Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Betjeningsvejledning

VKLIK!
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende
betjening
Brug af optagefunktioner
Digitalt stillbilledkamera
Cyber-shot Håndbog
DSC-H50
Før du tager enheden i brug, skal du læse
denne Håndbog omhyggeligt sammen med
din "Betjeningsvejledning" og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" og gemme dem til
senere brug.
Brug af
visningsfunktioner
Tilpasning af
indstillinger
Visning af billeder på et
tv
Brug af computeren
Udskrivning af
stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Indeks
© 2008 Sony Corporation
3-295-462-32(1)
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om understøttede
"Memory Stick" (medfølger ikke)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruge en "Memory
Stick Duo" til kameraet.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge
en "Memory Stick"
til kameraet.
Andre hukommelseskort understøttes
ikke.
• Yderligere oplysninger om "Memory Stick
Duo" findes på side 146.
Brug af en "Memory Stick Duo" med
"Memory Stick"-kompatibelt udstyr
Du kan bruge en "Memory Stick Duo" ved
at sætte den i en Memory Stick Duo-adapter
(medfølger ikke).
Memory Stick Duoadapter
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet
bruges første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er fuldt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du bruge resten af strømmen, fjerne
batteriet fra kameraet og opbevare det på et
køligt og tørt sted. På denne måde bevares
batteriets funktionsevne bedst.
• Yderligere oplysninger om understøttede
batterier findes på side 148.
2
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fremragende kontrast.
Objektivet er fremstillet efter et
kvalitetssikringssystem, der er certificeret
af Carl Zeiss i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
LCD-søgeren og objektivet
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
ved hjælp af højpræcisionsteknologi, så andelen
af effektive pixel udgør 99,99%. Der kan dog
forekomme små sorte og/eller lyse prikker
(hvide, røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen
eller LCD-søgeren. Disse prikker er en
almindelig konsekvens af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelserne.
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne prikker
• Du må ikke holde kameraet i LCD-skærmen.
• Hvis LCD-skærmen, LCD-søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i længere
perioder, kan det resultere i, at kameraet ikke
fungerer korrekt. Vær forsigtig, hvis kameraet
placeres tæt på et vindue eller udendørs.
• Du må ikke trykke på LCD-skærmen. Skærmen
kan blive misfarvet, og der kan opstå fejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
Bemærkninger om brug af kameraet
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
undlad at udsætte kameraet for kraftige
påvirkninger.
Billederne i denne Håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
Håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
optaget med dette kamera.
3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder.......................... 8
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 8
Eksponering – Justering af lysets intensitet .................................................... 10
Farver – Om lysforholdenes påvirkning........................................................... 12
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedformat" ................................................. 12
Blitz – Om brug af blitzen ................................................................................ 14
Kameraets dele....................................................................................... 15
Brug af tilbehør ....................................................................................... 18
Objektivhætte/adapterring
Montering af objektivhætten
Opbevaring af objektivhætten
Montering af et konverterobjektiv (medfølger ikke)
Fjernbetjening
Indikatorer på skærmen .......................................................................... 21
Ændring af skærmvisningen ................................................................... 26
Brug af den interne hukommelse ............................................................ 27
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren ...................................................................... 28
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering) ...................................... 29
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv).................................................. 33
Optagelser i mørke (Night Shot) ............................................................. 38
Brug af hjulet........................................................................................... 39
Optagelse med manuel justering ............................................................ 40
Optagelse med Programskift
Optagelse med Lukkerhastighedsprioriteret optagelse
Optagelse med Blændeprioriteret optagelse
Optagelse med Manuel eksponering
ISO: Valg af lysfølsomhed
EV: Justering af lysets intensitet
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Opt.funkt.: Indstilling til fortsat optagelse/bracketingoptagelse
Lysmålermetode: Valg af lysmålermetode
Visning af billeder.................................................................................... 50
Visning af stillbilleder som et diasshow................................................... 52
Sletning af billeder .................................................................................. 56
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu.......................... 58
Menuelementer ....................................................................................... 61
4
Indholdsfortegnelse
Brug af optagefunktioner
Optagemenu............................................................................................63
Valg af motiv: Valg af Valg af motiv
Billedformat: Valg af billedformat
Blitz: Blitzindstilling
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smilregist
Niveausæt: Indstilling af type for bracketingoptagelse
Scenegenkendelse: Registrering af motiv og optagelse af billedet
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Blitzniveau: Justering af mængden af blitzlys
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Støjreduktion: Justering af støjreduktion
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specialeffekter
Farvefilter: Indstilling af funktionen Farvefilter
Farvemætning: Justering af farvemætning
Kontrast: Justering af kontrast
Skarphed: Justering af skarphed
SteadyShot: Valg af antislørfunktion
(Optagelsesindstil.): Valg af Optagelsesindstil
Brug af visningsfunktioner
Valg af Visningstilstand ...........................................................................77
(Datovisning): Visning efter dato
(Mappevisning): Visning efter mappe
(Favoritter): Visning af billeder, der er registreret som Favoritter
Visningsmenu..........................................................................................78
(Slet): Sletning af billeder
(Visningstilstand): Skift af Visningstilstand
(Datoliste): Valg af afspilningsdato ved brug af Datovisning
(Filtrer efter ansigter): Afspilning af billeder, der er filtreret efter bestemte
betingelser
(Tilføj/fjern Favoritter): Tilføjelse/fjernelse af Favoritter
(Diasshow): Afspilning af en serie af billeder
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformatet til et bestemt formål
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
5
Indholdsfortegnelse
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
(Roter): Rotation af et stillbillede
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og Indstillinger ............... 89
Hukommelsesadmin......................................................................... 91
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj...................................... 91
Format
Skift lagringsmappe
Opret lagr.mappe
Kopier
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj........................................... 93
Format
Indstillinger ....................................................................................... 94
Primære indstill. — Primære indstillinger 1 ...................................... 94
Bip
Initialiser
Funkt.guide
Smil-demotilstand
Primære indstill. — Primære indstillinger 2 ...................................... 96
USB-tilslut
Video ud
COMPONENT
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1............................. 98
AF-lampe
AF-fkt.
Konvert.obj.
Gitterlinje
Digital zoom
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2........................... 101
Blitzsynk.
Autom. visn.
Autoretning
Udv. Fokus
Indstillinger af ur ............................................................................. 103
Language Setting ........................................................................... 104
Visning af billeder på et tv
Visning af billeder på et tv..................................................................... 105
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer............................................................. 108
Installation af softwaren (medfølger)..................................................... 110
Om "Picture Motion Browser" (medfølger)............................................ 112
6
Indholdsfortegnelse
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser" ......113
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser" ....117
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, på kameraet ved at
kopiere til "Memory Stick Duo" ..............................................................119
Brug af "Music Transfer" (medfølger)....................................................120
Brug af en Macintosh-computer ............................................................121
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste trin" ................................123
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder ..................................................................124
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer .....125
Udskrivning i en fotoforretning...............................................................128
Fejlfinding
Fejlfinding ..............................................................................................130
Advarselsindikatorer og meddelelser ....................................................141
Andet
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder ............................................145
Om "Memory Stick Duo"........................................................................146
Om batteriet...........................................................................................148
Om batteriopladeren..............................................................................149
Indeks
Indeks....................................................................................................150
7
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Fokus
Eksponering Farver
Kvalitet
Blitz
Dette afsnit beskriver kameraets
grundlæggende funktioner. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. funktionsvælgeren (side 28), hjulet
(side 39), skærmen HOME (side 58) og
menuerne (side 60).
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvt ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(autofokus). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvt ned.
Du må ikke trykke
udløserknappen helt ned
med det samme.
Tryk udløserknappen
halvt ned.
Indikatoren for
AE/AF-lås
blinker , lyser/
bipper
Tryk derefter
udløserknappen helt
ned.
Hvis det er svært at indstille fokus t [Fokus] (side 45)
Hvis billedet ser sløret ud, selvom der er indstillet fokus, kan det skyldes kamerarystelser t se
"Tip til forebyggelse af sløring" nedenfor.
8
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Tip til forebyggelse af sløring
Du kom til at bevæge kameraet, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelser". Hvis
motivet bevæger sig, når du tager et billede, kaldes det "motivsløring".
Kamerarystelser
Årsag
Dine hænder eller din krop ryster, når du holder
kameraet og trykker på udløserknappen, og alt
bliver sløret.
Sådan begrænses sløring
• Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
plan overflade, hvor det kan holdes stille.
• Optag med selvudløseren på 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde
armene ind til kroppen, når du trykker på
udløserknappen.
Motivsløring
Årsag
Kameraet holdes roligt, men motivet bevægede sig
under eksponeringen, så motivet ser sløret ud, når
der trykkes på udløserknappen.
Sådan begrænses sløring
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af
motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge
lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen,
før motivet bevæger sig.
Bemærk
• Antislørfunktionen er som standard slået til, så eventuelle kamerarystelser automatisk reduceres.
Denne funktion kan dog ikke forhindre motivsløring.
• Kamerarystelser og motivsløring opstår ofte i forbindelse med lav belysning og ved langsomme
lukkerhastigheder, f.eks. i forbindelse med brug af tilstanden
(Tusmørke) eller tilstanden
(Tusmørke portræt). Husk ovenstående tip, når du tager billeder.
9
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Eksponering Justering af lysets intensitet
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde = størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO-følsomhed (indeks for anbefalet
eksponering)
= optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys.
Billedet bliver lyst
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i tilstanden Autojustering.
Den kan dog også indstilles manuelt med
funktionerne nedenfor.
Korrekt eksponering
Manuel eksponering:
Giver dig mulighed for at justere
lukkerhastighed og blændeværdi manuelt
(side 43).
Undereksponering
= for lidt lys.
Billedet bliver mørkt
Justering af EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, der blev bestemt af kameraet
(side 44).
Lysmålermetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, der måles på for at bestemme
eksponeringen (side 49).
10
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Tip til valg af korrekt eksponeringsværdi (EV)
Når du optager et generelt hvidt billede, f.eks. et motiv i modlys eller et motiv i sneen, registrerer
kameraet, at motivet er lyst og vælger muligvis en mørkere eksponering til billedet. I dette tilfælde kan
det være effektivt at justere eksponeringen mod plussiden (+).
Justering mod plussiden (+)
Når du optager et generelt mørkt billede, registrerer kameraet, at motivet er mørkt og vælger muligvis en
lysere eksponering til billedet. I dette tilfælde kan det være effektivt at justere eksponeringen mod
minussiden (–).
Justering mod minussiden (–)
Eksponeringen kan kontrolleres i histogrammet. Pas på, du ikke over- eller undereksponerer motivet, så
billedet bliver for lyst eller for mørkt.
Justering af ISO-følsomhed (indeks for anbefalet eksponering)
ISO-følsomheden er en hastighed for optagemedier, der involverer en billedsensor, som
modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder, afhængigt af
ISO-følsomheden.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af ISO-følsomheden, skal du se side 43.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv under mørke lysforhold, og øger
lukkerhastigheden for at reducere sløring.
Billedet bliver dog ofte en smule sløret.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Billedet kan blive mørkt ved utilstrækkelig eksponering.
11
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Farver
Om lysforholdenes påvirkning
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af forskellige lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Skyer
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidligt
(standard)
Blåligt
Grønligt
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i tilstanden Autojustering.
Farvenuancerne kan også justeres manuelt med [Hvidbalance] (side 69).
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedformat"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et højt antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedformat" angives som antal pixel. Selvom du ikke
kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedformat
1 Billedformat: 9M
3456 pixel × 2592 pixel = 8.957.952 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Pixel
Valg af billedformat (side 13)
Pixel
Mange pixel
(detaljeret billede og
stor filstørrelse)
Få pixel (grovkornet
billede, men lille
filstørrelse)
12
Eksempel: Kan bruges
til udskrivning i A3+
format og derover
Eksempel: Kan bruges
som vedhæftning til en
e-mail
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedformat
Formål
Antal billeder
9M
(3456×2592)
Til udskrifter op til A3+
3:2 (8M)*1
(3456×2304)
Fotografer i højdebreddeforholdet 3:2
5M
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4
3M
(2048×1536)
Til udskrifter op til 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Brug lille billedstørrelse
til vedhæftning i e-mails
16:9 (6M)*2
(3456×1944)
Til visning på HDTV'er og
udskrifter op til A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Til visning på HDTV'er
Udskrivning
Få
Detaljeret
Mange
Grovkornet
Få
Detaljeret
Mange
Grovkornet
*1) Billederne optages i forholdet 3:2 – det samme forhold, der bruges til fotopapir og postkort, osv.
*2) Billedkanterne bliver muligvis skåret fra ved udskrivningen (side 138).
Filmbilledformat
Billede/sekund
Formål
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Optag film i høj kvalitet til visning på tvskærm
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Optag film i standardkvalitet til visning på
tv-skærm
320 (320×240)
Ca. 8
Optag i lille størrelse til vedhæftning i emails
• Jo større billedformat, jo højere billedkvalitet.
• Jo flere billeder pr. sekund, jo mere jævn bliver afspilningen.
13
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Blitz
Om brug af blitzen
Motivets øjne kan blive røde, og der kan opstå slørede hvide pletter, når du bruger blitzen.
Disse problemer kan begrænses ved at gøre følgende.
"Røde øjne"
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden) og giver "røde øjne".
Kamera
Øje
Nethinde
Hvordan kan problemet med "røde øjne" begrænses?
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 71).
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed)* i Valg af motiv (side 34) (blitzen slukkes automatisk).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] i visningsmenuen (side 81) eller med
den medfølgende software "Picture Motion Browser".
"Runde hvide pletter"
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Kamera
Motiv
Partikler i
luften (støv,
pollen, osv.)
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed)* i Valg af motiv (blitzen slukkes automatisk).
* Selvom du valgte tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv, kan lukkerhastigheden være lavere ved
lav belysning og i mørke omgivelser. I dette tilfælde skal du bruge et kamerastativ eller holde armene ind
til kroppen, når du trykker på udløserknappen.
14
Kameraets dele
Yderligere oplysninger om betjening findes
på siderne i parentes.
A Knappen POWER/POWER-lampe
B Funktionsvælger (28)
C Knappen
/BRK (48)
D Udløserknap (29)
E Knappen
(Lysmålermetode) (49)
F Selvudløserlampe (32)/
Smiludløserlampe (36)/
AF-lampe (98)
G Objektiv
H Blitz (31)
I Søgerjusteringshjul
• Når du vælger at optage et billede med
søgeren ved at trykke på knappen FINDER/
LCD, kan du justere søgeren med
søgerjusteringshjulet, så billedet vises
tydeligt i søgeren.
J Knappen NIGHTSHOT
K Øsken til skulderrem
L Mikrofon
M Multistik
Bruges i følgende situationer:
• Når der oprettes USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer.
• Når der oprettes tilslutning til lyd/videoindgangsstikket på et tv.
• Når der oprettes forbindelse til en
PictBridge-kompatibel printer.
N Fjernbetjeningsmodtager
15
Kameraets dele
F Kontrolknap (i midten)/hjul (udvendig
ring) (39)
Menu aktiveret: v/V/b/B/z (60)
Menu deaktiveret: DISP/ / /
(26, 31)
G Knappen HOME (58)
H Knappen
(afspilning) (50)
I Til optagelse: Knappen W/T (zoom)
(30)
Til visning: Knappen / (zoom
under afspilning) (50)/knappen
(Indeks) (51)
J DC IN-stik/dæksel over DC IN-stik
Når du bruger lysnetadapteren ACLS5K (medfølger ikke)
Bund
1 Til DC IN-stik
v-mærke
A Knappen FINDER/LCD
B Søger
C Knappen
2 Til stikkontakt
(Diasshow) (52)
D LCD-skærm (26)
• Batteriet kan ikke lades op ved at slutte
kameraet til lysnetadapteren AC-LS5K. Lad
batteriet op med batteriopladeren.
• LCD-panelets vinkel kan justeres, så det
passer til forskellige optagesituationer. Der
kan opstå fejl, hvis LCD-skærmen tvinges
ud over bevægelsesintervallet.
E Knappen MENU (60)
16
K Øsken til skulderrem
L Batteriudløser
M Batteriåbning
N "Memory Stick Duo"-åbning
O Adgangslampe
Kameraets dele
P Dæksel over batteri/"Memory Stick
Duo"
Q Gevind til kamerastativ (bund)
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Ellers kan kameraet ikke
fastgøres korrekt, og du kan beskadige
kameraet.
R Højttaler
17
Brug af tilbehør
Objektivhætte/adapterring
Objektivhætten er sat sammen med
adapterringen. Fjern adapterringen fra
objektivhætten, før de monteres på
kameraet.
3 Placer mærket 3 på objektivhætten (B)
ud for mærket 2, og monter
objektivhætten. Drej objektivhætten i
pilens retning, indtil den klikker på plads.
Adapterring
Objektivhætte
Montering af objektivhætten
Når du optager billeder i lyse omgivelser,
f.eks. udendørs, anbefaler vi, at du bruger
objektivhætten til at mindske
kvalitetsforringelser, der skyldes for meget
lys.
4 Kontroller, at "TOP"-mærket er placeret
som vist på tegningen.
Objektivhætten er monteret korrekt som
vist på tegningen.
1 Sluk kameraet, før adapterringen (A)
monteres.
2 Drej del [a] på adapterringen i pilens
retning, indtil mærket 1 er ud for mærket
2.
18
• Når objektivhætten (B) er monteret, kan del [a]
på adapterringen ikke drejes. Hvis
objektivhætten er monteret forkert, vises der
mørke skygger i hjørnerne af skærmen. Fjern
objektivhætten igen, og start forfra fra trin 2.
• Objektivdækslet kan monteres, selvom du har
monteret objektivhætten.
• Når du bruger objektivhætten, skal du være
opmærksom på følgende:
– Lyset fra AF-lampen kan blive blokeret.
– Det infrarøde lys fra Night Shot kan blive
blokeret.
– Blitzens lys kan blive blokeret og give
skygger, når du bruger den indbyggede blitz.
– Fjernbetjeningsmodtageren kan blive
blokeret, så fjernbetjeningen ikke kan bruges.
Brug af tilbehør
Opbevaring af objektivhætten
Objektivhætten kan monteres omvendt og
dermed opbevares på kameraet, når den
ikke er i brug.
Placer objektivhætten som vist nedenfor, og
drej den med uret, indtil den klikker på
plads.
Montering af et konverterobjektiv
(medfølger ikke)
Monter et konverterobjektiv, når du vil
forbedre vidvinkeloptagelser eller zoome
ind på fjerne motiver.
1 Monter adapterringen.
2 Monter et konverterobjektiv.
• Når du vil lave optagelser med
konverterobjektiv, skal du gennemgå
indstillingerne for [Konvert.obj.] (side 100).
• Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
konverterobjektivet.
19
Brug af tilbehør
Fjernbetjening
Bemærk
Fjernbetjeningen gør det lettere at betjene
kameraet.
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren for at betjene
kameraet (side 15).
Sådan skiftes batterier i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
A Sender
B Knappen HOME (58)
C Knappen
(Diasshow) (52)
D Knappen MENU (60)
Tap
E Knappen SHUTTER (29)
• Kan ikke trykkes halvt ned.
F Til optagelse: Zoomknappen (W/T) (30)
Til visning: Knappen / (zoom
under afspilning) (50)/knappen
(Indeks) (51)
• Du kan ikke zoome hurtigt ind, selvom du
trykker helt ned på fjernbetjeningens
zoomknap.
G Kontrolknap
Menu aktiveret: v/V/b/B/z (60)
Menu deaktiveret: DISP/ / /
(26, 31)
20
• Fjernbetjeningen indeholder et lithiumknapbatteri (CR2025). Du må ikke bruge andre
batterier end CR2025.
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen på
skærmen (side 26).
Yderligere oplysninger om betjening findes
på siderne i parentes.
Skærm
PSAM
Beskrivelse
Funktionsvælger (28)
Night Shot (38)
Hvidbalance (69)
Ved optagelse af stillbilleder
BRK
Serie optagelse/bracketing
(48)
Lysmålermetode (49)
Registrering af ansigter
(65)/Registrering af smil
(66)
SteadyShot (76)
• Der vises et begrænset antal indikatorer i
tilstanden Nem optagelse.
Ved optagelse af film
• Når du har valgt
standardindstillingen og
trykker udløserknappen
trykkes halvt ned, vises et
af disse ikoner, afhængigt
af indstillingen for
SteadyShot.
DRO (72)
Niveausæt (66)
Støjreduktion
Advarsel om vibration
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteri
Advarsel om lavt
batteriniveau (141)
Billedformat (63)
• Angiver, at vibrationer kan
resultere i slørede billeder
på grund af utilstrækkelig
belysning. Du kan stadig
optage billeder, selvom der
vises en advarsel om
vibration. Det anbefales
dog, at du aktiverer
antislørfunktionen, at du
bruger blitz for at opnå
bedre belysning, eller at du
bruger et kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde (side 9).
Funktionsvælger/Menu
(Valg af motiv) (33)
21
Indikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Indikator for Følsomhed for
smilregist./Antal billeder
(36)
9
Beskrivelse
Semi-manuel (46)
Manuel indstilling af fokus
(46)
Makro (31)
Zoomskala (30, 99)
z SET
z OK
MOVE
MOVE
Funktionsguide til
optagelse af billeder
Bjælke til manuel
indstilling af fokus (47)
Farvetilstand (73)
C
Farvefilter (74)
Skærm
Beskrivelse
Optagemappe (91)
• Vises ikke, når du bruger
den interne hukommelse.
Kontrast (75)
Skarphed (75)
Farvemætning (75)
96
Optagemedie
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
B
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås (29)
OPT
Standby
Optagelse af film/standby
af film
ISO400
ISO-tal (43)
00:25:05
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi (44)
0:12
Optagetid
(minutter : sekunder)
Indikator for AFafstandsmålerramme (45)
22
Optagetid
(timer : minutter :
sekunder)
Scenegenkendelse (67)
Støjreduktion ved lange
lukkerhastigheder
• Når lukkerhastigheden
bliver langsommere end en
bestemt hastighed ved lav
belysning, aktiveres
funktionen til støjreduktion
ved lange lukkerhastigheder
automatisk for at reducere
støj på billedet.
Antal billeder
AF-lampe (98)
Rødøjereduktion (71)
Blitz (31)
Blitzopladning
Konverterobjektiv (100)
REAR
Blitzsynkronisering (101)
Indikatorer på skærmen
D
Skærm
Beskrivelse
Selvudløser (32)
C:32:00
Selvdiagnosticering (141)
Databasen er fuld (144)
Kryds til punktmåling (49)
AF-afstandsmålerramme
(45)
Histogram (26)
23
Indikatorer på skærmen
Ved afspilning af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteri
Advarsel om lavt
batteriniveau (141)
Billedformat (63)
PictBridge-tilslutning
(126)
Ved afspilning af film
Visningstilstand (77)
Filtrer efter ansigter (79)
Favoritter (77)
Beskyt (86)
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (128)
Zoomskala (50)
VOL.
Lydstyrke (50)
PictBridge-tilslutning
(127)
• Du må ikke fjerne
multistikkablet, mens dette
ikon vises.
B
Skærm
N
Beskrivelse
Afspilning (50)
Statuslinje for afspilning
24
0:00:12
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer (88)
2008 1 1
9:30 AM
Optagedato/klokkeslæt for
det billede, der afspilles
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til
afspilning af billede
BACK/
NEXT
Valg af billeder
V VOLUME
Justering af lyd
Indikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Histogram (26)
•
vises, når
histogramvisningen er
deaktiveret.
C
Skærm
Beskrivelse
Afspilningsmappe (88)
• Vises ikke, når du bruger
den interne hukommelse.
8/8 12/12
Billednummer/Antal
billeder i den valgte mappe
Afspilningsmedie:
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
Skift af mappe (88)
• Vises ikke, når du bruger
den interne hukommelse.
Lysmålermetode (49)
Blitz
Hvidbalance (69)
ISO400
ISO-tal (43)
C:32:00
Selvdiagnosticering (141)
+2.0EV
Eksponeringsværdi (44)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
25
Ændring af skærmvisningen
Knappen v (DISP)
(skærmvisning)
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres skærmvisningen på
følgende måde:
Der vises indikatorer
Der vises indikatorer*
• Hvis du ser billeder udendørs i klart dagslys,
skal du øgelysstyrken for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
I sådanne situationer reduceres batteriniveauet
hurtigere.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Når der optages film.
Under afspilning
– Når menuen vises.
– Når du har valgt indekstilstand.
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når du afspiller film.
– Når Favoritliste vises.
– Når Datoliste vises.
• Der kan være stor forskel på det viste histogram
under optagelse og under afspilning i følgende
situationer:
– Når blitzen aktiveres.
– Når lukkerhastigheden er langsom eller
hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
z Justering af EV (eksponeringsværdi) ved
aflæsning af histogram
A
Der vises histogram*
Der vises
billedoplysninger under
afspilningen.
Histogramvisning
Der vises ingen indikatorer*
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en grafisk visning af et
billedes lysstyrke. Tryk flere gange på
v (DISP) på kontrolknappen for at få vist
histogrammet på skærmen. Den grafiske
visning indikerer et lyst billede, når
overvægten er mod højre, og et mørkt
billede, når overvægten er mod venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
* Lysstyrken øges for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
26
• Histogrammet vises også, når der afspilles et
enkelt billede, men her kan du ikke justere
eksponeringen.
Brug af den interne hukommelse
Kameraet har intern hukommelse på ca. 15 MB. Hukommelsen kan ikke flyttes. Den interne
hukommelse gør det muligt at optage billeder, selvom der ikke er sat en "Memory Stick Duo"
i kameraet.
• Film, der har et billedformat på [640(Fin)], kan ikke gemmes i den interne hukommelse.
Med "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billederne gemmes på en "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Billederne afspilles fra en "Memory Stick
Duo".
[Menu, Indstillinger, osv.]: Gør det muligt at anvende
forskellige funktioner på billeder, der er gemt på en
"Memory Stick Duo".
B
Uden "Memory Stick Duo"
B
Intern
hukommelse
[Optagelse]: Billederne gemmes i den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billederne afspilles fra den interne
hukommelse.
[Menu, Indstillinger, osv.]: Gør det muligt at anvende
forskellige funktioner på billeder, der er gemt i den
interne hukommelse.
Billeddata i den interne hukommelse
Vi anbefaler, at du kopierer (laver sikkerhedskopi af) fejlfrie data på en af følgende måder:
Kopiering (sikkerhedskopiering) af data til en "Memory Stick Duo"
Find en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg den fremgangsmåde,
der er beskrevet under [Kopier] (side 92).
Kopiering (sikkerhedskopiering) af data til en harddisk på din computer
Udfør fremgangsmåden på side 113 og 114 eller 117 og 118 uden en "Memory Stick Duo" i
kameraet.
• Billeddata på en "Memory Stick Duo" kan ikke kopieres til den interne hukommelse.
• Du kan kopiere data fra den interne hukommelse til en computer ved at slutte kameraet til en computer
med et multistikkabel. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til den interne hukommelse.
27
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
:
Tilstanden Autojustering
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk indstilling af kameraet
t side 29.
:
Tilstanden Nem optagelse
Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af nødvendige
funktioner, og med indikatorer, der er lettere at aflæse t side 30.
P:
Tilstanden Auto programmeret*
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justeret eksponering
(både lukkerhastighed og blændeværdi).
S:
Lukkerhastighedsprioriteret optagelse*
Gør det muligt at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden
t side 41.
A:
Blændeprioriteret optagelse*
Gør det muligt at optage efter manuel justering af blændeværdien
t side 42.
M:
Optagelse med manuel eksponering*
Gør det muligt at optage efter manuel justering af eksponeringen (både
lukkerhastighed og blændeværdi) tside 43.
:
Filmtilstand
Gør det muligt at optage film med lyd t side 29.
/
/
/
/SCN: Tilstanden Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt af
motivet.
Du kan vælge
,
, ,
, ,
i menuen, når funktionsvælgeren er
indstillet til SCN t side 33.
* Du kan vælge forskellige indstillinger med menuen (yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner
findes på t side 61).
28
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Udløserknap
Funktionsvælger
Knappen Makro
Knappen DISP
Knappen
Blitz
Zoomknap
Knappen Selvudløser
Knappen MENU
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Vælg den ønskede funktion med funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (tilstanden Autojustering): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
Grundlæggende betjening
Knappen z
2 Hold albuerne ind til kroppen for at holde kameraet roligt.
Sørg for, at motivet
er midt i
fokusrammen.
3 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk på udløserknappen, og hold den halvt nede for at indstille fokus på motivet.
Indikatoren z (AE/AF-lås) blinker grønt, der høres et bip, og indikatoren holder op med at blinke
og lyser konstant.
Indikator for AE/AF-lås
2 Tryk udløserknappen helt ned.
29
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at indstille fokus på
• Den korteste optageafstand er ca. 1 cm (W)/120 cm (T) fra objektivets forkant.
• Når kameraet ikke automatisk kan indstille fokus på et motiv, blinker indikatoren for AE/AF-lås
langsomt, og der høres intet bip. AF-afstandsmålerrammen vises heller ikke. Komponer optagelsen, og
indstil fokus igen.
Det kan være svært at indstille fokus i følgende situationer:
–
–
–
–
–
–
Når det er mørkt, og motivet er langt væk.
Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
Når motivet ses gennem glas.
Når motivet bevæger sig hurtigt.
Når der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
Når motivet står i modlys, eller når der er blinkende lys.
Optagelse i tilstanden Nem optagelse
Indstil funktionsvælgeren til
.
Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse.
Kameraet optager billederne med de mest optimale indstillinger, og de eneste indstillinger,
som du kan ændre, er Billedformat (Stort/Lille) (side 64), Blitz (Auto/Fra) (side 64) og
Selvudløser (10 sek/Fra) (side 32).
• Batteriet bruges hurtigere, fordi LCD-skærmens baggrundsbelysning automatisk øges.
• Du kan ikke optage billeder med søgeren.
W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome ind og på W for at zoome ud.
Tryk let på knappen for at zoome langsomt, og tryk knappen helt ned for at zoome hurtigt.
• Når zoomskalaen overstiger 15×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Yderligere oplysninger om indstillinger under [Digital zoom] og billedkvalitet findes på side 99.
• Når du optager film, zoomer kameraet langsomt, selvom du trykker knappen helt ned.
30
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Blitz (valg af blitz til stillbilleder)
Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
• Blitzen springer automatisk op og aktiveres. Blitzen skal trykkes manuelt ned med hånden efter brug.
• Blitzen aktiveres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
• Under opladning af blitzen vises
.
Grundlæggende betjening
(Ingen indikator): Automatisk blitz
Blitzen aktiveres ved utilstrækkelig belysning eller i modlys (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Langsom synkro (tvungen blitz)
Blitzen aktiveres i mørke omgivelser, så det kan tages et tydeligt billede af en baggrund, der er uden for
blitzens rækkevidde.
: Blitz slukket
Makro (nærbilleder)
Tryk flere gange på b (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
(Ingen indikator): Auto
Kameraet indstiller automatisk fokus fra fjerne motiver til motiver, der er meget tæt på.
Kameraet skal normalt bruges i denne tilstand.
: Makro
Kameraet indstiller fokus med prioritet på motiver, der er meget tæt på.
Vælg Makro ved optagelse af motiver, der er meget tæt på.
• Hastigheden for den automatiske fokusering falder, når der optages fjerne motiver, og når du optager billeder med
Makro.
• Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
31
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Brug af selvudløseren
Tryk flere gange på V (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
(Ingen indikator): Selvudløseren er deaktiveret.
: Selvudløseren er indstillet til 10 sekunders forsinkelse
: Selvudløseren er indstillet til 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres biplyde, indtil
lukkeren aktiveres.
Selvudløserlampe
Tryk igen på V (
) for at annullere.
• Indstil selvudløseren til 2 sekunders forsinkelse for at undgå slørede billeder. Udløseren
aktiveres 2 sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer de
rystelser, der opstår, når du trykker på udløserknappen.
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge
(10 sek) eller
(Fra).
32
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Knappen MENU
Udløserknap
Funktionsvælger
Kontrolknap
Vælg en funktion (
/ /
/
) med funktionsvælgeren
1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv (
/
/
/
) med
funktionsvælgeren.
Grundlæggende betjening
Knappen z
Knappen v/V/b/B
2 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Vælg en tilstand (
/
/ /
/ / ) i SCN
1 Vælg SCN med funktionsvælgeren.
2 Tryk på knappen MENU, og vælg
/
/
/
/
/
med v/V/b/B på
kontrolknappen (side 63).
3 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
• Yderligere oplysninger om denne tilstand findes på næste side.
Sådan annulleres Valg af motiv
Indstil funktionsvælgeren til noget andet end tilstanden Valg af motiv.
33
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Tilstande i Valg af motiv
Følgende tilstande er forudindstillet, så de egner sig til motivforholdene.
Tilstande, der vælges med
funktionsvælgeren
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder
uden blitz ved lav belysning med
reduceret sløring.
Tilstande, der vælges fra menuskærmen
Landskab
Gør det muligt at indstille fokus
på et fjernt motiv til optagelse af
landskaber, osv.
Tusmørke portræt*
Gør det muligt at optage tydelige
billeder af personer med natten
som baggrund, uden at
atmosfæren går tabt.
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil,
udløses lukkeren automatisk.
Yderligere oplysninger findes på
side 36.
Portræt
Gør det muligt at sløre
baggrunden, mens motivet
fremstår skarpt.
Avanceret
sportoptagelse
Velegnet til optagelse af hurtige
bevægelser, f.eks. i forbindelse
med sportsbegivenheder.
• Når udløserknappen trykkes
halvt ned, forudsiges motivets
bevægelse, og fokuseringen
justeres.
Tusmørke*
Gør det muligt at lave
natoptagelser på lang afstand,
uden at omgivelsernes mørke
atmosfære går tabt.
Strand
Gør det muligt at lave klare
optagelser af det blå vand ved
havet eller en sø.
Sne
Gør det muligt at tage klare
billeder uden farveforringelse i
snelandskaber og på andre steder,
hvor hele skærmen ser hvid ud.
Fyrværkeri*
Gør det muligt at optage et
fyrværkeri i al sin pragt.
* Når du optager billeder med
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), bliver
lukkerhastigheden langsommere, og risikoen for sløring øges. Det anbefales derfor at bruge et
kamerastativ.
34
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Understøttede funktioner i Valg af motiv
En kombination af funktioner, der bestemmes af kameraet, gør det muligt at optage et godt
billede i overensstemmelse med motivforholdene. Ikke alle funktioner er tilgængelige,
afhængigt af dit Valg af motiv.
( : den valgte indstilling understøttes)
Makro
—
—
/
Registrering
af ansigter
—
*2
—
/
—
—
/
—
—
Registrering
af smil
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Følsomhed for
smilregist.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Serie
optagelse/
bracketing
—
—
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
*3
*4
*3
*3
*3
Grundlæggende betjening
Blitz
—
—
EV
Hvidbalance
Rødøjereduktion
Selvudløser
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
*1) [Blitz] kan ikke vælges for [Hvidbalance].
*2) [Fra] kan ikke vælges for [Registrering af ansigter].
*3) [Hvidbalance] og [Farvetilstand] kan ikke vælges for [Niveausæt].
*4) [ISO400] er maksimum.
35
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Optagelse i tilstanden Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren.
2 Ret kameraet mod motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus på
motivet.
3 Tryk udløserknappen helt ned.
Smiludløser skifter til standby.
Ikon for Registrering af smil/Antal billeder
Ramme til registrering af smil (orange)
Indikator for Følsomhed for smilregist
Angiver det aktuelle smileniveau.
Hver gang smileniveauet når den valgte Følsomhed for smilregist. (angives af b), aktiveres
lukkeren automatisk, og der tages op til seks billeder. Når kameraet har taget et billede, lyser
smiludløserlampen (side 15).
4 Tryk udløserknappen helt ned igen for at afslutte tilstanden Smiludløser.
• Når Smiludløser er i standby, blinker optagelampen (orange).
• En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når din "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fuld, eller når der er taget seks billeder.
• Brug [Registrering af smil] (side 66) til at vælge det motiv, der skal prioriteres i forbindelse med
registrering af smil.
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 66).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person, der vises i rammen til registrering af smil
(orange), smiler efter, at du har trykket udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres efter, at du har
trykket udløserknappen helt ned. Den korrekte eksponering opnås muligvis ikke, hvis de omgivende
lysforhold ændres.
• Et ansigt registreres muligvis ikke i følgende situationer:
– Når det er for mørkt eller for lyst.
– Når en del af ansigtet er skjult bag solbriller, en maske, hat, osv.
– Når motivet ikke har front mod kameraet.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge funktionen Digital zoom.
• Du kan ikke skifte zoomforhold, når Smiludløser er i standby.
36
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
z Tip til bedre optagelse af smil
Grundlæggende betjening
1 Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene.
2 Forsøg at få personen til at kigge hen mod kameraet, og undgå så vidt muligt at lægge hovedet på
skrå. Registreringen er mest effektiv, når øjnene er smalle.
3 Smil tydeligt og med blottede tænder. Det er lettere for kameraet at registrere smilet, når tænderne er
synlige.
37
Optagelser i mørke (Night Shot)
Funktionen Night Shot gør det muligt at optage motiver i mørke uden brug af blitz, f.eks.
omkring lejrbålet om natten eller natplanter eller -dyr. Bemærk, at billeder, der optages med
funktionen Night Shot bliver grålige.
Udløserknap
Infrarødt lys
Knappen NIGHTSHOT
1 Indstil NIGHTSHOT til ON.
(Night Shot) vises.
2 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Sådan annulleres funktionen Night Shot
Indstil NIGHTSHOT til OFF.
• Når du indstiller funktionsvælgeren og bruger funktionen Night Shot, skifter kameraet til tilstanden
Autojustering, og de tilgængelige indstillinger begrænses.
• Blitzen er indstillet til
(blitz slukket).
• Det infrarøde lys kan blive blokeret af objektivhætten (medfølger).
• Du må ikke bruge funktionen Night Shot, hvor der er meget lys (f.eks. udendørs om dagen). Dette kan
medføre fejl.
• Skyggen fra objektivet kommer muligvis med på billedet, hvis motivet er meget tæt på. I dette tilfælde
skal du gå længere væk fra motivet, før du optager.
38
Brug af hjulet
Hjulet bruges til at ændre indstillingsværdier, når du optager i tilstande, der understøtter
manuel justering (Lukkerhastighedsprioriteret optagelse, Blændeprioriteret optagelse, Manuel
eksponering), justering af ISO-følsomhed, justering af fokuseringsmetoden eller EV.
Når du drejer på hjulet, kan du også hurtigt få vist det næste/forrige billede.
Indstil med
Hjulet
Kontrolknappen
Sådan vælges et element
1 Drej på hjulet for at vælge det element, som du vil indstille.
Grundlæggende betjening
Vælg med
Flyt den gule pil V til det valgte element.
2 Tryk på z på kontrolknappen.
Værdien bliver gul.
Drej på hjulet for at indstille værdien, mens værdien vises med gult.
Den viste værdi indstilles.
3 Tryk på z for at indstille flere elementer, og udfør derefter følgende
handlinger.
Elementer, der ikke kan vælges, vises med gråt.
39
Optagelse med manuel justering
Kameraet indstiller automatisk fokus og eksponering, men du kan også manuelt justere
indstillingerne.
Funktionsvælger
Indikator for AFafstandsmålerramme
Eksponeringsværdi
Blændeværdi
Lukkerhastighed
Hjul
Knappen MENU
Knappen z
Knappen HOME
ISO-værdi
Karakteristika for "lukkerhastighed"
Karakteristika for "blænde" (F-værdi)
Hurtig
Bevægelserne
fastfryses.
Åben
Fokusrækkevidden
begrænses både for
motiver, der er tæt på
og langt væk.
Langsom
Bevægelserne er
synlige.
Lukket
Fokusrækkevidden
øges både for motiver,
der er tæt på og langt
væk.
Nedenfor beskrives funktionen i optagetilstand.
Tilgængelige tilstande er markeret med hvidt.
Ikke tilgængelig
Standardindstillingerne er markeret med
40
Tilstande, der vælges på menuskærmen, når
funktionsvælgeren er indstillet til SCN.
.
Optagelse med manuel justering
Optagelse med Programskift
Gør det muligt at ændre kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed med fastlåst
lysstyrke.
1 Vælg P med funktionsvælgeren.
3 Optag billedet.
Grundlæggende betjening
2 Vælg den ønskede kombination af blændeværdi og lukkerhastighed med hjulet (side 39).
P* vises, mens kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed ændres.
Hvis du vil annullere Programskift, skal du dreje på hjulet for at få P* til at skifte til P.
• Du kan ikke ændre kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed, mens udløserknappen er trykket
halvt ned.
• Når lysstyrken ændres, ændres blændeværdien og lukkerhastigheden også, men indstillingernes indbyrdes
forhold bevares.
• Ikke alle optagesituationer understøtter ændring af kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed.
• Programskift annulleres, når blitzindstillingen ændres.
• Programskift annulleres, når funktionsvælgeren indstilles til andet end P, eller når du slukker kameraet.
Optagelse med Lukkerhastighedsprioriteret optagelse
Gør det muligt at justere lukkerhastigheden manuelt.
1 Vælg S med funktionsvælgeren.
2 Vælg en lukkerhastighed med hjulet (side 39).
Du kan vælge en lukkerhastighed fra 1/4000 til 30 sekunder.
3 Optag billedet.
41
Optagelse med manuel justering
Lukkerhastighedens indstillingsinterval
Blændeværdi
(F-værdi)
1/4000 til 30 sekunder
1/2000 til 30 sekunder
Zoomskala
(Tele)
(Vidvinkel)
ACa. ×2,1
BCa. ×15
•
•
•
•
Lukkerhastigheder på et sekund eller derover, vises med ["], f.eks. 1".
Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå vibration.
Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, tager det tid at behandle dataene.
Hvis lukkerhastigheden indstilles til 1/3 sekunder eller langsommere, aktiveres funktionen til
støjreduktion ved langsomme lukkerhastigheder for at reducere støj på billedet, og
vises.
• Hvis du ikke opnår den korrekte eksponering med de valgte indstillinger, blinker indstillingsværdien på
skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan godt optage i denne situation, men vi anbefaler,
at du justerer blitzværdierne igen.
• Blitzen er indstillet til (tvungen blitz) eller
(blitz slukket).
• Når lukkerhastigheden er hurtig, kan mængden af blitzlys være utilstrækkeligt, selvom du aktiverer
blitzen.
Optagelse med Blændeprioriteret optagelse
Gør det muligt manuelt at justere den mængde lys, der skal komme gennem objektivet.
1 Vælg A med funktionsvælgeren.
2 Vælg en blændeværdi med hjulet (side 39).
– Når zoomknappen er skubbet helt over til W-siden, kan du vælge en blændeværdi fra F2,7 til F8,0.
– Når zoomknappen er skubbet helt over til T-siden, kan du vælge en blændeværdi fra F4,5 til F8,0.
3 Optag billedet.
• Lukkerhastigheden justeres automatisk fra 1/2000 til 8 sekunder.
• Hvis du ikke opnår den korrekte eksponering med de valgte indstillinger, blinker indstillingsværdien på
skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan godt optage i denne situation, men vi anbefaler,
at du justerer blitzværdierne igen.
• Blitzen er indstillet til (tvungen blitz) eller
(Langsom synkro) eller
(blitz slukket).
42
Optagelse med manuel justering
Optagelse med Manuel eksponering
Gør det muligt at justere lukkerhastigheden og blændeværdierne manuelt.
1 Vælg M med funktionsvælgeren.
2 Vælg en lukkerhastighed med hjulet (side 39).
4 Optag billedet.
• Indstillingen gemmes, selvom kameraet slukkes. Når du har fundet en egnet værdi, skal du blot indstille
funktionsvælgeren til M for at bruge den ønskede værdi igen.
• Hvis du ikke opnår den korrekte eksponering med de valgte indstillinger, blinker indstillingsværdien på
skærmen, når udløserknappen trykkes halvt ned. Du kan godt optage i denne situation, men vi anbefaler,
at du justerer blitzværdierne igen.
• Blitzen er indstillet til (tvungen blitz) eller
(blitz slukket).
Grundlæggende betjening
3 Vælg en blændeværdi med hjulet (side 39).
Forskellen mellem de indstillinger, som du har valgt, og den eksponering, som kameraet vurderer
er korrekt, vises på skærmen i form af en EV-værdi (side 40). 0EV betyder, at kameraet vurderer
den valgte værdi som værende mest velegnet.
ISO: Valg af lysfølsomhed
Lav ISO-følsomhed
Høj ISO-følsomhed
Gør det muligt at vælge en lysfølsomhed i form af ISO-tal. Jo højere tal, jo højere følsomhed.
1 Vælg et ISO-tal med hjulet (side 39).
2 Tryk på z på kontrolknappen.
ISO-værdien bliver gul.
ISO-værdi (gul)
3 Vælg en ISO-værdi med hjulet.
4 Tryk på z.
43
Optagelse med manuel justering
ISOAUTO (Auto)
ISO80
ISO100
ISO200
Du kan reducere billedsløring i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISOfølsomheden (vælg et højere tal). Der kommer mere støj på
billedet, efterhånden som ISO-tallet øges. Vælg et ISO-tal,
der passer til optageforholdene.
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ISO-følsomhed, skal du se side 11.
• Bemærk, at der kommer mere støj på billederne, efterhånden som ISO-tallet øges.
• Når du vælger en anden tilstand end tilstanden
(Avanceret sportoptagelse) i Valg af motiv, indstilles
ISO-værdien automatisk.
• Du kan vælge en ISO-værdi mellem [ISO 80] til [ISO 400] eller [ISO AUTO] under fortsat optagelse,
bracketingoptagelse eller i tilstanden
(Avanceret sportoptagelse).
• Ved optagelse i lyse omgivelser, øger kameraet automatisk tonegengivelsen og hjælper med at forhindre,
at billederne bliver hvidlige (undtagen, når ISO er indstillet til [ISO80]).
EV: Justering af lysets intensitet
Mod –
Mod +
1 Vælg et EV-element med hjulet (side 39).
2 Tryk på z på kontrolknappen.
Eksponeringsværdien bliver gul.
Eksponeringsværdi (gul)
3 Vælg en eksponeringsværdi med hjulet.
Mod +: Gør billedet lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
Mod –: Gør billedet mørkere.
4 Tryk på z.
44
Optagelse med manuel justering
• Yderligere oplysninger om eksponering findes på t side 10.
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV (+2,0EV til –2,0EV).
• Justeringen af eksponering er muligvis ikke effektiv, hvis du optager et motiv i meget lyse eller mørke
omgivelser, eller hvis du bruger blitz.
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
1 Vælg en AF-afstandsmålerramme,
eller 9, med hjulet (side 39).
2 Tryk på z på kontrolknappen.
Indikatoren for AF-afstandsmålerrammen bliver gul.
Grundlæggende betjening
Gør det muligt at ændre fokuseringsmetoden med hjulet. Bruges, når det er svært at indstille
fokus på et motiv.
Indikator for AF-afstandsmålerrammen (gul)
3 Vælg den ønskede fokuseringsmetode med hjulet.
4 Tryk på z.
(Multi-AF)
Indstiller automatisk fokus på et motiv i hele
afstandsmålerrammen.
• Denne tilstand er nyttig, når motivet ikke er i midten af rammen.
AF-afstandsmålerramme
Indikator for AFafstandsmålerramme
(Center-AF)
Indstiller automatisk fokus på et motiv, der er cirka midt i
afstandsmålerrammen.
• Brug af denne metode med funktionen AF-lås gør det muligt at
optage den ønskede billedkomposition.
AF-afstandsmålerramme
Indikator for AFafstandsmålerramme
45
Optagelse med manuel justering
(AF med fleksibelt
punkt)
Indstiller automatisk fokus på et meget lille motiv eller et
smalt område. AF med fleksibelt punkt gør det muligt at
optage den ønskede billedkomposition.
• Yderligere oplysninger om indstilling af AF med fleksibelt
punkt findes nedenfor.
• Praktisk, når du laver optagelser med kamerastativ, og når
motivet er uden for midterområdet.
• Når du optager motiver i bevægelse, må motivet ikke komme
uden for afstandsmålerrammen.
(Semi-manuel)
Indstiller automatisk og hurtigt fokus på et område omkring
den angivne afstand.
• Indstiller fokus på et motiv i hele afstandsmålerrammen i
tilstanden Semi-manuel.
• Denne tilstand er nyttig ved gentagen optagelse af et motiv med
samme afstand.
• Brug "Semi-manuel", når det er svært at stille skarpt med
autofokus, f.eks. når du optager et motiv gennem et net eller et
vindue.
9 (Manuel fokus)
Indstiller fokus på et motiv med en forudangiven afstand til
motivet.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om angivelse af
afstanden, skal du se side 47.
• Det kan være svært at indstille korrekt fokus med autofokus, når
du optager et motiv gennem et net eller vinduesglas. I dette
tilfælde kan det være nyttigt at bruge Manuel fokus.
• AF står for autofokus.
• Hvis du bruger Digital zoom eller AF-lampe, deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
stiplet linje. I dette tilfælde indstiller kameraet fokus på motivet midt på skærmen.
• Du kan kun skifte fokuseringsmetoden, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
• Du kan kun vælge [Multi-AF] eller [Manuel fokus] ved optagelse af film.
Sådan indstilles AF med fleksibelt punkt
1 Vælg indikatoren for AF-afstandsmålerrammen, og vælg derefter
Farven på AF-afstandsmålerrammen skifter fra hvid til gul.
(AF med fleksibelt punkt).
AF-afstandsmålerramme
(gul: kan justeres/hvid: fastlåst)
Indikator for AF-afstandsmålerramme
2 Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at flytte AF-afstandsmålerrammen til det sted, som du
vil indstille fokus på, og tryk derefter på z.
Farven på AF-afstandsmålerrammen skifter fra gul til hvid.
Tryk på z igen for at flytte AF-afstandsmålerrammen igen.
46
Optagelse med manuel justering
• Når AF-afstandsmålerrammen flyttes, indstilles AF-fkt. til [Monitor], og når du trykker på z ændres
tilstanden til den tilstand, der blev indstillet på skærmen Opsætning.
• Placeringen af AF-afstandsmålerrammen nulstilles, når du ændrer fokuseringsmetode.
Sådan indstilles til Semi-manuel fokus/Manuel fokus
1 Vælg indikatoren for AF-afstandsmålerrammen, og vælg derefter
Bjælken til manuel indstilling af fokus vises.
eller 9.
Indikator for fokus
(gul: kan justeres/hvid: fastlåst)
2 Tryk på b/B på kontrolknappen for at indstille den ønskede afstand på bjælken.
• Når du bruger funktionen Udv. Fokus (side 102), forstørres billedet på skærmen til det dobbelte, så
det bliver lettere at indstille fokus (standardindstilling).
3 Tryk på z.
Grundlæggende betjening
Bjælke til manuel indstilling af
fokus
Fokusrækkevidde 1 cm til ∞
eller 9 for at skifte fra gul til hvid. Tryk på z for at foretage indstillingen igen.
• Når du trykker udløserknappen halvt ned i tilstanden Semi-manuel, indstiller kameraet automatisk og
hurtigt fokus på området omkring den indstillede afstand.
• Hvis fokusafstanden til motivet er kort, kan støv eller fingeraftryk på objektivet komme med på billedet.
Aftør objektivet med en blød klud, osv.
• Afstandsoplysningerne for Manuel fokus/Semi-manuel fokus er anslåede. Fejlmargenen øges, hvis
objektivet peger op- eller nedad.
• Afstandsvalget er begrænset til zoomskalaen eller til indstillingen for [Konvert.obj.]. Hvis
eller 9
blinker, betyder det, at du har nået grænsen for justeringen af fokus.
• Afstanden for den manuelle fokus nulstilles, når du ændrer fokuseringsmetode.
47
Optagelse med manuel justering
Opt.funkt.: Indstilling til fortsat optagelse/bracketingoptagelse
Gør det muligt at vælge, om kameraet skal optage med Serie optagelse/bracketing, når du
trykker på udløserknappen.
Knappen
/BRK (Opt.funkt.)
Hver gang du trykker på knappen /BRK (Opt.funkt.), ændres optagetilstanden som følger
(Normal) t
(Serie optagelse) t BRK (Bracketing).
(Normal)
(Serie optagelse)
Der udføres ikke fortsat optagelse.
Der optages 100 billeder efter hinanden, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
• Blitzen er indstillet til
BRK (Bracketing)
(blitz slukket).
Der optages en serie på tre billeder i form af
bracketingoptagelser, der er valgt fra eksponering,
Hvidbalance eller Farvetilstand.
• Indstil typen af bracketing på menuskærmen. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, skal du se side 66.
Serieoptagelse
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Optageintervallet er ca. 0,6 sekunder. Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen for
billedformatet.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller din "Memory Stick Duo" er fuld,
stopper funktionen Serie optagelse.
• Fokus, hvidbalance og eksponering justeres for det første billede, og indstillingerne bruges derefter på de
øvrige billeder.
Om Bracketing
• Der indstilles fokus for det første billede, og indstillingen anvendes derefter på de øvrige billeder.
• Optageintervallet er det samme som for Serie optagelse. Optageintervallet kan være længere, afhængigt af
motivforholdene.
48
Optagelse med manuel justering
Lysmålermetode: Valg af lysmålermetode
Gør det muligt at vælge den lysmålermetode, der bestemmer hvilken del af motivet, der skal
måles på for at bestemme eksponeringen.
(Lysmålermetode)
Hver gang du trykker på knappen
(Lysmålermetode), ændres lysmålermetoden som
følger:
(Multi) t
(Center) t
(Spot).
(Multi)
Deler motivet op i flere områder og måler på hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (måling på
flere områder).
(Center)
Måler på midten af et billede og bestemmer eksponeringen på
baggrund af motivets lysstyrke (centreret måling).
(Spot)
(kun til stillbilleder)
Grundlæggende betjening
Knappen
Måler kun på en del af motivet (punktmåling).
• Denne funktion er praktisk, når motivet er i modlys, eller når der
er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eksponering, skal du se side 10.
• Ved brug af punktmåling eller centreret måling anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at
indstille fokus på målepositionen (side 45).
• Du kan kun vælge lysmålermetode, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
49
Visning af billeder
Knappen
(Indeks)/
(zoom under
afspilning)
Knappen
Knappen
afspilning)
(zoom under
Hjul
(afspilning)
Knappen MENU
Knappen z
Knappen HOME
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Tryk på knappen
(afspilning).
• Hvis du trykker på knappen
(afspilning), når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk i
afspilningstilstand. Tryk igen på knappen
(afspilning) for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film (tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at gå fremad i en film, og tryk på b for at gå tilbage (tryk på z for at skifte
til normal afspilning).
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at
indstille lyden.
• Film i billedformat [320] vises i et mindre format.
• Når du drejer på hjulet, kan du også hurtigt få vist det næste/forrige billede.
• Kameraet kan ikke altid afspille billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
Tryk på knappen HOME, vælg [
billederne.
/
Mappevisning] i
(Vis billeder), og afspil derefter
Sådan vises et forstørret billede (zoom under afspilning)
Tryk på , mens der vises et stillbillede. Tryk på
Tryk på v/V/b/B for at justere positionen.
Tryk på z for at annullere zoom under afspilning.
for at zoome ud.
Viser den del af billedet, der vises på
skærmen.
Her er det midten af billedet, der er forstørret.
50
Visning af billeder
• Yderligere oplysninger om lagring af forstørrede billeder findes under [Beskær] (side 81).
Sådan vises indeksskærmen
Tryk på
(Indeks) for at få vist en indeksskærm, mens der vises et stillbillede.
Vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at skifte til en skærm, hvor der kun vises et enkelt billede.
Duo") eller i Mappevisning (når den interne hukommelse bruges).
Når du bruger en "Memory Stick Duo", kan du skifte Visningstilstand ved at vælge
(Vis billeder) på skærmen HOME (side 77).
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øges antallet af billeder på indeksskærmen.
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo", kan du vælge den ønskede dato/mappe med v/V,
når du har valgt rullepanelet med b.
Grundlæggende betjening
• I standardindstillingen vises billederne i Datovisning (når der bruges en "Memory Stick
Rullepanel
51
Visning af stillbilleder som et diasshow
Stillbillederne afspilles i fortløbende rækkefølge med musik og effekter.
Knappen
(Diasshow)
Knappen
(afspilning)
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Tryk på knappen
(Diasshow).
Opsætningsskærmen vises.
2 Tryk igen på knappen
(Diasshow).
Diasshowet starter.
• Du kan ikke afspille film.
• Indstillingerne (undtagen [Billede] og [Filter]) gemmes, indtil næste gang de ændres.
• Funktionen [Filter] kan ikke altid bruges på billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
Sådan afsluttes diasshowet
Tryk på knappen
(Diasshow).
• Du kan ikke sætte et diasshow på pause.
Sådan justeres musikkens lydstyrke
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at indstille
lyden.
52
Visning af stillbilleder som et diasshow
Sådan ændres opsætningen
På opsætningsskærmen i trin 1: Vælg de ønskede elementer med v/V, og tryk derefter på z.
Følgende elementer kan indstilles.
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billede
Denne indstilling er altid [Mappe], når kameraet bruges uden "Memory Stick Duo" (medfølger
ikke).
Afspiller alle stillbilleder i rækkefølge.
Mappe
Afspiller stillbilleder i den valgte mappe for den valgte dato
eller afspiller stillbilleder i Favoritter.
Denne dato
Favoritter 1 til 6
• [Mappe] og [Denne dato] kan kun vælges i den tilknyttede
Visningstilstand.
Filtrer efter ansigter
Denne indstilling er altid [Fra], når kameraet bruges uden "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
Fra
Billeder filtreres ikke.
Alle mennesker
Viser billeder filtreret efter de valgte betingelser.
Børn
• Nogle gange skjules eller vises billeder ved en fejl.
• Nogle gange kan filtrering ikke bruges på billeder, der er taget
med ældre Sony-modeller.
Småbørn
Grundlæggende betjening
Alle
Smil
53
Visning af stillbilleder som et diasshow
Effekter
Enkel
Et simpelt diasshow, hvor en serie stillbilleder vises med et
forudbestemt interval
• Afspilningsintervallet kan indstilles. Denne effekt gør det
muligt at nyde dine billeder i dit eget tempo.
Basis
Et basisdiasshow, der er velegnet til mange forskellige
sekvenser
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en
filmsekvens
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser
Ansigt 1: Basis
Et diasshow i middel tempo med effekter som zoom-ind på
ansigter og visning af flere billeder ved siden af hinanden.
Velegnet til forskellige sekvenser og får det bedste frem i
billeder med ansigter
Ansigt 2: Nostalgisk
Et langsommere og mere stemningsbetonet diasshow med
effekter som zoom-ind på ansigter og visning af flere billeder
ved siden af hinanden for at få det bedste frem i billeder med
ansigter
Ansigt 3: Stilfuld
Et livligt diasshow i højt tempo med effekter som zoom-ind
på ansigter og visning af flere billeder ved siden af hinanden
for at få det bedste frem i billeder med ansigter
Musik
Den musik, der afspilles, bestemmes som standard af den valgte effekt. Musikken kan kombineres
med enhver effekt, så den bliver som ønsket. Det er også muligt at vælge forskellig
baggrundsmusik.
54
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel] diasshow
Music2
Standardindstillingen for et [Basis] diasshow
Music3
Standardindstillingen for et [Nostalgisk] diasshow
Music4
Standardindstillingen for et [Stilfuld] diasshow
Music5
Standardindstillingen for et [Aktiv] diasshow
Music6
Standardindstillingen for et [Ansigt 1: Basis] diasshow
Music7
Standardindstillingen for et [Ansigt 2: Nostalgisk] diasshow
Music8
Standardindstillingen for et [Ansigt 3: Stilfuld] diasshow
Fra
Uden musik.
Tilbage
Skifter til opsætningsskærmen.
Visning af stillbilleder som et diasshow
Andre indstill.
Interval
Indstillingen er altid [Auto], medmindre du har valgt [Enkel] for [Effekter].
1 sek
3 sek
Indstiller visningsintervallet for billeder i et [Enkel]
diasshow.
5 sek
Auto
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte element under
[Effekter].
Gentag
Til
Gentager afspilningen af billederne.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Grundlæggende betjening
10 sek
z Sådan tilføjes/ændres musikfiler
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem under
diasshowet. Du kan overføre musik med [ Musikværktøj] i
(Diasshow) på skærmen HOME, når
softwaren "Music Transfer" (medfølger) er installeret på en computer. Yderligere oplysninger findes på
side 120 og 122.
• Du kan gemme op til otte stykker musik på kameraet (de otte forudindstillede musikstykker (Music1 til
Music8) kan erstattes med dem, du har overført).
• En musikfil, der skal afspilles på kameraet, kan højest vare ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en beskadigelse eller anden fejl i filen, skal du vælge
[Format musik] (side 120) og overføre musikken igen.
55
Sletning af billeder
Knappen
(Indeks)
Knappen
(afspilning)
Knappen MENU
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Tryk på knappen
(afspilning).
2 Tryk på knappen MENU, når skærmen er i enkeltbilled- eller i indekstilstand.
3 Vælg
[Slet] med v/V på kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede sletningsmetode ([Dette bil.], [Flere billeder] og [Alle
billeder i datointerval]/[Alle i denne mappe]) med b/B, og tryk derefter på z.
• De viste indstillinger varierer, afhængigt af den valgte Visningstilstand (side 77).
56
Sletning af billeder
Når du vælger [Dette bil.]
Gør det muligt at slette det valgte billede.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Flere billeder]
Gør det muligt at vælge og slette flere billeder samtidigt.
1 Marker de billeder, som du vil slette, og tryk derefter på z.
Markeringen
vises i billedets afkrydsningsfelt.
Indeksvisning
Grundlæggende betjening
Enkelt billede
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billeder for en dato/i en mappe, skal du vælge [Flere billeder] på
indeksskærmen, vælge rullepanelet med b og derefter trykke på z. Markeringen
vises i
afkrydsningsfeltet på rullepanelet.
Når du vælger [Alle billeder i datointerval]/[Alle i denne mappe]
Gør det muligt at slette alle billeder fra den valgte dato/mappe.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
57
Sådan bruges de forskellige elementer –
HOME/Menu
Brug af skærmen HOME
Skærmen HOME er en indgangsskærm til alle kameraets funktioner og kan aktiveres uanset
tilstand (optagelse/afspilning).
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Knappen HOME
Kontrolknap
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
Kategori
Element
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menuelement med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke få vist skærmen HOME, når der er udført en PictBridge-tilslutning eller en
USB-tilslutning.
• Hvis du trykker på knappen HOME igen, skifter kameraet til optage- eller
afspilningstilstand.
58
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu
Elementer under HOME
Tryk på HOME for at få vist følgende elementer. Det er kun de tilgængelige menuelementer, der vises på
skærmen. Yderligere oplysninger om de enkelte elementer findes i vejledningen nederst på skærmen.
Kategori
Optagelse*
Datovisning (side 77)
Mappevisning (side 77)
Favoritter (side 77)
Diasshow
Diasshow (side 52)
Musikværktøj (side 120)
Hent musik
Udskriv
Format musik
Udskriv (side 125)
Grundlæggende betjening
Vis billeder
Element
Optagelse (side 28)
Hukomm.værktøj
Hukommelsesadmin.
Memory Stick-værktøj (side 91)
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Internt huk.værktøj (side 93)
Format
Indstillinger
Primære indstill.
Primære indstillinger 1 (side 94)
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Smil-demotilstand
Primære indstillinger 2 (side 96)
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1 (side 98)
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2 (side 101)
Blitzsynk.
Autoretning
Autom. visn.
Udv. Fokus
Indstillinger af ur (side 103)
Language Setting (side 104)
* Den optagetilstand, der er valgt med funktionsvælgeren, bruges.
59
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu
Brug af menuelementer
Knappen MENU
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Tryk på knappen MENU for at få vist menuen.
Funktionsguide
Hvis [Funkt.guide] indstilles til [Fra],
deaktiveres funktionsguiden (side 94).
• Menuen vises kun, når kameraet er indstillet til optage- eller afspilningstilstand.
• De tilgængelige menuelementer afhænger af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menuelement med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede element er skjult, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil elementet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil indstillingen vises på
skærmen.
• Vælg et menuelement i afspilningstilstand, og tryk på z.
4 Tryk på knappen MENU for at lukke menuen.
60
Menuelementer
De tilgængelige menuelementer varierer, afhængigt af den valgte tilstand (optagelse/
afspilning), og funktionsvælgerens position i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige
menuelementer, der vises på skærmen.
( : Tilgængelig)
Funktionsvælgerens position:
P
S
A
M
Scene
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
Optagemenu (side 63)
—
—
*1
Billedformat
Blitz
—
—
Registrering af ansigter
*1
—
—
—
*2
—
Registrering af smil
—
—
—
—
—
—
*2
—
Følsomhed for smilregist.
—
—
—
—
—
—
*2
—
Niveausæt
—
—
Scenegenkendelse
—
Hvidbalance
—
—
Blitzniveau
—
—
Rødøjereduktion
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
*2
—
—
DRO
—
—
—
—
Støjreduktion
—
—
—
—
Farvetilstand
—
—
—
Farvefilter
—
—
—
—
Farvemætning
—
—
—
—
Kontrast
—
—
—
—
Skarphed
—
—
—
—
SteadyShot
—
(Optagelsesindstil.)
Grundlæggende betjening
Valg af motiv
—
—
*1) Antallet af tilgængelige elementer er begrænset i forhold til andre tilstande (side 30).
*2) Betjeningsmulighederne er begrænsede i henhold til den valgte tilstand for Valg af motiv
(side 35).
61
Menuelementer
Visningsmenu (side 78)
(Slet)
(Datoliste)
(Visningstilstand)
(Filtrer efter ansigter)
(Tilføj/fjern Favoritter)
(Diasshow)
(Retouchering)
(Tilpasning af flere)
(Beskyt)
(Udskriv)
(Vælg mappe)
62
(Roter)
Brug af optagefunktioner
Optagemenu
Funktionerne i optagetilstand ved brug af MENU er beskrevet herunder.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af menuen, skal du se side 60.
Tilgængelige tilstande er markeret med hvidt.
Tilstande, der vælges på menuskærmen, når
funktionsvælgeren er indstillet til SCN.
Ikke tilgængelig
.
Valg af motiv: Valg af Valg af motiv
Gør det muligt at vælge Valg af motiv i menuen.
Du kan optage billeder med foruddefinerede indstillinger, der egner sig til forskellige
motivforhold (side 33).
Brug af optagefunktioner
Standardindstillingerne er markeret med
Billedformat: Valg af billedformat
Yderligere oplysninger findes på side 12.
Stillbilleder
Vælg det billedformat, der skal bruges til optagelse af
stillbilleder.
63
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Tilstanden Nem optagelse
Vælg det stillbilledformat, der skal bruges i tilstanden Nem optagelse.
Stort
Optager billeder i formatet [9M].
Lille
Optager billeder i formatet [3M].
Film
(Fin)
Vælg det billedformat, der skal bruges til optagelse af film.
(Standard)
Blitz: Blitzindstilling
Gør det muligt at vælge blitzindstilling i tilstanden Nem optagelse.
64
Auto
Blitzen aktiveres ved utilstrækkelig belysning eller i modlys.
Fra
Blitzen aktiveres ikke.
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Gør det muligt at vælge, om funktionen Registrering af ansigter skal bruges, og vælge
prioriteret motiv for indstilling af fokus, når denne funktion bruges.
Aktiverer registreringen af ansigter på motivet og justerer automatisk indstillinger for fokus,
blitz, eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion.
(Fra)
(Auto)
Deaktiverer funktionen Registrering af ansigter.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal indstille
fokus på.
Ikon for Registrering af ansigter
Ramme til registrering af
ansigter (hvid)
(Prioriter børn)
Indstiller fokus med prioritet på børns ansigter.
(Prioriter voksne)
Indstiller fokus med prioritet på voksnes ansigter.
Brug af optagefunktioner
Ramme til registrering af
ansigter (orange)
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når der bruges digital zoom.
• Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til
(Portræt), er funktionen Registrering af ansigter slået til.
• Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til
(Portræt), er [Auto] standardindstilling for [Registrering
af ansigter].
• Selvom den faste indstilling for [Registrering af ansigter] er [Auto], når tilstanden Nem optagelse er valgt,
vises der ingen rammer til registrering af ansigter.
• Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. Der kan dog kun registreres op til 4 ansigter i dit motiv,
når tilstanden
(Portræt) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
• Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og indstiller fokus
efter prioritet. Rammen til registrering af ansigter i hovedmotivet bliver orange.
• Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvt ned.
• Et ansigt registreres muligvis ikke i følgende situationer:
– Når det er for mørkt eller for lyst.
– Når en del af ansigtet er skjult bag solbriller, en maske, hat, osv.
– Når motivet ikke har front mod kameraet.
• Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Standardindstillingen ændres til [Auto], når du bruger lysnetadapter (medfølger ikke).
65
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Gør det muligt at vælge det prioriterede motiv for Smiludløser. Yderligere oplysninger om
Smiludløser findes på se side 36.
(Auto)
Registrerer og optager automatisk smilende ansigter.
(Prioriter børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smilregist
Gør det muligt at indstille niveauet for registrering af smil ved hjælp af funktionen
Smiludløser. Yderligere oplysninger om Smiludløser findes på se side 36.
(Lav)
Registrerer et stort smil.
(Mellem)
Registrerer et normalt smil.
(Høj)
Registrerer selv et lille smil.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
Niveausæt: Indstilling af type for bracketingoptagelse
Gør det muligt at indstille type for bracketingoptagelse med knappen
/BRK (Opt.funkt.). En
bracketingoptagelse optager en serie på tre billeder med forskellige indstillinger. Du kan derefter
vælge det mest egnede billede.
BRK±0,3EV
Optager en serie på tre billeder med følgende ændring af
eksponeringen: Lys, standard og mørk.
Jo større bracketingværdi, jo større ændring af
eksponeringsværdi.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
66
• Blitzen er indstillet til
(blitz slukket).
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 44), ændres
eksponeringen ud fra den justerede lysstyrke.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke
optage korrekt med den valgte bracketingværdi.
Optagemenu
(Hvidbalance)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Optager en serie på tre billeder med følgende ændring af
hvidbalancen: Aktuel farvetone, blålige toner og rødlige
toner.
• Når du indstiller [Hvidbalance] til andet end [Auto] (side 69),
ændres farvetonen i overensstemmelse med den valgte
hvidbalance.
(Farvetilstand)
Optager en serie på tre billeder med følgende ændring af
farvetilstanden: Standard, Ægte og Vivid
• [Hvidbalance] og [Farvetilstand], når du har valgt Valg af motiv.
Brug af optagefunktioner
• Når du indstiller [Farvemætning] (side 75), ændres
farvetilstanden i overensstemmelse med den valgte
farvemætning.
Scenegenkendelse: Registrering af motiv og optagelse af billedet
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene, f.eks. modlys eller natmotiv, og tager
billedet.
(Fra)
Bruger ikke Scenegenkendelse.
(Auto)
Kameraet registrerer optageforholdene, f.eks. modlys eller
natmotiv, og tager billedet med de optimale indstillinger.
Hvis kameraet ikke kan genkende motivet, optager det
billedet, som hvis Scenegenkendelse var slået [Fra].
Ikon for aktuel indstilling
Ikon for Scenegenkendelse
67
Optagemenu
(Avanceret)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Kameraet tager ét billede uden brug af funktionen
Scenegenkendelse og ét billede med Scenegenkendelse. Der
vises et ved siden af ikonet for Scenegenkendelse (to
optagelser i alt).
Hvis kameraet ikke kan genkende motivet, optager det kun ét
billede, som hvis Scenegenkendelse var slået [Fra].
Motiver, der kan genkendes
Følgende motiver kan genkendes. Kameraet identificerer det optimale motiv og angiver det
med et ikon.
Hvis lukkeren trykkes halvt ned, når der vises et ikon, bliver ikonet grønt, og
motivgenkendelsen bekræftes.
Tusmørke
Tusmørke portræt
Tusmørke med kamerastativ
Modlys
Portræt i modlys
• Scenegenkendelse kan ikke bruges i følgende situationer:
– Når du bruger Serie optagelse
– Når du bruger Digital zoom
• Blitzen er indstillet til
(Automatisk blitz) eller
(blitz slukket).
• Når funktionen Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], og når [Scenegenkendelse] er indstillet til
[Auto] eller [Avanceret], ændres indstillingen [Registrering af ansigter] til [Auto].
• Når funktionen Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], kan kameraet ikke registrere
-motiver
(Tusmørke portræt) og
-motiver (Portræt i modlys).
• Et
-motiv (Tusmørke med kamerastativ), kan ikke altid genkendes i et miljø, hvor vibrationer
forplantes til kameraet, selvom det er monteret på et stativ.
• Nogle gange bliver lukkeren langsom, når et motiv genkendes som et
-motiv (Tusmørke med
kamerastativ). Sørg for at holde kameraet roligt under optagelsen.
• Ikonet for den aktuelle indstilling og ikonet for Scenegenkendelse vises uanset de valgte indstillinger for
skærmvisning (side 26).
• Nogle gange kan kameraet ikke genkende et motiv, dette afhænger af situationen.
68
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Gør det muligt at justere farvetonerne efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis
farverne på billedet virker unaturlige.
(Auto)
Justerer hvidbalancen automatisk.
Justerer efter forholdene udendørs under en klar himmel, efter
solnedgang, natoptagelser, ved lys fra neonskilte eller
fyrværkeri.
(Skyer)
Justerer efter en skyet himmel eller et overskyet sted.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturligt hvidt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
dagslys.
n (Skinnende)
Brug af optagefunktioner
(Dagslys)
Justerer for steder under en lysende lampe eller med kraftig
belysning, f.eks. i et fotostudie.
69
Optagemenu
(Blitz)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Justerer for blitzforholdene.
• Du kan ikke vælge dette element til optagelse af film.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve,
der er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], gøres til basishvid.
Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt
med [Auto] eller andre tilstande.
(1 tryk indst.)
Gemmer den basishvide farve, der blev brugt i tilstanden
[Et tryk].
• Kan ikke vælges, mens blitzen oplades.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om hvidbalancen, skal du se side 12.
• Under blinkende fluorescerende belysning, fungerer hvidbalancen muligvis ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz] eller [Et tryk], indstilles [Hvidbalance] til [Auto].
• Du kan ikke vælge [Blitz] til optagelse af film.
Sådan oprettes basishvid i tilstanden [1 tryk indst.]
Gemmer den basishvide farve for tilstanden [Et tryk]. Vælg [Et tryk], og gør derefter
følgende:
1 Ret kameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde skærmen med samme
lysforhold, som motivet skal optages under.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Hvidbalance] med v/V på kontrolknappen, og vælg [1 tryk indst.] med b/B, og tryk
derefter på z.
4 Skærmen bliver sort et kort øjeblik, og optageskærmen vises igen, når hvidbalancen er justeret
og gemt i hukommelsen.
• Hvis indikatoren
blinker under optagelse, er eller kan hvidbalancen muligvis ikke indstilles. Brug den
automatiske hvidbalance.
• Du må ikke ryste kameraet eller udsætte det for stød, mens der udføres [1 tryk indst.].
• Når blitztilstanden er indstillet til (tvungen blitz) eller
(Langsom synkro), justeres hvidbalancen i
forhold til blitzen.
• Når [Farvefilter] er indstillet til andet end [Fra], kan den basishvide farve ikke registreres.
70
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Blitzniveau: Justering af mængden af blitzlys
Gør det muligt at justere mængden af blitzlys.
Mod +: Giver et kraftigere blitzniveau.
0EV
Mængden af blitzlys, som kameraet justerer automatisk.
m –2.0EV
Mod –: Giver et svagere blitzniveau.
Blitzniveauet kan indstilles i intervaller på 1/3 EV.
Værdien vises ikke på skærmen. Den angives med
eller
.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ændring af blitztilstand, skal du se side 31.
Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering muligvis ingen effekt.
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
Blitzen aktiveres to eller flere gange før optagelse
for at reducere problemet med røde øjne, når der
bruges blitz.
(Auto)
Når funktionen Registrering af ansigter er slået til, aktiveres
blitzen automatisk for at reducere problemet med røde øjne.
(Til)
Blitzen aktiveres altid for at reducere problemet med røde
øjne.
(Fra)
Bruger ikke Rødøjereduktion.
Brug af optagefunktioner
•
•
•
•
M +2.0EV
• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Der går som regel et
sekund, efter at du har trykket på udløserknappen. Sørg for, at motivet ikke bevæger sig i dette tidsrum.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold som afstanden til motiv, og om personen så ind i den forberedende blitz. I sådanne tilfælde kan du
korrigere for røde øjne ved hjælp af [Retouchering] i visningsmenuen efter optagelsen (side 81).
• Hvis funktionen Registrering af ansigter ikke bruges, aktiveres blitzen ikke for at reducere problemet med
røde øjne, selvom der er valgt [Auto].
71
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Analyserer det motiv, der skal optages, og forbedrer billedkvaliteten med automatisk
korrektion.
(Fra)
(DRO standard)
(DRO plus)
Der udføres ingen justering.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i hele
motivet.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i
billedet område for område.
• DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer" – en funktion, der automatisk optimerer forskellen
mellem lyse og mørke områder i et billede.
• Det afhænger af optageforholdene, om det er muligt at opnå en korrektionseffekt.
• Bemærk følgende, når [DRO plus] er indstillet.
– Billedbehandlingen tager tid.
– Du kan kun vælge [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400].
– Når der er valgt Serie optagelse/bracketing, annulleres [DRO plus], og der vælges i stedet [DRO
standard].
Støjreduktion: Justering af støjreduktion
Gør det muligt at justere opløsningen/støjbalancen for optagede billeder.
(–)
Mod –: Reducerer støjreduktionen. Denne indstilling
prioriterer billedernes opløsning.
(Normal)
(+)
Mod +: Øger støjreduktionen. Denne indstilling prioriterer
fjernelse af støj.
• Niveauet for Støjreduktion kan ikke altid justeres, afhængigt af indstillingerne på optagetidspunktet.
72
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specialeffekter
Gør det muligt at ændre billedets lysstyrke og tilføje effekter.
Gengiver billedet med standardfarver.
(Vivid)
Gengiver billedet med lyse og dybe farver.
(Ægte)
Gengiver billedet med de ægte farver.
(Sepia)
Gengiver billedet med sepia-farver.
(S-H)
Gengiver billedet med sort-hvid.
Brug af optagefunktioner
(Normal)
• Du kan kun vælge [Normal], [Sepia] eller [S-H] ved optagelse af film.
• Når [Niveausæt] er indstillet til [Farvetilstand], er der valgt [Normal].
73
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Farvefilter: Indstilling af funktionen Farvefilter
Gør det muligt at føje farveeffekter til billeder, som om du havde brugt et farvefilter.
74
(Fra)
Brug af farvefilter deaktiveres.
(Rød)
Fremhæver de røde farvetoner, der kendes fra solnedgang,
osv.
(Grøn)
Fremhæver de grønne farvetoner, der kendes fra friske,
nyudsprungne blade, osv.
(Blå)
Fremhæver de blå farvetoner, der kendes fra himlen og havet,
osv.
(Varm)
Gør farvetonerne varmere ved optagelse af portrætter og
landskaber, osv.
(Kold)
Gør farvetonerne køligere ved optagelse af portrætter og
landskaber, osv.
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Farvemætning: Justering af farvemætning
Gør det muligt at justere billedets lysstyrke (Farvemætning).
(–)
Mod –: Gør farverne matte.
(Normal)
(+)
Mod +: Gør farverne klarere.
Kontrast: Justering af kontrast
(–)
Mod –: Reducerer kontrasten.
(Normal)
(+)
Mod +: Øger kontrasten.
Skarphed: Justering af skarphed
Brug af optagefunktioner
Gør det muligt at justere kontrast for et billede.
Gør det muligt at justere skarphed for et billede.
(–)
Mod –: Gør billedet blødere.
(Normal)
(+)
Mod +: Gør billedet skarpere.
75
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
SteadyShot: Valg af antislørfunktion
Gør det muligt at undgå sløring.
(Fotografer)
Aktiverer antislørfunktionen, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid antislørfunktionen. Du kan stabilisere billeder,
selv når du zoomer ind på et fjernt motiv.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Fotografer].
(Fra)
Bruger ikke antislørfunktionen.
• I tilstanden Autojustering eller Nem optagelse, indstilles [SteadyShot] til [Fotografer].
• Ved film kan du kun indstille [Fortsat] eller [Fra].
Standardindstillingen er [Fortsat].
• Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
– Når kameraet ryster for meget.
– Når lukkerhastigheden er for lav, f.eks. ved optagelse af billeder om natten.
(Optagelsesindstil.): Valg af Optagelsesindstil
Gør det muligt at vælge indstillinger til optagefunktionen. De elementer, der vises i denne
menu, er de samme som vises i [
Optagelsesindstil.] på skærmen HOME. Se side 59, 98.
76
Brug af visningsfunktioner
Valg af Visningstilstand
Når kameraet bruges med en "Memory Stick Duo", kan du vælge, hvordan billeder skal
afspilles (Visningstilstand) på skærmen HOME.
Når du bruger den interne hukommelse, afspilles billeder kun i tilstanden Mappevisning.
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Vis billeder) med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede Visningstilstand med v/V, og tryk derefter på z.
(Datovisning): Visning efter dato
(Mappevisning): Visning efter mappe
Viser billeder for hver mappe, der er oprettet med [Opret lagr.mappe] i [Hukomm.værktøj].
Hvis der ikke oprettes en ny mappe, placeres alle billeder i mappen "101MSDCF". Yderligere
oplysninger om denne mappe findes på side 88, 91.
Brug af visningsfunktioner
Sorterer de billeder, der er gemt på din "Memory Stick Duo" efter dato, og afspiller dem.
Standardindstillingen er [Datovisning].
(Favoritter): Visning af billeder, der er registreret som Favoritter
Denne funktion viser billeder, der er registreret som favoritter (side 79).
Viser billeder med den
Antal billeder, der er
seneste dato
registreret som Favoritter
1 Vælg den gruppe af Favoritter, som du vil afspille med v/V/b/B på kontrolknappen, tryk
derefter på z.
Alle billeder i den valgte gruppe af Favoritter vises.
2 Tryk på z, når du har valgt det billede, som du vil afspille i enkeltbilledtilstand.
77
Visningsmenu
Dette afsnit beskriver de tilgængelige menupunkter, når du trykker på knappen MENU i
afspilningstilstand. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om betjening af menuen, skal du se
side 60.
De afspilningstilstande, der kan vælges, vises på en hvid baggrund.
Tilgængelig
Visningstilstand (Datovisning/Mappevisning/Favoritter)
Ikke tilgængelig
Intern
hukommelse
(Slet): Sletning af billeder
Gør det muligt at vælge og slette billeder på skærmen med enkeltbilleder eller indeksskærmen
– se side 56.
(Dette bil.)
Sletter det valgte billede.
• Dette element vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
(Alle billeder i
datointerval)
(Alle i denne mappe)
Vælger og sletter flere billeder.
Sletter alle billeder fra den valgte dato/mappe.
• De viste meddelelser varierer afhængigt af den valgte
visningstilstand.
(Visningstilstand): Skift af Visningstilstand
Gør det muligt at vælge Visningstilstand. Dette element har samme funktion som
billeder) på skærmen HOME.
Se side 77.
(Datoliste): Valg af afspilningsdato ved brug af Datovisning
Gør det muligt at vælge den dato, der skal afspilles, når du bruger Datovisning.
1 Tryk på knappen MENU, når skærmen er i enkeltbilled- eller i indekstilstand.
2 Vælg [Datoliste] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Der vises en liste over datoer (kalender).
3 Vælg den dato, som du vil have vist, med v/V/b/B, og tryk på z.
78
(Vis
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
(Filtrer efter ansigter): Afspilning af billeder, der er filtreret efter bestemte
betingelser
Gør det muligt at filtrere og afspille billeder.
(Fra)
(Alle mennesker)
Billeder filtreres ikke.
Billeder filtreres efter bestemte betingelser og vises.
(Børn)
(Småbørn)
(Smil)
• De ønskede billeder vises muligvis ikke korrekt, selvom du angiver en betingelse.
• Nogle gange kan filtrering ikke bruges på billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
Gør det muligt at vælge dit favoritbillede og tilføje/fjerne det fra gruppen af favoritter.
(Dette bil.)
Tilføj eller fjern det billede, du valgte som favorit.
• Dette element vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
(Tilføj alle i
datointerval)
Vælg flere billeder, og tilføj eller fjern dem som favoritter.
Vælg alle billeder i det valgte datointerval, og tilføj dem som
favoritter.
Brug af visningsfunktioner
(Tilføj/fjern Favoritter): Tilføjelse/fjernelse af Favoritter
• Dette element vises kun under listevisning i Datovisning.
(Fjern alle i
datointerval)
(Fjern alle i Favoritter)
Fjern alle billeder på den valgte dato/favoritliste.
• De viste meddelelser varierer afhængigt af den valgte
visningstilstand.
• Dette element vises kun i indekstilstand.
Sådan føjes et billede til en gruppe af favoritter
1 Vælg det billede, som du vil føje til gruppen af favoritter, når du viser billeder i
enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen, og vælg [Dette bil.] med b/B, og
tryk på z.
4 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billedet til, med v/V/b/B, og tryk på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
79
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Sådan vælges og føjes flere billeder til en gruppe af favoritter
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen, og vælg [Flere billeder] med b/B,
og tryk på z.
3 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billederne til, med v/V/b/B, og tryk derefter på
z.
I enkeltbilledtilstand:
4 Åbn det billede, som du vil tilføje, med b/B, og tryk derefter på z.
Det valgte billede markeres med et
.
5 Åbn de andre billeder, som du vil tilføje, med b/B, og tryk derefter på z.
6 Tryk på knappen MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
4 Vælg det billede, der skal tilføjes, med v/V/b/B, og tryk på z.
Det valgte billede markeres med et
.
5 Gentag trin 4 for at tilføje flere billeder.
Hvis du vil vælge alle billeder for en bestemt dato, skal du vælge rullepanelet med b og derefter
trykke på z.
6 Tryk på knappen MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan tilføjes alle billeder fra en bestemt dato
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i indekstilstand.
2 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen.
3 Vælg [Tilføj alle i datointerval] med b/B, og tryk på z.
4 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billederne til, med v/V/b/B, og tryk derefter på
z.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan fjernes billeder fra Favoritter
Vælg det billede, som du vil fjerne, ved at følge fremgangsmåden i "Sådan vælges og føjes
flere billeder til en gruppe af favoritter".
Ikonet
forsvinder.
• Vælg [Fjern alle i datointerval]/[Fjern alle i Favoritter] for at fjerne alle billeder fra den
valgte dato eller gruppe af favoritter.
(Diasshow): Afspilning af en serie af billeder
Dette element har samme funktion, som hvis du havde trykket på knappen
Se side 52.
80
(Diasshow).
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
Gør det muligt at tilføje eller rette et optaget billede og gemme det som en ny fil.
Originalbilledet bevares.
Sådan retoucheres et stillbillede
1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Retouchering] med v/V på kontrolknappen, tryk derefter på z, når du har valgt den
ønskede model med b/B.
4 Retoucher billederne ved at følge anvisningerne for de forskellige retoucheringstilstande
nedenfor.
• De retoucherede billeder vises muligvis ikke af [Filtrer efter ansigter] (side 79).
(Beskær)
Der zoomes ind på billedet under afspilningen, og en del af
billedet beskæres.
Brug af visningsfunktioner
1 Tryk på W/T for at zoome ind på beskæringsområdet.
2 Vælg punktet med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Billedformat] med v/V, og tryk på z.
Vælg et billedformat for at optage med v/V, og tryk på z
igen.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Det billedformat, du kan beskære, kan afhænge af billedet.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
(Rødøjereduktion)
Fjerner røde øjne, der skyldes blitz.
Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt
af billedet.
81
Visningsmenu
(Uskarp maskering)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Gør billedet skarpere i et valgt område.
1 Vælg det område (rammen) af billedet, som du vil retouchere,
med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Korrigeringen kan være utilstrækkelig, og billedkvaliteten kan være
reduceret. Dette afhænger af billedet.
(Blød fokusering)
Gør baggrunden sløret omkring et valgt punkt for at fremhæve et
motiv.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
3 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Delvis farve)
Omgiver et valgt punkt med sort-hvid for at fremhæve et motiv.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
82
Visningsmenu
(Fiskeøjeobjektiv)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Anvender en fiskeøjeeffekt omkring et valgt punkt.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Tværfilter)
Tilføjer en stjerneeksplosion for at gøre punkter i billedet
tydeligere.
(Sløring af omkreds)
Vælg det centerpunkt, der skal udtrykke bevægelse i stillbilledet.
Brug af visningsfunktioner
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
83
Visningsmenu
(Retro)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Dette gør billedet blødere ved hjælp af sløring og dæmper lyset,
så det er ud til at være taget med et gammelt kamera.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Smil)
Denne funktion får det til at se ud som om personen smiler. Når
kameraet registrerer et ansigt, der kan retoucheres, vises der en
ramme omkring ansigtet.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Retouchering kan muligvis ikke lade sig gøre. Dette afhænger af
billedet.
84
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformatet til et bestemt formål
Gør det muligt at ændre formatforholdet og størrelsen på billeder og gemme dem som nye
filer.
Du kan konvertere billeder til 16:9-format, så du kan få dem vist i High Definition, og til
VGA-størrelse, så du kan bruge dem i blogs eller e-mails.
(HDTV)
Skifter format fra 4:3/3:2 til 16:9 og gemmer i 2M-størrelse.
(Blog / e-mail)
Skifter format fra 16:9/3:2 til 4:3 og gemmer i VGA-størrelse.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Tilpasning af flere] med v/V på kontrolknappen, og tryk på z, når du har valgt det
ønskede billedformat med b/B.
Brug af visningsfunktioner
1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
4 Tryk på W/T for at zoome ind på det område, som du vil beskære.
5 Vælg punktet med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om billedformat, skal du se side 12.
Du kan ikke ændre formatet på film.
Du kan ikke ændre formatet fra VGA til [HDTV].
Forstørrelse af billedet og tilpasning af flere kan reducere billedkvaliteten.
85
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
Gør det muligt at beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Ikonet
beskyttede billeder.
(Dette bil.)
(Beskyt) vises på
Beskytter/låser det valgte billede op.
• Dette element vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Vælger og beskytter/annullerer beskyttelsen for flere billeder.
Sådan beskyttes et billede
1 Vælg de billeder, som du vil beskytte, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Beskyt] med v/V på kontrolknappen, [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
Sådan vælges og beskyttes billeder
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Beskyt] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
I enkeltbilledtilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 Tryk på b/B for at få vist andre billeder, du ønsker at beskytte, og tryk derefter på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 Gentag trin 3 for at beskytte flere billeder.
Hvis du vil vælge alle billeder for en dato/mappe/Favoritter, skal du vælge rullepanelet med b
og derefter trykke på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Bemærk, at formateringen sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne er beskyttede,
og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
86
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du vil annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at følge
fremgangsmåden i "Sådan vælges og beskyttes billeder".
Ikonet
(Beskyt) forsvinder.
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
Gør det muligt at føje et udskriftsbestillingsmærke (
Se side 128.
) til et billede, der skal udskrives.
(Dette bil.)
Markerer det aktuelt valgte billede med et DPOF-mærke. Sletter
DPOF-mærket fra det valgte billede, hvis det har et DPOFmærke.
(Flere billeder)
Vælger billeder og føjer DPOF-mærker til dem. Sletter DPOFmærker, der allerede er tilføjet.
Gør det muligt at udskrive billeder, der er taget med kameraet.
Se side 125.
(Roter): Rotation af et stillbillede
Gør det muligt at rotere et stillbillede.
Brug af visningsfunktioner
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på knappen MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [Roter] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [
], og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller film.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
87
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 60
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Gør det muligt at vælge mappen med det billede, som du vil afspille.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres valg af en mappe
Vælg [Afslut] i trin 2, og tryk derefter på z.
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller
oprette en ny.
• Yderligere oplysninger om oprettelse af en ny mappe findes under t [Opret lagr.mappe] (side 91)
• Yderligere oplysninger om ændring af optagemappen til billeder findes under t [Skift lagringsmappe]
(side 92)
• Når der er oprettet flere mapper på din "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen
vises, vises følgende ikoner.
: Går til den forrige mappe
: Går til den næste mappe
: Går til enten den forrige eller den næste mappe
88
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen
Hukommelsesadmin. og Indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne med
på skærmen HOME.
(Hukommelsesadmin.) eller
Knappen HOME
(Indstillinger)
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Indstillinger) med b/B på
Tilpasning af indstillinger
(Hukommelsesadmin.) eller
kontrolknappen.
3 Vælg et menuelement med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Tryk på b for at få vist skærmen HOME.
89
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og Indstillinger
5 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres ændringen
Vælg [Fortryd], hvis det vises som en funktion på skærmen, og tryk derefter på z.
Hvis ikke, trykkes på b.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
• Hvis du trykker på knappen HOME igen, skifter kameraet til optage- eller afspilningstilstand.
90
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj
Dette element vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
1 Vælg [Opret lagr.mappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til oprettelse af mapper vises.
Tilpasning af indstillinger
Opret lagr.mappe
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
Sådan annulleres mappeoprettelsen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se "Billedfilplaceringer og filnavne" (side 115).
91
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Skift lagringsmappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 Vælg [Skift lagringsmappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til valg af mappe vises.
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres ændringen af optagemappen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopier
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Isæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet.
2 Vælg [Kopier] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Kopieringen starter.
Sådan annulleres en kopiering
Vælg [Fortryd] i trin 3, og tryk derefter på z.
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med lidt
resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Du kan ikke vælge billeder, der skal kopieres.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i
den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]) (side 93).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
bestemt mappe og kopiere billeder til den.
• Udskriftsbestillingsmærket
på billederne kopieres ikke.
92
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj
Dette element vises ikke, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Tilpasning af indstillinger
93
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Primære indstill. — Primære indstillinger 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Fra
Slår bip-/lukkerlyden fra.
Funkt.guide
Når du bruger kameraet, vises funktionsguiden.
Til
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Initialiser
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Selvom du udfører denne funktion, bevares
de billeder, som er lagret i den interne hukommelse.
1 Vælg [Initialiser] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst." vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Indstillingerne sættes tilbage til standardindstillingerne.
Sådan annulleres initialiseringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
94
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Smil-demotilstand
Du kan få vist en demonstration af tilstanden Smiludløser.
Til
Starter en demonstration, når du bruger tilstanden
Smiludløser.
Fra
Demonstrationen starter ikke.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren (side 34).
2 Ret kameraet mod motivet, og tryk udløserknappen helt ned.
Demonstrationen starter.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. 15 sekunder, starter demonstrationen automatisk, selvom der ikke
trykkes på udløserknappen.
• Du kan afslutte demonstrationen midlertidigt, når den starter ved at trykke udløserknappen helt ned.
• Selvom lukkeren udløses, når kameraet registrerer et smil, tages der ikke et billede.
• Vælg altid indstillingen [Fra] for at tage et billede med Smiludløser.
Tilpasning af indstillinger
95
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Primære indstill. — Primære indstillinger 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
USB-tilslut
Vælger USB-tilstand for tilslutning af kameraet til en computer eller en PictBridgekompatibel printer med multistikkablet.
Auto
Kameraet registreres automatisk, og der oprettes forbindelse
til en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 113,
125).
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer med indstillingen [Auto], skal du vælge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USBenhed med indstillingen [Auto], skal du vælge [Mass Storage].
PictBridge
Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 125).
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter
kopieringsguiden automatisk, og billederne i optagemappen
kopieres automatisk til computeren (med Windows Vista/XP,
Mac OS X).
Mass Storage
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 113).
COMPONENT
Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD(1080i), svarende til det tilsluttede tv
(side 105).
96
HD(1080i)
Vælg dette element for at slutte kameraet til et 1080i High
Definition TV.
SD
Vælg dette element for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område.
Hvis billederne skal vises på et tv, skal du kontrollere tv-farvesystemet for dit land eller
område (side 107).
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden NTSC (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden PAL (f.eks. for
Europa).
Vis zoom i bredf.
Under afspilning på et HD-tv (High Definition) bliver stillbilleder i formatet 4:3 og 3:2 vist i
formatet 16:9. Billedernes øverste og nederste kant beskæres lidt under visningen.
Afspiller i formatet 16:9.
Fra
Bruger ikke Vis zoom i bredf.
• De eneste billeder, der kan vises i zoom i bredformat er 4:3- og 3:2-billeder. Der kan ikke bruges zoom på
film, 16:9-billeder og portrætbilleder.
• Det billede, der vises på kameraets LCD-skærm ændres ikke.
Tilpasning af indstillinger
Til
97
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvt ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås (en afstand på op til ca. 3,2 m (zoom: W)/2,3 m (zoom: T) anbefales).
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af
motivets midte.
• AF-lampen kan ikke bruges i følgende situationer:
– Når [Semi-manuel] eller [Manuel fokus] er indstillet til (side 46).
– Når tilstanden
(Avanceret sportoptagelse), tilstanden
(Landskab), tilstanden (Tusmørke)
eller tilstanden
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv.
– Når der optages film.
– Night Shot
– [Konvert.obj.] er ikke indstillet til [Fra].
• Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny AFafstandsmålerramme med en stiplet linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
midten af rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i
AF-lampens lys på kort afstand.
Gitterlinje
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
Til
Viser gitterlinjer.
Fra
Viser ikke gitterlinjer.
• Gitterlinjerne optages ikke.
98
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
AF-fkt.
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt
Justerer automatisk fokus, når du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling er praktisk til
optagelse af stationære motiver.
Monitor
Justerer automatisk fokus, før du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling forkorter det
tidsrum, der skal bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Enkelt].
• Indstillingen AF-fkt. kan ikke bruges i følgende situationer:
– Når funktionen Registrering af ansigter eller Registrering af smil er aktiveret.
– Når tilstanden
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv.
• Uanset indstillingen AF-fkt., bliver effekten af autofokus den samme, som når der er valgt [Monitor],
i følgende situationer:
– Når tilstanden
(Avanceret sportoptagelse) er valgt i Valg af motiv.
– Når [AF med fleksibelt punkt] er valgt i indstillingen Fokus.
• Når du har valgt [Semi-manuel] for indstillingen Fokus, bliver autofokus den samme, som når der er valgt
[Enkelt].
Gør det muligt at vælge digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom
(op til 15×). Når zoomskalaen overstiger 15×, bruger kameraet funktionen Smart eller Digital
præcisionszoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet
ikke forvrænges, alt efter billedformatet.
Er ikke tilgængelig, når billedformatet er indstillet til [9M],
[3:2 (8M)] eller [16:9 (6M)].
Tilpasning af indstillinger
Digital zoom
• Den maksimale zoomskala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisionszoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til ca. 30×, herunder optisk zoom
på 15×.
Dog sker der en forringelse af billedkvaliteten, når der
zoomes ud over den optiske zoomskala.
Fra
Der bruges ikke Digital zoom.
99
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Billedformat og maksimal zoomskala ved brug af Smart zoom (herunder optisk zoom på
15×)
Størrelse
Samlede zoomskala
5M
Ca. 20 ×
3M
Ca. 25 ×
VGA
Ca. 81 ×
16:9 (2M)
Ca. 27 ×
• Du kan ikke bruge Digital zoom, når:
– Tilstanden
(Smiludløser) eller tilstanden
– Når der optages film.
(Avanceret sportoptagelse) er valgt i Valg af motiv.
Konvert.obj.
Gør det muligt at opnå korrekt indstilling af fokus, når der monteres et konverterobjektiv
(medfølger ikke). Monter den medfølgende adapterring, og monter derefter et
konverterobjektiv.
Tele (
)
Vidvinkel (
Fra
•
•
•
•
•
•
•
Der bruges telekonverterobjektiv.
)
Der bruges vidvinkelkonverterobjektiv.
Der bruges intet objektiv.
Når du bruger den indbyggede blitz, kan lyset fra blitzen blive blokeret og give skygger.
Kontroller billedkompositionen på LCD-skærmen under optagelsen.
Makro er altid
(Auto).
Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
Det tilgængelige fokusområde er begrænset.
AF-lampen lyser ikke.
Hvis du tager billeder med et telekonverterobjektiv (medfølger ikke), kan kameraet muligvis også bruges
til nære motiver i tilstanden
(Landskab) og
(Tusmørke).
• Hvis du tager billeder med et konverterobjektiv (medfølger ikke), kan du muligvis ikke tage billeder i
tilstanden
(Fyrværkeri) med optimal effekt.
• Se også den vejledning, der fulgte med konverterobjektivet.
100
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
Blitzsynk.
Gør det muligt at vælge, hvornår blitzen skal aktiveres.
Du skal normalt bruge denne indstilling. Blitzen aktiveres
umiddelbart efter, at lukkeren aktiveres, og billedet tages
dermed tættere på det tidspunkt, hvor du aktiverede lukkeren.
Bag (REAR)
Bruges til motiver i bevægelse, osv. Blitzen aktiveres
umiddelbart før, lukkeren lukkes, og motivet gengives dermed
med et lysspor eller bevægelsesspor.
Tilpasning af indstillinger
For
Indstillingen [Bag]
• Indstillingen [Bag] er muligvis ikke tilgængelig, når lukkerhastigheden er for høj.
• Effekten af Rødøjereduktion er muligvis ikke tilgængelig, når du vælger Rødøjereduktion ved lave
lukkerhastigheder.
Autoretning
Gør det muligt at dreje kameraet for at optage et portrætbillede (lodret) – kameraet registrerer
retningsændringen og viser billedet stående retning.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
• Stående billeder vises med en sort kant til højre og venstre for billedet.
• Billedets retning optages muligvis ikke korrekt, afhængigt af kameraets optagevinkel. Hvis et billede ikke
optages med den korrekte retning, kan du rotere billedet ved at følge fremgangsmåden på side 87.
101
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Autom. visn.
Gør det muligt at få vist det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter
at et stillbillede er optaget.
Til
Bruger Autom. visn.
Fra
Bruger ikke Autom visn.
• Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart optage
det næste billede.
• Du kan ikke bruge Autom. visn. i følgende situationer:
– [Opt.funkt.] indstillet til [Serie optagelse] eller [Bracketing].
– [Scenegenkendelse] indstillet til [Auto] eller [Avanceret].
Udv. Fokus
Gør det muligt at forstørre billedet på skærmen til det dobbelte i tilstanden Manuel fokus.
102
Til
Dobbelt forstørrelse.
Fra
Ingen dobbelt forstørrelse.
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Gør det muligt at indstille dato og klokkeslæt.
1 Vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) på skærmen HOME.
2 Tryk på z på kontrolknappen.
3 Vælg et datovisningsformat med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg de enkelte elementer med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på
z.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
• Du kan også indstille uret med hjulet i stedet for v/V.
Sådan annulleres indstilling af uret
Vælg [Fortryd] i trin 5, og tryk derefter på z.
Tilpasning af indstillinger
5 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
103
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 89
Language Setting
Language Setting
Gør det muligt at vælge det sprog, som menuelementer, advarsler og meddelelser skal vises
på.
104
Visning af billeder på et tv
Visning af billeder på et tv
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet.
Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til et tv med det
medfølgende multistikkabel
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
1 Slut kameraet til et tv med multistikkablet (medfølger).
1 Til lyd/videoindgangsstik
VIDEO AUDIO
Knappen
Gul
(afspilning)
Sort
Kontrolknap
• Hvis dit tv har stereoindgangsstik, skal lydstikket (sort) på multistikket sluttes til det venstre lydstik.
2 Tænd tv'et, og skift til de indgangsstik, som kameraet er tilsluttet.
Visning af billeder på et tv
2 Til multistikket
• Yderligere oplysninger findes i tv'ets betjeningsvejledning.
3 Tryk på knappen
(afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 97).
105
Visning af billeder på et tv
Visning af et billede ved tilslutning af kameraet til et HD-tv
Du kan få vist et billede i høj kvalitet*, som er optaget med kameraet, ved at slutte kameraet til
et HD-tv (High Definition) med et Adapterkabel til HD-output (medfølger ikke).
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
* Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.
• I [Vis zoom i bredf.] kan stillbilleder med et format på 4:3 og 3:2 vises i formatet 16:9 (side 97).
• I [Tilpasning af flere] kan formatet konverteres til 16:9 til visning i HD (High Definition) (side 85).
1 Slut kameraet til et HD-tv (High Definition) med Adapterkabel til HD-output
(medfølger ikke).
1 Til lyd/videoindgangsstik
Knappen
(afspilning)
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Kontrolknap
Grøn/Blå/Rød
Hvid/Rød
Knappen HOME
Adapterkabel til HDoutput (medfølger
ikke)
2 Til multistikket
2 Tænd tv'et, og skift til de indgangsstik, som kameraet er tilsluttet.
• Yderligere oplysninger findes i tv'ets betjeningsvejledning.
106
Visning af billeder på et tv
3 Tryk på knappen
(afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Primære indstillinger 2] ved at vælge
(Indstillinger) på
skærmen HOME (side 96).
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 97).
• Du kan ikke se film, der sendes i [HD(1080i)]-format. Indstil [COMPONENT] til [SD] ved visning af
film (side 96).
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis du tilslutter en Sony-enhed, der understøtter PhotoTV HD, via et adapterkabel til HDoutput (medfølger ikke), åbner der sig en helt ny verden af enestående fotos i fuld HDkvalitet.
PhotoTV HD giver mulighed for en meget detaljeret, fotolignende gengivelse af fine teksturer
og farver.
• Indstillingerne skal også vælges på tv'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Hvis billederne skal vises på et tv, skal du have et tv med videoindgangsstik og bruge et
multistikkabel. Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera. Kontroller
følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system
Visning af billeder på et tv
Om tv-farvesystemer
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine, osv.
107
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer
Yderligere oplysninger om brug af en Macintosh-computer
findes i "Brug af en Macintosh-computer" (side 121).
Skærmbillederne i dette afsnit er fra den engelske version.
Installer først softwaren (medfølger) (side 110)
• Installer softwaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiering af billeder til computeren (side 113)
• Kopier billeder til computeren med "Picture Motion Browser".
• Nyd billeder med "Picture Motion Browser" og "Music
Transfer" som følger:
– Få vist billeder, der er gemt på computeren
– Rediger billeder
– Få vist optagesteder for stillbilleder på kort online
– Opret en disk med optagne billeder (kræver cd- eller dvdbrænder)
– Udskriv eller gem stillbilleder med dato
– Tilføj/skift musik for diasshow (med "Music Transfer")
Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte
stillede spørgsmål findes på Sony kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
108
Brug af din Windows-computer
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*
• Problemfri drift kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et
multiboot-miljø.
USB-stik: Skal være installeret som standard.
Anbefalet miljø til brug af "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (Intel Pentium III 800 MHz eller
hurtigere anbefales)
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales)
Harddisk: Ledig plads på harddisken til
installation – ca. 400 MB
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes
ikke.
• Computermiljøet skal også overholde kravene
til operativsystemet.
• Problemfri drift kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er fire tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. Yderligere oplysninger om
[PictBridge] og [PTP/MTP] findes på side 96.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Brug af computeren
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller derover
Bemærkninger om tilslutning af
kameraet til en computer
109
Installation af softwaren (medfølger)
Du kan installere softwaren (medfølger)
ved at udføre følgende procedure.
• Log på som Administrator.
1 Tænd computeren, og læg cdrom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
4 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du
vil acceptere aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ved
siden af [I accept the terms of the
license agreement] og derefter på
[Next].
Installationsmenuen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af
systemmiljøet på din computer.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på [Computer] (Windows XP/2000: [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Skærmen Automatisk afspilning bliver
måske vist. Vælg "Run Install.exe.", og følg
anvisningerne på skærmen for at fortsætte
installationen.
2 Klik på [Install].
Skærmen "Choose Setup Language"
vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next].
Skærmen "License Agreement" vises.
110
6 Tag cd-rom'en ud, når
installationen er fuldført.
• Installer softwaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Installation af softwaren (medfølger)
Når du har installeret softwaren, oprettes der
genveje til "Picture Motion Browser", "PMB
Guide" og "Music Transfer" på skrivebordet.
Dobbeltklik på dette ikon for
at "Picture Motion Browser".
Dobbeltklik på dette ikon for
at starte din "PMB Guide".
Dobbeltklik på dette ikon for
at starte "Music Transfer".
Brug af computeren
111
Om "Picture Motion Browser" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet i højere grand end nogensinde før
ved at udnytte softwaren.
Dette afsnit giver et kort overblik over
"Picture Motion Browser".
Oversigt over "Picture Motion
Browser"
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere de billeder, der er taget med
kameraet, og få dem vist på computeren.
• Organisere billederne på computer i en
kalender, så du kan få dem vist efter optagedato.
• Åbne billedfiler, der er gemt på en computer,
med kameraet ved at kopiere dem til en
"Memory Stick Duo".
• Retouchere (Rødøjereduktion etc.), udskrive og
sende stillbilleder som e-mail-vedhæftelser,
ændre optagedatoen og meget mere.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med dato.
• Oprette en datadisk ved hjælp af en cd- eller
dvd-brænder.
• Uploade billeder til internettet.
• Yderligere oplysninger findes i din "PMB
Guide".
Sådan åbnes din "PMB Guide"
Dobbeltklik på ikonet
(PMB Guide) på
skrivebordet.
Hvis du vil åbne din "PMB Guide" fra
menuen Start, skal du klikke på [Start] t
[All Programs] (Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
112
Sådan åbnes og lukkes "Picture
Motion Browser"
Sådan åbnes "Picture Motion Browser"
Dobbeltklik på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller gå til menuen Start, og klik på [Start]
t [All Programs] (Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
• Første gang du åbner "Picture Motion Browser",
beder informationsværktøjet dig bekræfte
åbningen. Vælg [Start]. Denne funktion giver
dig besked om nyheder, f.eks.
softwareopdateringer. Du kan ændre
indstillingen senere.
Sådan lukkes "Picture Motion Browser"
Klik på knappen
skærmen.
øverst til højre på
Kopiering af billeder til computeren med
"Picture Motion Browser"
Klargøring af kameraet og
computeren
Tilslutning af kameraet til
computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
billeder i kameraet.
• Ved kopiering af billeder fra den interne
hukommelse er dette trin unødvendigt.
2 Indsæt det tilstrækkeligt
opladede batteri i kameraet, eller
tilslut kameraet til en stikkontakt
med lysnetadapteren (medfølger
ikke).
2 Til multistikket
1 Til et USB-stik
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
eller billeddataene kan blive beskadiget,
hvis batteriet løber tørt for strøm, før
handlingen er udført.
Multistikkabel
3 Tænd computeren, og tryk på
knappen
(afspilning).
(afspilning)
Ikon for
oprettelse af
forbindelse*
Brug af computeren
Knappen
Meddelelsen "Opretter forbindelse…" vises
på kameraets skærm.
Første gang der oprettes forbindelse via
USB, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
*
vises på skærmen under kommunikationen.
Du må ikke bruge computeren, mens ikonet
vises. Du kan bruge computeren igen, når ikonet
skifter til
.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal du indstille
[USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 96).
113
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Kopiering af billeder til en
computer
1 Slut kameraet til en computer
som beskrevet i "Tilslutning af
kameraet til computeren".
Afspilning af billeder på
computeren
Når importen er udført, starter "Picture
Motion Browser". Der vises miniaturer af
de importerede billeder.
Når du har oprettet en USB-forbindelse,
vises skærmen [Import Media Files] i
"Picture Motion Browser" automatisk.
• Mappen "Pictures" (Windows XP/2000: "My
Pictures") er valgt som standardmappe i
"Viewed folders".
Organiser billederne på computeren i en
kalender, så du kan få dem vist efter
optagedato.
Yderligere oplysninger findes i din "PMB
Guide".
• Hvis du bruger Memory Stick-åbningen, se
side 117.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises,
skal du lukke den.
2 Importer billederne.
Klik på knappen [Import] for at starte
importen af billeder.
Billederne importeres som standard til
en mappe, der er oprettet i "Pictures"
(Windows XP/2000: "My Pictures") og
navngivet med importdatoen.
• Yderligere oplysninger om "Picture Motion
Browser" findes i din "PMB Guide".
114
Eksempel: Månedsvisning
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Følg fremgangsmåden fra trin 1 til 4
nedenfor før:
• Du fjerner multistikkablet.
• Du fjerner en "Memory Stick Duo".
• Du sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Du slukker kameraet.
Billedfilplaceringer og filnavne
De billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes som mapper på "Memory Stick
Duo" eller i den interne hukommelse.
Eksempel: Visningsmapper på
Windows Vista
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet i
systembakken.
Windows Vista
Dobbeltklik her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklik her
2 Klik på
[Stop].
(USB Mass Storage Device) t
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er ikke nødvendigt for Windows
Vista/XP.
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper.
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med kameraet.
Når der ikke er oprettet nye mapper, er der
følgende mapper:
Brug af computeren
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
– "Memory Stick Duo": Kun "101MSDCF"
– Intern hukommelse: Kun "101_SONY"
115
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
• Du kan ikke optage billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i denne mappe er kun
tilgængelig til visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder i mappen
"MISC".
• Billedfiler navngives som følger:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
Nummeret i navnet på en filmfil, der er oprettet i
filmtilstand, og nummeret i navnet på den
tilsvarende indeksbilledfil er det samme.
• Yderligere oplysninger om mapper findes på
side 88 og 91.
116
Kopiering af billeder til en computer uden
"Picture Motion Browser"
Du kan kopiere billeder til din computer
uden "Picture Motion Browser" som følger.
Hvis computeren har en Memory Stickåbning:
Kopiering af billeder til en
computer
– Windows Vista/XP
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
I dette afsnit beskrives et eksempel på
kopiering af billeder til "Documents"
(Windows XP: "My Documents").
• Du kan stadig kopiere billeder ved at isætte en
"Memory Stick Duo" i computerens Memory
Stick-åbning, selvom du bruger Windows 95/
98/98 Second Edition/NT/Me.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, se side 136.
1 Klargør kameraet og en
Hvis computeren ikke har en Memory
Stick-åbning:
Opret en USB-forbindelse, og følg
fremgangsmåden til kopiering af billeder.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Klargøring af kameraet og
computeren" på side 113.
2 Slut kameraet til computeren med
multistikkablet.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 113.
• Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
installeret, er [Import Media Files] startet på
"Picture Motion Browser", men vælg
[Cancel] for at afslutte.
Brug af computeren
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler på kopiering af billeder fra "Memory
Stick Duo".
• Kameraet understøttes ikke af Windowsoperativsystemerne Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me. Brug en almindelig Memory
Stick Reader/Writer til at kopiere billeder fra en
"Memory Stick Duo" til din computer.
Hvis du vil kopiere billeder i den interne
hukommelse til din computer, skal du først
kopiere billederne til en "Memory Stick Duo"
og derefter kopiere dem til din computer.
computer.
117
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser"
3 Klik på [Open folder to view files]
(Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), når guiden
vises automatisk på skrivebordet.
6 Klik på mappen [Documents]
(Windows XP: [My Documents]).
Højreklik derefter på vinduet
"Documents" for at få vist
menuen, og klik på [Paste].
1
2
• Hvis guiden ikke vises automatisk, skal du
følge fremgangsmåden under t "Windows
2000".
4 Dobbeltklik på [DCIM].
5 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt. Højreklik derefter på en
billedfil for at få vist menuen, og
klik derefter på [Copy].
Billedfilerne kopieres til mappen
[Documents] (Windows XP: [My
Documents]).
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Bemærk, at hvis du
ændrer filnavnet (side 119), kan du muligvis
ikke afspille billedet med dit kamera.
Windows 2000
Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk], når du har sluttet
kameraet til computeren. Gå derefter til
trin 4.
1
2
• Yderligere oplysninger om
billedfilplaceringer findes på side 115.
118
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
på kameraet ved at kopiere til "Memory Stick Duo"
I dette afsnit beskrives fremgangsmåden
med en Windows-computer som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke mere findes på en "Memory
Stick Duo", kan du få vist billedet på
kameraet igen ved at eksportere (kopiere)
billedfilen til kameraet ved hjælp af
"Picture Motion Browser".
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedformatet.
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på
et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
1 Slut kameraet til din computer, og
start "Picture Motion Browser"
(side 111, 112).
2 Vælg de stillbilleder, der skal
eksporteres, i hovedvinduet.
3 Gå til menuen [Manipulate], vælg
[Open with External Program] t
[Image Export Tool].
og eksporter billedfilerne til
"Memory Stick Duo".
• Yderligere oplysninger om "Picture Motion
Browser" findes i din "PMB Guide".
• Billeder, der kopieres ved at følge nedenstående
fremgangsmåde, kan ikke afspilles i
Datovisning, Filtrer efter ansigter og kan ikke
registreres i Favoritter. Afspil disse billeder på
kameraet i Mappevisning (side 77).
• Spring trin 1 og 2 over, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
1 Højreklik på billedfilen, og klik derefter på
[Rename].
2 Omdøb filen til "DSC0ssss". Indtast
et tal mellem 0001 og 9999 i stedet for
ssss.
• Hvis du bliver bedt om at bekræfte en
overskrivning, skal du indtaste et andet tal.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypen for
stillbilleder er JPG, og filtypen for film er
MPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
3 Højreklik på billedfilen, og klik derefter på
[Copy].
4 Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [Computer]
(Windows XP: [My Computer]).
5 Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], klik derefter på [Paste].
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
• Hvis der ikke er oprettet en mappe på "Memory
Stick Duo", skal du først oprette en (side 91)
med kameraet. Derefter skal du kopiere
billedfilerne.
Brug af computeren
4 Følg vejledningen på skærmen,
Sådan eksporteres billeder til kameraet
uden brug af "Picture Motion Browser"
119
Brug af "Music Transfer" (medfølger)
Du kan udskifte de musikfiler, der er
forudindstillet fra fabrikken, med udvalgte
musikfiler ved hjælp af "Music Transfer"
på cd-rom'en (medfølger). Du kan også
slette eller tilføje disse filer, når du har lyst.
Tilføjelse/ændring af musik med
"Music Transfer"
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
1 Tryk på knappen HOME for at få
vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Diasshow) med b/B på
kontrolknappen og vælg
[ Musikværktøj] med v/V, og
tryk derefter på z.
3 Vælg [Hent musik] med v/V, og
tryk derefter på z.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
4 Opret en USB-forbindelse mellem
kameraet og din computer.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg vejledningen på skærmen
for at tilføje/ændre musikfiler.
120
• Sådan gendannes musik, der er
forudindstillet i kameraet fra fabrikken:
1 Udfør [Format musik] i trin 3.
2 Udfør [Restore defaults] i "Music
Transfer".
Alle musikfilerne gendannes til den
forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] indstilles til [Fra].
• Du kan gendanne musikfilerne til de
forudindstillede ved hjælp af [Initialiser]
(side 94), men andre indstillinger vil imidlertid
også blive gendannet.
• Yderligere oplysninger om brug af "Music
Transfer" findes i onlinehjælpen i "Music
Transfer".
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din Macintoshcomputer.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
• Der er fire tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. Yderligere oplysninger om
[PictBridge] og [PTP/MTP] findes på side 96.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Kopiere og vise billeder på en
computer
USB-stik: Skal være installeret som standard.
Anbefalet miljø til brug af "Music
Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.3 til v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales)
Harddisk: Ledig plads på harddisken til
installation – ca. 250 MB
• Problemfri drift kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibel).
Macintosh-computer.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Klargøring af kameraet og
computeren" på side 113.
2 Slut kameraet til computeren med
multistikkablet.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 113.
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t for den mappe,
der indeholder de billeder, du vil
kopiere.
Brug af computeren
Bemærkninger om tilslutning af
kameraet til en computer
1 Klargør kameraet og en
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• Yderligere oplysninger om billedernes
placering og arkivnavne findes på side 115.
121
Brug af en Macintosh-computer
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
Sådan installeres "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne
installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på
Sådan afbrydes
USB-forbindelsen
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklik på arkivet
[MusicTransfer.pkg] i mappen [MAC].
Installationen af softwaren starter.
Tilføjelse/ændring af musikfiler
Træk drevsymbolet eller symbolet for
"Memory Stick Duo" til symbolet
"Papirkurv", før nedenstående punkter
udføres, eller før kameraet afbrydes fra
computeren.
• Du fjerner multistikkablet.
• Du fjerner en "Memory Stick Duo".
• Du sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Du slukker kameraet.
Tilføjelse/ændring af musik med
"Music Transfer"
Du kan erstatte de musikarkiver, der er
forudindstillet fra fabrikken, med de
ønskede musikarkiver. Du kan også slette
eller tilføje disse filer, når du har lyst.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
122
Se "Tilføjelse/ændring af musik med
"Music Transfer"" på side 120.
Teknisk support
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste
trin"
Din "Cyber-shot Håndbog" installeres
sammen med din "Cyber-shot – Vejledning
til næste trin". "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" beskriver, hvordan du bruger
kameraet og ekstraudstyr.
Visning på Windows-computer
Dobbeltklik på
(Step-up Guide)
på skrivebordet.
Hvis du vil åbne din "Step-up Guide" fra
menuen Start, skal du klikke på [Start] t
[All Programs] (Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
3 Når kopieringen er udført, skal du
dobbeltklikke på
"stepupguide.hqx" i mappen
[stepupguide] for at pakke den
ud. Dobbeltklik derefter på den
oprettede fil "stepupguide".
• Hvis der ikke er installeret et
udpakningsværktøj til HQX-filen, skal du
installere Stuffit Expander.
Visning på Macintosh-computer
1 Kopier mappen [stepupguide] i
mappen [stepupguide] til din
computer.
2 Vælg [stepupguide], [language]
Brug af computeren
og derefter mappen [DK] på cdrom'en (medfølger), og kopier alle
filer i mappen [DK] til mappen
[img] i mappen [stepupguide], der
blev kopieret til din computer i
trin 1 (overskriv filerne i mappen
[img] med filerne fra mappen
[DK]).
123
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, der er optaget i
tilstanden [16:9], afskæres begge kanter muligvis,
hvilket du bør kontrollere før udskrivningen
(side 138).
Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer (side 125)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning via en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der
fulgte med printeren.
Udskrivning via en computer
Du kan kopiere billeder til en computer via det medfølgende
program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det (side 112).
Udskrivning i en fotoforretning (side 128)
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du
har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan markere de
billeder, som du vil have udskrevet med
udskriftsbestillingsmærket
.
124
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridgekompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
-indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation).
Trin 1: Klargør kameraet
Sæt multistikkablet i kameraet for at oprette
forbindelse til printeren. Når [USB-tilslut]
er indstillet til [Auto], genkender kameraet
automatisk nogle printere ved tilslutning.
Hvis det er tilfældet kan du springe trin 1
over.
Knappen
MENU
Kontrolknap
Knappen
HOME
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri for
at undgå, at batteriet løber tørt for strøm midt
under udskrivningen.
1 Tryk på knappen HOME for at få
vist skærmen HOME.
2 Vælg
3 Vælg [Primære indstillinger 2]
med v/V, og vælg [USB-tilslut].
Tryk derefter på z.
4 Vælg [PictBridge] med v/V, og
Udskrivning af stillbilleder
(Indstillinger) med b/B
på kontrolknappen, og vælg
[
Primære indstill.] med v/V, og
tryk derefter på z.
tryk derefter på z.
Tilstanden USB er indstillet.
125
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
Trin 2: Slut kameraet til
printeren
1 Tilslutning af kameraet til
3 Tryk på knappen MENU, og vælg
[Udskriv] med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
printeren.
Kameraet indstilles til
afspilningstilstand, og der vises et
billede og en udskrivningsmenu på
skærmen.
2 Til multistikket
Trin 3: Vælg de billeder, du vil
udskrive
Vælg [Dette bil.] eller [Flere billeder]
med v/V, og tryk derefter på z.
1 Til et
USB-stik
Multistikkabel
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan udskrive det markerede billede. Gå
til trin 4.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan udskrive flere markerede billeder.
2 Tænd printeren. Tryk på knappen
(afspilning), og tænd
kameraet.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
126
1 Vælg det billede, der skal udskrives, med
v/V/b/B, og tryk på z.
Markeringen
vises i billedets
afkrydsningsfelt.
2 Tryk på knappen MENU for at få vist
menuen.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil udskrive alle billeder for en dato/i en
mappe/i Favoritter, skal du vælge [Flere
billeder] på indeksskærmen, vælge rullepanelet
med b, og derefter trykke på z. Markeringen
vises i afkrydsningsfeltet på rullepanelet.
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
Trin 4: Udskriv
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
1 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
Billedet udskrives.
• Du må ikke afbryde multistikkablet, mens
indikatoren
(PictBridge-tilslutning)
vises på skærmen.
indikator
[Antal]
Angiver det antal kopier af det valgte
stillbillede, der skal udskrives.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
[Layout]
Vælg det antal billeder, som du vil
udskrive på et ark.
Trin 5: Afslut udskrivningen
Sørg for, at skærmen er skiftet til trin 2
igen, og fjern multistikkablet fra kameraet.
[Størrelse]
Vælg størrelsen på udskriftsarket.
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte datoen og klokkeslættet på
billeder.
Udskrivning af stillbilleder
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den rækkefølge, du vælger (side 103).
Denne funktion findes muligvis ikke, dette
afhænger af printeren.
127
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
-mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
Markering af et valgt billede
Knappen
(afspilning)
Knappen
MENU
• Du kan ikke udskrive billeder, der er lagret i den
interne hukommelse, i en fotoforretning direkte
fra kameraet. Kopier billederne til en "Memory
Stick Duo", og indlever derefter "Memory Stick
Duo" i en fotoforretning.
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at markere
billeder, som du vil udskrive senere, med et
(udskriftsbestillingsmærke) på en
"Memory Stick Duo".
• Du kan også udskrive billederne med
udskriftsbestillingsmærket
på en printer,
der overholder DPOF (Digital Print Order
Format)-standarden, eller på en PictBridgekompatibel printer.
• Du kan ikke markere film.
• Du kan indsætte et
(udskriftsbestillingsmærke) på op til 999
billeder.
Når du indleverer en "Memory Stick
Duo" i en forretning
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en cd-r, og tage den med til forretningen.
• Husk at tage Memory Stick Duo-adapteren med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder,
skal du kontakte fotoforretningen.
128
Kontrolknap
1 Tryk på knappen
(afspilning).
2 Marker det billede, du vil
udskrive.
3 Tryk på knappen MENU for at få
vist menuen.
4 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen og vælg [Dette
bil.] med b/B, og tryk derefter på
z.
Udskriftsbestillingsmærket
til billedet.
er føjet
DPOF
Sådan fjerner du mærket
Vælg de billeder, som du vil fjerne mærket
fra, og gentag derefter trin 3 og 4.
Udskrivning i en fotoforretning
Vælge og markere billederne
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
1 Tryk på knappen MENU, når der
vises billeder i
enkeltbilledtilstand eller i
indekstilstand.
Mærket
vises på skærmen.
Enkelt billede
2 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen, [Flere billeder]
med b/B, og tryk derefter på z.
Indeksvisning
3 Vælg et billede, der skal
markeres, med kontrolknappen,
og tryk derefter på z.
Det valgte billede markeres med
.
Enkelt billede
Sådan annullerer du valget
Vælg [Afslut] i trin 5, og tryk derefter på
z.
Sådan fjerner du mærket
Indeksvisning
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra,
og tryk derefter på z i trin 3.
4 Tryk på knappen MENU.
Hvis du vil markere alle billeder for en
dato/i en mappe/i Favoritter, skal du vælge
[Flere billeder] på indeksskærmen, vælge
rullepanelet med b, og derefter trykke på
z. Markeringen
vises i
afkrydsningsfeltet på rullepanelet.
Udskrivning af stillbilleder
Sådan markeres alle billeder for en
dato/i en mappe/i Favoritter
129
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med kameraet, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 131 til 140.
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se side 141.
2 Fjern batteriet, og sæt det i igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 94).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Klik på et af de følgende emner for at gå til siderne om symptomer, årsager og afhjælpning.
130
Batteri og strøm
131
"Memory Stick Duo"
137
Optagelse af stillbilleder/film
131
Intern hukommelse
137
Visning af billeder
135
Udskrivning
138
Sletning
136
PictBridge-kompatibel printer 138
Computere
136
Andet
139
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke isættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet.
Kameraet kan ikke tændes.
• Når batteriet er sat i kameraet, kan der gå lidt tid, før kameraet tændes.
• Isæt batteriet korrekt.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 148). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. 3 minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk for
at spare på batteriet. Tænd kameraet igen.
• Batteriet er dødt (side 148). Udskift det med et nyt.
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
• Dette problem kan opstå, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der er forskel på batteriindikatorens visning og batteriets reelle resterende kapacitet. Brug
batteriet, til der ikke er mere strøm på det, og lad det derefter op for at opnå en korrekt
visning.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 148). Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af en lysnetadapter (medfølger ikke). Brug
batteriopladeren til at lade batteriet op.
Optagelse af stillbilleder/film
Fejlfinding
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster diopterskalaen korrekt med søgerjusteringshjulet (side 15).
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo". Hvis
hukommelsen er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 56).
– Isæt en ny "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, må funktionsvælgeren ikke være indstillet til
.
131
Fejlfinding
• Indstil funktionsvælgeren til
for at optage film.
• Billedformatet er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedformatet til andet end [640(Fin)].
– Isæt en "Memory Stick PRO Duo".
• Objektivdækslet er monteret. Fjern det.
Kan ikke tage billeder i tilstanden Smiludløser.
• Tryk udløserknappen helt ned.
• Der tages kun et billede, hvis kameraet registrerer et smil (side 36).
• [Smil-demotilstand] indstillet til [Til]. Indstil [Smil-demotilstand] til [Fra] (side 95).
Motivet er ikke synligt på skærmen (afspilning).
• Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk på knappen
(afspilning) for at ændre til
optagetilstand (side 50).
Antislørfunktionen fungerer ikke.
• Antislørfunktionen fungerer ikke, når
vises på skærmen.
• Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke ved optagelse af natmotiver.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned.
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 100).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen Støjreduktion ved langsomme lukkerhastigheder er aktiveret (side 22). Dette er
ikke en fejl.
• [DRO] er indstillet til [DRO plus] (side 72). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Sørg for, at objektivet er placeret længere væk end den korteste
optageafstand på ca. 1 cm (W)/120 cm (T) (målt fra objektivets forkant), før optagelsen
udføres (side 30).
• Tilstanden
(Landskab), (Tusmørke) og
(Fyrværkeri) vælges i Valg af motiv ved
optagelse af stillbilleder.
• Når du har valgt tilstanden
(Avanceret sportoptagelse) i Valg af motiv, kan du muligvis
ikke indstille fokus på et motiv, der er for tæt på kameraet.
• Du har valgt [Semi-manuel] eller [Manuel fokus] i indstillingen Fokus. Vælg autofokus
(side 45).
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 100).
Zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge Smart zoom afhængigt af billedets størrelse (side 99).
• Du kan ikke bruge Digital zoom i følgende situationer:
– Når tilstanden
(Smiludløser) eller tilstanden
(Avanceret sportoptagelse) er valgt i
Valg af motiv.
132
Fejlfinding
– Når der optages film.
• Du kan ikke ændre zoomforholdet, når Smiludløser er i standby (side 36).
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 100).
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket) (side 31).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serie optagelse] eller eksponeringsbracketing (side 48).
– Når tilstanden
(Høj følsomhed), tilstanden
(Avanceret sportoptagelse), tilstanden
(Tusmørke) eller tilstanden
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv (side 35).
– Når der optages film.
– Night Shot (side 38)
(tvungen blitz), når funktionsvælgeren er indstillet til S, A eller M, og når
tilstanden
(Landskab), tilstanden
(Strand) eller tilstanden
(Sne) er valgt i Valg af
motiv (side 31).
• Indstil blitzen til
Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er
ikke en fejl (side 14).
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
• Når tilstanden
(Avanceret sportoptagelse), tilstanden
(Landskab), tilstanden
(Tusmørke) eller tilstanden
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv (side 35).
Makrooptagelse kan ikke aktiveres.
• Der er ingen funktion til aktivering af en makro. I tilstanden
(Auto) er telefotooptagelse
endda muligt i makrooptagelse.
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes dato på billedet.
"Picture Motion Browser" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 112).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvt
ned.
Fejlfinding
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder (side 138). Ved at anvende
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 44).
Skærmen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning (side 26).
133
Fejlfinding
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg lysmålermetoden (side 49),
eller juster eksponeringen (side 44).
Billedet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 44).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 73).
• Indstil [Farvefilter] til [Fra] (side 74).
• Indstil knappen NIGHTSHOT til OFF (side 38).
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Billedet virker udtværet, og der er hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på billedet. Dette
er ikke en fejl.
Hele billedet bliver rødligt, når du optager noget lyst.
• Dette problem kaldes udtværing. Problemet kan opstå i tilstanden S, A, M, i tilstanden
(Portræt) eller i tilstanden
(Avanceret sportoptagelse), osv., når lukkerhastigheden er
hurtig, eller når F-værdien er lav. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 71).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet ved hjælp af [Rødøjereduktion] (side 81).
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 2).
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
(side 56).
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
134
Fejlfinding
Det samme billede tages flere gange.
• [Opt.funkt.] indstillet til [Serie optagelse]. Eller [Scenegenkendelse] er indstillet til
[Avanceret] (side 48, 67).
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på knappen
(afspilning) (side 50).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 119).
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er tilsluttet via USB. Slet USB-forbindelsen (side 115).
• Afspilning er ikke muligt, når Smiludløser er i standby. Afslut standbytilstanden ved at trykke
udløserknappen helt ned.
• Dette skyldes kopiering af billeder fra pc'en til "Memory Stick Duo" uden brug af "Picture
Motion Browser" (side 119). Sådanne billeder kan afspilles i Mappevisning (side 77).
• Nogle gange kan en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, som er taget med ældre
Sony-modeller, ikke afspilles. Sådanne billeder kan afspilles i Mappevisning (side 77).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Indikatorer på skærmen er slået fra. Få vist indikatorerne på skærmen ved at trykke på
v (DISP) på kontrolknappen (side 26).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilningen begynder.
• Dette kan skyldes billedbehandlingen. Dette er ikke en fejl.
Skærmen er sort i højre og venstre side.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 101).
Kan ikke høre musik under et diasshow.
Billedet vises ikke på tv'et.
• Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets
Fejlfinding
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 120).
• Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte (side 52).
farvesystem (side 97).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 105).
• Hvis USB-stikket på multistikkablet er sluttet til en anden enhed, skal det afbrydes (side 115).
• Du forsøger at afspille film med HD(1080i)-udgang. Der kan ikke vises film i HD-kvalitet.
Indstil [COMPONENT] til [SD] (side 96).
135
Fejlfinding
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 86).
Computere
Kender ikke de styresystemer, som kameraet understøtter.
• Se "Anbefalet computermiljø" på side 109 for Windows og side 121 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-åbning.
• Kontroller, om computeren og Memory Stick Reader/Writer understøtter "Memory Stick
PRO Duo". Brugere af computere og Memory Stick Readers/Writers, der er fremstillet af
andre end Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du slutte kameraet til computeren
(side 113, 121). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge lysnetadapteren
(medfølger ikke) (side 113).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 96).
• Brug multistikkablet (medfølger) (side 113).
• Fjern multistikkablet fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 113).
Kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 113).
• Følg den kopieringsfremgangsmåde, der passer til dit operativsystem (side 117 og 121).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
der er formateret med kameraet (side 91).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 113).
136
Fejlfinding
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du bruger "Picture Motion Browser", skal du se din "PMB Guide" (side 112).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Hvis du ikke ved, hvordan man bruger "Picture Motion Browser".
• Se din "PMB Guide" (side 112).
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 113).
Kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 115).
• Følg de korrekte fremgangsmåder (side 119).
• Når du kopierer billeder til en computer uden at bruge "Picture Motion Browser", vises
billederne ikke i tilstanden Datovisning. Vis billederne i tilstanden Mappevisning.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke isætte en "Memory Stick Duo".
• Isæt den i den korrekte retning.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Intern hukommelse
• Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern det.
Fejlfinding
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier billedet til "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig
kapacitet.
137
Fejlfinding
Dataene på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig.
Udskrivning
Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter.
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
• Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et
billede, der er optaget med et billedformat, der er indstillet til [16:9], kan siden af billedet
være afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller
indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive
billederne uden at afskære begge sider.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Ved hjælp af "Picture Motion Browser" kan du udskrive billeder med dato (side 112).
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages
med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive
billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger.
Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet
med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 96).
• Fjern multistikkablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du
finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt tilsluttet med multistikkablet.
• Tænd printeren. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med
printeren.
138
Fejlfinding
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billeder muligvis ikke. Fjern
multistikkablet, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
multistikkablet, slukke og tænde printeren og derefter tilslutte multistikkablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer, eller billeder, som er redigeret på en computer,
kan muligvis ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at multistikkablet blev afbrudt, før ikonet
(PictBridge-tilslutning) forsvandt.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og
udskriv billedet igen (side 127).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
• Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du
afbryde forbindelsen og isætte multistikkablet igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 127) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Kan ikke nulstille filnummeret.
Fejlfinding
Andet
• Hvis du udskifter optagemediet, kan filnumrene ikke initialiseres med kameraet. Hvis du vil
initialisere filnumrene, skal du vælge [Format] (side 91, 93) og udføre [Initialiser] (side 94).
Men dataene på "Memory Stick Duo" eller i den interne hukommelse slettes, og alle
indstillinger, herunder datoer, nulstilles.
139
Fejlfinding
Kameraet fungerer ikke, når objektivet er trukket ud.
• Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
• Isæt et opladet batteri, og tænd kameraet igen.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker kameraet.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Udskift det med et batteri, som er opladet.
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det længe ad gangen.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 103).
• Det interne genopladelige reservebatteri er tomt. Isæt et opladet batteri, og vent i 24 timer
eller mere med strømmen slået fra.
Du ønsker at ændre datoen eller klokkeslættet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 103).
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Batteriet er opbrugt. Isæt et nyt batteri (side 20).
• Adapterringen er monteret. Fjern den (side 18).
• Afstanden til kameraet er for stor. Placer fjernbetjeningen tættere på kameraets
fjernbetjeningsmodtager (side 15).
Billeder, der er taget med maksimal zoom, er slørede.
• Billeder kan blive slørede, når vejret er ustabilt pga. tåge. Dette er ikke en fejl. Billedet kan
ikke kontrolleres under optagelsen, og Sony anbefaler derfor, at det forstørres på skærmen
umiddelbart efter optagelsen.
140
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticering
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, fungerer kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to
cifre (angivet med ss) er forskellige,
afhængigt af kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at
have forsøgt følgende muligheder et par
gange, skal kameraet til reparation. Kontakt
din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk, og tænd kameraet igen.
C:13:ss
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
batteriet. Afhængigt af forholdene
under brug eller typen af batteri blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt
batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BG1-
batteri (medfølger) eller et NP-FG1batteri (medfølger ikke).
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke
og tænde kameraet igen, eller tag
"Memory Stick Duo" ud og sæt den ind
flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på
den interne hukommelse, eller der er
isat en ikke-formateret "Memory Stick
Duo". Formater den interne
hukommelse eller "Memory Stick Duo"
(side 91, 93).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Isæt en ny
"Memory Stick Duo".
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Intern hukomm.fejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Indsæt Memory Stick'en igen
• Isæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges til kameraet (side 146).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Stikdelen på din "Memory Stick Duo"
er snavset.
E:61:ss
Forkert Memory Stick-type
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
E:91:ss
ikke bruges til kameraet (side 146).
Fejlfinding
E:62:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 94), og tænd for
strømmen igen.
Ikke adgang til Memory Stick
Adgang nægtet
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
adgangskontrol.
141
Advarselsindikatorer og meddelelser
Formateringsfejl for Memory Stick
Formateringsfejl for intern
hukommelse
• Formater mediet igen (side 91, 93).
Memory Stick låst
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
knappen til skrivebeskyttelse, og
knappen er i positionen LOCK. Sæt
knappen i optagestilling.
Ingen ledig plads i intern
hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet. Sony garanterer ikke afspilning
af billedfiler på et kamera, hvis filerne
er behandlet på en computer eller
optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, som ikke kan
indstilles som optagemappe på dit
kamera. Vælg en anden mappe
(side 92).
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 86).
(side 56).
Til stor billedstørrelse
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette
• Du afspiller et billede med en størrelse,
der ikke kan afspilles på kameraet.
billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget i den interne hukommelse.
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget på "Memory Stick Duo"
• Den valgte mappe indeholder ikke en
fil, der kan afspilles i et diasshow.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
anti-slørfunktionen til, eller monter
kameraet på et stativ for at fastholde
kameraet.
640(Fin) er ikke tilgængelig
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (for eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg en anden mappe,
eller opret en ny mappe (side 91, 92).
• Film i størrelsen 640(fin) kan kun
optages ved hjælp af en "Memory Stick
PRO Duo". Isæt en "Memory Stick
PRO Duo", eller indstil billedformatet
til et andet format end [640(Fin)].
Makro er ugyldig
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
142
• Makrofunktionen er ikke tilgængelig
med de aktuelle indstillinger (side 35).
Advarselsindikatorer og meddelelser
Indstillingerne for blitz kan ikke
ændres
• Blitzen er ikke tilgængelig med de
aktuelle indstillinger (side 35, 38).
Maksimalt antal billeder markeret
• Du kan vælge op til 100 billedfiler i
Behandler…
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
• Hvis du vælger alle billedfiler for en
dato/i en mappe/i Favoritter, kan dette
tage noget tid.
[Flere billeder].
• Hvis du vælger alle billedfiler for en
dato/i en mappe/i Favoritter, er det
maksimale antal 999.
• Du kan føje op til 999 billeder til
Favoritter og markere op til 999 filer
med udskriftsbestillingsmærket
.
Annuller valgte.
Ikke nok batteri
• Når du kopierer et billede, som er
optaget i den interne hukommelse, til
"Memory Stick Duo", skal du bruge et
fuldt opladet batteri.
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
• Slet musikfilen, eller erstat den med en
normal musikfil.
• Udfør [Format musik], hent så nye
musikfiler.
Formateringsfejl for hukommelse til
musik
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres
for filmfiler
• Du har valgt en funktion, der ikke er
tilgængelig til film.
Handlingen kan ikke udføres
for ikke-understøttede filer
• Billedbehandling og andre
redigeringsfunktioner på kameraet kan
ikke udføres på billedfiler, der er
behandlet med en computer, eller på
billeder, der er taget med et andet
kamera.
Handlingen kan ikke udføres
ved brug af PictBridge-forbindelse
• Nogle funktioner er begrænsede, når
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Du må
ikke fjerne multistikkablet.
kameraet er sluttet til en PictBridgekompatibel printer.
Fejlfinding
udskrive, er beskadiget.
Fejl i musik
143
Advarselsindikatorer og meddelelser
Handlingen kan ikke udføres
under HD(1080i)-output
• Nogle funktioner er begrænsede, når
kameraet er tilsluttet et HD-tv (High
Definition).
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Retouchering kan muligvis ikke lade sig
gøre. Dette afhænger af billedet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Fejl i objektiv.
Selv-timer er ugyldig
• Selvudløseren er ikke tilgængelig med
de valgte indstillinger (side 35).
Gendan data
Gendanner data
• Datooplysninger eller andre data
genoprettes i tilfælde, hvor billeder er
blevet slette på pc'en.
• Antallet af billeder har overskredet det
maksimale antal billeder (20.000), som
kameraet kan gemme for én dato. Slet
billeder i Datovisning.
Burst er ugyldigt
• Serie optagelse er ikke tilgængelig med
disse indstillinger.
Brug af målemetode er ikke
tilgængelig
• Lysmålermetode er ikke tilgængelig
med disse indstillinger.
144
Andet
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren
(medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V
AC, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformer (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
Andet
145
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-optagemedie. De typer
"Memory Stick Duo", som kan bruges med
kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det
kan dog ikke garanteres, at alle "Memory
Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Kameraet understøtter ikke
højhastighedsdataoverførsel med et parallelt
interface.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/-afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med
dette kamera.
*3) [640(Fin)]-formatfilm kan optages.
*4) Kameraet understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel. Understøtter 4-bit parallel
dataoverførsel svarende til "Memory Stick
PRO Duo".
• Dette produkt understøtter "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en
computer, fungerer muligvis ikke med
kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
146
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning.
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
• Vi anbefaler sikkerhedskopiering af vigtige data
på en harddisk.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med
hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• "Memory Stick Duo" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan få den galt i
halsen.
• Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen. Ellers kan der
opstå fejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Om "Memory Stick Duo"
Bemærkninger om brug af Memory Stick
Duo-adapter (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at sætte "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du sætter
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, kan du måske ikke få den ud igen.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" isættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til
fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter på en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for, at
Memory Stick Duo-adapteren vender den rigtige
vej, når den sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug
kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der
er monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det
gøres, kan det medføre, at enheden ikke
fungerer korrekt.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
En "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet
op til 16 GB er blevet testet til at kunne fungere
korrekt med kameraet.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro" (medfølger ikke)
Andet
• Hvis du vil bruge kameraet med en "Memory
Stick Micro", skal du sætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der har Duostørrelse. Hvis du sætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet med en "M2"-adapter, der
ikke har Duo-størrelse, kan du muligvis ikke
fjerne den fra kameraet igen.
• "Memory Stick Micro" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan få den galt i
halsen.
147
Om batteriet
Om opladning af batteriet
Om batteriets levetid
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivelsestemperatur på 10°C til 30°C. Batteriet
kan muligvis ikke lades helt op uden for dette
temperaturinterval.
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten forringes i løbet af tiden og
ved gentagen brug. Hvis brugstiden mellem
opladningerne falder betydeligt, er det nok tid til
at udskifte batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hvert batteri bruges i.
Effektiv brug af batteriet
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er
driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt.
Det anbefales at gøre følgende for at sikre
længere brug af batteriet:
– Placer batteriet i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme det op, og sæt det i
kameraet, umiddelbart før du begynder at
optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz
eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme
steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og
opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
fulde funktionsdygtighed opretholdes ved at
lade det helt op og aflade det helt på kameraet
mindst en gang om året under opbevaringen.
• For at aflade batteriet på kameraet skal du
afspille et diasshow (side 52), indtil kameraet
slukkes.
• For at undgå at gøre stikket snavset,
kortslutning, osv. skal du sørge for at bruge den
medfølgende batteriholder ved transport og
opbevaring.
148
Kompatible batterier
• NP-BG1 (medfølger) kan kun bruges i Gtypekompatible Cyber-shot-modeller.
• Hvis du bruger et NP-FG1-batteri (medfølger
ikke), vises der en minutangivelse efter
batteriindikatoren (
60 min).
Om batteriopladeren
Om batteriopladeren
• Kun batterier af typen NP-BG og NP-FG må
oplades med batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den angivne type kan lække,
blive overophedet eller eksplodere, hvis du
prøver at oplade dem, hvilket medfører fare for
elektrisk stød og brandsår.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren.
Hvis du efterlader det opladede batteri i
opladeren, kan batteriets levetid forkortes.
• Når CHARGE-lampen blinker, skal du fjerne
det batteri, der skal lades op, og sætte det i
batteriopladeren, indtil det klikker på plads. Når
CHARGE-lampen blinker igen, kan det betyde,
at batteriet er defekt, eller at der er sat et batteri
af forkert type i opladeren. Kontroller, at
batteriet er af den angivne type. Hvis batteriet er
af den angivne type, skal du fjerne batteriet,
udskifte det med et nyt eller andet og
kontrollere, om opladeren fungerer korrekt.
Hvis opladeren fungerer korrekt, kan der være
opstået en batterifejl.
Andet
149
Indeks
Indeks
Numerisk
BRK ..................................... 48
EV......................................... 44
1 tryk indst............................70
Brug af kameraet i udlandet
.................................... 145
F
A
Adapterring...........................18
Farvefilter .............................74
C
Farvemætning....................... 75
Center-AF ............................ 45
Farver ................................... 12
Centreret måling .................. 49
Farvetilstand .........................73
AE/AF-lås, indikator ............29
COMPONENT..................... 96
Favoritter .............................. 77
AF med fleksibelt punkt .......46
Computer ........................... 108
Fejlfinding .......................... 130
AF-afstandsmålerramme ......45
Anbefalet miljø... 109, 121
Filnavn................................115
AF-fkt. ..................................99
Kopiering af billeder
............................ 113, 121
Filplacering.........................115
Advarselsindikatorer og
meddelelser .................141
AF-lampe..............................98
Macintosh ................... 121
Auto programmeret, tilstand
.......................................28
Software...................... 110
Autojustering, tilstand ..........29
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
med kameraet.............. 119
Autom. visn. .......................102
Windows..................... 108
Autofokus ...............................8
Autoretning.........................101
Filtypenavn.........................119
FINDER/LCD, knap.............16
Fiskeøjeobjektiv ................... 83
Fjernbetjening....................... 20
Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 69
Fokus ................................8, 30
Avanceret sportoptagelse,
tilstand ...........................34
D
Dagslys................................. 69
Format musik...................... 120
B
Dato.................................... 103
Funktionsvælger ................... 28
Datoliste ............................... 78
Funkt.guide...........................94
Datovisning.......................... 77
F-værdi ................................. 40
DC IN, stik ........................... 16
Fyrværkeri, tilstand .............. 34
Delvis farve.......................... 82
Følsomhed for smilregist. ....66
Batteri .................................148
Batterioplader .....................149
Beskyt...................................86
Beskær ..................................81
Billedfilplaceringer og
filnavne........................115
Format ............................91, 93
Diasshow........................ 52, 80
Digital præcisionszoom ....... 99
G
Billedformat....................12, 63
Digital zoom ........................ 99
Gitterlinje .............................98
Billedkvalitet ........................12
DirectX............................... 110
Bip ........................................94
Direkte udskrivning ........... 125
H
Blitz ......................................14
DISP..................................... 26
HD(1080i) ............................ 96
Blitz slukket..........................31
DPOF ........................... 87, 128
Hent musik .........................120
Blitz (Hvidbalance) ..............70
DRO ..................................... 72
Histogram .............................26
Blitzniveau............................71
E
Hold kameraet roligt.............29
Eksponering ......................... 10
HOME ..................................58
Blænde..................................10
Eksponeringsbracketing
...................................... 66
Hukommelsesadmin. ............ 91
Blændeprioriteret optagelse,
tilstand ...........................42
Enkelt ................................... 99
Blitzsynk. ...........................101
Blitz, tilstand ..................31, 64
Blød fokusering ....................82
150
Filtrer efter ansigter .............. 79
Hjulet ....................................39
Et tryk .................................. 70
Hvidbalance.......................... 69
Høj følsomhed, tilstand ........ 34
Indeks
I
M
Indeksskærm .........................51
Macintosh-computer .......... 121
Optagelse
Film ...............................29
Indikator................................21
Anbefalet miljø ........... 121
Stillbillede .....................29
Indstillinger...........................94
Makro ................................... 31
Indstillinger af ur ................103
Manuel eksponering, tilstand
...................................... 43
Optagelse med manuel
justering.........................40
Indstillinger for optagelse 1
.......................................98
Indstillinger for optagelse 2
.....................................101
Opt.funkt.........................48, 66
Mappe
Overeksponering...................10
Oprettelse ...................... 91
Initialiser ...............................94
Skifte............................. 92
Installation ..........................110
Vælg.............................. 88
Intern hukommelse ...............27
Mappevisning....................... 77
Internt huk.værktøj ...............93
Mass Storage ........................ 96
ISO............................10, 11, 43
"Memory Stick Duo".......... 146
J
Memory Stick-værktøj ......... 91
Menu
JPG......................................116
Element ......................... 61
Justering af EV .....................26
K
Kameraets dele......................15
Kontrast ................................75
Konvert.obj. .................19, 100
Kopier ...................................92
Kopiering af billeder til
computeren ..................113
Kryds til punktmåling ...........49
Optagelse ...................... 63
Visning.......................... 78
Monitor................................. 99
MPG ................................... 116
MTP ..................................... 96
Multi-AF .............................. 45
Multistik ............. 105, 113, 126
Multistikkabel ............ 113, 126
Music Transfer ........... 120, 122
Musikværktøj ..................... 120
L
Landskab, tilstand .................34
Optisk zoom....................30, 99
Manuel fokus........................ 46
Måling på flere områder....... 49
N
Language Setting ................104
Nem optagelse, tilstand ........ 30
LCD-skærm ..........................26
Night Shot ............................ 38
Lukkerhastighed ...................10
Niveausæt............................. 66
Lukkerhastighedsprioriteret
optagelse, tilstand ..........41
NTSC ................................... 97
Lyd........................................50
O
Lysmålermetode ...................49
Objektivhætte ....................... 18
Operativsystem........... 109, 121
Opret lagr.mappe.................. 91
PAL.......................................97
Pc ........................................108
PictBridge .....................96, 125
Picture Motion Browser .....112
Pixel ......................................12
Portræt, tilstand.....................34
Primære indstillinger 1 .........94
Primære indstillinger 2 .........96
Programskift .........................41
PTP .......................................96
Punktmåling..........................49
R
Registrering af ansigter.........65
Registrering af smil ..............66
Retouchering.........................81
Retro .....................................84
Roter .....................................87
Rødøjereduktion .............71, 81
S
Scenegenkendelse.................67
SD .........................................96
Selvdiagnosticering ............141
Selvudløser ...........................32
Semi-manuel.........................46
Indeks
Langsom synkro ...................31
P
Sepia .....................................73
Serie optagelse......................48
S-H........................................73
Skarphed ...............................75
151
Indeks
Skift lagringsmappe..............92
U
Skinnende .............................69
Skyer.....................................69
Udskriftsbestillingsmærke
.............................. 87, 128
Skærm
Udskriv......................... 87, 124
Indikator ........................21
LCD-baggrundsbelysning
.......................................26
Udskrivning i en fotoforretning
.................................... 128
Udv. Fokus......................... 102
Ændring af visning ........26
Undereksponering ................ 10
Slet..................................56, 78
USB-tilslut ........................... 96
Format .....................91, 93
Uskarp maskering ................ 82
Sletning af billeder ...............56
Sløring ....................................9
V
Sløring af omkreds ...............83
Valg af motiv ................. 33, 63
Smart zoom...........................99
VGA..................................... 13
Smil ......................................84
Video ud............................... 97
Smil-demotilstand ................95
Vis zoom i bredf. ................ 97
Smiludløser, tilstand .......34, 36
Visning af billeder ............... 50
Sne, tilstand ..........................34
Visningsmenu ...................... 78
Software..............110, 112, 120
Visningstilstand ............. 77, 78
SteadyShot............................76
Vivid .................................... 73
Strand, tilstand......................34
Vælg mappe ......................... 88
Støjreduktion ........................72
Støjreduktion ved lange
lukkerhastigheder ..........22
W
Windows-computer............ 108
Søger.....................................16
Anbefalet miljø........... 109
Søgerjusteringshjul ...............15
Z
T
Zoom .................................... 30
Tilføj/fjern Favoritter ...........79
Zoom under afspilning......... 50
Tilpasning af flere ................85
Tilslutning
Computer.....................113
Printer..........................126
Tv ................................105
Tryk halvt ned ........................8
Tusmørke portræt, tilstand ...34
Tusmørke, tilstand ................34
Tv........................................105
Tvungen blitz........................31
Tværfilter..............................83
152
Æ
Ægte ..................................... 73
Bemærkninger om licens
Kameraet indeholder "C Library"-,
"Expat"- og "zlib"-software. Softwaren
stilles til rådighed på baggrund af
licensaftaler med opretshaverne. På
baggrund af anmodninger fra opretshaverne
til softwaren er vi forpligtet til at oplyse om
følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
cd-rom'en. Heri findes licenser (på engelsk)
til "C Library"-, "Expat"- og "zlib"softwaren.
Om GPL og LGPL til GNU-software
Kameraet indeholder software, der er
underlagt følgende GNU General Public
License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter
kaldt "LGPL").
Ifølge disse licenser har du ret til at få
adgang til, ændre og videredistribuere
kildekoden til de pågældende
softwareprogrammer i henhold til de
betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du
kan downloade den på følgende URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
vedrørende kildekodens indehold.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
cd-rom'en. Heri findes licenser (på engelsk)
til "GPL"-, "LGPL"-softwaren.
Visning af PDF'en kræver Adobe Reader.
Hvis dette program ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det på Adobe
Systems webside:
http://www.adobe.com/
153
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Download PDF

advertising