Sony | DSC-H10 | Sony DSC-H10 Betjeningsvejledning

VKLIK!
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende
betjening
Brug af optagefunktioner
Digitalt stillbilledkamera
Cyber-shot Håndbog
DSC-H10
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne håndbog grundigt sammen med
"Betjeningsvejledning" og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" og gemme dem til
fremtidig brug.
Brug af
visningsfunktioner
Tilpasning af
indstillinger
Visning af billeder på en
tv-skærm
Brug af computeren
Udskrivning af
stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Indeks
© 2008 Sony Corporation
3-296-281-32(1)
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om forskellige "Memory
Stick", der kan bruges (medfølger ikke)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruge en "Memory
Stick Duo" til kameraet.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge
en "Memory Stick"
til kameraet.
Der kan ikke anvendes andre
hukommelseskort.
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 115.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"kompatibelt udstyr
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fremragende kontrast.
Objektivet er fremstillet efter et
kvalitetssikringssystem, der er certificeret
af Carl Zeiss i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger vedrørende LCDskærmen og objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixel
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er en
normal konsekvens af fremstillingsprocessen og
påvirker ikke optagelserne.
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
sætte den i Memory Stick Duo-adapteren
(medfølger ikke).
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne prikker
Memory Stick Duo-adapter
Bemærkninger om batterienheden
• Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet
bruges første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er fuldt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du bruge resten af strømmen, fjerne
batteriet fra kameraet og opbevare det på et
køligt og tørt sted. På denne måde bevares
batteriets funktionsevne bedst.
• For oplysninger om anvendelige batterier, se
side 117.
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
blive misfarvet, hvilket kan medføre
funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
undlad at udsætte kameraet for kraftige
påvirkninger.
Billederne i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
optaget med dette kamera.
2
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet.........................................................2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder ..........................7
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 7
Eksponering – Justering af lysets intensitet ...................................................... 9
Farve – Om lysforholdenes effekt.................................................................... 10
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" ............................................. 11
Blitz – Om brug af blitzen ................................................................................ 13
Identifikation af kameraets dele...............................................................14
Indikatorer på skærmen ..........................................................................17
Ændring af skærmvisningen....................................................................21
Brug af den interne hukommelse ............................................................22
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren ......................................................................23
Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)...............................24
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) ..................................................28
Optagelse med manuel eksponering.......................................................31
Visning af billeder ....................................................................................33
Sletning af billeder...................................................................................35
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu ..................................37
Menupunkter ...........................................................................................40
Brug af optagefunktioner
Optagemenu............................................................................................41
Valg af motiv: Valg af motivindstilling
Billedformat: Valg af billedstørrelsen
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
ISO: Valg af lysfølsomhed
EV: Justering af lysets intensitet
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Rødøjereduktion: Reducerer rødøjefænomenet
Kontrast: Justering af kontrast
Skarphed: Justering af skarphed
3
Indholdsfortegnelse
SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen
SETUP: Valg af optageindstillinger
Brug af visningsfunktioner
Afspilning af billeder fra skærmen HOME ................................... 53
(Enkelt billede): Afspilning af et enkelt billede
(Indeksvisning): Afspilning af en række billeder
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
Visningsmenu ..................................................................................... 56
(Slet): Sletning af billeder
(Diasshow): Afspilning af serie billeder
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
(Roter): Rotation af et stillbillede
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger .... 61
Hukommelsesadmin. .................................................................. 63
Hukommelsesværktøj — Memory Stick-værktøj .............................. 63
Format
Opretter lagr. Mappe
Skift lagrings mappe
Kopier
Hukommelsesværktøj — Internt huk.værktøj ................................... 66
Format
Indstillinger .................................................................................... 67
Primære indstillinger — Primære indstillinger 1 ............................... 67
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Primære indstillinger — Primære indstillinger 2 ............................... 68
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 1 ........................ 70
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
4
Digital zoom
Konvert.obj.
Indholdsfortegnelse
Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 2 ........................73
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur................................................................................74
Language Setting..............................................................................75
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af billeder på en tv-skærm ..........................................................76
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer ...............................................................79
Installation af softwaren (medfølger) .......................................................81
Om "Picture Motion Browser" (medfølger) ..............................................83
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser" ........84
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser" ......88
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, på kameraet ved at
kopiere til "Memory Stick Duo" ................................................................90
Brug af "Music Transfer" (medfølger)......................................................91
Brug af en Macintosh-computer ..............................................................92
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste trin" ..................................94
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder ....................................................................95
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer .......96
Udskrivning i en fotoforretning.................................................................99
Fejlfinding
Fejlfinding ..............................................................................................101
Advarselsindikatorer og meddelelser ....................................................111
5
Indholdsfortegnelse
Andet
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder .......................................... 114
Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 115
Om batteriet .......................................................................................... 117
Om batteriopladeren ............................................................................. 118
Indeks
Indeks ................................................................................................... 119
6
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre
billeder
Fokus
Eksponering Farve
Kvalitet
Blitz
Dette afsnit beskriver kameraets
grundlæggende funktioner. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. funktionsvælgeren (side 23),
skærmbilledet HOME (side 37) og menuerne
(side 39).
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk ikke
udløserknappen
helt ned med det
samme.
Tryk
udløserknappen
halvvejs ned.
AE/AF-låsindikator
blinker , lyser/
bipper
Tryk derefter
udløserknappen
helt ned.
Hvis det er svært at fokusere t [Fokus] (side 47)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" nedenfor.
7
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Tip til forebyggelse af sløring
Du kom til at bevæge kameraet, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelser". Hvis
motivet bevæger sig, når du tager et billede, kaldes det "motivsløring".
Kamerarystelser
Årsag
Dine hænder eller krop ryster, når du holder
kameraet og trykker på udløserknappen, og hele
skærmen er sløret.
Hvad du kan gøre for at begrænse sløring
• Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
flad overflade, hvor du kan holde det stille.
• Optag med selvudløseren på 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde
armene ind til siden, når du trykker på
udløserknappen.
Motivsløring
Årsag
Kameraet holdes roligt, men motivet bevæger sig
under eksponeringen, så motivet ser sløret ud, når
der trykkes på udløserknappen.
Hvad du kan gøre for at begrænse sløring
• Vælg
(Høj følsomhed-tilstand) i Valg af
motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge
lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen,
før motivet bevæger sig.
Bemærk
• Anti-slørfunktionen er slået til som standard fra fabrikken, så kamerarystelser automatisk reduceres.
Dette kan dog ikke forhindre motivsløring.
• Kamerarystelser og motivsløring opstår ofte i forbindelse med lav belysning og ved langsomme
lukkerhastigheder som i
(Tusmørke-tilstand) og
(Tusmørke portræt-tilstand). Husk
ovenstående tip, når du laver dine optagelser.
8
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Eksponering Justering af lysets intensitet
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
= Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i tilstanden Autojustering.
Du kan imidlertid justere den manuelt ved
at bruge funktionerne nedenfor.
Optagelse med manuel
eksponering:
Giver dig mulighed for at justere
lukkerhastighed og blændeværdi manuelt
(side 31).
Justering af EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, der blev bestemt af kameraet
(side 21, 45).
Lysmålermetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, der måles på for at bestemme
eksponeringen (side 46).
9
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor, som
modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder, afhængigt af
ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden, se side 45.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens
lukkerhastigheden øges for at reducere sløring.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
Farve
Om lysforholdenes effekt
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Skyer
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i tilstanden Autojustering.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 49).
10
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 8M
3264 pixel × 2448 pixel = 7.990.272 pixel
2 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Pixel
Valg af det billedformat, der skal bruges (side 12)
Pixel
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3-format
Eksempel: Et billede,
der skal sendes som
vedhæftning til en email
11
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
Antal billeder
8M
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3
3:2*1
(3264×2176)
Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2
5M
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4
3M
(2048×1536)
Til udskrifter op til 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Brug lille billedstørrelse til
vedhæftning i e-mails
16:9*2
(1920×1080)
Fotografer i højde-breddeforholdet i HDTV
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
*1) Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som på fotopapir eller postkort osv.
*2) Begge billedets kanter kan beskæres ved udskrivning (side 108).
Filmbilledstørrelse
Billede/sekund
Retningslinjer for brug
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Optag film i høj kvalitet til visning på tvskærm
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Optag film i standardkvalitet til visning på
tv-skærm
320 (320×240)
Ca. 8
Optag i lille størrelse til vedhæftning i emails
• Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet.
• Jo flere billeder pr. sekund, jo mere jævn bliver afspilningen.
12
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Blitz
Om brug af blitzen
Motivets øjne kan blive røde, og der kan opstå slørede hvide pletter, når du bruger blitzen.
Disse problemer kan begrænses ved at gøre følgende.
Problemet med "røde øjne"
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden), og problemet med "røde øjne" opstår.
Kamera
Øje
Nethinde
Hvordan kan problemet med "røde øjne" begrænses?
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 50).
• Vælg
(Høj følsomhed-tilstand)* i Valg af motiv (side 29) (blitzen slukkes automatisk).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] i visningsmenuen (side 56) eller med
den medfølgende software "Picture Motion Browser".
"Runde hvide pletter"
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen, osv.) i
luften
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg
(Høj følsomhed-tilstand)* i Valg af motiv (blitzen slukkes automatisk).
* Selvom du valgte
(Høj følsomhed-tilstand) i Valg af motiv, kan lukkerhastigheden være lavere ved lav
belysning og i mørke omgivelser. I dette tilfælde skal du bruge et kamerastativ eller holde armene ind til
siden, når du trykker på udløserknappen.
13
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på
siderne i parentes.
1
6
2
6
3
4
1
2
3
4
5
7
8
9
5
0
7
8
9
qd qs qa
A POWER-knap
B POWER-lampe
C Funktionsvælger (23)
D Udløserknap (24)
qjqh
E Mikrofon
F Blitz (26)
qg qf
H Krog til skulderrem
A Til optagelse: W/T-knap (zoom) (25)
Til visning: / (Afspilningszoom)knap/
(Indeks)-knap (33, 34)
I Objektiv
B
G AF-lampe (70)/Selvudløserlampe (27)
(Afspilning)-knap (33)
C LCD-skærm (21)
D MENU-knap (39)
E HOME-knap (37)
F Krog til skulderrem
G Stikdæksel
H Multistik
Bruges i følgende situationer:
• Oprettelse af en USB-forbindelse mellem
kameraet og din computer.
• Oprettelse af en forbindelse til lyd/videoindgangsstik på et tv.
• Tilslutning til en PictBridge-kompatibel
printer.
14
Identifikation af kameraets dele
I DC IN-stik
Ved brug af en AC-LS5K-lysnetadapter
(medfølger ikke)
1 Til DC IN-stik
v-symbol
2 Til stikkontakt
• Batteriet kan ikke oplades ved at slutte
kameraet til AC-LS5K-lysnetadapteren.
Brug batteriopladeren (medfølger) til at lade
batteriet op.
J Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z (39)
Menu fra: DISP/ / / (21, 26)
Når funktionsvælgeren er indstillet på
M:
Lukkerhastighed/blænde (31)
K Højttaler (bund)
L Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
(bund)
M Stik til kamerastativ (bund)
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Ellers kan kameraet ikke
fastgøres korrekt, og du kan beskadige
kameraet.
N Batteriåbning
O Udløser til batteri
P "Memory Stick Duo"-åbning
Q Adgangsindikator
15
Identifikation af kameraets dele
Modlysblænde/adapterring
• Du kan sætte objektivdækslet på, når
modlysblænden er monteret.
• Vær opmærksom på følgende, når
modlysblænden bruges:
– AF-lampen kan blive blokeret.
– Lyset fra blitzen kan blive blokeret, hvilket
giver skygger, når du bruger den indbyggede
blitz.
Opbevaring af modlysblænden
A Modlysblænde
B Adapterring
Modlysblænden kan afmonteres og
opbevares sammen med kameraet, når den
ikke bruges.
Placer modlysblænden som vist nedenfor,
og drej den med uret, indtil den klikker.
Montering af modlysblænde
Når du optager i kraftigt dagslys, f.eks. udendørs,
anbefaler vi, at du bruger modlysblænden til at
reducere tabet af billedkvalitet på grund af for
meget lys.
1 Monter adapterringen, når kameraet er
slukket.
Montering af et konverterobjektiv
(medfølger ikke)
Hvis du vil lave forbedrede
vidvinkeloptagelser eller zoom-optagelser
af et objekt på lang afstand, skal du montere
konverterobjektivet.
2 Placer modlysblænden som vist nedenfor,
og drej den med uret, indtil den klikker.
1 Monter adapterringen.
2 Monter et konverterobjektiv.
• Når du optager med konverterobjektivet, skal du
gennemgå indstillingerne i [Konvert.obj.]
(side 72).
• Se også den vejledning, der fulgte med
konverterobjektivet.
16
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen (side 21).
Se flere oplysninger om betjening på
siderne i parentes.
Ved optagelse af stillbilleder
Skærm
Beskrivelse
Optagetilstand (43)
BRK
±1.0
Lysmålermetode (46)
Registrering af ansigter
(42)
SteadyShot (52)
• Når udløserknappen trykkes
halvvejs ned i
standardindstillingen, vises
et af disse symboler,
afhængigt af SteadyShotindstillingen.
RETURN
Advarsel om vibration
Ved optagelse af film
Zoomskalering (25, 71)
A
Skærm
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage tydelige billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du slår antislørfunktionen til, at du
bruger blitz for at opnå
bedre belysning, eller at du
bruger et kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde (side 8).
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau (111)
Billedstørrelse (41)
Farvetilstand (44)
Kontrast (51)
Skarphed (51)
Funktionsvælger/menu
(valg af motiv) (28)
P M
Funktionsvælger (23)
Hvidbalance (49)
17
Indikatorer på skærmen
B
Skærm
C
Beskrivelse
Skærm
Manuel indstilling af
eksponering (31)
z RETURN
z SET
Funktionsguide til manuel
eksponering (31)
1.0m
Forudindstillet
fokuseringsafstand (47)
z
AE/AF-lås (24)
Standby
OPT
Standby ved film/Optagelse
af en film
ISO400
ISO-nummer (45)
Optagemappe (63)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
96
Antal billeder, der kan
optages
00:25:05
Optagetid
(timer : minutter :
sekunder)
NR langsom lukker
AF-lampe (70)
• Når lukkerhastigheden
bliver langsommere end en
bestemt hastighed ved lav
belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom
lukkerfunktion automatisk
for at reducere billedstøjen.
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi (45)
0:12
Optagetid
(minutter : sekunder)
Indikator for AFafstandsmålerramme (47)
Makro (26)
Beskrivelse
Optagemedie
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
Rødøjereduktion (50)
Blitzindstilling (26)
Blitzen oplades
Konverterobjektiv (72)
D
Skærm
Beskrivelse
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (111)
Selvudløser (27)
Kryds til punktmåling (46)
Ramme for AFafstandsmåler (47)
Histogram (21)
18
Indikatorer på skærmen
Ved afspilning af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Billedstørrelse (41)
Beskyt (58)
VOL.
Lydstyrke (33)
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (99)
Ved afspilning af film
PictBridge-tilslutning (97)
Zoomskalering (33)
PictBridge-tilslutning (98)
• Tag ikke kablet til
multistikket ud, mens
ikonet vises.
B
Skærm
N
Beskrivelse
Afspilning (33)
Afspilningsbjælke
0:00:12
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer (60)
2008 1 1
9:30 AM
Optagetdato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til
afspilning af billede
BACK/
NEXT
Valg af billeder
V VOLUME
Lydstyrkejustering
Histogram (21)
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
19
Indikatorer på skærmen
C
Skærm
Beskrivelse
Afspilningsmedier:
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
Afspilningsmappe (60)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
Skift af mappe (60)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
Lysmålermetode (46)
Blitz
Hvidbalance (49)
20
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (111)
ISO400
ISO -nummer (45)
+2.0EV
Eksponeringsværdi (45)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
Ændring af skærmvisningen
Skærmvisningsknappen
v (DISP)
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen på
følgende måde.
Indikatorer til
Indikatorer til*
• Hvis du ser billederne udendørs i klart dagslys,
skal du justere LCD-baggrundsbelysningens
lysstyrke.
Batteriets driftstid kan imidlertid blive reduceret
hurtigere i dette tilfælde.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Når der optages film.
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand.
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Under afspilning af film.
• Der kan være stor forskel på det viste histogram
under optagelse og under afspilning, når:
– Blitzen udløses.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
z Justering af EV (Eksponeringsværdi) ved
visning af et histogram
A
B
Histogram til*
Under afspilning
vises billedoplysningerne.
Indikatorer fra*
Histogramvisning
(side 21)
Mørk
Lys
Et histogram er et diagram, som viser et
billedes lysstyrke. Tryk flere gange på
v (DISP) for at få vist histogrammet på
skærmen. Diagrammet indikerer et lyst
billede, når overvægten er mod højre, og et
mørkt billede, når overvægten er mod
venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også, når der afspilles et
enkelt billede, men her kan du ikke justere
eksponeringen.
* Lysstyrken i LCD-skærmens
baggrundsbelysning øges.
21
Brug af den interne hukommelse
Kameraet har ca. 31 MB intern hukommelse. Hukommelsen kan ikke flyttes. Selv når der ikke
er sat nogen "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder ved hjælp af denne
interne hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages ved hjælp af den interne hukommelse.
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Der optages billeder på "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Der afspilles billeder fra "Memory Stick
Duo".
[Menu, indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder på "Memory Stick Duo".
B
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
B
Intern
hukommelse
[Optagelse]: Der optages billeder ved hjælp af den
interne hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er lagret i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder i den interne hukommelse.
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende
metoder.
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en "Memory Stick Duo"
Find en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg fremgangsmåden i
[Kopier] (side 65).
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Udfør proceduren på side 84 og 85 eller 88 og 89 uden en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere billeddata på en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Du kan kopiere data, der er gemt i den interne hukommelse, til en pc ved at slutte kameraet til en
computer med et kabel til multistikket. Du kan imidlertid ikke kopiere data på en computer til den interne
hukommelse.
22
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
Tilstanden Autojustering
Grundlæggende betjening
:
Giver dig mulighed for nem optagelse med automatisk justerede
indstillinger. t side 24
P :
Tilstanden Auto programmeret*
Giver dig mulighed for at optage med automatisk justeret eksponering
(både lukkerhastigheden og blændeværdien).
M:
Tilstanden Optagelse med manuel eksponering*
Gør det muligt at optage efter at have justeret eksponeringen manuelt (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). t side 31
:
Tilstanden Filmoptagelse
Gør det muligt at optage film med lyd. t side 24
/
/
/
/
/SCN: Tilstanden Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forud angivne indstillinger afhængigt af
sekvensen.
Du kan vælge ,
, ,
i menuen, når funktionsvælgeren er indstillet
til SCN. t side 28
* Du kan vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen (yderligere oplysninger om de tilgængelige
funktioner t side 40).
23
Nem optagelse af billeder (tilstanden
Autojustering)
Funktionsvælger
Udløserknap
Makro-knap
DISP-knap
Blitz-knap
Zoom-knap
Selvudløserknap
MENU-knap
z-knap
HOME-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
1 Vælg den ønskede funktion med funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (tilstanden Autojustering): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
2 Hold dine albuer tæt ind til kroppen for at holde kameraet stille.
Placer motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
3 Optag med udløserknappen.
Ved optagelse af stillbilleder:
1Tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede for at fokusere på motivet.
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn) blinker, der høres et bip, indikatoren holder op med at blinke og
forbliver tændt.
AE/AF-låsindikator
24
Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
2Tryk udløserknappen helt ned.
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på
Det kan være svært at fokusere i følgende situationer:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt, og motivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
Motivet ses gennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
Motivet belyses bagfra, eller der er et blinkende lys.
Grundlæggende betjening
• Den korteste optageafstand er ca. 50 cm (W) og 90 cm (T) (målt fra objektivets forkant). Optag i
tilstanden nærbillede (makro), når du optager et motiv, der er tættere på end optageafstanden (side 26).
• Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der
høres ikke noget bip. AF-afstandsmålerrammen forsvinder også. Komponer optagelsen på ny, og fokuser
igen.
W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome, og tryk på W for at fortryde zoom.
Kameraet zoomer langsomt ved et let tryk og hurtigt, når knappen trykkes helt ned.
• Når zoomskalaen overstiger 10×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Hvis du vil have oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, henvises der til
side 71.
• Du kan ikke ændre zoomskalaen under optagelse af en film.
25
Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Blitz (valg af blitzindstilling til stillbilleder)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(Ingen indikator): Automatisk blitz
Udløser blitzen, når der mangler lys eller i modlys (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Langsom synkronisering (tvungen blitz)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
ligger uden for blitzlyset.
: Blitz slukket
• Blitzen springer op og udløses automatisk, når du bruger den. Luk blitzen med hånden efter brug.
• Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
• Under opladning af blitzen vises
.
Makro (optage nærbilleder)
Tryk på b (
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(Ingen indikator): Makro fra
: Makro til (mod W: Ca. 2 cm eller længere væk, mod T: Ca. 90 cm eller længere væk (målt fra objektivets
forkant)).
• Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
• Fokuseringsområdet bliver smalt, og motivet er muligvis ikke helt i fokus.
• Autofokushastigheden falder, når du tager billeder i Makro.
26
Nem optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Brug af selvudløseren
Tryk på V (
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(Ingen indikator): Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren til 10 sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren til 2 sekunders forsinkelse
Selvudløserlampe
Grundlæggende betjening
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres en biplyd, indtil
lukkeren aktiveres.
Tryk på V ( ) igen for at annullere.
• Brug selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse for at undgå slørede billeder. Udløseren
aktiveres 2 sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer de
rystelser, der opstår, når du trykker på udløserknappen.
27
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
MENU-knap
Udløserknap
z-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
Funktionsvælger
Vælg en funktion (
/
/
/
/
) med funktionsvælgeren
1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv (
/
/
/
/
) med
funktionsvælgeren.
2 Optag med udløserknappen.
Vælg en funktion ( /
/ / ) i SCN
1 Vælg SCN med funktionsvælgeren.
2 Tryk på MENU, og vælg
/
/
/
med b/B på kontrolknappen (side 41).
3 Optag med udløserknappen.
• Yderligere oplysninger om denne tilstand findes på næste side.
Sådan annulleres valg af motiv
Indstil funktionsvælgeren til alt andet end tilstanden Valg af motiv.
28
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Tilstande i Valg af motiv
Følgende indstillinger er forudbestemt, så de passer til billedet ud fra forholdene.
Tilstande valgt med funktionsvælgeren
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder
uden blitz ved lav belysning med
reduceret slør.
Tilstande valgt med menuskærmen
Tusmørke*
Muliggør natoptagelser på lang
afstand, uden at den mørke
atmosfære ved omgivelserne går
tabt.
Blødt snap
Gør det muligt at optage billeder
med en blødere atmosfære til
portrætter og blomster, osv.
Avanceret
sportoptagelse
Egnet til optagelse af sekvenser
med hurtige bevægelser som
sportsaktiviteter.
• Når udløserknappen trykkes
halvvejs ned, forudsiger
kameraet motivets bevægelse og
fokus justeres.
Sne
Gør det muligt at tage klare
billeder uden farveforringelse i
snelandskaber og andre steder,
hvor hele skærmen ser hvid ud.
Grundlæggende betjening
Strand
Gør det muligt at lave klare
optagelser af det blå vand ved
havet eller en sø.
Fyrværkeri*
Gør det muligt at optage
fyrværkeri i al sin pragt.
• Hvis du optager med et
konverterobjektiv (medfølger
ikke), får du muligvis ikke så
flotte fyrværkeribilleder.
Tusmørke portræt*
Gør det muligt at tage skarpe
billeder af personer mod en
baggrund om natten uden, at
atmosfæren går tabt.
Landskab
Fokuserer på et fjernt motiv til
optagelse af landskaber, osv.
* Når du optager billeder med
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), bliver
lukkerhastigheden langsommere og risikoen for sløring øges. Det anbefales derfor at bruge et
kamerastativ.
29
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Funktioner, som du kan anvende i valg af motiv
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af
tilstanden Valg af motiv.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
Makro
—
—
Blitz
—
/
Registrering af
ansigter
—
Serie
optagelse/
bracket
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
—
—
—
—
—
EV
Hvidbalance
Rødøjereduktion
*
—
—
—
—
SteadyShot
Selvudløser
—
* [Blitz] kan ikke vælges for [Hvidbalance].
30
—
—
—
—
—
—
—
—
Optagelse med manuel eksponering
Udløserknap
z-knap
v/V/b/B-knap
Funktionsvælger
1 Vælg M på funktionsvælgeren, og tryk på z på kontrolknappen.
• [SET] skifter til [RETURN] nederst til venstre på skærmen, og kameraet er indstillet til manuel
eksponering.
Grundlæggende betjening
Kontrolknap
2 Juster eksponeringen manuelt med kontrolknappen.
b/B: Blænde (F-værdi)
v/V: Lukkerhastighed
Blændeværdi
RETURN
Lukkerhastighed
• Vælg blændeværdi på følgende måde:
– Når zoomen er indstillet helt til W-siden, kan du vælge blænde F3,5 eller F8,0 (med det indbyggede
ND-filter).
– Når zoomen er indstillet helt til T-siden, kan du vælge blænde F4,4 eller F10 (med det indbyggede
ND-filter).
• Du kan vælge en lukkerhastighed fra 30 til 1/2.000 sekunder.
• Forskellen mellem indstillingen og den af kameraet målte korrekte eksponering vises som en EVværdi (side 45) på skærmen. 0EV angiver den værdi, som kameraet vurderer som den mest egnede.
3 Optag med udløserknappen.
31
Optagelse med manuel eksponering
• Hvis du vil vælge en blitzindstilling, optage med Makro/Selvudløser eller ændre tilstand for
skærmvisning, skal du trykke på z for at annullere Optagelse med manuel eksponering ([RETURN]
skifter til [SET] på skærmen).
• Blitzen er indstillet til (Blitz til) eller
(Blitz fra).
• Hvis lukkerhastigheden er over 1 sekund, angives den med ["], f.eks. [1"].
• Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå vibration.
• Når lukkerhastigheden er under en bestemt hastighed, aktiveres NR langsom lukker-funktionen
automatisk for at reducere billedstøj, og [NR] vises på skærmen.
• Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, tager det tid at behandle dataene.
32
Visning af billeder
(Afspilningszoom)-knap
(Afspilningszoom)/
(Indeks)-knap
(Afspilning)-knap
MENU-knap
z-knap
HOME-knap
v/V/b/B-knap
1 Tryk på
(Afspilning).
• Hvis du trykker på knappen
(Afspilning), når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk og
indstilles til afspilningstilstand. Tryk på
(Afspilning) igen for at skifte til optagetilstand.
Grundlæggende betjening
Kontrolknap
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film (tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage (tryk på z for at vende tilbage til
normal afspilning).
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at justere
volumen.
• Film i billedformat [320] vises i et mindre format.
/
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på
for at fortryde zoom.
Juster placeringen med v/V/b/B.
Hvis du vil annullere afspilningszoom, skal du trykke på z.
• Sådan gemmes forstørrede billeder, se [Beskær] (side 58)
33
Visning af billeder
Sådan vises indeksskærmen
Tryk på
(Indeks) for at få vist indeksskærmbilledet, mens der vises et stillbillede.
Vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkeltbillede.
• Du kan også få vist indeksskærmen ved at vælge [
Indeksvisning] fra
(Vis billeder) på
skærmbilledet HOME.
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øges antallet af billeder på indeksskærmen.
• Hvis du bruger "Memory Stick Duo", og der er flere mapper, skal du vælge linjen til
mappevalg med b og derefter vælge den ønskede mappe med v/V.
Linje til mappevalg
34
Sletning af billeder
(Indeks)-knap
(Afspilning)-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Tryk på
(Afspilning).
2 Tryk på MENU, når skærmen er i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
3 Vælg
Grundlæggende betjening
z-knap
v/V/b/B-knap
[Slet] med v på kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede sletningsmetode med b/B blandt [Dette bil.], [Flere
billeder] og [Alle i denne mappe], og tryk derefter på z.
35
Sletning af billeder
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan slette det valgte billede.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan vælge og slette flere billeder samtidig.
1 Marker de billeder, du vil slette, og tryk derefter på z.
Markeringen
vises i billedets afkrydsningsfelt.
Enkelt billede
Indeksvisning
2 Tryk på MENU.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Alle i denne mappe]
Du kan slette alle billeder i den valgte mappe.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Du kan også slette alle billeder i en mappe, når du har valgt [Flere billeder] på
indeksskærmen. Vælg linjen til mappevalg med b, og føj en markering
36
til mappen.
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af skærmbilledet HOME
Skærmen HOME er adgangsskærmen til alle kameraets funktioner og kan kaldes frem uanset
den valgte tilstand (optagelse/afspilning).
HOME-knap
Kontrolknap
Grundlæggende betjening
z-knap
v/V/b/B-knap
1 Tryk på HOME for at få vist skærmen HOME.
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke få vist skærmen HOME, når der er en PictBridge-tilslutning eller en USB-
tilslutning.
• Kameraet indstilles til optagelse eller visning ved at trykke på HOME igen.
37
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Punkter i menuen HOME
Når du trykker på HOME vises følgende menupunkter. Oplysninger om menupunkter vises på
skærmen ved hjælp af vejledningen.
Kategori
Punkter
Optagelse*
Optagelse (side 23)
Vis billeder
Enkelt billede (side 53)
Indeksvisning (side 53)
Diasshow (side 53)
Udskrivning, andet
Udskriv (side 96)
Musikværktøj (side 91)
Hent musik
Format musik
Hukommelsesværktøj
Hukommelsesadmin.
Memory Stick-værktøj (side 63)
Format
Opretter lagr. Mappe
Skift lagrings mappe
Kopier
Internt huk.værktøj (side 66)
Format
Indstillinger
Primære indstillinger
Primære indstillinger 1 (side 67)
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Primære indstillinger 2 (side 68)
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Indstill. for optagelse
Indstillinger for optagelse 1 (side 70)
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2 (side 73)
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur (side 74)
Language Setting (side 75)
* Den optagetilstand, der er valgt med funktionsvælgeren, bruges.
38
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af menupunkterne
MENU-knap
Kontrolknap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
Grundlæggende betjening
z-knap
v/V/b/B-knap
Funkt.guide
Hvis [Funkt.guide] indstilles til [Fra],
slukkes funktionsguiden (side 67).
• Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstand.
• Der er forskellige menupunkter, som bliver synlige, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil den vises på
skærmen.
• Vælg et menupunkt i afspilningstilstand, og tryk på z.
4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
39
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af den valgte tilstand (optagelse/visning), og
funktionsvælgerens position i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige menupunkter, der
vises på skærmen.
( : tilgængelig)
Funktionsvælgerposition:
P
M
—
—
—
—
Motiv
Optagemenu (side 41)
Valg af motiv
—
*
—
Billedformat
Registrering af ansigter
Opt.funkt.
Farvetilstand
—
ISO
—
*
—
*
—
—
—
EV
Lysmålermetode
—
—
Fokus
—
—
Hvidbalance
—
*
Blitzniveau
—
—
—
*
—
Rødøjereduktion
Kontrast
—
—
—
Skarphed
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
* Betjeningen er begrænset i henhold til den valgte tilstand til valg af motiv (side 29).
Visningsmenu (side 56)
(Slet)
(Retouchering)
(Diasshow)
(Beskyt)
(Udskriv)
(Roter)
40
—
—
(Vælg mappe)
Brug af optagefunktioner
Optagemenu
Funktionerne i optagetilstand ved brug af MENU er beskrevet herunder.
For yderligere oplysninger om betjening af menuen se side 39.
Tilstande, der kan vælges, er markeret med hvid.
Tilstande, der er valgt på menuskærmen, når
funktionsvælgeren er indstillet til SCN
Utilgængelig
Standardindstillingerne er markeret med
.
Vælger motivet i menuen.
Du kan optage billeder med forudbestemte indstillinger, der passer til forskellige forhold
(side 28).
Brug af optagefunktioner
Valg af motiv: Valg af motivindstilling
Billedformat: Valg af billedstørrelsen
For stillbilleder
Vælger billedstørrelsen til optagelse af stillbilleder.
Yderligere oplysninger findes på side 11, 12.
For film
(Fin)
(Standard)
Vælger billedstørrelse for optagelse af film. For yderligere
oplysninger se side 12.
41
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Vælger, om funktionen Registrering af ansigter skal bruges eller ej.
(Til)
Registrerer ansigter på motivet og justerer automatisk
indstillingerne for fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og
rødøjereduktion.
Mærke til ansigtsregistrering
Ramme til ansigtsregistrering
(Fra)
Anvender ikke funktionen til ansigtsregistrering.
• Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til]:
– Du kan ikke bruge AF-lampe.
– Du kan ikke bruge digital zoom.
• Kun tilgængelig for [Blødt snap], standardindstillingen er [Til].
• Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. Der kan dog højest registreres 2 ansigter i
motivet, når du optager billeder med [Blødt snap].
• Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og
fokuserer efter prioritet.
• Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Motiver
med samme afstand som det, der fokuseres på, er også i fokus, selvom rammerne ikke bliver
grønne.
• Registrering af ansigter kan mislykkes, afhængigt af forholdene:
– Når eksponeringen er for mørk eller for lys.
– Når en del af ansigtet er skjult bag f.eks. solbriller, en maske eller hat osv.
– Når personen ser væk fra kameraet.
42
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse
Vælger, om kameraet fortsætter optagelsen, når du trykker på udløserknappen.
(Normal)
(Serie optagelse)
Optager ikke uafbrudt.
Optager 100 billeder efter hinanden, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blitz slukket).
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres (eksponeringsbracketing).
Jo højere bracketing-værdi, jo større skift i
eksponeringsværdien.
• Hvis du ikke kan bestemme den rigtige eksponering, skal du
optage med eksponeringsbracketing ved at ændre
eksponeringsværdien. Du kan bagefter vælge billedet med den
bedste eksponering.
Brug af optagefunktioner
• Blitzen er indstillet til
BRK±0,3EV
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
, er
eksponeringsbracketing ikke tilgængeligt.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket).
Ved serieoptagelse
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Når du optager med funktionsvælgeren på M, kan du ikke vælge en lukkerhastighed på 1/3 sekunder eller
langsommere.
• Optageintervallet er ca. 0,5 sekunder. Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen af
billedstørrelsen.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
funktionen Serie optagelse.
• Fokus, hvidbalance og eksponering fastsættes til de værdier, der blev brugt til det første billede.
Ved eksponeringsbracketing
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
billeder.
• Når du optager med funktionsvælgeren på M, kan du ikke vælge en lukkerhastighed på 1/3 sekunder eller
langsommere.
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 45), ændres eksponeringen ud fra den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er det samme som for Serie optagelse. Optageintervallet kan være længere, afhængigt af
motivforholdene.
43
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
eksponeringsbracketing.
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
Du kan ændre billedets lysstyrke, ledsaget af effekter.
44
(Normal)
Indstiller billedet til standardfarve.
(Vivid)
Indstiller billedet til lys og dyb farve.
(Naturlig)
Indstiller billedet til rolig farve.
(Sepia)
Indstiller billedet til sepia.
(S-H)
Indstiller billedet til sort-hvid.
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
• Du kan kun vælge [Normal], [Sepia] eller [S-H] ved optagelse af film.
ISO: Valg af lysfølsomhed
Lav ISO-følsomhed
Høj ISO-følsomhed
(Auto)
Du kan reducere sløring i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISOfølsomheden (vælg et højere tal). Der kommer mere støj på
billedet, efterhånden som tallet for ISO-følsomheden øges.
Vælg en ISO-følsomhed, der passer til optageforholdene.
Brug af optagefunktioner
Vælger ISO-følsomhed.
• For yderligere oplysninger om ISO-følsomhed, se side 9.
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400] ved indstilling til Serie optagelse eller
eksponeringsbracketing.
• Ved optagelse under lyse forhold øger kameraet automatisk tonegengivelsen for at forhindre blege
billeder (undtagen når [ISO] er indstillet til [ISO 100]).
EV: Justering af lysets intensitet
Manuel justering af eksponeringen.
Mod –
Mod +
–2.0EV
Mod –: Gør billedet mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
+2.0EV
Mod +: Gør billedet lysere.
• For yderligere oplysninger om eksponering, se side 9.
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
45
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
• Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en justering
af eksponeringen muligvis ikke effektiv.
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
(Multi)
Deler motivet op i flere områder og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (måling på
flere mønstre).
(Center)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke (centreret måling).
(Spot)
(Kun for et stillbillede)
Måler kun en del af motivet (punktmåling).
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
• For yderligere oplysninger om eksponering, se side 9.
• Ved brug af punktmåling eller centreret måling, anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at
fokusere på målepositionen (side 47).
46
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens
ramme.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
Indikator for AFafstandsmålerramme
(Center-AF)
(Kun for et stillbillede)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
afstandsmålerens ramme.
• Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker.
Brug af optagefunktioner
Ramme for AF-afstandsmåler
(kun for et stillbillede)
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for AFafstandsmålerramme
(Spot - AF)
(Kun for et stillbillede)
Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt
område.
• Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker. Hold kameraet roligt, så
motivet og AF-afstandsmåleren ikke kommer ud af justering.
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for AFafstandsmålerramme
47
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
0.5 m
Fokuserer på motivet ved hjælp af en tidligere indstillet
afstand til motivet. (Forudindstillet fokus)
1.0 m
• Brug "Forudindstillet fokus", når det er svært at stille skarpt med
autofokus, f.eks. når du optager et motiv gennem et net eller et
vindue.
3.0 m
7.0 m
(ubegrænset afstand)
• AF står for autofokus.
• Tillad en fejlmargen, når afstanden indstilles for "Forudindstillet fokus". Fejlen øges, hvis zoomen
indstilles mod T-siden, eller objektivet peges op eller ned.
• Hvis du bruger Digital zoom eller AF-lampe, deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen.
z Hvis motivet er ude af fokus
Ved optagelse med motivet ved kanten af rammen (eller skærmen) eller ved brug af [Center-AF] eller
[Spot - AF], kan kameraet muligvis ikke fokusere på motivet ved kanten af rammen.
P
96
Gør da følgende:
1 Stil ind på motivet igen, så det er midt i AF-afstandsmåleren, og tryk udløserknappen halvvejs
ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
Ramme for AF-afstandsmåler
AE/AF-låsindikator
Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage proceduren så mange gange,
du ønsker.
2 Når AE/AF-låsindikatoren holder op med at blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den
færdige optagelse og trykke udløserknappen helt ned.
48
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Justerer farvetonerne efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis billedets farve
ser unaturlig ud.
(Auto)
Justerer hvidbalancen automatisk.
Justerer efter forholdene udendørs under en klar himmel, efter
solnedgang, natoptagelser, ved lys fra neonskilte eller
fyrværkeri.
(Skyer)
Justerer efter en skyet himmel eller et overskyet sted.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturligt hvidt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
dagslys.
n (Skinnende)
Brug af optagefunktioner
(Dagslys)
Justerer for steder under en lysende lampe eller med kraftig
belysning, f.eks. i et fotostudie.
49
Optagemenu
(Blitz)
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Justerer for blitzforholdene.
• Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.
• Flere oplysninger om hvidbalancen, se side 10.
• Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Undtagen i tilstanden [Blitz] indstilles [Hvidbalance] til [Auto] når du tager billeder med blitzen.
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Justerer mængden af blitzlys.
•
•
•
•
+2,0EV
Mod +: Giver et kraftigere blitzniveau.
0EV
Den mængde blitzlys som kameraet justerer automatisk.
–2,0EV
Mod –: Giver et svagere blitzniveau.
Blitzniveauet kan indstilles i intervaller på 1/3 EV.
Værdien vises ikke på skærmen. Den vises som
eller
.
Ændring af blitzindstilling, se side 26.
Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering muligvis ingen effekt.
Rødøjereduktion: Reducerer rødøjefænomenet
Blitzen udløses to eller flere gange før optagelse
for at reducere problemet med røde øjne ved
anvendelse af blitz.
50
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
(Auto)
Aktiverer kun blitzen til rødøjereduktion efter behov, når du
bruger funktionen Registrering af ansigter.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
(Fra)
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Der går som regel et
sekund, når du har trykket på udløserknappen. Sørg for, at motivet ikke bevæger sig i dette tidsrum.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold som afstanden til motiv, og om personen så ind i den forberedende blitz. Hvis det er tilfældet, kan
du korrigere for røde øjne ved hjælp af [Retouchering] i visningsmenuen efter optagelsen (side 58).
• Hvis funktionen Registrering af ansigter er deaktiveret, aktiveres blitzen til rødøjereduktion ikke, selvom
der er valgt [Auto].
Justerer billedets kontrast.
(–)
Mod –: Reducerer kontrasten.
(Normal)
(+)
Mod +: Øger kontrasten.
(DRO)
Justerer automatisk billedets kontrast.
Brug af optagefunktioner
Kontrast: Justering af kontrast
• Hvis [Lysmålermetode] er indstillet til [Center] eller [Spot], når
du bruger blitzen, justeres kontrasten ikke automatisk.
Skarphed: Justering af skarphed
Justerer billedets skarphed.
(–)
Mod –: Gør billedet blødere.
(Normal)
(+)
Mod +: Gør billedet skarpere.
51
Optagemenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen
Vælger anti-slørfunktionen.
(Fotografer)
Aktiverer anti-slørfunktionen, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere
billeder, selv når du zoomer ind på et fjernt motiv.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Fotografer].
(Fra)
Bruger ikke anti-slørfunktionen.
• I automatisk justeringsindstilling indstilles [SteadyShot] til [Fotografer].
• Ved film kan du kun indstille [Fortsat] eller [Fra].
Standardindstillingen er [Fortsat].
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt i følgende tilfælde.
– Når kameraet ryster for meget.
– Når lukkerhastigheden er for lav, f.eks. ved optagelse af billeder om natten.
SETUP: Valg af optageindstillinger
Vælger indstillingerne for optagefunktionen. De punkter, der vises i denne menu, er de samme
som i [
Indstill. for optagelse] på skærmen HOME. Se side 38.
52
Brug af visningsfunktioner
Afspilning af billeder fra skærmen HOME
Du kan vælge måderne at afspille billeder på.
HOME-knap
1 Tryk på HOME.
2 Vælg
(Vis billeder) med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede mappe med v/V.
(Enkelt billede): Afspilning af et enkelt billede
(Afspilning)
(Indeksvisning): Afspilning af en række billeder
Viser en liste over billeder i den valgte mappe. Dette fungerer på samme måde som
(Indeks) (side 34).
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
1 Vælg [
Brug af visningsfunktioner
Viser det sidst optagne billede. Dette fungerer på samme måde som
(side 33).
Diasshow] på skærmen HOME.
2 Vælg [Start] med v/V, og tryk derefter på z for at starte afspilning.
Sådan afbrydes diasshowet midlertidigt
Tryk på z.
Du kan genstarte ved at vælge [Fortsæt] med v/V og derefter trykke på z.
• Diasshowet genstarter fra det billede, hvor der blev sat på pause, men musikken starter forfra.
53
Afspilning af billeder fra skærmen HOME
Vise det foregående/næste billede
Tryk på b/B, mens der er pause i diasshowet.
Regulere musikkens lydstyrke
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at justere
volumen.
Sådan annulleres diasshowet
Vælg [Afslut] med v/V, mens diasshowet er på pause, og tryk derefter på z.
Sådan ændrer du opsætningen
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billede
Kan kun vælges, når du bruger en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
Mappe
Afspiller alle billederne i den valgte mappe.
Alle
Afspiller alle billederne i en "Memory Stick Duo" i
rækkefølge.
Effekter
Enkel
Et enkelt diasshow, som er egnet til et stort udvalg af
sekvenser
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, som gengiver atmosfæren i en
filmsekvens
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser
Normal
Et grundlæggende diasshow, der skifter billeder med et
forudbestemt interval
• Ved indstilling til [Enkel], [Nostalgisk], [Stilfuld] eller [Aktiv] vises kun stillbilleder.
• Når [Normal] er valgt, er [Fra] den faste indstilling for [Musik]. Du kan dog høre lyden fra film.
54
Afspilning af billeder fra skærmen HOME
Musik
Den musik, der afspilles, bestemmes af standarden for den valgte effekt. Musikken kan
kombineres med enhver effekt, så den bliver som ønsket.
Music 1
Standardindstillingen for et [Enkel] diasshow
Music 2
Standardindstillingen for et [Nostalgisk] diasshow
Music 3
Standardindstillingen for et [Stilfuld] diasshow
Music 4
Standardindstillingen for et [Aktiv] diasshow
Fra
Indstillingen for et [Normal] diasshow. Ingen musik
tilgængelig
Interval
3 sek
Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Normal]
diasshow.
10 sek
30 sek
1 min
Auto
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter]
menupunkt.
Indstillingen er fast [Auto], når [Normal] ikke er valgt som
[Effekter].
Brug af visningsfunktioner
5 sek
Gentag
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
z Tilføjelse/ændring af musikfiler
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem under
diasshowet. Du kan overføre musik ved hjælp af [
Musikværktøj] i
(Udskrivning, andet) på
skærmbilledet HOME, når "Music Transfer"-softwaren (medfølger) er installeret på en computer.
Yderligere oplysninger findes på side 91 og 93.
• Du kan optage op til fire stykker musik med kameraet (de fire forudindstillede stykker musik (Music 1-4)
kan erstattes med dem, du har overført).
• Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning med kameraet er 3 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en beskadigelse eller anden fejl i filen, skal du vælge
[Format musik] (side 91) og overføre musikken igen.
55
Visningsmenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Dette afsnit beskriver de tilgængelige menupunkter, når du trykker på MENU i
afspilningstilstand. For yderligere oplysninger om betjening af menuen, se side 39.
(Slet): Sletning af billeder
Vælger og sletter billeder på skærmbilledet med enkeltbilleder eller indeksskærmbilledet, se
side 35.
(Dette bil.)
Sletter det valgte billede.
(Flere billeder)
Vælger og sletter flere billeder.
(Alle i denne mappe)
Sletter alle billeder i den valgte mappe.
(Diasshow): Afspilning af serie billeder
Dette menupunkt har den samme funktion som [
Se side 53.
Diasshow] på skærmen HOME.
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
Tilføjer effekter eller rettelser på et optaget billede og gemmer som en ny fil. Originalbilledet
bevares.
Sådan retoucheres et stillbillede
1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, mens billederne vises i enkeltbilled- eller indekstilstand.
2 Tryk på MENU.
3 Vælg [Retouchering] med v/V på kontrolknappen, tryk derefter på z, når du har valgt den
ønskede tilstand med b/B.
4 Retoucher billederne ved at følge anvisningerne for de forskellige retoucheringstilstande
nedenfor.
• Billeder kan ikke retoucheres, når kameraet er tilsluttet et HD-tv (High Definition).
(Blød fokusering)
Gør periferien sløret omkring et valgt punkt for at fremhæve et
motiv.
1 Indstil centerpunktet på det ønskede billede for at retouchere
med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
2 Vælg [Niveau] med v, og tryk på z.
Vælg retoucheringsgraden med v/V, og tryk på z igen.
3 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
56
Visningsmenu
(Delvis farve)
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Omgiver et valgt punkt med sort-hvid for at angive et motiv.
1 Indstil centerpunktet på det ønskede billede for at retouchere
med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
(Fiskeøjeobjektiv)
Anvender en fiskeøjeeffekt omkring et valgt punkt.
(Tværfilter)
Tilføjer en stjerneeksplosion for at gøre punkter i billedet
tydeligere.
Brug af visningsfunktioner
1 Indstil centerpunktet på det ønskede billede for at retouchere
med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
2 Vælg [Niveau] med v, og tryk på z.
Vælg retoucheringsgraden med v/V, og tryk på z igen.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
1 Vælg [Niveau] med v, og tryk på z.
Vælg retoucheringsgraden med v/V, og tryk på z igen.
2 Juster den længde, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
57
Visningsmenu
(Beskær)
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Der zoomes ind på billedet under afspilningen, og en del af
billedet beskæres.
1 Tryk på W/T for at zoome ind på beskæringsområdet.
2 Indstil punktet med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU.
3 Vælg [Billedformat] med v, og tryk på z.
Vælg en billedstørrelse for at optage med v/V, og tryk
derefter på z igen.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Den billedstørrelse, du kan beskære, kan afhænge af billedet.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
(Rødøjereduktion)
Fjerner røde øjne, der skyldes blitz.
Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt
af billedet.
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning. Symbolet
vises på beskyttede billeder.
(Dette bil.)
Beskytter/låser det valgte billede op.
(Flere billeder)
Vælger og beskytter/låser flere billeder op.
Sådan beskytter du et billede
1 Vælg de billeder, som du vil beskytte, mens billederne vises i enkeltbilled- eller indekstilstand.
2 Tryk på MENU.
3 Vælg [Beskyt] med v/V på kontrolknappen, [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
58
Visningsmenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
Sådan vælger og beskytter du billeder
1 Tryk på MENU i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Beskyt] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
I enkeltbilledtilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 Tryk på b/B for at få vist andre billeder, du ønsker at beskytte, og tryk derefter på z.
5 Tryk på MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 For at beskytte andre billeder, gentages trin 3.
6 Tryk på MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at udføre den
samme procedure som for at beskytte det.
Symbolet
(Beskyt) forsvinder.
Brug af visningsfunktioner
5 For at vælge alle billeder i en mappe, vælges linjen til valg af mappe med b, og tryk derefter på
z.
Et
føjes til den valgte mappe.
• Bemærk, at formateringen sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne
er beskyttede, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
Føjer et udskriftsbestillingsmærke (
Se side 99.
) til et billede, der skal udskrives.
(Dette bil.)
Føjer et DPOF-mærke til det billede, der vælges nu. Sletter
DPOF-mærket fra det valgte billede, hvis det har et DPOFmærke.
(Flere billeder)
Vælger billeder og føjer DPOF-mærker til dem. Sletter DPOFmærker, der allerede er tilføjet.
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
Udskrivning af billeder, der er taget med kameraet.
Se side 96.
59
Visningsmenu
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 39
(Roter): Rotation af et stillbillede
Roterer et stillbillede.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [Roter] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [
], og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller film.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Vælger mappen med det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med en "Memory
Stick Duo".
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres valg af en mappe
Vælg [Afslut] i trin 2, og tryk derefter på z.
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller
oprette en ny.
• Sådan opretter du en ny mappe t [Opretter lagr. Mappe] (side 63)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagrings mappe] (side 64)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Går til den forrige mappe
: Går til den næste mappe
: Går til enten den forrige eller den næste mappe
60
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen
Hukommelsesadmin. og indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af
(Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
(Hukommelsesadmin.) eller
z-knap
v/V/b/B-knap
HOME-knap
Kontrolknap
1 Tryk på HOME for at få vist skærmbilledet HOME.
2 Vælg
(Indstillinger) med b/B på
Tilpasning af indstillinger
(Hukommelsesadmin.) eller
kontrolknappen.
3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg det ønskede punkt med v/V.
• Dette er kun muligt, når du vælger
(Indstillinger).
5 Tryk på B og vælg den ønskede indstilling med v/V, og vælg derefter z.
61
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger
6 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
Sådan annullerer du ændringen
Vælg [Fortryd], hvis indstillingen vises på skærmen, og tryk derefter på z.
Hvis ikke, trykkes på b.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
• Kameraet indstilles til optagelse eller visning ved at trykke på HOME igen.
62
Hukommelsesadmin.
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Hukommelsesværktøj — Memory Stick-værktøj
Dette punkt vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
1 Vælg [Opretter lagr. Mappe] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmbilledet til oprettelse af mapper vises.
Tilpasning af indstillinger
Opretter lagr. Mappe
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
Sådan annulleres mappeoprettelsen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• For yderligere oplysninger se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 86).
63
Hukommelsesadmin.
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Skift lagrings mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 Vælg [Skift lagrings mappe] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmbilledet til valg af mappe vises.
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres ændringen af optagemappen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
64
Hukommelsesadmin.
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Kopier
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Isæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet.
2 Vælg [Kopier] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Kopieringen starter.
Sådan annulleres en kopiering
Vælg [Fortryd] i trin 3, og tryk derefter på z.
Tilpasning af indstillinger
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med lidt
resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Du kan ikke vælge billeder, der skal kopieres.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i
den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]) (side 66).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
bestemt mappe og kopiere billeder til den.
• Udskriftsbestillingsmærket
på billederne kopieres ikke.
65
Hukommelsesadmin.
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Hukommelsesværktøj — Internt huk.værktøj
Dette punkt vises ikke, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
66
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Primære indstillinger — Primære indstillinger 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Fra
Slår bip-/lukkerlyden fra.
Funkt.guide
Når du bruger kameraet, vises funktionsguiden.
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Initialiser
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Selvom du udfører denne funktion, bevares
de billeder, som er lagret i den interne hukommelse.
1 Vælg [Initialiser] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst." vises.
Tilpasning af indstillinger
Til
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Indstillingerne sættes tilbage til standardindstillingerne.
Sådan annulleres initialiseringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
67
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Primære indstillinger — Primære indstillinger 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
USB-tilslut
Vælger USB-tilstand for tilslutning af kameraet til en computer eller en PictBridgekompatibel printer med kablet til multistikket.
PictBridge
Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 96). Når du slutter kameraet til en computer, starter
kopieringsguiden automatisk, og billederne i optagemappen
kopieres automatisk til computeren (med Windows XP/Vista,
Mac OS X)
Mass Storage
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 84).
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 84
og 96).
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer med indstillingen [Auto], skal du vælge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USBenhed med indstillingen [Auto], skal du vælge [Mass Storage].
COMPONENT
Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD(1080i) i henhold til det tilsluttede tv se
side 76.
68
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et 1080i High
Definition TV.
SD
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område.
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal du tjekke tv-farvesystemet for dit land eller
område (side 78).
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden NTSC (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden PAL (f.eks. for
Europa).
Tilpasning af indstillinger
69
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås (en afstand på op til ca. 3,0 m (zoom: W) eller 2,9 m (zoom: T) anbefales).
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af
motivets midte.
• Du kan ikke bruge AF-lampen når:
– Forudindstillet fokus er indstillet (side 47).
–
(Avanceret sportoptagelse),
(Landskab), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af
motiv.
– Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
– Når [Konvert.obj.] er indstillet til [Tele], [Vidvinkel] eller [Nærbill.].
• Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny AFafstandsmålerramme med en prikket linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
centrum af rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i
AF-lampens lys på kort afstand.
Gitterlinje
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
Til
Viser gitterlinjer.
Fra
Viser ikke gitterlinjen.
• Gitterlinjerne optages ikke.
70
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
AF-fkt.
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt
Justerer automatisk fokus, når du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling er praktisk til
optagelse af stationære motiver.
Monitor
Justerer automatisk fokus, før du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling forkorter det
tidsrum, der skal bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Enkelt].
• Du kan ikke bruge AF-lampen når:
– Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
–
(Avanceret sportoptagelse) er valgt i Valg af motiv.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet
ikke forvrænges, alt efter billedstørrelsen. Er ikke
tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til [8M] eller
[3:2].
• Den maksimale zoomskala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisions-zoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til den maksimale zoomskala på 20×,
herunder optisk zoom på 10×. Dog sker der en forringelse af
billedkvaliteten, når der zoomes ud over den optiske zoomskala.
Fra
Anvender ikke digital zoom.
Tilpasning af indstillinger
Vælger digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 10×). Når
zoomskalaen overstiger 10×, bruger kameraet funktionen Smart eller Præcision til digital
zoom.
Billedstørrelse og maksimal zoomskala ved brug af Smart zoom (herunder optisk zoom på
10×)
Størrelse
5M
Maksimal zoomskala
Ca. 12×
3M
Ca. 15×
VGA
Ca. 51×
16:9
Ca. 17×
• Du kan ikke bruge digital zoom, når:
– Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
71
Indstillinger
–
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
(Avanceret sportoptagelse) er valgt i Valg af motiv.
Konvert.obj.
Sæt til at opnå korrekt fokus, når der monteres et konverterobjektiv (medfølger ikke). Monter
adapterringen (medfølger) og derefter et konverterobjektiv.
Nærbill. (
Tele (
)
Vidvinkel (
Fra
•
•
•
•
•
72
Ved montering af konverterobjektiv til nærbilleder.
)
Ved montering af konverterobjektiv til tele.
)
Ved montering af konverterobjektiv til vidvinkel.
Ingen montering af et objektiv.
Når du bruger den indbyggede blitz, kan lyset fra blitzen blive blokeret, hvilket giver skygger.
Kontroller billedkompositionen på LCD-skærmen under optagelsen.
Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
Det tilgængelige fokusområde er begrænset.
Se også den vejledning der fulgte med konverterobjektivet.
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Indstill. for optagelse — Indstillinger for optagelse 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
Autoretning
Når kameraet drejes for at optage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætposition.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Optager billedet uden brug af Autoretning.
• Billedets retning optages muligvis ikke korrekt, afhængigt af kameraets optagevinkel. Hvis et billede ikke
optages med den korrekte retning, kan du rotere billedet ved at følge fremgangsmåden på side 60.
• Stående billeder vises med sorte kanter til højre og venstre for billedet.
Autom. visn.
Til
Bruger Autom. visn.
Fra
Bruger ikke Autom visn.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart
optage det næste billede.
Tilpasning af indstillinger
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
73
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
1 Vælg [
Indstillinger af ur] fra
(Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
2 Vælg datovisningsformatet med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
3 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
Annullering af urindstillingen
Vælg [Fortryd] i trin 4, og tryk derefter på z.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
74
Indstillinger
For yderligere oplysninger om betjening
1 side 61
Language Setting
Language Setting
Vælger det sprog, der bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
Tilpasning af indstillinger
75
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet.
Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til et tv med det
medfølgende kabel til multistikket
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
1 Slut kameraet til tv'et med kablet til multistikket (medfølger).
1 Til lyd/videoindgangsstik
VIDEO AUDIO
Gul
Sort
(Afspilning)-knap
Kontrolknap
2 Til multistikket
• Hvis dit tv har stereoindgangsstik, skal lydstikket (sort) på kablet til multistikket forbindes til det venstre
lydstik.
2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
• Se også tv'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.
3 Tryk på
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tvsystemet (side 69).
76
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af et billede ved tilslutning af kameraet til et HD-tv
Du kan få vist et billede i høj kvalitet*, som er optaget med kameraet, ved at slutte kameraet til
et HD-tv (High Definition) med komponentkablet (medfølger ikke).
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
* Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.
1 Slut kameraet til et HD-tv (High Definition) med et Adapterkabel til HD-output
(medfølger ikke).
1 Til lyd/videoindgangsstik
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Hvid/Rød
(Afspilning)-knap
HOME-knap
Kontrolknap
Adapterkabel til HDoutput (medfølger ikke)
2 Til multistikket
2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
Visning af billeder på en tv-skærm
Grøn/Blå/Rød
• Se også tv'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.
3 Tryk på
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
77
Visning af billeder på en tv-skærm
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Primære indstillinger 2] ved at vælge
(Indstillinger) på
skærmbilledet HOME (side 68).
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tvsystemet (side 69).
• Du kan ikke se film, som udsendes i [HD(1080i)]-signalformat. Indstil [COMPONENT] til [SD], når
du afspiller film.
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis du tilslutter en Sony-enhed, der understøtter "PhotoTV HD", via et Adapterkabel til
HD-output (medfølger ikke), åbner der sig en helt ny verden af enestående fotos i fuld
HD-kvalitet.
PhotoTV HD giver mulighed for en meget detaljeret, fotolignende gengivelse af fine teksturer
og farver.
• Indstillingerne skal også vælges på tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og
kabel til multistik. Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera. Kontroller
følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
78
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises
til "Brug af en Macintosh-computer" (side 92).
Skærmbillederne i dette afsnit stammer fra den engelske
version.
Installer softwaren (medfølger) først (side 81)
• Installer softwaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiering af billeder til computeren (side 84)
• Kopier billeder til computeren med "Picture Motion Browser".
• Nyd billeder med "Picture Motion Browser" og "Music
Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte
stillede spørgsmål findes på Sony kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Brug af computeren
Transfer" som følger:
– Få vist billeder, der er gemt på computeren
– Rediger billeder
– Få vist optagesteder for stillbilleder på kort online
– Opret en disk med optagne billeder (kræver CD- eller DVDbrænder)
– Udskriv eller gem stillbilleder med dato
– Tilføj/skift musik for diasshow (med "Music Transfer")
79
Brug af din Windows-computer
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et
multiboot-miljø.
USB-stik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø til brug af "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (Intel Pentium III 800 MHz eller
hurtigere anbefales).
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales).
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — ca. 400 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller mere
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) er ikke
understøttet.
80
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
• Computermiljøet skal også overholde kravene
til operativsystemet.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er tre tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. For oplysninger
om [PictBridge], se side 68.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Installation af softwaren (medfølger)
Du kan installere softwaren (medfølger)
ved at udføre følgende procedure.
• Log på som Administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt CDROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
4 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du
vil acceptere aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ved
siden af [I accept the terms of the
license agreement] og derefter på
[Next].
Installationsmenuen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af
systemmiljøet på din computer.
• Hvis skærmen ikke vises, skal du
dobbeltklikke på [Computer] (i Windows
XP/2000, [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• I Windows Vista kan AutoPlayskærmbilledet måske blive vist. Vælg "Run
Install.exe.", og følg anvisningerne på
skærmen for at fortsætte installationen.
6 Tag CD-ROM'en ud, når
installationen er fuldført.
• Installer softwaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
2 Klik på [Install].
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next].
Skærmen "License Agreement" vises.
Brug af computeren
Skærmen "Choose Setup Language"
vises.
81
Installation af softwaren (medfølger)
Når du har installeret softwaren, oprettes
der genveje til "Picture Motion Browser",
"PMB Guide" og "Music Transfer" på
skrivebordet.
Dobbeltklik for at starte
"Picture Motion Browser".
Dobbeltklik for at starte "PMB
Guide".
Dobbeltklik for at starte
"Music Transfer".
82
Om "Picture Motion Browser" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet i højere grand end nogensinde før
ved at udnytte softwaren.
Dette afsnit giver et kort overblik over
"Picture Motion Browser".
"Picture Motion Browser"oversigt
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere de billeder, der er taget med
kameraet, og få dem vist på computeren.
• Organisere billederne på computer i en
kalender, så du kan få dem vist efter optagedato.
• Kopiere billeder fra computeren til et
optagemedie.
• Retouchere (Rødøjereduktion etc.), udskrive og
sende stillbilleder som e-mail-vedhæftelser,
ændre optagedatoen og meget mere.
• Udskrive eller gemme stillbilleder med datoen
indsat.
• Oprette en datadisk ved hjælp af en CD- eller
DVD-brænder.
• Yderligere oplysninger findes i "PMB Guide".
Start af "PMB Guide"
Start og afslutning af "Picture
Motion Browser"
Start af "Picture Motion Browser"
Afslutning af "Picture Motion Browser"
Klik på knappen
skærmen.
øverst til højre på
"Picture Motion Browser" indeholder URLadresser på flere websteder. Når du bruger
"Picture Motion Browser" giver du
tilladelse til følgende, når du bruger
tjenesten til upload af billeder (herefter
benævnt "tjeneste"), osv., der gøres
tilgængelige af de forskellige websteder
(herunder de forudindstillede).
• Afhængigt af webstederne kan der være
registreringsprocedurer eller opkrævning af
gebyrer for brug af tjenesten.
• Overhold webstedets aftalevilkår og -betingelser
for brug af tjenesten.
• Ophør eller ændringer af tjenesten kan
forekomme, afhængigt af webstedets
administrator, osv. Sony kan i sådanne
situationer ikke gøres ansvarlig for eventuelle
konflikter mellem kunden og tredjemand eller
eventuelle tab, som kunden lider som følge af
brug af tjenesten.
• En server, der administreres af Sony (herefter
benævnt "Sony-server") viderestiller dig, så du
kan få vist webstedet. Du kan muligvis ikke
åbne webstedet på grund af
servervedligeholdelse, osv.
• Ved driftsophør af Sony-serveren gives
meddelelse herom på forhånd på Sonys
websteder, osv.
• URL'en, som Sony-serveren osv. viderestiller
til, kan være registreret for at forbedre
fremtidige Sony-produkter og -tjenester. I dette
tilfælde registreres der ingen personoplysninger.
Brug af computeren
Dobbeltklik på ikonet
(PMB Guide) på
skrivebordet.
Hvis du vil åbne "PMB Guide" fra menuen
Start, skal du klikke på [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
• Bekræftelsesmeddelelsen fra
informationsværktøjet vises på skærmen, når du
starter "Picture Motion Browser" første gang.
Vælg [Start]. Denne funktion giver dig besked
om nyheder såsom softwareopdateringer. Du
kan ændre indstillingen senere.
Dobbeltklik på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller fra menuen Start: Klik på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
83
Kopiering af billeder til computeren med
"Picture Motion Browser"
Forberedelse af kameraet og
computeren
Tilslutning af kameraet til
computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
2 Til multistikket
optagne billeder i kameraet.
• Ved kopiering af billeder i den interne
hukommelse er dette trin unødvendigt.
2 Sæt et batteri med tilstrækkelig
kapacitet i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med
lysnetadapteren (medfølger ikke).
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
eller billeddataene kan blive beskadiget,
hvis batteriet bliver fladt for hurtigt.
1 Til et USBstik
Kabel til
multistik
3 Tænd computeren, og tryk
derefter på knappen
(Afspilning).
Meddelelsen "Opretter forbindelse..." vises
på kameraets skærm.
(Afspilning)-knap
Adgangsindikatorer*
Når der oprettes en USB-tilslutning for
første gang, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
*
vises på skærmen under kommunikationen.
Betjen ikke computeren, mens indikatoren vises.
Når indikatoren skifter til
, kan du starte
computeren igen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal du indstille
[USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 68).
84
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Kopiering af billeder til en
computer
1 Slut kameraet til en computer
Få vist billeder på computeren
Når importen er færdig, startes "Picture
Motion Browser". Der vises miniaturer af
de importerede billeder.
som beskrevet i "Tilslutning af
kameraet til computeren".
Når du har oprettet en USB-forbindelse,
vises skærmen [Import Media Files] i
"Picture Motion Browser" automatisk.
• Mappen "My Pictures" er valgt som
standardmappe i "Viewed folders".
Organiser billederne på computeren i en
kalender, så du kan få dem vist efter
optagedato.
For yderligere oplysninger, se "PMB
Guide".
• Hvis du bruger Memory Stick-åbningen, se
side 88.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises,
skal du lukke den.
Klik på knappen [Import] for at starte
importen af billeder.
Eksempel: Skærmbillede til
visning af måned
Brug af computeren
2 Importer billederne.
Billederne importeres som standard til
en mappe, der er oprettet i "Pictures" (i
Windows XP/2000, "My Pictures"), der
er navngivet med datoen for importen.
• For yderligere oplysninger om "Picture
Motion Browser", se "PMB Guide".
85
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Sådan afbrydes USBtilslutningen
Følg fremgangsmåden fra trin 1 til 4
nedenfor før:
• Multistikkablet fjernes.
• En "Memory Stick Duo" fjernes.
• En "Memory Stick Duo" sættes i kameraet efter
kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Kameraet slukkes.
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
De billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes som mapper på "Memory Stick
Duo" eller i den interne hukommelse.
Eksempel: Visning af mapper i Windows
Vista
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet på
proceslinjen.
Windows Vista
Dobbeltklik her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklik her
2 Klik på
[Stop].
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er unødvendig for Windows XP/
Vista.
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med kameraet
Når der ikke er oprettet nye mapper, er der
følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Intern hukommelse: kun "101_SONY"
• Du kan ikke optage billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i denne mappe er kun
tilgængelig til visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder i mappen
"MISC".
• Billedfiler navngives som følger:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
86
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
• ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
De numeriske dele af navnet på en filmfil, der er
oprettet i filmtilstand og dens tilsvarende
indeksbilledfil, er de samme.
• Yderligere oplysninger om mapper finder du på
side 60 og 63.
Brug af computeren
87
Kopiering af billeder til en computer uden
"Picture Motion Browser"
Du kan kopiere billeder til din computer
uden "Picture Motion Browser" som følger.
Hvis computeren har en Memory Stickåbning
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
Dette afsnit viser et eksempel på kopiering
af billeder til "Documents" (i Windows XP:
"My Documents").
• Selv hvis du bruger Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, kan du kopiere billeder
ved at indsætte "Memory Stick Duo" i Memory
Stick-åbningen i din computer.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, se side 106.
1 Forbered kameraet og en
Hvis computeren ikke har en Memory
Stick-åbning
Opret en USB-forbindelse, og følg
fremgangsmåden til kopiering af billeder.
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler ved kopiering af billeder fra
"Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me fra Windowsstyresystemet.
Hvis du bruger en computer uden Memory
Stick-åbning, skal du bruge en almindelig
Memory Stick Reader/Writer til at kopiere
billederne fra en "Memory Stick Duo" til din
computer.
• Hvis du vil kopiere billeder i den interne
hukommelse til din computer, skal du først
kopiere billederne til en "Memory Stick Duo"
og derefter kopiere dem til din computer.
88
Kopiering af billeder til en
computer
-Windows Vista/XP
computer.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Forberedelse af kameraet og
computeren" på side 84.
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til multistikket.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 84.
• Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
installeret, er [Import Media Files] startet på
"Picture Motion Browser", men vælg
[Cancel] for at afslutte.
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser"
3 Klik på [Open folder to view files]
(i Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), når guiden
vises automatisk på skrivebordet.
6 Klik på mappen [Documents] (i
Windows XP: [My Documents]).
Højreklik derefter i vinduet
"Documents" for at få vist
menuen, og klik derefter på
[Paste].
1
2
• Hvis guiden ikke vises automatisk, skal du
følge fremgangsmåden: t "I Windows
2000" på side 89.
4 Dobbeltklik på [DCIM].
5 Dobbeltklik på den mappe, hvor
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Bemærk, at hvis du
ændrer filnavnet (side 90), kan du muligvis
ikke afspille billedet med dit kamera.
I Windows 2000
1
Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk], når du har sluttet
kameraet til computeren. Gå derefter til trin
4.
Brug af computeren
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt. Højreklik derefter på en
billedfil for at få vist menuen, og
klik derefter på [Copy].
Billedfilerne kopieres til mappen
[Documents] (i Windows XP: [My
Documents]).
2
• Angående billedfilernes lagringsdestination,
se side 86.
89
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
på kameraet ved at kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette afsnit beskriver fremgangsmåden
med en Windows-computer som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke mere findes på en "Memory
Stick Duo", kan du få vist billedet igen på
kameraet ved at kopiere billedfilen på
computeren til en "Memory Stick Duo".
• Spring trin 1 over, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på
et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Hvis der ikke er oprettet en mappe på "Memory
Stick Duo", skal du først oprette en (side 63)
med kameraet. Derefter skal du kopiere
billedfilerne.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Omdøb
filen til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
1
2
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypen for
stillbilleder er JPG, og filtypen for film er
MPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
90
2 Kopier billedfilen til mappen
"Memory Stick Duo" i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy].
2Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[SonyMemoryStick] i [Computer] (i
Windows XP, [My Computer]).
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], klik derefter på
[Paste].
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
Brug af "Music Transfer" (medfølger)
Du kan udskifte de musikfiler, der er
forudindstillet fra fabrikken, med udvalgte
musikfiler ved hjælp af "Music Transfer"
på CD-ROM'en (medfølger). Du kan også
slette eller tilføje disse filer, når du har lyst.
Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på CD'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
• Sådan gendannes musik, der er
forudindstillet i kameraet fra fabrikken:
1 Udfør [Format musik] i trin 3.
2 Udfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikfilerne vender tilbage til den
forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] indstilles til [Fra].
• Du kan gendanne musikfilerne til de
forudindstillede ved hjælp af [Initialiser]
(side 67), men andre indstillinger vil imidlertid
også blive gendannet.
• Der er yderligere oplysninger om "Music
Transfer" i onlinehjælpen i "Music Transfer".
1 Tryk på HOME for at få vist
skærmen HOME.
2 Vælg
(Udskrivning, andet)
med
b/B på kontrolknappen og vælg
[
Musikværktøj] med v/V, og
tryk derefter på z.
v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
4 Opret en USB-forbindelse mellem
Brug af computeren
3 Vælg [Hent musik] med
kameraet og din computer.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg vejledningen på skærmen
for at tilføje/ændre musikfiler.
91
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din Macintoshcomputer.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudindstillet): Mac
OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 til v10.5)
USB-stik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø til brug af "Music
Transfer"
Operativsystem (forudindstillet): Mac
OS X (v10.3 til v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales)
Harddiske: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 250 MB
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibel).
92
• Der er tre tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. For oplysninger
om [PictBridge], se side 68.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Kopiere og vise billeder på en
computer
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Forberedelse af kameraet og
computeren" på side 84.
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til multistikket.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 84.
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t for den mappe,
der indeholder de billeder, du vil
kopiere.
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 86.
Brug af en Macintosh-computer
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
3 Dobbeltklik på arkivet
[MusicTransfer.pkg] i mappen [MAC].
Installationen af softwaren starter.
Tilføjelse/ændring af musikfiler
Se "Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"" på side 91.
Teknisk support
Sådan afbrydes USBtilslutningen
Træk drevsymbolet eller symbolet for
"Memory Stick Duo" til symbolet
"Papirkurv" før nedenstående punkter eller
kameraet afbrydes fra computeren.
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
• Kablet til multistikket afbrydes.
• En "Memory Stick Duo" fjernes.
• En "Memory Stick Duo" sættes i kameraet efter
kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Kameraet slukkes.
Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på CD'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
Brug af computeren
Du kan erstatte de musikarkiver, der er
forudindstillet fra fabrikken, med de
ønskede musikarkiver. Du kan også slette
eller tilføje disse filer, når du har lyst.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
Sådan installeres "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne
installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
2 Dobbeltklik på
(SONYPICTUTIL).
93
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste
trin"
Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
installeres "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" også. "Cyber-shot – Vejledning
til næste trin" beskriver, hvordan du bruger
kameraet og dets ekstraudstyr.
Visning i Windows
Dobbeltklik på
(Step-up Guide)
på skrivebordet.
Klik på [Start] t [All Programs] (i
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide] for at
åbne "Step-up Guide" fra menuen Start.
Visning i Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i
mappen [stepupguide] til din
computer.
2 Vælg [stepupguide], [language]
og derefter mappen [DK] på CDROM'en (medfølger), og kopier
alle arkiver i mappen [DK].
Overskriv dem derefter til
arkiverne i mappen [img], der er
gemt i [stepupguide], der blev
kopieret til din computer i trin 1.
3 Når kopieringen er gennemført,
skal du dobbeltklikke på
"stepupguide.hqx" i mappen
[stepupguide] for at pakke den
ud. Dobbeltklik derefter på den
oprettede fil "stepupguide".
• Hvis er ikke er installeret et
udpakningsværktøj til HQX-arkivet, skal du
installere Stuffit Expander.
94
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, der er optaget i
tilstanden [16:9], afskæres begge kanter muligvis,
hvilket du bør kontrollere før udskrivningen
(side 108).
Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer (side 96)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning via en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
For yderligere oplysninger se den vejledning, der fulgte med
printeren.
Udskrivning via en computer
Du kan kopiere billeder til en computer via det medfølgende
program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det (side 83).
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du
har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan markere de
billeder, som du vil have udskrevet med
udskriftsbestillingsmærket
.
Udskrivning af stillbilleder
Udskrivning i en fotoforretning (side 99)
95
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridgekompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation).
Trin 1: Forbered kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren med kablet til multistikket. Når
[USB-tilslut] er indstillet til [Auto],
genkender kameraet automatisk nogle
printere ved tilslutning. Hvis det er tilfældet
kan du springe trin 1 over.
MENU-knap
Kontrolknap
HOMEknap
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri for
at undgå, at strømmen slår fra halvvejs under
udskrivning.
1 Tryk på HOME for at få vist
skærmen HOME.
2 Vælg
(Indstillinger) med b/B
på kontrolknappen, og vælg [
Primære indstillinger] med v/V,
og tryk derefter på z.
3 Vælg [Primære indstillinger 2]
med v/V/b/B, og vælg [USBtilslut], og tryk derefter på z.
4 Vælg [PictBridge] med v/V, og
tryk derefter på z.
Tilstanden USB er indstillet.
96
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
Trin 2: Slut kameraet til
printeren
1 Tilslutning af kameraet til
printeren.
Trin 3: Vælg de billeder, du vil
udskrive
Vælg [Dette bil.] eller [Flere
billeder] med v/V, og tryk derefter
på z.
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan udskrive det valgte billede. Gå
til trin 4.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan udskrive flere valgte billeder.
2 Til multistikket
1Vælg det billede, som du vil udskrive,
med b/B, og tryk derefter på z.
vises på det valgte billede.
2Tryk på MENU for at få vist menuen.
3Vælg [OK] med v, og tryk derefter på
z.
1 Til et
USB-stik
Kabel til multistik
• Når du har valgt [Flere billeder] på
indeksskærmen, kan du udskrive alle
billeder i en mappe ved at vælge linjen til
valg af mappe med b og tilføje et
mærke til mappen.
Trin 4: Udskriv
2 Tænd printeren, tryk derefter på
(Afspilning), og tænd
1 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
[Antal]
Vælg det antal kopier, som du vil
udskrive.
Kameraet indstilles til afspilningstilstand,
og der vises et billede og en
udskrivningsmenu på skærmen.
Udskrivning af stillbilleder
knappen
kameraet.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
97
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
[Layout]
Vælg det antal billeder, som du vil
udskrive på et ark.
[Størrelse]
Vælg størrelsen på udskriftsarket.
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte datoen og klokkeslættet på
billeder.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den rækkefølge, du vælger (side 74). Denne
funktion findes muligvis ikke, dette
afhænger af printeren.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
Billedet udskrives.
• Tag ikke kablet til multistikket ud, mens
indikatoren
(PictBridge-tilslutning)
vises på skærmen.
-indikator
Trin 5: Afslut udskrivningen
Sørg for, at skærmen befinder sig på trin 2
igen, og tag kablet til multistikket ud af
kameraet.
98
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
-mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
Markering af et valgt billede
(Afspilning)-knap
MENUknap
• Du kan ikke udskrive billeder, der er lagret i den
interne hukommelse, i en fotoforretning direkte
fra kameraet. Kopier billederne til en "Memory
Stick Duo", og indlever derefter "Memory Stick
Duo" i en fotoforretning.
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at markere
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil udskrive senere, med
udskriftsbestillingsmærket
.
• Du kan også udskrive billederne med
udskriftsbestillingsmærket
på en printer,
der overholder DPOF (Digital Print Order
Format)-standarden, eller med en PictBridgekompatibel printer.
• Mærket kan ikke bruges på film.
Når du indleverer en "Memory Stick
Duo" i en forretning
1 Tryk på
(Afspilning).
2 Marker det billede, du vil
udskrive.
3 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
4 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen og vælg [Dette
bil.] med b/B, og tryk derefter på
z.
Udskriftsbestillingsmærket
til billedet.
er føjet
Udskrivning af stillbilleder
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en CD-R, og tage den med til
forretningen.
• Husk at tage Memory Stick Duo-adapteren med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder,
skal du kontakte fotoforretningen.
Kontrolknap
Sådan fjerner du mærket
Vælg de billeder, som du vil fjerne mærket
fra, og gentag derefter trin 3 og 4.
99
Udskrivning i en fotoforretning
Vælge og markere billederne
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
1 Tryk på MENU, mens billeder
Mærket
vises i enkeltbilledtilstand eller i
indekstilstand.
vises på skærmen.
Enkelt billede
2 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen, [Flere billeder]
med b/B, og tryk derefter på z.
Indeksvisning
3 Vælg et billede, der skal
markeres, med kontrolknappen,
og tryk derefter på z.
Det valgte billede markeres med
.
Enkelt billede
Sådan annullerer du valget
Vælg [Afslut] i trin 5, og tryk derefter på
z.
Indeksvisning
Sådan fjerner du mærket
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra,
og tryk derefter på z i trin 3.
Sådan markeres alle billeder i mappen
4 Tryk på MENU.
100
Flyt i trin 3 rammen til valg af mappelinje
med b, og tryk derefter på z, mens du er i
indekstilstand.
Den valgte mappe og alle billederne
markeres med .
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 102 til 110.
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se side 111.
2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og tænd for kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 67).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Klik på et af de følgende emner for at gå til siderne om symptomer, årsager og afhjælpning.
102
"Memory Stick Duo"
107
Optagelse af stillbilleder/film
102
Intern hukommelse
107
Visning af billeder
105
Udskrivning
108
Sletning
106
PictBridge-kompatibel printer 108
Computere
106
Andet
Fejlfinding
Batteri og strøm
110
101
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke indsættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet.
Kan ikke tænde kameraet.
• Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes.
• Isæt batteriet korrekt.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 117). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen.
• Batteriet er dødt (side 117). Udskift det med et nyt.
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad
batteriet helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 117). Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af lysnetadapteren (medfølger ikke).
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke udskrive billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo". Hvis den er
fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 35).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du tager et stillbillede, skal funktionsvælgeren indstilles på en anden position end
• Indstil funktionsvælgeren på
ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
102
.
Fejlfinding
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk på
for at ændre optagetilstanden (side 33).
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke rigtigt, når
vises på skærmen.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned.
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 18). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i
(Makro) optagetilstand. Sørg for at placere objektivet
længere væk fra motivet end den korteste optageafstand, ca. 2 cm (W)/90 cm (T) ved
optagelse (side 26).
• Tilstandene
(Tusmørke),
(Landskab) og
(Fyrværkeri) vælges i Valg af motiv ved
optagelse af stillbilleder.
• Hvis tilstanden
(Avanceret sportoptagelse) er valgt i tilstanden Valg af motiv og motivet
er for tæt på, kan det være svært at fokusere.
• Den forudindstillede fokuseringsfunktion er valgt. Vælg betjeningsindstillingen for
automatisk fokusering (side 47).
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 72).
• Se "Hvis motivet er ude af fokus" på side 48.
Zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge Smart zoom, når billedformatet er indstillet til [8M] eller [3:2].
• Du kan ikke bruge digital zoom, når:
– [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
– Tilstanden
(Avanceret sportoptagelse) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
– Du optager film.
• Du kan ikke ændre zoomskalaen under optagelse af en film.
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 72).
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket) (side 26).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serie optagelse] eller eksponeringsbracketing (side 43).
– Tilstanden
(Høj følsomhed),
(Avanceret sportoptagelse), (Tusmørke) eller
Fejlfinding
Blitzen fungerer ikke.
(Fyrværkeri) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 30).
– Optagelse af film.
• Indstil blitzen til
tilstanden
(side 26).
(Tvungen blitz), når funktionsvælgeren er indstillet til M, eller når
(Landskab),
(Strand) eller
(Sne) er valgt i tilstanden Valg af motiv
103
Fejlfinding
Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er
ikke en fejl (side 13).
Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke.
• Tilstanden
(Avanceret sportoptagelse),
(Landskab),
(Fyrværkeri) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 30).
(Tusmørke) eller
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes dato på billedet.
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder (side 108). Ved at anvende
"Picture Motion Browser" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 83).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 45).
Skærmen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning (side 21).
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 46), eller
juster eksponeringen (side 45).
Billedet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 45).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 44).
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Udtværingsfænomenet opstår, og der optræder hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på
billedet. Dette fænomen er ikke en fejl.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
104
Fejlfinding
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 50).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet ved hjælp af [Rødøjereduktion] (side 58).
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 2).
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
(side 35).
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
Et billede, der er zoomet meget ind på, er forvrænget.
• Billedet kan blive forvrænget, når vejret er ustabilt på grund af tåge.
Dette er ikke en fejl. Du kan ikke vide, om der vil være tåge eller ej, mens du optager. Det
anbefales, at du kontrollerer billedet efter optagelsen med zoom under afspilning.
Visning af billeder
Kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(Afspilning) (side 33).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 90).
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 86).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Indikatorer på skærmen er slået fra. Få vist indikatorerne på skærmen ved at trykke på v
(DISP) på kontrolknappen (side 21).
• Dette kan skyldes billedbehandlingen. Dette er ikke en fejl.
Fejlfinding
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilningen begynder.
Kan ikke høre musik under et diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 91).
105
Fejlfinding
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets
farvesystem (side 69).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 76).
• Hvis USB-stikket på kablet til multistikket er tilsluttet til et andet apparat, skal du frakoble det
(side 86).
• Du forsøger at afspille film med HD(1080i)-udgang. Der kan ikke vises film i HD-kvalitet.
Indstil [COMPONENT] til [SD] (side 68).
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 59).
Computere
Kender ikke de styresystemer, som kameraet understøtter.
• Se "Anbefalet computermiljø" på side 80 for Windows og side 92 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og Memory Stick Reader/Writer understøtter "Memory Stick
PRO Duo". Brugere af computere og Memory Stick Readers/Writers, der er fremstillet af
andre end Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med
computeren (side 84 og 92). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge lysnetadapteren
(medfølger ikke) (side 84).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 68).
• Brug kablet til multistikket (medfølger) (side 84).
• Fjern kablet til multistikket fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 84).
Kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 84).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 88 og 92).
106
Fejlfinding
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
der er formateret med kameraet (side 63).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 84).
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du bruger "Picture Motion Browser", se "PMB Guide" (side 83).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Hvis du ikke ved, hvordan man bruger "Picture Motion Browser".
• Se "PMB Guide" (side 83).
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 88).
Kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 86).
• Følg de korrekte fremgangsmåder (side 90).
"Memory Stick Duo"
Kan ikke isætte en "Memory Stick Duo".
• Isæt den i den korrekte retning.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Fejlfinding
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
Intern hukommelse
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
• Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
107
Fejlfinding
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier billedet til "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig
kapacitet.
Dataene på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig.
Udskrivning
Se "PictBridge-kompatibel printer" og følgende punkter.
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
• Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et
billede, der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være
afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller
indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive
billederne uden at afskære begge sider.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Ved hjælp af "Picture Motion Browser" kan du udskrive billeder med dato (side 83).
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages
med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive
billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger.
Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet
med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 68).
• Frakobl kablet til multistikket, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
108
Fejlfinding
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til
multifunktionsterminalen.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte
med printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billeder muligvis ikke. Frakobl kablet
til multistikket, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
kablet til multifunktionsterminalen, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte
kablet til multifunktionsterminalen igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer, eller billeder, som er redigeret på en computer,
kan muligvis ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at du har frakoblet kablet til multistikket, før mærket
(PictBridge-
tilslutning) forsvinder.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og
udskriv billedet igen (side 97).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
• Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du
afbryde forbindelsen og sætte kablet i multistikket igen.
enten kameraet (side 97) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
Fejlfinding
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
109
Fejlfinding
Andet
Kan ikke nulstille filnummeret.
• Hvis du udskifter optagemediet, kan filnumrene ikke initialiseres med kameraet. Hvis du vil
nulstille filnumre, skal du formatere "Memory Stick Duo" (side 63, 66) eller den interne
hukommelse, og derefter nulstille indstillingerne (side 67). Men dataene på "Memory Stick
Duo" eller i den interne hukommelse slettes, og alle indstillinger, herunder datoer, nulstilles.
Kameraet fungerer ikke, når objektivet er trukket ud.
• Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
• Isæt et opladet batteri, og tænd derefter kameraet igen.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker kameraet.
• Batteriet er tomt. Udskift det med et batteri, som er opladet.
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 74).
• Det indbyggede genopladelige batteri er brugt op. Isæt et opladet batteri, sluk kameraet, og
lad det stå i 24 timer.
Du ønsker at ændre datoen eller klokkeslættet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 74).
110
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, fungerer kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to
cifre (angivet med ss) er forskellige,
afhængigt af kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at
have forsøgt følgende muligheder et par
gange, skal kameraet til reparation. Kontakt
din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd kameraet igen.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
batteriet. Afhængigt af forholdene
under brug eller typen af batteri blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt
batteri
• Det batteri, der er sat i, er ikke et NP-
BG1-batteri.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke
og tænde kameraet igen, eller tag
"Memory Stick Duo" ud og sæt den ind
flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på
den interne hukommelse, eller der er
isat en ikke-formateret "Memory Stick
Duo". Formater den interne
hukommelse eller "Memory Stick Duo"
(side 63, 66).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Isæt en ny
"Memory Stick Duo".
E:61:ss
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Intern hukomm.fejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Indsæt Memory Stick'en igen
• Isæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges til kameraet (side 115).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen af "Memory Stick Duo"
er snavset.
Forkert Memory Stick-type
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges til kameraet (side 115).
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 67), og tænd for
strømmen igen.
Fejlfinding
E:62:ss
Systemfejl
Ikke adgang til Memory Stick
Adgang nægtet
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
adgangskontrol.
111
Advarselsindikatorer og meddelelser
Formateringsfejl for Memory Stick
Formateringsfejl for intern
hukommelse
• Formater mediet igen (side 63, 66).
Memory Stick låst
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
knappen til skrivebeskyttelse, og
knappen er i positionen LOCK. Sæt
knappen i optagestilling.
Ingen ledig plads i intern
hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet. Sony garanterer ikke afspilning
af billedfiler på et kamera, hvis filerne
er behandlet på en computer eller
optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, som ikke kan
indstilles som optagemappe på dit
kamera. Vælg en anden mappe
(side 64).
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 58).
(side 35).
Til stor billedstørrelse
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette
• Du afspiller et billede med en størrelse,
der ikke kan afspilles på kameraet.
billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ugyldig handling
Ingen billeder
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget i den interne hukommelse.
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget på "Memory Stick Duo"
• Den valgte mappe indeholder ikke en
fil, der kan afspilles i et diasshow.
• Du forsøger at afspille en fil, der ikke er
kompatibel med dit kamera.
• Du har valgt en funktion, der ikke er
tilgængelig til film.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (for eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg en anden mappe,
eller opret en ny mappe (side 63, 64).
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
anti-slørfunktionen til, eller monter
kameraet på et stativ for at fastholde
kameraet.
640(Fin) er ikke tilgængelig
• Film i størrelsen 640(fin) kan kun
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
112
optages ved hjælp af en "Memory Stick
PRO Duo". Isæt en "Memory Stick
PRO Duo" eller indstil billedstørrelsen
til en anden størrelse end [640(Fin)].
Advarselsindikatorer og meddelelser
Makro er ugyldig
• Makrofunktionen er ikke tilgængelig
med de aktuelle indstillinger (side 26,
30).
Indstillingerne for blitz kan ikke
ændres
• Blitzen er ikke tilgængelig med de
aktuelle indstillinger (side 26, 30).
Behandler
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en
normal musikfil.
• Udfør [Format musik], hent så nye
Maksimalt antal billeder markeret
• Du kan vælge op til 100 billeder. Fjern
afkrydsningen.
musikfiler.
Formateringsfejl for
• Udfør [Format musik].
Ikke nok batteri
• Når du kopierer et billede, som er
optaget i den interne hukommelse, til
"Memory Stick Duo", skal du bruge et
fuldt opladet batteri.
Ugyldig handling
HD-output (1080i) i gang...
• Du forsøger at afspille film.
• Du forsøger at bruge funktionen
[Retouchering].
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Tv-output begyndt...
• Kameraet afspiller billeder i tilstanden
diasshow.
Ingen rødøjeregistrering
• Du kan muligvis ikke korrigere
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
problemet med røde øjne afhængigt af
billedet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Objektivfejl.
muligvis ikke afsluttet endnu. Afbryd
ikke kablet til multistikket.
Fjern objektivdæksel,
og slå strømmen fra og til igen
• Fjern objektivdækselet, og slå
Fejlfinding
• Datatransmissionen til printeren er
strømmen fra og til igen.
Selv-timer er ugyldig
• Selvudløseren er ikke tilgængelig med
de valgte indstillinger.
113
Andet
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren
(medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformer (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
114
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-optagemedie. De typer
"Memory Stick Duo", som kan bruges med
kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det
kan dog ikke garanteres, at alle "Memory
Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo"
indeholder MagicGate-funktioner. MagicGate
er kopibeskyttet teknologi, som bruger
krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med dette kamera.
*2) Kameraet understøtter ikke
højhastighedsdataoverførsel med et parallelt
interface.
*3) Kameraet understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel. Understøtter 4-bit parallel
dataoverførsel svarende til "Memory Stick
PRO Duo".
*4) Film i størrelsen [640(fin)] kan optages.
Andet
• Dette produkt understøtter "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en
computer, fungerer muligvis ikke med
kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning.
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
• Vi anbefaler sikkerhedskopiering af vigtige data
på en harddisk.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med
hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• "Memory Stick Duo" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan komme til at
sluge den.
• Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen. Ellers kan der
opstå fejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
115
Om "Memory Stick Duo"
Bemærkninger om brug af Memory Stick
Duo-adapter (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at sætte "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du sætter
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, kan du måske ikke få den ud igen.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" isættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til
fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter på en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for, at
Memory Stick Duo-adapteren vender den rigtige
vej, når den sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug
kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der
er monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det
gøres, kan det medføre, at enheden ikke
fungerer korrekt.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
16 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med kameraet.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro" (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge kameraet med en "Memory
Stick Micro", skal du sætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der har Duostørrelse. Hvis du sætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet med en "M2"-adapter, der
ikke har Duo-størrelse, kan du muligvis ikke
fjerne den fra kameraet igen.
• "Memory Stick Micro" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan komme til at
sluge den.
116
Om batteriet
Om opladning af batteriet
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivelsestemperatur på 10°C til 30°C. Batteriet
kan muligvis ikke lades helt op uden for dette
temperaturinterval.
Effektiv brug af batteriet
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er
driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt.
Det anbefales at gøre følgende for at sikre
længere brug af batteriet:
– Placer batteriet i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme det op, og sæt det i
kameraet, umiddelbart før du begynder at
optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz
eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme
steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og
opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
fulde funktionsdygtighed opretholdes ved at
lade det helt op og aflade det helt på kameraet
mindst en gang om året under opbevaringen.
• For at aflade batteriet på kameraet skal du lade
det være tændt i afspilningstilstanden for
diasshow (side 53), indtil det slukkes.
• For at undgå pletter på terminalen, kortslutning,
osv. skal du sørge for at bruge den medfølgende
batteriholder ved transport og opbevaring.
Om batteriets levetid
Andet
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets
kapacitet falder med tiden og ved gentagen
brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne
falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte
batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hvert batteri bruges i.
117
Om batteriopladeren
Om batteriopladeren
• Oplad ikke andre batterier end batterier af typen
NP-BG i batteriopladeren, som følger med
kameraet. Andre batterier end den angivne type
kan lække, blive overophedet eller eksplodere,
hvis du prøver at oplade dem, hvilket medfører
fare for elektrisk stød og brandsår.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren.
Hvis du efterlader det opladede batteri i
opladeren, kan batteriets levetid forkortes.
• Når lampen CHARGE blinker, skal du fjerne
det opladte batteri og sætte det i kameraet, indtil
det klikker på plads. Når lampen CHARGE
blinker igen, kan det betyde, at batteriet er
defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type
i opladeren. Kontroller, at batteriet har den
angivne type. Hvis batteriet er af den angivne
type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et
nyt eller andet og kontrollere, om opladeren
fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
118
Indeks
Indeks
A
Computer.............................. 79
Format.............................63, 66
Adapterring ...........................16
Anbefalet miljø ....... 80, 92
Format musik........................91
Advarselsindikatorer og
meddelelser..................111
Kopiere billeder ...... 84, 92
Forudindstillet fokus.............48
Macintosh...................... 92
Funkt.guide ...........................67
AE/AF-låsindikator ........24, 48
Software ........................ 81
Funktionsvælger ...................23
AF-fkt. ..................................71
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
med kameraet................ 90
Fyrværkeri ............................29
AF-lampe ..............................70
AF-lås ...................................48
Windows ....................... 79
Afspilningszoom...................33
Autojusteringstilstand ...........24
Autom. visn. .........................73
Automatisk fokusering ...........7
Automatisk programindstilling
.......................................23
Autoretning ...........................73
Avanceret sportoptagelse......29
D
Dagslys................................. 49
Dato ................................ 74, 98
DC IN-stik............................ 15
Delvis farve .......................... 57
Diasshow ........................ 53, 56
Digital præcisions-zoom ...... 71
B
Digital zoom......................... 71
Batteri .................................117
DirectX ................................. 81
Batterioplader .....................118
DISP ..................................... 21
Beskyt ...................................58
DPOF ............................. 59, 99
Beskær ..................................58
DRO ..................................... 51
Billedkvalitet ..................11, 13
E
Billedstørrelse .................11, 41
Bip ........................................67
Blitz (hvidbalance)................50
Blitz (optagelse)....................13
Blitz slukket ..........................26
Blitzindstilling ......................26
Blitzniveau ............................50
Blænde ....................................9
Blød fokusering ....................56
Blødt snap .............................29
Gitterlinje..............................70
H
Hent musik............................91
Histogram .............................21
Holde kameraet.....................24
HOME ..................................37
Hukommelsesadmin. ............63
Hvidbalance ..........................49
Høj følsomhed ......................29
I
Identifikation af kameraets dele
.......................................14
Indeksskærm.........................34
Indeksvisning........................53
Eksponering ........................... 9
Indikator ...............................17
Eksponeringsbracketing ....... 43
Indstillinger...........................67
Enkelt ................................... 71
Indstillinger af ur ..................74
Enkelt billede ....................... 53
EV ........................................ 45
Indstillinger for optagelse 1
.......................................70
F
Indstillinger for optagelse 2
.......................................73
Farve..................................... 10
Initialiser...............................67
Farvetilstand......................... 44
Installation ............................81
Fejlfinding .......................... 101
Intern hukommelse ...............22
Filnavn ................................. 86
Internt huk.værktøj ...............66
Filplacering .......................... 86
ISO..............................9, 10, 45
C
Filtypenavn........................... 90
Center-AF .............................47
Fiskeøjeobjektiv ................... 57
J
Centreret måling ...................46
Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 49
COMPONENT .....................68
Fokus .......................... 7, 25, 47
Indeks
Brug af kameraet i udlandet
.....................................114
G
JPG .......................................86
Justering af EV ...............21, 45
119
Indeks
K
Multistik................... 76, 84, 97
S
Kabel til multistik ...........84, 97
Music Transfer............... 91, 93
Kontrast ................................51
Musik ................................... 55
Selvdiagnosticeringsdisplay
..................................... 111
Konvert.obj. ...................16, 72
Musikværktøj ....................... 91
Selvudløser ...........................27
Kopier...................................65
Måling på flere mønstre....... 46
Sepia ..................................... 44
Kopiere billeder til computeren
.......................................84
N
Kryds til punktmåling...........46
Naturlig ................................ 44
S-H ....................................... 44
NR langsom lukker .............. 18
L
Skarphed............................... 51
NTSC ................................... 69
Skift lagrings mappe.............64
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler .................86
O
Landskab ..............................29
Operativsystem .............. 80, 92
Langsom synkronisering ......26
Opretter lagr. Mappe............ 63
Indikator........................ 17
Language Setting ..................75
Opt.funkt. ............................. 43
LCD-baggr.lys .............. 21
LCD-skærm ..........................21
Optagelse ............................. 41
Ændring af displayet ..... 21
Lukkerhastighed .....................9
Film......................... 24, 25
Slet........................................ 56
Serie optagelse......................43
SETUP..................................52
Skinnende .............................49
Skyer..................................... 49
Lydstyrke..............................33
Stillbillede..................... 24
Format .....................63, 66
Lysmålermetode ...................46
Optisk zoom ................... 25, 71
Sletning af billeder ............... 35
Overeksponering .................... 9
Sløring .................................... 8
M
Macintosh-computer.............92
P
Smart zoom .......................... 71
Sne........................................ 29
Anbefalet miljø..............92
PAL...................................... 69
Makro ...................................26
Software ................... 81, 83, 91
Pc ......................................... 79
Manuel eksponering .............31
Spot - AF .............................. 47
PictBridge ...................... 68, 96
Mappe...................................60
SteadyShot............................ 52
Picture Motion Browser....... 83
Oprettelse ......................63
Strand ................................... 29
Pixel ..................................... 11
Skifte .............................64
Primære indstillinger 1......... 67
T
Vælg ..............................60
Primære indstillinger 2......... 68
Tilslutning
Mass Storage ........................68
Punktmåling ......................... 46
"Memory Stick Duo"..........115
Memory Stick-værktøj .........63
R
Menu
Optagelse.......................41
Ramme for AF-afstandsmåler
...................................... 47
Punkter ..........................40
Registrering af ansigter........ 42
Visning ..........................56
Retouchering........................ 56
Modlysblænde ......................16
Roter..................................... 60
Monitor.................................71
Rødøjekorrigering ................ 58
MPG .....................................86
Rødøjereduktion................... 50
Multi-AF...............................47
120
Skærm
Computer....................... 84
Printer............................ 97
Tv ..................................76
Trykke halvvejs ned ............... 7
Tusmørke.............................. 29
Tusmørke portræt ................. 29
Tv ......................................... 76
Tvungen blitz........................ 26
Tværfilter.............................. 57
Tåge ....................................105
Indeks
U
Udskriftsbestillingsmærke ....99
Udskriv ...........................59, 95
Udskrive direkte....................96
Udskrivning i en fotoforretning
.......................................99
Undereksponering...................9
USB-tilslut ............................68
V
Valg af motiv ..................28, 41
VGA......................................12
Video ud ...............................69
Visning af billeder ................33
Visningsmenu .......................56
Vivid .....................................44
Vælg mappe ..........................60
W
Windows-computer...............79
Anbefalet miljø..............80
Z
Zoom.....................................25
Indeks
121
Bemærkninger om licens
Kameraet indeholder "C Library", "Expat"
og "zlib"-software. Vi stiller denne
software til rådighed på baggrund af
licensaftaler med opretshaverne. På
baggrund af anmodninger fra opretshaverne
til denne software, er vi ikke forpligtet til at
oplyse om følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM'en. Du kan finde licenser (på
engelsk) til "C Library", "Expat" og "zlib"software.
Om GPL og LGPL til GNU-software
Kameraet indeholder GNU-software, der er
omfattet af følgende General Public
License (i det følgende kaldet "GPL") eller
Lesser General Public License (i det
følgende kaldet "LGPL").
Bemærk, at din ret til at åbne, ændre og
videredistribuere kildekode til denne
software er underlagt vilkårene i GPL/
LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du
kan downloade den på følgende adresse.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
vedrørende kildekodens indehold.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM'en. Du kan finde licenser (på
engelsk) til "GPL" og "LGPL"-software.
Visning af PDF'en kræver Adobe Reader.
Hvis dette program ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det på Adobe
Systems webside:
http://www.adobe.com/
122
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Download PDF

advertising