Sony | HDR-CX12E | Sony HDR-CX12E Betjeningsvejledning

3-879-528-81(1)
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
8
Introduktion
14
Digitalt HD-videokamera
Handycam Håndbog
HDR-CX11E/CX12E

2008 Sony Corporation
Optagelse/afspilning 22
Redigering
44
Udnyttelse af
optagemedier
56
Brugertilpasning af
videokameraet
59
Fejlfinding
85
Yderligere oplysninger
95
Hurtig reference
105
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne Håndbog grundigt og gemme den til
fremtidig brug.
Bemærkninger om brug
I "Handycam Håndbog" (denne håndbog)
Betjening og håndtering af videokameraet
forklares. Se også "Betjeningsvejledning"
(separat bog).
Håndtering af billeder, der er optaget i
videokameraet via computeren
Se "PMB Guide" på den medfølgende
CD-ROM.
Du
kan ikke bruge enhver type
hukommelseskort bortset fra de ovenfor
nævnte.
"Memory Stick PRO Duo" kan kun anvendes
sammen med udstyr, som er kompatibelt med
"Memory Stick PRO".
Du må ikke sætte en mærkat på "Memory Stick
PRO Duo" eller på din Memory Stick Duoadapter.
Indsæt "Memory Stick PRO Duo" i Memory
Stick Duo-adapteren ved brug af en "Memory
Stick PRO Duo" med "Memory Stick"
kompatibelt udstyr.
Anvendelse af videokameraet
Hold
ikke videokameraet i de følgende dele, og
hold det ikke i stikdækslerne.
Typer af "Memory Stick" som du kan anvende
i dit videokamera
For
at optage film anbefales det at anvende et
"Memory Stick PRO Duo" på 1 GB eller mere,
som er markeret med:

*

* Markeret med Mark2 eller ej, begge kan
anvendes.
Se side 10 for at se optagetiden for et "Memory
Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Denne størrelse kan anvendes sammen med
dit videokamera.)
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i dit videokamera).
"Memory
Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" omtales begge som "Memory
Stick PRO Duo" i denne håndbog.
LCD-skærm
Videokameraet
Batteri
er ikke støvsikkert, drypsikkert
eller vandtæt. Se "Om håndtering af
videokameraet" (s. 101).
Undgå at fjerne "Memory Stick PRO Duo", når
Access-indikatoren (s. 21) lyser eller blinker. I
modsat fald kan "Memory Stick PRO Duo" blive
beskadiget, optagne billeder kan gå tabt, eller
der kan opstå andre fejl.
Gør intet af følgende, når
(film)/
(stillbillede)-indikatoren (s. 18),
Access-indikatoren (s. 21) eller QUICK
ON-indikatoren (s. 28) lyser eller blinker. I
modsat fald kan "Memory Stick PRO Duo" blive
beskadiget, optagne billeder kan gå tabt, eller
der kan opstå andre fejl.
 Fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren
eller Handycam Station fra videokameraet
 Udsætte videokameraet for stød eller rystelser
Når "Memory Stick PRO Duo" sættes ind eller
fjernes, skal du være forsigtig, at "Memory Stick
PRO Duo" ikke hopper ud og falder ned.
Når
du tilslutter videokameraet til en anden
enhed med et kabel, skal du kontrollere, at
stikket vender rigtigt. Hvis du tvinger stikket
ind i terminalen, bliver denne beskadiget,
hvilket kan resultere i fejl på videokameraet.
Om menupunkterne, LCD-panel og objektiv
Et
menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse eller
afspilning.
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixler
udgør over 99,99 %. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne), som konstant vises på
LCD-skærmen. Disse punkter er opstået under
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelsen.
Tv-farvesystemer
varierer, afhængigt af land/
område. Hvis du vil se optagelserne på et tv,
skal du bruge et tv, der er baseret på PAL.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan
være i strid med loven om ophavsret.
Hvis du ikke kan optage/afspille billederne
korrekt, skal du udføre [MEDIA FORMAT]
Der
kan ske fragmentering af data på "Memory
Stick PRO Duo", hvis du gentager optagelse/
sletning af billeder i længere tid ad gangen.
Billeder kan ikke gemmes eller optages. I dette
tilfælde skal du gemme dine billeder på et
eksternt medie først (s. 43) og derefter udføre
[MEDIA FORMAT] (s. 57).
Fragmentering  Ordliste (s. 113)
Om afspilning af billeder på andre enheder
Dit
Sorte punkter
Hvide, røde, blå eller
grønne punkter
Hvis
LCD-skærmen eller objektivet udsættes
for direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at videokameraet ikke fungerer
korrekt.
Ret ikke videokameraet mod solen. Det kan
medføre fejl i videokameraet. Tag i stedet
billeder af solen under svage lysforhold, f.eks.
ved skumring.
Om ændring af sprogindstillingen
Skærmvisningerne
på hvert sprog bruges til at
illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet
skærmsprog, før du bruger videokameraet
(s. 19).
videokamera er kompatibelt med MPEG4 AVC/H.264 High Profile for HD (høj
opløsning) billedkvalitetsoptagelse. Du kan
derfor ikke afspille billeder, som er optaget
med billedkvaliteten HD (høj opløsning), på dit
videokamera med følgende enheder:
 Andre enheder, som er kompatible med
AVCHD-format, som ikke er kompatible
med High Profile
 Enheder, som ikke er kompatible med
AVCHD-formatet
Gem alle dine optagne billeddata
Gem
alle dine optagne billeder jævnligt på
eksterne medier for at forhindre, at dine
billeddata går tabt. Det anbefales, at du gemmer
billeddataene på en disk, f.eks. en DVD-R ved
hjælp af din computer (s. 43).
Du kan også gemme dine billeddata ved hjælp
af en videobåndoptager eller en DVD/
HDD -optager (s. 51).
Det anbefales, at du gemmer dine billeddata
jævnligt efter optagelse.
Om optagelse
Inden
du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at
billedet og lyden optages uden problemer.
Der kan ikke kompenseres for indholdet af
en optagelse – dette gælder også, selvom den
manglende optagelse eller afspilning skyldes en
fejl i videokameraet, på lagringsmediet, osv.
Bemærkninger om placering af
videokameraet i Handycam Station
Videokameraet
skal sættes helt i for at garantere
en god kontakt.
Tilslut kablerne til stikkene i Handycam
Station, når du bruger videokameraet tilsluttet
til Handycam Station. Tilslut ikke kablerne til
både Handycam Station og videokameraet.
Fjern vekselsstrømsadapteren fra Handycam
Station ved at tage fat i både Handycam Station
og stikket.
Sørg for at dreje POWER-kontakten til
OFF (CHG), når du sætter videokameraet i
Handycam Station eller fjerner videokameraet
fra den.
Om denne Håndbog
Billederne
på LCD-skærmen, som anvendes i
denne håndbog som illustrationer, er taget ved
hjælp af et digitalt stillkamera og kan derfor se
anderledes ud.
Design og specifikationer for dit videokamera
og tilbehør kan ændres uden varsel.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det indeholder
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver.
Objektivet i dit videokamera er ligeledes
T -refleksfrit for at forhindre uønskede
reflektioner, så gengives farverne naturligt.
MTF = Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera.................................................2
Motiveksempler og løsninger...................7
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Betjeningssekvens........................................8
" HOME" og " OPTION" - Udnyt to
typer menuer............................................. 11
Introduktion
Trin 1: Kontrol af de medfølgende dele
........................................................................ 14
Trin 2: Opladning af batteriet................. 15
Trin 3: Indstilling af dato og klokkeslæt
........................................................................ 18
Ændring af sprog................................................ 19
Trin 4: Lave indstillingsjusteringer før
optagelse.................................................... 20
Trin 5: Indsættelse af "Memory Stick
PRO Duo".................................................... 21
Optagelse/afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam-betjening)................. 22
Optagelse...................................................... 25
Zoom......................................................................... 27
Optagelse af lyd med mere
tilstedeværelse (5,1ch
surroundoptagelse)...................................... 27
Begynder at blinke hurtigt (QUICK ON)
................................................................................... 28
Optagelse af stillbilleder med høj kvalitet
under filmoptagelse (Dual Rec)............. 28
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot)......................................................... 28
Justering af eksponeringen til motiver i
modlys................................................................... 29
Optagelse i spejltilstand................................. 29
Optagelse af hurtig bevægelse i
langsom gengivelse (SMTH SLW REC)
................................................................................... 29
Manuel styring af billedindstillingerne
med CAMERA CONTROLdrejeknappen.................................................... 30
Afspilning...................................................... 31
Søgninger efter den ønskede sekvens
efter punkt (Film Roll Index).................... 33
Søgninger efter den ønskede sekvens
efter ansigt (Face Index)............................. 33
Søgning efter de foretrukne billeder ved
hjælp af dato (Datoindeks)....................... 34
Brug af afspilningszoom................................ 34
Sådan afspiller du en serie billeder
(diasshow)........................................................... 35
Afspilning af billedet på et tv................. 36
Gemme billeder.......................................... 43
Redigering
(OTHERS) kategori............................... 44
Sletning af billeder..................................... 45
Sådan optages stillbilleder fra en film
(HDR-CX12E) . ........................................... 47
Opdeling af en film.................................... 48
Oprettelse af afspilningslisten............... 49
Dubbing til andre enheder..................... 51
Udskrivning af optagne stillbilleder
(PictBridge-kompatibel printer)......... 54
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE MEDIA) kategori............. 56
Indstilling af billedkvalitet....................... 56
Kontrol af "Memory Stick PRO Duo"informationer............................................ 57
Sletning af alle billeder (formatering)
........................................................................ 57
Reparation af billeddatabasefilen........ 58
Brugertilpasning af
videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)HOME MENU............... 59
kategorien i
Brug af HOME MENU........................................ 59
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter............................................... 60
MOVIE SETTINGS......................................... 62
(Punkter til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS....................................... 66
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet....... 95
Fil-/mappestruktur på "Memory Stick
PRO Duo".................................................... 97
Vedligeholdelse og forholdsregler...... 98
Om AVCHD-formatet....................................... 98
Om "Memory Stick"........................................... 98
Om "InfoLITHIUM"-batteriet......................... 99
Om x.v.Color........................................................100
Om håndtering af videokameraet.........101
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
FACE FUNC. SET.......................................... 68
(Punkter til indstilling af ansigtsfunktion)
VIEW IMAGES SET....................................... 70
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
SOUND/DISP SET........................................ 72
(Punkter til justering af lyden og
skærmen)
OUTPUT SETTINGS..................................... 73
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
CLOCK/
LANG.......................................... 74
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
GENERAL SET............................................... 75
(Andre opsætningspunkter)
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU..................................... 77
Brug af OPTION MENU.................................... 77
Optagepunkter i OPTION MENU............... 78
Visningspunkter i OPTION MENU............. 78
Funktioner, der er indstillet i OPTION
MENU............................................................ 79
Fejlfinding
Fejlfinding..................................................... 85
Advarselsindikatorer og meddelelser
........................................................................ 92
Hurtig reference
Identifikation af dele og knapper.......105
Indikatorer, som vises under optagelse/
afspilning..................................................111
Ordliste.........................................................113
Indeks...........................................................114
Motiveksempler og løsninger
Check dit golfsving
SMTH SLW REC..............................................29
Optagelse af
stillbilleder under
filmoptagelse
Dual Rec........................................................28
Et barn på scenen
under projektøren
SPOTLIGHT....................................................81
Fyrværkeri med
dets pragt
FIREWORKS...................................................81
FOCUS...........................................................80
Få en god optagelse
af en skiløjpe eller
en strand
Baggrundsbelysning.....................................29
BEACH...........................................................81
SNOW...........................................................82
Automatisk
optagelse af smil
SMILE SHUTTER.............................................68
Blomster tæt på
PORTRAIT......................................................81
FOCUS...........................................................80
TELE MACRO.................................................80
Fokusering på
hunden i venstre
side af skærmen
FOCUS...........................................................80
SPOT FOCUS..................................................79
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Betjeningssekvens
Vær parat (s. 14).
Se side 2 for oplysninger om de typer af "Memory Stick PRO
Duo", du kan bruge i dit videokamera.
Optagelse med billedkvaliteten HD (høj opløsning) (s. 25).
Dit videokamera er kompatibelt med AVCHD-formatet
"1920 × 1080/50i" (s. 98), som giver detaljerede, smukke
billeder.
 Bemærkninger
Standardindstillingen
er [HD SP], som er AVCHD-format
"1440 × 1080/50i" (s. 62).
"AVCHD 1080i-format" forkortes til "AVCHD" i denne håndbog,
undtagen hvis det skal beskrives mere detaljeret.
Afspilning af billeder.
 Visning på videokameraets LCD-skærm (s. 31)
 Se på et tv med høj billedopløsning (s. 38)
Du kan nyde meget detaljerede film med den fremragende
kvalitet HD (høj opløsning).
 Tip!
Du kan se [TV CONNECT Guide] (s. 37), som vises på skærmen, for
oplysninger om tilslutning af dit tv og videokamera.
Du kan afspille billederne på et tv med billedkvaliteten
SD (standardopløsning).
Afspilning ved hjælp af Memory Stick-åbningen på en enhed, som er kompatibel med
AVCHD-formatet.
Du kan afspille billeder på en "Memory Stick PRO Duo" ved at sætte den i Memory
Stick-åbningen på en enhed, som er kompatibel med AVCHD-formatet, såsom
VAIO.*
* Betjening på computere med VAIO-serier, som opfylder de anbefalede systemkrav for den
medfølgende software ("PMB") og som sælges efter januar 2006, er blevet bekræftet.
Du kan måske ikke afspille billeder direkte fra Memory Stick-åbningen på nogle enheder, som er
kompatible med AVCHD-formatet.
Gem optagne billeder.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
 Dubbing til andre enheder (s. 51)
Dubbingbilledkvaliteten (HD (høj opløsning)/
SD (standardopløsning)) varierer afhængigt af den tilsluttede
enhed. Du finder flere oplysninger på side 51.
 Redigering på en computer (s. 43)
Ved at anvende den medfølgende programsoftware "PMB"
kan du importere billeder til en computer og gemme
billeder på en disk. For detaljer henvises til den medfølgende
softwarehjælp "PMB Guide".
Slet billeder.
Hvis "Memory Stick PRO Duo" er fuld, kan du ikke optage nye
billeder. Slet de billeddata, der er lagret på din computer eller på
en disk. Hvis du sletter billederne, kan du optage nye billeder på
den frie "Memory Stick PRO Duo" igen.
 Sletning af udvalgte billeder (s. 45)
 Sletning af alle billeder ([MEDIA FORMAT], s. 57)
Anslået optagetid for film
Optagetiden varierer afhængigt af indstillingen for [REC MODE] (s. 62) og kapaciteten for
"Memory Stick PRO Duo". Tal i ( ) angiver den mindste optagetid.
(min.)
"Memory Stick PRO Duo"
kapacitet
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
AVC HD 16M (FH)*
(højeste kvalitet)
6 (6)
10 (10)
25 (25)
55 (55)
110 (110)
AVC HD 9M (HQ)**
(høj kvalitet)
10 (9)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
230 (160)
AVC HD 7M (SP)**
(standardkvalitet)
15 (10)
30 (20)
65 (45)
140 (100)
280 (200)
AVC HD 5M (LP)**
(long play)
20 (15)
40 (35)
85 (70)
180 (145)
355 (290)
Billedkvaliteten HD (høj opløsning)
Billedkvaliteten SD (standardopløsning)
SD 9M (HQ)
(høj kvalitet)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
230 (205)
SD 6M (SP)
(standardkvalitet)
20 (10)
40 (25)
80 (50)
170 (100)
340 (205)
SD 3M (LP)
(long play)
35 (25)
80 (50)
160 (105)
325 (215)
655 (435)
* Film optages med AVCHD 1920 × 1080/50i-formatet.
**Film optages med AVCHD 1440 × 1080/50i-formatet.
 Bemærkninger
Ved
anvendelse af "Memory Stick PRO Duo" lavet af Sony Corporation. Optagetiden for film varierer
afhængigt af optagebetingelserne, motivbetingelserne og "Memory Stick"-type.
 Tip!
Tal som 16M i tabellen viser den gennemsnitlige bitrate. M står for Mbps.
Du kan optage film med maksimalt 3.999 scener med billedkvaliteten HD (høj opløsning) og 9.999 scener
med billedkvaliteten SD (standardopløsning).
For antallet af stillbilleder, som kan optages, se side 66.
Dit videokamera anvender formatet VBR (Variable Bit Rate) for automatisk at justere billedkvaliteten,
så den passer til optagescenen. Denne teknologi forårsager svingninger i optagetiden for "Memory Stick
PRO Duo".
Film, som indeholder komplekse billeder med hurtige bevægelser, optages ved en højere
bitrate, hvilket reducerer den overordnede optagetid.
10
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer
"
HOME MENU" - startpunkt for betjening af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (s. 12)
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Kategori
Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) kategori
Menupunkt
Side
MOVIE*
PHOTO*
SMTH SLW REC
26
26
29
Menupunkt
Side
VISUAL INDEX*
31
33
INDEX*
Menupunkt
Side
/
SET*
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
56
57
57
58
(SETTINGS) kategori*
Sådan tilpasses videokameraet (s. 59).
(VIEW IMAGES) kategori
INDEX*
PLAYLIST
(MANAGE MEDIA) kategori
33
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 22). For punkter, der
(SETTINGS),
er tilgængelige i kategorien
se side 60.
**HDR-CX12E
50
(OTHERS) kategori
Menupunkt
Side
DELETE*
PHOTO CAPTURE**
EDIT
PLAYLIST EDIT
PRINT
USB CONNECT
TV CONNECT Guide*
45
47
48
49
54
44
37
11
Brug af HOME MENU
4 Tryk på det ønskede menupunkt.
Eksempel: [EDIT]
1 Skub, medens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten
i pilens retning for at tænde for
strømmen.
5 Følg vejledningen på skærmen for
yderligere betjening.
Sådan skjules skærmbilledet HOME MENU
Tryk på
2 Tryk på
(HOME)  (eller ).
(HOME) 
.
Når du ønsker at vide noget om hvert
punkts funktion i HOME MENU - HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) 
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel:
12
(OTHERS) kategori
2 Tryk på
(HELP).
Den nederste del af knappen
skifter til orange.
(HELP)
3 Tryk på det punkt, som du vil vide
mere om.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Når du berører et punkt, vises
forklaringen på det på skærmen.
Hvis du vil anvende punktet, skal du
trykke på [YES], i modsat fald skal du
trykke på [NO].
Deaktivering af HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Brug af OPTION MENU
Hvis du under optagelse eller afspilning
blot trykker på skærmen, vises de
tilgængelige funktioner på det pågældende
tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt
at foretage de forskellige indstillinger.
Se side 77 hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
(OPTION)
13
Introduktion
Trin 1: Kontrol af de medfølgende dele
Sørg for, at følgende dele følger med dit
videokamera.
Tallet i parentes angiver, hvor mange der er
af den medfølgende del.
"Memory Stick PRO Duo" (1)
4 GB
Vekselstrømsadapter (1) (s. 15)
USB-kabel (1) (s. 54)
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 109)
Litium-ion-batteri af knaptypen er allerede
installeret.
Genopladeligt batteri
NP-FH60 (1) (s. 15, 99)
Netledning (1) (s. 15)
Cd-rom "Handycam Application Software"
(1)
 PMB
Handycam Station (1) (s. 15)
(software)
Guide
 Handycam Håndbog (denne håndbog)
 PMB
"Betjeningsvejledning" (1)
Komponent A/V-kabel (1) (s. 38)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 40, 51)
14
Trin 2: Opladning af batteriet
DC IN-stik
Batteri
DC-stik
Vekselstrømsadapter
Du kan oplade "InfoLITHIUM"-batteriet
(H-serien) (s. 99), når det sidder i
videokameraet.
 Bemærkninger
Du
kan ikke indsætte noget andet
"InfoLITHIUM"-batteri end H-serien i
videokameraet.
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til DC
IN-stikket i Handycam Station.
Sørg for, at -mærket på DC-stikket
vender opad.
2 Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og til
stikkontakten.
Indikatoren /
CHG (opladning)
Introduktion
POWER-kontakt
Til stikkontakten
Netledning
4 Indsæt batteriet ved at skubbe det i
pilens retning, indtil det klikker på
plads.
5 Sæt videokameraet i din Handycam
Station, og kontroller, at det er sat
helt i bund.
Indikatoren /CHG (opladning) lyser,
og opladning starter.
Når indikatoren /CHG (opladning)
slukker, er batteriet fuldt opladet.
 Bemærkninger
Når
videokameraet sættes i Handycam Station,
lukkes DC IN-dækslet.
3 Skub POWER-kontakten i
pilens retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
15
Fjernelse af videokameraet fra Handycam
Station
Sluk for strømmen, og fjern videokameraet
fra din Handycam Station ved at tage fat
i både videokameraet og din Handycam
Station.
Sådan fjernes batteriet
Skub POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skub BATT (batteri)-udløserknappen, og
fjern batteriet.
BATT (batteri)udløserknap
 Bemærkninger
Når
Sådan oplades batteriet kun ved hjælp af
vekselstrømsadapteren
Sluk for strømmen, tilslut så
vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket på
dit videokamera.
POWER-kontakt
du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at
(film)-indikatoren/ (still)-indikatoren
(s. 18), access-indikatoren (s. 25) eller QUICK
ON-indikatoren (s. 28) er slukket.
Hvis batteriet skal opbevares, skal det aflades
helt, før det opbevares i en længere periode (se
side 100 for oplysninger om opbevaring).
Sådan anvendes en stikkontakt som
strømkilde
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Sådan kontrolleres batteriniveauet
(batterioplysninger)
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG),
tryk så på DISP/BATT INFO.
DC-stik
DC IN-stik
Åbn
stikdækslet
Med  mærket til
venstre
 Bemærkninger
Fjern
vekselsstrømsadapteren fra DC IN-stikket
ved at tage fat i både videokameraet og stikket.
16
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysningerne i
ca. 7 sekunder. Hvis du vil have vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder,
skal du trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
 Bemærkninger
Alle
tider er målt under følgende forhold:
MODE]: SP
 Når LCD-baggrundsbelysningen tænder
 [REC
Anslået afspilningstid
Batteri
Optagekapacitet (ca.)
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-FH50
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
170
390
Anslået tilgængelig optagetid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
"HD" står for billedkvalitet med høj
opløsning, og "SD" står for billedkvaliteten
standard.
Batteri
Billedkvalitet
NP-FH50
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
NP-FH100
Kontinuerlig
optagetid
LCD-panel åbent
Billedkvalitet
Typisk
optagetid*
HD
SD
HD
SD
80
110
95
130
40
55
45
65
180
405
205
470
90
200
100
235
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
NP-FH50
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
NP-FH100
Når
HD
SD
135
180
145
195
290
650
315
710
Introduktion
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
"HD" står for billedkvalitet med høj
opløsning, og "SD" står for billedkvaliteten
standard.
Batteriniveau (ca.)
LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Batteri
 /CHG (opladning)-indikatoren blinker under
opladning, eller Batterioplysninger (s. 16) vises
ikke korrekt under følgende forhold:
 Batteriet er ikke indsat korrekt.
 Batteriet er beskadiget.
 Batteriet er slidt (kun for
batteriooplysninger).
Strømmen leveres ikke fra batteriet,
når vekselstrømsadapteren er tilsluttet
videokameraets DC IN-stik eller Handycam
Station, selv hvis netledningen fjernes fra
stikkontakten i væggen.
Ved tilslutning af en ekstra videolampe
anbefales, at du bruger et NP-FH70/
FH100-batteri.
Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som
kun giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
Vedrørende opladningstid/optagetid/
afspilningstid
Tider målt med videokameraet ved 25 °C.
10 °C til 30 °C anbefales.
Den tilgængelige optage- og afspilningstid
reduceres, når videokameraet bruges ved lave
temperaturer.
17
Trin 3: Indstilling af dato
og klokkeslæt
Optage-
og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, hvor du bruger
videokameraet.
Vekselstrømsadapter
Anvend en stikkontakt i nærheden, når
du anvender vekselstrømsadapteren. Tag
øjeblikkeligt vekselstrømsadapteren ud af
stikkontakten, hvis der opstår en fejlfunktion,
mens du bruger videokameraet.
Undlad at placere lysnetadapteren på snæver
plads, f.eks. mellem en væg og et møbel.
Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i
kontakt med lysnetadapterens jævnstrømsstik
eller batteriterminalen for at undgå
kortslutning. Dette kan medføre fejl.
Selv om den er slukket, tilføres der stadig
vekselstrøm til videokameraet, så længe
det er tilsluttet stikkontakten i væggen via
vekselstrømsadapteren.
Indstil datoen og klokkeslættet første
gang, du bruger videokameraet. Hvis du
ikke angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET], hver gang
du tænder videokameraet eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
Objektivdæksel
Tryk på knappen
på LCD-skærmen
POWER-kontakt
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten
i pilens retning gentagne gange,
indtil den pågældende lampe lyser.
(Film): Til optagelse af film
(Still): Til optagelse af stillbilleder
Gå til trin 3, første gang du tænder for
dit videokamera.
2 Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
 [CLOCK SET].
LANG]
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises.
18
Det
3 Vælg det ønskede geografiske
område med
[NEXT].
/
, og tryk på
4 Indstil [SUMMERTIME], og tryk på
[NEXT].
/
.
 Tip!
Optagedato
6 Vælg [M] med
måned med
og -klokkeslæt vises ikke under
optagelse, men optages automatisk på "Memory
Stick PRO Duo" og kan blive vist under
afspilning ([DATA CODE], s. 70).
Se side 96 for informationer om "Tidszoner".
Hvis knapperne på berøringspanelet ikke
fungerer korrekt, justeres berøringspanelet
(CALIBRATION) (s. 102).
/
/
, indstil så
.
7 Indstil [D] (dag), time og minut på
samme måde, og tryk på [NEXT].
8 Sørg for, at klokkeslættet er
indstillet korrekt, og tryk på
Introduktion
5 Indstil [Y] (år) med
tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt
for det. Du kan ikke betjene dit videokamera i
denne periode.
Objektivdækslet åbnes automatisk, når
der tændes for strømmen. Det lukker, når
afspilningsskærmbilledet vælges, eller når der
slukkes for strømmen.
Ved den indstilling som videokameraet har ved
købet, slukkes strømmes automatisk, hvis der
ikke foretages noget i ca. 5 minutter, for at spare
på strømmen ([A.SHUT OFF], s. 75).
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på (HOME) 
(SETTINGS)
 [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET] (s. 74), og vælg
derefter det ønskede sprog.
.
Uret starter.
Du kan angive et hvilket som helst år
op til 2037.
Sådan slukkes for strømmen
Skub POWER-kontakten til OFF (CHG).
 Bemærkninger
Hvis
du ikke bruger videokameraet i ca.
3 måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet kan blive slettet fra hukommelsen.
I sådanne tilfælde skal du oplade det
genopladelige batteri og indstille dato og
klokkeslæt igen (s. 103).
19
Trin 4: Lave indstillingsjusteringer før optagelse
Justering af LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (), og drej det til den
bedste vinkel til optagelse eller
afspilning ().
DISP/BATT INFO
90 grader
(maks.)
90 grader i forhold
til videokameraet
180 grader (maks.)
Sådan slukker du
LCD-baggrundsbelysningen, så batteriet
holder længere
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller
når du vil spare på batteriet. Det optagne
billede påvirkes ikke af indstillingen. Hvis
du vil tænde for
LCD-baggrundsbelysningen, skal du trykke
på DISP/BATT INFO og holde den nede i
nogle få sekunder, indtil
vises.
 Bemærkninger
Du
må ikke trykke på knapperne på
LCD-rammen, når du åbner eller justerer
LCD-panelet.
 Tip!
Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader, kan
du lukke LCD-panelet, mens LCD-skærmen
vender udad. Dette er praktisk under afspilning.
Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[SOUND/DISP SET]  [LCD BRIGHT]
(s. 72), og juster LCD-skærmens lysstyrke.
20
vises eller skjules (vises 
vises ikke) hver gang du trykker på DISP/BATT
INFO.
Informationerne
Fastgørelse af håndremmen
Hold dit videokamera korrekt, spænd så
håndremmen som vist i illustrationen.
Trin 5: Indsættelse af "Memory Stick PRO Duo"
Se side 2 for oplysninger om de typer
af "Memory Stick", du kan bruge i dit
videokamera.
1 Indsættelse af "Memory Stick PRO
Duo".
 Åbn dækslet Memory Stick Duo i pilens
retning.
 Indsæt "Memory Stick PRO Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen i den rigtige
retning, indtil det klikker på plads.
 Luk dækslet Memory Stick Duo.
Access-indikator
2 Skub POWER-kontakten, indtil
(film)-indikatoren lyser.
Hvis POWER-kontakten er indstillet til
OFF (CHG), skal du skubbe den, mens
du trykker på den grønne knap.
Skærmbilledet [Create a new Image
Database File.] vises på LCD-skærmen,
når du indsætter en ny "Memory Stick
PRO Duo".
3 Tryk på [YES].
For at fjerne "Memory Stick PRO Duo"
Introduktion
 Tip!
For optagetiden og det antal billeder, der kan
optages, se de følgende sider.
 Film (s. 10)
 Stillbillede (s. 66)
Åbn dækslet Memory Stick Duo og skub let
"Memory Stick PRO Duo" ind en gang.
 Bemærkninger
Undgå
at fjerne "Memory Stick PRO Duo", når
Access-indikatoren (s. 21) lyser eller blinker. I
modsat fald kan "Memory Stick PRO Duo" blive
beskadiget, optagne billeder kan gå tabt, eller
der kan opstå andre fejl.
Gør intet af følgende, når
(film)/
(stillbillede)-indikatoren (s. 18),
Access-indikatoren (s. 21) eller QUICK
ON-indikatoren (s. 28) lyser eller blinker. I
modsat fald kan "Memory Stick PRO Duo" blive
beskadiget, optagne billeder kan gå tabt, eller
der kan opstå andre fejl.
 Fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren
eller Handycam Station fra videokameraet.
 Udsætte videokameraet for stød eller rystelser
Åbn ikke dækslet Memory Stick Duo under
optagelse.
Hvis du tvinger "Memory Stick PRO Duo" ind i
åbningen i den forkerte retning, kan "Memory
Stick PRO Duo", "Memory Stick Duo"-åbningen
eller billeddata blive beskadiget.
Hvis [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] is vises i trin 3, formateres "Memory
Stick PRO Duo" (s. 57). Bemærk, at formatering
vil slette alle data, der er optaget på "Memory
Stick PRO Duo".
 Tip!
Du kan tage stillbilleder uden at oprette en
styringsfil.
21
Optagelse/afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam-betjening)
Easy Handycam-betjening gør næsten alle indstillinger automatiske, så du kan udføre
optage- eller afspilningsbetjeninger uden detaljerede indstillinger. Det gør også skærmens
skriftstørrelse større, så den nemmere kan læses.
Hvis POWER-kontakten er indstillet til
OFF (CHG), skal du dreje den, mens du
trykker på den grønne knap.
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
1 Skub POWER-kontakten  i pilens
1 Skub POWER-kontakten  i pilens
2 Tryk på EASY .
2 Tryk på EASY .
retning, indtil
lyser.
(film)-indikatoren
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP  (eller )
for at starte optagelse.*
retning, indtil
(stillbillede)indikatoren lyser.
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk let på PHOTO  for at indstille
fokus  (der høres et bip), og
tryk derefter helt  (der høres en
lukkerlyd).
[STBY]  [REC]
Tryk på START/STOP igen for at
stoppe optagelse.
* [REC MODE] er fastlåst til [HD SP] eller [SD SP].
22
Blitz  lyser
Visning af optagne film/stillbilleder
1 Skub POWER-kontakten  for at tænde for videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
Skærmbilledet [VISUAL INDEX] vises på LCD-skærmen (det kan tage nogle sekunder).
HOME MENU
Forrige 6 billeder
Vises med billedet
for hver af fanerne,
som sidst blev
afspillet/optaget ( for
stillbillede).
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet




*
Optagelse/afspilning
Søgninger efter
billeder efter dato
(s. 34)
: Går til skærmbilledet Film Roll Index (s. 33).
: Går til skærmbilledet Face Index (s. 33).
: Viser film med billedkvaliteten HD (høj opløsning).*
: Viser stillbilleder.
vises, hvis du vælger film med billedkvaliteten SD (standardopløsning) i [
/
SET] (s. 56).
3 Start afspilning.
Film:
Tryk på fanen
eller
, vælg så den film, som du ønsker at afspille.
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Går til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet
Lydstyrke
Starten af filmen/
forrige film
Stopper (går til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet)
* Indstilling af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 70).
Næste film
Optagedato/klokkeslæt*
Forrige/næste knap
23
 Tip!
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet.
Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på
/
under en pause.
Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
, tryk så på
/
.
Stillbilleder:
Tryk på fanen
, vælg så det stillbillede, som du ønsker at afspille.
Diasshow (s. 35)
Går til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet
Optagedato/klokkeslæt*
Går til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet
Forrige/næste knap
* Indstilling af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 70).
For at annullere Easy Handycam-betjening
Tryk på EASY  igen.
LCD-skærmen.
forsvinder fra
Menuindstillinger under Easy Handycambetjening
Tryk på (HOME)  (eller ) for at få
vist menupunkterne, som er tilgængelige
for opsætningsændringer (s. 11, 60).
 Bemærkninger
De
fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne.
Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst. Du
finder flere oplysninger på side 85.
Du kan ikke anvende menuen
(OPTION).
Annuller Easy Handycam-betjening, hvis du vil
føje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
24
Ugyldige knapper under Easy Handycambetjening
Du kan ikke bruge nogle af knapperne/
funktionerne under Easy Handycambetjening, da de indstilles automatisk
(s. 85). Hvis du indstiller en ugyldig
funktion, vises [Invalid during Easy
Handycam operation.] måske.
Optagelse
(HOME) 
Objektivdæksel
PHOTO 
Åbner automatisk,
når der tændes for
strømmen.
(HOME) 
Access-indikator
Optagelse/afspilning
START/STOP 
(film)-indikator/
(stillbillede)indikator
POWER -kontakt 
Indikatoren /
CHG (opladning)
START/
STOP 
Hvis POWER-kontakten er indstillet til OFF
(CHG), skal du dreje den, mens du trykker
på den grønne knap.
 Bemærkninger
Hvis
Access-indikatoren er tændt eller blinker
efter optagelse er afsluttet, betyder det, at der
fortsat skrives data på "Memory Stick PRO
Duo". Fjern ikke "Memory Stick PRO Duo", og
fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren.
Hvis en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den
næste filmfil automatisk.
 Tip!
Se side 2 for oplysninger om de typer
af "Memory Stick", du kan bruge i dit
videokamera.
Du kan kontrollere optagetiden og den
resterende kapacitet osv. ved at trykke på
(HOME)  (eller ) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA INFO] (s. 57).
25
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
1 Skub POWER-kontakten  i pilens
1 Skub POWER-kontakten  i pilens
2 Tryk på START/STOP  (eller ).
2 Tryk let på PHOTO  for at indstille
retning, indtil
lyser.
(film)-indikatoren
retning, indtil
(stillbillede)indikatoren lyser.
fokus  (der høres et bip), og
tryk derefter helt  (der høres en
lukkerlyd).
[STBY]  [REC]
Tryk på START/STOP  (eller )
igen for at stoppe optagelse.
Blitz  lyser
vises ved siden af . Når
forsvinder, er billedet blevet optaget.
 Tip!
Optagetiden og det antal billeder, der kan
optages, finder du på side 10 og 66.
Du kan optage stillbilleder under filmoptagelse
ved at trykke på PHOTO  ([Dual Rec],
(s. 28)).
Ved standardindstillingen optages et stillbillede
automatisk på en "Memory Stick PRO Duo",
hvis videokameraet registrerer et smil hos
en person under filmoptagelse ([SMILE
SHUTTER], s. 68). Der vises en orange
ramme rundt om et ansigt, som er udset til en
smilregistreringsoptagelse.
Der vises en hvid ramme på det registrerede
ansigt, og det registrerede ansigts billede
optimeres automatisk ([FACE DET. SETTING],
s. 68).
Du kan optage stillbilleder fra optagede film
(HDR-CX12E) (s. 47).
Du kan skifte optagetilstand ved at trykke på
(HOME)  (eller ) 
(CAMERA)
 [MOVIE] eller [PHOTO].
26
Zoom
Du kan forstørre billeder op til
12 gange den oprindelige størrelse med
zoomknappen eller zoomknapperne på
LCD-rammen.
Optagelse af lyd med mere
tilstedeværelse (5,1ch
surroundoptagelse)
Dolby Digital 5,1ch surroundsound kan
optages med den indbyggede mikrofon.
Du kan nyde realistisk lyd, når du afspiller
filmen på enheder, som understørrer 5,1ch
surroundsound.
Indbygget mikrofon
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1ch
surroundsound  Ordliste (s. 113)
Optagelse/afspilning
Bredere visningsvinkel:
(vidvinkel)
 Bemærkninger
Hvis
Tæt på: (telefoto)
Skub en lille smule til zoomknappen for
at zoome langsomt. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
 Bemærkninger
Sørg
for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen,
kan betjeningen af den muligvis høres på
optagelsen.
Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne på LCD-skærmen.
Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
 Tip!
Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (s. 63),
hvis du vil zoome længere ind end 12 × ved
optagelse af film.
afspiller 5,1ch-lyd på dit videokamera,
konverteres 5,1ch-lyd automatisk og udsendes i
2ch.
For at nyde 5,1ch-surroundsound, som
er optaget med billedkvaliteten HD (høj
opløsning), skal du bruge en enhed med
AVCHD-format, som er kompatibel med
5,1ch-surround.
Hvis du tilslutter dit videokamera med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), vil lyden
ved film med billedkvaliteten HD (høj
opløsning) automatisk blive udsendt i 5,1chlyd. Lyden ved film med billedkvaliteten SD
(standardopløsning) konverteres til 2ch.
 Tip!
Du kan vælge optagelyd mellem [5.1ch
) eller [2ch STEREO]
SURROUND] (
) ([AUDIO MODE], s. 62).
(
Ved at gemme billeder, som er optaget med
dit videokamera, på en disk (ved hjælp af den
medfølgende software), kan du nyde en mere
livagtig lyd i et hjemmebiografsystem etc.
27
Begynder at blinke hurtigt (QUICK ON)
du kontinuerligt optager stillbilleder. Du kan
vises.
ikke optage stillbilleder, medens
 Tip!
Hvis indikatoren
(film) lyser, bliver
størrelsen på stillbilleder [ 7.6M] (16:9 bred)
eller [5.7M] (4:3).
Du kan optage stillbilleder under
optagelsesstandby på samme måde, som når
(stillbillede) lyser. Du kan også
indikatoren
optage med blitz.
QUICK ONindikator
Når du trykker på QUICK ON,
går videokameraet i dvaletilstand
(strømsparetilstand) i stedet for at slukke.
QUICK ON-indikatoren bliver ved med at
blinke i dvaletilstanden. Tryk på QUICK
ON igen for at starte optagelse næste
gang. Videokameraet vender tilbage til
optagestandby-tilstand efter ca. 1 sekund.
 Tip!
I dvaletilstand bruges der ca. halvdelen af
batteriforbruget ved optagelse, så du kan spare
batteri.
Videokameraet slukkes automatisk, når du
ikke har betjent det i en bestemt periode i
dvaletilstand. Du kan indstille det tidsrum,
som du ønsker, at videokameraet skal forblive
i tændt, før det automatisk går i dvaletilstand
([QUICK ON STBY], (s. 75)).
Optagelse af stillbilleder med høj
kvalitet under filmoptagelse (Dual
Rec)
Du kan optage stillbilleder med høj kvalitet
under filmoptagelse ved at trykke på
PHOTO.
 Bemærkninger
Fjern
28
ikke "Memory Stick PRO Duo" fra
videokameraet, før optagelsen af stillbillederne
er fuldført, selvom optagelse af filmen allerede
er afsluttet.
Du kan ikke bruge blitz under filmoptagelse.

vises måske, hvis kapaciteten for "Memory
Stick PRO Duo" ikke er tilstrækkelig, eller hvis
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot)
Infrarød port
Hvis du indstiller NIGHTSHOT-kontakten
til ON, vises . Du kan optage billeder i
mørke.
 Bemærkninger
Funktionerne
NightShot og Super NightShot
anvender infrarødt lys. Undgå derfor at dække
over den infrarøde port med dine fingre el.lign.
Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 80),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Undlad at bruge funktionerne NightShot og
Super NightShot i lyse omgivelser. Dette kan
medføre fejl.
 Tip!
Sådan optager du et lysere billede ved at
anvende Super NightShot-funktionen (s. 83).
Brug funktionen Color Slow Shutter (s. 82),
hvis der skal optages et billede med tro
farvegengivelse.
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys
Optagelse i spejltilstand
 Tryk på START/STOP.
En 3-sekunders film (ca.) optages som en
12-sekunders film i langsom gengivelse.
[Recording…] forsvinder, når optagelsen er
færdig.
Tryk på
for at annullere den rolige,
langsomme optagelse.
For at ændre indstillingen
Tryk på fanen (OPTION)  , vælg
så den indstilling, som du ønsker at ændre.
 [TIMING]
Vælg optagelsens startpunkt, når
der er trykket på START/STOP.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (), og drej det derefter
180 grader til objektivsiden ().
 Tip!
Der vises et spejlbillede af motivet på
LCD-skærmen, men billedet optages som
normalt.
Optagelse af hurtig bevægelse i
langsom gengivelse (SMTH SLW REC)
Motiver i hurtig bevægelse, som
ikke kan optages under almindelige
optagebetingelser, kan optages i langsom
gengivelse med rolige bevægelser i cirka
3 sekunder.
Dette er nyttigt, når der skal optages
hurtige bevægelser såsom et golf- eller
tennissving.
(CAMERA) 
Optagelse/afspilning
Tryk på  (baggrundsbelysning) for
at justere eksponeringen til motiver i
modlys for at få vist . Du annullerer
modlysfunktionen ved at trykke på
 (baggrundsbelysning) igen.
(HOME) 
 Tryk på
[SMTH SLW REC].
[3sec BEFORE]

[RECORD SOUND]
Vælg [ON] ( ) for at overlejre lyde
som konversation på billeder i langsom
gengivelse (standardindstillingen er
[OFF]). Videokameraet optager lyde i ca.
12 sekunder, medens [Recording…] vises
i trin .
 Bemærkninger
Der
kan ikke optages lyde, medens der optages
en 3-sekunders film (ca.).
Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke
så god som den ved normal optagelse.
29
Hvis
du afspiller en film, som er optaget, når
[RECORD SOUND] på [SMTH SLW REC]
, uanset
er indstillet til [OFF], vises
indstillingen for [AUDIO MODE] (s. 62).
Manuel styring af
billedindstillingerne med CAMERA
CONTROL-drejeknappen
Du kan tildele et menupunkt, som du
ofte bruger, til CAMERA CONTROLdrejeknappen.
Da fokusjustering er tildelt til
CAMERA CONTROL-drejeknappen i
standardindstillingerne, er funktionen
nedenfor beskrevet som justering af fokus
ved hjælp af drejeknappen.
For at tildele menupunkter til CAMERA
CONTROL-drejeknappen
 Tryk på MANUAL og hold den nede i
nogle få sekunder.
Skærmbilledet [DIAL SETTING] vises.
 Drej CAMERA CONTROLdrejeknappen, og vælg det punkt, som
skal tildeles.
 Tryk på MANUAL.
 Bemærkninger
Manuelle
MANUAL
CAMERA CONTROLdrejeknap
 Tryk på MANUAL for at aktivere
tilstanden for manuel justering.
Ved at trykke på MANUAL skifter
indstillingstilstanden mellem
automatisk og manuel.
 Drej CAMERA CONTROLdrejeknappen for at justere fokus.
Punkter, som du kan tildele til CAMERA
CONTROL-drejeknappen
 [FOCUS]
(s. 80)
(s. 80)
 [AE SHIFT] (s. 62)
 [WB SHIFT] (s. 62)
 [EXPOSURE]
30
indstillinger bevares, selvom du
ændrer det tildelte punkt for CAMERA
CONTROL-drejeknappen. Men hvis du
indstiller [EXPOSURE] manuelt, efter at du
har indstillet [AE SHIFT], vil [EXPOSURE]
tilsidesætte [AE SHIFT].
Hvis du vælger [RESET] i trin , vil alle
punkter, som er justeret manuelt, blive nulstillet
til standardindstillingerne.
 Tip!
Funktionerne for de punkter, som kan tildeles
til CAMERA CONTROL-drejeknappen, er de
samme som for menubetjening.
Du kan også tildele menupunkter til CAMERA
CONTROL-drejeknappen ved at trykke på
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE
SETTINGS]/[PHOTO SETTINGS]  [DIAL
SETTING] (s. 65).
Afspilning
Objektivdæksel
Lukkes, når der vises et INDEX-skærmbillede
Zoomknap 
(HOME) 
POWER -kontakt 
(HOME) 
Optagelse/afspilning
(VIEW IMAGES) 
(VIEW IMAGES) 
1 Skub POWER-kontakten  for at tænde for videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
Skærmbilledet [VISUAL INDEX] vises på LCD-skærmen (det kan tage nogle sekunder).
HOME MENU
Forrige
6 billeder
Næste
6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet

: Går til skærmbilledet Film Roll Index (s. 33).

: Går til skærmbilledet Face Index (s. 33).

Søgninger efter
billeder efter dato
(s. 34)
Vises med billedet for hver
af fanerne, som sidst blev
afspillet/optaget ( for
stillbillede).
(OPTION)
: Viser film med billedkvaliteten HD (høj opløsning).*

: Viser stillbillede.
*
vises, hvis du vælger film med billedkvaliteten SD (standardopløsning) i [
/
SET] (s. 56).
 Tip!
Antallet af billeder på [VISUAL INDEX]-skærmbilledet kan ændres 6  12 ved at bevæge
(HOME)  (eller ) 
(SETTINGS)
zoomknappen . Fastlås dette antal ved at trykke på
 [VIEW IMAGES SET]  [ DISPLAY] (s. 71).
31
3 Start afspilning.
Afspilning af film
Tryk på fanen
eller
, vælg så den film, som du ønsker at afspille.
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Går til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet
Næste film
Starten af filmen/forrige film
Lydstyrke
Stopper (går til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet)
(OPTION)
Forrige/næste knap
 Tip!
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til INDEXskærmbilledet.
Tryk på
/
under pause for at afspille film langsomt.
Et tryk på
/
gør tilbagespolningen/den hurtige fremspoling ca. fem gange hurtigere, to tryk
gør den ca. 10 gange hurtigere, tre tryk gør den ca. 30 gange hurtigere og fire tryk gør den
ca. 60 gange hurtigere.
Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
, tryk så på
/
. Du kan ligeledes justere
(OPTION) (s. 72).
lydstyrken fra menuen
Visning af stillbilleder
Tryk på fanen
, vælg så det stillbillede, som du ønsker at afspille.
Går til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet
Diasshowknap (s. 35)
Går til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet
 Tip!
Du kan skifte afspilningstilstand ved at trykke
(HOME)  (eller ) 
(VIEW
på
IMAGES)  [VISUAL INDEX].
32
(OPTION)
Forrige/næste knap
Søgninger efter den ønskede sekvens
efter punkt (Film Roll Index)
Film kan opdeles med et angivet
tidsrum, og den første sekvens i hver
del vises på INDEKS-skærmbilledet. Du
kan også afspille en film via det valgte
miniaturebillede.
1 Skub POWER-kontakten for at
Skærmbilledet [VISUAL INDEX] vises.
2 Tryk på
(Film Roll Index).
Ansigtsbilleder, som registreres under
filmoptagelse, vises på indeksskærmen.
Du kan afspille filmen fra det valgte
ansigtsbillede.
1 Skub POWER-kontakten for at
tænde for videokameraet, og tryk
på
(VIEW IMAGES).
Skærmbilledet [VISUAL INDEX] vises.
2 Tryk på
(Face Index).
Går til [VISUAL INDEX]-skærmbilledet
Går til [VISUAL INDEX]-skærmbilledet
Indstiller intervallet, hvor der skal oprettes
miniaturebilleder af sekvenser i en film.
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/
for at søge efter den
ønskede sekvens, og tryk derefter
på den sekvens, du vil afspille.
Afspilningen starter fra den valgte
sekvens.
 Tip!
kan få vist skærmbilledet [Film Roll Index]
(HOME) 
(VIEW
ved at trykke på
IMAGES)  [ INDEX].
Du
Optagelse/afspilning
tænde for videokameraet, og tryk
på
(VIEW IMAGES).
Søgninger efter den ønskede sekvens
efter ansigt (Face Index)
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/ , og tryk derefter på
det ønskede ansigtsbillede for at få
vist sekvensen.
Afspilningen starter fra begyndelsen af
sekvensen med det valgte ansigtsbillede.
 Bemærkninger
Ansigterne
registreres muligvis ikke afhængigt
af optageforholdene.
Eksempel: Personer med briller eller hat, eller
dem som ikke vender ansigtet mod kameraet.
Indstil [FACE DETECTION] (s. 68) til [ON]
(standardindstilling) før optagelse for at afspille
fra [ INDEX].
33
 Tip!
Du kan få vist skærmbilledet [Face Index]
(HOME) 
(VIEW
ved at trykke på
IMAGES)  [ INDEX].
Søgning efter de foretrukne billeder
ved hjælp af dato (Datoindeks)
Du kan effektivt søge efter ønskede billeder
efter dato.
 Bemærkninger
Du
kan ikke bruge datoindekset til stillbilleder.
1 Skub POWER-kontakten for at
tænde for videokameraet, og tryk
på
(VIEW IMAGES).
Skærmbilledet [VISUAL INDEX] vises.
2 Tryk på
eller fanen
.
4 Tryk på
/
for at vælge datoen
for det ønskede billede, og tryk på
.
Billederne for den valgte dato vises på
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet.
 Tip!
På skærmbilledet [Film Roll Index]/[Face
Index] kan du anvende datoindekset ved at
følge trin 3 til 4.
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre stillbillederne fra
ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige
størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
zoom-knappen eller zoomknapperne på
LCD-rammen.
3 Tryk på datoen på skærmen.
Billedernes optagedatoer vises på
skærmen.
Går til [VISUAL INDEX]-skærmbilledet
 Afspil de stillbilleder, du vil forstørre.
 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmen er indrammet.
 Tryk på skærmen på det punkt, som du
ønsker vist i midten af den viste ramme.
 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på
34
for at annullere.
Sådan afspiller du en serie billeder
(diasshow)
 Bemærkninger
Du
kan ikke betjene afspilningszoom under
diasshow.
Optagelse/afspilning
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte stillbillede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet. Tryk
på
igen for at genstarte.
 Tip!
Du kan også afspille diasshowet ved at trykke på
(OPTION)  fanen
 [SLIDE
fanen
SHOW] på skærmbilledet [VISUAL INDEX].
Under afspilning af et stillbillede kan du
indstille kontinuerlig afspilning af diasshow ved
(OPTION)  fanen

at vælge fanen
[SLIDE SHOW SET]. Standardindstillingen er
[ON] (fortløbende afspilning).
35
Afspilning af billedet på et tv
Tilslutningsmetoder og billedkvaliteten (HD
(høj opløsning)/SD (standardopløsning)),
som ses på fjernsynsskærmen, varierer
afhængigt af hvilken type fjernsyn, der er
tilsluttet, og hvilke stik der anvendes.
Anvend den medfølgende
vekselstrømsadapter som strømkilde
(s. 15).
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
 Bemærkninger
Ved
optagelse indstilles [X.V.COLOR] til [ON]
for at kunne afspille på et x.v.Color-kompatibelt
fjernsyn (s. 64).
Nogle indstillinger skal måske justeres på
fjernsynet under afspilning. Se fjernsynets
betjeningsvejledning for detaljer.
Betjeningssekvens
Du kan nemt tilslutte dit videokamera til
fjernsynet ved at følge instruktionerne, som
vises på LCD-skærmen, [TV CONNECT
Guide].
Indgangen på fjernsynet ændres til
det tilsluttede stik.
Se fjernsynets betjeningsvejledning.

Tilslut videokameraet og fjernsynet
i overensstemmelse med [TV
CONNECT Guide].

Lav de nødvendige
udgangsindstillinger på dit
videokamera (s. 38).
36
Stik til ekstern
A/V
 Bemærkninger
Dit
videokamera og Handycam Station
er forsynet med stik til ekstern A/V- eller
A/V OUT-stik (s. 107, 108). Tilslut A/Vtilslutningskablet eller komponent-A/Vkablet til enten Handycam Station eller
til dit videokamera. Hvis du tilslutter
A/V-tilslutningskabler eller komponentA/V-kabler til både Handycam Station og dit
videokamera på samme tid, kan der forekomme
billedforstyrrelser.
Valg af den mest fordelagtige
tilslutning - TV CONNECT Guide
Dit videokamera vil rådgive dig om den
mest fordelagtige måde at tilslutte til dit
fjernsyn på.
1 Tænd for videokameraet, og tryk på
(HOME) 
(OTHERS)  [TV
CONNECT Guide].
2 Tryk på svaret på spørgsmålet på
skærmen.
Optagelse/afspilning
Hvis punktet ikke vises på skærmen,
skal du trykke på / for at skifte
side.
Lav så den relevante tilslutning mellem
dit videokamera og fjernsynet.
37
Tilslutning til et fjernsyn med høj opløsning
Billeder, som er optaget med billedkvaliteten HD (høj opløsning), afspilles med
billedkvaliteten HD (høj opløsning). Billeder, som er optaget med billedkvaliteten SD
(standardopløsning), afspilles med billedkvaliteten SD (standardopløsning).
 (s. 38)
 (s. 39)
: Signalretning
Type
Videokamera
Kabel
Komponent-A/V-kabel
(medfølger)
Tv
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
HOME MENU-indstilling
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [COMPONENT] 
[1080i/576i] (s. 73)
(Hvid)
(Rød)
 Bemærkninger
Hvis
du kun tilslutter komponentvideostik, udsendes der ingen lydsignaler. Tilslut de hvide og røde stik
for at udsende lydsignaler.
38
: Signalretning
Type
Videokamera
Kabel
Tv
HOME MENU-indstilling
HDMI-kabel (medfølger ikke)
 Bemærkninger
Anvend
Optagelse/afspilning
et HDMI-kabel med HDMI-logo.
et HDMI-ministik i den ene ende (til videokameraet) og et stik egnet til tilslutning til fjernsynet i
den anden ende.
Der udsendes ingen billeder fra HDMI OUT-stikket på videokameraet, hvis der er optaget signaler med
ophavsretlig beskyttelse i billederne.
Nogle fjernsyn fungerer måske ikke korrekt (dvs. ingen lyd eller intet billede) med denne tilslutning.
Tilslut ikke HDMI OUT-stikket på dit videokamera og HDMI OUT-stikket på en ekstern enhed med
HDMI-kablet. Dette kan medføre fejl.
Hvis den tilsluttede enhed er kompatibel med 5,1ch-surroundsound, udsendes film, som er optaget
med billedkvaliteten HD (høj opløsning), automatisk i 5,1ch-surroundsound. Film, som er optaget med
billedkvaliteten SD (standardopløsning), konverteres til 2ch-lyd.
Anvend
Tilslutning til et 16:9- (wide screen) eller 4:3-fjernsyn uden høj opløsning
Billeder, som er optaget med kvaliteten HD (høj opløsning), konverteres til SD
(standardopløsning) og afspilles. Billeder, som er optaget med billedkvaliteten SD
(standardopløsning), afspilles med billedkvaliteten SD (standardopløsning).
 (s. 40)
 (s. 40)
 (s. 40)
Sådan indstilles billedformat i overensstemmelse med det tilsluttede tv (16:9/4:3)
Indstil [TV TYPE] til [16:9] eller [4:3] i overensstemmelse med dit fjernsyn (s. 73).
39
 Bemærkninger
Hvis
du afspiller en film, som er optaget med billedkvaliteten SD (standardopløsning) på et 4:3-fjernsyn,
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE
som ikke er kompatibelt med 16:9-signalet, trykkes på
SETTINGS]  [WIDE SELECT]  [4:3] på dit videokamera, når der optages et billede (s. 63).
: Signalretning
Type
Videokamera
Kabel
Komponent-A/V-kabel
(medfølger)
Tv
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
(Hvid)
(Rød)
HOME MENU-indstilling
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [COMPONENT] 
[576i] (s. 73)
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 73)
 Bemærkninger
Hvis
du kun tilslutter komponentvideostik, udsendes der ingen lydsignaler. Tilslut de hvide og røde stik
for at udsende lydsignaler.
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 73)
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke)
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
 Bemærkninger
Hvis
S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) er tilsluttet, udsendes der ingen lydsignaler. For at udsende
lydsignaler tilsluttes de hvide og røde stik til lydindgangsstikket på fjernsynet.
Denne tilslutning frembringer billeder med højere opløsning sammenlignet med A/V-tilslutningskablet
(type ).
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
40
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
* Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse med dit fjernsyn.
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 73)
Ved tilslutning til dit fjernsyn via en
videobåndoptager
Om "Photo TV HD"
Tilslut videokameraet til LINE INindgangen på videobåndoptageren ved
hjælp af A/V-tilslutningskablet. Indstil
indgangsvælgere på videobåndoptageren til
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.).
Hvis dit fjernsyn er af monotypen (når
fjernsynet kun har én lydindgang)
Hvis dit fjernsyn/din videobåndoptager har
en adapter med 21 ben (EUROCONNECTOR)
Du skal bruge adapteren med 21 ben
(medfølger ikke) for at tilslutte dit
videokamera til et fjernsyn for at se
optagede billeder (kun for modeller, hvor
-mærket er trykt nedenunder). Denne
adapter er kun beregnet til udsendelse.
Tv/
videobåndoptager
 Bemærkninger
* Fjernsynet skifter automatisk til den passende
tilstand, når der vises billeder.
**Opsætning af fjernsynet er nødvendigt. Se
venligst betjeningsvejledningen for dit Photo
TV HD-kompatible fjernsyn for detaljer.
Anvendelse af "BRAVIA" Sync
Du kan udføre afspilningsbetjening med
dit fjernsyns fjernbetjening ved at tilslutte
dit videokamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt fjernsyn, som er kommet på
markedet i 2008 eller senere med HDMIkablet.
Optagelse/afspilning
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på fjernsynet
eller videobåndoptageren.
Dit videokamera er kompatibelt med
"Photo TV HD". "Photo TV HD" tillader
meget detaljeret, fotolignende afbildning
af fine teksturer og farver. Ved at tilslutte
Sonys Photo TV HD-kompatible enheder
ved hjælp af et HDMI-kabel* eller et
komponent-A/V-kabel** kan en helt ny
verden af billeder nydes i betagende
HD-kvalitet.
HDMI-kabel
Hvis
A/V-tilslutningskablet anvendes for
at udsende billeder, udsendes billeder med
billedkvaliteten SD (standardopløsning).
 Tip!
Hvis du tilslutter til videokamera til fjernsynet
ved hjælp af flere kabeltyper for at udsende
billeder, har fjernsynets indgangsstik følgende
prioritetsrækkefølge:
HDMI  komponent  S VIDEO  video.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
er en grænseflade, som anvendes til at sende
både video-/lydsignaler. HDMI OUT-stikket
udsender billeder og digital lyd af høj kvalitet.
1 Tilslut dit videokamera og et
"BRAVIA" Sync-kompatibelt
fjernsyn med HDMI-kablet
(medfølger ikke).
2 Tænd videokameraet.
Tv-indgangen skifter automatisk, og
billedet fra videokameraet vises på
fjernsynet.
41
3 Anvend fjernsynets fjernbetjening.
Du kan lave følgende betjeninger.
 Vis
(VIEW IMAGES) for
(HOME)
ved at trykke på knappen SYNC MENU
 Vis et INDEX-skærmbillede såsom
VISUAL INDEX-skærmbilledet, og afspil
de ønskede film eller stillbilleder ved at
trykke på knapperne op/ned/venstre/højre/
enter på fjernsynets fjernbetjening.
 Bemærkninger
For
at indstille videokameraet trykkes på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[GENERAL SET]  [CTRL FOR HDMI] 
[ON] (standardindstilling).
Indstil også dit fjernsyn. Se fjernsynets
betjeningsvejledning for detaljer.
 Tip!
Hvis du slukker for fjernsynet, slukkes
videokameraet samtidigt.
42
Gemme billeder
Billeder optages på "Memory Stick PRO Duo". På grund af den begrænsede kapacitet for
"Memory Stick PRO Duo" skal du sørge for at gemme billeddate på et eksternt medie såsom
DVD-R eller en computer.
Du kan gemme billederne, som er optaget på videokameraet, som beskrevet nedenfor.
Lagring af billeder på en computer
Ved at anvende "PMB" på den medfølgende CD-ROM kan du gemme billeder, som er
optaget på videokameraet med billedkvaliteten HD (høj opløsning) eller billedkvaliteten SD
(standardopløsning).
Du kan om nødvendigt regenerere film med billedkvaliteten HD (høj opløsning) fra
computeren til videokameraet (HDR-CX12E). For flere oplysninger se "PMB Guide".
Når videokameraet tilsluttes til en computer, kan du gemme billeder,
som er optaget på videokameraet, direkte på en disk ved blot at trykke
på knappen
(DISC BURN).
Lagring af billeder på en computer (Easy PC Back-up)
Du kan lagre de optagne billeder i videokameraet på harddisken i en
computer.
Optagelse/afspilning
Oprettelse af en disk med ét tryk (One Touch Disc Burn)
Oprettelse af en disk med udvalgte billeder
Du kan gemme de billeder, du overførte til din computer, på en disk.
Du kan også redigere billederne.
Se den medfølgende "Betjeningsvejledning".
Lagring af billeder ved at tilslutte videokameraet til andre enheder
Tilslutning med et A/V-tilslutningskabel
Du kan dubbe film med billedkvaliteten SD (standardopløsning).
Tilslutning med et USB-kabel
Du kan dubbe film med billedkvaliteten HD (høj opløsning) eller
med billedkvaliteten SD (standardopløsning).
Se side 51.
43
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
redigere billeder på "Memory Stick PRO
Duo". Du kan også have fornøjelse af dit
videokamera ved at tilslutte det til andre
enheder.
(OTHERS) kategori
Liste med menupunkter
DELETE
Du kan slette billeder på medierne
"Memory Stick PRO Duo" (s. 45).
PHOTO CAPTURE (HDR-CX12E)
Du kan gemme et billede, du vælger fra en
optaget film, som et stillbillede (s. 47).
EDIT
Du kan også redigere billederne (s. 48).
PLAYLIST EDIT
Du kan oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 49).
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (s. 54).
USB CONNECT
Du kan tilslutte videokameraet til en
computer osv. via USB-kablet.
Se "Betjeningsvejledning" for tilslutning til
computeren.
TV CONNECT Guide
Videokameraet hjælper dig med at vælge
en passende tilslutning for din enhed
(s. 36).
44
Sletning af billeder
Du kan slette billeder, der er optaget på
"Memory Stick PRO Duo" ved hjælp af
videokameraet.
 Bemærkninger
Du
 Tip!
Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
Du kan slette billeder på
afspilningsskærmbilledet via menuen
(OPTION).
Hvis du vil slette alle billeder på "Memory
Stick PRO Duo" og gendanne hele den plads på
"Memory Stick PRO Duo", der kan optages på,
skal du formatere "Memory Stick PRO Duo"
(s. 57).
Sletning af film
Du kan få ledig plads på "Memory Stick
PRO Duo" ved at slette billeddata.
Du kan kontrollere den ledige plads på
"Memory Stick PRO Duo" ved hjælp af
[MEDIA INFO] (s. 57).
Indstil på forhånd billedkvaliteten for den
film, som du vil slette (s. 56).
1 Tryk på
(HOME) 
 [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
(OTHERS)
[
DELETE] eller
DELETE].
4 Tryk på den film, der skal slettes.
Det valgte billede er markeret med .
Tryk på og hold billedet på LCDskærmen nede for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
5 Tryk på
 [YES] 
Redigering
kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet og fjern ikke "Memory Stick
PRO Duo" under sletning af billeder. Det kan
beskadige "Memory Stick PRO Duo".
Når en anden enhed har indstillet
skrivebeskyttelse af billederne i "Memory Stick
PRO Duo" kan du ikke slette billederne fra
"Memory Stick PRO Duo".
Vigtige data bør gemmes på eksterne medier
(s. 43).
Prøv ikke at slette filer på videokameraets
"Memory Stick PRO Duo" fra computeren.
3 Tryk på [
.
Sådan sletter du alle film på én gang
I trin 3 trykkes på [
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL]  [YES]  [YES]

.
Sådan sletter du alle de film, der er optaget
samme dag, på én gang
 I trin 3 trykkes på [
DELETE by date]/
DELETE by date].
[
 Tryk på
/
for at vælge optagedatoen
.
for den ønskede film, og tryk på
De film, der er optaget på den valgte dato,
vises på skærmen.
Tryk på filmen på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
45
 Bemærkninger
Hvis
den slettede film er inkluderet i en
afspilningsliste (s. 49), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
Sletning af stillbilleder
1 Tryk på
(HOME) 
 [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
(OTHERS)
4 Tryk på det stillbillede, som skal
slettes.
Det valgte stillbillede er markeret med
.
Tryk på og hold stillbilledet på LCDskærmen nede for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
5 Tryk på
 [YES] 
.
Sådan sletter du alle stillbilleder på én gang
I trin 3 trykkes på [
[YES]  [YES] 
46
DELETE ALL] 
.
Sådan optages stillbilleder fra en film
(HDR-CX12E)
Du kan gemme et billede, du vælger fra en
optaget film, som et stillbillede.
Indstil på forhånd billedkvaliteten for den
film, som du vil oprette stillbilleder fra
(s. 56).
1 Tryk på
(HOME) 
 [PHOTO CAPTURE].
(OTHERS)
Skærmbilledet [PHOTO CAPTURE]
vises.
2 Tryk på den film, der skal optages.
Den valgte film afspilles.
på det sted, hvor du vil
optage.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Tryk på

.
 Bemærkninger
Billedstørrelsen
er fast afhængigt af filmens
billedkvalitet:
 [
2.1M] med billedkvaliteten HD (høj
opløsning)
 [
0.2M] i 16:9 (bred) med billedkvaliteten
SD (standardopløsning)
 [VGA (0.3M)] i 4:3 med billedkvaliteten SD
(standardopløsning)
"Memory Stick PRO Duo" bør have nok ledig
plads.
Optagedato og -klokkeslæt for optagede
stillbilleder er de samme som optagedato og
klokkeslæt for film.
Hvis filmen, som du har optaget fra, ikke har
nogen datakode, vil optagedato og klokkeslæt
for stillbilledet være den dato og det klokkeslæt,
hvor du har optaget fra filmen.
Redigering
3 Tryk på
Afslutning af optagelsen
Justerer optagelsespunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
.
optagelsespunkt med
Vender tilbage til begyndelsen af den
valgte film.
4 Tryk på
.
Når optagelsen er afsluttet, vender
skærmen tilbage til pause.
Fortsættelse af optagelsen
Tryk på
, og følg derefter trin 3 til 4.
Hvis du vil oprette et stillbillede ud fra en
anden film, skal du trykke på
og følge
trin 2 til 4.
47
Opdeling af en film
Indstil på forhånd billedkvaliteten for den
film, som du vil opdele (s. 56).
 Tip!
De billeder, som optages på videokameraet,
kaldes "original".
1 Tryk på
 [EDIT].
(HOME) 
(OTHERS)
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal opdeles.
Den valgte film afspilles.
4 Tryk på
på det sted, hvor du vil
opdele filmen i sekvenser.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
.
opdelingspunkt med
Vender tilbage til begyndelsen af den
valgte film.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
48
 [YES] 
.
 Bemærkninger
Filmene
kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet og fjern ikke "Memory Stick
PRO Duo" under opdeling af filmen. Det kan
beskadige "Memory Stick PRO Duo".
Der kan være en mindre forskel mellem det
, og det faktiske
punkt, hvor du trykker på
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
Hvis du opdeler den originale film, opdeles den
film, der er føjet til afspilningslisten også.
 Tip!
Du kan opdele filmen på
afspilningsskærmbilledet ved at anvende
(OPTION).
menuen
Oprettelse af afspilningslisten
Afspilningslisten er en liste, som viser
miniaturebilleder af de film, du har valgt.
De originale film ændres ikke, selvom
du redigerer eller sletter film fra
afspilningslisten.
Indstil på forhånd billedkvaliteten, som du
vil oprette/afspille/redigere afspilningslisten
i (s. 56).
Sådan tilføjer du alle de film, der er optaget
samme dag, på én gang
 I trin 2 trykkes på [
ADD by date]/
ADD by date].
[
Filmenes optagedatoer vises på skærmen.
 Bemærkninger
Billeder
med billedkvaliteten HD (høj
opløsning) og billedkvaliteten SD
(standardopløsning) tilføjes til en individuel
afspilningsliste.
1 Tryk på
2 Tryk på [
ADD] eller [
(OTHERS)
ADD].
3 Tryk på den film, der skal føjes til
afspilningslisten.
Den valgte film markeres med .
Tryk på og hold filmen på
LCD-skærmen nede for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
4 Tryk på
 [YES] 
.
Redigering
(HOME) 
 [PLAYLIST EDIT].
 Tryk på
/
for at vælge optagedatoen
.
for den ønskede film, og tryk på
De film, der er optaget på den valgte dato,
vises på skærmen.
Tryk på filmen på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
 Bemærkninger
Fjern
ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet og fjern ikke "Memory Stick
PRO Duo" under tilføjelse af film. Det kan
beskadige "Memory Stick PRO Duo".
Du kan ikke føje stillbilleder til afspilningslisten.
Du kan ikke oprette en afspilningsliste,
som indeholder både billedkvaliteten HD
(høj opløsning) og billedkvaliteten SD
(standardopløsning).
 Tip!
Du kan maksimalt tilføje 999 film med
billedkvaliteten HD (høj opløsning) eller 99 film
med billedkvaliteten SD (standardopløsning) til
afspilningslisten.
Du kan tilføje en film på
afspilningsskærmbilledet eller skærmbilledet
(OPTION).
INDEX ved at trykke på
Du kan kopiere afspilningslisten til en disk, som
den er, ved hjælp af den medfølgende software.
49
Afspilning af afspilningslisten
Indstil på forhånd billedkvaliteten, som du
vil oprette/afspille/redigere afspilningslisten
i (s. 56).
1 Tryk på
(HOME) 
IMAGES)  [PLAYLIST].
 Tryk på
 [YES] 
.
 Tip!
De originale film ændres ikke, heller ikke hvis
du sletter filmene fra afspilningslisten.
Ændring af rækkefølgen i afspilningslisten
(VIEW
Afspilningslisten vises.
2 Tryk på den film, som du vil afspille.
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
film til slutningen, og skærmen vender
derefter tilbage til afspilningslisten.
 Tryk på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryk på [
MOVE]/[
MOVE].
 Vælg den film, som skal flyttes.
Den valgte film markeres med .
Tryk på og hold filmen på LCD-skærmen
nede for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
 Tryk på
.
 Vælg destinationen med
/
.
Sletning af unødvendige film fra
afspilningslisten
 Tryk på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryk på [
ERASE]/[
ERASE].
For at slette alle film fra afspilningslisten
trykkes på [
ERASE ALL]/[
ERASE
.
ALL]  [YES]  [YES] 
 Vælg den film, der skal slettes fra
afspilningslisten.
Den valgte film markeres med .
Tryk på og hold filmen på LCD-skærmen
nede for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
50
Destinationslinje
 Tryk på
 [YES] 
.
 Tip!
Når du har valgt flere film, flyttes filmene i den
rækkefølge, de findes på afspilningslisten.
Dubbing til andre enheder
Tilslutning med et A/V-tilslutningskabel
Du kan kopiere de afspillede billeder på videokameraet til andre optageenheder, f.eks.
videobåndoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 15).
Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som
skal tilsluttes.
Indstil på forhånd billedkvaliteten for den film, som du vil dubbe (s. 56).
 Bemærkninger
Film, som er optaget med billedkvaliteten HD (høj opløsning), dubbes med billedkvaliteten SD
(standardopløsning).
at kopiere film, som er optaget med billedkvaliteten HD (høj opløsning), installeres
programsoftwaren (medfølger) på computeren, og billederne kopieres til en disk i computeren.
Da dubbing udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
For
Enheder med S
VIDEO-stik
Redigering
Enheder uden S
VIDEO-stik
(Gul)
(Hvid)
A/V OUT-stik
(Hvid)
(Rød)
(Rød)
: Video-/signalretning
A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Videokameraet og Handycam Station
er forsynet med stik til ekstern A/V eller
A/V OUT-stik (s. 107,108). Tilslut A/Vtilslutningskablet til enten Handycam
Station eller videokameraet afhængigt at
opsætningen.
A/V-tilslutningskabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed
(Gul)
Videobåndoptagere
eller DVD/HDDoptagere
via S VIDEO-stikket, ved at bruge et
A/V-tilslutningskabel sammen med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan du
fremstille billeder i bedre kvalitet end
med et A/V-tilslutningskabel. Tilslut
det hvide og røde stik (venstre/højre
lyd) og S VIDEO-stikket (S VIDEOkanal) på A/V-tilslutningskablet med
et S VIDEO-kabel (medfølger ikke).
Ledningen med det gule stik er ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen vil
ikke udsende lyd.
51
 Bemærkninger
Du
kan ikke dubbe til optagere, som er tilsluttet
med et HDMI-kabel.
Hvis du vil skjule skærmindikatorerne (f.eks.
en tæller osv.) på skærmen på den tilsluttede
(HOME) 
monitor, skal du trykke på
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]
 [DISP OUTPUT]  [LCD PANEL]
(standardindstilling) (s. 73).
Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal du trykke på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]  [DISP OUTPUT]
 [V-OUT/PANEL] (s. 73).
Hvis du tilslutter dit videokamera til en
monoenhed, tilsluttes det gule stik på A/Vtilslutningskablet til videoindgangsstikket, og
det røde (højre kanal) eller det hvide (venstre
kanal) stik til lydindgangsstikket på enheden.
1 Tænd for videokameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse
med afspilningsenheden (s. 73).
2 Indsæt optagemediet i
4 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
5 Når kopieringen er afsluttet, skal du
stoppe optageenheden og derefter
videokameraet.
Tilslutning med et USB-kabel
Tilslut videokameraet til DVD-skriver
osv. som er kompatibel med film-dubbing
via USB-tilslutningen til dubbing uden
billedforringelse.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 15). Yderligere oplysninger findes også
i de betjeningsvejledninger, der fulgte med
det udstyr, som skal tilsluttes.
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
3 Tilslut videokameraet til
optageenheden (videobåndoptager
eller DVD/HDD-optager) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 
eller et A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (medfølger ikke) .
Slut videobåndoptageren til
indgangsstikkene på optageenheden.
52
1 Tænd videokameraet.
2 Tilslut videokameraets  (USB)-stik
og en DVD-skriver osv. med det
medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises
automatisk.
3 Tryk på [
 Tip!
Hvis skærmbilledet [USB SELECT] ikke vises,
(HOME)  (OTHERS) 
trykkes på
[USB CONNECT].
Hvis du gemmer billeder med billedkvaliteten
SD (standardopløsning) ved hjælp af DVDskrivere, tilsluttes med A/V-tilslutningskablet
og betjen dem.
USB CONNECT].
start optagelse.
Redigering
4 Betjen den tilsluttede enhed, og
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med
den tilsluttede enhed.
5 Når dubbing er fuldført, trykkes på
[END]  [YES], fjern så USB-kablet.
Vigtigt
Dette videokamera optager optagelser
med høj opløsning i AVCHD-format.
Optagelser med høj opløsning kan
kopieres til DVD-medier. DVD-medier,
som indeholder AVCHD-optagelser, bør
dog ikke anvendes med DVD-baserede
afspillere eller optagere, da DVD-afspillere/
optagere måske ikke kan fjerne mediet og
måsker sletter indholdet uden advarsel.
DVD-medier, som indeholder AVCHDoptagelser, kan måske afspilles på en
kompatibel Blu-ray Disc ™-afspiller/optager
eller en anden kompatibel enhed.
53
Udskrivning af optagne stillbilleder (PictBridgekompatibel printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte videokameraet til en computer.
5 Tryk på det stillbillede, som skal
udskrives.
Tænd printeren.
Sæt "Memory Stick PRO Duo",
som indeholder stillbillederne, i dit
videokamera.
1 Slut Handycam Station til
vægkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter.
2 Sæt videokameraet i din Handycam
Station, tænd så for videokameraet.
3 Tilslut  (USB)-stikket på Handycam
Station til printeren ved hjælp af
USB-kablet.
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
4 Tryk på [PRINT].
Når tilslutningen er udført, vises
(PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
Det valgte stillbillede er markeret med
.
Tryk på og hold stillbilledet på
LCD-skærmen nede for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
6 Tryk på
(OPTION), angiv følgende
indstillinger, og tryk derefter
på
.
[COPIES]: Angiv det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (dato/
klokkeslæt udskrives ikke).
[SIZE]: Vælg papirstørrelse.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre
indstillingen, skal du gå til trin 7.
7 Tryk på [EXEC]  [YES] 
.
Skærmbilledet til valg af stillbillede vises
igen.
Du kan vælge et stillbillede på skærmen.
54
Afslutning af udskrivning
I trin 4 trykkes på
valg af billede.
på skærmbilledet til
 Bemærkninger
Vi
Du
kan udskrive et stillbillede på
afspilningsskærmbilledet ved hjælp af menuen
(OPTION).
Redigering
kan kun garantere for betjeningen af
modeller, som er PictBridge-kompatible.
Se også betjeningsvejledningen for den
anvendte printer.
Du må ikke gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
 Betjen POWER-kontakten
 Tryk på
(VIEW IMAGES)
 Fjern videokameraet fra Handycam Station
 Fjern USB-kablet fra videokameraet,
Handycam Station eller printeren
 Fjern "Memory Stick PRO Duo" fra
videokameraet, medens stillbilleder, som er
gemt på det, udskrives
Hvis din printer stopper udskrivningen, skal
du fjerne USB-kablet, slukke for printeren og
tænde den igen og genstarte handlingen fra
begyndelsen.
Du kan kun vælge de papirstørrelser, som
printeren kan udskrive.
Ved nogle printermodeller kan det være, at
billedernes kanter øverst, nederst, til højre
og til venstre trimmes. Hvis du udskriver et
stillbillede, som er optaget i billedformatet 16:9
(bred), kan det være, at stillbilledernes venstre
og højre sider trimmes meget.
Nogle printermodeller understøtter måske
ikke funktionen med udskrivning af dato. Se
printerens betjeningsvejledning for detaljer.
Stillbillederne, som beskrives nedenfor,
udskrives måske ikke:
 Et stillbillede, der er redigeret i en computer
 Et stillbillede, som er optaget af andre
enheder
 En stillbilledefil, som overstiger 4 MB
 En stillbilledfil, som er større end 3.680 ×
2.760 pixel
 Tip!
PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
55
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE MEDIA)
kategori
Denne kategori giver dig mulighed for
at bruge "Memory Stick PRO Duo" til
forskellige formål.
Indstilling af
billedkvalitet
Du kan vælge billedkvalitet for optagelse/
afspilning/redigering på dit videokamera.
Ved standardindstillingen er
billedkvaliteten indstillet til HD (høj
opløsning).
 Tip!
Du kan optage/afspille/redigere den
valgte billedkvalitet. Hvis du vil ændre
billedkvaliteten, vælges billedkvaliteten igen.
(MANAGE MEDIA) kategori
Liste med menupunkter
/
SET
Du kan vælge billedkvalitet for film (s. 56).
MEDIA INFO
Du kan få vist "Memory Stick PRO Duo"informationer såsom optagetid osv. (s. 57).
MEDIA FORMAT
Du kan formatere "Memory Stick PRO
Duo" for at genoprette ledig plads til
optagelse (s. 57).
REPAIR IMG.DB F.
Du kan reparere styringsoplysningerne på
"Memory Stick PRO Duo" (s. 58).
56
1 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [
/
SET].
Skærmbilledet til indstilling af
billedkvalitet vises.
2 Tryk på den ønskede billedkvalitet.
angiver billedkvaliteten
HD (høj opløsning), og
angiver billedkvaliteten SD
(standardopløsning).
3 Tryk på [YES] 
.
Billedkvaliteten ændres.
Kontrol af "Memory Stick
PRO Duo"-informationer
Sletning af alle billeder
(formatering)
Du kan checke den resterende optagetid for
hver [REC MODE] (s. 62) og den anslåede
ledige og anvendte plads på "Memory Stick
PRO Duo".
Formatering sletter alle billeder for at få
mere ledig plads.
Du bør før formatering gemme vigtige
billeder på andre enheder (s. 43, 51).
 Bemærkninger
Under
Easy Handycam-betjening kan du
ikke checke "Memory Stick PRO Duo"informationer. Annuller Easy Handycambetjening (s. 24).
Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA INFO].
Den resterende optagetid for hver
optagetilstand vises.
videokameraets DC IN-stik og til en
stikkontakt.
2 Tænd videokameraet.
3 Indsæt "Memory Stick PRO Duo" til
formatering i videokameraet.
4 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA FORMAT].
Sådan deaktiveres displayet
Tryk på
.
 Bemærkninger
Beregningen
af plads på "Memory Stick PRO
Duo" er 1MB = 1.048.576 byte. Brøkdele
mindre end MB medtages ikke, når pladsen på
"Memory Stick PRO Duo" vises. Derfor er den
viste størrelse for den totale plads, der står til
rådighed på "Memory Stick PRO Duo", både
brugt og ubrugt, lidt mindre end den angivne
størrelse for "Memory Stick PRO Duo".
Da der er et styringsfilområde, vises den
brugte plads ikke som 0MB, selvom du udfører
[MEDIA FORMAT] (s. 57).
5 Tryk på [YES]  [YES] 
Udnyttelse af optagemedier
 Tip!
Du kan checke optagekapaciteten osv. ved at
nederst til højre på skærmen.
trykke på
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
.
 Bemærkninger
Du
må ikke fjerne "Memory Stick PRO Duo"
fra videokameraet, medens access-indikatoren
lyser.
Selv billeder, som er beskyttet mod utilsigtet
sletning af en anden enhed, slettes.
Du må ikke gøre følgende, når [Executing…]
vises på skærmen:
 Betjen POWER-kontakten eller knapperne
 Fjern "Memory Stick PRO Duo"
57
Reparation af billeddatabasefilen
Denne funktion kontrollerer
styringsoplysningerne og konsistensen
af film på "Memory Stick PRO Duo" og
reparerer evt. inkonsistens.
1 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.].
Skærmbilledet [REPAIR IMG.DB F.]
vises.
2 Tryk på [YES].
Kontrol af styringsfil starter.
Tryk på
for at afslutte kontrol af
styringsfil, hvis der ikke findes nogen
inkonsistens.
3 Tryk på [YES] 
.
 Bemærkninger
Udsæt
ikke dit videokamera for
stød eller vibrationer, og fjern ikke
vekselstrømsadapteren, batteriet eller "Memory
Stick PRO Duo" fra videokameraet under
handlingen.
58
Brugertilpasning af videokameraet
Hvad du kan gøre med
HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
Brug af HOME MENU
(SETTINGS)-kategorien i
3 Tryk på det ønskede
opsætningspunkt.
Hvis punktet ikke vises på skærmen,
skal du trykke på / for at skifte
side.
1 Tænd for videokameraet, og tryk på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede menupunkt.
Hvis punktet ikke vises på skærmen,
skal du trykke på / for at skifte
side.
(HOME)
2 Tryk på
(SETTINGS).
5 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
Brugertilpasning af videokameraet
(SETTINGS)-kategori
59
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter
MOVIE SETTINGS (s. 62)
Punkter
Side
REC MODE
AUDIO MODE
AE SHIFT
WB SHIFT
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
X.V.COLOR
GUIDEFRAME
ZEBRA
62
REMAINING SET
SUB-T DATE
FLASH MODE*1
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
DIAL SETTING
CONVERSION LENS
64
62
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
65
65
65
PHOTO SETTINGS (s. 66)
60
Punkter
Side
IMAGE SIZE*1
FILE NO.
AE SHIFT
WB SHIFT
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH MODE*1
66
66
62
62
63
63
64
64
65
Punkter
Side
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
DIAL SETTING
CONVERSION LENS
65
65
65
65
FACE FUNC. SET (s. 68)
Punkter
Side
FACE DET. SETTING
SMILE SHUTTER*3
68
68
VIEW IMAGES SET (s. 70)
Punkter
Side
DATA CODE
70
71
DISPLAY
SOUND/DISP SET*2 (s. 72)
Punkter
Side
VOLUME*1
BEEP*1
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
72
72
72
72
72
OUTPUT SETTINGS (s. 73)
Punkter
Side
TV TYPE
DISP OUTPUT
COMPONENT
HDMI RESOLUTION
73
CLOCK/
73
73
73
LANG (s. 74)
Punkter
Side
CLOCK SET*1
AREA SET
SUMMERTIME
18
74
74
LANGUAGE SET*
1
74
GENERAL SET (s. 75)
Punkter
Side
DEMO MODE
REC LAMP
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL
CTRL FOR HDMI
75
75
102
75
75
75
76
*1Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 22).
*2[SOUND SETTINGS] (under Easy Handycambetjening)
*3Du kan indstille andre funktioner end [FRAME
SETTING] under Easy Handycam-betjening.
Brugertilpasning af videokameraet
61
MOVIE SETTINGS
(Punkter til optagelse af film)
SD LP (
)
Forøger optagetiden (Long Play) (SD 3M
(LP)).
 Bemærkninger
Hvis
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
Standardindstillingerne er markeret
med .
REC MODE (optagestilstand)
Du kan vælge en optagetilstand til
optagelse af en film med billedkvaliteten
HD (høj opløsning) blandt 4 niveauer.
HD FH (
)
Optager i højeste kvalitet (AVC HD 16M
(FH)).
HD HQ (
)
Optager i høj kvalitet
(AVC HD 9M (HQ)).
HD SP (
)
Optager i standard kvalitet
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Forøger optagetiden (Long Play)
(AVC HD 5M (LP)).
Du kan vælge en optagetilstand til
optagelse af en film med billedkvaliteten SD
(standardopløsning) blandt 3 niveauer.
SD HQ (
)
Optager i høj kvalitet (SD 9M (HQ)).
SD SP (
)
Optager i standardkvalitet (SD 6M (SP)).
62
du optager i LP-tilstand, kan kvaliteten af
film blive forringet, eller sekvenser med hurtige
bevægelser kan indeholde støj ved afspilning af
billedet.
 Tip!
side 10 for den forventede optagetid for hver
optagetilstand.
Se
AUDIO MODE
Du kan ændre optagelsens lydformat.
5.1ch SURROUND (
)
Optager lyd i 5,1ch-surround.
2ch STEREO (
)
Optager lyd i 2ch-stereo.
AE SHIFT
Vælg [ON] for at justere eksponeringen
ved hjælp af
(mørkt)/
(lyst).
og indstillingsværdien vises på skærmen
(standardindstilling er [OFF]).
 Tip!
Tryk på
, hvis motivet er hvidt, eller
, hvis
baggrunden er lys, eller tryk på
motivet er sort, eller lyset er dæmpet.
Du kan justere det automatiske
eksponeringsniveau til lysere eller mørkere, når
[EXPOSURE] er indstillet til [AUTO].
Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAMERA CONTROL-drejeknappen
(s. 30).
WB SHIFT (hvidbalance)
Vælg [ON] for at justere hvidbalancen til
den ønskede indstilling ved hjælp af
/ .
og indstillingsværdien vises på skærmen
(standardindstilling er [OFF]).
 Tip!
Hvis hvidbalancen indstilles til en lavere værdi,
vises billeder blåligt, og hvis den indstilles til en
højere værdi, vises billeder rødligt.
Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAMERA CONTROL-drejeknappen
(s. 30).
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomniveau,
hvis du vil zoome længere ind til et niveau,
der er større end 12 × (optisk zoom), under
optagelse. Bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når du bruger digital zoom.
NIGHTSHOT LIGHT
Ved brug af funktionen NightShot (s. 28)
eller [SUPER NIGHTSHOT] (s. 83) til
optagelse kan du optage tydeligere billeder
ved at indstille [NIGHTSHOT LIGHT],
som udsender infrarødt lys (usynligt), til
[ON] (standardindstilling).
 Bemærkninger
Undgå
WIDE SELECT
Når du optager billeder med
billedkvaliteten SD (standardopløsning),
kan du vælge billedformatet svarende
til det tv, der er tilsluttet. Se også
betjeningsvejledningen, der fulgte med
tv'et.
16:9 WIDE
Optager billeder i fuld skærm på 16:9
(bredformat) tv-skærmen.
4:3 (
)
Optager billeder i fuld skærm på 4:3 tvskærmen.
 Bemærkninger
Indstil
[TV TYPE] korrekt i overensstemmelse
med det tilsluttede tv til afspilning (s. 73).
OFF
Der udføres op til 12 × optisk zoom.
24×
Der udføres op til 12 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 24 × digital zoom.
150×
Der udføres op til 12 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 150 × digital zoom.
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen
er [ON]). Indstil [STEADYSHOT] til
[OFF] ( ), når du bruger et kamerastativ
(medfølger ikke), så bliver billedet
naturligt.
Brugertilpasning af videokameraet
at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign. (s. 28).
Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
Den maksimale optageafstand ved brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 m.
Den højre del af bjælken viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk langsom lukker)
Ved optagelse på mørke steder, reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund (standardindstillingen er [ON]).
63
X.V.COLOR
Under optagelse indstilles til [ON] for at
optage et bredere farveområde. Forskellige
farver såsom blomsters strålende farver
og havets turkisfarvede blå kan gengives
naturligt.
 Bemærkninger
Indstil
[X.V.COLOR] til [ON], når det
optagede indhold skal afspilles på et x.v.Colorkompatibelt tv.
Hvis filmen, som er optaget med denne
funktion [ON], afspilles på et ikke-x.v.Colorkompatibelt tv, gengives farverne måske ikke
korrekt.
[X.V.COLOR] kan ikke indstilles til [ON]:
 Ved optagelse med billedkvaliteten SD
(standardopløsning)
 Ved optagelse af en film
GUIDEFRAME
Du kan få vist rammen og kontrollere, at
motivet er horisontalt eller vertikalt ved at
indstille [GUIDEFRAME] til [ON].
Rammen optages ikke. Tryk på DISP/
BATT INFO for at fjerne rammen
(standardindstilling er [OFF]).
 Tip!
Placering af motivet i krydset i styrerammen
giver en afbalanceret komposition.
ZEBRA
Diagonale striber vises på dele af skærmen,
hvor lysstyrken er på det nuværende
niveau.
Det er nyttigt som retningslinje ved
justering af lysstyrke. Når du ændrer
standardindstillingen, vises .
Zebramønstret optages ikke.
OFF
Zebramønstret vises ikke.
64
70
Zebramønstret vises ved skærmens
lysstyrkeniveau ved ca. 70 IRE.
100
Zebramønstret vises ved skærmens
lysstyrkeniveau ved ca. 100 IRE eller
højere.
 Bemærkninger
Dele
af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller derover, kan forekomme overeksponerede.
 Tip!
repræsenterer skærmens lysstyrkeniveau.
IRE
REMAINING SET
ON
Denne indstilling sørger for, at
indikatoren for "Memory Stick PRO Duo"
altid vises.
AUTO
Viser den resterende optagetid til film i ca.
8 sekunder i situationer som de følgende.
 Når
videokameraet genkender den
resterende "Memory Stick PRO Duo"kapacitet med POWER-kontakten sat til
(Film)
 Hvis du trykker på DISP/BATT INFO for at
ændre indikatoren fra slukket til tændt, når
(film)
POWER-kontakten er indstillet til
 Hvis du vælger filmoptagetilstand på
HOME MENU
 Bemærkninger
Når
den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren på skærmen.
SUB-T DATE (Undertekstdato)
Du kan få vist optagedato og -klokkeslæt,
når du afspiller billeder på en enhed med
undertekstvisning. Standardindstillingen er
[ON]. Se også betjeningsvejledningen for
afspilningsenheden.
 Bemærkninger
Billeder
optaget med billedkvaliteten HD (høj
opløsning) kan kun afspilles på enheder, som er
kompatible med AVCHD-formatet.
[SUB-T DATE] kan ikke indstilles for
billedkvaliteten SD (standardopløsning).
FLASH MODE
Du kan vælge blitzindstillingen, når du
optager stillbilleder med den indbyggede
blitz eller en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med dit videokamera.
AUTO
Blitzer automatisk, når de omgivende
lysforhold ikke er tilstrækkelige.
LOW (
)
Giver et lavere blitzniveau.
REDEYE REDUC
Du kan indstille denne funktion, når du
optager stillbilleder med den indbyggede
blitz eller en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med dit videokamera.
Hvis du indstiller [REDEYE REDUC]
til [ON], indstilles [FLASH MODE] til
[AUTO] eller [ON],
vises. Du kan
forhindre røde øjne ved at aktivere blitzen,
før den blitzer.
 Bemærkninger
ON ( )
Anvender altid blitz uafhængigt af
omgivelsernes lysstyrke.
OFF ( )
 Bemærkninger
Den
anbefalede afstand til motivet, når den
indbyggede blitz anvendes, er ca. 0,3 til 2,5 m.
Fjern støv fra blitzens overflade, før den
anvendes. Blitzeffekten kan forringes, hvis
varmemisfarvning eller støv tilslører lampen.
Indikatoren /CHG (opladning) (s. 15) flimrer,
når blitzen oplades, og forblive tændt, når
batteriopladningen er fuldført.
Hvis du anvender blitz på lyse steder, såsom når
der optages et baggrundsbelyst motiv, er blitzen
måske ikke effektiv.
FLASH LEVEL
Du kan indstille denne funktion, når du
optager stillbilleder med den indbyggede
blitz eller en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med dit videokamera.
Reduktion
af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
Blitzen blitzer ikke, når SMILE SHUTTER
automatisk optager stillbilleder.
DIAL SETTING
Du kan vælge et punkt, som du vil indstille
til CAMERA CONTROL-drejeknappen.
Du finder flere oplysninger på side 30.
CONVERSION LENS
Hvis der anvendes en forsatslinse
(medfølger ikke), anvendes denne funktion
til optagelse ved at anvende den optimale
kompensation for kamerarystelser for hver
linse.
Du kan vælge [WIDE CONVERSION]
( ) eller [TELE CONVERSION]( ).
(Standardindstillingen er [OFF].)
Brugertilpasning af videokameraet
Optager uden blitz.
HIGH (
NORMAL ( )
)
Giver et højere blitzniveau.
65
PHOTO SETTINGS
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
Kapacitet for din "Memory Stick PRO Duo" og
det antal billeder, der kan optages (ca.)*
Når POWER-kontakten er
(stillbillede)
(Enhed: antal billeder)
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
Standardindstillingerne er markeret
med .
IMAGE SIZE
10.2M (
7.6M (
)
Optager stillbilleder ved den højeste
kvalitet i billedformatet 16:9 (bred)
(3.680 × 2.070).
6.1M (
)
Optager stillbilleder tydeligt
(2.848 × 2.136).
1.9M (
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder ved en relativt tydelig kvalitet
(1.600 × 1.200).
VGA(0.3M) (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal stillbilleder (640 × 480).
 Bemærkninger
Den
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
230
475
930
1900
3800
* Det antal optagne stillbilleder, der vises, er for
den maksimale størrelse videokamera. Det
aktuelle antal optagne stillbilleder vises på
LCD-skærmen under optagelse (s. 111).
 Bemærkninger
)
Optager stillbilleder ved den højeste
kvalitet (3.680 × 2.760).
10.2M
3680 × 2760 valgte billedstørrelse er effektiv, medens
(stillbillede) lyser.
indikatoren
Ved
anvendelse af "Memory Stick PRO
Duo" lavet af Sony Corporation. Det antal
stillbilleder, der kan optages, kan variere
afhængigt af optageforholdene eller typen af
"Memory Stick".
Den unikke pixelgruppering for Sonys ClearVid
CMOS Sensor og billedbehandlingssystemet
(BIONZ) muliggør stillbilledopløsning, som
svarer til de beskrevne størrelser.
 Tip!
Du kan anvende en "Memory Stick Duo" med
en kapacitet på under 1 GB til optagelse af
stillbilleder.
FILE NO. (filnummer)
SERIES
Tildeler filnumre til stillbilleder i
rækkefølge, selv om en "Memory Stick
PRO Duo" udskiftes med en anden.
RESET
Tildeler individuelle filnumre for hver
"Memory Stick PRO Duo".
66
AE SHIFT
Se side 62.
WB SHIFT (hvidbalance)
Se side 62.
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 63.
STEADYSHOT
Se side 63.
GUIDEFRAME
Se side 64.
Se side 64.
FLASH MODE
Se side 65.
FLASH LEVEL
Se side 65.
Brugertilpasning af videokameraet
ZEBRA
REDEYE REDUC
Se side 65.
DIAL SETTING
Se side 65.
CONVERSION LENS
Se side 65.
67
FACE FUNC. SET
(Punkter til indstilling af ansigtsfunktion)
FRAME SETTING
Indstiller, om registreringsrammen skal
vises eller ej, når et ansigt registreres af
[FACE DETECTION] eller [DETECTION
SET].
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
ON
Viser registreringsrammen.
Orange ramme: Et ansigt udset til en
mulig smilregistreringsoptagelse.
Anvendelse
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
Standardindstillingerne er markeret med
.
FACE DET. SETTING
Du kan justere indstillingerne for FACE
DETECTION-funktionen.
FACE DETECTION
Registrerer ansigterne på dine motiver
og justerer automatisk fokus/farve/
eksponering. Den justerer ligeledes
ansigterne til fin billedkvalitet mere tydeligt
for HD-billeder (høj opløsning).
ON (
)
Registrerer ansigter.
OFF
Registrerer ikke ansigter.
 Bemærkninger
Ansigter registreres måske ikke afhængigt
af optageforholdene, motivbetingelserne og
videokameraets indstillinger.
[FACE DETECTION] fungerer måske ikke
ordentligt afhængigt af optageforholdene.
Indstil i dette tilfælde [FACE DETECTION] til
[OFF].

68
 Tip!
De registrerede ansigter optages i Face Index,
men nogle ansigter bliver muligvis ikke.
Der er ligeledes en grænse for antallet af
ansigter, som kan optages i Face Index.
For at afspille fra Face Index, se side 33.
DETECTION SET
FACE DETECTION
Hvid ramme: Registrerer
ansigter
OFF
Viser ikke registreringsrammen.
 Bemærkninger
Registreringsrammen
vises ikke, når
spejltilstand anvendes (s. 29).
SMILE SHUTTER
Du kan justere indstillingerne for SMILE
SHUTTER.
DETECTION SET
Lukkeren udløses, når videokameraet
registrerer et smil.
DUAL CAPTURE (
)
Kun under filmoptagelse udløses lukkeren
automatisk, når videokameraet registrerer
et smil.
ALWAYS ON (
)
Lukkeren udløses, når videokameraet
registrerer et smil hver gang
videokameraet er i optagetilstand.
OFF
Smil registreres ikke, så stillbilleder
optages ikke automatisk.
 Bemærkninger
Smil registreres måske ikke afhængigt af
optageforholdene, motivbetingelser og
videokameraets indstillinger.
Når [DUAL CAPTURE] er valgt, vises
på
LCD-skærmen i standby for filmoptagelse, og
ændres til
, når en filmoptagelse starter.

 Tip!
Hvis et smil ikke registreres, indstilles [SMILE
SENSITIVITY] (s. 69).
Du kan vælge det motiv, som har prioritet ved
registrering af smil med [SMILE PRIORITY]
(s. 69).
SMILE SENSITIVITY
Indstiller følsomheden for smilregistrering
ved hjælp af funktionen SMILE SHUTTER.
Registrerer selv et ubetydeligt smil.
MEDIUM
Registrerer et normalt smil.
LOW
Registrerer et stort smil.
SMILE PRIORITY
Vælger prioritetsmotivet for SMILE
SHUTTER-funktionen.
Brugertilpasning af videokameraet
HIGH
AUTO
Registrerer og optager automatisk
smilende ansigter.
CHILD PRIORITY
Registrerer og optager med prioritet på et
barns ansigt.
ADULT PRIORITY
Registrerer og optager med prioritet på en
voksens ansigt.
FRAME SETTING
Se side 68.
69
VIEW IMAGES SET
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
CAMERA DATA
Film
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
Stillbilleder
Standardindstillingerne er markeret
med .
DATA CODE
Under afspilning vises oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA
Der vises kameraindstillinger.
DATE/TIME
Dato
Klokkeslæt
70
SteadyShot slukket
Lysstyrke
Hvidbalance
Forstærkning
Lukkerhastighed
Blændeværdi
Eksponering
 Tip!
 vises for et billeder, som er optaget med blitz.
Datakoden vises på tv-skærmen, hvis du
tilslutter videokameraet til et tv.
Indikatoren slås til og fra i følgende
sekvenser, når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME]  [CAMERA
DATA]  [OFF] (ingen indikator).
Afhængigt af tilstanden for "Memory Stick PRO
Duo" vises streger [--:--:--].
DISPLAY
Du kan vælge det antal miniaturer, som
vises på [VISUAL INDEX]-skærmen eller
afspilningslisten.
Miniature  Ordliste (s. 113)
ZOOM LINK
Skift antallet af miniaturer (6 eller 12) med
zoomgrebet på videokameraet.*
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan også betjene med zoomknapperne på
LCD-rammen eller på fjernbetjeningen.
Brugertilpasning af videokameraet
71
SOUND/DISP SET
(Punkter til justering af lyden og skærmen)
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning)
Gør det muligt at justere lysstyrken for
LCD-skærmens baggrundsbelysning.
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
 Bemærkninger
Standardindstillingerne er markeret
med .
VOLUME
/
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
Anvendelse
Tryk på
NORMAL
for at justere lydstyrken.
BEEP
ON
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien og lukkerlyden.
Hvis
du tilslutter videokameraet til en
stikkontakt ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, vælges [BRIGHT]
automatisk for indstillingen.
Hvis du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
 Tip!
Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
LCD COLOR
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
farve med
/
.
LCD BRIGHT
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke med
/
.
 Juster lysstyrken med
 Tryk på
.
/
.
 Tip!
Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
72
Lav intensitet
Høj intensitet
 Tip!
Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
OUTPUT SETTINGS
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
DISP OUTPUT
LCD PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen.
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
Viser f.eks. tidskoden på TV-skærmen og
LCD-skærmen.
COMPONENT
Anvendelse
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
Standardindstillingerne er markeret med
.
Vælg [COMPONENT] ved tilslutning
af videokameraet til tv'et med
komponentindgangsstik.
576i
Vælg ved tilslutning af videokameraet til
tv'et med komponentindgangsstik.
TV TYPE
16:9
Vælges for at se billeder på et 16:9-tv
(bredformat).
4:3-billeder
1080i/576i
Vælg ved tilslutning af videokameraet til
et tv, som har komponentindgangsstik og
som kan vise 1080i-signalet.
HDMI RESOLUTION
Vælg udgangsbilledopløsning ved
tilslutning af videokameraet til et tv med et
HDMI-kabel.
 HD CONTENTS
Indstil udgangsbilledopløsningen, som
er optaget med billedkvaliteten HD (høj
opløsning).
4:3
Vælges for at se billeder på et 4:3standard-tv.
16:9-billeder
(bredformat)
4:3-billeder
Brugertilpasning af videokameraet
Du skal konvertere signalet afhængigt af
det tilsluttede tv, når billedet afspilles. De
optagede billeder afspilles som på følgende
illustrationer.
16:9-billeder
(bredformat)
V-OUT/PANEL
AUTO
Normal indstilling (udsender automatisk)
1080i
Udsender 1080i-signal
720p
Udsender 720p-signal
576p
Udsender 576p-signal
 Bemærkninger
Billedformatet
for billeder optaget med
billedkvaliteten HD (høj opløsning) er 16:9.
73
CLOCK/
LANG
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
 SD CONTENTS
Indstil udgangsbilledopløsningen, som
er optaget med billedkvaliteten SD
(standardopløsning).
AUTO
Normal indstilling (udsender automatisk)
576p
Udsender 576p-signal
576i
Udsender 576i-signal
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
Standardindstillingerne er markeret
med .
CLOCK SET
Se side 18.
AREA SET
Du kan justere en tidsforskel uden at
stoppe uret.
Indstil dit lokalområde ved hjælp af
/ , når du anvender videokameraet i
andre tidszoner.
Se tidsforskellene på side 96.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
stoppe uret.
Indstil til [ON] for at sætte tiden frem med
1 time.
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
 Tip!
Videokameraet tilbyder [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit
sprog blandt indstillingerne.
74
GENERAL SET
(Andre opsætningspunkter)
A.SHUT OFF (automatisk
slukning)
5min
Tryk på , så på .
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på / for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menu  side 59
(OPTION)-menu  side 77
Standardindstillingerne er markeret med
.
DEMO MODE
 Tip!
Demonstrationen afbrydes i situationer som
beskrevet herunder.
 Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO
 Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter)
 Når du drejer POWER-kontakten til
(stillbillede)
 Når du trykker på
(HOME) eller
(VIEW IMAGES)
REC LAMP (optageindikator)
Kameraets optageindikator på
fronten af videokameraet lyser, når
standardindstillingen er [ON].
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
 Bemærkninger
Hvis
du tilslutter videokameraet til en
stikkontakt, indstilles [A.SHUT OFF]
automatisk til [NEVER].
QUICK ON STBY (hurtig ved
standby)
Du kan indstille videokameraets ønskede
slukningstid med [QUICK ON STBY],
medens dvaletilstand er indstillet (s. 28).
Standardindstillingen er [10min].
 Bemærkninger
Medens
dvaletilstand er indstillet, bliver
indstillingen for [A.SHUT OFF] ineffektiv.
REMOTE CTRL (fjernbetjening)
Standardindstillingen er [ON], hvilket
muliggør anvendelse af den medfølgende
fjernbetjening (s. 109).
Brugertilpasning af videokameraet
Standardindstillingen er [ON], så du kan
få vist demonstrationen i ca. 10 minutter,
når du har indstillet POWER-kontakten til
(film).
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
 Tip!
Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando,
der sendes fra en fjernbetjening til en anden
videobåndoptager.
CALIBRATION
Se side 102.
75
CTRL FOR HDMI
(fjernbetjening for HDMI)
Standardindstillingen er [ON], hvilket
gør det muligt for dig at udføre
afspilningsbetjening med dit fjernsyns
fjernbetjening ved at tilslutte dit
videokamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt fjernsyn med HDMI-kablet
(medfølger ikke) (s. 41).
76
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU vises ligesom det popup-vindue, der vises, når du højreklikker
med musen på en computer.
De forskellige tilgængelige funktioner vises.
Brug af OPTION MENU
OPTION MENU
3 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
 Bemærkninger
De
1 Når du bruger videokameraet,
skal du trykke på
skærmen.
(OPTION) på
Fane
2 Tryk på det ønskede menupunkt.
Brugertilpasning af videokameraet
(OPTION)
faner og punkter, der vises på skærmen,
afhænger af optage-/afspilningsstatus for
videokameraet på det pågældende tidspunkt.
Nogle punkter vises uden fane.
Menuen
(OPTION) kan ikke anvendes
under Easy Handycam-betjening.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på en anden fane
for at skifte side.
Hvis du ikke kan finde punktet nogen
steder, virker funktionen ikke i den
aktuelle situation.
77
Optagepunkter i OPTION MENU
Punkter
-fane
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
FOCUS
AE SHIFT
WB SHIFT
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
-fane
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
-fane
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
TIMING
RECORD SOUND
FLASH MODE
*
Visningspunkter i OPTION MENU
Side

79

79

79

80

80

80

62

62

81

82

82

83

83

83

83
Punkter
-fane
DELETE
DELETE by date
DELETE ALL
*
Side

45

45

45

48

50

50
ADD

49
ADD

49
ADD by date

49
ADD by date

49
-fane
DIVIDE
ERASE ALL
MOVE
-fane
-- (Fanen afhænger af situationen/ingen fane)
50
ERASE

ADD**

49
49
ADD**


62
ADD by date**

49

84
49


54

66

84

29

29

65
ADD by date**
PRINT
SLIDE SHOW
VOLUME
DATA CODE
SLIDE SHOW SET
COPIES
DATE/TIME
SIZE

84
* Punkter, der også findes i HOME MENU.

35

72

70

35

54

54

54
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
**Punkter, der også findes i HOME MENU, men
hvor punktets navn er et andet.
78
Funktioner, der er indstillet i
Punkter, du kun kan indstille i menuen
(OPTION), er beskrevet nedenfor.
Standardindstillingerne er markeret
med .
SPOT MTR/FCS
(spotmålerfokus)
Du kan justere lysstyrke og fokus for et
billede på samme tid.
Du kan anvende funktionerne [SPOT
METER] (s. 79) og [SPOT FOCUS] (s. 79)
på samme tid.
OPTION MENU
SPOT METER (fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
 Tryk på det punkt, som du ønsker at fokusere
på, og justér eksponeringen på skærmen.
vises.
 Tryk på [END].
For automatisk at justere eksponering og
fokus trykkes på [AUTO]  [END] i trin
.
 Bemærkninger
Hvis
du indstiller [SPOT MTR/FCS], indstilles
[EXPOSURE] og [FOCUS] automatisk til
[MANUAL].
For at gendanne automatisk eksponering
trykkes på [AUTO]  [END] i trin .
 Bemærkninger
Hvis
du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for
at rette det mod et motiv, der ikke er midt
på skærmen.
Brugertilpasning af videokameraet
 Tryk på det motiv, som du optager, på
skærmen.
vises.
 og
 Tryk på [END].
 Tryk på motivet på skærmen.
 vises.
 Tryk på [END].
For automatisk at justere fokus trykkes på
[AUTO]  [END] i trin .
79
 Bemærkninger
 Tip!
Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAMERA CONTROL-drejeknappen
(s. 30).
Hvis
du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
udtone baggrunde, så motivet fremstår
tydeligere.
Hvis du indstiller [TELE MACRO] til
[ON] ( ), flytter zoom (s. 27) automatisk
til toppen af T (telefoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand, ned til ca. 47 cm.
For at annullere trykkes på [OFF] eller
zoom til vidvinkel (W side).
 Bemærkninger
Når
der optages et motiv langt væk, kan det
være svært og tage et stykke tid at opnå fokus.
Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 80),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
 Tryk på [MANUAL].
 vises.
 Tryk på
(fokusering på motiver, der er
(fokusering på motiver, der er
tæt på)/
langt væk) for at skarpstille fokuseringen.
vises, når fokuseringen ikke kan justeres
tættere på, og vises, når fokuseringen ikke
kan justeres længere væk.
 Tryk på
.
For automatisk at justere fokus trykkes på
[AUTO] 
i trin .
 Bemærkninger
mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
Du kan manuelt indstille lysstyrken for
et billede. Du kan justere lysstyrken, når
motivet er for lyst eller for mørkt relativt
med baggrunden.
80
Gør det muligt at indstille fokuseringen
manuelt. Denne funktion kan også bruges
til at indstille fokus på et bestemt motiv.
Den
EXPOSURE
 Tryk på [MANUAL].
vises.
 Tryk for at justere eksponeringen
 Tryk på
.
FOCUS
/
For at gendanne automatisk eksponering
trykkes på [AUTO] 
i trin .
.
 Tip!
Det er lettere at fokusere på motivet ved at
flytte motorzoomgrebet mod T (telefoto) for
at justere fokuseringen og derefter mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse.
Når du vil optage et motiv, der er tæt på, skal
du flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og
derefter indstille fokus.
Informationer om afstand til fokus (afstand,
hvor der fokuseres på motivet, hvis det er
mørkt og fokusjustering er vanskeligt) vises
i nogle få sekunder i følgende tilfælde (disse
informationer vises ikke korrekt, hvis der
anvendes en valgfri forsatslinse).
 Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel.
 Når du indstiller fokusering manuelt.
Du
kan også justere fokus manuelt ved hjælp af
CAMERA CONTROL-drejeknappen (s. 30).
SCENE SELECTION
FIREWORKS* (
)
Vælg for at foretage spektakulære
optagelser af fyrværkeri.
Du kan optage billeder effektivt i forskellige
situationer.
AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* (
)
Denne indstilling indfanger stemningen
fra omgivelserne ved optagelse ved
skumringstid.
LANDSCAPE* (
)
Denne indstilling giver tydelige billeder
af motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
PORTRAIT (blødt portræt) (
TWILIGHT PORT. (
)
SPOTLIGHT** (
CANDLE ( )
Denne indstilling bevarer den matte
atmosfære fra omgivelser i skæret fra
levende lys.
BEACH** (
SUNRISE&SUNSET* (
)
Vælg for at gengive atmosfæren i
sekvenser som solnedgange eller
solopgange.
)
Denne indstilling forhindrer, at
personerne ser meget blege ud i ansigtet,
når motiverne er stærkt oplyste.
Brugertilpasning af videokameraet
Vælg for at bringe motivet i forgrunden
mod en natoptagelse.
)
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner
en blød baggrund.
)
Vælg denne for at få det blå i havet eller
en sø med.
81
SNOW** (
)
Vælg denne for at optage billeder af hvide
landskaber.
* Indstilles for kun at fokusere på motiver, der er
længere væk.
**Indstilles for at undgå at fokusere på motiver,
der er tæt på.
 Bemærkninger
Hvis
du indstiller [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.]-indstillingen.
Selv hvis du indstiller [TWILIGHT PORT.],
(stillbillede) lyser,
medens indikatoren
ændres indstillingen til [AUTO], når først
(film) lyser.
indikatoren
WHITE BAL. (hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Udendørs
 Natoptagelser,
neonskilte og fyrværkeri
eller solnedgang
 Under lysstofrør, der simulerer dagslys
 Solopgang
INDOOR ()
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Indendørs
 Til
fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
 Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
82
Tryk på [ONE PUSH].
Ret videokameraet mod noget hvide,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
Tryk på [ ].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
 Bemærkninger
Indstil
[WHITE BAL.] til [AUTO] eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide eller køligt
hvide fluorescerende lamper.
Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsat
blinker
rette mod det hvide objekt, mens
hurtigt.

blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kunne indstilles.
Når [ONE PUSH] er valgt, hvis
bliver ved
,
med at blinke efter at der er trykket på
indstilles [WHITE BAL.] til [AUTO].
Hvis du indstiller [WHITE BAL.], indstilles
[SCENE SELECTION] til [AUTO].
 Tip!
Hvis du har udskiftet batteri, medens [AUTO]
er valgt, eller du har taget videokameraet med
udendørs efter anvendelse indendørs (eller
omvendt), vælges [AUTO] og videokameraet
rettes mod et hvidt motiv i nærheden i ca.
10 sekunder, hvis du vil have bedre justering af
farvebalancen.
Hvis hvidbalancen er blevet indstillet med
[ONE PUSH], hvis du ændrer [SCENE
SELECTION]-indstillingerne, eller hvis du
tager videokameraet med udendørs inde fra
huset af eller omvendt, skal du lave [ONE
PUSH]-proceduren igen for at justere
hvidbalancen igen.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Hvis du indstiller [COLOR SLOW SHTR]
til [ON], vises , og du kan optage et
billede i lysere farver selv på mørke steder.
Tryk på [OFF] for at annullere.
 Bemærkninger
Juster
fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 80),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Lukkerhastigheden
for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
SUPER NIGHTSHOT
Billedet vil blive optaget med maksimalt
16 gange følsomheden ved NightShotoptagelse, hvis du indstiller [SUPER
NIGHTSHOT] til [ON], medens
NIGHTSHOT-kontakten (s. 28) også er
indstillet til ON.
vises på skærmen.
Udtoning
Indtoning
WHITE FADER
BLACK FADER
Tryk på [OFF] for at annullere.
 Bemærkninger
Undlad
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse mellem sekvenser.
 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (for
indtoning) eller i [REC] (for udtoning), og
.
tryk derefter på
 Tryk på START/STOP.
Fader-indikatoren holder op med at blinke og
forsvinder, når ind-/udtoningen er fuldført.
Tryk på [OFF] i trin for at annullere fading,
før handlingen udføres .
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
Når du vælger [OLD MOVIE], vises , og
du kan tilføje effekter til billederne, så de
ligner en gammel film.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
PICT.EFFECT (billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse.
vises.
OFF
Anvender ikke funktionen [PICT.
EFFECT].
SEPIA
Billederne vises i brunlige toner (sepia).
Brugertilpasning af videokameraet
at bruge [SUPER NIGHTSHOT] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign (s. 28).
Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 80),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
D.EFFECT (digital effekt)
B&W (sort-hvid)
Billederne vises i sort-hvid.
PASTEL
Billederne vises som en lys pasteltegning.
83
BLT-IN ZOOM MIC (Indbygget
zoom-mikrofon)
Hvis du indstiller [BLT-IN ZOOM
MIC] til [ON] ( ), kan du optage en
film med retningsbestemt lyd, når du
flytter zoomknappen eller trykker på
zoomknapperne på LCD-rammen
(standardindstillingen er [OFF]).
MICREF LEVEL (mikrofonreferenceniveau)
Du kan vælge mikrofonens lydniveau til
optagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage spændende
og kraftfulde lyde i en koncertsal eller
lignende.
NORMAL
Optager forskellige surroundsounds og
konverterer dem til det passende niveau.
LOW (
)
Optager surroundsound naturligt. Denne
indstilling bør ikke bruges til optagelse af
samtaler.
SELF-TIMER
Når du indstiller denne til [ON], vises .
Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen.
Et stillbillede optages efter ca. 10 sekunder.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
 Tip!
Du kan også betjene det ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (s. 109).
84
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening.......................... 85
Batterier/strømkilder................................ 86
LCD-skærm................................................ 87
"Memory Stick PRO Duo"........................ 87
Optagelse.................................................... 87
Afspilning................................................... 89
Redigering af billeder på
videokameraet............................................ 90
Visning på et tv.......................................... 90
Afspilning af billeder, som er gemt på
en "Memory Stick PRO Duo" på andre
enheder....................................................... 90
Dubbing/tilslutning til andre
enheder....................................................... 91
Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig....................................................... 91
Der er ingen strøm.
Indsæt
et opladt batteri i videokameraet
(s. 15).
Vekselstrømsadapterens stik er taget ud
af stikkontakten. Sæt det i stikkontakten
(s. 15).
Sæt videokameraet i din Handycam Station
(s. 15).
Videokameraet fungerer ikke, selvom
der er tændt for strømmen.
Det
tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage,
efter at der er tændt for det. Dette er ikke
en fejl.
vekselstrømsadapteren ud af
stikkontakten i væggen, eller fjern batteriet,
og foretag derefter tilslutning igen efter
ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig ikke
fungerer, skal du trykke på knappen RESET
(s. 107) med en spids genstand (Hvis du
trykker på knappen RESET, nulstilles alle
indstillinger inkl. klokkeslæt.).
Knapperne fungerer ikke.
Under
Easy Handycam-betjening (s. 22)
er følgende knapper/funktioner ikke
tilgængelige.
 (baggrundsbelysning)-knap (s. 29)
CAMERA CONTROL-drejeknap (s. 30)
Afspilningszoom (s. 34)
Tænd og sluk af LCDbaggrundsbelysning (tryk og hold DISP/
BATT INFO nede i nogle sekunder)
(s. 20)
(OPTION) vises ikke.
OPTION
MENU kan ikke anvendes under
Easy Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
Fejlfinding
Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening
Tag
Under
Easy Handycam-betjening indstilles
næsten alle menupunkterne automatisk til
standardindstillingerne.
For visse menupunkter som [
IMAGE
SIZE], vil indstillingen før Easy
Handycam-betjening blive bibeholdt under
Easy Handycam-betjening.
Under Easy Handycam-betjening er visse
menupunkter fastlåst som følger.
[REC MODE] : [HD SP] eller [SD SP]
[FRAME SETTING] : [ON]
[DATA CODE] : [DATE/TIME]
Nogle Easy Handycam-indstillinger
bibeholdes efter Easy Handycam-betjening
er annulleret.
85
De
følgende menupunkter vender tilbage
til deres standardindstillinger, hvis
POWER-kontakten sættes til OFF (CHG) i
mere end 12 timer:
[FLASH MODE]
[SPOT MTR/FCS]
[SPOT METER]
[SPOT FOCUS]
[EXPOSURE]
[FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[WHITE BAL.]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[MICREF LEVEL]
Videokameraet bliver varmt.
Videokameraet
kan blive varmt under
betjening. Dette er ikke en fejl.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke.
Indstil
[REMOTE CTRL] til [ON] (s. 75).
et batteri i batteriholderen, så
polerne +/– vender korrekt i forhold til
mærkerne +/– (s. 109).
Fjern eventuelle hindringer
mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
Vend fjernbetjeningssensoren væk fra
stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
Indsæt
En anden DVD-enhed virker ikke,
når du bruger den medfølgende
fjernbetjening.
Vælg
en anden kommandotilstand end
DVD 2 til DVD-enheden, eller tildæk
DVD-enhedens sensor med sort papir.
86
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
Anvend
vekselstrømsadapteren.
standardindstilling slukker videokameraet
automatisk, når det ikke har været
brugt i ca. 5 minutter (A.SHUT OFF).
Indstillingen for [A.SHUT OFF] (s. 75)
ændres, eller tænd for strømmen igen.
Videokameraet slukker automatisk, når
det tidsrum, som er valgt i [QUICK ON
STBY], er gået under dvaletilstand (s. 75).
Tænd for strømmen igen.
Oplad batteriet (s. 15).
I
Indikatoren /CHG (opladning) lyser
ikke, når batteriet oplades.
Drej
POWER-kontakten til OFF (CHG)
(s. 15).
Indsæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 15).
Tilslut strømkablet korrekt til
stikkontakten.
Batteriopladningen er fuldført (s. 15).
Sæt videokameraet i din Handycam Station
(s. 15).
Indikatoren /CHG (opladning) blinker,
når batteriet oplades.
Indsæt
batteriet korrekt i videokameraet
(s. 15). Hvis problemet fortsætter, skal
du tage vekselstrømsadapteren ud af
stikkontakten og kontakte din Sonyforhandler. Batteriet kan være beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
Den
omgivende temperatur er enten for
høj eller for lav. Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 15).
Den viste tid er muligvis ikke
korrekt afhængigt af de forhold, som
videokameraet anvendes under.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
Den
omgivende temperatur er enten for
høj eller for lav. Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 15).
LCD-skærm
Menupunkterne er nedtonede.
Du
kan ikke vælge nedtonede punkter i
den aktuelle optage/afspilningssituation.
Der er nogle funktioner, der ikke kan
aktiveres samtidigt (s. 91).
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
Tryk
på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (s. 20, 109).
Juster
berøringspanelet ([CALIBRATION])
(s. 102).
"Memory Stick PRO Duo"
Funktionerne kan ikke bruges med
"Memory Stick PRO Duo".
Hvis
du bruger en "Memory Stick
PRO Duo", der er formateret på en
computer, skal du formatere den igen på
videokameraet (s. 57).
Du kan ikke slette billeder, der er gemt
på "Memory Stick PRO Duo", eller
formatere den.
kan ikke slette stillbilleder, som er
beskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
Filen
er beskadiget.
understøttes ikke af
videokameraet (s. 98).
Filformatet
Optagelse
Se også "Memory Stick PRO Duo" (s. 87).
Tryk på START/STOP eller PHOTO
optager ikke billeder.
Afspilningsskærmbilledet
vises. Indstil
POWER-kontakten til
(film) eller
(stillbillede) (s. 26).
Du kan ikke optage billeder i dvaletilstand.
Tryk på QUICK ON-knappen (s. 28).
Videokameraet optager den scene, du
netop har optaget, på "Memory Stick PRO
Duo". Du kan ikke foretage en ny optagelse
i denne periode.
"Memory Stick PRO Duo" er fuld. Indsæt
en ny "Memory Stick PRO Duo" eller
formater den (s. 57). Du kan også slette
unødvendige billeder (s. 45).
Det totale antal filmsekvenser eller
stillbilleder overstiger videokameraets
optagekapacitet (s. 10, 66). Slet
unødvendige billeder (s. 45).
Fejlfinding
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
Du
Du kan ikke optage et stillbillede.
Du
kan ikke optage et stillbillede sammen
med:
[SMTH SLW REC]
[FADER]
[D.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
Det
maksimale antal stillbilleder, som du
kan slette på indeksskærmbilledet på én
gang, er 100.
87
Access-indikatoren lyser eller blinker
fortsat, selvom du har stoppet
optagelsen.
Videokameraet
optager den sekvens, du
netop har optaget, på "Memory Stick PRO
Duo".
Der er en tidsforskel mellem sted, hvor
du trykkede på START/STOP, og det
sted, hvor den optagne film starter/
stopper.
Der
kan i videokameraet forekomme
en tidsforskel mellem det sted, hvor du
trykkede på START/STOP, og det sted,
hvor optagelsen af filmen starter/stopper.
Dette er ikke en fejl.
Optagevinklen ser anderledes ud.
Optagevinklen
kan virke anderledes
afhængigt af videokameraets forhold. Dette
er ikke en fejl.
Blitzen fungerer ikke.
Du
kan ikke optage med blitz, medens:
optages stillbilleder, medens der
optages en film
Der er monteres en forsatslinse
(medfølger ikke)
Selv hvis automatisk blitz eller
(automatisk reduktion af røde øjne) er
valgt, kan du ikke bruge blitz med:
NightShot
[SPOT MTR/FCS]
[SPOT METER]
[MANUAL] i [EXPOSURE]
[TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] i [SCENE
SELECTION]
[SUPER NIGHTSHOT]
Der
Den faktiske optagetid for filmen
er mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for "Memory
Stick PRO Duo".
af optageforholdene eller
billedets motiv kan den tid, der er til
rådighed for optagelse, være kortere,
f.eks. ved optagelse af en genstand i hurtig
bevægelse (s. 10).
Filmens billedformat (16:9
(bredformat)/4:3) kan ikke ændres.

Billedformatet for film optaget med
billedkvaliteten HD (høj opløsning) er 16:9
(bredformat).
Den automatiske fokusering fungerer
ikke.
Indstil
[FOCUS] til [AUTO] (s. 80).
egner sig ikke til
automatisk fokusering. Juster fokus
manuelt (s. 80).
Optageforholdene
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
Indstil
[STEADYSHOT] til [ON] (s. 63).
kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
[STEADYSHOT]
Motiver, som passerer skærmen meget
hurtigt, forekommer skæve.
Dette
fænomen kaldes brændplan. Dette
er ikke en fejl. På grund af den måde, som
billedenheden (CMOS-sensor) udlæser
billedsignaler, kan motiver, som passerer
objektivet hurtigt, forekomme skæve
afhængigt af optageforholdene.
Afhængigt
88
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
Prikkerne
vises, når du optager med
[SUPER NIGHTSHOT] eller [COLOR
SLOW SHTR]. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
Indstil
(s. 28).
NIGHTSHOT-kontakten til OFF
Skærmbilledet er lyst, og motivet vises
ikke på skærmen.
Indstil
(s. 28).
NIGHTSHOT-kontakten til OFF
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen.
Tryk
og hold DISP/BATT INFO nede
i nogle sekunder for at tænde for
baggrundsbelysningen (s. 20).
Der vises horisontale striber på
billedet.
Dette
sker, når du optager billeder under
en fluorescerende lampe, en natriumlampe
eller en kviksølvlampe. Dette er ikke en fejl.
[SUPER NIGHTSHOT] kan ikke betjenes.
NIGHTSHOT-kontakten til ON.
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
[COLOR
SLOW SHTR] fungerer muligvis
ikke korrekt i totalt mørke. Anvend
NightShot eller [SUPER NIGHTSHOT].
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
Du
kan ikke justere [LCD BL LEVEL], når:
er lukket på videokameraet
med LCD-skærmen vendende udad.
Der kommer ikke strøm fra
vekselstrømsadapteren.
LCD-panelet
Afspilning
Film kan ikke afspilles.
på (HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [
/
SET] for at vælge
billedkvalitet for den film, som du vil
afspille (s. 56).
Tryk
Stillbilleder
kan ikke afspilles, når du
har redigeret filer eller mapper eller har
redigeret dataene på en computer. (I så
fald blinker filnavnet). Dette er ikke en fejl
(s. 99).
Stillbilleder, som er optaget på andre
enheder, afspilles muligvis ikke. Dette er
ikke en fejl (s. 99).
"
" angives på et stillbillede i
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet.
Dette
kan forekomme på stillbilleder, som
er optaget på andre enheder, redigeret på
en computer osv.
Du har fjernet vekselstrømsadapteren
eller batteriet, før Access-indikatoren var
slukket efter optagelse. Dette kan beskadige
dine billeddata, og
vises.
"
" angives på et billede i [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet.
Udfør
[REPAIR IMG.DB F.] (s. 58). Hvis
den fortsat vises, skal du slette det billede,
der er markeret med
(s. 45).
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd
under afspilning.
Fejlfinding
Indstil
Stillbilleder kan ikke afspilles.
Skru
op for lydstyrken (s. 24, 32).
afspilles ikke nogen lyd, når
LCD-panelet er lukket. Åbn LCD-panelet.
Hvis du optager lyd med [MICREF
LEVEL] (s. 84) indstillet til [LOW], kan
den optagede lyd være vanskelig at høre.
Der kan ikke optages lyde, medens der
optages en 3-sekunders film (ca.) ved hjælp
af [SMTH SLW REC].
Der
Venstre og højre lyd høres ubalanceret
ved afspilning på computere eller
andre enheder.
Det
sker, når lyd optaget i 5,1ch-surround
konverteres til 2ch (normal stereolyd) af
en computer eller en anden enhed (s. 27).
Dette er ikke en fejl.
89
Konverteringstypen
for lyden ændres
(nedmiksningstype) ved afspilning på 2chstereoenheder. Se betjeningsvejledningen,
som fulgte med afspilningsenheden, for at
få yderligere oplysninger.
Lyden ændres til 2ch ved oprettelse af
en disk ved hjælp af den medfølgende
software "PMB".
Optage lyd med [AUDIO MODE] indstillet
til [2ch STEREO] (s. 62).
Redigering af billeder på
videokameraet
Det er ikke muligt at redigere.
Det
er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Billeder kan ikke tilføjes i
afspilningslisten.
Der
er ikke ledig plads på "Memory Stick
PRO Duo".
Du kan maksimalt tilføje 999 film med
billedkvaliteten HD (høj opløsning)
eller 99 film med billedkvaliteten SD
(standardopløsning) til afspilningslisten.
Slet unødvendige film fra afspilningslisten
(s. 50).
Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
En film kan ikke opdeles.
En
film, der er for kort, kan ikke opdeles.
film, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke opdeles.
En
Et stillbillede kan ikke optages fra en
film.
Den
"Memory Stick PRO Duo", hvor du
ønsker at gemme stillbilleder, er fuld.
90
Visning på et tv
Du kan ikke se billedet eller høre lyden
på fjernsynet.
Hvis
du anvender komponent-A/Vkablet, indstilles [COMPONENT] i
overensstemmelse med kravene for den
tilsluttede enhed (s. 73).
Hvis du anvender komponentvideostikket,
skal du sørge for, at det røde og det hvide
stik på komponent-A/V-kablet er tilsluttet
(s. 38, 39).
Der udsendes ingen billeder fra HDMI
OUT-stikket, hvis der er optaget signaler
med ophavsretlig beskyttelse i billederne.
Hvis du anvender S VIDEO-stikket, skal du
sørge for, at det røde og det hvide stik på
A/V-tilslutningskablet er tilsluttet (s. 39).
Billedet forekommer forvrænget på
4:3-tv'et.
Det
sker ved visning af et billede, som er
optaget i tilstanden 16:9 (bredformat) på et
4:3-tv. Indstil [TV TYPE] korrekt (s. 73) og
afspil billedet.
Der vises sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen på 4:3-tv'et.
Det
sker ved visning af et billede, som er
optaget i tilstanden 16:9 (bredformat) på et
4:3-tv. Dette er ikke en fejl.
Afspilning af billeder, som er gemt på
en "Memory Stick PRO Duo" på andre
enheder
Billeder kan ikke afspille eller "Memory
Stick PRO Duo" kan ikke genkendes.
Du
kan ikke afspille en film optaget med
billedkvaliteten HD (høj opløsning) på en
"Memory Stick PRO Duo" på en enhed,
som ikke er kompatibel med AVCHDformatet.
Dubbing/tilslutning til andre enheder
Du kan ikke dubbe korrekt.
Du
kan ikke dubbe billeder ved hjælp af
HDMI-kablet.
A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Sørg for, at tilslutte til
indgangsstikket på en anden enhed (s. 38,
39).
Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig
Den følgende liste viser eksempler
på kombinationer af funktioner og
menupunkter, der ikke kan anvendes
samtidig.
Knapperne for utilgængelige punkter er
nedtonet. En meddelelse vises muligvis.
På grund af følgende
indstillinger
BACK LIGHT
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
NightShot, [SMTH
SLW REC], [DIGITAL
ZOOM], [SPOT MTR/
FCS], [SPOT METER],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE],
[FOCUS], [WHITE
BAL.], [COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT],
[TWILIGHT]/
[TWILIGHT
PORT.]/[CANDLE]/
[SUNRISE&SUNSET]/
[FIREWORKS]/
[LANDSCAPE]/
[SPOTLIGHT]/
[BEACH]/[SNOW] i
[SCENE SELECTION]
[FACE
DETECTION]
På grund af følgende
indstillinger
[DETECTION
SET], [SMILE
SENSITIVITY],
[SMILE
PRIORITY]
NightShot, [SMTH
SLW REC], [DIGITAL
ZOOM], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER],
[D.EFFECT], [PICT.
EFFECT], [SELFTIMER]
[SMTH SLW REC]
[FRAME
SETTING]
[SCENE
SELECTION]
[D.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
NightShot,
[TELE MACRO],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [OLD
MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [PICT.
EFFECT]
[OLD MOVIE]
Fejlfinding
Kan ikke anvendes
Kan ikke anvendes
91
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
 (Advarsel for batteriniveau)
Blinker langsomt
Se herunder, hvis der vises indikatorer på
LCD-skærmen.
Hvis problemet fortsætter, selvom du har
forsøgt at ordne problemet nogle gange,
skal du kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
C:04:00
Der
er næsten ikke mere strøm på batteriet.
af operativsystemet eller
batteritilstanden, blinker  muligvis,
selvom der er ca. 20 minutter tilbage.
Afhængigt
(Advarselsindikator for "Memory
Stick PRO Duo")
Blinker langsomt
Den
C:(eller E:) :
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:
Batteriet
er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie H). Anvend et "InfoLITHIUM"batteri (serie H) (s. 99).
Tilslut vekselstrømsadapterens
jævnstrømsstik korrekt til DC IN-stikket
i Handycam Station eller videokameraet
(s. 15).
C:13: / C:32:
Afbryd
strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet igen.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
Der
er opstået en fejl, som du ikke selv kan
afhjælpe. Kontakt din Sony-forhandler eller
det lokale, autoriserede Sony-servicecenter.
Oplys den 5-cifrede kode, som begynder
med "E".
101-0001 (Advarselsindikator for filer)
Blinker langsomt
Filen
Filen
92
er beskadiget.
er kan ikke læses.
ledige plads til optagelse af billeder er
ved at slippe op. Se side 2 for oplysninger
om de typer af "Memory Stick", du kan
bruge i dit videokamera.
Der er ikke sat nogen "Memory Stick PRO
Duo" i (s. 21).
Blinker hurtigt
Der
er ikke tilstrækkelig ledig plads til
optagelse af billeder. Slet unødvendige
billeder, eller formater "Memory Stick PRO
Duo", når billederne er gemt på et andet
medie (s. 43, 45, 57).
Billeddatabasefilen er ødelagt (s. 58).
"Memory Stick PRO Duo" er beskadiget.
(Advarselsindikatorer for "Memory
Stick PRO Duo"-formatering)
"Memory
Stick PRO Duo" er beskadiget.
Stick PRO Duo" er ikke
formateret korrekt (s. 57, 98).
"Memory
(Advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")
Der
er sat en inkompatibel "Memory Stick
Duo" i (s. 98).
 (Advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
PRO Duo")
Adgang
til "Memory Stick PRO Duo" var
begrænset på en anden enhed.
(Advarselsindikator for blitzen)
Blinker hurtigt
Der
er noget i vejen med blitzen.
(Advarselsindikator for
kamerarystelse)
Lysmængden
er utilstrækkelig, så der
opstår let kamerarystelser. Brug blitzen.
Videokameraet står ustabilt, så der
opstår let kamerarystelser. Hold
videokameraet stabilt med begge hænder,
og optag billedet. Dette får dog ikke
advarselsindikatoren for kamerarystelse til
at forsvinde.
(Advarselsindikator for
stillbilledoptagelse)
"Memory
Stick PRO Duo" er fuld.
kan ikke optages stillbilleder under
behandling. Vent et øjeblik, og optag
derefter.
Der
Beskrivelse af advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?
Filmstyringsfilen
er beskadiget. Når
du trykker på [YES], oprettes en ny
filmstyringsfil. De gamle optagne billeder
på "Memory Stick PRO Duo" kan ikke
afspilles (billedfilerne er ikke beskadigede).
Hvis du udfører [REPAIR IMG.DB F.] efter
oprettelse af nye oplysninger, kan de gamle
optagne billeder muligvis afspilles. Hvis det
ikke hjælper, kan du kopiere billedet ved
hjælp af den medfølgende software.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is damaged.
Do you want to repair the Image
Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
Fejlfinding
 Tip!
Der høres muligvis et bip afhængigt af
meddelelsen.
 "Memory Stick PRO Duo"
Billeddatafilen
er beskadiget, og du kan
ikke optage film. Tryk på [YES] for at
reparere.
Du kan optage stillbilleder på en "Memory
Stick PRO Duo".
Reinsert the Memory Stick.
Fjern
og isæt din "Memory Stick PRO Duo"
et par gange. Selv hvis indikatoren blinker,
kan "Memory Stick PRO Duo" være
beskadiget. Prøv med en anden "Memory
Stick PRO Duo".
93
This Memory Stick is not formatted
correctly.
Kontroller
formatet, formater så om
nødvendigt "Memory Stick PRO Duo" med
dit videokamera (s. 57, 98).
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.
Du
kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
Formater "Memory Stick PRO Duo" (s. 57),
eller slet dem med din computer.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
Brug
en "Memory Stick" anbefalet til dit
videokamera (s. 2).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
Der
er fejl på "Memory Stick PRO Duo".
Indsæt "Memory Stick PRO Duo" igen.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
Indsæt
"Memory Stick PRO Duo" igen, og
følg instruktionerne på LCD-skærmen.
Recovering data.
Dit
videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen ikke
blev udført korrekt.
Cannot recover data.
Skrivning
af data til videokameraets
"Memory Stick PRO Duo" mislykkedes.
Det blev forsøgt at genskabe dataene, men
det lykkedes ikke.
94
 PictBridge-kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
Sluk
og tænd printeren, fjern USB-kablet
(medfølger), og tilslut det igen.
Cannot print. Check the printer.
Sluk
og tænd printeren, fjern USB-kablet
(medfølger), og tilslut det igen.
 Andet
No further selection is possible.
Du
kan vælge op til 100 billeder på én gang
ved:
Sletning af billeder
Redigering af afspilningsliste for HD-film
(høj opløsning)
Udskrivning af stillbilleder
Data protected.
Du
har forsøgt at slette et billede, der er
beskyttet på en anden enhed. Annuller
beskyttelsen af dataene på den enhed, hvor
de blev beskyttet.
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Om tv-farvesystemer
Videokameraet kan bruges i alle lande/
områder med den AC-adapter, der fulgte
med videokameraet, inden for 100 V til
240 V AC og 50/60 Hz.
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et tv, skal det være et tv, der er baseret på
et PAL-system med et AUDIO/VIDEOindgangsstik.
Visning af billeder optaget med
billedkvaliteten HD (høj opløsning)
I lande/områder, hvor 1080/50i
understøttes, kan du se billeder med
samme billedkvalitet HD (høj opløsning)
som for de optagede billeder. Du skal bruge
et tv, som er baseret på PAL-systemet, og
1080/50i-kompatibelt tv (eller monitor)
med komponent- og AUDIO/VIDEOindgangsstik. Et komponent-A/V-kabel
eller et HDMI-kabel (medfølger ikke) skal
tilsluttes.
Visning af billeder optaget med
billedkvaliteten SD (standardopløsning)
For at se billeder optaget med
billedkvaliteten SD (standardopløsning)
skal du bruge et tv, som er baseret på
PAL-systemet med AUDIO/VIDEOindgangsstik. Et A/V-tilslutningskabel skal
tilsluttes.
System
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
Brasilien
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
Yderligere oplysninger
SECAM
Bruges i
95
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Tryk på (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
LANG]  [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 74).
Tidszoner
96
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore, Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Solomon Is
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John's
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Fil-/mappestruktur på "Memory Stick PRO Duo"
Fil-/mappestrukturen vises herunder. Normalt behøver du ikke at kende fil-/
mappestrukturen ved optagelse/afspilning af billeder på videokameraet. Se den medfølgende
softwarehjælp "PMB Guide" for at afspille film og stillbilleder på en tilsluttet computer.
Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjulte filer og
vises normalt ikke.
SD-filmfiler (MPEG2-filer)
Filtypen er ".MPG".
Maksimumstørrelsen er 2 GB. Når
filkapaciteten overstiger 2 GB, bliver
filen delt.
Filnumrene øges automatisk.
Når filnummerkapaciteten overstiger
9999, oprettes en anden mappe til at
lagre nye filmfiler i.
Mappenavnet øges: [101PNV01] 
[102PNV01]
at trykke på
(HOME)  (OTHERS)
 [USB CONNECT]  [ USB CONNECT]
får du adgang til "Memory Stick PRO Duo" fra
computeren via USB-tilslutningen.
Du må ikke redigere filerne eller mapperne i
videokameraet via computeren. Billedfilerne
kan blive ødelagt eller afspilles muligvis ikke.
Vi kan ikke garantere fejlfri drift, hvis du
udfører ovenstående funktion.
Hvis du vil slette billedfiler, skal du følge
trinnene på side 45. Du må ikke slette
billedfilerne på videokameraet direkte fra
computeren.
Du må ikke formatere "Memory Stick PRO
Duo" ved hjælp af computeren. Videokameraet
fungerer muligvis ikke korrekt.
Du må ikke kopiere filerne på "Memory Stick
PRO Duo" fra din computer. Vi kan ikke
garantere fejlfri drift.
Ved
Yderligere oplysninger
HD-filmstyringsoplysningsmappe
Denne mappe indeholder optagedata
for film med billedkvaliteten HD
(høj opløsning). Du skal ikke prøve
at åbne denne mappe eller få adgang
til indholdet i denne mappe fra
en computer. Hvis du gør det, vil
billedfilerne muligvis blive beskadiget,
eller billedfiler forhindres i at blive
afspillet.
Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filtypen er ".JPG". Filnumrene øges
automatisk. Når filnummerkapaciteten
overstiger 9999, oprettes en anden
mappe til at lagre nye filer i.
Mappenavnet øges: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
97
Vedligeholdelse og forholdsregler
Om AVCHD-formatet
Hvad er AVCHD-formatet?
AVCHD-format er et format med høj
opløsning for digitale videokameraer, som
anvendes til at optage et HD-signal (høj
opløsning) for enten
1080i-specifikationen*1 eller
720p-specifikationen*2 ved at anvende
effektiv kodningsteknologi til
datakomprimering. MPEG-4 AVC/
H.264-formatet er indført til at
komprimere videodata, og Dolby Digital
eller Linear PCM-systemet anvendes til at
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i
stand til at komprimere billeder med en
højere effektivitet end det almindelige
billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det
muligt at optage videosignaler med høj
opløsning på en digital videokameraoptager
på 8 cm DVD-diske, interne harddiskdrev,
flash memory, "Memory Stick PRO Duo",
etc.
Optagelse og afspilning på dit videokamera
Baseret på AVCHD-formatet optager dit
videokamera med billedkvaliteten HD (høj
opløsning) nævnt nedenfor.
Foruden billedkvaliteten HD (høj
opløsning) kan dit videokamera optage
et SD-signal (standardopløsning) i
almindeligt MPEG2-format.
Videosignal*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Lydsignal:
Dolby Digital 2/5,1ch
Optagemedie:
"Memory Stick PRO Duo"
*1: 1080i-specifikation
En specifikation med høj opløsning, som
anvender 1.080 effektive skanningslinjer og
linjespringssystemet.
98
*2: 720p-specifikation
En specifikation med høj opløsning, som
anvender 720 effektive skanningslinjer og det
progressive system.
*3: Data optaget i andre AVCHD-formater
end de ovenfor nævnte kan ikke afspilles på dit
videokamera.
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie med en stor datakapacitet.
Du kan kun anvende en "Memory Stick
Duo", som er ca. halvt så stor som en
standard-"Memory Stick", med dit
videokamera. Vi garanterer dog ikke for
betjeningen af alle typer "Memory Stick
Duo" på dit videokamera.
Typer "Memory Stick"
"Memory Stick Duo"
(med MagicGate)
"Memory Stick PRO Duo"
Optagelse/
afspilning


"Memory Stick PRO-HG Duo" *
* Dette produkt understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel, men det understøtter 4-bit
parallel dataoverførsel ligesom "Memory Stick
PRO Duo".
Dette
produkt kan ikke optage eller afspille
data, der anvender "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
En "Memory Stick PRO Duo", som er
formateret af en computer (Windows OS/Mac
OS), er ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
Læse-/skrivehastigheden af data kan variere,
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
PRO Duo" og det "Memory Stick PRO Duo"kompatible produkt, du bruger.
Beskadigede
 På Memory Stick Duo-adapteren
Når
du bruger en "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed,
skal du indsætte "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter.
Når
du sætter en "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for, at
"Memory Stick PRO Duo" vender korrekt. Skub
derefter enheden helt ind. Bemærk, at ukorrekt
anvendelse kan medføre fejl. Hvis du tvinger
"Memory Stick PRO Duo" ind i Memory Stick
Duo-adapteren i den forkerte retning, kan der
opstå fejl.
Du må ikke isætte en Memory Stick Duoadapter uden en "Memory Stick PRO Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed. Hvis du gør
det, kan det medføre fejl på enheden.
 Om "Memory Stick PRO Duo"
Den
maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges i dit
videokamera, er 16 GB.
Om billeddatakompatibilitet
Billeddatafiler,
som er optaget på en "Memory
Stick PRO Duo" med videokameraet,
overholder den internationale standard "Design
rule for Camera File system", der er etableret
af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. (De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.)
Hvis du ikke kan anvende en "Memory
Stick PRO Duo", som er blevet anvendt med
en anden enhed, formateres den med dit
videokamera (s. 57). Bemærk, at formateringen
sletter alle oplysninger på en "Memory Stick
PRO Duo".
Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet:
 Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren
 Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder
Yderligere oplysninger
eller mistede billeddata erstattes
ikke og kan forekomme i følgende situationer
(mistede data erstattes ikke):
 Hvis du fjerner "Memory Stick PRO Duo"
eller slukker for videokameraet, medens
videokameraet er i gang med at læse eller
skrive billedfiler til din "Memory Stick
PRO Duo" (medens Access-indikatoren for
tilslutning lyser eller blinker)
 Hvis du bruger din "Memory Stick PRO Duo"
i nærheden af magneter eller magnetfelter
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
Du må ikke trykke for hårdt, når du skriver
i memo-området på en "Memory Stick PRO
Duo".
Du må ikke sætte en mærkat på "Memory Stick
PRO Duo" eller på din Memory Stick Duoadapter.
Du skal lægge din "Memory Stick PRO Duo" i
en æske, når du transporterer eller opbevarer
den.
Du må ikke røre eller lade metalgenstande røre
stikkene.
Du må ikke bøje, tabe eller udsætte din
"Memory Stick PRO Duo" for kraftige stød.
Du må ikke adskille eller ændre din "Memory
Stick PRO Duo".
Du må ikke lade din "Memory Stick PRO Duo"
blive våd.
Du skal sørge for at opbevare din "Memory
Stick PRO Duo" utilgængeligt for børn. Et barn
kan sluge den.
Indsæt ikke andet end en "Memory Stick PRO
Duo" i Memory Stick Duo-åbningen. Hvis du
gør det, kan det medføre fejl.
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick PRO Duo" følgende steder.
 Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det
fri om sommeren
 Steder, som er udsat for direkte sollys
 Steder med ekstremt høj fugtighed eller
steder, hvor der kan forekomme korrosion
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
"InfoLITHIUM" H-serien af batterier er
forsynet med mærket
.
99
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der indeholder funktioner
til udveksling af oplysninger om
driftsforhold mellem videokameraet og
en vekselstrømsadapter eller en oplader
(ekstraudstyr).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Sådan oplader du batteriet
Sørg
for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C,
indtil indikatoren /CHG (opladning) slukkes.
Hvis du oplader batteriet ved en temperatur,
der ligger uden for dette område, bliver
opladningen muligvis ikke effektiv.
Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne
kablet fra DC IN-stikket på videokameraet eller
tage batteriet ud.
Sådan anvender du batteriet effektivt
Batteriets
ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid bliver forkortet. I sådanne tilfælde
kan du gøre følgende for at forlænge batteriets
driftstid.
 Læg batteriet i en lomme for at varme det
op, og vent med at sætte det i videokameraet,
indtil du skal tage billeder
 Anvend et batteri med stor kapacitet: NPFH70/FH100 (medfølger ikke)
Batteriet aflades hurtigere, hvis LCDskærmen anvendes ofte, eller hvis der ofte
foretages afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling.
Vi anbefaler at anvende et batteri med stor
kapacitet: NP-FH70/FH100 (medfølger ikke).
Sørg for at indstille POWER-kontakten til OFF
(CHG), når du ikke optager eller afspiller med
videokameraet. Der bruges også batteri, når
videokameraet er sat på standby til optagelse,
eller når en afspilning er sat på pause.
Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
100
Du
må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende batteritid
Når
videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen.
Den resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
Mærket , der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er ca. 20 minutter tilbage på
batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Om opbevaring af batteriet
Hvis
batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt
i videokameraet én gang om året for at sikre,
at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
Hvis du vil oplade batteriet i videokameraet
(HOME) 
helt, skal du trykke på
(SETTINGS)  [GENERAL SET]
 [A.SHUT OFF]  [NEVER] og lade
videokameraet være i optage-standby, indtil
strømmen afbrydes (s. 75).
Om batterilevetid
Batterikapaciteten
reduceres med tiden og
ved gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om x.v.Color
x.v.Color
er en mere almindelig term for
xvYCC-standarden forelagt af Sony, og er et
varemærke tilhørende Sony.
xvYCC
er en international standard
for farverumkoordinatsystem i video.
Denne standard kan udtrykke et bredere
farveområde end den aktuelt anvendte
transmissionsstandard.
Om håndtering af videokameraet
Om brug og vedligeholdelse
Du
forsigtig ved håndtering af videokameraet,
undlad at ændre eller skille det ad, undgå
fysiske stød, f.eks. slag, tab eller at træde på
videokameraet. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender videokameraet.
Pak ikke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde for derefter at betjene det.
Videokameraet kan blive for varmt.
Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
Metalkontakter skal holdes rene.
Fjernbetjeningen og batterier af knaptypen skal
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
 Kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
 Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken
 Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
opsøge lægehjælp
 Når videokameraet ikke skal bruges
i længere tid
Tænd
for det, og lad det køre i ca. tre minutter,
f.eks. ved afspilning eller optagelse af billeder i
ca. 3 minutter.
Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondens
Hvis videokameraet kommer direkte fra
et koldt område til et varmt område, kan
der dannes fugt inden i videokameraet.
Dette kan resultere i, at videokameraet ikke
fungerer korrekt.
Yderligere oplysninger
må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
 Steder med ekstrem varme, kulde eller
luftfugtighed. Udsæt aldrig videokameraet
eller tilbehøret for temperaturer over 60 °C,
f.eks. i nærheden af varmekilder eller i en bil,
der holder parkeret i solen og udsættes for
direkte sollys. Udstyret kan gå i stykker eller
ændre form.
 I nærheden af magnetiske felter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
 I nærheden af stærke radiobølger eller
stråling. Videokameraet kan muligvis ikke
optage korrekt.
 I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
 På en sandstrand eller støvede steder. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
 I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen eller objektivet kan blive udsat
for direkte sollys. Dette vil beskadige LCDskærmen.
Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V
DC (batteri) eller ved 8,4 V DC
(vekselstrømsadapter).
Anvend det tilbehør, der anbefales i denne
brugervejledning, til brug med henholdsvis
jævnstrøm eller vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske
ind i kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
Vær
 Hvis der er dannet kondens
Efterlad videokameraet i ca. 1 time uden at
tænde for det.
101
 Bemærkning om kondens
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis videokameraet kommer
fra kolde omgivelser til varme omgivelser
(eller omvendt), eller hvis du anvender
videokameraet et fugtigt sted:
Hvis
du tager videokameraet med fra en
skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved hjælp af
en opvarmningsenhed.
Du tager videokameraet med fra en bil eller et
lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
Hvis du anvender videokameraet efter en
regnbyge.
Du anvender videokameraet i et varmt og
fugtigt område.
 Tænd videokameraet.
 Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[GENERAL SET]  [CALIBRATION].
 Sådan forhindres fugtdannelse
Når videokameraet medbringes fra
et koldt sted til et varmt sted, skal det
kommes i en plastikpose, der skal lukkes
tæt. Tag videokameraet op af posen, når
lufttemperaturen i posen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
 Tryk på "" vises på skærmen, med hjørnet af
en "Memory Stick PRO Duo" el.lign. 3 gange.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
LCD-skærm
 Bemærkninger
Du
må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
Hvis du anvender videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
 Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du
ikke komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
102
 Om justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet
fungerer muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Det anbefales, at du slutter videokameraet
til stikkontakten med den medfølgende
vekselstrømsadapter under justeringen.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte kalibreringen igen.
Brug
ikke en genstand med skarp spids
til kalibrering. Dette kan beskadige LCDskærmen.
Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.
Om håndtering af kabinettet
Hvis
kabinettet er snavset, rengøres
videokameraet med en blød klud, som er gjort
lettere fugtig med vand, og tør kabinettet af med
en tør, blød klud.
Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
 Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme
 Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne
 At lade kabinettet være i kontakt med
gummi- eller vinylgenstande i længere
perioder
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
Aftør
objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
 Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade
 I varme eller fugtige omgivelser
 Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved stranden
Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
 Fremgangsmåde
Slut videokameraet til en stikkontakt
ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt
videokameraets POWER-kontakt på OFF
(CHG) i mere end 24 timer.
"Handycam"
og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"AVCHD" og "AVCHD"-logotype er
registrerede varemærker tilhørende Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. og Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
", "Memory Stick PRO
"
", "Memory Stick
Duo", "
",
PRO-HG Duo", "
", "MagicGate
"MagicGate", "
Memory Stick" og "MagicGate Memory
Stick Duo" er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"VAIO" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og andre lande.
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Yderligere er  og "" ikke
medtaget i alle tilfælde i denne Håndbog.
Yderligere oplysninger
Videokameraet har et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten
er sat på OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til stikkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Det genopladelige batteri aflades
helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
anvender videokameraet. Brug kameraet,
når det indbyggede, genopladelige batteri
er ladet op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
Om varemærker
103
Bemærkninger om licensen
Om GNU GPL/LGPL -softwaren
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2- STANDARDEN. ENHVER BRUG
AF PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD
TIL GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER TILGÆNGELIG
HOS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER
AVC-PATENT-PORTEFØLJELICENSEN TIL
EGET OG IKKE KOMMERCIELT BRUG TIL
(i) KODNING AF VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER
(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM
ER KODET AF EN FORBRUGER, SOM
ER INDVOLVERET I EGEN OG IKKEKOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER VAR
KØBT AF EN VIDEOUDBYDER, SOM ER
LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.
DER YDES INGEN LICENS ELLER VIL IKKE
VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN
ANDEN ANVENDELSE. YDERLIGERE
INFORMATIONER KAN HENTES HOS MPEG
LA, L.L.C. SE <HTTP://MPEGLA.COM>
Til denne software gælder følgende GNU General
Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter kaldt
"LGPL") inkluderet i videokameraet.
Dette informerer dig om, at du har en ret
til adgang til kildekoden, til at ændre og
videredistribuere disse programmer under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på internettet. Brug følgende
URL til at hente den. Når du henter kildekoden,
skal du vælge HDR-CX12 som model for
videokameraet.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på CDROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "GPL"
og "LGPL"-softwaren.
"C Library", "Expat", "zlib" OG "libjpeg"-software
leveres med videokameraet. Vi leverer denne
software på basis af en licensaftale med ejerne af
copyright. På basis af en anmodning fra ejerne
af copyright til disse programmer er vi forpligtet
til at informere dig om følgende. Læs venligst
følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CDROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "C
Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"-softwaren.
104
Du skal have installeret Adobe Reader for
at kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems'
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
Hurtig reference
Identifikation af dele og knapper
Tallene i ( ) er referencesider.
Zoomknap (27, 34)
PHOTO-knap (22, 26)
POWER-kontakt (18)
START/STOP-knap (22, 25)
Batteri (15)
Indikatoren
(18)
(film)/
(stillbillede)
Indikatoren /CHG (opladning) (15)
Hurtig reference
Håndrem (20)
105
Hægter til skulderrem
Monter en skulderrem (medfølger
ikke).
Fjernbetjeningssensor/Infrarød port
Ret fjernbetjeningen (109) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet.
106
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. et
videolys, en blitz eller en mikrofon
med strøm. Tilbehøret kan
aktiveres eller deaktiveres via
videokameraets POWER-kontakt. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte
med tilbehøret, for at få yderligere
oplysninger.
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Hvis du vil tilslutte en tilbehørsenhed,
skal du trykke den ned og skubbe den
helt på plads og derefter spænde skruen.
Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du
løsne skruen og derefter trykke ned og
trække tilbehøret ud.
Når du åbner og lukker skodækslet, skal
du skubbe det i pilens retning.
Hvis
du optager på film med en ekstern
blitz (medfølger ikke) tilsluttet til
tilbehørsskoen, skal du slukke den eksterne
blitz for at undgå optagelse af dens lyde.
Du kan ikke anvende en ekstern blitz
(medfølger ikke) og den indbyggede blitz på
samme tid.
Når den eksterne mikrofon (medfølger
ikke) er tilsluttet, har denne forrang i
forhold til den interne mikrofon.
Indbygget mikrofon (27)
En Active Interface Shoe-kompatibel
mikrofon (medfølger ikke) har forrang,
når den tilsluttes.
Indikator for kameraoptagelse (75)
Lyser rødt under optagelse.
Blinker, hvis den resterende "Memory
Stick PRO Duo" plads eller batteriets
kapacitet er lavt.
DISP/BATT INFO-knap (16, 20)
NIGHTSHOT-kontakt (28)
 (baggrundsbelysning) -knap (29)

(HOME)-knap (12, 59)
Højtaler
For oplysninger om, hvordan
lydstyrken justeres, se side 24, 32.
Access-indikator (21)
Zoomknapper (27, 34)
START/STOP-knap (22, 25)
LCD-skærm/berøringspanel (20)
EASY-knap (22)
RESET-knap
Initialiserer alle indstillingerne, inkl.
indstillingen af dato og klokkeslæt.

Hurtig reference
Memory Stick Duo-åbning (21)
(VIEW IMAGES)-knap (23, 31)
QUICK ON-knap/QUICK ONindikator (28)
HDMI OUT (mini)-stik (38)
Stik til ekstern A/V (36, 51)
Tilsluttes til A/V-enheder og valgfrit
tilbehør.
DC IN-stik (15)
107
Handycam Station:
Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (4)

Blitz
Interfacestik
Tilslutter videokameraet til Handycam
Station.
MANUAL-knap (30)
CAMERA CONTROL-drejeknap (30)
Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
længden af skruen skal være mindre
end 5,5 mm) til kamerastativets gevind
med en kamerastativskrue.
BATT (batteri)-udløserknap (16)
Interfacestik
Tilslutter videokameraet til Handycam
Station.
108
(DISC BURN)-knap (43)
 (USB)-stik (52, 54)
HDR-CX11E: kun udgang
A/V OUT-stik (36, 51)
DC IN-stik (15)
Fjernbetjening
 /  /  /  / ENTER-knapper
Når du trykker på en vilkårlig knap
på [VISUAL INDEX]-skærmbilledet
eller afspilningslisten, vises den orange
ramme på LCD-skærmen. Vælg en
foretrukket knap eller et emne med
 /  /  / , og tryk derefter på
ENTER.
 Bemærkninger
Fjern
isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
Ret
DATA CODE-knap (70)
Viser dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagne
billeder, når du trykker på denne under
afspilning.
PHOTO-knap (22, 26)
SCAN/SLOW-knapper (23, 32)
PLAY-knap (23, 32)
STOP-knap (23, 32)
DISPLAY-knap
Informationerne vises eller skjules
(vises  vises ikke) hver gang du
trykker på DISPLAY.
Sender
START/STOP-knap (22, 25)
Zoomknapper (27, 34)
PAUSE-knap (23, 32)
VISUAL INDEX-knap (23, 31)
Viser skærmbilledet [VISUAL INDEX]
under afspilning.
Sådan skifter du batteriet i fjernbetjeningen
 Sæt fingerneglen ind i slidsen for at trække
batteriholderen ud, mens du trykker på
tappen.
 Anbring et nyt batteri med +-siden opad.
 Sæt batteriholderen tilbage på plads i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på plads.
Hurtig reference
 -knapper (Forrige/Næste)
(24, 32)
fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet (s. 106).
Når der ikke er blevet sendt nogen
kommandoer fra fjernbetjeningen i en bestemt
periode, forsvinder den orange ramme. Når
du trykker på en vilkårlig af  /  /  /  eller
ENTER igen, vises rammen på det sted, hvor
rammen blev vist sidst.
Du kan ikke vælge visse knapper på LCDskærmen, når du anvender  /  /  / .
Fane
ADVARSEL!
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
109
Når
litiumion-batteriet bliver svagt, bliver
fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis
dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud med
et Sony CR2025-litiumbatteri. Brug af andre
batterier kan medføre risiko for brand eller
eksplosion.
110
Indikatorer, som vises under optagelse/afspilning
Optagelse af film
HOME-knap (12, 59)
Batteriniveau (ca.) (16)
Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
Optagekvalitet (HD/SD) og
optagetilstand (FH/HQ/SP/LP) (62)
Optage-/afspilningsmedie
Tæller (time/minut/sekund)
Optagelse af stillbilleder
Anslået resterede optagetid
OPTION-knap (77)
DETECTION SET (68)
VIEW IMAGES-knap (23, 31)
FACE DETECTION (68)
5,1ch-surroundsoundoptagelse
Billedstørrelse (66)
Visning af film
Anslået antal stillbilleder, der kan
optages/Under stillbilledoptagelse
Optagemappe
Returknap
Afspilningstilstand
Nummer på film, som aktuelt afspilles/
Antal optagede film i alt
Videobetjeningsknapper (23, 32)
Lydstyrkeknap
Visning af stillbilleder
Nummer på stillbillede, som aktuelt
afspilles/Antal optagede stillbilleder i alt
Hurtig reference
Forrige/Næste-knap (23, 32)
Afspilningsmappe
Diasshowknap (35)
Datafilnavn
VISUAL INDEX-knap (23, 32)
111
Indikatorer, når du laver ændringer
Følgende indikatorer vises under optagelse/
afspilning for at angive indstillingerne på
videokameraet.
Øverst til venstre
Øverst til højre
Indikator
Nederst
Indikator

Nederst
Indikator

Betydning
AUDIO MODE (62)
Selvudløseroptagelse (84)
Blitz/REDEYE REDUC
(65)
BLT-IN ZOOM MIC
(84)
MICREF LEVEL lav (84)
WIDE SELECT (63)
Øverst til højre
Indikator
Center
Betydning
Diasshow indstillet (35)
NightShot (28)
Super NightShot (83)
Color Slow Shutter (82)
PictBridge-tilslutning
(54)
112
FACE DETECTION (68)
DETECTION SET (68)
Billedeffekt (83)
Digital effekt (83)
Manuel fokus (80)

Baggrundsbelysning (29)
Hvidbalance (82)
STEADYSHOT slukket
(63)
EXPOSURE (80)/
SPOT METER (79)
AE SHIFT (62)
WB SHIFT (62)
TELE MACRO (80)
ZEBRA (64)
X.V.COLOR (64)
CONVERSION LENS
(65)
Betydning
Fader (83)
LCDbaggrundsbelysning
slukket (20)
Indikator
Betydning
SCENE SELECTION
(81)
Center
Øverst til venstre
Betydning
Advarsel (92)

 Tip!
Indikatorer og deres positioner er omtrentlige
og kan variere fra det, du egentlig ser.
Funktionen er midlertidigt ikke tilgængelig, når
vises.
Datakode under optagelse
Optagedato og -tid optages automatisk på
"Memory Stick PRO Duo". De vises ikke
under optagelse. Du kan dog kontrollere
dem som [DATA CODE] under afspilning
(s. 70).
Ordliste
 5,1ch-surroundsound
Et system, som afspiller lyd i 6 højtalere, 3 i front
(venstre, højre og center) og 2 bag (højre og
venstre) med en ekstra lavpas-subwoofer, som
tæller som 0,1 kanal for frekvenser på 120 Hz
eller mindre.
 AVCHD-format
Et format med høj opløsning for digitale
videokameraer, som anvendes til at optage et
HD-signal (høj opløsning) ved hjælp af MPEG-4
AVC/H.264-formatet.
 MPEG-4 AVC/H.264
Det nyeste billedkodningsformat standardiseret
i 2003 i fællesskab af to internationale
standardiseringsorganisationer, ISO-IEC og
ITU-T. Sammenlignet med det almindelige
MPEG2-format, er MPEG-4 AVC/H.264 mere
end dobbelt så effektiv. Videokameraet anvender
MPEG-4 AVC/H.264 til kodning af film med høj
opløsning.
 Dolby Digital
Et lydkodningssystem (komprimering) udviklet
af Dolby Laboratories Inc.
 Dolby Digital 5.1 Creator
Lydkomprimeringsteknologi udviklet af Dolby
Laboratories Inc., som effektivt komprimerer
lyd, medens en høj lydkvalitet bibeholdes. Lyde
komprimeres effektivt med lyd af høj kvalitet,
og det gør det muligt at frembringe 5,1chsurroundsound.
 Fragmentering
Et forhold for mediet, hvor filer opdeles i dele,
som er spredt rundt i mediet. Du kan muligvis
ikke gemme dine billeder korrekt. Du kan løse
forholdet ved at udføre [MEDIA FORMAT]
(s. 57).
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en standard til komprimering af stillbilleddata
(reducering af datakapacitet). Dit videokamera
optager stillbilleder i JPEG-format.
 Miniature
Hurtig reference
 JPEG
Billeder, hvor størrelsen er reduceret, så du
kan se flere billeder på samme tid. [VISUAL
INDEX], [ INDEX] og [ INDEX] anvender et
miniaturevisningssystem.
 MPEG
MPEG står for Moving Picture Experts
Group, gruppen af standarder til kodning
(billedkomprimering) af video (film) og lyd.
Der er MPEG1- og MPEG2-formater. Dit
videokamera optager film med billedkvaliteten
SD (standardopløsning) i MPEG2-format.
113
Indeks
Numerisk
1080i/576i.................................73
16:9............................................73
16:9 WIDE................................63
4:3........................................63, 73
4:3 Tv.........................................39
5,1ch-surroundsoundoptagelse
...................................................27
576i............................................73
A
A.SHUT OFF
(automatisk slukning).............75
A/V OUT-stik....................36, 51
A/V-tilslutningskablets
.......................................14, 40, 51
Adapter med 21 ben . .............41
Advarselsindikatorer...............92
Advarselsmeddelelser.............93
AE SHIFT.................................62
Afspilning...........................23, 31
Afspilning af billedet på et tv
...................................................36
Afspilningslisten......................49
Afspilningstid...........................17
Afspilningszoom.....................34
Antal optagne stillbilleder......66
Anvendelse af “BRAVIA” Sync
...................................................41
Anvendelse i udlandet............95
AREA SET................................74
DIVIDE....................................48
BEACH.....................................81
Dolby Digital 5.1 Creator.....113
BEEP.........................................72
Dolby Digital 5,1ch surround
...................................................27
Billedstyringsfiler.....................97
BLACK FADER.......................83
Dual Rec...................................28
BLT-IN ZOOM MIC
(Indbygget zoom-mikrofon)
...................................................84
E
Bredformat tv...........................39
C
CALIBRATION.....................102
CAMERA CONTROLdrejeknap..................................30
CAMERA DATA....................70
CANDLE..................................81
CLOCK SET.............................18
CLOCK/LANG........................74
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)...............82
Dubbing....................................51
Easy Handycam.......................22
EDIT..........................................48
EXPOSURE..............................80
F
FACE DET. SETTING...........68
FACE DETECTION...............68
FACE FUNC. SET...................68
Face Index................................33
FADER......................................83
Fil/mappe.................................97
COMPONENT........................73
FILE NO. (filnummer)...........66
Computer.................................43
Film.....................................22, 26
CONVERSION LENS............65
Film Roll Index........................33
CTRL FOR HDMI
(fjernbetjening for HDMI).....76
FIREWORKS...........................81
D
Fjernbetjening........................109
FLASH LEVEL.........................65
FLASH MODE........................65
D.EFFECT (digital effekt)......83
FOCUS......................................80
DATA CODE...........................70
Format......................................57
DATE/TIME............. 54, 70, 112
Fragmentering.......................113
Datoindeks...............................34
FRAME SETTING..................68
AUDIO MODE.......................62
DC IN-stik................................15
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk langsom lukker)
...................................................63
DC-stik......................................15
G
DELETE....................................45
Gem...........................................43
AVCHD-format....... 10, 98, 113
DETECTION SET...................68
B
114
Batteriniveau............................16
DEMO MODE.........................75
DIAL SETTING.................30, 65
Diasshow..................................35
B&W (sort-hvid).....................83
DIGITAL ZOOM....................63
Backup......................................43
DISP OUTPUT........................73
Baggrundsbelysning................29
DISPLAY..................................71
Batteri........................................15
Display indicatorer................111
GENERAL SET........................75
GUIDEFRAME.......................64
H
Håndrem..................................20
Handycam Station...........15, 108
HD Billedkvaliteten
(høj opløsning)....................8, 10
HD FH......................................62
LCD-panelet.............................20
HD HQ.....................................62
Litium-ion-batteri af
knaptypen...............................109
HD LP.......................................62
HD SP.......................................62
HDfilmstyringsoplysningsmappe
...................................................97
M
MANAGE MEDIA kategori
...................................................56
HDMI OUT-stik.....................36
MEDIA INFO..........................57
HDMI RESOLUTION............73
"Memory Stick"....................2, 98
HDMI-kabel.............................39
"Memory Stick Duo"...............98
HELP.........................................12
"Memory Stick PRO Duo"
.............................................21, 98
Holdning af videokameraet
...................................................20
HOME MENU...................11, 59
I
Ikon.........................................111
IMAGE SIZE............................66
"InfoLITHIUM"-batteri..........99
Indbyggede, genopladelige
batteri......................................103
Indikatorer.............................112
"Memory Stick PRO-HG Duo"
...................................................98
Memory Stick Duo adaptor
...................................................99
P
PAL............................................95
PASTEL....................................83
PHOTO CAPTURE................47
PHOTO SETTINGS...............66
PICT.EFFECT (billedeffekt)
...................................................83
PictBridge.................................54
PLAYLIST EDIT.....................49
PMB...........................................14
PMB Guide...............................14
PORTRAIT (blødt portræt)
...................................................81
Printer.......................................54
MICREF LEVEL......................84
Q
Miniature................................113
QUICK ON..............................28
MOVE.......................................50
MOVIE SETTINGS................62
MPEG.....................................113
MPEG2.....................................97
QUICK ON STBY
(hurtig ved standby)................75
R
INDOOR..................................82
MPEG-4 AVC/H.264......98, 113
REC LAMP (optageindikator)
...................................................75
J
N
REC MODE (optagestilstand)
...................................................62
JPEG..................................97, 113
K
Netledning................................15
NightShot.................................28
NIGHTSHOT LIGHT............63
REDEYE REDUC....................65
Redigering................................44
REMAINING SET (film).......64
O
REMOTE CTRL
(fjernbetjening)........................75
Komponent-A/V-kabel
.......................................14, 38, 40
OLD MOVIE...........................83
Reparation af
billeddatabasefilen...................58
Kondens..................................101
Opladning af batteriet.............15
Kamerastativ..........................108
L
ONE PUSH..............................82
Opladningstid..........................17
Optagelse............................22, 25
LANDSCAPE...........................81
Optagetid..................................17
LANGUAGE SET..............19, 74
OPTION MENU.....................77
LCD BL LEVEL
(LCD-baggrundsbelysning)
...................................................72
Originale...................................48
LCD BRIGHT..........................72
LCD COLOR...........................72
OTHERS kategori...................44
OUTDOOR..............................82
OUTPUT SETTINGS.............73
Hurtig reference
Justere lydstyrken..............24, 32
RESET knap...........................107
S
S VIDEO-kabel..................40, 51
SCENE SELECTION..............81
SD Billedkvaliteten
(standardopløsning)...........8, 10
SD HQ.......................................62
SD LP........................................62
SD SP.........................................62
115
SD-filmfiler...............................97
SELF-TIMER...........................84
Selvdiagnosedisplay................92
SEPIA........................................83
SETTINGS kategori................59
SMILE PRIORITY...................69
SMILE SENSITIVITY.............69
SMILE SHUTTER...................68
SMTH SLW REC.....................29
SNOW.......................................82
SOUND/DISP SET.................72
Spejltilstand..............................29
SPOT FOCUS..........................79
SPOT METER
(fleksibel spotmåler)................79
SPOT MTR/FCS
(spotmålerfokus).....................79
SPOTLIGHT............................81
STEADYSHOT........................63
Stik til ekstern A/V............36, 51
Stillbilleder.........................22, 26
Stillbilledfiler............................97
SUB-T DATE
(Undertekstdato).....................64
SUMMERTIME.......................74
SUNRISE&SUNSET...............81
SUPER NIGHTSHOT............83
T
TELE MACRO.........................80
Telefoto.....................................27
Tidszoner..................................96
Udskrive...................................54
USB CONNECT................53, 97
USB kabel.....................14, 52, 54
USB SELECT......................52, 54
USB-stik..................................108
V
Vægkontakten..........................15
Varemærke.............................103
Vedligeholdelse........................98
Vekselstrømsadapter..............15
Videobåndoptagere eller DVD/
HDD-optagere.........................51
Vidvinkel..................................27
VIEW IMAGES SET...............70
Visning af billeder på et tv.....36
VISUAL INDEX................23, 31
VOLUME.................................72
V-OUT/PANEL.......................73
W
WB SHIFT (hvidbalance).......62
WHITE BAL. (hvidbalance)
...................................................82
WHITE FADER......................83
WIDE SELECT........................63
X
X.V.COLOR.............................64
Tilslutning....................38, 39, 51
Z
TV CONNECT Guide............37
ZEBRA......................................64
TV TYPE..................................73
Zoom.........................................27
Tv-farvesystemer.....................95
ZOOM LINK...........................71
TWILIGHT..............................81
TWILIGHT PORT..................81
116
U
Download PDF