Sony | DSC-W170 | Sony DSC-W170 Betjeningsvejledning

VKLIK!
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende
betjening
Brug af optagefunktioner
Digitalt stillbilledkamera
Cyber-shot Håndbog
DSC-W150/W170
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne håndbog grundigt sammen med
"Betjeningsvejledning" og "Cyber-shot Vejledning til næste trin" og gemme dem til
fremtidig brug.
Brug af
visningsfunktioner
Tilpasning af
indstillinger
Visning af billeder på en
tv-skærm
Brug af computeren
Udskrivning af
stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Indeks
© 2008 Sony Corporation
3-294-898-32(1)
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om forskellige "Memory
Stick", der kan bruges (medfølger ikke)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruge en "Memory
Stick Duo" til kameraet.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge
en "Memory Stick"
til kameraet.
Der kan ikke anvendes andre
hukommelseskort.
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 129.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"
kompatibelt udstyr
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fremragende kontrast.
Objektivet er fremstillet efter et
kvalitetssikringssystem, der er certificeret
af Carl Zeiss i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger vedrørende
LCD-skærmen og objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixel
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er en
normal konsekvens af fremstillingsprocessen og
påvirker ikke optagelserne.
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
sætte den i Memory Stick Duo-adapteren
(medfølger ikke).
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne punkter
Memory Stick Duoadapter
Bemærkninger om batterienheden
• Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet
bruges første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er fuldt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du bruge resten af strømmen, fjerne
batteriet fra kameraet og opbevare det på et
køligt og tørt sted. På denne måde bevares
batteriets funktionsevne bedst.
• For oplysninger om anvendelige batterier, se
side 131.
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
blive misfarvet, hvilket kan medføre
funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over
LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke
en fejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
undlad at udsætte kameraet for kraftige
påvirkninger.
Billederne i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
optaget med dette kamera.
2
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet.........................................................2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder ..........................7
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 7
Eksponer-ing – Justering af lysets intensitet ..................................................... 9
Farve – Om lysforholdenes effekt.................................................................... 10
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" ............................................. 11
Blitz – Om brug af blitzen ................................................................................ 14
Identifikation af kameraets dele...............................................................15
Indikatorer på skærmen ..........................................................................17
Ændring af skærmvisningen....................................................................21
Brug af den interne hukommelse ............................................................23
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren ......................................................................24
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering).......................................25
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) ..................................................28
Visning af billeder ....................................................................................32
Visning af stillbilleder som et diasshow ...................................................34
Sletning af billeder...................................................................................38
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu ..................................40
Menupunkter ...........................................................................................43
Brug af optagefunktioner
Optagemenu............................................................................................45
Valg af motiv: Valg af motivindstilling
Billedformat: Valg af billedstørrelsen
Blitz: Blitzindstilling
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af følsomheden for registrering af smil
Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse
Scenegenkendelse: Registrering af motiv og optagelse af billedet
EV: Justering af lysets intensitet
ISO: Valg af lysfølsomhed
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Hvidbalance under vandet: Justering af farvetoner i undervandstilstand
3
Indholdsfortegnelse
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen
(Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger
Brug af visningsfunktioner
Valg af Visningstilstand........................................................................... 61
(Datovisning): Visning efter dato
(Mappevisning): Visning efter mappe
(Favoritter): Visning af billeder, der er registreret som Favoritter
Visningsmenu ......................................................................................... 62
(Slet): Sletning af billeder
(Visningstilstand): Skift af Visningstilstand
(Datoliste): Valg af afspilningsdato ved brug af Datovisning
(Filtrer efter ansigter): Afspilning af billeder, der er filtreret efter bestemte
betingelser
(Tilføj/fjern Favoritter): Tilføjelse/fjernelse af Favoritter
(Diasshow): Afspilning af en serie af billeder
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformatet til et bestemt formål
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
(Roter): Rotation af et stillbillede
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger ............... 73
Hukommelsesadmin......................................................................... 75
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj...................................... 75
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj........................................... 77
Format
Indstillinger ....................................................................................... 78
4
Indholdsfortegnelse
Primære indstill. — Primære indstillinger 1.......................................78
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Smil-demotilstand
Primære indstill. — Primære indstillinger 2.......................................80
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1 .............................82
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2 .............................85
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur................................................................................86
Language Setting..............................................................................87
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af billeder på en tv-skærm ..........................................................88
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer ...............................................................91
Installation af softwaren (medfølger) .......................................................93
Om "Picture Motion Browser" (medfølger) ..............................................95
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser" ........96
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser" ....100
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, på kameraet ved at
kopiere til "Memory Stick Duo" ..............................................................102
Brug af "Music Transfer" (medfølger)....................................................103
Brug af en Macintosh-computer ............................................................104
Visning af "Cyber-shot - Vejledning til næste trin".................................106
5
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder.................................................................. 107
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer ..... 108
Udskrivning i en fotoforretning .............................................................. 111
Fejlfinding
Fejlfinding.............................................................................................. 113
Advarselsindikatorer og meddelelser.................................................... 124
Andet
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder .......................................... 128
Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 129
Om batteriet .......................................................................................... 131
Om batteriopladeren ............................................................................. 132
Indeks
Indeks ................................................................................................... 133
6
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre
billeder
Fokus
Eksponering Farve
Kvalitet
Blitz
Dette afsnit beskriver kameraets
grundlæggende funktioner. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. funktionsvælgeren (side 24),
skærmbilledet HOME (side 40) og menuerne
(side 42).
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk ikke udløserknappen
helt ned med det samme.
Tryk udløserknappen
halvvejs ned.
AE/AF-låsindikator
blinker , lyser/
bipper
Tryk derefter
udløserknappen helt
ned.
Hvis det er svært at fokusere t [Fokus] (side 54)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" nedenfor.
7
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Tip til forebyggelse af sløring
Du kom til at bevæge kameraet, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelser". Hvis
motivet bevæger sig, når du tager et billede, kaldes det "motivsløring".
Kamerarystelser
Årsag
Dine hænder eller krop ryster, når du holder
kameraet og trykker på udløserknappen, og hele
skærmen er sløret.
Hvad du kan gøre for at begrænse sløring
• Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
flad overflade, hvor du kan holde det stille.
• Optag med selvudløseren på 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde
armene ind til siden, når du trykker på
udløserknappen.
Motivsløring
Årsag
Kameraet holdes roligt, men motivet bevæger sig
under eksponeringen, så motivet ser sløret ud, når
der trykkes på udløserknappen.
Hvad du kan gøre for at begrænse sløring
• Vælg
(Høj følsomhed-tilstand) i Valg af
motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge
lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen,
før motivet bevæger sig.
Bemærk
• Anti-slørfunktionen er slået til som standard fra fabrikken, så kamerarystelser automatisk reduceres.
Dette kan dog ikke forhindre motivsløring.
• Kamerarystelser og motivsløring opstår ofte i forbindelse med lav belysning og ved langsomme
lukkerhastigheder som i
(Tusmørke-tilstand) og
(Tusmørke portræt-tilstand). Husk
ovenstående tip, når du laver dine optagelser.
8
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Eksponer- Justering af lysets intensitet
ing
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
= Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i Autojustering. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved at bruge
funktionerne nedenfor.
Korrekt eksponering
Justering af EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, der blev bestemt af kameraet
(side 51).
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Lysmålermetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, der måles på for at bestemme
eksponeringen (side 53).
9
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor, som
modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder, afhængigt af
ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden, se side 52.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens
lukkerhastigheden øges for at reducere sløring.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
Farve
Om lysforholdenes effekt
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Skyer
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i tilstanden Autojustering.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 56).
10
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedformat: 10M (kun DSC-W170)
3648 pixel × 2736 pixel = 9.980.928 pixel
2 Billedformat: 8M (kun DSC-W150)
3264 pixel × 2448 pixel = 7.990.272 pixel
3 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Pixel
Valg af det billedformat, der skal bruges (side 12)
Pixel
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3-format og større
Eksempel: Et billede,
der skal sendes som
vedhæftning til en email
11
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
DSC-W170
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
10M
(3648×2736)
Til udskrifter op til A3+
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2
5M
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4
3M
(2048×1536)
Til udskrifter op til 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Brug lille billedstørrelse
til vedhæftning i e-mails
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
Til visning på HDTV'er og
udskrifter op til A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Til visning på HDTV'er
Antal billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
*1) Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
*2) Begge billedets kanter bliver muligvis beskåret ved udskrivningen (side 121).
12
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
DSC-W150
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedstørrelse
Retningslinjer for brug
Antal billeder
8M
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3
3:2 (7M)*1
(3264×2176)
Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2
5M
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4
3M
(2048×1536)
Til udskrifter op til 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Brug lille billedstørrelse
til vedhæftning i e-mails
16:9 (6M)*2
(3264×1840)
Til visning på HDTV'er og
udskrifter op til A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Til visning på HDTV'er
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
*1) Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
*2) Begge billedets kanter bliver muligvis beskåret ved udskrivningen (side 121).
DSC-W170/W150
Standardindstillingerne er markeret med
.
Filmbilledstørrelse
Billede/sekund
Retningslinjer for brug
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Optag film i høj kvalitet til visning på
tv-skærm
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Optag film i standardkvalitet til visning på
tv-skærm
320 (320×240)
Ca. 8
Optag i lille størrelse til vedhæftning i
e-mails
• Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet.
• Jo flere billeder pr. sekund, jo mere jævn bliver afspilningen.
13
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Blitz
Om brug af blitzen
Motivets øjne kan blive røde, og der kan opstå slørede hvide pletter, når du bruger blitzen.
Disse problemer kan begrænses ved at gøre følgende.
Problemet med "røde øjne"
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden), og problemet med "røde øjne" opstår.
Kamera
Øje
Nethinde
Hvordan kan problemet med "røde øjne" begrænses?
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 58).
• Vælg
-tilstand (Høj følsomhed)* i Valg af motiv (side 29) (blitzen slukkes automatisk).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] i visningsmenuen (side 65) eller med
den medfølgende software "Picture Motion Browser".
"Runde hvide pletter"
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen, osv.) i
luften
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg
-tilstand (Høj følsomhed)* i Valg af motiv (blitzen slukkes automatisk).
* Selvom du valgte
-tilstand (Høj følsomhed) i Valg af motiv, kan lukkerhastigheden være lavere ved
lav belysning og i mørke omgivelser. I dette tilfælde skal du bruge et kamerastativ eller holde armene ind
til siden, når du trykker på udløserknappen.
14
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på
siderne i parentes.
Nedefra
A POWER-knap
B Udløserknap (25)
C POWER-lampe
D Blitz (26)
E Mikrofon
F Objektiv
G Højttaler
H Målervindue
I Selvudløserlampe (27)/
Smiludløserlampe (31)/
AF-lampe (82)
A AE/AF-låselampe (grøn)
B Blitzopladningslampe/
Optagelampe (orange)
C Måler
D LCD-skærm (21)
E MENU-knap (42)
F
(Afspilning)-knap (32)
G Til optagelse: Knappen W/T (Zoom)
(26)
Til visning: Knappen
/ (Afspilningszoom) (32)/knappen
(Indeks) (33)
H Krog til håndledsrem
I Funktionsvælger (24)
15
Identifikation af kameraets dele
J HOME-knap (40)
K Kontrolknap
Menu aktiveret: v/V/b/B/z (42)
Menu deaktiveret: DISP/ / /
(21, 26, 27)
L
(Diasshow) -knappen (34)
M Multistik
Bruges i følgende situationer:
• Oprettelse af en USB-forbindelse mellem
kameraet og din computer.
• Oprettelse af en forbindelse til lyd/videoindgangsstik på et tv.
• Tilslutning til en PictBridge-kompatibel
printer.
N Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Ellers kan kameraet ikke
fastgøres korrekt, og du kan beskadige
kameraet.
O Dæksel over batteri/"Memory Stick
Duo"
P Batteriåbning
Q "Memory Stick Duo"-åbning
R Adgangsindikator
S Udløser til batteri
16
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen
(side 21).
Se flere oplysninger om betjening på
siderne i parentes.
Skærm
Beskrivelse
Funktionsvælger (Auto
programmeret) (24)
Hvidbalance (56, 57)
Ved optagelse af stillbilleder
Serie optagelse/
Bracketing (49)
Lysmålermetode (53)
Registrering af ansigter
(47)/Registrering af smil
(48)
SteadyShot (60)
• Indikatorerne er begrænsede i tilstanden Nem
optagelse.
Ved optagelse af film
• Når udløserknappen trykkes
halvvejs ned i
standardindstillingen, vises
et af disse symboler,
afhængigt af SteadyShotindstillingen.
DRO (58)
Advarsel om vibration
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau (124)
Billedstørrelse (45)
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage tydelige billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du slår antislørfunktionen til, at du
bruger blitz for at opnå
bedre belysning, eller at du
bruger et kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde (side 8).
Indikator for Følsomhed for
smilregist./Antal billeder
(31)
•
vises kun på model
DSC-W170.
•
vises kun på model
DSC-W150.
Funktionsvælger/menu
(valg af motiv) (28)
17
Indikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Zoomskalering (26, 83)
C
Skærm
Beskrivelse
Optagemappe (75)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
Farvetilstand (59)
96
B
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås (25)
OPT
Standby
Optagelse af en film/
Standby ved film
ISO400
ISO-tal (52)
Optagemedie
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
00:25:05
• Når lukkerhastigheden
bliver langsommere end en
bestemt hastighed ved lav
belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom
lukkerfunktion automatisk
for at reducere billedstøjen.
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi (51)
0:12
Optagetid
(minutter : sekunder)
Indikator for
AF-afstandsmålerramme
1,0m
Optagetid
(timer : minutter :
sekunder)
Scenegenkendelse (50)
NR langsom lukker
125
Antal billeder, der kan
optages
AF-lampe (82)
Rødøjereduktion (58)
Blitzindstilling (26)
Blitzen oplades
Konverterobjektiv (84)
D
Skærm
Beskrivelse
Selvudløser (27)
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (124)
(54)
Database fuld (127)
Semi-manuelværdi (55)
Kryds til punktmåling (53)
Makro (27)
Ramme for
AF-afstandsmåler (54)
Histogram (21)
18
Indikatorer på skærmen
Ved afspilning af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau (124)
Billedstørrelse (45)
•
vises kun på model
DSC-W170.
•
vises kun på model
DSC-W150.
PictBridge opretter
forbindelse (109)
Ved afspilning af film
Visningstilstand (61)
Filtrer efter ansigter (63)
Favoritter (61)
Beskyt (70)
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (111)
Zoomskalering (32)
VOL.
Lydstyrke (32)
PictBridge-tilslutning
(110)
• Tag ikke kablet til
multistikket ud, mens
symbolet vises.
B
Skærm
N
Beskrivelse
Afspilning (32)
Afspilningsbjælke
0:00:12
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer (72)
2008 1 1
9:30 AM
Optagedato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til
afspilning af billede
BACK/
NEXT
Valg af billeder
19
Indikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
V VOLUME
Lydstyrkejustering
Histogram (21)
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
C
Skærm
Beskrivelse
Afspilningsmappe (72)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
Afspilningsmedier:
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
Skift af mappe (72)
• Denne vises ikke, når der
anvendes intern
hukommelse.
Målemetode (53)
Blitz
Hvidbalance (56)
20
ISO400
ISO-tal (52)
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (124)
+2.0EV
Eksponeringsværdi (51)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
Ændring af skærmvisningen
(Skærmvisnings)
knappen v (DISP)
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen på
følgende måde.
Indikatorer til
Indikatorer til*
Histogram til*
Under
afspilning vises
billedoplysningerne.
• Hvis du ser billederne udendørs i klart dagslys,
skal du øge lysstyrken for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
Batteriets driftstid kan imidlertid blive reduceret
hurtigere i dette tilfælde.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Når der optages film.
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand.
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Under afspilning af film.
– Når Favoritliste vises.
– Når Datoliste vises.
• Under afspilning kan du ikke slå LCD-skærmen
fra.
• Der kan være stor forskel på det viste histogram
under optagelse og under afspilning, når:
– Blitzen udløses.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
• Når du har slået LCD-skærmen fra, fungerer den
digitale zoom ikke. Når du vælger
(Blitzindstilling)/ (Selvudløser)/
(Makro), vises billedet i ca. to sekunder.
• Hvis du slukker og tænder kameraet igen, når
LCD-skærmen er slået fra, vises indikatorerne
igen.
Histogramvisning
Indikatorer fra*
LCD-skærm fra
* Lysstyrken øges for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
21
Ændring af skærmvisningen
z Justering af EV (Eksponeringsværdi) ved
visning af et histogram
A
B
Mørk
Lys
Et histogram er et diagram, som viser et
billedes lysstyrke. Tryk flere gange på
v (DISP) for at få vist histogrammet på
skærmen. Diagrammet indikerer et lyst
billede, når overvægten er mod højre, og et
mørkt billede, når overvægten er mod
venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også, når der afspilles et
enkelt billede, men her kan du ikke justere
eksponeringen.
22
Brug af den interne hukommelse
Kameraet har ca. 15 MB intern hukommelse. Hukommelsen kan ikke flyttes. Selv når der ikke
er sat nogen "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder ved hjælp af denne
interne hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages ved hjælp af den interne hukommelse.
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Der optages billeder på "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Der afspilles billeder fra "Memory Stick
Duo".
[Menu, indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder på "Memory Stick Duo".
B
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
B
Intern
hukommelse
[Optagelse]: Der optages billeder ved hjælp af den
interne hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er lagret i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, indstillinger osv.]: Du kan anvende forskellige
funktioner til billeder i den interne hukommelse.
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende
metoder.
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en "Memory Stick Duo"
Find en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg fremgangsmåden i
[Kopier] (side 76).
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Udfør proceduren på side 96 og 97 eller 100 og 101 uden en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere billeddata på en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Du kan kopiere data, der er gemt i den interne hukommelse, til en pc ved at slutte kameraet til en
computer med et kabel til multistikket. Du kan imidlertid ikke kopiere data på en computer til den interne
hukommelse.
23
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
:
Tilstanden Autojustering
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk indstilling af kameraet.
t side 25
:
Tilstanden Nem optagelse
Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af nødvendige
funktioner og indikatorer, der er lette at få øje på. t side 26
:
Tilstanden Auto programmeret*
Giver dig mulighed for at optage med automatisk justeret eksponering
(både lukkerhastigheden og blændeværdien).
:
Filmtilstand
Gør det muligt at optage film med lyd. t side 25
/
/
/
/
/SCN: Tilstanden Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forud angivne indstillinger afhængigt af
sekvensen.
Du kan vælge ,
, , ,
i menuen, når funktionsvælgeren er
indstillet til SCN. t side 28
* Du kan vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen (yderligere oplysninger om de tilgængelige
funktioner t side 43).
24
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Udløserknap
Makro-knap
DISP-knap
Blitz-knap
Zoom-knap
Funktionsvælger
MENU-knap
Selvudløserknap
z-knap
Kontrolknap
1 Vælg den ønskede funktion med funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (tilstanden Autojustering): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
Grundlæggende betjening
v/V/b/B-knap
2 Hold dine albuer tæt ind til kroppen for at holde kameraet stille.
Placer motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
3 Optag med udløserknappen.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede for at fokusere på motivet.
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn) blinker, der høres et bip, indikatoren holder op med at blinke og
forbliver tændt.
AE/AF-låsindikator
2 Tryk udløserknappen helt ned.
25
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er ca. 10 cm (W)/50 cm (T) (fra objektivets forkant).
• Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der
høres ikke noget bip. AF-afstandsmålerrammen forsvinder også. Komponer optagelsen på ny, og fokuser
igen.
Det kan være svært at fokusere i følgende situationer:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt, og motivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
Motivet ses gennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
Motivet belyses bagfra, eller der er et blinkende lys.
Optagelse i tilstanden Nem optagelse
Indstil funktionsvælgeren til
.
Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse.
Kameraet optager billeder med de optimale indstillinger, og de eneste indstillinger, som du
kan ændre, er Billedformat (Stort/Lille) (side 46), Blitz (Auto/Fra) (side 46) og Selvudløser
(10 sek/Fra) (side 27).
W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome, og tryk på W for at fortryde zoom.
• Når zoomskalaen overstiger 5×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Hvis du vil have oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, henvises der til
side 83.
• Du kan ikke ændre zoomskalaen under optagelse af en film.
Blitz (valg af blitzindstilling til stillbilleder)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(Ingen indikator): Automatisk blitz
Udløser blitzen, når der mangler lys eller baggrundsbelysning (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Langsom synkronisering (Tvungen blitz)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
ligger uden for blitzlyset.
: Blitz slukket
• Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
26
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
• Under opladning af blitzen vises
.
Makro (optage nærbilleder)
Tryk på b (
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
• Autofokushastigheden falder, når du tager billeder i Makro.
• Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
Grundlæggende betjening
(Ingen indikator): Auto
Kameraet indstiller automatisk fokus fra fjerne motiver til motiver, der er meget tæt på.
Kameraet skal normalt bruges i denne tilstand.
: Makro
Kameraet indstiller fokus med prioritet på motiver, der er meget tæt på.
Vælg Makro ved optagelse af motiver, der er meget tæt på.
Brug af selvudløseren
Tryk på V (
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er valgt.
(Ingen indikator): Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren til 10 sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren til 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres en biplyd, indtil
lukkeren aktiveres.
Selvudløserlampe
Tryk på V (
) igen for at annullere.
• Brug selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse for at undgå slørede billeder. Udløseren
aktiveres 2 sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer de
rystelser, der opstår, når du trykker på udløserknappen.
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge
(10 sek) eller
(Fra).
27
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
MENU-knap
Udløserknap
z-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
Funktionsvælger
Vælg en tilstand (
/ /
/
/
) med funktionsvælgeren
1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv (
/
/
/
/
) med
funktionsvælgeren.
2 Optag med udløserknappen.
Vælg en tilstand ( /
/ / /
) i SCN
1 Vælg SCN med funktionsvælgeren.
2 Tryk på knappen MENU, og vælg
/
/
/
/
med v/V/b/B på
kontrolknappen (side 45).
3 Optag med udløserknappen.
• Yderligere oplysninger om denne tilstand findes på næste side.
Sådan annulleres valg af motiv
Indstil funktionsvælgeren til alt andet end tilstanden Valg af motiv.
28
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Tilstande i Valg af motiv
Følgende indstillinger er forudbestemt, så de passer til billedet ud fra forholdene.
Tilstande valgt med funktionsvælgeren
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder
uden blitz ved lav belysning med
reduceret slør.
Tilstande valgt med menuskærmen
Tusmørke*
Strand
Gør det muligt at lave klare
optagelser af det blå vand ved
havet eller en sø.
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil,
udløses lukkeren automatisk.
Yderligere oplysninger findes på
side 31.
Sne
Gør det muligt at tage klare
billeder uden farveforringelse i
snelandskaber og andre steder,
hvor hele skærmen ser hvid ud.
Grundlæggende betjening
Muliggør natoptagelser på lang
afstand, uden at den mørke
atmosfære ved omgivelserne går
tabt.
Blødt snap
Gør det muligt at optage billeder
med en blødere atmosfære til
portrætter og blomster, osv.
Fyrværkeri*
Gør det muligt at optage
fyrværkeri i al sin pragt.
Landskab
Fokuserer på et fjernt motiv til
optagelse af landskaber, osv.
Tusmørke portræt*
Under vandet
Gør det muligt at tage
undervandsbilleder med naturlige
farver ved hjælp af et vandtæt
undervandshus.
Gør det muligt at tage skarpe
billeder af personer mod en
baggrund om natten uden, at
atmosfæren går tabt.
* Når du optager billeder med
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), bliver
lukkerhastigheden langsommere og risikoen for sløring øges. Det anbefales derfor at bruge et
kamerastativ.
29
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Funktioner, som du kan anvende i valg af motiv
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af
tilstanden Valg af motiv.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
Makro
—
Blitz
—
/
Registrering af
ansigter
—
*
2
—
/
—
/
—
/
—
—
Registrering af
smil
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Følsomhed for
smilregist.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Serie optagelse/
bracket
—
—
—
—
—
—
—
EV
Hvidbalance
Rødøjereduktion
Selvudløser
*1
—
—
—
—
—
—
—
*1) [Blitz] kan ikke vælges for [Hvidbalance].
*2) [Fra] kan ikke vælges for [Registrering af ansigter].
*3) Du kan bruge [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance].
30
—
—
—
—
*3
—
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Optagelse i tilstanden Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren.
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokus, mens kameraet er rettet mod det
ønskede motiv.
3 Tryk udløserknappen helt ned.
Smiludløseren skifter til standby.
Ramme til registrering af smil (orange)
Indikator for Følsomhed for smilregist.
Angiver det aktuelle smileniveau.
Hver gang smileniveauet når den valgte følsomhed for registrering af smil (angives af b),
aktiveres lukkeren automatisk, og der tages op til seks billeder. Når kameraet har taget et
billede, lyser Smiludløserlampen (side 15).
4 Tryk udløserknappen helt ned igen for at afslutte tilstanden Smiludløser.
Grundlæggende betjening
Symbol for registrering af smil/Antal billeder
• Når smiludløserfunktionen er i standby, blinker optagelampen (orange).
• Optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når "Memory Stick Duo" eller den Intern hukommelse er
fuld, eller når der er taget seks billeder.
• Du kan vælge det motiv, der har prioritet for registrering af smil med [Registrering af smil] (side 48).
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 48).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person, der vises i smileregistreringsrammen
(orange), smiler, og du trykker udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kamera og motiv ændres, når du har trykket
udløserknappen helt ned. Den korrekte eksponering opnås muligvis ikke, hvis lysforholdene ændres.
• Ansigter registreres muligvis ikke, når:
– Det er for mørk eller for lyst.
– En del af ansigtet er dækket af solbriller, masker, hatte, osv.
– Motivet ikke har front mod kameraet.
• Om smil registreres korrekt afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge funktionen Digital zoom.
• Du kan ikke skifte zoomforhold, når smiludløseren er i standby.
z Tip til bedre optagelse af smil
1 Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene.
2 Prøv at placere ansigtet med front mod kameraet og så lige som muligt. Registreringen er mest
effektiv, når øjnene er smalle.
3 Smil tydeligt og med åben mund. Det er lettere for kameraet at registrere smilet, når tænderne er
synlige.
31
Visning af billeder
Knappen
(Indeks)/
(afspilningszoom)
(Afspilningszoom)-knap
z-knap
v/V/b/B-knap
MENU-knap
HOME-knap
Kontrolknap
(Afspilning)-knap
1 Tryk på knappen
(Afspilning).
• Hvis du trykker på knappen
(Afspilning), når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk i
afspilningstilstand. Tryk på knappen
(Afspilning) igen for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film (tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at spole fremad og på b for at spole tilbage (tryk på z for at vende tilbage
til normal afspilning).
Tryk på V for at få vist volumenkontrolskærmbilledet, og tryk derefter på b/B for at
justere volumen.
• Film i billedformat [320] vises i et mindre format.
• Kameraet kan ikke altid afspille billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
Tryk på knappen HOME, vælg [
/
Mappevisning] i
(Vis billeder), og afspil billederne.
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede. Tryk på
for at fortryde zoom.
Juster placeringen med v/V/b/B.
Hvis du vil annullere afspilningszoom, skal du trykke på z.
Viser den del af billedet, der vises på
skærmen.
Her er det midten af billedet, der er forstørret.
• Sådan gemmes forstørrede billeder, se [Beskær] (side 65).
32
Visning af billeder
Sådan vises indeksskærmen
Tryk på
(Indeks) for at få vist indeksskærmbilledet, mens der vises et stillbillede.
Vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkeltbillede.
eller i Mappevisning (ved brug af den interne hukommelse).
Du kan skifte visningstilstand ved at vælge
(Vis billeder) på skærmen HOME (side 61).
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øges antallet af billeder på indeksskærmen.
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo", kan du vælge den ønskede dato/mappe med v/V,
når du har valgt rullepanelet med b.
Grundlæggende betjening
• I standardindstillingen vises billeder i Datovisning (ved brug af en "Memory Stick Duo")
Rullepanel
33
Visning af stillbilleder som et diasshow
Stillbilleder afspilles i fortløbende rækkefølge med musik og tilføjede effekter.
z-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
(Afspilning)-knap
1 Tryk på knappen
Knappen
(Diasshow)
(Diasshow).
Opsætningsskærmen vises.
2 Tryk på knappen
(Diasshow) igen.
Diasshowet starter.
• Du kan ikke afspille film.
• Indstillinger, undtagen [Billede] og [Filter], gemmes, indtil næste gang de ændres.
• Nogle gange kan funktionen [Filter] ikke bruges på billeder, der er taget med ældre Sony-
modeller.
Sådan afsluttes diasshowet
Tryk på knappen
(Diasshow).
• Du kan ikke standse diasshowet.
Regulere musikkens lydstyrke
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at justere
volumen.
34
Visning af stillbilleder som et diasshow
Sådan ændrer du opsætningen
På opsætningsskærmen i trin 1: Vælg de ønskede punkter med v/V, og tryk på z.
Følgende punkter kan indstilles.
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billede
Indstillingen [Mappe] er fast, hvis du isætter en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
Afspiller alle stillbilleder i rækkefølge.
Mappe
Afspiller stillbilleder i den valgte mappe, fra den valgte dato
eller i Favoritter.
Denne dato
Favoritter 1-6
• [Mappe] og [Denne dato] kan kun vælges i den tilknyttede
visningstilstand.
Filter
Indstillingen [Fra] er fast, hvis du isætter en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
Fra
Billeder filtreres ikke.
Alle mennesker
Viser billeder filtreret efter de valgte betingelser.
Børn
• Nogle gange skjules eller vises billeder ved en fejl.
• Nogle gange kan filtrering ikke bruges på billeder, der er taget
med ældre Sony-modeller.
Småbørn
Grundlæggende betjening
Alle
Smil
35
Visning af stillbilleder som et diasshow
Effekter
Enkel
Et simpelt diasshow, hvor en serie stillbilleder vises med et
forudbestemt interval.
• Afspilningsintervallet kan indstilles. Denne effekt gør det
muligt at nyde dine billeder i dit eget tempo.
Basis
Et basisdiasshow, der er velegnet til mange forskellige
sekvenser.
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en
filmsekvens.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo.
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser.
Ansigt 1: Basis
Et diasshow i mellemtempo med effekter som zoom-ind på
ansigter og visning af flere billeder ved siden af hinanden.
Velegnet til forskellige sekvenser, og får det bedste frem i
billeder med ansigter.
Ansigt 2: Nostalgisk
Et langsommere og mere stemningsbetonet diasshow med
effekter som zoom på ansigter og visning af flere billeder ved
siden af hinanden for at få det bedste frem i billeder med
ansigter.
Ansigt 3: Stilfuld
Et livligt diasshow i højt tempo med effekter som zoom på
ansigter og visning af flere billeder ved siden af hinanden for
at få det bedste frem i billeder med ansigter.
Musik
Den musik, der afspilles, bestemmes af standarden for den valgte effekt. Musikken kan
kombineres med enhver effekt, så den bliver som ønsket. Det er også muligt at vælge forskellig
baggrundsmusik (BGM).
36
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel] diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Basis] diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Nostalgisk] diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Stilfuld] diasshow.
Music5
Standardindstillingen for et [Aktiv] diasshow.
Music6
Standardindstillingen for et [Ansigt 1: Basis] diasshow.
Music7
Standardindstillingen for et [Ansigt 2: Nostalgisk] diasshow.
Music8
Standardindstillingen for et [Ansigt 3: Stilfuld] diasshow.
Fra
Der bruges ikke musik.
Tilbage
Vender tilbage til opsætningsskærmen.
Visning af stillbilleder som et diasshow
Andre indstill.
Interval
Indstillingen er fast [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter].
1 sek
3 sek
Indstiller visningsintervallet for billeder i et [Enkel]
diasshow.
5 sek
Auto
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter]
menupunkt.
Gentag
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Grundlæggende betjening
10 sek
z Tilføjelse/ændring af musikfiler
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem under
diasshowet. Du kan overføre musik ved hjælp af [ Musikværktøj] i
(Diasshow) på skærmbilledet
HOME, når "Music Transfer"-softwaren (medfølger) er installeret på en computer. Yderligere oplysninger
findes på side 103 og 105.
• Du kan optage op til otte stykker musik med kameraet (de otte forudindstillede musikstykker (Music1 Music8) kan erstattes med dem, du har overført).
• Den maksimale længde af hver musikfil til afspilning på kameraet er ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en beskadigelse eller anden fejl i filen, skal du vælge
[Format musik] (side 103) og overføre musikken igen.
37
Sletning af billeder
(Indeks)-knap
z-knap
v/V/b/B-knap
MENU-knap
(Afspilning)-knap
Kontrolknap
1 Tryk på knappen
(Afspilning).
2 Tryk på knappen MENU, når skærmen er i enkeltbilled- eller i indekstilstand.
3 Vælg
[Slet] med v/V på kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede sletningsmetode med b/B blandt [Dette bil.], [Flere
billeder] og [Alle billeder i datointerval]/[Alle i denne mappe], og tryk derefter
på z.
• De viste indstillinger varierer afhængigt af den valgte visningstilstand (side 61).
38
Sletning af billeder
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan slette det valgte billede.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan vælge og slette flere billeder samtidig.
1 Marker de billeder, du vil slette, og tryk derefter på z.
Markeringen
vises i billedets afkrydsningsfelt.
Indeksvisning
Grundlæggende betjening
Enkelt billede
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billeder fra en dato/i en mappe, skal du vælge [Flere billeder] på
indeksskærmen, vælge rullepanelet med b og markere afkrydsningsfeltet med et
.
Når du vælger [Alle billeder i datointerval]/[Alle i denne mappe]
Du kan slette alle billeder fra den valgte dato/mappe.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
39
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af skærmbilledet HOME
Skærmen HOME er en indgangsskærm til alle kameraets funktioner, der kan aktiveres, uanset
tilstand (optagelse/afspilning).
z-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
HOME-knap
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke få vist skærmen HOME, når der er en PictBridge-tilslutning eller en USB-
tilslutning.
• Hvis du trykker på HOME igen, skifter kameraet til optage- eller afspilningstilstand.
40
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Punkter i menuen HOME
Når du trykker på HOME vises følgende menupunkter. Det er kun de tilgængelige
menupunkter, der vises på skærmen. Detaljer om de enkelte punkter findes i vejledningen
nederst på skærmen.
Kategori
Optagelse*
Datovisning (side 61)
Mappevisning (side 61)
Favoritter (side 61)
Diasshow
Diasshow (side 34)
Musikværktøj (side 103)
Hent musik
Udskriv
Format musik
Udskriv (side 108)
Grundlæggende betjening
Vis billeder
Punkter
Optagelse (side 24)
Hukomm.værktøj
Hukommelsesadmin.
Memory Stick-værktøj (side 75)
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Internt huk.værktøj (side 77)
Format
Indstillinger
Primære indstill.
Primære indstillinger 1 (side 78)
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Smil-demotilstand
Primære indstillinger 2 (side 80)
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1 (side 82)
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2 (side 85)
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur (side 86)
Language Setting (side 87)
* Den optagetilstand, der er valgt med funktionsvælgeren, bruges.
41
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af menupunkterne
MENU-knap
z-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
1 Tryk på knappen MENU for at få vist menuen.
Funkt.guide
Hvis [Funkt.guide] indstilles til [Fra],
slukkes funktionsguiden (side 78).
• Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstand.
• Der er forskellige menupunkter, som bliver synlige, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil den vises på
skærmen.
• Vælg et menupunkt i afspilningstilstand, og tryk på z.
4 Tryk på knappen MENU for at lukke menuen.
42
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af den valgte tilstand (optagelse/afspilning),
og funktionsvælgerens position i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige menupunkter, der
vises på skærmen.
( : tilgængelig)
Funktionsvælgerposition:
Motiv
Optagemenu (side 45)
—
—
*2
—
*1
Billedformat
Blitz
—
—
Registrering af ansigter
*1
—
—
*2
—
—
—
Registrering af smil
—
—
—
*2
Følsomhed for smilregist.
—
—
—
*2
Opt.funkt.
—
Scenegenkendelse
—
EV
—
—
*2
—
—
—
—
—
Grundlæggende betjening
Valg af motiv
—
ISO
—
—
—
Lysmålermetode
—
—
—
Fokus
—
—
—
Hvidbalance
—
—
Hvidbalance under
vandet
—
—
Blitzniveau
—
—
Rødøjereduktion
—
*2
—
*2
—
*2
DRO
—
—
—
Farvetilstand
—
—
—
SteadyShot
—
—
(Optagelsesindstil.)
—
—
—
—
—
*1) De valgbare punkter er begrænsede i forhold til andre tilstande (side 26).
*2) Betjeningen er begrænset i henhold til den valgte tilstand til valg af motiv (side 30).
43
Menupunkter
Visningsmenu (side 62)
(Slet)
(Datoliste)
(Visningstilstand)
(Filtrer efter ansigter)
(Tilføj/fjern Favoritter)
(Diasshow)
(Retouchering)
(Tilpasning af flere)
(Beskyt)
(Udskriv)
(Vælg mappe)
44
(Roter)
Brug af optagefunktioner
Optagemenu
Funktionerne i optagetilstand ved brug af MENU er beskrevet herunder.
For yderligere oplysninger om betjening af menuen se side 42.
Tilstande, der kan vælges, er markeret med hvid.
Tilstande, der er valgt på menuskærmen,
når funktionsvælgeren er indstillet til SCN
Utilgængelig
.
Valg af motiv: Valg af motivindstilling
Vælger motivet i menuen.
Du kan optage billeder med forudbestemte indstillinger, der passer til forskellige forhold
(side 28).
Brug af optagefunktioner
Standardindstillingerne er markeret med
Billedformat: Valg af billedstørrelsen
Yderligere oplysninger findes på side 11.
For stillbilleder
(kun DSC-W170)
Vælger billedstørrelsen til optagelse af stillbilleder.
(kun DSC-W150)
45
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
For tilstanden Nem optagelse
Vælger stillbilledformat for tilstanden Nem optagelse.
Stort
Optager billeder i formatet [10M] (kun DSC-W170) eller
[8M] (kun DSC-W150).
Lille
Optager billeder i formatet [3M].
For film
(Fin)
Vælger billedstørrelse for optagelse af film.
(Standard)
Blitz: Blitzindstilling
Vælger blitzindstilling i tilstanden Nem optagelse.
46
Auto
Blitzen udløses, når der mangler lys eller i modlys.
Fra
Bruger ikke blitz.
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Vælger, om funktionen Registrering af ansigter skal bruges og vælger prioriteret motiv for
indstilling af fokus, når denne funktion bruges.
Registrerer ansigter på motivet og justerer automatisk indstillingerne for fokus blitz,
eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion.
(Fra)
(Auto)
Anvender ikke funktionen til ansigtsregistrering.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Mærke til ansigtsregistrering
Ramme til registrering af
ansigter (hvid)
(Prioriter børn)
Fokuserer med prioritet på børns ansigter.
(Prioriter voksne)
Fokuserer med prioritet på voksnes ansigter.
Brug af optagefunktioner
Ramme til registrering af
ansigter (orange)
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når der bruges digital zoom.
• Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), er funktionen Registrering af ansigter slået
til.
• Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), er [Auto] standardindstillingen for
[Registrering af ansigter].
• Selvom den faste indstilling for [Registrering af ansigter] er [Auto], når tilstanden Nem optagelse er valgt,
vises der ingen rammer til registrering af ansigter.
• Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. Der kan dog kun registreres op til 4 ansigter i dit motiv,
når tilstanden
(Blødt snap) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
• Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og fokuserer efter
prioritet. Rammen til registrering af ansigter i hovedmotivet bliver orange.
• Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
• Ansigter registreres muligvis ikke, når:
– Det er for mørk eller for lyst.
– En del af ansigtet er dækket af solbriller, masker, hatte, osv.
– Motivet ikke har front mod kameraet.
• Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
47
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Vælger det prioriterede motiv for funktionen Smiludløser. Yderligere oplysninger om
Smiludløser findes på side 31.
(Auto)
Registrerer og optager automatisk smilende ansigter.
(Prioriter børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
• Om smil registreres korrekt afhænger af forholdene.
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af følsomheden for registrering af smil
Gør det muligt at indstille niveauet for registrering af smil ved hjælp af funktionen
Smiludløser. Yderligere oplysninger om Smiludløser findes på side 31.
(Lav)
Registrerer et stort smil.
(Mellem)
Registrerer et normalt smil.
(Høj)
Registrerer selv et lille smil.
• Om smil registreres korrekt afhænger af forholdene.
48
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse
Vælger, om kameraet fortsætter optagelsen, når du trykker på udløserknappen.
(Normal)
(Serie optagelse)
Optager ikke uafbrudt.
Optager 100 billeder efter hinanden, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blitz slukket).
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres (eksponeringsbracketing).
Jo med eksponeringsbracketing jo større skift i
eksponeringsværdien.
• Hvis du ikke kan bestemme den rigtige eksponering, skal du
optage med eksponeringsbracketing ved at ændre
eksponeringsværdien. Du kan bagefter vælge billedet med den
bedste eksponering.
Brug af optagefunktioner
• Blitzen er indstillet til
BRK±0,3EV
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
, er
eksponeringsbracketing ikke tilgængeligt.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket).
Ved serieoptagelse
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Optageintervallet er ca. 0,62 sekunder (DSC-W170) eller 0,51 sekunder (DSC-W150). Optageintervallet
bliver længere, afhængigt af indstillingen af billedstørrelsen.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
funktionen Serie optagelse.
• Fokus, hvidbalance og eksponering justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de
øvrige billeder.
Ved eksponeringsbracketing
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
billeder.
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 51), ændres eksponeringen ud fra den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er det samme som for Serie optagelse. Optageintervallet kan være længere, afhængigt af
motivforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
eksponeringsbracketing.
49
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Scenegenkendelse: Registrering af motiv og optagelse af billedet
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene, f.eks. baggrundsbelysning eller natmotiv,
og tager billedet.
(Fra)
Bruger ikke motivgenkendelse
(Auto)
Kameraet registrerer optageforholdene, f.eks.
baggrundsbelysning eller natmotiv, og tager billedet med de
optimale indstillinger.
Hvis kameraet ikke kan genkende motivet optager det
billedet, som hvis motivgenkendelse var slået [Fra].
Symbol for aktuel indstilling
Symbol for motivgenkendelse
(Avanceret)
Kameraet tager ét billede uden at bruge
motivgenkendelsesfunktionen og et andet billede med
motivgenkendelse Der vises et
ved siden af symbolet for
motivgenkendelse (to optagelser i alt).
Hvis kameraet ikke kan genkende motivet optager det kun ét
billede, som hvis motivgenkendelse var slået [Fra].
Om motiver der kan genkendes
Følgende motiver kan genkendes. Kameraet registrerer det optimale motiv og viser et
motivsymbol.
Hvis lukkeren trykkes halvt ned, når der vises et symbol, bliver symbolet grønt, og
motivgenkendelsen bekræftes.
Tusmørke
Tusmørke portræt
Tusmørkebelysning med et stativ
Modlys
Modlysportræt
• Motivgenkendelse fungerer ikke i følgende situationer:
– Under serieoptagelse
– Ved brug af digital zoom
• Blitzen er indstillet til
(Automatisk blitz) eller
(Blitz slukket).
• [Registrering af ansigter] ændres til [Auto], når Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], og når
[Scenegenkendelse] er indstillet til [Auto] eller [Avanceret].
50
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
• Når funktionen Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], kan motiverne
(Tusmørke portræt) og
(Modlysportræt) ikke vælges.
• Nogle gange kan
-motiver (Tusmørkebelysning med et stativ) ikke genkendes i et miljø, hvor
kameraet er udsat for vibrationer, selvom det står på et stativ.
• Nogle gange bliver lukkeren langsom, når en motiv genkendes som en
-motiv (Tusmørkebelysning
med et stativ). Sørg for at holde kameraet stille under optagelsen.
• Symbol for den aktuelle indstilling og symbolet for motivgenkendelse vises uanset de valgte indstillinger
for skærmvisning (side 21).
• Nogle gange kan kameraet ikke genkende en motiv dette afhænger af situationen.
EV: Justering af lysets intensitet
Mod –
Mod +
–2.0EV
Mod –: Gør billedet mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
+2.0EV
Mod +: Gør billedet lysere.
Brug af optagefunktioner
Manuel justering af eksponeringen.
• For yderligere oplysninger om eksponering, se side 9.
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en justering
af eksponeringen muligvis ikke effektiv.
51
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
ISO: Valg af lysfølsomhed
Vælger ISO-følsomhed.
Lav ISO-følsomhed
(Auto)
Høj ISO-følsomhed
Du kan reducere billedsløring i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISOfølsomheden (vælg et højere tal). Der kommer mere støj på
billedet, efterhånden som tallet for ISO-følsomheden øges.
Vælg en ISO-følsomhed, der passer til optageforholdene.
• For yderligere oplysninger om ISO-følsomhed, se side 9.
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400] ved indstilling til Serie optagelse eller
eksponeringsbracketing.
• Ved optagelse under lysere forhold øger kameraet automatisk tonegengivelsen og hjælper med at
forhindre, at billederne bliver hvidlige (undtagen, når [ISO] er indstillet til [ISO 80]).
52
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
(Multi)
Deler motivet op i flere områder og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (måling på
flere mønstre).
(Center)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke (centreret måling).
Måler kun en del af motivet (punktmåling).
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Brug af optagefunktioner
(Spot)
(Kun for et stillbillede)
• For yderligere oplysninger om eksponering, se side 9.
• Ved brug af punktmåling eller centreret måling, anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at
fokusere på målepositionen (side 54).
• Du kan kun vælge lysmålermetode, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
53
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens
ramme.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
Ramme for AF-afstandsmåler
(kun for et stillbillede)
Indikator for
AF-afstandsmålerramme
(Center-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
afstandsmålerens ramme.
• Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker.
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for
AF-afstandsmålerramme
(Spot - AF)
Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt
område.
• Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker. Hold kameraet roligt, så
motivet og AF-afstandsmåleren ikke kommer ud af justering.
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for
AF-afstandsmålerramme
54
Optagemenu
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(ubegrænset afstand)
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Fokuserer hurtigt og automatisk på et område omkring en
tidligere indstillet afstand (semi-manuel).
• Fokuserer på et motiv i hele afstandsmålerens ramme i semimanuel tilstand.
• Denne tilstand er nyttig ved gentagen optagelse af et motiv med
samme afstand.
• Brug "semi-manuel", når det er svært at stille skarpt med
autofokus, f.eks. når ud optager et motiv gennem et net eller et
vindue.
z Hvis motivet er ude af fokus
Ved optagelse med motivet ved kanten af rammen (eller skærmen) eller ved brug af [Center-AF] eller
[Spot - AF], kan kameraet muligvis ikke fokusere på motivet ved kanten af rammen.
Brug af optagefunktioner
• AF står for autofokus.
• Hvis du bruger Digital zoom eller AF-lampe, deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen.
• Du kan kun skifte fokuseringsmetoden, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
• Du kan kun vælge [Multi-AF] eller [ ] ved optagelse af film.
• Indstillingen semi-manuel afstand indeholder en fejl, der øges, når zoomen indstilles til T-siden, eller
objektivet skråner opad eller nedad.
Gør da følgende:
1 Stil ind på motivet igen, så det er midt i AF-afstandsmåleren, og tryk udløserknappen halvvejs
ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
Ramme for AF-afstandsmåler
AE/AF-låsindikator
Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage proceduren så mange gange,
du ønsker.
2 Når AE/AF-låsindikatoren holder op med at blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til den
færdige optagelse og trykke udløserknappen helt ned.
55
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Justerer farvetonerne efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis billedets farve
ser unaturlig ud.
(Auto)
Justerer efter forholdene udendørs under en klar himmel, efter
solnedgang, natoptagelser, ved lys fra neonskilte eller
fyrværkeri.
(Skyer)
Justerer efter en skyet himmel eller et overskyet sted.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturligt hvidt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
dagslys.
n (Skinnende)
56
Justerer hvidbalancen automatisk.
(Dagslys)
Justerer for steder under en lysende lampe eller med kraftig
belysning, f.eks. i et fotostudie.
Optagemenu
(Blitz)
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Justerer for blitzforholdene.
• Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.
Hvidbalance under vandet: Justering af farvetoner i undervandstilstand
Justerer farvetonerne i tilstanden
(Auto)
(Under vandet) (side 29).
Brug af optagefunktioner
• Flere oplysninger om hvidbalancen, se side 10.
• Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når tilstanden
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv, kan du bruge [Hvidbalance under vandet] i
stedet for [Hvidbalance].
Kameraet justerer automatisk farvetonerne under vandet, så
de ser naturlige ud.
(Under vandet 1)
Justerer for undervandsforhold, hvor blå er kraftig.
(Under vandet 2)
Justerer for undervandsforhold, hvor grøn er kraftig.
(Blitz)
Justerer for brug af blitz under vandet.
• Nogle gange er det ikke muligt at opnå en god justering, uanset om der vælges [Under vandet 1] eller
[Under vandet 2]. Dette afhænger af vandets farve.
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance under vandet] indstillet til [Auto].
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Justerer mængden af blitzlys.
(–)
Gør blitzniveauet lavere.
(Normal)
(+)
Gør blitzniveauet højere.
• Ændring af blitzindstilling, se side 26.
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering muligvis ingen effekt.
57
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
Blitzen udløses to eller flere gange før optagelse
for at reducere problemet med røde øjne ved
anvendelse af blitz.
(Auto)
Når funktionen Registrering af ansigter er slået til, udløses
blitzen automatisk for at reducere problemet med røde øjne.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
(Fra)
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Der går som regel et
sekund, når du har trykket på udløserknappen. Sørg for, at motivet ikke bevæger sig i dette tidsrum.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold som afstanden til motiv, og om personen så ind i den forberedende blitz. Hvis det er tilfældet, kan
du korrigere for røde øjne ved hjælp af [Retouchering] i visningsmenuen efter optagelsen (side 65).
• Hvis funktionen Registrering af ansigter ikke bruges, udløses blitzen ikke for at reducere problemet med
røde øjne, selvom [Auto] er valgt.
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Analyserer det motiv, der skal optages, og forbedrer billedkvaliteten med automatisk
korrektion.
(Fra)
(DRO standard)
(DRO plus)
Der udføres ingen justering.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i hele
motivet.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i
billeder område for område.
• DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer" – en funktion, der automatisk optimerer forskellen
mellem lyse og mørke områder i et billede.
• Det afhænger af optageforholdene, om det er muligt at opnå en korrektionseffekt.
• Bemærk følgende, når [DRO plus] er indstillet.
– Billedbehandling tager tid.
– Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400].
– Når der er valgt serie-/bracketing-optagelse, annulleres [DRO plus], og [DRO standard] indstilles.
58
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
Du kan ændre billedets lysstyrke, ledsaget af effekter.
Indstiller billedet til standardfarve.
(Vivid)
Indstiller billedet til lys og dyb farve.
(Sepia)
Indstiller billedet til sepia.
(S-H)
Indstiller billedet til sort-hvid.
Brug af optagefunktioner
(Normal)
• Du kan kun vælge [Normal], [Sepia] eller [S-H] ved optagelse af film.
59
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen
Vælger anti-slørfunktionen.
(Fotografer)
Aktiverer anti-slørfunktionen, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere
billeder, selv når du zoomer ind på et fjernt motiv.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Fotografer].
(Fra)
Bruger ikke anti-slørfunktionen.
• I tilstanden Autojustering eller Nem optagelse, indstilles [SteadyShot] til [Fotografer].
• Ved film kan du kun indstille [Fortsat] eller [Fra].
Standardindstillingen er [Fortsat].
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt i følgende tilfælde.
– Når kameraet ryster for meget.
– Når lukkerhastigheden er for lav, f.eks. ved optagelse af billeder om natten.
(Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger
Vælger indstillingerne for optagefunktionen. De punkter, der vises i denne menu, er de samme
som i [
Optagelsesindstil.] på skærmen HOME. Se side 41, 82.
60
Brug af visningsfunktioner
Valg af Visningstilstand
Når kameraet bruges med en "Memory Stick Duo", kan du vælge, hvordan billeder skal
afspilles (Visningstilstand) på skærmen HOME.
Når du bruger den interne hukommelse, afspilles billeder kun i tilstanden Mappevisning.
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Vis billeder) med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede Visningstilstand med v/V, og tryk derefter på z.
(Datovisning): Visning efter dato
(Mappevisning): Visning efter mappe
Viser billeder for hver mappe, der er oprettet med [Opret lagr.mappe] i [Hukomm.værktøj].
Hvis der ikke oprettes en ny mappe, placeres alle billeder i mappen "101MSDCF". Yderligere
oplysninger om denne mappe findes på side 72, 75.
Brug af visningsfunktioner
Sorterer de billeder, der er gemt på din "Memory Stick Duo" efter dato, og afspiller dem.
Standardindstillingen er [Datovisning].
(Favoritter): Visning af billeder, der er registreret som Favoritter
Denne funktion viser billeder, der er registreret som favoritter (side 63).
Antal billeder, der er
registreret som
Favoritter
Viser billeder med den
seneste dato
1 Vælg den gruppe af Favoritter, som du vil afspille med v/V/b/B på kontrolknappen, tryk
derefter på z.
Alle billeder i den valgte gruppe af Favoritter vises.
2 Tryk på z, når du har valgt det billede, som du vil afspille i enkeltbilledtilstand.
61
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Dette afsnit beskriver de tilgængelige menupunkter, når du trykker på knappen MENU i
afspilningstilstand. For yderligere oplysninger om betjening af menuen, se side 42.
De afspilningstilstande, der kan vælges, vises på en hvid baggrund.
Tilgængelig
Utilgængelig
Visningstilstand (Datovisning/Mappevisning/Favoritter) Intern hukommelse
(Slet): Sletning af billeder
Vælger og sletter billeder på skærmbilledet med enkeltbilleder eller indeksskærmbilledet, se
side 38.
(Dette bil.)
Sletter det valgte billede.
• Dette punkt vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
(Alle billeder i
datointerval)
(Alle i denne mappe)
Vælger og sletter flere billeder.
Sletter alle billeder fra den valgte dato/mappe.
• De viste meddelelser varierer afhængigt af den valgte
visningstilstand.
(Visningstilstand): Skift af Visningstilstand
Vælger visningstilstanden. Dette menupunkt har samme funktion som
skærmen HOME.
Se side 61.
(Vis billeder) på
(Datoliste): Valg af afspilningsdato ved brug af Datovisning
Denne funktion vælger den dato, der skal afspilles, når du bruger Datovisning.
1 Tryk på knappen MENU, når skærmen er i enkeltbilled- eller i indekstilstand.
2 Vælg [Datoliste] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Der vises en liste over datoer (kalender).
3 Vælg den dato, som du vil have vist, med v/V/b/B, og tryk på z.
62
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
(Filtrer efter ansigter): Afspilning af billeder, der er filtreret efter bestemte
betingelser
Denne funktion filtrerer billeder og viser dem.
(Fra)
(Alle mennesker)
Billeder filtreres ikke.
Billeder filtreres efter bestemte betingelser og vises.
(Børn)
(Småbørn)
(Smil)
• Nogle gange skjules eller vises billeder ved en fejl.
• Nogle gange kan filtrering ikke bruges på billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
Vælg dit favoritbillede, og tilføj/fjern det fra gruppen af favoritter.
(Dette bil.)
Tilføj eller fjern det billede, du valgte som favorit.
• Dette punkt vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
(Tilføj alle i
datointerval)
Vælg flere billeder, og tilføj eller fjern dem som favoritter.
Vælg alle billeder i det valgte datointerval, og tilføj dem som
favoritter.
Brug af visningsfunktioner
(Tilføj/fjern Favoritter): Tilføjelse/fjernelse af Favoritter
• Dette punkt vises kun under listevisning i Datovisning.
(Fjern alle i
datointerval)
(Fjern alle i Favoritter)
Fjern alle billeder på den valgte dato/favoritliste.
• De viste meddelelser varierer afhængigt af den valgte
visningstilstand.
• Dette punkt vises kun i indekstilstand.
Sådan føjes et billede til en gruppe af favoritter
1 Vælg det billede, som du vil føje til gruppen af favoritter, når du viser billeder i
enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen, og vælg [Dette bil.] med b/B, og
tryk på z.
4 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billedet til, med v/V/b/B, og tryk på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
63
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Sådan vælges og føjes flere billeder til en gruppe af favoritter
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen, og vælg [Flere billeder] med b/B,
og tryk på z.
3 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billederne til, med v/V/b/B, og tryk på z.
I enkeltbilledtilstand:
4 Vis det billede, som du vil tilføje, med b/B, og tryk på z.
Det valgte billede markeres med et
.
5 Tryk på b/B for at få vist flere billeder, som du vil tilføje, og tryk derefter på z.
6 Tryk på knappen MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
4 Vælg det billede, der skal tilføjes, med v/V/b/B, og tryk på z.
Det valgte billede markeres med et
.
5 Gentag trin 4 for at tilføje flere billeder.
For at vælge alle billeder fra en bestemt dato, skal du vælge rullepanelet med b og trykke på z.
6 Tryk på knappen MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan tilføjes alle billeder fra en bestemt dato
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i indekstilstand.
2 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen.
3 Vælg [Tilføj alle i datointerval] med b/B, og tryk på z.
4 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billederne til, med v/V/b/B, og tryk på z.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan fjernes billeder fra Favoritter
Vælg det billede, som du vil fjerne, ved at følge fremgangsmåden i "Sådan vælges og føjes
flere billeder til en gruppe af favoritter".
Symbolet
forsvinder.
• Vælg [Fjern alle i datointerval]/[Fjern alle i Favoritter] for at fjerne alle billeder fra den
valgte dato eller gruppe af favoritter.
(Diasshow): Afspilning af en serie af billeder
Dette menupunkt har samme funktion som at trykke på knappen
Se side 34.
64
(Diasshow).
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
Tilføjer effekter eller rettelser på et optaget billede og gemmer som en ny fil. Originalbilledet
bevares.
Sådan retoucheres et stillbillede
1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Retouchering] med v/V på kontrolknappen, tryk derefter på z, når du har valgt den
ønskede model med b/B.
4 Retoucher billederne ved at følge anvisningerne for de forskellige retoucheringstilstande
nedenfor.
(Beskær)
Der zoomes ind på billedet under afspilningen, og en del af
billedet beskæres.
Brug af visningsfunktioner
1 Tryk på W/T for at zoome ind på beskæringsområdet.
2 Vælg punktet med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Billedformat] med v/V, og tryk på z.
Vælg et billedformat for at optage med v/V, og tryk på z
igen.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Den billedstørrelse, du kan beskære, kan afhænge af billedet.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
(Rødøjereduktion)
Fjerner røde øjne, der skyldes blitz.
Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt
af billedet.
65
Visningsmenu
(Uskarp maskering)
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Gør billedet inde i en valgt ramme skarpere.
1 Vælg det område (rammen) af billedet, som du vil retouchere,
med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Korrigeringen kan være utilstrækkelig, og billedkvaliteten kan være
reduceret. Dette afhænger af billedet.
(Blød fokusering)
Gør periferien sløret omkring et valgt punkt for at fremhæve et
motiv.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
3 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Delvis farve)
Omgiver et valgt punkt med sort-hvid for at angive et motiv.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
66
Visningsmenu
(Fiskeøjeobjektiv)
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Anvender en fiskeøjeeffekt omkring et valgt punkt.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Tværfilter)
Tilføjer en stjerneeksplosion for at gøre punkter i billedet
tydeligere.
(Sløring af omkreds)
Vælg det centerpunkt, der skal udtrykke bevægelse i stillbilledet.
Brug af visningsfunktioner
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
67
Visningsmenu
(Retro)
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Dette gør billedet blødere ved hjælp af sløring og dæmper lyset,
så det er ud til at være taget med et gammelt kamera.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Smil)
Denne funktion får en person til at se smilende ud. Når kameraet
registrerer et ansigt, der kan retoucheres, vises der en ramme
omkring ansigtet.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Retouchering kan muligvis ikke lade sig gøre. Dette afhænger af
billedet.
68
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformatet til et bestemt formål
Du kan ændre formatforholdet og størrelsen på billeder og gemme dem som nye filer.
Du kan konvertere billeder til 16:9-format, så du kan få dem vist i High Definition, og til
VGA-størrelse, så du kan bruge dem i blogs eller e-mails.
HDTV (
)
Blog / e-mail (
Skifter format fra 4:3/3:2 til 16:9 og gemmer i 2M-størrelse.
)
Skifter format fra 16:9/3:2 til 4:3 og gemmer i VGA-størrelse.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Tilpasning af flere] med v/V på kontrolknappen, og tryk på z, når du har valgt den
ønskede billedstørrelse med b/B.
Brug af visningsfunktioner
1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
4 Tryk på W/T for at zoome ind på det område, som du vil beskære.
5 Vælg punktet med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
Yderligere oplysninger om billedformat kan du finde på side 11.
Du kan ikke ændre formatet på film.
Du kan ikke ændre formatet fra VGA til [HDTV].
Forstørrelse af billedet og tilpasning af flere kan reducere billedkvaliteten.
69
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning. Symbolet
(Dette bil.)
(Beskyt) vises på beskyttede billeder.
Beskytter/låser det valgte billede op.
• Dette punkt vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Vælger og beskytter/låser flere billeder op.
Sådan beskytter du et billede
1 Vælg de billeder, som du vil beskytte, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Beskyt] med v/V på kontrolknappen, [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
Sådan vælger og beskytter du billeder
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Beskyt] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
I enkeltbilledtilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 Tryk på b/B for at få vist andre billeder, du ønsker at beskytte, og tryk derefter på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 For at beskytte andre billeder, gentages trin 3.
For at vælge alle billeder fra en bestemt dato/mappe/favoritter, skal du vælge rullepanelet med b
og trykke på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Bemærk, at formateringen sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne er beskyttede,
og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
70
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du vil annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at følge
fremgangsmåden i "Sådan vælger og beskytter du billeder".
Symbolet
(Beskyt) forsvinder.
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
Føjer et udskriftsbestillingsmærke (
Se side 111.
) til et billede, der skal udskrives.
(Dette bil.)
Markerer det aktuelt valgte billede med et DPOF-mærke. Sletter
DPOF-mærket fra det valgte billede, hvis det har et DPOFmærke.
(Flere billeder)
Vælger billeder og føjer DPOF-mærker til dem. Sletter DPOFmærker, der allerede er tilføjet.
Udskrivning af billeder, der er taget med kameraet.
Se side 108.
(Roter): Rotation af et stillbillede
Roterer et stillbillede.
Brug af visningsfunktioner
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på knappen MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [Roter] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [
], og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller film.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
71
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 42
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Vælger mappen med det billede, som du vil afspille.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres valg af en mappe
Vælg [Afslut] i trin 2, og tryk derefter på z.
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller
oprette en ny.
• Sådan opretter du en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 75)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagringsmappe] (side 76)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Går til den forrige mappe
: Går til den næste mappe
: Går til enten den forrige eller den næste mappe
72
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen
Hukommelsesadmin. og indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af
(Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
(Hukommelsesadmin.) eller
z-knap
v/V/b/B-knap
HOME-knap
Kontrolknap
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Hukommelsesadmin.) eller
kontrolknappen.
(Indstillinger) med b/B på
Tilpasning af indstillinger
3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Skærmen HOME vises ved at trykke på b.
73
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger
5 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
Sådan annullerer du ændringen
Vælg [Fortryd], hvis indstillingen vises på skærmen, og tryk derefter på z.
Hvis ikke, trykkes på b.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
• Hvis du trykker på HOME igen, skifter kameraet til optage- eller afspilningstilstand.
74
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj
Dette punkt vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
1 Vælg [Opret lagr.mappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmbilledet til oprettelse af mapper vises.
Tilpasning af indstillinger
Opret lagr.mappe
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
Sådan annulleres mappeoprettelsen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• For yderligere oplysninger se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 98).
75
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Skift lagringsmappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 Vælg [Skift lagringsmappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmbilledet til valg af mappe vises.
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres ændringen af optagemappen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopier
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Isæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet.
2 Vælg [Kopier] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Kopieringen starter.
Sådan annulleres en kopiering
Vælg [Fortryd] i trin 3, og tryk derefter på z.
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med lidt
resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Du kan ikke vælge billeder, der skal kopieres.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i
den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]) (side 77).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
bestemt mappe og kopiere billeder til den.
• Udskriftsbestillingsmærket
på billederne kopieres ikke.
76
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj
Dette punkt vises ikke, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Tilpasning af indstillinger
77
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Primære indstill. — Primære indstillinger 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Fra
Slår bip-/lukkerlyden fra.
Funkt.guide
Når du bruger kameraet, vises funktionsguiden.
Til
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Initialiser
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Selvom du udfører denne funktion, bevares
de billeder, som er lagret i den interne hukommelse.
1 Vælg [Initialiser] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst." vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Indstillingerne sættes tilbage til standardindstillingerne.
Sådan annulleres initialiseringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
78
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Smil-demotilstand
Du kan få vist en demonstration af tilstanden Smiludløser.
Til
Starter en demonstration, når du bruger tilstanden
Smiludløser.
Fra
Demonstrationen starter ikke.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren (side 29).
2 Ret kameraet mod motivet, og tryk udløserknappen helt ned.
Demonstrationen starter.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. 15 sekunder, starter demonstrationen automatisk, selvom der ikke
trykkes på udløserknappen.
• Du kan afslutte demonstrationen midlertidigt, når den starter ved at trykke udløserknappen helt ned.
• Selvom lukkeren udløses, når kameraet registrerer et smil, tages der ikke et billede.
• Vælg altid indstillingen [Fra] for at tage et billede med Smiludløser.
Tilpasning af indstillinger
79
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Primære indstill. — Primære indstillinger 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
USB-tilslut
Vælger USB-tilstand for tilslutning af kameraet til en computer eller en PictBridgekompatibel printer med kablet til multistikket.
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 96
og 108).
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer med indstillingen [Auto], skal du vælge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USBenhed med indstillingen [Auto], skal du vælge [Mass Storage].
PictBridge
Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 108).
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter
kopieringsguiden automatisk, og billederne i optagemappen
kopieres automatisk til computeren (med Windows Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 96).
COMPONENT
Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD(1080i), svarende til det tilsluttede tv
(side 88).
80
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et 1080i High
Definition TV.
SD
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område.
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal du tjekke tv-farvesystemet for dit land eller
område (side 90).
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden NTSC (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden PAL (f.eks. for
Europa).
Vis zoom i bredf.
Under afspilning på et HD-tv (High Definition) bliver stillbilleder i formatet 4:3 og 3:2 vist i
formatet 16:9. Billedernes øverste og nederste kant beskæres lidt under visningen.
Afspiller i formatet 16:9.
Fra
Bruger ikke Vis zoom i bredf.
• De eneste billeder, der kan vises i zoom i bredformat er 4:3- og 3:2-billeder. Der kan ikke bruges zoom på
film, 16:9-billeder og portrætbilleder.
• Det billede, der vises på kameraets LCD-skærm ændres ikke.
Tilpasning af indstillinger
Til
81
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås (en afstand på op til ca. 2,0 m (zoom: W)/1,7 m (zoom: T) anbefales).
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af
motivets midte.
• Du kan ikke bruge AF-lampen når:
– Semi-manuel er indstillet (side 55).
– Tilstanden
(Landskab), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
• Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny
AF-afstandsmålerramme med en prikket linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
centrum af rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i
AF-lampens lys på kort afstand.
Gitterlinje
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
Til
Viser gitterlinjer.
Fra
Viser ikke gitterlinjer.
• Gitterlinjerne optages ikke.
82
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
AF-fkt.
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt
Justerer automatisk fokus, når du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling er praktisk til
optagelse af stationære motiver.
Monitor
Justerer automatisk fokus, før du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling forkorter det
tidsrum, der skal bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Enkelt].
• Den valgte AF-indstilling er ugyldig, når funktionen Registrering af ansigter, er slået til.
• [Enkelt] vælges automatisk ved brug af semi-manuel.
Digital zoom
Vælger digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 5×). Når
zoomskalaen overstiger 5×, bruger kameraet funktionen Smart eller Præcision til digital
zoom.
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet
ikke forvrænges, alt efter billedstørrelsen.
Dette er ikke tilgængeligt når:
– Billedformatet er indstillet til [10M], [3:2 (8M)] eller [16:9
(7M)] (kun DSC-W170).
– Billedstørrelsen er indstillet til [8M], [3:2 (7M)] eller [16:9
(6M)] (kun DSC-W150).
• Den maksimale zoomskala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisions-zoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til 10×, herunder optisk zoom på
5×. Dog sker der en forringelse af billedkvaliteten, når der
zoomes ud over den optiske zoomskala.
Fra
Anvender ikke digital zoom.
Tilpasning af indstillinger
Smart
(Smart zoom)
(
)
83
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Billedstørrelse og maksimal zoomskala ved brug af Smart zoom (herunder optisk zoom på
5×)
Størrelse
Maksimal zoomskala
DSC-W170
DSC-W150
5M
Ca. 7,0 ×
Ca. 6,3 ×
3M
Ca. 8,9 ×
Ca. 8,0 ×
VGA
Ca. 28 ×
Ca. 25 ×
16:9 (2M)
Ca. 9,5 ×
Ca. 8,5 ×
• Du kan ikke bruge digital zoom, når:
– Tilstanden
(Smiludløser) er valgt i Valg af motiv.
– LCD-skærmen er slukket.
– Der optages en film.
Konvert.obj.
Sæt til at opnå korrekt fokus, når der monteres et konverterobjektiv (medfølger ikke). Monter
en objektivadapter (medfølger ikke) og derefter et konverterobjektiv.
Tele (
)
Vidvinkel (
Fra
•
•
•
•
•
•
•
•
Ved montering af konverterobjektiv til tele.
)
Ved montering af konverterobjektiv til vidvinkel.
Ingen montering af et objektiv.
Når du bruger den indbyggede blitz, kan lyset fra blitzen blive blokeret, hvilket giver skygger.
Kontroller billedkompositionen på LCD-skærmen under optagelsen.
Makro er låst på
(Auto).
Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
Det tilgængelige fokusområde er begrænset.
AF-lampen lyser ikke.
Du kan ikke vælge semi-manuel.
Hvis du tager billeder med et telekonverterobjektiv (medfølger ikke), kan kameraet muligvis også bruges
til nære motiver i tilstanden
(Landskab) og
(Tusmørke).
• Hvis du tager billeder med et konverterobjektiv (medfølger ikke), kan du muligvis ikke tage billeder i
tilstanden
(Fyrværkeri) med optimal effekt.
• Se også den vejledning, der fulgte med konverterobjektivet.
84
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
Autoretning
Når kameraet drejes for at optage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætposition.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
• Stående billeder vises med en sort kant til højre og venstre for billedet.
• Billedets orientering optages muligvis ikke korrekt, dette afhænger af kameraets optagevinkel. Hvis et
billede ikke optages med den korrekte orientering, kan du rotere billedet ved at følge fremgangsmåden på
side 71.
• Du kan ikke bruge Autoretning, når du har valgt
(Under vandet) i Valg af motiv.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Autom. visn.
Fra
Bruger ikke Autom visn.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart
optage det næste billede.
• Du kan ikke bruge Autom. visn., når:
– Du bruger Serie optagelse/bracketing.
– [Scenegenkendelse] er indstillet til [Auto] eller [Avanceret].
Tilpasning af indstillinger
Autom. visn.
85
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
1 Vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) på skærmen HOME.
2 Tryk på z på kontrolknappen.
3 Vælg datovisningsformatet med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på z.
5 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
Annullering af urindstillingen
Vælg [Fortryd] i trin 5, og tryk derefter på z.
86
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
1 side 73
Language Setting
Language Setting
Vælger det sprog, der bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
Tilpasning af indstillinger
87
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet.
Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til et tv med det
medfølgende kabel til multistikket
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
1 Slut kameraet til tv'et med kablet til multistikket (medfølger).
1 Til lyd/videoindgangsstik
VIDEO AUDIO
Gul
Sort
(Afspilning)-knap
Kontrolknap
2 Til multistikket
• Hvis dit tv har stereoindgangsstik, skal lydstikket (sort) på kablet til multistikket forbindes til det
venstre lydstik.
2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
• Se også tv'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.
3 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 81).
88
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af et billede ved tilslutning af kameraet til et HD-tv
Du kan få vist et billede i høj kvalitet*, som er optaget med kameraet, ved at slutte kameraet til
et HD-tv (High Definition) med et Adapterkabel til HD-output (medfølger ikke).
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
* Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.
• I [Vis zoom i bredf.] kan stillbilleder med et format på 4:3 og 3:2 vises i formatet 16:9 (side 81).
• I [Tilpasning af flere] kan formatet konverteres til 16:9 til visning i HD (High Definition) (side 69).
1 Slut kameraet til et HD-tv (High Definition) med Adapterkabel til HD-output
(medfølger ikke).
1 Til lyd/videoindgangsstik
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Grøn/Blå/Rød
Adapterkabel til
HD-output
(medfølger ikke)
Hvid/Rød
Kontrolknap
2 Til multistikket
HOME-knap
Visning af billeder på en tv-skærm
(Afspilning)-knap
2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
• Se også tv'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.
89
Visning af billeder på en tv-skærm
3 Tryk på knappen
(Afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Primære indstillinger 2] ved at vælge
(Indstillinger) på
skærmbilledet HOME (side 80).
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 81).
• Du kan ikke se film, som udsendes i [HD(1080i)]-signalformat. Indstil [COMPONENT] til [SD] ved
visning af film (side 80).
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis du tilslutter en Sony-enhed, der understøtter "PhotoTV HD", via et Adapterkabel til
HD-output (medfølger ikke), åbner der sig en helt ny verden af enestående fotos i fuld
HD-kvalitet.
PhotoTV HD giver mulighed for en meget detaljeret, fotolignende gengivelse af fine teksturer
og farver.
• Indstillingerne skal også vælges på tv'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og
kabel til multistik. Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera. Kontroller
følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
90
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises
til "Brug af en Macintosh-computer" (side 104).
Skærmbillederne i dette afsnit stammer fra den engelske
version.
Installer softwaren (medfølger) først (side 93)
• Installer softwaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiering af billeder til computeren (side 96)
• Kopier billeder til computeren med "Picture Motion Browser".
• Nyd billeder med "Picture Motion Browser" og "Music
Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte
stillede spørgsmål findes på Sony kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Brug af computeren
Transfer" som følger:
– Få vist billeder, der er gemt på computeren
– Rediger billeder
– Få vist optagesteder for stillbilleder på kort online
– Opret en disk med optagne billeder (kræver cd- eller dvdbrænder)
– Udskriv eller gem stillbilleder med dato
– Tilføj/skift musik for diasshow (med "Music Transfer")
91
Brug af din Windows-computer
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et
multiboot-miljø.
USB-stik: Installeret som standard.
Anbefalet miljø til brug af "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (Intel Pentium III 800 MHz eller
hurtigere anbefales).
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales).
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen - cirka 400 MB.
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller mere.
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes
ikke.
92
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
• Computermiljøet skal også overholde kravene
til operativsystemet.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en
USB-grænseflade, der er kompatibel med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør
det avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er fire tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. For oplysninger om [PictBridge] og
[PTP/MTP], se side 80.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Installation af softwaren (medfølger)
Du kan installere softwaren (medfølger)
ved at udføre følgende procedure.
• Log på som Administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt
cd-rom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
4 Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du
vil acceptere aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ved
siden af [I accept the terms of the
license agreement] og derefter på
[Next].
Installationsmenuen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af
systemmiljøet på din computer.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på [Computer] (i Windows XP/2000, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Skærmen Automatisk afspilning bliver
måske vist. Vælg "Run Install.exe.", og følg
anvisningerne på skærmen for at fortsætte
installationen.
6 Tag cd-rom'en ud, når
installationen er fuldført.
• Installer softwaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
2 Klik på [Install].
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next].
Skærmen "License Agreement" vises.
Brug af computeren
Skærmen "Choose Setup Language"
vises.
93
Installation af softwaren (medfølger)
Når du har installeret softwaren, oprettes der
genveje til "Picture Motion Browser", "PMB
Guide" og "Music Transfer" på skrivebordet.
Dobbeltklik for at starte
"Picture Motion Browser".
Dobbeltklik for at starte "PMB
Guide".
Dobbeltklik for at starte
"Music Transfer".
94
Om "Picture Motion Browser" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet i højere grand end nogensinde før
ved at udnytte softwaren.
Dette afsnit giver et kort overblik over
"Picture Motion Browser".
"Picture Motion Browser"oversigt
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere de billeder, der er taget med
kameraet, og få dem vist på computeren.
• Organisere billederne på computer i en
kalender, så du kan få dem vist efter optagedato.
• Du kan få vist billedfiler, der er gemt på en
computer, med kameraet ved at kopiere dem til
en "Memory Stick Duo".
• Retouchere (Rødøjereduktion etc.), udskrive og
sende stillbilleder som e-mail-vedhæftelser,
ændre optagedatoen og meget mere.
• Udskriv eller gem stillbilleder med dato.
• Opret en datadisk ved hjælp af en cd- eller dvdbrænder.
• Upload billedet til internettet.
• Yderligere oplysninger findes i "PMB Guide".
Start og afslutning af "Picture
Motion Browser"
Start af "Picture Motion Browser"
Dobbeltklik på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller fra menuen Start: Klik på [Start] t
[All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
• Bekræftelsesmeddelelsen fra
informationsværktøjet vises på skærmen, når du
starter "Picture Motion Browser" første gang.
Vælg [Start]. Denne funktion giver dig besked
om nyheder såsom softwareopdateringer. Du
kan ændre indstillingen senere.
Afslutning af "Picture Motion Browser"
Klik på knappen
skærmen.
øverst til højre på
Start af "PMB Guide"
Brug af computeren
Dobbeltklik på ikonet
(PMB Guide) på
skrivebordet.
Hvis du vil åbne "PMB Guide" fra menuen
Start, skal du klikke på [Start] t [All
Programs] ([Programs] i Windows 2000)
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
95
Kopiering af billeder til computeren med
"Picture Motion Browser"
Forberedelse af kameraet og
computeren
Tilslutning af kameraet til
computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagne billeder i kameraet.
• Ved kopiering af billeder i den interne
hukommelse er dette trin unødvendigt.
2 Til multistikket
2 Sæt det tilstrækkeligt opladede
batteri i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med
AC-adapteren (medfølger ikke) og
USB/AV/DC IN-kablet til et
multistik (medfølger ikke).
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
eller billeddataene kan blive beskadiget,
hvis batteriet bliver fladt for hurtigt.
3 Tænd computeren, og tryk på
knappen
(Afspilning).
1 Til et USB-stik
Kabel til
multistik
Meddelelsen "Opretter forbindelse..." vises
på kameraets skærm.
Adgangsindikatorer*
Første gang der oprettes forbindelse via
USB, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
(Afspilning)-knap
*
vises på skærmen under kommunikationen.
Betjen ikke computeren, mens indikatoren vises.
Når indikatoren skifter til
, kan du starte
computeren igen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal du indstille
[USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 80).
96
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Kopiering af billeder til en
computer
1 Slut kameraet til en computer
som beskrevet i "Tilslutning af
kameraet til computeren".
• For yderligere oplysninger om "Picture
Motion Browser", se "PMB Guide".
Få vist billeder på computeren
Når importen er færdig, startes "Picture
Motion Browser". Der vises miniaturer af
de importerede billeder.
Når du har oprettet en USB-forbindelse,
vises skærmen [Import Media Files] i
"Picture Motion Browser" automatisk.
• Mappen "Pictures" ("My Pictures" i Windows
XP/2000) er valgt som standardmappe i
"Viewed folders".
• Hvis du bruger Memory Stick-åbningen, se
side 100.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises,
skal du lukke den.
Organiser billederne på computeren i en
kalender, så du kan få dem vist efter
optagedato.
Yderligere oplysninger findes i "PMB
Guide".
Klik på knappen [Import] for at starte
importen af billeder.
Eksempel: Skærmbillede til visning af
måned
Brug af computeren
2 Importer billederne.
Billederne importeres som standard til
en mappe, der er oprettet i "Pictures"
("My Pictures" i Windows XP/2000) og
har fået et navn med datoen for
importen.
97
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Sådan afbrydes USBtilslutningen
Følg fremgangsmåden fra trin 1 til 4
nedenfor før:
• Kablet til multistikket afbrydes.
• En "Memory Stick Duo" fjernes.
• En "Memory Stick Duo" sættes i kameraet efter
kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Kameraet slukkes.
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
De billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes som mapper på "Memory Stick
Duo" eller i den interne hukommelse.
Eksempel: Visning af mapper i
Windows Vista
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet i
systembakken.
Windows Vista
Dobbeltklik her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklik her
2 Klik på
[Stop].
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er unødvendig for Windows Vista/
XP.
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper.
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med kameraet.
Når der ikke er oprettet nye mapper, er der
følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": Kun "101MSDCF"
– Intern hukommelse: Kun "101_SONY"
98
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
• Du kan ikke optage billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i denne mappe er kun
tilgængelig til visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder i mappen
"MISC".
• Billedfiler navngives som følger:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
De numeriske dele af navnet på en filmfil, der er
oprettet i filmtilstand og dens tilsvarende
indeksbilledfil, er de samme.
• Yderligere oplysninger om mapper finder du på
side 72 og 75.
Brug af computeren
99
Kopiering af billeder til en computer uden
"Picture Motion Browser"
Du kan kopiere billeder til din computer
uden "Picture Motion Browser" som følger.
Hvis computeren har en Memory Stickåbning:
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
Dette afsnit viser et eksempel på kopiering
af billeder til "Documents" ("My
Documents" i Windows XP).
• Selv hvis du bruger Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere billeder ved at
sætte "Memory Stick Duo" i Memory Stickåbningen i din computer.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, se side 119.
1 Forbered kameraet og en
Hvis computeren ikke har en Memory
Stick-åbning:
Opret en USB-forbindelse, og følg
fremgangsmåden til kopiering af billeder.
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler ved kopiering af billeder fra
"Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/
98/98 Second Edition/NT/Me fra Windowsstyresystemet. Brug en almindelig Memory
Stick Reader/Writer til at kopiere billeder fra en
"Memory Stick Duo" til din computer.
Hvis du vil kopiere billeder i den interne
hukommelse til din computer, skal du først
kopiere billederne til en"Memory Stick Duo" og
derefter kopiere dem til din computer.
100
Kopiering af billeder til en
computer
– Windows Vista/XP
computer.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Forberedelse af kameraet og
computeren" på side 96.
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til multistikket.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 96.
• Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
installeret, er [Import Media Files] startet på
"Picture Motion Browser", men vælg
[Cancel] for at afslutte.
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser"
3 Klik på [Open folder to view files]
([Open folder to view files] t
[OK] i Windows XP), når guiden
vises automatisk på skrivebordet.
6 Klik på mappen [Documents] ([My
Documents] i Windows XP).
Højreklik derefter på vinduet
"Documents" for at få vist
menuen, og klik på [Paste].
1
2
• Hvis guiden ikke vises automatisk, skal du
følge fremgangsmåden: t "I Windows
2000".
4 Dobbeltklik på [DCIM].
5 Dobbeltklik på den mappe, hvor
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Bemærk, at hvis du
ændrer filnavnet (side 102), kan du muligvis
ikke afspille billedet med dit kamera.
I Windows 2000
Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk], når du har sluttet
kameraet til computeren. Gå derefter til
trin 4.
Brug af computeren
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt. Højreklik derefter på en
billedfil for at få vist menuen, og
klik derefter på [Copy].
Billedfilerne kopieres til mappen
[Documents] ([My Documents] i
Windows XP).
1
2
• Angående billedfilernes lagringsdestination,
se side 98.
101
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
på kameraet ved at kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette afsnit beskriver fremgangsmåden
med en Windows-computer som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke mere findes på en "Memory
Stick Duo", kan du få vist billedet på
kameraet igen ved at eksportere (kopiere)
billedfilen til kameraet ved hjælp af
"Picture Motion Browser".
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på
et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
1 Slut kameraet til din computer, og
start "Picture Motion Browser"
(side 95, 96).
2 Vælg de stillbilleder, der skal
eksporteres, i hovedvinduet.
3 Vælg [Open with External
Program] i menuen [Manipulate]
t [Image Export Tool].
4 Følg vejledningen på skærmen,
og eksporter billedfilerne til
"Memory Stick Duo".
• Yderligere oplysninger om "Picture Motion
Browser" findes i "PMB Guide".
102
Sådan eksporteres billeder til kameraet
uden brug af "Picture Motion Browser"
• Billeder, der kopieres ved at følge nedenstående
fremgangsmåde, kan ikke afspilles i
Datovisning, Filtrer efter ansigter og kan ikke
registreres i Favoritter. Afspil disse billeder på
kameraet i Mappevisning (side 61).
• Spring trin 1 og 2 over, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
1 Højreklik på billedfilen, og klik derefter på
[Rename].
2 Omdøb filen til "DSC0ssss". Angiv et
tal mellem 0001 og 9999 for ssss.
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypen for
stillbilleder er JPG, og filtypen for film er
MPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
3 Højreklik på billedfilen, og klik derefter på
[Copy].
4 Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [Computer] ([My
Computer] i Windows XP).
5 Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], klik derefter på [Paste].
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
• Hvis der ikke er oprettet en mappe på "Memory
Stick Duo", skal du først oprette en (side 75)
med kameraet. Derefter skal du kopiere
billedfilerne.
Brug af "Music Transfer" (medfølger)
Du kan udskifte de musikfiler, der er
forudindstillet fra fabrikken, med udvalgte
musikfiler ved hjælp af "Music Transfer"
på cd-rom'en (medfølger). Du kan også
slette eller tilføje disse filer, når du har lyst.
Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
• Sådan gendannes musik, der er
forudindstillet i kameraet fra fabrikken:
1 Udfør [Format musik] i trin 3.
2 Udfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikfilerne vender tilbage til den
forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] indstilles til [Fra].
• Du kan gendanne musikfilerne til de
forudindstillede ved hjælp af [Initialiser]
(side 78), men andre indstillinger vil imidlertid
også blive gendannet.
• Der er yderligere oplysninger om "Music
Transfer" i onlinehjælpen i "Music Transfer".
1 Tryk på knappen HOME for at få
vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Diasshow) med b/B på
kontrolknappen og vælg
[ Musikværktøj] med v/V, og
tryk derefter på z.
tryk derefter på z.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
4 Opret en USB-forbindelse mellem
kameraet og din computer.
Brug af computeren
3 Vælg [Hent musik] med v/V, og
5 Start "Music Transfer".
6 Følg vejledningen på skærmen
for at tilføje/ændre musikfiler.
103
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din Macintoshcomputer.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudindstillet): Mac
OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
• Der er fire tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. For oplysninger om [PictBridge] og
[PTP/MTP], se side 80.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Kopiere og vise billeder på en
computer
USB-stik: Medfølger som standard.
Anbefalet miljø til brug af "Music
Transfer"
Operativsystem (forudindstillet): Mac
OS X (v10.3 til v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales)
Harddiske: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 250 MB
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibel).
104
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Forberedelse af kameraet og
computeren" på side 96.
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til multistikket.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 96.
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t for den mappe,
der indeholder de billeder, du vil
kopiere.
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 98.
Brug af en Macintosh-computer
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
Sådan installeres "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne
installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på
Sådan afbrydes
USB-tilslutningen
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklik på arkivet
[MusicTransfer.pkg] i mappen [MAC].
Installationen af softwaren starter.
Tilføjelse/ændring af musikfiler
Træk drevsymbolet eller symbolet for
"Memory Stick Duo" til symbolet
"Papirkurv" før nedenstående punkter eller
kameraet afbrydes fra computeren.
• Kablet til flerfunktionsterminalen afbrydes.
• En "Memory Stick Duo" fjernes.
• En "Memory Stick Duo" sættes i kameraet efter
kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Kameraet slukkes.
Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
Teknisk support
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Brug af computeren
Du kan erstatte de musikarkiver, der er
forudindstillet fra fabrikken, med de
ønskede musikarkiver. Du kan også slette
eller tilføje disse filer, når du har lyst.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
Se "Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"" på side 103.
105
Visning af "Cyber-shot - Vejledning til næste
trin"
Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
installeres "Cyber-shot - Vejledning til
næste trin" også. "Cyber-shot - Vejledning
til næste trin" beskriver, hvordan du bruger
kameraet og dets ekstraudstyr.
Visning i Windows
Dobbeltklik på
(Step-up Guide)
på skrivebordet.
Hvis du vil åbne "Step-up Guide" fra
menuen Start, skal du klikke på [Start] t
[All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
Visning i Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i
mappen [stepupguide] til din
computer.
2 Vælg [stepupguide], [language]
og derefter mappen [DK] på cdrom'en (medfølger), og kopier alle
arkiver i mappen [DK] til mappen
[img] i mappen [stepupguide], der
blev kopieret til din computer i
trin 1 (overskriv filerne i mappen
[img] med filerne fra mappen
[DK]).
106
3 Når kopieringen er gennemført,
skal du dobbeltklikke på
"stepupguide.hqx" i mappen
[stepupguide] for at pakke den
ud. Dobbeltklik derefter på den
oprettede fil "stepupguide".
• Hvis der ikke er installeret et
udpakningsværktøj til HQX-arkivet, skal du
installere Stuffit Expander.
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, der er optaget i
tilstanden [16:9], afskæres begge kanter muligvis,
hvilket du bør kontrollere før udskrivningen
(side 121).
Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer (side 108)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning via en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
For yderligere oplysninger se den vejledning, der fulgte med
printeren.
Udskrivning via en computer
Du kan kopiere billeder til en computer via det medfølgende
program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det (side 95).
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du
har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan markere de
billeder, som du vil have udskrevet med
udskriftsbestillingsmærket
.
Udskrivning af stillbilleder
Udskrivning i en fotoforretning (side 111)
107
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridgekompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
-indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation).
Trin 1: Forbered kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren med kablet til multistikket. Når
[USB-tilslut] er indstillet til [Auto],
genkender kameraet automatisk nogle
printere ved tilslutning. Hvis det er tilfældet
kan du springe trin 1 over.
MENU-knap
Kontrolknap
HOMEknap
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri for
at undgå, at strømmen slår fra halvvejs under
udskrivning.
1 Tryk på knappen HOME for at få
vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Indstillinger) med b/B
på kontrolknappen, og vælg
[
Primære indstill.] med v/V, og
tryk derefter på z.
3 Vælg [Primære indstillinger 2]
med v/V, og vælg [USB-tilslut].
Tryk derefter på z.
4 Vælg [PictBridge] med v/V, og
tryk derefter på z.
Tilstanden USB er indstillet.
108
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
Trin 2: Slut kameraet til
printeren
1 Tilslutning af kameraet til
3 Tryk på knappen MENU, og vælg
[Udskriv] med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
printeren.
2 Til multistikket
1 Til et
USB-stik
Kabel til multistik
Kameraet indstilles til
afspilningstilstand, og der vises et
billede og en udskrivningsmenu på
skærmen.
Trin 3: Vælg de billeder, du vil
udskrive
Vælg [Dette bil.] eller [Flere billeder]
med v/V, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan udskrive det valgte billede. Gå til
trin 4.
2 Tænd printeren. Tryk på knappen
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
1 Vælg det billede, der skal udskrives, med
v/V/b/B, og tryk på z.
vises på det valgte billede.
2 Tryk på knappen MENU for at få vist
menuen.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil udskrive alle billeder fra en dato/i en
mappe/fra Favoritter, skal du vælge [Flere
billeder] på indeksskærmen, vælge rullepanelet
med b og markere afkrydsningsfeltet med et
.
Udskrivning af stillbilleder
(Afspilning), og tænd
kameraet.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan udskrive flere valgte billeder.
109
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
Trin 4: Udskrivning
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
1 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
Billedet udskrives.
• Tag ikke kablet til multistikket ud, mens
indikatoren
(PictBridge-tilslutning)
vises på skærmen.
indikator
[Antal]
Angiver det antal kopier af det valgte
stillbillede, der skal udskrives.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
[Layout]
Vælg det antal billeder, som du vil
udskrive på et ark.
[Størrelse]
Vælg størrelsen på udskriftsarket.
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte datoen og klokkeslættet på
billeder.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den rækkefølge, du vælger (side 86). Denne
funktion findes muligvis ikke, dette
afhænger af printeren.
110
Trin 5: Afslut udskrivningen
Sørg for, at skærmen befinder sig på trin 2
igen, og tag kablet til flermultistikket ud af
kameraet.
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
-mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
Markering af et valgt billede
MENU-knap
Kontrolknap
• Du kan ikke udskrive billeder, der er lagret i den
interne hukommelse, i en fotoforretning direkte
fra kameraet. Kopier billederne til en "Memory
Stick Duo", og indlever derefter "Memory Stick
Duo" i en fotoforretning.
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at markere
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil udskrive senere, med
udskriftsbestillingsmærket
.
• Du kan også udskrive billederne med
udskriftsbestillingsmærket
på en printer,
der overholder DPOF (Digital Print Order
Format)-standarden, eller med en PictBridgekompatibel printer.
• Mærket kan ikke bruges på film.
• Du kan indsætte et
(udskriftsbestillingsmærke) på op til 999
billeder.
Når du indleverer en "Memory Stick
Duo" i en forretning
1 Tryk på knappen
(Afspilning).
2 Marker det billede, du vil
udskrive.
3 Tryk på knappen MENU for at få
vist menuen.
4 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen og vælg [Dette
bil.] med b/B, og tryk derefter på
z.
Udskriftsbestillingsmærket
til billedet.
er føjet
DPOF
Udskrivning af stillbilleder
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en cd-r, og tage den med til forretningen.
• Husk at tage Memory Stick Duo-adapteren med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder,
skal du kontakte fotoforretningen.
(Afspilning)-knap
Sådan fjerner du mærket
Vælg de billeder, som du vil fjerne mærket
fra, og gentag derefter trin 3 og 4.
111
Udskrivning i en fotoforretning
Vælge og markere billederne
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
1 Tryk på knappen MENU, når der
vises billeder i
enkeltbilledtilstand eller i
indekstilstand.
Mærket
vises på skærmen.
Enkelt billede
2 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen, [Flere billeder]
med b/B, og tryk derefter på z.
Indeksvisning
3 Vælg et billede, der skal
markeres, med kontrolknappen,
og tryk derefter på z.
Det valgte billede markeres med
.
Enkelt billede
Sådan annullerer du valget
Vælg [Afslut] i trin 5, og tryk derefter på
z.
Sådan fjerner du mærket
Indeksvisning
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra,
og tryk derefter på z i trin 3.
Sådan markeres alle billeder fra en
dato/mappe/favoritter
4 Tryk på knappen MENU.
112
Hvis du vil vælge alle billeder fra en dato/i
en mappe/fra Favoritter, skal du vælge
[Flere billeder] på indeksskærmen, vælge
rullepanelet med b og markere
afkrydsningsfeltet med et
.
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 114 til 123.
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se side 124.
2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og tænd for kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 78).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Klik på et af de følgende emner for at gå til siderne om symptomer, årsager og afhjælpning.
114
"Memory Stick Duo"
120
Optagelse af stillbilleder/film
114
Intern hukommelse
120
Visning af billeder
118
Udskrivning
121
Sletning
118
PictBridge-kompatibel printer 121
Computere
119
Andet
Fejlfinding
Batteri og strøm
123
113
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke indsættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet.
Kan ikke tænde kameraet.
• Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes.
• Isæt batteriet korrekt.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 131). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen.
• Batteriet er dødt (side 131). Udskift det med et nyt.
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad
batteriet helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen.
• Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 131). Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af lysnetadapteren (medfølger ikke). Brug
batteriopladeren til at lade batteriet op.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke udskrive billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo". Hvis den er
fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 38).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du tager et stillbillede, skal funktionsvælgeren indstilles på en anden position end
• Indstil funktionsvælgeren på
ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
114
.
Fejlfinding
Kan ikke tage billeder i tilstanden Smiludløser.
• Tryk udløserknappen helt ned.
• Der tages kun et billede, hvis kameraet registrerer et smil (side 31).
• Når [Smil-demotilstand] er indstillet til [Til]. Indstil [Smil-demotilstand] til [Fra] (side 79).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk på knappen
(Afspilning) for at ændre
optagetilstanden (side 32).
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke rigtigt, når
vises på skærmen.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned.
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 84).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 18). Dette er ikke en fejl.
• [DRO] er indstillet til [DRO plus] (side 58). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste
optageafstand, ca. 10 cm (W)/50 cm (T) (fra objektivets forkant), ved optagelse (side 26).
(Tusmørke),
(Landskab) og
(Fyrværkeri) vælges i Valg af motiv ved
optagelse af stillbilleder.
• Funktionen Semi-manuel vælges. Vælg betjeningsindstillingen for automatisk fokusering
(side 54).
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 84).
• Se "Hvis motivet er ude af fokus" på side 55.
• Tilstanden
Zoom fungerer ikke.
Fejlfinding
• Du kan ikke bruge Smart zoom afhængigt af billedets størrelse (side 83).
• Du kan ikke bruge Digital zoom under optagelse af film.
• Du kan ikke ændre zoomforholdet, når:
– Smiludløseren er i standby (side 31).
– Optagelse af film.
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 84).
115
Fejlfinding
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket) (side 26).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serie optagelse] eller eksponeringsbracketing (side 49).
– Tilstanden
(Høj følsomhed), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri) er valgt i tilstanden
Valg af motiv (side 30).
– Optagelse af film.
• Indstil blitzen til
(Tvungen blitz), når tilstanden
(Landskab),
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv (side 26).
(Strand),
(Sne) eller
Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er
ikke en fejl (side 14).
Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke.
• Tilstanden
(Landskab),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri) er valgt i Valg af motiv
(side 30).
Makrooptagelse kan ikke ophæves.
• Der er ingen funktion til ophævning af en makro. I tilstanden
(Auto) er
telefotooptagelse endda muligt i makrooptagelse.
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes dato på billedet.
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder (side 121). Ved at anvende
"Picture Motion Browser" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 95).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 51).
Skærmen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning (side 21).
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 53), eller
juster eksponeringen (side 51).
116
Fejlfinding
Billedet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 51).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 59).
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Udtværingsfænomenet opstår, og der optræder hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på
billedet. Dette fænomen er ikke en fejl.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 58).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet ved hjælp af [Rødøjereduktion] (side 65).
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 2).
Det billede, der ses gennem søgeren, stemmer ikke overens med det aktuelle
optageområde.
• Det parallelle fænomen optræder, når emnet er tæt på. I sådanne tilfælde skal LCD-skærmen
bruges til at bekræfte det korrekte optageområde.
• Billeder kan ikke bekræftes gennem søgeren, når der bruges digital zoom.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
(side 38).
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
Fejlfinding
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
Det samme billede tages flere gange.
• Når [Opt.funkt.] er indstillet til [Serie optagelse]. Eller [Scenegenkendelse] er indstillet til
[Avanceret] (side 49, 50).
117
Fejlfinding
Visning af billeder
Kan ikke afspille billeder.
• Tryk på knappen
(Afspilning) (side 32).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 102).
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 98).
• Afspilning er ikke muligt, når smiludløserfunktionen er i standby. Afslut standbytilstand ved
at trykke udløserknappen helt ned.
• Dette skyldes kopiering af billeder fra pc'en til "Memory Stick Duo" uden brug af "Picture
Motion Browser" (side 102). Sådanne billeder kan afspilles i Mappevisning (side 61).
• Nogle gange kan en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, som er taget med ældre
Sony-modeller, ikke afspilles. Sådanne billeder kan afspilles i Mappevisning (side 61).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Indikatorer på skærmen er slået fra. Få vist indikatorerne på skærmen ved at trykke på
v (DISP) på kontrolknappen (side 21).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilningen begynder.
• Dette kan skyldes billedbehandlingen. Dette er ikke en fejl.
Skærmen er sort i højre og venstre side.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 85).
Kan ikke høre musik under et diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 103).
• Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte (side 34).
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets
farvesystem (side 81).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 88).
• Hvis USB-stikket på kablet til multistikket er tilsluttet til et andet apparat, skal du frakoble det
(side 98).
• Du forsøger at afspille film med HD(1080i)-udgang. Der kan ikke vises film i HD-kvalitet.
Indstil [COMPONENT] til [SD] (side 80).
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 70).
118
Fejlfinding
Computere
Kender ikke de styresystemer, som kameraet understøtter.
• Se "Anbefalet computermiljø" på side 92 for Windows og side 104 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og Memory Stick Reader/Writer understøtter "Memory Stick
PRO Duo". Brugere af computere og Memory Stick Readers/Writers, der er fremstillet af
andre end Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du slutte kameraet til computeren
(side 96, 104). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge lysnetadapteren
(medfølger ikke) (side 96).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 80).
• Brug kablet til multistikket (medfølger) (side 96).
• Fjern multistikket fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 96).
Kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 96).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 100 og 104).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
der er formateret med kameraet (side 75).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
automatisk.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
Fejlfinding
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 96).
• Hvis du bruger "Picture Motion Browser", se "PMB Guide" (side 95).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Hvis du ikke ved, hvordan man bruger "Picture Motion Browser".
• Se "PMB Guide" (side 95).
119
Fejlfinding
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 96).
Kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 98).
• Følg de korrekte fremgangsmåder (side 102).
• Når du kopierer billeder til en computer uden at bruge "Picture Motion Browser", vises
billederne ikke i tilstanden Datovisning. Vis billederne i tilstanden Mappevisning.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke isætte en "Memory Stick Duo".
• Isæt den i den korrekte retning.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Intern hukommelse
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
• Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier billedet til "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig
kapacitet.
Dataene på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig.
120
Fejlfinding
Udskrivning
Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter.
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
• Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et
billede, der er optaget med billedstørrelsen indstillet til [16:9], kan siden af billedet være
afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller
indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive
billederne uden at afskære begge sider.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Ved hjælp af "Picture Motion Browser" kan du udskrive billeder med dato (side 95).
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages
med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive
billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger.
Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet
med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 80).
• Frakobl kablet til multistikket, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Fejlfinding
121
Fejlfinding
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til multistikket.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte
med printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billeder muligvis ikke. Frakobl kablet
til multistikket, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
kablet til multistikket, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte kablet til
multistikket igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer, eller billeder, som er redigeret på en computer,
kan muligvis ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at du har frakoblet kablet til multistikket, før mærket
(PictBridge-
tilslutning) forsvinder.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og
udskriv billedet igen (side 110).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
• Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du
afbryde forbindelsen og sætte kablet i multistikket igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 110) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
122
Fejlfinding
Andet
Kan ikke nulstille filnummeret.
• Hvis du udskifter optagemediet, kan filnumrene ikke initialiseres med kameraet. Hvis du vil
initialisere filnumrene, skal du vælge [Format] (side 75, 77) og udføre [Initialiser] (side 78).
Men dataene på "Memory Stick Duo" eller i den interne hukommelse slettes, og alle
indstillinger, herunder datoer, nulstilles.
Kameraet fungerer ikke, når objektivet er trukket ud.
• Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
• Isæt et opladet batteri, og tænd kameraet igen.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker kameraet.
• Batteriet er tomt. Udskift det med et batteri, som er opladet.
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 86).
• Det interne genopladelige reservebatteri er tomt. Isæt et opladet batteri, og vent i 24 timer
eller mere med strømmen slået fra.
Du ønsker at ændre datoen eller klokkeslættet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 86).
Fejlfinding
123
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, fungerer kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to
cifre (angivet med ss) er forskellige,
afhængigt af kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at
have forsøgt følgende muligheder et par
gange, skal kameraet til reparation. Kontakt
din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd kameraet igen.
C:13:ss
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
batteriet. Afhængigt af forholdene
under brug eller typen af batteri blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt
batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BG1-
batteri (medfølger) eller et NP-FG1batteri (medfølger ikke).
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke
og tænde kameraet igen, eller tag
"Memory Stick Duo" ud og sæt den ind
flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på
den interne hukommelse, eller der er
isat en ikke-formateret "Memory Stick
Duo". Formater den interne
hukommelse eller "Memory Stick Duo"
(side 75, 77).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Isæt en ny
"Memory Stick Duo".
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Intern hukomm.fejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Indsæt Memory Stick'en igen
• Isæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges til kameraet (side 129).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen af "Memory Stick Duo"
er snavset.
E:61:ss
E:62:ss
Forkert Memory Stick-type
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
E:91:ss
ikke bruges til kameraet (side 129).
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 78), og tænd for
strømmen igen.
Ikke adgang til Memory Stick
Adgang nægtet
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
adgangskontrol.
124
Advarselsindikatorer og meddelelser
Formateringsfejl for Memory Stick
Formateringsfejl for intern
hukommelse
• Formater mediet igen (side 75, 77).
Memory Stick låst
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
knappen til skrivebeskyttelse, og
knappen er i positionen LOCK. Sæt
knappen i optagestilling.
Ingen ledig plads i intern
hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet. Sony garanterer ikke afspilning
af billedfiler på et kamera, hvis filerne
er behandlet på en computer eller
optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, som ikke kan
indstilles som optagemappe på dit
kamera. Vælg en anden mappe
(side 76).
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 70).
(side 38).
Til stor billedstørrelse
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette
• Du afspiller et billede med en størrelse,
der ikke kan afspilles på kameraet.
billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget i den interne hukommelse.
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget på "Memory Stick Duo"
• Den valgte mappe indeholder ikke en
fil, der kan afspilles i et diasshow.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
anti-slørfunktionen til, eller monter
kameraet på et stativ for at fastholde
kameraet.
640(Fin) er ikke tilgængelig
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
optages ved hjælp af en "Memory Stick
PRO Duo". Isæt en "Memory Stick
PRO Duo" eller indstil billedstørrelsen
til en anden størrelse end [640(Fin)].
Makro er ugyldig
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
Fejlfinding
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (for eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg en anden mappe,
eller opret en ny mappe (side 75, 76).
• Film i størrelsen 640(fin) kan kun
• Makrofunktionen er ikke tilgængelig
med de aktuelle indstillinger (side 30).
Indstillingerne for blitz kan ikke
ændres
• Blitzen er ikke tilgængelig med de
aktuelle indstillinger (side 30).
125
Advarselsindikatorer og meddelelser
Maksimalt antal billeder markeret
• Du kan vælge op til 100 billedfiler i
[Flere billeder].
• Hvis du vælger alle billedfiler fra en
dato/mappe/favoritter, er det maksimale
antal 999.
• Du kan føje op til 999 billeder til
Favoritter og markere op til 999 filer
med udskriftsbestillingsmærket
.
Annuller valgte.
Ikke nok batteri
• Når du kopierer et billede, som er
optaget i den interne hukommelse, til
"Memory Stick Duo", skal du bruge et
fuldt opladet batteri.
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Afbryd
ikke kablet til multistikket.
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en
normal musikfil.
• Udfør [Format musik], hent så nye
musikfiler.
Formateringsfejl for hukommelse til
musik
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres
for filmfiler
• Du har valgt en funktion, der ikke er
tilgængelig til film.
Handlingen kan ikke udføres
for ikke-understøttede filer
• Billedbehandling og andre
redigeringsfunktioner på kameraet kan
ikke udføres på billedfiler, der er
behandlet med en computer, eller på
billeder, der er taget med et andet
kamera.
Handlingen kan ikke udføres
ved brug af PictBridge-forbindelse
• Nogle funktioner er begrænsede, når
kameraet er sluttet til en PictBridgekompatibel printer.
Handlingen kan ikke udføres
under HD(1080i)-output
• Nogle funktioner er begrænsede, når
kameraet er tilsluttet et HD-tv (High
Definition).
Behandler...
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
• Hvis du vælger alle billedfiler fra en
dato/mappe/favoritter, kan dette tage
noget tid.
126
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Retouchering kan muligvis ikke lade sig
gøre. Dette afhænger af billedet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Fejl i objektiv.
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selv-timer er ugyldig
• Selvudløseren er ikke tilgængelig med
de valgte indstillinger (side 30).
Gendan data
Gendanner data
• Datooplysninger eller andre data
genoprettes i tilfælde, hvor billeder er
blevet slette på pc'en.
• Antallet af billeder overskrider det
antal, som kameraets datosystem kan
klare. Sletter billeder i Datovisning.
Fejlfinding
127
Andet
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren
(medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformer (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
128
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-optagemedie. De typer
"Memory Stick Duo", som kan bruges med
kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det
kan dog ikke garanteres, at alle "Memory
Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Kameraet understøtter ikke
højhastighedsdataoverførsel med et parallelt
interface.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/-afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med
dette kamera.
*3) [640(Fin)]-formatfilm kan optages.
*4) Kameraet understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel. Understøtter 4-bit parallel
dataoverførsel svarende til "Memory Stick
PRO Duo".
Andet
• Dette produkt understøtter "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en
computer, fungerer muligvis ikke med
kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning.
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
• Vi anbefaler sikkerhedskopiering af vigtige data
på en harddisk.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med
hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• "Memory Stick Duo" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan komme til at
sluge den.
• Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen. Ellers kan der
opstå fejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
129
Om "Memory Stick Duo"
Bemærkninger om brug af Memory Stick
Duo-adapter (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at sætte "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du sætter
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, kan du måske ikke få den ud igen.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" isættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til
fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter på en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for, at
Memory Stick Duo-adapteren vender den rigtige
vej, når den sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug
kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der
er monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det
gøres, kan det medføre, at enheden ikke
fungerer korrekt.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
16 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med kameraet.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro" (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge kameraet med en "Memory
Stick Micro", skal du sætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der har Duostørrelse. Hvis du sætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet med en "M2"-adapter, der
ikke har Duo-størrelse, kan du muligvis ikke
fjerne den fra kameraet igen.
• "Memory Stick Micro" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan komme til at
sluge den.
130
Om batteriet
Om opladning af batteriet
Kompatible batterier
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivelsestemperatur på 10°C til 30°C. Batteriet
kan muligvis ikke lades helt op uden for dette
temperaturinterval.
• NP-BG1 (medfølger) kan kun bruges i
G-typekompatible Cyber-shot-modeller.
• Hvis du bruger et NP-FG1-batteri (medfølger
ikke), vises minutterne også efter indikatoren
for resterende batteriniveau (
60 min).
Effektiv brug af batteriet
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er
driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt.
Det anbefales at gøre følgende for at sikre
længere brug af batteriet:
– Placer batteriet i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme det op, og sæt det i
kameraet, umiddelbart før du begynder at
optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz
eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme
steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og
opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
fulde funktionsdygtighed opretholdes ved at
lade det helt op og aflade det helt på kameraet
mindst en gang om året under opbevaringen.
• For at aflade batteriet på kameraet skal du
afspille et diasshow (side 34), indtil kameraet
slukkes.
• For at undgå pletter på terminalen, kortslutning,
osv. skal du sørge for at bruge den medfølgende
batteriholder ved transport og opbevaring.
Om batteriets levetid
Andet
• Batteriets levetid er begrænset. Batteriets
kapacitet falder med tiden og ved gentagen
brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne
falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte
batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hvert batteri bruges i.
131
Om batteriopladeren
Om batteriopladeren
• Kun batterier af typen NP-BG og NP-FG må
oplades med batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den angivne type kan lække,
blive overophedet eller eksplodere, hvis du
prøver at oplade dem, hvilket medfører fare for
elektrisk stød og brandsår.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren.
Hvis du efterlader det opladede batteri i
opladeren, kan batteriets levetid forkortes.
• Når CHARGE-lampen blinker, skal du fjerne
det batteri, der er ved at oplade, og derefter
indsætte det samme batteri i batteriopladeren
igen indtil det klikker. Når lampen CHARGE
blinker igen, kan det betyde, at batteriet er
defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type
i opladeren. Kontroller, at batteriet har den
angivne type. Hvis batteriet er af den angivne
type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et
nyt eller andet og kontrollere, om opladeren
fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
132
Indeks
Indeks
A
Computer.............................. 91
Fluorescerende lys 1, 2, 3 .....56
Advarselsindikatorer og
meddelelser..................124
Anbefalet miljø ..... 92, 104
Fokus ..........................7, 26, 54
Kopiere billeder .... 96, 104
Format.............................75, 77
AE/AF-låsindikator ........25, 55
Macintosh.................... 104
Format musik......................103
AF-fkt. ..................................83
Software ........................ 93
Funkt.guide ...........................78
AF-lampe ..............................82
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
med kameraet.............. 102
Funktionsvælger ...................24
AF-lås ...................................55
Afspilningszoom...................32
Windows ....................... 91
Autojusteringstilstand ...........25
Autom. visn. .........................85
Automatisk fokusering .....7, 54
Automatisk programindstilling
.......................................24
Autoretning ...........................85
D
Dagslys................................. 56
Dato ...................................... 86
Datoliste ............................... 62
Datovisning .......................... 61
Fyrværkeri ............................29
Følsomhed for smilregist. .....48
G
Gitterlinje..............................82
H
HD(1080i).............................80
Hent musik..........................103
B
Delvis farve .......................... 66
Batteri .................................131
Diasshow ........................ 34, 64
Batterioplader .....................132
Digital præcisions-zoom ...... 83
Beskyt ...................................70
Digital zoom......................... 83
Beskær ..................................65
DirectX ................................. 93
Billedformat ....................11, 45
DISP ..................................... 21
Billedkvalitet ........................11
DPOF ........................... 71, 111
Hvidbalance under vandet
.......................................57
Bip ........................................78
DRO ..................................... 58
Høj følsomhed ......................29
Blitz (Hvidbalance)...............57
E
I
Eksponering ........................... 9
eksponeringsbracketing........ 49
Identifikation af kameraets dele
.......................................15
Enkelt ................................... 83
Indeksskærm.........................33
EV ........................................ 51
Indikator ...............................17
Blitz slukket ..........................26
Blitzindstilling ................26, 46
Blitzniveau ............................57
Blænde ....................................9
Blød fokusering ....................66
Blødt snap .............................29
Histogram .......................21, 22
Holde kameraet.....................25
HOME ..................................40
Hukommelsesadmin. ............75
Hvidbalance ..........................56
Indstillinger...........................78
Indstillinger af ur ..................86
Farve..................................... 10
Initialiser...............................78
Farvetilstand......................... 59
Installation ............................93
Favoritter .............................. 61
Intern hukommelse ...............23
C
Fejlfinding .......................... 113
Internt huk.værktøj ...............77
Center-AF .............................54
Filnavn ................................. 98
ISO..............................9, 10, 52
Centreret måling ...................53
Filplacering .......................... 98
COMPONENT .....................80
Filtrer efter ansigter.............. 63
J
Filtypenavn......................... 102
JPG .......................................99
Fiskeøjeobjektiv ................... 67
Justering af EV ...............22, 51
BRK ......................................49
Brug af kameraet i udlandet
.....................................128
Indeks
F
133
Indeks
K
Music Transfer........... 103, 105
Kabel til multistik .........96, 109
Musikværktøj ..................... 103
Konvert.obj...........................84
Måling på flere mønstre....... 53
Kopier...................................76
N
Kopiere billeder til computeren
.......................................96
Kryds til punktmåling...........53
Rødøjereduktion ............. 58, 65
S
Scenegenkendelse................. 50
SD......................................... 80
NR langsom lukker .............. 18
Selvdiagnosticeringsdisplay
..................................... 124
NTSC ................................... 81
Selvudløser ...........................27
Nem optagelse, tilstand........ 26
L
Semi-manuel.........................55
O
Sepia ..................................... 59
Operativsystem ............ 92, 104
Serie optagelse......................49
Landskab ..............................29
Opret lagr.mappe ................. 75
S-H ....................................... 59
Langsom synkronisering ......26
Opt.funkt. ............................. 49
Skift lagringsmappe.............. 76
Language Setting ..................87
Optagelse
Skinnende .............................56
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler .................98
LCD-skærm ..........................21
Film............................... 25
Skyer..................................... 56
Lukkerhastighed .....................9
Stillbillede..................... 25
Skærm
Lydstyrke..............................32
Optagelsesindstil. 1 .............. 82
Indikator........................ 17
Lysmålermetode ...................53
Optagelsesindstil. 2 .............. 85
LCD-baggr.lys .............. 21
Optisk zoom ................... 26, 83
Ændring af displayet ..... 21
Overeksponering .................... 9
Slet.................................. 38, 62
P
Sletning af billeder ............... 38
Makro ...................................27
PAL...................................... 81
Sløring .................................... 8
Mappe
Pc ......................................... 91
Sløring af omkreds ............... 67
Oprettelse ......................75
PictBridge .................... 80, 108
Smart zoom .......................... 83
Skifte .............................76
Picture Motion Browser....... 95
Smil ......................................68
Vælg ..............................72
Pixel ..................................... 11
Smil-demotilstand ................ 79
Mappevisning .......................61
Primære indstillinger 1......... 78
Smiludløser, tilstand.......29, 31
Mass Storage ........................80
Primære indstillinger 2......... 80
Sne........................................ 29
"Memory Stick Duo"..........129
PTP....................................... 80
Software ................. 93, 95, 103
Memory Stick-værktøj .........75
Punktmåling ......................... 53
Spot - AF .............................. 54
M
Macintosh-computer...........104
Anbefalet miljø............104
Format .....................75, 77
Menu
134
SteadyShot............................ 60
Optagelse.......................45
R
Strand ................................... 29
Punkter ..........................43
Visning ..........................62
Ramme for AF-afstandsmåler
...................................... 54
T
Monitor.................................83
Registrering af ansigter........ 47
Tilføj/fjern Favoritter ...........63
MPG .....................................99
Registrering af smil.............. 48
Tilpasning af flere ................ 69
MTP......................................80
Retouchering........................ 65
Multi-AF...............................54
Retro..................................... 68
Multistik .................88, 96, 109
Roter..................................... 71
Indeks
Tilslutning
Computer .......................96
Printer ..........................109
Tv...................................88
Trykke halvvejs ned................7
Tusmørke ..............................29
Tusmørke portræt .................29
Tv..........................................88
Tvungen blitz ........................26
Tværfilter ..............................67
U
Udskriftsbestillingsmærke
...............................71, 111
Udskriv .........................71, 107
Udskrive direkte..................108
Udskrivning i en fotoforretning
.....................................111
Under vandet.........................29
Undereksponering...................9
USB-tilslut ............................80
Uskarp maskering .................66
V
Valg af motiv ..................28, 45
VGA................................12, 13
Video ud ...............................81
Vis zoom i bredf. ..................81
Visning af billeder ................32
Visningsmenu .......................62
Visningstilstand ..............61, 62
Vivid .....................................59
Vælg mappe ..........................72
Windows-computer...............91
Indeks
W
Anbefalet miljø..............92
Z
Zoom.....................................26
135
Bemærkninger om licens
Kameraet indeholder "C Library", "Expat"
og "zlib"-software. Vi stiller denne
software til rådighed på baggrund af
licensaftaler med opretshaverne. På
baggrund af anmodninger fra opretshaverne
til denne software, er vi ikke forpligtet til at
oplyse om følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
cd-rom'en. Du kan finde licenser (på
engelsk) til "C Library", "Expat" og "zlib"software.
Om GPL og LGPL til GNU-software
Kameraet indeholder GNU-software, der er
omfattet af følgende General Public
License (i det følgende kaldet "GPL") eller
Lesser General Public License (i det
følgende kaldet "LGPL").
Bemærk, at din ret til at åbne, ændre og
videredistribuere kildekode til denne
software er underlagt vilkårene i GPL/
LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du
kan downloade den på følgende adresse.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
vedrørende kildekodens indehold.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
cd-rom'en. Du kan finde licenser (på
engelsk) til "GPL" og "LGPL"-software.
Visning af PDF'en kræver Adobe Reader.
Hvis du ikke har programmet, kan det
downloades på Adobe Systems' websted på
adressen:
http://www.adobe.com/
136
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Download PDF

advertising