Sony | DSC-S40 | Sony DSC-S40 Betjeningsvejledning

010RTF.fm Page 1 Tuesday, April 26, 2005 1:54 PM
1
Gør batteriet klar
2
Isæt batterierne.
Digitalkamera
1
Tænd kameraet/indstil uret
Vælg
2
.
3
Isæt en "Memory Stick" (medfølger ikke)
Klemme-side
Tryk på POWER.
2
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
POWER
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Lyser
1
Sæt "Memory Stick"’en helt i, indtil den klikker på plads.
Åbn dækslet, mens du trykker på OPEN.
Betjeningsvejledning
Når der ikke er isat en "Memory Stick".
Læs denne vejledning og "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning) grundigt, inden du
tager enheden i brug, og gem den til senere brug.
3
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB). t
"Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 22)
Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg datodisplay-formatet med v/V, og tryk derefter
på z.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Match 3/ #, og isæt.
2005 / 1 /
DSC-S40
1
1
4
Vælg den billedstørrelse, der skal bruges
12 : 00
OK
AM
Cancel
2 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi
1
Vælg en indstilling.
2
Stillbillede:
Tryk på
(billedstørrelse).
med v/V, og tryk derefter på z.
2
Vælg
Clock Set
Luk dækslet.
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
1M
3:2
3M
Film:
Vælg
.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
3 Vælg [ OK] med B, og tryk derefter på z.
Forklarer avanceret teknologi og hvad der skal gøres, hvis du får problemer
med kameraet.
Vælg størrelsen med v/V.
4M
AM
Cancel
Se "Brugervejledning/Fejlsøgning"
(særskilt vejledning)
3
.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
• Ovenstående skærm gælder for stillbilleder.
For film skal du vælge [640(Fine)] (kun "Memory
Stick PRO"), [640(Standard)] eller [160].
4
10 : 30
OK
AM
Cancel
Tryk på
(Billedstørrelse)
for at gennemføre
indstillingen.
• For at annullere skal du vælge [Cancel] og trykke på z.
-knap
© 2005 Sony Corporation
Kontroller det medfølgende tilbehør
• R6 (størrelse AA) alkaliske
batterier (2)
• Cd-rom (Cyber-shot
applikationssoftware) (1)
• Betjeningsvejledning til
digitalkamera "Læs dette
først" (denne vejledning) (1)
• USB-kabel (1)
Der medfølger ikke en
"Memory Stick".
Kameraet har en intern
hukommelse på 32 MB,
men det anbefales at
købe en "Memory
Stick".
• Betjeningsvejledning
"Brugervejledning/
Fejlsøgning" (1)
Ved brug af alkalibatterier
Sådan ændres dato og klokkeslæt
Læs "Om alkalibatterier (medfølger)/Oxy-nikkel primær-batteri (medfølger ikke)" grundigt.
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 85)
Vælg [ Clock Set] på
Brug af andre batterier end de medfølgende
Du kan bruge HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier/ZR6 (størrelse AA)
Oxy Nickel Primary Battery. t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 85)
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 50)
Du kan tilslutte kameraet med AC-LS5K lysnetadapteren (medfølger ikke).
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 15). Se betjeningsvejledningen til lysnetadapteren.
Om ur-displayet
4M (2304×1728)
(standardindstilling)
Til udskrivning af billeder med høj tæthed i
størrelse A4 eller A5
• Hvis du har valgt [ D/M/Y] i trin 3-1, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.
3:2 (2304×1536)*
Når strømmen slås til
1M (1.280×960)
• Med mindre du indstiller uret, vises Clock Set-skærmen, hver gang kameraet tændes.
• Undgå at berøre objektivdelen, når dækslet åbnes og objektivdelen slås ud. Lad ikke kameraet stå med
objektivdelen slået ud i længere tid med strømmen slået fra. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller derefter.
VGA(E-Mail)
(640×480)
96
Tryk på POWER for at tænde og kontrollere tiden på LCD-skærmen.
S AF
Sådan slås strømmen fra
Bemærkning inden brug
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at udsætte objektivet eller LCD-skærmen for stød
eller tryk. Sæt stroppen på, så du ikke kommer til at tabe kameraet el.lign.
Retningslinjer
for resterende
batteri
Tilstrækkelig
resterende
strøm
Batteri halvt
fuld
Batteri svagt,
optagelse/
afspilning
standser snart.
Udskift batterierne med nye
eller fuldt opladede nikkelmetalhydrid-batterier.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
Antal billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
3M (2.048×1.536)
VGA
Indikator for
resterende
batteri
For nærmere oplysninger om billedstørrelsen t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 13)
Retningslinjer
• Nikkel-metalhydrid-batterier kan gentagne gange oplades til brug.
Brug af lysnetadapteren
Om stillbilledstørrelser
Billedstørrelse
Sådan kontrolleres den resterende batteritid
• Strop (1)
(Setup) -skærmen, og gå videre fra trin 3 ovenfor.
Tryk på POWER igen.
• Hvis kameraet kører på batteristrøm, og du ikke betjener kameraet i et stykke tid, slukkes kameraet
automatisk, så batteriet ikke bruges op (Auto Power-off-funktion).
Til udskrivning af billeder i Postcardstørrelse
Til optagelse af et stort antal billeder
Til at vedhæfte billeder til e-mail eller
oprette hjemmesider
* Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.
Om det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film
Det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film, varierer afhængigt af
den valgte billedstørrelse.
For nærmere oplysninger om antal der kan optages eller tid t "Brugervejledning/Fejlsøgning"
(side 21)
Stillbilleder
Film
Maksimalt antal billeder
der kan optages
Maksimal tid der kan optages
VGA
Øsken
• Den resterende tid angives under bestemte omstændigheder ikke altid korrekt.
Ændring af sprogindstillingen
• Ved brug af alkalibatterier/Oxy Nickel Primary Battery viser indikatoren for resterende batteri ikke altid de
korrekte oplysninger.
Du kan ændre skærmdisplayet til at vise meddelelser på et angivet sprog. For at ændre
indstillingen af sprog skal du trykke på MENU for at vise menuskærmen. Vælg
(Setup) med
kontrolknappen, vælg derefter [ A Language] i
(Setup1), og vælg det ønskede sprog.
1
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 49)
• Når lysnetadapteren (medfølger ikke) bruges, vises indikatoren for resterende batteri ikke.
Yderligere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål kan findes på
vores websted til kundesupport.
Sådan tages batterierne ud
1/30”
196
• Antal billeder der kan optages, og tid der kan optages, kan være forskellig alt efter optageforhold.
Sådan udtages en "Memory Stick"
Åbn "Memory Stick"-dækslet, og skub derefter "Memory
Stick"’en ind en gang.
Hold kameraet med batteridækslet opad, åbn derefter batteridækslet og tag batterierne ud. Pas på
ikke at tabe batterierne.
Tilslutningslampe
Når tilslutningslampen er tændt
Du må ikke åbne batteridækslet/"Memory Stick"-dækslet eller slå strømmen fra. Dataene kan
beskadiges.
fortsættes på omstående side
010RTF.fm Page 2 Tuesday, April 26, 2005 1:54 PM
5
Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)
1
Holde kameraet
Optag stillbilleder (Scene Selection)
2
Vælg en indstilling.
Stillbillede
(auto-justering-indstilling):
Vælg
.
2
1
Tryk på MENU.
Vælg
2
.
Vælg et billede med b/B.
VGA
Program
AE/AF-lås-indikator
Blinkende t tændt/bipper
.
Auto
Tryk helt ned
Lukkeren høres.
Camera
VGA FINE
3
Film:
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
Stillbillede: billedstørrelsen vises
-knap
Vælg den ønskede Scene
Selection-indstilling.
1 Vælg
/
Film:
vises
-knap
Film:
(Kamera) med b.
30 F2.8
S AF
.
101-0003
Mode
96
Vælg
6
Stillbillede:
Tryk og hold halvt
ned for at fokusere
Vælg
1
Optag med lukkerknappen.
Se/slette billeder
For at afspille en film skal du trykke på z.
AF-områdesøgerens ramme
Indfang motivet i fokus-rammens midte.
Program
STD
B
640
Auto
Film:
10/10
00:00:03
Camera
Mode
Tryk helt ned
2 Vælg den ønskede Scene Selection-indstilling
STD
640
101_0010
med v/V.
REC 00:00:02[00:10:48]
4
Zoomknap
STOP
Kontrolknap
Optag med
lukkerknappen.
WB ISO
Tryk lukkerknappen helt ned igen for at standse optagelsen.
Kontrolknap
Brug af kontrolknappen
Brug af zoom
VGA
96
Brug af blitz til
stillbilleder
VGA
T
W
Kontrol af det sidst
optagede billede
(Quick Review)
VGA
96
T
W
P
8/ 8
Sådan slettes billeder
Vælg [Auto] eller [Program] med v/V.
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på
(slet).
2 Vælg [Delete] med v, og tryk derefter på z.
96
5.0
FINE
98
Review
101-0029
• Film med billedstørrelse [160] vises en størrelse
mindre.
Sådan annulleres Scene Selection
VGA
1.1
VGA
• For nærmere oplysninger om indstillinger, se nedenfor.
• Den her valgte indstilling bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.
Zoomknap
S AF
Valg af målingindstilling
VGA
S AF
2/9
S AF
Sådan annulleres sletning
2005 1 1 10:30PM
Vælg [ Exit], og tryk derefter på z.
S AF
RETURN
Brug af selvudløseren
VOLUME
Tilbage/Fremspoling: b/B
(Vende tilbage til normal afspilning:
z)
Lydstyrke: v/V
Standse afspilning: z
-knap
Program
Auto
Camera
Afspilningslinje
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VGA
96
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af en film.
• Når zoomskaleringen overstiger 3×, bruger kameraet [Digital Zoom].
For nærmere oplysninger om [Digital Zoom]-indstillinger og billedkvalitet t "Brugervejledning/
Fejlsøgning" (side 42)
Delete
Exit
BACK/NEXT
S AF
Kontrollere det sidst optagede billede (Quick Review)
Tryk på b (
) på kontrolknappen.
Bruge selvudløseren
For at annullere skal du trykke på b igen.
Inden trin 2 skal du trykke på V (
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
• For at slette billedet skal du trykke på
(Slet), vælge [ Delete] med v på kontrolknappen, og derefter
trykke på z.
Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen blinker med en tællerlyd, indtil lukkeren klikker
(ca. 10 sekunder senere).
Vælge blitzindstilling for stillbilleder
SL
Optager kyster eller søbredder,
hvor vandets blå farve tydeligt
optages.
Landscape
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, det er svært at fokusere på
Langsom synkronisering (Tvungen blitz)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så en baggrund, der
ligger uden for blitzlyset, kan optages tydeligt.
Motiver det er svært at fokusere på er:
Valg af måling-indstilling
Du kan vælge en måling-indstilling, der indstiller hvilken del af motivet, der skal måles for at
bestemme eksponeringen.
Plet-måling (
)
Snow
Optager hvide sekvenser lyst.
Candle*
Optag sekvenser med levende lys
uden at ødelægge stemningen.
For at ophæve zoom skal du trykke på
for at zoome ind på billedet.
.
Justere delen: v/V/b/B
Annullere afspilningszoom: z
Sådan gemmes forstørrede billeder: [Trimming] t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 40)
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, skifter AE/AF-lås-indikatoren til at blinke langsomt,
og bippet høres ikke. Opbyg optagelsen på ny og fokuser igen.
• Optageafstand (når [ISO] er indstillet på [Auto])
W-side: Ca. 0,2 til 3,8 m
T-side: Ca. 0,5 til 2,1 m
• Blitzen blinker to gange. Den første gang er for at justere mængden af blitzlys.
Mens et stillbillede vises, skal du trykke på
Beach
Selvudløserlampe
Tvungen blitz
Ingen blitz
Sådan ser du et forstørret billede (afspilningszoom)
Følgende indstillinger er beregnet til at matche sekvensforholdene.
) på kontrolknappen.
Inden trin 2 skal du trykke gentagne gange på v ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede
indstilling er valgt.
Ingen indikator Blinker, hvis det er mørkt eller i modlys (standardindstilling)
Scene Selection-indstillinger
– Langt fra kameraet og mørke
– Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er
dårlig.
– Set gennem glas
– I hurtig bevægelse
Optager landskaber o.lign. ved
kun at fokusere på et fjernt motiv.
Twilight portrait*
Optager portrætter i mørke
omgivelser.
Se en indeksskærm
Tryk på
Twilight*
Optager natsekvenser på afstand,
uden at den mørke stemning i
omgivelserne går tabt.
(indeks), og vælg derefter et billede med v/V/b/B.
For at vende tilbage til enkeltbillede-skærmen skal du trykke på z. For at vise den næste
(forrige) indeksskærm skal du trykke på b/B.
VGA
3/9
Soft snap
– Genspejler lys eller har en skinnende overflade
– Blinkende
– I modlys
Sådan identificeres punkter på skærmen
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 16)
Sådan slukkes LCD-skærmen
Optager portrætter af mennesker,
blomster osv. med en mild
stemning.
SINGLE DISPLAY
101-0003
SINGLE DISPLAY
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Sådan slettes billeder i indeksindstilling
(Slet) og vælge [ Select] med v/V på
* Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.
1 Mens en indeksskærm vises, skal du trykke på
kontrolknappen, og derefter trykke på z.
Sådan bruges funktioner indstillet af kontrolknappen med Scene Selection
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z for at vise
indikatoren på det valgte billede.
Inden optagelse i trin 4 skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Nogle funktioner er
ikke til rådighed, afhængigt af Scene Selection-indstillingen. Når du trykker på knappen for at
vælge funktioner, der ikke kan kombineres med Scene Selection, høres et bip.
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 25)
VOLUME
(Slet) -
Sådan annulleres et valg
Vælg et billede du tidligere har udvalgt til sletning, og tryk derefter
på z for at slette -indikatoren fra billedet.
Tryk gentagne gange på
(Display/LCD til/fra). Brug søgeren til at spare batteristrøm eller
til at optage billeder, når det er svært at se billeder på LCD-skærmen.
SELECT
TO NEXT
Måling udføres kun for en del af motivet. Det er praktisk, når motivet er i modlys, eller når der er
stærk kontrast mellem motivet og baggrunden.
3 Tryk på
Opdelt måling (Ingen indikator)
• For at slette alle billederne i mappen skal du vælge [All In This Folder] med v/V i trin 1 i stedet for [Select],
og derefter trykke på z.
Dette billede opdeles i flere områder, og måling udføres for hvert område. Kameraet bestemmer
en velafbalanceret eksponering.
Inden trin 2 skal du indstille
(Kamera) på en anden indstilling end [Auto]
t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 24)
Tryk på B (
VGA
P
) på kontrolknappen. For at annullere punktmåling skal du trykke på B igen.
FINE
98
Punktmålerens trådkors
Indfang motivet her.
S AF
• Når du bruger punktmåling til at fokusere på måling-positionen, anbefales det at indstille 9 (Fokus) på
[Center AF] t "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 28)
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
-knap
Download PDF

advertising