Sony | DSC-W210 | Sony DSC-W210 W210 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Grundlæggende
betjening
Brug af optagefunktioner
Brug af
visningsfunktioner
Tilpasning af
indstillingerne
Visning af billeder på et
tv
Brug af computeren
Udskrivning af
stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Cyber-shot Håndbog
Indeks
DSC-W210/W215/W220/W230
© 2009 Sony Corporation
4-136-565-31(1)
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om de typer "Memory
Stick", som du kan bruge (sælges
separat)
"Memory Stick Duo":
Du kan bruge en "Memory
Stick Duo" med dette
kamera.
"Memory Stick":
Du kan ikke bruge
en "Memory Stick"
med dette kamera.
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
• Se side 122 angående yderligere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
Ved brug af en "Memory Stick Duo" med
"Memory Stick"-kompatibelt udstyr
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fortræffelig kontrast.
Objektivet til dette kamera er produceret
under et kvalitetssikringssystem, som er
certificeret af Carl Zeiss i
overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne for Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces, og
påvirker ikke optagelsen.
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i "Memory Stick Duo"adapteren (sælges separat).
"Memory Stick
Duo"-adapter
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet
bruges første gang.
• Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt
afladet. Endvidere kan du anvende det delvist
opladede batteri, som det er, selvom batteriet
ikke er helt opladet.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du opbruge den eksisterende ladning, tage
batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et
køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Se side 124 angående yderligere oplysninger om
det batteri, der kan anvendes.
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne prikker
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
blive misfarvet, hvilket kan medføre
funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv
samt undlad at bruge vold mod det.
Billeder, der bruges i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med kameraet.
Om illustrationer
Illustrationerne i denne vejledning er af
DSC-W220, medmindre andet er angivet.
2
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet.........................................................2
Grundlæggende teknikker til bedre billeder...............................................7
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 7
Eksponering – Justering af lysets intensitet ...................................................... 9
Farve – Om lysforholdenes effekt.................................................................... 10
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedformat" ................................................. 11
Blitz – Om anvendelse af blitz ......................................................................... 13
Identifikation af kameraets dele...............................................................14
Indikatorer på skærmen ..........................................................................16
Ændring af skærmdisplayet.....................................................................20
Brug af den interne hukommelse ............................................................21
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren ......................................................................22
Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand)..........................................23
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) ..................................................27
Visning af billeder ....................................................................................32
Sletning af billeder...................................................................................34
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu ....................................36
Menupunkter ...........................................................................................39
3
Indholdsfortegnelse
Brug af optagefunktioner
Optagemenu ........................................................................................... 41
Valg af motiv: Valg af motivvalget
Billedformat: Valg af billedformat
Blitz: Blitzindstilling
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på motiv
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smileregistrering
Opt.funkt.: Valg af kontinuerlig optagelse
Scenegenkendelse: Bestemmer under hvilke motivforhold der skal optages og tager
billedet
EV: Justering af lysets intensitet
ISO: Valg af en lysfølsomhed
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Fokus: Ændring af fokuseringsmetode
Hvidbalance: Justering af farvetonerne
Hvidbalance under vandet: Justering af farvetoner i Under vandet-tilstand
Blitzniveau: Justering af mængden af blitzlys
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Farvetilstand: Ændring af graden af billedets skarphed eller tilføjelse af specialeffekter
SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen (kun DSC-W220/W230)
(Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger
Brug af visningsfunktioner
Visningsmenu ......................................................................................... 56
(Slet): Sletning af billeder
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformat i henhold til brug
(Beskyt): Forhindring af utilsigtet sletning
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
(Udskriv): Udskrivning af billeder vha. en printer
(Roter): Rotation af et stillbillede
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
4
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af indstillingerne
Tilpasning af hukommelsesadmin. og indstillinger ..................................67
Hukommelsesadmin. ........................................................................69
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj ......................................69
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj ...........................................71
Format
Indstillinger........................................................................................72
Primære indstill. — Primære indstillinger 1.......................................72
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Smil-demotilstand
Primære indstill. — Primære indstillinger 2.......................................74
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1 .............................76
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2 .............................79
Autoretning (kun DSC-W220/W230)
Autom. visn.
Indstillinger af ur................................................................................80
Language Setting..............................................................................81
Visning af billeder på et tv
Visning af billeder på et tv .......................................................................82
5
Indholdsfortegnelse
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer................................................................ 85
Installation af softwaren (medfølger)....................................................... 87
Om "PMB (Picture Motion Browser)" (medfølger)................................... 88
Kopiering af billeder til din computer vha. "PMB".................................... 89
Kopiering af billeder til en computer uden "PMB" ................................... 93
Kopiering af billedfiler fra computeren til en "Memory Stick Duo" og
visning af dem på kameraet.................................................................... 95
Brug af "Music Transfer" (medfølger) ..................................................... 96
Brug af en Macintosh-computer.............................................................. 97
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste trin".................................. 99
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder.................................................................. 100
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer... 101
Udskrivning i en fotoforretning .............................................................. 104
Fejlfinding
Fejlfinding.............................................................................................. 106
Advarselsindikatorer og meddelelser.................................................... 117
Andet
Brug af kameraet i udlandet — Strømkilder.......................................... 121
Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 122
Om batteriet .......................................................................................... 124
Om batteriopladeren ............................................................................. 125
Indeks
Indeks ................................................................................................... 126
6
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Fokus
Eksponering
Farve
Kvalitet
Blitz
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan
du anvender de forskellige kamerafunktioner,
som fx funktionsvælgeren (side 22), skærmen
HOME (side 36) og menuerne (side 38).
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk ikke udløserknappen
helt ned med det samme.
Tryk udløserknappen Indikator for AE/AF-lås Tryk derefter
halvvejs ned.
blinker , lyser/bipper udløserknappen helt ned.
Når fokusering er vanskelig t [Fokus] (side 49)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" nedenfor.
7
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Tip til forebyggelse af sløring
Kameraet bevægede sig ved et uheld, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelse".
Hvis motivet bevægede sig, da du tog billedet, kaldes det "motivslør".
Kamerarystelse
Årsag
Dine hænder eller din krop ryster, mens du holder
kameraet og trykker på udløserknappen, og hele
skærmbilledet er sløret.
Sådan kan du reducere sløringen
• Anvend et stativ eller placer kameraet på en
plan overflade for at holde kameraet stille.
• Optag ved brug af selvudløseren med en
2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet
ved at holde dine arme helt ind til kroppen, efter
du har trykket på udløserknappen.
Motivslør
Årsag
Selv om kameraet holdes stille, bevæger motivet
sig under eksponeringen, sådan at motivet ser sløret
ud, når udløserknappen trykkes ned.
Sådan kan du reducere sløringen
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) under
Valg af motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at gøre
lukkerhastigheden hurtigere og tryk på
udløserknappen inden motivet bevæger sig.
Bemærk
Kamerarystelser og motivslør optræder ofte under forhold med lav belysning eller langsomme
lukkerhastigheder, som fx dem i tilstandene
(Tusmørke) eller
(Tusmørke portræt). I disse
tilfælde skal du optage i henhold til de ovenstående tips.
8
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Ekspone- Justering af lysets intensitet
ring
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = Det tidsrum, i hvilket kameraet
modtager lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset
passerer igennem
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
= Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i indstilling for
autojustering. Du kan imidlertid justere
den manuelt ved at bruge funktionerne
nedenfor.
Justering af EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, der blev bestemt af kameraet
(side 46).
Lysmålermetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, som skal måles for at bestemme
eksponeringen (side 48).
9
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Angående justering af ISO-følsomheden, se side 47.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
Farve
Om lysforholdenes effekt
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i indstilling for autojustering.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 51).
10
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedformat"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og
vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan
se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedformat
1 Billedstørrelse: 12M
4000 pixel × 3000 pixel = 12.000.000 pixel
2 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Pixel
Valg af den billedstørrelse, der skal anvendes (side 12)
Pixel
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3+ format
Eksempel: Et billede,
der vedhæftes en email
11
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedformat
Retningslinjer for brug
Antal billeder
12M
(4000×3000)
Til udskrifter op til A3+
3:2(11M)*1
(4000×2672)
Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2
8M
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3\ format
5M
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4
3M
(2048×1536)
Til udskrifter op til 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Brug en lille billedstørrelse til
vedhæftning i e-mails
16:9(9M)*2
(4000×2248)
Til visning på HDTV'er og
udskrifter op til A4
16:9(2M)*2
(1920×1080)
Til visning på HDTV'er
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
Færre
Fin
Flere
Grov
*1)
Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort
osv.
*2)
Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning (side 114).
Billedstørrelse for film
Billeder pr.
sekund
Retningslinjer for brug
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Optag film i høj kvalitet til visning på tvskærm
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Optag film i standardkvalitet til visning på
tv-skærm
320 (320×240)
Ca. 8
Brug en lille billedstørrelse til vedhæftning
i e-mails
• Jo større billedformat, desto højere er billedkvaliteten.
• Jo højere antal billeder i sekundet, desto mere jævnt bliver det afspillede billede.
12
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Blitz
Om anvendelse af blitz
Øjnene på motivet kan blive røde, eller der kan fremkomme slørede hvide runde pletter, når
du anvender blitzen. Disse fænomener kan reduceres ved at udføre følgende trin.
"Rødøjefænomenet"
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet
(nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet".
Kamera
Øje
Nethinde
Hvordan kan "rødøjefænomenet" reduceres?
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 53).
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed)* i Valg af motiv (side 28). (Blitzen slås automatisk fra.)
• Når øjnene på motivet bliver røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] på visningsmenuen
(side 59) eller med den medfølgende software "PMB".
"Hvide runde pletter"
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de
fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen osv.) i
luften
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?
• Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed)* i Valg af motiv. (Blitzen slås automatisk fra.)
* Selvom du valgte tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv, er lukkerhastigheden muligvis
langsommere under forhold med lav belysning eller i mørke omgivelser. I det tilfælde skal du anvende et
stativ, eller holde dine arme tæt ind til kroppen efter du har trykket på udløserknappen.
13
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A ON/OFF (Strøm)-knap
B Udløserknap (23)
C ON/OFF (Strøm)-indikator
D Blitz (25)
E Objektiv
F Højttaler
G Mikrofon
H Selvudløserlampe (26)/Lampe til
smiludløser (30)/AF-lampe (76)
A LCD-skærm (20)
B
(Afspil)-knap (32)
C MENU (
)-knap (38)
D Ved optagelse: W/T (zoom)-knap (25)
Ved visning:
(Zoom ved afspilning)knap/
(Indeks)-knap (32, 33)
E Funktionsvælger (22)
F Krog til håndledsrem
G Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z (38)
Menu fra: DISP/ / / (20, 25, 26)
H HOME-knap (36)
14
Identifikation af kameraets dele
I Flerfunktionsstik (bund)
Anvendes i følgende situationer:
• Oprettelse af en USB-tilslutning mellem
kameraet og computeren.
• Oprettelse af en forbindelse til lyd/videoindgangsstik på et tv.
• Oprettelse af en forbindelse til en
PictBridge-kompatibel printer.
J Stik til kamerastativ (bund)
• Anvend et stativ med en skrue, der er
mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke
fastgøre kameraet ordentligt, og der kan
opstå skade på kameraet.
K Dæksel til batteri/"Memory Stick Duo"
(bund)
L Åbning til batteriindsættelse
M Åbning til "Memory Stick Duo"
N Aktivitetslampe
O Batteriudløser-mekanisme
15
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, skifter skærmen (side 20).
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Skærm
Beskrivelse
Funktionsvælger (Auto
programmeret) (22)
Hvidbalance (51, 52)
Ved optagelse af stillbilleder
Serieoptagelse-tilstand/
Niveau-tilstand (44)
Lysmålermetode (48)
Registrering af ansigter
(42)/Registrering af smil
(43)
SteadyShot (kun
DSC-W220/W230) (55)
• Indikatorerne er begrænset i tilstanden Nem
optagelse.
Ved optagelse af film
• I standardindstillingen vises
en af disse indikatorer, når
udløserknappen trykkes
halvt ned, afhængigt af
SteadyShot-indstillingen.
DRO (54)
Advarsel om vibration
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau (117)
Billedformat (41)
Funktionsvælger/Menu
(Valg af motiv) (27)
•
(SteadyShot)-tilstand
er kun til rådighed på DSCW210/W215.
16
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage klare billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du vælger antislørfunktionen, anvender
blitzen for at opnå bedre
belysning, eller at du
anvender et stativ eller
andre midler til at
stabilisere kameraet
(side 8).
Indikator for følsomhed af
smilregistrering/Antal
billeder (30)
Indikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Zoomskalering (25, 77)
C
Skærm
Beskrivelse
Optagemappe (69)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
Farvetilstand (54)
96
Optagemedie
("Memory Stick Duo",
intern hukommelse)
B
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås (24)
OPT
Standby
Optagelse af en film/Film
på standby
ISO400
ISO-tal (47)
00:25:05
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi (46)
0:12
Optageklokkeslæt
(minutter : sekunder)
Indikator for AFområdesøgerramme (49)
1.0m
Semimanuel værdi (50)
Optagetid
(timer : minutter : sekunder)
Scenegenkendelse (45)
NR langsom lukker
• Når lukkerhastigheden
bliver langsommere end en
bestemt hastighed ved lav
belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom
lukkerfunktionen
automatisk for at reducere
billedstøjen.
Antal billeder, der kan
optages
AF-lampe (76)
Rødøjereduktion (53)
Blitzindstilling (25)
Blitzen oplades
Konvert.obj. (78)
D
Skærm
Beskrivelse
Selvudløser (26)
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (117)
Kryds til punktmåling (48)
Ramme for AFområdesøger (49)
Makro (25)
Histogram (20)
17
Indikatorer på skærmen
Ved afspilning af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau (117)
Billedformat (41)
Beskyt (64)
Ved afspilning af film
VOL.
Lydstyrke (32)
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (104)
PictBridge-tilslutning
(101)
Zoomskalering (32)
PictBridge-tilslutning
(103)
• Undlad at fjerne kablet til
flerfunktionsterminal, mens
ikonet vises.
B
Skærm
N
Beskrivelse
Afspilning (32)
Afspilningslinje
0:00:12
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer (66)
2009 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
z STOP
z PLAY
Funktionsguide for
afspilning af billede
BACK/
NEXT
Valg af billeder
V VOLUME
Justering af lydstyrken
Histogram (20)
•
18
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Indikatorer på skærmen
C
Skærm
Beskrivelse
Afspilningsmappe (66)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
Afspilningsmedie
("Memory Stick Duo",
intern hukommelse)
Ændring af mappe (66)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
Lysmålermetode (48)
Blitz
Hvidbalance (51)
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (117)
ISO400
ISO-tal (47)
+2.0EV
Eksponeringsværdi (46)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
19
Ændring af skærmdisplayet
v (DISP)
(Skærmdisplay)knap
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, skifter skærmen som
følger:
Indikatorer til
Indikatorer til*
• Hvis du viser billeder i kraftig
udendørsbelysning, kan du justere lysstyrken for
LCD-baggrundslyset op.
I denne situation kan batteristrømmen imidlertid
blive opbrugt hurtigere.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Ved optagelse af film.
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand.
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når du afspiller film.
• Der kan være stor forskel på det histogram, der
blev vist under optagelsen, og det der vises
under afspilning, når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
z Justering af EV (eksponeringsværdi) ved
hjælp af et histogram
A
Histogram til*
Billedinformationen vises under
afspilning.
Histogramdisplay
Indikatorer fra*
B
Mørk
Lys
Et histogram er et diagram, som viser et
billedes lysstyrke. Tryk flere gange på
v (DISP) på kontrolknappen for at vise
histogrammet på skærmen. Diagrammet
indikerer et lyst billede, når overvægten er
mod højre, og et mørkt billede, når
overvægten er mod venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
* LCD-baggrundslyset lyser kraftigere.
20
• Histogrammet vises også, når du afspiller et
enkelt billede, men her kan du ikke justere
eksponeringen.
Brug af den interne hukommelse
Kameraet har ca. 15 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selv når der
ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med denne interne
hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages med den interne hukommelse.
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo".
[Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder på "Memory Stick Duo".
B
Når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo"
B
Intern
hukommese
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Om billeddata, der er gemt i den interne hukommelse
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder.
Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet, og udfør derefter den
procedure, der er beskrevet i [Kopier] (side 70).
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Udfør proceduren på side 89 eller 93 uden der er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Ved at tilslutte kameraet til en computer med et kabel til flerfunktionsterminal kan du kopiere data, der er
gemt på den interne hukommelse, til en computer. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til den
interne hukommelse.
21
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
:
Indstilling for autojustering
Giver mulighed for optagelse med automatisk justerede indstillinger.
t side 23
:
Nem optagelse-tilstand
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med brug af de minimalt
nødvendige funktioner med indikatorer, der er nemme at se. t side 24
:
Auto programmeret*
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk
(både lukkerhastigheden og blændeværdien).
:
Filmtilstand
Giver dig mulighed for at optage film med lyd. t side 23
/
/
/
/
/
/SCN: Indstillinger for valg af motiv
(SteadyShot)-tilstand er kun til rådighed på DSC-W210/W215.
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende
til forholdene.
Du kan vælge følgende indstillinger, når funktionsvælgeren er sat til SCN.
, ,
, , ,
(DSC-W220/W230) t side 27
, , ,
, , ,
(DSC-W210/W215) t side 27
* Du kan vælge forskellige indstillinger vha. menuen. (Flere oplysninger om de tilgængelige funktioner
t side 39)
22
Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand)
Udløserknap
Makroknap
Højttaler
DISP-knap
Blitzknap
W/T (zoom)-knap
Funktionsvælger
Selvudløserknap
z-knap
Kontrolknap
1 Vælg den ønskede funktion fra funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (autojusteringstilstand): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
Grundlæggende betjening
v/V/b/B-knap
MENU-knap
2 Tryk albuerne ind til kroppen så kameraet holdes roligt.
Placer motivet i
centrum af
fokuseringsområdet.
Undlad at placere din
finger over
højttaleren.
23
Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand)
3 Optag med udløserknappen.
Ved optagelse af stillbilleder:
1Tryk og hold udløserknappen halvvejs nede for at fokusere.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grøn) blinker, der lyder et bip, indikatoren holder op med at blinke og
lyser konstant.
Indikator for AE/AF-lås
2Tryk udløserknappen helt ned.
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er cirka 4 cm (W)/50 cm (T) (fra objektivet).
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der
høres ikke noget bip. AF-områdesøgerrammen forsvinder også. Stil ind på motivet igen, og fokuser en
gang til.
I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt, og motivet er langt væk.
Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
Motivet ses gennem glas.
Motivet bevæger sig hurtigt.
Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning.
Brug af tilstanden Nem optagelse
Indstil funktionsvælgeren til
.
Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se. Kameraet optager billeder
med optimale indstillinger, sådan at de eneste indstillinger, du kan ændre, er Billedformat
(Stort/Lille) (side 41), Blitz (Auto/Fra) (side 42) og Selvudløser (10 sek/fra).
• Batteriets styrke aftager hurtigere på grund af, at lysstyrken på LCD-baggrundslyset automatisk forøges.
24
Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand)
W/T Anvendelse af zoom
Tryk på T for at zoome ind, tryk på W for at zoome ud igen.
• Når zoom-skalaen overstiger 4×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, skal du se
side 77.
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.
Blitz (valg af en blitztilstand til stillbilleder)
Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt.
Grundlæggende betjening
(Ingen indikator): Automatisk blitz
Blinker, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys (standardindstilling).
: Tvungen blitz til
: Langsom synkronisering (Tvungen blitz til)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
ligger uden for blitzlyset.
: Tvungen blitz fra
• Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
• Når blitzen oplades, vises
.
Makro (optagelse af nærbillede)
Tryk flere gange på b (
) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt.
(Ingen indikator): Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder.
Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand.
: Makro til
Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres. Slå Makro til ved optagelse af
motiver på nært hold.
• Hastigheden af Automatisk fokusering falder, når du optager billeder med Makro.
• Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden.
25
Optagelse af billeder (Autojusteringstilstand)
Brug af selvudløser
Tryk flere gange på V (
) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt.
(Ingen indikator): Uden brug af selvudløser
: Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil
lukkeren aktiveres.
Selvudløserlampe
Tryk igen på V (
) for at annullere.
• Anvend selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse for at forhindre slør på et billede.
Lukkeren udløses 2 sekunder efter, du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer
kamerarystelser, når udløserknappen trykkes ned.
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge
(10 sek) eller
(fra).
26
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Udløserknap
z-knap
v/V/b/B-knap
Kontrolknap
Funktionsvælger
Vælg tilstanden på funktionsvælgeren
1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv med funktionsvælgeren.
Grundlæggende betjening
MENU-knap
2 Optag med udløserknappen.
Vælg tilstanden i SCN
1 Vælg SCN med funktionsvælgeren.
2 Tryk på MENU-knappen og vælg tilstanden med v/V/b/B på kontrolknappen
(side 41).
3 Optag med udløserknappen.
• Se næste side angående yderligere oplysninger om tilstanden.
Annullering af valg af motiv
Indstil funktionsvælgeren til alt andet end Valg af motiv-tilstanden.
27
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Indstillinger til valg af motiv
De følgende tilstande er forindstillet til at passe til motivforholdene.
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil,
udløses lukkeren automatisk. Du
finder flere oplysninger på
side 30.
Høj følsomhed
Giver dig mulighed for at tage
billeder uden blitz ved svag
belysning, hvilket reducerer
sløring.
Tusmørke portræt*
Giver dig mulighed for at optage
skarpe billeder af personer i
aftenomgivelser uden at
atmosfæren går tabt.
Tusmørke*
Giver dig mulighed for
natoptagelser på afstand, uden at
den mørke atmosfære ved
omgivelserne går tabt.
Gourmet
SteadyShot
(kun DSC-W210/W215)
Reducerer slør og giver dig
mulighed for at optage klare
billeder.
Skifter til Makrotilstand hvilket
giver dig mulighed for at optage
madopstillinger i indbydende
farver.
Strand
Giver dig mulighed for at optage
det blå vand helt klart ved
optagelser af strand- og søbredder
Sne
Blødt snap
Giver dig mulighed for at optage
billeder med en blødere atmosfære
til portrætter og blomster osv.
Landskab
Fokuserer kun på et fjerntliggende
motiv ved fotografering af
landskaber osv.
Giver dig mulighed for at optage
klare billeder ved at forhindre
indsunkne farver i snelandskaber
og på andre steder, hvor hele
motivet forekommer hvidt.
Fyrværkeri*
Giver dig mulighed for at optage
fyrværkeri i al dets pragt.
Under vandet
Giver dig mulighed for at optage
under vand i naturlige farver ved
brug af et vandtæt undervandshus.
* Når du optager billeder med tilstandene
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri),
bliver lukkerhastigheden langsommere, og der opstår ofte sløring, så det anbefales, at du bruger et stativ.
28
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Funktioner du kan anvende i Valg af motiv
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. angiver en funktion der er til rådighed og — at
den ikke er til rådighed.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv.
Makro
—
—
/
Registrering af
ansigter
*2
—
—
/
—
—
—
/
/
/
—
—
Registrering af
smil
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Følsomhed for
smilregist.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Serieoptagelse/
Niveau
—
Hvidbalance
—
Rødøjereduktion
—
Selvudløser
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Grundlæggende betjening
Blitz
*3
—
—
*1) Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance].
*2) Der kan ikke vælges [Fra] for [Registrering af ansigter].
*3) Du kan bruge [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance].
•
(SteadyShot)-tilstand er kun til rådighed på DSC-W210/W215.
29
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Optagelse i Smiludløser-tilstand
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Vælg
(Smiludløser) tilstanden fra funktionsvælgeren.
2 Ret kameraet mod motivet og tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at indstille Smilregistreringstilstanden.
Smiludløseren går på standby.
Symbol for registrering af smil/antal billeder
Smilregistreringsramme (orange)
Indikator for følsomhed for smilregistrering
4 Vent mens der registreres et smil.
Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren, optager kameraet automatisk op til
seks billeder. Tryk udløserknappen helt ned igen for at forlade Smiludløser-tilstanden.
• Optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fuld, eller når der er optaget seks billeder.
• Du kan vælge det motiv, der skal prioriteres af smileregistrering med [Registrering af smil] (side 43).
• Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 43).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person der vises i smilregistreringsrammen
(orange) smiler, efter du har trykket udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres, efter du har trykket
helt ned på udløserknappen. Den passende eksponering opnås muligvis ikke, hvis omgivelsernes lysstyrke
ændres.
• Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når:
– Det er for mørkt eller lyst.
– Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc.
– Motiverne ikke vender mod kameraet.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Du kan ikke ændre zoomforholdet, mens Smiludløseren er på standby.
30
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
z Tips til bedre optagelser af smil
Grundlæggende betjening
1 Undlad at dække øjnene med pandehåret.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det så vandret som muligt.
Registreringsprocenten er højere, når øjnene knibes sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis man kan se tænderne.
31
Visning af billeder
(Afspilningszoom)-knap
(Indeks)-knap
z-knap
v/V/b/B-knap
(Afspil)-knap
Kontrolknap
MENU-knap
HOME-knap
1 Tryk på
(Afspil)-knap.
• Hvis du trykker på
(Afspil)-knappen, når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk og
indstilles til afspilningstilstand. Tryk på
(Afspil)-knappen igen for at skifte til optagetilstanden.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilning.)
Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende
tilbage til almindelig afspilning.)
Tryk på V for at vise skærmen for lydstyrkekontrol, og tryk derefter på b/B for at justere
lydstyrken.
• Film i billedformatet [320] vises i et mindre format.
Visning af et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på (T) under visning af et stillbillede.
Tryk på W for at zoome ud.
Juster positionen med v/V/b/B.
Tryk på z for at annullere afspilningszoom.
Viser det viste område af hele billedet
I dette tilfælde er midtpunktet forstørret.
• Hvis du vil gemme forstørrede billeder, se [Beskær] (side 59).
32
Visning af billeder
Sådan får du vist en indeksskærm
Tryk på
(Indeks) for at vise indeksskærmen, mens der vises et enkelt billede.
Vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede.
Billedindeks] i
(Vis billeder) på
skærmen HOME.
• Hver gang du trykker på
(Indeks), forøges antallet af billeder på indeksskærmen.
• Når du anvender "Memory Stick Duo", og der er adskillige mapper, skal du vælge
mappevalgsbjælken med b, og derefter vælge den ønskede mappe med v/V.
Grundlæggende betjening
• Du kan også få vist indeksskærmen ved at vælge [
Mappevalgsbjælke
33
Sletning af billeder
(Indeks)-knap
(Afspil)-knap
z-knap
v/V/b/B-knap
MENU ( )-knap
Kontrolknap
1 Tryk på
(Afspil)-knap.
2 Tryk på MENU (
)-knappen mens kameraet er i enkeltbilledtilstand eller i
indekstilstand.
3 Vælg
(Slet) med v/V på kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede metode til sletning med b/B blandt [Dette bil.], [Flere
billeder] og [Alle i denne mappe], tryk derefter på z.
• Det viste punkt varierer i henhold den valgte afspilningstilstand (enkeltbilledtilstand eller
indekstilstand).
34
Sletning af billeder
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan slette det valgte billede.
Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan vælge og slette flere billeder samtidigt.
1 Vælg de billeder du vil slette, og tryk derefter på z.
-tegnet er afkrydset i afkrydsningsfeltet for billedet.
Indeksvisning
Grundlæggende betjening
Enkelt billede
2 Tryk på MENU ( )-knappen.
3 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
• Du kan også slette alle billederne i en mappe efter at have valgt [Flere billeder] på
indeksskærmen. Vælg mappevalgsbjælken med b og tilføj et mærke
til mappen.
Når du vælger [Alle i denne mappe]
Du kan slette alle billederne i en udvalgt mappe.
Vælg [OK] med v, og tryk på z.
35
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Anvendelse af skærmbilledet HOME
Skærmbilledet HOME er indgangsskærmen til alle funktioner på kameraet, og kan kaldes
frem uanset tilstandsindstillingen (optagelse/visning).
Kontrolknap
z-knap
v/V/b/B-knap
HOME-knap
1 Tryk på HOME-knappen for at vise skærmen HOME.
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et punkt ved hjælp af v/V og tryk på z.
• Du kan ikke vise skærmbilledet HOME, når der er oprettet en PictBridge-forbindelse eller
en USB-forbindelse.
• Kameraet indstilles til optage- eller visningstilstand, hvis der trykkes på HOME-knappen
igen.
36
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu
HOME menupunkter
Trykker du på HOME, vises følgende punkter. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
Oplysninger om menupunkter vises på skærmen vha. guiden.
Kategorier
Optagelse*1
Vis billeder
Punkter
Optagelse (side 22)
Enkelt billede
Diasshow
Diasshow (side 56)
Musikværktøj (side 96)
Hent musik
Udskriv
Format musik
Udskriv (side 101)
Hukomm.værktøj
Hukommelsesadmin.
Memory Stick-værktøj (side 69)
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Grundlæggende betjening
Billedindeks
Internt huk.værktøj (side 71)
Format
Indstillinger
Primære indstill.
Primære indstillinger 1 (side 72)
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Smil-demotilstand
Primære indstillinger 2 (side 74)
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1 (side 76)
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2 (side 79)
Autoretning*2
Autom. visn.
Indstillinger af ur (side 80)
Language Setting (side 81)
*1 Der anvendes den optagetilstand,
*2 Kun DSC-W220/W230.
der er valgt med funktionsvælgeren.
37
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Anvendelse af menupunkter
z-knap
v/V/b/B-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Tryk på MENU-knappen for at vise menuen.
Funktionsguide
Indstilles [Funkt.guide] til [Fra], slås
funktionsguiden fra (side 72).
• Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstand.
• Der vil komme forskellige menupunkter frem, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt er skjult, skal du blive ved med at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved med at trykke på b/B, indtil indstillingen
vises på skærmen.
• Vælg en indstilling i afspilningstilstand og tryk på z.
4 Tryk på MENU-knappen for at slå menuen fra.
38
Menupunkter
De menupunkter, der er til rådighed, afhænger af tilstandsindstillingen (optagelse/visning) og
positionen af funktionsvælgeren i optagetilstanden. Kun de tilgængelige punkter vises på
skærmen.
( : tilgængelig)
Funktionsvælgerens stilling:
Motiv
Optagemenu (side 41)
—
—
Billedformat
Blitz
*2
—
—
*1
*1
—
Registrering af ansigter
—
—
—
—
*2
—
—
Registrering af smil
—
—
—
*2
Følsomhed for smilregist.
—
—
—
*2
—
*2
—
Opt.funkt.
—
Scenegenkendelse
—
EV
—
—
—
—
Grundlæggende betjening
Valg af motiv
—
ISO
—
—
—
Lysmålermetode
—
—
—
Fokus
—
—
—
Hvidbalance
—
—
Hvidbalance under
vandet
—
—
Blitzniveau
—
—
Rødøjereduktion
*2
*2
—
—
DRO
—
—
—
Farvetilstand
—
—
—
SteadyShot
(kun DSC-W220/W230)
—
—
(Optagelsesindstil.)
—
*2
—
—
—
—
—
*1
De punkter, der kan vælges, er begrænsede i forhold til andre menuer (side 24).
*2 Denne betjening er begrænset i henhold til den valgte tilstand for Valg af motiv (side 29).
39
Menupunkter
Visningsmenu (side 56)
(Slet)
(Retouchering)
(Diasshow)
(Tilpasning af flere)
(Beskyt)
(Udskriv)
(Vælg mappe)
40
(Roter)
Brug af optagefunktioner
Optagemenu
Funktionerne i optagetilstand vha. MENU er beskrevet nedenfor.
Hvis du vil have flere oplysninger om betjening af menuen, skal du se side 38.
Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
Standardindstillingerne er markeret med .
Valg af motiv: Valg af motivvalget
Vælger motivvalget i menuen.
Du kan tage billeder, hvor indstillingerne er forudindstillede til at matche forskellige
motivforhold (side 27).
Billedformat: Valg af billedformat
Til stillbilleder
Vælger billedformatet for optagelse af stillbilleder.
Brug af optagefunktioner
Se side 11, 12 for yderligere oplysninger.
Til Nem optagelse-tilstand
Vælger stillbilledformatet for Nem optagelse-tilstand.
Stort
Optager billeder i format [12M].
Lille
Optager billeder i format [3M].
Til film
640(Fin)
Vælger billedformatet for optagelse af film.
640(Standard)
41
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Blitz: Blitzindstilling
Vælger blitzindstillingen i Nem optagelse-tilstand.
Auto
Blitzen udløses, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller
modlys.
Fra
Blitzen anvendes ikke.
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på motiv
Vælger om Registrering af ansigter-funktionen skal bruges eller ej, samt vælger også det
motiv, som fokus skal prioriteres på, når funktionen bruges.
Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion automatisk.
(Fra)
Anvender ikke Registrering af ansigter-funktionen.
(Auto)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Symbol for registrering af
ansigter
Ramme til ansigtsregistrering
(orange)
Ramme til ansigtsregistrering
(hvid)
(Prioriter børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
•I
(Blødt snap)-tilstand er funktionen Registrering af ansigter aktiveret.
• Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap)-tilstand, er standardindstillingen for
[Registrering af ansigter] [Auto].
• Selvom [Registrering af ansigter] er sat til [Auto], når tilstanden
(Nem optagelse) er valgt, vises der
ikke nogen ansigtsregistreringsrammer.
• Der kan registreres op til 8 ansigter. Men der kan kun registreres op til 4 af dine motivers ansigter, når
(Blødt snap)-tilstanden er valgt i tilstanden Valg af motiv.
42
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
• Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er hovedmotivet, og
indstille fokus efter prioritet. Rammen til ansigtsregistrering omkring hovedmotivet bliver orange.
• Rammen, hvor fokus er indstillet, vil blive grøn, når du trykker halvt ned på udløserknappen.
• Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når:
– Det er for mørkt eller lyst.
– Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc.
– Motiverne ikke vender mod kameraet.
• Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Vælger det prioriterede motiv for Smiludløser-funktionen. Se side 30 angående yderligere
oplysninger om Udløserknap for smil.
Registrerer og optager automatisk smilende ansigter.
(Prioriter børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af Følsomhed for smileregistrering
Dette indstiller smileregistreringsniveauet, når
Valg af motiv.
Brug af optagefunktioner
(Auto)
(Smiludløser)-tilstand (side 30) er valgt i
(Lav)
Registrerer et stort smil.
(Mellem)
Registrerer et normalt smil.
(Høj)
Registrerer selv et lille smil.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
43
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Opt.funkt.: Valg af kontinuerlig optagelse
Vælger, om kameraet foretager kontinuerlig optagelse eller ej, når du trykker på udløserknappen.
(Normal)
(Serieoptagelse)
Optager ikke kontinuerligt.
Optager 100 billeder efter hinanden, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
• Blitzen er indstillet til
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Tvungen blitz fra).
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres (Eksponeringsniveau).
Jo højere niveautrinværdi, desto større ændring i
eksponeringsværdien.
• Når du ikke kan bestemme den korrekte eksponering, kan du
optage med tilstanden Eksponeringsniveau, der skifter
eksponeringsværdien. Du kan vælge billedet med den bedste
eksponering bagefter.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
, er tilstanden
Eksponeringsniveau ikke til rådighed.
• Blitzen er indstillet til
(Tvungen blitz fra).
Om Serieoptagelse
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder.
• Optageintervallet er ca. 0,6 sekunder. Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets
indstilling.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
Serieoptagelse.
• Fokus, hvidbalancen og eksponeringen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til
de øvrige billeder.
Om Eksponeringsniveau
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
billeder.
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 46), ændres eksponeringen i henhold til den justerede
lysstyrke.
• Optageintervallet er det samme som det for Serie optagelse-tilstand, men bliver langsommere afhængigt
af optageforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
eksponeringsniveau.
44
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Scenegenkendelse: Bestemmer under hvilke motivforhold der skal optages og tager
billedet
Kameraet registrerer automatisk optageforhold som fx modlys eller en aftenscene og optager
derefter billedet.
(Fra)
Der anvendes ikke Scenegenkendelse.
(Auto)
Kameraet registrerer forhold som fx modlys eller en
nattescene og tager billedet med optimale indstillinger.
Hvis kameraet ikke genkender scenen, optager det billedet
som om Scenegenkendelse var indstillet til [Fra].
(Avanceret)
Kameraet optager ét billede uden at bruge
Scenegenkendelsesfunktionen og et andet ved brug af
Scenegenkendelse. vises ved siden af et
scenegenkendelsessymbol. (I alt to billeder)
Hvis kameraet ikke kan genkende scenen, optager det kun et
billede.
I dette tilfælde optages billedet som om Scenegenkendelse
var indstillet til [Fra].
Brug af optagefunktioner
Symbol for aktuel
indstilling Symbol for
Scenegenkendelse
Angående scener der genkendes
De følgende scener kan genkendes. Kameraet identificerer den optimale scene og viser hvert
symbol.
Når udløseren trykkes halvvejs ned, mens der vises et symbol, skifter symbolet farve til grøn
og Scenegenkendelsen bekræftes.
Tusmørke
Tusmørkeportræt
Tusmørke med et stativ (kun DSC-W220/W230)
Modlys
Modlys portræt
• Scenegenkendelse fungerer ikke i følgende situationer:
– Under serie optagelse
– Når du bruger digital zoom
• Selvom [Scenegenkendelse] er sat til [Auto], når tilstanden
(Nem optagelse) er valgt, vises
symbolet for den aktuelle indstilling samt scenegenkendelsessymbolet ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Automatisk blitz) eller
(Tvungen blitz fra).
• Når funktionen Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], og [Scenegenkendelse] er indstillet til [Auto]
eller [Avanceret], ændres [Registrering af ansigter] til [Auto].
45
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
• Når funktionen Registrering af ansigter er [Fra], kan scenerne
(Tusmørke portræt) og
(Modlys
portræt) ikke registreres.
•
(Tusmørke med et stativ)-scener kan sommetider ikke genkendes i omgivelser, hvor der overføres
rystelser til kameraet på trods af, at det er monteret på et stativ (kun DSC-W220/W230).
• Sommetider kan det give en langsom lukker, når scenen genkendes som
(Tusmørke med et stativ).
Sørg for, at du holder kameraet stille under optagelse (kun DSC-W220/W230).
• Symbolet for den aktuelle indstilling og symbolet for Scenegenkendelse vises uanset
skærmvisningsindstillingerne (side 20).
• Sommetider genkendes disse scener muligvis ikke afhængigt af situationen.
EV: Justering af lysets intensitet
Manuel justering af eksponeringen.
Mod –
Mod +
-2.0EV
Mod –: Gør et billede mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
+2.0EV
Mod +: Gør et billede lysere.
• Hvis du vil have flere oplysninger om eksponering, skal du se side 9.
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
46
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
ISO: Valg af en lysfølsomhed
Vælger ISO-følsomheden.
Lav ISO-følsomhed
(Auto)
Høj ISO-følsomhed
Brug af optagefunktioner
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for
motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et
højere tal). Men der er tendens til, at jo højere ISOfølsomhedstal, desto mere støj kommer der på billederne.
Vælg et ISO-følsomhedstal i overensstemmelse med
optageforholdene.
• Hvis du vil have flere oplysninger om ISO-følsomhed, skal du se side 9.
• Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400], når kameraet er indstillet til Serieoptagelse
eller Eksponeringsniveau.
• Når du optager under lyse forhold, forstærker kameraet automatisk tonegengivelsen for at forhindre, at
billederne bliver hvidlige (undtagen når [ISO] er indstillet til [ISO 100]).
47
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Lysmålermetode: Valg af målemetode
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
(Multi)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling
på flere mønstre).
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
(Spot)
(Kun for et stillbillede)
Måler kun en del af motivet (Punktmåling).
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
• Hvis du vil have flere oplysninger om eksponering, skal du se side 9.
• Ved brug af punktmåling eller centreret måling anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at
fokusere på målepositionen (side 49).
• Du kan kun vælge lysmålermetoden, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
48
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Fokus: Ændring af fokuseringsmetode
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv på alle afstande i
områdesøgerens ramme.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
Indikator for AFområdesøgerramme
(Center-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
områdesøgerens ramme.
• Bruges det sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere
billedet, som du ønsker det.
Brug af optagefunktioner
Ramme for AF-områdesøger
(Kun for et stillbillede)
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AFområdesøgerramme
(Spot - AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lille motiv eller et smalt
område.
• Bruges det sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere
billedet, som du ønsker det. Hold kameraet stille sådan at AFområdesøgerrammen ikke kommer væk fra motivet.
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AFområdesøgerramme
49
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
0.5 m
Fokuserer automatisk hurtigt på området omkring en tidligere
indstillet afstand (semimanuel).
1.0 m
• Fokuserer på et motiv på alle afstande i områdesøgerens ramme
i semimanuel tilstand.
• Denne tilstand er praktisk ved fortsat optagelse af et motiv på
den samme afstand.
• Brug "Semimanuel" når det er vanskeligt at opnå skarpt fokus
med automatisk fokusering, som fx ved optagelse af et motiv
gennem et net eller vindue.
3.0 m
7.0 m
(ubegrænset afstand)
• AF står for Auto-fokus.
• Når du anvender Digital zoom eller AF-lampe, er AF-områdesøgerrammen deaktiveret og vises med en
stiplet linje. I dette tilfælde fungerer kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.
• Du kan kun ændre fokuseringsmetoden, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
• Du kan kun vælge [Multi-AF] eller [ ], når du optager film.
• Semimanuel afstandsindstilling indeholder en vis usikkerhed, og denne usikkerhed forøges, når zoom
indstilles til T-siden, eller objektivet vendes opad eller nedad.
z Hvis motivet er ude af fokus
Når der optages med motivet i kanten af rammen (eller skærmen), eller når [Center-AF] eller [Spot - AF]
anvendes, kan kameraet muligvis ikke fokusere på motivet i kanten af rammen.
I dette tilfælde skal du gøre følgende:
1 Stil ind på motivet igen, så motivet er centreret i AF-områdesøgeren, og tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AE/AF-lås
Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage denne fremgangsmåde så
mange gange, du vil.
50
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
2 Når indikatoren for AE/AF-låsen holder op med at blinke og lyser konstant, skal du vende
tilbage til det indstillede motiv og trykke udløserknappen helt ned.
Hvidbalance: Justering af farvetonerne
(Auto)
Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår
naturlige.
(Dagslys)
Justerer for udendørs forhold under en klar himmel,
solnedgang, nattesekvenser, tilstedeværelse af neonskilte
eller fyrværkeri.
(Skyet)
Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvid
fluorescerende belysning.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning om dagen.
Brug af optagefunktioner
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis
billedfarven forekommer unaturlig.
51
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
n (Skinnende)
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under stærk
belysning, som fx i et fotostudie.
(Blitz)
(Kun for et stillbillede)
Justerer for blitzforholdene.
• Hvis du vil have flere oplysninger om hvidbalancen, skal du se side 10.
• Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt, selvom
du vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Undtagen i tilstanden [Blitz] indstilles [Hvidbalance] til [Auto], når du optager billeder med blitzen.
• Når tilstanden
(Under vandet) er valgt under Valg af motiv, kan du bruge [Hvidbalance under vandet]
i stedet for [Hvidbalance].
Hvidbalance under vandet: Justering af farvetoner i Under vandet-tilstand
Justerer farvetonen i
(Under vandet)-tilstand (side 28).
(Auto)
Kameraet justerer automatisk farvetoner under vand, sådan at
de fremstår naturlige.
(Under vandet 1)
Justerer for undervandsforhold, hvor den blå farve er stærk.
(Under vandet 2)
Justerer for undervandsforhold, hvor den grønne farve er
stærk.
(Blitz)
Justerer for brug af blitz under vand.
• Nogle gange, afhængigt af vandets farve, er det ikke muligt at foretage en god justering, uanset om der er
valgt [Under vandet 1] eller [Under vandet 2].
• Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance under vandet] indstillet til [Auto].
52
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Blitzniveau: Justering af mængden af blitzlys
Justerer mængden af blitzlys.
(–)
Giver et lavere blitzniveau.
(Normal)
(+)
Giver et højere blitzniveau.
• For oplysninger om at skifte blitztilstanden skal du se side 25.
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering måske ingen effekt.
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
(Auto)
Blitzen udløses for automatisk at reducere rødøjefænomenet,
når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne.
(Fra)
Bruger ikke rødøjereduktion.
Brug af optagefunktioner
Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse
for at reducere røde øjne, når du anvender blitz.
• Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund,
efter du har trykket på udløserknappen. Sørg endvidere for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz. Når øjnene
på motivet bliver røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] på visningsmenuen (side 59) eller
med den medfølgende software "PMB".
• Når funktionen Registrering af ansigter ikke anvendes, udløses blitzen ikke for at reducere
rødøjefænomenet, selv om der er valgt [Auto].
53
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Analyserer det motiv der skal optages og forbedrer billedkvaliteten vha. automatisk
korrektion.
(Fra)
(DRO standard)
(DRO plus)
Udfører ikke justering.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten for
hele scenen.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten,
område for område, på billederne.
• DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer", der er en funktion, der automatisk optimerer
forskellen mellem de lyse og mørke dele på et billede.
• Der kan muligvis ikke opnås korrektionseffekter afhængigt af optageforholdene.
• Bemærk følgende punkter når [DRO plus] er aktiveret.
– Der behøves tid til billedbehandling.
– Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO100] til [ISO 400].
– Når der er valgt optagelse med Serieoptagelse/niveau, annulleres [DRO plus], og [DRO standard]
aktiveres.
Farvetilstand: Ændring af graden af billedets skarphed eller tilføjelse af
specialeffekter
Du kan ændre billedets skarphed og anvende effekter.
(Normal)
(Levende)
(Kun for et stillbillede)
54
Indstiller billedet til standardfarve.
Indstiller billedet til lyse og dybe farver.
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
(Sepia)
Indstiller billedet til sepia-farve.
(S-H)
Indstiller billedet til sort og hvid.
Vælger anti-slørfunktionen.
(Fotografer)
Aktiverer antisløringsfunktionen, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid anti-slørfunktionen. Du kan stabilisere
billeder, selv når du zoomer ind på et motiv, der er langt væk.
Brug af optagefunktioner
SteadyShot: Valg af anti-slørfunktionen (kun DSC-W220/W230)
• Batteriforbruget er større end i [Fotografer]-tilstand.
(Fra)
Anvender ikke anti-slørfunktionen.
• I tilstanden Autojustering, Nem optagelse eller
(Gourmet) indstilles [SteadyShot] til [Fotografer].
• Du kan kun indstille [Fortsat] eller [Fra] for film. Standardindstillingen er sat til [Fortsat].
• Anti-slørfunktionen fungerer måske ikke korrekt i følgende tilfælde.
– Når kamerarystelsen er for stærk.
– Når lukkerhastigheden er langsom, f.eks. ved natoptagelser.
(Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger
Vælger indstillingerne for optagefunktionen. Disse punkter er de samme som dem i
[
Optagelsesindstil.] på skærmen HOME. Se side 37, 76.
55
Brug af visningsfunktioner
Visningsmenu
Dette afsnit forklarer de menupunkter, der er tilgængelige, når du trykker på MENU-knappen
i afspilningstilstand. Hvis du vil have flere oplysninger om anvendelse af menuen, skal du se
side 38.
(Slet): Sletning af billeder
Vælger og sletter billeder på skærmbilledet med enkeltbilleder eller indeksskærmbilledet. Se
side 34.
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt valgte billede.
(Flere billeder)
Vælger og sletter flere billeder.
(Alle i denne mappe)
Alle billederne i den valgte mappe bliver slettet.
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
Billederne vises automatisk i rækkefølge sammen med effekter og musik.
1 Tryk på MENU-knappen.
2 Vælg
(Diasshow) med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Opsætningsskærmen vises.
3 Vælg [OK], og tryk på z.
Diasshowet begynder.
• Indstillingen beholdes, indtil den ændres.
• Du kan ikke afspille film.
Sådan afsluttes diasshowet
Tryk på z.
• Du kan ikke sætte diasshowet på pause.
Sådan justeres lydstyrken på musikken
Tryk på V for at vise skærmen for lydstyrkekontrol, og tryk derefter på b/B for at justere
lydstyrken.
56
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Sådan ændrer du opsætningen
Vælg hvert enkelt punkt på opsætningsskærmen med v/V, og tryk derefter på z.
De punkter, der kan indstilles, er som følger.
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billede
Du har kun mulighed for at vælge, når du anvender en "Memory Stick Duo" (sælges separat).
Denne indstilling er fastsat til [Mappe], når den interne hukommelse anvendes til at optage
billeder på.
Alle
Afspiller alle stillbilleder på en "Memory Stick Duo" i
rækkefølge.
Mappe
Afspiller alle stillbillederne i den valgte mappe.
Effekter
Et enkelt diasshow der skifter stillbilleder ved et
forudbestemt interval
Basis
Et basisdiasshow der passer til en lang række scener
Nostalgisk
Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i
en filmscene
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo
Aktiv
Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver
Ansigt 1: Basis
Et diasshow i mellemtempo passende til forskellige scener,
som får det bedste frem i billeder, der indeholder ansigter.
Ansigter i stillbilleder zoomes ind, og der vises flere billeder
på samme tid.
Ansigt 2: Nostalgisk
Et langsomt og stemningsfyldt diasshow som får det bedste
frem i billeder, der indeholder ansigter. Ansigter i stillbilleder
zoomes ind, og der vises flere billeder på samme tid.
Ansigt 3: Stilfuld
Et livligt og tempofyldt diasshow som får det bedste frem i
billeder, der indeholder ansigter. Ansigter i stillbilleder
zoomes ind, og der vises flere billeder på samme tid.
Brug af visningsfunktioner
Enkel
57
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Musik
Den musik der afspilles, bestemmes som standard i overensstemmelse med den effekt, du vælger.
Du kan indstille en hvilken som helst slags musik til enhver form for effekt, ligesom du ønsker.
Det er også muligt at vælge mellem flere slags baggrundsmusik (BGM).
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow
Music2
Standardindstillingen for et [Basis]-diasshow
Music3
Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow
Music4
Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow
Music5
Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow
Music6
Du kan ændre standardindstillingerne.
Music7
Music8
Fra
Bruger ikke BGM.
Tilbage
Vender tilbage til opsætningsskærmen.
Interval
1 sek
3 sek
Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Enkel]diasshow.
5 sek
10 sek
Auto
Intervallet er indstillet til at passe til det valgte [Effekter]
menupunkt.
Indstillinger er fastsat til [Auto], når [Enkel] ikke er valgt
som [Effekter].
Gentag
58
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
z Sådan tilføjes/skiftes musikfiler
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD'er eller MP3-filer til kameraet og afspille den under et
diasshow. Du kan overføre musik vha. [ Musikværktøj] i
(Diasshow) på skærmbilledet HOME og
"Music Transfer"-softwaren (medfølger) installeret på en computer. Hvis du vil have flere oplysninger, se
side 96 og 98.
• Du kan optage op til otte stykker musik på kameraet (De otte forudindstillede musikstykker (Musik 1–8)
kan udskiftes med dem, du har overført).
• Den maksimale længde på hver musikfil til musikafspilning på kameraet er ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af beskadigelse af filen eller andre fejl, skal du udføre
[Format musik] (side 96) og overføre musikken igen.
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
Tilføjer effekter eller korrigerer et optaget billede og optager det som en ny fil. Det
oprindelige billede bevares.
Sådan retoucherer du stillbilleder
2 Tryk på MENU-knappen.
3 Vælg [Retouchering] med v/V på kontrolknappen, tryk derefter på z efter du har valgt den
ønskede tilstand med b/B.
4 Retoucher billederne ved at følge vejledningen for hver retoucheringstilstand nedenfor.
(Beskær)
Der udføres zoom under afspilning på billedet, og en del af
billedet skæres fra.
Brug af visningsfunktioner
1 Vælg de billeder du vil retouchere, mens kameraet er i enkeltbilledtilstand.
1 Tryk på W/T for at zoome ind på beskæringsområdet.
2 Indstil punktet med v/V/b/B, og tryk derefter på MENUknappen.
3 Vælg [Billedformat] med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg det billedformat der skal optages med v/V og tryk
derefter igen på z.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Det billedformat, som du kan beskære, varierer muligvis afhængigt
af billedet.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
59
Visningsmenu
(Rødøjekorrektion)
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Korrigerer for problemet med røde øjne forårsaget af blitz.
Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan muligvis ikke fjerne problemet med røde øjne afhængigt af
billedet.
(Uskarp maskering)
Gør billedet inde i en valgt ramme skarpere.
1 Vælg det område (ramme) på billedet du ønsker at retouchere
med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU-knappen.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Der udføres muligvis ikke tilstrækkelig korrektion afhængigt af
billedet, eller billedkvaliteten kan eventuelt forringes.
(Blød fokusering)
Slører omgivelserne omkring et valgt punkt for at fremhæve et
motiv.
1 Indstil midtpunktet på det billede du ønsker at retouchere med
v/V/b/B, og tryk derefter på MENU-knappen.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter på
z igen.
3 Juster det område der ønskes retoucheret med W/T.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
60
Visningsmenu
(Delvis farve)
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Omgiver et valgt punkt med sort-hvid for at fremhæve et motiv.
1 Indstil midtpunktet på det billede du ønsker at retouchere med
v/V/b/B, og tryk derefter på MENU-knappen.
2 Juster det område der ønskes retoucheret med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Fiskeøjeobjektiv)
Anvender en fiskeøjeeffekt omkring et valgt punkt.
(Tværfilter)
Tilføjer en stjerneeksplosion til lyskilder.
Brug af visningsfunktioner
1 Indstil midtpunktet på det billede du ønsker at retouchere med
v/V/b/B, og tryk derefter på MENU-knappen.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter på
z igen.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter på
z igen.
2 Juster den længde der ønskes retoucheret med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
61
Visningsmenu
(Sløring af omkreds)
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
Bestemmer midtpunktet for at udtrykke bevægelse i et
stillbillede.
1 Indstil midtpunktet på det billede du ønsker at retouchere med
v/V/b/B, og tryk derefter på MENU-knappen.
2 Juster det område der ønskes retoucheret med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Retro)
Blødgør billedet ved at sløre fokus og sænke omgivelsernes lys,
så det ser ud som om, det var taget med et gammelt kamera.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter på
z igen.
2 Juster det område der ønskes retoucheret med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Smil)
Placerer et smil på en persons ansigt. Når kameraet registrerer et
ansigt, der kan retoucheres, vises der en ramme rundt om ansigtet.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg niveauet for retouchering med v/V, og tryk derefter på
z igen.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Retouchering er måske ikke mulig afhængigt af billedet.
62
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformat i henhold til brug
Du kan ændre bredde-højde-forholdet og formatet på de optagne billeder, og derefter gemme
dem som nye filer.
Du kan omdanne billeder til 16:9 bredde-højde-forholdet til højdefinitionsvisning og til VGAformatet til brug for en blog eller som vedhæftning til e-mail.
HDTV (
)
Blog / e-mail (
Ændrer bredde-højde-forholdet fra 4:3/3:2 til 16:9 og gemmer det
som 2M-format.
)
Ændrer bredde-højde-forholdet fra 16:9/3:2 til 4:3 og gemmer det
som VGA-format.
2 Tryk på MENU-knappen.
3 Vælg [Tilpasning af flere] med v/V på kontrolknappen, tryk derefter på z efter du har valgt det
ønskede billedformat med b/B.
Brug af visningsfunktioner
1 Vælg de billeder du vil retouchere, mens kameraet er i enkeltbilledtilstand.
4 Tryk på W/T for at zoome ind på det område du ønsker at beskære.
5 Indstil punktet med v/V/b/B, og tryk derefter på MENU-knappen.
6 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
•
•
•
•
Hvis du vil have flere oplysninger om billedformatet, skal du se side 11.
Du kan ikke ændre størrelsen på film.
Du kan ikke ændre billedformatet fra VGA til [HDTV].
Forstørrelse og tilpasning til flere billeder kan reducere billedkvaliteten.
63
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
(Beskyt): Forhindring af utilsigtet sletning
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
billede.
(Beskyt)-indikatoren vises på et beskyttet
(Dette bil.)
Beskytter/låser det valgte billede op.
(Flere billeder)
Vælger og beskytter/låser flere billeder op.
Sådan beskytter du et billede
1 Vælg de billeder du vil beskytte, mens kameraet viser billeder i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på MENU-knappen.
3 Vælg [Beskyt] med v/V på kontrolknappen, [Dette bil.] med b/B og tryk derefter på z.
Sådan vælger og beskytter du billeder
1 Tryk på MENU-knappen i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Beskyt] med v/V på kontrolknappen, vælg [Flere billeder] med b/B og tryk derefter på
z.
I enkeltbilledtilstand:
3 Vælg det billede du ønsker at beskytte med b/B, og tryk derefter på z.
er tilføjet til det valgte billede.
4 Tryk på b/B for at vise andre billeder du ønsker at beskytte, og tryk derefter på z.
5 Tryk på MENU-knappen.
6 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
I indekstilstand:
3 Vælg det billede, du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
er tilføjet til det valgte billede.
4 Hvis du vil beskytte andre billeder, skal du gentage trin 3.
5 Hvis du ønsker at vælge alle billederne i en mappe, vælg mappevalgsbjælken med b og tryk
derefter på z.
er tilføjet til den valgte mappe.
6 Tryk på MENU-knappen.
7 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
64
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
• Du kan ikke beskytte alle billederne, når der er flere end 999 filer.
• Bemærk, at formateringen sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne er beskyttet,
og at disse billeder kan ikke kan gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede du vil annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at udføre den samme
procedure som til at beskytte det.
-indikatoren forsvinder.
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke (
Se side 104.
) til det billede, du ønsker at udskrive.
Tilføjer et DPOF-mærke til det billede, der vælges nu. Fjerner
DPOF-mærket, når det valgte billede har et DPOF-mærke.
(Flere billeder)
Vælger billeder og tilføjer DPOF-mærker til dem. Fjerner
tidligere tilføjede DPOF-mærker.
(Udskriv): Udskrivning af billeder vha. en printer
Udskrivning af billeder der er optaget med kameraet.
Se side 101.
Brug af visningsfunktioner
(Dette bil.)
(Roter): Rotation af et stillbillede
Roterer et stillbillede.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU-knappen for at vise menuen.
3 Vælg [Roter] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [
] og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller film.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
65
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
1 side 38
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Vælger den mappe, der indeholder det billede, du ønsker at afspille, når kameraet anvendes
med en "Memory Stick Duo".
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Sådan annulleres valg af mappe
Vælg [Afslut] i trin 2, og tryk derefter på z.
z Om mapperne
Kameraet gemmer billeder i en angivet mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller
oprette en ny.
• Sådan oprettes en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 69)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagringsmappe] (side 70)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe
: Flytter til den næste mappe
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe
66
Tilpasning af indstillingerne
Tilpasning af hukommelsesadmin. og
indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne vha.
på skærmbilledet HOME.
(Hukommelsesadmin.) eller
(Indstillinger)
Kontrolknap
z-knap
v/V/b/B-knap
HOME-knap
1 Tryk på HOME-knappen for at vise skærmen HOME.
2 Vælg
(Indstillinger) med b/B på
Tilpasning af indstillingerne
(Hukommelsesadmin.) eller
kontrolknappen.
3 Vælg et punkt ved hjælp af v/V og tryk på z.
4 Vælg den ønskede indstilling med v/V og tryk derefter på z.
• HOME-skærmen vises ved at trykke på b.
67
Tilpasning af hukommelsesadmin. og indstillinger
5 Vælg en indstilling med v/V og tryk derefter på z.
Sådan annullerer du indstillingsændringen
Tryk på [Fortryd] hvis det vises som en mulighed på skærmen, og tryk derefter på z.
Hvis ikke, tryk på b.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
• Kameraet indstilles til optage- eller visningstilstand, hvis der trykkes på HOME-knappen igen.
68
Hukommelsesadmin.
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj
Dette punkt vises kun, når en "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på en "Memory Stick Duo", selv inklusive de
beskyttede billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Formatering begynder.
Sådan annulleres formatering
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
1 Vælg [Opret lagr.mappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
Tilpasning af indstillingerne
Opret lagr.mappe
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagelsesmappe.
Sådan annullerer du mappeoprettelsen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagelsesmappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Billeder optages i den nyligt oprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• Se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 91) for yderligere oplysninger.
69
Hukommelsesadmin.
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Skift lagringsmappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 Vælg [Skift lagringsmappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til valg af mappe vises.
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og vælg [OK] med v. Tryk derefter på z.
Sådan annulleres ændringen af optagemappen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopier
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Indsæt en "Memory Stick Duo" der har tilstrækkelig fri kapacitet.
2 Vælg [Kopier] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Kopieringen begynder.
Sådan annulleres kopiering
Vælg [Fortryd] i trin 3, og tryk derefter på z.
• Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt
batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller
muligvis beskadigelse af data.
• Du kan ikke vælge billeder til kopiering.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på
den interne hukommelse skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopiering og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]) (side 71).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
særlig mappe og kopiere billeder til den.
•
(Udskriftsbestilling)-mærkerne på billederne kopieres ikke.
70
Hukommelsesadmin.
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj
Dette punkt vises ikke, når en "Memory Stick Duo" indsættes i kameraet.
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk at formatering permanent sletter alle data i den interne hukommelse, selv inklusive de beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Formatering begynder.
Sådan annulleres formatering
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Tilpasning af indstillingerne
71
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Primære indstill. — Primære indstillinger 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Funkt.guide
Når du betjener kameraet, vises funktionsguiden.
Til
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Initialiser
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Selv om du udfører denne funktion,
beholdes de billeder, der gemt i den interne hukommelse.
1 Vælg [Initialiser] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst." vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Indstillingerne ændres til standardindstillingerne.
Sådan annulleres initialisering
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Sørg for ikke at slukke for kameraet under initialisering.
72
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Smil-demotilstand
Du kan se en demonstration af Smiludløsertilstanden.
Til
Udfører en demonstration når du anvender
Smiludløsertilstand.
Fra
Udfører ingen demonstration.
1 Vælg
(Smiludløser) tilstanden fra funktionsvælgeren (side 28).
2 Ret kameraet mod motivet og tryk udløserknappen helt ned.
Demonstrationen begynder.
• Hvis du ikke betjener kameraet i cirka 15 sekunder, begynder demonstrationen, selvom udløserknappen
ikke er trykket ned.
• Du kan midlertidigt forlade demonstrationen efter den er begyndt ved at trykke udløserknappen helt ned.
• Selvom lukkeren udløses, når kameraet registrerer et smil, optages der ikke noget billede.
• Sæt altid indstillingen til [Fra] når du vil optage et rigtigt Smiludløserbillede.
Tilpasning af indstillingerne
73
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Primære indstill. — Primære indstillinger 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
USB-tilslut
Vælger en USB-tilstand når kameraet tilsluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel
printer vha. kablet til flerfunktionsterminal.
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 89
og 101).
• Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til en PictBridge -kompatibel
printer med [Auto]-indstillingen, vælg [PictBridge].
• Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til en computer eller en
USB-enhed med [Auto]-indstillingen, vælg [Mass Storage].
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 101).
PTP/MTP
Når du tilslutter kameraet til en computer, starter
kopieringsguiden automatisk, og billederne i optagemappen
på kameraet kopieres over på computeren. (Med
Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Etablerer en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og
en computer eller en anden USB-enhed (side 89).
COMPONENT
Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD(1080i) svarende til det tilsluttede tv (side 82).
74
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et 1080ikompatibelt High Definition tv.
SD
Vælg dette punkt for at tilslutte kameraet til et tv, som ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv-farvesystemet varierer afhængig af landet og regionen.
Kontroller tv-farvesystemet for det land eller den region hvor det bruges (side 84), for at se
billeder på en tv-skærm.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
Vis zoom i bredf.
Under afspilning på et High Definition tv afspilles stillbilleder i bredde-højde-forholdet 4:3 og
3:2 i bredde-højde-forholdet 16:9. I dette tilfælde beskæres billedet en lille smule i toppen og
bunden.
Afspiller med et bredde-højde-forhold på 16:9.
Fra
Vis zoom i bredformat anvendes ikke.
• Det er kun 4:3 og 3:2 billeder, der kan afspilles som zoom i bredformat. Film, 16:9-billeder og portrætter
kan ikke zoomes.
• Billedet, der vises på kameraets LCD-skærm, ændres ikke.
Tilpasning af indstillingerne
Til
75
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet let at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke har kontrast, kan
fokus ikke opnås.
• Fokus opnås så længe AF-lampens lys når hen på motivet, også selvom lyset ikke skulle nå hen på midten
af motivet.
• Du kan ikke anvende AF-lampen når:
– Semimanuel er indstillet (side 50).
–
(Landskab)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand eller
(Fyrværkeri)-tilstand er valgt i tilstanden Valg
af motiv.
• Når du anvender AF-lampe, er den normale AF-områdesøgerramme deaktiveret, og der vises en ny AFområdesøgerramme med en prikket linje. AF giver forrang til motiver, der befinder sig nær midten af
rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampen på tæt hold.
Gitterlinje
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
Til
Viser gitterlinjerne.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
• Gitterlinjerne optages ikke.
76
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
AF-fkt.
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt
Justerer automatisk fokus, når du trykker og holder
udløserknappen halvvejs nede. Denne indstilling er praktisk
til optagelse af stationære motiver.
Monitor
Justerer automatisk fokus, inden du trykker og holder
udløserknappen halvvejs nede. Denne indstilling forkorter det
tidsrum, der skal bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i [Enkelt]-tilstand.
• Indstillingen af automatisk fokusering er ugyldig, når Registrering af ansigter-funktionen eller
Registrering af smil-funktionen er aktiveret.
• Ved anvendelse af Semimanuel fungerer den automatiske fokusering på samme måde som i [Enkelt]tilstand.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet
ikke vil blive forringet, i henhold til billedformatet.
Dette er ikke tilgængeligt, når billedformatet er indstillet til
[12M], [3:2(11M)] eller [16:9(9M)].
• Den samlede zoom-skala for Smart zoom er vist i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisions-zoom)
(
)
Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala
på cirka 8×, inklusive den optiske zoom 4×. Men bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når den optiske zoom-skala
overskrides.
Fra
Bruger ikke digital zoom.
Tilpasning af indstillingerne
Vælger den Digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 4×).
Når zoom-skalaen overstiger 4×, bruger kameraet enten funktionen smart eller digital
præcisions-zoom.
77
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Billedformat og samlet zoom-skala ved brug af Smart zoom (inklusive optisk zoom 4×)
Størrelse
Samlet zoom-skala
8M
Ca. 4,9×
5M
Ca. 6,2×
3M
Ca. 7,8×
VGA
Ca. 25×
16:9(2M)
Ca. 8,3×
• Du kan ikke anvende digital zoom når:
–
(Smiludløser)-tilstanden er valgt i tilstanden Valg af motiv.
– Film bliver optaget.
Konvert.obj.
Indstilles for at opnå korrekt fokus, når der monteres et konverterobjektiv (sælges separat).
Monter objektivadapteren (sælges separat) og monter derefter et konverterobjektiv.
Tele (
)
Vidvinkel (
Fra
Monterer et telekonverterobjektiv.
)
Monterer et vidvinkelkonverterobjektiv.
Monterer ikke noget objektiv.
• Lyset fra blitzen blokeres muligvis og frembringer en skygge, når du anvender den indbyggede blitz.
• Der kan muligvis komme et reflekteret billede af objektivet med på billederne pga. refleksion mellem
dette objektiv og konverterobjektivet.
• Makroindstillingen er fastsat til [Auto].
• Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
• Det tilgængelige fokuseringsområde er begrænset.
• AF-lampen lyser ikke.
• Du kan ikke vælge semimanuel.
• Hvis du tager billeder med et telekonverterobjektiv (sælges separat), fokuserer kameraet muligvis også på
motiver på tæt hold i tilstandene
(Landskab) og
(Tusmørke).
• Hvis du tager billeder med et konverterobjektiv (sælges separat), kan du muligvis ikke optage billeder i
tilstanden
(Fyrværkeri) med tilstandens optimale effekt.
• Se også i den betjeningsvejledning der fulgte med dit konverterobjektiv.
78
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
Autoretning (kun DSC-W220/W230)
Når kameraet drejes for at tage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætstilling.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
• Der er sort på venstre og højre side af billeder i lodret position.
• Afhængigt af kameravinklen kan kameraet muligvis ikke optage billedet med den korrekte billedretning.
Hvis et billede ikke er blevet optaget i den korrekte retning, kan du dreje billedet ved at følge proceduren
på side 65.
• Du kan ikke anvende Autoretning, når tilstanden
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv-tilstanden.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Automatisk visning.
Fra
Bruger ikke Automatisk visning.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, forsvinder visningen af det optagede billede, og du kan
øjeblikkeligt optage det næste billede.
• Du kan ikke anvende Automatisk visning når:
– Der optages med Serieoptagelse/Niveau
– [Scenegenkendelse] er indstillet til [Auto] eller [Avanceret].
Tilpasning af indstillingerne
Autom. visn.
79
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
1 Vælg [
Indstillinger af ur] fra
(Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
2 Tryk på z på kontrolknappen.
3 Vælg visningsformatet for datoen med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne med v/V, tryk derefter på z.
5 Vælg [OK], og tryk på z.
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
Sådan annulleres urindstillingen
Vælg [Fortryd] i trin 5, og tryk derefter på z.
80
Indstillinger
Flere oplysninger om betjening
1 side 67
Language Setting
Language Setting
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
Tilpasning af indstillingerne
81
Visning af billeder på et tv
Visning af billeder på et tv
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet er tilsluttet til.
Visning af billeder ved at tilslutte kameraet til et tv med det
medfølgende kabel til flerfunktionsterminal
Sluk både kameraet og tv’et inden kameraet tilsluttes til tv’et.
1 Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
1 Til lyd-/videoindgangsstik
VIDEO AUDIO
Gul
Rød
Hvid
(Afspil)-knap
2 Til
flerfunktionsstikket
Kontrolknap
2 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
• Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
3 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 75).
• Lydudgangen er i mono.
82
Visning af billeder på et tv
Visning af et billede ved at tilslutte kameraet til et HDTV
Du kan vise et billede i høj kvalitet*, der er optaget på kameraet, ved at tilslutte kameraet til et
HD (High Definition) TV med adapterkablet til HD-output (sælges separat).
Sluk både kameraet og tv’et inden kameraet tilsluttes til tv’et.
* Billeder, der er optaget i [VGA]-billedformat, kan ikke afspilles i HD-format.
• I [Vis zoom i bredf.] kan stillbilleder med et bredde-højde-forhold på 4:3 eller 3:2 vises med et breddehøjde-forhold på 16:9 (side 75).
• Med [Tilpasning af flere] kan bredde-højde-forholdet konverteres til 16:9 for visning i høj opløsning
(side 63).
1 Tilslut kameraet til et HD (High Definition) TV med et adapterkabel til HDoutput (sælges separat).
1 Til lyd-/videoindgangsstik
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Adapterkabel til HDoutput (sælges
separat)
Hvid/Rød
(Afspil)-knap
Visning af billeder på et tv
Kontrolknap
Grøn/Blå/Rød
2 Til flerfunktionsstikket
HOME-knap
2 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
• Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
83
Visning af billeder på et tv
3 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Primære indstillinger 2] ved at vælge
(Indstillinger) på
skærmbilledet HOME (side 74).
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 75).
• Du kan ikke vise film sendt i [HD(1080i)]-signalformat. Indstil [COMPONENT] til [SD] når du viser
film.
• Brug et Type2b-kompatibelt adapterkabel til HD-output.
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved at tilslutte Sony PhotoTV HD-kompatible enheder vha. et adapterkabel til HD-output
(sælges separat), kan der opleves en hel ny verden af fotos i betagende fuld HD-kvalitet.
PhotoTV HD giver mulighed for et detaljeret, foto-lignende udtryk i subtile teksturer og
farver.
• Det er også nødvendigt at foretage indstillingerne på tv’et. Angående yderligere oplysninger,
se i betjeningsvejledningen for tv’et.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og
kablet til flerfunktionsterminal. Tv’ets farvesystem skal svare til det på det digitale
stillbilledkamera. Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor
kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
84
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises
til "Brug af en Macintosh-computer" (side 97).
Skærmillustrationerne, der anvendes i dette afsnit, er baseret
på den engelske version.
Installer softwaren (medfølger) først (side 87)
• Installer softwaren som følger:
– "PMB"
– "Music Transfer"
Kopiering af billeder til computeren (side 89)
• Kopiering af billeder til din computer vha. "PMB".
• Nyd billeder med "PMB" og "Music Transfer" som følger:
– Visning af billeder, der er gemt på computeren
– Redigering af billeder
– Vis optagelokationerne for stillbilleder på online kort (Dette
kræver en internetforbindelse.)
– Oprettelse af en disk med optagne billeder (kræver et
internetforbindelse.)
– Tilføjelse/ændring af musik til diasshow (vha. "Music
Transfer")
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på
ofte stillede spørgsmål på Sony kundesupportwebstedet.
http://www.sony.net/
Brug af computeren
diskbrænderdrev til CD eller DVD)
– Udskrivning eller lagring af stillbilleder med datoen indsat
– Overfør billeder til en medietjeneste (Dette kræver en
85
Brug af en Windows-computer
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et
multiboot-miljø.
USB-jackstik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø for anvendelse af "PMB"
og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (Anbefalet: Intel Pentium III
800 MHz eller hurtigere)
Hukommelse: 256 MB eller mere
(Anbefalet: 512 MB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller mere
Videohukommelse: 32 MB eller mere
(Anbefalet: 64 MB eller mere)
*1 64-bit-versioner er ikke understøttede.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
86
Bemærkninger angående tilslutning af
kameraet til en computer
• Computermiljøet skal også overholde
operativsystemets driftskrav.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til én
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Tilslutter du kameraet vha. en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved
højhastighed), da kameraet er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er fire tilstande for en USB-tilslutning, når
der tilsluttes til en computer, [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]-tilstandene. I dette
afsnit beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. Se side 74 angående oplysninger om
[PictBridge] og [PTP/MTP].
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet på samme tid.
Installation af softwaren (medfølger)
Udfør nedenstående procedure for at
installere softwaren (medfølger).
• Log på som Administrator.
1 Tænd for computeren, og sæt CDROM’en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på [Computer] (i Windows XP, [My
Computer] (Denne computer)) t
(SONYPICTUTIL).
• Under Windows Vista vises skærmen
AutoPlay muligvis. Vælg "Run Install.exe.",
og følg instruktionerne på skærmen for at
fortsætte installationen.
2 Klik på [Install] (Installer).
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" (Vælg installationssprog)
vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX er muligvis blevet installeret
afhængigt af systemmiljøet på din
computer.
6 Tag CD-ROM’en ud, når
installationen er fuldført.
• Installer software som følger:
– PMB
– Music Transfer
Når du har installeret softwaren, oprettes
der genvejsikoner for "PMB", "PMB
Guide", "Music Transfer" på skrivebordet.
Dobbeltklik for at starte
"PMB".
3 Vælg det ønskede sprog og klik
derefter på [Next] (Næste).
4 Læs omhyggeligt aftalen
igennem. Hvis du kan acceptere
betingelserne i aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ud for
[I accept the terms of the license
agreement] (Jeg accepterer
betingelserne i licensaftalen) og
derefter klikke på [Next] (Næste).
Dobbeltklik for at starte
"PMB Guide".
Dobbeltklik for at starte
"Music Transfer".
Brug af computeren
Skærmbilledet "License Agreement"
(Licensaftale) vises.
87
Om "PMB (Picture Motion Browser)" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet mere end nogensinde med denne
software.
Dette afsnit opsummerer "PMB".
Se "PMB Guide" for yderligere
oplysninger.
Oversigt over "PMB"
Med "PMB" kan du:
• Importere billeder, som er taget med kameraet,
og få vist dem på computeren.
• Organiser billeder på computeren på en kalender
efter optagedato for at få vist dem.
• Kopier billeder fra computeren over på
optagemediet.
• Retouchere (rødøjereduktion osv.), udskrive og
sende stillbilleder som vedhæftede filer i en email, ændre optagedatoen med mere.
• Du kan se oplysninger om de steder, hvor du tog
billederne, på et kort. (Dette kræver en
internetforbindelse.)
• Stillbilleder kan udskrives eller gemmes med
datoen indsat.
• Du kan oprette en datadisk ved hjælp af en CDeller DVD-brænder.
• Du kan overføre billedet til en medietjeneste.
(Dette kræver en internetforbindelse.)
Start af "PMB Guide"
Dobbeltklik på
(PMB Guide)-ikonet på
skrivebordet.
For adgang til "PMB Guide" fra
Startmenuen, klik på [Start] (Start) t [All
Programs] (Alle programmer) t [Sony
Picture Utility] (Sony Picturehjælpesoftware) t [Help] (Hjælp) t
[PMB Guide] (PMB-vejledning).
88
Start og afslutning af "PMB"
Start af "PMB"
Dobbeltklik på
(PMB)-ikonet på
skrivebordet.
Eller gør følgende i Startmenuen: Klik på
[Start] (Start) t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility]
(Sony Picture-hjælpesoftware) t [PMB] .
• Bekræftelsesmeddelelsen fra
informationsværktøjet vises på skærmen, første
gang du starter "PMB". Vælg [Start]. Denne
funktion giver dig besked om nyheder som fx
softwareopdateringer. Du kan ændre
indstillingen senere.
Afslutning af "PMB"
Klik på -knappen i øverste højre hjørne
af skærmen.
Kopiering af billeder til din computer vha. "PMB"
Forberedelse af kameraet og
computeren
Tilslutning af kameraet til din
computer
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagne billeder i kameraet.
• Dette er ikke nødvendigt, når der kopieres
billeder i den interne hukommelse.
2 Til flerfunktionsstikket
2 Indsæt et tilstrækkeligt opladet
batteri i kameraet eller tilslut
kameraet til en stikkontakt med
lysnetadapteren (sælges separat)
og USB/AV/DC IN-kablet til
flerfunktionsterminal (sælges
separat).
• Brug et Type2b-kompatibelt USB / AV /
DC IN-kabel (sælges separat).
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp af et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
eller billeddataene kan blive beskadiget,
hvis batteriet bliver fladt for hurtigt.
1 Til et USB-jackstik
Kabel til
flerfunktionsterminal
"Opretter forbindelse…" vises på kameraets
skærm.
derefter på
(Afspil)-knappen.
Adgangsindikatorer*
Når der oprettes USB-forbindelse for første
gang, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
*
(Afspil)-knap
Brug af computeren
3 Tænd computeren og tryk
vises på skærmen under kommunikationen.
Betjen ikke computeren mens indikatoren vises.
Når indikatoren skifter til
, kan du
begynde at bruge computeren igen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal [USBtilslut] indstilles til [Mass Storage] (side 74).
89
Kopiering af billeder til din computer vha. "PMB"
Kopiering af billeder til en
computer
1 Tilslut kameraet til en computer
som beskrevet i "Tilslutning af
kameraet til din computer".
Når du har oprettet en USB-forbindelse,
vises skærmbilledet [Import Media
Files] (Importer mediefiler) "PMB"
automatisk.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger om
"PMB", kan du se "PMB Guide".
Visning af billeder på
computeren
Når importen er gennemført, starter
"PMB". Der vises miniaturer af de
importerede billeder.
• "Pictures" (Billeder) (i Windows XP "My
Pictures" (Mine billeder))-mappen er indstillet
som standardmappen i "Viewed folders" (Viste
mapper).
• Hvis du anvender "Memory Stick"åbningen, kan du se side 93.
• Hvis guiden for Automatisk afspilning
vises, skal du lukke den.
Organiser billeder på computeren på en
kalender efter optagedato for at få vist dem.
Se "PMB Guide" for yderligere
oplysninger.
2 Importer billederne.
Klik på knappen [Import] (Importer) for
at begynde importen af billederne.
Eksempel: Skærmvisning efter måned
Billeder importeres som standard ind i
en mappe, der er oprettet i "Pictures"
(Billeder) (i Windows XP, "My
Pictures" (Mine billeder)) og navngivet
med datoen for importen.
90
Kopiering af billeder til din computer vha. "PMB"
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør procedurerne fra trin 1 til 4
nedenfor inden du:
• Tager kablet til flerfunktionsterminal ud af
stikket.
• Fjerner en "Memory Stick Duo".
• Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter
at du har kopieret billeder fra den interne
hukommelse.
• Sluk for kameraet.
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
De billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes i mapper på "Memory Stick
Duo" eller den interne hukommelse.
Eksempel: visning af mapper på
Windows Vista
1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på
proceslinjen.
Windows Vista
Dobbeltklik her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklik her
2 Klik på
(USB Mass Storage Device)
(USB-masselagringsenhed) t [Stop].
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er ikke nødvendigt på Windows
Vista/XP.
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper.
B Mappe indeholdende billeddata der er
optaget med kameraet.
Når der ikke er oprettet nye mapper, ser
mappestrukturen sådan ud:
Brug af computeren
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Intern hukommelse: kun "101_SONY"
• Du kan ikke optage nogen billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i denne mappe er kun
til rådighed for visning.
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
mappen "MISC".
91
Kopiering af billeder til din computer vha. "PMB"
• Billedfiler navngives på følgende måde:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
Den numeriske del af navnet på en filmfil, der er
optaget i filmtilstand, og den tilsvarende
indeksbilledfil er ens.
• For yderligere oplysninger om mapper henvises
til side 66 og 69.
92
Kopiering af billeder til en computer uden "PMB"
Du kan kopiere billeder over på din
computer uden "PMB" som følger.
På en computer med et stik til "Memory
Stick":
Kopiering af billeder til en
computer
–Windows Vista/XP
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i "Memory Stick Duo"adapteren. Sæt "Memory Stick Duo"adapteren i computeren, og kopier
billederne.
Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder til "Documents"
(Dokumenter) (For Windows XP: "My
Documents" (Mine dokumenter)).
• Selv når du bruger Windows 95/98/
98 Second Edition/NT/Me, kan du kopiere
billeder ved at indsætte "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick"-stikket på computeren.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, skal du se side 112.
1 Klargør kameraet og en
På en computer, der ikke har et stik til
"Memory Stick":
Opret en USB-forbindelse og følg trinene
til at kopiere billeder.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Forberedelse af kameraet
og computeren" på side 89.
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til
flerfunktionsterminal.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Tilslutning af kameraet til
din computer" på side 89.
• Hvis "PMB" allerede er installeret, starter
[Import Media Files] (Importer mediefiler)
på "PMB". Vælg [Cancel] (Annuller) for at
afslutte [Import Media Files] (Importer
mediefiler).
Brug af computeren
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler på kopiering af billeder fra "Memory
Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows
operativsystem Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me.
Når du anvender en computer uden en "Memory
Stick"-åbning, skal du anvende en almindelig
"Memory Stick"-læser/skriver til at kopiere
billederne fra en "Memory Stick Duo" til din
computer.
Hvis du vil kopiere billeder i den interne
hukommelse til din computer, skal du først
kopiere billederne til en "Memory Stick Duo"
og derefter kopiere dem til din computer.
computer.
93
Kopiering af billeder til en computer uden "PMB"
3 Klik på [Open folder to view files]
(Åbn mappe for at vise filer) (For
Windows XP: [Open folder to view
files] (Åbn mappe for at vise filer)
t [OK]) når guiden automatisk
vises på skrivebordet.
6 Klik på mappen [Documents]
(Dokumenter) (For Windows XP:
[My Documents] (Mine
dokumenter)). Højreklik derefter
på vinduet "Documents"
(Dokumenter) for at vise menuen
og klik på [Paste] (Sæt ind).
1
2
• Hvis guiden ikke vises automatisk, skal du
følge proceduren: t "For Windows 2000".
4 Dobbeltklik på [DCIM].
5 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt. Højreklik derefter på en
billedfil for at få vist menuen, og
klik på [Copy] (Kopier).
Billedfilerne kopieres til mappen
[Documents] (Dokumenter) (For
Windows XP: [My Documents] (Mine
dokumenter)).
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive,
skal du ændre filnavnet og derefter kopiere
billedfilen. Men bemærk at hvis du ændrer
filnavnet (side 95), kan du muligvis ikke
afspille det billede med kameraet.
På Windows 2000
1
2
• Angående billedfilernes lagringsdestination,
se side 91.
94
Dobbeltklik på [My Computer] (Denne
computer) t [Removable Disk] (Flytbar
disk) når du har tilsluttet kameraet til din
computer. Gå derefter videre fra trin 4.
Kopiering af billedfiler fra computeren til en
"Memory Stick Duo" og visning af dem på kameraet
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke længere findes på en
"Memory Stick Duo", kan du få vist billedet
igen på kameraet ved at kopiere billedfilen
fra computeren til en "Memory Stick Duo".
• Spring trin 1 over hvis det filnavn, som
kameraet indstillede, ikke er blevet ændret.
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse
billeder, afhængigt af billedformatet.
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler
på kameraet, hvis filerne har været bearbejdet
vha. en computer, eller er blevet optaget med et
andet kamera.
• Når der ikke er nogen mapper i en "Memory
Stick Duo", skal du først oprette en mappe
(side 69) med kameraet og derefter kopiere
billedfilerne.
2 Kopier billedfilen til mappen på
"Memory Stick Duo" i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy] (Kopier).
2Dobbeltklik på [Removable Disk]
(Flytbar disk) eller [SonyMemoryStick]
i [Computer] (i Windows XP, [My
Computer] (Denne computer)).
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], og klik derefter på
[Paste] (Sæt ind).
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename] (Omdøb).
Ret filnavnet til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
2
Brug af computeren
1
• Indtast et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Stillbilleder
har filtypenavnet JPG, og film har
filtypenavnet MPG. Du må ikke ændre
filtypenavnet.
95
Brug af "Music Transfer" (medfølger)
Du kan ændre de musikfiler, der er
forudindstillet fra fabrikken, til de
musikfiler, du ønsker vha. "Music
Transfer" på CD-ROM’en (medfølger). Du
kan også til enhver tid, når du har lyst, slette
eller tilføje disse filer.
Tilføj/ændr musik med "Music
Transfer"
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer der er gemt på harddisken i din
computer
• Musik på CD’er
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
1 Tryk på HOME-knappen for at
vise skærmen HOME.
2 Vælg
(Diasshow) med b/B på
kontrolknappen, vælg
[ Musikværktøj] med v/V tryk
derefter på z.
3 Vælg [Hent musik] med v/V, og
tryk derefter på z.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
4 Opret en USB-forbindelse mellem
kameraet og din computer.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg vejledningen på skærmen til
at tilføje/ændre musikfiler.
96
• Sådan gendannes den musik, der er indstillet fra
fabrikken, til kameraet:
1 Udfør [Format musik] i trin 3.
2 Udfør [Restore defaults] (Genskab
standarder) på "Music Transfer".
Alle musikfiler vender tilbage til den
forudindstillede musik, og [Musik] i
menuen [Diasshow] angives til [Fra].
• Du kan nulstille musikfilerne til de
forudindstillede med [Initialiser] (side 72), men
andre indstillinger nulstilles da også.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug
af "Music Transfer", se on-line hjælp i "Music
Transfer".
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til Macintoshcomputeren.
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintoshcomputere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 til v10.5)
• Der er fire tilstande for en USB-tilslutning, når
der tilsluttes til en computer, [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]-tilstandene. I dette
afsnit beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. Se side 74 angående oplysninger om
[PictBridge] og [PTP/MTP].
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet på samme tid.
Kopiering og visning af billeder
på en computer
USB-jackstik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø for anvendelse af "Music
Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.3 til v10.5)
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 50 MB
Bemærkninger angående tilslutning af
kameraet til en computer
Macintosh-computer.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Forberedelse af kameraet
og computeren" på side 89.
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til
flerfunktionsterminal.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Tilslutning af kameraet til
din computer" på side 89.
3 Kopier billedfiler til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
ikon t [DCIM] t den mappe, der
indeholder de billeder, du vil kopiere.
Brug af computeren
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder kameraet, muligvis ikke fungere,
afhængig af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Tilslutter du kameraet vha. en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved
højhastighed), da kameraet er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
1 Forbered kameraet og en
2Træk og slip billedfilerne til
harddiskikon.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger
angående billedernes placering og filnavne,
se side 91.
97
Brug af en Macintosh-computer
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddiskikon t den
ønskede billedfil i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedfilen.
Sådan installeres "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"Music Transfer".
• For at installere skal du logge på som
administrator.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM’en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
2 Dobbeltklik på
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Træk og slip drevikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" hen til "Trash"ikonet, inden du udfører de nedenstående
procedurer eller kameraets forbindelse til
computeren afbrydes.
• Tager kablet til flerfunktionsterminal ud af
stikket.
• Fjerner en "Memory Stick Duo".
• Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter
at du har kopieret billeder fra den interne
hukommelse.
• Slukker for kameraet.
Tilføj/ændr musik med "Music
Transfer"
Du kan udskifte de musikfiler, der er
forudindstillet fra fabrikken, til de
musikfiler, du ønsker. Du kan også til
enhver tid, når du har lyst, slette eller tilføje
disse filer.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer der er gemt på harddisken i din
computer
• Musik på CD’er
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
98
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklik på filen [MusicTransfer.pkg] i
mappen [MAC].
Installationen af softwaren starter.
Sådan tilføjes/skiftes musikfiler
Se "Tilføj/ændr musik med "Music
Transfer"" på side 96.
Teknisk support
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede
spørgsmål på Sony
kundesupportwebstedet.
http://www.sony.net/
Visning af "Cyber-shot – Vejledning til næste
trin"
Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
installeres "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" også. "Cyber-shot – Vejledning
til næste trin" beskriver endvidere, hvordan
du kan anvende kameraet og ekstraudstyr.
Visning på Macintosh
1 Kopier [stepupguide]-mappen i
[stepupguide]-mappen til din
computer.
Visning på Windows
Dobbeltklik på
(Step-up Guide)
på skrivebordet.
For adgang til "Step-up Guide" fra
Startmenuen, klik på [Start] (Start) t [All
Programs] (Alle programmer) (i Windows
2000 [Programs] (Programmer)) t [Sony
Picture Utility] (Sony Picturehjælpesoftware) t [Step-up Guide]
(Vejledning til næste trin).
2 Vælg [stepupguide], [language]
og derefter [DK]-mappen, der er
gemt på CD-ROM’en (medfølger),
og kopier alle filerne i [DK]mappen over til [img]-mappen i
[stepupguide]-mappen, som du
kopierede over til din computer i
trin 1. (Overskriv filerne i [img]mappen med filerne fra [DK]mappen.)
3 Når kopieringen er fuldført,
dobbeltklik på "stepupguide.hqx"
i [stepupguide]-mappen for pakke
den ud, dobbeltklik derefter på
den udpakkede fil "stepupguide".
Brug af computeren
• Hvis der ikke er installeret noget program,
der kan pakke HQX-filer ud, skal du
installere Stuffit Expander.
99
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, som er optaget i
indstillingen [16:9], kan begge kanter blive skåret
væk, så sørg for at kontrollere før udskrivningen
(side 114).
Udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 101)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Udskrivning vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder vha. en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der
fulgte med printeren.
Udskrivning vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. det medfølgende
"PMB"-program og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det (side 88).
Udskrivning i en fotoforretning (side 104)
Du kan tage en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, der
er optaget med kameraet, med til en fotoforretning. Du kan sætte
et
(Udskriftsbestilling)-mærke på de billeder, du ønsker at
udskrive på forhånd.
100
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, der er optaget med
kameraet, ved at tilslutte kameraet direkte
til en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke udskrive film.
• Hvis
-indikatoren blinker på kameraets
skærm (fejlindikation), skal du kontrollere den
tilsluttede printer.
1 Tryk på HOME-knappen for at
vise skærmen HOME.
2 Vælg
(Indstillinger) med b/B
på kontrolknappen, vælg
[
Primære indstill.] med v/V og
tryk derefter på z.
3 Vælg [Primære indstillinger 2]
med v/V, vælg [USB-tilslut], og
tryk derefter på z.
Trin 1: Forberedelse af
kameraet
Klargør kameraet til tilslutning til printeren
vha. kablet til flerfunktionsterminal. Når
[USB-tilslut] er indstillet til [Auto], vil
kameraet automatisk genkende visse
printere, når de tilsluttes. Spring trin 1 over
hvis dette er tilfældet.
4 Vælg [PictBridge] med v/V, og
tryk derefter på z.
USB-indstillingen er indstillet.
(Afspil)-knap
Kontrolknap
MENU-knap
• Det anbefales, at du anvender et fuldt opladet
batteri for at forhindre at strømmen slukker
delvist gennem udskrivningen.
Udskrivning af stillbilleder
HOME-knap
101
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer
Trin 2: Tilslutning af kameraet
til printeren
1 Tilslut kameraet til printeren.
2 Til flerfunktionsstikket
1 Til USBjackstikket
Kabel til
flerfunktionsterminal
3 Tryk på MENU-knappen, vælg
[Udskriv] med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
Kameraet indstilles til
afspilningstilstand, og der vises et
billede og udskrivningsmenuen på
skærmen.
Trin 3: Vælg de billeder du vil
udskrive
Vælg [Dette bil.] eller [Flere billeder]
med v/V, og tryk derefter på z.
2 Tænd printeren. Tryk på
(Afspil)-knappen og tænd for
kameraet.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan udskrive det valgte billede. Gå
videre til trin 4.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan udskrive flere udvalgte billeder.
1 Vælg det billede, du vil udskrive, med
b/B, og tryk derefter på z.
vises på det valgte billede.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
• Når du har valgt [Flere billeder] på
indeksskærmen, kan du udskrive alle billederne
i en mappe ved at vælge mappevalgsbjælken
med b og tilføje et
-tegn til mappen.
102
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer
Trin 4: Udskrivning
1 Vælg udskriftsindstillingerne med
v/V/b/B.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Billedet udskrives.
• Undlad at fjerne kablet til
flerfunktionsterminal, mens
indikatoren (PictBridge tilslutter) vises på
skærmen.
-indikator
[Antal]
Vælger det antal kopier der skal
udskrives af det specificerede billede.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
[Layout]
Vælger det antal billeder du ønsker at
udskrive side om side på et ark.
Trin 5: Afslut udskrivningen
Sørg for at skærmen er vendt tilbage til
trin 2, og afbryd forbindelsen af kablet til
flerfunktionsterminal fra kameraet.
[Størrelse]
Vælger størrelsen på udskriftsarket.
[Dato]
Vælger [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte dato og klokkeslæt på billeder.
Udskrivning af stillbilleder
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den valgte rækkefølge (side 80). Afhængigt
af printeren er denne funktion muligvis ikke
tilgængelig.
103
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan tage en "Memory Stick Duo", der
indeholder billeder, der er optaget med
kameraet, med til en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
(Udskriftsbestilling)-mærke
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
Mærkning af et valgt billede
(Afspil)-knap
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra
kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den
interne hukommelse. Kopier billederne til en
"Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick
Duo" med til fotoforretningen.
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion der giver dig mulighed for at
tilføje et
(Udskriftsbestilling)-mærke
til billeder på "Memory Stick Duo", som du
ønsker at udskrive senere.
• Du kan ikke markere film.
• Du kan sætte et
(Udskriftsbestilling)mærke på op til 999 billeder.
Når du medbringer en "Memory Stick
Duo" til en forretning
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis din fotoforretning ikke håndterer "Memory
Stick Duo", kan du kopiere de billeder, du
ønsker at udskrive, over på et andet medie som
fx en CD-R og tage den med hen i forretningen.
• Sørg for også at tage "Memory Stick Duo"adapteren med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Når du ønsker at indkopiere datoer på billeder,
skal du spørge fotoforretningen til råds.
Kontrolknap
MENU-knap
1 Tryk på
(Afspil)-knap.
2 Vælg det billede du vil udskrive.
3 Tryk på MENU-knappen for at vise
menuen.
4 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen og vælg [Dette
bil.] med b/B, tryk derefter på z.
(Udskriftsbestilling)-mærket
tilføjes til billedet.
DPOF
Sådan fjernes mærket
Vælg det billede du ønsker at fjerne mærket
fra, og gentag derefter trin 3 og 4.
104
Udskrivning i en fotoforretning
Valg og mærkning af billederne
1 Tryk på MENU-knappen mens
5 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
-mærket vises på skærmen.
Enkelt billede
kameraet viser billeder i
enkeltbilledtilstand eller i
indekstilstand.
2 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen, [Flere billeder]
med b/B og tryk derefter på z.
Indeksvisning
3 Vælg et billede der skal mærkes
med kontrolknappen og tryk
derefter på z.
-mærket tilføjes til det valgte billede.
Enkelt billede
Sådan annulleres valget
Vælg [Afslut] i trin 5, og tryk derefter på
z.
Sådan fjernes mærket
Vælg de billeder som du ønsker at fjerne
mærkerne fra, tryk derefter på z i trin 3.
Indeksvisning
Sådan mærker du alle billederne i
mappen
4 Tryk på MENU-knappen.
Udskrivning af stillbilleder
I trin 3 skal du flytte rammen til
mappevalgsbjælken med b, og derefter
trykke på z i indekstilstand.
-mærket tilføjes til den valgte mappe og
alle billederne.
105
Fejlfinding
Fejlfinding
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne på side 107 til 115.
Hvis en kode såsom "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se side 117.
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 72).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at hvis du sender kameraet til reparation, giver du tilladelse til, at
indholdet på den interne hukommelse samt musikfiler kan kontrolleres.
Klik på et af de følgende punkter for at gå til den side, der forklarer symptomet og årsagen
eller en passende afhjælpning.
106
Batteri og strøm
107
"Memory Stick Duo"
113
Optagelse af stillbilleder/film
108
Intern hukommelse
113
Visning af billeder
111
Udskrivning
113
Sletning
111
PictBridge-kompatibel printer 114
Computere
112
Andet
115
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt ved at trykke på udløsergrebet til batteriet.
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme
op.
• Indsæt batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriet er udbrændt (side 124). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd for kameraet igen.
• Batteriet er udbrændt (side 124). Udskift det med et nyt.
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur, kan strømmen muligvis automatisk slås fra
for at beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden
kameraet slukker.
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at
rette angivelsen.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriet er udbrændt (side 124). Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. vekselstrømsadapter (sælges separat). Anvend
batteriopladeren til at oplade batteriet.
• Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i.
• Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for
det passende temperaturområde (10°C til 30°C). Se side 125 angående yderligere
oplysninger.
Fejlfinding
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
107
Fejlfinding
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo". Hvis
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 34).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du tager et stillbillede, skal du sætte funktionsvælgeren til en anden indstilling end
• Sæt funktionsvælgeren til
, når du optager film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], når du optager film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til en anden værdi end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
.
Kan ikke optage i Smiludløser-tilstand.
• Tryk udløserknappen helt ned.
• Der tages ikke noget billede medmindre der registreres et smil (side 30).
• [Smil-demotilstand] er indstillet til [Til]. Indstil [Smil-demotilstand] til [Fra] (side 73).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilningstilstanden. Tryk på
(Afspil)-knappen for at ændre
optagetilstanden (side 32).
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke, når
vises på skærmen (kun DSC-W220/W230).
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned med det samme.
• Bekræft, at [Konvert.obj.]-indstillingen er korrekt (side 78).
• Indstil funktionsvælgeren til
(SteadyShot) (kun DSC-W210/W215).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 17). Dette er ikke en funktionsfejl.
• [DRO] er indstillet til [DRO plus] (side 54). Dette er ikke en funktionsfejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste
optageafstand, ca. 4 cm (W)/50 cm (T) under optagelse (side 24).
(Tusmørke)-tilstand,
(Landskab)-tilstand eller
(Fyrværkeri)-tilstand i
tilstanden Valg af motiv, når der tages stillbilleder.
• Semimanuel-funktionen er valgt. Vælg automatisk fokuseringsindstilling (side 49).
• Bekræft, at [Konvert.obj.]-indstillingen er korrekt (side 78).
• Se "Hvis motivet er ude af fokus" på side 50.
• Der er valgt
108
Fejlfinding
Zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 77).
• Du kan ikke anvende digital zoom, når du optager film.
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen når:
– Smiludløseren er på standby (side 30).
– Under optagelse af film.
• Bekræft, at [Konvert.obj.]-indstillingen er korrekt (side 78).
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket) (side 25).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serieoptagelse] eller Eksponeringsniveau (side 44).
–
(Høj følsomhed)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand eller
(Fyrværkeri)-tilstand er valgt i
tilstanden Valg af motiv (side 29).
– Film bliver optaget.
• Indstil blitzen til
(Tvungen blitz til) når
(Strand)-tilstand,
(Sne)-tilstand eller
Valg af motiv (side 25).
(Landskab)-tilstand, (Gourmet)-tilstand,
(Under vandet)-tilstand er valgt i tilstanden
Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er
ikke en funktionsfejl (side 13).
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
•
(Landskab)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand eller
tilstanden Valg af motiv (side 29).
(Fyrværkeri)-tilstand er valgt i
Makrooptagelse kan ikke slås fra.
• Der er ingen funktion til at tvinge makrooptagelse til at slås fra. I [Auto]-tilstand er det endda
muligt at foretage teleoptagelse under makrooptagelsesforhold.
Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen.
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder (side 114). Ved at
Fejlfinding
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
anvende "PMB" kan du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 88).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 46).
109
Fejlfinding
Skærmen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-baggrundslyset (side 20).
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg [Lysmålermetode]
(side 48) eller [EV] (side 46).
Billedet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 46).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 54).
• Juster hvidbalancen (side 51).
Der vises hvide, sorte, røde, lilla eller andre striber på billedet, eller billedet
fremstår rødligt
• Dette fænomen kaldes for udtværing. Dette er ikke en funktionsfejl.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 53).
• Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Rødøjekorrektion] eller med den medfølgende software "PMB"
(side 60, 88).
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 2).
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet billeder du ikke behøver
(side 34).
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt det opladede batteri.
Det samme billede optages flere gange.
• [Opt.funkt.] er indstillet til [Serieoptagelse] eller Eksponeringsniveau. Eller
[Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 44, 45).
110
Fejlfinding
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(Afspil)-knappen (side 32).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 95).
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler på kameraet, hvis filerne har været bearbejdet
vha. en computer, eller er blevet optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 91).
• Afspilning er ikke mulig hvis Smiludløseren er i standby-tilstand. Forlad standby-tilstand ved
at trykke udløserknappen helt ned.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Skærmindikatorerne er slukket. Vis skærmindikatorerne ved at trykke på v (DISP) på
kontrolknappen (side 20).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Dette kan ske pga. billedbehandling. Dette er ikke en funktionsfejl.
Venstre og højre side af skærmen vises i sort.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (kun DSC-W220/W230) (side 79).
Kan ikke høre musik under diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 96).
• Bekræft, at indstillingen af lydstyrke og diasshow er korrekt (side 56).
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller [Video ud] for at se om kameraets videoudgangssignal er indstillet til
farvesystemet på dit tv (side 75).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 82).
• Hvis USB-stikket på kablet til flerfunktionsterminal er tilsluttet til et andet apparat, skal du
afbryde forbindelsen (side 91).
• Du forsøger at afspille film under HD(1080i)-output. Film kan ikke vises i high-definition
Sletning
Fejlfinding
billedkvalitet. Indstil [COMPONENT] til [SD] (side 74).
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 65).
111
Fejlfinding
Computere
Det er ukendt, om der operativsystemkompatibilitet med kameraet.
• Kontroller "Anbefalet computermiljø" på side 86 angående Windows, og side 97 angående
Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick" læser/skriver understøtter "Memory Stick
PRO Duo". Brugere af computere og "Memory Stick" læsere/skrivere, der er fremstillet af
andre producenter end Sony, bør kontakte disse producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren
(side 89, 97). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Din computer genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du sætte et opladet batteri i eller anvende lysnetadapteren
(sælges separat) (side 89).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 74).
• Brug kablet til flerfunktionsterminal (medfølger) (side 89).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal fra både computeren og kameraet, og tilslut det
forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 89).
Kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 89).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 93, 97).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Optag med en "Memory Stick Duo"
formateret af kameraet (side 69).
"PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 89).
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du anvender "PMB", se "PMB Guide" (side 88).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Hvis du ikke ved hvordan du skal anvende "PMB".
• Se "PMB Guide" (side 88).
112
Fejlfinding
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til computerens harddisk, og afspil filmen fra harddisken (side 93).
Kan ikke udskrive et billede.
• Der henvises til printerens betjeningsvejledning.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe som kameraet genkender, som fx "101MSDCF" (side 91).
• Følg de korrekte procedurer (side 95).
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Indsæt den i den rigtige retning.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Intern hukommelse
Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til en "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier billedet til en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri
kapacitet.
• Denne funktion er ikke til rådighed.
Udskrivning
Fejlfinding
Data på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
Se "PictBridge-kompatibel printer" sammen med de følgende punkter.
113
Fejlfinding
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
• Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et
billede med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i
siden.
• Når du udskriver billeder vha. af din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til
billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne
kan udskrives, uden at begge kanter skæres af.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 88).
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er
optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder
med datoen indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger.
Kontakt producenten af printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med
Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 74).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med kablet til flerfunktionsterminal.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der følger med
printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern
kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive
billederne, skal du fjerne kablet til flerfunktionsterminal, slukke printeren og tænde den igen,
og derefter tilslutte kablet til flerfunktionsterminal igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med andre kameraer end dette kamera, eller billeder der er modificeret
med en computer, udskrives muligvis ikke.
Udskrivningen annulleres.
• Bekræft, at du har frakoblet kablet til flerfuntionsterminal, inden
tilslutter) forsvinder.
114
-mærket (PictBridge
Fejlfinding
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Sæt [Dato] til [Fra], og
udskriv billedet igen (side 103).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Når du bruger papir af en anden størrelse efter tilslutning af printeren til kameraet, skal du
frakoble og derefter tilslutte kablet til flerfunktionsterminal igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 103) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Kan ikke nulstille filnummeret.
• Hvis du udskifter et optagemedie, kan du ikke initialisere filnumre med kameraet. For at
initialisere filnumre skal du udføre [Format] (side 69, 71), og derefter udføre [Initialiser]
(side 72). Men dataene på "Memory Stick Duo" eller den interne hukommelse slettes, og alle
indstillinger, inklusive dato, initialiseres.
Kameraet fungerer ikke med objektivet skubbet ud.
Fejlfinding
• Forsøg ikke at bevæge objektivet med magt, når det er stoppet.
• Indsæt et opladet batteri, og tænd kameraet igen.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker for kameraet.
• Batteriet er afladet. Udskift det med et opladet batteri.
115
Fejlfinding
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Dette er ikke en funktionsfejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 80).
• Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24
timer eller mere med strømmen slukket.
Du vil ændre datoen eller klokkeslættet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 80).
116
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Hvis der vises en kode, der begynder med et
bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to
cifre (angivet med ss) vil være
forskellige, afhængigt af kameraets
indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter
at have forsøgt at følge de følgende
korrigerende handlinger et par gange,
behøver kameraet måske reparation.
Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd igen for
kameraet.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke
og tænde kameraet igen, eller tag
"Memory Stick Duo" ud og indsæt den
igen flere gange.
• Den interne hukommelse er stødt på en
formateringsfejl, eller en uformateret
"Memory Stick Duo" er indsat.
Formater den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" (side 69, 71).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataen er beskadiget. Indsæt en ny
"Memory Stick Duo".
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Udskift straks
batteriet. Afhængigt af forholdene
under brug eller typen af batteri blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt
batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BG1-
batteri (medfølger) eller NP-FG1-batteri
(sælges separat).
Systemfejl
• Sluk og tænd for kameraet igen.
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
• Strømmen slås automatisk fra, når
temperaturen i kameraet stiger. Placer
kameraet på et køligt sted, indtil det er
kølet af.
Intern hukomm.fejl
• Sluk og tænd for kameraet igen.
Indsæt Memory Stick'en igen
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
• Indsæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i kameraet (side 122).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen på "Memory Stick Duo"
Fejlfinding
E:61:ss
er snavset.
kameraet (side 72), og tænd derefter for
strømmen igen.
117
Advarselsindikatorer og meddelelser
Forkert Memory Stick-type
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i kameraet (side 122).
Ikke adgang til Memory Stick
Adgang nægtet
• Du anvender en "Memory Stick Duo"
med adgangskontrol.
Mappefejl
• En mappe med de samme tre første cifre
findes allerede på "Memory Stick Duo"
(for eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg en anden mappe,
eller opret en ny mappe (side 69, 70).
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
Formateringsfejl for Memory Stick
Formateringsfejl for intern
hukommelse
• Formater mediet igen (side 69, 71).
Memory Stick låst
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med
knap til skrivebeskyttelse, og knappen
er sat i LOCK (LÅST)-stillingen. Sæt
knappen i optagestillingen.
Ingen ledig plads i intern hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet billeder eller filer du ikke behøver
(side 34).
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette
billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Der er ikke optaget nogen billeder i den
interne hukommelse, som kan afspilles.
• Der er ikke optaget nogen billeder på
"Memory Stick Duo", som kan
afspilles.
• Den valgte mappe indeholder ingen fil,
der kan afspilles i et diasshow.
118
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet. Sony kan ikke garantere
afspilning af billedfiler på kameraet,
hvis filerne har været bearbejdet vha. en
computer, eller er blevet optaget med et
andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, der ikke kan
indstilles som en optagemappe på dit
kamera. Vælg en anden mappe
(side 70).
Filbeskyttelse
• Frigør beskyttelsen (side 65).
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med et format,
der ikke kan afspilles på dit kamera.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, vælg
anti-slørfunktionen eller monter
kameraet på et stativ for at fastgøre
kameraet.
Advarselsindikatorer og meddelelser
640(Fin) er ikke tilgængelig
• Film i 640(Fin)-størrelse kan kun
optages vha. en "Memory Stick PRO
Duo". Indsæt en "Memory Stick PRO
Duo", eller indstil en anden
billedstørrelse end [640(Fin)].
Makro er ugyldig
• Makro er ikke til rådighed under
nuværende indstillinger (side 29).
Indstillingerne for blitz kan ikke
ændres
• Blitzen er ikke til rådighed under
nuværende indstillinger (side 29).
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Kablet til
flerfunktionsterminal må ikke fjernes.
Behandler…
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en
normal musikfil.
• Udfør [Format musik], og download
derefter nye musikfiler.
Maksimalt antal billeder markeret
• Du kan vælge op til 100 billeder. Fjern
afkrydsningen.
• Du kan tilføje
(Udskriftsbestilling)-mærket på
op til maksimalt 999 filer. Annuller
valget.
Ikke nok batteri
Formateringsfejl for hukommelse til
musik
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres
for filmfiler
• Du har valgt en funktion, der ikke er til
rådighed for film.
• Når du kopierer et billede, der er
optaget i den interne hukommelse til
"Memory Stick Duo", skal du anvende
et fuldt opladet batteri.
Handlingen kan ikke udføres
for ikke-understøttede filer
• Bearbejdning og andre af kameraets
• Kontroller printeren.
redigeringsfunktioner kan ikke udføres
på billedfiler, der har været bearbejdet
vha. en computer, eller på billeder der er
optaget med et andet kamera.
Handlingen kan ikke udføres
ved brug af PictBridge-forbindelse
• Visse funktioner er begrænsede, mens
Printerfejl
Fejlfinding
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
kameraet er tilsluttet til en PictBridgekompatibel printer.
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
119
Advarselsindikatorer og meddelelser
Handlingen kan ikke udføres
under HD(1080i)-output
• Visse funktioner er begrænsede, mens
kameraet er tilsluttet et High Definition
tv.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Retouchering er måske ikke mulig
afhængigt af billedet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Funktionsfejl på objektivet.
Selv-timer er ugyldig
• Selvudløseren er ikke til rådighed under
disse indstillinger (side 29).
120
Andet
Brug af kameraet i udlandet — Strømkilder
Du kan anvende kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K lysnetadapteren
(sælges separat) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V
AC, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
funktionsfejl.
Andet
121
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-optagemedie. De typer
"Memory Stick Duo", der kan bruges
sammen med kameraet, er vist på tabellen
nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at
alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker
korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Kameraet er ikke kompatibelt med
højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt
interface.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/
afspilning, der kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres på kameraet.
3)
* [640(Fin)]-størrelses film kan optages.
*4) Kameraet er ikke kompatibelt med 8-bit
paralleldataoverførsel. Understøtter 4-bit
paralleldataoverførsel svarende til "Memory
Stick PRO Duo".
• Dette product er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo", der er formateret med en computer, kan
bruges sammen med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer,
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
122
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning.
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige
data til en harddisk på din computer.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo"
eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo"
med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde
af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Du må ikke indsætte noget andet end en
"Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"åbningen. Ellers kan der opstå en funktionsfejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Om "Memory Stick Duo"
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Duo"-adapter (sælges separat)
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed skal du
indsætte "Memory Stick Duo" i en "Memory
Stick Duo"-adapter. Hvis du indsætter en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en "Memory Stick
Duo"-adapter, vil du muligvis ikke kunne fjerne
den fra enheden.
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick Duo"-adapter skal du
kontrollere, at "Memory Stick Duo" vender i
den rigtige retning og sættes helt ind i stikket.
Ukorrekt indsættelse kan medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er
indsat i en "Memory Stick Duo"-adapter med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
kontrollere, at "Memory Stick Duo"-adapteren
vender den rigtige vej, når den indsættes.
Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige
udstyret.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i
en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" monteret. Hvis det gøres,
kan det medføre, at enheden ikke fungerer
korrekt.
Bemærkning om anvendelse af "Memory
Stick PRO Duo" (sælges separat)
Det er blevet bekræftet, at "Memory Stick PRO
Duo" med en kapacitet på op til 16 GB kan
fungere ordentligt sammen med kameraet.
Bemærkninger om anvendelse af
"Memory Stick Micro" (sælges separat)
Andet
• For at anvende en "Memory Stick Micro"
sammen med kameraet skal du sørge for at
indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"adapter i Duo-størrelse. Hvis du indsætter en
"Memory Stick Micro" i kameraet uden en
"M2"-adapter i Duo-størrelse, kan du muligvis
ikke få den ud af kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for
rækkevidde af små børn. De kan komme til at
sluge den.
123
Om batteriet
Om opladning af batteriet
Om batteriets levetid
• Det anbefales at oplade batteriet i en
omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Batteriet oplades muligvis ikke ordentligt i
temperaturer uden for dette område.
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten aftager med tiden og med
gentaget brug. Hvis brugstiden mellem
opladningerne bliver væsentligt mindre, er det
nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hvert batteri bruges i.
Effektiv brug af batteriet
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriets
funktionstid er derfor kortere på kolde steder.
Det anbefales at gøre følgende for at sikre
længere brug af batteriet:
– Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at
varme det op, og indsæt det i kameraet lige
inden du begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz
eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme
steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og
opbevar det på et koldt, tørt sted. For at
vedligeholde batteriets funktion, foretag fuld
opladning af batteriet og aflad det derefter
fuldstændigt på kameraet én gang om året, inden
det lægges væk.
• Batteriet kan aflades ved at lade kameraet
afspille i diasshow-tilstanden (side 56), indtil
strømmen går ud.
• For at undgå at tilsmudse terminalen, kortslutte
enheden osv. skal du bruge det medfølgende
batterietui, når du bærer eller opbevarer
batteriet.
124
Kompatibelt batteri
• NP-BG1 (medfølger) kan kun anvendes i type
G-kompatible Cyber-shot-modeller.
• Hvis du anvender batteriet NP-FG1 (sælges
separat), vises minutterne også efter indikatoren
for resterende batteri (
60 min).
Om batteriopladeren
Om batteriopladeren
• Oplad ikke nogen andre batterier end batterier af
NP-BG-typen eller NP-FG-typen i
batteriopladeren (medfølger). Andre batterier
end den specificerede type kan blive utætte,
blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en
risiko for skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren.
Hvis du lader det opladede batteri sidde i
opladeren, kan det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-lampen på den medfølgende
batterioplader blinker på en af følgende måder:
– Blinker hurtigt: Slår konstant lyset til og fra
med et interval på 0,15 sekund.
– Blinker langsomt: Slår konstant lyset til og fra
med et interval på 1,5 sekund.
• Når CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du
fjerne det batteri, der er ved at oplade, og
derefter sætte det samme batteri ordentligt ind i
batteriopladeren igen. Hvis CHARGE-lampen
blinker hurtigt igen, angiver dette muligvis en
batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en
anden type end den specificerede. Kontroller, at
batteriet er af den specificerede type. Hvis
batteriet er den specificerede type, skal du fjerne
batteriet og udskifte det med et nyt, og
kontrollere om batteriopladeren fungerer
ordentligt. Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt,
angiver den, at batteriopladeren midlertidigt har
stoppet opladningen og er på standby.
Batteriopladeren stopper opladningen og går
automatisk på standbytilstand, når temperaturen
er uden for det anbefalede temperaturområde.
Når temperaturen igen kommer inden for det
passende område, genoptager batteriopladeren
opladningen og CHARGE-lampen blinker
hurtigt igen. Det anbefales at oplade batteriet i
en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og
30°C.
Andet
125
Indeks
Indeks
A
Computer ............................. 85
Fokus .......................... 7, 24, 49
Anbefalet miljø....... 86, 97
Følsomhed for
smilregist.......................43
Advarselsindikatorer og
meddelelser .................117
AF-fkt. ..................................77
Kopiering af
billeder.................... 89, 97
AF-lampe..............................76
Macintosh ..................... 97
Formater musik ....................96
AF-lås ...................................50
Software........................ 87
Funkt.guide...........................72
Afspilningszoom ..................32
Funktionsvælger ................... 22
Autojustering ........................23
Visning af billedfiler,
der er gemt på en
computer, ved hjælp af
kameraet ....................... 95
Autom. visn. .........................79
Windows....................... 85
Auto programmeret ..............22
Automatisk fokusering ...........7
Autoretning...........................79
Fyrværkeri ............................ 28
G
Gitterlinje .............................76
D
Dagslys................................. 51
Gourmet................................ 28
B
Dato.............................. 80, 103
H
Batteri .................................124
Delvis farve.......................... 61
Hent musik ...........................96
Batterioplader .....................125
Diasshow.............................. 56
Histogram .............................20
Beskær ..................................59
Digital præcisions-zoom ...... 77
Høj følsomhed ......................28
Beskyt...................................64
Digital zoom ........................ 77
HOME ..................................36
Billedformat....................11, 41
DirectX................................. 87
Hukommelsesadmin. ............ 69
Bip ........................................72
Direkte udskrivning ........... 101
Hvidbalance.......................... 51
Blænde....................................9
DISP..................................... 20
Blitz ................................25, 42
DPOF ........................... 65, 104
Hvidbalance under
vandet ............................ 52
Blitz (Hvidbalance) ..............52
DRO ..................................... 54
I
Blød fokusering ....................60
E
Identifikation af kameraets
dele................................ 14
Blødt snap.............................28
Eksponeringsniveau ............. 44
Indeksskærm.........................33
Brug af kameraet
i udlandet.....................121
Enkelt ................................... 77
Indikator ............................... 16
EV ........................................ 46
Indikator for
AE/AF-lås ............... 24, 50
C
F
Indstillinger .......................... 72
Center-AF.............................49
Farvetilstand......................... 54
Indstillinger af ur ..................80
Centreret måling ...................48
Fejlfinding.......................... 106
COMPONENT .....................74
Filnavn ................................. 91
Indstillinger for
optagelse 1 ....................76
Blitzniveau............................53
Filplacering .......................... 91
Filtypenavn .......................... 95
Fiskeøjeobjektiv................... 61
Flerfunktionsstik .................. 15
Fluorescerende lys 1 ............ 51
Fluorescerende lys 2 ............ 51
Fluorescerende lys 3 ............ 51
126
Format ............................69, 71
Indstillinger for
optagelse 2 ....................79
Initialiser............................... 72
Installation ............................ 87
Intern hukommelse............... 21
Internt huk.værktøj ............... 71
ISO ............................. 9, 10, 47
Indeks
J
MTP ..................................... 74
Rødøjereduktion ...................53
Justering af EV ...............20, 46
Multi-AF .............................. 49
Roter .....................................65
Music Transfer ............... 96, 98
K
Musik ................................... 58
S
Kabel til
flerfunktionsterminal
...............................89, 102
Musikværktøj ....................... 96
Scenegenkendelse.................45
N
Selvdiagnosticeringsdisplay
.....................................117
Konvert.obj. ..........................78
Nem optagelse...................... 24
Selvudløser ...........................26
Kopier ...................................70
NR langsom lukker .............. 17
Semimanuel ..........................50
Kopiering af billeder til
computeren ....................89
NTSC ................................... 75
Sepia .....................................55
Kryds til punktmåling ...........48
O
S-H........................................55
L
Operativsystem............... 86, 97
Skærm
Ændring af displayet .....20
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler..................91
Opret lagr.mappe.................. 69
Opt.funkt. ............................. 44
Indikator ........................16
Landskab...............................28
Serieoptagelse.......................44
LCD-baggrundslys ........20
Optagelse
Langsom synkro ...................25
Film............................... 23
Skift lagringsmappe..............70
Language Setting ..................81
Stillbillede..................... 23
Skinnende .............................52
LCD-skærm ..........................20
Optisk zoom ......................... 77
Skyet .....................................51
Levende.................................54
Overeksponering .................... 9
Slet ..................................34, 56
Lydstyrke ..............................32
P
Sletning af billeder ...............34
Lysmålermetode ...................48
PAL ...................................... 75
Sløring ....................................8
Pc.......................................... 85
Sløring af omkreds ...............62
M
PictBridge..................... 74, 101
Smart zoom...........................77
Macintosh-computer .............97
Pixel ..................................... 11
Smil.......................................62
Makro....................................25
PMB ..................................... 88
Smil-demotilstand.................73
Måling på flere mønstre........48
Primære indstillinger 1......... 72
Smiludløser.....................28, 30
Mappe
Primære indstillinger 2......... 74
Sne ........................................28
Oprettelse.......................69
PTP....................................... 74
Software....................87, 88, 96
Skift ...............................70
Punktmåling ......................... 48
Spot - AF ..............................49
Lukkerhastighed .....................9
Valg ...............................66
Mass Storage.........................74
Memory Stick-værktøj..........69
Menu
Fotografer ......................41
Punkter...........................39
Visning ..........................56
Monitor .................................77
SteadyShot ......................28, 55
R
Strand....................................28
Ramme for
AF-områdesøger ........... 49
T
Registrering af ansigter ........ 42
Tilpasning af flere.................63
Registrering af smil .............. 43
Tilslutning
Retouchering ........................ 59
Computer.......................89
Retro..................................... 62
Printer..........................102
Rødøjekorrektion ................. 60
Tv ..................................82
Indeks
"Memory Stick Duo" ..........122
Format .....................69, 71
127
Indeks
Trykke halvvejs ned ...............7
Tusmørke..............................28
Tusmørke portræt .................28
Tv..........................................82
Tværfilter..............................61
U
Udskriftsbestillingsmærke
...............................65, 104
Udskriv .........................65, 100
Udskrivning i en
fotoforretning ..............104
Under vandet ........................28
Undereksponering ..................9
USB-tilslut............................74
Uskarp maskering.................60
V
Vælg mappe..........................66
Valg af motiv..................27, 41
VGA .....................................12
Video ud ...............................75
Vis zoom i bredf. ..................75
Visning af billeder ................32
Visningsmenu.......................56
W
Windows-computer ..............85
Z
Zoom ....................................25
128
Bemærkninger angående licensen
Softwaren "C Library", "Expat" og "zlib"
følger med i kamera. Vi leverer denne
software på baggrund af licensaftaler med
ejerne af copyright. På baggrund af
anmodninger fra ejerne af copyright til
denne software, har vi pligt til at oplyse dig
om følgende. Læs venligst de følgende
afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på
engelsk) til softwaren "C Library", "Expat"
og "zlib".
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Til denne software gælder følgende GNU
General Public License (herefter kaldt
"GPL") eller GNU Lesser General Public
License (herefter kaldt "LGPL") inkluderet
i kameraet.
Dette oplyser dig om, at du har ret til
adgang til kildekoden, samt til at ændre og
videredistribuere kildekoden til disse
programmer under betingelserne givet i den
medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Anvend
den følgende URL til at downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på
engelsk) til softwaren "GPL" og "LGPL".
Du behøver Adobe Reader for at kunne
læse PDF’en. Hvis programmet ikke er
installeret på din computer, kan du
downloade det fra Adobe Systems’ website:
http://www.adobe.com/
Indeks
129
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Download PDF

advertising