuel eksp.].
Kontroller eksponeringsværdien i "MM" (manuelt målt).
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
0: Passende eksponering ud fra kameraets analyse
Lukkerhastighed
Prøvebillede
2 Drej på kontrolhjulet for at vælge
lukkerhastigheden. Drej på kontrolknappen
for at vælge blænden.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænde (F-værdi)
Indeks
Manuelt målt
Menu
Du kan også justere lukkerhastigheden og
blændeværdien under filmoptagelse.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Rejs blitzen op, når du vil bruge den. Skub
blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke i den manuelle eksponeringstilstand.
• ISO-indstillingen [ISO AUTO] er indstillet til [ISO 100] i den manuelle eksponeringstilstand. Indstil
ISO-følsomheden efter behov.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat), kan du justere lukkerhastigheden og blænden, når
du fokuserer manuelt under filmoptagelse.
72DK
Fortsættes r
Du kan optage spor med lang eksponering. BULB passer godt til optagelse af spor af lys,
f.eks fyrværkeri.
Indholdsfortegnelse
BULB
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Manuel eksp.].
2 Drej kontrolhjulet mod urets retning, indtil
[BULB] vises.
Menu
[BULB]
3 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
4 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Bemærkninger
Indeks
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
• Fordi lukkerhastigheden bliver langsom, og der nemmere forekommer kamerarystelser, anbefales det at
benytte et kamerastativ.
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var
åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
• Når en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] er aktiveret, kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
73DK
Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden,
f.eks. det øjeblik bevægelsen forekommer via en lukker med høj hastighed, eller som et
billede med bevægelsesslør via en lukker med lav hastighed. Du kan justere
udløserhastigheden under filmoptagelse.
2 Vælg den ønskede værdi med kontrolknappen.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Bemærkninger
Indeks
z Lukkerhastighed
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Rejs blitzen op, når du vil bruge den. Skub
blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Når udløserhastigheden er 1 sekund eller mere, foretages støjreduktion (Lang eksp.SR) i det tidsrum,
lukkeren var åben efter optagelse. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker blændeværdien på
optageskærmen. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat), kan du justere lukkerhastigheden, når du fokuserer
manuelt under filmoptagelse.
Prøvebillede
1 Indstil optagetilstanden til [Lukkerhast.prior.].
Indholdsfortegnelse
Lukkerhast.prior.
Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer
motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og
bølger, som om de er stoppet.
Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et
bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere
naturlig og dynamisk billede.
74DK
Slører eller stiller skarpt på alt foran og bag ved motivet. Du kan justere blændeværdien
under filmoptagelse.
1 Indstil optagetilstanden til [Blændeprioritet].
Indholdsfortegnelse
Blændeprioritet
2 Vælg den ønskede værdi med kontrolknappen.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Rejs blitzen op, når du vil bruge den. Skub
blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Hvis der ikke kan opnås den rette eksponering efter opsætningen, blinker lukkerhastigheden på
optageskærmen. Selvom du godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat), kan du justere blænden, når du fokuserer manuelt
under filmoptagelse.
Prøvebillede
Lavere F-værdi: Motivet er i fokus, men alt foran og bag ved motivet er sløret.
Højere F-værdi: Der fokuseres på motivet samt dets for- og baggrund.
z Blænde
Indeks
Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område,
der er i fokus. Dette gør det muligt at stille skarpt fokus på
motivet og sløre ting, der er foran eller bag ved motivet.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som
er i fokus, bredere. Det giver dig mulighed for at optage dybden
i landskabet. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
75DK
Mens eksponeringen (lukkerhastighed og blænde) automatisk justeres af kameraet, kan
du indstille optagefunktioner såsom ISO-følsomhed, Kreativ indst.,
D-områdeoptimering.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
1 Indstil optagetilstanden til [Auto programmeret].
3 Juster fokus, og optag motivet.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Rejs blitzen op, når du vil bruge den. Skub
blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
Prøvebillede
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
z Programskifte
Menu
Du kan ændre kombinationen af udløserhastighed og
blænde (F-værdi) uden at ændre den eksponering, du
angiver, når du ikke bruger blitzen.
Drej på kontrolknappen for at vælge kombinationen af
lukkerhastighed og blænde (F-værdi).
• Indikatoren for optagetilstanden skifter fra P til P*.
Indeks
76DK
I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til at optage et lyst motiv samt for at hindre
kamerarystelser. Når der tages billeder mod solen, skal du bruge blitzen til at gøre
billedet af det bagbelyste motiv lysere.
Indholdsfortegnelse
Blitztilstand
NEX-6:
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Blitztilstand] t
ønsket tilstand.
2 Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen
frem.
-knap (pop op-blitz)
Menu
NEX-5R:
1 Monter blitzen og rejs den op.
2 MENU t [Kamera] t [Blitztilstand] t
ønsket tilstand.
Indeks
(Blitz fra)
Udløses ikke, selvom blitzen løftes.
(Autoblitz)
Udløses i mørke omgivelser eller ved optagelse i retning af kraftigt
lys.
(Udfyld.blitz)
(Blitz m/lang
luk)
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom
synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og
baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned.
(Forsinket blitz) Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren
udløses. Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af
et billede med bevægelsesslør, f.eks. en bil i bevægelse eller en gående
person.
(Trådløs)
(kun NEX-6)
Denne tilstand er effektiv, når du monterer en
fjernbetjeningskompatibel ekstern blitz (sælges separat) på kameraet,
og optager med en trådløs blitz (sælges separat), som er placeret væk
fra kameraet.
77DK
Fortsættes r
•
•
•
•
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Vælg [Udfyld.blitz] ved optagelse af et bagbelyst motiv. Blitzen fungerer selv i højt
dagslys og får ansigter til at fremstå lysere.
Menu
z Tip til brug af blitzen
Prøvebillede
•
•
Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
Den tilgængelige blitztilstand afhænger af optagetilstanden.
Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
Når der er monteret en ekstern blitz (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen, har statussen for
den eksterne blitz prioritet over indstillingen på kameraet. Du kan ikke anvende kameraets interne blitz
(kun NEX-6).
Lyset fra blitzen blokeres muligvis af det monterede objektiv. Hvis dette sker, anbefales det at montere en
ekstern blitz (sælges separat).
Der kan komme skygger i hjørnerne på et optaget billede afhængigt af objektivet.
Du skal ikke anvende en kommercielt tilgængelig blitz med højspændings-synkroniseringsstik eller med
omvendt polaritet (kun NEX-6).
Tilbehør til den eksisterende tilbehørssko til A-fatningskameraer (Tilbehørssko med autolås) kan også
monteres vha. skoadapteren (sælges separat) (kun NEX-6).
[Trådløs]-indstillingen kan ikke anvendes med kameraets interne blitz (kun NEX-6).
Du kan ikke anvende [Selvportræt Selvudløser]-funktionen, når der er monteret en blitz på kameraet (kun
NEX-5R).
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
•
•
•
•
Indeks
78DK
Indholdsfortegnelse
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t ønsket tilstand.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Efter den automatiske fokusering kan du foretage finjusteringer
af fokus manuelt (Direkte manuel fokusering).
(Manuel
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drej fokus-ringen til højre eller venstre
for at få motivet til at fremstå tydeligere.
Prøvebillede
(Dir. man.
fokus.)
Bemærkninger
z Effektiv brug af manuel fokusering
Menu
• Hvis du drejer fokus-ringen, mens [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus] er valgt, forstørres billedet
automatisk for at gøre kontrol af fokusområde nemmere. Du kan forhindre, at billedet forstørres ved at
vælge MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t [Fra].
"Fokuslås" er praktisk, når du kan vurdere afstanden til
motivet. Med "Fokuslås" kan du låse fokus i forvejen til den
afstand, hvor motivet kommer forbi.
Indeks
z Måling af den nøjagtige afstand til motivet
-mærket viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand
mellem kameraet og motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linje. Afstanden
fra objektivets kontaktflade til billedsensoren er på omkring 18 mm.
* Billedsensoren er den del, som konverterer lyskilden til et digitalsignal.
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv, kan
fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
NEX-6:
18 mm
NEX-5R:
18 mm
79DK
Fortsættes r
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t [Dir. man. fokus.].
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
3 Hold udløserknappen halvvejs nede, roter objektivets fokus-ring for at
opnå en skarpere fokusering.
z Brug af et E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS-objektiv
Prøvebillede
Bemærkninger
• [Autofokusmetode] er fast indstillet til [Enkeltbilled-AF].
Indholdsfortegnelse
Dir. man. fokus. (Direkte manuel fokusering)
Når der er monteret et E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS-objektiv, skifter de funktioner, som
er tildelt zoom-/fokus-ringen, i henhold til [AF/MF-valg]-indstillingerne.
AF/MF-valg
(Dir. man. fokus.
(Direkte manuel
fokusering))
(Manuel fokus)
Funktion tildelt til zoom-/fokus-ringen
Zoomning
Inden du trykker udløserknappen halvvejs ned: Zoomning
Mens du trykker udløserknappen halvvejs ned: Fokusering
Menu
(Autofokus)
Fokusering
Indeks
80DK
Vælger fokusområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå ordentligt fokus i
den automatiske fokuseringstilstand.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket tilstand.
Ramme til registrering
af AF-område
Kameraet anvender udelukkende AFområder, der er placeret i midterområdet.
Menu
(Center)
Kameraet bestemmer, hvilket af de
25 AF-områder der skal bruges til
fokusering.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned i optagetilstanden for stillbilleder,
vises der en grøn ramme rundt om det
område, der er i fokus.
• Når [Ansigtsregistrering]-funktionen er
aktiv, prioriterer AF ansigter.
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Autofokusområde
Ramme til registrering
af AF-område
Indeks
(Fleksibelt
punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et
lille objekt eller et smalt område ved tryk
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Du kan også bestemme fokusområdet ved
at berøre skærmen (kun NEX-5R)
(side 38).
Ramme til registrering
af AF-område
Bemærkninger
• Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen
[Ansigtsregistrering].
• [Multi] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
• [Multi] vælges under filmoptagelse. Men hvis du bruger et E-fatningsobjektiv og trykker udløserknappen
halvvejs ned under optagelse, bruges det autofokusområde, som du har indstillet før du startede
optagelsen, til fokusering.
• Når AF-lampen bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med en
stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
81DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
z Fasedetektion AF-område
Områdepunkter for
faseregistrerings-AF
Prøvebillede
Hvis områdepunkterne for faseregistrerings-AF vises inden for
valgte autofokusområde, fokuserer kameraet vha. en
kombination af faseregistrerings-AF og kontrast-AF.
Du kan indstille visningen af områdepunkterne for
faseregistrerings-AF ved at vælge MENU t [Opsætning] t
[Fasedetektion AF-område] (side 130).
Menu
Indeks
82DK
Vælger fokusmetoden, som passer til motivets bevægelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusmetode] t ønsket tilstand.
(Enkeltbilled- Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når motivet er
ubevægeligt.
AF)
(Kontinuerlig Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket. Brug denne tilstand, når motivet er i
bevægelse.
Prøvebillede
AF)
Indholdsfortegnelse
Autofokusmetode
Bemærkninger
Menu
• [Enkeltbilled-AF] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Selvudløser]
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv].
• I tilstanden [Kontinuerlig AF] lyder der intet signal, når motivet er i fokus.
Indeks
83DK
Kameraet justerer fokus, og udløser lukkeren automatisk, når du blot berører det motiv
på skærmen, som du ønsker at fokusere.
1 MENU t [Kamera] t [Touchudløser] t [Til].
Bruger touchudløser-funktionen.
(Fra)
Bruger ikke touchudløser-funktionen.
2 Berør
(Touchudløser FRA) på
skærmen.
Prøvebillede
(Til)
Indholdsfortegnelse
Touchudløser (kun NEX-5R)
Ikonet skifter til
(Touchudløser TIL), og det bliver
muligt at optage med touchudløseren.
Autofokusområdet vises på det berørte sted på skærmen. Når fokuseringen er bekræftet,
optager kameraet derefter automatisk et billede.
Menu
3 Berør det motiv på skærmen som du ønsker at fokusere.
4 For at annullere touchudløser-funktionen skal du berøre
(Tounchudløser TIL) på skærmen.
Indeks
Bemærkninger
• Ikonet for touchudløseren vises ikke i de følgende situationer:
– [Fra] i [Brug touchscreen]
– [Panorering]
– Optagelse af film
– [Nattescene] i [Valg af motiv]
– [Til (ansigtsreg.)] i [Ansigtsregistrering]
– Kameraet er tilsluttet til et tv.
– Kameraet er tilsluttet til andre enheder vha. USB-kabel.
– Kameraet er tilsluttet til andre enheder vha. et HDMI-kabel.
– Der anvendes en elektrisk søger (sælges separat).
– [Smiludløser]
– [Manuel fokus] i [AF/MF-valg]
– [Fleksibelt punkt] i [Autofokusområde]
– [Digital zoom]
84DK
Indholdsfortegnelse
Genstandssporing
Kontinuerlig sporing af et motiv i bevægelse.
NEX-6:
1 MENU t [Kamera] t [Genstandssporing].
Kameraet starter sporing af motivet.
Vælg
for at annullere sporingsfunktionen.
Målramme
3 Tryk udløserknappen helt ned.
Prøvebillede
Der vises en målramme.
2 Ret målrammen ind efter det motiv, der skal
spores, og tryk på OK.
NEX-5R:
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Genstandssporing] t [Til].
Der vises en målramme.
2 Ret målrammen ind efter det motiv, der skal spores, og tryk på OK.
3 Tryk udløserknappen helt ned.
(Til)
Sporer det motiv, som kameraet er fokuseret på.
(Fra)
Sporer ikke det motiv, som kameraet er fokuseret på. Der
udføres fokusering ved berøring (kun NEX-5R).
Vælg
for at annullere denne funktion.
Indeks
Kameraet starter sporing af motivet.
Du kan starte genstandssporing ved at berøre det motiv, som du ønsker at spore på skærmen,
når [Touchudløser] er indstillet til [Fra], og [Genstandssporing] er indstillet til [Til].
Vælg
for at annullere sporingsfunktionen.
Bemærkninger
• Det kan være vanskeligt at spore et motiv i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
– Det er mørkt.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Når [Genstandssporing] er aktiveret, er den brugerdefinerede indstilling for funktionstasten B ugyldig.
• Du kan ikke anvende [Genstandssporing], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Manuel fokus]
– Kameraets [Zoom]-funktion
85DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Kameraet stopper sporing af motivet, når motivet bevæger sig ud af skærmen. Når
[Ansigtsregistrering] angives til [Til], og det motiv, der skal spores, er et ansigt, vil kameraet
genoptage fokus på ansigtet, hvis det under sporingen forsvinder ud af skærmen og derefter
kommer tilbage.
• Hvis du aktiverer [Smiludløser] under ansigtssporing, bliver ansigtet målet for
smilregistreringsfunktionen.
• Hvis du indstiller et ansigt som et mål, sporer kameraet kroppen, når ansigtet ikke er
synligt på LCD-skærmen. Du kan indstille, hvorvidt der skal foretages fortrinsvis sporing
af et bestemt ansigt eller ej vha. [Ansigtsprioritetssporing] (side 154).
Indholdsfortegnelse
z Sporing af det ansigt, du ønsker at optage.
Menu
Indeks
86DK
Ved hjælp af kameraets [Zoom]-funktion giver kameraet dig mulighed for at anvende en
højere zoomforstørrelse end zoomobjektivets optiske zoomfaktor til at forstørre billedet
med. Den maksimale zoomgrad, som kan indstilles med kameraets [Zoom]-funktion,
afhænger af indstillingen af [Billedformat] (side 97), [Klar billedzoom] (side 138) eller
[Digital zoom] (side 139).
1 Zoom på motivet vha. en zoomknap eller zoomring.
Når du anvender et objektiv med power-zoom, skifter kameraet automatisk til kameraets
[Zoom]-funktion, når forstørrelsesgraden er større end den for optisk zoom.
Prøvebillede
Når du bruger et objektiv med power-zoom:
Indholdsfortegnelse
Zoom
Når du bruger et objektiv uden power-zoom:
2 MENU t [Kamera] t [Zoom]t ønsket værdi.
Menu
1 Når du bruger et zoomobjektiv, skal du forstørre billedet med zoomringen.
De [Zoom]-funktioner, som er til rådighed med dette kamera
Zoomgrad (lav)
Indeks
Kameraets [Zoom]-funktion giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere
forskellige zoomfunktioner. Ikonet, der vises på LCD-skærmen, ændres som følger
afhængigt af den valgte zoomfunktion.
Zoomgrad (høj)
: Kameraets [Zoom]-funktion anvendes ikke. (Der angives ×1,0.)
Smart zoom: Du kan forstørre billeder ved at beskære dem delvist. (Kun til rådighed når
[Billedformat] er indstillet til [M] eller [S].)
3
Klar billedzoom: Du kan forstørre billeder vha. en højkvalitets-billedbehandling.
4
Digital zoom: Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling. (Standardindstillingen
er [Fra].)
1
2
87DK
Fortsættes r
Klar
Digital Billed- Zoomgrad med optisk zoom
billed- zoom format
zoom
Fra
Prioritere billedkvalitet
ved zoomning af
billeder.
Fra
Til
Til
Ca. 1,4×
S
Ca. 2×
L
Ca. 2×*
M
Ca. 2,8×
S
Ca. 4×
L
Ca. 4×
M
Ca. 5,5×
S
Ca. 8×
* Zoomgrad i standardindstillingen
Indeks
–
M
Menu
Prioritere større
forstørrelse ved
zoomning af billeder.
Til
L
Prøvebillede
Zoomning af billeder
Fra
ved at beskære dem i
det tilgængelige område
(uden forringelse af
billedkvalitet).
Indholdsfortegnelse
Formål
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• Du kan ikke anvende [Zoom]-funktionen i MENU, når der er monteret et objektiv med power-zoom. Når
du betjener zoomknappen eller zoomringen, skifter kameraet automatisk til kameraets [Zoom]-funktion,
når forstørrelsesgraden er større end den for optisk zoom.
• Du kan ikke anvende [Klar billedzoom], når [Fremf.metode] er indstillet til kontinuerlig eller bracketingoptagelse.
• Du kan ikke benytte smart zoom eller [Klar billedzoom]-funktionen med film. Hvis du trykker på
MOVIE-knappen under en zoombetjening, zoomer kameraet i området for [Digital zoom].
• Når du anvender kameraets [Zoom]-funktion, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AFområdet er angivet med en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
[Lysmålermetode] er desuden fast indstillet til [Multi].
z Kvaliteten af kameraets [Zoom]-funktion
Fordi der zoomes via digitalbehandling i [Klar billedzoom] og [Digital zoom], forringes
billedkvaliteten i forhold til den før, der blev anvendt zoom. Hvis du bruger et
zoomobjektiv, anbefaler vi, at du først zoomer helt ind på et billede vha. zoomringen, og
derefter bruger kameraets [Zoom]-funktion, hvis der er behov for yderligere zoomning.
88DK
Registrerer dine motivers ansigter og justerer automatisk indstillinger for fokus,
eksponering og blitz samt udfører billedbehandling. Du kan vælge, hvilket ansigt der har
prioritet mht. fokus.
Ansigtsregistreringsramme (grå/magenta)
Denne ramme vises på et registreret ansigt, der ikke er det ansigt, der
er i fokus. Den magentarøde ramme vises på et ansigt, som er
registreret med [Ansigtsregistrering].
(Til
(ansigtsreg.))
Fokuserer på ansigtet, der er registreret til at have en prioritet.
(Til)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Bruger ikke funktionen [Ansigtsregistrering].
Bemærkninger
Indeks
(Fra)
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Prøvebillede
Ansigtsregistreringsramme (hvid)
Når kameraet registrerer mere end 1 motiv, vurderer kameraet, hvilket
der er hovedmotivet og indstiller fokus med dette motiv som prioritet.
Ansigtsregistreringsrammen for hovedmotivet bliver hvid. Rammen,
som fokus indstilles efter, bliver grøn, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
• Du kan ikke anvende [Ansigtsregistrering], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Manuel fokus]
– Kameraets [Zoom]-funktion
• Du kan kun vælge [Ansigtsregistrering], når [Autofokusområde] er indstillet til [Multi], og
[Lysmålermetode] også er indstillet til [Multi].
• Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver.
• Under optagelse med [Smiludløser] indstilles [Ansigtsregistrering] automatisk til [Til (ansigtsreg.)], også
selvom den er indstillet til [Fra].
89DK
Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan kameraet registrere det registrerede ansigt
som en prioritet, når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Til (ansigtsreg.)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Registrerer et nyt ansigt.
Skift af rækkefølge Ændrer prioriteten for ansigter, der tidligere er registreret.
Slet
Sletter et registreret ansigt. Vælg et ansigt, og tryk på OK.
Slet alt
Sletter alle registrerede ansigter.
Prøvebillede
Ny registrering
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Ny registrering
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t [Ny registrering].
2 Ret den vejledende ramme ind efter det ansigt, der skal registreres, og
tryk på udløserknappen.
3 Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge OK.
Bemærkninger
Indeks
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Optag ansigtet forfra et oplyst sted. Ansigtet kan ikke registreres korrekt, hvis det skjules af en hat,
maske, solbriller eller lign.
• Selvom du udfører [Nulstil], slettes registrerede ansigter ikke. Når du udfører [Fabriksnulstilling], slettes
alle de registrerede ansigter.
• Selvom du udfører [Slet], forbliver dataene for registrerede ansigter i kameraet. For at slette dataene for
registrerede ansigter fra kameraet skal du vælge [Slet alt].
Skift af rækkefølge
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering]
t [Skift af rækkefølge].
2 Vælg et ansigt, som du gerne vil ændre
prioritet for.
3 Vælg prioritetsniveau.
Jo mindre placeringsnummer, jo højere prioritet.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge prioritetsniveau 8 ved at berøre skærmen. Hvis du ønsker at ændre niveauet til 8, skal
du vælge det med kontrolhjulet (kun NEX-5R).
90DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Til].
3 Vent på, at der registreres et smil.
Ansigtsregistrerings-
ramme (orange)
Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren,
Indikator for smilregistrering
tager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under [Smiludløser]optagelse, optager kameraet billedet og vender derefter
tilbage til tilstanden [Smiludløser].
(Fra)
(Til)
Menu
4 For at afslutte [Smiludløser]-tilstand, MENU t [Kamera] t
[Smiludløser] t [Fra].
Bruger ikke Smiludløseren.
Bruger Smiludløseren.
Indeks
Du kan indstille følsomheden for at registrere et smil med OPTION.
(Til: Stort smil) Registrerer et stort smil.
(Til: Normalt
smil)
(Til: Lille Smil)
Prøvebillede
2 For at angive følsomheden til registrering af
et smil, OPTION t ønsket indstilling.
Registrerer et normalt smil.
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Manuel fokus]
• Hvis du indstiller [Smiludløser] til [Til], mens kameraets [Zoom]-funktion anvendes, annulleres
kameraets [Zoom]-funktion.
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• [Fremf.metode] skifter automatisk til [Enkelt optagelse].
91DK
Fortsættes r
1 Dæk ikke øjnene med pandehåret.
Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller osv.
2 Forsøg at holde ansigtet lige foran kameraet, og hold det så
lige som muligt.
Knib øjnene sammen.
Prøvebillede
3 Smil tydeligt med munden åben.
Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige.
Indholdsfortegnelse
z Tip til bedre indfangning af smil
• Lukkeren udløses, så snart der registreres et smil hos en person.
• Hvis et ansigt registreres, registrerer kameraet kun smilet på dette ansigt.
• Hvis der ikke registreres et smil, skal du angive følsomheden med OPTION.
Menu
Indeks
92DK
Når kameraet detekterer og optager et ansigt, beskæres det optagede billede automatisk
til dets optimale komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes. Det
beskårede billede optages i det samme format som det oprindelige billedformat.
Indholdsfortegnelse
Auto. port.mark.
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Auto. port.mark.] t ønsket tilstand.
(Fra)
Bruger ikke funktionen [Auto. port.mark.].
(Auto)
Bruger funktionen [Auto. port.mark.].
Menu
-ikonet på skærmen bliver grønt, når kameraet bestemmer at et billede, som er ved at
blive optaget, kan beskæres.
Efter optagelsen vises der en ramme på autovisningsskærmen, som viser det område, som er
blevet beskåret.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Auto. port.mark.], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke], [Sportsaktiviteter], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Manuel fokus]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR]
– Kameraets [Zoom]-funktion
– Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra]
• Det beskårede billede har muligvis ikke den bedst mulige komposition afhængigt af optageforholdene.
93DK
Indstiller den effekt, der bruges, når hud skal optages, så den ser jævn ud, i funktionen
[Ansigtsregistrering].
1 MENU t [Kamera] t [Blød hud-effekt] t [Til].
(Til)
(Fra)
Bruger funktionen [Blød hud-effekt].
Bruger ikke funktionen [Blød hud-effekt].
Prøvebillede
2 Sådan indstilles intensiteten af Effekt med blød hud, OPTION t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Du kan indstille intensiteten af [Blød hud-effekt] med OPTION.
Indstiller [Blød hud-effekt] til høj.
(Mellem)
Indstiller [Blød hud-effekt] til mellem.
(Lav)
Indstiller [Blød hud-effekt] til lav.
Menu
(Høj)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Blød hud-effekt], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Selvudl.(Kont.)]
– [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet.
94DK
Giver dig mulighed for at søge alle optagetips i kameraet igennem.
Brug dette element når du ønsker at se optagetips, som du har set tidligere.
2 Søg efter det ønskede optagetip.
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Liste med optagetip].
Indholdsfortegnelse
Liste med optagetip
Drej kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned.
Du kan åbne et tip fra [Indholdsfortegnelse].
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke rulle teksten ved at føre fingeren hen over skærmen. Brug kontrolhjulet for at rulle teksten
(kun NEX-5R).
Indeks
95DK
Giver dig mulighed for at vælge de visningstilstande, der kan vælges med [Vis indhold]
(side 49) i optagetilstand.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knap (skærm)].
Indholdsfortegnelse
DISP-knap (skærm)
2 Vælg den ønskede tilstand.
Prøvebillede
De elementer, der er markeret med
er tilgængelige.
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via grafik,
undtagen når [Optagetilstand] er indstillet til
[Panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
Menu
Grafisk visning
P
1/125
Viser ikke optageoplysninger.
Niveau
Angiver, om kameraet er i vater vandret såvel som
lodret. Når kameraet er i fuld vater, lyser
indikatoren grøn.
• Hvis du vipper kameraet meget frem eller
tilbage, er der muligvis en stor fejlmargen på
niveauindikatoren.
• Der kan muligvis være fejl på ca. ±1°, selvom
kameraets hældning er justeret.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Til søger
Viser kun optageoplysninger på skærmen (intet
billede). Vælg denne valgmulighed, når du optager
med en søger (sælges separat til NEX-5R).
Tryk på Fn (Funktion)-knappen for at vælge en
funktion, som du ønsker at ændre indstillingen for.
Indstillingsskærmen for de valgte funktioner åbnes.
(Quick Navi) (kun NEX-6)
0.0 ISO200
Indeks
Vis ikke oplysn.
F3.5
96DK
Billedstørrelsen bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et
billede.
Jo større billedstørrelsen er, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort
format. Jo mindre billedstørrelsen er, jo flere billeder kan der optages.
Prøvebillede
1 MENU t [Billedformat] t [Billedformat] t ønsket tilstand.
Stillbillede
Billedstørrelse, når [Format] er 3:2
Retningslinjer for brug
4912 × 3264 pixels
For udskrifter op til størrelse A3+
M: 8.4M
3568 × 2368 pixels
Til udskrifter op til størrelse A4
S: 4.0M
2448 × 1624 pixels
Til udskrifter i størrelse L/2L
L: 14M
4912 × 2760 pixels
M: 7.1M
3568 × 2000 pixels
S: 3.4M
2448 × 1376 pixels
Menu
L: 16M
Billedstørrelse, når [Format] er 16:9
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Retningslinjer for brug
Til visning på et hd-tv
Indeks
Bemærkninger
• Når du udskriver stillbilleder i 16:9-formatet, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
Panorering
Billedstørrelsen varierer afhængigt af [Panoreringsretning]-indstillingen.
(Standard)
Optager billeder i standardstørrelse.
Lodret: 3872 × 2160 pixels
Vandret: 8192 × 1856 pixels
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Lodret: 5536 × 2160 pixels
Vandret: 12416 × 1856 pixels
Bemærkninger
• Når du udskriver panoreringsbilleder, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
97DK
Fortsættes r
Billederne vises forskelligt afhængigt af den valgte tilstand.
Bred
Prøvebillede
Standard
Billederne rulles, når du trykker på midten af kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
z Tips til valg af billedstørrelsen
Menu
Indeks
98DK
Indstiller formatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Format] t ønsket tilstand.
Standardformat. Egner sig til udskrift.
16:9
Til visning på et hd-tv.
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du optager i [Panorering]-tilstand.
Prøvebillede
3:2
Indholdsfortegnelse
Format
Menu
Indeks
99DK
Vælger kompressionsformatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Kvalitet] t ønsket tilstand.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid.
Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en JPEG-fil til
visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-format, når det optages. Da
komprimeringsgraden af [Standard] er højere end graden af
[Fin], er filstørrelsen af [Standard] mindre end størrelsen af
[Fin]. Det betyder, at flere filer kan optages på 1
hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
• Når billederne ikke skal ændres ved hjælp af computeren,
anbefaler vi, at du vælger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Menu
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.)
Dette format tillader ikke, at der udføres nogen digital
behandling af billederne. Vælg dette format for at behandle
billeder på en computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
Prøvebillede
RAW (RAW)
Indholdsfortegnelse
Kvalitet
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du optager i [Panorering]-tilstand.
• Du kan ikke føje DPOF (udskrivningsbestilling) til billeder i RAW-formatet.
• Du kan ikke anvende [Auto HDR] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
z RAW-billeder
En fil i formatet RAW er rå data, som endnu ikke har gennemgået nogen form for digital
behandling. RAW-filer er anderledes end de mere generelle filformater som f.eks. JPEGfiler, og indeholder rå materiale som skal behandles til professionelle formål.
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter", som findes på cd-rom'en (medfølger), for
at kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med denne software kan et
RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og du
kan justere dets hvidbalance, farvemætning, kontrast osv.
100DK
Vælger hvilken retning kameraet skal panoreres, når du optager [Panorering]-billeder.
1 MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] t ønsket tilstand.
(Højre)
(Op)
(Ned)
Panorer kameraet i den retning, du har indstillet.
Prøvebillede
(Venstre)
Indholdsfortegnelse
Panoreringsretning
Menu
Indeks
101DK
Vælger filmfilformat.
1 MENU t [Billedformat] t [Filformat] t ønsket tilstand.
AVCHD
MP4
Menu
• 60i/50i-film er optaget med henholdsvis 60 felter/sekund eller
50 felter/sekund. Både 60i- og 50i-film anvender interlacescanningssystemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p/25p-film er optaget henholdsvis med 24 billeder/sekund eller med
25 billeder/sekund. Både 24p- og 25p-film anvender det progressive
scanningssystem, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 60p/50p -film er optaget henholdsvis med 60 billeder/sekund eller
med 50 billeder/sekund. Både 60p- og 50p-film anvender det
progressive scanningssystem, Dolby Digital-lyd og AVCHDformatet.
Prøvebillede
Optager 60i/50i-film, 24p/25p-film eller 60p/50p-film i
AVCHD-format. Dette filformat er egnet til visning af filmen på
et HD-tv. Du kan oprette en Blu-ray Disc, en AVCHDoptagedisk eller en DVD-Video-disk ved hjælp af den
medfølgende software "PlayMemories Home".
Indholdsfortegnelse
Filformat
Optager mp4-film (AVC). Dette format er egnet til WEBoverførsler, vedhæftede filer til e-mail osv.
Indeks
• Film er optaget i MPEG-4-formatet med ca. 30 billeder/sekund, hvor
det progressive scanningssystem, AAC-lyden og mp4-formatet
anvendes.
• Du kan ikke oprette en disk fra film, der er optaget i dette format ved
hjælp af den medfølgende "PlayMemories Home".
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en
1080 50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
z Afspilning af film på andre enheder
Dette kamera anvender MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format.
Film, der er optaget i AVCHD-formatet med dette kamera, kan ikke afspilles af følgende
enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, er ikke kompatible med High
Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kamera anvender også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4formatet.
Derfor kan film, der er optaget i MP4-format med dette kamera, ikke afspilles på andre
enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
102DK
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for filmoptagelse. Jo højere datahastighed
(gennemsnitlig bithastighed) pr. sekund, desto højere billedkvalitet.
1 MENU t [Billedformat] t [Optageindstilling] t ønsket tilstand.
Bithastighed
Optagelse
Maksimalt 24 Mbps Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Gennemsnitligt
17 Mbps
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
Maksimalt 28 Mbps Optager film i højeste billedkvalitet med
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maksimalt 24 Mbps Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Gennemsnitligt
17 Mbps
[Filformat]: [MP4]
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
Optagelse
Gennemsnitligt
12 Mbps
Optager film med 1440 × 1080.
VGA 3M
Gennemsnitligt
3 Mbps
Optager film i VGA-format.
Indeks
Bithastighed
1440×1080 12M
Menu
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Prøvebillede
[Filformat]: [AVCHD]
Indholdsfortegnelse
Optageindstilling
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Bemærkninger
• Film, som er optaget vha. 1080 60p/50p-indstillingen, kan kun afspilles på kompatible enheder.
• Film, der er optaget vha. [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en
AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine
film på en Blu-ray Disc.
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en
1080 50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
103DK
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Brug denne funktion, når billedets farvetemperatur ikke helt er, som du forventede, eller
når du ændrer farvetemperaturen for at få et bestemt fotografisk udtryk.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvetemperaturen.
Prøvebillede
Du kan finindstille farvetemperaturen med OPTION.
Se forklaringen til hver tilstand for at justere hvidbalancen, så den passer til en bestemt
lyskilde.
Hvis du vælger en valgmulighed, så den passer til en
specifik lyskilde, justeres farvetemperaturen til lyskilden
(forudindstillet hvidbalance).
Menu
(Overskyet)
(Skinnende)
(Fluor.: Varmhvidt)
(Fluor.: Koldhvidt)
(Fluor.: Daghvidt)
(Blitz)
(C.temp./filter)
Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden. Ved
fotografering opnås effekten af filtre til
farvekompensation.
(Brugerdefineret)
Giver mulighed for at bruge indstillingen af hvidbalance,
der fastholdes af [Specialopsætning].
(Specialopsætning)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
Husker den grundlæggende hvide farve (Brugerdefineret
hvidbalance).
Bemærkninger
• [Auto hv.b.] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
104DK
Fortsættes r
De farver, motivet gengives med, påvirkes af lysforholdene.
Farvetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere farvetemperaturen manuelt ved
hjælp af [Hvidbalance]-funktionen.
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt
(standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Indholdsfortegnelse
z Lysforholdenes påvirkning
Rødligt
Prøvebillede
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
Menu
Finjustering af farvetemperaturen
2 Vælg lfter behov OPTION t justere farvetemperaturen ved at trykke på
den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolhjulet. Eller berør grafen
på skærmen for at justere farvetemperaturen (kun NEX-5R).
Du kan justere farvetemperaturen mod G (grøn), M (magenta), A (gul) eller B (blå).
Indeks
C.temp./filter
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t [C.temp./filter].
2 OPTION t vælg den ønskede farvetemperatur ved at dreje på
kontrolhjulet eller ved at berøre det ønskede element på skærmen (kun
NEX-5R).
Jo højere tallet er, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo mere blåligt bliver
billedet.
3 Juster farvetemperaturen ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet eller ved at berøre grafen på skærmen (kun NEX-5R).
105DK
Fortsættes r
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t [Specialopsætning].
2 Hold kameraet, så det hvide område fuldstændigt dækker AF-området,
der er placeret i midten, og tryk derefter udløserknappen ned.
Indholdsfortegnelse
Brugerdefineret hvidbalance
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
Du kan finindstille farvetemperaturen med OPTION.
Bemærkninger
Menu
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en brugerdefineret hvidbalance, der
tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" indikerer, at værdien er uden for det forventede område, når
blitzen bruges til et motiv i umiddelbar nærhed, eller når et motiv i en lys farve er inden for rammen. Hvis
du registrerer denne værdi, lyser
-indikatoren gul på skærmen med optageoplysninger. Du kan godt
optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere præcis
hvidbalanceværdi.
Prøvebillede
3 Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen: MENU t
[Lysstyrke/ farve] t [Hvidbalance] t [Brugerdefineret].
Indeks
106DK
Vælger den lysmålingsmetode, som angiver, hvilken del af motivet der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Lysmålermetode] t ønsket tilstand.
Måler lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i
flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele
skærmen (multimønstermåling).
(Center)
Måler hele skærmens gennemsnitlige lysstyrke, mens midten af
skærmen fremhæves (centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun midterområdet (spotmåling).
Denne funktion er praktisk, når motivet er
bagbelyst, eller når der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden.
Menu
Placer cirklen til
spotmåling over
motivet.
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til noget andet end [Multi], kan [Ansigtsregistrering]-funktionen
ikke anvendes.
• [Multi] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– Optagelse af film
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– Kameraets [Zoom]-funktion
– [Smiludløser]
107DK
Du kan justere mængden af blitzlys i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer
mængden af blitzlys samt lukkerhastighed og blænde.
Indholdsfortegnelse
Blitzkompens.
NEX-6:
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem.
2 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Blitzkompens.]t ønsket værdi.
Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Hvis du
vælger en lavere værdi (–), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere.
Prøvebillede
1 Tryk på
NEX-5R:
1 Monter blitzen og rejs den op.
Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Hvis du
vælger en lavere værdi (–), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere.
Menu
2 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Blitzkompens.]t ønsket værdi.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Blitzkompens.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Bracket: Kont.]
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke kan gives ret meget blitzlys, hvis motivet er
uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt
muligvis ikke synlig.
z Tip til justering af lysstyrken ved fotografering af
mennesker
• Det er vigtigt at skabe balance mellem lysstyrken på
mennesker mod den mørke baggrund på natportrætter. Du
kan justere lysstyrken på mennesker, som befinder sig tæt
på kameraet ved at ændre lysintensiteten på blitzen.
• Hvis motivet er for langt væk fra blitzen og stadig for mørkt
efter justeringen, skal du gå tættere på motivet.
108DK
Korrigerer lysstyrke eller kontrast.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [DRO/Auto HDR] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Auto HDR)
Benytter sig ikke af [DRO/Auto HDR].
Ved at inddele billedet i mindre områder analyserer kameraet
kontrasten af lys og skygger mellem motivet og baggrunden, og
dette resulterer i et billede med den bedst mulige lysstyrke og
gradation.
Tager 3 billeder med forskellig eksponering og overlejrer
derefter det lyse område af det undereksponerede billede og det
mørke område af det overeksponerede billede for at skabe et
billede med meget gradation. 1 billede med korrekt eksponering
og 1 overlejret billede lagres.
Prøvebillede
(D-områdeopt.)
Indholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Menu
Bemærkninger
• Du kan kun vælge [DRO/Auto HDR] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
D-områdeopt.
Korrigerer billedets lysstyrke (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [DRO/Auto HDR] t [D-områdeopt.].
2 OPTION t ønsket værdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det bedst mulige niveau mellem Lv1 (svag)
og Lv5 (stærk).
Bemærkninger
• [Auto] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Portræt], [Landskab], [Makro], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
• Når du optager med [D-områdeopt.], kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at
kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen.
109DK
Fortsættes r
Gør området (gradationerne) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med
den rette lysstyrke (HDR: High Dynamic Range). 1 billede med korrekt eksponering og
1 overlejret billede lagres.
Indholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Eksp.forskel. auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast.
Vælg det bedst mulige niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV
(stærk).
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er helt færdig.
• Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG].
• Da lukkeren udløses 3 gange for en enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Ændr ikke kompositionen inden optagelse.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den
ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at du
er i stand til at optage gode HDR-billeder. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
på
det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Om nødvendigt skal du ændre
kompositionen eller justere indstillingerne, og optag så igen, mens du er opmærksom på sløring.
Prøvebillede
2 OPTION t ønsket værdi.
110DK
Du kan optage med et effektfilter for at få de forskellige teksturer.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Billedeffekt] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Popfarve)
Deaktiverer billedeffektfunktionen.
Giver indtryk af et foto fra et
legetøjskamera med falmede hjørner og
kraftige farver.
Du kan indstille farvenuancen med
OPTION.
Prøvebillede
(Legetøjskamera)
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
Giver et livfuldt udtryk ved at fremhæve
farvetoner.
Menu
(Farvereduktion)
Giver et abstrakt udtryk med høj
kontrast ved kraftigt at fremhæve
primærfarverne eller sort og hvid.
Du kan vælge primærfarver eller sorthvid med OPTION.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvetoner og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk,
sart, blødt.
(Delvis farve)
Giver et billede, der bevarer en bestemt
farve, men konverterer andre til sorthvid.
Du kan vælge en farve med OPTION.
(S-h stor
kontrast)
Indeks
(Retrofoto)
Giver et billede med høj kontrast i sort
og hvid.
111DK
Fortsættes r
(HDR-maleri)
Giver et indtryk af et maleri med stærke
farver og detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med OPTION.
(Fyldig sorthvid tone)
Indeks
Giver et billede, der på levende vis
forstærker billedet og bringer
baggrunden betydeligt ud af fokus.
Denne effekt ses ofte i billeder af
miniaturemodeller.
Du kan vælge det område, der skal
fokusere på, ved hjælp af OPTION.
Fokus på andre områder reduceres
væsentligt.
Menu
(Miniature)
Giver et billede i sort-hvid med rig
gradation og gengivelse af detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Prøvebillede
Giver et billede med en blød lyseffekt.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med OPTION.
Indholdsfortegnelse
(Blødt fokus)
Bemærkninger
• Du kan kun vælge [Billedeffekt] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Du kan ikke anvende [Billedeffekt] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
• [Legetøjskamera]- og [Miniature]-effekterne er ikke tilgængelige med kameraets [Zoom]-funktion.
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
• Du kan ikke kontrollere følgende effekter på optageskærmen, da kameraet stadig behandler det billede,
der lige er blevet optaget. Du kan altså ikke optage et andet billede, før billedbehandlingen er afsluttet.
Du kan ikke bruge disse effekter til film.
– [Blødt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fyldig sort-hvid tone]
– [Miniature]
• Hvis der er tale om [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone], udløses lukkeren 3 gange under 1 optagelse.
Vær omhyggelig med følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Ændr ikke kompositionen inden optagelse.
Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at du
er i stand til at optage gode HDR-billeder. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
/
på det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Om nødvendigt skal du ændre
kompositionen eller justere indstillingerne, og optag så igen, mens du er opmærksom på sløring.
112DK
Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), som du ønsker, med
[Kreativ indst.] i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer eksponeringen.
Indholdsfortegnelse
Kreativ indst.
1 MENU t [Lysstyrke/ farve] t [Kreativ indst.] t ønsket tilstand.
Til optagelse af forskellige motiver med rig gradation og flotte
farver.
(Levende)
Mætningen og kontrasten forstærkes, så der kan optages slående
billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster,
forårsfarver, blå himmel eller havmotiver.
(Portræt)
Til optagelse af hudfarve i en blød nuance. Særdeles velegnet til
optagelse af portrætter.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes, så der kan
optages levende landskaber, som står knivskarpt. Fjerne
landskaber fremstår også tydeligere.
Menu
(Standard)
Prøvebillede
2 Hvis du vil justere kontrast, mætning eller skarphed: OPTION t ønsket
indstilling.
Til optagelse af den flotte røde farve fra en solnedgang.
(Solnedgang)
(Kontrast),
element.
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
(Mætning) og
(Skarphed) kan justeres for hvert [Kreativ indst.]-
(Kontrast)
Jo højere den valgte værdi, desto mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket har en indflydelse på billedet.
(Mætning)
Desto højere den valgte værdi, desto mere levende farver. Når
der vælges en lav værdi, dæmpes billedets farver.
(Skarphed)
Indeks
(Sort/hvid)
Justerer skarpheden. Desto højere den valgte værdi desto mere
svækkes konturerne, og desto lavere den valgte værdi desto
blødere bliver konturerne.
Bemærkninger
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere [Mætning].
• [Standard] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt] (med undtagelse af [Fra])
113DK
Indholdsfortegnelse
Slet
Giver dig mulighed for at slette uønskede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Slet] t ønsket tilstand.
Sletter de markerede billeder. Tryk på midten af kontrolhjulet for
at vælge OK.
Eller berør det ønskede billede og vælg OK (kun NEX-5R).
Alle i mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe eller alle AVCHD-film.
Alle AVCHDvisningsfiler
Prøvebillede
Flere billeder
Bemærkninger
• Du kan vælge op til 100 billeder.
Menu
z Sletning af et billede
Det er nemmere at slette et billede, som vises på skærmen, ved at vælge
funktionstasten (side 41).
(Slet) med
Indeks
114DK
Vælger den enhed med filer, der skal afspilles.
1 MENU t [Afspil] t [Stillbillede/film-valg] t ønsket tilstand.
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser MP4-film efter mappe.
AVCHD-visning
Viser AVCHD-film.
Prøvebillede
Mappevisning
(stillbilleder)
Indholdsfortegnelse
Stillbillede/film-valg
Menu
Indeks
115DK
Afspiller billeder automatisk.
Afspiller kun 3D-billeder i diasshow med 3D-tv'et koblet til kameraet.
1 MENU t [Afspil] t [Diasshow] t ønsket tilstand t OK.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig sløjfe.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Interval
1 sek.
Prøvebillede
Gentag
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Indstiller intervallet for visning af billeder.
3 sek.
5 sek.
Menu
10 sek.
30 sek.
Billedtype
Alt
Afspiller alle stillbilleder som normale billeder.
Vis kun 3D
Afspiller kun 3D-billeder.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Tryk på midten af kontrolhjulet for at stoppe diasshowet.
• Du kan kun afspille billeder i diasshow, når [Stillbillede/film-valg] er indstillet til [Mappevisning
(stillbilleder)].
• Panoreringsbilleder vises i fuldt format. Hvis du vil rulle et panoramabillede, skal du trykke på midten af
kontrolhjulet, når billedet vises.
• Du kan ikke optage 3D-billeder med dette kamera.
116DK
Du kan overføre stillbilleder til en smartphone og vise dem. Download applikationen
"PlayMemories Mobile" til din smartphone fra applikationsbutikken.
1 Installer "PlayMemories Mobile" på din smartphone.
2 Tryk på
(Vis på smartphone) og vælg den ønskede tilstand.
Hvis der er tildelt en anden funktion til funktionstasten B, skal du vælge MENU t [Afspil]
t [Vis på smartphone].
Overfører det senest optagede eller afspillede billede på
skærmen til smartphonen.
Alle billeder fra denne
dato
Overfører alle stillbilleder i det samme datoområde som det
senest optagede eller afspillede billede til smartphonen.
Alle billeder på
enheden
Overfører alle stillbilleder i kameraet til smartphonen.
Indeks
3 Hvis kameraet er klar til overførslen, vises
informationsskærmen på kameraet. Tilslut
smartphonen og kameraet vha. den
information.
Menu
Dette bil.
Prøvebillede
Download venligst "PlayMemories Mobile" til din smartphone fra applikationsbutikken for
din smartphone.
Indholdsfortegnelse
Vis på smartphone
Bemærkninger
• Visse billeder vises muligvis ikke på smartphonen afhængigt af optageformatet.
• Du kan kun overføre stillbilleder. Film kan ikke overføres.
• Kameraet deler tilslutningsinformation for [Vis på smartphone] med en enhed, som har tilladelse til at
tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte til kameraet, skal du nulstille
tilslutningsinformationen vha. de følgende trin. MENU t [Opsætning] t [Nulstil vis på smartphone].
Efter nulstilling af tilslutningsinformationen skal du registrere smartphonen igen (side 200).
• "PlayMemories Mobile" er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner. [Vis på smartphone] er ikke
til rådighed i visse lande/regioner, som ikke er kompatible med "PlayMemories Mobile".
• Når kameraet er klar til overførslen, men du afbryder tilslutningen til smartphonen ved at vælge
på
kameraets skærm, kan det tage nogle få sekunder at vende tilbage til afspilningsskærmen.
117DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Overførsel af billeder til Android vha.
"PlayMemories Mobile"
1 Start "PlayMemories Mobile" på Android.
2 Vælg kameraet (DIRECT-xxxx:NEX-xxx).
Prøvebillede
Menu
3 Indtast den adgangskode som vises på
kameraet.
Android er tilsluttet til kameraet.
Indeks
4 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre billedet.
118DK
Fortsættes r
1 Vælg kameraet (DIRECT-xxxx:NEX-xxx) på
Wi-Fi-indstillingsskærmen for iOS.
Indholdsfortegnelse
Overførsel af billeder til iOS vha. "PlayMemories
Mobile"
Prøvebillede
iOS er tilsluttet til kameraet.
Indeks
3 Start "PlayMemories Mobile" på iOS.
Menu
2 Indtast den adgangskode som vises på
kameraet.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre billedet.
119DK
Du kan nemt sikkerhedskopiere billeder ved at overføre dem til en computer, som er
tilsluttet til netværket. Inden du foretager lagring, skal du installere softwaren
"PlayMemories Home" på din computer, tilslutte computeren og kameraet vha. et USBkabel og registrere kameraet til "PlayMemories Home". Du er også nødt til at registrere
dit adgangspunkt på forhånd (side 194, 195).
2 MENU t [Afspil] t [Send til computer]
Bemærkninger
• Afhængigt af applikationsindstillingerne på din computer slukker kameraet, efter billederne er blevet
gemt på computeren.
Prøvebillede
1 Start din computer.
Indholdsfortegnelse
Send til computer
Menu
Indeks
120DK
Hvis kameraet og tv'et ikke er tilsluttet vha. et HDMI-kabel, kan du se billeder på et tv
med netværksfunktion ved at overføre billedet fra kameraet.
1 MENU t [Afspil] t [Vis på tv] t ønsket enhed som skal tilsluttes.
For at afspille billeder manuelt skal du trykke til højre/
venstre på kontrolhjulet.
For at skifte den enhed som skal tilsluttes, skal du vælge
OPTION for at vælge [Enhedsliste].
Prøvebillede
2 Når du ønsker at afspille billeder vha.
diasshow, skal du vælge
.
Indholdsfortegnelse
Vis på tv
Indstilling af diasshow
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.
Vælger mellem [Alle billeder på enheden] eller [Alle i
mappe].
Interval
Vælger fra [Kort] til [Lang].
Effekter*
Vælger mellem [Til] og [Fra].
* Indstillingerne gælder kun for et BRAVIA TV, som er kompatibelt med funktionerne.
Indeks
Afspilningsvalg
Menu
Du kan ændre indstillingerne for diasshowet ved at trykke på OPTION.
Bemærkninger
• Du kan anvende denne funktion på et tv, der understøtter DLNA renderer.
• Du kan se billeder på et Wi-Fi Direct-aktiveret tv eller netværksaktiveret tv (herunder kabel-tv).
• Når du anvender et Wi-Fi Direct-aktiveret tv, kan du vise billeder, selvom tv'et ikke er tilsluttet til
netværket.
• Hvis du tilslutter tv og kamera og ikke anvender Wi-Fi Direct, er du nødt til først at registrere dit
adgangspunkt på kameraet (side 194, 195).
• Det kan muligvis tage noget tid at vise billederne på tv'et.
• Der kan ikke vises film på tv'et vha. Wi-Fi. Brug et HDMI-kabel (sælges separat).
121DK
Du kan angive, hvilke stillbilleder du vil optage på hukommelseskortet og udskrive på et
senere tidspunkt.
(udskriftsbestilling)-mærket vises på registrerede billeder (DPOF: Digital Print
Order Format).
DPOF-opsætning
Vælger billeder, som skal bestilles til udskrivning.
1 Vælg et billede, og tryk på midten af kontrolhjulet. Hvis du
vil annullere valget, skal du vælge det -mærkede billede
igen.
Du kan vælge eller fravælge ved at berøre billedet (kun
NEX-5R).
2 Gentag handlingen for alle billeder, du vil udskrive.
Annuller alle
Rydder alle DPOF-mærker.
Menu
Flere billeder
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Angiv udskrivning]t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Angiv udskrivning
Datomærke
Til
Fra
Angiver, om der skal dato på de DPOF-mærkede billeder, når de
udskrives.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke føje DPOF-mærket til de følgende filer:
– Film
– RAW-billeder
• Du kan føje DPOF-mærket til op til 999 billeder.
• DPOF-registreringen ryddes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du sletter DPOF-registreringen,
efter du har udskrevet stillbillederne.
122DK
Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen.
1 MENU t [Afspil] t [Billedindeks] t ønsket tilstand.
Viser 6 billeder.
12 billeder
Viser 12 billeder.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan skifte mellem afspilning af
stillbilleder og film ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
Indeks
NEX-5R:
Du kan også vælge en mappe ved at berøre bjælken til
venstre. Du kan skifte mellem afspilning af stillbilleder
og film ved at berøre midten af bjælken.
Menu
z Visning af en ønsket mappe
Prøvebillede
6 billeder
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
123DK
Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre en del af det viste billede.
1 MENU t [Afspil] t [
Forstør].
2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet.
Eller berør
eller
på skærmen (kun NEX-5R).
4 Vælg
Prøvebillede
3 Vælg den del, du vil se, ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet. Eller vælg den del du ønsker at forstørre ved at føre
fingeren hen over billedet (kun NEX-5R). Når du berører billedet,
forstørres billedet, og punktet du berørte centreres (kun NEX-5R).
Indholdsfortegnelse
Forstør
for at annullere den forstørrede afspilning.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke forstørre film.
• Under afspilning af panoreringsbilleder skal du først trykke pause og derefter forstørre billedet.
z Skaleringsinterval
Skaleringsintervallet afhænger af billedstørrelsen.
Skaleringsinterval
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Indeks
Billedformat
124DK
Roterer et stillbillede mod uret. Brug denne funktion til at få vist et vandret billede i
lodret position. Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive
vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Roter].
Indholdsfortegnelse
Roter
2 Tryk på midten af kontrolhjulet.
Eller berør
(Roter) på skærmen (kun NEX-5R).
Menu
Billedet roterer mod uret. Billedet roterer, når du trykker på midten.
Eller billedet roterer, når du berør
på skærmen (kun NEX-5R).
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke rotere de følgende filer:
– Film
– Beskyttede billede
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er taget med andre kameraer.
• Når billederne vises på en computer, afhænger det af softwaren, om oplysningerne om rotering vises.
125DK
Beskytter billeder mod sletning ved uheld.
-mærket vises på beskyttede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Beskyt] t ønsket tilstand.
Annuller alle
billeder
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder.
Annuller alle film
(MP4)
Annullerer beskyttelsen af alle film (MP4).
Annuller alle
AVCHD-vis.filer
Annullerer beskyttelsen af alle AVCHD-film.
Bemærkninger
Menu
Anvender eller annullerer beskyttelsen af de markerede billeder.
Tryk på midten af kontrolhjulet for at vælge OK.
Eller berør det ønskede billede og vælg OK (kun NEX-5R).
Prøvebillede
Flere billeder
Indholdsfortegnelse
Beskyt
• Du kan beskytte op til 100 billeder ad gangen.
Indeks
126DK
Justerer lydstyrken for film på 8 trin.
1 MENU t [Afspil] t [Indst. for lydstyrke]t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Indst. for lydstyrke
z Justering af lydstyrke under afspilning
Prøvebillede
[Indst. for lydstyrke]-skærmen vises, når du trykker på knappen på kontrolhjulet under
afspilning af film.
Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til lyden.
Menu
Indeks
127DK
Angiver, hvorvidt eksponeringen skal fastsættes eller ej, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
Fra
Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned. Brug denne tilstand når du ønsker at justere fokus
og eksponering særskilt. Kameraet fortsætter med at justere
eksponeringen under optagelse i tilstanden [Kont. optagelse]
eller [Hast.pri. kont.].
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
AEL med udløser
Bemærkninger
Menu
• Når [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF], er [Fra]-indstillingerne for [AEL med udløser]
ugyldige, og kameraet fastsætter eksponeringen for det første billede, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned. I tilstanden [Kont. optagelse] eller [Hast.pri. kont.] fortsætter kameraet med at justere
eksponeringen for de resterende billeder.
• AEL-knapbetjening (kun NEX-6) prioriteres over [AEL med udløser]-indstillingerne.
• Når [AEL til/fra] er tildelt til funktionstasten B vha. [Specialtastsindstillinger], prioriteres betjening vha.
funktionstasten B over [AEL med udløser]-indstillingerne (kun NEX-5R).
Indeks
128DK
AF-lampen giver lys til nemmere fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Den røde AF-lampe gør, at kameraet nemt kan fokusere, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, indtil fokus låses.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
1 MENU t [Opsætning] t [AF-lampe]t ønsket indstilling.
Anvender AF-lampen.
Fra
Anvender ikke AF-lampen.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende AF-lampen i de følgende situationer:
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
– [Landskab], [Nattescene], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– Optagelse af film
– Du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat).
• Når AF-lampen bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med en
stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
Auto
Indeks
129DK
Angiver, hvorvidt områdepunkterne for faseregistrerings-AF skal vises på skærmen eller
ej.
1 MENU t [Opsætning] t [Fasedetektion AF-område] t ønsket tilstand.
Områdepunkterne for faseregistreringsAF vises.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Fasedetektion AF-område
Områdepunkter for
faseregistrerings-AF
Fra
Områdepunkterne for faseregistrerings-AF vises ikke.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Når blændeværdien er større end F6,3, er faseregistrerings-AF ikke til rådighed. Du kan kun anvende
kontrast-AF.
• Faseregistrerings-AF er kun til rådighed med kompatible objektiver. Hvis der er monteret et ikkekompatibelt objektiv, er du ikke i stand til anvende faseregistrerings-AF. Faseregistrerings-AF fungerer
endda muligvis ikke med visse kompatible objektiver, som f.eks. objektiver der er købt tidligere og ikke
er blevet opdateret. For oplysninger om kompatible objektiver skal du besøge Sony-websiden i dit
område, eller konsultere din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
• Når du anvender et A-fatningsobjektiv (sælges separat) med fatningsadapteren (sælges separat), vil
kameraets faseregistrerings-AF ikke blive aktiveret.
• Faseregistrerings-AF er ikke til rådighed under filmoptagelse. Områdepunkterne for faseregistrerings-AF
vises ikke på skærmen.
130DK
Når du bruger blitzen, udløses den 2 eller flere gange før optagelse for at reducere røde
øjne.
1 MENU t [Opsætning] t [Rødøjereduktion]t ønsket indstilling.
Blitzen udløses altid for at reducere røde øjne.
Fra
Benytter sig ikke af [Rødøjereduktion].
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Rødøjereduktion] i de følgende situationer:
– [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Forsinket blitz], [Trådløs] (kun NEX-6) eller [Blitz fra] i [Blitztilstand]
– [Smiludløser]
– [Panorering]
• [Rødøjereduktion] giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som f.eks. afstand til motivet, eller hvis motivet ikke kigger på glimtene før optagelsen.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
z Hvad forårsager røde øjne?
Pupiller udvides i mørke omgivelser. Blitzlys reflekteres i blodkarrene bagerst i øjet (retina),
hvilket giver røde øjne på billeder.
Indeks
Kamera
Øje
Retina
131DK
Sensorerne i den elektriske søger (sælges separat til NEX-5R) kan detektere, om den
anvendes, og kameraet skifter visningen.
1 MENU t [Opsætning] t [FINDER/LCD-indstil.]t ønsket indstilling.
Søger
(kun NEX-6)
LCD-skærmen er slukket, og billedet vises altid i den elektriske
søger.
LCD-skærm
(kun NEX-6)
Den elektriske søger er slukket, og billedet vises altid på LCDskærmen.
Manuel
(kun NEX-5R)
I denne tilstand kan du skifte manuelt mellem den elektriske
søger (sælges separat) og LCD-skærmen vha. knappen på den
elektriske søger.
Menu
Når du kigger ind i den elektriske søger, skiftes visningen
automatisk til den elektriske søger.
Du kan skifte visningen manuelt vha. knappen på den elektriske
søger (kun NEX-5R).
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
FINDER/LCD-indstil.
Indeks
132DK
Angiver, om der skal vises billeder, der er ændret med effekter for
eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] eller [Billedeffekt], på LCDskærmen.
Indholdsfortegnelse
Live View-visning
1 MENU t [Opsætning] t [Live View-visning]t ønsket indstilling.
Viser billederne med de anvendte effekter.
Indstillingseffekt
fra
Viser ikke billederne med de anvendte effekter.
Denne indstilling giver dig mulighed for at koncentrere dig om
sammensætningen af motivet, da det vises på skærmen, som
det er.
Billederne vises altid med en passende lysstyrke i [Manuel
eksp.]-tilstanden.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Du kan kun vælge [Indstillingseffekt fra] i de følgende optage tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Når [Live View-visning] indstilles til [Indstillingseffekt til], er det muligvis svært at kontrollere
kompositionen, eftersom Live View-visningen kan forekomme for mørk eller for lys. Hvis der opstår et
sådant fænomen, skal du indstille [Live View-visning] til [Indstillingseffekt fra].
Prøvebillede
Indstillingseffekt
til
133DK
Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter optagelsen. Du kan
ændre visningstiden.
1 MENU t [Opsætning] t [Autovisning]t ønsket indstilling.
5 sek.
Vises i det angivne tidsrum.
Hvis du vælger (Forstør), kan du kontrollere det forstørrede
billede.
2 sek.
Fra
Vises ikke.
Prøvebillede
10 sek.
Indholdsfortegnelse
Autovisning
Bemærkninger
Menu
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til
[Autorotation].
• Selvom [Gitterlinje] er indstillet til en anden indstilling end [Fra], vises gitterlinjen ikke i autovisning ved
optagelse af [Panorering]-billeder.
• Før billedet vises, kan et ubehandlet billede blive vist midlertidigt afhængigt af indstillingen, som f.eks.
[DRO/Auto HDR], [Blød hud-effekt], [Objektivkomp.: Forvrængn.].
Indeks
134DK
Indstiller, hvorvidt gitterlinjen vises. Gitterlinjen hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Gitterlinje]t ønsket indstilling.
Firkantet gitter
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte det vandrette
niveau i sammensætningen. Dette er velegnet til at bestemme
kvaliteten af sammensætningen ved optagelse af landskaber,
nærbilleder eller dublerede billeder.
Diag. + firk. gitter
Placer et motiv på den diagonale linje for at udtrykke en opløftet
og stærk stemning.
Fra
Viser ikke gitterlinjen.
Menu
Placer hovedmotiverne tæt på en af de gitterlinjer, der opdeler
billedet i tredjedele, for at opnå en velafbalanceret
sammensætning.
Prøvebillede
3x3-gitter
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
z Sådan kontrolleres rammen til optagelse af film
Indeks
Den ramme som vises, når [Gitterlinje] er indstillet til en
anden indstilling end [Fra], viser størrelsen af rammen for
film. Dette gør dig i stand til justere kompositionen inden
optagelse af film.
Ramme til film
135DK
Forbedrer konturen af områder i fokus med en bestemt farve i manuelt fokus. Denne
funktion er praktisk til makro- eller portrætoptagelse, som kræver finjusteringer af fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumniveau]t ønsket indstilling.
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra
Brug ikke maksimumfunktionen.
Prøvebillede
Høj
Indholdsfortegnelse
Maksimumniveau
Bemærkninger
Menu
• Da kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, varierer maksimumniveauet afhængigt af motivet,
optagesituationen eller det anvendte objektiv.
• Maksimumfunktionen er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet til andre enheder vha. et HDMI-kabel.
Indeks
136DK
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen i manuelt fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumfarve]t ønsket indstilling.
Forbedrer konturer i hvidt.
Rød
Forbedrer konturer i rødt.
Gul
Forbedrer konturer i gult.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Maksimumfarve
Menu
Indeks
137DK
Indstiller, hvorvidt der skal anvendes [Klar billedzoom] eller ej, når kameraets [Zoom]funktion anvendes (side 87). Zoomer et billede med højere kvalitet end [Digital zoom].
1 MENU t [Opsætning] t [Klar billedzoom]t ønsket indstilling.
Bruger funktionen [Klar billedzoom].
Fra
Bruger ikke funktionen [Klar billedzoom].
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Klar billedzoom], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Klar billedzoom
Menu
Indeks
138DK
Indstiller, hvorvidt der skal anvendes [Digital zoom] eller ej, når kameraets [Zoom]funktion anvendes (side 87).
Zoomer et billede med højere forstørrelse end [Klar billedzoom], men billedkvaliteten
forringes i forhold til [Klar billedzoom]. Denne funktion kan også anvendes i
filmoptagelse.
Til
Bruger funktionen [Digital zoom].
Hvis du ønsker at anvende en højere forstørrelse uanset
forringelsen af billedet, skal den indstilles til [Til].
Fra
Bruger ikke funktionen [Digital zoom].
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Digital zoom], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Digital zoom]t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Indeks
139DK
Angiver, hvorvidt optagetilstanden skal indstilles til selvudløseren med 3 sekunders
forsinkelse, når LCD-skærmen vippes ca. 180 grader opad.
Til
Indstiller automatisk optagetilstanden til selvudløseren med
3 sekunders forsinkelse, når LCD-skærmen vippes ca.
180 grader opad.
Fra
Vælger optagetilstanden baseret på fremføringsmetoden. Vælg
denne valgmulighed når du ikke anvender selvudløseren, og
indstil fremføringsmetoden til [Enkelt optagelse].
[Touchudløser] er indstillet til [Til].
Lukkeren udløses efter 3 sekunder.
Indeks
3 Berør LCD-skærmen.
Menu
2 Vip LCD-skærmen ca. 180 grader opad.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Selvportræt Selvudløser] t [Til].
Indholdsfortegnelse
Selvportræt Selvudløser (kun
NEX-5R)
Bemærkninger
• Selvudløserlampen blinker ikke.
• Du kan ikke anvende [Selvportræt Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– Under optagelse af film
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
• Du kan ikke anvende [Selvportræt Selvudløser]-funktionen, når der er monteret en blitz HVL-F7S
(medfølger) eller tilbehør til smart tilbehørsterminal 2.
• Hvis AF-lampen er for skarp under optagelse, skal du ændre indstillingen af [AF-lampe].
140DK
Angiver hvorvidt alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i [Bedste auto]-tilstand,
skal gemmes eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [B. auto billedudtrækning]t ønsket indstilling.
Gemmer 1 egnet billede udvalgt af kameraet.
Fra
Gemmer alle billederne.
Bemærkninger
• Selvom du indstiller [B. auto billedudtrækning] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke] valgt fra genkendt
motivtilstand, gemmes der 1 sammensat billede.
• Når funktionen [Auto. port.mark.] er aktiveret, gemmes der 2 billeder, selvom du indstiller [B. auto
billedudtrækning] til [Auto].
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
B. auto billedudtrækning
Menu
Indeks
141DK
Forstørrer billedet på skærmen automatisk for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette
fungerer i [Manuel fokus]- eller [Dir. man. fokus.]-tilstanden.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp]t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælp
2 Drej fokus-ringen for at justere fokus.
• I [Dir. man. fokus.] (direkte manuel fokusering) skal du justere fokuseringen med autofokus og
derefter dreje fokus-ringen med udløserknappen trykket halvvejs ned.
Til
Forstørrer billedet. Du kan indstille varigheden af forstørrelsen
med [MF-hjælpetid]. Vælg
for at fuldføre
billedforstørrelsen.
Fra
Forstørrer ikke billedet.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [MF-hjælp] under filmoptagelse.
• Når der monteret et A-fatningsobjektiv (sælges separat), forstørres billedet ved tryk på
(funktionstast).
Prøvebillede
Billedet forstørres 4,8 gange. Du kan også forstørre billedet 9,6 gange.
Indeks
142DK
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format for [MF-hjælp]-funktionen.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælpetid]t ønsket indstilling.
Forstørrer visningen, indtil
5 sek.
Forstørrer billedet i 5 sekunder.
2 sek.
Forstørrer billedet i 2 sekunder.
er valgt.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke indstilles, når [MF-hjælp] er indstillet til [Fra].
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
Prøvebillede
Ingen begræns.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælpetid
Menu
Indeks
143DK
Den måde, som farver er repræsenteret på vha. kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområdet, kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængig
af formål.
Indholdsfortegnelse
Farverum
1 MENU t [Opsætning] t [Farverum]t ønsket indstilling.
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug [sRGB] til
normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billederne uden
nogen ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er levende grøn eller rød, er [AdobeRGB] effektiv.
Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Prøvebillede
sRGB
Bemærkninger
Menu
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum.
Billeder udskrives muligvis ikke eller vises ikke i de korrekte farver, hvis du anvender applikationer eller
printere, som ikke understøtter Adobe RGB.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Indeks
144DK
Angiver, hvorvidt du bruger [SteadyShot]-funktionen på objektivet eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [SteadyShot]t ønsket indstilling.
Anvender [SteadyShot].
Fra
Benytter sig ikke af [SteadyShot]. Denne indstilling anbefales,
når du bruger et kamerastativ.
Bemærkninger
• [Til] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
• Du kan ikke indstille [SteadyShot], når navnet på det objektiv, der er monteret, ikke indeholder "OSS"
som f.eks. "E16 mm F2,8", eller når du bruger et A-fatningsobjektiv (sælges separat).
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Menu
Indeks
145DK
Indstiller, hvorvidt lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret noget objektiv.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløser u/obj.]t ønsket indstilling.
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg
denne valgmulighed, når kameraet fastgøres til et astronomisk
teleskop osv.
Deaktiver
Udløser kun lukkeren, når der er monteret et objektiv.
Bemærkninger
Prøvebillede
Aktiver
Indholdsfortegnelse
Udløser u/obj.
• Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en objektivkontakt,
f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved
at kontrollere den på det optagne billede.
Menu
Indeks
146DK
Angiver, hvorvidt der skal bruges autofokus eller ej, når du ser igennem en elektrisk
søger (sælges separat til NEX-5R).
1 MENU t [Opsætning] t [Eye-Start AF]t ønsket indstilling.
Autofokusering starter, når du ser igennem den elektriske søger.
Fra
Autofokusering starter ikke, når du ser igennem den elektriske
søger.
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Eye-Start AF
• Dette element er kun til rådighed, når LA-EA2-fatningsadapteren (sælges separat) er monteret.
Menu
Indeks
147DK
Den elektroniske funktion med udløserfrontknap forkorter tidsforsinkelsen mellem
lukkerudløsninger.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløserfrontknap]t ønsket indstilling.
Bruger funktionen med frontudløserknap.
Fra
Bruger ikke funktionen med frontudløserknap.
Bemærkninger
Menu
• Når du tager billeder ved høj lukkerhastighed med et objektiv med stor diameter monteret, kan der opstå
ghosting på det slørede område, afhængigt af motivet og optageforholdene. I sådanne tilfælde skal du
indstille denne funktion til [Fra].
• Når der anvendes et objektiv, som er fremstillet af en anden producent (herunder et Minolta-/KonicaMinolta-objektiv), skal dette element indstilles til [Fra]. Hvis du indstiller denne funktion til [Til], vil den
korrekte eksponering ikke blive indstillet, eller billedlysstyrken vil blive ujævn.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Udløserfrontknap
Indeks
148DK
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang
eksponering), er støjreduktionen tændt i lige så lang tid, som lukkeren er åben. Når denne
funktion er tændt, reduceres den grynede støj, der ofte fremkommer ved lange
eksponeringer.
Til
Aktiverer støjreduktion i det tidsrum, lukkeren er åben. Når
støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan
ikke optage et nyt billede. Vælg denne indstilling for at prioritere
billedkvaliteten.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg denne indstilling for at
prioritere timingen af optagelsen.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• [Lang eksp.SR] er indstillet til [Fra] i de følgende tilstande:
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Sportsaktiviteter], [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
• [Lang eksp.SR] er indstillet til [Til] i de følgende tilstande:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv] (med undtagelse af [Sportsaktiviteter], [Håndholdt tusmørke])
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Lang eksp.SR]t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Lang eksp.SR
149DK
Når du optager med høj ISO-følsomhed, reducerer kameraet støj, som bliver mere synlig,
når kameraets følsomhed er høj. Når støjreduktionen er i gang, kan der vises en
meddelelse, og du kan ikke optage et nyt billede.
Indholdsfortegnelse
Høj ISO SR
1 MENU t [Opsætning] t [Høj ISO SR]t ønsket indstilling.
Aktiverer normalt høj ISO-støjreduktion.
Lav
Aktiverer moderat høj ISO-støjreduktion. Vælg denne indstilling
for at prioritere timingen af optagelsen.
Prøvebillede
Normal
Bemærkninger
Menu
• Støjreduktion er ikke til rådighed i de følgende tilstande:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Indeks
150DK
Kompenserer for de skyggefyldte hjørner på skærmen, der skyldes visse
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Skygge]t ønsket indstilling.
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.
Fra
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.
Bemærkninger
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
• Mængden af lys omkring kanterne rettes muligvis ikke afhængigt af objektivtypen.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Menu
Indeks
151DK
Reducerer farveafvigelsen ved hjørnerne af skærmen, der skyldes bestemte
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.]t ønsket
indstilling.
Reducerer farveafgivelsen automatisk.
Fra
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.
Bemærkninger
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
Menu
Indeks
152DK
Kompenserer for skærmens forvrængning, der skyldes visse objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Forvrængn.]t ønsket
indstilling.
Kompenserer automatisk for skærmens forvrængning.
Fra
Kompenserer ikke for skærmens forvrængning.
Bemærkninger
• Dette element er kun til rådighed med et E-fatningsobjektiv.
• Afhængigt af det monterede objektiv er [Objektivkomp.: Forvrængn.] fastsat til [Auto], og du kan ikke
vælge [Fra].
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Forvrængn.
Menu
Indeks
153DK
Indstiller, hvorvidt der skal foretages fortrinsvis sporing af et bestemt ansigt, når
kameraet registrerer det ansigt under genstandssporing.
1 MENU t [Opsætning] t [Ansigtsprioritetssporing]t ønsket indstilling.
Fra
Foretager ikke fortrinsvis sporing af ansigtet.
Hvis du indstiller det registrerede ansigt som et mål, selv når
[Ansigtsprioritetssporing] er indstillet til [Fra], sporer kameraet
kroppen, når ansigtet ikke er synligt. Hvis målpersonen
forsvinder fra skærmen, mens kameraet sporer ham/hende, og
derefter vender tilbage til skærmen, sporer kameraet det ansigt
igen.
Menu
Foretager fortrinsvis sporing af ansigtet.
Når ansigtet ikke kan ses på LCD-skærmen, sporer kameraet
kroppen, men når ansigtet er synligt, sporer kameraet ansigtet.
Hvis målpersonen forsvinder fra skærmen, mens kameraet
sporer ham/hende, og derefter vender tilbage til skærmen, sporer
kameraet det ansigt igen.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Ansigtsprioritetssporing
Bemærkninger
Indeks
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], er [Ansigtsprioritetssporing] indstillet til [Fra] og kan ikke
ændres.
154DK
Indstil, hvorvidt lukkerhastigheden skal justeres automatisk eller ej under filmoptagelse,
hvis motivet er mørkt.
1 MENU t [Opsætning] t [Automatisk lang lukker]t ønsket indstilling.
Anvender [Automatisk lang lukker]. Lukkerhastigheden sænkes
automatisk. Du kan reducere støj i filmen vha. en langsom
lukkerhastighed ved optagelse på mørke steder.
Fra
Benytter sig ikke af [Automatisk lang lukker]. Den optagede
film bliver mørkere end ved [Til], men du kan optage film med
mere jævn bevægelse og mindre genstandssløring.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Automatisk lang lukker
Bemærkninger
Menu
• [Automatisk lang lukker] er til rådighed, hvis begge de følgende forhold er opfyldt.
– [Intelligent auto], [Bedste auto], [Auto programmeret] eller [Blændeprioritet] i [Optagetilstand]
– [ISO AUTO] i [ISO]
Indeks
155DK
Indstiller, hvorvidt du optager lyd under optagelse af film.
1 MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse]t ønsket indstilling.
Optager lyd (stereo).
Fra
Optager ikke lyd.
Bemærkninger
• Lyden af objektivet og kameraet under brug optages også, når [Til] er valgt.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Filmlydoptagelse
Menu
Indeks
156DK
Angiver, om vindstøjen skal reduceres under filmoptagelse.
1 MENU t [Opsætning] t [Reduktion af vindstøj]t ønsket indstilling.
Reducerer vindstøj.
Fra
Reducerer ikke vindstøj.
Bemærkninger
• Hvis dette element indstilles til [Til], selvom vinden ikke blæser tilstrækkeligt meget, kan forårsage, at
normal støj optages ved en for lav lydstyrke.
• Når der bruges en mikrofon (sælges separat), udføres der ingen reduktion af vindstøj, selvom [Reduktion
af vindstøj] er indstillet til [Til].
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Reduktion af vindstøj
Menu
Indeks
157DK
Giver dig mulighed for at justere og registrere en autofokuseret position for hvert
objektiv, når du anvender et A-fatningsobjektiv med LA-EA2-fatningsadapteren (sælges
separat).
Indholdsfortegnelse
AF-mikrojust.
1 MENU t [Opsætning] t [AF-mikrojust.].
3 [mængde] t ønsket værdi t OK.
AFAngiver, om denne [AF-mikrojust.]-funktion skal bruges. Vælg [Til]
justeringsindstilling for at bruge [AF-mikrojust.].
Gør det muligt at vælge en optimal værdi mellem –20 og +20.
Hvis der vælges en større værdi, skiftes autofokuspositionen, så den er
længere fra kameraet. Hvis der vælges en mindre værdi, skiftes
autofokuspositionen, så den er tættere på kameraet.
Slet
Rydder den værdi, du indstiller.
Menu
mængde
Prøvebillede
2 [AF-justeringsindstilling] t [Til].
Bemærkninger
Indeks
• Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold.
• Når du monterer et objektiv, du allerede har registreret en værdi til, vises den registrerede værdi på
skærmen. [±0] vises for et objektiv, for hvilket der endnu ikke er blevet registreret nogen værdi.
• Hvis der vises [–] som værdi, er der blevet registreret i alt 30 objektiver, og der kan ikke registreres noget
nyt objektiv. For at registrere et nyt objektiv skal du montere et objektiv, hvis registrering kan slettes, og
indstille dets værdi til [±0] eller nulstille værdierne for alle objektiverne vha. [Slet].
• Brug kun [AF-mikrojust.] med Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruger [AFmikrojust.] med andre objektivmærker, kan den registrerede værdi blive påvirket. Udfør ikke [AFmikrojust.] med et objektiv, som ikke er understøttet.
• Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] individuelt for et Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiv med
samme specifikation.
158DK
Gør det muligt at vælge, om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om
skærmen for det punkt, du sidst har brugt, skal vises.
1 MENU t [Opsætning] t [Menustart]t ønsket indstilling.
Viser altid den første skærm i menuen.
Forrige
Viser altid det sidst indstillede punkt. Dette vil gøre det nemmere
hurtigere at nulstille det sidste punkt, du tidligere har indstillet.
Prøvebillede
Top
Indholdsfortegnelse
Menustart
Menu
Indeks
159DK
Tildeler funktioner til Fn (Funktion)-knappen.
1 MENU t [Opsætning] t [Funktionsmenuindstil.] t Tildeler den
ønskede funktion til [Brugerdefineret 1] til [Brugerdefineret 6].
Funktioner som kan tildeles til Fn-knappen
AF/MF-valg
Brugerdefineret 2
Autofokusmetode
Brugerdefineret 3
Autofokusområde
Prøvebillede
Standardindstillinger
Brugerdefineret 1
Indholdsfortegnelse
Funktionsmenuindstil.
Ansigtsregistrering
Smiludløser
Blød hud-effekt
Kvalitet
Menu
Auto. port.mark.
ISO
Brugerdefineret 4
Hvidbalance
Brugerdefineret 5
Lysmålermetode
Billedeffekt
Indeks
DRO/Auto HDR
Brugerdefineret 6
Kreativ indst.
Blitztilstand
Ikke indstillet
160DK
Angiver, hvorvidt [MOVIE]-knappen skal aktiveres eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [MOVIE-knap]t ønsket indstilling.
Aktiverer MOVIE-knappen.
Fra
Deaktiverer MOVIE-knappen.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
MOVIE-knap
Menu
Indeks
161DK
Ved at tildele funktioner til forskellige værdier kan du øge hastigheden af betjeningerne
ved at trykke på den relevante tast på skærmen med optageoplysninger.
AEL-knap (kun NEX-6)
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t
[Specialtastsindstillinger] t Tildeler
funktioner til funktionstasterne vha. [AELknapfunktion] (kun NEX-6) eller [Indstilling af
tasten B].
Indholdsfortegnelse
Specialtastsindstillinger
Menu
Funktionstast B
AEL-knapfunktion (kun NEX-6)
AEL-hold
Hvidbalance
AEL til/fra (side 164)
Lysmålermetode
DRO/Auto HDR
AF/MF-valg
Billedeffekt
Autofokusmetode
Kreativ indst.
Autofokusområde
Blitztilstand
Genstandssporing
Blitzkompens.
Zoom
MF-hjælp
Ansigtsregistrering
Vis på smartphone
Smiludløser
Download appli.
Auto. port.mark.
Applikationsliste
Blød hud-effekt
Ikke indstillet
Indeks
Opt.tip
Kvalitet
Indstilling af tasten B
Opt.tip
Billedeffekt
Autofokusmetode
Kreativ indst.
Zoom
Blitztilstand
Ansigtsregistrering
Blitzkompens.
Smiludløser
MF-hjælp
Auto. port.mark.
AEL til/fra (side 164) (kun NEX-5R)
162DK
Fortsættes r
Vis på smartphone
Kvalitet
Download appli.
Hvidbalance
Applikationsliste
Lysmålermetode
Ikke indstillet
DRO/Auto HDR
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• [Specialtastsindstillinger] er tilgængelig med følgende optagetilstande. En funktion, som er blevet tildelt
til funktionstasten, kaldes kun frem i den følgende optagetilstand.
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Indstillingen af [Indstilling af tasten B] kan ikke anvendes i følgende situationer:
– Funktionen [Genstandssporing] er aktiveret.
– [Autofokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt]
• Funktionen til download af applikationer er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner. I sådanne
tilfælde kan du ikke anvende funktionen til download af applikationer, selvom du indstiller [Download
appli.] og [Applikationsliste].
• [Download appli.] og [Applikationsliste] vises muligvis ikke i visse lande/regioner, hvor funktionen til
download af applikationer ikke er til rådighed.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Indeks
163DK
Når det er svært at opnå en korrekt eksponering af motivet, giver denne funktion dig
mulighed for at låse eksponeringen ved at fokusere på og måle lyset i et område, som har
den ønskede lysstyrke.
Indholdsfortegnelse
AEL til/fra
NEX-6:
2 Vælg [AEL til/fra].
3 Ret kameraet mod et område, som du ønsker at matche eksponeringen
med.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger] t [AELknapfunktion].
Eksponeringen indstilles.
4 Tryk på AEL-knappen.
(AE-lås) lyser.
6 Tryk på AEL-knappen igen for at annullere eksponeringslåsen.
Menu
Eksponeringen låses, og
5 Fokuser på dit motiv og tryk på udløserknappen.
NEX-5R:
2 Vælg [AEL til/fra].
Funktionstasten B bliver til AEL-knappen.
Indeks
1 MENU t [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger] t [Indstilling af
tasten B].
3 Ret kameraet mod et område, som du ønsker at matche eksponeringen
med.
Eksponeringen indstilles.
4 Tryk på AEL-knappen.
Eksponeringen låses, og
(AE-lås) lyser.
5 Fokuser på dit motiv og tryk på udløserknappen.
6 Tryk på AEL-knappen igen for at annullere eksponeringslåsen.
164DK
Angiver, hvorvidt kameraet skal betjenes med berøringspanelet eller ej.
1 MENU t [Opsætning] t [Brug touchscreen]t ønsket indstilling.
Muliggør betjening vha. berøringspanelet.
Fra
Muliggør ikke betjening vha. berøringspanelet.
Bemærkninger
• Selvom der er valgt [Til], kan du ikke betjene kameraet via berøringspanelet i følgende situationer:
– Kameraet udsender billeder til et tilsluttet tv.
– Kameraet er tilsluttet til en enhed via USB.
– Der anvendes en elektrisk søger (sælges separat).
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Brug touchscreen (kun NEX-5R)
Menu
Indeks
165DK
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Bip]t ønsket indstilling.
Der udsendes lydsignaler, når du betjener kontrolhjulet,
funktionstasterne og kontrolknappen. Lydsignalerne aktiveres
også, når du berører skærmen (kun NEX-5R).
Fra
Slukker for lydsignalet.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Bip
Menu
Indeks
166DK
Vælger det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t [Opsætning] t [
Sprog] t ønsket sprog.
Indholdsfortegnelse
Sprog
Prøvebillede
Menu
Indeks
167DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
3 Vælg OK.
Sommertid
Vælger [ON] eller [OFF].
Datoformat
Vælger format til visning af dato og klokkeslæt.
Menu
Bemærkninger
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Ved at bruge "PlayMemories Home" på
cd-rom'en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med dato.
• Du kan ikke indstille dato og tid ved at berøre skærmen (kun NEX-5R).
Prøvebillede
2 Tryk på højre eller venstre side af
kontrolhjulet for at vælge et element, og tryk
op eller ned på det for at vælge den ønskede
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Indst.dato/tid
Indeks
168DK
Indstiller det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive
lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet.
1 MENU t [Opsætning] t [Indstilling af
sted]t ønsket indstilling.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge et område ved at berøre skærmen (kun NEX-5R).
Prøvebillede
2 Tryk til højre eller venstre på kontrolhjulet for
at vælge et område.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Menu
Indeks
169DK
Du kan indstille, om hjælpeguiden skal vises, når du betjener kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Hjælpeguidevisn]t ønsket indstilling.
Viser hjælpeguiden.
Fra
Viser ikke hjælpeguiden.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Hjælpeguidevisn
Menu
Indeks
170DK
Du kan forkorte ventetiden, før kameraet slukker, når det ikke anvendes, for at forhindre
batteriet i at blive opbrugt.
1 MENU t [Opsætning] t [Strømbesparelse]t ønsket indstilling.
[Starttid for strømbespar.] er automatisk indstillet til
[10 sek.]. Hvis du ikke betjener kameraet i et bestemt
stykke tid, reduceres LCD-skærmens lysstyrke.
Standard
Følger indstillingen af [Starttid for strømbespar.].
Prøvebillede
Maks.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
Bemærkninger
• Når AC-PW20-lysnetadapteren (sælges separat) anvendes, kan denne funktion ikke indstilles til [Maks.].
Menu
Indeks
171DK
Du kan indstille tidsintervaller for skift til strømbesparende tilstand. For at vende tilbage
til optagetilstand skal du udføre en betjening f.eks. at trykke udløserknappen halvvejs
ned.
Indholdsfortegnelse
Starttid for strømbespar.
1 MENU t [Opsætning] t [Starttid for strømbespar.]t ønsket indstilling.
Skifter til strømbesparende tilstand efter det angivne tidsrum.
5 min.
1 min.
20 sek.
Prøvebillede
30 min.
10 sek.
Menu
Bemærkninger
• Sluk for kameraet, når du ikke bruger det over længere tid.
• Når du anvender et objektiv med power-zoom, trækkes objektivet tilbage efter 1 minut fra det øjeblik,
hvor kameraet går ind i strømbesparende tilstand, hvis [Starttid for strømbespar.] er indstillet til [20 sek.]
eller [10 sek.].
Indeks
172DK
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [LCD-lysstyrke]t ønsket indstilling.
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–2 til +2.
Solskinsvejr
Indstiller lysstyrken, så den passer til udendørs optagelse.
Prøvebillede
Manuel
Indholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Menu
Indeks
173DK
Når du anvender en elektrisk søger (sælges separat til NEX-5R), justeres den elektriske
søgers lysstyrke automatisk til lysforholdene i omgivelserne.
1 MENU t [Opsætning] t [Søgerlysstyrke]
Indholdsfortegnelse
Søgerlysstyrke
2 Se gennem søgeren og vælg den ønskede indstilling.
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuel
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–1 til +1.
Prøvebillede
Auto
Menu
Indeks
174DK
Indstiller farven på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Skærmfarve]t ønsket indstilling.
Sort
Blå
Lyserød
Skifter til den valgte farve.
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
Menu
Indeks
175DK
Vælger metode til visning af brede billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Bredt billede]t ønsket indstilling.
Viser brede billeder på hele skærmen.
Normal
Viser brede billeder og
betjeningsoplysninger på skærmen.
Prøvebillede
Fuld skærm
Indholdsfortegnelse
Bredt billede
Menu
Indeks
176DK
Vælger retningen, når der afspilles stillbilleder, der er optaget i portrætposition.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis afspilning]t ønsket indstilling.
Viser billede i portrætposition.
Man.rotation
Viser billede i landskabsposition.
Prøvebillede
Autorotation
Indholdsfortegnelse
Vis afspilning
Menu
Indeks
177DK
Når du tilslutter kameraet til et HD-tv med HDMI-terminaler ved hjælp af et HDMIkabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv'et.
1 MENU t [Opsætning] t [HDMI-opløsning]t ønsket indstilling.
Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller
udgangsopløsningen.
1080p
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).
1080i
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i]
eller [1080p] afhængigt af det tilsluttede tv.
Menu
Indeks
178DK
Når du tilslutter kameraet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille billederne på dit kamera ved at bruge dit tv's
fjernbetjening og pege den mod tv'et. Se side 203 om "BRAVIA" Sync.
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
1 MENU t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI]t ønsket indstilling.
Du kan betjene kameraet med fjernbetjeningen til tv'et.
Fra
Du kan ikke betjene kameraet med fjernbetjeningen til tv'et.
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
• Du kan betjene kameraet med tv'ets fjernbetjening ved at forbinde kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Menu
Indeks
179DK
Vælger den passende metode til USB-forbindelse for hver enkelt computer eller USBenhed, der tilsluttes til kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [USB-tilslutning]t ønsket indstilling.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og en anden USB-tilslutning.
MTP
Opretter en MTP-forbindelse mellem kameraet og en computer
eller anden USB-enhed. Computere, som kører Windows 7, er
tilsluttet i MTP, og MTPs unikke funktioner er aktiveret. På
computere som kører et andet OS (Windows Vista/XP, Mac OS
X), vises guiden Automatisk afspilning, og stillbillederne i
optagemappen på kameraet importeres til computeren.
Menu
Opretter automatisk en masselagrings- eller -MTP-forbindelse i
overensstemmelse med en computer eller andre USB-enheder,
der er tilsluttet. Windows 7-computere er tilsluttet i MTP, og
dets unikke funktioner er aktiveret og kan bruges.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
USB-tilslutning
Bemærkninger
• Det kan tage lang tid at oprette forbindelsen, når [Auto] er valgt.
• Hvis kameraet ikke genkendes af computeren, skal du indstille [USB-tilslutning] til [Masselager].
Indeks
180DK
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
1 MENU t [Opsætning] t [Rensetilstand] t OK.
Meddelelsen "Sluk for kamera efter rensning. Fortsæt?" vises.
Indholdsfortegnelse
Rensetilstand
2 Vælg OK.
4 Tag objektivet af.
5 Brug blæseren til at rengøre billedsensorens
overflade og området omkring den.
Prøvebillede
Antistøv aktiveres automatisk.
3 Sluk for kameraet.
6 Fastgør objektivet.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Der følger ikke nogen blæser med til kameraet. Brug en blæser som fås i almindelig handel.
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Det anbefales at bruge en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat).
• Brug ikke en blæser af spraytypen, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
• Stik ikke spidsen af blæseren ind i hulrummet bag objektivfatningsområdet, da spidsen af blæseren ikke
må berøre billedsensoren.
• Hold kameraets forside nedad for at forhindre at der trænger støv ind i kameraet.
• Udsæt ikke kameraet for stød under rensningen.
• Når du rengør billedsensoren med en blæser, skal du ikke blæse for hårdt.
181DK
Gør det muligt at foretage kalibrering, når berøringspanelets knapper ikke reagerer på de
rigtige punkter ved berøring.
1 MENU t [Opsætning] t [Kalibrering].
Prøvebillede
2 Berør midten af det × mærke som vises på
skærmen i rækkefølge.
Indholdsfortegnelse
Kalibrering (kun NEX-5R)
Bemærkninger
Menu
• Hvis du berører [Fortryd] for at stoppe kalibreringen undervejs, anvendes ingen af de justeringer, der er
udført op til dette punkt.
• Hvis du ikke berører det rigtige punkt, udføres kalibreringen ikke. Berør midten af × mærket igen.
Indeks
182DK
Viser versionen af kamera og objektiv. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
1 MENU t [Opsætning] t [Version].
Prøvebillede
Bemærkninger
• Opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende batteriikoner) eller højere. Vi
anbefaler, at du anvender en tilstrækkeligt opladet batterienhed eller AC-PW20-lysnetadapteren (sælges
separat).
Indholdsfortegnelse
Version
Menu
Indeks
183DK
[Demotilstand]-funktionen viser de film, der automatisk er optaget på
hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke betjenes i et bestemt tidsrum.
Vælg normalt [Fra].
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
1 MENU t [Opsætning] t [Demotilstand]t ønsket indstilling.
Demonstrationen starter automatisk, når kameraet ikke betjenes i
ca. 1 minut. Der er kun beskyttede AVCHD-film til rådighed.
Vælg den ældste filmfil i [AVCHD-visning] og beskyt den.
Fra
Viser ikke demonstrationen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
• Du kan kun indstille elementet, når kameraet får strøm via AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat).
• Selvom [Til] er valgt, starter kameraet ikke en demonstration, når der ikke er optaget film på
hukommelseskortet.
• Når [Til] er valgt, skifter kameraet ikke til strømsparetilstand.
Indeks
184DK
Initialiserer til standardindstillingen.
Selvom du aktiverer [Initialiser], gemmes billederne.
1 MENU t [Opsætning] t [Initialiser] t den ønskede indstilling.
Initialiserer hovedindstillingen til standardindstillingerne.
Fabriksnulstilling
Initialiserer indstillingerne til standardindstillingerne.
Menu
• De følgende indstillinger nulstilles ikke:
– [Sprog]
– [Indst.dato/tid]
– Ansigter, der er registreret med [Ansigtsregistrering]
– Indstillinger, der er registreret med [AF-mikrojust.]
– Downloadet applikation
– Tjenestekonto-information for "PlayMemories Camera Apps", der
er registreret i kameraet
– Adgangspunkt-information, der er registreret i kameraet
– Smartphone-information, der er registreret i kameraet
– Filnummer
Prøvebillede
Nulstil
Indholdsfortegnelse
Initialiser
• [Sprog] og [Indstilling af sted] nulstilles ikke.
• Selv indstillinger, som ikke nulstilles vha. [Nulstil], kan muligvis
blive nulstillet, herunder Wi-Fi-indstillinger, downloadede
applikationer og filnumre osv.
Indeks
Bemærkninger
• Sørg for ikke at slukke for kameraet, når du nulstiller.
• I visse tilfælde vises der ikke noget på skærmen i ca. 10 sekunder, efter du udfører [Initialiser].
185DK
Formaterer hukommelseskortet. Når du første gang benytter et hukommelseskort
sammen med dette kamera, anbefales det at formatere kortet med kameraet for at sikre
stabil ydelse, før du begynder at optage. Bemærk, at formatering sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og det kan ikke fortrydes. Gem værdifulde data på en
computer eller lignende.
Bemærkninger
• Formatering sletter alle data permanent, herunder også beskyttede billeder.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer hukommelseskortet på en
computer, kan det muligvis ikke anvendes i kameraet afhængigt af den benyttede formateringsmetode.
• Du kan ikke formatere et hukommelseskort, når den resterende batteritid er mindre end 1 %.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Formater] t OK.
Indholdsfortegnelse
Formater
Menu
Indeks
186DK
Vælger den metode, der skal anvendes til tildeling af filnumre til stillbilleder og MP4film.
1 MENU t [Opsætning] t [Filnummer]t ønsket indstilling.
Kameraet nulstiller ikke numrene, og tildeler fortløbende numre
til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numrene, når der optages en fil i en ny
mappe, og tildeler numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen
indeholder en fil, tildeles et nummer, som er et nummer højere
end det højeste nummer.
Prøvebillede
Serie
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Menu
Indeks
187DK
De stillbilleder, du optager, gemmes i en mappe, der automatisk oprettes i mappen
DCIM på hukommelseskortet. Du kan ændre mappenavnets format.
1 MENU t [Opsætning] t [Mappenavn]t ønsket indstilling.
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Y (det
sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10020405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2012)
Prøvebillede
Standardformat
Indholdsfortegnelse
Mappenavn
Bemærkninger
Menu
• Formatet på filmmappen fastsættes som "mappenummer + ANV01". Du kan ikke ændre dette navn.
Indeks
188DK
Når der er vælges en [Standardformat]-mappe under [Mappenavn], og der er 2 eller flere
mapper, kan du vælge den optagemappe, hvori stillbilleder og MP4-film skal gemmes.
1 MENU t [Opsætning] t [Vælg optagemappe] t ønsket mappe.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen.
• Filmfiler (MP4) optages i en mappe til film, der har samme nummer som den valgte mappe for
stillbilleder.
Indholdsfortegnelse
Vælg optagemappe
Menu
Indeks
189DK
Opretter en ny mappe på hukommelseskortet til optagelse af stillbilleder og MP4-film.
Billederne optages i den nyoprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller
vælger en anden optagemappe.
Indholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Opsætning] t [Ny mappe].
Bemærkninger
• En mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film, som har det samme nummer, er oprettet på samme
tid.
• Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet udstyr og begynder at
tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan lagres op til 4.000 billeder i alt i mapperne til stillbilleder eller film med det samme nummer. Når
mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe.
Prøvebillede
Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er et nummer højere end det højeste
mappenummer, som aktuelt er i brug.
Menu
Indeks
190DK
Når der opstår uregelmæssigheder i billeddatabasefilen, som skyldes behandling af filer
på computere osv., kan billeder på hukommelseskortet ikke afspilles på dette kamera.
Hvis der opstår uregelmæssigheder, reparerer kameraet filen.
Indholdsfortegnelse
Gendan billed-db.
1 MENU t [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Bemærkninger
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationen kan medføre beskadigelse af
data.
Prøvebillede
[Gendan billed-db.]-skærmen vises, og kameraet reparerer filen.
Vent indtil reparationerne er fuldført.
Menu
Indeks
191DK
Viser den resterende tid til optagelse af film på hukommelseskortet. Der vises også, hvor
mange stillbilleder der kan optages.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis kortplads].
Indholdsfortegnelse
Vis kortplads
Prøvebillede
Menu
Indeks
192DK
Indstiller, hvorvidt overførselsfunktionen skal benyttes eller ej, når der anvendes et
Eye-Fi-kort (fås i almindelig handel). Dette element vises, når der er sat et Eye-Fi-kort
ind i kameraet.
Indholdsfortegnelse
Overførselsindst.
1 MENU t [Opsætning] t [Overførselsindst.]t ønsket indstilling.
Aktiverer overførselsfunktionen. Ikonet på skærmen ændres
afhængigt af kameraets kommunikationsstatus.
Standby. Der sendes ikke nogen billeder.
Tilslutter.
Overførsel standby.
Overfører.
Fejl
Fra
Deaktiverer overførselsfunktionen.
•
•
•
•
Indeks
[Strømbesparelse] fungerer ikke, mens kameraet overfører billeder.
Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og visse lande i EU (fra og med juni 2012).
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte producenten eller leverandøren direkte.
Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/regioner, hvor de er købt. Anvend Eye-Fi-kort i
overensstemmelse med loven i det land/region, hvor du har købt kortet.
• Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er sat et Eye-Fi-kort ind i kameraet,
skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet
til [Fra].
• Du kan ikke anvende Wi-Fi-netværksfunktionen, når du anvender et hukommelseskort med trådløs EyeFi-funktion osv.
Menu
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
Overførsel af billeder via et Eye-Fi-kort
1 Indstil dit Wi-Fi-netværk eller destination på Eye-Fi-kortet.
Se manualen, som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger.
2 Indsæt det konfigurerede Eye-Fi-kort i kameraet, og optag stillbilleder.
Billeder overføres automatisk til din computer osv. via Wi-Fi-netværket.
Bemærkninger
• Når du første gang bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installationsfilen fra Eye-Fi-manager, som
er lagret på kortet, til din computer, før du formaterer kortet.
• Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Kameraets strømbesparelsesfunktion fungerer ikke, når det overfører billeder.
• Hvis
(fejl) vises, skal du fjerne hukommelseskortet og sætte det ind igen eller slukke for kameraet
og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget.
• Wi-Fi-netværkskommunikationen kan muligvis påvirkes af andre kommunikationsenheder. Hvis
kommunikationsstatussen er dårlig, skal du gå tættere på Wi-Fi-netværkets adgangspunkt.
• Når oplysninger om de filtyper, der kan overføres, skal du se i betjeningsanvisninger, der fulgte med EyeFi-kortet.
• Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory-tilstanden". Sørg for at Eye-Fi-kortets "Endless
Memory-tilstand" er slået fra, inden det sættes ind i kameraet.
193DK
Hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til
kameraet ved at trykke på WPS-knappen.
1 MENU t [Opsætning] t [WPS-tryk].
Bemærkninger
• Afhængigt af adgangspunktet er [WPS-tryk] muligvis ikke til rådighed. I sådanne tilfælde skal du følge
trinene for [Adgangspunktindstillinger] og registrere dit adgangspunkt (side 195).
• Når du er om bord på et fly, skal du slukke for kameraet.
Prøvebillede
2 Tryk på WPS-knappen på det adgangspunkt, som du ønsker at
registrere.
Indholdsfortegnelse
WPS-tryk
Menu
Indeks
194DK
Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt.
Inden du starter proceduren skal du kontrollere SSID-navnet for adgangspunktet,
sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet i visse
enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet angående flere oplysninger.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t
[Adgangspunktindstillinger].
Indholdsfortegnelse
Adgangspunktindstillinger
2 Vælg det adgangspunkt, du ønsker at
registrere.
Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen:
Vælg det ønskede adgangspunkt.
Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen:
* Se "Sådan bruges tastaturet" angående indtastningsmetoden.
Hvis du vælger [Manuel registrering], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktett
vælg sikkerhedssystemet.
Menu
Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.
3 Indtast adgangskoden.
Der kræves ikke indtastning af nogen adgangskode for
adgangspunkter, som ikke viser .
Indeks
4 Vælg [Hukommelse] og registrer derefter
indstillingerne.
Bemærkninger
• Når du er om bord på et fly, skal du slukke for kameraet.
195DK
Fortsættes r
Når der behøves manuel tegnindtastning, vises der et tastatur på skærmen.
Vælg den ønskede knap vha. op/ned/højre/venstre på kontrolhjulet, og indtast ved at
trykke på midten.
Du kan betjene tastaturet ved at berøre skærmen (kun NEX-5R).
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges tastaturet
Prøvebillede
(1)
Indtastningsfelt
De indtastede tegn vises. Hvis du indtaster flere tegn end det indstillede
antal tegn, vises b på skærmen.
(2)
Skift
tegntype
Hver gang du trykker på midten af kontrolhjulet, skifter tegntypen
mellem bogstaver, tal og symboler.
Du kan skifte tegntypen ved at berøre skærmen (kun NEX-5R).
(3)
Tastatur
Hver gang du trykker på midten af kontrolhjulet, vises det tegn som du
indtaster.
For eksempel: Hvis du ønsker at indtaste "abd".
Vælg tasten for "abc" og tryk én gang på midten af kontrolhjulet for at
få vist "a" t vælg "," for at flytte markøren (4) og tryk på midten af
kontrolhjulet t vælg tasten for "abc" og tryk to gange på midten af
kontrolhjulet for at få vist "b" t vælg tasten for "def" og tryk én gang
på midten af kontrolhjulet for at få vist "d"
Du kan indtaste et tegn ved at berøre skærmen (kun NEX-5R).
(4)
Flyt markør Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre eller venstre.
(5)
Slet
Sletter tegnet foran markøren.
(6)
M
Ændrer det næste tegn til et stort eller lille bogstav.
(7)
Mellemr.
Indsætter et mellemrum.
Indeks
Funktioner
Menu
Skærmnavne
196DK
Fortsættes r
Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden for dit adgangspunkt vil du muligvis
gerne indstille yderligere elementer.
Funktioner
Vælger [Til] eller [Fra] for [Prioriteret tilslutning].
WPS PIN
Viser den IP-adresse som du indtaster i den tilsluttede enhed.
IPVælger [Auto] eller [Manuel indstilling].
adresseindstilling
IP-adresse
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indstille adressen.
Prøvebillede
Skærmnavne
Prioriteret
tilslutning
Indholdsfortegnelse
Andre indstillingselementer
Subnetmaske/
Når du indstiller [IP-adresseindstilling] til [Manuel indstilling], skal du
Standardgateway indtaste IP-adressen, så den matcher dit netværksmiljø.
Menu
Bemærkninger
• For at prioritere det registrerede adgangspunkt skal du indstille [Prioriteret tilslutning] til [Til].
Indeks
197DK
Du kan ændre enhedsnavnet under Wi-Fi Direct.
1 MENU t [Opsætning] t [Rediger enhedsnavn].
2 Vælg indtastningsfeltet og indtast derefter enhedsnavnet t OK.
Indholdsfortegnelse
Rediger enhedsnavn
Se "Sådan bruges tastaturet" (side 196) angående indtastningsmetoden.
Prøvebillede
Menu
Indeks
198DK
Viser kameraets MAC-adresse.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis MAC-adresse].
Indholdsfortegnelse
Vis MAC-adresse
Prøvebillede
Menu
Indeks
199DK
Kameraet deler tilslutningsinformation for [Vis på smartphone] med en enhed, som har
tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at
tilslutte til kameraet, skal du nulstille tilslutningsinformationen vha. de følgende trin.
Indholdsfortegnelse
Nulstil vis på smartphone
1 MENU t [Opsætning] t [Nulstil vis på smartphone] t OK.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Efter nulstilling af tilslutningsinformationen skal du registrere smartphonen igen.
Menu
Indeks
200DK
Nulstiller alle netværksindstillingerne til standardindstillingerne.
1 MENU t [Opsætning] t [Nulstil netværksindstil.].
Indholdsfortegnelse
Nulstil netværksindstil.
Prøvebillede
Menu
Indeks
201DK
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Hvis du vil vise billeder på kameraet vha. et tv, kræves der et HDMI-kabel (sælges
separat) og et hd-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. Se også i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
1 Sluk for både kameraet og tv'et.
NEX-6:
1 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
NEX-5R:
1 Til HDMI-stikket
Prøvebillede
2 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat).
HDMI-kabel
Menu
2 Til HDMI-terminalen
2 Til HDMI-terminalen
3 Tænd for tv'et, og skift input.
(afspilning)-knappen for at vælge
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv-skærmen. Vælg det ønskede billede med
kontrolhjulet.
Indeks
4 Tænd kameraet, og tryk derefter på
afspilningstilstanden.
Bemærkninger
•
•
•
•
Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
Lyd afgives kun under optagelse eller afspilning af film, når kameraet er tilsluttet med et HDMI-kabel.
Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
• Tilslut ikke kameraet eller udstyr, der skal tilsluttes, ved hjælp af udgangsterminaler. Dette kan medføre
funktionsfejl.
• Maksimumfunktionen er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet vha. et HDMI-kabel.
z Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du forbinder Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat), indstilles tv'et til den billedkvalitet, som passer til visning af stillbilleder,
og en helt ny verden af fotos vil åbenbare sig i en fremragende fuld hd-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af
detaljer. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
202DK
Fortsættes r
Hvis du forbinder kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening.
1 Forbind et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.
3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets fjernbetjening.
Betjening
Afspiller billeder automatisk.
Vis 1 billede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen.
Billedindeks
Skift til billedindeksskærm.
Stillbillede/film-valg
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer
billedvisningen.
Slet
Sletter billedet.
Menu
Element
Diasshow
Prøvebillede
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på tvskærmen.
Indholdsfortegnelse
Brug af "BRAVIA" Sync
Bemærkninger
Indeks
• De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er forbundet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Det er kun tv'er, der understøtter "BRAVIA" Sync, som giver mulighed for SYNC MENU-betjeninger.
SYNC MENU-betjeninger er forskellige, alt efter hvilket tv der er forbundet. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
• Hvis kameraet foretager uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når kameraet er
forbundet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMI-forbindelse, skal du betjene MENU t
[Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
203DK
Bemærkninger
Prøvebillede
Følgende programmer findes på cd-rom'en (medfølger) for at sikre en mere alsidig brug
af billeder, der er optaget med kameraet.
• "Image Data Converter"
Du kan åbne billedfiler i RAW-format.
• "PlayMemories Home"
Du kan importere stillbilleder eller film med kameraet til din computer, så du kan vise
dem, og anvende forskellige praktiske funktioner til at forbedre de billeder, som du har
optaget.
Se også side 206 angående detaljerede bemærkninger om installation.
Indholdsfortegnelse
Brug med computeren
• Brug "Image Data Converter" til at afspilning af RAW-billeder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibelt med Mac-computere. Når du afspiller billeder på Maccomputere, skal du anvende den passende applikationssoftware, som følger med Mac-computeren.
Menu
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-forbindelse.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
"PlayMemories Home" CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
Til afspilning/redigering af film i høj opløsning: Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
hurtigere (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere (AVC HD
(FX/FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller hurtigere (AVC HD
(PS)))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation— ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning—1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data
Converter Ver.4"
Indeks
Operativsystem
(forudinstalleret)
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0
eller senere kræves for at bruge funktionen til diskoprettelse.
** Starter (Edition) er ikke understøttet.
204DK
Fortsættes r
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-forbindelse.
USB-forbindelse: Mac OS X v10.3 – v10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5 – v10.8
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel processor, f.eks. Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Bemærkninger
Menu
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan dette kamera muligvis ikke
fungere afhængigt af hvilke typer USB-enheder, du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Prøvebillede
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø (Mac)
Indeks
205DK
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
Installationsmenuen vises.
• Hvis installationsmenuens skærm ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (Til Windows
XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de anvisninger,
der vises på skærmen, for at fortsætte installationen.
2 Tilslut kameraet til computeren (side 209).
Prøvebillede
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
3 Klik på [Install].
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX installeres muligvis afhængigt af computerens systemmiljø.
Menu
Sørg for, at både "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er markeret, og følg
instruktionerne på skærmen.
4 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Bemærkninger
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser), som fulgte med et kamera, der blev anskaffet inden 2011,
allerede er blevet installeret på computeren, overskrives "PMB" af "PlayMemories Home" og du vil
muligvis ikke være i stand til at anvende visse af funktionerne i "PMB", som tidligere var til rådighed.
Indeks
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Installation af softwaren (Mac)
Log på som administrator.
1 Tænd for Mac-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet.
3 Kopier filen [IDC_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på [IDC_INST.pkg]-filen i destinationsmappen.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
206DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Du kan gøre følgende med "Image Data Converter":
• Du kan afspille og redigere billeder optaget i RAW-format vha. forskellige
korrektioner som f.eks. nuancekurve og skarphed.
• Du kan justere billeder med hvidbalance, eksponering og [Kreativ indst.] osv.
• Du kan gemme de viste og redigerede billeder på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
• Du kan vise og sammenligne de RAW-billeder og JPEG-billeder, der er optaget med
dette kamera.
• Du kan rangere billeder i 5 grader.
• Du kan påføre farvemærkater.
Indholdsfortegnelse
Brug af "Image Data Converter"
z Brug af "Image Data Converter"
Menu
Se i [Help].
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image Data
Converter Ver.4].
"Image Data Converter"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Du kan gøre følgende med "PlayMemories Home":
• Du kan importere billeder, der er taget med kameraet, til din computer og vise dem på
computeren.
• Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter optagedato og vise
dem.
• Du kan retouchere (rødøjekorrektion osv.), udskrive, sende stillbilleder som
vedhæftede filer i en e-mail og ændre optagedatoen.
• Du kan udskrive eller gemme stillbilleder med datoen indsat.
• Du kan beskære og ændre størrelse på billeder.
• Du kan oprette en Blu-ray Disc, AVCHD-disk eller DVD-disk fra AVCHD-film, der
er importeret til en computer. (Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første
gang der skal oprettes en Blu-ray Disc/DVD-disk.)
Indeks
Brug af "PlayMemories Home"
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibelt med Mac-computere. Når du afspiller billeder på Maccomputere, skal du anvende den passende applikationssoftware, som følger med Mac-computeren.
• Film, der er optaget vha. [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en
AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en
Blu-ray Disc.
207DK
Fortsættes r
Se i "PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklik på genvejen for
(PlayMemories Home Help Guide) på skrivebordet eller
klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help
Guide].
Prøvebillede
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Indholdsfortegnelse
z Brug af "PlayMemories Home"
Menu
Indeks
208DK
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i kameraet, eller slut kameraet
til en stikkontakt med AC-PW20-lysnetadapteren (sælges separat).
3 Forbind kameraet og computeren.
Første gang en USB-tilslutning oprettes, kører computeren automatisk et program for at
genkende kameraet. Vent et lille stykke tid.
NEX-6:
1 Til en USB-terminal på computeren
USB-kabel
(medfølger)
2 Til USB-terminalen
Indeks
2 Til USB-terminalen
1 Til en USB-terminal på computeren
Menu
USB-kabel
(medfølger)
NEX-5R:
Prøvebillede
2 Tænd kameraet og computeren.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
Import af billeder til computeren (Windows)
"PlayMemories Home" gør det nemt at importere billeder.
Få flere oplysninger om "PlayMemories Home"-funktioner i "PlayMemories Home Help
Guide".
Import af billeder til computeren uden brug af "PlayMemories
Home"
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USB-tilslutning
mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK]
t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de ønskede billeder til computeren.
Bemærkninger
• Hvis du vil foretage betjeninger som f.eks. import af AVCHD-film til computeren, skal du bruge
"PlayMemories Home".
• Når kameraet er tilsluttet computeren, og du betjener AVCHD-film eller mapper via den tilsluttede
computer, kan billederne blive beskadiget eller kan ikke afspilles. Undlad at slette eller kopiere AVCHDfilm på hukommelseskortet via computeren. Sony er ikke ansvarlig for følger, der skyldes sådanne
betjeninger via computeren.
209DK
Fortsættes r
1 Forbind først kameraet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de
billeder, du vil importere.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til computeren (Mac)
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedet vises.
z Software til Mac-computere
Menu
For at få flere oplysninger om anden software til Mac-computere skal du besøge den
følgende URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Prøvebillede
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den mappe, der
indeholder de kopierede filer.
Afbrydelse af kameraet fra computeren
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på
proceslinjen.
• På Windows 7 skal du klikke på
, og derefter klikke på
2 Klik på
(Safely remove USB Mass Storage
Device).
Windows Vista
Indeks
Gennemfør trin 1 og 2 nedenfor, inden du udfører de følgende betjeninger:
• USB-kablet frakobles.
• Hukommelseskortet fjernes.
• Kameraet slukkes.
.
Afbrydelsesikon
Bemærkninger
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Trash" (Papirkurv), når du
bruger en Mac-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
• På Windows 7 vises afbrydelsesikonet muligvis ikke. I sådanne tilfælde kan du afbryde uden at følge
proceduren ovenfor.
• Afbryd ikke USB-kablet, mens aktivitetslampen lyser. Dataene kan blive beskadiget.
210DK
Afhængigt af disktypen kan afspilbare enheder variere. Vælg den metode, der passer til
din diskafspiller.
Der er to måder at oprette en filmdisk på. Brug "PlayMemories Home" på din computer
eller opret en disk med en anden enhed end en computer som f.eks. en optager.
Tilgængelig
optageindstilling
PS
FX
Afspiller
FH
Blu-ray Discafspilningsenheder
(Sony Blu-ray Disc-afspiller,
PlayStation®3 osv.)
Du kan bevare hd-billedkvalitet
(HD)
–*
Du kan bevare hd-billedkvalitet
(HD) (AVCHD-optagedisk)
–*
–*
Indeks
–*
Du kan bevare
standardbilledkvalitet (STD)
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, computer
som kan afspille DVD osv.)
Menu
–*
Enhed til afspilning af
AVCHD-format
(Sony Blu-ray Disc-afspiller,
PlayStation®3 osv.)
Prøvebillede
Disktype/brug
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en filmdisk
* Du kan oprette en disk, hvis du reducerer billedkvaliteten vha. "PlayMemories Home".
211DK
Fortsættes r
Disktype/brug
Beskrivelse
Med en Blu-ray Disc kan du optage film i hdbilledkvalitet (HD), som har en længere varighed end
DVD-diske.
Indholdsfortegnelse
Karakteristika for hver disktype
Hd-billedkvalitet (HD)
Menu
Standardbilledkvalitet (STD)
En film i standardbilledkvalitet (STD), der er konverteret
fra en film i hd-billedkvalitet (HD), kan optages på DVDmedier som f.eks. DVD-R-disk, hvorefter der oprettes en
disk i standardbilledkvalitet (STD).
Prøvebillede
En film i hd-billedkvalitet (HD) kan optages på et DVDmedie, f.eks. DVD-R-diske, og der oprettes en disk med
hd-billedkvalitet (HD).
• Du kan afspille en disk i hd-billedkvalitet (HD) på
Hd-billedkvalitet (HD) (AVCHDenheder, der kan afspille AVCHD-formatet, f.eks. en
optagedisk)
Sony Blu-ray Disc-afspiller og en PlayStation®3. Du
kan ikke afspille diske på almindelige DVD-afspillere.
z Diske, du kan bruge sammen med "PlayMemories
Home"
Disktype
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke-genskrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Genskrivbar
Indeks
Du kan bruge 12 cm diske af følgende type sammen med "PlayMemories Home". Når det
gælder Blu-ray Disc, så se side 213.
• Vedligehold altid PlayStation®3, så den bruger den seneste version af PlayStation®3systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/regioner.
212DK
Fortsættes r
Du kan oprette en AVCHD-optagedisk med hd-billedkvalitet (HD) fra AVCHD-film,
der er importeret til en computer, ved hjælp af softwaren "PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home] og klik på
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk i hd-billedkvalitet (HD)
(AVCHD-optagedisk)
(Create Discs).
Prøvebillede
2 Vælg [AVCHD (HD)] fra rullelisten til valg af disk.
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
4 Klik på [Add].
• Du kan også tilføje film vha. af en træk og slip-betjening.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Bemærkninger
Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
Det er ikke muligt at optage stillbilleder og MP4-filmfiler på AVCHD-optagedisken.
Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Film, der er optaget vha. [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)]-indstillingen i [Optageindstilling], konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en
AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den
oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine
film på en Blu-ray Disc.
Du kan afspille diskene med "PlayMemories Home". Vælg det DVD-drev som indeholder
disken og klik på [Player for AVCHD] på "PlayMemories Home".
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
Indeks
z Afspilning af en AVCHD-optagedisk på en computer
Menu
•
•
•
•
• Film kan muligvis ikke afspilles jævnt. Det afhænger af computermiljøet.
Oprettelse af en Blu-ray Disc
Du kan oprette en Blu-ray Disc med AVCHD-film, der tidligere er blevet importeret til
en computer. Computeren skal understøtte oprettelsen af en Blu-ray Disc.
BD-R- (ikke-genskrivbar) og BD-RE-medier (genskrivbar) kan bruges til at oprette en
Blu-ray Disc. Du kan ikke føje indhold til nogen af disktyperne, når den først er oprettet.
For at oprette en Blu-ray Disc med "PlayMemories Home" skal du installere proprietær
tilføjelsessoftware. Besøg den følgende URL for flere detaljer:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Der kræves en internetforbindelse for at kunne installere tilføjelsessoftwaren.
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
Bemærkninger
• For at kunne afspille en Blu-ray Disc, der er oprettet ud fra film optaget i [60p 28M(PS)]- eller
[50p 28M(PS)]-format, kræves der en enhed, som er kompatibel med AVCHD-standard Ver.2.0.
213DK
Fortsættes r
Du kan oprette en disk i standardbilledkvalitet (STD) fra AVCHD-film, der er importeret
til en computer, ved hjælp af den medfølgende software "PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home] og klik på
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet
(STD) på en computer
(Create Discs).
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
4 Klik på [Add].
• Du kan også tilføje film vha. af en træk og slip-betjening.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette disken.
Prøvebillede
2 Vælg [DVD-Video (STD)] fra rullelisten til valg af disk.
Bemærkninger
Du kan oprette en disk med en Blu-ray Disc-optager osv.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Enhed
Indeks
Oprettelse af en filmdisk med en anden enhed
end en computer
Menu
• Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi AVCHD-film konverteres til film i standardbilledkvalitet
(STD).
• Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første gang der oprettes en DVD-Video (STD)-disk.
Disktype
Blu-ray Disc-optager: Du kan
oprette en Blu-ray Disc eller DVD
med standardbilledkvalitet (STD).
Hd-billedkvalitet Standardbilledkv
(HD)
alitet (STD)
Harddiskoptager osv.: Du kan
oprette en DVD med
standardbilledkvalitet (STD).
Standardbilledkvalitet (STD)
Bemærkninger
• Når det gælder oplysninger om oprettelse af en disk, kan du se i den betjeningsvejledning, der følger med
den anvendte enhed.
214DK
Indeks
Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-formatet, kan begge kanter være skåret af.
Du kan ikke udskrive panoramabilleder, hvilket dog afhænger af printeren.
Når du udskriver i en butik, skal du bemærke følgende.
– Spørg fotoudskrivningsbutikken om, hvilke typer hukommelseskort de tager imod.
– Det kan være nødvendigt med en adapter til hukommelseskortet (sælges separat). Kontakt din
fotoudskrivningsbutik.
– Før du medbringer billeddata til en butik, skal du altid sørge for at kopiere (sikkerhedskopiere) dine
data over på et andet medie.
– Du kan ikke indstille antal print.
– Hvis du ønsker at overlejre datoer på billederne, skal du henvende dig til din fotoudskrivningsbutik.
• Dette kamera er ikke kompatibelt med "PictBridge".
Menu
Bemærkninger
•
•
•
•
Prøvebillede
Du kan udskrive stillbilleder ved hjælp af følgende metoder.
• Udskriv direkte ved hjælp af en printer, der understøtter typen af dit hukommelseskort
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med printeren.
• Udskrivning ved hjælp af en computer
Du kan importere billeder til en computer ved hjælp af "PlayMemories Home"softwaren og udskrive billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive
billedet. Få yderligere oplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
• Udskrivning i en butik
Du kan medbringe et hukommelseskort, der indeholder billeder, som er optaget med
kameraet, til en fotoudskrivningsbutik. Når blot butikken understøtter
fotoudskrivningstjenester, der overholder DPOF, kan du angive et
-mærke
(udskrivningsbestilling) på billederne på forhånd i afspilningstilstanden, så du ikke
behøver at vælge billederne igen, når du vil udskrive dem i butikken.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
215DK
Tilføjelse
Applikationaf funktioner til kameraet
Indholdsfortegnelse
Tilføjelse af funktioner til
kameraet (Download af
applikationer)
Prøvebillede
Du kan tilføje de ønskede funktioner til kameraet ved at tilslutte til webstedet til
download af applikationer
(PlayMemories Camera Apps) via internettet. For
eksempel er de følgende funktioner til rådighed:
• Du kan kontrollere kameraet med en smartphone.
• Du kan anvende forskellige effekter til optagelse af billeder.
• Du kan overføre billeder til netværkstjenester direkte fra kameraet.
Visse applikationer er muligvis gebyrbaseret.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
Browser
Internet Explorer 8* eller 9*
Nødvendig diskplads
til installation
Ca. 10 MB
Skærm
1024 × 768 punkter eller mere
Indeks
Operativsystem
(forudinstalleret)
Menu
Der behøves følgende computermiljøer, når du downloader en applikation og tilføjer en
funktion til kameraet.
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
Anbefalet computermiljø (Mac)
Der behøves følgende computermiljøer, når du downloader en applikation og tilføjer en
funktion til kameraet.
Operativsystem
(forudinstalleret)
Mac OS X v10.5, v10.6 eller v10.7*
CPU
Intel processor
Browser
Safari 5
Nødvendig diskplads
til installation
Ca. 10 MB
Skærm
1024 × 768 punkter eller mere
* 32-bit kerne understøttes ikke.
216DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Start af downloadtjenester
1 Besøg webstedet til download af
applikationer.
http://www.sony.net/pmca
Følg instruktionerne på skærmen for at downloade den ønskede applikation til kameraet.
Prøvebillede
2 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en tjenestekonto.
Bemærkninger
Menu
• Funktionen til download af applikationer er muligvis ikke tilgængelig i visse lande og områder. Se
webstedet til download af applikationer ovenfor for flere detaljer.
Download af applikationer
1 Besøg webstedet til download af applikationer.
http://www.sony.net/pmca
Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at forbinde
computeren og kameraet ved at følge instruktionerne på
skærmen.
1 Til en USB-terminal på
computeren
Indeks
2 Vælg den ønskede applikation og download
applikationen til kameraet ved at følge
instruktionerne på skærmen.
USB-kabel
(medfølger)
2 Til USB-terminalen
z Sådan downloader du applikationer direkte vha.
kameraets Wi-Fi-funktion
Du kan downloade applikationer vha. Wi-Fi-funktionen uden at tilslutte til en computer.
Vælg MENU t [Applikation] t
(PlayMemories Camera Apps), og følg derefter
instruktionerne på skærmen for at downloade applikationer.
Opret en tjenestekonto på forhånd.
217DK
Fortsættes r
1 Vælg MENU t [Applikation] t [Applikationshåndtering] t [Håndter og
fjern].
2 Vælg den applikation som skal afinstalleres.
3 Vælg
Indholdsfortegnelse
Afinstallation af applikationer
for at afinstallere applikationen.
Ændring af rækkefølgen på applikationer
1 Vælg MENU t [Applikation] t [Applikationshåndtering] t [Sorter].
Prøvebillede
Den afinstallerede applikation kan geninstalleres. Se webstedet til download af applikationer
for flere detaljer.
2 Vælg den applikation, som du gerne vil ændre rækkefølgen på.
3 Vælg destinationen.
Menu
Bekræftelse af kontoinformationen for
"PlayMemories Camera Apps"
1 Vælg MENU t [Applikation] t [Applikationshåndtering] t [Vis
kontoinformation].
Indeks
Den kontoinformation for "Sony Entertainment Network", som er registreret på kameraet,
vises.
218DK
Start en applikation, som er blevet downloadet fra webstedet til download af
applikationer
(PlayMemories Camera Apps).
Bemærkninger
• Når du anvender en applikation, som er downloadet fra webstedet, kan du ikke bruge [Touchudløser]
(kun NEX-5R).
Prøvebillede
1 Vælg MENU t [Applikation] t ønsket applikation som skal startes.
Indholdsfortegnelse
Start af den downloadede
applikation
z Sådan startes applikationerne hurtigere
Menu
Tildel [Download appli.] og [Applikationsliste] til specialtasten. Du kan starte
applikationerne eller få vist applikationslisten ved blot at trykke på specialtasten, mens
skærmen med optageoplysninger vises (side 162).
Indeks
219DK
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne på side 220 til 226.
Prøvebillede
2 Tag batterienheden ud, vent i cirka 1 minut, sæt
batterienheden i igen, og tænd derefter kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 185).
Menu
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser et forkert niveau, eller strømmen
aflades hurtigt på trods af, at indikatoren viser tilstrækkeligt strøm på batteriet.
Indeks
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe udløsergrebet.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift batterienheden med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift batterienheden med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Når kameraet eller batterienheden er for varm, viser kameraet en advarselsmeddelelse og slukkes
automatisk for at beskytte kameraet.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 172).
220DK
Fortsættes r
Batteriet er ikke blevet ladet op, selvom opladningslampen på kameraet er
slukket.
Prøvebillede
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, kan opladningslampen på
kameraet muligvis blinke.
• Opladningslampen blinker på to måder: hurtigt (med intervaller på ca. 0,3-sekund) eller langsomt
(med intervaller på ca. 1,3-sekund). Hvis opladningslampen blinker hurtigt, skal du fjerne
batterienheden og sætte den samme batterienhed i igen, så den sidder ordentligt fast, eller afbryde
USB-kablet og tilslutte det igen. Hvis opladningslampen blinker hurtigt igen, er det tegn på, at der er
noget galt med batterienheden, lysnetadapteren (medfølger) eller USB-kablet. Hvis der blinkes
langsomt, er det tegn på, at opladningen er afbrudt, fordi den omgivende temperatur er uden for det
område, der er egnet til opladning af batterienheden. Opladningen genoptages, og opladningslampen
tændes, når den omgivende temperatur vender tilbage til et passende niveau. Den optimale temperatur
for opladning af batterienheden er mellem 10 °C og 30 °C.
Indholdsfortegnelse
Opladningslampen på kameraet blinker, når batterienheden oplades.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser. Den optimale
temperatur for opladning af batterienheden er mellem 10 °C og 30 °C.
• Når batterienheden ikke lades op (opladningslampen lyser ikke), selvom du følger den rigtige
opladningsprocedure, skal du tage batterienheden ud og sætte den samme batterienhed ordentligt i
igen, eller afbryde USB-kablet og tilslutte det igen.
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 172).
Indeks
Optagelse af billeder
Menu
Batterienheden er ikke ladet op.
Lukkeren udløses ikke.
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (sider 149, 150). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 100). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at optage i
RAW-tilstand.
• [Auto HDR] behandler et billede (side 110).
Billedet er ude af fokus.
•
•
•
•
Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil [AF/MF-valg] til [Autofokus] (side 79).
Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Motivet kan kræve speciel fokusering. Brug [Fleksibelt punkt] (side 81) eller manuel fokusfunktion
(side 79).
221DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Blitzen fungerer ikke.
• Pop blitzen op (NEX-6) eller rejs blitzen op (NEX-5R).
• Du kan ikke bruge en blitz i følgende optagetilstand:
– [Bracket: Kont.]
– [Panorering]
– [Nattescene], [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv]
– Optagelse af film
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Blitzen er for længe om at lade op.
Prøvebillede
Slørede hvide cirkelformede pletter forekommer på billedoptagelser, hvor der har
været anvendt blitz.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet udløst
flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at undgå, at
kameraet overophedes.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet mørkt,
fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også.
Menu
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
Indeks
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 168).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er anderledes end det faktiske område. Indstil det
faktiske område ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indstilling af sted].
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker.
• Motivet er for lyst eller for mørkt, og kameraets justerbare område for blændeværdien og/eller
lukkerhastigheden er overskredet. Juster indstillingen igen.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under bagbelyste forhold, og der er kommet for meget lys ind i objektivet. Når du
bruger et zoomobjektiv, skal du fastgøre en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet igen.
Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan muligvis kompensere for
dette fænomen ved hjælp af [Objektivkomp.: Skygge] (side 151).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktivér funktionen [Rødøjereduktion] (side 131).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen.
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
222DK
Fortsættes r
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelser. Brugen af
kamerastativ eller blitz anbefales (side 77). [Håndholdt tusmørke] (side 68) og [Anti-bevægelsesslør]
(side 68) i [Valg af motiv] er også effektive til at reducere slør.
Eksponeringsværdien blinker på LCD-skærmen eller i søgeren.
Indholdsfortegnelse
Billedet er sløret.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
• Når LCD-skærmen er vippet ca. 180 grader opad med [Selvportræt Selvudløser] indstillet til [Til], og
kameraet er klar til at optage et selvportræt, blinker selvudløserlampen ikke.
Visning af billeder
Prøvebillede
Selvudløserlampen blinker ikke (kun NEX-5R).
Det er ikke muligt at afspille billeder.
Menu
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Afbrydelse af kameraet fra computeren (side 210).
• Anvend "PlayMemories Home" til at kopiere billeder, som er gemt på din computer, til kameraet for
at afspille dem på kameraet.
Sletning/redigering af billeder
Indeks
Billedet kan ikke slettes.
• Ophæv beskyttelsen (side 126).
Billedet blev slettet ved en fejl.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, du ikke
ønsker at slette (side 126).
Der kan ikke angives et DPOF-mærke.
• Du kan ikke placere DPOF-mærker på RAW-billeder.
Computere
Er ikke sikker på, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Læs "Anbefalet computermiljø" (side 204).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du sætte en opladet batterienhed i eller bruge AC-PW20lysnetadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) til at oprette forbindelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 180).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Fortsættes r
223DK
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 209).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem.
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke kopiere billeder.
Kan ikke afspille billeder på en computer.
Billedet og lyden blev afbrudt af støj under visning af en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filen til computeren ved hjælp af
"PlayMemories Home", og afspil den.
• Opret USB-tilslutning, efter at computeren er tændt (side 209).
Menu
Når du har oprettet en USB-tilslutning, starter "PlayMemories Home" ikke
automatisk.
Prøvebillede
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", skal du se i "PlayMemories Home Help Guide".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt hukommelseskortet i den rigtige retning.
Indeks
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 41, 114).
• Der er indsat et ikke-kompatibelt hukommelseskort.
Hukommelseskortet blev formateret ved en fejl.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dataene.
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder, skal du først konvertere dem
til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" på den medfølgende cd-rom.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i [AdobeRGB]-tilstand ved hjælp af sRGB-printere, som
ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller senere), udskrives billederne med en
lavere mætning.
224DK
Fortsættes r
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet
bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af
billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning på din printer skal du annullere beskæring eller indstillingen uden kanter på
printeren. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får udskrevet billeder i en butik, skal du spørge, om de kan udskrive billederne uden at
beskære begge kanter.
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", kan du udskrive billederne med dato.
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Men da billeder, man optager med
dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen
overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exifinformation skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om
det.
Prøvebillede
Kan ikke udskrive billederne med dato.
Indholdsfortegnelse
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
Menu
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når kameraet tændes.
Indeks
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift
batterienheden, og indstil datoen igen (side 168). Hvis meddelelsen vises, hver gang du oplader
batterienheden, kan det interne genopladelige batteri være opbrugt. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Ret eller kontrollér dato og tid ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af
billedet, når du optager med et JPEG-billede.
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd-/sluk-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden
fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser.
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne
batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
• Hvis en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud. Forbind
netledningen, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse
løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
225DK
Fortsættes r
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis problemet vedbliver, selv efter du har udført denne
procedure, skal du formatere hukommelseskortet (side 186).
Knapperne på berøringspanelet fungerer ikke korrekt, eller de fungerer
overhovedet ikke (kun NEX-5R).
Prøvebillede
• Hvis du dækker panelet til med en beskyttelsesfilm, der fås i almindelig handel, fungerer panelet
muligvis ikke.
• Hvis du berører andre steder end det punkt, som du burde berøre, fungerer panelet muligvis ikke
ordentligt.
• Visse betjeninger kan ikke udføres på berøringspanelet. I dette tilfælde skal du anvende kontrolhjulet
og knapperne.
• Udfør [Kalibrering] (side 182).
Indholdsfortegnelse
"--E-" vises på skærmen.
Menu
Indeks
226DK
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne i henhold dertil.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model.
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
• Der anvendes en inkompatibel batterienhed.
• Indstil datoen og klokkeslættet. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid.
Ikke tilstrækkelig strøm.
Prøvebillede
Angiv område/dato/kl.
• Du har forsøgt at rengøre billedsensoren ([Rensetilstand]), mens batteriniveauet er for lavt. Oplad
batterienheden, eller brug en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat).
• Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg OK, og
formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis
meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort.
Menu
Kunne ikke bruge hukom- melseskort. Format?
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes.
Indeks
Isæt hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset.
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
Behandler...
• Der udføres støjreduktion ved eksponeringstid eller høj ISO-støjreduktion. Du kan ikke tage billeder,
når denne reduktion finder sted. Du kan slå funktionen til støjreduktion ved lang eksponeringstid fra.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer,
vises muligvis ikke.
227DK
Fortsættes r
Ingen billeder.
• Der er ingen billeder på hukommelseskortet.
Prøvebillede
• Objektivet er ikke monteret korrekt, eller også er objektivet ikke monteret. Hvis meddelelsen vises,
når der påsættes et objektiv, skal objektivet sættes på igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du
kontrollere, hvorvidt objektivets og kameraets kontakter er rene eller ej.
• Når du fastgør kameraet til et astronomisk teleskop eller lign., skal du indstille [Udløser u/obj.] til
[Aktiver] (side 146).
• SteadyShot-funktionen virker ikke. Du kan stadig optage, men SteadyShot-funktionen virker ikke.
Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontakte din Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
• Objektivet med power-zoom er trukket ind. Sluk for kameraet og skub batterienheden ud, og sæt
derefter batterienheden i igen.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt.
Billede er beskyttet.
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Menu
Kan ikke udskrive.
• Du forsøgte at markere RAW-billeder med et DPOF-mærke.
Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder igen.
Indeks
• Du har optaget billeder i lang tid, og kameraets temperatur er steget. Stop med at optage billeder,
indtil kameraet afkøles.
• Antallet af billeder overstiger det, som kameraets datastyring af en databasefil kan håndtere.
• Det er ikke muligt at registrere databasefilen. Importer alle billeder til en computer ved hjælp af
"PlayMemories Home", og gendan hukommelseskortet.
Kamerafejl. Sluk og tænd derefter for apparatet igen.
• Sluk for strømmen, fjern batterienheden, og sæt den derefter i igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
Fejl i billeddatabase-fil
• Der er sket noget forkert i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning] t [Gendan billed-db.].
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille AVCHD-film, fordi billeddatabasefilen er beskadiget. Følg
anvisningerne på skærmen for at gendanne data.
228DK
Fortsættes r
• Indstil [Filformat] til [MP4].
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre billeder, der er optaget med et andet kamera.
• Du har forsøgt at slette uden at angive billeder.
Ingen billeder ændret.
• Du har forsøgt at udføre DPOF uden at angive billeder.
Prøvebillede
Ingen billeder valgt.
Indholdsfortegnelse
Det er ikke muligt at optage i dette filmformat.
Kan ikke oprette flere mapper.
Menu
• Der findes allerede en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan
ikke oprette mappen, hvis dette er tilfældet.
Indeks
229DK
Andet
Du kan anvende lysnetadapteren i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er
inden for 100 V til 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
• En elektronisk spændingsomformer er unødvendig, og brugen af den kan medføre funktionssvigt.
Kameraet registrerer automatisk farvesystemet, så det passer til det tilsluttede
videoudstyrs farvesystem.
Prøvebillede
Om tv-farvesystemer
NTSC system
Menu
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL system
PAL-M system
Brasilien
Indeks
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien,
Kroatien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyrkiet,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
230DK
Du kan bruge følgende hukommelseskort med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og
SDXC-hukommelseskort. Du kan ikke bruge et MultiMediaCard.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Bemærkninger
Prøvebillede
Menu
Indeks
• At et hukommelseskort er formateret på en computer, er ikke en garanti for, at det kan fungere med dette
kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke hukommelseskort under læsning og skrivning af data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet er fjernet, eller kameraet er slukket under en læse- eller skrivehandling
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc.
• Sæt ikke en etiket på selve hukommelseskortet og heller ikke på en adapter til hukommelseskort.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– Steder med høj temperatur som f.eks. i en bil parkeret i solen
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
• Billeder, der er optaget på et SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på en
computer eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exFAT. Sørg for, at enheden er kompatibel med
exFAT, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan
du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil
slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, der bruges på SDXC-hukommelseskort.)
231DK
Fortsættes r
De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet, står opført i
oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory Stick"-funktioner
fungerer korrekt.
"Memory Stick PRO Duo"1) 2) 3)
Kompatibelt med dit kamera
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick"
"Memory Stick PRO-HG Duo"1) 2)
Ikke kompatibelt med dit kamera
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Ikke kompatibelt med dit kamera
Dette er udstyret med en MagicGate-funktion. MagicGate er en teknologi til beskyttelse af ophavsretten,
der anvender kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke foretages
med dette kamera.
2) Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
3) Når "Memory Stick PRO Duo" bruges til optagelse af film, er det kun dem, der er markeret med Mark2,
som kan bruges.
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal du sørge for
at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter på størrelse med Duo-formatet.
Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter på
størrelse med Duo-formatet, vil du muligvis ikke kunne fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge det.
Indeks
Bemærkninger om brugen af "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Menu
1)
Prøvebillede
"Memory Stick Duo"
232DK
Om opladning af batterienheden
Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem 10 °C til
30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades på en effektiv måde, hvis temperaturen
ligger uden for dette område.
Indeks
• Batteriydelsen falder i miljøer med lav temperatur. Det betyder altså, at
batterienhedens driftstid er kortere, hvis der er koldt. Hvis du vil sikre langvarig brug
af batterienheden, anbefaler vi, at batterienheden lægges i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme den op, og derefter indsættes i kameraet, umiddelbart før du
begynder at optage.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller optager film hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har ekstra batterienheder klar, og laver prøveoptagelser før de
egentlige optagelser tages.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte
sollys.
Menu
Effektiv brug af batterienheden
Prøvebillede
Dit kamera fungerer kun med en "InfoLITHIUM"-batterienhed NP-FW50. Du kan ikke
bruge andre batterienheder. "InfoLITHIUM"-batterienheder i W-serien har
mærket.
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder
funktioner til kommunikation af oplysninger, der er relateret til kameraets
driftsbetingelser.
"InfoLITHIUM"-batterienheden beregner strømforbruget alt efter kameraets
driftsbetingelser og viser, hvor meget der er tilbage af batteritiden i procent.
Indholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batterienhed
Om indikatoren for resterende batteritid
• Du kan kontrollere niveauet vha. de følgende indikatorer og procenttal, der vises på
LCD-skærmen.
"Batteriet er tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke optage flere
billeder.
• Hvis strømmen slukkes, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver, at
batterienheden er ladet helt op, skal du oplade batterienheden igen, efter du har afladet
den fuldstændigt i kameraet. Den resterende batteritid angives korrekt. Bemærk
imidlertid, at batteriindikationen ikke kan gendannes, hvis kameraet bruges ved høj
temperatur i for lang tid, efterlades efter opladning, eller når batterienheden bruges
ofte. Brug kun indikationen på resterende batteri som vejvisende.
233DK
Fortsættes r
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet reduceres over tid og ved gentagen
brug. Hvis batteriets driftstid forkortes mærkbart, er det sandsynligvis tid til at udskifte
batterienheden med en ny.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batterienheden opbevares, samt de
driftsforhold og det miljø som batterienhederne bruges i.
Prøvebillede
• Hvis batterienheden skal forblive funktionsdygtig, skal du oplade den og derefter
foretage en fuld afladning i kameraet mindst én gang om året, før den opbevares.
Opbevar batteriet på et køligt og tørt sted.
• Du kan bruge al strømmen i batterienheden ved at lade kameraet køre i
diasafspilningstilstanden, inden strømmen forsvinder.
• Hvis du vil forhindre snavs på terminalen, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge
en plastikpose for at forhindre kontakt til metalmaterialer under transport eller
opbevaring af batterienheden.
Indholdsfortegnelse
Sådan opbevares batterienheden
Menu
Indeks
234DK
Prøvebillede
Menu
Indeks
• Det er kun NP-FW50-batterienheder (og ingen andre), der kan oplades. Andre
batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader
pga. elektrisk stød og/eller forbrændinger.
• Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten eller afbryd USB-kablet fra kameraet. Hvis du
lader den opladede batterienhed sidde i kameraet, kan det muligvis formindske
batteriets levetid.
• Opladningslampen placeret på siden af kameraet blinker på to måder:
Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på ca. 0,3 sekund.
Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på ca. 1,3 sekund.
• Når opladningslampen blinker hurtigt, skal du fjerne den batterienhed, som er ved at
blive opladet og sætte den samme batterienhed ordentligt tilbage i kameraet igen, eller
afbryde USB-kablet og tilslutte det igen. Når opladningslampen blinker hurtigt igen,
kan det være tegn på en batterifejl, at en anden batterienhed end den specificerede type
er blevet sat i opladeren, eller at der er noget galt med lysnetadapteren eller USBkablet. Kontroller, at batterienheden er af den specificerede type, eller at
lysnetadapteren eller USB-kablet ikke er beskadiget. Hvis batterienheden er af den
specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batterienheden lades ordentligt op. Hvis batterienheden lades
ordentligt op, kan der være opstået en batterifejl. Hvis en anden batterienhed ikke kan
oplades ordentligt, er lysnetadapteren eller USB-kablet muligvis beskadiget. Udskift
lysnetadapteren eller USB-kablet med et andet og kontroller, om batterienheden lades
ordentligt op eller ej.
• Når opladningslampen blinker langsomt, betyder det, at kameraet stopper opladningen
midlertidigt og går på standby. Kameraet stopper opladningen og skifter automatisk til
standby-tilstand, når temperaturen er uden for den anbefalede driftstemperatur. Når
temperaturen igen er inden for det passende område, fortsætter kameraet opladningen,
og opladningslampen begynder at lyse igen. Vi anbefaler opladning af batterienheden i
en omgivende temperatur mellem 10 °C til 30 °C.
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteri
235DK
Hvis du anvender en fatningsadapter (sælges separat), kan du montere et
A-fatningsobjektiv (sælges separat) på kameraet. Se i den betjeningsvejledning der
fulgte med fatningsadapteren angående detaljer.
Indholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Prøvebillede
Menu
De tilgængelige funktioner afhænger af typen af fatningsadapter.
LA-EA1
LA-EA2
Autofokus
Fås kun med et SAM/SSMobjektiv*
Tilgængelig
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
AF/MF-valg
Kan skiftes på objektivet
SAM-objektiv: kan skiftes på
objektivet
SSM-objektiv: Kan skiftes på
objektivet og også i menuen,
når kontakten på objektivet er
indstillet til AF
Andre objektiver: kan skiftes i
menuen
Autofokusområde
Multi/Center/Fleksibelt punkt
Bred/Spot/Lokal
Autofokusmetode
Enkelt
Enkelt/kontinuerligt
Indeks
Funktioner
* Autofokushastigheden bliver langsommere, i forhold til når der er påsat et E-fatningsobjektiv. (Når der
er påsat et A-fatningsobjektiv, vil autofokushastigheden være omkring 2-7 sekunder, når der optages
under en Sony-måletilstand. Hastigheden kan variere afhængigt af motivet, omgivende lys osv.)
236DK
Fortsættes r
LA-EA1
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Center)
Kameraet anvender udelukkende AF-områder, der er placeret i
midterområdet.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et lille objekt eller et
smalt område ved tryk til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
LA-EA2
Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet anvender udelukkende AF-områder, der er placeret i
midterområdet.
(Lokal)
Vælg det område, hvorfra du vil aktiverer fokus, blandt de
15 AF-områder ved hjælp af kontrolhjulet.
Menu
(Bred)
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
De tilgængelige [Autofokusområde]-indstillinger afhænger af typen af fatningsadapter.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan muligvis ikke anvende fatningsadapteren med visse objektiver. Kontakt din Sony-forhandler eller
et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony, vedrørende kompatible objektiver.
• Når du anvender fatningsadapteren og optager film, skal du trykke udløserknappen halvvejs ned for at
anvende autofokus.
• Du kan ikke bruge AF-lampen, når der bruges et A-fatningsobjektiv.
• Lyden af objektivet og kameraet i brug kan blive optaget under en filmoptagelse. Du kan slå lyden fra ved
at vælge MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra].
• Det kan tage lang tid, eller kameraet kan have svært ved at fokusere, afhængigt af de objektiver, der
bruges, eller motivet.
• Lyset fra blitzen blokeres muligvis af det monterede objektiv.
237DK
Prøvebillede
Hvis du monterer en elektrisk søger (sælges separat) til kameraets smart
tilbehørsterminal 2, kan du optage billeder, mens du kigger gennem den elektriske søger.
Sluk for kameraet, når du monterer eller afmonterer en elektrisk søger.
Se i den betjeningsvejledning der fulgte med den elektrisk søger angående detaljer.
Indholdsfortegnelse
Elektrisk søger (sælges separat)
(kun NEX-5R)
Menu
Liste over ikoner
Indeks
Der vises kun vigtige elementer i den elektriske søger. Se side 20 angående hvad hvert
enkelt ikon indikerer.
Bemærkninger
• LCD-skærmen er slukket, når den elektriske søger anvendes.
• Hvis du anvender den elektriske søger i lang tid, kan den elektriske søger muligvis blive varm. Kameraet
viser derefter
/
og skifter automatisk til visning på LCD-skærmen.
• Når der vises
, skal du tilslutte den elektriske søger på ny.
238DK
Menu
Optagelse og afspilning på kameraet
Prøvebillede
AVCHD-formatet er et digitalt hd-signal til videokameraer, der bruges til at optage et
hd-signal (HD) for enten 1080i-specifikationen1) eller 720p-specifikationen2) ved hjælp
af en teknologi til effektiv datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet bruges til
at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt, end det er
muligt med det konventionelle billedkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264formatet giver mulighed for en optagelse med hd-videosignal på en digital videooptager
kan optages på 8 cm DVD-diske, en harddisk, en flash-hukommelse, hukommelseskort
osv.
Diske, der er optaget i HD-kvalitet (hd) kan kun afspilles på enheder, der er kompatible
med AVCHD formatet. DVD-baserede afspillere eller -optagere kan ikke afspille diske i
HD-billedkvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Derudover kan
DVD-baserede afspillere eller optagere muligvis ikke udskubbe diske i HDbilledkvalitet.
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format
Med udgangspunkt i AVCHD-formatet optager kameraet med den hd-billedkvalitet
(HD), der er nævnt herunder.
Indeks
Videosignal3): 1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2-kanal
Optagemedie: Hukommelseskort
1)
1080i-specifikation
En hd-specifikation, der anvender 1.080 effektive scanningslinjer og interlace-systemet.
720p-specifikation
En hd-specifikation, der anvender 720 effektive scanningslinjer og det progressive system.
3) Data, som er optaget i et andet AVCHD-format end de ovennævnte, kan ikke afspilles på kameraet.
2)
239DK
Rengøring af kameraet
* Brug ikke en blæser af spraytypen, da den muligvis kan medføre en funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør
derefter overfladen af med en tør klud. Følg instruktionerne nedenfor for at undgå at
beskadige overfladen eller huset.
– Brug ikke kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv.
– Rør ikke ved kameraet, hvis du har de ovennævnte kemiprodukter på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
Indeks
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i
almindelig handel. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød
klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
Menu
Rengøring af objektivet
Prøvebillede
• Rør ikke ved kameraets indvendige dele som f.eks. objektivkontakter. Blæs støv væk
fra fatningens indvendige side ved hjælp af en blæser, som kan fås i almindelig
handel*. Du kan få flere oplysninger om rengøring af billedsensoren på side 181.
Indholdsfortegnelse
Rengøring
240DK
Prøvebillede
Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet,
og sætter tænd/sluk-knappen på ON, vises det antal
billeder, som kan optages (såfremt du fortsætter
med at optage med de aktuelle indstillinger), på
LCD-skærmen.
Indholdsfortegnelse
Kontrol af det antal billeder, der
kan optages
Bemærkninger
Menu
• Når "0" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, er hukommelseskortet fuldt. Udskift
hukommelseskortet med et andet kort eller slet billeder på det nuværende hukommelseskort (side 41).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder som kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er blevet sat
noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.
Antal stillbilleder og længden af tid der kan
optages film på et hukommelseskort
Stillbilleder
Indeks
Det følgende skema viser det omtrentlige antal stillbilleder, som kan optages på et
hukommelseskort formateret med dette kamera. Værdierne defineres vha. Sonys
standardhukommelseskort til afprøvning. Værdierne kan muligvis variere afhængigt af
optageforholdene.
Billedstørrelse: L 16 M
Format: 3:2*
(Enheder: billeder)
Kapacitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Standard
410
820
1650
3350
6700
13000
Fin
290
590
1150
2400
4800
9600
RAW og JPEG
79
160
320
640
1300
2600
RAW
105
215
440
880
1750
3550
Kvalitet
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end de tal, der vises i skemaet ovenfor
(undtagen for [RAW]).
241DK
Fortsættes r
Det følgende skema viser de omtrentlige optagetider, som er til rådighed. Disse er den
samlede tid for alle filmfiler.
(h (time), m (minut))
Kapacitet
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
1440×1080 12M
VGA 3M
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
11 h 5 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
40 h 15 m
Menu
2 GB
Prøvebillede
Optageindstilling
Indholdsfortegnelse
Film
Bemærkninger
Indeks
• Optagetiden for film varierer, fordi kameraet anvender VBR (variabel bithastighed), der er en
kodningsmetode, som automatisk justerer billedkvaliteten i henhold til optagesituationen.
Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er billedet mere klart, men optagetiden er kortere, da der
anvendes meget hukommelse.
Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdet, motivet og indstillingen af billedkvalitet/
størrelse.
• Den tid, der er til rådighed for filmoptagelse, varierer med temperaturen og kameraets tilstand, inden du
begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller optager stillbilleder, efter kameraet er tændt, stiger
temperaturen inde i kameraet, og den tilgængelige optagetid bliver kortere.
• Hvis kameraet stopper filmoptagelse pga. temperaturen, skal du lade kameraet være slukket i adskillige
minutter. Genoptag optagelsen, når temperaturen inde i kameraet er faldet.
• Hvis du overholder følgende punkter, er optagetiden længere.
– Hold kameraet væk fra direkte sollys.
– Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.
• Den maksimale størrelse for en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er ca. 2 GB, stopper filmoptagelsen
automatisk, når [Filformat] er indstillet til [MP4], og der oprettes automatisk en ny filmfil, når [Filformat]
er indstillet til [AVCHD].
• Den maksimale kontinuerlige optagetid er ca. 29 minutter.
242DK
Fortsættes r
NEX-6:
Det følgende skema viser det omtrentlige antal billeder, som kan optages, når du
anvender kameraet med batterienheden (medfølger) med fuld kapacitet.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre afhængigt af brugsforholdene.
Ved anvendelse af søgeren
Ca. 270 billeder
NEX-5R:
Det omtrentlige antal billeder, som kan optages, er 330 billeder, når du anvender
kameraet med en batterienhed (medfølger) med fuld kapacitet.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre afhængigt af brugsforholdene.
Menu
Indeks
• Antallet af billeder beregnes ved brug af en fuldt opladet batterienhed under følgende
forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– Med et E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS-objektiv monteret.
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
– Optager én gang hvert 30 sekund.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tænder og slukker hver tiende gang.
– Der bruges en batterienhed, som er opladet i en time mere, efter opladningslampen
gik ud.
– Der anvendes Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
• Målingsmetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Prøvebillede
Ved anvendelsen af en LCD-skærm Ca. 360 billeder
Indholdsfortegnelse
Antal stillbilleder som kan optages med en enkelt
opladning af batterienheden
243DK
Kamera
[System]
[Billedsensor]
[Antistøv]
System: Belægning for
opladningsbeskyttelse på lavpasfilter og
ultrasonisk vibrationsmekanisme
System: Hurtig hybrid-AF
(Faseregistreringssystem/system til
kontrastdetektion)
Følsomhedsområde: EV0 til EV20
(ved ISO 100-ækvivalent, med
F2,8-objektiv)
[Eksponeringskontrol]
Lysmålingsmetode: 1 200-segmentmåling
med billedsensoren
Lysmålingsområde: EV0 til EV20
(ved ISO 100-ækvivalent, med
F2,8-objektiv)
ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks):
Stillbilleder: AUTO, ISO 100 – 25 600
Film: AUTO, ISO 100 – 6 400ækvivalent
Eksponeringskompensation:
±3,0 EV (1/3 EV-trin)
[Optagemedie]
"Memory Stick PRO Duo", SD-kort
[Elektrisk søger] (kun NEX-6)
Type: Elektrisk søger
Skærmstørrelse: 1,3 cm (0,5 type)
Samlet antal punkter: 2 359 296 punkter
Rammedækning: 100%
Forstørrelse: 1,09 × med 50 mm objektiv
sat til uendelig, –1 m–1 (dioptri)
Øjepunkt: Ca. 23 mm fra øjestykket,
21 mm fra øjestykkets ramme ved
–1 m–1
Dioptrijustering: –4,0 m–1 til +1,0 m–1
(dioptri)
Indeks
[Autofokussystem]
Menu
Billedsensor: APS-C-format
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOSbilledsensor
Billedsensoren samlede antal pixel:
Ca. 16 700 000 pixel
Kameraets effektive pixelantal:
Ca. 16 100 000 pixel
Type: Elektronisk styret, lodret
krydsning, brændplan-type
Hastighedsområde:
Stillbilleder: 1/4 000 sekund til
30 sekunder, BULB
Film: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund
(1/3 EV-trin)
1080 60i-kompatibel enhed op til
1/60 sekund i AUTO-tilstand (op til
1/30 sekund i [Automatisk lang lukker]tilstand)
1080 50i-kompatibel enhed op til
1/50 sekund i AUTO-tilstand (op til
1/25 sekund i [Automatisk lang lukker]tilstand)
Synkroniseringshastighed for blitz:
1/160 sekund
Prøvebillede
Kameratype: Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Objektiv: E-fatningsobjektiv
[Lukker]
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
[LCD-skærm]
LCD-panel: Bredt, 7,5 cm (3,0 type)
TFT-drev
Samlet antal punkter: 921 600 punkter
[Indgangs-/udgangsterminaler]
USB: Mikro-USB type B
HDMI: HDMI-type C minijack
[Strøm]
Anvendt batterienhed: Genopladelig
batterienhed NP-FW50
Fortsættes r
244DK
[Andet]
Blitzledetal: GN 6 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid: Ca. 4 sekunder
Understøttet format: IEEE 802.11 b/g/n
Blitz HVL-F7S (kun NEX-5R)
Blitzledetal: GN 7 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid: Ca. 4 sekunder
Blitzdækning: Dækker 16 mm objektiv
(brændvidde, som objektivet indikerer)
Blitzkompensation:
±2,0 EV (1/3 EV-trin)
Mål (CIPA-kompatibel):
Ca. 35,9 mm × 23,8 mm × 42,7 mm
(B/H/D)
Vægt: Ca. 20,4 g
Lysnetadapter AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Udgangsspænding: Jævnstrøm 5 V, 0,5 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur:
–20 °C til +60 °C
Mål:
Ca. 50 mm × 22 mm × 54 mm (B/H/D)
Vægt:
USA og Canada: Ca. 48 g
Andre lande og områder end USA og
Canada: Ca. 43 g
Indeks
[Blitz] (kun NEX-6)
[Trådløst LAN]
Menu
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
DPOF: Kompatibel
Mål (CIPA-kompatibel):
NEX-6:
Ca. 119,9 mm × 66,9 mm × 42,6 mm
(B/H/D)
NEX-5R:
Ca. 110,8 mm × 58,8 mm × 38,9 mm
(B/H/D)
Vægt (CIPA-kompatibel):
NEX-6: Ca. 345 g (inklusive batteri og
"Memory Stick PRO Duo")
Ca. 287 g (kun kamera)
NEX-5R: Ca. 276 g (inklusive batteri
og "Memory Stick PRO Duo")
Ca. 218 g (kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbillede: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline)-kompatibel,
RAW (Sony ARW 2,3 format)
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanal
Dolby Digital Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2-kanal
USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Blitzdækning: Dækker 16 mm objektiv
(brændvidde, som objektivet indikerer)
Blitzkompensation:
±2,0 EV (1/3 EV-trin)
Prøvebillede
Ved brug af et E PZ 16-50 mm F3,5-5,6
OSS-objektiv*
NEX-6:
Ved anvendelse af søgeren: Ca. 3,3 W
Ved anvendelsen af en LCD-skærm:
Ca. 2,5 W
NEX-5R: Ca. 2,7 W
* følger med NEX-6L/6Y/5RL/5RY
Indholdsfortegnelse
[Strømforbrug]
Genopladelig batterienhed
NP-FW50
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 7,2 V
Maksimal opladningsspænding:
Jævnstrøm 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke: 1,02 A
Kapacitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimale mål:
Ca. 31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(B/H/D)
Vægt: Ca. 57 g
Fortsættes r
245DK
Objektiv
E16 – 50 mm
zoomobjektiv1)
E18 – 55 mm
zoomobjektiv
E55 – 210 mm
zoomobjektiv
Kamera
NEX-6L/6Y/5RL/
5RY
NEX-5RK
NEX-6Y/5RY
27 – 82,5
82,5 – 315
Objektivgruppeelementer
8–9
9 – 11
9 – 13
Visningsvinkel2)
83° – 32°
76° – 29°
28,2° – 7,8°
Mindste fokus3)
(m)
0,25 – 0,3
0,25
1,0
Maksimal
forstørrelse (×)
0,215
0,3
0,225
Mindste f-stop
f/22 – f/32
f/22 – f/32
40,5
49
49
Mål (maks. diameter
× højde) (Ca. mm)
64,7 × 29,9
62,0 × 60,0
63,8 × 108
Vægt (Ca. g)
116
194
345
SteadyShot
Tilgængelig
Tilgængelig
Tilgængelig
Indeks
f/22 – f/36
Filterdiameter (mm)
Menu
24 – 75
Prøvebillede
Svarende til
brændvidden på
35 mm-format2)
(mm)
Indholdsfortegnelse
Objektiv
1)
Power-zoom
2) Værdierne for brændvidde svarende til 35 mm-formatet, og visningsvinklen er baseret på
digitalkameraer, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.
3) Mindste fokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
246DK
Fortsættes r
Om kompatibilitet for billeddata
•
•
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick
PRO",
, "Memory
Stick Duo",
,
"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
PRO-HG Duo",
,
"Memory Stick Micro", "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"PlayMemories Camera Apps" er et
varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
Indeks
Varemærker
Menu
• Dette kamera er i overensstemmelse
med den universelle standard DCF
(Design rule for Camera File system),
fastlagt af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Der garanteres ikke for afspilning på
andet udstyr af billeder, som er optaget
med kameraet, samt afspilning af
billeder, som er optaget eller redigeret
på andet udstyr end kameraet.
• "AVCHD Progressive" og logotypen
"AVCHD Progressive" er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og
Sony Corporation.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows og Windows Vista
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Mac og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
Apple Inc.
• iOS er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Cisco Systems
Inc.
• Intel, Intel Core og Pentium er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• Android er et registreret varemærke
tilhørende Google Inc.
• DLNA og DLNA CERTIFIED er
varemærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
• SDXC-logoet er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• " " og "PlayStation" er registrerede
varemærker tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
Prøvebillede
Billedvinklen på dette kamera er smallere
end den på et kamera i 35 mm-format. Du
kan finde den omtrentlige ækvivalent for
brændvidden på et kamera i 35 mmformat og optage med den samme
billedvinkel ved at forøge brændvidden
på dit objektiv med halvanden gang.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv,
kan du cirka få det, der svarer til et
75 mm-objektiv på kamera i 35 mmformat.
Indholdsfortegnelse
Om brændvidde
247DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Menu
• Få endnu mere glæde af din PlayStation
3 ved at downloade applikationen til
PlayStation 3 fra PlayStation Store
(hvor den er til rådighed).
• Applikationen til PlayStation 3 kræver
en PlayStation Network-konto og
download af applikationen. Fås i de
områder hvor PlayStation Store er til
rådighed.
Indholdsfortegnelse
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de
respektive udviklere eller producenter.
Betegnelserne ™ eller ® er imidlertid
ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Indeks
248DK
Indeks
Blitztilstand .........................................................77
Adgangspunktindstillinger ............................... 195
Blænde ................................................................75
AdobeRGB ....................................................... 144
Blændeprioritet ...................................................75
Advarselsmeddelelser ...................................... 227
Blød hud-effekt ...................................................94
AEL med udløser ............................................. 128
Bracket ................................................................58
AEL til/fra ........................................................ 164
Bracket: Kont. .....................................................58
AEL-knap ................................................... 63, 164
"BRAVIA" Sync ...............................................203
AF/MF-valg ....................................................... 79
Bredt billede .....................................................176
AF-lampe ......................................................... 129
Brug touchscreen ........................................26, 165
AF-mikrojust. ................................................... 158
Brugerdefineret hvidbalance ............................106
Afspilning .......................................................... 39
BULB .................................................................73
Afspilning på tv ............................................... 202
C
Afspilningszoom ................................................ 40
Ansigtsprioritetssporing ................................... 154
Center .........................................................81, 107
Computer ..........................................................204
Anbefalet miljø ...................................204, 216
Ansigtsregistrering ....................................... 89, 90
Anti-bevægelsesslør ........................................... 69
Auto HDR ........................................................ 110
Auto programmeret ............................................ 76
Autoblitz ............................................................ 77
Autofokus ........................................................... 79
Autofokusmetode ............................................... 83
Autofokusområde ............................................... 81
Automatisk lang lukker .................................... 155
Autovisning ...................................................... 134
AVCHD ................................................... 102, 239
B
B. auto billedudtrækning .................................. 141
Bagg. Ej fk. ........................................................ 43
Bedste auto ......................................................... 66
Berøringspanel ................................................... 26
Beskyt .............................................................. 126
Betjeninger ......................................................... 27
Billedeffekt ................................................ 47, 111
Billedformat ....................................................... 97
Billedindeks ............................................... 61, 123
D
Datoformat ........................................................168
Demotilstand .....................................................184
Diasshow ..........................................................116
Digital zoom .....................................................139
Dir. man. fokus. ..................................................80
Indeks
Auto. port.mark. ................................................. 93
Menu
Angiv udskrivning ........................................... 122
Prøvebillede
A
Indholdsfortegnelse
Indeks
Direkte manuel fokusering .................................80
Diskoprettelse ...................................................211
DISP ...................................................................49
DISP-knap (skærm) ............................................96
D-områdeopt. ....................................................109
Download af applikation ..................................216
DPOF ................................................................122
DRO/Auto HDR ...............................................109
E
Ekspon.komp. .....................................................52
Enkeltbilled-AF ..................................................83
Eye-Fi ...............................................................193
Eye-Fi-kort .......................................................193
Eye-Start AF .....................................................147
Bip .................................................................... 166
Blitz .................................................................... 78
Blitz fra .............................................................. 77
Blitz m/lang luk ................................................. 77
Blitzkompens. .................................................. 108
249DK
Fortsættes r
Identificering af dele ...........................................13
Farvefilter ......................................................... 105
Ikoner ..................................................................20
Farverum .......................................................... 144
Image Data Converter .......................................207
Farvetemp. ....................................................... 105
Indst. for lydstyrke ............................................127
Fasedetektion AF-område ................................ 130
Indst.dato/tid .....................................................168
Fejlfinding ........................................................ 220
Indstilling af sted ..............................................169
Filformat .......................................................... 102
"InfoLITHIUM"-batterienhed ..........................233
Filmlydoptagelse .............................................. 156
Initialiser ...........................................................185
Filnummer ........................................................ 187
Installation ........................................................206
FINDER/LCD-indstil. ...................................... 132
Intelligent auto ....................................................64
Fjernbetjening .................................................... 59
ISO ......................................................................60
Fleksibelt punkt .................................................. 81
Fn (Funktion)-knap ............................................ 62
J
Forbindelse
JPEG .................................................................100
TV .............................................................. 202
K
Kalibrering ........................................................182
Formater ........................................................... 186
Klar billedzoom ................................................138
Forsinket blitz .................................................... 77
Kont. optagelse ...................................................54
Forstør .............................................................. 124
Kontinuerlig AF ..................................................83
Forstørret afspilning ........................................... 40
Kontrast ............................................................113
Foto-kreativitet ................................................... 42
KONTROL TIL HDMI ....................................179
Fremf.metode ..................................................... 53
Kontrolhjul .........................................................23
Funktionsmenuindstil. ...................................... 160
Kontrolknap ........................................................25
Funktionstaster ................................................... 26
Kreativ indst. ....................................................113
Indeks
Format ................................................................ 99
Menu
Computer .................................................... 209
Prøvebillede
I
Farve .................................................................. 45
Indholdsfortegnelse
F
Kvalitet .............................................................100
G
Gendan billed-db. ............................................. 191
L
Genstandssporing ............................................... 85
Landskab .............................................................68
Gitterlinje ......................................................... 135
Lang eksp.SR ....................................................149
LCD-lysstyrke ..................................................173
H
Liste med optagetip ............................................95
Hast.pri. kont. ..................................................... 55
Live View-visning ............................................133
HDMI-opløsning .............................................. 178
Livfuldhed ..........................................................46
Hjælpeguidevisn .............................................. 170
Lukkerhast.prior. ................................................74
Hukommelseskort ............................................ 231
Lukkerhastighed .................................................74
Hvidbalance ..................................................... 104
Lysmålermetode ...............................................107
Høj ISO SR ...................................................... 150
Lysstyrke ............................................................44
Håndholdt tusmørke ........................................... 69
250DK
Fortsættes r
P
Mac .................................................................. 206
Panorering ...........................................................70
Makro ................................................................. 68
Panoreringsretning ............................................101
Maksimumfarve ............................................... 137
PlayMemories Home ........................................207
Maksimumniveau ............................................. 136
Portræt ................................................................68
Manuel eksp. ...................................................... 72
Programskifte .....................................................76
Manuel fokus ..................................................... 79
R
Menu .................................................................. 29
RAW .................................................................100
Afspil ............................................................ 32
Rediger enhedsnavn ..........................................198
Applikation ................................................... 32
Reduktion af vindstøj .......................................157
Billedformat ................................................. 31
Rensetilstand .....................................................181
Kamera ......................................................... 30
Roter .................................................................125
Lysstyrke/ farve ............................................ 31
Rullende afspilning .............................................71
Opsætning .................................................... 32
Rødøjereduktion ...............................................131
S
MF-hjælp ......................................................... 142
Selvportræt Selvudløser ....................................140
MF-hjælpetid ................................................... 143
Selvudl.(Kont.) ...................................................57
Motivgenkendelse ........................................ 36, 64
Selvudløser .........................................................56
MOVIE-knap ................................................... 161
Send til computer ..............................................120
MP4 .................................................................. 102
Skarphed ...........................................................113
Multi ........................................................... 81, 107
Skærmfarve .......................................................175
Mætning ........................................................... 113
Slet ..............................................................41, 114
Smiludløser .........................................................91
N
Software ............................................................206
Natportræt .......................................................... 68
Solnedgang .........................................................68
Nattescene .......................................................... 69
Sommertid ........................................................168
Nulstil netværksindstil. .................................... 201
Specialtastsindstillinger ....................................162
Nulstil vis på smartphone ................................ 200
Specifikationer ..................................................244
Ny mappe ......................................................... 190
Sportsaktiviteter ..................................................68
Indeks
Menustart ......................................................... 159
Menu
Optagetilstand .............................................. 30
Prøvebillede
Mappenavn ....................................................... 188
Indholdsfortegnelse
M
Spot ...................................................................107
O
Sprog .................................................................167
Objektivkomp.: Forvrængn. ............................. 153
sRGB ................................................................144
Objektivkomp.: Krom. Ab. .............................. 152
Starttid for strømbespar. ...................................172
Objektivkomp.: Skygge ................................... 151
SteadyShot ........................................................145
Opsætning .......................................................... 32
Stillbillede/film-valg .........................................115
Optageindstilling .............................................. 103
Strømbesparelse ................................................171
Optagelse ........................................................... 36
Søgerlysstyrke ..................................................174
Film .............................................................. 36
Stillbillede .................................................... 36
Overførselsindst. .............................................. 193
T
Tilstandsknap ......................................................28
Touchudløser ................................................37, 84
Trådløs ................................................................77
251DK
Fortsættes r
Udfyld.blitz ........................................................ 77
Udløser u/obj. ................................................... 146
Udløserfrontknap ............................................. 148
Udskriv ............................................................. 215
USB-tilslutning ................................................ 180
Valg af motiv ..................................................... 68
Version ............................................................. 183
Vis afspilning ................................................... 177
Vis indhold ......................................................... 49
Vis kortplads .................................................... 192
Prøvebillede
V
Indholdsfortegnelse
U
Vis MAC-adresse ............................................. 199
Vis på smartphone ........................................... 117
Vælg optagemappe .......................................... 189
W
Menu
Vis på tv ........................................................... 121
Windows .......................................................... 206
WPS-tryk ......................................................... 194
Zoom .................................................................. 87
Indeks
Z
252DK
Den software, der kommer sammen med dette kamera, leveres under licensaftaler med
hver enkelt ophavsretsindehaver. På baggrund af anmodningerne fra copyrightejerne af
disse softwareprogrammer er vi forpligtet til at oplyse dig om følgende. Læs følgende
afsnit.
Læs filen i mappen "LICENSE" på cd-rom'en.
Prøvebillede
Menu
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL EN BRUGERS PERSONLIGE OG IKKEKOMMERCIELLE BRUG TIL
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN
("AVC-VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODNING AF AVC-VIDEO, DER BLEV KODET AF EN FORBRUGER, DER
VAR INVOLVERET I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/
ELLER BLEV ERHVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL
AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER GIVES INGEN LICENS ELLER OG HELLER EN UNDERFORSTÅET LICENS
TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE I
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Indeks
Softwaren, som er kvalificeret til følgende GNU General Public License (herefter
henvist til som "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter henvist til
som "LGPL"), medfølger i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere
kildekode til disse softwareprogrammer i henhold til betingelserne i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er til rådighed på internettet. Brug følgende URL-adresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi vil helst have, at du ikke kontakter os vedrørende indholdet af kildekoden.
Læs filen i mappen "LICENSE" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk).
253DK
Download PDF

advertising