Sony | DSC-W1 | Sony DSC-W1 Betjeningsvejledning

filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\010cov.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 1 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Klargøring_____________________________
Optage stillbilleder _____________________
Digital Still Camera
Se stillbilleder _________________________
Betjeningsvejledning
Slette stillbilleder ______________________
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager
digitalkameraet i brug, og gem den til fremtidig brug.
Inden avancerede funktioner _____________
Ejer-registrering
Model- og serienumrene er angivet på undersiden. Noter serienummeret
på nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender
dig til en Sony forhandler angående dette produkt.
Model nr. DSC-W1/W12
Serienr.
Optage stillbilleder på avanceret måde ________
Se stillbilleder på avanceret måde _________
Redigere stillbilleder _____________________
Udskrivning af stillbilleder ________________
(PictBridge-printer)
Se film_________________________________
Se billeder på computer ___________________
Fejlsøgning ____________________________
DSC-W1/W12
Yderligere oplysninger ___________________
Indeks _________________________________
© 2004 Sony Corporation
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]
masterpage:Left3
01cov.book Page 2 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
ADVARSEL
Undlad at udsætte digitalkameraet
for regn eller fugt, så risiko for brand
eller elektrisk stød undgås.
2
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]
masterpage:Right3
01cov.book Page 3 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Bemærkning til kunder i Det
Forenede Kongerige
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et støbt stik, der er i
overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal som den medfølgende, og
som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med
- eller -mærket).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et
aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, når du har udskiftet sikringen.
Brug aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel.
Kontakt nærmeste Sony reparatør, hvis du
mister sikringsdækslet.
"Memory Stick"
Bemærk
I nogle lande og områder kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til at
forsyne produktet med strøm. Henvend dig til de
lokale myndigheder.
Bemærk for kunder i Europa
Dette produkt er blevet afprøvet, og det
overholder grænserne i EMC-direktivet
vedrørende brug af tilslutningskabler med en
længde på mindre end 3 meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på de forskellige
frekvenser kan påvirke kameraets billede og lyd.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
USB-kablet ud og sætte det i igen.
3
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 4 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Læs dette først
Prøveoptagelse
Undgå at ryste eller slå til kameraet
Rens blitzoverfladen inden brug
Inden du begynder at optage begivenheder, du
ikke har mulighed for at optage igen, er det en
god ide at lave en prøveoptagelse, så du er sikker
på, at kameraet virker korrekt.
Ud over funktionsfejl og manglende evne til at
optage billeder, kan det gøre "Memory Stick"’en
ubrugelig, eller der kan opstå billeddataforstyrrelser, skade eller tab.
Varmen fra blitzudstrålingen kan få snavs på
blitzoverfladen til at misfarve blitzoverfladen
eller klæbe fast på den, så der ikke udsendes
tilstrækkeligt lys.
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
LCD-skærm, LCD-søger (kun
modeller med LCD-søger) og
objektiv
Undgå at kameraet bliver vådt
Der ydes ikke kompensation for optagelsens
indhold, hvis der ikke kan optages eller afspilles
pga. en funktionsfejl på kameraet, optagemediet
el.lign.
Vedrørende sikkerhedskopiering
For at undgå eventuelt tab af data anbefales det
altid at sikkerhedskopiere data på en disk.
Bemærkninger om
billeddatakompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med
designreglerne for kamerafilsystemer ifølge
verdensstandarden JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Der gives ingen garanti for, at billeder, der er
optaget med dit kamera, kan afspilles på andet
udstyr, og at billeder, der er optaget eller
redigeret med andet udstyr, kan afspilles på dit
kamera.
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
med avanceret teknologi, så mere end 99,99 %
af pixels bruges effektivt. Alligevel kan der
forekomme nogle små sorte prikker og/eller
lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), som
konstant kan ses på LCD-skærmen og i LCDsøgeren. Disse prikker er normale, og påvirker
ikke optagelsen på nogen måde.
• Vær forsigtig, hvis kameraet anbringes i
nærheden af et vindue eller udendørs. Hvis
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet
udsættes for direkte sollys igennem længere tid,
kan der opstå funktionsfejl.
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen.
Skærmen kan være ujævn, og det kan forårsage
funktionsfejl.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på
billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
Motorzoom-objektivet
Forsigtighed vedrørende ophavsret
4
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet bestemmelser om
ophavsret. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med lovgivningen om
ophavsret.
Kameraet er udstyret med et motorzoom-objektiv.
Pas på ikke at udsætte objektivet for stød eller
slag.
Pas på, at kameraet ikke bliver vådt, når du tager
billeder udenfor i regnvejr eller under lignende
forhold. Hvis der trænger vand ind i kameraets
indre, kan der opstå skader, som i visse tilfælde
ikke kan repareres. Hvis der dannes kondensvand,
skal du se page 116 og følge vejledningen om,
hvordan det fjernes, inden du bruger kameraet.
Udsæt ikke kameraet for sand eller
støv
Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan forårsage funktionsfejl.
Ret ikke kameraet mod solen eller
andet stærkt lys
Dette kan forårsage uoprettelige øjenskader. Det
kan også forårsage funktionsfejl på kameraet.
Bemærkninger om omgivelser, hvor
du kan bruge kameraet
Brug ikke kameraet nær et sted, der udvikler
stærke radiobølger eller udsender stråling.
Kameraet vil ikke kunne optage eller afspille
korrekt.
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 5 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der kan gengive skarpe billeder med
fremragende kontrast.
Kameraets objektiv er fremstillet under et
kvalitetsgarantisystem certificeret af Carl
Zeiss i overensstemmelse med Carl Zeiss’
kvalitetsstandarder i Tyskland.
Billeder brugt i
betjeningsvejledningen
De fotografier, der er brugt som eksempler på
billeder i betjeningsvejledningen, er
reproducerede billeder. Der er ikke tale om
billeder, der er optaget med dette kamera.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook
PowerBook Power Mac og eMac er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Apple Computer, Inc.
• Macromedia og Flash er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
• Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• Derudover er system- og produktnavne, der
bruges i betjeningsvejledningen, generelt
varemærker eller registrerede varemærker, som
tilhører de respektive udviklere eller
producenter. ™ og ® -mærkerne er ikke brugt i
alle tilfælde i betjeningsvejledningen.
Varemærker
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick,"
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• Picture Package er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
5
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\01covTOC.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 6 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Indholdsfortegnelse
Læs dette først........................................... 4
Delenes betegnelser .................................. 8
Funktionsknap .................................... 10
Klargøring
Klargøre batterier .................................... 11
Oplade batterierne................................... 11
Isætte batterierne..................................... 13
Brug af lysnetadapteren .......................... 16
Bruge kameraet i udlandet ...................... 16
Tænde/slukke kameraet .......................... 17
Sådan bruges kontrolknappen ................. 17
Indstille dato og klokkeslæt .................... 18
Optage stillbilleder
Indsætte og udtage "Memory Stick" ....... 20
Indstilling af stillbilledstørrelse .............. 21
Billedstørrelse og kvalitet ....................... 22
Grundliggende stillbilled-optagelse
— Brug af funktionen Automatisk
justering .......................................... 24
Kontrol af det sidst optagede billede
— Quick Review ............................ 26
Brug af zoomfunktionen..................... 26
Optagelse af nærbilleder — Makro .... 28
Brug af selvudløseren ......................... 29
Valg af blitz-indstilling....................... 30
Optage billeder med søgeren .............. 32
Indføje dato og klokkeslæt på et
stillbillede ....................................... 33
Optage afhængigt af sekvensforhold.. 34
Se stillbilleder
Se billeder på kameraets LCD-skærm.... 37
Se billeder på en tv-skærm ..................... 39
Slette stillbilleder
Slette billeder.......................................... 41
Formatering af en "Memory Stick" ........ 43
Inden avancerede funktioner
Sådan klargøres og betjenes kameraet.... 45
Ændre menuen ................................... 45
Ændre punkterne på
SET UP-skærmen........................... 46
Bestemme stillbilledkvaliteten ............... 46
Oprette eller vælge en mappe ................. 47
Oprette en ny mappe .......................... 47
Skift af optagemappe.......................... 47
Optage stillbilleder på
avanceret måde
Vælge en Auto fokus-metode .................48
Vælge en fokus områdesøger ramme
— AF områdesøger ........................48
Vælge en fokusbetjening
— AF Indstilling.............................49
Indstille afstanden til motivet
— Fokusforvalg..............................50
Optagelse med manuel indstilling af
lukkerhastighed og
blænderåbningsværdi
— Manuel eksponering ..................51
Justering af eksponeringen
— EV justering...............................54
Vise et histogram ................................55
Valg af måling-indstilling .......................56
Justere farvetoner
— Hvidbalance ...............................57
Justere blitzniveauet
— Flash Level ................................58
Kontinuerlig optagelse ............................59
Optagelse i Multi Burst-indstilling
— Multi Burst.................................60
Optagelse med specialeffekter
— Picture Effect .............................60
6
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\01covTOC.fm]
masterpage:L1-Right
01cov.book Page 7 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se stillbilleder på avanceret
måde
Valg af mappe og afspilning af billeder
— Folder.........................................62
Forstørre en del af et stillbillede .............63
Forstørre et billede
— Afspilningszoom........................63
Optage et forstørret billede
— Trimming ...................................64
Afspille efterfølgende billeder
— Slide Show.................................64
Rotere stillbilleder
— Rotate.........................................65
Afspilning af billeder i Multi Burstindstilling ........................................65
Afspille uafbrudt .................................66
Afspille delbillede for delbillede ........66
Redigere stillbilleder
Beskytte billeder
— Protect........................................67
Ændre billedstørrelse
— Resize.........................................68
Vælge billeder til udskrivning
— Print (DPOF) mark ....................69
Stillbilled-udskrivning
(PictBridge-printer)
Tilslutning til en PictBridge-kompatibel
printer ............................................. 71
Udskrive billeder .................................... 72
Udskrivning af indeksbilleder................. 74
Se film
Optage film ............................................. 77
Se film på LCD-skærmen ....................... 78
Slette film................................................ 79
Klippe film.............................................. 80
Se billeder på computer
Kopiere billeder til din computer
— For Windows-brugere ............... 82
Installere USB-driveren...................... 83
Tilslutning af kameraet til
en computer .................................... 84
Kopiere billeder .................................. 85
Se billederne på computer .................. 87
Billedfil-lagerdestinationer og
filnavne........................................... 87
Se billedfiler når de er kopieret til en
computer med kameraet ................. 89
Installation af "Picture Package" ....... 89
Kopiere billeder ved hjælp af
"Picture Package"........................... 91
Brug af "Picture Package" .................. 92
Kopiere billeder til computeren
— For brugere af Macintosh...........93
Brug af "ImageMixer VCD2" .............94
Fejlsøgning
Fejlsøgning ..............................................96
Advarsler og meddelelser......................106
Selvdiagnosedisplay ..............................108
Yderligere oplysninger
Antal billeder, som kan gemmes, eller
optagetid........................................109
Menupunkter .........................................110
SET UP-punkter ....................................114
Forsigtighedsregler................................116
Om "Memory Stick"..............................117
Om nikkel-metalhydrid-batterier...........118
Om batteriopladeren ..............................119
Specifikationer ......................................120
LCD-skærmen .......................................122
Indeks
Indeks ....................................................126
7
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Left2:1
01cov.book Page 8 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
A
B
C
D
E
Delenes betegnelser
Se siderne i parentes for nærmere oplysninger om betjening.
1
qs
2
qd
3
qf
4
5
qg
qh
6
qj
7
8
9
0
qa
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
POWER -knap (17)
POWER -lampe (17)
Lukkerknap (25)
Mikrofon
Selvudløserlampe (29)/
AF-reflektor (31, 114)
Objektiv
RESET -knap (96)
Højttaler
Gevind til fastgørelse af stativ
Batteridæksel (13)
OPEN -knap (13)
Blitz (30)
Søgervindue
Jackstik/"Memory Stick"-dæksel
DC IN -jackstik (16)
A/V OUT (MONO) -jackstik (39)
Tilslutningslampe (20)
DC IN jackstikdæksel (16)
qk
• Brug et stativ med en skruelængde på mindre
end 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre kameraet
forsvarligt på et stativ, der har længere skruer,
og kameraet kan blive beskadiget.
8
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Right2:1(blank)
01cov.book Page 9 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
1
7
2
8
G
9
Fastgørelse af stroppen
3
H
I
J
Funktionsknap "M":
lukkerhastighed/
blænderåbningsværdi (51)
Til at optage: Zoom (W/T) -knap
(26)
Til at se:
/
(Afspilningszoom) -knap (63)/
(Indeks) -knap (38)
Funktionsknap (10, 110)
Hægte til strop
(USB) jackstik (84)
4
q;
5
6
A
(Display/LCD til/fra) knap
(32)
B Søger (32)
Selvudløser (29)/
optagelampe (rød) (25)
AE/AF-låslampe (grøn)
(25)
(Blitzopladning)
lampe (orange) (30)
C LCD-skærm
Se side 122 til 125, hvis du ønsker
nærmere oplysninger om
elementerne på LCD-skærmen.
D MENU knap (45, 110)
E
(Billedstørrelse/Slet) knap (21, 41)
F Kontrolknap
Menu tændt: v/V/b/B/z (17)/
Menu slukket: / /7/ (30/29/
26/28)
9
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Left2:1
03bas.fm Page 10 Wednesday, April 28, 2004 12:39 PM
Funktionsknap
SET UP (Opsætning)
Du kan ændre kameraets indstillinger (side
46 og 114).
Før du bruger kameraet, skal du indstille det ønskede mærke på funktionsknappen til POWERlampesiden.
(Film-optagelse)
Du kan optage film (side 77).
POWER
(Afspil/Rediger)
Du kan afspille eller redigere optagede
stillbilleder og film (side 37 og 67).
(Funktionen Automatisk
justering)
Fokus, eksponering og hvidbalance justeres
automatisk, så det bliver let at optage.
Billedkvaliteten indstilles til [Fine]
(side 46).
P (Program-auto-optagelse)
Optagejusteringerne foregår automatisk
ligesom ved funktionen automatisk justering, men du kan også ændre fokus eller
andre justeringer efter behov. Desuden kan
du indstille forskellige optagefunktioner
vha. menuer (side 45 og 110).
10
M (Optagelse med manuel
eksponering)
Du kan manuelt indstille blænderåbningen
og lukkerhastigheden (side 51). Desuden
kan du indstille forskellige optagefunktioner vha. menuer (side 45 og 110).
(Twilight indstilling)
(Twilight portrait indstilling)
(Candle-indstilling)
(Landscape indstilling)
(Beach indstilling)
(Soft Snap-indstilling)
Du kan nemt optage gode billeder afhængig
af situationen (side 34). Desuden kan du
indstille forskellige optagefunktioner vha.
menuer (side 45 og 111).
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Right2:1
01cov.book Page 11 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Klargøring
Klargøre batterier
Brug følgende batterier i kameraet.
– NH-AA-DA (2) (medfølger)
– NH-AA-2DA dobbeltpakke (medfølger
ikke), etc.
R6 (størrelse AA) alkaliske batterier (2)
Batterier der ikke kan bruges
Manganbatterier
Litiumbatterier
Ni-cad-batterier
Hvis du anvender de batterier, som
beskrives ovenfor, kan vi ikke garantere
fuld funktionsdygtighed for kameraet
som følge af batteriernes egenskaber,
f.eks. udløb af brun batterivæske.
Bemærkninger vedrørende brugen
af alkaliske batterier
• Alkaliske batterier har en kortere levetid end de
medfølgende nikkel-metalhydrid-batterier. Af
denne grund kan strømmen slå fra, selvom
indikatoren for resterende batteri angiver en
tilstrækkelig resterende batteritid.
• Batteriydelsen varierer meget afhængig af
producenten og batteritypen, og i visse tilfælde
kan batterilevetiden være ekstrem kort. Dette
gør sig især gældende ved lave temperaturer, og
du kan muligvis ikke optage ved temperaturer
under 5 °C.
• Hold nye og gamle batterier adskilt.
• Indikatoren for resterende batteri angiver ikke
korrekte oplysninger, hvis der anvendes
alkaliske batterier.
• Som følge af egenskaberne ved alkaliske
batterier er der en stor forskel mellem den
tilgængelige optagetid og den tilgængelige
afspilletid. Af denne grund kan kameraet
slukke, mens linsen er ude, når du drejer på
funktionsknappen. I så fald skal du udskifte
batterierne med nye eller fuldt opladede nikkelmetalhydrid-batterier.
Det anbefales at bruge de medfølgende
nikkel-metalhydrid-batterier.
Klargøring
Følgende batterier kan bruges
HR 15/51: HR6 (størrelse AA) nikkelmetalhydrid-batterier (2)
Oplade batterierne
, Sæt nikkel-metalhydridbatterier i batteriopladeren
(medfølger) med korrekt
polaritet +/–.
• Du kan ikke oplade alkaliske batterier
med batteriopladeren.
• Sørg for at oplade de medfølgende
nikkel-metalhydrid-batterier, inden du
bruger dem.
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig
lysnetstikkontakt i nærheden.
• Selv om CHARGE-lampen ikke er tændt, er
batteriopladeren ikke afbrudt fra lysnetkilden,
så længe den er tilsluttet lysnetstikkontakten.
Hvis der opstår problemer, mens du bruger
batteriopladeren, skal du straks slå strømmen
fra ved at trække stikket ud af
lysnetstikkontakten.
11
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 12 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
CHARGE lampe
Opladningstid
Til en lysnetstikkontakt
Nikkel-metalhydridbatteri
Opladningstid
NH-AA-DA × 2
Ca. 6 timer
(medfølger)
2
Strømledning
, Tilslut batteriopladeren til en
lysnetstikkontakt med
strømledningen.
CHARGE-lampen tændes, når opladningen
begynder, og går ud, når opladningen er
fuldendt.
Se side 119, hvis du ønsker nærmere
oplysninger om opladeren (medfølger).
Sådan tages batterierne ud
Tryk – enden af batteriet ned for at kunne
hæve + enden, og udtag derefter batteriet.
• Når opladning er afsluttet, skal du afbryde
strømledningen fra lysnetstikkontakten og tage
nikkel-metalhydrid-batterierne ud af
batteriopladeren.
Den tid, der kræves til at oplade helt
afladede nikkel-metalhydrid-batterier med
den medfølgende batterioplader i
omgivelser, hvor temperaturen er 25 °C.
• Det tager ca. 6 timer at lade batterierne helt op.
CHARGE-lampen kan blive ved med at lyse
mere end 6 timer, men dette er ikke en
funktionsfejl.
• Hvis du anvender den medfølgende
batterioplader sammen med STAMINA "Quick
charge" -sættet (medfølger ikke), oplades
batterierne hurtigere.
Opladningstid
Ved opladning af 2 nikkel-metalhydrid-batterier:
Ca. 2 timer og 30 minutter
Ved opladning af 4 nikkel-metalhydrid-batterier:
Ca. 5 timer
Bemærkninger om nikkelmetalhydrid-batterierne
• På købstidspunktet, eller når nikkelmetalhydrid-batterierne ikke har været
brugt i lang tid, kan de ikke altid oplades
helt. Det er typisk for denne type batteri,
og det er ikke en funktionsfejl. Hvis det
sker, kan du afhjælpe problemet ved at
bruge batteriet helt op nogle gange, og
derefter genoplade det.
• Hvis nikkel-metalhydrid-batteriernes poler er
beskidte, kan batterierne ikke oplades korrekt.
Rengør af og til batteriernes poler og
opladerens tilslutninger ved at tørre dem af med
en tør klud.
• Opbevar altid nikkel-metalhydrid-batterierne i
det medfølgende batterirum. Ellers kan
metalgenstande kortslutte + og – polerne,
hvorved der kan udvikles varme og opstå
brandfare.
• Selv om nikkel-metalhydrid-batterier ikke
bruges, taber de naturligt deres opladning med
tiden. Det anbefales at genoplade batterierne,
lige inden de bruges.
• Hvis du genoplader nikkel-metalhydridbatterier, inden du bruger den eksisterende
opladning helt op, kan svagt batteri-advarslen
blive vist tidligere end forventet. Det kaldes
"hukommelse-effekten"*. Problemet kan løses
ved først at oplade batteriet efter at have tømt
den eksisterende opladning helt.
* "Hukommelse-effekten": –Når et batteris
kapacitet midlertidigt mindskes.
12
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Right1:2
01cov.book Page 13 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Isætte batterierne
Klargøring
• Hvis du vil aflade batterierne helt, skal du lade
kameraet stå i indstillingen til fremvisning af
billeder (side 64), indtil batterierne er afladede.
• Undgå at skrælle de eksterne forseglinger af
eller at beskadige batterierne. Brug aldrig
batterier, hvor forseglingerne helt eller delvist
er fjernet, eller batterier der er revnet. De kan
forårsage lækage, eksplosion, eller
overophedning af batteriet, og der kan opstå
forbrænding eller anden personskade. De kan
forårsage funktionsfejl på batteriopladeren.
1
2
, Åben batteridækslet.
, Isæt batterierne.
Tryk på V på OPEN-knappen, og skyd den
i pilens retning for at åbne dækslet.
Match batteriernes +/– poler med +/–
mærkerne i batterirummet.
• Anvend undertiden en tør klud til at aftørre
eventuel snavs fra batteripolerne og kontakterne
på dækslets indvendige side. Overfladeolie og
andet snavs på batteripolerne og kontakterne
kan nedsætte batteriernes driftstid betydeligt.
13
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 14 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Indikator for resterende batteri
(Ved brug af nikkelmetalhydrid-batterierne)
Alt efter som batteristrømmen mindskes
med brug, viser indikatoren for resterende
batteri mængden af resterende strøm med
følgende symboler.
3
, Luk batteridækslet.
Tryk batterierne ind med dækslet, og luk
låget helt, så det klikker på plads.
Sådan tages batterierne ud
Vend kameraet, så batteridækslet vender
opad, tag så batteridækslet af, og udtag
batterierne.
• Pas på ikke at tabe batterierne, når du åbner
eller lukker batteridækslet.
Indikator
Retningslinjer for
for
resterende batteri
resterende
batteri
Tilstrækkelig resterende
strøm
Batteri halvt fuld
• Hvis LCD-skærmen er slukket, skal du trykke
på
for at tænde den.
• Afhængigt af de forhold, kameraet bruges
under og status for opladning, eller af
omgivelserne, kan disse data ikke altid angives
korrekt.
• Hvis du bruger alkaliske batterier, vises der
ikke korrekte oplysninger. Desuden varierer
batteriydelsen meget afhængig af producenten
og batteritypen, og strømmen kan blive slukket,
selvom indikatoren for resterende batteri
angiver en tilstrækkelig batteritid. I så fald skal
du udskifte batterierne med nye eller anvende
de medfølgende nikkel-metalhydrid-batterier.
• Når lysnetadapteren (medfølger ikke) bruges,
vises indikatoren for resterende batteri ikke.
Batteri svagt, optagelse/
afspilning standser snart.
Udskift batterierne med helt
opladede batterier, eller oplad
batterierne.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
14
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 15 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
I tabellen vises det omtrentlige antal billeder og
den batteritid, der kan optages/fremvises, når du
optager billeder i normal indstilling med fuldt
opladede batterier (medfølger) ved en temperatur
på 25 °C. Ved antallet af billeder, som kan
optages eller fremvises, tages der højde for den
medfølgende "Memory Stick" efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre
end angivet, afhængig brugsforholdene.
• Batterikapaciteten falder i takt med stigningen i
antal gange kameraet bruges, og over tid
(side 118).
Optage stillbilleder
Ved gennemsnitlige forhold1)
NH-AA-DA (2) (medfølger)
BilledAntal
Batterilevestørrelse LCDskærm billeder
tid (min.)
On
Ca. 340
Ca. 170
5M
Off
Ca. 580
Ca. 290
Ca. 340
Ca. 170
VGA(E- On
Mail)
Off
Ca. 580
Ca. 290
R6 (størrelse AA) alkalisk batteri
Billed- (2) (medfølger ikke)
størrelse LCDAntal
Batterileveti
skærm billeder
d (min.)
On
Ca. 70
Ca. 35
5M
Off
Ca. 150
Ca. 75
Ca. 70
Ca. 35
VGA(E- On
Mail)
Off
Ca. 150
Ca. 75
• Ved brug af Sony alkaliske batterier
1)
Optagelse i følgende tilfælde:
–
(P. Quality) er indstillet til [Fine]
– Optagelse en gang hvert 30. sekund
– Zoom ændres skiftevis mellem W- og
T-siden
– Blitzen blinker en gang hver anden gang
– Strømmen slås til og fra 1 gang for hver
10 gange.
– [AF Mode] er indstillet på [Single]
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Optage film3)
NH-AA-DA (2) (medfølger)
LCD-skærm LCD-skærm
til
fra
Ca.
Ca.
170 min.
240 min.
3)
Klargøring
Antal billeder eller batteritid,
der kan optages/fremvises
Optage film uafbrudt med billedstørrelse [160]
• Det antal billeder og den batterilevetid der kan
optages/ses mindskes under følgende forhold:
– Når temperaturen i omgivelserne er lav
– Når blitzen bruges
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange
– Når zoom bruges ofte
– Når [LCD Backlight] er indstillet på [Bright]
i SET UP
– Når [AF Mode] er indstillet på [Monitor] i
SET UP
– Når strømmen på batteriet er lav
Se stillbilleder2)
Billedstørrelse
5M
VGA(E-Mail)
2)
NH-AA-DA (2) (medfølger)
Antal
Batterileveti
billeder
d (min.)
Ca. 6800
Ca. 340
Ca. 6800
Ca. 340
Se enkeltbilleder i rækkefølge med intervaller
på ca. 3 sekunder
15
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Left2:1
01cov.book Page 16 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Brug af lysnetadapteren
Bruge kameraet i
udlandet
2 Til en stikkontakt
(i væggen)
DC stik
1
Lysnetadapter
(medfølger
ikke)
DC IN -jackstikdæksel
, Åbn DC IN jackstik-dækslet, og
tilslut lysnetadapteren
AC-LS5 (medfølger ikke) til DC
IN-stikket på kameraet.
Tilslut jævnstrømsstikket til v-mærket,
som vender mod fronten af kameraet.
• Sørg for at bruge AC-LS5 lysnetadapteren. Andre lysnetadaptere kan
ikke bruges med dette kamera.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
lysnetstikkontakt i nærheden. Hvis noget går
galt, mens du bruger adapteren, skal du straks
slukke for strømmen ved at trække stikket ud af
lysnetstikkontakten.
1
2
Strømledning
, Tilslut strømledningen til
lysnetadapteren, og derefter til
en lysnetstikkontakt.
• Når du har anvendt lysnetadapteren, skal du
tage den ud af DC IN-jackstikket i kameraet og
ud af stikkontakten (i væggen).
• Kameraet er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så
længe det er tilsluttet en lysnetstikkontakt, også
selv om kameraet er blevet slukket.
Strømkilder
Med batteriopladeren (medfølger) eller lysnetadapteren AC-LS5 (medfølger ikke) kan
du bruge kameraet i alle lande og områder,
der har fra 100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz. Brug om nødvendigt en almindelig vekselstrømstikadapter [a], afhængigt af
stikkontakternes udformning (i væggen)
[b].
BC-CS2A/CS2B
• Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage funktionsfejl.
16
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Right2:1
01cov.book Page 17 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Tænde/slukke kameraet
Sådan bruges
kontrolknappen
Camera
POWER knap
POWER lampe
, Tryk på POWER.
POWER-lampen (grøn) tændes, og
strømmen er slået til. Når du tænder
kameraet første gang, vises Clock Setskærmen (side 18).
Slå strømmen fra
Tryk på POWER igen. POWER lampen går
ud, og kameraet slukkes.
• Lad ikke kameraet stå med udstående
objektiv i længere tid, når batteriet eller
lysnetadapteren (medfølger ikke) er
udtaget, da dette kan forårsage en
funktionsfejl.
• Hvis du tænder for strømmen, mens
funktionsknapperne står i en anden stilling end
SET UP eller
, eller hvis du trykker på
RESET-knappen, bevæges objektivdelen.
Berør ikke objektivdelen, mens den bevæger
sig.
Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre
minutter under optagelse eller afspilning,
eller når du foretager SET UP, slukkes der
automatisk for kameraet, så batterierne ikke
aflades. Den automatiske slukkefunktion
betjenes kun, når kameraet betjenes vha.
batterier. Den automatiske slukkefunktion
virker heller ikke i følgende situationer.
• Når du ser film
• Når der afspilles en billedfremvisning
• Ved tilslutning af (USB)-jackstikket
eller A/V OUT (MONO)-jackstikket
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
Klargøring
Automatisk slukkefunktion
POWER
SELECT
Setup 2
File Number:
USB Connect:
1
Video Out:
OK
Clock Set:
Cancel
For at ændre kameraets aktuelle
indstillinger, skal du hente menuen eller
SET UP skærmen frem (side 46), og bruge
kontrolknappen til at udføre ændringerne.
Hvis du vil indstille et menupunkt, skal du
trykke på v/V/b/B på kontrolknappen for
at vælge det ønskede element/indstilling og
aktivere indstillingen. Hvis du vil aktivere
SET UP-punktet, skal du trykke på v/V/b/
B på kontrolknappen for at vælge det
ønskede element/indstilling og så trykke på
z for at aktivere indstillingen.
17
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 18 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Indstille dato og klokkeslæt
Funktionsknap
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
POWER
2004 / 1 /
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 11 / 11
12 : 00
OK
AM
Cancel
12 : 00
OK
AM
AM
Cancel
POWER knap
2
1
, Indstil funktionsknappen på
.
, Tryk på POWER for at slå
strømmen til.
• For at ændre dato og klokkeslæt
skal du indstille
funktionsknappen på SET UP,
vælge [Clock Set] i
(Setup 2)
(side 46 og 115) og udføre
proceduren fra trin 3.
POWER -lampen (grøn) tændes, og Clock
Set-skærmen vises på LCD-skærmen.
2
• Du kan også foretage denne indstilling, når
knappen er indstillet til P, M,
,
, ,
,
,
eller
.
,
3
, Vælg den ønskede visning af
dato med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Vælg mellem [Y/M/D] (år/måned/dag), [M/
D/Y] (måned/dag/år) eller [D/M/Y] (dag/
måned/år).
• Hvis det genopladelige knapbatteri (side 117),
som leverer strøm til bevaring af tidsindstillinger, nogensinde bliver afladet, vises skærmen til indstilling af uret igen. Hvis dette sker,
skal du genindstille datoen og klokkeslættet ved
at begynde fra trin 3 ovenfor.
18
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 19 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
12 : 00
2005 / 1 /
OK
AM
Cancel
4
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
10 : 00
OK
AM
Cancel
5
, Vælg det år, måned, dag, time
eller minut punkt, du vil
indstille, med b/B på
kontrolknappen.
, Indstil den numeriske værdi
med v/V på kontrolknappen,
og tryk derefter på z for at
indføre den.
Det punkt, der skal indstilles, er angivet
med v/V.
Efter indføring af tallet rykker v/V til det
næste punkt. Gentag trin 4 og 5, indtil
alle punkterne er indstillet.
• Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin 3, skal du
indstille tiden med et 24-timers ur.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises
som 12:00 PM.
1
10 : 30
Klargøring
Clock Set
Clock Set
Clock Set
OK
AM
Cancel
6
, Vælg [OK] med B på
kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
Dato og klokkeslæt indføres, og uret går i
gang.
• For at annullere indstilling af dato og klokkeslæt skal du vælge [Cancel] med v/V/b/B på
kontrolknappen, og derefter trykke på z.
19
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 20 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optage stillbilleder
Indsætte og udtage "Memory Stick"
Klemme-side
1
, Åbn jackstik/"Memory Stick"dækslet.
• For nærmere oplysninger om "Memory Stick",
se side 117.
2
Etiketside
, Isæt "Memory Stick"’en.
Sæt "Memory Stick"’en helt i, indtil den
klikker, som afbildet.
• Skub "Memory Stick"’en helt ind, så den sidder
godt fast i tilslutningen. Hvis "Memory
Stick"’en ikke er sat korrekt i, vil du ikke altid
kunne optage eller vise billeder med "Memory
Stick"’en.
3
Tilslutningslampe
, Luk jackstik/"Memory Stick"dækslet, indtil det klikker.
Sådan udtages en "Memory Stick"
Åbn jackstik/"Memory Stick"-dækslet, og
tryk derefter på "Memory Stick"’en, så den
springer ud.
• Hver gang tilslutningslampen lyser,
optager eller udlæser kameraet et
billede. Du må ikke udtage "Memory
Stick"’en eller slå strømmen fra på dette
tidspunkt. Dataene kan beskadiges.
20
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 21 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Indstilling af stillbilledstørrelse
Funktionsknap
5M
5M
5M
3:2
3M
1M
VGA (E-Mail)
Image Size
2
1
, Indstil funktionsknappen på
, og slå strømmen til.
• Du kan også foretage denne indstilling, når
knappen er indstillet til P, M,
,
, ,
eller
.
, Tryk på
1M
VGA (E-Mail)
Image Size
3
(billedstørrelse).
Image Size Setup vises.
,
3M
1M
• For nærmere oplysninger om billedstørrelse, se
side 22.
Optage stillbilleder
3:2
, Vælg den ønskede
billedstørrelse med v/V på
kontrolknappen.
Billedstørrelsen er indstillet.
Når indstillingen er udført, skal du trykke
på
(Image Size), så Image Size
Setup forsvinder fra LCD-skærmen.
• Den valgte billedstørrelse bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.
21
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left1:2
01cov.book Page 22 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Billedstørrelse og kvalitet
Kort beskrivelse af billedstørrelsen
Følgende illustration viser et lille billede i den maksimale billedstørrelse og den minimale
billedstørrelse.
Displaystørrelse: 5M
Billedstørrelse: 5M
2592 pixels × 1944 pixels=5,038,848 pixels
2592
640
1944
480
Du kan vælge billedstørrelse (antal pixels)
og billedkvalitet (komprimeringsforhold)
afhængigt af, hvilken type billeder du vil
optage.
Billedstørrelsen vises i antal pixels
(prikker) (vandret × lodret), som danner et
billede. Eksempelvis angiver et billede i
størrelse 5M (2592×1944), at der er 2592
vandrette pixels og 1944 lodrette pixels. Jo
flere pixels, jo større billede.
Du kan vælge mellem Fine (høj kvalitet)
eller Standard billedkvalitet. Der anvendes
forskellige komprimeringsforhold ved de
enkelte kvaliteter.
Hvis du vælger Fine, øges billedkvaliteten,
når billedstørrelsen øges, men mængden af
optaget data øges også, og antallet af
billeder, som kan gemmes på en "Memory
Stick", mindskes. Se tabellen til højre, og
vælg den billedstørrelse og den
billedkvalitet, som passer til den type
billede, du vil optage.
Displaystørrelse: VGA (E-Mail)
Billedstørrelse: VGA
640 pixels × 480 pixels=307,200 pixels
Eksempler baseret på billedstørrelsen
Billedstørrelse
5M1) (2592×1944)
Retningslinjer for brug
Større
2)
3:2 (2592×1728)
• Til at gemme vigtige billeder, udskrivning af billeder i
A4-størrelse/billeder med stor lagringstæthed i A5størrelse
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA (E-Mail)
(640×480)
1)
2)
• Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse
Mindre
• Til optagelse af et stort antal billeder
• Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette
hjemmesider
Standardindstillingen er [5M]. Det er den højeste billedkvalitet på dette kamera.
Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.
22
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right2:1
01cov.book Page 23 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Eksempler baseret på billedkvaliteten
Billedkvalitet
(komprimeringsforhold)
Lille komprimering
(ser bedre ud)
Standard
Høj komprimering
(normal)
• Til optagelse eller udskrivning med bedre billedkvalitet
• Til optagelse af et stort antal billeder
Antal billeder der kan gemmes på en "Memory Stick"3)
Det antal billeder, som kan gemmes i Fine (Standard)4) -indstilling, er vist nedenfor.
(Enhed: antal billeder)
Ydeevne
16MB
32MB
64MB
128MB
MSX256
MSX512
MSX-1G
5M
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3:2
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3M
10
(18)
20
(37)
41
(74)
82
(149)
148
(264)
302
(537)
617
(1097)
1M
24
(46)
50
(93)
101
(187)
202
(376)
357
(649)
726
(1320)
1482
(2694)
VGA (E-Mail)
97
(243)
196
(491)
394
(985)
790
(1975)
1428
(3571)
2904
(7261)
5928
(14821)
Billedstørrelse
Optage stillbilleder
Fine
Retningslinjer for brug
• Når billeder optaget med brug af ældre Sonymodeller afspilles på kameraet, kan også
visningen være forskellig fra den faktiske
billedstørrelse.
• Når billederne fremvises på kameraets LCDskærm, ser de alle ud som om, de har den
samme størrelse.
• Antal billeder der kan optages kan være
forskelligt fra disse værdier i overensstemmelse
med optageforhold.
• Når det resterende antal billeder, der kan
optages, er større end 9.999, vises ">9999"indikatoren på LCD-skærmen.
• Du kan ændre billedernes størrelse senere
(Resize funktion, se side 68).
3)
Når [REC Mode] er indstillet på [Normal].
Se side 109 vedrørende det antal billeder, som kan gemmes i andre indstillinger.
4) Se side 46 for flere oplysninger om billedkvalitet (komprimeringsforhold).
23
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left
04bas.fm Page 24 Wednesday, April 28, 2004 12:43 PM
Grundliggende stillbilled-optagelse — Brug af funktionen
Automatisk justering
Holde kameraet korrekt
Funktionsknap
1
, Indstil funktionsknappen på
, og slå strømmen til.
Når du tager billeder med kameraet, skal du
passe på, at dine fingre ikke blokerer for
objektdelen, søgeren, blitzen, mikrofonen
eller selvudløserlampen/AF-reflektoren
(side 8).
• Objektivdækslet åbnes, når strømmen slås til.
• Undgå at berøre objektivdelen, når den er i
funktion, f.eks. når du trykker på POWER for at
slå strømmen til, eller når zoomfunktionen er
aktiveret (side 26).
• Kameraet kan oprette nye mapper og vælge
mapper, der skal gemmes på "Memory Stick"
(side 47).
2
, Hold kameraet godt fast med
begge hænder, og indfang
motivet i fokus-rammens
midte.
• Den korteste fokuseringsafstand til et motiv er
ca. 50 cm. Hvis du vil optage motiver på
kortere afstand, skal du bruge nærbilledefunktionen (Makro) (side 28).
• Den ramme, der vises på LCD-skærmen. viser
fokusjusteringsområdet. (AF områdesøger,
side 48.)
24
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 25 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Auto Focus
VGA FINE 101
VGA
3
30 F2.8
AE/AF låsindikatoren blinker
grønt t Lyser
, Tryk og hold lukkerknappen
halvt ned.
Der høres bip, men billedet er ikke optaget
endnu. Når AE/AF-lås-indikatoren skifter
fra at blinke til at være tændt, er kameraet
klar til optagelse.
(LCD-skærmbilledet kan fryse fast et kort
øjeblik, afhængigt af motivet.)
• Hvis du slipper lukkerknappen, annulleres
optagelse.
• Du kan fortsætte og optage, selvom kameraet
ikke bipper, men i så fald er fokuseringen ikke
indstillet korrekt.
S AF
4
, Tryk lukkerknappen helt ned.
Lukkeren klikker. Billedet optages på
"Memory Stick"’en. Når optagelampen
(side 9) går ud, kan du optage det næste
billede.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid,
mens du optager eller afspiller, og kameraet får
strøm fra batterier, slukkes kameraet automatisk, så batterierne ikke aflades (side 17).
Når du forsøger at optage et motiv, som det
er svært at fokusere på, begynder AE/AFlås-indikatoren at blinke langsomt.
Desuden lyder AE-låst-lyden ikke.
Auto Focus funktionen virker ikke altid
effektivt i følgende tilfælde. I så fald skal du
slippe lukkerknappen, og derefter opbygge
optagelsen påny og fokusere igen.
• Motivet er langt væk fra kameraet og
mørkt.
• Kontrasten mellem motivet og dets
baggrund er dårlig.
• Motivet ses gennem glas, f.eks. et vindue
• Et motiv i hurtig bevægelse.
• Motivet genspejler eller har en skinnende
overflade, f.eks. et spejl eller et lysende
legeme.
• Et blinkende motiv.
• Et baggrundsbelyst motiv.
Optage stillbilleder
S AF
101
95
96
Der findes to automatiske fokuseringsfunktioner: "AF områdesøgerens ramme",
som indstiller fokusstillingen i henhold til
motivets stilling og størrelse, og "AFindstilling", som indstiller start/slut-timing
ved fokuseringen. Se side 48, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
25
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left1:2
01cov.book Page 26 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Kontrol af det sidst optagede
billede — Quick Review
VGA
101
8/8
Review
Brug af zoomfunktionen
W (vidvinkel)
VGA
T
W
T (telefoto)
101
96
VGA
T
W
S AF
101-0029
101
96
5.0
1.1
S AF
2005 1 1 10:30PM
RETURN
, Tryk på b (7) på
kontrolknappen.
For at vende tilbage til normal optagelse
skal du trykke let på lukkerknappen, eller
trykke på b (7) igen.
Sådan slettes det billede, der vises
på LCD-skærmen
1 Tryk på
(Delete).
2 Vælg [Delete] med v på
kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet slettes.
, Tryk på zoomknapperne for at
vælge den ønskede
zoomposition til optagelse.
Minimal brændvidde til motivet
Ca. 50 cm fra objektivets overflade
• Objektivdelen bevæger sig, når der zoomes.
Undgå at berøre objektivdelen, når den er i
funktion.
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved
optagelse af film (side 77).
Zoom
Kameraet er udstyret med zoomfunktioner,
der forstørrer billedet med optisk zoom og
to typer digital bearbejdning. Digital zoom
kan vælges blandt Smart zoom eller
Precision digital zoom. Når digital zoom er
indstillet, skifter zoommetoden fra optisk
zoom til digital zoom, når zoomskaleringen
overstiger 3×.
For kun at bruge optisk zoom skal du
indstille [Digital Zoom] på [Off] i SET UPindstillingerne (side 114). I så fald vises det
digitale zoomområde ikke på
zoomskalering-displayfeltet på LCDskærmen, og den maksimale zoom er 3×.
Forstørrelsesmetode og zoomskalering er
forskellig i overensstemmelse med
billedstørrelse og zoomtype, så vælg den
zoom, der passer til optageformålet.
Når du trykker på zoomknappen, vises
indikatoren for zoomforstørrelse på LCDskærmen på følgende måde.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er
begyndt pga. billedbearbejdningen.
26
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 27 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
• Indikatoren for zoomforstørrelse varierer
afhængig af zoomtypen.
– Optisk zoom:
– Smart zoom:
– Precision digital zoom:
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke ved brug
af digital zoom.
- eller
-indikatorerne
blinker, og AF virker med forrang på motiver,
der befinder sig nær midten.
Maksimal
zoomskalering
3M
3,8×
1M
6,1×
VGA (E-Mail)
12×
Smart zoom kan ikke anvendes, hvis
billedstørrelsen er indstillet til [5M]
eller [3:2]. Vælg derfor en anden
billedstørrelse. Når du køber
kameraet, er billedstørrelsen
indstillet til [5M].
Optisk zoom
Precision digital
zoom
Alle billedstørrelser forstørres til et
maksimum på 6×. Denne funktion udskærer
og forstørrer en bestemt del af billedet, så
billedkvaliteten falder. Hvis du vil aktivere
Precision digital zoom, skal du indstille
[Digital Zoom] til [Precision] i SET UPindstillingerne (side 114).
• Når du bruger Smart zoom, kan billedet på
LCD-skærmen se groft ud. Det har dog ingen
effekt på det optagede billede.
• Du kan ikke bruge Smart zoom i Multi Burstindstilling.
m
Smart zoom
Optisk zoom
Billedstørrelse
Precision digital zoom
Optage stillbilleder
Zoomforstørrelse
indikator
[Smart] i SET UP-indstillingerne
(side 114). Når du køber kameraet, er smart
zoom aktiveret.
Den maksimale zoomskalering afhænger af
den valgte billedstørrelse som følger.
m
W-siden af denne linje er det optiske
zoomområde, og T-siden er det digitale
zoomområde
Smart zoom
Dette billede er forstørret næsten helt uden
forvrængning. Hermed kan du bruge smart
zoom med samme fornemmelse som det
optiske zoom. Hvis du vil aktivere smart
zoom, skal du indstille [Digital Zoom] til
27
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 28 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optagelse af nærbilleder — Makro
VGA
101
VGA
S AF
S AF
1
Nærbilleder (Makro) optageindstillingen
bruges til at zoome ind på motiver, f.eks.
blomster eller insekter. Hvis zoom indstilles
helt til W-siden, kan du optage motiver på
afstande på helt ned til 6 cm. Den minimale
fokusafstand varierer dog i overensstemmelse med zoompositionen. Det anbefales
derfor at optage med zoom indstillet helt til
W-siden.
Når zoom er indstillet helt til W
siden:
Ca. 6 cm fra objektivets kant
, Indstil funktionsknappen på
, og tryk på B ( ) på
kontrolknappen.
101
95
96
2
(Makro) indikatoren vises på LCDskærmen.
, Centrer motivet i rammen. Tryk
lukkerknappen halvt ned, hold
den nede for at indstille
fokuseringen, og tryk så
lukkerknappen helt ned.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også foretage denne indstilling, når
knappen er indstillet til P, M,
,
,
eller
.
Sådan vendes tilbage til normal
optageindstilling
Tryk på B ( ) på kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCDskærmen.
Når zoom er indstillet helt til T siden:
Ca. 30 cm fra objektivets kant
28
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right1:2
01cov.book Page 29 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Brug af selvudløseren
VGA
VGA
101
FINE
S AF
S AF
1
, Indstil funktionsknappen på
, og tryk på V ( ) på
kontrolknappen.
(selvudløser) indikatoren vises på
skærmen.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også foretage denne indstilling, når
funktionsknappen er indstillet til P, M,
,
,
,
,
,
eller
.
101
96
96
30 F2.8
2
Optage stillbilleder
• Når du optager i nærbillede-indstilling
(Makro), skal du anvende LCD-skærmen. Hvis
du optager med søgeren, er det interval, du kan
se via søgeren, muligvis forskellig fra det
faktiske optageinterval. Dette skyldes parallaxe.
• Når du optager i nærbillede-indstilling
(Makro), bliver "i fokus"-området smalt, og
hele motivet er muligvis ikke i fokus.
• Ved optagelse i nærbillede (Macro) -indstilling,
falder AF-hastigheden, så der kan fokuseres
nøjagtigt på motiver på nært hold.
, Centrer motivet i rammen. Tryk
lukkerknappen halvt ned, hold
den nede for at indstille
fokuseringen, og tryk så
lukkerknappen helt ned.
Selvudløserlampen (side 8) blinker, og der
høres bip, efter du har trykket på
lukkerknappen, indtil lukkeren bevæges
(ca. 10 sekunder senere).
Sådan annulleres selvudløseren
midt i betjeningen
Tryk på V ( ) på kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCDskærmen.
• Hvis du trykker på lukkerknappen, mens du står
foran kameraet, indstilles fokus og eksponering
ikke altid korrekt.
29
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left1:2
01cov.book Page 30 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Valg af blitz-indstilling
VGA
101
96
S AF
, Indstil funktionsknappen på
, og tryk gentagne gange på
v ( ) på kontrolknappen for at
vælge en blitzindstilling.
Hver gang du trykker på v ( ), skifter
indikatoren som følger.
30
Ingen indikator (Auto): Blitzen blinker
automatisk, når du optager billeder et mørkt
sted eller mod en lyskilde.
Fabriksindstillingen er Auto.
(tvungen blitz): Blitzen blinker, uanset
hvor lyse omgivelserne er.
SL (langsom synkronisering): Blitzen
blinker, uanset mængden af lys i
omgivelserne. Lukkerhastigheden er
langsom i mørke omgivelser, så du tydeligt
kan optage en baggrund, der er uden for det
blitzoplyste område.
(ingen blitz): Blitzen blinker ikke.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også foretage denne indstilling, når
knappen er indstillet til P, M,
,
eller
.
• Den anbefalede afstand ved brug af blitz er ca.
0,2 m til 3,5 m (W)/0,3 m til 2,5 m (T) (når
[ISO] er indstillet til [Auto] i menuen).
• Blitzen blinker 2 gange. Den første gang er
forblinket, som bruges til at indstille blitzlysmængden, og anden gang er den faktiske
blitz, når billedet optages.
• Du kan ændre blitzens lysstyrke med
(Flash
Level) i menuen (side 58). (Du kan ikke ændre
blitzens lysstyrke, mens funktionsknappen er
indstillet på
.)
• Når du bruger SL (langsom synkronisering)
eller
(ingen blitz) indstilling, bliver
lukkerhastigheden langsommere i mørke
omgivelser, så brug af et stativ anbefales.
• Mens blitzen oplades, blinker
(blitzopladning) lampen. Når opladningen
er fuldført, går lampen ud.
• Denne indstilling bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.
Optage billeder mod en
lyskilde
I auto-justering indstilling blinker blitz
automatisk ved optagelse mod en lyskilde,
selv om der er tilstrækkeligt lys omkring
motivet (dagslys synkronisering).
Inden blitzen blinker
Når blitzen har blinket
• Afhængigt af optageforholdene giver dagslyssynkronisering ikke altid de ønskede effekter.
• Når du ikke vil bruge blitzen, skal du indstille
blitzindstillingen på
(ingen blitz).
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 31 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optage billeder med AF
reflektoren
Indstil [Red Eye Reduction] til [On] i SET
UP-indstillingerne (side 114). indikatoren vises på LCD-skærmen, og
blitzen for-blinker inden optagelse for at
formindske røde øjne.
AF-reflektoren er ekstra lys til nemmere at
fokusere på et motiv i mørke omgivelser.
ON vises på LCD-skærmen, og AFreflektoren udsender rødt lys, når
lukkerknappen trykkes halvt, indtil fokus er
låst.
VGA FINE 101
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke.
eller
-indikatorerne blinker, og AF virker
med forrang på motiver, der befinder sig nær
midten.
• AF-reflektoren virker ikke, når funktionsknappen er indstillet til
eller
.
• AF-reflektoren udsender meget skarpt lys.
Selvom der ingen problemer er med
sikkerheden, anbefales det ikke at kigge på AFreflektoren på kort afstand.
Optage stillbilleder
Sådan undgår du, at motivers
øjne ser røde ud
96
ON
m
S AF
30 F2.8
Når denne funktion ønskes udført, skal du
indstille [AF Illuminator] til [Off] i SET
UP-indstillingerne (side 114).
• Formindskelse af røde øjne giver ikke altid den
ønskede virkning, afhængigt af individuelle
forskelle, afstanden til motivet, om motivet ikke
registrerer for-blinket eller andre
omstændigheder.
• Når [Red Eye Reduction] er indstillet til [On],
blinker blitzen to gange eller mere.
• Hvis AF reflektorlyset ikke belyser motivet
tilstrækkeligt, eller hvis motivet ingen kontrast
har, kan der ikke fokuseres. (En afstand på op
til ca. 3,5 m (W)/2,5 m (T) anbefales.)
• Der opnås fokus, så længe AF reflektorlyset når
motivet, selv om lyset rammer lidt ved siden af
motivets midte.
• Når fokusforvalgafstand er indstillet (side 50),
fungerer AF-reflektoren ikke.
31
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 32 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optage billeder med søgeren
Søger
Histogram til
(Billedoplysninger kan også vises under
afspilning.)
VGA
101
96
S AF
r
Indikatorer til
Søgeren er praktisk, når du vil spare
batteristrøm, eller når det er svært at
kontrollere billedet med LCD-skærmen.
Hver gang du trykker på
, skifter
displayet som følger.
S AF
r
LCD-skærm fra
r
Indikatorer til
VGA
• Billedet i søgeren viser ikke det faktiske
optageinterval. Dette skyldes parallaxe. Hvis du
vil bekræfte optageintervallet, skal du anvende
LCD-skærmen.
• Lige som med AE/AF lås indikatoren på LCDskærmen kan du begynde optagelse, når
søgerdelens AE/AF låslampe holder op med at
blinke og lyser uafbrudt (side 25).
• Når LCD-skærmen er slukket:
– Den digitale zoom virker ikke (side 27).
– [AF Mode] er indstillet på [Single] (side 49).
– Hvis du trykker på (Blitz-indstilling)/
(Selvudløser)/
(Makro), vises billedet på
skærmen i ca. 2 sekunder, så du kan
kontrollere eller ændre indstillingen.
• Når du optager eller viser film, skifter LCDskærmens status som følger: Indikatorer fra t
LCD-skærm fra t Indikatorer til
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se
side 122.
• For en nærmere beskrivelse af histogrammet, se
side 55.
• Denne indstilling bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.
101
96
S AF
32
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 33 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Indføje dato og klokkeslæt på et stillbillede
Camera
2
Camera
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Camera
Day&Time
Date
Off
1
2
SELECT
1
, Indstil funktionsknappen på
SET UP.
SET UP skærmen vises.
• Dato og klokkeslæt indføjes ikke i Multi Burstindstilling.
• Når billeder optages med dato og klokkeslæt
indføjet, kan dato og klokkeslæt ikke fjernes
senere.
• Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCDskærmen under optagelse, i stedet vises
indikatoren på LCD-skærmen. Den faktiske
dato og klokkeslæt vises kun med rødt i det
nederste højre hjørne under afspilning.
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
Off
PAGE SELECT
2
, Vælg
(Camera) med v på
kontrolknappen, og tryk
derefter på B.
Vælg [Date/Time] med v/V, og
tryk derefter på B.
3
Optage stillbilleder
1
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
, Vælg indstilling af dato og
klokkeslæt med v/V på
kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
Day&Time: Indføjer dato, time, og minut
på billedet.
Date: Indføjer år, måned og dag på billedet.
Off: Indføjer ikke dato og klokkeslæt på
billedet.
Når indstillingen er fuldendt, skal du
indstille funktionsknappen på
og optage
billedet.
• Du kan også optage med funktionsknappen
indstillet til P, M,
,
, ,
,
eller
.
• Hvis du vælger [Date], indføjes datoen på
billedet i den rækkefølge, der er valgt i
"Indstille dato og klokkeslæt" (side 18).
• Denne indstilling bibeholdes, selv om
strømmen slås fra.
33
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 34 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optage afhængigt af sekvensforhold
Du kan optage mere effektivt ved at vælge
den rette funktion og så trykke på
lukkerknappen.
Twilight-indstilling
Giver dig mulighed for at optage om natten
på lang afstand uden at miste den mørke
atmosfære i omgivelserne.
Lukkerhastigheden bliver langsommere, og
derfor anbefales det at benytte en trefod.
Twilight portrait-indstilling
Velegnet til optagelse af portrætter på
steder, hvor det er mørkt. Giver dig
mulighed for at optage skarpe billeder af
folk på mørke steder uden at miste
omgivelsernes mørke atmosfære.
Lukkerhastigheden bliver langsommere, og
derfor anbefales det at benytte en trefod.
Landscape-indstilling
Fokuserer kun på et fjernt motiv for at
optage landskaber o.lign.
Beach-indstilling
Ved optagelse ved en kyst eller ved en
søbred optages vandets blå farve tydeligt.
Candle-indstilling
Du kan optage fester, stearinlys-gudstjenester og andre stearinlysarrangementer uden
at ødelægge stearinlys-atmosfæren. Lukkerhastigheden bliver langsommere, og
derfor anbefales det at anvende en trefod.
34
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 35 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Soft snap-indstilling
VGAFINE 101
Funktionsknap
98
S AF
1
, Indstil funktionsknappen på
, , ,
,
eller .
2
Optage stillbilleder
Med denne indstilling kan du optage
hudfarver i lysere og varmere toner, så
billederne bliver smukkere. Derudover
skaber den bløde fokuseffekt en mild
atmosfære til portrætter af mennesker,
blomster o. lign.
, Centrer motivet i rammen. Tryk
lukkerknappen halvt ned, hold
den nede for at indstille
fokuseringen, og tryk så
lukkerknappen helt ned.
35
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
masterpage:Left2:1
01cov.book Page 36 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Kombinationsmuligheder for hver funktionsknapindstilling
NR slow shutter
Når du optager med funktionsknappen indstillet til ,
, ,
,
eller
, er
kombinationen af funktioner som f.eks. blitz forindstillet til de indstillinger, der passer bedst
til situationen. Se tabellen nedenfor.
Ved funktionen NR-lav lukkerhastighed
reduceres støj fra optagede billeder, så
billederne bliver skarpe. Ved en
lukkerhastighed på 1/6 sekund eller
langsommere aktiveres funktionen NR-lav
lukkerhastighed automatisk, og "NR" vises
ved siden af indikatoren for
lukkerhastighed.
Funktion
Makro
Funktionsknap
Blitzindstilling
SL
—
a
a
Center AF
0,5m/1,0m/
3,0m/7,0m
/
a
a
/
a
a
a
a
—
Fokusforvalg
a
—
a
AF
områdesøgerens
ramme
Hvidbalance
Burst/
Multi Burst
a
—
Auto
—
Tryk lukkerknappen helt
ned.
—
a
a
a
a
a
a
a
a
r
Capturing
Derefter bliver skærmen
sort.
• a viser, at funktionen kan indstilles efter eget ønske.
r
Processing
Til sidst, når "Processing"
forsvinder, er billedet
blevet optaget.
• Det anbefales at bruge stativ for at eliminere
virkningerne af rystelser.
• Når du indstiller en lav lukkerhastighed, kan
bearbejdningen tage lidt tid.
36
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]
masterpage:Right2:1
01cov.book Page 37 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se stillbilleder
Se billeder på kameraets LCD-skærm
Enkeltskærm
(enkeltbillede)
Indeksskærm
(9 billeder)
Se enkeltbilleder
Indeksskærm
(16 billeder)
VGA
101
8/9
VGA
101
8/9
BACK/NEXT
101-0008
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
• SINGLE DISPLAY
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
• SINGLE DISPLAY
1
Du kan næsten lige med det samme se de
billeder, du optager med kameraet, på LCDskærmen. Du kan vælge følgende tre måder
til at se billeder.
Enkelt (enkeltbillede) skærm
Du kan se et billede ad gangen, som
udfylder hele skærmen.
Indeksskærm (9 billeder/16 billeder)
9 eller 16 billeder vises samtidigt i adskilte
paneler på LCD-skærmen.
• For nærmere oplysninger om at se film, se
side 78.
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se
side 124.
Se stillbilleder
101-0008
, Indstil funktionsknappen på
, og slå strømmen til.
Det sidste billede i den valgte optagemappe
(side 62) vises på LCD-skærmen.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er
begyndt pga. billedbearbejdningen.
37
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]
masterpage:Left1:2
01cov.book Page 38 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se en indeksskærm (9 billeder/16 billeder)
VGA
101
101-0003
BACK/NEXT
3/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
2
, Vælg det ønskede stillbillede
med b/B på kontrolknappen.
b : For at vise det foregående billede.
B : For at vise det næste billede.
, Tryk én gang på
(Indeks).
, Tryk to gange på
(indeks).
Displayet skifter til indeksskærmen
(9 billeder).
Displayet skifter til indeksskærmen
(16 billeder).
Sådan vises den næste (foregående)
indeksskærm
Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at
bevæge den gule ramme op/ned/til venstre/
til højre.
Sådan vises den næste (foregående)
indeksskærm
Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at
bevæge den gule ramme op/ned/til venstre/
til højre.
Sådan vendes tilbage fra 9 billedeskærmen til enkeltbillede-skærmen
Tryk på zoom T-knappen, eller tryk én gang
på z på kontrolknappen.
Sådan vendes tilbage fra 16 billedeskærmen til enkeltbillede-skærmen
Tryk to gange på zoom T-knappen, eller
tryk én gang på z på kontrolknappen.
38
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 39 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se billeder på en tv-skærm
VGA
101
1
A/V tilslutningskabel
, Tilslut A/V tilslutningskablet
(medfølger) til kameraets A/V
OUT (MONO)-jackstik og til
tv’ets audio/video-indgangsjackstik.
Hvis dit tv har stereo indgangsjackstik, skal
du tilslutte A/V tilslutningskablets
audiostik (sort) til venstre audio jackstik.
101-0002
BACK/NEXT
2
Tv/video kontakt
, Tænd tv’et, og indstil TV/Video
kontakten på "Video".
• Afhængigt af dit tv, kan betegnelse og placering
af denne kontakt variere. Se betjeningsvejledningen, der medfølger tv’et for nærmere
oplysninger.
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Se stillbilleder
Til A/V OUT
(MONO)jackstikket
2/9
3
, Indstil funktionsknappen på
, og tænd kameraet.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
• Når du bruger kameraet i udlandet, kan det
være nødvendigt at skifte videoudgangssignalet, så det passer til dit tv-system
(side 115).
• Sluk både kameraet og tv’et, inden kameraet og
tv’et forbindes med A/V tilslutningskablet.
39
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 40 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se billeder på en tv-skærm
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal
du have et tv med video-indgangsjackstik
og A/V-tilslutningskabel (medfølger).
Tv’ets farvesystem skal passe til dit
digitalkameras farvesystem. Se den
følgende oversigt:
NTSC system
Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mellemamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
m.fl.
PAL-M system
Brasilien
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Iran, Irak,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
PAL system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
40
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\06bas.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 41 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Slette stillbilleder
Slette billeder
VGA
101
101-0002
BACK/NEXT
101
VOLUME
• Bemærk, at du ikke kan gendanne slettede
billeder.
101
Delete
Exit
BACK/NEXT
BACK/NEXT
2
, Tryk på
2/9
3
(Delete).
Billedet er endnu ikke blevet slettet på dette
tidspunkt.
• Du kan ikke slette det beskyttede billede
(side 67).
, Vælg [Delete] med v på
kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
Slette stillbilleder
, Indstil funktionsknappen på
, og tænd kameraet.
Tryk på b/B på kontrolknappen
for at vælge det billede, du vil
slette.
2/9
Delete
Exit
2005 1 1 10:30PM
1
VGA
VGA
2/9
Meddelelsen "Access" vises, og billedet er
slettet.
Sådan fortsættes med sletning af
andre billeder
Vis det billede, der skal slettes, med b/B på
kontrolknappen. Vælg derefter [Delete]
med v, og tryk på z.
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] med V på kontrolknappen, og
tryk derefter på z.
41
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\06bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 42 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Sletning af billeder i indeksindstilling (9 billeder/16 billeder)
Delete
Exit
Delete
Select
All In This Folder
1
, Mens en indeksskærm (9/16
billeder) (side 38) vises, skal
du trykke på
(Slet).
• Bemærk, at du ikke kan gendanne slettede
billeder.
Exit
Select
All In This Folder
2
, Vælg [Select] med b/B på
kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
SELECT
TO NEXT
3
, Vælg et billede, du vil slette,
med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
(Slet) -indikatoren vises på det valgte
billede. Billedet er endnu ikke blevet slettet
på dette tidspunkt. Gentag dette trin for alle
de billeder, du vil slette.
• For at annullere et valg skal du vælge billedet
og trykke på z på kontrolknappen igen, så
indikatoren forsvinder.
42
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\06bas.fm]
masterpage:Right3
01cov.book Page 43 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Formatering af en
"Memory Stick"
Delete
Exit
OK
, Tryk på
(Slet), vælg [OK]
med B på kontrolknappen, og
tryk derefter på z.
Meddelelsen "Access" vises, og billederne
med -indikatoren er slettet.
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] med b på kontrolknappen, og
tryk derefter på z.
1
, Sæt den "Memory Stick", du vil
formatere, i kameraet.
Slette stillbilleder
4
Sådan slettes alle billederne i
mappen
Vælg [All In This Folder] med B på
kontrolknappen i trin 2, og tryk derefter
på z. Vælg [OK], og tryk derefter på z.
Alle de ubeskyttede billeder i mappen
slettes. For at annullere sletning skal du
vælge [Cancel], og derefter trykke på z.
• "Formatering" betyder, at en "Memory Stick"
klargøres til billedoptagelse; dette kaldes også
"initialisering".
• Den "Memory Stick", der følger med dette
kamera, og de "Memory Stick", der kan købes,
er allerede formateret og kan bruges med det
samme.
• Når du formaterer en "Memory Stick",
skal du være opmærksom på, at alle
billeder på "Memory Stick" slettes
permanent. Beskyttede billeder slettes
også.
43
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\06bas.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 44 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Funktionsknap
Memory Stick Tool
Format
OK
Format:
Create REC. folder: Cancel
Change REC. folder:
All data will be erased
1
Ready?
OK
Cancel
2
2
, Indstil funktionsknappen på
SET UP, og slå strømmen til.
3
, Vælg
(Memory Stick Tool)
med v/V på kontrolknappen.
Vælg [Format] med B, og tryk
derefter på B.
Vælg [OK] med v, og tryk
derefter på z.
4
, Vælg [OK] med v på
kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
Meddelelsen "Formatting" vises. Når denne
meddelelse forsvinder, er formatering
udført.
Sådan annulleres formatering
Vælg [Cancel] med V på kontrolknappen,
og tryk derefter på z.
44
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\07bef.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 45 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Inden avancerede funktioner
Sådan klargøres og
betjenes kameraet
Brugen af menuerne og SET UPskærmpunkterne beskrives nedenfor.
Funktionsknap
Ændre menuen
a Indstil funktionsknappen på
, P, M, , , ,
,
, ,
eller
.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
Når v-mærket vises øverst eller
V-mærket vises nederst på et
punkt
Der er punkter, der ikke vises på skærmen.
Tryk på v/V på kontrolknappen for at få
vist disse punkter.
Sådan slukkes menudisplayet
Tryk på MENU igen.
0EV
0EV
EV
ISO
c Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det
punkt, du vil indstille.
MENU
Kontrolknap
• For en nærmere beskrivelse af
funktionsknappen, se side 10.
400
200
100
Auto
ISO
WB
Inden avancerede funktioner
WB
• Der vises forskellige punkter, afhængig af
funktionsknappens position.
• Du kan ikke vælge punkter vist i grå.
• Se side 110 for en nærmere beskrivelse af
menupunkter.
ISO
• Når funktionsknappen er indstillet på
, skal
du trykke på z på kontrolknappen, efter du har
valgt punktet.
d Tryk på v/V på kontrolknappen
for at vælge den ønskede
indstilling.
Den ønskede indstilling forstørres, og
indstillingen indføres.
45
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\07bef.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 46 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Ændre punkterne på SET UPskærmen
a Indstil funktionsknappen på
SET UP.
SET UP skærmen vises.
Bestemme
stillbilledkvaliteten
Du kan vælge [Fine] (høj kvalitet) eller
[Standard] som stillbilledkvalitet.
Fine
Funktionsknap
Camera
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
c Vælg
(P. Quality) med b/B,
og vælg derefter den ønskede
billedkvalitet med v/V.
Single
Smart
FINE
Standard
P.Quality
WB
ISO
Off
Off
Auto
Off
SELECT
b Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at vælge det
punkt, du vil indstille.
Rammen omkring det valgte punkt
bliver gul.
1
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
c Tryk på z på kontrolknappen
for at indføre indstillingen.
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på P,
M, , , ,
,
eller .
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
Sådan slukkes SET UP
skærmdisplayet
Indstil funktionsknappen på en anden
indstilling end SET UP.
46
• For en nærmere beskrivelse af SET UPpunkterne, se side 114.
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\07bef.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 47 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Oprette eller vælge en
mappe
Kameraet kan oprette flere mapper inden
for en "Memory Stick". Du kan vælge den
mappe, der bruges til at lagre billeder.
Når du ikke opretter en ny mappe, vælges
"101MSDCF" mappen som optagemappe.
Du kan oprette mapper op til "999MSDCF".
Oprette en ny mappe
Skift af optagemappe
a Indstil funktionsknappen på
SET UP.
a Indstil funktionsknappen på
SET UP.
b Vælg
(Memory Stick Tool)
med v/V,[ Create REC. Folder]
med B/v/V, og [OK] med B/v,
og tryk derefter på z.
b Vælg
(Memory Stick Tool)
med v/V, [Change REC.
Folder] med B/V, og [OK] med
B/v, og tryk derefter på z.
Skærmen til at oprette mapper vises.
Funktionsknap
Create REC. Folder
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
c Vælg [OK] med v, og tryk
derefter på z.
MENU
Kontrolknap
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en
mappe. Når mappens kapacitet overskrides,
oprettes en ny mappe automatisk.
En ny mappe oprettes med et nummer,
der er ét højere end det største nummer
på "Memory Stick"’en, og mappen
bliver optagemappen.
Sådan annulleres oprettelse af
mappe
Vælg [Cancel] i trin 2 eller 3.
• Når du har oprettet en ny mappe, kan du ikke
slette den nye mappe med kameraet.
• Billeder optages i den nyoprettede mappe,
indtil en anden mappe oprettes eller vælges.
BACK/NEXT
c Vælg den ønskede mappe med
b/B, og [OK] med v, og tryk
derefter på z.
Inden avancerede funktioner
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
Skærmen til valg af optagemappe
vises.
Sådan annulleres skift af
optagemappe
Vælg [Cancel] i trin 2 eller 3.
• Du kan ikke vælge "100MSDCF"-mappen som
optagemappe (side 87).
• Billedet gemmes i den nyvalgte mappe. Du kan
ikke flytte optagede billeder til en anden mappe
med kameraet.
47
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 48 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optage stillbilleder på avanceret måde
Vælge en Auto fokusmetode
Du kan indstille AF-områdesøgerens
ramme og AF-indstillingen.
AF områdesøgerens ramme
Sådan vælges fokuseringspositionen i
henhold til motivets position og størrelse.
AF-indstilling
Sådan indstilles start- og sluttidspunktet for
fokuseringen.
Funktionsknap
Vælge en fokus
områdesøger ramme
— AF områdesøger
Multipoint AF (
)
Kameraet beregner afstanden i fem områder
til venstre og højre, øverst og nederst og i
midten af billedet, så du kan optage med
brug af auto-fokus-funktionen uden at
skulle tage hensyn til billedopbygningen.
Denne indstilling er praktisk, når det er
svært at fokusere på motivet, fordi det ikke
er i midten af rammen. Du kan kontrollere
den position, hvor fokus blev justeret, vha.
den grønne ramme.
Multipoint AF er fabriksindstillingen.
Center AF (
)
Denne funktion er praktisk til at fokusere på
et motiv nær rammens midte. Hvis du
bruger den sammen med AF lås-funktionen,
kan du optage i den ønskede
billedopbygning.
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på P,
M, , , ,
,
,
eller
.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg 9 (Focus) med b/B,
vælg derefter [Multi AF] eller
[Center AF] med v/V.
Fokus justeres automatisk. Farven på
AF områdesøgerens ramme skifter fra
hvid til grøn.
Multipoint AF
VGAFINE 101
P
98
AF områdesøgerens
ramme
S AF
Indikator for AF-områdesøgerens ramme
Center AF
VGAFINE 101
P
98
AF områdesøgerens
ramme
S AF
Indikator for AF-områdesøgerens ramme
• Når du optager film, og du vælger Multipoint
AF, beregnes afstanden til midten af skærmen
som et gennemsnit, så AF virker, selv om der er
en del rystelser. AF-områdesøgerens ramme er
. Center AF fokuserer automatisk kun på
den valgte ramme og er derfor praktisk, når du
kun vil fokusere på det, du sigter på.
• Når du bruger digital zoom eller AFreflektoren, får motiver i eller nær midten af
48
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 49 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
rammen forrang for AF-bevægelse. I så fald
blinker
- eller
-indikatoren, og AFområdesøgerens ramme vises ikke.
• Valget af AF-områdesøgerens ramme er
begrænset afhængig af funktionsknappens
indstilling (side 36).
Vælge en fokusbetjening
— AF Indstilling
Single AF ( S A F )
Denne indstilling er praktisk til optagelse af
ubevægelige motiver. Fokus justeres ikke,
før lukkerknappen trykkes og holdes halvt
ned. Når lukkerknappen trykkes og holdes
halvvejs ned, og AF-lås er udført, låses
fokus.
Standardindstillingen er Single AF.
a Indstil funktionsknappen på
SET UP.
b Vælg
(Camera) med v, [AF
Mode] med B/v, vælg den
ønskede indstilling med B/v/
V, og tryk derefter på z.
Camera
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
xSingle
Monitor
Monitoring AF ( M A F )
• Batteriforbruget kan være højere end i Single
AF indstilling.
• Ved optagelse med brug af søgeren med LCDskærmen slukket virker kameraet i Single AF
indstilling.
Optage stillbilleder på avanceret måde
Denne indstilling forkorter den tid, der er
nødvendig for at fokusere. Kameraet
justerer automatisk fokus, inden
lukkerknappen trykkes og holdes halvvejs
ned, så du kan opbygge billeder med fokus
justeret forinden. Når lukkerknappen
trykkes og holdes halvvejs ned, og AF-lås
er udført, låses fokus.
49
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Left2:1
01cov.book Page 50 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optageteknikker
Når du optager et motiv på kanten af rammen,
eller når du bruger Center AF, vil kameraet
måske fokusere på midten i stedet for på
motivet på kanten af rammen. Hvis dette sker,
skal du bruge AF-låsen for at fokusere på
motivet og derefter opbygge billedet på ny og
optage.
Opbyg optagelsen, så motivet er centreret i AF
områdesøgeren, og tryk lukkerknappen
halvvejs ned.
Når AE/AF lås indikatoren holder op med at
blinke og forbliver tændt, skal du vende tilbage
til den helt opbyggede optagelse og trykke
lukkerknappen helt ned.
VGA FINE 101
P
98
Indstille afstanden til
motivet
— Fokusforvalg
F2.8 30
S AF
AF områdesøgerens ramme
AE/AF lås indikator
m
Ved optagelse af et billede med en tidligere
indstillet afstand til motivet, eller ved
optagelse af et motiv gennem et net eller
gennem vinduesglas, er det svært at opnå
passende fokus i Auto Focus indstilling.
Her er brug af fokusforvalg praktisk.
Funktionsknap
VGAFINE 101
P
S AF
98
F2.8 30
• Når du bruger AF-lås, kan du optage et
billede med korrekt fokus, selvom motivet er
på rammens kant.
• Du kan udføre justering med AF lås, inden
du trykker lukkerknappen helt ned.
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på P,
M, , , ,
,
,
eller
.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
50
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 51 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
c Vælg 9 (Focus) med b/B, og
vælg derefter afstanden til
motivet med v/V.
Du kan vælge blandt følgende
afstandsindstillinger.
0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m,
(ubegrænset afstand)
3.0m
1.0m
1.0m
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
WB
ISO
— Manuel eksponering
Du kan justere lukkerhastigheden og
blænderåbningsværdier manuelt.
Forskellen mellem de indstillede værdier og
den passende eksponering, som er
forindstillet af kameraet, vises på LCDskærmen som EV-værdi (side 54). 0EV
viser den værdi, som kameraet vurderer er
den mest passende.
Funktionsknap
I trin 3 skal du vælge [Multi AF] eller
[Center AF].
Lukker
• Data til fokusindstilling er omtrentlig, og bør
kun bruges som en reference.
• Hvis du retter objektivet op eller ned, forøges
fejlmargenen.
• Valget af afstanden er begrænset afhængig af
funktionsknappens indstilling (side 36).
a Indstil funktionsknappen på M.
b Tryk på z.
Indikatoren "Set" nederst t.v. på LCDskærmen ændres til "Return", og
kameraet skifter til indstillingen
manuel eksponering.
c Vælg en lukkerhastighed med
v/V.
VGA
FINE
Return
SAF
101
98
M
250 F2.8
0 EV
Lukkerhastigheden kan vælges fra
1/1.000 til 30 sekunder.
Hvis du vælger en lukkerhastighed på
1/6 sekund eller langsommere, vises
"NR" før indikatoren for lukkerhastighed, og funktionen NR-lav lukkerhastighed aktiveres automatisk
(side 36).
Optage stillbilleder på avanceret måde
Sådan vendes tilbage til Auto
Focus indstilling
Optagelse med
manuel indstilling af
lukkerhastighed og
blænderåbningsværdi
Kontrolknap
51
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 52 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
d Vælg en blænderåbningsværdi
med b/B.
To forskellige blænderåbningsværdier
kan vælges afhængig af zoomstillingen.
Når zoom er indstillet helt til W-siden:
F2.8/F5.6
Når zoom er indstillet helt til T-siden:
F5.2/F10
VGA
FINE
101
98
M
Return
SAF
• Lukkerhastigheder på et sekund eller mere
angives med ["] på denne facon 1".
• Hvis den rigtige eksponering ikke kan opnås
efter at have foretaget indstillingerne, blinker
EV-værdien på LCD-skærmen, når du trykker
lukkerknappen halvt ned. Du kan fortsætte og
optage i denne stilling, men vi anbefaler, at du
ændrer indstillingerne på ny.
• Blitzen er indstillet på (Tvungen blitz) eller
(Ingen blitz).
200 F2.8
0 EV
e Optag billedet.
Sådan anvendes Quick Review,
nærbilleder (makro) eller
selvudløserfunktionen, eller
sådan indstilles blitzen
Efter trin 4, skal du trykke på z for at
annullere indstillingen for manuel
eksponering. "Return"-indikatoren ændres
til "Set".
Sådan annulleres indstillingen
for manuel eksponering
Indstil funktionsknappen til andet end M.
52
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 53 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Eksponering
Åben (lille F-værdi)
For at tage smukke billeder er det udover
fokusering og andre indstillinger også
vigtigt at justere eksponeringen.
Ved eksponering forstås den mængde lys,
som digitalkameraets CCD er i stand til at
modtage. Denne værdi ændres afhængig af
kombinationen mellem blænderåbningsværdien og lukkerhastigheden. Hvis
lysmængden er for stor, bliver billedet
lysere (hvidt), og hvis lysmængden er for
lille, bliver billedet mørkere. Den passende
lysmængde kaldes den "korrekte
eksponering".
Den korrekte eksponering kan fastholdes
ved at indstille en hurtigere lukkerhastighed, når blænderåbningsværdien
nedsættes, eller en langsommere lukkerhastighed, når blænderåbningsværdien
øges fra den rigtige eksponering.
• Billedet bliver let
overeksponeret (lysere).
• I-fokus-intervallet bliver
kortere.
Blænder er membranen i objektivdelen,
som indstiller, hvor meget lys der trænger
ind i kameraet. Værdien for blænderindstillingen kaldes "Blænderåbningsværdi
(F-værdi)".
Luk (større F-værdi)
• Billedet bliver let
undereksponeret
(mørkere).
• I-fokus-intervallet bliver
større.
Justering ud fra lukkerhastighed
Lukkerhastigheden indstiller den tid, hvor
lys trænger ind i kameraet.
Hurtigere
Korrekt eksponering
• Billedet bliver let
undereksponeret
(mørkere).
• Motiver i bevægelse
fremtræder uden
bevægelse.
Langsommere
• Billedet bliver let
overeksponeret (lysere).
• Motiver i bevægelse
fremtræder flydende.
Undereksponering
• Luk blænderåbningen
• Indstil en hurtigere
lukkerhastighed
Optage stillbilleder på avanceret måde
Justering ud fra blænder
Overeksponering
• Åbn blænderåbningen
• Indstil en langsommere
lukkerhastighed
Hvis du indstiller en langsommere
lukkerhastighed, anbefaler vi at anvende en
trefod for at undgå rystelser.
53
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 54 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Funktionsknap
Justering af
eksponeringen
d Indstil den ønskede
eksponeringsværdi med v/V.
Juster eksponeringsværdien, mens du
kontrollerer baggrundens lysstyrke.
— EV justering
Du kan manuelt indstille eksponeringen,
som fastsættes af kameraet. Anvend denne
indstilling, når den rigtige indstilling ikke
kan opnås, f.eks. hvis kontrasten (forskellen
mellem lys og mørke) mellem motivet og
baggrunden er meget stor.
Kompenseringsværdien kan indstilles i
1/3EV trin i intervallet fra +2,0EV til
–2,0EV.
Sådan genaktiveres automatisk
eksponering
I trin 4 skal du vælge [0EV].
• Hvis motivet optages i meget lyse eller mørke
omgivelser, eller der bruges blitz, er justeringen
af eksponeringen ikke altid effektiv.
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på P,
, , ,
,
,
eller .
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg
Juster
mod –
Juster
mod +
(EV) med b.
Værdien for eksponeringsjustering
vises.
0EV
0EV
EV
WB
ISO
54
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 55 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Vise et histogram
Et histogram er et diagram, som viser
lysintensiteten i et billede. Den vandrette
akse viser lysintensiteten, og den lodrette
akse viser antallet af pixels. Grafikken
angiver et lyst billede, når vægten ligger i
højre side, og et mørkt billede, når vægten
ligger i venstre side.
Et histogram kan anvendes til at kontrollere
eksponeringen, når skærmen er svær at se
under optagelse og afspilning.
80
8M
FINE
101
Brightness
Mørkt
Lyst
0 EV
a Indstil funktionsknappen på P,
, , ,
,
eller .
b Tryk på
for at vise
histogrammet.
c Juster eksponeringen baseret
på histogrammet.
Optage stillbilleder på avanceret måde
Antal pixels
4
• Histogrammet vises også, når du trykker på
, mens der afspilles et enkeltbillede
(side 37) eller ved Quick Review (side 26).
• Histogrammet vises ikke i følgende tilfælde:
– Når menuen vises
– Når du bruger afspilningszoom
– Når du optager eller afspiller film
•
, og histogrammet vises ikke i følgende
tilfælde:
– Når du optager i det digitale zoom-område
– Når billedstørrelsen er [3:2]
– Når du afspiller Multi Burst-billeder
– Ved rotering af et stillbillede
• Histogrammet inden optagelse gengiver
histogrammet af billedet, der er vist på LCDskærmen på dette tidspunkt. Der er en forskel i
histogrammet før og efter, du har trykket på
lukkerknappen. Når det sker, skal du
kontrollere histogrammet, mens et enkeltbillede
afspilles, eller under Quick Review.
Der kan være en særlig stor forskel i følgende
tilfælde:
– Når blitzen blinker
– Når lukkerhastigheden er lav eller høj
• Histogrammet vises ikke altid for billeder, der
er optaget med andre kameraer.
• Histogrammet vises også, når funktionsknappen er indstillet på
eller M, og du ikke
kan indstille eksponeringen.
55
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Left2:1
01cov.book Page 56 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optageteknikker
Når du optager billeder, indstiller kameraet
automatisk eksponeringen.
Når du optager et gennemgående lyst billede,
f.eks. et baggrundsbelyst motiv eller et
snedækket motiv, kan kameraet antage, at
motivet er lyst og indstille en mørkere
eksponering for billedet. I så fald er det
effektivt at indstille eksponeringen i + (plus)
retningen.
Når du optager et mørkt motiv, som udfylder
rammen, kan kameraet antage, at motivet er
mørkt og indstille en lysere eksponering for
billedet. I så fald er det effektivt at indstille
eksponeringen i – (minus) retningen.
Valg af målingindstilling
Du kan vælge en måling-indstilling som
angiver, hvilken del af motivet, der skal
måles, så eksponeringen kan fastlægges.
Opdelt måling (ingen indikator)
m
Juster i – retningen
m
Billedet opdeles i flere områder, og der
foretages målinger for hvert område.
Kameraet bedømmer motivets position og
baggrundens lysstyrke, og fastsætter en
velafbalanceret eksponering.
Standardindstillingen er Opdelt måling.
Punktmåling (
Juster i + retningen
Jævnfør histogrammet og anvend en
indstilling, hvor billedet ikke er overeksponeret
(hvidligt) eller undereksponeret (for mørkt).
)
Måling foretages kun for en del af motivet.
Dette sætter dig i stand til at optage billeder,
som ikke er for mørke, selvom motivet er
baggrundsbelyst, eller indstille
eksponeringen afhængig af motivet, når
kontrasten mellem motivet og baggrunden
er stor.
Forsøg med flere billeder med forskellige
eksponeringer for at finde den lysstyrke, du
synes bedst om.
56
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 57 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Funktionsknap
d Når du vælger [Spot] i trin 3,
skal du indstille projektørmålerens trådkors på et punkt
på motivet, som du vil optage.
VGA
FINE
101
98
P
Projektørmålerens
trådkors
SAF
MENU
Kontrolknap
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg
(Metering Mode) med
b/B, og vælg derefter den
ønskede måling-indstilling
med v/V.
• Når du anvender punktmåling til at fokusere på
målepunktet, anbefales det at indstille 9
(Focus) på [Center AF] (side 48).
— Hvidbalance
Du kan indstille hvidbalancen afhængig af
optageforholdene. Den farve, som motivet
fremtræder i, påvirkes af lysforholdene.
Hvis du ønsker at rette billedets
lyskildeforhold, eller hvis alle farverne på
billedet forekommer en smule unaturlige,
anbefales det at ændre hvidbalanceindstillingen.
Auto (ingen indikator)
Indstiller hvidbalancen automatisk.
Fabriksindstillingen er Auto.
(Daylight)
Optagelse udendørs, optagelse af
natsekvenser, neonskilte, fyrværkeri,
solopgange og optagelse lige inden og efter
solnedgang.
(Cloudy)
Optage under en skyet himmel
(Fluorescent)
Optage stillbilleder på avanceret måde
a Indstil funktionsknappen på P,
M, , , ,
,
,
eller
.
250 F2.8
Justere farvetoner
Optage under fluorescerende lys
(Incandescent)
• Steder hvor lysforholdene ændres hurtigt
• I stærkt lys, f.eks. i et fotoatelier
57
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 58 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Funktionsknap
MENU
• I fluorescerende lys som flimrer virker justering
af hvidbalance ikke altid, selv om du vælger
(Fluorescent).
• Når blitzen blinker, annulleres den manuelle
indstilling, og billedet optages i [Auto].
• Visse hvidbalanceindstillinger er begrænsede
afhængig af funktionsknappens stilling
(side 36).
Justere blitzniveauet
— Flash Level
Du kan justere mængden af blitzlys.
Funktionsknap
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på P,
M, , , ,
,
,
eller
.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg [WB] (White Bal) med
b/B, og vælg derefter den
ønskede indstilling med v/V.
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på P,
M, ,
,
eller .
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
Sådan genaktiveres autojustering
Vælg [Auto] i trin 3.
58
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 59 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
c Vælg [ ] (Flash Level) med
b/B, og vælg derefter den
ønskede indstilling med v/V.
+: Gør blitzniveauet højere end
normalt.
Normal: Normal indstilling.
–: Gør blitzniveauet lavere end
normalt.
c Vælg [Mode] (REC Mode) med
b/B, og vælg derefter [Burst]
med v/V.
Kontinuerlig
optagelse
Denne indstilling bruges til kontinuerlig
optagelse. Det maksimale antal billeder, du
kan optage pr. optagelse afhænger af
billedstørrelsen og indstillingerne for
billedkvalitet.
d Optag billedet.
Når du holder lukkerknappen nede,
optager kameraet det maksimale antal
billeder efter hinanden. Når du slipper
lukkerknappen igen, stopper optagelsen ved dette punkt.
Når "Recording" forsvinder, kan du
optage det næste billede.
Funktionsknap
Lukker
Det maksimale antal billeder optaget
uafbrudt
(Enhed: billeder)
Fine
Standard
Billedstørrelse
MENU
Kontrolknap
5M
9
15
3:2
9
15
3M
13
24
1M
32
59
VGA (E-Mail) 100
• Når strømmen på batteriet svinder under brug
eller "Memory Stick"’en er fuld, standses
optagelse, selvom du trykker på og holder
lukkerknappen nede.
a Indstil funktionsknappen på
, P, M,
,
eller .
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
100
Sådan vendes tilbage til normal
indstilling
Vælg [Normal] i trin 3.
• Blitzen er indstillet på
(Ingen blitz).
• Når du optager med selvudløseren, optages en
serie på maks. fem billeder, hver gang du
trykker på lukkerknappen.
• Når funktionsknappen indstilles på M, kan du
ikke vælge lukkerhastigheder på 1/6 sekund
eller langsommere.
Optage stillbilleder på avanceret måde
Billedkvalitet
59
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 60 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optagelse i Multi
Burst-indstilling
— Multi Burst
Denne indstilling optager 16 delbilleder
efter hinanden, hver gang du trykker på
lukkerknappen. Det er praktisk, hvis du for
eksempel vil kontrollere din form i sport.
Funktionsknap
d Vælg M (Interval) med b/B, og
vælg derefter det ønskede
delbillede-interval med v/V.
Du kan vælge interval mellem
delbilleder blandt [1/7.5], [1/15] eller
[1/30].
— Picture Effect
Du kan bearbejde billeder digitalt for at
opnå specialeffekter.
B&W
1/7.5
1/15
1/30
Optagelse med
specialeffekter
Billedet vises
monokromt
(i sort-hvid).
1/30
Interval
Mode
M
PFX
e Optag billedet.
Lukker
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på
, P, M,
,
eller .
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg [Mode] (REC Mode) med
b/B, og vælg derefter [Multi
Burst] med v.
En uafbrudt serie på 16 delbilleder
optages inden for et enkelt stillbillede
(billedstørrelse 1M).
• Du kan ikke bruge følgende funktioner i Multi
Burst-indstilling:
– Smart zoom
– Blitz
– Indføje dato og klokkeslæt
• Når funktionsknappen er indstillet på
,
indstilles delbilledintervallet automatisk på
[1/30].
• Når funktionsknappen er indstillet på M, kan du
ikke indstille lukkerhastigheden langsommere
end 1/30 sekund.
• Se side 65 vedrørende afspilning af billeder
optaget i Multi Burst indstilling med brug af
kameraet.
• Se side 109 for det antal billeder, som kan
optages med Multi Burst-indstilling.
Sepia
Billedets farver er
brunlige (sepia), som
et gammelt fotografi.
60
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\08adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 61 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Funktionsknap
Lukker
MENU
Kontrolknap
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg [PFX] (P. Effect) med
b/B, og vælg derefter den
ønskede indstilling med v/V.
d Optag billedet.
Optage stillbilleder på avanceret måde
a Indstil funktionsknappen på P,
M, , , ,
,
,
eller
.
Sådan annulleres Picture Effect
Vælg [Off] i trin 3.
61
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\09adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 62 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Valg af mappe og
afspilning af billeder
— Folder
Vælg mappen, hvor de billeder du vil
afspille, er gemt.
Se stillbilleder på avanceret måde
d Vælg den ønskede mappe med
b/B.
Enkeltskærm
VGA
101
9/9
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
101-0009
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
BACK/NEXT
Funktionsknap
Indeksskærm (9 billeder)
e Vælg [OK] med v, og tryk
derefter på z.
Sådan annulleres valget
I trin 5 skal du vælge [Cancel].
• SINGLE
Når der er oprettet flere mapper
på "Memory Stick"’en
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på
.
Når det første eller sidste billede i mappen
vises, vises følgende ikoner på skærmen.
: Flytter til den foregående mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til både den foregående og
næste mappe.
DISPLAY
Indeksskærm (16 billeder)
• SINGLE DISPLAY
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg
(Folder) med b, og
tryk derefter på z.
• Når der ikke er gemt nogen billeder i mappen,
vises "No file in this folder".
62
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\09adv.fm]
masterpage:Right
09adv.fm Page 63 Wednesday, April 28, 2004 12:45 PM
Forstørre en del af et
stillbillede
Funktionsknap
a Indstil funktionsknappen på
.
e Indstil billedstørrelsen med
/ (afspilningszoom) knappen.
b Vis det billede, der skal
forstørres, med b/B.
c Tryk på
(afspilningszoom)
for at zoome ind på billedet.
d Vælg den ønskede del af
billedet med v/V/b/B.
Sådan annulleres
afspilningszoom
Tryk på v
Tryk på z.
Tryk
på b
MENU
Tryk
på B
Kontrolknap
Tryk på V
Se stillbilleder på avanceret måde
Du kan forstørre en del af et billede op til
fem gange den originale størrelse. Du kan
også optage det forstørrede billede som en
ny fil.
Forstørre et billede
— Afspilningszoom
• Du kan ikke bruge afspilningszoom til film og
Multi Burst-billeder.
• Hvis du trykker på
(afspilningszoom), mens
et ikke-forstørret billede vises, skifter LCDskærmen til indeksskærmen (side 38).
• Du kan forstørre de viste billeder med Quick
Review funktionen (side 26) ved at udføre trin
c til e.
v: For at se mere af billedets øvre del
V: For at se mere af billedets nedre del
b: For at se mere af billedets venstre
side
B: For at se mere af billedets højre side
63
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\09adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 64 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Optage et forstørret billede
— Trimming
a Tryk på MENU efter
afspilningszoom.
Menuen vises.
b Vælg [Trimming] med B, og
tryk derefter på z.
Afspille efterfølgende
billeder
— Slide Show
Du kan afspille optagede billeder i
rækkefølge. Denne funktion er praktisk ved
kontrol af dine billeder, ved en præsentation
el.lign.
c Vælg billedstørrelsen med
v/V, og tryk derefter på z.
Funktionsknap
Billedet optages, og billedet på LCDskærmen vender tilbage til normal
størrelse efter optagelse.
• Det tilklippede billede optages som den nyeste
fil i den valgte optagemappe, og det originale
billede bibeholdes.
• Kvaliteten af tilklippede billeder kan forringes.
• Du kan ikke tilklippe til en billedstørrelse på
3:2.
• Du kan ikke tilklippe billeder, der vises med
Quick Review.
Billede
Folder: Afspiller alle billeder i den
valgte mappe.
All:
Afspiller alle billeder gemt på
"Memory Stick"’en.
Repeat
On: Afspiller billeder efter hinanden.
Off: Efter alle billederne er blevet
afspillet, slutter
billedfremvisningen.
d Vælg [Start] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedfremvisningen begynder.
Sådan annulleres Slide show
indstillingen
Vælg [Cancel] i trin 3.
MENU
Kontrolknap
Sådan standses
billedfremvisning
a Indstil funktionsknappen på
.
Tryk på z, vælg [Exit] med B, og tryk
derefter på z igen.
b Tryk på MENU.
Sådan springes til næste/
foregående billede under
billedfremvisning
Menuen vises.
c Vælg
(Slide) med b/B, og
tryk derefter på z.
Indstil følgende punkter med v/V/b/B.
64
Interval
3 sec/ 5 sec/10 sec/ 30 sec/1 min
Tryk på B (næste) eller b (foregående).
• Interval indstillingerne er kun retningslinjer; de
kan variere afhængigt af billedet.
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\09adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 65 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Rotere stillbilleder
— Rotate
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg
(Rotate) med b/B, og
tryk derefter på z.
d Vælg
med v, og roter
derefter billedet med b/B.
Afspilning af billeder i
Multi Burst-indstilling
Du kan afspille Multi Burst billeder
uafbrudt eller afspille dem delbillede for
delbillede. Denne funktion bruges til at
kontrollere billedet.
Funktionsknap
Kontrolknap
e Vælg [OK] med v/V, og tryk
derefter på z.
Se stillbilleder på avanceret måde
Du kan rotere et billede optaget i stående
retning og vise det i liggende retning.
a Indstil funktionsknappen på
, og vis det billede, der skal
roteres.
Sådan annulleres rotering
Vælg [Cancel] i trin 4 eller 5, og tryk
derefter på z.
Funktionsknap
MENU
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder, film og
Multi Burst-billeder.
• Du vil ikke altid kunne rotere billeder optaget
med andre kameraer.
• Når du ser billeder på en computer, gengives
billedroteringsdataene heller ikke altid,
afhængigt af applikationssoftwaren.
• Når Multi Burst-billeder afspilles på en
computer eller på et kamera uden Multi Burstfunktion, vises de 16 delbilleder, du optog, på
samme tid som del af et billede.
• Du kan ikke klippe Multi Burst-billeder.
Kontrolknap
65
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\09adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 66 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Afspille uafbrudt
a Indstil funktionsknappen på
.
b Vælg Multi Burst-billedet med
b/B.
Det valgte Multi Burst billede afspilles
uafbrudt.
M
1M
101
Afspille delbillede for
delbillede
Sådan vendes tilbage til normal
afspilning
a Indstil funktionsknappen på
.
Tryk på z i trin 4. Afspilningen begynder
fra det delbillede, der vises på LCDskærmen.
b Vælg Multi Burst-billedet med
b/B.
Sådan slettes optagede billeder
Det valgte Multi Burst billede afspilles
uafbrudt.
14/14
c Tryk på z, når det ønskede
delbillede vises.
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
"Step" vises.
1M
101
Sådan holdes pause i afspilning
Tryk på z. For at fortsætte afspilning skal
du trykke på z igen. Afspilning begynder
fra det delbillede, der vises på LCDskærmen.
14/14
Step
12/16
101-0014
PLAY
1 Vis det ønskede Multi Burst-billede, der
skal slettes.
2 Tryk på
VOLUME
M
Når du bruger denne indstilling, kan du ikke
udelukkende slette bestemte delbilleder.
Når du sletter billeder, slettes alle 16 delbilleder på samme tid.
(Delete).
3 Vælg [Delete], og tryk derefter på z.
Alle delbillederne slettes.
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
d Gå et delbillede frem med b/B.
B: Det næste delbillede vises. Når du
trykker på og holder B nedtrykket,
går delbilledet frem.
b: Det foregående delbillede vises.
Når du trykker på og holder b
nedtrykket, går delbilledet frem i
den modsatte retning.
66
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\10adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 67 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Redigere stillbilleder
Beskytte billeder
— Protect
Denne funktion beskytter billeder mod
utilsigtet sletning.
Funktionsknap
I enkeltbillede indstilling
a Indstil funktionsknappen på
.
b Vis det billede, du vil beskytte,
med b/B.
c Tryk på MENU.
Menuen vises.
Det viste billede er beskyttet. (beskytte) indikatoren vises på
billedet.
VGA
101
MENU
Kontrolknap
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
• Bemærk, at formatering af "Memory Stick"’en
sletter alle data på "Memory Stick"’en, selvom
billederne er beskyttede, og disse billeder kan
ikke gendannes.
• Det kan tage nogen tid at beskytte billederne.
e For at fortsætte og beskytte
andre billeder skal du vælge
det ønskede billede med b/B,
og derefter trykke på z.
a Indstil funktionsknappen på
, og tryk derefter på
(indeks) for at vise indeksskærmen (9 billeder).
Tryk to gange på
(indeks) for at
vise en indeksskærm med 16 billeder.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg - (Beskyt) med b/B, og
tryk så på z.
d Vælg [Select] med b/B, og tryk
derefter på z.
Redigere stillbilleder
d Vælg - (Protect) med b/B, og
tryk derefter på z.
I indeksindstilling
(9 billeder/16 billeder)
e Vælg det billede, du vil
beskytte, med v/V/b/B, og tryk
derefter på z.
Den grønne - indikator vises på det
valgte billede.
Sådan annulleres beskyttelsen
Tryk igen på z i trin 4 eller 5. indikatoren forsvinder.
•
SELECT
MENU
TO NEXT
f Gentag trin 5 for at beskytte
andre billeder.
g Tryk på MENU.
67
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\10adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 68 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
h Vælg [OK] med B, og tryk
derefter på z.
- indikatoren bliver hvid. De valgte
billeder er beskyttet.
Sådan afsluttes Protect
funktionen
Vælg [Cancel] i trin 4, eller vælg [Exit] i
trin 8, og tryk derefter på z.
Ændre billedstørrelse
— Resize
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget
billede, og gemme det som en ny fil.
Du kan ændre til følgende størrelser:
5M, 3M, 1M, VGA
Det originale billede bibeholdes, selv efter
ændring af størrelsen.
Funktionsknap
Sådan annulleres individuel
beskyttelse
d Vælg
(Resize) med b/B, og
tryk så på z.
e Vælg den ønskede størrelse
med v/V, og tryk derefter på
z.
Det ændrede billede optages i
optagemappen som den nyeste fil.
Sådan annulleres ændring af
størrelse
Vælg [Cancel] i trin 5.
Vælg det billede, hvis beskyttelse skal
ophæves, med v/V/b/B, og tryk derefter
på 5 i trin z. - indikatoren bliver grå.
Gentag denne betjening for alle billeder,
hvis beskyttelse skal ophæves. Tryk på
MENU, vælg [OK], og tryk derefter på z.
• Du kan ikke ændre størrelsen på film eller
Multi Burst-billeder.
• Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor
størrelse, forringes billedkvaliteten.
• Du kan ikke ændre til en billedstørrelse på 3:2.
• Når du ændrer størrelse på et 3:2-billede, vises
de øvre og nedre sorte dele på billedet.
Sådan beskyttes alle billeder i
mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 4, og tryk
på z. Vælg [On], og tryk derefter på z.
Sådan annulleres beskyttelse af
alle billeder i mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 4, og tryk
på z. Vælg [Off], og tryk derefter på z.
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på
.
b Vis det billede, hvis størrelse
du vil ændre, med b/B.
c Tryk på MENU.
Menuen vises.
68
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\10adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 69 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Vælge billeder til
udskrivning
— Print (DPOF) mark
Funktionsknap
a Indstil funktionsknappen på
.
b Vis det billede, du vil mærke,
med b/B.
c Tryk på MENU.
d Vælg
(DPOF) med b/B, og
tryk derefter på z.
2/9
• Du kan ikke sætte
This Folder].
BACK/NEXT
e For at fortsætte og mærke
andre billeder, skal du vise det
ønskede billede med b/B, og
derefter trykke på z.
Kontrolknap
Sådan fjernes
• Du kan ikke sætte udskriftsmærke på film.
• Når du mærker billeder optaget i Multi Burst
indstilling, udskrives alle billederne på et ark
opdelt i 16 paneler.
• Du kan ikke indstille antallet af udskrifter.
Menuen vises.
d Vælg [Select] med b/B, og tryk
derefter på z.
DPOF
Exit
MENU
b Tryk på MENU.
c Vælg
(DPOF) med B, og
tryk derefter på z.
-mærket sættes på det viste
billede.
101
a Indstil funktionsknappen på
, og tryk derefter på
(indeks) for at vise indeksskærmen (9 billeder).
Tryk to gange på
(indeks) for at
vise en indeksskærm med 16 billeder.
Menuen vises.
VGA
I indeksindstilling
(9 billeder/16 billeder)
Redigere stillbilleder
Du kan mærke stillbilleder optaget med
kameraet, som du vil have udskrevet.
Denne funktion er praktisk, når du vil have
udskrevet billeder i en forretning, eller hvis
du anvender en printer, som opfylder DPOF
DPOF (Digital Print Order Format)
standarden eller en tilsvarende PictBridgekompatibel printer.
I enkeltbillede indstilling
-mærket i [All In
e Vælg det billede, du vil mærke,
med v/V/b/B, og tryk derefter
på z.
Det grønne
-mærke vises på det
valgte billede.
mærket
Tryk på z igen i trin 4 eller 5.
mærket forsvinder.
-
•
SELECT
MENU
TO NEXT
69
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\10adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 70 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
f Gentag trin 5 for at mærke
andre billeder.
g Tryk på MENU.
h Vælg [OK] med B, og tryk
derefter på z.
-mærket bliver hvidt. Indstillingen
af
-mærke er fuldendt.
Sådan fjernes
-mærker
Vælg de billeder, hvis mærker skal fjernes,
med v/V/b/B i trin 5, og tryk derefter på
z.
Sådan fjernes alle
i mappen
-mærkerne
Vælg [All In This Folder] i trin 4, og tryk
derefter på z. Vælg [Off], og tryk derefter
på z.
Sådan afsluttes
funktionen
-mærke-
Vælg [Cancel] i trin 4, eller vælg [Exit] i
trin 8.
70
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\11adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 71 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Stillbilled-udskrivning (PictBridge-printer)
Tilslutning til en
PictBridgekompatibel printer
Forberede kameraet
Indstil på USB på kameraet for at forbinde
kameraet med en printer.
Funktionsknap
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på
SET UP.
* En indeksudskrift-funktion medfølger ikke
altid, afhængigt af en printer.
• Vi anbefaler, at du anvender de fuldt opladede
nikkel-metalhydrid-batterier eller
lysnetadapteren (følger ikke med), så du undgår
strømsvigt under udskrivningen.
Forbind (USB)-stikket på kameraet og
USB-jackstikket på printeren med det
medfølgende USB-kabel, og tænd så for
kameraet og printeren.
Uanset funktionsknappens stilling skifter
kameraet til afspilningsindstilling, og et
billede i den valgte afspilningsmappe vises
på LCD-skærmen.
Når tilslutningen er
foretaget, vises
indikatoren på LCDskærmen.
b Vælg
(Setup 2) med V, og
vælg derefter [USB Connect]
med v/V/B.
1M
101
2/9
Stillbilled-udskrivning (PictBridge-printer)
Selvom du ikke har en computer, kan du
nemt udskrive biller, som er optaget med
kameraet, ved at tilslutte kameraet til en
PictBridge-kompatibel printer. Ved
klargøringen behøver du kun at indstille
USB-tilslutningen på SET UP-skærmen og
tilslutte kameraet til printeren med USBkablet.
Ved brug af en PictBridge-kompatibel
printer foretages indeksudskrivningen
nemt*.
Tilslutte kameraet til
printeren
2
c Vælg [PictBridge] med B/v, og
tryk derefter på z.
1
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
Normal
Video Out:
Clock Set:
101-0002
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30AM
VOLUME
Printer
2
USB-indstillingen er foretaget.
71
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\11adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 72 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Når [USB Connect] ikke er
indstillet på [PictBridge] i SET
UP
Selvom om du tænder for kameraet, kan du
ikke bruge PictBridge-funktionen. Afbryd
USB-kablet, og indstil [USB Connect] til
[PictBridge] (side 71).
Udskrive billeder
Du kan vælge billedet og udskrive det.
Indstil kameraet ifølge fremgangsmåden på
side 71, og tilslut printeren.
I enkeltbillede indstilling
a Vis det billede, du vil udskrive,
med b/B.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
MENU
c Vælg
(Print) med b/B, og
tryk derefter på z.
d Vælg [This image] med v/V, og
tryk derefter på z.
Skærmbilledet til udskriftsindstillinger
vises.
1M
Kontrolknap
• Du kan ikke udskrive film.
• Når en fejlmeddelelse modtages fra den
tilsluttede printer, blinker
-indikatoren i ca.
5 sekunder. Kontroller den tilsluttede printer.
101
2/9
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit
OK
• Indstilling af punkter, som printeren ikke
understøtter, kan ikke vises.
e Vælg [Quantity] med v/V, vælg
antal ark med b/B.
Du kan vælge et antal op til 20.
72
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\11adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 73 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
f Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedet udskrives.
Afbryd ikke USB-kablet, mens
indikatoren
(Afbryd ikke USBkabel) vises på LCD-skærmen.
Exit
Vælg [Date] i trin 5, og vælg så
datoformatet med b/B. Du kan vælge
mellem [Day&Time] eller [Date]. Når du
vælger [Date], indsættes datoen i
rækkefølgen, som er indstillet i "Indstille
dato og klokkeslæt" (side 18).
Afhængig af printeren er denne funktion
muligvis ikke tilgængelig.
I indeksindstilling
(9 billeder/16 billeder)
a Tryk på
(indeks) for at få
vist indeksskærmbilledet
(ni billeder).
Tryk to gange på
(indeks) for at
vise en indeksskærm med 16 billeder.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg
(Print) med B, og tryk
derefter på z.
Sådan annulleres udskrivning
Vælg [Cancel] i trin 4, eller vælg [Exit] i
trin 6.
Sådan udskrives andre billeder
Vælg billedet efter trin 6, og vælg så
[Print] med v.
d Vælg [Select] med b/B, og tryk
derefter på z.
e Vælg det billede, du vil
udskrive, med v/V/b/B, og
tryk så på z.
Stillbilled-udskrivning (PictBridge-printer)
Printing
1/3
Sådan indføjes dato og
klokkeslæt på billeder
-mærket vises på det valgte billede.
Sådan udskrives alle billeder
med udskriftsmærket (DPOF)
Vælg [DPOF image] i trin 4. Alle billeder
med
-mærket udskrives efter det
angivne nummer uanset det viste billede.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Gentag trin 5 for at udskrive
andre billeder.
73
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\11adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 74 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
g Tryk på MENU.
Skærmbilledet til udskriftsindstillinger
vises.
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity 1
Exit
OK
• Indstilling af punkter, som printeren ikke
understøtter, kan ikke vises.
h Vælg [Quantity] med v/V, vælg
antal ark med b/B.
Du kan vælge et antal på op til 20. Det
angivne antal ud af de valgte billeder
udskrives.
i Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billederne udskrives.
Afbryd ikke USB-kablet, mens
indikatoren vises på LCD-skærmen.
Sådan udskrives alle billeder
med udskriftsmærket (DPOF)
Vælg [DPOF image] i trin 4. Alle billeder
med
-mærket udskrives efter det
angivne nummer uanset det viste billede.
Sådan udskrives alle billederne i
mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 4, og tryk
derefter på z.
Sådan indføjes dato og
klokkeslæt på billeder
Vælg [Date] i trin 8, og vælg så
datoformatet med b/B. Du kan vælge
mellem [Day&Time] eller [Date]. Når du
vælger [Date], indsættes datoen i
rækkefølgen, som er indstillet i "Indstille
dato og klokkeslæt" (side 18).
Afhængig af printeren er denne funktion
muligvis ikke tilgængelig.
Udskrivning af
indeksbilleder
Du kan udskrive visse billeder ved siden af
hinanden. Vi omtaler denne funktion som
en indeksudskrivning*. Du kan også
anbringe det angivne antal af det samme
billede side om side og udskrive dem som et
indeksbillede (se "I enkeltbillede
indstilling"), eller placere et sæt forskellige
billeder ved siden af hinanden som et
indeksbillede og udskrive det angivne antal
sæt (se "I indeksindstilling (9 billeder/
16 billeder)").
Indstil kameraet ifølge proceduren på
side 71, og tilslut printeren.
* En indeksudskrift-funktion medfølger ikke
altid, afhængigt af en printer.
MENU
Printing
2/3
Exit
Kontrolknap
Sådan annulleres udskrivning
Vælg [Cancel] i trin 4, eller vælg [Exit] i
trin 9.
74
• Du kan ikke udskrive film.
• Når en fejlmeddelelse modtages fra den
tilsluttede printer, blinker
-indikatoren i ca.
5 sekunder. Kontroller den tilsluttede printer.
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\11adv.fm]
masterpage:Right
11adv.fm Page 75 Wednesday, April 28, 2004 12:47 PM
I enkeltbillede indstilling
a Vis det billede, du vil udskrive,
med b/B.
b Tryk på MENU.
Billedet udskrives.
Afbryd ikke USB-kablet, mens
indikatoren
(Afbryd ikke USBkabel) vises på LCD-skærmen.
c Vælg
(Print) med b/B, og
tryk derefter på z.
d Vælg [This image] med v/V, og
tryk derefter på z.
Skærmbilledet til udskriftsindstillinger
vises.
1M
101
2/9
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit
OK
• Indstilling af punkter, som printeren ikke
understøtter, kan ikke vises.
e Vælg [Index] med v, og vælg
så [On] med b/B.
f Vælg [Quantity] med v/V, vælg
antal ark anbragt side om side
med b/B.
Printing Index
1/1
Sådan indføjes dato og
klokkeslæt på billeder
Vælg [Date] i trin 6, og vælg så
datoformatet med b/B. Du kan vælge
mellem [Day&Time] eller [Date]. Når du
vælger [Date], indsættes datoen i den
rækkefølge, som er indstillet i "Indstille
dato og klokkeslæt" (side 18).
Afhængig af printeren er denne funktion
muligvis ikke tilgængelig.
Exit
Sådan annulleres udskrivning
Vælg [Cancel] i trin 4, eller vælg [Exit] i
trin 7.
Sådan udskrives andre billeder
Vælg billedet efter trin 7. Vælg [Print]
med v, og gentag så fra trin 4.
• Det angivne antal billeder kan muligvis ikke
alle være på et enkelt ark. Dette afhænger af
antallet.
Stillbilled-udskrivning (PictBridge-printer)
Menuen vises.
g Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Sådan udskrives alle billeder
med udskriftsmærket (DPOF)
Vælg [DPOF image] i trin 4. Alle billeder
med
-mærket udskrives uanset det viste
billede.
Du kan vælge et antal på op til 20. Du
kan anbringe det angivne antal af et
billede ved siden af hinanden.
75
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\11adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 76 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
I indeksindstilling
(9 billeder/16 billeder)
h Vælg [Index] med v, og vælg
så [On] med b/B.
a Tryk på
(indeks) for at få
vist indeksskærmbilledet
(ni billeder).
i Vælg [Quantity] med v/V, vælg
antallet af sæt, du vil udskrive
med b/B.
Tryk to gange på
(indeks) for at
vise en indeksskærm med 16 billeder.
b Tryk på MENU.
Menuen vises.
c Vælg
(Print) med B, og tryk
derefter på z.
Du kan vælge et antal op til 20.
j Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedet udskrives.
Afbryd ikke USB-kablet, mens
indikatoren vises på LCD-skærmen.
d Vælg [Select] med b/B, og tryk
derefter på z.
e Vælg det ønskede billede med
v/V/b/B, og tryk så på z.
-mærket vises på det valgte billede.
Sådan udskrives alle billederne i
mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 4, og tryk
derefter på z.
Sådan indføjes dato og
klokkeslæt på billeder
Vælg [Date] i trin 9, og vælg så
datoformatet med b/B. Du kan vælge
mellem [Day&Time] eller [Date]. Når du
vælger [Date], indsættes datoen i
rækkefølgen, som er indstillet i "Indstille
dato og klokkeslæt" (side 18).
Afhængig af printeren er denne funktion
muligvis ikke tilgængelig.
Printing Index
1/3
Exit
Sådan annulleres udskrivning
Vælg [Cancel] i trin 4, eller vælg [Exit] i
trin 0.
•
SELECT
MENU
TO NEXT
f Gentag trin 5 for at udskrive
andre billeder.
Sådan udskrives alle billeder
med udskriftsmærket (DPOF)
Vælg [DPOF image] i trin 4. Alle billeder
med
-mærket udskrives uanset det viste
billede.
g Tryk på MENU.
76
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\12adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 77 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se film
d Tryk lukkerknappen helt ned.
Optage film
Du kan optage film med lyd med brug af
kameraet.
"REC" vises på skærmen, og kameraet
begynder at optage billede og lyd.
STD
640
Indstil funktionsknappen til
fremgangsmåden på side 29.
, og følg
101
REC 00:00:02[00:10:48]
Funktionsknap
Lukker
Bruge selvudløseren
• Optagelse standser, når "Memory
Stick"’en er fyldt.
e Tryk lukkerknappen helt ned
igen for at standse optagelse.
• Du kan ikke bruge følgende funktioner ved
optagelse af film:
– Ændring af zoomskaleringen
– Blitz
– Indføje dato og klokkeslæt
• Når du indstiller billedstørrelsen til [640(Fine)],
mens du tilslutter A/V-tilslutningskablet til A/V
OUT (MONO) jackstikket, vises motivet ikke
på LCD-skærmen. LCD-skærmen bliver blå.
• Se side 109 vedrørende optagetiden i hver filmindstilling.
Indikatorer under optagelse
Kontrolknap
b Tryk på
(Image Size).
Image Size Setup vises.
c Vælg den ønskede størrelse
med v/V.
Se film
a Indstil funktionsknappen på
.
Skærmindikatorerne optages ikke.
Hver gang du trykker på
, skifter LCDskærmens status som følger: Indikatorer fra
t LCD-skærm fra t Indikatorer til.
Et histogram vises ikke.
For en nærmere beskrivelse af
indikatorerne, se side 123.
Optage nærbilleder (Macro)
Indstil funktionsknappen til
fremgangsmåden på side 28.
, og følg
Du kan vælge blandt [640(Fine)],
[640(Standard)] og [160].
• [640(Fine)] kan kun optages på "Memory Stick
PRO".
77
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\12adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 78 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se film på LCDskærmen
Du kan se film på LCD-skærmen med lyd
fra højttaleren.
Funktionsknap
a Indstil funktionsknappen på
.
Sådan spoles filmen frem eller
tilbage
b Vælg det ønskede levende
billede med b/B.
Tryk på B (frem) eller b (tilbage) under
afspilning.
For at vende tilbage til normal afspilning
skal du trykke på z.
Film med billedstørrelse [640(Fine)]
eller [640(Standard)] vises på fuld
skærm.
STD
640
101
101_0010
PLAY
10/10
00:00:00
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
• Film med billedstørrelse [160] vises en
størrelse mindre.
c Tryk på z.
Højttaler
Kontrolknap
Film og lyd afspilles.
Under afspilning vises B (afspilning)
på skærmen.
Indikatorer når der ses film
Hver gang du trykker på
, skifter
skærmens status som følger: Indikatorer fra
t LCD-skærm fra t Indikatorer til.
Et histogram vises ikke.
For en nærmere beskrivelse af
indikatorerne, se side 125.
• Fremgangsmåden for at se film på tv er den
samme som for at se stillbilleder (side 39).
• Levende billeder optaget med brug af ældre
Sony modeller kan også vises en størrelse
mindre.
STD
640
101
101_0010
STOP
10/10
00:00:03
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Afspilningslinje
Sådan standses afspilning
Tryk på z igen.
Sådan justeres lydstyrken
Tryk på v/V for at justere lydstyrken.
78
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\12adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 79 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Slette film
Du kan slette uønskede film.
Funktionsknap
I enkeltbillede indstilling
a Indstil funktionsknappen på
.
b Vis det billede, du vil slette,
med b/B.
c Tryk på
(Delete).
På dette tidspunkt er filmen endnu ikke
blevet slettet.
d Vælg [Delete] med v, og tryk
derefter på z.
Meddelelsen "Access" vises, og filmen
er slettet.
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på
, og tryk derefter på
(indeks) for at vise indeksskærmen (9 billeder).
Tryk to gange på
(indeks) for at
vise en indeksskærm med 16 billeder.
b Tryk på
(Delete).
c Vælg [Select] med b/B, og tryk
derefter på z.
d Vælg det billede, du vil slette,
med v/V/b/B, og tryk derefter
på z.
Den grønne
(Delete) indikator vises
på den valgte film.
Sådan annulleres sletning
Se film
• Du kan ikke slette beskyttede film.
• Bemærk, at du ikke kan gendanne slettede film.
e For at fortsætte og slette andre
film, skal du vise den film, du
vil slette, med b/B, og derefter
gentage trin 4.
I indeksindstilling
(9 billeder/16 billeder)
Vælg [Exit] i trin 4 eller 5.
SELECT
TO NEXT
På dette tidspunkt er filmen endnu ikke
blevet slettet.
e Gentag trin 4 for at slette
andre billeder.
f Tryk på
(Delete).
79
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\12adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 80 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
g Vælg [OK] med B, og tryk
derefter på z.
Meddelelsen "Access" vises, og filmen
er slettet.
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] i trin 3 eller 7.
Sådan slettes alle billeder i
mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 3, og tryk
derefter på z. Vælg [OK] med B, og tryk
derefter på z. For at annullere sletning skal
du vælge [Cancel] med b, og derefter
trykke på z.
Klippe film
<Eksempel> Klippe en film med nummeret
101_0002
101_0003
101_0001
Du kan klippe film eller slette unødvendige
dele af film. Dette er den anbefalede
funktion at bruge, når "Memory Stick"’ens
kapacitet er utilstrækkelig, eller når du
vedhæfter film til dine e-mails.
Bemærk, at den oprindelige film slettes, når
den beskæres.
Filnumre der tildeles, når film
klippes
De klippede film tildeles nye numre og
optages som de nyeste filer i den valgte
optagemappe. Den originale film slettes, og
det pågældende nummer springes over.
1
3
2
101_0002
1. Klippe sekvens A.
1
A
B
2
3
Divide punkt 101_0002
2. Klippe sekvens B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005 Divide
punkt
3. Slette sekvens A og B, hvis de er
unødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
101_0006
Delete
B
Delete
4. Kun de ønskede sekvenser
bibeholdes.
1
3
2
101_0006
80
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\12adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 81 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Funktionsknap
e Bestem et klippepunkt.
Tryk på den midterste z ved det
ønskede klippepunkt.
Sådan annulleres klipning
Vælg [Exit] i trin 5 eller 7. Filmen vises
på skærmen igen.
STD
640
101
Divide
Dividing
Point
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
MENU
Kontrolknap
a Indstil funktionsknappen på
.
c Tryk på MENU.
Menuen vises.
f Når du har bestemt dig for et
klippepunkt, skal du vælge
[OK] med v/V, og trykke på z.
g Vælg [OK] med v, og tryk
derefter på z.
Se film
b Vælg den film, du vil klippe,
med b/B.
Når du vil justere klippepunktet, skal
du bruge [c/C] (delbillede tilbage/
frem) og justere klippepunktet med
b/B. Hvis du vil ændre klippepunktet,
skal du vælge [Cancel]. Afspilningen
af filmen begynder igen.
• Du kan ikke klippe følgende billeder.
– Stillbillede
– Film der ikke er tilstrækkelig lange til at
klippe
– Beskyttede film
• Du kan ikke gendanne filer, når du først har
klippet dem.
• Den originale film slettes, når du klipper den.
• De klippede film optages som de nyeste filer i
den valgte optagemappe.
Filmen er klippet.
d Vælg
(Divide) med B, og
tryk så på z. Vælg så [OK]
med v, og tryk derefter på z.
Afspilning af filmen begynder.
81
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Left
13adv.fm Page 82 Wednesday, April 28, 2004 1:10 PM
Se billeder på computer
Kopiere billeder til din
computer
— For Windows-brugere
Anbefalet computersystem
Operativsystem: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Ovenstående operativsystem skal være
installeret fra producentens side. Funktion
på et system, der opgraderet til
operativsystemerne ovenfor eller på et
multi-boot system, garanteres ikke.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
hurtigere
USB-stik: Leveres som standard
Skærm: 800 × 600 punkter eller flere
High Color (16-bit farve, 65.000 farver)
eller flere
• Dette kamera er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibelt).
• Tilslutning med et USB interface, som er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt), muliggør avanceret overførsel
(hurtig overførsel).
• Hvis du tilslutter to eller flere USB enheder til
en enkelt computer på samme tid, virker nogle
enheder, herunder kameraet, ikke altid. Dette
afhænger af typen af USB enhed.
• Funktionen garanteres ikke, når der bruges en
USB hub.
• Funktionen garanteres ikke i alle de anbefalede
computersystemer, som er nævnt ovenfor.
USB-indstilling
Ved en USB-tilslutning er der to
indstillinger, når der tilsluttes til en
computer; [Normal] og [PTP]* -indstilling.
Standardindstillingen er [Normal]. I dette
afsnit beskrives [Normal]-indstillingen som
et eksempel.
* Kompatibel med Windows XP. Når der er
tilsluttet en computer, kopieres kun dataene i
mappen valgt af kameraet til computeren. For at
vælge en mappe skal du følge fremgangsmåden
på side 62.
Kommunikation med din
computer
Når din computer fortsætter fra Suspend
eller Sleep, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og din computer ikke altid
på samme tid.
Cd-rommens indhold
x USB -driver
Denne driver er nødvendig for at kunne
tilslutte kameraet til en computer.
Når du bruger Windows XP, behøver du
ikke at installere USB-driveren.
x Picture Package
Dette program anvendes til nemt at overføre
billeder fra kameraet til en computer. Det
muliggør også brugen af forskellige
funktioner.
Når du installer "Picture Package,"
installeres USB-driveren samtidig.
• Den krævede betjening kan være forskellig,
afhængigt af dit operativsystem.
• Luk alle aktive programmer på
computeren ned inden installation af
USB-driver og -program.
• Når du bruger Windows XP eller Windows
2000, skal du logge ind som
systemadministrator.
Når computeren ikke er udstyret
med et USB-stik
Når der hverken er et USB stik eller en
"Memory Stick" slot, kan du kopiere
billeder ved at bruge en ekstra enhed. Se
Sonys websted for nærmere oplysninger.
http://www.sony.net/
82
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Right
13adv.fm Page 83 Wednesday, April 28, 2004 1:10 PM
Installere USB-driveren
Når du bruger Windows XP, behøver du
ikke at installere USB-driveren.
Når USB driveren først er installeret,
behøver du ikke installere USB driveren.
b Klik på [USB Driver] på
titelskærmen.
d Klik på [Yes, I want to restart
my computer now], og klik
derefter på [Finish].
a Tænd computeren, og sæt den
medfølgende CD-ROM i CDROM drevet.
Tilslut ikke kameraet til
computeren på dette tidspunkt.
• Hvis du vil anvende "Picture Package"programmet, skal du klikke på [Picture
Package]. USB-driveren installeres, når
"Picture Package" installeres (side 89).
• Når computeren er i brug, skal du
lukke alle programmer, før du
installerer USB-driveren.
Computeren genstarter. Derefter kan
du etablere USB-tilslutning.
e Udtag cd-rommen.
Installation af USB driveren begynder.
Når installationen er fuldendt, kommer
der en besked på skærmen herom.
Se billeder på computer
Installationsmenuen vises. Hvis den
ikke kommer frem, skal du dobbeltklikke på
(Denne computer) t
(PICTUREPACKAGE) i denne
rækkefølge.
"InstallShield Wizard" skærmen vises.
c Klik på [Next].
83
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 84 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Tilslutning af kameraet til
en computer
a Sæt "Memory Sticken" med
billederne, du vil kopiere, i
kameraet.
c Tilslut det medfølgende USBkabel til (USB) jackstikket på
kameraet.
• Når du bruger Windows XP, vises AutoPlay
guiden automatisk på computerskærmen. Gå
videre til side 86.
USB Mode
Normal
Tilslutningsindikatorer*
Switch on
d Tilslut USB kablet til din
computer.
• Anvend fuldt opladede nikkel-metalhydridbatterier eller lysnetadapteren (medfølger ikke).
Hvis du forsøger på at kopiere billedfiler med
en lille mængde strøm på batteriet, kan
batterierne løbe tør for strøm, hvorved
kopieringen mislykkes og dataene kan blive
beskadigede.
b Indstil funktionsknappen til
. Tænd for computeren og
kameraet.
• Du kan også udføre denne funktion, når
funktionsknappen er indstillet til SET UP.
MENU
"USB Mode Normal" vises på
kameraets LCD-skærm. Når en USB
tilslutning etableres for første gang,
kører din computer automatisk det
brugte program for at registrere
kameraet. Vent et øjeblik.
* Under kommunikationen bliver
tilslutningsindikatorerne røde. Betjen ikke
computeren, før tilslutningsindikatorerne
bliver hvide.
• Hvis "USB Mode Normal" ikke vises i trin 5,
skal du trykke på MENU, vælge [USB
Connect], og indstille den på [Normal].
• Når du bruger bordcomputer, skal du tilslutte
USB kablet til USB stikket på bagpanelet.
84
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 85 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
P Afbryde USB-kablet, fjerne
"Memory Stick," eller slukke
for kameraet under en USBtilslutning
Til Windows 2000, Me eller XP
brugere
1 Dobbeltklik på
på opgavebakken.
Dobbeltklik her
2 Klik på
[Stop].
(Sony DSC), og klik så på
4 Klik på [OK].
Trin 4 er unødvendigt for Windows
XP-brugere.
5 Afbryd USB kablet, tag "Memory
Stick"’en ud eller sluk kameraet.
For Windows 98 eller 98SE brugere
Kontroller, at tilslutningsindikatorerne
(side 84) på skærmen er blevet hvide, og
udfør kun trin 5 ovenfor.
– Windows 98/ 98SE/2000/Me
a Dobbeltklik på [My Computer],
og dobbeltklik derefter på
[Removable Disk].
Indholdet af den "Memory Stick", der
er sat i kameraet, vises.
• Dette afsnit beskriver et eksempel på kopiering
af billeder i "My Documents"-mappen.
• Hvis ikonet "Ikke-permanent disk" ikke vises,
henvises du til side 86.
• Når du bruger Windows XP, se side 86.
b Dobbeltklik på [DCIM], og
dobbeltklik derefter på
mappen, hvor de billedfiler, du
vil kopiere, er gemt.
c Højreklik på billedfilen for at
vise menuen, og vælg derefter
[Kopier] i menuen.
d Dobbeltklik på mappen
[Dokumenter], højreklik på
vinduet "Dokumenter" for at
vise menuen, og vælg derefter
[Indsæt] i menuen.
Når et billede med det
samme filnavn findes i
kopidestinationsmappen
Bekræftelsesmeddelelsen om
overskrivning vises. Når du overskriver det
eksisterende billede med det nye, slettes
den originale fil.
Sådan ændres filnavnet
Hvis du vil kopiere en billedfil til
computeren uden at overskrive den, skal du
ændre filnavnet til det ønskede navn og så
kopiere billedfilen. Bemærk, at hvis du
ændrer filnavnet, kan du muligvis ikke
afspille dette billede med kameraet. Hvis du
vil afspille billeder med kameraet, skal du
udføre handlingen på side 89.
Se billeder på computer
3 Bekræft apparatet på bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK].
Kopiere billeder
Billedfilerne kopieres til "My
Documents"-mappen.
85
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 86 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Når en "Removable Disk" ikon
ikke vises
1 Højreklik på [Denne computer] for at
vise menuen, og klik så på [Egenskaber].
Skærmen "Egenskaber for system"
vises.
2 Vis [Enhedshåndtering].
1 Klik på [Hardware].
2 Klik på [Device Manager].
• For brugere af Windows 98, 98SE og
Me er trin 1 ikke nødvendigt. Klik
på fanen [Enhedshåndtering].
3 Hvis [ Sony DSC] vises, skal du slette
det.
1 Højreklik på [ Sony DSC].
2 Klik på [Afinstaller].
Skærmbilledet "Bekræft fjernelse
af enhed" vises.
• Brugere af Windows 98, 98SE og Me
skal klikke på [Fjern].
3 Klik på [OK].
Enheden slettes.
Prøv at foretage installationen af USBdriveren igen vha. CD-ROM (side 83).
– Windows XP
Kopiering af billeder vha.
Windows XP AutoPlay-guiden
a Opret en USB-tilslutning
(side 84). Klik på [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard],
og klik så på [OK].
"Scanner and Camera Wizard"skærmen vises.
e Vælg [Nothing. I’m finished
working with these pictures],
og klik derefter på [Next].
"Completing the Scanner and Camera
Wizard"-skærmen vises.
f Klik på [Finish].
Guiden lukkes.
• For at fortsætte med at kopiere andre billeder
skal du følge proceduren i P på side 85 for at
afbryde USB-kablet og tilslutte det igen. Udfør
derefter proceduren fra trin 1 igen.
b Klik på [Next].
Billederne gemt på "Memory
Stick"’en vises.
c Klik på afkrydsningsfeltet for
billeder, som du ikke vil
kopiere til din computer for at
fjerne afkrydsningen, og klik
derefter på [Next].
"Picture Name and Destination"skærmen vises.
d Vælg et navn og en destination
for dine billeder, og klik
derefter på [Next].
Billedkopiering begynder. Når
kopieringen er fuldendt, vises "Other
Options"-skærmen.
86
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Right1:2
01cov.book Page 87 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se billederne på computer
Billedfil-lagerdestinationer og filnavne
a Klik på [Start], og klik derefter
på [Dokumenter].
Billedfilerne optaget med kameraet grupperes som mapper på "Memory Stick"’en.
Indholdet af "My Documents"-mappen
vises.
• I dette afsnit beskrives fremgangsmåden ved
visning af billeder, som er kopieret til mappen
"Dokumenter".
• Når du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbeltklikke på [My Documents] på
computerskærmen.
b Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
Billedet vises.
Eksempel: når du ser mapper i Windows XP
Mappe med billeddata optaget med et kamera, der ikke er udstyret med funktionen til
oprettelse af mapper
Mappe med filmdata etc., som blev optaget
med et kamera uden funktionen til oprettelse af mapper
• Du kan ikke optage billeder i "100MSDCF"- eller "MSSONY"-mapper. Billederne i disse
mapper kan kun fremvises.
• Se side 47 og 62, hvis du ønsker flere oplysninger om mappen.
Se billeder på computer
Mappe med billededata optaget med kameraet. Når der ikke oprettes mapper, er der
kun en "101MSDCF"-mappe
87
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 88 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Folder
Filnavn
Filbetydning
101MSDCF til
999MSDCF
DSC0ssss.JPG
• Stillbilledfiler optaget i
– Normal indstilling (side 24)
– Burst-indstilling (side 59)
– Multi Burst-indstilling (side 60)
MOV0ssss.MPG
• Filmfiler (side 77)
MOV0ssss.THM
• Indeksbilledfiler optaget samtidigt i film-indstilling (side 77)
• ssss står for et vilkårligt tal fra 0001 til 9999.
• De numeriske dele af en fil optaget i filmindstilling og den tilsvarende indeksbilledfil er de samme.
88
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 89 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Se billedfiler når de er
kopieret til en computer
med kameraet
Når en billedfil kopieret til din computer
ikke længere findes på en "Memory Stick",
kan du se dette billede igen på kameraet ved
at kopiere billedfilen i computeren til en
"Memory Stick".
Indtast et nummer fra 0001 til 9999 for
ssss.
• Afhængigt af computerindstillingerne kan der
blive vist et filtypenavn. Filtypenavnet for
stillbilleder er JPG, og filtypenavnet for film er
MPG. Filtypenavnet må ikke ændres.
b Kopier billedfilen til "Memory
Stick"-mappen.
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Kopier].
2 Vælg og dobbeltklik på mappen
[DCIM] på [Ikke-permanent disk]
eller [Sony MemoryStick] på [My
Computer].
3 Højreklik på mappen [sss
MSDCF] i mappen [DCIM], og
klik på [Indsæt]. sss angiver et
hvilket som helst nummer i
intervallet 100 til 999.
Installation af "Picture
Package"
"Picture Package" er kun for
Windows-computere.
Du kan anvende "Picture Package"programmet på Windows-computeren til at
kopiere, fremvise og redigere de billeder,
som er taget med kameraet. Når du
installerer "Picture Package," installeres
samtidig USB-driveren.
• Når computeren er i brug, skal du lukke alle
programmer, før du installerer "Picture
Package".
Om computersystemet
Se side 82 vedrørende det grundlæggende
Windows-operativsystem. Følgende udgør
andre systemkrav.
Program: Macromedia Flash Player 6.0
eller nyere, Windows Media Player 7.0 eller
nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Lydkort: 16-bit stereo-lydkort med
højttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere
(128 MB eller mere anbefales.)
Harddisk: Nødvendig diskplads ved
installation: ca. 200 MB
Skærm: Et videokort udstyret med 4 MB
VRAM (Direct Draw driver-kompatibel)
Se billeder på computer
• Trin 1 er ikke nødvendigt, når filnavnet
indstillet med kameraet ikke er ændret.
• Du vil ikke altid kunne afspille alle billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er bearbejdet med en computer,
eller når billedfilen er optaget med en anden
model end kameraet, garanteres afspilning på
kameraet ikke.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om overskrivning
vises, skal du indføre et andet tal i trin 1.
• Hvis der ikke er en mappe, skal du først oprette
en mappe med kameraet, og derefter kopiere
billedfilen (side 47).
a Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename]. Skift
filnavnet til "DSC0ssss".
89
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 90 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
• Ved automatisk oprettelse af
billedfremvisning (side 93), kræves en
Pentium III 500 MHz CPU eller
hurtigere.
• Dette program er kompatibelt med
DirectX-teknologien. "DirectX" skal
være installeret før brug.
• Der kræves et særskilt miljø til betjening
af optageenheden for at kunne skrive på
cd-rommer.
a Start computeren, og indsæt
CD-ROM (medfølger) i CDROM-drevet.
b Klik på [Picture Package].
d Klik på [Next].
Skærmbilledet "License Agreement"
vises.
Læs betingelserne omhyggeligt. Hvis
du er indforstået med alle betingelser i
aftalen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet "I accept the terms of the
license agreement" og klikke på
[Next].
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" vises.
c Vælg det ønskede sprog, og
klik på [Next].
Installationsmenuskærmen vises.
• Hvis du endnu ikke har installeret USBdriveren (side 83), må du ikke tilslutte
kameraet til computeren, før du installerer
"Picture Package"-programmet (Windows
XP undtaget).
• Dette afsnit beskriver de engelsksprogede
skærmbilleder.
90
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Right
13adv.fm Page 91 Wednesday, April 28, 2004 1:11 PM
e Klik på [Next].
g Kontroller, at afkrydsningsfeltet "Yes, I want to restart my
computer now" er afkrydset,
og klik så på [Finish].
Din computer genstarter.
Kopiere billeder ved hjælp af
"Picture Package"
Forbind kameraet og din computer med
USB kablet.
"Picture Package" starter automatisk, og
billederne kopieres automatisk til
computeren. Når billederne er kopierede,
starter "Picture Package Viewer", og de
kopierede billeder vises.
f Klik på [Install] på
skærmbilledet "Ready to
Install the Program".
Installationen begynder.
h Udtag cd-rommen.
Hvis skærmbilledet "Welcome to setup
for Direct X" vises efter, at du har
installeret programmet, skal du følge
instruktionerne.
• Normalt oprettes mapperne "Picture Package"
og "Date" i mappen "Billeder", og alle
billedfiler optaget med kameraet kopieres til
disse mapper.
• Windows XP er indstillet, så
operativsystemguiden AutoPlay aktiveres.
Hvis du deaktiverer operativsystemguiden
AutoPlay, skal du annullere aktiveringen vha.
[Settings] i "Picture Package Menu."
• Hvis "Picture Package" ikke kan kopiere
billeder automatisk, skal du starte "Picture
Package Menu" og kontrollere [Settings] i
[Copy automatically].
Se billeder på computer
Genvejsikonerne ved "Picture Package
Menu" og "Picture Package destination
Folder" vises.
91
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 92 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Brug af "Picture Package"
Start "Picture Package Menu" på
skrivebordet for at anvende forskellige
funktioner.
• Velkomstbilledet kan variere afhængig af
computeren. Du kan ændre den rækkefølge,
som menuerne vises i, efter smag og behag ved
at klikke på [Settings] i det nederste højre
hjørne af skærmen.
• Hvis du ønsker nærmere oplysninger om
brugen af programmet, skal du klikke på
i
det øverste højre hjørne af skærmbillet for at
vise online-hjælpen.
Teknisk support til "Picture Package"
leveres af Pixela User Support Center.
Yderligere informationer finder du i de
medfølgende oplysninger på CDROM’en.
Fremvisning af billeder på en
computer
Klik på [Viewing video and pictures on PC]
i venstre side af skærmen, og klik så på
[Viewing video and pictures on PC] i det
nederste højre hjørne af skærmen.
Skærmen til fremvisning af billeder
vises.
Lagring af billeder på en CD-R
Klik på [Save the images on CD-R] i
venstre side af skærmen, og klik så på [Save
the images on CD-R] i det nederste højre
hjørne af skærmen.
Skærmbilledet til lagring af billeder på
en CD-R vises.
• Der kræves et CD-R-drev for at kunne
gemme billeder på en CD-R. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om
kompatible drev, henvises du til følgende
hjemmeside hos Pixela User Support
Center. http://www.ppackage.com/
92
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 93 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Oprettelse af billedfremvisning
Klik på [Automatic Slideshow Producer] i
venstre side af skærmen, og klik så på
[Automatic Slideshow Producer] i det
nederste højre hjørne af skærmen.
Kopiere billeder til
computeren
— For brugere af
Macintosh
Anbefalet computersystem
Operativsystem: Mac OS 9.1, 9.2, eller
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
Ovenstående operativsystem skal være
installeret fra producentes side.
USB stik: Leveres som standard
Skærmbilledet til oprettelse af
billedfremvisning vises.
Ved en USB-tilslutning er der to
indstillinger, når der tilsluttes til en
computer; [Normal] og [PTP]* -indstilling.
Standardindstillingen er [Normal]. I dette
afsnit beskrives [Normal]-indstillingen som
et eksempel.
* Kun kompatibel med Mac OS X. Når der er
tilsluttet en computer, kopieres kun dataene i
mappen valgt af kameraet til computeren. For at
vælge en mappe skal du følge proceduren på
side 62.
Kommunikation med din
computer
Når din computer fortsætter fra Suspend
eller Sleep, genoprettes kommunikationen
mellem kameraet og din computer ikke altid
på samme tid.
Når din computer ikke er
udstyret med USB stik
Når der hverken er et USB stik eller en
"Memory Stick" slot, kan du kopiere
billeder ved at bruge en ekstra enhed. Se
Sonys websted for nærmere oplysninger.
http://www.sony.net/
Se billeder på computer
• Hvis du tilslutter to eller flere USB enheder til
en enkelt computer på samme tid, virker nogle
enheder, herunder kameraet, ikke altid,
afhængigt af typen af USB enhed.
• Funktion garanteres ikke, når der bruges en
USB hub.
• Funktionen garanteres ikke i alle de anbefalede
computersystemer, som er nævnt ovenfor.
USB indstilling
93
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 94 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
a Tilslutte kameraet til din
computer
Se side 84 for nærmere oplysninger.
Afbrydelse af USB-kablet, udtagning
af "Memory Stick" eller slukning for
kameraet under en USB-tilslutning
Træk og slip drev-ikonet eller ikonet for
"Memory Stick"’en til "Trash"-ikonet, og
udtag derefter USB-kablet, udtag "Memory
Stick"’en, eller sluk kameraet.
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du fjerne
USB-kablet osv., efter du har slukket
computeren.
b Kopiere billeder
1 Dobbeltklik på det nyregistrerede ikon
på computerskærmen.
Indholdet af den "Memory Stick", der er
sat i kameraet, vises.
2 Dobbeltklik på [DCIM].
3 Dobbeltklik på den mappe, hvor de
billeder, du vil kopiere, er gemt.
4 Træk og slip billedfilerne til harddisk
ikonen.
Billedfilerne kopieres til din harddisk.
• Se side 87, hvis du ønsker nærmere oplysninger
om opbevaringsplaceringen for billederne og
filnavnene.
c Se billederne på din computer
1 Dobbeltklik på harddisk ikonen.
2 Dobbeltklik på den ønskede billedfil i
mappen med de kopierede filer.
Billedfilen åbnes.
Brug af "ImageMixer VCD2"
"ImageMixer VCD2" kan kun bruges
til Macintosh (Mac OS X (v10.1.5)
eller nyere) -computere.
Ved at anvende "ImageMixer VCD2" på
CD-ROM’en, som følger med kameraet,
kan du oprette en video-cd med det billedeller filmmateriale, som ligger på
computeren. Du kan oprette en billedfil,
som er kompatibel med funktionen til
oprettelse af video cd fra Toast af Roxio
(medfølger ikke).
• Når computeren er i brug, skal du lukke alle
andre programmer, før du installerer
"ImageMixer VCD2".
Teknisk support til "ImageMixer VCD2"
leveres af Pixela User Support Center.
Yderligere informationer finder du i de
medfølgende oplysninger på cd-rommen.
• "Picture Package" kan ikke bruges med
Macintosh.
94
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\13adv.fm]
masterpage:Right
13adv.fm Page 95 Wednesday, April 28, 2004 1:01 PM
Påkrævet computersystem
Operativsystem: Mac OS X (v10.1.5
eller senere)
Ovenstående operativsystem skal være
installeret fra producentes side.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4 serie
Hukommelse: 128 MB eller mere
(256 MB eller mere anbefales.)
Harddisk: Nødvendig diskplads ved
installation: ca. 250 MB
Skærm: 1024 × 768 punkter eller flere,
32.000 farver eller flere
1 Tænd computeren.
• Skærmindstillingen bør være 1024 × 768
punkter eller flere og 32.000 farver eller
flere.
2 Indsæt den medfølgende CD-ROM i
CD-ROM-drevet.
3 Dobbeltklik på CD-ROM-ikonet.
4 Kopier [IMXINST.SIT]-filen i [MAC]mappen til harddisk-ikonet.
5 Dobbeltklik på [IMXINST.SIT]-filen i
destinationsmappen.
6 Dobbeltklik på den [ImageMixer
VCD2_Install]-udpakkede fil.
7 Når skærmbilledet med
brugeroplysninger vises, skal du indtaste
det ønskede navn og adgangskode.
Installationen af programmet begynder.
b Lave en video-cd
1 Åbn [ImageMixer]-mappen i
[Application].
4 Vælg den mappe, hvor de ønskede
billeder gemmes.
1 Marker den ønskede mappe i venstre
rude, og klik derefter på [Add]. Den
markerede mappe flyttes til den højre
rude.
2 Klik på [Next].
5 Indstil menubaggrunden, knapperne,
titlerne m.m., og klik så på [Next].
Kontroller opsætningen i henhold til
dine ønsker.
6 Kontroller visningen af video-cd-filen.
1 Klik i venstre rude på den fil, du vil
fremvise.
2 Klik på [B] for at fremvise filen.
7 Klik på [Next], og indtast disknavnet og
dets destination.
Forberedelserne til lagring af filen på en
cd-rom er udført.
• "ImageMixer VCD2"’en kan kun oprette
diskbilledet til lagring af billedfilen på en CD-R
i video-cd-formatet. Toast af Roxio (medfølger
ikke) kræves ved oprettelse af en video-cd.
Se billeder på computer
• QuickTime 4 eller nyere præinstalleret på
fabrikken. (QuickTime 5 anbefales.)
• Funktionen garanteres ikke i alle de anbefalede
computersystemer, som er nævnt ovenfor.
a Installation af "ImageMixer
VCD2"
2 Klik på [ImageMixer VCD2].
3 Klik på [Video CD].
Videodisk-indstillingen aktiveres.
• Du kan ikke oprette en DVD-video.
95
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 96 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Fejlsøgning
Fejlsøgning
Hvis du får problemer med kameraet, kan
du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller først punkterne i tabellerne
nedenfor. Hvis koden "C:ss:ss
"vises på skærmen, er selv
diagnose funktionen aktiveret
(side 108).
2 Hvis kameraet stadig ikke virker korrekt,
skal du trykke på RESET-knappen på
kameraets underside med en spids
genstand, og derefter slå strømmen til
igen. (Alle indstillingerne, herunder dato
og klokkeslæt, slettes.)
3 Hvis kameraet herefter ikke virker
korrekt, bør du kontakte din Sony
forhandler eller lokale autoriserede Sony
servicecenter.
RESET knap
Batteri og strøm
Symptom
Årsag
Løsning
Indikatoren for resterende
batteri er ikke korrekt,
eller der vises indikator
for tilstrækkeligt
resterende batteri, men
strømmen løber snart ud.
• Du har brugt kameraet i meget kolde omgivelser.
• Batterierne er afladet.
• Batteripolerne eller tilslutningerne på
batteridækslet er beskidte.
• Hukommelseseffekten er indtrådt i nikkelmetalhydrid-batterierne (side 12).
• Der er opstået en afvigelse i den resterende
batteritid.
p Se side 116.
p Isæt opladede batterier (side 13).
p Tør dem af for snavs med en blød klud (side 13).
• Batterierne er opbrugt (side 119).
Batteriet løber tørt for
hurtigt.
p Oplad kun batterierne efter at have opbrugt den eksisterende
opladning, så fejlen udbedres.
p Oplad kun batterierne efter at have opbrugt den eksisterende
opladning, så indikatoren for resterende batteri virker korrekt
(side 14).
p Udskift batterierne med nye.
• Du har brugt kameraet i meget kolde omgivelser. p Se side 116.
• Batterierne er ikke opladet tilstrækkeligt.
p Oplad batterierne (side 11).
• Batterierne er opbrugt (side 119).
p Udskift batterierne med nye.
96
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 97 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Symptom
Årsag
Løsning
Du kan ikke tænde
kameraet.
•
•
•
•
p Isæt batterierne korrekt (side 13).
p Tilslut lysnetadapteren korrekt (side 16).
p Isæt opladede batterier (side 13).
p Udskift batterierne med nye.
Strømmen slår pludselig
fra.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, p Tænd kameraet igen (side 17).
mens strømmen er tændt, slukkes kameraet
automatisk, så batterierne ikke aflades (side 17).
• Batterierne er afladet.
p Isæt opladede batterier (side 13).
Batterierne er ikke isat korrekt.
Lysnetadapteren (medfølger ikke) er afbrudt.
Batterierne er afladet.
Batterierne er opbrugt (side 119).
Optage stillbilleder/film
Symptom
Årsag
Løsning
LCD -skærmen tændes
ikke, selv om strømmen
slås til.
• Strømmen blev slået fra med LCD-skærmen
slukket, sidste gang du brugte kameraet.
p Tænd LCD-skærmen (side 32).
Motivet er ikke synligt på
LCD-skærmen.
• Funktionsknappen er indstillet på SET UP eller
.
p Stil det i andre indstillinger end SET UP eller
LCD-skærmen bliver blå,
og motivet vises ikke ved
optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)],
mens et A/V-tilslutningskabel er tilsluttet A/V
OUT (MONO) -jackstikket.
p Afbryd A/V-tilslutningskablet.
p Indstil billedstørrelsen på andet end [640(Fine)].
Billedet er ikke i fokus.
• Motivet er for tæt på.
p Optag i nærbillede-optageindstilling (Makro). Sørg for, at
objektivet er længere væk fra motivet end den minimale afstand
ved optagelse (side 28).
p Stil det i andre indstillinger end
eller
(side 36).
eller
p Indstil Auto fokus-funktionen (side 50).
Zoom virker ikke.
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved
optagelse af film.
—
Precision digital zoom
fungerer ikke.
• [Digital Zoom] er indstillet på [Smart] eller
[Off] i SET UP-indstillingerne.
• Denne funktion kan ikke anvendes under
optagelse af film.
p Indstil [Digital Zoom] på [Precision] (side 27, 46 og 114).
Fejlsøgning
• Funktionsknappen er indstillet til
under optagelse af stillbilleder.
• Fokusforvalg funktionen er valgt.
(side 10).
—
97
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 98 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Symptom
Årsag
Løsning
Smart zoom fungerer ikke. • [Digital Zoom] er indstillet på [Precision] eller p Indstil [Digital Zoom] på [Smart] (side 27, 46 og 114).
[Off] i SET UP-indstillingerne.
• Billedstørrelsen er indstillet på [5M] eller [3:2]. p Indstil billedstørrelsen til andre indstillinger end [5M] og [3:2]
(side 21 og 27).
• Du optager i Multi Burst-indstilling.
p Smart zoom kan ikke bruges i Multi Burst-indstilling
(side 27, 60).
• Denne funktion kan ikke anvendes under
—
optagelse af film.
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde bag
motivet.
• LCD-skærmens lysstyrke er for lav.
p Vælg måling-indstilling (side 56).
p Indstil eksponeringen (side 53, 54 og 110).
p Indstil lysstyrken for LCD -baggrundsbelysningen (side 115).
Billedet er for lyst.
• Du optager et motiv i projektørlys i mørke
omgivelser, f.eks. på en scene.
• LCD-skærmens lysstyrke er for lav.
p Indstil eksponeringen (side 53, 54 og 110).
Billedet er monokromt
(sort-hvidt).
• [PFX] (P. Effect) er indstillet på [B&W].
p Stil den i andre indstillinger end [B&W] (side 60).
Der kommer lodrette
striber, når du optager et
meget lyst motiv.
• Det kaldes udtværingsfænomenet.
p Dette fænomen er ikke en funktionsfejl.
Der kommer forstyrrelser
på billedet, når du ser på
LCD-skærmen i mørke
omgivelser.
• Kameraet forøger sigtbarheden på LCDskærmen ved midlertidigt at gøre billedet lysere
ved forhold med lav belysning.
p Det har ingen virkning på det optagede billede.
p Indstil lysstyrken for LCD -baggrundsbelysningen (side 115).
98
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 99 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Symptom
Årsag
Løsning
Kameraet kan ikke optage
billeder.
• Der er ikke isat en "Memory Stick".
• "Memory Sticken" er fuld.
p Isæt en "Memory Stick" (side 20).
p Slet overflødige billeder, som er gemt på "Memory Stick"’en
(side 41 og 79).
p Skift "Memory Stick".
p Indstil den på optagepositionen (side 117).
• Skrivebeskyttelseskontakten på "Memory
Stick"’en er indstillet på LOCK positionen.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen
oplades.
• Funktionsknappen er indstillet til SET UP eller
under optagelse af stillbilleder.
• Funktionsknappen er ikke indstillet til
under
optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)] ved
optagelse af film.
—
p Stil det i andre indstillinger end SET UP eller
p Indstil den på
(side 10).
(side 77).
p Isæt en "Memory Stick PRO" (side 77 og 117).
p Indstil billedstørrelsen på andet end [640(Fine)].
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR-lav lukkerhastighed er aktiveret. p Se side 36.
Blitzen virker ikke.
• Funktionsknappen er indstillet på
, SET UP
eller
.
• Blitzen er indstillet på
(ingen blitz).
p Stil den i andre indstillinger end
, SET UP eller
(side 10).
p Indstil blitzen på auto (ingen indikator), (tvungen blitz) eller
SL (langsom synkronisering) (side 30).
p Stil det i andre indstillinger end
eller (side 36).
Nærbillede (Macro) funktionen virker ikke.
• Funktionsknappen er indstillet til
,
under optagelse af stillbilleder.
Kontinuerlig optagelse er
ikke mulig.
• Kapaciteten på "Memory Stick"’en er opbrugt.
eller
• Den resterende strømmængde er ikke
tilstrækkelig, og du kan kun tage ét delbillede.
Motivets øjne bliver røde.
—
p Stil den i andre indstillinger end
,
eller
(side 36).
p Slet overflødige billeder, som er gemt på "Memory Stick"’en
(side 41 og 79).
p Isæt opladede batterier.
Fejlsøgning
• Funktionsknappen er indstillet til
eller
under optagelse af stillbilleder.
• Funktionsknappen er indstillet til
eller
p Indstil blitzen på (tvungen blitz) (side 30).
under optagelse af stillbilleder.
• [ Mode] (REC Mode) er indstillet til [Burst] eller p Stil den i andre indstillinger end [Burst] eller [Multi Burst ].
[Multi Burst].
p Indstil [Red Eye Reduction] i SET UP på [On] (side 31 og 114).
99
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 100 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Symptom
Årsag
Løsning
Dato og klokkeslæt
optages forkert.
• Dato og klokkeslæt er ikke indstillet korrekt.
p Indstil korrekt dato og klokkeslæt (side 18 og 115).
F værdien og
lukkerhastighed blinker,
når du trykker og holder
lukkerknappen halvt ned.
• Eksponeringen er forkert.
p Korriger eksponeringen (side 54).
Se billeder
Symptom
Årsag
Løsning
Kameraet kan ikke afspille • Funktionsknappen er ikke indstillet på
.
billeder.
• Mappe/filnavnet er ændret på din computer.
• Kameraet kan ikke afspille billedfiler kopieret
fra computerens harddisk, hvis billedet er blevet
ændret.
• Kameraet er i USB-indstilling.
p Indstil det på
p Se side 89.
—
Billedet ser groft ud, lige
efter afspilning er
begyndt.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er
begyndt pga. billedbearbejdningen.
p Det er ikke en funktionsfejl.
Billedet vises ikke på tvskærmen.
• Kameraets videoudgangssignal i SET UP er ikke p Skift indstillingen (side 46 og 115).
korrekt.
• Tilslutningen er ikke korrekt.
p Kontroller tilslutningen (side 39).
Billedet kan ikke afspilles
på en computer.
—
(side 37).
p Annuller USB-kommunikationen (side 85 og 94).
p Se side 101.
100
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 101 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Slette/redigere billeder
Symptom
Årsag
Løsning
Kameraet kan ikke slette
et billede.
• Billedet er beskyttet.
• Skrivebeskyttelseskontakten på "Memory
Stick"’en er indstillet på LOCK positionen.
p Annuller beskyttelsen (side 67).
p Indstil den på optagelse (side 117).
Du har slettet et billede
ved en fejltagelse.
• Når du først har slettet et billede, kan du ikke
gendanne det.
p Markering af - (beskyt) hindrer dig i at slette billeder ved en
fejltagelse (side 67).
p Det anbefales at indstille "Memory Stick"’ens skrivebeskyttelseskontakt på LOCK-positionen for at undgå utilsigtet
sletning (side 117).
Funktionen til ændring af
billedstørrelse fungerer
ikke.
• Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi
Burst-billeder.
—
Du kan ikke vise et
udskriftsmærke (DPOF).
• Du kan ikke vise udskriftsmærker (DPOF) på
film.
—
Du kan ikke klippe en film. • Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at klippe.
• Beskyttede film kan ikke klippes.
• Stillbilleder kan ikke klippes.
—
p Annuller beskyttelsen (side 67).
—
Computere
Årsag
Løsning
Du ved ikke, om din
computers
operativsystem er
kompatibelt.
—
p Kontroller “Anbefalet computersystem”
(side 82 og 93).
Du kan ikke installere
USB-driveren.
—
p I Windows 2000 skal du logge på som systemadministrator
(autoriseret systemadministrator) (side 82).
Fejlsøgning
Symptom
101
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Left
14trb.fm Page 102 Wednesday, April 28, 2004 1:13 PM
Symptom
Årsag
Løsning
Din computer kan ikke
genkende kameraet.
•
•
•
•
p Tænd kameraet (side 17).
p Anvend AC-adapteren (medfølger ikke) (side 16).
p Brug det medfølgende USB kabel (side 84 og 94).
p Afbryd USB-kablet fra både computeren og kameraet, og tilslut
det igen, så det sidder ordentligt. Kontroller, at "USB Mode"
vises på LCD-skærmen (side 84).
p Indstil den på [Normal] (side 46 og 115).
Kameraet er slukket.
Batteriniveauet er lavt.
Du bruger ikke det medfølgende USB kabel.
USB kablet er ikke sluttet godt fast.
• [USB Connect] er ikke indstillet på [Normal] i
SET UP.
• USB stikkene på din computer er tilsluttet andet p Afbryd alt andet udstyr end tastatur og mus fra USB-stikkene
udstyr ud over tastaturet, musen og kameraet.
(side 82).
• Kameraet er ikke sluttet direkte til din computer. p Tilslut kameraet direkte til computeren uden at føre det gennem
en USB-hub eller en anden enhed (side 82).
• USB-driveren er ikke installeret.
p Installer USB-driveren (side 83).
• Din computer registrerer ikke enheden korrekt, p Slet fejlagtigt genkendte enheder fra computeren (side 86), og
fordi du tilsluttede kameraet og din computer
installer så USB-driveren (side 83).
med USB kablet, inden du installerede "USB
Driver" fra den medfølgende cd-rom.
Du kan ikke kopiere
billeder.
• Kameraet er ikke sluttet korrekt til din computer. p Forbind kameraet og computeren korrekt vha. det medfølgende
USB-kabel (side 84).
• Du bruger ikke den korrekte kopieringsp Følg den specificerede kopieringsprocedure for dit
procedure for dit operativsystem.
operativsystem (side 85, 86, 91 og 93).
• Du forsøgte på at optage ved brug af en
p Optag ved brug af en "Memory Stick" formateret af kameraet.
"Memory Stick" formateret på en computer.
Efter at have lavet en USB
tilslutning, starter
"Picture Package" ikke
automatisk op.
—
—
p Start "Picture Package Menu", og kontroller [Settings].
p Lav en USB tilslutning, når computeren er tændt (side 84).
Billedet kan ikke afspilles
på en computer.
—
p Hvis du anvender "Picture Package"-programmet, skal du
klikke på hjælp i det øverste højre hjørne af hvert skærmbillede.
p Kontakt computer- eller softwareproducenten.
—
Billede og lyd afbrydes af
forstyrrelser, når du ser
film på en computer.
• Filmen afspilles direkte fra "Memory Stick"’en.
p Kopier filmen til computerens harddisk, og afspil derefter
filmen fra harddisken (side 85, 86, 91 og 93).
102
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 103 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Symptom
Årsag
Løsning
Du kan ikke udskrive et
billede.
—
p Kontroller printerindstillingerne.
Billeder, som én gang er
blevet kopieret til
computeren, kan ikke
fremvises på kameraet.
• Kopieret til en forkert mappe.
p Kopier dem til en tilgængelig mappe, f.eks. "101MSDCF"
(side 89).
"Memory Stick"
Symptom
Årsag
Løsning
Du kan ikke isætte en
"Memory Stick".
• Du isætter den bagfra.
p Isæt den fra den rigtige side (side 20).
Du kan ikke optage på en
"Memory Stick".
• Skrivebeskyttelseskontakten på "Memory
Stick"’en er indstillet på LOCK positionen.
• "Memory Sticken" er fuld.
p Indstil den på optagelse (side 117).
• Billedstørrelsen er indstillet på [640(Fine)] ved
optagelse af film.
p Slet overflødige billeder, som er gemt på "Memory Stick"’en
(side 41 og 79).
p Isæt en "Memory Stick PRO" (side 77 og 117).
p Indstil billedstørrelsen på andet end [640(Fine)].
• Skrivebeskyttelseskontakten på "Memory
Stick"’en er indstillet på LOCK positionen.
p Indstil den på optagelse (side 117).
Du har formateret en
"Memory Stick" ved en
fejltagelse.
• Alle dataene på "Memory Stick"’en slettes ved
formatering. Du kan ikke gendanne dem.
p Det anbefales at indstille "Memory Stickens"
skrivebeskyttelseskontakt på LOCK-positionen for at undgå
utilsigtet sletning (side 117).
Fejlsøgning
Du kan ikke formatere en
"Memory Stick".
103
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 104 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
PictBridge -kompatibel printer
Symptom
Årsag
Løsning
Tilslutningen kan ikke
etableres.
• Printeren er ikke kompatibel med PictBridge.
• Printeren er ikke indstillet til tilslutningen med
kameraet.
• [USB Connect] er ikke indstillet på [PictBridge]
i SET UP.
• Afhængig af omstændighederne oprettes
tilslutningen muligvis ikke.
p Henvend dig til printerproducenten.
p Kontroller, at printeren er tændt og kan tilslutte med kameraet.
Du kan ikke udskrive
billeder.
p Afbryd og tilslut USB-kablet igen. Hvis der vises en
fejlmeddelelse på printeren, henvises du til betjeningsvejledningen, som fulgte med printeren.
p Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt tilsluttet med
USB-kablet.
Printeren tændes ikke.
p Tænd printeren. Se betjeningsvejledningen til printeren for
nærmere oplysninger.
Hvis du vælger [Exit] under udskrivning, kan du p Afbryd, og tilslut USB-kablet igen. Hvis du stadig ikke kan
muligvis ikke udskrive igen. Dette afhænger af
udskrive, skal du afbryde USB-kablet, slukke og tænde for
printeren og så tilslutte USB-kablet igen.
printeren.
—
Film kan ikke udskrives.
Billeder bearbejdet med en computer eller
—
billeder optaget med andre kameraer end dette
kan ikke altid udskrives.
• Kameraet er ikke tilsluttet til printeren.
•
•
•
•
Udskrivning annulleres.
p Indstil den på [PictBridge] (side 115).
• Du afbrød USB-kablet, inden
(Afbryd
ikke USB-kabel) -mærket forsvandt.
—
Du kan ikke indføje datoen • Printeren har ikke disse funktioner.
eller udskrive billeder i
indeks-indstilling.
• Datoen kan ikke altid indføjes i
indeksindstilling, afhængigt af printeren.
p Henvend dig til printerproducenten for at høre, om printeren har
disse funktioner eller ej.
p Henvend dig til printerproducenten.
"---- -- --" udskrives på den
dato-indføjede del.
p De billeder, som ikke har optagedatodata, kan ikke udskrives
med datoen indføjet. Indstil [Date] på [Off], og udskriv dem.
• Optagedatoen optages ikke på billedet.
104
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 105 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Andet
Symptom
Årsag
Løsning
Kameraet virker ikke.
• Batteriniveauet er lavt. ( E indikatoren vises.)
• AC-adapteren (medfølger ikke) er ikke
ordentligt tilsluttet.
p Oplad batterierne (side 11).
p Slut den godt til kameraets DC IN jackstik og til en
lysnetstikkontakt (side 16).
Strømmen er slået til, men
kameraet virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer fungerer ikke
korrekt.
p Udtag batterierne, indsæt dem efter et minut, og tænd for
kameraet. Hvis dette ikke virker, skal du trykke på RESETknappen i bunden af kameraet med en spids genstand og så
tænde for strømmen igen. (Dette vil rydde dato- og
klokkeslætsindstillingerne m.m.)
Du kan ikke identificere en —
indikator på skærmen.
p Kontroller indikatoren (side 122 til 125).
Objektivet bliver tåget.
p Sluk kameraet og vent ca. en time ved stuetemperatur, indtil
fugten er fordampet, inden brug (side 116).
• Der er kondensvand i camcorderen.
Kameraet bliver varmt, når —
du bruger det i lang tid.
p Det er ikke en funktionsfejl.
Objektivet rykker ikke
tilbage, når du slukker
kameraet.
p Udskift dem med opladede batterier (side 11 og 13) eller anvend
lysnetadapteren (medfølger ikke) (side 16).
• Batterierne er afladet.
Fejlsøgning
105
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 106 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Advarsler og
meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist på skærmen.
Meddelelse
Betydning/afhjælpning
No Memory Stick
• Isæt en "Memory Stick" (side 20).
System error
• Slå strømmen fra og til igen (side 17).
Memory Stick error
•
•
•
•
Den isatte "Memory Stick" kan ikke bruges til kameraet (side 117).
"Memory Stick"-dataene er beskadigede.
Stikdelen på "Memory Stick" er snavset.
Isæt "Memory Sticken" korrekt (side 20).
Memory Stick type error
• Den isatte "Memory Stick" kan ikke bruges til kameraet (side 117).
Format error
• Kunne ikke formatere "Memory Sticken". Formater "Memory Sticken" igen (side 43).
Memory Stick locked
• "Memory Stickens" skrivebeskyttelseskontakt er indstillet på LOCK. Indstil den på optagepositionen (side 117).
No memory space
• "Memory Stick"’ens kapacitet er utilstrækkelig. Du kan ikke optage billeder. Slet unødvendige billeder (side 41 og 79).
Read only memory
• Kameraet kan ikke optage eller slette billeder til denne "Memory Stick".
No file in this folder
• Der er ikke optaget nogen billeder i denne mappe.
Folder error
• En mappe med de samme første tre cifre i nummeret findes allerede på "Memory Stick"’en. (For eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE) Vælg andre mapper, eller opret en ny mappe.
Cannot create more folders • Den mappe, hvis første tre cifre i navnet er "999" findes på "Memory Stick"’en. Du kan ikke oprette nogen mapper.
106
Cannot record
• Kameraet kan ikke optage billeder i den valgte mappe. Vælg en anden mappe (side 47).
File error
• Der er opstået en fejl under afspilning af billedet.
File protect
• Billedet er beskyttet mod sletning. Ophæv beskyttelsen (side 68).
Image size over
• Du afspiller et billede med en størrelse, som ikke kan afspilles på kameraet.
Cannot divide
• Filmen er ikke tilstrækkelig lang til at blive delt.
• Filen er ikke en film.
Invalid operation
• Du afspiller en fil, som er oprettet på andet udstyr end kameraet.
• Batteriniveauet er lavt eller nul. Oplad batterierne (side 11). Afhængigt af brugsforhold og batteritype kan
indikatoren blinke, selv om der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid.
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 107 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Meddelelse
Betydning/afhjælpning
• Der kan forekomme kamerarystelser pga. utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, monter kameraet på et stativ eller fastgør
kameraet på anden måde.
Turn the power off and on
again
• Et problem med objektivet forårsagede en fejl.
640(Fine) is not available
• Film i 640(Fine)-størrelse kan kun optages vha. "Memory Stick PRO." Indsæt en "Memory Stick PRO" eller indstil
billedstørrelsen til andet end [640(Fine)].
Enable printer to connect
• [USB Connect] er indstillet på [PictBridge], men kameraet er tilsluttet en ikke- PictBridge-kompatibel enhed.
Kontroller enheden.
• Afhængig af omstændighederne oprettes tilslutningen muligvis ikke. Afbryd og tilslut USB-kablet igen. Hvis der
vises en fejlmeddelelse på printeren, henvises du til betjeningsvejledningen, som fulgte med printeren.
Tilslut til
• Du forsøgte på at udskrive billeder, før printertilslutningen blev oprettet. Tilslut til en PictBridge-kompatibel
printer.
-enheden
No printable image
• Du forsøgte at udføre [DPOF image] uden at kontrollere
-mærket.
• Du forsøgte at udføre [All In This Folder] men valgte en mappe, hvor kun film kan lagres. Film kan ikke udskrives.
Printer busy
• Printeren er i gang, og kan derfor ikke modtage udskriftsforespørgsler. Kontroller printeren.
Paper error
• Der er opstået en papirfejl, f.eks. løbet tør for papir, papirstop el.lign. Kontroller printeren.
Ink error
• Der er opstået en blækfejl. Kontroller printeren.
Printer error
• Kameraet modtog en fejl fra printeren. Kontroller printeren, eller kontroller om det billede, du vil udskrive, er
beskadiget.
• Dataoverførslen til printeren er muligvis ikke udført endnu. Afbryd ikke USB-kablet.
Fejlsøgning
107
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\14trb.fm]
masterpage:Left1:2
01cov.book Page 108 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Selvdiagnosedisplay
– Hvis der vises en kode, som
begynder med et bogstav
Kameraet har et selvdiagnosedisplay.
Denne funktion viser kameraets tilstand på
LCD-skærmen som en kombination af et
bogstav og fire tal. Hvis det sker, skal du
kontrollere følgende koder og forsøge den
tilsvarende afhjælpning. De sidste to tal
(angivet med ss) er forskellige,
afhængigt af kameraets status.
C:32:ss
Kode
Årsag
Forholdsregel
C:32:ss
Der er problemer med kameraets
hardware.
• Slå strømmen fra og til igen (side 17).
C:13:ss
Kameraet kan ikke læse eller
skrive data på "Memory
Stick"’en.
• Sæt "Memory Stick"’en i igen flere
gange.
Der er isat en uformateret
"Memory Stick".
• Formater "Memory Sticken" (side 43).
Den isatte "Memory Stick" kan
ikke bruges med kameraet, eller
dataene er beskadiget.
• Isæt en ny "Memory Stick" (side 20).
Der er opstået en funktionsfejl i
kameraet, som du ikke kan rette.
• Tryk på RESET-knappen (side 96) på
kameraets underside, og slå derefter
strømmen til igen.
E:61:ss
E:91:ss
E:92:ss
Hvis du ikke kan løse problemet, efter du har prøvet at afhjælpe nogle gange, bør du kontakte
din Sony-forhandler eller lokale autoriserede Sony-servicecenter.
Selvdiagnosedisplay
108
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right1:2
01cov.book Page 109 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Yderligere oplysninger
Multi Burst
Antal billeder, som
kan gemmes, eller
optagetid
1M
(Enhed: billeder)
16MB
32MB
64MB
128MB
24 (46)
50 (93)
101 (187)
202 (376)
MSX-256 MSX-512
MSX-1G
357 (649) 726 (1.320) 1.482 (2.694)
Film
Det antal billeder, der kan gemmes, og
optagetiden varierer, afhængigt af
"Memory Stick"’ens kapacitet, billedstørrelsen og billedkvaliteten. Du henvises
til følgende diagrammer, når du vælger en
"Memory Stick."
16MB
—
0:00:42
0:11:12
32MB
—
0:01:27
0:22:42
64MB
—
0:02:56
0:45:39
128MB
—
0:05:54
1:31:33
MSX-256 MSX-512 MSX-1G
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:10:42
0:21:47
0:44:27
2:51:21
5:47:05
11:44:22
Tallene angiver optagetiden. Eksempel: "1:34:45" angiver "1 time, 34 minutter, 45 sekunder".
• Billedstørrelsen er som følger:
640(Fine): 640×480
640(Standard): 640×480
160: 160×112
Yderligere oplysninger
• Antallet af billeder er opført i Fine
(Standard) rækkefølge.
• Værdierne for det antal billeder, som kan
gemmes, og optagetiden, kan variere
afhængigt af optageforholdene.
• For normale optagetider og antal billeder
der kan gemmes, se side 23.
• Når det resterende antal billeder, der kan
optages, er større end 9.999, vises
">9999"-indikatoren på LCD-skærmen.
640(Fine)
640(Standard)
160
109
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 110 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Menupunkter
Menupunkter, som kan modificeres,
varierer afhængig af funktionsknappens
position eller indstillingen.
Fabriksindstillinger er angivet med x.
Når funktionsknappen er indstillet på
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Mode (REC Mode)
Multi Burst
Burst
xNormal
– Optager en uafbrudt serie på 16 delbilleder inden for et enkelt stillbillede
(side 60).
– Optager kontinuerligt (side 59).
– Optager et billede med normal optageindstilling.
Når funktionsknappen er indstillet til P eller M
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
(EV)1)
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / x0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Justerer eksponeringen (side 54).
9 (Focus)
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m / Center
AF / xMulti AF
Vælger auto-fokus-metode (side 48), eller indstiller fokusforvalg-afstand (side 50).
Spot/ xMulti
Tilpasser eksponeringen til det motiv, du vil optage (side 56). Indstil målingområdet.
(Metering mode)
WB (White Bal)
ISO
/
/
/
/ xAuto
400 / 200 / 100 / xAuto
Indstiller hvidbalancen (side 57).
Vælger ISO-følsomheden. Vælg en stor værdi ved optagelse i mørke omgivelser
eller ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse. Vælg en lav værdi for at opnå en
høj billedkvalitet.
• Bemærk, at der kommer flere forstyrrelser på billedet, når ISO-følsomhedværdien forøges.
110
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 111 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
xFine / Standard
Optager billeder med fin/standardkvalitet (side 46).
Multi Burst
Burst
xNormal
– Optager en uafbrudt serie på 16 delbilleder inden for et enkelt stillbillede
(side 60).
– Optager kontinuerligt (side 59).
– Optager et billede med normal optageindstilling.
(Interval)
1/7.5 / 1/15 / x1/30
Vælger Multi Burst-lukkerintervallet (side 60). (Indstillingen kan ikke foretages,
når [Mode] (REC Mode) i menuen er indstillet på andet end [Multi Burst].)
(Flash Level)
+ / xNormal / –
Vælger mængden af blitzlys (side 58).
B&W / Sepia / xOff
Indstiller specialeffekterne for billeder (side 60).
(Saturation)
+ / xNormal / –
Justerer billedets farvemætning.
er Normal).
(Contrast)
+ / xNormal / –
Justerer billedets kontrast.
Normal).
+ / xNormal / –
Justerer billedets skarphed.
Normal).
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M
PFX (P.Effect)
(Sharpness)
1) Dette
-indikatoren vises (undtagen, når indstillingen er
-indikatoren vises (undtagen når indstillingen er
sker ikke, hvis funktionsknappen er indstillet på M.
Når funktionsknappen er indstillet på
(EV)
9 (Focus)1)
,
,
,
eller
Indstilling
Beskrivelse
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / x0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Justerer eksponeringen (side 54).
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m / Center
AF / xMulti AF
Vælger auto-fokus-metode (side 48), eller indstiller fokusforvalg-afstand (side 50).
Spot/ xMulti
Tilpasser eksponeringen til det motiv, du vil optage (side 56). Indstil målingområdet.
(Metering mode)
WB (White Bal)1)
,
/
Auto
/
/
/ xAuto
Yderligere oplysninger
Punkt
ISO
-indikatoren vises (undtagen, når indstillingen
Indstiller hvidbalancen (side 57).
[Auto] vælges automatisk.
111
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 112 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Punkt
(P.Quality)
Indstilling
Beskrivelse
xFine / Standard
Optager billeder med fin/standardkvalitet (side 46).
Mode (REC Mode)1) Multi Burst
Burst
xNormal
M
– Optager en uafbrudt serie på 16 delbilleder inden for et enkelt stillbillede
(side 60).
– Optager kontinuerligt (side 59).
– Optager et billede med normal optageindstilling.
(Interval)2)
1/7.5 / 1/15 / x1/30
(Flash Level)3)
+ / xNormal / –
Vælger mængden af blitzlys (side 58).
B&W / Sepia / xOff
Indstiller specialeffekterne for billeder (side 60).
PFX (P.Effect)
Vælger Multi Burst-lukkerintervallet (side 60). (Indstillingen kan ikke foretages,
når [Mode] (REC Mode) i menuen er indstillet på andet end [Multi Burst].)
1) Indstillingsvalget
2) Dette
3) Dette
er begrænset afhængig af funktionsknappens indstilling (side 36).
forekommer ikke, hvis funktionsknappen er indstillet til
,
eller .
forekommer ikke, hvis funktionsknappen er indstillet til
eller .
Når funktionsknappen er indstillet på
Punkt
(EV)
9 (Focus)
Indstilling
Beskrivelse
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / x0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Justerer eksponeringen (side 54).
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m / Center Vælger auto-fokus-metode (side 48), eller indstiller fokusforvalg-afstand (side 50).
AF / xMulti AF
Spot/ xMulti
Tilpasser eksponeringen til det motiv, du vil optage (side 56). Indstil målingområdet.
(Metering mode)
WB (White Bal)
PFX (P.Effect)
/
/
/
B&W / Sepia / xOff
/ xAuto
Indstiller hvidbalancen (side 57).
Indstiller specialeffekterne for billeder (side 60).
112
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 113 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Når funktionsknappen er indstillet på
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
(Folder)
OK / Cancel
Vælger mappen med det billede, du vil afpille (side 62).
(Protect)
—
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning og ophæver beskyttelse heraf (side 67).
(DPOF)
—
Påsætter og fjerner udskriftsmærker (DPOF) på stillbilleder, du vil udskrive
(side 69).
(Print)
—
Udskriver billeder med en PictBridge-kompatibel printer (side 71).
(Slide)
Interval
– Indstiller billedfremvisningsintervallet (side 64). (Kun i enkeltbilledeindstilling.)
x 3 sek. / 5 sek. / 10 sek. / 30 sek. / 1 min.
– Indstiller området for afspilningsbilleder.
xFolder / All
– Afspiller billeder gentaget.
xOn / Off
– Begynder billedfremvisningen
– Annullerer billedfremvisningen.
Image
Repeat
Start
Cancel
5M/ 3M/1M/ VGA/Cancel
Ændrer størrelsen på det optagede stillbillede (side 68). (Kun i enkeltbilledeindstilling)
(Rotate)
(mod uret) /
Cancel
Roterer stillbilledet (side 65). (Kun i enkeltbillede-indstilling)
(Divide)
OK / Cancel
(med uret) / OK /
Deler et levende billede (side 80). (Kun i enkeltbillede-indstilling.)
Yderligere oplysninger
(Resize)
113
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 114 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
SET UP-punkter
Indstil funktionsknappen på SET UP.
SET UP skærmen vises.
Fabriksindstillinger er angivet med x.
(Camera)
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
AF Mode
xSingle / Monitor
Vælger fokusbetjening indstillingen (side 49).
Digital Zoom
xSmart / Precision / Off
Vælger digital zoom-indstilling (side 26).
Date/time
Day&Time / Date / xOff
Vælger, om dato og klokkeslæt skal indføjes på billedet (side 33).
Dato og klokkeslæt indføjes ikke i film- eller Multi Burst-indstilling. Dato og
klokkeslæt vises endvidere kun ved afspilning, ikke ved optagelse.
Red Eye Reduction
On / xOff
Mindsker røde øjne, når du bruger blitz (side 31).
AF Illuminator
xAuto / Off
Vælger, om der skal udsendes AF-ekstralys i mørket. Hjælper, når det er svært at
fokusere på motivet i stærkt lys (side 31).
Auto Review
On / xOff
Vælger, om det optagede billede automatisk skal vises på LCD-skærmen umiddelbart
efter optagelse af et stillbillede. Når den er indstillet på [On], vises det optagede
billede i ca. to sekunder. Du kan ikke optage det næste billede i dette tidsrum.
(Memory Stick Tool)
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Format
OK / Cancel
Formaterer "Memory Stick"’en. Bemærk, at formatering permanent sletter alle dataene på en "Memory
Stick", også beskyttede billeder (side 43).
Create REC.
Folder
OK / Cancel
Opretter en mappe til optagelse af billeder (side 47).
Change REC.
Folder
OK / Cancel
Ændrer en mappe til optagelse af billeder (side 47).
114
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 115 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
1
(Setup 1)
Punkt
Indstilling
LCD Backlight
Bright/ x Normal/ Dark Vælger lysstyrken for LCD-baggrundsbelysningen. Hvis du vælger [Bright], bliver skærmen lys
og nem at se, når du bruger kameraet udendørs eller i andre lyse omgivelser, men det bruger også
batteriopladningen hurtigere op. Vises kun, når du bruger kameraet med batterierne.
Beep
Shutter
xOn
Off
– Slår lukkerlyden til, når du trykker på lukkerknappen.
– Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen/ trykker på lukkerknappen.
– Slår biplyden/lukkerlyden fra.
A Language
—
Viser menupunkter, advarsler og meddelelser på det valgte sprog.
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
File Number
xSeries
Reset
– Tildeler numre til filer i rækkefølge, selv om der skiftes "Memory Stick" eller optagemappe.
– Nulstiller filnummerering, og begynder fra 0001, hver gang der skiftes mappe. (Når
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, der er et højere end det største nummer.)
USB Connect
PictBridge / PTP /
xNormal
Skifter USB-indstilling, når der tilsluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer
med USB-kablet (side 71, 82, 84 og 93).
Video Out
NTSC
PAL
– Indstiller videoudgangssignalet til NTSC (f.eks. USA, Japan).
– Indstiller videoudgangssignalet til PAL (f.eks. Europa).
Clock Set
OK / Cancel
Indstiller dato og klokkeslæt (side 18, 46).
2
Beskrivelse
(Setup 2)
Yderligere oplysninger
115
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 116 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Forsigtighedsregler
Efterlad ikke kameraet på
følgende steder
Udvendig rengøring af kameraet
Rengør kameraets overflade med en blød
klud, der er let fugtet med vand. Tør
derefter overfladen af med en tør klud. Brug
ikke følgende, da det kan beskadige
kameraets overfladebehandling eller
kabinettet.
– Kemiske produkter, så som fortynder,
benzin, sprit, engangsklude, insektspray
eller insektgifte m.m.
– Berøring af kameraet med ovennævnte
midler på dine hænder
– Kontakt med gummi eller vinyl i lang tid
• I meget varme eller kolde omgivelser,
f.eks. i en bil, der er parkeret i solen.
Kamerakabinettet kan deformeres, eller
det kan forårsage funktionsfejl.
• I direkte sollys eller nær en varmekilde.
Kamerahuset kan blive misfarvet eller
deformt, eller dette kan medføre en
funktionsfejl.
• På et sted med rystelser
• Nær et stærkt magnetisk sted
• Lad ikke sand eller støv komme ind i
kameraet i sandede eller støvede
omgivelser. Det kan forårsage
funktionsfejl på kameraet, som ikke altid
kan repareres.
Kameraet er beregnet til brug ved
temperaturer på mellem 0 °C og 40 °C. Det
frarådes at optage i meget kolde eller varme
omgivlser, hvor temperaturen kommer over
eller under det her angivede.
Om rengøring
Om kondensvand
Rensning af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrensesæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv o.lign.
Hvis kameraet bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser eller anbringes i et meget
fugtigt rum, kan der dannes kondensvand
indvendigt i eller uden på kameraet. Hvis
det sker, kan der opstå funktionsfejl på
kameraet.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at
fjerne fingeraftryk, støv o.lign.
Om driftstemperatur
Der kan nemt dannes kondensvand,
når:
• Kameraet medbringes fra kolde
omgivelser, f.eks. en skibakke, til et
opvarmet lokale
• Kameraet tages med fra et rum eller en bil
med air-condition til varme omgivelser
udenfor, el.lign.
Sådan undgås dannelse af
kondensvand
Læg kameraet ned i en godt tillukket
plastpose, hvis det bringes fra kolde til
varme omgivelser. Lad kameraet tilpasse
sig temperaturen i de nye omgivelser i løbet
af et tidsrum (ca. en time).
Hvis der dannes kondensvand
Sluk kameraet og vent ca. en time, indtil
fugten er fordampet. Bemærk, at hvis du
forsøger at optage, mens der stadig er fugt i
objektivet, kan du ikke optage skarpe
billeder.
116
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 117 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Om det interne genopladelige
knapbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt
knapbatteri til bevaring af dato og
klokkeslæt og andre indstillinger, uanset
om strømmen er slået til eller ej.
Det genopladelige knapbatteri oplades
løbende, så længe du bruger kameraet. Hvis
du kun bruger kameraet i korte perioder,
aflades det gradvist, og hvis du slet ikke
bruger kameraet i ca. en måned, bliver det
helt afladet. Sker det, skal du sørge for at
genoplade det genopladelige knapbatteri,
inden du bruger kameraet.
Selv om det genopladelige batteri ikke er
opladet, kan du alligevel bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
• Det genopladelige knapbatteri er anbragt bag et
særskilt dæksel inde i hullet til isætning af
batterier. Tag aldrig det genopladelige
knapbatteri ud.
"Memory Stick" er et bærbart, integreret
kredsløb-optagemedium i miniformat med
en datakapacitet, der er større end
kapaciteten på en almindelig diskette.
De typer "Memory Stick", der kan bruges
med kameraet er opført i tabellen nedenfor.
Korrekt betjening garanteres dog ikke for
alle "Memory Stick"-funktioner.
Type "Memory Stick"
Optagelse/
Afspilning4)
Memory Stick
a
Memory Stick Duo1)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate/Hurtig
dataoverførselkompatibel)1)
a2) 3)
MagicGate Memory Stick
a2)
MagicGate Memory Stick
Duo1)
a2)
Memory Stick PRO
a2) 3)
Memory Stick PRO Duo1)
a2) 3)
1)
Når du anvender "Memory Stick Duo" i dette
kamera, skal du sørge for at indsætte Memory
Stick Duo-adapteren.
"MagicGate Memory Stick" og "Memory
Stick PRO" er udstyret med MagicGatefunktioner. MagicGate er en ophavsretsbeskyttelsesteknologi, der bruger krypteringsteknologi. Data-optagelse/afspilning der
kræver MagicGate-funktioner kan ikke
udføres med kameraet.
3) Understøtter High-Speed dataoverførsel med
brug af parallelt interface.
4) Film i 640(Fine)-størrelse kan kun optages og
afspilles vha. "Memory Stick PRO" eller
"Memory Stick PRO Duo."
• Det garanteres ikke, at en "Memory Stick"
formateret med en computer kan fungere med
dette kamera.
• Datalæse/skrivehastigheder er forskellige
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det udstyr, der bruges.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick" (medfølger)
• Det er ikke muligt at optage, redigere eller
slette billeder, hvis du skyder
skrivebeskyttelsestappen mod LOCK.
Klemme
Skrivebeskyttelseskontakt
Yderligere oplysninger
Opladningsmetode
Isæt opladede batterier, eller tilslut
kameraet til en stikkontakt (i væggen) vha.
AC-adapteren (medfølger ikke), lad
kameraet stå i 24 timer eller længere uden
strøm.
2)
Om "Memory Stick"
Etiketplads
Skrivebeskyttelsestappens placering og/eller
form kan variere afhængig af, hvilken
"Memory Stick" du anvender.
117
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 118 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
• Tag ikke "Memory Stick"’en ud, mens der
læses eller skrives data.
• Data kan beskadiges i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick"’en udtages eller
kameraet slukkes, mens data læses eller
skrives.
– Når "Memory Stick"’en bruges i omgivelser,
der udsat for statisk elektricitet eller
forstyrrelser.
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Du må ikke sætte andet end den medfølgende
etiket på etiketpladsen.
• Du må ikke sætte andet end den medfølgende
etiket på etiketpladsen. Pas på at etiketten ikke
rager udenfor.
• "Memory Stick"’en skal transporteres eller
opbevares i det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre "Memory Stickens"
tilslutning med hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory
Sticken" for slag.
• Undgå at adskille eller ændre "Memory
Sticken".
• "Memory Stick"’en må ikke blive våd.
• Undgå at bruge eller opbevare "Memory
Stick"’en på steder, hvor der er:
– Høje temperaturer, f.eks. i en varm kabine i
en bil, der er parkeret direkte i solen
– Direkte sollys
– Meget fugtigt eller ætsende gasser
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Duo" (medfølger ikke)
• Når du anvender en "Memory Stick Duo" i
dette kamera, skal du sørge for at indsætte
"Memory Stick Duo"’en i en Memory Stick
Duo-adapter.
Hvis du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
Memory Stick Duo-adapter, kan du muligvis
ikke få den ud igen fra enheden.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick Duo"-adapter, skal du sørge for,
at "Memory Stick Duoen" isættes, så den
vender rigtigt.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" indsat i
en Memory Stick Duo-adapter i kameraet, skal
du sørge for, at "Memory Stick Duo"’en
isættes, så den vender rigtigt. Bemærk, at
forkert brug kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" påsat. Hvis du gør det,
kan der opstå funktionsfejl på enheden.
• Når du formaterer "Memory Stick Duo"’en,
skal du indsætte "Memory Stick Duo"’en i
Memory Stick Duo-adapteren.
• Hvis "Memory Stick Duo"’en er udstyret med
en skrivebeskytte-kontakt, skal du udløse dens
lås.
Om nikkelmetalhydrid-batterier
Effektiv brug af batteriet
• Batteriets ydelse falder i kolde
omgivelser. Derved kan batteriet bruges i
kortere tid. For at bruge batteriet i
længere tid anbefales det at opbevare det
i dets etui i en lomme tæt på kroppen for
at opvarme det, og først sætte det i
kameraet, umiddelbart inden du begynder
optagelse.
• Hvis du optager meget med brug af zoom
og blitz, bruges batteristrømmen
hurtigere op.
• Det anbefales at have ekstra batterier
parat til to-tre gange den forventede
optagetid og at lave prøveoptagelser,
inden du laver de egentlige optagelser.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er
ikke vandtæt.
Bemærkning om brug af "Memory
Stick PRO" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO" med en kapacitet på op til
1GB virker korrekt med dette kamera.
118
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 119 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Batterilevetid
• Batterilevetiden er begrænset.
Batterikapaciteten aftager lidt efter lidt,
når du bruger det mere og mere, og med
tiden. Når batteriets driftstid er afkortet
betydeligt, kan det skyldes, at batteriet er
ved at være slidt op.
• Batterilevetiden varierer i
overensstemmelse med, hvordan det
opbevares, og betjeningsforhold og
omgivelser for hvert batteri.
Om batteriopladeren
Yderligere oplysninger
• Oplad ikke andre batterier end Sony
nikkel-metalhydrid-batterier i den
medfølgende oplader. Hvis du forsøger at
oplade andre batterityper (f.eks.
manganbatterier, alkali-tørbatterier,
primære litiumbatterier eller Ni-Cd
batterier) end de angivne batterier, kan
batterierne blive utætte, overophedes
eller eksplodere, så der opstår fare for
forbrændinger eller andre skader.
• Genoplad ikke fuldt opladede nikkelhydrid-batterier. Det kan forårsage
lækage, overophedning, eksplosion eller
elektrisk stød.
• Når andre højkapacitet-batterier end det
medfølgende batteri oplades med brug af
den medfølgende batterioplader, vil
batteriets fulde kapacitet ikke altid kunne
nås.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det
angive en batterifejl, eller at der er isat
andre batterier end de specificerede typer.
Kontroller, at batterierne er af den
specificerede type. Hvis batterierne er af
den specificerede type, skal du tage alle
batterierne ud, udskifte dem med nye
eller andre, og kontrollere, om
batteriopladeren virker korrekt. Hvis
batteriopladeren virker korrekt, kan der
være opstået en batterifejl.
119
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 120 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
[Indgangs- og udgangsstik]
Specifikationer
x Kamera
[System]
Billedenhed
9,04 mm (type 1/1,8) farve CCD
Primært farvefilter
Samlet antal pixels for kameraet
Ca. 5.255.000 pixels
Effektivt antal pixels for kameraet
Ca. 5.090.000 pixels
Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiv
f = 7,9 - 23,7 mm (38 - 114 mm ved
omstilling til 35 mm kamera)
F2.8 - 5.2
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering, Manual
eksponering, Twilight-indstilling,
Twilight portrait-indstilling, Candleindstilling, Landscape-indstilling,
Beach-indstilling, Soft snapindstilling
Hvidbalance
Automatic, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent
Filformat (DCF-kompatibel)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.2 JPEGkompatibel, DPOF-kompatibel
Film: MPEG1-kompatibel (mono)
Optagemedier
"Memory Stick"
Blitz
Anbefalet afstand (ISO indstillet til
Auto):
0,2 m til 3,5 m (W)
0,3 m til 2,5 m (T)
A/V OUT (MONO) -jackstik (mono)
Minijackstik
Video: 1 Vp-p, 75 9, uafbalanceret,
negativ synkronisering
Lyd: 327 mV (ved en belastning på
47 k9)
Udgangsimpedans: 2,2 k9
USB jackstik
mini-B
USB -kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibel)
[LCD-skærm]
LCD-panel
6,2 cm (type 2,5) TFT-drev
Samlet antal punkter
123.200 (560 × 220) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm
AA Nikkel-metalhydrid-batterier (2)
2,4 V
AC-LS5 Lysnetadapter
(medfølger ikke), 4,2 V
Strømforbrug (ved optagelse med LCDskærmen tændt)
1,4 W
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
91 × 60 × 32,9 mm
(B/H/D, ekskl. maksimale
fremspring)
Vægt
Ca. 250 g (inkl. to batterier, "Memory
Stick" og strop)
Mikrofon Elektret-kondensatormikrofon
Højttaler Dynamisk højttaler
Exif Print Kompatibel
PRINT Image Matching II
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
x BC-CS2A/CS2B Ni-MH
batterioplader
Strømkrav
100 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
3W
Udgangsspænding
AA : 1,4 V jævnstrøm, 400 mA × 2
AAA : 1,4 V jævnstrøm, 160 mA × 2
Driftstemperatur-område
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur-område
–20 °C til +60 °C
Mål
71 × 30 × 91 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 90 g
120
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 121 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
x AC-LS5 Lysnetadapter (medfølger
ikke)
Input-strøm
100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz, 11 W, 0,16 A til 0,09 A
Udgangsværdi
4,2 V jævnstrøm, 1,5 A
Driftstemperatur
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
Ca. 48 × 29 × 81 mm
(B/H/D, ekskl. fremspring)
Vægt
Ca. 130 g
x Tilbehør
• HR6 (størrelse AA) Ni-MH-batterier
(DSC-W1: 2, DSC-W12: 4)
• Batteri-etui (DSC-W1: 1, DSC-W12: 2)
• BC-CS2A/CS2B Ni-MH Batterioplader (1)
• Strømledning (lysnet) (1)
• USB -kabel (1)
• CD-ROM (USB-driver SPVD-012) (1)
• Betjeningsvejledning (1)
• Taske (kun DSC-W12) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Yderligere oplysninger
• A/V-tilslutningskabel (1)
• Strop (1)
• "Memory Stick" (32 MB) (1)
121
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left2:1
01cov.book Page 122 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
LCD-skærmen
Ved optagelse af stillbilleder
1
2
3
4
5
101
VGA
1/30”
C:32:00
ql
w;
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
+
Return
S AF
A Indikator for optageindstilling
(59, 60) /Indikator for
billedkvalitetindstilling (21)
B Selvudløser indikator (29)
C AE/AF lås-indikator (25, 50)
D Indikator for resterende batteri
(14)
E Hvidbalance-indikator (57)/
Funktionsknap-indikator (10)/
Blitzindstilling-indikator (30)/
Formindskelse af røde øjne
indikator (31)
122
qf
qg
qh
qj
qk
wa
ws
2.5 F3.5 +2.0EV
wd
wf
wg
F Indikator for skarphed (111)/
Indikator for farvemætning (111)/
Indikator for kontrast (111)/
Indikator for AF-reflektor (31, 114)
G Indikator for måling-indstilling
(56)/Indikator for billedeffekt (60)
H Svagt batteri advarsel indikator
(106)
I Indikator for indstillingen til
manuel eksponering (51)
J Makroindikator (28)
K AF-indstilling (49)/Indikator for
AF-områdesøgerens ramme (48)/
Fokusforvalgværdi (50)
L Projektørmålerens trådkors (57)
M NR langsom lukkerhastighed
(36)/Lukkerhastighed indikator
N Indikator for Multi Burst-interval
(60)
O Indikator for billedkvalitet (46)
P Optagemappe indikator (47)
Q Indikator for resterende antal
billeder, som kan optages (23)
R Resterende "Memory Stick"
kapacitet indikator
S Selvdiagnosedisplay (108)/
Indikator for dato/klokkeslæt (33)
T ISO -tal-indikator (110)
U Histogram indikator (55)
V Menu/vejledningsmenu (45)
W Indikator for blænderåbningsværdi (51)/
EV-indikator for værdiniveau (54)
X Rystelse advarsel indikator (107)
Y AF-områdesøgerens ramme (48)
• Hvis du trykker på MENU, slås menuen/
vejledningsmenuen til/fra.
Sidetallene i parentes henviser til
yderligere, vigtige oplysninger.
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 123 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Ved optagelse af film
1
9
q;
qa
2
STD
3
4
640
STBY
101
00:00:00 [00:28:25]
5
C:32:00
qs
qd
qf
+
6
7
8
K Optagemappe indikator (47)
L Resterende "Memory Stick"
kapacitet indikator
M Selvdiagnosedisplay (108)
N Selvudløser indikator (29)
O Menu/vejledningsmenu (45)
P Indikator for blænderåbningsværdi (54)
Q AF område indikator (48)
Yderligere oplysninger
A Optageindstilling indikator (77)
B Indikator for resterende batteri
(14)
C Hvidbalance indikator (57)
D Svagt batteri advarsel indikator
(106)
E Indikator for måling-indstilling
(56)/Indikator for billedeffekt (60)
F Projektørmålerens trådkors (57)
G Makroindikator (28)
H Indikator for AFområdesøgerens ramme (48)/
Fokusforvalgværdi (50)
I Billedstørrelse indikator (77)
J Indikator for optagetid
[maksimal tid, der kan optages]
(109)
qg
qh
qj
• Hvis du trykker på MENU, slås menuen/
vejledningsmenuen til/fra.
Sidetallene i parentes henviser til
yderligere, vigtige oplysninger.
123
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Left
01cov.book Page 124 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Ved afspilning af stillbilleder
1
2
3
M
4
5
6
7
8
9
101
1.3
E
F
G
H
I
J
K
124
12/12
C:32:00
+2.0EV
100 F3.5
BACK/NEXT
A
B
C
D
101
VGA
Billedstørrelse indikator (21)
Optageindstilling (59, 60)
Skift mappe indikator (62)
Beskyttelsesindikator (67)/
Indikator for Udskriftsmærke
(DPOF) (69)
Afspilning-indikator (65)
Indikator for zoomforstørrelse
(63)/Indikator for afspilning
delbillede for delbillede (66)
Indikator for Afbryd ikke USBkabel (73)
Indikator for blænderåbningsværdi (54)/ISO-tal-indikator (110)
Mappe-filnummer (87)
PictBridge -tilslutning-indikator
(71)
Afspilningsmappe indikator (62)
VOLUME
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
L Optagemappe indikator (47)
M Resterende "Memory Stick"
kapacitet indikator
N Billednummer/Antal billeder
optaget i den valgte mappe
O Selvdiagnosedisplay (108)
P Indikator for måling-indstilling
(56)/Blitz-indikator/Hvidbalanceindikator (57)
Q Lukkerhastighed-indikator (51)/
Blænderåbningsværdi-indikator
(51)
R Histogram indikator (55)
S Optagedato/klokkeslæt for
afspilningsbillede (33)/Menu/
vejledningsmenu (45)
• Hvis du trykker på MENU, slås menuen/
vejledningsmenuen til/fra.
Sidetallene i parentes henviser til
yderligere, vigtige oplysninger.
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\15add.fm]
masterpage:Right
01cov.book Page 125 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
Ved afspilning af levende billeder
1
2
3
4
5
6
101
160
101
VOL.
qs
qd
qf
DPOF
Billedstørrelse indikator (78)
Optageindstilling indikator (78)
Afspilning-indikator (78)
Lydstyrke-indikator (78)
Skift mappe indikator (62)
Afspilningsmappe indikator (62)
Billednumber
Optagemappe indikator (47)
Antal billeder optaget i den
valgte mappe
J Resterende "Memory Stick"
kapacitet indikator
K
L
M
N
Tæller (78)
Afspilningsbillede (78)
Afspilningslinje (78)
Menu/vejledningsmenu (45)
• Hvis du trykker på MENU, slås menuen/
vejledningsmenuen til/fra.
Yderligere oplysninger
A
B
C
D
E
F
G
H
I
8/8
00:00:12
7
8
9
0
qa
Sidetallene i parentes henviser til
yderligere, vigtige oplysninger.
125
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\01covIX.fm]
masterpage:Left
01covIX.fm Page 126 Wednesday, April 28, 2004 1:15 PM
Index
Indeks
A
Advarsler og bemærkninger .......................... 106
AE .................................................................... 25
AE/AF lås .................................................. 25, 50
AF illuminator ............................................... 114
AF Indstilling .................................................. 49
AF områdesøgerens ramme ............................. 48
AF reflektor ..................................................... 31
AF-lås .............................................................. 50
Afspilningszoom ............................................. 63
Antal billeder, der kan optages
eller vises ................................. 15, 23, 109
Auto Focus ................................................. 25, 48
Auto Review .................................................. 114
Automatisk optagelse af stillbilleder ......... 10, 48
Automatisk slukkefunktion ............................. 17
A/V tilslutningskabel ....................................... 39
B
126
Batterilevetid ................................................. 119
Batteritid .......................................................... 15
Beach-indstilling ............................................. 34
Beep/shutter lyd ............................................. 115
Beskytte ........................................................... 67
Billedeffekt ...................................................... 60
Billedfil-lagerdestinationer .............................. 87
Billedfremvisning ............................................ 64
Billedkvalitet ............................................. 22, 46
Billedpakke ...................................................... 89
Billedstørrelse ............................................ 21, 22
Blitz-indstilling ................................................ 30
Blitzniveau ............................................... 58, 111
Blænderåbningsværdi ...................................... 51
Bruge kameraet i udlandet ............................... 16
Burst ................................................................. 59
B&W ................................................................ 60
C
Candle-indstilling ............................................ 34
Cd-rom ................................................. 83, 90, 94
Center AF ........................................................ 48
Cloudy ............................................................. 57
Contrast .......................................................... 111
D
Dagslys synkronisering .................................... 30
Daylight ........................................................... 57
DC stik ............................................................. 16
Digital zoom .................................................... 26
DPOF ............................................................... 69
E
Enkeltbillede-skærm ........................................ 37
EV-justering ..................................................... 54
Funktionsknap .................................................. 10
H
Histogram ........................................................ 55
I
ImageMixer VCD2 .......................................... 94
Incandescent .................................................... 57
Indeksskærm .................................................... 37
Indføje dato og klokkeslæt ............................... 33
Indikator for resterende batteri ........................ 14
Indsætte en "Memory Stick" ............................ 20
Indstille dato og klokkeslæt ..................... 18, 114
Installer ................................................ 83, 89, 95
ISO ................................................................. 110
J
JPG ................................................................... 88
K
Klippe film ....................................................... 80
Kondensvand .................................................. 116
Kontrolknap ..................................................... 17
Kopiere billeder til computeren ..... 85, 86, 91, 93
F
Filnavne ........................................................... 87
Fluorescent ....................................................... 57
Fokus ............................................................... 48
Fokusforvalg .................................................... 50
Formater ........................................................... 43
Forsigtighedsregler ........................................ 116
Forstørre et billede ........................................... 63
Funktionen Automatisk justering .................... 24
L
Landscape-indstilling ....................................... 34
LCD-baggrundsbelysning .............................. 115
LCD-baggrundsbelysning til/fra ...................... 32
Lukkerhastighed .............................................. 51
Lysnetadapter ................................................... 16
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\01covIX.fm]
masterpage:Right
01covIX.fm Page 127 Wednesday, April 28, 2004 1:15 PM
M
Q
T
Manuel eksponering .........................................51
Mappe .........................................................47, 62
Memory Stick ...........................................43, 117
Menu .........................................................45, 110
Monitoring AF ..................................................49
MPG .................................................................88
Multi AF ...........................................................48
Multi Burst .......................................................60
Multipoint AF ...................................................48
Måling-indstilling .............................................56
Quick Review .................................................. 26
Tilslutningslampe ............................................ 20
Trimming ......................................................... 64
Tv’ets farvesystem ........................................... 39
Twilight portrait-indstilling ............................. 34
Twilight-indstilling .......................................... 34
N
NR slow shutter ................................................36
NTSC system ............................................40, 115
Nærbilleder (Makro) optagelse ........................28
O
Opdel ................................................................80
Opdelt måling ...................................................56
Oplade batterier ........................................11, 119
Opladningstid ...................................................12
Optage film .......................................................77
P
Red Eye Reduction .......................................... 31
Rengøring ...................................................... 116
RESET knap .................................................... 96
Resterende optage-/fremvisningstid ........ 15, 109
Rotere .............................................................. 65
S
Saturation ....................................................... 111
Se billeder på computer ................................... 87
Se billeder på en tv-skærm .............................. 39
Se film på LCD-skærmen ................................ 78
Se stillbilleder på LCD-skærmen .................... 37
Selvdiagnosedisplay ...................................... 108
Selvudløser ...................................................... 29
Sepia ................................................................ 60
SET UP .................................................... 46, 114
Sharpness ....................................................... 111
Single AF ......................................................... 49
Skærmdisplay ................................................ 122
Skærmvising .................................................... 32
Slette film ........................................................ 79
Slette stillbilleder ............................................. 41
Smart zoom ...................................................... 26
Soft snap-indstilling ........................................ 35
Søger ................................................................ 32
Strøm til/fra ..................................................... 17
U
Udskriftsmærke (DPOF) .................................. 69
Ur-indstilling ........................................... 18, 115
USB-driver ....................................................... 83
USB-indstilling ................................................ 82
USB-jackstik .............................................. 71, 84
USB-kabel ................................................. 71, 84
USB-tilslutning .......................................... 71, 84
V
VGA ................................................................. 22
W
White Balance .................................................. 57
Z
Zoom ................................................................ 26
Æ
Ændre størrelse ................................................ 68
Indeks
PAL system ...............................................40, 115
PictBridge .........................................................71
Precision digital zoom ......................................27
Program-auto-optagelse ...................................10
PTP .....................................................82, 93, 115
Punktmåling .....................................................56
R
127
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\01covIX.fm]
01cov.book Page 128 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
Download PDF

advertising