Sony | DSC-S600 | Sony DSC-S600 Betjeningsvejledning

1
Klargør batterierne
2
1
Sæt batterierne i.
Tænd for kameraet/indstil uret
Vælg
2
.
3
Indsæt en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke)
Terminalside
Tryk på POWER.
POWER
Lyser
Skub "Memory Stick Duo" helt ind, indtil enheden klikker på plads.
Tryk på OPEN, og åbn dækslet.
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
3
Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg visningsformatet for datoen med v/V, og tryk
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB).
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 21)
derefter på z.
Sørg for, at 3/# passer sammen, og indsæt batterierne.
/
/
:
4
1
Digital Still Camera
2 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne med
Læs dette først
Vælg det billedformat, der skal bruges
2
Vælg en indstilling.
Stillbillede:
v/V, tryk derefter på z.
DK
Vælg
.
Vælg
.
3
Tryk på
(Billedformat).
Vælg format med v/V.
Luk dækslet.
/
/
Film:
DSC-S600
3 Vælg [OK] med B, tryk derefter på z.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument) grundigt og gemme dem til senere reference.
/
• Skærmbilledet ovenfor er til stillbilleder.
• Til film skal du vælge [640(Fin)] (kun "Memory
Stick PRO Duo"), [640(Standard)] eller [160].
• Det antal stillbilleder, der kan optages, eller den
tid, der kan optages film, vises i højre side af
[Billedformat].
/
4
• Annuller ved at vælge [Fortryd], og tryk derefter på z.
Tryk på
(Billedformat)
for at afslutte indstillingen.
-knap
© 2006 Sony Corporation Printed in China
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• R6-alkali-batterier (størrelse AA) (2)
Forsigtig: Batterierne må ikke oplades.
• USB-kabel (1)
En "Memory Stick Duo" medfølger
ikke.
Kameraet har sin egen interne
hukommelse (32 MB), men det
anbefales at købe en "Memory Stick
Duo" til fotografering af flere billeder.
"Memory Stick Duo": Du kan bruge
en "Memory Stick Duo" til dette
kamera.
Brug af alkali-batterier
Ændring af dato og klokkeslæt
Læs omhyggeligt "Om alkali-batterier (medfølger)/Oxy Nickel Primary Battery (medfølger
ikke)". t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 91)
Vælg [Urindstilling] på skærmen
Brug af andre batterier end de medfølgende
Om formater for stillbilleder
(Opsætning), og følg fremgangsmåden i trin 3 ovenfor.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 41 og 50)
Om visning af uret
Du kan bruge HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier/ZR6 (størrelse AA)
Oxy Nickel Primary Battery. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 91)
• Nikkel-metalhydrid-batterier kan genoplades flere gange.
Brug af vekselstrømsadapteren
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen med en AC-LS5K-vekselstrømsadapter
(medfølger ikke) t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 14). Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til vekselstrømsadapteren.
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
• Hvis du vælger [D/M/Å] i trin 3-1, indstilles uret til visning af tiden i 24-timers format.
• Håndledsrem (1)
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
• CD-ROM (Cyber-shot-software) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs dette først" (denne vejledning)
(1)
• Find flere oplysninger om "Memory
Stick Duo" t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 89)
Der er
tilstrækkelig
strøm
Batteriet er halvt
opladet
Batteriniveauet
er lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
• Betjeningsvejledning: "Brugervejledning/fejlfinding" (1)
Bemærkninger
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel
fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå
eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at
Krog
støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at
bruge vold mod kameraet. Monter stroppen for at
forhindre, at kameraet tabes og derved beskadiges
osv.
Retningslinjer for brug
6M (2816×2112)
Til udskrivning i A4-format eller billeder
med høj opløsning i A5-format
Udskift batterierne med nye
batterier eller med fuldt
opladede nikkelmetalhydrid-batterier.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
• Den viste resterende tid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
• Når der bruges alkali-batterier/Oxy Nickel Primary Battery, viser indikatoren for resterende batteritid
muligvis ikke de korrekte oplysninger.
Antal billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
3:2* (2816×1872)
3M (2048×1536)
2M (1632×1224)
Til udskrivning i postkortformat
VGA(E-mail)
(640×480)
Til optagelse af et stort antal billeder
Til vedhæftelse af billeder til e-mails eller
oprettelse af websider
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Indikator for
resterende
batteritid
.
Billedformat
• Medmindre du indstiller uret, vises skærmen Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Undlad at berøre objektivet, når dækslet åbnes, og objektivet skydes ud. Undlad også at efterlade kameraet i
længere tid med objektivet skubbet ud, når strømmen er slukket, da det kan medføre funktionsfejl.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller senere.
Tryk på POWER for at tænde kameraet og kontrollere den resterende batteritid på LCDskærmen.
Retningslinjer
for resterende
batteritid
Standardindstillingerne er markeret med
Når der tændes for strømmen
Kontrol af resterende batteriniveau
"Memory Stick": Du kan ikke bruge
en "Memory Stick" til dette kamera.
Flere oplysninger om billedformatet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 11)
Til visning af billeder på et vidvinkel-tv eller
et Hi-Vision-kompatibelt tv***
Sådan slukker du for strømmen
* Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv.
** Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 83)
*** Du kan opnå en endnu højere billedkvalitet ved at tilslutte kameraet via et stik til "Memory Stick" eller via
en USB-forbindelse.
Tryk på POWER igen.
Om det antal stillbilleder, der kan optages, og den spilletid, der kan optages for film
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk
for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
Antallet af stillbilleder, der kan optages, og den spilletid, der kan optages for film, varierer,
afhængigt af det valgte billedformat.
Flere oplysninger om antal billeder eller spilletid, der kan optages t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 20)
Ændring af sprogindstilling
Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Sprogindstillingen
ændres ved at trykke på MENU for at få vist menuskærmen. Vælg
(Opsætning) med
kontrolknappen, vælg derefter [ A Sprog] i
(Opsætning 1), og vælg det ønskede sprog.
1
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 48)
Stillbilleder
Film
Maks. antal billeder, der kan optages
Maksimal optagetid
• Når vekselstrømsadapteren (medfølger ikke) bruges, vises indikatoren for resterende batteritid ikke.
Sådan fjernes batterierne
Hold kameraet med batteridækslet opad, åbn derefter batteridækslet, og fjern batterierne. Pas på
ikke at tabe batterierne.
• Antallet af billeder, der kan optages, og optagetid kan variere afhængigt af optageforhold.
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Åbn dækslet til "Memory Stick Duo", og tryk "Memory
Stick Duo" ind én gang.
Når aktivitetslampen lyser
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
Aktivitetslampe
Åbn aldrig batteridækslet/dækslet til "Memory Stick Duo",
og sluk aldrig for strømmen. Dataene kan blive beskadiget.
http://www.sony.net/
fortsættes på bagsiden
5
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
1
Sådan holdes kameraet
2
Vælg en indstilling.
Stillbilleder (automatisk
justeringsindstilling):
Vælg
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
1
Optagelse med udløserknappen.
Vælg
.
2
6
1
Vælg
2
.
Vælg et billede med b/B.
Stillbillede:
AE/AF-lås
Blinkende t lyser/bipper
Tryk, og hold
udløserknappen
halvvejs nede for at
fokusere.
.
Tryk udløserknappen helt
ned.
Lyden af lukkeren høres.
3
Udløserknap
Film:
Vælg
Tryk på MENU.
Vis/slet billeder
Stillbillede: Billedformatet vises
Vælg
(Kamera) med b, og
vælg derefter en indstilling
med v/V.
/
Film:
-knap
-knap
vises
Film:
Du kan afspille en film ved at trykke på z.
.
Placer motivet i centrum af
fokuseringsområdet.
STD
640
Ramme for AF-områdesøger
B
Film:
Tryk udløserknappen
helt ned.
MENU-knap
Kontrolknap
4
Zoom-knap
5
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Kontrolknap
Brug af zoom
Brug af kontrolknappen
Zoom-knap
Brug af blitz til
stillbilleder
Kontrol af det sidste
billede, du har
optaget (Hurtigt
gennemsyn)
• Se nedenfor, hvis du ønsker flere oplysninger om
indstillinger.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for
strømmen.
T
Afspilningslinje
Kontrolknap
Tilbage/hurtigt fremad: b/B
(Tilbage til normal afspilning: z)
Lydstyrke: v/V
Stop afspilningen: z
-knap
Tryk på MENU for at slå
menuen fra.
• Film med billedformatet [160] vises en størrelse
mindre.
Optag med udløserknappen.
Annullering af valg af motiv
Sletning af billeder
Vælg [Auto] eller [Program] med v/V.
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på
(Slet).
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på z.
T
P
Valg af målemetode
Annullering af sletningen
• Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Flere oplysninger om indstilling af [Digital zoom] og billedkvalitet t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 42)
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.
Vælg [Afslut], og tryk på z.
Brug af
selvudløser
Kontrol af det sidste stillbillede, du har optaget (Hurtigt gennemsyn)
Tryk på b (
) på kontrolknappen.
Tryk igen på b for at annullere.
• Billedet vil muligvis se grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Du kan slette billedet ved at trykke på
(Slet) og vælge [Slet] med v på kontrolknappen. Tryk derefter
på z.
Brug af selvudløser
Før trin 2 skal du trykke på V (
) på kontrolknappen.
Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og der lyder en tællelyd, indtil lukkeren
aktiveres (ca. 10 sekunder senere).
Tryk igen på V for at annullere.
Indstillinger til valg af motiv
Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning)
Følgende indstillinger er forudindstillet til at passe til motivforholdene.
Tryk på
under visning af et stillbillede.
Tryk på
for at annullere zoom.
Høj følsomhed
Optager uden blitz ved lav
belysning, hvilket reducerer
sløring.
Selvudløserlampe
Valg af en blitztilstand til stillbilleder
Panorama
Inden trin 2 skal du trykke flere gange på v ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
er valgt.
Ingen indikator
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys (standardindstillingen)
Tvungen blitz til
SL
Langsom synkronisering (tvungen blitz)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart
billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Til optagelse af landskaber osv.
ved at fokusere på et fjernt motiv.
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på
• Sørg for, at motivet er inden for området, ikke tættere på end følgende afstande:
Indstilling helt frem til W-siden: Ca. 12 cm
Indstilling helt frem til T-siden: Ca. 50 cm
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, ændres indikatoren for AE/AF-lås til at blinke
langsomt, og der lyder ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til.
Motiver, som er svære at fokusere på, er:
Tvungen blitz fra
• Optageafstand (når [ISO] er indstillet til [Auto])
W-siden: Ca. 0,2 til 7,0 m
T-siden: Ca. 0,5 til 3,8 m
• Blitzen affyres to gange. Første gang sker det for at justere lysmængden.
Valg af målemetode
Du kan vælge den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
Punktmåling (
)
Der måles kun på en del af motivet. Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller
når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
– Langt væk fra kameraet og mørke
– Dårlig kontrast med baggrunden
– Set gennem glas
– I hurtig bevægelse
) på kontrolknappen. Tryk igen på B for at annullere punktmåling.
Kryds til punktmåling
Placer motivet her.
• Når der anvendes punktmåling, anbefales det at indstille 9 (Fokus) til [Center-AF] for at fokusere på
målepositionen. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 28)
Annuller zoom under afspilning: z
Hvis du vil gemme forstørrede billeder: [Beskær] t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 40)
Visning af en indeksskærm
Tryk på
(Indeks), og vælg derefter et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Tryk på b/B for at vise den
næste (forrige) indeksskærm.
Strand
Sådan slettes billeder i indekstilstand
Tusmørkeportræt*
– Reflekterende eller blanke
– Motiver, der blinker
– Motiver, der belyses bagfra
Juster området: v/V/b/B
Til optagelse af strand- eller
søbredder, hvor det blå vand klart
gengives.
Til portrætoptagelser på mørke
steder.
Sne
Til optagelse af hvide motiver.
* Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.
1 Når en indeksskærm vises, skal du trykke på
kontrolskærmen. Tryk derefter på z.
(Slet) og vælge [Vælg] med v/V på
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk på z for at vise indikatoren
det markerede billede.
(Slet) på
Grøn ramme
Brug af de funktioner, der indstilles med kontrolknappen til valg af motiv
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 15)
Før du optager i trin 5, skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Visse funktioner er
ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. Når du trykker på knappen for at
vælge funktioner, som ikke kan kombineres med valg af motiv, lyder der et bip.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 24)
Sådan slukkes LCD-skærmen
Tryk flere gange på
(Skærmstatus). Brug søgeren for at spare batteristrøm eller til at tage
billeder, når det er svært at kontrollere billedet med LCD-skærmen.
Sådan annulleres en markering
Vælg et billede, som du tidligere har markeret til sletning, og tryk
på z for at slette indikatoren
fra billedet.
3 Tryk på
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billeder i mappen, kan du vælge [Alle i denne mappe] med v/V i trin 1 i stedet for
[Vælg] og derefter trykke på z.
Dette billede opdeles i flere områder, og der måles på hvert område. Kameraet bestemmer en
afbalanceret eksponering.
Tryk på B (
Tusmørke*
Til natoptagelser på afstand, uden
at den mørke atmosfære ved
omgivelserne går tabt.
Sådan identificeres elementer på skærmen
Måling på flere mønstre (ingen indikator)
Inden trin 2 skal
(Kamera) indstilles til andet end [Auto]. t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 23)
Blødt snap
Til portrætoptagelser af personer,
blomster osv. med en blød
atmosfære.
-knap
Download PDF