Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 W180 Kompakt digitalkamera Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Cyber-shot Håndbog
DSC-W180/W190
© 2009 Sony Corporation
4-143-376-32(1)
DK
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side.
Dette er praktisk ved søgning efter en funktion, du ønsker at vise.
Betjeningssøgning
Søg efter oplysninger vha. betjening.
MENU/Indstillingersøgning
Betjeningssøgning
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger vha. funktion.
Søg efter oplysninger i en liste af
MENU-/Indstillingspunkter.
Mærker og bemærkninger der anvendes i denne
håndbog
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Søg efter oplysninger vha. nøgleord.
Standardindstillingen er angivet med
Indeks
I denne håndbog vises rækkefølgen på
betjeninger ved hjælp af pile (t). Betjen
kameraet i den angivne rækkefølge. Mærker
vises som de fremstår i kameraets
standardindstilling.
.
Angiver relevante forholdsregler og
begrænsninger angående den korrekte
behandling af kameraet.
Angiver oplysninger der er nyttige at kende.
2DK
"Memory Stick": Du
kan ikke bruge en
"Memory Stick" med dette
kamera.
• Se side 100 angående yderligere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
"Memory Stick
Duo"-adapter
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges
første gang.
• Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt
afladet. Endvidere kan du anvende det delvist
opladede batteri, som det er, selvom batteriet
ikke er helt opladet.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du opbruge den eksisterende ladning, tage
batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et
køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets
funktionsevne bedst.
• Se side 102 angående yderligere oplysninger om
det batteri, der kan anvendes.
Sorte, hvide, røde, blå eller
grønne prikker
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv
samt undlad at bruge vold mod det.
Indeks
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i "Memory Stick Duo"adapteren (sælges separat).
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces og
påvirker ikke optagelsen.
MENU/Indstillingersøgning
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
Betjeningssøgning
Bemærkninger om de typer "Memory
Stick", som du kan bruge (sælges
separat)
"Memory Stick Duo": Du kan
bruge en "Memory Stick Duo"
med dette kamera.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af
kameraet
Billeder, der bruges i denne håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder,
som rent faktisk er optaget med kameraet.
3DK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse
Betjeningssøgning
Sådan bruges denne håndbog······························ 2
Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3
Betjeningssøgning················································· 7
MENU/Indstillinger-søgning ·································· 9
Identifikation af kameraets dele ·························· 12
Brug af tilstandsvælgeren ··································· 13
Ændring af DISP (skærmbillede)-indstillingen ···· 14
Brug af den interne hukommelse ························ 16
Indeks
Autojustering ······················································· 17
Valg af motiv ······················································· 18
Film ····································································· 20
Auto programmeret ············································· 21
Smiludløser ························································· 22
Zoom ··································································· 23
Selvudløser ························································· 24
Makro ·································································· 25
Blitz ····································································· 26
Visning
Visning af stillbilleder··········································· 27
Afspilningszoom ·················································· 28
Billedindeks ························································· 29
Slet ······································································ 30
Visning af film······················································ 31
4DK
Indholdsfortegnelse
MENU (Optagelse)
MENU-punkter (Optagelse)··································· 9
Betjeningssøgning
MENU (Visning)
MENU-punkter (Visning) ····································· 10
Indstillinger
Tv
MENU/Indstillingersøgning
Indstillingspunkter ··············································· 11
Visning af billeder på et tv ··································· 70
Indeks
Computer
Brug af en Windows-computer···························· 72
Installation af softwaren (medfølger)··················· 74
Om "PMB (Picture Motion Browser)" ······················75
Se billeder på din computer ································ 76
Brug af en Macintosh-computer ·························· 80
Visning af "Cyber-shot - Vejledning til næste
trin" ······································································ 82
Udskrivning
Udskrivning af stillbilleder···································· 83
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer ······························ 84
Udskrivning i en fotoforretning ···························· 86
5DK
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Fejlfinding···························································· 87
Advarselsmeddelelser········································· 96
Betjeningssøgning
Andet
Brug af kameraet i udlandet — Strømkilder ········ 99
Om "Memory Stick Duo" ··································· 100
Om batteriet ······················································ 102
Om batteriopladeren ········································· 103
Indeks································································ 104
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
Indeks
6DK
Overlad indstillingerne
til kameraet
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Autojustering ························································· 17
Valg af motiv ························································· 18
Betjeningssøgning
Optagelse af portrætter Blødt snap ····························································· 18
Tusmørke portræt················································ 18
Smiludløser ··························································· 22
Registrering af ansigter······································ 44
Rødøjereduktion ·················································· 46
Optagelse af motiver i
bevægelse
Film ·········································································· 20
Serieoptagelse ····················································· 35
Optagelse uden slør
Høj følsomhed ······················································ 18
Selvudløser med 2-sekunders
forsinkelse ····························································· 24
ISO ··········································································· 37
SteadyShot ···························································· 34
Optagelse i modlys
Tvungen blitz ························································ 26
Optagelse på mørke
steder
Høj følsomhed ······················································ 18
Langsom synkro ·················································· 26
ISO ··········································································· 37
Justering af
eksponering
Histogram ······························································ 15
EV ············································································ 36
Ændring af
fokuspositionen
Fokus ······································································ 40
Registrering af ansigter······································ 44
Indeks
Makro ······································································ 25
MENU/Indstillingersøgning
Optagelse af motiver
på tæt hold
7DK
Indholdsfortegnelse
Ændring af billedformat Billedformat ··························································· 32
Visning af forstørrede
billeder
Afspilningszoom ··················································· 28
Beskær ··································································· 50
Redigering af billeder
Retouchering ························································ 50
Tilpasning af flere ················································ 51
Afspilning af en serie
billeder i rækkefølge
Diasshow ······························································· 48
Udskrift af billeder med Brug af "PMB (Picture Motion Browser)" ····· 75
dato
MENU/Indstillingersøgning
Slet ··········································································· 30
Format ···································································· 64
Betjeningssøgning
Sletning af billeder
Initialisering af
indstillinger
Initialiser ································································· 59
Udskrivning af billeder
Udskriv ···································································· 83
Visning på tv
Visning af billeder på et tv ································· 70
Oplysninger om
ekstraudstyr
"Cyber-shot - Vejledning til næste trin" ········· 82
Indeks
Ændring af indstillinger Indstillinger af ur ·················································· 68
for dato og klokkeslæt
8DK
Indholdsfortegnelse
MENU/Indstillinger-søgning
MENU-punkter (Optagelse)
Du kan nemt vælge de forskellige optagefunktioner fra Menuknappen.
(Stillbillede) eller
(Film) for at skifte
2 Tryk på MENU-knappen for at vise
Menuskærmen.
Betjeningssøgning
1 Indstil tilstandsvælgeren til
optagetilstanden.
MENU-knap
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
Kontrolknap
I tabellen nedenfor angiver , at en funktion er til rådighed, og — at den ikke er til rådighed.
Ikonerne nedenfor [Valg af motiv] og [ ] angiver de tilstande, der er til rådighed.
MENU/Indstillingersøgning
4 Tryk på MENU-knappen for at slå Menuskærmen
fra.
Tilstandsvælger
Indeks
Kamera
Valg af motiv
Menupunkter
Kamera
—
Billedformat
—
SteadyShot
—
Opt.funkt.
—
EV
ISO
—
Hvidbalance
—
Fokus
Lysmålermetode
—
—
—
—
—
—
—
Følsomhed for smilregist.
—
Registrering af ansigter
—
Blitzniveau
—
—
Rødøjereduktion
Farvetilstand
—
—
—
—
(Indstillinger)
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
9DK
Du kan nemt vælge de forskellige visningsfunktioner fra Menuknappen.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
til afspilningstilstand.
(Afspil) for at skifte
MENU-knap
(Afspil)
3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på
kontrolknappen.
4 Tryk på z midt på kontrolknappen.
Kontrolknap
Menupunkter
"Memory Stick Duo"
Intern hukommelse
(Diasshow)
(Retouchering)
(Tilpasning af flere)
MENU/Indstillingersøgning
I tabellen nedenfor angiver , at en funktion er til rådighed, og — at den ikke er til rådighed.
Betjeningssøgning
2 Tryk på MENU-knappen for at vise
Menuskærmen.
Indholdsfortegnelse
MENU-punkter (Visning)
(Beskyt)
DPOF
Indeks
(Udskriv)
(Roter)
(Vælg mappe)
—
(Indstillinger)
Bemærk
• Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
10DK
Du kan ændre indstillingerne på
(Indstillinger)-skærmen.
1 Tryk på MENU-knappen for at vise
Menuskærmen.
MENU-knap
3 Vælg hvert punkt ved hjælp af v/V/b/B, og tryk
derefter på z.
Kategorier
Punkter
Primære indstill.
Bip
Kontrolknap
USB-tilslut
Video ud
MENU/Indstillingersøgning
4 Tryk på MENU-knappen for at slå Menuskærmen
fra.
Betjeningssøgning
2 Vælg
(Indstillinger) med V på kontrolknappen
og tryk derefter på z midt på kontrolknappen for
at vise opsætningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indstillingspunkter
Initialiser
Optagelsesindstil.
Gitterlinje
Autom. visn.
Internt huk.værktøj
Format
"Memory Stick"-værktøj
Format
Indeks
Digital zoom
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Language Setting
Language Setting
Bemærk
• ["Memory Stick"-værktøj] vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" ind i kameraet, mens [Internt
huk.værktøj] kun vises, når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo".
11DK
A Udløserknap
B Blitz
C Mikrofon
D ON/OFF (Strøm)-knap
F Selvudløserlampe
G Objektiv
H LCD-skærm
I MENU-knap (9)
K Tilstandsvælger (13)
L DC IN-stik
M
(USB)·A/V OUT-terminal (side)
N Stikdæksel
O Krog til håndledsrem
MENU/Indstillingersøgning
J Ved optagelse: W/T (zoom)-knap (23)
Ved visning: (Zoom ved afspilning)knap (28)/ (Indeks)-knap (29)
Betjeningssøgning
E ON/OFF (Strøm)-indikator
Indholdsfortegnelse
Identifikation af kameraets dele
P Ved optagelse:
(Smil)-knap (22)
Ved visning: (Slet)-knap (30)
Indeks
Q Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z
Menu fra: DISP/ / /
R Højttaler
S Stik til kamerastativ
T Dæksel til batteri/"Memory Stick Duo"
U Åbning til batteriindsættelse
V Udløsergreb til batteri
W Åbning til "Memory Stick Duo"
X Aktivitetslampe
12DK
Indstil tilstandsvælgeren på den ønskede funktion.
Indholdsfortegnelse
Brug af tilstandsvælgeren
Tilstandsvælger
Betjeningssøgning
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder (side 17).
(Film)
Giver dig mulighed for at optage film med lyd (side 20).
(Afspil)
Giver dig mulighed for at afspille stillbilleder og film (side 27, 31)
MENU/Indstillingersøgning
(Stillbillede)
Indeks
13DK
1 Tryk på DISP (skærmbillede) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på DISP (skærmbillede), skifter indstillingen.
Indstiller skærmen til standard lysstyrke og viser informationen.
Gør skærmen lysere og viser informationen.
Histogram til*
MENU/Indstillingersøgning
Indikatorer til*
Betjeningssøgning
Indikatorer til
Indholdsfortegnelse
Ændring af DISP (skærmbillede)indstillingen
Gør skærmen lysere og viser en graf over billedlysstyrken.
Billedinformationen vises også under afspilning.
Gør skærmen lysere og viser kun billeder.
Indeks
Indikatorer fra*
* Lysstyrken for LCD-baggrundslyset forstærkes.
Bemærk
• Hvis du viser billeder udenfor under lyse forhold, skal du skrue op for lysstyrken på skærmen. Men
batteriets styrke aftager muligvis hurtigere under sådanne forhold.
14DK
Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer et lyst billede,
når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
B
Mørk
Lys
1 Tryk flere gange på DISP (skærmbillede) indtil histogrammet vises.
Betjeningssøgning
A
Indholdsfortegnelse
Histogram
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Histogrammet vises også, når du afspiller et enkelt billede, men her kan du ikke justere eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke under optagelse af film, afspilning af film eller ved visning af roterede
stillbilleder.
• Der kan være stor forskel på det histogram, der blev vist under optagelsen, og det der vises under
afspilning, når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder, som er optaget med andre kameraer.
Indeks
15DK
Kameraet har ca. 12 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selv når der
ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med denne interne
hukommelse.
B
Intern
hukommelse
Om billeddata, der er gemt i den interne
hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Følg fremgangsmåden på side 76 til 77 uden en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Indeks
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder.
MENU/Indstillingersøgning
B
Når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Betjeningssøgning
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo".
[Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles.
[Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder på "Memory Stick Duo".
Indholdsfortegnelse
Brug af den interne hukommelse
Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet, og udfør derefter den procedure,
der er beskrevet i [Kopier] (side 67).
Bemærkninger
• Du kan ikke overføre billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Ved at oprette en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer med det dedikerede USB-kabel kan
du overføre data, der er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men du kan ikke overføre data
fra en computer til den interne hukommelse.
16DK
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2 MENU t
(Kamera) t
(Stillbillede).
(Autojustering) t z på kontrolknappen.
zHvis du optager et stillbillede af et motiv, som er
svært at fokusere på
I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
– Det er mørkt, og motivet er langt væk.
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
– Motivet ses gennem glas.
– Motivet bevæger sig hurtigt.
– Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
– Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning.
MENU/Indstillingersøgning
• Den korteste optageafstand er cirka 5 cm (W), 40 cm (T) (fra objektivet).
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt,
og der høres ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen
(side 40).
Betjeningssøgning
3 Optag med udløserknappen.
Indholdsfortegnelse
Autojustering
Indeks
17DK
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2 MENU t
(Stillbillede).
(Kamera) t ønsket Valg af motiv t z på kontrolknappen.
Giver dig mulighed for at optage billeder med en blødere
atmosfære til portrætter og blomster osv.
(Landskab)
Giver mulighed for nem optagelse af fjerne motiver ved
at fokusere ind på distancen. Optager en klar blå himmel
og blomsterfarver.
(Tusmørke
portræt)
Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af
personer i aftenomgivelser uden at atmosfæren går tabt.
(Tusmørke)
Giver dig mulighed for natoptagelser på afstand, uden at
den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
(Strand)
Giver dig mulighed for at optage det blå vand helt klart
ved optagelser af strand- og søbredder.
(Sne)
Indeks
(Blødt snap)
MENU/Indstillingersøgning
Giver dig mulighed for at tage billeder
uden blitz ved svag belysning, hvilket
reducerer sløring.
Betjeningssøgning
(Høj følsomhed)
Indholdsfortegnelse
Valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage klare billeder ved at
forhindre indsunkne farver i snelandskaber og på andre
steder, hvor hele motivet forekommer hvidt.
Bemærk
• Når du optager billeder med tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke), er
lukkerhastigheden langsommere, og billederne har tendens til at blive slørede. For at forhindre sløring
anbefales det, at du anvender et stativ.
18DK
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet. angiver en funktion der er til rådighed og — at den
ikke er til rådighed. Ikonerne nedenfor [Blitz] angiver de blitztilstande, der er til rådighed.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv.
Blitz
SteadySerieHvidShot
optagelse balance
—
Smiludløser
*
—
—
—
—
—
—
* Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance].
—
—
—
—
—
—
MENU/Indstillingersøgning
—
—
Rødøjereduktion
—
—
—
Registrering af
ansigter
Betjeningssøgning
Makro
Indholdsfortegnelse
Funktioner du kan anvende i Valg af motiv
Indeks
19DK
Giver dig mulighed for at optage film med lyd.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Film).
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Betjeningssøgning
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Indholdsfortegnelse
Film
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
20DK
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne
menu.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
3 Optag med udløserknappen.
(Stillbillede).
(Auto programmeret) t z på
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Kamera) t
kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Auto programmeret
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
21DK
Indholdsfortegnelse
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk på
(Smil)-knappen.
2 Vent mens der registreres et smil.
3 Stop optagelsen ved at trykke på
knappen igen.
(Smil)-
Registrering af ansigterramme
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
• Optagelse ved brug af Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fyldt op.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Når tilstanden
(Landskab) eller (Tusmørke) er valgt i Valg af motiv, kan du ikke bruge
Smiludløserfunktionen.
Undlad at dække øjnene med pandehåret.
Dæk ikke for ansigtet med hatte, masker, solbriller osv.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det
så vandret som muligt. Hold øjnene knebet sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres
nemmere, hvis man kan se tænderne.
1
Indeks
zTips til bedre optagelser af smil
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Når smileniveauet overstiger b-punktet på indikatoren,
optager kameraet automatisk billeder.
Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser,
optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til
Smiludløsertilstanden.
• Udløseren aktiveres, når en person, hvis ansigt er registreret, smiler.
• Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] i
indstillingsmenuen.
22DK
Du kan forstørre billedet, når du optager. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder
op til 3×.
1 Tryk på W/T (zoom)-knappen.
T-knap
• Se side 61 når zoomgraden overstiger 3×.
Bemærk
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.
W-knap
Betjeningssøgning
Tryk på T-knappen for at zoome ind og på W-knappen for at
zoome ud.
Indholdsfortegnelse
Zoom
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
23DK
1 Tryk på
(Selvudløser) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på
(Selvudløser), skifter indstillingen.
Selvudløseren anvendes ikke.
Indstiller selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse
zReduktion af slør med to-sekunds selvudløseren
MENU/Indstillingersøgning
• Anvend selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse for at forhindre slør på et billede. Lukkeren
udløses 2 sekunder efter, du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer kamerarystelser, når
udløserknappen trykkes ned.
Betjeningssøgning
Indstiller selvudløseren med 10-sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og
der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
Tryk igen på for at annullere.
Indholdsfortegnelse
Selvudløser
Indeks
24DK
Anvend denne indstilling til at optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og
blomster.
1 Tryk på
(Makro) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på
Indholdsfortegnelse
Makro
(Makro), skifter indstillingen.
• Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand.
Justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres. Slå Makro
til ved optagelse af motiver på nært hold.
• Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden.
• Hastigheden af Automatisk fokusering falder, når du optager billeder i Makrotilstanden.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærk
Betjeningssøgning
Justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder.
Indeks
25DK
1 Tryk på
(Blitz) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på
(Blitz), skifter indstillingen.
Udløses, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys.
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages
et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
(Langsom synkro)
Blitzen udløses ikke.
• Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
• Når blitzen oplades, vises
.
• Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse.
zNår der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget
med blitz
Kamera
Indeks
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de
fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
Blitzen udløses altid. (Blitz til)
Indholdsfortegnelse
Blitz
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i
luften
Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres?
• Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Blitz fra] vælges automatisk.)
• Selvom du valgte tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv, er lukkerhastigheden muligvis
langsommere under forhold med lav belysning eller i mørke omgivelser. I det tilfælde skal du
anvende et stativ, eller holde dine arme tæt ind til kroppen efter du har trykket på udløserknappen.
26DK
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Afspil).
2 Vælg et billede med kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Visning af stillbilleder
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
27DK
Indholdsfortegnelse
Afspilningszoom
Afspiller det forstørrede billede.
1 Tryk på
(Afspilningszoom)-knappen under visning
af et stillbillede.
2 Juster positionen med kontrolknappen.
3 Ændr zoom-skalaen med W/T (zoom)-knappen.
Viser det viste område
Tryk på -knappen (T) for at zoome ind og på W-siden for at zoome af hele billedet
ud.
Tryk på z for at annullere afspilningszoom.
Du kan gemme et forstørret billede ved at anvende beskæringsfunktionen.
Tryk på MENU t [Retouchering] t [Beskær].
MENU/Indstillingersøgning
zSådan gemmes forstørrede billeder
Betjeningssøgning
Billedet forstørres op til dobbelt størrelse, centreret omkring
billedets midtpunkt.
Indeks
28DK
Viser flere billeder på samme tid.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2 Tryk på
(Afspil).
(Indeks)-knappen for at få vist billedindeksskærmen.
3 For at vende tilbage til enkeltbilledskærmen skal du vælge et billede med
kontrolknappen og derefter trykke på z.
zSådan viser du billeder fra den ønskede mappe
MENU/Indstillingersøgning
Vælg bjælken til venstre med kontrolknappen, og vælg derefter
den ønskede mappe med v/V.
Betjeningssøgning
Tryk på knappen igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder.
Indholdsfortegnelse
Billedindeks
Indeks
29DK
Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2
(Afspil).
(Slet)-knap t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Giver dig mulighed for at vælge og slette flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder,
der skal slettes. Vælg et billede med et -mærke igen
for at fjerne -mærket.
(Alle i denne mappe)
Sletter alle billeder i den valgte mappe på én gang.
Tryk på [OK] t z efter trin 2.
zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand,
MENU/Indstillingersøgning
2MENU t [OK] t z
Betjeningssøgning
(Dette bil.)
Indholdsfortegnelse
Slet
når du vælger billeder
Indeks
Tryk på -knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i
indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og
tryk på
(Indeks)-knappen (W) i enkeltbilledtilstand for at
vende tilbage til indekstilstand.
• Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstanden i
[Beskyt] eller [DPOF].
30DK
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Afspil).
2 Vælg en film med kontrolknappen.
3 Tryk på z.
Afspilningsfunktion
z
Pause
B
Hurtigt fremad
b
Hurtigt tilbage
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrke. Juster lydstyrken
med b/B.
Bemærk
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer.
MENU/Indstillingersøgning
Kontrolknap
Betjeningssøgning
Filmafspilningen starter.
Indholdsfortegnelse
Visning af film
Indeks
31DK
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort
papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages. Vælg det billedformat der
svarer til den måde, du ønsker at se dine billeder på.
(Billedformat) t ønsket format
Ved optagelse af stillbilleder
Retningslinjer for brug
(4000×3000)
(Kun DSC-W190)
Til udskrifter op til A3+ format
Antal
billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
Færre
Fin
Færre
Fin
Flere
Grov
(3648×2736)
(Kun DSC-W180)
Til udskrifter op til A3 format
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4 format
(2048×1536)
Til udskrifter op til L/2L format
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(4000×2672)
(Kun DSC-W190)
Bredde-højde-forholdet 3:2 svarer til
almindelige fotos og postkort
Indeks
(3264×2448)
(Kun DSC-W190)
MENU/Indstillingersøgning
Billedformat
Betjeningssøgning
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Billedformat
(3648×2432)
(Kun DSC-W180)
(4000×2248) Til visning på et højopløsnings-tv
(Kun DSC-W190)
(3648×2056)
(Kun DSC-W180)
(1920×1080)
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, kan begge kanter muligvis blive
skåret væk.
32DK
Billedformatet er fastsat til 320 × 240.
De film, der optages med dette kamera, optages i AVI-format (Motion JPEG), cirka 30 fps.
zOm "billedkvalitet" og "billedformat"
Beskrivelse af pixel og billedformat
Billedformat: 12M
4000 pixel × 3000 pixel = 12.000.000 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Betjeningssøgning
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og
vises med mange detaljer. "Billedformat" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan
se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Indholdsfortegnelse
Ved optagelse af film
1
Pixel
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Indeks
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
MENU/Indstillingersøgning
Pixel
33DK
Vælger anti-slørfunktionen.
1 MENU t
(SteadyShot) t ønsket tilstand
Anvender ikke anti-slørfunktionen.
(Auto)
Aktiverer automatisk anti-slørfunktionen, når det er sandsynligt, at
optageforholdene forårsager kamerarystelser.
Du kan stabilisere billeder, selv når du zoomer ind på et motiv, der
er langt væk.
Bemærkninger
I filmtilstanden er [SteadyShot] fastsat til [Fra].
[SteadyShot] er fastsat til [Fra], mens Smiludløserfunktionen er aktiveret.
Der behøves tid til billedbehandling.
Anti-slørfunktionen fungerer ikke, når der optages med blitz.
zTip til forebyggelse af sløring
Kamerarystelse
Dine hænder eller din krop ryster, mens du
holder kameraet og trykker på udløserknappen,
og hele skærmbilledet er sløret.
Indeks
Kameraet bevægede sig ved et uheld, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelse".
Hvis motivet bevægede sig, da du tog billedet, kaldes det "motivslør". Kamerarystelser og
motivslør optræder i øvrigt ofte under forhold med lav belysning eller langsomme
lukkerhastigheder, som fx dem i tilstandene
(Tusmørke portræt) eller (Tusmørke). I
sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.
MENU/Indstillingersøgning
•
•
•
•
Betjeningssøgning
(Fra)
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
• Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan
overflade for at holde kameraet stille.
• Optag ved brug af selvudløseren med en 2sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du har
trykket på udløserknappen.
Motivslør
Selv om kameraet holdes stille, bevæger
motivet sig under eksponeringen, sådan at
motivet optages sløret, når udløserknappen
trykkes ned. Kamerarystelser reduceres
automatisk vha. anti-slørfunktionen. Men
funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv
vis.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at gøre lukkerhastigheden hurtigere og tryk på udløserknappen
inden motivet bevæger sig.
34DK
Du kan vælge Normal (enkeltbillede) eller Serieoptagelse som optagetilstand.
1 MENU t
(Opt.funkt.) t ønsket tilstand
(Normal)
Optager et enkelt billede.
Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
Betjeningssøgning
(Serieoptagelse)
Indholdsfortegnelse
Opt.funkt.
Bemærkninger
Serieoptagelse er ikke til rådighed i Filmtilstand.
Blitzen er automatisk indstillet til [Blitz fra].
Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder.
Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling.
Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" er fuld, stopper Serieoptagelse.
• Fokus, hvidbalancen og eksponeringen indstilles for det første billede,
og disse indstillinger anvendes også til de andre billeder.
MENU/Indstillingersøgning
•
•
•
•
•
Indeks
35DK
Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.
1 MENU t
(EV) t ønsket EV-indstilling
Bemærk
zJustering af eksponeringen for at få bedre billeder
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Lukkerhastighed = Det tidsrum, i hvilket kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
= Optagefølsomhed
Indeks
Overeksponering = for meget lys
Hvidligt billede
MENU/Indstillingersøgning
Eksponering:
Betjeningssøgning
• Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil
eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.
Indholdsfortegnelse
EV
Lavere EV-indstilling –
Korrekt eksponering
Højere EV-indstilling +
Undereksponering = for lidt lys
Mørkere billede
36DK
Justerer lysfølsomheden.
1 MENU t
(Kamera) t
ønsket tilstand
/
/
/
/
(ISO) t
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
/
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i
bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).
Bemærk
• Der kan ikke vælges andre ISO-indstillinger end [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400], når
optagetilstanden er indstillet til Serieoptagelse.
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en
billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Indeks
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at
lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
MENU/Indstillingersøgning
zJustering af ISO-følsomhed (anbefalet
Betjeningssøgning
(Auto)
(Auto programmeret) t
Indholdsfortegnelse
ISO
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive
mørkere.
37DK
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion hvis
billedfarven forekommer unaturlig.
1 MENU t
(Hvidbalance) t ønsket tilstand
Justerer automatisk hvidbalancen, sådan at farverne fremstår
naturlige.
Justerer for udendørs forhold på en klar dag,
aften, nattesekvenser, neonskilte, fyrværkeri
osv.
(Skyet)
Justerer for en overskyet himmel eller i
skyggeomgivelser.
(Fluorescerende
lys 1)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvid
fluorescerende belysning.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvid
fluorescerende belysning.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvid
fluorescerende belysning om dagen.
Indeks
(Fluorescerende
lys 2)
MENU/Indstillingersøgning
(Dagslys)
(Fluorescerende
lys 3)
n (Skinnende)
(Blitz)
Betjeningssøgning
(Auto)
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance
Justerer for steder under en skinnende lampe
eller under stærk belysning, som fx i et
fotostudie.
Justerer for blitzforholdene.
Bemærkninger
• [Hvidbalance] kan ikke justeres i tilstanden Autojustering.
• I Valg af motiv-tilstanden kan du kun ændre hvidbalanceindstillingen i tilstanden
(Høj følsomhed).
• Når du optager film, eller når Valg af motiv er indstillet til
(Høj følsomhed)-tilstand, kan [Blitz] ikke
vælges i [Hvidbalance].
• Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt,
selvom du vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du optager med blitz i andet end [Blitz]-tilstand, er [Hvidbalance] indstillet til [Auto].
• Når blitzen er indstillet til Blitz til, kan du kun indstille [Hvidbalance] til [Auto] eller [Blitz].
38DK
Fortsættes r
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk i tilstanden Autojustering, men du kan justere farvetoner
manuelt ved hjælp af hvidbalancefunktionen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Betjeningssøgning
Vejr/belysning
Indholdsfortegnelse
zIndvirkningen fra lysforholdene
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
39DK
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
(Multi-AF)
(Auto programmeret) t
• Når Registrering af ansigter-funktionen er
aktiveret, arbejder AF med prioritet på
ansigter.
(Center-AF)
Ramme for AFområdesøger
(Kun for et stillbillede)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum
af områdesøgerens ramme. Bruges det
sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker det.
0.5 m/1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(ubegrænset
afstand)
Fokuserer automatisk hurtigt på området omkring en tidligere
indstillet afstand (semimanuel). Denne tilstand er praktisk ved
fortsat optagelse af et motiv på den samme afstand. Brug
"Semimanuel" når det er vanskeligt at opnå skarpt fokus med
automatisk fokusering, som fx ved optagelse af et motiv gennem et
net eller vindue.
Indeks
Ramme for AFområdesøger
MENU/Indstillingersøgning
Fokuserer automatisk på et motiv på alle
afstande i områdesøgerens ramme.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned
i optagetilstanden for stillbilleder, vises der
en grøn ramme rundt om det område, der er
fokuseret.
(Fokus) t
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Kamera) t
ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Fokus
• Fokuserer på et motiv på alle afstande i områdesøgerens ramme i
semimanuel tilstand.
Bemærkninger
• Når du anvender [Digital zoom], er AF-områdesøgerrammen deaktiveret og vises med en stiplet linje. I
dette tilfælde fungerer kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.
• Når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Auto], er fokustilstanden fastsat til [Multi-AF].
• I Filmoptagelse-tilstanden er fokustilstanden fastsat til [Multi-AF].
• Fokustilstanden er fastsat til [Multi-AF], mens Smiludløser-funktionen er aktiveret.
• Semimanuel afstandsindstilling indeholder en vis usikkerhed, og denne usikkerhed forøges, når zoom
indstilles til T-siden, eller objektivet vendes opad eller nedad.
40DK
Fortsættes r
skærmen
Hvis motivet er ude af fokus, skal du gøre følgende:
Indikator for AE/
AF-lås
2Når indikatoren for AE/AF-låsen holder op med at
blinke og lyser konstant, skal du vende tilbage til
det indstillede motiv og trykke udløserknappen
helt ned.
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan omgøre proceduren så mange gange som
nødvendigt, så længe du ikke trykker udløserknappen
helt ned.
Betjeningssøgning
Ramme for AFområdesøger
1Omkomponer billedet sådan at motivet er placeret
i midten af AF-områdesøgeren, og tryk
udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på
motivet (AF-lås).
Indholdsfortegnelse
zSådan fokuserer du på motiver nær kanten af
Indeks
41DK
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme
eksponeringen.
Ved optagelse af stillbilleder:
Ved optagelse af film:
1 MENU t
(Lysmålermetode) t ønsket tilstand
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet
bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere
mønstre).
(Center)
Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på
lysstyrken af motivet der (Centreret måling).
(Spot)
Måler kun en del af motivet
(Punktmåling). Denne funktion er
praktisk, når motivet belyses bagfra,
eller når der er kraftig kontrast mellem
motivet og baggrunden.
Placeres på motivet
Indeks
Kryds til punktmåling
MENU/Indstillingersøgning
(Multi)
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Kamera) t
(Auto programmeret) t
(Lysmålermetode) t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Lysmålermetode
Bemærkninger
• Der kan ikke vælges [Spot] i Filmtilstand.
• Lysmålermetoden er kun til rådighed, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
• Lysmålermetoden er fastsat til [Multi], mens Smiludløser-funktionen er aktiveret.
42DK
Indstiller følsomheden af Smiludløser-funktionen for registrering af smil.
1 MENU t
(Følsomhed for smilregist.) t ønsket tilstand
Registrerer et stort smil.
(Mellem)
Registrerer et normalt smil.
(Høj)
Registrerer selv et lille smil.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• [Følsomhed for smilregist.] kan ikke justeres i Filmtilstanden.
• Du kan ændre følsomhedsindstillingen for Smilregistrering, når tilstanden
(Høj følsomhed),
(Blødt snap),
(Tusmørke portræt),
(Strand) eller (Sne) er valgt i Valg af motiv-tilstand.
Betjeningssøgning
(Lav)
Indholdsfortegnelse
Følsomhed for smilregist.
Indeks
43DK
Vælger om Registrering af ansigter-funktionen skal bruges eller ej.
Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering,
hvidbalance og rødøjereduktion automatisk.
Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er
hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til ansigtsregistrering omkring
hovedmotivet bliver orange. Rammen, hvor fokus er indstillet, vil blive grøn, når du
trykker halvt ned på udløserknappen.
Ramme til ansigtsregistrering (hvid)
1 MENU t
(Fra)
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Anvender ikke Registrering af ansigter-funktionen.
Bemærkninger
• [Registrering af ansigter] kan ikke vælges i Filmtilstanden.
• Der kan registreres op til 8 ansigter. Men der kan kun registreres op til 4 af dine motivers ansigter, når
(Blødt snap)-tilstanden er valgt i tilstanden Valg af motiv.
• Under optagelse med Smiludløser indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], selvom den
er indstillet til [Fra].
Indeks
zSådan gøres ansigterne nemmere at registrere
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
(Registrering af ansigter) t ønsket tilstand
Betjeningssøgning
Ramme til ansigtsregistrering (orange)
Indholdsfortegnelse
Registrering af ansigter
• Anvend et passende belysningsniveau.
• Sørg for, at motivernes ansigter ikke er dækket af hatte,
masker, solbriller osv.
• Sørg for, at motiverne vender mod kameraet.
44DK
Justerer mængden af blitzlys.
1 MENU t
(Kamera) t
t ønsket tilstand
(Blitzniveau)
Giver et lavere blitzniveau.
(Standard)
(+)
Giver et højere blitzniveau.
Bemærk
• Sommetider vises effekter ikke, når motivet, der fotograferes, enten er for lyst eller for mørkt.
Betjeningssøgning
(–)
(Auto programmeret) t
Indholdsfortegnelse
Blitzniveau
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
45DK
Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse for at reducere røde øjne, når du anvender
blitz.
(Rødøjereduktion) t ønsket tilstand
Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, udløses blitzen
automatisk for at reducere problemer med røde øjne.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne.
(Fra)
Bruger ikke rødøjereduktion.
Bemærkninger
zHvad forårsager problemet med røde øjne?
Indeks
• [Rødøjereduktion] kan ikke vælges under brug af Filmtilstand eller Smiludløser.
• Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund,
efter du har trykket på udløserknappen. Sørg endvidere for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz.
• Hvis du ikke anvender Registrering af ansigter-funktionen, fungerer Rødøjereduktion ikke, selv om du
vælger [Auto].
MENU/Indstillingersøgning
(Auto)
Betjeningssøgning
1 MENU t
Indholdsfortegnelse
Rødøjereduktion
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet
(nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet".
Kamera
Øje
Nethinde
Andre metoder til at reducere røde øjne
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen er automatisk indstillet til [Blitz fra].)
• Når øjnene på motivet er røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion]
på visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB".
46DK
Du kan ændre billedets skarphed og anvende effekter.
Ved optagelse af stillbilleder:
Ved optagelse af film:
1 MENU t
(Farvetilstand) t ønsket tilstand
Indstiller billedet til standardfarve.
(Sepia)
Indstiller billedet til sepia-farve.
(S-H)
Indstiller billedet til sort og hvid.
MENU/Indstillingersøgning
(Normal)
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Kamera) t
(Auto programmeret) t
(Farvetilstand) t ønsket tilstand
Indholdsfortegnelse
Farvetilstand
Indeks
47DK
Billederne vises automatisk i rækkefølge.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2 MENU t
(Afspil) for at skifte til afspilningstilstand.
(Diasshow) t z på kontrolknappen
4 [Start] t z
5 Tryk på z for at afslutte diasshowet.
Bemærkninger
• Du kan ikke afspille film.
• Andre indstillinger end [Billede] gemmes indtil næste gang, de ændres.
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.
Alle
Afspiller et diasshow med alle stillbillederne i rækkefølge.
Mappe
Afspiller et diasshow med de stillbilleder, der findes i den aktuelt
valgte mappe.
MENU/Indstillingersøgning
Billede
Betjeningssøgning
3 Vælg en ønsket indstilling.
Indholdsfortegnelse
Diasshow
Indeks
Effekter
Vælger afspilningshastigheden og stemningen for diasshows.
Enkel
Et enkelt diasshow der skifter stillbilleder ved et forudbestemt
interval.
Afspilningsintervallet kan justeres i [Interval], og du kan virkelig
nyde dine billeder.
Basis
Et basisdiasshow, der passer til en lang række scener.
Interval
Indstiller intervallet for skærmskift.
1 sek
Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Enkel]-diasshow.
3 sek
5 sek
10 sek
Auto
Intervallet er indstillet til at passe til et [Basis]-diasshow.
48DK
Slår gentagelse af diasshow til eller fra.
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Indholdsfortegnelse
Gentag
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
49DK
Tilføjer effekter eller korrigerer et optaget billede og optager det som en ny fil.
Det oprindelige billede bevares.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Retouchering) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
3 Udfør retouchering i henhold til betjeningsmetoden i hver tilstand.
(Beskær)
Optager det zoomede
afspilningsbillede.
Vælg [OK] med kontrolknappen
t z.
• Du kan muligvis ikke fjerne
problemet med røde øjne afhængigt
af billedet.
1
Indeks
Korrigerer for problemet med
(Rødøjekorrektion) røde øjne forårsaget af blitz.
MENU/Indstillingersøgning
Tryk på -knappen (T) for at
zoome ind og tryk på W for at
zoome ud.
2 Indstil zoompunktet med
kontrolknappen.
3 MENU t vælg et billede der skal
gemmes t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten af beskårne billeder kan
blive forringet.
• Det billedformat, som du kan beskære, varierer muligvis afhængigt af
billedet.
1
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Retouchering
Bemærk
• Film kan ikke retoucheres.
50DK
Du kan ændre bredde-højde-forholdet og formatet på de optagne billeder, og derefter gemme
dem som nye filer.
Du kan omdanne billeder til 16:9 bredde-højde-forholdet til højdefinitionsvisning og til VGAformatet til brug for en blog eller som vedhæftning til e-mail.
(Afspil) for at skifte til afspilningstilstand.
2 MENU t
(Tilpasning af flere) t ønsket tilstand t z på
kontrolknappen
3 Zoom ind på det område du ønsker at beskære med W/T (zoom)knappen.
Betjeningssøgning
1 Indstil tilstandsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af flere
4 Angiv det område du ønsker at beskære med kontrolknappen.
(HDTV)
Ændrer bredde-højde-forholdet
fra 4:3/3:2 til 16:9 og gemmer det
som 2M-format.
Bemærkninger
Indeks
(Blog / e-mail) Ændrer bredde-højde-forholdet
fra 16:9/3:2 til 4:3 og gemmer det
som VGA-format.
MENU/Indstillingersøgning
5 MENU t [OK] t z
• Du kan ikke ændre størrelsen på film.
• Formatet på billeder, der er optaget i VGA-format, kan ikke ændres til [HDTV]-format.
• Forstørrelse og tilpasning til flere billeder kan reducere billedkvaliteten.
51DK
Beskytter de billeder du har optaget mod utilsigtet sletning.
-mærket vises for registrerede billeder.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Beskyt) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og beskytte flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
zSådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede du vil ophæve beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på z på
kontrolknappen på samme måde som proceduren for at beskytte det.
-indikatoren forsvinder, og beskyttelsen er ophævet.
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
beskyttes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Beskyt
Indeks
52DK
DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der giver dig mulighed for at angive de
billeder på "Memory Stick Duo", som du senere ønsker at udskrive.
(Udskriftsbestilling)-mærket vises for registrerede billeder.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Afspil) for at skifte til afspilningstilstand.
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
(Dette bil.)
Bestiller udskrivning af det aktuelt viste billede i
enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Du kan vælge og bestille udskrift af flere billeder.
Gør som følger efter trin 2.
2MENU t [OK] t z
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne mærket.
Betjeningssøgning
2 MENU t
Indholdsfortegnelse
DPOF
•
(Udskriftsbestilling)-mærket kan ikke tilføjes til film.
• Du kan tilføje et
(Udskriftsbestilling)-mærke på op til maksimalt 999 billeder.
Vælg det billede som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og tryk derefter på z på
kontrolknappen på samme måde som i proceduren for tilføjelse af et DPOF-mærke.
-mærket forsvinder, og DPOF-registreringen er annulleret.
Indeks
zSådan fjernes DPOF-mærket
53DK
Roterer et stillbillede. Brug dette til at vise et vandret positioneret billede i lodret position.
2 MENU t
(Afspil) for at skifte til afspilningstilstand.
(Roter) t z på kontrolknappen
3 Roter billedet med [ / ] t b/B.
Bemærkninger
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
MENU/Indstillingersøgning
4 [OK] t z
Betjeningssøgning
1 Indstil tilstandsvælgeren til
Indholdsfortegnelse
Roter
Indeks
54DK
Når der er oprettet flere mapper i "Memory Stick Duo", vælger dette den mappe, der indeholder
det billede, du ønsker at vise.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Vælg mappe) t z på kontrolknappen
3 Vælg mappen med b/B.
4 [OK] t z
Bemærk
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
Når der er oprettet flere mapper, vises følgende indikatorer på det første og sidste billede i
mappen.
: Flytter til den forrige mappe
: Flytter til den næste mappe
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe
MENU/Indstillingersøgning
zSådan vises billeder på tværs af flere mapper
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Afspil) for at skifte til afspilningstilstand.
Indholdsfortegnelse
Vælg mappe
Indeks
55DK
Tænder eller slukker for den lyd, der afgives, når du anvender kameraet.
1 MENU t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [Bip] t ønsket
tilstand t z på kontrolknappen
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/udløserknappen.
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Betjeningssøgning
Lukker
Indholdsfortegnelse
Bip
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
56DK
Vælger USB-tilstanden, når kameraet tilsluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel
printer vha. det dedikerede USB-kabel.
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer.
Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for
Automatisk afspilning, og stillbillederne i optagemappen på
kameraet importeres over på computeren. (Med Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Etablerer en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed.
MENU/Indstillingersøgning
PictBridge
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [USB-tilslut] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
USB-tilslut
Indeks
57DK
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv-farvesystemet varierer afhængig af landet og regionen.
Kontroller tv-farvesystemet for det land eller den region hvor det bruges (side 71), for at se
billeder på en tv-skærm.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til USA og
Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (fx for Europa og
Kina).
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [Video ud] t ønsket
tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Video ud
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
58DK
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen.
Selv om du udfører denne funktion, bevares billederne.
Bemærk
• Du må ikke slukke for kameraet under initialisering.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [Initialiser] t [OK]
t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Initialiser
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
59DK
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
1 MENU t
(Indstillinger) t [Optagelsesindstil.] t [Gitterlinje] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Viser gitterlinjerne. Gitterlinjerne optages ikke.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
Betjeningssøgning
Til
Indholdsfortegnelse
Gitterlinje
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
60DK
Vælger den digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 3×). Når
zoomskalaen overstiges, anvender kameraet enten smart eller præcision digital zoom.
Smart (
)
Præcision (
)
Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala på cirka
6×, inklusive den optiske zoom 3×. Men bemærk at billedkvaliteten
forringes, når den optiske zoom-skala overskrides (Digital
præcisionszoom).
Bruger ikke digital zoom.
Bemærkninger
• Den digitale zoomfunktion fungerer ikke under optagelse af film, eller når Smiludløser-funktionen er
aktiveret.
• Smart zoom er ikke til rådighed, når billedformatet er indstillet til [12M] (DSC-W190), [10M] (DSCW180), [16:9(9M)] (DSC-W190), [16:9(7M)] (DSC-W180) eller [3:2].
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom.
MENU/Indstillingersøgning
Fra
Forstørrer digitalt billedet inden for det område, hvor billedet ikke
forvrænges, i henhold til billedformatet (Smart zoom).
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t [Optagelsesindstil.] t [Digital zoom] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Digital zoom
Indeks
61DK
Det understøttede zoomforhold afviger i henhold til billedformatet.
DSC-W190
Størrelse
Samlet zoom-skala
Ca. 3,7×
5M
Ca. 4,6×
3M
Ca. 5,9×
VGA
Ca. 18×
16:9(2M)
Ca. 6,2×
Samlet zoom-skala
5M
Ca. 4,2×
3M
Ca. 5,3×
VGA
Ca. 17×
16:9(2M)
Ca. 5,7×
MENU/Indstillingersøgning
DSC-W180
Betjeningssøgning
8M
Størrelse
Indholdsfortegnelse
Samlet zoom-skala ved brug af Smart zoom
(inklusive optisk zoom 3×)
Indeks
62DK
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Automatisk visning.
Fra
Bruger ikke Automatisk visning.
zSådan optager du et billede mere uden forsinkelse
MENU/Indstillingersøgning
• Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, forsvinder visningen af det optagede billede, og du
kan med det samme optage et billede mere, uanset om Automatisk visning er indstillet til [Til].
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t [Optagelsesindstil.] t [Autom. visn.] t
ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Autom. visn.
Indeks
63DK
Formaterer "Memory Stick Duo" eller den interne hukommelse. En "Memory Stick Duo", der
købes i en forretning, er allerede formateret og kan bruges straks.
Bemærk
• Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data, inklusive selv beskyttede billeder.
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t ["Memory Stick"-værktøj] eller [Internt
huk.værktøj] t [Format] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Format
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
64DK
Opretter en mappe i "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
Billeder optages i den nyligt oprettede mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en
anden optagemappe.
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo", der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i kameraet og
optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
• Der kan gemmes op til 9.999 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• Når der er oprettet en ny mappe, kan du ændre lagringsdestinationsmappen (side 66) og vælge
mappen til visning af billeder (side 55).
MENU/Indstillingersøgning
zOm mapperne
Betjeningssøgning
1 MENU t
(Indstillinger) t ["Memory Stick"-værktøj] t [Opret
lagr.mappe] t [OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Opret lagr.mappe
Indeks
65DK
Ændrer den mappe på "Memory Stick Duo" der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 MENU t
(Indstillinger) t ["Memory Stick"-værktøj] t [Skift
lagringsmappe]
3 [OK] t z
Bemærkninger
• Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på.
• Mappe nummer "100" kan ikke vælges som en optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Betjeningssøgning
2 Vælg en mappe med b/B på kontrolknappen.
Indholdsfortegnelse
Skift lagringsmappe
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
66DK
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig fri kapacitet ind i kameraet.
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt
batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller
muligvis beskadigelse af data.
• Billeder kan ikke kopieres enkeltvist.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på
den interne hukommelse skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopiering og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
særlig mappe og kopiere billeder til den.
Betjeningssøgning
2 MENU t
(Indstillinger) t ["Memory Stick"-værktøj] t [Kopier] t
[OK] t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
67DK
Indstiller datoen og klokkeslættet igen.
1 MENU t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur] t [Indstillinger af ur] t
ønsket indstilling t [OK] t z på kontrolknappen
Bemærk
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CDROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
Betjeningssøgning
Midnat angives som 12:00AM, og middag som 12:00PM.
Indholdsfortegnelse
Indstillinger af ur
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
68DK
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.
1 MENU t
(Indstillinger) t [Language Setting] t [Language Setting]
t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Indholdsfortegnelse
Language Setting
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
69DK
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer afhængig af den type tv, som kameraet er tilsluttet til.
Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et.
1 Sluk for både kameraet og tv’et.
2 Tilslut kameraet til tv'et med det dedikerede A/V-kabel (medfølger).
Gul
1 Til lyd-/video-indgangsstik
Hvid
MENU/Indstillingersøgning
VIDEO AUDIO
Betjeningssøgning
Visning af billeder ved at tilslutte kameraet til et tv
med det medfølgende dedikerede A/V-kabel
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder på et tv
(Afspil)
2 Til
(USB)·A/V OUT-terminalen
Indeks
Dedikeret A/V-kabel
(medfølger)
3 Tænd for tv’et og indstil indgangen.
4 Indstil tilstandsvælgeren på
(Afspil) og tænd derefter kameraet.
Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Vælg det ønskede billede med
kontrolknappen.
Bemærkninger
• Når kameraet anvendes i udlandet, er det muligvis nødvendigt at skifte videosignaludgangen, så den
matcher dit tv-system (side 58).
• Det optagede billede vises ikke på tv’et, når der optages en film, mens kameraet er sluttet til tv’et.
70DK
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med et videoindgangsstik samt
det dedikerede AV-kabel (medfølger). Tv’ets farvesystem skal svare til det på det digitale
stillbilledkamera. Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor
kameraet bruges.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
MENU/Indstillingersøgning
PAL-M-system
Brasilien
Betjeningssøgning
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Indholdsfortegnelse
Om tv-farvesystemer
Indeks
71DK
For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises til
"Brug af en Macintosh-computer" (side 80).
• Installering af "PMB"
Indeks
• Nyd dine billeder med "PMB" som følger:
– Import af billeder til din computer
– Eksport af billeder til kameraet
– Redigering af billeder
– Vis optagelokationerne for stillbilleder på online kort (dette kræver en
internetforbindelse)
– Opretning af en disk med optagne billeder (dette kræver et
diskbrænderdrev til CD eller DVD)
– Udskrivning eller lagring af stillbilleder med datoen indsat
– Overfør billeder til en medietjeneste (dette kræver en
internetforbindelse)
MENU/Indstillingersøgning
Tilslutning af kameraet til din computer (side 76)
Betjeningssøgning
Installer softwaren (medfølger) først (side 74)
Indholdsfortegnelse
Brug af en Windows-computer
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
Sony kundesupportwebstedet.
http://www.sony.net/
72DK
Operativsystem
(forudinstalleret)
Andet
Til import af
billeder
Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2
*1
USB-jackstik: Medfølger som standard
64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
(Edition) er ikke understøttet.
MENU/Indstillingersøgning
Microsoft Windows XP*1 CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
SP3/Windows Vista SP1*2 hurtigere (Anbefalet: Intel Pentium III
800 MHz eller hurtigere)
Hukommelse: 256 MB eller mere
(Anbefalet: 512 MB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller mere
Videohukommelse: 32 MB eller mere
(Anbefalet: 64 MB eller mere)
Betjeningssøgning
Til brug af "PMB"
Indholdsfortegnelse
Anbefalet computermiljø
*2 Starter
Bemærkninger
Indeks
• Computermiljøet skal også overholde operativsystemets driftskrav.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et miljø, der er baseret på en opgradering af ovennævnte
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til én computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder dette
kamera, muligvis ikke fungere, afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der benyttes en USB-hub.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er to tilstande for en USB-tilslutning, når der tilsluttes til en computer, og det er tilstandene [Mass
Storage] (standardindstilling) og [PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Mass Storage] som eksempel. Se
side 57 angående oplysninger om [PictBridge].
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet på samme tid.
73DK
Du kan installere den medfølgende software (PMB) vha. følgende fremgangsmåde.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke på [Computer] (i
Windows XP, [My Computer] (Denne computer)) t
(SONYPICTUTIL).
• Hvis skærmen for Automatisk afspilning vises, skal du vælge
"Run Install.exe." og følge de instruktioner, der vises på
skærmen for at fortsætte installationen.
Skærmbilledet "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) vises.
3 Vælg det ønskede sprog og klik derefter på [Next] (Næste).
Skærmbilledet "License Agreement" (Licensaftale) vises.
4 Læs omhyggeligt licensaftalen igennem. Hvis du accepterer aftalen, skal
du klikke på radioknappen ( ændres til ) og derefter på [Next]
(Næste).
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
• DirectX er muligvis blevet installeret afhængigt af systemmiljøet på din computer.
Indeks
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
MENU/Indstillingersøgning
2 Klik på [Install] (Installer).
Betjeningssøgning
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Indholdsfortegnelse
Installation af softwaren
(medfølger)
6 Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
Genvejsikonerne for "
PMB" og "
PMB Guide" oprettes på skrivebordet.
Dobbeltklik på disse ikoner for at starte softwaren.
Bemærk
• Log på som Administrator.
74DK
Du kan bruge stillbilleder og film fra kameraet mere end nogensinde med denne software. Dette
afsnit opsummerer "PMB". Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
Med "PMB":
•
•
•
•
•
•
•
MENU/Indstillingersøgning
•
Du kan importere billeder, der er taget med kameraet, til computeren og vise dem på computeren.
Du kan eksportere billeder fra din computer til en "Memory Stick Duo", og vise dem på kameraet.
Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter optagedato og vise dem.
Du kan retouchere (Rødøjekorrektion osv.), søge efter ansigter, udskrive, sende stillbilleder som
vedhæftede filer i e-mails og ændre optagedatoen.
Du kan se oplysninger om de steder, hvor du tog billederne, på et kort. (Dette kræver en
internetforbindelse.)
Du kan udskrive eller gemme stillbilleder med datoen indsat.
Du kan oprette en datadisk ved hjælp af en CD- eller DVD-brænder.
Du kan overføre billedet til en medietjeneste. (Dette kræver en internetforbindelse.)
Betjeningssøgning
Oversigt over "PMB"
Indholdsfortegnelse
Om "PMB (Picture Motion
Browser)"
Start af "PMB Guide"
(PMB Guide)-ikonet på skrivebordet.
For adgang til "PMB Guide" fra Startmenuen, klik på [Start] (Start) t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility] t [Help] (Hjælp) t [PMB Guide].
Indeks
1 Dobbeltklik på
Start og afslutning af "PMB"
1 Dobbeltklik på
(PMB)-ikonet på skrivebordet.
Eller gør følgende i Startmenuen: Klik på [Start] t [All Programs] (Alle programmer) t
[Sony Picture Utility] t [PMB].
Bekræftelsesmeddelelsen fra informationsværktøjet vises på skærmen, første gang du starter
"PMB". Vælg [Start].
• Denne funktion giver dig besked om nyheder som fx softwareopdateringer. Du kan ændre indstillingen
senere.
2 Klik på
-knappen øverst i højre hjørne af skærmen for at afslutte "PMB".
75DK
For yderligere oplysninger om "PMB"-funktionerne, se "PMB Guide".
Tilslutning af kameraet til computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med optagne billeder i kameraet.
2 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til
en stikkontakt med lysnetadapteren (sælges separat).
3 Tænd kameraet og computeren.
"Opretter forbindelse…" vises på kameraets skærm.
• Når der oprettes USB-forbindelse for første gang, kører computeren automatisk et program til
genkendelse af kameraet. Vent et øjeblik.
2Til
MENU/Indstillingersøgning
4 Tilslut kameraet til computeren.
Betjeningssøgning
Trin 1 er ikke nødvendigt ved import af billeder fra den interne hukommelse.
Indholdsfortegnelse
Se billeder på din computer
(USB)·A/V OUT-terminalen
Indeks
1Til et USB-jackstik
Dedikeret USB-kabel
Bemærkninger
• Når du importerer/eksporterer billeder fra/til din computer vha. af et batteri med en lille resterende
opladning, kan overførslen muligvis mislykkes, eller billeddataene kan ødelægges, hvis batteriet løber tør
for strøm for hurtigt.
•
vises på skærmen under kommunikationen. Betjen ikke computeren mens indikatoren vises. Når
indikatoren skifter til
, kan du begynde at bruge computeren igen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal [USB-tilslut] indstilles til [Mass Storage] (side 57).
76DK
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
"PMB"-skærmen [Import Media Files] (Importer mediefiler) vises automatisk.
• Hvis guiden for Automatisk afspilning vises, skal du lukke den.
2 Klik på knappen [Import] (Importer) for at importere billeder.
• Billeder importeres som standard til en mappe, der er oprettet i "Pictures" (Billeder) (i Windows XP,
"My Pictures" (Mine billeder)), og som er navngivet med datoen for importen.
3 Se billeder på din computer.
Når importen er gennemført, starter "PMB". Der vises
miniaturer af de importerede billeder.
zSådan vises billeder med "PMB"
Organiser billeder på computeren på en kalender efter optagedato
for at få vist dem. For yderligere oplysninger om "PMB", se "PMB
Guide".
Indeks
Eksempel: Skærmvisning
efter måned
MENU/Indstillingersøgning
• "Pictures" (Billeder) (i Windows XP "My Pictures" (Mine
billeder))-mappen er indstillet som standardmappen i
"Viewed folders" (Viste mapper).
Betjeningssøgning
Computeren begynder at importere billeder.
Indholdsfortegnelse
Import af billeder til en computer
Import af billeder til en computer uden brug af "PMB"
Når guiden for Automatisk afspilning vises i trin 1, skal du klikke på [Open folder to view files]
(Åbn mappen for at se filerne) t [OK] t [DCIM] t kopier de ønskede billeder til
computeren.
77DK
Du kan eksportere billeder fra din computer til en "Memory Stick Duo" og vise dem på
kameraet.
Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
1 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer.
(PMB) på skrivebordet for at starte "PMB".
3 Vælg de billeder på hovedskærmen, der skal eksporteres.
4 Klik på
øverst på skærmen t [Memory Card] (Hukommelseskort).
Skærmen [Export to Media] (Eksporter til medie) vises.
5 Vælg driveren for mediet og klik på [Export] (Eksporter).
• Der er visse billeder, du ikke kan afspille afhængigt af billedformatet.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som blev
behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
Afbrydelse af USB-forbindelsen
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
• Hvis guiden for Automatisk afspilning vises, skal du lukke den.
2 Dobbeltklik på
Indholdsfortegnelse
Eksport af billeder så de kan ses på kameraet
Udfør procedurerne fra trin 1 til 3 nedenfor inden du:
Tager det dedikerede USB-kabel ud.
Fjerner en "Memory Stick Duo".
Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter at du har kopieret billeder fra den interne hukommelse.
Slukker for kameraet.
1 Dobbeltklik på afbryd-ikonet på proceslinjen.
Indeks
•
•
•
•
Windows Vista
2 Klik på (USB Mass Storage Device) (USBmasselagringsenhed) t [Stop].
Windows XP
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik
derefter på [OK].
Afbryd-ikon
78DK
De billedfiler, der optages med kameraet, grupperes i
mapper på "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse.
Eksempel: Visning af mapper på
Windows Vista
Indeks
• Du kan ikke optage nogen billeder til "100MSDCF"-mappen. Billederne i disse mapper er kun til
rådighed for visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder fra "MISC"-mappen.
• Billedfiler navngives på følgende måde:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.AVI
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager film: MOV0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999. Den numeriske del af navnet på en filmfil, der er optaget i
filmtilstand og den tilsvarende indeksbilledfil er ens.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
AMappe med billeddata, der er optaget med et kamera,
som ikke har funktion til oprettelse af mapper.
BMappe indeholdende billeddata, der er optaget med
kameraet.
Indholdsfortegnelse
Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler
79DK
Du kan kopiere billeder til din Macintosh-computer. "PMB" er ikke kompatibel med Macintoshcomputere.
Anbefalet computermiljø
Bemærkninger
Indeks
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
Sony kundesupportwebstedet.
http://www.sony.net/
MENU/Indstillingersøgning
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en computer samtidigt, kan nogle enheder, herunder
kameraet, muligvis ikke fungere, afhængig af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der benyttes en USB-hub.
• Tilslutter du kameraet vha. en USB-grænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel), muliggør det avanceret overførsel (overførsel ved højhastighed), da kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er to tilstande for en USB-tilslutning, når der tilsluttes til en computer, og det er tilstandene [Mass
Storage] (standardindstilling) og [PictBridge]. I dette afsnit beskrives [Mass Storage] som eksempel. Se
side 57 angående oplysninger om [PictBridge].
• Når computeren genstarter fra standby- eller dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem kameraet og
computeren muligvis ikke gendannet på samme tid.
Betjeningssøgning
Anbefalet miljø for kopiering af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-jackstik: Medfølger som standard
Indholdsfortegnelse
Brug af en Macintosh-computer
80DK
Trin 1 er ikke nødvendigt ved import af billeder fra den interne hukommelse.
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med optagne billeder i kameraet.
3 Tænd kameraet og Macintosh-computeren.
4 Tilslut kameraet til computeren.
(USB)·A/V OUT-terminalen
1Til et USB-jackstik
Dedikeret USB-kabel
6 Træk og slip billedfilerne til harddiskikonet.
Indeks
5 Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon t [DCIM] t den mappe hvor de
billeder, du ønsker at importere, er gemt.
MENU/Indstillingersøgning
2 Til
Betjeningssøgning
2 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet eller tilslut kameraet til
en stikkontakt med lysnetadapteren (sælges separat).
Indholdsfortegnelse
Import og visning af billeder på en computer
Billedfilerne kopieres til harddisken.
• For yderligere oplysninger angående billedernes placering og filnavne, se side 79.
7 Dobbeltklik på harddisk-ikonet t den ønskede billedfil i den mappe der
indeholder de kopierede filer.
Afbrydelse af USB-forbindelsen
Træk og slip drevikonet eller ikonet for "Memory Stick Duo" hen til "Trash"-ikonet, inden du
udfører de nedenstående procedurer eller kameraets forbindelse til computeren afbrydes.
•
•
•
•
Tager det dedikerede USB-kabel ud.
Fjerner en "Memory Stick Duo".
Sætter en "Memory Stick Duo" ind i kameraet.
Slukker for kameraet.
81DK
"Cyber-shot - Vejledning til næste trin" giver en yderligere beskrivelse af, hvordan du kan
anvende kameraet og ekstraudstyr.
Når du installerer "Cyber-shot Håndbog", installeres "Cyber-shot - Vejledning til næste trin"
også.
1 Dobbeltklik på
(Vejledning til næste trin) på skrivebordet.
Visning på Macintosh
1 Kopier [stepupguide]-mappen i [stepupguide]-mappen til din computer.
Indeks
2 Vælg [stepupguide], [language] og derefter [DK]-mappen, der er gemt på
CD-ROM’en (medfølger), og kopier alle filerne i [DK]-mappen over til
[img]-mappen i [stepupguide]-mappen, som du kopierede over til din
computer i trin 1. (Overskriv filerne i [img]-mappen med filerne fra [DK]mappen.)
MENU/Indstillingersøgning
For adgang til "Vejledning til næste trin" fra Startmenuen, skal du klikke på [Start] (Start) t
[All Programs] (Alle programmer) t [Sony Picture Utility] (Sony Picture-hjælpesoftware)
t [Vejledning til næste trin].
Betjeningssøgning
Visning på Windows
Indholdsfortegnelse
Visning af "Cyber-shot Vejledning til næste trin"
3 Når kopieringen er fuldført, dobbeltklik på "stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for pakke den ud, dobbeltklik derefter på den
udpakkede fil "stepupguide".
Bemærk
• Hvis der ikke er installeret noget program, der kan pakke HQX-filer ud, skal du installere Stuffit
Expander.
82DK
Du kan udskrive stillbilleder vha. følgende metoder.
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en PictBridgekompatibel printer.
Du kan udskrive billeder vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der fulgte med
printeren.
MENU/Indstillingersøgning
Direkte udskrivning vha. en "Memory Stick"kompatibel printer
Betjeningssøgning
Direkte udskrivning vha. en PictBridgekompatibel printer (side 84)
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
Udskrivning vha. en computer
Indeks
Du kan importere billeder til en computer vha. det medfølgende "PMB"program og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det. Se "PMB Guide" for
yderligere oplysninger.
Udskrivning i en fotoforretning (side 86)
Du kan tage en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, der er
optaget med kameraet, med til en fotoforretning. Du kan sætte et
(Udskriftsbestilling)-mærke på de billeder, du ønsker at udskrive på
forhånd.
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i [16:9]-tilstand, kan begge kanter muligvis blive skåret væk.
83DK
"PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Bemærk
• Du kan ikke udskrive film.
Klargør kameraet til USB-tilslutning til printeren vha. det dedikerede USB-kabel.
1 Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i kameraet.
2 Tilslut kameraet til printeren.
2 Til
MENU/Indstillingersøgning
Forberedelse af kameraet
Betjeningssøgning
Selvom du ikke har en computer, kan du udskrive billeder, der er optaget med kameraet, ved at
tilslutte kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel printer.
Indholdsfortegnelse
Direkte udskrivning af billeder
vha. en PictBridge-kompatibel
printer
(USB)·A/V OUT-terminalen
Indeks
1 Til USB-stikket
Dedikeret USB-kabel
3 Tænd kameraet og printeren.
-indikator
Når forbindelsen er oprettet, vises -indikatoren på skærmen.
Hvis -indikatoren blinker på kameraets skærm (fejlindikation),
skal du kontrollere den tilsluttede printer.
Bemærk
• Hvis det var umuligt at oprette forbindelse til printeren, skal du sørge for at indstille [USB-tilslut] under
[Primære indstill.] til [PictBridge].
84DK
1 MENU t
(Udskriv) t ønsket tilstand t z på kontrolknappen
Dette bil.
Udskriver det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
Flere billeder
Du kan vælge og udskrive flere billeder.
Gør som følger efter trin 1.
2MENU t [OK] t z
2 Ønsket punkt t [OK] t z
Antal
• Afhængigt af mængden af billeder kan det valgte antal billeder muligvis
ikke være på ét ark.
Layout
Vælger det antal billeder du ønsker at udskrive side om side på et
ark.
Størrelse
Vælger størrelsen på udskriftsarket.
Dato
Vælger [Dato] eller [Dato&tid] for at indsætte dato og klokkeslæt
på billeder.
Bemærk
• Fjern ikke det dedikerede USB-kabel, mens
Indeks
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i den rækkefølge, du vælger med
[Indstillinger af ur] på kameraet. Afhængigt af printeren er denne
funktion muligvis ikke tilgængelig.
MENU/Indstillingersøgning
Vælger det antal kopier der skal udskrives af det specificerede
billede.
Betjeningssøgning
1Vælg et billede og tryk derefter på z.
Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal
udskrives.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning
-indikatoren (PictBridge tilsluttet) vises på skærmen.
85DK
Du kan tage en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, der er optaget med kameraet, med
til en fotoforretning. Så længe forretningen understøtter udskrivning af fotos, der er kompatibel
med DPOF, kan du på forhånd føje et
(Udskriftsbestilling)-mærke til billeder i
visningsmenuen.
Betjeningssøgning
Bemærkninger
MENU/Indstillingersøgning
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse.
Kopier billederne til en "Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick Duo" med til fotoforretningen
(side 67).
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis din fotoforretning ikke håndterer "Memory Stick Duo", kan du kopiere de billeder, du ønsker at
udskrive, over på et andet medie som fx en CD-R og tage den med hen i forretningen.
• Det er muligvis nødvendigt at anvende "Memory Stick Duo"-adapteren (sælges separat). Forhør dig i din
fotoforretning.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du indleverer dem i en fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Når du ønsker at indkopiere datoer på billeder, skal du spørge fotoforretningen til råds.
Indholdsfortegnelse
Udskrivning i en fotoforretning
Indeks
86DK
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne på side 88 til 95.
3 Initialiser indstillingerne (side 59).
Ved reparation af kameraer med intern hukommelse kontrolleres data i kameraet muligvis for
det allermest nødvendige for at bekræfte og udbedre funktionsfejl. Sony vil ikke kopiere eller
gemme nogen af disse data.
Indeks
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på
vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
MENU/Indstillingersøgning
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
Betjeningssøgning
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og
tænd for kameraet.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Klik på et af de følgende punkter for at gå til den side, der forklarer symptomet og årsagen eller
en passende afhjælpning.
Batteri og strøm ............................... 88
Intern hukommelse .......................... 93
Optagelse af stillbilleder/film .......... 89
Udskrivning ...................................... 93
Visning af billeder ............................ 91
PictBridge-kompatibel printer......... 94
Sletning............................................. 91
Andet ................................................. 95
Computere ........................................ 92
Advarselsmeddelelser ..................... 96
"Memory Stick Duo" ........................ 93
87DK
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt ved at trykke på udløsergrebet til batteriet.
Kameraet kan ikke tændes.
Strømmen slukkes pludseligt.
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Indeks
• Batteriets opladning bruges hurtigt op, og den resterende batteriopladning vil være lavere end
indikatoren i følgende tilfælde:
– Når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.
– Når du ofte anvender blitz og zoom.
– Når du gentagne gange tænder og slukker for kameraet.
– Når du indstiller skærmens lysstyrke på et højere niveau med DISP (skærmbillede)-indstillingerne.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriet er udbrændt (side 102). Udskift det med et nyt.
MENU/Indstillingersøgning
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at
beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås
fra.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd for kameraet igen.
• Batteriet er udbrændt (side 102). Udskift det med et nyt.
Betjeningssøgning
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.
• Indsæt batteriet korrekt.
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri.
• Batteriet er udbrændt (side 102). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Indholdsfortegnelse
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren (sælges separat). Anvend batteriopladeren til at
oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
• Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i.
• Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for det
passende temperaturområde (10°C til 30°C).
• Se side 103 angående yderligere oplysninger.
88DK
Kan ikke optage billeder.
Smiludløserfunktionen fungerer ikke.
• Der optages intet billede, hvis der ikke registreres et smilende ansigt.
• Kameraet er indstillet til afspilningstilstanden. Indstil tilstandsvælgeren til
(Film).
(Stillbillede) eller
Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
• Anti-slørfunktionen fungerer ikke, når
vises på skærmen.
• Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned med det samme.
• Motivet er for tæt på. Når du optager, skal du sørge for at placere objektivet længere væk fra motivet
end den korteste optageafstand (cirka 5 cm (W)/40 cm (T) fra objektivet).
• (Tusmørke) eller
(Landskab)-tilstand er valgt i Valg af motiv, når der optages stillbilleder.
• Der er valgt Semimanuel. Vælg automatisk fokuseringsindstilling (side 40).
Indeks
Billedet er ude af fokus.
MENU/Indstillingersøgning
Motivet er ikke synligt på skærmen.
Betjeningssøgning
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo". Hvis
lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 30).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, skal du indstille tilstandsvælgeren til
(Stillbillede).
• Indstil tilstandsvælgeren til
(Film) ved optagelse af film.
Indholdsfortegnelse
Optagelse af stillbilleder/film
Zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 62).
• Du kan ikke anvende digital zoom når:
– Film bliver optaget.
– Smiludløseren er aktiveret.
Blitzen fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serieoptagelse] (side 35).
–
(Høj følsomhed) eller (Tusmørke)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
– Film bliver optaget.
• Indstil blitzen til (Blitz til) (side 26), når Valg af motiv-tilstanden er indstillet til
(Strand) eller (Sne).
(Landskab),
Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en
funktionsfejl.
89DK
•
(Landskab) eller
(Tusmørke)-tilstanden er valgt i Valg af motiv.
Makrooptagelse kan ikke slås fra.
• Der er ingen funktion til at tvinge makrooptagelse til at slås fra. I [Auto]-tilstand er det endda muligt
at foretage teleoptagelse under makrooptagelsesforhold.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til indkopiering af datoen på billeder. Ved at anvende "PMB" kan
du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 75).
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 36).
LCD-skærmen er for mørk eller for lys.
• Justerer lysstyrken på baggrundsbelysningen (side 14).
MENU/Indstillingersøgning
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvvejs
ned.
Betjeningssøgning
Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen.
Indholdsfortegnelse
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
Billedet er for mørkt.
Billedet er for lyst.
Indeks
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 42), eller
juster eksponeringen (side 36).
• Juster eksponeringen (side 36).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 47).
• Juster hvidbalancen (side 38).
Der ses hvide, sorte, røde, lilla eller andre lodrette striber, eller hele
skærmbilledet fremstår rødligt, når du optager et meget lyst billede.
• Det er opstået udtværing. Dette er ikke en funktionsfejl.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af lav
belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 46).
• Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen (side 50) eller
korriger med "PMB".
90DK
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet billeder du ikke behøver (side 30).
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.
• [Opt.funkt.] er indstillet til [Serieoptagelse] (side 35).
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
MENU/Indstillingersøgning
• Indstil tilstandsvælgeren til
(Afspil).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 78).
Betjeningssøgning
Det samme billede optages flere gange.
Indholdsfortegnelse
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Skærmbilledet er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på DISP (skærmbillede)-knappen for at få vist
information (side 14).
• Dette kan ske pga. billedbehandling. Dette er ikke en funktionsfejl.
Indeks
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
Billedet vises ikke på tv’et.
• Kontroller [Video ud] for at se om kameraets videoudgangssignal er indstillet til farvesystemet på dit
tv (side 58).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 70).
• Hvis det dedikerede USB-kabel er sluttet til et andet apparat, skal du afbryde forbindelsen (side 78).
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 52).
91DK
Det er ukendt, om der er operativsystemkompatibilitet med kameraet.
• Kontroller "Anbefalet computermiljø" på side 73 angående Windows, og side 80 angående
Macintosh.
• Kontroller, om computeren og "Memory Stick" læser/skriver understøtter "Memory Stick PRO Duo".
Brugere af computere og "Memory Stick" læsere/skrivere, der er fremstillet af andre producenter end
Sony, bør kontakte disse producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke er understøttet, skal du tilslutte kameraet til computeren (side 76
og 81). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
• Når batteriniveauet er lavt, skal du sætte et opladet batteri i eller anvende lysnetadapteren (sælges
separat).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 57).
• Brug det dedikerede USB-kabel (medfølger).
• Tag det dedikerede USB-kabel ud fra både computeren og kameraet, og tilslut det derefter ordentligt
igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
• Forbind kameraet og computeren korrekt med en USB-forbindelse (side 76).
• Når du optager billeder med en "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, er du
muligvis ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med en "Memory Stick Duo"
formateret af kameraet (side 64).
Indeks
Kan ikke importere billeder.
MENU/Indstillingersøgning
Din computer genkender ikke kameraet.
Betjeningssøgning
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory Stick"stik.
Indholdsfortegnelse
Computere
"PMB" starter ikke automatisk, efter du har oprettet en USB-forbindelse.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt.
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du anvender "PMB", se "PMB Guide" (side 75).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo". Importer filmen til
harddisken på din computer og afspil derefter filmen fra harddisken (side 76).
Kan ikke udskrive et billede.
• Der henvises til printerens betjeningsvejledning.
Når først billeder er blevet eksporteret til en computer, kan de ikke længere vises
på kameraet.
• Eksporter dem til en mappe som kameraet genkender, som fx "101MSDCF" (side 79).
92DK
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Indsæt "Memory Stick Duo" så den vender rigtigt.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
Indholdsfortegnelse
"Memory Stick Duo"
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Kan ikke afspille eller optage billeder vha. den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den.
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier til en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig kapacitet.
Data på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den interne
hukommelse.
• Denne funktion er ikke til rådighed.
Se "PictBridge-kompatibel printer" sammen med de følgende punkter.
Indeks
Udskrivning
MENU/Indstillingersøgning
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til en "Memory
Stick Duo".
Betjeningssøgning
Intern hukommelse
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
• Afhængig af din printer bliver alle kanter på billedet måske skåret af. Især når du udskriver et billede
med et billedformat indstillet til [16:9], kan billedet muligvis blive kortet af ude i siden.
• Når du udskriver billeder vha. af din printer, skal du annullere beskæring eller indstillinger til billede
uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne kan
udskrives, uden at begge kanter skæres af.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 75).
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er
optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder med datoen
indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af
printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne.
93DK
Der kan ikke etableres en forbindelse.
Billeder kan ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Bekræft, at du har taget det dedikerede USB-kabel ud, inden
forsvinder.
MENU/Indstillingersøgning
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med det dedikerede USB-kabel.
• Tænd printeren. Se i betjeningsvejledningen der følger med printeren for yderligere oplysninger.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern det
dedikerede USB-kabel, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
det dedikerede USB-kabel, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte det dedikerede
USB-kabel igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, der er taget med andre kameraer, eller som er modificeret med en computer, udskrives
muligvis ikke.
Betjeningssøgning
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 57).
• Tag det dedikerede USB-kabel ud og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren,
kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Indholdsfortegnelse
PictBridge-kompatibel printer
-mærket (PictBridge tilsluttet)
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt printerleverandøren.
Indeks
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Sæt [Dato] til [Fra], og udskriv
billedet igen (side 85).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Når du bruger papir af en anden størrelse efter tilslutning af printeren til kameraet, skal du fjerne og
derefter tilslutte det dedikerede USB-kabel igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på enten
kameraet (side 85) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
94DK
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Kameraet slukker, uden at objektivet er kørt ind.
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Dette er ikke en funktionsfejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
Du vil ændre datoen eller klokkeslættet.
• Ændr indstillingerne med MENU t [Indstillinger] t [Indstillinger af ur] t [Indstillinger af ur].
MENU/Indstillingersøgning
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 68).
• Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer
eller mere med strømmen slukket.
Betjeningssøgning
• Batteriet er afladet. Udskift det med et opladet batteri og tænd derefter for kameraet igen.
• Forsøg ikke at bevæge objektivet med magt, når det er stoppet.
Indholdsfortegnelse
Andet
Indeks
95DK
Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne.
Kan kun anvendes med kompatibelt batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BK1 (medfølger)-batteri.
Systemfejl
• Sluk og tænd for kameraet igen.
• Temperaturen i kameraet er steget. Strømmen på kameraet slukker muligvis automatisk. Lad
kameraet køle af på et køligt sted indtil temperaturen falder.
Intern hukomm.fejl
MENU/Indstillingersøgning
Kameraet er overophedet
Giv det tid til at køle af
Betjeningssøgning
• Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af
batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
Indholdsfortegnelse
Advarselsmeddelelser
• Sluk og tænd for kameraet igen.
• Indsæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 100).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen på "Memory Stick Duo" er snavset.
Indeks
Indsæt "Memory Stick"'en igen
Forkert "Memory Stick"-type
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan ikke bruges i kameraet (side 100).
Ikke adgang til "Memory Stick"
Adgang nægtet
• Du anvender en "Memory Stick Duo" med adgangskontrol.
Formateringsfejl for intern hukommelse
Formateringsfejl for "Memory Stick"
• Formater mediet igen (side 64).
"Memory Stick" låst
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
Ingen ledig plads på "Memory Stick"
Ingen ledig plads i intern hukommelse
• Slet billeder eller filer du ikke behøver (side 30).
96DK
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Der er ikke optaget nogen billeder i den interne hukommelse, som kan afspilles.
• Der er ikke optaget nogen billeder i denne mappe på "Memory Stick Duo", som kan afspilles.
• En mappe med de samme tre første cifre findes allerede på "Memory Stick Duo" (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Vælg en anden mappe, eller opret en ny mappe (side 65, 66).
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med "999", findes på "Memory Stick Duo". Du kan ikke oprette
flere mapper i dette tilfælde.
• Der opstod en fejl under afspilning af billedet.
Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som
blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
MENU/Indstillingersøgning
Filfejl
Betjeningssøgning
Mappefejl
Indholdsfortegnelse
Skrivebesk. huk.
• Du har valgt en mappe, der ikke kan indstilles som en optagemappe på dit kamera. Vælg en anden
mappe (side 66).
• Ophæv beskyttelsen (side 52).
Indeks
Filbeskyttelse
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede med et format, der ikke kan afspilles på dit kamera.
Kan ikke finde ansigt til retouchering
• Du kan muligvis ikke retouchere billedet afhængigt af billedet.
(Indikator for advarsel om vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, indstil anti-slørfunktionen til
[Auto] eller monter kameraet på et stativ for at fastgøre kameraet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Funktionsfejl på objektivet.
Maksimalt antal billeder markeret
• Du kan vælge op til 100 filer, når du anvender [Flere billeder].
• Du kan vælge op til 999 filer, når du anvender [Alle i denne mappe].
• Du kan tilføje
(Udskriftsbestilling)-mærker til op til 999 filer. Annuller valget.
Ikke nok batteri
• Når du kopierer et billede, der er optaget i den interne hukommelse til "Memory Stick Duo", skal du
anvende et fuldt opladet batteri.
97DK
• Kontroller printeren.
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil udskrive, er beskadiget.
Behandler…
• Printeren annullerer det aktuelle udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før den er færdig. Det kan tage et
stykke tid, afhængigt af printeren.
Handlingen kan ikke udføres for filmfiler
MENU/Indstillingersøgning
• Datatransmissionen til printeren er muligvis ikke afsluttet endnu. Det dedikerede USB-kabel må ikke
fjernes.
Betjeningssøgning
Printerfejl
Indholdsfortegnelse
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Du har valgt en funktion, der ikke er til rådighed for film.
• Bearbejdning og andre af kameraets redigeringsfunktioner kan ikke udføres på billedfiler, der har
været bearbejdet vha. en computer, eller på billeder der er optaget med andre kameraer.
Indeks
Handlingen kan ikke udføres for ikke-understøttede filer
Handlingen kan ikke udføres ved brug af PictBridge-forbindelse
• Visse funktioner er begrænsede, mens kameraet er tilsluttet til en PictBridge-kompatibel printer.
98DK
Bemærk
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl.
Betjeningssøgning
Du kan anvende kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren (sælges
separat) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V AC, 50 Hz/
60 Hz.
Indholdsfortegnelse
Brug af kameraet i udlandet —
Strømkilder
MENU/Indstillingersøgning
Indeks
99DK
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-optagemedie. De typer "Memory Stick
Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist på tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
Optagelse/afspilning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2
a*2*3
*1 Højhastighedsdataoverførsel
Bemærkninger
Indeks
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo", der er formateret med en computer, kan bruges
sammen med kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer, afhængigt af kombinationen af "Memory Stick Duo" og det
anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller kameraet slukkes under læsning eller skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo" med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Du må ikke indsætte noget andet end en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-åbningen. Gør du
det, vil det forårsage en fejlfunktion.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. den varme kabine i en bil, der er parkeret i direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer
MENU/Indstillingersøgning
vha. et parallelt interface er ikke understøttet.
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er udstyret med
MagicGate-funktioner. MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres på kameraet.
*3
Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit
paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo".
*2
Betjeningssøgning
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uden MagicGate)
Indholdsfortegnelse
Om "Memory Stick Duo"
100DK
Fortsættes r
Det er blevet bekræftet, at "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet på op til 16 GB kan
fungere ordentligt sammen med kameraet.
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro"
(sælges separat)
Indeks
• Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du
kan fjerne den fra kameraet.
• Hold "Memory Stick Micro" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den.
MENU/Indstillingersøgning
Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick PRO Duo"
(sælges separat)
Betjeningssøgning
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhed skal du indsætte
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory Stick Duo"-adapter, vil du muligvis ikke kunne
fjerne den fra enheden.
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter skal du kontrollere, at
"Memory Stick Duo" vender i den rigtige retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt indsættelse kan
medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er indsat i en "Memory Stick Duo"-adapter med en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du kontrollere, at "Memory Stick Duo"-adapteren vender den rigtige vej,
når den indsættes. Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhed uden en "Memory
Stick Duo" monteret. Hvis det gøres, kan det medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af "Memory Stick Duo"-adapter
(sælges separat)
101DK
Om opladning af batteriet
• Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Batteriet er
muligvis ikke helt opladet i temperaturer uden for dette område.
Sådan opbevares batteriet
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis
brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert
batteri bruges i.
Indeks
• Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og opbevar det på et koldt, tørt sted. For at vedligeholde
batteriets funktion, foretag fuld opladning af batteriet og aflad det derefter fuldstændigt på kameraet én
gang om året, inden det lægges væk.
• Batteriet kan aflades ved at lade kameraet afspille i diasshow-tilstanden, indtil strømmen går ud.
• Du kan holde batteristikket rent og undgå kortslutning ved at lægge batteriet i en plastikpose eller
lignende, når du tager det med dig eller opbevarer det – dermed beskyttes batteriet også mod andre
metalgenstande.
MENU/Indstillingersøgning
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Det
anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet:
– Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og indsæt det i kameraet lige inden du
begynder at optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at
foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Betjeningssøgning
Effektiv brug af batteriet
Indholdsfortegnelse
Om batteriet
Kompatibelt batteri
• NP-BK1 (medfølger) kan kun anvendes i type K-kompatible Cyber-shot-modeller.
102DK
Betjeningssøgning
MENU/Indstillingersøgning
• Det er kun batterier af typen NP-BK (og ingen andre), der kan oplades i batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du
forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du lader det opladede batteri sidde i opladeren, kan
det formindske batteriets levetid.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker på en af følgende måder:
– Blinker hurtigt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 0,15 sekund.
– Blinker langsomt: Slår konstant lyset til og fra med et interval på 1,5 sekund.
• Når CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter sætte
det samme batteri ordentligt ind i batteriopladeren igen. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen,
angiver dette muligvis en batterifejl, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den
specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type. Hvis batteriet er den specificerede
type, skal du fjerne batteriet og udskifte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om
batteriopladeren fungerer ordentligt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en
batterifejl.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, angiver den, at batteriopladeren midlertidigt har stoppet
opladningen og er på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og går automatisk på
standbytilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede temperaturområde. Når temperaturen igen
kommer inden for det passende område, genoptager batteriopladeren opladningen og CHARGE-lampen
lyser igen. Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Indholdsfortegnelse
Om batteriopladeren
Indeks
103DK
Eksportering af billeder .................................................78
Advarselsmeddelelser .....................................................96
Elektronisk transformer .................................................99
Afspilning ............................................................................27
EV ...........................................................................................36
Afspilningszoom ...............................................................28
F
Auto programmeret..........................................................21
Autojustering ......................................................................17
Autom. visn.........................................................................63
Farvetilstand .......................................................................47
Fejlfinding ...........................................................................87
Film.........................................................................................20
Fokus ......................................................................................40
Batteri ..................................................................................102
Format ...................................................................................64
Batterioplader ...................................................................103
Følsomhed for smilregist. .............................................43
Beskyt ....................................................................................52
G
Beskær ...................................................................................50
Billedformat ........................................................................32
Billedindeks ........................................................................29
Bip ...........................................................................................56
Blitz ........................................................................................26
Blitzniveau...........................................................................45
Blænde...................................................................................36
Brug af kameraet i udlandet .........................................99
H
Histogram.............................................................................15
Hvidbalance ........................................................................38
Høj følsomhed....................................................................18
I
Identifikation af kameraets dele .................................12
Indstillinger .........................................................................11
C
Center-AF ............................................................................40
Centreret måling................................................................42
Computer ..............................................................................72
Anbefalet miljø.....................................................73, 80
Import af billeder .................................................77, 81
Macintosh .....................................................................80
Windows .......................................................................72
D
Dato ........................................................................................85
Dedikeret A/V-kabel .......................................................70
Dedikeret USB-kabel ..........................................76, 81, 84
Diasshow ..............................................................................48
Digital præcisions-zoom................................................61
Digital zoom .......................................................................61
Direkte udskrivning .........................................................84
DISP .......................................................................................14
E
Eksponering ........................................................................36
Indeks
Blødt snap ............................................................................18
Gitterlinje .............................................................................60
MENU/Indstillingersøgning
B
Betjeningssøgning
A
Indholdsfortegnelse
Indeks
Indstillinger af ur ..............................................................68
Initialiser...............................................................................59
Installation ...........................................................................74
Intern hukommelse ..........................................................16
ISO ....................................................................................36, 37
J
Justering af EV ..................................................................36
K
Kopier ....................................................................................67
L
Landskab ..............................................................................18
Langsom synkro ................................................................26
Language Setting ..............................................................69
LCD-skærm.........................................................................14
Lukkerhastighed ................................................................36
Lysmålermetode ................................................................42
104DK
Skift lagringsmappe .........................................................66
Macintosh-computer .......................................................80
Skærm ....................................................................................14
Makro.....................................................................................25
Slet ..........................................................................................30
Mappe
Smart zoom .........................................................................61
Smiludløser .........................................................................22
Skift .................................................................................66
Sne...........................................................................................18
Valg .................................................................................55
Software ....................................................................74, 75, 80
Mass Storage ......................................................................57
Strand .....................................................................................18
"Memory Stick Duo" ....................................................100
T
MENU .....................................................................................9
Menuskærm...........................................................................9
Multi-AF...............................................................................40
Tilpasning af flere ............................................................51
Tilslutning
Computer ......................................................................76
Måling på flere mønstre .................................................42
Betjeningssøgning
Oprettelse ......................................................................65
Indholdsfortegnelse
M
Printer .............................................................................84
Tv .....................................................................................70
NTSC .....................................................................................58
Tilstandsvælger .................................................................13
Tusmørke .............................................................................18
O
Tusmørke portræt .............................................................18
Operativsystem ..................................................................73
Tv.............................................................................................70
Opret lagr.mappe ..............................................................65
Opt.funkt. .............................................................................35
Optagelse
U
Udskriftsbestillingsmærke ............................................86
Udskriv ............................................................................53, 83
Stillbillede ....................................................................17
USB·A/V OUT-terminal .............................70, 76, 81, 84
Optisk zoom ..................................................................23, 61
USB-tilslut ...........................................................................57
P
V
PAL.........................................................................................58
Valg af motiv ......................................................................18
Pc .............................................................................................72
VGA .......................................................................................32
PictBridge ......................................................................57, 84
Video ud ...............................................................................58
Pixel ........................................................................................33
Vælg mappe ........................................................................55
PMB .......................................................................................75
W
Indeks
Film .................................................................................20
Punktmåling ........................................................................42
MENU/Indstillingersøgning
N
Windows-computer .........................................................72
R
Ramme for AF-områdesøger .......................................40
Registrering af ansigter ..................................................44
Retouchering.......................................................................50
Roter .......................................................................................54
Rødøjekorrektion ..............................................................50
Z
Zoom ......................................................................................23
Æ
Ændring af displayet .......................................................14
Rødøjereduktion ................................................................46
S
Selvudløser ..........................................................................24
Semimanuel.........................................................................40
Serieoptagelse ....................................................................35
105DK
Download PDF

advertising