Sony | DSC-W300 | Sony DSC-W300 Betjeningsvejledning

VKLIK!
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende betjening
Brug af optagefunktioner
Brug af visningsfunktioner
Digitalt stillbilledkamera
Cyber-shot Håndbog
Tilpasning af indstillinger
DSC-W300
Før du tager enheden i brug, skal du læse
denne Håndbog omhyggeligt sammen med
"Betjeningsvejledning" og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" og gemme dem til
senere brug.
Visning af billeder på en
tv-skærm
Brug af computeren
Udskrivning af
stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Indeks
© 2008 Sony Corporation
3-300-513-31(1)
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Bemærkninger om understøttede
"Memory Stick" (medfølger ikke)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruge en "Memory
Stick Duo" til kameraet.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge
en "Memory Stick"
til kameraet.
Andre hukommelseskort understøttes
ikke.
• Yderligere oplysninger om "Memory Stick
Duo" findes på side 136.
Brug af en "Memory Stick Duo" med
"Memory Stick"-kompatibelt udstyr
Du kan bruge en "Memory Stick Duo" ved
at sætte den i en Memory Stick Duo-adapter
(medfølger ikke).
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fremragende kontrast.
Objektivet er fremstillet efter et
kvalitetssikringssystem, der er certificeret
af Carl Zeiss i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger vedrørende LCDskærmen og objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af
højpræcisionsteknologi, så andelen af effektive
pixel udgør 99,99 %. Der kan dog være små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er en
almindelig konsekvens af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelserne.
Sorte, hvide, røde, blå
eller grønne prikker
Memory Stick Duoadapter
Bemærkninger om batteriet
• Oplad batteriet (medfølger), før kameraet
bruges første gang.
• Batteriet kan oplades, selvom det ikke er helt
tomt. Selvom batteriet ikke er fuldt opladet, kan
du alligevel bruge det delvist opladede batteri,
som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid,
skal du bruge resten af strømmen, fjerne
batteriet fra kameraet og opbevare det på et
køligt og tørt sted. På denne måde bevares
batteriets funktionsevne bedst.
• Yderligere oplysninger om understøttede
batterier findes på side 138.
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et
vindue eller udendørs.
• Du må ikke trykke på LCD-skærmen. Skærmen
kan blive misfarvet, og der kan opstå fejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
• Pas på ikke at støde det bevægelige objektiv, og
undlad at udsætte kameraet for kraftige
påvirkninger.
Billederne i denne Håndbog
De billeder, der bruges som eksempler i denne
Håndbog, er gengivelser af billeder, der ikke er
optaget med dette kamera.
2
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet.........................................................2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder ..........................7
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 7
Eksponering – Justering af lysets intensitet ...................................................... 9
Farver – Om lysforholdenes påvirkning........................................................... 10
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedformat" ................................................. 11
Blitz – Om brug af blitzen ................................................................................ 13
Kameraets dele .......................................................................................14
Indikatorer på skærmen ..........................................................................16
Ændring af skærmvisningen....................................................................20
Brug af den interne hukommelse ............................................................22
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren ......................................................................23
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering).......................................24
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv) ..................................................28
Optagelse med manuel eksponering.......................................................34
Visning af billeder ....................................................................................36
Visning af stillbilleder som et diasshow ...................................................38
Sletning af billeder...................................................................................42
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu ..........................44
Menuelementer .......................................................................................47
Brug af optagefunktioner
Optagemenu............................................................................................49
Valg af motiv: Valg af Valg af motiv
Billedformat: Valg af billedformat
Blitz: Blitzindstilling
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af følsomheden for registrering af smil
Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse
Scenegenkendelse: Registrering af motiv og optagelse af billedet
EV: Justering af lysets intensitet
ISO: Valg af lysfølsomhed
Lysmålermetode: Valg af lysmålermetode
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Hvidbalance: Justering af farvetoner
3
Indholdsfortegnelse
Hvidbalance under vandet: Justering af farvetoner i tilstanden Under vandet
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Støjreduktion: Justering af støjreduktion
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
Farvefilter: Indstilling af funktionen Farvefilter
Farvemætning: Justering af farvemætning
Kontrast: Justering af kontrast
Skarphed: Justering af skarphed
SteadyShot: Valg af antislørfunktion
(Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger
Brug af visningsfunktioner
Valg af Visningstilstand........................................................................... 68
(Datovisning): Visning efter dato
(Mappevisning): Visning efter mappe
(Favoritter): Visning af billeder, der er registreret som Favoritter
Visningsmenu ......................................................................................... 69
(Slet): Sletning af billeder
(Visningstilstand): Skift af Visningstilstand
(Datoliste): Valg af afspilningsdato ved brug af Datovisning
(Filtrer efter ansigter): Afspilning af billeder, der er filtreret efter bestemte
betingelser
(Tilføj/fjern Favoritter): Tilføjelse/fjernelse af Favoritter
(Diasshow): Afspilning af en serie af billeder
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformatet til et bestemt formål
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
(Roter): Rotation af et stillbillede
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger ............... 80
Hukommelsesadmin......................................................................... 82
4
Indholdsfortegnelse
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj ......................................82
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj ...........................................84
Format
Indstillinger........................................................................................85
Primære indstill. — Primære indstillinger 1.......................................85
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Smil-demotilstand
Primære indstill. — Primære indstillinger 2.......................................87
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1 .............................89
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2 .............................92
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur................................................................................93
Language Setting..............................................................................94
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af billeder på en tv-skærm ..........................................................95
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer ...............................................................98
Installation af softwaren (medfølger) .....................................................100
Om "Picture Motion Browser" (medfølger) ............................................102
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser" ......103
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser" ....107
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, på kameraet ved at
kopiere til "Memory Stick Duo" ..............................................................109
Brug af "Music Transfer" (medfølger)....................................................110
Brug af en Macintosh-computer ............................................................111
Visning af din "Cyber-shot – Vejledning til næste trin" ..........................113
5
Indholdsfortegnelse
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder.................................................................. 114
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer ..... 115
Udskrivning i en fotoforretning .............................................................. 118
Fejlfinding
Fejlfinding.............................................................................................. 120
Advarselsindikatorer og meddelelser.................................................... 131
Andet
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder .......................................... 135
Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 136
Om batteriet .......................................................................................... 138
Om batteriopladeren ............................................................................. 139
Til Cyber-shot Station ........................................................................... 140
Indeks
Indeks ................................................................................................... 141
6
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre
billeder
Fokus
Eksponering
Farver
Kvalitet
Blitz
Dette afsnit beskriver kameraets
grundlæggende funktioner. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. funktionsvælgeren (side 23), skærmen
HOME (side 44) og menuerne (side 46).
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(autofokus). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Du må ikke trykke
udløserknappen helt ned
med det samme.
Tryk udløserknappen
halvvejs ned.
Indikatoren for AE/
AF-lås
blinker , lyser/
bipper.
Tryk derefter
udløserknappen helt
ned.
Hvis det er svært at indstille fokus t [Fokus] (side 58).
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t se "Tip til
forebyggelse af sløring" nedenfor.
7
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Tip til forebyggelse af sløring
Du kom til at bevæge kameraet, da du tog billedet. Dette kaldes "kamerarystelser". Hvis
motivet bevæger sig, når du tager et billede, kaldes det "motivsløring".
Kamerarystelser
Årsag
Dine hænder eller din krop ryster, når du holder
kameraet og trykker på udløserknappen, og alt er
sløret.
Sådan begrænses sløring
• Brug et kamerastativ, eller placer kameraet på en
plan overflade, hvor det kan holdes stille.
• Optag med selvudløseren på 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved at holde
armene ind til kroppen, når du trykker på
udløserknappen.
Motivsløring
Årsag
Kameraet holdes roligt, men motivet bevægede sig
under eksponeringen, så motivet ser sløret ud, når
der trykkes på udløserknappen.
Sådan begrænses sløring
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed) eller
tilstanden
(Ekstra høj følsomhed) i Valg af
motiv.
• Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge
lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen,
før motivet bevæger sig.
Bemærk
• Antislørfunktionen er som standard slået til, så eventuelle kamerarystelser automatisk reduceres.
Denne funktion kan dog ikke forhindre motivsløring.
• Kamerarystelser og motivsløring opstår ofte i forbindelse med lav belysning og ved langsomme
lukkerhastigheder, f.eks. i forbindelse med brug af tilstanden
(Tusmørke) eller tilstanden
(Tusmørke portræt). Husk ovenstående tip, når du tager billeder.
8
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Eksponer- Justering af lysets intensitet
ing
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde = størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
= optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Billedet bliver lyst
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i tilstanden Autojustering.
Den kan dog også indstilles manuelt med
funktionerne nedenfor.
Korrekt eksponering
Manuel eksponering:
Giver dig mulighed for at justere
lukkerhastighed og blændeværdi manuelt
(side 34).
Undereksponering
= for lidt lys
Billedet bliver mørkt
Justering af EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, der blev bestemt af kameraet
(side 55).
Lysmålermetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, der måles på for at bestemme
eksponeringen (side 57).
9
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Justering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomheden er en hastighed for optagemedier, der involverer en billedsensor, som
modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder, afhængigt af
ISO-følsomheden.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af ISO-følsomheden, skal du se side 56.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv under mørke lysforhold, og øger
lukkerhastigheden for at reducere sløring.
Billedet bliver dog ofte en smule sløret.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Billedet kan blive mørkt ved utilstrækkelig eksponering.
Farver
Om lysforholdenes påvirkning
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af forskellige lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Skyer
Fluorescerende
Skinnende
Lysets
karakteristika
Hvidligt (standard)
Blåligt
Grønt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i tilstanden Autojustering.
Farvenuancerne kan også justeres manuelt med [Hvidbalance] (side 60).
10
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedformat"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et højt antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedformat" angives som antal pixel. Selvom du ikke
kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedformat
1 Billedformat: 13M
4224 pixel × 3168 pixel = 13.381.632 pixel
2 Billedformat: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Pixel
Valg af billedformat (side 12)
Pixel
Mange pixel
(detaljeret billede og
stor filstørrelse)
Få pixel (grovkornet
billede, men lille
filstørrelse)
Eksempel: Kan bruges
til udskrivning i A3format og derover
Eksempel: Kan bruges
som vedhæftning til en
e-mail
11
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedformat
Formål
Antal billeder
13M
(4224×3168)
Til udskrifter op til A3+
3:2 (12M)*1
(4224×2816)
Fotografer i højde-breddeforholdet 3:2
8M
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3
5M
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4
3M
(2048×1536)
Til udskrifter op til 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Brug lille billedstørrelse
til vedhæftning i e-mails
16:9 (10M)*2
(4224×2376)
Til visning på HDTV'er og
udskrifter op til A3
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Til visning på HDTV'er
Udskrivning
Få
Detaljeret
Mange
Grovkornet
Få
Detaljeret
Mange
Grovkornet
*1) Billederne optages i forholdet 3:2 – det samme forhold, der bruges til fotopapir og postkort osv.
*2) Billedkanterne bliver muligvis beskåret ved udskrivningen (side 128).
Filmbilledformat
Billede/sekund
Formål
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Optag film i høj kvalitet til visning på tvskærm
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Optag film i standardkvalitet til visning på tvskærm
320 (320×240)
Ca. 8
Optag i lille størrelse til vedhæftning i e-mails
• Jo større billedformat, jo højere billedkvalitet.
• Jo flere billeder pr. sekund, jo mere jævn bliver afspilningen.
12
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Blitz
Om brug af blitzen
Motivets øjne kan blive røde, og der kan opstå slørede hvide pletter, når du bruger blitzen.
Disse problemer kan begrænses ved at gøre følgende.
Problemet med "røde øjne"
Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlyset reflekteres af blodkarrene bagest i øjet
(nethinden), og der opstår et problem med "røde øjne".
Kamera
Øje
Nethinde
Hvordan kan problemet med "røde øjne" begrænses?
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 63).
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed)* eller tilstanden
(Ekstra høj følsomhed)* i Valg af motiv
(side 29) (blitzen slukkes automatisk).
• Hvis motivets øjne bliver røde, kan du rette det med [Retouchering] i visningsmenuen (side 72) eller med
den medfølgende software "Picture Motion Browser".
"Runde hvide pletter"
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
kameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Kamera
Motiv
Partikler i
luften (støv,
pollen, osv.)
Hvordan kan problemet med "runde hvide pletter" begrænses?
• Oplys lokalet, og fotografer motivet uden blitz.
• Vælg tilstanden
(Høj følsomhed)* eller tilstanden
(Ekstra høj følsomhed)* i Valg af motiv
(blitzen slukkes automatisk).
* Selvom du valgte tilstanden
(Høj følsomhed) eller tilstanden
(Ekstra høj følsomhed) i Valg af
motiv, kan lukkerhastigheden være lavere ved lav belysning og i mørke omgivelser. I dette tilfælde skal
du bruge et kamerastativ eller holde armene ind til kroppen, når du trykker på udløserknappen.
13
Kameraets dele
Yderligere oplysninger om betjening findes
på siderne i parentes.
Bund
A Knappen POWER
B Udløserknap (24)
C POWER-lampe
D Blitz (26)
E Mikrofon
F Objektiv
G Højttaler
H Søgervindue
I Selvudløserlampe (27)/
Smiludløserlampe (32)/
AF-lampe (89)
A Lampe for AE/AF-lås (grøn)
B Blitzopladningslampe/
Optagelampe (orange)
C Søger
D LCD-skærm (20)
E Knappen MENU (46)
F Knappen
(afspilning) (36)
G Til optagelse: Knappen W/T (zoom)
(25)
Til visning: Knappen / (zoom
under afspilning) (36)/knappen
(Indeks) (37)
H Øsken til håndrem
I Funktionsvælger (23)
J Knappen HOME (44)
14
Kameraets dele
K Kontrolknap
Menu slået til: v/V/b/B/z (46)
Menu slået fra: DISP/ / / (20, 26,
27)
Når funktionsvælgeren indstilles til :
Lukkerhastighed-/Blænde (34)
L Knappen
(Diasshow) (38)
M Gevind til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Ellers kan kameraet ikke
fastgøres korrekt, og du kan beskadige
kameraet.
N Multistik
Bruges i følgende situationer:
• Ved oprettelse af USB-forbindelse mellem
kameraet og en computer.
• Ved oprettelse af en forbindelse til lyd/
video-indgangsstik på et tv.
• Ved oprettelse af forbindelse til en
PictBridge-kompatibel printer.
O Dæksel over batteri/"Memory Stick
Duo"
P Batteriåbning
Q "Memory Stick Duo"-åbning
R Adgangslampe
S Udløser til batteri
15
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen på
skærmen (side 20).
Yderligere oplysninger om betjening findes
på siderne i parentes.
Skærm
Beskrivelse
Funktionsvælger (23)
Hvidbalance (60, 62)
Ved optagelse af stillbilleder
Serie optagelse/bracketing
(53)
Lysmålermetode (57)
Registrering af ansigter
(51)/Registrering af smil
(52)
SteadyShot (67)
• Der vises et begrænset antal indikatorer i
tilstanden Nem optagelse.
Ved optagelse af film
• Når du har valgt
standardindstillingen og
trykker udløserknappen
halvvejs ned, vises et af
disse ikoner, afhængigt af
indstillingen for
SteadyShot.
DRO (63)
Støjreduktion (64)
Advarsel om vibration
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteri
Advarsel om lavt
batteriniveau (131)
Billedformat (49)
Funktionsvælger/Menu
(Valg af motiv) (28)
16
• Angiver, at vibrationer kan
resultere i optagelse af
slørede billeder på grund af
utilstrækkelig belysning. Du
kan stadig optage billeder,
selvom der vises en advarsel
om vibration. Det anbefales
dog, at du aktiverer
antislørfunktionen, at du
bruger blitz for at opnå
bedre belysning, eller at du
bruger et kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde (side 8).
Indikator for Følsomhed for
smilregist./Antal billeder
(32)
Indikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Makro (26)
Zoomskala (25, 90)
C
Farvetilstand (64)
Skærm
Beskrivelse
Optagemappe (82)
• Denne vises ikke, når du
bruger den interne
hukommelse.
Farvefilter (65)
Kontrast (66)
96
Optagemedie
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
Skarphed (66)
Farvemætning (66)
00:25:05
B
Skærm
Antal billeder
Beskrivelse
Optagetid
(timer : minutter : sekunder)
Scenegenkendelse (54)
Manuel indstilling af
eksponering (34)
z RETURN
z SET
Funktionsguide til manuel
indstilling af eksponering
(34)
z
AE/AF-lås (24)
OPT
Standby
Optagelse af film/standby af
film
ISO400
ISO-tal (56)
Støjreduktion ved lange
lukkerhastigheder
• Når lukkerhastigheden
bliver langsommere end en
bestemt hastighed ved lav
belysning, aktiveres
funktionen til støjreduktion
ved lange lukkerhastigheder
automatisk for at reducere
støj på billedet.
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi (55)
0:12
Optagetid
(minutter : sekunder)
AF-lampe (89)
Rødøjereduktion (63)
Tilstand for blitz (26)
Blitzopladning
Konverterobjektiv (91)
D
Skærm
Beskrivelse
Selvudløser (27)
C:32:00
Selvdiagnosticering (131)
Databasen er fuld (134)
Kryds til punktmåling (57)
AF-afstandsmålerramme
(58)
Histogram (20)
Indikator for AFafstandsmålerramme (58)
1.0m
Semi-manuel værdi (59)
17
Indikatorer på skærmen
Ved afspilning af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteri
Advarsel om lavt
batteriniveau (131)
Billedformat (49)
PictBridge-tilslutning
(116)
Ved afspilning af film
Visningstilstand (68)
Filtrer efter ansigter (70)
Favoritter (68)
Beskyt (77)
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (118)
Zoomskala (36)
VOL.
Lydstyrke (36)
PictBridge-tilslutning
(117)
• Du må ikke fjerne kablet til
multistikket, mens dette
ikon vises.
B
Skærm
N
Beskrivelse
Afspilning (36)
Statuslinje for afspilning
18
0:00:12
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer (79)
2008 1 1
9:30 AM
Optagedato/klokkeslæt for
det billede, der afspilles
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til
afspilning af billede
BACK/
NEXT
Valg af billeder
V VOLUME
Justering af lyd
Indikatorer på skærmen
Skærm
Beskrivelse
Histogram (20)
•
vises, når
histogramvisningen er
deaktiveret.
C
Skærm
Beskrivelse
Afspilningsmappe (79)
• Denne vises ikke, når du
bruger den interne
hukommelse.
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder i den valgte mappe
Afspilningsmedie:
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
Skift af mappe (79)
• Denne vises ikke, når du
bruger den interne
hukommelse.
Lysmålermetode (57)
Blitz
Hvidbalance (60)
ISO400
ISO-tal (56)
C:32:00
Selvdiagnosticering (131)
+2.0EV
Eksponeringsværdi (55)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
19
Ændring af skærmvisningen
Knappen v (DISP)
(skærmvisning)
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres skærmvisningen på
følgende måde:
Der vises indikatorer
Der vises indikatorer*
Der vises histogram* Der vises
billedoplysniner under
afspilningen.
Histogramvisning
Der vises ingen indikatorer*
LCD-skærmen deaktiveres
* Lysstyrken øges for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
20
• Hvis du ser billeder udendørs i klart dagslys,
skal du øge lysstyrken for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
I sådanne situationer reduceres batteriniveauet
hurtigere.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Når der optages film.
Under afspilning
– Når menuen vises.
– Når du har valgt Indeks.
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når du afspiller film.
– Når Favoritliste vises.
– Når Datoliste vises.
• Du kan ikke deaktivere LCD-skærmen under
billedafspilning.
• Der kan være stor forskel på det viste histogram
under optagelse og under afspilning i følgende
situationer:
– Når blitzen aktiveres.
– Når lukkerhastigheden er langsom eller
hurtig.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
• Når du har deaktiveret LCD-skærmen, fungerer
digital zoom ikke. Når du vælger (Blitz)/
(Selvudløser)/ (Makro), vises billedet i
ca. to sekunder.
• Hvis du slukker og tænder kameraet igen, når
LCD-skærmen er deaktiveret, vises
indikatorerne igen.
Ændring af skærmvisningen
z Justering af EV (eksponeringsværdi) ved
aflæsning af histogram
A
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en grafisk visning af et
billedes lysstyrke. Tryk flere gange på
v (DISP) på kontrolknappen for at få vist
histogrammet på skærmen. Den grafiske
visning indikerer et lyst billede, når
overvægten er mod højre, og et mørkt
billede, når overvægten er mod venstre.
A Antal pixel
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også, når der afspilles et
enkelt billede, men her kan du ikke justere
eksponeringen.
21
Brug af den interne hukommelse
Kameraet har intern hukommelse på ca. 15 MB. Hukommelsen kan ikke flyttes. Den interne
hukommelse gør det muligt at optage billeder, selvom der ikke er sat en "Memory Stick Duo"
i kameraet.
• Film, der har et billedformat på [640(Fin)], kan ikke gemmes på den interne hukommelse.
Med "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Billederne gemmes på en "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Billederne afspilles fra en "Memory Stick
Duo".
[Menu, Indstillinger, osv.]: Gør det muligt at anvende
forskellige funktioner på billeder, der er gemt på en
"Memory Stick Duo".
B
Uden "Memory Stick Duo"
B
Intern
hukommelse
[Optagelse]: Billederne gemmes i den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billederne afspilles fra den interne
hukommelse.
[Menu, Indstillinger, osv.]: Gør det muligt at anvende
forskellige funktioner på billeder, der er gemt i den interne
hukommelse.
Billeddata i den interne hukommelse
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer), der er fejlfri, på en af følgende måder.
Kopiering (sikkerhedskopiering) af data til en "Memory Stick Duo"
Find en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet, og følg den fremgangsmåde,
der er beskrevet under [Kopier] (side 83).
Kopiering (sikkerhedskopiering) af data til en harddisk på din computer
Udfør fremgangsmåden på side 103 og 104 eller 107 og 108 uden en "Memory Stick Duo" i
kameraet.
• Billeddata på en "Memory Stick Duo" kan ikke kopieres til den interne hukommelse.
• Du kan kopiere data fra den interne hukommelse til en computer ved at slutte kameraet til en computer
med et multistikkabel. Du kan dog ikke kopiere data fra en computer til den interne hukommelse.
22
Grundlæggende betjening
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
Tilstanden Autojustering
Grundlæggende betjening
:
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk indstilling af kameraet.
t side 24
:
Tilstanden Nem optagelse
Gør det muligt at optage stillbilleder med et minimum af nødvendige
funktioner, og med indikatorer, der er lettere at aflæse. t side 25
:
Tilstanden Auto programmeret*
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justeret eksponering
(både lukkerhastighed og blændeværdi).
:
Tilstanden Optagelse med manuel eksponering*
Gør det muligt at optage efter at have justeret eksponeringen manuelt (både
lukkerhastighed og blændeværdi). t side 34
:
Filmtilstand
Gør det muligt at optage film med lyd. t side 24
/
/
/
/SCN: Tilstanden Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt af
motivet.
Du kan vælge
,
,
, ,
, , ,
i menuen, når
funktionsvælgeren er indstillet til SCN. t side 28
* Du kan vælge forskellige indstillinger med menuen (yderligere oplysninger om de tilgængelige funktioner
findes på t side 47).
23
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Udløserknap
Knappen Makro
Knappen DISP
Knappen Blitz
Zoomknap
Funktionsvælger
Knappen MENU
Knappen Selvudløser
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Vælg den ønskede funktion med funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (tilstanden Autojustering): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
2 Hold albuerne ind til kroppen for at holde kameraet roligt.
Sørg for, at motivet er
midt i fokusrammen.
3 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede for at indstille fokus på motivet.
z (AE/AF-lås) (grøn)-indikatoren blinker, der høres et bip, og indikatoren holder op med at blinke
og forbliver tændt.
Indikatoren for AE/AF-lås
2 Tryk udløserknappen helt ned.
24
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at indstille fokus på
Det kan være svært at indstille fokus i følgende situationer:
–
–
–
–
–
–
Når det er mørkt, og motivet er langt væk.
Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
Når motivet ses gennem glas.
Når motivet bevæger sig hurtigt.
Når der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
Når motivet står i modlys, eller når der er blinkende lys.
Grundlæggende betjening
• Den korteste optageafstand er ca. 5 cm (W)/34 cm (T) (fra objektivets forkant).
• Når kameraet ikke automatisk kan indstille fokus på et motiv, blinker indikatoren for AE/AF-lås
langsomt, og der høres intet bip. AF-afstandsmålerrammen vises heller ikke. Komponer optagelsen, og
indstil fokus igen.
Optagelse i tilstanden Nem optagelse
Indstil funktionsvælgeren til
.
Skriften på skærmen bliver større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse.
Kameraet optager billederne med de mest optimale indstillinger, og de eneste indstillinger,
som du kan ændre, er Billedformat (Stort/Lille) (side 50), Blitz (Auto/Fra) (side 50) og
Selvudløser (10 sek/Fra) (side 27).
• Skærmens baggrundsbelysning øges automatisk, hvilket øger batteriforbruget.
W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome ind og på W for at zoome ud.
• Når zoomskalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Yderligere oplysninger om indstillinger under [Digital zoom] og billedkvalitet findes på side 90.
• Du kan ikke ændre zoomskalaen, mens der optages film.
25
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Blitz (valg af blitz til stillbilleder)
Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
(Ingen indikator): Automatisk blitz
Blitzen aktiveres ved utilstrækkelig belysning eller i modlys (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Langsom synkro (Tvungen blitz)
Blitzen aktiveres i mørke omgivelser, så det kan tages et tydeligt billede af en baggrund, der er uden for
blitzens rækkevidde.
: Blitz slukket
• Blitzen udløses to gange. Den første blitz justerer lysmængden.
• Under opladning af blitzen vises
.
Makro (nærbilleder)
Tryk flere gange på b (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
(Ingen indikator): Auto
Kameraet indstiller automatisk fokus fra fjerne motiver til motiver, der er meget tæt på.
Kameraet skal normalt bruges i denne tilstand.
: Makro
Kameraet indstiller fokus med prioritet på motiver, der er meget tæt på.
Vælg Makro ved optagelse af motiver, der er meget tæt på.
• Autofokushastigheden falder under optagelse af fjerne motiver, når du har aktiveret Makro.
• Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
26
Optagelse af billeder (tilstanden Autojustering)
Brug af selvudløseren
Tryk flere gange på V (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres biplyde, indtil
lukkeren aktiveres.
Selvudløserlampe
Tryk igen på V (
Grundlæggende betjening
(Ingen indikator): Selvudløseren er deaktiveret
: Selvudløseren er indstillet til 10 sekunders forsinkelse
: Selvudløseren er indstillet til 2 sekunders forsinkelse
) for at annullere.
• Indstil selvudløseren til 2 sekunders forsinkelse for at undgå slørede billeder. Udløseren
aktiveres 2 sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen, hvilket reducerer de
rystelser, der opstår, når du trykker på udløserknappen.
• I tilstanden Nem optagelse kan du kun vælge
(10 sek) eller
(Fra).
27
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Knappen MENU
Udløserknap
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
Funktionsvælger
Vælg en funktion (
/
/
/ /SCN) med funktionsvælgeren
1 Vælg den ønskede tilstand for Valg af motiv (
/
/
/
/
/
/SCN) med
funktionsvælgeren.
2 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Vælg en tilstand (
/
/
/ /
/ / /
) i SCN
1 Vælg SCN med funktionsvælgeren.
2 Tryk på knappen MENU, og vælg
/
/
/
/
/
kontrolknappen (side 49).
3 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
• Yderligere oplysninger om denne tilstand findes på næste side.
Sådan annulleres Valg af motiv
Indstil funktionsvælgeren til noget andet end tilstanden Valg af motiv.
28
med v/V/b/B på
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Tilstande i Valg af motiv
Følgende tilstande er forudindstillet, så de egner sig til motivforholdene.
Tilstande, der vælges med funktionsvælgeren
Ekstra høj følsomhed
Grundlæggende betjening
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder uden blitz ved lav belysning med reduceret sløring.
Gør det muligt at optage lyse billeder i mørke omgivelser uden brug af blitz, hvor der normalt er risiko for
rystelser, når tilstanden
(Høj følsomhed) er aktiveret. Billedformatet er indstillet til [3M].
Ekstra højhast.-serieopt.
Gør det muligt at optage op til 5 billeder pr. sekund med ekstra hurtig serieoptagelse. Optageintervallet er
ca. 0,2 sekunder.
Billedformatet er indstillet til [3M].
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. Yderligere oplysninger findes på side 32.
Tilstande, der vælges fra menuskærmen
Blødt snap
Gør det muligt at optage billeder med en blødere atmosfære til portrætter og blomster, osv.
29
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Landskab
Gør det muligt at indstille fokus på et fjernt motiv til optagelse af landskaber, osv.
Tusmørke portræt*
Gør det muligt at optage tydelige billeder af personer med natten som baggrund, uden at atmosfæren går
tabt.
Tusmørke*
Gør det muligt at lave natoptagelser på lang afstand, uden at omgivelsernes mørke atmosfære går tabt.
Strand
Gør det muligt at lave klare optagelser af det blå vand ved havet eller en sø.
Sne
Gør det muligt at tage klare billeder uden farveforringelse i snelandskaber og på andre steder, hvor hele
skærmen ser hvid ud.
Fyrværkeri*
Gør det muligt at optage et fyrværkeri i al sin pragt.
30
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Under vandet
Gør det muligt at lave undervandsoptagelser i naturlige farver med et vandtæt undervandshus.
Understøttede funktioner i Valg af motiv
En kombination af funktioner, der bestemmes af kameraet, gør det muligt at optage et godt
billede i overensstemmelse med motivforholdene. Ikke alle funktioner er tilgængelige,
afhængigt af dit Valg af motiv.
( : Den valgte indstilling understøttes)
Makro
Blitz
Registrering af
ansigter
Registre- Følsomhed
Serie
ring af
for
optagelse/
smil
smilregist. bracketing
—
—
*1
—
—
—
—
*1
—
—
1
—
—
—
*
—
/
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
*2
—
/
—
RødøjeSelvudløredukser
tion
—
—
3
Hvidbalance
Grundlæggende betjening
* Når du optager billeder med
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri), bliver
lukkerhastigheden langsommere, og risikoen for sløring øges. Det anbefales derfor at bruge et
kamerastativ.
—
—
—
—
*4
—
*1) [Blitz] kan
ikke vælges for [Hvidbalance].
*2) Når der optages med selvudløser, optages en serie på op til fem billeder.
*3) [Fra] kan ikke vælges for [Registrering af ansigter].
*4) [Hvidbalance under vandet] kan bruges i stedet for [Hvidbalance].
31
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
Optagelse i tilstanden Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren.
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokus, mens kameraet er rettet mod det
ønskede motiv.
3 Tryk udløserknappen helt ned.
Smiludløser skifter til standby.
Ikon for Registrering af smil/Antal billeder
Ramme til registrering af smil (orange)
Indikator for Følsomhed for smilregist.
Angiver det aktuelle smileniveau.
Hver gang smileniveauet når den valgte Følsomhed for smilregist. (angives af b), aktiveres
lukkeren automatisk, og der tages op til seks billeder. Når kameraet har taget et billede, lyser
smiludløserlampen (side 14).
4 Tryk udløserknappen helt ned igen for at afslutte tilstanden Smiludløser.
• Når Smiludløser er i standby, blinker optagelampen (orange).
• En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når din "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fuld, eller når der er taget seks billeder.
• Brug [Registrering af smil] (side 52) til at vælge det motiv, der skal prioriteres i forbindelse med
registrering af smil.
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 52).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person, der vises i rammen til registrering af smil
(orange), smiler efter, at du har trykket udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres efter, at du har
trykket udløserknappen helt ned. Den korrekte eksponering opnås muligvis ikke, hvis de omgivende
lysforhold ændres.
• Et ansigt registreres muligvis ikke i følgende situationer:
– Når det er for mørkt eller for lyst.
– Når en del af ansigtet er skjult bag solbriller, en maske, hat, osv.
– Når motivet ikke har front mod kameraet.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge funktionen Digital zoom.
• Du kan ikke skifte zoomforhold, når Smiludløser er i standby.
32
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
z Tip til bedre optagelse af smil
Grundlæggende betjening
1 Lad ikke pandehåret falde ned over øjnene.
2 Forsøg at få personen til at kigge hen mod kameraet, og undgå så vidt muligt at lægge hovedet på
skrå. Registreringen er mest effektiv, når øjnene er smalle.
3 Smil tydeligt og med blottede tænder. Det er lettere for kameraet at registrere smilet, når tænderne er
synlige.
33
Optagelse med manuel eksponering
Udløserknap
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
Funktionsvælger
1 Vælg M med funktionsvælgeren, og tryk på z på kontrolknappen.
• [SET] skifter til [RETURN] nederst til venstre på skærmen, og kameraet er indstillet til manuel
eksponering.
2 Juster eksponeringen manuelt med kontrolknappen.
b/B: Blænde (F-værdi)
v/V: Lukkerhastighed
Blændeværdi
RETURN
Lukkerhastighed
• Vælg en af nedenstående blændeværdier.
– Når zoom er indstillet helt til W-siden, kan du vælge blændeværdien F2,8, F5,6 eller F8,0 (med det
indbyggede ND-filter).
– Når zoom er indstillet helt til T-siden, kan du vælge blændeværdien F5,5, F11 eller F16 (med det
indbyggede ND-filter).
• Du kan vælge en lukkerhastighed fra 30 til 1/1000 sekunder.
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte af kameraet målte eksponering vises på skærmen
som en EV-værdi (side 55). 0EV angiver den værdi, som kameraet vurderer som den bedst egnede.
3 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
• Hvis du vil vælge en blitzindstilling, optage med Makro/Selvudløser eller ændre tilstand for
skærmvisning, skal du trykke på z for at annullere Optagelse med manuel eksponering ([RETURN]
skifter til [SET] på skærmen.).
• Blitzen indstilles til (Blitz til) eller
(Blitz fra).
• Lukkerhastigheder på et sekund eller derover, vises med ["], f.eks. [1"].
34
Optagelse med manuel eksponering
• Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå vibration.
• Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed, aktiveres funktionen til
støjreduktion ved lange lukkerhastigheder automatisk for at reducere støj på billedet, og
vises på
skærmen.
• Hvis du vælger en langsom lukkerhastighed, tager det tid at behandle dataene.
Grundlæggende betjening
35
Visning af billeder
Knappen
(Indeks)/
(zoom under
afspilning)
Knappen
(zoom under
afspilning)
Knappen MENU
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Knappen HOME
Kontrolknap
Knappen
1 Tryk på knappen
(afspilning)
(afspilning).
• Hvis du trykker på knappen
(afspilning), når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk i
afspilningstilstand. Tryk igen på knappen
(afspilning) for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film (tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at gå fremad i en film, og tryk på b for at gå tilbage (tryk på z for at skifte
til normal afspilning).
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at
indstille lyden.
• Film i billedformat [320] vises i et mindre format.
• Kameraet kan ikke altid afspille billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
Tryk på knappen HOME, vælg [
billederne.
/
Mappevisning] i
(Vis billeder), og afspil derefter
Sådan vises et forstørret billede (zoom under afspilning)
Tryk på , mens der vises et stillbillede. Tryk på
Tryk på v/V/b/B for at justere positionen.
Tryk på z for at annullere zoom under afspilning.
for at zoome ud.
Viser den del af billedet, der vises på
skærmen.
Her er det midten af billedet, der er forstørret.
• Yderligere oplysninger om lagring af forstørrede billeder findes under [Beskær] (side 72).
36
Visning af billeder
Sådan vises indeksskærmen
Tryk på
(Indeks) for at få vist en indeksskærm, mens der vises et stillbillede.
Vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at skifte til en skærm, hvor der kun vises et enkelt billede.
Duo") eller i Mappevisning (når den interne hukommelse bruges).
Du kan skifte Visningstilstand ved at vælge
(Vis billeder) på skærmen HOME, når du
bruger en "Memory Stick Duo" (side 68).
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øges antallet af billeder på indeksskærmen.
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo", kan du vælge den ønskede dato/mappe med v/V,
når du har valgt rullepanelet med b.
Grundlæggende betjening
• I standardindstillingen vises billederne i Datovisning (når der bruges en "Memory Stick
Rullepanel
37
Visning af stillbilleder som et diasshow
Stillbillederne afspilles i fortløbende rækkefølge med musik og effekter.
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
Knappen
(afspilning)
1 Tryk på knappen
Knappen
(Diasshow)
(Diasshow).
Skærmen Opsætning vises.
2 Tryk igen på knappen
(Diasshow).
Diasshowet starter.
• Du kan ikke afspille film.
• Indstillingerne, undtagen [Billede] og [Filter], gemmes, indtil næste gang de ændres.
• Funktionen [Filter] kan ikke altid bruges på billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
Sådan afsluttes diasshowet
Tryk på knappen
(Diasshow).
• Du kan ikke sætte et diasshow på pause.
Sådan justeres musikkens lydstyrke
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at indstille
lyden.
38
Visning af stillbilleder som et diasshow
Sådan ændres opsætningen
På opsætningsskærmen i trin 1: Vælg de ønskede elementer med v/V, og tryk derefter på z.
Følgende elementer kan indstilles.
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billede
Denne indstilling er altid [Mappe], når kameraet bruges uden "Memory Stick Duo" (medfølger
ikke).
Afspiller alle stillbilleder i rækkefølge.
Mappe
Afspiller stillbilleder i den valgte mappe, fra den valgte dato
eller i Favoritter.
Denne dato
Favoritter 1-6
• [Mappe] og [Denne dato] kan kun vælges i den tilknyttede
Visningstilstand.
Filter
Denne indstilling er altid [Fra], når kameraet bruges uden "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
Fra
Billeder filtreres ikke.
Alle mennesker
Viser billeder filtreret efter de valgte betingelser.
Børn
• Nogle gange skjules eller vises billeder ved en fejl.
• Nogle gange kan filtrering ikke bruges på billeder, der er taget
med ældre Sony-modeller.
Småbørn
Grundlæggende betjening
Alle
Smil
39
Visning af stillbilleder som et diasshow
Effekter
Enkel
Et simpelt diasshow, hvor en serie stillbilleder vises med et
forudbestemt interval.
• Afspilningsintervallet kan indstilles. Denne effekt gør det
muligt at nyde dine billeder i dit eget tempo.
Basis
Et basisdiasshow, der er velegnet til mange forskellige
sekvenser.
Nostalgisk
Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en
filmsekvens.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo.
Aktiv
Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser.
Ansigt 1: Basis
Et diasshow i middel tempo med effekter som zoom-ind på
ansigter og visning af flere billeder ved siden af hinanden.
Velegnet til forskellige sekvenser og får det bedste frem i
billeder med ansigter.
Ansigt 2: Nostalgisk
Et langsommere og mere stemningsbetonet diasshow med
effekter som zoom-ind på ansigter og visning af flere billeder
ved siden af hinanden for at få det bedste frem i billeder med
ansigter.
Ansigt 3: Stilfuld
Et livligt diasshow i højt tempo med effekter som zoom-ind
på ansigter og visning af flere billeder ved siden af hinanden
for at få det bedste frem i billeder med ansigter.
Musik
Den musik, der afspilles, bestemmes som standard af den valgte effekt. Musikken kan kombineres
med enhver effekt, så den bliver som ønsket. Det er også muligt at vælge forskellig
baggrundsmusik (BGM).
40
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel] diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Basis] diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Nostalgisk] diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Stilfuld] diasshow.
Music5
Standardindstillingen for et [Aktiv] diasshow.
Music6
Standardindstillingen for et [Ansigt 1: Basis] diasshow.
Music7
Standardindstillingen for et [Ansigt 2: Nostalgisk] diasshow.
Music8
Standardindstillingen for et [Ansigt 3: Stilfuld] diasshow.
Fra
Uden musik.
Tilbage
Skifter til opsætningsskærmen.
Visning af stillbilleder som et diasshow
Andre indstill.
Interval
Indstillingen er altid [Auto], medmindre du har valgt [Enkel] for [Effekter].
1 sek
Indstiller visningsintervallet for billeder i et [Enkel] diasshow.
3 sek
5 sek
Auto
Intervallet indstilles, så det passer til det valgte element under
[Effekter].
Gentag
Til
Gentager afspilningen af billederne.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Grundlæggende betjening
10 sek
z Sådan tilføjes/ændres musikfiler
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem under
diasshowet. Du kan overføre musik med [ Musikværktøj] i
(Diasshow) på skærmen HOME, når
softwaren "Music Transfer" (medfølger) er installeret på en computer. Yderligere oplysninger findes på
side 110 og 112.
• Du kan gemme op til otte stykker musik på kameraet (de otte forudindstillede musikstykker (Music1 til
Music8) kan erstattes med dem, du har overført).
• En musikfil, der skal afspilles på kameraet, kan højest vare ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en beskadigelse eller anden fejl i filen, skal du vælge
[Format musik] (side 110) og overføre musikken igen.
41
Sletning af billeder
Knappen
(Indeks)
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Knappen MENU
Knappen
(afspilning)
1 Tryk på knappen
Kontrolknap
(afspilning).
2 Tryk på knappen MENU, når skærmen er i enkeltbilled- eller i indekstilstand.
3 Vælg
[Slet] med v/V på kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede sletningsmetode ([Dette bil.], [Flere billeder] og [Alle
billeder i datointerval]/[Alle i denne mappe]) med b/B, og tryk derefter på z.
• De viste indstillinger varierer, afhængigt af den valgte Visningstilstand (side 68).
42
Sletning af billeder
Når du vælger [Dette bil.]
Gør det muligt at slette det valgte billede.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Flere billeder]
Gør det muligt at vælge og slette flere billeder samtidigt.
1 Marker de billeder, som du vil slette, og tryk derefter på z.
Markeringen
vises i billedets afkrydsningsfelt.
Indeksvisning
Grundlæggende betjening
Enkelt billede
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billeder fra en dato/i en mappe, skal du vælge [Flere billeder] på
indeksskærmen, vælge rullepanelet med b og indsætte et
i afkrydsningsfeltet.
Når du vælger [Alle billeder i datointerval]/[Alle i denne mappe]
Gør det muligt at slette alle billeder fra den valgte dato/mappe.
Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
43
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/
Menu
Brug af skærmen HOME
Skærmen HOME er en indgangsskærm til alle kameraets funktioner og kan aktiveres uanset
tilstand (optagelse/afspilning).
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
Knappen HOME
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
Kategori
Element
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menuelement med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke få vist skærmen HOME, når der er udført en PictBridge-tilslutning eller en
USB-tilslutning.
• Hvis du trykker på knappen HOME igen, skifter kameraet til optage- eller
afspilningstilstand.
44
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu
Elementer under HOME
Tryk på HOME for at få vist følgende elementer. Det er kun de tilgængelige menuelementer,
der vises på skærmen. Yderligere oplysninger om de enkelte elementer findes i vejledningen
nederst på skærmen.
Kategori
Element
Optagelse (side 23)
Vis billeder
Datovisning (side 68)
Mappevisning (side 68)
Favoritter (side 68)
Diasshow
Diasshow (side 38)
Musikværktøj (side 110)
Hent musik
Udskriv
Hukommelsesadmin.
Format musik
Udskriv (side 115)
Grundlæggende betjening
Optagelse*
Hukomm.værktøj
Memory Stick-værktøj (side 82)
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagringsmappe
Kopier
Internt huk.værktøj (side 84)
Format
Indstillinger
Primære indstill.
Primære indstillinger 1 (side 85)
Bip
Funkt.guide
Initialiser
Smil-demotilstand
Primære indstillinger 2 (side 87)
USB-tilslut
COMPONENT
Video ud
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1 (side 89)
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2 (side 92)
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur (side 93)
Language Setting (side 94)
* Den optagetilstand, der er valgt med funktionsvælgeren, bruges.
45
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu
Brug af menuelementer
Knappen MENU
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Kontrolknap
1 Tryk på knappen MENU for at få vist menuen.
Funkt.guide
Hvis [Funkt.guide] indstilles til [Fra],
deaktiveres funktionsguiden (side 85).
• Menuen vises kun, når kameraet er indstillet til optage- eller afspilningstilstand.
• De tilgængelige menuelementer afhænger af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menuelement med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede element er skjult, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil elementet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis den ønskede indstilling er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil indstillingen vises på
skærmen.
• Vælg et menuelement i afspilningstilstand, og tryk på z.
4 Tryk på knappen MENU for at lukke menuen.
46
Menuelementer
De tilgængelige menuelementer varierer, afhængigt af den valgte tilstand (optagelse/
afspilning), og funktionsvælgerens position i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige
menuelementer, der vises på skærmen.
( : tilgængelig)
Funktionsvælgerens position:
Scene
Optagemenu (side 49)
Valg af motiv
—
—
*2
—
*1
—
Registrering af ansigter
—
*2
—
—
—
—
—
*2
—
Registrering af smil
—
—
—
—
*2
—
Følsomhed for smilregist.
—
—
—
—
*2
—
Opt.funkt.
—
Scenegenkendelse
—
EV
*2
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
*2
2
Lysmålermetode
—
—
*
Fokus
—
—
*2
Hvidbalance
—
—
*2
Hvidbalance under
vandet
—
—
Blitzniveau
—
Rødøjereduktion
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
Støjreduktion
—
—
—
—
—
—
*2
—
DRO
—
—
—
Farvetilstand
—
—
*2
Farvefilter
—
—
*2
—
Farvemætning
—
—
*2
—
Kontrast
—
—
*2
—
Skarphed
—
—
SteadyShot
—
—
(Optagelsesindstil.)
Grundlæggende betjening
*1
Billedformat
Blitz
—
—
—
—
*1) Antallet af tilgængelige elementer er begrænset i forhold til andre tilstande (side 25).
*2) Betjeningsmulighederne er begrænsede i henhold til den valgte tilstand for Valg af motiv
(side 31).
47
Menuelementer
Visningsmenu (side 69)
(Slet)
(Datoliste)
(Visningstilstand)
(Filtrer efter ansigter)
(Tilføj/fjern Favoritter)
(Diasshow)
(Retouchering)
(Tilpasning af flere)
(Beskyt)
(Udskriv)
(Vælg mappe)
48
(Roter)
Brug af optagefunktioner
Optagemenu
Funktionerne i optagetilstand ved brug af MENU er beskrevet herunder.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af menuen, skal du se side 46.
Tilgængelige tilstande er markeret med hvidt.
Tilstande, der vælges på menuskærmen, når
funktionsvælgeren er indstillet til SCN
Ikke tilgængelig
.
Valg af motiv: Valg af Valg af motiv
Gør det muligt at vælge Valg af motiv i menuen.
Du kan optage billeder med foruddefinerede indstillinger, der egner sig til forskellige
motivforhold (side 28).
Brug af optagefunktioner
Standardindstillingerne er markeret med
Billedformat: Valg af billedformat
Yderligere oplysninger findes på side 11.
Stillbilleder
Vælg det billedformat, der skal bruges til optagelse af
stillbilleder.
• [Billedformat] er altid [3M], når tilstanden
højhast.-serieopt.) er valgt i Valg af motiv.
(Ekstra høj følsomhed) eller tilstanden
(Ekstra
49
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Tilstanden Nem optagelse
Vælg det stillbilledformat, der skal bruges i tilstanden Nem optagelse.
Stort
Optager billeder i formatet [13M].
Lille
Optager billeder i formatet [3M].
Film
(Fin)
Vælg det billedformat, der skal bruges til optagelse af film.
(Standard)
Blitz: Blitzindstilling
Gør det muligt at vælge blitzindstilling i tilstanden Nem optagelse.
50
Auto
Blitzen aktiveres ved utilstrækkelig belysning eller i modlys.
Fra
Blitzen aktiveres ikke.
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Registrering af ansigter: Registrering af ansigtet på et motiv
Vælger, om funktionen Registrering af ansigter skal bruges og vælger prioriteret motiv for
indstilling af fokus, når denne funktion bruges.
Aktiverer registreringen af ansigter på motivet og justerer automatisk indstillinger for fokus,
blitz, eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion.
(Fra)
(Auto)
Deaktiverer funktionen Registrering af ansigter.
Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på.
Ramme til registrering af
ansigter (orange)
Ramme til registrering af
ansigter (hvid)
(Prioriter børn)
Fokuserer med prioritet på børns ansigter.
(Prioriter voksne)
Fokuserer med prioritet på voksnes ansigter.
Brug af optagefunktioner
Mærke til Registrering af
ansigter
• Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når der bruges digital zoom.
• Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), er funktionen Registrering af ansigter slået
til.
• Når tilstanden Valg af motiv er indstillet til
(Blødt snap), er [Auto] standardindstilling for
[Registrering af ansigter].
• Selvom den faste indstilling for [Registrering af ansigter] er [Auto], når tilstanden Nem optagelse er valgt,
vises der ingen rammer til registrering af ansigter.
• Der kan registreres op til 8 ansigter som motiv. Der kan dog kun registreres op til 4 ansigter i dit motiv,
når tilstanden
(Blødt snap) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
• Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vurderer det, hvilket der er hovedmotivet og fokuserer efter
prioritet. Rammen til registrering af ansigter i hovedmotivet bliver orange.
• Den ramme, hvori fokus er, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
• Et ansigt registreres muligvis ikke i følgende situationer:
– Når det er for mørkt eller for lyst.
– Når en del af ansigtet er skjult bag solbriller, en maske, hat, osv.
– Når motivet ikke har front mod kameraet.
• Voksne og børn registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
51
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Registrering af smil: Indstilling af funktionen Registrering af smil
Gør det muligt at vælge det prioriterede motiv for Smiludløser. Yderligere oplysninger om
Smiludløser findes på side 32.
(Auto)
Registrerer og optager automatisk smilende ansigter.
(Prioriter børn)
Registrerer og optager med prioritet på børneansigter.
(Prioriter voksne)
Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
Følsomhed for smilregist.: Indstilling af følsomheden for registrering af smil
Gør det muligt at indstille niveauet for registrering af smil ved hjælp af funktionen
Smiludløser. Yderligere oplysninger om Smiludløser findes på side 32.
(Lav)
Registrerer et stort smil.
(Mellem)
Registrerer et normalt smil.
(Høj)
Registrerer selv et lille smil.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
52
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Opt.funkt.: Valg af metode til fortsat optagelse
Vælger, om kameraet fortsætter optagelsen, når du trykker på udløserknappen.
(Normal)
(Serie optagelse)
Optager ikke uafbrudt.
Optager 100 billeder efter hinanden, når du trykker på
udløserknappen og holder den nede.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blitz slukket).
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres (eksponeringsbracketing).
Jo højere bracketing-værdi, jo større skift i
eksponeringsværdien.
• Hvis du ikke kan bestemme den rigtige eksponering, skal du
optage med eksponeringsbracketing ved at ændre
eksponeringsværdien. Du kan bagefter vælge billedet med den
bedste eksponering.
Brug af optagefunktioner
• Blitzen er indstillet til
BRK±0,3EV
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
, er
eksponeringsbracketing ikke tilgængelig.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket).
Serieoptagelse
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Når du optager med funktionsvælgeren indstillet til , kan du ikke vælge en lukkerhastighed på 1/3
sekunder eller langsommere.
• Optageintervallet er ca. 0,5 sekunder. Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen for
billedformatet.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller din "Memory Stick Duo" er fuld,
stopper funktionen Serie optagelse.
• Fokus, hvidbalance og eksponering justeres for det første billede, og indstillingerne bruges derefter på de
øvrige billeder.
Eksponeringsbracketing
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og indstillingerne bruges derefter på de øvrige
billeder.
• Når du optager med funktionsvælgeren indstillet til , kan du ikke vælge en lukkerhastighed på 1/3
sekunder eller langsommere.
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 55), ændres eksponeringen ud fra den justerede lysstyrke.
53
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
• Optageintervallet er det samme som for Serie optagelse. Optageintervallet kan være længere, afhængigt af
motivforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte
bracketingværdi.
Scenegenkendelse: Registrering af motiv og optagelse af billedet
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene, f.eks. modlys eller natmotiv, og tager
billedet.
(Fra)
Bruger ikke Scenegenkendelse.
(Auto)
Kameraet registrerer optageforholdene, f.eks. modlys eller
natmotiv, og tager billedet med de optimale indstillinger.
Hvis kameraet ikke kan genkende motivet, optager det
billedet, som hvis Scenegenkendelse var slået [Fra].
Symbol for aktuel indstilling
Symbol for Scenegenkendelse
(Avanceret)
Kameraet tager ét billede uden at bruge funktionen
Scenegenkendelse og et andet billede med Scenegenkendelse.
Der vises et ved siden af symbolet for Scenegenkendelse
(to optagelser i alt).
Hvis kameraet ikke kan genkende motivet, optager det kun ét
billede, som hvis Scenegenkendelse var slået [Fra].
Om motiver, der kan genkendes
Følgende motiver kan genkendes. Kameraet identificerer det optimale motiv og angiver det
med et ikon.
Hvis lukkeren trykkes halvt ned, når der vises et ikon, bliver ikonet grønt, og
motivgenkendelsen bekræftes.
Tusmørke
Tusmørke portræt
Tusmørke med kamerastativ
Modlys
Portræt i modlys
• Motivgenkendelse kan ikke bruges i følgende situationer:
– Når du bruger Serie optagelse
– Når du bruger Digital zoom
• Blitzen er indstillet til
(Automatisk blitz) eller
(Blitz slukket).
54
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
• Når funktionen Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], og når [Scenegenkendelse] er indstillet til
[Auto] eller [Avanceret], ændres indstillingen [Registrering af ansigter] til [Auto].
• Når funktionen Registrering af ansigter er indstillet til [Fra], kan der ikke registreres motiver for
(Tusmørke portræt) og
(Portræt i modlys).
• Et
-motiv (Tusmørke med kamerastativ), kan ikke altid genkendes i et miljø, hvor vibrationer
forplantes til kameraet, selvom det er monteret på et stativ.
• Nogle gange bliver lukkeren langsom, når et motiv genkendes som et
-motiv (Tusmørke med
kamerastativ). Sørg for at holde kameraet stille under optagelsen.
• Symbol for den aktuelle indstilling og symbolet for Scenegenkendelse vises uanset de valgte indstillinger
for skærmvisning (side 20).
• Nogle gange kan kameraet ikke genkende et motiv, dette afhænger af situationen.
EV: Justering af lysets intensitet
Brug af optagefunktioner
Manuel justering af eksponeringen.
Mod –
Mod +
–2.0EV
Mod –: Gør billedet mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
+2.0EV
Mod +: Gør billedet lysere.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eksponering, skal du se side 9.
• Yderligere oplysninger om indstilling af eksponering for Optagelse med manuel eksponering findes på
side 34.
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis du optager et motiv under meget lyse eller mørke forhold, eller hvis du bruger blitzen, er en justering
af eksponeringen muligvis ikke effektiv.
55
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
ISO: Valg af lysfølsomhed
Vælger ISO-følsomhed.
Lav ISO-følsomhed
(Auto)
Høj ISO-følsomhed
Du kan reducere billedsløring i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden
(vælg et højere tal). Der kommer mere støj på billedet,
efterhånden som tallet for ISO-følsomheden øges. Vælg en
ISO-følsomhed, der passer til optageforholdene.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ISO-følsomhed, skal du se side 9.
• Følsomheden øges op til højest 6400, når tilstanden
(Ekstra høj følsomhed) er valgt i Valg af motiv.
• Du kan kun vælge mellem [ISO AUTO], [ISO 400] og [ISO 800], når du har valgt tilstanden
(Ekstra
højhast.-serieopt.) i Valg af motiv.
• Du kan kun vælge mellem [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400], når du har valgt Serie optagelse eller
eksponeringsbracketing.
• Ved optagelse under lysere forhold øger kameraet automatisk tonegengivelsen og hjælper med at
forhindre, at billederne bliver hvidlige (undtagen, når [ISO] er indstillet til [ISO 80]).
56
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Lysmålermetode: Valg af lysmålermetode
Vælger den lysmålermetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
(Multi)
Deler motivet op i flere områder og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (måling på
flere områder).
(Center)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke (centreret måling).
Måler kun en del af motivet (punktmåling).
• Denne funktion er praktisk, når motivet er i modlys, eller når der
er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Brug af optagefunktioner
(Spot)
(kun til stillbilleder)
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eksponering, skal du se side 9.
• Ved brug af punktmåling eller centreret måling, anbefales det at indstille [Fokus] til [Center-AF] for at
fokusere på målepositionen (side 58).
• Du kan kun vælge lysmålermetode, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
57
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Fokus: Ændring af fokuseringsmetoden
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele
afstandsmålerrammen.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
AF-afstandsmålerramme
(kun til stillbilleder)
Indikator for AFafstandsmålerramme
(Center-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
afstandsmålerrammen.
• Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker.
AF-afstandsmålerramme
Indikator for AFafstandsmålerramme
(Spot - AF)
Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt
område.
• Når den bruges sammen med funktionen AF-lås, kan du
komponere billedet, som du ønsker. Hold kameraet roligt, så
motivet og AF-afstandsmålerrammen ikke kommer ud af
justering.
AF-afstandsmålerramme
Indikator for AFafstandsmålerramme
58
Optagemenu
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(ubegrænset afstand)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Fokuserer hurtigt og automatisk på et område omkring en
tidligere indstillet afstand (semi-manuel).
• Fokuserer på et motiv i hele afstandsmålerrammen i semimanuel tilstand.
• Denne tilstand er nyttig ved gentagen optagelse af et motiv med
samme afstand.
• Brug "semi-manuel", når det er svært at stille skarpt med
autofokus, f.eks. når du optager et motiv gennem et net eller et
vindue.
z Hvis motivet er ude af fokus
Ved optagelse med motivet ved kanten af rammen (eller skærmen) eller ved brug af [Center-AF] eller
[Spot - AF], kan kameraet muligvis ikke fokusere på motivet ved kanten af rammen.
Brug af optagefunktioner
• AF står for autofokus.
• Hvis du bruger Digital zoom eller AF-lampe, deaktiveres AF-afstandsmålerrammen, og der vises en
stiplet linje. Hvis det sker, kan kameraet fokusere på motivet midt på skærmen.
• Du kan kun skifte fokuseringsmetoden, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra].
• Du kan kun vælge [Multi-AF] eller [ ] ved optagelse af film.
• Indstillingen semi-manuel afstand indeholder en fejl, der øges, når zoomen indstilles til T-siden, eller
objektivet skråner opad eller nedad.
Gør da følgende:
1 Stil ind på motivet igen, så det er midt i AF-afstandsmåleren, og tryk udløserknappen halvvejs
ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
AF-afstandsmålerramme
Indikatoren for AE/AF-lås
Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage proceduren så mange gange,
du ønsker.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås holder op med at blinke og lyser konstant, skal du gå tilbage til
den færdige optagelse og trykke udløserknappen helt ned.
59
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Hvidbalance: Justering af farvetoner
Justerer farvetonerne efter lysforholdene på stedet. Brug denne funktion, hvis billedets farve
ser unaturlig ud.
(Auto)
Justerer efter forholdene udendørs under en klar himmel, efter
solnedgang, natoptagelser, ved lys fra neonskilte eller
fyrværkeri.
(Skyer)
Justerer efter en skyet himmel eller et sted i skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvidt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturligt hvidt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvidt fluorescerende
dagslys.
n (Skinnende)
60
Justerer hvidbalancen automatisk.
(Dagslys)
Justerer for steder under en tændt lampe eller med kraftig
belysning, f.eks. i et fotostudie.
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Justerer for blitzforholdene.
(Et tryk)
Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve,
der er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], gøres til den basishvide
farve. Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives
korrekt med [Auto] eller andre tilstande.
(1 tryk indst.)
Gemmer den basishvide farve, der blev brugt i tilstanden [Et
tryk].
• Kan ikke vælges, mens blitzen oplades.
• Yderligere oplysninger om hvidbalancen findes på side 10.
• Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz] eller [Et tryk], indstilles [Hvidbalance] til [Auto].
• Når tilstanden
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv, kan du bruge [Hvidbalance under vandet] i
stedet for [Hvidbalance].
• Du kan ikke vælge [Blitz] til optagelse af film.
Brug af optagefunktioner
(Blitz)
Sådan oprettes basishvid i tilstanden [1 tryk indst.]
Gemmer den basishvide farve for tilstanden [Et tryk]. Vælg [Et tryk], og gør derefter
følgende:
1 Ret kameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde skærmen med samme
lysforhold, som motivet skal optages under.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Hvidbalance] med v/V på kontrolknappen, og vælg [1 tryk indst.] med b/B, og tryk
derefter på z.
4 Skærmen bliver sort et kort øjeblik, og optageskærmen vises igen, når hvidbalancen er justeret
og gemt i hukommelsen.
• Hvis indikatoren
blinker under optagelse, er eller kan hvidbalancen muligvis ikke indstilles. Brug
den automatiske hvidbalance.
• Du må ikke ryste kameraet eller udsætte det for stød, mens der udføres [1 tryk indst.].
• Når blitztilstanden er indstillet til (Tvungen blitz) eller
(Langsom synkro), justeres hvidbalancen i
forhold til blitzen.
• Når [Farvefilter] er indstillet til andet end [Fra], kan den hvide farve ikke gemmes, selvom du optager
noget hvidt.
61
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Hvidbalance under vandet: Justering af farvetoner i tilstanden Under vandet
Justerer farvetonerne i tilstanden
(Auto)
(Under vandet) (side 31).
Kameraet justerer automatisk farvetonerne under vandet, så
de ser naturlige ud.
(Under vandet 1)
Justerer for undervandsforhold, hvor blå er kraftig.
(Under vandet 2)
Justerer for undervandsforhold, hvor grøn er kraftig.
(Blitz)
Justerer for brug af blitz under vandet.
• Nogle gange er det ikke muligt at opnå en god justering, uanset om der vælges [Under vandet 1] eller
[Under vandet 2]. Dette afhænger af vandets farve.
• Ved optagelse med blitz, undtagen i tilstanden [Blitz], er [Hvidbalance under vandet] indstillet til [Auto].
Blitzniveau: Justerer mængden af blitzlys
Gør det muligt at justere mængden af blitzlys.
(–)
Mod –: Giver et svagere blitzniveau.
(Normal)
(+)
Mod +: Giver et kraftigere blitzniveau.
• Ændring af blitzindstilling, se side 26.
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering muligvis ingen effekt.
62
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Rødøjereduktion: Indstilling af funktionen Rødøjereduktion
Blitzen udløses to eller flere gange før optagelse
for at reducere problemet med røde øjne ved
anvendelse af blitz.
Når funktionen Registrering af ansigter er slået til, udløses
blitzen automatisk for at reducere problemet med røde øjne.
(Til)
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
(Fra)
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Hold kameraet helt stille, indtil lukkeren aktiveres for at undgå slørede billeder. Der går som regel et
sekund, fra du har trykket på udløserknappen. Sørg for, at motivet ikke bevæger sig i dette tidsrum.
• Rødøjereduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat. Det afhænger af individuelle forskelle og
forhold som afstanden til motiv, og om personen så ind i den forberedende blitz. Hvis det er tilfældet, kan
du korrigere for røde øjne ved hjælp af [Retouchering] i visningsmenuen efter optagelsen (side 72).
• Hvis funktionen Registrering af ansigter ikke bruges, udløses blitzen ikke for at reducere problemet med
røde øjne, selvom [Auto] er valgt.
Brug af optagefunktioner
(Auto)
DRO: Optimering af lysstyrke og kontrast
Analyserer det motiv, der skal optages, og forbedrer billedkvaliteten med automatisk
korrektion.
(Fra)
(DRO standard)
(DRO plus)
Der udføres ingen justering.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i hele
motivet.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i
billeder område for område.
• DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer" – en funktion, der automatisk optimerer forskellen
mellem lyse og mørke områder i et billede.
• Det afhænger af optageforholdene, om det er muligt at opnå en korrektionseffekt.
• Bemærk følgende, når [DRO plus] er indstillet.
– Billedbehandling tager tid.
– Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400].
– Når der er valgt Serie optagelse/bracketing, annulleres [DRO plus], og [DRO standard] indstilles.
63
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Støjreduktion: Justering af støjreduktion
Gør det muligt at justere tydeligheden/støjbalancen for de optagede billeder.
(–)
Mod –: Reducerer støjreduktionen. Denne indstilling
prioriterer billedernes skarphed.
(Normal)
(+)
Mod +: Øger støjreduktionen. Denne indstilling prioriterer
fjernelse af støj.
Farvetilstand: Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
Du kan ændre billedets lysstyrke, ledsaget af effekter.
64
(Normal)
Indstiller billedet til standardfarve.
(Vivid)
Indstiller billedet til lys og dyb farve.
(Ægte)
Gengiver billedet med de ægte farver.
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
(Sepia)
Indstiller billedet til sepia.
(S-H)
Indstiller billedet til sort-hvid.
Farvefilter: Indstilling af funktionen Farvefilter
Brug af optagefunktioner
• Du kan kun vælge [Normal], [Sepia] eller [S-H] ved optagelse af film.
Gør det muligt at føje farveeffekter til billeder, som om du havde brugt et farvefilter.
(Fra)
Brug af farvefilter deaktiveres.
(Rød)
Fremhæver de røde farvetoner i en solnedgang, osv.
(Grøn)
Fremhæver de grønne farvetoner, der kendes fra friske,
nyudsprungne blade, osv.
(Blå)
Fremhæver de blå farvetoner, der kendes fra himlen og havet,
osv.
65
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
(Varm)
Gør farvetonerne varmere ved optagelse af portrætter og
landskaber, osv.
(Kold)
Gør farvetonerne køligere ved optagelse af portrætter og
landskaber, osv.
Farvemætning: Justering af farvemætning
Gør det muligt at justere lysstyrken (Farvemætning) for de optagede billeder.
(–)
Mod –: Gør farverne matte.
(Normal)
(+)
Mod +: Gør farverne klarere.
Kontrast: Justering af kontrast
Gør det muligt at justere kontrast for et billede.
(–)
Mod –: Reducerer kontrasten.
(Normal)
(+)
Mod +: Øger kontrasten.
Skarphed: Justering af skarphed
Gør det muligt at justere skarphed for et billede.
(–)
Mod –: Gør billedet blødere.
(Normal)
(+)
66
Mod +: Gør billedet skarpere.
Optagemenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
SteadyShot: Valg af antislørfunktion
Vælg dette element for at undgå sløring.
(Fotografer)
Aktiverer antislørfunktionen, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
(Fortsat)
Aktiverer altid antislørfunktionen. Du kan stabilisere billeder,
selv når du zoomer ind på et fjernt motiv.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Fotografer].
(Fra)
Bruger ikke antislørfunktionen.
Brug af optagefunktioner
• I tilstanden Autojustering eller Nem optagelse, indstilles [SteadyShot] til [Fotografer].
• Ved film kan du kun indstille [Fortsat] eller [Fra].
Standardindstillingen er [Fortsat].
• Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt i følgende tilfælde.
– Når kameraet ryster for meget.
– Når lukkerhastigheden er for lav, f.eks. ved optagelse af billeder om natten.
(Optagelsesindstil.): Valg af optageindstillinger
Gør det muligt at vælge indstillinger til optagefunktionen. De elementer, der vises i denne
menu, er de samme som vises i [
Optagelsesindstil.] på skærmen HOME. Se side 45, 89.
67
Brug af visningsfunktioner
Valg af Visningstilstand
Når kameraet bruges med en "Memory Stick Duo", kan du vælge, hvordan billeder skal
afspilles (Visningstilstand) på skærmen HOME.
Når du bruger den interne hukommelse, afspilles billeder kun i tilstanden Mappevisning.
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Vis billeder) med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede Visningstilstand med v/V, og tryk derefter på z.
(Datovisning): Visning efter dato
Sorterer de billeder, der er gemt på din "Memory Stick Duo" efter dato, og afspiller dem.
Standardindstillingen er [Datovisning].
(Mappevisning): Visning efter mappe
Viser billeder for hver mappe, der er oprettet med [Opret lagr.mappe] i [Hukomm.værktøj].
Hvis der ikke oprettes en ny mappe, placeres alle billeder i mappen "101MSDCF". Yderligere
oplysninger om denne mappe findes på side 79, 82.
(Favoritter): Visning af billeder, der er registreret som Favoritter
Denne funktion viser billeder, der er registreret som favoritter (side 70).
Antal billeder, der er
registreret som
Favoritter
Viser billeder med den
seneste dato
1 Vælg den gruppe af Favoritter, som du vil afspille med v/V/b/B på kontrolknappen, tryk
derefter på z.
Alle billeder i den valgte gruppe af Favoritter vises.
2 Tryk på z, når du har valgt det billede, som du vil afspille i enkeltbilledtilstand.
68
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Dette afsnit beskriver de tilgængelige menuelementer, når du trykker på knappen MENU i
afspilningstilstand. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om betjening af menuen, skal du se
side 46.
De afspilningstilstande, der kan vælges, vises på en hvid baggrund.
Tilgængelig
Ikke tilgængelig
Visningstilstand (Datovisning/Mappevisning/Favoritter) Intern hukommelse
(Slet): Sletning af billeder
Vælger og sletter billeder på skærmen med enkeltbilleder eller indeksskærmen, se side 42.
Sletter det valgte billede.
• Dette punkt vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
(Alle billeder i
datointerval)
Vælger og sletter flere billeder.
Sletter alle billeder fra den valgte dato/mappe.
• De viste meddelelser varierer afhængigt af den valgte visningstilstand.
(Alle i denne mappe)
(Visningstilstand): Skift af Visningstilstand
Vælger visningstilstanden. Dette menuelement har samme funktion som
skærmen HOME.
Se side 68.
Brug af visningsfunktioner
(Dette bil.)
(Vis billeder) på
(Datoliste): Valg af afspilningsdato ved brug af Datovisning
Denne funktion vælger den dato, der skal afspilles, når du bruger Datovisning.
1 Tryk på knappen MENU, når skærmen er i enkeltbilled- eller i indekstilstand.
2 Vælg [Datoliste] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Der vises en liste over datoer (kalender).
3 Vælg den dato, som du vil have vist, med v/V/b/B, og tryk på z.
69
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
(Filtrer efter ansigter): Afspilning af billeder, der er filtreret efter bestemte
betingelser
Denne funktion filtrerer billeder og viser dem.
(Fra)
(Alle mennesker)
Billeder filtreres ikke.
Billeder filtreres efter bestemte betingelser og vises.
(Børn)
(Småbørn)
(Smil)
• Billederne vises muligvis ikke korrekt, selvom de er blevet filtreret efter bestemte betingelser.
• Nogle gange kan filtrering ikke bruges på billeder, der er taget med ældre Sony-modeller.
(Tilføj/fjern Favoritter): Tilføjelse/fjernelse af Favoritter
Vælg dit favoritbillede, og tilføj/fjern det fra gruppen af favoritter.
(Dette bil.)
Tilføj eller fjern det billede, du valgte som favorit.
• Dette punkt vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
(Tilføj alle i
datointerval)
Vælg flere billeder, og tilføj eller fjern dem som favoritter.
Vælg alle billeder i det valgte datointerval, og tilføj dem som
favoritter.
• Dette punkt vises kun under listevisning i Datovisning.
(Fjern alle i
datointerval)
(Fjern alle i Favoritter)
Fjern alle billeder på den valgte dato/favoritliste.
• De viste meddelelser varierer afhængigt af den valgte
visningstilstand.
• Dette punkt vises kun i indekstilstand.
Sådan føjes et billede til en gruppe af favoritter
1 Vælg det billede, som du vil føje til gruppen af favoritter, når du viser billeder i
enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen, og vælg [Dette bil.] med b/B, og
tryk på z.
4 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billedet til, med v/V/b/B, og tryk på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
70
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Sådan vælges og føjes flere billeder til en gruppe af favoritter
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen, og vælg [Flere billeder] med b/B,
og tryk på z.
3 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billederne til, med v/V/b/B, og tryk på z.
I enkeltbilledtilstand:
4 Vis det billede, som du vil tilføje, med b/B, og tryk på z.
Det valgte billede markeres med et
.
5 Tryk på b/B for at få vist flere billeder, som du vil tilføje, og tryk derefter på z.
6 Tryk på knappen MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
5 Gentag trin 4 for at tilføje flere billeder.
Hvis du vil vælge alle billeder for en bestemt dato, skal du vælge rullepanelet med b og derefter
trykke på z.
6 Tryk på knappen MENU.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan tilføjes alle billeder fra en bestemt dato
Brug af visningsfunktioner
4 Vælg det billede, der skal tilføjes, med v/V/b/B, og tryk på z.
Det valgte billede markeres med et
.
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i indekstilstand.
2 Vælg [Tilføj/fjern Favoritter] med v/V på kontrolknappen.
3 Vælg [Tilføj alle i datointerval] med b/B, og tryk på z.
4 Vælg den gruppe af favoritter, som du vil føje billederne til, med v/V/b/B, og tryk på z.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan fjernes billeder fra Favoritter
Vælg det billede, som du vil fjerne, ved at følge fremgangsmåden i "Sådan vælges og føjes
flere billeder til en gruppe af favoritter".
Symbolet
forsvinder.
• Vælg [Fjern alle i datointerval]/[Fjern alle i Favoritter] for at fjerne alle billeder fra den
valgte dato eller gruppe af favoritter.
(Diasshow): Afspilning af en serie af billeder
Dette menuelement har samme funktion som at trykke på knappen
Se side 38.
(Diasshow).
71
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
(Retouchering): Retouchering af stillbilleder
Tilføjer effekter eller rettelser på et optaget billede og gemmer som en ny fil. Originalbilledet
bevares.
Sådan retoucheres et stillbillede
1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Retouchering] med v/V på kontrolknappen, tryk derefter på z, når du har valgt den
ønskede model med b/B.
4 Retoucher billederne ved at følge anvisningerne for de forskellige retoucheringstilstande
nedenfor.
(Beskær)
Der zoomes ind på billedet under afspilningen, og en del af
billedet beskæres.
1 Tryk på W/T for at zoome ind på beskæringsområdet.
2 Vælg punktet med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Billedformat] med v/V, og tryk på z.
Vælg et billedformat for at optage med v/V, og tryk på z
igen.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Det billedformat, du kan beskære, kan afhænge af billedet.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
(Rødøjereduktion)
Fjerner røde øjne, der skyldes blitz.
Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt
af billedet.
72
Visningsmenu
(Uskarp maskering)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Gør billedet skarpere inden for et valgt område.
1 Vælg det område (rammen) af billedet, som du vil retouchere,
med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Korrigeringen kan være utilstrækkelig, og billedkvaliteten kan være
reduceret. Dette afhænger af billedet.
Gør periferien sløret omkring et valgt punkt for at fremhæve et
motiv.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
3 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
4 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Delvis farve)
Brug af visningsfunktioner
(Blød fokusering)
Omgiver et valgt punkt med sort-hvid for at angive et motiv.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
73
Visningsmenu
(Fiskeøjeobjektiv)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Anvender en fiskeøjeeffekt omkring et valgt punkt.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Tværfilter)
Tilføjer en stjerneeksplosion for at gøre punkter i billedet
tydeligere.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Sløring af omkreds)
Vælg det centerpunkt, der skal udtrykke bevægelse i stillbilledet.
1 Vælg et centerpunkt på det billede, som du vil retouchere, med
v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
74
Visningsmenu
(Retro)
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Dette gør billedet blødere ved hjælp af sløring og dæmper lyset,
så det er ud til at være taget med et gammelt kamera.
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Juster det område, der skal retoucheres, med W/T.
3 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
(Smil)
Denne funktion får det til at se ud som om personen smiler. Når
kameraet registrerer et ansigt, der kan retoucheres, vises der en
ramme omkring ansigtet.
• Retouchering kan muligvis ikke lade sig gøre. Dette afhænger af
billedet.
Brug af visningsfunktioner
1 Vælg [Niveau] med v/V, og tryk på z.
Vælg retoucheringsniveauet med v/V, og tryk på z igen.
2 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
75
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
(Tilpasning af flere): Ændring af billedformatet til et bestemt formål
Du kan ændre formatforholdet og størrelsen på billeder og gemme dem som nye filer.
Du kan konvertere billeder til 16:9-format, så du kan få dem vist i High Definition, og til
VGA-størrelse, så du kan bruge dem i blogs eller e-mails.
HDTV (
)
Blog / e-mail (
Skifter format fra 4:3/3:2 til 16:9 og gemmer i 2M-størrelse.
)
Skifter format fra 16:9/3:2 til 4:3 og gemmer i VGA-størrelse.
1 Vælg de billeder, som du vil retouchere, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Tilpasning af flere] med v/V på kontrolknappen, og tryk på z, når du har valgt det
ønskede billedformat med b/B.
4 Tryk på W/T for at zoome ind på det område, som du vil beskære.
5 Vælg punktet med v/V/b/B, og tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
76
Yderligere oplysninger om billedformat kan du finde på side 11.
Du kan ikke ændre formatet på film.
Du kan ikke ændre formatet fra VGA til [HDTV].
Forstørrelse af billedet og tilpasning af flere billeder kan reducere billedkvaliteten.
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
(Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning. Symbolet
(Dette bil.)
(Beskyt) vises på beskyttede billeder.
Beskytter/låser det valgte billede op.
• Dette punkt vises kun i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder)
Vælger og beskytter/låser flere billeder op.
Sådan beskytter du et billede
1 Vælg de billeder, som du vil beskytte, når billederne vises i enkeltbilledtilstand.
2 Tryk på knappen MENU.
3 Vælg [Beskyt] med v/V på kontrolknappen, [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
1 Tryk på knappen MENU, når der vises billeder i enkeltbilledtilstand eller i indekstilstand.
2 Vælg [Beskyt] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
I enkeltbilledtilstand:
Brug af visningsfunktioner
Sådan vælger og beskytter du billeder
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 Tryk på b/B for at få vist andre billeder, du ønsker at beskytte, og tryk derefter på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
I indekstilstand:
3 Vælg det billede, som du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Et
føjes til det valgte billede.
4 Gentag trin 3 for at beskytte flere billeder.
Hvis du vil vælge alle billeder for en dato/mappe/Favoritter, skal du vælge rullepanelet med b
og derefter trykke på z.
5 Tryk på knappen MENU.
6 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Bemærk, at en formatering sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne er
beskyttede, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
77
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
Sådan annulleres beskyttelsen
Vælg det billede, som du vil annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at følge
fremgangsmåden i "Sådan vælger og beskytter du billeder".
Symbolet
(Beskyt) forsvinder.
: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
Føjer et udskriftsbestillingsmærke (
Se side 118.
) til et billede, der skal udskrives.
(Dette bil.)
Markerer det aktuelt valgte billede med et DPOF-mærke. Sletter
DPOF-mærket fra det valgte billede, hvis det har et DPOFmærke.
(Flere billeder)
Vælger billeder og føjer DPOF-mærker til dem. Sletter DPOFmærker, der allerede er tilføjet.
(Udskriv): Udskrivning af billeder på en printer
Udskrivning af billeder, der er taget med kameraet.
Se side 115.
(Roter): Rotation af et stillbillede
Roterer et stillbillede.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på knappen MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [Roter] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [
], og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller film.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
78
Visningsmenu
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 46
(Vælg mappe): Valg af mappen til visning af billeder
Vælger mappen med det billede, som du vil afspille.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres valg af en mappe
Vælg [Afslut] i trin 2, og tryk derefter på z.
Brug af visningsfunktioner
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller
oprette en ny.
• Sådan opretter du en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 82)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagringsmappe] (side 83)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Går til den forrige mappe
: Går til den næste mappe
: Går til enten den forrige eller den næste mappe
79
Tilpasning af indstillinger
Tilpasning af funktionen
Hukommelsesadmin. og indstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af
(Indstillinger) på skærmen HOME.
(Hukommelsesadmin.) eller
Knappen z
Knappen v/V/b/B
Knappen HOME
Kontrolknap
1 Tryk på knappen HOME for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Hukommelsesadmin.) eller
kontrolknappen.
(Indstillinger) med b/B på
3 Vælg et menuelement med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Tryk på b for at få vist skærmen HOME.
80
Tilpasning af funktionen Hukommelsesadmin. og indstillinger
5 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
Sådan annullerer du ændringen
Vælg [Fortryd], hvis indstillingen vises som en funktion på skærmen, og tryk derefter på z.
Hvis ikke, trykkes på b.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
• Hvis du trykker på knappen HOME igen, skifter kameraet til optage- eller afspilningstilstand.
Tilpasning af indstillinger
81
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj
Dette punkt vises kun, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
1 Vælg [Opret lagr.mappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til oprettelse af mapper vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
Sådan annulleres mappeoprettelsen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
•
•
•
•
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Billederne optages i den nye mappe, indtil du opretter en anden mappe eller vælger en anden
optagemappe.
• Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se "Billedfilplaceringer og filnavne" (side 105).
82
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Skift lagringsmappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
1 Vælg [Skift lagringsmappe] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Skærmen til valg af mappe vises.
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres ændringen af optagemappen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
1 Isæt en "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig ledig kapacitet.
2 Vælg [Kopier] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Kopieringen starter.
Tilpasning af indstillinger
Kopier
Sådan annulleres en kopiering
Vælg [Fortryd] i trin 3, og tryk derefter på z.
• Brug et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler ved hjælp af et batteri med lidt
resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt.
• Du kan ikke vælge billeder, der skal kopieres.
• De originale billeder i den interne hukommelse bevares også efter kopiering. Hvis du vil slette indholdet i
den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter formatere den
interne hukommelse ([Format] i [Internt huk.værktøj]) (side 84).
• Der oprettes en ny mappe på "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til den. Du kan ikke vælge en
bestemt mappe og kopiere billeder til den.
• Udskriftsbestillingsmærket
på billederne kopieres ikke.
83
Hukommelsesadmin.
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj
Dette punkt vises ikke, når der er sat en "Memory Stick Duo" i kameraet.
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse permanent, inklusive beskyttede
billeder.
1 Vælg [Format] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Formateringen begynder.
Sådan annulleres formateringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
84
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Primære indstill. — Primære indstillinger 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/
udløserknappen.
Fra
Slår bip-/lukkerlyden fra.
Funkt.guide
Når du bruger kameraet, vises funktionsguiden.
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Initialiser
Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Selvom du udfører denne funktion, bevares
de billeder, som er lagret i den interne hukommelse.
1 Vælg [Initialiser] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst." vises.
Tilpasning af indstillinger
Til
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Indstillingerne sættes tilbage til standardindstillingerne.
Sådan annulleres initialiseringen
Vælg [Fortryd] i trin 2, og tryk derefter på z.
• Sørg for, at kameraet ikke slukkes under initialiseringen.
85
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Smil-demotilstand
Du kan få vist en demonstration af tilstanden Smiludløser.
Til
Starter en demonstration, når du bruger tilstanden
Smiludløser.
Fra
Demonstrationen starter ikke.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren (side 29).
2 Ret kameraet mod motivet, og tryk udløserknappen helt ned.
Demonstrationen starter.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. 15 sekunder, starter demonstrationen automatisk, selvom der ikke
trykkes på udløserknappen.
• Du kan afslutte demonstrationen midlertidigt, når den starter ved at trykke udløserknappen helt ned.
• Selvom lukkeren udløses, når kameraet registrerer et smil, tages der ikke et billede.
• Vælg altid indstillingen [Fra] for at tage et billede med Smiludløser.
86
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Primære indstill. — Primære indstillinger 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
USB-tilslut
Vælger USB-tilstand for tilslutning af kameraet til en computer eller en PictBridgekompatibel printer med multistikkablet.
Auto
Kameraet registrerer automatisk og opretter forbindelse til en
computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 103, 115).
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer med indstillingen [Auto], skal du vælge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USBenhed med indstillingen [Auto], skal du vælge [Mass Storage].
Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 115).
PTP/MTP
Når du slutter kameraet til en computer, starter
kopieringsguiden automatisk, og billederne i optagemappen
kopieres automatisk til computeren (med Windows Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 103).
COMPONENT
Tilpasning af indstillinger
PictBridge
Vælger videoudgangssignaltypen fra SD og HD(1080i), svarende til det tilsluttede tv
(side 95).
HD(1080i)
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et 1080i High
Definition TV.
SD
Vælg dette punkt for at slutte kameraet til et tv, der ikke er
kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
87
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Tv'ets farvesystem afhænger af dit land og område.
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal du tjekke tv-farvesystemet for dit land eller
område (side 97).
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden NTSC (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til tilstanden PAL (f.eks. for
Europa).
Vis zoom i bredf.
Under afspilning på et HD-tv (High Definition) bliver stillbilleder i formatet 4:3 og 3:2 vist i
formatet 16:9. Billedernes øverste og nederste kant beskæres lidt under visningen.
Til
Afspiller i formatet 16:9.
Fra
Bruger ikke Vis zoom i bredf.
• De eneste billeder, der kan vises i zoom i bredformat er 4:3- og 3:2-billeder. Der kan ikke bruges zoom på
film, 16:9-billeder og portrætbilleder.
• Det billede, der vises på kameraets LCD-skærm ændres ikke.
88
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 1
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.
-indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Tilpasning af indstillinger
• Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås (en afstand på op til ca. 3,0 m (zoom: W)/2,0 m (zoom: T) anbefales).
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampen når motivet, uanset om lyset rammer lidt ved siden af
motivets midte.
• Du kan ikke bruge AF-lampen når:
– Semi-manuel er indstillet (side 59).
– Tilstanden
(Landskab), (Tusmørke) eller
(Fyrværkeri) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
– Der optages en film.
• Når du bruger AF-lampe, deaktiveres den normale AF-afstandsmålerramme, og der vises en ny AFafstandsmålerramme med en prikket linje. AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
centrum af rammen.
• AF-lampen udsender meget kraftigt lys. Selvom det ikke er sundhedsfarligt, må du ikke se direkte ind i
AF-lampens lys på kort afstand.
Gitterlinje
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
Til
Viser gitterlinjer.
Fra
Viser ikke gitterlinjer.
• Gitterlinjerne optages ikke.
89
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
AF-fkt.
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt
Justerer automatisk fokus, når du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling er praktisk til
optagelse af stationære motiver.
Monitor
Justerer automatisk fokus, før du trykker udløserknappen
halvt ned og holder den nede. Denne indstilling forkorter det
tidsrum, der skal bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i tilstanden [Enkelt].
• Indstillingen AF-fkt. kan ikke bruges, når du har valgt tilstanden
(Fyrværkeri) i Valg af motiv.
• Tilstanden AF fungerer som om der var valgt [Monitor], når funktionen Registrering af ansigter og
Registrering af smil er aktiveret.
• Tilstanden AF fungerer som om der var valgt [Enkelt], når du bruger semi-manuel.
Digital zoom
Vælger digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 3×). Når
zoomskalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Smart eller Præcision til digital
zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet
ikke forvrænges, alt efter billedformatet. Er ikke tilgængelig,
når billedformatet er indstillet til [13M], [3:2 (12M)] eller
[16:9 (10M)].
• Den maksimale zoomskala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
90
Præcision
(Digital præcisionszoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til ca. 6×, herunder optisk zoom på
3×. Dog sker der en forringelse af billedkvaliteten, når der
zoomes ud over den optiske zoomskala.
Fra
Anvender ikke digital zoom.
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Billedformat og maksimal zoomskala ved brug af Smart zoom (herunder optisk zoom på
3×)
Størrelse
Maksimal zoomskala
8M
Ca. 3,9×
5M
Ca. 4,9×
3M
Ca. 6,2×
VGA
Ca. 19×
16:9 (2M)
Ca. 6,6×
• Du kan ikke bruge Smart zoom, når du har valgt tilstanden
(Ekstra højhast.-serieopt.) i Valg af motiv.
• Du kan ikke bruge Digital zoom, når:
– Tilstanden
(Smiludløser) er valgt i Valg af motiv.
– LCD-skærmen er slukket.
– Der optages en film.
(Ekstra høj følsomhed) eller tilstanden
Konvert.obj.
Tele (
)
Vidvinkel (
Fra
•
•
•
•
•
•
•
•
Ved montering af konverterobjektiv til tele.
)
Ved montering af konverterobjektiv til vidvinkel.
Ingen montering af et objektiv.
Når du bruger den indbyggede blitz, kan lyset fra blitzen blive blokeret, hvilket giver skygger.
Kontroller billedkompositionen på LCD-skærmen under optagelsen.
Makro er altid
(Auto).
Det tilgængelige zoomområde er begrænset.
Det tilgængelige fokusområde er begrænset.
AF-lampen lyser ikke.
Du kan ikke vælge semi-manuel.
Hvis du tager billeder med et telekonverterobjektiv (medfølger ikke), kan kameraet muligvis også bruges
til nære motiver i tilstanden
(Landskab) og
(Tusmørke).
• Hvis du tager billeder med et konverterobjektiv (medfølger ikke), kan du muligvis ikke tage billeder i
tilstanden
(Fyrværkeri) med optimal effekt.
• Se også den vejledning, der fulgte med konverterobjektivet.
Tilpasning af indstillinger
Sæt til at opnå korrekt fokus, når der monteres et konverterobjektiv (medfølger ikke). Monter
en objektivadapter (medfølger ikke) og derefter et konverterobjektiv.
91
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Optagelsesindstil. — Indstillinger for optagelse 2
Standardindstillingerne er markeret med
.
Autoretning
Når kameraet drejes for at optage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets
positionsændring og viser billedet i portrætposition.
Til
Optager billedet med den korrekte retning.
Fra
Bruger ikke Autoretning.
• Stående billeder vises med en sort kant til højre og venstre for billedet.
• Billedets orientering optages muligvis ikke korrekt, dette afhænger af kameraets optagevinkel. Hvis et
billede ikke optages med den korrekte orientering, kan du rotere billedet ved at følge fremgangsmåden på
side 78.
• Du kan ikke bruge [Autoretning], når tilstanden
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Autom. visn.
Fra
Bruger ikke Autom visn.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned, forsvinder det optagede billede, og du kan umiddelbart
optage det næste billede.
• Du kan ikke bruge Autom. visn. i følgende situationer:
– Når tilstanden
(Ekstra høj følsomhed) er valgt i Valg af motiv.
– Når du bruger Serie optagelse/bracketing.
– Når der er valgt [Auto] eller [Avanceret] i [Scenegenkendelse].
92
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
1 Vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) på skærmen HOME.
2 Tryk på z på kontrolknappen.
3 Vælg et datovisningsformat med v/V, og tryk derefter på z.
4 Vælg de enkelte elementer med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter
på z.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
Annullering af urindstillingen
Vælg [Fortryd] i trin 5, og tryk derefter på z.
Tilpasning af indstillinger
5 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
93
Indstillinger
Yderligere oplysninger om betjening
findes på 1 side 80
Language Setting
Language Setting
Vælger det sprog, der bruges i menuelementer, advarsler og meddelelser.
94
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv.
Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet.
Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til et tv med det
medfølgende multistikkabel
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
1 Slut kameraet til et tv med multistikkablet (medfølger).
1 Til lyd/videoindgangsstik
VIDEO AUDIO
Gul
Sort
Knappen
(afspilning)
Kontrolknap
• Hvis dit tv har stereoindgangsstik, skal lydstikket (sort) på multistikket sluttes til det venstre lydstik.
2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
• Yderligere oplysninger findes i tv'ets betjeningsvejledning.
3 Tryk på knappen
Visning af billeder på en tv-skærm
2 Til multistikket
(afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 88).
95
Visning af billeder på en tv-skærm
Visning af et billede ved tilslutning af kameraet til et HD-tv
Du kan få vist et billede i høj kvalitet*, som er optaget med kameraet, ved at slutte kameraet til
et HD-tv (High Definition) med et Adapterkabel til HD-output (medfølger ikke).
Sluk for både kameraet og tv'et, før du slutter kameraet til tv'et.
* Billeder, der er optaget i [VGA]-format, kan ikke afspilles i HD-format.
• I [Vis zoom i bredf.] kan stillbilleder med et format på 4:3 og 3:2 vises i formatet 16:9 (side 88).
• I [Tilpasning af flere] kan formatet konverteres til 16:9 til visning i HD (High Definition) (side 76).
1 Slut kameraet til et HD-tv (High Definition) med Adapterkabel til HD-output
(medfølger ikke).
1 Til lyd/videoindgangsstik
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Knappen
Grøn/Blå/Rød
Hvid/Rød
Adapterkabel til HDoutput (medfølger
ikke)
Knappen HOME
• Yderligere oplysninger findes i tv'ets betjeningsvejledning.
(afspilning) for at tænde kameraet.
De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
96
Kontrolknap
2 Til multistikket
2 Tænd for tv'et, og vælg indgang.
3 Tryk på knappen
(afspilning)
Visning af billeder på en tv-skærm
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Primære indstillinger 2] ved at vælge
(Indstillinger) på
skærmen HOME (side 87).
• Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet
(side 88).
• Du kan ikke se film, der sendes i [HD(1080i)]-format. Indstil [COMPONENT] til [SD] ved visning af
film (side 87).
Om "PhotoTV HD"
Dette kamera er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis du tilslutter en Sony-enhed, der understøtter "PhotoTV HD", via et adapterkabel til HDoutput (medfølger ikke), åbner der sig en helt ny verden af enestående fotos i fuld HDkvalitet.
PhotoTV HD giver mulighed for en meget detaljeret, fotolignende gengivelse af fine teksturer
og farver.
• Indstillingerne skal også vælges på tv'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med videoindgangsstik og
bruge et multistikkabel. Tv'ets farvesystem skal svare til det digitale stillbilledkamera.
Kontroller følgende lister for tv-farvesystemet i det land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
Visning af billeder på en tv-skærm
Bahamas, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine, osv.
97
Brug af computeren
Brug af din Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintosh-computer henvises
til "Brug af en Macintosh-computer" (side 111).
Skærmbillederne i dette afsnit er fra den engelske version.
Installer softwaren (medfølger) først (side 100)
• Installer softwaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiering af billeder til computeren (side 103)
• Kopier billeder til computeren med "Picture Motion Browser".
• Nyd billeder med "Picture Motion Browser" og "Music
Transfer" som følger:
– Få vist billeder, der er gemt på computeren
– Rediger billeder
– Få vist optagesteder for stillbilleder på kort online
– Opret en disk med optagne billeder (kræver cd- eller dvdbrænder)
– Udskriv eller gem stillbilleder med dato
– Tilføj/skift musik for diasshow (med "Music Transfer")
Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte
stillede spørgsmål findes på Sony kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
98
Brug af din Windows-computer
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
OS (forudinstalleret): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*
SP2, Windows Vista*
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et
multiboot-miljø.
USB-stik: Medfølger som standard.
Anbefalet miljø til brug af "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
OS (forudinstalleret): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*
SP2, Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (Intel Pentium III 800 MHz eller
hurtigere anbefales).
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales).
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen - cirka 400 MB.
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes
ikke.
• Computermiljøet skal også overholde kravene
til operativsystemet.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibel).
• Der er fire tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. For oplysninger om [PictBridge] og
[PTP/MTP], se side 87.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Brug af computeren
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768
punkter eller mere.
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
99
Installation af softwaren (medfølger)
Du kan installere softwaren (medfølger)
ved at udføre følgende procedure.
• Log på som Administrator.
1 Tænd computeren, og læg cdrom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
4 Skærmen "License Agreement"
vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du vil
acceptere aftalen, skal du klikke på
alternativknappen ved siden af [I accept
the terms of the license agreement] og
derefter på [Next].
Installationsmenuen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• DirectX kan være installeret afhængigt af
systemmiljøet på din computer.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på [Computer] (i Windows XP/2000, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Skærmen Automatisk afspilning bliver
måske vist. Vælg "Run Install.exe.", og følg
anvisningerne på skærmen for at fortsætte
installationen.
2 Klik på [Install].
Skærmen "Choose Setup Language"
vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next].
100
6 Tag cd-rom'en ud, når
installationen er fuldført.
• Installer softwaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Installation af softwaren (medfølger)
Når du har installeret softwaren, oprettes der
genveje til "Picture Motion Browser", "PMB
Guide", "Music Transfer" på skrivebordet.
Dobbeltklik for at starte
"Picture Motion Browser".
Dobbeltklik for at starte din
"PMB Guide".
Dobbeltklik for at starte
"Music Transfer".
Brug af computeren
101
Om "Picture Motion Browser" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet i højere grand end nogensinde før
ved at udnytte softwaren.
Dette afsnit giver et kort overblik over
"Picture Motion Browser".
"Picture Motion Browser"oversigt
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere de billeder, der er taget med
kameraet, og få dem vist på computeren.
• Organisere billederne på computer i en
kalender, så du kan få dem vist efter optagedato.
• Du kan få vist billedfiler, der er gemt på en
computer, med kameraet ved at kopiere dem til
en "Memory Stick Duo".
• Retouchere (Rødøjereduktion etc.), udskrive og
sende stillbilleder som e-mail-vedhæftelser,
ændre optagedatoen og meget mere.
• Udskriv eller gem stillbilleder med dato.
• Opret en datadisk ved hjælp af en cd- eller dvdbrænder.
• Upload billedet til internettet.
• Yderligere oplysninger findes i din "PMB
Guide".
Start af din "PMB Guide"
Dobbeltklik på ikonet
(PMB Guide) på
skrivebordet.
Hvis du vil åbne "PMB Guide" fra menuen
Start, skal du klikke på [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
102
Start og afslutning af "Picture
Motion Browser"
Start af "Picture Motion Browser"
Dobbeltklik på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller fra menuen Start: Klik på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
• Bekræftelsesmeddelelsen fra
informationsværktøjet vises på skærmen, første
gang du starter "Picture Motion Browser". Vælg
[Start]. Denne funktion giver dig besked om
nyheder såsom softwareopdateringer. Du kan
ændre indstillingen senere.
Afslutning af "Picture Motion Browser"
Klik på knappen
skærmen.
øverst til højre på
Kopiering af billeder til computeren med
"Picture Motion Browser"
Forberedelse af kameraet og
computeren
Tilslutning af kameraet til
computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagne billeder i kameraet.
• Ved kopiering af billeder i den interne
hukommelse er dette trin unødvendigt.
2 Sæt det tilstrækkeligt opladede
2 Til multistikket
batteri i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med
AC-adapteren (medfølger ikke) og
USB/AV/DC IN-multistikkablet
(medfølger ikke).
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp et batteri, som ikke er tilstrækkeligt
opladet, mislykkes kopieringen muligvis,
eller billeddataene kan blive beskadiget,
hvis batteriet bliver fladt for hurtigt.
3 Tænd computeren, og tryk på
knappen
(afspilning).
1 Til et USB-stik
Multistikkabel
Meddelelsen "Opretter forbindelse..." vises
på kameraets skærm.
Første gang der oprettes forbindelse via
USB, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
Knappen
(afspilning)
*
Brug af computeren
Adgangsindikatorer*
vises på skærmen under kommunikationen.
Betjen ikke computeren, mens indikatoren vises.
Når indikatoren skifter til
, kan du starte
computeren igen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, skal du indstille
[USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 87).
103
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Kopiering af billeder til en
computer
1 Slut kameraet til en computer
Få vist billeder på computeren
Når importen er færdig, startes "Picture
Motion Browser". Der vises miniaturer af
de importerede billeder.
som beskrevet i "Tilslutning af
kameraet til computeren".
Når du har oprettet en USB-forbindelse,
vises skærmen [Import Media Files] i
"Picture Motion Browser" automatisk.
• Mappen "Pictures" (i Windows XP/2000, "My
Pictures") er valgt som standardmappe i
"Viewed folders".
Organisere billederne på computer i en
kalender, så du kan få dem vist efter
optagedato.
Yderligere oplysninger findes i din "PMB
Guide".
• Hvis du bruger Memory Stick-åbningen, se
side 107.
• Hvis guiden Automatisk afspilning vises,
skal du lukke den.
2 Importer billederne.
Klik på knappen [Import] for at starte
importen af billeder.
Billederne importeres som standard til
en mappe, der er oprettet i "Pictures"
(i Windows XP/2000, "My Pictures")
under importdatoen.
• Yderligere oplysninger om "Picture Motion
Browser" findes i "PMB Guide".
104
Eksempel: Månedsvisning
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
Sådan afbrydes USBtilslutningen
Følg fremgangsmåden fra trin 1 til 4
nedenfor før:
• Du fjerner multistikkablet.
• Du fjerner en "Memory Stick Duo".
• Du sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Du slukker kameraet.
Billedfilplaceringer og filnavne
De billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes som mapper på "Memory Stick
Duo" eller i den interne hukommelse.
Eksempel: Visning af mapper i Windows
Vista
1 Dobbeltklik på afbrydelsesikonet i
systembakken.
Windows Vista
Dobbeltklik her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklik her
2 Klik på
[Stop].
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
• Trin 4 er ikke nødvendigt for Windows
Vista/XP.
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper.
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med kameraet.
Når der ikke er oprettet nye mapper, er der
følgende mapper:
Brug af computeren
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
– "Memory Stick Duo": "101MSDCF" kun
– Intern hukommelse: "101_SONY" kun
105
Kopiering af billeder til computeren med "Picture Motion Browser"
• Du kan ikke optage billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i denne mappe er kun
tilgængelig til visning.
• Du kan ikke optage/afspille billeder i mappen
"MISC".
• Billedfiler navngives som følger:
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
De numeriske dele af navnet på en filmfil, der er
oprettet i filmtilstand og dens tilsvarende
indeksbilledfil, er de samme.
• Yderligere oplysninger om mapper finder du på
side 79 og 82.
106
Kopiering af billeder til en computer uden
"Picture Motion Browser"
Du kan kopiere billeder til din computer
uden "Picture Motion Browser" som følger.
Hvis computeren har en Memory Stickåbning:
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
• Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me
understøtter også kopiering af billeder ved at
sætte en "Memory Stick Duo" i computerens
Memory Stick-åbning.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, se side 126.
Hvis computeren ikke har en Memory
Stick-åbning:
Opret en USB-forbindelse, og følg
fremgangsmåden til kopiering af billeder.
Dette afsnit beskriver et eksempel på
kopiering af billeder til "Documents"
(Windows XP: "My Documents").
1 Forbered kameraet og en
computer.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Forberedelse af kameraet og
computeren" på side 103.
2 Slut kameraet til computeren med
multistikkablet.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 103.
• Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
installeret, er [Import Media Files] startet på
"Picture Motion Browser", men vælg
[Cancel] for at afslutte.
Brug af computeren
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler på kopiering af billeder fra "Memory
Stick Duo".
• Kameraet understøttes ikke af Windows 95/98/
98 Second Edition/NT/Me på et Windowsoperativsystem. Brug en almindelig Memory
Stick Reader/Writer til at kopiere billeder fra en
"Memory Stick Duo" til din computer.
Hvis du vil kopiere billeder i den interne
hukommelse til din computer, skal du først
kopiere billederne til en"Memory Stick Duo" og
derefter kopiere dem til din computer.
Kopiering af billeder til en
computer – Windows Vista/XP
107
Kopiering af billeder til en computer uden "Picture Motion Browser"
3 Klik på [Open folder to view files]
(Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), når guiden
vises automatisk på skrivebordet.
6 Klik på mappen [Documents]
(Windows XP: [My Documents]).
Højreklik derefter på vinduet
"Documents" for at få vist
menuen, og klik på [Paste].
1
2
• Hvis guiden ikke vises automatisk, skal du
følge fremgangsmåden: t "I Windows
2000".
4 Dobbeltklik på [DCIM].
5 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt. Højreklik derefter på en
billedfil for at få vist menuen, og
klik derefter på [Copy].
Billedfilerne kopieres til mappen
[Documents] (Windows XP: [My
Documents]).
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Bemærk, at hvis du
ændrer filnavnet (side 109), kan du muligvis
ikke afspille billedet med dit kamera.
I Windows 2000
Dobbeltklik på [My Computer] t
[Removable Disk], når du har sluttet
kameraet til computeren. Gå derefter til trin
4.
1
2
• Angående billedfilernes lagringsdestination,
se side 105.
108
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, på
kameraet ved at kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette afsnit beskriver processen med en
Windows-computer som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke mere findes på en "Memory
Stick Duo", kan du få vist billedet på
kameraet igen ved at eksportere (kopiere)
billedfilen til kameraet ved hjælp af
"Picture Motion Browser".
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedformatet.
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på
et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
1 Slut kameraet til din computer, og
start "Picture Motion Browser"
(side 102, 103).
2 Vælg de stillbilleder, der skal
eksporteres, i hovedvinduet.
3 Gå til menuen [Manipulate], og
vælg [Open with External
Program] t [Image Export Tool].
og eksporter billedfilerne til
"Memory Stick Duo".
• Yderligere oplysninger om "Picture Motion
Browser" findes i din "PMB Guide".
• Billeder, der kopieres ved at følge nedenstående
fremgangsmåde, kan ikke afspilles i
Datovisning, Filtrer efter ansigter og kan ikke
registreres i Favoritter. Afspil disse billeder på
kameraet i Mappevisning (side 68).
• Spring trin 1 og 2 over, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
1 Højreklik på billedfilen, og klik derefter på
[Rename].
2 Omdøb filen til "DSC0ssss". Angiv et
tal mellem 0001 og 9999 for ssss.
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypen for
stillbilleder er JPG, og filtypen for film er
MPG. Du må ikke ændre filtypenavnet.
3 Højreklik på billedfilen, og klik derefter på
[Copy].
4 Dobbeltklik på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [Computer]
(Windows XP, [My Computer]).
5 Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], klik derefter på [Paste].
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
• Hvis der ikke er oprettet en mappe på "Memory
Stick Duo", skal du først oprette en (side 82)
med kameraet. Derefter skal du kopiere
billedfilerne.
Brug af computeren
4 Følg vejledningen på skærmen,
Sådan eksporteres billeder til kameraet
uden brug af "Picture Motion Browser"
109
Brug af "Music Transfer" (medfølger)
Du kan udskifte de musikfiler, der er
forudindstillet fra fabrikken, med udvalgte
musikfiler ved hjælp af "Music Transfer"
på cd-rom'en (medfølger). Du kan også
slette eller tilføje disse filer, når du har lyst.
Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
1 Tryk på knappen HOME for at få
vist skærmen HOME.
2 Vælg
(Diasshow) med b/B på
kontrolknappen og vælg
[ Musikværktøj] med v/V, og
tryk derefter på z.
3 Vælg [Hent musik] med
v/V, og tryk derefter på z.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
4 Opret en USB-forbindelse mellem
kameraet og din computer.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg vejledningen på skærmen
for at tilføje/ændre musikfiler.
110
• Sådan gendannes musik, der er
forudindstillet i kameraet fra fabrikken:
1 Udfør [Format musik] i trin 3.
2 Udfør [Restore defaults] i "Music
Transfer".
Alle musikfilerne vender tilbage til den
forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Diasshow] indstilles til [Fra].
• Du kan gendanne musikfilerne til de
forudindstillede ved hjælp af [Initialiser]
(side 85), men andre indstillinger vil imidlertid
også blive gendannet.
• Der er yderligere oplysninger om "Music
Transfer" i onlinehjælpen i "Music Transfer".
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din Macintoshcomputer.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af billeder
Operativsystem (forudindstillet): Mac
OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 til v10.5)
• Der er fire tilstande til en USB-forbindelse, når
der forbindes til en computer: [Auto]
(standardindstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. I dette afsnit
beskrives [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. For oplysninger om [PictBridge] og
[PTP/MTP], se side 87.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Kopiere og vise billeder på en
computer
USB-stik: Medfølger som standard.
Anbefalet miljø til brug af "Music
Transfer"
Operativsystem (forudindstillet): Mac
OS X (v10.3 til v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales)
Harddiske: Nødvendig diskplads til
installationen — cirka 250 MB
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibel).
Macintosh-computer.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Forberedelse af kameraet og
computeren" på side 103.
2 Slut kameraet til computeren med
multistikkablet.
Følg den fremgangsmåde, der beskrives
i "Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 103.
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t for den mappe,
der indeholder de billeder, du vil
kopiere.
Brug af computeren
Bemærkninger vedrørende tilslutning af
kameraet til en computer
1 Forbered kameraet og en
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 105.
111
Brug af en Macintosh-computer
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
Sådan installeres "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"Music Transfer".
• Du skal logge på som administrator for at kunne
installere.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Dobbeltklik på
Sådan afbrydes USBtilslutningen
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklik på arkivet
[MusicTransfer.pkg] i mappen [MAC].
Installationen af softwaren starter.
Tilføjelse/ændring af musikfiler
Træk drevsymbolet eller symbolet for
"Memory Stick Duo" til symbolet
"Papirkurv" før nedenstående punkter
udføres, eller før kameraet afbrydes fra
computeren.
• Du fjerner multistikkablet.
• Du fjerner en "Memory Stick Duo".
• Du sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet
efter kopiering af billeder fra den interne
hukommelse.
• Du slukker kameraet.
Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"
Du kan erstatte de musikarkiver, der er
forudindstillet fra fabrikken, med de
ønskede musikarkiver. Du kan også slette
eller tilføje disse filer, når du har lyst.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer, der er gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik, der er gemt på kameraet
112
Se "Tilføj/udskift musik med "Music
Transfer"" på side 110.
Teknisk support
Yderligere oplysninger om dette
produkt og svar på ofte stillede
spørgsmål findes på Sony
kundesupport-webstedet.
http://www.sony.net/
Visning af din "Cyber-shot – Vejledning til næste
trin"
Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
installeres "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" også. "Cyber-shot – Vejledning
til næste trin" beskriver, hvordan du bruger
kameraet og dets ekstraudstyr.
Visning i Windows
Dobbeltklik på
(Step-up Guide)
på skrivebordet.
Hvis du vil åbne "Step-up Guide" fra
menuen Start, skal du klikke på [Start] t
[All Programs] (Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
3 Når kopieringen er gennemført,
skal du dobbeltklikke på
"stepupguide.hqx" i mappen
[stepupguide] for at pakke den
ud. Dobbeltklik derefter på den
oprettede fil "stepupguide".
• Hvis der ikke er installeret et
udpakningsværktøj til HQX-filen, skal du
installere Stuffit Expander.
Visning i Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i
mappen [stepupguide] til din
computer.
2 Vælg [stepupguide], [language]
Brug af computeren
og derefter mappen [DK] på cdrom'en (medfølger), og kopier alle
filer i mappen [DK] til mappen
[img] i mappen [stepupguide], der
blev kopieret til din computer i
trin 1 (overskriv filerne i mappen
[img] med filerne fra mappen
[DK]).
113
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, der er optaget i
tilstanden [16:9], afskæres begge kanter muligvis,
hvilket du bør kontrollere før udskrivningen
(side 128).
Direkte udskrivning via en PictBridge-kompatibel printer (side 115)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning via en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der
fulgte med printeren.
Udskrivning via en computer
Du kan kopiere billeder til en computer via det medfølgende
program "Picture Motion Browser" og udskrive billederne.
Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det (side 102).
Udskrivning i en fotoforretning (side 118)
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du
har optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan markere de
billeder, som du vil have udskrevet med
udskriftsbestillingsmærket
.
114
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridgekompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
indikatoren blinker på kameraets skærm
(fejlindikation).
Trin 1: Forbered kameraet
Sæt multistikkablet i kameraet for at oprette
forbindelse til printeren. Når [USB-tilslut]
er indstillet til [Auto], genkender kameraet
automatisk nogle printere ved tilslutning.
Hvis det er tilfældet kan du springe trin 1
over.
Knappen
MENU
Kontrolknap
Knappen
HOME
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri for
at undgå, at strømmen slår fra halvvejs under
udskrivning.
1 Tryk på knappen HOME for at få
vist skærmen HOME.
2 Vælg
3 Vælg [Primære indstillinger 2]
med v/V, og vælg [USB-tilslut].
Tryk derefter på z.
4 Vælg [PictBridge] med v/V, og
Udskrivning af stillbilleder
(Indstillinger) med b/B
på kontrolknappen, og vælg
[
Primære indstill.] med v/V, og
tryk derefter på z.
tryk derefter på z.
Tilstanden USB er indstillet.
115
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
Trin 2: Slut kameraet til
printeren
1 Tilslutning af kameraet til
3 Tryk på knappen MENU, og vælg
[Udskriv] med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
printeren.
2 Til multistikket
Kameraet indstilles til
afspilningstilstand, og der vises et
billede og en udskrivningsmenu på
skærmen.
Trin 3: Vælg de billeder, du vil
udskrive
1 Til et
USB-stik
Multistikkabel
Vælg [Dette bil.] eller [Flere billeder]
med v/V, og tryk derefter på z.
Når du vælger [Dette bil.]
Du kan udskrive det valgte billede. Gå til
trin 4.
Når du vælger [Flere billeder]
Du kan udskrive flere valgte billeder.
2 Tænd printeren. Tryk på knappen
(afspilning), og tænd
kameraet.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
1 Vælg det billede, der skal udskrives, med
v/V/b/B, og tryk på z.
vises på det valgte billede.
2 Tryk på knappen MENU for at få vist
menuen.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil udskrive alle billeder for en dato/
mappe/Favoritter, skal du vælge [Flere billeder]
på indeksskærmen, vælge rullepanelet med b
og indsætte et
i afkrydsningsfeltet.
116
Direkte udskrivning af billeder via en PictBridge-kompatibel printer
Trin 4: Udskrivning
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
1 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
Billedet udskrives.
• Du må ikke afbryde multistikkablet, mens
indikatoren
(PictBridge-tilslutning)
vises på skærmen.
-indikator
[Antal]
Angiver det antal kopier af det valgte
stillbillede, der skal udskrives.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
[Layout]
Vælg det antal billeder, som du vil
udskrive på et ark.
Trin 5: Afslut udskrivningen
Sørg for, at skærmen er skiftet til trin 2
igen, og fjern multistikkablet fra kameraet.
[Størrelse]
Vælg størrelsen på udskriftsarket.
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte datoen og klokkeslættet på
billeder.
Udskrivning af stillbilleder
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den rækkefølge, du vælger (side 93). Denne
funktion findes muligvis ikke, dette
afhænger af printeren.
117
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
-mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
Markering af et valgt billede
Knappen
MENU
Kontrolknap
• Du kan ikke udskrive billeder, der er lagret i den
interne hukommelse, i en fotoforretning direkte
fra kameraet. Kopier billederne til en "Memory
Stick Duo", og indlever derefter "Memory Stick
Duo" i en fotoforretning.
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at markere
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil udskrive senere, med
udskriftsbestillingsmærket
.
• Du kan også udskrive billederne med
udskriftsbestillingsmærket
på en printer,
der overholder DPOF (Digital Print Order
Format)-standarden, eller med en PictBridgekompatibel printer.
• Mærket kan ikke bruges på film.
• Du kan indsætte et
(udskriftsbestillingsmærke) på op til 999
billeder.
Når du indleverer en "Memory Stick
Duo" i en forretning
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en cd-r, og tage den med til forretningen.
• Husk at tage Memory Stick Duo-adapteren med.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
• Hvis du ønsker at overlejre datoer på billeder,
skal du kontakte fotoforretningen.
Knappen
1 Tryk på knappen
(afspilning)
(afspilning).
2 Marker det billede, du vil
udskrive.
3 Tryk på knappen MENU for at få
vist menuen.
4 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen og vælg [Dette
bil.] med b/B, og tryk derefter på
z.
Udskriftsbestillingsmærket
til billedet.
er føjet
DPOF
Sådan fjerner du mærket
Vælg de billeder, som du vil fjerne mærket
fra, og gentag derefter trin 3 og 4.
118
Udskrivning i en fotoforretning
Vælge og markere billederne
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter
på z.
1 Tryk på knappen MENU, når der
vises billeder i
enkeltbilledtilstand eller i
indekstilstand.
Mærket
vises på skærmen.
Enkelt billede
2 Vælg [DPOF] med v/V på
kontrolknappen, [Flere billeder]
med b/B, og tryk derefter på z.
Indeksvisning
3 Vælg et billede, der skal
markeres, med kontrolknappen,
og tryk derefter på z.
Det valgte billede markeres med
.
Enkelt billede
Sådan annullerer du valget
Vælg [Afslut] i trin 5, og tryk derefter på
z.
Sådan fjerner du mærket
Indeksvisning
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra,
og tryk derefter på z i trin 3.
4 Tryk på knappen MENU.
Hvis du vil markere alle billeder for en
dato/mappe/Favoritter, skal du vælge [Flere
billeder] på indeksskærmen, vælge
rullepanelet med b og indsætte et
i
afkrydsningsfeltet.
Udskrivning af stillbilleder
Sådan markeres alle billeder fra en
dato/mappe/favoritter
119
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med kameraet, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 121 til 130.
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se side 131.
2 Fjern batteriet, og sæt det i igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 85).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Klik på et af de følgende emner for at gå til siderne om symptomer, årsager og afhjælpning.
120
Batteri og strøm
121
"Memory Stick Duo"
127
Optagelse af stillbilleder/film
121
Intern hukommelse
127
Visning af billeder
125
Udskrivning
128
Sletning
126
PictBridge-kompatibel printer 128
Computere
126
Andet
130
Fejlfinding
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke isættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet.
Kameraet kan ikke tændes.
• Når batteriet er sat i kameraet, kan der gå lidt tid, før kameraet tændes.
• Isæt batteriet korrekt.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 138). Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. 3 minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk for
at spare på batteriet. Tænd kameraet igen.
• Batteriet er dødt (side 138). Udskift det med et nyt.
Indikatoren for batteriniveau viser forkert.
• Dette problem kan opstå, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der er forskel på batteriindikatorens visning og batteriets reelle resterende kapacitet. Brug
batteriet, til der ikke er mere strøm på det, og lad det derefter op for at opnå en korrekt
visning.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 138). Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af en AC-adapter (medfølger ikke). Brug
batteriopladeren (medfølger) til at lade batteriet op.
Optagelse af stillbilleder/film
Der kan ikke optages billeder.
hukommelsen er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 42).
– Isæt en ny "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, må funktionsvælgeren ikke være indstillet til
.
• Indstil funktionsvælgeren til
for at optage film.
• Billedformatet er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedformatet til andet end [640(Fin)].
– Isæt en "Memory Stick PRO Duo".
Fejlfinding
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo". Hvis
121
Fejlfinding
Kan ikke tage billeder i tilstanden Smiludløser.
• Tryk udløserknappen helt ned.
• Der tages kun et billede, hvis kameraet registrerer et smil (side 32).
• [Smil-demotilstand] indstillet til [Til]. Indstil [Smil-demotilstand] til [Fra] (side 86).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilning. Tryk på knappen
(afspilning) for at ændre
optagetilstanden (side 36).
Antislørfunktionen fungerer ikke.
• Antislørfunktionen fungerer ikke, når
vises på skærmen.
• Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke ved optagelse af natsekvenser.
• Optag, når du har trykket udløserknappen halvt ned. Tryk den ikke helt ned.
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 91).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 17). Dette er ikke en fejl.
• [DRO] er indstillet til [DRO plus] (side 63). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste
optageafstand, ca. 5 cm (W)/34 cm (T) fra objektivets forkant, ved optagelse (side 25).
(Landskab), (Tusmørke) og
(Fyrværkeri) vælges i Valg af motiv ved
optagelse af stillbilleder.
• Funktionen Semi-manuel vælges. Vælg betjeningsindstillingen for automatisk fokusering
(side 58).
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 91).
• Se "Hvis motivet er ude af fokus" på side 59.
• Tilstanden
Zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge Smart zoom afhængigt af billedets størrelse (side 90).
• Du kan ikke bruge Smart zoom, når du har valgt tilstanden
(Ekstra høj følsomhed) eller
tilstanden
(Ekstra højhast.-serieopt.) i Valg af motiv.
• Du kan ikke bruge Digital zoom under optagelse af film.
• Du kan ikke ændre zoomforholdet, når:
– Smiludløseren er i standby (side 32).
– Optagelse af film.
• Kontroller, at indstillingen [Konvert.obj.] er korrekt (side 91).
122
Fejlfinding
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Blitz slukket) (side 26).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Serie optagelse] eller eksponeringsbracketing (side 53).
– Tilstanden
(Høj følsomhed), tilstanden
(Ekstra høj følsomhed), tilstanden
(Ekstra højhast.-serieopt.), tilstanden (Tusmørke) eller tilstanden
(Fyrværkeri) er
valgt i Valg af motiv (side 31).
– Optagelse af film.
• Indstil blitzen til (Tvungen blitz), når funktionsvælgeren er indstillet til , eller når
tilstanden
(Landskab), tilstanden
(Strand), tilstanden
(Sne) eller tilstanden
(Under vandet) er valgt i Valg af motiv (side 26).
Der opstår slørede, runde hvide pletter på billeder, der er optaget med blitz.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er
ikke en fejl (side 13).
Funktionen Fokusering tæt på (Makro) fungerer ikke.
• Tilstanden
(Landskab),
motiv (side 31).
(Tusmørke) eller
(Fyrværkeri) er valgt i tilstanden Valg af
Makrooptagelse kan ikke ophæves.
• Der er ingen funktion til ophævning af en makro. I tilstanden
(Auto) er
telefotooptagelse endda muligt i makrooptagelse.
Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.
Der kan ikke indsættes dato på billedet.
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder (side 128). Ved at anvende
"Picture Motion Browser" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato (side 102).
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 55).
Fejlfinding
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
Skærmen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning (side 20).
Billedet er for mørkt.
• Du optager et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg lysmålermetoden (side 57),
eller juster eksponeringen (side 55).
123
Fejlfinding
Billedet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 55).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 64).
• Indstil [Farvefilter] til [Fra] (side 65).
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Billedet virker udtværet, og der er hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på billedet. Dette
er ikke en fejl.
Hele billedet bliver rødligt, når du optager noget lyst.
• Dette problem kaldes udtværing. Problemet kan opstå i tilstanden
eller
(Blødt snap),
osv., når lukkerhastigheden er hurtig, eller når F-værdien er lav. Dette vil ikke påvirke det
billede, der optages.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduktion] til [Til] (side 63).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
• Retoucher billedet ved hjælp af [Rødøjereduktion] (side 72).
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 2).
Det billede, der ses gennem søgeren, stemmer ikke overens med det aktuelle
optageområde.
• Det parallelle fænomen optræder, når emnet er tæt på. I sådanne tilfælde skal LCD-skærmen
bruges til at bekræfte det korrekte optageområde.
• Billeder kan ikke bekræftes gennem søgeren, når der bruges digital zoom.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
(side 42).
• Batteriniveauet er lavt. Isæt et opladet batteri.
124
Fejlfinding
Det samme billede tages flere gange.
• [Opt.funkt.] indstillet til [Serie optagelse]. Eller [Scenegenkendelse] er indstillet til
[Avanceret] (side 53, 54).
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på knappen
(afspilning) (side 36).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 109).
• Sony garanterer ikke afspilning af billedfiler på et kamera, hvis filerne er behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er tilsluttet via USB. Slet USB-forbindelsen (side 105).
• Afspilning er ikke muligt, når Smiludløser er i standby. Afslut standbytilstanden ved at trykke
udløserknappen helt ned.
• Dette skyldes kopiering af billeder fra pc'en til "Memory Stick Duo" uden brug af "Picture
Motion Browser" (side 109). Sådanne billeder kan afspilles i Mappevisning (side 68).
• Nogle gange kan en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, som er taget med ældre
Sony-modeller, ikke afspilles. Sådanne billeder kan afspilles i Mappevisning (side 68).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Indikatorer på skærmen er slået fra. Få vist indikatorerne på skærmen ved at trykke på v
(DISP) på kontrolknappen (side 20).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilningen begynder.
• Dette kan skyldes billedbehandlingen. Dette er ikke en fejl.
Skærmen er sort i højre og venstre side.
• [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 92).
Kan ikke høre musik under et diasshow.
• Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 110).
• Kontroller, at indstillingerne for lydstyrke og diasshow er korrekte (side 38).
• Kontroller [Video ud], om kameraets videoudgangssignal er indstillet til tv-apparatets
Fejlfinding
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
farvesystem (side 88).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 95).
• Hvis USB-stikket på multistikkablet er sluttet til en anden enhed, skal det afbrydes (side 105).
• Du forsøger at afspille film med HD(1080i)-udgang. Der kan ikke vises film i HD-kvalitet.
Indstil [COMPONENT] til [SD] (side 87).
125
Fejlfinding
Sletning
Kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 77).
Computere
Kender ikke de styresystemer, som kameraet understøtter.
• Se "Anbefalet computermiljø" på side 99 for Windows og side 111 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og Memory Stick Reader/Writer understøtter "Memory Stick
PRO Duo". Brugere af computere og Memory Stick Readers/Writers, der er fremstillet af
andre end Sony, skal kontakte de pågældende producenter.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du slutte kameraet til computeren
(side 103, 111). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet.
• Når batteriniveauet er lavt, skal du isætte et opladet batteri eller bruge lysnetadapteren
(medfølger ikke) (side 103).
• Indstil [USB-tilslut] til [Mass Storage] (side 87).
• Brug multistikkablet (medfølger) (side 103).
• Fjern multistikkablet fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen.
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 103).
Kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og din computer ved hjælp af en USB-forbindelse (side 103).
• Følg den kopieringsfremgangsmåde, der passer til dit operativsystem (side 107, 111).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
der er formateret med kameraet (side 82).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Picture Motion Browser" ikke
automatisk.
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 103).
126
Fejlfinding
Kan ikke afspille billeder på din computer.
• Hvis du bruger "Picture Motion Browser", skal du se din "PMB Guide" (side 102).
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Hvis du ikke ved, hvordan man bruger "Picture Motion Browser".
• Se din "PMB Guide" (side 102).
Billedet og lyden afbrydes af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller fra "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til din computers harddisk, og afspil den derefter fra harddisken (side 103).
Kan ikke udskrive et billede.
• Se betjeningsvejledningen til printeren.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 105).
• Følg de korrekte fremgangsmåder (side 109).
• Når du kopierer billeder til en computer uden at bruge "Picture Motion Browser", vises
billederne ikke i tilstanden Datovisning. Vis billederne i tilstanden Mappevisning.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke isætte en "Memory Stick Duo".
• Isæt den i den korrekte retning.
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Intern hukommelse
• Der er en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
Fejlfinding
Der kan ikke afspilles billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
Dataene i den interne hukommelse kan ikke kopieres til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kopier billedet til "Memory Stick Duo" med tilstrækkelig
kapacitet.
127
Fejlfinding
Dataene på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig.
Udskrivning
Se "PictBridge-kompatibel printer", og læs nedenstående punkter.
Billeder udskrives med begge sider afskåret.
• Alle billedets sider beskæres muligvis, afhængigt af printeren. Specielt hvis du udskriver et
billede, der er optaget med et billedformat, der er indstillet til [16:9], kan siden af billedet
være afskåret.
• Ved udskrivning af billeder på din printer kan du prøve at annullere beskæring eller
indstillinger til billede uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder disse
funktioner.
• Når du får billeder udskrevet i en fotoforretning, skal du spørge, om de kan udskrive
billederne uden at afskære begge sider.
Kan ikke udskrive billeder med dato.
• Ved hjælp af "Picture Motion Browser" kan du udskrive billeder med dato (side 102).
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Da billeder, der optages
med kameraet, imidlertid indeholder oplysninger om optagelsesdatoen, kan du udskrive
billeder med datoen overlejret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger.
Kontakt producenten af printeren eller softwaren angående oplysninger om kompatibilitet
med Exif-oplysninger.
• Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem overlejre datoer på billederne.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge eller ej.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] (side 87).
• Fjern multistikkablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du
finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
128
Fejlfinding
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt tilsluttet med multistikkablet.
• Tænd printeren. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med
printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, udskrives billeder muligvis ikke. Fjern
multistikkablet, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
multistikkablet, slukke og tænde printeren og derefter tilslutte multistikkablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer, eller billeder, som er redigeret på en computer,
kan muligvis ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Kontroller, at multistikkablet blev afbrudt, før ikonet
(PictBridge-tilslutning) forsvandt.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billedet indeholder ikke optagedata, så datoen kan ikke indsættes. Indstil [Dato] til [Fra], og
udskriv billedet igen (side 117).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives i den valgte størrelse.
• Hvis du vil bruge papir af et andet format efter printeren er sluttet til kameraet, skal du
afbryde forbindelsen og isætte multistikkablet igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 117) eller printeren.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Fejlfinding
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
129
Fejlfinding
Andet
Kan ikke nulstille filnummeret.
• Hvis du udskifter optagemediet, kan filnumrene ikke initialiseres med kameraet. Hvis du vil
initialisere filnumrene, skal du vælge [Format] (side 82, 84) og udføre [Initialiser] (side 85).
Men dataene på "Memory Stick Duo" eller i den interne hukommelse slettes, og alle
indstillinger, herunder datoer, nulstilles.
Kameraet fungerer ikke, når objektivet er trukket ud.
• Forsøg ikke på at tvinge objektivet, som ikke længere bevæger sig.
• Isæt et opladet batteri, og tænd kameraet igen.
• Du må aldrig fjerne batteriet/din "Memory Stick Duo", mens adgangslampen lyser. Dette kan
beskadige dataene på din "Memory Stick Duo"/den indbyggede hukommelse.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.
Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker kameraet.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Udskift det med et batteri, som er opladet.
Kameraet bliver varmt, hvis du bruger det for længe ad gangen.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 93).
• Det interne genopladelige reservebatteri er tomt. Isæt et opladet batteri, og vent i 24 timer
eller mere med strømmen slået fra.
Du ønsker at ændre datoen eller klokkeslættet.
• Indstil datoen og klokkeslættet (side 93).
130
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticering
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, fungerer kameraets
selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to
cifre (angivet med ss) er forskellige,
afhængigt af kameraets indstilling.
Hvis du ikke kan løse problemet efter at
have forsøgt følgende muligheder et par
gange, skal kameraet til reparation. Kontakt
din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd kameraet igen.
C:13:ss
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
batteriet. Afhængigt af forholdene
under brug eller typen af batteri blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
Kan kun anvendes med kompatibelt
batteri
• Det isatte batteri er ikke et NP-BG1-
batteri (medfølger) eller et NP-FG1batteri (medfølger ikke).
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv at slukke
og tænde kameraet igen, eller tag
"Memory Stick Duo" ud og sæt den ind
flere gange.
• Der er opstået en formateringsfejl på
den interne hukommelse, eller der er
isat en ikke-formateret "Memory Stick
Duo". Formater den interne
hukommelse eller "Memory Stick Duo"
(side 82, 84).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Isæt en ny
"Memory Stick Duo".
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Intern hukomm.fejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen.
Indsæt Memory Stick'en igen
• Isæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges til kameraet (side 136).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Stikdelen på din "Memory Stick Duo"
er snavset.
E:61:ss
Forkert Memory Stick-type
• Den isatte "Memory Stick Duo" kan
E:91:ss
ikke bruges til kameraet (side 136).
Fejlfinding
E:62:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 85), og tænd for
strømmen igen.
Ikke adgang til Memory Stick
Adgang nægtet
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
adgangskontrol.
131
Advarselsindikatorer og meddelelser
Formateringsfejl for Memory Stick
Formateringsfejl for intern
hukommelse
• Formater mediet igen (side 82, 84).
Memory Stick låst
• Du bruger "Memory Stick Duo" med
knappen til skrivebeskyttelse, og
knappen er i positionen LOCK. Sæt
knappen i optagestilling.
Ingen ledig plads i intern
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
(side 42).
Skrivebesk. huk.
• Kameraet kan ikke optage eller slette
billeder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen billeder
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget i den interne hukommelse.
• Ingen billeder, som kan afspilles, er
optaget på "Memory Stick Duo"
• Den valgte mappe indeholder ikke en
fil, der kan afspilles i et diasshow.
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (for eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg en anden mappe,
eller opret en ny mappe (side 82, 83).
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet. Sony garanterer ikke afspilning
af billedfiler på et kamera, hvis filerne
er behandlet på en computer eller
optaget med et andet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe, som ikke kan
indstilles som optagemappe på dit
kamera. Vælg en anden mappe
(side 83).
Filbeskyttelse
• Ophæv beskyttelsen (side 77).
Til stor billedstørrelse
• Du afspiller et billedformat, der ikke
kan afspilles på kameraet.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
antislørfunktionen til, eller monter
kameraet på et stativ for at fastholde
kameraet.
640(Fin) er ikke tilgængelig
• Film i størrelsen 640(fin) kan kun
optages ved hjælp af en "Memory Stick
PRO Duo". Isæt en "Memory Stick
PRO Duo", eller indstil billedformatet
til et andet format end [640(Fin)].
Makro er ugyldig
• Makrofunktionen er ikke tilgængelig
med de aktuelle indstillinger (side 31).
Indstillingerne for blitz kan ikke
ændres
• Blitzen er ikke tilgængelig med de
aktuelle indstillinger (side 31).
132
Advarselsindikatorer og meddelelser
Maksimalt antal billeder markeret
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en
• Du kan vælge op til 100 billedfiler i
[Flere billeder].
• Hvis du vælger alle billedfiler fra en
dato/mappe/favoritter, er det maksimale
antal 999.
• Du kan føje op til 999 billeder til
Favoritter og markere op til 999 filer
med udskriftsbestillingsmærket
.
Annuller valgte.
Ikke nok batteri
• Når du kopierer et billede, som er
optaget i den interne hukommelse, til
"Memory Stick Duo", skal du bruge et
fuldt opladet batteri.
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
normal musikfil.
• Udfør [Format musik], og hent derefter
en ny musikfil.
Formateringsfejl for hukommelse til
musik
• Udfør [Format musik].
Handlingen kan ikke udføres
for filmfiler
• Du har valgt en funktion, der ikke er
tilgængelig til film.
Handlingen kan ikke udføres
for ikke-understøttede filer
• Billedbehandling og andre
redigeringsfunktioner på kameraet kan
ikke udføres på billedfiler, der er
behandlet med en computer, eller på
billeder, der er taget med et andet
kamera.
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
• Datatransmissionen til printeren er
Behandler···
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
• Hvis du vælger alle billedfiler fra en
dato/mappe/favoritter, kan dette tage
noget tid.
• Nogle funktioner er begrænsede, når
kameraet er sluttet til en PictBridgekompatibel printer.
Handlingen kan ikke udføres
under HD(1080i)-output
• Nogle funktioner er begrænsede, når
kameraet er tilsluttet et HD-tv (High
Definition).
Kan ikke finde ansigt til
Fejlfinding
muligvis ikke afsluttet endnu. Du må
ikke fjerne multistikkablet.
Handlingen kan ikke udføres
ved brug af PictBridge-forbindelse
• Retouchering kan muligvis ikke lade sig
gøre. Dette afhænger af billedet.
Sluk, og tænd kameraet igen
• Fejl i objektiv.
133
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selv-timer er ugyldig
• Selvudløseren er ikke tilgængelig med
de valgte indstillinger (side 31).
Gendan data
Gendanner data
• Datooplysninger eller andre data
genoprettes i tilfælde, hvor billeder er
blevet slette på pc'en.
• Antallet af billeder overskrider det
antal, som kameraets datosystem kan
klare (under 20.000). Sletter billeder i
Datovisning.
134
Andet
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren
(medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformer (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
Andet
135
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-optagemedie. De typer
"Memory Stick Duo", som kan bruges med
kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det
kan dog ikke garanteres, at alle "Memory
Stick Duo"-funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Kameraet understøtter ikke
højhastighedsdataoverførsel med et parallelt
interface.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der bruger krypteringsteknologi.
Dataoptagelse/-afspilning, som kræver
MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med
dette kamera.
*3) [640(Fin)]-formatfilm kan optages.
*4) Kameraet understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel. Understøtter 4-bit parallel
dataoverførsel svarende til "Memory Stick
PRO Duo".
• Dette produkt understøtter "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• En "Memory Stick Duo", der er formateret på en
computer, fungerer muligvis ikke med
kameraet.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
136
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning.
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
• Vi anbefaler sikkerhedskopiering af vigtige data
på en harddisk.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke etiketter direkte på "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke stikdelen på "Memory Stick Duo" med
hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• "Memory Stick Duo" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan få den galt i
halsen.
• Sæt ikke andet end "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen. Ellers kan der
opstå fejl.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Om "Memory Stick Duo"
Bemærkninger om brug af Memory Stick
Duo-adapter (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at sætte "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du sætter
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, kan du måske ikke få den ud igen.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" isættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Forkert isætning kan føre til
fejl på enheden.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter på en "Memory
Stick"-kompatibel enhed, skal du sørge for, at
Memory Stick Duo-adapteren vender den rigtige
vej, når den sættes i. Bemærk, at ukorrekt brug
kan beskadige udstyret.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden, at der
er monteret en "Memory Stick Duo". Hvis det
gøres, kan det medføre, at enheden ikke
fungerer korrekt.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
16 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med kameraet.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro" (medfølger ikke)
Andet
• Hvis du vil bruge kameraet med en "Memory
Stick Micro", skal du sætte "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter, der har Duostørrelse. Hvis du sætter en "Memory Stick
Micro" i kameraet med en "M2"-adapter, der
ikke har Duo-størrelse, kan du muligvis ikke
fjerne den fra kameraet igen.
• "Memory Stick Micro" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan få den galt i
halsen.
137
Om batteriet
Om opladning af batteriet
Om batteriets levetid
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivelsestemperatur på 10 °C til 30 °C. Batteriet
kan muligvis ikke lades helt op uden for dette
temperaturinterval.
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten forringes i løbet af tiden og
ved gentagen brug. Hvis brugstiden mellem
opladningerne falder betydeligt, er det nok tid til
at udskifte batteriet med et nyt.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hvert batteri bruges i.
Effektiv brug af batteriet
• Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er
driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt.
Det anbefales at gøre følgende for at sikre
længere brug af batteriet:
– Placer batteriet i en lomme, der er tæt på
kroppen, for at varme det op, og sæt det i
kameraet, umiddelbart før du begynder at
optage.
• Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz
eller zoomer hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterier ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batteriet på meget varme
steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Sådan opbevares batteriet
• Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og
opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets
fulde funktionsdygtighed opretholdes ved at
lade det helt op og aflade det helt på kameraet
mindst en gang om året under opbevaringen.
• For at aflade batteriet på kameraet skal du
afspille et diasshow (side 38), indtil kameraet
slukkes.
• For at undgå at gøre stikket snavset,
kortslutning, osv. skal du sørge for at bruge den
medfølgende batteriholder ved transport og
opbevaring.
138
Kompatible batterier
• NP-BG1 (medfølger) kan kun bruges i Gtypekompatible Cyber-shot-modeller.
• Hvis du bruger et NP-FG1-batteri (medfølger
ikke), vises der en minutangivelse efter
batteriindikatoren (
60 min).
Om batteriopladeren
Om batteriopladeren
• Kun batterier af typen NP-BG og NP-FG må
oplades med batteriopladeren (medfølger).
Andre batterier end den angivne type kan lække,
blive overophedet eller eksplodere, hvis du
prøver at oplade dem, hvilket medfører fare for
elektrisk stød og brandsår.
• Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren.
Hvis du efterlader det opladede batteri i
opladeren, kan batteriets levetid forkortes.
• Når CHARGE-lampen blinker, skal du fjerne
det batteri, der lades op, og sætte det i
batteriopladeren igen, indtil det klikker på plads.
Når CHARGE-lampen blinker igen, kan det
betyde, at batteriet er defekt, eller at der er sat et
batteri af forkert type i opladeren. Kontroller, at
batteriet er af den angivne type. Hvis batteriet er
af den angivne type, skal du fjerne batteriet,
udskifte det med et nyt eller andet og
kontrollere, om opladeren fungerer korrekt.
Hvis opladeren fungerer korrekt, kan der være
opstået en batterifejl.
Andet
139
Til Cyber-shot Station
Om Cyber-shot Station
Kameraet understøtter Cyber-shot Station CSS-HD2 (medfølger ikke).
En Cyber-shot Station (medfølger ikke) muliggør hurtigere opladning end den medfølgende batterioplader
og let tilslutning til et tv.
Yderligere oplysninger om betjening findes i den betjeningsvejledning, der følger med Cyber-shot Station.
140
Indeks
Indeks
Tal
COMPONENT..................... 87
Favoritter ..............................68
1 tryk indst. ..........................61
Computer.............................. 98
Fejlfinding ..........................120
Anbefalet miljø ..... 99, 111
Filnavn ................................105
Kopiere billeder
............................ 103, 111
Filplacering.........................105
Macintosh.................... 111
Filtypenavn .........................109
AF-afstandsmålerramme.......58
Software ...................... 100
Fiskeøjeobjektiv ...................74
AF-fkt. .................................90
Fluorescerende lys 1, 2, 3 .....60
AF-lampe ..............................89
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
med kameraet.............. 109
AF-lås ...................................59
Windows ....................... 98
Format.............................82, 84
A
Advarselsindikatorer og
meddelelser..................131
Auto programmeret, tilstand
.......................................23
Autofokus .........................7, 58
Autojustering, tilstand ..........24
Autom. visn. ........................92
Autoretning ...........................92
B
Batteri .................................138
Batterioplader .....................139
Beskyt ...................................77
Beskær ..................................72
Billedfilplaceringer og filnavne
.....................................105
Billedformat ....................11, 49
Filtrer efter ansigter ..............70
Fokus ..........................7, 25, 58
Format musik......................110
D
Funkt.guide ...........................85
Dagslys................................. 60
Funktionsvælger ...................23
Dato ...................................... 93
Fyrværkeri, tilstand...............30
Datoliste ............................... 69
Følsomhed for smilregist. ....52
Datovisning .......................... 68
Delvis farve .......................... 73
G
Diasshow ........................ 38, 71
Gitterlinje..............................89
Digital zoom......................... 90
DirectX ............................... 100
H
DISP ..................................... 20
HD(1080i).............................87
DPOF ........................... 78, 118
Hent musik..........................110
DRO ..................................... 63
Histogram .......................20, 21
Hold kameraet roligt.............24
HOME ..................................44
Bip ........................................85
Eksponering ........................... 9
Hukommelsesadmin. ...........82
Blitz (Hvidbalance)...............61
Eksponeringsbracketing ....... 53
Hvidbalance ..........................60
Blitz slukket ..........................26
Ekstra høj følsomhed, tilstand
...................................... 29
Hvidbalance under vandet
.......................................62
Ekstra højhast.-serieopt.,
tilstand........................... 29
Høj følsomhed, tilstand ........29
Blitzniveau ............................62
Blænde ....................................9
Enkelt ................................... 90
I
Blød fokusering ....................73
Et tryk................................... 61
Indeksskærm.........................37
Blødt snap, tilstand ...............29
EV ........................................ 55
Indikator ...............................16
Brug af kameraet i udlandet
.....................................135
F
Indikatoren for AE/AF-lås
.................................24, 59
Farvefilter............................. 65
Indstillinger...........................85
C
Farvemætning....................... 66
Indstillinger af ur ..................93
Farver ................................... 10
Initialiser...............................85
Farvetilstand......................... 64
Install ..................................100
Blitz, tilstand...................26, 50
BRK ......................................53
Center-AF .............................58
Centreret måling ...................57
Indeks
Billedkvalitet ........................11
E
141
Indeks
Intern hukommelse ...............22
Menu
Element......................... 47
Registrering af ansigter ........ 51
ISO..............................9, 10, 56
Visning ......................... 69
Registrering af smil .............. 52
Monitor ................................ 90
J
Retouchering ........................ 72
MPG................................... 106
Retro ..................................... 75
JPG .....................................106
MTP ..................................... 87
Roter ..................................... 78
Justering af EV ...............21, 55
Multi-AF .............................. 58
Rødøjereduktion ............. 63, 72
Multistik............... 95, 103, 116
K
Multistikkabel ............ 103, 116
S
Kameraets dele .....................14
Music Transfer........... 110, 112
Scenegenkendelse................. 54
Kontrast ................................66
Musikværktøj ..................... 110
SD......................................... 87
Konvert.obj. .........................91
Måling på flere områder ...... 57
Selvdiagnosticering ............ 131
Kopier...................................83
Kopiere billeder til computeren
.....................................103
Kryds til punktmåling...........57
L
Landskab, tilstand.................30
Langsom synkro ...................26
Language Setting ..................94
LCD-skærm ..........................20
Semi-manuel.........................59
Nem optagelse, tilstand........ 25
Sepia ..................................... 65
NTSC ................................... 88
Serie optagelse......................53
O
S-H ....................................... 65
Skarphed............................... 66
Operativsystem ............ 99, 111
Opret lagr.mappe ................. 82
Opt.funkt. ............................. 53
Optagelse
film ............................... 24
Lyd........................................36
Lysmålermetode ...................57
Selvudløser ...........................27
N
Lukkerhastighed .....................9
stillbillede ..................... 24
Optagelsesindstil. 1 .............. 89
Optagelsesindstil. 2 .............. 92
Skift lagringsmappe.............. 83
Skinnende .............................60
Skyer..................................... 60
Skærm
Indikator........................ 16
LCD-baggrundsbelysning
....................................... 20
Optisk zoom ................... 25, 90
Ændring af skærmvisning
....................................... 20
Overeksponering .................... 9
Slet.................................. 42, 69
Makro ...................................26
P
Sletning af billeder ............... 42
Manuel eksponering, tilstand
.......................................34
PAL...................................... 88
Sløring .................................... 8
Pc ......................................... 98
Sløring af omkreds ............... 74
PictBridge .................... 87, 115
Smart zoom .......................... 90
Picture Motion Browser..... 102
Smil ......................................75
Pixel ..................................... 11
Smil-demotilstand ................ 86
Primære indstill. 1................ 85
Smiludløser, tilstand.......29, 32
Primære indstill. 2................ 87
Sne, tilstand .......................... 30
Præcision Digital zoom........ 90
Software ............. 100, 102, 110
PTP....................................... 87
Spot - AF .............................. 58
Punktmåling ......................... 57
SteadyShot............................ 67
M
Macintosh-computer...........111
Anbefalet miljø............111
Mappe
Oprettelse ......................82
Skifte .............................83
Vælg ..............................79
Mappevisning .......................68
Mass Storage ........................87
"Memory Stick Duo"..........136
Memory Stick-værktøj .........82
142
R
Internt huk.værktøj ...............84
Format .....................82, 84
Indeks
Strand, tilstand ......................30
W
Støjreduktion ........................64
Windows-computer .............. 98
Støjreduktion ved lange
lukkerhastigheder ..........17
Anbefalet miljø ............. 99
Z
T
Tilføj/fjern Favoritter............70
Tilpasning af flere.................76
Tilslutning
Computer .....................103
Printer ..........................116
Zoom .................................... 25
Zoom under afspilning ......... 36
Æ
Ægte ..................................... 64
Tv...................................95
Tryk halvvejs ned ...................7
Tusmørke portræt, tilstand....30
Tusmørke, tilstand ................30
Tv..........................................95
Tvungen blitz ........................26
Tværfilter ..............................74
U
Udskriftsbestillingsmærke
...............................78, 118
Udskriv .........................78, 114
Udskrive direkte..................115
Udskrivning i en fotoforretning
.....................................118
Under vandet.........................31
Undereksponering...................9
USB-tilslut ............................87
Uskarp maskering .................73
V
Valg af motiv ..................28, 49
VGA......................................12
Vis zoom i bredf. .................88
Indeks
Video ud ...............................88
Visning af billeder ................36
Visningsmenu .......................69
Visningstilstand ..............68, 69
Vivid .....................................64
Vælg mappe ..........................79
143
Bemærkninger om licens
Kameraet indeholder "C Library"-,
"Expat"- og "zlib"-software. Softwaren
stilles til rådighed på baggrund af
licensaftaler med opretshaverne. På
baggrund af anmodninger fra opretshaverne
til softwaren er vi forpligtet til at oplyse om
følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
cd-rom'en. Heri findes licenser (på engelsk)
til "C Library"-, "Expat"- og "zlib"softwaren.
Om GPL og LGPL til GNU-software
Kameraet indeholder software, der er
underlagt følgende GNU General Public
License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter
kaldt "LGPL").
Ifølge disse licenser har du ret til at få
adgang til, ændre og videredistribuere
kildekoden til de pågældende
softwareprogrammer i henhold til de
betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du
kan downloade den på følgende URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os
vedrørende kildekodens indehold.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
cd-rom'en. Heri findes licenser (på engelsk)
til "GPL"-, "LGPL"-softwaren.
Visning af PDF'en kræver Adobe Reader.
Hvis dette program ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det på Adobe
Systems webside:
http://www.adobe.com/
144
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Download PDF

advertising