Sony | NEX-F3D | Sony NEX-F3D NEX-F3 Kabinet med standard zoomobjektiv og fast objektiv Betjeningsvejledning

4-423-277-31(1)
Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
α Håndbog
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
Menu
Indeks
© 2012 Sony Corporation
NEX-F3
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre på dækslet og på hver side for at gå til den tilhørende
side.
Dette er praktisk, når du søger efter en funktion, du gerne vil bruge.
Prøvebillede
Menu
Indeks
Søg oplysninger efter
nøgleord.
Menu
Søg oplysninger på en
liste over menupunkter.
Prøvebillede
Søg oplysninger efter
prøvebilleder.
Indholdsfortegnelse
Søg oplysninger efter
funktion.
Mærker og tegn, der bruges i denne håndbog
Indeks
I denne håndbog, vises
betjeningsrækkefølgen med pile (t).
Betjening af kameraet skal foregå i den
nævne rækkefølge.
Standardindstillingen vises med et
.
Viser advarsler og begrænsninger, som
er relevante i forhold til korrekt
betjening af kameraet.
De fotografier, der bruges som
eksempler på billeder i denne
vejledning, er reproducerede billeder og
ikke faktiske billeder, der er taget med
dette kamera.
z Viser brugbare oplysninger.
2DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Prøvebillede
Sådan bruges denne håndbog ······························2
Prøvebillede ··························································6
Identificering af dele ············································12
Liste over ikoner på skærmen ·····························16
Grundlæggende brug
Menu
Betjening af kameraet ·········································19
Menu ···································································21
Optagelse af billeder ···········································27
Visning af billeder ················································29
Sletning af billeder···············································31
Indeks
Brug af funktioner via kontrolhjulet
DISP (Vis indhold) ···············································39
(Ekspon.komp.) ··············································42
(Fremf.metode)··········································43
(Billedindeks)··················································49
Brug af funktionen Foto-kreativitet
Foto-kreativitet·····················································32
Baggrundssløring ················································33
Lysstyrke ·····························································34
Farve ···································································35
Livfuldhed ····························································36
Billedeffekt···························································37
3DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Optagetilstand ·····················································21
Kamera································································22
Billedformat ·························································23
Lysstyrke/farve ····················································23
Afspil····································································24
Opsætning···························································24
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner i menuen
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Menu
Visning af billeder på et tv ·································168
Brug med computeren ·······································171
Brug af softwaren ··············································173
Tilslutning af kameraet til computeren···············176
Oprettelse af en filmdisk ····································178
Udskrivning af stillbilleder··································182
Indeks
Fejlfinding
Fejlfinding ··························································183
Advarselsmeddelelser ·······································189
Andet
Brug af kameraet i udlandet ······························192
Hukommelseskort··············································193
"InfoLITHIUM"-batterienhed ······························195
Opladning af batteriet ········································197
Fatningsadapter ················································198
Elektronisk søger···············································200
AVCHD-format ··················································201
Rengøring··························································202
Kontrol af antal billeder, der kan tages ··············203
Specifikationer···················································206
4DK
Fortsættes r
Indeks ································································211
Indholdsfortegnelse
Indeks
Prøvebillede
Menu
Indeks
5DK
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
"Det er dette motiv, jeg ønsker at indfange i et billede, men hvordan gør man?"
Du kan måske finde svaret ved at gennemgå prøvebillederne nedenfor. Klik på det
ønskede prøvebillede.
Prøvebillede
Billeder af personer (side 7)
Makrobilleder (side 8)
Landskabsbilleder (side 9)
Solnedgang/natbilleder (side 10)
Motiver med hurtige bevægelser (side 11)
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Til].
2 For at angive følsomheden til registrering af
et smil, Option t ønsket indstilling.
3 Vent på, at der registreres et smil.
Ansigtsregistreringramme (orange)
Smilregistrering-indikator
(Fra)
(Til)
Menu
4 Sådan afsluttes tilstanden Smiludløser,
MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Fra].
Indeks
Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren,
tager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under Smiludløser,
tager kameraet billedet og går derefter tilbage til
tilstanden Smiludløser.
Prøvebillede
Klik!
Menu
Hvis du klikker på et billede, vil skærmen gå til den side, hvor den anbefalede funktion
til netop denne type billeder er beskrevet.
Du kan bruge disse beskrivelser, som tillæg til de optagetip, der er vist på
kameraskærmen.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Bruger ikke Smiludløseren.
Bruger Smiludløseren.
Indeks
Du kan indstille følsomheden for at registrere et smil med Option.
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– Hvis du indstiller [Smiludløser] til [Til], mens kameraets [Zoom]-funktion er i brug, annulleres
kameraets [Zoom]-funktion.
• Optagelse ved brug af Smiludløser stopper automatisk, når hukommelseskortet er fuldt.
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• Fremføringsmetoden skifter automatisk til [Enkelt optagelse].
75DK
Fortsættes r
6DK
Fortsættes r
Samme motiv med forskellig lysstyrke (48)
75
55
Smiler glad (75)
I levende lys (55)
53
88
En person i forgrunden af et natfoto (53)
En person i bevægelse (88)
46
65
Et gruppebillede (46, 47)
En person, der oplyses bagfra (65)
Indeks
En person fremhæves, mens baggrunden
sløres væk (33)
Menu
48
Prøvebillede
33
Indholdsfortegnelse
Billeder af personer
78
Med bløde hudtoner (78)
7DK
Fortsættes r
Tilpas farven til indendørs lys (89)
53
93
Blomster (53)
Reducer mængden af blitzlys (93)
66
42
Manuelt fokus (66)
I bedre lys (42)
88
42
Undgå kamerarystelser i forbindelse med
indendørs billeder (88)
Få mad til at se indbydende ud (42)
Indeks
Bring baggrunden ud af fokus (33)
Menu
89
Prøvebillede
33
Indholdsfortegnelse
Makrobilleder
8DK
Fortsættes r
Himlen i levende farver (42)
Løbende vand (62)
98
98
Levende, grønne farver (98)
Farvede blade (98)
Menu
62
Prøvebillede
42
Indholdsfortegnelse
Landskabsbilleder
56
94
94
Motiver med flere lysstyrker (94)
Oplyste udendørsbilleder, taget inde fra et
mørkt rum (94)
33
113
Bring baggrunden ud af fokus (33)
Hold billedet vandret (113)
Indeks
Panoreringsfotos (56)
9DK
Fortsættes r
Manuel kameraføring (53)
En smuk optagelse af solnedgangens røde
skær (53)
61
65
Fyrværkeri (61)
Lysstribe (65)
48
33
Bring baggrunden ud af fokus (33)
Indeks
Samme motiv med forskellig lysstyrke (48)
Menu
53
Prøvebillede
53
Indholdsfortegnelse
Solnedgang/natbilleder
46
Undgå kamerarystelse (46)
10DK
Fortsættes r
Følg et motiv i bevægelse (69)
Udtryk kraftfuld aktivitet (62)
66
45
Hvor motivet nærmer sig kameraet (66)
Indfang det bedste øjeblik (45)
Menu
62
Prøvebillede
69
Indholdsfortegnelse
Motiver med hurtige bevægelser
Indeks
11DK
Indholdsfortegnelse
Identificering af dele
H Mikrofon 2)
I Objektiv
J Fatning
M
Prøvebillede
K Billedsensor 3)
L Objektivkontakter 3)
(pop op-blitz)-knap (65)
N
(Afspilning)-knap (29)
O MOVIE (film)-knap (27)
P Funktionstast A (20)
Når objektivet er fjernet
Q Funktionstast B (20)
R Funktionstast C (20)
S Kontrolhjul (19)
Tilbehør til terminal til intelligent tilbehør kan
også tilsluttes.
Dæk ikke denne del til ved videooptagelse.
3)
Undgå at berøre denne del direkte.
2)
Menu
1)
Indeks
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A Blitz
B ON/OFF (Tænd/sluk)-kontakt
C Udløserknap (27)
D AF-lampe/Selvudløserindikator/
Smiludløserindikator
E Udløserknap til objektivet
F
Markering af billedsensorens
placering (66)
G Terminal 2 til intelligent tilbehør 1)
12DK
Fortsættes r
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre
kameraet sikkert til et stativ, hvis skruerne
er længere end 5,5 mm, og kameraet kan
derved blive beskadiget.
I Batterihus
Indholdsfortegnelse
H Gevind til kamerastativ
J Dæksel til forbindelsesplade
K Aktivitetslampe
Menu
• Sørg for, at ledningen ikke klemmes, når
dækslet lukkes.
Prøvebillede
• Brug denne, når der benyttes en AC-PW20vekselstrømsadapter (sælges separat).
Anbring forbindelsespladen i batterihuset,
og før dernæst ledningen gennem dækslet til
forbindelsespladen som vist nedenfor.
L Indføringsrille til hukommelseskort
M Hukommelseskortdæksel
Indeks
A LCD-skærm
• Du kan justere LCD-skærmen, så den er
nem at se, hvis du f.eks. bruger en lav
optageposition. Vip LCD-skærmen ca.
180 grader opad, når du tager
selvportrætter. Selvudløseren med
3 sekunders forsinkelse vælges automatisk
i standardindstillingen (side 118).
B Højttaler
C Opladningslampe
D
(USB)-terminal (176)
E HDMI-terminal (168)
F Batteridæksel
G Krog til skulderrem
13DK
Fortsættes r
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (leveres med NEX-F3D/F3K/F3Y)
A Modlysblændeindeks
B Fokus-ring
E Brændviddeindeks
F Objektivkontakter*
G Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
Prøvebillede
C Zoom-ring
D Brændviddeskala
Indholdsfortegnelse
Objektiv
Menu
Indeks
E16 mm F2.8 (leveres med NEX-F3D)
A Konverterindeks*
B Fokus-ring
C Objektivkontakter**
D Fatningsindeks
* Konverter sælges separat.
** Undgå at berøre denne del direkte.
14DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS (NEX-F3Y medfølger)
Prøvebillede
Menu
B Zoom-ring
C Brændviddeskala
Indeks
A Fokus-ring
D Brændviddeindeks
E Objektivkontakter*
F Fatningsindeks
* Undgå at berøre denne del direkte.
15DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen ved hjælp af DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet
(side 39).
Standbytilstand
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner på skærmen
A
Beskrivelse
Optagetilstand
PASM
Prøvebillede
Skærm
Valg af motiv
Motivgenkendelse
Menu
Grafisk visning
Billedformat for
stillbilleder
Billedstørrelse for
stillbilleder
RAW RAW+J
FINE STD
Billedkvalitet for
stillbilleder
100
Antal af stillbilleder, der
kan optages
60i/50i
60i/50i
24p/25p
24p/25p
Tilstand for
filmoptagelse
Indeks
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Optagelse af film
Hukommelseskort/
overførsel
Afspil
123Min
Tid til optagelse af film
Økotilstand
100%
Resterende batteritid
Smart zoom
Klar billedzoom
Digital zoom
16DK
Fortsættes r
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Opladning af blitz i gang
Fokusområdemetode
AF-lampe
Ansigtsregistrering
Live View
Hvidbalance
AWB
Optager ikke lyd under
optagelse af film
7500K A7 G7
Blød hud-effekt
Elektrisk søger (sælges
separat) Forbindelsesfejl
DRO/Auto HDR
Elektrisk søger (sælges
separat) advarsel om
overophedning
Prøvebillede
SteadyShot/SteadyShotadvarsel
Indholdsfortegnelse
Skærm
Automatisk
portrætmarkering
Kreativ indstilling
Databasefil er fuld/fejl i
databasefil
Smiludløser
Menu
Advarsel om
overophedning
Visningstilstand
Billedeffekt
101-0012
Beskyt
Udskriftsbestilling
Følsomhedsindikator for
smilregistrering
B
Skærm
ZOOM
Beskrivelse
Funktionstaster (MENU/
optagetilstand/zoom/
Slet/forstør)
D
C
Skærm
±0.0
Indeks
Afspilningsmappe –
filnummer
Skærm
Beskrivelse
Beskrivelse
z
Fokustilstand
Blitztilstand/
Rødøjereduktion
1/125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
Blitzkompensation
±0.0
Fremf.metode
±0.0
Selvportræt Selvudløser
ISO400
Manuelt målt
Eksponeringskompensation
ISO-følsomhed
AE-lås
Lysmålermetode
Lukkerhastighedsindikator
Fokusmetode
Blændeindikator
17DK
Fortsættes r
Optagetid for filmen
(m:s)
2012-1-1 9:30AM
Optagedato/-tidspunkt
for billedet
12/12
Billednummer/antal
billeder i
visningstilstanden
Vises, når HDR ikke
fungerede på billedet.
Vises, når Billedeffekt
ikke fungerede på
billedet.
Prøvebillede
Beskrivelse
OPT 0:12
Indholdsfortegnelse
Skærm
Histogram
Menu
Indeks
18DK
Grundlæggende brug
Indholdsfortegnelse
Betjening af kameraet
Kontrolhjul og funktionstaster gør det muligt at bruge
kameraets forskellige funktioner.
Kontrolhjul
Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold),
(Ekspon.komp.) og
(Fremf.metode) til kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes funktionerne DISP
(Vis indhold) og
(Billedindeks) til kontrolhjulet.
Du kan tildele funktionerne til knappen til højre på kontrolhjulet (side 137).
Menu
Kontrolhjul
Prøvebillede
Funktionstaster
Indeks
19DK
Fortsættes r
Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten.
Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen.
Tryk på funktionstast A for at bruge den funktion, der vises øverst til højre på skærmen.
Tryk på funktionstast B for at bruge den funktion, der vises nederst til højre på skærmen.
Tryk på midten af kontrolhjulet (funktionstast C) for at bruge den funktion, der vises i
midten.
Du kan tildele funktionerne til funktionstasterne B og C (side 137).
I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på
skærmen.
A
C
B
Indeks
Funktionstaster
Menu
Når valgmulighederne vises på
skærmen, kan du vælge mellem dem
ved at dreje eller trykke til højre/venstre/
op/ned på kontrolhjulet. Tryk i midten for
at foretage dit valg.
Prøvebillede
Pilen betyder, at du kan dreje på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Når du drejer eller trykker på op/ned/højre/venstre på kontrolhjulet efter anvisningerne
på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages, når
du trykker på midten af kontrolhjulet.
I dette tilfælde fungerer
funktionstast A MENU (Menu)knap og funktionstast B som
ZOOM (Zoom)-knap.
Funktionstast C fungerer som
MODE (Optagetilstand)-knap.
20DK
Brug af funktioner i menuen
Du kan konfigurere de grundlæggende indstillinger for hele kameraet eller udføre
funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger.
Indholdsfortegnelse
Menu
Prøvebillede
1 Vælg MENU.
3 Følg vejledningen på skærmen, vælg
det ønskede element, og tryk dernæst
på midten af kontrolhjulet for at foretage
dit valg.
Menu
2 Vælg det ønskede element ved at
trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet, og tryk dernæst på
midten.
MENU
Indeks
Kontrolhjul
Optagetilstand
Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand, panorering,
Valg af motiv.
Intelligent auto
Kameraet vurderer motivet og foretager passende
indstillinger. Du kan benytte automatisk optagelse med de
rette indstillinger.
Bedste auto
Tager billeder med et større udvalg af optagefunktioner end
med Intelligent auto. Genkender og evaluerer automatisk
optageforholdene, udfører Auto HDR og vælger det bedste
billede.
Valg af motiv
Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller
forhold.
Anti-bevægelsesslør
Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse
indendørs eller ved brug af telelinse.
Panorering
Optager med panoreringsformat.
3D-panorering
Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til
afspilning på et 3D-kompatibelt tv.
Manuel eksp.
Justerer blænde og lukkerhastighed.
21DK
Fortsættes r
Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets
bevægelser.
Blændeprioritet
Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud
af fokus.
Auto programmeret
Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at
tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering
(lukkerhastighed og blænde).
Gør det muligt at indstille optagefunktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og
blitz.
Fremf.metode
Prøvebillede
Kamera
Indholdsfortegnelse
Lukkerhast.prior.
Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse,
selvudløser eller bracketing-optagelse.
Vælger metoden til udløsning af blitzen.
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
Autofokusområde
Vælger det område, der skal fokuseres på.
Autofokusmetode
Vælger autofokusmetode.
Menu
Blitztilstand
Holder fokus på motivet, mens det forfølges.
Zoom
Indstiller zoomniveauet på kameraets [Zoom]-funktion.
Ansigtsregistrering
Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og
eksponering, så det passer til ansigterne.
Ansigtsregistrering
Registrerer eller ændrer personen, der er i fokus.
Smiludløser
Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet
automatisk lukkeren.
Auto. port.mark.
Analyserer motivet, når der tages billeder af et ansigt, og
gemmer et andet billede med en bedre komposition.
Blød hud-effekt
Optager huden på en jævn måde i Ansigtsregistreringfunktionen.
Liste med optagetip
Giver dig adgang til alle optagetip.
LCD-visning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der skal vises på LCD-skærmen.
Søgervisning (DISP)
Ændrer de oplysninger, der skal vises på en elektronisk
søger (sælges separat).
DISP-knap (skærm)
Giver dig mulighed for at vælge de oplysninger, der skal
vises på LCD-skærmen, når du trykker på DISP-knappen.
Indeks
Genstandssporing
22DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet.
Stillbillede
Vælger billedstørrelse.
Format
Vælger format.
Kvalitet
Vælger komprimeringsformat.
3D-panorama
Billedformat
Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages 3D-panoreringsbilleder.
Prøvebillede
Billedformat
Panorering
Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder.
Panoreringsretning
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der
optages panoreringsbilleder.
Film
Filformat
Vælger AVCHD eller MP4.
Optageindstilling
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for film.
Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt
farveindstillinger såsom hvidbalance.
Ekspon.komp.
Kompenserer for lysstyrken for hele billedet.
ISO
Indstiller ISO-følsomheden.
Hvidbalance
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Lysmålermetode
Vælger metode til måling af lysstyrke.
Blitzkompens.
Justerer mængden af blitzlys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Billedeffekt
Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en
unik atmosfære.
Kreativ indst.
Vælger billedbehandlingsmetode.
Indeks
Lysstyrke/farve
Menu
Billedformat
23DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Afspil
Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner.
Sletter billeder.
Diasshow
Afspiller billeder automatisk.
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man
grupperer billedvisningen.
Billedindeks
Vælger antallet af billeder, som skal vises på
indeksskærmen.
Roter
Roterer billeder.
Beskyt
Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen.
3D-visning
Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør det
muligt at få vist 3D-billeder.
Forstør
Prøvebillede
Slet
Forstørrer billedet.
Indstiller lydstyrken for film.
Angiv udskrivning
Vælger billeder til udskrivning eller foretager
udskriftsindstillinger.
Vis
indhold
Under
afspilning
Skifter de oplysninger, der skal vises på
afspilningsskærmen.
Menu
Indst. for lydstyrke
Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre
kameraindstillingerne.
Indeks
Opsætning
Optagelsesindstil.
AF-lampe
Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med
automatisk fokusering på steder med svag belysning.
Rødøjereduktion
Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at
forhindre røde øjne.
FINDER/LCD-indstil.
Angiver, hvordan der skal skiftes mellem en elektronisk
søger (sælges separat) og LCD-skærmen.
Live View-visning
Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise værdien for
eksponeringskompensation m.m. på skærmvisningen.
Autovisning
Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter
optagelse.
Gitterlinje
Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
Maksimumniveau
Forbedrer omridset af områder i fokus med en valgt farve.
Maksimumfarve
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen.
Klar billedzoom
Zoomer i bedre kvalitet end Digital zoom.
Digital zoom
Zoomer med bedre forstørrelse end Klar billedzoom. Denne
funktion kan også være tilgængelig i filmoptagelse.
24DK
Fortsættes r
Indstiller, hvorvidt alle billeder, der blev taget kontinuerligt
i Bedste auto-tilstand, skal gemmes.
MF-hjælp
Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt.
MF-hjælpetid
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet
format.
Farverum
Ændrer området for farvegengivelse.
SteadyShot
Indstiller kompensation for kamerarystelser.
Udløser u/obj.
Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er monteret
et objektiv.
Eye-Start AF
Indstiller, hvorvidt autofokus skal bruges, når du kigger
gennem en elektronisk søger (sælges separat).
Udløserfrontknap
Angiver, om funktionen til den elektroniske
frontudløserknap skal bruges.
Lang eksp.SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang
eksponeringstid.
Høj ISO SR
Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj
ISO-følsomhed.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for de falmede hjørner på skærmen.
Reducerer farveafvigelsen i hjørnerne på skærmen.
Objektivkomp.: Forvrængn.
Kompenserer for forvrængning af skærmen.
Ansigtsprioritetssporing
Indstiller, hvorvidt et bestemt ansigt skal følges, når
kameraet registerer det ansigt under en genstandssporing.
Filmlydoptagelse
Indstiller lyden for optagelse af film.
Reduktion af vindstøj
Reducerer vindstøj ved filmoptagelse.
AF-mikrojust.
Finjusterer autofokus, når du bruger LA-EA2
Fatningsadapteren (sælges separat).
Indeks
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Menu
B. auto billedudtrækning
Prøvebillede
Indstiller, hvorvidt optagetilstanden skal indstilles til
selvudløser med 3 sekunders forsinkelse, når LCD-skærmen
er vippet ca. 180 grader opad.
Indholdsfortegnelse
Selvportræt Selvudløser
Primære indstill.
Menustart
Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller
den sidste menuskærm.
Specialtastsindstillinger
Tildeler funktioner til funktionstaster, knappen til højre på
kontrolhjulet etc.
Bip
Sprog
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
Vælger, hvilket sprog der bruges på skærmen.
Indst.dato/tid
Indstiller dato og klokkeslæt.
Indstilling af sted
Vælger det område, hvor du anvender kameraet.
Hjælpeguidevisn
Slår hjælpeguiden til eller fra.
Økotilstand
Indstiller strømbesparingsniveauet.
Strømbesparelse
Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i
strømbesparende tilstand.
LCD-lysstyrke
Indstiller lysstyrken i LCD-skærmen.
25DK
Fortsættes r
Indstiller lysstyrken i den elektroniske søger (sælges
separat).
Skærmfarve
Indstiller farven på LCD-skærmen.
Bredt billede
Vælger en metode til visning af brede billeder.
Vis afspilning
Vælger metoden til visning af portrætbilleder.
Indstiller opløsningen, når kameraet er tilsluttet et HDMI-tv.
KONTROL TIL HDMI
Angiver, om kameraet skal betjenes med fjernbetjeningen til
et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv.
USB-tilslutning
Vælger metode for USB-tilslutning.
Rensetilstand
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
Version
Viser versionerne af kameraet og objektivet/
fatningsadapteren.
Demotilstand
Indstiller, hvorvidt demonstrationen af film skal vises.
Nulstil
Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne.
Formater
Formaterer hukommelseskortet.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til
billeder.
Mappenavn
Vælger format til mappenavn.
Vælg optagemappe
Vælger optagemappen.
Opretter en ny mappe.
Gendan billed-db.
Reparerer billeddatabasefilen, når der opdages
uoverensstemmelser.
Vis kortplads
Viser den resterende optagetid for film samt antallet af
stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet.
Indeks
Ny mappe
Menu
Hukommelseskortværktøj
Prøvebillede
HDMI-opløsning
Indholdsfortegnelse
Søgerlysstyrke
Eye-Fi-opsætning*
Overførselsindst.
Indstiller kameraets overførselsfunktion, når der anvendes et
Eye-Fi-kort.
* Vises, når der er isat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet.
26DK
Her forklares, hvordan du tager billeder med de indstillinger, der var, da du købte
kameraet.
Kameraet tager de beslutninger,der passer til situationen, og justerer indstillingerne.
Indholdsfortegnelse
Optagelse af billeder
1 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold kameraet.
Når kameraet registrerer og fotograferer et ansigt, bliver billedet automatisk beskåret til en
passende komposition. Både det originale og beskårne billede bliver gemt (side 77).
Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film.
Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.
Menu
Bemærk
• Du kan optage en film i op til 29 minutter kontinuerligt og en film i MP4-format på op til 2 GB.
Optagetiden kan forkortes afhængigt af den omgivende temperatur eller optageforholdene.
Prøvebillede
Funktionen Motivgenkendelse aktiveres.
2 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for
at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere.
z Om Motivgenkendelse
Indeks
Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende
optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at
optage billedet med de passende indstillinger.
Motivgenkendelsesikon
og -guide
• Kameraet genkender (Nattescene),
(Stativ - nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby), og viser det tilsvarende ikon samt
vejledning på LCD-skærmen, når motivet genkendes.
27DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Menu
lyser
Prøvebillede
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
28DK
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
Viser de optagede billeder.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen.
2 Vælg billedet med kontrolhjulet.
Under afspilning af film
Betjening af kontrolhjul
Pause/genoptag
Tryk på midten.
Spol frem
Tryk i højre side, eller drej med uret.
Spol tilbage
Tryk i venstre side, eller drej mod uret.
Drej med uret ved pause.
Langsom tilbagespoling*
Drej mod uret ved pause.
Juster lydstyrke
Tryk på nederste t op/ned.
Menu
Langsomt afspilning
Prøvebillede
3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film.
* Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen.
Bemærk
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe (side 49), og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan ændre visningstilstanden ved at
trykke på midten af kontrolhjulet.
Indeks
z Visning af en ønsket mappe
29DK
Fortsættes r
Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning, så det kan undersøges nærmere.
Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har
taget. Du kan forstørre billedvisningen fra menuen (side 105).
1 Vis det billede, du vil forstørre, og vælg så
(Forstør).
3 Vælg den del, du vil forstørre, ved at trykke
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Prøvebillede
2 Juster skaleringen ved at dreje på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Forstørret afspilning
4 Vælg
for at annullere den forstørrede
afspilning.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film.
• Sæt afspilningen på pause, og tryk derefter på
(Forstør) for at forstørre panoreringsbilleder.
z Skaleringsintervaller
Billedformat
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Indeks
Skaleringsintervallet er følgende.
30DK
Indholdsfortegnelse
Sletning af billeder
Du kan slette det viste billede.
1 Vis det billede, du vil slette, og vælg
(Slet).
2 Vælg OK.
Prøvebillede
Vælg
for at afbryde handlingen.
(Slet)
Menu
OK
Bemærkninger
• Du kan ikke slette beskyttede billeder.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet på forhånd.
Vælg MENU t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette flere billeder samtidigt.
Indeks
z Sådan sletter du flere billeder
31DK
Brug af funktionen Foto-kreativitet
Med Foto-kreativtet kan du optage et motiv med nem betjening og nemt opnå kreative
billeder.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent
auto] eller [Bedste auto].
(Foto-kreativitet).
Du kan bruge Foto-kreativitet-indstillingselementerne
samtidig.
Menu
3 Vælg det element, du vil indstille, blandt de
elementer, der vises i bunden af skærmen.
Prøvebillede
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Foto-kreativitet
4 Vælg den ønskede indstilling.
Du kan vende tilbage til [Intelligent auto] eller [Bedste
auto] ved at vælge
.
Bagg. Ej fk. (side 33)
Justerer sløring af baggrunden.
Lysstyrke (side 34)
Justerer lysstyrken.
Farve (side 35)
Justerer farven.
Livfuldhed (side 36)
Justerer livfuldheden.
Billedeffekt (side 37)
Vælger det ønskede effektfilter til optagelse.
Indeks
5 Tryk på udløserknappen for at tage
stillbilleder.
Tryk på MOVIE-knappen for at starte
videooptagelse.
Bemærkninger
• Funktionen Foto-kreativitet er kun tilgængelig, når et E-fatningsobjektiv er monteret.
• Funktionen Foto-kreativitet er kun tilgængelig, når [Optagetilstand] er instillet til [Intelligent auto] eller
[Bedste auto].
• Smiludløserfunktionen kan ikke bruges.
• Når Foto-kreativitet-tilstanden er aktiveret, bliver flere af de elementer, der er indstillet i menuen,
ugyldige.
• Når kameraet går tilbage til [Intelligent auto] eller [Bedste auto], eller slås fra, nulstilles indstillingerne til
fabriksindstillingerne.
• Du kan kun justere [Bagg. Ej fk.], når du optager videoer med funktionen Foto-kreativitet.
• Hvis du slår funktionen Foto-kreativitet til, mens [Bedste auto] er aktiveret, laver kameraet ikke et
sammensat billede.
32DK
Med Foto-kreativtet kan du nemt sløre baggrunden for at få motivet til at træde
tydeligere frem, mens du kontrollerer sløringseffekten på LCD-skærmen. Du kan optage
en film med en værdi tilpasset med sløringseffekten.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Baggrundssløring
(Foto-kreativitet).
3 Vælg [Bagg. Ej fk.].
: Til at fokusere
: Til at fjerne fokus
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige status.
Menu
4 Sløring af baggrund.
Bemærkninger
• Den tilgængelige sløringsvidde afhænger af det objektiv, der bruges.
• Sløringseffekten kan muligvis ikke ses afhængigt af afstanden fra motivet eller det objektiv, der bruges.
Baggrundssløring
Indeks
z Sådan får du bedre resultater med
• Gå tættere på motivet.
• Øg afstanden mellem motivet og baggrunden.
33DK
Du kan nemt justere lysstyrken i Foto-kreativitet.
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke
3 Vælg [Lysstyrke].
4 Vælg den ønskede lysstyrke.
Menu
: Til at gøre billeder lysere
: Til at gøre billeder mørkere
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
34DK
Du kan nemt justere farven i Foto-kreativitet.
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Farve
3 Vælg [Farve].
4 Vælg den ønskede farve.
Menu
: Til at gøre farven varmere
: Til at gøre farven koldere
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
35DK
Du kan nemt justere livfuldheden i Foto-kreativitet.
2 Vælg
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
Indholdsfortegnelse
Livfuldhed
3 Vælg [Livfuldhed].
4 Væld den ønskede livfuldhed.
Menu
: Til at gøre billeder levende
: Til at gøre billeder matte
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige status.
Indeks
36DK
Du kan nemt indstille Billedeffekt i Foto-kreativitet. Vælg det ønskede effektfilter for at
opnå et mere imponerende og kunstnerisk udtryk.
(Foto-kreativitet).
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent auto] eller [Bedste auto].
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
3 Vælg [Billedeffekt].
4 Vælg den ønskede effekt.
(Fra)
(Legetøjskamera)
Bruger ikke funktionen Billedeffekt.
Skaber et indtryk af foto fra legetøjskamera
med nedtonede hjørner og kraftige farver.
Skaber et levende indtryk ved at fremhæve
farvenuancer.
(Posterisering:
farve)
Opretter en stor kontrast, et abstrakt
udseende ved meget fremhævede
primærfarver.
(Posterisering:
S-H)
Opretter en stor kontrast, et abstrakt
udseende i sort-hvid.
(Retrofoto)
Indeks
(Popfarve)
Menu
Vælg AUTO for at gendanne den oprindelige status.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvenuancer og falmet kontrast.
37DK
Fortsættes r
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk, sart,
blødt.
Giver et billede, der bevarer farven rød,
men konverterer andre til sort-hvid.
(Delvis farve:
grøn)
Giver et billede, som bevarer farven grøn,
men konverterer andre til sort-hvid.
(Delvis farve:
gul)
Giver et billede, som bevarer farven gul,
men konverterer andre til sort-hvid.
(S-h stor kontrast)
Giver et billede med stor konstrast i sorthvid.
Indeks
Giver et billede, som bevarer farven blå,
men konverterer andre til sort-hvid.
Menu
(Delvis farve:
blå)
Prøvebillede
(Delvis farve:
rød)
Indholdsfortegnelse
(Blød kraftig)
Bemærkninger
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
• De tilgængelige billedeffekter er begrænsede med Foto-kreativitet. Finjustering er heller ikke muligt. Du
kan bruge flere billedeffekter og lave finjustering med Option. Vælg MENU t [Lysstyrke/farve] t
[Billedeffekt] (side 96).
38DK
Brug af funktioner via kontrolhjulet
Brug af kontrolhjulet:
1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge
den ønskede tilstand.
1 Under optagelse, MENU t [Kamera] t [LCD-visning (DISP)]/
[Søgervisning (DISP)].
Under afspilning, MENU t [Afspil] t [Vis indhold].
Prøvebillede
Brug af Menu:
Indholdsfortegnelse
DISP (Vis indhold)
2 Vælg den ønskede tilstand.
Bemærkninger
Indeks
Under optagelse
LCD-visning (DISP)
Grafisk visning
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via
grafik, undtaget når [Optagetilstand]
er indstillet til [Panorering] eller
[3D-panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Menu
• Du kan indstille [Søgervisning (DISP)], når der er monteret en elektronisk søger (sælges separat) på
kameraet.
• Histogram vises ikke ved følgende afspilningstilstande.
– Film-optagelse/-afspilning
– Panorering-optagelse/-afspilning
– Diasshow
39DK
Fortsættes r
Viser luminansfordelingen via grafik.
Til søger
Viser kun optageoplysninger på skærmen
(intet billede). Vælg dette, når du optager med
en søger (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Histogram
Prøvebillede
Søgervisning (DISP)
Viser grundlæggende optageoplysninger om
søgeren.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Menu
Vis basisopl.
z Sådan gør du skærmvisningstilstandene
Du kan vælge, hvilke visningstilstande for LCD-skærm der kan vælges i optagetilstand, med
[DISP-knap (skærm)] (side 80).
Indeks
tilgængelige
Under afspilning
Vis oplysninger
Viser optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik samt
optageoplysninger.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
40DK
Fortsættes r
Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt
lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og
et mørkere billede til venstre side.
Blitz
R (rød) Luminans
Prøvebillede
• Hvis billedet har et område, der enten er meget mørkt
eller meget lyst, blinker området på
histogramvisningen under afspilningen (advarsel om
luminansgrænse).
Indholdsfortegnelse
z Hvad er et histogram?
G (grøn) B (blå)
Menu
Indeks
41DK
Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –3,0 EV til +3,0 EV.
1
(Ekspon.komp.) på kontrolhjulet t ønsket værdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/farve] t [Ekspon.komp.] t ønsket værdi.
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Ekspon.komp.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Manuel eksp.]
• Du kan justere eksponeringen i et område på –2,0 EV til +2,0 EV for film.
• Hvis du optager under ekstremt mørke eller lyse forhold, eller når du anvender blitzen, kan du muligvis
ikke opnå en tilfredsstillende effekt.
• Selvom du kan justere eksponeringen mellem –3,0 EV og +3,0 EV, vises der kun en værdi mellem
–2,0 EV og +2,0 EV med tilsvarende billedskarphed på skærmen under optagelse. Hvis du angiver en
eksponering, der overskrider dette interval, viser billedskarpheden på skærmen ikke effekten, men den
reflekteres i det optagede billede.
Indholdsfortegnelse
Ekspon.komp.
z Justering af eksponeringen for at opnå billeder, der
ser bedre ud
m
Indeks
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Sæt [Ekspon.komp.] mod –.
Korrekt eksponering
M
Sæt [Ekspon.komp.] mod +.
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
• Hvis du vil optage motiver i lysere toner, skal du indstille en eksponeringskompensation
med siden +.
Hvis du ønsker at få mad til at se appetitvækkende ud, skal du optage maden en smule
lysere end normalt og forsøge at bruge en hvid baggrund.
• Når du optager en blå sky, vil en eksponeringskompensation med siden – gøre det muligt
at optage himlen med livfulde farver.
42DK
Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller
bracketing-optagelse.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t ønsket tilstand.
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand.
(Kont.
optagelse)
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen
nede (side 44).
(Hast.pri.
kont.)
Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder
udløserknappen nede (side 45). Det første billedes indstillinger
for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende
billeder.
(Selvudløser)
Tager et billede efter 10 eller 2 sekunder (side 46).
Tager et billede kontinuerligt efter 10 sekunder (side 47).
Menu
Tager 1 stillbillede. Normal optagetilstand.
Prøvebillede
(Enkelt
optagelse)
Indholdsfortegnelse
Fremf.metode
(Selvudl.(Kont.))
(Bracket:
Kont.)
Optager 3 billeder, mens udløserknappen holdes nede, hver af
dem med forskellig lysstyrke (side 48).
Indeks
Bemærk
• Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til]
43DK
Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Kont. optagelse].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kont. optagelse].
Prøvebillede
Bemærk
• Du kan ikke anvende [Kont. optagelse], når du benytter følgende funktioner:
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til]
Indholdsfortegnelse
Kont. optagelse
Menu
Indeks
44DK
Kameraet bliver med ved med at optage, så længe udløserknappen er trykket ned. Fokus
og lysstyrke indstilles på det første billede. Du kan kontinuerligt optage ved en hurtigere
hastighed end den for [Kont. optagelse] (ved et maksimum på omkring 5,5 sider pr.
sekund).
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Hast.pri. kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Hast.pri. kont.].
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Hast.pri. kont.], når du benytter følgende funktioner.
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til]
• Hastigheden ved den kontinuerlige optagelse estimeres ved hjælp af vores kriterier. Hastigheden ved
kontinuerlige optagelse kan være langsommere afhængigt af optageforholdene (billedformat, ISOindstilling, Høj ISO SR eller indstillingen af [Objektivkomp.: Forvrængn.]).
Prøvebillede
1
Indholdsfortegnelse
Hast.pri. kont.
Indeks
45DK
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudløser].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser].
2 Option t ønsket tilstand.
Tryk på
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
(Selvudløser:
2 sek.)
Prøvebillede
(Selvudløser: Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse.
10 sek.)
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse.
Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på
udløserknappen.
Menu
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til]
• Når LCD-skærmen vippes ca. 180 grader opad, og [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], blinker
selvudløserlampen ikke.
46DK
Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter 10 sekunder. Du kan
vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder.
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Selvudl.(Kont.)].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)].
Tryk på
, (Fremf.metode) og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere timeren.
(Selvudl. (Kont.):
10 sek. 3 billeder)
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til]
• Når LCD-skærmen vippes ca. 180 grader opad, og [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til], blinker
selvudløserlampen ikke.
Menu
(Selvudl. (Kont.):
10 sek. 5 billeder)
Tager 3 eller 5 stillbilleder kontinuerligt efter 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen,
og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses.
Tryk på
(Fremf.metode) på kontrolhjulet for at annullere
selvudløseren.
Prøvebillede
2 Option t ønsket tilstand.
Indholdsfortegnelse
Selvudl.(Kont.)
47DK
Tager 3 billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende
indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil
bracketing-optagelsen er afsluttet.
Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig.
Indholdsfortegnelse
Bracket: Kont.
Prøvebillede
1
(Fremf.metode) på kontrolhjulet t [Bracket: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.].
Tryk på
(Fremf.metode), og vælg [Enkelt optagelse] for at annullere bracket'en.
(Bracket:
Kont.: 0,3 EV)
Menu
2 Option t ønsket tilstand.
Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i
forhold til den grundlæggende eksponering.
(Bracket:
Kont.: 0,7 EV)
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR]
– [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til]
• Det sidste billede vises i autovisningen.
• I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden.
• Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi.
48DK
Brug af funktioner i menuen
Viser flere billeder samtidigt.
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
2 Tryk på
(Billedindeks) på kontrolhjulet.
3 Vælg det ønskede billede, og tryk på midten af kontrolhjulet for at vende
tilbage til visningen af enkeltbilleder.
z Visning af en ønsket mappe
Menu
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan ændre visningstilstanden ved at
trykke på midten af kontrolhjulet.
Prøvebillede
Der vises et indeks med 6 billeder.
Du kan skifte til 12-billeders indeks; MENU t [Afspil] t [Billedindeks].
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
49DK
Kameraet analyserer motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette
indstillinger.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Intelligent
auto].
Når kameraet genkender motivet, vises ikonet og guiden
for Motivgenkendelse på skærmen.
Kameraet genkender (Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
Motivgenkendelsesikon og -guide
Prøvebillede
2 Peg kameraet mod motivet.
Indholdsfortegnelse
Intelligent auto
3 Juster fokus, og optag motivet.
Menu
Bemærkninger
• [Blitztilstand] er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
I Bedste auto-tilstand optager kameraet med højere kvalitet end Intelligent auto-tilstand
og udfører sammensat optagelse, når det er nødvendigt.
I Auto programmeret-tilstand optager kameraet med forskellige funktioner, som f.eks.
hvidbalance, ISO osv. tilpasset.
Optagetilstand
(Intelligent auto)
Indeks
Fordelene ved automatisk optagelse
Dit formål
• At nemt genkende motivet og optage billeder kontinuerligt.
(Bedste auto)
(side 52)
• At optage motiver under dårlige forhold, som f.eks. når du har
mørke motiver eller motiver med baglys.
• At optage billeder i højere kvalitet, end der tilbydes af
Intelligent auto.
(Auto programmeret)
(side 64)
• At optage med forskellige funktioner ud over eksponering
(lukkerhastighed og blænde) tilpasset.
Bemærk
• I Bedste auto-tilstand tager optageprocessen længere tid, fordi kameraet laver et sammensat billede.
z Foto-kreativitet
Du får adgang til Foto-kreativitet-menuen ved at trykken på midten af kontrolhjulet i
[Intelligent auto]- eller [Bedste auto]-tilstand. I menuen kan du ændre indstillingerne med
nem betjening og opnå kreativ fotografering (side 32).
50DK
Fortsættes r
svært at fokusere på
Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et
motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på
fokusindstillingen.
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst.
Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et
motiv i bevægelse.
lyser
Fokuserer stadig.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Menu
lyser
Prøvebillede
Fokusindikator
Indholdsfortegnelse
z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er
• Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer:
Det er mørkt, og objektivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
Motivet ses igennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader.
Motivet blinker.
Motivet er bagbelyst.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
51DK
Kameraet genkender og evaluerer automatisk optageforholdene, og de passende indstillinger
indstilles automatisk. Kameraet optager billeder med et større udvalg af optagefunktioner
end med Intelligent Auto, som f.eks. Auto HDR, vælger det bedste billede.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Bedste auto].
Mærket for tilstand for genkendt motiv
Prøvebillede
2 Peg kameraet mod motivet.
Optagefunktion
Antallet af gange lukkeren udløses
Menu
Når kameraet genkender og tilpasser sig
optageforholdene, er de følgende oplysninger
indikerede: Mærket for tilstand for genkendt motiv,
passende optagefunktion, antallet af gange lukkeren
udløses.
Genkendt motiv: (Nattescene),
(Stativ nattescene),
(Håndholdt tusmørke)
(Natportræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Portræt),
(Landskab),
(Makro),
(Projektørlys), (Lav lysstyrke) eller
(Baby).
Optagefunktion: Auto HDR, Blitz m/lang luk,
Dagslyssynk., Lang lukkertid
Indholdsfortegnelse
Bedste auto
3 Juster fokus, og optag motivet.
Når kameraet optager flere billeder, vælger det automatisk det mest passende billede og
gemmer dette. Du kan også gemme alle billederne ved at indstille [B. auto billedudtrækning]elementet (side 119).
Indeks
Bemærkninger
• [Blitztilstand] er indstillet til [Autoblitz] eller [Blitz fra].
• Du kan godt optage, selvom kameraet ikke genkender motivet.
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], genkendes motiverne [Portræt], [Modlysportræt],
[Natportræt] og [Baby] ikke.
• Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], er [Håndholdt tusmørke] og [Auto HDR]
ikke valgt.
z Hvad er forskellen mellem Bedste auto og Intelligent
auto?
I Bedste auto-tilstand optager kameraet kontinuerligt afhængigt af det genkendte motiv og
skaber et sammensat billede (Sammensat optagelse). Dette gør det muligt for kameraet
automatisk at kompensere for baglys og støjreduktion og dermed opnå et billede af højere
kvalitet end Intelligent auto.
Optageprocessen tager dog længere tid end normalt, når et sammensat billede skabes.
z Foto-kreativitet
Du får adgang til Foto-kreativitet-menuen ved at trykken på midten af kontrolhjulet i
[Intelligent auto]- eller [Bedste auto]-tilstand. I menuen kan du ændre indstillingerne med
nem betjening og opnå kreativ fotografering (side 32).
52DK
Giver dig mulighed for at optage med forudindstillinger afhængigt af motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Valg af motiv] t ønsket tilstand.
(Landskab)
Optager alle motiverne i skarpt fokus med
levende farver.
(Makro)
Tager billeder af motiver tæt på, f.eks.
blomster, insekter, fødevarer eller små
elementer.
Indeks
(Sportsaktiviteter)
Menu
Slører baggrunden og gør motivet skarpere.
Gengiver hudfarver naturligt.
Prøvebillede
(Portræt)
Optager et motiv i bevægelse med en
hurtigere lukkerhastighed, således at det ser
ud, som om motivet står stille. Kameraet tager
billeder kontinuerligt, mens udløserknappen
er trykket ned.
(Solnedgang)
Tager et smukt billede af den røde farve i
solnedgangen.
(Natportræt)
Tager portrætbilleder på mørke steder.
(Nattescene)
Tager natbilleder uden at miste den mørke
atmosfære.
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
53DK
Fortsættes r
Tager natbilleder med mindre støj og slør
uden brug af kamerastativ. Der tages en
række billeder, og der anvendes
billedbehandling for at reducere slør,
kamerarystelser og støj.
Prøvebillede
Bemærkninger
Menu
• I tilstandene [Nattescene] og [Natportræt] er lukkerhastigheden langsommere, og det anbefales derfor at
benytte et kamerastativ for at forhindre, at billedet bliver sløret.
• I [Håndholdt tusmørke]-tilstanden klikker lukkeren 6 gange, og der tages et billede.
• Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Reducering af slør er mindre effektivt, selv i [Håndholdt tusmørke] ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• I tilfældet [Håndholdt tusmørke] kan der forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde
såsom lysstofrør.
• Den minimumsafstand, som du kan komme tæt på et motiv, ændres ikke, hvis du vælger [Makro]. Når det
gælder minimumsområdet i fokus, skal du se den minimumsafstand for objektivet, som er påsat
kameraet.
Indholdsfortegnelse
(Håndholdt
tusmørke)
Indeks
54DK
Dette er egnet til indendørsoptagelser uden brug af blitzen for at reducere sløringen af
motivet.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Anti-bevægelsesslør].
Indholdsfortegnelse
Anti-bevægelsesslør
2 Optag med udløserknappen.
Bemærkninger
Menu
• Hvis du vælger [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten
midlertidigt [Fin].
• Lukkeren klikker 6 gange, og der tages et billede.
• Reducering af slør er mindre effektivt ved optagelse af:
– Motiver i uregelmæssig bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
• Der kan forekomme rykvise støjgener ved brug af en flimrende lyskilde som f.eks. lysstofrør.
Prøvebillede
Kameraet kombinerer 6 billeder med høj følsomhed til 1 stillbillede, således at
kamerarystelser reduceres, mens støj forebygges.
Indeks
55DK
Giver dig mulighed for at lave et panoreringsbillede ud fra sammensatte billeder.
Indholdsfortegnelse
Panorering
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Panorering].
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Menu
Denne del medtages ikke.
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Indeks
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage et komplet
panoreringsbillede.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] i [Billedformat].
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [Panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke, indtil
optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen på paneringsbilleder og vinklen, hvor du fastsatte fokus og eksponering med AE/AF-lås,
er meget forskellige mht. lysstyrke, farve og fokusering, vil optagelsen ikke lykkes. Hvis dette sker, skal
du ændre låsevinklen og forsøge igen.
• [Panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [Panorering]-optagelse kan blive afbrudt i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
56DK
Fortsættes r
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed og i samme retning som angivelsen på
LCD-skærmen. [Panorering] passer bedre til stillestående motiver end til motiver i
bevægelse.
Lodret
Indholdsfortegnelse
z Tip til optagelse af et panoreringsbillede
Vandret
Menu
Indeks
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med W-side.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du låser fokus, eksponering og
hvidbalance. Tryk derefter udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Hvis der er et område med meget varierende former eller landskab langs skærmens kant,
kan sammensætningen af billedet mislykkes. I så fald skal du justere
rammesammensætningen, således at dette område er i midten af billedet, og tag så billedet
igen.
• Du kan vælge retning ved at vælge MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning].
Du kan vælge billedformatet ved at vælge MENU t [Billedformat] t [Billedformat].
Prøvebillede
Så kort radius som muligt
z Afspilning af rullende panoreringsbilleder
Du kan rulle fra den ene ende af et panoreringsbillede til den anden ved at trykke på midten
af kontrolhjulet, mens der vises panoreringsbilleder. Tryk igen for at sætte på pause.
• Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises
eller ruller muligvis ikke korrekt.
Viser det viste område af hele
panoreringsbilledet.
57DK
Giver dig mulighed for at lave et 3D-billede ud fra sammensatte billeder.
3D-billeder, der er optaget i kameraets [3D-panorering]-tilstand, kan kun afspilles på et
3D-tv. De optagne billeder afspilles som normale stillbilleder på dette kameras LCDskærm og et tv, som ikke er 3D.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [3D-panorering].
Indholdsfortegnelse
3D-panorering
2 Ret kameraet mod motivets kant, og tryk
udløserknappen helt ned.
Denne del medtages ikke.
Menu
3 Følg vejledningen på LCD-skærmen, og
panorer kameraet til enden.
Vejledningsbjælke
Bemærkninger
Indeks
• Du mærker måske ubehagelige symptomer såsom overanstrengelse af øjne, kvalme eller en
træthedsfornemmelse under gennemsyn af 3D-billeder, der er optaget på 3D-kompatible skærme. Når du
ser 3D-billeder, anbefaler vi, at du tager en pause med jævne mellemrum. Da behovet for eller
hyppigheden af pauser varierer fra den ene til den anden, skal du sætte dine egne standarder. Hvis du får
det dårligt, skal du stoppe med at se 3D-billeder og søge læge, hvis det er nødvendigt. Se også i
betjeningsinstruktionerne for den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet.
Synet hos et barn er altid sårbart (det gælder især for børn under 6 år). Før du giver dem lov til at se 3Dbilleder, skal du rådføre dig med en ekspert såsom en børnelæge eller øjenlæge. Sørg for, at børnene
følger sikkerhedsforanstaltningerne herover.
• Hvis du ikke kan panorere kameraet hen over hele motivet inden for et bestemt tidsrum, vises der et gråt
område i det sammensatte billede. Vi anbefaler, at du panorerer kameraet 180 grader inden for
8 sekunder, når du bruger et E18 – 55 mm-objektiv i vidvinkeldelen (18 mm) for at få et bedre resultat.
Du skal panorere kameraet langsommere med telefotosiden af objektivet.
• Når du vælger [Bred] i [Billedformat], kan du muligvis ikke panorere kameraet på tværs af hele motivet
inden for den angivne tid. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du vælger [Standard] eller [16:9] i
[Billedformat].
• Hvis du optager et 3D-billede med T-siden af et zoomobjektiv, forekommer der måske hyppigere et gråt
område, eller optagelse stoppes. Det anbefales at bruge et zoomobjektiv med W-siden.
• Kameraet fortsætter med at optage i tilstanden [3D-panorering], og lukkeren fortsætter med at klikke,
indtil optagelsens afslutning.
• Fordi adskillige billeder sættes sammen, optages den sammenhæftede del ikke jævnt.
• Under forhold med dårlig belysning kan 3D-panoreringsbilleder blive slørede.
• I flimrende lys såsom lysstofrør er lysstyrken eller farverne på det sammensatte billede ikke altid ens.
• Når hele vinklen af en 3D-panoreringsoptagelse og den vinkel, i hvilken vinkel du fastlåser fokus og
eksponering (AE/AF-lås) ved at trykke udløserknappen halvt ned, er meget forskellige, hvad angår
lysstyrke, farve og fokus, lykkes optagelsen ikke. Hvis dette sker, skal du ændre låsevinklen og forsøge
igen.
58DK
Fortsættes r
Indeks
• Optag et stillmotiv.
• Sørg for at holde en tilstrækkelig afstand mellem motivet og
baggrunden.
• Optag 3D-billeder på et lyst sted, f.eks. udendørs.
• Bestem motivet, og tryk udløserknappen halvvejs ned, så du
låser fokus, eksponering og hvidbalance. Tryk derefter
udløserknappen ned, og panorer kameraet.
• Ved brug et zoomobjektiv anbefales det at anvende det med
W-side.
• Du kan vælge retning ved at vælge MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning].
Du kan vælge billedformatet ved at vælge MENU t [Billedformat] t [Billedformat].
Menu
Panorer kameraet i en lille bue ved en konstant
hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen, hvor du tager højde for følgende. Du
skal panorere ved halv hastighed i forhold til
en normal panoreringsoptagelse.
Prøvebillede
z Tip til optagelse af et 3D-panoreringsbillede
Indholdsfortegnelse
• [3D-panorering] er ikke passende ved optagelse af:
– Motiver i bevægelse.
– Motiver, som er for tæt på kameraet.
– Motiver, som består af gentagne mønstre såsom fliser samt motiver med lav kontrast såsom himmel,
sandstrand eller græsplæne.
– Motiver i konstant forandring såsom bølger eller vandfald.
– Motiver med solen eller elektrisk lys osv., som er meget lysere end omgivelserne.
• [3D-panorering]-optagelse kan afbrydes i følgende situationer:
– Kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Der er for mange kamerarystelser.
• Du kan kun panorere kameraet i vandret, når du optager 3D-panorering-billeder.
z Filnavnet på 3D-billedet
Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer billeder, der er optaget i [3D-panorering]-tilstanden på en computer,
gemmes følgende 2 billeddata i samme mappe på computeren.
• DSC0ssss.JPG
• DSC0ssss.MPO
Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen, som omfatter et 3D-billede, vil dette
3D-billede muligvis ikke blive afspillet.
59DK
Indholdsfortegnelse
Manuel eksp.
Du kan optage med den ønskede ekponeringsindstilling ved at justere både
lukkerhastighed og blænde.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
Justeringsskærme for lukkerhastighed og blænde vises
skiftevis.
Lukkerhastighed
Menu
Blænde (F-værdi)
Prøvebillede
2 Tryk gentagne gange på den nederste del af
kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed
eller blænde.
3 Drej på kontrolhjulet for at vælge den
ønskede værdi.
Manuelt målt
4 Juster fokus, og optag motivet.
Indeks
Kontroller blændeværdien i "MM" (manuelt målt).
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod –: Billeder bliver mørkere.
0: Passende eksponering ud fra kameraets analyse
Du kan justere værdier for lukkerhastighed og blænde selv under filmoptagelse.
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved manuel eksponering.
• ISO-indstillingen [ISO AUTO] er indstillet til [ISO 200] i den manuelle eksponeringstilstand. Indstil
ISO-følsomheden efter behov.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat), kan du justere lukkerhastighed og blænde, når du
fokuserer på normal vis under filmoptagelse.
60DK
Fortsættes r
Du kan optage spor med lang eksponeringstid. BULB passer godt til optagelse af spor af
lys, f.eks fyrværkeri.
Indholdsfortegnelse
BULB
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.].
2 Tryk på den nederste del af kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed.
3 Drej på kontrolknappen mod uret indtil
[BULB] vises.
Menu
[BULB]
4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede.
Indeks
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som
eksponeringen tager.
Bemærkninger
• Fordi lukkerhastigheden bliver langsom, og der nemmere forekommer kamerarystelser, anbefales det at
benytte et kamerastativ.
• Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet.
• Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var
åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Når en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] er aktiveret, kan du ikke indstille
lukkerhastigheden til [BULB].
• Hvis en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] bruges med lukkerhastigheden indstillet til
[BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.
61DK
Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden,
f.eks. i det øjeblik bevægelsen forekommer via lukker med høj hastighed eller som et
billede med bevægelsesslør via lukker med lav hastighed. Du kan justere
lukkerhastigheden under filmoptagelse.
2 Vælg den ønskede værdi med kontrolhjulet.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Blænden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Bemærkninger
Indeks
z Lukkerhastighed
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke ved fotografering med
lukkerhastighedsprioritet.
• Når lukkerhastigheden er 1 sekund eller mere, foretages støjreduktion (Lang eksp.SR) i det tidsrum,
lukkeren var åben efter optagelse. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted.
• Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter opsætningen, blinker blændeværdien. Selvom du
godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat), kan du justere lukkerhastighed, når du fokuserer på
normal vis under filmoptagelse.
Prøvebillede
1 MENU t [Optagetilstand] t [Lukkerhast.prior.].
Indholdsfortegnelse
Lukkerhast.prior.
Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer
motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og
bølger, som om de stoppes.
Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et
bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere
naturlig og dynamisk billede.
62DK
Slører eller stiller skarpt på alt foran og bag ved motivet. Du kan justere blændeværdien
under filmoptagelse.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Blændeprioritet].
Indholdsfortegnelse
Blændeprioritet
2 Vælg den ønskede værdi med kontrolhjulet.
3 Juster fokus, og optag motivet.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den rette eksponering.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
• Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter opsætningen, blinker lukkerhastigheden. Selvom du
godt kan fotografere, som det er, anbefales det at nulstille.
• Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages.
• Når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat), kan du justere blænden, når du fokuserer på normal
vis under filmoptagelse.
Prøvebillede
Lavere F-værdi: Motivet er i fokus, men alt foran og bag ved motivet er sløret.
Højere F-værdi: Der fokuseres på motivet samt dets for- og baggrund.
z Blænde
Indeks
Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område,
der er i fokus. Dette gør det muligt at stille skarpt fokus på
motivet og sløre ting, der er foran eller bag ved motivet.
(Skarphedsdybden bliver mindre.)
Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som
er i fokus, bredere. Det giver dig mulighed for at optage dybden
i landskabet. (Skarphedsdybden bliver dybere.)
63DK
Mens eksponeringen automatisk justeres af kameraet, kan du indstille optagefunktioner
såsom ISO-følsomhed, Kreativ indstilling, D-områdeoptimering.
1 MENU t [Optagetilstand] t [Auto programmeret].
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
Bemærk
• Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem. Skub blitzen ned, når du ikke skal bruge den.
Prøvebillede
3 Juster fokus, og optag motivet.
z Programskifte
Menu
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og
blænde (F-værdi) uden at ændre den eksponering, du
angiver, når du ikke bruger blitzen.
Brug kontrolknappen for at vælge kombinationen af
lukkerhastighed og blænde (F-værdi).
• Indikatoren for optagetilstanden skifter fra P til P*.
Indeks
64DK
Indholdsfortegnelse
Blitztilstand
Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt
at tage et billede af motivet, mens det er belyst.
Derudover er det også med til at hindre kamerarystelser.
Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at
optage et lyst billede af det bagbelyste motiv.
1 MENU t [Kamera] t [Blitztilstand] t ønsket tilstand.
2 Når du vil udløse blitzen, skal du trykke på
at få blitzen frem.
-knappen (pop op-blitz) for
Udløses ikke, selvom blitzen løftes.
(Autoblitz)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
(Blitz m/lang
luk)
Menu
(Blitz fra)
(Udfyld.blitz)
Prøvebillede
(pop op-blitz) -knap
Udløses, hver gang lukkeren udløses.
Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom
synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og
baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned.
Indeks
(Forsinket blitz) Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren
udløses. Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af
et billede med bevægelsesslør, f.eks. en bil i bevægelse eller en gående
person.
Bemærkninger
•
•
•
•
Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
Den tilgængelige blitztilstand afhænger af optagetilstanden.
Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
Når en ekstern blitz (sælges separat) er monteret på Terminal 2 til intelligent tilbehør, har den eksterne
biltz' tilstand højere prioritet end kameraets indstillinger. Selv hvis du indstiller [Blitztilstand] til
[Udfyld.blitz] med den eksterne blitz lukket, udløses blitzen ikke.
• Når en ekstern blitz (sælges separat) er monteret på terminal 2 til intelligent tilbehør, kan den indbyggede
blitz ikke hoppe op til den korrekte position. Fjern den eksterne blitz fra terminal 2 til intelligent tilbehør
eller skub den indbyggede blitz ned.
• Lyset fra blitzen blokeres muligvis af det monterede objektiv. Hvis dette sker, anbefales det at montere en
ekstern blitz (sælges separat).
z Tip til brug af blitzen
• Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes.
• Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes.
• Vælg [Udfyld.blitz] ved optagelse af et bagbelyst motiv. Blitzen fungerer selv i højt
dagslys og får ansigter til at fremstå lysere.
65DK
Indholdsfortegnelse
AF/MF-valg
Vælger automatisk eller manuel fokusering.
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t ønsket tilstand.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Efter den automatiske fokusering kan du foretage finjusteringer
af fokus manuelt (Direkte manuel fokusering).
(Manuel
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drej fokus-ringen til højre eller venstre
for at få motivet til at fremstå tydeligere.
Prøvebillede
(Dir. man.
fokus.)
Bemærk
z Effektiv brug af manuel fokusering
Menu
• Hvis du drejer fokus-ringen, mens [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus] er valgt, forstørres billedet
automatisk for at gøre kontrol af fokusområde nemmere. Du kan forhindre, at billedet forstørres ved at
vælge MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t [Fra].
"Fokuslås" er praktisk, når du kan vurdere afstanden til
motivet. Med "Fokuslås" kan du låse fokus i forvejen til den
afstand, hvor motivet kommer forbi.
Indeks
z Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet
-mærket viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand
mellem kameraet og motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linje. Afstanden
fra objektivets kontaktflade til billedsensoren er på omkring 18 mm.
* Billedsensoren er den del af kameraet, der fungerer som filmen.
• Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv, kan
fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
18 mm
66DK
Fortsættes r
1 MENU t [Kamera] t [AF/MF-valg] t [Dir. man. fokus.].
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
3 Hold udløserknappen halvvejs nede, roter objektivets fokus-ring for at
opnå skarpt fokus.
Prøvebillede
Bemærk
• [Autofokusmetode] er fast indstillet til [Enkeltbilled-AF].
Indholdsfortegnelse
Dir. man. fokus. (Direkte manuel fokusering)
Menu
Indeks
67DK
Vælger fokusområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå ordentligt fokus i
den automatiske fokuseringstilstand.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket tilstand.
Ramme til registrering
af AF-område
Menu
(Center)
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25
AF-områder der skal bruges til
fokusering.
Når du trykker udløserknappen halvvejs
ned i optagetilstanden for stillbilleder,
vises der en grøn ramme rundt om det
område, der er i fokus.
• Når funktionen Ansigtsregistrering er
aktiv, fungerer AF med ansigter som
prioritet.
Prøvebillede
(Multi)
Kameraet benytter kun de AF-områder,
som ligger i det midterste område.
Flytter fokusområdet for at fokusere på et
lille objekt eller et smalt område ved tryk
til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
Indeks
Ramme til registrering
af AF-område
(Fleksibelt
punkt)
Indholdsfortegnelse
Autofokusområde
Ramme til registrering
af AF-område
Bemærkninger
• Når denne funktion er indstillet til noget andet end [Multi], kan du ikke bruge funktionen
[Ansigtsregistrering].
• [Multi] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
• [Multi] vælges under filmoptagelse. Men hvis du bruger et E-fatning-objektiv og trykker udløserknappen
halvvejs ned under optagelse, bruges det autofokusområde, som du har indstillet, før du startede
optagelsen, til fokusering.
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
68DK
Vælger fokusmetoden, som passer til motivets bevægelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusmetode] t ønsket tilstand.
(Enkeltbilled- Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker
udløserknappen halvvejs ned. Brug dette, når motivet er
ubevægeligt.
AF)
(Kontinuerlig Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen
holdes halvvejs nedtrykket. Brug dette, når motivet er i
bevægelse.
Prøvebillede
AF)
Indholdsfortegnelse
Autofokusmetode
Bemærkninger
Menu
Indeks
• [Enkeltbilled-AF] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Selvudløser]
– [Valg af motiv], undtagen [Sportsaktiviteter]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
• [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv].
• I tilstanden [Kontinuerlig AF] lyder der intet signal, når motivet er i fokus.
69DK
Indholdsfortegnelse
Genstandssporing
Holder fokus på motivet, mens det spores.
1 MENU t [Kamera] t [Genstandssporing].
Der vises en målramme.
Kameraet starter sporing af motivet.
Vælg
for at annullere denne sporingsfunktion.
Målramme
3 Optag motivet.
Prøvebillede
2 Sæt målrammen på linje med det motiv, der
skal spores, og tryk på OK.
Bemærkninger
Menu
Indeks
• Det kan være vanskeligt at spore et motiv i følgende situationer:
– Motivet bevæger sig for hurtigt.
– Motivet er for lille eller for stort.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
– Det er mørkt.
– Det omgivende lys ændrer sig.
• Når [Genstandssporing] er aktiveret, er den brugerdefinerede indstilling for funktionstasten B ugyldig.
• Du kan ikke anvende [Genstandssporing], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– Kameraets [Zoom]-funktion
z Sporing af det ansigt, du ønsker at optage.
Kameraet stopper sporing af motivet, når motivet bevæger sig ud af skærmen. Når
[Ansigtsregistrering] angives til [Til], og det motiv, der skal spores, er et ansigt, vil kameraet
genoptage fokus på ansigtet, hvis det under sporingen forsvinder ud af skærmen og derefter
kommer tilbage.
• Hvis du aktiverer Smiludløser under ansigtssporing, bliver ansigtet målet for
smilregistreringsfunktionen.
• Hvis du indstiller [Genstandssporing] til [Til], kan kameraet følge kroppen, når ansigtet
ikke er synligt på LCD-skærmen.
70DK
Med kameraets [Zoom]-funktion er det muligt at bruge en bedre zoomforstørrelse end
med den zoomobjektivets optiske zoomfaktor til at forstørre billedet. Det maksimale
zoomniveau, der kan indstilles med kameraets [Zoom]-funktion, afhænger af
indstillinger af [Billedformat] (side 81), [Klar billedzoom] (side 116), eller [Digital
zoom] (side 117).
2 MENU t [Kamera] t [Zoom] t ønsket værdi.
[Zoom]-funktioner tilgængelig med dette kamera
Prøvebillede
1 Ved brug af et zoomobjektiv forstørres billedet med zoom-ringen.
Indholdsfortegnelse
Zoom
Kameraets [Zoom]-funktion giver en bedre forstørrelseszoom ved at kombinere
forskellige zoomfunktioner. Ikonet, der vises på LCD-skærmen, ændres som følger
afhængigt af den valgte zoomfunktion.
Menu
Zoomniveau (lavt)
Zoomniveau (højt)
: Kameraets [Zoom]-funktion anvendes ikke (×1,0 vises).
Smart Zoom: Du kan forstørre billeder ved at beskære dem en smule. (Kun tilgængelig,
når [Billedformat] er indstillet til M eller S.)
3
Klar billedzoom: Du kan forstørre billeder ved billedproces i høj kvalitet.
4
Digital zoom: Du kan forstørre billeder ved billedproces.
1
2
Klar
Digital Billedf Zoomniveau med optisk zoom
billed- zoom ormat
zoom
Zoomer billeder ved at
beskære dem i det
tilgængelige område
(uden at forværre
billedkvaliteten).
Fra
Giver billedkvalitet
højere prioritet, når
billeder zoomes.
Til
Fra
Fra
L
–
M
Ca. 1,4×
S
Ca. 2×
L
Ca. 2×*
M
Ca. 2,8×
S
Ca. 4×
Indeks
Dit formål
71DK
Fortsættes r
Til
Til
L
Ca. 4×
M
Ca. 5,6×
S
Ca. 8×
Bemærkninger
Fordi der zoomes via digitalbehandling i [Klar billedzoom] og [Digital zoom], forringes
billedkvaliteten i forhold til, før der blev anvendt zoom. Hvis du bruger et zoomobjektiv, anbefaler vi,
at du zoomer helt ind på et billede først og derefter bruger kameraets [Zoom]-funktion, hvis der er
behov for yderligere zooming.
Indeks
z Kvaliteten af kameraets [Zoom]-funktion
Menu
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• Du kan ikke bruge [Klar billedzoom], når fremføringsmetoden er angivet som kontinuerlig eller
bracketing-optagelse.
• Du kan ikke benytte Smart Zoom- eller [Klar billedzoom]-funktionen med film. Hvis du trykker på
MOVIE-knappen under en zoomhandling, zoomer kameraet i [Digital zoom]-området.
• Når [Zoom] bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med en
stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
* Zoomniveau i standardindstillingerne
Indholdsfortegnelse
Giver forstørrelse
højere prioritet, når
billeder zoomes.
72DK
Registrerer dine motivers ansigter og justerer automatisk indstillinger for fokus,
eksponering og blitz og udfører automatisk billedbehandling. Du kan vælge, hvilket
ansigt der har prioritet mht. fokus.
Ansigtsregistrering-ramme (grå/magenta)
Denne ramme vises på et registreret ansigt, der ikke er det ansigt, der
er i fokus. Den magentarøde ramme vises på et ansigt, som er
registreret med [Ansigtsregistrering].
(Til
(ansigtsreg.))
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Prøvebillede
Ansigtsregistrering-ramme (hvid)
Når kameraet registrerer mere end 1 motiv, vurderer kameraet, hvilket
der er hovedmotivet og indstiller fokus med dette motiv som prioritet.
Rammen til Ansigtsregistrering for hovedmotivet bliver hvidt. Rammen,
som fokus indstilles efter, bliver grøn, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Fokuserer på ansigtet, der er registreret til at have en prioritet.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Bruger ikke funktionen Ansigtsregistrering.
Bemærkninger
Indeks
(Til)
(Fra)
• Du kan ikke anvende [Ansigtsregistrering], når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
– Kameraets [Zoom]-funktion
• Du kan kun vælge [Ansigtsregistrering], når [Autofokusområde] er indstillet til [Multi], og
[Lysmålermetode] også er indstillet til [Multi].
• Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver.
• Under optagelse med [Smiludløser] indstilles [Ansigtsregistrering] automatisk til [Til (ansigtsreg.)], også
selvom den er indstillet til [Fra].
73DK
Registrerer ansigter, hvis oplysninger er registreret på forhånd, når [Ansigtsregistrering]
er indstillet til [Til (ansigtsreg.)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand.
Registrerer et nyt ansigt.
Skift af rækkefølge Ændrer prioriteten for ansigter, der tidligere er registreret.
Slet
Sletter et registreret ansigt. Vælg et ansigt, og tryk på OK.
Slet alt
Sletter alle registrerede ansigter.
Prøvebillede
Ny registrering
Indholdsfortegnelse
Ansigtsregistrering
Ny registrering
Menu
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t [Ny registrering].
2 Sæt den vejledende ramme på linje med det ansigt, der skal registreres,
og tryk på udløserknappen.
3 Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge OK.
Bemærkninger
Indeks
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Optag ansigtet forfra et oplyst sted. Ansigtet kan ikke registreres korrekt, hvis det skjules af en hat,
maske, solbriller eller lign.
• De registrerede ansigter ryddes ikke af [Nulstil]. Selvom du sletter ansigterne ved at vælge [Slet],
forbliver ansigtet gemt i kameraet. Hvis du vil slette ansigtsdataene helt, skal du vælge [Slet alt].
Skift af rækkefølge
1 MENU t [Kamera] t [Ansigtsregistrering]
t [Skift af rækkefølge].
2 Vælg et ansigt, som du gerne vil ændre
prioritet for.
3 Vælg prioritetsniveau.
Jo mindre placeringsnummer, jo højere prioritet.
74DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Til].
3 Vent på, at der registreres et smil.
Når smilniveauet overstiger punktet b på indikatoren,
tager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under Smiludløser,
tager kameraet billedet og går derefter tilbage til
tilstanden Smiludløser.
Ansigtsregistreringramme (orange)
Smilregistrering-indikator
(Fra)
(Til)
Menu
4 Sådan afsluttes tilstanden Smiludløser,
MENU t [Kamera] t [Smiludløser] t
[Fra].
Prøvebillede
2 For at angive følsomheden til registrering af
et smil, Option t ønsket indstilling.
Bruger ikke Smiludløseren.
Bruger Smiludløseren.
Indeks
Du kan indstille følsomheden for at registrere et smil med Option.
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Smiludløser], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Manuel fokus]
• Hvis du indstiller [Smiludløser] til [Til], mens kameraets [Zoom]-funktion er i brug, annulleres kameraets
[Zoom]-funktion.
• Optagelse ved brug af Smiludløser stopper automatisk, når hukommelseskortet er fuldt.
• Afhængigt af omgivelserne er det ikke sikkert, at smil bliver registreret korrekt.
• Fremføringsmetoden skifter automatisk til [Enkelt optagelse].
75DK
Fortsættes r
1 Dæk ikke øjnene med pandehåret.
Dæk ikke ansigtet med f.eks. hatte, masker, solbriller osv.
2 Forsøg at holde ansigtet lige foran kameraet, og hold det så
lige som muligt.
Knib øjnene sammen.
Prøvebillede
3 Smil tydeligt med munden åben.
Smilet er lettere at registrere, når tænderne er synlige.
Indholdsfortegnelse
z Tip til bedre indfangning af smil
• Lukkeren udløses, så snart der registreres et smil hos en person.
• Hvis et ansigt registreres, registrerer kameraet kun smilet på dette ansigt.
• Hvis der ikke registreres et smil, skal du angive følsomheden med Option.
Menu
Indeks
76DK
Når kameraet registrerer og fotograferer et ansigt, bliver billedet automatisk beskåret til
en passende komposition. Både det originale og beskårne billede bliver gemt. Det
beskårne billedet optages i den samme billedstørrelse som den originale billede.
Indholdsfortegnelse
Auto. port.mark.
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Auto. port.mark.] t ønsket tilstand.
skifter til grøn, når kameraet vurderer, at beskæringsfunktionen er tilgængelig.
Rammen, der viser det beskårne område, vises på skærmen for autovisning efter optagelse.
Bruger ikke funktionen Automatisk portrætmarkering.
(Auto)
Bruger funktionen Automatisk portrætmarkering.
Menu
(Fra)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Auto. port.mark.], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Blødt fokus] [HDR-maleri] [Fyldig sort-hvid tone] [Miniature] i [Billedeffekt]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR]
– Kameraets [Zoom]-funktion
– Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra]
• Det beskårne billede har måske ikke den allerbedste komposition afhængigt af optageforholdene.
77DK
Indstiller den effekt, der bruges, når hud skal optages, så den ser jævn ud, i funktionen
Ansigtsregistrering.
1 MENU t [Kamera] t [Blød hud-effekt] t [Til].
(Til)
(Fra)
Bruger funktionen Blød hud-effekt.
Bruger ikke funktionen Blød hud-effekt.
Prøvebillede
2 Sådan indstilles intensiteten af Effekt med blød hud, Option t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Blød hud-effekt
Du kan indstille intensitet af Blød hud-effekt med Option.
Indstiller Blød hud-effekt til høj.
(Mellem)
Indstiller Blød hud-effekt til mellem.
(Lav)
Indstiller Blød hud-effekt til lav.
Menu
(Høj)
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke anvende [Blød hud-effekt], når du benytter følgende funktioner:
– Optagelse af film
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Selvudl.(Kont.)]
– [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet.
78DK
Gør det muligt at søge igennem alle optagetippene i kameraet.
Brug dette element, når du vil se optage tip, du har set før.
2 Søg efter det ønskede optagetip.
Prøvebillede
1 MENU t [Kamera] t [Liste med optagetip].
Indholdsfortegnelse
Liste med optagetip
Drej kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned.
Du kan åbne et tip fra [Indholdsfortegnelse].
Menu
Indeks
79DK
Giver dig mulighed for at vælge de visningstilstande, der kan vælges med [Vis indhold]
(side 39) i optagetilstand.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knap (skærm)].
Indholdsfortegnelse
DISP-knap (skærm)
2 Vælg den ønskede tilstand.
er tilgængelige.
Viser grundlæggende optageoplysninger.
Viser lukkerhastighed og blændeværdi via grafik,
undtaget når [Optagetilstand] er indstillet til
[Panorering] eller [3D-panorering].
Vis alle
oplysninger
Viser optageoplysninger.
Stor skrifttypevisn.
Viser kun vigtige elementer i stor størrelse.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageoplysninger.
Histogram
Viser luminansfordelingen via grafik.
Til søger
Viser kun optageoplysninger på skærmen (intet
billede). Vælg dette, når du optager med en søger
(sælges separat).
Menu
Grafisk visning
Prøvebillede
De elementer, der er markeret med
Indeks
80DK
Billedstørrelsen bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et
billede.
Jo større billedstørrelsen er, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort
format. Jo mindre billedstørrelsen er, jo flere billeder kan der optages.
Prøvebillede
1 MENU t [Billedformat] t [Billedformat] t ønsket tilstand.
Stillbillede
Billedstørrelse, når [Format] er 3:2
Retningslinjer for brug
4912 × 3264 pixels
For udskrifter op til størrelse A3+
M:8.4M
3568 × 2368 pixels
For udskrifter op til størrelse A4
S:4.0M
2448 × 1624 pixels
L:14M
4912 × 2760 pixels
M:7.1M
3568 × 2000 pixels
S:3.4M
2448 × 1376 pixels
For udskrifter i størrelsen L/2L
Retningslinjer for brug
Menu
L:16M
Billedstørrelse, når [Format] er 16:9
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Til visning på et hd-tv
Indeks
Bemærkninger
• Når du udskriver stillbilleder i 16:9-formatet, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
• Når du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], svarer billedformatet til L.
3D-panorering
(16:9)
Optager billeder ved hjælp af et billede, som er egnet til hd-tv.
Vandret: 1920 × 1080
(Standard)
Optager billeder i standardstørrelse.
Vandret: 4912 × 1080
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Vandret: 7152 × 1080
81DK
Fortsættes r
Billederne vises forskelligt afhængigt af den valgte tilstand.
Standard
Bred
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, rulles billederne, når du trykker midt på kontrolhjulet.
Billedstørrelsen varierer afhængigt af [Panoreringsretning]-indstillingen.
Optager billeder i standardstørrelse.
Lodret: 3872 × 2160
Vandret: 8192 × 1856
(Bred)
Optager billeder i bredformat.
Lodret: 5536 × 2160
Vandret: 12416 × 1856
Indeks
(Standard)
Menu
Panorering
Prøvebillede
16:9
Indholdsfortegnelse
z Tips til valg af billedstørrelsen
Bemærk
• Når du udskriver panoreringsbilleder, vil begge kanter muligvis blive skåret af.
82DK
Indstiller formatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Format] t ønsket tilstand.
Standardformat. Egner sig til udskrift.
16:9
Til visning på et hd-tv.
Bemærk
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
Prøvebillede
3:2
Indholdsfortegnelse
Format
Menu
Indeks
83DK
Vælger kompressionsformatet for stillbilleder.
1 MENU t [Billedformat] t [Kvalitet] t ønsket tilstand.
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid.
Dette er praktisk, når du har brug for 2 billedfiler, en JPEG-fil til
visning og en RAW-fil til redigering.
• Billedkvaliteten er fast indstillet til [Fin], billedstørrelsen er
fast indstillet til [L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-format, når det optages. Da
komprimeringsgraden af [Standard] er højere end graden af
[Fin], er filstørrelsen af [Standard] mindre end størrelsen af
[Fin]. Det betyder, at flere filer kan optages på
1 hukommelseskort, men billedkvaliteten bliver lavere.
• Når billederne ikke skal ændres ved hjælp af computeren,
anbefaler vi, at du vælger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Menu
Filformat: RAW (Optager ved hjælp af komprimeringsformatet
RAW.)
Dette format tillader ikke, at der udføres nogen digital
behandling af billederne. Vælg dette format for at behandle
billeder på en computer til professionelle formål.
• Billedstørrelsen er fast indstillet til den største størrelse.
Billedstørrelsen vises ikke på LCD-skærmen.
Prøvebillede
RAW (RAW)
Indholdsfortegnelse
Kvalitet
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner:
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Du kan ikke føje DPOF-registrering (udskrivningsbestilling) til billeder i RAW-formatet.
• Du kan ikke anvende [Auto HDR] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
z RAW-billeder
Filformatet RAW er de rå data, som mangler at gennemgå en form for digital behandling. En
RAW-fil adskiller sig fra et mere almindeligt filformat som f.eks. JPEG, da den består af
råmateriale, som skal gennemgå behandling til professionelle formål.
Du skal bruge softwaren "Image Data Converter", som findes på cd-rom (medfølger), for at
kunne åbne et RAW-billede, der er optaget på dette kamera. Med denne software kan et
RAW-billede åbnes og konverteres til et almindeligt format, f.eks. JPEG eller TIFF, og dens
hvidbalance, farvemætning, kontrast osv. kan justeres.
84DK
Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages 3D-panorering- eller
Panorering-billeder.
1 MENU t [Billedformat] t [Panoreringsretning] t ønsket tilstand.
(Højre)
Panorer kameraet fra venstre mod højre.
(Venstre)
Panorer kameraet fra højre mod venstre.
Prøvebillede
3D-panorering
Indholdsfortegnelse
Panoreringsretning
Panorering
Panorer kameraet i den retning, du har indstillet.
Menu
(Højre)
(Venstre)
(Op)
(Ned)
Indeks
85DK
Vælger filmfilformat.
1 MENU t [Billedformat] t [Filformat] t ønsket tilstand.
AVCHD
• 60i/50i-film er optaget med henholdsvis 60 felter/sekund eller
50 felter/sekund. Både 60i- og 50i-film anvender interlacescanningssystemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p/25p-film er optaget henholdsvis med 24 billeder/sekund eller med
25 billeder/sekund. Både 24p- og 25p-film anvender det progressive
scanningssystem, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
Optager mp4-film (AVC). Dette format er egnet til WEBoverførsler, vedhæftede filer til e-mail osv.
• Film er optaget i MPEG-4-formatet med ca. 30 billeder/sekund, hvor
det progressive scanningssystem, AAC-lyden og mp4-formatet
anvendes.
• Du kan oprette en disk fra film, der er optaget i dette format ved hjælp
af den medfølgende software"PlayMemories Home".
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
Indeks
z Kontrol af 60i eller 50i
Menu
MP4
Prøvebillede
Optager 60i/50i-film eller 24p/25p-film i AVCHD-format. Dette
filformat er egnet til visning af filmen på et HD-tv. Du kan
oprette en Blu-ray Disc, en AVCHD-optagedisk eller en
DVD-Video-disk ved hjælp af den medfølgende software
"PlayMemories Home".
Indholdsfortegnelse
Filformat
z Afspilning af film på andre enheder
Dette kamera anvender MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format.
Film, der er optaget i AVCHD-formatet med dette kamera, kan ikke afspilles af følgende
enheder.
– Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, er ikke kompatible med High
Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kamera anvender også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4formatet.
Derfor kan film, der er optaget i MP4-formatet med dette kamera, kun afspilles på enheder,
der understøtter MPEG-4 AVC/H.264.
86DK
Vælger billedstørrelse, -hastighed og -kvalitet for filmoptagelse. Jo højere datahastighed
(gennemsnit bithastighed) pr. minut, jo højere billedkvaliteten.
1 MENU t [Billedformat] t [Optageindstilling] t ønsket tilstand.
Gennemsnitlig Optagelse
bithastighed
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Optager film i høj billedkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Optager film i standardbilledkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Det giver en
biograflignende atmosfære.
[Filformat]: [MP4]
Menu
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Prøvebillede
[Filformat]:
[AVCHD]
Indholdsfortegnelse
Optageindstilling
Gennemsnitlig Optagelse
bithastighed
12 Mbps
Optager film med 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Optager film i VGA-format.
* 1080 60i-kompatibel enhed
** 1080 50i-kompatibel enhed
Indeks
1440×1080 12M
Bemærkninger
• Film, der er optaget i [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne
konventering kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige billedkvalitet.
Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray Disc.
• For at se 24p/25p-film på et tv skal du have et tv, der er kompatibelt med 24p/25p. Hvis du bruger et ikkekompatibelt tv, konverteres filmene til 60i/50i og sendes til tv'et.
z Kontrol af 60i eller 50i
Hvis du vil kontrollere, om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed, skal du kontrollere følgende mærker på bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
87DK
Indstiller lysfølsomheden.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [ISO] t ønsket indstilling.
(ISO AUTO)
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.
Indstiller følsomheden til billedsensorlyset. Højere følsomheder
giver mulighed for hurtigere udløserhastigheder og/eller mindre
blænde (større F-værdier). Jo højere følsomhed, jo mere kan
billedstøjen blive synlig.
Bemærkninger
Menu
Indeks
• [ISO AUTO] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Jo højere tallet er, jo større er støjniveauet.
• Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.],
og [ISO] er indstillet til [ISO AUTO], indstilles ISO automatisk mellem ISO200 og ISO3200.
• Du kan vælge op til ISO3200 til filmoptagelse. Når du begynder at optage film med en ISO, der er højere
end 3200, bliver ISO-værdien automatisk 3200, og når optagelsen er færdig, bruges den tidligere værdi.
• [ISO AUTO]-indstillingen er ikke til rådighed i [Manuel eksp.]. Hvis du ændrer eksponeringstilstanden
til [Manuel eksp.] med [ISO AUTO]-indstillingen, skiftes den til 200. Indstil ISO så de stemmer overens
med dine optageforhold.
Prøvebillede
200/400/800/1600/
3200/6400/12800/
16000
Indholdsfortegnelse
ISO
z Justering af ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
ISO-indstillingen (hastighed) er lysfølsomheden for optagemediet, som indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, varierer billeder efter
ISO-indstillingen.
Høj ISO-følsomhed
Med høj ISO-følsomhed optages billeder med en passende
lysstyrke, selv ved utilstrækkelig eksponering. Der kan dog
forekomme støj i billedet, hvis ISO-følsomheden øges.
Lav ISO-følsomhed
Du kan tage bløde billeder. Der vil dog blive kompenseret for
den lave ISO-følsomhed ved sænkning af lukkerhastigheden.
Du skal også tage højde for kamerarystelser eller motivets
bevægelse.
88DK
Justerer farvetemperaturen ud fra omgivelsernes lysforhold.
Brug denne funktion, når billedets farvetemperatur ikke helt er, som du forventede, eller
når du ændrer farvetemperaturen for at få et bestemt fotografisk udtryk.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
AWB (Auto hv.b.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer
farvetemperaturen.
Prøvebillede
Du kan finindstille farvetemperaturen med Option.
Se forklaringen til hver tilstand for at justere hvidbalancen, så den passer til en bestemt
lyskilde.
Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt
lyskilde, justeres farvetemperaturen til lyskilden
(forindstillet hvidbalance).
Menu
(Overskyet)
(Skinnende)
(Fluor.: Varmhvidt)
(Fluor.: Koldhvidt)
(Fluor.: Daghvidt)
(Blitz)
(C.temp./filter)
Justerer farvetemperaturen afhængigt af lyskilden. Opnår
effekten af CC-filtre (farvekompensation) til
fotografering.
(Brugerdefineret)
Gør det muligt at benytte hvidbalanceindstillingen, som
er gemt i [Specialopsætning].
(Specialopsætning)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
Husker den grundlæggende hvide farve (Brugerdefineret
hvidbalance).
Bemærk
• [Auto hv.b.] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
89DK
Fortsættes r
De farver, motivet gengives med, påvirkes af lysforholdene.
Farvetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere farvetemperaturen manuelt ved
hjælp af [Hvidbalance]-funktionen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt
(standard)
Blåligt
Grønt farveskær Rødligt
Prøvebillede
Vejr/belysning
Indholdsfortegnelse
z Lysforholdenes påvirkning
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand.
Menu
Finjustering af farvetemperaturen
2 Efter behov kan du vælge Option t justere farvetemperaturen ved at
trykke på den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolhjulet.
Du kan justere farvetemperaturen mod G (grøn), M (magenta), A (gul) eller B (blå).
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [C.temp./filter].
Indeks
C.temp./filter
2 Option t vælg den ønskede farvetemperatur ved at dreje kontrolhjulet.
Jo højere tallet er, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo mere blåligt bliver
billedet.
3 Juster farvetemperaturen ved at trykke på den øverste/nederste/højre/
venstre del af kontrolhjulet.
Brugerdefineret hvidbalance
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Specialopsætning].
2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt dækker AFområdet, der ligger i midten, og tryk udløserknappen ned.
Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
3 Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen: MENU t
[Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Brugerdefineret].
Du kan finindstille farvetemperaturen med Option.
90DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
• Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en brugerdefineret hvidbalance, der
tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
• Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalance fejl" betyder, at værdien ikke er inden for det forventede område.
(Hvis blitzen bruges til et motiv i umiddelbar nærhed, eller et lyst motiv er inden for rammen.) Hvis du
registrerer denne værdi, lyser
-indikatoren gul på skærmen med optageoplysninger. Du kan godt
optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at få en mere præcis
hvidbalanceværdi.
Prøvebillede
Menu
Indeks
91DK
Vælger den lysmålingsmetode, som angiver, hvilken del af motivet der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Lysmålermetode] t ønsket tilstand.
Måler lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i
flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele
skærmen (multimønstermåling).
(Center)
Måler hele skærmens gennemsnitlige lysstyrke, mens midten af
skærmen fremhæves (centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun midterområdet (spotmåling).
Denne funktion er praktisk, når motivet er
bagbelyst, eller når der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden.
Menu
Spotmåling markerer
motivet placering.
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til noget andet end [Multi], kan [Ansigtsregistrering]-funktionen
ikke anvendes.
• [Multi] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– Optagelse af film
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– Kameraets [Zoom]-funktion
– [Smiludløser]
92DK
Du kan justere mængden af blitzlys i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer
mængden af blitzlys samt lukkerhastighed og blænde.
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Blitzkompens.
-knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem.
Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver mørkere. Hvis du
vælger en lavere værdi (–), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende [Blitzkompens.], når du benytter følgende funktioner:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke kan gives ret meget blitzlys, hvis motivet er
uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt
muligvis ikke synlig.
Prøvebillede
2 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Blitzkompens.] t ønsket værdi.
z Tip til justering af lysstyrken ved fotografering af
• Det er vigtigt at skabe balance mellem lysstyrken på
mennesker mod den mørke baggrund på natportrætter. Du
kan justere lysstyrken på mennesker, som befinder sig tæt
på kameraet ved at ændre lysintensiteten på blitzen.
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde og stadig for
mørkt efter justeringen, skal du gå tættere på motivet.
Indeks
mennesker
93DK
Korrigerer lysstyrke eller kontrast.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Auto HDR)
Anvender ikke [DRO/Auto HDR].
Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere
kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det
giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation.
Optager 3 billeder med forskellig eksponering og placerer
derefter det lyse område fra det undereksponerede billede og det
mørke område fra det overeksponerede billede oven på hinanden
for at skabe et billede med rige gradationer. 1 billede med den
rette eksponering og 1 billede, som lægges oven på, optages.
Prøvebillede
(D-områdeopt.)
Indholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Menu
Bemærk
• Du kan kun vælge [DRO/Auto HDR] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
D-områdeopt.
Korrigerer billedets lys (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [D-områdeopt.].
2 Option t ønsket værdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert
billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og
Lv5 (stærk).
Bemærkninger
• [Auto] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Portræt], [Landskab], [Makro], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv]
• Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at
kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen.
94DK
Fortsættes r
Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med den
rette lysstyrke (automatisk højt, dynamisk område). 1 billede med den rette eksponering
og 1 billede, som lægges oven på, optages.
Indholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Eksp.forskel. auto)
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast.
Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV
(stærk).
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået.
• Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG].
• Da lukkeren udløses 3 gange for 1 enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
• Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den
ønskede effekt.
• Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset.
• Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
på det
optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt,
og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
Prøvebillede
2 Option t ønsket værdi.
95DK
Du kan optage med et effektfilter for at få de forskellige teksturer.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Billedeffekt] t ønsket tilstand.
(Fra)
(Popfarve)
Bruger ikke funktionen Billedeffekt.
Skaber et indtryk af foto fra
legetøjskamera med nedtonede hjørner
og kraftige farver.
Du kan indstille farvenuancen med
Option.
Prøvebillede
(Legetøjskamera)
Indholdsfortegnelse
Billedeffekt
Skaber et levende indtryk ved at
fremhæve farvenuancer.
Menu
(Farvereduktion)
Opretter en stor kontrast, et abstrakt
udseende ved meget fremhævede
primærfarver eller i sort-hvid.
Du kan vælge primærfarver eller sorthvid med Option.
Giver indtryk af et gammelt foto med
sepiafarvenuancer og falmet kontrast.
(Blød kraftig)
Giver et billede med den angivne
atmosfære: lys, transparent, æterisk,
sart, blødt.
(Delvis farve)
Giver et billede, der bevarer en bestemt
farve, men konverterer andre til sorthvid.
Du kan vælge en farve med Option.
(S-h stor
kontrast)
Indeks
(Retrofoto)
Giver et billede med stor kontrast i sorthvid.
96DK
Fortsættes r
(HDR-maleri)
Opretter et udseende af et billede, hvor
farverne og detaljerne er forstærket.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med Option.
(Fyldig sorthvid tone)
Indeks
Opretter et billede, der forstærker
billedet meget, mens baggrunden
kommer betragteligt ud af fokus. Denne
effekt kan ofte findes i billeder af
miniaturemodeller.
Du kan vælge det område, der skal
fokusere på, ved hjælp af Option.
Fokusset på andre området reduceres
markant.
Menu
(Miniature)
Opretter et billede i sort-hvid med rige
gradationer og gengivelse af detaljer.
Kameraet udløser lukkeren 3 gange.
Prøvebillede
Opretter et billede, der er fyldt med en
blød lyseffekt.
Du kan indstille intensiteten af effekten
med Option.
Indholdsfortegnelse
(Blødt fokus)
Bemærkninger
• Du kan kun vælge [Billedeffekt] i følgende tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Du kan ikke anvende [Billedeffekt] på [RAW]- og [RAW og JPEG]-billeder.
• [Legetøjskamera] og [Miniature]-effekterne er muligvis ikke tilgængelige med kameraets [Zoom]funktion.
• Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet.
• Du kan ikke kontrollere følgende effekter på optageskærmen, da kameraet stadig behandler det billede,
der lige er blevet optaget. Du kan altså ikke optage et andet billede, før billedbehandlingen er afsluttet.
Du kan ikke bruge disse effekter til film.
– [Blødt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fyldig sort-hvid tone]
– [Miniature]
• Hvis der er tale om [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone], udløses lukkeren 3 gange under 1 optagelse.
Vær omhyggelig med følgende:
– Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker.
– Komponer ikke billedet på ny.
Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at
HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises
/
på
det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er
nødvendigt, og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed.
97DK
Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling.
Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), som du ønsker, med
[Kreativ indst.] i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer eksponeringen.
Indholdsfortegnelse
Kreativ indst.
1 MENU t [Lysstyrke/farve] t [Kreativ indst.] t ønsket tilstand.
Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer og
smukke farver.
(Levende)
Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af
farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv, blå
himmel eller havudsigter.
(Portræt)
Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til
portrætoptagelser.
(Landskab)
Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af
levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber fremstår
også tydeligere.
Menu
(Standard)
Prøvebillede
2 Hvis du vil justere kontrast, mætning eller skarphed: Option t ønsket
indstilling.
Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang.
(Solnedgang)
(Kontrast),
punkt.
Til optagelse af billeder i sort/hvid.
(Mætning) og
(Skarphed) kan justeres for hvert Kreativ indstilling-
(Kontrast)
Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen
mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede.
(Mætning)
Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven. Når
der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet.
(Skarphed)
Indeks
(Sort/hvid)
Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere træder
konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo blødere er
konturerne.
Bemærkninger
• Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen.
• [Standard] vælges, når følgende funktioner anvendes:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Billedeffekt] (med undtagelse af [Fra])
98DK
Indholdsfortegnelse
Slet
Giver dig mulighed for at slette uønskede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Slet] t ønsket tilstand.
Sletter de markerede billeder. Tryk på midten af kontrolhjulet for
at vælge OK.
Alle i mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe eller alle AVCHD-film.
Alle AVCHDvisningsfiler
Prøvebillede
Flere billeder
Bemærk
• Du kan vælge op til 100 billeder.
Det er nemmere at slette et billede, som vises på skærmen, ved at vælge
funktionstasten (side 31).
(Slet) af
Menu
z Sådan slettes et billede
Indeks
99DK
Afspiller billeder automatisk.
Afspiller kun 3D-billeder i diasshow med 3D-tv'et koblet til kameraet.
1 MENU t [Afspil] t [Diasshow] t ønsket tilstand t OK.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig sløjfe.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Interval
1 sek.
Prøvebillede
Gentag
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Indstiller intervallet for visning af billeder.
3 sek.
5 sek.
Menu
10 sek.
30 sek.
Billedtype
Alt
Afspiller alle stillbilleder som normale billeder.
Vis kun 3D
Afspiller kun 3D-billeder.
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause. Tryk på midten af kontrolhjulet for at stoppe diasshowet.
• Du kan kun afspille billeder i diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning
(stillbilleder)].
• Panoreringsbilleder vises i fuldt format. Hvis du vil rulle et panoramabillede, skal du trykke på midten af
kontrolhjulet, når billedet vises.
100DK
Vælger den enhed med filer, der skal afspilles.
1 MENU t [Afspil] t [Visningstilstand] t ønsket tilstand.
Viser stillbilleder efter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser film (MP4) efter mappe.
AVCHD-visning
Viser AVCHD-film.
Prøvebillede
Mappevisning
(stillbilleder)
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
Menu
Indeks
101DK
Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen.
1 MENU t [Afspil] t [Billedindeks] t ønsket tilstand.
Viser 6 billeder.
12 billeder
Viser 12 billeder.
Vælg bjælken til venstre på billedindeksskærmen for at
vælge en ønsket mappe, og tryk så på op/ned på
kontrolhjulet. Du kan ændre visningstilstanden ved at
trykke på midten af kontrolhjulet.
Menu
z Visning af en ønsket mappe
Prøvebillede
6 billeder
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
102DK
Roterer et stillbillede mod uret. Brug denne funktion til at få vist et vandret billede i
lodret position. Så snart du har roteret et billede, vil det pågældende billede altid blive
vist i den roterede stilling, også selv om du slukker for strømmen.
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Roter].
Indholdsfortegnelse
Roter
2 Tryk på midten af kontrolhjulet.
Billedet roterer mod uret. Billedet roterer, når du trykker på midten.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke roterer de følgende filer:
– Film
– Beskyttede billeder
– 3D-billeder
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er taget med andre kameraer.
• Når billederne vises på en computer, afhænger det af softwaren, om oplysningerne om rotering vises.
Indeks
103DK
Beskytter billeder mod sletning ved uheld.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 MENU t [Afspil] t [Beskyt] t ønsket tilstand.
Anvender eller annullerer beskyttelsen af de markerede billeder.
Tryk på midten af kontrolhjulet for at vælge OK.
Annuller alle
billeder
Annullerer beskyttelsen af alle stillbilleder.
Annuller alle film
(MP4)
Annullerer beskyttelsen af alle film (MP4).
Annuller alle
AVCHD-vis.filer
Annullerer beskyttelsen af alle AVCHD-film.
Menu
Bemærk
• Du kan beskytte op til 100 billeder ad gangen.
Prøvebillede
Flere billeder
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
104DK
Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre en del af det viste billede.
1 MENU t [Afspil] t [ Forstør].
2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet.
4 Vælg
for at annullere den forstørrede afspilning.
Bemærkninger
• Du kan ikke forstørre film.
• Under afspilning af panoreringsbilleder skal du først trykke pause og derefter forstørre billedet.
Skaleringsintervallet afhænger af billedstørrelsen.
Billedformat
Skaleringsintervaller
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Menu
z Skaleringsintervaller
Prøvebillede
3 Vælg den position, du vil se, ved at trykke til højre/venstre/op/ned på
kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Forstør
Indeks
105DK
Justerer lydstyrken for film på 8 trin.
1 MENU t [Afspil] t [Indst. for lydstyrke] t ønsket værdi.
Indholdsfortegnelse
Indst. for lydstyrke
z Justering af lydstyrke under afspilning
Prøvebillede
[Indst. for lydstyrke]-skærmen vises, når du trykker på knappen på kontrolhjulet under
afspilning af film.
Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til lyden.
Menu
Indeks
106DK
Du kan angive, hvilke stillbilleder du vil optage på hukommelseskortet og udskrive på et
senere tidspunkt.
Mærket
(udskriftsbestilling) vises for registrerede billeder (DPOF: Digital Print
Order Format).
DPOF-opsætning
Vælger billeder, som skal bestilles til udskrivning.
1 Vælg et billede, og tryk på midten af kontrolhjulet. Hvis du
vil annullere billedet, skal du vælge det -mærkede billede
igen.
2 Gentag handlingen for alle billeder, du vil udskrive.
Annuller alle
Rydder alle DPOF-mærker.
Datomærke
Til
Fra
Angiver, om der skal dato på de DPOF-mærkede billeder, når de
udskrives.
Menu
Flere billeder
Prøvebillede
1 MENU t [Afspil] t [Angiv udskrivning] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Angiv udskrivning
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke føje DPOF-mærket til de følgende filer:
– Film
– RAW-billeder
• Du kan føje DPOF-mærket til op til 999 billeder.
• DPOF-registreringen ryddes ikke efter udskrivning. Det anbefales, at du sletter hukommelseskortet, når
du har fået udskrevet stillbillederne.
107DK
AF-lampen giver lys til nemmere fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Den røde AF-lampe gør, at kameraet nemt kan fokusere, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, indtil fokus låses.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
1 MENU t [Opsætning] t [AF-lampe] t ønsket indstilling.
Anvender AF-lampen.
Fra
Anvender ikke AF-lampen.
Bemærkninger
Menu
• Du kan ikke anvende AF-lampen, når:
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
– [Landskab], [Nattescene] eller [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv] er valgt.
– [Panorering] er valgt.
– [3D-panorering] er valgt.
– Du optager film.
– Du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat).
• Når AF-lampen er bruges, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angivet med
en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet.
Prøvebillede
Auto
Indeks
108DK
Når du bruger blitzen, udløses den 2 eller flere gange før optagelse for at reducere røde
øjne.
1 MENU t [Opsætning] t [Rødøjereduktion] t ønsket indstilling.
Blitzen udløses altid for at reducere røde øjne.
Fra
Anvender ikke Rødøjereduktion.
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge Rødøjereduktion med [Smiludløser].
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af enkelte forskelle og forhold
såsom afstand til motivet, eller om motivet ikke kiggede på glimtene før optagelsen.
Pupiller udvides i mørke omgivelser. Blitzlys reflekteres i blodkarrene bagerst i øjet (retina),
hvilket giver røde øjne på billeder.
Kamera
Menu
z Hvad forårsager røde øjne?
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Øje
Indeks
Retina
109DK
Når en eletronisk søger (sælges separat) er fastgjort til kameraet, registrerer sensorer i
den elektroniske søger, om den bliver brugt, og kameraet skifter skærm.
1 MENU t [Opsætning] t [FINDER/LCD-indstil.] t ønsket indstilling.
Når du kigger i den elektroniske søger, skiftes skærmen
automatisk til den elektroniske søger.
Manuel
Du kan skifte mellem den elektroniske søger og LCD-skærm ved
at bruge knappen på den elektroniske søger.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
FINDER/LCD-indstil.
Menu
Indeks
110DK
Angiver, om der skal vises billeder, der er redigeret med eksponeringskompensation,
hvidbalance, Kreativ indstilling eller Billedeffekt på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Live View-visning] t ønsket indstilling.
Indstillingseffekt fra Viser ikke billederne med de anvendte effekter.
Denne indstilling giver dig mulighed for at koncentrere dig om
sammensætningen af motivet, da det vises på skærmen, som det
er.
Billederne vises altid med en passende lysstyrke i [Manuel
eksp.]-tilstanden.
Prøvebillede
Indstillingseffekt til Viser billederne med de anvendte effekter.
Indholdsfortegnelse
Live View-visning
Bemærk
Menu
• Du kan kun vælge [Indstillingseffekt fra] i de følgende optage tilstande:
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
Indeks
111DK
Du kan kontrollere det optagne billede på LCD-skærmen lige efter optagelsen. Du kan
ændre visningstiden.
1 MENU t [Opsætning] t [Autovisning] t ønsket indstilling.
5 sek.
Vises i det angivne tidsrum.
Hvis du vælger (Forstør), kan du kontrollere det forstørrede
billede.
2 sek.
Fra
Vises ikke.
Prøvebillede
10 sek.
Indholdsfortegnelse
Autovisning
Bemærkninger
Menu
• I autovisning vises billedet ikke i lodret position, heller ikke selvom [Vis afspilning] er indstillet til
[Autorotation].
• Selvom [Gitterlinje] er indstillet til en anden indstilling end [Fra], vises gitterlinjen ikke i autovisning ved
optagelse af [3D-panorering]- eller [Panorering]-billeder.
• Før billedet vises, kan et ubehandlet billedet blive vist midlertidigt afhængigt af indstillingen, f.eks.
[DRO/Auto HDR], [Blød hud-effekt], [Objektivkomp.: Forvrængn.].
Indeks
112DK
Indstiller, hvorvidt gitterlinjen vises. Gitterlinjen hjælper dig med at justere
sammensætningen af billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Gitterlinje] t ønsket indstilling.
Firkantet gitter
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte det vandrette
niveau i sammensætningen. Det er velegnet til at bestemme
kvaliteten af sammensætningen ved optagelse af landskaber,
nærbilleder eller dublerede billeder.
Diag. + firk. gitter
Hvis et motiv placeres tæt på den diagonale linje, kan det
udtrykke en opløftet og stærk stemning.
Fra
Viser ikke gitterlinjen.
Menu
Ved at placere hovedmotiverne tæt på en af de gitterlinjer, der
opdeler billedet i tredjedele, opnås en velafbalanceret
sammensætning.
Prøvebillede
3x3-gitter
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
z Sådan kontrolleres rammen til optagelse af film
Indeks
Rammen, som vises, når [Gitterlinje] er indstillet til en
anden indstilling [Fra], viser, hvorvidt motivet er inden
for rammen. Dette giver dig mulighed for at justere
sammensætningen ved at gå tættere på eller længere væk
fra motivet.
Ramme til film
113DK
Forbedrer konturen af områder i fokus med en bestemt farve i manuelt fokus. Denne
funktion gør det muligt nemt at bekræfte fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumniveau] t ønsket indstilling.
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra
Brug ikke maksimumfunktionen.
Prøvebillede
Høj
Indholdsfortegnelse
Maksimumniveau
Bemærkninger
Menu
• Da kameraet vurderer, at de skarpe områder er i fokus, er maksimumniveauet forskelligt afhængigt af
motivet, optagesituationen eller det anvendte objektiv.
• Området af områder i fokus forbedres ikke, når kameraet er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Indeks
114DK
Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen i manuelt fokus.
1 MENU t [Opsætning] t [Maksimumfarve] t ønsket indstilling.
Forbedrer konturer i hvidt.
Rød
Forbedrer konturer i rødt.
Gul
Forbedrer konturer i gult.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [Maksimumniveau] er indstillet til [Fra].
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Maksimumfarve
Menu
Indeks
115DK
Angiver, om Klar billedzoom skal bruges, når kameraets [Zoom]-funktion bruges
(side71). Zoomer i bedre kvalitet end Digital zoom.
1 MENU t [Opsætning] t [Klar billedzoom] t ønsket indstilling.
Bruger funktionen Klar billedzoom.
Fra
Bruger ikke funktionen Klar billedzoom.
Bemærk
Menu
• Du kan ikke anvende [Klar billedzoom], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Klar billedzoom
Indeks
116DK
Angiver, om Digital zoom skal bruges, når kameraets [Zoom]-funktion bruges (side71).
Zoomer med bedre forstørrelse end Klar billedzoom. Denne funktion kan også være
tilgængelig i filmoptagelse.
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
1 MENU t [Opsætning] t [Digital zoom] t ønsket indstilling.
Bruger funktionen Digital zoom.
Hvis du bruger en højere forstørrelse, uanset om billedet
forringes, skal den angives til [Til].
Fra
Bruger ikke funktionen Digital zoom.
Prøvebillede
Til
Bemærk
Menu
• Du kan ikke anvende [Digital zoom], når du benytter følgende funktioner:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Indeks
117DK
Indstiller, hvorvidt optagetilstanden skal indstilles til selvudløser med 3 sekunders
forsinkelse, når LCD-skærmen er vippet ca. 180 grader opad.
1 MENU t [Opsætning] t [Selvportræt Selvudløser] t [Til].
Indholdsfortegnelse
Selvportræt Selvudløser
2 Vip LCD-skærmen ca. 180 grader opad.
Lukkeren udløses efter 3 sekunder.
Indstiller automatisk optagetilstanden til selvudløser med
3 sekunders forsinkelse, når LCD-skærmen er vippet ca. 180
grader opad.
Fra
Vælger optagetilstand baseret på fremføringsmetode. Vælg
denne valgmulighed, når du ikke bruger selvudløseren, og indstil
fremføringsmetoden til [Enkelt optagelse].
Indeks
Til
Menu
3 Tryk på udløserknappen.
Prøvebillede
Selvudløseren med 3 sekunders forsinkelse aktiveres.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende [Selvportræt Selvudløser], når du benytter følgende funktioner:
– Under filmoptagelse
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– [Smiludløser]
– [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR]
– [Blødt fokus], [HDR-maleri], [Fyldig sort-hvid tone], [Miniature] i [Billedeffekt]
• Når tilbehør sluttes til terminal 2 til intelligent tilbehør, kan du muligvis ikke vippe LCD-skærmen
omkring 180 grader opad. I sådanne tilfælde må du fjerne tilbehøret.
• Hvis blitzlyset eller AF-lampen er for lys under optagelse, skal du skubbe blitzen ned og ændre
indstillingen [AF-lampe].
118DK
Indstiller, hvorvidt alle billeder, der blev taget kontinuerligt i Bedste auto-tilstand, skal
gemmes.
1 MENU t [Opsætning] t [B. auto billedudtrækning] t ønsket
indstilling.
Gemmer 1 egnet billede valgt af kameraet.
Fra
Gemmer alle billederne.
Bemærkninger
Menu
• Selv når du indstiller [B. auto billedudtrækning] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke], der er valgt fra
tilstand for genkendt motiv, gemmes 1 sammensat billede.
• Når funktionen Automatisk portrætmarkering er aktiveret, gemmes 2 billeder, også selvom du indstiller
det til [Auto].
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
B. auto billedudtrækning
Indeks
119DK
Forstørrer billedet på skærmen automatisk for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette
fungerer i [Manuel fokus]- eller [Dir. man. fokus.]-tilstanden.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælp] t ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælp
2 Drej fokus-ringen for at justere fokus.
• I Dir. man. fokus. (direkte manuel fokusering) drejes fokusringen med udløserknappen trykket
halvvejs ned, når fokus er justeret med autofokus.
Til
Forstørrer billedet. Du kan indstille varigheden af forstørrelsen
med [MF-hjælpetid]. Vælg
for at fuldføre
billedforstørrelsen.
Fra
Forstørrer ikke billedet.
Menu
Bemærkninger
• Du kan ikke benytte [MF-hjælp] under filmoptagelse.
• Når et A-fatning-objektiv (sælges separat) er monteret, forstørres billedet ved at trykke på
(funktionstast).
Prøvebillede
Billedet forstørres 4,8 gange. Du kan også forstørre billedet 9,5 gange.
Indeks
120DK
Angiver, i hvor lang tid billedet skal vises i et udvidet format for [MF-hjælp]-funktionen.
1 MENU t [Opsætning] t [MF-hjælpetid] t ønsket indstilling.
Forstørrer visningen, indtil
5 sek.
Forstørrer billedet i 5 sekunder.
2 sek.
Forstørrer billedet i 2 sekunder.
er valgt.
Bemærk
• Dette punkt kan ikke indstilles, når [MF-hjælp] er indstillet til [Fra].
Prøvebillede
Ingen begræns.
Indholdsfortegnelse
MF-hjælpetid
Menu
Indeks
121DK
Den måde, som farver er repræsenteret på med kombinationer af tal eller
farvegengivelsesområde, kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængig af
formål.
Indholdsfortegnelse
Farverum
1 MENU t [Opsætning] t [Farverum] t ønsket indstilling.
Dette er standardfarverummet i digitalkameraet. Brug sRGB til
normale optagelser, f.eks. når du vil udskrive billeder uden
ændringer.
AdobeRGB
Det har et bredt farvegengivelsesområde. Når en stor del af
motivet er levende grøn eller rød, er Adobe RGB effektiv.
Billedets filnavn begynder med "_DSC".
Prøvebillede
sRGB
Bemærkninger
Menu
• Adobe RGB bruges til programmer eller printere, der understøtter farvestyring og DCF2.0-farverum.
Brug af applikationer eller printere, der ikke understøtter dem, kan resultere i billeder, som ikke gengiver
farverne troværdigt.
• Ved visning af billeder, der er optaget med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheder, vil billederne vises med lav mætning.
Indeks
122DK
Angiver, om du bruger SteadyShot-funktionen på objektivet.
1 MENU t [Opsætning] t [SteadyShot] t ønsket indstilling.
Anvender SteadyShot.
Fra
Anvender ikke SteadyShot. Denne indstilling anbefales, når du
bruger et kamerastativ.
Bemærkninger
• [Til] er valgt, når følgende funktioner bruges:
– [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
• Du kan ikke angive [SteadyShot], når navnet på det objektiv, der er monteret, ikke indeholder "OSS" som
f.eks. "E16 mm F2.8", eller når du bruger et A-fatning-objektiv (sælges separat).
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Menu
Indeks
123DK
Indstiller, hvorvidt lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret noget objektiv.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløser u/obj.] t ønsket indstilling.
Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg
denne indstilling, når kameraet fastgøres til et astronomisk
teleskop osv.
Deaktiver
Udløser kun lukkeren, når der er monteret et objektiv.
Bemærk
Prøvebillede
Aktiver
Indholdsfortegnelse
Udløser u/obj.
• Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en objektivkontakt,
f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved
at kontrollere den på det optagne billede.
Menu
Indeks
124DK
Indstiller, hvorvidt autofokus skal bruges, når du kigger gennem en elektronisk søger
(sælges separat), der er monteret på kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Eye-Start AF] t ønsket indstilling.
Autofokusering starter, når du ser igennem den elektroniske
søger.
Fra
Autofokusering starter ikke, når du ser igennem den elektroniske
søger.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Eye-Start AF
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt, når LA-EA2-fatningsobjetivet (sælges separat) er monteret.
Menu
Indeks
125DK
Den elektroniske funktion med udløserfrontknap forkorter tidsforsinkelsen mellem
lukkerudløsninger.
1 MENU t [Opsætning] t [Udløserfrontknap] t ønsket indstilling.
Bruger funktionen med frontudløserknap.
Fra
Bruger ikke funktionen med frontudløserknap.
Bemærkninger
Menu
• Når du tager billeder ved høj lukkerhastighed med et objektiv med stor diameter monteret, kan der opstå
ghosting på det slørede område, afhængigt af motivet og optageforholdene. I sådanne tilfælde skal du
indstille dette element til [Fra].
• Når et objektiv, der er fremstillet af en anden prducent (herunder et Minolta/Konica-Minolta-objektiv),
anvendes, indstilles dette element til [Fra]. Hvis du indstiller dette element til [Til], vil den korrekte
eksponering ikke blive indstillet, eller billedskarpheden vil blive ujævn.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Udløserfrontknap
Indeks
126DK
Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang
eksponeringstid), er støjreduktionen tændt, i lige så lang tid som lukkeren er åben. Dette
sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang eksponering.
Indholdsfortegnelse
Lang eksp.SR
1 MENU t [Opsætning] t [Lang eksp.SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer støjreduktion i det tidsrum, lukkeren er åben. Når
støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan
ikke optage et nyt billede. Vælg denne indstilling for at prioritere
billedkvaliteten.
Fra
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg denne indstilling for at
prioritere timingen af optagelsen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
Indeks
• [Lang eksp.SR] er indstillet til [Fra] i det følgende tilstande:
– [Kont. optagelse]
– [Hast.pri. kont.]
– [Bracket: Kont.]
– [Sportsaktiviteter], [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
• [Lang eksp.SR] er indstillet til [Til] i de følgende tilstande:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv] (med undtagelse af [Sportsaktiviteter], [Håndholdt tusmørke])
127DK
Når du optager med høj ISO, reducerer kameraet den støj, som bliver mere synlig, når
kameraets følsomhed er høj. Når støjreduktionen er i gang, kan der vises en meddelelse,
og du kan ikke optage et nyt billede.
Indholdsfortegnelse
Høj ISO SR
1 MENU t [Opsætning] t [Høj ISO SR] t ønsket indstilling.
Aktiverer normalt høj ISO-støjreduktion.
Lav
Aktiverer moderat høj ISO-støjreduktion. Vælg denne indstilling
for at prioritere timingen af optagelsen.
Prøvebillede
Normal
Bemærk
Menu
• Støjreduktion er ikke tilgængelig i det følgende tilstande:
– [Intelligent auto]
– [Bedste auto]
– [Valg af motiv]
– [Anti-bevægelsesslør]
– [Panorering]
– [3D-panorering]
– RAW-billeder
Indeks
128DK
Kompenserer for de skyggefyldte hjørner på skærmen, der skyldes visse
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Skygge] t ønsket indstilling.
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.
Fra
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatning-objektiv.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Menu
Indeks
129DK
Reducerer farveafvigelsen ved hjørnerne af skærmen, der skyldes bestemte
objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t ønsket
indstilling.
Reducerer farveafgivelsen automatisk.
Fra
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.
Bemærk
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatning-objektiv.
Menu
Indeks
130DK
Kompenserer for skærmens forvrængning, der skyldes visse objektivegenskaber.
1 MENU t [Opsætning] t [Objektivkomp.: Forvrængn.] t ønsket værdi.
Kompenserer automatisk for skærmens forvrængning.
Fra
Kompenserer ikke for skærmens forvrængning.
Bemærk
• Dette element er kun tilgængeligt med et E-fatning-objektiv.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Forvrængn.
Menu
Indeks
131DK
Indstiller, hvorvidt et bestemt ansigt skal følges, når kameraet registerer det ansigt under
en genstandssporing.
1 MENU t [Opsætning] t [Ansigtsprioritetssporing] t ønsket indstilling.
Fra
Følger ikke et bestemt ansigt.
Hvis du angiver et fravalgt ansigt som mål, selv når
[Ansigtsprioritetssporing] er indstillet til [Fra], følger kameraet
kroppen, når ansigtet ikke er synligt. Hvis den valgte person
forsvinder fra skærmen, mens kameraet følger ham/hende,
fokuserer kameraet på personen, når denne igen vender tilbage
til skærmen.
Menu
Følger et bestemt ansigt.
Når er ansigt ikke er synligt på LCD-skærmen, følger kameraet
kroppen, men når ansigtet er synligt, følger kameraet ansigtet.
Hvis den valgte person forsvinder fra skærmen, mens kameraet
følger ham/hende, fokuserer kameraet på personen, når denne
igen vender tilbage til skærmen.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Ansigtsprioritetssporing
Bemærk
Indeks
• Når [Ansigtsregistrering] er indstillet til [Fra], indstilles [Ansigtsprioritetssporing] til [Fra] og kan ikke
genindstilles.
132DK
Indstiller, hvorvidt du optager lyd under optagelse af film.
1 MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t ønsket indstilling.
Optager lyd (stereo).
Fra
Optager ikke lyd.
Bemærk
• Lyden af objektivet og kameraet under brug optages også, når [Til] er valgt.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Filmlydoptagelse
Menu
Indeks
133DK
Angiver, om vindstøjen skal reduceres under filmoptagelse.
1 MENU t [Opsætning] t [Reduktion af vindstøj] t ønsket indstilling.
Reducerer vindstøj.
Fra
Reducerer ikke vindstøj.
Bemærkninger
• Hvis dette element indstilles til [Til], selvom vinden ikke blæser tilstrækkeligt meget, kan forårsage, at
normal støj optages ved en for lav lydstyrke.
• Når der bruges en mikrofon (sælges separat), sker der ikke en reduktion af vindstøjen, også selvom den er
angivet til [Til].
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Reduktion af vindstøj
Menu
Indeks
134DK
Gør det muligt at justere og registrere en autofokusposition for hvert objekt, når der
anvendes et A-fatning-objektiv med LA-EA2-fatningsadapteren (sælges separat).
1 MENU t [Opsætning] t [AF-mikrojust.].
Indholdsfortegnelse
AF-mikrojust.
2 [AF-justeringsindstilling] t [Til].
AFAngiver, om denne [AF-mikrojust.]-funktion skal bruges. Vælg [Til]
justeringsindstilling for at bruge den.
Gør det muligt at vælge en optimal værdi mellem –20 og +20.
Hvis der vælges en større værdi, skiftes autofokuspositionen, så den er
længere fra kameraet. Hvis der vælges en mindre værdi, skiftes
autofokuspositionen, så den er tættere på kameraet.
Slet
Rydder den værdi, du indstillede.
Bemærkninger
Indeks
• Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold.
• Når du monterer et objektiv, du allerede har registreret en værdi til, vises den registrerede værdi på
skærmen. [±0] vises for et objektiv, for hvilket der endnu ikke er registreret en værdi.
• Hvis [–] vises, er der blevet registreret mere end 30 objektiver. Hvis du vil registrere andre objektiver,
skal du først fjerne en værdi. Monter et objektiv med den værdi, der skal fjernes, og vælg [±0]. Hvis du
vil fjerne alle registrerede værdier, skal du vælge [Slet].
• Brug kun [AF-mikrojust.] med Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruger [AFmikrojust.] med andre objektivmærker, kan den registrerede værdi blive påvirket.
• Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] individuelt for et Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiv med
samme specifikation.
Menu
mængde
Prøvebillede
3 [mængde] t ønsket værdi t OK.
135DK
Gør det muligt at vælge, om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om
skærmen for det punkt, du sidst har brugt, skal vises.
1 MENU t [Opsætning] t [Menustart] t ønsket indstilling.
Viser altid den første skærm i menuen.
Forrige
Viser altid det sidst indstillede punkt. Dette vil gøre det nemmere
hurtigere at nulstille det sidste punkt, du tidligere har indstillet.
Prøvebillede
Top
Indholdsfortegnelse
Menustart
Menu
Indeks
136DK
Ved at tildele funktioner til forskellige værdier kan du øge hastigheden af betjeningerne
ved at trykke på den relevante tast på skærmen med optageoplysninger.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t
[Specialtastsindstillinger] t ønsket
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Specialtastsindstillinger
Funktionstast C
Højre tast
Menu
Funktionstast B
Indstil. af højre tast
Optagetilstand
ISO
Opt.tip
Hvidbalance
Lysmålermetode
Autofokusmetode
DRO/Auto HDR
Autofokusområde
Billedeffekt
Genstandssporing
Kreativ indst.
Zoom
Blitztilstand
Ansigtsregistrering
Blitzkompens.
Smiludløser
MF-hjælp
Auto. port.mark.
AEL til/fra (side 140)
Blød hud-effekt
Ikke indstillet
Indeks
AF/MF-valg
Kvalitet
Indstilling af tasten B
Optagetilstand
Hvidbalance
Opt.tip
Lysmålermetode
Autofokusmetode
DRO/Auto HDR
Genstandssporing
Billedeffekt
Zoom
Kreativ indst.
Ansigtsregistrering
Blitztilstand
Smiludløser
Blitzkompens.
137DK
Fortsættes r
MF-hjælp
Blød hud-effekt
AEL til/fra (side 140)
Kvalitet
Ikke indstillet
Indholdsfortegnelse
Auto. port.mark.
ISO
Indstilling af tasten C
Kalder en optagetilstand.
Brugerdefineret
Kalder en funktion, der er tildelt til [Brugerdefineret 1],
[Brugerdefineret 2], [Brugerdefineret 3], [Brugerdefineret 4]
eller [Brugerdefineret 5].
Brugerdefineret 1 til 5
Prøvebillede
Optagetilstand
AF/MF-valg
Autofokusmetode
Autofokusområde
Menu
Ansigtsregistrering
Smiludløser
Auto. port.mark.
Blød hud-effekt
Kvalitet
ISO
[Brugerdefineret 2]
Hvidbalance
Indeks
[Brugerdefineret 1]
Lysmålermetode
[Brugerdefineret 3]
DRO/Auto HDR
Billedeffekt
Kreativ indst.
Blitztilstand
[Brugerdefineret 4]/
[Brugerdefineret 5]
Ikke indstillet
Bemærkninger
• [Specialtastsindstillinger] er tilgængelig med følgende optagetilstande. En funktion, der er tildelt til den
højre tast, funktionstast B og funktionstast C på kontrolhjulet, kaldes kun i de følgende optagetilstande.
– [Manuel eksp.]
– [Lukkerhast.prior.]
– [Blændeprioritet]
– [Auto programmeret]
• Indstillingen [Indstilling af tasten B] er ugyldig:
– når funktionen Genstandssporing er aktiveret.
– når [Autofokusområde] er indstillet til [Fleksibelt punkt]
• Du behøver ikke at konfigurere alle [Brugerdefineret 1]-, [Brugerdefineret 2]-, [Brugerdefineret 3]-,
[Brugerdefineret 4]- og [Brugerdefineret 5]-punkterne.
138DK
Fortsættes r
1 Tryk på funktionstasten C, når
CUSTOM (Brugerdefineret) vises.
Prøvebillede
2 Vælg [Brugerdefineret 1], [Brugerdefineret 2],
[Brugerdefineret 3], [Brugerdefineret 4] eller
[Brugerdefineret 5] ved at trykke til højre/
venstre på kontrolhjulet.
Indholdsfortegnelse
Kalder en funktion, der er tildelt til
[Brugerdefineret] af funktionstasten C
Menu
Indeks
139DK
Når det er svært at opnå den passende eksponering for motivet, gør denne funktion det
muligt at låse eksponeringen ved at fokusere og måle lyset i et område, der har de
ønskede lysforhold.
2 Vælg [AEL til/fra].
Den højre tast eller funktionstast B bliver AEL-knappen.
3 Ret kameraet imod det område, med hvilket du ønsker at matche
eksponeringen.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Specialtastsindstillinger] t [Indstil. af højre
tast] eller [Indstilling af tasten B].
Indholdsfortegnelse
AEL til/fra
Eksponeringen er indstillet.
4 Tryk på AEL-knappen.
Eksponeringen er låst, og
(AE-lås) lyser.
6 For at annullerer eksponeringslåsen skal du trykke på AEL-knappen igen.
Menu
5 Fokuser på dit motiv og optag.
Indeks
140DK
Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet.
1 MENU t [Opsætning] t [Bip] t ønsket indstilling.
Aktiverer lydsignalet, når du trykker på kontrolhjulet eller
funktionstasterne.
Fra
Slukker for lydsignalet.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Bip
Menu
Indeks
141DK
Vælger det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t [Opsætning] t [
Sprog] t ønsket sprog.
Indholdsfortegnelse
Sprog
Prøvebillede
Menu
Indeks
142DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
3 Vælg OK.
Sommertid:
Vælger [ON] eller [OFF].
Datoformat:
Vælger format til visning af dato og klokkeslæt.
Menu
Bemærk
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Ved at bruge "PlayMemories Home" på
cd-rommen (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med dato.
Prøvebillede
2 Tryk på den højre eller venstre del af
kontrolhjulet for at vælge et element, og tryk
på den øverste eller nederste del af det for
at vælge den ønskede indstilling.
Indholdsfortegnelse
Indst.dato/tid
Indeks
143DK
Indstiller det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive
lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet.
1 MENU t [Opsætning] t [Indstilling af
sted] t ønsket indstilling.
Prøvebillede
2 Tryk til højre eller venstre på kontrolhjulet for
at vælge et område.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
Menu
Indeks
144DK
Du kan vælge, om hjælpeguiden skal vises, når kameraet betjenes.
1 MENU t [Opsætning] t [Hjælpeguidevisn] t ønsket indstilling.
Viser hjælpeguiden.
Fra
Viser ikke hjælpeguiden.
Prøvebillede
Til
Indholdsfortegnelse
Hjælpeguidevisn
Menu
Indeks
145DK
Du kan forkorte ventetiden før kameraet slukker, når det ikke bliver betjent for at
forhindre at batteriet opbruges.
1 MENU t [Opsætning] t [Økotilstand] t ønsket indstilling.
Angiver [Strømbesparelse] til [10 sek.] og LCD-skærmens
lysstyrke bliver svagere. Hvis du ikke betjener kameraet i
en bestemt tidsperiode, reduceres lysstyrken på LCDskærmen.
Standard
Følger indstillingen af [Strømbesparelse].
Prøvebillede
Maks.
Indholdsfortegnelse
Økotilstand
Bemærk
Menu
• Når AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat) bruges, kan dette element ikke indstilles til
[Maks.].
Indeks
146DK
Du kan indstille tidsintervaller for, hvornår kameraet skal skifte til strømbesparende
tilstand. Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, vender kameraet tilbage til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
1 MENU t [Opsætning] t [Strømbesparelse] t ønsket indstilling.
Skifter til strømbesparende tilstand efter det angivne tidsrum.
5 min.
1 min.
20 sek.
Prøvebillede
30 min.
10 sek.
Menu
Bemærk
• Sluk for kameraet, når du ikke bruger det over længere tid.
Indeks
147DK
Du kan justere LCD-skærmens lysstyrken.
1 MENU t [Opsætning] t [LCD-lysstyrke] t ønsket indstilling.
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–2 til +2.
Solskinsvejr
Indstiller lysstyrken, så den passer til udendørs optagelse.
Prøvebillede
Manuel
Indholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Menu
Indeks
148DK
Når en elektronisk søger (sælges separat) er monteret, justeres lysstyrken automatisk for
den elektroniske søger til at passe omgivelsernes lysforhold.
1 MENU t [Opsætning] t [Søgerlysstyrke]
Indholdsfortegnelse
Søgerlysstyrke
2 Se gennem søgeren, og vælg den ønskede indstilling.
Juster lysstyrken automatisk.
Manuel
Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området
–1 til +1.
Prøvebillede
Auto
Menu
Indeks
149DK
Indstiller farven på LCD-skærmen.
1 MENU t [Opsætning] t [Skærmfarve] t ønsket indstilling.
Sort
Blå
Lyserød
Skifter til den valgte farve.
Prøvebillede
Hvid
Indholdsfortegnelse
Skærmfarve
Menu
Indeks
150DK
Vælger metode til visning af brede billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Bredt billede] t ønsket indstilling.
Viser brede billeder på hele skærmen.
Normal
Viser brede billeder og
betjeningsoplysninger på skærmen.
Prøvebillede
Fuld skærm
Indholdsfortegnelse
Bredt billede
Menu
Indeks
151DK
Vælger retningen, når der afspilles stillbilleder, der er optaget i lodret i portrætposition.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis afspilning] t ønsket indstilling.
Viser billede i portrætposition.
Man.rotation
Viser billede i landskabsposition.
Prøvebillede
Autorotation
Indholdsfortegnelse
Vis afspilning
Menu
Indeks
152DK
Når du tilslutter kameraet til et HD-tv med HDMI-terminaler ved hjælp af et HDMIkabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv'et.
1 MENU t [Opsætning] t [HDMI-opløsning] t ønsket indstilling.
Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller
udgangsopløsningen.
1080p
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).
1080i
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
Bemærk
• Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i]
eller [1080p] afhængigt af det tilsluttede tv.
Menu
Indeks
153DK
Når du tilslutter kameraet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du afspille billederne på dit kamera ved at bruge dit tv's
fjernbetjening og pege den mod tv'et. Se side 169 om "BRAVIA" Sync.
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
1 MENU t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t ønsket indstilling.
Betjener kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Fra
Betjener ikke kameraet via fjernbetjeningen til tv'et.
Bemærk
Prøvebillede
Til
• Du kan betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening ved at forbinde kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Menu
Indeks
154DK
Vælger metode for USB-tilslutning.
1 MENU t [Opsætning] t [USB-tilslutning] t ønsket indstilling.
Masselager
Opretter en masselagringsforbindelse mellem kameraet, en
computer og en anden USB-tilslutning.
MTP
Opretter en MTP-forbindelse mellem kameraet, en computer og
andre usb-enheder. Windows 7-computere er forbundet i MTP,
og dens unikke funktioner er aktiveret for brug. Hvis der er tale
om andre computere (Windows Vista/XP, Mac OS X), vises
guiden Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen
på kameraet importeres til computeren.
Menu
Opretter automatisk en masselagrings- eller -MTP-forbindelse i
overensstemmelse med en computer eller andre USB-enheder,
der er tilsluttet. Windows 7-computere er tilsluttet MTP, og dets
unikke funktioner er aktiveret og kan bruges.
Prøvebillede
Auto
Indholdsfortegnelse
USB-tilslutning
Bemærkninger
• Det kan tage lang tid at oprette forbindelsen, når [Auto] er valgt.
• Hvis kameraet ikke genkendes af en computer, skal du indstille [USB-tilslutning] til [Masselager].
Indeks
155DK
Giver dig mulighed for at rense billedsensoren.
1 MENU t [Opsætning] t [Rensetilstand] t OK.
Meddelelsen "Sluk for kamera efter rensning. Fortsæt?" vises.
Indholdsfortegnelse
Rensetilstand
2 Vælg OK.
4 Tag objektivet af.
5 Brug blæseren til at rengøre billedsensorens
overflade og området omkring den.
Prøvebillede
Antistøv aktiveres automatisk.
3 Sluk for kameraet.
6 Fastgør objektivet.
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Kameraet leveres ikke med en blæser. Brug en blæser, du finder i almindelig handel.
• Rensningen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende batteriikoner) eller højere.
Det anbefales at bruge en AC-PW20-vekselstrømsadapter (sælges separat).
• Brug ikke en sprayblæser, da den kan sprøjte vanddråber ind i kamerahuset.
• Stik ikke spidsen af blæseren ind i hulrummet bag objektivfatningen, da spidsen af blæseren ikke må
berøre billedsensoren.
• Hold kameraets forside nedad for at forhindre, at støv igen sætter sig inde i kameraet.
• Udsæt ikke kameraet for stød under rensningen.
• Når du rengør billedsensoren med en blæser, skal du ikke blæse for hårdt.
156DK
Viser versionen af kamera og objektiv. Bekræfter versionen, når der udgives en
firmware-opdatering.
1 MENU t [Opsætning] t [Version].
Prøvebillede
Bemærk
• Opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er
(3 tilbageværende batteriikoner) eller højere. Vi
anbefaler, at du anvender et passende batteri eller AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Version
Menu
Indeks
157DK
[Demotilstand]-funktionen viser de film, der automatisk er optaget på
hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke betjenes i et bestemt tidsrum.
Vælg normalt [Fra].
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
1 MENU t [Opsætning] t [Demotilstand] t ønsket indstilling.
Demonstrationen starter automatisk, når kameraet ikke betjenes i
ca. 1 minut. Kun beskyttede AVCHD-film er tilgængelige.
Fra
Viser ikke demonstrationen.
Prøvebillede
Til
Bemærkninger
Menu
• Du kan kun indstille elementet, når kameraet får strøm via AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges
separat).
• Selvom [Til] er valgt, starter kameraet ikke en demonstration, når der ikke er optaget film på
hukommelseskortet.
• Når [Til] er valgt, skifter kameraet ikke til strømsparetilstand.
Indeks
158DK
Initialiserer til standardindstillingen.
Selvom du aktiverer [Nulstil], gemmes billederne.
1 MENU t [Opsætning] t [Nulstil] t OK.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Sørg for ikke at slukke for kameraet, når du nulstiller.
• Følgende indstillinger er ikke nulstillet:
– [Indst.dato/tid]
– [Indstilling af sted]
– Ansigter, der er registreret med [Ansigtsregistrering]
– Værdierne er registreret med [AF-mikrojust.]
Indholdsfortegnelse
Nulstil
Menu
Indeks
159DK
Formaterer hukommelseskortet. Når du første gang benytter et hukommelseskort
sammen med dette kamera, anbefales det at formatere kortet med kameraet for at sikre
stabil ydelse, før du begynder at optage. Bemærk, at formatering sletter alle data på
hukommelseskortet permanent, og det kan ikke fortrydes. Gem værdifulde data på en
computer eller lignende.
Bemærkninger
Menu
• Formatering sletter alle data permanent, herunder også beskyttede billeder.
• Under formateringen lyser aktivitetslampen. Du må ikke skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
lyser.
• Formater hukommelseskortet ved brug af kameraet. Hvis du formaterer det på computeren, kan
hukommelseskortet muligvis ikke anvendes til kameraet, afhængigt af den benyttede
formateringsmetode.
• Du kan ikke formatere et hukommelseskort, når den resterende batteritid er mindre end 1 %.
Prøvebillede
1 MENU t [Opsætning] t [Formater] t OK.
Indholdsfortegnelse
Formater
Indeks
160DK
Vælger metoden for tildeling af filnumre til billeder.
1 MENU t [Opsætning] t [Filnummer] t ønsket indstilling.
Kameraet nulstiller ikke numrene og tildeler fortløbende numre
til filer, indtil antallet når "9999".
Nulstil
Kameraet nulstiller numre, når en fil optages i en ny mappe, og
tildeler numre til filer fra "0001". Hvis optagemappen indeholder
en fil, tildeles et nummer, som er et tal højere end det højeste
nummer.
Prøvebillede
Serie
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Menu
Indeks
161DK
De stillbilleder, du optager, gemmes i en mappe, der automatisk oprettes i mappen
DCIM på hukommelseskortet. Du kan ændre mappenavnets format.
1 MENU t [Opsætning] t [Mappenavn] t ønsket indstilling.
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoformat
Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å (det
sidste tal)/MM/DD.
Eksempel: 10020405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2012)
Prøvebillede
Standardformat
Indholdsfortegnelse
Mappenavn
Bemærk
• Formatet på filmmappen fastsættes som "mappenummer + ANV01". Du kan ikke ændre dette navn.
Menu
Indeks
162DK
Når der er oprettet en mappe i standardformatet, og der er 2 eller flere mapper, kan du
vælge den optagemappe, hvori stillbilleder skal gemmes.
1 MENU t [Opsætning] t [Vælg optagemappe] t ønsket indstilling.
Prøvebillede
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen.
• Filmfiler (MP4) optages i en mappe til film, der har samme nummer som den valgte mappe for
stillbilleder.
Indholdsfortegnelse
Vælg optagemappe
Menu
Indeks
163DK
Opretter en mappe på hukommelseskortet til optagelse af billeder.
Billederne optages i den nyoprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller
vælger en anden optagemappe.
Indholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Opsætning] t [Ny mappe].
• Hvis en mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film, har samme nummer, betyder det, at de er
oprettet på samme tid.
• Når du indsætter et hukommelseskort i kameraet, som er blevet anvendt på andet udstyr og begynde at
tage billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan lagres op til 4.000 billeder i alt i mapperne til stillbilleder eller film med det samme nummer. Når
mappens kapacitet overskrides, oprettes der automatisk en ny mappe.
Prøvebillede
Der oprettes en mappe med 1 nummer, som er et tal højere end det højeste tal i brug.
Bemærkninger
Menu
Indeks
164DK
Når der registreres uregelmæssigheder i billeddatabasefilen, som skyldes behandling af
filer på computere osv., afspilles billeder på hukommelseskortet ikke i dette format. Hvis
dette sker, reparerer kameraet filen.
Indholdsfortegnelse
Gendan billed-db.
1 MENU t [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Bemærk
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lav batteristrøm under reparationen kan medføre beskadigelse af
data.
Prøvebillede
[Gendan billed-db.]-skærmen vises, og kameraet reparerer filen.
Vent, indtil reparationen er fuldført.
Menu
Indeks
165DK
Viser den resterende tid til optagelse af film på hukommelseskortet. Der vises også, hvor
mange stillbilleder der kan optages.
1 MENU t [Opsætning] t [Vis kortplads].
Indholdsfortegnelse
Vis kortplads
Prøvebillede
Menu
Indeks
166DK
Indstiller, hvorvidt overførselsfunktionen skal benyttes, når der anvendes et Eye-Fi-kort
(fås i almindelig handel). Dette element vises, når der indsættes et Eye-Fi-kort i
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Overførselsindst.
1 MENU t [Opsætning] t [Overførselsindst.] t ønsket indstilling.
Aktiverer overførselsfunktionen. Ikonet på skærmen ændres
afhængigt af kameraets kommunikationsstatus.
Standby. Der sendes ikke nogen billeder.
Tilslutter.
Overførsel standby.
Overfører.
Fejl
Fra
Deaktiverer overførselsfunktionen.
•
•
•
•
Indeks
Funktionen Øko-tilstand virker ikke, mens kameraet overfører billeder.
Eye-Fi-kort sælges i USA, Canada, Japan og visse lande i EU (fra og med marts 2012).
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte producenten eller leverandøren direkte.
Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend Eye-Fi-kort i
overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt kortet.
• Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der sidder et Eye-Fi-kort i kameraet, skal
du indstille [Overførselsindst.] til [Fra].
vises på skærmen, når [Overførselsindst.] er indstillet til
[Fra].
Menu
Bemærkninger
Prøvebillede
Til
Overførsel af billeder via et Eye-Fi-kort
1 Indstil dit wi-fi-netværk eller placering på Eye-Fi-kortet.
Se manualen, som følger med Eye-Fi-kortet for at få detaljerede oplysninger.
2 Indsæt det konfigurerede Eye-Fi-kort i kameraet, og optag stillbilleder.
Billeder overføres automatisk til din computer osv. via wi-fi-netværket.
Bemærkninger
• Når du første gang bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal du kopiere installeringsfilen fra Eye-Fi-manager, som
er lagret på kortet til din computer, før du formaterer kortet.
• Brug et Eye-Fi-kort, når du har opdateret firmwaren til den seneste version. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Kameraets strømbesparelsesfunktion fungerer ikke, når det overfører billeder.
• Hvis
(fejl) vises, skal du fjerne hukommelseskortet og sætte det ind igen eller slukke for kameraet
og tænde det igen. Hvis
vises igen, kan Eye-Fi-kortet være beskadiget.
• Wi-fi-netværkskommunikationen kan påvirkes af andre enheder. Hvis kommunikationsstatussen er
dårlig, skal du gå tættere på wi-fi-netværkets adgangspunkt.
• Når oplysninger om de filtyper, der kan overføres, skal du se i betjeningsanvisninger, der fulgte med EyeFi-kortet.
• Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory-tilstanden". Sørg for, at de Eye-Fi-kort, der er indsat i
dette produkt, har fået slået "Endless Memory-tilstanden" fra.
167DK
Oprettelse af forbindelse til andet udstyr
Hvis du vil vise billeder, der er optaget med kameraet, på et tv, kræves et HDMI-kabel
(sælges separat) og et hd-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. Se også i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
1 Sluk for både kameraet og tv'et.
3 Tænd for tv'et, og skift input.
Prøvebillede
2 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
1 Til HDMI-stikket
HDMI-kabel
4 Tænd kameraet, og tryk derefter på
(afspilning)-knappen for at vælge
afspilningstilstanden.
Menu
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen.
Vælg det ønskede billede med kontrolhjulet.
2 Til HDMIterminalen
Bemærkninger
Visse enheder virker muligvis ikke korrekt.
Lyd afgives kun under optagelse eller afspilning af film, når kameraet er tilsluttet med et HDMI-kabel.
Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
• Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan medføre funktionsfejl.
• Selvom maksimumfunktionen er aktiveret, forbedres konturerne af områderne ikke, når kameraet er
tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Indeks
•
•
•
•
z Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du forbinder Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat) vil en helt ny verden af fotos åbenbare sig i en fremragende fuld hd-kvalitet.
"PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af
detaljer. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
168DK
Fortsættes r
Ved at forbnide et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, ved hjælp af et HDMI-kabel
(sælges separat), kan du betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening.
1 Forbind et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.
3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets fjernbetjening.
Element
Betjening
Diasshow
Afspiller billeder automatisk.
Vis 1 billede
Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen.
Skift til billedindeksskærm.
3D-visning
Afspiller 3D-billeder på et tilsluttet 3D-tv.
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at bestemme, hvordan man grupperer
billedvisningen.
Slet
Sletter billedet.
Menu
Billedindeks
Prøvebillede
Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på tvskærmen.
Indholdsfortegnelse
Brug af "BRAVIA" Sync
Bemærkninger
Indeks
• De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er forbundet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel.
• Det er kun tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, der giver mulighed for SYNC MENU-betjeninger.
SYNC MENU-betjeninger er forskellige, alt efter hvilket tv der er forbundet. Få flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et.
• Hvis kameraet foretager unødvendige betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når kameraet er
forbundet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMI-forbindelse, skal du betjene MENU t
[Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
169DK
Hvis du vil vise 3D-panoreringsbilleder, der er optaget på et kamera, på et 3D-tv, skal du
indstille det på følgende måde.
1 Forbind kameraet til 3D-tv'et ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
1 Til HDMIstikket
De 3D-billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen.
Når [Standard] eller [Bred] er valgt, kan du rulle 3Dpanoreringsbillederne ved at trykke på midten af
kontrolhjulet.
HDMI-kabel
Prøvebillede
2 MENU t [Afspil] t [3D-visning] t OK.
Indholdsfortegnelse
3D-visning
2 Til HDMIterminalen
Menu
Bemærkninger
Indeks
• Når du vælger [3D-visning]-tilstanden, vises kun 3D-billeder.
• Tilslut ikke kameraet eller udstyr, der skal tilsluttes, ved hjælp af udgangsterminaler. Når kameraet og
tv'et er tilsluttet ved hjælp af udgangsterminaler, produceres der ingen video eller lyd. En sådan
forbindelse kan give problemer for kameraet og/eller tilsluttet udstyr.
• Denne funktion virker måske ikke korrekt sammen med visse tv'er. F.eks. kan du måske ikke se en video
på tv'et, udsende i 3D-tilstand eller høre lyd fra tv'et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den
anden ende.
z Sådan vises normale stillbilleder på et tv
Hvis du vælger [3D-visning], vises kun 3D-billeder på tv'et.
Hvis du vil vise normale stillbilleder, skal du trykke i bunden af kontrolhjulet for at afslutte
[3D-visning].
Du kan gå tilbage til 3D ved at trykke på bunden af kontrolhjulet igen.
Hvis du vil vise billedindekset, skal du vælge MENU t [Afspil] t [Billedindeks].
170DK
Bemærkninger
Prøvebillede
Følgende programmer findes på cd-rommen (medfølger) for at sikre en mere alsidig brug
af billeder, der er optaget med kameraet.
• "Image Data Converter"
Du kan åbne billedfiler i RAW-format.
• "PlayMemories Home"
Du kan importere stilbilleder eller film, der er optaget med kameraet til din computer,
så du kan gennemse dem og benytte forskellige praktiske funktioner, der kan forbedre
de billeder, du har optaget.
Hvis du ønsker en grundig gennemgang af installationen, kan du også se side 173.
Indholdsfortegnelse
Brug med computeren
• Brug "Image Data Converter" for at afspille RAW-billeder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibelt med Mac-computere. Når du afspiller billeder på Maccomputere, skal du bruge et passende softwareprogram, der medfølger Mac-computeren.
Menu
Anbefalet computermiljø (Windows)
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-tilslutning.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
"PlayMemories Home" CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
Ved afspilning/redigering af HD-film: Intel Core Duo 1,66 GHz
eller hurtigere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere (Intel
Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere (AVC HD (FX/FH)))
Hukommelse: Windows XP 512 MB eller mere (1 GB eller
mere anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mere
Harddisk: Nødvendig diskplads til installation – ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning – 1024 × 768 punkter eller mere
"Image Data
Converter Ver.4"
Indeks
Operativsystem
(forudinstalleret)
CPU/Hukommelse: Pentium 4 eller hurtigere/1 GB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
* 64-bit versioner og Starter (Edition) understøttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0
eller senere kræves for at bruge funktionen til diskoprettelse.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
171DK
Fortsættes r
Følgende computermiljø anbefales ved brug af den medfølgende software og ved import
af billeder via en USB-tilslutning.
USB-tilslutning: Mac OS X v10.3 – v10.7
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, v10.6
(Snow Leopard), v10.7 (Lion)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel-processorer, f.eks. Intel Core Solo/Core Duo/
Core 2 Duo
Hukommelse: 1 GB eller mere anbefales.
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere
Bemærkninger
Menu
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter 2 eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutning af kameraet via en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke gendannet.
Prøvebillede
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø (Mac)
Indeks
172DK
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Installation af softwaren (Windows)
Log på som administrator.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du klikke på [Computer] (Til Windows XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de anvisninger,
der vises på skærmen, for at fortsætte installationen.
2 Slut kameraet til computeren (side 176).
Prøvebillede
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rommen (medfølger) i cd--rom-drevet.
3 Klik på [Installer].
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX installeres muligvis afhængigt af computerens systemmiljø.
Menu
Sørg for, at både "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er markeret, og følg
instruktionerne på skærmen.
4 Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Bemærk
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser), der fulgte med et kamera, som blev købt før 2011, allerede er
installeret på computeren, overskrives "PMB" af "PlayMemories Home", og du kan muligvis ikke bruge
nogle af funktionerne fra "PMB", som tidligere var tilgængelige.
Indeks
Den følgende software installeres, og der vises et genvejsikon på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Installation af softwaren (Mac)
Log på som administrator.
1 Tænd din Mac-computer, og sæt cd--rommen (medfølger) i cd--romdrevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-symbolet.
3 Kopiér filen [IDC_INST.pkg] i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklik på filen [IDC_INST.pkg] i den mappe, du kopierede den til.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
173DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Med "Image Data Converter" kan du foretage følgende:
• Redigere billeder, der er taget i RAW-format, for eksempel for at korrigere
nuancekurve og skarphed.
• Justere billeder med hvidbalance, eksponering, Kreativ indstilling osv.
• Gemme de viste billeder og redigere dem på en computer.
Du kan enten gemme billedet som RAW-data eller gemme det i et generelt filformat.
• Vise og sammenligne RAW-billederne og JPEG-billeder, der er optaget af dette
kamera.
• Rangordne billeder i 5 niveauer.
• Anvende farveetiketter osv.
Indholdsfortegnelse
Brug af "Image Data Converter"
z Sådan anvendes "Image Data Converter"
Menu
Se i Help.
Klik på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image Data
Converter Ver.4].
"Image Data Converter"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Med "PlayMemories Home" kan du foretage følgende:
• Importere billeder, som er taget med kameraet og få vist dem på computeren.
• Organisere billeder på computeren i en kalender efter optagedato for at få vist dem.
• Retouchere (korrigere røde øjne, osv.), udskrive og sende stillbilleder som vedhæftede
filer i en e-mail, ændre optagedatoen og meget mere.
• Udskrive eller gemmes stillbilleder med datoen.
• For at oprette en Blu-ray Disc- eller en DVD-disk fra AVCHD-film, der er importeret
til en computer. (Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første gang der skal
oprettes en Blu-ray Disc/DVD-disk.)
Indeks
Brug af "PlayMemories Home"
Bemærkninger
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibelt med Mac-computere. Når du afspiller billeder på Maccomputere, skal du bruge et passende softwareprogram, der medfølger Mac-computeren.
• Film, der er optaget i [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne
konventering kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige billedkvalitet.
Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray Disc.
174DK
Fortsættes r
Se "PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklik på genvejen til
(PlayMemories Home Help Guide) på skrivebordet. Eller
klik på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help
Guide].
Prøvebillede
"PlayMemories Home"-supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Indholdsfortegnelse
z Sådan anvendes "PlayMemories Home"
Menu
Indeks
175DK
2 Tænd kameraet og computeren.
3 Forbind kameraet og computeren.
1 Til et USB-stik på
computeren
Prøvebillede
1 Sæt en tilstrækkeligt opladet batterienhed i
kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt med AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til
computeren
USB-kabel
(medfølger)
Første gang en USB-tilslutning oprettes, kører
computeren automatisk et program for at genkende
kameraet. Vent et lille stykke tid.
Menu
2 Til USB-terminalen
Import af billeder til computeren (Windows)
Import af billeder til computeren uden brug af "PlayMemories
Home"
Indeks
"PlayMemories Home" gør det nemt at importere billeder.
Få flere oplysninger om "PlayMemories Home"-funktioner i "PlayMemories Home Help
Guide".
Når guiden Automatisk afspilning vises, efter at der er oprettet en USB-tilslutning
mellem kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] t [OK]
t [DCIM] eller [MP_ROOT] t for at kopiere de ønskede billeder til computeren.
Bemærkninger
• Hvis du vil foretage handlinger som f.eks. import af AVCHD-film til computeren, skal du bruge
"PlayMemories Home".
• Når kameraet er tilsluttet computeren, og du betjener AVCHD-film eller mapper via den tilsluttede
computer, kan billederne blive beskadiget eller kan ikke afspilles. Slet eller kopiér ikke AVCHD-film på
hukommelseskortet fra computeren. Sony er ikke ansvarlig for følger af sådanne handlinger via
computeren.
Import af billeder til computeren (Mac)
1 Forbind først kameraet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikon på skrivebordet t den mappe, der indeholder de
billeder, du vil importere.
2 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
176DK
Fortsættes r
Billedet vises.
z Software til Mac-computere
Indholdsfortegnelse
3 Dobbeltklik på harddiskikonet t den ønskede billedfil i den mappe, der
indeholder de kopierede filer.
Hvis du ønsker oplysninger om Mac computere, kan du besøge denne webadresse:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Prøvebillede
Sletning af USB-tilslutning
Udfør først procedurerne fra trin 1 til 2 herunder:
• Frakobler USB-kablet.
• Fjerner hukommelseskortet.
• Slukker for kameraet.
• For Windows 7, klik på
, og klik derefter på
Windows Vista
Menu
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på
proceslinjen.
.
2 Klik på
(Safely remove USB Mass Storage
Device).
Afbrydelsesikon
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet til ikonet "Trash" (Papirkurv), når du
bruger en Mac-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
• Med Windows 7 vises ikonet for afbrydelse muligvis ikke. I sådanne tilfælde kan du afbryde uden at
følge den ovenstående fremgangsmåde.
• Fjern ikke USB-kablet, når aktivitetslampen lyser. Dataene kan blive beskadiget.
Indeks
Bemærkninger
177DK
Afspillelige enheder kan variere alt afhængigt af disktypen. Vælg den metode, der bedst
passer til diskafspilleren.
Her beskrives 2 måder at oprette en disk med film på – oprettelse af en disk med en
computer, der anvender "PlayMemories Home" eller oprettelse af en disk med andre
enheder end en computer, f.eks. en optager.
Tilgængelig
optageindstilling
FX
Afspiller
FH
Blu-ray Discafspilningsenheder
(Sony Blu-ray Disc-afspiller,
PlayStation®3 osv.)
For at bibeholde HD-billedkvalitet
–*
For at bibeholde HD-billedkvalitet
(AVCHD-optagedisk)
–*
Indeks
–*
For at bibeholde
standardbilledkvalitet (STD)
Almindelige DVDafspilningsenheder
(DVD-afspiller, computer,
der kan afspille DVD osv.)
Menu
Enhed til afspilning af
AVCHD-format
(Sony Blu-ray Disc-afspiller,
PlayStation®3 osv.)
Prøvebillede
Disktype/-brug
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en filmdisk
* Når en disk oprettes ved hjælp af "PlayMemories Home", kan du oprette en disk ved at ændre
billedkvaliteten til en lavere indstilling.
Karakteristika for hver disktype
Disktype/-brug
Afspiller
Med en Blu-ray Disc kan du optage film i hdbilledkvalitet (HD), som har en længere varighed end
DVD-diske.
HD-billedkvalitet
HD-billedkvalitet (AVCHDoptagedisk)
Standardbilledkvalitet (STD)
En film i hd-billedkvalitet (HD) kan optages på et DVDmedie, f.eks. DVD-R-diske, og der oprettes en disk med
hd-billedkvalitet (HD).
• Du kan afspille en disk i hd-billedkvalitet (HD) på
enheder, der kan afspille AVCHD-formatet, f.eks. en
Sony Blu-ray Disc-afspiller og en PlayStation®3. Du
kan ikke afspille diske på almindelige DVD-afspillere.
En film i standardbilledkvalitet (STD), der er konverteret
fra en film i hd-billedkvalitet (HD), kan optages på DVDmedier som f.eks. DVD-R-disk, hvorefter der oprettes en
disk i standardbilledkvalitet (STD).
178DK
Fortsættes r
Home"
Du kan bruge 12 cm diske af følgende type sammen med "PlayMemories Home". Når det
gælder Blu-ray Disc, så se side 180.
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke genskrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Genskrivbar
• Vedligehold altid PlayStation®3, så den bruger den seneste version af PlayStation®3-systemsoftwaren.
• PlayStation®3 er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
Prøvebillede
Disktype
Indholdsfortegnelse
z Diske, du kan bruge sammen med "PlayMemories
Menu
Indeks
179DK
Fortsættes r
Du kan oprette en AVCHD-optagedisk i HD-billedkvalitet fra AVCHD-film, der er
importeret til en computer, ved hjælp af softwaren "PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home] og klik på
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af disk med HD-billedkvalitet (AVCHDoptagedisk)
(Create Discs).
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
4 Klik på [Add].
• Du kan også tilføje film ved at anvende træk og slip-handlingen.
5 Opret en disk ved at følge vejledningen på skærmen.
Prøvebillede
2 Vælg [AVCHD (HD)] fra rullemenuen, der bruges til at vælge en disk.
Bemærkninger
Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
Det er ikke muligt at optage stillbilleder og MP4-filmfiler på en AVCHD-optagedisk.
Det kan tage lang tid at oprette en disk.
Film, der er optaget i [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]-indstillingen i
[Optageindstilling], konverteres af "PlayMemories Home" for at oprette en AVCHD-optagedisk. Denne
konventering kan tage lang tid. Du kan heller ikke oprette en disk, som har den oprindelige billedkvalitet.
Hvis du vil bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme filmene på en Blu-ray Disc.
Menu
•
•
•
•
z Afspilning af en AVCHD-optagedisk på en computer
Indeks
Du kan afspille diskene ved hjælp af "PlayMemories Home". Vælg det DVD-drev, der
indeholder disken, og klik på [Player for AVCHD] på "PlayMemories Home".
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
• Film kan muligvis ikke afspilles jævnt. Det afhænger af computermiljøet.
Sådan oprettes en Blu-ray Disc
Du kan oprette en Blu-ray Disc med AVCHD-film, der tidligere er blevet importeret til
en computer. Computeren skal understøtte oprettelsen af en Blu-ray Disc.
BD-R- (ikke-genskrivbar) og BD-RE-medier (genskrivbar) kan bruges til at oprette en
Blu-ray Disc. Du kan ikke føje indhold til nogen af disktyperne, når den først er oprettet.
For at kunne oprette Blu-ray Disc'er med "PlayMemories Home" skal du installere
patenteret udvidelsessoftware. Få flere oplysninger på den følgende webadresse:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Se "PlayMemories Home Help Guide" for at få oplysninger.
180DK
Fortsættes r
Du kan oprette en disk i standardbilledkvalitet (STD) fra AVCHD-film, der er importeret
til en computer, ved hjælp af den medfølgende software "PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home], og klik på
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet
(STD) på en computer
(Create Discs).
3 Vælg de AVCHD-film, du vil skrive.
4 Klik på [Add].
• Du kan også tilføje film ved at anvende træk og slip-handlingen.
5 Opret en disk ved at følge vejledningen på skærmen.
Prøvebillede
2 Vælg [DVD-Video (STD)] fra rullemenuen, der bruges til at vælge en disk.
Bemærkninger
Du kan oprette en disk med en Blu-ray Disc-optager osv.
Den disktype, du kan oprette, afhænger af den anvendte enhed.
Enhed
Indeks
Oprettelse af en filmdisk med en anden enhed
end en computer
Menu
• Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
• MP4-filmfiler kan ikke optages på en disk.
• Det tager længere tid at oprette en disk, fordi AVCHD-film konverteres til film i standardbilledkvalitet
(STD).
• Der kræves et miljø med en internetforbindelse, første gang der oprettes en DVD-Video-disk (STD).
Disktype
Blu-ray Disc-optager: Sådan
oprettes en Blu-ray Disc eller
DVD med standardbilledkvalitet
(STD)
HD-billedkvalitet Standardbilledkv
alitet (STD)
Harddiskoptager osv.: Sådan
oprettes en DVD med
standardbilledkvalitet (STD)
Standardbilledkvalitet (STD)
Bemærk
• Når det gælder oplysninger om oprettelse af en disk, kan du se i den betjeningsvejledning, der følger med
den anvendte enhed.
181DK
Indeks
Du kan ikke udskrive RAW-billeder.
Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-formatet, kan begge kanter være skåret af.
Du kan ikke udskrive panoramabilleder, hvilket dog afhænger af printeren.
Når du udskriver i en butik, skal du bemærke følgende.
– Spørg fotoudskrivningsbutikken om, hvilke typer hukommelseskort de tager imod.
– Det kan være nødvendigt med en adapter til hukommelseskortet (sælges separat). Kontakt din
fotoudskrivningsbutik.
– Før du medbringer billeddata til en butik, skal du altid sørge for at kopiere (sikkerhedskopiere) dine
data over på en disk.
– Du kan ikke indstille antal print.
– Hvis du ønsker at overlejre datoer på billederne, skal du henvende dig til din fotoudskrivningsbutik.
• Kameraet er ikke kompatibelt med "PictBridge".
Menu
Bemærkninger
•
•
•
•
Prøvebillede
Du kan udskrive stillbilleder ved hjælp af følgende metoder.
• Udskriv direkte ved hjælp af en printer, der understøtter typen af dit hukommelseskort
Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med printeren.
• Udskrivning ved hjælp af en computer
Du kan importere billeder til en computer ved hjælp af "PlayMemories Home"softwaren og udskrive billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det.
Få yderligere oplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
• Udskrivning i en butik
Du kan medbringe et hukommelseskort, der indeholder billeder, som er optaget med
kameraet, til en fotoudskrivningsbutik. Når blot butikken understøtter
fotoudskrivningstjenester, der overholder DPOF, kan du angive et
-mærke
(udskrivningsbestilling) på billederne på forhånd i afspilningstilstanden, så du ikke
behøver at vælge dem igen, når du vil udskrive dem i butikken.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
182DK
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontrollér punkterne på side 183 til 188.
Prøvebillede
2 Tag batterienheden ud, vent i cirka 1 minut, sæt
batterienheden i igen, og tænd derefter kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 159).
Menu
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
Indeks
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe udløsergrebet.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batterienheden korrekt.
• Batterienheden er afladet. Isæt en opladet batterienhed.
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Når kameraet eller batterienheden er for varm, viser kameraet en advarselsmeddelelse og slukkes
automatisk for at beskytte kameraet.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 147).
Opladningslampen på kameraet blinker, når batterienheden oplades.
• Du kan kun bruge en NP-FW50-batterienhed. Sørg for, at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du oplader en batterienhed, der ikke har været brugt i lang tid, blinker opladningslampen på
kameraet muligvis.
183DK
Fortsættes r
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser. Oplad
batterienheden under en passende temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Prøvebillede
Batteriet er ikke blevet opladet, selvom opladningslampen på kameraet er
slukket.
Indholdsfortegnelse
• Opladningslampen blinker på 2 måder: hurtigt (med intervaller på ca. 0,3 sekunder) og langsomt (med
intervaller på ca. 1,3 sekunder). Hvis den blinker hurtigt, skal du enten fjerne batterienheden og sætte
den samme batterienhed igen, så den sidder godt fast eller fjerne USB-kablet og sætte det til igen.
Hvis opladningslampen blinker hurtigt igen, er det tegn på, at der er noget galt med batterienheden,
vekselstrømsadapteren (medfølger) eller USB-kablet. Hvis der blinkes langsomt, er det tegn på, at
opladningen er afbrudt, fordi den omgivende temperatur er uden for det område, der er egnet til
opladning af batterienheden. Opladningen genoptages, og opladningslampen tændes, når den
omgivende temperatur vender tilbage til et passende niveau. Oplad batterienheden under en passende
temperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Batterienheden er ikke opladt.
Optagelse af billeder
Menu
• Når batterienheden ikke bliver opladt (opladelampen lyser ikke), selv hvis du følger proceduren for
korrekt opladning, skal du fjerne batterienheden og genindsætte samme batterienhed, så den sidder
godt fast, eller trække USB-kablet ud og sætte det ind igen.
Der vises ingenting på LCD-skærmen, når der tændes for strømmen.
Lukkeren udløses ikke.
Indeks
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, skifter kameraet til strømbesparende tilstand.
Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen
halvvejs ned (side 147).
• Du bruger et hukommelseskort med en knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
• Kontrollér den ledige kapacitet på hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens den indbyggede blitz oplades.
• Objektet er ikke påsat korrekt. Fastgør objektivet korrekt.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen til støjreduktion er aktiveret (sider 127, 128). Dette er ikke en funktionsfejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 84). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at optage i
RAW-tilstand.
• Auto HDR behandler et billede (side 95).
Billedet er ude af fokus.
•
•
•
•
Motivet er for tæt på. Kontroller objektivets mindste fokuseringsafstand.
Du optager med manuel fokus-funktion. Indstil [AF/MF-valg] til [Autofokus] (side 66).
Det omgivende lys er utilstrækkeligt.
Motivet kan kræve speciel fokusering. Brug [Fleksibelt punkt] (side 68) eller manuel fokusfunktion
(side 66).
Blitzen fungerer ikke.
• Tryk på -knappen (pop op-blitz) for at få blitzen frem.
• Du kan ikke bruge en blitz i følgende optagetilstand:
– [Bracket: Kont.]
184DK
Fortsættes r
[Panorering]
[3D-panorering]
[Nattescene] og [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv]
[Anti-bevægelsesslør]
Optagelse af film
Slørede hvide cirkelformede pletter forekommer på billedoptagelser, hvor der har
været anvendt blitz.
Blitzen er for længe om at lade op.
• Blitzen er blevet udløst mange gange efter hinanden i en kort periode. Når blitzen er blevet udløst
flere gange efter hinanden, kan opladningsprocessen tage længere tid end normalt for at undgå, at
kameraet overophedes.
Prøvebillede
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Indholdsfortegnelse
–
–
–
–
–
Et billede, der er taget med blitzen, er for mørkt.
Menu
• Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (den afstand, blitzen kan oplyse), bliver billedet mørkt,
fordi blitzlyset ikke når ud til motivet. Hvis ISO ændres, ændres blitzens rækkevidde også.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 143).
• Det område, der er valgt med [Indstilling af sted], er anderledes end det faktiske område. Indstil det
faktiske område ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indstilling af sted].
• Da motivet er for lyst eller for mørkt, er det uden for den tilgængelige rækkevidde af kameraet. Juster
indstillingen igen.
Indeks
Blændeværdien og/eller lukkerhastigheden blinker.
Billedet er hvidligt (overstråling).
Billedet indeholder lyssløring (ghosting).
• Billedet blev taget under en stærk lyskilde, og der er kommet for meget lys ind i objektivet. Når du
bruger et zoomobjektiv, skal du fastgøre en modlysblænde.
Hjørnerne på billedet er for mørke.
• Hvis der bruges et filter eller en modlysblænde, skal du tage disse af og prøve at tage billedet igen.
Afhængigt af filterets tykkelse og forkert montering af modlysblænden kan filteret eller
modlysblænden blive delvist vist på billedet. De optiske egenskaber ved visse objektiver kan
forårsage, at billedets periferi virker for mørk (utilstrækkelig lys). Du kan muligvis kompensere for
dette fænomen ved hjælp af [Objektivkomp.: Skygge] (side 129).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktivér funktionen Rødøjereduktion (side 109).
• Kom tæt på motivet, og optag motivet inden for blitzens rækkevidde vha. blitzen.
Der opstår prikker, som forbliver på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
185DK
Fortsættes r
• Billedet blev taget på et mørkt sted uden brug af blitz, hvilket resulterede i kamerarystelse. Brugen af
kamerastativ eller blitz anbefales (side 65). [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] (side 53) og
[Anti-bevægelsesslør] (side 55) er også effektive til at reducere slør.
Eksponeringsværdien blinker på LCD-skærmen eller søgeren.
Indholdsfortegnelse
Billedet er sløret.
• Motivet er for lyst eller for mørkt til kameraets måleområde.
• Når LCD-skærmen vippes ca. 180 grader opad, og [Selvportræt Selvudløser] er indstillet til [Til],
blinker selvudløserlampen ikke.
Visning af billeder
Prøvebillede
Selvudløserlampen blinker ikke.
Det er ikke muligt at afspille billeder.
Menu
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-tilslutningen (side 177).
• Brug "PlayMemories Home" til at afspille billeder, der er gemt på en computer, med dette kamera.
Sletning/redigering af billeder
Indeks
Billedet kan ikke slettes.
• Ophæv beskyttelsen (side 104).
Billedet blev slettet ved en fejl.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, du ikke
ønsker at slette (side 104).
Der kan ikke angives et DPOF-mærke.
• Du kan ikke angive DPOF mærker på RAW-billeder.
Computere
Er ikke sikker på, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Læs "Anbefalet computermiljø" (side 171).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed eller bruge
vekselstrømadapteren (sælges separat).
• Brug USB-kablet (medfølger) til at oprette forbindelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager] (side 155).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
186DK
Fortsættes r
• Foretag USB-tilslutningen ved at tilslutte kameraet korrekt til computeren (side 176).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem.
• Når du tager billeder med et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et hukommelseskort, der er formateret med
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke kopiere billeder.
Kan ikke afspille billeder på en computer.
Billedet og lyden blev afbrudt af støj under visning af en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filen til computeren ved hjælp af
"PlayMemories Home", og afspil den.
• Opret USB-tilslutning, efter at computeren er tændt (side 176).
Menu
Når du har oprettet en USB-tilslutning, starter "PlayMemories Home" ikke
automatisk.
Prøvebillede
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", skal du se i "PlayMemories Home Help Guide".
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Hukommelseskort
Hukommelseskortet kan ikke indsættes.
• Du vender hukommelseskortet forkert. Indsæt det i det korrekte retning.
Indeks
Der kan ikke optages på et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (sider 31, 99).
• Der er indsat et uanvendeligt hukommelseskort.
Hukommelseskortet blev formateret ved en fejl.
• Alle data på hukommelseskortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Udskrivning
Billeder kan ikke udskrives.
• RAW-billeder kan ikke udskrives. Hvis du vil udskrive RAW-billeder først, skal du konvertere dem
til JPEG-billeder ved hjælp af "Image Data Converter" på den medfølgende cd-rom.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand ved hjælp af sRGB-printere, som ikke
er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller senere), udskrives billederne med en lavere
mætning.
Billederne bliver udskrevet med begge kanter beskåret.
• Afhængig af printeren kan det forekomme, at den venstre, højre, øverste eller nederste kant af billedet
bliver beskåret. Det gælder særligt ved udskrivning af billeder optaget i [16:9], at den ene side af
billedet kan blive beskåret.
• Ved udskrivning af billeder på egen printer skal du annullere printerens indstilling af beskæring eller
kanter. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
187DK
Fortsættes r
Kan ikke udskrive billederne med dato.
Andet
Prøvebillede
• Hvis du bruger "PlayMemories Home", kan du udskrive billederne med dato.
• Kameraet har ikke en funktion til at overlejre dato på billederne. Men da billeder, man optager med
dette kamera indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med datoen
overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-information. For kompatibilitet med Exifinformation skal du forhøre dig hos printer- eller softwareproducenten.
• Hvis du får kopieret dine billeder i en forretning, kan de udskrive dem med datoen, hvis du beder om
det.
Indholdsfortegnelse
• Når du får kopieret billederne i en fotoudskrivningsbutik, skal du spørge, om de kan udskrive billeder
uden at beskære de to kanter.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
• Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift
batterienheden, og indstil datoen igen (side 143). Hvis meddelelsen vises, hver gang du oplader
batterienheden, kan det interne genopladelige batteri være opbrugt. Kontakt din Sony-forhandler eller
et autoriseret Sony-serviceværksted.
Menu
Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når kameraet tændes.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med 2 ad gangen.
• Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af
billedet, når du optager med et JPEG-billede.
Indeks
• Ret eller kontrollér dato og tid ved at vælge MENU t [Opsætning] t [Indst.dato/tid].
Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren.
• Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd-/sluk-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden
fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser.
Kameraet fungerer ikke korrekt.
• Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne
batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde.
• Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud. Forbind
netledningen, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse
løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony.
"--E-" vises på skærmen.
• Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde ikke fjerner visningen, skal
du formatere hukommelseskortet (side 160).
188DK
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne herunder.
Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model.
• Der anvendes en inkompatibel batterienhed.
• Indstil datoen og klokkeslættet. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt
kameraet i lang tid.
Ikke tilstrækkelig strøm.
Prøvebillede
Angiv område/dato/kl.
• Du har forsøgt at rengøre billedsensoren (Rensetilstand), hvor batteriniveauet er for lavt. Oplad
batterienheden, eller brug en vekselstrømadapter (sælges separat).
• Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [OK], og
formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på
hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis
meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort.
Menu
Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?
Fejl på hukommelseskort
• Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes.
Indeks
Isæt hukommelseskort igen.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset.
Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.
• Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera.
Behandler...
• Der udføres støjreduktion ved eksponeringstid eller høj ISO-støjreduktion. Du kan ikke tage billeder,
når denne reduktion finder sted. Du kan slå funktionen til støjreduktion ved lang eksponeringstid fra.
Ingen visning.
• Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer,
kan muligvis ikke vises.
Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt.
• Objektivet er ikke monteret korrekt, eller også er objektivet ikke monteret. Hvis meddelelsen vises,
når der påsættes et objektiv, skal objektivet sættes på igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du
kontrollere, hvorvidt objektivets og kameraets kontakter er rene eller ej.
• Når du fastgør kameraet til et astronomisk teleskop eller lign., skal du indstille [Udløser u/obj.] til
[Aktiver] (side 124).
• SteadyShot-funktionen virker ikke. Du kan stadig optage, men SteadyShot-funktionen virker ikke.
Sluk for kameraet, og tænd det igen. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontakte din Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Fortsættes r
189DK
Indholdsfortegnelse
Ingen billeder.
• Der er ingen billeder på hukommelseskortet.
Billede er beskyttet.
• Du forsøgte at slette beskyttede billeder.
Kan ikke udskrive.
Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.
• Kameraet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Køl kameraet af, og
vent, indtil det er klar til at tage billeder igen.
Prøvebillede
• Du forsøgte at markere RAW-billeder med et DPOF-mærke.
• Du har optaget billeder i lang tid, og kameraets temperatur er steget. Stop med at optage billeder,
indtil kameraet afkøles.
Menu
• Antallet af billeder overstiger det, som kameraets datastyring af en databasefil kan håndtere.
• Det er ikke muligt at registrere databasefilen. Importer alle billeder til en computer ved hjælp af
"PlayMemories Home", og gendan hukommelseskortet.
• Sluk for strømmen, fjern batterienheden, og sæt den derefter i igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-værksted.
Indeks
Kamerafejl
Fejl i billeddatabase-fil.
• Der er sket noget forkert i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning] t [Gendan billed-db.] t OK.
Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?
• Du kan ikke optage eller afspille AVCHD-film, fordi billeddatabasefilen er beskadiget. Følg
anvisningerne på skærmen for at gendanne data.
Det er ikke muligt at optage i dette filmformat.
• Indstil [Filformat] til [MP4].
Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.
• Du kan ikke rotere eller forstørre billeder, der er optaget med et andet kamera.
Ingen billeder valgt.
• Du har forsøgt at slette uden at angive billeder.
Ingen billeder ændret.
• Du har forsøgt at udføre DPOF uden at angive billeder.
190DK
Fortsættes r
• Der findes allerede en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan
ikke oprette mappen, hvis dette er tilfældet.
Indholdsfortegnelse
Kan ikke oprette flere mapper.
Prøvebillede
Menu
Indeks
191DK
Andet
Du kan bruge AC-vekselstrømsadapteren (medfølger), og AC-PW20vekselstrømsadapteren (sælges separat) i alle lande og regioner, hvor strømforsyningen
er mellem 100 V og 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet
Bemærk
Om tv-farvesystemer
Kameraet registrerer automatisk farvesystemet, så det passer til det tilsluttede
videoudstyrs farvesystem.
Prøvebillede
• En elektronisk spændingsomformer er unødvendig, og brugen af den kan medføre funktionssvigt.
NTSC-system
Menu
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL-system
PAL-M-system
Indeks
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien,
Kroatien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,
Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyrkiet,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.
Brasilien
PAL-M-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
192DK
Du kan bruge følgende hukommelseskort med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og
SDXC-hukommelseskort. Du kan ikke bruge et multimediekort.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Bemærkninger
Prøvebillede
Menu
Indeks
• At et hukommelseskort er formateret på en computer, er ikke en garanti for, at det kan fungere med dette
kamera.
• Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke hukommelseskort under læsning og skrivning af data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når hukommelseskortet er fjernet, eller kameraet er slukket under en læse- eller skrivehandling
– Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc.
• Sæt ikke en etiket på selve hukommelseskortet og heller ikke på en adapter til hukommelseskort.
• Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet.
• Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet.
• Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand.
• Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
• Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
• Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
• Billeder, der er optaget på et SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på
computere eller AV-udstyr, der ikke er kompatible med exFAT. Sørg for, at enheden er kompatibel med
exFAT, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan
du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil
slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, der bruges på SDXC-hukommelseskort.)
"Memory Stick"
Typerne af "Memory Stick", der kan bruges med kameraet, ses på listen i tabellen
herunder. Korrekt drift kan dog ikke garanteres for alle "Memoey Stick"-funktioner.
"Memory Stick PRO Duo"1) 2) 3)
Kan anvendes til dit kamera
"Memory Stick PRO-HG Duo"1) 2)
"Memory Stick Duo"
Kan ikke anvendes til dit kamera
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Ikke tilgængelig for dit kamera
1)
Dette er udstyret med funktionen MagicGate. MagicGate er en teknologi til beskyttelse af ophavsret,
som benytter sig af krypteringsteknologi. Dataoptagelse/dataafspilning der kræver MagicGatefunktioner kan ikke udføres med dette kamera.
193DK
Fortsættes r
3)
Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade.
Ved brug af "Memory Stick PRO Duo" til at optage film er det kun dem, der er markeret med Mark2, der
kan benyttes.
Bemærkninger om brugen af "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Prøvebillede
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• For at kunne bruge "Memory Stick Micro" med kameraet er det nødvendigt at placere
"Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter helt op til Duo-størrelsen. Hvis du indsætter
en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter helt op til Duo-størrelsen,
kan du muligvis ikke fjerne det fra kameraet igen.
• Opbevar "Memory Stick Micro" utilgængeligt for små børn. De kan komme til at sluge
det.
Indholdsfortegnelse
2)
Menu
Indeks
194DK
Om opladning af batterienheden
Vi anbefaler at oplade batterienheden ved en omgivelsestemperatur mellem 10 °C og
30 °C.Batterienheden oplades muligvis ikke korrekt, hvis den oplades ved andre
temperaturer.
Prøvebillede
Dit kamera fungerer kun med en "InfoLITHIUM"-batterienhed NP-FW50. Du kan ikke
bruge andre batterienheder. "InfoLITHIUM"-batterienhed i W-serien har
mærket.
En "InfoLITHIUM"-batteienhed er en litium-ion-batteripakke, der har funktioner til at
sende oplysninger, der er relaterede til betjeningsforhold for kameraet.
"InfoLITHIUM"-batterienhed beregner strømforbrug i overenstemmelse med
betjeningsforhold for dit kamera og viser den resterende batteritid i procent.
Indholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batterienhed
Effektiv brug af batterienheden
Menu
Indeks
• Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Det betyder altså, at
batterienhedens driftstid er kortere, hvis der er koldt. Hvis du vil sikre langvarig brug
af batterienheden, anbefaler vi, at batterienheden lægges i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme den op, og derefter indsættes i kameraet, umiddelbart før du
begynder at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller optager film hyppigt.
• Vi anbefaler, at du har ekstra batterienheder, der er klar til brug, og laver
prøveoptagelser, før de egentlige optagelser sker.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte
sollys.
Om indikatoren for resterende batteritid
• Du kan kontrollere niveauet med de følgende indikatorer og procenttal, der vises på
LCD-skærmen.
"Batteriet er tomt."
Batteriniveau
Højt
Lavt
Du kan ikke optage flere
billeder.
• Når strømmen slukkes, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver, at der er
strøm nok til, at batterienheden kan fungere, skal du oplade batterienheden igen. Den
resterende batteritid angives korrekt. Bemærk imidlertid, at batteriindikationen ikke
kan gendannes, hvis kameraet bruges ved høj temperatur i for lang tid, efterlades efter
opladning, eller når batterienheden bruges ofte. Brug kun indikationen på resterende
batteri som vejvisende.
Sådan opbevares batterienheden
• Aflad batterienheden helt, før den bliver opbevaret, og sørg for at placere den på et
koldt og tørt sted. For at bevare batterienhedens funktion skal batteripakken oplades og
derefter fuldstændig aflades i kameraet mindst en gang om året.
195DK
Fortsættes r
Om batterilevetid
Prøvebillede
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet reduceres over tid og ved gentagen
brug. Hvis den reducerede anvendelsestid mellem opladninger bliver markant, er tiden
formentlig kommet til at erstatte den med en ny.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold
og det miljø, batterienhederne bruges i.
Indholdsfortegnelse
• Du kan bruge al strømmen i batterienheden ved at lade kameraet køre i
diasafspilningstilstanden, inden strømmen forsvinder.
• Hvis du vil forhindre snavs på terminalen, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge
en plastikpose for at forhindre kontakt til metalmaterialer under transport eller
opbevaring af batterienheden.
Menu
Indeks
196DK
Prøvebillede
Menu
Indeks
• Kun NP-FW50-batterienheder (og ingen andre) kan oplades. Andre batterier end den
specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Fjern vekselstrømsadapteren fra stikkontakten, eller fjern USB-kablet fra kameraet.
Hvis du efterlader den opladede batterienhed i kameraet, kan batteriets levetid
forkortes.
• Opladelampen, der findes på siden af kameraet, blinker på én af to måder:
Hurtigt blink: Lampen tænder og slukker gentagende i et interval på ca. 0,3 sekunder.
Langsomt blink: Lampen tænder og slukker gentagende i et interval på ca. 1,3
sekunder.
• Når opladelampen blinker hurtigt, skal den batterienhed, der er til opladning fjernes,
indsæt derefter den samme batterienhed i kameraet igen. alternativt fjernes USBkablet og sættes derefter til igen. Når opladelampen blinker hurtigt igen, kan det være
et tegn på en batterifejl, at en anden batterienhed end den type, der er angivet, er blevet
indsat, eller at der er noget galt med vekselsstrømsadapteren eller USB-kablet.
Kontrollér, at batterienheden er af den angivne type eller om vekselstrømsadapteren
eller USB-kablet er beskadiget. Hvis batterienheden er af den angivne type, skal du
fjerne batterienheden og erstatte den med en ny eller en anden og kontrollere, om
batterienheden er korrekt opladt. Hvis batterenheden er opladet korrekt, er der
muligvis opstået en fejl med batteriet. Hvis en anden batterienhed ikke kan oplades
korrekt, er vekselstrømsadapteren eller USB-kablet muligvis beskadiget. Erstat
vekselstrømsadapteren eller USB-kablet med en anden, og kontrollér, om
batterienheden er opladet korrekt.
• Når opladelampen blinker langsomt, indikerer den, at kameraet stopper midllertidigt
med at oplade på standby. Kameraet stopper med at oplade og går automatisk på
standby, når temperaturen er uden for den anbefalede temperatur for betjening.Når
temperaturen igen er inden for det passende interval, genoptager kameraet
opladningen, og opladelampen lyser igen. Vi anbefaler, at oplade batterienheden i en
omgivelsestemperatur mellem 10 °C og 30 °C.
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteriet
197DK
Når du bruger en fatningsadapter (sælges separat), kan du fastgøre A-fatning-objektiv
(sælges separat) på dit kamera. Du kan få flere oplysninger ved at læse
betjeningsvejledningen, der medfølger fatningsadapteren.
Indholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Prøvebillede
Menu
Tilgængelige funktioner afhænger af typen af fatningsadapter.
LA-EA1
LA-EA2
Autofokus
Fås kun med et SAM/SSMobjektiv*
Tilgængelig
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
AF/MF-valg
Kan skiftes på objektivet
SAM-objektiv: kan skiftes på
objektivet
SSM-objektiv: Kan skiftes på
objektivet og også i menuen,
når kontakten på objektivet er
indstillet til AF
Andre objektiver: kan skiftes i
menuen
Autofokusområde
Multi/Center/Fleksible punkter
Bred/punkt/lokal
Autofokusmetode
Enkelt
Enkelt/kontinuerligt
Indeks
Funktioner
* Hastigheden på autofokus vil formindskes sammenlignet med, når et E-fatningsobjektiv er fastgjort.
(Når et A-fatningsobjektiv er fastgjort, er hastigheden på autofokus på omkring 2 til 7 sekunder, når der
optages under en Sony-måletilstand. Hastigheden kan variere alt efter motivet, omgivende lys osv.)
198DK
Fortsættes r
LA-EA1
Kameraet bestemmer, hvilket af de 25 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Center)
Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det
midterste område.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet for at fokusere på et lille objekt eller et
smalt område ved tryk til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet.
LA-EA2
Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal
bruges til fokusering.
(Spot)
Kameraet bruger udelukkende AF-området i midterområdet.
(Lokal)
Vælg det område, hvorfra du vil aktiverer fokus, blandt de
15 AF-områder ved hjælp af kontrolhjulet.
Bemærkninger
Indeks
• Du kan muligvis ikke bruge fatningsadapteren med visse objektiver. Rådfør dig med din Sony-forhandler
eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony, om kompatible objektiver.
• Når du bruger fatningsadapteren og optager film, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at anvende
autofokus.
• Du kan ikke bruge en AF-lampe, når du bruger et A-fatningsobjektiv.
• Lyden af objektivet og kameraet i brug kan blive optaget under en filmoptagelse. Du kan undgå dette ved
at vælge MENU t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra].
• Det kan tage lang tid, eller kameraet kan have svært ved at fokusere, afhængigt af de objektiver, der
bruges, eller motivet.
• Lyset fra blitzen blokeres muligvis af det monterede objektiv.
Menu
(Bred)
Prøvebillede
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Tilgængelige [Autofokusområde] indstillinger afhænger af typen af fatningsadapter.
199DK
Ved at fastgøre en elektronisk søger (sælges separat) til kameraets terminal 2 til
intelligent tilbehør kan du optage billeder, mens du ser igennem den elektroniske søger.
Sluk kameraet, når du fastgører eller fjerner en elektronisk søger.
Du kan få flere oplysninger ved at læse betjeningsvejledningen, der medfølger den
elektroniske søger.
Indholdsfortegnelse
Elektronisk søger
Prøvebillede
Menu
Liste over ikoner
Indeks
Der vises kun store elementer i den elektroniske søger. Se side16, hvis du vil vide, hvad
hver ikon betyder.
Bemærkninger
• LCD-skærmen er slukket, når den elektroniske søger er i brug.
• Hvis du bruger den elektroniske søger i lange perioder, kan den elektroniske søger blive varm. Kameraet
viser
og skifter automatisk til LCD-skærmens visning.
• Når
vises, kan du sætte den elektroniske søger til igen.
200DK
Dit kamera er baseret på AVCHD-formatet og optager med HD-billedkvalitet nævnt
herunder.
Indeks
Videosignal3): 1080 60i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhed
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Optagemedie: Hukommelseskort
Menu
Optagelse og afspilning på kameraet
Prøvebillede
AVCHD-formatet er et format til videokameraer i høj opløsning, som bruges til at optage
et HD-signal af enten 1080i-specifikationen1) eller 720p-specifikationen2) ved brug af en
teknologi til effektiv datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet bruges til at
komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere billeder mere effektivt, end det er
muligt med det konventionelle billedkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264formatet giver mulighed for en optagelse med hd-videosignal på en digital videooptager
kan optages på 8 cm DVD-diske, en harddisk, en flash-hukommelse, hukommelseskort
osv.
Diske, der er optaget i HD-kvalitet, kan kun afspilles på enheder, der er kompatible med
AVCHD-formatet. DVD-baserede afspillere eller -optagere kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Derudover kan DVDbaserede afspillere eller optager muligvis ikke udskubbe diske i HD-billedkvalitet.
Indholdsfortegnelse
AVCHD-format
1)
1080i-specifikation
En hd-specifikation, der anvender 1.080 effektive scanningslinjer og interlace-systemet.
720p-specifikation
En hd-specifikation, der anvender 720 effektive scanningslinjer og det progressive system.
3) Data optaget i AVCHD-formater andre end det ovenstående kan ikke afspilles på dit kamera.
2)
201DK
Rengøring af kameraet
* Brug ikke en sprayblæser. Det kan medføre funktionsfejl.
• Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør
derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer, da de kan
beskadige overfladen eller huset.
– Kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, engangsklude,
insektmiddel, solcreme eller insektgift.
– Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.
Indeks
• Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks.
fortynder eller rensebenzin.
• Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i
almindelig handel. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød
klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra
midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade.
Menu
Rengøring af objektivet
Prøvebillede
• Rør ikke ved kameraets indvendige dele som f.eks. objektivkontakter. Blæs støv væk
fra fatningens indvendige side ved hjælp af en blæser, som kan fås i almindelig
handel*. Du kan få flere oplysninger om rengøring af billedsensoren på side 156.
Indholdsfortegnelse
Rengøring
202DK
Prøvebillede
Når du isætter et hukommelseskort i kameraet og
sætter tændknappen på ON, vises antallet af
billeder, der kan optages (hvis du fortsætter med at
optage med de aktuelle indstillinger) på LCDskærmen.
Indholdsfortegnelse
Kontrol af antal billeder, der kan
tages
Bemærkninger
Menu
• Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er mere plads på
hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder på det aktuelle
hukommelseskort (side 31).
• Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er indsat et
hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort.
Antal stillbilleder og tid til film, der kan optages
på hukommelseskortet
Tabellen viser det omtrentlige antal stillbilleder, der kan optages på et hukommelseskort,
som er formateret med dette kamera. Værdierne defineres ud fra et standard-Sonyhukommelseskort, som bruges ved test. Værdierne kan variere afhængigt af
optageforholdene.
Indeks
Stillbilleder
Billedstørrelse: L 16M
Format: 3:2*
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Kvalitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
410
820
1650
3350
6700
Fin
295
590
1150
2400
4800
80
160
325
650
1300
110
220
445
890
1750
RAW og JPEG
RAW
* Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der vises i tabellen herover
(med undtagelse af [RAW]).
203DK
Fortsættes r
Tabellen herunder viser de omtrentlige optagelsestider, der er tilgængelige. Dette er de
samlede tider for alle filmfiler. Der kan ske kontinuerlig optagelse i omtrent 29 minutter
pr. optagelse. Den maksimale filstørrelse for en MP4-film er ca. 2 GB.
(t (time), m (minut))
Kapacitet
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
VGA 3M
20 m
40 m
1 t 20 m
2 t 45 m
5 t 30 m
1 t 10 m
2 t 25 m
4 t 55 m
10 t
20 t 5 m
Menu
1440×1080 12M
Prøvebillede
2GB
Optageindstilling
Indholdsfortegnelse
Film
Bemærk
Indeks
• Optagetiden for film varierer, fordi kameraet er udstyret med VBR (variabel bithastighed), som
automatisk justerer billedkvaliteten efter optagescenen.
Når du optager et motiv, der bevæger sig i et højt tempo, er billedet tydeligere, men optagetiden er
kortere, da der skal bruges en stor hukommelse til optagelsen.
Optagetiden varierer også alt efter optageforholdene, dit motiv og indstilling af billedstørrelse/-kvalitet.
204DK
Fortsættes r
Prøvebillede
Menu
Det omtrentlige antal af billeder, der kan optages, er 470 billeder, når du bruger kameraet
med batterienheden (medfølger) ved højeste kapacitet.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre afhængigt af forholdene under brug.
• Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under følgende forhold:
– Ved en omgivende temperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– [Autofokusmetode] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Blitzen blinker hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
– Brug af batterienheden, der oplades i en time, når opladningslampen slukkes.
– Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Indholdsfortegnelse
Antal stillbilleder, der kan optages med en
batterienhed
Indeks
205DK
Kamera
[System]
Prøvebillede
Kameratype: Digitalkamera med
udskifteligt objektiv
Objektiv: E-fatning objektiv
Film: 1/4 000 sekunder til 1/4 sekund,
op til 1/30 i AUTO-tilstand
(1/3 EV-trin)
Blitzsynkroniseringshastighed:
1/160 sekund
[Optagemedier]
[Billedsensor]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[LCD-skærm]
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 921 600 (640 ×
3 (RGB) × 480) prikker
[Antistøv]
[Indgangs-/udgangsterminaler]
System: Opladningsbeskyttelse på LowPass-filter og ultrasonisk
vibrationsmekanisme
USB: Micro-USB-stik type B
HDMI: HDMI-type C minijack
Menu
Billedsensor: 23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-billedsensor
Samlet antal pixel for billedsensoren:
Ca. 16 500 000 pixels
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 16 100 000 pixels
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
[Strøm]
[Autofokussystem]
[Eksponeringskontrol]
Målemetode: 1 200-segments måling af
billedsensoren
Måleområde: EV0 til EV20 (svarende til
ISO 100, med F2,8 objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks):
Stilbilleder: AUTO, ISO 200 – 16 000
Film: AUTO, Svarende til ISO 200 –
3 200
Eksponeringskompensation: ±3,0 EV
(1/3 EV-trin)
[Lukker]
Type: Elektronisk styret spaltelukker med
lodret-tværgående vandring
Lukkerhastighedsområde:
Stilbilleder: 1/4 000 sekunder til
30 sekunder (1/3 EV-trin), BULB
Anvendt batterienhed: Genopladelig
batterienhed NP-FW50
[Andet]
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
Mål (CIPA-kompatibel):
Ca. 117,3 mm × 66,6 mm × 41,3 mm
(B/H/D)
Vægt (CIPA-kompatibel):
Ca. 314 g
(inklusive batteri og "Memory Stick
PRO Duo")
Ca. 255 g
(kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbillede: JPEG-kompatibel (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline),
DPOF-kompatibel
3D-stillbilleder: MPO (MPF-forlænget
(Billedskævhed))-kompatibel
Film (AVCHD-format): AVCHD
format Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch
Fortsættes r
Indeks
System: Kontrastregistreringssystem
Følsomhedsområde: EV0 til EV20
(svarende til ISO 100, med F2,8
objektiv)
206DK
Indholdsfortegnelse
Dolby Digital Stereo Creator
• Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Prøvebillede
[Blitz]
Blitzledetal: GN 6 (i meter ved ISO 100)
Genopladningstid: Ca. 3 sekunder
Blitzdækning: Dækker 16 mm objektiv
(brændvidde, som objektivet angiver)
Blitzkompensation: ±2,0 EV (1/3 EV-trin)
Menu
AC-vekselstrømsadapter
AC-UB10/UB10B
Indeks
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50 Hz/
60 Hz, 70 mA
Udgangsspænding: DC 5 V, 0,5 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 °C til
+60 °C
Mål:
Ca. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(B/H/D)
Vægt:
For USA og Canada: Ca. 48 g
For andre lande og regioner end USA
og Canada: Ca. 43 g
Genopladelig batterienhed
NP-FW50
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: DC 8,4 V
Nominel spænding: DC 7,2 V
Maksimal opladningsspænding: DC 8,4 V
Maksimal opladningsstrømstyrke: 1,02 A
Kapacitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimumdimensioner:
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(B/H/D)
Vægt: Ca. 57 g
207DK
Fortsættes r
Objektiv
E16 mm objektiv
med enkeltfokus
E18 – 55 mm
zoomobjektiv
E55 – 210 mm
zoomobjektiv
Kamera
NEX-F3D
NEX-F3D/F3K/F3Y
NEX-F3Y
27 - 82,5
82,5 - 315
Objektivgruppeelementer
5-5
9-11
9-13
Visningsvinkel1)
83°
76° - 29°
28,2° - 7,8°
Minimumsfokus2)
(m)
0,24
0,25
1,0
Maksimumforstørrelse
(×)
0,078
0,3
0,225
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
Minimum-f-stop
Filterdiameter (mm)
49
49
49
Mål (maks. diameter
× højde)
(mm)
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
63,8 × 108
67
194
345
Kompensationseffekt3)
– 4)
Ca. 4 trin
Ca. 4 trin
1)
Værdierne for brændvidde svarende til 35 mm-formatet og visningsvinklen er baseret på
digitalkameraer, der er forsynet med en billedsensor i APS-C-størrelse.
Minimumfokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.
3) Lukkerhastighed (ændres alt efter optageforhold)
4) Den optiske funktion til kamerarystelser er ikke tilgængelig.
Indeks
Vægt (g)
Menu
24
Prøvebillede
Svarende til
brændvidde på
35 mm1) (mm)
Indholdsfortegnelse
Objektiv
2)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
208DK
Fortsættes r
Om kompatibilitet for billeddata
•
•
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick
PRO",
, "Memory
Stick Duo",
,
"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate", og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
"AVCHD" og "AVCHD"-logotyper er
varemærkertilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
Indeks
Varemærker
Menu
• Dette kamera overholder den DCF
(Design rule for Camera File system)
universelle standard, der er fastlagt af
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr
af billeder, der er optaget med dit
kamera, og afspilning på dit kamera af
billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, kan ikke garanteres.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows og Windows Vista
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Mac og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
Apple Inc.
• PowerPC er et registreret varemærke
tilhørende IBM Corporation i USA.
• Intel, Intel Core og Pentium er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• SDXC-logo er varemærker tilhørende
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemærke tilhørende
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemærke
tilhørende MultiMediaCard
Association.
• " " og "PlayStation"" er registrerede
varemærker tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe er et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
• Desuden er navne på systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de
respektive udviklere eller producenter.
Symbolerne ™ og ® er imidlertid ikke
brugt i alle tilfælde i denne vejledning.
Prøvebillede
Billedvinklen for kameraet er smallere
end vinklen på et traditionelt 35 mm
kamera. Du kan omregne brændvidden på
dit objektiv til en værdi, der svarer til et
objektiv med den samme billedvinkel på
et traditionelt 35 mm kamera, ved at
gange brændvidden på dit objektiv med
1,5.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv,
får du det, der svarer til et 75 mmobjektiv på et 35 mm-kamera.
Indholdsfortegnelse
Om brændvidde
209DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Prøvebillede
• Tilføj yderligere fornøjelse til din
PlayStation 3 ved at downloade
programmet til PlayStation 3 fra
PlayStation Store (hvor det er
tilgængeligt).
• Programmet til PlayStation 3 kræver, at
programmet og en PlayStation
Network-konto er downloadet. Der er
adgang til programmet de steder, hvor
PlayStation Store er tilgængelig.
Menu
Indeks
210DK
Indeks
Numerics
Blændeprioritet ...................................................63
3D-panorering .................................................... 58
Bracket: Kont. .....................................................48
3D-visning ....................................................... 170
"BRAVIA" Sync ...............................................169
Indholdsfortegnelse
Indeks
Bredt billede .....................................................151
Brugerdefineret hvidbalance ..............................90
AdobeRGB ....................................................... 122
BULB .................................................................61
Advarselsmeddelelser ...................................... 189
AEL til/fra ........................................................ 140
C
AEL-knap ......................................................... 140
Center ...........................................................68, 92
AF/MF-valg ....................................................... 66
Computer ..........................................................171
AF-lampe ......................................................... 108
Anbefalet miljø ...........................................171
Afspil ................................................................. 29
Afspilning på tv ............................................... 168
Angiv udskrivning ........................................... 107
Ansigtsprioritetssporing ................................... 132
Ansigtsregistrering ....................................... 73, 74
Anti-bevægelsesslør ........................................... 55
Auto HDR .......................................................... 95
Auto. port.mark. ................................................. 77
Autoblitz ............................................................ 65
Autofokus ........................................................... 66
Autofokusmetode ............................................... 69
Autofokusområde ............................................... 68
Autovisning ...................................................... 112
AVCHD ..................................................... 86, 201
B
B. auto billedudtrækning .................................. 119
Bedste auto ......................................................... 52
Beskyt .............................................................. 104
Billedeffekt .................................................. 37, 96
Billedformat ....................................................... 81
Billedindeks ............................................... 49, 102
Bip .................................................................... 141
Blitz .................................................................... 65
Blitz fra .............................................................. 65
Blitz m/lang luk ................................................. 65
Blitzkompens. .................................................... 93
Blitztilstand ........................................................ 65
Blød hud-effekt .................................................. 78
Blænde ............................................................... 63
Datoformat ........................................................143
Demotilstand .....................................................158
Diasshow ..........................................................100
Digital Zoom ....................................................117
Dir. man. fokus. ..................................................66
Direkte manuel fokusering .................................66
Diskoprettelse ...................................................178
DISP ...................................................................39
DISP-knap (skærm) ............................................80
D-områdeopt. ......................................................94
Indeks
Auto programmeret ............................................ 64
D
Menu
Afspilningszoom ................................................ 30
Prøvebillede
A
DPOF ................................................................107
DRO/Auto HDR .................................................94
E
Ekspon.komp. .....................................................42
Enkeltbilled-AF ..................................................69
Eye-Fi-kort .......................................................167
Eye-Start AF .....................................................125
F
Farve ...................................................................35
Farvefilter ...........................................................90
Farverum ...........................................................122
Farvetemp. ..........................................................90
Fejlfinding ........................................................183
Filformat .............................................................86
Filmlydoptagelse ..............................................133
Filnummer ........................................................161
FINDER/LCD-indstil. ......................................110
Fleksibelt punkt ..................................................68
211DK
Fortsættes r
Kontrolhjul .........................................................19
Computer .................................................... 176
Kreativ indst. ......................................................98
TV .............................................................. 168
Kvalitet ...............................................................84
Format ................................................................ 83
L
Forsinket blitz .................................................... 65
Landskab .............................................................53
Forstør .............................................................. 105
Lang eksp.SR ....................................................127
Forstørret afspilning ........................................... 30
LCD-lysstyrke ..................................................148
Foto-kreativitet ................................................... 32
Liste over optagetip ............................................79
Fremf.metode ..................................................... 43
Live View-visning ............................................111
Funktionstaster ................................................... 20
Livfuldhed ..........................................................36
Lukkerhast.prior. ................................................62
G
Lukkerhastighed .................................................62
Gendan billed-db. ............................................. 165
Lysmålermetode .................................................92
Genstandssporing ............................................... 70
Lysstyrke ............................................................34
Gitterlinje ......................................................... 113
Makro .................................................................53
HDMI-opløsning .............................................. 153
Maksimumfarve ................................................115
Hjælpeguidevisn .............................................. 145
Maksimumniveau .............................................114
Hukommelseskort ............................................ 193
Manuel eksp. .......................................................60
Hvidbalance ....................................................... 89
Manuel fokus ......................................................66
Høj ISO SR ...................................................... 128
Mappenavn .......................................................162
Håndholdt tusmørke ........................................... 54
Menu ...................................................................21
Afspil ............................................................24
I
Billedformat ..................................................23
Identificering af dele .......................................... 12
Kamera ..........................................................22
Ikoner ................................................................. 16
Lysstyrke/farve .............................................23
Image Data Converter ...................................... 174
Opsætning .....................................................24
Indst. for lydstyrke ........................................... 106
Optagetilstand ...............................................21
Indst.dato/tid .................................................... 143
Menustart ..........................................................136
Indstilling af sted ............................................. 144
MF-hjælp ..........................................................120
"InfoLITHIUM"-batterienhed .......................... 195
MF-hjælpetid ....................................................121
Installer ............................................................ 173
Motivgenkendelse .........................................27, 50
Intelligent auto ................................................... 50
MP4 ....................................................................86
ISO ..................................................................... 88
Multi .............................................................68, 92
J
JPEG .................................................................. 84
K
Indeks
Mac ...................................................................173
Hast.pri. kont. ..................................................... 45
Menu
M
H
Prøvebillede
Formater ........................................................... 160
Indholdsfortegnelse
Forbindelse
Mætning ..............................................................98
N
Natportræt ...........................................................53
Nattescene ...........................................................53
Klar billedzoom ............................................... 116
Nulstil ...............................................................159
Kont. optagelse .................................................. 44
Ny mappe ..........................................................164
Kontrast .............................................................. 98
KONTROL TIL HDMI ................................... 154
212DK
Fortsættes r
U
Objektivkomp.: Forvrængn. ............................. 131
Udfyld.blitz .........................................................65
Objektivkomp.: Krom. Ab. .............................. 130
Udløser u/obj. ...................................................124
Objektivkomp.: Skygge ................................... 129
Udløserfrontknap ..............................................126
Opsætning .......................................................... 24
Udskriv .............................................................182
Optageindstilling ................................................ 87
USB-tilslutning .................................................155
Optagelse ........................................................... 27
V
Stillbillede .................................................... 27
Valg af motiv ......................................................53
Overførselsindst. .............................................. 167
Version .............................................................157
Vis afspilning ....................................................152
P
Vis indhold .........................................................39
Panorering .......................................................... 56
Vis kortplads .....................................................166
Panoreringsretning ............................................. 85
Visningstilstand ................................................101
PlayMemories Home ....................................... 174
Vælg optagemappe ...........................................163
Programskifte ..................................................... 64
W
Windows ...........................................................173
R
RAW .................................................................. 84
Z
Reduktion af vindstøj ....................................... 134
Zoom ...................................................................71
Rensetilstand .................................................... 156
Ø
Rullende afspilning ............................................ 57
Økotilstand .......................................................146
Rødøjereduktion ............................................... 109
Indeks
Roter ................................................................. 103
Menu
Portræt ................................................................ 53
Prøvebillede
Film .............................................................. 27
Indholdsfortegnelse
O
S
Selvportræt Selvudløser ................................... 118
Selvudl.(Kont.) ................................................... 47
Selvudløser ......................................................... 46
Skarphed ............................................................ 98
Skærmfarve ...................................................... 150
Slet ............................................................... 31, 99
Smiludløser ........................................................ 75
Software ........................................................... 173
Solnedgang ......................................................... 53
Sommertid ........................................................ 143
Specialtastsindstillinger ................................... 137
Specifikationer ................................................. 206
Sportsaktiviteter ................................................. 53
Spot .................................................................... 92
Sprog ................................................................ 142
sRGB ................................................................ 122
SteadyShot ....................................................... 123
Strømbesparelse ............................................... 147
Søgerlysstyrke .................................................. 149
213DK
"C Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-softwaren er i kameraet. Vi leverer denne software på
baggrund af licensaftaler med copyrightejerne. På baggrund af anmodningerne fra
copyrightejerne af disse softwareprogrammer er vi forpligtet til at oplyse dig om
følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license3.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "C Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-software.
Indeks
Softwaren, som er kvalificeret til følgende GNU General Public License (herefter
henvist til som "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter henvist til
som "LGPL"), medfølger i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere
kildekode til disse softwareprogrammer i henhold til betingelserne i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er til rådighed på internettet. Brug følgende URL-adresse til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi vil helst have, at du ikke kontakter os vedrørende indholdet af kildekoden.
Menu
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Prøvebillede
DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL EN BRUGERS PERSONLIGE OG IKKEKOMMERCIELLE BRUG TIL
(i) INDKOD VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVCVIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKOD AVC-VIDEOER, DER BLEV INDKODET AF EN FORBRUGER I
FORBINDELSES MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER DER BLEV HENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER ER
LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER GIVES INGEN LICENS ELLER OG HELLER EN UNDERFORSTÅET LICENS
TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE I
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på cd-rom'en. Du kan finde licenser (på engelsk)
til "GPL"- og "LGPL"-software.
Hvis du vil se PDF, kræver det Adobe Reader. Hvis programmet ikke er installeret på
computeren, kan du hente det på websiden for Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
214DK
Download PDF

advertising