Sony | HDR-CX115E | Sony HDR-CX115E CX115 Full HD Flash Memory camcorder Betjeningsvejledning

4-170-894-64(1)
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
9
12
Optagelse/afspilning 20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E
Digitalt HD-videokamera
Få mest muligt ud af dit
videokamera
41
Lagring af billeder med en
ekstern enhed
50
Tilpasning af
videokameraet
59
Yderligere oplysninger
81
"Handycam" Håndbog
Hurtig reference
 2010 Sony Corporation
104
Begynd med at læse
dette
Medfølgende tilbehør
Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal.
 Vekselstrømsadapter (1)
 Netledning (1)
 Komponent A/V-kabel (1) 
 A/V-forbindelseskabel (1) 
 USB-kabel (1) 
 Genopladeligt batteri NP-FV50 (1)
 CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)
 "PMB"
Menuelementer, LCD-skærm og
objektiv


(software, herunder "PMB Help")
Håndbog (PDF)
 "Handycam"


"Betjeningsvejledning" (1)
Se side 18 for at få oplysninger om
hukommelseskortet, som kan benyttes til dette
videokamera.
Brug af videokameraet

Et nedtonet menuelement er ikke tilgængeligt
under de aktuelle optagelses- eller
afspilningsforhold.
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstremt høj
præcision, så andelen af fungerende pixel udgør
99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/
eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant vises på LCD-skærmen. Disse
prikker er opstået under fremstillingsprocessen
og påvirker på ingen måde optagelsen.
Du må ikke tage fat i videokameraet i følgende
dele, og du må ikke holde videokameraet i
stikdækslerne alene.
Sorte prikker
Hvide, røde, blå eller grønne prikker


LCD-skærm
Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
længere tids direkte sollys, kan der opstå fejl.
Du må ikke rette videokameraet mod solen.
Dette kan medføre fejl i videokameraet. Tag i
stedet billeder af solen under svage lysforhold,
f.eks. ved skumring.
Om sprogindstilling

Batteri
Om optagelse


DK
Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert
eller vandtæt. Se "Om håndtering af
videokameraet" (s. 99).
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at
illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet
skærmsprog, før du bruger videokameraet
(s. 16).

For at sikre en stabil drift af hukommelseskortet
anbefales det at initialisere hukommelseskortet
med videokameraet, før det tages i brug første
gang (s. 75). Initialisering af hukommelseskortet
sletter alle data, som er gemt på kortet, og disse
data kan ikke genskabes. Gem derfor vigtige
data på computeren eller andre steder.
Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at
billedet og lyden optages uden problemer.



Der kan ikke kompenseres for indholdet af
en optagelse. Dette gælder også, selvom den
manglende optagelse eller afspilning skyldes
en fejl i videokameraet, på optagelsesmediet osv.
Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/
område. Hvis du vil se optagelserne på et tv, skal
du bruge et tv, der er baseret på PAL.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan
være i strid med loven om ophavsret.
Lagring af alle optagede billeddata


 [Show others]  [
Bemærkninger om afspilning



Dit videokamera er kompatibelt med MPEG-4
AVC/H.264 High Profile, der optager billeder
med høj opløsning (HD). Du kan derfor ikke
afspille billeder, som er optaget i HD-kvalitet på
dit videokamera med følgende enheder:
 Andre AVCHD-kompatible enheder, der ikke
understøtter High Profile
 Enheder, der ikke understøtter
AVCHD-formatet
Billeder optaget på videokameraet kan måske
ikke afspilles normalt på andre enheder. Billeder
optaget på andre enheder kan måske ikke
afspilles normalt på videokameraet.
Standard (STD)-billedkvalitet film, der er
optaget på SD-hukommelseskort, kan ikke
afspilles på AV-udstyr fra andre producenter.
Dette videokamera laver HD-optagelser i
AVCHD-format. DVD’er med AVCHDoptagelser må ikke afspilles på almindelige
DVD-afspillere eller -optagere, da DVDafspilleren/optageren muligvis ikke skubber
disken ud igen og muligvis sletter indholdet
uden varsel. DVD’er med AVCHD-optagelser
skal afspilles på en kompatibel Blu-ray Discafspiller/optager eller på en anden kompatibel
enhed.
REC MODE]
[SHOOTING SET])
(i kategorien
indstillet til [HD FX]. Gem dem på en Blu-ray
Disc, eller brug et eksternt medie (s. 50).
Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter


Du må kun fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når der er slukket for
videokameraet.
Hold i både videokameraet og
jævnstrømsstikket, og fjern
vekselstrømsadapteren fra videokameraet.
Bemærkning om videokameraets/
batteriets temperatur

Diske, der er optaget i HD-kvalitet (høj
definiton)

Gem alle dine optagne billeder jævnligt
på eksterne medier for at undgå, at dine
billeddata går tabt. Det anbefales, at du gemmer
billeddataene på en disk såsom en DVD-R eller
lignende ved hjælp af din computer. Du kan
også gemme dine billeddata ved hjælp af en
videobåndoptager eller en DVD/HDD-optager
(s. 52).
Du kan ikke oprette en AVCHD-disk med
(MENU)
billeddata, som er optaget med
Når temperaturen i videokameraet eller
batteriet bliver meget høj eller meget lav, må
du ikke bruge videokameraet til optagelse eller
afspilning, da sådanne handlinger kan aktivere
beskyttelsesfunktionerne i videokameraet. I
dette tilfælde vises en indikator på LCDskærmen (s. 87).
Når videokameraet er sluttet til en
computer eller tilbehør


Du må ikke formatere videokameraets
optagemedie ved hjælp af en computer. Hvis
du gør dette, fungerer videokameraet muligvis
ikke korrekt.
Når du slutter videokameraet til en anden
enhed med et kommunikationskabel, skal du
sørge for, at stikket isættes korrekt. Hvis du
tvinger stikket i, kan det ødelægges og medføre
fejl på videokameraet.
DK
Hvis der ikke kan optages/afspilles
billeder – udfør [MEDIA FORMAT]

Der kan ske fragmentering af data på
optagemediet, hvis du gentager optagelse/
sletning af billeder i længere tid ad gangen.
Billeder kan ikke gemmes eller optages. I dette
tilfælde skal du først gemme billederne på et
eksternt medie og derefter udføre [MEDIA
(MENU)
FORMAT] ved at trykke på
 [Show others]  [MEDIA FORMAT]
(i kategorien [MANAGE MEDIA]) 
det ønskede medie (HDR-CX116E/CX150E/



Bekræft videokameraets modelnavn

CX155E/XR150E/XR155E)  [YES] 
[YES] 
.
Carl Zeiss-objektiv


Videokameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er udviklet i samarbejde mellem
Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation, og
det giver fantastiske billeder . Det anvender
MTF-målingssystemet for videokameraer
og giver en kvalitet, som er typisk for et Carl
Zeiss-objektiv.
MTF= Modulation Transfer Function.
Talværdien angiver mængden af lys fra motivet,
som går ind i objektivet.

HDRCX116E
HDRCX150E
DK
Kapacitet for
indbygget
optagemedie
USB-stik
Hukommelseskort
—
Indgang/
udgang
Kun
udgang
Indbygget
hukommelse +
hukommelseskort
8GB
Kun
udgang
16GB
Indgang/
udgang
HDRCX155E
Vi anbefaler, at du bruger originalt
Sony-tilbehør.
Originalt Sony-ekstraudstyr er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande/områder.
Billederne i denne vejledning er illustrerende
og er taget med et digitalt kamera. Billederne
kan derfor se anderledes ud end de billeder og
skærmindikatorer, der vises på videokameraet.
Illustrationerne på videokameraet og dets
skærmindikationer er ligeledes overdrevne eller
forenklede for at lette forståelsen.
Optagemedie
HDRCX115E
HDRXR150E
HDRXR155E
Om denne vejledning, illustrationer og
skærmvisninger

Modelnavnet fremgår af denne vejledning, hvis
der er forskel i modellernes specifikationer.
Bekræft videokameraets modelnavn, som findes
i bunden af videokameraet.
De væsentligste forskelle i specifikationerne for
denne serie er som følger.
HDRCX110E
Bemærkninger om ekstraudstyr

I denne vejledning kaldes videokameraets
indbyggede hukommelse (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E) samt harddisken (HDRXR150E/XR155E) og hukommelseskortet for
"optagemedier".
I denne vejledning kaldes en DVD-disk, som er
optaget i HD-kvalitet en AVCHD-disk.
Design og specifikationer for dit videokamera
og tilbehør kan ændres uden varsel.
Kun
udgang
Indbygget
harddisk +
hukommelseskort
120GB
Indgang/
udgang
Kun
udgang
Bemærkninger om brugen

Du må ikke gøre følgende. I modsat fald kan
optagemediet blive beskadiget, optagede
billeder kan gå tabt eller blive umulige at
afspille, eller der kan opstå andre fejl.
 skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
for tilslutning (s. 19) lyser eller blinker
 fjerne


batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet eller udsætte
videokameraet for stød eller rystelser, mens
(film)/ (billeder) (s. 21) eller
lampen
lampen for tilslutning (s. 19) lyser eller
blinker
Sørg for ikke at komme til at banke
videokameraet mod andre genstande, når du
bruger en skulderrem (sælges separat).
Undlad at benytte videokameraet på steder med
meget larm.
Om faldsensoren (HDR-XR150E/
XR155E)

For at beskytte den indbyggede harddisk
mod stød ved tab af videokameraet har
videokameraet en faldsensorfunktion (s. 80).
Hvis videokameraet tabes, eller der ikke er
nogen tyngdekraft, kan lyden, som forekommer,
når denne funktion aktiveres af videokameraet,
komme med på optagelsen. Hvis faldsensoren
registrerer flere tab i træk, kan optagelse/
afspilning blive stoppet.
Bemærkning om brugen af kameraet i
store højder (HDR-XR150E/XR155E)

Tænd ikke for kameraet i et område med lavt
tryk, hvor højden er mere end 5.000 meter.
Dette kan beskadige videokameraets
indbyggede harddisk.
DK
Betjeningsflow
Kom godt i gang (s. 12)
Klargør strømkilden og hukommelseskortet
Optagelse af film og billeder (s. 20)
Optagelse af film  s. 22
 Ændring af optagetilstand (s. 27)
 Forventet optagetid (MEDIA INFO, s. 75)
Optagelse af billeder  s. 24
Afspilning af film og billeder
Afspilning på videokameraet  s. 30
Afspilning af billeder på et tv  s. 38
Lagring af billeder
Lagring af film og billeder med en computer
Lagring af film og billeder på eksterne medier  s. 50
Lagring af billeder med en DVD-optager  s. 52
Sletning af film og billeder (s. 41)
Hvis du sletter de billeddata, som er blevet gemt på din
computer eller på en disk, kan du optage nye billeder på den
frigjorte plads på mediet.
DK
Gode råd om vellykket optagelse
 Sådan opnås gode resultater ved optagelse
Hold videokameraet stille
Hold overkroppen rank, og hold armene tæt til kroppen, når du
holder videokameraet.
Funktionen SteadyShot er effektiv mod kamerarystelser, men det
er dog vigtigt, at du ikke bevæger videokameraet.
Ensartet zoom
Zoom ind og ud langsomt og jævnt. Og zoom ikke for meget.
For meget zoom kan gøre det trættende at se på filmen.
Skab en følelse af rummelighed
Brug panoreringsteknikken. Stå stille, og bevæg videokameraet
vandret, mens du langsomt drejer overkroppen. Stå stille i et
øjeblik til slut i panoreringen for at få optagelsen til at se stabil
ud.
Optag film med fortællerstemme
Overvej den lyd, der skal optages på dine film. Fortæl om det, du
filmer, eller tal til den, du filmer.
Sigt efter et balanceret lydstyrkeniveau mellem stemmerne, da
den person, som optager, er tættere på mikrofonen end den
person, som bliver optaget.
Brug af ekstraudstyr
Brug det ekstraudstyr, der findes til videokameraet.
Med et kamerastativ kan du f.eks. lave intervaloptagelser eller
optage motiver i dæmpet belysning (f.eks. fyrværkeri eller
natoptagelser). Ved altid at have ekstra batterier på dig kan du
fortsætte med at optage uden at skulle bekymre dig om at løbe
tør for strøm.
DK
 Nyttige optageteknikker
Optagelse af flotte billeder uden
besværlige indstillinger
Fokusering på barnet i venstre side af
skærmen
INTELLIGENT AUTO(25)
Prioritering af motivet (27)
SPOT FOCUS(66)
Optagelse af billeder under
filmoptagelse
Dual Rec(28)
Smile Shutter (28)
Optagelse af fyrværkeri eller en
solnedgang i al sin glans
FIREWORKS(64)
SUNRISE&SUNSET(64)
DK
Optagelse i et svagt oplyst lokale
LOW LUX(69)
Kontrol af dit golfslag
SMTH SLW REC(67)
Innehållsförteckning
Begynd med at læse dette.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bemærkninger om brugen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Betjeningsflow.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gode råd om vellykket optagelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kom godt i gang
12
15
16
17
Innehållsförteckning
Trin 1: Opladning af batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og klokkeslæt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændring af sprog-indstillingen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Klargøring af optagemediet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagemedie til film (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagemedie til billeder (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan isættes et hukommelseskort.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
Optagelse/afspilning
Optagelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige funktioner til optagelse af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk optagelse af bedre billeder (INTELLIGENT AUTO).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af HD-kvalitet eller STD-kvalitet... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagetilstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prioritering af motivet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk optagelse af smil (Smile Shutter) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af billeder i høj kvalitet under filmoptagelse (Dual Rec).. . . . . . . . . . . .
Optagelse i spejltilstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning på videokameraet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige funktioner til afspilning af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter billeder ved hjælp af dato (datoindeks).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter en sekvens med stor nøjagtighed (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . .
Søgning efter en sekvens ud fra ansigt (Face Index). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af filmresume (Highlight Playback).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan bruges zoom under afspilning af billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan afspilles en billedserie (diasshow).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
22
24
25
25
25
26
27
27
28
28
29
30
33
33
33
34
35
37
37
DK
Afspilning af billeder på et tv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tilslutning til et tv med [TV CONNECT Guide].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Brug af "BRAVIA" Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Få mest muligt ud af dit videokamera
Sletning af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelse af optagne film og billeder (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opdeling af en film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af et billede ud fra en film (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overførsel/kopiering af film og billeder fra den indbyggede hukommelse til et
hukommelseskort (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når du overfører film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når du kopierer billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af filmafspilningslisten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af afspilningslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af afspilningslisten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
42
43
44
45
45
46
48
48
49
Lagring af billeder med en ekstern enhed
Lagring af billeder på eksternt medie (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk med en DVD-brænder, -optager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af metode til oprettelse af en disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk med DVD-brænderen, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en HD-disk med en DVD-brænder osv., der ikke er DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk i standardkvalitet (STD) med en optager osv... . . . . . . . . . . .
50
52
52
53
56
57
Tilpasning af videokameraet
Brug af menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening af menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af MY MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af
Oversigt over menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (Elementer, der kan justeres for motiv).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (Elementer, der kan justeres for optagelse).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (Elementer til optagelse af billeder).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (Elementer til afspilning).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (Elementer til redigering).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (Elementer til andre indstillinger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DK
10
59
59
60
61
62
64
68
72
73
74
75
MANAGE MEDIA (Elementer til optagemedie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
GENERAL SET (Andre elementer vedrørende opsætning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Yderligere oplysninger
81
87
91
91
91
93
94
96
96
96
97
98
99
Innehållsförteckning
Fejlfinding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosticering/advarselsindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagetid af film/antal billeder, der kan gemmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forventet optage- og afspilningstid for hvert batteri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslået optagetid for film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslået antal billeder, der kan gemmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af videokameraet i udlandet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse og sikkerhedsforanstaltninger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om AVCHD-formatet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om hukommelseskortet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om "InfoLITHIUM"-batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om håndtering af videokameraet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hurtig reference
Skærmindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Dele og knapper.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Sakregister.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
DK
11
Kom godt i gang
Trin 1: Opladning af batteriet
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
DC IN-stik
Batteri
Jævnstrømsstik
Vekselstrømsadapter
Lampen CHG (opladning)
Netledning
Til stikkontakten
HDR-XR150E/XR155E
DC IN-stik
Batteri
Jævnstrømsstik
Vekselstrømsadapter
Lampen CHG (opladning)
DK
12
Netledning
Til stikkontakten
Sæt dit "InfoLITHIUM"-batteri (V-serien) i videokameraet for at lade det op.
 Bemærkninger
Kun "InfoLITHIUM"-batterier fra V-serien må tilsluttes videokameraet.

1
2
3
Sluk for videokameraet ved at lukke LCD-skærmen.
Isæt batteriet ved at skubbe det i den retning, pilen viser, indtil det klikker.
Slut vekselstrømsadapteren og netledningen til videokameraet og
stikkontakten.
4
Ret -mærket på jævnstrømsstikket ind efter mærket på DC IN-stikket.
Kom godt i gang

Lampen CHG (opladning) lyser, og opladning starter. Lampen CHG (opladning)
slukker, når batteriet er ladet helt op.
Når batteriet er ladet op, skal du tage vekselstrømsadapteren ud af stikket
DC IN på videokameraet.
Tips
Yderligere oplysninger om optage- og afspilningstider findes på side 91.
Når du har tændt videokameraet, kan du kontrollere det anslåede batteriniveau på batteriindikatoren
øverst til venstre på LCD-skærmen.



Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet batteri.
Batteri
NP-FV50 (medfølger)
NP-FV70
NP-FV100

Opladningstid
155
195
390
Tider målt med videokameraet ved 25 C.
10 C til 30 C anbefales.
DK
13
Sådan fjernes batteriet
Luk LCD-skærmen. Skub Udløserknappen BATT (batteri) til side (), og fjern batteriet ().
Sådan bruges en stikkontakt som strømkilde
Følg trinnene i afsnittet "Trin 1: Opladning af batteriet". Batteriet aflades ikke, selvom det er
sat på.
Sådan oplades batteriet i udlandet
Batteriet kan oplades i alle lande/områder med videokameraets medfølgende
vekselstrømsadapter inden for området 100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
 Bemærkninger
Du må ikke bruge en elektronisk spændingsomformer.

Bemærkninger om batteriet




Når du fjerner batteriet eller vekselstrømsadapteren, skal du lukke LCD-skærmen og kontrollere, at
(film)/ (billeder) (s. 21), lampen (s. 19) for tilslutning er slukket.
lamperne
Lampen CHG (opladning) blinker under opladning i følgende situationer:
 Når batteriet er sat forkert i.
 Når batteriet er beskadiget.
 Når batteriets temperatur er lav.
Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et varmt sted.
 Når batteriets temperatur er høj.
Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et køligt sted.
Vi anbefaler ikke brug af NP-FV30, som kun giver mulighed for korte optage- og afspilningstider med
videokameraet.
Som standard slukkes videokameraet automatisk for at spare på batteriet, når der ikke udføres betjeninger
i ca. 5 minutter ([A.SHUT OFF], s. 79).
Bemærkninger om vekselstrømsadapteren



DK
14
Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger vekselstrømsadapteren. Tag omgående
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl, mens du bruger videokameraet.
Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et sted, hvor der ikke er meget plads, f.eks. mellem
en væg og et møbel.
Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik eller
batteriterminalerne. Dette kan medføre fejl.
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og
klokkeslæt
1
Åbn videokameraets LCD-skærm.
Videokameraet er aktiveret.

Når LCD-skærmen er åben, aktiveres videokameraet ved at trykke på POWER.
Lampen MODE
Knappen POWER
/
Kom godt i gang
2
Tryk på
[NEXT].
for at vælge det geografiske område, og tryk derefter på
Tryk på knappen på
LCD-skærmen

3
Hvis du vil indstille datoen og klokkeslættet igen, skal du trykke på
(MENU)  [Show
others]  [CLOCK/ LANG] (i kategorien [GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Hvis et
/
, indtil det vises.
element ikke vises på skærmen, skal du trykke på
Indstil [SUMMERTIME], dato og klokkeslæt, og tryk derefter på
.
Uret starter.

Hvis du indstiller [SUMMERTIME] til [ON], stilles uret 1 time frem.
DK
15
 Bemærkninger
Datoen og klokkeslættet vises ikke under optagelsen, men gemmes automatisk på optagemediet og kan
(MENU)
vises under en afspilning. Hvis du vil have vist datoen og klokkeslættet, skal du trykke på
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  [DATE/
 [Show others]  [PLAYBACK SET] (i kategorien


.
TIME] 
 Du kan slå betjeningslydene fra ved at trykke på
(MENU)  [Show others]  [SOUND/DISP
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 


.
SET] (i kategorien
 Kalibrer berøringsskærmen (s. 100), hvis den knap, du trykker på, ikke reagerer korrekt.

Sådan slukkes for strømmen
Luk LCD-skærmen. Lampen
(film) blinker nogle få sekunder, og strømmen slukkes.
Tips
Du kan også slukke videokameraet ved at trykke på POWER.
Når [POWER ON BY LCD] (s. 79) er indstillet til [OFF], slukker du videokameraet ved at trykke på
POWER.



Ændring af sprog-indstillingen
Du kan ændre skærmvisningerne, så meddelelserne vises på det ønskede sprog.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (i kategorien
Tryk på

[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  det ønskede sprog 
.
DK
16

Trin 3: Klargøring af optagemediet
Hvilke optagemedier der kan benyttes afhænger af, hvilket videokamera du har. Følgende
ikoner vises på videokameraets skærm.
HDR-CX110E/CX115E
Hukommelseskort
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
*
Indbygget
hukommelse
Hukommelseskort
Kom godt i gang
*
Indbygget
harddisk
Hukommelseskort
* I standardindstillingen gemmes både film og billeder på dette optagemedie. Du kan optage på, afspille fra
og redigere på det valgte medie.
Tips
Yderligere oplysninger om optagetider for film findes på side 91.
Yderligere oplysninger om antal billeder, der kan gemmes, findes på side 93.



Valg af optagemedie til film (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
 Tryk på
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (i kategorien
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Skærmen [MOVIE MEDIA SET] vises.
 Tryk på det ønskede optagemedie.
 Tryk på [YES] 
.
Optagemediet ændres.
Valg af optagemedie til billeder (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
 Tryk på
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (i kategorien
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Skærmen [PHOTO MEDIA SET] vises.
DK
17
 Tryk på det ønskede optagemedie.
 Tryk på [YES] 
.
Optagemediet ændres.
Sådan kontrolleres optagemediets indstillinger
Ikonet for det valgte optagemedie vises i skærmens øverste højre hjørne, når du befinder dig i
filmoptagelses- eller billedoptagelsestilstand.
Ikon for optagemedie

Det viste ikon kan variere fra model til model.
Sådan isættes et hukommelseskort
 Bemærkninger
Indstil optagemediet til [MEMORY CARD] for at optage film og/eller billeder på et hukommelseskort
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Videokameraet understøtter følgende typer hukommelseskort



Du kan bruge de følgende hukommelseskort til dette videokamera: "Memory Stick PRO Duo"-medie
(Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"-medie, SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXChukommelseskort (hastighedsklasse 4 eller hurtigere kræves for hvert SD-kort). Det er imidlertid ikke
sikkert, at alle hukommelseskort kan bruges til det.
Det er bekræftet, at "Memory Stick PRO Duo"-medie op til 32 GB og SD-kort op til 64 GB kan bruges
sammen med dit videokamera.
I denne manual kaldes "Memory Stick PRO Duo"-medier (Mark2) og "Memory Stick PRO-HG Duo"medier for "Memory Stick PRO Duo"-medier. SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskrt og SDXChukommelseskort kaldes SD-kort.
 Bemærkninger
Det er ikke muligt at bruge et MultiMediaCard sammen med dette videokamera.
 Film, som er optaget på SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller
A/V-enheder, der ikke understøtter exFAT*-filsystemet, ved at oprette forbindelse mellem videokameraet
og disse enheder ved hjælp af USB-kablet. Bekræft på forhånd, at det tilsluttede udstyr understøtter
exFAT-systemet. Hvis du opretter forbindelse til udstyr, der ikke understøtter exFAT-systemet, og
formateringsskærmen vises, skal du ikke udføre formateringen. Alle de data, der er optaget, vil gå tabt.
* exFAT er et filsystem, der bruges til SDXC-hukommelseskort.

DK
18
Størrelsen på det hukommelseskort, du kan bruge med dit videokamera


"Memory Stick PRO Duo"-medier, "Memory Stick" i halv størrelse eller SD-kort i standardstørrelse kan
bruges til dette videokamera.
Undlad at sætte et mærkat eller lignende på hukommelseskort eller en adapter til hukommelseskort.
Dette kan forårsage fejl.
Åbn dækslet, og skub hukommelseskortet med den skrå ende i den viste
retning, indtil det klikker.
Luk dækslet, når hukommelseskortet er sat i.
Kom godt i gang

Læg mærke til det skrå hjørnes retning.
Lampen for tilslutning
Skærmen [Create a new Image Database File.] vises muligvis, når du isætter et nyt
hukommelseskort. I så fald skal du trykke på [YES]. Hvis du kun optager billeder på
hukommelseskortet, skal du trykke på [NO].

Kontrollér, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet ind i
åbningen i den forkerte retning, kan det beskadige hukommelseskortet, åbningen eller billeddataene.
 Bemærkninger
Hvis [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.]

vises, skal du formatere hukommelseskortet ved at trykke på
[MEDIA FORMAT] (i kategorien
(MENU)  [Show others] 
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY CARD] (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)  [YES]  [YES] 
.
Sådan skubbes hukommelseskortet ud
Åbn dækslet, og skub hukommelseskortet let ind på en gang.


Du må ikke åbne dækslet under optagelse.
Når du isætter eller fjerner hukommelseskortet, skal du sørge for, at hukommelseskortet ikke springer ud
og falder på gulvet.
DK
19
Optagelse/afspilning
Optagelse
I standardindstillingen optages film i billedkvalitet med høj opløsning (HD) på følgende
medie.
HDR-CX110E/CX115E: Hukommelseskort
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Indbygget hukommelse
HDR-XR150E/XR155E: Indbygget harddisk
Tips
Se side 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) for at få oplysninger om ændring af
optagemediet.


Sådan åbnes objektivdækslet
Skub knappen LENS COVER for at åbne.
Tips
Luk objektivdækslet, når du er færdig med at optage eller afspille billeder.


1
Stram remmen.
DK
20
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
2
Åbn videokameraets LCD-skærm.
Videokameraet er aktiveret.


Optagelse/afspilning
Når LCD-skærmen allerede er åben, tændes videokameraet ved at trykke på POWER (s. 15).
Du kan skifte mellem optagetilstande ved at trykke på MODE. Tryk på MODE for at tænde lyset i
lampen for den ønskede optagetilstand.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Knappen MODE
(Film): Når der optages film
(Billede): Når der optages et billede
HDR-XR150E/XR155E
Knappen MODE
(Film): Når der optages film
(Billede): Når der optages et billede
DK
21
Optagelse af film
Tryk på START/STOP for at starte en optagelse.

Du kan også starte en optagelse ved at trykke på  nederst til venstre på LCD-skærmen.
START/STOP-knappen
[STBY]  [REC]
Tryk igen på START/STOP for at stoppe optagelsen.


Du kan også stoppe en optagelse ved at trykke på  nederst til venstre på LCD-skærmen.
Ikonerne og indikatorerne på LCD-skærmen vises i ca. 3 sekunder og forsvinder, når du tænder
videokameraet eller skifter mellem optage-(film/billeder) og afspilningstilstand. Tryk hvor som helst på
LCD-skærmen undtagen på knapperne rec & zoom for at få ikonerne og indikatorerne vist igen.
Knapperne rec & zoom på LCD-skærmen
efter cirka
3 sek
 Bemærkninger
Hvis du lukker LCD-skærmen under en filmoptagelse, stopper optagelsen.
 Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er ca. 13 timer.
 Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.
 Når du har tændt videokameraet, går der nogle sekunder, inden du kan starte en optagelse. Du kan ikke
betjene dit videokamera i denne periode.

DK
22

Følgende tilstande indikeres, hvis der stadig skrives data på optagemediet efter afslutning af optagelsen.
Mens dette foregår, må du ikke udsætte videokameraet for stød eller vibrationer eller fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren.
 Lampen for tilslutning (s. 19) lyser eller blinker
 Medieikonet i LCD-skærmens øverste højre hjørne blinker
Tips
Yderligere oplysninger om optagetider for film findes på side 91.
Du kan tage fotos under optagelse af film ved at trykke helt ned på PHOTO (Dual Rec, s. 28).
Når der registreres et ansigt, vises en hvid ramme, og billedkvaliteten omkring ansigtet optimeres
automatisk ([FACE DETECTION], s. 69).
Du kan angive det prioriterede ansigt ved at trykke på det (s. 27).
I standardindstillingen optages et billede automatisk, når videokameraet registrerer en person, der smiler
under en filmoptagelse (Smile Shutter, s. 28).
Du kan tage billeder fra optagne film (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)(s. 44).
(MENU)
Du kan kontrollere optagetiden, den anslåede resterende kapacitet osv. ved at trykke på
[MANAGE MEDIA]).
 [Show others]  [MEDIA INFO] (i kategorien
LCD-skærmen på dit videokamera kan vise optagne billeder på hele skærmen (fuld pixel-visning).
Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder kan dog blive afskåret en smule ved afspilning
på et tv, der ikke understøtter dette. I dette tilfælde skal du indstille [GUIDEFRAME] til [ON] (s. 68) og
optage billeder med den ydre ramme vist på skærmen som vejledning.
Hvis du vil justere LCD-skærmens vinkel, skal du først åbne LCD-skærmen 90 grader i forhold til
videokameraet () og derefter justere vinklen ().









Optagelse/afspilning

 90 grader (maks.)
 180 grader (maks.)

[
 90 grader i forhold til
videokameraet
STEADYSHOT] er som standard indstillet til [ACTIVE].
Datakode under afspilning
Optagedato, -klokkeslæt og -forhold gemmes automatisk på optagemediet. Oplysningerne
vises ikke under optagelsen. Du kan få dem vist ved at vælge [DATA CODE] under
(MENU)  [Show others]
afspilning. Hvis du vil have vist dem, skal du trykke på
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  en ønsket
 [PLAYBACK SET] (i kategorien


.
indstilling 
DK
23
Optagelse af billeder
I standardindstillingen gemmes billeder på følgende optagemedier.
HDR-CX110E/CX115E: Hukommelseskort
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Indbygget hukommelse
HDR-XR150E/XR155E: Indbygget harddisk
Tips
Se side 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) for at få oplysninger om ændring af
optagemediet.


 Tryk på MODE for at aktivere lampen
(billeder).
LCD-skærmen skifter til billedoptagelse, og skærmformatet ændres til 4:3.
 Tryk let på PHOTO for at justere fokus, tryk derefter knappen i bund.

Du kan også optage billeder ved at trykke på
på LCD-skærmen.
Blinker  Lyser
Når
forsvinder, er billedet taget.
Tips
Yderligere oplysninger om antal billeder, der kan gemmes, findes på side 93.
(MENU)  [Show others]  [
Hvis du vil ændre billedformat, skal du trykke på
[PHOTO SETTINGS])  en ønsket indstilling 

SIZE] (i kategorien
vises.
Du kan ikke optage billeder, når




DK
24
IMAGE
.
Nyttige funktioner til
optagelse af film og
billeder
Zoom
Brug zoomknappen til at forstørre billeder
op til 25 gange den oprindelige størrelse.
Du kan også forstørre billeder med / på
LCD-skærmen.
Tips
Du kan vælge [ DIGITAL ZOOM] (s. 71),
hvis du vil zoome endnu mere.


Automatisk optagelse af bedre
billeder (INTELLIGENT AUTO)
Optagelse/afspilning
Ved at trykke på knappen
kan
du optage billeder via. funktionen
INTELLIGENT AUTO. Når du vender
videokameraet mod motivet, optager
videokameraet med den optimale
kombination af tre registreringstilstande:
ansigtsregistrering, registrering
af omgivelser og registrering af
kamerarystelser. Når videokameraet
registrerer motivet, vises ikonerne, som
svarer til de registrerede forhold.
Tips
I standardindstillingen er INTELLIGENT
AUTO indstillet til ON.


Bred visningsvinkel
(vidvinkel)
Nærbillede
(telefoto)
Skub en lille smule til zoomknappen for
at zoome langsomt. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
 Bemærkninger
 SteadyShot kan måske ikke reducere slørede
billeder som ønsket, når zoomknappen er
indstillet til T-siden (telefoto).
 Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen.
 Du kan ikke ændre zoomhastigheden med
/ på LCD-skærmen.
 Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
Ansigtsregistrering
(Portræt), (Baby)
Videokameraet registrerer ansigter og
justerer fokus, farve og eksponering.
Sekvensregistrering
(Landskab),
 (Baggrundsbelysning),
(Skumring), (Projektørlys), (Svag
belysning), (Makro)
Videokameraet vælger automatisk den mest
effektive indstilling ud fra omgivelserne.
DK
25
Registrering af kamerarystelser
(Kamerastativ)
Videokameraet registrerer, at der ikke er
kamerarystelser og foretager den optimale
indstilling for kamerastativ.
 Bemærkninger
Videokameraet registrerer muligvis ikke de
forventede omgivelser eller motivet afhængig af
optageforholdene.

Sådan annullerer du INTELLIGENT
AUTO
Tryk på
.
eller ikonerne for registreringstilstand
forsvinder, og du kan optage med de
foretrukne indstillinger.
Indstillingen INTELLIGENT AUTO
annulleres også, hvis du ændrer følgende
indstillinger:
 [SMTH SLW REC]
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [TELE MACRO]
STEADYSHOT]
[
 [AUTO BACK LIGHT]
 [LOW LUX]
 [FACE DETECTION]
 [SMILE PRIORITY]
 Bemærkninger
 Ovenstående indstillinger nulstilles til
standardindstillinger, når INTELLIGENT
AUTO er indstillet til ON.
DK
26
Valg af HD-kvalitet eller STDkvalitet.
Du kan vælge den ønskede billedkvalitet
mellem billedkvaliteten med høj
opløsning (HD), som gør det
muligt at optage fine billeder, eller
billedkvalitet med standardopløsning
(STD), som er mere kompatibel med
forskellige afspilningsenheder. Du
kan ændre billedkvaliteten afhængigt
af optagelsessituationen eller
afspilningsenheden.
(MENU)  [Show
 Tryk på
others]  [
/
SET]
(i kategorien
[SHOOTING
SET]).
HD QUALITY] for
 Tryk på [
at optage billeder med høj
opløsning (HD), eller tryk på
[
STD QUALITY] for at optage
billeder med standardopløsning
(STD).
 Tryk på [YES] 
.
Billedkvalitet for optagelse ændres.
Tips
Du kan kun optage, afspille eller redigere
film i den valgte billedkvalitet. Rediger denne
indstilling for at optage, afspille eller redigere
film i en anden billedkvalitet.



Du kan vælge en optagetilstand blandt
4 niveauer til optagelse af en film i
HD-kvalitet. Mediets optagetid ændres
afhængigt af optagetilstanden.

Optagelse i høj
kvalitet
Langtidsoptagelse
 Tryk på en ønsket indstilling.
Hvis du vil optage billeder i høj kvalitet
med høj opløsning (HD), skal du
vælge tilstanden FX eller FH. Hvis du
vil optage længere film, skal du vælge
tilstanden LP.

.
 Bemærkninger
Du kan ikke oprette en AVCHD-disk med en
film, der er optaget med tilstanden [HD FX]
for [ REC MODE]. Gem en film optaget med
tilstanden [HD FX] på en Blu-ray-disk eller en
ekstern lagerenhed (s. 50).



Optagelse/afspilning
(MENU)  [Show
 Tryk på
others]  [ REC MODE] (i
kategorien
[SHOOTING
SET]).
 Tryk på
Tips
Film optages i AVCHD 1920  1080/50iformat, når tilstanden FX eller FH i
billedkvaliteten med høj opløsning (HD)
er valgt. Og når tilstanden HQ eller LP i
billedkvaliteten med høj opløsning (HD) er
valgt, optages film i AVCHD 1440  1080/50iformat. Film optages i MPEG-2-format, når
standardbilledkvaliteten vælges (STD).
Du kan vælge følgende optagetilstand i HDkvalitet. "24M" for [HD FX] er den maksimale
bithastighed, og værdien ud over for [HD
FX], såsom "17M", er den gennemsnitlige
bithastighed.
 [HD FX] (AVC HD 24M (FX))
 [HD FH] (AVC HD 17M (FH))
 [HD HQ] (AVC HD 9M (HQ))
(standardindstillingen)
 [HD LP] (AVC HD 5M (LP))
Optagetilstanden med STD-kvalitet er
begrænset til følgende værdi. "9M" er
gennemsnitlig bithastighed.
 [STD HQ] (STD 9M (HQ))
"M", såsom i "24M", står for "Mbps."

Valg af optagetilstand
Prioritering af motivet
Når [FACE DETECTION] (s. 69) er
indstillet til [ON] (standardindstillingen),
og der registreres flere ansigter, skal du
trykke på det ansigt, du vil prioritere på
optagelsen. Fokus, farve og eksponering
justeres automatisk for det valgte ansigt.
Da det ansigt, du trykkede på, også har
prioritet med funktionen Smile Shutter,
tager videokameraet automatisk et billede,
når det registrerer et smilende ansigt.
DK
27
Tryk på det ansigt, du vil prioritere på
optagelsen.
 Bemærkninger
Registreringen af smil afhænger af
optageforholdene, motivet og videokameraets
indstilling.
REC MODE] er indstillet til [HD FX],
 Når [
kan du ikke bruge funktionen Smile Shutter.

Tips
Brug [PRIORITY SETTING] (s. 70) til
at vælge det motiv, der skal prioriteres i
forbindelse med registrering af smil. Når du
angiver det prioriterede motiv ved at trykke på
registreringsrammen på LCD-skærmen, har
ansigtet med en dobbeltlinjet ramme prioritet.
Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du
indstille [SMILE SENSITIVITY] (s. 70).

En dobbeltlinjet ramme vises.

Tryk på ansigtet med den dobbeltlinjede
ramme igen for at annullere.
 Bemærkninger
Det ansigt, du trykkede på, registreres muligvis
ikke, afhængigt af lysforholdene og motivets
frisure. I dette tilfælde skal du trykke på ansigtet
igen under optagelsen.

Tips
Den dobbeltlinjede ramme omkring et ansigt,
hvor det er muligt at lave en optagelse med
registrering af smil, bliver orange.
Hvis det ansigt, du trykkede på, forsvinder fra
LCD-skærmen, har det motiv, der blev valgt i
[PRIORITY SETTING] (s. 70), prioritet. Hvis
det ansigt, du trykkede på, vender tilbage til
skærmen, har det ansigt prioritet.



Automatisk optagelse af smil
(Smile Shutter)
DK
28
Et billede optages som standard automatisk,
når videokameraet registrerer en person,
der smiler, under en filmoptagelse. Der
vises en orange ramme omkring et ansigt,
hvor det er muligt at lave en optagelse med
registrering af smil.

Optagelse af billeder i høj kvalitet
under filmoptagelse (Dual Rec)
Tryk på PHOTO for at optage billeder
under en filmoptagelse.
 Bemærkninger
vises muligvis, når der ikke er tilstrækkelig
plads på optagemediet, eller når du tager flere
billeder i træk. Du kan ikke optage billeder, når
vises.
 Når [
REC MODE] er indstillet til [HD FX],
kan du ikke bruge Dual Rec.

Tips
(film),
Når lampen MODE er indstillet til
2.7M] (16:9
bliver størrelsen af billederne [
widescreen) eller [2.1M] (4:3).
Du kan optage billeder, mens en optagelse
er sat på standby, på samme måde som når
(billeder) lyser.
indikatoren



Optagelse i spejltilstand
Åbn LCD-skærmen 90 grader i forhold til
videokameraet (), og drej den derefter
180 grader mod objektivsiden ().
Tips
Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet vil stadig blive optaget
normalt.


Optagelse/afspilning
DK
29
Afspilning på videokameraet
I standardindstillingen afspilles film og billeder, der er optaget på følgende medier.
HDR-CX110E/CX115E: Hukommelseskort
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Indbygget hukommelse
HDR-XR150E/XR155E: Indbygget harddisk
Tips
Se side 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) for at få oplysninger om ændring af
optagemediet.


1
2
Åbn videokameraets LCD-skærm.
Videokameraet er aktiveret.

Når LCD-skærmen allerede er åben, tændes videokameraet ved at trykke på POWER (s.15).
(VIEW IMAGES).
Tryk på
Skærmen VISUAL INDEX vises efter nogle sekunder.

3
Du kan også få vist skærmen VISUAL INDEX ved at trykke på
LCD-skærmen.
Tryk på
Tryk på
eller
()  en ønsket film () for at afspille en film.
(Foto) ()  et ønsket billede () for at få vist et billede.
Film vises og sorteres efter optagedato.
DK
30
(VIEW IMAGES) på
 Skifter visning af betjeningsknapper.
 Til skærmen MENU
 Viser skærmen til at vælge indekstypen ([DATE INDEX]/[ FILM ROLL]/
[ FACE]) (s. 33, 33, 34).

/
: Viser film, der er optaget den forrige/næste dato.*

/
: Viser den forrige/næste film.
 Skifter til optageskærmen.
*  vises, når der trykkes på .



vises, når en film er optaget i STD-kvalitet er valgt med [
/
SET] (s. 26).
Du kan rulle gennem visningen ved at trykke på og trække i  eller .
 vises ved den film eller det billede, der sidst blev afspillet eller optaget. Hvis du trykker på
filmen eller billedet med , genoptages afspilningen fra tidligere. ( vises ved et billede, der er
gemt på hukommelseskortet.)
Optagelse/afspilning
Afspilning af film
Videokameraet begynder at afspille den valgte film.
Justering af lydstyrke
Forrige
Stop
Hurtig tilbagespoling
Næste
OPTION
Hurtig fremspoling
Pause/afspilning
 Bemærkninger
Du kan muligvis ikke afspille billeder med andre enheder end videokameraet.

Tips
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, skifter skærmen til INDEX.
/
, mens en afspilning er sat på pause, for at afspille filmen i langsom gengivelse.
Tryk på
/
under en afspilning, afspilles filmen med en hastighed
Hvis du fortsætter med at trykke på
helt op til ca. 5x  ca. 10x  ca. 30x  ca. 60x.
(MENU)  [Show others]  [VISUAL INDEX]
Du kan få vist VISUAL INDEX ved at trykke på
[PLAYBACK]).
(i kategorien





DK
31

Optagedato, -klokkeslæt og -forhold registreres automatisk under optagelse. Disse oplysninger vises ikke
(MENU)  [Show
under optagelsen, men du kan få dem vist under afspilningen ved at trykke på
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  den ønskede
others]  [PLAYBACK SET] (i kategorien


.
indstilling 
Sådan justeres lydstyrken for film
Under filmafspilning: Tryk på

Du kan justere lydstyrken ved hjælp af
 juster med
/
/

i OPTION MENU.
.
Visning af billeder
Videokameraet viser det valgte billede.
Forrige
Til skærmen VISUAL
INDEX
Tips
Når du ser billeder, der er optaget på et hukommelseskort, vises
Sådan startes/stoppes
et diasshow
Næste
OPTION MENU


DK
32
(afspilningsmappe) på skærmen.
Nyttige funktioner til
afspilning af film og
billeder
Søgning efter billeder ved hjælp af
dato (datoindeks)
Du kan effektivt søge efter foretrukne
billeder efter dato.
 Bemærkninger
Du kan ikke bruge funktionen Date Index til
billeder på hukommelseskort.

 Tryk på
(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
 [DATE INDEX].
Tilbage til skærmen VISUAL INDEX

Søgning efter en sekvens med stor
nøjagtighed (Film Roll Index)
Film kan opdeles med et angivet tidsrum,
og den første sekvens i hver del vises
på skærmen INDEX. Du kan starte
afspilningen af en film via den valgte
miniature.
 Tryk på
Optagelse/afspilning
 Tryk på
Tips
Du kan også få vist datoindekset ved at
(MENU)  [Show others]
trykke på
 [VIEW IMAGES] (i kategorien
[PLAYBACK])  [DATE INDEX].
På skærmen Film Roll Index/Face Index kan du
få vist datoindekset ved at trykke på datoen i
øverste højre hjørne af skærmen.


(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
 Tryk på
/
for at vælge
 Tryk på
datoen for det ønskede billede,
.
og tryk derefter på
[
FILM ROLL].
Tilbage til skærmen VISUAL INDEX
Her vælges det interval, som miniaturerne
i en filmsekvens skal vises med.
Billederne for den valgte dato vises på
skærmen VISUAL INDEX.
/
 Tryk på
ønskede film.
for at vælge den
DK
33
/
for at søge efter
 Tryk på
den ønskede sekvens, og tryk
derefter på den sekvens, du vil
afspille.
Afspilningen starter fra den valgte
sekvens.
Tips
Du kan også få vist Film Roll Index ved at
(MENU)  [Show others]
trykke på
 [VIEW IMAGES] (i kategorien
[PLAYBACK])  [ FILM ROLL].


Søgning efter en sekvens ud fra
ansigt (Face Index)
Skærmen INDEX viser billeder af de
ansigter, der blev registreret eller trykket på
under en filmoptagelse.
Du kan afspille filmen fra billedet af det
valgte ansigt.
 Tryk på
(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
 Tryk på
[
FACE].
Tilbage til skærmen VISUAL INDEX
DK
34
/
 Tryk på
ønskede film.
for at vælge den
/
for at søge efter
 Tryk på
billedet med det ønskede ansigt,
og tryk derefter på billedet af
det ønskede ansigt for at afspille
sekvensen.
Afspilningen starter fra begyndelsen
af den sekvens, der indeholder billedet
af det ønskede ansigt.
 Bemærkninger
Det afhænger af optageforholdene, om
ansigterne registreres.
Eksempel: Ansigter af personer, som bærer
briller eller hat, eller som ikke vender med
ansigtet mod kameraet, registreres ikke.
 Sørg for at indstille [FACE DETECTION] til
[ON] (s. 69) (standardindstillingen) forud for
optagelsen, så der kan søges efter film via Face
Index.

Tips
Du kan også få vist Face Index ved at trykke på
(MENU)  [Show others]  [VIEW
[PLAYBACK]) 
IMAGES] (i kategorien
[ FACE].


Afspilning af filmresume (Highlight
Playback)
Videokameraet vælger en vilkårlig række
Highlight Playback-sekvenser, sætter dem
sammen og afspiller dem som et resume
af dine HD-film med musik og visuelle
effekter. Hver gang du vælger Highlight
Playback, vælges der forskellige sekvenser
til Highlight Playback. Du kan gemme det
ønskede Highlight Playback-scenarie.



Tryk på
(MENU)  [Show
others]  [ HIGHLIGHT]
(i kategorien
[PLAYBACK]).

Tilbage til skærmen VISUAL INDEX

Optagelse/afspilning
Indstillingerne for Highlight Playback
vises. Highlight Playback starter efter flere
sekunder.
[PLAYBACK RANGE]
Vælg det datointerval, som filmene skal vælges
.
ud fra, og tryk derefter på
Hvis du ikke vælger et datointerval, afspiller
videokameraet film, der starter fra den dato,
som vises på skærmen VISUAL INDEX, til den
senest optagede film.
[THEME]
Vælg en af følgende: [SIMPLE], [NOSTALGIC],
[STYLISH], [ACTIVE] (standardindstillingen)
Musikkategorien vælges automatisk i
overensstemmelse med temaet.
[MUSIC]
Tilføj en eller flere af følgende fra
musikkategorien: [MUSIC1] - [MUSIC4]
(standardindstillingen), [MUSIC5] - [MUSIC8]
(den ønskede musik* til HDR-CX110E/
CX150E/XR150E).
* Hvis du vil erstatte musikfiler, skal du se
side 36.
[AUDIO MIX]
Den originale lyd afspilles sammen med
musikken.
/
for at justere balancen mellem
Tryk på
den originale lyd og musikken.
[SHUFFLE]
Vælg [ON] for at afspille film i vilkårlig
rækkefølge.
 Bemærkninger
Indstillingen [PLAYBACK RANGE] nulstilles,
når Highlight Playback stopper.

Sådan stoppes Highlight Playback
Tryk på
pause.
Tryk på
afspilning.
for at sætte en afspilning på
eller
for at stoppe en
Sådan ændres indstillingerne for
Highlight Playback
Når du har trykket på [ HIGHLIGHT],
skal du trykke på [HIGHLIGHT SET], før
Highlight Playback starter. Du kan indstille
følgende elementer.
Tips
Indstillingerne for Highlight Playback kan
ændres under Highlight Playback ved at trykke
(OPTION).
på
Hvis du ændrer indstillingerne for Highlight
Playback, vælges der nye sekvenser til Highlight
Playback.
Hvis du ændrer [MUSIC], efter at du har valgt
[THEME], vælges musikken automatisk, næste
gang du vælger samme tema.




DK
35
Sådan gemmes et scenarie til Highlight
Playback
Tryk på
(OPTION) 
[ SCENARIO SAVE]  [YES] under
Highlight Playback.


Hvis du vil slette alle scenarier, skal du trykke
(MENU)  [Show others] 
på
[ SCENARIO ERASE] (i kategorien
[EDIT])  [ERASE ALL]  [YES]  [YES]

.

Du kan også slette ved at trykke på
(OPTION) under Highlight Scenario Playback
eller på scenarievalgsskærmen.
Sådan erstattes musikfiler (HDRCX110E/CX150E/XR150E)


Du kan maks. gemme 8 scenarier. Hvis
du allerede har gemt 8 scenarier, vises
[HIGHLIGHT SCENARIO full. HIGHLIGHT
SCENARIOS may be erased when the
SCENARIO ERASE button is pressed.] på
LCD-skærmen. Tryk på
[ SCENARIO ERASE] for at slette uønskede
scenarier.
Sådan afspilles et gemt Highlight
Playback-scenarie
Tryk på
(MENU)  [Show others]
 [ SCENARIO] (i kategorien
[PLAYBACK]), og vælg et scenarie, du vil
/ , og tryk på
.
afspille med
 Bemærkninger
Hvis filmene i det Highlight Playback-scenarie,
du vil afspille, slettes eller opdeles, så afspilles
scenariet uden disse film.

Sådan slettes et gemt Highlight
Playback-scenarie
Tryk på
(MENU)  [Show others]
 [ SCENARIO ERASE] (i kategorien
[EDIT])  [ERASE], og vælg et
/ , og tryk
scenarie, du vil slette med
 [YES] 

derefter på
.
DK
36

Du kan overføre musikfiler fra lyd-cd’er
eller MP3-filer til videokameraet og få dem
afspillet med Highlight Playback. Hvis du vil
overføre musik, skal den medfølgende software
"PMB" installeres på computeren. Tænd
videokameraet og computeren, tilslut dem med
det medfølgende USB-kabel, og tryk derefter
på [DOWNLOAD MUSIC] på videokameraets
skærm. (Hvis skærmen [USB SELECT] ikke
(MENU) 
vises, skal du trykke på
[Show others]  [MUSIC TOOL] (i kategorien
[OTHERS])  [DOWNLOAD MUSIC].)
Hvis du ikke kan afspille den musikfil, som du
har overført til videokameraet, kan det skyldes,
at musikfilen er beskadiget. Slet musikfilen
(MENU)  [Show
ved at trykke på
others]  [MUSIC TOOL] (i kategorien
[OTHERS])  [EMPTY MUSIC], og overfør
derefter musikfilen igen. Hvis du sletter
musikfiler med [EMPTY MUSIC], slettes
også de musikdata, der findes som standard
på videokameraet. I dette tilfælde kan de
gendannes med softwaren Music Transfer, som
er installeret sammen med "PMB". For at starte
Music Transfer skal du trykke på [Start] 
[All Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [Export]  [Music Transfer]. Se hjælpen
[Music Transfer] for at få yderligere oplysninger.
Sådan bruges zoom under
afspilning af billeder
Du kan forstørre billeder fra ca. 1,1 til 5
den oprindelige størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
zoomknappen.
Sådan afspilles en billedserie
(diasshow)
Tryk på
på skærmen til
afspilning af billeder.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Sådan stoppes diasshowet
Tryk på
.
Sådan startes diasshowet
 Afspil det billede, du vil forstørre.
Skærmen indrammes.
 Tryk på skærmen på det sted,
som du ønsker vist, i midten af
den viste ramme.
.
 Bemærkninger
Du kan ikke zoome under afspilning af et
diasshow.

Optagelse/afspilning
 Forstør billedet med T (telefoto).
Tryk igen på
Tips
Du kan indstille diasshowet til at blive gentaget
(OPTION)  fanen
ved at vælge
 [SLIDE SHOW SET], mens der afspilles
billeder. Standardindstillingen er [ON]
(kontinuerlig afspilning).


Det punkt, hvor du trykkede på
skærmen, flyttes til midten af
visningsrammen.
 Juster forstørrelsen med W
(vidvinkel)/T (telefoto).
Tryk på
for at annullere.
DK
37
Afspilning af billeder
på et tv
Tilslutningsmetoder og billedkvaliteten
(HD-kvalitet eller STD-kvalitet), der vises
på tv-skærmen varierer afhængigt af det
tilsluttede tv og de brugte stik.
Tilslutning til et tv med [TV
CONNECT Guide]
Du kan nemt slutte videokameraet til tv’et
ved at følge vejledningen på LCD-skærmen
[TV CONNECT Guide].
 Skift indgangen på tv’et til det
tilsluttede stik.

Se tv’ets betjeningsvejledning.
 Tænd for videokameraet, og
tryk på
(MENU)  [Show
others]  [TV CONNECT Guide]
(i kategorien [OTHERS]) på
LCD-skærmen.

/
for at vælge
 Tryk på
indgangsstikket på tv’et, og tryk
derefter på
.


Tilslutningsmetoden vises.
Hvis du trykker på [HINT], kan du
få vist tip til forbindelsen eller ændre
videokameraets indstilling.
Stik på videokameraet
Indgangsstik på
tv’et
 Slut videokameraet til tv’et.
HDMI OUT-stik
Brug den medfølgende
vekselstrømsadapter som strømkilde
(s. 14).
*
 Tryk på [High Definition TV].
**
Stik til ekstern
A/V
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
DK
38
 Tryk på

A/V-forbindelseskabel med S VIDEO
(sælges separat)
 [YES].
Hvis dine film sendes via et
A/V-forbindelseskabel, sendes filmene i
STD-kvalitet.
(Hvid)
(Rød)
 Afspilning af film og billeder på
videokameraet (s. 30).
(Gul)
A/V-forbindelseskabel (medfølger)
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Typer af forbindelseskabler mellem
videokameraet og tv’et
Tilslutning til et HD-tv
Komponent A/V-kabel (medfølger)
Ved tilslutning til dit tv via en
videobåndoptager

(Hvid)
(Rød)
HDMI-kabel (sælges separat)
(Hvid)
(Rød)
Indstil [TV TYPE] til [16:9] eller [4:3] i
overensstemmelse med dit tv (s. 78).
Hvis dit tv kun understøtter mono (når
fjernsynet kun har én indgangsstik)

Komponent A/V-kabel (medfølger)
(Grøn) Y
(Blå)PB/CB
(Rød)PR/CR
Slut videokameraet til videobåndoptagerens
LINE IN-indgang med A/V-forbindelseskablet.
Indstil indgangsvælgeren på
videobåndoptageren til LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 osv.).
Sådan indstilles billedformatet i
overensstemmelse med det tilsluttede
tv (16:9/4:3)

Tilslutning til et 16:9-tv (widescreen), der ikke
understøtter HD, eller et 4:3-tv
Optagelse/afspilning
(Grøn) Y
(Blå)PB/CB
(Rød)PR/CR
Slut det gule stik på A/V-forbindelseskablet
til videoindgangsstikket, og slut det hvide
stik (venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på tv’et eller
videobåndoptageren.
Ved tilslutning via komponent A/Vkabel

Hvis du udelukkende tilslutter
komponentvideostik, sendes der ingen
lydsignaler. Tilslut det hvide og røde stik for at
sende lydsignaler.
DK
39
Ved tilslutning via HDMI-kabel






Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Brug et HDMI mini-stik i den ene ende (til
videokameraet) og et stik, der passer til dit tv, i
den anden ende.
Copyright-beskyttede billeder sendes ikke fra
HDMI OUT-stikket på videokameraet.
Nogle tv fungerer muligvis ikke korrekt med
denne tilslutning (ingen lyd eller intet billede).
Slut ikke videokameraets HDMI OUT-stik til
en ekstern enheds HDMI OUT-stik, da det kan
medføre fejl.
Ved tilslutning via A/Vforbindelseskabel med S VIDEO


Hvis S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) er
tilsluttet, sendes der ingen lydsignaler. Hvis der
skal sendes lydsignaler, skal du slutte det hvide
og røde stik til tv’ets lydindgang.
Denne tilslutning giver billeder i
højere opløsning sammenlignet med
A/V-forbindelseskablet.
 Bemærkninger
 Når du afspiller film i STD-kvalitet på et
4:3-tv, som ikke understøtter 16:9-format, skal
du optage film i 4:3-format. Tryk på
(MENU)  [Show others]  [OTHER REC
[SHOOTING SET])
SET] (i kategorien

 [ WIDE SELECT]  [4:3] 

(s. 71).
Hvis dit tv/din videobåndoptager
har en adapter med 21 ben
(EUROCONNECTOR)
Brug en 21-bens adapter (sælges separat) til
at afspille billeder.
Tv/
videobåndoptager
Tips
Hvis du slutter videokameraet til tv’et ved
hjælp af flere kabeltyper til output af billeder,
prioriteres tv-indgangsstikkene som følger:
HDMI -komponent  S VIDEO -video


DK
40
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
er en grænseflade, som bruges til at sende både
video- og lydsignaler. HDMI OUT-stikket
sender billeder og digital lyd i høj kvalitet.
Brug af "BRAVIA" Sync
Videokameraet kan betjenes med
fjernbetjeningen til dit tv ved at slutte
videokameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv fra 2008 eller senere med et
HDMI-kabel.
Du kan betjene videokameraets menu
ved at trykke på knappen SYNC MENU
på tv’ets fjernbetjening. Du kan få vist
indeksskærme såsom VISUAL INDEX,
afspille valgte film eller få vist valgte
billeder ved at trykke på knapperne op/ned/
venstre/højre/enter på tv’ets fjernbetjening.
 Bemærkninger
Ikke alle handlinger kan udføres med
fjernbetjeningen.
 For at indstille videokameraet skal du trykke på
(MENU)  [Show others]  [OTHER
[GENERAL
SETTINGS] (i kategorien
SET])  [CTRL FOR HDMI]  [ON]

(standardindstillingen) 
.

 Du skal også indstille dit tv. Yderligere
oplysninger findes i tv’ets betjeningsvejledning.
 Betjeningen af "BRAVIA" Sync varierer,
efter hvilken BRAVIA-model der er
tale om. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv’et.

Tips
Hvis du slukker for tv’et, slukkes videokameraet
samtidigt.


Få mest muligt ud af dit videokamera
Sletning af film og
billeder
Du kan frigøre plads ved at slette film og
billeder fra optagemediet.
 Bemærkninger
Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet. Gem vigtige film og billeder på forhånd.
 Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der slettes billeder. Det kan beskadige
optagemediet.
 Skub ikke hukommelseskortet ud, mens der
slettes billeder fra hukommelseskortet.
 Du kan ikke slette film og billeder, der er
beskyttet. Du skal ophæve beskyttelsen af film
og billeder, før du kan slette dem (s. 42).
 Hvis den slettede film findes på afspilningslisten
(s. 48), slettes filmen også fra afspilningslisten.
 Hvis den slettede film er en del af det gemte
Highlight Playback-scenarie (s. 36), slettes
filmen også fra scenariet.
2
Hvis du vil slette film, skal du
trykke på [ DELETE] 
[
DELETE] eller [
DELETE].




1
Tryk på
(MENU)  [Show
others]  [DELETE] (i kategorien
[EDIT]).
3
Hvis du vil slette billeder, skal du trykke på
[ DELETE]  [ DELETE].
Tryk på, og få vist -mærket på
film eller billeder, der skal slettes.

4
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Tryk på

.
Få mest muligt ud af dit videokamera
Tips
Du kan slette billeder på afspilningsskærmen
OPTION MENU.
fra
Hvis du vil slette alle billeder, som er optaget
på optagemediet, og gendanne al plads på
mediet til nye optagelser, skal du formatere
optagemediet (s. 75).
Små billedudgaver gør det muligt at få vist
mange billeder på én gang på en indeksskærm.
Disse små billeder kaldes "miniaturer".


 [YES] 
Sådan slettes alle film/billeder på én
gang
I trin 2: Tryk på [ DELETE] 
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[

.
 [YES]  [YES] 

Hvis du vil slette alle billeder på én gang, skal
du trykke på
[ DELETE]  [ DELETE ALL]  [YES]

.
 [YES] 
Sådan slettes alle film/billeder, der er
optaget samme dag, på én gang
 Bemærkninger
Du kan ikke slette billeder på
hukommelseskortet efter optagedato.

DK
41
I trin 2: Tryk på [ DELETE] 
DELETE by date]/[
DELETE
[
by date].

Hvis du vil slette alle billeder fra samme
dag på én gang, skal du trykke på
[ DELETE]  [ DELETE by date].
Beskyttelse af optagne
film og billeder
(Protect)
Beskyt film og billeder mod fejlagtig
sletning.
Tips
Du kan beskytte film og billeder på
OPTION
afspilningsskærmen under
MENU.


1
Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film/
.
billeder, og tryk derefter på

Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
for at
bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.
Tryk på [YES] 

Tryk på
(MENU)  [Show
others]  [PROTECT]
(i kategorien
[EDIT]).
2
Hvis du vil beskytte film, skal du
trykke på [ PROTECT] 
[
PROTECT]/[
PROTECT].

.
3
Hvis du vil beskytte film, skal du trykke på
[ PROTECT]  [ PROTECT].
Tryk på de film og billeder, der
skal beskyttes.
 vises på de valgte billeder.

4
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Tryk på

.
DK
42
 [YES] 
Opdeling af en film
1
Sådan ophæves beskyttelsen af film og
billeder
Tryk på
(MENU)  [Show
others]  [ DIVIDE]
[EDIT]).
(i kategorien
Tryk på den film eller det billede, der blev
markeret med , i trin 3.
 forsvinder.
2
3
Tryk på den film, der skal deles.
Sådan beskyttes alle film og billeder,
der er optaget samme dag, på én gang
 Bemærkninger
 Du kan ikke vælge [
PRT. by date] for stillbilleder, der er optaget på hukommelseskortet.
Tryk på
på det sted, hvor
filmen skal opdeles i sekvenser.
I trin 2: Tryk på [ PROTECT] 
PRT. by date]/[
PRT. by date].
[

Den valgte film afspilles.
Filmafspilningen sættes på pause. Hver
, skiftes der
gang du trykker på
mellem afspilning og pause.
Hvis du vil beskytte alle billeder fra samme
dag på én gang, skal du trykke på
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
Få mest muligt ud af dit videokamera
Når du har valgt opdelingspunktet med
, kan du finjustere det.
Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film/
.
billeder, og tryk derefter på

Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
for at
bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.
Tryk på [PROTECT] 

Sådan ophæves beskyttelsen af alle
film og billeder, der er optaget samme
dag, på én gang
I trin  ovenfor: Vælg optagedatoen for
de ønskede film/billeder, og tryk derefter
 [UNPROTECT] 

på
.
Skifter til begyndelsen af den valgte film
.
4
Tryk på
 [YES] 
.
 Bemærkninger
Filmene kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
 En beskyttet film kan ikke opdeles. Du skal
ophæve beskyttelsen af filmen, før du kan
opdele den (s. 42).

DK
43





Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der opdeles film. Det kan beskadige
optagemediet. Du må hellere skubbe
hukommelseskortet ud, mens der opdeles fil på
hukommelseskortet.
Der kan være en mindre forskel mellem det
, og det faktiske
sted, hvor du trykker
opdelingssted, da videokameraet vælger
opdelingsstedet i intervaller på et halvt sekund.
Hvis du opdeler den originale film, opdeles den
film, der er føjet til afspilningslisten, også.
Hvis den opdelte film er en del af det gemte
Highlight Playback-scenarie (s. 36), slettes
filmen fra scenariet.
Der er kun simpel redigering tilgængelig på
videokameraet. Brug den medfølgende software
"PMB" til mere avanceret redigering.
Tips
Du kan opdele en film på afspilningsskærmen
OPTION MENU.
fra


Oprettelse af et billede
ud fra en film (HDRCX110E/CX116E/
CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
1
Tryk på
(MENU)  [Show
others]  [PHOTO CAPTURE] (i
kategorien
[EDIT]).
2
Skærmen [PHOTO CAPTURE] vises.
Tryk på den film, som billedet
skal oprettes ud fra.
3
Den valgte film afspilles.
Tryk på
på det sted, som
billedet skal oprettes ud fra.
Filmafspilningen sættes på pause. Hver
, skiftes der
gang du trykker på
mellem afspilning og pause.
Når du har valgt optagelsesstedet med
, skal du finjustere det.
Skifter til begyndelsen af den valgte film
DK
44
4
Tryk på



5
.
Når optagelsen er afsluttet, skifter
skærmen til pause.
Det nye billede gemmes på det
optagemedie, som blev valgt i [PHOTO
MEDIA SET] (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E) (s. 17).
for at fortsætte med at
Tryk på
oprette nye billeder, og gentag derefter
trinene fra trin 3.
for at oprette billeder ud fra
Tryk på
en anden film, og gentag derefter trinene
fra trin 2.
Tryk på

.
Når du overfører film
Du kan overføre film, som er optaget på
videokameraets indbyggede hukommelse,
til et hukommelseskort.
Sæt et hukommelseskort i videokameraet,
før handlingen udføres.
 Bemærkninger
Første gang du optager en film på
hukommelseskortet, skal du oprette en
billeddatabasefil ved at trykke på
(MENU)  [Show others]  [REPAIR IMG.
[MANAGE MEDIA])
DB F.] (i kategorien
 [MEMORY CARD].
 Slut videokameraet til en stikkontakt med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm, mens der
udføres overførsel.

Få mest muligt ud af dit videokamera
 Bemærkninger
 Billedformatet ligger fast, afhængigt af filmens
billedkvalitet:
2.1M] med hd-billedkvalitet (HD)
[
0.2M] i 16:9 (widescreen) med
[
standardbilledkvalitet (STD)
 [VGA(0.3M)] i 4:3 for billede i STD-kvalitet
 Der skal være tilstrækkelig ledig plads på det
optagemedie, hvor du vil gemme billederne.
 Optagedato og -klokkeslæt for de nye optagne
billeder er identisk med filmenes optagedato og
-klokkeslæt.
 Hvis der ikke er nogen datokode på den film,
som det nye billede er oprettet ud fra, vises
optagedatoen og -klokkeslættet for det nye
billedes oprettelse.
 Du kan ikke oprette et billede ud fra film,
der er optaget på et hukommelseskort
(HDR-CX116E/CX155E/XR155E).
Overførsel/kopiering
af film og billeder
fra den indbyggede
hukommelse til et
hukommelseskort
(HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/
XR155E)
Tips
Den originale film slettes ikke efter overførslen.
Alle billeder på afspilningslisten overføres.
Billeder, der optages med dette videokamera og
gemmes på optagemediet, kaldes "originale".




DK
45
(MENU)  [Show
 Tryk på
others]  [MOVIE DUB]
(i kategorien
[EDIT]).

[DUB by date]: Vælg optagedato for
den film, der skal overføres, og tryk
. Du kan kun vælge
derefter på
én dato.
Skærmen [MOVIE DUB] vises.
 Tryk på overførselstypen.
[DUB by select]: Vælg film, og overfør
[DUB by date]: Overfør alle film fra en
bestemt dato
DUB ALL]: Overførsel af (HD)[
afspilningslisten
DUB ALL]: Overførsel af (STD)[
afspilningslisten
Følg vejledningen på skærmen for
at overføre afspilningslisten, når
du vælger afspilningslisten som
overførselskilde.
 Vælg den film, som skal
overføres.
[DUB by select]: Tryk på den film, der
skal overføres, og marker den med .
Du kan vælge flere film.
 Tryk på
.

DK
46
 [YES] 
Tips
Hvis du vil kontrollere de overførte film efter
overførslen, skal du vælge [MEMORY CARD]
under [MOVIE MEDIA SET] og afspille dem
(s. 17).


Når du kopierer billeder
Du kan kopiere billeder fra videokameraets
indbyggede optagemedie til et
hukommelseskort.
Sæt et hukommelseskort i videokameraet,
før handlingen udføres.
 Bemærkninger
Slut videokameraet til en stikkontakt med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm, mens der
kopieres.

Resterende kapacitet på
hukommelseskortet
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
(MENU)  [Show
 Tryk på
others]  [PHOTO COPY]
(i kategorien
[EDIT]).
[COPY by date]: Vælg optagedato for
det billede, der skal kopieres, og tryk
. Du kan kun vælge
derefter på
én dato.
Skærmen [PHOTO COPY] vises.
 Tryk på kopieringstypen.
[COPY by select]: Kopiering af valgte
billeder
[COPY by date]: Kopiering af alle
billeder fra en bestemt dato
 [YES] 
Tips
Hvis du vil kontrollere de kopierede billeder,
skal du vælge [MEMORY CARD] under
[PHOTO MEDIA SET] og afspille dem (s. 17).


Få mest muligt ud af dit videokamera
 Vælg det billede, som skal
kopieres.
 Tryk på
.

[COPY by select]: Tryk på det billede,
der skal kopieres, og marker det med
. Du kan vælge flere billeder.

Hold fingeren på billedet på skærmen for
for at
at bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.
DK
47
Brug af
filmafspilningslisten
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturer af de film, du har valgt.
De originale film ændres ikke, selvom
du redigerer eller sletter film på
afspilningslisten.
Oprettelse af afspilningslisten
Sådan tilføjes alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
I trin 2: Tryk på [
ADD by date]/
ADD by date].
[
Filmenes optagedatoer vises på
skærmen.
 Bemærkninger
Film i HD-kvalitet og film i STD-kvalitet føjes
til en individuel afspilningsliste.

(MENU)  [Show
 Tryk på
others]  [PLAYLIST EDIT]
(i kategorien
[EDIT]).
ADD] eller
 Tryk på [
[
ADD].
 Tryk på den film, der skal føjes til
afspilningslisten.
DK



 [YES] 

.
 Bemærkninger
 Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der føjes film til afspilningslisten. Det kan
beskadige optagemediet. Du må hellere skubbe
hukommelseskortet ud, mens der redigeres film
på hukommelseskortet.
 Du kan ikke føje billeder til afspilningslisten.
 Du kan ikke oprette en afspilningsliste, som
indeholder både film i HD-kvalitet og film i
STD-kvalitet.

Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
for at
bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.
Tryk på [YES] 
Den valgte film markeres med .
 Tryk på

.
48
Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for den ønskede film, og
.
tryk derefter på

Tips
Du kan maksimalt føje 999 film i HD-kvalitet
eller 99 film i STD-kvalitet til afspilningslisten.
Du kan tilføje en film på afspilningsskærmen
eller på skærmen Afspilningsliste ved at trykke
(OPTION).
på
Afspilning af afspilningslisten
(MENU)  [Show
 Tryk på
others]  [PLAYLIST]
(i kategorien
[PLAYBACK]).
De film, som er tilføjet
afspilningslisten, vises.
 Tryk på den film, som du vil
afspille.
Sletning af unødvendige film fra
afspilningslisten
Tryk på
(MENU)  [Show
others]  [PLAYLIST EDIT] (i
[EDIT]).
kategorien
ERASE]/[
ERASE].
Tryk på [
Hvis du vil slette alle film fra
afspilningslisten, skal du trykke på
[
ERASE ALL]/[
ERASE ALL] 

.
[YES]  [YES] 
Vælg den film, der skal slettes fra listen.
 [YES] 

Tips
Selvom du sletter en film fra afspilningslisten,
slettes den originale film ikke.


Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
Tryk på
(MENU)  [Show
others]  [PLAYLIST EDIT]
[EDIT]).
(i kategorien
MOVE]/[
MOVE].
Tryk på [
Vælg den film, som skal flyttes.
Den valgte film markeres med .

Få mest muligt ud af dit videokamera
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
film til slutningen, og skærmen skifter
derefter til afspilningslisten.
Tryk på
.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
for at
bekræfte billedet. Tryk på
skifte til forrige skærm.
Tryk på
.
Vælg den nye placering med
/
.
Placeringsbjælke
Tryk på
.
 [YES] 

Tips
Når du har valgt flere film, flyttes filmene
med den rækkefølge, som de vises i på
afspilningslisten.


Den valgte film markeres med .

Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
DK
49
Lagring af billeder med en ekstern enhed
Lagring af billeder på
eksternt medie
(DIRECT COPY)
Du kan gemme film og billeder på eksterne
medier (USB-lagerenhed) såsom en
ekstern harddisk. Du kan også afspille
billeder på videokameraet eller en anden
afspilningsenhed.
 Bemærkninger
Du skal bruge et USB-konverteringskabel
VMC-UAM1(sælges separat).
 USB-konverteringskablet VMC-UAM1 er
muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.
 Du kan ikke bruge følgende enheder som
eksterne medier.
 medier med en kapacitet på mere end 2 TB
 almindelige diskdrev såsom cd- eller
DVD-drev
 medier, der er tilsluttet via en USB-hub
 medier med indbygget USB-hub
 kortlæser
 Du kan muligvis ikke bruge eksterne medier
med kodefunktion.
 FAT-filsystemet er tilgængeligt til
videokameraet. Hvis det eksterne medie er
formateret til NTFS-filsystemet eller lignende,
skal du formatere mediet på videokameraet, før
du bruger det. Formateringsskærmen vises, når
det eksterne medie sluttes til videokameraet.
Formateringsskærmen kan imidlertid blive
vist, selvom du bruger det eksterne medie med
FAT-filsystemet.
 Der gives ikke garanti for tilslutning med alle
enheder, der opfylder betjeningskravene.
 Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
 Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med det
eksterne medie.
 Læs mere om tilgængelige eksterne medier på
Sonys supportwebsted i dit lande/områder.

Tips
Du kan importere billeder, der er gemt på det
eksterne medie, ved at bruge den medfølgende
software "PMB."


DK
50
1
Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten.
2
Hvis det eksterne medie har et
vekselstrømskabel, skal du slutte
det til stikkontakten.
3
Slut USB-konverteringskablet til
det eksterne medie.
4
Slut USB-konverteringskablet til 
(USB)-stikket på videokameraet.
Når skærmen [Create a new Image
Database File.] vises, skal du trykke på
[YES].
USB-konverteringskabel
(sælges separat)
5
Tryk på [Copy.] på
videokameraets skærm.
HDR-CX110E/CX115E:
Film og billeder, der endnu ikke er
gemt på eksterne medier, kan gemmes.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Film og billeder på videokameraets
indbyggede optagemedie, som endnu
ikke er gemt på eksterne medier, kan
gemmes.

6
Dette skærmbillede vises kun, når der er
nye optagede billeder.
Når handlingen er udført,
skal du trykke på
på
videokameraets skærm.
Tryk på [Play without copying.] i trin 5
ovenfor.
Skærmen VISUAL INDEX på det
eksterne medie vises.
(MENU)  [Show
Tryk på
others]  [MOVIE DUB] (ved valg
af film)/[PHOTO COPY] (ved valg af
billeder).
Følg vejledningen på skærmen for at
vælge optagemedie (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) og
metode til billedvalg.
Når du har valgt [DUB by select], skal
du trykke på billedet for at gemme.
vises.

Når du har valgt [DUB by date], skal
du vælge datoen på de billeder, der skal
/
, trykke på
overføres med
og gå til trin .
Lagring af billeder med en ekstern enhed
 Bemærkninger
Antallet af sekvenser, der kan gemmes på
eksterne medier, er som følgende. Selvom det
eksterne medie har ledig plads, kan du dog
muligvis ikke gemme motiver, der overstiger
følgende tal.
Film i HD-kvalitet (høj opløsning): Maks. 3.999
Film i STD-kvalitet (standardopløsing): 9.999
Billeder: 9.999 rammer × 899 mapper
Antallet af sekvenser kan være lavere afhængigt
af typen af billeder, der er optaget.

 Bemærkninger
Du kan ikke kopiere eller søge efter fotos efter
dato, hvis de er optaget på hukommelseskortet.

Ved tilslutning til et eksternt medie
Billeder, der gemmes på det eksterne medie,
vises på LCD-skærmen. Knapperne for
filmvisning og billedvisning på VISUAL
INDEX-skærmen ændes som vist nedenfor.
Ledig kapacitet på eksternt medie


Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Du kan søge billeder efter dato ved at
trykke på dato.
Du kan foretage menuindstillinger for det
eksterne medie såsom sletning af billeder.
(MENU)  [Show others]
Tryk på
på skærmen VISUAL INDEX.
Tryk på
 [YES] 
videokameraets skærm.
Sådan gemmes udvalgte film og billeder
Tryk på [Play without copying.] i trin 5
ovenfor.
Skærmen VISUAL INDEX på det
eksterne medie vises.
Du kan gemme billeder fra
hukommelseskortet på det eksterne medie.
Sådan afspilles billeder fra eksterne
medier på videokameraet
DK
51
Afspil billedet (s. 30).


Du kan også se billeder på et tv, som er
sluttet til videokameraet (s. 38).
Du kan afspille film i HD-kvalitet (high
definition) på computeren ved hjælp af
en [Player for AVCHD]. Start [Player
for AVCHD], og vælg det drev, hvor det
eksterne medie er tilsluttet med [Settings].
 Bemærkninger
Datoindekset for fotos kan ikke vises.
 Hvis videokameraet ikke genkender det
eksterne medie, skal du prøve følgende:
 Slut USB-konverteringskablet til
videokameraet igen.
 Hvis det eksterne medie har et
vekselstrømskabel, skal du slutte det til
stikkontakten

Sådan afbrydes en tilslutning til et
eksternt medie
Tryk på
på skærmen VISUAL
INDEX på det eksterne medie.
Fjern USB-konverteringskablet.
Oprettelse af en disk
med en DVD-brænder,
-optager
Valg af metode til oprettelse af en
disk
Her beskrives adskillige metoder til
oprettelse af en AVCHD-disk eller en
STD-disk (standard) fra film eller billeder i
kvaliteten HD (high definition). Vælg den
metode, der passer til afspilleren.
 Bemærkninger
Hav en DVD-disk såsom en DVD-R klar til
oprettelse af disk.
 Se side 50 for vejledning i lagring af billeder på
eksterne medier.

Enhed kompatibel med AVCHDformatet
Afspiller


Sony Blu-ray-afspiller
PlayStation3, etc.
Oprettelse af enhed


DVD-optager, DVDirect Express (s. 53)
DVD-optager etc. undtagen DVDirect
Express (s. 56)
Disktype

DK
52
AVCHD-disk (HD-kvalitet (high definition))
Almindelig DVD-enhed
Afspiller


DVD-afspiller
Computer, som kan afspille dvd’er etc.
Oprettelse af enhed



DVD-optager, DVDirect Express (s. 53)
DVD-optager etc. undtagen DVDirect
Express (s. 56)
Diskoptager etc. (s. 57)
Disktype

Disk i STD-kvalitet (standard)
Du kan oprette en disk eller afspille
billeder på en oprettet disk ved hjælp af en
DVD-brænder, DVDirect Express (sælges
separat).
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med DVDbrænderen.
 Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
 Kun ubrugte diske af følgende typer kan bruges:
 12 cm DVD-R
 12 cm DVD+R
 Denne enhed understøtter ikke tolagsdiske.
 DVDirect Express betegnes "DVD-brænder" i
dette afsnit.

 Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten
(s. 14).
Lagring af billeder med en ekstern enhed
 Bemærkninger
Sørg altid for, at din PlayStation3 har
den seneste version af systemsoftware til
PlayStation3.
 PlayStation3 er muligvis ikke tilgængelig i alle
lande/områder.
 En AVCHD-disk kan kun afspilles på enheder,
som er kompatible med AVCHD-formatet.
 Der bør ikke bruges en AVCHD-disk i DVDafspillere/optagere. Da DVD-afspillere/optagere
ikke understøtter AVCHD-formatet, kan
DVD-afspillere/optagere muligvis ikke skubbe
disken ud igen.
 Du kan ikke oprette en AVCHD-disk med en
film, der er optaget med tilstanden [HD FX]
for [ REC MODE]. Gem en film optaget med
tilstanden [HD FX] på en Blu-ray-disk eller en
ekstern lagerenhed (s. 50).

Oprettelse af en disk med DVDbrænderen, DVDirect Express
 Tænd videokameraet, og slut
DVD-brænderen til  (USB)stikket på videokameraet med
USB-kablet fra DVD-brænderen.
DK
53
 Sæt en ubrugt disk i DVDbrænderen, og luk diskskuffen.
Skærmen [DISC BURN] vises på
videokameraet.
(DISC BURN) på DVD Tryk på
brænderen.
Film, der ikke er gemt på diske, vil
blive optaget på disken (HDR-CX110E/
CX115E).
Film, der er optaget på det indbyggede
optagemedie, men ikke er gemt på
en disk, optages på disken (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).

Når der er ugemte film i HD-kvalitet og
STD-kvalitet, gemmes de på individuelle
diske efter billedkvalitet.
 Gentag trin 3 og 4, når den
samlede lagerplads for de film,
der skal brændes, overskrider
diskens kapacitet.
 [END]  [EJECT
 Tryk på
DISC] på videokameraets skærm.
Sådan tilpasses en disk med DISC BURN
OPTION
Udfør denne handling i følgende tilfælde:
 Når
 Når
disk
du overfører et ønsket billede
du opretter flere kopier af den samme
 Når
du konverterer film i HD-kvalitet (high
definition) til film i STD-kvalitet (standard)
og opretter en disk
 Når billeder på hukommelseskortet overføres
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Tryk på [DISC BURN OPTION] i trin 4.
Vælg det optagemedie, der indeholder
den/de film, du vil gemme (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Når du vælger film med HD-kvalitet
(high definition), vises skærmen til valg
af billedkvalitet på den disk, der skal
oprettes, på LCD-skærmen. Vælg den
.
ønskede billedkvalitet, og tryk på

Diskens billedkvalitet afhænger af de
valgte films optagetid, når du opretter en
disk, hvor de konverteres fra HD-kvalitet
til STD-kvalitet.
Tryk på den film, du vil brænde på
disken.
vises.
Fjern disken, når handlingen er udført.
 Tryk på
Resterende diskkapacitet
, og fjern USB-kablet.


DK
54
Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Du kan søge billeder efter dato ved at
trykke på dato.
Tryk på
 [YES] på
videokameraets skærm.

Sådan afspiller du en disk på DVDbrænderen
Hvis du vil oprette en ny disk med samme
indhold, skal du sætte en ny disk i, og
trykke på [CREATE SAME DISC].
Når handlingen er udført, skal du trykke
på [EXIT]  [END] på videokameraets
skærm.
Fjern USB-kablet fra videokameraet.
Tips
Hvis den samlede lagerplads for de film, der
skal brændes ved DISC BURN-handlingen,
overstiger diskens kapacitet, stopper
diskoprettelsen, når kapaciteten er opbrugt. Den
sidste film på disken kan være ufuldstændig.
Diskoprettelsestiden ved overførsel af film,
der bruger hele diskens kapacitet, er 20 til 60
minutter. Det kan tage længere tid, afhængigt
af optagetilstand og antal sekvenser. Desuden
tager konvertering af HD-kvalitet til STDkvalitet længere tid end selve optagelsen.



Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten (s. 14).
Tænd videokameraet, og slut DVDbrænderen til  (USB)-stikket på
videokameraet med USB-kablet fra
DVD-brænderen.

Du kan afspille film på tv-skærmen ved
slutte videokameraet til et tv (s. 38).
Sæt en oprettet disk i DVD-brænderen.
Filmene på disken vises som VISUAL
INDEX på videokameraets skærm.
Tryk på afspilningsknappen på DVDbrænderen.

Lagring af billeder med en ekstern enhed
 Bemærkninger
Når du opretter en disk, må du ikke gøre
følgende.
 Slukke for videokameraet
 Fjerne USB-kablet eller
vekselstrømsadapteren
 Udsætte videokameraet for stød eller rystelser
 Tage hukommelseskortet ud af
videokameraet
 Afspil den oprettede disk for at sikre, at
overførslen blev udført korrekt, før du sletter
filmene fra videokameraet.
 Hvis [Failed.] eller [DISC BURN failed.] vises
på skærmen, skal du sætte en anden disk i
DVD-brænderen og udføre DISC BURNhandlingen igen.

Betjeningen kan også foregå via
videokameraets skærm.
Tryk på [END]  [EJECT DISC] på
videokameraets skærm, og fjern disken,
når handlingen er udført.
, og fjern USB-kablet.
Tryk på
Sådan afspiller du en disk på den
almindelige DVD-afspiller
Vælg standardbilledkvalitet (STD) på
skærmen for at vælge billedkvalitet for
den disk, der skal oprettes i trin  af
"Sådan tilpasses en disk med DISC BURN
OPTION".
DK
55
Tips
Hvis du ikke kan afspille en oprettet disk i STDkvalitet (standard) på nogen DVD-afspillere,
skal du slutte videokameraet til en DVDoptager og afspille.


Oprettelse af en HD-disk med en
DVD-brænder osv., der ikke er
DVDirect Express
Brug USB-kablet til at slutte videokameraet
til en diskbrænder, der understøtter HDkvalitet, f.eks. en Sony DVD-brænder.
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
 Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
 Sonys DVD-brænder er muligvis ikke
tilgængelig i alle lande/områder.

 Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten
(s. 14).
 Tænd videokameraet, og slut en
DVD-brænder osv. til  (USB)stikket på videokameraet med
USB-kablet (medfølger).
Skærmen [USB SELECT] vises på
videokameraet.

Hvis du ikke får vist skærmen [USB
SELECT] , skal du trykke på
(MENU)  [Show others]  [USB
CONNECT] (i kategorien [OTHERS]).
 Tryk på det optagemedie,
der indeholder billederne på
videokameraets skærm.
[ USB CONNECT]: Indbygget
hukommelse
[ USB CONNECT]: Indbygget
harddisk
[ USB CONNECT]:
Hukommelseskort

Det viste optagemedie kan være forskelligt
fra model til model.
 Optag film på den tilsluttede
enhed.

Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
 Når handlingen er udført, skal
du trykke på [END]  [YES] på
videokameraets skærm.
DK
56
 Fjern USB-kablet.
Stik til ekstern A/V
*
**
Oprettelse af en disk i
standardkvalitet (STD) med en
optager osv.
Du kan overføre billeder, som afspilles
på videokameraet, til en disk eller et
videobånd ved at slutte videokameraet
til en diskoptager, en Sony DVDoptager osv. ud over DVDirect Express
med A/V-forbindelseskablet. Tilslut
enheden med metoden  eller .
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
Indgang
S VIDEO
VIDEO
(Gul)
(Hvid)
 Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
 Sonys DVD-brænder er muligvis ikke
tilgængelig i alle lande/områder.
 Film i HD-kvalitet overføres i STD-kvalitet.
AUDIO

A/V-forbindelseskabel med S VIDEO
(sælges separat)
Når du tilslutter en anden enhed via
S VIDEO-stikket, opnås en højere
billedkvalitet ved at bruge et A/Vforbindelseskabel med S VIDEO-kabel
(sælges separat) end ved at bruge et
A/V-forbindelseskabel. Tilslut A/Vforbindelseskablet hvide og røde stik
(venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket
(S VIDEO-kanal) med et S VIDEO-kabel.
Hvis du kun tilslutter S VIDEO-stikket,
høres der ingen lyd. Ledningen med det
gule stik (video) er ikke nødvendig.
(Rød)
Signalflow
A/V-forbindelseskabel (medfølger)
Slut A/V-forbindelseskablet til
indgangsstikket på den anden enhed.
Lagring af billeder med en ekstern enhed
(Gul)
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
** HDR-XR150E/XR155E
 Sæt optagemediet i
optageenheden.

Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal den indstilles til
input.
DK
57
 Slut videokameraet til
optageenheden (en diskoptager,
osv.) med A/V-forbindelseskablet
 (medfølger), eller brug et A/Vforbindelseskabel med S VIDEO
 (sælges separat).

Slut videokameraet til optageenhedens
indgangsstik.
 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.

Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
optageenheden.
 Når overførslen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
 Bemærkninger
Da overførslen sker med analog dataoverførsel,
kan billedkvaliteten være en smule forringet.
 Du kan ikke overføre billeder til optagere, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
 Hvis du vil skjule skærmindikatorer (f.eks.
tæller, osv.) på den tilsluttede skærm, skal du
(MENU)  [Show others]
trykke på
 [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[LCD PANEL] (standardindstillingen) 


.

DK
58



Hvis du vil optage dato/klokkeslæt eller
oplysninger om kameraindstillinger, skal du
(MENU)  [Show others]
trykke på
 [PLAYBACK SET] (i kategorien
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  en ønsket


. Tryk
indstilling 
(MENU)  [Show others]
også på
 [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 


[V-OUT/PANEL] 
.
Når skærmen på visningsenheden (f.eks. et
tv) er i 4:3-format, skal du trykke på
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT
SETTINGS] (i kategorien GENERAL SET

[ ])  [TV TYPE]  [4:3] 

.
Hvis du tilslutter en monoenhed, skal det
gule stik på A/V-forbindelseskablet sluttes til
videoindgangsstikket, og det røde stik (højre
kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal
sluttes til enhedens lydindgangsstik.
Tilpasning af videokameraet
Brug af menuer
Du kan udføre praktiske funktioner og ændre adskillige indstillinger ved hjælp af
menuen. Hvis menubetjeningerne udføres på den rigtige måde, opnår du bedre udbytte af
videokameraet.
Videokameraet har adskillige menuelementer under hver af de otte menukategorier.
MANUAL SETTINGS (elementer, der kan justeres for motiv)  s. 64
SHOOTING SET (elementer, der kan justeres for optagelse)  s. 68
PHOTO SETTINGS (elementer til optagelse af billeder)  s. 72
PLAYBACK (elementer til afspilning)  s. 73
EDIT (elementer til redigering)  s. 74
OTHERS (elementer til andre indstillinger)  s. 75
MANAGE MEDIA (elementer til optagemedie)  s. 75
GENERAL SET (andre elementer vedrørende opsætning)  s. 77
Betjening af menuer



Tilpasning af videokameraet
/
/
: Oversigten over menuer skifter fra kategori til kategori.
: Oversigten over menuer bevæger sig gennem 4 elementer på
én gang.
Du kan trykke på knapperne og rulle gennem menuoversigten på skærmen.
Det valgte kategoriikon vises med orange farve.
, vender skærmen tilbage til skærmen MY MENU.
Når du trykker på
Tryk på
(MENU).
Tryk på [Show others] på skærmen MY MENU.

Se næste side for at få flere oplysninger om MY MENU.
Tryk på midten af den venstre side af skærmen for at ændre skærmen.
Tryk på det menuelement, der skal ændres.
, når indstillingen er ændret.
Tryk på
for at afslutte indstillingen af menuen.
Tryk på
for at vende tilbage til den forrige menu.
Tryk på

vises måske ikke afhængigt af menuelementet.
DK
59
 Bemærkninger
Nogle menuelementer kan muligvis ikke indstilles afhængigt af optage-eller afspilningsforholdene.
 Nedtonede menuelementer eller indstillinger kan ikke vælges.

Tips
Videokameraet skifter mellem afspilnings- og optagetilstand (film/billede), afhængigt af de
menuelementer der ændres.


Brug af MY MENU
Menuelementerne bruges nemmest ved at registrere de menuelementer, som bruges mest i
MY MENU. Der kan registreres 6 menuelementer i hver MY MENU for MOVIE, PHOTO og
PLAYBACK.
Eksempel: sletning af [SPOT MTR/FCS] og registering af [
Tryk på
(MENU).
Tryk på [MY MENU SETTING].
Tryk på [MOVIE].
Tryk på [SPOT MTR/FCS].
.
Tryk på
Tryk på [ FADER] (i kategorien
, når MY MENU vises.
Tryk på
FADER]
[MANUAL SETTINGS]).
Gentag ovenstående trin for at registrere menuelementer i MY MENU, og nyd brugen af
"Handycam".
Tips
Når den eksterne lagerenhed er tilsluttet, vises den eksklusive MY MENU.


DK
60
Brug af
OPTION MENU
OPTION MENU vises som et pop op-vindue (på samme måde som når du højreklikker med
vises nederst i højre side af skærmen, kan du bruge OPTION
en computermus). Når
, vises de aktuelle menuelementer, der kan ændres.
MENU. Når du trykker på
Menuelement
Fane
Tryk på
(OPTION).
Tryk på det ønskede fanepunkt  for at ændre indstillingen.
, når indstillingen er angivet.
Tryk på
 Bemærkninger
Nedtonede menuelementer eller indstillinger kan ikke vælges.
 Tryk på en anden fane, hvis det ønskede element ikke vises på skærmen (der er muligvis ingen faner).
 Tilgængelige faner og elementer på skærmen afhænger af videokameraets optage/afspilningsstatus på det
pågældende tidspunkt.

Tilpasning af videokameraet
DK
61
Oversigt over menuer
Kategorien
Kategorien
(MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
SMTH SLW REC
Kategorien
64
64
65
66
66
66
66
67
67
67
(PLAYBACK)
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
30
33
FILM ROLL
33
FACE
34
PLAYLIST
HIGHLIGHT
SCENARIO
PLAYBACK SET
/
SET
49
35
36
26
DATA CODE
(SHOOTING SET)
/
SET
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
CONVERSION LENS
LOW LUX
FACE DETECTION
PRIORITY SETTING
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
26
27
68
69
69
69
69
70
70
70
MICREF LEVEL
70
Kategorien
73
(EDIT)
DELETE
DELETE
41
DELETE
41
SCENARIO ERASE
ERASE
36
ERASE ALL
36
PROTECT
PROTECT
42
PROTECT
42
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
71
DIVIDE
PHOTO CAPTURE*1*2*4
MOVIE DUB*1*2
DUB by select
AUTO BACK LIGHT
71
DUB by date
70
X.V.COLOR
71
WIDE SELECT
71
Kategorien
(PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
DUB ALL/
DUB ALL
PHOTO COPY*1*2
COPY by select
PLAYLIST EDIT
ADD/
DK
62
47
ADD
48
ADD by date 48
ERASE
ERASE ALL/
MOVE/
46
47
ADD by date/
ERASE/
46
46
COPY by date
72
72
72
43
44
ERASE ALL
MOVE
49
49
49
Kategorien
(OTHERS)
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
15
USB CONNECT
USB CONNECT*1
56
AREA SET
79
USB CONNECT*2
56
SUMMERTIME
79
USB CONNECT
56
DISC BURN
Betjeningsvejledning
TV CONNECT Guide
MUSIC TOOL*3
EMPTY MUSIC
DOWNLOAD MUSIC
BATTERY INFO
Kategorien
38
36
79
79
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
80
75
CALIBRATION
100
17
PHOTO MEDIA SET*1*2
17
75
CTRL FOR HDMI
80
DROP SENSOR*2
80
*1HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2HDR-XR150E/XR155E
*3HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4HDR-CX110E
75
HDD*2
75
MEMORY CARD*1*2
75
85, 89
85, 89
MEMORY CARD*1*2
85, 89
Tilpasning af videokameraet
HDD*2
Kategorien
79
36
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY*1
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
(MANAGE MEDIA)
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*1
LANGUAGE SET
(GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
32, 77
BEEP
77
LCD BRIGHT
77
LCD BL LEVEL
77
LCD COLOR
77
DISPLAY SET
77
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
78
COMPONENT
78
HDMI RESOLUTION
78
DISP OUTPUT
79
DK
63
MANUAL
SETTINGS
(Elementer, der kan justeres for
motiv)
Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
Standardindstillingerne er markeret med .
SCENE SELECTION
Gør det muligt at optage billeder mere
effektivt i forskellige situationer.
 AUTO
BEACH** (
)
Fanger den levende blå farve
fra havet eller en sø.
SNOW** ( )
Tager lyse billeder af hvidt
landskab.
* Indstillet til kun at fokusere på motiver, der er
TWILIGHT* ( )
** Indstillet til ikke at fokusere på fjerntliggende
SUNRISE&SUNSET* (
)
Denne indstilling gengiver
atmosfæren i motiver som
solnedgange og solopgange.
FIREWORKS* ( )
Laver fantastiske optagelser
af fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
)
Denne indstilling giver
tydelige billeder af
fjerntliggende motiver.
Indstillingen forhindrer
også, at videokameraet
indstiller fokus på
vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og
motivet.
PORTRAIT (blødt
portræt) ( )
Denne indstilling fremhæver
motiver, f.eks. personer eller
blomster, og danner en blød
baggrund.
DK
Denne indstilling forhindrer,
at personerne ser meget
blege ud i ansigtet, når
motiverne er stærkt oplyste.
Optag billeder i gennemsnitlig billedkvalitet
uden funktionen [SCENE SELECTION].
Denne indstilling gengiver
stemningen fra omgivelserne
ved optagelse omkring
skumringstid.
64
SPOTLIGHT** ( )
langt væk.
motiver.
 Bemærkninger
 Hvis du indstiller [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.].
FADER
Gør det muligt at lave en overgang med
følgende effekter mellem sekvenserne.
Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under
indtoning) eller [REC] (under udtoning).
 OFF
Der bruges ingen effekt.
WHITE FADER
Der fades ind/ud med hvid effekt.
Ud
Ind
BLACK FADER
INDOOR ()
Der fades ind/ud med sort effekt.
Ud
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Indendørs
 Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
 Under videolamper i et studie
eller under natriumlamper eller
glødelampelignende kulørte lamper
Ind
Tryk på [OFF] for at annullere fading, før
handlingen udføres.
ONE PUSH (
Tips
Når du trykker på START/STOP, ryddes
indstillingen.
Film, der er optaget med [BLACK FADER], kan
være svære at se på VISUAL INDEX-skærmen.



)
Hvidbalancen justeres afhængigt af
omgivende lysforhold.
Tryk på [ONE PUSH].
Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder op
med at blinke, når hvidbalancen er justeret
og gemt i hukommelsen.
WHITE BAL. (hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen i
forhold til omgivelsernes lysstyrke.
 Bemærkninger
Indstil [WHITE BAL.] til [AUTO], eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide lysstofrør
eller lysstofrør, der giver et køligt skær.
 Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsat
blinker
indramme hvide motiver, mens
hurtigt.
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke

kan indstilles.
bliver ved med at blinke, selvom du
 Hvis
, mens der er valgt [ONE
har trykket på
PUSH], skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
 Hvis du indstiller [WHITE BAL.], indstilles
[SCENE SELECTION] til [AUTO].

Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR ( )
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Udendørs
 Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
 Solopgang eller solnedgang
 Under lysstofrør, der simulerer dagslys
Tilpasning af videokameraet
 AUTO
Tips
Hvis du har skiftet batteri, mens der var valgt
[AUTO], eller hvis videokameraet tages ind
efter at have været brugt udendørs (eller
omvendt), skal du rette videokameraet mod et
hvidt motiv i nærheden i ca. 10 sekunder for at
opnå en bedre justering af farvebalancen.


DK
65

Når hvidbalancen er indstillet med [ONE
PUSH], og hvis lysforholdene har ændret sig,
fordi du tager videokameraet med udenfor eller
omvendt, skal du udføre proceduren [ONE
PUSH] igen for at justere hvidbalancen.
SPOT MTR/FCS (spotmåling/
fokus)
Gør det muligt at udføre samtidig justering
af lysstyrke og fokus. Denne funktion gør
det muligt at bruge [SPOT METER] (s. 66)
og [SPOT FOCUS] (s. 66) på samme tid.
Tryk på motivet i den ramme, som du vil
justere lysstyrke og fokus på.
Tryk på [AUTO] for at justere lysstyrke og
fokus automatisk.
 Bemærkninger
[EXPOSURE] og [FOCUS] indstilles
automatisk til [MANUAL].

SPOT METER (fleksibel
spotmåler)
Gør det muligt at justere og fastsætte
eksponeringen for motivet, så det optages
med passende lysstyrke, selvom der er stor
kontrast mellem motivet og baggrunden,
f.eks. motiver, der er badet i projektørlys på
en scene.
Tryk på motivet i den ramme, som du vil
justere eksponering på.
DK
66
Tryk på [AUTO] for at skifte til automatisk
eksponering.
 Bemærkninger
[EXPOSURE] indstilles automatisk til
[MANUAL].

SPOT FOCUS
Gør det muligt at vælge og justere
fokuspunktet for et motiv, der ikke er midt
på skærmen.
Tryk på motivet i den ramme, som du vil
justere fokus på.
Tryk på [AUTO] for at justere fokuseringen
automatisk.
 Bemærkninger
[FOCUS] indstilles automatisk til [MANUAL].

EXPOSURE
Gør det muligt at fastsætte lysstyrken for
et billede manuelt. Juster lysstyrken, når
motivet er for lyst eller mørkt.
Tryk på
/
for at justere
lysstyrken.
Tryk på [AUTO] for at justere
eksponeringen automatisk.
FOCUS
Gør det muligt at justere fokuseringen
manuelt. Denne funktion kan også bruges
til at indstille fokus på et bestemt motiv.
TELE MACRO
Gør det muligt at lave optagelser af små
motiver, f.eks. blomster eller insekter. Du
kan udtone baggrunde, så motivet fremstår
tydeligere.
 OFF
Denne indstilling annullerer TELE MACRO.
(TELE MACRO annulleres også, når
zoomknappen flyttes mod W-siden).
Tryk på
(motiv tæt på)/
(fjerntliggende motiv) for at justere fokus.
Tryk på [AUTO] for at justere fokuseringen
automatisk.
ON ( )
Denne indstilling indstiller automatisk
zoomindstillingen (s. 25) til den øverste del af
T-siden (telefoto), og gør det muligt at optage
motiver helt ned til ca. 38 cm.
 Bemærkninger
Når du indstiller [FOCUS] til [MANUAL],
vises .
 Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.



 Bemærkninger
Ved optagelse af et fjernliggende motiv, kan det
være svært og tidskrævende at indstille fokus.
 Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.

Tilpasning af videokameraet
Tips
vises, når fokuseringen ikke kan komme
tættere på, og vises, når fokuseringen ikke
kan komme længere væk.
Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved
at flytte zoomknappen mod T (telefoto) for at
indstille fokus. Flyt derefter knappen mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når
du vil optage et motiv, der er tættere på, skal
du flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og
derefter indstille fokus.
Oplysninger om afstand til fokus (den afstand,
der kan indstilles fokus på og som bruges som
vejledning, hvis det er mørkt, og hvis det er
svært at indstille fokus) vises i nogle få sekunder
i følgende situationer. (oplysningerne vises ikke
korrekt, hvis du bruger konverteringsobjektiv
(sælges separat)).
 Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel
 Når du indstiller fokusering manuelt


SMTH SLW REC (optagelser
i slowmotion med glidende
overgang)
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger,
som ikke kan optages under normale
optageforhold, kan optages i slowmotion
med glidende overgang i ca. 3 sekunder.
Tryk på START/STOP på skærmen [SMTH
SLW REC].
En film på ca. 3 sekunder optages som
en 12-sekunders film i slowmotion.
[Recording…] forsvinder, når optagelsen
er færdig.
DK
67
SHOOTING SET
Tryk på
for at annullere optagelser i
slowmotion med glidende overgang.
Sådan ændres indstillingen
Tryk på
(OPTION), og vælg derefter
den indstilling, der skal ændres.
[TIMING]
Tryk på START/STOP, og vælg
derefter optagelsens startpunkt.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
Punktet, når der trykkes på START/STOP.
(Elementer, der kan justeres for
optagelse)
Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
Standardindstillingerne er markeret med .
/
SET
Se side 26.
REC MODE (optagetilstand)
Se side 27.
GUIDEFRAME
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
Gør det muligt at få vist et gitter og
kontrollere, at motivet er lodret eller
vandret.
Rammen kommer ikke med på optagelsen.
 OFF
Rammen vises ikke.
 Bemærkninger
 Der kan ikke optages lyd.
 Billedkvaliteten er ikke så god som ved normal
optagelse.
ON
Rammen vises.
Tips
Sørg for, at motivet er i midten af rammen for at
få en afbalanceret komposition.
Den ydre ramme af [GUIDEFRAME] viser
det brugbare skærmareal for et tv, der ikke er
kompatibelt med fuld pixel-visning.



DK
68
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser.
Indstil [ STEADYSHOT] til [OFF] ( ),
når du bruger kamerastativ (sælges separat)
for at få et mere naturligt billede.
 ACTIVE
Giver en stærkere SteadyShot-effekt.
STANDARD
Giver SteadyShot-effekten under forholdsvis
stabile optageforhold.
OFF (
)
Funktionen SteadyShot er deaktiveret.
 Bemærkninger
 Hvis du ændrer indstillingen for
[ STEADYSHOT], vil billedfeltet også ændres
herefter.
CONVERSION LENS
 OFF
Vælg denne indstilling, hvis du ikke bruger
konverter.
Funktionen LOW LUX er deaktiveret.
ON ( )
Funktionen LOW LUX er aktiveret.
FACE DETECTION
Gør det muligt at registrere motivernes
ansigt og justere fokus, farve og
eksponering automatisk. Funktionen
justerer også billedkvaliteten, så selve
ansigtet bliver mere fint i forbindelse med
film i HD-kvalitet.
 ON
Registrerer ansigter.
OFF (
 Bemærkninger
Registreringen af ansigter afhænger af
optageforholdene, motivet og videokameraets
indstilling.
 [FACE DETECTION] fungerer muligvis ikke
korrekt, afhængigt af optageforholdene. I dette
tilfælde skal du indstille [FACE DETECTION]
til [OFF].

Vælg denne indstilling, hvis du bruger en
vidvinkelkonverter.
TELE CONVERSION ( )
Vælg denne indstilling, hvis du bruger en
telekonverter.

Du kan optage lyse farvebilleder selv i
dæmpet belysning.
Tips
Du opnår en bedre ansigtsregistrering, hvis
du optager motivet/motiverne under følgende
forhold:
 Optag et sted, hvor der er tilstrækkeligt med
lys
 Motivet/motiverne har ikke briller, hat eller
maske på
 Motivet/motiverne vender ansigtet direkte
mod kameraet
De registrerede ansigter (muligvis ikke alle)
gemmes i et Face Index. Der er desuden en
grænse for, hvor mange ansigter der kan
gemmes i et Face Index. Yderligere oplysninger
om afspilning fra Face Index findes på side 34.


WIDE CONVERSION ( )
LOW LUX
)
Registrerer ikke ansigter.
Tilpasning af videokameraet
Gør det muligt at bruge en konverter
(sælges separat) og optage med optimal
kompensation for kamerarystelser og
fokusering for objektivet.
 OFF
DK
69

PRIORITY SETTING
Vælger det prioriterede motiv til
registrering af ansigt eller funktionen Smile
shutter.
Justerer automatisk fokus, farve og
eksponering for de valgte ansigter.
 AUTO
Registrerer ansigter automatisk.
Registrerer med prioritering af et barns
ansigt.
Registrerer med prioritering af en voksens
ansigt.
Tips
Når du angiver det prioriterede motiv ved at
trykke på registreringsrammen på LCDskærmen, har ansigtet med en dobbeltlinjet
ramme prioritet (s. 27).

SMILE DETECTION
Lukkeren aktiveres, når videokameraet
registrerer et smil (Smile Shutter).
)
Lukkeren aktiveres kun automatisk, når
videokameraet registrerer et smil under
optagelse af film.
ALWAYS ON (
OFF
Der registreres ikke smil, så billederne
optages ikke automatisk.
DK
70
Registrerer selv det mindste smil.
 MEDIUM
LOW
Registrerer et stort smil.
AUDIO REC SET
 BLT-IN ZOOM MIC (Indbygget
zoommikrofon)
Du kan optage en film med levende lyd, der
passer til zoompositionen.
 OFF
Mikrofonen optager ikke lyd, efter at der er
zoomet ind eller ud.
ON ( )
Mikrofonen optager lyd, efter at der er
zoomet ind eller ud.
)
Lukkeren aktiveres, når videokameraet
registrerer et smil, mens det er indstillet til
optagelse.
 Bemærkninger
Registreringen af smil afhænger af
optageforholdene, motivet og videokameraets
indstilling.

Gør det muligt at angive følsomheden for
registrering af smil med funktionen Smile
Shutter.
Registrerer et normalt smil.
ADULT PRIORITY
 DUAL CAPTURE (
SMILE SENSITIVITY
HIGH
CHILD PRIORITY

Når du har valgt [DUAL CAPTURE], vises
på skærmen, når en filmoptagelse er sat på
standby. ændres til , når filmoptagelsen
startes.
 MICREF LEVEL (mikrofonens
referenceniveau)
Gør det muligt at vælge mikrofonens
lydniveau til optagelse.
 NORMAL
Optager forskellige lyde i omgivelserne og
konverterer dem til et passende niveau.
LOW ( )

Optager lyde i omgivelserne naturligt. Vælg
[LOW], når du vil optage den spændende og
kraftfulde lyd i en koncertsal, osv. (Denne
indstilling egner sig ikke til optagelse af
samtaler).
Gør det muligt at optage et bredere
farveområde. Forskellige farver, f.eks.
blomsternes strålende farver og havets
turkisblå vand, gengives mere naturligt. Se
tv’ets betjeningsvejledning.
OTHER REC SET

 OFF
Optager i almindeligt farveområde.
ON (
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomniveau
op til 25×, hvis du vil zoome mere end
det optiske zoomniveau under optagelse.
Bemærk, at billedkvaliteten forringes, når
du bruger digital zoom.
Den højre del af bjælken viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger [300×].
Der udføres op til 25× optisk zoom.
300×
Der udføres op til 300× digital zoom.
 AUTO BACK LIGHT
Gør det muligt at justere eksponeringen
automatisk for motiver i modlys.
)
Optager i x.v.Color.
 Bemærkninger
Indstil [ X.V.COLOR] til [ON], når den
optagede film skal afspilles på et x.v.Colorkompatibelt tv.
 Hvis en film, der optages med denne funktion
indstillet til [ON], afspilles på et ikke-x.v.Colorkompatibelt tv, gengives farverne muligvis ikke
korrekt.
 [
X.V.COLOR] kan ikke indstilles til [ON] i
følgende situationer:
 Når der optages film i STD-kvalitet (standard)
 Når der optages film


WIDE SELECT
Tilpasning af videokameraet
 OFF
X.V.COLOR
Gør det muligt at vælge et højde-breddeforhold, der svarer til det tilsluttede
tv, når du optager film i STD-kvalitet.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv’et.
 16:9 WIDE
Optager film i fuld skærmtilstand på et 16:9tv (widescreen).
 ON
4:3 (
Justerer automatisk eksponeringen for
motiver i modlys.
)
Optager billeder i fuld skærmtilstand på et
4:3-tv.
OFF
Justerer ikke eksponeringen for motiver i
modlys.
 Bemærkninger
Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse med
det tilsluttede tv, som optagelserne skal vises
på (s. 78).

DK
71
PHOTO SETTINGS
(Elementer til optagelse af
billeder)
Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
Standardindstillingerne er markeret med .
Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen.
Der optages et billede efter ca. 10 sekunder.
 OFF
Annullerer selvudløseren.
Starter optagelsen med selvudløser. Tryk på
[RESET] for at annullere optagelsen.
IMAGE SIZE
Gør det muligt at vælge det billedformat,
der skal optages i.
)
Optager tydelige billeder (2.048 x 1.536).
2.4M (
)
Optager tydelige billeder i formatet 16:9
(bredskærm) (2.048 × 1.152).
)
Gør det muligt at optage flere billeder i en
relativ tydelig kvalitet (1.600 × 1.200).
VGA(0.3M) (
)
Gør det muligt at optage det maksimale antal
billeder (640 × 480).
 Bemærkninger
Det valgte billedformat bruges, når lampen
(billeder) lyser.
 Yderligere oplysninger om antal billeder, der
kan gemmes, findes på side 93.

DK
72
Billederne tildeles fortløbende filnumre.
Filnummeret bliver et nummer højere, hver
gang du optager et billede.
Filnumrene tildeles stadig i fortløbende
rækkefølge, selvom du udskifter
hukommelseskortet med et nyt.
RESET
ON ( )
1.9M (
Gør det muligt at vælge hvordan der skal
tildeles filnumre til et billede.
 SERIES
SELF-TIMER
 3.1M (
FILE NO. (Filnummer)
Filnumrene tildeles i fortløbende rækkefølge,
og følger efter det højeste filnummer, der
findes på det eksisterende optagemedie.
Når du udskifter hukommelseskortet
med et nyt, tildeles filnumrene for hvert
hukommelseskort.
PLAYBACK
(Elementer til afspilning)
Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
VISUAL INDEX
 OFF
Datakoderne vises ikke.
DATE/TIME
Viser dato og klokkeslæt.
Se side 30.
CAMERA DATA
VIEW IMAGES
 DATE INDEX
Viser kameraets indstillingsdata.
DATE/TIME
Se side 33.

FILM ROLL
Se side 33.

FACE
 Dato
 Klokkeslæt
Se side 34.
PLAYLIST
CAMERA DATA
Film
Se side 48.
HIGHLIGHT
Se side 35.
Tilpasning af videokameraet
SCENARIO
Se side 36.
Billede
PLAYBACK SET

/
SET
Se side 26.
 DATA CODE
Under afspilning viser videokameraet
de oplysninger (dato/klokkeslæt,
kameradata), der blev optaget automatisk
på optagetidspunktet.
 SteadyShot deaktiveret
 Lysstyrke
 Hvidbalance
 Forstærkning
 Lukkerhastighed
 Blændeværdi
 Eksponering
DK
73
EDIT
(Elementer til redigering)
Tips
Datakoderne vises på tv-skærmen, hvis du
slutter videokameraet til et tv.
Der vises muligvis streger [--:--:--], afhængigt af
optagemediets tilstand.



Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
DELETE
Se side 41.
SCENARIO ERASE
Se side 36.
PROTECT
Se side 42.
DIVIDE
Se side 43.
PHOTO CAPTURE (HDRCX110E/CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Se side 44.
MOVIE DUB (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Se side 45.
PHOTO COPY (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Se side 46.
PLAYLIST EDIT
Se side 48.
DK
74
OTHERS
(Elementer til andre
indstillinger)
Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
Standardindstillingerne er markeret med .
USB CONNECT
MANAGE MEDIA
(Elementer til optagemedie)
Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
MEDIA SETTINGS (HDRCX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Se side 17.
Se side 52.
TV CONNECT Guide
Se side 38.
MUSIC TOOL (HDR-CX110E/
CX150E/XR150E)
Se side 36.
BATTERY INFO
Du kan kontrollere det resterende
batteriniveau.
MEDIA INFO
Du kan kontrollere den resterende
optagetid for hver optagetilstand på det
optagemedie, der er valgt til film, og
kontrollere anslået ledig og brugt kapacitet
på optagemediet.
Sådan deaktiveres skærmen
Tryk på
.
 Bemærkninger
På grund af filhåndteringsområdet vises den
brugte plads ikke som 0 %, selvom du udfører
[MEDIA FORMAT] (s. 75).

Tips
Der vises kun oplysninger for det medie, der er
valgt i [MOVIE MEDIA SET] (s. 17). Du kan
ændre medieindstillingen efter behov (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).

Sådan lukkes skærmen med
batterioplysninger
Tryk på
.
Tilpasning af videokameraet

MEDIA FORMAT
Formatering sletter alle film og billeder for
at få mere ledig plads.
HDR-CX110E/CX115E:
Tryk på [YES]  [YES] 
.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E:
Vælg det optagemedie, der skal formateres
.
ved at trykke på [YES]  [YES] 
DK
75
 Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
 For at undgå at miste vigtige billeder bør disse
gemmes, før du formaterer optagemediet.
 Beskyttede film og billeder slettes også.
 Du må ikke lukke LCD-skærmen, når
[Executing…] vises, og du må heller
ikke betjene videokameraets knapper,
afbryde vekselstrømsadapteren eller fjerne
hukommelseskortet fra videokameraet
(lampen for tilslutning lyser eller blinker, mens
hukommelseskortet formateres).


Sådan forhindres gendannelse af data
på indbygget optagemedie (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
[EMPTY] gør det muligt at overskrive
dataene permanent på videokameraets
indbyggede optagemedie. På den måde kan
det være vanskeligere at gendanne originale
data. Når du bortskaffer eller videregiver
videokameraet, anbefales det, at du udfører
[EMPTY].
Når det indbyggede optagemedie er valgt
på skærmen [MEDIA FORMAT], skal du
trykke på [EMPTY].
 Bemærkninger
Slut vekselstrømsadapteren til stikkontakten.
Du kan kun udføre [EMPTY] , når
vekselstrømsadapteren er tilsluttet
stikkontakten.
 Gem billederne på en computer eller anden
enhed, før du udfører [EMPTY], for at undgå at
miste vigtige billeder.

DK
76



Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapteren. Fjern ikke
vekselstrømsadapteren under betjeningen.
Videokameraet må ikke udsættes for vibrationer
eller stødpåvirkninger under sletning af data.
Udførelsestiden for sletning af data er som
følger;
 HDR-CX116E: ca. 1 minut
 HDR-CX150E/CX155E: ca. 2 minut
 HDR-XR150E/XR155E: ca. 60 minut
Hvis du stopper udførelsen af [EMPTY] , mens
[Executing…] vises, skal du sørge for at udføre
[MEDIA FORMAT] eller [EMPTY], når du
bruger videokameraet igen.
REPAIR IMG.DB F.
Se side 85, 89.
GENERAL SET
(Andre elementer vedrørende
opsætning)
Se "Brug af menuer" (s. 59) om betjeningen.
Standardindstillingerne er markeret med .


SOUND/DISP SET
Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, ændres indstillingen
automatisk til [NORMAL].
Tips
Denne justering påvirker på ingen måde de
optagne billeder.

 VOLUME
Gør det muligt at justere
afspilningslydstyrken ved at trykke på
/
.
 BEEP
 ON
Der afspilles en melodi, når du starter/
stopper en optagelse, eller når du trykker på
berøringsskærmen.
OFF
Der afspilles ingen melodi.
 LCD BRIGHT
 LCD COLOR
Du kan justere LCD-skærmens farve ved at
/
.
trykke på
Tips
Denne justering påvirker på ingen måde de
optagne billeder.


 DISPLAY SET
Gør det muligt at indstille, hvor længe
ikoner eller indikatorer skal vises på LCDskærmen.
 AUTO1
Vises i ca. 3 sekunder. Knapperne rec & zoom
på LCD-skærmen vises.
AUTO2
Tips
Denne justering påvirker på ingen måde de
optagne billeder.


Vises i ca. 3 sekunder. Knapperne rec & zoom
på LCD-skærmen vises ikke.
ON
 LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning)
Gør det muligt at vælge lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
 NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen lysere.
 Bemærkninger
Når du slutter videokameraet til en stikkontakt
med den medfølgende vekselstrømsadapter,
vælges [BRIGHT] automatisk for indstillingen.

Tilpasning af videokameraet
Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke
/
.
ved at trykke på

Vises hele tiden. Knapperne rec & zoom på
LCD-skærmen vises ikke.
Tips
Ikoner og indikatorer vises i følgende
situationer.
 Når du tænder videokameraet.
 Når der trykkes på LCD-skærmen (undtagen
knapperne rec & zoom på KCS-skærmen).
 Når du indstiller videokameraet til
filmoptagelses-, billedoptagelses- eller
afspilningstilstand.


DK
77
 COMPONENT
OUTPUT SETTINGS
 TV TYPE
Gør det muligt at konvertere signalet,
afhængigt af det tilsluttede tv, når der
afspilles film og billeder. De optagede film
og billeder afspilles som vist nedenfor.
 16:9
Vælg denne indstilling for at få vist dine film
på et 16:9-tv (widescreen). De optagede film
og billeder afspilles som vist nedenfor.
Film og billeder,
der er optaget i
tilstanden 16:9
(widescreen)
Film og billeder,
der er optaget i
tilstanden 4:3
Vælg [COMPONENT], når du
slutter videokameraet til et tv med
komponentindgangsstik.
576i
Vælg denne indstilling for at
slutte videokameraet til tv’et med
komponentindgangsstik.
 1080i/576i
Vælg denne indstilling for at slutte
videokameraet til et tv, som har
komponentindgangsstik, og som
understøtter 1080i-signalet.
 HDMI RESOLUTION
Vælg opløsning for billeder, der skal
afspilles, når videokameraet sluttes til et tv
med et HDMI-kabel (sælges separat).
HD CONTENTS
4:3
Vælg denne indstilling for at få vist dine film
og billeder på et 4:3-standard-tv. De optagede
film og billeder afspilles som vist nedenfor.
Film og billeder,
der er optaget i
tilstanden 16:9
(widescreen)
Film og billeder,
der er optaget i
tilstanden 4:3
Gør det muligt at vælge opløsning til afspilning af
billeder HD-kvalitet.
 AUTO
Normal indstilling (sender automatisk
signalet i overensstemmelse med tv’et).
1080p
Sender 1080p-signal.
1080i
Sender 1080i-signal.
720p
Sender 720p-signal.
 Bemærkninger
 Højde-bredde-forholdet for film i HD-kvalitet
er 16:9.
576p
Sender 576p-signal.
STD CONTENTS
Gør det muligt at vælge opløsning til afspilning af
billeder i STD-kvalitet.
DK
78

 AUTO
Normal indstilling (sender automatisk
signalet i overensstemmelse med tv’et).
576p
Sender 576p-signal.
Sender 576i-signal.
Gør det muligt at angive, hvor
skærmindikatorerne skal vises.
 LCD PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen og
tv-skærmen.
Tips
Videokameraet kan indstilles til [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit
modersmål blandt indstillingerne.


576i
 DISP OUTPUT (skærmvisning)
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
POWER SETTINGS
 A.SHUT OFF (Automatisk slukning)
Gør det muligt at indstille videokameraet
til at slukke automatisk, hvis det ikke bliver
brugt i over 5 minutter.
 5min
Videokameraet slukkes automatisk.
NEVER
CLOCK/
Videokameraet slukkes ikke automatisk.
LANG
 CLOCK SET
Se side 15.
Gør det muligt at indstille en tidsforskel
uden at standse uret. Vælg dit lokalområde,
når du bruger videokameraet i andre
tidszoner. Yderligere oplysninger om
verdens tidszoner findes på side 95.
 SUMMERTIME
Denne indstilling kan ændres uden at
standse uret. Indstil til [ON] for at stille
uret 1 time frem.
Tilpasning af videokameraet
 AREA SET
 Bemærkninger
Når du slutter videokameraet til en stikkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk til
[NEVER].

 POWER ON BY LCD
Du kan indstille dit viderokamera at slukke
og tænde, når du åbner og lukker LCDskærmen.
 ON
Videokameraet tænder og slukker, når LCDskærmen åbnes og lukkes.
OFF
Videokameraet tænder og slukker ikke, når
LCD-skærmen åbnes og lukkes.
 OFF
Kører ikke på sommertid.
ON
Kører på sommertid.
DK
79
OTHER SETTINGS
 DEMO MODE
Gør det muligt at få vist en demofilm i ca.
10 minutter, når du slutter videokameraet
til en stikkontakt og aktiverer lampen
(film) ved at trykke på MODE.
 DROP SENSOR (HDR-XR150E/
XR155E)
Videokameraet registrerer, at det tabes, og
det beskytter den indbyggede harddisk.
 ON
Demonstrationen vises.
Aktiverer faldsensoren. Når videokameraet
registrerer, at det tabes, kan du måske ikke
optage eller afspille korrekt. Dette sker fordi,
at den indbyggede harddisk beskyttes. Når
fald registreres, vises .
OFF
OFF (
 ON
Demonstrationen vises ikke.
 Bemærkninger
Du kan optage en film og gemme den som
demofilm, hvis filmen opfylder følgende krav
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
 Filmen er beskyttet
 Filmen er den første, der vises på skærmen
VISUAL INDEX
 Filmen gemmes på det indbyggede
optagemedie
 Filmen er optaget i HD-kvalitet (høj
definition)

Tips
Demofilmen afspilles, når du indstiller
.
elementet til [ON] og trykker på
Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
 Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO
 Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter)
(billeder)
 Når du tænder lampen
(VIEW IMAGES)
 Når du trykker på



 CALIBRATION
Se side 100.
DK
80
)
Deaktiverer faldsensoren.
 Bemærkninger
Indstil faldsensoren til [ON], når du bruger
kameraet. Hvis du ikke gør dette, kan den
indbyggede harddisk blive beskadiget, hvis
videokameraet tabes.
 Faldsensoren aktiveres i situationer, hvor
der ikke er nogen tyngdekraft. Når du
optager billeder under aktiviteter såsom
rutsjebanekørsel eller faldskærmsudspringning,
kan du indstille [DROP SENSOR] til [OFF], så
faldsensoren ikke aktiveres.

 CTRL FOR HDMI (kontrol af HDMI)
Når du slutter videokameraet til et
"BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med
HDMI-kablet (sælges separat), kan du
afspille film på videokameraet ved at pege
tv’ets fjerbetjening mod tv’et (s. 40).
 ON
Videokameraet betjenes vha. tv’ets
fjernbetjening.
OFF
Videokameraet betjenes ikke vha. tv’ets
fjernbetjening.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du har problemer med videokameraet,
skal du følge nedenstående trin.
 Kontrollér listen (s. 81 til 90), og
undersøg videokameraet.





 Afbryd strømmen, tilslut strømmen
igen efter ca. 1 minut, og tænd for
videokameraet.
 Tryk på RESET (s. 106) med en spids
genstand, og tænd videokameraet.
Hvis du trykker på RESET,
nulstilles alle indstillinger, herunder
indstillinger for ur.
 Kontakt din Sony-forhandler eller
det lokale, autoriserede Sonyservicecenter.







Generel betjening..............................................s. 81
Batterier/strømkilder ......................................s. 82
LCD-skærm.......................................................s. 82
Hukommelseskort.............................................s. 83
Optagelse............................................................s. 83
Afspilning...........................................................s. 85
Generel betjening
Der er ingen strøm.


Sæt et opladet batteri på videokameraet (s. 12).
Vekselstrømsadapterens stik er taget ud af
stikkontakten. Slut den til stikkontakten
(s. 12).
Videokameraet fungerer ikke, selvom det
er tændt.




Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt
for det. Dette er ikke en fejl.
Tag vekselstrømsadapteren ud af
stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut igen
efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig
ikke virker, skal du trykke på RESET (s. 106)
med en spids genstand (hvis du trykker på
RESET, nulstilles alle indstillinger, herunder
indstillinger for ur).
Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og anbring det et køligt
sted i et stykke tid.
Videokameraets temperatur er ekstremt
lav. Lad videokameraet stå tændt. Sluk
videokameraet, og anbring det et varmt sted.
Lad videokameraet stå der et stykke tid, og
tænd det derefter.
Yderligere oplysninger

Det kan være nødvendigt at initialisere eller
ændre det aktuelt indbyggede optagemedie i
videokameraet, afhængig af problemet. Hvis det
skulle være tilfældet, slettes data, som er lagret i
det indbyggede optagemedie. Sørg for at gemme
dataene på det indbyggede optagemedie på et
andet medie (sikkerhedskopi), før du sender
videokameraet til reparation. Vi erstatter ikke
tab af data på det indbyggede optagemedie.
Under reparationen kontrollerer vi muligvis
en lille del af de data, som er gemt på det
indbyggede optagemedie, for at undersøge
problemet. Din Sony-forhandler vil dog
hverken kopiere eller beholde dine data.

Afspilning af billeder, som er gemt på et
hukommelseskort på andre enheder..............s. 85
Redigering af film/billeder på dit videokamera
.............................................................................s. 85
Afspilning på tv.................................................s. 86
Overførsel/tilslutning til andre enheder........s. 86
Tilslutning til en computer..............................s. 86
Eksempler på funktioner, der ikke kan bruges
samtidig..............................................................s. 87
DK
81
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.


Standardindstillingerne gendannes for
følgende menuelementer, 12 timer efter at du
har lukket LCD-skærmen.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [LOW LUX]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [AUTO BACK LIGHT]
 [DROP SENSOR] (HDR-XR150E/XR155E)
Standardindstillingerne for følgende
menuelementer gendannes, når du skifter
mellem film- og billedoptagetilstand og
afspilningstilstande.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
Videokameraet bliver varmt.

Strømmen afbrydes pludseligt.






Brug vekselstrømsadapteren.
I standard indstillingen slukkes videokameraet
automatisk (A.SHUT OFF), når det ikke har
været brugt i 5 minutter. Vælg en ny indstilling
for [A.SHUT OFF] (s. 79), eller tænd kameraet
igen.
Oplad batteriet (s. 12).





Den omgivende temperatur er for høj eller lav.
Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du udskifte batteriet med et nyt (s. 98).
Den viste tid er muligvis ikke korrekt,
afhængigt af de forhold, som videokameraet
bruges under.
Batteriet aflades hurtigt.


Den omgivende temperatur er for høj eller lav.
Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du udskifte batteriet med et nyt (s. 98).
LCD-skærm
Menuelementerne er nedtonede.

DK
Hvis batteriets temperatur er for høj eller lav,
kan du muligvis ikke oplade det (s. 97).
Sæt batteriet korrekt på videokameraet
(s. 12). Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten
og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet er
muligvis beskadiget.
Indikatoren for resterende batteriniveau
viser ikke den korrekte tid.

82
Luk LCD-skærmen (s. 12).
Sæt batteriet korrekt på videokameraet (s. 12).
Slut netledningen forsvarligt til stikkontakten.
Batteriet er fuldt opladet (s. 12).
Lampen CHG (opladning) blinker, når
batteriet lades op.
Videokameraet bliver muligvis varmt under
brug. Dette er ikke en fejl.
Batterier/strømkilder

Lampen CHG (opladning) lyser ikke, mens
batteriet lades op.
Nedtonede elementer kan ikke vælges i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
Ikke alle funktioner kan bruges sammen
(s. 87).
Der vises ingen knapper på
berøringsskærmen.

Tryk let på LCD-skærmen.
Knapperne på berøringsskærmen
fungerer ikke korrekt eller fungerer slet
ikke.

Juster berøringsskærmen ([CALIBRATION])
(s. 100).
Knapperne på berøringsskærmen
forsvinder hurtigt.

Optagelse
Se også "Hukommelseskort" (s. 83).
Der optages ikke billeder, når der trykkes
på START/STOP eller PHOTO.



Indstil [DISPLAY SET] til [ON] (s. 77).

Hukommelseskort

Der kan ikke udføres handlinger med
hukommelseskortet.

Hvis du bruger et hukommelseskort, der er
formateret på en computer, skal du formatere
det igen på videokameraet (s. 75).


Billeder på et hukommelseskort kan ikke
slettes.

Datafilnavnet er ikke angivet korrekt eller
blinker.


Filen er beskadiget.
Filformatet understøttes ikke af videokameraet
(s. 97).
Billeder kan ikke optages.


Yderligere oplysninger

Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmen på én gang, er 100.
Du kan ikke slette beskyttede billeder.
Afspilningsskærmen vises. Tryk på MODE for
at aktivere lampen
(film) eller (billeder)
(s. 21).
Dit videokamera gemmer det billede, som du
lige har optaget på optagemediet. Du kan ikke
foretage en ny optagelse i denne periode.
Optagemediet er fyldt op. Slet overflødige
billeder (s. 41).
Det samlede antal filmsekvenser eller billeder
overstiger videokameraets optagekapacitet
(s. 91, 93). Slet overflødige billeder (s. 41).
Når [DROP SENSOR] er aktiveret (s. 80),
kan du ikke optage billeder. (HDR-XR150E/
XR155E)
Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og anbring det et køligt
sted i et stykke tid.
Videokameraets temperatur er ekstremt lav.
Sluk videokameraet, og anbring det et varmt
sted. Lad videokameraet stå der et stykke tid,
og tænd det derefter.
Du kan ikke optage billeder sammen med:
[
FADER]
 [SMTH SLW REC]
Når [ REC MODE] er indstillet til [HD FX],
kan du ikke optage billeder, mens du optager
film.
Lampen for tilslutning bliver ved med at
lyse eller blinker, selvom optagelsen er
stoppet.

Dit videokamera gemmer det motiv, som du
lige har optaget på hukommelseskortet.
DK
83
Billedfeltet ser anderledes ud.

Billedfeltet kan virke anderledes, afhængig af
videokameraets forhold. Dette er ikke en fejl.
SteadyShot fungerer ikke.


Den faktiske optagetid for film er mindre
end den forventede optagetid for
optagemediet.

Afhængigt af optagemediets betingelser
kan den tilgængelige tid til optagelse være
kortere, f.eks. ved optagelse af et motiv i hurtig
bevægelse osv. (s. 91).
Motiver, som passerer skærmen meget
hurtigt, forekommer skæve.

Videokameraet stopper med at virke.



Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og anbring det et køligt
sted i et stykke tid.
Videokameraets temperatur er ekstremt lav.
Sluk videokameraet, og anbring det et varmt
sted. Lad videokameraet stå der et stykke tid,
og tænd det derefter.
Hvis du ryster videokameraet, stopper det
måske med at optage.
Der går en smule tid, fra der trykkes på
START/STOP til filmoptagelsen rent faktisk
starter eller stopper.

Der kan forekomme en tidsforskel mellem det
sted, hvor du trykkede på START/STOP, og
det sted, hvor optagelsen starter/stopper. Dette
er ikke en fejl.
Højde-bredde-forholdet for film i HD-kvalitet
er 16:9 (bredskærm).
Den automatiske fokusering fungerer
ikke.


DK
84
Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 67).
Optageforholdene egner sig ikke til automatisk
fokusering. Indstil fokus manuelt (s. 67).
Fænomenet kaldes "brændplan". Dette er
ikke en fejl. På grund af den måde, som
billedenheden (CMOS-sensoren) udlæser
billedsignalerne på, kan motiver, som
passerer objektivet hurtigt, forekomme skæve,
afhængigt af optageforholdene.
Der vises vandrette striber på billederne.

Dette sker ved optagelse af billeder under
fluorescerende lamper, natriumlamper eller
kviksølvlamper. Dette er ikke en fejl.
Der vises sorte bjælker under optagelse af
en tv- eller computerskærm.

Indstil [
STEADYSHOT] til [OFF] (s. 69).
[LCD BL LEVEL] kan ikke justeres.

Filmens vandrette billedformat (16:9
(bredskærm)/4:3) kan ikke ændres.

Indstil [ STEADYSHOT] til [ACTIVE] eller
[STANDARD] (s. 69).
Selv hvis [ STEADYSHOT] er indstillet
til [ACTIVE] eller [STANDARD], kan
videokameraet muligvis ikke kompensere for
kraftige vibrationer.
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL] i
følgende situationer:
 Når LCD-skærmen lukkes på videokameraet,
så LCD-skærmen vender udad.
 Når strømmen kommer fra
vekselstrømsadapteren.
Forstørrelsen ændres, når
optagetilstanden ændres.

Du kan ikke bruge digital zoom, når
videokameraet er i billedoptagetilstand.
Afspilning
Der kan ikke afspilles billeder.



Vælg typen af optagemedie, som du vil afspille
(s. 17). (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
Vælg billedkvaliteten på den film, som du vil
afspille (s. 26).
Billeder, der er optaget på andre enheder, kan
muligvis ikke afspilles. Dette er ikke en fejl.



Der afspilles automatisk en film. (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)

Billeder kan ikke afspilles.

Billeder kan ikke afspilles, når du har ændret
filer eller mapper eller redigeret data på en
computer. (i dette tilfælde blinker filnavnet).
Dette er ikke en fejl.
vises på et billede på skærmen VISUAL
INDEX.


vises på et billede på skærmen VISUAL
INDEX.

Billedets databasefil kan være beskadiget.
Kontrollér databasefilen ved at trykke
på
(MENU)  [Show others] 
[REPAIR IMG.DB F.] (i kategorien
[MANAGE MEDIA]) optagemediet (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Hvis den fortsat vises, skal du slette det billede,
der er markeret med
(s. 41).
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd under
afspilning.

Der afspilles automatisk en film som
demonstrationsfilm, når den optagne
film opfylder en bestemt betingelse på
videokameraet (s. 80). Dette er ikke en fejl.
Afspilning af billeder, som er gemt
på et hukommelseskort på andre
enheder
Der kan ikke afspilles billeder, eller det
brugte hukommelseskort genkendes ikke.

Afspilningsenheden understøtter ikke
afspilning af hukommelseskort (s. 3).
Redigering af film/billeder på dit
videokamera
Yderligere oplysninger
Dette symbol kan forekomme på et billede, der
er optaget på andre enheder, redigeret på en
computer, osv.
Vekselstrømsadapteren eller batteriet blev
fjernet, mens ikonet for optagemedie i øverste
højre hjørne blinkede, eller før lampen for
tilslutning holdt op med at lyse efter optagelse.
Dette kan beskadige dine billeddata, og
vises.
Der høres ingen lyd, når LCD-skærmen lukkes
med skærmen vendende udad. Åbn LCDskærmen.
Når du optager lyd med [MICREF LEVEL]
(s. 70) indstillet til [LOW], kan det være svært
at høre lyden.
Der optages ikke lyde, mens der optages med
[SMTH SLW REC].
Der kan ikke redigeres.

Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Der kan ikke føjes film til afspilningslisten.



Der er ikke ledig plads på optagemediet.
Du kan maksimalt føje 999 film i HDkvalitet eller 99 film i STD-kvalitet til en
afspilningsliste. Slet unødvendige film fra
afspilningslisten (s. 49).
Du kan ikke føje billeder til afspilningslisten.
Skru op for lyden (s. 32).
DK
85
En film kan ikke opdeles.


En film, der er for kort, kan ikke deles.
En beskyttet film kan ikke opdeles.
Billedet forekommer forvrænget på 4:3tv’et.

Der kan ikke oprettes et nyt billede ud fra
en film.

Optagemediet, som du vil gemme billeder på,
er fyldt.
Afspilning på tv
Der afspilles hverken billede eller lyd på
det tilsluttede tv.




Når du bruger et komponent A/V-kabel,
indstilles [COMPONENT] i overensstemmelse
med kravene for den tilsluttede enhed (s. 78).
Hvis du bruger et komponentvideostik, skal
du sørge for, at det røde og hvide stik på A/Vforbindelseskablet er tilsluttet (s. 39).
Der sendes ingen billeder fra HDMI OUTstikket, hvis billederne indeholder copyrightbeskyttelse.
Når du bruger S VIDEO-stikket, skal du
sørge for, at det røde og hvide stik på A/Vforbindelseskablet er tilsluttet (s. 40).
Toppen og bunden samt højre og venstre
side af billeder bliver afskåret en smule på
et tilsluttet tv.


LCD-skærmen på dit videokamera kan vise
optagne billeder på hele skærmen (fuld pixelvisning). Toppen og bunden samt højre og
venstre side af billeder kan dog blive afskåret
en smule ved afspilning på et tv, der ikke
understøtter dette.
Det anbefales, at du bruger den ydre ramme af
[GUIDEFRAME] (s. 68) som vejledning, når
du optager billeder.
Der vises sorte bjælker øverst og nederst
på skærmen på 4:3-tv’et.

DK
Dette sker ved visning af et billede, som er
optaget i tilstanden 16:9 (bredskærm) på et
4:3-tv. Dette er ikke en fejl.
Overførsel/tilslutning til andre
enheder
Billederne bliver ikke overført korrekt.


Du kan ikke overføre billeder ved hjælp af et
HDMI-kabel (sælges separat).
A/V-forbindelseskablet er ikke sat korrekt i.
Sørg for at slutte kablet til indgangsstikket på
en anden enhed (s. 57).
Tilslutning til en computer
"PMB" kan ikke installeres.

Kontrollér, hvilket computermiljø eller hvilken
installationsprocedure der kræves for at
installere "PMB".
"PMB" fungerer ikke korrekt.

Afslut "PMB", og genstart computeren.
Computeren kan ikke genkende
videokameraet.


86
Dette sker ved visning af et billede, som er
optaget i tilstanden 16:9 (bredskærm) på et
4:3-tv. Indstil [TV TYPE] korrekt (s. 78), og
afspil billedet.
Kobl alle andre enheder end tastaturet, musen
og videokameraet fra computerens USB-stik.
Kobl USB-kablet fra computeren og
videokameraet, og genstart computeren,
forbind derefter computeren og videokameraet
igen i den rigtige rækkefølge.
Eksempler på funktioner, der ikke
kan bruges samtidig
Følgende oversigt viser eksempler
på kombinationer af funktioner og
menuelementer, der ikke kan bruges
samtidig.
Kan ikke bruges
På grund af følgende indstillinger
INTELLIGENT
AUTO
[SMTH SLW REC]
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[PRIORITY
SETTING]/
[SMILE
DETECTION]/
[SMILE
SENSITIVITY]
[SMTH SLW REC], [LOW
LUX], [ FADER], [TELE
MACRO]
Kontrollér følgende, hvis indikatorer vises
på LCD-skærmen.
Hvis problemet fortsætter, selvom du flere
gange har forsøgt at løse problemet, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Når
du kontakter dem, skal du give dem alle
numrene fra de fejlkoder, der starter med
C eller E.
C: (eller E:) : (selvdiagnosticering)
C:04:
 Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie V). Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie V) (s. 97).
 Slut vekselstrømsadapterens Jævnstrømsstik
korrekt til DC IN-stikket på dit videokamera
(s. 12).
C:06:
Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.
Yderligere oplysninger
[SCENE
SELECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
Selvdiagnosticering/
advarselsindikatorer

C:13: / C:32:
Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og forsøg
at betjene videokameraet.

E::
Følg trinnene fra  til  på side 81.

(Advarsel på videokameraets
indbyggede harddisk)
Blinker hurtigt
 Videokameraets indbyggede harddisk er fuld.
 Der kan være sket en fejl på videokameraets
indbyggede harddisk.
DK
87
 (advarselsindikator vedrørende
batteriniveau)
Blinker langsomt
 Batteriet er næsten brugt op.
 Afhængigt af operativsystemet eller batteriets
tilstand blinker  muligvis, selvom der er ca.
20 minutter tilbage.
(advarselsindikator for
batteritemperatur)

Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.
(Advarsel ved høj temperatur)
Blinker langsomt
 Videokameraets temperatur stiger. Sluk
videokameraet, og anbring det et køligt sted i
et stykke tid.
Blinker hurtigt
 Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og anbring det et køligt
sted i et stykke tid.
(Advarsel ved lav temperatur)
Blinker hurtigt
 Videokameraets temperatur er ekstremt lav.
Varm videokameraet op.


(advarselsindikatorer vedrørende
formatering af hukommelseskort)


Blinker hurtigt
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til
optagelse af billeder. Når du har gemt
billederne på et andet medie (s. 50), skal du
slette unødvendige billeder eller formatere
hukommelseskortet (s. 75).

DK
88
Hukommelseskortet er beskadiget.
Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt
(s. 75).
(advarselsindikator vedrørende et
hukommelseskort, der ikke understøttes)

Der er isat et hukommelseskort, der ikke
understøttes (s. 18).
 (advarselsindikator vedrørende
skrivebeskyttelse af hukommelseskortet)

Adgangen til hukommelseskortet var
begrænset på en anden enhed.
(advarselsindikator vedrørende
kamerarystelse)

Videokameraet står ustabilt, så der opstår let
kamerarystelser. Hold videokameraet stabilt
med begge hænder, og optag billedet. Bemærk,
at advarselsindikatoren for kamerarystelse
ikke forsvinder.

Faldsensoren (s. 80) er aktiveret, og
funktionen har registreret, at videokameraet
er blevet tabt. Derfor udfører videokameraet
nogle trin for at beskytte den indbyggede
harddisk. Dette kan medføre, at optagelse/
afspilning deaktiveres.
Faldsensoren garanterer ikke beskyttelse af
den indbyggede harddisk i alle tænkeligt
situationer. Brug videokameraet under stabile
forhold.
(advarselsindikator vedrørende et
hukommelseskort)
Blinker langsomt
 Den ledige plads til optagelse af billeder er
ved at være opbrugt. Yderligere oplysninger
om hukommelseskort, der understøttes af
videokameraet, findes på side 18.
 Der er ikke isat et hukommelseskort (s. 18).
Billedets databasefil kan være beskadiget.
Kontrollér databasefilen ved at trykke
på
(MENU)  [Show others] 
[REPAIR IMG.DB F.] (i kategorien
[MANAGE MEDIA]) optagemediet (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Hukommelseskortet er beskadiget.
(advarselsindikator for faldsensor)

(advarselsindikator vedrørende
optagelse af billeder)



Optagemediet er fyldt op.
Der kan ikke gemmes billeder under en
igangværende behandling. Vent et øjeblik, og
optag derefter.
Når [ REC MODE] er indstillet til [HD FX],
kan du ikke optage billeder, mens du optager
film.

The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?

(advarselsindikator vedrørende smile
shutter)

Smile shutter kan ikke anvendes med
videokameraets aktuelle indstillinger.
Tips
Der høres muligvis en melodi, når nogle af
advarselsindikatorerne vises på skærmen.


Film, der er optaget på andre enheder, kan
muligvis ikke afspilles.
Styringsfilen er beskadiget. Når du trykker
på [YES], oprettes en ny styringsfil. De
gamle billeder på mediet kan ikke afspilles
(billedfilerne er ikke beskadigede). Hvis du
udfører [REPAIR IMG.DB F.] efter at have
oprettet nye oplysninger, kan det muligvis lade
sig gøre at afspille de gamle billeder. Hvis det
ikke hjælper, skal du kopiere billedet med den
medfølgende software.
There is no HD movie management
information. Create new information?

Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Du kan ikke optage eller afspille film, da der
ikke er nogle oplysninger om styring af HDfilm. Hvis du trykker på [YES], så oprettes der
nye oplysninger om styring, og du kan optage
eller afspille film i HD-kvalitet.
Du kan optage film eller billeder i STDkvalitet.

Optagemedie
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File?
Internal memory format error.
HDD format error.

Videokameraets indbyggede optagemedie
er indstillet til andet end standardformatet.
Du kan muligvis bruge videokameraet
ved at udføre [MEDIA FORMAT] (s. 75).
Dette sletter alle data på det indbyggede
optagemedie.

Data error.


Der opstod en fejl under læsning eller
skrivning til videokameraets indbyggede
optagemedie.
Dette kan ske, når videokameraet udsættes for
flere stød.

Yderligere oplysninger
Følg vejledningen nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
Styringsfilen er beskadiget, og du kan ikke
optage film eller billeder. Tryk på [YES] for at
reparere den.
Du kan optage billeder på et
hukommelseskort.
DK
89
Buffer overflow

Du kan ikke optage, fordi faldsensoren
registrerer, at videokameraet tabes gentagne
gange. Hvis du risikerer at tabe videokameraet
flere gange, skal du indstille [DROP SENSOR]
til [OFF], og derefter kan du optage billedet
igen (s. 80).
Recovering data.


Skrivning af data til videokameraets medie
mislykkedes. Det blev forsøgt at genskabe
dataene, men det lykkedes ikke.

No further selection is possible.

Fjern og isæt hukommelseskortet et par gange.
Hukommelseskortet kan være beskadiget,
selvom indikatoren blinker. Prøv igen med et
andet hukommelseskort.
This memory card is not formatted
correctly.

Formatér hukommelseskortet (s. 75). Bemærk,
at hvis du formaterer hukommelseskortet,
slettes alle de optagne film og billeder.
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


Du kan ikke oprette mapper over 999MSDCF.
Du kan ikke slette de oprettede mapper med
videokameraet.
Formatér hukommelseskortet (s. 75), eller slet
mapper med computeren.
This memory card may not be able to
record or play movies.

DK
90
Brug et hukommelseskort, som anbefales til
videokameraet (s. 18).
Isæt hukommelseskortet igen, og følg
vejledningen på LCD-skærmen.
Andet
Reinsert the memory card.

Brug et hukommelseskort, som anbefales til
videokameraet (s. 18).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.
Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen ikke blev
udført korrekt.
Cannot recover data.

This memory card may not be able to
record or play images correctly.
Du kan vælge op til 100 billeder på én gang i
følgende situationer:
 Når du sletter film/billeder
 Når du beskytter/ophæver beskyttelsen af
film/billeder
 Når du overfører film
 Når du kopierer billeder
 Når du redigerer en afspilningsliste med film
i HD-kvalitet
Data protected.

Du har forsøgt at slette beskyttede data.
Ophæv dataenes beskyttelse.
Optagetid af film/
antal billeder, der kan
gemmes
"HD" står for High Definition-kvalitet, og
"STD" står for kvalitet i standardopløsning.
Forventet optage- og
afspilningstid for hvert batteri
Anslået tilgængelig tid for et helt opladet
batteri.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(enhed: minutter)
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
Kontinuerlig
optagetid
HD STD
125
180
Typisk optagetid
HD
60
STD
90
260
515
130
255
185
370
375
745
Anslået tilgængelig tid for et helt opladet
batteri.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
(enhed: minutter)
Optagetid
Batteri
Afspilningstid
HDR-XR150E/XR155E
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
HD
190
STD
280
395
785
565
1120
HDR-XR150E/XR155E
(enhed: minutter)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
225
355
710
465
925
(enhed: minutter)
Batteri





Typisk optagetid
HD
55
STD
75
235
470
115
235
160
325
325
650
Optagetiden for hver optagelse måles, når
[ REC MODE] er indstillet til HQ.
"Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk af
lampen MODE og zoom.
Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 C. 10 C til 30 C anbefales.
Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
Optage- og afspilningstiden reduceres,
afhængigt af de forhold som videokameraet
bruges under.
Anslået optagetid for film
Indbygget hukommelse
Yderligere oplysninger
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
Kontinuerlig
optagetid
HD STD
110
155
HDR-CX116E
HD-kvalitet (høj opløsning) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Optagetid
45 m
55 m
1 t 55 m
3 t 15 m
DK
91
STD-kvalitet (standard) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
[STD HQ]

Optagetid
2t
HDR-CX150E/CX155E
HD-kvalitet (høj opløsning) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
Optagetid
1 t 25 m
1 t 55 m
3 t 50 m
6 t 35 m
Dit videokamera bruger VBR (variabel
bithastighed) til at udføre automatisk justering
af billedkvaliteten i overensstemmelse med
optagelsen. Denne teknologi kan medføre
svingninger i optagetiden for mediet. Film, som
indeholder komplekse billeder med hurtige
bevægelser, optages ved en højere bithastighed
og reducerer dermed den overordnede
optagetid.
Hukommelseskort
HD-kvalitet (høj opløsning)
(enhed: minutter)
STD-kvalitet (standard) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
[STD HQ]
1 GB
Optagetid
3 t 55 m
Indbygget harddisk
2 GB
4 GB
HDR-XR150E/XR155E
HD-kvalitet (høj opløsning) i t (time) og m (minut)
8 GB
Optagetilstand
[HD FX]
[HD FH]
[HD HQ]
[HD LP]
16 GB
Optagetid
11 t 20 m
14 t 50 m
29 t 40 m
50 t 30 m
32 GB
AVC HD
24M (FX)
5
(5)
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
AVC HD AVC HD 9M AVC HD 5M
17M (FH)
(HQ)
(LP)
6
10
20
(6)
(9)
(15)
10
25
45
(10)
(20)
(35)
25
55
90
(25)
(40)
(75)
55
110
190
(55)
(80)
(150)
110
220
380
(110)
(160)
(305)
175
(175)
225
(225)
455
(325)
770
(615)
STD-kvalitet (standardopløsning):
STD-kvalitet (standard) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
[STD HQ]
Tips
Du kan optage film med maksimalt 3.999
sekvenser i HD-kvalitet, og du kan optage 9.999
sekvenser i STD-kvalitet.
Den maksimale kontinuerlige optagetid for film
er ca. 13 timer.



Optagetid
30 t 30 m
(enhed: minutter)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
DK
92
STD 9M (HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
465
(415)
 HD-kvalitet
 Bemærkninger
Optagetiden kan variere, afhængigt af
betingelserne for optagelsen og motivet og
[ REC MODE] (s. 27).
 Tallet i ( ) er den minimale optagetid.

Anslået antal billeder, der kan
gemmes
Indbygget optagemedie (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E)
Du kan maksimalt gemme 9.999 billeder.
Hukommelseskort
3.1M
1 GB
2 GB
4GB
8 GB
16 GB
32 GB


Det valgte billedformat bruges, når lampen
(billeder) lyser.
Det viste antal billeder, der kan gemmes på
hukommelseskortet, gælder for videokameraets
højeste billedformat. Det aktuelle antal billeder,
der kan gemmes, vises på LCD-skærmen under
optagelsen (s. 104).
Antallet af billeder, der kan gemmes på
hukommelseskortet, kan variere afhængigt af
optagelsesforholdene.
Yderligere oplysninger

580
1150
2300
4700
9300
18500

(høj definition):
FX: Maks. 24 Mbps 1.920  1.080 pixels/16:9
FH: Ca. 17 Mbps (gennemsnit) 1.920  1.080
pixels/16:9
HQ: Ca. 9 Mbps (gennemsnit) 1.440  1.080
pixels/16:9
LP: Ca. 5 Mbps (gennemsnit) 1.440  1.080
pixels/16:9
 STD-kvalitet (standard):
HQ: Ca. 9 Mbps (gennemsnit) 720  576
pixels/16:9, 4:3
Billedeptagelses-pixels og billedformat.
 Billedoptagelsestilstand:
2.048  1.536 prikker/4:3
2.048  1.152 prikker/16:9
1.600  1.200 prikker/4:3
640  480 prikker/4:3
 Dual-optagelse:
2.208  1.244 prikker/16:9
1.664  1.244 prikker/4:3
 Oprettelse af et billede ud fra en film:
1.920  1.080 prikker/16:9
640  360 prikker/16:9
640  480 prikker/4:3
 Bemærkninger
Den unikke pixelrække fra Sonys ClearVidsensor og billedbehandlingssystem (BIONZ)
giver en stillbilledopløsning, der svarer til de
beskrevne størrelser.

Tips
Følgende liste viser bithastigheden, pixel og
billedformat for hver optagetilstand (film +
lyd osv.).


DK
93
Brug af videokameraet
i udlandet
Strømforsyning
Videokameraet kan bruges i alle lande/
områder med videokameraets medfølgende
vekselstrømsadapter inden for området
100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
System
NTSC
Visning af film i HD-kvalitet
I lande/områder, der understøtter 1080/50i,
kan du afspille film i samme HD-kvalitet,
som de optages i. Du skal bruge et PALbaseret, 1080/50i-kompatibelt tv (eller
skærm) med komponent- og AUDIO/
VIDEO-indgangsstik. Du skal også tilslutte
et komponent A/V-kabel eller et HDMIkabel (sælges separat).
Visning af film i STD-kvalitet
Hvis du vil afspille film i STD-kvalitet, skal
du bruge et PAL-baseret tv med AUDIO/
VIDEO-indgangsstik. Du skal også tilslutte
et A/V-forbindelseskabel.
Om tv-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil afspille et billede på et tv, skal
du bruge et PAL-baseret tv med et AUDIO/
VIDEO-indgangsstik.
System
PAL
PAL-M
PAL-N
DK
94
Anvendes i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig osv.
Brasilien
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Anvendes i
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela
osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine osv.
Indstilling til lokaltid
Når du bruger videokameraet i udlandet, skal du blot angive tidsforskellen for at indstille
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (i
uret til lokaltid. Tryk på
[GENERAL SET] kategorierne)  [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 79).
Verdens tidszoner
+09:00
+09:30
Områdeindstilling
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Forskelle i tidszoner
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Områdeindstilling
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Yderligere oplysninger
Forskelle i tidszoner
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
DK
95
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforanstaltninger
Om AVCHD-formatet
Hvad er AVCHD-formatet?
AVCHD-formatet er et HDvideokameraformat til digitale
videokameraer, der bruges til at optage et
HD-signal i 1080i-format*1 eller 720pformat*2 i den indbyggede hukommelse
ved hjælp af en effektiv kodningsteknologi
til datakomprimering. MPEG-4 AVC/
H.264-formatet bruges til at komprimere
videodata, og Dolby Digital- eller Linear
PCM-systemet bruges til at komprimere
lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder ved en højere
effektivitet end det almindelige
billedkomprimeringsformat. MPEG-4
AVC/H.264-formatet gør det muligt
at optage HD-videosignaler med et
digitalt videokamera og gemme dem
på en 8-cm DVD-disk, en harddisk, en
flashhukommelse, et hukommelseskort osv.
HDR-XR150E/XR155E: Indbygget harddisk
+ hukommelseskort
*1 1080i-format
Et HD-format, der bruger 1.080 effektive
scanningslinjer og et interlacesystem.
*2 720p-format
Et HD-format, der bruger 720 effektive
scanningslinjer og et progressivt system.
*3 Data, der optages i andre AVCHD-formater
end ovennævnte, kan ikke afspilles på
videokameraet.
Om hukommelseskortet



Optagelse og afspilning på dit
videokamera
Dit videokamera er baseret på AVCHDformatet og optager i HD-kvalitet (nævnes
nedenfor).
Foruden HD-kvaliteten kan dit
videokamera også optage i STD-kvalitet i
det almindelige MPEG-2-format.
Videosignal* : MPEG-4 AVC/H.264 1920 
1080/50i, 1440  1080/50i
Lydsignal: 2 kanalers Dolby Digital
Optagemedie:
HDR-CX110E/CX115E: Hukommelseskort
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: Indbygget
hukommelse, hukommelseskort
3
DK
96







Der er ikke garanti for, at et hukommelseskort,
der er formateret af en computer (Windows
OS/Mac OS), vil være kompatibelt med
videokameraet.
Læse-/skrivehastigheden for data kan
variere afhængigt af kombinationen af
hukommelseskortet og det produkt, du bruger,
som er kompatibelt med hukommelseskort.
Beskadigede eller mistede data kan forekomme
i følgende situationer (der ydes ingen erstatning
for dataene):
 Hvis du afviser hukommelseskortet
eller slukker videokameraet, mens dit
videokameraer læser eller skriver billedfiler
på hukommelseskortet (mens indikatoren for
tilslutning lyser eller blinker)
 Hvis du bruger hukommelseskortet i
nærheden af magneter eller magnetfelter
Det anbefales, at du laver en sikkerhedskopi af
vigtige data på computerens harddisk.
Undlad at sætte et mærkat eller lignende
på hukommelseskort eller en adapter til
hukommelseskort.
Du må ikke røre eller lade metalgenstande
komme i kontakt med stikkene.
Du må ikke bøje, tabe eller udsætte dit
hukommelseskort for kraftige stødpåvirkninger.
Du må ikke adskille eller ændre dit
hukommelseskort.
Lad ikke hukommelseskortet blive vådt.
Sørg for at holde hukommelseskortet uden for
små børns rækkevidde. Der er risiko for, at et
barn kan sluge den.


Sæt ikke andet end et hukommelseskortet
i en kompatibel størrelse i stikket til
hukommelseskortet. Dette kan forårsage fejl.
Undlad at bruge eller opbevare
hukommelsesstedet på følgende steder:
 Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret
udenfor om sommeren
 Steder, som er udsat for direkte sollys
 Steder med ekstrem høj fugtighed eller steder,
hvor den udsættes for ætsende gasarter
Om "Memory Stick"-medier
Typer "Memory Stick"
Optagelse/afspilning
"Memory Stick Duo"

(med MagicGate)
"Memory Stick PRO

Duo" (Mark2)
"Memory Stick PRO-HG
*
Duo"
* Dette produkt understøtter ikke parallel
På adapteren til hukommelseskortet

Når du bruger hukommelseskort sammen
med en enhed, som er kompatibel
med hukommelseskort, og indsætter
hukommelseskort i adapteren til
hukommelseskort, skal du sikre dig, at
hukommelseskortet vender i den rigtige retning.
Bemærk, at forkert brug kan forårsage fejl.
Om billeddatakompatibilitet



Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet kan kun bruges med
batterier i "InfoLITHIUM" V-serien.
"InfoLITHIUM"-batterier fra V-serien er
.
mærket
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?



Et "InfoLITHIUM"-batteri er et litium-ionbatteri, der indeholder funktioner til udveksling
af oplysninger vedrørende driftsforhold mellem
videokameraet og en vekselstrømsadapter/
oplader (sælges separat).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende batteritid
i minutter.
Batteriet NP-FV50 er kompatibelt med
"ActiFORCE".
"ActiFORCE" er en ny generation af energinet.
Batterikapaciteten, hurtig opladning, hastighed
og nøjagtighed af batteritidsberegningerne
er forbedret sammenlignet med det aktuelle
InfoLITHIUM-batteri i P-serien.
Yderligere oplysninger

Billeddatafiler, der er optaget på
hukommelseskort med videokameraet,
overholder den universelle standard "Design
rule for Camera File system", der er udarbejdet
af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Videokameraet kan ikke afspille billedfiler, der
er optaget med andre enheder (DCR-TRV900E
eller DSC-D700/D770), der ikke opfylder den
internationale standard. (disse modeller sælges
ikke i nogle områder).
Hvis du ikke kan bruge hukommelseskort, der
har været brugt sammen med en anden enhed,
skal du formatere det med videokameraet
(s. 75). Bemærk, at alle oplysninger på
hukommelseskortet slettes ved formatering.
Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet i følgende situationer:
 Når du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren
 Når du afspiller billeddata, der er optaget med
andre enheder

dataoverførsel ved 8 bit, men understøtter
parallel dataoverførsel ved 4 bit på samme måde
som med en "Memory Stick PRO Duo".
Dette produkt kan ikke optage eller afspille
data, der bruger "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
DK
97
Sådan oplades batteriet


Sørg for at lade batteriet op, inden du tager
videokameraet i brug.
Det anbefales at lade batteriet op ved en
omgivende temperatur på 10 C til 30 C, indtil
der ikke længere er lys i lampen CHG. Hvis du
lader batteriet op ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, bliver opladningen
muligvis ikke effektiv.

Om opbevaring af batteriet

Sådan bruges batteriet effektivt





Batteriydelsen reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres også. I dette tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
 Læg batteriet i en lomme for at varme det
op, og vent med at sætte det i videokameraet,
indtil du skal bruge det.
 Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FV70/
NP-FV100 (sælges separat).
Batteriet aflades hurtigere, hvis LCD-skærmen
bruges ofte, eller hvis der ofte afspilles, udføres
hurtig fremspoling eller tilbagespoling. Det
anbefales at bruge et batteri med stor kapacitet:
NP-FV70/NP-FV100 (sælges separat).
Sørg for at lukke LCD-skærmen, når
videokameraet ikke bruges til optagelse
eller afspilning. Der bruges også batteri, når
videokameraet er sat på standby til optagelse,
eller når en afspilning er sat på pause.
Sørg for at have ekstra batterier parat til 2 eller
3 gange den forventede optagetid, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende
batteritid

DK
98
Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen.
Den resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
Indikatoren , der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 20 minutter tilbage på
batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.

Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det oplades helt og bruges helt
op med videokameraet én gang om året for at
sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud
af videokameraet, og opbevar det et tørt og
køligt sted.
Hvis du vil aflade batteriet på videokameraet
(MENU) 
helt, skal du trykke på
[Show others]  [POWER SETTINGS]
[GENERAL SET]) 
(i kategorien
[A.SHUT OFF]  [NEVER] og lade
videokameraet stå i standby til optagelse, indtil
batteriet løber tør for strøm (s. 79).
Om batteriets levetid


Batterikapaciteten reduceres med tiden og
ved gentagen brug. Hvis driftstiden mellem
opladningerne falder betydeligt, er det på tide at
udskifte batteriet med et nyt.
Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om x.v.Color


x.v.Color er et mere almindeligt ord for xvYCCstandarden, der er foreslået af Sony, og som er
et varemærke tilhørende Sony.
xvYCC er en international standard for
farverum inden for video. Denne standard kan
gengive et bredere farveområde end den aktuelt
brugte standard.
Om håndtering af videokameraet
Om brug og vedligeholdelse











Lad LCD-skærmen være lukket, når du ikke
bruger videokameraet.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Når du tager netledningen ud af af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket og
ikke i ledningen.
Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
Du må ikke bruge et deformt eller beskadiget
batteri.
Metalstikkene skal holdes rene.
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
 Kontakt et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
 Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
 Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
opsøge lægehjælp.
Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid


Du kan holde videokameraet i god stand ved at
tænde det og lade det køre ved at optage eller
afspille billeder ca. én gang om måneden.
Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondens
Hvis videokameraet bringes direkte fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes kondens
inde i videokameraet. Dette kan resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
 Hvis der er dannet kondens
Lad videokameraet stå i ca. 1 time uden at
tænde for det.
 Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens i videokameraet,
når det bringes fra et koldt sted til et varmt
sted (eller omvendt), eller hvis du bruger
videokameraet et sted med meget fugt, f.eks.:
 Hvis du tager videokameraet med fra en
skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved hjælp
af et varmeapparat.
Yderligere oplysninger

Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og tilbehør på følgende steder:
 Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
 I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Der kan opstå fejl i
videokameraet.
 I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
 I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
 På en strand eller på steder med meget støv.
Der opstår muligvis fejl i videokameraet, hvis
der trænger sand eller støv ind i det. En sådan
fejl kan ikke altid repareres.
 I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen eller objektivet kan blive
udsat for direkte sollys. Dette beskadiger
LCD-skærmen.
Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V
jævnstrøm (batteri) eller ved 8,4 V jævnstrøm
(vekselstrømsadapter).
Brug det tilbehør, der anbefales i
betjeningsvejledningen i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. En
sådan fejl kan ikke altid repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind
i kabinettet, skal du trække stikket ud af
videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, skilles ad, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.

DK
99
 Hvis

du tager videokameraet ud af en bil
eller et lokale med aircondition til varmere
omgivelser udenfor.
 Hvis du bruger videokameraet efter en
regnbyge.
 Hvis du bruger videokameraet på et sted, hvor
det er varmt eller fugtigt.
Sådan undgås kondensdannelse
Når videokameraet bringes fra et koldt sted til
et varmt sted, skal det kommes i en plastikpose,
der skal lukkes tæt. Tag videokameraet op af
posen, når lufttemperaturen i posen når op på
den omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
LCD-skærm



Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da det kan give uensartede farver og andre
beskadigelser.
Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
Sådan rengøres LCD-skærmen

Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på LCDskærmen, anbefales det at gøre den ren med en
blød klud.
Tryk 3 gange på det "", der vises på skærmen,
med hjørnet af din hukommelseskortet eller
lignende.
Tryk på [CANCEL] for at annullere
kalibreringen.
 Bemærkninger
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal du
starte kalibreringen igen.
 Du må ikke bruge en genstand med skarp
spids til kalibrering. Dette kan beskadige
LCD-skærmen.
 Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.

Om håndtering af kabinettet


Om justering af berøringsskærmen
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringsskærmen fungerer
muligvis ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet,
kan du forsøge at løse problemet som følger.
Det anbefales, at du slutter videokameraet
til stikkontakten med den medfølgende
vekselstrømsadapter under justeringen.

(MENU)  [Show others] 
[OTHER SETTINGS] (i kategorien
[GENERAL SET]) [CALIBRATION].
DK
100
Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
 Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solreflekteringsmiddel
 Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
 Undgå at lave kabinettet være i kontakt
med gummi- eller vinylgenstande i længere
perioder
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet

Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
 Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade
 I varme eller fugtige omgivelser
 Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved vandet


Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
Rengør objektivet jævnligt som beskrevet
ovenfor for at undgå mugdannelse.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
giver hukommelseskortet til andre, anbefales
det, at du sletter dataene permanent med den
datasletningssoftware, der findes på computeren.
Når du bortskaffer hukommelseskortet, anbefales
det, at du ødelægger selve hukommelseskortet
fysisk.
Videokameraet har et indbygget, genopladeligt
batteri, så datoen, klokkeslættet og andre
indstillinger bevares, selvom LCD-skærmen
lukkes. Det indbyggede, genopladelige batteri
lades op, når videokameraet sluttes til en
stikkontakt via vekselstrømsadapteren, eller når
der er påsat batteri. Det genopladelige batteri
aflades helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
bruger videokameraet. Brug kameraet, når det
indbyggede, genopladelige batteri er ladet op.
Betjeningen af videokameraet påvirkes ikke,
selvom det indbyggede, genopladelige batteri ikke
er ladet op, medmindre du optager med dato.
Sådan oplades det indbyggede,
genopladelige batteri
Slut videokameraet til en stikkontakt med
den medfølgende vekselstrømsadapter, og lad
videokameraets LCD-skærm være lukket i over
24 timer.
Yderligere oplysninger
Bemærkning om bortskaffelse/
videregivelse (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Selvom du sletter alle film og billeder eller
udfører [MEDIA FORMAT] (s. 75), slettes data
på det interne optagemedie ikke nødvendigvis
fuldstændig. Når du videregiver videokameraet
til andre, anbefales det, at du udfører [EMPTY]
(s. 76) for at undgå, at dine data gendannes. Når
du bortskaffer videokameraet, anbefales det, at du
ødelægger selve videokameraet fysisk.
Bemærkning om bortskaffelse/
videregivelse af hukommelseskortet
Selvom du sletter dataene på dit hukommelseskort
eller formaterer kortet på dit videokamera
eller en computer, kan du muligvis ikke slette
dataene helt fra hukommelseskortet. Når du
DK
101
Om varemærker
















DK
102
"Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO
Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo"
er registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"DVDirect" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Blu-ray Disc" og logoet er varemærker.
Dolby og double-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller deres datterselskaber i USA
og andre lande.
"PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc..
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
SDXC- og SDHC-logoer er varemærker
tilhørende SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard er et varemærke tilhørende
MultiMediaCard Association.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på,
at  og  ikke altid nævnes i denne vejledning.

Bemærkninger om licensen
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2- STANDARDEN. ENHVER BRUG
AF PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD
TIL GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER TILGÆNGELIG
HOS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT
LICENS UNDER AVCPATENTPORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG
OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF EN
FORBRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE
MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER KODET AF
EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN
PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER
VAR KØBT AF EN VIDEOUDBYDER, SOM
HAR LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER TILDELES INGEN LICENS – HELLER
IKKE STILTIENDE – TIL ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS
MPEG LA, L.L.C.
SE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
"C Library", "Expat", "zlib", "libjpeg", "dtoa", og
"pcre"-softwaren er indeholdt i dit videokamera.
Softwaren stilles til rådighed på baggrund af
licensaftaler med opretshaverne. På baggrund af
anmodninger fra opretshaverne til softwaren er vi
forpligtet til at oplyse om følgende. Læs følgende
afsnit.
Læs "license1.pdf " i mappen "License" på CDROM’en. Heri findes licenser (på engelsk) til
"C Library", "Expat", "zlib", "libjpeg", "dtoa", og
"pcre"-software.
Om GNU GPL/LGPL-softwaren
Yderligere oplysninger
Videokameraet indeholder software, der er
underlagt følgende GNU General Public License
(herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General
Public License (herefter kaldt "LGPL").
Ifølge disse licenser har du ret til at få adgang
til, ændre og videredistribuere kildekoden til de
pågældende softwareprogrammer i henhold til de
betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan
downloade den på nedenstående adresse. Når du
henter kildekoden, skal du vælge DCR-SX43 som
model for videokameraet.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
vedrørende kildekodens indehold.
Læs "license2.pdf " i mappen "License" på CDROM’en. Her findes licenser (på engelsk) til
"GPL"- og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for
at kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems’
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
DK
103
Hurtig reference
Skærmindikatorer
Øverst til højre
Øverst til venstre
Midtfor
Øverst til højre
Nederst
Indikator
0:00:00
Tæller (timer:minutter:
sekunder) (31)
[00min]
Anslået resterende
optagetid (22)
9999
9999
9999
FADER (64)
Anslået antal billeder og
optagemedie, der kan
gemmes (24)
Afspilningsmappe (32)
100/112
Aktuel film eller aktuelt
billede/samlede antal film
eller billeder (31)
Øverst til venstre
Indikator
Betydning
Knappen MENU (59)
Optagelse med selvudløser
(72)
MICREF LEVEL lav (70)
WIDE SELECT (71)
BLT-IN ZOOM MIC (70)
60 min
Betydning
Optagekvalitet (HD/STD)
og optagetilstand (FX/FH/
HQ/LP) (27)
Medie til optagelse/
afspilning/redigering (17)
Batteriniveau
Mappen Optagelse
Nederst
Returknap (59)
Indikator
Midtfor
Indikator
Betydning
[STBY]/[REC]
Optagestatus (22)
Billedformat (72)

Diasshow aktiveret (37)

Advarsel (87)

Afspilningstilstand (31)
Betydning
[FACE DETECTION] er
indstillet til [OFF] (69)
SMILE DETECTION (70)
LOW LUX (69)
Manuel indstilling af fokus
(67)
SCENE SELECTION (64)

Hvidbalance (65)
SteadyShot slået fra (69)
SPOT MTR/FCS (66)/
SPOT METER (66)/
EXPOSURE (66)
TELE MACRO (67)
Faldsensor fra (80)
Faldsensor aktiveret (80)
X.V.COLOR (71)
CONVERSION LENS (69)

DK
104
INTELLIGENT AUTO
(25)
Dele og knapper
Indikator
101-0005

Betydning
Tallene i ( ) er referencesider.
Knappen OPTION (61)
Knappen VIEW IMAGES
(30)
Knap til diasshow (37)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Navn på datafil (32)
Beskyttet billede (42)
Indeksknap (32)


Indikatorerne og deres placering er anslåede og
kan variere fra det, der vises på din skærm.
Ikke alle indikatorer vises, afhængigt af din
videokameramodel.
HDR-XR150E/XR155E
Objektiv (Carl Zeiss-objektiv)
Knappen LENS COVER (20)
Indbygget mikrofon
Hurtig reference
DK
105
 Knappen RESET
Tryk på RESET med en spids genstand.
Tryk på RESET for at initialisere alle
indstillinger inklusive klokkeslætindstilling.
HDMI OUT-stik (38)
 (USB)-stik (53, 56)
HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
kun udgang
Knappen MODE (21)
LCD-skærm/berøringsskærm (15, 29)
Hvis du drejer LCD-skærmen 180 grader, kan
du lukke LCD-skærmen, mens den vender
udad. Dette er praktisk under afspilning.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Knappen
Højttaler
DK
106
(VIEW IMAGES) (30)
Lamperne
(film)/ (billeder) (21)
(DISC BURN) (se
Betjeningsvejledning)
Knappen
(INTELLIGENT AUTO) (25)
Knappen POWER (15)
Knappen
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Zoomknap (25, 37)
Knappen PHOTO (24)
Batteri (12)
Knappen START/STOP (22)
Lampen CHG (opladning) (12)
DC IN-stik (12)
Stik til ekstern A/V (38)
Rem (20)
Krog til skulderrem
Åbning til hukommelseskort (19)
Udløserknappen BATT (batteri) (14)
Hurtig reference
Indikator for tilslutning af
hukommelseskort (19)
Hvis indikatoren lyser eller blinker, er
videokameraet ved at læse eller skrive data.
Gevind til kamerastativ
Monter et kamerastiv (sælges separat) til
stativholderen med en skrue, der er beregnet
til kamerastativet (sælges separat: skruen skal
være kortere end 5,5 mm).
DK
107
Sakregister
Symboler
1080i/576i.....................................79
16:9................................................79
4:3..................................................79
576i................................................79
A
A.SHUT OFF...............................80
A/V-forbindelseskabel..........40, 58
Advarselsmeddelelser.................90
Afspilning.....................................31
Afspilningsliste............................49
AREA SET....................................80
AUDIO REC SET........................71
AUTO BACK LIGHT.................72
AVCHD-format...........................97
B
Batteri............................................12
BATTERY INFO..........................76
BEACH.........................................65
BEEP.............................................78
Betjeningsflow...............................6
Billeder....................................25, 33
BLACK FADER...........................66
BLT-IN ZOOM MIC...................71
“BRAVIA” Sync............................41
C
CALIBRATION.........................101
CAMERA DATA.........................74
CLOCK/LANG............................80
CLOCK SET.................................15
COMPONENT............................79
CONVERSION LENS.................70
CTRL FOR HDMI.......................81
DK
108
Diskoptager..................................58
DISP OUTPUT............................80
DISPLAY SET..............................78
DIVIDE.........................................44
DOWNLOAD MUSIC...............37
DROP SENSOR...........................81
Dual Rec.......................................29
Dubbing........................................46
DVD-brænder........................54, 57
DVDirect Express........................54
I
IMAGE SIZE................................73
INDOOR......................................66
“InfoLITHIUM”-batteri.............98
INTELLIGENT AUTO.........26, 88
K
Kamerastativ..............................108
Kondens......................................100
Kopier............................................47
E
L
EDIT..............................................42
Eksterne medier...........................51
EMPTY.........................................77
EMPTY MUSIC..........................37
EXPOSURE..................................67
Lagring af billeder på eksternt
medie.............................................51
LANDSCAPE...............................65
LANGUAGE SET..................16, 80
LCD BL LEVEL...........................78
LCD BRIGHT..............................78
LCD COLOR................................78
LOW LUX....................................70
LP...................................................28
Lydstyrke................................33, 78
F
FACE DETECTION..............70, 88
Face Index.....................................35
FADER..........................................65
Fejlfinding....................................82
FH..................................................28
FILE NO........................................73
Film.........................................23, 32
Film Roll Index............................34
FIREWORKS...............................65
FOCUS..........................................68
Format...........................................76
Fuldt opladet................................12
FX..................................................28
G
GENERAL SET............................78
GUIDEFRAME...........................69
D
H
DATA CODE.........................16, 74
Date Index....................................34
DATE/TIME..........................16, 74
DELETE........................................42
DEMO MODE.............................81
Diasshow......................................38
DIGITAL ZOOM........................72
HD/STD SET...............................27
HDMI RESOLUTION................79
HIGHLIGHT...............................36
Highlight Playback......................36
HQ.................................................28
Hukommelseskort.................18, 97
M
MANAGE MEDIA................17, 76
MANUAL SETTINGS................65
Medfølgende tilbehør....................2
MEDIA FORMAT.......................76
MEDIA INFO..............................76
MEDIA SETTINGS.....................17
“Memory Stick”............................18
“Memory Stick
PRO Duo”...............................18, 98
“Memory Stick
PRO-HG Duo”.......................18, 98
Menuer....................................60, 63
MICREF LEVEL..........................71
Miniature......................................42
MOVIE DUB...............................47
MOVIE MEDIA SET..................17
MPEG-4 AVC/H.264..................97
MUSIC TOOL.............................76
MY MENU...................................61
MY MENU SETTING................61
O
ONE PUSH..................................66
Opladning af batteriet.................12
Oprettelse af en disk....................53
Oprettelse af et billede ud fra en
film................................................45
Optage- og afspilningstid...........92
Optagelse......................................21
Optagemedie................................17
Optagetid af film/antal billeder,
der kan gemmes...........................92
OPTION MENU.........................62
Original.........................................46
OTHER REC SET........................72
OTHER SETTINGS....................81
OTHERS.......................................76
OUTDOOR..................................66
OUTPUT SETTINGS.................79
P
X
x.v.Color..................................72, 99
Z
Zoom.......................................26, 38
Zoom under afspilning...............38
T
TELE MACRO.............................68
Telefoto.........................................26
Tv...................................................39
TV CONNECT Guide................39
TV TYPE......................................79
Tv-farvesystemer.........................95
TWILIGHT..................................65
Tændt............................................15
R
U
REC MODE..................................28
REPAIR IMG.DB F................89, 90
Reparation....................................82
RESET.........................................107
Udlandet.......................................95
USB CONNECT....................54, 57
USB-kabel...............................54, 57
S
VBR...............................................92
Vedligeholdelse............................97
Vidvinkel......................................26
VIEW IMAGES.....................31, 34
VISUAL INDEX..........................31
SCENARIO..................................37
SCENARIO ERASE.....................37
SCENE SELECTION............65, 88
SELF-TIMER................................73
W
WHITE BAL................................66
WHITE FADER...........................65
WIDE SELECT............................72
Hurtig reference
PAL................................................95
PHOTO CAPTURE....................45
PHOTO COPY............................48
PHOTO MEDIA SET.................18
PHOTO SETTINGS....................73
PLAYBACK..................................74
PLAYBACK SET..........................74
PLAYLIST EDIT..........................49
PORTRAIT...................................65
POWER ON BY LCD.................80
POWER SETTINGS...................80
PRIORITY SETTING...........71, 88
PROTECT....................................43
Selvdiagnosticering/
advarselsindikatorer....................88
SHOOTING SET.........................69
Sikkerhedsforanstaltninger........97
Skærmindikatorer.....................105
SLIDE SHOW SET......................38
SMILE DETECTION............71, 88
SMILE SENSITIVITY...........71, 88
Smile Shutter................................29
SMTH SLW REC.........................68
SNOW...........................................65
SOUND/DISP SET......................78
Spejltilstand..................................30
SPOT FOCUS..............................67
SPOT METER..............................67
SPOT MTR/FCS..........................67
SPOTLIGHT................................65
STEADYSHOT............................70
Stikkontakt...................................12
SUMMERTIME...........................80
SUNRISE&SUNSET...................65
Sådan oplades batteriet i
udlandet..................................14, 95
V
DK
109
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede
spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising