Sony | DSC-W310 | Sony DSC-W310 W310 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-W310
DK
4-169-315-32(1)
© 2010 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side.
Dette er praktisk ved søgning efter en funktion, du ønsker at vise.
Betjeningssøgning
Søg efter oplysninger vha. betjening.
MENU/Indstillingersøgning
Betjeningssøgning
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger vha. funktion.
Søg efter oplysninger i en liste af
MENU-/Indstillingspunkter.
Mærker og bemærkninger der anvendes i denne
håndbog
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Søg efter oplysninger vha. nøgleord.
Standardindstillingen er angivet med
Indeks
I denne håndbog vises rækkefølgen på
betjeninger ved hjælp af pile (t). Betjen
kameraet i den angivne rækkefølge. Mærker
vises som de fremstår i kameraets
standardindstilling.
.
Angiver relevante forholdsregler og
begrænsninger angående den korrekte
behandling af kameraet.
z
Angiver oplysninger der er nyttige at
kende.
2DK
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med en "Memory Stick"-åbning i
standardstørrelse
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i "Memory Stick Duo"adapteren (sælges separat).
"Memory Stick
Duo"-adapter
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces og
påvirker ikke optagelsen.
Indeks
• Det anbefales, at du anvender følgende
hukommelseskort, når du optager film:
–
("Memory Stick PRO
Duo")
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD-hukommelseskort eller SDHChukommelseskort (klasse 2 eller hurtigere)
• Se side 94 angående yderligere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt
afladet. Endvidere kan du anvende det delvist
opladede batteri, som det er, selvom batteriet
ikke er helt opladet.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du opbruge den eksisterende ladning, tage
batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et
køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Se side 96 angående yderligere oplysninger om
det batteri, der kan anvendes.
MENU/Indstillingersøgning
I denne vejledning henviser termen "Memory
Stick Duo" til "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory
Stick Duo".
Bemærkninger om batteriet
Betjeningssøgning
Bemærkninger om de typer
hukommelseskort, som du kan bruge
(sælges separat)
Følgende hukommelseskort er kompatible
med dette kamera: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"Memory Stick Duo", SD-hukommelseskort
og SDHC-hukommelseskort.
MultiMediaCard kan ikke anvendes.
Kameraets funktioner er bekræftet til brug
med hukommelseskort op til 32 GB.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv
samt undlad at bruge vold mod det.
3DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Om fugtdannelse
Betjeningssøgning
• Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke for
kameraet og vente cirka en time, så fugten kan
fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
Billeder, der bruges i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med kameraet.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
4DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse
Betjeningssøgning
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Betjeningssøgning················································· 8
MENU/Indstillinger-søgning ································ 10
Identifikation af kameraets dele ·························· 13
Liste over ikoner der vises på skærmen ············· 14
Brug af tilstandsvælgeren ··································· 16
Brug af den interne hukommelse ························ 17
Indeks
Zoom ··································································· 18
DISP (skærmbilledindstillinger)·····························19
Blitz ····································································· 20
Smiludløser ························································· 21
Selvudløser ························································· 22
Visning
Visning af stillbilleder··········································· 23
Afspilningszoom ·················································· 24
Billedindeks ························································· 25
Slet ······································································ 26
Visning af film······················································ 27
MENU (Optagelse)
MENU-punkter (Optagelse)································· 10
5DK
Indholdsfortegnelse
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 11
Betjeningssøgning
Indstillinger
Indstillingspunkter ··············································· 12
Tv
Computer
Indeks
Brug sammen med din computer ························ 74
Brug af softwaren ················································ 75
Tilslutning af kameraet til en computer ···················77
Overførsel af billeder til en medietjeneste···············79
MENU/Indstillingersøgning
Visning af billeder på et tv ··································· 72
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder···································· 81
Fejlfinding
Fejlfinding···························································· 83
Advarselsmeddelelser········································· 91
6DK
Indholdsfortegnelse
Andet
"Memory Stick Duo" ············································ 94
Batteri·································································· 96
Batterioplader······················································ 97
Betjeningssøgning
Indeks
Indeks·································································· 98
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
7DK
Overlad indstillingerne
til kameraet
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Intelligent autojustering ······································ 29
Valg af motiv ························································· 31
Betjeningssøgning
Optagelse af portrætter Blødt snap ····························································· 31
Tusmørke portræt················································ 31
Smiludløser ··························································· 21
Registrering af ansigter······································ 45
Rødøjereduktion ·················································· 56
Optagelse uden slør
Høj følsomhed ······················································ 31
Selvudløser med 2-sekunders forsinkelse ··· 22
ISO ··········································································· 39
SteadyShot ···························································· 36
Optagelse i modlys
Tvungen blitz ························································ 20
Scenegenkendelse ······································· 29, 33
Optagelse på mørke
steder
Høj følsomhed ······················································ 31
Langsom synkro ·················································· 20
ISO ··········································································· 39
Justering af
eksponering
EV ············································································ 38
Ændring af
fokuspositionen
Fokus ······································································ 41
Indeks
Filmtilstand ···························································· 16
Indstillinger for serieoptag.································ 37
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse af motiver i
bevægelse
Ændring af billedformat Billedformat ··························································· 34
8DK
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 24
Beskær (Ændr størrelse) ··································· 48
Redigering af billeder
Retouchering ························································ 48
Afspilning af en serie
billeder i rækkefølge
Diasshow ······························································· 47
Udskrift af billeder med Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
·················································································· 75
dato
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse/Visning med Nem-tilstand ···················································· 33, 46
indikatorer, der er
nemme at se
Betjeningssøgning
Slet ····································································· 26, 49
Format ···································································· 65
Indholdsfortegnelse
Sletning af billeder
Indeks
Ændring af indstillinger Dato-/tidsindstilling ·············································· 71
for dato og klokkeslæt
Initialisering af
indstillinger
Initialiser ································································· 61
Udskrivning af billeder
Udskriv ···································································· 81
Visning på tv
Visning af billeder på et tv ································· 72
9DK
Indholdsfortegnelse
MENU/Indstillinger-søgning
MENU-punkter (Optagelse)
Du kan nemt vælge de forskellige optagefunktioner fra MENU-knappen.
2 Tryk på MENU-knappen for at få vist
MENU-skærmen.
Kontrolknap
ON/OFF (Strøm)-knap
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
MENU-knap
I tabellen nedenfor angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke
kan ændres. En indstilling kan være fastsat eller begrænset afhængigt af optagetilstanden. Se
siden for hvert punkt angående yderligere detaljer.
Ikonerne nedenfor [
] angiver de tilstande, der er til rådighed.
MENU/Indstillingersøgning
4 Tryk på MENU-knappen for at slå
MENU-skærmen fra.
Betjeningssøgning
1 Tryk på ON/OFF (Strøm)-knappen for at indstille kameraet til
optagetilstand.
Indeks
Tilstandsvælger
Opt.funkt.
Menupunkter
Opt.funkt.
Valg af motiv
—
—
—
—
(Nem-tilstand)
—
Billedformat
SteadyShot
—
Indstillinger for serieoptag.
—
EV
ISO
—
Hvidbalance
—
Fokus
Lysmålermetode
—
—
—
—
—
—
—
Følsomhed for smilregist.
—
Registrering af ansigter
—
(Indstillinger)
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
10DK
Du kan nemt vælge de forskellige visningsfunktioner fra MENU-knappen.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til
afspilningstilstand.
Kontrolknap
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
4 Tryk på z midt på kontrolknappen.
Menupunkter
MENU-knap
indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke
Hukommelseskort
Intern hukommelse
(Nem-tilstand)
(Diasshow)
(Retouchering)
MENU/Indstillingersøgning
I tabellen nedenfor angiver
kan ændres.
(Afspil)-knap
Betjeningssøgning
2 Tryk på MENU-knappen for at få vist MENUskærmen.
Indholdsfortegnelse
MENU-punkter (Visning)
(Slet)
(Beskyt)
—
(Udskriv)
(Roter)
(Vælg mappe)
Indeks
DPOF
—
(Indstillinger)
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
11DK
Du kan ændre indstillingerne på
(Indstillinger)-skærmen.
1 Tryk på MENU-knappen for at få vist MENUskærmen.
Kontrolknap
3 Vælg det ønskede punkt med v/V/b/B, og tryk
derefter på z.
MENU-knap
4 Vælg den ønskede indstilling og tryk på z.
Optagelsesindstil.
Punkter
Gitterlinje
Digital zoom
Rødøjereduktion
Primære indstill.
Bip
MENU/Indstillingersøgning
Kategorier
Betjeningssøgning
2 Vælg
(Indstillinger) med V på kontrolknappen
og tryk derefter på z midt på kontrolknappen for
at vise opsætningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indstillingspunkter
Language Setting
Funkt.guide
Initialiser
Video ud
Indeks
Strømbesparelse
USB-tilslut
LUN-indstillinger
Hukommelseskort-værktøj
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Slet lagringsmappe
Kopier
Filnummer
Internt huk.værktøj
Format
Filnummer
Indstillinger af ur
Dato-/tidsindstilling
Bemærkninger
• [Optagelsesindstil.] vises kun, når indstillingerne er indtastet i optagetilstanden.
• [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der er sat et hukommelseskort ind i kameraet, mens [Internt
huk.værktøj] kun vises, når der ikke er indsat noget hukommelseskort.
12DK
A ON/OFF (Strøm)-knap
B Udløserknap
C Blitz
D Mikrofon
F Selvudløserlampe/Lampe til smiludløser
G Højttaler
H Objektiv
I LCD-skærm
J
(Afspil)-knap (23)
L
(USB)/A/V OUT-stik
M Terminaldæksel
N Krog til håndledsrem*
O Tilstandsvælger (16)
P
MENU/Indstillingersøgning
K Ved optagelse: W/T (zoom)-knap (18)
Ved visning: (Zoom ved afspilning)knap/ (Indeks)-knap (24, 25)
Betjeningssøgning
E ON/OFF (Strøm)-lampe
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
(Slet)-knap (26)
R Kontrolknap
MENU til: v/V/b/B/z
MENU fra: DISP/ / /
Indeks
Q MENU-knap (10)
S Stik til kamerastativ
T Batteri-/hukommelseskortdæksel
U Åbning til batteriindsættelse
V Aktivitetslampe
W Hukommelseskort-åbning
X Udløsergreb til batteri
* Brug af håndledsremmen
Håndledsremmen er allerede monteret på kameraet
fra fabrikken. Stik din hånd igennem løkken for at
forhindre, at kameraet bliver beskadiget pga. at det
tabes.
Krog
13DK
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmbilledet med DISP (skærmbilledindstillinger) på kontrolknappen.
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt batteriniveau
Billedformat
• Ikonerne er begrænsede i
Ved optagelse af film
(Nem-tilstand).
Kameratilstand (Intelligent
autojustering, Auto
programmeret, Filmtilstand)
Ikon for Scenegenkendelse
MENU/Indstillingersøgning
Valg af motiv
Betjeningssøgning
Ved optagelse af stillbilleder
Indholdsfortegnelse
Liste over ikoner der vises på
skærmen
Hvidbalance
Indeks
Målemetode
SteadyShot
Advarsel om vibration
Ved afspilning
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
Zoomskalering
PictBridge-tilslutning
Beskyt
Udskriftsbestilling (DPOF)
Afspilningszoom
14DK
Fortsættes r
D
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås
Selvudløser
ISO400
ISO tal
Registrering af ansigter
125
Lukkerhastighed
Serieoptagelse
F3.5
Blændeværdi
Ramme for AF-områdesøger
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Indikator for AFområdesøgerramme
Optagelse af en film/Film på
standby
0:12
Optagetid (m:s)
101-0012
Mappe- og filnummer
2010 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
Krydser til punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
N
Afspilning
Afspilningslinje
C
Skærm
00:00:12
Beskrivelse
Optagemappe
Afspilningsmappe
Antal billeder, der kan optages
12/12
Billednummer/antal billeder, der
er optaget i den valgte mappe
100min
Optagetid
Optage-/afspilningsmedie
(Hukommelseskort, intern
hukommelse)
Lydstyrke
Indeks
96
Tæller
MENU/Indstillingersøgning
OPT
Standby
Betjeningssøgning
Skærm
Indholdsfortegnelse
B
Ændring af mappe
Rødøjereduktion
Målemetode
Blitzindstilling
Blitzen oplades
Hvidbalance
ISO 400
ISO tal
15DK
Indstil tilstandsvælgeren på den ønskede funktion.
Udløserknap
Tilstandsvælger
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder (side 29, 30, 31).
Du kan indstille den ønskede optagetilstand for stillbilleder med
MENU t [Opt.funkt.].
(Film)
Giver dig mulighed for at optage film.
Tryk udløserknappen helt ned for at begynde med at optage, og tryk
derefter på udløserknappen igen for at afslutte optagelsen.
MENU/Indstillingersøgning
(Stillbillede)
Betjeningssøgning
MENU-knap
Indholdsfortegnelse
Brug af tilstandsvælgeren
Indeks
16DK
Kameraet har ca. 6 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selvom der ikke
er sat noget hukommelseskort ind i kameraet, kan du optage billeder vha. denne interne
hukommelse.
B
Intern
hukommelse
Om billeddata, der er gemt i den interne
hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Udfør proceduren på side 77 uden der er indsat et hukommelseskort i kameraet.
Indeks
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder.
MENU/Indstillingersøgning
B
Når der ikke er indsat noget hukommelseskort
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Betjeningssøgning
Når der er indsat et hukommelseskort
[Optagelse]: Billeder optages på hukommelseskortet.
[Afspilning]: Billeder på hukommelseskortet afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billederne på hukommelseskortet.
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres på et hukommelseskort
Klargør et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og udfør derefter den procedure,
der er beskrevet i [Kopier] (side 69).
Bemærkninger
• Du kan ikke overføre billeddata fra et hukommelseskort til den interne hukommelse.
• Ved at oprette en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer med det dedikerede USB-kabel kan
du overføre data, der er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men du kan ikke overføre data
fra en computer til den interne hukommelse.
17DK
Du kan forstørre billedet, når du optager. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder
op til 4×.
1 Tryk på W/T (zoom)-knappen.
T-knap
• Se side 55 når zoomgraden overstiger 4×.
W-knap
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
Tryk på T-knappen for at zoome ind og på W-knappen for at
zoome ud.
Indholdsfortegnelse
Zoom
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.
Indeks
18DK
1 Tryk på DISP (skærmbilledindstillinger) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
Gør skærmen lysere og viser kun billeder.
Gør skærmen lysere og viser informationen.
Der vises også Exif-data for det optagede
billede.
(Lys)
Gør skærmen lysere og viser informationen.
(Normal)
Indstiller skærmen til standard lysstyrke og
viser informationen.
MENU/Indstillingersøgning
(Lys +
Eksponeringsdata)
(kun
afspilningstilstand)
Betjeningssøgning
(Lys + Kun billede)
Indholdsfortegnelse
DISP (skærmbilledindstillinger)
Indeks
Bemærk
• Hvis du viser billeder udenfor under lyse forhold, skal du sætte lysstyrken på skærmen op. Men
batteristyrken aftager muligvis hurtigere under sådanne forhold.
19DK
1 Tryk på
(Blitz) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Auto)
(Langsom
synkro)
(Fra)
Blitzen udløses altid.
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Blitzen udløses ikke.
•
•
•
•
Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
Når blitzen oplades, vises
.
Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse.
Du kan kun vælge [Auto] eller [Fra], når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering eller Nemtilstand.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
(Til)
Blitzen aktiveres automatisk på mørke steder, eller når der er
modlys.
Indholdsfortegnelse
Blitz
zNår der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget
med blitz
Indeks
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de
fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i
luften
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?
• Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Fra] vælges automatisk.)
20DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk på
(Smil) på kontrolknappen.
2 Vent mens der registreres et smil.
3 Stop optagelsen ved at trykke på
(Smil) igen.
Registrering af
ansigter-ramme
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
Undlad at dække øjnene med pandehåret.
Dæk ikke for ansigtet med hatte, masker, solbriller osv.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det
så vandret som muligt. Hold øjnene knebet sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres
nemmere, hvis man kan se tænderne.
1
Indeks
zTips til bedre optagelser af smil
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• Optagelse ved brug af Smiludløser afsluttes automatisk, når enten hukommelseskortet eller den interne
hukommelse er fyldt op.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Smiludløser kan ikke anvendes under optagelse af film.
Betjeningssøgning
Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren,
optager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser,
optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til
Smiludløsertilstanden.
• Udløseren aktiveres, når en person, hvis ansigt er registreret, smiler.
• Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i
indstillingsmenuen.
21DK
1 Tryk på
(Selvudløser) på kontrolknappen.
2 Vælg den ønskede tilstand med kontrolknappen.
(Fra)
Selvudløseren anvendes ikke.
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10-sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk igen på for at annullere.
(2 sek)
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2-sekunder.
Bemærk
zReduktion af slør med to-sekunds selvudløseren
Anvend selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse for at forhindre slør på et billede.
Lukkeren udløses 2 sekunder efter, du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer
kamerarystelser, når udløserknappen trykkes ned.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan kun vælge [10 sek] eller [Fra] i Nem-tilstanden.
Betjeningssøgning
(10 sek)
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Indeks
22DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg et billede med kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
23DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller det forstørrede billede.
1 Tryk på
(Afspilningszoom)-knappen under visning
af et stillbillede.
2 Juster positionen med kontrolknappen.
3 Ændr zoom-skalaen med W/T (zoom)-knappen.
Viser det viste område
Tryk på -knappen (T) for at zoome ind og på W-siden for at zoome af hele billedet
ud.
Tryk på z for at annullere afspilningszoom.
Du kan gemme et forstørret billede ved at anvende beskæringsfunktionen.
Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær (Ændr størrelse)].
MENU/Indstillingersøgning
zSådan gemmes forstørrede billeder
Betjeningssøgning
Billedet forstørres op til dobbelt størrelse, centreret omkring
billedets midtpunkt.
Indeks
24DK
Viser flere billeder på samme tid.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Tryk på
(Indeks)-knappen for at få vist billedindeksskærmen.
3 For at vende tilbage til enkeltbilledskærmen skal du vælge et billede med
kontrolknappen og derefter trykke på z.
Bemærk
• LCD-skærmen skifter til enkeltbilledskærmen, når kameraet indstilles til Nem-tilstand under visning af
billedindeks. Du kan ikke få vist billeder i indekstilstand, mens kameraet er i Nem-tilstand.
Vælg bjælken til venstre med kontrolknappen, og vælg derefter
den ønskede mappe med v/V.
MENU/Indstillingersøgning
zSådan viser du billeder fra den ønskede mappe
Betjeningssøgning
Tryk på knappen igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder.
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
25DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder. Du kan også slette billeder med MENUknappen (side 49).
1 Tryk på
(Slet)-knap t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Alle i denne mappe
Sletter alle billeder i den valgte mappe på én gang.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
Flere billeder
Giver dig mulighed for at vælge og slette flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Dette bil.
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Afslut
Annullerer sletningen.
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder,
der skal slettes. Vælg et billede med et -mærke igen
for at fjerne -mærket.
Betjeningssøgning
2
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Slet
Bemærk
• I Nem-tilstand kan du kun slette det aktuelt viste billede.
når du vælger billeder
Indeks
zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
Tryk på -knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i
indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og
tryk på
(Indeks)-knappen (W) i enkeltbilledtilstand for at
vende tilbage til indekstilstand.
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstanden i
[Beskyt], [DPOF] eller [Udskriv].
26DK
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 Vælg en film med kontrolknappen.
3 Tryk på z.
Kontrolknap
Afspilningsfunktion
z
Normal afspilning/pause
B
Hurtigt fremad
b
Hurtigt tilbage
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrke.
Bemærk
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer.
zOm filmvisningsskærmen
MENU/Indstillingersøgning
• Juster lydstyrken med v/V på kontrolknappen og tryk derefter
på z.
Betjeningssøgning
Filmafspilningen starter.
Indholdsfortegnelse
Visning af film
Vælg det billede du ønsker at få vist med b/B på kontrolknappen og tryk på z.
Afspilningsbjælken vises, og du kan kontrollere afspilningspositionen for en film.
Indeks
eller
vises på filmvisningsskærmen.
Det viste ikon kan variere afhængigt af billedformatet.
Afspilningslinje
27DK
Giver dig mulighed for at indstille tilstanden for optagelse af stillbilleder.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2 MENU t
(Stillbillede).
(Opt.funkt.) t ønsket tilstand
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk
justering af indstillingen (side 29).
(Auto
programmeret)
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien)
(side 30). Du kan også vælge forskellige indstillinger med
denne menu.
(Valg af motiv)
MENU/Indstillingersøgning
Giver dig mulighed at optage med forudangivne indstillinger
svarende til forholdene (side 31).
Betjeningssøgning
(Intelligent
autojustering)
Indholdsfortegnelse
Opt.funkt.
Indeks
28DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
(Intelligent autojustering) t z på
3 Optag med udløserknappen.
Bemærk
• Blitzindstillingen er indstillet til [Auto] eller [Fra].
zOm Scenegenkendelse
Ikon og guide for
Scenegenkendelse
Indeks
Kameraet genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab), (Makro) eller
(Portræt) og viser det
modsvarende ikon og guiden på LCD-skærmen, når scenen genkendes.
MENU/Indstillingersøgning
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion gør
kameraet i stand til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Opt.funkt.) t
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
zHvis du optager et stillbillede af et motiv, som er
svært at fokusere på
• Den korteste optageafstand er cirka 5 cm (W), 50 cm (T) (fra objektivet).
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen
(side 41).
I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning.
29DK
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne
menu.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
3 Optag med udløserknappen.
(Stillbillede).
(Auto programmeret) t z på
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Opt.funkt.) t
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
30DK
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
(Blødt snap)
Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster osv.
(Landskab)
Giver mulighed for nem optagelse af fjerne motiver ved
at fokusere ind på distancen. Optager en klar blå himmel
og blomsterfarver.
(Tusmørke
portræt)
Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af
personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt.
(Tusmørke)
Giver dig mulighed for natoptagelser på afstand, uden at
den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
(Gourmet)
Skifter til Makrotilstand, hvilket giver dig mulighed for
at optage madopstillinger i indbydende og lyse farver.
(Strand)
Giver dig mulighed for at optage det blå vand helt klart
ved optagelser af strand- og søbredder.
(Sne)
Indeks
Giver dig mulighed for at tage billeder
uden blitz ved svag belysning, hvilket
reducerer sløring.
MENU/Indstillingersøgning
(Høj følsomhed)
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Opt.funkt.) t
(Valg af motiv) t z på
kontrolknappen t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at
forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre
steder, hvor hele motivet forekommer hvidt.
Bemærk
• Når du optager billeder med tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke), er
lukkerhastigheden langsommere, og billederne har tendens til at blive slørede. For at forhindre sløring
anbefales det, at du anvender et stativ.
31DK
For at optage et billede korrekt i henhold til motivforholdene bestemmer kameraet en
kombination af funktioner. angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger,
der ikke kan ændres.
Ikonerne nedenfor [Blitz] angiver de blitztilstande, der er til rådighed.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv.
Registrering af
ansigter/
Smiludløser
Serie optagelse
—
*2
Hvidbalance
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MENU/Indstillingersøgning
—
Betjeningssøgning
Blitz
Indholdsfortegnelse
Funktioner du kan anvende i Valg af motiv
*1 Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance].
*2 Der kan ikke vælges [Fra] for [Registrering af ansigter].
Indeks
32DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af mindst mulige funktioner.
Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se.
1 MENU t
(Nem-tilstand) t [OK] t z på kontrolknappen.
Bemærkninger
• Batteriets styrke aftager muligvis hurtigere, da lysstyrken på skærmen forøges automatisk.
• Når der trykkes på
(Afspil)-knappen, skifter afspilningstilstanden også til [Nem-tilstand].
zTilgængelige optagefunktioner i Nem-tilstanden
MENU t [Billedformat] t z på kontrolknappen t ønsket
tilstand t z.
Vælg mellem [Stort] eller [Lille] format.
Selvudløser:
på kontrolknappen t ønsket tilstand.
Vælg mellem [10 sek] eller [Fra] tilstand.
Blitz:
på kontrolknappen t ønsket tilstand.
Vælg mellem [Auto] eller [Fra] tilstand.
Smiludløser:
på kontrolknappen.
MENU t [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] t z på
kontrolknappen.
Indeks
Afslutter Nemtilstand:
MENU/Indstillingersøgning
Billedformat:
Betjeningssøgning
2 Optag med udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Nem-tilstand
zOm Scenegenkendelse
Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Nem optagelse. Denne funktion gør kameraet i stand
til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet.
Ikon for Scenegenkendelse
Kameraet genkender (Tusmørke),
(Modlysportræt),
(Landskab),
skærmen, når scenen genkendes.
(Tusmørke portræt),
(Modlys),
(Makro) eller
(Portræt) og viser et ikon på LCD-
33DK
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort
papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Billedformat
(Billedformat) t ønsket format
Billedformat
Retningslinjer for brug
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3 format
(2592×1944)
Til udskrifter fra 10 × 15 cm op til
A4 format
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(4000×2248)
Til visning på et high-definition-tv
Færre
Fin
Flere
Grov
Færre
Fin
Flere
Grov
Indeks
Til udskrifter op til A3+ format
Udskrivning
MENU/Indstillingersøgning
(4000×3000)
Antal
billeder
Betjeningssøgning
Ved optagelse af stillbilleder
(1920×1080)
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, kan begge kanter muligvis blive
skåret væk.
34DK
Stort
Optager billeder i [12M]-format.
Lille
Optager billeder i format [5M].
Jo større billedformat, desto højere er billedkvaliteten.
De film, der optages med dette kamera, optages i AVI-format (Motion JPEG), cirka 30 fps.
Billedstørrelse for film
VGA (640×480)
QVGA (320×240)
Retningslinjer for brug
Til visning på en tv-skærm
Til at sende som vedhæftning til e-mail
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og
vises med mange detaljer. "Billedformat" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan
se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
MENU/Indstillingersøgning
zOm "billedkvalitet" og "billedformat"
Betjeningssøgning
Ved optagelse af film
Indholdsfortegnelse
I Nem-tilstand
Beskrivelse af pixel og billedformat
Pixel
Pixel
Indeks
Billedformat: 12M
4000 pixel × 3000 pixel = 12.000.000 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
1
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
35DK
Vælger anti-slørfunktionen.
1 MENU t
(SteadyShot) t ønsket tilstand
Anvender ikke anti-slørfunktionen.
(Auto)
Aktiverer automatisk anti-slørfunktionen, når det er sandsynligt, at
optageforholdene forårsager kamerarystelser.
Du kan stabilisere billeder, selv når du zoomer ind på et motiv, der
er langt væk.
Bemærkninger
zTips til forebyggelse af sløring
Kamerarystelse
Dine hænder eller din krop ryster, mens du
holder kameraet og trykker på udløserknappen,
og hele skærmbilledet er sløret.
Indeks
Kameraet bevægede sig ved et uheld, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelse".
Hvis motivet bevægede sig, da du tog billedet, kaldes det "motivslør". Kamerarystelser og
motivslør optræder i øvrigt ofte under forhold med lav belysning eller langsomme
lukkerhastigheder, som fx dem i tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke). I
sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.
MENU/Indstillingersøgning
• [SteadyShot] er fastsat til [Fra], når kameraet er i Filmtilstand, eller når funktionen Smiludløser er
aktiveret.
• Der behøves tid til billedbehandling.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke, når der optages med blitz.
Betjeningssøgning
(Fra)
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
• Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan
overflade for at holde kameraet stille.
• Optag ved brug af selvudløseren med en
2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du
har trykket på udløserknappen.
Motivslør
Selv om kameraet holdes stille, bevæger
motivet sig under eksponeringen, sådan at
motivet optages sløret, når udløserknappen
trykkes ned. Kamerarystelser reduceres
automatisk vha. anti-slørfunktionen. Men
funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv
vis.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at gøre lukkerhastigheden hurtigere og tryk på udløserknappen
inden motivet bevæger sig.
36DK
Du kan vælge enkeltbilledtilstand eller serieoptagelsestilstand som optagetilstand.
1 MENU t
(Indstillinger for serieoptag.) t ønsket tilstand
(Enkelt)
Optager et enkelt billede.
Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
Betjeningssøgning
(Serie optagelse)
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for serieoptag.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Serieoptagelse er ikke til rådighed i Filmtilstand, Smiludløser eller Nemtilstand.
• Blitzen er automatisk indstillet til [Fra].
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder.
• Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller
hukommelseskortet er fyldt op, stopper serieoptagelsen.
• Fokus, hvidbalancen og eksponeringen indstilles for det første billede,
og disse indstillinger anvendes også til de andre billeder.
Indeks
37DK
Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.
1 MENU t
(EV) t ønsket EV-indstilling
Bemærkninger
zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder
Lavere EV-indstilling –
Korrekt eksponering
MENU/Indstillingersøgning
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
Betjeningssøgning
• EV-indstillingen kan ikke justeres i Nem-tilstand.
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
Indholdsfortegnelse
EV
Højere EV-indstilling +
Indeks
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
38DK
Indstiller lysfølsomheden, når kameraet er i Auto programmeret-tilstand.
1 MENU t
(Opt.funkt.) t
ønsket tilstand
/
/
/
/
/
(ISO) t
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i
bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).
Bemærk
• Der kan ikke vælges andre ISO-indstillinger end [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 800], når
optagetilstanden er indstillet til serieoptagelse.
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Indeks
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
MENU/Indstillingersøgning
zJustering af ISO-følsomhed (Anbefalet
Betjeningssøgning
(Auto)
(Auto programmeret) t
Indholdsfortegnelse
ISO
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
39DK
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis
billedfarven forekommer unaturlig.
1 MENU t
(Hvidbalance) t ønsket tilstand
Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår
naturlige.
(Dagslys)
Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aften, nattesekvenser,
neonskilte, fyrværkeri osv.
(Skyer)
Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
[Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning.
[Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturlig hvid
fluorescerende belysning.
[Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvid fluorescerende
belysning om dagen.
n (Skinnende)
Justerer for steder under en skinnende lampe eller under stærk
belysning, som fx i et fotostudie.
(Blitz)
MENU/Indstillingersøgning
(Fluoresce.
hvidbalance 1)
(Fluoresce.
hvidbalance 2)
(Fluoresce.
hvidbalance 3)
Betjeningssøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
Justerer for blitzforholdene.
Bemærkninger
Indeks
• [Hvidbalance] kan ikke justeres i Intelligent autojustering eller Nem-tilstand.
• Du kan ikke justere [Blitz] i [Hvidbalance] i Filmtilstand, eller når Valg af motiv er indstillet til
(Høj
følsomhed)-tilstand.
• Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt,
selvom du vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2] eller [Fluoresce. hvidbalance
3].
• Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når blitzen er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto] eller
[Blitz].
zIndvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af
hvidbalancefunktionen.
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
40DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
(Multi-AF)
(Auto programmeret) t
• Når Registrering af ansigter-funktionen er
aktiveret, arbejder AF med prioritet på
ansigter.
(Center-AF)
Ramme for AFområdesøger
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af områdesøgerens ramme. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
Bemærkninger
Indeks
Ramme for AFområdesøger
MENU/Indstillingersøgning
Fokuserer automatisk på et motiv på alle
afstande i områdesøgerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned
i optagetilstanden for stillbilleder, vises der
en grøn ramme rundt om det område, der er
fokuseret.
(Fokus) t
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Opt.funkt.) t
ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Fokus
• Når du anvender [Digital zoom], er AF-områdesøgerrammen deaktiveret og vises med en stiplet linje. I
dette tilfælde fungerer kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.
• Når fokustilstanden er indstillet til andet end [Multi-AF], kan du ikke anvende Registrering af ansigterfunktionen.
• Fokustilstanden er fastsat til [Multi-AF] i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– I Nem-tilstand
– I Filmtilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
41DK
Fortsættes r
skærmen
Hvis motivet er ude af fokus, skal du gøre følgende:
Indikator for AE/
AF-lås
2Når indikatoren for AE/AF-låsen holder op med at
blinke og lyser konstant, skal du vende tilbage til
det indstillede motiv og trykke udløserknappen
helt ned.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan omgøre proceduren så mange gange som
nødvendigt, så længe du ikke trykker udløserknappen
helt ned.
Betjeningssøgning
Ramme for AFområdesøger
1Omkomponer billedet sådan at motivet er placeret
i midten af AF-områdesøgeren, og tryk
udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på
motivet (AF-lås).
Indholdsfortegnelse
zSådan fokuserer du på motiver nær kanten af
Indeks
42DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
Ved optagelse af stillbilleder:
Ved optagelse af film:
1 Indstil tilstandsvælgeren til
t ønsket tilstand.
(Film) t MENU t
(Lysmålermetode)
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Krydser til punktmåling
Placeres på motivet
Indeks
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere
mønstre).
MENU/Indstillingersøgning
(Multi)
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Opt.funkt.) t (Auto programmeret) t
(Lysmålermetode) t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
• Der kan ikke vælges [Spot] i Filmtilstand.
• Hvis du indstiller Lysmålermetode til andet end [Multi], kan Registrering af ansigter ikke anvendes.
• Lysmålermetoden er fastsat til [Multi] i følgende situationer:
– I tilstanden Intelligent autojustering
– I Nem-tilstand
– Når funktionen Smiludløser er aktiveret
43DK
Indstiller følsomheden af Smiludløser-funktionen for registrering af smil.
1 MENU t
(Følsomhed for smilregist.) t ønsket tilstand
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• [Følsomhed for smilregist.] kan ikke justeres i Nem-tilstand eller Filmtilstand.
Betjeningssøgning
(Normalt smil) Registrerer et normalt smil.
(Lille smil)
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
44DK
Når Registrering af ansigter-funktionen anvendes, registrerer kameraet ansigterne på dine
motiver og justerer automatisk indstillingerne for fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og
rødøjereduktion.
Ramme til ansigtsregistrering (orange)
Ramme til ansigtsregistrering (hvid)
1 MENU t
(Fra)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Anvender ikke Registrering af ansigter-funktionen.
Bemærkninger
Indeks
• [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i Nem-tilstand eller Filmtilstand.
• Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
• Der kan registreres op til 8 ansigter.
• Under optagelse med Smiludløser indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], selvom den
er indstillet til [Fra].
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
(Registrering af ansigter) t ønsket tilstand
Betjeningssøgning
Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er
hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til ansigtsregistrering omkring
hovedmotivet bliver orange. Rammen, hvor fokus er indstillet, vil blive grøn, når du
trykker halvt ned på udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
45DK
Når du kigger på stillbilleder i Nem-tilstand, forøges teksten på afspilningsskærmbilledet, og
indikatorerne bliver nemmere at se.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Nem-tilstand) t [OK] t z på kontrolknappen
Bemærkninger
• Batteriopladningen opbruges hurtigere, fordi lysstyrken på skærmen automatisk forøges.
• Optagetilstanden skifter også til [Nem-tilstand].
zTilgængelige visningsfunktioner i Nem-tilstand
MENU/Indstillingersøgning
Det er kun slettefunktionen, der er tilgængelig i Nem-tilstand.
(Slet)-knap
Du kan slette det aktuelt viste billede. Vælg [OK] t z.
MENU-knap
Du kan slette det aktuelt viste billede med [1 billede] og slette alle
billeder i en mappe med [Alle bill.].
Vælg [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] for at afslutte Nemtilstand.
Betjeningssøgning
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
Nem-tilstand
Indeks
46DK
Billederne vises automatisk i rækkefølge.
1 Tryk på
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Diasshow) t z på kontrolknappen
4 [Start] t z
5 Tryk på z for at afslutte diasshowet.
Bemærk
• Du kan ikke afspille film.
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.
Alle
Afspiller et diasshow med alle stillbillederne i rækkefølge.
Mappe
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes i den aktuelt
valgte mappe.
• Denne indstilling er fastsat til [Mappe], når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Indeks
Bemærk
MENU/Indstillingersøgning
Billede
Betjeningssøgning
3 Vælg en ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Interval
Indstiller intervallet for skærmskift.
1 sek
Indstiller visningsintervallet for billeder.
3 sek
5 sek
10 sek
Gentag
Slår gentagelse af diasshow til eller fra.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
47DK
Retoucherer et gemt billede, og gemmer det som en ny fil.
Det oprindelige billede bevares.
1 Tryk på
(Retouchering) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
3 Udfør retouchering i henhold til betjeningsmetoden i hver tilstand.
(Beskær (Ændr
størrelse))
Optager det zoomede
afspilningsbillede.
(Rødøjekorrektion)
Korrigerer for problemet med
røde øjne forårsaget af blitz.
Vælg [OK] med
kontrolknappen t z.
• Du kan muligvis ikke fjerne
problemet med røde øjne afhængigt af billedet.
MENU/Indstillingersøgning
Tryk på -knappen (T) for at
zoome ind og tryk på W for at
zoome ud.
2 Indstil zoompunktet med kontrolknappen.
3 MENU t vælg et billede der skal gemmes t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Det billedformat, som du kan beskære, varierer muligvis afhængigt af
billedet.
1
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Retouchering
1
Indeks
Bemærk
• Du kan ikke retouchere film.
48DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder. Du kan også slette billeder med
knappen (side 26).
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
(Slet) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
3 [OK] t z
(Dette bil.)
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og slette flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
(Alle i denne
mappe)
Sletter alle billeder i den valgte mappe på én gang.
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
slettes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Slet)-
Indholdsfortegnelse
Slet
Bemærk
• Du kan vælge mellem [1 billede] eller [Alle bill.] i Nem-tilstanden.
Indeks
49DK
Beskytter de billeder du har optaget mod utilsigtet sletning.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 Tryk på
(Beskyt) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
zSådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede du vil ophæve beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på z på
kontrolknappen på samme måde som proceduren for at beskytte det.
-indikatoren forsvinder, og beskyttelsen er ophævet.
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
50DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der giver dig mulighed for at specificere de
billeder på hukommelseskortet, som du senere ønsker at udskrive.
(Udskriftsbestilling)-mærket vises for registrerede billeder.
1 Tryk på
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Bestiller udskrivning af det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og bestille udskrift af flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
DPOF
•
(Udskriftsbestilling)-mærket kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse.
• Du kan tilføje et
(Udskriftsbestilling)-mærke på op til maksimalt 999 billeder.
Vælg det billede som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og tryk derefter på z på
kontrolknappen på samme måde som i proceduren for tilføjelse af et
-mærke.
-mærket forsvinder, og DPOF-registreringen er annulleret.
Indeks
zSådan fjernes DPOF-mærket
51DK
Roterer et stillbillede. Brug dette til at vise et vandret positioneret billede i lodret position.
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
2 MENU t
(Roter) t z på kontrolknappen
3 Roter billedet med [ / ] t b/B.
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere film og beskyttede stillbilleder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
MENU/Indstillingersøgning
4 [OK] t z
Betjeningssøgning
1 Tryk på
Indholdsfortegnelse
Roter
Indeks
52DK
Når der er oprettet flere mapper på et hukommelseskort, vælger denne funktion den mappe, der
indeholder det billede, du ønsker at få vist.
1 Tryk på
(Vælg mappe) t z på kontrolknappen
3 Vælg mappen med b/B.
4 [OK] t z
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Når der er oprettet flere mapper, vises følgende indikatorer på det første og sidste billede i
mappen.
: Flytter til den forrige mappe
: Flytter til den næste mappe
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe
MENU/Indstillingersøgning
zSådan vises billeder på tværs af flere mapper
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
Indeks
53DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Til
Viser gitterlinjerne. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Gitterlinje] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
54DK
Vælger den digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 4×). Når
zoomskalaen overstiges, anvender kameraet enten smart eller præcision digital zoom.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala på cirka
8×, inklusive den optiske zoom 4×. Men bemærk at billedkvaliteten
forringes, når den optiske zoom-skala overskrides (Digital
præcisionszoom).
Bruger ikke digital zoom.
Bemærkninger
• Den digitale zoomfunktion fungerer ikke i Filmtilstand, eller når funktionen Smiludløser er aktiveret.
• Smart zoom er ikke til rådighed, når billedformatet er indstillet til [12M] eller [16:9(9M)].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
Indeks
Samlet zoom-skala ved brug af Smart zoom
(inklusive optisk zoom 4×)
MENU/Indstillingersøgning
Fra
Forstørrer digitalt billedet inden for det område, hvor billedet ikke
forvrænges, i henhold til billedformatet (Smart zoom).
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t [Digital zoom]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Det understøttede zoomforhold varierer afhængigt af billedformatet.
Størrelse
Samlet zoom-skala
8M
Ca. 4,9×
5M
Ca. 6,2×
VGA
Ca. 25×
16:9(2M)
Ca. 8,3×
55DK
Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse for at reducere røde øjne, når du anvender
blitz.
1 Indstil kameraet på optagetilstand.
Auto
Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, udløses blitzen
automatisk for at reducere problemer med røde øjne.
Til
Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund
før lukkeren udløses, og du skal sørge for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz.
• Hvis du ikke anvender Registrering af ansigter-funktionen, fungerer Rødøjereduktion ikke, selv om du
vælger [Auto].
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet
(nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet".
Kamera
Indeks
zHvad forårsager problemet med røde øjne?
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Optagelsesindstil.) t
[Rødøjereduktion] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Øje
Nethinde
Andre metoder til at reducere røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen er automatisk indstillet til [Fra].)
• Når øjnene på motivet er røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion]
på visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
56DK
Tænder eller slukker for den lyd, der afgives, når du anvender kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
tilstand t z på kontrolknappen
(Primære indstill.) t [Bip] t ønsket
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Høj
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/udløserknappen.
Hvis du ønsker at sænke bip-lyden, skal du vælge [Lav].
Lav
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Betjeningssøgning
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
57DK
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Language
Setting] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
58DK
Du kan vælge om funktionsguiden skal vises eller ej, når du betjener kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Funkt.guide] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Betjeningssøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Funkt.guide
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
59DK
Indstiller hvor lang tid der går, før LCD-skærmen bliver mørk, og hvor lang tid der går, før
kameraet slukker. Hvis du ikke anvender kameraet i en bestemt tidsperiode, bliver skærmen
mørk, og senere slukker kameraet automatisk for at forhindre afladning af batteriet (funktion til
automatisk slukning).
LCD-skærmen bliver automatisk mørk, hvis kameraet ikke
anvendes i ca. 30 sekunder, og kameraet slukker, hvis det ikke
anvendes indenfor yderligere ca. 30 sekunder.
Standard
LCD-skærmen bliver automatisk mørk, hvis kameraet ikke
anvendes i ca. 1 minut, og kameraet slukker, hvis det ikke anvendes
indenfor yderligere ca. 1 minut.
Fra
Skærmen bliver ikke automatisk mørk, og kameraet slukker ikke.
MENU/Indstillingersøgning
Stamina
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t
[Strømbesparelse] t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse
Indeks
60DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Selv om du udfører denne funktion, bevares billederne.
(Primære indstill.) t [Initialiser] t
Bemærk
• Du må ikke slukke for kameraet under initialisering.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
[OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Initialiser
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
61DK
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv-farvesystemet varierer afhængig af landet og regionen.
Kontroller tv-farvesystemet for det land eller den region hvor det bruges (side 73), for at se
billeder på en tv-skærm.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. i USA og
Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. i Europa og
Kina).
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Video ud] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Video ud
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
62DK
Vælger USB-tilstanden, når kameraet sluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel
printer vha. det dedikerede USB-kabel.
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer.
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres over på computeren (med Windows 7/Vista/
XP, Mac OS X).
Mass Storage
Etablerer en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed.
MENU/Indstillingersøgning
PictBridge
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [USB-tilslut] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
Indeks
63DK
Indstiller metoden for visning af optagemediet på en computerskærm eller anden skærm, når
kameraet er tilsluttet til en computer eller AV-komponent vha. en USB-forbindelse.
Både billederne på hukommelseskortet og i den interne
hukommelse vises. Vælg denne indstilling når du tilslutter
kameraet til en computer.
Enkelt
Når der er indsat et hukommelseskort i kameraet, vises de billeder,
der ligger på hukommelseskortet, og når det ikke er indsat, vises
billederne i den interne hukommelse. Vælg denne indstilling hvis
hverken billederne på hukommelseskortet eller dem i den interne
hukommelse vises, når kameraet er sluttet til en anden enhed end en
computer.
Bemærk
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere], når du overfører billeder til en medietjeneste ved hjælp af "PMB
Portable".
MENU/Indstillingersøgning
Flere
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [LUN-indstillinger]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
LUN-indstillinger
Indeks
64DK
Formaterer hukommelseskortet eller den interne hukommelse. Vi anbefaler, at du anvender dette
kamera til at formatere ethvert hukommelseskort, der anvendes for første gang med dette
kamera, for at sikre en stabil funktion af hukommelseskortet. Bemærk at alle de data, der er
optaget på hukommelseskortet, bliver slettet ved formateringen. Disse data kan ikke gendannes.
Sørg for at tage backup af alle vigtige data på en pc eller et andet lagringsmedie.
Bemærk
• Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data, inklusive selv beskyttede billeder.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
65DK
Opretter en mappe på et hukommelseskort til at gemme optagede billeder.
Billeder optages i den nyligt oprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en
anden optagemappe.
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i kameraet og
optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
• Der kan gemmes op til 9.999 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsdestinationsmappen (side 67) og
vælge mappen til visning af billeder (side 53).
MENU/Indstillingersøgning
zOm mapperne
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t [Opret
lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Indeks
66DK
Ændrer den mappe på hukommelseskortet, der aktuelt bruges til at gemme optagede billeder i.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Skift
3 [OK] t z
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Du kan ikke vælge mappe "100" som en optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Betjeningssøgning
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
67DK
Sletter den mappe på et hukommelseskort, der bruges til at gemme optagede billeder i.
1 MENU t
(Indstillinger) t
lagringsmappe]
(Hukommelseskort-værktøj) t [Slet
3 [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Hvis du sletter den mappe, der er indstillet som optagemappe vha. [Slet lagringsmappe], vælges den
mappe der har det højeste mappenummer som den næste lagringsmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe indeholder billeder, eller filer der ikke kan afspilles på
kameraet, skal du først slette disse billeder eller filer og derefter slette mappen.
Betjeningssøgning
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Slet lagringsmappe
Indeks
68DK
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse over på et hukommelseskort.
1 Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet ind i kameraet.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt
batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller
muligvis beskadigelse af data.
• Billeder kan ikke kopieres enkeltvist.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på
den interne hukommelse skal du fjerne hukommelseskortet efter kopiering og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] under [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, og alle data kopieres over i den. Du kan ikke vælge en
særlig mappe og kopiere billeder til den.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) t
[Kopier] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
69DK
Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder.
Tildeler filnumre til filer i rækkefølge, selv når optagemappen eller
hukommelseskortet er ændret. (Når det udskiftede
hukommelseskort indeholder en fil med et højere nummer end det
sidst tildelte nummer, tildeles der et nummer, der én højere end det
højest tildelte nummer.)
Nulstil
Starter fra 0001 hver gang mappen ændres. (Når optagemappen
indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er et højere end det
højeste nummer.)
MENU/Indstillingersøgning
Serie
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Hukommelseskort-værktøj) eller
(Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t ønsket tilstand t z på
kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
70DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur) t [Dato-/
tidsindstilling] t ønsket indstilling t z på kontrolknappen
3 [OK] t z
Dato-/tidsformat
Vælger formatet for visning af dato og klokkeslæt.
Dato og tid
Indstiller datoen og klokkeslættet.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CDROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
Betjeningssøgning
2 Indstil den numeriske værdi og den ønskede indstilling med v/V/b/B på
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
Indeks
71DK
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet er tilsluttet til.
Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
2 Tilslut kameraet til tv’et med det dedikerede A/V-kabel (medfølger).
2 Til USB/A/V OUT-stikket
Dedikeret A/V-kabel
4 Tryk på
(Afspil)-knappen for at tænde kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Indeks
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
MENU/Indstillingersøgning
1Til lyd-/video-indgangsstik
Betjeningssøgning
Visning af billeder ved at tilslutte kameraet til et tv
med det medfølgende dedikerede A/V-kabel
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
Bemærkninger
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 62).
• Du kan ikke afspille billeder i [Nem-tilstand] under visning på et tv.
72DK
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med et videoindgangsstik samt
det dedikerede AV-kabel. Tv’ets farvesystem skal svare til det på det digitale stillbilledkamera.
Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn,
Vietnam, Østrig m.fl.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
MENU/Indstillingersøgning
PAL-M-system
Brasilien
Betjeningssøgning
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Indholdsfortegnelse
Om tv-farvesystemer
Indeks
73DK
På CD-ROM’en (medfølger) ligger "PMB" og andre programmer for at give dig flere forskellige
muligheder for brug af de billeder, du tager med dit Cyber-shot-kamera.
Anbefalet computermiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Andet
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere
Hukommelse: 512 MB eller mere
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen — cirka
500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller mere
*1 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
Der kræves Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere for at kunne bruge funktionen
til oprettelse af diske.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
Der anbefales følgende computermiljø ved brug af den medfølgende software "PMB Portable",
og ved import af billeder via en USB-forbindelse.
Operativsystem
(forudinstalleret)
Indeks
Anbefalet computermiljø (Macintosh)
MENU/Indstillingersøgning
Operativsystem
(forudinstalleret)
Betjeningssøgning
Der anbefales følgende computermiljø ved brug af den medfølgende software "PMB" eller
"PMB Portable", og ved import af billeder via en USB-forbindelse.
Indholdsfortegnelse
Brug sammen med din computer
USB-forbindelse: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til v10.6)
Bemærkninger
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til én computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Når computeren genoptager aktivitet fra standby- eller dvaletilstand, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og computeren muligvis ikke på samme tid.
74DK
Installation af "PMB (Picture Motion Browser)"
(Windows)
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows XP, [My Computer] (Denne
computer)) t
(SONYPMB).
• Hvis skærmen for Automatisk afspilning vises, skal du vælge "Run Install.exe" og følge de
instruktioner, der vises på skærmen for at fortsætte installationen.
2 Klik på [Installer].
Betjeningssøgning
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CD-ROM-drevet.
Indholdsfortegnelse
Brug af softwaren
Skærmbilledet "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises.
Skærmbilledet "License Agreement" (Licensaftale) vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem, klik på radioknappen ( t ) for at
acceptere aftalens betingelser, og klik derefter på [Next] (Næste).
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
6 Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
7 Start softwaren.
Indeks
• For at udføre installationen skal kameraet sluttes til computeren under proceduren (side 77).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX er muligvis blevet installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
MENU/Indstillingersøgning
3 Vælg det ønskede sprog og fortsæt derefter til den næste skærm.
• Start "PMB" ved at klikke på
(PMB) på skrivebordet.
Se supportsiden for PMB (kun engelsk) angående yderligere oplysninger om anvendelsesmetoden:
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
eller klik på
(PMB Help).
• For at starte "PMB" fra Startmenuen skal du vælge [Start] t [All Programs] (Alle programmer) t
(PMB).
• Hvis "PMB" var installeret på din computer, og du geninstallerer "PMB" vha. den medfølgende
CD-ROM, kan du starte alle programmerne fra "PMB Launcher". Start "PMB Launcher" ved at
dobbeltklikke på
(PMB Launcher) på skrivebordet.
Bemærkninger
• Log på som Administrator.
• Når "PMB" startes første gang, vises bekræftelsesmeddelelsen for informationsværktøjet på skærmen.
Vælg [Start].
75DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
• "PMB" giver dig mulighed for at importere billeder, der er optaget med kameraet, og få dem vist på
en computer. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på [Import]
(Importer).
• Du kan eksportere billeder på en computer til et hukommelseskort og få dem vist på kameraet. Opret
en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer, klik på [Export] (Eksporter) t [Export
Media Files] (Eksporter mediefiler) i menuen [Manipulate] (Manipuler) og klik på [Export]
(Eksporter).
• Du kan gemme og udskrive billeder med datoen.
• Du kan få vist billeder, der er gemt på en computer, efter optagedato på en kalendervisning.
• Du kan korrigere (Rødøjereduktion osv.) stillbilleder og ændre optagedatoen og -tidspunktet.
• Du kan oprette diske med et diskbrænderdrev til CD eller DVD.
• Du kan overføre billeder til medietjenester. (Der behøves en internetforbindelse.)
• Se
(PMB Help) for yderligere oplysninger.
Indholdsfortegnelse
zIntroduktion til "PMB"
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
76DK
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
2 Tænd computeren og tryk derefter på
(Afspil)-knappen.
• Når der oprettes USB-forbindelse for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
Betjeningssøgning
3 Tilslut kameraet til computeren.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af kameraet til en
computer
1 Til et USB-stik på computeren
MENU/Indstillingersøgning
2 Til USB/A/V OUT-stikket
Dedikeret USB-kabel
Indeks
Import af billeder til en computer (Windows)
"PMB" giver dig mulighed for nemt at importere billeder.
For yderligere oplysninger om "PMB"-funktionerne, se "PMB Help".
Import af billeder til en computer uden brug af "PMB"
Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files] (Åbn mappe for at få vist
filer) t [OK] t [DCIM] t kopier de ønskede billeder til computeren.
Import af billeder til en computer (Macintosh)
1 Tilslut først kameraet til din Macintosh-computer. Dobbeltklik på det nyligt
genkendte ikon på skrivebordet t [DCIM] t den mappe hvor de
billeder, du ønsker at importere, er gemt.
2 Træk og slip billedfilerne til harddisk-ikonet.
Billedfilerne kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklik på harddisk-ikonet t den ønskede billedfil i den mappe der
indeholder de kopierede filer.
Billedet vises.
77DK
Udfør procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor inden du:
•
•
•
•
Tager det dedikerede USB-kabel ud.
Fjerner et hukommelseskort.
Sætter et hukommelseskort ind i kameraet, efter du har kopieret billeder fra den interne hukommelse.
Slukker for kameraet.
Windows Vista
2 Klik på (USB Mass Storage Device) (USBmasselagringsenhed) t [Stop].
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Afbryd-ikon
• Træk og slip først ikonet for hukommelseskortet eller drevikonet hen til "Trash"-ikonet, når du bruger en
Macintosh-computer, og kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på proceslinjen.
Indholdsfortegnelse
Afbrydelse af USB-forbindelsen
Indeks
78DK
Dette kamera har et indbygget program "PMB Portable".
Du kan anvende dette program til at gøre følgende:
For yderligere oplysninger angående "PMB Portable", se hjælp til "PMB Portable".
Start af "PMB Portable" (Windows)
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du tilslutter kameraet til din computer, vises guiden Automatisk afspilning.
Klik på [×] for at lukke guiden Automatisk afspilning for alle unødvendige drev.
MENU/Indstillingersøgning
Når du anvender "PMB Portable" for første gang, er du nødt til at vælge sproget. Følg
proceduren nedenfor for at vælge sprog. Når først sproget er valgt, er det ikke længere
nødvendigt at udføre trin 3 til 5 næste gang, du anvender "PMB Portable".
Betjeningssøgning
• Du kan nemt overføre billeder til en blog eller anden medietjeneste.
• Du kan endda overføre billeder fra en computer, der er forbundet til Internettet, når du er væk fra
hjemmet eller kontoret.
• Du kan nemt registrere de medietjenester (som fx blogs), du ofte benytter.
Indholdsfortegnelse
Overførsel af billeder til en
medietjeneste
• Hvis den ønskede guide for Automatisk afspilning ikke vises, skal du klikke på [Computer] (i
Windows XP, [My Computer] (Denne computer)) t [PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke
på [PMBP_Win.exe].
• Hvis "PMB Portable" ikke vises i guiden for Automatisk afspilning, skal du klikke på [Computer] t
[PMBPORTABLE] og derefter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe].
Indeks
2 Klik på "PMB Portable" (i Windows XP, [PMB Portable] t [OK]).
Skærmen til valg af sprog vises.
3 Vælg det ønskede sprog og klik derefter på [OK].
Skærmen til valg af region vises.
4 Vælg den passende [Region] og [Country/Area] (Land/Område), og klik
derefter på [OK].
Skærmen for brugeraftalen vises.
5 Læs omhyggeligt aftalen igennem. Hvis du accepterer aftalens
betingelser, skal du klikke på [I Agree] (Jeg accepterer).
"PMB Portable" starter.
79DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
Når du tilslutter kameraet og din computer, vises [PMBPORTABLE] på skrivebordet.
Klik på [×] for at lukke ubenyttede drev.
2 Klik på [PMBP_Mac] i mappen [PMBPORTABLE].
3 Vælg den passende [Region] og [Country/Area] (Land/Område), og klik
derefter på [OK].
Skærmen for brugeraftalen vises.
4 Læs omhyggeligt aftalen igennem. Hvis du accepterer aftalens
betingelser, skal du klikke på [I Agree] (Jeg accepterer).
Betjeningssøgning
Skærmen til valg af region vises.
Indholdsfortegnelse
Start af "PMB Portable" (Macintosh)
"PMB Portable" starter.
• Indstil [LUN-indstillinger] i
(Indstillinger) til [Flere].
• Tilslut altid til et netværk når du anvender "PMB Portable".
• Når du overfører billeder via Internettet, forbliver cachen muligvis på den anvendte computer afhængigt
af serviceudbyderen. Dette gælder også, når dette kamera anvendes til dette formål.
• Hvis der opstår en fejl i "PMB Portable", eller du ved en fejltagelse sletter "PMB Portable", kan du
reparere "PMB Portable" ved at downloade PMB Portable-installeringsprogrammet fra websiden.
"PMB Portable" gør det muligt at downloade URL’er fra et antal websider fra den server, som
Sony driver ("Sony-serveren").
For at kunne anvende "PMB Portable" til at udnytte fordelene ved billedoverførselstjenesten
eller andre tjenester ("tjenesterne") der tilbydes af disse og andre websider, skal du acceptere
følgende.
Indeks
Bemærkninger om "PMB Portable"
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
• Nogle websider kræver en registreringsprocedure og/eller betaling for brug af deres tjenester. Du er nødt
til at acceptere de betingelser, der gælder for de pågældende websider, for at kunne anvende sådanne
tjenester.
• Tjenester kan ophøre eller ændres, alt afhængigt af dem der driver websiden. Sony er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer, der måtte opstå mellem brugerne og tredjeparter eller andre gener for brugere i
forbindelse med anvendelse af tjenesterne, inklusive ophævelse eller ændring af sådanne tjenester.
• For at komme ind på en webside bliver du videresendt af Sony-serveren. Der kan være tidspunkter, hvor
du ikke kan få adgang til websiden pga. vedligeholdelse af serveren eller af andre årsager.
• Hvis driften af Sony-serveren ophæves, vil du på forhånd blive gjort opmærksom på ophævelsen af
driften på Sony’s webside osv.
• De URL’er, som Sony-serveren videresender dig til samt andre oplysninger, registreres eventuelt for at
kunne forbedre fremtidige Sony-produkter og tjenester. Men der bliver i sådanne tilfælde ikke registreret
nogen personlige data.
80DK
Bemærk
Betjeningssøgning
Du kan udskrive stillbilleder vha. følgende metoder.
• Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer
• Direkte udskrivning vha. en hukommelseskort-kompatibel printer
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der fulgte med printeren.
• Udskrivning vha. en computer
Du kan importere billeder til en computer vha. det medfølgende "PMB"-program og udskrive
billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det. Se "PMB Help" for yderligere
oplysninger.
• Udskrivning i en fotoforretning (side 82)
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
• Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-tilstand, kan begge kanter muligvis blive skåret væk.
Selvom du ikke har en computer, kan du udskrive billeder, der er optaget med kameraet, ved at
tilslutte kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel printer.
MENU/Indstillingersøgning
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridgekompatibel printer
"PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Indeks
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
2 Tilslut kameraet til printeren.
1 Til et USB-stik på
printeren
2 Til USB/A/V OUT-stikket
Dedikeret USB-kabel
3 Tænd kameraet og printeren.
Når forbindelsen er oprettet, vises -indikatoren på skærmen.
Hvis -indikatoren blinker på kameraets skærm (fejlindikation), skal du kontrollere den
tilsluttede printer.
81DK
Fortsættes r
(Udskriv) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Dette bil.
Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Du kan vælge og udskrive flere billeder.
Udfør følgende efter trin 4.
2MENU t [OK] t z
5 Ønsket punkt t [Start] t z
Antal
Vælger det antal kopier der skal udskrives af det specificerede
billede.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis
ikke være på ét ark.
Vælger det antal billeder du ønsker at udskrive side om side på et
ark.
Størrelse
Vælger størrelsen på udskriftsarket.
Dato
Vælger [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte dato og klokkeslæt
på billeder.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du har valgt
med [Dato-/tidsindstilling] på kameraet. Denne funktion er muligvis
ikke til rådighed afhængigt af printeren.
Indeks
Bemærkninger
• Film kan ikke udskrives.
• Hvis kameraet ikke kunne oprette forbindelse til printeren, skal du sørge for at indstille [USB-tilslut]
under (Primære indstill.) til [PictBridge].
• Fjern ikke det dedikerede USB-kabel, mens
-indikatoren (PictBridge tilsluttet) vises på skærmen.
MENU/Indstillingersøgning
Layout
Betjeningssøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives.
Indholdsfortegnelse
4 MENU t
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan tage et hukommelseskort, der indeholder billeder, der er optaget med kameraet, med til
en fotoforretning. Så længe forretningen understøtter udskrivning af fotos, der er kompatibel
med DPOF, kan du på forhånd føje et
(Udskriftsbestilling)-mærke til billeder i
afspilningstilstanden, så du ikke behøver at vælge dem igen, når du får dem udskrevet i
forretningen.
Bemærkninger
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 69) og tag derefter hukommelseskortet med
hen til fotoforretningen.
• Forhør dig i din fotoforretning angående hvilke typer hukommelseskort de kan håndtere.
• Du behøver muligvis en hukommelseskortadapter (sælges separat). Forhør dig i din fotoforretning.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du indleverer dem i en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at indsætte datoer på billederne, skal du forhøre dig hos din fotoforretning.
82DK
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne på side 83 til 90.
3 Initialiser indstillingerne (side 61).
Vær opmærksom på, at hvis du sender kameraet til reparation, giver du tilladelse til, at indholdet
på den interne hukommelse og musikfiler kan blive kontrolleret.
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
Indeks
Batteri og strøm
MENU/Indstillingersøgning
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
Betjeningssøgning
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og
tænd for kameraet.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt ved at trykke på udløsergrebet til batteriet.
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.
• Indsæt batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriterminalerne er beskidte. Tør forsigtigt snavs af med en blød klud.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at
beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås
fra.
• Når [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Stamina], slukker kameraet automatisk for at
forhindre afladning af batteriet, hvis du ikke anvender kameraet i en bestemt periode, mens kameraet
er tændt. Tænd for kameraet igen.
83DK
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette
angivelsen.
• Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Når driftstiden pr. opladning forringes
betydeligt, er det nødvendigt at udskifte batteriet (side 96). Anskaf et nyt batteri.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren. Anvend batteriopladeren til at oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
Indeks
• Når der ikke kan optages billeder på et hukommelseskort, men de optages på den interne hukommelse
på trods af, at der er indsat et hukommelseskort i kameraet, skal du kontrollere om
hukommelseskortet er sat helt ind.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 26).
– Udskift hukommelseskortet.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Det anbefales, at du anvender følgende hukommelseskort, når du optager film:
– "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD-hukommelseskort eller SDHC-hukommelseskort (klasse 2 eller hurtigere)
• Indstil tilstandsvælgeren til
(Stillbillede), når du optager stillbilleder.
• Indstil tilstandsvælgeren til
(Film) ved optagelse af film.
MENU/Indstillingersøgning
• Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i.
• Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for det
passende temperaturområde (10°C til 30°C).
• Se side 97 angående yderligere oplysninger.
Betjeningssøgning
Batteriet kan ikke oplades.
Indholdsfortegnelse
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Smiludløserfunktionen fungerer ikke.
• Der optages intet billede, hvis der ikke registreres et smilende ansigt.
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke, når
vises på skærmen.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, efter du har trykket udløserknappen halvvejs ned.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Når du optager, skal du sørge for at placere objektivet længere væk fra motivet
end den korteste optageafstand (cirka 5 cm (W)/50 cm (T) fra objektivet).
• (Tusmørke) eller
(Landskab)-tilstand er valgt i Valg af motiv, når der optages stillbilleder.
84DK
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen under optagelse af film.
• Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 55).
• Du kan ikke anvende digital zoom når:
– Film bliver optaget.
– Smiludløseren er aktiveret.
• Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og
lysmålermetoden er indstillet til [Multi].
Blitzen fungerer ikke.
Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Kameraet justerer automatisk fokus. Tryk og hold udløserknappen halvvejs ned. Fokusjusteringen
kan tage noget tid, når du optager et motiv på tæt hold.
•
(Landskab) eller (Tusmørke)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
Indeks
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– Tilstanden Serieoptagelse er valgt (side 37).
–
(Høj følsomhed)- eller (Tusmørke)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
– Du optager i Filmtilstand.
• Indstil blitzen til (Til) (side 20), når Valg af motiv-tilstanden er indstillet til tilstanden
(Landskab), (Gourmet),
(Strand) eller (Sne).
Betjeningssøgning
Kan ikke vælge Registrering af ansigter-funktionen.
Indholdsfortegnelse
Zoom fungerer ikke.
Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til indkopiering af datoen på billeder. Ved at anvende "PMB" kan
du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 75).
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 38).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Juster hvidbalancen (side 40).
Der opstår hvide, lilla eller andre striber, eller hele skærmbilledet fremstår rødligt,
når du optager et lyst motiv.
• Dette fænomen kaldes for udtværing. Dette er ikke en funktionsfejl. Selvom dette ikke optages med
på almindelige stillbilleder, optages dette fænomen med som striber og uregelmæssigheder under
optagelse af film. ("Lyst motiv" betyder steder hvor der er stor forskel på lysstyrken, som f.eks. solen
eller en elektrisk lampe.)
85DK
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af
svag belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
• Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fyldt op. Slet billeder du ikke behøver (side 26).
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.
Det samme billede optages flere gange.
• Tilstanden Serieoptagelse er indstillet til [Serie optagelse] (side 37).
MENU/Indstillingersøgning
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
Betjeningssøgning
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 56).
• Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen (side 48) eller
korriger med "PMB".
Indholdsfortegnelse
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
Visning af billeder
• Kontroller, at hukommelseskortet er sat så langt ind, som det kan komme.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 78).
Indeks
Der kan ikke afspilles billeder.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Skærmbilledet er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på knappen DISP (skærmbilledindstillinger)
for at få vist information (side 19).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Dette kan ske pga. billedbehandling. Dette er ikke en funktionsfejl.
Kan ikke vise billeder i indekstilstand.
• Kameraet er indstillet til Nem-tilstand. Annuller Nem-tilstand.
Billedet vises ikke på LCD-skærmen.
• Hvis det dedikerede A/V-kabel er tilsluttet til kameraet, skal du afbryde det.
Billedet vises ikke på tv’et.
• Kontroller [Video ud] for at se om kameraets videoudgangssignal er indstillet til farvesystemet på dit
tv (side 62).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 72).
86DK
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 50).
Computere
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick" læser/skriver understøtter "Memory Stick PRO Duo".
Brugere af computere og "Memory Stick" læsere/skrivere, der er fremstillet af andre producenter end
Sony, bør kontakte disse producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren
(side 77). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
• Indsæt det opladede batteri, når batteriniveauet er lavt.
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 63).
• Brug det dedikerede USB-kabel (medfølger).
• Tag det dedikerede USB-kabel ud fra både computeren og kameraet, og tilslut det derefter ordentligt
igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
• Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 77).
• Når du optager billeder med et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er du muligvis
ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med et hukommelseskort, der er
formateret med kameraet (side 65).
Indeks
Kan ikke importere billeder.
MENU/Indstillingersøgning
Din computer genkender ikke kameraet.
Betjeningssøgning
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory Stick"stik.
Indholdsfortegnelse
Sletning
"PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt.
"PMB Portable" starter ikke, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Indstil [LUN-indstillinger] til [Flere] (side 64).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 63).
• Slut computeren til netværket.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du anvender "PMB", se "PMB Help" (side 75).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller hukommelseskortet. Brug "PMB" til at
importere filmen til din computer, og afspil derefter filmen (side 75).
Når først billeder er blevet eksporteret til en computer, kan de ikke længere vises
på kameraet.
• Eksporter dem til en mappe som kameraet genkender, som f.eks. "101MSDCF".
87DK
Kan ikke indsætte et hukommelseskort.
• Indsæt hukommelseskortet så det vender rigtigt.
Du har formateret et hukommelseskort ved en fejltagelse.
Data optages i den interne hukommelse, selvom der er indsat et
hukommelseskort.
• Kontroller, at hukommelseskortet er sat så langt ind, som det kan komme.
Intern hukommelse
• Der er indsat et hukommelseskort i kameraet. Fjern den.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til et
hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fyldt op. Kopier til et hukommelseskort med tilstrækkelig kapacitet.
• Denne funktion er ikke til rådighed.
Indeks
Data på hukommelseskortet eller computeren kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
MENU/Indstillingersøgning
Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse.
Betjeningssøgning
• Alle dataene på hukommelseskortet er blevet slettet af formateringen. Du kan ikke gendanne dem.
Indholdsfortegnelse
Hukommelseskort
Udskrivning
Se "PictBridge-kompatibel printer" sammen med de følgende punkter.
Kan ikke udskrive et billede.
• Der henvises til printerens betjeningsvejledning.
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
• Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et billede
med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i siden.
• Når du udskriver billeder vha. af din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til billede
uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne kan
udskrives, uden at begge kanter skæres af.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 75).
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er
optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder med datoen
indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af
printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne.
88DK
Der kan ikke etableres en forbindelse.
Billeder kan ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Afbryd ikke det dedikerede USB-kabel før
MENU/Indstillingersøgning
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med det dedikerede USB-kabel.
• Tænd printeren. Se i betjeningsvejledningen der følger med printeren for yderligere oplysninger.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern det
dedikerede USB-kabel, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive dine billeder, skal du
fjerne det dedikerede USB-kabel, slukke printeren og tænde den igen, hvorefter du skal tilslutte det
dedikerede USB-kabel igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med andre kameraer, eller som er modificeret med en computer, udskrives
muligvis ikke.
Betjeningssøgning
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 63).
• Fjern det dedikerede USB-kabel, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan
du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Indholdsfortegnelse
PictBridge-kompatibel printer
(PictBridge tilsluttet)-indikatoren er slukket.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren.
Indeks
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Sæt [Dato] til [Fra], og udskriv
billedet igen (side 81).
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Når du bruger papir af en anden størrelse efter tilslutning af printeren til kameraet, skal du frakoble og
derefter tilslutte det dedikerede USB-kabel igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten
kameraet (side 81) eller printeren.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
89DK
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Kameraet slukker, uden at objektivet er kørt ind.
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Dette er ikke en funktionsfejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
Datoen eller klokkeslættet er forkert.
• Ændr indstillingen vha. MENU t
tidsindstilling].
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur] t [Dato-/
MENU/Indstillingersøgning
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 71).
• Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer
eller mere med strømmen slukket.
Betjeningssøgning
• Batteriet er afladet. Udskift det med et opladet batteri og tænd derefter for kameraet igen.
• Forsøg ikke at bevæge objektivet med magt, når det er stoppet.
Indholdsfortegnelse
Andet
Indeks
90DK
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BN1 (medfølger)-batteri.
Systemfejl
• Sluk og tænd for kameraet igen.
• Temperaturen i kameraet er steget. Strømmen slukker muligvis automatisk. Lad kameraet køle af på
et køligt sted indtil temperaturen falder.
Intern hukomm.fejl
MENU/Indstillingersøgning
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
Betjeningssøgning
• Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af
batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
• Sluk og tænd for kameraet igen.
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
• Terminaldelen på hukommelseskortet er beskidt.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
Indeks
Indsæt hukommelseskortet igen
Forkert hukommelseskorttype
• Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges i kameraet (side 3).
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for hukommelseskort
• Formater mediet igen (side 65).
Hukommelseskortet er låst
• Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK (LÅST)stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
Skrivebeskyttet hukommelseskort
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på dette hukommelseskort.
Ingen billeder
• Der er ikke optaget nogen billeder i den interne hukommelse, som kan afspilles.
• Der er ikke optaget nogen billeder i denne mappe på hukommelseskortet som kan afspilles.
91DK
• En mappe med de samme tre første cifre findes allerede på hukommelseskortet (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 66, 67).
Kan ikke oprette flere mapper
• Der findes en mappe med et navn, der begynder med "999" på hukommelseskortet. Du kan ikke
oprette flere mapper i dette tilfælde.
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 50).
Til stor billedstørrelse
MENU/Indstillingersøgning
• Du har valgt en mappe, der ikke kan indstilles som en optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 67).
Betjeningssøgning
Filfejl
Indholdsfortegnelse
Mappefejl
• Du afspiller et billede med et format, der ikke kan afspilles på dit kamera.
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet afhængigt af billedet.
Indeks
Kan ikke finde ansigt til retouchering
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå antisløringsfunktionen til,
eller placer kameraet på et stativ for at fastgøre kameraet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Funktionsfejl på objektivet.
VGA er ikke understøttet med dette hukommelseskort
• Det anbefales, at du anvender et hukommelseskort på 1 GB eller mere til optagelse af film.
Maksimalt antal billeder allerede markeret
• Du kan vælge op til 100 filer, når du anvender [Flere billeder].
• Du kan tilføje
(Udskriftsbestilling)-mærker til op til 999 filer. Annuller valget.
• Datatransmissionen til printeren er muligvis ikke afsluttet endnu. Det dedikerede USB-kabel må ikke
fjernes.
Behandler…
• Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før den er færdig. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt af printeren.
92DK
• Bearbejdning og andre af kameraets redigeringsfunktioner kan ikke udføres på billedfiler, der har
været bearbejdet vha. en computer, eller på billeder der er optaget med andre kameraer.
Ingen plads på intern hukommelse
Vil du slette billeder?
Betjeningssøgning
• Den interne hukommelse er fyldt op. For at optage på den interne hukommelse skal du vælge [Ja] og
slette uønskede billeder.
Indholdsfortegnelse
Handlingen kan ikke udføres for ikke-understøttede filer
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
93DK
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick
Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist på tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
Optagelse/afspilning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Bemærkninger
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo", der er formateret med en computer, kan bruges
sammen med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer, afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Du må ikke indsætte noget andet end en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-åbningen. Gør du
det, vil det forårsage en fejlfunktion.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
MENU/Indstillingersøgning
*1 Højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt interface er ikke understøttet.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er udstyret med
MagicGate-funktioner. MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres på kameraet.
*3 [VGA]-størrelses film kan optages.
*4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit
paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
Betjeningssøgning
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick Duo"
94DK
Fortsættes r
• Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du
kan fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro"
(sælges separat)
Betjeningssøgning
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed skal du indsætte
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, vil du muligvis ikke kunne
fjerne den fra enheden.
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter skal du kontrollere, at
"Memory Stick Duo" vender i den rigtige retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt indsættelse kan
medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er indsat i en "Memory Stick Duo"-adapter med en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du kontrollere, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej,
når den indsættes. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory
Stick Duo" monteret. Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Duo"-adapter
(sælges separat)
Indeks
95DK
Om opladning af batteriet
Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Batteriet oplades
muligvis ikke ordentligt i temperaturer uden for dette område.
Sådan opbevares batteriet
Indeks
• Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og opbevar det på et koldt, tørt sted. For at vedligeholde
batteriets funktion, foretag fuld opladning af batteriet og aflad det derefter fuldstændigt på kameraet én
gang om året, inden det lægges væk.
• Batteriet kan aflades ved at lade kameraet afspille i diasshow-tilstanden, indtil strømmen går ud.
• For at holde batteriterminalen ren og forhindre kortslutning skal batteriet placeres i en plastikpose eller
lignende, når det transporteres eller opbevares, så det ikke kommer i kontakt med andre metalgenstande
osv.
MENU/Indstillingersøgning
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og indsæt det i kameraet lige inden du
begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller zoom.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
• Når batteriterminalerne bliver snavsede, tænder kameraet muligvis ikke, batteriet oplades muligvis ikke,
eller der opstår muligvis andre symptomer. I disse tilfælde skal du tørre snavset af med en blød klud.
Betjeningssøgning
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Batteri
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Kompatibelt batteri
• NP-BN1 (medfølger) kan kun anvendes i type N-kompatible Cyber-shot-modeller.
96DK
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Det er kun batterier af typen NP-BN (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du lader det opladede batteri sidde i opladeren, kan
det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker på en af følgende måder:
– Blinker hurtigt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 0,15 sekund.
– Blinker langsomt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 1,5 sekund.
• Når CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter sætte
det samme batteri ordentligt ind i batteriopladeren igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen,
angiver dette muligvis en batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den
specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type. Hvis batteriet er den specificerede
type, skal du fjerne batteriet og udskifte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om
batteriopladeren fungerer ordentligt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, angiver den, at batteriopladeren midlertidigt har stoppet
opladningen og er på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og går automatisk på
standbytilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede temperaturområde. Når temperaturen igen
kommer inden for det passende område, genoptager batteriopladeren opladningen og CHARGE-lampen
lyser igen. Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Indholdsfortegnelse
Batterioplader
Indeks
97DK
A
F
Advarselsmeddelelser .....................................................91
Fejlfinding ...........................................................................83
Afspilningszoom ...............................................................24
Filmtilstand .........................................................................16
Auto programmeret..........................................................30
Filnummer ...........................................................................70
Format ...................................................................................65
Batteri ....................................................................................96
Funkt.guide..........................................................................59
Batterioplader .....................................................................97
Følsomhed for smilregist. .............................................44
Beskyt ....................................................................................50
G
Billedformat ........................................................................34
Gitterlinje .............................................................................54
Billedindeks ........................................................................25
Gourmet ................................................................................31
Bip ...........................................................................................57
Blitz ........................................................................................20
H
Blødt snap ............................................................................31
Hukommelseskort...............................................................3
Hvidbalance ........................................................................40
C
Høj følsomhed....................................................................31
CD-ROM ..............................................................................74
I
Centreret måling................................................................43
Identifikation af kameraets dele .................................13
Computer ..............................................................................74
Indstillinger .........................................................................12
Import af billeder .......................................................77
Indstillinger for serieoptag. ..........................................37
Indeks
Center-AF ............................................................................41
MENU/Indstillingersøgning
Beskær (Ændr størrelse) ................................................48
Betjeningssøgning
Fokus ......................................................................................41
B
Indholdsfortegnelse
Indeks
Initialiser...............................................................................61
D
Installation ...........................................................................75
Dato ........................................................................................82
Intelligent autojustering .................................................29
Dato-/tidsindstilling .........................................................71
Intern hukommelse ..........................................................17
Diasshow ..............................................................................47
ISO ..........................................................................................39
Digital præcisions-zoom................................................55
Digital zoom .......................................................................55
K
DISP .......................................................................................19
Kontrolknap ........................................................................13
DPOF .....................................................................................51
Kopier ....................................................................................69
E
L
Eksponering ........................................................................38
Landskab ..............................................................................31
EV ...........................................................................................38
Langsom synkro ................................................................20
Language Setting ..............................................................58
LUN-indstillinger .............................................................64
Lysmålermetode ................................................................43
98DK
S
Macintosh-computer .......................................................74
Scenegenkendelse.......................................................29, 33
Mappe
Selvudløser ..........................................................................22
Skift lagringsmappe .........................................................67
Skift .................................................................................67
Skærm ....................................................................................19
Sletning ..........................................................................68
Skærmbilledet MENU ....................................................10
Valg .................................................................................53
Slet ....................................................................................26, 49
Mass Storage ......................................................................63
Slet lagringsmappe ...........................................................68
"Memory Stick Duo" ......................................................94
Smart zoom .........................................................................55
MENU ...................................................................................10
Smiludløser .........................................................................21
Multi-AF...............................................................................41
Sne...........................................................................................31
Måling på flere mønstre .................................................43
Software ................................................................................75
SteadyShot ...........................................................................36
N
Strømbesparelse ................................................................60
Optagelse ......................................................................33
Visning ...........................................................................46
NTSC .....................................................................................62
T
Tilslutning
Computer ......................................................................77
O
Printer .............................................................................81
Tv .....................................................................................72
Opret lagr.mappe ..............................................................66
Tilstandsvælger .................................................................16
Optagelse
Tusmørke .............................................................................31
Film .................................................................................16
Tusmørke portræt .............................................................31
Stillbillede ....................................................................16
Tv.............................................................................................72
Indeks
Operativsystem ..................................................................74
MENU/Indstillingersøgning
Strand .....................................................................................31
Nem-tilstand
Betjeningssøgning
Oprettelse ......................................................................66
Indholdsfortegnelse
M
Optisk zoom ..................................................................18, 55
Opt.funkt. .............................................................................28
P
U
Udskriftsbestillingsmærke ......................................51, 82
Udskriv ............................................................................51, 81
PAL.........................................................................................62
USB-tilslut ...........................................................................63
Pc .............................................................................................74
USB/A/V OUT-stik .......................................13, 72, 77, 81
PictBridge ......................................................................63, 81
Pixel ........................................................................................35
V
PMB .......................................................................................75
Valg af motiv ......................................................................31
PMB Portable .....................................................................79
VGA .......................................................................................35
Punktmåling ........................................................................43
Video ud ...............................................................................62
R
Visning
Film .................................................................................27
Ramme for AF-områdesøger .......................................41
Stillbillede ....................................................................23
Registrering af ansigter ..................................................45
Vælg mappe ........................................................................53
Retouchering.......................................................................48
Roter .......................................................................................52
Rødøjekorrektion ..............................................................48
Rødøjereduktion ................................................................56
99DK
Windows-computer .........................................................74
Z
Zoom ......................................................................................18
Æ
Betjeningssøgning
Ændring af displayet .......................................................19
Indholdsfortegnelse
W
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
100DK
Download PDF

advertising