Sony | DSC-P200 | Sony DSC-P200 Betjeningsvejledning

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\000COV.fm
master:Right
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\000COV.fm
master:Right
000COV.fm Page 1 Wednesday, December 29, 2004 11:31 AM
Digitalkamera
Brugervejledning/
Fejlsøgning
Bruge kameraet
Brug af menuen
Betjeningsvejledning
Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt
vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem
den til senere brug.
Brug af Setupskærmen
Ejer-registrering
Model- og serienumrene er angivet på undersiden. Noter
serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler
angående dette produkt.
Brug af din computer
Modelnr. DSC-P200
Udskrivning af
stillbilleder
Serienr. _____________________________
DSC-P200
Tilslutte kameraet til
computeren
Fejlsøgning
Andet
"Læs dette først" (særskilt vejledning)
Forklarer opsætning og grundlæggende
betjening for optagelse/afspilning med
kameraet.
Indeks
© 2005 Sony Corporation
DSC-P200
2-582-856-11(1)
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\020REG.fm
master:Right
010COV.book Page 2 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
ADVARSEL
Undlad at udsætte digitalkameraet
for regn eller fugt, så risiko for brand
eller elektrisk stød undgås.
Til kunder i USA
Dette symbol skal advare
brugeren om, at der er
uisoleret "farlig spænding"
inden for produktets kabinet,
der kan være tilstrækkelig til
at udgøre en risiko for
elektrisk stød.
Dette symbol skal advare
brugeren om vigtig
betjenings- og vedligeholdelses
(service)-vejledning i den
skriftlige dokumentation, der
følger med enheden.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan
du ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Modelnr.: DSC-P200
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
denne enhed skal acceptere modtaget
interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer
af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt
er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan
gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr
ugyldig.
Bemærk:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital
enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse
mod skadelig interferens i forbindelse med
installation i private hjem. Dette udstyr udvikler,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og
kan, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningen, forårsage
skadelig interferens på radiotrafik. Der er dog
ingen garanti for, at der ikke opstår interferens
med en given installation. Hvis udstyret forårsager
skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde
udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette
på interferensen ved en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og
receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
2
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\020REG.fm
master:Right
010COV.book Page 3 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Det medfølgende interfacekabel skal bruges med
udstyret, så grænserne for en digital enhed, ifølge
Underdel B i Del 15 i FCC-Reglerne overholdes.
Til kunder i USA og Canada
Til kunder i Europa
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end
tre meter.
GENBRUG AF LITIUM-ION-BATTERIER
Bemærk
Litium-ion-batterier kan
genbruges.
Genopladelige batterier, du
ikke længere har brug for,
kan af miljømæssige
hensyn returneres til
nærmeste indsamlings- og
genbrugssted.
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser
kan påvirke kameraets billede og lyd.
For flere oplysninger om genbrug af
genopladelige batterier kan du ringe gratis på
1-800-822-8837, eller besøge http://
www.rbrc.org/
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte
det i igen.
"Memory Stick"
Forsigtig: Rør ikke ved beskadigede eller utætte
litium-ion-batterier.
Bemærkning til kunder i
Storbritannien om den
medfølgende lysnetadapter
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et støbt stik, der er i
overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal som den medfølgende, og
som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med et - eller -mærke).
Hvis det stik, der følger med udstyret har et
aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, når du har udskiftet sikringen. Brug
aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt
nærmeste Sony-reparatør, hvis du mister
sikringsdækslet.
Til kunder i USA og Canada
DENNE ENHED ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEL 15 I FCCREGLERNE. BETJENING ER
UNDERLAGT FØLGENDE TO
BETINGELSER:
(1) DENNE ENHED MÅ IKKE
FORÅRSAGE SKADELIG
INTERFERENS, OG
(2) DENNE ENHED SKAL ACCEPTERE
MODTAGET INTERFERENS,
HERUNDER INTERFERENS, DER KAN
FORÅRSAGE, AT ENHEDEN IKKE
KAN BETJENES SOM ØNSKET.
DENNE DIGITALE ENHED AF KLASSE
B ER I OVERENSSTEMMELSE MED
DEN CANADISKE ICES-003.
3
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\030INT.fm
master:Right
010COV.book Page 4 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer "Memory Stick", der kan bruges
Bemærkninger om lysnetadapteren
"Memory Stick" er det integreret kredsløboptagemedium, som bruges i dette kamera.
Der findes to typer "Memory Stick".
• Kortslut ikke lysnetadapterens DC-stik med en
metalgenstand, da det kan forårsage funktionsfejl.
• Rens lysnetadapterens DC-stik med en tør
vatpind el.lign. Brug ikke stikket, hvis det er
beskidt. Hvis der bruges et beskidt stik, kan
batteriet ikke oplades korrekt.
• "Memory Stick"
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• "Memory Stick Duo": Sætte en "Memory Stick
Duo" i en Memory Stick Duo-adapter.
Memory Stick Duo-adapter
• For nærmere oplysninger om "Memory Stick",
se side 88.
Bemærkninger om "InfoLITHIUM"batteriet
• Oplad det medfølgende NP-FR1-batteri, inden
kameraet bruges første gang.
(t trin 1 i"Læs dette først")
• Batteriet kan oplades, selv om det ikke er helt
afladet. Selv om batteriet ikke er helt opladet,
kan du bruge det delvist opladede batteri, som
det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i lang tid, skal
du bruge den eksisterende opladning op, tage
det ud af kameraet, og derefter opbevare det på
et koldt og tørt sted. Herved vedligeholdes
batteriets funktioner (side 90).
• For nærmere oplysninger om "InfoLITHIUM"batteriet, se side 90.
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv,
der kan gengive skarpe billeder med fremragende
kontrast.
Kameraets objektiv er fremstillet under et
kvalitetsgarantisystem certificeret af Carl Zeiss i
overensstemmelse med Carl Zeiss’ kvalitetsstandarder i Tyskland.
• Inden en optagelse af engangsbegivenheder er
det en god ide at lave en prøveoptagelse, så du er
sikker på, at kameraet virker korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
kommer vand ind i kameraet, kan der opstå
funktionsfejl, som ikke altid kan repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet stærkt
lys. Det kan forårsage uoprettelige øjenskader.
Det kan også forårsage funktionsfejl på
kameraet.
• Brug ikke kameraet nær et sted, der udvikler
stærke radiobølger eller udsender stråling.
Kameraet vil ikke kunne optage eller afspille
korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis der opstår kondensvand, skal du fjerne det,
inden du bruger kameraet (side 92).
• Undgå at ryste eller slå til kameraet. Foruden
funktionsfejl og manglende evne til at optage
billeder kan det gøre optagemediet ubrugeligt,
eller der kan opstå billeddataforstyrrelser, skade
eller tab.
• Rens blitzoverfladen inden brug. Varmen fra
blitzudstrålingen kan få snavs på blitzoverfladen
til at misfarve blitzoverfladen eller klæbe fast på
den, så der ikke udsendes tilstrækkeligt lys.
• For at undgå eventuelt tab af data anbefales det
altid at sikkerhedskopiere data til et andet
medium.
• Der ydes ikke kompensation for optagelsens
indhold, hvis der ikke kan optages eller afspilles
pga. en funktionsfejl på kameraet, optagemediet
el.lign.
4
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\030INT.fm
master:Right
010COV.book Page 5 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Bemærkninger om LCD-skærm, LCDsøger (for modeller med LCD-søger)
og objektiv
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
med avanceret teknologi, så mere end 99,99 %
af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel
kan der forekomme nogle små sorte prikker og/
eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant kan ses på LCD-skærmen og i
LCD-søgeren. Disse prikker er normale, og
påvirker ikke optagelsen på nogen måde.
• Vær forsigtig, hvis kameraet anbringes i
nærheden af et vindue eller udendørs. Hvis
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet
udsættes for direkte sollys igennem længere tid,
kan der opstå funktionsfejl.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på
billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
• Kameraet er udstyret med et motorzoomobjektiv. Pas på ikke at udsætte objektivet for
stød eller slag.
Om billeddatakompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(designreglerne for kamerafilsystemer) ifølge
verdensstandarden JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Der gives ingen garanti for, at billeder, der er
optaget med dit kamera, kan afspilles på andet
udstyr, og at billeder, der er optaget eller
redigeret med andet udstyr, kan afspilles på dit
kamera.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet bestemmelser om
ophavsret. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med lovgivningen om
ophavsret.
Billeder brugt i
betjeningsvejledningen
Fotografierne, der i betjeningsvejledningen bruges
som eksempler på billeder, er ikke virkelige
billeder optaget med dette kamera.
5
DSC-P200
2-582-856-11(1)
010COV.book Page 6 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Sådan får du fuld glæde af digitalkameraet
Gør kameraet klar, og optag i auto-justering-indstilling
"Læs dette først" (særskilt vejledning)
1 Oplad batteriet
2 Tænd kameraet/indstil uret
3 Isæt en "Memory Stick"
4 Vælg den billedstørrelse, der skal bruges
5 Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)
Optag stillbilleder (Scene Selection)
6 Se billeder/Slette billeder
Bliv mere fortrolig med kameraet
Denne
vejledning
• Optag med dine foretrukne indstillinger (Program-auto-
optagelse/Manuel optagelse) t side 23
• Brug forskellige optage/afspilningsfunktioner med menuen
t side 25
1
2
• Skift standardindstillingerne t side 43
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
Denne
vejledning
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t side 66
• Kopier dine billeder til en computer og rediger dem på
forskellige måder t side 53
6
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\010COVTOC.fm
master:Right
010COV.book Page 7 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................4
Bruge kameraet
Grundlæggende teknikker til bedre billeder.............................................10
Fokus – Vellykket fokus på et motiv................................................................. 10
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 11
Color – Om belysningseffekter ........................................................................ 12
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" ............................................. 13
Oversigt over delene ...............................................................................14
Indikatorer på skærmen ..........................................................................16
Ændre skærmdisplayet ...........................................................................20
Antal stillbilleder og optagetid for film ......................................................21
Batterilevetid og antal billeder der kan optages/ses ................................22
Brug af funktionsknappen .......................................................................23
Brug af menuen
Brug af menupunkter .........................................................................25
Menupunkter ........................................................................................26
Optagemenu............................................................................................27
SCN (Scene)
(EV)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
7
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\010COVTOC.fm
master:Right
010COV.book Page 8 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Fremvisningsmenu.................................................................................. 36
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Brug af Setup-skærmen
Brug af Setup-punkter ...................................................................... 43
1
Camera 1 (Kamera 1) ........................................................................ 44
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 (Kamera 2) ........................................................................ 47
Enlarged Icon
Memory Stick Tool............................................................................. 48
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
1
Setup 1 (Opsætning 1)....................................................................... 50
LCD Backlight
Beep
Language
2
Setup 2 (Opsætning 2)....................................................................... 51
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
8
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\010COVTOC.fm
master:Right
010COV.book Page 9 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af din computer
Brug af din Windows-computer ...............................................................53
Kopiere billeder til din computer ..............................................................55
Se billedfiler gemt på din computer med kameraet .................................61
Brug af den medfølgende software .........................................................62
Brug af Macintosh-computer ...................................................................64
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder ....................................................................66
Udskrive billeder direkte med en PictBridge-kompatibel printer..............67
Udskrivning i en forretning.......................................................................70
Tilslutte kameraet til computeren
Se billeder på en tv-skærm .....................................................................72
Fejlsøgning
Fejlsøgning ..............................................................................................74
Advarselsindikatorer og -meddelelser .....................................................85
Andet
Om "Memory Stick" .................................................................................88
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ....................................................................90
Brug af Cyber-shot Station ......................................................................91
Forsigtighedsregler..................................................................................92
Specifikationer.........................................................................................93
Indeks ................................................................................................... 95
9
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 10 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Bruge kameraet
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Fokus
Eksponering Farve
Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner, så du kan få gælde af kameraet.
Du får oplysninger om brug af forskellige
kamerafunktioner som f.eks. funktionsknappen (side 23) og menuerne (side 25).
Fokus
Vellykket fokus på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvt ned, justerer kameraet automatisk fokus (Auto-fokus).
Husk kun at trykke lukkerknappen halvt ned.
Tryk helt ned
med det samme
Tryk halvt ned,
og derefter
Blinker ,
tændt/bipper
60min
Tryk helt ned
VGA FINE 101
96
S AF
30 F2.8
For at optage et stillbillede, det er svært at fokusere på t [Focus] (side 29)
Råd til at undgå utydelighed
Hold kameraet godt fast, og hold armene mod din side. Du kan også stabilisere kameraet
ved at læne dig imod et træ eller en bygning ved siden af dig. Det anbefales at bruge
stativ og at bruge blitzen i mørke omgivelser.
10
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 11 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Eksponering Justere lysintensiteten
Eksponering:
Lukkerhastighed = Tidsrum hvor kameraet modtager
lys
Blænderåbning = Størrelse på åbning, hvor lyset kan
passere igennem
Bruge kameraet
Du kan lave forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
ISO = Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidt billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i auto-justering-indstilling.
Du kan dog justere den manuelt vha.
funktionerne nedenfor.
Korrekt eksponering
[Manuel eksponering]:
Du kan justere lukkerhastigheden og
blænderåbningsværdien manuelt. t side 24
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
[EV]:
Du kan justere den eksponering, som
kameraet har bestemt. t side 27
[Metering Mode]:
Du kan ændre den del af motivet, der skal
måles for at bestemme eksponeringen.
t side 30
Egenskaber ved "lukkerhastighed"
Egenskaber ved "blænderåbning"
(F-værdi)
Hurtigere
Levende motiver
ser ud, som om de
er standset.
Åbn
Det fokuserede
område bliver mere
snævert, både bagud
og fremad.
Langsommere
Levende motiver ser
ud, som om de er i
bevægelse.
Luk
Det fokuserede
område bliver
bredere, både bagud
og fremad.
11
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 12 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Justere ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), der vurderer, hvor meget lys en billedoptage-enhed
(svarende til fotofilm) modtager. Selv om eksponeringen er uændret, er billeder forskellige,
afhængigt af ISO-følsomheden.
[ISO] justerer følsomheden t side 32
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv om omgivelserne er mørke. Der kommer dog ofte
forstyrrelser på billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et billede uden forstyrrelser.
Billedet kan dog bliver mørkere.
Color
Om belysningseffekter
Motivets farvevirkning påvirkes af belysningsforholdene.
Eksempel: Et billedes farve påvirket af lyskilder
Vejr/belysning
Egenskaber ved lys
Dagslys
Skyet
Fluorescerende
Meget lys
Hvidt (standard)
Blåligt
Blålig
Rødligt
Farvetonerne justeres automatisk i auto-justering-indstilling.
Du kan dog justere farvetoner manuelt med [White Bal] (side 31).
12
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 13 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Beskrivelse af pixels og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 7 M
3.072 pixels × 2.304 pixels = 7.077.888 pixels
Bruge kameraet
Et digitalt billede er opbygget af en samling små prikker kaldet pixels.
Hvis det indeholder et stort antal pixels, bliver billedet stort, det fylder mere i hukommelsen,
og billedet vises med fine detaljer. "Billedstørrelsen" angives af antal pixels. Selv om du ikke
kan se forskellene på kameraets skærm, er fine detaljer og databearbejdningstid forskellige,
når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
2 Billedstørrelse: VGA(E-Mail)
640 pixels × 4 80 pixels = 307.200 pixels
Pixels
Valg af billedstørrelse (t trin 4 i "Læs dette først")
Pixel
Mange (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Få (Grov billedkvalitet,
men lille filstørrelse)
Eksempel: Udskrivning i en
større størrelse
Eksempel: Et vedhæftet
billede, der skal sendes med
e-mail
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
7M (3.072 × 2.304)
(standardindstilling)
Til udskrivning i en større størrelse med høj tæthed
3:2 (3.072 × 2.048)
Til udskrivning i fotostørrelse med høj tæthed
5M (2.592 × 1.944)
Til udskrivning i en større størrelse med høj tæthed
3M (2.048 × 1.536)
Til udskrivning i A4-størrelse
1M (1.280 × 960)
Til udskrivning i Postcard-størrelse
VGA(E-Mail) (640 × 480)
Til at sende et billede med e-mail eller til hjemmesider
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 32)
Du kan vælge komprimeringsforholdet, når digitale billeder gemmes. Hvis du vælger et højt
komprimeringsforhold, får billedet ikke så fine detaljer, men filstørrelsen bliver mindre.
13
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 14 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Oversigt over delene
Se siderne i parentes for nærmere
oplysninger om betjening.
1
1
6
7
8
2
3
9
q;
qa
qs
qd
4
5
6
7
8
qf
qg
qh
qj
2
3
9
4
5
q;
A POWER-knap/lampe (t trin 2 i "Læs
dette først")
A AE/AF-låslampe (grøn) (t trin 5 i
"Læs dette først")
B Lukkerknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
B /Oplade-lampe (orange) (t trin 1 i
"Læs dette først")
C Blitz (t trin 5 i "Læs dette først")
C Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
D Multi-stik (underside) (56)
D LCD-skærm
E Gevind til fastgørelse af stativ
(underside)
E
• Brug et stativ med en skruelængde på
mindre end 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre
kameraet forsvarligt på stativet, hvis
skruerne er længere, og de kan beskadige
kameraet.
(Display/LCD til/fra) -knap (20)
F MENU-knap (25)
G Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/ z (t trin 2 i "Læs
dette først")
/
/
(t trin 5 i "Læs
F Mikrofon
Menu fra: /
dette først")
G Søgervindue (t trin 5 i "Læs dette
først")
Funktionsknap "M": Lukkerhastighed/
blænderåbningsværdi (24)
H Selvudløserlampe (t trin 5 i "Læs
dette først")/AF-reflektor (46)
H
I Objektiv
I Funktionsknap (23)
J Højttaler (underside)
J Til optagelse: Zoom (W/T) -knap
(t trin 5 i "Læs dette først")
(Billedstørrelse/Slet) -knap
(t trin 4 og 6 i "Læs dette først")
Til at se: / (Afspilningszoom) knap/
(Indeks) -knap (t trin 6 i
"Læs dette først")
K Øsken til strop (t "Læs dette først")
14
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 15 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
L Batteri/ "Memory Stick"-dæksel
(t trin 1 og 3 i "Læs dette først")
M DC IN-jackstikdæksel (t trin 1 i "Læs
dette først")
Bruge kameraet
N RESET-knap(74)
O Tilslutningslampe (t trin 4 i "Læs
dette først"
P DC IN-jackstik (t trin 1 i "Læs dette
først")
Q Batteriudkastknap (t trin 1 i "Læs
dette først")
15
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 16 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Indikatorer på skærmen
Se siderne i parentes for nærmere
oplysninger om betjening.
A
Display
Ved optagelse af stillbilleder
60min
z
Indikation
Resterende batteri (t trin
1 i "Læs dette først")
AE/AF-lås (t trin 5 i
"Læs dette først")
Optageindstilling (23, 32)
M
WB
STBY
REC
Hvidbalance (31)
Standby/Optager en film
(t trin 5 i "Læs dette
først")
Scene Selection (t trin 5 i
"Læs dette først")
Ved optagelse af film
STD
60min
STBY
640
M
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Funktionsknap (23)
SL
Blitzindstilling (t trin 5 i
"Læs dette først")
Mindske røde øjne (45)
+
Skarphed (35)
+2.0EV
5
Farvemætning (34)
6
Kontrast (35)
ON
AF-reflektor (46)
Måling-indstilling (30)
Billedeffekt (34)
B
Display
Indikation
Indstilling til manuel
eksponering (24)
Makro (t trin 5 i "Læs
dette først")
S AF M AF
AF-indstilling (44)
AF-områdesøgerens
ramme(29)
1,0 m
Fokusforvalgafstand (29)
z Return
Manuel eksponering
16
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 17 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
C
E
Display
3:2
7M
FINE
5M
1M
STD
640
VGA
Display
Histogram (20, 28)
Billedkvalitet (32)
NR-lav lukkerhastighed
(24)
•
160
FINE STD
101
Indikation
Billedstørrelse (t trin 4 i
"Læs dette først")
Optagemappe (48)
vises, når histogramdisplayet er desaktiveret.
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (21)
125
Lukkerhastighed (24)
F2.8
Blænderåbningsværdi (24)
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal tid der
kan optages] (21)
+2.0EV
1/30"
Multi Burst-interval (34)
400
Resterende antal billeder
der kan optages (21)
(vises ikke i
kolonnen på
venstre side)
DPOF
Bruge kameraet
3M
640
Indikation
EV -niveauværdi (27)
Menu/vejledningsmenu
(25)
Selvudløser (t trin 5 i
"Læs dette først")
C:32:00
Selvdiagnose-display (85)
Dato/klokkeslæt (45)
ISO-værdi (32)
D
Display
Indikation
Rystelse-advarsel (10)
• Angiver, at der ikke kan
optages skarpe billeder pga.
rystelser. Du kan stadig
optage billeder, selv om
advarslen om rystelser
vises. Det anbefales dog at
holde kameraet godt fast og
slå indikatoren fra for at
undgå virkningerne af
rystelser.
E
Lavt batteri-advarsel (22)
+
Punkt-målerens trådkors
(30)
AF-områdesøgerens ramme
(29)
17
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 18 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Ved afspilning af stillbilleder
60min
M
101
VGA
101
A
Display
12/12
Indikation
Resterende batteri (t trin
1 i "Læs dette først")
60min
C:32:00
1.3
+2.0EV
3:2
7M
500 F2.8
3M
5M
1M
FINE
STD
640
640
VGA
160
Optageindstilling (23, 32)
M
BACK/NEXT
VOLUME
Ved afspilning af film
Billedstørrelse (t trin 4 i
"Læs dette først")
N
Afspilning (t trin 6 i "Læs
dette først")
Lydstyrke (t trin 6 i "Læs
dette først")
-
Beskyt (37)
Udskrifts (DPOF) -mærke
(70)
Skift mappe (36)
1.3
Step
Zoomforstørrelse (t trin 6
i "Læs dette først")
Afspilning enkeltbillede for
enkeltbillede (32)
B
Display
Indikation
101-0012
Mappe-filnummer (36)
Afspilningslinje (t trin 6 i
"Læs dette først")
C
Display
Indikation
PictBridge tilslutning (68)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (21)
101
Afspilningsmappe (36)
8/8 12/12
Billednummer/Antal
billeder optaget i den valgte
mappe (36)
C:32:00
Selvdiagnose-display (85)
00:00:12
Tæller (21)
18
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 19 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
D
Display
Indikation
Afbryd ikke universaltilslutning-kablet (69)
Bruge kameraet
+2.0EV
EV -niveauværdi (27)
ISO-værdi (32)
Måling-indstilling (30)
Blitz
WB
Hvidbalance (31)
500
Lukkerhastighed (24)
F2.8
Blænderåbningsværdi (24)
Afspilningsbillede (t trin
6 i "Læs dette først")
E
Display
Indikation
Histogram (20, 28)
•
2005 1 1
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
vises, når
histogramdisplayet er
desaktiveret.
Optagedato/klokkeslæt for
afspilningsbilledet (45)
Menu/vejledningsmenu
(25)
Vælg billeder
Juster lydstyrke
19
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 20 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Ændre skærmdisplayet
Hver gang du trykker på
(Display/LCD
til/fra) -knappen, skifter displayet som
følger:
Histogram til
60min
VGA
101
96
• Der kan være en stor forskel i det histogram, der
vises henholdsvis ved optagelse og ved
afspilning, når:
– Når blitzen blinker.
– Når lukkerhastigheden ændres.
• Histogrammet vises ikke altid for billeder, der er
optaget med andre kameraer.
• Når du slår LCD-skærmen fra, virker digital
zoom ikke (side 44), og [AF Mode] indstilles på
[Single] (side 44). Når du vælger (blitz)/
(selvudløser)/ (makro), vises billedet i ca.
to sekunder.
Histogramdisplay
(side 28)
S AF
Indikatorer fra
S AF
LCD-skærm fra
Indikatorer til
60min
VGA
101
96
S AF
• Når du slår histogramdisplayet til, vises
billeddata ved afspilning.
• Histogrammet vises ikke:
Ved optagelse i følgende tilfælde
– Når menuen vises.
– Når du bruger digital zoom.
– Når billedstørrelsen er indstillet på [3:2].
– Når der afspilles film.
Ved afspilning i følgende tilfælde
– Når menuen vises.
– I indeksindstilling.
– Når du bruger afspilningszoom.
– I Multi Burst-indstilling.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når der afspilles film.
20
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 21 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Antal stillbilleder og optagetid for film
Tabellerne viser det omtrentlige antal stillbilleder og tid for film, der kan optages på en
"Memory Stick", som er formateret med dette kamera. Tallene kan variere afhængigt af
optageforholdene.
Kapacitet
Størrelse
32 MB
7M
3M
1M
VGA(E-Mail)
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1.125
3:2
5M
64 MB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1.125
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1.482
20
41
82
148
302
617
1.266
37
74
149
264
537
1.097
2.250
50
101
202
357
726
1.482
3.038
93
187
376
649
1.320
2.694
5.524
196
394
790
1.428
2.904
5.928
12.154
491
985
1.975
3.571
7.261
14.821
30.385
Bruge kameraet
Antal stillbilleder (Billedkvaliteten er [Fine] på den øvre linje, og [Standard] på
den nedre linje.) (Enhed: billeder)
• Antal billeder er angivet, når [Mode] er indstillet på [Normal].
• Størrelsen på et enkelt stillbillede er 1M, når [Mode] er indstillet på [Multi Burst].
• Når antal resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
Optagetiden for film (time : minut : sekund)
Kapacitet
Størrelse
640(Fine)
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0:25:18
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Film med størrelsen indstillet på [640(Fine)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO".
• For billedstørrelse og billedkvalitet, se side 13.
• Når billeder optaget med brug af ældre Sony-modeller afspilles på kameraet, kan også visningen være
forskellig fra den faktiske billedstørrelse.
21
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 22 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Batterilevetid og antal billeder der kan optages/ses
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder og den batterilevetid, der kan
optages/ses, når du optager billeder i
[Normal] -indstilling med et fuldt opladet
batteri (medfølger) ved en temperatur på
25 °C. For det antal billeder, der kan
optages eller ses, skal "Memory Stick"
skiftes som nødvendigt.
Bemærk, at de faktiske tal kan være mindre
end de angivne, afhængigt af
brugsforholdene.
• Batterikapaciteten mindskes, når det bruges
flere gange, og med tiden (side 90).
• Det antal billeder og den batterilevetid der kan
optages/ses og batterilevetiden mindskes under
følgende forhold:
– Når temperaturen i omgivelserne er lav
– Når blitzen bruges
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange
– Når zoom bruges ofte
– Når [LCD Backlight] er indstillet på [Bright]
– Når [AF Mode] er indstillet på [Monitor]
– Når strømmen på batteriet er lav
Når du ser stillbilleder
Antal billeder
Batterilevetid
(min.)
7M
Ca.
8.200
Ca.
410
VGA(E-Mail)
Ca.
8.200
Ca.
410
Størrelse
• Se enkeltbilleder i rækkefølge med intervaller
på ca. 3 sekunder
Ved optagelse af film
LCD-skærm til
Ca. 160 min.
LCD-skærm fra
Ca. 220 min.
• Optage film uafbrudt med billedstørrelse på
[160]
Ved optagelse af stillbilleder
Størrelse
7M
VGA
(E-Mail)
LCDskærm
Antal
billeder
(omtrentligt)
Batterilevetid
(min.)
Til
370
185
Fra
500
250
Til
370
185
Fra
500
250
• Optagelse i følgende tilfælde:
– Når
(P.Quality) er indstillet på [Fine]
– Når [AF Mode] er indstillet på [Single]
– Optage en gang hver 30. sekund
– Zoom ændres skiftevis mellem W- og T-siden
– Blitzen blinker en gang hver anden gang
– Strømmen slås til og fra 1 gang for hver
10 gange
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
22
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 23 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af funktionsknappen
Indstil funktionsknappen på den ønskede funktion.
Funktionsknap
: Optage film
trin 5 i "Læs dette først"
t
: Afspil/Rediger
trin 6 i "Læs dette først"
Bruge kameraet
Kontrolknap
t
Optageindstillinger for stillbilleder
:
Auto-justering-indstilling
Du kan let optage med indstillinger justeret automatisk. t trin 5 i "Læs dette
først"
SCN:
Scene Selection-indstilling
Du kan optage med forvalgte indstillinger i overensstemmelse med sekvensen.
t trin 5 i "Læs dette først"
P:
Program-auto-optagelse-indstilling
Du kan optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden
og blænderåbningsværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger vha.
menuen.
(For nærmere oplysninger om funktioner til rådighed t side 26)
M:
Optageindstilling for manuel eksponering
Du kan optage efter at have justeret eksponeringen manuelt (både
lukkerhastigheden og blænderåbningsværdien) (side 24).
Du kan også vælge forskellige indstillinger vha. menuen.
(For nærmere oplysninger om funktioner til rådighed t side 26)
23
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 24 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Sådan justeres eksponeringen manuelt
1 Tryk på z på kontrolknappen, når funktionsknappen er indstillet på M.
"Set"-indikatoren på nedre venstre hjørne på skærmen skifter til "Return", og kameraet aktiverer
indstilling til manuel eksponering.
2 Juster indstillingerne med kontrolknappen.
b/B: Blænderåbning (F-værdi)
v/V: Lukkerhastighed
60min
VGA
FINE
101
98
M
"Return"
Blænderåbningsværdi
Return
SAF
250 F2.8
0 EV
Lukkerhastighed
3 Optag billedet.
• For at bruge funktionerne Quick Review, nærbillede (Makro) eller selvudløser, eller for at ændre
blitzindstillingen, skal du trykke på z for at annullere indstilling til manuel eksponering efter trin 1.
("Return"-indikatoren skifter til "Set".)
• Blitzen er indstillet på (Tvungen blitz) eller
(Ingen blitz).
• Lukkerhastigheden kan vælges fra 1/1.000 til 30 sekunder.
• Lukkerhastigheder på et sekund eller længere angives med ["], f.eks. 1".
• Når du indstiller en lavere lukkerhastighed, anbefales det at bruge stativ for at undgå virkningerne af
rystelser.
• Hvis du vælger lukkerhastigheder på 1/6 sekund eller lavere, aktiveres funktionen NR-lav lukkerhastighed
automatisk for at mindske billedforstyrrelser, og "NR" vises.
• Hvis du vælger lave lukkerhastigheder, tager databearbejdningen tid.
• Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte eksponering vurderet af kameraet vises som en
EV-værdi (side 27) på skærmen. 0EV angiver den værdi, som kameraet vurderer er mest passende.
24
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 25 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af menuen
Brug af menupunkter
v/V/b/B-knap
Funktionsknap
z -knap
Kontrolknap
MENU-knap
Brug af menuen
1 Slå strømmen til og indstil funktionsknappen.
Punkter til rådighed varierer afhængigt af funktionsknappens position.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med
b/B på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt er usynligt, skal du holde
b/B trykket ned, indtil det vises på skærmen.
• Tryk på z efter at have valgt et punkt , når
funktionsknappen er indstillet på
.
400
200
100
Auto
ISO
WB
ISO
4 Vælg indstillingen med v/V.
Den valgte indstilling zoomes og indstilles.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
• Hvis et punkt ikke angives, vises et v/V -mærke på kanterne af det sted, hvor menupunkter normalt vises.
For at angive et punkt, der ikke er angivet, skal du vælge mærket med kontrolknappen.
• Du kan ikke vælge punkter vist gråtonede.
25
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 26 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Menupunkter
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
Menupunkter til rådighed varierer afhængigt af funktionsknappens position. Kun punkter til
rådighed vises på skærmen.
(
Funktionsknappens position:
P
M
—
—
: til rådighed)
SCN
Menu til optagelse (side 27)
SCN (Scene)
—
—
(EV)
—
9 (Focus)
—
—
—
—
(Metering Mode)
—
—
—
WB (White Bal)
—
ISO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(P.Quality)
—
Mode (REC Mode)
M
(Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
—
—
—
(Saturation)
—
—
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
(Setup)
Menu til at se (side 36)
—
—
—
—
—
- (Protect)
(Folder)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
(Print)
—
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
—
(Setup)
—
—
—
—
—
26
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 27 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Optagemenu
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
Standardindstillingerne er markeret med
.
SCN (Scene)
For nærmere oplysninger t trin 5 i "Læs dette først"
For en passende optagelse af et billede i overensstemmelse med sekvensforhold bestemmes en
kombination af funktioner af kameraet.
(
Blitz
: du kan vælge den ønskede indstilling)
Fokusforvalg
Burst/Multi
Burst
Hvidbalance
—
—
Auto/
SL
—
—
Center AF
/ WB
0,5 m/1,0 m
3,0 m/7,0 m
—
Brug af menuen
Makro
AFområdesøger
—
/
/
/
/
—
—
—
(EV)
Justerer eksponeringen manuelt.
Mod –
Mod +
M +2.0EV
Mod +: Gør et billede lysere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
m –2.0EV
Mod –: Gør et billede mørkere.
• For nærmere oplysninger om eksponering t side 11
• Kompensationsværdien kan indstilles i trin på 1/3EV.
• Hvis motivet optages i meget lyse eller mørke omgivelser, eller der bruges blitz, er justeringen af
eksponeringen ikke altid effektiv.
27
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 28 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
z Justere [EV] ved at vise et histogram
80min
8M
FINE
101
4
A
0 EV
B
Mørk
Lys
Et histogram er en graf, der viser et billedes
lysstyrke. Indstil funktionsknappen på P eller
SCN på forhånd, og tryk derefter gentagne gange
på
for at vise histogrammet. Graf-displayet
viser et lyst billede, når det drejes mod højre side,
og et mørkt billede, når det drejes mod venstre
side. Et histogram kan buges til at kontrollere
eksponeringen og justere [EV].
A Antal pixels
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også i følgende tilfælde, men du kan ikke justere eksponeringen.
– Når funktionsknappen er indstillet på
eller M
– Ved afspilning af et enkelt billede
– Ved Quick Review
28
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 29 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
9 (Focus)
Du kan ændre fokusmetode. Brug menuen, når det er svært at opnå passende fokus i autofokus-indstilling.
(ubegrænset afstand)
7.0m
Fokuserer på motivet med en tidligere indstillet afstand til
motivet. (Fokusforvalg)
• Ved optagelse af et motiv gennem et net eller gennem
vinduesglas, er det svært at opnå passende fokus i auto-fokusindstilling. Her er brug af [Focus] praktisk.
3.0m
0.5m
Spot AF
( )
Fokuserer på et meget lille motiv eller et snævert område.
Center AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten af rammen.
• Ved at bruge denne funktion sammen med AF-lås-funktionen
kan du optage i den ønskede billedopbygning. Hold kameraet
godt fast, så motivet ikke kommer uden for områdesøgerens
ramme.
Brug af menuen
1.0m
• Ved at bruge denne funktion sammen med AF-lås-funktionen
kan du optage i den ønskede billedopbygning.
60min
P
VGAFINE 101
98
AF-områdesøgerens ramme
Indikator for
AF-områdesøgerens ramme
S AF
Multi AF
(Multipoint AF) (
)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle søgerrammens
områder.
• Denne indstilling er, når motivet ikke er i midten af rammen.
60min
P
VGAFINE 101
98
AF-områdesøgerens ramme
S AF
Indikator for
AF-områdesøgerens ramme
• AF står for auto-fokus.
• Data til afstandsindstilling i [Focus] er omtrentlig. Hvis du retter objektivet op eller ned, forøges
fejlmargenen.
• Valg af afstand er begrænset i overensstemmelse med Scene-indstillingen (side 27).
• Når du optager film, anbefales [Multi AF], mens AF er aktiveret, selv om der er en del rystelser.
• Når du bruger [Digital Zoom] eller [AF Illuminator] får motiver i eller nær midten af rammen forrang for
AF-bevægelse. I så fald blinker
-,
- eller
-indikatoren, og AF-områdesøgerens ramme vises
ikke.
29
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 30 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
z Hvis motivet ikke er i fokus.
Ved optagelse med motivet på rammens kant (eller på skærmen), eller ved brug af [Center AF] eller
[Spot AF], kan kameraet ikke altid fokusere på rammens kant. I så fald skal du bruge gøre som følger.
1 Opbyg optagelsen påny, så motivet er centreret i AF-områdesøgeren, og tryk lukkerknappen
halvt ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
60min
P
VGA FINE 101
98
AE/AF-lås-indikator
AF-områdesøgerens ramme
S AF
F2.8 30
Så længe du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du prøve igen, så mange gange du vil.
2 Når AE/AF-lås-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt, skal du vende tilbage til
den helt opbyggede optagelse og trykke lukkerknappen helt ned.
60min
P
S AF
VGAFINE 101
98
F2.8 30
(Metering Mode)
Vælger en måling-indstilling, der indstiller hvilken del af motivet, der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
Spot (Punkt-måling)
( )
Måler kun en del af motivet.
• Denne funktion er praktisk, når motivet er i modlys, eller når der
er stærk kontrast mellem motivet og baggrunden.
60min
VGA
FINE
101
98
P
Punkt-målerens trådkors
Anbringes på motivet.
SAF
250 F2.8
Center (Midter-rettet
måling)( )
Måler midten af billedet, og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke der.
Multi (Opdelt måling)
Opdeler i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering.
• For nærmere oplysninger om eksponering t side 11
• Når du bruger punktmåling eller midter-rettet måling, anbefales det at indstille [9 ] (Focus) på
[Center AF] for at fokusere på måling-positionen (side 29).
30
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 31 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
WB (White Bal)
Justerer farvetonerne i overensstemmelse med lysforholdene, f.eks. når et billedes farver ser
mærkelige ud.
(One-push SET)
(One-push)
Husker den hvide grundfarve, som bruges i
indstilling.
(One-push) -
Brug af menuen
Husker den hvide grundfarve til
(One-push) -indstilling.
Efter at have valgt
, skal du bruge gøre som følger.
1 Indfang et hvidt motiv, f.eks. et stykke papir der udfylder
skærmen, under de samme lysforhold, som du vil optage
motivet.
2 Vælg [
] (One-push SET) med v. Skærmen bliver
kortvarigt sort, og
-indikatoren blinker hurtigt. Når
hvidbalancen er blevet justeret og gemt i hukommelsen,
vælges
(One-push) igen.
• Når
-indikatoren blinker langsomt, er hvidbalancen ikke
indstillet eller kunne ikke indstilles. Brug automatisk
hvidbalance.
• Undgå at ryste eller slå til kameraet, mens
-indikatoren
blinker hurtigt.
• Når blitzen er indstillet på (Tvungen blitz) eller
SL (Langsom synkronisering), justeres hvidbalancen efter
forholdene med blitzlys.
WB (Blitz)
Justerer for blitzforholdene
• Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.
n (Meget lys)
WB(Fluorescerende)
Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, såsom
en festsal eller i stærkt lys, f.eks. i et fotoatelier.
Justerer for fluorescerende belysning.
(Skyet)
Justerer for en skyet himmel.
(Dagslys)
Justerer for udendørs optagelse, optagelse af natsekvenser,
neonskilte, fyrværkeri, solopgange og optagelse før og efter
solnedgang.
Auto
Justerer hvidbalancen automatisk.
• For nærmere oplysninger om [WB] t side 12
• I fluorescerende lys som flimrer, virker hvidbalance-funktionen ikke altid, selv om du vælger WB
(Fluorescerende).
• Undtagen i [
] og [ WB ] -indstilling, indstilles hvidbalance-funktionen automatisk på [Auto], når
blitzen blinker.
• Valget er begrænset i overensstemmelse med Scene-indstillingen (side 27).
31
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 32 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
ISO
Vælger en lysfølsomhed med enheder af ISO. Desto større værdi, desto højere følsomhed.
400
Vælg en stor værdi ved optagelse i mørke omgivelser eller
ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse. Vælg en lav
værdi for at opnå en høj billedkvalitet.
200
100
Auto
• For nærmere oplysninger om [ISO] -følsomheden t side 12
• Bemærk, at der kommer flere forstyrrelser på billedet, når ISO-følsomhed-værdien forøges.
(P.Quality)
Vælger stillbilledkvaliteten.
Fine (FINE)
Optager med høj kvalitet (lav komprimering)
Standard (STD)
Optager med standardkvalitet (høj komprimering)
• For nærmere oplysninger om billedkvaliteten t side 13
Mode (REC Mode)
Vælger, om kameraet udfører uafbrudt optagelse eller ej, når du trykker på lukkerknappen.
Multi Burst ( M )
Optager 16 delbilleder efter hinanden som en stillbilledfil, når
du trykker på lukkerknappen.
• Det er praktisk, hvis du for eksempel vil kontrollere din form i
sport.
• Du kan vælge Multi Burst-lukkerintervallet i [Interval]indstilling (side 34).
Burst (
)
Optager det maksimale antal billeder efter hinanden (se
følgende tabel), når du trykker på og holder lukkerknappen.
• Når "Recording" forsvinder, kan du optage det næste billede.
Normal
Optager ikke uafbrudt.
32
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 33 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
Brug af menuen
Om [Multi Burst]
• Du kan afspille billeder optaget med [Multi Burst] ved at gå frem som følger.
– For at holde pause/fortsætte: Tryk på z på kontrolknappen.
– For at afspille enkeltbillede for enkeltbillede: Tryk på b/B i pause-indstilling. Tryk på z for at
fortsætte afspilning i serie.
• Du kan ikke bruge følgende funktioner i [Multi Burst] -indstilling:
– Smart zoom
– Blitz
– Indføje dato og klokkeslæt
– Dele en serie billeder optaget med [Multi Burst]
– Slette et enkeltbillede i en serie billeder optaget med [Multi Burst]
– Indstille enkeltbilledintervallet på en anden indstilling end [1/30], når funktionsknappen er indstillet
på
– Indstille lukkerhastigheden til mindre end 1/30 sekund, når funktionsknappen er indstillet på M
• Ved afspilning af en serie billeder optaget med [Multi Burst] vha. en computer eller et kamera, der ikke er
udstyret med Multi Burst-funktionen, vises billedet som et enkelt billede med 16 enkeltbilleder.
• Billedstørrelsen for billeder optaget i [Multi Burst]-indstilling er 1M.
• Du kan ikke altid optage billeder i [Multi Burst]-indstilling, afhængigt af Scene-indstillingen (side 27).
Om [Burst]
• Blitzen er indstillet på
(Ingen blitz).
• Ved optagelse med selvudløseren, optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Når funktionsknappen er indstillet på M, kan du ikke indstille lukkerhastigheden i [Burst] -indstilling til
1/6 sekund eller lavere.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når "Memory Stick"’en er fyldt, standser [Burst].
• Du kan ikke altid optage billeder i [Burst]-indstilling, afhængigt af Scene-indstillingen (side 27).
Det maksimale antal uafbrudte optagelser
(Enhed: billeder)
Kvalitet
Fin
Standard
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
1M
22
41
VGA(E-Mail)
85
100
Størrelse
33
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 34 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
M
(Interval)
Vælger enkeltbilledintervallet i [Multi Burst]-indstilling (side 32).
1/7.5 (1/7,5 sekund)
1/15 (1/15 sekund)
• Denne indstilling kan ikke foretages, når [Mode] (REC Mode) i
menuen er indstillet på andet end [Multi Burst] (side 32).
1/30 (1/30 sekund)
• Denne vises ikke, når
(Twilight-indstilling),
(Twilight portrait-indstilling),
indstilling) eller (Candle-indstilling) er valgt i Scene-indstilling (side 27).
(Fireworks-
(Flash Level)
Justerer mængden af blitzlys.
+ ( +)
Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Normal
– ( –)
Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
• For at ændre blitzindstilling t trin 5 i "Læs dette først"
• Denne vises ikke, når (Twilight-indstilling),
(Fireworks-indstilling) eller
valgt i Scene-indstilling (side 27).
(Candle-indstilling) er
PFX (P.Effect)
Du kan optage et billede med specialeffekter.
B&W(
Sepia (
)
)
Off
Optager billedet monokromt (i sort-hvid).
Optager billedet sepiafarvet (som et gammelt fotografi).
Ingen effekt.
• Denne indstilling bibeholdes ikke, når strømmen slås fra.
(Saturation)
Justerer billedets farvemætning.
+(
)
Mod +: Gør farven lysere.
Normal
–(
)
Mod –: Gør farven mørkere.
34
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 35 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
(Contrast)
Justerer billedets kontrast.
+(
)
Mod +: Forstærker kontrasten.
Normal
–(
)
Mod –: Formindsker kontrasten.
Brug af menuen
(Sharpness)
Justerer billedets skarphed.
+(
)
Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
–(
)
Mod –: Gør billedet mindre skarpt.
(Setup)
Se side 43.
35
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 36 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Fremvisningsmenu
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
Standardindstillingerne er markeret med
.
(Folder)
Vælger mappen med det billede, du vil afspille.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer valget.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
z Om [Folder]
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe i en "Memory Stick" (side 48). Du kan skifte mappe eller
oprette en ny.
• For at oprette en ny mappe t [Create REC. Folder] (side 48)
• For at skifte mappe til optagelse af billeder t [Change REC. Folder] (side 49)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick"’en, og det første eller sidste billede i mappen vises,
vises følgende indikatorer.
: Flytter til den foregående mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til den foregående eller den næste mappe.
36
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 37 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
- (Protect)
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Protect (-)
Se følgende fremgangsmåde.
Exit
Afslutter beskytte-funktionen.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbillede-indstilling
1 Vis det billede, du vil beskytte.
Brug af menuen
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [-] (Protect) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet er beskyttet, og - (beskyt) -indikatoren vises på billedet.
60min
VGA
101
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 For at beskytte andre billeder skal du vælge det ønskede billede med b/B, og derefter trykke
på z.
Sådan beskyttes i billeder indeksindstilling
1 Tryk på
(Indeks) for at vise indeksskærmen.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [- ] (Protect) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [Select] med v/V, og tryk derefter på z.
5 Vælg det billede, du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
En grøn --indikator vises på det valgte billede.
- (grøn)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Gentag trin 5 for at beskytte andre billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med b, og tryk derefter på z.
--indikatoren bliver hvid. De valgte billeder er beskyttet.
• For at beskytte alle billeder i mappen skal du vælge [All In This Folder] i trin 4, og trykke på z. Vælg
[On] med B, og tryk derefter på z.
37
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 38 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
Sådan annulleres beskyttelsen
I enkeltbillede-indstilling
Tryk på z i trin 3 eller 4 i "Sådan beskyttes billeder i enkeltbillede-indstilling".
I indeksindstilling
1 Vælg det billede, hvis beskyttelse du vil ophæve, i trin 5 i "Sådan beskyttes i billeder
indeksindstilling".
2 Tryk på z, så --indikatoren bliver grå.
3 Gentag ovenstående betjening for alle billeder, hvis beskyttelse skal ophæves.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres beskyttelse af alle billeder i mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 4 i "Sådan beskyttes i billeder indeksindstilling", og tryk på
z. Vælg [Off] med B, og tryk derefter på z.
• Bemærk, at formatering af "Memory Stick"’en sletter alle dataene i "Memory Stick"’en, selv om billeder
er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage nogen tid at beskytte et billede.
DPOF
Tilføjer et
(Udskrifts) -mærke til billeder, du vil udskrive (side 70).
(Print)
Se side 67.
(Slide)
Afspiller optagede billeder i rækkefølge (billedfremvisning).
Interval
3 sec
Indstiller billedfremvisningsintervallet.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
38
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 39 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
Image
Folder
Afspiller alle billeder i den valgte mappe.
All
Afspiller alle billeder gemt i "Memory Stick"’en.
Repeat
On
Afspiller billeder efter hinanden.
Efter alle billederne er blevet afspillet, slutter
billedfremvisningen.
Start
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer billedfremvisningen.
Brug af menuen
Off
1 Vælg [Interval], [Image] og [Repeat] med v/V/b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [Start] med V/B, og tryk derefter på z.
Billedfremvisningen begynder.
For at slutte billedfremvisningen skal du trykke på z, vælge [Exit] med B, og derefter trykke på z.
• Ved en billedfremvisning kan du vise det foregående/næste billede med b/B.
• [Interval]-tiden er kun en retningslinje. Den kan variere afhængigt af billedstørrelse osv.
(Resize)
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Ændre størrelse), og gemme det som en
ny fil. Det oprindelige billede bevares, selv efter ændring af størrelsen.
7M
5M
Indstillingsstørrelsen er kun en retningslinje.
t trin 4 i "Læs dette først"
3M
1M
VGA
Cancel
Annullerer ændring af størrelse.
1 Vis det billede, hvis størrelse du vil ændre.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg
(Resize) med b/B, og tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede størrelse med v/V, og tryk derefter på z.
Det ændrede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
•
•
•
•
For nærmere oplysninger om [Image Size] t trin 4 i "Læs dette først"
Du kan ikke ændre størrelsen på film eller [Multi Burst] -billeder.
Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedkvaliteten.
Du kan ikke ændre til en billedstørrelse på 3:2.
39
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 40 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
• Når du ændrer størrelse på et 3:2-billede, vises de øvre og nedre sorte dele på billedet.
(Rotate)
Roterer et stillbillede.
Roterer et billede. Se følgende fremgangsmåde.
OK
Bestemmer roteringen. Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer roteringen.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [
] (Rotate) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [
] med v, og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder og film eller [Multi Burst] -billeder.
• Du vil ikke altid kunne rotere billeder optaget med andre kameraer.
• Når du ser billeder på en computer, gengives billedroteringsdataene heller ikke altid, afhængigt af
softwaren.
(Divide)
Klipper film eller sletter unødvendige dele af film. Det er den anbefalede funktion at bruge,
når "Memory Stick"’ens kapacitet er utilstrækkelig, eller når du vedhæfter film til dine e-mailmeddelelser.
• Bemærk, at den originale film slettes, og at nummeret springes over. Bemærk også, at du ikke kan
gendanne filer, når du først har klippet dem.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer deling.
40
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 41 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002
Dette afsnit beskriver et eksempel på deling af en film med nummeret 101_0002 og sletning af
den i den følgende filkonfiguration.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
Brug af menuen
1 Klippe sekvens A.
1
A
B
2
3
101_0002
Dele
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe sekvens B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Dele
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette sekvens A og B, hvis de er unødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slette
Slette
4 Kun de ønskede sekvenser bibeholdes.
1
3
2
101_0006
Fremgangsmåde
1 Vis den film, der skal deles.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [
] (Divide) med B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Afspilning af filmen begynder.
41
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 42 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 25
5 Tryk på z ved det ønskede klippepunkt.
60min
STD
640
101
Divide
Dividing
Point
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
• Når du vil justere klippepunktet, skal du vælge [c/C] (enkeltbillede forlæns/baglæns), og justere
klippepunktet med b/B.
• Hvis du vil ændre klippepunktet, skal du vælge [Cancel]. Afspilningen af filmen begynder igen.
6 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Filmen er klippet.
• De klippede film tildeles nye numre og optages som de nyeste filer i den valgte optagemappe.
• Du kan ikke klippe følgende billedtyper.
– Stillbillede
– Film der ikke er lange nok til at klippe (længere end ca. 2 sekunder)
– Beskyttede film (side 37)
(Setup)
Se side 43.
42
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 43 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af Setup-skærmen
Brug af Setup-punkter
Du kan ændre standardindstillingerne med Setup-skærmen
v/V/b/B -knap
Funktionsknap
z -knap
Kontrolknap
MENU-knap
1 Slå strømmen til.
Brug af Setup-skærmen
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Tryk på z på kontrolknappen for at
vælge
(Setup).
4 Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for
at vælge det punkt, du vil indstille.
Rammen omkring det valgte punkt bliver gul.
5 Tryk på z for at indføre indstillingen.
For at slukke
(Setup)-skærmen, skal du trykke på MENU.
Sådan annulleres
(Setup) -indstillingen
Vælg [Cancel], hvis den vises, og tryk derefter på z på kontrolknappen. Hvis den ikke vises,
skal du vælge den foregående indstilling igen.
• Denne indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.
43
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 44 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
1
Camera 1
(Kamera 1)
For nærmere oplysninger om betjeningt side 43
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF Mode
Vælger auto-fokusbetjening-indstillingen.
Single (S AF)
Justerer automatisk fokus, når lukkerknappen trykkes og
holdes halvt ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af
ubevægelige motiver.
Monitor (M AF)
Justerer automatisk fokus, når lukkerknappen trykkes og
holdes halvt ned. Denne indstilling forkorter den tid, der er
nødvendig for at fokusere.
• Batteriforbrug er hurtigere end i [Single] -indstilling.
• Ved optagelse med brug af søgeren med slukket LCD-skærm virker kameraet i [Single] -indstilling.
Digital Zoom
Vælger digital zoom-indstilling. Kameraet forstørrer billedet vha. optisk zoom (op til 3×). Når
zoomskaleringen overstiger 3×, bruger kameraet enten Smart eller Precision digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Billedet forstørres næsten uden forvrængning. Denne
funktion er ikke til rådighed, når billedstørrelsen er indstillet
på [7M] eller [3:2].
• Den maksimale zoomskalering for [Smart] vises i følgende tabel.
Precision
(Precision zoom) (
Off ( )
)
Forstørrer alle billedstørrelser op til maksimalt 6×, men
billedkvaliteten forringes.
Bruger ikke digital zoom.
Billedstørrelse og maksimal zoomskalering vha. [Smart]
Størrelse
Maksimal zoomskalering
5M
Ca. 3,6×
3M
Ca. 4,5×
1M
Ca. 7,2×
VGA(E-Mail)
Ca. 14,0×
• Når du trykker på zoomknappen, vises zoomforstørrelse-indikatoren som følger.
W-siden af denne linje er det optiske zoomområde,
og T-siden er det digitale zoomområde
Zoomforstørrelse-indikator
44
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 45 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 43
• Den maksimale zoomskalering for Smart zoom/Precision zoom inkluderer optisk zoomskalering.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke ved brug af digital zoom. - eller -indikatoren blinker, og AF
virker med forrang på motiver, der befinder sig nær midten af rammen.
• Når du bruger Smart zoom, kan billedet på skærmen se groft ud. Dette fænomen har ingen effekt på det
optagede billede.
Date/Time
Vælger hvordan dato og klokkeslæt skal indføjes på billedet. Vælg denne indstilling inden
optagelse.
• Dato og klokkeslæt vises ikke ved optagelse; i stedet vises
ved afspilning i rød på skærmens nedre højre hjørne.
-indikatoren. Dato og klokkeslæt vises kun
Indføjer dato, time og minut.
Date
Indføjer år, måned og dag.
• Datoen indføjes i den rækkefølge, du vælger. (t trin 2 "Indstil
uret" i "Læs dette først")
Off
Indføjer ikke dato og klokkeslæt.
• Du kan ikke indføje dato og klokkeslæt på film eller billeder i [Multi Burst]-indstilling.
• Indføjet dato og klokkeslæt kan ikke fjernes senere.
Brug af Setup-skærmen
Day&Time
Red Eye Reduction
Mindsker røde øjne, når du bruger blitz. Vælg
denne indstilling inden optagelse.
On (
)
Mindsker røde øjne.
• Blitzen for-blinker to eller flere gange inden optagelse.
Off
Bruger ikke mindske røde øjne.
• Det tager ca. et sekund før lukkeren klikker. Derfor skal kameraet holdes godt fast for at undgå
virkningerne af rystelser. Motivet må ikke bevæge sig.
• Mindske røde øjne giver ikke altid de ønskede effekter, afhængigt af individuelle forskelle, afstanden til
motivet, om motivet ikke registrerer for-blinket eller andre omstændigheder.
45
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 46 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 43
AF Illuminator
AF-reflektoren giver ekstra lys til nemmere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser.
AF-reflektoren udsender rødt lys, så kameraet nemt kan fokusere, når lukkerknappen trykkes
halvt ned, indtil fokus er låst. ON -indikatoren vises på dette tidspunkt.
Auto
Bruger AF-reflektoren.
Off
Bruger ikke AF-reflektoren.
• Hvis AF-reflektorlyset ikke belyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke har nogen kontrast, kan
der ikke fokuseres. (En afstand på op til ca. 3,8 m (W)/2,8 m (T) anbefales.)
• Der opnås fokus, så længe AF-reflektorlyset når motivet, selv om lyset rammer lidt ved siden af motivets
midte.
• Når [Focus] er indstillet (side 29), fungerer [AF Illuminator] ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke.
eller
-indikatoren blinker, og AF virker med forrang på
motiver, der befinder sig nær midten af rammen.
• AF-reflektoren virker ikke, når
(Twilight-indstilling),
(Landscape-indstilling) eller
(Fireworks-indstilling) er valgt i Scene-indstilling (side 27).
• AF-reflektoren udsender meget stærkt lys. Selv om det ikke er forbundet med sikkerhedsproblemer,
frarådes det at se direkte ind i AF-reflektoren på tæt hold.
Auto Review
Viser det optagede billede på skærmen i ca. 2 sekunder umiddelbart efter optagelse af et
stillbillede.
On
Bruger Auto Review.
Off
Bruger ikke Auto Review.
• Du kan ikke optage det næste billede ved Auto Review-displayet. Hvis du trykker lukkerknappen halvt
ned i dette tidsrum, forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart optage det næste billede.
46
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 47 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
2
Camera 2
(Kamera 2)
For nærmere oplysninger om betjening t side 43
Standardindstillingerne er markeret med
.
Enlarged Icon
Forstørrer midlertidigt indikatoren for indstilling, når du trykker på
(Selvudløser) eller
(Makro).
On
Forstørrer indikatorerne.
Off
Forstørrer ikke indikatorerne.
(Flash-indstilling),
Brug af Setup-skærmen
47
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 48 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjeningt side 43
Memory Stick Tool
Standardindstillingerne er markeret med
.
Format
Formaterer "Memory Stick"’en. Både den medfølgende "Memory Stick" og en "Memory
Stick" der fås i almindelig handel er allerede formateret, og kan bruges umiddelbart.
• Bemærk, at formatering uigenkaldeligt sletter alle dataene optaget på en "Memory Stick", også beskyttede
billeder.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "All data in Memory Stick will be erased" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formatering er gennemført.
Create REC. Folder
Opretter en mappe i en "Memory Stick" til optagelse af billeder.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer oprettelse af mappe.
1 Vælg [OK] med B/v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
60 min
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes med et nummer, der er et højere end det største nummer, og mappen bliver
den aktuelle optagemappe.
•
•
•
•
•
•
For nærmere oplysninger om mappen, se side 36.
Når du ikke opretter en ny mappe, vælges "101MSDCF"-mappen som optagemappe.
Du kan oprette mapper op til "999MSDCF".
Billeder optages i den nyoprettede mappe, indtil en anden mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Brug din computer el.lign. til at slette en mappe.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes en ny
mappe automatisk.
• For flere oplysninger, se "Billedfil-lagerdestinationer og filnavne" (side 60).
48
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 49 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 43
Change REC. Folder
Skifter den optagemappe, der nu bruges til optagelse af billeder.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer skift af optagemappe.
1 Vælg [OK] med B/v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
Brug af Setup-skærmen
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og [OK] med v, og derefter z.
• Du kan ikke vælge "100MSDCF"-mappen som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
49
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 50 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
1
Setup 1
(Opsætning 1)
For nærmere oplysninger om betjeningt side 43
Standardindstillingerne er markeret med
.
LCD Backlight
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundsbelysningen.
Bright
Gør lysere.
Normal
Dark
Gør mørkere.
• Hvis du vælger [Bright], bruges batteriopladningen hurtigere op.
• Indstillingen vises ikke, når du bruger kameraet med lysnetadapteren.
Beep
Vælger den lyd, der høres, når du betjener kameraet.
Shutter
Slår lukkerlyden til, når du trykker på lukkerknappen.
On
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen/
trykker på lukkerknappen.
Off
Slår biplyden/lukkerlyden fra.
Language
Vælger det sprog, der skal bruges til at vise menupunkter, advarsler og meddelelser.
50
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 51 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
2
Setup 2
(Opsætning 2)
For nærmere oplysninger om betjening t side 43
Standardindstillingerne er markeret med
.
File Number
Vælger den metode, der skal bruges til at tildele filnumre til billeder.
Series
Tildeler numre til filer i rækkefølge, selvom der skiftes
optagemappe eller "Memory Stick". (Når den udskiftede
"Memory Stick" indeholder en fil med et højere nummer end
det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer, der er et højere
end det sidste nummer.)
Reset
Begynder fra 0001, hver gang der skiftes mappe. (Når
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, der er et
højere end det største nummer.)
Vælger den USB-indstilling, der skal bruges, når kameraet forbindes til en computer eller en
PictBridge-kompatibel printer med universaltilslutning-kablet.
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 67).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er indstillet, og
kameraet er tilsluttet en computer, kopieres billederne i
optagemappen valgt af kameraet til computeren. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Normal
Tilslutter kameraet til en computer (side 56).
Brug af Setup-skærmen
USB Connect
Video Out
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med det tilsluttede udstyr.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC (f.eks. USA, Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL (f.eks. Europa).
51
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 52 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For nærmere oplysninger om betjening t side 43
Clock Set
Indstiller dato og klokkeslæt.
OK
Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z. Gå
derefter frem som forklaret i "Indstille uret" (t trin 2 i "Læs
dette først").
Cancel
Annullerer indstilling af uret.
52
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 53 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af din computer
Brug af din Windows-computer
For nærmere oplysninger om brug af
Macintosh computer, se "Brug af
Macintosh-computer" (side 64).
Kopiere billeder til din computer (side 55)
Se billeder på din computer
Forberedelse
Installation af USB-driveren
• En driver er ikke nødvendig ved
brug af Windows XP.
Se billeder gemt på din computer Installation af "PicturePackage"
(side 62).
Brug af din computer
Se billeder med "PicturePackage" (side 62)
Gemme billeder på en cd-r
Lave en musikvideo/
billedfremvisning
Udskrive billeder
Lave en video-cd med "ImageMixer" (side 62)
Lave en video-cd
"ImageMixer VCD2"
installeres automatisk, når
"PicturePackage" installeres.
53
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 54 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Anbefalet computersystem
Følgende system anbefales til en computer
tilsluttet kameraet.
Anbefalet system til kopiering af
billeder
Operativsystem (præinstalleret): Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
• Funktion garanteres ikke på et system, der
er baseret på en opgradering af
operativsystemerne beskrevet ovenfor, eller
i et multi-boot-system.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller hurtigere
USB-stik: Leveres som standard
Display: 800 × 600 punkter eller mere, High
Color (16-bit farve, 65.000 farver) eller
mere
Anbefalet system til brug med
"PicturePackage"/"ImageMixer VCD2"
Software: Macromedia Flash Player 6.0 eller
nyere, Windows Media Player 7.0 eller
nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Bemærkninger om tilslutning af
kameraet til en computer
• Funktion garanteres ikke i alle de anbefalede
computersystemer, som er nævnt ovenfor.
• Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder til
en enkelt computer på en gang, virker nogle
enheder, herunder kameraet, ikke altid,
afhængigt af typen af USB-enhed, der bruges.
• Funktion garanteres ikke, når der bruges en
USB-hub.
• Tilslutte kameraet med et USB-stik, som er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) muliggør avanceret overførsel
(High-Speed-overførsel), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel).
• Der er to indstillinger for USB-tilslutning ved
tilslutning med en computer: [Normal]
(standardindstilling) og [PTP]. Dette afsnit
beskriver [Normal] -indstillingen som eksempel.
For nærmere oplysninger om [PTP], se side 51.
• Når din computer fortsætter fra Suspend eller
Sleep, genoprettes kommunikationen mellem
kameraet og din computer ikke altid på samme
tid.
• Når der hverken er et USB-stik eller en
"Memory Stick"-slot på din computer, kan du
kopiere billeder ved at bruge en ekstra enhed. Se
Sonys websted for nærmere oplysninger.
Lydkort: 16-bit stereo-lydkort med højttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB eller
mere anbefales.)
Harddisk: Diskplads nødvendig til installation:
ca. 500 MB
Display: Videokort (Direct Draw-driverkompatibel) med 4 MB VRAM
• For automatisk at lave en musikvideo/
billedfremvisning (side 62) kræves en Pentium
III 500 MHz eller hurtigere CPU.
• Ved brug af "ImageMixer VCD2" anbefales en
Pentium III 800 MHz eller hurtigere CPU.
• Denne software er kompatibel med DirectXteknologien. "DirectX" skal være installeret
inden brug.
• Der kræves en særskilt softwareapplikation til
betjening af optageenheden for at kunne skrive
på cd-rommer.
54
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 55 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Kopiere billeder til din computer
Dette afsnit beskriver processen med brug
af en Windows-computer som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til din
computer som følger.
For en computer med "Memory Stick"slot
• Hvis installationsmenu-skærmen ikke vises,
skal du dobbeltklikke på
(Denne
(PICTUREPACKAGE).
Computer) t
3 Klik på [Next].
Tag "Memory Stick"’en ud af kameraet, og
sæt "Memory Stick"’en i computerens
"Memory Stick"-slot, og kopier derefter
billederne.
For en computer uden "Memory
Stick"-slot
Følg Trin 1 til 5 på side 55 til 59 for at
kopiere billederne.
• En driversoftware, der gør det muligt for udstyr
tilsluttet computeren at virke korrekt.
• Ved brug af Windows XP, skal du begynde fra
Trin 2.
• Hvis "PicturePackage" allerede er installeret, er
Trin 1 unødvendigt.
4 Klik på valgknappen ved siden af
[Yes, I want to restart my
computer now] for at vælge den,
og klik derefter på [Finish].
1
BEMÆRK: Tilslut ikke kameraet til
computeren på dette tidspunkt.
1 Luk al aktiveret
Brug af din computer
Trin 1: Installation af USBdriveren
Installation af USB-driveren begynder.
Når installationen er udført, kommer der
en besked på skærmen herom.
2
Din computer genstarter. Nu kan du
etablere en USB-tilslutning.
applikationssoftware ned.
• I Windows 2000 skal du logge på som
systemadministrator (autoriseret systemadministrator).
2 Sæt cd-rommen i computeren, og
klik derefter på [USB Driver], når
installationsmenu-skærmen
vises.
Tag cd-rommen ud, når installation er
gennemført.
Trin 2: Forberede kameraet og
computeren
1 Sæt en "Memory Stick" med
optagede billeder i kameraet.
"InstallShield Wizard"-skærmen vises.
55
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 56 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Trin 3: Forbinde kameraet og
computeren
2 Forbind kameraet til en
lysnetstikkontakt med
lysnetadapteren.
Til multi-stikket
Til en
lysnetstikkontakt
Lysnetadapter
Universaltilslutning-kabel
• Når du kopierer billeder til din computer
med brug af batteriet, kan kopieringen gå
galt, eller data kan beskadiges ved
batteriafbrydelse.
3 Indstil funktionsknappen på
Til et USB-stik
,
og tænd derefter kameraet og
computeren.
POWER
• Med Windows XP vises AutoPlay-guiden
på skrivebordet.
"USB Mode Normal" vises på kameraets
skærm.
USB Mode
Normal
Tilslutningsindikatorer*
Switch on
MENU
Når en USB-tilslutning etableres for første
gang, kører din computer automatisk et
program for at registrere kameraet. Vent et
øjeblik.
* Ved kommunikation bliver
tilslutningsindikatorerne røde. Betjen ikke
computeren, før indikatorerne bliver hvide.
• Hvis "USB Mode Normal" ikke vises, skal du
indstille [USB Connect] på [Normal] (side 51).
56
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 57 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Trin 4-A: Kopiere billeder til en
computer
• For Windows 98/98SE/2000/Me skal du følge
fremgangsmåden forklaret i "Trin 4-B: Kopiere
billeder til en computer (for Windows 98/98SE/
2000/Me)" på side 58.
Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder i en "Dokumenter"mappe.
1 Efter at have lavet en USB-
billeder for at fjerne afkrydsningen,
så de ikke kopieres, og klik
derefter på [Next].
1
2
"Picture Name and Destination"skærmen vises.
4 Vælg et navn og en destination
for billederne, og klik derefter på
[Next].
1
Brug af din computer
tilslutning i trin 3 skal du klikke på
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], når guideskærmen
automatisk vises på skrivebordet.
3 Klik på valgknappen for uønskede
1
2
"Scanner and Camera Wizard"-skærmen
vises.
2 Klik på [Next].
Billederne gemt på kameraets "Memory
Stick" vises.
2
Billedkopiering begynder. Når
kopieringen er gennemført, vises "Other
Options"-skærmen.
• Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder i "Dokumenter"mappen.
57
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 58 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
5 Klik på valgknappen ved siden af
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] for at vælge
den, og klik derefter på [Next].
1 Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
2
"Completing the Scanner and Camera
Wizard"-skærmen vises.
Når du ikke opretter mapper, vises kun
en "101MSDCF"-mappe.
• Hvis "Removable Disk"-ikonen ikke vises,
se side 81.
6 Klik på [Finish].
Guideskærmen lukkes.
• For at fortsætte med at kopiere andre billeder
skal du afbryde universaltilslutning-kablet
(side 60) og tilslutte det igen. Følg derefter
fremgangsmåden forklaret i "Trin 3: Forbinde
kameraet og computeren" på side 56.
Trin 4-B: Kopiere billeder til en
computer
• For Windows XP skal du følge fremgangsmåden
forklaret i "Trin 4-A: Kopiere billeder til en
computer" på side 57.
2 Dobbeltklik på mappen med
billedfilerne, du vil kopiere.
Højreklik derefter på en billedfil
for at vise menuen, og klik på
[Copy].
1
2
Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder i "Dokumenter"mappen.
58
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 59 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
3 Dobbeltklik på [My Documents]-
1 Klik på [Start] t [My Documents].
mappen. Højreklik derefter på
"Dokumenter"-vinduet for at vise
menuen, og klik på [Paste].
2
1
2
1
Indholdet af "Dokumenter"-mappen
vises.
• Når et billede med det samme filnavn findes
i kopidestinationsmappen, vises
bekræftelsesmeddelelsen om overskrivning.
Når du overskriver det eksisterende billede
med det nye, slettes de originale fildata. For
at kopiere en billedfil til computeren uden at
overskrive skal du ændre filnavnet til et
andet navn, og derefter kopiere billedfilen.
Bemærk dog, at hvis du ændrer filnavnet, vil
du ikke altid kunne afspille dette billede
med kameraet (side 61).
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbelt -klikke på [My Documents] på
skrivebordet.
2 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
Brug af din computer
Billedfilerne kopieres til "Dokumenter"mappen.
Trin 5: Se billeder på din
computer
I dette afsnit beskrives fremgangsmåden til
at se kopierede billeder i "Dokumenter"mappen.
Billedet vises.
Sådan slettes USB-tilslutningen
Går frem som følger, når:
• Universaltilslutning-kablet afbrydes
• Der udtages en "Memory Stick"
• Kameraet slukkes
59
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 60 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
x For Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklik på
Eksempel: se mapper i Windows XP
på proceslinjen.
Dobbeltklik her
2 Klik på
(Sony DSC) t [Stop].
3 Bekræft apparatet på bekræftelsesvinduet,
og klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
A
• Trin 4 er unødvendigt for Windows XP.
5 Afbryd universaltilslutning-kablet, udtag
"Memory Stick"’en eller sluk kameraet.
x For Windows 98/98SE
1 Kontroller, at tilslutningsindikatorerne
(side 56) er hvide.
B
C
2 Afbryd universaltilslutning-kablet, udtag
"Memory Stick"’en eller sluk kameraet.
A Mappe med billeddata optaget med brug af
et kamera, der ikke er udstyret med
funktion til at oprette mapper
Billedfil-lagerdestinationer og
filnavne
B Mappe med billeddata optaget med brug af
dette kamera
Når du ikke opretter nogen nye mapper, er
der kun en "101MSDCF"-mappe.
Billedfilerne optaget med kameraet
grupperes som mapper på "Memory
Stick"’en.
C Mappe med filmdata el.lign. optaget med
brug af et kamera, der ikke er udstyret med
funktion til at oprette mapper
• Du kan ikke optage billeder til "100MSDCF"eller "MSSONY"-mapperne. Billederne i disse
mapper kan kun fremvises.
• For flere oplysninger om mapper, se side 36.
• Billedfiler navngives som følger. ssss står
for et vilkårligt tal fra 0001 til 9999. De
numeriske dele i navnet på en filmfil optaget i
filmindstilling og dens tilsvarende
indeksbilledfil er de samme.
– Stillbilledfiler: DSC0 ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0 ssss.MPG
– Indeksbilledfiler der optages, når du optager
film: MOV0 ssss.THM
60
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 61 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Se billedfiler gemt på din computer med kameraet
Dette afsnit beskriver processen med brug
af en Windows-computer som eksempel.
Når en billedfil kopieret til en computer
ikke længere findes på en "Memory Stick",
kan du se dette billede igen på kameraet ved
at kopiere billedfilen i computeren til en
"Memory Stick".
• Trin 1 er ikke nødvendigt, hvis filnavnet
indstillet med kameraet ikke er ændret.
• Du vil ikke altid kunne afspille alle billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er bearbejdet med en computer,
eller når billedfilen er optaget med en anden
model end kameraet, garanteres afspilning på
kameraet ikke.
• Hvis der ikke er en mappe, skal du først oprette
en mappe med kameraet (side 48), og derefter
kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til "Memory
Stick"-mappen som følger.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy].
2Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Højreklik på [sss MSDCF]-mappen
i [DCIM]-mappen, og klik derefter på
[Paste].
• sss står for et vilkårligt tal fra 100
til 999.
Brug af din computer
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Skift
filnavnet til "DSC0 ssss ".
Indfør et tal fra 0001 til 9999 for
ssss.
1
2
• Hvis bekræftelsesmeddelelsen om overskrivning vises, skal du indføre et andet tal i
trin 1.
• Der kan blive vist et filtypenavn, afhængigt
af computerindstillingerne. Filtypenavnet
for stillbilleder er JPG, og filtypenavnet for
film er MPG. Filtypenavnet må ikke ændres.
61
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 62 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af den medfølgende software
Dette afsnit beskriver processen med brug
af en Windows-computer som eksempel.
Oversigt over den medfølgende
software
Den medfølgende cd-rom indeholder to
softwareapplikationer: "PicturePackage" og
"ImageMixer".
PicturePackage
A
B
C
D
1 Tænd computeren, og sæt cdrommen (medfølger) i cd-romdrevet.
Installationsmenuskærmen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(Denne Computer) t
(PICTUREPACKAGE)
2 Klik på [PicturePackage].
"Choose Setup Language"-skærmen
vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter to gange på [Next].
Det kan du bruge softwaren til:
A Brænde video-cd
"ImageMixer VCD2"-skærmen vises.
B Lave musikvideo/billedfremvisning
C Gemme billederne på en cd-r
D Se video og billeder på pc
Sådan startes funktionerne op:
Klik på en af A – D, og klik derefter på
knappen nederst til højre på skærmen.
Dette afsnit beskriver de engelsksprogede skærmbilleder.
Skærmbilledet "License Agreement"
vises.
Læs betingelserne omhyggeligt. Hvis du
er indforstået med betingelserne i
aftalen, skal du klikke på valgknappen
ved siden af "I accept the terms of the
license agreement", og derefter klikke
på [Next].
4 Følg vejledningen på skærmen
for at gennemføre installationen.
Installere softwaren
Du kan installere "PicturePackage"- og
"ImageMixer VCD2"-softwaren ved at gå
frem som følger.
• Hvis du ikke allerede har installeret USBdriveren (side 55), må du ikke tilslutte kameraet
til computeren, inden du installerer
"PicturePackage"-softwaren (undtagen for
Windows XP).
• I Windows 2000/XP skal du logge på som
systemadministrator.
• Når "PicturePackage" er installeret, installeres
USB-driveren automatisk.
• "ImageMixer VCD2" og "DirectX" bliver
installeret, hvis du ikke allerede har
installeret dem.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du genstarte computeren ifølge
vejledningen på skærmen.
62
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 63 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
5 Tag cd-rommen ud, når genvejsikonerne for "PicturePackage
Menu" og "PicturePackage
destination Folder" vises efter
installationen.
Sådan startes softwaren op:
• Dobbeltklik på "PicturePackage Menu"-
ikonen på skrivebordet.
For oplysninger om brug af softwaren
Klik på [?] på øvre højre hjørne af hver
skærm for at vise online-hjælp.
Brug af din computer
Teknisk support af "PicturePackage"/
"ImageMixer VCD2" leveres af Pixela
User Support Center. For flere
oplysninger, se de oplysninger der
medfølger cd-rommen.
63
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 64 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din computer og
lave en video-cd vha. "ImageMixer VCD2"
(medfølger).
• Når der hverken er et USB-stik eller en
"Memory Stick"-slot på din computer, kan du
kopiere billeder ved at bruge en ekstra enhed. Se
Sonys websted for nærmere oplysninger.
Anbefalet system
Operativsystem (præinstalleret): Mac
OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0/v10.1/
v10.2/v10.3)
USB-stik: Leveres som standard
Anbefalet computersystem til brug
med "ImageMixer VCD2"
Kopiere og se billeder på en
computer
1 Gør kameraet og en Macintoshcomputer klar.
Gå frem på samme måde som beskrevet
i "Trin 2: Forberede kameraet og
computeren" på side 55.
Operativsystem (præinstalleret): Mac
OS X (v10.1.5 eller nyere)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serie G3/G4
Hukommelse: 128 MB eller mere (256 MB
eller mere anbefales.)
Harddisk: Diskplads nødvendig til
installation: ca. 250 MB
Display: 1024 × 768 punkter eller mere,
32.000 farver eller mere
2 Tilslut universaltilslutning-kablet.
• QuickTime 4 eller nyere skal være
præinstalleret. (QuickTime 5 eller nyere
anbefales.)
3 Kopier billedfiler til Macintosh-
Bemærkninger om tilslutning af
kameraet til en computer
• Funktion garanteres ikke i alle de anbefalede
computersystemer, som er nævnt ovenfor.
• Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder til
en enkelt computer på en gang, virker nogle
enheder, herunder kameraet, ikke altid,
afhængigt af typen af USB-enheder, der bruges.
• Funktion garanteres ikke, når der bruges en
USB-hub.
• Tilslutning af kameraet med et USB-stik, som er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) muliggør avanceret overførsel
(High-Speed-overførsel), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel).
• Der er to indstillinger for USB-tilslutning ved
tilslutning med en computer: [Normal]
(standardindstilling) og [PTP]. Dette afsnit
beskriver [Normal] -indstillingen som eksempel.
For nærmere oplysninger om [PTP], se side 51.
• Når din computer fortsætter fra Suspend eller
Sleep, genoprettes kommunikationen mellem
kameraet og din computer ikke altid på samme
tid.
Gå frem på samme måde som beskrevet
i "Trin 3: Forbinde kameraet og
computeren" på side 56.
computeren.
1Dobbeltklik på den nye ikon t
[DCIM] t mappen med billedfilerne,
du vil kopiere.
2Træk og slip billedfilerne til harddiskikonen.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
• For nærmere oplysninger om
lagerdestination for billeder og filnavne, se
side 60.
4 Se billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisk-ikonen t den
ønskede billedfil i mappen med de
kopierede filer for at åbne den
pågældende billedfil.
64
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 65 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Afbryde universaltilslutning-kablet/
udtage "Memory Stick"’en/eller slukke
kameraet
6 Efter brugeroplysning-skærmen vises, skal
du indtaste det ønskede navn og kodeord.
Installation af softwaren begynder.
Træk og slip drev-ikonen eller ikonen for
"Memory Stick"’en til "Trash"-ikonen, og
udtag derefter universaltilslutning-kablet,
udtag "Memory Stick"’en, eller sluk
kameraet.
Sådan startes "ImageMixer VCD2" op
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du gå
frem som beskrevet ovenfor, efter du har slukket
computeren.
For oplysninger om brug af softwaren
Lave en video-cd vha.
"ImageMixer VCD2"
Åbn [Image Mixer] i [Application], og
dobbeltklik derefter på [ImageMixer
VCD2].
Klik på [?] på øvre højre hjørne af hver
skærm for at vise online-hjælp.
Teknisk support af "ImageMixer
VCD2" leveres af Pixela User
Support Center. For flere oplysninger,
se de oplysninger der medfølger cdrommen.
Brug af din computer
• Du kan lave en billedfil, der er kompatibel med
funktionen til oprettelse af video-cd. For at
gemme dataene i video-cd-format på en cd-r har
du brug for Toast (medfølger ikke) by Roxio.
Sådan installeres "ImageMixer VCD2"
• Luk al anden applikationssoftware ned, inden du
installerer "ImageMixer VCD2".
• Displayindstillingerne bør være 1024 × 768
punkter eller højere og 32.000 farver eller
højere.
1 Tænd Macintosh-computeren, og sæt cdrommen (medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-ikonen.
3 Kopier [IMXINST.SIT]-filen i [MAC]mappen til harddisk-ikonen.
4 Dobbeltklik på [IMXINST.SIT]-filen i
kopier-til-mappen.
5 Dobbeltklik på den udpakkede
[ImageMixer VCD2_Install]-fil.
65
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 66 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Udskrive direkte med en PictBridge-kompatibel printer (side 67)
Du kan udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Udskrive direkte med en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
Se betjeningsvejledningen til printeren for nærmere oplysninger.
Udskrive vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. den medfølgende
"PicturePackage"-software og udskrive billederne.
Udskrivning i en forretning (side 70)
Du kan tage en "Memory Stick" med billeder optaget med
kameraet til en forretning, der laver printservice. Du kan på forhånd
sætte
(Udskrifts)-mærker på billeder, du vil udskrive.
66
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 67 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Udskrive billeder direkte med en PictBridge-kompatibel
printer
Selv om du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder optaget med kameraet ved
at tilslutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Trin 1: Forberede kameraet
Gør kameraet klar for at forbinde det til
printeren med universaltilslutning-kablet.
Indeksknap
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Kontrolknap
I enkeltbillede-indstilling
Du kan udskrive et enkelt billede på et
udskriftsark.
MENU-knap
• Brug lysnetadapteren for at undgå, at strømmen
slås fra delvist gennem udskrivningen.
1 Tryk på MENU for at vise menuen.
2 Tryk på z på kontrolknappen for
I indeksindstilling
1
2
at vælge
3 Vælg [
(Setup).
] (Setup2) med V, og
vælg derefter [USB Connect] med
V/B.
2
4 Vælg [PictBridge] med V/B, og
Udskrivning af stillbilleder
Du kan udskrive flere billeder i formindsket
størrelse på et udskriftsark. Du kan udskrive
et sæt af enten de samme billeder (1) eller
forskellige billeder (2).
tryk derefter på z.
• En indeksudskrift-funktion er ikke altid
inkluderet, afhængigt af printeren.
• Det antal billeder, der kan udskrives som et
indeksbillede, er forskelligt afhængigt af
printeren.
• Du kan ikke udskrive film.
• Hvis
-indikatoren blinker på kameraets
skærm i ca. fem sekunder (fejlmelding), skal du
kontrollere den tilsluttede printer.
USB-indstillingen er foretaget.
67
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 68 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Trin 2: Tilslutte kameraet til
printeren
1 Forbind kameraets multi-stik med
printerens USB-jackstik vha. det
medfølgende universaltilslutningkabel.
Til multi-stikket
Trin 3: Udskrivning
Uanset funktionsknappens indstilling vises
udskriftsmenuen, når du gennemfører
Trin 2.
1 Vælg den ønskede udskriftsmetode med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
[All In This Folder]
Udskriver alle billederne i mappen.
[DPOF image]
Udskriver alle billeder med et
(Udskrifts)-mærke (side 70) uanset det
viste billede.
Universaltilslutning-kabel
Til USBjackstikket
[Select]
Vælger billeder og udskriver alle de
valgte billeder.
1Vælg det billede, du vil udskrive med
b/B, og tryk derefter på z.
-mærket vises på det valgte billede.
• Gentag denne fremgangsmåde for at
vælge andre billeder.
2 Tænd kameraet og printeren.
Efter tilslutningen er foretaget,
vises
-indikatoren.
2Vælg [Print] med V, og tryk derefter
på z.
[This image]
Udskriver et vist billede.
• Hvis du vælger [This image] og indstiller
[Index] på [On] i trin 2, kan du udskrive et
sæt af de samme billede som et indeksbillede.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
2 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
Kameraet indstilles på afspilning, og
derefter vises et billede og udskriftsmenuen på skærmen.
1M
101
2/9
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
[Index]
Vælg [On] for at udskrive som et
indeksbillede.
68
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 69 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
[Size]
Sådan udskrives andre billeder
Vælg udskriftsarkets størrelse.
Efter trin 3 skal du vælge [Select] og det
ønskede billede med v/V, og derefter gå
frem fra trin 1.
[Date]
Vælg [Day&Time] eller [Date] for at
indføje dato og klokkeslæt på billeder.
• Når du vælger [Date], indføjes datoen i den
rækkefølge, du vælger (t trin 2 i "Læs
dette først"). Ikke alle printere har denne
funktion.
[Quantity]
Når [Index] er indstillet på [Off]:
Vælg det antal ark af et billede, du vil
udskrive. Billedet bliver udskrevet som
et enkelt billede.
Når [Index] er indstillet på [On]:
Vælg det antal ark af billeder, du vil
udskrive som et indeksbillede.
Udfør "Trin 1: Forberede kameraet" (side 67)
og "Trin 2: Tilslutte kameraet til printeren"
(side 68), og gå derefter videre med
følgende.
Når du forbinder kameraet og en printer,
vises udskriftsmenuen. Vælg [Cancel] for at
slå udskriftsmenuen fra, og gå derefter
videre som følger.
1 Tryk på
(Index).
Indeksskærmen vises.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [
på z.
] (Print) med B, og tryk derefter
4 Vælg den ønskede udskriftsmetode med
b/B, og tryk derefter på z.
• Billederne lægges ikke altid på et enkelt ark,
afhængigt af antallet af billeder.
3 Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedet udskrives.
• Afbryd ikke universaltilslutning-kablet,
mens indikatoren
(Afbryd ikke
universaltilslutning-kablet) vises på
skærmen.
Printing
2/3
Exit
indikator
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Vælger billeder og udskriver alle de valgte
billeder.
Vælg det billede, du vil udskrive, med
v/V/b/B, og tryk derefter på z for at vise
-mærket. (Gentag denne fremgangsmåde for at vælge andre billeder.) Tryk
derefter på MENU.
Udskrivning af stillbilleder
Hvis du valgte [This image] i trin 1, skal
du vælge det antal af det samme billede,
du vil udskrive side om side på et ark
som et indeksbillede.
Sådan udskrives billeder på
indeksskærmen
[DPOF image]
Udskriver alle billeder med et
(Udskrifts) -mærke uanset det viste billede.
[All In This Folder]
Udskriver alle billederne i mappen
5 Udfør trin 2 og 3 i "Trin 3: Udskrivning"
(side 68).
69
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 70 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Udskrivning i en forretning
Du kan tage en "Memory Stick" med
billeder optaget med kameraet til en
forretning, der laver printservice. Hvis
forretningen understøtter printservice i
overensstemmelse med DPOF, kan du på
forhånd sætte
(Udskrifts) -mærker på
billeder, så du ikke skal udvælge dem igen,
når du får dem udskrevet i en forretning.
Markere i enkeltbilledeindstilling
Kontrolknap
Hvad er DPOF?
Med DPOF (Digital Print Order Format)
funktionen kan du lave
(Udskrifts) mærke på billeder, du vil udskrive senere.
• Du kan også udskrive billeder med
(Udskrifts) -mærke på en printer, der opfylder
DPOF (Digital Print Order Format) standarden,
eller bruge en PictBridge-kompatibel printer.
• Du kan ikke sætte udskriftsmærke på film.
• Når du sætter udskriftsmærke på billeder
optaget i [Multi Burst] -indstilling, udskrives
alle billederne på et ark opdelt i 16 paneler.
Når du bringer en "Memory Stick" til
en forretning
• Henvend dig til printserviceforretningen
vedrørende hvilke typer "Memory Stick" de
behandler.
• Hvis en "Memory Stick" ikke behandles af din
printserviceforretning, kan du kopiere de
billeder, du vil udskrive, til et andet medium,
f.eks. en cd-r, og bringe den til forretningen.
• Når du bringer en "Memory Stick Duo", skal du
sørge for at tage Memory Stick Duo-adapter
med.
• Kopier altid dine data til en diskette (backup),
inden du bringer billeddata til en forretning.
• Du kan ikke indstille antallet af udskrifter.
MENU-knap
1 Vis det billede, du vil udskrive.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
Der sættes et
billedet.
60min
(Udskrifts)-mærke på
VGA
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 For at mærke andre billeder skal
du vise det ønskede billede med
b/B, og derefter trykke på z.
Sådan fjernes mærket i enkeltbilledeindstilling
Tryk på z i trin 3 eller 4.
70
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 71 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
For at annullere skal du vælge [Cancel] i
trin 4 eller vælge [Exit] i trin 8, og derefter
trykke på z.
Markere i indeksindstilling
1 Vis indeksskærmen. (t trin 6 i
"Læs dette først")
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
Sådan fjernes mærket i
indeksindstilling
Vælg de billeder, hvis mærke du vil fjerne i
trin 5, og tryk derefter på z.
Sådan fjernes alle mærkerne i
mappen
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
4 Vælg [Select] med v/V, og tryk
Vælg [All In This Folder] i trin 4, og tryk
derefter på z. Vælg [Off], og tryk derefter
på z.
derefter på z.
• Du kan ikke tilføje et
This Folder].
-mærke i [All In
5 Vælg det billede, du vil mærke,
Et grønt
billede.
-mærke vises på det valgte
Grønt
mærke
SELECT
MENU
Udskrivning af stillbilleder
med v/V/b/B, og tryk derefter
på z.
-
TO NEXT
6 Gentag trin 5 for at mærke andre
billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med b, og tryk derefter
på z.
-mærket bliver hvidt.
71
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\090TV.fm
master:Right
010COV.book Page 72 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Tilslutte kameraet til computeren
Se billeder på en tv-skærm
Du kan se billeder på en tv-skærm ved at
tilslutte kameraet til et tv.
Sluk både kameraet og tv’et, inden
kameraet og tv’et forbindes med
universaltilslutning-kablet.
3 Indstil funktionsknappen på
,
og tænd kameraet.
Funktionsknap
60min
VGA
101
2/9
1 Tilslut universaltilslutning-kablet
(medfølger) til kameraets multistik og tv’ets lyd/videoindgangsjackstik.
Til lyd/
videoindgangsjackstik
101-0002
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Kontrolknap
Billeder optaget med kameraet vises på
tv-skærmen.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
Til multi-stik
• Når du bruger kameraet i udlandet, kan det
være nødvendigt at skifte
videoudgangssignalet, så det passer til dit
tv-system (side 51).
Universaltilslutning-kabel
• Placer kameraet med skærmen vendende opad.
• Hvis dit tv har stereo-indgangsjackstik, skal du
tilslutte universaltilslutning-kablets lydstik
(sort) til venstre lydjackstik.
2 Tænd tv’et, og indstil tv/videoindganskontakten på "video".
• Se betjeningsvejledningen til tv’et for
nærmere oplysninger.
72
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\090TV.fm
master:Right
010COV.book Page 73 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal
du have et tv med video-indgangsjackstik
og universaltilslutning-kablet (medfølger).
Tv’ets farvesystem skal passe til dit
digitalkameras farvesystem. Kontroller den
følgende oversigt:
NTSC-system
Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mellemamerika, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m. fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Tilslutte kameraet til computeren
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Iran, Irak,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
73
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 74 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Fejlsøgning
Fejlsøgning
Hvis du får problemer med kameraet, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 75 til 84.
Hvis der vises en kode som f.eks. "C/E: ss: ss" på skærmen, se side 85.
2 Tryk på RESET-knappen med en spids genstand, og slå derefter strømmen
til (nulstil).
Alle indstillinger, herunder dato og klokkeslæt, slettes.
RESET-knap
3 Henvend dig til din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
74
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 75 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke oplades.
• Et batteri kan ikke oplades, mens kameraet er tændt. Sluk kameraet (t trin 2 i "Læs dette
først").
Batteriet kan ikke isættes.
• Isæt batteriet, mens du skubber batteriudkastknappen mod kameraets forside med batteriets
forkant, og udløs sikkerhedstappen (t trin 1 i "Læs dette først").
• Isæt batteriet i den korrekte retning (t trin 1 i "Læs dette først").
/Oplade-lampen blinker ved opladning af et batteri.
• Isæt batteriet korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batteriet er afladet. Afbryd lysnetadapteren, sæt den i igen, og oplad derefter batteriet.
• Der er opstået funktionsfejl i batteriet. Henvend dig til din Sony-forhandler eller et lokalt
autoriseret Sony-serviceværksted.
/Oplade-lampen tændes ikke ved opladning af et batteri.
• Tilslut lysnetadapteren korrekt.
• Isæt batteriet korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batteriet er fuldt opladet.
• Batteriet er afladet. Afbryd lysnetadapteren, sæt den i igen, og oplad derefter batteriet.
• Der er opstået funktionsfejl i lysnetadapteren. Henvend dig til din Sony-forhandler eller et
lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
Indikatoren for resterende batteri er ikke korrekt, eller der vises indikator for
tilstrækkeligt resterende batteri, men strømmen løber ud for hurtigt.
derefter, så displayet viser korrekt.
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batteriet er opbrugt (side 90). Skift det ud med et nyt.
Fejlsøgning
• Det kan ske, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser (side 90).
• Den viste resterende tid er forskellig fra den faktiske. Aflad batteriet helt, og oplad det
Batteriet bruges op for hurtigt.
• Du bruger kameraet i meget kolde omgivelser (side 90).
• Batteriets poler er beskidte, så batteriet oplades ikke tilstrækkeligt. Rens dem med en vatpind
el.lign.
• Batteriet er opbrugt (side 90). Skift det ud med et nyt.
• Afbryd DC-stikket fra kameraet, når opladning er gennemført.
75
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 76 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Kameraet kan ikke tændes.
• Isæt batteriet korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Tilslut lysnetadapteren korrekt.
• Der er opstået funktionsfejl i lysnetadapteren. Henvend dig til din Sony-forhandler eller et
lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batteriet er opbrugt (side 90). Skift det ud med et nyt.
Strømmen slår pludselig fra.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. 3 minutter, mens strømmen er slået til, slukkes kameraet
automatisk, så batteriet ikke bruges op. Tænd kameraet igen, eller brug lysnetadapteren
(t trin 1 i "Læs dette først").
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (t trin 1 i "Læs dette først").
Optage stillbilleder/film
Skærmen tændes ikke, selv om strømmen slås til.
• Tænd skærmen (side 20).
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Isæt en "Memory Stick" (t trin 3 i "Læs dette først").
• Kontroller ledig kapacitet på "Memory Stick"’en (side 17). Gør et af følgende, hvis "Memory
Stick"’en er fyldt.
– Slet unødvendige billeder gemt på "Memory Stick"’en (t trin 6 i "Læs dette først")
– Skift ""Memory Stick".
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick" på optagepositionen (side 88).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Indstil funktionsknappen på
, P, M eller SCN ved optagelse af stillbilleder.
• Indstil funktionsknappen på
ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen på andet end [640(Fine)].
– Isæt en "Memory Stick PRO" (side 88).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Indstil funktionsknappen på
, P, M, SCN eller
(side 23).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR-lav lukkerhastighed er aktiveret (side 24). Det er ikke en funktionsfejl.
76
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 77 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Skærmen bliver blå, og motivet vises ikke ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)], mens universaltilslutning-kablet er tilsluttet
multi-stikket. Afbryd universaltilslutning-kablet eller indstil billedstørrelsen på andet end
[640(Fine)]. (t trin 4 i "Læs dette først")
Billedet er ikke i fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i nærbillede (Makro) -indstilling. Sørg for at anbringe objektivet
længere væk fra motivet end den minimale optageafstand, ca. 6 cm (W)/30 cm (T) ved
optagelse (t trin 5 i "Læs dette først").
•
(Twilight-indstilling),
(Landscape-indstilling) eller
(Fireworks-indstilling) er valgt
som Scene-indstilling, når du optager stillbilleder.
• Fokusforvalg-funktionen er valgt. Vælg auto-fokus-indstilling (side 29).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus." på side 30.
Zoom virker ikke.
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af film.
Precision digital zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital Zoom] på [Precision] (side 44).
• Denne funktion kan ikke bruges ved optagelse af film.
Smart zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital Zoom] på [Smart] (side 44).
• Denne funktion kan ikke bruges, når:
– Billedstørrelsen er indstillet på [7M] eller [3:2].
– Optagelse i [Multi Burst] -indstilling.
– Optagelse af film.
• Blitzen er indstillet på
(Ingen blitz) (t trin 5 i "Læs dette først").
• Blitzen kan ikke bruges, når:
– [Mode] (REC Mode) er indstillet på [Burst] eller [Multi Burst] (side 32).
–
(Twilight-indstilling),
(Fireworks-indstilling) eller (Candle-indstilling) er valgt
Fejlsøgning
Blitzen virker ikke.
som Scene-indstilling ved optagelse af stillbilleder (t trin 5 i "Læs dette først").
(film) er valgt.
• Indstil blitzen på (Tvungen blitz) (t trin 5 i "Læs dette først") for at optage stillbilleder,
når
(Landscape-indstilling), (Snow-indstilling),
(Beach-indstilling) eller
(High-Speed Shutter-indstilling) er valgt som Scene-indstilling (t trin 5 i "Læs dette først").
–
Nærbillede (Makro) -funktionen virker ikke.
•
(Twilight-indstilling),
(Landscape-indstilling),
(Fireworks-indstilling) eller
(Candle-indstilling) er valgt som Scene-indstilling (side 27).
77
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 78 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Dato og klokkeslæt optages forkert.
• Indstil dato og klokkeslæt (t trin 2 i "Læs dette først").
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker og holder
lukkerknappen halvt ned.
• Eksponeringen er ukorrekt. Korriger eksponeringen (side 24).
Vandret linje vises inden for søgeren.
• Det skyldes søgerens struktur. Det er ikke en funktionsfejl.
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde bag motivet. Vælg måling-indstilling (side 30), eller
juster eksponeringen (side 24).
• Skærmens lysstyrke er for lav. Juster LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke (side 50).
• Tænd skærmen (side 20).
Billedet er for lyst.
• Du optager et motiv i projektørlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene. Juster
eksponeringen (side 24).
• Skærmens lysstyrke er for lys. Juster LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke (side 50).
Billedfarverne er ikke korrekte.
• Billedeffekt-funktionen er aktiveret. Annuller billedeffekt-funktionen (side 34).
Der kommer lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Det kaldes udtværingsfænomenet. Dette fænomen er ikke en funktionsfejl.
Der kommer forstyrrelser på billedet, når du ser på skærmen i mørke
omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge sigtbarheden på skærmen ved midlertidigt at gøre billedet lysere ved
forhold med lav belysning. Det har ingen virkning på det optagede billede.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Red Eye Reduction] i
(Setup) -menuen på [On] (side 45).
• Optag motivet på en kortere afstand end den anbefalede optageafstand med blitzen (t trin 5
i "Læs dette først").
• Oplys rummet, og optag motivet.
78
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 79 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Billedet set gennem søgeren angiver ikke det faktiske optageområde.
• Det skyldes parallakse. For at kontrollere optageområdet skal du bruge skærmen.
Kan ikke optage billeder efter hinanden.
• "Memory Stick"’en er fyldt. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
Se billeder
Se "Computere" (side 80) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Indstil funktionsknappen på
(side 23).
• Mappe/filnavnet er ændret på din computer.
• Når en billedfil er bearbejdet med en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
model end kameraet, garanteres afspilning på kameraet ikke.
• Kameraet er i USB-indstilling. Slet USB-kommunikationen (side 59).
Billedet ser groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt pga. billedbearbejdning. Det er ikke
en funktionsfejl.
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller [Video Out] for at se, om kameraets videoudgangssignal er indstillet på dit tv’s
farvesystem (side 51).
• Kontroller om tilslutningen er korrekt (side 72).
• Universaltilslutning-kablet er tilsluttet. Afbryd det på korrekt vis (side 60).
Fejlsøgning
Slette/redigere billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Annuller beskyttelsen (side 38).
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick"’en på optagepositionen (side 88).
Du har slettet et billede ved en fejltagelse.
• Du kan ikke gendanne et billede, når du først slettet det. Det anbefales at indstille beskyttelse
for et billede (side 37), eller at indstille skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick"’en på
LOCK-positionen (side 88) for at undgå utilsigtet sletning.
79
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 80 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Funktionen til ændring af billedstørrelse fungerer ikke.
• Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi Burst-billeder.
Du kan ikke vise et DPOF (Udskrifts) -mærke.
• Du kan ikke vise DPOF (Udskrifts) -mærker på film.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til at klippe (kortere end ca. 2 sekunder).
• Annuller beskyttelsen (side 38).
• Stillbilleder kan ikke klippes.
Computere
Du ved ikke, om din computers operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Kontroller "Anbefalet computersystem" (side 54) for Windows, og "Anbefalet system" (side 64)
for Macintosh.
Du kan ikke installere USB-driveren.
• I Windows 2000 skal du logge på som systemadministrator (autoriseret systemadministrator)
(side 55).
Computeren kan ikke genkende kameraet.
• Tænd kameraet (t trin 2 i "Læs dette først").
• Brug lysnetadapteren, når batteriniveauet er lavt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Brug det medfølgende universaltilslutning-kabel (side 56).
• Afbryd universaltilslutning-kablet fra både computeren og kameraet, og slut det godt til igen.
Sørg for, at "USB Mode" vises (side 56).
• Indstil [USB Connect] på [Normal] i
(Setup) -menuen. (side 51).
• Afbryd alt andet udstyr end tastaturet og musen fra din computers USB-stik.
• Tilslut kameraet direkte til din computer uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 56).
• USB-driveren er ikke installeret. Installer USB-driveren (side 55).
• Computeren registrerer ikke enheden korrekt, fordi du har forbundet kameraet til computeren
med universaltilslutning-kablet, inden du installerede "USB Driver" fra den medfølgende cdrom. Slet den enhed fra computeren, som er registreret forkert, og installer derefter USBdriveren (se næste punkt).
80
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 81 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
"Removable Disk"-ikonen vises ikke på computerskærmen, når du forbinder
din computer til kameraet.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere USB-driveren igen. Følgende
fremgangsmåde gælder for en Windows-computer.
1 Højreklik på [My Computer] for at vise menuen, og klik derefter på [Properties].
"System Properties"-skærmen vises.
2 Klik på [Hardware] t [Device Manager].
• For Windows 98/98SE/Me skal du klikke på [Device Manager]-fanebladet.
"Device Manager" vises.
3 Højreklik på [Sony DSC], og klik derefter på [Uninstall] t [OK].
Enheden slettes.
4 Installer USB-driveren (side 55).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Tilslut kameraet og din computer korrekt med det medfølgende universaltilslutning-kabel
(side 56).
• Følg kopieringsproceduren for dit operativsystem (side 57, 64).
• Du vil ikke altid kunne optage med en "Memory Stick" formateret med en computer. Optag
med en "Memory Stick" formateret med kameraet (side 48).
Efter at have lavet en USB-tilslutning, starter "PicturePackage" ikke
automatisk op.
• Start "Picture Package Menu" op, og kontroller [Settings].
• Lav USB-tilslutningen, efter computeren er tændt (side 56).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Hvis du bruger "PicturePackage", skal du klikke på hjælp på øvre højre hjørne af hver skærm.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
• Filmen afspilles direkte fra "Memory Stick"’en. Kopier filmen til computerens harddisk, og
afspil derefter filmen fra harddisken (side 55).
Fejlsøgning
Billede og lyd afbrydes af forstyrrelser, når du ser film på en computer.
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
Når billeder først er kopieret til en computer, kan de ikke ses på kameraet.
• Kopier dem til en mappe, som kameraet genkender, f.eks. "101MSDCF" (side 60).
• Betjen korrekt (side 61).
81
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 82 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
"Memory Stick"
Kan ikke isætte en "Memory Stick".
• Isæt i den korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette først").
Kan ikke optage på en "Memory Stick".
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick" på optagepositionen (side 88).
• "Memory Stick"’en er fyldt. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Isæt en "Memory Stick PRO" (side 21) ved optagelse af film med billedstørrelsen indstillet på
[640(Fine)].
Kan ikke formatere en "Memory Stick".
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick" på optagepositionen (side 88).
Du har formateret en "Memory Stick" ved en fejltagelse.
• Alle dataene på "Memory Stick"’en slettes ved formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales at indstille skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick"’en på LOCK-positionen
for at undgå utilsigtet sletning (side 88).
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, der ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om printeren er kompatibel
med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan tilsluttes til kameraet.
• Indstil [USB Connect] på [PictBridge] i
(Setup)-menuen. (side 51).
• Afbryd og tilslut universaltilslutning-kablet igen. Se betjeningsvejledningen til printeren, hvis
der vises en fejlmeddelelse på printeren.
Kan ikke udskrive billeder.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt tilsluttet med universaltilslutning-kablet.
• Tænd printeren. Se betjeningsvejledningen til printeren for nærmere oplysninger.
• Hvis du vælger [Exit] ved udskrivning, udskrives billeder ikke altid. Afbryd og tilslut
universaltilslutning-kablet igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive dine billeder, skal du
afbryde universaltilslutning-kablet, slukke og tænde printeren, og derefter tilslutte
universaltilslutning-kablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder optaget med andre kameraer end dette eller billeder bearbejdet med en computer kan
ikke altid udskrives.
82
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 83 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Udskrivning annulleres.
• Du afbrød universaltilslutning-kablet, inden
(Afbryd ikke universaltilslutning-kablet)-
mærket forsvandt.
Kan ikke indføje datoen eller udskrive billeder i indeksindstilling.
• Printeren har ikke disse funktioner. Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om
printeren har disse funktioner eller ej.
• Datoen kan ikke altid indføjes i indeksindstilling, afhængigt af printeren. Henvend dig til
printerproducenten.
"---- -- --" udskrives på den dato-indføjede del af billedet.
• Billeder, som ikke har optagedatodata, kan ikke udskrives med datoen indføjet. Indstil [Date]
på [Off] og udskriv billedet igen (side 69).
Kan ikke vælge udskriftsstørrelsen.
• Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om printeren har den ønskede størrelse.
Kan ikke udskrive billedet i den valgte størrelse.
• Afbryd universaltilslutning-kablet og tilslut det igen, hver gang du ændrer papirstørrelse, efter
printeren er blevet tilsluttet kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er forskellig fra printerens. Skift indstilling på enten kameraet
(side 69) eller printeren.
Kan ikke betjene kameraet efter annullering af udskrivning.
• Vent et øjeblik, mens printeren udfører annulleringen. Det kan tage nogen tid, afhængigt af
printeren.
Kameraet virker ikke.
• Brug et "InfoLITHIUM"-batteri (side 90).
• Batteriniveauet er lavt (E -indikatoren vises). Oplad batteriet (t trin 1 i "Læs dette først").
• Slut lysnetadapteren godt fast til kameraets DC IN-jackstik og til en lysnetstikkontakt
Fejlsøgning
Andet
(t trin 1 i "Læs dette først").
Strømmen er slået til, men kameraet virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer fungerer ikke korrekt. Afbryd og tilslut efter et minut alle
strømkilder igen; tænd derefter kameraet. Hvis det ikke virker, skal du nulstille kameraet
(side 74).
83
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 84 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Kan ikke identificere en indikator på skærmen.
• Se side 16.
Objektivet bliver tåget.
• Der er kondensvand i kameraet. Sluk kameraet og vent ca. en time inden brug (side 92).
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Det er ikke en funktionsfejl.
Objektivet rykker ikke tilbage, når du slukker kameraet.
• Batteriet er afladet. Udskift det med et opladet batteri eller brug lysnetadapteren (t trin 1 i
"Læs dette først").
Clock Set-skærmen vises, når du tænder kameraet.
• Indstil dato og klokkeslæt igen (t trin 2 i "Læs dette først").
84
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 85 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Selvdiagnosedisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, har kameraet et selvdiagnosedisplay. De sidste to tal (angivet med ss)
er forskellige, afhængigt af kameraets
status.
Hvis du ikke kan løse problemet, efter du
har prøvet følgende afhjælpning nogle
gange, bør du kontakte din Sony-forhandler
eller lokale autoriserede Sony-servicecenter.
Meddelelser
Følg vejledningen, hvis følgende
meddelelser vises.
Turn the power off and on again
• Et problem med objektivet har
forårsaget en fejl.
E
• Batteriniveauet er lavt. Oplad batteriet
C:32: ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Slå strømmen fra og til igen.
(t trin 1 i "Læs dette først").
Afhængigt af brugsforholdene og
batteritypen blinker indikatoren måske,
selv om den resterende batteritid er 5 til
10 minutter.
C:13: ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick"’en. Sæt "Memory
Stick"’en i igen flere gange.
• Der er isat en uformateret "Memory
Stick". Formater "Memory Stick"’en
(side 48).
• Den isatte "Memory Stick" kan ikke
bruges med kameraet, eller dataene er
beskadiget. Isæt en ny "Memory Stick"
(side 88).
E:61: ss
For "InfoLITHIUM" battery only
• Batteriet er ikke af "InfoLITHIUM"-
typen.
System error
• Slå strømmen fra og til igen (t trin 2
"Læs dette først").
No Memory Stick
• Isæt en "Memory Stick" (t trin 3 "Læs
dette først").
• Der er opstået en funktionsfejl i
kameraet, som du ikke kan rette. Nulstil
kameraet (side 74), og slå derefter
strømmen til igen.
Memory Stick error
• Isæt "Memory Stick"’en korrekt.
• Den isatte "Memory Stick" kan ikke
bruges til kameraet (side 88).
Fejlsøgning
E:91: ss
• "Memory Stick"’en er beskadiget.
• "Memory Stick"’ens tilslutningsdel er
beskidt.
Memory Stick type error
• Den isatte "Memory Stick" kan ikke
bruges til kameraet (side 88).
85
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 86 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Format error
• Formater "Memory Stick" igen
(side 48).
Memory Stick locked
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på
"Memory Stick" på optagepositionen
(side 88).
No memory space
File error
• Der er opstået en fejl ved afspilning af
billedet.
File protect
• Ophæv beskyttelsen (side 38).
Image size over
• Du afspiller et billede med en størrelse,
som ikke kan afspilles på kameraet.
• Slet unødvendige billeder eller filer
(t trin 6 "Læs dette først").
Read only memory
• Kameraet kan ikke optage eller slette
Cannot divide
• Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at
blive delt (kortere end ca. 2 sekunder).
• Filen er ikke en film.
billeder på denne "Memory Stick".
Invalid operation
No file in this folder
• Der er ikke optaget nogen billeder i
denne mappe.
• Du betjente ikke korrekt ved kopiering
af billeder fra din computer (side 61).
• Du afspiller en fil, som er oprettet på
andet udstyr end kameraet.
(Rystelse-advarselsindikator)
• Der kan forekomme kamerarystelser
Folder error
• En mappe med de samme første tre cifre
i nummeret findes allerede på "Memory
Stick"’en. (F.eks.: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg andre mapper, eller
opret en ny mappe (side 48).
Cannot create more folders
• En mappe, hvis navn begynder med
pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen,
monter kameraet på et stativ eller
fastgør kameraet på anden måde.
640(Fine) is not available
• Film i størrelse 640(Fine) kan kun
optages med brug af en "Memory Stick
PRO". Isæt en "Memory Stick PRO",
eller indstil billedstørrelsen til en anden
end [640(Fine)].
"999" findes på "Memory Stick"’en. Du
kan ikke oprette nogen mapper, hvis det
er tilfældet.
Cannot record
• Kameraet kan ikke optage billeder i den
valgte mappe. Vælg en anden mappe
(side 49).
86
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 87 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Enable printer to connect
• [USB Connect] er indstillet på
[PictBridge], men kameraet er tilsluttet
en ikke-PictBridge-kompatibel enhed.
Kontroller enheden.
Processing
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
det er afsluttet. Det kan tage nogen tid,
afhængigt af printeren.
• Tilslutningen etableres ikke. Afbryd og
tilslut universaltilslutning-kablet igen.
Se betjeningsvejledningen til printeren,
hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren.
Connect to PictBridge device
• Du forsøgte at udskrive billeder, inden
der var etableret printertilslutning.
Tilslut til en PictBridge-kompatibel
printer.
No printable image
• Du forsøgte at udføre [DPOF image]
uden at sætte et DPOF (Udskrifts) mærke på billedet(erne).
• Du forsøgte at udføre [All In This
Folder], mens en mappe, der kun
indeholder film, blev valgt. Du kan ikke
udskrive film.
Fejlsøgning
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Kontroller printeren.
Printer error
• Kontroller printeren.
• Kontroller om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
• Dataoverførslen til printeren er muligvis
ikke gennemført endnu. Afbryd ikke
universaltilslutning-kablet.
87
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 88 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Andet
Om "Memory Stick"
"Memory Stick" er et bærbart, integreret
kredsløb-optagemedium i miniformat. De
typer "Memory Stick", der kan bruges med
kameraet er opført i tabellen nedenfor.
Korrekt betjening garanteres dog ikke for
alle "Memory Stick"-funktioner.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick" (medfølger)
• Du kan ikke optage, redigere eller slette billeder,
hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten til
LOCK.
Tilslutning
"Memory Stick" -type
Optagelse/
Afspilning
Memory Stick
a
Memory Stick (MagicGate/
High-Speed dataoverførselkompatibel)
a*2*3
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(MagicGate/High-Speed
dataoverførsel-kompatibel)*1
a*2*3
Skrivebeskyttelseskontaktens position og/
eller form kan være forskellig, afhængigt af
den "Memory Stick" du bruger.
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a
*2
Memory Stick PRO
a*2*3*4
• Du må ikke tage "Memory Stick"’en ud, mens
der læses eller skrives data.
• Data kan beskadiges i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick"’en udtages eller
kameraet slukkes, mens data læses eller
skrives.
– Når "Memory Stick"’en bruges i omgivelser,
der udsat for statisk elektricitet eller
forstyrrelser.
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Du må ikke sætte andet end den medfølgende
etiket på etiketpladsen.
• Du må ikke sætte andet end den medfølgende
etiket på etiketpladsen. Pas på at etiketten ikke
rager udenfor.
• Bær og opbevar altid "Memory Stick"’en i den
medfølgende æske.
• Du må ikke berøre "Memory Stick"’ens
tilslutning med hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory
Stick"’en for slag.
• Undgå at adskille eller ændre "Memory
Stick"’en.
• Udsæt ikke "Memory Stick"’en for vand.
• Undgå at bruge eller opbevare "Memory
Stick"’en under følgende forhold:
– Høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen
– Direkte sollys
– Meget fugtigt eller ætsende gasser
Memory Stick PRO
Duo*1
Skrivebeskyttelse
skontakt
Etiketplads
a*2*3*4
*1
Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
kameraet, skal du sørge for at sætte den i en
Memory Stick Duo-adapter.
*2"MagicGate Memory Stick" og "Memory Stick
PRO" er udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er en
ophavsretsbeskyttelsesteknologi, der bruger
krypteringsteknologi. Data-optagelse/afspilning,
der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke
udføres med kameraet.
*3Understøtter High-Speed dataoverførsel med
brug af parallelt stik.
*4
Film i størrelse 640(Fine) kan optages.
• Det garanteres ikke, at en "Memory Stick"
formateret med en computer kan fungere med
dette kamera.
• Datalæse/skrivehastigheder er forskellige
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det udstyr, der bruges.
88
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 89 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med
kameraet, skal du sørge for at sætte "Memory
Stick Duo"’en i en Memory Stick Duo-adapter.
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
Memory Stick Duo-adapter, vil du ikke altid
kunne tage den ud af enheden.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for, at
"Memory Stick Duo"’en er indsat, så den vender
rigtigt.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" sat i en
Memory Stick Duo-adapter med kameraet, skal
du sørge for, at "Memory Stick Duo"’en isættes
i den korrekte retning. Bemærk, at forkert brug
kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" påsat. Hvis du gør det, kan
der opstå funktionsfejl på enheden.
• For at formatere en "Memory Stick Duo", skal
du sætte "Memory Stick Duo"’en i Memory
Stick Duo-adapteren.
• Hvis "Memory Stick Duo"’en er udstyret med
en skrivebeskyttelseskontakt, skal du udløse
dens lås.
Bemærkning om brug af en "Memory
Stick PRO" (medfølger ikke)
• "Memory Stick PRO" med en kapacitet på op til
2 GB virker korrekt med dette kamera.
Andet
89
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 90 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Der skal bruges et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie R) til dette kamera.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et litium-ionbatteri, der har funktioner til udveksling af
data relateret til betjeningsforholdene for
kameraet. "InfoLITHIUM"-batteriet
beregner strømforbruget i overensstemmelse
med kameraets betjeningsforhold, og viser
den resterende batteritid i minutter.
Om opladning af batteriet
Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Du kan
ikke altid oplade batteriet effektivt udenfor dette
temperaturområde.
Effektiv brug af batteriet
• Batteriets ydelser mindskes i omgivelser med
lave temperaturer. Den tid, batteriet kan bruges,
er derfor kortere i kolde omgivelser. Følgende
anbefales for at kunne bruge batteriet i længere
tid:
– Læg batteriet i en lomme tæt på kroppen for at
opvarme det, og sæt det først i kameraet,
umiddelbart inden du begynder optagelse.
• Hvis zoom eller blitz betjenes ofte, bruges
batteriopladningen hurtigere op.
• Det anbefales at have ekstra batterier parat til totre gange den forventede optagetid og at lave
prøveoptagelser, inden du laver de egentlige
optagelser.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet kan ikke
modstå vand.
• Efterlad ikke kameraet meget varme eller kolde
omgivelser, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Strømmen kan slå fra, selv om indikatoren for
resterende batteri angiver, at der er tilstrækkelig
strøm på batteriet til at betjene kameraet. Lad
batteriet helt op igen, så indikationen af resterende
batteri er korrekt. Bemærk dog, at korrekt
indikation af resterende batteritid ikke altid
gendannes, hvis batteriet bruges ved høje
temperaturer i lang tid, eller sidder fuldt opladet i,
eller hvis batteriet bruges ofte.
Sådan opbevares batteriet
• Selv om batteriet ikke bruges i lang tid, skal du
oplade det helt og aflade det en gang om året.
Tag batteriet ud af kameraet, og opbevar det på
et koldt og tørt sted. Dette gøres for at vedligeholde batteriets funktioner.
• For at bruge batteriet op med kameraet skal du
lade POWER-knappen stå slået til i billedfremvisning-indstilling (side 38), indtil
strømmen går ud.
• Transporter og opbevar altid batteriet i batterietuiet for at undgå, at batteripolerne bliver
beskidte eller kortslutter.
Om batterilevetid
• Batterilevetiden er begrænset. Batteriets
kapacitet aftager lidt efter lidt, når du bruger det
mere og mere, og med tiden. Hvis batteriets
driftstid virker betydeligt afkortet, kan det
skyldes, at batteriet er ved at være slidt op. Køb
et nyt batteri.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares, og driftsforhold og omgivelser
for hvert batteri.
90
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 91 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Brug af Cyber-shot Station
Med Cyber-shot Station (medfølger ikke)
kan du nemt oplade kameraet. Du skal bare
sætte kameraet i Cyber-shot Station, så
begynder opladning automatisk. Mens
batteriet oplades, kan du kontrollere
batteriniveauet med CHARGE-lamperne på
Cyber-shot Station.
Med fjernbetjeningen til Cyber-shot Station
kan du udføre følgende betjening på
afstand.
– Afspille billeder på et tv
– Optage stillbilleder og film
– Intervaloptagelser
Derudover kan billeder udskrives med enkel
fjernbetjening, når der er tilsluttet en
PictBridge-kompatibel printer.
Se betjeningsvejledningen til Cyber-shot
Station for nærmere oplysninger.
Andet
91
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 92 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Forsigtighedsregler
x Efterlad ikke kameraet på følgende
steder
• I meget varme omgivelser
I en bil el.lign., der er parkeret i solen.
Kamerakabinettet kan deformeres, eller det kan
forårsage funktionsfejl.
• I direkte sollys eller nær et varmeapparat
Kamerakabinettet kan misfarves eller
deformeres, eller det kan forårsage funktionsfejl.
• På et sted med rystelser
• Nær et stærkt magnetisk sted
• I sandede eller støvede omgivelser
Lad ikke sand eller støv komme ind i kameraet.
Det kan forårsage funktionsfejl på kameraet,
som ikke altid kan repareres.
x Om rengøring
Rensning af LCD-skærmen
Tør skærmen af med et LCD-rensesæt (medfølger
ikke) for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv o.lign.
Rengøring af DC-stikket
Rens lysnetadapterens DC-stik med en tør
vatpind. Brug ikke et beskidt stik, da batteriet i så
fald ikke kan oplades korrekt.
Udvendig rengøring af kameraet
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand. Tør derefter overfladen af
med en tør klud. Brug ikke følgende, da det kan
beskadige kameraets overfladebehandling eller
kabinettet.
• Kemiske produkter f.eks. fortynder,
rensebenzin, sprit, renseklude eller insektgift.
• Rør ved kameraet med ovenstående på
hænderne.
• Lad ikke kameraet være i kontakt med gummi
eller vinyl i lang tid.
x Om driftstemperaturer
Kameraet er beregnet til brug ved temperaturer på
mellem 0 °C og 40 °C. Det frarådes at optage i
meget kolde eller varme omgivelser, hvor
temperaturen kommer over eller under det her
angivede.
x Om kondensvand
Hvis kameraet bringes direkte fra kolde til varme
omgivelser, kan der dannes kondensvand
indvendigt i eller uden på kameraet. Kondensvand
kan forårsage funktionsfejl på kameraet.
Der kan nemt dannes kondensvand, når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks. en
skibakke, til et opvarmet lokale
• Kameraet tages med fra et rum eller en bil med
air-condition til varme omgivelser udenfor,
el.lign.
Sådan undgås dannelse af kondensvand
Læg kameraet ned i en godt tillukket plastpose,
hvis det bringes fra kolde til varme omgivelser.
Lad kameraet tilpasse sig temperaturen i de nye
omgivelser i løbet af et tidsrum (ca. en time).
Hvis der dannes kondensvand
Sluk kameraet og vent ca. en time, indtil fugten er
fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at optage,
mens der stadig er fugt i objektivet, kan du ikke
optage skarpe billeder.
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
bevaring af dato og klokkeslæt og andre
indstillinger, uanset om kameraet er tændt eller ej.
Det genopladelige batteri oplades løbende, så
længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det gradvist, og
hvis du slet ikke bruger kameraet i ca. en måned,
bliver det helt afladet. Sker det, skal du sørge for
at genoplade det genopladelige batteri, inden du
bruger kameraet.
Selv om det genopladelige batteri ikke er opladet,
kan du alligevel bruge kameraet, når blot du ikke
optager dato og klokkeslæt.
Opladningsmetode
Tilslut kameraet til en lysnetstikkontakt med
lysnetadapteren, eller isæt et opladet batteri, og
lad kameraet stå i 24 timer eller mere med
strømmen slået fra.
92
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 93 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Billedenhed
9,11 mm (type 1/1,8) farveCCD, Primært farvefilter
Samlet antal pixels for kameraet
Ca. 7.410.000 pixels
Anvendt batteri
NP-FR1
Strømkrav
3,6 V
Strømforbrug
(ved optagelse med LCD-skærmen tændt)
1,2 W
Effektivt antal pixels for kameraet
Ca. 7.201.000 pixels
Driftstemperatur
Objektiv
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiv
f = 7,9–23,7 mm (38–114 mm
ved omstilling til 35 mm
kamera)
F2.8–5.2
0 °C til +40 °C
Mål
104,5 × 51,5 × 27,9 mm (b/h/d,
ekskl. maksimale fremspring)
Vægt
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering,
Manuel eksponering,
Sekvensvalg (9 indstillinger)
Ca. 180 g (inkl. NP-FR1batteri, "Memory Stick" og
strop)
Mikrofon
Elektret-kondensatormikrofon
Højttaler
Dynamisk højttaler
Hvidbalance
Exif Print
Kompatibel
Automatisk, Dagslys, Skyet,
Fluorescerende, Meget lys,
Blitz, One-push
PRINT Image Matching II
Kompatibel
Filformat (DCF-kompatibel)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.2
JPEG-kompatibel, DPOFkompatibel
Film: MPEG1-kompatibel
(Mono)
PictBridge
Indgangsværdi
100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz, 11 W
Optagemedier
"Memory Stick"
Udgangsværdi
Blitz
Anbefalet afstand (ISO
indstillet på Auto): 0,2 m til
3,5 m (W)/0,3 m til 2,5 m (T)
4,2 V jævnstrøm*
* Se etiketten på
lysnetadapteren for andre
specifikationer.
[Indgangs- og udgangsstik]
Multi-stik
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
Kompatibel
AC-LS5/LS5B lysnetadapter
Driftstemperatur 0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
Ca. 48 × 29 × 81 mm (B/H/D,
ekskl. fremspring)
Vægt
Ca. 130 g ekskl. strømledning
LCD-panel
Andet
[LCD-skærm]
5,1 cm (type 2,0) TFT-drev
Samlet antal prikker
134.000 (560 × 240) prikker
93
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 94 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
NP-FR1-batteri
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
4,2 V jævnstrøm
Nominel spænding3,6 V jævnstrøm
Kapacitet
4,4 Wh (1.220 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
94
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\010COVIX.fm
master:Right
010COV.book Page 95 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Indeks
Index
A
Billedstørrelse ...................... 13
t trin 4 i "Læs dette
først"
Advarselsindikatorer og meddelelser....................85
AE/AF-indikator
t trin 5 i "Læs dette
først"
Bip ........................................ 50
Blænderåbning ............... 11, 24
Blitz ...................................... 31
Ændre størrelse .....................39
E
Effektivt antal pixels.............93
Eksponering ..........................24
Enkeltbillede-indstilling .......67
EV.........................................27
AF-indstilling........................44
t trin 5 i "Læs dette
først"
AF-lås ...................................30
Blitzniveau ........................... 34
Farvemætning .......................34
AF-områdesøgerens ramme..29
Bruge kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Fejlsøgning ...........................74
Burst ..................................... 32
Filnummer ............................51
C
Filtypenavn ...........................61
AF-reflektor ..........................46
Afspil ............................ se "Se"
Afspil/Rediger ......................23
Antal billeder/Optagetid .......21
Auto Power-off-funktion
t trin 2 i "Læs dette
først"
Auto Review .........................46
Auto-fokus ............................10
Auto-justering-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
F
Fil-lagerdestination...............60
Filnavn ..................................60
Fin.........................................32
Candle-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Cd-rom ................................. 55
Center AF ............................. 29
Computer
Anbefalet system..... 54, 64
Fireworks-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Fluorescerende......................31
Fokus ..............................10, 29
Fokusforvalg .........................29
Forbinde
Kopiere stillbilleder ...... 55
B
Macintosh...................... 64
Batteri
Se billede gemt på
din computer med
kameraet........................ 61
Indikator for resterende
t trin 1 i "Læs dette
først"
Isæt/Udtag
t trin 1 i "Læs dette
først"
Oplade
t trin 1 i "Læs dette
først"
Beach-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Billedeffekt ...........................34
Windows ....................... 53
Cyber-shot Station................ 90
Forsigtighedsregler ...............92
Forstørre et billede
t trin 6 i "Læs dette
først"
Forstørret ikon ......................47
Fremvisningsmenu ...............36
D
F-værdi .................................11
Dagslys................................. 31
G
Dato ...................................... 45
Dato/klokkeslæt.................... 45
Gevind til fastgørelse
af stativ ..........................14
DC IN-jackstik
t trin 1 i “Læs dette
først”
H
Billedfil-lagerdestinationer og
filnavne ..........................60
Dele ...................................... 40
Digital Zoom ........................ 44
High-Speed Shutter-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Billedfremvisning .................38
DirectX................................. 62
Histogram .......................20, 28
Billedkvalitet...................13, 32
DPOF ................................... 70
Indeks
Beskyt ...................................37
Software ........................ 62
Computer.......................56
Formatere..............................48
95
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\010COVIX.fm
master:Right
010COV.book Page 96 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Holde kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
Hvidbalance..........................31
I
ImageMixer ..........................62
ImageMixer VCD2...............65
Indeksindstilling ...................67
Indeksskærm
t trin 6 i "Læs dette
først"
Indikator for AF-områdesøgerens ramme.............29
LCD-skærm .......... se "Skærm"
Multi AF............................... 29
Lukkerhastighed............. 11, 24
Multi Burst ........................... 32
Lydstyrke
t trin 6 i "Læs dette
først"
Multipoint AF....................... 29
Lysnetadapter
t trin 1 i "Læs dette
først"
NTSC.................................... 51
Nulstille ................................ 74
M
One-push .............................. 31
M AF.................................... 44
Macintosh computer
Indstilling..............................32
Installere ...................55, 62, 65
Makro
t trin 5 i "Læs dette
først"
Internt genopladeligt batteri ..92
Måling-indstilling ................ 30
Interval..................................34
Manuel eksponering............. 24
Isæt/Udtag
t trin 3 i "Læs dette
først"
Mappe .................................. 36
ISO............................11, 12, 32
Medfølgende tilbehør
t i “Læs dette først”
K
NR-lav lukkerhastighed........ 24
Lysnetledning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Indstille uret
t trin 2 i "Læs dette
først"
"InfoLITHIUM"-batteri........90
N
Anbefalet-system .......... 64
Macintosh-computer ............ 64
O
Opdelt ................................... 30
Opdelt måling....................... 30
Operativsystem ............... 54, 64
Oplade batteri
t trin 1 i "Læs dette
først"
Oprette optagemappe............ 48
Opsætning................. 35, 42, 43
Kamera 1 ....................... 44
Kamera 2 ....................... 47
Memory Stick Tool ....... 48
Oprette .......................... 48
Opsætning 1 .................. 50
Skifte............................. 49
Opsætning 2 .................. 51
Optage
Film
t trin 5 i "Læs dette
først"
Meget lys.............................. 31
Kamera 1 ..............................44
"Memory Stick" ................... 88
Kamera 2 ..............................47
Komprimeringsforhold .........13
Antal billeder/
optagetid ....................... 21
Kondensvand ........................92
Formatere...................... 48
Kontrast ................................35
Skrivebeskyttelseskontakt .......................... 88
Optage film........................... 23
Memory Stick Tool .............. 48
Optagemenu ......................... 27
Menu .................................... 25
L
Optisk zoom ......................... 44
Fremvisning .................. 36
Overeksponering .................. 11
Landscape-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optage........................... 27
Oversigt over delene............. 14
Kopiere stillbilleder til din
computer........................55
Langsom synkronisering
t trin 5 i "Læs dette
først"
LCD-baggrundsbelysning ....50
Stillbillede
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optageindstilling .................. 32
Punkter.......................... 26
Midter-rettet måling ............. 30
P
Mindske røde øjne................ 45
PAL....................................... 51
Monitor ................................ 44
Parallakse.............................. 79
Monokrom ........................... 34
pc ...................... se "Computer"
96
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\010COVIX.fm
master:Right
010COV.book Page 97 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
PFX .......................................34
Skarphed............................... 35
PictBridge .............................67
Skifte optagemappe.............. 49
PicturePackage......................62
Skrivebeskyttelseskontakt .... 88
Pixel ......................................13
Skyet..................................... 31
Precision zoom .....................44
Slette
t trin 6 i "Læs dette
først"
Program-auto-optagelse........23
PTP .......................................51
Punkt-målerens trådkors .......30
Punkt-måling ........................30
Q
Quick Review
t trin 5 i "Læs dette
først"
Snow-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
t trin 2 i "Læs dette
først"
S
Standard ............................... 32
S AF ......................................44
Strømledning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Sekvens .................................27
t trin 5 i "Læs dette
først"
Selvdiagnosedisplay .............85
Strop
t i “Læs dette først”
USB-tilslutning.....................51
Utydelighed ..........................10
V
VGA
t trin 4 i "Læs dette
først"
Video-cd .........................62, 65
WB........................................31
Windows-computer...............53
Anbefalet system ...........54
Tilslutte
Printer............................ 68
Tv .................................. 72
Tvungen blitz
t trin 5 i "Læs dette
først"
t trin 5 i "Læs dette
først"
Z
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indeks
Tv ......................................... 72
Single ....................................44
LCD-baggrundsbelysning .......................50
USB-driver............................55
W
Sepia .....................................34
Indikator ........................16
Ur-indstilling ........................52
Tilbage/Fremspoling
t trin 6 i "Læs dette
først"
Trykke halvt ned................... 10
Ændre displayet.............20
Undereksponering.................11
T
Selvudløser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skærm
Indeksindstilling ............67
Udskrive direkte....................67
Universaltilslutning-kabel....56,
72
Roter .....................................40
Stillbillede
t trin 6 i "Læs dette
først"
Enkeltbilledeindstilling.......................67
Software ............................... 62
Sprog .................................... 50
Film
t trin 6 i "Læs dette
først"
Udskrive................................66
Udskrivning i en forretning ..70
Rengøring .............................92
Se
Udskrifts-mærke ...................70
Soft snap-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Spot AF ................................ 29
SCN ......................................27
U
Smart zoom .......................... 44
Specifikationer ..................... 93
R
Twilight-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Twilight portrait-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
97
DSC-P200
2-582-856-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M922\Layout\Da\120ADD.fm
master:Right
010COV.book Page 98 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker, som
tilhører Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
Picture Package er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, WindowsMedia og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker, som tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac er varemærker
eller registrerede varemærker, som tilhører
Apple Computer, Inc.
Macromedia og Flash er varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører Intel
Corporation.
Derudover er system- og produktnavne, der
bruges i betjeningsvejledningen, generelt
varemærker eller registrerede varemærker, som
tilhører de respektive udviklere eller
producenter. ™og ®-mærkerne er ikke brugt i
alle tilfælde i denne vejledning.
98
DSC-P200
2-582-856-11(1)
010COV.book Page 99 Wednesday, December 29, 2004 12:31 PM
Download PDF

advertising