Sony | DSC-ST80 | Sony DSC-ST80 Betjeningsvejledning

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\000COV.fm
master:Right
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\000COV.fm
master:Right
000COV.fm Page 1 Tuesday, May 3, 2005 10:45 AM
Digitalkamera
Brugervejledning/
Fejlsøgning
Bruge
kameraet
Brug af menuen
Betjeningsvejledning
Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt
vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem
den til senere brug.
Brug af Setupskærmen
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden. Noter
serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler
angående dette produkt.
Brug af din computer
Model nr. DSC-S60/S80/ST80/S90
Udskrivning af
stillbilleder
Serienr. _____________________________
DSC-S60/
S80/ST80/
S90
Tilslutte kameraet
til tv’et
Fejlfinding
Andet
"Læs dette først" (særskilt vejledning)
Forklarer opsætning og grundlæggende
betjening for optagelse/afspilning med
kameraet.
Indeks
© 2005 Sony Corporation
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\020REG.fm
master:Right
010COV.book Page 2 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
Til kunder i USA
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan
du ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Modelnr.: DSC-S60
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Dette symbol skal advare
brugeren om, at der er
uisoleret "farlig spænding"
inden for produktets kabinet,
der kan være tilstrækkelig til
at udgøre en risiko for
elektrisk stød.
Dette symbol skal advare
brugeren om vigtig betjeningsog vedligeholdelses (service)
-vejledning i den skriftlige
dokumentation, der følger
med enheden.
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage,
at enheden ikke kan betjenes som ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Modelnr.: DSC-S90
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage,
at enheden ikke kan betjenes som ønsket.
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer
af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt
er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan
gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr
ugyldig.
2
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\020REG.fm
master:Right
010COV.book Page 3 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Bemærk:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital
enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse
mod skadelig interferens i forbindelse med
installation i private hjem. Dette udstyr udvikler,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og
kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig
interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti
for, at der ikke opstår interferens med en given
installation. Hvis udstyret forårsager skadelig
interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket
kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at rette på interferensen ved en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og
receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Det medfølgende interfacekabel skal bruges med
udstyret, så grænserne for en digital enhed, ifølge
Underdel B i Del 15 i FCC-Reglerne overholdes.
Til kunder i USA og Canada
(kun DSC-S90)
GENBRUG AF NIKKEL-METALHYDRIDBATTERIER
Nikkel-metalhydridbatterier kan genbruges.
Genopladelige batterier, du
ikke længere har brug for,
kan af miljømæssige
hensyn returneres til
nærmeste indsamlings- og
genbrugssted.
Bemærkning til kunder i
Storbritannien (kun DSC-S90/
S80/ST80)
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et støbt stik, der er i overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal som den medfølgende, og
som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med et - eller -mærke).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et
aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug
aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt
nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister
sikringsdækslet.
Til kunder i Europa
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end
tre meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på bestemte
frekvenser kan påvirke kameraets billede og lyd.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte
det i igen.
For flere oplysninger om genbrug af
genopladelige batterier kan du ringe gratis på
1-800-822-8837, eller besøge
http://www.rbrc.org/
Forsigtig: Håndter ikke nikkel-metalhydridbatterier, som er beskadigede eller utætte.
3
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\030INT.fm
master:Right
010COV.book Page 4 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer "Memory Stick", der kan bruges
(medfølger ikke)
"Memory Stick" er det integreret kredsløboptagemedium, som bruges i dette kamera.
Der findes to typer "Memory Stick".
• "Memory Stick": Du kan bruge en "Memory
Stick" med kameraet.
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv,
der kan gengive skarpe billeder med fremragende
kontrast.
Kameraets objektiv er fremstillet under et kvalitetsgarantisystem certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse med Carl Zeiss’ kvalitetsstandarder i
Tyskland.
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
• "Memory Stick Duo": Du kan bruge en
"Memory Stick Duo" ved at sætte den i en
Memory Stick Duo-adapter.
• Der ydes ikke kompensation for optagelsens
indhold, hvis der ikke kan optages eller afspilles
pga. en funktionsfejl på kameraet, optagemediet
el.lign.
Vedrørende sikkerhedskopiering
Memory Stick Duo-adapter
• For nærmere oplysninger om "Memory Stick",
se på side 91.
Bemærkninger til nikkel-metalhydridbatteri (medfølger kun med DSC-S80/
S90)
• Oplad begge de medfølgende nikkel-metalhydrid-batterier, inden kameraet bruges første
gang. (t trin 1 i"Læs dette først")
• Batterierne kan oplades, selv om de ikke er helt
afladet. Selv om batterierne ikke er helt opladet,
kan du bruge de delvist opladede batterier, som
de er.
• Hvis du ikke skal bruge batterierne i lang tid,
skal du bruge den eksisterende opladning op,
tage dem ud af kameraet, og derefter opbevare
dem på et koldt og tørt sted. Herved vedligeholdes batteriernes funktioner (side 93).
• For nærmere oplysninger om batterier, der kan
bruges se på side 93.
Bemærkninger til batteri NP-NH25
(medfølger kun med DSC-ST80)
Se betjeningsvejledningen "Cyber-shot Station".
• For at undgå eventuelt tab af data anbefales det
altid at sikkerhedskopiere data til et andet
medium.
Sikkerhedskopiering af den interne
hukommelse
• Hvis du slår strømmen fra ved at åbne batteri/
"Memory Stick"-dækslet el.lign., mens
tilslutningslampen er tændt, kan dataene i den
interne hukommelse beskadiges. Sørg for at
sikkerhedskopiere data for at undgå eventuelt
tab af data. Se side 23, 58 om sikkerhedskopiering af dataene.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtighedsregler" (side 95)
inden kameraet betjenes.
• Inden en optagelse af engangsbegivenheder er
det en god ide at lave en prøveoptagelse, så du er
sikker på, at kameraet virker korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
kommer vand ind i kameraet, kan der opstå
funktionsfejl, som ikke altid kan repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet stærkt
lys. Det kan forårsage uoprettelige øjenskader.
Det kan også forårsage funktionsfejl på
kameraet.
• Brug ikke kameraet nær et sted, der udvikler
stærke radiobølger eller udsender stråling.
Kameraet vil ikke kunne optage eller afspille
korrekt.
4
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\030INT.fm
master:Right
010COV.book Page 5 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis der opstår kondensvand, skal du fjerne det,
inden du bruger kameraet (side 95).
• Undgå at ryste eller slå til kameraet. Foruden
funktionsfejl og manglende evne til at optage
billeder kan det gøre optagemediet ubrugeligt,
eller der kan opstå billeddataforstyrrelser, skade
eller tab.
• Rens blitzoverfladen inden brug. Varmen fra
blitzudstrålingen kan få snavs på blitzoverfladen
til at misfarve blitzoverfladen eller klæbe fast på
den, så der ikke udsendes tilstrækkeligt lys.
Advarsel om ophavsret
Bemærkninger om LCD-skærm, LCDsøger (for modeller med LCD-søger)
og objektiv
Om afbildninger
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet bestemmelser om
ophavsret. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med lovgivningen om
ophavsret.
Billeder brugt i
betjeningsvejledningen
Fotografierne, der i betjeningsvejledningen bruges
som eksempler på billeder, er ikke virkelige
billeder optaget med dette kamera.
Afbildningerne i betjeningsvejledningen gælder
for DSC-S60, med mindre andet er angivet.
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
med avanceret teknologi, så mere end 99,99 %
af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel
kan der forekomme nogle små sorte prikker og/
eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant kan ses på LCD-skærmen og i
LCD-søgeren. Disse prikker er normale, og
påvirker ikke optagelsen på nogen måde.
• Vær forsigtig, hvis kameraet anbringes i nærheden af et vindue eller udendørs. Hvis LCDskærmen, søgeren eller objektivet udsættes for
direkte sollys igennem længere tid, kan der
opstå funktionsfejl.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på
billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
• Kameraet er udstyret med et motorzoomobjektiv. Pas på ikke at udsætte objektivet for
stød eller slag.
Om billeddatakompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(designreglerne for kamerafilsystemer) ifølge
verdensstandarden JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Der gives ingen garanti for, at billeder, der er
optaget med dit kamera, kan afspilles på andet
udstyr, og at billeder, der er optaget eller
redigeret med andet udstyr, kan afspilles på dit
kamera.
5
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\030INT.fm
master:Right
010COV.book Page 6 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Sådan får du fuld glæde af digitalkameraet
Gør kameraet klar, og optag i auto-justering-indstilling
"Læs dette først" (særskilt vejledning)
1 Forberede batteriet
2 Tænde kameraet/indstil uret
3 Isætte en "Memory Stick" (medfølger ikke)
4 Vælg billedstørrelse, der skal bruges
5 Optage billeder let (auto-justering-indstilling)
Optage stillbilleder (Scene-indstilling)
6 Se/slette billeder
Bliv mere fortrolig med kameraet
Denne
vejledning
• Optag med dine foretrukne indstillinger (Program-auto-
optagelse/Manuel optagelse) t side 26
• Brug forskellige optage/afspilningsfunktioner med menuen
t side 29
1
2
• Skift standardindstillingerne t side 45
1
2
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
Denne
vejledning
• Kopier dine billeder til en computer og rediger dem på
forskellige måder t side 56
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t side 69
6
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\010COVTOC.fm
master:Right
010COV.book Page 7 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................4
Bruge kameraet
Grundlæggende teknikker til bedre billeder.............................................10
Fokus – Vellykket fokus på et motiv................................................................. 10
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 11
Farve – Om belysningseffekter........................................................................ 12
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" ............................................. 13
Oversigt over delene ...............................................................................15
Indikatorer på skærmen ..........................................................................17
Ændre skærmdisplayet ...........................................................................21
Antal stillbilleder og optagetid for film ......................................................22
Når du ikke har en "Memory Stick"
(optage med den interne hukommelse)...................................................23
Batterilevetid og antal billeder der kan optages/ses ................................24
Brug af funktionsknappen .......................................................................26
Brug af menuen
Brug af menupunkter .........................................................................29
Menupunkter ........................................................................................30
Optagemenu............................................................................................31
(EV)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
7
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\010COVTOC.fm
master:Right
010COV.book Page 8 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Fremvisningsmenu.................................................................................. 38
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Brug af Setup-skærmen
Brug af Setup-punkter ...................................................................... 45
1
Kamera 1 ........................................................................................... 46
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Kamera 2 ........................................................................................... 49
Enlarged Icon
Internal Memory Tool ........................................................................ 50
Format
Memory Stick Tool............................................................................. 51
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Opsætning 1 ...................................................................................... 53
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2
Opsætning 2 ...................................................................................... 54
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
8
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\010COVTOC.fm
master:Right
010COV.book Page 9 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Brug af din computer
Brug af din Windows-computer ...............................................................56
Kopiere billeder til din computer ..............................................................58
Se billedfiler gemt på en computer med
(med brug af en "Memory Stick") ............................................................64
Brug af den medfølgende software .........................................................65
Brug af Macintosh-computer ...................................................................67
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder ....................................................................69
Udskrive billeder direkte med en PictBridge-kompatibel printer..............70
Udskrivning i en forretning.......................................................................73
Tilslutte kameraet til tv’et
Se billeder på en tv-skærm .....................................................................75
Fejlfinding
Fejlfinding ................................................................................................77
Advarselsindikatorer og -meddelelser .....................................................88
Andet
Om "Memory Stick" .................................................................................91
Om batteriopladeren og batterierne ........................................................93
Forsigtighedsregler..................................................................................95
Specifikationer.........................................................................................96
Indeks ...................................................................................................98
9
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 10 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Bruge kameraet
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Fokus
Eksponering Farve
Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner, så du kan få gælde af kameraet.
Du får oplysninger om brug af forskellige
kamerafunktioner som f.eks. funktionsknappen (side 26) og menuerne (side 29).
Fokus
Vellykket fokus på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvt ned, justerer kameraet automatisk fokus (Auto-fokus).
Husk kun at trykke lukkerknappen halvt ned.
Tryk helt ned med
det samme
Tryk halvt ned,
og derefter
Blinker ,
tændt/bipper
Tryk helt ned
VGA FINE
96
S AF
30 F3.5
For at optage et stillbillede, det er svært at fokusere på t [Focus] (side 32)
Hvis billedet ser utydeligt ud efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Råd til
at undgå utydelighed" (nedenfor).
Råd til at undgå utydelighed
Hold kameraet godt fast, og hold armene mod din side. Du kan også stabilisere
kameraet ved at læne dig imod et træ eller en bygning ved siden af dig. Det anbefales at
bruge stativ og at bruge blitzen i mørke omgivelser.
10
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 11 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Eksponering
Justere lysintensiteten
Eksponering:
Lukkerhastighed = Tidsrum hvor kameraet modtager
lys
Blænderåbning = Størrelse på åbning, hvor lyset kan
passere igennem
Bruge kameraet
Du kan lave forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
ISO = Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidt billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i auto-justering-indstilling.
Du kan dog justere den manuelt vha.
funktionerne nedenfor.
Korrekt eksponering
[Manuel eksponering]:
Du kan justere lukkerhastigheden og
blænderåbningsværdien manuelt.
t side 27
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
[EV]:
Du kan justere den eksponering, som
kameraet har bestemt. t side 31
[Metering Mode]:
Du kan ændre den del af motivet, der skal
måles for at bestemme eksponeringen.
t side 33
Egenskaber ved "lukkerhastighed"
Egenskaber ved "blænderåbning"
(F-værdi)
Hurtigere
Motiver i
bevægelse
fremtræder uden
bevægelse.
Åbn
Det fokuserede
område bliver mere
snævert, både bagud
og fremad.
Langsommere
Motiver i bevægelse
fremtræder
flydende.
Luk
Det fokuserede
område bliver
bredere, både bagud
og fremad.
11
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 12 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Justere ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), der vurderer, hvor meget lys en billedoptage-enhed
(svarende til fotofilm) modtager. Selv om eksponeringen er uændret, er billeder forskellige,
afhængigt af ISO-følsomheden.
[ISO] justerer følsomheden t side 34
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv om omgivelserne er mørke. Der kommer dog ofte
forstyrrelser på billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et mere jævnt billede.
Billedet kan dog bliver mørkere.
Farve
Om belysningseffekter
Motivets farvevirkning påvirkes af belysningsforholdene.
Eksempel: Et billedes farve påvirket af lyskilder
Vejr/belysning
Egenskaber ved lys
Dagslys
Skyet
Fluorescerende
Meget lys
Hvidt (standard)
Blåligt
Blålig
Rødligt
Farvetonerne justeres automatisk i auto-justering-indstilling.
Du kan dog justere farvetoner manuelt med [White Bal] (side 34).
12
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 13 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Beskrivelse af pixels og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 4M
2304
2.304 pixels × 1.728 pixels = 3.981.312 pixels
2 Billedstørrelse: VGA(E-Mail)
640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
640
1728
480
Pixels
Bruge kameraet
Et digitalt billede er opbygget af en samling små prikker kaldet pixels.
Hvis det indeholder et stort antal pixels, bliver billedet stort, det fylder mere i hukommelsen,
og billedet vises med fine detaljer. "Billedstørrelsen" angives af antal pixels. Selv om du ikke
kan se forskellene på kameraets skærm, er fine detaljer og databearbejdningstid forskellige,
når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
13
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 14 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Vælge den billedstørrelse, der skal bruges (t trin 4 i "Læs dette først")
Pixel
Mange (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Få (Grov
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Standardindstillingerne er markeret med
Billedstørrelse
4M (2304×1728)
Eksempel: Udskrivning i op
til A4-størrelse
Eksempel: Et vedhæftet
billede, der skal sendes med
e-mail
.
Retningslinjer for brug
Større
3:2 (2304×1536)*
Til udskrivning af billeder med høj tæthed i størrelse
A4 eller A5
3M (2.048×1.536)
1M (1.280×960)
VGA(E-Mail)
(640×480)
Mindre
Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse
Til optagelse af et stort antal billeder
Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette
hjemmesider
* Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 34)
Du kan vælge komprimeringsforholdet, når digitale billeder gemmes. Hvis du vælger et højt
komprimeringsforhold, får billedet ikke så fine detaljer, men filstørrelsen bliver mindre.
14
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 15 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Oversigt over delene
K Multi-stik (59, 75)
Se siderne i parentes for nærmere
oplysninger om betjening.
L Gevind til fastgørelse af trefod
6
2
7
3
8
4
9
M Batteri/ "Memory Stick"-dæksel
(t trin 1 og 3 i "Læs dette først")
5
q;
N ÅBN-knap (t trin 1 og 3 i "Læs dette
først")
Bruge kameraet
• Brug et stativ med en skruelængde på
mindre end 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre
kameraet forsvarligt på stativet, hvis
skruerne er længere, og de kan beskadige
kameraet.
1
O Dæksel til lysnetadapterledning
Sådan bruges en AC-LS5K
lysnetadapter (medfølger ikke)
qa
qs
1
qd
qf
qg
A Lukkerknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
2
3
B Funktionsknap (26)
C POWER-lampe (t trin 2 i "Læs dette
først")
D POWER-knap (t trin 2 i "Læs dette
først")
E Objektiv
F Mikrofon
4
5
G Søgervindue
H Blitz (t trin 5 i "Læs dette først")
I Selvudløserlampe (t trin 5 i "Læs
dette først")/AF-reflektor (48)
J Objektivring
Aftage
Påsætte
Pas på ikke at klemme ledningen, når
du lukker dækslet.
15
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 16 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
I MENU-knap (29)
DSC-S90
J Kontrolknap
1
2
Menu til: v/V/b/B/z (t trin 2 i "Læs
dette først")
3
Menu fra: /
dette først")
6
4
5
/
(t trin 5 i "Læs
Funktionsknap "M": Lukkerhastighed/
blænderåbningsværdi (27)
7
8
/
9
K Tilslutningslampe (t trin 4 i "Læs
dette først")
q;
L
qa
(Billedstørrelse/Slet) -knap
(t trin 4 og 6 i "Læs dette først")
qs
DSC-S80/ST80/S60
1
2
3
6
4
7
8
5
9
q;
qa
qs
A AE/AF-lås-lampe/selvudløserlampe
(grøn) (t trin 5 i "Læs dette først")
B Ladelampe/optagelampe (orange)
(t trin 5 i "Læs dette først")
C Højttaler
D Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
E LCD-skærm (17)
F Øsken til strop (t "Læs dette først")
G Til optagelse: Zoom (W/T) -knap
(t trin 5 i "Læs dette først")
Til at se: / (Afspilningszoom) knap/
(Indeks) -knap (t trin 6 i
"Læs dette først")
H
(Display/LCD til/fra) -knap (21)
16
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 17 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Indikatorer på skærmen
Se siderne i parentes for nærmere
oplysninger om betjening.
A
Display
1/30”
z
AE/AF-lås (t trin 5 i
"Læs dette først")
C:32:00
Optageindstilling (26, 35)
M
Hvidbalance (34)
Return
S AF
STBY
REC
125 F3.5 +2.0EV
STD
640
Standby/Optager en film
(t trin 5 i "Læs dette
først")
Funktionsknap (Scene
Selection) (t trin 5 i "Læs
dette først")
Ved optagelse af film
STBY
Bruge kameraet
101
VGA
Indikation
Resterende batteri (t trin
1 i "Læs dette først")
Ved optagelse af stillbilleder
Funktionsknap (26)
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
SL
Blitzindstilling (t trin 5 i
"Læs dette først")
Mindske røde øjne (47)
+
Skarphed (37)
+2.0EV
5
Farvemætning (37)
6
Kontrast (37)
ON
AF-reflektor (48)
Måling-indstilling (33)
Billedeffekt (36)
B
Display
Indikation
Indstilling til manuel
eksponering (27)
Makro (t trin 5 i "Læs
dette først")
S AF M AF
AF-indstilling (46)
Indikator for AF-områdesøgerens ramme (32)
1.0m
Fokusforvalgafstand (32)
z Return
z Set
Manuel eksponering (27)
17
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 18 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
C
D
Display
3:2
4M
1M
FINE
640
Indikation
3M
VGA
STD
640
Display
Billedstørrelse (t trin 4 i
"Læs dette først")
Rystelse-advarsel (10)
• Indikerer, at rystelser vil
forhindre dig i at optage
klare billeder. Selv om
advarslen om rystelser
vises, kan du stadigvæk
optage billeder. Men vi
anbefaler, at du bruger
blitzen eller et stativ for at
forøge mængden af lys.
160
FINE STD
101
Billedkvalitet (34)
Optagemappe (51)
• Denne vises ikke, når den
interne hukommelse bruges.
Resterende intern
hukommelseskapacitet (22)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (22)
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal tid der
kan optages] (22)
1/30"
Multi Burst-interval (36)
400
Resterende antal billeder
der kan optages (22)
Selvudløser (t trin 5 i
"Læs dette først")
C:32:00
Selvdiagnose-display(88)
Indikation
E
Lavt batteri-advarsel
(24, 88)
+
Projektørmålerens trådkors
(33)
AF-områdesøgerens ramme
(32)
E
Display
Dato/klokkeslæt (47)
Indikation
Histogram (21, 31)
ISO-værdi (34)
NR-lav lukkerhastighed
(27)
125
Lukkerhastighed (27)
F3.5
Blænderåbningsværdi (27)
+2.0EV
DPOF
(vises ikke på
skærmen på
foregående
side)
EV -niveauværdi (31)
Menu/vejledningsmenu
(29)
18
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 19 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Ved afspilning af stillbilleder
M
101
VGA
101
A
Display
Indikation
Resterende batteri (t trin
1 i "Læs dette først")
12/12
C:32:00
+2.0EV
4M
500 F3.5
3:2
1M
FINE
640
STD
640
VOLUME
Ved afspilning af film
Billedstørrelse (t trin 4 i
"Læs dette først")
160
Optageindstilling (26, 35)
M
BACK/NEXT
3M
VGA
N
Afspilning (t trin 6 i "Læs
dette først")
Bruge kameraet
1.3
Lydstyrke (t trin 6 i "Læs
dette først")
-
Beskyt (39)
Udskrifts (DPOF) -mærke
(73)
Skift mappe (38)
• Denne vises ikke, når den
interne hukommelse bruges.
1.3
Trin
12/16
Zoomforstørrelse (t trin 6
i "Læs dette først")
Afspilning enkeltbillede for
enkeltbillede (35)
B
Display
Indikation
101-0012
Mappe-filnummer (38)
Afspilningslinje (t trin 6 i
"Læs dette først")
C
Display
Indikation
PictBridge tilslutning (71)
101
Optagemappe (51)
• Denne vises ikke, når den
interne hukommelse bruges.
101
Afspilningsmappe (38)
• Denne vises ikke, når den
interne hukommelse bruges.
Resterende intern
hukommelseskapacitet (22)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (22)
19
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 20 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Display
Indikation
8/8 12/12
Billednummer/Antal
billeder optaget i den valgte
mappe (38)
C:32:00
Selvdiagnose-display (88)
00:00:12
Tæller (t trin 6 i "Læs
dette først")
D
Display
Indikation
Undlad at afbryde universaltilslutningskablet/USBkablet (72)
+2.0EV
EV -niveauværdi (31)
ISO-værdi (34)
Måling-indstilling (33)
Blitz
Hvidbalance (34)
500
Lukkerhastighed (27)
F3.5
Blænderåbningsværdi (27)
Afspilningsbillede (t trin
6 i "Læs dette først")
E
Display
Indikation
Histogram (21, 31)
•
2005 1 1
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
vises, når histogramdisplayet er desaktiveret.
Optagedato/klokkeslæt for
afspilningsbilledet (47)
Menu/vejledningsmenu
(29)
Vælg billeder
Juster lydstyrke
20
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 21 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Ændre skærmdisplayet
Hver gang du trykker på
(Display/LCD
til/fra) -knappen, skifter displayet som
følger:
VGA
96
Bruge kameraet
Histogram til
• Der kan være en stor forskel i det histogram, der
vises henholdsvis ved optagelse og ved afspilning,
når:
– Når blitzen blinker.
– Når lukkerhastigheden er lav eller høj.
• Histogrammet vises ikke altid for billeder, der er
optaget med andre kameraer.
• Når du indstiller LCD-skærmen på Fra, virker
digital zoom ikke (side 46), og [AF Mode]
indstilles på [Single] (side 46). Når du vælger
(blitz-indstilling)/ (selvudløser)/ (makro),
vises billedet i ca. to sekunder.
Histogramdisplay
(side 31)
S AF
Indikatorer fra
S AF
LCD-skærm fra
Indikatorer til
VGA
96
S AF
• Når du slår histogramdisplayet til, vises billeddata ved afspilning.
• Histogrammet vises ikke:
Ved optagelse i følgende tilfælde
– Når menuen vises.
– Ved optagelse af film.
Ved afspilning i følgende tilfælde
– Når menuen vises.
– I indeksindstilling.
– Når du bruger afspilningszoom.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når der afspilles film.
21
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 22 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Antal stillbilleder og optagetid for film
Tabellerne viser det omtrentlige antal stillbilleder og tid for film, der kan optages på en
"Memory Stick", som er formateret med dette kamera. Tallene kan variere afhængigt af
optageforholdene.
Det antal billeder, som kan optages med brug af den interne hukommelse, svarer til antallet for
en 32 MB "Memory Stick".
Antal stillbilleder (Billedkvaliteten er [Fine] på den øvre linje, og [Standard] på
den nedre linje). (Billeder)
Ydeevne
Størrelse
32 MB
4M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
•
•
•
•
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
32
65
119
242
494
1012
30
60
121
216
440
898
1841
16
32
65
119
242
494
1012
30
60
121
216
440
898
1841
20
41
82
148
302
617
1.266
37
74
149
264
537
1.097
2.250
50
101
202
357
726
1.482
3.038
93
187
376
649
1.320
2.694
5.524
196
394
790
1428
2904
5.928
12.154
491
985
1.975
3.571
7.261
14.821
30.385
Antal billeder er angivet, når [Mode] er indstillet på [Normal].
Størrelsen på et enkelt stillbillede er 1M, når [Mode] er indstillet på [Multi Burst].
Når antal resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
Du kan ændre billedernes størrelse senere ([Resize], (side 41)).
Optagetiden for film (time : minut : sekund)
Ydeevne
Størrelse
640(Fine)
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0:25:18
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Film med størrelsen indstillet på [640(Fine)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO".
• For billedstørrelse og billedkvalitet, se på side 13.
• Når billeder optaget med brug af ældre Sony-modeller afspilles på kameraet, kan også visningen være
forskellig fra den faktiske billedstørrelse.
22
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 23 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Når du ikke har en "Memory Stick"
(optage med den interne hukommelse)
Kameraet har 32 MB intern hukommelse. Denne hukommelse kan ikke tages ud. Selv om der
ikke er sat en "Memory Stick" sat i kameraet, kan du optage billeder med brug af denne
interne hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet på [640(Fine)] kan ikke optages med den interne hukommelse.
[Recording]: Der optages billeder på "Memory Stick"’en.
[Playback]: Der afspilles billeder på "Memory Stick"’en.
[Menu, Setup, etc.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder på "Memory Stick"’en.
B
Bruge kameraet
Når der er isat en "Memory Stick"
(medfølger ikke).
Når der ikke er isat en "Memory Stick".
B
Intern
hukommelse
[Recording]: Billeder optages med brug af den interne
hukommelse.
[Playback]: Billeder gemt i den interne hukommelse
afspilles.
[Menu, Setup, etc.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Det anbefales altid at sikkerhedskopiere data til med en af følgende metoder.
Sådan sikkerhedskopieres data til en "Memory Stick"
Klargør en "Memory Stick" med en kapacitet på 32 MB eller derover, og gå derefter frem som
forklaret i [Copy] (side 52).
Sådan sikkerhedskopieres data til en computers harddisk
Gå frem som forklaret på side 58 til 62 uden en "Memory Stick" sat i kameraet.
• Du kan ikke flytte billeddata på en "Memory Stick" til den interne hukommelse.
• Ved at tilslutte kameraet og en computer til et universaltilslutningskabel (DSC-S90/S80/S60) eller Cybershot Station (DSC-ST80), kan du kopiere data, der er lagret i den interne hukommelse, til en computer,
men du kan ikke kopiere data på en computer til den interne hukommelse.
23
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 24 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Batterilevetid og antal billeder der kan
optages/ses
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, der kan optages/ses og batterilevetiden, når du optager billeder i
[Normal] -indstilling med et fuldt opladede
batterier ved en temperatur på 25 °C. For
det antal billeder, der kan optages eller ses,
skal "Memory Stick" skiftes som
nødvendigt.
Bemærk, at de faktiske tal kan være mindre
end de angivne, afhængigt af
brugsforholdene.
• Batterikapaciteten mindskes, når det bruges
flere gange, og med tiden (side 93).
• Det antal billeder og den batterilevetid der kan
optages/ses og batterilevetiden mindskes under
følgende forhold:
– Når temperaturen i omgivelserne er lav
– Når blitzen bruges
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange
– Når zoom bruges ofte
– [LCD Backlight] er indstillet på [Bright]
– [AF Mode] er indstillet på [Monitor]
– Når strømmen på batteriet er lav
Ved optagelse af stillbilleder
Batteri
LCDskærm
Antal
billeder
(Ca.)
Batterilevetid
(min.)
(Ca.)
DSC-S90
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Alkali*2
Batteri NPNH25*3
Til
420
210
Fra
590
295
Til
80
40
Fra
150
75
Til
490
245
Fra
700
350
DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
Til
440
220
Fra
590
295
Alkali*2
Til
100
50
Fra
150
75
Til
510
255
Fra
700
350
Batteri NPNH25*3
* 1 Medfølger med DSC-S90/DSC-S80
* 2 Medfølger med DSC-S60
* 3 Medfølger med DSC-ST80
• Optagelse i følgende tilfælde:
– Når
(P.Quality) er indstillet på [Fine]
– [AF Mode] er indstillet på [Single]
– Optage en gang hver 30. sekund
– Zoom ændres skiftevis mellem W- og T-siden
– Blitzen blinker en gang hver anden gang
– Strømmen slås til og fra 1 gang for hver
10 gange.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antal billeder der kan optages, ændres ikke,
afhængigt af billedstørrelsen.
Når du ser stillbilleder
Antal billeder
(omtrentligt)
Batterilevetid
(min.) (Ca.)
9000
450
Alkali*2
5300
260
Batteri NPNH25*3
10500
520
10000
500
Alkali*2
7000
350
Batteri NPNH25*3
11800
590
Batteri
DSC-S90
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
* 1 Medfølger med DSC-S90/DSC-S80
* 2 Medfølger med DSC-S60
* 3 Medfølger med DSC-ST80
• Se enkeltbilleder i rækkefølge med intervaller
på ca. 3 sekunder
24
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 25 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Ved optagelse af film
Batteri
LCD skærm Til LCD skærm Fra
(Ca.)
(Ca.)
DSC-S90
210 min.
Bruge kameraet
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
300 min.
Alkali*2
60 min.
120 min.
Batteri NPNH25*3
240 min.
360 min.
DSC-S80/ST80/S60
NH-AA-DA
(Ni-MH)*1
220 min.
300 min.
Alkali*2
90 min.
120 min.
Batteri NPNH25*3
260 min.
360 min.
* 1 Medfølger med DSC-S90/DSC-S80
* 2 Medfølger med DSC-S60
* 3 Medfølger med DSC-ST80
• Optage film uafbrudt med billedstørrelse på
[160]
25
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 26 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Brug af funktionsknappen
Indstil funktionsknappen på den ønskede
funktion.
Funktionsknap
Kontrolknap
t
: Optage film
trin 5 i "Læs dette først"
t
: Afspil/Rediger
trin 6 i "Læs dette først"
Optageindstillinger for stillbilleder
:
Auto-justering-indstilling
Du kan let optage med indstillinger justeret automatisk. t trin 5 i "Læs dette
først"
: Scene Selection-indstilling
Du kan optage med forvalgte indstillinger i overensstemmelse med sekvensen.
t trin 5 i "Læs dette først"
P:
Program-auto-optagelse-indstilling
Du kan optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden
og blænderåbningsværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger vha.
menuen.
(For nærmere oplysninger om funktioner til rådighed t side 30)
M:
Optageindstilling for manuel eksponering
Du kan optage efter at have justeret eksponeringen manuelt (både
lukkerhastigheden og blænderåbningsværdien) (side 27).
Du kan også vælge forskellige indstillinger vha. menuen.
(For nærmere oplysninger om funktioner til rådighed t side 30)
26
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 27 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Scene selection
For nærmere oplysninger t trin 5 i "Læs dette først"
Makro
Blitz
AFområdesøger
Fokusforvalg
Hvidbalance
—
Burst/Multi
Burst
—
Auto
SL
—
Center AF
0.5m/ 1.0m
3.0m/7.0m
Bruge kameraet
For en passende optagelse af et billede i overensstemmelse med sekvensforhold bestemmes en
kombination af funktioner af kameraet.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
—
—
/
/
—
/
Sådan justeres eksponeringen manuelt
1 Tryk på z på kontrolknappen, når funktionsknappen er indstillet på M.
"Set"-indikatoren på nedre venstre hjørne på skærmen skifter til "Return", og kameraet aktiverer
indstilling til manuel eksponering.
2 Juster indstillingerne med kontrolknappen.
b/B: Blænderåbning (F-værdi)
v/V: Lukkerhastighed
VGA
FINE
98
M
"Return"
Blænderåbningsværdi
Return
SAF
250 F2.8
0 EV
Lukkerhastighed
Når zoom er indstillet helt til W-siden, kan du vælge en blænderåbning, F2.8 eller F5.6.
Når zoom er indstillet helt til T-siden, kan du vælge en blænderåbning, F5.2 eller F10.
Du kan vælge en lukkerhastighed fra 1/1000 til 30 sekunder.
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte eksponering vurderet af kameraet vises som en EVværdi (side 31) på skærmen. 0EV angiver den værdi, som kameraet vurderer er mest passende.
3 Optag billedet.
• For at bruge funktionerne Quick Review, nærbillede (Makro) eller selvudløser, eller for at ændre
blitzindstillingen, skal du trykke på z for at annullere indstilling til manuel eksponering efter trin 1.
("Return"-indikatoren skifter til "Set".)
• Blitzen er indstillet på (Tvungen blitz) eller
(Ingen blitz).
27
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\040BAS.fm
master:Right
010COV.book Page 28 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
• Lukkerhastigheder på et sekund eller længere angives med ["], f.eks. 1".
• Når du indstiller en lavere lukkerhastighed, anbefales det at bruge stativ for at undgå virkningerne af
rystelser.
• Hvis du vælger lukkerhastigheder på 1/6 sekund eller lavere, aktiveres funktionen NR-lav lukkerhastighed
automatisk for at mindske billedforstyrrelser, og "NR" vises.
• Hvis du vælger lave lukkerhastigheder, tager databearbejdningen tid.
28
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 29 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Brug af menuen
Brug af menupunkter
v/V/b/B -knap
Funktionsknap
MENU-knap
z -knap
Kontrolknap
Brug af menuen
1 Slå strømmen til og indstil funktionsknappen.
Punkter til rådighed varierer afhængigt af funktionsknappens position.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med b/B
på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt er usynligt, skal du holde
b/ B trykket ned, indtil det vises på skærmen.
• Tryk på z efter at have valgt et punkt , når
funktionsknappen er indstillet på
.
400
200
100
80
Auto
ISO
WB
ISO
4 Vælg indstillingen med v/V.
Den valgte indstilling zoomes og indstilles.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
• Hvis et punkt ikke angives, vises et v/V -mærke på kanterne af det sted, hvor menupunkter normalt vises.
For at angive et punkt, der ikke er angivet, skal du vælge mærket med kontrolknappen.
• Du kan ikke vælge punkter vist gråtonede.
29
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 30 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Menupunkter
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
Menupunkter til rådighed varierer afhængigt af funktionsknappens position. Kun punkter til
rådighed vises på skærmen.
(
Funktionsknappens position:
P
M
: til rådighed)
Sekve
ns
Menu til optagelse (side 31)
(EV)
—
9 (Focus)
—
—
—
—
(Metering Mode)
—
—
WB (White Bal)
—
ISO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(P.Quality)
—
Mode (REC Mode)
M
(Interval)
—
*
—
(Flash Level)
—
*
—
PFX (P.Effect)
—
—
—
(Saturation)
—
—
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
(Setup)
—
Menu til at se (side 38)
(Folder)
30
—
—
—
—
—
- (Protect)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
(Print)
—
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
(Setup)
—
—
—
—
—
Trimming**
—
—
—
—
—
* Betjeningen er begrænset i overensstemmelse med Scene-indstillingen (side 27).
**Kun til rådighed ved forstørret afspilning.
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 31 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Optagemenu
For nærmere oplysninger om betjening
Standardindstillingerne er markeret med
t
side 29
.
(EV)
Justerer eksponeringen manuelt.
Mod –
Mod +
Mod +: Gør et billede lysere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
m –2.0EV
Mod –: Gør et billede mørkere.
• For nærmere oplysninger om eksponering t side 11
• Kompensationsværdien kan indstilles i trin på 1/3EV.
• Hvis motivet optages i meget lyse eller mørke omgivelser, eller der bruges blitz, er justeringen af
eksponeringen ikke altid effektiv.
Brug af menuen
M +2.0EV
z Justere [EV] ved at vise et histogram
VGA
P
FINE
101
4
A
0 EV
B
Dark
Bright
Et histogram er en graf, der viser et billedes
lysstyrke. Indstil funktionsknappen på P eller
Sekvens på forhånd, og tryk derefter gentagne
gange på
for at vise histogrammet. Grafdisplayet viser et lyst billede, når det drejes mod
højre side, og et mørkt billede, når det drejes mod
venstre side. Et histogram kan buges til at
kontrollere eksponeringen og justere [EV].
A Antal pixels
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også i følgende tilfælde, men du kan ikke justere eksponeringen.
– Når funktionsknappen er indstillet på
eller M
– Ved afspilning af et enkelt billede
– Ved Quick Review
31
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 32 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
9 (Focus)
Du kan ændre fokusmetode. Brug menuen, når det er svært at opnå passende fokus i autofokus-indstilling.
(ubegrænset afstand)
7.0m
3.0m
1.0m
Fokuserer på motivet med en tidligere indstillet afstand til
motivet. (Fokusforvalg)
• Ved optagelse af et motiv gennem et net eller gennem
vinduesglas, er det svært at opnå passende fokus i auto-fokusindstilling. Her er brug af [Focus] praktisk.
0.5m
Center AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten af rammen.
• Ved at bruge denne funktion sammen med AF-lås-funktionen
kan du optage i den ønskede billedopbygning.
VGAFINE
P
98
AF-områdesøgerens ramme
Indikator for AFområdesøgerens ramme
S AF
Multi AF
(Multipoint AF)
(Stillbillede
)
(Film
)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle søgerrammens
områder.
• Denne indstilling er, når motivet ikke er i midten af rammen.
VGAFINE
P
98
AF-områdesøgerens ramme
S AF
Indikator for AFområdesøgerens ramme
• AF står for auto-fokus.
• Data til afstandsindstilling i [Focus] er omtrentlig. Hvis du retter objektivet op eller ned, forøges
fejlmargenen.
• Valg af afstand er begrænset i overensstemmelse med Scene-indstillingen (side 27).
• Når du optager film, anbefales [Multi AF], mens AF er aktiveret, selv om der er en del rystelser.
• Når du bruger [Digital Zoom] eller [AF Illuminator] får motiver i eller nær midten af rammen forrang for
AF-bevægelse. I så fald blinker
- eller
-indikatoren, og AF-områdesøgerens ramme vises ikke.
32
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 33 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
z Hvis motivet ikke er i fokus.
Ved optagelse med motivet på rammens kant (eller på skærmen), eller ved brug af [Center AF], kan
kameraet ikke altid fokusere på rammens kant. I så fald skal du bruge gøre som følger.
1 Opbyg optagelsen påny, så motivet er centreret i AF-områdesøgeren, og tryk lukkerknappen
halvt ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
VGA FINE
P
98
AE/AF-lås-indikator
AF-områdesøgerens ramme
F2.8 30
2 Når AE/AF-lås-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt, skal du vende tilbage til
den helt opbyggede optagelse og trykke lukkerknappen helt ned.
Brug af menuen
S AF
Så længe du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du prøve igen, så mange gange du vil.
VGAFINE
P
S AF
98
F2.8 30
(Metering Mode)
Vælger en måling-indstilling, der indstiller hvilken del af motivet, der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
Spot (Punkt-måling)
( )
Måler kun en del af motivet.
• Denne funktion er praktisk, når motivet er i modlys, eller når der
er stærk kontrast mellem motivet og baggrunden.
VGA
FINE
98
P
Punkt-målerens trådkors
Anbringes på motivet.
SAF
Multi (Opdelt måling)
250 F2.8
Opdeler i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering.
• For nærmere oplysninger om eksponering t side 11
• Når du bruger punkt-måling til at fokusere på måling-positionen, anbefales det at indstille [9 ] (Focus)
på [Center AF] (side 32).
33
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 34 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
WB (White Bal)
Justerer farvetonerne i overensstemmelse med lysforholdene, f.eks. når et billedes farver ser
mærkelige ud.
n (Meget lys)
WB(Fluorescerende)
Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, såsom
en festsal eller i stærkt lys, f.eks. i et fotoatelier.
Justerer for fluorescerende belysning.
(Skyet)
Justerer for en skyet himmel.
(Dagslys)
Justerer for udendørs optagelse, optagelse af natsekvenser,
neonskilte, fyrværkeri, solopgange og optagelse før og efter
solnedgang.
Auto
Justerer hvidbalancen automatisk.
• For nærmere oplysninger om [WB] t side 12
• I fluorescerende lys som flimrer, virker hvidbalance-funktionen ikke altid, selv om du vælger WB
(Fluorescerende).
ISO
Vælger en lysfølsomhed med enheder af ISO. Desto større værdi, desto højere følsomhed.
400
200
Vælg en stor værdi ved optagelse i mørke omgivelser eller
ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse. Vælg en lav
værdi for at opnå en høj billedkvalitet.
100
80
Auto
• For nærmere oplysninger om [ISO] -følsomheden t side 12
• Bemærk, at der kommer flere forstyrrelser på billedet, når ISO-følsomhed-værdien forøges.
• [ISO] er indstillet på [Auto] i Scene-indstilling.
(P.Quality)
Vælger stillbilledkvaliteten.
Fine (FINE)
Optager med høj kvalitet (lav komprimering)
Standard (STD)
Optager med standardkvalitet (høj komprimering)
• For nærmere oplysninger om billedkvaliteten t side 13
34
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 35 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
Mode (REC Mode)
Vælger, om kameraet udfører uafbrudt optagelse eller ej, når du trykker på lukkerknappen.
Multi Burst ( M )
Optager 16 delbilleder efter hinanden som en stillbilledfil, når
du trykker på lukkerknappen.
• Det er praktisk, hvis du for eksempel vil kontrollere din form i
sport.
• Du kan vælge Multi Burst-lukkerintervallet i [Interval] indstilling (side 36).
)
Optager det maksimale antal billeder efter hinanden (se
følgende tabel), når du trykker på og holder lukkerknappen.
• Når "Recording" forsvinder, kan du optage det næste billede.
Normal
Optager ikke uafbrudt.
Brug af menuen
Burst (
Om [Multi Burst]
• Du kan afspille billeder optaget med [Multi Burst] ved at gå frem som følger.
– For at holde pause/fortsætte: Tryk på z på kontrolknappen.
– For at afspille enkeltbillede for enkeltbillede: Tryk på b/B i pause-indstilling. Tryk på z for at
fortsætte afspilning i serie.
• Du kan ikke bruge følgende funktioner i [Multi Burst] -indstilling:
– Smart zoom
– Blitz
– Indføje dato og klokkeslæt
– Dele en serie billeder optaget med [Multi Burst]
– Slette et enkeltbillede i en serie billeder optaget med [Multi Burst]
– Indstille enkeltbilledintervallet på en anden indstilling end [1/30], når funktionsknappen er indstillet på
– Indstille lukkerhastigheden til mindre end 1/30 sekund, når funktionsknappen er indstillet på M
• Ved afspilning af en serie billeder optaget med [Multi Burst] vha. en computer eller et kamera, der ikke er
udstyret med Multi Burst-funktionen, vises billedet som et enkelt billede med 16 enkeltbilleder.
• Billedstørrelsen for billeder optaget i [Multi Burst] -indstilling er 1M.
• Du kan ikke altid optage billeder i [Multi Burst] -indstilling, afhængigt af Scene-indstillingen (side 27).
Om [Burst]
• Blitzen er indstillet på
(Ingen blitz).
• Ved optagelse med selvudløseren, optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Når funktionsknappen er indstillet på M, kan du ikke indstille lukkerhastigheden i [Burst] -indstilling til 1/
6 sekund eller lavere.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick" er fuld, standser
[Burst].
• Du kan ikke altid optage billeder i [Burst] -indstilling, afhængigt af Scene-indstillingen (side 27).
35
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 36 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
Det maksimale antal uafbrudte optagelser
(Enhed: billeder)
Kvalitet
Fin
Standard
4M
4
6
3:2
4
6
3M
4
7
1M
10
18
VGA(E-Mail)
30
30
Størrelse
M
(Interval)
Vælger enkeltbilledintervallet i [Multi Burst] -indstilling (side 35).
1/7.5 (1/7,5 sekund)
1/15 (1/15 sekund)
• Denne indstilling kan ikke foretages, når [Mode] (REC Mode) i
menuen er indstillet på andet end [Multi Burst] (side 35).
1/30 (1/30 sekund)
(Flash Level)
Justerer mængden af blitzlys.
+ ( +)
Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Normal
– ( –)
Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
• For at ændre blitzindstilling t trin 5 i "Læs dette først"
PFX (P.Effect)
Du kan optage et billede med specialeffekter.
B&W(
Sepia (
Off
)
)
Optager billedet monokromt (i sort-hvid).
Optager billedet sepiafarvet (som et gammelt fotografi).
Ingen effekt.
• Denne indstilling bibeholdes ikke, når strømmen slås fra.
36
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 37 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
(Saturation)
Justerer billedets farvemætning.
+(
)
Mod +: Gør farven lysere.
Normal
–(
)
Mod –: Gør farven mørkere.
Brug af menuen
(Contrast)
Justerer billedets kontrast.
+(
)
Mod +: Forstærker kontrasten.
Normal
–(
)
Mod –: Formindsker kontrasten.
(Sharpness)
Justerer billedets skarphed.
+(
)
Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
–(
)
Mod –: Gør billedet mindre skarpt.
(Setup)
Se side 45.
37
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 38 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Fremvisningsmenu
For nærmere oplysninger om betjening
Standardindstillingerne er markeret med
t
side 29
.
(Folder)
Vælger mappen med det billede, du vil afspille (kun ved brug af en "Memory Stick").
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer valget.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
z Om [Folder]
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe i en "Memory Stick" (side 51). Du kan skifte mappe eller
oprette en ny.
• For at oprette en ny mappe t [Create REC. Folder] (side 51)
• For at skifte mappe til optagelse af billeder t [Change REC. Folder] (side 52)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick"’en, og det første eller sidste billede i mappen vises,
vises følgende indikatorer.
: Flytter til den foregående mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til den foregående eller den næste mappe.
38
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 39 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
- (Protect)
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Protect (-)
Se følgende fremgangsmåde.
Exit
Afslutter beskytte-funktionen.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbillede-indstilling
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [- ] (Protect) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet er beskyttet, og - (beskyt) -indikatoren vises på billedet.
VGA
2/9
Brug af menuen
1 Vis det billede, du vil beskytte.
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 For at beskytte andre billeder skal du vælge det ønskede billede med b/B , og derefter trykke på
z.
Sådan beskyttes i billeder indeksindstilling
1 Tryk på
(Indeks) for at vise indeksskærmen.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [- ] (Protect) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [Select] med v/V , og tryk derefter på z.
5 Vælg det billede, du vil beskytte, med v/V/b/B , og tryk derefter på z.
En grøn - -indikator vises på det valgte billede.
- (grøn)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Gentag trin 5 for at beskytte andre billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
- indikatoren bliver hvid. De valgte billeder er beskyttet.
• For at beskytte alle billeder i mappen skal du vælge [All In This Folder] i trin 4, og trykke på z. Vælg
[On] med B, og tryk derefter på z.
39
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 40 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
Sådan annulleres beskyttelsen
Med enkeltbilledindstilling
Tryk på z i trin 3 eller 4 i "Sådan beskyttes billeder i enkeltbillede-indstilling".
I indeksindstilling
1 Vælg det billede, hvis beskyttelse du vil ophæve, i trin 5 i "Sådan beskyttes i billeder
indeksindstilling".
2 Tryk på z, så - -indikatoren bliver grå.
3 Gentag ovenstående betjening for alle billeder, hvis beskyttelse skal ophæves.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres beskyttelse af alle billeder i mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 4 i "Sådan beskyttes i billeder indeksindstilling", og tryk på
z. Vælg [Off] med B, og tryk derefter på z.
• Bemærk, at formatering af optagemediet sletter alle dataene gemt på det, selv om billeder er beskyttet, og
disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage nogen tid at beskytte et billede.
DPOF
Tilføjer et
(Udskrifts) -mærke til billeder, du vil udskrive (side 73).
(Print)
Se side 70.
(Slide)
Afspiller optagede billeder i rækkefølge (billedfremvisning).
Interval
3 sec
Indstiller billedfremvisningsintervallet.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
40
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 41 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
Image
Folder
t
side 29
Afspiller alle billeder i den valgte mappe.
All
Afspiller alle billeder gemt i "Memory Stick"’en.
Repeat
On
Afspiller billeder efter hinanden.
Efter alle billederne er blevet afspillet, slutter
billedfremvisningen.
Start
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer billedfremvisningen.
1 Vælg [Interval], [Image] og [Repeat] med v/ V/ b/B på kontrolknappen.
Brug af menuen
Off
2 Vælg [Start] med V/B, og tryk derefter på z.
Billedfremvisningen begynder.
For at slutte billedfremvisningen skal du trykke på z, vælge [Exit] med B, og derefter trykke på z.
• Ved en billedfremvisning kan du vise det foregående/næste billede med b/B.
• [Interval] -tiden er kun en retningslinje. Den kan variere afhængigt af billedstørrelse osv.
(Resize)
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Ændre størrelse), og gemme det som en
ny fil. Det oprindelige billede bevares, selv efter ændring af størrelsen.
4M
3M
Indstillingsstørrelsen er kun en retningslinje.
t trin 4 i "Læs dette først"
1M
VGA
Cancel
Annullerer ændring af størrelse.
1 Vis det billede, hvis størrelse du vil ændre.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg
(Resize) med b/B, og tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede størrelse med v/V, og tryk derefter på z.
Det ændrede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
•
•
•
•
•
For nærmere oplysninger om [Image Size] t trin 4 i "Læs dette først"
Du kan ikke ændre størrelsen på film eller [Multi Burst] -billeder.
Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedkvaliteten.
Du kan ikke ændre til en billedstørrelse på 3:2.
Når du ændrer størrelse på et 3:2-billede, vises de øvre og nedre sorte dele på billedet.
41
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 42 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
(Rotate)
Roterer et stillbillede.
Roterer et billede. Se følgende fremgangsmåde.
OK
Bestemmer roteringen. Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer roteringen.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [
] (Rotate) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [
] med v, og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder og film eller [Multi Burst] -billeder.
• Du vil ikke altid kunne rotere billeder optaget med andre kameraer.
• Når du ser billeder på en computer, gengives billedroteringsdataene heller ikke altid, afhængigt af
softwaren.
(Divide)
Klipper film eller sletter unødvendige dele af film. Det er den anbefalede funktion at bruge,
når den interne hukommelse eller "Memory Stick"’ens kapacitet er utilstrækkelig, eller når du
vedhæfter film til dine e-mail-meddelelser.
• Bemærk, at den originale film slettes, og at nummeret springes over. Bemærk også, at du ikke kan
gendanne filer, når du først har klippet dem.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer deling.
42
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 43 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002
Dette afsnit beskriver et eksempel på deling af en film med nummeret 101_0002 og sletning af
den i den følgende filkonfiguration.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
Brug af menuen
1 Klippe sekvens A.
1
A
B
2
3
101_0002
Dele
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe sekvens B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Dele
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette sekvens A og B, hvis de er unødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slette
Slette
4 Kun de ønskede sekvenser bibeholdes.
1
3
2
101_0006
Fremgangsmåde
1 Vis den film, der skal deles.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [
] (Divide) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Afspilning af filmen begynder.
43
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\050MENU.fm
master:Right
010COV.book Page 44 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 29
5 Tryk på z ved det ønskede klippepunkt.
STD
640
Divide
Dividing
Point
00:00:02
OK
Cancel
Exit
• Når du vil justere klippepunktet, skal du vælge [c/C] (enkeltbillede forlæns/baglæns), og justere
klippepunktet med b/B.
• Hvis du vil ændre klippepunktet, skal du vælge [Cancel]. Afspilningen af filmen begynder igen.
6 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Filmen er klippet.
• De klippede film tildeles nye numre og optages som de nyeste filer i den valgte optagemappe.
• Du kan ikke klippe følgende billedtyper.
– Stillbillede
– Film der ikke er lange nok til at klippe (længere end ca. 2 sekunder)
– Beskyttede film (side 39)
(Setup)
Se side 45.
Trimming
Optager et forstørret billede (t trin 6 i "Læs dette først") som en ny fil.
Trimming
Se følgende fremgangsmåde.
Return
Annullerer trimning.
1 Tryk på MENU ved afspilningszoom for at vise menuen.
2 Vælg [Trimming] med B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
3 Vælg billedstørrelsen med v/V, og tryk derefter på z.
Billedet optages, og det originale billede vises igen.
• Det tilklippede billede optages som den nyeste fil i den valgte optagemappe, og det originale billede
bibeholdes.
• Kvaliteten af tilklippede billeder kan forringes.
• Du kan ikke tilklippe til en billedstørrelse på 3:2.
• Du kan ikke tilklippe billeder, der vises med Quick Review.
44
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 45 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Brug af Setup-skærmen
Brug af Setup-punkter
Du kan ændre standardindstillingerne med Setup-skærmen
v/V/b/B-knap
Funktionsknap
z-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Slå strømmen til.
Brug af Setup-skærmen
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Tryk på z på kontrolknappen for at
vælge
(Setup).
4 Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for
at vælge det punkt, du vil indstille.
Rammen omkring det valgte punkt bliver gul.
5 Tryk på z for at indføre indstillingen.
For at slukke
(Setup) -skærmen, skal du trykke på MENU.
Sådan annulleres
(Setup) -indstillingen
Vælg [Cancel], hvis den vises, og tryk derefter på z på kontrolknappen. Hvis den ikke vises,
skal du vælge den foregående indstilling igen.
• Denne indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.
45
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 46 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
1
Kamera 1
For nærmere oplysninger om betjening
Standardindstillingerne er markeret med
t
side 45
.
AF Mode
Vælger auto-fokusbetjening-indstillingen.
Single (S AF)
Justerer automatisk fokus, når lukkerknappen trykkes og
holdes halvt ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af
ubevægelige motiver.
Monitor (M AF)
Justerer automatisk fokus, når lukkerknappen trykkes og
holdes halvt ned. Denne indstilling forkorter den tid, der er
nødvendig for at fokusere.
• Batteriforbrug er hurtigere end i [Single] -indstilling.
• Ved optagelse med brug af søgeren med slukket LCD-skærm virker kameraet i [Single] -indstilling.
Digital Zoom
Vælger digital zoom-indstilling. Kameraet forstørrer billedet vha. optisk zoom (op til 3×). Når
zoomskaleringen overstiger 3×, bruger kameraet enten Smart eller Precision digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Billedet forstørres digitalt næsten uden forvrængning. Denne
funktion er ikke til rådighed, når billedstørrelsen er indstillet
på [4M] eller [3:2].
• Den maksimale zoomskalering for Smart zoom vises i følgende
tabel.
Precision
(Precision digital zoom)
(
)
Forstørrer alle billedstørrelser op til maksimalt 6×, men
billedkvaliteten forringes.
Off ( )
Bruger ikke digital zoom.
Billedstørrelse og maksimal zoomskalering med brug af Smart zoom
Størrelse
Maksimal zoomskalering
4M
–
3M
Ca. 3,4×
1M
Ca. 5,4×
VGA(E-Mail)
Ca. 10×
46
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 47 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 45
• Når du trykker på zoomknappen, vises zoomforstørrelse-indikatoren som følger.
W-siden af denne linje er det optiske zoomområde,
og T-siden er det digitale zoomområde
Zoomforstørrelse-indikator
• Den maksimale zoomskalering for Smart zoom/Precision zoom inkluderer optisk zoomskalering.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke ved brug af digital zoom. - eller -indikatoren blinker, og AF
virker med forrang på motiver, der befinder sig nær midten af rammen.
• Når du bruger Smart zoom, kan billedet på skærmen se groft ud. Dette fænomen har ingen effekt på det
optagede billede.
Vælger hvordan dato og klokkeslæt skal indføjes på billedet. Vælg denne indstilling inden
optagelse.
• Dato og klokkeslæt vises ikke ved optagelse; i stedet vises
ved afspilning i rød på skærmens nedre højre hjørne.
-indikatoren. Dato og klokkeslæt vises kun
Day&Time
Indføjer dato, time og minut.
Date
Indføjer år, måned og dag.
Brug af Setup-skærmen
Date/Time
• Datoen indføjes i den rækkefølge, du vælger. (t trin 2 "Indstil
uret" i "Læs dette først")
Off
Indføjer ikke dato og klokkeslæt.
• Du kan ikke indføje dato og klokkeslæt på film eller billeder i [Multi Burst] -indstilling.
• Indføjet dato og klokkeslæt kan ikke fjernes senere.
Red Eye Reduction
Mindsker røde øjne, når du bruger blitz. Vælg
denne indstilling inden optagelse.
On (
)
Mindsker røde øjne.
• Blitzen for-blinker to eller flere gange inden optagelse.
Off
Bruger ikke mindske røde øjne.
• Det tager ca. et sekund før lukkeren klikker. Derfor skal kameraet holdes godt fast for at undgå
virkningerne af rystelser. Motivet må ikke bevæge sig.
• Formindskelse af røde øjne giver ikke altid den ønskede virkning, afhængigt af individuelle forskelle,
afstanden til motivet, om motivet ikke registrerer for-blinket eller andre omstændigheder.
47
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 48 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 45
AF Illuminator
AF-reflektoren giver ekstra lys til nemmere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser.
AF-reflektoren udsender rødt lys, så kameraet nemt kan fokusere, når lukkerknappen trykkes
halvt ned, indtil fokus er låst. ON -indikatoren vises på dette tidspunkt.
Auto
Bruger AF-reflektoren.
Off
Bruger ikke AF-reflektoren.
• Hvis AF-reflektorlyset ikke belyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke har nogen kontrast, kan
der ikke fokuseres. (En afstand på op til ca. 3,5 m (W)/2,5 m (T) anbefales.)
• Der opnås fokus, så længe AF-reflektorlyset når motivet, selv om lyset rammer lidt ved siden af motivets
midte.
• Når fokusforvalg er indstillet (side 32), virker [AF Illuminator] ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke.
eller
-indikatoren blinker, og AF virker med forrang på
motiver, der befinder sig nær midten af rammen.
• AF-reflektoren virker ikke, når
(Twilight-indstilling) eller
(Landscape-indstilling) er valgt i Sceneindstilling.
• AF-reflektoren udsender meget stærkt lys. Selv om det ikke er forbundet med sikkerhedsproblemer,
frarådes det at se direkte ind i AF-reflektoren på tæt hold.
Auto Review
Viser det optagede billede på skærmen i ca. 2 sekunder umiddelbart efter optagelse af et
stillbillede.
On
Bruger Auto Review.
Off
Bruger ikke Auto Review.
• Du kan ikke optage det næste billede ved Auto Review-displayet. Hvis du trykker lukkerknappen halvt
ned i dette tidsrum, forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart optage det næste billede.
48
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 49 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
2
Kamera 2
For nærmere oplysninger om betjening
Standardindstillingerne er markeret med
t
side 45
.
Enlarged Icon
Forstørrer midlertidigt indikatoren for indstilling, når du trykker på
(Selvudløser) eller
(Makro).
On
Forstørrer indikatorerne.
Off
Forstørrer ikke indikatorerne.
(Flash-indstilling),
Brug af Setup-skærmen
49
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 50 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 45
Internal Memory Tool
Dette punkt vises ikke, når der er sat en "Memory Stick" i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering uigenkaldeligt sletter alle dataene optaget på den interne hukommelse, også
beskyttede billeder.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "All data in internal memory will be erased Ready?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formatering er gennemført.
50
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 51 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 45
Memory Stick Tool
Dette punkt vises kun, når der er sat en "Memory Stick" i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer "Memory Stick"’en. En "Memory Stick"’er, der fås i almindelig handel, er allerede
formateret, og kan bruges umiddelbart.
• Bemærk, at formatering uigenkaldeligt sletter alle dataene optaget på en "Memory Stick", også beskyttede
billeder.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer formateringen.
Brug af Setup-skærmen
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "All data in Memory Stick will be erased Ready?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formatering er gennemført.
Create REC. Folder
Opretter en mappe i en "Memory Stick" til optagelse af billeder.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer oprettelse af mappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes med et nummer, der er et højere end det største nummer, og mappen bliver
den aktuelle optagemappe.
•
•
•
•
•
•
For nærmere oplysninger om mappen, se på side 38.
Når du ikke opretter en ny mappe, vælges "101MSDCF"-mappen som optagemappe.
Du kan oprette mapper op til "999MSDCF".
Billeder optages i den nyoprettede mappe, indtil en anden mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Brug din computer el.lign. til at slette en mappe.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes en ny
mappe automatisk.
• For flere oplysninger, see “Billedfil-lagerdestinationer og filnavne” (page 63).
51
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 52 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 45
Change REC. Folder
Skifter den optagemappe, der nu bruges til optagelse af billeder.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer skift af optagemappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til valg af mappe vises.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og [OK] med v, og derefter z.
• Du kan ikke vælge "100MSDCF"-mappen som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Copy
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick".
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer kopieringen.
1 Isæt en "Memory Stick" med en kapacitet på 32 MB eller derover.
2 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "All data in internal memory will be copied Ready?" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Kopieringen starter.
Copying
102_COPY
• Brug batterier med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapter (medfølger ikke). Hvis du forsøger at
kopiere billedfiler og bruger batterier med lavt resterende batteriniveau, kan batterierne løbe tør for strøm,
hvorved kopieringen kan gå galt, eller data kan beskadiges.
• Du kan ikke kopiere individuelle billeder.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, selv efter kopiering. For at slette indholdet i
den interne hukommelse skal du tage "Memory Stick"’en ud efter kopiering, og derefter udføre [Format] kommandoen i
Internal Memory Tool (side 50).
• Du kan ikke vælge en mappe kopieret på en "Memory Stick".
• Indstilling af
(udskriftsrækkefølge) mærker kopieres ikke, heller ikke når du kopierer data.
52
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 53 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
1
Opsætning 1
For nærmere oplysninger om betjening
Standardindstillingerne er markeret med
t
side 45
.
LCD Backlight
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundsbelysningen, når kameraet bruges med batterier.
Bright
Gør lysere.
Normal
Dark
Gør mørkere.
• Hvis du vælger [Bright], bruges batteriopladningen hurtigere op.
Beep
Shutter
Slår lukkerlyden til, når du trykker på lukkerknappen.
On
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen/
trykker på lukkerknappen.
Off
Slukker bip/lukkerlyden.
Brug af Setup-skærmen
Vælger den lyd, der høres, når du betjener kameraet.
Language
Vælger det sprog, der skal bruges til at vise menupunkter, advarsler og meddelelser.
Initialize
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
OK
Se følgende fremgangsmåde.
Cancel
Annullerer nulstillingen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialize all settings Ready?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Indstillingerne nulstilles til standardindstillingen.
• Sørg for, at strømmen ikke er afbrudt ved nulstilling.
53
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 54 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
2
Opsætning 2
For nærmere oplysninger om betjening
Standardindstillingerne er markeret med
t
side 45
.
File Number
Vælger den metode, der skal bruges til at tildele filnumre til billeder.
Series
Tildeler numre til filer i rækkefølge, selvom der skiftes
optagemappe eller "Memory Stick". (Når den udskiftede
"Memory Stick" indeholder en fil med et højere nummer end
det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer, der er et højere
end det sidste nummer.)
Reset
Begynder fra 0001, hver gang der skiftes mappe. (Når
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, der er et
højere end det største nummer.)
USB Connect
Vælger den USB-indstilling, der skal bruges, når kameraet tilsluttes en computer eller en
PictBridge-kompatibel printer, der bruger universaltilslutningskabel (DSC-S90/S80/S60) eller
Cyber-shot Station (DSC-ST80).
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (side
70).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er indstillet, og
kameraet er tilsluttet en computer, kopieres billederne i
optagemappen valgt af kameraet til computeren. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Normal
Tilslutter kameraet til en computer (side 59).
Video Out
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med det tilsluttede udstyr.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC (f.eks. USA, Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL (f.eks. Europa).
54
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\060SET.fm
master:Right
010COV.book Page 55 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For nærmere oplysninger om betjening
t
side 45
Clock Set
Indstiller dato og klokkeslæt.
OK
Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z. Gå
derefter frem som forklaret i "Indstille uret" (t trin 2 i "Læs
dette først").
Cancel
Annullerer indstilling af uret.
Brug af Setup-skærmen
55
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 56 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Brug af din computer
Brug af din Windows-computer
For nærmere oplysninger om brug af
Macintosh computer, se "Brug af
Macintosh-computer" (side 67).
Kopiere billeder til din computer (side 58)
Se billeder på din computer
Forberedelse
Installation af USB-driveren
• Installation af USB-driver er ikke
nødvendig ved brug af Windows
XP.
Se billeder med "PicturePackage" (side 65)
Se billeder gemt på din computer
Installation af "PicturePackage"
(side 65).
Gemme billeder på en cd-r
Lave en musikvideo/
billedfremvisning
Udskrive billeder
Lave en video-cd med "ImageMixer" (side 65)
Lave en video-cd
"ImageMixer VCD2"
installeres automatisk, når
"PicturePackage" installeres.
56
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 57 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Anbefalet computersystem
Følgende system anbefales til en computer
tilsluttet kameraet.
Anbefalet system til kopiering af
billeder
Operativsystem (præinstalleret): Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
• Funktion garanteres ikke på et system, der
er baseret på en opgradering af
operativsystemerne beskrevet ovenfor, eller
i et multi-boot-system.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller hurtigere
USB-stik: Leveres som standard
Anbefalet system til brug med
"PicturePackage"/"ImageMixer VCD2"
• Funktion på alle de anbefalede
computersystemer ovenfor garanteres ikke.
• Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder til
en enkelt computer på en gang, virker nogle
enheder, herunder kameraet, ikke altid,
afhængigt af typen af USB-enhed, der bruges.
• Funktion garanteres ikke, når der bruges en
USB-hub.
• Tilslutte kameraet med et USB-stik, som er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) muliggør avanceret overførsel
(High-Speed-overførsel), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel).
• Der er to indstillinger for USB-tilslutning ved
tilslutning med en computer: [Normal]
(standardindstilling) og [PTP]. Dette afsnit
beskriver [Normal] -indstillingen som eksempel.
For nærmere oplysninger om [PTP], se side 54.
• Når computeren fortsætter fra Suspend eller
Sleep, genoprettes kommunikationen mellem
kameraet og computeren ikke altid på samme
tid.
Software: Macromedia Flash Player 6.0 eller
nyere, Windows Media Player 7.0 eller
nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Brug af din computer
Display: 800 × 600 punkter eller mere, High
Color (16-bit farve, 65.000 farver) eller
mere
Bemærkninger om tilslutning af
kameraet til en computer
Lydkort: 16-bit stereo-lydkort med højttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB eller
mere anbefales.)
Harddisk: Diskplads nødvendig til installation:
— ca. 500 MB
Display: Videokort (Direct Draw-driverkompatibel) med 4 MB VRAM
• For automatisk at lave en musikvideo/
billedfremvisning (side 65) kræves en Pentium
III 500 MHz eller hurtigere CPU.
• Ved brug af "ImageMixer VCD2" anbefales en
Pentium III 800 MHz eller hurtigere CPU.
• Denne software er kompatibel med DirectXteknologien. "DirectX" skal være installeret
inden brug.
• Der kræves en særskilt softwareapplikation til
betjening af optageenheden for at kunne skrive
på cd-rommer.
57
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 58 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Kopiere billeder til din computer
Dette afsnit beskriver processen med brug
af en Windows-computer som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til din
computer som følger.
For en computer med "Memory Stick"slot
"InstallShield Wizard"-skærmen vises.
• Hvis installationsmenu-skærmen ikke vises,
skal du dobbeltklikke på
(Denne
Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Klik på [Next].
Tag "Memory Stick"’en ud af kameraet, og
sæt "Memory Stick"’en i computerens
"Memory Stick"-slot, og kopier derefter
billederne.
For en computer uden "Memory
Stick"-slot
Følg Trin 1 til 5 på side 58 til 62 for at
kopiere billederne.
• Skærme ved kopiering af billeder på en
"Memory Stick" til en computer er brugt som
eksempler
Trin 1: Installation af USBdriveren
• En driversoftware, der gør det muligt for udstyr
tilsluttet computeren at virke korrekt.
• Ved brug af Windows XP, skal du begynde fra
Trin 2.
• Hvis "PicturePackage" allerede er installeret, er
Trin 1 unødvendigt.
BEMÆRK: Tilslut ikke kameraet til
computeren på dette tidspunkt.
Installation af USB-driveren begynder.
Når installationen er udført, kommer der
en besked på skærmen herom.
4 Klik på valgknappen ved siden af
[Yes, I want to restart my
computer now] for at vælge den,
og klik derefter på [Finish].
1
2
Din computer genstarter. Nu kan du
etablere en USB-tilslutning.
1 Luk al aktiveret
applikationssoftware ned.
• I Windows 2000 skal du logge på som
systemadministrator (autoriseret
systemadministrator).
Tag cd-rommen ud, når installation er
gennemført.
2 Sæt cd-rommen i computeren, og
klik derefter på [USB Driver], når
installationsmenu-skærmen
vises.
58
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 59 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Trin 2: Forberede kameraet og
computeren
1 Sæt en "Memory Stick" med
optagede billeder i kameraet.
• Ved kopiering af billeder i den interne
hukommelse er dette trin unødvendigt.
Til multistikket
2 Isæt batterierne med tilstrækkelig
kapacitet i kameraet, eller tilslut
kameraet til en lysnetstikkontakt
med lysnetstikket (medfølger
ikke).
3 Indstil funktionsknappen på
Til et USB-stik
,
og tænd derefter kameraet og
computeren.
• Med Windows XP vises AutoPlay-guiden
på skrivebordet.
Brug af din computer
• Når du kopierer billeder til din computer
med brug af utilstrækkelige batterier, kan
kopiering fejle, eller dataene kan
beskadiges, hvis batterierne løber tør for
hurtigt.
• For DSC-ST80, se ligeledes
betjeningsvejledningen "Cyber-shot
Station".
Universaltilslutningskabel
"USB Mode Normal" vises på kameraets
skærm.
USB Mode
Normal
POWER
Memory Stick
Switch on
Tilslutningsindikatorer*
MENU
Når en USB-tilslutning etableres for første
gang, kører din computer automatisk et
program for at registrere kameraet. Vent et
øjeblik.
Trin 3: Tilslutte kameraet og din
computer
* Ved kommunikation bliver
tilslutningsindikatorerne røde. Betjen ikke
computeren, før indikatorerne bliver hvide.
• Hvis "USB Mode Normal" ikke vises, skal du
indstille [USB Connect] på [Normal] (side 54).
• For DSC-ST80, se ligeledes
betjeningsvejledningen "Cyber-shot Station".
59
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 60 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Trin 4-A: Kopiere billeder til en
computer
• For Windows 98/98SE/2000/Me skal du gå frem
som forklaret i "Trin 4-B: Kopiere billeder til en
computer" på side 61.
Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder i en "Dokumenter"mappe.
3 Klik på afkrydsningsboksen for
uønskede billeder for at fjerne
afkrydsningen, så de ikke
kopieres, og klik derefter på
[Next].
1
1 Efter at have lavet en USBtilslutning i trin 3 skal du klikke på
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], når guideskærmen
automatisk vises på skrivebordet.
2
"Picture Name and Destination"skærmen vises.
4 Vælg et navn og en destination
1
for billederne, og klik derefter på
[Next].
1
2
"Scanner and Camera Wizard"-skærmen
vises.
2
2 Klik på [Next].
Billederne gemt på kameraets "Memory
Stick" vises.
• Hvis der ikke er isat en "Memory Stick",
vises billeder i den interne hukommelse.
1Billedkopiering begynder. Når
kopieringen er gennemført, vises "Other
Options"-skærmen.
• Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder i "My Documents"mappen.
60
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 61 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
5 Klik på valgknappen ved siden af
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] for at vælge
den, og klik derefter på [Next].
1 Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
2
"Completing the Scanner and Camera
Wizard"-skærmen vises.
Guideskærmen lukkes.
• For at fortsætte med at kopiere andre
billeder skal du afbryde
universaltilslutningskablet (DSC-S90/S80/
S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80)
(side 63) og tilslutte det igen. Derefter skal
du følge fremgangsmåden i "Trin 3: Tilslutte
kameraet og din computer" på side 59.
Trin 4-B: Kopiere billeder til en
computer
• For Windows XP skal du følge
fremgangsmåden forklaret i "Trin 4-A: Kopiere
billeder til en computer" på side 60.
2 Dobbeltklik på mappen med
billedfilerne, du vil kopiere.
Højreklik derefter på en billedfil
for at vise menuen, og klik på
[Copy].
Brug af din computer
6 Klik på [Finish].
• Hvis "Removable Disk"-ikonen ikke vises,
se side 83.
1
2
• Om billedfil-lagerdestinationer, se side 63
Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder i "My Documents"mappen.
61
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 62 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
3 Dobbeltklik på [My Documents] -
1 Klik på [Start] t [My Documents].
mappen. Højreklik derefter på
"Dokumenter"-vinduet for at vise
menuen, og klik på [Paste].
2
1
2
1
Indholdet af "Dokumenter"-mappen
vises.
Billedfilerne kopieres til "My
Documents"-mappen.
• Når et billede med det samme filnavn findes
i kopidestinationsmappen, vises
bekræftelsesmeddelelsen om overskrivning.
Når du overskriver det eksisterende billede
med det nye, slettes de originale fildata. For
at kopiere en billedfil til computeren uden at
overskrive skal du ændre filnavnet til et
andet navn, og derefter kopiere billedfilen.
Bemærk dog, at hvis du ændrer filnavnet, vil
du ikke altid kunne afspille dette billede
med kameraet (side 64).
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbelt -klikke på [My Documents] på
skrivebordet.
2 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
Trin 5: Se billeder på din
computer
I dette afsnit beskrives fremgangsmåden
ved visning af billeder, som er kopieret til
mappen "Dokumenter".
Billedet vises.
Sådan slettes USB-tilslutningen
• For DSC-ST80, se ligeledes
betjeningsvejledningen "Cyber-shot Station".
Går frem som følger, når:
• Universaltilslutning-kablet afbrydes
• Der udtages en "Memory Stick"
• Isætte en "Memory Stick" efter kopiering af
billeder fra den interne hukommelse
• Kameraet slukkes
62
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 63 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
x For Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklik på
Eksempel: se mapper i Windows XP
på opgavebakken.
Dobbeltklik her
2 Klik på
(Sony DSC) t [Stop].
3 Bekræft enheden på bekræftelsesvinduet,
og klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
A
• Trin 4 er unødvendigt for Windows XP.
x For Windows 98/98SE
1 Kontroller, at tilslutningsindikatorerne
(side 59) er hvide.
2 Afbryd universaltilslutningskablet, fjern
"Memory Stick", eller sluk kameraet. Når
du kopierer billeder fra en "Memory Stick"
efter at have kopieret billeder i den interne
hukommelse til computeren, isætter du
"Memory Stick".
Billedfil-lagerdestinationer og
filnavne
Billedfilerne optaget med kameraet
grupperes som mapper på "Memory
Stick"’en.
B
C
A Mappe med billeddata optaget med brug af
et kamera, der ikke er udstyret med
funktion til at oprette mapper
B Mappe med billeddata optaget med brug af
dette kamera
Når du ikke opretter nogen nye mapper, er
der kun en "101MSDCF"-mappe.
Der er kun en "101_SONY"-mappe for
den interne hukommelse.
Brug af din computer
5 Afbryd universaltilslutningskablet, fjern
"Memory Stick", eller sluk kameraet. Når
du kopierer billeder fra en "Memory Stick"
efter at have kopieret billeder i den interne
hukommelse til computeren, isætter du
"Memory Stick".
C Mappe med filmdata el.lign. optaget med
brug af et kamera, der ikke er udstyret med
funktion til at oprette mapper
• Du kan ikke optage billeder til "100MSDCF"eller "MSSONY"-mapperne. Billederne i disse
mapper kan kun fremvises.
• For flere oplysninger om mapper, se side 38, 51.
• Billedfiler navngives som følger. ssss står
for et vilkårligt tal fra 0001 til 9999. De
numeriske dele i navnet på en filmfil optaget i
filmindstilling og dens tilsvarende
indeksbilledfil er de samme.
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
63
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 64 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Se billedfiler gemt på en computer med
(med brug af en "Memory Stick")
Dette afsnit beskriver processen med brug
af en Windows-computer som eksempel.
Når en billedfil kopieret til en computer
ikke længere findes på en "Memory Stick",
kan du se dette billede igen på kameraet ved
at kopiere billedfilen i computeren til en
"Memory Stick".
• Trin 1 er ikke nødvendigt, hvis filnavnet
indstillet med kameraet ikke er ændret.
• Du vil ikke altid kunne afspille alle billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er bearbejdet med en computer,
eller når billedfilen er optaget med en anden
model end kameraet, garanteres afspilning på
kameraet ikke.
• Hvis der ikke er en mappe, skal du først oprette
en mappe med kameraet (side 51), og derefter
kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til "Memory
Stick"-mappen som følger.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Kopier].
2Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Højreklik på [sssMSDCF] -mappen
i [DCIM] -mappen, og klik derefter på
[Paste].
• sss står for et vilkårligt tal fra 100 til
999.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Skift
filnavnet til "DSC0ssss ".
Indfør et tal fra 0001 til 9999 for
ssss.
1
2
• Hvis bekræftelsesmeddelelsen om
overskrivning vises, skal du indføre et andet
tal i trin 1.
• Der kan blive vist et filtypenavn, afhængigt
af computerindstillingerne. Filtypenavnet
for stillbilleder er JPG, og filtypenavnet for
film er MPG. Filtypenavnet må ikke ændres.
64
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 65 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Brug af den medfølgende software
Dette afsnit beskriver processen med brug
af en Windows-computer som eksempel.
Oversigt over den medfølgende
software
Den medfølgende cd-rom indeholder to
softwareapplikationer: "PicturePackage" og
"ImageMixer".
PicturePackage
A
B
C
D
1 Tænd computeren, og sæt cdrommen (medfølger) i cd-romdrevet.
Installationsmenuskærmen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(Denne Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Klik på [PicturePackage].
"Choose Setup Language"-skærmen
vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter to gange på [Next].
A Brænde video-cd
"ImageMixer VCD2"-skærmen vises.
B Lave musikvideo/billedfremvisning
C Gemme billederne på en cd-r
D Se video og billeder på pc
Sådan startes funktionerne op:
Klik på en af A- D, og klik derefter på
knappen nederst til højre på skærmen.
Brug af din computer
Det kan du bruge softwaren til:
I dette afsnit beskrives de
engelsksprogede skærmbilleder.
Skærmbilledet "License Agreement"
vises.
Læs betingelserne omhyggeligt. Hvis du
er indforstået med betingelserne i
aftalen, skal du klikke på valgknappen
ved siden af "I accept the terms of the
license agreement", og derefter klikke
på [Next].
4 Følg vejledningen på skærmen
for at gennemføre installationen.
Installere softwaren
Du kan installere "PicturePackage"- og
"ImageMixer VCD2"-softwaren ved at gå
frem som følger.
• "ImageMixer VCD2" og "DirectX" bliver
installeret, hvis du ikke har installeret dem.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du genstarte computeren ifølge
vejledningen på skærmen.
• Hvis du ikke allerede har installeret USBdriveren (side 58), må du ikke tilslutte kameraet
til computeren, inden du installerer
"PicturePackage"-softwaren (undtagen for
Windows XP).
• I Windows 2000/XP skal du logge på som
systemadministrator.
• Når "PicturePackage" er installeret, installeres
USB-driveren automatisk.
65
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 66 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
5 Tag cd-rommen ud, når
genvejsikonerne for
"PicturePackage Menu" og
"PicturePackage destination
Folder" vises efter installationen.
Sådan startes softwaren op:
• Dobbeltklik på "PicturePackage Menu"-
ikonen på skrivebordet.
For oplysninger om brug af softwaren
Klik på [?] på øvre højre hjørne af hver
skærm for at vise online-hjælp.
Teknisk support af "PicturePackage"/
"ImageMixer VCD2" leveres af Pixela
User Support Center. For flere
oplysninger, se de oplysninger der
medfølger cd-rommen.
66
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 67 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Brug af Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din computer og
lave en video-cd vha. "ImageMixer VCD2"
(medfølger).
Anbefalet system
Operativsystem (præinstalleret): Mac
OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0-v10.3)
USB-stik: Leveres som standard
Anbefalet computersystem til brug
med "ImageMixer VCD2"
• QuickTime 4 eller nyere skal være
præinstalleret. (QuickTime 5 eller nyere
anbefales.)
Bemærkninger om tilslutning af
kameraet til en computer
• Funktion på alle de anbefalede
computersystemer ovenfor garanteres ikke.
• Hvis du tilslutter to eller flere USB-enheder til
en enkelt computer på en gang, virker nogle
enheder, herunder kameraet, ikke altid,
afhængigt af typen af USB-enheder, der bruges.
• Funktion garanteres ikke, når der bruges en
USB-hub.
• Tilslutte kameraet med et USB-stik, som er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) muliggør avanceret overførsel
(High-Speed-overførsel), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel).
• Der er to indstillinger for USB-tilslutning ved
tilslutning med en computer: [Normal]
(standardindstilling) og [PTP]. Dette afsnit
beskriver [Normal] -indstillingen som eksempel.
For nærmere oplysninger om [PTP], se side 54.
• Når din computer fortsætter fra Suspend eller
Sleep, genoprettes kommunikationen mellem
Kopiere og se billeder på en
computer
1 Gør kameraet og en Macintoshcomputer klar.
Gå frem på samme måde som beskrevet
i "Trin 2: Forberede kameraet og
computeren" på side 59.
2 Tilslut universaltilslutning-kablet.
Gå frem på samme måde som beskrevet
i "Trin 3: Tilslutte kameraet og din
computer" på side 59.
• For DSC-ST80, se ligeledes
betjeningsvejledningen "Cyber-shot
Station".
3 Kopier billedfiler til Macintosh-
Brug af din computer
Operativsystem (præinstalleret): Mac
OS X (v10.1.5 eller nyere)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac serie G3/G4
Hukommelse: 128 MB eller mere (256 MB
eller mere anbefales.)
Harddisk: Diskplads nødvendig til
installation - ca. 250 MB
Display: 1024 × 768 punkter eller mere,
32.000 farver eller mere
kameraet og din computer ikke altid på samme
tid.
computeren.
1Dobbeltklik på den nye ikon t
[DCIM] t mappen med billedfilerne,
du vil kopiere.
2Træk og slip billedfilerne til harddiskikonen.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
• For nærmere oplysninger om
lagerdestination for billeder og filnavne, se
side 63.
4 Se billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisk-ikonen t den
ønskede billedfil i mappen med de
kopierede filer for at åbne den
pågældende billedfil.
67
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\070PC.fm
master:Right
010COV.book Page 68 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Afbryde universaltilslutning-kablet/
udtage "Memory Stick"’en/eller slukke
kameraet
6 Efter brugeroplysning-skærmen vises, skal
du indtaste det ønskede navn og kodeord.
Installation af softwaren begynder.
Træk drev-ikonen eller ikonen for
"Memory Stick"’en til "Trash"-ikonen og
slip den, og afbryd derefter
universaltilslutningskablet, udtag "Memory
Stick"’en, eller sluk kameraet.
Sådan startes "ImageMixer VCD2" op
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du gå
frem som beskrevet ovenfor, efter du har slukket
computeren.
For oplysninger om brug af softwaren
Lave en video-cd vha.
"ImageMixer VCD2"
Åbn [Image Mixer] i [Application], og
dobbeltklik derefter på [ImageMixer
VCD2].
Klik på [?] på øvre højre hjørne af hver
skærm for at vise online-hjælp.
Teknisk support af "ImageMixer
VCD2" leveres af Pixela User
Support Center. For flere oplysninger,
se de oplysninger der medfølger cdrommen.
• Du kan lave en billedfil, der er kompatibel med
funktionen til oprettelse af video-cd. For at
gemme dataene i video-cd-format på en cd-r har
du brug for Toast (medfølger ikke) by Roxio.
Sådan installeres "ImageMixer VCD2"
• Luk al anden applikationssoftware ned, inden du
installerer "ImageMixer VCD2".
• Skærmindstillingen bør være 1024 × 768 punkter
eller flere og 32.000 farver eller flere.
1 Tænd Macintosh-computeren, og sæt cdrommen (medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på cd-rom-ikonen.
3 Kopier [IMXINST.SIT] -filen i [MAC] mappen til harddisk-ikonen.
4 Dobbeltklik på [IMXINST.SIT] -filen i
kopier-til-mappen.
5 Dobbeltklik på den udpakkede
[ImageMixer VCD2_Install] -fil.
68
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 69 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Udskrive direkte med en PictBridge-kompatibel printer (side 70)
Du kan udskrive billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Udskrive direkte med en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
Se betjeningsvejledningen til printeren for nærmere oplysninger.
Udskrive vha. en computer
Udskrivning af stillbilleder
Du kan kopiere billeder til en computer vha. den medfølgende
"PicturePackage"-software og udskrive billederne.
Udskrivning i en forretning (side 73)
Du kan tage en "Memory Stick" med billeder optaget med
kameraet til en forretning, der laver printservice. Du kan på forhånd
sætte
(Udskrifts) -mærker på billeder, du vil udskrive.
69
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 70 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Udskrive billeder direkte med en PictBridge-kompatibel
printer
Selv om du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder optaget med kameraet ved
at tilslutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Trin 1: Forberede kameraet
Gør kameraet klar for at forbinde det til
printeren med universaltilslutning-kablet.
MENU-knap
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Indeksknap
I enkeltbillede-indstilling
Du kan udskrive et enkelt billede på et
udskriftsark.
Kontrolknap
• Det anbefales at bruge en lysnetadapter
(medfølger ikke) for at undgå, at strømmen slås
fra delvist gennem udskrivningen.
1 Tryk på MENU for at vise menuen.
I indeksindstilling
Du kan udskrive flere billeder i formindsket
størrelse på et udskriftsark. Du kan udskrive
et sæt af enten de samme billeder (1) eller
forskellige billeder (2).
1
2
2 Tryk på B på kontrolknappen for
at vælge
3 Vælg [
(Setup).
] (Setup2) med V, og
vælg derefter [USB Connect] med
v/V/B.
2
4 Vælg [PictBridge] med B/v, og
tryk derefter på z.
• En indeksudskrift-funktion er ikke altid
inkluderet, afhængigt af printeren.
• Det antal billeder, der kan udskrives som et
indeksbillede, er forskelligt afhængigt af
printeren.
• Du kan ikke udskrive film.
• Hvis
-indikatoren blinker på kameraets
skærm i ca. fem sekunder (fejlmelding), skal du
kontrollere den tilsluttede printer.
USB-indstillingen er foretaget.
• Hvis du tilslutter kameraet til printeren, når
[PictBridge] ikke er valgt, slukker LCDskærmen. Sørg for at indstille [USB
Connect] på [PictBridge].
70
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 71 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Trin 2: Tilslutte kameraet til
printeren
Trin 3: Udskrivning
• For DSC-ST80, se betjeningsvejledningen
"Cyber-shot Station".
Uanset funktionsknappens indstilling
vises udskriftsmenuen, når du gennemfører
Trin 2.
1 Tilslut multistikket på dit kamera
1 Vælg den ønskede udskrifts-
og USB-jackstikket på printeren
med universaltilslutningskablet
(følger med DSC-S90/S80/S60).
metode med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
[All In This Folder]
Udskriver alle billederne i mappen
[DPOF image]
Til multi-stikket
Universaltilslutningskabel/
USB-kabel
1Vælg det billede, du vil udskrive med
b/B, og tryk derefter på z.
-mærket vises på det valgte billede.
• Gentag denne fremgangsmåde for at
vælge andre billeder.
2Vælg [Print] med V, og tryk derefter
på z.
2 Tænd kameraet og printeren.
Efter tilslutningen er foretaget,
vises
-indikatoren.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
[This image]
Udskriver et vist billede.
• Hvis du vælger [This image] og indstiller
[Index] på [On] i trin 2, kan du udskrive et
sæt af de samme billede som et
indeksbillede.
Udskrivning af stillbilleder
Til USBjackstikket
Udskriver alle billeder med et
(Udskrifts) -mærke (side 73) uanset det
viste billede.
[Select]
Vælger billeder og udskriver alle de
valgte billeder.
2 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
Kameraet indstilles på afspilning, og
derefter vises et billede og udskriftsmenuen på skærmen.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
[Index]
Vælg [On] for at udskrive som et
indeksbillede.
71
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 72 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
[Size]
Sådan udskrives andre billeder
Vælg udskriftsarkets størrelse.
Efter trin 3 skal du vælge [Select] og det
ønskede billede med v/V, og derefter gå
frem fra trin 1.
[Date]
Vælg [Day&Time] eller [Date] for at
indføje dato og klokkeslæt på billeder.
• Når du vælger [Date], indføjes datoen i den
rækkefølge, du vælger (t trin 2 i "Læs
dette først"). Ikke alle printere har denne
funktion.
[Quantity]
Når [Index] er indstillet på [Off]:
Vælg det antal ark af et billede, du vil
udskrive. Billedet bliver udskrevet som
et enkelt billede.
Når [Index] er indstillet på [On]:
Vælg det antal ark af billeder, du vil
udskrive som et indeksbillede.
Hvis du valgte [This image] i trin 1, skal
du vælge det antal af det samme billede,
du vil udskrive side om side på et ark
som et indeksbillede.
• Det angivne antal billeder kan muligvis ikke
alle være på et enkelt ark. Dette afhænger af
antallet.
3 Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedet udskrives.
• Afbryd ikke USB-kablet, mens
(Afbryd ikke universaltilslutningskablet/
USB-kablet)-indikatoren vises på skærmen.
Printing
2/3
Exit
indikator
Sådan udskrives billeder på
indeksskærmen
Udfør "Trin 1: Forberede kameraet" (side
70) og "Trin 2: Tilslutte kameraet til
printeren" (side 71), og gå derefter videre
med følgende.
Når du forbinder kameraet og en printer,
vises udskriftsmenuen. Vælg [Cancel] for at
slå udskriftsmenuen fra, og gå derefter
videre som følger.
1 Tryk på
(Index).
Indeksskærmen vises.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [
på z.
] (Print) med B, og tryk derefter
4 Vælg den ønskede udskriftsmetode med
b/B, og tryk derefter på z.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Vælger billeder og udskriver alle de valgte
billeder.
Vælg det billede, du vil udskrive, med
v/V/b/B, og tryk derefter på z for at vise
-mærket. (Gentag denne fremgangsmåde
for at vælge andre billeder.) Tryk derefter
på MENU.
[DPOF image]
Udskriver alle billeder med et
(Udskrifts) -mærke uanset det viste billede.
[All In This Folder]
Udskriver alle billederne i mappen
5 Udfør trin 2 og 3 i "Trin 3: Udskrivning"
(side 71).
72
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 73 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Udskrivning i en forretning
Du kan tage en "Memory Stick" med
billeder optaget med kameraet til en
forretning, der laver printservice. Hvis
forretningen understøtter printservice i
overensstemmelse med DPOF, kan du på
forhånd sætte
(Udskrifts) -mærker på
billeder, så du ikke skal udvælge dem igen,
når du får dem udskrevet i en forretning.
• Du kan ikke udskrive billeder gemt i den interne
hukommelse i printforretning direkte fra
kameraet. Kopier billederne til en "Memory
Stick", og bring derefter "Memory Stick"’en til
printforretningen.
Hvad er DPOF?
Med DPOF (Digital Print Order Format)
funktionen kan du lave
(Udskrifts) mærke på billeder, du vil udskrive senere.
Kontrolknap
MENU-knap
1 Vis det billede, du vil udskrive.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
Der sættes et
på billedet.
VGA
Når du bringer en "Memory Stick" til
en forretning
• Henvend dig til printserviceforretningen
vedrørende hvilke typer "Memory Stick" de
behandler.
• Hvis en "Memory Stick" ikke behandles af din
printserviceforretning, kan du kopiere de
billeder, du vil udskrive, til et andet medium,
f.eks. en cd-r, og bringe den til forretningen.
• Når du bringer en “Memory Stick Duo”, skal du
sørge for at tage Memory Stick Duo-adapter
med.
• Kopier altid dine data til en diskette (backup),
inden du bringer billeddata til en forretning.
• Du kan ikke indstille antallet af udskrifter.
(Udskrifts) -mærke
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
Udskrivning af stillbilleder
• Du kan også udskrive billeder med
(Udskrifts) -mærke på en printer, der opfylder
DPOF (Digital Print Order Format) standarden,
eller bruge en PictBridge-kompatibel printer.
• Du kan ikke sætte udskriftsmærke på film.
• Når du sætter udskriftsmærke på billeder
optaget i [Multi Burst] -indstilling, udskrives
alle billederne på et ark opdelt i 16 paneler.
Markere i enkeltbilledeindstilling
4 For at mærke andre billeder skal
du vise det ønskede billede med
b/B, og derefter trykke på z.
Sådan fjernes mærket i enkeltbilledeindstilling
Tryk på z i trin 3 eller 4.
73
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\080PRN.fm
master:Right
010COV.book Page 74 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
For at annullere skal du vælge [Cancel] i
trin 4 eller vælge [Exit] i trin 8, og derefter
trykke på z.
Markere i indeksindstilling
1 Vis indeksskærmen. (t trin 6 i
"Læs dette først")
Sådan fjernes mærket i
indeksindstilling
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
Vælg de billeder, hvis mærke du vil fjerne i
trin 5, og tryk derefter på z.
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
Sådan fjernes alle mærkerne i
mappen
derefter på z.
4 Vælg [Select] med v/V, og tryk
Vælg [All In This Folder] i trin 4, og tryk
derefter på z. Vælg [Off], og tryk derefter
på z.
derefter på z.
• Du kan ikke tilføje et
This Folder].
-mærke i [All In
5 Vælg det billede, du vil mærke,
med v/V/b/B, og tryk derefter
på z.
Et grønt
billede.
-mærke vises på det valgte
Grønt
mærke
SELECT
MENU
-
TO NEXT
6 Gentag trin 5 for at mærke andre
billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med B, og tryk derefter
på z.
-mærket bliver hvidt.
74
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\090TV.fm
master:Right
010COV.book Page 75 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Tilslutte kameraet til tv’et
Se billeder på en tv-skærm
Du kan se billeder på en tv-skærm ved at
tilslutte kameraet til et tv.
Sluk både kameraet og tv’et, inden
kameraet og tv’et forbindes med A/Vkablet.
3 Indstil funktionsknappen på
,
og tænd kameraet.
Funktionsknap
VGA
2/9
• For DSC-ST80, se betjeningsvejledningen
"Cyber-shot Station".
101-0002
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
1 Tilslut universaltilslutningskablet
(medfølger med DSC-S90/S80/
S60) til multistikket på kameraet
og audio-/videoindgangsstikket
på et tv.
Kontrolknap
Til lyd/videoindgangsjackstik
Billeder optaget med kameraet vises på
tv-skærmen.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
• Når du bruger kameraet i udlandet, kan det
være nødvendigt at skifte
videoudgangssignalet, så det passer til dit
tv-system (side 54).
Tilslutte kameraet til tv’et
Til multi-stik
Universaltilslutningskabel
• Placer kameraet med skærmen vendende opad.
• Hvis dit tv har stereo-indgangsjackstik, skal du
tilslutte universaltilslutning-kablets lydstik
(sort) til venstre lydjackstik.
2 Tænd tv’et, og indstil tv/videoindganskontakten på "video".
• Se betjeningsvejledningen til tv’et for
nærmere oplysninger.
75
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\090TV.fm
master:Right
010COV.book Page 76 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal
du have et tv med et videoindgangsjackstik
og universaltilslutningskablet (medfølger
med DSC-S90/S80/S60) eller A/V-tilslutningskablet (medfølger med DSC-ST80).
Tv’ets farvesystem skal passe til systemet
på dit digitalkamera. Kontroller følgende
lister:
NTSC-system
Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mellemamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m. fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Iran, Irak,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
76
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 77 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Fejlfinding
Fejlsøgning
Hvis du får problemer med kameraet, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 78 til 87.
Hvis der vises en kode som f.eks. "C/E: ss: ss" på skærmen, se side 88.
2 Tag batterierne ud og sæt dem i igen efter ca. et minut. Slå derefter
strømmen til.
3 Initialiser indstillingerne (side 53)
4 Henvend dig til din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
Du indvilliger i, at indholdet i den interne hukommelse kan blive kontrolleret, når du sender
kameraet til reparation.
Fejlfinding
77
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 78 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Batterier og strøm
For DSC-ST80, se ligeledes betjeningsvejledningen "Cyber-shot Station".
Indikatoren for resterende batteri er ikke korrekt, eller der vises indikator for
tilstrækkeligt resterende batteri, men strømmen løber ud for hurtigt.
• Det kan ske, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser (side 93).
• Når man bruger alkalibatterier/Oxy Nickel Primary Battery, angives den resterende tid ikke
altid korrekt.
• Batterierne er afladet. Du skal isætte opladede batterier eller udskifte med nye (t trin 1 i
"Læs dette først").
• Batteriernes poler eller batteridækslets tilslutninger er beskidte, så batterierne oplades ikke
tilstrækkeligt. Rens dem med en vatpind el.lign. (side 93).
• Når du bruger nikkel-metalhydrid-batterier, afviger den resterende tid fra den aktuelle på
grund af hukommelses-effekten (side 93), osv. Du skal aflade batterierne helt og dernæst lade
dem op igen for at korrigere displayet.
• Batterierne er opbrugt (side 93). Udskift dem med nye.
Batterierne løber ud for hurtigt.
• Du skal oplade nikkel-metalhydrid-batterier tilstrækkeligt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Du bruger kameraet i meget kolde omgivelser (side 93).
• Batterierne er opbrugt (side 93). Udskift dem med nye.
Kameraet kan ikke tændes.
• Isæt batterierne korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterierne er afladet. Du skal isætte opladede batterier eller udskifte med nye (t trin 1 i
"Læs dette først").
• Batterierne er opbrugt (side 93). Udskift dem med nye.
Strømmen slår pludselig fra.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. 3 minutter, mens strømmen er slået til, slukkes kameraet
automatisk, så batterierne ikke bruges op. Tænd kameraet igen (t trin 2 i "Læs dette først").
• Batterierne er afladet. Du skal isætte opladede batterier eller udskifte med nye (t trin 1 i
"Læs dette først").
Optage stillbilleder/film
Skærmen tændes ikke, selv om strømmen slås til.
• Tænd skærmen (side 21).
78
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 79 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller ledig kapacitet på den interne hukommelse eller "Memory Stick"’en (side 18). Gør
et af følgende, hvis de er fyldt.
– Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først")
– Skift "Memory Stick".
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick" på optagepositionen (side 91).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Indstil funktionsknappen til en anden position end
og
ved optagelse af stillbilleder.
• Indstil funktionsknappen på
ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen på andet end [640(Fine)].
– Isæt en "Memory Stick PRO" (side 91).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Indstil funktionsknappen til en anden position end
(side 26).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR-lav lukkerhastighed er aktiveret (side 27). Det er ikke en funktionsfejl.
Billedet er ikke i fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i nærbillede (Makro) -indstilling. Sørg for at anbringe objektivet
længere væk fra motivet end den minimale optageafstand, ca. 10 cm (W)/50 cm (T) ved
optagelse (t trin 5 i "Læs dette først").
•
(Twilight-indstilling) eller
(Landscape-indstilling) er valgt som Scene-indstilling, når
du optager stillbilleder.
• Fokusforvalg-funktionen er valgt. Vælg auto-fokus-indstilling (side 32).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus." på side 33.
Fejlfinding
Zoom virker ikke.
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af film.
Precision digital zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital Zoom] på [Precision] (side 46).
• Denne funktion kan ikke bruges ved optagelse af film.
Smart zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital Zoom] på [Smart] (side 46).
• Denne funktion kan ikke bruges, når:
– Billedstørrelsen er indstillet på [4M] eller [3:2].
– Optagelse i [Multi Burst] -indstilling.
– Optagelse af film.
79
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 80 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Blitzen virker ikke.
• Blitzen er indstillet på
(Ingen blitz) (t trin 5 i "Læs dette først").
• Blitzen kan ikke bruges, når:
– [Mode] (REC Mode) er indstillet på [Burst] eller [Multi Burst] (side 35).
–
(Twilight-indstilling) eller (Candle-indstilling) af Scene-indstillingen, eller
(film)
vælges.
• Indstil blitzen på (Tvungen blitz) (t trin 5 i "Læs dette først") for at optage stillbilleder,
når
(Landscape-indstilling),
(Snow-indstilling) eller
(Beach-indstilling) er valgt
som Scene-indstilling.
Nærbillede (Makro) -funktionen virker ikke.
•
(Twilight-indstilling),
Scene-indstilling (side 27).
(Landscape-indstilling) eller
(Candle-indstilling) er valgt som
Dato og klokkeslæt optages forkert.
• Indstil dato og klokkeslæt (t trin 2 i "Læs dette først").
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker og holder
lukkerknappen halvt ned.
• Eksponeringen er ukorrekt. Korriger eksponeringen (side 31).
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde bag motivet. Vælg måling-indstilling (side 33), eller
juster eksponeringen (side 31).
• Skærmens lysstyrke er for lav. Juster LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke (side 53).
• Tænd skærmen (side 21).
Billedet er for lyst.
• Du optager et motiv i projektørlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene. Juster
eksponeringen (side 31).
• Skærmens lysstyrke er for lys. Juster LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke (side 53).
Billedfarverne er ikke korrekte.
• Billedeffekt-funktionen er aktiveret. Annuller billedeffekt-funktionen (side 36).
Der kommer lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Det kaldes udtværingsfænomenet. Dette fænomen er ikke en funktionsfejl.
80
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 81 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Der kommer forstyrrelser på billedet, når du ser på skærmen i mørke
omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge sigtbarheden på skærmen ved midlertidigt at gøre billedet lysere ved
forhold med lav belysning. Det har ingen virkning på det optagede billede.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Red Eye Reduction] i
(Setup) -menuen på [On] (side 47).
• Optag motivet på en kortere afstand end den anbefalede optageafstand med blitzen (t trin 5
i "Læs dette først").
• Oplys rummet, og optag motivet.
Billedet set gennem søgeren angiver ikke det faktiske optageområde.
• Det skyldes parallakse. For at kontrollere optageområdet skal du bruge skærmen.
Kan ikke optage billeder efter hinanden.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick"’en er fyldt. Slet unødvendige billeder
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Batteriniveauet er lavt. Isæt opladede batterier eller udskift med nye.
Der ses et ukendt mønster i søgeren.
• Det skyldes søgerens struktur. Det er ikke en funktionsfejl.
Se billeder
Se "Computere" (side 82) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
model end kameraet, garanteres afspilning på kameraet ikke.
Fejlfinding
• Indstil funktionsknappen på
(side 26).
• Mappe/filnavnet er ændret på din computer.
• Når en billedfil er bearbejdet med en computer, eller når billedfilen er optaget med en anden
• Kameraet er i USB-indstilling. Slet USB-kommunikationen (side 62).
Billedet ser groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt pga. billedbearbejdning. Det er ikke
en funktionsfejl.
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller [Video Out] for at se, om kameraets videoudgangssignal er indstillet på dit tv’s
farvesystem (side 54).
• Kontroller om tilslutningen er korrekt (side 75).
• Universaltilslutning-kablet er tilsluttet. Afbryd det på korrekt vis (side 62).
81
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 82 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Billedet vises ikke på skærmen.
• Hvis universaltilslutningskablet er tilsluttet, afbrydes det (side 75).
Slette/redigere billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Annuller beskyttelsen (side 40).
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick" på optagepositionen (side 91).
Du har slettet et billede ved en fejltagelse.
• Du kan ikke gendanne et billede, når du først slettet det. Det anbefales at indstille beskyttelse
for et billede (side 39), eller at indstille skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick"’en på
LOCK-positionen (side 91) for at undgå utilsigtet sletning.
Funktionen til ændring af størrelse fungerer ikke.
• Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi Burst-billeder.
Du kan ikke vise et DPOF (Udskrifts) -mærke.
• Du kan ikke vise DPOF (Udskrifts) -mærker på film.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til at klippe (kortere end ca. 2 sekunder).
• Annuller beskyttelsen (side 40).
• Stillbilleder kan ikke klippes.
Computere
Du ved ikke, om din computers operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Kontroller "Anbefalet computersystem" (side 57) for Windows, og "Anbefalet system" (side
67) for Macintosh.
Du kan ikke installere USB-driveren.
• I Windows 2000 skal du logge på som systemadministrator (autoriseret systemadministrator)
(side 58).
Computeren kan ikke genkende kameraet.
• Tænd kameraet (t trin 2 i "Læs dette først").
• Når batteriniveauet er lavt, isættes opladede batterier, udskift batterierne med nye (t trin 1 i
"Læs dette først"), eller brug lysnetadapteren (medfølger ikke) (side 15).
• Brug universaltilslutningskablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80)
(side 59).
82
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 83 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
• Afbryd universaltilslutningskablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80)
både fra computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen. Vær opmærksom på, at "USB
Mode Normal" vises (side 59).
• Indstil [USB Connect] på [Normal] i
(Setup) -menuen. (side 54).
• Afbryd alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra din computers USB-stik.
• Tilslut kameraet direkte til din computer uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 59).
• USB-driveren er ikke installeret. Installer USB-driveren (side 58).
• Computeren kan ikke genkende enheden ordentligt, fordi du tilsluttede kameraet og
computeren med universaltilslutningskablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station
(DSC-ST80), før du installerede "USB-driveren" fra den medfølgende CD-ROM. Slet den
fejlagtigt genkendte enhed fra computeren, og installer dernæst USB-driveren (se næste
punkt).
"Removable Disk"-ikonen vises ikke på computerskærmen, når du forbinder
din computer til kameraet.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere USB-driveren igen. Følgende
fremgangsmåde gælder for en Windows-computer.
1 Højreklik på [My Computer] for at vise menuen, og klik derefter på [Properties].
"System Properties"-skærmen vises.
2 Klik på [Hardware] t [Device Manager].
• For Windows 98/98SE/Me skal du klikke på [Device Manager] -fanebladet.
"Device Manager" vises.
3 Højreklik på [Sony DSC], og klik derefter på [Uninstall] t [OK].
Enheden slettes.
4 Installer USB-driveren (side 58).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Tilslut kameraet og computeren korrekt ved hjælp af det medfølgende
Fejlfinding
universaltilslutningskabel (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80)
(side 59).
• Følg kopieringsproceduren for dit operativsystem (side 60, 67).
• Du vil ikke altid kunne optage med en "Memory Stick" formateret med en computer. Optag
med en "Memory Stick" formateret med kameraet (side 51).
Efter at have lavet en USB-tilslutning, starter "PicturePackage" ikke automatisk
op.
• Start "Picture Package Menu" op, og kontroller [Settings].
• Lav USB-tilslutningen, efter computeren er tændt (side 59).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Hvis du bruger "PicturePackage", skal du klikke på hjælp på øvre højre hjørne af hver skærm.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
83
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 84 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Billede og lyd afbrydes af forstyrrelser, når du ser film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller "Memory Stick"’en. Kopier
filmen til din computers harddisk, og afspil derefter filmen fra harddisken (side 58).
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
Når billeder først er kopieret til en computer, kan de ikke ses på kameraet.
• Kopier dem til en mappe, som kameraet genkender, f.eks. "101MSDCF" (side 63).
• Betjen korrekt (side 64).
"Memory Stick"
Kan ikke isætte en "Memory Stick".
• Isæt i den korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette først").
Kan ikke optage på en "Memory Stick".
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick" på optagepositionen (side 91).
• "Memory Stick"’en er fyldt. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Isæt en "Memory Stick PRO" (side 22) ved optagelse af film med billedstørrelsen indstillet på
[640(Fine)].
Kan ikke formatere en "Memory Stick".
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick" på optagepositionen (side 91).
Du har formateret en "Memory Stick" ved en fejltagelse.
• Alle dataene på "Memory Stick"’en slettes ved formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales at indstille skrivebeskyttelseskontakten på "Memory Stick"’en på LOCK-positionen
for at undgå utilsigtet sletning (side 91).
Intern hukommelse
Kameraet eller computeren kan ikke afspille dataene i den interne hukommelse.
• Der er sat en "Memory Stick" i kameraet. Tag den ud (t trin 3 i "Læs dette først").
Kan ikke optage billeder med brug af den interne hukommelse.
• Der er sat en "Memory Stick" i kameraet. Tag den ud (t trin 3 i "Læs dette først").
84
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 85 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Den ledige kapacitet i den interne hukommelse forøges ikke, når du kopierer
dataene gemt i den interne hukommelse til en "Memory Stick".
• Dataene slettes ikke efter kopiering. Udfør [Format]-kommandoen (side 50) for at formatere
den interne hukommelse efter kopiering af dataene.
Kan ikke kopiere dataene gemt i den interne hukommelse til en "Memory Stick".
• "Memory Stick"’en er fyldt. Kontroller kapaciteten.
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick"’en eller computeren til den interne
hukommelse.
• Data på en "Memory Stick" eller en computer kan ikke kopieres til den interne hukommelse.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, der ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om printeren er kompatibel
med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan tilsluttes til kameraet.
• Indstil [USB Connect] på [PictBridge] i
(Setup) -menuen. (side 54).
• Afbryd universaltilslutningskablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80)
og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, henvises du til den
medfølgende betjeningsvejledning til printeren.
LCD-skærmen slukker, når du tilslutter kameraet til printeren.
• Indstil [USB Connect] på [PictBridge], og tilslut kameraet igen (side 70).
Kan ikke udskrive billeder.
kablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80).
• Tænd printeren. Se betjeningsvejledningen til printeren for nærmere oplysninger.
• Hvis du vælger [Exit] under udskrivningen, udskrives billederne ikke altid. Afbryd universal-
Fejlfinding
• Kontroller, at kameraet og printeren er ordentligt tilsluttet ved hjælp af universaltilslutnings-
tilslutningskablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80) og tilslut det
igen. Hvis du fortsat ikke kan printe dine billeder, skal du afbryde kablet, slukke for printeren
og dernæst tænde den igen, og derefter tilslutte kablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder optaget med andre kameraer end dette eller billeder bearbejdet med en computer kan
ikke altid udskrives.
85
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 86 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Udskrivning annulleres.
• Du afbrød universaltilslutningskablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station
(DSC-ST80), før
forsvinder.
(Afbryd ikke universaltilslutningskablet/USB-kablet)-mærket
Kan ikke indføje datoen eller udskrive billeder i indeksindstilling.
• Printeren har ikke disse funktioner. Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om
printeren har disse funktioner eller ej.
• Datoen kan ikke altid indføjes i indeksindstilling, afhængigt af printeren. Henvend dig til
printerproducenten.
"---- -- --" udskrives på den dato-indføjede del af billedet.
• Billeder, som ikke har optagedatodata, kan ikke udskrives med datoen indføjet. Indstil [Date]
på [Off] og udskriv billedet igen (side 72).
Kan ikke vælge udskriftsstørrelsen.
• Henvend dig til printerproducenten for at få at vide, om printeren har den ønskede størrelse.
Kan ikke udskrive billedet i den valgte størrelse.
• Afbryd universaltilslutningskablet (DSC-S90/S80/S60) eller Cyber-shot Station (DSC-ST80)
og tilslut det igen, hver gang du skifter papirstørrelse, efter at printeren er blevet tilsluttet til
kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er forskellig fra printerens. Skift indstilling på enten kameraet
(side 72) eller printeren.
Kan ikke betjene kameraet efter annullering af udskrivning.
• Vent et øjeblik, mens printeren udfører annulleringen. Det kan tage nogen tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Kameraet virker ikke.
• Brug den type batterier, der kan bruges med dette kamera (side 93).
• Batteriniveauet er lavt (E -indikatoren vises). Oplad batterierne eller udskift med nye
(t trin 1 i "Læs dette først").
Strømmen er slået til, men kameraet virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer fungerer ikke korrekt. Tag batterierne ud, og sæt dem i igen
efter et minut; tænd derefter kameraet.
Kan ikke identificere en indikator på skærmen.
• Se side 17.
86
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 87 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Objektivet bliver tåget.
• Der er kondensvand i kameraet. Sluk kameraet og vent ca. en time inden brug (side 95).
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Det er ikke en funktionsfejl.
Objektivet rykker ikke tilbage, når du slukker kameraet.
• Batterierne er afladet. Lad batterierne op eller isæt nye batterier (t trin 1 i "Læs dette først")
eller brug lysnetadapteren (medfølger ikke).
Clock Set-skærmen vises, når du tænder kameraet.
• Indstil dato og klokkeslæt igen (t trin 2 i "Læs dette først").
Fejlfinding
87
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 88 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Selvdiagnosedisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, har kameraet et selvdiagnosedisplay. De sidste to tal (angivet med ss)
er forskellige, afhængigt af kameraets
status.
Hvis du ikke kan løse problemet, efter du
har prøvet følgende afhjælpning nogle
gange, bør du kontakte din Sony-forhandler
eller lokale autoriserede Sonyservicecenter.
C:32: ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Slå strømmen fra og til igen.
C:13: ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive
data. Sluk og tænd for strømmen, eller
sæt "Memory Stick" i igen flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl i den
interne hukommelse, eller der er isat en
uformateret "Memory Stick". Formater
mediet (side 50, 51).
• Den isatte "Memory Stick" kan ikke
bruges med kameraet, eller dataene er
beskadiget. Isæt en ny "Memory Stick"
(side 91).
E:61: ss
E:91: ss
Meddelelser
Følg vejledningen, hvis følgende
meddelelser vises.
Turn the power off and on again
• Et problem med objektivet har
forårsaget en fejl.
E
• Batteriniveauet er lavt. Oplad
batterierne (t trin 1 i "Læs dette
først"). Afhængigt af brugsforholdene
og batteritypen blinker indikatoren
måske, selv om den resterende batteritid
er 5 til 10 minutter.
System error
• Slå strømmen fra og til igen (t trin 2
"Læs dette først").
Internal memory error
• Slå strømmen fra og til igen (t trin 2
"Læs dette først").
Memory Stick error
• Isæt "Memory Stick"’en korrekt.
• Den isatte "Memory Stick" kan ikke
bruges til kameraet (side 91).
• "Memory Stick"’en er beskadiget.
• "Memory Stick"’ens tilslutningsdel er
beskidt.
E:92: ss
• Der er opstået en funktionsfejl i
kameraet, som du ikke kan rette.
Initialiser kameraet (side 53), og slå
derefter strømmen til igen.
Memory Stick type error
• Den isatte "Memory Stick" kan ikke
bruges til kameraet (side 91).
Format error
• Formater mediet igen (side 50, 51).
88
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 89 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Memory Stick locked
• Indstil skrivebeskyttelseskontakten på
"Memory Stick" på optagepositionen
(side 91).
File error
• Der er opstået en fejl ved afspilning af
billedet.
File protect
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
(t trin 6 "Læs dette først").
• Ophæv beskyttelsen (side 40).
Image size over
• Du afspiller et billede med en størrelse,
som ikke kan afspilles på kameraet.
Read only memory
• Kameraet kan ikke optage eller slette
billeder på denne "Memory Stick".
Cannot divide
• Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at
blive delt (kortere end ca. 2 sekunder).
No file
• Der er ikke optaget nogen billeder i den
interne hukommelse.
• Filen er ikke en film.
Invalid operation
• Du afspiller en fil, som er oprettet på
No file in this folder
• Der er ikke optaget nogen billeder i
denne mappe.
• Du betjente ikke korrekt ved kopiering
af billeder fra din computer (side 64).
Folder error
• En mappe med de samme første tre cifre
Cannot create more folders
(Rystelse-advarselsindikator)
• Der kan forekomme kamerarystelser
pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen,
monter kameraet på et stativ eller
fastgør kameraet på anden måde.
640(Fine) is not available
• Film i størrelse 640(Fine) kan kun
optages med brug af en "Memory Stick
PRO". Isæt en "Memory Stick PRO",
eller indstil billedstørrelsen til en anden
end [640(Fine)].
Fejlfinding
i nummeret findes allerede på "Memory
Stick"’en. (F.eks.: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg andre mapper, eller
opret en ny mappe (side 51).
andet udstyr end kameraet.
• En mappe, hvis navn begynder med
"999" findes på "Memory Stick"’en. Du
kan ikke oprette nogen mapper, hvis det
er tilfældet.
Cannot record
• Kameraet kan ikke optage billeder i den
valgte mappe. Vælg en anden mappe
(side 52).
89
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\100TS.fm
master:Right
010COV.book Page 90 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Enable printer to connect
• [USB Connect] er indstillet på
[PictBridge], men kameraet er tilsluttet
en ikke-PictBridge-kompatibel enhed.
Kontroller enheden.
• Forbindelsen er ikke oprettet. Afbryd
universaltilslutningskablet (DSC-S90/
S80/S60) eller Cyber-shot Station
(DSC-ST80) og tilslut det igen. Hvis
der vises en fejlmeddelelse på printeren,
henvises du til den medfølgende
betjeningsvejledning til printeren.
• Datatransmissionen til printeren bliver
måske ikke gennemført endnu. Afbryd
ikke universaltilslutningskablet
(DSC-S90/S80/S60) eller USB-kablet
(DSC-ST80).
Processing
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
det er afsluttet. Det kan tage nogen tid,
afhængigt af printeren.
Connect to PictBridge device
• Du forsøgte at udskrive billeder, inden
der var etableret printertilslutning.
Tilslut til en PictBridge-kompatibel
printer.
No printable image
• Du forsøgte at udføre [DPOF image]
uden at sætte et DPOF (Udskrifts) mærke på billedet(erne).
• Du forsøgte at udføre [All In This
Folder], mens en mappe, der kun
indeholder film, blev valgt. Du kan ikke
udskrive film.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Kontroller printeren.
Printer error
• Kontroller printeren.
• Kontroller om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
90
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 91 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Andet
Om "Memory Stick"
"Memory Stick" er et bærbart, integreret
kredsløb-optagemedium i miniformat. De
typer "Memory Stick", der kan bruges med
kameraet er opført i tabellen nedenfor.
Korrekt betjening garanteres dog ikke for
alle "Memory Stick"-funktioner.
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick" (medfølger ikke)
• Du kan ikke optage, redigere eller slette billeder,
hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten til
LOCK.
Tilslutning
"Memory Stick" -type
Optagelse/
Afspilning
Memory Stick
a
Memory Stick (MagicGate/
High-Speed dataoverførselkompatibel)
a*2*3
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(MagicGate/High-Speed
dataoverførsel-kompatibel)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3*4
Memory Stick PRO
Duo*1
a*2*3*4
*1
• Det garanteres ikke, at en "Memory Stick"
formateret med en computer kan fungere med
dette kamera.
• Datalæse/skrivehastigheder er forskellige
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det udstyr, der bruges.
Etiketplads
Skrivebeskyttelseskontaktens position og/
eller form kan være forskellig, afhængigt af
den "Memory Stick" du bruger.
• Du må ikke tage "Memory Stick"’en ud, mens
der læses eller skrives data.
• Data kan beskadiges i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick"’en udtages eller
kameraet slukkes, mens data læses eller
skrives.
– Når "Memory Stick"’en bruges i omgivelser,
der udsat for statisk elektricitet eller
forstyrrelser.
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Du må ikke sætte andet end den medfølgende
etiket på etiketpladsen.
• Du må ikke sætte andet end den medfølgende
etiket på etiketpladsen. Pas på at etiketten ikke
rager udenfor.
• Bær og opbevar altid "Memory Stick"’en i det
medfølgende etui.
• Du må ikke berøre "Memory Stick"’ens
tilslutning med hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory
Stick"’en for slag.
• Undgå at adskille eller ændre "Memory
Stick"’en.
• Udsæt ikke "Memory Stick"’en for vand.
• Undgå at bruge eller opbevare "Memory
Stick"’en under følgende forhold:
– Høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er
parkeret direkte i solen
– Direkte sollys
– Meget fugtigt eller ætsende gasser
Andet
Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
kameraet, skal du sørge for at sætte den i en
Memory Stick Duo-adapter.
*2"MagicGate Memory Stick" og "Memory Stick
PRO" er udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er en ophavsretsbeskyttelsesteknologi, der bruger krypteringsteknologi.
Data-optagelse/afspilning, der kræver
MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med
kameraet.
*3Understøtter High-Speed dataoverførsel med
brug af parallelt interface.
*4
Film i størrelse 640(Fine) kan optages.
Skrivebeskyttelseskontakt
91
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 92 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med
kameraet, skal du sørge for at sætte "Memory
Stick Duo"’en i en Memory Stick Duo-adapter.
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
Memory Stick Duo-adapter, vil du ikke altid
kunne tage den ud af enheden.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for, at
"Memory Stick Duo"’en er indsat, så den vender
rigtigt.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" sat i en
Memory Stick Duo-adapter med kameraet, skal
du sørge for, at "Memory Stick Duo"’en isættes
i den korrekte retning. Bemærk, at forkert brug
kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" påsat. Hvis du gør det, kan
der opstå funktionsfejl på enheden.
• For at formatere en "Memory Stick Duo", skal
du sætte "Memory Stick Duo"’en i Memory
Stick Duo-adapteren.
• Hvis "Memory Stick Duo"’en er udstyret med
en skrivebeskyttelseskontakt, skal du udløse
dens lås.
Bemærkning om brug af en "Memory
Stick PRO" (medfølger ikke)
• "Memory Stick PRO" med en kapacitet på op til
2 GB virker korrekt med dette kamera.
92
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 93 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Om batteriopladeren og batterierne
Om batteriopladeren (medfølger med
DSC-S90/S80)
Batterier der ikke kan bruges med
kameraet
• Oplad ikke andre batterier end Sony nikkelmetalhydrid-batterier i den medfølgende
oplader. Hvis du forsøger at oplade andre
batterityper (f.eks. manganbatterier, alkalitørbatterier, primære litiumbatterier eller Ni-Cd
batterier) end de angivne batterier, kan
batterierne blive utætte, overophedes eller
eksplodere, så der opstår fare for forbrændinger
eller andre skader.
• Tag opladede batterier ud af batteriopladeren.
Hvis du bliver ved med at oplade dem, er der
fare for lækage, overophedning, eksplosion eller
elektrisk stød.
• Når andre højkapacitet-batterier end det
medfølgende batteri oplades med brug af den
medfølgende batterioplader, vil batteriets fulde
kapacitet ikke altid kunne nås.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det angive
en batterifejl, eller at der er isat andre batterier
end de specificerede typer. Kontroller, at
batterierne er af den specificerede type. Hvis
batterierne er af den specificerede type, skal du
tage alle batterierne ud, udskifte dem med nye
eller andre, og kontrollere, om batteriopladeren
virker korrekt. Hvis batteriopladeren virker
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er beskidt kan opladning
ikke udføres korrekt. Rens batteriopladeren med
en tør klud el.lign.
Manganbatterier
Litiumbatterier
Ni-Cd-batterier
Hvis du bruger ovennævnte batterier, kan fuld
funktionsdygtighed for kameraet ikke altid
garanteres, som følge af batteriernes egenskaber
f.eks. spændingsreduktion.
Batterier der kan bruges med
kameraet
• Undgå at skrælle de eksterne forseglinger af
eller at beskadige batterierne. Brug aldrig
batterier, hvor forseglingerne helt eller delvist er
fjernet, eller batterier der er revnet. De kan
forårsage lækage, eksplosion, eller overophedning af batteriet, og der kan opstå
forbrænding eller anden personskade. De kan
forårsage funktionsfejl på batteriopladeren.
• Opbevar altid nikkel-metalhydrid-batterierne i
batteribeholderen (medfølger med DSC-S90/
S80). I modsat fald kan metalgenstande
kortslutte + og – polerne, hvilket kan forårsage
overophedning eller brand.
• Hvis nikkel-metalhydrid-batteriernes poler er
beskidte kan batterierne ikke altid oplades
korrekt. Tør dem af med en tør klud el.lign.
• På købstidspunktet, eller når nikkel-metalhydridbatterierne ikke har været brugt i lang tid, kan de
ikke altid oplades helt. Det er typisk for denne
type batteri, og det er ikke en funktionsfejl. Hvis
det sker, kan du afhjælpe problemet ved at bruge
batteriet helt op nogle gange, og derefter
genoplade det.
• Hvis du genoplader nikkel-metalhydridbatterier, inden du bruger den eksisterende
opladning helt op, kan svagt batteri-advarslen
blive vist tidligere end forventet. Det kaldes
"hukommelse-effekten"*. Problemet kan løses
ved først at oplade batteriet efter at have tømt
den eksisterende opladning helt.
* "Hukommelse-effekten": Når et batteris
kapacitet midlertidigt mindskes.
• Hvis du vil aflade batterierne helt, skal du lade
kameraet stå i indstillingen til fremvisning af
billeder (side 40), indtil batterierne er afladede.
• Bland ikke nye og brugte batterier.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke
vandtæt.
Andet
HR 15/51: HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydridbatterier (2)
• NH-AA-DA (2) (medfølger med DSC-S90/S80)
• NH-AA-2DB dobbeltpakke, osv.
Batteri NP-NH25 (medfølger med DSC-ST80)
R6 (størrelse AA) alkalibatterier (2) (medfølger
med DSC-S60)
ZR6 (størrelse AA) Oxy nikkel primærbatteri (2)
Om nikkel-metalhydrid-batterier
93
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 94 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Effektiv brug af nikkel-metalhydridbatterier
• Batterierne aflades, selv om de ikke bruges. Det
anbefales at oplade batterierne, lige inden du
bruger dem.
• Batteriets ydelse falder i kolde omgivelser.
Derved kan batteriet bruges i kortere tid. For at
bruge batteriet i længere tid anbefales det at
opbevare det i dets etui i en lomme tæt på
kroppen for at opvarme det, og først sætte det i
kameraet, umiddelbart inden du begynder
optagelse.
• Hvis batteriernes poler er beskidte og
tilslutningerne på kameraets batteridæksel er
beskidte, kan batterilevetiden afkortes
betydeligt. Tør dem af og til med en tør klud
el.lign. for at holde dem rene.
• Hvis du optager meget med brug af zoom og
blitz, bruges batteristrømmen hurtigere op.
• Det anbefales at have ekstra batterier parat til totre gange den forventede optagetid og at lave
prøveoptagelser, inden du laver de egentlige
optagelser.
• Indikatoren for resterende batteri kan ikke altid
angive korrekte oplysninger, hvis der bruges
alkalibatterier/Oxy Nickel Primary Battery.
• Som følge af egenskaberne ved alkalibatterier/
Oxy Nickel Primary Battery er der en stor
forskel mellem den tilgængelige optagetid og
den tilgængelige afspilletid. Af denne grund kan
kameraet slukke, mens linsen er ude, når du
drejer på funktionsknappen. I så fald skal du
udskifte batterierne med nye eller fuldt opladede
nikkel-metalhydrid-batterier.
Forsigtighedsregler vedrørende
batteri NP-NH25
• Se betjeningsvejledningen "Cyber-shot Station".
Batterilevetid for nikkel-metalhydridbatterier
• Batterilevetiden er begrænset. Batterikapaciteten
aftager lidt efter lidt, når du bruger det mere og
mere, og med tiden. Når batteriets driftstid er
afkortet betydeligt, kan det skyldes, at batteriet
er ved at være slidt op.
• Batterilevetiden varierer i overensstemmelse
med, hvordan det opbevares, og betjeningsforhold og omgivelser for hvert batteri.
Om alkalibatterier/Oxy Nickel Primary
Battery
• Alkalibatterier/Oxy Nickel Primary Battery har
en kortere levetid end nikkel-metalhydridbatterier. Derfor kan strømmen slå fra, selvom
indikatoren for resterende batteri angiver en
tilstrækkelig resterende batterilevetid.
• Batteriydelsen varierer meget afhængig af
producenten og batteritypen, og i visse tilfælde
kan batterilevetiden være ekstrem kort. Dette
gør sig især gældende ved lave temperaturer, og
du kan muligvis ikke optage ved temperaturer
under 5 °C.
• Hold nye og gamle batterier adskilt.
94
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 95 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Forsigtighedsregler
x Efterlad ikke kameraet på følgende
steder
• I meget varme omgivelser
I en bil el.lign., der er parkeret i solen.
Kamerakabinettet kan deformeres, eller det kan
forårsage funktionsfejl.
• I direkte sollys eller nær et varmeapparat
Kamerakabinettet kan misfarves eller
deformeres, eller det kan forårsage
funktionsfejl.
• På et sted med rystelser
• Nær et stærkt magnetisk sted
• I sandede eller støvede omgivelser
Lad ikke sand eller støv komme ind i kameraet.
Det kan forårsage funktionsfejl på kameraet,
som ikke altid kan repareres.
x Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmen af med et LCD-rensesæt (medfølger
ikke) for at fjerne fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv o. lign.
x Om driftstemperaturer
Kameraet er beregnet til brug ved temperaturer på
mellem 0 °C og 40 °C. (Temperaturer på mellem
5 °C og 40 °C for alkalibatterier/Oxy Nickel
Primary Battery.) Det frarådes at optage i meget
kolde eller varme omgivelser, hvor temperaturen
kommer over eller under det her angivne.
Hvis kameraet bringes direkte fra kolde til varme
omgivelser, kan der dannes kondensvand
indvendigt i eller uden på kameraet. Kondensvand
kan forårsage funktionsfejl på kameraet.
Der kan nemt dannes kondensvand, når:
• Kameraet medbringes fra kolde omgivelser,
f.eks. en skibakke, til et opvarmet lokale
• Kameraet tages med fra et rum eller en bil med
air-condition til varme omgivelser udenfor,
el.lign.
Sådan undgås dannelse af kondensvand
Læg kameraet ned i en godt tillukket plastpose,
hvis det bringes fra kolde til varme omgivelser.
Lad kameraet tilpasse sig temperaturen i de nye
omgivelser i løbet af et tidsrum (ca. en time).
Hvis der dannes kondensvand
Sluk kameraet og vent ca. en time, indtil fugten er
fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at optage,
mens der stadig er fugt i objektivet, kan du ikke
optage skarpe billeder.
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
bevaring af dato og klokkeslæt og andre
indstillinger, uanset om kameraet er tændt eller ej.
Det genopladelige batteri oplades løbende, så
længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det gradvist, og
hvis du slet ikke bruger kameraet i ca. en måned,
bliver det helt afladet. Sker det, skal du sørge for
at genoplade det genopladelige batteri, inden du
bruger kameraet.
Selv om det genopladelige batteri ikke er opladet,
kan du alligevel bruge kameraet, når blot du ikke
optager dato og klokkeslæt.
Andet
Udvendig rengøring af kameraet
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand. Tør derefter overfladen af
med en tør klud. Brug ikke følgende, da det kan
beskadige kameraets overfladebehandling eller
kabinettet.
• Kemiske produkter f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit, renseklude eller insektgift.
• Rør ved kameraet med ovenstående på
hænderne.
• Lad ikke kameraet være i kontakt med gummi
eller vinyl i lang tid.
x Om kondensvand
Opladningsmetode
Isæt batterier med tilstrækkelig kapacitet i
kameraet, eller tilslut kameraet til en lysnetstikkontakt med lysnetstikket (medfølger ikke).
Lad kameraet sidde i mindst 24 timer med
strømmen afbrudt.
95
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 96 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
Strøm
[System]
Billedenhed
6,85 mm (type 1/2,7) farveCCD, Primært farvefilter
Samlet antal pixels for kameraet
Ca. 4.231.000 pixels
Effektivt antal pixels for kameraet
Ca. 4.065.000 pixels
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiv
f = 6,0 - 18,0 mm (39 - 117 mm
ved omstilling til 35 mm
kamera)
F2.8 - 5.2
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering,
Manuel eksponering, Scene
Selection (7 indstillinger)
Hvidbalance
Automatic, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent
Filformat (DCF-kompatibel)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.2
JPEG-kompatibel, DPOFkompatibel
Film: MPEG1-kompatibel
(Mono)
Optagemedier
Intern hukommelse 32 MB
"Memory Stick"
Blitz
Anbefalet afstand (ISO
indstillet på Auto): 0,2 m til
4,5 m (W)/0,5 m til 2,5 m (T)
HR15/51:HR6 (Størrelse AA)
nikkel-metalhydrid-batterier (2)
(medfølger med DSC-S90/S80),
2,4 V
R6 (størrelse AA) Alkalibatterier (2) (medfølger med
DSC-S60), 3 V
Batteri NP-NH25 (1)
(medfølger med DSC-ST80)
ZR6 (størrelse AA) Oxy nikkel
primærbatteri (2) (medfølger
ikke), 3 V
AC-LS5K lysnetadapter
(medfølger ikke), 4.2 V
Strømforbrug
(ved optagelse med LCD-skærmen tændt)
DSC-S90: 1,1 W
DSC-S80/ST80/S60: 1,0 W
Driftstemperatur 0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
96,6 × 64,4 × 40,1 mm (b/h/d,
ekskl. maksimale fremspring)
Vægt
DSC-S90:
Ca. 253 g (inkl. to batterier og
håndrem)
DSC-S80/ST80/S60:
Ca. 249 g (inkl. to batterier og
håndrem)
Mikrofon
Elektret-kondensatormikrofon
Højttaler
Dynamisk højttaler
[Indgangs- og udgangsstik]
Exif Print
Kompatibel
Multi-stik
PRINT Image Matching III
Kompatibel
USB-kommunikation
PictBridge
Kompatibel
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skærm]
LCD-panel
DSC-S90:
6,2 cm (type 2,5 ) TFT-drev
DSC-S80/ST80/S60: 5,1 cm
(type 2,0 ) TFT-drev
Samlet antal prikker
115.200 (480×240) prikker
96
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\110MS.fm
master:Right
010COV.book Page 97 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
BC-CS2A/CS2B Ni-MH batterioplader
(medfølger med DSC-S90/S80)
Strømkrav
100 til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz, 3 W
UdgangsspændingAA: 1,4 V jævnstrøm,
400 mA × 2
AAA: 1,4 V jævnstrøm,
160 mA × 2
Driftstemperatur
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
Ca. 71 × 30 × 91 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 90 g
For DSC-ST80, se ligeledes
betjeningsvejledningen "Cyber-shot Station".
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Andet
97
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\010COVIX.fm
master:Right
010COV.book Page 98 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
[
[Indeks
Indeks
A
Billedkvalitet.................. 13, 34
E
A/V-kabel..............................75
Billedstørrelse ...................... 13
Effektivt antal pixels............. 96
t trin 4 i "Læs dette
først"
Advarselsindikatorer og meddelelser ...................88
AE/AF-indikator
t trin 5 i "Læs dette
først"
Eksponering.................... 11, 27
Blænderåbning ............... 11, 27
Elektrisk transformer
t trin 1 i "Læs dette
først"
Blitzindstilling
Enkeltbillede-indstilling ....... 70
Bip........................................ 53
Ændre størrelse.....................41
AF-indstilling .......................46
t trin 5 i "Læs dette
først"
AF-lås ...................................33
Blitzniveau ........................... 36
F
AF-områdesøgerens
ramme............................32
Farve ..................................... 12
AF-reflektor..........................48
Bruge kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Afspil ............................ se "Se"
Burst..................................... 35
Fejlsøgning ........................... 77
Afspil/Rediger ......................26
C
Filnavn.................................. 63
Candle-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Filnummer ............................ 54
Antal billeder/Optagetid .......22
Auto Review .........................48
Auto-fokus............................10
Auto-justering-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Automatisk slukkefunktion
t trin 2 i "Læs dette
først"
Cd-rom ................................. 58
Center AF............................. 32
Computer
Anbefalet system .... 57, 67
Kopiere stillbilleder ...... 58
B
Se billeder gemt på
en computer med
kameraet ....................... 64
Batteri
Indikator for resterende
batteri
t trin 1 i "Læs dette
først"
Software........................ 65
Windows ....................... 56
Isætte/Fjerne
t trin 1 i "Læs dette
først"
D
Oplade
t trin 1 i "Læs dette
først"
Dato...................................... 47
Beskyt ...................................39
Billedeffekt ...........................36
Billedfil-lagerdestinationer
og filnavne.....................63
Billedfremvisning .................40
Farvemætning....................... 37
Fil-lagerdestination............... 63
Macintosh ..................... 67
Beach-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
EV......................................... 31
Dagslys................................. 34
Filtypenavn........................... 64
Fin......................................... 34
Fluorescerende ..................... 34
Fokus .............................. 10, 32
Fokusforvalg......................... 32
Formatere........................ 50, 51
Forsigtighedsregler............... 95
Forstørre et billede
t trin 6 i "Læs dette
først"
Forstørret ikon ...................... 49
Fremvisningsmenu ............... 38
F-værdi ........................... 11, 27
G
Gevind til fastgørelse
af trefod ......................... 15
Dato/klokkeslæt ................... 47
Dele...................................... 42
H
DirectX................................. 57
Håndrem
t "Læs dette først"
DPOF ................................... 73
Histogram ....................... 21, 31
Digital Zoom........................ 46
Holde kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
Hvidbalance.......................... 34
98
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\010COVIX.fm
master:Right
010COV.book Page 99 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
LCD-baggrundsbelysning .... 53
MPG .....................................63
ImageMixer VCD2 ...............68
LCD-skærm........... se "Skærm"
Multi AF ...............................32
Indeksindstilling ...................70
Lukkerhastighed............. 11, 27
Multi Burst............................35
Indeksskærm
t trin 6 i "Læs dette
først"
Lydstyrke
t trin 6 i "Læs dette
først"
Multipoint AF.......................32
Indikator for AF-områdesøgerens ramme.............32
Lysnetledning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Indikator.................se "Skærm"
[Indeks
I
N
NR-lav lukkerhastighed ........28
NTSC ....................................54
Indstille uret
t trin 2 i "Læs dette
først"
M
O
M AF .................................... 46
Opdelt måling .......................33
Indstilling..............................35
Macintosh computer
Operativsystem ...............57, 67
Initialisere .............................53
Anbefalet-system .......... 67
Installere ...................58, 65, 68
Macintosh-computer ............ 67
Intern hukommelse ...............23
Makro
t trin 5 i "Læs dette
først"
Formatere.......................50
Internal Memory Tool...........50
Internt genopladeligt
batteri.............................95
Interval ..................................36
ISO............................11, 12, 34
J
JPG........................................63
K
Oplade batteri
t trin 1 i "Læs dette
først"
Oprette optagemappe............51
Opsætning.................37, 44, 45
Måling-indstilling................. 33
Internal Memory Tool ...50
Manuel eksponering ............. 27
Kamera 1 .......................46
Mappe................................... 38
Kamera 2 .......................49
Oprette .......................... 51
Memory Stick Tool........51
Skifte............................. 52
Opsætning 1 ..................53
Medfølgende tilbehør
t "Læs dette først"
Opsætning 1..........................53
Opsætning 2 ..................54
Meget lys.............................. 34
Opsætning 2..........................54
"Memory Stick" ................... 91
Optage
Kamera 1...............................46
Antal billeder/
optagetid........................ 22
Kamera 2...............................49
Formatere ...................... 51
film
t trin 5 i "Læs dette
først"
Komprimeringsforhold .........14
Isætte/Fjerne
t trin 3 i "Læs dette
først"
Stillbillede
t trin 5 i "Læs dette
først"
Kondensvand.........................95
Kontrast.................................37
Skrivebeskyttelseskontakt .......................... 91
Optage film ...........................26
Memory Stick Tool .............. 51
Optagemenu..........................31
Menu .................................... 29
L
Optisk zoom..........................46
Fremvisning .................. 38
Overeksponering...................11
Landscape-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optage........................... 31
Oversigt over delene .............15
Kopiere..................................52
Kopiere stillbilleder til din
computer........................58
Langsom synkronisering
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optageindstilling ..................35
Punkter .......................... 30
Mindske røde øjne................ 47
P
Monitor................................. 46
PAL .......................................54
Monokrom............................ 36
Parallakse..............................81
99
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\010COVIX.fm
master:Right
010COV.book Page 100 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Pc ...................... se "Computer"
Twilight portrait-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
PFX.......................................36
LCD-baggrundsbelysning....................... 53
PictBridge .............................70
Skarphed .............................. 37
PicturePackage .....................65
Skifte optagemappe.............. 52
Pixel......................................13
Skrivebeskyttelseskontakt .... 91
Precision digital zoom ..........46
Skyet .................................... 34
Program-auto-optagelse........26
PTP .......................................54
Sletning
t trin 6 i "Læs dette
først"
Punkt-målerens trådkors.......33
Smart zoom .......................... 46
Punkt-måling ........................33
Q
Snow-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Quick Review
t trin 5 i "Læs dette
først"
Soft snap-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Udskrive direkte ................... 70
Twilight-indstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
U
Udskrifts-mærke................... 73
Udskrive ............................... 69
Enkeltbilledeindstilling ...................... 70
Indeksindstilling............ 70
Udskrivning i en
forretning....................... 73
Software ............................... 65
Undereksponering ................ 11
R
Specifikationer ..................... 96
Rengøring .............................95
Sprog .................................... 53
Universaltilslutningskabel ........................ 59, 75
Roter .....................................42
t trin 2 i "Læs dette
først"
Ur-indstilling ........................ 55
Standard ............................... 34
USB-tilslutning..................... 54
Strømledning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Utydelighed .......................... 10
t trin 5 i "Læs dette
først"
T
Film
t trin 6 i "Læs dette
først"
Tilbagespoling/hurtig
fremspoling
t trin 6 i "Læs dette
først"
VGA
t trin 4 i "Læs dette
først"
S
S AF......................................46
Scene
Se
Stillbillede
t trin 6 i "Læs dette
først"
Selvdiagnosedisplay .............88
Selvudløser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tilslutte
Video-cd ......................... 65, 68
Videoudgang......................... 54
W
Printer ........................... 71
WB ....................................... 34
Tv.................................. 75
Windows-computer .............. 56
Trimning .............................. 44
Anbefalet system........... 57
Trykke halvt ned .................. 10
t trin 5 i "Læs dette
først"
Single....................................46
Tv ......................................... 75
Skærm
Tvungen blitz
t trin 5 i "Læs dette
først"
Ændre displayet.............21
V
Computer ...................... 59
Sikkerhedskopiering .............23
Sepia .....................................36
USB-driver ........................... 58
Z
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indikator ........................17
100
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\N210\Layout\Da\120ADD.fm
master:Right
010COV.book Page 101 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
og Cyber-shot Station er
varemærker, som tilhører Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker, som
tilhører Sony Corporation.
Picture Package er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, WindowsMedia og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker, som tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac er varemærker
eller registrerede varemærker, som tilhører
Apple Computer, Inc.
Macromedia og Flash er varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører Intel
Corporation.
Derudover er system- og produktnavne, der
bruges i betjeningsvejledningen, generelt
varemærker eller registrerede varemærker, som
tilhører de respektive udviklere eller
producenter. ™ og ®-mærkerne er ikke brugt i
alle tilfælde i betjeningsvejledningen.
101
DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-639-11(1)
010COV.book Page 102 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
010COV.book Page 103 Tuesday, May 3, 2005 10:28 AM
Download PDF

advertising