Sony | DSC-T90 | Sony DSC-T90 T90 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
HOME/MENUsøgning
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-T90/T900
© 2009 Sony Corporation
4-130-940-32(1)
DK
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side.
Dette er praktisk ved søgning efter en funktion, du ønsker at vise.
Betjeningssøgning
Søg oplysninger vha. betjening.
HOME/MENUsøgning
Søg efter oplysninger i en liste med
HOME/MENU-punkter.
Betjeningssøgning
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger vha. funktion.
Mærker og bemærkninger der anvendes i denne
håndbog
HOME/MENUsøgning
Indeks
Søg efter oplysninger vha. nøgleord.
Standardindstillingen er angivet med
Indeks
I denne håndbog vises rækkefølgen på
betjeninger ved hjælp af pile (t). Du bør
trykke på punkterne på skærmen i den
angivne rækkefølge. Mærker vises som de
fremstår i kameraets standardindstilling.
.
Angiver relevante forholdsregler og
begrænsninger angående den korrekte
behandling af kameraet.
Angiver oplysninger der er nyttige at kende.
2DK
"Memory Stick": Du
kan ikke bruge en
"Memory Stick" med dette
kamera.
• Se side 163 angående yderligere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
"Memory Stick
Duo"-adapteren
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt
afladet. Endvidere kan du anvende det delvist
opladede batteri, som det er, selvom batteriet
ikke er helt opladet.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du opbruge den eksisterende ladning, tage
batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et
køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Se side 165 angående yderligere oplysninger om
det batteri, der kan anvendes.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces og
påvirker ikke optagelsen.
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
Indeks
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i "Memory Stick Duo"adapteren (sælges separat).
Kameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv,
der er i stand til at gengive skarpe billeder med
fortræffelig kontrast.
Objektivet til dette kamera er produceret under et
kvalitetssikringssystem, som er certificeret af Carl
Zeiss i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne for Carl Zeiss i Tyskland.
HOME/MENUsøgning
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
Carl Zeiss-objektiv
Betjeningssøgning
Bemærkninger om de typer "Memory
Stick", som du kan bruge (sælges
separat)
"Memory Stick Duo": Du kan
bruge en "Memory Stick Duo"
med dette kamera.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
• Hvis der sprøjter vanddråber eller andre væsker
på LCD-skærmen, og den bliver våd, skal du
straks tørre skærmen af med en blød klud. Lader
du væske forblive på LCD-skærmens overflade,
kan det skade kvaliteten og forårsage
funktionsfejl.
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Pas på ikke at støde objektivet, og undlad at
bruge vold mod kameraet.
Billeder, der bruges i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med kameraet.
Om illustrationer
Illustrationerne, der anvendes i denne håndbog, er
fra DSC-T900, medmindre andet er angivet.
3DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Betjeningssøgning
HOME/MENUsøgning
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Betjeningssøgning················································· 7
HOME/MENU-søgning········································ 10
Identifikation af kameraets dele (DSC-T900) ······ 14
Identifikation af kameraets dele (DSC-T90) ········ 15
Anvendelse af berøringspanelet ························· 16
Ændring af DISP (skærmbillede)-indstillingen ···· 17
Brug af den interne hukommelse ························ 19
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Optagelse
Indeks
Intelligent autojustering ······································· 20
Valg af motiv ······················································· 21
Nem optagelse ···················································· 23
Auto programmeret ············································· 24
Filmtilstand ·························································· 25
Filmoptagelsestilstand········································· 26
Smiludløser ························································· 27
Zoom ··································································· 28
Selvudløser ························································· 29
Makro/Fokusering tæt på ···································· 30
Blitz ····································································· 31
Fokus ·································································· 32
Lysmålermetode·················································· 34
ISO ······································································ 35
EV ······································································· 36
4DK
HOME-menupunkter ··········································· 10
HOME/MENUsøgning
HOME
Betjeningssøgning
Visning af stillbilleder··········································· 38
Afspilningszoom ·················································· 39
Billedindeks ························································· 40
Diasshow····························································· 41
Slet ······································································ 43
Bredfm. zoom······················································ 44
Midlertidigt roteret visning ··································· 45
Visning af film······················································ 46
Indholdsfortegnelse
Visning
MENU (Optagelse)
Indeks
MENU-punkter (Optagelse)································· 12
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 13
Tv
Visning af et billede på et SD TV
(DSC-T900)······················································· 121
Visning af et billede på et HD TV
(DSC-T900)······················································· 122
Visning af et billede på et SD TV (DSC-T90) ···· 127
Visning af et billede på et HD TV (DSC-T90)···· 128
5DK
Udskrivning af stillbilleder·································· 143
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer ···························· 144
Udskrivning i en fotoforretning ·························· 146
HOME/MENUsøgning
Udskrivning
Betjeningssøgning
Brug af en Windows-computer·························· 130
Installation af softwaren (medfølger)················· 132
Om "PMB (Picture Motion Browser)" ····················133
Se billeder på din computer ································· 134
Brug af "Music Transfer" (medfølger)················ 138
Brug af en Macintosh-computer ························ 139
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" ························································ 142
Indholdsfortegnelse
Computer
Indeks
Fejlfinding
Fejlfinding·························································· 147
Advarselsindikatorer og meddelelser ················ 157
Andet
Brug af kameraet i udlandet — Strømkilder ······ 162
Om "Memory Stick Duo" ··································· 163
Om batteriet ······················································ 165
Om batteriopladeren ········································· 166
Indeks
Indeks································································ 167
6DK
Overlad indstillingerne
til kameraet
Intelligent autojustering ······································ 20
Valg af motiv ························································· 21
Scenegenkendelse ············································· 90
Gourmet ································································· 21
Optagelse af motiver
på tæt hold
Makro ······································································ 30
Fokusering tæt på aktiveret ······························ 30
Optagelse af motiver i
bevægelse
Højhastigheds-lukker·········································· 22
Filmtilstand ···························································· 25
Serieoptagelse ····················································· 81
Optagelse uden slør
Høj følsomhed ······················································ 21
Højhastigheds-lukker·········································· 22
Selvudløser med 2-sekunders forsinkelse ··· 29
ISO ····································································· 35, 84
SteadyShot ·························································· 100
Optagelse i modlys
Tvungen blitz ························································ 31
Scenegenkendelse ············································· 90
DRO········································································· 98
Indeks
Optagelse af
madopstillinger
HOME/MENUsøgning
Tusmørke portræt················································ 21
Smiludløser ··························································· 27
Scenegenkendelse ············································· 90
Registrering af ansigter······································ 93
Reduktion af lukkede øjne ································ 96
Rødøjereduktion ·················································· 97
Betjeningssøgning
Optagelse af portrætter Blødt snap ····························································· 21
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
7DK
Justering af
eksponering
Histogram ······························································ 18
EV ······································································ 36, 83
Ændring af
fokuspositionen
Anvendelse af berøringspanelet ····················· 16
Fokus ································································ 32, 88
Registrering af ansigter······································ 93
Slet ··································································· 43, 114
Format ···································································· 53
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 39
Beskær ································································· 110
Visning af billeder på
hele skærmen
DISP (Skærmbillede) ·········································· 17
Bredfm. zoom ················································· 18, 44
Midlertidigt roteret visning ································· 45
Billedformat ··························································· 78
Redigering af billeder
Retouchering ······················································ 110
Male ······································································· 112
Tilpasning af flere ·············································· 113
Afspilning af en serie
billeder i rækkefølge
Diasshow ······························································· 41
Optagelse med
indikatorer, der er
nemme at se
Nem optagelse ····················································· 23
Indeks
Sletning af billeder
HOME/MENUsøgning
Ændring af billedformat Billedformat ··························································· 78
Betjeningssøgning
Høj følsomhed ······················································ 21
Langsom synkro (Blitz til) ·································· 31
ISO ····································································· 35, 84
Indholdsfortegnelse
Optagelse på mørke
steder
8DK
Ændring af indstillinger Indstillinger af ur ·················································· 76
for dato og klokkeslæt
Udskrivning af billeder
Udskriv ·································································· 143
Visning på tv
Visning af et billede på et SD TV ·········· 121, 127
Visning af et billede på et HD TV ·········· 122, 128
Oplysninger om
ekstraudstyr
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin" ······ 142
HOME/MENUsøgning
Initialiser ································································· 61
Betjeningssøgning
Initialisering af
indstillinger
Indholdsfortegnelse
Udskrift af billeder med Om "PMB (Picture Motion Browser)" ··········· 133
dato
Indeks
9DK
HOME-menupunkter
På skærmbilledet HOME er betjeningerne af kameraet af hensyn til brugervenlighed inddelt i
brede valgbare kategorier, som fx optagelse, visning eller udskrivning af billeder.
for at vise skærmbilledet HOME.
Betjeningssøgning
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
HOME/MENU-søgning
Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til
optagetilstand.
Menupunkt
Kategori
HOME/MENUsøgning
2 Tryk på den ønskede kategori t ønsket punkt
t
.
Klik på et punkt under "Punkter" i tabellen nedenfor for at gå til den modsvarende side.
Kategori
Punkter
Optagelse
Datovisning*
Indeks
Optagelse
Vis billeder
Vis. af Begivenh.*
Favoritter*
Mappevisning
Diasshow
Diasshow
Musikværktøj
Hent musik
Format musik
Udskriv
Udskriv
Hukommelsesadmin.
Hukomm.værktøj
– "Memory Stick"-værktøj*
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Filnummer
Hukomm.værktøj
– Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
10DK
Fortsættes r
Indstillinger
Punkter
Primære indstill.
– Primære indstillinger 2
HDMI-opløsning (kun DSC-T900)
KONTROL TIL HDMI (kun DSCT900)
COMPONENT
Video ud
Tv-type
USB-tilslut
Optagelsesindstil.
– Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
Gitterlinje
Digital zoom
Optagelsesindstil.
– Indstillinger for optagelse 2
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur
Language Setting
* Disse punkter vises kun, når der er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
HOME/MENUsøgning
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Kalibrering
Undervandshus
Demotilstand
Betjeningssøgning
Primære indstill.
– Primære indstillinger 1
Indholdsfortegnelse
Kategori
Bemærkninger
Indeks
• Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
• Du kan ikke vise skærmbilledet HOME, når der er oprettet en PictBridge-forbindelse eller en USBforbindelse.
11DK
Her vises de funktioner, der kan anvendes på skærmen i optagetilstand, så de nemt kan indstilles.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2 Tryk på
for at vise skærmmenuen.
Betjeningssøgning
3 Tryk på menupunktet t ønsket tilstand t
Der vises
Indholdsfortegnelse
MENU-punkter (Optagelse)
.
, når det ønskede punkt allerede er valgt.
Opt.funkt.
Menupunkter
Valg af motiv
HOME/MENUsøgning
I tabellen nedenfor angiver , at en funktion er til rådighed, og — at den ikke er til rådighed.
Ikonerne nedenfor [Valg af motiv] angiver de Valg af motiv-tilstande, der er til rådighed. Klik på
et punkt under "Menupunkter" for at gå til den modsvarende side.
Billedformat
Blitz
—
—
—
EV
—
—
—
—
ISO
—
Hvidbalance
—
Hvidbalance under
vandet
—
—
Fokus
—
—
Lysmålermetode
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Følsomhed for
smilregist.
—
—
Registrering af
ansigter
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scenegenkendelse
Blitzniveau
—
Reduktion af
lukkede øjne
—
Indeks
Opt.funkt.
—
—
—
—
Rødøjereduktion
DRO
—
—
—
Farvetilstand
—
—
—
SteadyShot
—
Optagelsesindstil.
—
—
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
12DK
Her vises de funktioner, der kan anvendes på skærmen i visningstilstand, så de nemt kan indstilles.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2 Tryk på
for at vise skærmmenuen.
.
Betjeningssøgning
3 Tryk på menupunktet t ønsket tilstand t
Der vises
Indholdsfortegnelse
MENU-punkter (Visning)
3/4
, når det ønskede punkt allerede er valgt.
Visningstilstand
Datovisning
Menupunkter
(Vælg mappe)
Vis. af
Begivenh.
Favoritter
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mappevisning Mappevisning
—
Indeks
(Datoliste)
(Liste over
begivenheder)
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo"
HOME/MENUsøgning
I tabellen nedenfor angiver , at en funktion er til rådighed, og — at den ikke er til rådighed.
Klik på et punkt under "Menupunkter" for at gå til den modsvarende side.
—
(Visningstilstand)
—
(Filtrer efter ansigter)
—
—
—
—
(Diasshow)
(Tilføj/fjern
Favoritter)
(Retouchering)
(Male)
(Tilpasning af flere)
(Slet)
—
(Beskyt)
DPOF
—
(Udskriv)
(Roter)
(Indstillinger for
lydstyrke)
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
13DK
Kamera
AUdløserknap
BHøjttaler
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
(DSC-T900)
CZoomknap (W/T) (28, 39)
EON/OFF (Strøm)-knap
FBlitz
GSelvudløserlampe/Lampe til smiludløser/
AF-lampe
Betjeningssøgning
DMikrofon
HObjektiv
JLCD-skærm/Berøringspanel
K
(Afspil)-knap (38)
LTilstandsvælger
MKrog til håndledsrem/Greb
NBatteriudløser-mekanisme
HOME/MENUsøgning
IObjektivdæksel
OÅbning til batteriindsættelse
PStik til kamerastativ
QFlerfunktionsstik
RDæksel til batteri/"Memory Stick Duo"
Indeks
Bund
SAktivitetslampe
TÅbning til "Memory Stick Duo"
UTerminal til kamerastik
VDC IN-stik
WUSB-stik
XHDMI-stik
Multiudgangsstander
YA/V OUT (STEREO)-stik
14DK
AZoomknap (W/T) (28, 39)
BUdløserknap
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
(DSC-T90)
CMikrofon
EBlitz
FSelvudløserlampe/Lampe til smiludløser/
AF-lampe
GObjektiv
Betjeningssøgning
DON/OFF (Strøm)-knap
HObjektivdæksel
J
(Afspil)-knap (38)
KKrog til håndledsrem/Greb
LHøjttaler
MDæksel til batteri/"Memory Stick Duo"
NStik til kamerastativ
Bund
HOME/MENUsøgning
ILCD-skærm/Berøringspanel
OBatteriudløser-mekanisme
QÅbning til "Memory Stick Duo"
RÅbning til batteriindsættelse
Indeks
PAktivitetslampe
SFlerfunktionsstik
15DK
Du kan foretage indstillinger af funktioner på kameraet ved at trykke på knapper, der vises på
skærmen.
Gå videre til den næste skærm.
Indholdsfortegnelse
Anvendelse af berøringspanelet
Vend tilbage til den forrige skærm.
Indstil skærmvisningen i afspilningstilstand til
[Kun billede].
v/V/b/B
Vis de skjulte punkter sådan at de punkter, du
ønsker at indstille, vises på skærmen.
• Tryk let på berøringspanelet med en finger eller den medfølgende malepen for at betjene panelet. Hvis du
trykker meget hårdt eller anvender en anden spids genstand end den medfølgende malepen, kan det
beskadige berøringspanelet.
• Hvis du trykker øverst til højre på skærmen under optagelse, forsvinder knapperne og ikonerne et øjeblik.
Knapperne og ikonerne vises igen, når du fjerner din finger fra skærmen.
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Vend tilbage til optage-/afspilningstilstanden.
Indstil fokus ved at trykke på skærmen
Indeks
Når du trykker på motivet på berøringspanelet, vises der et indrammet område, og når du
efterfølgende trykker udløserknappen halvvejs ned, fokuseres området. Ud over fokus optimeres
lysstyrken og farvetonen også automatisk, hvis der er et ansigt i det indrammede område.
Der er registreret et ansigt på det sted, hvor der
blev trykket.
Der er registreret et andet objekt end et ansigt.
Annuller funktionen.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende denne funktion, når du anvender digital zoom eller optager i
(Fokusering tæt på
aktiveret)-tilstand eller i
(Nem optagelse)-tilstand.
• Du kan ikke anvende denne funktion, når
(Landskab), (Tusmørke), (Gourmet), (Fyrværkeri)
eller
(Under vandet)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
16DK
Tryk på
på skærmen for at skifte til skærmvalgsbilledet.
Indholdsfortegnelse
Ændring af DISP (skærmbillede)indstillingen
Betjeningssøgning
Bemærk
• Andre indstillinger end [Lysstyrke] bør udføres separat for optagelse og afspilning.
Dette indstiller, om betjeningsknapperne og ikonerne skal vises på skærmen eller ej.
Betjeningsknapperne og ikonerne vises.
(Enkel)
Der vises kun betjeningsknapperne.
(Kun billede)
Betjeningsknapperne og ikonerne vises
ikke.
Indeks
(Normal)
HOME/MENUsøgning
Opsætning af display
zAnvendelse af [Kun billede]-afspilning
• Vælg et billede ved at trykke på højre og venstre side af skærmen.
Når du trykker på midten af skærmen, vælges visningstilstanden
[Normal] midlertidigt. Tryk på
i det øverste højre hjørne af
skærmen for at vende tilbage til [Kun billede]-visningstilstanden.
• I visningstilstanden [Normal] eller [Enkel], kan du trykke på
for at skifte til [Kun billede]-visning. Tryk på midten af skærmen
for at vende tilbage til den forrige visningstilstand.
17DK
I enkeltbilledtilstand afspilles stillbilleder i bredde-højde-forholdet 4:3 og 3:2 i bredde-højdeforholdet 16:9. I dette tilfælde beskæres billedet en lille smule i toppen og bunden.
Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer et lyst billede,
når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
A
HOME/MENUsøgning
Histogram
Betjeningssøgning
Bemærk
• Zoom i bredformat er ikke til rådighed for film eller billeder i 16:9-format.
Indholdsfortegnelse
Bredfm. zoom
B
Lys
Bemærkninger
Indeks
Mørk
• Histogrammet vises også, når du afspiller et enkelt billede, men her kan du ikke justere eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke under optagelse af film, afspilning af film, visning af billeder i lodret position,
rotation af stillbilleder samt ved brug af midlertidigt roteret visning eller zoom i bredformat (4:3, 3:2).
• Der kan være stor forskel på det histogram, der blev vist under optagelsen, og det der vises under
afspilning, når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder, som er optaget med andre kameraer.
Lysstyrke
Dette indstiller lysstyrken på LCD-skærmen. Hvis [Lysstyrke] er indstillet til [Normal], skal du
indstille den på [Lys], når du ser billeder under lyse udendørs lysforhold. Men batteriets styrke
aftager muligvis hurtigere under sådanne forhold.
Antal billeder
Du kan indstille antallet af billeder, der vises på indeksskærmen, til 12 eller 20 billeder.
18DK
Kameraet har ca. 11 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selv når der
ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med denne interne
hukommelse.
B
Intern
hukommelse
Om billeddata, der er gemt i den interne
hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Følg fremgangsmåden på side 134 til 135 uden en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Indeks
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder.
HOME/MENUsøgning
B
Når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Betjeningssøgning
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo".
[Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder på "Memory Stick Duo".
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet, og udfør derefter den procedure,
der er beskrevet i [Kopier] (side 57).
Bemærkninger
• Du kan ikke importere billeddata på en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Ved at oprette en USB-forbindelse fra kameraet til en computer med et kabel kan du importere data, der
er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men du kan ikke eksportere data på en computer til
den interne hukommelse.
19DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
2
t
(Opt.funkt.) t
eller
(Intelligent autojustering)
Bemærk
• Blitzindstillingen er indstillet til
[Automatisk blitz] eller
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
[Blitz fra].
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion gør
kameraet i stand til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Ikon for Scenegenkendelse
Indeks
• Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt), og viser et ikon på
skærmen, når scenen er genkendt.
Se side 90 for yderligere oplysninger.
HOME/MENUsøgning
zOm Scenegenkendelse
zHvis du optager et stillbillede af et motiv, som er
svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er cirka 8 cm (W), 50 cm (T) (fra objektivet). Optag i Fokusering tæt påtilstand når du optager et motiv, der er tættere på end optageafstanden.
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen
(side 32).
I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning.
20DK
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
2
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t ønsket tilstand t
eller
(Opt.funkt.) t
(Valg af motiv) t ønsket
tilstand t
(Blødt snap)
Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster osv.
(Landskab)
Giver mulighed for nem optagelse af fjerne motiver ved
at fokusere på distancen. Optager den klare himmel samt
træer og blomster i levende farver.
(Tusmørke
portræt)
Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af
personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt.
(Tusmørke)
Giver dig mulighed for natoptagelser på afstand, uden at
den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
(Gourmet)
Vælger Makrotilstand, hvilket giver dig mulighed for at
optage madopstillinger i indbydende og lyse farver.
(Strand)
Giver dig mulighed for at optage det blå vand helt klart
ved optagelser af strand- og søbredder.
(Sne)
Indeks
Giver dig mulighed for at tage billeder
uden blitz ved svag belysning, hvilket
reducerer sløring.
HOME/MENUsøgning
(Høj følsomhed)
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at
forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre
steder, hvor hele motivet forekommer hvidt.
21DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
(Fyrværkeri)
Giver dig mulighed for at optage fyrværkeri i al dets
pragt.
(Under vandet)
Betjeningssøgning
(Højhastighedslukker)
Giver dig mulighed for at optage under vand i naturlige
farver ved brug af et undervandshus (fx en
undervandspakke).
Giver dig mulighed for at optage motiver i hurtig
bevægelse udendørs eller på andre lyse steder.
• Lukkerhastigheden bliver hurtigere, så billeder, der
optages i mørke omgivelser, bliver mørkere.
Bemærk
Funktioner du kan anvende i Valg af motiv
Makro til/
Fokusering
tæt på
Blitz
Registrering SerieopReduktion
RødøjereSteadyaf ansigter/ tagelse/ Hvidbalance
af lukkede
duktion
Shot
Smiludløser Niveau
øjne
/—
/—
—/—
—
*2
—
—
—
—
/—
*1
—
—
—
—
—
—
—/—
—
—
/
—
—
—
—
—
—
/—
—
—
/—
—
—
—/—
—
/
—
/—
Indeks
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. angiver en funktion der er til rådighed og — at den
ikke er til rådighed.
Ikonerne under "Blitz" angiver de tilstande, der er til rådighed.
Visse funktioner er ikke til rådighed, afhængig af Valg af motiv-tilstanden.
HOME/MENUsøgning
• Når du optager billeder vha. tilstandene
(Tusmørke portræt), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), er
lukkerhastigheden langsommere, og billederne har tendens til at blive slørede. For at forhindre sløring
anbefales det, at du anvender et stativ.
—
—
*3
—
—
—
—
—
—
—
*1 Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance].
*2 Der kan ikke vælges [Ved berøring] for [Registrering af ansigter].
*3 Du kan bruge [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance].
22DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af mindst mulige funktioner.
De indstillinger, du kan ændre, er Billedformat, Blitz og Selvudløser.
Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
(Opt.funkt.) t
(Nem optagelse) t
• Batteriopladningen opbruges hurtigere, fordi lysstyrken på skærmen automatisk forøges.
zÆndring af Billedformat, Blitz og Selvudløser
Indeks
Billedformat:
t [Billedformat] t [Stort] eller
[Lille] t
Blitz:
t [Blitz] t [Auto] eller [Fra] t
Selvudløser:
(Selvudløser)t
(Selvudløser fra)
eller
(Selvudløser 10sek) t
HOME/MENUsøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
Indholdsfortegnelse
Nem optagelse
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Nem optagelse. Denne funktion gør kameraet i stand
til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Ikon for Scenegenkendelse
• Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys), (Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt), og viser et ikon på
skærmen, når scenen er genkendt.
Se side 90 for yderligere oplysninger.
23DK
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Knapperne til indstilling af Fokus, Lysmålermetode, ISO
og EV vises nederst på skærmen. Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne menu.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
2
(Opt.funkt.) t
(Auto programmeret) t
(Stillbillede).
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
HOME/MENUsøgning
Indeks
24DK
Giver dig mulighed for at optage film med lyd.
DSC-T900:
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(film).
3 Tryk udløserknappen helt ned.
4 Stop optagelsen ved at trykke udløserknappen helt ned igen.
DSC-T90:
(Opt.funkt.) t
(Filmtilstand) t
3 Tryk udløserknappen helt ned.
4 Stop optagelsen ved at trykke udløserknappen
helt ned igen.
HOME/MENUsøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Betjeningssøgning
2 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand.
2
Indholdsfortegnelse
Filmtilstand
Indeks
25DK
Giver dig mulighed at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene, når
kameraet er i Filmtilstand.
DSC-T900:
(film).
2 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand.
3
(Filmoptagelsestilstand) t ønsket tilstand
t
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Opt.funkt.) t
3
(Filmoptagelsestilstand) t ønsket tilstand
(Filmtilstand) t
HOME/MENUsøgning
DSC-T90:
Betjeningssøgning
1 Indstil tilstandsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Filmoptagelsestilstand
Indeks
t
(Auto)
Giver dig mulighed for at optage en film med automatisk justering af
eksponeringen.
(Høj følsomhed) Giver dig mulighed for at optage en film med høj følsomhed selv under
forhold med lav belysning.
(Under
vandet)
Giver dig mulighed for at optage en film under vand i naturlige farver ved
brug af et undervandshus (fx en undervandspakke).
26DK
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
2 Tryk på
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(smil-ikon).
3 Vent mens der registreres et smil.
(smil-ikon)
Registrering af
ansigter-ramme
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
HOME/MENUsøgning
Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren,
optager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under brug af
Smiludløser, optager kameraet billedet og vender derefter
tilbage til Smiludløsertilstanden.
4 Stop optagelsen ved at trykke på
igen.
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Bemærkninger
Indeks
• Optagelse ved brug af Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fyldt op.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Når tilstanden
(Landskab), (Tusmørke), (Gourmet), (Fyrværkeri) eller
(Under vandet) er
valgt i Valg af motiv, kan du ikke anvende Smiludløserfunktionen.
zTips til bedre optagelser af smil
Undlad at dække øjnene med pandehåret.
Dæk ikke for ansigtet med hatte, masker, solbriller osv.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det
så vandret som muligt. Hold øjnene knebet sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres
nemmere, hvis man kan se tænderne.
1
• Udløseren aktiveres, når en person, hvis ansigt er registreret, smiler.
• Du kan vælge eller registrere det motiv, der skal prioriteres via ansigtsregistrering med
[Registrering af ansigter] (side 93).
• Hvis kameraet ikke registrerer noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i
indstillingen MENU.
27DK
Du kan forstørre billedet, når du optager. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder
op til 4×.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
T-side
Flyt zoomknappen (W/T) over mod T-siden for at zoome og
flyt den hen mod W-siden for at vende tilbage.
• Se side 73, når zoomgraden overstiger 4×.
W-side
HOME/MENUsøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
2 Flyt zoomknappen (W/T).
Indholdsfortegnelse
Zoom
• Kameraet zoomer langsomt, mens du optager en film.
Indeks
28DK
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Selvudløser) t ønsket tilstand t
Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
For at annullere, tryk på
igen.
(Selvudløser
2sek)
Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse
Bemærk
• I
(Nem optagelse)-tilstanden kan du kun vælge
(Selvudløser 10sek) eller
(Selvudløser fra).
HOME/MENUsøgning
(Selvudløser
10sek)
Betjeningssøgning
Uden brug af selvudløser
(Selvudløser fra)
zReduktion af slør med to-sekunds selvudløseren
Indeks
• Anvend selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse for at forhindre slør på et billede. Lukkeren
udløses 2 sekunder efter, du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer kamerarystelser, når
udløserknappen trykkes ned.
29DK
Anvend denne indstilling til at optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og
blomster.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Makro) t ønsket tilstand t
(Auto)
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til
nærbilleder.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Makro/Fokusering tæt på
• Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand.
Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres.
Slå Makro til ved optagelse af motiver på nært hold.
• Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden.
(Fokusering
tæt på aktiveret)
Anvend denne tilstand til at optage på endnu tættere afstande end
med Makrooptagelse.
Låst til W-siden: Cirka 1 til 20 cm
HOME/MENUsøgning
(Makro til)
Bemærkninger
Indeks
• Hastigheden af Automatisk fokusering falder, når du optager billeder i tilstandene Makro eller
Fokusering tæt på.
• Du kan ikke vælge
(Makro til), når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering.
• Makrotilstanden er fastsat til
(Auto), når kameraet er i Filmtilstand eller Smileudløser-tilstand.
• Bemærk følgende punkter når du anvender Fokusering tæt på-tilstanden.
– Du kan ikke anvende funktionerne Serieoptagelse eller Registrering af ansigter.
– Denne tilstand annulleres, hvis du slukker kameraet eller skifter til en anden optagetilstand.
– De indstillinger for blitztilstanden, som du kan anvende i denne tilstand, er kun (Blitz til) eller
(Blitz fra).
30DK
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Blitz) t ønsket tilstand t
(Blitz til)
(Langsom
synkro (Blitz til))
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Blitzen udløses ikke.
Bemærkninger
• Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
• Når blitzen oplades, vises
.
• Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse eller niveauoptagelse.
•
(Blitz til) eller
(Langsom synkro (Blitz til)) er ikke tilgængelige, når kameraet er i tilstanden
Intelligent autojustering.
med blitz
Indeks
z Når der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget
HOME/MENUsøgning
(Blitz fra)
Blitzen udløses altid.
Betjeningssøgning
(Automatisk Udløses, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys.
blitz)
Indholdsfortegnelse
Blitz
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de
fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.)
i luften
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?
• Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. ( (Blitz fra) vælges automatisk.)
• Selvom du valgte tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv, er lukkerhastigheden muligvis
langsommere under forhold med lav belysning eller i mørke omgivelser. I det tilfælde skal du
anvende et stativ, eller holde dine arme tæt ind til kroppen efter du har trykket på udløserknappen.
31DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
Indholdsfortegnelse
Fokus
De følgende trin anvendes i tilstanden
(Auto programmeret). Se side 88 angående yderligere
oplysninger om fokusering under optagelse af film.
(Stillbillede).
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Opt.funkt.) t
3
(Fokus) t ønsket tilstand t
(Auto programmeret) t
Indeks
Fokuserer automatisk på et motiv på alle
afstande i områdesøgerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned
i optagetilstanden for stillbilleder, vises der
en grøn ramme rundt om det område, der er
fokuseret.
HOME/MENUsøgning
(Multi-AF)
Betjeningssøgning
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
Ramme for AF-
områdesøger
• Når Registrering af ansigter-funktionen er
(Kun for et stillbillede)
aktiveret, arbejder AF med prioritet på
ansigter.
• Når Valg af motiv er indstillet til
(Under vandet), er fokuseringen
tilpasset til undervandsoptagelser. Når du trykker halvvejs ned på
udløserknappen, og derved opnår fokus, vises der en stor grøn ramme.
(Center-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af områdesøgerens ramme. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Ramme for AFområdesøger
(Spot - AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lille
motiv eller et smalt område. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Hold kameraet stille sådan at AFområdesøgerrammen ikke kommer væk fra
motivet.
Ramme for AFområdesøger
32DK
Fortsættes r
Fokuserer automatisk og hurtigt på området omkring en tidligere
indstillet afstand (semimanuel). Den tilstand er praktisk ved fortsat
optagelse af et motiv på den samme afstand, eller når det er
vanskeligt at opnå skarpt fokus med automatisk fokusering, som fx
ved optagelse af et motiv gennem et net eller vindue.
• Fokuserer på et motiv på alle afstande i områdesøgerens ramme i
semimanuel tilstand.
• Når du anvender [Digital zoom] eller [AF-lampe], er indstillingen af AF-områdesøgerrammen
deaktiveret, og AF-områdesøgerrammen vises i stedet som en stiplet linje. I dette tilfælde fungerer
kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.
• Hvis du indstiller fokustilstanden til andet end [Multi-AF], er [Registrering af ansigter] fastsat til [Ved
berøring].
• Fokustilstanden er fastsat til [Multi-AF], mens Smiludløser-funktionen er aktiveret.
• Semimanuel afstandsindstilling indeholder en vis usikkerhed.
Trykker du på berøringspanelet, vises der et indrammet
område, og når du efterfølgende trykker udløserknappen
halvvejs ned, fokuseres der på området.
HOME/MENUsøgning
zHurtigt valg af det prioriterede motiv
Betjeningssøgning
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
0.5 m/1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(ubegrænset
afstand)
Indeks
33DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
De følgende trin anvendes i tilstanden
(Auto programmeret). Se side 89 angående yderligere
oplysninger om anvendelse af lysmålermetode under optagelse af film.
(Stillbillede).
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Auto programmeret) t
HOME/MENUsøgning
3
(Opt.funkt.) t
Betjeningssøgning
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
(Lysmålermetode) t ønsket tilstand t
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere
mønstre).
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Indeks
(Multi)
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Bemærkninger
• Lysmålermetoden fastsættes til [Multi], når du trykker på skærmen for at vælge det punkt, der skal
fokuseres.
• Hvis du indstiller lysmålermetoden til andet end [Multi], er [Registrering af ansigter] fastsat til [Ved
berøring].
• Lysmålermetoden er fastsat til [Multi], mens Smiludløser-funktionen er aktiveret.
34DK
Indstiller lysfølsomheden.
De følgende trin anvendes i tilstanden
(Auto programmeret). For yderligere oplysninger om
ISO-følsomhedsindstillingen når valg af motiv er indstillet til
(Under vandet), se side 84.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
3
(ISO) t ønsket tal t
(Auto)
/
/
/
/
/
(Auto programmeret) t
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
/
HOME/MENUsøgning
(Opt.funkt.) t
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
Indholdsfortegnelse
ISO
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i
bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når optagetilstanden er sat til tilstanden
Serieoptagelse eller Eksponeringsniveau, eller når [DRO] er sat til [DRO plus].
Indeks
Bemærk
z Justering af ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
35DK
Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.
De følgende trin anvendes i tilstanden
oplysninger om andre optagetilstande.
(Auto programmeret). Se side 83 angående yderligere
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Opt.funkt.) t
3
(EV) t ønsket tal t
Indholdsfortegnelse
EV
(Auto programmeret) t
HOME/MENUsøgning
Bemærk
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
Indeks
36DK
Fortsættes r
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
ISO følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
= Optagefølsomhed
Lavere EV-indstilling –
Korrekt eksponering
HOME/MENUsøgning
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Betjeningssøgning
Lukkerhastighed = Det tidsrum, i hvilket kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
Indholdsfortegnelse
zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder
Højere EV-indstilling +
Indeks
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
37DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med
/
.
z Anvendelse af [Kun billede] under DISP
Indeks
• Vælg et billede ved at trykke på højre og venstre side af skærmen.
Når du trykker på midten af skærmen, vælges visningstilstanden
[Normal] midlertidigt. Tryk på
i det øverste højre hjørne af
skærmen for at vende tilbage til [Kun billede]-visningstilstanden.
• I visningstilstanden [Normal] eller [Enkel], kan du trykke på
for at skifte til [Kun billede]-visning. Tryk på midten af skærmen
for at vende tilbage til den forrige visningstilstand.
• For at forstørre et billede under afspilning skal du trykke på midten
af skærmen for midlertidigt at få vist knapperne og ikonerne, tryk
derefter på det sted du ønsker at forstørre i henhold til den ovenfor
beskrevne procedure.
HOME/MENUsøgning
(skærmvisning)-indstillingen
Betjeningssøgning
Bemærk
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer. Afspil
t (Vis billeder) t [Mappevisning]).
sådanne billeder i Mappevisning (
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
z Sådan vises billeder der er taget med et andet
kamera
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" ind i dette kamera, der indeholder billeder taget
både med dette og et andet kamera, vises der en skærm for valg af afspilningsmetode.
"Afspil kun registrerede billeder" og "Afspil alle billeder m. mappevisning"
Hvis du vælger "Afspil kun registrerede billeder", afspilles billeder i den valgte
Visningstilstand. Visse billeder, der er taget med et andet kamera, afspilles muligvis ikke på
dette tidspunkt.
Hvis du vælger "Afspil alle billeder m. mappevisning", skifter Visningstilstanden til
Mappevisning, og alle billederne afspilles.
38DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller det forstørrede billede.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2 Tryk på det område du ønsker at forstørre.
Viser det viste område af hele
billedet
3 Juster zoomgraden og positionen.
Betjeningssøgning
Billedet forstørres op til dobbelt størrelse, centreret
omkring det område du trykkede på. Du kan også
forstørre billedet ved at flytte zoomknappen (W/T) hen
mod T-siden.
Billedet forstørres yderligere, hver gang du trykker på skærmen.
/
/
HOME/MENUsøgning
Knap
Handling
/
/
Justerer positionen.
Ændrer zoomskalaen.
Slår
/ / /
til/fra.
Annullerer afspilningszoom.
zSådan gemmes forstørrede billeder
t [Retouchering]
Indeks
• Du kan gemme et forstørret billede ved at anvende beskæringsfunktionen (
t [Beskær]).
39DK
Viser flere billeder på samme tid. Tryk på miniaturebilledet på indeksskærmen for at vende
tilbage til skærmbilledet med enkeltbilleder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
(Billedindeks) t tryk på
siderne
/
for at skifte
zÆndring af visningsformatet
(Datovisning): t side 47
(Vis. af Begivenh.): t side 48
(Favoritter): t side 49
(Mappevisning): t side 50
• Hvis du trykker på
12 eller 20 billeder.
i indekstilstanden, kan du indstille antallet af billeder på indeksskærmen til
Indeks
Visningstilstand
HOME/MENUsøgning
Tryk på
(Visningstilstand) for at ændre den måde der vises billeder på
(Visningstilstand), når der er sat en "Memory Stick Duo" ind i kameraet.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
40DK
Billederne vises automatisk i rækkefølge sammen med effekter og musik.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
t
3 Tryk på skærmen og tryk derefter på [Afslut] for
at afslutte diasshowet.
Bemærkninger
Billede
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.
Afspiller et diasshow med alle stillbillederne i rækkefølge.
Denne dato
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes indenfor det
valgte datoområde, når visningstilstanden er
(Datovisning).
Denne
begivenhed
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes indenfor den
valgte begivenhedsgruppe, når visningstilstanden er
(Vis. af
Begivenh.).
Favoritter 1 – 6
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes i det valgte
Favoritter-nummer, når visningstilstanden er indstillet til
(Favoritter).
Mappe
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes i den valgte
mappe, når visningstilstanden er
(Mappevisning).
Indeks
Alle
HOME/MENUsøgning
• Du kan ikke afspille film.
• Andre indstillinger end [Billede] gemmes indtil næste gang, de ændres.
Betjeningssøgning
(Diasshow) t ønsket tilstand t
[Start]
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Bemærk
• Denne indstilling er fastsat til [Mappe], når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Effekter
Vælger afspilningshastigheden og stemningen for diasshows.
Enkel
Et enkelt diasshow der skifter stillbilleder med et forudbestemt
interval.
Afspilningsintervallet kan justeres i [Interval], og du kan virkelig
nyde dine billeder.
Nostalgisk
Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i en
filmscene.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo.
Aktiv
Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver.
41DK
Angiver den musik der afspilles under diasshows. Du kan vælge mere end et spor til
baggrundsmusik. Tryk på panelet for at justere lydstyrken på musikken med / .
Bruger ikke BGM.
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow.
Interval
1 sek
Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Enkel]-diasshow.
3 sek
5 sek
HOME/MENUsøgning
Indstiller intervallet for skærmskift. Indstillinger er fastsat til [Auto], når [Enkel] ikke er valgt
som [Effekter].
Betjeningssøgning
Afbryd lyd
Indholdsfortegnelse
Musik
10 sek
Auto
Gentag
Indeks
Intervallet er indstillet til at passe til det valgte [Effekter]
menupunkt.
Slår gentagelse af diasshow til eller fra.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD’er eller MP3-filer til kameraet og afspille
den under et diasshow. For at kunne overføre musik skal du installere "Music Transfer"softwaren (medfølger) på din computer. Hvis du vil have flere oplysninger, se side 138 og
141.
• Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet (De 4 forudindstillede stykker musik
(Music1 – Music4) kan udskiftes med dem, du har overført).
• Den maksimale længde på hver musikfil til musikafspilning på kameraet er ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af beskadigelse af filen eller andre fejl, skal du
udføre [Format musik] (side 52) og overføre musikken igen.
42DK
Indholdsfortegnelse
Slet
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder.
Du kan også slette billeder fra MENU (side 114).
Bemærkninger
Sletning af billeder i enkeltbilledtilstand
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
(Slet) t
Sletning af billeder i indekstilstand
HOME/MENUsøgning
2 Vis det billede du ønsker at slette t
[OK]
Betjeningssøgning
• Når den interne hukommelse bruges til at optage billeder på, indstilles visningstilstanden til
[Mappevisning].
• Du kan ikke slette billeder, når visningstilstanden er indstillet til [Favoritter].
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
3
t
Indeks
2 Tryk på
(Billedindeks) for at vise billeder i
indekstilstand.
(Slet) t tryk på det billede du ønsker at slette
t [OK]
• Tryk på et billede med et
-mærke for at fjerne
-mærket.
z Du kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
når du vælger billeder.
Tryk på
på indeksskærmen for at vende tilbage til
enkeltbilledskærmen, og tryk på
på enkeltbilledskærmen
for at vende tilbage til indeksskærmen.
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstanden i
[Tilføj/fjern Favoritter], [Beskyt] eller [DPOF].
43DK
I enkeltbilledtilstand afspilles stillbilleder i bredde-højde-forholdet 4:3 og 3:2 i bredde-højdeforholdet 16:9. I dette tilfælde beskæres billedet en lille smule i toppen og bunden.
2 Tryk på
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Bredfm. zoom
(Bredfm. zoom).
Bemærk
• Zoom i bredformat er ikke til rådighed for film og billeder i 16:9-format.
HOME/MENUsøgning
3 Tryk på
(Bredfm. zoom) igen for at annullere
zoom i bredformat.
Indeks
44DK
Dette anvendes i enkeltbilledtilstanden til midlertidigt at rotere et billede og forstørre det op på
skærmen.
3 For at annullere visningen, tryk på
(Midlertidigt roteret visning) igen.
Bemærkninger
• Midlertidigt roteret visning er ikke til rådighed for film eller vandret orienterede billeder.
• Tryk på / annullerer midlertidigt roteret visning.
HOME/MENUsøgning
2 Vælg billedet i lodret position t tryk på
(Midlertidigt roteret visning).
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Midlertidigt roteret visning
Indeks
45DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2 Vælg en film med
/
.
Indholdsfortegnelse
Visning af film
3 Tryk på B (Afspil).
Afspilningsfunktion
Lydstyrkekontrol
B
Normal afspilning
x
Stop
M/m
Hurtigt fremad/hurtigt tilbage
z Anvendelse af tilstanden [Kun billede] under DISP
(skærmvisning)-indstillingen
Indeks
• Vælg et billede ved at trykke på højre og venstre side af skærmen.
Når du trykker på midten af skærmen, vælges visningstilstanden
[Normal] midlertidigt. Tryk på
i det øverste højre hjørne af
skærmen for at vende tilbage til [Kun billede]-visningstilstanden.
• I visningstilstanden [Normal] eller [Enkel], kan du trykke på
for at skifte til [Kun billede]-visning. Tryk på midten af skærmen
for at vende tilbage til den forrige visningstilstand.
HOME/MENUsøgning
Bemærk
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer.
Betjeningssøgning
Knap
46DK
Inddeler billederne efter dato. Dette er praktisk, når du kontrollerer, hvornår du tog nogle særlige
fotos, fordi billederne er inddelt efter dato.
1
t
(Vis billeder) t [Datovisning] t
/
.
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan vises på dette kamera, kan du vise billederne i
[Mappevisning].
Betjeningssøgning
2 Vælg den dato du ønsker at vise med
Indholdsfortegnelse
Datovisning
zSådan vælges afspilning af billeder fra kalenderen
Indeks
Tryk på
(Datoliste) i indekstilstand hvorefter du fra datovisningen kan vælge den dato,
hvor de billeder, du ønsker at afspille, blev taget.
Datoliste
47DK
Inddeler automatisk billeder efter dato og hyppighed, og viser billederne i grupper.
1
t
(Vis billeder) t [Vis. af Begivenh.]
t
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan vises på dette kamera, kan du vise billederne i
[Mappevisning].
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
2 Vælg den begivenhedsgruppe du ønsker at få
vist med / .
Indholdsfortegnelse
Vis. af Begivenh.
z Sådan vælges afspilning af billeder fra listen over
begivenheder
Liste over begivenheder
Indeks
Tryk på (Liste over begivenheder) i indekstilstand hvorefter du kan vælge den
begivenhedsgruppe, der indeholder det billede, som du ønsker at afspille, fra listen over
begivenheder.
Du kan indtaste et ønsket begivenhedsnavn for hver gruppe ved hjælp af "PMB"-softwaren
(medfølger). For yderligere oplysninger om indtastning af navnet på begivenheden, se
"PMB Guide".
Navn på begivenhed
48DK
Viser billeder fra alle Favoritter-grupper, der indeholder registrerede billeder (side 108).
1
t
(Vis billeder) t [Favoritter] t
Indholdsfortegnelse
Favoritter
Betjeningssøgning
2 Tryk på det Favoritter-nummer du ønsker at få
vist.
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan vises på dette kamera, kan du vise billederne i
[Mappevisning].
HOME/MENUsøgning
Antal billeder der Vis billeder der
er registreret som har den nyeste
Favoritter
dato
Indeks
49DK
Viser billeder fra hver mappe der er oprettet vha. [Opret lagr.mappe] fra [Hukomm.værktøj].
1
t
(Vis billeder) t [Mappevisning] t
/
.
Tryk på
(Vælg mappe) i indekstilstand hvorefter du kan vælge den afspilningsmappe,
der indeholder det billede, som du ønsker at afspille fra mappen.
Indeks
Vælg mappe
HOME/MENUsøgning
zSådan vælges den mappe, der skal afspilles
Betjeningssøgning
2 Vælg den mappe du ønsker at vise med
Indholdsfortegnelse
Mappevisning
• Når der kun er en mappe, skal du oprette en optagemappe.
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
50DK
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM'en (medfølger) til at ændre baggrundsmusik.
1
t
(Diasshow) t [Musikværktøj] t
t [Hent musik] t
Indholdsfortegnelse
Hent musik
Der vises meddelelsen "Tilslut til PC".
3 Følg vejledningen på skærmen for at ændre
musikfiler.
Betjeningssøgning
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og
en computer og start derefter "Music Transfer".
HOME/MENUsøgning
Indeks
51DK
Du kan slette alle de baggrundsmusikfiler, der er gemt på kameraet. Dette kan anvendes, når fx
baggrundsmusikfilerne er beskadigede og ikke kan afspilles.
1
t
(Diasshow) t [Musikværktøj] t
t [Format musik] t
t [OK]
Betjeningssøgning
z Sådan genoprettes den musik, der er forudindstillet
Indholdsfortegnelse
Format musik
på kameraet fra fabrikken
1Opret en USB-forbindelse fra kameraet til en computer.
2Start "Music Transfer" og genopret derefter standardmusikken.
• For yderligere oplysninger angående brug af "Music Transfer", se hjælp under "Music Transfer".
HOME/MENUsøgning
Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at tilbagestille
musikfilerne til de forudindstillede filer.
Indeks
52DK
Formaterer "Memory Stick Duo" eller den interne hukommelse. En "Memory Stick Duo", der
købes i en forretning, er allerede formateret og kan bruges straks.
1
Bemærk
• Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data, inklusive selv beskyttede billeder.
Betjeningssøgning
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Format] t
t [OK]
Indholdsfortegnelse
Format
HOME/MENUsøgning
Indeks
53DK
Opretter en mappe i "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
Billeder optages i den nyligt oprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en
anden optagemappe.
1
Bemærkninger
zOm mapperne
HOME/MENUsøgning
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo", der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i kameraet og
optager billeder, oprettes der automatisk en ny mappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
Betjeningssøgning
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Opret lagr.mappe]
t
t [OK]
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
• Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsdestinationsmappen (side 55) og vælge
mappen til visning af billeder (side 104).
Indeks
54DK
Ændrer den mappe i "Memory Stick Duo", der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Skift
lagringsmappe] t
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Du kan ikke vælge den følgende mappe som en optagemappe.
– Mappe "100"
– En mappe med et nummer der enten kun har "sssMSDCF" eller "sssMNV01".
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
2 Vælg den mappe du ønsker at optage til t tryk
på [OK].
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
Indeks
55DK
Sletter den mappe i "Memory Stick Duo", der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Slet
lagringsmappe] t
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Hvis du sletter den mappe, der er indstillet som optagemappe vha. [Slet lagringsmappe], vælges den
mappe der har det højeste mappenummer som den næste lagringsmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe indeholder billeder eller endda filer, der ikke kan
afspilles på kameraet, skal du først slette disse billeder eller filer og derefter slette mappen.
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
2 Vælg den mappe du ønsker at slette t tryk på
[OK].
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
56DK
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri
plads ind i kameraet.
2
Bemærkninger
HOME/MENUsøgning
• Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt
batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller
muligvis beskadigelse af data.
• Du kan ikke kopiere billeder enkeltvist.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på
den interne hukommelse skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopiering og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
særlig mappe og kopiere billeder til den.
Betjeningssøgning
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Kopier] t
t [OK]
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
57DK
Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder.
1
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Filnummer] t
t ønsket tilstand t
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres. (Når optagemappen
indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er én højere end det
højeste nummer.)
HOME/MENUsøgning
Tildeler filnumre til filer i rækkefølge selvom optagemappen eller
"Memory Stick Duo" er ændret. (Når den udskiftede "Memory
Stick Duo" indeholder en fil med et højere nummer end det sidst
tildelte nummer, tildeles der et nummer, der er én højere end det
højest tildelte nummer.)
Betjeningssøgning
Serie
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
58DK
Tænder eller slukker for den lyd, der afgives, når du anvender kameraet.
1
t
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t [Bip] t
t ønsket tilstand t
Høj
Lav
Slår bip/lukkerlyden til, når du betjener berøringspanelet/trykker på
udløserknappen.
Hvis du ønsker at skrue ned for lydstyrken, skal du vælge [Lav].
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Bemærk
• Når kameraet er sluttet til et tv ved hjælp af HDMI-kablet (sælges separat), er biplyden fast for [Lukker].
HOME/MENUsøgning
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Betjeningssøgning
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
Indeks
59DK
Du kan vælge om funktionsguiden skal vises eller ej, når du betjener kameraet.
1
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t
t [Funkt.guide] t
t ønsket
tilstand t
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Betjeningssøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Funkt.guide
Bemærk
HOME/MENUsøgning
• Guiden vises under afspilning, selvom den er sat til [Fra].
Indeks
60DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Selvom du udfører denne funktion, bevares billederne.
1
t
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t [Initialiser] t
t [OK]
Betjeningssøgning
Bemærk
• Du må ikke slukke for kameraet under initialisering.
Indholdsfortegnelse
Initialiser
HOME/MENUsøgning
Indeks
61DK
Giver mulighed for at udføre kalibrering, når knapperne på berøringspanelet ikke reagerer de
steder, hvor du trykker.
1
t
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t [Kalibrering] t
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
• Tryk på [Fortryd] for at stoppe kalibreringen midtvejs. De justeringer, der er foretaget indtil da, påvirkes
ikke.
• Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, udføres kalibreringen ikke. Tryk på midten af × mærket igen.
Betjeningssøgning
2 Brug malepennen til at trykke på midten af det ×
mærke, der vises på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Kalibrering
Indeks
62DK
Ændrer funktionen af bestemte knapper, så kameraet kan betjenes, når det er installeret i
undervandshuset (undervandspakke). Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med
undervandshuset.
1
Til (
)
Fra
Ændrer knappernes funktion.
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t
t [Undervandshus] t
t ønsket
tilstand t
Indholdsfortegnelse
Undervandshus
Ændrer ingen funktioner.
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
• Der kan ikke fokuseres på objekter ved at trykke på skærmen.
•
(skærmvisning) er fastsat til [Normal].
• Nogle af funktionerne er begrænsede, og nogle knapper vises ikke på skærmen.
Indeks
63DK
Du kan indstille, om der skal vises en demonstration af Scenegenkendelse og Smiludløser. Når
der ikke er behov for at få vist en demonstration, skal du indstille den til [Fra].
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t
t [Demotilstand] t
t ønsket
tilstand t
2
(Opt.funkt.) t
autojustering) t
(Intelligent
Demonstrerer tilstandene Scenegenkendelse og Smiludløser.
Fra
Viser ikke nogen demonstration.
Vis en demonstration af Scenegenkendelse
1 Ret kameraet mod motivet.
HOME/MENUsøgning
Til
Betjeningssøgning
1
(Stillbillede).
Indholdsfortegnelse
Demotilstand
Når Scenegenkendelse udføres, vises ikonet og en beskrivelse af den genkendte scene på
skærmen.
Billedet optages som en normal optagelse.
Indeks
2 Tryk på udløserknappen.
Vis en demonstration af Smiludløser
1 Tryk på
(smil-ikon).
2 Ret kameraet mod motivet.
Kameraet aktiverer automatisk lukkeren, når det registrerer et smilende ansigt, men der
optages ikke noget billede.
3 Tryk på
(smil-ikon) igen for at forlade demotilstanden.
Bemærkninger
• Makrotilstanden er fastsat til [Auto].
• Automatisk visning er fastsat til [Til].
• Når
(skærmvisning) er indstillet til [Normal], er der nogle af ikonerne, der ikke vises på LCDskærmen.
• Når tilstanden Scenegenkendelse demonstreres, fastsættes indstillingen til [Auto].
• Selvom du kan aktivere lukkeren i Smiludløser-demotilstanden, optages der ikke noget billede.
64DK
Indstiller den opløsning der sendes til et tv fra HDMI-terminalen, når du viser billeder ved at
slutte kameraets multiudgangsstander (medfølger) til HDMI-terminalen på et High definition tv
ved hjælp af HDMI-kablet (sælges separat).
1
Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller
udgangsopløsningen.
1080i
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).
480p/576p
Udsender signaler i SD-billedkvalitet (480p/576p).
• Når det udsendte videosignal er NTSC, udsendes signaler som 480p,
hvorimod når de udsendte videosignaler er PAL, udsendes signalerne
som 576p.
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i]
eller [480p/576p] afhængigt af det tilsluttede tv.
• Indstil [Video ud] i henhold til tv-farvesystemet på det tilsluttede udstyr (side 68).
HOME/MENUsøgning
Auto
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t
t [HDMI-opløsning] t
t ønsket
tilstand t
Indholdsfortegnelse
HDMI-opløsning (kun DSC-T900)
65DK
Denne indstilling giver mulighed for fjernbetjening af et kamera (med tv-fjernbetjeningen), der
er tilsluttet til et "BRAVIA" Sync-tv vha. HDMI-kablet (sælges separat). Se side 124 angående
yderligere oplysninger om "BRAVIA" Sync.
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t
t [KONTROL TIL HDMI] t
t
ønsket tilstand t
Aktiverer fjernbetjening.
Fra
Deaktiverer fjernbetjening.
Bemærk
• Du kan styre kameraet med fjernbetjeningen til dit tv, hvis du slutter dit kamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv.
HOME/MENUsøgning
Til
Betjeningssøgning
1
Indholdsfortegnelse
KONTROL TIL HDMI
(kun DSC-T900)
Indeks
66DK
Vælger videoudgangssignaltypen fra enten SD eller HD (1080i) i henhold til den type tv, du
tilslutter kameraet til vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat).
Når du anvender DSC-T900, skal du bruge et Type2c-kompatibelt adapterkabel til HD-output
(sælges separat), hvorimod når du anvender DSC-T90, skal du bruge et Type1a-kompatibelt
adapterkabel til HD-output (sælges separat).
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t
t [COMPONENT] t
t ønsket
tilstand t
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et 1080i-kompatibelt
High Definition tv.
SD
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et tv, som ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Bemærk
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat),
vises det optagne billede ikke på tv’et.
HOME/MENUsøgning
HD(1080i)
Betjeningssøgning
1
Indholdsfortegnelse
COMPONENT
Indeks
67DK
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv-farvesystemet varierer afhængig af landet og regionen.
Kontroller tv-farvesystemet for det land eller den region hvor det bruges (side 126, 129), for at se
billeder på en tv-skærm.
1
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til USA og
Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til Europa
og Kina).
HOME/MENUsøgning
NTSC
Betjeningssøgning
t
t
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t [Video ud] t
t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Video ud
Indeks
68DK
Indstil bredde-højde-forholdet på det fjernsyn, der skal anvendes til afspilning.
1
t
t
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t [Tv-type] t
t ønsket tilstand
Vælger dette punkt til afspilning af billeder på et
bredskærmsfjernsyn.
4:3
Vælger dette punkt til afspilning af billeder på et fjernsyn i 4:3format.
Betjeningssøgning
16:9
Indholdsfortegnelse
Tv-type
HOME/MENUsøgning
Indeks
69DK
Vælger tilstanden, når kameraet er sluttet til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer
vha. USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90).
1
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation til en
computer eller PictBridge-kompatibel printer.
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer.
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres over på computeren. (Med Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Etablerer en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed.
HOME/MENUsøgning
Auto
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.]
t
t [USB-tilslut] t
t ønsket
tilstand t
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
Bemærkninger
Indeks
• Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med [Auto]-indstillingen, skal du
vælg [PictBridge].
• Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til en computer eller en USB-enhed med [Auto]-indstillingen, skal du
vælg [Mass Storage].
• Du kan ikke importere film, når [PTP/MTP] er valgt. For at importere film til computeren skal du vælge
[Auto] eller [Mass Storage].
70DK
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet let at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
t
(Indstillinger) t
[Optagelsesindstil.] t
t [AF-lampe] t
t ønsket tilstand t
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Bemærkninger
Indeks
• Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på
midten af motivet.
• Du kan ikke anvende AF-lampen når:
– [Fokus] er indstillet til Semimanuel-tilstand.
–
(Landskab)-tilstand eller (Tusmørke)-tilstand, (Fyrværkeri)-tilstand eller (Højhastighedslukker)-tilstand er valgt i Valg af motiv-tilstand.
– [Undervandshus] er indstillet til [Til].
• Når du anvender AF-lampen, er den normale AF-områdesøgerramme deaktiveret, og der vises en ny AFområdesøgerramme med en prikket linje. AF giver forrang til motiver, der befinder sig nær midten af
rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampen på tæt hold.
HOME/MENUsøgning
Auto
Betjeningssøgning
1
Indholdsfortegnelse
AF-lampe
71DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1
t
(Indstillinger) t
[Optagelsesindstil.] t
t [Gitterlinje] t
t ønsket tilstand t
Viser gitterlinjerne. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
Betjeningssøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
HOME/MENUsøgning
Indeks
72DK
Vælger den Digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 4×). Når
zoomskalaen overstiges, anvender kameraet enten Smart eller Præcision digital zoom.
1
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala på cirka
8×, inklusive den optiske zoom 4×. Men bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når den optiske zoom-skala overskrides. (Digital
præcisions-zoom)
Bruger ikke digital zoom.
Bemærkninger
Zoom-skala i alt ved brug af Smart zoom
(inklusive optisk zoom 4×)
Indeks
• Den digitale zoomfunktion fungerer ikke under optagelse af film, eller når Smiludløser-funktionen er
aktiveret.
• Smart zoom er ikke til rådighed, når billedformatet er indstillet til [12M], [3:2(11M)] eller [16:9(9M)].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
HOME/MENUsøgning
Fra
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke
vil blive forringet, i henhold til billedformatet. (Smart zoom)
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
[Optagelsesindstil.] t
t [Digital zoom] t
t ønsket tilstand t
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Det understøttede zoomforhold varierer afhængigt af billedformatet.
Størrelse
Samlet zoom-skala
8M
Ca. 4,9×
5M
Ca. 6,2×
3M
Ca. 7,8×
VGA
Ca. 25×
16:9(2M)
Ca. 8,3×
73DK
Når kameraet drejes for at tage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætstilling.
1
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
• Der er sort på venstre og højre side af billeder i lodret position.
• Afhængigt af kameravinklen kan kameraet muligvis ikke optage billedet med den korrekte billedretning.
• Du kan ikke anvende [Autoretning], når
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv eller under optagelse
af film.
• Nogle gange kan Autoretning-funktionen ikke anvendes, når du anvender lysnetadapteren (sælges
separat) og USB/AV/DC IN-kablet til flerfunktionsterminal (sælges separat).
Når du anvender DSC-T900, skal du bruge et Type2c-kompatibelt USB/AV/DC IN-kabel til
flerfunktionsterminal (sælges separat), hvorimod når du anvender DSC-T90, skal du bruge et Type1akompatibelt USB/AV/DC IN-kabel til flerfunktionsterminal (sælges separat).
Indeks
zRotation af billeder efter optagelse
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
[Optagelsesindstil.] t
t [Autoretning] t
t ønsket tilstand t
Indholdsfortegnelse
Autoretning
• Hvis orienteringen af et billede er forkert, kan du anvende [Roter] på MENU-skærmen til at få vist
billedet i portrætstilling.
74DK
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
1
Til
Bruger Automatisk visning.
Fra
Bruger ikke Automatisk visning.
• Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, forsvinder visningen af det optagede billede, og du
kan med det samme optage et billede mere, uanset om Automatisk visning er indstillet til [Til].
HOME/MENUsøgning
z Sådan optager du et billede mere uden forsinkelse
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t
[Optagelsesindstil.] t
t [Autom. visn.] t
t ønsket tilstand t
Indholdsfortegnelse
Autom. visn.
z Sådan fortsætter du med at vise et billede med
Automatisk visning
Indeks
• Når du fortsætter med at holde udløserknappen trykket nede umiddelbart efter optagelse, forbliver
Automatisk visningsbilledet på skærmen, så længe du fortsætter med at holde udløserknappen
trykket nede.
75DK
Indstiller datoen og klokkeslættet.
1
t
t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur]
t [Indstillinger af ur] t
Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
Bemærk
HOME/MENUsøgning
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CDROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
Betjeningssøgning
2 Ønsket datovisningsformat t
t tryk på
hvert punkt og indstil dets numeriske værdi t
[OK]
Indholdsfortegnelse
Indstillinger af ur
Indeks
76DK
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1
t
(Indstillinger) t [Language Setting]
t
t [Language Setting] t
t ønsket
tilstand t
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Betjeningssøgning
HOME/MENUsøgning
Indeks
77DK
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort
papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages. Vælg det billedformat der
svarer til den måde, du ønsker at se dine billeder på.
2
t
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Billedformat) t ønsket tilstand t
Retningslinjer for brug
Til udskrifter op til A3+-format
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3-format
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4-format
(2048×1536)
Til udskrifter op til L/2L-format
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(4000×2672)
Bredde-højde-forholdet 3:2 svarer til
almindelige fotos og postkort
(4000×2248)
Til visning på et højopløsnings-tv.
Indeks
(4000×3000)
LCD-skærm
HOME/MENUsøgning
Ved optagelse af stillbilleder
Billedformat
Indholdsfortegnelse
Billedformat
Billeder vises i breddehøjde-forholdet 4:3 eller
3:2.
(1920×1080)
Billederne fylder hele
skærmen ud.
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, kan begge kanter muligvis blive
skåret væk.
78DK
Stort
Optager billeder i format [12M].
Lille
Optager billeder i format [3M].
Indholdsfortegnelse
I Nem optagelse-tilstand
Ved optagelse af film
Billedstørrelse for film
Retningslinjer for brug
9 Mbps
Optag film i højeste kvalitet til visning
på High Definition TV.
6 Mbps
Optag film i standard kvalitet til visning
på High Definition TV.
3 Mbps
Optag i et billedformat egnet til
internetoverførsel.
1280×720(Standard)
VGA
• Du får et telebillede, når du vælger [VGA]-billedformatet til film.
• Du kan kun optage film med et billedformat på [1280×720] på en "Memory Stick PRO Duo". Når du
optager på andre optagemedier end en "Memory Stick PRO Duo", skal du indstille filmformatet til
[VGA].
Indeks
Bemærkninger
HOME/MENUsøgning
1280×720(Fin)
Gennemsnitlig
bithastighed
Betjeningssøgning
Jo større filmformat, desto højere billedkvalitet. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund
(gennemsnitlig bithastighed), desto mere jævnt bliver det afspillede billede.
De film, der optages med dette kamera, optages i MPEG-4, cirka 30 fps, progressivt, AAC, mp4format.
zOm "billedkvalitet" og "billedformat"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og
vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke
kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedformat
Billedstørrelse: 12M
4000 pixel × 3000 pixel = 12.000.000 pixel
2 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Pixel
Pixel
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
79DK
I
(Nem optagelse) kan du vælge blitzindstillingen fra
.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
2
(Opt.funkt.) t
3
(Nem optagelse) t
t [Blitz] t ønsket tilstand t
Blitzen udløses, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys.
Fra
Blitzen anvendes ikke.
HOME/MENUsøgning
Auto
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Blitz
Indeks
80DK
Du kan vælge Normal (enkeltbillede), Serieoptagelse eller Eksponeringsniveau som
optagetilstand.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
2
t
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t ønsket tilstand t
(Normal)
Optager et enkelt billede.
Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
Bemærkninger
Indeks
• Tilstanden Serieoptagelse er ikke til rådighed i
(Nem optagelse),
Filmtilstand eller Smiludløser.
• Blitzen er automatisk indstillet til
(Blitz fra).
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder.
• Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller en
"Memory Stick Duo" er fyldt op, stopper Serieoptagelsen.
• Fokus, hvidbalancen og eksponeringen indstilles for det første billede,
og disse indstillinger anvendes også til de andre billeder.
HOME/MENUsøgning
(Serieoptagelse)
Indholdsfortegnelse
Opt.funkt.
81DK
Fortsættes r
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres (Eksponeringsniveau). Når du ikke kan
bestemme den korrekte eksponering, kan du optage med tilstanden
Eksponeringsniveau, der skifter eksponeringsværdien. Du kan
vælge billedet med den bedste eksponering bagefter.
Jo højere niveautrinværdi, desto større ændring i
eksponeringsværdien.
HOME/MENUsøgning
• Tilstanden Eksponeringsniveau er ikke til rådighed i
(Intelligent
autojustering),
(Nem optagelse), Filmtilstand eller Smiludløser.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz fra).
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse
indstillinger bruges også til de øvrige billeder.
• Når du justerer eksponeringen manuelt, ændres eksponeringen i henhold
den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet forlænges muligvis afhængigt af optageforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage
korrekt med den valgte værdi for eksponeringsniveau.
Betjeningssøgning
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
Indeks
82DK
Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.
For yderligere oplysninger om EV-indstilling i
(Auto programmeret)-tilstand, se side 36.
2
t
(EV) t ønsket tal t
Bemærkninger
zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
ISO følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
= Optagefølsomhed
Indeks
Lukkerhastighed = Det tidsrum, i hvilket kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
HOME/MENUsøgning
• [EV] er ikke til rådighed i
(Nem optagelse)-tilstand.
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
EV
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Lavere EV-indstilling –
Korrekt eksponering
Højere EV-indstilling +
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
83DK
Indstiller lysfølsomheden.
For yderligere oplysninger om ISO-følsomhedsindstillingen i
side 35.
(Auto programmeret), se
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
(Opt.funkt.) t
(Valg af motiv) t
(Under vandet) t
t
(ISO) t ønsket tal t
(Auto)
/
/
/
/
/
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
/
HOME/MENUsøgning
3
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
Indholdsfortegnelse
ISO
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i
bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når optagetilstanden er sat til tilstanden
Serieoptagelse eller Eksponeringsniveau, eller når [DRO] er sat til [DRO plus].
Indeks
Bemærk
z Justering af ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelsesmedier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
84DK
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis
billedfarven forekommer unaturlig.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
t
(Hvidbalance) t ønsket tilstand
t
(Auto)
Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår
naturlige.
Justerer for udendørs forhold på en klar dag,
aften, nattesekvenser, neonskilte, fyrværkeri
osv.
(Skyet)
Justerer for en overskyet himmel eller i
skyggeomgivelser.
(Fluorescerende
lys 2)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvid
fluorescerende belysning.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvid
fluorescerende belysning.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvid
fluorescerende belysning om dagen.
Indeks
(Fluorescerende
lys 1)
HOME/MENUsøgning
(Dagslys)
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
(Fluorescerende
lys 3)
n (Skinnende)
(Blitz)
Justerer for steder under en skinnende lampe
eller under stærk belysning, som fx i et
fotostudie.
Justerer for blitzforholdene.
85DK
Fortsættes r
• Du kan ikke vælge [Hvidbalance] i
(Intelligent autojustering),
(Nem optagelse)-tilstand.
• Du kan kun vælge [Hvidbalance], når
(Høj følsomhed) eller (Gourmet)-tilstand er valgt i Valg af
motiv.
• Når du optager film, kan du ikke vælge [Blitz] i [Hvidbalance], når
(Høj følsomhed)-tilstanden er
valgt i Valg af motiv.
• Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt,
selvom du vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk i tilstanden Intelligent autojustering, men du kan justere
farvetoner manuelt ved hjælp af hvidbalancefunktionen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
HOME/MENUsøgning
Vejr/belysning
Betjeningssøgning
zIndvirkningen fra lysforholdene
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indeks
86DK
Justerer farvetonen når kameraet er indstillet til
(Under vandet)-tilstand i Filmtilstand.
1
(Under vandet)-tilstand i Valg af motiv eller
t
(Hvidbalance under vandet) t
ønsket tilstand t
Justerer automatisk farvetoner til undervandsforhold, sådan at
farverne fremstår naturlige.
Betjeningssøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance under vandet
Justerer for undervandsforhold, hvor den blå farve er stærk.
Justerer for undervandsforhold, hvor den grønne farve er stærk.
(Under vandet 2)
Bemærkninger
• Afhængig af farven på vandet fungerer Hvidbalance under vandet eventuelt ikke korrekt, selvom du
vælger [Under vandet 1] eller [Under vandet 2].
• Du kan ikke vælge [Hvidbalance under vandet], når blitztilstanden er indstillet til [Blitz til].
HOME/MENUsøgning
(Under vandet 1)
Indeks
87DK
Ændrer fokuseringsmetoden for filmoptagelse. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt
fokus med automatisk fokuseringsindstilling.
For yderligere oplysninger om fokuseringsmetoder i
32.
(Auto programmeret)-tilstand, se side
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(film).
2 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand.
3
t
Betjeningssøgning
DSC-T900:
Indholdsfortegnelse
Fokus (Film)
(Fokus) t ønsket tilstand t
HOME/MENUsøgning
DSC-T90:
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t
3
t
Indeks
2
(Filmtilstand) t
(Fokus) t ønsket tilstand t
(Multi-AF)
(ubegrænset
afstand)
Fokuserer automatisk på et motiv på alle afstande i områdesøgerens
ramme.
Indstiller fokus til uendelig afstand.
• Brug "Semimanuel" når det er vanskeligt at opnå skarpt fokus med
automatisk fokusering, som fx ved optagelse af et motiv gennem et net
eller vindue.
Bemærk
• Fokustilstanden er fastsat til [Multi-AF], når Filmtilstanden er
(Under vandet).
88DK
Vælger lysmålermetoden til måling af en del af motivet, når kameraet automatisk bestemmer
eksponeringen til optagelse af en film.
For yderligere oplysninger om lysmålingsmetoder i
34.
(Auto programmeret)-tilstand, se side
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(film).
2 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand.
3
(Lysmålermetode) t ønsket
HOME/MENUsøgning
t
tilstand t
Betjeningssøgning
DSC-T900:
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode (Film)
DSC-T90:
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
3
(Opt.funkt.) t
t
tilstand t
(Filmtilstand) t
Indeks
2
(Lysmålermetode) t ønsket
(Multi)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere
mønstre).
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
89DK
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet.
Når der registreres et ansigt, forøges ISO-følsomheden i henhold til ansigtsbevægelsen for at
reducere motivslør (Registrering af ansigtsbevægelser).
Ikon for Scenegenkendelse
Indholdsfortegnelse
Scenegenkendelse
Kameraet genkender følgende typer scener. Når kameraet har bestemt den optimale scene,
viser kameraet det modsvarende ikon.
(Modlys),
Eksempel på et billede når
(Modlys) er aktiveret.
(Stillbillede).
HOME/MENUsøgning
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
Betjeningssøgning
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro),
(Portræt)
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
(Opt.funkt.) t
autojustering) t
3
t
tilstand t
(Auto)
Indeks
2
(Intelligent
eller
(Scenegenkendelse) t ønsket
Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger og optager billedet.
(Avanceret) Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger. Når kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ), (Modlys)
eller (Modlysportræt), ændrer det automatisk indstillingerne og
tager et andet billede.
• Når du optager to fortløbende billeder, skifter farven på + tegnet på
-ikonet til grøn.
• Når du har optaget to fortløbende billeder, kan du anvende Automatisk
visning-funktionen til at få vist disse billeder ved siden af hinanden på
skærmen.
• Når motivet blinker, mens kameraet genkender
(Portræt), tager
kameraet automatisk et billede mere. Hvis øjnene er åbne i det andet
billede, gemmes kun det andet billede. For yderligere oplysninger om
Reduktion af lukkede øjne-funktionen, se "Hvilken slags funktion er
Reduktion af lukkede øjne?".
90DK
Fortsættes r
zBilleder du kan optage med [Avanceret]
Andet billede
Optager i Langsom synkro
Optager med forøget følsomhed og reducering af
rystelser
Optager i Langsom synkro med det ansigt
som blitzen lyser på som guide
Optager med forøget følsomhed, med ansigtet
som guide og reducering af rystelser
Optager i Langsom synkro
Optager med endnu langsommere
lukkerhastighed uden at forøge følsomheden
Optager med blitz
Optager med justeret baggrundslysstyrke og
kontrast (DROplus)
Optager med det ansigt som blitzen lyser
på som guide
Optager med justeret ansigts- og
baggrundslysstyrke og kontrast (DROplus)
Indeks
Første billede*
HOME/MENUsøgning
I [Avanceret]-tilstand optager kameraet to fortløbende billeder med følgende forskellige
indstillinger, når det genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt),
(Tusmørke med
stativ), (Modlys) eller (Modlysportræt)-scener, der har tendens til at blive slørede.
Du kan vælge det ønskede billede fra de to billeder, der er optaget.
Betjeningssøgning
• Funktionen Scenegenkendelse fungerer ikke, når du optager billeder i Fokusering tæt på-tilstanden eller
Digital zoom-tilstanden.
• Når optagetilstanden er indstillet til Serieoptagelse, eller når Smiludløseren er aktiveret, er
Scenegenkendelse fastsat til [Auto].
• De blitzindstillinger, der er til rådighed, er
(Automatisk blitz) og
(Blitz fra).
•
(Tusmørke med stativ)-scener kan sommetider ikke genkendes i omgivelser, hvor der overføres
rystelser til kameraet på trods af, at det er monteret på et stativ.
(Tusmørke med stativ). Hold
• Sommetider kan det give en langsom lukker, når scenen genkendes som
kameraet stille under optagelse.
• Ikonet for Scenegenkendelse vises uanset indstillingerne af
(skærmvisning).
• Disse scener genkendes muligvis ikke afhængigt af situationen.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
* Når blitzen er indstillet til [Auto].
zHvilken slags funktion er Reduktion af lukkede øjne?
Når kameraet er indstillet til [Avanceret], optager det automatisk to billeder fortløbende*,
(Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede,
når det genkender
hvor øjnene ikke blinker. Hvis øjnene er lukkede på begge billeder, vises meddelelsen
"Lukket øje registreret".
* undtagen når blitzen affyres/når lukkerhastigheden er langsom
91DK
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
Indstiller følsomheden af Smiludløser-funktionen for registrering af smil.
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand.
t
(Følsomhed for smilregist.) t
ønsket tilstand t
(Stort smil)
Betjeningssøgning
2
Registrerer et stort smil.
HOME/MENUsøgning
(Normalt smil) Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke vælge [Følsomhed for smilregist.] i
(Nem optagelse) eller i Filmtilstand.
• Du kan kun vælge
(Høj følsomhed),
(Blødt snap),
(Tusmørke portræt),
(Strand),
og (Højhastigheds-lukker) i Valg af motiv.
(Sne),
Indeks
92DK
Vælger om Registrering af ansigter-funktionen skal bruges eller ej, samt vælger også det motiv,
som fokus skal prioriteres på, når funktionen bruges.
Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion automatisk.
Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er
hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til ansigtsregistrering omkring
hovedmotivet bliver orange. Rammen, hvor fokus er indstillet, bliver grøn, når du trykker
halvt ned på udløserknappen.
Betjeningssøgning
Ramme til ansigtsregistrering (orange)
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
Ramme til ansigtsregistrering (hvid)
(Stillbillede).
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
t
(Registrering af ansigter) t
ønsket tilstand t
(Ved berøring)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
(Prioriter
børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter
voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
Indeks
(Auto)
Registrerer ansigtet, når der trykkes på et område med et ansigt på
skærmen.
HOME/MENUsøgning
Når du anvender DSC-T900, skal du indstille tilstandsvælgeren til
Bemærkninger
• [Registrering af ansigter] er fastsat til [Auto] i
(Nem optagelse) eller i Filmtilstand.
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter. Men der kan kun registreres op til 4 af dine motivers ansigter, når
(Blødt snap)-tilstanden er valgt i tilstanden Valg af motiv.
• Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Under optagelse med Smiludløser indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], selvom den
er indstillet til [Ved berøring].
zSådan vælges det prioriterede motiv
• Tryk på et motiv for straks at vælge det som det prioriterede motiv uden hensyn til
prioritetsindstillingen for Registrering af ansigter.
• Når der registreres flere ansigter, vurderer kameraet hvilket et, der er hovedmotivet, og justerer
fokus med prioritet på det motiv. Ansigtsregistreringens ramme omkring hovedmotivet er orange.
• Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, bliver ansigtsregistreringens rammer omkring de
motiver, der er i fokus, grønne.
93DK
Fortsættes r
• Anvend et passende belysningsniveau.
• Sørg for, at motivernes ansigter ikke er dækket af hatte,
masker, solbriller osv.
• Sørg for, at motiverne vender mod kameraet.
Indholdsfortegnelse
zSådan gøres ansigterne nemmere at registrere
Betjeningssøgning
HOME/MENUsøgning
Indeks
94DK
Justerer mængden af blitzlys.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
(Opt.funkt.) t
t
(Auto programmeret) t
(Blitzniveau) t ønsket tilstand t
Giver et lavere blitzniveau.
(Standard)
(+)
Giver et højere blitzniveau.
Bemærk
HOME/MENUsøgning
(–)
Betjeningssøgning
3
Indholdsfortegnelse
Blitzniveau
• Sommetider vises effekter ikke, når motivet, der fotograferes, enten er for lyst eller for mørkt.
Indeks
95DK
Når Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), mens du optager et billede, tager kameraet
automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede,
hvor øjnene ikke blinker.
2
3
(Opt.funkt.) t
(Blødt snap) t
t
(Reduktion af lukkede øjne) t
ønsket tilstand t
Når Registrering af ansigter er slået til, aktiveres Reduktion af
lukkede øjne, sådan at der tages billeder, hvor motivet har åbne
øjne.
(Fra)
Anvender ikke Reduktion af lukkede øjne-funktionen.
HOME/MENUsøgning
(Auto)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Reduktion af lukkede øjne
Bemærkninger
Indeks
• Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i følgende situationer.
– Når blitzen anvendes
– Under serieoptagelse eller niveauoptagelse
– Når Registrering af ansigter-funktionen ikke fungerer
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
• Sommetider fungerer Reduktion af lukkede øjne-funktionen ikke afhængigt af situationen.
• Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun er optaget billeder, hvor
motivets øjne er lukkede, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD- skærmen. Optag om
nødvendigt igen.
96DK
Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse for at reducere røde øjne, når du anvender
blitz.
2
(Rødøjereduktion) t ønsket
(Auto)
Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, udløses blitzen
automatisk for at reducere problemer med røde øjne.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne.
(Fra)
Bruger ikke rødøjereduktion.
HOME/MENUsøgning
t
tilstand t
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke vælge [Rødøjereduktion], når kameraet er i
(Nem optagelse)-tilstand, Filmtilstand eller
Smiludløsertilstand.
• Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund,
efter du har trykket på udløserknappen. Sørg endvidere for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz.
• Hvis du ikke anvender Registrering af ansigter-funktionen, fungerer Rødøjereduktion ikke, selvom du
vælger [Auto].
zHvad forårsager problemet med røde øjne?
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet
(nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet".
Kamera
Øje
Nethinde
Andre metoder til at reducere røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen er automatisk indstilles til
(Blitz
fra).)
• Når øjnene på motivet er røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion]
på visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
97DK
Kameraet analyserer optagescenen og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for at
forbedre billedkvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", der er en funktion, der automatisk optimerer
forskellen mellem de lyse og mørke dele på et billede.
2
3
(Opt.funkt.) t
t
(Auto programmeret) t
(DRO) t ønsket tilstand t
(DRO
standard)
(DRO plus)
Udfører ikke justering.
Justerer automatisk lysstyrken og kontrasten på billederne.
HOME/MENUsøgning
(Fra)
Betjeningssøgning
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
Indholdsfortegnelse
DRO
Justerer automatisk og kraftigt billedlysstyrken og kontrasten.
• Der kan muligvis ikke opnås korrektionseffekter afhængigt af optageforholdene.
• Det er kun [ISO AUTO] eller værdier fra [ISO 80] til [ISO 800], der kan indstilles som ISO-værdi, når
[DRO plus] er valgt.
Indeks
Bemærkninger
98DK
Du kan ændre billedets skarphed og anvende effekter.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
t
Indholdsfortegnelse
Farvetilstand
(Farvetilstand) t ønsket tilstand
(Levende)
Indstiller billedet til lyse og dybe farver.
(Sepia)
Indstiller billedet til sepia-farve.
(S-H)
Indstiller billedet til sort og hvid.
Indeks
Indstiller billedet til standardfarve.
HOME/MENUsøgning
(Normal)
Betjeningssøgning
t
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge farvetilstanden, når optagetilstanden er sat til
(Intelligent autojustering)-tilstand
eller en anden af Valg af motiv-tilstandene.
• Du kan kun vælge [Normal], [Sepia] eller [S-H], når du optager film.
99DK
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til
optagetilstand.
2
t
(SteadyShot) t ønsket tilstand t
(Fortsat)
Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere billeder, selv
når du zoomer ind på et motiv, der er langt væk.
(Fra)
Anvender ikke anti-slørfunktionen.
Bemærkninger
• I
(Intelligent autojustering),
(Nem optagelse)-tilstand eller Valg af motiv er indstillet til
(Gourmet)-tilstand, [SteadyShot] er indstillet til [Fotografer].
• [SteadyShot] er fastsat til [Fortsat], mens Smiludløserfunktionen er aktiveret.
• Du kan kun indstille [Fortsat] eller [Fra] for film. Standardindstillingen for film er sat til [Fortsat].
• Batteriets opladning opbruges hurtigere i [Fortsat]-tilstand end i [Fotografer]-tilstand.
HOME/MENUsøgning
Aktiverer anti-slørfunktionen, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
Betjeningssøgning
(Fotografer)
Indeks
100DK
Fortsættes r
Kameraet bevægede sig ved et uheld, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelse".
Hvis motivet bevægede sig, da du tog billedet, kaldes det "motivslør". Kamerarystelser og
motivslør optræder i øvrigt ofte under forhold med lav belysning eller langsomme
lukkerhastigheder, som fx dem i tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke). I
sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at gøre lukkerhastigheden hurtigere og tryk på udløserknappen
inden motivet bevæger sig.
Indeks
Motivslør
Selv om kameraet holdes stille, bevæger
motivet sig under eksponeringen, sådan at
motivet ser sløret ud, når udløserknappen
trykkes ned. Kamerarystelser reduceres
automatisk vha. anti-slørfunktionen. Men
funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv
vis.
HOME/MENUsøgning
• Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan
overflade for at holde kameraet stille.
• Optag ved brug af selvudløseren med en
2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved
at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du har trykket på udløserknappen.
Betjeningssøgning
Kamerarystelse
Dine hænder eller din krop ryster, mens du
holder kameraet og trykker på udløserknappen,
og hele skærmbilledet er sløret.
Indholdsfortegnelse
zTip til forebyggelse af sløring
101DK
Denne funktion vælger den dato, der skal afspilles, når du anvender Datovisning.
Trin 2 er ikke nødvendigt, når [Datovisning] allerede er indstillet.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
(Visningstilstand) t
(Datovisning) t
3
t
(Datoliste) t
4 Vælg den måned du ønsker at vise med v/V og
vælg og tryk på datoen.
HOME/MENUsøgning
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Betjeningssøgning
2
Indholdsfortegnelse
Datoliste
Indeks
102DK
Denne funktion vælger den begivenhedsgruppe, der skal afspilles, når du anvender Visning af
begivenheder.
Du kan indtaste et ønsket begivenhedsnavn for hver gruppe ved hjælp af "PMB"-softwaren
(medfølger). For yderligere oplysninger om indtastning af navnet på begivenheden, se "PMB
Guide".
Trin 2 er ikke nødvendigt, når [Vis. af Begivenh.] allerede er indstillet.
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
t
(Visningstilstand) t
Begivenh.) t
t
(Vis. af
(Liste over begivenheder) t
HOME/MENUsøgning
3
Indholdsfortegnelse
Liste over begivenheder
4 Vælg den begivenhedsgruppe du ønsker at vise
med / / / og vælg og tryk på begivenheden.
Navn på begivenhed
Indeks
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
103DK
Når der er oprettet flere mapper på en "Memory Stick Duo", vælger denne funktion den mappe,
der indeholder det billede, du ønsker at vise.
Trin 2 er ikke nødvendigt, når [Mappevisning] allerede er indstillet.
2
3
t
(Visningstilstand) t
(Mappevisning) t
t
(Vælg mappe) t
mappen med / t [OK]
t vælg
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
zSådan vises billeder på tværs af flere mapper
Når der er oprettet flere mapper, og det første og sidste billede i mappen vises, vises
følgende indikatorer.
Indeks
: Flytter til den forrige mappe
: Flytter til den næste mappe
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe
HOME/MENUsøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
104DK
Indholdsfortegnelse
Visningstilstand
Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for visning af flere billeder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
(Visningstilstand) t ønsket
(Datovisning)
(Favoritter)
Analyserer datoernes optagelser og
hyppigheden, inddeler automatisk
billederne i grupper og viser dem.
Tryk på (Liste over begivenheder)
for at vælge den begivenhedsgruppe
der skal vises.
Viser billeder der er registreret som
Favoritter. Tryk på det Favoritternummer du ønsker at få vist.
Indeks
(Mappevisning)
Viser billeder efter dato.
Tryk på (Datoliste) for at vælge en
særlig dato vha. en kalendervisning.
HOME/MENUsøgning
(Vis. af
Begivenh.)
Betjeningssøgning
t
tilstand t
Billederne vises inddelt i mapper.
Når der allerede er oprettet en
optagemappe, skal du trykke på
(Vælg mappe) for at vælge en
mappe, der skal vises.
Bemærkninger
• Når den interne hukommelse anvendes, indstilles visningstilstanden til [Mappevisning].
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan vises på dette kamera, kan du vise billederne i
[Mappevisning].
105DK
Fortsættes r
kamera
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" ind i dette kamera, der indeholder billeder taget
både med dette og et andet kamera, vises der en skærm for valg af afspilningsmetode.
"Afspil kun registrerede billeder" og "Afspil alle billeder m. mappevisning"
Hvis du vælger "Afspil alle billeder m. mappevisning", skifter Visningstilstanden til
Mappevisning, og alle billederne afspilles.
[Vis. af Begivenh.] er funktion på kameraet, der analyserer datoernes optagelser og
hyppighed, og automatisk inddeler billederne i grupper og viser dem. Du kan give hver
begivenhed et passende navn, når du anvender den medfølgende "PMB"-software.
Billeder af kæledyr
HOME/MENUsøgning
zOm [Vis. af Begivenh.]
Betjeningssøgning
Hvis du vælger "Afspil kun registrerede billeder", afspilles billeder i den valgte
Visningstilstand. Visse billeder, der er taget med et andet kamera, afspilles muligvis ikke på
dette tidspunkt.
Indholdsfortegnelse
z Sådan vises billeder der er taget med et andet
Rejsebilleder
Bryllupsbilleder
Begivenhed
Indeks
Begivenhed
Begivenhed
Tidsforløb
Kæledyr
Rejser
Bryllup
* Der er ikke taget nogen billeder
106DK
Denne funktion filtrerer billeder og viser dem.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
(Filtrer efter ansigter) t ønsket
(Fra)
Billeder filtreres ikke.
(Alle mennesker)
Billeder filtreres i henhold til de specificerede betingelser og vises
derefter.
(Børn)
(Smil)
Bemærkninger
•
•
•
•
Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Når visningstilstanden er indstillet til [Mappevisning], kan du ikke anvende Filter-funktionen.
Sommetider vises eller skjules billeder fejlagtigt.
Sommetider kan der ikke udføres filtrering på billeder, der er optaget med et andet kamera.
HOME/MENUsøgning
(Småbørn)
Betjeningssøgning
t
tilstand t
Indholdsfortegnelse
Filtrer efter ansigter
Indeks
107DK
Vælg dit favoritbillede og tilføj/fjern fra grupper som favoritter.
-mærket vises for registrerede billeder.
Bemærkninger
Registrer det viste billede
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
HOME/MENUsøgning
2 Vis det billede du ønsker at føje til Favoritter t
t
(Tilføj/fjern Favoritter) t
(Dette
bil.) t
t tryk på det Favoritter-nummer
som du ønsker at føje billedet til t [OK]
Betjeningssøgning
• Når visningstilstanden er indstillet til [Mappevisning], kan du ikke tilføje eller fjerne billeder til/fra
Favoritter.
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Indholdsfortegnelse
Tilføj/fjern Favoritter
Vælg og registrer flere billeder
2
t
(Tilføj/fjern Favoritter) t
(Flere
billeder) t
t tryk på det Favoritternummer du ønsker at tilføje billedet til
Indeks
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
3 Vælg billeder.
I enkeltbilledtilstand
1 Tryk på / for at vise billedet og tryk derefter på det billede du ønsker at føje til
Favoritter.
2 Gentag trin 1.
I indekstilstand
1 Tryk på / for at skifte side og tryk derefter på det billede du ønsker at føje til
Favoritter.
2 Gentag trin 1 for at registrere flere billeder.
4
t [OK]
Bemærk
• Tryk på et billede med et
-mærke for at fjerne
-mærket.
108DK
1 Tryk på
2
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
t
(Visningstilstand) t
Begivenh.) t
4
(Vis. af
for at vælge den dato eller begivenhed du ønsker at
t
(Tilføj/fjern Favoritter) t
(Tilføj alle i datointerval) eller
(Tilføj alle i Begivenh.) t
t tryk på det Favoritter-nummer du
ønsker at tilføje billedet til t [OK]
1 Tryk på
2
t
(Visningstilstand) t
Begivenh.) t
3 Tryk på
/
(Datovisning) eller
(Vis. af
for at vælge den dato eller begivenhed der skal fjernes.
t
(Tilføj/fjern Favoritter) t
(Fjern alle i datointerval) eller
(Fjern al. bill. fra den. Begiv.) t
t tryk på det Favoritternummer du ønsker at fjerne billedet fra t [OK]
Indeks
4
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
HOME/MENUsøgning
Fjern alle billeder i datoområdet eller
begivenhedsgruppen
Betjeningssøgning
3 Tryk på /
registrere.
(Datovisning) eller
Indholdsfortegnelse
Tilføj alle billeder i datoområdet eller
begivenhedsgruppen
Fjern alle billeder i Favoritter
1 Tryk på
2
t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Visningstilstand) t
(Favoritter) t
3 Vælg det Favoritter-nummer der skal fjernes.
4
t
t [OK]
(Tilføj/fjern Favoritter) t
(Fjern alle i Favoritter) t
109DK
Indholdsfortegnelse
Retouchering
Tilføjer effekter eller korrigerer et optaget billede og optager det som en ny fil.
Det oprindelige billede bevares.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
(Retouchering) t ønsket tilstand
Betjeningssøgning
2
t
3 Udfør retouchering i henhold til
betjeningsmetoden i hver tilstand.
(Beskær)
HOME/MENUsøgning
Optager det zoomede
afspilningsbillede.
Tryk på / t indstil punktet med
v/V/b/B t
t vælg det
billedformat billedet skal gemmes i
/ t
t [OK]
• Kvaliteten af beskårne billeder kan
blive forringet.
• Det billedformat, som du kan
beskære, varierer muligvis
afhængigt af billedet.
Indeks
Korrigerer for problemet med
(Rødøjekorrektion) røde øjne forårsaget af blitz.
Når rødøjereduktionen er fuldført,
skal du trykke på [OK].
• Du kan muligvis ikke fjerne
problemet med røde øjne afhængigt
af billedet.
(Uskarp
maskering)
Gør billedet inde i en valgt ramme
skarpere.
Tryk på det område (ramme) af det
ønskede billede der skal retoucheres
t
t [OK]
• Der udføres måske ikke
tilstrækkelig korrektion afhængigt
af billedet og billedkvaliteten kan
eventuelt forringes.
(Blød
fokusering)
Slører omgivelserne omkring et
valgt punkt for at fremhæve et
motiv.
Tryk på midterpunktet af det billede
du ønsker at retouchere t
t
juster det område du ønsker at
retouchere med / t
t vælg
retoucheringsniveauet med / t
t [OK]
110DK
Fortsættes r
Omgiver et valgt punkt med sorthvid for at fremhæve et motiv.
Tryk på midterpunktet af det billede
du ønsker at retouchere t
t
juster det område du ønsker at
retouchere med / t
t
[OK]
Tryk på midterpunktet af det billede
du ønsker at retouchere t
t
vælg retoucheringsniveauet med /
t
t [OK]
(Tværfilter)
Tilføjer en stjerneeksplosion til
lyskilder.
(Sløring af
omkreds)
Bestemmer midtpunktet for at
udtrykke bevægelse i et
stillbillede.
(Retro)
Blødgør billedet ved at sløre fokus
og sænke omgivelsernes lys, så det
ser ud som om, det var taget med
et gammelt kamera.
Indeks
Tryk på midterpunktet af det billede
du ønsker at retouchere t
t
juster det område du ønsker at
retouchere med / t
t [OK]
HOME/MENUsøgning
Juster den længde du ønsker at
retouchere med / t
t vælg
retoucheringsniveauet med / t
t [OK]
Betjeningssøgning
Anvender en fiskeøjeeffekt
(Fiskeøjeobjektiv) omkring et valgt punkt.
Indholdsfortegnelse
(Delvis farve)
Juster det område du ønsker at
retouchere med / t
t vælg
retoucheringsniveauet med / t
t [OK]
(Smil)
Denne funktion tilføjer et smil på
en persons ansigt.
Vælg retoucheringsniveauet med
/ t
t [OK]
• Retouchering er måske ikke mulig
afhængigt af billedet.
Bemærk
• Du kan ikke retouchere film.
z Bekræft retoucheringseffekterne inden billederne
gemmes
• Du kan bekræfte hvordan en retoucheringseffekt ser ud (med undtagelse af
(Beskær) og
(Rødøjekorrektion)) ved at trykke på [Visning], mens du indstiller effekterne.
111DK
Indholdsfortegnelse
Male
Maler eller tilføjer stempler til et stillbillede og gemmer det som en ny fil.
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
t
(Male) t
HOME/MENUsøgning
3 Tegn på billedet med malepennen (medfølger).
4 Tryk på / -knappen t vælg det gemte
billedformat t [OK]
1
/
Indeks
Knap
Handling
Gem
Gemmer billedet i VGA- eller 3M-format i
den interne hukommelse eller på en
"Memory Stick Duo".
2
Skrivepen
Mal tegn eller grafik.
3
Viskelæder
Udfør rettelser.
4
Stempel
Sæt et stempel på billedet.
5
Valg af tykkelse/stempler
Vælg tykkelsen på skrivepennen eller
viskelæderet, eller stemplet.
6
Farvevalg
Vælg farven.
7
Afslut
Afslut maletilstanden.
8
Ramme
Tilføj en ramme.
Vælg den ønskede ramme med
9
Fortryd
Omgør den sidste handling.
0
Slet alt
Slet al maling.
/ .
Bemærk
• Du kan ikke male eller tilføje stempler på film.
112DK
Du kan ændre bredde-højde-forholdet og formatet på de optagne billeder, og derefter gemme
dem som nye filer.
Du kan omdanne billeder til 16:9 bredde-højde-forholdet til højdefinitionsvisning og til VGAformatet til brug for en blog eller som vedhæftning til e-mail.
2
t
tilstand t
(Tilpasning af flere) t ønsket
3 Tryk på / / / for at angive det område du
ønsker at beskære t
t [OK]
Ændrer bredde-højdeforholdet fra 4:3/3:2 til
16:9 og gemmer det som
2M-format.
(Blog / e-mail) Ændrer bredde-højdeforholdet fra 16:9/3:2 til
4:3 og gemmer det som
VGA-format.
• Du kan ikke ændre størrelsen på film.
• Du kan ikke omdanne billeder, der er optaget i VGA-format til
(HDTV)-format.
• Forstørrelse og tilpasning til flere billeder kan reducere billedkvaliteten.
Indeks
Bemærkninger
HOME/MENUsøgning
(HDTV)
Betjeningssøgning
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af flere
113DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder.
Bemærkninger
• Når den interne hukommelse anvendes, indstilles visningstilstanden til [Mappevisning].
• Du kan ikke slette billeder, når visningstilstanden er indstillet til [Favoritter].
Betjeningssøgning
Sletning af det viste billede
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
HOME/MENUsøgning
2 Vis det billede du ønsker at slette t
t
(Slet) t
(Dette bil.) t
t [OK]
Vælg og slet flere billeder
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
t
(Slet) t
(Flere billeder) t
I enkeltbilledtilstand
1 Tryk på / for at få vist billedet, tryk derefter på det billede du ønsker at slette.
2 Gentag trin 1.
I indekstilstand
1 Tryk på / for at skifte side, tryk derefter på de billeder du ønsker at slette.
2 Gentag trin 1 for at slette flere billeder.
Indeks
3 Vælg billeder.
4
Indholdsfortegnelse
Slet
t [OK]
Bemærk
• Tryk på et billede med et
-mærke for at fjerne
-mærket.
Slet alle billeder i datoområdet,
begivenhedsgruppen eller mappen
1 Tryk på
2
t
(Visningstilstand) t
(Datovisning),
Begivenh.) eller
(Mappevisning) t
3 Tryk på
slette.
4
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
/
(Vis. af
for at vælge den dato, begivenhed eller mappe du ønsker at
t (Slet) t
(Alle billeder i datointerval),
(Alle i
Begivenh.) eller
(Alle i denne mappe) t
t [OK]
114DK
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Beskytter de billeder du har optaget mod utilsigtet sletning.
-mærket vises for registrerede billeder.
Bemærk
• Når den interne hukommelse anvendes, indstilles visningstilstanden til [Mappevisning].
Betjeningssøgning
Beskyt det viste billede
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
Vælg og beskyt flere billeder
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
t
(Beskyt) t
(Flere billeder) t
I enkeltbilledtilstand
1 Tryk på / for at vise billedet, tryk derefter på det billede du ønsker at beskytte.
2 Gentag trin 1.
I indekstilstand
1 Tryk på / for at skifte side, tryk derefter på de billeder du ønsker at beskytte.
2 Gentag trin 1 for at beskytte flere billeder.
Indeks
3 Vælg billeder.
4
HOME/MENUsøgning
2 Vis det billede du ønsker at beskytte t
(Beskyt) t
(Dette bil.) t
t [OK]
Bemærk
• Tryk på et billede med et
-mærke for at fjerne
-mærket.
115DK
Indholdsfortegnelse
Beskyt alle billeder i datoområdet,
begivenhedsgruppen eller mappen
1 Tryk på
2
t
(Visningstilstand) t
(Datovisning),
Begivenh.) eller
(Mappevisning) t
(Vis. af
for at vælge den dato, begivenhed eller mappe du ønsker at
t
(Beskyt) t
(Angiv alle i datointerval),
i denne Begiv.) eller
(Angiv alle i denne mappe) t
(Angiv al. bill.
t [OK]
1 Tryk på
2
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
t
(Visningstilstand) t
(Datovisning),
Begivenh.) eller
(Mappevisning) t
(Vis. af
HOME/MENUsøgning
Lås beskyttelsen op for alle billeder i
datoområdet, begivenhedsgruppen eller mappen
Betjeningssøgning
3 Tryk på /
beskytte.
4
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
3 Tryk på / for at vælge den dato, begivenhed eller mappe du ønsker at
låse beskyttelsen op for.
t
(Beskyt) t
(Fjern alle i datointerval),
fra den. Begiv.) eller
(Fjern alle i denne mappe) t
(Fjern al. bill.
t [OK]
Indeks
4
Beskyt/oplås beskyttelse for alle billeder i
Favoritter
1 Tryk på
2
t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Visningstilstand) t
(Favoritter) t
3 Vælg Favoritter for at indstille/oplåse beskyttelsen.
4
t
(Beskyt) t
(Angiv alle i denne gruppe) eller
alle i Favoritter) t
t [OK]
(Fjern
116DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der giver dig mulighed for at angive de
billeder på "Memory Stick Duo", som du senere ønsker at udskrive.
-mærket vises for registrerede billeder.
Bemærkninger
Bestil udskrift af det viste billede
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Vælg og bestil udskrift af flere billeder
HOME/MENUsøgning
2 Vis det billede du gerne vil have udskrevet t
t
t
(Dette bil.) t
Betjeningssøgning
•
(Udskriftsbestilling)-mærket kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse.
• Du kan tilføje et
(Udskriftsbestilling)-mærke på op til maksimalt 999 billeder.
Indholdsfortegnelse
DPOF
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
t
t
(Flere billeder) t
3 Vælg billeder.
I enkeltbilledtilstand
1 Tryk på / for at vise billedet og tryk derefter på det billede du ønsker at få
udskrevet.
2 Gentag trin 1.
I indekstilstand
1 Tryk på / for at skifte side, tryk derefter på de billeder du ønsker at få
udskrevet.
2 Gentag trin 1 for at bestille udskrift af flere billeder.
4
Indeks
2
t [OK]
Bemærk
• Tryk på et billede med et
-mærke for at fjerne
-mærket.
117DK
1 Tryk på
2
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
t
(Visningstilstand) t
(Datovisning),
Begivenh.) eller
(Mappevisning) t
(Vis. af
4
t
Begiv.) eller
t
(Angiv alle i datointerval),
(Angiv alle i denne mappe) t
(Angiv al. bill. i denne
t [OK]
1 Tryk på
2
t
(Visningstilstand) t
(Datovisning),
Begivenh.) eller
(Mappevisning) t
3 Tryk på /
annullere.
t
Begiv.) eller
(Vis. af
for at vælge den dato, begivenhed eller mappe du ønsker at
t
(Fjern alle i datointerval),
(Fjern alle i denne mappe) t
(Fjern al. bill. fra den.
t [OK]
Indeks
4
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
HOME/MENUsøgning
Annuller udskriftsbestillingen af alle billeder i
datoområdet, begivenhedsgruppen eller mappen
Betjeningssøgning
3 Tryk på / for at vælge den dato, begivenhed eller mappe du ønsker at
bestille udskrift af.
Indholdsfortegnelse
Bestil udskrift af alle billeder i datoområdet,
begivenhedsgruppen eller mappen
Indstil/annuller udskriftsbestilling af alle billeder i
Favoritter
1 Tryk på
2
t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Visningstilstand) t
(Favoritter) t
3 Vælg Favoritter for at indstille/annullere udskriftsbestilling.
4
t
t
(Angiv alle i denne gruppe) eller
Favoritter) t
t [OK]
(Fjern alle i
118DK
Roterer et stillbillede. Brug denne funktion til at vise et vandret positioneret billede i lodret
position.
2
3
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
t
(Roter) t
Betjeningssøgning
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Roter
/ t [OK]
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Indeks
119DK
Justerer lydstyrken for diasshow og filmafspilning.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
2
t
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for lydstyrke
(Indstillinger for lydstyrke) t
/
t
eller diasshow
Afspilning af film: Tryk på
for at vise skærmen til indstilling af lydstyrken og tryk derefter på
knapperne
/
for at justere lydstyrken. Tryk på [Afslut] for at slå lydstyrkekontrolskærmen fra.
Diasshow: Tryk på skærmen for at vise skærmen til indstilling af lydstyrken og tryk derefter på
knapperne
/
for at justere lydstyrken. Tryk på
for at slå lydstyrkekontrolskærmen fra.
HOME/MENUsøgning
z Sådan justeres lydstyrken under afspilning af en film
Betjeningssøgning
3 Juster lydstyrken ved at trykke på
[Afslut]
Indeks
120DK
For yderligere oplysninger om denne funktion for DSC-T90, se side 127 til 129.
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
2 Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger).
Betjeningssøgning
Du kan vise billeder, der er optaget på kameraet i standard billedkvalitet ved at tilslutte kameraet
til et SD (Standard Definition) TV. Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet
er tilsluttet til. Se "Tv-type" (side 69). Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et SD TV
(DSC-T900)
3 Tilslut multiudgangsstanderen til tv’et med AV-kablet (medfølger).
HOME/MENUsøgning
(Afspil)-knap
VIDEO AUDIO
1 Til lyd-/videoindgangsstik
Multiudgangsstander
(medfølger)
Indeks
2 Til A/V OUT (STEREO)-stikket
AV-kabel (medfølger)
4 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
5 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på
for at vælge det ønskede billede.
/
på kameraets LCD-skærm
Bemærkninger
• Når du afspiller et enkelt billede, vises der ingen ikoner på tv’et.
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 68).
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. et AV-kabel, vises det optagne billede ikke på
tv’et.
121DK
For yderligere oplysninger om denne funktion for DSC-T90, se side 127 til 129.
1 Sluk for både kameraet og HD TV’et.
2 Tilslut kameraet til tv’et med HDMI-kablet (sælges separat) eller
adapterkablet til HD-output (sælges separat).
• Når du afspiller et enkelt billede, vises der ingen ikoner på tv’et.
• Billeder, der er optaget i [VGA]-billedformat, kan ikke afspilles i HD-format.
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. et HDMI-kabel (sælges separat) eller et
adapterkabel til HD-output (sælges separat), vises det optagne billede ikke på tv’et.
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 68).
billedformat end 16:9 (
på et HD TV
,
) på hele skærmen
Indeks
z Sådan vises billeder der er optaget med et andet
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Du kan vise billeder, der er optaget på kameraet i høj billedkvalitet ved at tilslutte kameraet til et
HD (High Definition) TV med HDMI-kablet (sælges separat) eller adapterkablet til HD-output
(sælges separat). Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet er tilsluttet til. Se
"Tv-type" (side 69). Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et HD TV
(DSC-T900)
• Når du vælger [Tilpasning af flere] i afspilningstilstanden MENU, kan du omdanne billeder til
bredde-højde-forholdet 16:9 og gemme dem som en ny fil, der kan vises på et HD TV.
zOm "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte et Sony tv der er kompatibelt med "PhotoTV HD" vha. et HDMI-kabel
(sælges separat) eller et adapterkabel til HD-output (sælges separat), kan der opleves en hel
ny verden af fotos i betagende fuld HD-kvalitet.
• PhotoTV HD giver mulighed for et detaljeret, foto-lignende udtryk i subtile teksturer og farver.
• Når kameraet er sluttet til et Sony tv, der er kompatibelt med Video A-tilstand vha. et HDMI-kabel,
indstiller tv’et automatisk den passende billedkvalitet for stillbilleder.
• For yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen for tv’et.
122DK
Slut kameraet til HDMI-terminalen på et HD TV ved hjælp af HDMI-kablet (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede ved hjælp af tilslutning af
kameraet til et HD TV med HDMI-kablet (sælges
separat)
1 Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger).
(Afspil)-knap
1 Til HDMI-stikket
Multiudgangsstander
(medfølger)
2 Til HDMI-stikket
HOME/MENUsøgning
HDMI-stikket
Betjeningssøgning
2 Tilslut multiudgangsstanderen til tv’et med HDMI-kablet (sælges separat).
HDMI-kabel (sælges separat)
Indeks
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
4 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på
for at vælge det ønskede billede.
/
på kameraets LCD-skærm
Bemærkninger
• Vælg
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] for at vælge [Auto] eller [1080i] for [HDMIopløsning].
• Biplyden er fastsat til [Lukker].
• Du skal ikke bruge udgangsterminalerne til at slutte kameraet til andre apparater. Når kameraet sluttes til
et tv vha. udgangsterminalerne, vises der ingen video og lyd. En sådan tilslutning kan også give
problemer på kameraet og/eller det tilsluttede apparat.
• Denne funktion fungerer muligvis ikke ordentligt på visse HD TV-apparater. Du er fx muligvis ikke i
stand til at se en video på dit HD TV eller høre lyden fra HD TV’et.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
123DK
Når du anvender et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync (kompatibel med SYNC MENU), kan
du betjene afspilningsfunktionerne på kameraet med den fjernbetjening, der følger med tv’et,
ved at slutte kameraet til tv’et vha. HDMI-kablet (sælges separat).
1
2 Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger).
3 Tilslut multiudgangsstanderen til tv’et med et HDMI-kabel (sælges
separat).
Betjeningssøgning
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [KONTROL TIL
HDMI] t [Til] t
Indholdsfortegnelse
Brug af "BRAVIA" Sync (Kompatibel med SYNC
MENU)
4 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
(afspil)-knappen på kameraet.
6 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening for at vælge den
ønskede tilstand.
Funktion
Diasshow
Afspiller automatisk billeder med lydeffekter eller baggrundsmusik i
en kontinuerlig løkke.
Enkelt billede
Afspiller et enkelt billede ad gangen.
Billedindeks
Viser flere billeder på samme tid.
Bredfm. zoom
Afspiller stillbilleder i bredde-højde-forholdet 4:3 eller 3:2 i breddehøjde-forholdet 16:9, når du viser et enkelt billede. I dette tilfælde
beskæres billedet en lille smule i toppen og bunden.
Slet
Sletter optagede billeder.
Afspilningszoom
Afspiller det forstørrede billede.
Roter
Roterer et stillbillede.
Filtrer efter ansigter
Filtrerer (søger efter) billeder og viser dem.
Visningstilstand
Vælger visningsformatet for visning af flere billeder.
Indeks
Menu
HOME/MENUsøgning
5 Tænd for kameraet ved at trykke på
Bemærkninger
• Når kameraet er sluttet til et tv vha. et HDMI-kabel, er de funktioner, du kan anvende, begrænsede.
• Når du trykker på LCD-skærmen på kameraet, mens du betjener fjernbetjeningen, forstyrres
fjernbetjeningsfunktionen midlertidigt.
• Du kan styre kameraet med fjernbetjeningen til dit tv, hvis du slutter dit kamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv. For yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen for tv’et.
• Hvis kameraet fungerer på en uønsket måde, når det betjenes vha. fjernbetjeningen til tv’et, som fx når
det er tilsluttet via HDMI til en anden producents tv, skal du trykke på
og derefter vælge
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra].
124DK
Tilslut kameraet til et HD (High Definition) TV med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat).
Brug et Type2c-kompatibelt adapterkabel til HD-output.
(Afspil)-knap
Grøn/Blå/Rød
Hvid/Rød
2 Til flerfunktionsstikket
Indeks
Adapterkabel til HD-output
(sælges separat)
HOME/MENUsøgning
1 Til lyd-/video-indgangsstik
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Betjeningssøgning
1 Tilslut kameraet til tv’et med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat).
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede ved hjælp af tilslutning af
kameraet til et HD TV med adapterkablet til HDoutput (sælges separat)
2 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
3 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på
for at vælge det ønskede billede.
/
på kameraets LCD-skærm
Bemærk
• Inden du anvender denne funktion, skal du vælg
vælge [HD(1080i)] for [COMPONENT].
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] for at
125DK
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med et videoindgangsstik samt
AV-kablet. Tv’ets farvesystem skal svare til det på det digitale stillbilledkamera. Kontroller
følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
HOME/MENUsøgning
PAL-M-system
Brasilien
Betjeningssøgning
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Indholdsfortegnelse
Om tv-farvesystemer
Indeks
126DK
For yderligere oplysninger om betjeningen af denne funktion for DSC-T900, se side 121 til 126.
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
2 Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
Gul
Sort
HOME/MENUsøgning
1 Til lyd-/video-indgangsstik
VIDEO AUDIO
Betjeningssøgning
Du kan vise billeder, der er optaget på kameraet i standard billedkvalitet ved at tilslutte kameraet
til et SD (Standard Definition) TV. Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet
er tilsluttet til. Se "Tv-type" (side 69). Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et SD TV
(DSC-T90)
(Afspil)-knap
2 Til flerfunktionsstikket
Indeks
Kabel til flerfunktionsterminal
(medfølger)
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
4 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på
for at vælge det ønskede billede.
/
på kameraets LCD-skærm
Bemærkninger
• Når lydindgangsstikkene på tv’et er stereofoniske, skal du tilslutte lydstikket (sort) fra kablet til
flerfunktionsterminal til det venstre lydstik.
• Når du afspiller et enkelt billede, vises der ingen ikoner på tv’et.
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. kablet til flerfunktionsterminal (medfølger),
vises det optagne billede ikke på tv’et.
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 68).
127DK
For yderligere oplysninger om denne funktion for DSC-T900, se side 121 til 126.
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
1 Til lyd-/video-indgangsstik
HOME/MENUsøgning
2 Tilslut kameraet til tv’et med et adapterkabel til HD-output (sælges
separat).
Betjeningssøgning
Du kan vise billeder, der er optaget på kameraet i høj billedkvalitet ved at tilslutte kameraet til et
HD (High Definition) TV med HDMI-kablet (sælges separat) eller adapterkablet til HD-output
(sælges separat). Brug et Type1a-kompatibelt adapterkabel til HD-output.
Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet er tilsluttet til. Se "Tv-type"
(side 69). Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
Indholdsfortegnelse
Visning af et billede på et HD TV
(DSC-T90)
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Hvid/Rød
Indeks
(Afspil)-knap
Grøn/Blå/Rød
Adapterkabel til HDoutput (sælges separat)
2 Til flerfunktionsstikket
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
4 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på
for at vælge det ønskede billede.
/
på kameraets LCD-skærm
Bemærkninger
• Inden du anvender denne funktion, skal du vælg
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] for at
vælge [HD(1080i)] for [COMPONENT].
• Når du afspiller et enkelt billede, vises der ingen ikoner på tv’et.
• Billeder, der er optaget i [VGA]-billedformat, kan ikke afspilles i HD-format.
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. et adapterkabel til HD-output (sælges separat),
vises det optagne billede ikke på tv’et.
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 68).
• Anskaf et adapterkabel til HD-output der er kompatibelt med dit HD TV.
128DK
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og kablet
til flerfunktionsterminal. Tv’ets farvesystem skal svare til det på det digitale stillbilledkamera.
Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
HOME/MENUsøgning
PAL-M-system
Brasilien
Betjeningssøgning
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Indholdsfortegnelse
Om tv-farvesystemer
Indeks
129DK
For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises til
"Brug af en Macintosh-computer" (side 139).
• Installer softwaren som følger:
– "PMB"
– "Music Transfer"
Indeks
• Nyd billeder med "PMB" og "Music Transfer" som følger:
– Import af billeder til din computer
– Eksport af billeder til kameraet
– Indtast det ønskede navn for en begivenhed til [Liste over
begivenheder] på kameraet
– Redigering af billeder
– Vis optagelokationerne for stillbilleder på online kort (dette kræver en
internetforbindelse)
– Oprettelse af en disk med optagne billeder (dette kræver et diskbrænderdrev til CD eller DVD)
– Udskrivning eller lagring af stillbilleder med datoen indsat
– Overfør billeder til en medietjeneste (dette kræver en internetforbindelse)
– Ændring af musik til diasshow (vha. "Music Transfer")
HOME/MENUsøgning
Tilslutning af kameraet til din computer (side 134)
Betjeningssøgning
Installer softwaren (medfølger) først (side 132)
Indholdsfortegnelse
Brug af en Windows-computer
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
Sony kundesupportwebstedet.
http://www.sony.net/
130DK
Operativsystem
(forudinstalleret)
Andet
USB-jackstik: Medfølger som standard
*1 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
Indeks
Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
HOME/MENUsøgning
Til import af
billeder
Betjeningssøgning
Til brug for "PMB" Microsoft Windows XP*1 CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller
og "Music
SP3/Windows Vista*2 SP1 hurtigere (til afspilning/redigering af film
Transfer"
i høj opløsning: Intel Pentium 4 2,8 GHz
eller hurtigere/ Intel Pentium D 2,8 GHz
eller hurtigere/ Intel Core Duo 1,66 GHz
eller hurtigere/ Intel Core 2 Duo
1,20 GHz eller hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (til
afspilning/redigering af film i høj
opløsning: 1 GB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller mere
Videohukommelse: 32 MB eller mere
(Anbefalet: 64 MB eller mere)
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø
Bemærkninger
• Computermiljøet skal også overholde operativsystemets driftskrav.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til én computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der benyttes en USB-hub.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er fire tilstande for en USB-tilslutning, når der tilsluttes til en computer, [Auto] (standardindstilling),
[Mass Storage], [PictBridge] og [PTP/MTP]-tilstandene. I dette afsnit beskrives [Auto] og [Mass
Storage] som eksempler. Se side 70 angående oplysninger om [PictBridge] og [PTP/MTP].
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet på samme tid.
131DK
Du kan installere den medfølgende software (PMB, Music Transfer) vha. følgende
fremgangsmåde.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows
XP, [My Computer] (Denne computer)) t
(SONYPICTUTIL).
• Hvis skærmen for Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run
Install.exe." og følge de instruktioner, der vises på skærmen for at fortsætte installationen.
Skærmbilledet "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises.
3 Vælg det ønskede sprog og klik derefter på [Next] (Næste).
Skærmen "License Agreement" vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem, klik på radioknappen ( t ) for at
acceptere aftalens betingelser, og klik derefter på [Next] (Næste).
HOME/MENUsøgning
2 Klik på [Install] (Installer).
Betjeningssøgning
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Indholdsfortegnelse
Installation af softwaren
(medfølger)
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
6 Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
Indeks
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX er muligvis blevet installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
Genvejsikonerne for "
PMB" og "
PMB Guide" oprettes på skrivebordet.
Dobbeltklik på disse ikoner for at starte softwaren.
Bemærk
• Log på som Administrator.
132DK
Du kan bruge stillbilleder og film fra kameraet mere end nogensinde med denne software. Dette
afsnit opsummerer "PMB". Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
Med "PMB":
1 Dobbeltklik på
(PMB Guide)-ikonet på skrivebordet.
For adgang til "PMB Guide" fra Startmenuen, klik på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility] t [Help] (Hjælp) t [PMB Guide].
Indeks
Start af "PMB Guide"
HOME/MENUsøgning
• Du kan importere billeder, der er taget med kameraet, til computeren og vise dem på computeren.
• Du kan eksportere billeder fra din computer til en "Memory Stick Duo", og vise dem på kameraet.
• Du kan indtaste det ønskede navn på en begivenhed under [Liste over begivenheder] i kameraet og få
billederne vist på kameraet.
• Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter optagedato og vise dem.
• Du kan retouchere (Rødøjekorrektion osv.), søge efter ansigter, udskrive, sende stillbilleder som
vedhæftede filer i e-mails og ændre optagedatoen.
• Du kan se oplysninger om de steder, hvor du tog billederne, på et kort. (Dette kræver en
internetforbindelse.)
• Du kan udskrive eller gemme stillbilleder med datoen indsat.
• Du kan oprette en datadisk ved hjælp af en CD- eller DVD-brænder.
• Du kan overføre billedet til en medietjeneste. (Dette kræver en internetforbindelse.)
Betjeningssøgning
Oversigt over "PMB"
Indholdsfortegnelse
Om "PMB (Picture Motion
Browser)"
Start og afslutning af "PMB"
1 Dobbeltklik på
(PMB)-ikonet på skrivebordet.
For adgang til "PMB" fra Startmenuen, klik på [Start] t [All Programs] (Alle programmer)
t [Sony Picture Utility] t [PMB].
Bekræftelsesmeddelelsen fra informationsværktøjet vises på skærmen, første gang du starter
"PMB". Vælg [Start].
• Denne funktion giver dig besked om nyheder som fx softwareopdateringer. Du kan ændre
indstillingen senere.
2 Klik på
-knappen øverst i højre hjørne af skærmen for at afslutte "PMB".
133DK
Indholdsfortegnelse
Se billeder på din computer
For yderligere oplysninger om "PMB"-funktionerne, se "PMB Guide".
Tilslutning af kameraet til computeren
Trin 1 er ikke nødvendigt ved import af billeder fra den interne hukommelse.
• Brug et Type1a-kompatibelt USB/A/V/DC IN-kabel.
3 Tænd computeren og tryk derefter på
(Afspil)-knappen.
HOME/MENUsøgning
2 DSC-T900:
Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet, eller tilslut
multiudgangsstanderen til en stikkontakt med lysnetadapteren (sælges
separat), og monter kameraet på multiudgangsstanderen.
DSC-T90:
Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til
en stikkontakt med lysnetadapteren (sælges separat) og USB/AV/DC INkablet til flerfunktionsterminal (sælges separat).
Betjeningssøgning
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med optagne billeder i kameraet.
4 Tilslut kameraet til computeren.
• Når der oprettes USB-forbindelse for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
DSC-T900
Indeks
"Opretter forbindelse…" vises på kameraets skærm.
DSC-T90
Multiudgangsstander
(medfølger)
USB-kabel
2 Til et USB-jackstik
1 Til et USB-stik på
computeren
Kabel til
flerfunktionsterminal
1 Til et USB-stik på
computeren
2 Til
flerfunktionsstikket
Bemærkninger
• Når du importerer/eksporterer billeder til din computer vha. af et batteri med en lille resterende
opladning, kan overførslen mislykkes, eller billeddataene kan ødelægges, hvis batteriet løber tør for
strøm for hurtigt.
•
vises på skærmen under kommunikationen. Betjen ikke computeren mens indikatoren vises. Når
indikatoren skifter til
, kan du begynde at bruge computeren igen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal [USB-tilslut] indstilles til [Mass Storage] (side 70).
134DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
"PMB"-skærmen [Import Media Files] (Importer mediefiler) vises automatisk.
• Hvis guiden for Automatisk afspilning vises, skal du lukke den.
2 Klik på knappen [Import] (Importer) for at importere billeder.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til en computer
Computeren begynder at importere billeder.
3 Se billeder på din computer.
Når importen er gennemført, starter "PMB".
Der vises miniaturer af de importerede billeder.
zSådan vises billeder med "PMB"
Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter
optagedato og vise dem. Se "PMB Guide" for yderligere
detaljer om "PMB".
Indeks
Eksempel: Skærmvisning
efter måned
HOME/MENUsøgning
• "Pictures" (Billeder) (i Windows XP "My Pictures" (Mine
billeder))-mappen er indstillet som standardmappen i
"Viewed folders" (Viste mapper).
Betjeningssøgning
• Billeder importeres som standard til en mappe, der oprettes i "Pictures" (Billeder) (i Windows XP,
"My Pictures" (Mine billeder)), og som navngives med navnet på begivenheden fra [Liste over
begivenheder].
Import af billeder til en computer uden brug af "PMB"
Når guiden for Automatisk afspilning vises i trin 1, skal du klikke på [Open folder to view files]
(Åbn mappen for at se filerne) t [OK] t [DCIM] t kopier de ønskede billeder til
computeren.
135DK
Du kan eksportere billeder fra din computer til en "Memory Stick Duo" og vise på kameraet.
Dette afsnit beskriver proceduren for automatisk udvælgelse og eksport af billeder, der ikke er
blevet eksporteret til "Memory Stick Duo" i kameraet.
Du kan også eksportere billederne manuelt.
Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
Betjeningssøgning
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Hvis guiden for Automatisk afspilning vises, skal du lukke den.
2 Dobbeltklik på
3 Klik på
Indholdsfortegnelse
Eksport af billeder så de kan ses på kameraet
(PMB) på skrivebordet for at starte "PMB".
øverst på skærmen.
Skærmen for nem eksport vises.
Når du afspiller eksporterede billeder på dette kamera, vises
-mærket på LCD-skærmen.
Bemærkninger
• Der er visse billeder, du ikke kan afspille afhængigt af billedformatet.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som blev
behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Denne metode kan ikke bruges til at eksportere film. Film skal eksporteres manuelt til kameraet.
Indeks
Afbrydelse af USB-forbindelsen
Udfør procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor inden du:
•
•
•
•
HOME/MENUsøgning
4 Klik på [Export] (Eksporter).
Frakobling af USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90).
Fjerner en "Memory Stick Duo".
Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter at du har kopieret billeder fra den interne hukommelse.
Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på proceslinjen.
Windows Vista
2 Klik på (USB Mass Storage Device) (USBmasselagringsenhed) t [Stop].
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Afbryd-ikon
136DK
De billedfiler, der optages med kameraet, grupperes i
mapper på "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse.
Eksempel: visning af mapper på
Windows Vista
Betjeningssøgning
AMappe med billeddata, der er optaget med et kamera,
som ikke har funktion til oprettelse af mapper.
BMappe indeholdende stillbilleddata, der er optaget
med kameraet.
CMappe indeholdende filmdata der er optaget med
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger
Indeks
• Du kan ikke optage nogen billeder til mapperne "100MSDCF" eller "100MNV01". Billederne i disse
mapper er kun til rådighed for visning.
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i mappen "MISC".
• Billedfiler navngives på følgende måde:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager film
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999. Den numeriske del af navnet på en filmfil, der er optaget i
filmtilstand, og den tilsvarende indeksbilledfil er ens.
137DK
Du kan ændre de musikfiler, der er forudindstillet fra fabrikken, til de musikfiler, du ønsker vha.
"Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger). Du kan også til enhver tid, når du har lyst, slette
eller tilføje disse filer.
De musikformater, du kan overføre med "Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer der er gemt på harddisken i din computer
• Musik på CD’er
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
t
(Diasshow) t [Musikværktøj] t
t [Hent musik] t
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer.
3 Start "Music Transfer".
HOME/MENUsøgning
1
Betjeningssøgning
Ændring af musik med "Music Transfer"
Indholdsfortegnelse
Brug af "Music Transfer"
(medfølger)
4 Følg vejledningen på skærmen for at ændre musikfiler.
fabrikken, til kameraet
Indeks
z Sådan gendannes den musik, der er indstillet fra
Udfør [Restore to Preset Tracks] (Genskab forudindstillede spor) i trin 4.
Alle musikfiler vender tilbage til den forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] angives til [Afbryd lyd].
• Du kan nulstille musikfilerne til de forudindstillede med [Initialiser] (side 61), men andre
indstillinger nulstilles da også.
• For yderligere oplysninger angående brug af "Music Transfer", se hjælp under "Music Transfer".
138DK
Du kan kopiere billeder til din Macintosh-computer. "PMB" er ikke kompatibel med Macintoshcomputere.
Når billeder er eksporteret til "Memory Stick Duo", kan du vise dem i Mappevisningstilstanden
(side 50).
Operativsystem
(forudinstalleret)
Andet
Mac OS 9.1/9.2/
USB-jackstik: Medfølger som standard
Mac OS X (v10.1 til v10.5)
Til brug af "Music
Transfer"
Mac OS X (v10.3 til v10.5) Hukommelse: 64 MB eller mere
(128 MB eller mere anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 50 MB
Bemærkninger
Indeks
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder
kameraet, muligvis ikke fungere, afhængig af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der benyttes en USB-hub.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er fire tilstande for en USB-tilslutning, når der tilsluttes til en computer, [Auto] (standardindstilling),
[Mass Storage], [PictBridge] og [PTP/MTP]-tilstandene. I dette afsnit beskrives [Auto] og [Mass
Storage] som eksempler. Se side 70 angående oplysninger om [PictBridge] og [PTP/MTP].
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet på samme tid.
HOME/MENUsøgning
Til kopiering af
billeder
Betjeningssøgning
Anbefalet computermiljø
Indholdsfortegnelse
Brug af en Macintosh-computer
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
Sony kundesupportwebstedet.
http://www.sony.net/
139DK
Trin 1 er ikke nødvendigt ved import af billeder fra den interne hukommelse.
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med optagne billeder i kameraet.
3 Tænd Macintosh-computeren og tryk derefter på
kameraet.
(Afspil)-knappen på
4 Tilslut kameraet til din Macintosh-computer.
DSC-T900
DSC-T90
USB-kabel
2 Til et USB-jackstik
1 Til et USB-stik
på computeren
Kabel til
flerfunktionsterminal
1 Til et USB-stik
på computeren
Indeks
Multiudgangsstander
(medfølger)
HOME/MENUsøgning
• Brug et Type1a-kompatibelt USB/A/V/DC IN-kabel.
Betjeningssøgning
2 DSC-T900:
Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet, eller tilslut
multiudgangsstanderen til en stikkontakt med lysnetadapteren (sælges
separat), og monter kameraet på multiudgangsstanderen.
DSC-T90:
Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til
en stikkontakt med lysnetadapteren (sælges separat) og USB/AV/DC INkablet til flerfunktionsterminal (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Import og visning af billeder på en computer
2 Til
flerfunktionsstikket
5 Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet t [DCIM] t
den mappe hvor de billeder, du ønsker at importere, er gemt.
6 Træk og slip billedfilerne til harddiskikon.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
• For yderligere oplysninger angående billedernes placering og filnavne, se side 137.
7 Dobbeltklik på harddisk-ikonet t den ønskede billedfil i den mappe der
indeholder de kopierede filer.
140DK
Træk og slip ikonet for "Memory Stick Duo" eller drevikonet hen til "Trash"-ikonet, inden du
udfører de nedenstående procedurer, eller kameraet kobles fra computeren.
•
•
•
•
Frakobling af USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90).
Fjerner en "Memory Stick Duo".
Sætter en "Memory Stick Duo" ind i kameraet.
Slukker for kameraet.
Du kan ændre de musikfiler, der er forudindstillet fra fabrikken, til de musikfiler, du ønsker vha.
"Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger). Du kan også til enhver tid, når du har lyst, slette
eller tilføje disse filer.
De musikformater, du kan overføre med "Music Transfer", er angivet nedenfor:
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPICTUTIL).
HOME/MENUsøgning
• MP3-filer der er gemt på harddisken i din computer
• Musik på CD’er
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
Betjeningssøgning
Ændring af musik med "Music Transfer"
Indholdsfortegnelse
Afbrydelse af USB-forbindelsen
3 Dobbeltklik på arkivet [MusicTransfer.pkg] i mappen [Mac].
4
t
(Diasshow) t [Musikværktøj] t
t [Hent musik] t
Indeks
Installationen af softwaren starter.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
5 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og Macintosh-computeren.
6 Start "Music Transfer".
7 Følg vejledningen på skærmen for at ændre musikfiler.
Bemærkninger
• Luk alle andre programmer, før du installerer "Music Transfer".
• For at installere skal du logge på som administrator.
z Sådan genoprettes den musik, der er forudindstillet
på kameraet fra fabrikken
Udfør [Restore to Preset Tracks] (Genskab forudindstillede spor) i trin 7.
Alle musikfiler vender tilbage til den forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] angives til [Afbryd lyd].
• Du kan nulstille musikfilerne til de forudindstillede med [Initialiser] (side 61), men andre
indstillinger nulstilles da også.
• For yderligere oplysninger angående brug af "Music Transfer", se hjælp under "Music Transfer".
141DK
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin" giver en yderligere beskrivelse af, hvordan du kan
anvende kameraet og ekstraudstyr.
Når du installerer "Cyber-shot Håndbog", installeres "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
også.
1 Dobbeltklik på
Betjeningssøgning
Visning på Windows
Indholdsfortegnelse
Visning af "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin"
(Vejledning til næste trin) på skrivebordet.
Visning på Macintosh
1 Kopier [stepupguide]-mappen i [stepupguide]-mappen til din computer.
Indeks
2 Vælg [stepupguide], [language] og derefter [DK]-mappen, der er gemt på
CD-ROM’en (medfølger), og kopier alle filerne i [DK]-mappen over til
[img]-mappen i [stepupguide]-mappen, som du kopierede over til din
computer i trin 1. (Overskriv filerne i [img]-mappen med filerne fra [DK]mappen.)
HOME/MENUsøgning
For adgang til "Vejledning til næste trin" fra Startmenuen, klik på [Start] t [All Programs]
(Alle programmer) t [Sony Picture Utility] t [Vejledning til næste trin].
3 Når kopieringen er fuldført, dobbeltklik på "stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for pakke den ud, dobbeltklik derefter på den
udpakkede fil "stepupguide".
Bemærk
• Hvis der ikke er installeret noget program, der kan pakke HQX-filer ud, skal du installere Stuffit
Expander.
142DK
Du kan udskrive stillbilleder vha. følgende metoder.
Udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel
printer (side 144)
Du kan udskrive billeder vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der fulgte med
printeren.
HOME/MENUsøgning
Udskrivning vha. en "Memory Stick"-kompatibel
printer
Betjeningssøgning
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en PictBridgekompatibel printer.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
Udskrivning vha. en computer
Indeks
Du kan importere billeder til en computer vha. det medfølgende "PMB"program og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det. Se "PMB Guide" for
yderligere oplysninger.
Udskrivning i en fotoforretning (side 146)
Du kan tage en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, der er
optaget med kameraet, med til en fotoforretning. Du kan sætte et
(Udskriftsbestilling)-mærke på de billeder, du ønsker at udskrive på
forhånd.
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-tilstand, kan begge kanter muligvis blive skåret væk.
143DK
Indholdsfortegnelse
Direkte udskrivning af billeder
vha. en PictBridge-kompatibel
printer
"PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Bemærk
• Du kan ikke udskrive film.
HOME/MENUsøgning
Forberedelse af kameraet
Klargør kameraet til USB-tilslutning til printeren.
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
2 Tilslut kameraet til printeren.
DSC-T900
DSC-T90
Indeks
Multiudgangsstander
(medfølger)
USB-kabel
Betjeningssøgning
Selvom du ikke har en computer, kan du udskrive billeder, der er optaget med kameraet, ved at
tilslutte kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel printer.
2Til et USB-jackstik
1 Til et USB-stik
på printeren
3 Tænd printeren og tryk på
Kabel til
flerfunktionsterminal
1 Til et USB-stik
på printeren
(Afspil)-knappen.
2 Til
flerfunktionsstikket
-indikator
Når forbindelsen er oprettet, vises -indikatoren på skærmen.
Hvis -indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation), skal du kontrollere den tilsluttede printer.
Bemærk
• Hvis der ikke oprettes forbindelse mellem kameraet og printeren, skal du trykke på
t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t
t [USB-tilslut] t
t [PictBridge] t
starte forfra på proceduren.
og
144DK
1
t
(Udskriv) t ønsket punkt t
HOME/MENUsøgning
Indeks
2 Tryk på det ønskede indstillingspunkt for at udføre
udskriftsindstillingerne.
Betjeningssøgning
Udskrivning af det viste billede
I enkeltbilledtilstand, skal du vælg [Dette bil.] som det ønskede
punkt.
Vælg og udskriv flere billeder
Vælg [Flere billeder] som det ønskede punkt.
I enkeltbilledtilstand
1 Tryk på / for at vise billedet og tryk derefter på det billede du ønsker at
udskrive.
2 Gentag trin 1.
3
t [OK].
I indekstilstand
1 Tryk på / for at skifte side, tryk derefter på det billede du ønsker at udskrive.
2 Gentag trin 1 for at udskrive flere billeder.
3
t [OK].
Udskrivning af alle billeder i datoområdet, begivenhedsgruppen, Favoritter
eller mappen
I indekstilstand, skal du vælg [Alle billeder i datointerval], [Alle i Begivenh.], [Alle i
Favoritter] eller [Alle i denne mappe] som det ønskede punkt og tryk derefter på [OK].
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
[Antal]
Vælger det antal kopier der skal udskrives af det specificerede
billede.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder
muligvis ikke være på ét ark.
[Layout]
Vælger det antal billeder du ønsker at udskrive side om side på et ark.
[Størrelse]
Vælger størrelsen på udskriftsarket.
[Dato]
Vælger [Dato&tid] eller [Dato] for at indsætte dato og klokkeslæt på billeder.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den valgte rækkefølge (side 76). Afhængigt af printeren er
denne funktion muligvis ikke tilgængelig.
3 Tryk på [OK].
Billedet udskrives.
• Du må ikke frakoble USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til
flerfunktionsterminal (DSC-T90), mens
(PictBridge tilslutter)indikatoren vises på skærmen.
(PictBridge tilsluttet)indikator
145DK
Du kan tage en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, der er optaget med kameraet, med
til en fotoforretning. Så længe forretningen understøtter udskrivning af fotos, der er kompatibel
med DPOF, kan du på forhånd føje et
(Udskriftsbestilling)-mærke til billeder i
afspilningstilstanden MENU, sådan at du ikke behøver at vælge dem igen, når du får dem
udskrevet i forretningen.
Betjeningssøgning
Bemærkninger
HOME/MENUsøgning
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til en "Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick Duo" med til
fotoforretningen (side 57).
• Forhør dig i din fotoforretning angående hvilke typer "Memory Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis din fotoforretning ikke håndterer "Memory Stick Duo", kan du kopiere de billeder, du ønsker at
udskrive, over på et andet medie som fx en CD-R og tage den med hen i forretningen.
• Det er muligvis nødvendigt at anvende "Memory Stick Duo"-adapteren (sælges separat). Forhør dig i din
fotoforretning.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du indleverer dem i en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Når du ønsker at indkopiere datoer på billeder, skal du spørge fotoforretningen til råds.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning i en fotoforretning
Indeks
146DK
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne på side 148 til 156.
Hvis en kode såsom "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se
side 157.
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
Ved reparation af kameraer med intern hukommelse eller indeholdende musikfilsfunktion,
kontrolleres data i kameraet muligvis for det allermest nødvendige for at bekræfte og udbedre
funktionsfejl. Sony vil ikke kopiere eller gemme nogen af disse data.
Indeks
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
HOME/MENUsøgning
3 Initialiser indstillingerne (side 61).
Betjeningssøgning
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og
tænd for kameraet.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Klik på et af følgende punkter for at komme hen på den side, der forklarer om symptomet og
årsagen eller om den passende handling for afhjælpning.
Batteri og strøm ............................. 148
Intern hukommelse ........................ 154
Optagelse af stillbilleder/film ........ 149
Udskrivning .................................... 154
Visning af billeder .......................... 151
PictBridge-kompatibel printer....... 154
Sletning........................................... 152
Berøringspanel............................... 155
Computere ...................................... 152
Andet ............................................... 156
"Memory Stick Duo" ...................... 153
Advarselsindikatorer og
meddelelser .................................... 157
147DK
Batteriet kan ikke sættes i.
• Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriudløsermekanismen låses.
Kameraet kan ikke tændes.
Strømmen slukkes pludseligt.
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Indeks
• Batteriets opladning bruges hurtigt op, og den resterende batteriopladning vil være lavere end
indikatoren viser i følgende tilfælde:
– Når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.
– Når du ofte anvender blitz og zoom.
– Når du gentagne gange tænder og slukker for kameraet.
– Når [Lysstyrke] for
(skærmbilledet) er indstillet til [Lys].
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette
angivelsen.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriet er udbrændt (side 165). Udskift det med et nyt.
HOME/MENUsøgning
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur, kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at
beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås
fra.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd for kameraet igen.
• Batteriet er udbrændt (side 165). Udskift det med et nyt.
Betjeningssøgning
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.
• Indsæt batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriet er udbrændt (side 165). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Indholdsfortegnelse
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. vekselstrømsadapter (sælges separat). Anvend batteriopladeren til at
oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
• Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i.
• Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for det
passende temperaturområde (10°C til 30°C).
• Se side 165 for yderligere oplysninger.
148DK
Kan ikke optage billeder.
• Der optages intet billede, hvis der ikke registreres et smilende ansigt.
• [Demotilstand] er indstillet til [Til]. Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 64).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilningstilstanden. Tryk på
optagetilstanden.
HOME/MENUsøgning
Smiludløserfunktionen fungerer ikke.
Betjeningssøgning
• Kontroller den frie kapacitet i den interne hukommelse eller på en "Memory Stick Duo". Hvis
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (sider 43, 114).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Skift tilstandsvælgeren (kun DSC-T900).
• Indstil en anden optagetilstand end
(Filmtilstand), når du optager et stillbillede (kun DSC-T90).
• Indstil filmtilstanden til
(Filmtilstand), når du optager film (kun DSC-T90).
• Du kan kun optage film med et billedformat på [1280×720] på en "Memory Stick PRO Duo". Når du
optager på andre optagemedier end en "Memory Stick PRO Duo", skal du indstille filmformatet til
[VGA].
• Kameraet er i Smiludløserens demonstrationstilstand. Indstil [Demotilstand] til [Fra].
Indholdsfortegnelse
Optagelse af stillbilleder/film
(Afspil)-knappen for at skifte til
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke, når
vises på skærmen.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned med det samme.
Indeks
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
Optagelse tager lang tid.
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed, når du fx optager på mørke
steder, reducerer kameraet automatisk billedstøjen. Denne funktion kaldet NR (noise reduction) gør
lukkeren langsommere, og optagetiden forlænges.
• Funktionen Reduktion af lukkede øjne er aktiveret. Når [Reduktion af lukkede øjne] er indstillet til
[Auto], skal du sætte den tilbage på [Fra] (side 96).
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Når du optager, skal du sørge for at placere objektivet længere væk fra motivet
end den korteste optageafstand (cirka 8 cm (W)/50 cm (T) fra objektivet). Eller indstil til tilstanden
(Fokusering tæt på aktiveret) og optag ca. 1 til 20 cm fra W-sideafstanden.
• Der er valgt
(Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri)-tilstand i tilstanden Valg af motiv,
når der tages stillbilleder.
• Semimanuel-funktionen er valgt. Vælg automatisk fokuseringsindstilling (side 32).
Zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke anvende optisk zoom i
(Fokusering tæt på aktiveret)-tilstanden.
• Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 73).
• Du kan ikke anvende digital zoom når:
– Der optages film.
– Smiludløseren er aktiveret.
149DK
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller
Lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Du kan ikke vælge Registrering af ansigter, når
(Fokusering tæt på aktiveret)-tilstanden er
aktiveret.
Blitzen fungerer ikke.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Nærbilledfunktionen (Makro/Fokusering tæt på aktiveret) fungerer ikke.
•
Indeks
(Landskab)-tilstand eller (Tusmørke)-tilstand eller (Fyrværkeri)-tilstand er valgt i tilstanden
Valg af motiv.
• Når
(Fokusering tæt på aktiveret)-tilstanden er valgt, er optageafstanden cirka 1 til 20 cm.
• Du kan ikke vælge [Makro til]-tilstanden, når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering.
• Makrotilstanden er indstillet til [Auto], mens du optager film, eller når Smiludløser-funktionen er
aktiveret.
HOME/MENUsøgning
Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
Betjeningssøgning
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serieoptagelse] eller Eksponeringsniveau (side 81).
–
(Høj følsomhed)-tilstand eller (Tusmørke)-tilstand eller (Fyrværkeri)-tilstand er valgt i
tilstanden Valg af motiv.
– Der optages film.
• Indstil blitzen til (Blitz til) (side 31) i
(Fokusering tæt på aktiveret)-tilstand eller når Valg af
motiv er indstillet til
(Landskab), (Gourmet),
(Strand), (Sne),
(Under vandet) eller
(Højhastigheds-lukker).
Indholdsfortegnelse
Kan ikke vælge Registrering af ansigter-funktionen.
Makrooptagelse kan ikke slås fra.
• Der er ingen funktion til at tvinge makrooptagelse til at slås fra. I
optage et fjernt motiv under makrooptagelsesforhold.
(Auto)-tilstand kan du endda
Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til indkopiering af datoen på billeder. Ved at anvende "PMB" kan
du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 133).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (sider 36, 83).
LCD-skærmen er for mørk eller for lys.
• Justerer lysstyrken på baggrundsbelysningen (side 18).
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (sider 34, 89),
eller juster eksponeringen (sider 36, 83).
150DK
• Juster eksponeringen (sider 36, 83).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 99).
• Juster [Hvidbalance] (side 85).
• Dette fænomen kaldes for "smear" (udtværing). Dette er ikke en funktionsfejl.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
Betjeningssøgning
Der ses hvide, sorte, røde, lilla eller andre lodrette striber, eller hele
skærmbilledet fremstår rødligt, når du optager et meget lyst billede.
Indholdsfortegnelse
Billedet er for lyst.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav
belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 97).
• Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i afspilningstilstanden MENU, eller
korriger med "PMB".
HOME/MENUsøgning
Motivets øjne bliver røde.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
Indeks
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
• Du kan ikke optage billeder i rækkefølge, mens Smiludløserfunktionen er aktiveret.
• Den interne hukommelse eller en "Memory Stick Duo" er fyldt op. Slet billeder du ikke behøver
(sider 43, 114).
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.
Det samme billede optages flere gange.
• [Opt.funkt.] er indstillet til [Serieoptagelse] (side 81). Eller [Scenegenkendelse] er indstillet til
[Avanceret] (side 90).
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(Afspil)-knap.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 136).
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer og gemt på
"Memory Stick Duo". Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 50).
• Dette er fordi, du kopierer billeder fra din computer til "Memory Stick Duo" uden at bruge "PMB".
Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 50).
151DK
• [Opsætning af display] er indstillet til [Enkel] eller [Kun billede]. Tryk på
[Opsætning af display] til [Normal] (side 17).
for at indstille
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Dette kan ske pga. billedbehandling. Dette er ikke en funktionsfejl.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 74).
Knapperne og ikonerne vises ikke længere.
Kan ikke høre musik under diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 138).
• Bekræft, at indstillingen af lydstyrke og diasshow er korrekt (side 41, 120).
HOME/MENUsøgning
• Hvis du trykker øverst til højre på skærmen under optagelse, forsvinder knapperne og ikonerne et
øjeblik. Knapperne og ikonerne vises igen, når du fjerner din finger fra skærmen.
• [Opsætning af display] er indstillet til [Kun billede]. Tryk på
for at indstille [Opsætning af
display] til [Normal] eller [Enkel] (side 17).
• Tryk på midten af skærmen under afspilning for at vise
og vælg derefter [Normal] eller [Enkel].
Betjeningssøgning
Venstre og højre side af skærmen vises i sort.
Indholdsfortegnelse
Dato og klokkeslæt vises ikke.
Billedet vises ikke på tv’et.
Indeks
• Kontroller [Video ud] for at se om kameraets videoudgangssignal er indstillet til farvesystemet på dit
tv (side 68).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (sider 121, 127).
• Hvis USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90) er sluttet til USBterminalen, skal du frakoble kablet (side 136, 141).
• Når du optager film, mens kameraet er sluttet til et tv vha. kablet til flerfunktionsterminal (kun DSCT90), et HDMI-kabel (sælges separat) (kun DSC-T900) eller et adapterkabel til HD-output (sælges
separat), vises det optagne billede ikke på tv’et.
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 115).
Computere
Det er ukendt, om der operativsystemkompatibilitet med kameraet.
• Kontroller "Anbefalet computermiljø" på side 131 angående Windows, og side 139 angående
Macintosh.
En "Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med en "Memory
Stick"-åbning.
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick"-læser/skriver’en understøtter en "Memory Stick PRO
Duo". Brugere af computere og "Memory Stick"-læsere/skrivere, der er fremstillet af andre
producenter end Sony, bør kontakte disse producenter.
• Hvis en "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren
(side 134 og 140). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
152DK
Kan ikke importere billeder.
"PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
HOME/MENUsøgning
• Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 134).
• Når du optager billeder med en "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, er du
muligvis ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med en "Memory Stick Duo"
formateret af kameraet (side 53).
Betjeningssøgning
• Når batteriniveauet er lavt, skal du sætte et opladet batteri i eller anvende lysnetadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 70).
• Brug USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90) til at tilslutte
computeren til kameraet.
• Frakobl USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90) fra både
computeren og kameraet, og foretag korrekt tilslutning igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
Indholdsfortegnelse
Din computer genkender ikke kameraet.
• Hvis du anvender "PMB", se "PMB Guide" (side 133).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo". Importer filmen til
harddisken på din computer og afspil derefter filmen fra harddisken (side 134).
Indeks
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
Kan ikke udskrive et billede.
• Der henvises til printerens betjeningsvejledning.
Når først billeder er blevet eksporteret til en computer, kan de ikke længere vises
på kameraet.
• Eksporter dem til en mappe som kameraet genkender, som fx "101MSDCF" (side 137).
• Ved anvendelse af anden software end "PMB" opdateres oplysningerne muligvis ikke korrekt, og
billederne kan fremstå blå eller på anden måde ikke vises på korrekt vis. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Hvis der vises blå billeder, kan du se dem i Mappevisningstilstand eller slette dem med kameraet.
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Indsæt den i den rigtige retning.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
153DK
Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til en "Memory
Stick Duo".
Data på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
• Denne funktion er ikke til rådighed.
Se "PictBridge-kompatibel printer" sammen med de følgende punkter.
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
Indeks
• Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et billede
med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i siden.
• Når du udskriver billeder vha. din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til billede
uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne kan
udskrives, uden at begge kanter skæres af.
HOME/MENUsøgning
Udskrivning
Betjeningssøgning
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier til en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig kapacitet.
Indholdsfortegnelse
Intern hukommelse
• Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 133).
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er
optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder med datoen
indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af
printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 70).
• Frakobl USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90) og tilslut det igen.
Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
154DK
Udskrivningen annulleres.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren.
HOME/MENUsøgning
• USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90) blev koblet fra, inden
(PictBridge tilslutter) indikatoren slukkedes.
Betjeningssøgning
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt tilsluttede ved hjælp af USB-kablet (DSC-T900) eller
kablet til flerfunktionsterminal(DSC-T90).
• Tænd printeren. Se i betjeningsvejledningen der følger med printeren for yderligere oplysninger.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Frakobl USBkablet (DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90) og tilslut det igen. Hvis du stadig
ikke kan udskrive dine billeder, skal du frakoble USB-kablet (DSC-T900) eller kablet til
flerfunktionsterminal (DSC-T90) en gang til, derefter slukke for printeren og tænde for den, og igen
slutte kablet til.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med andre kameraer, eller som er modificeret med en computer, udskrives
muligvis ikke.
Indholdsfortegnelse
Billeder kan ikke udskrives.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
Indeks
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Sæt [Dato] til [Fra], og udskriv
billedet igen (side 145).
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Når du udskifter papiret i printeren med papir af et andet format efter tilslutning af printeren til
kameraet, skal du frakoble det USB-kabel (DSC-T900) eller kabel til flerfunktionsterminal (DSCT90), som er sluttet til printeren og derefter foretage tilslutning af printeren igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten
kameraet (side 145) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Berøringspanel
Knapperne på berøringspanelet kan ikke betjenes korrekt eller fuldt ud.
• Udfør [Kalibrering] (side 62).
• [Undervandshus] er indstillet til [Til] (side 63).
Malepennen reagerer på uhensigtsmæssige steder.
• Udfør [Kalibrering] (side 62).
155DK
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
Indholdsfortegnelse
Andet
• Dette er ikke en funktionsfejl.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 76).
• Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer
eller mere med strømmen slukket.
Betjeningssøgning
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
Du vil ændre datoen eller klokkeslættet.
t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur]
HOME/MENUsøgning
• Ændr indstillingerne med
Indeks
156DK
Selvdiagnosticeringsdisplay
• Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd igen for kameraet.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke og tænde kameraet
igen, eller tag "Memory Stick Duo" ud og indsæt den igen flere gange.
• Der er en formateringsfejl i den interne hukommelse, eller der er indsat en uformateret "Memory
Stick Duo". Formater den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" (side 53).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataene er
beskadiget. Indsæt en ny "Memory Stick Duo".
Indeks
E:61:ss
HOME/MENUsøgning
C:32:ss
Betjeningssøgning
Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) vil være forskellige, afhængigt
af kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende
handlinger et par gange, behøver kameraet måske reparation.
Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 61), og tænd derefter for strømmen igen.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af
batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke et batteri af typen NP-BD1 (medfølger)/NP-FD1 (sælges separat).
Systemfejl
• Sluk og tænd for kameraet igen.
157DK
• Temperaturen i kameraet er steget. Strømmen slukker muligvis automatisk, eller du er muligvis ikke i
stand til at optage film. Lad kameraet køle af på et køligt sted indtil temperaturen falder.
Intern hukomm.fejl
Indholdsfortegnelse
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Sluk og tænd for kameraet igen.
• Indsæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 163).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen på "Memory Stick Duo" er snavset.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 163).
Denne "Memory Stick" kan muligvis ikke optage eller afspille
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 163).
HOME/MENUsøgning
Forkert "Memory Stick"-type
Betjeningssøgning
Indsæt "Memory Stick"'en igen
Ikke adgang til "Memory Stick"
Adgang nægtet
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for "Memory Stick"
Indeks
• Du anvender en "Memory Stick Duo" med adgangskontrol.
• Formater mediet igen (side 53).
"Memory Stick" låst
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
Ingen ledig plads i intern hukommelse
Ingen ledig plads på "Memory Stick"
• Slet billeder eller filer du ikke behøver (sider 43, 114).
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Der er ikke optaget nogen billeder i den interne hukommelse, som kan afspilles.
• Der er ikke optaget nogen billeder i denne mappe på "Memory Stick Duo", som kan afspilles.
• Når billeder, der er optaget med andre kameraer, ikke kan vises på dette kamera, kan du vise
billederne i Mappevisningstilstand (side 50).
Ingen stillbilleder
• Den valgte mappe indeholder ingen fil, der kan afspilles i et diasshow.
• Der er ikke nogen billeder, der kan filtreres efter ansigter.
158DK
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en fil, der ikke kan afspilles på dette kamera. Slet filen
på en computer og slet derefter mappen.
Mappefejl
• En mappe med de samme tre første cifre findes allerede på "Memory Stick Duo" (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (sider 54, 55).
• Mappen med et navn, der begynder med "999", findes på "Memory Stick Duo". Du kan ikke oprette
flere mapper i dette tilfælde.
Tøm mappe for indhold
Ingen mappe
• Du forsøgte at slette en mappe, der ikke eksisterer.
Mappen er beskyttet
HOME/MENUsøgning
• Du forsøgte at slette en mappe, der indeholder en eller flere filer. Slet alle filerne og slet derefter
mappen.
Betjeningssøgning
Kan ikke oprette flere mapper
Indholdsfortegnelse
Ukendt fil fundet
• Du forsøgte at slette en mappe, der er beskyttet som læs-kun på en computer.
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
Indeks
Filfejl
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, der ikke kan indstilles som en optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 55).
Filbeskyttelse
• Frigør beskyttelsen (side 115).
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med et format, der ikke kan afspilles på dit kamera.
Ugyldig handling
• Du har trykket på panelet, da du anvendte digital zoom eller en Fokusering tæt på-aktiveret tilstand.
Når du anvender disse tilstande, kan du ikke fokusere ved at trykke på skærmen.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet afhængigt af billedet.
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå antisløringsfunktionen til,
eller placer kameraet på et stativ for at fastgøre kameraet.
159DK
• Det er kun "Memory Stick PRO Duo", som er kompatibel med optagelse af film med et billedformat
på [1280×720]. Brug "Memory Stick PRO Duo" eller indstil filmformatet til [VGA].
Zoom deaktiveret
Maksimalt antal billeder markeret
Ikke nok batteri
• Når du kopierer et billede, der er optaget i den interne hukommelse til "Memory Stick Duo", skal du
anvende et fuldt opladet batteri.
Indeks
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
HOME/MENUsøgning
• Du kan vælge op til 100 filer, når du anvender [Flere billeder].
• Du kan vælge op til 999 filer, når du anvender [Alle billeder i datointerval], [Alle i Begivenh.], [Alle
i Favoritter] eller [Alle i denne mappe].
• Der kan registreres op til 999 filer som Favoritter, og du kan tilføje
(Udskriftsbestilling)-mærker
til op til 999 filer. Annuller valget.
Betjeningssøgning
• [Digital zoom] er sat til [Fra], når du optager i
(Fokusering tæt på aktiveret)-tilstand. Eller du
prøver at anvende [Smart] i [Digital zoom], når billedformatet er indstillet til [12M], [3:2(11M)] eller
[16:9(9M)] (side 73).
Indholdsfortegnelse
1280×720 (Fin) er ikke tilgængelig
1280×720 (Standard) er ikke tilgængelig
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil udskrive, er beskadiget.
• Datatransmissionen til printeren er muligvis ikke afsluttet endnu. Du må ikke frakoble USB-kablet
(DSC-T900) eller kablet til flerfunktionsterminal (DSC-T90).
Behandler…
• Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før den er færdig. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt af printeren.
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en normal musikfil.
• Udfør [Format musik], og download derefter nye musikfiler.
Formateringsfejl for hukommelse til musik
• Udfør [Format musik].
160DK
• Du har valgt en funktion, der ikke er til rådighed for film.
Handlingen kan ikke udføres
for ikke-understøttede filer
Indholdsfortegnelse
Handlingen kan ikke udføres
for filmfiler
• Bearbejdning og andre af kameraets redigeringsfunktioner kan ikke udføres på billedfiler, der har
været bearbejdet vha. en computer, eller på billeder der er optaget med andre kameraer.
• Visse funktioner er begrænsede, mens kameraet er tilsluttet til en PictBridge-kompatibel printer.
Betjeningssøgning
Handlingen kan ikke udføres
ved brug af PictBridge-forbindelse
Gendanner billedhåndteringsfil…
• Antallet af billeder overstiger kameraets dato- eller begivenhedsstyringskapacitet. Slet billeder fra
Datovisning eller Visning af begivenheder.
HOME/MENUsøgning
• Kameraet gendanner datooplysningerne osv. i tilfælde, hvor billeder er blevet slettet på en PC eller
lignende.
Fejl i billedhåndteringsfil
Kan ikke gendanne
Indeks
• Importer alle billeder til computeren med "PMB", og formater "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse (side 53).
Når du ikke kan importere alle billederne til computeren med "PMB", skal du importere alle
billederne til computeren uden at bruge "PMB" (side 135).
For at se billederne igen med kameraet skal du eksportere de importerede billeder til kameraet med
"PMB".
Optagefunktion er ikke tilgængelig pga. høj indvendig temperatur
• Temperaturen i kameraet er steget. Du kan ikke optage billeder, før temperaturen er faldet.
Optagelse er stoppet pga. forhøjet kameratemperatur
• Optagelsen er stoppet pga. en stigning i temperaturen under optagelse af en film. Vent indtil
temperaturen er faldet.
• Når du optager film i en længere periode, stiger temperaturen i kameraet. I dette tilfælde skal du
stoppe filmoptagelsen.
161DK
Du kan anvende kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K lysnetadapteren (sælges
separat) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V AC,
50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl.
Betjeningssøgning
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet —
Strømkilder
HOME/MENUsøgning
Indeks
162DK
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick
Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Optagelse/afspilning
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Bemærkninger
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo", der er formateret med en computer, kan bruges
sammen med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer, afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Du må ikke indsætte noget andet end en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-åbningen. Gør du
det, vil det forårsage en fejlfunktion.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
HOME/MENUsøgning
*1 Højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt interface er ikke understøttet.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er udstyret med
MagicGate-funktioner. MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres på kameraet.
*3 [1280×720]-størrelses film kan optages.
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit
paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
Betjeningssøgning
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Indholdsfortegnelse
Om "Memory Stick Duo"
163DK
Fortsættes r
Det er blevet bekræftet, at kameraet fungerer korrekt sammen med en "Memory Stick PRO Duo"
med en kapacitet på op til 16 GB.
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro"
(sælges separat)
Indeks
• Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du
kan fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
HOME/MENUsøgning
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick PRO Duo"
(sælges separat)
Betjeningssøgning
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed skal du indsætte
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, vil du muligvis ikke kunne
fjerne den fra enheden.
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter skal du kontrollere, at
"Memory Stick Duo" vender i den rigtige retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt indsættelse kan
medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er indsat i en "Memory Stick Duo"-adapter med en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du kontrollere, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej,
når den indsættes. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory
Stick Duo" monteret. Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af "Memory Stick Duo"-adapter
(sælges separat)
164DK
Om opladning af batteriet
• Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Batteriet kan
muligvis ikke oplades helt i temperaturer uden for dette område.
Indholdsfortegnelse
Om batteriet
Effektiv brug af batteriet
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Indeks
• Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og opbevar det på et koldt, tørt sted. For at vedligeholde
batteriets funktion, foretag fuld opladning af batteriet og aflad det derefter fuldstændigt på kameraet én
gang om året, inden det lægges væk.
• Batteriet kan aflades ved at lade kameraet afspille i diasshow-tilstanden (side 41), indtil strømmen går
ud.
• For at undgå at tilsmudse terminalen, kortslutte enheden osv. skal du bruge det medfølgende batterietui,
når du bærer eller opbevarer batteriet.
HOME/MENUsøgning
Sådan opbevares batteriet
Betjeningssøgning
• Batteriydelsen falder ved lave temperaturer. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og indsæt det i kameraet lige inden du
begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Kompatibelt batteri
• NP-BD1 (medfølger) kan kun anvendes i type D-kompatible Cyber-shot-modeller. Det kan ikke
anvendes i Cyber-shot-modeller, der er kompatible med type T eller andre batterityper.
• Hvis du anvender batteriet NP-FD1 (sælges separat), vises minutterne også efter indikatoren for
resterende batteri (
60 min).
165DK
Betjeningssøgning
• Det er kun batterityperne D, T, R og E (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Dette kamera er kompatibelt med type D-batterier. Det medfølgende batteri er NP-BD1 (type D).
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du lader det opladede batteri sidde i opladeren, kan
det formindske batteriets levetid.
• Når CHARGE-lampen blinker, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter indsætte det
samme batteri i batteriopladeren igen indtil det klikker. Hvis CHARGE-lampen blinker igen, angiver
dette en batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at
batteriet er af den specificerede type. Hvis batteriet er af den specificerede type, skal du fjerne batteriet,
udskifte det med en nyt eller et andet og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis
batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
Indholdsfortegnelse
Om batteriopladeren
HOME/MENUsøgning
Indeks
166DK
D
Advarselsindikatorer og meddelelser.....................157
Dato ................................................................................76, 145
AF-lampe .............................................................................71
Datoliste ..............................................................................102
Afspilning ............................................................................38
Datovisning .........................................................................47
Afspilningszoom ...............................................................39
Delvis farve .......................................................................111
Auto programmeret..........................................................24
Demotilstand.......................................................................64
Autom. visn.........................................................................75
Diasshow ..............................................................................41
Autoretning .........................................................................74
Digital præcisions-zoom................................................73
AV-kabel ............................................................................121
Digital zoom .......................................................................73
Betjeningssøgning
A
Indholdsfortegnelse
Indeks
DirectX ................................................................................132
Direkte udskrivning .......................................................144
Batteri ..................................................................................165
DISP .......................................................................................17
Batterioplader ...................................................................166
DPOF ...................................................................................117
Berøringspanel ...................................................................16
DRO .......................................................................................98
Beskyt ..................................................................................115
E
Billedformat ........................................................................78
Eksponering ..................................................................37, 83
Billedindeks ........................................................................40
Eksponeringsniveau.........................................................82
Bip ...........................................................................................59
Elektronisk transformer ...............................................162
Blitz ..................................................................................31, 80
EV .....................................................................................36, 83
Blitzniveau...........................................................................95
Blænde.............................................................................37, 83
F
Blød fokusering ...............................................................110
Farvetilstand .......................................................................99
Blødt snap ............................................................................21
Favoritter ..............................................................................49
Bredfm. zoom...............................................................18, 44
Fejlfinding .........................................................................147
BRK ........................................................................................82
Filmoptagelsestilstand ....................................................26
Brug af kameraet i udlandet .......................................162
Filmtilstand ...................................................................25, 46
Indeks
Beskær .................................................................................110
HOME/MENUsøgning
B
Filnummer ...........................................................................58
C
Filtrer efter ansigter .......................................................107
Center-AF ............................................................................32
Filtypenavn ........................................................................137
Centreret måling..........................................................34, 89
Fiskeøjeobjektiv ..............................................................111
COMPONENT ..................................................................67
Flerfunktionsstik .....................................121, 134, 140, 144
Computer ............................................................................130
Fokus ................................................................................32, 88
Import af billeder .............................................135, 140
Fokusering tæt på .............................................................30
Macintosh ...................................................................139
Format ...................................................................................53
Windows .....................................................................130
Format musik..............................................................52, 138
Funkt.guide..........................................................................60
Fyrværkeri ...........................................................................22
Følsomhed for smilregist. .............................................92
167DK
M
Gitterlinje .............................................................................72
Macintosh-computer .....................................................139
Gourmet ................................................................................21
Makro.....................................................................................30
H
Male ......................................................................................112
Mappe
Skift .................................................................................55
Hent musik ..........................................................................51
Sletning ..........................................................................56
Histogram.............................................................................18
Valg ...............................................................................104
Hukommelsesadmin. .......................................................10
Mappevisning .....................................................................50
Hvidbalance ........................................................................85
Mass Storage ......................................................................70
Hvidbalance under vandet ............................................87
"Memory Stick Duo" ....................................................163
Høj følsomhed....................................................................21
MENU .............................................................................12, 13
Højhastigheds-lukker ......................................................22
Menuskærm...................................................................12, 13
I
Midlertidigt roteret visning ..........................................45
MTP ........................................................................................70
Indstillinger .........................................................................11
Multi-AF.........................................................................32, 88
Indstillinger af ur ..............................................................76
Music Transfer .........................................................138, 141
Indstillinger for lydstyrke ...........................................120
Musikværktøj .............................................................10, 138
Indstillinger for optagelse 1 .........................................11
Måling på flere mønstre ...........................................34, 89
HOME/MENUsøgning
Oprettelse ......................................................................54
HD(1080i) ............................................................................67
Betjeningssøgning
HDMI-opløsning...............................................................65
Indholdsfortegnelse
G
Indstillinger for optagelse 2 .........................................11
N
Installation .........................................................................132
Nem optagelse....................................................................23
Intelligent autojustering .................................................20
NTSC .....................................................................................68
Intern hukommelse ..........................................................19
ISO ....................................................................................35, 84
Indeks
Initialiser...............................................................................61
O
Operativsystem ........................................................131, 139
J
Opret lagr.mappe ..............................................................54
Justering af EV ............................................................36, 83
Optagelse ........................................................................20, 25
K
Optisk zoom ..................................................................28, 73
Opt.funkt. .......................................................................12, 81
Kalibrering...........................................................................62
KONTROL TIL HDMI .................................................66
P
Kopier ....................................................................................57
PAL.........................................................................................68
L
Pc ...........................................................................................130
PictBridge ....................................................................70, 144
Landskab ..............................................................................21
Pixel ........................................................................................79
Langsom synkro (Blitz til)............................................31
PMB .....................................................................................133
Language Setting ..............................................................77
Primære indstillinger 1 ...................................................11
LCD-skærm.........................................................................17
Primære indstillinger 2 ...................................................11
Levende.................................................................................99
PTP .........................................................................................70
Liste over begivenheder...............................................103
Punktmåling ........................................................................34
Lukkerhastighed ..........................................................37, 83
Lysmålermetode ..........................................................34, 89
168DK
U
Ramme for AF-områdesøger .......................................32
Udskriftsbestillingsmærke ..........................................146
Reduktion af lukkede øjne ............................................96
Udskriv ................................................................................143
Registrering af ansigter ..................................................93
Under vandet ......................................................................22
Retouchering.....................................................................110
Undervandshus ..................................................................63
Retro .....................................................................................111
USB-tilslut ...........................................................................70
Roter .....................................................................................119
Uskarp maskering ...........................................................110
Rødøjereduktion ................................................................97
V
Valg af motiv ......................................................................21
VGA .......................................................................................78
Scenegenkendelse.............................................................90
Video ud ...............................................................................68
SD ............................................................................................67
Visningstilstand ...............................................................105
Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................157
Vis. af Begivenh. ..............................................................48
Selvudløser ..........................................................................29
Vælg mappe ......................................................................104
Semimanuel.........................................................................33
Sepia .......................................................................................99
W
Serieoptagelse ....................................................................81
Windows-computer .......................................................130
S-H ..........................................................................................99
Skift lagringsmappe .........................................................55
Z
Skærm ....................................................................................17
Zoom ......................................................................................28
Skærmbilledet HOME ....................................................10
Æ
Slet lagringsmappe ...........................................................56
Ændring af displayet .......................................................17
Sløring af omkreds .........................................................111
Indeks
Slet ..................................................................................43, 114
HOME/MENUsøgning
S
Betjeningssøgning
Rødøjekorrektion ............................................................110
Indholdsfortegnelse
R
Smart zoom .........................................................................73
Smil.......................................................................................111
Smiludløser .........................................................................27
Sne...........................................................................................21
Software ..............................................................132, 133, 138
Spot - AF ..............................................................................32
SteadyShot .........................................................................100
Strand .....................................................................................21
T
Tilføj/fjern Favoritter ....................................................108
Tilpasning af flere ..........................................................113
Tilslutning
Computer ....................................................................134
Printer ...........................................................................144
Tv ...................................................................................121
Tusmørke .............................................................................21
Tusmørke portræt .............................................................21
Tv...........................................................................................121
Tv-type ..................................................................................69
Tværfilter ...........................................................................111
169DK
Softwaren "C Library", "Expat" og "zlib" følger med i kamera. Vi leverer denne software på
baggrund af licensaftaler med ejerne af copyright. På baggrund af anmodninger fra ejerne af
copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Læs venligst de følgende
afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "C Library", "Expat" og "zlib".
Betjeningssøgning
HOME/MENUsøgning
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO TIL PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG FOR EN FORBRUGER
TIL
(i) VIDEOKODNING I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODNING AF MPEG-4-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER I
FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER VIDEO ANSKAFFET FRA EN VIDEOFORHANDLER, DER HAR LICENS FRA
MPEG LA TIL AT UDBYDE MPEG-4-VIDEO.
DER ER IKKE GIVET, OG DER GIVES IKKE LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER
FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED
FORBINDELSE TIL SALGSFREMMENDE, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG, KAN
FÅS HOS MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger angående licensen
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Indeks
Til denne software gælder følgende GNU General Public License (herefter kaldt "GPL") eller
GNU Lesser General Public License (herefter kaldt "LGPL") inkluderet i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og
videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende
GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Anvend den følgende URL til at downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til
softwaren "GPL" og "LGPL".
Du behøver Adobe Reader for at kunne læse PDF’en. Hvis programmet ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det fra Adobe Systems’ website:
http://www.adobe.com/
Om licensen for "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
170DK
Download PDF

advertising