Sony | DSC-H1 | Sony DSC-H1 Betjeningsvejledning

010RTF.fm Page 1 Wednesday, June 22, 2005 7:32 AM
1
1
Gør batteriet klar
Isæt batterierne.
3
Match 3/#,
og isæt.
Digitalkamera
2
Til lysnetstikkontakt
Batterioplader
1
Tænd kameraet/indstil uret
Vælg
2
.
3
Isæt en "Memory Stick" (medfølger ikke)
Klemme-side
Tryk på POWER.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Lyser
Åbn "Memory Stick" -dækslet.
Strømledning
Betjeningsvejledning
Læs denne vejledning og "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning) grundigt, inden du
tager enheden i brug, og gem den til senere brug.
Sæt "Memory Stick"’en helt i, indtil den
klikker på plads.
Luk dækslet.
Når der ikke er isat en "Memory Stick".
CHARGE -lampe
2
Tændt: Oplader
Slukket: Udført (tag batterierne ud.)
3
Tilslut strømledningen.
Indstil uret med kontrolknappen.
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB).
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 24)
1 Vælg datodisplay-formatet med v/V, og tryk derefter
på z.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig lysnetstikkontakt i nærheden.
• Selv om CHARGE-lampen ikke er tændt, er batteriopladeren ikke afbrudt fra lysnetkilden, så
længe den er tilsluttet lysnetstikkontakten. Hvis der opstår problemer, mens du bruger
batteriopladeren, skal du straks slå strømmen fra ved at trække stikket ud af
lysnetstikkontakten.
• Når opladning er afsluttet, skal du afbryde strømledningen fra lysnetstikkontakten og tage
nikkel-metalhydrid-batterierne ud af batteriopladeren.
DSC-H1
Nikkel-metalhydrid-batteri
NH-AA-DA × 2 (medfølger)
2005 / 1 /
Forklarer avanceret teknologi og hvad der skal gøres, hvis du får problemer
med kameraet.
OK
AM
Cancel
1
Vælg en indstilling.
2
Stillbillede:
Tryk på
(billedstørrelse).
med v/V, og tryk derefter på z.
Opladningstid
Vælg
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Ca. 6 timer
2005 / 1 /
på 25 °C. Opladning kan tage længere under bestemte omstændigheder eller forhold.
• CHARGE-lampen kan blive ved med at lyse i længere end 6 timer, men det er ikke en
funktionsfejl.
4
12 : 00
2 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi
• Den tid, der kræves til at oplade helt afladede nikkel-metalhydrid-batterier ved en temperatur
Se "Brugervejledning/Fejlsøgning"
(særskilt vejledning)
1
4
Vælg den billedstørrelse, der skal bruges
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Vælg størrelsen med v/V.
5M
3:2
3M
1M
Film:
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Isæt de opladede batterier.
3
.
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Vælg
• Ovenstående skærm gælder for stillbilleder.
For film skal du vælge [640(Fine)] (kun "Memory
Stick PRO"), [640(Standard)] eller [ 160].
.
Clock Set
Underside
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2
2005 / 1 /
1
1
1
4
10 : 30
2
OK
AM
Cancel
Tryk på
(Billedstørrelse)
for at gennemføre
indstillingen.
• For at annullere skal du vælge [Cancel] og trykke på z.
Åbn batteridækslet, mens du
trykker på OPEN.
Match 3/ #, og isæt.
Luk dækslet.
-knap
© 2005 Sony Corporation
Kontroller det medfølgende tilbehør
• Nikkel-metalhydridbatterioplader BC-CS2A/
CS2B (1)
• USB-kabel (1)
• Objektivdæksel (1)/
Objektivdækselstrop (1)
• A/V-kabel (1)
• Strømledning (lysnet) (1)
• Skulderrem (1)
• Cd-rom (Cyber-shot
applikationssoftware) (1)
• Betjeningsvejledning til
digitalkamera "Læs dette
først" (denne vejledning) (1)
• Modlysblænder (1)
• HR6 (størrelse AA) nikkelmetalhydrid-batterier (2)
• Adapterring (1)
• Betjeningsvejledning
"Brugervejledning/
Fejlsøgning" (1)
Der medfølger ikke en
"Memory Stick".
Kameraet har en intern
hukommelse på 32 MB, men
det anbefales at købe en
"Memory Stick".
• Batteri-etui (1)
Brug af andre batterier end de medfølgende
Sådan ændres dato og klokkeslæt
Du kan bruge HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier/ZR6 (størrelse AA)
oxy-nikkel primær-batteri. "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 98)
Vælg [ Clock Set] på
Brug af lysnetadapteren
• Oplad de medfølgende batterier, inden kameraet bruges første gang.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at udsætte objektivet eller LCD-skærmen for stød
eller tryk. Sæt skulderremmen på, så du ikke kommer til at tabe kameraet el.lign.
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 16)
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 61)
Om stillbilledstørrelser
For nærmere oplysninger om billedstørrelsen t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 13)
Billedstørrelse
Retningslinjer
Om ur-displayet
5M (2.592×1.944)
(standardindstilling)
Til udskrivning af billeder med høj tæthed i
størrelse A4 eller A5
Du kan tilslutte kameraet med AC-LS5K lysnetadapteren (medfølger ikke).
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 15). Se betjeningsvejledningen til lysnetadapteren.
• Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin 3 – 1, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.
3:2 (2592×1728)*
Sådan kontrolleres den resterende batteritid
Når strømmen slås til
1M (1.280×960)
Tryk på POWER for at tænde og kontrollere tiden på skærmen.
• Med mindre du indstiller uret, vises Clock Set-skærmen, hver gang kameraet tændes.
• Undgå at berøre objektivdelen, når objektivdelen slås ud. Lad ikke kameraet stå med objektivdelen slået ud i
længere tid med strømmen slået fra. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller derefter.
VGA(E-Mail)
(640×480)
Indikator for
resterende
batteri
Antal billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
3M (2.048×1.536)
Til udskrivning af billeder i Postcardstørrelse
Til optagelse af et stort antal billeder
Til at vedhæfte billeder til e-mail eller
oprette hjemmesider
* Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.
VGA
96
Retningslinjer
for resterende
batteri
Tilstrækkelig
resterende
strøm
Batteri halvt
fuld
Batteri svagt,
optagelse/
afspilning
standser snart.
Udskift batterierne med
fuldt opladede batterier,
eller oplad batterierne.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
Om det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film
S AF
• Den resterende tid angives under bestemte omstændigheder ikke altid korrekt.
Sådan slås strømmen fra
• Ved brug af oxy-nikkel primær-batteri viser indikatoren for resterende batteri ikke de korrekte oplysninger.
Tryk på POWER igen.
• Når lysnetadapteren (medfølger ikke) bruges, vises indikatoren for resterende batteri ikke.
• Hvis kameraet kører på batteristrøm, og du ikke betjener kameraet i et stykke tid, slukkes kameraet
automatisk, så batteriet ikke bruges op (Auto Power-off-funktion).
Det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film, varierer afhængigt af
den valgte billedstørrelse.
For nærmere oplysninger om antal der kan optages eller tid t "Brugervejledning/Fejlsøgning"
(side 23)
Stillbilleder
Film
Maksimalt antal billeder
der kan optages
Maksimal tid der kan optages
Sådan tages batterierne ud
Hold kameraet med batteridækslet opad, åbn derefter batteridækslet og tag batterierne ud. Pas på
ikke at tabe batterierne.
Sådan bruges kameraet i udlandet — Strømkilder
Bemærkninger inden brug
(Setup) -skærmen, og gå videre fra trin 3 ovenfor.
Du kan bruge kameraet, den medfølgende batterioplader og lysnetadapteren (medfølger ikke)
i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz. Brug om nødvendigt en almindelig lysnetstikadapter [a], afhængigt af
lysnetstikkontaktens [b] udformning.
BC-CS2A/
CS2B
• Brug ikke en elektrisk transformer (rejse-omformer), da
det kan forårsage funktionsfejl.
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmdisplayet til at vise meddelelser på et angivet sprog. For at ændre
indstillingen af sprog skal du trykke på MENU for at vise menuskærmen. Vælg
(Setup) med
kontrolknappen, vælg derefter [ A Language] i
(Setup1), og vælg det ønskede sprog.
1
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 59)
• Antal billeder der kan optages, og tid der kan optages, kan være forskellig alt efter optageforhold.
Sådan udtages en "Memory Stick"
"Memory Stick"
-dæksel
Åbn "Memory Stick"-dækslet, og skub
derefter "Memory Stick"’en ind en gang.
Tilslutningslampe
Når tilslutningslampen er tændt
Yderligere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål kan findes på
vores websted til kundesupport.
Du må ikke åbne batteridækslet, tage "Memory Stick"’en ud eller slå strømmen fra. Dataene kan
beskadiges.
fortsættes på omstående side
010RTF.fm Page 2 Wednesday, June 22, 2005 7:32 AM
5
Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)
1
Holde kameraet
Optag stillbilleder (Scene Selection)
2
Vælg en indstilling.
Stillbillede:
Stillbillede (auto-justeringindstilling):
Tryk og hold halvt
ned for at fokusere
Vælg
1
Optag med lukkerknappen.
AE/AF-lås-indikator
Blinkende t tændt/bipper
.
Vælg den ønskede Scene
Selection-indstilling ( ,
,
,
,
).
6
1
,
Se/slette billeder
Vælg
2
.
VGA
3/9
Tryk helt ned
Lukkeren høres.
101-0003
/
Film:
-knap
Film:
2
30 F2.8
vises
• Du kan nemt se det næste/foregående billede ved at
dreje JOG-knappen.
JOG-knap
• For nærmere oplysninger om indstillinger, se nedenfor.
.
VOLUME
Stillbillede: billedstørrelsen vises
96
Vælg
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VGA FINE
S AF
Vælg et billede med b/B.
,
Optag med lukkerknappen.
Film:
AF-områdesøgerens ramme
For at afspille en film skal du trykke på z.
Indfang motivet i fokus-rammens midte.
Film:
STD
B
640
10/10
00:00:03
Tryk helt ned
STD
640
REC 00:00:02[00:10:48]
101_0010
STOP
-knap
-knap
Tryk lukkerknappen helt ned igen for at standse optagelsen.
Kontrolknap
• Film med billedstørrelse [160] vises en størrelse
mindre.
Brug af kontrolknappen
Brug af zoom
VGA
96
Brug af blitz til
stillbilleder
VGA
T
W
96
8/8
2005 1 1 10:30PM
Optage nærbilleder
(Makro)
S AF
RETURN
Brug af selv
-udløseren
VGA
96
S AF
Kontrollere det sidst optagede billede (Quick Review)
Tryk på b ( ) på kontrolknappen.
For at annullere skal du trykke på b igen.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
• For at slette billedet skal du trykke på
(Slet), vælge [Delete] med v på kontrolknappen, og derefter
trykke på z.
Vælge blitzindstilling for stillbilleder
Inden trin 2 skal du trykke gentagne gange på v ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede
indstilling er valgt.
Ingen indikator Blinker, hvis det er mørkt eller i modlys (standardindstilling)
Tvungen blitz
SL
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på
96
T
W
(slet).
2 Vælg [Delete] med v, og tryk derefter på z.
96
25
VGA
Review
101-0029
Sådan slettes billeder
Indstil funktionsknappen på andet end Scene Selection.
VGA
1.1
VGA
Sådan annulleres Scene Selection
Zoomknap
S AF
Kontrol af det sidst
optagede billede
(Quick Review)
VOLUME
Tilbage/Fremspoling: b/B
(Vende tilbage til normal afspilning: z)
Lydstyrke: v/V
Standse afspilning: z
Kontrolknap
Zoomknap
Afspilningslinje
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Langsom synkronisering (Tvungen blitz)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så en baggrund, der
ligger uden for blitzlyset, kan optages tydeligt.
VGA
S AF
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit], og tryk derefter på z.
Et let tryk på knappen giver langsom zoom. Hvis knappen trykkes helt ned, zoomes der hurtigt.
Delete
Exit
• Når zoomskaleringen overstiger 12×, bruger kameraet [Digital Zoom].
For nærmere oplysninger om [Digital Zoom] -indstillinger og billedkvalitet t "Brugervejledning/
Fejlsøgning" (side 51)
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af en film.
BACK/NEXT
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, det er svært at fokusere på
• Hvis motivet er tættere på end ca. 50 cm, når der er indstillet til W-siden, skal du bruge Makro-indstillingen
(venstre kolonne).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, skifter AE/AF-lås-indikatoren til at blinke langsomt,
og bippet høres ikke (undtagen for Continuous AF, t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 51)). Opbyg
optagelsen på ny og fokuser igen.
Motiver det er svært at fokusere på er:
– Langt fra kameraet og mørke
– Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er
dårlig.
– Set gennem glas
– I hurtig bevægelse
– Genspejler lys eller har en skinnende overflade
– Blinkende
– I modlys
Scene Selection-indstillinger
Sådan ser du et forstørret billede (afspilningszoom)
Følgende indstillinger er beregnet til at matche sekvensforholdene.
Mens et stillbillede vises, skal du trykke på
Twilight*
Optager natsekvenser på afstand,
uden at den mørke stemning i
omgivelserne går tabt.
Twilight portrait*
Optager portrætter i mørke
omgivelser.
Billedstabiliseringsfunktion
High-Speed Shutter
Optager motiver i bevægelse i lyse
omgivelser.
Landscape
Optager landskaber o.lign. ved
kun at fokusere på et fjernt motiv.
For at annullere billedstabiliseringsfunktionen skal funktionsknappen indstilles på andet end
Tryk derefter på
(Billedstabilisering) -knappen for at vise
-indikatoren. For at slå
billedstabiliseringsfunktionen til skal du trykke på
(Billedstabilisering) -knappen igen.
.
Optag sekvenser med levende lys
uden at ødelægge stemningen.
Optager med utydelig baggrund.
Der er stillet skarpt på motivet.
Optager kyster eller søbredder,
hvor vandets blå farve tydeligt
optages.
Sådan bruges funktioner indstillet af kontrolknappen med Scene Selection
• Det anbefales at optage med zoom indstillet helt til W-siden.
• Det fokuserede område bliver snævert, og hele motivet kommer muligvis ikke helt i fokus.
• AF-hastigheden falder.
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 18)
Sådan optages med brug af søgeren
Inden optagelse i trin 2 skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Nogle funktioner er
ikke til rådighed, afhængigt af Scene Selection-indstillingen. Når du trykker på knappen for at
vælge funktioner, der ikke kan kombineres med Scene Selection, høres et bip.
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 28)
Bruge selvudløseren
Selvudløserlampe
Se en indeksskærm
Tryk på
(indeks), og vælg derefter et billede med v/V/b/B.
For at vende tilbage til enkeltbillede-skærmen skal du trykke på z. For at vise den næste
(forrige) indeksskærm skal du trykke på b/B.
3/ 9
• SINGLE DISPLAY
101-0003
• SINGLE DISPLAY
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Hvis du trykker igen, vises
indeksskærmen (16 billeder).
Sådan slettes billeder i indeksindstilling
knap
Sådan identificeres punkter på skærmen
Inden trin 2 skal du trykke på V ( ) på kontrolknappen.
Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen blinker, og der høres et bip, indtil lukkeren virker
(ca. 10 sekunder senere).
Sådan gemmes forstørrede billeder: [Trimming] t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 49)
Beach
(Billedstabilisering) -
Inden trin 2 skal du trykke på B ( ) på kontrolknappen.
For at annullere skal du trykke på B igen.
Indstille helt til W-siden: Ca. 2 cm
Indstille helt til T-siden: Ca. 90 cm
Justere delen: v/V/b/B
Annullere afspilningszoom: z
Kameraet er udstyret med billedstabiliseringsfunktion.
* Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.
Korteste optageafstand fra objektivets overflade
for at zoome ind på billedet.
.
Portrait
• Når funktionsknappen er indstillet på
, kan du ikke annullere billedstabiliseringsfunktionen.
• Du kan spare på batteristrømmen, når billedstabiliseringsfunktionen er desaktiveret.
• Du kan ændre billedstabiliseringsindstillingen t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 54).
Optage nærbilleder (Makro)
For at ophæve zoom skal du trykke på
VGA
Candle*
Ingen blitz
• Blitzen springer automatisk op og blinker. Luk blitzen med hånden efter brug.
• Når der er påsat adapterring (medfølger) eller modlysblænder (medfølger), er blitzlyset blokeret.
• Optageafstand (når [ISO] er indstillet på [Auto])
W-side: Ca. 0,3 til 6,8 m
T-side: Ca. 0,9 til 5,2 m
• Blitzen blinker to gange. Den første gang er for at justere mængden af blitzlys.
2/9
S AF
1 Mens en indeksskærm vises, skal du trykke på
kontrolknappen, og derefter trykke på z.
(Slet) og vælge [Select] med v/V på
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z for at vise
indikatoren på det valgte billede.
(Slet) -
Sådan annulleres et valg
Med FINDER/LCD-knappen kan du vælge at optage enten med søgeren eller LCD-skærmen.
Når du bruger søgeren, vises billedet ikke på LCD-skærmen. Juster søgerjusteringsknappen,
indtil billedet vises tydeligt inden for søgeren, og optag derefter billedet.
Søgerjusteringsknap
FINDER/LCD-knap
Vælg et billede du tidligere har udvalgt til sletning, og tryk derefter
på z for at slette -indikatoren fra billedet.
SELECT
3 Tryk på
TO NEXT
(Delete).
4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
• For at slette alle billederne i mappen skal du vælge [All In This Folder] med v/V i trin 1 i stedet for [Select],
og derefter trykke på z.
Download PDF

advertising