Sony | DCR-PJ5E | Sony DCR-PJ5E Betjeningsvejledning

Klik
Indholdsfortegnelse
"Handycam" Håndbog
DCR-PJ5E/SR21E/SX21E
Nyttige optageteknikker
Indeks
 2011 Sony Corporation
4-290-838-61(1)
DK
Brug af "Handycam" Håndbog
Hurtig søgning efter information
Indholdsfortegnelse
I denne "Handycam" Håndbog vil du finde oplysninger om, hvordan du får det bedst mulige
udbytte af dit videokamera. Læs "Handycam" Håndbog i tillæg til Betjeningsvejledning (et
særskilt hæfte). Information om brug af dit videokamera tilsluttet en computer kan findes
i Betjeningsvejledning og "PMB Help", dvs. Hjælpen til den medfølgende "PMB (Picture
Motion Browser)" software.
Klik på et emne i højre kant på en side, hvorefter du kommer til siden med dette emne.


Nyttige optageteknikker
 Klik her.
Du kan søge efter et emne ved hjælp af nøgleord med Adobe Reader. Se hjælpen for Adobe Reader for
tips om, hvordan du skal bruge Adobe Reader.
Du kan udskrive "Handycam" Håndbog.
Indeks
DK
Læs dette først
Menupunkter, LCD-skærm og objektiv
Medfølgende tilbehør


 "PMB"
Indholdsfortegnelse
Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal.
 Vekselstrømsadapter (1)
 Netledning (1)
 A/V-tilslutningskabel (1) 
 USB-kabel (1) 
 Genopladeligt batteri NP-FV30 (1)
 CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)
Et nedtonet menupunkt er ikke tilgængeligt
under de aktuelle optagelses- eller
afspilningsforhold.
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstremt høj
præcision, så andelen af effektive pixels udgør
99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/
eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant vises på LCD-skærmen. Disse
prikker er opstået under fremstillingsprocessen
og påvirker på ingen måde optagelsen.
(software, herunder "PMB Help")
Håndbog (PDF)
 "Handycam"

"Betjeningsvejledning" (1)
Sorte prikker
Hvide, røde, blå eller grønne prikker

"PMB Portable" software er forinstalleret på
videokameraet (s. 50).
Yderligere oplysninger om de hukommelseskort,
der understøttes af videokameraet, findes på
side 19.


Brug af videokameraet

Du må ikke tage fat i videokameraet i følgende
dele, og du må ikke holde videokameraet i
stikdækslerne alene.
Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
længere tids direkte sollys, kan der opstå fejl.
Du må ikke rette videokameraet mod solen.
Dette kan medføre fejl i videokameraet. Tag i
stedet billeder af solen under svage lysforhold,
f.eks. ved skumring.
Om ændring af sprogindstillingen

LCD-skærm
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at
illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet
skærmsprog, før du bruger videokameraet
(s. 17).
Nyttige optageteknikker

Optagelse

Batteri

Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert
eller vandtæt. Se "Om håndtering af
videokameraet" (s. 92).
DK
Indeks

Første gang, du anvender et hukommelseskort
sammen med videokameraet, anbefales det
at formatere hukommelseskortet ved hjælp
af videokameraet (s. 73) for at sikre, at kortet
fungerer stabilt.
Alle data, der er gemt på hukommelseskortet,
slettes under formateringen og kan ikke
gendannes. Gem vigtige data på computeren
osv. på forhånd.
Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at
billedet og lyden optages uden problemer.


Når videokameraet er sluttet til en
computer eller tilbehør



Bemærkning om afspilning


Billeder, der er optaget på videokameraet,
kan muligvis ikke afspilles korrekt på andre
enheder.
På samme måde kan billeder, der er optaget på
andre enheder, muligvis ikke afspilles korrekt
på dette videokamera.
Film, der er optaget på SD-hukommelseskort,
kan ikke afspilles på A/V-udstyr fra andre
producenter.
Hvis der ikke kan optages/afspilles
billeder – udfør [MEDIA FORMAT]

Gem alle dine optagne billeder jævnligt
på eksterne medier for at undgå, at dine
billeddata går tabt. Det anbefales, at du
gemmer billeddataene på en disk, f.eks. en
DVD-R, ved hjælp af din computer. Du kan
også gemme dine billeddata ved hjælp af en
videobåndoptager eller en DVD-brænder/
HDD-optager el. lign. (s. 55).
Bemærkninger om ekstraudstyr


Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter


Vi anbefaler alene brug af tilbehør fra Sony.
Disse produkter er muligvis ikke tilgængelige i
alle lande/områder.
Om billeder, illustrationer og
skærmbilleder i denne håndbog
Du må kun fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når der er slukket for
videokameraet.
Tag fat i dit videokamera og i DC-stikket, og
fjern vekselstrømsadapteren fra videokameraet.


Når temperaturen i videokameraet bliver
meget høj eller meget lav, må du ikke bruge
videokameraet til optagelse eller afspilning,
da sådanne handlinger kan aktivere
beskyttelsesfunktionerne i videokameraet. I
dette tilfælde vises en indikator på LCDskærmen (s. 83).

DK
Billederne i denne vejledning er illustrerende
og er taget med et digitalt kamera. Billederne
kan derfor se anderledes ud end de billeder og
skærmindikatorer, der vises på videokameraet.
Illustrationerne af videokameraet og
skærmindikatorerne kan være overdrevne eller
forenklede for at gøre dem mere forståelige.
I denne håndbog omtales videokameraets
indbyggede harddisk (DCR-SR21E) og
hukommelseskort som "optagemedier".
Design og specifikationer for dit videokamera
og tilbehør kan ændres uden varsel.
Indeks
Bemærkning om videokameraet/
batteritemperaturen

Der kan ske fragmentering af data på
optagemediet, hvis du gentager optagelse/
sletning af billeder i længere tid ad gangen.
Billeder kan ikke gemmes eller optages. I dette
tilfælde skal du først gemme billederne på
en eller anden type eksternt medie derefter
udføre [MEDIA FORMAT] ved at vælge
(MENU)  [Show others]  [MEDIA
[MANAGE
FORMAT] (i kategorien
MEDIA])  det ønskede medie (DCR-SR21E)
.
 [YES]  [YES] 
Nyttige optageteknikker
Lagring af alle optagede billeddata

Du må ikke formatere videokameraets
optagemedie ved hjælp af en computer. Hvis
du gør dette, fungerer videokameraet muligvis
ikke korrekt.
Når du slutter videokameraet til en anden
enhed med et kabel, skal du sørge for, at stikket
isættes korrekt. Hvis du tvinger stikket i, kan det
ødelægges og medføre fejl på videokameraet.
Du må ikke lukke LCD-skærmen, mens dit
videokamera er tændt og sluttet til USB.
Optagede film og fotos kan gå tabt.
Indholdsfortegnelse

Der kan ikke kompenseres for indholdet af
en optagelse. Dette gælder også, selvom den
manglende optagelse eller afspilning skyldes en
fejl i videokameraet, på lagringsmediet osv.
Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/
område. Hvis du vil se optagelserne på et tv, skal
du bruge et tv, der er baseret på PAL.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan
være i strid med loven om ophavsret.
Kontroller modelnavnet på
videokameraet

Modelnavnet angives i denne håndbog, når der
er forskel på specifikationerne for de forskellige
modeller. Modelnavnet findes i bunden af
videokameraet.
De største forskelle på specifikationerne i
serierne er som følger.
DCRSR21E
DCRSX21E
DCRPJ5E

Optagemedie Kapacitet for Projektor
indbygget
optagemedie
Indbygget 80 GB

harddisk +
hukommelseskort
Hukommel- 

seskort
Bemærkning om brug af
videokameraet i store højder
(DCR‑SR21E)



Du må ikke tænde videokameraet i områder
med lavt tryk, hvor du er højere oppe end
5.000 meter over havets overflade. Dette kan
beskadige videokameraets indbyggede harddisk.
Nyttige optageteknikker
Bemærkninger om brug

Videokameraet er udstyret med en
faldsensorfunktion, der beskytter den
indbyggede harddisk mod stødpåvirkninger
(s. 77). Hvis du taber videokameraet eller
bruger det under forhold uden tyngdekraft,
vil støjen fra funktionens aktivering muligvis
komme med på optagelsen. Hvis faldsensoren
gentagne gange registrerer et fald, kan
optagelsen/afspilningen blive afbrudt.
Indholdsfortegnelse

Om faldsensoren (drop sensor)
(DCR‑SR21E)
Undlad at gøre følgende, for i modsat fald
kan optagemediet blive beskadiget, optagede
billeder kan ikke afspilles eller går tabt, eller der
kan opstå andre fejl.
 Skubbe hukommelseskortet ud, når
adgangslampen (s. 20) lyser eller blinker
 Fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, eller udsætte
videokameraet for rystelser eller vibrationer,
når lampen POWER (s. 15) eller
adgangslampen (s. 20) lyser eller blinker
Når du bruger skulderrem (sælges separat),
må videokameraet ikke stødes imod en anden
genstand.
Undlad at bruge videokameraet i meget
støjende områder (DCR-SR21E).
Indeks
DK
Arbejdsgang
Gør strømkilden og optagemediet parat.
Optagelse af film og billeder (s. 21)
Optagelse af film  s. 22
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang (s. 12)
 Ændring af optagetilstand (s. 26)
 Anslået resterende optagetid (MEDIA INFO, s. 73)
Optagelse af billeder  s. 23
Afspilning af film og billeder
Nyttige optageteknikker
Afspilning på videokameraet  s. 28
Afspilning af billeder på et tv  s. 36
Lagring af billeder
Lagring af film og billeder på en computer
Lagring af film og fotos på eksterne medier  s. 52
Lagring af billeder med en DVD-brænder/-optager  s. 55
Sletning af film og billeder (s. 38)
DK
Indeks
Hvis du sletter billeddata, der er blevet gemt på computeren eller
en disk, kan du optage nye billeder på den ledige plads på mediet
igen.
Gode råd til vellykket optagelse
 Sådan laves en god optagelse
Indholdsfortegnelse
Hold videokameraet stille
Hold overkroppen rank, og hold armene tæt til kroppen, når du
holder videokameraet.
Funktionen SteadyShot er effektiv mod kamerarystelser, men det
er dog vigtigt, at du ikke bevæger videokameraet.
Ensartet zoom
Zoom ind og ud langsomt og jævnt. Og zoom ikke for meget.
For meget zoom kan gøre det trættende at se på filmen.
Optag film med tale
Nyttige optageteknikker
Skab en følelse af rummelighed
Brug panoreringsteknikken. Stå stille, og bevæg videokameraet
vandret, mens du langsomt drejer overkroppen. Stå stille i et
øjeblik til slut i panoreringen for at få optagelsen til at se ensartet
ud.
Overvej den lyd, der optages på dine film. Fortæl om det, du
filmer, eller tal til den, du filmer.
Sigt efter et balanceret lydstyrkeniveau mellem stemmerne, da
den person, som optager, er tættere på mikrofonen end den
person, som bliver optaget.
Brug ekstraudstyr
DK
Indeks
Brug det ekstraudstyr, der findes til videokameraet.
Med et kamerastativ kan du f.eks. lave intervaloptagelser eller
optage motiver i dæmpet belysning uden kamerarystelser (f.eks.
fyrværkeri eller natoptagelser). Ved altid at have ekstra batterier
på dig kan du fortsætte med at optage uden at skulle bekymre
dig om at løbe tør for strøm.
 Nyttige optageteknikker
Perfekt optagelse uden kompliceret
indstilling
Optagelse i et rum med svag belysning
Nærbillede af blomster
Optagelse af fyrværkeri eller
solnedgang i al sin glans
VIDEO LIGHT (26)
Indholdsfortegnelse
INTELLIGENT AUTO (25)
PORTRAIT (65)
TELE MACRO (67)
FIREWORKS (65)
SUNRISE&SUNSET (65)
Nyttige optageteknikker
Kontrol af dit golfslag
SPORTS (65)
Indeks
DK
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
12
15
16
17
18
18
19
19
Optagelse/afspilning
DK
21
22
23
25
25
25
26
26
27
28
31
31
31
32
33
34
36
Indeks
Optagelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse af billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige funktioner til optagelse af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vellykket automatisk optagelse af billeder (INTELLIGENT AUTO).. . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagetilstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af VIDEO LIGHT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagelse i spejltilstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning på videokameraet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige funktioner til afspilning af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter billeder ved hjælp af dato (datoindeks).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søgning efter en sekvens med stor nøjagtighed (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . .
Søgning efter en sekvens ud fra ansigt (Face Index). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan afspilles en billedserie (diasshow).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvendelse af den indbyggede projektor (DCR-PJ5E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af billeder på et tv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyttige optageteknikker
Trin 1: Sådan oplades batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og klokkeslæt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af multivælgeren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændring af sprog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Klargøring af optagemediet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagemedie til film (DCR-SR21E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagemedie til billeder (DCR-SR21E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indsættelse af et hukommelseskort.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indholdsfortegnelse
Brug af "Handycam" Håndbog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hurtig søgning efter information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Læs dette først.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bemærkninger om brug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Arbejdsgang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gode råd til vellykket optagelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Få det optimale ud af dit videokamera
38
40
41
42
43
43
44
45
45
46
Indholdsfortegnelse
Sletning af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttelse af optagede film og billeder (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opdeling af en film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af et billede ud fra en film (DCR-SR21E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overførsel/kopiering af film og billeder fra det indbyggede optagemedie til
hukommelseskortet (DCR-SR21E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når du overfører film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når du kopierer billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af filmafspilningslisten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af afspilningslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af afspilningslisten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagring af film og billeder på en computer
47
48
49
50
50
50
51
Lagring af billeder med en ekstern enhed
Lagring af billeder på et eksternt medie (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk med en DVD-brænder, -optager.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk med DVD-brænderen DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk med en anden DVD-brænder end DVDirect Express.. . .
Oprettelse af en disk med en optager osv... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
55
55
57
58
Nyttige optageteknikker
Oprettelse af en disk med et enkelt tryk (One Touch Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import af film og billeder til en computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uploading billeder til en medieservice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start af "PMB Portable" (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start af "PMB Portable" (Macintosh).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger til "PMB Portable".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks
DK
10
Tilpasning af videokameraet
60
60
61
62
63
65
68
70
71
72
73
73
75
Indholdsfortegnelse
78
83
86
86
86
87
88
90
90
91
92
Nyttige optageteknikker
Brug af menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningsmenuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af [MY MENU].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af
Oversigt over menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (punkter, der kan justeres for motiv).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (punkter, der kan justeres for optagelse).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (punkter til optagelse af billeder).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (punkter til afspilning).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (punkter til redigering).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (punkter til andre indstillinger).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (punkter til optagemedie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (andre punkter vedrørende opsætning).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yderligere oplysninger
Fejlfinding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvdiagnosticering/advarselsindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagetid for film/antal billeder, der kan gemmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forventet optage- og afspilningstid med hvert batteri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslået optagetid for film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslået antal billeder, der kan gemmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af videokameraet i udlandet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse og forholdsregler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om hukommelseskortet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om "InfoLITHIUM"-batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om håndtering af videokameraet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversigt
Skærmindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Dele og knapper.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Indeks
DK
11
Kom godt i gang
Trin 1: Sådan oplades batteriet
DCR-SR21E
Indholdsfortegnelse
DC IN-stik
Batteri
Lampen CHG (opladning)
Netledning
Til stikkontakten
DCR-PJ5E/SX21E
Lampen CHG
(opladning)
DC-stik
Vekselstrømsadapter
Batteri
Sæt dit "InfoLITHIUM" batteri (V-serien) i videokameraet for at lade det op.
DK
12
Netledning
Til stikkontakten
Indeks
DC IN-stik
Nyttige optageteknikker
DC-stik
Vekselstrømsadapter

Bemærkninger
Kun "InfoLITHIUM" batterier fra V-serien må tilsluttes videokameraet.
1
2
3
Sluk videokameraet ved at lukke LCD-skærmen.
Slut vekselstrømsadapteren og netledningen til videokameraet og
stikkontakten.

4
Indholdsfortegnelse
Sæt batteriet på ved at skubbe det i pilens retning, indtil det klikker på
plads.
Ret -mærket på DC-stikket ind efter mærket på DC IN-stikket.
Indikatoren CHG (opladning) lyser, og opladning begynder. Indikatoren CHG
(opladning) slukkes, når batteriet er ladet helt op.
Når batteriet er ladet op, skal du fjerne vekselstrømsadapteren fra
videokameraets DC IN-stik.

Tip
Yderligere oplysninger om optage- og afspilningstider findes på side 86.
Når du har tændt videokameraet, kan du kontrollere det anslåede batteriniveau på batteriindikatoren
øverst til venstre på LCD-skærmen.
Opladningstid
Nyttige optageteknikker


Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet batteri.
Batteri
NP-FV30
(medfølger)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Opladningstid
115
155
195
390
Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved 25 C.
10 C til 30 C anbefales.
Indeks
DK
13
Sådan fjernes batteriet
Luk LCD-skærmen. Skub batteriudløseren BATT (batteri) til side () og fjern batteriet ().
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges en stikkontakt som strømkilde
Følg trinnene i afsnittet "Trin 1: Sådan oplades batteriet" for at tilslutte videokameraet.
Batteriet aflades ikke, selvom det er sat på.
Sådan oplades batteriet i udlandet
Batteriet kan oplades i alle lande/områder med den vekselstrømsadapter, der fulgte med
videokameraet, inden for området 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.

Bemærkninger
Brug ikke en elektronisk spændingstransformer.



Når du fjerner batteriet eller vekselstrømsadapteren, skal du lukke LCD-skærmen og kontrollere, at der
ikke er lys i lampen POWER (s. 15), adgangslampen (s. 20) er slukket.
Lampen CHG (opladning) blinker under opladningen i følgende situationer:
 Når batteriet er sat forkert i.
 Når batteriet er beskadiget.
 Når batteriets temperatur er lav.
Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et varmt sted.
 Når batteriets temperatur er høj.
Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et køligt sted.
Som standard slukkes videokameraet automatisk for at spare på batteriet, når der ikke udføres handlinger
i ca. 5 minutter ([A.SHUT OFF], s. 76).
Nyttige optageteknikker
Bemærkninger om batteriet
Bemærkninger om vekselstrømsadapteren



DK
14
Indeks
Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger vekselstrømsadapteren. Tag omgående
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl, mens du bruger videokameraet.
Du må ikke bruge vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et sted, hvor der ikke er meget plads, f.eks.
mellem en væg og et møbel.
Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med vekselstrømsadapterens DC-stik eller
batteristikket. Dette kan medføre fejl.
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og
klokkeslæt
Videokameraet tændes.
Lampen POWER
Indholdsfortegnelse
1
Åbn videokameraets LCD-skærm.
2
Vælg det ønskede geografiske område ved at vælge / med / på
multivælgeren, bliv ved med at trykke på midten af multivælgeren, indtil
det ønskede geografiske område lyser.


3
4
Nyttige optageteknikker
Multivælger
Se side 16 for detaljer om brugen af multivælgeren.
Hvis du vil indstille datoen og klokkeslættet igen, skal du bruge multivælgeren for at vælge
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (i kategorien
[GENERAL SET]) 
/
, indtil det vises.
[CLOCK SET]. Hvis et punkt ikke vises på skærmen, skal du trykke på
Vælg [NEXT] med  på multivælgeren, tryk derefter på midten af
multivælgeren.
DK
15
Indeks
Vælg at indstille [SUMMERTIME] med / på multivælgeren, og tryk
derefter på midten af multivælgeren.
5
6
Hvis du indstiller [SUMMERTIME] til [ON], stilles uret 1 time frem.
Vælg [NEXT] med  på multivælgeren, tryk derefter på midten af
multivælgeren.
Indholdsfortegnelse
Indstil dato og klokkeslæt ved at gentage fremgangsmåden nedenfor.
Marker det ønskede punkt med / på multivælgeren.
Vælg indstillingsværdien med / på multivælgeren, og tryk derefter på midten af
multivælgeren.
med  på multivælgeren, tryk derefter på midten af
Uret starter.


Bemærkninger
Datoen og klokkeslættet vises ikke under optagelsen, men gemmes automatisk på optagemediet og kan
(MENU) 
vises under en afspilning. Hvis du vil have vist datoen og klokkeslættet, skal du vælge
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  [DATE/
[Show others]  [PLAYBACK SET] (i kategorien


.
TIME] 
(MENU)  [Show others]  [SOUND/DISP SET]
Du kan slå betjeningslydene fra ved at vælge
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 


.
(i kategorien
Nyttige optageteknikker
7
Vælg [NEXT] 
multivælgeren.
Sådan slukkes for strømmen
Luk LCD-skærmen. Lampen POWER blinker nogle få sekunder, og strømmen slukkes.
Brug af multivælgeren
Multivælger
Indeks
 Drej den ønskede knap på et lys med /// på multivælgeren.
DK
16
 Tryk på midten af multivælgeren for at bekræfte dit valg.
Du kan ændre skærmvisningerne, så meddelelserne vises på det ønskede sprog.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (i kategorien [GENERAL
Vælg


.
SET])  [ LANGUAGE SET]  det ønskede sprog 
Indholdsfortegnelse
Ændring af sprog
Nyttige optageteknikker
Indeks
DK
17
Trin 3: Klargøring af optagemediet
DCR-PJ5E/SX21E:
Hukommelseskort
DCR-SR21E:
*
Indbygget harddisk
Hukommelseskort
Indholdsfortegnelse
Understøttede optagemedier afhænger af videokameraet. Følgende ikoner vises på
videokameraets skærm.
* Film og billeder gemmes som standard på dette optagemedie. Du kan optage på, afspille fra og redigere
på det valgte medie.
Multivælger
Vælg med ///, og tryk på knappen i midten af multivælgeren for at bekræfte dit valg.
Tip
Yderligere oplysninger om optagetider for film findes på side 86.
Yderligere oplysninger om antal billeder, der kan gemmes, findes på side 87.



Nyttige optageteknikker

Valg af optagemedie til film (DCR-SR21E)
 Vælg
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (i kategorien
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Skærmen [MOVIE MEDIA SET] vises.
 Vælg det ønskede optagemedie.
.
Indeks
 Vælg [YES] 
Optagemediet ændres.
DK
18
Valg af optagemedie til billeder (DCR-SR21E)
 Vælg
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (i kategorien
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Indholdsfortegnelse
Skærmen [PHOTO MEDIA SET] vises.
 Vælg det ønskede optagemedie.
 Vælg [YES] 
.
Optagemediet ændres.
Sådan kontrolleres optagemediets indstillinger
Når der optages film eller billeder, vises ikonet for optagemediet i skærmens øverste højre
hjørne.
Ikon for optagemedie
Det ikon, der vises på LCD-skærmen, afhænger af det anvendte videokamera.
Indsættelse af et hukommelseskort

Bemærkninger
Indstil optagemediet til [MEMORY CARD] for at optage film og/eller billeder på et hukommelseskort
(DCR-SR21E).
Nyttige optageteknikker

Hukommelseskorttyper, der kan anvendes til videokameraet




Bemærkninger
Du kan ikke bruge et MultiMediaCard sammen med videokameraet.
 Billeder, der er optaget på SDXC-hukommelseskort, kan ikke afspilles eller importeres til ikke-exFAT*kompatible computere, AV-komponenter osv., som er sluttet til videokameraet ved hjælp af et USB-kabel.
Kontroller på forhånd, om de tilsluttede enheder er kompatible med exFAT. Hvis du tilslutter en enhed,
som ikke er kompatibel med exFAT, vises skærmen til initialisering muligvis. Udfør aldrig initialisering,
da alt optaget indhold ellers vil gå tabt.
* exFAT er et filsystem, som bruges i SDXC-hukommelseskort.

DK
19
Indeks
Dette videokamera kan kun bruges sammen med "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", SD-hukommelseskort (Class 2 eller hurtigere), SDHC-hukommelseskort (Class 2 eller hurtigere)
og SDXC-hukommelseskort (Class 2 eller hurtigere). Brug sammen med alle hukommelseskort
garanteres ikke.
Det er blevet testet og bevist, at "Memory Stick PRO Duo" på op til 32 GB og SD-hukommelseskort på op
til 64 GB kan bruges sammen med dette videokamera.
Til optagelse af film på "Memory Stick PRO Duo" anbefales det at anvende "Memory Stick PRO Duo" på
512 MB eller større.
I denne håndbog går "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" under
fællesbetegnelsen "Memory Stick PRO Duo" og SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og
SDXC-hukommelseskort går under fællesbetegnelsen SD-hukommelseskort.
Størrelse på hukommelseskort, der kan bruges med videokameraet

Kun "Memory Stick Duo", som er halvt så store som standard-"Memory Stick", og SD-hukommelseskort i
standardstørrelse kan bruges.
Du må ikke sætte en mærkat eller lignende på et hukommelseskort eller en hukommelseskortadapter.
Dette kan forårsage fejl.
Åbn dækslet, vend hukommelseskortets skrå hjørne som vist på billedet, og
indsæt hukommelseskortet i åbningen, indtil det klikker på plads.

Indholdsfortegnelse

Luk dækslet, når du har indsat hukommelseskortet.
Lampe for tilslutning
Skærmen [Create a new Image Database File.] vises muligvis, hvis du isætter et ny
hukommelseskort. I dette tilfælde skal du vælge [YES]. Hvis der kun skal gemmes billeder
på hukommelseskortet, skal du vælge [NO].


Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet
ind i åbningen i den forkerte retning, kan det beskadige hukommelseskortet, åbningen til
hukommelseskortet eller billeddataene.
Bemærkninger
Hvis [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.]
(MENU)  [Show others]  [MEDIA
vises, skal du initialisere hukommelseskortet ved at vælge
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY CARD] (DCR-SR21E)  [YES] 
FORMAT] (i kategorien
.
[YES] 

Du må ikke åbne dækslet under optagelse.
Vær forsigtig, når du indsætter eller fjerner hukommelseskortet, så det ikke springer ud og falder på
jorden.
DK
20
Indeks
Sådan skubbes hukommelseskortet ud
Åbn dækslet, og tryk en enkelt gang på hukommelseskortet.

Nyttige optageteknikker
Bemærk, hvordan det skrå hjørne skal vende.
Optagelse/afspilning
Optagelse
Tip
Se side 18 for at se, hvordan du skifter optagemedie (DCR-SR21E).


Sådan åbnes objektivdækslet
Skub LENS COVER-knappen til side for at åbne.
1
Tilpas håndremmen.
DCR-SR21E
Nyttige optageteknikker
Tip
Luk objektivdækslet, når du er færdig med at optage, eller når du afspiller billeder.


Indholdsfortegnelse
Film gemmes som standard på følgende optagemedie.
DCR-PJ5E/SX21E: Hukommelseskort
DCR-SR21E: Indbygget harddisk
DCR-PJ5E/SX21E
Indeks
DK
21
2
Åbn videokameraets LCD-skærm.
Videokameraet tændes.

Tryk på MODE for at skifte optagetilstand. Tryk på MODE, indtil ikonet for den ønskede tilstand
vises.
Knappen MODE
Indholdsfortegnelse
(film): Lyser, når
videokameraet er klar til at
optage film
Optagelse af film
Tryk på START/STOP for at starte en optagelse.
Nyttige optageteknikker
Knappen START/STOP
[STBY]  [REC]
Tryk igen på START/STOP for at stoppe optagelsen.
Ikonerne og indikatorerne på LCD-skærmen vises i ca. 3 sekunder og forsvinder, når du tænder
videokameraet eller skifter mellem optage-(film/billeder) og afspilningstilstand. Tryk på multivælgeren
for at få vist ikonerne og indikatorerne igen.
omkring 3 sek.
efter
DK
22
Indeks











 90 grader (maks.)
 90 grader i forhold
til videokameraet
 180 grader (maks.)
Nyttige optageteknikker
Tip
Når der registreres et ansigt, vises en hvid ramme, og billedkvaliteten omkring ansigtet optimeres
automatisk ([FACE DETECTION], s. 68).
Du kan udtrække billeder fra optagede film (DCR-SR21E) (s. 42).
Yderligere oplysninger om optagetider for film findes på side 86.
(MENU) 
Du kan kontrollere optagetiden, den anslåede resterende kapacitet osv., ved at vælge
[MANAGE MEDIA]).
[Show others]  [MEDIA INFO] (i kategorien
LCD-skærmen på dit videokamera kan vise optagede billeder på hele skærmen (fuld pixel-visning). Der
kan dog forekomme en mindre beskæring af billedernes top, bund, højre og venstre side, når de afspilles
på et tv, der ikke understøtter fuld pixel-visning. I dette tilfælde skal du indstille [GUIDEFRAME] til
[ON] (s. 68) og optage billeder med den ydre ramme vist på skærmen som vejledning.
[ STEADYSHOT] er som standard indstillet til [ON].
Hvis du vil justere LCD-skærmens vinkel, skal du først åbne LCD-skærmen 90 grader i forhold til
videokameraet (), og derefter justere vinklen ().


Indholdsfortegnelse

Bemærkninger
Hvis du lukker LCD-skærmen under en filmoptagelse, stopper optagelsen.
Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er ca. 13 timer.
Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.
Når du har tændt videokameraet, går der nogle sekunder, inden du kan starte en optagelse. Du kan ikke
betjene dit videokamera i denne periode.
Følgende sker, hvis der stadig skrives data til optagemediet efter optagelsen er afsluttet. I løbet af denne
tid må videokameraet ikke udsættes for stødpåvirkning eller vibration, og du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren.
 Lampen for tilslutning (s. 20) lyser eller blinker
 Ikonet for mediet blinker øverst til højre på LCD-skærmen
Datakode under afspilning
Optagedato, -klokkeslæt og -forhold gemmes automatisk på optagemediet. Oplysningerne
vises ikke under optagelsen. Du kan kontrollere dem ved at vælge [DATA CODE] under en
(MENU)  [Show others] 
afspilning. Hvis du vil have dem vist, skal du vælge
[PLAYBACK])  den ønskede indstilling 

[PLAYBACK SET] (i kategorien

.
Billeder gemmes som standard på følgende optagemedie.
DCR-PJ5E/SX21E: Hukommelseskort
DCR-SR21E: Indbygget harddisk
Tip
Se side 18 for at se, hvordan du skifter optagemedie (DCR-SR21E).


DK
23
Indeks
Optagelse af billeder
 Tryk på MODE, indtil ikonet
(foto) vises.
LCD-skærmen skifter til billedoptagelse, og skærmformatet ændres til 4:3.
Knappen MODE
Indholdsfortegnelse
(foto): Lyser, når
videokameraet er klar til
at optage billeder.
 Tryk let på PHOTO for at justere fokus, tryk derefter knappen i bund.
Når
Nyttige optageteknikker
Blinker  lyser konstant
forsvinder, er billedet taget.
Tip
Yderligere oplysninger om antal billeder, der kan gemmes, findes på side 87.
(MENU)  [Show others]  [ IMAGE SIZE] (i
Hvis du vil ændre billedformat, skal du vælge
[PHOTO SETTINGS])  den ønskede indstilling 

.
kategorien



Indeks
DK
24
Nyttige funktioner til
optagelse af film og
billeder
Vellykket automatisk optagelse af
billeder (INTELLIGENT AUTO)
Zoom
Du kan forstørre billeder op til 67 ×
originalens størrelse ved brug af
zoomknappen.
Bred visningsvinkel:
(vidvinkel)
Registrering af motiv
(Landskab),
 (Modlys),
(Natoptagelse), (Spotlight), (Makro)
Videokameraet vælger automatisk den mest
effektive ud fra motivet.
Nærbillede
(telefoto)
Skub en lille smule til zoomknappen for
at zoome langsomt. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.


Bemærkninger
SteadyShot reducerer muligvis ikke billedslør
som ønsket, når zoomknappen flyttes mod
T-siden (telefoto).
Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen.
Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 150 cm
for telefoto.
Sådan annulleres INTELLIGENT AUTO
Tryk på
.
eller ikonerne for
Ikonet
registreringstilstand forsvinder, så der kan
optages med de foretrukne indstillinger.
Indstillingen INTELLIGENT AUTO
annulleres også, hvis du ændrer følgende
indstillinger:
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
Tip
Du kan vælge [ DIGITAL ZOOM] (s. 69),
hvis du vil zoome endnu mere.


Bemærkninger
Videokameraet registrerer muligvis ikke den
ønskede sekvens eller det ønskede motiv,
afhængigt af optageforholdene.
DK
25
Indeks


Nyttige optageteknikker
Registrering af ansigter
(Portræt)
Videokameraet registrerer ansigterne og
justerer fokus, farve og eksponering.
Indholdsfortegnelse
Ved at trykke på
, kan du optage
billeder ved brug af funktionen
INTELLIGENT AUTO. Når du vender
videokameraet mod motivet, vil
optagelsen finde sted med den optimal
kombination af registrering af ansigter
og scenegenkendelse. Når videokameraet
registrerer motivet, vises der ikoner, som
svarer til de registrerede forhold.
 Vælg
 [TELE
MACRO]
STEADYSHOT]
 [BACK LIGHT]
 [FACE DETECTION]
[
Bemærkninger
INTELLIGENT AUTO er sat til [OFF], når
du sætter [ STEADYSHOT] til [OFF].
[ STEADYSHOT] sættes til [ON], når du
sætter INTELLIGENT AUTO til [ON]. Andre
punkter vist ovenfor nulstilles til deres standard.


Valg af optagetilstand

Du kan vælge mellem 3 niveauer som
optagetilstand til optagelse af film.
Optagetiden på mediet ændres muligvis,
afhængigt af optagetilstanden. [ REC
MODE] er som standard indstillet til [SP].
.
Bemærkninger
Film optages i MPEG-2-format.
Du kan vælge mellem følgende billedkvaliteter.
En værdi som f.eks. "9M" er en gennemsnitlig
bithastighed, og "M" står for "Mbps".
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (standardindstillingen)
 [LP](3M (LP))
Hvis du optager i tilstanden LP, kan det
medføre, at kvaliteten af filmene forringes, eller
at der forekommer støj i scener med hurtige
bevægelser, når billedet afspilles.
Tip
Du kan vælge [ REC MODE] separat for
hvert optagemedie (DCR-SR21E).


Optagelse i høj
kvalitet
Du kan bruge VIDEO LIGHT, hvis
optageforholdene kræver det. Det anbefales
at bruge VIDEO LIGHT på en afstand af ca.
30 - 150 cm fra motivet.
(MENU)  [Show
 Vælg
others]  [ REC MODE] (i
kategorien
[SHOOTING
SET]).
Nyttige optageteknikker
Brug af VIDEO LIGHT
Optagelse i lang tid
Indholdsfortegnelse


LED VIDEO LIGHT
Hver gang du trykker på LIGHT, ændres
indikatoren som følger.
Ingen indikator (fra) 

(Til)  ...
Hvis du vil optage billeder i høj
kvalitet, skal du vælge tilstanden HQ,
men hvis du vil optage længere film,
skal du vælge tilstanden LP.
(Auto)
Tryk på LIGHT flere gange for at annullere
VIDEO LIGHT.
DK
26
Indeks
 Vælg den ønskede indstilling.


Indholdsfortegnelse

Bemærkninger
VIDEO LIGHT giver et kraftigt lys. Brug ikke
VIDEO LIGHT direkte i øjnene på tæt hold.
Batteriets brugstid er kortere, når du anvender
VIDEO LIGHT.
Når du optager film, og VIDEO LIGHT er
, kan det forekomme, at
indstillet til
videolampen tændes og slukkes. I så fald skal du
.
trykke på LIGHT flere gange for at vælge
Optagelse i spejltilstand
Nyttige optageteknikker
Åbn LCD-skærmen 90 grader i forhold til
videokameraet (), og drej den derefter
180 grader mod objektivsiden ().
Tip
Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet vil stadig blive optaget
normalt.


Indeks
DK
27
Afspilning på videokameraet
Tip
Se side 18 for at se, hvordan du skifter optagemedie (DCR-SR21E).


1
2
Åbn videokameraets LCD-skærm.
Videokameraet tændes.
Tryk på
(VIEW IMAGES).
Knappen
IMAGES)
(VIEW
Skærmen VISUAL INDEX vises efter nogle sekunder.
Vælg
Vælg
(film) ()  den ønskede film () for at afspille en film.
(billede) ()  det ønskede billede () for at få vist et billede.
Nyttige optageteknikker
3
Indholdsfortegnelse
Som standard afspilles film og billeder, der er gemt på følgende medier.
DCR-PJ5E/SX21E: Hukommelseskort
DCR-SR21E: Indbygget harddisk
Film vises sorteret efter optagedato.
DK
28
Indeks
 Til skærmen MENU

/
: Viser film, der er optaget den forrige/næste dato.

/
: Viser den forrige/næste film.
 Skifter til optageskærmen.

 vises ved den film eller det billede, der sidst blev afspillet eller optaget. Hvis du vælger filmen
eller billedet med , genoptages afspilningen fra tidligere. ( vises på billeder, der er optaget på
et hukommelseskort).
Indholdsfortegnelse
Afspilning af film
Videokameraet begynder at afspille den valgte film.
Justering af lyd
Forrige
Næste
OPTION
Stop
Hurtig fremspoling
Hurtig tilbagespoling
Pause/afspilning
Tip
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, skifter skærmen til VISUAL INDEX.
/
, mens en afspilning er sat på pause, for at afspille filmen i langsom gengivelse.
Vælg
/
under en afspilning, afspilles filmen med en hastighed
Hvis du fortsætter med at trykke på
helt op til ca. 5x  ca. 10x  ca. 30x  ca. 60x.
(MENU)  [Show others]  [VISUAL INDEX] (i
Du kan åbne VISUAL INDEX ved at vælge
[PLAYBACK]).
kategorien
Optagedato, -klokkeslæt og -forhold gemmes automatisk under optagelsen. Disse oplysninger vises ikke
(MENU)  [Show
under optagelsen, men du kan få dem vist under afspilningen ved at vælge
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  den ønskede
others]  [PLAYBACK SET] (i kategorien


.
indstilling 





Nyttige optageteknikker

Sådan justeres lydstyrken for film
Under filmafspilning: Vælg

Du kan også justere lydstyrken med
 juster med
/
/

under OPTION MENU.
.
Visning af billeder
Videokameraet viser det valgte billede.
Næste
OPTION
Til skærmen VISUAL
INDEX
DK
29
Indeks
Sådan startes/stoppes
et diasshow
Forrige
Tip
Når du afspiller billeder, der er optaget på et hukommelseskort, vises
skærmen.


(afspilningsmappe) på
Indholdsfortegnelse
Nyttige optageteknikker
Indeks
DK
30
Nyttige funktioner til
afspilning af film og
billeder
Billederne for den valgte dato vises på
skærmen VISUAL INDEX.
Tip
Du kan også åbne datoindekset ved at vælge
(MENU)  [Show others]  [VIEW
[PLAYBACK]) 
IMAGES] (i kategorien
[DATE INDEX].
På skærmen [Film Roll Index]/[Face Index] kan
du få vist datoindekset ved at vælge datoen i
øverste højre hjørne af skærmen.

Søgning efter billeder ved hjælp af
dato (datoindeks)

Du kan søge effektivt efter foretrukne
billeder ved hjælp af dato.
Indholdsfortegnelse

Søgning efter en sekvens med stor
nøjagtighed (Film Roll Index)
Bemærkninger
Du kan ikke bruge datoindekseringsfunktionen
til billeder på hukommelseskortet.
 Tryk på
(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
 Vælg
 [DATE INDEX].
 Tryk på
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
Nyttige optageteknikker

Film kan opdeles med et angivet tidsrum,
og den første sekvens i hver del vises
på skærmen INDEX. Du kan starte
afspilningen af en film via den valgte
miniature.
(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
 Vælg
[
FILM ROLL].
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
Indeks
/
for at vælge
 Tryk på
datoen for det ønskede billede,
og vælg derefter
.
Her vælges det interval, som miniaturerne i en
filmsekvens skal vises med.
DK
31
/
 Tryk på
ønskede film.
 Vælg
for at vælge den
/
for at søge efter
 Tryk på
den ønskede sekvens, og vælg
derefter den sekvens, du vil
afspille.
Tip
Du kan også åbne Film Roll Index ved at vælge
(MENU)  [Show others]  [VIEW
[PLAYBACK]) 
IMAGES] (i kategorien
[ FILM ROLL].
Indholdsfortegnelse
/
 Tryk på
ønskede film.

for at vælge den
Afspilningen starter fra begyndelsen af
den sekvens, der indeholder billedet af
det ønskede ansigt.
Skærmen INDEX viser billeder af de
ansigter, der blev registreret under en
filmoptagelse.
Du kan afspille filmen fra billedet af det
valgte ansigt.


(VIEW IMAGES).
Nyttige optageteknikker
/
for at søge efter
 Tryk på
billedet med det ønskede ansigt,
og vælg derefter billedet af det
ønskede ansigt for at afspille
sekvensen.
Søgning efter en sekvens ud fra
ansigt (Face Index)
 Tryk på
FACE].
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
Afspilningen starter fra den valgte
sekvens.

[
Bemærkninger
Det afhænger af optageforholdene, om
ansigterne registreres.
Eksempel: Ansigter af personer, som bærer
briller eller hat, eller som ikke vender med
ansigtet mod kameraet, registreres ikke.
Kontroller, at du har indstillet [FACE
DETECTION] til [ON] (s. 68)
(standardindstillingen) forud for optagelsen, så
der kan søges efter film via Face Index.
Tip
Du kan også åbne Face Index ved at vælge
(MENU)  [Show others]  [VIEW
[PLAYBACK]) 
IMAGES] (i kategorien
[ FACE].


DK
32
Indeks
Skærmen VISUAL INDEX vises.
Sådan afspilles en billedserie
(diasshow)
Indholdsfortegnelse
Vælg
på skærmen til afspilning
af billeder.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Sådan stoppes diasshowet
Vælg
.
Sådan startes diasshowet
Nyttige optageteknikker
Vælg
igen.
Tip
Du kan indstille diasshowet til at blive gentaget
(OPTION)  fanen
ved at vælge
 [SLIDE SHOW SET], mens der afspilles
billeder. Standardindstillingen er [ON]
(kontinuerlig afspilning).


Indeks
DK
33
3
Anvendelse af den
indbyggede projektor
(DCR-PJ5E)
Vælg det ønskede billede.
Valgramme
Indholdsfortegnelse
Du kan nyde optagede film eller fotos
ved at bruge den indbyggede projektor.
Projektoren kan bruges, når du vil se
optaget indhold et sted, hvor der ikke er
nogen afspilningsenhed som fx et tv.
Sådan slukkes for projektoren
1
Tryk på PROJECTOR.
2
Brug af projektoren til at vise billeder
optaget på andre enheder
Vælg
(MENU)  [Show others]
 [PROJECTOR] (i kategorien
[OTHERS]).
Vælg [SOURCE]  [PROJECTOR
.
INPUT] 
Slut videokameraet til den anden enhed
ved hjælp af A/V-tilslutningskablet.
LCD-skærmen slukkes og der tændes
for den indbyggede projektor.
Nyttige optageteknikker
Tryk på PROJECTOR.
Justér det projicerede billede ved
at manipulere LCD-skærmen og
PROJECTOR FOCUS-håndtaget.
Indeks
DK
34
PROJECTOR
IN-stik




Output
VIDEO
(Gul)
Tryk på PROJECTOR.
Nyttige optageteknikker
Signalflow
Indholdsfortegnelse

Følgende handlinger kan ikke udføres, mens du
bruger projektoren.
 Visning af optageskærmen
 Brug af videokameraet med LCD-skærmen
lukket
 Adskillige andre funktioner
Anbring videokameraet ca. 0,5 m til 3 m fra den
overflade billederne skal projiceres på.
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter.
Lyd fra andre enheder kan ikke bruges som
input til videokameraet.
Betjeningsknapperne bliver ikke vist på billeder,
der projiceres, når der er valgt [PROJECTOR
INPUT]. Hvis videokameraet ikke er sluttet til
en anden enhed, bliver der projiceret en tom,
blå skærm.
Udfør følgende, når du vil projicere billeder på
videokameraet.
 Tryk først på PROJECTOR for at stoppe
(MENU) 
projektoren. Vælg
[Show others]  [PROJECTOR] (i
kategorien [OTHERS] )  [SOURCE]
og tryk
 [MEMORY CARD] 
derefter igen på PROJECTOR.
 Sluk for videokameraet, tænd det igen og tryk
på PROJECTOR.
Ændring af formatforholdet, mens
projektoren bruges
Vælg
(MENU)  [Show others]
 [PROJECTOR] (i kategorien
[OTHERS]).
Vælg [SCREEN FORMAT]  [16:9
WIDE] eller [4:3].

Indeks

Bemærkninger
Vær opmærksom på følgende handlinger eller
situationer, når du bruger projektoren.
 Vær sikker på ikke at rette projektorlyset
mod øjne.
 Pas på ikke at røre ved projektorlinsen.
 LCD-skærmen og projektorens objektiv bliver
varme under brugen.
 Brug af projektoren forkorter batterilevetiden.
Hvis du slutter videokameraet til et tv og
anvender projektorfunktionen, afspilles lyden
fra tv'et; men der vises ikke noget billede.
DK
35
Afspilning af billeder på et tv
Tv'er
Videobåndoptagere
Indholdsfortegnelse
Slut videokameraet til indgangsstikket på et tv eller en videobåndoptager med et A/V-kabel
(medfølger). Slut videokameraet til stikkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 14). Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
(Rød)
AUDIO
IN
(Hvid)
VIDEO
(Gul)
 Indstil tv'ets indgangsvælger til den indgang, som videokameraet tilsluttes.
Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Nyttige optageteknikker
Signalflow
A/V OUT-stik
 Slut videokameraet til et tv med A/V-kablet (medfølger).
Slut videokameraet til indgangsstikket på tv'et.
 Afspil film og billeder på videokameraet (s. 28).
Sådan indstilles billedformat i overensstemmelse med det tilsluttede tv (16:9/4:3)
.
Ved tilslutning til dit tv via en videobåndoptager
Slut videokameraet til videobåndoptagerens LINE IN-indgang med A/V-kablet. Indstil
indgangsvælgeren på videobåndoptageren til LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.).
DK
36
Indeks
Vælg
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [16:9] eller [4:3] 


Hvis dit tv kun understøtter mono (når fjernsynet kun har én lydindgang)
Slut det gule stik på A/V-kablet til videoindgangsstikket, og slut det hvide stik (venstre kanal)
eller det røde stik (højre kanal) til lydindgangsstikket på tv'et eller videobåndoptageren.
Hvis dit tv/din videobåndoptager har en adapter med 21 ben (EUROCONNECTOR)
Tv/videobåndoptager



Bemærkninger
Når du indstiller [TV TYPE] til [4:3], forringes billedkvaliteten muligvis. Billedet flimrer muligvis også,
når billedformatet for det optagne billede ændres mellem 16:9 (bredformat) og 4:3.
På nogle 4:3-tv, vises billeder, der er optaget i 4:3-format, ikke i fuld skærm. Dette er ikke en fejl.
Når du afspiller et billede, der er optaget i 16:9-format (bredformat) på et 4:3-tv, der ikke understøtter
16:9-signalet (bredformat), skal du indstille [TV TYPE] til [4:3].
Nyttige optageteknikker
Tip
(MENU) 
Hvis du vil kontrollere skærmindikatorer (tæller osv.) på skærmen, skal du vælge
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien


.
[V-OUT/PANEL] 


Indholdsfortegnelse
Brug en 21-bens adapter (sælges separat) til at afspille billeder.
Indeks
DK
37
Få det optimale ud af dit videokamera
2
Sletning af film og
billeder
Du kan frigøre plads ved at slette film og
billeder fra optagemediet.

3
Hvis du vil slette billeder, skal du vælge
[ DELETE]  [ DELETE].
Vælg og sæt et på de film eller
billeder, der skal slettes.





4
Vælg


 [YES] 

.
Sådan slettes alle film/billeder på én
gang
I trin 2: Vælg [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.
Tip
Du kan slette billeder på afspilningsskærmen
OPTION MENU.
fra
Hvis du vil slette alle billeder, som er optaget
på optagemediet, og gendanne al plads på
mediet til nye optagelser, skal du formatere
optagemediet (s. 73).
Små billedudgaver gør det muligt at få vist
mange billeder på én gang på en indeksskærm.
Disse små billeder kaldes "miniaturer".


Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger et
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.
Nyttige optageteknikker

Bemærkninger
Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet. Gem vigtige film og billeder på forhånd.
Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der slettes billeder. Det kan beskadige
optagemediet.
Undlad at skubbe hukommelseskortet ud, mens
der slettes billeder på det.
Du kan ikke slette film og billeder, der er
beskyttet. Du skal ophæve beskyttelsen af film
og billeder, før du kan slette dem (s. 40).
Hvis den slettede film findes på afspilningslisten
(s. 45), slettes filmen også fra afspilningslisten.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil slette film, skal
du vælge [ DELETE] 
[ DELETE].

1
Indeks
Vælg
(MENU)  [Show
others]  [DELETE] (i kategorien
[EDIT]).
Hvis du vil slette alle billeder på én gang, skal
du vælge [ DELETE]  [ DELETE ALL]

.
 [YES]  [YES] 
DK
38
Sådan slettes alle film/billeder, der er
optaget samme dag, på én gang

Bemærkninger
Du kan ikke slette billeder på et
hukommelseskort ud fra optagedato.

Indholdsfortegnelse
I trin 2: Vælg [ DELETE] 
[ DELETE by date].
Hvis du vil slette alle billeder fra
samme dag på én gang, skal du vælge
[ DELETE]  [ DELETE by date].
Vælg
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film/
.
billeder, og tryk derefter på

Vælg [YES] 

Nyttige optageteknikker
Tryk på midten af multivælgeren, når
miniaturen er valgt, for at bekræfte
for at skifte til forrige
billedet. Vælg
skærm.
.
Indeks
DK
39
4
Beskyttelse af
optagede film og
billeder (Protect)
Vælg

Sådan ophæves beskyttelsen af film og
billeder
Vælg den film eller det billede, der blev
markeret med , i trin 3.
 forsvinder.
Indholdsfortegnelse
Beskyt film og billeder mod fejlagtig
sletning.
 [YES] 
.
Sådan beskyttes alle film og billeder,
der er optaget samme dag, på én gang
Tip
Du kan beskytte film og billeder på
OPTION
afspilningsskærmen under
MENU.



Bemærkninger
Du kan ikke anvende [ PRT. by date] til
dataene på hukommelseskortet.
I trin 2: Vælg [ PROTECT] 
[ PRT. by date].

Hvis du vil beskytte alle billeder fra
samme dag på én gang, skal du vælge
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
Nyttige optageteknikker
1
Vælg
(MENU)  [Show
others]  [PROTECT] (i
kategorien
[EDIT]).
2
Hvis du vil beskytte film, skal
du vælge [ PROTECT] 
[ PROTECT].

3
Vælg
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film/
.
billeder, og tryk derefter på
Hvis du vil beskytte billeder, skal du vælge
[ PROTECT]  [ PROTECT].
Vælg de film og billeder, der skal
beskyttes.

 vises på det valgte billede.
Tryk i midten af multivælgeren, når
miniaturen er valgt, for at bekræfte
for at skifte til forrige
billedet. Vælg
skærm.
Vælg [PROTECT] 

.

I trin  ovenfor: Vælg optagedatoen for
de ønskede film/billeder, og vælge derefter
 [UNPROTECT] 

.
Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.
DK
40
Indeks
Sådan ophæves beskyttelsen af alle
film og billeder, der er optaget samme
dag, på én gang
Opdeling af en film



1
Vælg
(MENU)  [Show
others]  [ DIVIDE] (i
kategorien
[EDIT]).

Vælg den film, der skal opdeles.
Den valgte film afspilles.
på det sted, hvor
Tryk på
du vil opdele filmen i sekvenser.
Tip
Du kan opdele en film på afspilningsskærmen
OPTION MENU.
fra


Filmafspilningen sættes på pause. Hver
, skiftes der
gang du trykker på
mellem afspilning og pause.
Nyttige optageteknikker
2
3

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger
Filmene kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
Du kan ikke opdele en beskyttet film. Fjern
beskyttelsen for at opdele (s. 40).
Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der opdeles film. Det kan beskadige
optagemediet. Du må heller ikke fjerne
hukommelseskortet, mens der opdeles film på
hukommelseskortet.
Der kan være en mindre forskel mellem det
, og det faktiske
sted, hvor du trykker på
opdelingssted, da videokameraet vælger
opdelingsstedet i intervaller af et halvt sekund.
Hvis du opdeler den originale film, opdeles den
film, der er føjet til afspilningslisten også.
Videokameraet har kun enkle
redigeringsfunktioner. Brug den medfølgende
software "PMB", hvis du vil foretage mere
avanceret redigering.
Når du har valgt opdelingspunktet med
, kan du finjustere det.
Skifter til begyndelsen af den valgte film
Vælg
Indeks
4
 [YES] 
.
DK
41
4
Oprettelse af et billede
ud fra en film (DCRSR21E)
Vælg


5
Vælg
(MENU)  [Show
others]  [PHOTO CAPTURE] (i
[EDIT]).
kategorien
Vælg
Skærmen [PHOTO CAPTURE] vises.

Vælg den film, der skal oprettes
fra.
3

Den valgte film afspilles.
Tryk på
på det sted, hvor
du vil oprette et billede.


Filmafspilningen sættes på pause. Hver
, skiftes der
gang du trykker på
mellem afspilning og pause.

Når du har valgt optagelsesstedet med
, skal du finjustere det.

.
Bemærkninger
Billedformatet ligger fast, afhængigt af
filmformatet:
0.2M] i 16:9 (bredformat)
[
 [VGA(0.3M)] i 4:3
Der skal være tilstrækkelig ledig plads på det
optagemedie, hvor du vil gemme billederne.
Optagedato og -klokkeslæt for de nye optagede
billeder er identisk med filmenes optagedato og
-klokkeslæt.
Hvis der ikke er nogen datokode på den film,
som det nye billede er oprettet ud fra, vises
optagedatoen og -klokkeslættet for det nye
billedes oprettelse.
Du kan ikke oprette billeder ud fra film, der er
optaget på et hukommelseskort.
Nyttige optageteknikker
2
Det nye billede gemmes på det
optagemedie, som blev valgt i [PHOTO
MEDIA SET] (s. 19).
for at fortsætte med at
Tryk på
oprette nye billeder, og gentag derefter
trinnene fra trin 3.
for at oprette billeder ud fra
Tryk på
en anden film, og gentag derefter trinnene
fra trin 2.
Indholdsfortegnelse

1
.
Når optagelsen er afsluttet, skifter
skærmen til pause.
Indeks
Skifter til begyndelsen af den valgte film
DK
42
Overførsel/kopiering
af film og billeder
fra det indbyggede
optagemedie til
hukommelseskortet
(DCR-SR21E)
Skærmen [MOVIE DUB] vises.
[DUB by select]: Vælg film, og overfør
[DUB by date]: Overfør alle film fra en
bestemt dato
[ DUB ALL]: Sådan overføres en
afspilningsliste
Følg vejledningen på skærmen for
at overføre afspilningslisten, når
du vælger afspilningslisten som
overførselskilde.
Når du overfører film
Du kan overføre (dubbe) film, som er
optaget på videokameraets indbyggede
medie, til hukommelseskortet.
Sæt et hukommelseskort i videokameraet,
før handlingen udføres.


[DUB by select]: Vælg den film, der
skal overføres, og marker den med .
Du kan vælge flere film.
Bemærkninger
Første gang du optager en film på et
hukommelseskort, skal du oprette en
(MENU)
billeddatabasefil ved at vælge
 [Show others]  [REPAIR IMG.DB F.]
[MANAGE MEDIA]) 
(i kategorien
[MEMORY CARD].
Slut videokameraet til en stikkontakt med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm, mens der
udføres dubbing.
Ledig plads på hukommelseskortet



Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.
[DUB by date]: Vælg optagedato for
den film, der skal overføres, og vælg
. Du kan kun vælge én
derefter
dato.
(MENU)  [Show
 Vælg
others]  [MOVIE DUB] (i
kategorien
[EDIT]).
DK
43
Indeks
Tip
Den originale film slettes ikke efter overførslen.
Alle billeder på afspilningslisten overføres.
Billeder, der optages med dette videokamera og
gemmes på optagemediet, kaldes "originaler".


Nyttige optageteknikker
 Vælg den film, som skal
overføres.
Indholdsfortegnelse
 Vælg overførselstypen.
 Vælg
 [YES] 
 Vælg kopieringstypen.

.
Tip
Hvis du vil kontrollere de overførte film efter
overførslen, skal du vælge [MEMORY CARD]
under [MOVIE MEDIA SET] og afspille dem
(s. 18).


 Vælg det billede, som skal
kopieres.
[COPY by select]: Vælg det billede, der
skal kopieres, og marker det med .
Du kan vælge flere billeder.
Når du kopierer billeder
Du kan kopiere billeder fra videokameraets
indbyggede medie til et hukommelseskort.
Sæt et hukommelseskort i videokameraet,
før handlingen udføres.

[COPY by date]: Vælg optagedato for
det billede, der skal kopieres, og vælg
. Du kan kun vælge én
derefter
dato.
Bemærkninger
Slut videokameraet til en stikkontakt med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm, mens der
kopieres.
(MENU)  [Show
 Vælg
others]  [PHOTO COPY] (i
kategorien
[EDIT]).
 Vælg
Skærmen [PHOTO COPY] vises.
 [YES] 
Nyttige optageteknikker

Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.
Indholdsfortegnelse
[COPY by select]: Sådan kopieres
valgte billeder
[COPY by date]: Kopier alle billeder fra
en bestemt dato

.
DK
44
Indeks
Tip
Hvis du vil kontrollere de kopierede billeder,
skal du vælge [MEMORY CARD] under
[PHOTO MEDIA SET] og afspille dem (s. 19).


Brug af
filmafspilningslisten
Sådan tilføjes alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
I trin 2: Vælg [ ADD by date].
Filmenes optagedatoer vises på
skærmen.
Oprettelse af afspilningslisten
Vælg
/
for at vælge
optagedatoen for den ønskede film, og
.
vælg derefter

Vælg billedet på LCD-skærmen for at
for at skifte
bekræfte billedet. Vælg
til forrige skærm.
Vælg [YES] 

 Vælg [
ADD].

 Vælg den film, der skal føjes til
afspilningslisten.

.
Bemærkninger
Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der føjes film til afspilningslisten. Det
kan beskadige optagemediet. Du må heller ikke
fjerne hukommelseskortet, mens der redigeres
film på hukommelseskortet.
Du kan ikke føje billeder til afspilningslisten.
Tip
Du kan føje op til 99 film til afspilningslisten.
Du kan føje en film til afspilningslisten ved at
(OPTION).
vælge



Nyttige optageteknikker
(MENU)  [Show
 Vælg
others]  [PLAYLIST EDIT] (i
kategorien
[EDIT]).
Indholdsfortegnelse
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturer af de film, du har valgt.
De originale film ændres ikke, selvom
du redigerer eller sletter film på
afspilningslisten.
Den valgte film markeres med .

 Vælg
 [YES] 
Indeks
Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.

.
DK
45

Afspilning af afspilningslisten
Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.
Vælg
 [YES] 

.
Tip
Selvom du sletter en film fra afspilningslisten,
slettes den originale film ikke.

Indholdsfortegnelse

Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
(MENU)  [Show
 Vælg
others]  [PLAYLIST] (i
kategorien
[PLAYBACK]).
Vælg
(MENU)  [Show others]
 [PLAYLIST EDIT] (i kategorien
[EDIT]).
Vælg [ MOVE].
Vælg den film, som skal flyttes.
De film, som er tilføjet
afspilningslisten, vises.
Den valgte film markeres med .

Afspilningslisten afspilles fra den valgte
film til slutningen, og skærmen skifter
derefter til afspilningslisten.
Vælg billedet på LCD-skærmen for at
for at skifte
bekræfte billedet. Vælg
til forrige skærm.
Vælg
.
Vælg den nye placering med
/
.

.
Nyttige optageteknikker
 Vælg den film, som du vil afspille.
Sletning af unødvendige film fra
afspilningslisten
Vælg
(MENU)  [Show others]
 [PLAYLIST EDIT] (i kategorien
[EDIT]).
Vælg [ ERASE].
Hvis du vil slette alle film fra
afspilningslisten, skal du vælge
[ ERASE ALL]  [YES]  [YES] 

.
Vælg den film, der skal slettes fra listen.
 [YES] 
Tip
Når du har valgt flere film, flyttes filmene
med den rækkefølge, som de vises i på
afspilningslisten.


Den valgte film markeres med .
DK
46
Indeks
Ny placering
Vælg
Lagring af film og billeder på en computer
Oprettelse af en disk
med et enkelt tryk

Indholdsfortegnelse
(One Touch Disc Burn)
Film og billeder på videokameraet, der
endnu ikke er gemt med funktionen One
Touch Disc Burn, kan automatisk gemmes
på en disk.



"PMB" skal installeres på forhånd, men du må
ikke starte "PMB".
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
Med funktionen One Touch Disc Burn kan du
kun gemme film og billeder, der er optaget på
det indbyggede optagemedie (DCR-SR21E).
1
2
Nyttige optageteknikker
Tænd computeren, og læg en
tom disk i DVD-drevet.

Bemærk
Film og billeder gemmes ikke på computeren,
når du bruger One Touch Disc Burn.
Luk eventuelle andre programmer, der
starter automatisk (undtagen "PMB").
Tænd videokameraet, og slut
det til computeren med det
medfølgende USB-kabel.
3
Vælg [DISC BURN] på
videokameraets skærm.
Indeks
4
Følg vejledningen på
computerskærmen.
DK
47
3
Import af film
og billeder til en
computer
Klik på [Import].


Indholdsfortegnelse
Film og billeder, der er optaget på
videokameraet, kan importeres til
en computer. Tænd på forhånd for
computeren.
Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
Se "PMB Help" for detaljer.
Film og billeder importeres til
computeren.
Når handlingen er udført, vises
skærmen "PMB".
1
Tænd videokameraet, og slut
det til computeren med det
medfølgende USB-kabel.
Nyttige optageteknikker
2
Skærmen [USB SELECT] vises på
videokameraet.
Vælg det optagemedie på
videokameraets skærm, der
indeholder de ønskede billeder,
som skal gemmes.
[ USB CONNECT]: Indbygget
harddisk (DCR-SR21E)
[ USB CONNECT]:
Hukommelseskort

De viste optagemedier afhænger af
modellen.
Hvis du ikke får vist skærmen [USB
(MENU)
SELECT], skal du vælge
 [Show others]  [USB CONNECT] (i
kategorien [OTHERS]).
Indeks

Vinduet [Import] vises på
computerskærmen.
DK
48
Oprettelse af en disk
Kopiering af en disk
Du kan oprette en disk ved at vælge
film, der tidligere er blevet importeret til
computeren (s. 48).
1
Tænd computeren, og læg en
tom disk i DVD-drevet.

2
3
Redigering af film
Luk eventuelle andre programmer, der
starter automatisk (undtagen "PMB").
Du kan kun fjerne nødvendige dele af en
film og gemme den som en ny fil.
Dobbeltklik på den film, der skal redigeres,
på "PMB", og klik derefter på [Show Edit
Palette] i højre side af skærmen  [Trim
Video], eller vælg menuen [Manipulate] 
[Edit]  [Trim Video]. Du kan finde flere
oplysninger i "PMB Help".
Start "PMB".
4
Oprettelse af billeder ud fra en film
Du kan gemme et billede fra en film som
en billedfil.
Dobbeltklik på den film, der skal redigeres,
på "PMB", og klik derefter på [Show Edit
Palette] i højre side af skærmen  [Save
Frame]. Du kan finde flere oplysninger i
"PMB Help".
Hvis du vil vælge flere film, skal du trykke
på Ctrl-tasten og holde den nede, mens du
klikker på miniaturerne.
Klik på
 [DVD-Video (STD)
Creation] øverst i vinduet.
Vinduet til valg af film vises.

Nyttige optageteknikker
Klik på [Calendar] eller [Index]
i venstre side af vinduet. Vælg
en mappe eller dato, og vælg
derefter de ønskede film.

Indholdsfortegnelse
Du kan kopiere en optaget disk til en anden
disk med "Video Disc Copier".
Klik på [Start]  [All Programs] 
[PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
creation]  [Video Disc Copier] for at
starte programmet. Yderligere oplysninger
om betjening findes i hjælpefunktionen i
"Video Disc Copier".
Hvis du vil føje film til tidligere valgte film,
skal de nye film vælges i hovedvinduet og
trækkes til vinduet for de allerede valgte
film.
Indeks
5
Følg vejledningen på skærmen
for at oprette en disk.

Det kan tage lang tid at oprette en disk.
DK
49
Uploading billeder til
en medieservice
 Vælg den passende [Region] og
[Country/Area] og klik derefter på
[OK].



Skærmen med brugeraftalen vises.
 Læs aftalen grundigt. Hvis du kan
acceptere aftalens betingelser,
skal du klikke på [I Agree].
Du kan nemt uploade billeder til en blog eller
andre medieservices.
Du kan uploade billeder fra en computer, der
er tilsluttet internet, selv hvis du er væk fra
hjemmet eller kontoret.
Du kan nemt registrere de medieservices (som
fx blogs) du bruger tit.
"PMB Portable" starter.
Du kan få detaljeret forklaring på brugen
ved at klikke på hjælp-knappen øverst til
højre efter start af "PMB Portable".
Start af "PMB Portable" (Macintosh)
 Tænd for videokameraet og slut
det derefter til en computer ved
hjælp af USB.
Start af "PMB Portable" (Windows)
Skærmen [USB SELECT] vises på
videokameraet.
Skærmen [USB SELECT] vises på
videokameraet.
 Vælg det optagemedie, du vil
bruge med "PMB Portable".
Nyttige optageteknikker
 Tænd for videokameraet og slut
det derefter til en computer ved
hjælp af USB.
 Vælg det optagemedie, du vil
bruge med "PMB Portable".
[ USB CONNECT]: Indbygget
harddisk (DCR-SR21E)
[ USB CONNECT]:
Hukommelseskort

Indholdsfortegnelse
Programmet "PMB Portable" er
forinstalleret på dette videokamera.
Du kan bruge "PMB Portable" til at gøre
følgende:
[PMBPORTABLE] vises på
computerens skrivebord, når der
er etableret forbindelse mellem
videokamera og computer.
Hvis du ikke får vist skærmen [USB
(MENU)
SELECT], skal du vælge
 [Show others]  [USB CONNECT] (i
kategorien [OTHERS]).
 Klik på "PMB Portable".
Skærmen til valg af region bliver vist.
Skærmen med brugeraftalen vises.
 Vælg det ønskede sprog og klik
derefter på [OK].
Skærmen til valg af region bliver vist.
DK
50
Indeks
 Klik [PMBP_Mac] i mappen
[PMBPORTABLE].
 Vælg den passende [Region] og
[Country/Area] og klik derefter på
[OK].


 Læs aftalen grundigt. Hvis du kan
acceptere aftalens betingelser,
skal du klikke på [I Agree].

"PMB Portable" starter.



Nyttige optageteknikker
Bemærkninger
Du skal altid slutte dig til et netværk, når du vil
uploade billeder med "PMB Portable".
Hvis [PMB Portable] ikke vises i guiden
AutoPlay, skal du klikke på [Computer] 
[PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på
[PMBP_Win.exe].
Hvis der optræder en fejl i "PMB Portable",
eller du sletter "PMB Portable" ved en fejl,
kan du rette op på det ved at downloade
installationsfilen til PMB Portable fra vores
website.
Bemærkninger til "PMB Portable"
"PMB Portable" gør det muligt at
downloade forskellige URL'er for websites
fra serveren, der administreres af Sony
("Sony server").
For at anvende "PMB Portable", så du kan
nyde fordelene ved billeduploading eller
andre services, der tilbydes af disse og
andre websites, skal du acceptere følgende.

Nogle websites kræver registrering og/eller
betaling for brug af deres services. Ved brug
af sådanne services skal du følge de krav og
betingelser, der gælder for disse websites.
Services kan blive afbrudt eller ændret efter
website-operatørens vilje. Sony kan ikke holdes
ansvarlig for problemer, der opstår mellem
brugeren og tredjeparter, herunder gener for
brugerne ved brug af tilknyttede services,
inklusive opsigelse af (eller ændringer til)
sådanne services.
Indeks

Indholdsfortegnelse
Skærmen med brugeraftalen vises.
For at få vist et website, vil du blive omdirigeret
til det af Sonys server. Adgang til visse
websites kan være umulig på grund af
servervedligeholdelse osv.
Hvis en Sony-server vil blive nedlagt, vil der i
forvejen blive givet besked på Sonys website,
osv.
URL'er, som du føres videre til af Sonys server
og anden information kan blive lagret med det
formål at forbedre Sonys fremtidige produkter
og services. Men der vil ikke blive lagret nogen
personlige data.
DK
51
Lagring af billeder med en ekstern enhed


Du kan gemme film og billeder på et
eksternt medie (USB-lagringsenhed), f.eks.
en ekstern harddisk. Du kan også afspille
billeder på videokameraet eller en anden
afspilningsenhed.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med det
eksterne medie.
På Sony-supportsiden for dit land/område
kan du finde oplysninger om, hvilke eksterne
medier der kan bruges.
Tip
Du kan også importere billeder, som er
optaget på et eksternt medie, ved hjælp af den
medfølgende software "PMB".


1
Indholdsfortegnelse
Lagring af billeder
på et eksternt medie
(DIRECT COPY)
Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til videokameraets
DC IN-stik og stikkontakten.
2





3
Tilslut USB-adapterkablet til det
eksterne medie.
4
Tilslut USB-adapterkablet til
 (USB)-stikket i computeren.
Vælg [YES], når skærmen [Create a
new Image Database File.] vises.
USB-adapterkabel
(sælges separat)
Indeks

Bemærkninger
Til denne handling kræves et USB-adapterkabel
VMC-UAM1 (sælges separat).
USB-adapterkablet VMC-UAM1 er muligvis
ikke tilgængeligt i alle lande/områder.
Følgende enheder kan ikke bruges som eksternt
medie.
 medier med en kapacitet på over 2 TB
 almindelige diskdrev, f.eks. cd- eller
DVD-drev
 medier, der er tilsluttet via en USB-hub
 medier med indbygget USB-hub
 kortlæser
Du kan muligvis ikke anvende eksterne medier
med kodefunktion.
Dette videokamera anvender FAT-filsystemet.
Hvis det eksterne medie er formateret med
NTFS-filsystemet, skal du formatere det
eksterne medie på videokameraet, inden du
bruger det. Skærmbilledet til formatering
vises, når det eksterne medie er forbundet til
computeren. Skærmbilledet til formatering vises
muligvis, selvom mediet er formateret med
FAT-filsystemet.
Det er ikke sikkert, at handlingen kan foretages
på alle enheder, der kan tilsluttes.
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
Nyttige optageteknikker

Hvis det eksterne medie har
et vekselstrømskabel, skal du
tilslutte det til stikkontakten.
DK
52
5
Vælg [Copy.] på videokameraets
skærm.
Sådan gemmes de ønskede film og
billeder
Du kan også gemme billeder, som er
optaget på hukommelseskort.

6

Denne skærm vises kun, når der findes
nyoptagede billeder.
Bemærkninger
Antallet af sekvenser, der kan gemmes på det
eksterne medie er som følger.
Film: 9.999 film
Billeder: 9.999 billeder × 899 mapper
Antallet af sekvenser kan være mindre,
afhængigt af den type billeder, der gemmes.

Når du har valgt [DUB by date], skal
du vælge datoen for de billeder, der skal
/
, vælg derefter
overføres, med
, og fortsæt til trin .
Nyttige optageteknikker
Vælg [Play without copying.] i trin 5
herover.
Skærmen VISUAL INDEX for det
eksterne medie vises.
(MENU)  [Show others]
Vælg
 [MOVIE DUB] (hvis du vælger
film)/[PHOTO COPY] (hvis du vælger
billeder).
Følg vejledningen på skærmen for at
vælge optagemedie (DCR-SR21E) og
metode til valg af billeder.
Når du har valgt [DUB by select], skal
du vælge det billede, du vil gemme.
vises.
Når handlingen er udført, skal du
vælge
på videokameraets
skærm.

Bemærkninger
Du kan ikke søge efter eller kopiere billeder,
der optaget på hukommelseskortet, efter
optagelsesdato.
Indholdsfortegnelse
DCR-SR21E:
Film og billeder på videokameraets
indbyggede optagemedie, der endnu
ikke er blevet gemt på det eksterne
medie, kan gemmes.
DCR-PJ5E/SX21E:
Film og billeder, der endnu ikke er
blevet gemt på det eksterne medie, kan
gemmes.
Når du tilslutter et eksternt medie
Billeder, der er gemt på det eksterne medie,
vises på LCD-skærmen. Knapperne til
afspilning af billeder og film på skærmen
VISUAL INDEX ændres som vist på
billedet herunder.
Ledig plads på det eksterne medie


Vælg
 [YES] 
videokameraets skærm.
Du kan nu bruge menuindstillingerne for
det eksterne medie, f.eks. slette billeder.
(MENU)  [Show others] på
Vælg
skærmen VISUAL INDEX.
DK
53
på
Indeks
Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.
Du kan søge billeder efter dato ved at
vælge dato.
Sådan afspilles billeder fra det eksterne
medie på videokameraet



Indholdsfortegnelse
Vælg [Play without copying.] i trin 5
herover.
Skærmen VISUAL INDEX for det
eksterne medie vises.
Afspil billedet (s. 28).
Du kan også afspille billederne på et tv, der
er sluttet til videokameraet (s. 36).
Bemærkninger
Billedernes datoindeks kan ikke vises.
Hvis videokameraet ikke genkender det
eksterne medie, kan du prøve følgende.
 Tilslut USB-adapterkablet til videokameraet
igen
 Hvis det eksterne medie har et
vekselstrømskabel, skal du tilslutte det til
stikkontakten
Nyttige optageteknikker
Sådan afbrydes forbindelsen til det
eksterne medie
Vælg
på skærmen VISUAL INDEX
for det eksterne medie.
Fjern USB-adapterkablet.
Indeks
DK
54
Oprettelse af en disk
med en DVD-brænder,
-optager
 Tænd videokameraet, og slut
DVD-brænderen til  USB-stikket
på videokameraet med USBkablet fra DVD-brænderen.
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk med DVDbrænderen DVDirect Express
Du kan oprette en disk eller afspille billeder
på en disk med DVD-brænderen DVDirect
Express (sælges separat).
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med DVDbrænderen.
 Sæt en ubrugt disk i DVDbrænderen, og luk diskskuffen.
Skærmen [DISC BURN] vises på
skærmen.




Film, der er optaget på det indbyggede
optagemedie, men endnu ikke gemt
på en disk, vil blive gemt på disken
(DCR-SR21E).
Film, der endnu ikke er gemt på en
disk, optages på disken (DCR-PJ5E/
SX21E).
Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
Kun ubrugte diske af følgende typer kan bruges:
 12cm DVD-R
 12cm DVD+R
Denne enhed understøtter ikke tolags diske.
DVDirect Express betegnes "DVD-brænder" i
dette afsnit.
Nyttige optageteknikker
(DISC BURN) på DVD Tryk på
brænderen.
 Gentag trin 3 og 4, når den
samlede lagerplads for de film,
der skal brændes, overskrider
diskens kapacitet.
 Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til videokameraets
DC IN-stik og stikkontakten
(s. 14).
Fjern disken, når handlingen er
fuldført.
på skærmen, og fjern
 Vælg
derefter USB-kablet.
DK
55
Indeks
 [END]  [EJECT
 Vælg
DISC] på videokameraets skærm.
Sådan tilpasses en disk med DISC BURN
OPTION
Udfør denne handling i følgende tilfælde:
 Når
 Når
disk
du overfører et ønsket billede
du opretter flere kopier af den samme
 Når
du overfører billeder på
hukommelseskortet (DCR-SR21E)

Vælg [DISC BURN OPTION] på
skærmen i trin 4.
Vælg det optagemedie, der indeholder
den/de film, du vil gemme (DCR-SR21E).
Vælg den film, du vil brænde på disken.
vises.
Sæt en oprettet disk i DVD-brænderen.
Filmene på disken vises som VISUAL
INDEX på skærmen.
Tryk på knappen play på DVDbrænderen.

Tryk på LIGHT (s. 26), når du vælger
miniature for at bekræfte billedet. Vælg
for at skifte til forrige skærm.
Du kan søge billeder efter dato ved at
vælge dato.
Vælg
skærm.


 [YES] på videokameraets

Hvis du vil oprette en anden disk med
samme indhold, skal du sætte en ny disk i
og vælge [CREATE SAME DISC].
Når handlingen er udført, skal du vælge
[EXIT]  [END] på videokameraets
skærm.
Fjern USB-kablet fra videokameraet.

Bemærkninger
Når du opretter en disk, må du ikke gøre
følgende.
 Slukke for videokameraet
 Fjerne USB-kablet eller
vekselstrømsadapteren
 Udsætte videokameraet for stød eller rystelser
 Fjerne hukommelseskortet fra videokameraet
Afspil den oprettede disk for at sikre, at
overførslen blev udført korrekt, før du sletter
filmene fra videokameraet.
Hvis [Failed.] eller [DISC BURN failed.] vises
på skærmen, skal du sætte en anden disk i
DVD-brænderen og udføre DISC BURNhandlingen igen.
Tip
Hvis den samlede lagerplads for de film, der
skal brændes ved DISC BURN-handlingen,
overstiger diskens kapacitet, stopper
diskoprettelsen, når kapaciteten er opbrugt. Den
sidste film på disken kan være ufuldstændig.
Diskoprettelsestiden ved overførsel af film, der
bruger hele diskens kapacitet, er 20 minutter til
60 minutter. Det kan tage længere tid, afhængigt
af optagetilstand og antal sekvenser.
Hvis du ikke kan afspille den oprettede disk på
en DVD-afspiller, skal du slutte videokameraet
til DVD-brænderen og derefter afspille dem.
Nyttige optageteknikker

Betjeningen kan også foregå via skærmen.
Vælg [END]  [EJECT DISC]
på skærmen, og fjern disken, når
handlingen er udført.
og fjern USB-kablet.
Vælg
Resterende diskkapacitet

Du kan afspille film på tv-skærmen ved
slutte videokameraet til et tv (s. 36).
Indholdsfortegnelse
Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til videokameraets DC INstik og stikkontakten (s. 14).
Tænd videokameraet, og slut DVDbrænderen til  USB-stikket på
videokameraet med USB-kablet fra
DVD-brænderen.


Sådan afspiller du en disk på DVDbrænderen

DK
56
Indeks

 Tænd videokameraet, og slut
DVD-brænderen til  USB-stikket
på videokameraet med USBkablet (medfølger).
Oprettelse af en disk med en
anden DVD-brænder end DVDirect
Express


Indholdsfortegnelse
Du kan gemme film på en disk ved at
slutte videokameraet til en diskbrænder,
f.eks. en anden Sony DVD-brænder end
DVDirect Express, med USB-kablet.
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
Bemærkninger
Sonys DVD-optager er muligvis ikke
tilgængelig i alle lande/områder.
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
Skærmen [USB SELECT] vises på
videokameraet.
 Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til videokameraets
DC IN-stik og stikkontakten
(s. 14).
Hvis du ikke får vist skærmen [USB
(MENU)
SELECT], skal du vælge
 [Show others]  [USB CONNECT] (i
kategorien [OTHERS]).
 Vælg det optagemedie,
der indeholder billeder, på
videokameraets skærm.
Nyttige optageteknikker

[ USB CONNECT]: Indbygget
harddisk (DCR-SR21E)
[ USB CONNECT]:
Hukommelseskort

De viste optagemedier afhænger af
modellen.
 Optag film på den tilsluttede
enhed.
Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
 Når handlingen er udført, skal
du vælge [END]  [YES] på
skærmen.
DK
57
Indeks

 Fjern USB-kablet.
 Sæt optagemediet i
optageenheden.

 Slut videokameraet til
optageenheden (en diskoptager
osv.) med A/V-kablet (medfølger).
Du kan overføre billeder, som afspilles
på videokameraet, til en disk eller et
videobånd ved at slutte videokameraet til
en diskoptager, en Sony DVD-optager osv.,
bortset fra DVDirect Express, med A/Vkablet (medfølger). Yderligere oplysninger
findes også i de betjeningsvejledninger, der
fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.

Slut videokameraet til optageenhedens
indgangsstik.
 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
Sonys DVD-optager er muligvis ikke
tilgængelig i alle lande/områder.

Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
optageenheden.
 Når overførslen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
A/V OUT-stik

Indgang

VIDEO
(Gul)
(Hvid)

(Rød)
Signalflow
DK
58
Indeks
AUDIO
Bemærkninger
Da overførslen sker med analog dataoverførsel,
kan billedkvaliteten være en smule forringet.
Hvis du vil skjule skærmindikatorer (f.eks.
tæller osv.) på den tilsluttede skærm, skal
(MENU)  [Show others]
du vælge
 [OUTPUT SETTINGS] (i kategorien
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]
 [LCD PANEL] (standardindstillingen) 


.
Hvis du vil gemme dato/klokkeslæt eller
oplysninger om kameraindstillinger,
(MENU)  [Show
skal du vælge
others]  [PLAYBACK SET] (i kategorien
[PLAYBACK])  [DATA CODE] 

den ønskede indstilling 
. Du kan også vælge
(MENU)

 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS]
[GENERAL SET])  [DISP
(i kategorien

OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 

.
Nyttige optageteknikker


Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en disk med en
optager osv.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal den indstilles til
input.


Indholdsfortegnelse
Når skærmen på visningsenheden (f.eks. et tv)
(MENU)
er i 4:3-format, skal du vælge
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS]
[GENERAL SET])  [TV
(i kategorien


.
TYPE]  [4:3] 
Hvis du tilslutter en monoenhed, skal
det gule stik på A/V-kablet sluttes til
videoindgangsstikket, og det røde stik (højre
kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal
sluttes til enhedens lydindgangsstik.
Nyttige optageteknikker
Indeks
DK
59
Tilpasning af videokameraet
Brug af menuer
MANUAL SETTINGS (punkter, der kan justeres for motiv)  s. 65
SHOOTING SET (punkter, der kan justeres for optagelse)  s. 68
PHOTO SETTINGS (punkter til optagelse af billeder)  s. 70
Indholdsfortegnelse
Brug menuerne til at udføre praktiske funktioner og ændre indstillinger. Hvis du lærer at
bruge menuerne, får du mere glæde ud af at bruge videokameraet.
Videokameraet har flere menupunkter under hver af de otte menukategorier.
PLAYBACK (punkter til afspilning)  s. 71
EDIT (punkter til redigering)  s. 72
OTHERS (punkter til andre indstillinger)  s. 73
MANAGE MEDIA (punkter til optagemedier)  s. 73
GENERAL SET (andre punkter vedrørende opsætning)  s. 75
Betjeningsmenuer
Nyttige optageteknikker
Multivælger


Vælg med ///, og tryk i midten af multivælgeren for at bekræfte dit valg.
Der vises en orange ramme omkring det valgte punkt.
DK
60
Indeks
: For at afslutte indstilling af menuen.
/
: Menuoversigten skifter fra kategori til kategori.
/
: Menuoversigten ruller gennem 4 punkter ad gangen.
: For at skifte til [MY MENU].



vises muligvis ikke, afhængigt af menupunktet.
Bemærkninger
Valgbare menupunkter afhænger af optage- eller afspilningsbetingelserne.
Nedtonede menupunkter eller indstillinger kan ikke vælges.
Tip
Videokameraet skifter mellem afspilnings- og optagetilstand (film/billede), afhængigt af de menupunkter
der ændres.
Indholdsfortegnelse
Vælg
.
Vælg [Show others] på skærmen [MY MENU] (s. 61).
Vælg det menupunkt, der skal ændres.
, når indstillingen er ændret.
Vælg
for at afslutte indstilling af menuen.
Vælg
for at skifte til den forrige menuskærm.
Vælg


Brug af [MY MENU]
Du kan nemt bruge menupunkterne ved at registrere de menupunkter, som du bruger oftest,
under [MY MENU]. Du kan registrere 6 menupunkter for hver [MY MENU] for MOVIE,
PHOTO og PLAYBACK.
FADER]
Gentag trinnene ovenfor for at registrere menupunkter for [MY MENU], og få mere glæde ud
af dit "Handycam".
DK
61
Indeks
Vælg
.
Vælg [MY MENU SETTING].
Vælg [MOVIE].
Vælg [FOCUS].
.
Vælg
[MANUAL SETTINGS]).
Vælg [ FADER] (i kategorien
, når [MY MENU] vises.
Vælg
Nyttige optageteknikker
Eksempel: Sletning af [FOCUS] og registrering af [
Tip
Når et eksternt lagringsmedie er tilsluttet, vises [MY MENU].


Brug af
OPTION MENU
Menupunkt
Indholdsfortegnelse
OPTION MENU vises ligesom det pop op-vindue, der vises, når du højreklikker med musen
vises nederst til højre på skærmen.
på en computer. Du kan bruge OPTION MENU, når
for at få vist de menupunkter, der kan ændres.
Vælg
Fane
Vælg
(OPTION).
Vælg den ønskede fane  det ønskede punkt, og rediger indstillingen.
, når indstillingen er angivet.
Vælg


Bemærkninger
Nedtonede menupunkter eller indstillinger kan ikke vælges.
Vælg en anden fane, hvis det ønskede punkt ikke vises på skærmen. (Der er muligvis ingen faner).
Tilgængelige faner og punkter på skærmen afhænger af videokameraets optage/afspilningsstatus på det
pågældende tidspunkt.
Nyttige optageteknikker

Indeks
DK
62
Oversigt over menuer
Kategorien
PROTECT
(MANUAL SETTINGS)
Kategorien
65
65
66
67
67
67
26
68
68
68
68
MICREF LEVEL
69
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
69
BACK LIGHT
69
WIDE SELECT
Kategorien
46
(OTHERS)
34
USB CONNECT
BATTERY INFO
Kategorien
32
18
DELETE
38
DELETE
38
DK
63
73
73
81, 84
81, 84
(GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
40
73
29, 75
BEEP
75
LCD BRIGHT
75
LCD BL LEVEL
75
LCD COLOR
75
Indeks
Kategorien
DELETE
73
19
MEMORY CARD
(EDIT)
57
47, 55
PHOTO MEDIA SET
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1
71
57
(MANAGE MEDIA)
MEMORY CARD
46
35
MEDIA SETTINGS*1
MOVIE MEDIA SET
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
HDD*1
31
FACE
PROTECT
PROTECT
46
MOVE
USB CONNECT
USB CONNECT*1
28
31
Kategorien
ERASE ALL
DISC BURN
FILM ROLL
PLAYLIST
PLAYBACK SET
DATA CODE
45
46
SCREEN FORMAT
70
70
70
45
ERASE
PROJECTOR*2
SOURCE
69
44
44
ADD by date
Kategorien
(PLAYBACK)
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
43
PLAYLIST EDIT
ADD
(PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
DUB ALL
COPY by date
69
43
43
Nyttige optageteknikker
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
FACE DETECTION
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
41
42
DUB by date
PHOTO COPY*1
COPY by select
(SHOOTING SET)
40
Indholdsfortegnelse
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
Kategorien
DIVIDE
PHOTO CAPTURE*1
MOVIE DUB*1
DUB by select
DISPLAY SET
75
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
36
DISP OUTPUT
75
15
AREA SET
76
SUMMERTIME
76
LANGUAGE SET
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
Indholdsfortegnelse
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
76
76
76
USB LUN SETTING
76
DROP SENSOR*1
77
*1 DCR-SR21E
*2 DCR-PJ5E
Nyttige optageteknikker
Indeks
DK
64
PORTRAIT (blødt
portræt) ( )
MANUAL
SETTINGS
(punkter, der kan justeres for
motiv)
SPOTLIGHT** ( )
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
Standardindstillingerne er markeret med .
Denne indstilling forhindrer,
at personerne ser meget
blege ud i ansigtet, når
motiverne er stærkt oplyste.
SCENE SELECTION
SPORTS** ( )
Vælg denne indstilling for
at minimere rystelser, når
du optager motiver, der
bevæger sig hurtigt.
Gør det muligt at optage billeder mere
effektivt i forskellige situationer.
 AUTO
Optager billeder i en gennemsnitlig
billedkvalitet uden funktionen [SCENE
SELECTION].
BEACH** (
SNOW** ( )
Denne indstilling tager klare
billeder af hvide landskaber.
* Indstillet til kun at fokusere på motiver, der er
CANDLE ( )
langt væk.
Bevarer den dunkle
stemning i et motiv, der
oplyses af stearinlys.
** Indstillet til ikke at fokusere på fjerntliggende
Nyttige optageteknikker
Denne indstilling gengiver
stemningen fra omgivelserne
ved optagelse omkring
skumringstid.
motiver.
)

Denne indstilling gengiver
atmosfæren i motiver som
solnedgange og solopgange.
Bemærkninger
Hvis du indstiller [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.].
FADER
FIREWORKS* ( )
)
Denne indstilling giver
tydelige billeder af
fjerntliggende motiver.
Indstillingen forhindrer
også, at videokameraet
indstiller fokus på
vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og
motivet.
 OFF
Der bruges ingen effekt.
DK
65
Indeks
Gør det muligt at lave en overgang med
følgende effekter mellem sekvenserne.
Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under
indtoning) eller [REC] (under udtoning).
Denne indstilling tager flotte
billeder af fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
)
Denne indstilling gengiver
havets eller søens levende
blå farve.
NIGHT SCENE* ( )
SUNRISE&SUNSET* (
Indholdsfortegnelse
Denne indstilling fremhæver
motiver, f.eks. personer eller
blomster, og danner en blød
baggrund.
WHITE FADER
INDOOR ()
Der fades ind/ud med hvid effekt.
Ud
BLACK FADER
Der fades ind/ud med sort effekt.
Ud
Ind
ONE PUSH (
Vælg [OFF] for at annullere fading, før
handlingen udføres.

WHITE BAL. (hvidbalance)

Gør det muligt at justere farvebalancen i
forhold til omgivelsernes lysstyrke.



 AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.

OUTDOOR ( )
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Udendørs
 Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
 Solopgang eller solnedgang
 Under lysstofrør, der simulerer dagslys
Bemærkninger
Indstil [WHITE BAL.] til [AUTO], eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide lysstofrør
eller lysstofrør, der giver et køligt skær.
Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsat
blinker
indramme hvide motiver, mens
hurtigt.
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
bliver ved med at blinke, selvom
Hvis
, mens der var valgt [ONE
du har valgt
PUSH], skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
Hvis du indstiller [WHITE BAL.], indstilles
[SCENE SELECTION] til [AUTO].
Tip
Hvis du har skiftet batteri, mens der var valgt
[AUTO], eller hvis videokameraet tages ind
efter at have været brugt udendørs (eller
omvendt), skal du rette videokameraet mod et
hvidt motiv i nærheden i ca. 10 sekunder for at
opnå en bedre justering af farvebalancen.
Når hvidbalancen er indstillet med [ONE
PUSH], og hvis lysforholdene har ændret sig,
fordi du tager videokameraet med udenfor eller
omvendt, skal du udføre proceduren [ONE
PUSH] igen for at justere hvidbalancen.
Nyttige optageteknikker
Tip
Når du trykker på START/STOP, ryddes
indstillingen.
Film, der er optaget med [BLACK FADER], kan
være svære at se på VISUAL INDEX-skærmen.


)
Hvidbalancen justeres afhængigt af
omgivende lysforhold.
Vælg [ONE PUSH].
Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
Vælg [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder op
med at blinke, når hvidbalancen er justeret
og gemt i hukommelsen.
Indholdsfortegnelse
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Indendørs
 Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
 Under videolamper i et studie
eller under natriumlamper eller
glødelampelignende kulørte lamper
Ind


DK
66
Indeks

EXPOSURE

Gør det muligt at fastsætte lysstyrken for
et billede manuelt. Juster lysstyrken, når
motivet er for lyst eller mørkt.
TELE MACRO
Vælg
/
for at justere lysstyrken.
Vælg [AUTO] for at justere eksponeringen
automatisk.
Gør det muligt at lave optagelser af små
motiver, f.eks. blomster eller insekter. Du
kan udtone baggrunde, så motivet fremstår
tydeligere.
FOCUS
Gør det muligt at justere fokuseringen
manuelt. Denne funktion kan også bruges
til at indstille fokus på et bestemt motiv.
 OFF
Denne indstilling annullerer TELE MACRO.
(TELE MACRO annulleres også, når
zoomknappen flyttes mod W-siden).
Denne indstilling indstiller automatisk
zoomindstillingen (s. 25) til den øverste del af
T-siden (telefoto) og gør det muligt at optage
motiver ned til ca. 50 cm afstand.
Vælg
(motiv i nærheden)/
(motiv på afstand) for at justere
fokus.
Vælg [AUTO] for at justere fokus
automatisk.

Bemærkninger
Når du indstiller [FOCUS] til [MANUAL],
vises .
Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 150 cm
for telefoto.


Tip
vises, når fokuseringen ikke kan komme
tættere på, og vises, når fokuseringen ikke
kan komme længere væk.
Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved
at flytte zoomknappen mod T (telefoto) for
at indstille fokus. Flyt derefter knappen mod
W (vidvinkel) for at justere zoom til optagelse.
Når du vil optage et motiv, der er tættere på,
Nyttige optageteknikker
ON ( )

Indholdsfortegnelse
skal du flytte zoomknappen mod W (vidvinkel)
og derefter indstille fokus.
Oplysninger om afstand til fokus (den afstand,
der kan indstilles fokus på og som bruges som
vejledning, hvis det er mørkt, og hvis det er
svært at indstille fokus) vises i nogle få sekunder
i følgende situationer.
 Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel
 Når du indstiller fokusering manuelt
Bemærkninger
Ved optagelse af et fjernliggende motiv, kan det
være svært og tidskrævende at indstille fokus.
Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.


Indeks

DK
67
 ON
SHOOTING SET
Funktionen SteadyShot er aktiveret.
(punkter, der kan justeres for
optagelse)
OFF (
)
Funktionen SteadyShot er deaktiveret.

Bemærkninger
INTELLIGENT AUTO er sat til [OFF], når du
sætter [ STEADYSHOT] til [OFF].
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk langsom lukker)
REC MODE (optagetilstand)
Se side 26.
Indholdsfortegnelse
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
Standardindstillingerne er markeret med .
Ved optagelse i mørke omgivelser reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund.
GUIDEFRAME
Gør det muligt at få vist et gitter og
kontrollere, at motivet er lodret eller
vandret.
Gitteret kommer ikke med på optagelsen.
 OFF
Funktionen til automatisk langsom lukker
anvendes ikke.
ON
Gitteret vises ikke.
ON
FACE DETECTION
Gitteret vises.
Gør det muligt at registrere motivernes
ansigt og justere eksponeringen automatisk.
Nyttige optageteknikker
Funktionen til automatisk langsom lukker
anvendes.
 OFF
 ON
Registrerer ansigter.
OFF (


)
Registrerer ikke ansigter.
Tip
Sørg for, at motivet er i midten af gitteret for at
få en afbalanceret komposition.
Den ydre ramme af [GUIDEFRAME] viser
det brugbare skærmareal for et tv, der ikke er
kompatibelt med fuld pixel-visning.



Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser.
Indstil [ STEADYSHOT] til [OFF] ( ),
når du bruger kamerastativ (sælges separat)
for at få et mere naturligt billede.
Tip
Du opnår en bedre ansigtsregistrering, hvis
du optager motivet/motiverne under følgende
forhold:
 Optag et sted, hvor der er tilstrækkeligt med
lys


DK
68
Indeks
STEADYSHOT
Bemærkninger
Registreringen af ansigter afhænger af
optageforholdene, motivet og videokameraets
indstilling.
[FACE DETECTION] fungerer muligvis ikke
korrekt, afhængigt af optageforholdene. I dette
tilfælde skal du indstille [FACE DETECTION]
til [OFF].
 Motivet/motiverne

har ikke briller, hat eller
maske på
 Motivet/motiverne vender ansigtet direkte
mod kameraet
De registrerede ansigter (muligvis ikke alle)
gemmes i et Face Index. Der er desuden en
grænse for, hvor mange ansigter der kan
gemmes i et Face Index. Yderligere oplysninger
om afspilning fra Face Index findes på side 32.
OTHER REC SET

DIGITAL ZOOM
AUDIO REC SET
 BLT-IN ZOOM MIC (indbygget
zoommikrofon)
Indholdsfortegnelse
Du kan vælge maksimal zoom. Bemærk,
at billedkvaliteten forringes, når du bruger
digital zoom.
Zoom-zonen vises, når du vælger 1800×.
Du kan optage en film med levende lyd, der
passer til zoompositionen.
 OFF
 OFF
Op til 67× zoom udføres optisk.
Mikrofonen optager ikke lyd efter, at der er
zoomet ind eller ud.
1800×
Mikrofonen optager lyd efter, at der er zoomet
ind eller ud.
 BACK LIGHT
Videokameraet justerer eksponeringen for
motiver i modlys.
 MICREF LEVEL (mikrofonens
referenceniveau)
 OFF
Gør det muligt at vælge mikrofonens
lydniveau til optagelse.
Justerer ikke eksponeringen for motiver i
modlys.
 NORMAL
ON (
Optager forskellige lyde i omgivelserne og
konverterer dem til et passende niveau.
Nyttige optageteknikker
Der udføres op til 67× optisk zoom, og
derefter udføres op til 1800× digital zoom.
ON ( )
)
Justerer eksponeringen for motiver i modlys.
LOW ( )

Optager lyde i omgivelserne naturligt. Vælg
[LOW], når du vil optage den spændende
og kraftfulde lyd i en koncertsal osv. (denne
indstilling egner sig ikke til optagelse af
samtaler).
WIDE SELECT
Du kan vælge bredde/højde-forhold i
overensstemmelse med det tilsluttede
tv. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
Optager film i fuld skærmtilstand til et 16:9tv (widescreen).
4:3 (
)
Optager billeder i fuld skærmtilstand til et
4:3-tv.
DK
69
Indeks
 16:9 WIDE

Bemærkninger
Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse med
det tilsluttede tv, som optagelserne skal vises
på (s. 75).
PHOTO SETTINGS
(punkter til optagelse af
billeder)
SELF-TIMER
Indholdsfortegnelse
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
Standardindstillingerne er markeret med .
Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen.
Der optages et billede efter ca. 10 sekunder.
 OFF
Annullerer selvudløseren.
ON ( )
Starter optagelsen med selvudløser. Vælg
[RESET] for at annullere optagelsen.
Gør det muligt at vælge det ønskede
billedformat.
 VGA(0.3M) (
)
Optager billeder i 4:3-format (640 × 480).
0.2M (
Nyttige optageteknikker
IMAGE SIZE
)
Optager billeder i 16:9-bredformat (640 ×
360).

Bemærkninger
Yderligere oplysninger om antal billeder, der
kan gemmes, findes på side 87.
FILE NO. (filnummer)
 SERIES
Billederne tildeles fortløbende filnumre.
Filnummeret bliver et nummer højere, hver
gang du optager et billede.
Filnumrene tildeles stadig i fortløbende
rækkefølge, selvom du udskifter
hukommelseskortet med et nyt.
DK
70
Indeks
Gør det muligt at tildele et billede et
filnummer.
RESET
PLAYBACK
Tilknytter filnumre i fortløbende rækkefølge
efter det største filnummer, der findes på det
aktuelle optagemedie.
Når du udskifter hukommelseskortet med et
nyt, starter nummereringen forfra for hvert
hukommelseskort.
(punkter til afspilning)
VISUAL INDEX
Se side 28.
VIEW IMAGES
Indholdsfortegnelse
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
 DATE INDEX
Se side 31.

FILM ROLL
Se side 31.

FACE
PLAYLIST
Se side 45.
PLAYBACK SET
Nyttige optageteknikker
Se side 32.
 DATA CODE
Under afspilning viser videokameraet
de oplysninger (dato/klokkeslæt,
kameradata), der blev gemt automatisk på
optagetidspunktet.
 OFF
Datakoderne vises ikke.
DATE/TIME
CAMERA DATA
Viser kameraets indstillingsdata.
DK
71
Indeks
Viser dato og klokkeslæt.
DATE/TIME
EDIT
(punkter til redigering)
 Dato
 Klokkeslæt
DELETE
Se side 38.
CAMERA DATA
Film
PROTECT
Indholdsfortegnelse
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
Se side 40.
DIVIDE
Se side 41.
PHOTO CAPTURE (DCR-SR21E)
Billede
MOVIE DUB (DCR-SR21E)
Se side 43.
PHOTO COPY (DCR-SR21E)
 SteadyShot deaktiveret
 Lysstyrke
 Hvidbalance
 Forstærkning
 Lukkerhastighed
 Blændeværdi
 Eksponering
Nyttige optageteknikker
Se side 42.
Se side 44.
PLAYLIST EDIT
Se side 45.
Tip
Datakoderne vises på tv-skærmen, hvis du
slutter videokameraet til et tv.
Der vises muligvis streger [--:--:--], afhængigt af
optagemediets tilstand.



Indeks
DK
72
OTHERS
MANAGE MEDIA
(punkter til optagemedie)
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
Standardindstillingerne er markeret med .
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
MEDIA SETTINGS (DCR-SR21E)
PROJECTOR (DCR-PJ5E)
Se side 18.
Se side 34.
MEDIA INFO
USB CONNECT
Du kan kontrollere den resterende
optagetid for hver optagetilstand på
optagemediet for film, og du kan
kontrollere den anslåede ledige og brugte
kapacitet på optagemediet.
Se side 55.
BATTERY INFO
Du kan kontrollere det resterende
batteriniveau.
Sådan deaktiveres skærmen

Sådan lukkes skærmen med
batterioplysninger
.
Bemærkninger
På grund af filhåndteringsområdet vises den
brugte plads ikke som 0 %, selvom du udfører
[MEDIA FORMAT] (s. 73).
Tip
Der vises kun oplysninger for det medie, der
er valgt i [MOVIE MEDIA SET] (s. 18). Du
kan ændre medieindstillingen efter behov
(DCR-SR21E).


.
Nyttige optageteknikker
Vælg
Vælg
Indholdsfortegnelse
(punkter til andre indstillinger)
MEDIA FORMAT



DK
73
Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 14).
Før du formaterer optagemediet, skal du gemme
vigtige billeder for at undgå, at de går tabt.
Beskyttede film og billeder slettes også.
Indeks
Formatering sletter alle film og billeder for
at få mere ledig plads.
.
Vælg [YES]  [YES] 
DCR-SR21E:
Vælg det optagemedie, der skal formateres.

Du må ikke lukke LCD-skærmen, når
[Executing…] vises, og du må heller
ikke betjene videokameraets knapper,
afbryde vekselstrømsadapteren eller fjerne
hukommelseskortet fra videokameraet
(lampen for tilslutning lyser eller blinker under
formateringen af hukommelseskortet).
REPAIR IMG.DB F.
Se side 81, 84.
Indholdsfortegnelse
Sådan undgås, at data på det
indbyggede optagemedie gendannes
(DCR-SR21E)
[EMPTY] gør det muligt at overskrive
dataene permanent på videokameraets
indbyggede optagemedie. På den måde kan
det være vanskeligere at gendanne originale
data. Når du bortskaffer eller videregiver
videokameraet, anbefales det, at du udfører
[EMPTY].





Bemærkninger
Slut vekselstrømsadapteren til stikkontakten.
Du kan kun udføre [EMPTY], når
vekselstrømsadapteren er sluttet til
stikkontakten.
Før du vælger [EMPTY], skal du gemme vigtige
billeder på en computer eller anden enhed for at
undgå, at de går tabt.
Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapteren. Fjern ikke
vekselstrømsadapteren under betjeningen.
Videokameraet må ikke udsættes for vibrationer
eller stødpåvirkninger under en sletning.
Bekræft den tid, der kræves for at slette data på
LCD-skærmen.
Hvis du stopper udførelsen af [EMPTY], mens
[Executing…] vises, skal du sørge for at fuldføre
handlingen ved at udføre [MEDIA FORMAT]
eller [EMPTY], næste gang du bruger
Indeks

Nyttige optageteknikker
Når det indbyggede optagemedie vælges
på skærmen [MEDIA FORMAT], skal du
vælge [EMPTY].
videokameraet.
DK
74
GENERAL SET

(andre punkter vedrørende
opsætning)


SOUND/DISP SET
 VOLUME
 LCD COLOR
Du kan justere afspilningslydstyrken ved at
/
.
vælge
Du kan justere LCD-skærmens farve ved at
/
.
vælge
 BEEP
Tip
Denne justering påvirker på ingen måde de
optagne billeder.

 ON

 DISPLAY SET
Gør det muligt at indstille, hvor længe
ikoner eller indikatorer skal vises på LCDskærmen.
OFF
Der afspilles ingen melodi.
 LCD BRIGHT
 AUTO
Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke
/
.
ved at vælge
Vises i ca. 3 sekunder.
Nyttige optageteknikker
Der afspilles en melodi, når du starter/stopper
en optagelse, eller når du trykker på midten af
multivælgeren for at bekræfte.
ON
Vises hele tiden.
Tip
Denne justering påvirker på ingen måde de
optagne billeder.


Tip
Denne justering påvirker på ingen måde de
optagne billeder.


Indholdsfortegnelse
Du kan finde flere oplysninger om denne
handling under "Brug af menuer" (s. 60).
Standardindstillingerne er markeret med .
Bemærkninger
Når du slutter videokameraet til en stikkontakt
med den medfølgende vekselstrømsadapter,
vælges [BRIGHT] automatisk for indstillingen.
Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, ændres indstillingen
automatisk til [NORMAL].
OUTPUT SETTINGS
 LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning)
 TV TYPE
Gør det muligt at vælge lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
Se side 36.
 DISP OUTPUT (skærmvisning)
Gør det muligt at angive, hvor
skærmindikatorerne skal vises.
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
 LCD PANEL
Denne indstilling gør LCD-skærmen lysere.
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen og
tv-skærmen.
DK
75
Indeks
 NORMAL
CLOCK/
LANG

 CLOCK SET
Se side 15.
OTHER SETTINGS
Gør det muligt at indstille en tidsforskel
uden at standse uret. Vælg dit lokalområde,
når du bruger videokameraet i andre
tidszoner. Yderligere oplysninger om
verdens tidszoner findes på side 89.
 DEMO MODE
Gør det muligt at få vist en demofilm i ca.
10 minutter, når du slutter videokameraet
til en stikkontakt og aktiverer lampen
(film) ved at trykke på MODE.
 SUMMERTIME
Denne indstilling kan ændres uden at
standse uret. Indstil til [ON] for at stille
uret 1 time frem.
Indholdsfortegnelse
 AREA SET
Bemærkninger
Når du slutter videokameraet til en stikkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk til
[NEVER].
 ON
Demonstrationen vises.
OFF
 OFF
Demonstrationen vises ikke.
Kører ikke på sommertid.

LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
Tip
Videokameraet kan indstilles til [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit
modersmål blandt indstillingerne.


Nyttige optageteknikker

Kører på sommertid.

Tip
Demofilmen afspilles, når du indstiller punkter
.
til [ON] og vælger
Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
 Når du trykker på START/STOP
 Når du betjener multivælgeren under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter)
 Når du trykker på MODE
(VIEW IMAGES)
 Når du trykker på

ON
 USB LUN SETTING
POWER SETTINGS
Du kan vælge kompatibilitet for dit
videokamera, når du bruger en USBtilslutning.
 A.SHUT OFF (automatisk slukning)
Gør det muligt at indstille videokameraet
til at slukke automatisk, hvis det ikke bliver
brugt i over 5 minutter.
 MULTI
Standardindstilling.
SINGLE
Videokameraet slukkes automatisk.
NEVER

Videokameraet slukkes ikke automatisk.
DK
76
Bemærkninger
Vælg [MULTI], når du bruger PMB Portable.
Indeks
Vælg denne, hvis du ikke kan tilslutte.
 5min
 DROP SENSOR (DCR-SR21E)
Videokameraet registrerer, at det er blevet
tabt, og beskytter den indbyggede harddisk.
 ON
OFF (
Indholdsfortegnelse
Aktiverer faldsensoren. Når videokameraet
registrerer, at det er blevet tabt, kan du
muligvis ikke optage eller afspille billeder
korrekt. Det er for at beskytte den indbyggede
harddisk. Når videokameraet registrerer, at
det er blevet tabt, vises .
)
Deaktiverer faldsensoren.


Nyttige optageteknikker
Bemærkninger
Indstil faldsensoren til [ON], når du bruger
videokameraet. I modsat fald kan den
indbyggede harddisk tage skade, når du taber
videokameraet.
I en situation, hvor tyngdekraften ikke er
involveret, aktiveres faldsensoren. Når du
optager billeder mens du kører i rutsjebane eller
springer ud med faldskærm, kan du indstille
[DROP SENSOR] til [OFF], så faldsensoren
ikke aktiveres.
Indeks
DK
77
Yderligere oplysninger
Fejlfinding




 Kontroller listen (s. 78 til 85), og
kontroller videokameraet.
Generel betjening
 Afbryd og tilslut strømkilden efter ca.
1 minut, og tænd videokameraet.
Der er ingen strøm.


 Tryk på RESET (s. 98, 98) med
en spids genstand, og tænd
videokameraet.
Hvis du trykker på RESET, nulstilles
alle indstillinger herunder også
tidsoplysningerne.








Det kan være nødvendigt at initialisere eller
udskifte videokameraets aktuelle indbyggede
optagemedie, afhængigt af problemet. I dette
tilfælde slettes alle data, der er gemt på det
indbyggede optagemedie. Sørg for at gemme
dataene fra det indbyggede optagemedie på et
andet medie (sikkerhedskopi), før du sender
videokameraet til reparation. Vi erstatter ikke
tab af data på det indbyggede optagemedie.
Under reparationen kontrollerer vi muligvis
en lille del af de data, som er gemt på det
indbyggede optagemedie, for at undersøge
problemet. Din Sony-forhandler vil dog
hverken kopiere eller beholde dine data.


Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
Generel betjening..............................................s. 78
Batterier/strømkilder ......................................s. 79
LCD-skærm.......................................................s. 79
Hukommelseskort.............................................s. 79
Optagelse............................................................s. 80
Afspilning...........................................................s. 81
Projektor.............................................................s. 81
Afspilning af billeder, som er gemt på et
hukommelseskort på andre enheder..............s. 82

DK
78
Standardindstillingerne gendannes for
følgende menupunkter 12 timer efter, at du
har lukket LCD-skærmen.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
Indeks


Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt
for det. Dette er ikke en fejl.
Tag vekselstrømsadapteren ud af
stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut igen
efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig
ikke virker, skal du trykke på RESET (s. 98,
98) med en spids genstand. (Hvis du trykker
på RESET, nulstilles alle indstillinger herunder
indstillinger for ur).
Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk videokameraet, og lad det stå et køligt
sted.
Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Lad videokameraet stå tændt. Sluk
videokameraet, og stil det et varmt sted.
Lad det stå der lidt, og tænd derefter
videokameraet.
Nyttige optageteknikker

Sæt et opladet batteri på videokameraet (s. 12).
Vekselstrømsadapterens stik er taget ud af
stikkontakten. Slut den til stikkontakten
(s. 12).
Videokameraet fungerer ikke, selvom det
er tændt.
 Kontakt en Sony-forhandler eller
det nærmeste autoriserede Sonyservicecenter.

Indholdsfortegnelse
Følg trinnene nedenfor, hvis der opstår
problemer med videokameraet.
Redigering af film/billeder på dit videokamera
.............................................................................s. 82
Overførsel/tilslutning til andre enheder........s. 82
Tilslutning til en computer..............................s. 82
Eksempler på funktioner, der ikke kan bruges
samtidig..............................................................s. 82
 [DROP



Batteriet aflades hurtigt.

Videokameraet bliver varmt.


Videokameraet bliver muligvis varmt under
brug. Dette er ikke en fejl.
Batterier/strømkilder

Menupunkterne er nedtonede.
Brug vekselstrømsadapteren.
Som standard slukkes videokameraet
automatisk (A.SHUT OFF), når det ikke har
været brugt i 5 minutter. Vælg en ny indstilling
for [A.SHUT OFF] (s. 76), eller tænd kameraet
igen.
Oplad batteriet (s. 12).


Der vises punkter i linjer på LCD-skærmen.

Indikatoren CHG (opladning) lyser ikke,
når batteriet oplades.






Indstil [DISPLAY SET] til [ON] (s. 75).
Hukommelseskort
Handlinger, der anvender
hukommelseskortet, kan ikke udføres.

Hvis du bruger et hukommelseskort, der er
formateret på en computer, skal du formatere
det igen på videokameraet (s. 73).
Billeder på et hukommelseskort kan ikke
slettes.


Den omgivende temperatur er for høj eller lav.
Dette er ikke en fejl.
DK
79
Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmen på én gang, er 100.
Du kan ikke slette beskyttede billeder.
Indeks
Hvis batteriets temperatur er for høj eller lav,
kan du muligvis ikke oplade det (s. 91).
Sæt batteriet korrekt på videokameraet
(s. 12). Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten
og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet er
muligvis beskadiget.
Indikatoren for resterende batteriniveau
viser ikke den korrekte tid.

Dette er ikke en fejl. Disse punkter er ikke
optaget.
Ikonerne på LCD-skærmen forsvinder
hurtigt.
Luk LCD-skærmen (s. 12).
Sæt batteriet korrekt på videokameraet (s. 12).
Slut netledningen forsvarligt til stikkontakten.
Batteriet er ladet op (s. 12).
Indikatoren CHG (opladning) blinker, når
batteriet oplades.

Nedtonede punkter kan ikke vælges i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
Ikke alle funktioner kan bruges sammen
(s. 82).
Nyttige optageteknikker

Den omgivende temperatur er for høj eller lav.
Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du udskifte batteriet med et nyt (s. 92).
LCD-skærm
Strømmen afbrydes pludseligt.

Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du udskifte batteriet med et nyt (s. 92).
Den viste tid er muligvis ikke korrekt,
afhængigt af de forhold, som videokameraet
bruges under.
Indholdsfortegnelse
SENSOR] (DCR-SR21E)
LIGHT]
Standardindstillingerne for følgende
menupunkter gendannes, når du skifter
mellem film- og billedoptagetilstand og
afspilningstilstande.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
 [BACK
kortere, f.eks. ved optagelse af et motiv i hurtig
bevægelse osv. (s. 86).
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt eller
blinker.


Filen er beskadiget.
Filformatet understøttes ikke af videokameraet
(s. 90).
Videokameraet kan pludselig ikke
betjenes.
Optagelse

Se også "Hukommelseskort" (s. 79).
Der optages ikke billeder, når der trykkes
på START/STOP eller PHOTO.






Der går en smule tid, fra der trykkes på
START/STOP til filmoptagelsen rent faktisk
starter eller stopper.

Den automatiske fokusering fungerer
ikke.



Lampen for tilslutning bliver ved med at
lyse eller blinker, selvom optagelsen er
stoppet.

Dette forekommer, når kontrasten mellem
motivet og baggrunden er for høj. Dette er
ikke en fejl.
Der kan forekomme en lodret hvid linje på
billeder, der optages i stærkt lys.

Afhængigt af optagemediets betingelser
kan den tilgængelige tid til optagelse være
DK
80
Dette fænomen kaldes udtværingseffekten.
Dette er ikke en fejl.
Indeks
Billedfeltet kan virke anderledes, afhængig af
videokameraets forhold. Dette er ikke en fejl.
Den faktiske optagetid for film er mindre
end den forventede optagetid for
optagemediet.

Indstil [ STEADYSHOT] til [ON] (s. 68).
Videokameraet kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer, selvom
[ STEADYSHOT] indstilles til [ON].
Der vises en lodret bjælke, når der
optages levende eller elektrisk lys i mørke.
Dit videokamera gemmer det motiv, som du
lige har optaget på dit hukommelseskort.
Billedfeltet ser anderledes ud.

Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 67).
Optageforholdene egner sig ikke til automatisk
fokusering. Indstil fokus manuelt (s. 67).
SteadyShot fungerer ikke.


Der kan forekomme en tidsforskel mellem det
sted, hvor du trykkede på START/STOP, og
det sted, hvor optagelsen starter/stopper. Dette
er ikke en fejl.
Nyttige optageteknikker


Afspilningsskærmen vises. Tryk på MODE for
at få vist ikonerne
(film) eller (billede).
Dit videokamera gemmer det billede, som du
lige har optaget på optagemediet. Du kan ikke
foretage en ny optagelse i denne periode.
Optagemediet er fyldt op. Slet overflødige
billeder (s. 38).
Det samlede antal filmsekvenser eller billeder
overstiger videokameraets optagekapacitet
(s. 86, 87). Slet overflødige billeder (s. 38).
Når [DROP SENSOR] er aktiveret (s. 77), kan
du ikke optage billeder (DCR-SR21E).
Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk videokameraet, og lad det stå et køligt
sted.
Temperaturen i videokameraet er meget lav.
Sluk videokameraet, og stil det et varmt sted.
Lad videokameraet stå et stykke tid, og tænd
det derefter igen.
Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk videokameraet, og lad det stå et køligt
sted.
Temperaturen i videokameraet er meget lav.
Sluk videokameraet, og stil det et varmt sted.
Lad videokameraet stå et stykke tid, og tænd
det derefter igen.
Hvis du udsætter videokameraet for
vibrationer, kan optagelsen stoppe.
Indholdsfortegnelse

Der vises sorte bjælker under optagelse af
en tv- eller computerskærm.

Indstil [
vises på et billede på skærmen VISUAL
INDEX.
STEADYSHOT] til [OFF] (s. 68).


Dette sker ved optagelse af billeder under
fluorescerende lamper, natriumlamper eller
kviksølvlamper. Dette er ikke en fejl.
[LCD BL LEVEL] kan ikke justeres.

Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL] i
følgende situationer:
 Når LCD-skærmen lukkes på videokameraet,
så LCD-skærmen vender udad.
 Når der ikke kommer strøm fra
vekselstrømsadapteren.
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd under
afspilning.


Forstørrelsen ændres, når
optagetilstanden ændres.
Projektor
Du kan ikke bruge digital zoom, når
videokameraet er i billedoptagetilstand.
Videokameraets LCD-skærm slukkes, når
du anvender projektoren.
Afspilning

Der kan ikke afspilles billeder.


Vælg den type optagemedie, der skal afspilles
(s. 18) (DCR-SR21E).
Billeder, der er optaget på andre enheder, kan
muligvis ikke afspilles. Dette er ikke en fejl.

Der kan ikke afspilles, når du har ændret
filer eller mapper eller redigeret data på en
computer. (I dette tilfælde blinker filnavnet).
Dette er ikke en fejl.

Projektoren kan være blevet for varm. Sluk for
videokameraet og vent lidt.
Indeks

Der vises en tom, blå skærm, hvis du trykker
på PROJECTOR uden at tilslutte nogen anden
enhed, når [PROJECTOR INPUT] er valgt.
Se page 35 for detaljer om projicering af
videokameraets billeder.
Der projiceres ikke noget billede.
vises på et billede på skærmen VISUAL
INDEX.

LCD-skærmens indhold vises ikke, mens du
bruger projektoren. For at få vist skærmen,
skal du trykke på PROJECTOR for at stoppe
projicering.
Der blive projiceret en blå skærm.
Der afspilles ikke billeder.

Skru op for lyden (s. 29).
Når du optager lyd med [MICREF LEVEL]
(s. 69) indstillet til [LOW], kan det være svært
at høre lyden.
Nyttige optageteknikker

Indholdsfortegnelse
Der forekommer uønsket flimmer.
Billedets databasefil kan være beskadiget.
Kontroller databasefilen ved at vælge
(MENU)  [Show others] 
[REPAIR IMG.DB F.] (i kategorien
[MANAGE MEDIA])  det ønskede
optagemedie (DCR-SR21E). Hvis det fortsat
vises, skal du slette det billede, der er markeret
med
(s. 38).
Dette symbol kan forekomme på et billede, der
er optaget på andre enheder, redigeret på en
computer osv.
Vekselstrømsadapteren eller batteriet blev fjernet,
mens ikonet for optagemedier i øverste højre
hjørne blinkede, eller før lampen for tilslutning
holdt op med at lyse efter en optagelse. Dette kan
beskadige dine billeddata, og
vises.
DK
81
Afspilning af billeder, som er gemt
på et hukommelseskort på andre
enheder
Toppen og bunden samt højre og venstre
side af billeder bliver afskåret en smule på
et tilsluttet tv.


Enheden understøtter muligvis ikke
hukommelseskortet.

Redigering af film/billeder på dit
videokamera
Indholdsfortegnelse
Billeder kan ikke afspilles, eller et
hukommelseskort genkendes ikke.
LCD-skærmen på dit videokamera kan vise
optagede billeder på hele skærmen (fuld pixelvisning). Der kan dog forekomme en mindre
beskæring af billedernes top, bund, højre og
venstre side, når de afspilles på et tv, der ikke
understøtter fuld pixel-visning.
Det anbefales, at du bruger den ydre ramme af
[GUIDEFRAME] (s. 68) som vejledning, når
du optager billeder.
Billederne bliver ikke overført korrekt.
Der kan ikke redigeres.


Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Der kan ikke føjes film til afspilningslisten.


Tilslutning til en computer
Der er ikke ledig plads på optagemediet.
Du kan ikke føje mere end 99 film til en
afspilningsliste. Slet unødvendige film fra
afspilningslisten (s. 46).
Du kan ikke føje billeder til afspilningslisten.
"PMB" kan ikke installeres.

"PMB" virker ikke korrekt.
En film kan ikke opdeles.


En film, der er for kort, kan ikke deles.
En beskyttet film kan ikke opdeles.


Optagemediet, som du vil gemme billeder på,
er fyldt.

Overførsel/tilslutning til andre
enheder
Fjern enheder fra alle USB-stik på
computeren, bortset fra tastatur, mus og
videokameraet.
Tag videokameraets USB-kabel ud af
computeren, og genstart computeren. Tilslut
derefter videokameraet til computeren igen i
den korrekte rækkefølge.
Følgende oversigt viser eksempler
på kombinationer af funktioner og
menupunkter, der ikke kan bruges
samtidig.
Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse med
dit tv (s. 75).
DK
82
Indeks
Eksempler på funktioner, der ikke
kan bruges samtidig
Billedformatet for det afspillede indhold
er ikke korrekt, når videokameraet sluttes
til tv'et.

Afslut "PMB", og genstart computeren.
Videokameraet genkendes ikke af
computeren.
Der kan ikke oprettes et nyt billede ud fra
en film.

Kontroller computermiljøet eller den
påkrævede procedure til installation af "PMB".
Nyttige optageteknikker

A/V-kablet er ikke sat korrekt i. Sørg for at
slutte kablet til indgangsstikket på en anden
enhed (s. 55).
På grund af følgende indstillinger
[BACK LIGHT]
[MANUAL] i [EXPOSURE],
[FIREWORKS]
[FACE
DETECTION]
[ DIGITAL ZOOM],
[EXPOSURE], [NIGHT
SCENE], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW]
[SCENE
SELECTION]
E::
 Følg trin  til  på side 78.
(advarsel på den indbyggede harddisk i
videokameraet)
Blinker hurtigt
 Videokameraets indbyggede harddisk er fuld.
 Der kan være opstået en fejl i videokameraets
indbyggede harddisk.
 (advarselsindikator vedrørende
batteriniveau)
[ FADER], [TELE
MACRO]
Indholdsfortegnelse
Kan ikke bruges
Blinker langsomt
 Batteriet er næsten brugt op.
 Afhængigt af operativsystemet eller batteriets
tilstand blinker  muligvis, selvom der er ca.
20 minutter tilbage.
Selvdiagnosticering/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis følgende
indikatorer vises på skærmen.
Hvis problemet forsætter, selvom du flere
gange har forsøgt at løse problemet, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Når
du kontakter dem, skal du i dette tilfælde
give dem alle numrene fra fejlkoden, der
begynder med C eller E.
(advarselsindikator for
batteritemperatur)
Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.
(advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
 Temperaturen i videokameraet stiger. Sluk
videokameraet, og lad det stå et køligt sted.
Nyttige optageteknikker

Blinker hurtigt
 Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk videokameraet, og lad det stå et køligt
sted.
C: (eller E:) : (selvdiagnosticering)
(advarsel om lav temperatur)
C:04:
 Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie V). Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie V) (s. 91).
 Slut vekselstrømsadapterens DC-stik korrekt
til DC IN-stikket på dit videokamera (s. 12).
Blinker hurtigt
 Temperaturen i videokameraet er meget lav.
Varm kameraet op.
C:06:
Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.
Blinker langsomt
 Den ledige plads til optagelse af billeder er
ved at være opbrugt. Yderligere oplysninger
om hukommelseskort, der understøttes af
videokameraet, findes på side 19.
 Der er ikke isat et hukommelseskort (s. 19).

C:13: / C:32:
Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og forsøg
at betjene videokameraet.

DK
83
Indeks
(advarselsindikator om
hukommelseskort)


Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg vejledningen nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
Optagemedie
Hukommelseskortet er beskadiget.
Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt
(s. 73).
HDD format error.

Der er isat et hukommelseskort, der ikke
understøttes (s. 20).
 (advarselsindikator vedrørende
skrivebeskyttelse af et hukommelseskort)

Data error.
Adgangen til dit hukommelseskort er blevet
begrænset på en anden enhed.

(advarselsindikator vedrørende
kamerarystelse)



Videokameraet står ustabilt, så der opstår let
kamerarystelser. Hold videokameraet stabilt
med begge hænder, og optag billedet. Bemærk,
at advarselsindikatoren for kamerarystelse
ikke forsvinder.
Der opstod en fejl under læsning fra eller
skrivning på videokameraets indbyggede
optagemedie.
Dette kan forekomme, når videokameraet
konstant udsættes for rystelser.
Film, der er optaget på andre enheder, kan
muligvis ikke afspilles.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?

(advarselsindikator for faldsensor)
Faldsensorfunktionen (s. 77) er aktiveret og
har registreret, at du har tabt videokameraet.
Derfor tager videokameraet skridt til at
beskytte den indbyggede harddisk. Som
følge deraf kan optagelse/afspilning blive
deaktiveret.
DK
84
Billedstyringsfilen er beskadiget. Når du
vælger [YES], oprettes en ny styringsfil. De
gamle billeder på mediet kan ikke afspilles
(billedfilerne er ikke beskadigede). Hvis du
udfører [REPAIR IMG.DB F.] efter at have
oprettet nye oplysninger, kan det muligvis lade
sig gøre at afspille de gamle billeder. Hvis det
ikke hjælper, skal du kopiere billedet med den
medfølgende software "PMB".
Indeks

Videokameraets indbyggede optagemedie
er indstillet til andet end standardformatet.
Du kan muligvis bruge videokameraet
ved at udføre [MEDIA FORMAT] (s. 73).
Dette sletter alle dataene på det indbyggede
optagemedie.
Nyttige optageteknikker
(advarselsindikator om
hukommelseskort, der ikke understøttes)

Tip
Der høres muligvis en melodi, når nogle af
advarselsindikatorerne vises på skærmen.


(advarselsindikatorer om formatering
af hukommelseskort)

Faldsensorfunktionen garanterer ikke, at den
indbyggede harddisk vil være beskyttet i alle
tænkelige situationer. Brug videokameraet
under stabile forhold.
Indholdsfortegnelse
Blinker hurtigt
 Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til
optagelse af billeder. Når du har gemt
billederne på andre medier (s. 52), skal du
slette unødvendige billeder eller formatere dit
hukommelseskort (s. 73).
 Billedets databasefil kan være beskadiget.
Kontroller databasefilen ved at vælge
(MENU)  [Show others] 
[REPAIR IMG.DB F.] (i kategorien
[MANAGE MEDIA])  det ønskede
optagemedie (DCR-SR21E).
 Hukommelseskortet er beskadiget.
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?


Styringsfilen er beskadiget, og du kan ikke
optage film eller billeder. Vælg [YES] for at
reparere den.
Du kan optage billeder på et
hukommelseskort.
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


Buffer overflow


Du bruger et hukommelseskort, hvorpå
optagelse og sletning er blevet gentaget eller
formateret på andre enheder. Formater
hukommelseskortet på videokameraet, når du
har gemt dataene på en computers harddisk
osv. (s. 73).
Skrivehastigheden for det hukommelseskort,
som du bruger, er utilstrækkeligt for
videokameraets filmoptagehastighed. Brug
et hukommelseskort, der anbefales til dit
videokamera (s. 19).
Du kan ikke optage, fordi faldsensoren har
registreret, at videokameraet flere gange er
blevet tabt. Hvis der er risiko for, at du bliver
ved med at tabe kameraet, skal du indstille
[DROP SENSOR] til [OFF]. Herefter kan du
måske optage billedet igen (s. 77).
Du kan ikke oprette mapper over 999MSDCF.
Du kan ikke slette de oprettede mapper med
videokameraet.
Formater hukommelseskortet (s. 73), eller slet
mapper med computeren.
This memory card may not be able to
record or play movies.

Brug et hukommelseskort, der anbefales til dit
videokamera (s. 20).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.

Brug et hukommelseskort, der anbefales til dit
videokamera (s. 20).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.

Isæt hukommelseskortet igen, og følg
vejledningen på LCD-skærmen.
Nyttige optageteknikker

Formater hukommelseskortet (s. 73). Bemærk,
at alle optagede film og billeder slettes, når du
formaterer hukommelseskortet.
Indholdsfortegnelse

This memory card is not formatted
correctly.
Recovering data.

Andet
Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen ikke blev
udført korrekt.
No further selection is possible.

Cannot recover data.
Skrivning af data til videokameraets medie
mislykkedes. Det blev forsøgt at genskabe
dataene, men det lykkedes ikke.

Fjern og isæt hukommelseskortet et par
gange. Hvis indikatoren stadig blinker, kan
hukommelseskortet være beskadiget. Prøv
med et andet hukommelseskort.

Reinsert the memory card.
Data protected.

DK
85
Du har forsøgt at slette beskyttede data.
Ophæv dataenes beskyttelse.
Indeks

Du kan ikke føje mere end 99 film til en
afspilningsliste.
Du kan vælge op til 100 billeder ad gangen i
følgende situationer:
 Når du sletter film/billeder
 Når du beskytter/ophæver beskyttelsen af
film/billeder
 Når du overfører film
 Når du kopierer billeder
Optagetid for film/
antal billeder, der kan
gemmes
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid for et helt opladet
batteri.
DCR-SR21E
Forventet optage- og afspilningstid
med hvert batteri
Optagetid
Anslået tilgængelig tid for et helt opladet
batteri.
DCR-SR21E
Typisk optagetid
180
375
745
85
180
355
(enhed: minutter)
Batteri
NP-FV30
(medfølger)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
45
DCR-PJ5E/SX21E
NP-FV30
(medfølger)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100




Typisk optagetid
200
415
830
95
195
395
Indbygget harddisk
DCR-SR21E
50
(enhed: minutter)
Optagetilstand
[HQ]
[SP]
[LP]
Optagetiden for hver optagelses måles, når
[ REC MODE] er indstillet til SP.
"Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, skift mellem
film- og billedtilstand og zoom.
Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 C. 10 C til 30 C anbefales.
Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
Optage- og afspilningstiden reduceres,
afhængigt af de forhold som videokameraet
bruges under.
Optagetid
1220 (1090)
1750 (1090)
3660 (2370)
Bemærkninger

Tallet i ( ) er den minimale optagetid.
Tip
Du kan maksimum optage 9.999 sekvenser.
Den maksimale kontinuerlige optagetid for film
er ca. 13 timer.



DK
86
Indeks

Kontinuerlig
optagetid
105
280
565
1120
Anslået optagetid for film
(enhed: minutter)
Batteri
145
Nyttige optageteknikker
NP-FV30
(medfølger)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Kontinuerlig
optagetid
95
240
490
980
DCR-PJ5E/SX21E
(enhed: minutter)
Batteri
125
Indholdsfortegnelse
(enhed: minutter)
Batteri
NP-FV30
(medfølger)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Dit videokamera bruger VBR (variabel
bithastighed) til at udføre automatisk justering
af billedkvaliteten i overensstemmelse med
optagelsen. Denne teknologi kan medføre
svingninger i optagetiden for mediet. Film, som
indeholder komplekse billeder med hurtige
bevægelser, optages ved en højere bithastighed
og reducerer dermed den overordnede
optagetid.
Anslået antal billeder, der kan
gemmes
Indbygget optagemedie (DCR-SR21E)
Du kan maksimalt gemme 9.999 billeder.
VGA(0.3M)
Hukommelseskort
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
(enhed: minutter)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
16 GB
32 GB



SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
165
(100)
330
(205)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
350
(225)
690
(445)
465
(415)
670
(415)
1405
(910)
Bemærkninger
Optagetid ved brug af et Sony
hukommelseskort.
Optagetiden kan variere, afhængigt af
betingelser for optagelsen og motivet, [
MODE] (s. 68).
Tallet i ( ) er den minimale optagetid.



Totalt antal fotos, der kan optages ved brug af et
Sony hukommelseskort.
Det viste antal billeder, der kan gemmes på et
hukommelseskort, er baseret på videokameraets
maksimale billedformat. Det aktuelle antal
billeder, der kan gemmes, vises på LCDskærmen under optagelsen (s. 96).
Det maksimale antal billeder, der kan gemmes
på et hukommelseskort, kan variere afhængigt
af optageforholdene.
Tip
Billederne kan også gemmes på et
hukommelseskort, der har en kapacitet på
under 512 MB.
Følgende liste viser den gennemsnitlige
bithastighed, de optagede pixels og filmformatet
for hver filmoptagelsestilstand.
HQ: Ca. 9 Mbps 720 pixels × 576 pixels/16:9,
4:3
SP: Ca. 6 Mbps 720 pixels × 576 pixels/16:9,
4:3
LP: Ca. 3 Mbps 720 pixels × 576 pixels/16:9,
4:3
Optagelsespixels og billedformat for fotos.
 Fotooptagelsestilstand:
640 punkter × 480 punkter/4:3
640 punkter × 360 punkter/16:9
 Optagelse af foto fra film:
640 punkter × 360 punkter/16:9
640 punkter × 480 punkter/4:3
Nyttige optageteknikker
8 GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
2800
5700
11500
22500
46500
91000
185000
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort


REC

DK
87
Indeks

Brug af videokameraet
i udlandet
Strømforsyning
Indholdsfortegnelse
Videokameraet kan bruges i alle lande/
områder med videokameraets medfølgende
vekselstrømsadapter inden for området
100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Om tv-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil afspille et billede på et tv, skal
du bruge et PAL-baseret tv med et AUDIO/
VIDEO-indgangsstik.
System
PAL
SECAM
Nyttige optageteknikker
PAL-M
PAL-N
NTSC
Gælder
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig osv.
Brasilien
Argentina, Paraguay, Uruguay
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine osv.
Indeks
DK
88
Indstilling til lokaltid
Når du bruger videokameraet i udlandet skal du blot angive tidsforskellen for at indstille
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (i kategorien
uret til lokaltid. Vælg
[GENERAL SET])  [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 76).
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Områdeindstilling
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Nairobi
Tehran
Moscow, Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Forskelle i tidszoner
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Områdeindstilling
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John's
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Nyttige optageteknikker
Forskelle i tidszoner
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Indholdsfortegnelse
Verdens tidszoner
Indeks
DK
89
Vedligeholdelse og
forholdsregler
 Steder
med ekstrem høj fugtighed eller steder,
hvor den udsættes for ætsende gasarter
Om hukommelseskortadapteren

Om hukommelseskortet












Billeddatafiler, der er gemt på
hukommelseskortet med dit videokamera, er
i overensstemmelse med den internationale
standard "Design rule for Camera File system",
der er udarbejdet af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Videokameraet kan ikke afspille billedfiler, der
er optaget med andre enheder (DCR-TRV900E
eller DSC-D700/D770), der ikke opfylder den
internationale standard (ikke alle områder
sælger disse modeller).
Hvis du ikke kan bruge hukommelseskort,
der har været brugt på en anden enhed,
skal du formatere det på videokameraet
(s. 73). Bemærk, at en formatering sletter alle
oplysninger på hukommelseskortet.
Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet i følgende situationer:
 Når du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren
 Når du afspiller billeddata, der er optaget med
andre enheder
Om "Memory Stick"
Typer af "Memory Stick"
Optagelse/afspilning
"Memory Stick Duo"

(med MagicGate)
"Memory Stick PRO

Duo"
"Memory Stick PRO-HG
*
Duo"
* Dette produkt understøtter ikke parallel
dataoverførsel ved 8 bit, men understøtter
parallel dataoverførsel ved 4 bit på samme måde
som med en "Memory Stick PRO Duo".
DK
90
Indeks

Om billeddatakompatibilitet

Nyttige optageteknikker

Der er ikke garanti for, at hukommelseskort,
der er formateret med en computer (Windows
OS/Mac OS), kan bruges med videokameraet.
Læse-/skrivehastigheden af data kan
variere, afhængigt af kombinationen af
hukommelseskort og det produkt, du bruger,
som er kompatibelt med hukommelseskortet.
Beskadigede eller mistede data kan forekomme
i følgende situationer (der ydes ingen erstatning
for dataene):
 Hvis du fjerner hukommelseskortet eller
slukker videokameraet, mens videokameraet
er i gang med at læse eller skrive billedfiler
til hukommelseskortet (mens lampen for
tilslutning lyser eller blinker)
 Hvis du anvender et hukommelseskort i
miIjøer med statisk elektricitet eller elektrisk
støj
Det anbefales, at du laver en sikkerhedskopi af
vigtige data på computerens harddisk.
Du må ikke sætte en mærkat eller
lignende på et hukommelseskort eller en
hukommelseskortadapter.
Du må ikke røre eller lade metalgenstande røre
stikkene.
Du må ikke bøje, tabe eller udsætte
hukommelseskortet for kraftige
stødpåvirkninger.
Du må ikke adskille eller ændre
hukommelseskortet.
Du må ikke lade hukommelseskortet blive vådt.
Et hukommelseskort skal opbevares
utilgængeligt for børn. Der er risiko for, at et
barn kan sluge den.
Du må ikke isætte andet end et
hukommelseskort med kompatibel størrelse
i hukommelseskortåbningen, da det kan
forårsage fejl.
Du må ikke bruge eller opbevare
hukommelseskortet på følgende steder:
 Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret
udenfor om sommeren
 Steder, som er udsat for direkte sollys
Indholdsfortegnelse

Hvis du bruger et hukommelseskort
med en enhed, som er kompatibel
med hukommelseskortet, og du
sætter hukommelseskortet i en
hukommelseskortadapter, skal du sørge for, at
hukommelseskortet isættes korrekt. Bemærk, at
forkert brug kan forårsage fejl.
Dette produkt kan ikke optage eller afspille
data, der bruger "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
Produktet understøtter "Memory Stick Micro"
("M2"). "M2" står for "Memory Stick Micro".
Sådan bruges batteriet effektivt




Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro"
med videokameraet, skal du bruge en Duo
M2-adapter.
Sæt din "Memory Stick Micro" i Duo M2adapteren, og sæt derefter adapteren i "Memory
Stick Duo"-åbningen.
Hvis du sætter en "Memory Stick Micro" i
videokameraet uden at bruge en Duo M2adapter, kan du risikere, at du ikke kan få den
ud af videokameraet igen.
"Memory Stick Micro" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan komme til at
sluge den.



Videokameraet kan kun bruges med
batterier i "InfoLITHIUM" V-serien.
"InfoLITHIUM"-batterier fra V-serien er
.
mærket
Om indikatoren for resterende
batteritid

Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?


Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumionbatteri, der indeholder funktioner til udveksling
af oplysninger vedrørende driftsforhold mellem
videokameraet og en vekselstrømsadapter/
oplader (sælges separat).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende batteritid
i minutter.



Sørg for at lade batteriet op, inden du tager
videokameraet i brug.
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 C til 30 C, indtil
indikatoren CHG (opladning) slukkes. Hvis du
lader batteriet op ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, bliver opladningen
muligvis ikke effektiv.
Om opbevaring af batteriet

DK
91
Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det oplades helt og bruges helt
op med videokameraet én gang om året for at
sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud
af videokameraet, og opbevar det et tørt og
køligt sted.
Indeks
Sådan oplades batteriet
Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen.
Den resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
Indikatoren , der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 20 minutter tilbage på
batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Nyttige optageteknikker

Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om "Memory Stick Micro"
Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 C eller derunder, og batteriets
brugstid forkortes. I dette tilfælde kan du gøre
følgende for at forlænge batteriets driftstid.
 Læg batteriet i en lomme for at varme det
op, og vent med at sætte det i videokameraet,
indtil du skal bruge det.
 Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FV70/
NP-FV100 (sælges separat).
Batteriet aflades hurtigere, hvis LCD-skærmen
bruges ofte, eller hvis der ofte afspilles, udføres
hurtig fremspoling eller tilbagespoling. Vi
anbefaler, at du bruger et batteri med stor
kapacitet: NP-FV70/NP-FV100 (sælges separat).
Sørg for at lukke LCD-skærmen, når
videokameraet ikke bruges til optagelse
eller afspilning. Der bruges også batteri, når
videokameraet er sat på standby til optagelse,
eller når en afspilning er sat på pause.
Sørg for at have et ekstra batteri parat til 2 eller
3 gange den forventede optagetid, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.



Om batteriets levetid



Batterikapaciteten reduceres med tiden og
ved gentagen brug. Hvis driftstiden mellem
opladningerne falder betydeligt, er det på tide at
udskifte batteriet med et nyt.
Batteriets brugstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.


Om håndtering af videokameraet
Om brug og vedligeholdelse




Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid


Du kan holde videokameraet i god stand ved at
tænde det og lade det køre ved at optage eller
afspille billeder ca. én gang om måneden.
Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondens
Hvis videokameraet bringes direkte fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes kondens
inde i videokameraet. Dette kan resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
 Hvis der er dannet kondens
Lad videokameraet stå i ca. 1 time uden at
tænde for det.
DK
92
Indeks


Nyttige optageteknikker


Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og tilbehør på følgende steder:
 Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller
fugtigt. Udsæt aldrig videokameraet eller
tilbehøret for temperaturer over 60 C, f.eks. i
direkte sol, nær varmeapparater eller i en bil,
der holder parkeret i solen. Udstyret kan gå i
stykker eller ændre form.
 I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Der kan opstå fejl i
videokameraet.
 I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
 I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
 På en strand eller på steder med meget støv.
Der opstår muligvis fejl i videokameraet, hvis
der trænger sand eller støv ind i det. En sådan
fejl kan ikke altid repareres.
 I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen eller objektivet kan blive
udsat for direkte sollys. Dette beskadiger
LCD-skærmen.
Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V
jævnstrøm (batteri) eller ved 8,4 V jævnstrøm
(vekselstrømsadapter).
Brug det tilbehør, der anbefales i
betjeningsvejledningen i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. En
sådan fejl kan ikke altid repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind
i kabinettet, skal du trække stikket ud af
videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Lad LCD-skærmen være lukket, når du ikke
bruger videokameraet.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
Du må ikke bruge et deformt eller beskadiget
batteri.
Metalstikkene skal holdes rene.
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
 Kontakt et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
 Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
 Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
opsøge lægehjælp.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil aflade batteriet på videokameraet
(MENU)  [Show
helt, skal du vælge
others]  [POWER SETTINGS] (i kategorien
[GENERAL SET])  [A.SHUT OFF] 
[NEVER], og lade videokameraet stå i standby
til optagelse, indtil batteriet løber tør for strøm
(s. 76).


Om håndtering af kabinettet



Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da det kan give uensartede farver og andre
beskadigelser.
Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.


Sådan rengøres LCD-skærmen


Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på LCDskærmen, anbefales det at gøre den ren med en
blød klud.
Hvis du bruger et LCD-rensesæt (sælges
separat), må du ikke komme rensevæsken
direkte på LCD-skærmen. Fugt i stedet noget
køkkenrulle med væsken.

Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri

Tør linsen forsigtigt med en blød klud som fx et
viskestykke eller en glasrenseklud.
Pletter, der bliver siddende, kan fjernes med
en blød klud som fx et viskestykke eller en
glasrenseklud fugtet med vand.
DK
93
Indeks
Videokameraet har et indbygget, genopladeligt
batteri, så datoen, klokkeslættet og andre
indstillinger bevares, selvom LCD-skærmen
lukkes. Det indbyggede, genopladelige batteri
lades op, når videokameraet sluttes til en
stikkontakt via vekselstrømsadapteren, eller når
der er påsat batteri. Det genopladelige batteri
aflades helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
bruger videokameraet. Brug kameraet, når det
indbyggede, genopladelige batteri er ladet op.
Betjeningen af videokameraet påvirkes ikke,
selvom det indbyggede, genopladelige batteri ikke
er ladet op, medmindre du optager med dato.
Rensning af projektorlinsen (DCR-PJ5E)

Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
 Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade
 I varme eller fugtige omgivelser
 Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved vandet
Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
Rengør objektivet jævnligt som beskrevet
ovenfor for at undgå mugdannelse.
Nyttige optageteknikker

Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
 Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solreflekteringsmiddel
 Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne
 Undgå at lave kabinettet være i kontakt
med gummi- eller vinylgenstande i længere
perioder
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
LCD-skærm

Du må aldrig bruge opløsningsmidler som
alkohol, benzen eller fortynder; syrer, baser
eller slibende rensemidler; eller en kemisk
præpareret renseklud, da dette vil ødelægge
linsens overflade.
Indholdsfortegnelse

Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens i videokameraet,
når det bringes fra et koldt sted til et varmt
sted (eller omvendt), eller hvis du bruger
videokameraet et sted med meget fugt, f.eks.:
 Hvis du tager videokameraet med fra en
skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved hjælp
af et varmeapparat.
 Hvis du tager videokameraet ud af en bil
eller et lokale med aircondition til varmere
omgivelser udenfor.
 Hvis du bruger videokameraet efter en
regnbyge.
 Hvis du bruger videokameraet på et sted, hvor
det er varmt eller fugtigt.
Sådan undgås kondensdannelse
Når videokameraet bringes fra et koldt sted til
et varmt sted, skal det kommes i en plastikpose,
der skal lukkes tæt. Tag videokameraet op af
posen, når lufttemperaturen i posen når op på
den omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
Sådan oplades det indbyggede,
genopladelige batteri
Om varemærker
"Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO
Duo", "
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo"
er registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
 "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
 "DVDirect" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
 Dolby og double-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista, og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
 Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker for Apple Inc. i USA og andre
lande.
 Intel, Intel Core og Pentium er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og
andre lande.
 Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
 SDXC og SDHC-logoerne er varemærker for
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard er et varemærke tilhørende
MultiMediaCard Association.
Alle andre produktnavne, der nævnes i
denne håndbog, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på,
at  og  ikke altid nævnes i denne vejledning.

Bemærkning om bortskaffelse/
videregivelse (DCR-SR21E)
Selvom du udfører [ DELETE ALL],
[ DELETE ALL] eller [MEDIA FORMAT]
(s. 73) eller formaterer videokameraets medie,
er det ikke sikkert, at der sker en fuldstændig
permanent sletning af dataene på mediet. Når du
videregiver videokameraet til andre, anbefales
det, at du udfører [EMPTY] (s. 74) for at undgå,
at dine data gendannes. Når du bortskaffer
videokameraet, anbefales det, at du ødelægger
selve videokameraet fysisk.
Selvom du sletter data på hukommelseskortet
eller formaterer et hukommelseskort på dit
videokamera eller en computer, kan du muligvis
ikke slette dataene helt fra hukommelseskortet.
Når du giver hukommelseskortet væk, anbefales
det, at du sletter data fuldstændigt ved hjælp af
software til sletning af data på en computer. Det
anbefales også, at du ødelægger selve det fysiske
kort, når du bortskaffer hukommelseskortet.
Nyttige optageteknikker
Bemærkning om bortskaffelse/
videregivelse af hukommelseskortet
Indholdsfortegnelse
Slut videokameraet til en stikkontakt med
den medfølgende vekselstrømsadapter, og lad
videokameraets LCD-skærm være lukket i over
24 timer.
Indeks
DK
94
Bemærkninger om licensen
Indholdsfortegnelse
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2- STANDARDEN. ENHVER BRUG
AF PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLYSNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD
TIL GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER TILGÆNGELIG
HOS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Om GNU GPL/LGPL-softwaren
Nyttige optageteknikker
Videokameraet indeholder software, der er
underlagt følgende GNU General Public License
(herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General
Public License (herefter kaldt "LGPL").
Ifølge disse licenser har du ret til at få adgang
til, ændre og videredistribuere kildekoden til de
pågældende softwareprogrammer i henhold til de
betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan
downloade den på nedenstående adresse. Når du
henter kildekoden, skal du vælge DCR-SX43 som
model for videokameraet.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
vedrørende kildekodens indhold.
Læs "license2.pdf " i mappen "License" på CDROM'en. Her findes licenser (på engelsk) til
"GPL"- og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for
at kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems'
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
Indeks
DK
95
Oversigt
Skærmindikatorer
Øverst til
venstre
Midtfor
Øverst til
højre
Indikator
Betydning
[00min]
Anslået resterende
optagetid
Faldsensor fra (77)
Faldsensor til (77)
Anslået antal billeder,
der kan gemmes, og
optagemedie (87)
Hukommelseskortets
afspilningsmappe (30)
9999
9999
Nederst
Øverst til venstre
Indikator
Aktuel film eller aktuelt
billede/samlede antal film
eller billeder (86)
100/112
Betydning
Knappen MENU (60)
Optagelse med selvudløser
(70)
MICREF LEVEL lav (69)
Nederst
Indikator
BLT-IN ZOOM MIC (69)

Batteriniveau
Hukommelseskortets
optagelsesmappe
VIDEO LIGHT (26)
SCENE SELECTION (65)
Hvidbalance (66)

Returknap (60)
SteadyShot slået fra (68)
EXPOSURE (67)
Midtfor
Indikator
Betydning
[STBY]/[REC]
Optagestatus (22)
TELE MACRO (67)


Billedformat (70)
Diasshow aktiveret (33)

Advarsel (83)

Afspilningstilstand (29)
Knap til diasshow (33)
101-0005

Betydning
Optagetilstand (HQ/SP/
LP) (26)
Medie til optagelse/
afspilning/redigering (18)
Navn på datafil (29)
Beskyttet billede (40)
Indeksknap (29)
Filmtilstand/billedtilstand
(22, 24)

Tæller (timer:minutter:
sekunder)

DK
96
Indikatorerne og deres placering er anslåede og
kan variere fra det, der vises på din skærm.
Ikke alle indikatorer vises, afhængigt af din
videokameramodel.
Indeks
0:00:00
BACK LIGHT (69)
INTELLIGENT AUTO
(25)
Knappen OPTION (62)
Knappen VIEW IMAGES
(28)
Øverst til højre
Indikator
Nyttige optageteknikker
Betydning
[FACE DETECTION] er
indstillet til [OFF] (68)
Manuel indstilling af fokus
(67)
WIDE SELECT (69)
60 min
Indholdsfortegnelse
FADER (65)
Dele og knapper
DCR-SR21E/SX21E
Tallene i ( ) er referencesider.
LCD-skærm (27, 60)
Hvis du drejer LCD-skærmen 180 grader, kan
du lukke LCD-skærmen, mens den vender
udad. Dette er praktisk under afspilning.
Indholdsfortegnelse
DCR-SR21E
Knappen LIGHT (26)
Tryk her for at aktivere lampen LIGHT.
Multivælger (16)
Knappen
Objektiv
(VIEW IMAGES) (28)
Nyttige optageteknikker
DCR-PJ5E
LENS COVER-knap
Indbygget mikrofon
LED VIDEO LIGHT (26)
DCR-PJ5E/SX21E
Højttaler (DCR-PJ5E)
Objektiv
Indbygget mikrofon
LED VIDEO LIGHT (26)
Knappen LIGHT (26)
Tryk her for at aktivere lampen LIGHT.
Multivælger (16)
Knappen
DK
97
(VIEW IMAGES) (28)
Indeks
LCD-skærm (27, 60)
Hvis du drejer LCD-skærmen 180 grader, kan
du lukke LCD-skærmen, mens den vender
udad. Dette er praktisk under afspilning.
LENS COVER-knap
Knappen PROJECTOR (34)
Knappen RESET
Tryk på RESET med en spids genstand.
Tryk på RESET for at initialisere alle
indstillinger inklusive klokkeslætindstilling.
Projektorlinse
PROJECTOR FOCUS-skyder (34)
DCR-SR21E
Indholdsfortegnelse
DCR-SR21E
Højttaler
-stik (USB) (55)
Kun output
Knappen MODE (22)
Knappen
(INTELLIGENT AUTO) (25)
Knappen RESET
Tryk på RESET med en spids genstand.
Tryk på RESET for at initialisere alle
indstillinger inklusive klokkeslætindstilling.
Zoomknap (25)
Knappen PHOTO (24)
Lampen POWER
Indikatoren CHG (opladning) (12)
DCR-PJ5E/SX21E
Nyttige optageteknikker
A/V OUT-stik (36)
Batteri (12)
Knappen START/STOP (22)
DC IN-stik (12)
Rem (21)
Krog til skulderrem
Lampen for tilslutning
(hukommelseskort) (19)
Når lampen lyser eller blinker, så læser eller
skriver videokameraet data.
Gevind til kamerastativ
Fastgør et kamerastativ (sælges separat) til
stativgevindet med en stativskrue (sælges
separat – skruen må højst være 5,5 mm).
-stik (USB) (55)
Kun output
A/V OUT-stik (36)
PROJECTOR IN-stik (DCR-PJ5E) (35)
Åbning til hukommelseskort (19)
Knappen MODE (22)
Knappen
(INTELLIGENT AUTO) (25)
DK
98
Indeks
Udløserknappen BATT (batteri) (14)
Højttaler (DCR-SX21E)
DCR-PJ5E/SX21E
Indholdsfortegnelse
Zoomknap (25)
Nyttige optageteknikker
Knappen PHOTO (24)
Lampen POWER
Knappen START/STOP (22)
Batteri (12)
Indikatoren CHG (opladning) (12)
Rem (21)
DC IN-stik (12)
Lampen for tilslutning
(hukommelseskort) (19)
Når lampen lyser eller blinker, så læser eller
skriver videokameraet data.
Udløserknappen BATT (batteri) (14)
Gevind til kamerastativ
Fastgør et kamerastativ (sælges separat) til
stativgevindet med en stativskrue (sælges
separat – skruen må højst være 5,5 mm).
Åbning til hukommelseskort (19)
Indeks
DK
99
Indeks
Symboler
A
A.SHUT OFF...............................76
A/V-kabel...............................36, 58
Advarselsmeddelelser.................84
Afspilning.....................................28
Afspilningsliste............................45
Arbejdsgang...................................6
AREA SET....................................76
AUDIO REC SET........................69
AUTO SLW SHUTTR................68
B
C
CAMERA DATA.........................72
CANDLE......................................65
CLOCK SET.................................15
CLOCK/LANG............................76
D
F
FACE DETECTION..............68, 83
Face Index.....................................32
FADER..........................................65
Fejlfinding....................................78
FILE NO. ......................................70
Film.........................................22, 28
Film Roll Index............................31
FIREWORKS...............................65
FOCUS..........................................67
Forholdsregler..............................90
Format...........................................73
Fuldt opladet................................12
G
GENERAL SET............................75
GUIDEFRAME...........................68
H
HQ.................................................26
Hukommelseskort.......................19
Højde...............................................5
M
MANAGE MEDIA......................73
MANUAL SETTINGS................65
Medfølgende tilbehør....................3
MEDIA FORMAT.......................73
MEDIA INFO..............................73
MEDIA SETTINGS.....................18
"Memory Stick"......................20, 90
"Memory Stick PRO Duo"....19, 90
"Memory Stick PRO-HG Duo"
.................................................20, 90
Menuer....................................60, 63
MICREF LEVEL..........................69
Miniature......................................38
MOVIE DUB...............................43
MOVIE MEDIA SET..................18
MY MENU...................................60
MY MENU SETTING................60
I
N
IMAGE SIZE................................70
Indbygget harddisk......................18
INDOOR......................................66
"InfoLITHIUM"-batteri..............91
INTELLIGENT AUTO...............25
NIGHT SCENE...........................65
K
Kamerastativ................................99
Kondens........................................92
Kopiere..........................................44
Kopiering af en disk....................49
DK
100
O
ONE PUSH..................................66
One Touch Disc Burn.................47
Oprettelse af billeder ud fra en
film................................................49
Oprettelse af en disk..............49, 55
Oprettelse af et billede ud fra en
film................................................42
Optagelse......................................22
Optagemedie................................18
Optagetid for film/antal billeder,
der kan gemmes...........................86
OPTION MENU.........................62
Indeks
DATA CODE.........................16, 71
DATE/TIME..........................16, 72
Datoindeks...................................31
DELETE........................................38
DEMO MODE.............................76
Diasshow......................................33
DIGITAL ZOOM........................69
Diskoptager..................................58
DISP OUTPUT............................75
DISPLAY SET..............................75
DIVIDE.........................................41
DROP SENSOR...........................77
E
Eksterne medier...........................52
EMPTY.........................................74
EXPOSURE..................................67
L
Lagring af billeder på et eksternt
medie.............................................52
LANDSCAPE...............................65
LANGUAGE SET..................17, 76
LCD BL LEVEL...........................75
LCD BRIGHT..............................75
LCD COLOR................................75
LP...................................................26
Lydstyrke................................29, 75
Nyttige optageteknikker
BACK LIGHT........................69, 83
Batteri............................................12
BATTERY INFO..........................73
BEACH.........................................65
BEEP.............................................75
Betjeningslyde..............................16
Billeder....................................23, 28
BLACK FADER...........................66
BLT-IN ZOOM MIC...................69
DVD-brænder........................55, 57
DVDirect Express........................55
Indholdsfortegnelse
16:9................................................36
4:3..................................................36
P
R
REC MODE..................................26
Redigering af film........................49
REPAIR IMG.DB F. ....................84
Reparation....................................78
RESET...........................................98
S
U
Udenlands.....................................88
USB CONNECT....................55, 57
USB LUN SETTING...................76
USB-kabel...............................55, 57
V
VBR...............................................86
Vedligeholdelse............................90
VIDEO LIGHT............................26
Vidvinkel......................................25
VIEW IMAGES.....................28, 31
VISUAL INDEX..........................28
W
WHITE BAL. ..............................66
WHITE FADER...........................66
WIDE SELECT............................69
Z
Zoom.............................................25
DK
101
Indeks
SCENE SELECTION............65, 83
SELF-TIMER................................70
Selvdiagnosticering/
advarselsindikatorer....................83
SHOOTING SET.........................68
Skærmindikatorer.......................96
SLIDE SHOW SET......................33
SNOW...........................................65
SOUND/DISP SET......................75
SP...................................................26
Spejltilstand..................................27
SPORTS........................................65
SPOTLIGHT................................65
STEADYSHOT............................68
T
TELE MACRO.............................67
Telefoto.........................................25
TV..................................................36
TV TYPE......................................36
Tv-farvesystemer.........................88
Tænd..............................................15
Nyttige optageteknikker
PAL................................................88
PHOTO CAPTURE....................42
PHOTO COPY............................44
PHOTO MEDIA SET.................19
PHOTO SETTINGS....................70
PLAYBACK..................................71
PLAYBACK SET..........................71
PLAYLIST EDIT..........................72
PMB Portable...............................50
PORTRAIT...................................65
POWER SETTINGS...................76
Projektor.......................................34
PROTECT....................................40
Stikkontakt...................................12
SUMMERTIME...........................76
SUNRISE&SUNSET...................65
Sådan indstilles dato og
klokkeslæt.....................................15
Sådan oplades batteriet...............12
Sådan oplades batteriet i udlandet
.................................................14, 88
Sådan tænder du for strømmen
.......................................................15
Indholdsfortegnelse
Original.........................................43
OTHER REC SET........................69
OTHER SETTINGS....................76
OTHERS.......................................73
OUTDOOR..................................66
OUTPUT SETTINGS.................75
Overførsel.....................................43
Indholdsfortegnelse
Nyttige optageteknikker
Indeks
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising