Sony | DSC-T25 | Sony DSC-T25 Betjeningsvejledning

VKLIK!
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende betjening
Brug af funktioner til
optagelse
Digitalt stillbilledkamera
Cyber-shot Håndbog
DSC-T20/T25
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning og
"Betjeningsvejledning" og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" grundigt og
gemme den til fremtidig brug.
Brug af funktioner til
visning
Tilpasning af
indstillingerne
Visning af billeder på et
TV
Brug af computeren
Udskrivning af
stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-100-782-32(1)
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer af "Memory Stick", som kan
bruges (medfølger ikke)
Det IC-optagemedie, der bruges af dette
kamera, er en "Memory Stick Duo". Der er
to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruge en
"Memory Stick Duo" til dette kamera.
"Memory Stick": du kan ikke bruge en
"Memory Stick" til kameraet.
Der kan ikke anvendes andre
hukommelseskort.
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 111.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"
kompatibelt udstyr
• Hvis du ikke skal bruge batterienheden i
længere tid, bør du opbruge den eksisterende
ladning, fjerne batteriet fra kameraet og
opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde
bevares batterienhedens funktionsevne bedst.
• For oplysninger om anvendelige batterienheder,
se side 113.
Carl Zeiss-objektiv
Dette kamera er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er i stand til at gengive skarpe
billeder med fremragende kontrast.
Objektivet til dette kamera er fremstillet
efter et kvalitetssikringssystem, der er
certificeret af Carl Zeiss i
overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger vedrørende LCDskærmen og objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixler
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant vises på LCD-skærmen.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
sætte den i Memory Stick Duo-adapteren
(medfølger ikke).
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne punkter
Memory Stick Duo-adapter
Bemærkninger om batterienheden
• Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet
bruges første gang.
• Batterienheden kan oplades, selvom den ikke er
fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden
ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden
bruge den delvist opladede kapacitet i
batterienheden, som den er.
2
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
• Pas på ikke at støde objektivet, og undlad at
bruge vold mod kameraet.
Bemærkninger om brug af kameraet
Billeder, der bruges i denne vejledning
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder.......................... 8
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 8
Eksponering – Justering af lysets intensitet ...................................................... 9
Farve – Om lysforholdenes effekt .................................................................... 10
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse".............................................. 11
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 13
Indikatorer på skærmen .......................................................................... 15
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 19
Brug af den interne hukommelse ............................................................ 20
Grundlæggende betjening
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling) ................... 21
Visning af billeder.................................................................................... 25
Sletning af billeder .................................................................................. 27
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu .................................. 29
Menupunkter ........................................................................................... 32
Brug af funktioner til optagelse
Skift af optagetilstand ....................................................................... 33
Optagelse af billeder ved hjælp af Valg af motiv ........................ 34
Optagemenu ....................................................................................... 36
Valg af motiv: Brug af Valg af motiv
Billedformat: Valg af billedstørrelse
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Opt.funkt.: Vælger metoden til kontinuert optagelse
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
ISO: Vælger en lysfølsomhed
EV: Justering af lysets intensitet
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Rødøjereduktion: Reducerer problemet med røde øjne
SteadyShot: Vælger anti-slørfunktionen.
SETUP: Vælg de ønskede indstillinger
4
Indholdsfortegnelse
Brug af funktioner til visning
Afspilning af billeder fra skærmbilledet HOME ...........................47
(Enkelt billede): Afspilning af et enkelt billede
(Indeksvisning): Afspilning af en liste med billeder
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
Visningsmenu ......................................................................................50
(Slet): Sletning af billeder
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
(Retouchering): Retoucherer stillbilleder efter optagelse
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
DPOF: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
(Udskriv): Udskrivning af billeder ved hjælp af en printer
(Roter): Rotation af et stillbillede
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Tilpasning af indstillingerne
Tilpasning af Hukommelsesadmin. og indstillingerne Indstillinger
................................................................................................................56
Hukommelsesadmin. ..................................................................58
Hukommelsesværktøj – Memory Stick-værktøj..................................58
Format
Opretter lagr. Mappe
Skift lagrings mappe
Kopier
Hukommelsesværktøj – Internt huk.værktøj ......................................60
Format
Indstillinger .....................................................................................61
Primære indstillinger – Primære indstillinger 1..................................61
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Primære indstillinger – Primære indstillinger 2..................................62
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Indstill. for optagelse – Indstillinger for optagelse 1...........................64
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Indstill. for optagelse – Indstillinger for optagelse 2 ..........................66
Autoretning
Autom. visn.
5
Indholdsfortegnelse
Indstillinger af ur ................................................................................. 67
Language Setting ............................................................................... 68
Visning af billeder på et TV
Visning af billeder på et TV ..................................................................... 69
Tilslutning af kameraet til et TV med kabel til flerfunktionsterminal ................. 69
Tilslutning af kameraet til et HD TV.................................................................. 70
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer............................................................... 72
Installation af softwaren (medfølger)....................................................... 74
Kopiering af billeder til computeren......................................................... 75
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, med kameraet (ved hjælp
af en "Memory Stick Duo")...................................................................... 81
Brug af "Picture Motion Browser" (medfølger) ........................................ 82
Brug af "Music Transfer" (medfølger) ...................................................... 87
Brug af en Macintosh-computer.............................................................. 88
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder.................................................................... 90
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer..... 91
Udskrivning i en fotoforretning ................................................................ 94
Fejlfinding
Fejlfinding................................................................................................ 96
Advarselsindikatorer og meddelelser.................................................... 107
Andet
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder ............................................ 110
Om "Memory Stick"............................................................................... 111
Om batteriet .......................................................................................... 113
Om batteriopladeren ............................................................................. 114
6
Indholdsfortegnelse
Indeks
Indeks....................................................................................................115
7
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre
billeder
Fokus
Eksponering
Farve
Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner i dit kamera. Du lærer, hvordan du
bruger de forskellige kamerafunktioner, f.eks.
skærmbilledet HOME (side 29), menuerne
(side 31) osv.
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk pludselig
udløserknappen
helt ned.
Tryk
udløserknappen
halvvejs ned.
AE/AF-låsindikator
blinkende ,
-indikator/bipper
Tryk derefter
udløserknappen
helt ned.
Sådan tager du et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på t [Fokus] (side 42)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" (nedenfor).
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen. Det anbefales at læne sig op af et
træ eller en bygning, så du står stabilt. Optagelse ved brug af selvudløseren med
2-sekunders forsinkelse eller brug af et stativ er også effektivt. Brug blitzen, når du tager
et billede under svage lysforhold.
8
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Eksponering Justering af lysets intensitet
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset
passerer igennem
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks) = Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i automatisk
justeringsindstilling. Du kan imidlertid
justere den manuelt ved at bruge
funktionerne nedenfor.
Justering af EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, der blev bestemt af kameraet
(side 40).
Lysmålermetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, som der måles på for at bestemme
eksponeringen (side 41).
Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden, se side 40.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
9
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Farve
Om lysforholdenes effekt
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescens
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk justeringsindstilling.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 44).
10
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 8M
3264 pixel × 2448 pixel = 7.990.272 pixel
2 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Pixel
Valg af det billedformat, der skal bruges
Pixel
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3-format
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedformat
Retningslinjer
8M (3264×2448)
Til udskrifter op til A3
3:21)
Fotografer i højde-bredde-forholdet
3:2
(3264×2176)
Eksempel: Et billede,
der skal sendes som
vedhæftelse til en email
5M (2592×1944)
Til udskrifter op til A4
3M (2048×1536)
Til udskrifter op til 10×15 cm eller
13×18 cm
VGA (640×480)
Brug lille billedstørrelse til
vedhæftning i e-mails
16:92) (1920×1080)
Fotografer i højde-bredde-forholdet i
HDTV
Antal billeder
Udskrivning
Mindre
Fin
Flere
Grovkornet
1) Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
2) Begge billedets kanter kan skæres af ved udskrivningen (side 104).
11
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Filmbilledstørrelse
Billede/sekund
Retningslinjer for brug
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Optag film i høj kvalitet til visning på tvskærm
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Optag film i standardkvalitet til visning på
tv-skærm
320 (320×240)
Ca. 8
Optag i lille størrelse til vedhæftning i emails
• Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet.
• Jo flere billeder pr. sekund du afspiller, desto mere jævn bliver afspilningen.
12
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A Udløserknap (21)
B Blitz (22)
C AF-lampe (64)/Selvudløserlampe (24)
D Objektiv
E Objektivdæksel
A POWER-knap
B POWER-indikator
C Højttaler
D
(Afspil)-knap (25)
E LCD-skærm (19)
F Mikrofon
G Ved optagelse: Zoom-knap (W/T) (22)
Ved visning:
(Zoom ved
afspilning)-knap/
(Indeks)-knap (25)
H MENU -knap (31)
I Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
J Krog til håndledsrem
K Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z (31)
Menu fra: DISP/ / / (19, 22-24)
L HOME-knap (29)
M Adgangsindikator
N "Memory Stick Duo" åbning
O Åbning til batteriindsættelse
P Udløsergreb til batteri
13
Identifikation af kameraets dele
Q Multistik (bund)
Bruges i følgende situationer:
• Oprettelse af en USB-forbindelse mellem
kameraet og din computer.
• Oprettelse af en forbindelse til lyd/videoindgangsstik på et TV.
• Tilslutning til en PictBridge-kompatibel
printer.
R Stik til kamerastativ (bund)
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
14
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på knappen
v (DISP), ændres displayet (side 19).
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Ved optagelse af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
E
Advarsel om lavt
batteriniveau (107)
Billedstørrelse (36)
Optagetilstand (Valg af
motiv) (33)
Optagetilstand (Program)
(33)
Hvidbalance (44)
Ved optagelse af film
Optagetilstand (38)
Målemetode (41)
Ansigtsregistrering (37)
SteadyShot (46)
Advarsel om vibration
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage klare billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du slår antislørfunktionen til, at du
bruger blitz for at opnå
bedre belysning, eller at du
bruger et kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde (side 8).
Selvudløser (24)
Zoomskalering (22, 65)
Farvetilstand (39)
15
Indikatorer på skærmen
B
D
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
1,0m
Forudindstillet
fokuseringsafstand (42)
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (107)
z
AE/AF-lås (21)
+
Standby
OPT
Standby/Optagelse af en
film
ISO400
Kryds til punktmåling (41)
Ramme for AFområdesøger (42)
ISO-tal (40)
NR langsom lukker
• Når lukkerhastigheden
bliver langsommere end en
bestemt hastighed ved lav
belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom
lukkerfunktion automatisk
for at reducere billedstøjen.
125
Lukkerhastighed
F3,5
Aperturværdi
+2,0EV
Eksponeringsværdi (40)
00:00:12
Optagetid
Indikator for AFområdesøgerramme (42)
Makro/Fokusering tæt på
(23)
C
Skærm
Beskrivelse
Optagemedier
Optagemappe (58)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
96
Resterende antal billeder,
der kan optages
00:00:00
Resterende optagetid
AF-lampe (64)
Rødøjereduktion (46)
Blitzindstilling (22)
Blitzen oplades
16
Histogram (19)
Indikatorer på skærmen
Ved afspilning af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Billedstørrelse (36)
-
Beskyt (53)
VOL.
Lydstyrke (25)
DPOF
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (94)
PictBridge -tilslutning (92)
Ved afspilning af film
Zoomskalering (25)
PictBridge -tilslutning (93)
• Tag ikke kablet til
flerbrugerterminalen ud,
mens ikonet vises.
B
Skærm
N
Beskrivelse
Afspille (25)
Afspilningsbjælke
00:00:12
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer (55)
2007 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z STOP
z PLAY
Guide til afspilning af
billeder
BACK/
NEXT
Vælg billeder
VOLUME
Juster lydstyrke
Histogram (19)
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
17
Indikatorer på skærmen
C
Skærm
Beskrivelse
Afspilningsmedier
Afspilningsmappe (55)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
Skift mappe (55)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
Målemetode (41)
Blitz
Hvidbalance (44)
18
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (107)
ISO400
ISO-tal (40)
+2.0EV
Eksponeringsværdi (40)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Aperturværdi
Ændring af skærmdisplayet
v (DISP)-knap
(Skærmvisning)
Hver gang du trykker på knappen v (DISP),
ændres displayet på følgende måde.
LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke
• Hvis du ser billederne i klart dagslys, skal du
justere LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke.
Batteriopladningen kan imidlertid blive
reduceret hurtigere i dette tilfælde.
• Når kameraet er tilsluttet til et TV, skifter
displayet fra Histogram aktiveret til Indikatorer
deaktiveret og derefter til Indikatorer aktiveret.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Når der optages film
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Under afspilning af film
• Der kan være stor forskel på det viste histogram
under optagelse og afspilning, når:
– Blitzen udløses.
– Lukkerhastigheden er langsom eller høj.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
z Justering EV (Eksponeringsværdi) ved
visning af et histogram
Histogram til
Under afspilning
vises
billedoplysningerne.
A
Histogramdisplay
Indikatorer fra
Indikatorer til
B
Mørk
Lys
Et histogram er et diagram, som viser et
billedes lysstyrke. Tryk gentagne gange på
v (DISP) for at få vist histogrammet på
skærmen. Diagrammet indikerer et lyst
billede, når overvægten er mod højre, og et
mørkt billede, når overvægten er mod
venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også i følgende tilfælde,
men her kan du ikke justere eksponeringen.
19
Brug af den interne hukommelse
Kameraet har ca. 31 MB intern hukommelse. Hukommelsen er ikke udskiftelig. Selv når der
ikke er sat nogen "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder ved hjælp af denne
interne hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages ved hjælp af den interne hukommelse.
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Der optages billeder på "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Der afspilles billeder fra "Memory Stick
Duo".
[Menuer, Indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder på "Memory Stick Duo".
B
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
B
Intern
hukommelse
[Optagelse]: Der optages billeder ved hjælp af den
interne hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er lagret i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menuer, Indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder i den interne hukommelse.
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende
metoder.
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med en kapacitet på 64 MB eller mere, og udfør derefter den
procedure, som er beskrevet i [Kopier] (side 59).
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Udfør proceduren på siderne 75 til 77 uden en "Memory Stick Duo" sat i kameraet.
• Du kan ikke kopiere billeddata på en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Du kan kopiere data, der er lagret i den interne hukommelse, til en pc ved at tilslutte kameraet og en
computer med et kabel til flerbrugerterminalen. Du kan imidlertid ikke kopiere data på en computer til
den interne hukommelse.
20
Grundlæggende betjening
Nem optagelse af billeder (automatisk
justeringsindstilling)
Makro-knap
DISP-knap
Blitz-knappen
Udløserknap
Zoom-knap
v/V/b/B-knap
HOME-knap
Kontrolknap
1 Lad objektivdækslet glide nedad.
Grundlæggende betjening
MENU-knap
Selvudløserknap
z-knap
2 Hold kameraet roligt, og hold armen ind til kroppen.
Anbring motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
3 Optag med udløserknappen.
1Tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede for at fokusere på motivet.
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn) blinker, der høres bip-lyde, indikatoren holder op med at blinke
og forbliver tændt.
2Tryk udløserknappen helt ned.
Lukkeren giver lyd.
AE/AF-låsindikator
21
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Optagelse af film
Tryk på knappen HOME, vælg
(Optagelse), og vælg derefter [
Filmtilstand] (side 29.)
Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er ca. 50 cm. Optag i nærbillede (Makro)-tilstand eller Fokusering tæt påtilstand (side 23), når du skal tage et motiv, der er tættere på end den korteste optageafstand.
• Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der
høres ikke noget bip. AF-afstandsmålerrammen forsvinder også. Stil ind på motivet igen, og fokuser igen.
De motiver, der er svære at fokusere på er:
–
–
–
–
–
–
–
Langt fra kameraet og mørkt
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig
Gennem glas
Hurtig bevægelse
Reflekterende lys eller med en blank finish
Blitz
Modlys
/ Brug af zoom
Tryk på
for at zoome, og på
for at fortryde zoom.
• Når zoomskalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Hvis du vil have oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, henvises der til
side 65.
• Kameraet zoomer langsomt, mens du optager en film.
Blitz (Valg af en blitz-indstilling til stillbilleder)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(ingen indikator): Blitz auto
Udløser blitz, når der ikke er tilstrækkelig lys eller baggrundsbelysning (standardindstilling)
: Blitz tændt
: Langsom synkronisering (blitz tændt)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
ligger uden for blitzlyset.
: Blitz slukket
• Blitzen udløses to gange. Første gang er for at justere lysmængden.
• Under opladning af blitzen vises
.
22
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Makro/Fokusering tæt på (fotografere nærbillede)
Tryk på b (
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
Makro
• Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
• Fokuseringsområdet bliver smalt, og hele motivet er muligvis ikke helt i fokus.
• Den automatiske fokuseringshastighed falder.
Fokusering tæt på
•
•
•
•
Brug denne tilstand til endnu kortere afstande end
(Makro) optagelse.
Optisk zoom er låst til W-siden og kan ikke bruges.
Du kan ikke optage billeder løbende i tilstanden Serie optagelse eller Niveau (side 38.).
Du kan ikke bruge funktionen Registrering af ansigter, når du optager billeder i tilstanden Fokusering tæt
på.
• Når du trykker på zoomknappen, forstørres billedet ved hjælp af digital zoom.
Grundlæggende betjening
(ingen indikator): Makro fra
: Makro til (W-siden: Ca. 8 cm eller længere, T-siden: Ca. 25 cm eller længere)
: Fokusering tæt på aktiveret (låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm)
23
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Brug af selvudløseren
Tryk på V (
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(ingen indikator): Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren med 10-sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse
Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og biplyden høres, indtil lukkeren
betjenes.
Selvudløserlampe
Tryk på V
igen for at annullere.
• Brug selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse for at forhindre et sløret billede på grund af rystelser af
billedet, når du trykker på udløserknappen.
24
Visning af billeder
(Indeks)/
(Afspilningszoom)knap
(Afspilningszoom)-knap
(Afspil)-knap
MENU-knap
z-knap
1 Tryk på
Kontrolknap
(Afspil)-knappen.
Hvis du trykker på knappen
(Afspil), slukkes kameraet, kameraet tændes i automatisk og indstilles
til afspilningstilstanden. Tryk på
(Afspil) igen, hvis du vil skifte indstillingen til optagetilstand.
Grundlæggende betjening
v/V/b/B-knap
HOME-knap
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilningen.)
Tryk på b/B for at spole tilbage/hurtigt fremad. (Tryk på z for at vende tilbage til normal
afspilning.)
Tryk på V for at få vist volumenkontrolskærmbilledet, og tryk derefter på b/B for at
justere volumen.
• Film med billedformatet [320] vises i et mindre format.
/ Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på
for at fortryde zoom.
Justér sekvensen: v/V/b/B
Annullér afspilningszoom: z
• Sådan gemmes forstørrede billeder: [Beskær] (side 52)
25
Visning af billeder
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på
(Indeks) for at få vist indeksskærmbilledet, mens der vises et stillbillede.
Vælg udskriftsindstillingerne med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkelt-billede.
Når der er et antal mapper på den "Memory Stick Duo", der er sat i kameraet, skal du vælge
linjen til valg af mappe med b og derefter vælge den ønskede mappe v/V.
• Du kan også få vist indeksskærmbilledet ved at vælge [
HOME.
• Hver gang du trykker på
26
Indeksvisning] på skærmbilledet
(Indeks), skifter antallet af billeder på indeksskærmbilledet.
Sletning af billeder
(Afspil)-knap
MENU-knap
z-knap
1 Tryk på
(Afspil)-knappen.
Grundlæggende betjening
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
2 Tryk på MENU, mens der vises et enkelt billede eller flere billeder.
3 Vælg [
Slet] med v på kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede metode til sletning med b/B blandt [Dette bil.], [Flere
billeder] og [Alle i denne mappe], tryk derefter på z.
Når du vælger [Dette bil.]
Slettes det valgte billede.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
27
Sletning af billeder
Når du vælger [Flere billeder]
Vælges og slettes flere billeder samtidigt.
1 Marker de billeder, du vil slette, og tryk derefter på z.
(afkrydsningsfeltet) er markeret i afkrydsningsfeltet på billedet.
2 Tryk på MENU.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Alle i denne mappe]
Sletter alle billeder i den valgte mappe.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Når indeksskærmbilledet vises, kan du slette alle billederne i mappen ved at vælge [Flere
billeder], flytte fremhævningen til mappelinjen med b og derefter anbringe en markering i
afkrydsningsfeltet for mappen.
28
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af skærmbilledet HOME
Skærmbilledet HOME er det grundlæggende skærmbillede, som bruges til at få adgang til de
forskellige funktioner, du kan få adgang til fra skærmbilledet HOME uanset, om du optager
eller ser.
Kontrolknap
HOME-knap
Grundlæggende betjening
z-knap
v/V/b/B-knap
1 Tryk på HOME for at få vist indeksskærmbilledet.
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke få vist skærmbilledet HOME, når der er en PictBridge-tilslutning eller en USB-
tilslutning.
• Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at skifte til optagetilstand.
29
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Menupunkter på skærmbilledet HOME
Ved tryk på HOME-knappen vises følgende menupunkter. Oplysninger om menupunkter vises
på skærmen ved hjælp af guiden.
Kategori
Punkter
Optagelse
Autojustering (side 33)
Valg af motiv (side 33)
Auto programmeret (side 33)
Filmtilstand (side 33)
Vis billeder
Enkelt billede (side 47)
Indeksvisning (side 47)
Diasshow (side 47)
Udskrivning, andet
Udskriv
Musikværktøj (side 87)
Hent musik
Hukommelsesadmin.
Hukommelsesværktøj
Memory Stick-værktøj (side 58)
Format
Opretter lagr. Mappe
Skift lagrings mappe
Kopier
Internt huk.værktøj (side 60)
Format
Indstillinger
Primære indstillinger
Primære indstillinger 1 (side 61)
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Primære indstillinger 2 (side 62)
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Format musik
Indstill. for optagelse
Indstillinger for optagelse 1 (side 64)
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Indstillinger for optagelse 2 (side 66)
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur (side 67)
Language Setting (side 68)
30
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af menupunkterne
MENU-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
Grundlæggende betjening
z-knap
Funkt.guide
Indstilling af [Funkt.guide] til [Fra]
deaktiverer funktionsguiden (side 61).
• Menuen kan kun blive vist, når kameraet er i optage- eller afspilningstilstand.
• Der er forskellige menupunkter til rådighed, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg et billede med b/B.
• Hvis den ønskede indstilling ikke er synlig, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil punktet vises på
skærmen.
• Tryk på z efter valg af et menupunkt.
4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
31
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af kameratilstanden.
Optagemenuen er kun tilgængelig i optagetilstand, og visningsmenuen er kun tilgængelig i
afspilningstilstand.
Der er også forskellige menupunkter tilgængelige afhængigt af den valgte optagetilstand
(f.eks. Autojustering, Valg af motiv, Auto programmeret, Filmtilstand) på skærmbilledet
HOME eller på afspilningsskærmbilledet.
(
Valgt tilstand:
Auto
Autojustering Valg af motiv
programmeret
: tilgængelig)
Filmtilstand
Menu til optagelse (side 36)
Valg af motiv
—
—
—
—
—
Billedformat
Registrering af ansigter
*
Opt.funkt.
*
Farvetilstand
—
—
ISO
—
—
—
—
EV
Lysmålermetode
—
—
Fokus
—
—
Hvidbalance
—
*
Blitzniveau
—
—
—
*
—
Rødøjereduktion
SteadyShot
—
SETUP
*Betjeningen er begrænset svarende til den valgte Valg af motiv-tilstand (side 35).
Menu for visning (side 50)
(Slet)
(Retouchering)
DPOF
(Roter)
32
(Diasshow)
(Beskyt)
(Udskriv)
(Vælg mappe)
Brug af funktioner til optagelse
Skift af optagetilstand
Du kan skifte til optagetilstand på skærmbilledet HOME.
Optagetilstande:
Der er tre tilgængelige optagetilstande for stillbilleder: Autojustering,
Valg af motiv, Auto programmeret, og der er en optagetilstand for film.
Standardindstillingen er Autojustering.
Du kan skifte optagetilstand til andet end Autojustering ved at følge den procedure, der
er beskrevet nedenfor.
1Tryk på HOME for at få vist skærmbilledet HOME.
2Vælg
(Optagelse) med b/B på kontrolknappen.
3Vælg den ønskede tilstand med v/V, og tryk derefter på z.
: Autojustering-tilstand
: Valg af motiv-tilstand
Giver dig mulighed for at optage med forud angivne indstillinger svarende til sekvensen
(side 34).
: Automatisk programmeringstilstand
Giver mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger ved
hjælp af menuen. (Oplysninger om tilgængelige funktioner side 32).
Brug af funktioner til optagelse
Giver mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering
af indstillingen.
: Filmtilstand
Gør det muligt at optage film med lyd.
HOME-knap
Kontrolknap
33
Optagelse af billeder ved hjælp af Valg af motiv
Valg af motiv-tilstande
Følgende indstillinger er forudbestemt, så de passer til billedet ud fra forholdene.
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder
uden blitz ved lav belysning med
reduceret slør.
Landskab
Fokuserer på et fjernt motiv til
optagelse af landskaber osv.
Højhastigheds-lukker
Blødt snap
Gør det muligt at optage billeder
med en blødere atmosfære til
portrætter af personer, blomster
osv.
Tusmørke portræt*
Egnet til portrætoptagelser på
mørke steder. Muliggør optagelse
af skarpe billeder af personer på
mørke steder, uden at den mørke
atmosfære ved omgivelserne går
tabt.
Tusmørke*
Muliggør natoptagelser på lang
afstand, uden at den mørke
atmosfære ved omgivelserne går
tabt.
Muliggør optagelse af motiver i
bevægelse udendørs eller på andre
lyse steder.
• Lukkerhastigheden bliver
hurtigere, så billeder, der
optages på mørke steder, bliver
mørkere.
Strand
Ved optagelse ved hav- eller
søbredden bliver det blå vand
optaget tydeligt.
Sne
Brug denne tilstand ved optagelse
af sekvenser med sne eller andre
steder, hvor hele skærmen ser hvid
ud, for at undgå forringede farver,
og få tydelige billeder.
Fyrværkeri*
Muliggør optagelse af fyrværkeri i
al dets glans.
* Når du optager billeder ved hjælp af tilstandene [Tusmørke portræt], [Tusmørke] eller [Fyrværkeri], er
lukkerhastigheden lavere. Det anbefales at bruge et stativ for at undgå sløring.
34
Optagelse af billeder ved hjælp af Valg af motiv
Funktionerne kan ikke kombineres med Valg af motiv
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af
tilstanden Valg af motiv.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
Makro/
Fokusering
tæt på
Blitz
/—
Registrering
af ansigter
Serie
optagelse/
Niveau
—
—
—
—
—
—
/—
EV
Hvidbalance
*
SteadyShot
—
—
—/—
—
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
—
—
—
—
—
Brug af funktioner til optagelse
/—
—/—
Rødøjereduktion
* [Blitz] kan ikke slettes.
35
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Funktionerne i optagetilstand ved brug af knappen MENU er beskrevet nedenfor. Yderligere
oplysninger om brug af menuen, se side side 31.
De tilgængelige tilstande er angivet som vist nedenfor.
Du kan ikke vælge den tilstand, der er vist grå.
Tilgængelig
Utilgængelig
Optagetilstand (Autojustering/Valg af motiv/Auto programmeret) Filmtilstand
Standardindstillingerne er markeret med
.
Valg af motiv: Brug af Valg af motiv
Valg af stillbilledoptagetilstanden.
Giver dig mulighed for at optage med forvalgte indstillinger svarende til sekvensen (Valg af
motiv) (side 34).
Billedformat: Valg af billedstørrelse
For stillbilleder
Vælger billedstørrelsen til optagelse af stillbilleder.
Yderligere oplysninger findes på side 11.
For film
(Fin)
(Standard)
36
Vælger billedstørrelse for optagelse af film. Yderligere
oplysninger findes på side 11.
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Vælger, om funktionen Ansigtsregistrering skal bruges eller ej.
(Til)
Registrering af ansigtet på dit motiv justerer også fokus, blitz,
eksponering, hvidbalance og forberedende blitz.
Registrering af ansigter-mærke
Ansigtsregistrering
Anvender ikke funktionen Registrering af ansigter.
• Kun tilgængelig for [Blødt snap], når du vælger tilstanden Valg af motiv. I dette tilfælde
indstilles tilstanden Registrering af ansigter til [Til] som standard.
• Der kan registreres op til 8 ansigter på motivet. Når du optager billeder med [Blødt snap],
begrænses det antal ansigter på motivet, som kan registreres, til 2 ansigter.
• Når der registreres mere end et ansigt i et motiv, fokuseres automatisk på den person, som
kameraet identificerer som hovedmotivet.
• Når du trykker på udløserknappen og holder den halvvejs nede for at fokusere, skifter
rammen omkring motivet til grøn. Hvis rammen ikke skifter til grøn, er et motiv i samme
afstand som hovedmotivet allerede i fokus.
• Registrering af ansigter kan mislykkes, afhængigt af de forhold den anvendes under.
• Når [Registrering af ansigter] indstilles til [Til], fungerer AF-lampen ikke.
Brug af funktioner til optagelse
(Fra)
37
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Opt.funkt.: Vælger metoden til kontinuert optagelse
Vælger, hvorvidt kameraet udfører kontinuert optagelse, når du trykker på udløserknappen.
(Normal)
(Serie optagelse)
Optager ikke uafbrudt.
Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
• Blitzen er indstillet til
BRK ±0,3EV
BRK ±0,7EV
BRK ±1,0EV
(Blitz slukket).
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres (Eksponeringsniveau).
Jo større niveautrinværdi, jo større skift i
eksponeringsværdien.
• Hvis du ikke kan bestemme den rigtige eksponering, skal du
optage i Exp Brktg-tilstand ved at ændre eksponeringsværdien.
Du kan bagefter vælge billedet med den bedste eksponering.
• Du kan ikke optage i Exp Brktg-tilstand, når
indstillet til [
Autojustering].
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket).
(Optagelse) er
Om Serie optagelse
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Optageintervallet er ca. 0,5 sekund. Optageintervallet er længere, afhængigt af indstillingen af
billedstørrelsen.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
Serie optagelse-funktionen.
• Du kan muligvis ikke optage billeder i tilstanden Serie optagelse afhængig af tilstanden Valg af motiv
(side 35).
Ved Eksponeringsniveau
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
billeder.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 40), ændres eksponeringen baseret på den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er ca. 0,5 sekund.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
eksponeringsniveau.
• Du kan muligvis ikke optage billeder i Exp Brktg-tilstand afhængig af Valg af motiv (side 35).
38
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle
effekter
Du kan ændre billedets lysstyrke, ledsaget af effekter.
(Normal)
Indstiller billedet til lys og dyb farve.
(Naturlig)
Indstiller billedet til rolig farve.
(Sepia)
Indstiller billedet til sepia.
(S-H)
Indstiller billedet til sort-hvid.
Brug af funktioner til optagelse
(Vivid)
• Du kan kun vælge [Normal], [S-H] eller [Sepia] ved optagelse af film.
39
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
ISO: Vælger en lysfølsomhed
Lav ISO-følsomhed
Høj ISO-følsomhed
Vælger en lysfølsomhed med ISO-enheder. Jo større tal, desto højere er lysfølsomheden.
(Auto)
Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
•
•
•
•
Flere oplysninger om ISO-følsomhed, se side 9.
Bemærk, at der ofte opstår mere støj i billedet, når ISO-følsomheden øges.
[ISO] er indstillet til [Auto] i tilstanden Valg af motiv.
Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400] ved instilling til Burst eller
Eksponeringsniveau.
• Ved optagelse under lysere forhold øger kameraet automatisk tonegengivelsen og hjælper med at
forhindre, at billederne bliver hvidlige (undtagen, når [ISO] er indstillet til [80]).
EV: Justering af lysets intensitet
Manuel justering af eksponeringen.
Mod –
Mod +
–2.0EV
Mod –: Gør et billede mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
+2.0EV
Mod +: Gør et billede lysere.
• Flere oplysninger om eksponering, se side 9
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis et motiv optages under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller hvis blitzen bruges, er justeringen af
eksponering muligvis ikke effektiv.
40
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
(Multi)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (Måling på
flere mønstre).
(Center)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke på dette motiv (Centreret
måling).
Måler kun en del af motivet (Punktmåling).
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
• Flere oplysninger om eksponering, se side 9
• Ved brug af Punktmåling eller Centreret måling, anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at
fokusere på målepositionen (side 42).
Brug af funktioner til optagelse
(Spot)
(Kun for et stillbillede)
41
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens
ramme.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
Ramme for AF-områdesøger
(Kun for et stillbillede)
Indikator for AFafstandsmålerramme
(Center-AF)
(Kun for et stillbillede)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
områdesøgerens ramme.
• Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver dette dig
mulighed for at optage i den ønskede billedkomposition.
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for AFafstandsmålerramme
(Spot - AF)
(Kun for et stillbillede)
Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt
område.
• Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver dette dig
mulighed for at optage i den ønskede billedkomposition. Hold
kameraet roligt, så motivet og AF-afstandsmåleren ikke kommer
ud af justering.
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for AFafstandsmålerramme
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(ubegrænset afstand)
42
Fokuserer på motivet ved hjælp af en tidligere indstillet
afstand til motivet. (Forudindstillet fokus)
• Når et motiv optages gennem et net eller gennem vinduesglas, er
det svært at opnå korrekt fokus med automatisk
fokuseringsindstilling. I disse tilfælde er det praktisk at bruge
[Fokus].
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
• AF står for Auto-fokus.
• Oplysningerne om afstandsindstillingerne ved [Forudindstillet fokus] er omtrentlige. Hvis du peger opad
eller nedad med objektivet, øges fejlen.
• Når du bruger Digital zoom eller AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der
vises en ny AF-afstandsmålerramme med en prikket linje. I dette tilfælde får motiver omkring rammens
center AF-bevægelsens forrang.
z Hvis motivet er ude af fokus
Ved optagelse med motivet ved kanten af rammen (eller skærmen) eller ved brug af [Center-AF] eller
[Spot - AF], kan kameraet muligvis ikke fokusere på motivet ved kanten af rammen.
1 Stil ind på motivet igen, så det er midt i AF-afstandsmåleren, og tryk udløserknappen halvvejs
ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
Ramme for AF-områdesøger
Brug af funktioner til optagelse
Gør da følgende.
AE/AF-låsindikator
Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage proceduren så mange gange,
du ønsker.
2 Når AE/AF-låsindikatoren holder op med at blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den
færdige optagelse og trykke udløserknappen helt ned.
43
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Indstiller farvetonerne svarende til lysforholdene i en situation, hvor f.eks. farverne på et
billede ser mærkelige ud.
(Auto)
Justerer efter udendørs forhold på en klar dag, aften,
nattesekvenser, neonskilte, fyrværkeri osv.
(Skyer)
Justerer efter en skyet himmel eller et overskyet sted.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
Fluorescerende lys 1: Justerer for hvid fluorescerende
belysning.
Fluorescerende lys 2: Justerer for naturlig hvid
fluorescerende belysning.
Fluorescerende lys 3: Justerer for dag hvid fluorescerende
belysning.
n (Skinnende)
44
Justerer hvidbalancen automatisk.
(Dagslys)
Justerer efter steder under en skinnende lampe eller under
klar belysning, f.eks. i et fotostudie.
Optagemenu
(Blitz)
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Justerer for blitzforholdene.
• Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Justerer mængden af blitzlys.
(–)
Mod –: Giver et lavere blitzniveau.
(Normal)
(+)
Mod +: Giver et højere blitzniveau.
Brug af funktioner til optagelse
• Flere oplysninger om hvidbalancen, se side 10.
• Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2], [Fluorescerende lys 3].
• Undtagen i tilstandene [Blitz], indstilles [Hvidbalance] til [Auto], når blitzen udløses.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden Valg af motiv (side 35).
• Ændring af blitzindstilling, se side 22.
45
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Rødøjereduktion: Reducerer problemet med røde øjne
Blitzen udløses to eller flere gange før optagelse
for at reducere røde øjne ved brug af blitz.
(Auto)
Når [Registrering af ansigter] indstilles til [Til], udløses
blitzen automatisk for at reducere røde øjne.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
(Fra)
Anvender ikke indstillingen Rødøjereduktion.
• Da det tager ca. et sekund, før lukkeren klikker, skal du holde kameraet roligt, så der ikke opstår
vibrationer. Motivet må heller ikke bevæge sig.
• Rødøjereduktion giver måske ikke den ønskede effekt, afhængigt af individuelle forhold, f.eks. afstanden
til motivet, om motivet ser den forberedende blitz eller andre forhold. I dette tilfælde kan du korrigere for
røde øjne ved hjælp af [Retouchering] i visningsmenuen efter optagelse (side 50).
• Denne indstilling er ikke tilgængelig, afhængigt af tilstanden Valg af motiv (side 35).
• Hvis du indstiller [Registrering af ansigter] til [Fra], fungerer Rødøjereduktion ikke, selv når du vælger
[Auto].
SteadyShot: Vælger anti-slørfunktionen.
Vælger anti-slørfunktionen.
(Fotografer)
Aktiverer anti-slørfunktionen, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere
billeder, selv når du zoomer ind på et fjernt motiv.
• Batteriforbruget er større end i [Fotografer]-tilstand.
(Fra)
Vælger anti-slørfunktionen.
• Når [
Autojustering] vælges, indstilles [SteadyShot] til [Fotografer].
• For film er indstillingerne begrænset til [Fortsat] og [Fra].
Standardindstillingen er [Fortsat].
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt i følgende tilfælde.
– Når kameraet ryster for kraftigt
– Når lukkerhastigheden er for lav, f.eks. ved optagelse af billeder om natten
SETUP: Vælg de ønskede indstillinger
Vælg indstillingerne for optagefunktionen. De punkter, som vises i denne menu, er de samme
som dem i
(Indstill. for optagelse) på skærmbilledet HOME. Se side 30.
46
Brug af funktioner til visning
Afspilning af billeder fra skærmbilledet
HOME
Du kan afspille billederne ved hjælp af skærmbilledet HOME.
HOME-knap
1 Tryk på HOME.
2 Vælg
(Vis billeder) med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede mappe med v/V.
(Enkelt billede): Afspilning af et enkelt billede
(Afspil) (side 25).
(Indeksvisning): Afspilning af en liste med billeder
Dette er det samme som at trykke på
(Indeks) (side 26).
Viser en liste med billeder, som findes i den valgte mappe.
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
1 Vælg [
Brug af funktioner til visning
Viser det sidst optagne billede.
Dette er det samme som at trykke på
Diasshow].
2 Vælg [Start] med v/V, og tryk derefter på z for at starte afspilningen.
Sådan afbrydes diasshowet midlertidigt
Tryk på z på kontrolknappen.
Du kan genstarte ved at vælge [Fortsæt] med v/V og derefter trykke på z.
• Diasshowet genoptages fra det billede, hvor du holdt pause, men musikken begynder imidlertid fra
begyndelsen.
Vise det foregående/næste billede
Tryk på b/B, mens der er pause i diasshowet.
47
Afspilning af billeder fra skærmbilledet HOME
Regulere musikkens lydstyrke
Tryk på V for at få vist skærmbilledet med volumenkontrollen, og tryk derefter på b/B for at
justere volumen.
Sådan annulleres diasshowet
Vælg [Afslut] med v/V, mens du holder pause i diasshowet, og tryk derefter på z.
Sådan ændrer du opsætningen
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billede
Kun når der er sat en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) i kameraet.
Mappe
Afspiller alle billederne i den valgte mappe.
Alle
Afspiller alle billederne i en "Memory Stick Duo" i
rækkefølge.
Effekter
Enkel
Et enkelt diasshow, som er egnet til et stort udvalg af
sekvenser.
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, som gengiver atmosfæren i en
filmsekvens.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo.
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser.
Normal
Et grundlæggende diasshow, som skifter billeder med
foruddefinerede mellemrum.
• Der vises kun stillbilleder, når [Enkel], [Nostalgisk], [Stilfuld] eller [Aktiv] vælges.
• Der afspillet ikke musik (indstillet til [Fra]) under et [Normal] diasshow. Filmlyden høres.
Musik
Den forudindstillede Musik afhænger af den effekt, du har valgt.
48
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel] diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Nostalgisk] diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Stilfuld] diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Aktiv] diasshow.
Fra
Indstillingen for et [Normal] diasshow. Ingen musik
tilgængelig.
Afspilning af billeder fra skærmbilledet HOME
Interval
3 sek
5 sek
Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Normal]
diasshow.
10 sek
30 sek
1 min
Auto
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter]
menupunkt.
Indstillingen er fast [Auto], når [Normal] ikke er valgt som
[Effekter].
Gentag
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
z Tilføjelse/ændring af musikfiler
Du kan overføre en bestemt musikfil fra dine CD'er eller MP3-filer til kameraet, som afspilles under
diasshowet. Du kan overføre musikken ved hjælp af [ Musikværktøj] i
(Udskrivning, andet) på
skærmbilledet HOME og softwaren "Music Transfer" (medfølger), der er installeret på en computer.
Yderligere oplysninger findes på side 87 og 89.
• Du kan optage op til fire stykker musik med kameraet (de fire forudindstillede stykker musik (Music1Music4) kan erstattes med dem, du har overført).
• Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning med kameraet er 180 sekunder.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af, at filen er beskadiget eller på anden måde ikke fungerer,
skal du udføre [Format musik] (side 87) og overføre musikken igen.
Brug af funktioner til visning
Til
49
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Dette afsnit beskriver de tilgængelige menupunkter, når du trykker på MENU-knappen i
afspilningstilstand. Yderligere oplysninger om brug af menuen, se side 31.
(Slet): Sletning af billeder
Vælger og sletter billeder på skærmbilledet med enkeltbilleder eller indeksskærmbilledet. Se
side 27.
(Dette bil.)
Sletter det valgte billede.
(Flere billeder)
Vælger og sletter flere billeder.
(Alle i denne mappe)
Sletter alle billeder i den valgte mappe.
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
Dette menupunkt har de samme funktioner som
Se side 47.
(Diasshow) på skærmbilledet HOME.
(Retouchering): Retoucherer stillbilleder efter optagelse
Gør det muligt at foretage ændringer af et stillbillede eller anvende specialeffekter på et
stillbillede.
Det originale billede bevares.
(Blød fokusering)
Slører omgivelserne omkring et valgt punkt
1 Indstil midtpunktet på det billede, der skal retoucheres, med
v/V/b/B, og tryk derefter på knappen MENU.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter
på z igen.
3 Juster det ønskede område til retouchering med W/Tknappen.
4 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
50
Visningsmenu
(Delvis farve)
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Omgiver et valgt punkt med sort-hvid
1 Indstil midtpunktet på det billede, der skal retoucheres, med
v/V/b/B, og tryk derefter på knappen MENU.
2 Juster det ønskede område til retouchering med W/Tknappen.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
(Fiskeøjeobjektiv)
Anvender en fiskeøjeeffekt omkring et valgt punkt
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter
på z igen.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
(Tværfilter)
Tilføjer en stjerneeksplosion for at gøre punkter i billedet
tydeligere
Brug af funktioner til visning
1 Indstil midtpunktet på det billede, der skal retoucheres, med
v/V/b/B, og tryk derefter på knappen MENU.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter
på z igen.
2 Juster den ønskede længde til retouchering med W/Tknappen.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
51
Visningsmenu
(Beskær)
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Beskærer billederne for at fjerne uønskede dele
1 Tryk på W/T-knappen for at zoome i på beskæringsområdet.
2 Indstil midtpunktet på det billede, der skal retoucheres, med
v/V/b/B, og tryk derefter på knappen MENU.
3 Vælg [Billedformat] med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg det billedformat, der skal anvendes til at gemme
billedet, og tryk derefter på z.
4 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
(Rødøjereduktion)
Fjerner røde øje, som skyldes blitz
Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan muligvis ikke fjerne røde øjne afhængigt af billedet.
Når du vælger [Beskær]
• Du kan beskære billedstørrelsen på forskellige måder afhængigt af billedet.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Billeder kan ikke retoucheres, mens enheden er tilsluttet til et High Definition TV.
52
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
(Dette bil.)
Beskytter/låser det valgte billede op.
(Flere billeder)
Vælger og beskytter/låser flere billeder op.
Sådan beskytter du et billede
1 Få vist det billede, du ønsker at beskytte, eller vælg billederne på indeksskærmbilledet.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg
(Beskyt) med v/V, vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
Billedet er beskyttet, og indikatoren - (Beskyt) vises på billedet.
-
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
2 Vælg
(Beskyt) med v/V, vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
I enkeltbilledtilstand:
3 Vælg det billede, du ønsker at beskytte, med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Der føjes et
til det valgte billede.
Brug af funktioner til visning
Sådan vælger du billeder og beskytter dem
4 Tryk på b/B for at få vist andre billeder, du ønsker at beskytte, og tryk derefter på z.
5 Tryk på MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
3 Vælg det billede, du ønsker at beskytte, med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Der føjes et
til det valgte billede.
4 Flyt fremhævningen til linjen til mappevalg med b, og vælg den mappe, som indeholder de
billeder, du ønsker at beskytte v/V. Gentag trin 3 for at vælge andre billeder.
5 Hvis du vil vælge alle billeder i mappen, skal du trykke på z i trin 4.
Der føjes et
til den valgte mappe.
6 Tryk på MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Der vises en - (Beskyt)-indikator på det valgte billede.
53
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at udføre den
samme procedure som for at beskytte det.
- (Beskyt)-indikatoren forsvinder.
• Bemærk, at formateringen sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne
er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
DPOF: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
Tilføjer et DPOF-mærke (Udskriftsbestilling) på billeder, som du vil udskrive (side 94).
(Dette bil.)
Tilføjer/sletter DPOF-baserede printmærker til (fra) det aktuelt
valgte billede.
(Flere billeder)
Vælger billeder og tilføjer/sletter DPOF-baserede printmærker til
(fra) billederne.
(Udskriv): Udskrivning af billeder ved hjælp af en printer
Se side 91.
Brug af menuen foregår efter den samme procedure som den, der blev anvendt ved valg af
dette punkt på skærmbilledet HOME.
(Roter): Rotation af et stillbillede
Roterer et stillbillede.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg
4 Vælg [
(Roter) med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
], og drej derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller film.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
54
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 31
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Vælger mappen med det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med "Memory Stick
Duo".
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres valg af mappen
Vælg [Afslut] i trin 2, og tryk derefter på z.
Brug af funktioner til visning
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller
oprette en ny.
• Sådan opretter du en ny mappe t [Opretter lagr. Mappe] (side 58)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagrings mappe] (side 59)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe.
55
Tilpasning af indstillingerne
Tilpasning af Hukommelsesadmin. og
indstillingerne Indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af
(Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
(Hukommelsesadmin.) eller
Kontrolknap
z-knap
v/V/b/B-knap
HOME-knap
1 Tryk på HOME for at få vist indeksskærmbilledet.
2 Vælg
(Hukommelsesadmin.) eller
kontrolknappen.
(Indstillinger) med b/B på
3 Vælg det ønskede punkt med v/V, og tryk derefter på z.
4 Flyt fremhævningen til området til valg af menupunkter med B, vælg det
ønskede punkt med v/V, og tryk derefter på z.
56
Tilpasning af Hukommelsesadmin. og
indstillingerne Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
5 Vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
Sådan annullerer du ændringen
Vælg [Fortryd], hvis det er en af indstillingerne, og tryk derefter på z.
Hvis ikke, så tryk på b.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
• Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at skifte til optagetilstand.
Tilpasning af indstillingerne
57
Hukommelsesadmin.
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Hukommelsesværktøj – Memory Stick-værktøj
Dette punkt vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen er afsluttet.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Opretter lagr. Mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
1 Vælg [Opretter lagr. Mappe] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmenbilledet til oprettelse af mappe vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
Sådan annulleres mappeoprettelsen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
•
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Billeder optages i den netop oprettede mappe, indtil en ny mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger, se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 80).
58
Hukommelsesadmin.
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Skift lagrings mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 Vælg [Skift lagrings mappe] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmbilledet til valg af mappe vises.
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres ændringen af optagemappen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Isæt en "Memory Stick Duo" med 64 MB eller større kapacitet.
2 Vælg [Kopier] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Kopieringen starter.
Tilpasning af indstillingerne
Kopier
Sådan annulleres kopieringen
Vælg [Fortryd] i trin 3, og tryk derefter på z.
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med lidt
resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Du kan ikke kopiere enkelte billeder.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i
den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopiering og derefter udføre
kommandoen [Format] i [
Internt huk.værktøj] (side 60).
• Når du kopierer dataene i den interne hukommelse til "Memory Stick Duo", kopieres alle dataene. Du kan
ikke vælge en bestemt mappe på "Memory Stick Duo" som den destination, hvortil dataene kopieres.
• Selvom du kopierer data, kopieres et DPOF-mærke (Udskriftsbestilling) ikke.
59
Hukommelsesadmin.
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Hukommelsesværktøj – Internt huk.værktøj
Dette punkt vises ikke, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen er afsluttet.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
60
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Primære indstillinger – Primære indstillinger 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen
eller trykker på udløserknappen.
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Funkt.guide
Når du betjener kameraet, vises funktionsbeskrivelsen.
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Initialiser
Initialiserer indstillingen tilbage til standardindstillingen. De billeder, der er lagret i den
interne hukommelse, bevares.
1 Vælg [Initialiser] med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst." vises.
Tilpasning af indstillingerne
Til
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Indstillingerne sættes tilbage til standardindstillingerne.
Sådan annulleres nulstillingen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Sørg for, at strømmen ikke afbrydes under nulstillingen.
61
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Primære indstillinger – Primære indstillinger 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller en
PictBridge printer med kablet til flerfunktionsterminal.
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 91). Eller, når du tilslutter kameraet til en computer,
startes kopieringsguiden automatisk,
og billederne i optagemappen i kameraet kopieres til
computeren (kompatibel med Windows XP, Mac OS X
installeret på computeren).
Mass Storage
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 76).
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 76
og 91).
• Hvis kameraet og den PictBridge-kompatible printer ikke kan
forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre indstillingen
til [PictBridge].
• Hvis kameraet og computeren eller en anden USB-enhed ikke
kan forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre
indstillingen til [Mass Storage].
COMPONENT
Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD(1080i) svarende til det tilsluttede TV eller
videoudstyr. Se side 70.
62
HD(1080i)
Vælger dette element for at tilslutte kameraet til et 1080i
High Definition TV.
SD
Vælger dette element for at tilslutte kameraet til et TVapparat, som ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil
have vist billeder på en tv-skærm, skal du se side 71 for at få oplysninger om tv-farvesystemet
i det land eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
Tilpasning af indstillingerne
63
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Indstill. for optagelse – Indstillinger for optagelse 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås. (Der anbefales en afstand på op til ca. 2,7 m (zoom: W) / 2,5 m (zoom: T)
anbefales.)
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, selv hvis lyset rammer lidt ved siden af
motivets centrum.
• Når forudindstillet fokus vælges (side 42), fungerer AF-lampen ikke.
• Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny
AF-afstandsmålerramme med en prikket linje. AF giver i dette tilfælde højeste prioritet til motiver, som er
placeret nær centrum af rammen.
• AF-lampen fungerer ikke, når tilstanden [Tusmørke], [Landskab], [Højhastigheds-lukker] eller
[Fyrværkeri] vælges i tilstanden Valg af motiv.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampens lys på kort afstand.
• Når [Registrering af ansigter] indstilles til [Til], fungerer AF-lampen ikke.
Gitterlinje
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
Til
Viser gitterlinjer.
Fra
Viser ikke gitterlinjer.
• Gitterlinjerne optages ikke på billedet.
64
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
AF-fkt.
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt
Justerer automatisk fokus, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af
stationære motiver.
Monitor
Justerer automatisk fokus, før udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling forkorter det tidsrum, der skal
bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i [Enkelt]-tilstand.
• Når [Registrering af ansigter] indstilles til [Til], fungerer [AF-fkt.] ikke.
Digital zoom
Vælger digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 3×). Når
zoomskalaen overstiger 3×, bruger kameraet enten funktionen Smart eller Præcision til digital
zoom.
Smart (Smart Zoom) (
)
• Den maksimale zoomskala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision (Præcisionszoom) (
)
Forstørrer alle billeder op til højst 6×, men billedkvaliteten
forringes.
Fra
Anvender ikke digital zoom.
Billedstørrelse og maksimal zoomskala ved brug af Smart zoom
Format
Tilpasning af indstillingerne
Forstørrer billedet digitalt næsten uden forvrængning. Denne
funktion er ikke tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet
til [8M] eller [3:2].
Maksimal zoomskala
5M
Ca. 3,8×
3M
Ca. 4,8×
VGA
Ca. 15×
16:9
Ca. 5,1×
• Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til], kan du ikke bruge digital zoom.
65
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Indstill. for optagelse – Indstillinger for optagelse 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
Autoretning
Når kameraet er drejet til at optage et portrætbillede, registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætstilling.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Autoretning deaktiveret.
• Afhængigt af kameravinklen kan kameraet muligvis ikke optage billedet med den korrekte billedretning.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Anvender Autom. visn.
Fra
Anvender ikke indstillingen Autom. visn.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned i dette tidsrum, forsvinder det optagede billede, og du kan
umiddelbart optage det næste billede.
66
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
1 Tryk på HOME, og vælg [
Indstillinger af ur] på
(Indstillinger) skærmbilledet HOME.
2 Vælg datovisningsformatet med v/V, og tryk derefter på z.
3 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
Vælg [Fortryd], og tryk derefter på z.
Tilpasning af indstillingerne
Annullering af urindstillingen
67
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 56
Language Setting
Language Setting
Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
68
Visning af billeder på et TV
Visning af billeder på et TV
Du kan få vist billeder på en TV-skærm ved at slutte kameraet til et TV.
Tilslutningen varierer svarende til den type TV, som kameraet er tilsluttet.
Tilslutning af kameraet til et TV med kabel til flerfunktionsterminal
Sluk for både kameraet og TV'et, før du slutter kameraet til TV'et.
1 Tilslutning af kameraet til TV'et.
1 Til lyd/videoindgangsstik
VIDEO
AUDIO
Gul
Sort
(Afspil)-knap
Kontrolknap
2 Til multistikket
• Anbring kameraet med skærmen opad.
• Hvis dit TV har stereoindgangsstik, skal lydstikket (sort) på kablet til flerbrugerterminalen forbindes til
det venstre lydstik.
2 Tænd for TV'et, og indstil tv/video-indgangskontakten til "video".
Visning af billeder på et TV
Kabel til
flerfunktionsterminal
(medfølger)
• Angående yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med TV'et.
3 Tryk på
for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på TV-skærmen.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til TVsystemet (side 63).
69
Visning af billeder på et TV
Tilslutning af kameraet til et HD TV
Du kan få vist billeder ved at tilslutte kameraet til et HD (High Definition) TV med et
adapterkabel til HD-output. Dette kabel medfølger kun til DSC-T25. Du skal købe kablet
separat, hvis du bruger DSC-T20.
Sluk for både kameraet og TV'et, før du slutter kameraet til TV'et.
1 Tilslutning af kameraet til TV'et.
1 Til lyd/videoindgangsstik
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Hvid/rød
(Afspil)knap
Grøn/Blå/Rød
Kontrolknap
Adapterkabel til HD-output
(kun DSC-T25)
HOME-knap
2 Til multistikket
• Anbring kameraet med skærmen opad.
• Kablet med videostik (Grøn/Blå/Rød) har samme farve som de respektive stik.
2 Tænd for TV'et, og indstil TV/video-indgangskontakten til "video".
• Angående yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med TV'et.
70
Visning af billeder på et TV
3 Tryk på
for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på TV-skærmen.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Angiv [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [
Primære indstillinger 2] ved at vælge
(Indstillinger) på
skærmbilledet HOME (side 62).
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til TVsystemet (side 63).
• Film kan ikke afspilles under HD(1080i)-output.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en TV-skærm, skal du have et TV med videoindgangsstik og
kabel til flerfunktionsterminal. TV'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera.
Kontroller følgende lister for TV-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
Visning af billeder på et TV
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
71
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises
til "Brug af en Macintosh-computer" (side 88).
I dette afsnit beskrives den engelske version af
skærmbillederne.
• Under Windows Vista kan nogle navne og betjeninger være
anderledes end beskrevet nedenfor.
Installer softwaren (medfølger) først (side 74)
Kopiering af billeder til computeren (side 75)
• Visning af billeder på computeren
Nyd billeder med "Picture Motion Browser" og "Music Transfer"
(side 82 og 87)
Visning af billeder, der er gemt på computeren
Visning af billeder arrangeret efter dato
Redigering af billeder
Tilføjelse/ændring af Musik ved hjælp af "Music Transfer"
Visning af placeringen af optagne stillbilleder på kortet
(kræver en Internet-forbindelse)
• Oprettelse af en disc med optagne billeder (kræver CD- eller
DVD-brænder)
• Indsætter dato på billederne og gemmer eller udskriver dem
•
•
•
•
•
72
Brug af din Windows-computer
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP* eller Windows Vista*
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et
multiboot-miljø.
USB-stik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø til brug af "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP* eller Windows Vista*
Lydkort: 16-bit stereolydkort med højttalere
CPU/Hukommelse: Pentium III 500 MHz
eller hurtigere 128 MB RAM eller mere
(anbefales: Pentium III 800 MHz eller
hurtigere 256 MB RAM eller mere)
Software: DirectX 9.0c eller nyere
Harddisk: Nødvendig ledig diskplads til
installationen—cirka 200 MB eller mere
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes
ikke.
• Softwaren er kompatibel med DirectXteknologi. Installation af "DirectX" kan være
nødvendig.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Mass Storage] og
[PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Angående flere
oplysninger om [PictBridge], se side 62.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Teknisk support
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Brug af computeren
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller flere farver: Mange farver
(16-bit farver) eller mere
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
73
Installation af softwaren (medfølger)
Du kan installere softwaren (medfølger)
ved at udføre følgende procedure.
• Når du bruger Windows 2000, må du ikke
tilslutte kameraet til computeren før
installationen.
• Log på som Administrator i Windows 2000/XP.
• Når den medfølgende software installeres, bliver
USB-driveren installeret automatisk.
1 Tænd for computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i
CD-ROM-drevet.
4 Vælg [Region] og [Country/Area],
og klik derefter på [Next].
Når [Welcome to the Install Shield
Wizard for Sony Picture Utility] vises,
klikker du på [Next].
Skærmbilledet "License Agreement"
vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du kan
accepterer betingelserne i aftalen, skal
du klikke på alternativknappen ud for
[I accept the terms of the license
agreement] og derefter klikke på [Next].
Installationsmenuen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• Under Windows Vista, vises skærmen
AutoPlay muligvis. Vælg "Run Install.exe",
og følg instruktionerne på skærmen for at
fortsætte installationen.
2 Klik på [Install].
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next].
Skærmbilledet [Location Settings]
vises.
74
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af
systemmiljøet på din computer.
6 Tag CD-ROM'en ud, når
installationen er fuldført.
Når du har installeret softwaren, oprettes et
genvejsikon til kundens
registreringswebsted på skrivebordet.
Når du først har registreret på webstedet,
kan du få sikker og nyttig support.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiering af billeder til computeren
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til
computeren på følgende måde.
Hvis computeren har en Memory Stickåbning
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
• Selv hvis du bruger Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere billeder ved at
indsætte "Memory Stick Duo" i Memory Stickåbningen i din computer.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, se side 101.
Hvis computeren ikke har en Memory
Stick-åbning
Følg trin 1 til 4 på side 75 til 79 for at
kopiere billederne.
• Når du anvender Windows 2000 skal softwaren
(medfølger) installeres, før du fortsætter. Med
Windows XP er installationen unødvendig.
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler ved kopiering af billeder fra
"Memory Stick Duo".
Dette kamera er ikke kompatibelt med
denne version af Windows
operativsystemet. Hvis du bruger en
computer uden Memory Stick-åbning, skal
du bruge en almindelig Memory Stick
Reader/Writer til at kopiere billederne fra
en "Memory Stick Duo" til din computer.
Hvis du vil kopiere billeder i den interne
hukommelse til din computer, skal du først
kopiere billederne til en "Memory Stick
Duo" og derefter kopiere dem til din
computer.
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagne billeder i kameraet.
• Ved kopiering af billeder i den interne
hukommelse er dette trin unødvendigt.
2 Indsæt det tilstrækkeligt
opladede batteri i kameraet, eller
tilslut kameraet til en stikkontakt
med lysnetadapteren (medfølger
ikke) og USB-, A/V-, DC IN-kablet
til en flerfunktionsterminal
(medfølger ikke).
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
eller billeddataene kan blive beskadiget,
hvis batteriet bliver fladt for hurtigt.
3 Tryk på
(Afspil), og tænd
derefter computeren.
(Afspil) knap
Brug af computeren
Med Windows 95/98/98 Second Edition/
NT/Me:
Trin 1: Forberedelse af kameraet
og computeren
75
Kopiering af billeder til computeren
Trin 2: Tilslutning af kameraet
og computeren
Tilslut kameraet til din computer.
• Hvis "Tilslutter i Mass Storage…" ikke vises,
skal du indstille [USB-tilslut] til [Mass Storage]
(side 62).
• Når softwaren (medfølger) er blevet installeret,
vises skærmbilledet [Import Images] (side 82)
muligvis. I dette tilfælde kan du importere
billeder ved hjælp af "Picture Motion Browser"
direkte.
Trin 3-A: Kopiering af billeder til
en computer
2 Til multistikket
1 Til et USBstik
• For Windows 2000 følg den procedure, der er
beskrevet i "Trin 3-B: Kopiering af billeder til
en computer" på side 77.
• Hvis guiden ikke vises automatisk i Windows
XP/Vista, skal du udføre den procedure, der
forklares i "Trin 3-B: Kopiering af billeder til en
computer" på side 77.
Dette afsnit viser et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents".
Kabel til
flerfunktionsterminal
1 Når du har foretaget en USB-
• På Windows XP/Vista vises guiden Auto Play
på skrivebordet.
"Tilslutter i Mass Storage…" vises på
kameraets skærm.
Adgangsindikatorer*
Når der oprettes en USB-tilslutning for
første gang, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
*
76
vises på skærmen under kommunikationen.
Betjen ikke computeren, mens indikatoren vises.
Når indikatoren skifter til
, kan du
begynde at bruge computeren igen.
tilslutning i Trin 2, skal du klikke
på [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], når guidens skærmbillede
automatisk vises på skrivebordet.
1
2
Skærmbilledet "Scanner and Camera
Wizard" vises.
Kopiering af billeder til computeren
2 Klik på [Next].
De billeder, der er gemt i kameraets
"Memory Stick Duo" vises.
• Hvis der ikke er indsat "Memory Stick
Duo", vises billeder i den interne
hukommelse.
3 Klik på afkrydsningsfeltet for de
uønskede billeder for at fjerne
markeringen af
afkrydsningsfeltet, så de ikke
kopieres, og klik derefter på
[Next].
1
• Dette afsnit viser et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents".
5 Klik på alternativknappen ved
siden af [Nothing. I’m finished
working with these pictures] for at
vælge den, og klik derefter på
[Next].
1
2
Skærmbilledet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" vises.
2
6 Klik på [Finish].
Guiden lukkes.
Skærmbilledet "Picture Name and
Destination" vises.
for billederne, og klik på [Next].
1
2
Trin 3-B: Kopiering af billeder til
en computer
Brug af computeren
4 Vælg et navn og en destination
• Hvis du vil fortsætte med at kopiere andre
billeder, skal du koble kablet fra
flerfunktionsterminalen (side 79). Følg
derefter den procedure, som er beskrevet i
"Trin 2: Tilslutning af kameraet og
computeren" på side 76.
• For Windows XP følg den procedure, der er
beskrevet i "Trin 3-A: Kopiering af billeder til
en computer" på side 76.
Dette afsnit viser et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents".
Kopieringen af billederne starter. Når
kopieringen er afsluttet, vises
skærmbilledet "Other Options".
77
Kopiering af billeder til computeren
1 Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dobbeltklik på mappen [My
Documents]. Højreklik derefter i
vinduet "My Documents" for at få
vist menuen, og klik derefter på
[Paste].
1
2 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik
derefter på [Copy].
1
2
• Angående billedfilernes lagringsdestination,
se side 80.
78
2
Billedfilerne kopieres til mappen "My
Documents".
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Bemærk imidlertid, at
hvis du ændrer filnavnet (side 81), kan du
muligvis ikke afspille billedet med dit
kamera.
Kopiering af billeder til computeren
Trin 4: Visning af billeder på
computeren
Dette afsnit beskriver proceduren til visning
af kopierede billeder i mappen "My
Documents".
1 Klik på [Start] t [My Documents].
2
Sådan sletter du USBtilslutningen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Frakobler kablet til flerfunktionsterminal
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Indsætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billeder fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
1 Dobbeltklik på
på proceslinjen.
Dobbeltklik her
2 Klik på
(USB-enhed med masselager)
t [Stop].
1
Indholdet i mappen "My Documents"
vises.
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbeltklikke på [My Documents] på
skrivebordet.
billedfil.
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er unødvendigt for Windows XP.
Brug af computeren
2 Dobbeltklik på den ønskede
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
Billedet vises.
79
Kopiering af billeder til computeren
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
De billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes som mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: visning af mapper i Windows XP
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera
Når der ikke er oprettet nye mapper, er der
følgende mapper:
– "Memory Stick Duo"; "kun 101MSDCF"
– Kun intern hukommelse "101_SONY"
• Du kan ikke optage billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i disse mapper er kun
tilgængelige til visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder i mappen
"MISC".
80
• Billedfiler navngives på følgende måde:
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
De numeriske dele af navnet på en filmfil, der er
oprettet i filmtilstand og dens tilsvarende
indeksbilledfil er de samme.
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
• Yderligere oplysninger om mapper finder du på
side 55 og 58.
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
med kameraet (ved hjælp af en "Memory Stick Duo")
Dette afsnit beskriver processen med en
Windows-computer som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke mere findes på en "Memory
Stick Duo", kan du få vist billedet igen på
kameraet ved at kopiere billedfilen på
computeren til en "Memory Stick Duo".
• Trin 1 skal ikke udføres, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en
computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den
muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Når der ikke er nogen mappe, skal du først
oprette en mappe med kameraet (side 58) og
derefter kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til mappen
"Memory Stick Duo" i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy].
2Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], og klik derefter på
[Paste].
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Ret
filnavnet til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
2
Brug af computeren
1
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypen for
stillbilleder er JPG, og filtypen for film er
MPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
81
Brug af "Picture Motion Browser" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet i højere grand end nogensinde før
ved at udnytte softwaren.
Dette afsnit opsummerer "Picture Motion
Browser" og giver grundlæggende
instruktioner.
"Picture Motion Browser"
oversigt
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere de billeder, der er taget med
kameraet, og få dem vist på computeren.
• Organisere billederne på computer i en kalender,
så du kan få dem vist efter optagedato.
• Retouchere (rødøjereduktion osv.), udskrive og
sende stillbilleder som vedhæftede filer i en
e-mail og ændre optagedatoen.
• Stillbilleder kan udskrives eller gemmes med
datoen indsat.
• Du kan oprette en datadisc ved hjælp af en CDeller DVD-brænder.
• Yderligere oplysninger om "Picture Motion
Browser" finder du i hjælpen.
Hvis du vil have adgang til hjælpen, skal du
klikke på [Start] t [All Programs] (i
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [Picture
Motion Browser].
Start og afslutning af "Picture
Motion Browser"
Start "Picture Motion Browser"
Dobbeltklik på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller fra menuen Start: Klik på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Bekræftelsesmeddelelsen fra
informationsværktøjet vises på skærmen, når du
starter "Picture Motion Browser" første gang.
Vælg [Start]. Denne funktion giver dig besked
om nyheder såsom softwareopdateringer. Du
kan ændre den senere.
Afslutning af "Picture Motion Browser"
Klik på knappen
skærmen.
øverst til højre på
Grundlæggende anvisninger
Følg disse trin for at importere og få vist
billeder fra kameraet.
Import af billeder
1 Sørg for, at "Media Check Tool"*
kører.
Se efter ikonet
proceslinjen.
(Media Check Tool) på
* "Media Check Tool" er et program, der
automatisk registrerer og importerer
billeder, når der indsættes en "Memory
Stick", eller når kameraet tilsluttes.
• Når der ikke er noget
ikon: Klik på
[Start] t [All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
82
Brug af "Picture Motion Browser" (medfølger)
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til
flerfunktionsterminal.
Når kameraet er registreret automatisk,
vises skærmbilledet [Import Images].
Visning af billeder
1 Kontrol af importerede billeder.
Når importen er færdig, startes "Picture
Motion Browser". Der vises miniaturer
af de importerede billeder.
• Mappen "My Pictures" er indstillet som
standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke på en miniature for at
få vist selve billedet.
• Hvis du bruger Memory Stick-åbningen,
henvises der først til side 75.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises i
Windows XP, skal du lukke den.
3 Import af billeder.
folders", som er arrangeret efter
optagedato i en kalender.
1Klik på fanen [Calendar].
De år, hvor billederne er optaget, vises.
2Klik på året.
De billeder, der er optaget dette år, vises
arrangeret i kalenderen efter
optagedato.
3Klik på den ønskede måned for at få vist
billederne efter måned.
Miniaturer af de billeder, der er optaget
denne måned, vises.
Billederne importeres som standard til
en mappe, der er oprettet i "My
Pictures" og har fået et navn med datoen
for importen.
Brug af computeren
Klik på knappen [Import] for at starte
importen af billeder.
2 Visning af billeder i "Viewed
4Klik på den ønskede dato for at få vist
billederne efter dato.
Miniaturer af de billeder, der er optaget
denne dag, vises arrangeret efter time.
• Oplysninger om ændring af "Folder to be
imported" finder du på side 86.
83
Brug af "Picture Motion Browser" (medfølger)
Skærmbillede til visning af år
1
2
3
Skærmbillede til visning af måned
• Du kan redigere billeder ved at klikke på
knappen
på værktøjslinjen.
Visning af billeder i fuld skærm
4
Hvis du vil have vist et diasshow med de
aktuelle billeder i fuld skærm, skal du
klikke på knappen .
Skærmbillede til visning af time
• Hvis du vil have vist eller holde pause i
diasshowet, skal du klikke på knappen
nederst til venstre på skærmbilledet.
• Hvis du vil stoppe diasshowet, skal du
klikke på knappen
nederst til venstre på
skærmbilledet.
• Klik på perioden til venstre på
skærmbilledet for at få vist billederne fra et
bestemt år eller en bestemt måned.
Oprettelse af en datadisc
3 Visning af enkelte billeder.
Du kan dobbeltklikke på en miniature
på skærmbilledet til visning af time for
at få vist selve billedet i et separat
vindue.
84
Billeder kan gemmes på CD eller DVD som
en datadisc.
• CD- eller DVD-brænder nødvendig.
• Den følgende disc kan bruges til at oprette
en datadisc.
– CD-R/RW (12 cm)
– DVD±R/RW (12 cm)
– DVD±R DL (12 cm)
Brug af "Picture Motion Browser" (medfølger)
1 Vælg de billeder, der skal
gemmes på disc'en.
• Hvis du vil vælge to eller flere på hinanden
følgende billeder, skal du klikke på det
første billede og derefter holde "Shift"tasten nede og klikke på det næste billede.
• Hvis du vil vælge to eller flere billeder, som
ikke følger efter hinanden, skal du holde
"Ctrl"-tasten nede og klikke på de andre
billeder.
2 Klik på knappen
Brug af Map View til visning af
stillbilleder på et kort
Map View gør det muligt at få vist det
optagne sted for et stillbillede med optaget
information om positionen.
• Din computer skal være tilsluttet
Internettet, hvis du skal bruge funktionen
Map View.
1 Vælg et miniaturebillede med
.
på
værktøjslinjen.
Displayet [Create Data Disc] vises.
2 Klik på
.
Hovedvinduet i Map View vises.
3 Klik på [Start].
4 Følg instruktionerne på displayet
for at fortsætte med oprettelse af
datadisc'en.
• Hvis du vil tilføje de ønskede billeder, skal
du trække og slippe dem på displayet
[Create Data Disc].
• Kort og satellitbilleder leveret fra
korttjenesten Google Maps.
Klik på fanen [folders], højreklik derefter
på det ønskede mappeikon, og vælg [Create
Data Disc]. Alle billeder i en mappe kan
vælges.
til stillbillederne ved hjælp af Map View.
Se hjælpen til Map View for at få
yderligere oplysninger.
Andre funktioner
Brug af computeren
• Du kan senere føje positionsoplysninger
Valg af alle billeder i en mappe
Klargøring af billeder på computeren til
visning
Hvis du vil se dem, skal du registrere den
mappe, der indeholder billederne, som en af
de "Viewed folders".
85
Brug af "Picture Motion Browser" (medfølger)
1 Klik på
på
hovedskærmbilledet, eller vælg
[Register Folders to View] i
menuen [File].
2 Vælg "Folder to be imported".
• Du kan angive "Folder to be imported" fra
de mapper, der er registreret som "Viewed
folders".
Indstillingerne for skærmbilledet "Viewed
folders"-registrering vises.
Opdatering af oplysninger om
billedregistrering
2 Angiv mappen med billeder til
import for at registrere mappen
som en af "Viewed folders".
3 Klik på [OK].
Billedoplysningerne registreres i databasen.
Du kan opdatere billedoplysningerne ved at
vælge [Update Database] fra menuen
[Tools].
• Opdatering af databasen kan vare et
stykke tid.
• Hvis du omdøber billedfiler eller mapper i
"Viewed folders", kan de ikke vises med
denne software. I dette tilfælde skal du
opdatere databasen.
Gemme billeder med indsat dato
1 Dobbeltklik på et billede for at få det vist.
2 Klik på
, og vælg [Insert Date] fra
rullelisten.
3 Vælg den ønskede farve og position, og
klik derefter på [OK].
4 Klik på
• Billeder i alle undermapper til "Viewed
folders" registreres også.
for at gemme.
Udskrivning af billeder med indsat dato
1 Vælg det billede, du vil udskrive.
Ændring af "Folder to be imported"
2 Klik på
Hvis du vil ændre "Folder to be imported",
skal du gå til skærmbilledet "Import
Settings".
3 Klik på afkrydsningsfeltet [Print date
taken] i Udskriftsindstillinger.
1 Vælg [Import Settings] t
[Location for Imported Images] i
menuen [File].
Skærmbilledet "Location for Imported
Images" vises.
på værktøjslinjen.
4 Klik på [Print].
Fjernelse af installationen af
"Picture Motion Browser"
1 Klik på [Start] t [Control Panel] (i
Windows 2000, [Start] t [Settings] t
[Control Panel]), og dobbeltklik derefter
på [Add/Remove Programs].
2 Vælg [Sony Picture Utility], og klik
derefter på [Remove] (i Windows 2000,
[Change/Remove]) for at fjerne
installationen.
86
Brug af "Music Transfer" (medfølger)
Du kan udskifte musikfilerne, der er
forudindstillet fra fabrikken, med udvalgte
musikfiler ved hjælp af "Music Transfer" på
CD-ROM'en (medfølger). Du kan også
slette eller tilføje disse filer, når du har lyst
til det.
Tilføjelse/ændring af Musik ved
hjælp af "Music Transfer"
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der gemmes på harddisken på
computeren
• Musik på CD'er
• Forudindstillet musik gemt i dette kamera
• Sådan gendannes musik, der er
forudindstillet i kameraet fra fabrikken:
1 Udfør [Format musik] i trin 3.
2 Udfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikfilerne vender tilbage til den
forudindstillede musik, og [Musik] i
[Diasshow] menuen indstilles til [Fra].
3 Vælg en egnet musikfil til
diasshoweffekten (side 47).
Du kan genindstille musikfilerne til de
forudindstillede ved hjælp af [Initialiser]
(side 61), men andre indstillinger vil
imidlertid også blive genindstillet.
• Der er yderligere oplysninger om "Music
Transfer" i onlinehjælpen i "Music Transfer".
1 Tryk på HOME for at få vist
skærmbilledet HOME.
2 Vælg
(Udskrivning, andet) med
b/B på kontrolknappen, vælg
derefter [ Musikværktøj] med
v/V, og tryk derefter på z.
og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
4 Opret en USB-forbindelse mellem
Brug af computeren
3 Vælg [Hent musik] med v/V/b/B,
kameraet og din computer.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg vejledningen på skærmen
for at tilføje/ændre musikfiler.
87
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din Macintoshcomputer.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 til v10.4)
USB-stik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø til brug af "Music
Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.3 til v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—cirka 250 MB
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Mass Storage] og
[PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Angående flere
oplysninger om [PictBridge], se side 62.
88
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
genoprettet.
Kopiering og visning af billeder
på en computer
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 1: Forberedelse af
kameraet og computeren" på side 75.
2 Tilslutning af kablet til
flerfunktionsterminal.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 2: Tilslutning af
kameraet og computeren" på side 76.
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t for den mappe,
der indeholder de billeder, du vil
kopiere.
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 80.
Brug af en Macintosh-computer
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
Sådan sletter du USBtilslutningen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Frakobler kablet til flerfunktionsterminal
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Indsætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billeder fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
2 Dobbeltklik på
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklik på filen [MusicTransfer.pkg] i
mappen [MAC].
Installationen af softwaren starter.
Tilføjelse/ændring af musikfiler
Se "Tilføjelse/ændring af Musik ved hjælp
af "Music Transfer"" på side 87.
Teknisk support
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Træk og slip drevikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til ikonet "Trash".
Kameraet kobles fra computeren.
Tilføjelse/ændring af Musik ved
hjælp af "Music Transfer"
• MP3-filer, der gemmes på harddisken på
computeren
• Musik på CD'er
• Forudindstillet musik gemt i dette kamera
Brug af computeren
Du kan udskifte de musikfiler, der er
forudindstillet fra fabrikken, med de
ønskede musikfiler. Du kan også slette eller
tilføje disse filer, når du har lyst til det.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
Installation af "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne
installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
89
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, der er optaget i
tilstanden [16:9], afskæres begge kanter, så
kontroller før udskrivningen (side 104).
Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 91)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning,
der fulgte med printeren.
Udskrivning vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. det medfølgende
program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det (side 86).
Udskrivning i en fotoforretning (side 94)
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du
har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan angive et
DPOF-mærke (Udskriftsbestilling) på forhånd for de billeder, som
du vil have udskrifter af.
90
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på standarden CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation).
Trin 1: Forberedelse af kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren med kablet til flerbrugerterminal.
Når du slutter kameraet til en printer, der
genkendes, når [USB-tilslut] indstilles til
[Auto], er punkt 1 ikke nødvendigt.
MENUknap
Kontrolknap
HOMEknap
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri for
at undgå, at strømmen slår fra halvvejs under
udskrivning.
1 Tryk på HOME for at få vist
indeksskærmbilledet.
2 Vælg
(Indstillinger) med b/B,
vælg derefter [ Primære
indstillinger] med v/V, og tryk
derefter på z.
3 Vælg [
4 Vælg [PictBridge] med v/V, og
tryk derefter på z.
USB-tilstanden er indstillet.
Udskrivning af stillbilleder
Primære indstillinger 2]
med v/V/b/B, vælg [USB-tilslut],
og tryk derefter på z.
91
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
printeren
1 Tilslutning af kameraet til
printeren.
Trin 3: Valg af et billede til
udskrivning
Vælg [Dette bil.] eller [Flere billeder]
med v/V, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Dette bil.]
Udskrives det aktuelt valgte billede. Gå til
trin 4.
Når du vælger [Flere billeder]
Vælger og udskriver flere billeder.
2 Til multistikket
1 Vælg det billede, du vil udskrive med
v/V/b/B og tryk derefter på z.
Mærket
vises for det valgte billede.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
1 Til USBstikket
Kabel til
flerfunktionsterminal
• Når indeksskærmbilledet vises, kan du
udskrive alle billederne i mappen ved at
vælge [Flere billeder], flytte fremhævningen
til mappelinjen med b og derefter anbringe
en markering i afkrydsningsfeltet for
mappen.
Trin 4: Udskrivning
2 Tænd for kameraet og printeren.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
1 Vælg udskriftsindstillingerne med
v/V/b/B.
[Antal]
Kameraet indstilles til afspilningstilstand,
og der vises et billede og
udskrivningsmenuen på skærmen.
92
Når [Layout] er indstillet til [1-bill/u.
ramme] eller [1-bill/m. ramme]:
Vælg det antal ark, du vil udskrive med
et billede. Billedet udskrives som et
enkelt billede.
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer
Når [Layout] ikke er indstillet til [1bill/u. ramme] eller [1-bill/m. ramme]:
Vælg det antal sæt af billeder, du vil
udskrive som et indeksbillede. Hvis du
har valgt [Dette bil.] i trin 1, skal du
vælge det antal af billedet, der skal
udskrives side om side på et ark som et
indeksbillede.
Trin 5: Stop udskriftsjobbet
Tag kablet til flerfunktionsterminal ud af
kameraet, når billedet skifter til det samme,
som vises i trin 2.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
[Layout]
Angiv det antal billeder, der skal
udskrives på et ark papir.
[Størrelse]
Vælg størrelsen af udskriftsarket.
[Dato]
Vælg [Dato og klokkeslæt] eller [Dato]
for at indsætte dato og klokkeslæt på
billederne.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den valgte rækkefølge (side 67). Afhængigt
af printeren er denne funktion muligvis ikke
tilgængelig.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
Billedet udskrives.
indikator
Udskrivning af stillbilleder
• Tag ikke kablet til flerfunktionsterminalen
ud, mens indikatoren
(PictBridge
Connecting) vises på skærmen.
Udskrivning af andre billeder
Vælg [Flere billeder], og udfør derefter
processen igen fra trin 3.
93
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et DPOF -mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
• Du kan ikke udskrive billeder, der er lagret i den
interne hukommelse, i en fotoforretning direkte
fra kameraet. Kopier billederne til en "Memory
Stick Duo", og indlever derefter "Memory Stick
Duo" i en fotoforretning.
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at angive et
DPOF -mærke (Udskriftsbestilling) på
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil skrive ud senere.
• Du kan også udskrive billederne med DPOF mærket (Udskriftsbestilling) på en printer, der
overholder DPOF (Digital Print Order Format)standarden, eller ved hjælp af en PictBridgekompatibel printer.
• Du kan ikke mærke film.
Markering af et valgt billede
MENUknap
Kontrolknap
1 Vis det billede, du vil udskrive.
2 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
3 Vælg [DPOF] med v/V og vælg
[Dette bil.], og tryk derefter på z.
Mærket DPOF (Udskriftsbestilling)
angives for billedet.
DPOF
Når du indleverer en "Memory Stick
Duo" i en forretning
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en CD-R, og tage den med til
forretningen.
• Sørg for at tage Memory Stick Duo-adapteren
med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder,
skal du kontakte fotoforretningen.
94
Sådan fjerner du mærket
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra, i
trin 5, og tryk derefter på z i trin 3.
Udskrivning i en fotoforretning
Valg og markering af billederne
1 Tryk på MENU for at få vist
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
menuen.
2 Vælg [DPOF] med v/V, vælg
[Flere billeder], og tryk derefter på
z.
3 Vælg det billede, du vil markere,
med v/V/b/B, og tryk derefter på
z.
Der føjes et
-mærke til det valgte billede.
Sådan annullerer du sletningen
Vælg [Afslut] i trin 5 for at annullere, og
tryk derefter på z.
Sådan fjerner du mærket
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra,
og tryk derefter på z i trin 3.
Markering af alle billederne i mappen
Udskrivning af stillbilleder
4 Tryk på MENU.
Flyt i trin 3 rammen til mappelinjen side
med b, og tryk derefter på z.
Der føjes et -mærke til den valgte mappe
og alle billederne.
95
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 97 til 106.
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, se side 107.
2 Fjern batteriet, indsæt det igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 61).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at indholdet i den interne hukommelse,
musikfiler, kan blive kontrolleret, når du sender dit kamera til reparation.
Klik på et af de følgende emner for at gå til siden med symptomerne og årsagerne eller
afhjælpningen.
Batterienhed og strøm
97
"Memory Stick Duo"
103
Optagelse af stillbilleder/film
97
Intern hukommelse
104
Udskrivning
104
Visning af billeder
96
100
Sletning/redigering af billeder 101
PictBridge-kompatibel printer 105
Computere
101
Andet
Picture Motion Browser
103
106
Fejlfinding
Batterienhed og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
• Når du indsætter batteriet, skal du bruge spidsen af batteriet til at skubbe udløsergrebet til
batteriet mod bunden af kameraet.
Kan ikke tænde kameraet.
• Efter installation af batteriet i kameraet kan det tage lidt tid, før der kommer strøm på
kameraet.
• Installer batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Installer batteriet korrekt.
• Batterienheden er udbrændt (side 113). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen.
• Batterienheden er udbrændt (side 113). Udskift det med et nyt.
Indikatoren for resterende batteri viser forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Den viste resterende batteritid afviger fra den faktiske resterende tid. Aflad Batteriet helt, og
oplad det derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batteriet er afladet. Installer batteriet korrekt.
• Batteriet er udbrændt (side 113). Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af lysnetadapteren (medfølger ikke).
Optagelse af stillbilleder/film
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo". Hvis
Fejlfinding
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 27)
– Udskift "Memory Stick Duo"
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCKposition. Sæt knappen i optagestillingen (side 111).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Vælg en anden optagetilstand end [
Filmtilstand] ved hjælp af skærmbilledet HOME ved
optagelse af stillbilleder.
• Vælg [
Filmtilstand] ved hjælp af skærmbilledet HOME ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
97
Fejlfinding
– Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
Filmoptagelse stopper under optagelse
• Filmoptagelse stopper automatisk, når filstørrelsen på filmen når ca. 2 GB.
Motivet er ikke synligt på skærmen
• Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk på
(Afspil) for at ændre optagetilstanden.
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke rigtigt, når
vises på skærmen.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 16). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i
(Makro) optagetilstand. Sørg for at placere objektivet
længere væk fra motivet end den korteste optageafstand, ca. 8 cm (W)/25 cm (T), når der
optages. Eller indstil
(Fokusering tæt på), og fokuser fra en afstand på ca. 1 cm til 20 cm
fra motivet (side 23).
•
(Fokusering tæt på) er indstillet, eller [Tusmørke], [Landskab] eller [Fyrværkeri]-tilstand
er valgt i tilstanden Valg af motiv ved optagelse af stillbilleder.
• Den forudindstillede fokuseringsfunktion er valgt. Vælg betjeningsindstillingen for
automatisk fokusering (side 42).
• Se "Hvis motivet er ude af fokus" på side 43.
Zoom fungerer ikke.
• Når
(Fokusering tæt på) er valgt, er den optiske zoom ikke tilgængelig.
• Smart zoom kan ikke bruges, når billedstørrelsen er indstillet til [8M] eller [3:2].
• Den digitale zoom kan ikke bruges ved optagelse af film.
• Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til], kan du ikke bruge digital zoom.
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til (Blitz slukket) (side 22).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serie optagelse] eller Eksponeringsniveau (side 38).
– [Høj følsomhed], [Tusmørke] eller [Fyrværkeri] er valgt i Valg af motiv-tilstand (side 35).
– Optagelse af film.
• Indstil blitzen til (Blitz tændt), når
(Fokusering tæt på) er indstillet, eller [Landskab],
[Højhastigheds-lukker], [Strand] eller [Sne] er valgt i Valg af motiv (side 22).
98
Fejlfinding
Der opstår slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Støv i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en fejl.
Funktionen Fokusering tæt på (Makro/Fokusering tæt på) fungerer ikke.
• [Tusmørke], [Landskab] eller [Fyrværkeri] er valgt i Valg af motiv-tilstand (side 35).
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes datoer på billedet.
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder (side 104).
• Du kan indsætte datoen på billeder og gemme eller udskrive dem ved hjælp af "Picture
Motion Browser" (side 86).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 40).
Skærmen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning (side 19) .
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 41),
eller juster eksponeringen (side 40).
Billedet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 40).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 39).
• Der er opstået udtværing, og der er hvide, sorte, røde eller violette striber på billedet. Dette
fænomen er ikke en fejl.
Fejlfinding
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
99
Fejlfinding
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] i menuen til [Til] (side 46).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet ved hjælp af [Rødøjereduktion] (side 52).
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 2).
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
(side 27)
• Batteriniveauet er lavt. Installer batteriet korrekt.
• Du kan ikke optage billeder løbende i tilstanden Fokusering tæt på.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(Afspil) (side 25).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 81).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 79).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• v (DISP)-knap er slået fra (side 19).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning påbegynder.
• Billedet ser muligvis grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder, pga. billedbehandling.
Dette er ikke en fejl.
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, om videoudgangssignalet for [Video ud] på kameraet er indstillet til TV-apparatets
farvesystem (side 63).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 69).
• Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminalen er tilsluttet til et andet apparat, skal du
frakoble det.
100
Fejlfinding
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 54).
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCK-
position. Sæt knappen i optagestillingen (side 111).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder
(side 53) eller indstiller skrivebeskyttelsesknappen på "Memory Stick Duo" til LOCKpositionen (side 111) for at forhindre utilsigtet sletning.
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Se "Anbefalet computermiljø" på side 73 for Windows og side 88 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og Memory Stick Reader/Writer understøtter "Memory Stick PRO
Duo". Brugere af computere og Memory Stick Readers/Writers, der er fremstillet af andre end
Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 76 og 88). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte opladede batterier eller bruge lysnetadapteren
(medfølger ikke) (side 75).
enhed (side 76).
• Softwaren (medfølger) er ikke installeret. Installer softwaren (side 74).
• Computeren genkender ikke enheden korrekt, fordi du har forbundet kameraet og computeren
med kablet til flerfunktionsterminalen, inden du installerede softwaren (medfølger). Slet den
forkert genkendte enhed fra computeren, og installer derefter USB-driveren (se næste punkt).
Fejlfinding
• Indstil [USB-tilslut.] til [Mass Storage] i [
Primære indstillinger 2] (side 62).
• Brug kablet til flerbrugerterminalen (medfølger) (side 76).
• Fjern flerfunktionsterminalen fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
101
Fejlfinding
Ikonet "Removable disk" vises ikke på computerskærmen, når du forbinder
computeren og kameraet.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere USB-driveren igen. Følgende
fremgangsmåde er for Windows-baserede computere.
1 Højreklik på [My Computer] for at få vist menuen, og klik på [Properties].
Skærmbilledet "System Properties" vises.
2 Klik på [Hardware] t [Device Manager].
"Device Manager" vises.
3 Højreklik på [ Sony DSC], og klik derefter på [Uninstall] t [OK].
Enheden slettes.
4 Installer softwaren (side 74).
Der installeres også en USB-driver.
Du kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 76).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 76 og 88).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
der er formateret med kameraet (side 58).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
automatisk.
• Start "Media Check Tool" (side 82).
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 76).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Yderligere oplysninger om "Picture Motion Browser" finder du i hjælpen.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 75).
Du kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 80).
• Betjen kameraet korrekt (side 81).
102
Fejlfinding
Picture Motion Browser
Billeder vises ikke korrekt med "Picture Motion Browser".
• Kontroller, at mappen med billederne er registreret i "Viewed folders". Hvis billederne ikke
vises, selvom mappen er registreret i "Viewed folders", skal du opdatere databasen (side 86).
Du kan ikke finde de importerede billeder med "Picture Motion Browser".
• Se i mappen "My Pictures".
• Hvis du har ændret standardindstillingerne, skal du se i "Ændring af "Folder to be imported""
på side 86 og undersøge, hvilken mappe der er brugt til importen.
Du ønsker at ændre "Folder to be imported".
• Gå til skærmbilledet "Import Settings" for at ændre "Folder to be imported". Du kan angive en
anden mappe ved at bruge "Picture Motion Browser" til at registrere den i "Viewed folders"
(side 86)
Datoen på alle importerede billeder vises anderledes end datoen i kalenderen.
• Datoen i kameraet er ikke indstillet korrekt. Indstil datoen og klokkeslættet korrekt (side 67).
vises.
• Du har omdøbt eller slettet billedfiler eller mapper, så oplysningerne om billedregistreringen
er forældede. Opdater oplysningerne om billedregistreringen ved at vælge [Update Database]
fra [Tools]-menuen.
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Indsæt den i den korrekte retning.
En "Memory Stick Duo" kan ikke formateres.
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCK-
position. Sæt knappen i optagestillingen (side 111).
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales, at du sætter knappen til skrivebeskyttelse på "Memory Stick Duo" til LOCKstillingen for at forhindre utilsigtet sletning (side 111).
Fejlfinding
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
103
Fejlfinding
Intern hukommelse
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
• Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kontroller kapaciteten (64 MB eller mere anbefales).
Dataene på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Dataene på "Memory Stick Duo" eller på en computer kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (i det følgende) i forbindelse med følgende punkter.
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
• Afhængigt af printeren kan venstre, højre, top og bund på billedet blive skåret af. Specielt hvis
du udskriver et billede, der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan begge sider
af billedet være afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din egen printer kan du prøve at annullere beskæring eller
indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive
billederne uden at afskære begge sider.
Billeder med indsat dato kan ikke udskrives.
• Ved hjælp af "Picture Motion Browser" kan du udskrive billeder med dato indsat (side 86).
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages
med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive
billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exifoplysningerne. Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om
kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du udskriver billederne i en forretning, kan de blive udskrevet med datoen indsat, hvis du
anmoder om det.
104
Fejlfinding
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut.] til [PictBridge] i [
Primære indstillinger 2] (side 62).
• Frakobl kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til
multifunktionsterminalen.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte
med printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billeder muligvis ikke. Frakobl kablet til
flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du
fjerne kablet til multifunktionsterminalen, slukke printeren og tænde den igen, og derefter
tilslutte kablet til multifunktionsterminalen igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er redigeret på en
computer, kan muligvis ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at du har frakoblet kablet til flerfunktionsterminal, før
(PictBridge-
tilslutning)-mærket forsvinder.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
[Fra], og udskriv billedet igen (side 92).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
Fejlfinding
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato. Sæt [Dato] til
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
105
Fejlfinding
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Fjern kablet til multifunktionsterminalen, og tilslut det igen, når du ændrer papirformatet,
efter at printeren er blevet tilsluttet kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 92) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 67).
Du ønsker at ændre datoen eller klokkeslættet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 67).
106
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, har dit kamera et
selvdiagnosticeringsdisplay. De sidste to
cifre (angivet med ss) vil være
forskellige, afhængigt af kameraets
indstilling.
Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter
at have forsøgt følgende muligheder et par
gange, skal kameraet til reparation. Kontakt
din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd igen for
kameraet.
C:13:ss
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
E
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
batteriet. Afhængigt af forholdene
under brug eller typen af batteri blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt
batteri
• Det indsatte batteri er ikke et NP-BG1-
batteri (medfølger).
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke
og tænde kameraet igen, eller tag
"Memory Stick Duo" ud og sæt den ind
flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på
den interne hukommelse, eller der er
isat en ikke-formateret "Memory Stick
Duo". Formater den interne
hukommelse eller "Memory Stick Duo"
(side 60, 58).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Indsæt en
ny "Memory Stick Duo".
Intern hukomm.fejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Indsæt Memory Stick'en igen
• Indsæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i dit kamera (side 111).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen af "Memory Stick Duo"
er snavset.
Forkert Memory Stick-type
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i dit kamera (side 111).
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 61), og tænd for
strømmen igen.
Ikke adgang til Memory Stick
Adgang nægtet
Fejlfinding
E:61:ss
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med
adgangskontrol.
107
Advarselsindikatorer og meddelelser
Formateringsfejl for Memory Stick
Formateringsfejl for intern
hukommelse
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet.
• Formater mediet igen (side 60 og 58).
Skrivebeskyttet mappe
Memory Stick låst
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
knappen til skrivebeskyttelse, og
knappen er i LOCK-position. Sæt
knappen i optagestillingen (side 111).
Ingen ledig plads i intern
hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
(side 27).
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette
billeder på denne "Memory Stick Duo".
• Du har valgt en mappe, der ikke kan
angives som optagemappe i kameraet.
Vælg en anden mappe.
Filbeskyttelse
• Frigør beskyttelsen (side 54).
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede i et format, som
ikke kan afspilles på kameraet.
Ugyldig handling
• Du forsøger at afspille en fil, der er
inkompatibel med dit kamera.
• Du har valgt en funktion, der ikke er
Ingen billeder
• Der er ikke optaget billeder i den interne
hukommelse i kameraet.
• Der er ikke optaget billeder i mappen.
• Den valgte mappe indeholder ikke en
fil, der kan afspilles i et Diasshow med
musik.
tilgængelig til film.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
anti-slørfunktionen til, eller monter
kameraet på et stativ for at fastholde
kameraet.
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (f.eks.: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg andre mapper, eller
opret en ny mappe (side 58, 59).
640(Fin) er ikke tilgængelig
• Film i 640(Fin)-størrelse kan kun
optages ved hjælp af en "Memory Stick
PRO Duo". Indsæt en "Memory Stick
PRO Duo", eller indstil billedstørrelsen
til noget andet end [640(Fin)].
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
108
Makro er ugyldig
• Du har valgt en funktion, der ikke er
tilgængelig til optagelse i Makrotilstand (side 23, 35).
Advarselsindikatorer og meddelelser
Indstillingerne for blitz kan ikke
ændres
• Du har valgt en indstilling, der ikke er
tilgængelig til optagelse med blitz
(side 35).
Zoom deaktiveret
• [Digital zoom] er indstillet til [Fra], når
du optager i tilstanden Fokusering tæt
på.
Eller, hvis du forsøger at bruge [Smart]
ved [Digital zoom], når billedstørrelsen
er indstillet til [8M] eller [3:2] (side 65).
Maksimalt antal billeder markeret
• Du kan vælge op til 100 billeder. Fjern
afkrydsningen.
Ikke nok batteri
• Kontroller, at der er tilstrækkelig strøm
tilbage på batteriet til at kopiere
billederne i den interne hukommelse i
kameraet til en "Memory Stick Duo".
Behandler
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en
normal musikfil.
• Udfør [Format musik], og indlæs
derefter en ny musikfil (side 87).
Formateringsfejl for
• Udfør [Format musik] (side 87).
Ugyldig handling
HD-output (1080i) i gang...
• Du forsøger at afspille film.
• Du forsøger at bruge funktionen
[Retouchering].
TV-output i gang...
• Du afspiller billeder i Diasshow.
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
Ingen rødøjeregistrering
• Du kan muligvis ikke fjerne røde øjne
afhængigt af billedet.
• Kontroller printeren.
Printerfejl
udskrive, er beskadiget.
Fejlfinding
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Frakobl
ikke kablet til flerfunktionsterminal.
109
Andet
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren
(medfølger ikke) i ethvert land eller område, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og
240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
110
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie. De typer "Memory Stick",
som kan bruges med dette kamera, er vist i
tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick"funktioner virker korrekt.
Bemærkninger om brug af en "Memory
Stick Duo" (medfølger ikke)
• Du kan ikke optage, redigere eller slette billeder,
hvis du skubber skrivebeskyttelsesknappen til
LOCK med et spidst instrument.
Terminal
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick
(uden MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med dette kamera.
*2
Understøtter højhastighedsdataoverførsel med
et parallelt interface.
*3 Film i størrelsen 640(Fin) kan optages.
Memo-område
Nogle "Memory Stick Duo"-kort har ikke
en skrivebeskyttelsesknap. På "Memory
Stick Duo" med denne knap kan
placeringen og formen variere afhængigt af
"Memory Stick Duo".
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på selve "Memory
Stick Duo" eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo"
med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• Efterlad ikke "Memory Stick Duo" inden for
små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge den ved et uheld.
Andet
• Dette kamera er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er det forkortede
produktnavn for en "Memory Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer, kan muligvis ikke fungere med
dette kamera.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
Skrivebeskyttelsesknap
111
Om "Memory Stick"
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Bemærkninger om brug af Memory Stick
Duo-adapter (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at indsætte "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du indsætter
en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, vil du muligvis ikke kunne fjerne den
fra enheden.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" indsættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Bemærk, at forkert isætning
kan resultere i fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", der er
indsat i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for, at Memory Stick Duo-adapteren
vender den rigtige vej, når den indsættes.
Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige
udstyret.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" monteret. Hvis det gøres,
kan det medføre, at enheden ikke fungerer
korrekt.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO Duo" med en
kapacitet op til 8 GB er blevet testet til at
kunne fungere korrekt med dette kamera.
112
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro" (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo"
sammen med dette kamera, skal du sætte
"Memory Stick Duo" ind i en "Memory Stick
Duo"-adapter i "M2"-størrelse. Hvis du
indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet
uden en "Memory Stick Micro"-størrelse "M2"adapter, vil du muligvis ikke kunne fjerne den
fra kameraet.
• Efterlad ikke "Memory Stick Micro" inden for
små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge den ved et uheld.
Om batteriet
Om opladning af batteriet
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10°C til 30°C. Du kan
muligvis ikke foretage effektiv opladning af
batteriet uden for dette temperaturområde.
Effektiv brug af batteriet
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriet
kan derfor bruges kortere tid i kolde omgivelser.
Det anbefales at gøre følgende for at sikre
længere brug af batteriet:
– Placer batteriet i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme det op, og indsæt det i
kameraet, umiddelbart før du begynder at
fotografere.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz
eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme
steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Sådan opbevares batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i længere tid, skal
det oplades fuldstændigt og derefter aflades
fuldstændigt en gang om året på kameraet, før
batteriet opbevares på et tørt, koldt sted. Gentag
denne opladning og afladning en gang om året
for at vedligeholde batteriets funktion.
• For at aflade Batteriet på kameraet skal du lade
kameraet være tændt i afspilningstilstand for
diasshow (side 47), indtil strømmen går ud.
• For at undgå pletter på terminalen, kortslutning
osv. skal du sørge for at bruge en medfølgende
batteribeholder ved transport og opbevaring.
Om batteriets levetid
Andet
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere
du bruger det, og efterhånden som tiden går.
Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere,
kan det skyldes, at batteriets levetid er opbrugt.
Køb et nyt batteri.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hvert batteri bruges i.
113
Om batteriopladeren
Om batteriopladeren
• Du må ikke oplade andre batterier end NP-BG batterierne i den batterioplader, der følger med
kameraet. Batterier af en anden type end den
angivne kan lække, bliver overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem,
hvorved de udgør en risiko for
legemsbeskadigelse på grund af elektrisk stød
og forbrændinger.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren.
Hvis du efterlader det opladede batteri i
opladeren, kan batteriets levetid forkortes.
• Når lampen CHARGE blinker, kan det betyde,
at der er opstået en fejl på batteriet, eller at der
er sat andre batterier end den angivne type i.
Kontroller, at batteriet har den angivne type.
Hvis batteriet er af den angivne type, skal du
fjerne batteriet, udskifte det med et nyt eller
andet og kontrollere, om batteriopladeren
fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan
opladningen muligvis ikke udføres. Rengør
batteriopladeren med en tør klud, el.lign.
114
Indeks
Indeks
A
Computer.............................. 72
Forudindstillet fokus.............42
Anbefalet miljø ....... 73, 88
Funkt.guide ...........................61
Kopiering af billeder
................................ 75, 88
Fyrværkeritilstand.................34
Adapterkabel til
HD-output......................70
Advarselsindikatorer og
meddelelser..................107
Macintosh...................... 88
G
AE/AF-låsindikator ..............43
Software ........................ 74
Gitterlinje..............................64
AF-funktion ..........................65
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
med kameraet................ 81
H
AF-lampe ..............................64
AF-lås ...................................43
Windows ....................... 72
Afspilningszoom...................25
Ansigtsregistrering................37
Autom. visn. .........................66
Automatisk fokusering ...........8
Automatisk
justeringsindstilling .......21
Hent musik............................87
Histogram .............................19
D
Holde kameraet.................8, 21
Dagslys................................. 44
HOME
Punkter ..........................30
Datadisc................................ 84
Dato ........................ 86, 99, 104
Skærmbillede.................29
Delvis farve .......................... 51
Hvidbalance ..........................44
Diasshow ........................ 47, 50
Høj følsomhedstilstand .........34
B
Digital præcisions-zoom ...... 65
Batteri .................................113
Digital zoom......................... 65
Højhastighedslukkertilstand
.......................................34
Batterioplader .....................114
DirectX ................................. 73
Beskyt ...................................53
DISP ..................................... 19
Beskær ..................................52
DPOF ............................. 54, 94
Billedformat ..........................11
E
Autoretning ...........................66
Billedkvalitet.........................11
Bip ........................................61
Blitz (Hvidbalance)...............45
Blitz auto...............................22
Blitz slukket ..........................22
Blitz tændt.............................22
Blitzindstilling ......................22
Blitzniveau ............................45
Blænde ....................................9
Blød fokusering ....................50
Burst......................................38
Center-AF .............................42
Centreret måling ...................41
COMPONENT .....................62
Identifikation af kameraets dele
.......................................13
Indeksskærmbillede ..............26
Indeksvisning........................47
Eksponering ..................... 8, 42
Indikator ...............................15
Enkelt ................................... 65
Indstillinger
Enkelt billede ....................... 47
F
Farve..................................... 10
Farvetilstand ......................... 39
Fejlfinding ............................ 96
Indstillinger for
optagelse 1.....................64
Indstillinger for
optagelse 2.....................66
Primære indstillinger 1
.......................................61
Filnavn.................................. 80
Primære indstillinger 2
.......................................62
Filplacering .......................... 80
Indstillinger af ur ..................67
Filtypenavn........................... 81
Indstillinger for optagelse 1
.......................................64
Fiskeøjeobjektiv ................... 51
Fluorescens........................... 44
Fokus ................................ 9, 19
Fokusering tæt på ................. 23
Format ............................ 58, 60
Format musik ....................... 87
Indeks
C
I
Indstillinger for optagelse 2
.......................................66
Initialiser...............................61
Installation ............................74
Intern hukommelse ...............20
115
Indeks
Intern.huk.værktøj ................60
MPG..................................... 80
Rødøjereduk. ........................ 46
ISO....................................9, 40
Multi-AF .............................. 42
Rødøjereduktion ................... 52
Multipunkts-AF ................... 42
J
Multistik............................... 14
S
JPG .......................................80
Music Tool ........................... 87
Justering af EV .....................40
Music Transfer ............... 87, 89
Selvdiagnosticeringsdisplay
..................................... 107
Musik ................................... 48
K
Målemetode ......................... 41
Kabel til flerfunktionsterminal
...........................69, 76, 92
Måling på flere mønstre....... 41
Kopier ...................................59
N
Kopiering af billeder til
computeren ....................75
Naturlig ................................ 39
Kryds til punktmåling...........41
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler .................80
NR langsom lukker .............. 16
SETUP..................................46
Skift lagrings mappe.
....................................... 59
Skinnende .............................44
Skrivebeskyttelsesknap.......111
Skærm
Indikator........................ 15
O
LCD-baggr.lys............... 19
Operativsystem .............. 73, 88
Langsom synkro ...................22
Opret lagr. mappe................. 58
Language Setting ..................68
Optagemenu ......................... 36
LCD-skærm ..........................19
Optisk zoom ................... 22, 65
Lukkerhastighed .....................9
Overeksponering .................... 9
Lydstyrke ..............................25
Overskyet ............................. 44
M
P
Macintosh-computer.............88
PAL ...................................... 63
Anbefalet miljø..............88
Panoramatilstand.................. 34
Makro ...................................23
Pc ......................................... 72
Map View .............................85
PictBridge ...................... 62, 91
mappe
Picture Motion Browser....... 82
Ændring af displayet ..... 19
Slet
Format .....................58, 60
Sløring .................................... 8
Smart zoom .......................... 65
Sne-tilstand...........................34
Soft-optagelsestilstand .........34
Software ................... 74, 82, 87
Spot-AF ................................ 42
SteadyShot............................ 46
Strand-tilstand ......................34
Styre hukommelsen
Intern.huk.værktøj.........60
Oprettelse ......................58
Pixel ..................................... 11
Skifte .............................59
Primære indstillinger 1......... 61
Vælge ............................55
Primære indstillinger 2......... 62
Masselager............................62
Punktmåling ......................... 41
T
R
Tilbagespoling/Hurtig
fremspoling ................... 25
Ramme for AF-områdesøger
...................................... 42
Tilslutning
"Memory Stick Duo"..........111
Memory Stick-værktøj .........58
Menu
Fotografer ......................36
Punkter ..........................32
Visning ..........................50
Monitor.................................65
116
Sepia ..................................... 39
S-H ....................................... 39
NTSC ................................... 63
L
Selvudløser ...........................24
REC-tilstand......................... 38
Retouchere ........................... 50
Roter..................................... 54
Memory Stick-værktøj
....................................... 58
Computer....................... 76
Printer...................... 92, 93
TV ................................. 69
Trykke halvvejs ned ............... 8
Indeks
Tusm. portræt........................34
Tusmørke ..............................34
TV .........................................69
Tværfilter ..............................51
U
Udskriftsbestillingsmærke ....94
Udskriv ...........................54, 90
Udskrive direkte....................91
Udskrivning i en fotoforretning
.......................................94
Udskrivning, andet................30
Undereksponering...................9
USB-tilslut ............................62
V
Valg af motiv...................34, 36
VGA......................................11
Video ud................................63
Visning af billeder.................30
Visningsmenu .......................50
Vivid......................................39
W
Windows-computer...............72
Anbefalet miljø..............73
Z
Zoom.....................................22
Indeks
117
Indeks
Bemærkninger om licensen
"C Library", "Expat" og "zlib" softwaren
følger med i kameraet. Vi leverer denne
software på basis af en licensaftale med
ejerne af copyright. På basis af en
anmodning fra ejerne af copyright til disse
programmer er vi forpligtet til at informere
dig om følgende. Læs venligst følgende
afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM'en. Du vil finde licenser (på
engelsk) til "C Library", "Expat" og "zlib"softwaren.
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Til denne software gælder følgende GNU
General Public License (herefter kaldt
"GPL") eller GNU Lesser General Public
License (herefter kaldt "LGPL") inkluderet
i kameraet.
Dette informerer dig om, at du har en ret til
adgang til kildekoden, til at ændre og
videredistribuere disse programmer under
de betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Brug
følgende URL til at hente den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at hvis du undlader at
kontakte os angående indholdet af
kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM'en. Du vil finde licenser (på
engelsk) til "GPL" og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for
at kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det downloades på Adobe
Systems' websted på adressen:
http://www.adobe.com/
118
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Download PDF

advertising