Sony | DSC-HX1 | Sony DSC-HX1 HX1 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Søg på handling
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-HX1
DK
4-132-056-32(1)
© 2009 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side.
Dette er praktisk, når du leder efter en funktion, som du vil have vist.
Søg på handling
Søg efter oplysninger ud fra en handling.
Søgning i MENU/
indstillinger
Søg på handling
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger ud fra en funktion.
Søg efter oplysninger på en liste over
MENU/indstillinger.
Symboler og tegn i denne håndbog
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
Søg efter oplysninger ud fra et søgeord.
Standardindstillingen angives af
Indeks
Rækkefølgen på handlinger angives med
pile (t). Betjen kameraet i den viste
rækkefølge. Symbolerne vises som i
kameraets standardindstilling.
.
Angiver forholdsregler og begrænsninger,
der er relevante for korrekt brug af
kameraet.
Angiver nyttige oplysninger.
2DK
"Memory Stick": Du
kan ikke bruge en
"Memory Stick" til
kameraet.
• Du kan finde flere oplysninger om "Memory
Stick Duo" på side 171.
"Memory Stick
Duo"-adapter
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet tages i
brug første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er helt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du bruge resten af strømmen, tage batteriet
ud af kameraet og opbevare det et køligt og tørt
sted. På denne måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Du kan finde flere oplysninger om batteriet på
side 173.
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
• Du må ikke holde kameraet i LCD-skærmen.
Indeks
Når en "Memory Stick Duo" bruges
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Du kan bruge en "Memory Stick Duo" ved at
sætte den i en "Memory Stick Duo"-adapter
(sælges separat).
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
ved hjælp af højpræcisionsteknologi, så andelen
af effektive pixel udgør 99,99 %. Der kan dog
forekomme små sorte og/eller lyse prikker
(hvide, røde, blå eller grønne) på LCDskærmen. Disse prikker er en almindelig
konsekvens af fremstillingsprocessen og
påvirker ikke optagelserne.
Søgning i MENU/
indstillinger
Der kan ikke bruges andre
hukommelseskort
Bemærkninger om LCD-skærmen,
LCD-søgeren og objektivet
Søg på handling
Bemærkninger om understøttede
"Memory Stick" (sælges separat)
"Memory Stick Duo": Du kan
bruge en "Memory Stick Duo"
til kameraet.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
• Hvis LCD-skærmen, LCD-søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i længere
perioder, kan det resultere i, at kameraet ikke
fungerer korrekt. Vær forsigtig, hvis kameraet
placeres tæt på et vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
undlad at udsætte kameraet for kraftige
påvirkninger.
Bemærkning om afspilning af film på
andre enheder
Dette kamera benytter MPEG-4 AVC/H.264 Main
Profile til at optage film. Derfor kan film, som er
optaget med dette kamera ikke afspilles på
enheder, som ikke understøtter MPEG-4 AVC/
H.264.
Billederne i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
taget med dette kamera.
3DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Søgning i MENU/
indstillinger
Optagelse
Søg på handling
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Søg på handling ···················································· 7
Søgning i MENU/indstillinger ······························ 10
Identifikation af kameraets dele ·························· 16
Brug af funktionsvælgeren ·································· 17
Brug af multivælgeren ········································· 18
Ændring af DISP-indstillinger (skærmvisning) ···· 19
Brug af den interne hukommelse ························ 21
Indeks
Intelligent autojustering ······································· 22
Valg af motiv ······················································· 23
Nem optagelse ···················································· 25
Optagelse med manuel eksponering ·················· 27
Lukkerhastighed- prioriteret optagelse················ 28
Blændeprioriteret optagelse ································ 30
Auto programmeret ············································· 31
Håndholdt tusmørke············································ 32
Anti-bevægelsesslør ··········································· 33
Panorering··························································· 34
Filmtilstand ·························································· 36
Smiludløser ························································· 37
Zoom ··································································· 38
Selvudløser ························································· 39
Makro ·································································· 40
Blitz ····································································· 41
Fokus ·································································· 42
Serieoptagelse ved høj hastighed/
eksponeringsniveau ············································ 44
EV ······································································· 46
ISO ······································································ 47
4DK
Indholdsfortegnelse
Visning
Søg på handling
Visning af stillbilleder··········································· 48
Afspilningszoom ·················································· 49
Billedindeks ························································· 50
Slet ······································································ 51
Visning af film······················································ 52
MENU (Optagelse)
Elementer i MENU (Optagelse)··························· 10
Elementer i MENU (Visning) ······························· 12
Søgning i MENU/
indstillinger
MENU (Visning)
Indeks
Indstillinger
Indstillinger ·························································· 14
Tv
Visning af billeder på SD-tv······························· 132
Visning af billeder på et HD-tv·······························133
Computer
Brug af din Windows-computer ························· 138
Installation af softwaren (medfølger)················· 140
Om "PMB (Picture Motion Browser)" (medfølger)
···············································································141
Visning af billeder på computeren····················· 142
Brug af "Music Transfer" (medfølger)················ 146
Brug af en Macintosh-computer ························ 147
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
············································································· 150
5DK
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder·································· 151
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridgekompatibel printer················································ 152
Udskrivning i en fotoforretning ·························· 154
Søg på handling
Fejlfinding
Fejlfinding·························································· 155
Advarselsindikatorer og meddelelser ················ 165
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder······· 170
Om "Memory Stick Duo" ··································· 171
Om InfoLITHIUM-batteriet································· 173
Om batteriopladeren ········································· 174
Søgning i MENU/
indstillinger
Andet
Indeks
Indeks
Indeks································································ 175
6DK
Indholdsfortegnelse
Søg på handling
Automatisk indstilling af Intelligent autojustering ······································ 22
kameraet
Valg af motiv ························································· 23
Manuel optagelse af
billeder
Optagelse med manuel eksponering ············· 27
Lukkerhastighed- prioriteret optagelse ·········· 28
Blændeprioriteret optagelse ····························· 30
Auto programmeret ············································· 31
Optagelse af
panoramabilleder
Panorering ····························································· 34
Optagelse af
madanretninger
Gourmet ································································· 23
Optagelse af
nærbilleder
Makro ······································································ 40
Optagelse af motiver i
bevægelse
Avanceret sportsoptagelse ······························· 23
Filmtilstand ···························································· 36
Serieoptagelse ved høj hastighed/
eksponeringsniveau ·············································· 44
Indeks
Portræt ···································································· 23
Tusmørke portræt················································ 23
Smiludløser ··························································· 37
Scenegenkendelse ············································· 64
Registrering af ansigter······································ 67
Reduktion af lukkede øjne ································ 70
Rødøjereduktion ·················································· 71
Søgning i MENU/
indstillinger
Portrætfotografering
Søg på handling
Scenegenkendelse ············································· 64
7DK
Indholdsfortegnelse
Optagelse uden slør
Høj følsomhed ······················································ 23
Håndholdt tusmørke ··········································· 32
Anti-bevægelsesslør ··········································· 33
Selvudløser med 2 sekunders forsinkelse
·················································································· 39
Optagelse i mørke
Høj følsomhed ······················································ 23
Anti-bevægelsesslør ··········································· 33
Langsom synkro (Blitz til) ·································· 41
ISO ··········································································· 47
Justering af
eksponeringen
Histogram ······························································ 20
EV ············································································ 46
Ændring af
fokusplacering
Fokus ······································································ 42
Registrering af ansigter······································ 67
Indeks
Tvungen blitz ························································ 41
Scenegenkendelse ············································· 64
DRO········································································· 72
Søgning i MENU/
indstillinger
Optagelse i modlys
Søg på handling
ISO ··········································································· 47
SteadyShot ···························································· 79
Ændring af billedformat Billedformat ··························································· 56
Sletning af billeder
Slet ····································································· 51, 97
Format ·································································· 124
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 49
Beskær ··································································· 93
Redigering af billeder
Retouchering ························································ 93
Tilpasning af flere ················································ 96
Kontinuerlig afspil. ··············································· 81
Afspilning af en
billedserie i rækkefølge Diasshow med musik ········································· 82
8DK
Indholdsfortegnelse
Optagelse/visning med Nem optagelse ····················································· 25
tydelige indikatorer
Udskrivning af billeder
med dato
Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
················································································ 141
Søg på handling
Ændring af indstillinger Indstilling af sted ················································ 130
for dato og tid
Dato-/tidsindstilling ············································ 131
Udskrivning af billeder
Udskrivning af stillbilleder ······························· 151
Visning på tv
Visning af billeder på et SD-tv ······················· 132
Visning af billeder på et HD-tv ······················· 133
Oplysninger om
ekstraudstyr
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin" ······ 150
Indeks
Initialiser ······························································· 114
Søgning i MENU/
indstillinger
Gendannelse af
indstillinger
9DK
Indholdsfortegnelse
Søgning i MENU/indstillinger
Elementer i MENU (Optagelse)
Du kan let vælge forskellige optagefunktioner med knappen MENU.
Kontrolknap
2 Vælg det ønskede menuelement med v/V/b/B på
kontrolknappen.
3 Tryk på knappen MENU for at lukke skærmen
Menu.
I skemaet nedenfor angiver
tilgængelig.
en tilgængelig funktion, og — angiver en funktion, der ikke er
Funktionsvælger
Menuelement
—
—
—
—
—
—
Filmoptagelsestilstand
—
—
—
—
—
—
Optageretning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Billedformat
Blitz
—
Hvidbalance
—
—
Lysmålermetode
—
—
Niveausæt
—
—
*
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
Scenegenkendelse
—
Følsomhed for smilregist.
—
—
Registrering af ansigter
—
—
—
—
—
—
*
—
Blitzniveau
—
—
—
—
—
—
—
Reduktion af lukkede øjne
—
—
—
*
—
—
—
—
—
*
—
—
—
Rødøjereduktion
—
—
—
—
DRO
—
—
—
—
—
—
—
Støjreduktion
—
—
—
—
—
—
—
Farvetilstand
—
—
—
—
—
—
Farvefilter
—
—
—
—
—
—
Farvemætning
—
—
—
—
—
—
Kontrast
—
—
—
—
—
—
Skarphed
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
(Indstillinger)
Indeks
Valg af motiv
Søgning i MENU/
indstillinger
Knappen MENU
Søg på handling
1 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
*
—
—
* Betjeningen er begrænset i overensstemmelse med den valgte tilstand for Valg af motiv.
10DK
Fortsættes r
• Det er kun de menuelementer, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Søg på handling
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
11DK
Du kan let vælge forskellige visningsfunktioner med knappen MENU.
1 Tryk på knappen
afspilningstilstand.
(Afspilning) for at skifte til
Knappen
(Afspilning)
Kontrolknap
3 Vælg det ønskede menuelement med v/V/b/B på
kontrolknappen.
4 Tryk på z midt på kontrolknappen.
Knappen MENU
en tilgængelig funktion, og — angiver en funktion, der ikke er
Visningstilstand
Menuelement
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo"
Datovisning
Favoritter
Mappevisning Mappevisning
—
—
—
—
—
—
—
(Diasshow)
(Datoliste)
(Liste over
begivenheder)
—
(Visningstilstand)
Indeks
Vis. af
Begivenh.
Søgning i MENU/
indstillinger
I skemaet nedenfor angiver
tilgængelig.
Søg på handling
2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen
Menu.
Indholdsfortegnelse
Elementer i MENU (Visning)
—
(Filtrer efter ansigter)
(Ændr hovedbillede)
—
(Tilføj/fjern
Favoritter)
(Vis
serieoptagelsesgruppe)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Retouchering)
(Tilpasning af flere)
(Slet)
—
(Beskyt)
DPOF
—
(Udskriv)
(Roter)
(Vælg mappe)
—
—
—
—
(Indstillinger)
12DK
Fortsættes r
• Det er kun de menuelementer, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises på skærmen.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), vises skærmen Slet, hvis du trykker på
MENU. Du kan vælge [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder].
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Søg på handling
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
13DK
Du kan ændre indstillinger på skærmen
(Indstillinger).
1 Tryk på knappen MENU for at få vist
indstillingsskærmbilledet.
Kontrolknap
3 Vælg den ønskede kategori med v/V, og tryk på B
for at vælge et element. Tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på
z.
Optagelsesindstil.
Søgning i MENU/
indstillinger
Kategori
Knappen MENU
Søg på handling
2 Vælg
(Indstillinger) med V på kontrolknappen,
og tryk derefter på z på kontrolknappen for at få
vist opsætningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indstillinger
Element
AF-lampe
Gitterlinje
Digital zoom
Konvert.obj.
Blitzsynk.
Indeks
Autoretning
Autom. visn.
Udv. Fokus
Specialknap
Primære indstill.
Bip
Language Setting
Funkt.guide
Initialiser
Demotilstand
HDMI-opløsning
KONTROL TIL HDMI
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
USB-tilslut
Hent musik
Format musik
14DK
Fortsættes r
"Memory Stick"-værktøj
Element
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
Indstillinger af ur
Indstilling af sted
Dato-/tidsindstilling
Søg på handling
Filnummer
Indholdsfortegnelse
Kategori
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• [Optagelsesindstil.] vises kun, når der er valgt indstillinger via optagetilstand.
• ["Memory Stick"-værktøj] vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet, og [Internt
huk.værktøj] vises kun, når der ikke er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Indeks
15DK
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
Søg på handling
Søgning i MENU/
indstillinger
A Knappen ON/OFF (Power)
B Funktionsvælger (17)
C Knappen
(44)
/
(Serieoptagelse/Niveau)
D Udløserknap
E Ved optagelse: Knappen W/T (Zoom) (38)
Ved visning: Knappen
(Indeks)/
Knappen (Afspilningszoom) (50, 49)
G Selvudløserlampe/
Smiludløserlampe/
AF-lampe
O Stereomikrofon
P Søger
Q Knappen
(Afspilning) (48)
R LCD-skærm
H Objektiv
S Knappen
(Slet) (51)
I Blitz
T Knappen
(Special) (110)
J Søgerjusteringshjul
U Multivælger (18)
K Knappen FINDER/LCD
V Øsken til skulderrem
L Øsken til skulderrem
W Knappen MENU (10)
M DC IN-stik/DC IN-stikdæksel
X Kontrolknap
Menu aktiveret: v/V/b/B/z
Menu deaktiveret: DISP/ / /
N Multistik
Indeks
F Knappen FOCUS (42)
Y Højttaler
Z Batteriåbning
wj Batteriudløserknap
wk "Memory Stick Duo"-åbning
wl Adgangsindikator
e; Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
ea Gevind til kamerastativ
es Knappen RESET
16DK
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
Indholdsfortegnelse
Brug af funktionsvælgeren
Søg på handling
(Nem optagelse)
(Auto programmeret)
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede
indstillinger (side 22).
Gør det muligt at optage/vise stillbilleder med indikatorer, der er lette
at få øje på (side 25).
Gør det muligt at optage med automatisk justeret eksponering (både
lukkerhastighed og blændeværdi) (side 31). Du kan indstille
forskellige funktioner med menuen.
Gør det muligt at optage billeder efter at have justeret
lukkerhastigheden manuelt (side 28).
(Blændeprioriteret
optagelse)
Gør det muligt at optage billeder efter at have justeret blændeværdien
manuelt (side 30).
(Optagelse med
manuel eksponering)
Gør det muligt at optage billeder efter manuel justering af
eksponeringen (både lukkerhastighed og blænde (F-værdi)) (side 27).
Du kan indstille forskellige funktioner med menuen.
(Antibevægelsesslør)
Gør det muligt at optage med reduktion af slør, når der komponeres
serieoptagelser med høj hastighed uden brug af blitz (side 33).
(Håndholdt
tusmørke)
Gør det muligt at optage med reduktion af slør under svage
lysforhold, når der komponeres serieoptagelser med høj hastighed
(side 32).
(Panorering)
(Valg af motiv)
(Filmtilstand)
Indeks
(Lukkerhastighedprioriteret optagelse)
Søgning i MENU/
indstillinger
(Intelligent
autojustering)
Gør det muligt at optage panoramabilleder efter komponering af
billeder (side 34).
Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt af
motivet (side 23).
Gør det muligt at optage film med lyd (side 36).
17DK
Vælg et
element
Multivælger
Vælg en værdi
for indstillingen
Det element, der skal indstilles, vises større.
2 Drej på multivælgeren for at vælge en værdi for indstillingen.
Søgning i MENU/
indstillinger
1 Tryk på multivælgeren for at vælge et element på optageskærmen.
Søg på handling
Multivælgeren bruges til at ændre værdi for en indstilling, når der optages med Optagelse med
manuel eksponering, Lukkerhastighed- prioriteret optagelse, Blændeprioriteret optagelse, Auto
programmeret, justering af ISO-følsomhed, justering af fokusmetode eller EV-justering. Drej på
multivælgeren for at gå hurtigt til det næste/forrige billede. Du kan også justere EV-indstillinger
i
(Intelligent autojustering) eller
(Valg af motiv).
Indstillingerne for EV og ISO kan indstilles med multivælgeren i
(Avanceret
sportsoptagelse).
Indholdsfortegnelse
Brug af multivælgeren
Drej til højre for at øge værdien, og drej til venstre for at reducere værdien.
• Nedtonede elementer kan ikke indstilles ved at trykke på multivælgeren.
Indeks
Bemærk
18DK
1 Tryk på DISP (skærmvisning) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
Lys +
Histogram
Gør skærmen lysere og viser et diagram over
billedets lysstyrke.
Der vises også billedoplysninger under
afspilning.
Gør skærmen lysere og viser oplysninger.
Normal
Anvender skærmens standardlysstyrke og viser
oplysninger.
Indeks
Lys
Søgning i MENU/
indstillinger
Gør skærmen lysere og viser kun billeder.
Søg på handling
Lys + Kun
billede
Indholdsfortegnelse
Ændring af DISP-indstillinger
(skærmvisning)
Bemærk
• Hvis du viser billederne i kraftigt dagslys, skal du øge skærmens lysstyrke. Batteriet kan dog blive brugt
hurtigere under disse forhold.
19DK
Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer et lyst billede,
når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
Indholdsfortegnelse
Histogram
A
Lys
1 Tryk på DISP (skærmvisning) på kontrolknappen, og vælg [Lys +
Histogram].
Indeks
• Histogrammet vises også, når der afspilles et enkelt billede, men her kan du ikke justere eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
– Når der optages film.
– Når der afspilles film.
– Når der vises billeder, der er vendt lodret.
– Når der roteres stillbilleder.
– Når der optages med Panorering.
– Når der vises billeder, der er optaget med Panorering.
– Når der vises hovedbilleder.
• Der kan være stor forskel på det viste histogram under optagelse og under afspilning i følgende
situationer:
– Når blitzen udløses.
– Når lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder, som er optaget med andre kameraer.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
B
Mørk
20DK
Kameraet har intern hukommelse på ca. 11 MB. Hukommelsen kan ikke flyttes. Den interne
hukommelse gør det muligt at optage billeder, selvom der ikke er sat en "Memory Stick Duo" i
kameraet.
B
Intern
hukommelse
Uden "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billederne gemmes i den interne hukommelse.
[Afspilning]: Billederne afspilles fra den interne
hukommelse.
[Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner på billederne i den interne hukommelse.
Søgning i MENU/
indstillinger
B
Søg på handling
Med "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billederne gemmes på din "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Billederne afspilles fra en "Memory Stick
Duo".
[Menu, indstillinger, osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner på billeder på en "Memory Stick Duo".
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Om billeddata, der er gemt i den interne
hukommelse
Indeks
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende
metoder.
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Følg trinnene på side 142 til 143 uden at der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Sådan kopieres (tages sikkerhedskopi) data på en "Memory Stick Duo"
Find en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg de trin, der beskrives
under [Kopier] (side 128).
Bemærk
• Du kan ikke overføre billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Du kan overføre data fra den interne hukommelse til en computer ved at oprette en USB-forbindelse
mellem kameraet og computeren med et multistikkabel. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til
den interne hukommelse.
21DK
Gør det muligt at optage stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Intelligent autojustering).
2 Tryk på udløserknappen for at optage.
• Blitzen er indstillet til [Automatisk blitz] eller [Blitz fra].
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse kan bruges i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion lader
kameraet registrere optageforholdene og tage billedet automatisk.
Kameraet registrerer (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt), og viser et
ikon på LCD-skærmen, når der registreres et motiv.
Du kan finde flere oplysninger på side 64.
Indeks
zHvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært
Søgning i MENU/
indstillinger
Ikon for Scenegenkendelse
Søg på handling
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
at fokusere på
• Den korteste optageafstand er cirka 1 cm (W), 150 cm (T) (fra objektivet).
• Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Komponer billedet igen, eller skift fokusindstilling (side 42).
• Det kan være svært at indstille fokus i følgende situationer:
– Når det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Når motivet ses gennem glas.
– Når motivet bevæger sig hurtigt.
– Når der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Når motivet blinker.
– Når motivet står i modlys.
22DK
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forud angivne indstillinger afhængigt af sekvensen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
2 Vælg den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
(Høj følsomhed)
Gør det muligt at tage billeder uden
blitz ved lav belysning med reduceret
slør.
(Portræt)
Gør det muligt at tage billeder med sløret baggrund,
mens motivet fremstår skarpt.
Gør det muligt at tage billeder af motiver i hurtig
bevægelse, f.eks. sportsaktiviteter.
Når udløserknappen trykkes halvt ned, forudsiges
motivets bevægelse, og fokuseringen justeres.
Gør det let at tage billeder af fjerntliggende motiver ved
at fokusere på lang afstand. Optager blå himmel og
planter i levende farver.
(Tusmørke
portræt)
Gør det muligt at tage skarpe billeder af personer mod en
baggrund om natten, uden at atmosfæren går tabt.
(Tusmørke)
Gør det muligt at lave natoptagelser på lang afstand,
uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
(Gourmet)
Gør det muligt at tage billeder af madanretninger med
indbydende og lyse farver.
(Strand)
Gør det muligt at lave klare optagelser af det blå vand
ved havet eller en sø.
(Fyrværkeri)
Indeks
(Landskab)
(Sne)
Søgning i MENU/
indstillinger
(Avanceret
sportsoptagelse)
Søg på handling
Hvis du vil skifte til et andet motiv, skal du trykke på knappen MENU.
Gør det muligt at tage klare billeder uden
farveforringelse i snelandskaber og andre steder, hvor
hele skærmen ser hvid ud.
Gør det muligt at optage fyrværkeri i al sin pragt.
23DK
Fortsættes r
• Når du tager billeder i tilstanden
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), er
lukkerhastigheden lavere, og der er tendens til slør på billederne. Det anbefales at bruge et stativ for at
undgå slør.
Funktioner, der understøttes af Valg af motiv
—
Makro til
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Blitz
Registrering af ansigter/
Smiludløser
*
Serieoptagelse/Niveau
—
ISO
—
Hvidbalance
**
—
—
—
—
—
—
Reduktion af lukkede
øjne
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Rødøjereduktion
—
—
Søgning i MENU/
indstillinger
Selvudløser
Søg på handling
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. angiver en tilgængelig funktion, og — angiver en
funktion, der ikke er tilgængelig. Ikonerne under [Blitz] angiver de tilgængelige blitztilstande.
Ikke alle funktioner er tilgængelige, afhængigt af tilstanden i Valg af motiv.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
* [Fra] kan ikke vælges for [Registrering af ansigter].
** [Blitz] kan ikke vælges for [Hvidbalance].
24DK
Indholdsfortegnelse
Nem optagelse
Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af funktioner.
Du kan ændre indstillingerne [Billedformat], [Selvudløser] og [Blitz].
Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem optagelse).
Bemærk
• Batteriet bruges hurtigere, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk.
zÆndring af indstillinger for Billedformat, Selvudløser
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t den
ønskede tilstand t z.
Vælg størrelsen [Stort] eller [Lille].
Selvudløser:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand.
Vælg tilstanden [Selvudløser 10sek] eller [Selvudløser fra].
Blitz:
på kontrolknappen t den ønskede tilstand.
Vælg tilstanden [Automatisk blitz] eller [Blitz fra].
MENU t [Blitz] t z t den ønskede tilstand t z.
Vælg tilstanden [Auto] eller [Fra].
Indeks
Billedformat:
Søgning i MENU/
indstillinger
og Blitz
Søg på handling
2 Tryk på udløserknappen for at optage.
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse kan bruges i tilstanden Nem optagelse. Denne funktion lader kameraet
registrere optageforholdene og tage billedet automatisk.
Ikon for Scenegenkendelse
Kameraet registrerer (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt) og viser et
ikon på LCD-skærmen, når der registreres et motiv.
Du kan finde flere oplysninger på side 64.
25DK
Fortsættes r
Når du trykker på knappen
(Afspilning) med funktionsvælgeren indstillet til
(Nem
optagelse), bliver teksten på afspilningsskærmen større og lettere at læse. Derudover
begrænses de tilgængelige funktioner.
Knappen
(Slet):
• Visningstilstand indstilles til [Mappevisning]. Hvis du indstiller funktionsvælgeren til en anden
tilstand end
(Nem optagelse), og afspiller billeder, vises billederne i den forudvalgte
visningstilstand.
Søg på handling
Knappen MENU:
Du kan slette det aktuelt valgte billede.
Vælg [OK] t z.
Du kan slette det aktuelt viste billede med [Slet enkelt billede] og
slette alle billeder i en mappe med [Slet alle billeder].
Indholdsfortegnelse
zOm tilstanden Nem visning
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
26DK
1 Indstil funktionsvælgeren til
manuel eksponering).
(Optagelse med
F-værdi
Hver gang du trykker på multivælgeren, ændres de elementer,
der kan vælges.
3 Drej på multivælgeren for at vælge en værdi.
Lukkerhastighed
EV-værdi
4 Tryk på udløserknappen for at optage.
Bemærk
zIndstilling af lukkerhastighed og blændeværdi
Indeks
• Hvis du ikke opnår den korrekte eksponering med de valgte indstillinger, blinker indstillingsværdien på
skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan godt optage i denne situation, men vi anbefaler,
at du justerer blitzværdien igen.
• Blitzen indstilles til [Blitz til] eller [Blitz fra].
Søgning i MENU/
indstillinger
2 Tryk på multivælgeren for at vælge ISO,
lukkerhastighed eller blændeværdi (F-værdi).
Søg på handling
Gør det muligt at optage stillbilleder med en ønsket eksponering efter manuel justering af
lukkerhastighed og blændeværdi (F-værdi).
Indstillingen gemmes, selvom kameraet slukkes. Når du valgt en værdi, kan du gendanne den
samme eksponering ved blot at indstille funktionsvælgeren til
(Optagelse med manuel
eksponering).
Indholdsfortegnelse
Optagelse med manuel
eksponering
(F-værdi)
Forskellen mellem den eksponeringsværdi, der indstilles manuelt, og den
eksponeringsværdi, som kameraet vurderer som den korrekte, vises på skærmen i form af en
EV-værdi. Denne værdi kan bruges til at vurdere et billedes lysstyrke. 0EV er den værdi,
som kameraet vurderer som den bedst egnede. EV med "+" angiver overeksponering af
billedet, og EV med "–" angiver undereksponering.
27DK
Indholdsfortegnelse
Lukkerhastighed- prioriteret
optagelse
Gør det muligt at optage stillbilleder efter manuel justering af lukkerhastigheden.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse).
Søg på handling
2 Tryk på multivælgeren.
3 Drej på multivælgeren for at vælge en værdi for
lukkerhastigheden.
Du kan vælge en lukkerhastighed fra 1/4000 til 30 sekunder.
Du kan angive indstillingen EV eller ISO med multivælgeren.
4 Tryk på udløserknappen for at optage.
• Blitzen indstilles til [Blitz til] eller [Blitz fra].
• Når lukkerhastigheden er hurtig, kan mængden af blitzlys være utilstrækkeligt, selvom du aktiverer
blitzen.
• Hvis du ikke opnår den korrekte eksponering med de valgte indstillinger, blinker indstillingsværdien på
skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan godt optage i denne situation, men vi anbefaler,
at du justerer blitzværdierne igen.
Blændeværdi
(F-værdi)
Indeks
zLukkerhastighedens indstillingsinterval
Søgning i MENU/
indstillinger
Lukkerhastighed
Bemærk
1/4000 til 30 sekunder
1/2000 til 30 sekunder
Zoomskala
(Vidvinkel)
(Zoom)
A Ca. ×1,4
B Ca. ×20
• Hvis lukkerhastigheden er på et sekund eller hurtigere, vises den med ["], f.eks. 1".
• Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå
vibration.
• Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, tager det tid at behandle dataene.
• Hvis lukkerhastigheden er indstillet til 1/3 sekunder eller langsommere, aktiveres funktionen NR til
automatisk støjreduktion ved langsomme lukkerhastigheder for at reducere støj på billedet.
vises.
28DK
Fortsættes r
Når du vælger en hurtig lukkerhastighed, optages billederne, så det
ser ud som om, at personer i bevægelse, biler eller vandsprøjt, er
blevet stoppet.
Søg på handling
Når du vælger en langsom lukkerhastighed, vises der spor efter
motiverne i bevægelse, f.eks. en rindende bæk, osv. Motiver i
bevægelse optages dermed mere naturligt og livagtigt.
Indholdsfortegnelse
zOm lukkerhastigheden
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
29DK
Gør det muligt manuelt at justere den mængde lys, der skal komme gennem objektivet.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Blændeprioriteret optagelse).
2 Tryk på multivælgeren.
Du kan vælge en blændeværdi (F-værdi) fra F 2.8 til F 8.0.
Lukkerhastigheden justeres automatisk fra 1/2000 til 8
sekunder.
Du kan angive indstillingen EV eller ISO med multivælgeren.
Blændeværdi (F-værdi)
4 Tryk på udløserknappen for at optage.
• Blitzen indstilles til [Blitz til], [Langsom synkro (Blitz til)] eller [Blitz fra].
• Hvis du ikke opnår den korrekte eksponering med de valgte indstillinger, blinker indstillingsværdien på
skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan godt optage i denne situation, men vi anbefaler,
at du justerer blitzværdierne igen.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
3 Drej på multivælgeren for at vælge en
blændeværdi (F-værdi).
Indholdsfortegnelse
Blændeprioriteret optagelse
zOm blændeprioritet
Indeks
Jo lavere blændeværdi (F-værdi), jo større bliver den åbning, som
lyses skal passere. Fokusdybden reduceres, og alt, undtagen motiver
inden for en kort rækkevidde, optages sløret. Funktionen er god til
portrætter, osv.
Jo højere blændeværdi (F-værdi), jo smallere bliver den åbning, som
lyses skal passere. Der stilles skarpt på både motiver tæt på og langt
væk fra objektivet. Denne funktion er god til landskaber, osv.
30DK
Gør det muligt at optage med manuel justeret eksponering (både lukkerhastighed og
blændeværdi (F-værdi)). Du kan ligeledes vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Auto programmeret).
Programskift
Gør det muligt at ændre kombinationen af blændeværdi (F-værdi) og lukkerhastighed med
fastlåst eksponering.
2 Drej på multivælgeren.
" ", der vises på skærmen, ændres til "
", og optagetilstanden skifter til programskift.
3 Drej multivælgeren for at vælge den ønskede
kombination af blændeværdi (F-værdi) og
lukkerhastighed.
Søgning i MENU/
indstillinger
1 Tryk på multivælgeren.
Søg på handling
2 Tryk på udløserknappen for at optage.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
Du kan angive indstillingen EV eller ISO med multivælgeren.
4 Tryk på udløserknappen for at optage.
Lukkerhastighed/
blændeværdi (F-værdi)
Bemærk
Indeks
Hvis du vil annullere et programskift, skal du indstille
multivælgeren til " ".
• Du kan ikke ændre kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed, mens udløserknappen er trykket
halvt ned.
• Afhængigt af lysstyrken i omgivelserne anvendes programskiftet muligvis ikke.
• Indstil funktionsvælgeren til andet end " ", eller sluk for strømmen for at annullere den valgte
indstilling.
• Når lysstyrken ændres, ændres blændeværdien (F-værdi) og lukkerhastigheden også, men
indstillingernes indbyrdes forhold bevares.
• Programskift annulleres, når blitzindstillingen ændres.
31DK
Selvom natoptagelser har en tendens til at blive slørede ved rystelser af kameraet, giver denne
tilstand dig mulighed for natoptagelser med mindre støj og slør uden brug af stativ. Der foretages
en serie højhastighedsoptagelser, når lukkerknappen trykkes helt ned, og der anvendes
billedbehandling til at reducere slør og støj.
(Håndholdt tusmørke).
2 Tryk på udløserknappen for at optage.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Lukkerlyden bipper 6 gange, og billedet tages.
• Reduktionen af slør kan være mindre effektiv på følgende typer billeder:
– Billeder, der indeholder skiftende bevægelser.
– Billeder, hvor hovedmotivet står tæt på kameraet.
– Billeder, hvor der kun er en smule kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller græsplæne.
– Billeder med konstante ændringer, f.eks. bølger eller vandfald.
• Smiludløser understøttes ikke af Håndholdt tusmørke.
Søg på handling
1 Indstil funktionsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Håndholdt tusmørke
Indeks
32DK
Denne er egnet til indendørsoptagelser uden brug af blitz til at reducere sløring af motivet. Der
foretages en serie højhastighedsoptagelser, når lukkerknappen trykkes helt ned, og der anvendes
billedbehandling til at reducere slør og støj i motivet.
1 Indstil funktionsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Anti-bevægelsesslør
(Anti-bevægelsesslør).
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Lukkerlyden bipper 6 gange, og billedet tages.
• Reduktionen af slør kan være mindre effektiv på følgende typer billeder:
– Billeder, der indeholder skiftende bevægelser.
– Billeder, hvor hovedmotivet står tæt på kameraet.
– Billeder, hvor der kun er en smule kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller græsplæne.
– Billeder med konstante ændringer, f.eks. bølger eller vandfald.
• Smiludløser understøttes ikke af Anti-bevægelsesslør.
Søg på handling
2 Tryk på udløserknappen for at optage.
Indeks
33DK
Gør det muligt at optage panoramabilleder efter komponering af billeder.
Panoramabillederne kan sættes sammen ved siden af hinanden eller over og under hinanden.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Panorering).
Indholdsfortegnelse
Panorering
Hold kameraet, så du tydeligt kan se LCD-skærmen.
Denne del kommer ikke
med på optagelsen.
3 Bevæg kameraet i den retning, der vises
på skærmen.
Retningsbjælke
Bemærk
Indeks
• Hvis du ikke kan panorere med kameraet hen over hele motivet inden for et givet tidsrum, fremkommer
der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du flytte kameraet hurtigt for at optage
et fuldt panoreret billede.
• Funktionen sætter flere billeder sammen, og den sammensatte del optages ikke jævnt.
• Du kan ikke oprette panoramabilleder i følgende situationer:
– Når kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
– Når kameraet er udsat for for meget kamerarystelse.
– Når kameraet bevæges i en anden retning end indstillingen.
• Ved svag belysning kan panoramabillederne blive slørede.
Søgning i MENU/
indstillinger
Retningsbjælken vises, mens kameraet bevæges.
Optagelsen stopper, når du når slutningen af
retningsbjælken, og panoramabillederne optages.
Søg på handling
2 Tryk helt ned på udløserknappen.
zÆndring af optageretning eller billedformat for et
panoramabillede
Optageretning:
Billedformat:
MENU t [Optageretning] t z på kontrolknappen t vælg
[Højre], [Venstre], [Op] and [Ned] t z.
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t vælg
[Standard] eller [Bred] t z.
34DK
Fortsættes r
Vandret
Du kan rulle panoramabilleder ved at trykke på z på kontrolknappen, mens
panoramabillederne afspilles.
Viser den del af panoramabilledet,
der ses på skærmen.
Kontrolknap
Beskrivelse
z
Afspiller/stopper et rullende
billede.
• Tryk på z for at få vist
hele billedet, når du
stopper rulningen.
b/B
Ruller billederne vandret.
v/V
Ruller billederne lodret.
Indeks
zAfspilning af panoramabilleder
Søgning i MENU/
indstillinger
Radius så kort som mulig
Søg på handling
Lodret
• Bevæg kameraet i en bue med konstant hastighed.
• Panorer med kameraet i den samme retning, som
angivet på LCD-skærmen. Hvis kameraet rystes under
panoreringen, optages samlingen ikke jævnt.
• Find et motiv, og tryk udløserknappen halvt ned for at
låse eksponeringen og hvidbalancen.
• Optagelsen mislykkes, når der er stor forskel på
lysstyrke, farve og fokus i den samlede vinkel af
panoramaoptagelsen og den låste vinkel. Hvis dette
sker, skal du ændre den låste vinkel og optage igen.
• Brug af Panorering egner sig ikke til følgende
situationer:
– Når motiverne bevæger sig.
– Når motiverne er for tæt på kameraet.
– Billeder med et gentaget mønster, f.eks. fliser, og
billeder, der kun indeholder en smule kontrast, f.eks.
himmel, sandstrand eller græsplæne.
– Billeder med konstante ændringer, f.eks. bølger eller
vandfald.
• Hvis der optages under lys, der blinker, f.eks.
fluorescerende lys, er lysstyrken eller farven i det
sammensatte billede ikke altid ens.
Indholdsfortegnelse
zTip til optagelse af et panoramabillede
• Panoramabilleder afspilles med den medfølgende software "PMB" (side 141).
35DK
Gør det muligt at optage film med lyd.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand).
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Søg på handling
3 Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned
igen.
Indholdsfortegnelse
Filmtilstand
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
36DK
Gør det muligt at aktivere lukkeren automatisk, når kameraet registrerer et smil.
1 Tryk på knappen
(Special).
2 Vent, mens der registreres et smil.
3 Tryk igen på knappen
optagelsen.
(Special) for at stoppe
Ramme til Registrering
af ansigter
Indikator for Følsomhed
for smilregist.
zTip til bedre optagelse af smil
Indeks
• En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når der ikke er mere plads på din "Memory Stick
Duo" eller i den interne hukommelse.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge digital zoom.
• Du kan ikke bruge Smiludløser, når der er valgt
(Avanceret sportsoptagelse),
(Landskab),
(Tusmørke), (Gourmet) eller (Fyrværkeri) under Valg af motiv eller
(Panorering),
(Håndholdt tusmørke) eller
(Anti-bevægelsesslør).
• Du kan ikke bruge Smiludløser, hvis du indstiller [Lysmålermetode] eller [Hvidbalance] til knappen
(Special). Indstil [Smiludløser] med [Specialknap] under
(Optagelsesindstil.) (side 110).
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
Hvis smilniveauet overskrider punktet b på indikatoren, tager
kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen i tilstanden Smiludløser,
tager kameraet billedet og vender tilbage til tilstanden
Smiludløser.
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene.
Du må ikke skjule ansigtet med en hat, maske,
solbriller, osv.
2 Prøv at placere ansigtet med front mod kameraet og så
lige som muligt. Sørg for, at øjnene er smalle.
3 Smil tydeligt og med blottede tænder. Det er lettere for
kameraet at registrere smilet, når tænderne er synlige.
1
• Lukkeren udløses, når der registreres et smil på et af de registrerede ansigter.
• Brug [Registrering af ansigter] til at vælge eller registrere et motiv til registrering af ansigter. Når
det valgte ansigt registreres i kameraets hukommelse, udføres der kun Registrering af smil for det
pågældende ansigt. Hvis du vil registrere smil for et andet ansigt, skal du vælge et andet ansigt med
z på kontrolknappen (side 67).
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i menuen.
37DK
Du kan forstørre billedet under optagelse. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre
billeder op til 20×.
1 Drej på zoomknappen (W/T).
T-siden
• Drej kun en lille smule på zoomknappen for at zoome langsomt, og
drej zoomknappen helt over til siden for at zoome hurtigt.
• Se side 104, når zoomskalaen overstiger 20×.
W-siden
Indeks
• Lyden fra det bevægende objektiv kan muligvis komme med på en filmoptagelse. Knappernes biplyd,
f.eks. når multivælgeren eller zoomknappen (W/T) bevæges, kan komme med på optagelsen.
• Når du optager film, zoomer kameraet langsomt, selvom du drejer zoomknappen helt over til den ene
side.
• Zoom er ikke tilladt under optagelse i
(Panorering).
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
Drej zoomknappen mod T-siden for at zoome ind, og drej den
mod W-siden for at zoome ud.
Indholdsfortegnelse
Zoom
38DK
1 Tryk på
(Selvudløser) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Bruger ikke selvudløseren.
(Selvudløser
10sek)
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der høres en biplyd, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk på igen for at annullere.
(Selvudløser
2sek)
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2 sekunder.
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge [Selvudløser 10sek] eller [Selvudløser fra].
• Du kan ikke bruge selvudløseren, når optagelsen udføres med
(Avanceret sportsoptagelse) eller
(Panorering).
zReduktion af slør med selvudløser på 2 sekunder
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
(Selvudløser fra)
• Brug selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse for at undgå slørede billeder. Lukkeren aktiveres
2 sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen, og eventuelle kamerarystelser reduceres.
Indeks
39DK
Brug denne indstilling til at optage smukke nærbilleder af små motiver, f.eks. insekter eller
blomster.
1 Tryk på
(Makro) på kontrolknappen.
(Auto)
Fokuserer automatisk fra fjerne motiver til motiver, der er meget
tæt på.
• Kameraet skal normalt bruges i denne tilstand.
(Makro til)
Fokuserer med prioritet på motiver, der er meget tæt på. Vælg
Makro til ved optagelse af motiver, der er meget tæt på.
Søg på handling
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Makro
• Det anbefales at indstille zoom helt mod W-siden.
• Autofokushastigheden bliver langsommere, når du tager billeder i tilstanden Makro.
• Tilstanden Makro fastsættes til [Auto], når kameraet bruges i tilstanden Intelligent autojustering eller
Filmtilstand.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Indeks
40DK
1 Tryk på
(Blitz) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Blitz til)
Blitzen udløses altid.
(Langsom
synkro (Blitz til))
(Blitz fra)
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Der bruges ikke blitz.
•
•
•
•
zNår der opstår "runde hvide pletter" på billeder taget
Indeks
Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
Under opladning af blitzen vises
.
Du kan ikke bruge blitzen under serieoptagelse eller niveauoptagelse.
[Blitz til] og [Langsom synkro (Blitz til)] er ikke tilgængelige, når kameraet bruges i tilstanden
Intelligent autojustering.
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge [Automatisk blitz] eller [Blitz fra].
• I
(Panorering),
(Håndholdt tusmørke) eller
(Anti-bevægelsesslør), indstilles blitzen til [Blitz
fra].
• I (Optagelse med manuel eksponering),
(Blændeprioriteret optagelse) eller (Lukkerhastighedprioriteret optagelse) kan du kun vælge [Blitz til] eller [Blitz fra].
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
(Automatisk Blitzen udløses, når der mangler lys eller er modlys.
blitz)
Indholdsfortegnelse
Blitz
med blitz
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen, osv.) i
luften
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) under Valg af motiv ([Blitz fra] vælges automatisk).
• Selvom du valgte tilstanden
(Anti-bevægelsesslør)
(Høj følsomhed) under Valg af motiv,
kan lukkerhastigheden være lavere, når optagelsen udføres ved lav belysning eller i mørke
omgivelser. I dette tilfælde skal du bruge et kamerastativ eller holde armene ind til kroppen, når du
trykker på udløserknappen.
41DK
Gør det muligt at ændre fokusmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Autofokus" – en funktion, der automatisk fokuserer.
Indholdsfortegnelse
Fokus
1 Tryk på knappen FOCUS.
(Multi-AF)
• Når du aktiverer funktionen Registrering af ansigter, indstilles der AF på
ansigter.
(Center-AF)
(Semimanuel)
Indstiller automatisk fokus på et meget lille motiv eller et smalt
område.
Fleksibelt spot-AF gør det muligt at optage den ønskede
billedkomposition.
Indstiller automatisk og hurtigt fokus på et område omkring den
angivne afstand. Fokuserer automatisk på et motiv i hele
afstandsmålerens ramme.
Indeks
(Fleksibelt
spot-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af afstandsmålerens ramme. Når den bruges
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker.
Søgning i MENU/
indstillinger
Fokuserer automatisk på et motiv i hele
afstandsmålerrammen.
Når du trykker udløserknappen halvt ned i
optagetilstanden for stillbilleder, vises en
grøn ramme omkring det område, der er i
fokus.
Søg på handling
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen, og tryk på z.
• Denne tilstand er nyttig ved gentagen optagelse af et motiv med samme
afstand.
(Manuel
fokusering)
Gør det muligt at indstille fokus på motivet manuelt.
Bemærk
• Hvis du bruger [Digital zoom] eller [AF-lampe], deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
stiplet linje. I dette tilfælde indstiller kameraet fokus på motiver midt på skærmen.
• Registrering af ansigter understøttes ikke af andre fokustilstande end [Multi-AF].
• Du kan kun vælge [Multi-AF] eller [Manuel fokusering] ved optagelse af film.
• Fokuseringsindstillingen er fast indstillet til [Multi-AF] ved brug af
(Håndholdt tusmørke),
(Anti-bevægelsesslør) eller Smiludløser.
42DK
Praktisk, når du laver optagelser med kamerastativ, og når motivet er uden for midterområdet.
1 Tryk på kontolknappen for at justere AFafstandsmålerrammens placering, når du vil
indstille fokus, og tryk derefter på z.
AF-afstandsmålerramme
(gul: kan justeres/hvid:
fastlåst)
Bemærk
• Placeringen af AF-afstandsmålerrammen nulstilles, når du ændrer fokusmetode.
Denne funktion er praktisk, når det er svært at opnå korrekt fokus, f.eks. når der tages billeder
gennem et vindue.
1 Tryk på kontrolknappen for at justere den afstand,
der skal fokuseres på med bjælken til manuel
indstilling af fokus, og tryk derefter på z.
Bjælke til manuel
indstilling af fokus
Fokusområde 1 cm til ∞
Indeks
Hvis du vil nulstille en indstilling, skal du trykke på z på
midten igen.
Du kan justere den overordnede placering med multivælgeren.
Søgning i MENU/
indstillinger
Brug af Semimanuel/Manuel fokusering
Søg på handling
Hvis du vil nulstille en indstilling, skal du trykke på z på
midten igen.
Du kan justere den overordnede placering med multivælgeren.
Indholdsfortegnelse
Brug af Fleksibelt spot-AF
Bemærk
• Hvis fokusafstanden er meget tæt på, kan der muligvis ses støv eller fingeraftryk fra objektivet på
billedet. Aftør objektivet med en blød klud, osv.
• Fokusafstandsområdet er begrænset i overensstemmelse med zoomskalaen og indstillingen for
[Konvert.obj.].
• Den indstillede afstand for Manuel fokusering nulstilles, når du ændrer fokusmetode.
• Oplysningerne om afstandsindstilling for Semimanuel/Manuel fokusering er anslåede. Hvis du peger
opad eller nedad med objektivet, øges fejlen.
43DK
Du kan vælge normal (enkelt billede), serieoptagelse eller eksponeringsniveau i [Opt.funkt.].
1 Tryk på knappen
/
(Serieoptagelse/Niveau).
Optager et enkelt billede.
Optager op til 10 billeder efter hinanden.
(Serieoptagelse
(Høj))
Optager op til 2 billeder efter hinanden.
(Serieoptagelse
(Lav))
(Niveau)
Optager en serie på 3 billeder med automatisk skift af
eksponeringsværdier. Du kan finde flere oplysninger om
niveauindstillingen på side 63.
• Eksponeringsniveau er ikke tilgængelig, når du bruger Intelligent
autojustering, Nem optagelse, Filmtilstand, Håndholdt tusmørke, Antibevægelsesslør, Panorering eller Smiludløser.
• Blitzen indstilles til [Blitz fra].
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger
bruges også til de øvrige billeder.
• Når du justerer eksponeringen manuelt, ændres eksponeringen ud fra den
justerede lysstyrke.
• Optageintervallet forlænges i overensstemmelse med optageforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage
korrekt med den valgte værdi for eksponeringsniveau.
• Billedformatet [VGA] vælges, når der optages i den interne hukommelse.
Indeks
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
Optager op til 5 billeder efter hinanden.
(Serieoptagelse
(Mellem))
Søg på handling
2 Vælg den ønskede optagetilstand med kontrolknappen, og tryk på z.
(Normal)
Indholdsfortegnelse
Serieoptagelse ved høj
hastighed/eksponeringsniveau
Serieoptagelse ved høj hastighed
Optager op til 10 billeder efter hinanden, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.
1 Vælg [Serieoptagelse(Høj)], [Serieoptagelse(Mellem)] eller
[Serieoptagelse(Lav)] for [Opt.funkt.].
2 Tryk på udløserknappen.
44DK
Fortsættes r
zOm serieoptagelse ved høj hastighed
zAfspilning af grupperede serieoptagelser
Søgning i MENU/
indstillinger
Efter en serieoptagelse ved høj hastighed vises optagelserne i rammer på LCD-skærmen.
Når alle rammerne er fyldt med billeder, afsluttes optagelsen.
Du kan stoppe optagelsen ved at vælge [OK] med z på kontrolknappen.
Når optagelsen stopper, optages billedet, der vises i indekset, og billederne i
billedbehandlingen.
Søg på handling
• Serieoptagelse er ikke tilgængelig, når du bruger Nem optagelse, Håndholdt tusmørke, Antibevægelsesslør, Panorering, Filmtilstand eller Smiludløser.
• Blitzen indstilles til [Blitz fra].
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt 5 billeder.
• Ved optagelse med langsom lukkerhastighed kan antallet af billeder pr. sekund være mindre.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller din "Memory Stick Duo" er fuld,
stopper funktionen Serieoptagelse.
• Fokus, hvidbalance og eksponering justeres og fastlåses for det første billede.
• Billedformatet [VGA] vælges, når der optages i den interne hukommelse.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Serieoptagelser optages i en gruppe og kan afspilles automatisk.
Vis kun hovedbillede
Indeks
Når der registreres et ansigt i et billede fra en serieoptagelse, vises det
bedst egnede billede som forsidebillede. Hvis der ikke registreres
ansigter, vises det første billede som forsidebillede. Forsidebilledet kan
ændres.
Vis alle
Billederne i en serieoptagelse kan vises på en liste.
1 Tryk på z på kontrolknappen.
Grupper med serieoptagelser vises som miniaturebilleder.
2 Vælg billeder med b/B.
Du kan vise eller skjule indekset med V og trykke på z for at gå
tilbage til enkeltbilledafspilning.
• [Datovisning] og [Vis. af Begivenh.] kan gruppere serieoptagelser.
45DK
Gør det muligt at justere eksponeringen manuelt i trin på 1/3 EV inden for intervallet –2.0EV til
+2.0EV.
1 Drej på multivælgeren for at vælge en indstilling
for EV.
Bemærk
• Indstillingen for EV kan ikke ændres i Nem optagelse.
• Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en
justering af eksponeringen muligvis ikke effektiv.
billeder
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
= Optagefølsomhed
Indeks
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager lys
Eksponering: Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
Søgning i MENU/
indstillinger
zJustering af eksponering til optagelse af bedre
Søg på handling
2 Drej på multivælgeren for at vælge den ønskede
indstilling for EV.
Indholdsfortegnelse
EV
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Lavere (–) indstilling for EV
Korrekt eksponering
Højere (+) indstilling for EV
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
46DK
Gør det muligt at justere lysfølsomheden.
1 Tryk på multivælgeren for at vælge en ISOfølsomhed.
(Auto)
/
/
/
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.
/
/
Du kan reducere billedsløring i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden
(vælg et højere tal).
• Du kan kun vælge mellem [ISO AUTO], [ISO 125] og [ISO 800] i følgende optagesituationer:
– Når der er valgt serieoptagelse eller niveauoptagelse.
– Når [DRO] er indstillet til [DRO plus].
– Når tilstanden er
(Avanceret sportsoptagelse).
• Jo højere ISO-følsomhed, jo mere støj kommer der på billedet.
• Under Valg af motiv indstilles ISO automatisk med undtagelse af
(Avanceret sportsoptagelse).
eksponeringsindeks)
ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor,
som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder,
afhængigt af ISO-følsomheden.
Indeks
zJustering af ISO-følsomhed (anbefalet
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
2 Drej på multivælgeren for at vælge den ønskede
værdi.
Indholdsfortegnelse
ISO
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens
lukkerhastigheden øges for at reducere sløring.
Der opstår imidlertid ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
47DK
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med kontrolknappen.
Du kan vælge et billede med multivælgeren.
• Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera. Sådanne billeder skal afspilles i
Mappevisning (MENU t [Visningstilstand] t [Mappevisning]).
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), afspilles billederne i Mappevisning, og de
tilgængelige funktioner begrænses. Hvis du vil bruge alle visningsfunktioner, skal du indstille
funktionsvælgeren til noget andet end
.
zVisning af billeder, der er taget med et andet
Skærmen til valg af en visningsmetode vises, hvis du sætter en "Memory Stick Duo" i
kameraet, der både indeholder billeder, der er taget med dette kamera, og billeder, der er
taget med et andet kamera.
"Afspil kun registrerede billeder": Billederne afspilles i den valgte Visningstilstand.
Nogle billeder, der er taget med et andet kamera, vises muligvis ikke her.
Indeks
"Afspil alle billeder m. mappevisning": Kameraet skifter til Mappevisning og
afspiller alle billederne.
Søgning i MENU/
indstillinger
kamera
Søg på handling
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
48DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller forstørrede billeder.
1 Drej zoomknappen
(Afspilningszoom) til T-siden
under afspilning af et stillbillede.
2 Juster placeringen med kontrolknappen.
3 Skift zoomskala med
(Afspilningszoom) knappen.
Drej zoomknappen (Afspilningszoom) til T-siden for at zoome
ind, og drej den til W-siden for at zoome ud.
Tryk på z for at annullere afspilningszoom.
Viser den del af
billedet, der ses på
skærmen.
Søg på handling
Billedet forstørres til dobbelt størrelse og centreres.
Bemærk
zSådan gemmes forstørrede billeder
Du kan gemme et forstørret billede med beskæringsfunktionen.
Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær].
Når du drejer multivælgeren under afspilning af stillbilleder, kan du få vist det forstørrede
næste/forrige billede.
Den forstørrede visning går imidlertid tilbage til normal visning i følgende tilfælde:
–
–
–
–
–
Indeks
zSådan vises det næste/forrige billede under zoom
Søgning i MENU/
indstillinger
• Panoramabilleder vises i fuldskærmvisning.
Der vises efterfølgende et billede af en anden størrelse.
Der vises efterfølgende et billede med en anden retning.
Der vises efterfølgende et billede af et andet format.
Der vises efterfølgende en fil.
Der vises efterfølgende hovedbilledet i en serieoptagelse.
49DK
Gør det muligt at få vist flere billeder samtidigt.
1 Tryk på knappen
(Indeks) til W-siden for at åbne skærmen med
Drej på zoomknappen igen for åbne en indeksskærm med flere billeder.
Du kan vælge det næste/forrige billede med multivælgeren.
3 Vælg et billede med kontrolknappen, og tryk på z for at vende tilbage til
visning af et enkelt billede.
Bemærk
(Nem optagelse), kan du ikke få vist billeder i indekstilstand.
zVisning af billeder fra den ønskede dato/
begivenhed/mappe
Vælg panelet i venstre side med kontrolknappen, og vælg
derefter den ønskede dato/begivenhed/mappe med v/V.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
Søg på handling
2 Drej zoomknappen
billedindeks.
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
50DK
Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder ved hjælp af
knappen MENU (side 97).
1 Tryk på knappen
(Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Dette bil.
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Gør det muligt at vælge og slette flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
Alle i denne mappe
Alle billeder i datointerval
Alle i Begivenh.
Alle undtagen hovedbillede
Alle i denne gruppe
Sletter alle billeder på én gang i den valgte mappe, inden
for det valgte datointerval eller i den valgte
begivenhedsgruppe eller serieoptagelsesgruppe.
Efter trin 2: Tryk på [OK] t z.
Afslut
Annullerer sletningen.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), kan du kun slette det aktuelt valgte billede.
• Du kan ikke slette billeder, når Visningstilstand er indstillet til
(Favoritter).
Indeks
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder,
der skal slettes. Vælg et billede med en -markering
igen for at fjerne -markeringen.
Søg på handling
2 Knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
zSådan skiftes mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
når du vælger billeder
Drej zoomknappen til T-siden ( ) i indekstilstanden for at
skifte til visning af enkelt billede, og drej zoomknappen til Wsiden ( ) for at skifte til indekstilstand.
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand i [Tilføj/
fjern Favoritter], [Beskyt] eller [DPOF].
51DK
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg en film med kontrolknappen.
3 Tryk på z.
Kontrolknap
Afspilningsfunktion
z
Sætter afspilningen på pause.
B
Spoler hurtigt fremad.
b
Spoler hurtigt tilbage.
V
Viser kontrolpanelet.
Søg på handling
Filmafspilningen starter.
Indholdsfortegnelse
Visning af film
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
• Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera.
Visning af kontrolpanelet
Kontrolpanelet gør det muligt at styre afspilningen af film i slowmotion and regulere lydstyrken.
1 Tryk på V på kontrolknappen.
Indeks
Kontrolpanelet vises.
2 Vælg den ønskede knap med b/B, og tryk på z.
Knap
Funktioner
Spoler tilbage.
Afspiller/sætter på pause.
Spoler hurtigt fremad.
Afspiller i slowmotion.
Regulerer lydstyrken.
Lukker kontrolpanelet.
52DK
Fortsættes r
Vælg det billede, som du vil have vist med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
Afspilningsbjælken vises, så du kan kontrollere, hvor langt henne i filmen du er.
,
,
eller
vises på filmafspilningsskærmen.
Det viste ikon afhænger af billedets format og kvalitet.
Søg på handling
Afspilningsbjælke
Indholdsfortegnelse
zOm filmafspilningsskærmen
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
53DK
Gør det muligt at optage film med forud angivne indstillinger afhængigt af motivet.
1 Indstil funktionsvælgeren til
2 MENU t
(Høj
følsomhed)
(Filmoptagelsestilstand) t den ønskede tilstand.
Justerer indstillingen automatisk.
Gør det muligt at optage film med høj følsomhed under svage
lysforhold.
Søg på handling
(Auto)
(Filmtilstand).
Indholdsfortegnelse
Filmoptagelsestilstand
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
54DK
Gør det muligt at vælge den retning, som kameraet skal panorere i, når der optages billeder med
Panorering.
1 Indstil funktionsvælgeren til
[Panorering].
(Højre)
Panorer fra venstre mod højre.
(Venstre)
Panorer fra højre mod venstre.
(Op)
Panorer nedefra og op.
(Ned)
Panorer oppefra og ned.
Søg på handling
2 MENU t [Optageretning] t den ønskede retning.
Indholdsfortegnelse
Optageretning
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
55DK
Gør det muligt at bestemme størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformat, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort format. Jo
mindre billedformat, jo flere billeder er der plads til. Vælg det billedformat, der passer til den
måde, du ønsker at se billederne på.
(Billedformat) t det ønskede format.
Ved optagelse af stillbilleder
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
(3456×2304) Bredde-højde-forhold på 3:2 som
fotopapir og postkort
Færre
Fin
(3456×1944) Til visning på HD-tv'er
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
(2592×1944) Til udskrifter op til A4 format
(2048×1536) Til udskrifter op til L/2L format
Til vedhæftning i e-mails
Indeks
(640×480)
Søgning i MENU/
indstillinger
(3456×2592) Til udskrifter op til A3+ format
Antal
billeder
Søg på handling
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Billedformat
(1920×1080)
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i 16:9-format, kan det ske, at begge kanter skæres fra.
56DK
Indholdsfortegnelse
I tilstanden Nem optagelse
Stort
Optager billeder i formatet [9M].
Lille
Optager billeder i formatet [3M].
(Standard)
(lodret: 3424×1920)
(vandret: 4912×1080)
Optager billeder med Panorering i
standardformat.
(Bred)
(lodret: 4912×1920)
(vandret: 7152×1080)
Optager billeder med Panorering i bredformat.
Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet. Jo højere antal data pr. sekund
(gennemsnitlig bithastighed), jo mere ensartet bliver det afspillede billede.
Film, som optages med kameraet, optages i MPEG-4 AVC/H.264-format, ca. 30 billeder pr.
sekund, progressivt, AAC, mp4-format.
Filmbilledstørrelse
Retningslinjer for brug
(1440×1080(Fin))
12 Mbps
Optager film i højeste kvalitet til
visning på HDTV (1080).
(1440×1080(Standard))
7 Mbps
Optager film i standardkvalitet til
visning på HDTV (1080).
(1280×720)
6 Mbps
Optager film i standardkvalitet til
visning på HDTV (720).
(VGA)
3 Mbps
Optager i et billedformat, der egner
sig til upload på internettet.
Indeks
Gennemsnitlig
bithastighed
Søgning i MENU/
indstillinger
Ved optagelse af film
Søg på handling
Når der optages billeder med Panorering
Bemærk
• Der optages et telefoto, når du vælger billedformatet [VGA] til film.
• Du kan optage film i billedformatet [1440×1080(Fin)], [1440×1080(Standard)] eller [1280×720] på en
"Memory Stick PRO Duo". Når du bruger et andet optagemedie end en "Memory Stick PRO Duo", skal
filmbilledformatet indstilles til [VGA].
57DK
Fortsættes r
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
Billedformat: 9M
3456 pixel × 2592 pixel = 8.957.952 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Pixel
Mange pixel
(fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
Søgning i MENU/
indstillinger
Pixel
Søg på handling
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i
hukommelsen, og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af
pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på
detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en
computerskærm.
Indholdsfortegnelse
zOm "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Indeks
58DK
Gør det muligt at vælge indstillingen Blitz med knappen MENU i tilstanden Nem optagelse.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Nem optagelse).
2 MENU t [Blitz] t z på kontrolknappen.
Auto
Blitzen udløses, når der mangler lys eller baggrundsbelysning.
Fra
Bruger ikke blitz.
Søg på handling
3 Vælg den ønskede tilstand t z.
Indholdsfortegnelse
Blitz
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
59DK
Gør det muligt at justere farvetonerne efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis
billedets farve ser unaturlig ud.
1 MENU t
(Hvidbalance) t den ønskede tilstand.
Justerer hvidbalancen automatisk, så farverne gengives
naturligt.
(Dagslys)
Justerer for udendørlys på en klar dag, om aftenen, om
natten, neonlys, fyrværkeri, osv.
(Skyet)
Justerer efter en skyet himmel eller et overskyet sted.
n (Skinnende)
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under
klar belysning, f.eks. i et fotostudie.
Justerer for blitzforholdene.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide
farve, der er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], gøres til
basishvid. Brug denne tilstand, når [Auto] eller andre
tilstande ikke kan indstille farven korrekt.
(1 tryk indst.)
Gemmer den basishvide farve, der blev brugt i tilstanden
[Et tryk].
Indeks
(Blitz)
Søgning i MENU/
indstillinger
(Fluorescerende lys 1) [Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvidt fluorescerende
(Fluorescerende lys 2) lys.
(Fluorescerende lys 3) [Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturligt hvidt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
dagslys.
Søg på handling
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
Bemærk
• [Hvidbalance] kan ikke justeres i tilstanden Intelligent autojustering eller Nem optagelse.
• I Valg af motiv kan du kun ændre hvidbalancens indstilling i tilstanden
(Høj følsomhed) eller
(Gourmet).
• Du kan ikke justere [Blitz] i [Hvidbalance] under Panorering, Håndholdt tusmørke, Anti-bevægelsesslør
eller Filmtilstand, eller når Valg af motiv er indstillet til
(Høj følsomhed).
• Under fluorescerende blinkende lys fungerer hvidbalancen muligvis ikke korrekt, selvom du har valgt
[Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når blitzen er indstillet til [Blitz til], kan hvidbalancen kun indstilles til [Auto], [Blitz], [Et tryk] eller
[1 tryk indst.].
• [1 tryk indst.] kan ikke vælges, mens blitzen lades op.
60DK
Fortsættes r
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk i tilstanden Intelligent autojustering, men kan også
justeres manuelt med funktionen Hvidbalance.
Dagslys
Skyet
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
1 Ret kameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde skærmen
med samme lysforhold, som motivet skal optages under.
2 MENU t [Hvidbalance] t [1 tryk indst.] t z på kontrolknappen.
Søgning i MENU/
indstillinger
Sådan registreres den grundlæggende hvide
farve i tilstanden [1 tryk indst.].
Søg på handling
Vejr/belysning
Indholdsfortegnelse
zEffekter af lysforhold
3 Skærmen bliver sort et kort øjeblik, og optageskærmen vises igen, når
hvidbalancen er justeret og gemt i hukommelsen.
• Hvis indikatoren
blinker under optagelse, er eller kan hvidbalancen muligvis ikke indstilles. Brug
den automatiske hvidbalance.
• Du må ikke ryste eller slå på kameraet under en igangværende [1 tryk indst.].
• Når blitztilstanden er indstillet til [Blitz til] eller [Langsom synkro (Blitz til)], justeres hvidbalancen i
forhold til blitzen.
• Den basishvide farve bruges, når [Farvefilter] er indstillet til [Fra].
Indeks
Bemærk
zBrug af specialknappen
Specialknappen gør det nemmere at indstille Hvidbalance (side 110).
61DK
Gør det muligt at vælge den lysmålermetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal
måles på for at bestemme eksponeringen.
1 MENU t
(Lysmålermetode) t den ønskede tilstand.
(Center)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen baseret på
motivets lysstyrke (Centervægtet måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke indstille [Lysmålermetode], når funktionsvælgeren er indstillet til
(Intelligent
autojustering),
(Nem optagelse) og
(Scenegenkendelse).
• [Spot] kan ikke vælges i Filmtilstand.
• Funktionen Registrering af ansigter kan ikke bruges, hvis Lysmålermetode er indstillet til andet end
[Multi].
• Når du bruger punktmåling eller centervægtet måling, anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF]
for at indstille fokus på målepositionen.
• Lysmålermetode fastsættes til [Multi], når du har aktiveret funktionen Smiludløser.
Søgning i MENU/
indstillinger
Deler motivet op i flere områder og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en afbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre).
Søg på handling
(Multi)
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
zBrug af specialknappen
Specialknappen gør det nemmere at indstille Lysmålermetode (side 110).
62DK
Gør det muligt at indstille typen af niveauoptagelse med knappen / (Serieoptagelse/
Niveau). I niveauoptagelsestilstanden kan du optage en serie på 3 billeder med forskellige
indstillinger. Du kan derefter vælge det mest egnede billede.
Indholdsfortegnelse
Niveausæt
1 MENU t [Niveausæt] t den ønskede tilstand.
(EXP±0.7)
Optager en serie på 3 billeder med følgende ændring af
eksponeringen: Lys, standard og mørk.
Jo større niveautrinværdi, jo større skift i eksponeringsværdien.
(EXP±1.0)
(Hvidbalance)
Optager en serie på 3 billeder med følgende ændring af
hvidbalancen: Aktuel farvetone, blålige toner og rødlige toner.
(Farvetilstand)
Optager en serie på 3 billeder med følgende ændring af
farvetilstanden: Normal, Ægte og Levende.
• Når du vælger [Farvemætning], ændres farvetilstanden i
overensstemmelse med den valgte farvemætning.
• Du kan ikke vælge [Hvidbalance] og [Farvetilstand], når du har valgt Valg af motiv.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Når du indstiller [Hvidbalance] til andet end [Auto], ændres farvetonen i
overensstemmelse med den valgte hvidbalance.
Søg på handling
(EXP±0.3)
Indeks
63DK
Gør det muligt at få kameraet til at registrere optageforholdene automatisk og derefter tage
billedet.
Når der registreres et ansigt, øges ISO-følsomheden i overensstemmelse med
ansigtsbevægelserne for at reducere motivslør (registrering af bevægelse i ansigt).
Kameraet genkender følgende motivtyper. Når kameraet finder det optimale motivprogram,
vises det tilsvarende ikon.
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro),
(Portræt)
(Modlys),
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Intelligent autojustering).
(Scenegenkendelse) t den ønskede tilstand.
(Auto)
(Avanceret)
Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest
optimale indstillinger og optager billedet.
Indeks
2 MENU t
Søgning i MENU/
indstillinger
Eksempel på billede, hvor
Modlys er blevet aktiveret.
Søg på handling
Ikon for Scenegenkendelse
Indholdsfortegnelse
Scenegenkendelse
Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest
optimale indstillinger. Hvis kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys)
eller (Modlysportræt), ændres indstillingen automatisk, og der
optages et andet billede.
• Hvis der tages 2 billeder, bliver
i
(Avanceret) grøn.
• Hvis der tages 2 billeder, vises de side om side af Autom. visn.
• Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, tages der automatisk 2 billeder,
og billedet hvor øjnene er åbne vælges automatisk. Du kan finde flere
oplysninger om funktionen Reduktion af lukkede øjne i afsnittet
"Hvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede øjne?".
Bemærk
• Scenegenkendelse understøttes ikke af Digital zoom.
• Når [Opt.funkt.] indstilles til Serieoptagelse, eller når funktionen Smiludløser aktiveres, fastsættes
Scenegenkendelse til [Auto].
• Du kan vælge mellem blitzindstillingerne [Automatisk blitz] og [Blitz fra].
• Et -motiv (Tusmørke med stativ) kan ikke altid genkendes i omgivelser, hvor vibrationer forplantes til
kameraet, selvom det er monteret på et stativ.
• Nogle gange bliver lukkeren langsom, når et motiv genkendes som et -motiv (Tusmørke med stativ).
Hold kameraet stille under optagelsen.
• Ikonet for Scenegenkendelse vises uanset opsætningen af skærmen.
• Nogle gange kan kameraet ikke genkende et motiv – dette afhænger af situationen.
64DK
Fortsættes r
I [Avanceret], når kameraet registrerer nogle motivforhold, der kan gøre det svært at opnå
en god optagelse ( (Tusmørke), (Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys) og (Modlysportræt)), skifter indstillingerne, som følger, og der optages to
billeder med forskellige effekter, så du kan vælge det, du synes om.
Det andet billede
Optager med [Langsom synkro (Blitz
til)].
Optager med øget følsomhed for at
reducere slør.
Optager på baggrund af det ansigt, der
Optager med øget følsomhed for ansigtet
oplyses af blitzen, med [Langsom synkro for at reducere slør.
(Blitz til)].
Optager uden at øge følsomheden fra
langsom lukker.
Optager med blitz.
Optager med justering af baggrundens
lysstyrke og kontrast (DRO plus).
Optager på baggrund af det ansigt, der
oplyses af blitzen.
Optager med justering af baggrundens og
ansigtets lysstyrke og kontrast (DRO
plus).
* Når blitzen er indstillet til [Auto].
Søgning i MENU/
indstillinger
Optager med [Langsom synkro (Blitz
til)].
Søg på handling
Det første billede*
Indholdsfortegnelse
zBilleder, der optages med [Avanceret]
zHvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede
Når der er valgt [Avanceret], og kameraet genkender
(Portræt), tager det automatisk
2 billeder*, og billedet hvor øjnene er åbne vælges automatisk. Hvis øjnene er lukkede på
begge billeder, vises meddelelsen "Lukket øje registreret", og kameraet gemmer kun det
første billede.
Indeks
øjne?
* Undtagen når blitzen udløses, eller når den langsomme lukker aktiveres.
65DK
Gør det muligt at indstille følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil.
1 MENU t
(Følsomhed for smilregist.) t den ønskede tilstand.
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer selv et lille smil.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke justere Følsomhed for smilregist., når du har valgt Nem optagelse, Panorering, Håndholdt
tusmørke, Anti-bevægelsesslør eller Filmtilstand.
• Indstillingen Følsomhed for smilregist. kan ændres, når du har valgt tilstanden
(Høj følsomhed),
(Portræt),
(Tusmørke portræt),
(Strand) eller (Sne) for Valg af motiv.
Søg på handling
(Normalt smil) Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
Indeks
66DK
Gør det muligt at vælge, om funktionen Registrering af ansigter skal bruges, og vælge prioriteret
motiv til indstilling af fokus, når denne funktion bruges.
Registrerer motivernes ansigt og justerer automatisk indstillingerne for Fokus, Blitz, EV
(Eksponering), Hvidbalance og Rødøjereduktion.
Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og
fokuserer efter prioritet. Rammen til Registrering af ansigter i hovedmotivet bliver
orange. Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvt ned.
Ramme til Registrering af ansigter (hvid)
(Fra)
(Auto)
(Registrering af ansigter) t den ønskede tilstand.
Funktionen Registrering af ansigter er deaktiveret.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal indstille fokus
på.
(Prioriter
børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter
voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
• [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i Nem optagelse, Panorering eller Filmtilstand.
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller når
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af Digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. Der kan dog kun registreres op til 4 ansigter i dit motiv,
når du har valgt
(Portræt) under Valg af motiv.
• Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt, afhængigt af forholdene.
• Når du optager med Smiludløser, indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], også selvom
den var indstillet til [Fra].
Indeks
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
1 MENU t
Søg på handling
Ramme til Registrering af ansigter (orange)
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
67DK
Fortsættes r
ansigt)
Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal indstilles fokus på, i
overensstemmelse med indstillingen [Registrering af ansigter], men du kan også selv vælge
og registrere det ansigt, der skal prioriteres.
1Tryk på z på kontrolknappen i Registrering af ansigter. Ansigtet til venstre registreres
som prioriteret ansigt, og rammen ændres fra
til en orange ramme ( ).
3Hvis du vil annullere ansigtsregistreringen (Fra), skal du flytte den orange ramme til
ansigtet længst til højre og trykke på z igen.
Indeks
• Ansigtsregistreringen nulstilles, når batteriet tages ud af kameraet.
• Når det registrerede ansigt forsvinder fra LCD-skærmen, skifter kameraet til den indstilling, der
blev valgt af [Registrering af ansigter]. Når det registrerede ansigt vises på LCD-skærmen igen,
indstiller kameraet fokus på det registrerede ansigt.
• Det registrerede ansigt kan muligvis ikke registreres korrekt, afhængigt af omgivelsernes
lysforhold, motivets frisure, osv. I dette tilfælde skal ansigtet registreres igen under de forhold, som
billedet skal optages under.
• Når du bruger funktionen Smiludløser med den registrerede ramme til Registrering af ansigter,
udføres der kun Registrering af smil for det registrerede ansigt.
• Tilstanden Nem optagelse understøtter ikke prioriteret ansigt.
Søgning i MENU/
indstillinger
2Hver gang du trykker på z, flyttes rammen for ansigtsprioritet et ansigt til højre. Tryk
flere gange på z, indtil den orange ramme ( ) vises omkring det ansigt, der skal
registreres.
Søg på handling
Ramme til ansigtsprioritet slået fra
Indholdsfortegnelse
zRegistrering af prioriteret ansigt (registrering af valgt
zNemmere registrering af ansigter
• Sørg for, at der er tilstrækkelig med lys.
• Sørg for, at motivernes ansigter ikke er skjult bag hatte,
masker, solbriller, osv.
• Sørg for, at motiverne vender front mod kameraet.
68DK
Gør det muligt at justere mængden af blitzlys. Blitzniveauet kan indstilles i trin på 1/3 EV.
1 MENU t 0EV (Blitzniveau) t den ønskede tilstand.
Indholdsfortegnelse
Blitzniveau
Bemærk
Søg på handling
• Du kan kun vælge Blitzniveau, når funktionsvælgeren er indstillet til (Auto programmeret),
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse), (Blændeprioriteret optagelse) eller (Optagelse med
manuel eksponering).
• Værdien vises ikke på skærmen. Den vises som eller .
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering muligvis ingen effekt.
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
69DK
Når Valg af motiv er indstillet til
(Portræt), mens du optager et billede, optager kameraet
automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og optager det billede, hvor øjnene
ikke blinkede automatisk.
1 Indstil funktionsvælgeren til
(Valg af motiv).
(Portræt).
3 MENU t
(Reduktion af lukkede øjne) t den ønskede tilstand.
Når du har aktiveret Registrering af ansigter, sørger funktionen
Reduktion af lukkede øjne for, at der kun optages billeder, hvor
motivet har åbne øjne.
(Fra)
Funktionen Reduktion af lukkede øjne er deaktiveret.
Bemærk
Indeks
• Reduktion af lukkede øjne kan ikke bruges i følgende situationer:
– Når der bruges blitz.
– Når der optages med Serieoptagelse eller Niveau.
– Når funktionen Registrering af ansigter ikke virker.
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret.
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i alle situationer.
• Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun optages billeder af motiver
med lukkede øjne, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Lav en ny optagelse
efter behov.
Søgning i MENU/
indstillinger
(Auto)
Søg på handling
2 Vælg
Indholdsfortegnelse
Reduktion af lukkede øjne
70DK
Gør det muligt at aktivere blitzen to eller flere gange før en optagelse for at reducere problemet
med røde øjne, når der bruges blitz.
(Rødøjereduktion) t den ønskede tilstand.
Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, aktiveres
blitzen automatisk for at reducere problemer med røde øjne.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
(Fra)
Rødøjereduktion er deaktiveret.
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke justere Rødøjereduktion, når du har valgt Nem optagelse, Panorering, Håndholdt tusmørke,
Anti-bevægelsesslør, Filmtilstand, eller når Smiludløser er valgt.
• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Der går som regel et
sekund, når du har trykket på udløserknappen. Sørg for, at motivet ikke bevæger sig i dette tidsrum.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold som afstanden til motivet, og om personen så ind i den forberedende blitz.
• Funktionen Registrering af ansigter skal vælges, ellers virker Rødøjereduktion ikke, selvom du vælger
[Auto].
Søgning i MENU/
indstillinger
(Auto)
Søg på handling
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
zHvordan opstår problemet med røde øjne?
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden), og problemet med "røde øjne" opstår.
Kamera
Øje
Nethinde
Andre metoder til reducering af røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) under Valg af motiv (blitzen indstilles automatisk til [Blitz
fra]).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i
visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
71DK
Gør det muligt for kameraet at analyserer det motiv, der skal optages, og korrigere lysstyrken og
kontrasten automatisk for at forbedre billedkvaliteten.
DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer" – en funktion, der automatisk optimerer
forskellen mellem lyse og mørke områder i et billede.
(DRO) t den ønskede tilstand.
(Fra)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Der udføres ingen justering.
Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast.
Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast, og gør dem
mere udtalte.
• Du kan kun vælge DRO, når funktionsvælgeren er indstillet til (Auto programmeret),
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse), (Blændeprioriteret optagelse) eller
(Optagelse med
manuel eksponering).
• Det afhænger af optageforholdene, om det er muligt at opnå en korrektionseffekt.
• Når du har valgt [DRO plus], kan værdien for ISO kun indstilles til [ISO AUTO] eller til værdier fra [ISO
125] til [ISO 800].
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
DRO
Indeks
72DK
Gør det muligt at justere opløsningen/støjbalancen for optagede billeder.
1 MENU t [Støjreduktion] t den ønskede tilstand.
(–)
(Standard)
(+)
Øger støjreduktionen. Denne indstilling prioriterer fjernelse af støj.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Du kan kun vælge Støjreduktion, når funktionsvælgeren er indstillet til (Auto programmeret),
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse), (Blændeprioriteret optagelse) eller (Optagelse med
manuel eksponering).
• Niveauet for Støjreduktion kan ikke justeres, afhængigt af indstillingerne på optagetidspunktet.
Søg på handling
Reducerer støjreduktionen. Denne indstilling prioriterer billedernes
opløsning.
Indholdsfortegnelse
Støjreduktion
Indeks
73DK
Gør det muligt at ændre billedets lysstyrke og tilføje effekter.
1 MENU t
(Farvetilstand) t den ønskede tilstand.
(Levende)
Gengiver billedet med en lys og dyb farve.
(Ægte)
Gengiver billedet med de ægte farver.
(Sepia)
Gengiver billedet med sepia-farver.
(S-H)
Gengiver billedet i sort-hvid.
Søgning i MENU/
indstillinger
Gengiver billedet med standardfarve.
Søg på handling
(Normal)
Indholdsfortegnelse
Farvetilstand
Indeks
Bemærk
• Du kan ikke vælge Farvetilstand i følgende situationer:
– Når der optages med Intelligent autojustering.
– Når der optages med Valg af motiv.
– Når der optages med Panorering.
– Når der optages med Håndholdt tusmørke.
– Når der optages med Anti-bevægelsesslør.
– Nem optagelse.
• Du kan kun vælge [Normal], [Sepia] eller [S-H], når der optages film.
• Når [Niveausæt] er indstillet til [Farvetilstand], er der valgt [Normal].
74DK
Gør det muligt at føje farveeffekter til billeder, som om du havde brugt et farvefilter.
1 MENU t [Farvefilter] t den ønskede tilstand.
Fremhæver de røde farvetoner, der kendes fra
solnedgang, osv.
(Grøn)
Fremhæver de grønne farvetoner, der kendes fra
friske, nyudsprungne blade, osv.
(Blå)
Fremhæver de blå farvetoner, der kendes fra
himlen og havet, osv.
(Varm)
Fremhæver de varme farvetoner ved optagelse
af portrætter og landskaber, osv.
(Kold)
Fremhæver de kølige farvetoner ved optagelse
af portrætter og landskaber, osv.
Indeks
(Rød)
Søgning i MENU/
indstillinger
Farvefilter er deaktiveret.
Søg på handling
(Fra)
Indholdsfortegnelse
Farvefilter
Bemærk
• Du kan kun vælge Farvefilter, når funktionsvælgeren er indstillet til (Auto programmeret),
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse), (Blændeprioriteret optagelse), (Optagelse med manuel
eksponering) eller
(Panorering).
75DK
Gør det muligt at justere billedets lysstyrke (Farvemætning).
1 MENU t [Farvemætning] t den ønskede tilstand.
(–)
Gør farverne svagere.
Gør farverne klarere.
Bemærk
• Du kan kun vælge Farvemætning, når funktionsvælgeren er indstillet til (Auto programmeret),
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse), (Blændeprioriteret optagelse), (Optagelse med manuel
eksponering) eller
(Panorering).
Søg på handling
(Standard)
(+)
Indholdsfortegnelse
Farvemætning
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
76DK
Gør det muligt at justere billedets kontrast.
1 MENU t [Kontrast] t den ønskede tilstand.
(–)
Reducerer kontrasten.
Øger kontrasten.
Bemærk
• Du kan kun vælge Kontrast, når funktionsvælgeren er indstillet til (Auto programmeret),
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse), (Blændeprioriteret optagelse), (Optagelse med manuel
eksponering) eller
(Panorering).
Søg på handling
(Standard)
(+)
Indholdsfortegnelse
Kontrast
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
77DK
Gør det muligt at justere billedets skarphed.
1 MENU t [Skarphed] t den ønskede tilstand.
(–)
Gør billedet blødere.
Gør billedet skarpere.
Bemærk
• Du kan kun vælge Skarphed, når funktionsvælgeren er indstillet til (Auto programmeret),
(Lukkerhastighed- prioriteret optagelse), (Blændeprioriteret optagelse), (Optagelse med manuel
eksponering) eller
(Panorering).
Søg på handling
(Standard)
(+)
Indholdsfortegnelse
Skarphed
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
78DK
Gør det muligt at vælge antislørfunktionen.
1 MENU t
(SteadyShot) t den ønskede tilstand.
Aktiverer antislørfunktionen, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid antislørfunktionen. Du kan stabilisere billeder, selv
når du zoomer ind på et fjernt motiv.
(Fra)
Bruger ikke antislørfunktionen.
Bemærk
zTip til forebyggelse af sløring
Indeks
Du kom til at bevæge kameraet, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelser". Hvis
motivet bevæger sig, når du tager et billede, kaldes det "motivsløring". Kamerarystelser og
motivsløring opstår ofte i forbindelse med svag belysning og ved langsomme
lukkerhastigheder som i tilstanden
(Tusmørke portræt) og (Tusmørke). I sådanne
tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip.
Søgning i MENU/
indstillinger
• I Intelligent autojustering indstilles tilstanden Nem optagelse eller Valg af motiv til tilstanden
(Gourmet), og [SteadyShot] fastsættes til [Fotografer].
• [SteadyShot] fastsættes til [Fortsat], mens
(Panorering) eller funktionen Smiludløser er aktiveret.
• Du kan kun vælge [Fortsat] eller [Fra], når det drejer sig om film. Standardindstillingen for film er
[Fortsat].
• Batteriet bruges hurtigere i tilstanden [Fortsat] end i tilstanden [Fotografer].
Søg på handling
(Fotografer)
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Kamerarystelser
Dine hænder eller din krop ryster, når du holder
kameraet og trykker på udløserknappen, og alt
på skærmen sløres.
• Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
flad overflade, hvor du kan holde det stille.
• Optag med selvudløseren på 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde armene ind til siden, når du trykker på
udløserknappen.
Motivsløring
Kameraet holdes roligt, men motivet bevæger
sig under eksponeringen, så motivet ser sløret
ud, når der trykkes på udløserknappen.
Kamerarystelser reduceres automatisk med
antislørfunktionen. Funktionen kan dog ikke
forhindre motivsløring.
• Vælg
(Anti-bevægelsesslør) og tilstanden
(Høj følsomhed) under Valg af motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen, før
motivet bevæger sig.
79DK
Gør det muligt at få billederne afspillet automatisk efter hinanden.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Kontinuerlig Afspiller alle billederne efter hinanden. Yderligere oplysninger
afspil.)
findes på side 81.
(Diasshow
med musik)
Afspiller billederne med effekter og musik. Du kan vælge
afspilningsmetoden på indstillingsskærmen. Yderligere oplysninger
findes på side 82.
Søg på handling
2 MENU t
(Diasshow) t det ønskede diasshow t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
80DK
Gør det muligt at vælge kontinuerlig, automatisk afspilning af alle billeder.
1 Vælg det billede, der skal afspilles, med kontrolknappen.
2 MENU t
(Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.] t z.
z
Sætter afspilningen på pause.
v
Viser indstillingsskærmen.
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrken. Tilpas
lydstyrken med v/V.
b
Går et billede fremad.
B
Går et billede tilbage.
Bemærk
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises kun det første billede.
zVisning af panoramabilleder under kontinuert
Søgning i MENU/
indstillinger
Afspilningsfunktion
Søg på handling
Kontrolknap
Indholdsfortegnelse
Kontinuerlig afspil.
afspilning
Indeks
Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle et panoramabillede ved at trykke på z.
Tryk på z igen, mens du ruller, hvorefter skærmen går tilbage til visning af hele
panoramabilledet.
81DK
Gør det muligt at afspille billeder med effekter eller musik. Du kan ikke afspille
panoramabilleder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indstillingsskærmen vises.
3 Vælg den ønskede indstilling.
4 [Start] t z.
5 Tryk på z for at stoppe et diasshow.
Afspilning af billeder
Vælg den gruppe billeder, der skal afspilles.
Afspiller et diasshow med alle stillbilleder i rækkefølge.
Denne dato
Afspiller et diasshow med stillbilleder, der er inden for det aktuelt
valgte datointerval, når visningstilstanden er indstillet til
(Datovisning).
Denne
begivenhed
Afspiller et diasshow med stillbilleder i den aktuelt valgte
begivenhedsgruppe, når visningstilstanden er indstillet til
(Vis. af Begivenh.).
Favoritter 1-6
Afspiller et diasshow med stillbilleder i det aktuelt valgte
Favoritter-nummer, når visningstilstanden er indstillet til
(Favoritter).
Mappe
Afspiller et diasshow med stillbilleder i den aktuelt valgte mappe,
når visningstilstanden er indstillet til
(Mappevisning).
Indeks
Alle
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
• Du kan ikke afspille panoramabilleder med [Diasshow med musik].
Søg på handling
2 MENU t
(Diasshow) t [Diasshow med musik] t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Diasshow med musik
Bemærk
• Denne indstilling fastsættes til [Mappe], når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Denne indstilling fastsættes til den valgte favoritgruppe, når visningstilstanden starter fra [Favoritter].
• Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises kun forsidebilledet. Når
Effekter er indstillet til andet end [Enkel], vises forsidebilledet samt billederne før og efter
forsidebilledet.
82DK
Vælg afspilningshastighed og stemning for diasshow.
Et simpelt diasshow, hvor stillbillederne vises med et forudbestemt
interval.
Afspilningsintervallet kan justeres under [Interval], så du kan læne
dig tilbage og nyde billederne.
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en
filmsekvens.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo.
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser.
Søg på handling
Enkel
Indholdsfortegnelse
Effekter
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Når der afspilles film, vises de beskårne billeder, hvis afspilningstiden er lang.
• I [Nostalgisk], [Stilfuld] og [Aktiv], når der er 3 eller flere billeder i en serieoptagelsesgruppe, og [Vis
serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], afspilles 3 billeder inkl. hovedbilledet.
• Når Effekter er indstillet til [Enkel], eller når der er maksimalt 3 kontinuerlige billeder, vises kun
hovedbilledet. Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er [Vis alle], vises alle billederne uanset indstillingen af
[Effekter].
Musik
Afbryd lyd
Der afspilles ingen baggrundsmusik.
Music1
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Enkel].
Music2
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Nostalgisk].
Music3
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Stilfuld].
Music4
Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Aktiv].
Indeks
Vælg den musik, der skal afspilles under diasshow. Du kan vælge mere end ét
baggrundsmusiknummer. Tryk på V på kontrolknappen under afspilning af et Diasshow for at få
vist skærmen til indstilling af lydstyrke, og tryk derefter på v/V for at indstille lydstyrken.
Bemærk
• Filmens lyd høres ikke.
83DK
Vælg skærmens visningsinterval. Indstillingen er fast [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som
[Effekter].
1 sek
3 sek
Indstiller visningsintervallet for billeder i et diasshow af typen
[Enkel].
10 sek
Auto
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter]
menuelement.
Bemærk
Gentag
Slå gentagelse af diasshow til eller fra.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er afspillet, slutter diasshowet.
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille
dem under diasshowet. Overførsel af musik kræver, at du har installeret softwaren "Music
Transfer" (medfølger) på computeren. Du kan finde flere oplysninger på side 146 og 149.
Indeks
zValg af baggrundsmusik
Søgning i MENU/
indstillinger
• Indstillingen for Interval gælder ikke, når der afspilles film.
Søg på handling
5 sek
Indholdsfortegnelse
Interval
• Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet (de 4 forudindstillede musiknumre (Music1 til
Music4) kan erstattes med dem, du har overført).
• En musikfil, der skal afspilles på kameraet, kan højest vare ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en skade i filen eller anden fejl, skal du vælge
[Format musik] (side 123) og overføre musikken igen.
84DK
Gør det muligt at vælge den dato, der skal vises, når du bruger Datovisning.
Du kan springe over trin 2, hvis der allerede er valgt [Datovisning].
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 MENU t
(Datovisning) t z på
(Datoliste) t z.
4 Vælg den dato, der skal vises t z.
Bemærk
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Datoliste
• Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Brug / til at vælge den måned, der skal vises.
• Hvis du vil lukke din Datoliste, skal du
med kontrolknappen og
derefter trykke på z.
Søgning i MENU/
indstillinger
zOm skærmen Datoliste
Indeks
85DK
Gør det muligt at vælge den begivenhedsgruppe, der skal vises, når du bruger Vis. af Begivenh..
Du kan indtaste navnet på den ønskede begivenhed for hver gruppe med softwaren "PMB"
(medfølger). Du kan finde flere oplysninger om indtastning af et navn på en begivenhed i din
"PMB Guide".
Du kan springe over trin 2, hvis der allerede er valgt [Vis. af Begivenh.].
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 MENU t
(Visningstilstand) t
kontrolknappen.
3 MENU t
(Vis. af Begivenh.) t z på
(Liste over begivenheder) t z.
4 Vælg den begivenhedsgruppe, der skal vises t z.
• Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
zOm skærmen Liste over begivenheder
Indeks
• Månedsindikatoren til højre på skærmen viser måneden for den
begivenhed, der findes øverst på skærmen. Brug / til at vælge
måned for den begivenhed, der skal vises. Du kan også gå til en
måned på din Liste over begivenheder med multivælgeren.
• Hvis du vil lukke din Liste over begivenheder, skal du vælge
med kontrolknappen og derefter trykke på z.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
1 Tryk på knappen
Indholdsfortegnelse
Liste over begivenheder
86DK
Gør det muligt at vælge et visningsformat til visning af flere billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Datovisning)
(Vis. af
Begivenh.)
Viser billeder, der er registreret som
Favoritter. Vælg nummeret på de
Favoritter, der skal vises.
Billederne er arrangeret i mapper.
Når der allerede er oprettet en optagemappe, skal du vælge [Vælg
mappe] i menuen for at vælge den mappe, der skal vises.
Bemærk
Indeks
(Mappevisning)
Analyserer optagedatoerne og hyppigheden, arrangerer automatisk
billederne i grupper og viser dem.
Vælg [Liste over begivenheder] i menuen for at vælge den
begivenhedsgruppe, der skal vises.
Søgning i MENU/
indstillinger
(Favoritter)
Viser billederne efter dato.
Vælg [Datoliste] i menuen for at vælge en bestemt dato i en
kalendervisning.
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
• Visningstilstanden indstilles til [Mappevisning], når du bruger den interne hukommelse.
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan afspilles på dette kamera, kan du bruge
[Mappevisning] til at få vist billederne.
zVisning af billeder, der er taget med et andet
kamera
Følgende meddelelse vises, hvis du sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, der både
indeholder billeder, der er taget med dette kamera, og billeder, der er taget med et andet
kamera.
"Afspil kun registrerede billeder":
Billederne afspilles i den valgte Visningstilstand. Nogle billeder, der er taget med et andet
kamera, vises muligvis ikke her.
"Afspil alle billeder m. mappevisning":
Kameraet skifter til Mappevisning og afspiller alle billederne.
87DK
Fortsættes r
[Vis. af Begivenh.] er en kamerafunktion, der analyserer optagedatoerne og hyppigheden,
arrangerer billederne automatisk i grupper og viser dem. Du kan navngive de enkelte
begivenheder med den medfølgende software "PMB".
Billeder af kæledyr
Søg på handling
Billeder fra rejser
Billeder fra bryllup
Begivenhed
Begivenhed
Begivenhed
* Der er ikke taget billeder.
Rejser
Bryllup
Søgning i MENU/
indstillinger
Tidsforløb
Kæledyr
Indholdsfortegnelse
zOm [Vis. af Begivenh.]
Indeks
88DK
Gør det muligt at filtrere og vise billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Fra)
Billeder filtreres ikke.
(Alle mennesker)
Billeder filtreres efter bestemte betingelser og vises.
(Børn)
(Småbørn)
Bemærk
•
•
•
•
Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
Når Visningstilstand er indstillet til [Mappevisning], kan du ikke bruge funktionen Filtrer efter ansigter.
Nogle gange skjules eller vises billeder ved en fejl.
Nogle gange kan filtrering ikke bruges på billeder, der er taget med andre kameraer.
Søgning i MENU/
indstillinger
(Smil)
Søg på handling
2 MENU t
(Filtrer efter ansigter) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Filtrer efter ansigter
Indeks
89DK
Gør det muligt at bruge et bestemt billede som forsidebillede for en serieoptagelsesgruppe.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg forsidebilledet blandt de serieoptagede billeder.
(Ændr hovedbillede) t [OK] t z på kontrolknappen.
Bemærk
• [Ændr hovedbillede] vises kun ved afspilning af en serieoptagelsesgruppe.
Søg på handling
3 MENU t
Indholdsfortegnelse
Ændr hovedbillede
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
90DK
Gør det muligt at vælge dine favoritbilleder og tilføje/fjerne dem fra grupper som Favoritter.
Symbolet
vises på registrerede billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 Vælg nummeret på Favoritter-gruppen t z.
4 MENU t [OK] t z.
Tilføjer eller fjerner det aktuelt viste billede fra Favoritter.
(Flere billeder)
Gør det muligt at vælge og tilføje/fjerne flere billeder fra Favoritter.
Gør følgende efter trin 3.
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
tilføjes/fjernes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ),
for at fjerne fluebenet ( ).
2MENU t [OK] t z.
Føjer omgående alle billeder inden for det valgte datointerval eller
den valgte begivenhedsgruppe til Favoritter i indekstilstand.
(Fjern alle i
datointerval)
(Fjern al. bill. fra
den. Begiv.)
(Fjern alle i
Favoritter)
Fjerner omgående alle billeder fra Favoritter i indekstilstand.
Indeks
(Tilføj alle i
datointerval)
(Tilføj alle i
Begivenh.)
Søgning i MENU/
indstillinger
(Dette bil.)
Søg på handling
2 MENU t
(Tilføj/fjern Favoritter) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Tilføj/fjern Favoritter
Bemærk
• Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Du kan ikke tilføje eller fjerne billeder som Favoritter, når Visningstilstand er indstillet til
[Mappevisning].
91DK
Gør det muligt at gruppere serieoptagede billeder. Du kan vælge, om gruppen skal vises med
forsidebilledet alene eller med alle billederne.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Vis kun
hovedbillede)
(Vis alle)
Viser kun forsidebilledet.
Viser alle de serieoptagede billeder.
• Når du laver serieoptagelser og kun grupperer ét billede, annulleres gruppen, og billedet vises som et
enkelt billede.
• Du kan kun gruppere serieoptagede billeder, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning] eller
[Vis. af Begivenh.].
zÆndr hovedbilledet
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Søg på handling
2 MENU t
(Vis serieoptagelsesgruppe) t den ønskede indstilling t
z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Vis serieoptagelsesgruppe
Forsidebilledet vælges af kameraet, men kan ændres efter behov (side 90).
Indeks
92DK
Gør det muligt at tilføje effekter eller korrigere et optaget billede og gemme det som en ny fil.
Originalbilledet bevares.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 Udfør retoucheringen i overensstemmelse med trinnene for de enkelte
tilstande.
(Beskær)
Søgning i MENU/
indstillinger
Afspilningszoom udføres på
billedet, og en del af billedet
beskæres.
Drej zoomknappen (W/T) til Tsiden for at zoome ind, og drej til
W-siden for at zoome ud.
2 Vælg zoompunktet med
kontrolknappen.
3 MENU t vælg det billedformat,
der skal gemmes t z.
4 [OK] t z.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan
blive forringet.
• Den billedstørrelse, du kan
beskære, kan afhænge af billedet.
1
Indeks
(Rødøjekorrektion)
Søg på handling
2 MENU t
(Retouchering) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Retouchering
Korrigerer for problemer med
røde øjne, der skyldes brug af
blitz.
Vælg [OK] med kontrolknappen
t z.
• Du kan muligvis ikke korrigere
problemet med røde øjne afhængigt
af billedet.
1
(Uskarp
maskering)
Gør billedet skarpere inden for et
valgt område.
Vælg det område (ramme) på det
ønskede billede, der skal
retoucheres, med kontrolknappen
t MENU.
2 [OK] t z.
• Korrektionen kan være
utilstrækkelig, og billedkvaliteten
kan forringes, afhængigt af billedet.
1
93DK
Fortsættes r
Gør periferien sløret omkring et
valgt punkt for at få et motiv til at
fremstå tydeligere.
Indholdsfortegnelse
(Blød
fokusering)
Vælg det midtpunkt på det ønskede
billede, der skal retoucheres, med
kontrolknappen t MENU.
2 Vælg retoucheringsniveauet t z.
3 Juster det ønskede område, der skal
retoucheres, med zoomknappen
(W/T) t [OK] t z.
1
Søg på handling
(Delvis farve)
Omgiver et valgt punkt med sorthvid for at få et motiv til at
fremstå tydeligere.
Vælg det midtpunkt på det
ønskede billede, der skal
retoucheres, med kontrolknappen
t MENU.
2 Juster det ønskede område, der
skal retoucheres, med
zoomknappen (W/T) t [OK] t z.
1
Søgning i MENU/
indstillinger
(Fiskeøjeobjektiv)
Anvender fiskeøjeeffekt omkring
et valgt punkt.
Vælg det midtpunkt på det ønskede
billede, der skal retoucheres, med
kontrolknappen t MENU.
2 Vælg retoucheringsniveauet t z.
3 [OK] t z.
1
Indeks
(Tværfilter)
Tilføjer en
stjerneeksplosionseffekt for at
gøre punkter i billedet tydeligere.
Vælg retoucheringsniveauet med
kontrolknappen t z.
2 Juster den ønskede længde, der skal
retoucheres, med zoomknappen
(W/T) t [OK] t z.
1
(Sløring af
omkreds)
Vælg det midtpunkt, der skal
gengive bevægelse i stillbilledet.
Vælg det midtpunkt på det ønskede
billede, der skal retoucheres, med
kontrolknappen t MENU.
2 Juster det ønskede område, der skal
retoucheres, med zoomknappen
(W/T) t [OK] t z.
1
(Retro)
Gør billedet blødere ved at sløre
fokuseringen og dæmpe det
omgivende lys, så det ser ud som
om, at billedet er taget med et
gammelt kamera.
Vælg retoucheringsniveauet med
kontrolknappen t z.
2 Juster det ønskede område, der skal
retoucheres, med zoomknappen
(W/T) t [OK] t z.
1
94DK
Fortsættes r
Denne funktion får det til at se ud
som om personen smiler.
Vælg retoucheringsniveauet med
kontrolknappen t z.
2 [OK] t z.
• Der kan muligvis ikke udføres
retouchering, afhængigt af billedet.
1
• Film og panoramabilleder kan ikke retoucheres.
Søg på handling
Bemærk
Indholdsfortegnelse
(Smil)
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
95DK
Gør det muligt at ændre formatforholdet og størrelsen på billeder og gemme dem som nye filer.
Du kan konvertere billeder til 16:9-format, så du kan få dem vist i High Definition (HD), og til
VGA-format, så du kan bruge dem i blogs eller e-mails.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
3 Zoom til det område, der skal beskæres, med zoomknappen (W/T).
4 Vælg det område, der skal beskæres, med kontrolknappen.
5 MENU t [OK] t z.
(Blog / e-mail) Skifter format fra 16:9/3:2 til 4:3
og gemmer i VGA-format.
• Du kan ikke ændre formatet på film.
• Billeder, der optages i VGA-format, kan ikke ændres til formatet [HDTV].
• En forstørrelse af billedet og en tilpasning af flere kan reducere billedkvaliteten.
Indeks
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
Skifter format fra 4:3/3:2 til 16:9
og gemmer i 2M-format.
Søg på handling
2 MENU t
(Tilpasning af flere) t den ønskede tilstand t z på
kontrolknappen.
(HDTV)
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af flere
96DK
Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder med knappen
(Slet) (side 51).
1 Tryk på knappen
(Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
3 [OK] t z.
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og slette flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
Indeks
(Alle i denne
Sletter alle billeder på én gang i den valgte mappe, inden for det
mappe)
valgte datointerval eller i den valgte begivenhedsgruppe eller
(Alle billeder i
serieoptagelsesgruppe.
datointerval)
(Alle i Begivenh.)
(Alle i denne
gruppe)
(Alle undtagen
hovedbillede)
Søgning i MENU/
indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
slettes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
Bemærk
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Nem optagelse), kan du vælge mellem [Slet enkelt billede]
eller [Slet alle billeder].
• Du kan ikke slette billeder, når Visningstilstand er indstillet til [Favoritter].
97DK
Gør det muligt at beskytte optagede billeder mod utilsigtet sletning.
Symbolet
vises på registrerede billeder.
1 Tryk på knappen
(Beskyt) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
zSådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på
z på kontrolknappen og udføre samme trin, som da det blev beskyttet.
Symbolet
forsvinder, og beskyttelsen er annulleret.
Søgning i MENU/
indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
98DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der gør det muligt at vælge billeder på en
"Memory Stick Duo", der skal udskrives senere.
-mærket (udskriftsbestilling) vises på registrerede billeder.
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
(Dette bil.)
Opretter en udskriftsbestilling for det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og oprette udskriftsbestillinger for flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
Bemærk
•
• Et
Søgning i MENU/
indstillinger
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at
fjerne fluebenet ( ).
Søg på handling
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
DPOF
-mærket (udskriftsbestilling) kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse.
-mærke (udskriftsbestilling) kan højest tilføjes 999 billeder.
Vælg det billede, som DPOF-mærket skal slettes fra, og tryk på z på kontrolknappen, og
udfør samme trin, som da DPOF-mærket blev tilføjet.
-mærket forsvinder, og DPOF-registreringen slettes.
Indeks
zSletning af DPOF-mærke
99DK
Gør det muligt at rotere et stillbillede. Brug denne funktion til at vende et vandret billede, så det
kommer til at stå lodret.
2 MENU t
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Roter) t z på kontrolknappen.
Søg på handling
1 Tryk på knappen
Indholdsfortegnelse
Roter
3 Roter billedet med [ / ] t b/B.
Bemærk
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede stillbilleder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, vises billedrotationen muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
Søgning i MENU/
indstillinger
4 [OK] t z.
Indeks
100DK
Gør det muligt at vælge den mappe, der indeholder det billede, som skal afspilles, når der er
oprettet flere mapper på en "Memory Stick Duo".
Du kan springe over trin 2, hvis der allerede er valgt [Mappevisning].
1 Tryk på knappen
(Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand.
(Mappevisning) t z på
(Vælg mappe) t z.
4 Vælg en mappe med b/B.
5 [OK] t z.
zVisning af billeder på tværs af mapper
Indeks
Når der er oprettet flere mapper, vises følgende ikon på det første og sidste billede i en
mappe.
: Skifter til den forrige mappe.
: Skifter til den næste mappe.
: Skifter til enten den forrige eller den næste mappe.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
• Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
Søg på handling
2 MENU t
(Visningstilstand) t
kontrolknappen.
3 MENU t
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
101DK
Gør det lettere at indstille fokus på et motiv i mørke omgivelser, da kameraets AF-lampe sørger
for ekstra belysning.
Kameraets AF-lampe lyser rødt, og gør det nemt for kameraet at indstille fokus, når
udløserknappen trykkes halvt ned, indtil fokusindstillingen fastlåses. Indikatoren
vises på
dette tidspunkt.
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [AF-lampe] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Kameraets AF-lampe er aktiveret.
Fra
Kameraets AF-lampe er deaktiveret.
Bemærk
Indeks
• Der indstilles fokus, så længe lyset fra din AF-lampe når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden
af motivets midte.
• Kameraets AF-lampe kan ikke bruges, når:
– Når der optages med
(Panorering).
– [Fokus] er indstillet til [Semimanuel] eller [Manuel fokusering].
– [Konvert.obj.] er indstillet til [Tele].
– Når du har valgt tilstanden
(Avanceret sportsoptagelse), tilstanden
(Landskab), tilstanden
(Tusmørke) eller tilstanden (Fyrværkeri) under Valg af motiv.
• Når du bruger kameraets AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en
ny AF-afstandsmålerramme med en stiplet linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret
nær centrum af rammen.
• Kameraets AF-lampe udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se
direkte ind i kameraets AF-lampe på kort afstand.
Søgning i MENU/
indstillinger
Auto
Søg på handling
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
102DK
Gør det nemt at placere et motiv vandret eller lodret ved hjælp af gitterlinjerne.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Til
Viser gitterlinjer. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjer.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
103DK
Gør det muligt at vælge tilstanden Digital zoom. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom
(op til 20×). Når zoomskalaen overskrides, bruger kameraet Smart zoom eller digital
præcisionszoom.
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billeder op til den samlede zoomskala på ca. 40×,
herunder 20× optisk zoom. Dog sker der en forringelse af
billedkvaliteten, når der zoomes ud over den optiske zoomskala
(digital præcisionszoom).
Anvender ikke digital zoom.
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke bruge digital zoom i følgende situationer:
– Når der er valgt
(Avanceret sportsoptagelse) for Valg af motiv.
– Når der optages film.
– Når Smiludløser er i brug.
– Når der optages med
(Panorering).
• Smart zoom er ikke tilgængelig, når billedformatet er indstillet til [9M], [3:2(8M)] eller [16:9(6M)].
• Funktionen Registrering af ansigter understøtter ikke brug af Digital zoom.
Søgning i MENU/
indstillinger
Fra
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke
forvrænges, i overensstemmelse med billedformatet (Smart zoom).
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Digital zoom]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Den samlede zoomskala, når der bruges Smart
zoom (herunder 20× optisk zoom)
Det understøttede zoomforhold varierer, afhængigt af billedformatet.
Størrelse
5M
Den samlede zoomskala
Ca. 26×
3M
Ca. 33×
VGA
Ca. 108×
16:9(2M)
Ca. 36×
104DK
Gør det muligt at opnå korrekt fokus, når der monteres et konverterobjektiv (sælges separat).
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Tele (
Fra
)
Ved montering af konverterobjektiv til tele.
Ingen montering af et objektiv.
Bemærk
Når du bruger den indbyggede blitz, kan lyset fra blitzen blive blokeret og give skygger.
Objektivet kan afspejles i billedet på grund af reflektering mellem objektivet og konverterobjektivet.
Makroindstillingen fastsættes til [Auto].
Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
Det tilgængelige fokusområde er begrænset.
Kameraets AF-lampe udsender ikke lys.
Hvis du optager billeder med et konverterobjektiv, kan kameraet muligvis også indstille fokus på
nærtstående motiver i tilstanden
(Landskab) og i tilstanden (Tusmørke).
• Hvis du tager billeder med et konverterobjektiv, kan du muligvis ikke optage optimale billeder i
tilstanden (Fyrværkeri).
• Se også den vejledning, der fulgte med konverterobjektivet.
• [Konvert.obj.] indstilles til [Fra] i
(Panorering).
Søgning i MENU/
indstillinger
•
•
•
•
•
•
•
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Konvert.obj.]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Konvert.obj.
Indeks
105DK
Gør det muligt at vælge, hvornår blitzen skal aktiveres.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Blitzsynk.] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Bag (REAR)
Blitzen aktiveres umiddelbart før, lukkeren
lukkes, og motivet gengives dermed med et
lysspor eller bevægelsesspor. Bruges til
optagelse af et motiv i bevægelse, osv.
Bemærk
• Indstillingen [Bag] er muligvis ikke tilgængelig, når lukkerhastigheden er for høj.
• Når der er valgt Rødøjereduktion, kan der muligvis ikke reduceres røde øjne ved langsomme
lukkerhastigheder i indstillingen [Bag].
Søgning i MENU/
indstillinger
Blitzen aktiveres umiddelbart efter, at lukkeren
aktiveres, og billedet tages dermed tættere på
det tidspunkt, hvor du aktiverede lukkeren. Du
skal normalt bruge denne indstilling.
Søg på handling
For
Indholdsfortegnelse
Blitzsynk.
Indeks
106DK
Gør det muligt for kameraet at registrere dets positionsændring og vise billedet i portrætposition,
når kameraet vendes for at optage et portrætbillede (lodret).
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Autoretning er deaktiveret.
Bemærk
zRotering af billeder efter optagelse
• Hvis billedretningen er forkert, kan du bruge [Roter] på menuskærmen til at åbne billedet i stående
format.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Stående billeder vises med en sort kant til højre og venstre for billedet.
• Billedets retning optages muligvis ikke korrekt, afhængigt af kameraets optagevinkel.
• Du kan ikke bruge Autoretning i Filmtilstand.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Autoretning]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Autoretning
Indeks
107DK
Gør det muligt at få vist det optagede billede på skærmen i ca. 2 sekunder, umiddelbart efter
optagelsen billedet.
1 Indstil kameraet til optagetilstand.
Til
Autom. visn. er aktiveret.
Fra
Autom. visn. er deaktiveret.
• Når du trykker udløserknappen halvt ned, forsvinder visningen af det optagede billede, og du kan
umiddelbart herefter optage det næste billede, selvom Autom. visn. er indstillet til [Til].
zFortsat visning af et Autom. visn.-billede
Søgning i MENU/
indstillinger
zOptagelse af det næste billede uden forsinkelse
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Autom. visn.]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Autom. visn.
• Når du holder udløserknappen trykket ned efter en optagelse, vises Autom. visn.-billedet lige så
længe, du holder udløserknappen nede.
Indeks
108DK
Gør det muligt at forstørre midten af skærmen til det dobbelte i tilstanden Manuel fokusering.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Udv. Fokus]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Dobbelt forstørrelse.
Fra
Ingen dobbelt forstørrelse.
Søg på handling
Til
Indholdsfortegnelse
Udv. Fokus
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
109DK
Gør det muligt at gemme en ofte brugt funktion på knappen
(Special).
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Specialknap]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Vælger Smiludløser.
Hvidbalance
Vælger Hvidbalance.
Lysmålermetode
Vælger Lysmålermetode.
Søg på handling
Smiludløser
Indholdsfortegnelse
Specialknap
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
110DK
Gør det muligt at slå betjeningslydene til eller fra.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Bip] t den
ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Høj
Lav
Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Vælg [Lav] for at skrue ned for lyden.
Fra
Slår bip-/lukkerlyden fra.
Søg på handling
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Når kameraet sluttes til et tv med HDMI-kablet (sælges separat), fastsættes indstillingen for biplyden til
[Lukker].
Indeks
111DK
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal bruges i menuelementer, advarsler og meddelelser.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Language
Setting] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Søg på handling
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
112DK
Gør det muligt at vælge, om der skal vises en funktionsguide, når du betjener kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Funkt.guide] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Søg på handling
Til
Indholdsfortegnelse
Funkt.guide
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
113DK
Gør det muligt gendanne en standardindstilling.
Billederne bevares, selvom du bruger denne funktion.
(Primære indstill.) t [Initialiser] t
Bemærk
• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
[OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Initialiser
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
114DK
Gør det muligt at vælge, om der skal vises en demonstration af Smiludløser og
Scenegenkendelse.
Vælg [Fra], hvis der ikke er brug for en demonstration.
2 Indstil funktionsvælgeren til
(Intelligent autojustering).
Til
Viser en demonstration af tilstanden Scenegenkendelse og
Smiludløser.
Fra
Viser ingen demonstration.
1 Ret kameraet mod motivet.
Når der udføres Scenegenkendelse, vises et ikon og en beskrivelse af det genkendte motiv på
skærmen.
2 Tryk på udløserknappen.
Søgning i MENU/
indstillinger
Start en demonstration af Scenegenkendelse
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Demotilstand] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
Billedet optages som under en normal optagelse.
1 Tryk på knappen
(Special).
Indeks
Start en demonstration af Smiludløser
2 Ret kameraet mod motivet.
Kameraet aktiverer automatisk lukkeren, når der registreres et smilende ansigt, men der
optages ingen billeder.
3 Tryk igen på knappen
(Special) for at afslutte Demotilstand.
Bemærk
•
•
•
•
[Specialknap] fastsættes til [Smiludløser] i [Demotilstand].
[Autom. visn.] fastsættes til [Til].
Indstillingen fastsættes til [Auto] under demonstration af tilstanden Scenegenkendelse.
Der optages ingen billeder, selvom du slipper udløserknappen under en demonstration af tilstanden
Smiludløser.
115DK
Gør det muligt at vælge HDMI-opløsning til output af billeder på et tv, når du slutter kameraet til
et HD-tv med HDMI-stik med et HDMI-kabel (sælges separat).
(Primære indstill.) t [HDMI-opløsning]
Auto
Vælger opløsningen automatisk i overensstemmelse med
oplysningerne for den tilsluttede enhed.
1080i
Vises i HD-kvalitet (1080i).
480p/576p
Vises i SD-kvalitet (480p/576p).
• Når [Video ud] er indstillet til [NTSC], er opløsningen 480p, og
når indstillingen er [PAL], er opløsningen 576p.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
• Hvis visningen ikke er korrekt, skal du vælge [1080i] eller [480p/576p] i overensstemmelse med det
tilsluttede tv.
• Vælg [Video ud] for at vælge HDMI-opløsning i overensstemmelse med tv'ets farvesystem.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
t den ønskede tilstand.
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning
Indeks
116DK
Gør det muligt at betjene kameraet med tv'ets fjernbetjening, når kameraet er sluttet til et
"BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel (sælges separat). Du kan finde flere
oplysninger om "BRAVIA" Sync på side 135.
Til
Aktiverer fjernbetjening.
Fra
Deaktiverer fjernbetjening.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Du kan betjene kameraet med tv'ets fjernbetjening ved at slutte kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [KONTROL TIL
HDMI] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
Indeks
117DK
Gør det muligt at vælge videosignaloutputtet SD eller HD (1080i), når kameraet og tv'et tilsluttes
med et adapterkabel til HD-output (sælges separat), der passer til det tilsluttede tv. Brug et
Type2d-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat).
HD(1080i)
Vælg dette element for at slutte kameraet til et HD-tv, der
understøtter 1080i.
SD
Vælg dette element for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
kompatibelt med et HD (1080i)-signal.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [COMPONENT]
t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
COMPONENT
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
118DK
Gør det muligt at indstille videoudgangssignalet, så det passer til tv-farvesystemet på det
tilsluttede videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område.
Hvis billederne skal afspilles på en tv-skærm, skal du kontrollere hvilket tv-farvesystem, der
bruges i det pågældende land eller område (side 137).
NTSC
Gør det muligt at indstille videoudgangssignalet til NTSC (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL (f.eks. i Europa, Kina).
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Video ud] t den
ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Video ud
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
119DK
Gør det muligt at afspille stillbilleder i 4:3- og 3:2-format som 16:9-format, når der afspilles på
HD-tv. I dette tilfælde sker der en lille beskæring af den øverste og nederste del af billedet.
Tv-skærm med Vis zoom i bredf.
Til
Afspiller i 16:9-format.
Fra
Vis zoom i bredf. er deaktiveret.
Bemærk
• Vis zoom i bredf. er ikke tilgængelig for panoramabilleder, film, 16:9-billeder og portrætbilleder (lodret).
• Det billede, der vises på kameraets LCD-skærm, ændres ikke.
• Vis zoom i bredf. er ikke tilgængelig, når kameraet sluttes til tv'et med multistikkablet (medfølger).
Søgning i MENU/
indstillinger
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Vis zoom i
bredf.] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Søg på handling
Visning på kameraets
LCD-skærm
Indholdsfortegnelse
Vis zoom i bredf.
Indeks
120DK
Gør det muligt at vælge tilstanden USB for tilslutning af kameraet til en computer eller en
PictBridge-kompatibel printer med multistikkablet (medfølger).
Kameraet genkender automatisk og opretter forbindelse til en
computer eller en PictBridge-kompatibel printer.
PictBridge
Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer.
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
automatisk afspilning, og stillbillederne i kameraets optagemappe
importeres til computeren (med Windows Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Opretter en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og
computeren eller en anden USB-enhed.
Bemærk
Indeks
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med indstillingen [Auto], skal du
vælge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USB-enhed med indstillingen [Auto], skal du
vælge [Mass Storage].
• Film kan ikke eksporteres til en computer, når [USB-tilslut] er indstillet til [PTP/MTP]. Indstil [USBtilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] for at eksportere film til en computer.
Søgning i MENU/
indstillinger
Auto
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [USB-tilslut] t
den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
121DK
Gør det muligt at ændre baggrundsmusikken med "Music Transfer", der findes på cd-rom'en
(medfølger).
1 MENU t
(Indstillinger) t
z på kontrolknappen.
(Primære indstill.) t [Hent musik] t
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og computeren, og start
derefter "Music Transfer".
3 Følg vejledningen på skærmen for at erstatte musikfilerne.
Søg på handling
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
Indholdsfortegnelse
Hent musik
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
122DK
Gør det muligt at slette alle de filer med baggrundsmusik, der er gemt i kameraet. Dette kan
gøres, hvis filerne med baggrundsmusik er beskadiget og ikke kan afspilles.
zGendannelse af den musik, der fandtes som
standard på kameraet
Du kan bruge "Music Transfer", der findes på cd-rom'en (medfølger), til at gendanne de
musikfiler, der lå på kameraet som standard.
2 Start "Music Transfer", og gendan derefter standardmusikken.
• Du kan finde flere oplysninger om brug af "Music Transfer" i hjælpefunktionen i "Music Transfer".
Søgning i MENU/
indstillinger
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og computeren.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Format musik]
t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Format musik
Indeks
123DK
Gør det muligt at formatere din "Memory Stick Duo" eller den interne hukommelse. En
"Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er allerede formateret og kan bruges straks.
Bemærk
• Bemærk, at en formatering sletter alle data permanent, herunder beskyttede billeder.
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Format
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
124DK
Gør det muligt at oprette en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
Bemærk
• Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Der oprettes automatisk en ny mappe, når du sætter en "Memory Stick Duo", der er blevet brugt i andet
udstyr, i kameraet og optager billeder.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsmappen (side 126) og vælge en mappe til
visning af billeder (side 101).
Søgning i MENU/
indstillinger
zOm mapper
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) t [Opret
lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Indeks
125DK
Gør det muligt at ændre den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder, på en "Memory
Stick Duo".
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe].
("Memory Stick"-værktøj) t [Skift
3 [OK] t z.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Følgende mapper kan ikke vælges som optagemappe.
– Mappe "100".
– En mappe, der hedder "sssMSDCF" eller "sssANV01" (hvor "sss" angiver tal).
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Søg på handling
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
Indeks
126DK
Gør det muligt at slette en mappe til optagelse af billeder på en "Memory Stick Duo".
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe].
("Memory Stick"-værktøj) t [Slet
3 [OK] t z.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Dette element vises ikke, når den interne hukommelse bruges til at optage billeder.
• Hvis du sletter den mappe, der er valgt som optagemappe med [Slet lagringsmappe], gøres den mappe,
der har det højeste tal, til den nye optagemappe.
• Du kan kun slette mapper, der er tomme. Hvis en mappe indeholder billeder eller filer, der ikke kan
afspilles på kameraet, skal du slette de pågældende billeder og filer, før du kan slette mappen.
Søg på handling
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
127DK
Gør det muligt at kopiere alle billeder fra den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet i kameraet.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med
lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Billederne kan ikke kopieres enkeltvis.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet
i den interne hukommelse, skal du fjerne din "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter
formatere den interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på din "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til denne mappe. Du kan
ikke vælge en bestemt mappe og kopiere billeder til den.
Søg på handling
2 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) t [Kopier]
t [OK] t z på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
128DK
Gør det muligt at vælge metoden for tildeling af filnumre til billeder.
Filerne tildeles fortløbende numre, selvom du skifter optagemappe
eller isætter en ny "Memory Stick Duo" (hvis den udskiftede
"Memory Stick Duo" indeholder en fil med et nummer, som er
højere end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer, som er én
højere end det sidste nummer).
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres (når optagemappen
indeholder en fil, tildeles et nummer, der er ét nummer højere end
det højeste tildelte nummer).
Søgning i MENU/
indstillinger
Serie
Søg på handling
1 MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t desired mode t z på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
129DK
Gør det muligt at indstille lokaltid for et valgt område.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Indstilling af
sted] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen.
Kameraet bruges i din lokale tidszone.
Når den aktuelt valgte tidszone er forskellig fra din lokale tidszone,
skal du udføre Indstilling af sted.
Destination
Kameraet bruges med den tidszone, der gælder for din destination.
Vælg en tidszone.
Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt at indstille tidsoplysningerne, når du er
på den pågældende destination.
1Vælg en tidszone for [Destination], og tryk derefter på z på kontrolknappen.
Indeks
Ikon for Sommertid
Ikonet lyser hvidt, hvis
[Sommertid] indstilles til [Til].
Søgning i MENU/
indstillinger
zÆndring af Indstilling af sted
Søg på handling
Hjem
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sted
2Vælg et område med b/B på kontrolknappen, og vælg sommertid med Sommertid med
v/V.
130DK
Gør det muligt at indstille datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Dato-/
tidsindstilling] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen.
Vælg visningsformat for dato og klokkeslæt.
Sommertid
Indstil Sommertid til Til/Fra.
Dato og tid
Indstil dato og klokkeslæt.
Bemærk
Søgning i MENU/
indstillinger
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder
med dato med programmet "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger).
Søg på handling
Dato-/tidsformat
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
Indeks
131DK
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på SD-tv
Du kan få vist billeder på et SD-tv ved at slutte kameraet til tv'et.
Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til tv'et.
1 Sluk både kameraet og tv'et.
2 Slut kameraet til tv'et med multistikkablet (medfølger).
Gul
1 Til lyd/videoindgangsstik
Rød
Knappen
(Afspilning)
Søgning i MENU/
indstillinger
VIDEO AUDIO
Søg på handling
Visning af billeder ved at slutte kameraet til et tv
med det medfølgende multistikkabel
Hvid
Indeks
Multistikkabel
(medfølger)
2 Til multistikket
3 Tænd tv'et, og vælg indgang.
4 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Bemærk
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 119).
• De optagede billeder vises ikke på tv'et, når filmen optages, mens kameraet er sluttet til tv'et.
• Nem visning understøtter ikke visning af billeder på tv.
132DK
Du kan få vist HD-billeder på et HD-tv ved at slutte kameraet til et HD-tv med et HDMI-kabel
(sælges separat) eller et adapterkabel til HD-output (sælges separat). Tilslutningen varierer i
henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet. Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til tv'et.
2 Slut kameraet til tv'et med et HDMI-kabel (sælges separat) eller et
adapterkabel til HD-output (sælges separat).
Bemærk
zFuldskærmsvisning af billeder, der er optaget i et
andet billedformat end 16:9 (
HD-tv
,
) på et
Indeks
• Når du vælger [Tilpasning af flere] i visningsmenuen, kan formatforholdet konverteres til 16:9, og
filen kan gemmes som en ny fil, der kan afspilles på et HD-tv.
• Du kan afspille et billede i 16:9-format med [Vis zoom i bredf.] i indstillingsmenuen.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.
• Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv med et HDMI-kabel (sælges separat) eller et
adapterkabel til HD-output (sælges separat), vises det optagede billede ikke på tv'et.
• Nem visning understøtter ikke visning af billeder på tv.
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 119).
Søg på handling
1 Sluk kameraet og tv'et.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et HD-tv
zOm "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Tilslut Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder med et HDMI-kabel (sælges separat) eller
et adapterkabel til HD-output (sælges separat), og oplev en helt ny verden af enestående
billeder i Full HD-kvalitet.
• "PhotoTV HD" tillader en meget detaljeret, fotolignende gengivelse af fine teksturer og farver.
• Indstillingerne skal også vælges på tv'et. Ved afspilning af film skal du sætte visningsindstillingen i
dit tv til Video for optimal billedkvalitet.
Se betjeningsvejledningen til tv'et angående oplysninger.
133DK
Slut kameraet til et HD-tv, der har et HDMI-stik, med et HDMI-kabel (sælges separat).
1 Sæt en HDMI-adapter (medfølger) på et HDMI-kabel (sælges separat).
Knappen
(Afspilning)
HDMI-stik
HDMI-adapter
(medfølger)
2 Til multistikket
HDMI-kabel
(sælges separat)
3 Tænd tv'et, og vælg indgang.
4 Tryk på knappen
Søgning i MENU/
indstillinger
1 Til HDMIstikket
Søg på handling
2 Slut kameraet til tv'et med HDMI-kablet (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder ved at slutte kameraet til et HDtv med et HDMI-kabel (sælges separat)
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De optagede billeder vises på tv'et. Vælg et billede med kontrolknappen.
Indeks
Bemærk
• Indstil [HDMI-opløsning] til [Auto] eller [1080i] under
(Primære indstill.) (side 116).
• [Bip] fastsættes til [Lukker].
• Du må ikke slutte enhedens udgangsstik til udgangsstikket på andre enheder. Der sendes ingen billeder
og lyd. Det kan desuden medføre fejl.
• Nogle enheder virker muligvis ikke korrekt.
• Brug et HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet.
134DK
Når kameraet sluttes til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel (sælges separat),
kan du afspille billeder fra kameraet på tv'et med tv'ets fjernbetjening.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et "BRAVIA" Synckompatibelt tv
1 Slut kameraet til tv'et med HDMI-kablet (sælges separat).
3 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
4 Tryk på linkmenuknappen på tv'ets fjernbetjening, og vælg den ønskede
tilstand.
Søg på handling
2 Tænd tv'et, og vælg indgang.
Betjeningselementer Beskrivelse
Afspiller et billeddiasshow med musik.
Enkelt billede
Viser billederne enkeltvis.
Billedindeks
Viser flere billeder samtidigt.
Vis zoom i bredf.
Når der afspilles et enkelt billede på tv'et, afspilles billeder i 4:3- og 3:2format i 16:9-format. I dette tilfælde sker der en lille beskæring af den
øverste og nederste del af billedet.
Sletter billeder.
Ændr hovedbillede
Du kan vælge at bruge et bestemt billede som forsidebillede for en
serieoptagelsesgruppe.
Afspilningszoom
Afspiller forstørrede billeder.
Roter
Roterer et stillbillede.
Filtrer efter ansigter
Billederne filtreres, når de vises.
Visningstilstand
Vælger visningsformat til visning af flere billeder.
Afslut
Lukker linkmenuen.
Indeks
Slet
Søgning i MENU/
indstillinger
Diasshow med musik
Bemærk
• De viste betjeningselementer kan variere, afhængigt af situationen.
• Du kan betjene kameraet med tv'ets fjernbetjening ved at slutte kameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
• Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, skal [KONTROL TIL HDMI] indstilles til [Til] under
(Primære indstill.).
• Når kameraet sluttes til et andet tv-mærke, kan tv'ets fjernbetjening muligvis ikke aktivere kameraet.
Indstil [KONTROL TIL HDMI] til [Til] under
(Primære indstill.) i menuen.
135DK
Du kan få vist et billede i kameraet ved at slutte det til et HD-tv med adapterkablet til HD-output
(sælges separat). Brug et Type2d-kompatibelt adapterkabel til HD-output (sælges separat).
Grøn/Blå/Rød
1 Til lyd/videoindgangsstik
Knappen
(Afspilning)
Hvid/Rød
Adapterkabel til
HD-output (sælges
separat)
2 Til multistikket
Indeks
2 Tænd tv'et, og vælg indgang.
3 Tryk på knappen
Søgning i MENU/
indstillinger
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Søg på handling
1 Slut kameraet til et HD-tv med adapterkablet til HD-output (sælges
separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder ved at slutte kameraet til et HDtv med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat)
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De optagede billeder vises på tv'et. Vælg et billede med kontrolknappen.
Bemærk
• Indstil først [COMPONENT] til [HD(1080i)] (side 118).
136DK
Visning af billeder på en tv-skærm kræver et tv med et videoindgangsstik og et multistikkabel.
Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera. Kontroller følgende lister for tvfarvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
Søgning i MENU/
indstillinger
PAL-M-system
Brasilien
Søg på handling
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Indholdsfortegnelse
Om tv-farvesystemer
Indeks
137DK
Du kan finde flere oplysninger om brug af en Macintosh-computer
i afsnittet "Brug af en Macintosh-computer" (side 147).
• Installer følgende software:
– "PMB"
– "Music Transfer"
Indeks
• Behandling af billeder med "PMB" og "Music Transfer":
– Importer billeder til computeren.
– Eksporter billeder fra kameraet.
– Indtast et begivenhedsnavn under [Liste over begivenheder] på
kameraet.
– Redigering af billeder.
– Få vist, hvor stillbillederne er optaget på online kort (kræver
internetadgang).
– Opret en disk med optagede billeder (kræver cd- eller dvd-brænder).
– Udskriv eller gem stillbilleder med dato.
– Upload billeder til en medietjeneste (kræver internetadgang).
– Tilføj/skift musik for diasshow (med "Music Transfer").
Søgning i MENU/
indstillinger
Slut kameraet til computeren (side 142)
Søg på handling
Installer først softwaren (medfølger) (side 140)
Indholdsfortegnelse
Brug af din Windows-computer
Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på
Sony kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
138DK
Operativsystem
(forudinstalleret)
Andet
Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1**
USB-stik: Medfølger som standard
Indeks
Til import af
billeder
Søgning i MENU/
indstillinger
Microsoft Windows XP*
CPU: For afspilning/redigering af
SP3/Windows Vista SP1** stillbilleder: Intel Pentium III 800 MHz
eller hurtigere
For afspilning/redigering af HD-film:
[1440×1080(Fin)]: Intel Core Duo
2,0 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz eller hurtigere
[1440×1080(Standard)]:Intel Pentium D
2,8 GHz eller hurtigere/Intel Core Duo
1,66 GHz eller hurtigere/Intel Core 2 Duo
1,20 GHz eller hurtigere
Hukommelse: 512 MB eller derover
(til afspilning/redigering af HD-film:
1 GB eller derover).
Harddisk: Ledig plads på harddisken til
installation – ca. 500 MB.
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller derover.
Videohukommelse: 32 MB eller
derover (64 MB eller derover anbefales).
Søg på handling
Til brug af "PMB"
og "Music
Transfer"
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø
* 64-bit-editions og Starter (Edition) understøttes ikke.
** Starter (Edition) understøttes ikke.
Bemærk
• Computermiljøet skal også overholde kravene til operativsystemet.
• Problemfri drift kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer eller i et multiboot-miljø.
• Problemfri drift kan ikke garanteres i alle de ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke betjenes, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Problemfri drift kan ikke garanteres, når der bruges USB-hub.
• Kameratilslutning med et USB-kabel, der er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel).
• Du kan vælge mellem fire tilstande for en USB-forbindelse, når kameraet sluttes til en computer:
tilstanden [Auto] (standardtilstand), [Mass Storage], [PictBridge] og tilstanden [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som eksempler. Du kan finde flere oplysninger om [PictBridge] og
[PTP/MTP] på side 121.
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet.
139DK
Følg trinnene nedenfor for at installere den medfølgende software ("PMB", "Music Transfer").
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows
XP: [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Hvis skærmen Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run
Install.exe" og følge vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Install].
3 Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på [Next].
Skærmen "License Agreement" vises.
4 Læs licensaftalen omhyggeligt. Hvis du kan acceptere betingelserne, skal
du markere alternativknappen ( ændres til ) og derefter klikke på
[Next].
Søgning i MENU/
indstillinger
Skærmen "Choose Setup Language" vises.
Søg på handling
1 Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i
cd-rom-drevet.
Indholdsfortegnelse
Installation af softwaren
(medfølger)
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
6 Fjern cd-rom'en, når installationen er fuldført.
Indeks
• Når du bliver bedt om at genstarte, skal du følge instruktionerne på skærmen for at genstarte
computeren.
• DirectX kan være installeret, afhængigt af systemmiljøet på din computer.
Genvejsikonerne for
"PMB" og
"PMB Guide" oprettes på skrivebordet.
Dobbeltklik på ikonerne for at starte softwaren.
Bemærk
• Log på som Administrator.
140DK
Brug softwaren til at få endnu større udbytte af stillbilleder og film. Dette afsnit giver et kort
overblik over "PMB". Du kan finde flere oplysninger i din "PMB Guide".
Følgende handlinger kan udføres med "PMB":
Søgning i MENU/
indstillinger
• Du kan importere billeder, der er optaget med kameraet, til computeren, og få dem vist på computeren.
• Du kan eksportere billeder fra computeren til en "Memory Stick Duo", og få dem vist på kameraet.
• Du kan indtaste et begivenhedsnavn under [Liste over begivenheder] på en "Memory Stick Duo", og få
den vist på kameraet.
• Du kan arrangere billederne på computeren i en kalender efter optagedato, og få dem vist.
• Du kan retouchere (Rødøjekorrektion, osv.), søge efter ansigter, udskrive, sende stillbilleder som
vedhæftede filer i e-mails og skifte optagedato.
• Du kan få vist oplysninger om det sted, hvor billedet blev optaget, på et kort (kræver internetadgang).
• Du kan udskrive eller gemme stillbillederne med dato.
• Du kan oprette en datadisk med en cd- eller dvd-brænder.
• Du kan uploade billeder til en medietjeneste (kræver internetadgang).
Søg på handling
Oversigt over "PMB"
Indholdsfortegnelse
Om "PMB (Picture Motion
Browser)" (medfølger)
Start af din "PMB Guide"
(PMB Guide) på skrivebordet.
Hvis du vil åbne din "PMB Guide" fra menuen Start, skal du klikke på [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Indeks
1 Dobbeltklik på ikonet
Start og afslutning af "PMB"
1 Dobbeltklik på ikonet
(PMB) på skrivebordet.
Hvis du vil åbne "PMB" fra menuen Start, skal du klikke på [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB].
Informationsværktøjets bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen, første gang du starter "PMB".
Vælg [Start].
• Denne funktion giver dig besked om nyheder såsom softwareopdateringer. Du kan ændre indstillingen
senere.
2 Klik på knappen
øverst til højre på skærmen for at lukke "PMB".
141DK
Du kan finde flere oplysninger om funktionerne i "PMB" i din "PMB Guide".
Tilslutning af kameraet til computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med optagede billeder i kameraet.
2 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt i væggen med AC Adapteren (sælges separat).
3 Tænd computeren, og tryk derefter på knappen
(Afspilning).
Meddelelsen "Opretter forbindelse..." vises på kameraets skærm.
• Første gang der oprettes forbindelse via USB, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
1 Til et USB-stik
Multistikkabel
Indeks
2 Til multistikket
Søgning i MENU/
indstillinger
4 Slut kameraet til computeren.
Søg på handling
Du kan springe over trin 1, når der importeres billeder fra den interne hukommelse.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på computeren
Bemærk
• Hvis du importerer/eksporterer billeder til/fra computeren med et batteri, der snart mangler strøm, kan
overførslen mislykkedes, eller billeddataene kan ødelægges, hvis batteriet løber tør for strøm, før
handlingen er udført.
•
vises på skærmen under en igangværende kommunikation. Du må ikke bruge computeren, mens dette
ikon vises. Når indikatoren skifter til
, kan du starte computeren igen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal du indstille [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 121).
142DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og computeren.
Skærmen [Import Media Files] i "PMB" vises automatisk.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises, skal du lukke den.
2 Klik på knappen [Import] for at importere billeder.
• Billederne importeres som standard til en mappe, der er oprettet i "Pictures" (i Windows XP: "My
Pictures"), der er navngivet med begivenhedsnavnet fra [Liste over begivenheder].
3 Åbn billederne på computeren.
Når importen er færdig, startes "PMB". Der vises
miniaturer af de importerede billeder.
• Mappen "Pictures" (i Windows XP: "My Pictures") indstilles
som standardmappe i "Viewed folders".
Arranger billederne på computeren i en kalender, så du kan få dem
vist efter optagedato. Du kan finde flere oplysninger om
funktionerne i "PMB" i din "PMB Guide".
Indeks
Eksempel: Skærmbillede til
visning af måned
Søgning i MENU/
indstillinger
zVisning af billeder med "PMB"
Søg på handling
Computeren importerer billederne.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til computeren
Import af billeder til computeren uden brug af "PMB"
Når guiden Automatisk afspilning vises i trin 1, skal du klikke på [Open folder to view files] t
[OK] t [DCIM] t kopiere de ønskede billeder til computeren.
143DK
Du kan eksportere billeder fra computeren til en "Memory Stick Duo", og få dem vist på
kameraet. Dette afsnit beskriver trinnene til automatisk valg og eksport af billeder, der ikke er
blevet eksporteret til en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Billederne kan også eksporteres manuelt. Du kan finde flere oplysninger i din "PMB Guide".
Søg på handling
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og computeren.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises, skal du lukke den.
2 Dobbeltklik på
3 Klik på
(PMB) på skrivebordet for at åbne "PMB".
øverst på skærmen.
Skærmen til nem eksport vises.
4 Klik på [Export].
• Når du afspiller eksporterede billeder på kameraet, vises symbolet
Indholdsfortegnelse
Eksport af billeder til visning på kameraet
på LCD-skærmen.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
• Ikke alle billeder kan afspilles, afhængigt af billedstørrelsen.
• Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en computer
eller optaget med et andet kamera.
• Metoden kan ikke bruges til at eksportere film. Film skal eksporteres manuelt fra kameraet.
Afbrydelse af USB-forbindelse
•
•
•
•
Før du afbryder multistikkablet.
Før du fjerner din "Memory Stick Duo".
Før du sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet efter kopiering af billeder fra den interne hukommelse.
Før du slukker kameraet.
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet i
systembakken.
2 Klik på
[Stop].
Indeks
Følg fremgangsmåden fra trin 1 til 3 nedenfor:
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Windows XP
Afbrydelsesikon
144DK
De billedfiler, der optages med kameraet, grupperes
som mapper på din "Memory Stick Duo" eller i den
interne hukommelse.
Eksempel: Visning af mapper i
Windows Vista
Søg på handling
AMappe med billeddata, der er optaget med et kamera,
som ikke understøtter oprettelse af mapper.
BMappe med stillbilleddata, der er optaget med
kameraet.
CMappe med filmdata, der er optaget med kameraet.
Indholdsfortegnelse
Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærk
Indeks
• Du kan ikke optage billeder i mappen "100MSDCF" eller "100ANV01". Billederne i disse mapper er kun
tilgængelige for visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder i mappen "MISC".
• Billedfiler navngives som følger:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler:
1080×720: MAH0ssss.MP4
VGA: MAQ0ssss.MP4
– Indeksbilledfiler, der oprettes, mens du optager film:
1080×720: MAH0ssss.THM
VGA: MAQ0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999. De numeriske dele af navnet på en filmfil, der er oprettet i
Filmtilstand og dens tilsvarende indeksbilledfil, er de samme.
• Du kan finde flere oplysninger om mapper på side 101, 125, 126 og 127.
145DK
Du kan erstatte de musikfiler, der er gemt som standard på kameraet, med ønskede musikfiler
ved hjælp af "Music Transfer" der findes på cd-rom'en (medfølger). Du kan også slette eller
tilføje disse filer, når du har lyst.
De musikformater, du kan overføre med "Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk.
• Musik på cd'er.
• Musik, der er gemt som standard på kameraet.
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Hent musik].
2 Tryk på z på kontrolknappen.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
3 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer.
4 Start "Music Transfer".
Søgning i MENU/
indstillinger
1 MENU t
Søg på handling
Erstatning af musik med "Music Transfer"
Indholdsfortegnelse
Brug af "Music Transfer"
(medfølger)
5 Følg vejledningen på skærmen for at erstatte musikfilerne.
standard på kameraet
Indeks
zGendannelse af den musik, der fandtes som
Udfør [Restore to Preset Tracks] i trin 5.
Alle musikfilerne gendannes til den forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] indstilles til [Afbryd lyd].
• Du kan gendanne musikfilerne til de forudindstillede filer med [Initialiser] (side 114), men dette
gendanner også andre indstillinger.
• Du kan finde flere oplysninger om brug af "Music Transfer" i hjælpefunktionen i "Music Transfer".
146DK
Du kan kopiere billeder til din Macintosh-computer. "PMB" understøttes ikke af Macintoshcomputere. Når billederne eksporteres til en "Memory Stick Duo", kan du få dem vist i tilstanden
Mappevisning (side 87).
Operativsystem
(forudinstalleret)
Andet
Mac OS 9.1/9.2/
USB-stik: Medfølger som standard
Mac OS X (v10.1 til v10.5)
Til brug af "Music
Transfer"
Mac OS X (v10.3 til v10.5) Hukommelse: 64 MB eller mere
(128 MB eller mere anbefales)
Harddisk: Ledig plads på harddisken til
installation – ca. 50 MB
Bemærk
Indeks
• Problemfri drift kan ikke garanteres i alle de ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Problemfri drift kan ikke garanteres, når der bruges USB-hub.
• Kameratilslutning med et USB-kabel, der er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel),
muliggør avanceret overførsel (overførsel ved høj hastighed), da kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel).
• Du kan vælge mellem fire tilstande for en USB-forbindelse, når kameraet sluttes til en computer:
tilstanden [Auto] (standardtilstand), [Mass Storage], [PictBridge] og tilstanden [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som eksempler. Du kan finde flere oplysninger om [PictBridge] og
[PTP/MTP] på side 121.
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet.
Søgning i MENU/
indstillinger
Til kopiering af
billeder
Søg på handling
Anbefalet computermiljø
Indholdsfortegnelse
Brug af en Macintosh-computer
Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på
Sony kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
147DK
Du kan springe over trin 1, når der importeres billeder fra den interne hukommelse.
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med optagede billeder i kameraet.
3 Tænd din Macintosh, og tryk på knappen
(Afspilning) på kameraet.
4 Slut kameraet til computeren.
1 Til et USB-stik
Multistikkabel
5 Dobbeltklik på det nyoprettede symbol t [DCIM] t mappen med
billeder, der skal importeres.
Søgning i MENU/
indstillinger
2 Til multistikket
Søg på handling
2 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet, eller slut kameraet til en
stikkontakt i væggen med AC Adapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Import og visning af billeder på computeren
6 Træk og slip billedarkiverne til harddisksymbolet.
• Du kan finde flere oplysninger om billedernes placering og arkivnavne på side 145.
7 Dobbeltklik på harddisksymbolet t det ønskede billedarkiv i mappen
med de kopierede arkiver.
Indeks
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
Billederne vises.
Afbrydelse af USB-forbindelse
Træk drevsymbolet eller symbolet for din "Memory Stick Duo" til symbolet "Papirkurv", før du
udfører nedenstående punkter, eller før kameraet afbrydes fra computeren.
•
•
•
•
Du afbryder multistikkablet.
Du fjerner din "Memory Stick Duo".
Du sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Du slukker kameraet.
148DK
Du kan erstatte de musikfiler, der er gemt som standard på kameraet, med ønskede musikfiler
ved hjælp af "Music Transfer" der findes på cd-rom'en (medfølger). Du kan også slette eller
tilføje filer, når du har lyst.
De musikformater, du kan overføre med "Music Transfer", er angivet nedenfor:
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklik på arkivet [MusicTransfer.pkg] i mappen [Mac].
4 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Hent musik].
5 Tryk på z på kontrolknappen.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
6 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din Macintosh-computer.
7 Start "Music Transfer".
Søgning i MENU/
indstillinger
Installationen af softwaren starter.
Søg på handling
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk.
• Musik på cd'er.
• Musik, der er gemt som standard på kameraet.
Indholdsfortegnelse
Erstatning af musik med "Music Transfer"
8 Følg vejledningen på skærmen for at erstatte musikfilerne.
• Luk alle andre programmer, før du installerer "Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne installere.
Indeks
Bemærk
zGendannelse af den musik, der fandtes som
standard på kameraet
Udfør [Restore to Preset Tracks] i trin 8.
Alle musikarkiverne gendannes til den forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] indstilles til [Afbryd lyd].
• Du kan gendanne musikarkiverne til de forudindstillede arkiver med [Initialiser] (side 114), men
dette gendanner også andre indstillinger.
• Du kan finde flere oplysninger om brug af "Music Transfer" i hjælpefunktionen i "Music Transfer".
149DK
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin" beskriver, hvordan du bruger kameraet og ekstraudstyr.
Når du installerer din "Cyber-shot Håndbog", installeres "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
også.
1 Dobbeltklik på
(Vejledning til næste trin) på skrivebordet.
Visning i Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i mappen [stepupguide] til din computer.
3 Når kopieringen er fuldført, skal du dobbeltklikke på "stepupguide.hqx" i
mappen [stepupguide] for at pakke den ud. Dobbeltklik derefter på det
oprettede arkiv "stepupguide".
Indeks
2 Vælg [stepupguide], [language] og derefter mappen [DK] på cd-rom'en
(medfølger), og kopier alle arkiver i mappen [DK] til mappen [img] i
mappen [stepupguide], der blev kopieret til din computer i trin 1 (overskriv
arkiverne i mappen [img] med filerne fra mappen [DK]).
Søgning i MENU/
indstillinger
Hvis du vil åbne din "Vejledning til næste trin" fra menuen Start, skal du klikke på [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Vejledning til næste trin].
Søg på handling
Visning i Windows
Indholdsfortegnelse
Visning af "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin"
Bemærk
• Hvis er ikke er installeret et udpakningsværktøj til HQX-arkivet, skal du installere Stuffit Expander.
150DK
Vælg en af følgende metoder til at udskrive stillbilleder.
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en PictBridgekompatibel printer.
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel printer.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med
printeren.
Søgning i MENU/
indstillinger
Direkte udskrivning med en "Memory Stick"kompatibel printer
Søg på handling
Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel
printer (side 152)
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
Udskrivning via en computer
Indeks
Du kan importere billeder til en computer med den medfølgende software
"PMB" på cd-rom'en (medfølger) og udskrive billederne.
Du kan indsætte dato på et billede og udskrive det. Du kan finde flere
oplysninger i din "PMB Guide".
Udskrivning i en fotoforretning (side 154)
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du har
optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan på forhånd indsætte et
-mærke (udskriftsbestilling) på de billeder, der skal udskrives.
Bemærk
• Begge kanter skæres væk, når du udskriver billeder, der er optaget i tilstanden [16:9].
151DK
Selvom du ikke har en computer, kan du udskrive billeder, som du har taget med kameraet, ved
at slutte kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel printer.
Bemærk
• Du kan ikke udskrive film.
• Ikke alle printere understøtter udskrivning af panoramabilleder.
Søgning i MENU/
indstillinger
Klargøring af kameraet
Søg på handling
"PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Indholdsfortegnelse
Direkte udskrivning af billeder via
en PictBridge-kompatibel printer
Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og printeren med multistikkablet.
1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
2 Slut kameraet til printeren.
1 Til et USB-stik
Indeks
2 Til multistikket
Multistikkabel
3 Tænd printeren.
-indikator
Når der er oprettet forbindelse, vises indikatoren
på skærmen.
Kontroller den tilsluttede printer, hvis -indikatoren blinker på
kameraets skærm (fejlindikation).
Bemærk
• Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse til printeren, skal du kontrollere, at [USB-tilslut] er indstillet til
[PictBridge] under (Primære indstill.).
152DK
1 MENU t
(Udskriv) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen.
Dette bil.
Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Du kan vælge og udskrive flere billeder.
Gør følgende efter trin 2.
2MENU t [OK] t z.
2 Det ønskede element t [OK] t z.
Antal
Søg på handling
1Vælg et billede, og tryk derefter på z.
Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
Vælg, hvor mange kopier af billedet der skal udskrives.
Layout
Vælg det antal billeder, der skal udskrives side om side på et ark.
Størrelse
Vælg størrelsen på udskriftsarket.
Dato
Vælg [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte datoen og
klokkeslættet på billeder.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis
ikke være på ét ark.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du vælger med
[Dato-/tidsindstilling] på kameraet. Denne funktion findes muligvis
ikke, dette afhænger af printeren.
• Tag ikke kablet til multistikket ud, mens indikatoren
(PictBridge-tilslutning) vises på skærmen.
Indeks
Bemærk
153DK
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du har optaget med kameraet, i en
fotoforretning. Hvis forretningen har en fotoudskrivningstjeneste, der understøtter DPOF, kan du
på forhånd indsætte et
-mærke (udskriftsbestilling) på billederne i visningsmenuen.
Bemærk
Søg på handling
Søgning i MENU/
indstillinger
• Du kan ikke udskrive billeder fra den interne hukommelse i en fotoforretning direkte fra kameraet.
Kopier billederne til en "Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick Duo" med til fotoforretningen
(side 128).
• Spørg i fotoforretningen, hvilke typer "Memory Stick Duo" de understøtter.
• Hvis fotoforretningen ikke understøtter en "Memory Stick Duo", skal du kopiere de billeder, som du vil
skrive ud, til et andet medie, f.eks. en cd-r, og tage den med til forretningen.
• Det kan være nødvendigt at bruge en "Memory Stick Duo"-adapter (sælges separat). Kontakt den
forretning, hvor billederne skal udskrives.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du tager dem med til en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder, skal du kontakte fotoforretningen.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning i en fotoforretning
Indeks
154DK
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 156 til 164.
2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og
tænd for kameraet.
Dato og klokkeslæt nulstilles, hvis du udfører ovenstående
handling.
Søgning i MENU/
indstillinger
3 Tryk på knappen RESET med en spids genstand, og tænd for
strømmen (side 16).
Søg på handling
Se side 165, hvis du får vist en kode som "C/E:ss:ss" på
skærmen.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sonyserviceværksted.
Indeks
Under reparation af et kamera med intern hukommelse eller gemte musikfiler, kan det være
nødvendigt at kontrollere dataene på kameraet for at finde og rette eventuelle fejl. Sony kopierer
ikke og gemmer ikke sådanne data.
Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på
vores kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Klik på et af de følgende emner for at gå til siderne om symptomer, årsager og afhjælpning.
Batteri og strøm ............................. 156
Intern hukommelse ........................ 162
Optagelse af stillbilleder/film ........ 157
Udskrivning .................................... 162
Visning af billeder .......................... 160
PictBridge-kompatibel printer....... 163
Sletning........................................... 160
Andet ............................................... 164
Computere ...................................... 161
Advarselsindikatorer og meddelelser
......................................................... 165
"Memory Stick Duo" ...................... 162
155DK
Batteriet kan ikke indsættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe batteriudløseren til side.
Kan ikke tænde kameraet.
Strømmen slukkes pludseligt.
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
Indeks
• Batteriet bruges hurtigt, og det faktiske batteriniveau er lavere end det, der vises på indikatoren, i
følgende situationer:
– Når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
– Når du bruger blitz og zoom hyppigt.
– Når du gentagne gange tænder og slukker kameraet.
– Når du øger skærmens lysstyrke med indstillingerne for DISP (skærmvisning).
• Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad batteriet
helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 173). Udskift det med et nyt.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og
batteritemperaturen. I dette tilfælde vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet slukkes.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk for at
spare på batteriet. Tænd kameraet igen.
• Batteriet er dødt (side 173). Udskift det med et nyt.
Søg på handling
• Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes.
• Isæt batteriet korrekt.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 173). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Indholdsfortegnelse
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet med AC-adapteren (sælges separat). Brug batteriopladeren til at lade
batteriet op.
CHARGE-lampen blinker under opladning af et batteri.
• Fjern og isæt batteriet, og kontroller, at det er isat korrekt.
• Temperaturen kan være uegnet til opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for det korrekte
temperaturinterval (10 °C til 30 °C).
• Du kan finde flere oplysninger på side 174.
156DK
Indholdsfortegnelse
Optagelse af stillbilleder/film
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster diopterskalaen korrekt med søgerjusteringshjulet.
Kan ikke udskrive billeder.
Funktionen Smiludløser fungerer ikke.
Indeks
• Funktionen Panorering virker ikke i nedenstående situationer. Optag i en bestemt hastighed i
overensstemmelse med retningsbjælken.
– Når kameraet bevæges for hurtigt eller for langsomt.
– Når der optages i en anden retning end den valgte indstilling.
• Hvis kameraet rystes for meget under panorering, stopper optagelsen. Hold kameraet roligt under
optagelse.
Søgning i MENU/
indstillinger
Funktionen Panorering fungerer ikke.
Søg på handling
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på din "Memory Stick Duo". Hvis den
er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 51).
– Udskift din "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, skal funktionsvælgeren indstilles til andet end
(Filmtilstand).
• Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand), når der optages film.
• Du kan optage film i billedformatet [1440×1080(Fin)], [1440×1080(Standard)] eller [1280×720] på
en "Memory Stick PRO Duo". Når du bruger et andet optagemedie end en "Memory Stick PRO Duo",
skal filmbilledformatet indstilles til [VGA].
• Objektivdækslet er sat på. Fjern det.
• Kameraet er indstillet til demonstration af Smiludløser. Indstil [Demotilstand] til [Fra].
• Der optages kun billeder, hvis der registreres et smilende ansigt.
• Når [Demotilstand] er indstillet til [Til]. Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 115).
Motivet kan ikke ses på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk på knappen
• Tryk på knappen FINDER/LCD.
(afspilning) for at skifte til optagetilstand.
Antislørfunktionen fungerer ikke.
• Antislørfunktionen fungerer ikke rigtigt, når
vises på skærmen.
• Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned.
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 105).
Optagelse tager lang tid.
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres
funktionen for langsom lukker NR (Støjreduktion) automatisk for at reducere billedstøj. Optagelsen
kan vare længere under disse forhold.
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne er aktiveret. Nulstil [Reduktion af lukkede øjne] til [Fra]
(side 70).
157DK
Fortsættes r
Zoom fungerer ikke.
Funktionen Registrering af ansigter kan ikke vælges.
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og når
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
Søgning i MENU/
indstillinger
• Du kan ikke bruge Smart zoom, afhængigt af billedformatet (side 104).
• Du kan ikke bruge zoom under optagelse med Panorering.
• Du kan ikke bruge Digital zoom i følgende situationer:
– Når der optages film.
– Når Smiludløser er i brug.
– Når der er valgt
(Avanceret sportsoptagelse) for Valg af motiv.
Søg på handling
• Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste
optageafstand (ca. 1 cm (W)/150 cm (T)) fra objektivet under optagelse.
• Tilstanden (Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri) vælges for Valg af motiv, når der
optages stillbilleder.
• Når du har valgt tilstanden
(Avanceret sportsoptagelse), kan et motiv, der er for tæt på, være ude
af fokus.
• Du har valgt Semimanuel eller Manuel fokusering. Vælg betjeningsindstillingen for automatisk
fokusering (side 42).
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 105).
Indholdsfortegnelse
Billedet er ude af fokus.
Blitzen fungerer ikke.
Indeks
• Du kan ikke bruge blitz i følgende situationer:
– Når [Opt.funkt.] er indstillet til serieoptagelse eller eksponeringsniveau (side 44).
– Når der er valgt (Høj følsomhed),
(Avanceret sportsoptagelse), (Tusmørke) eller tilstanden
(Fyrværkeri) for Valg af motiv.
– Når der optages film.
– Når funktionsvælgeren er indstillet til
(Panorering),
(Håndholdt tusmørke) og
(Antibevægelsesslør).
• Indstil blitzen til (Blitz til) (side 41), når Valg af motiv er indstillet til (Landskab), (Gourmet),
(Strand) eller (Sne).
• Indstil (Blitz til):
– Når funktionsvælgeren er indstillet til ,
eller .
Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
fejl.
Funktionen til optagelse af nærbilleder (Makro) fungerer ikke.
• Når der er valgt
(Avanceret sportsoptagelse),
(Landskab), (Tusmørke) eller tilstanden
(Fyrværkeri) for Valg af motiv.
• Tilstanden Makro indstilles til [Auto], når kameraet er indstillet til
(Intelligent autojustering)
eller
(Filmtilstand).
Makrooptagelse kan ikke slås fra.
• Der er ingen funktion til tvungen deaktivering af makrooptagelse. I tilstanden [Auto] er
telefotooptagelse endda muligt i makrooptagelse.
158DK
Fortsættes r
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" kan du
udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 141).
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 46).
LCD-skærmen er for mørk eller for lys.
• Juster baggrundsbelysningens lysstyrke (side 19).
• Du optager et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg Lysmålermetode (side 62), eller
juster eksponeringen (side 46).
Billedet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 46).
Søgning i MENU/
indstillinger
Billedet er for mørkt.
Søg på handling
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvt
ned.
Indholdsfortegnelse
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
Billedets farver er ikke korrekte.
Indeks
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 74).
• Indstil [Farvefilter] til [Fra] (side 75).
• Juster Hvidbalance (side 60).
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav
belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 71).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen eller korriger
billedet med "PMB".
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Prikkerne kommer ikke med på optagelsen.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller din "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder (side 51).
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
Det samme billede tages flere gange.
• [Opt.funkt.] er indstillet til serieoptagelse eller niveau. Indstil til [Normal] (side 44). Eller
[Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 64).
159DK
Kan ikke afspille billeder.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilningen begynder.
• Dette kan skyldes billedbehandlingen. Dette er ikke en fejl.
Skærmen er sort i højre og venstre side.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Skærmvisningen er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på knappen DISP (skærmvisning) for at få
vist oplysninger (side 19).
Søg på handling
• Tryk på knappen
(Afspilning).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i tilstanden USB. Afbryd USB-forbindelsen (side 144).
• Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera og gemt på en "Memory
Stick Duo". Sådanne billeder skal afspilles i Mappevisning (side 87).
• Problemet skyldes kopiering af billeder fra din computer til en "Memory Stick Duo" uden brug af
"PMB". Sådanne billeder skal afspilles i Mappevisning (side 87).
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 107).
• Funktionsvælgeren er indstillet til
tilstand for at afspille billeder.
(Nem optagelse). Indstil funktionsvælgeren til en anden
Indeks
Kan ikke vise billeder i indekstilstand.
Kan ikke høre musik under et diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 146).
• Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte.
• Diasshow afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik], og afspil igen.
Billedet vises ikke på tv'et.
• Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets farvesystem
(side 119).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 132).
• Hvis USB-stikket på multistikkablet er sluttet til et andet apparat, skal du fjerne det (side 144).
• Når der optages film, mens kameraet er sluttet til et tv, vises det optagede billede ikke på tv'et.
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 98).
160DK
Kender ikke de styresystemer, som kameraet understøtter.
• Se "Anbefalet computermiljø" på side 139 for Windows og side 147 for Macintosh.
Din "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer, der er udstyret
med en "Memory Stick"-kortlæser.
Computeren genkender ikke kameraet.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge lysnetadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 121).
• Brug multistikkablet (medfølger).
• Fjern multistikkablet fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Søg på handling
• Kontroller, at computeren og din "Memory Stick" Reader/Writer understøtter en "Memory Stick PRO
Duo". Brugere af computere og "Memory Stick" Readers/Writers, der er fremstillet af andre end
Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis din "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du slutte kameraet til computeren
(side 142 og 148). Computeren genkender din "Memory Stick PRO Duo".
Indholdsfortegnelse
Computere
Kan ikke importere billeder.
Indeks
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 142).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke importere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo", der er
formateret med kameraet (side 124).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PMB" ikke automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du bruger "PMB", skal du se din "PMB Guide" (side 141).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra din "Memory Stick Duo". Importer
filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 142).
Kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
Når billederne er eksporteret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Eksporter billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF" (side 145).
• Hvis du bruger et andet program en "PMB", opdateres oplysningerne muligvis ikke korrekt, så
billederne kan blive blå eller ikke vises korrekt. Dette er ikke en fejl.
• Hvis billederne er blå, skal du afspille dem i tilstanden Mappevisning eller slette dem med kameraet.
161DK
Der kan ikke isættes en "Memory Stick Duo".
• Isæt "Memory Stick Duo" i den korrekte retning.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick Duo"
• Alle data på din "Memory Stick Duo" slettes under en formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
• Der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
• Din "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier til en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig kapacitet.
Dataene på din "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig.
Søgning i MENU/
indstillinger
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick Duo".
Søg på handling
Intern hukommelse
Udskrivning
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
Indeks
Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter.
• Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et billede,
der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller indstillinger til
billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive billederne uden
at afskære begge sider.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Ved hjælp af "PMB" kan du udskrive billeder med dato (side 141).
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages med
kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive billeder med
datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten
af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.
162DK
Der kan ikke etableres en forbindelse.
Billeder kan ikke udskrives.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt sluttet til multistikkablet.
• Tænd printeren. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billederne muligvis ikke. Fjern multistikkablet,
og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne multistikkablet, slukke
printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte multistikkablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med et andet kamera, og billeder, der er redigeret på en computer, kan muligvis
ikke udskrives.
• Ikke alle printere understøtter udskrivning af panoramabilleder, eller billederne beskæres inden de
udskrives.
Søg på handling
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 121).
• Fjern multistikkablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du finde
hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Indholdsfortegnelse
PictBridge-kompatibel printer
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at du har fjernet multistikkablet, før
(PictBridge-tilslutning) forsvinder.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren.
Indeks
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og udskriv
billedet igen (side 153).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
• Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du afbryde
forbindelsen og sætte multistikkablet igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten
kameraet (side 153) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivningen annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
163DK
Der er tændt for strømmen, men kameraet fungerer ikke.
• Den indbyggede mikrofon virker ikke korrekt. Fjern batteriet, og sæt det i igen efter et minut. Tænd
derefter kameraet. Hvis dette ikke virker, skal du nulstille kameraet (side 16 og 155).
Indholdsfortegnelse
Andet
Objektivet bliver dugget.
Kameraet slukkes med objektivet kørt ud.
• Batteriet er tomt. Udskift batteriet med et helt opladet batteri, og tænd kameraet igen.
• Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
Søg på handling
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 131).
• Det interne genopladelige reservebatteri er tomt. Isæt et opladet batteri, og vent i 24 timer eller mere
med strømmen slået fra.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Dette er ikke en fejl.
Du ønsker at ændre datoen eller klokkeslættet.
Datoen eller klokkeslættet er ikke korrekt.
• Indstilling af sted er indstillet til et andet sted end din aktuelle placering. Skift indstilling med MENU
t [Indstillinger] t [Indstillinger af ur] t [Indstilling af sted].
Indeks
• Skift indstilling med MENU t [Indstillinger] t [Indstillinger af ur] t [Dato-/tidsindstilling].
Et billede, der er zoomet meget ind på, er forvrænget.
• Billeder kan blive slørede, når vejret er ustabilt pga. tåge. Dette er ikke en fejl. Billedet kan ikke
kontrolleres under optagelsen, og Sony anbefaler derfor, at det forstørres på skærmen umiddelbart
efter optagelsen.
164DK
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
Selvdiagnosticering
• Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd kameraet igen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data på din "Memory Stick Duo". Prøv at slukke og tænde
kameraet igen, eller fjern og isæt din "Memory Stick Duo" flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl i den interne hukommelse, eller der er isat en ikke-formateret
"Memory Stick Duo". Formater den interne hukommelse eller din "Memory Stick Duo" (side 124).
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataene er
beskadigede. Isæt en ny "Memory Stick Duo".
Søgning i MENU/
indstillinger
C:32:ss
Søg på handling
Hvis der vises en kode, som begynder med et bogstav, fungerer kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) er forskellige, afhængigt af
kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at have forsøgt følgende muligheder et par gange, skal
kameraet til reparation.
Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Indeks
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Tryk på knappen RESET (side 16 og 155), og tænd derefter for
strømmen igen.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks batteriet. Afhængigt af brugsforholdene eller typen af batteri,
blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er mellem 5 og 10 minutter tilbage på batteriet.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-FH50 (medfølger) "InfoLITHIUM"-batteri.
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
165DK
Fortsættes r
• Kameraets temperatur er steget. Kameraet slukkes muligvis automatisk, eller du kan ikke optage film.
Læg kameraet et køligt sted, indtil temperaturen er faldet.
Intern hukomm.fejl
Indholdsfortegnelse
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Søg på handling
Indsæt "Memory Stick"'en igen
• Isæt din "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den isatte "Memory Stick Duo" understøttes ikke af kameraet (side 171).
• Din "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Stikdelen på din "Memory Stick Duo" er snavset.
Søgning i MENU/
indstillinger
Forkert "Memory Stick"-type
• Den isatte "Memory Stick Duo" understøttes ikke af kameraet (side 171).
Denne "Memory Stick" kan muligvis ikke optage eller afspille
• Den isatte "Memory Stick Duo" understøttes ikke af kameraet (side 171).
Ikke adgang til "Memory Stick"
Adgang nægtet
Indeks
• Du bruger en adgangsbeskyttet "Memory Stick Duo".
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for "Memory Stick"
• Formater mediet igen (side 124).
"Memory Stick" låst
• Du bruger en skrivebeskyttet "Memory Stick Duo", hvor skrivebeskyttelsesknappen er indstillet til
LOCK. Sæt knappen i optagestilling.
Ingen ledig plads på "Memory Stick"
Ingen ledig plads i intern hukommelse
• Slet unødvendige billeder eller filer (side 51).
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Ingen billeder, som kan afspilles, er optaget i den interne hukommelse.
• Der findes ingen billeder, der kan afspilles, i denne mappe på din "Memory Stick Duo".
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan afspilles på dette kamera, skal du afspille
billederne i tilstanden Mappevisning (side 87).
Ingen stillbilleder
• Den valgte mappe indeholder ikke en fil, der kan afspilles i et diasshow.
• Der er ingen billeder, der kan filtreres efter ansigter.
166DK
Fortsættes r
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen
på en computer, og slet derefter mappen.
Ugyldig handling
Selv-timer er ugyldig
• Selvudløseren er ikke tilgængelig med de valgte indstillinger.
Mappefejl
Kan ikke oprette flere mapper
• Din "Memory Stick Duo" indeholder en mappe med et navn, der starter med "999". Du kan ikke
oprette flere mapper i dette tilfælde.
Søgning i MENU/
indstillinger
• Der findes allerede en mappe med de samme tre første tal på din "Memory Stick Duo" (f.eks.
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 125, 126).
Søg på handling
• Du prøvede at slette et billede eller en film, der afspilles med Visningstilstand indstillet til Favoritter.
Skift til en anden Visningstilstand, da der ikke kan udføres sletning, når Visningstilstand er indstillet
til Favoritter.
• Du kan ikke afspille panoramabilleder i formatet [3424×1920], når der sendes HD-output.
Indholdsfortegnelse
Ukendt fil fundet
Tøm mappe for indhold
Ingen mappe
Indeks
• Du prøvede at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne, og slet derefter
mappen.
• Du prøvede at slette en mappe, der ikke findes.
Mappen er beskyttet
• Du prøvede at slette en skrivebeskyttet mappe, der blev oprettet på en pc eller en lignende enhed.
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, som ikke kan indstilles som optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 126).
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 98).
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med en størrelse, der ikke kan afspilles på kameraet.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet, afhængigt af billedet.
167DK
Fortsættes r
1440×1080 (Fin) er ikke tilgængelig
1440×1080 (Standard) er ikke tilgængelig
1280×720 er ikke tilgængelig
Sluk, og tænd kameraet igen
• Fejl i objektiv.
Maksimalt antal billeder markeret
Ikke nok batteri
Søgning i MENU/
indstillinger
• Du kan vælge op til 100 filer, når du bruger [Flere billeder].
• Du kan vælge op til 999 filer, når du bruger [Alle billeder i datointerval], [Alle i Begivenh.], [Alle i
Favoritter] eller [Alle i denne mappe].
• Du kan registrere op til 999 billeder som Farvoritter-billeder og markere op til 999 billeder med
udskriftsbestillingsmærket
. Annuller valgte.
Søg på handling
• Film i formatet [1440×1080(Fin)], [1440×1080(Standard)] og [1280×720] kan kun optages på
"Memory Stick PRO Duo". Isæt en "Memory Stick PRO Duo", eller indstil billedformatet til [VGA].
Indholdsfortegnelse
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå antislørfunktionen til, eller
monter kameraet på et stativ for at fastholde kameraet.
• Når du kopierer et billede, som er optaget i den interne hukommelse, til en "Memory Stick Duo", skal
du bruge et helt opladet batteri.
Indeks
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil udskrive, er beskadiget.
• Datatransmissionen til printeren er muligvis ikke afsluttet endnu. Fjern ikke multistikkablet.
Behandler...
• Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før den er færdig. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt af printeren.
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en ubeskadiget musikfil.
• Brug [Format musik], og hent derefter de nye musikfiler.
• Du bruger en version af "Music Transfer" fra en cd-rom, der fulgte med et andet kamera. Installer den
version af "Music Transfer", der findes på den medfølgende cd-rom til dette kamera.
168DK
Fortsættes r
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres for filmfiler
• Du har valgt en funktion, der ikke er tilgængelig til film.
Indholdsfortegnelse
Formateringsfejl for hukommelse til musik
Handlingen kan ikke udføres for ikke-understøttede filer
Handlingen kan ikke udføres ved brug af PictBridge-forbindelse
• Nogle funktioner er begrænsede, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer.
• Kameraet gendanner datooplysninger, osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en pc, osv.
• Antallet af billeder overskrider det antal, som kameraets dato- eller begivenhedssystem kan klare. Slet
billeder fra Datovisning eller Vis. af Begivenh..
Søgning i MENU/
indstillinger
Gendanner billedhåndteringsfil...
Søg på handling
• Billedbehandling og andre redigeringsfunktioner på kameraet kan ikke udføres på billedfiler, der er
behandlet med en computer, eller på billeder, der er taget med et andet kamera.
Ingen plads på intern hukommelse
Vil du slette billeder?
Fejl i billedhåndteringsfil
Kan ikke gendanne
Indeks
• Den interne hukommelse er fuld. Hvis du vil optage i den interne hukommelse, skal du vælge [Ja] og
slette uønskede billeder.
• Importer alle billederne til computeren med "PMB", og formater din "Memory Stick Duo" eller den
interne hukommelse (side 124).
Hvis du ikke kan importere alle billederne til computeren med "PMB", skal du importere alle
billederne til computeren uden "PMB" (side 143).
Hvis du vil have vist billederne på kameraet igen, skal du importere billederne til kameraet med
"PMB".
Optagefunktion er ikke tilgængelig pga. høj indvendig temperatur
• Kameraets temperatur er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.
• Når du optager en film i lang tid, stiger temperaturen. Hvis det sker, skal du stoppe filmoptagelsen.
Optagelse er stoppet pga. forhøjet kameratemperatur
• Optagelsen stoppede pga. en stigende temperatur under optagelsen af en film. Vent til temperaturen
er faldet.
169DK
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og lysnetadapteren (sælges separat) i alle
lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformer (rejseadapter), da dette kan forårsage fejl.
Søg på handling
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet —
strømkilder
Søgning i MENU/
indstillinger
Indeks
170DK
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. Understøttede "Memory Stick
Duo", der kan bruges med kameraet, findes i nedenstående oversigt. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
Optagelse/afspilning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Bemærk
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, fungerer muligvis ikke med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer, afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det
anvendte udstyr.
• Du må ikke fjerne en "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende situationer:
– Når en "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning.
– Når en "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj.
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området.
• Du må ikke sætte en mærkat på en "Memory Stick Duo" eller en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer din "Memory Stick Duo", skal den anbringes i den æske, der fulgte med
den.
• Du må ikke røre ved stikdelen på en "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe en "Memory Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre en "Memory Stick Duo".
• Du må ikke udsætte en "Memory Stick Duo" for vand.
• En "Memory Stick Duo" skal holdes uden for børns rækkevidde. De kan komme til at sluge den.
• Du må ikke isætte andet end en "Memory Stick Duo" i et "Memory Stick Duo"-åbning. Dette medfører
en fejl.
• Du må ikke bruge eller opbevare en "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys.
– Steder, der er udsat for direkte sollys.
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer.
Søgning i MENU/
indstillinger
*1 Højhastighedsdataoverførsel med parallelkabel understøttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er udstyret med
MagicGate-funktioner. MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med kameraet.
*3 Der kan optages file i formaterne [1440×1080(Fin)], [1440×1080(Standard)] eller [1280×720].
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel. Det udfører samme 4-bit parallel
dataoverførsel som en "Memory Stick PRO Duo".
Søg på handling
"Memory Stick"
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Indholdsfortegnelse
Om "Memory Stick Duo"
171DK
Fortsættes r
En "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til 16 GB er blevet testet til at kunne fungere
korrekt med kameraet.
Bemærkninger om brug af "Memory Stick Micro" (sælges
separat)
Indeks
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at sætte din "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter i duo-størrelse. Hvis du isætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en
"M2"-adapter i duo-størrelse, vil du muligvis ikke kunne fjerne den fra kameraet.
• En "Memory Stick Micro" skal holdes uden for børns rækkevidde. De kan komme til at sluge den.
Søgning i MENU/
indstillinger
Bemærkninger om brug af "Memory Stick PRO Duo" (sælges
separat)
Søg på handling
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for at
sætte din "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du sætter en "Memory Stick
Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, kan du muligvis
ikke fjerne den igen.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, skal du sørge for, at din
"Memory Stick Duo" isættes korrekt, og derefter skubbe den helt ind. Bemærk, at forkert isættelse kan
medføre fejl.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo", der er sat i en "Memory Stick Duo"-adapter, med en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for, at "Memory Stick Duo"-adapteren isættes korrekt. Bemærk,
at ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Du må ikke sætte en "Memory Stick Duo"-adapter uden en "Memory Stick" i en "Memory Stick Duo"kompatibel enhed. Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af "Memory Stick Duo"-adapteren
(sælges separat)
172DK
Dette kamera understøtter kun brug af "InfoLITHIUM"-batteriet NP-FH50. "InfoLITHIUM"batteriet er mærket med
.
Om opladning af batteriet
• Det anbefales at oplade batteriet ved en omgivelsestemperatur på 10 °C til 30 °C. Batteriet kan muligvis
ikke lades helt op uden for dette temperaturinterval.
Effektiv brug af batteriet
Søgning i MENU/
indstillinger
• Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur, og batteriets driftstid reduceres. Vi anbefaler, at
du lægger batteriet i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme det op, og sætter det i kameraet,
umiddelbart før du skal optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Søg på handling
"InfoLITHIUM"-batteriet er et lithium-batteri, der indeholder oplysninger om batteriniveau.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner kameraets batteriniveau på baggrund af kamerabrug og viser
oplysningerne i timer og minutter.
Indholdsfortegnelse
Om InfoLITHIUM-batteriet
Om batteriindikatoren
Indeks
Når batteriet løber tør for strøm, selvom batteriniveauet angives som tilstrækkeligt, skal batteriet lades helt
op efter brug. Det korrekte batteriniveau vises.
Batteriindikatoren viser muligvis ikke korrekte oplysninger i følgende situationer:
– Når kameraet bruges i lang tid under høje temperaturer.
– Når kameraet efterlades med et helt opladet batteri.
– Når batteriet er blevet brugt meget.
Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
funktionsdygtighed opretholdes ved at lade batteriet helt op og derefter aflade det i kameraet mindst én
gang om året.
• Hvis du vil aflade batteriet, skal du indstille kameraet til diasshow og lade det køre, indtil batteriet er
brugt op (side 80).
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
173DK
Søg på handling
Søgning i MENU/
indstillinger
• Batteriopladeren (medfølger) kan kun oplade NP-FH-batterier. Andre batterier end den angivne type kan
lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis du prøver at oplade dem, hvilket medfører fare for
elektrisk stød og brandsår.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du efterlader det opladede batteri i opladeren, kan
batteriets levetid forkortes.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker som følger:
– Hurtige blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 0,15-sekunders mellemrum.
– Langsomme blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 1,5-sekunders mellemrum.
• Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der lades op, og sætte det samme batteri
korrekt i batteriopladeren. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen, kan det betyde, at batteriet er
defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type i opladeren. Kontroller, at batteriet har den angivne type.
Hvis batteriet er af den angivne type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et nyt eller et andet batteri
og kontrollere, om opladeren fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, kan det betyde, at batteriopladeren har sat opladningen
midlertidigt på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby, når
temperaturen ligger uden for det anbefalede interval. Når temperaturen igen er inden for det anbefalede
interval, genoptager batteriopladeren opladningen, og CHARGE-lampen lyser igen. Det anbefales at
oplade batteriet ved en omgivelsestemperatur på 10 °C til 30 °C.
Indholdsfortegnelse
Om batteriopladeren
Indeks
174DK
D
Dato ......................................................................................153
Dato-/tidsindstilling .......................................................131
A
Datoliste ................................................................................85
Delvis farve .........................................................................94
AF-lampe ...........................................................................102
Demotilstand.....................................................................115
Afspilning ............................................................................48
Diasshow ..............................................................................80
Afspilningszoom ...............................................................49
Digital præcisionszoom ...............................................104
Anti-bevægelsesslør ........................................................33
Digital zoom .....................................................................104
Auto programmeret..........................................................31
DISP .......................................................................................19
Autom. visn.......................................................................108
DPOF .....................................................................................99
Autoretning .......................................................................107
DRO .......................................................................................72
Avanceret sportsoptagelse ............................................23
Eksponering ........................................................................46
Batteri ..................................................................................173
Eksponeringsniveau.........................................................44
Batterioplader ...................................................................174
EV ...........................................................................................46
Beskyt ....................................................................................98
F
Billedformat ........................................................................56
Farvefilter.............................................................................75
Billedindeks ........................................................................50
Farvemætning.....................................................................76
Billedkvalitet ......................................................................58
Farvetilstand .......................................................................74
Bip .........................................................................................111
Fejlfinding .........................................................................155
Blitz ..................................................................................41, 59
Filmoptagelsestilstand ....................................................54
Blitzniveau...........................................................................69
Filmtilstand .........................................................................36
Blitzsynk. ...........................................................................106
Filnummer .........................................................................129
Blænde...................................................................................46
Filtrer efter ansigter .........................................................89
Blændeprioriteret optagelse .........................................30
Fiskeøjeobjektiv ................................................................94
Blød fokusering .................................................................94
Fokus ......................................................................................42
"BRAVIA" Sync .............................................................135
Format musik....................................................................123
BRK ........................................................................................44
Format .................................................................................124
Brug af kameraet i udlandet .......................................170
Funkt.guide........................................................................113
Indeks
Beskær ...................................................................................93
Søgning i MENU/
indstillinger
E
B
Søg på handling
Advarselsindikatorer og meddelelser.....................165
Indholdsfortegnelse
Indeks
Funktionsvælger ................................................................17
C
Fyrværkeri ...........................................................................23
Cd-rom ................................................................................140
Følsomhed for smilregist. .............................................66
Center-AF ............................................................................42
Centervægtet måling .......................................................62
G
COMPONENT ................................................................118
Gitterlinje ...........................................................................103
Computer ............................................................................138
Gourmet ................................................................................23
Anbefalet miljø.................................................139, 147
Eksport af billeder ...................................................144
H
Import af billeder .............................................143, 148
HD(1080i) ..........................................................................118
Macintosh ...................................................................147
HDMI-opløsning.............................................................116
Windows .....................................................................138
Hent musik ........................................................................122
Histogram.............................................................................20
Hvidbalance ........................................................................60
175DK
Multi-AF...............................................................................42
Håndholdt tusmørke ........................................................32
Multistik .....................................................132, 142, 148, 152
Music Transfer .........................................................146, 149
I
Musik .....................................................................................83
Identifikation af kameraets dele .................................16
Måling på flere mønstre .................................................62
Indstilling af sted ............................................................130
N
Indstillinger .........................................................................14
Nem optagelse....................................................................25
Initialiser.............................................................................114
Nem visning, tilstand ......................................................26
Installation .........................................................................140
Niveau ...................................................................................44
Intelligent autojustering .................................................22
Niveausæt.............................................................................63
Intern hukommelse ..........................................................21
NTSC ...................................................................................119
ISO ....................................................................................46, 47
O
Operativsystem ........................................................139, 147
Justering af EV ..................................................................46
Opret lagr.mappe ............................................................125
Optagelse
K
Film .................................................................................36
Kontrast.................................................................................77
Stillbillede ....................................................................22
KONTROL TIL HDMI ...............................................117
Optagelse med manuel eksponering .........................27
Kontrolknap ........................................................................16
Optisk zoom ................................................................38, 104
Søgning i MENU/
indstillinger
J
Søg på handling
Indstillinger af ur ............................................................131
Indholdsfortegnelse
Høj følsomhed....................................................................23
Konvert.obj. ......................................................................105
P
PAL.......................................................................................119
L
Panorering ............................................................................34
Landskab ..............................................................................23
Pc ...........................................................................................138
Langsom synkro (Blitz til)............................................41
PictBridge ..................................................................121, 152
Language Setting ............................................................112
Pixel ........................................................................................58
LCD-skærm.........................................................................19
PMB .....................................................................................141
Liste over begivenheder.................................................86
Portræt ...................................................................................23
Lukkerhastighed ................................................................46
PTP/MTP ...........................................................................121
Lukkerhastighed- prioriteret optagelse ...................28
Punktmåling ........................................................................62
Indeks
Kopier ..................................................................................128
Lysmålermetode ................................................................62
R
M
Reduktion af lukkede øjne ......................................65, 70
Macintosh-computer .....................................................147
Registrering af ansigter ..................................................67
Makro.....................................................................................40
Registrering af bevægelse i ansigt.............................64
Mappe
Rejseadapter ......................................................................170
Oprettelse ....................................................................125
Retouchering.......................................................................93
Skifte .............................................................................126
Retro .......................................................................................94
Sletning ........................................................................127
Roter .....................................................................................100
Vælg ..............................................................................101
Rødøjekorrektion ..............................................................93
Mass Storage ....................................................................121
Rødøjereduktion ................................................................71
"Memory Stick Duo" ....................................................171
MENU ...................................................................................10
Menuskærm.........................................................................10
176DK
Vis serieoptagelsesgruppe ............................................92
Scenegenkendelse.............................................................64
Vis zoom i bredf. ............................................................120
SD ..........................................................................................118
Visningstilstand .................................................................87
Selvdiagnosticering .......................................................165
Vælg mappe ......................................................................101
Selvudløser ..........................................................................39
W
Serieoptagelse ....................................................................44
Serieoptagelse ved høj hastighed ...............................44
Skift lagringsmappe .......................................................126
Skærm ....................................................................................19
Slet ....................................................................................51, 97
Slet lagringsmappe .........................................................127
Sløring af omkreds ...........................................................94
Smil.........................................................................................95
Smiludløser .........................................................................37
Sne...........................................................................................23
Software ..............................................................140, 141, 146
Specialknap .......................................................................110
SteadyShot ...........................................................................79
Z
Zoom ......................................................................................38
Æ
Ændr hovedbillede ...........................................................90
Ændring af visningen ......................................................19
Søgning i MENU/
indstillinger
Smart zoom .......................................................................104
Windows-computer .......................................................138
Søg på handling
Skarphed ...............................................................................78
Indholdsfortegnelse
S
Strand .....................................................................................23
Støjreduktion ......................................................................73
Tilføj/fjern Favoritter ......................................................91
Indeks
T
Tilpasning af flere ............................................................96
Tilslutning
Computer ....................................................................142
Printer ...........................................................................152
Tv ...................................................................................132
Tusmørke .............................................................................23
Tusmørke portræt .............................................................23
Tv...........................................................................................132
Tværfilter .............................................................................94
U
Udskriftsbestillingsmærke ..........................................154
Udskriv ..........................................................................99, 151
Udskrive direkte ..............................................................152
USB-tilslut .........................................................................121
Uskarp maskering .............................................................93
V
Valg af motiv ......................................................................23
VGA .................................................................................56, 57
Video ud .............................................................................119
177DK
Kameraet indeholder softwaren "C Library", "Expat" og "zlib". Softwaren stilles til rådighed på
baggrund af licensaftaler med opretshaverne. På baggrund af anmodninger fra opretshaverne til
denne software, er vi ikke forpligtet til at oplyse om følgende. Læs følgende afsnit.
"license1.pdf" Læs "License", der findes i mappen på cd-rom'en. Her findes licenser (på engelsk)
til softwaren "C Library", "Expat" og "zlib".
Indeks
Kameraet indeholder software, der er underlagt følgende GNU General Public License (herefter
kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldt "LGPL").
Ifølge disse licenser har du ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekoden til de
pågældende softwareprogrammer i henhold til de betingelser, der er angivet i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan downloade den på følgende adresse.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os vedrørende kildekodens indhold.
Søgning i MENU/
indstillinger
Om GNU GPL/LGPL-softwaren
Søg på handling
DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT LICENS UNDER AVCPATENTPORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG
AF EN FORBRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I
FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG AKTIVITET OG/
ELLER ANSKAFFES FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE
AVC-VIDEO. INGEN LICENS KAN YDES ELLER UDLEDES TIL NOGEN ANDEN FORM
FOR ANVENDELSE. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES HOS MPEG LA,
L.L.C.<HTTP://MPEGLA.COM>
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om licensen
Læs "license2.pdf", der findes i mappen "License" på cd-rom'en. Heri findes licenser (på
engelsk) til "GPL"-, "LGPL"-softwaren.
Visning af PDF, kræver installation af Adobe Reader. Hvis du ikke har installeret Adobe
Systems på computeren, kan du downloade softwaren fra websiden:
http://www.adobe.com/
Om licensen til "Music Transfer", der findes på cd-rom'en
(medfølger)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
178DK
Download PDF

advertising