Sony | DCR-SR35E | Sony DCR-SR35E Betjeningsvejledning

3-286-672-81(1)
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
8
Introduktion
12
Digitalt videokamera
Handycam Håndbog
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/
SR55E/SR65E/SR75E/SR85E

2008 Sony Corporation
Optagelse og
22
afspilning
Redigering
37
Udnyttelse af
optagemedier
51
Brugertilpasning af
videokameraet
55
Fejlfinding
76
Yderligere oplysninger
87
Hurtig reference
96
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne Håndbog grundigt og gemme den til
fremtidig brug.
Bemærkninger om brug
I "Handycam Håndbog" (denne håndbog)
Betjening og håndtering af videokameraet
forklares. Se også "Betjeningsvejledning"
(separat bog).
Håndtering af billeder, der er optaget i
videokameraet via computeren
Se "PMB Guide" på den medfølgende CDROM.
Du
kan ikke bruge enhver type
hukommelseskort bortset fra de ovenfor
nævnte.
"Memory Stick PRO Duo" kan kun bruges
sammen med "Memory Stick PRO"-kompatibelt
udstyr.
Du må ikke sætte en mærkat på din "Memory
Stick PRO Duo" eller på din Memory Stick
Duo-adapter.
Indsæt "Memory Stick PRO Duo" i Memory
Stick Duo-adapteren ved brug af en "Memory
Stick PRO Duo" with "Memory Stick"kompatibelt udstyr.
Brug af videokameraet
Hold
ikke videokameraet i de følgende dele, og
hold det ikke i stikdækslerne.
Typer af "Memory Stick", der kan bruges i
videokameraet
Til
optagelse af film anbefales, at du bruger
en "Memory Stick PRO Duo" på 512 MB eller
større, som er mærket med:

("Memory Stick
PRO Duo")*

("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Markeret med Mark2 eller ej, begge kan
anvendes.
Se side 57 angående optagetiden for en
"Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Denne størrelse understøttes af
videokameraet).
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i dit videokamera).
"Memory
Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" omtales begge som "Memory
Stick PRO Duo" i denne håndbog.
LCD-skærm
Videokameraet
Batteri
er ikke støvsikkert, drypsikkert
eller vandtæt. Se "Om håndtering af
videokameraet" (s. 92).
Gør intet af følgende, når
(film)/
(stillbillede) indikatoren (s. 17) eller ACCESS
indikatoren (s. 25) lyser. I modsat fald kan
mediet blive beskadiget, optagne billeder kan gå
tabt, eller der kan opstå andre fejl.
 Fjerne "Memory Stick PRO Duo".
 Fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet.
 Udsætte videokameraet for stød eller
rystelser.
Når du tilslutter videokameraet til en anden
enhed med et kabel, skal du kontrollere, at
stikket vender rigtigt. Hvis du tvinger stikket
ind i terminalen, bliver denne beskadiget,
hvilket kan resultere i fejl på videokameraet.
Tag fat i din Handycam Station og DC-stikket
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E), og fjern
vekselstrømsadapteren fra din Handycam
Station.
Sørg for, at dreje POWER-kontakten til
OFF (CHG), når du sætter videokameraet i
Handycam Station eller tager videokameraet ud
af den (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Tilslut
kablerne til stikkene i Handycam
Station, når du bruger videokameraet tilsluttet
til Handycam Station. Tilslut ikke kablerne
til både Handycam Station og videokameraet
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Om menupunkterne, LCD-panel og objektiv
Et
menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse eller
afspilning.
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixler
udgør over 99,99%. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde,
blå eller grønne), som konstant vises på LCDskærmen. Disse punkter er opstået under
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelsen.
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt eller
grønt punkt
Hvis
LCD-skærmen eller objektivet udsættes
for direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at videokameraet ikke fungerer
korrekt.
Ret ikke videokameraet mod solen. Det kan
medføre fejl i videokameraet. Tag i stedet
billeder af solen under svage lysforhold, f.eks.
ved skumring.
Om optagelse
Tv-programmer,
film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan
være i strid med loven om ophavsret.
Om ændring af sprogindstillingen
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges
til at illustrere betjeningen. Du kan vælge
et andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (s. 18).
Om denne Håndbog
De
LCD-skærmbilleder og indikatorer, der er
vist i denne Håndbog, er optaget med et digitalt
stillbilledkamera og kan se anderledes ud, end
hvad du er vant til.
Design og specifikationer på optagemedie og
andet tilbehør kan ændres uden varsel.
I denne håndbog kaldes harddisken i dit
videokamera og "Memory Stick PRO Duo" for
"medier".
Medmindre andet er angivet, er illustrationerne
i denne håndbog baseret på DCR-SR85E.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det indeholder
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver.
MTF = Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
Inden
du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at
billedet og lyden optages uden problemer.
Der kan ikke kompenseres for indholdet af
en optagelse – dette gælder også, selvom den
manglende optagelse eller afspilning skyldes en
fejl i videokameraet, på optagemediet, osv.
Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/
område. Hvis du vil se optagelserne på et tv,
skal du bruge et tv, der er baseret på PAL.
Bemærkninger om Handycam med harddisk
Gem alle dine optagne billeddata
Når videokameraet er sluttet til en computer
Gem
Du
alle dine optagne billeder jævnligt på
eksterne medier for at forhindre, at dine
billeddata går tabt. Det anbefales, at du gemmer
billeddataene på en disc, f.eks. en DVD-R
ved hjælp af din computer (s. 36). Du kan
også gemme dine billeddata ved hjælp af en
videobåndoptager eller en DVD/HDD-optager
(s. 46).
Udsæt ikke videokameraet for stød eller
vibrationer
Videokameraets
harddisk vil muligvis ikke blive
genkendt, og optagelse eller afspilning er derfor
ikke mulig.
Udsæt ikke enheden for stød, især under
optagelse/afspilning. Efter afspilning,
mens ACCESS-indikatoren er tændt, må
videokameraet ikke udsættes for vibrationer
eller stød.
Undgå at støde kameraet mod en genstand, når
der anvendes en skulderrem (medfølger ikke).
Brug ikke dette videokamera på steder med
meget støj.
Videokameraets harddisk vil muligvis ikke blive
genkendt, og optagelse eller afspilning er derfor
ikke mulig.
Faldsensor
Til
at beskytte den interne harddisk mod stød
under fald har videokameaet en faldsensorfunktion (s. 68). Ved fald eller stød kan støjen
fra blokeringen til beskyttelse af videokameraet
muligvis blive registreret på optagelsen. Hvis
faldsensoren gentagne gange registrerer et fald,
kan optagelsen/afspilningen blive afbrudt.
Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter
Sørg
for kun at fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når der er slukket på
POWER-kontakten.
Bemærkning om driftstemperaturer
Når
temperaturen i videokameraet bliver
meget høj eller meget lav, må du ikke bruge
videokameraet til optagelse eller afspilning, da
beskyttelsesfunktionerne i videokameraet kan
blive aktiveret i sådanne situationer. I så fald
vises en meddelelse på LCD-skærmen (s. 83).
skal ikke formatere videokameraets
harddisk ved hjælp en computeren. Hvis du
gør det, fungerer videokameraet muligvis ikke
korrekt.
Bemærkning om videokameraet anvendt i
højt beliggende områder
Du
må ikke tænde videokameraet i et område
med lavt tryk, hvor højden over havet er
mere end 3.000 meter. Dette kan beskadige
videokameraets harddisk.
Bemærkning om bortskaffelse/overførsel
Hvis
du udfører [MEDIA FORMAT] (s. 52) for
at formatere harddisken i videokameraet, sletter
du muligvis ikke data helt fra harddisken. Når
du overfører videokameraet til andre, anbefales
det, at du udfører [ EMPTY] (s. 53) for at
forhindre gendannelse af dine data.
Herudover anbefales det, at du destruerer selve
videokameraet, når du bortskaffer det,
Hvis du ikke kan optage/afspille billederne,
skal du udføre [MEDIA FORMAT]
Der
kan ske fragmentering af data på mediet,
hvis du gentager optagelse/sletning af billeder
i længere tid ad gangen. Billeder kan ikke
gemmes eller optages. I dette tilfælde skal du
gemme dine billeder på et eksternt medie først
(s. 36) og derefter udføre [MEDIA FORMAT]
(s. 52).
Fragmentering Ordliste (s. 104)
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera.................................................2
Bemærkninger om Handycam med
harddisk..........................................................4
Eksempler på motiver og løsninger.......7
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Betjeningssekvens........................................8
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer..........................9
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende
tilbehør........................................................ 12
Trin 2: Opladning af batteriet................. 13
Trin 3: Tænde og indstille dato og
klokkeslæt................................................... 17
Ændring af sprog................................................ 18
Trin 4: Justering af indstillinger før
optagelse.................................................... 19
Trin 5: Valg af medie.................................. 20
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam betjening)................. 22
Optagelse...................................................... 25
Zoom......................................................................... 27
Begynder at blinke hurtigt (QUICK ON)
................................................................................... 27
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot plus).............................................. 28
Justering af eksponeringen til motiver i
modlys................................................................... 28
Optagelse i spejltilstand................................. 28
Afspilning...................................................... 29
Søgning efter ønsket sekvens punkt
(Film Roll Index)............................................... 31
Søgning efter ønsket sekvens efter
ansigt (Face Index)......................................... 31
Søgning efter de foretrukne billeder ved
hjælp af dato (Datoindeks)....................... 32
Brug af afspilningszoom................................ 33
Sådan afspiller du en serie billeder
(diasshow)........................................................... 33
Afspilning af billedet på et TV................ 34
Gemme billeder.......................................... 36
Redigering
(OTHERS) kategori............................... 37
Sletning af billeder..................................... 38
Sådan optages stillbilleder fra en film
........................................................................ 40
Sådan dubbes/kopieres stillbilleder fra
en "Memory Stick PRO Duo" med dit
videokamera.............................................. 41
Opdeling af en film.................................... 43
Oprettelse af afspilningslisten............... 44
Dubbing til andre enheder..................... 46
Udskrivning af optagne stillbilleder
(PictBridge-kompatibel printer) ........ 49
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE MEDIA) kategori............. 51
Kontrol af medieoplysningerne............ 51
Sletning af alle billederne
(Formatering)............................................ 52
Forhindring af gendannelse af dataene
på harddisken i videokameraet.......... 53
Reparation af billeddatabasefilen........ 54
Brugertilpasning af
videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)kategorien i HOME MENU..................... 55
Brug af HOME MENU........................................ 55
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter............................................... 56
MOVIE SETTINGS......................................... 57
(Punkter til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS....................................... 60
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
VIEW IMAGES SET....................................... 62
(Punkter til brugertilpasning af
displayet)
SOUND/DISP SET........................................ 64
(Punkter til justering af lyden og
skærmen)
OUTPUT SETTINGS..................................... 65
(Punkter for tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
LANG.......................................... 66
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
GENERAL SET............................................... 67
(Andre opsætningspunkter)
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU..................................... 69
Brug af OPTION MENU.................................... 69
Optagepunkter i OPTION MENU............... 70
Visningspunkter i OPTION MENU............. 70
Funktioner, der er indstillet i OPTION
MENU............................................................ 71
Fejlfinding
Fejlfinding..................................................... 76
Advarselsindikatorer og meddelelser
........................................................................ 83
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet....... 87
Filer på videokameraets harddisk og
"Memory Stick PRO Duo"...................... 89
Vedligeholdelse og forholdsregler...... 90
Hurtig reference
Identifikation af dele og knapper......... 96
Indikatorer under optagelse og
afspilning..................................................102
Ordliste.........................................................104
Indeks...........................................................105
Eksempler på motiver og løsninger
Kontrol af dit
golfslag
SPORTS.........................................................73
Blomster tæt på
PORTRAIT......................................................73
FOCUS...........................................................71
TELE MACRO.................................................71
Fokusering
på hunden i
venstre side af
skærmbilledet
FOCUS...........................................................71
SPOT FOCUS..................................................71
Få en god optagelse
af en skibakke eller
strand
Baggrundsbelysning.....................................28
BEACH...........................................................73
SNOW...........................................................73
Et barn på scenen
under et spotlight
SPOTLIGHT....................................................73
Fyrværkeri i al sin
glans
FIREWORKS...................................................73
FOCUS...........................................................71
En sovende hund i
svagt lys
NightShot plus..............................................28
COLOR SLOW SHTR........................................74
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Betjeningssekvens
Du kan vælge mediet (harddisk eller "Memory Stick PRO Duo") separat til filmoptagelse og
stillbilledoptagelse (s. 20).
Det medie, du angiver, er aktivt for optagelse/afspilning/redigering.
Vær parat (s. 12).
 Skift afspilningsmedie (s. 20)
Optagelse med videokameraet (s. 25).
Afspilning af billeder.
 Visning på videokameraets LCD-skærm (s. 29)
 Visning på et TV tilsluttet videokameraet (s. 34)
Gem optagne billeder.
 Dubbing/kopiering af billeder fra harddisken til en
"Memory Stick PRO Duo" (s. 41)
 Lagring af billeder på en DVD ved hjælp af en computer
(s. 36)
 Overførsel af billeder til en computer (s. 36)
 Dubbing til andre enheder (s. 46)
Slet billeder.
Hvis mediet i videokameraet er fuldt, kan du ikke optage nye
billeder. Slet de billeddata, der er lagret på din computer eller på
en disc. Hvis du sletter billederne, kan du optage nye billeder på
den frie medieplads igen.
 Sletning af udvalgte billeder (s. 38)
 Sletning af alle billederne ([MEDIA FORMAT], s. 52).
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer
"
HOME MENU" - startpunkt for betjening af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (s. 10)
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Kategori
Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) kategori
(MANAGE MEDIA) kategori
Menupunkt
Side
Menupunkt
Side
MOVIE*
PHOTO*
26
26
MOVIE MEDIA SET*
PHOTO MEDIA SET*
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
20
20
51
52
54
(VIEW IMAGES) kategori
Menupunkt
Side
VISUAL INDEX*
29
31
INDEX*
INDEX*
PLAYLIST
31
44
(OTHERS) kategori
Menupunkt
Side
DELETE*
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY
EDIT
PLAYLIST EDIT
PRINT
USB CONNECT
38
40
41
42
43
44
49
89
(SETTINGS) kategori
Sådan tilpasses videokameraet (s. 55)*.
For punkter, der er tilgængelige i
kategorien
(SETTINGS), se side 56.
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening af (s. 22).
Brug af HOME MENU
4 Tryk på det ønskede punkt.
Eksempel: [EDIT]
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten
i pilens retning for at tænde for
strømmen.
5 Følg vejledningen på skærmen for
yderligere betjening.
Sådan skjules skærmbilledet HOME MENU
Tryk på
2 Tryk på
(HOME)  (eller ).
(HOME) 
.
Når du ønsker at vide noget om hvert
punkts funktion i HOME MENU - HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) 
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel:
10
(OTHERS) kategori
2 Tryk på
(HELP).
Den nederste del af knappen
skifter til orange.
(HELP)
3 Tryk på det punkt, som du vil vide
mere om.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Når du berører et punkt, vises
forklaringen på det på skærmen.
Hvis du vil anvende punktet, skal du
trykke på [YES], i modsat fald skal du
trykke på [NO].
Aktivering af HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Brug af OPTION MENU
Hvis du under optagelse eller afspilning
blot trykker på skærmen, vises de
tilgængelige funktioner på det pågældende
tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt at
foretage de forskellige indstillinger. Se side
69, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
(OPTION)
11
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at det følgende tilbehør fulgte
med videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Genopladeligt batteri
NP-FH40 (1) (s. 13, 91)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 13)
21-bens adapter (1) (s. 35)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Kun til modeller, der er mærket
Netledning (1) (s. 13)
i bunden.
CD-ROM "Handycam Application
Software"(1)
 Picture
Motion Browser (Software)
Guide
 Handycam Håndbog (denne håndbog)
 PMB
"Betjeningsvejledning" (1)
Handycam Station (1) (s. 13)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 34, 46)
USB-kabel (1) (s. 49)
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 100)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat.
12
Trin 2: Opladning af batteriet
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Du kan oplade "InfoLITHIUM"-batteriet
(H-serien) (s. 91), når det sidder i
videokameraet.
 Bemærkninger
Videokameraet
fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
pilens retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
Introduktion
1 Drej knappen POWER i
Batteri
2 Indsæt batteriet ved at skubbe det i
POWERkontakt
DC-stik
Med  mærke
øverst
DC IN-stik
Vekselstrømsadapter
Netledning
4
Til stikkontakten i
væggen
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
DC-stik
pilens retning, indtil det klikker på
plads.
3 For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Tilslut vekselstrømsadapteren til DC
IN-stikket i Handycam Station.
For DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket i videokameraet.
4 For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
Med  mærke til
højre
DC IN-stik
SR85E:
Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
vægstikket. Sæt videokameraet
i din Handycam Station, og
kontroller, at det er sat helt i bund.
Luk
DC IN-dækslet, når videokameraet
sættes i din Handycam Station.
Åbn stikdækslet.
Netledning
Vekselstrømsadapter
Til stikkontakten i
væggen
13
For DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
vægstikket.
CHG-indikatoren (opladning) lyser, og
opladning begynder.
CHG-indikatoren (opladning) slukkes,
når batteriet er fuldt opladet. Tag
vekselstrømsadapteren ud af DC INstikket.
Tag fat i Handycam Station (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E) eller
videokameraet og DC-stikket, og
fjern vekselstrømsadapteren fra DC
IN-stikket (DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E).
 Tip!
For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
 På samme måde som DCR-SR35E/SR36E/
SR45E/SR46E kan du oplade batteriet
ved at tilslutte vekselstrømsadapteren til
videokameraet.
For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Sådan fjernes videokameraet fra din
Handycam Station
Sluk for strømmen, og fjern videokameraet
fra din Handycam Station ved at tage fat
i både videokameraet og din Handycam
Station.
14
Sådan fjernes batteriet
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skub BATT (batteri)-udløserknappen, og
fjern batteriet.
BATT (batteri)udløserknap
 Bemærkninger
Når
du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at
(Film)-indikatoren/ (Still)-indikatoren
(s. 17)/ACCESS-indikatoren (s. 25) er slukket.
Hvis batteriet skal opbevares, skal det aflades
helt, før det opbevares i en længere periode (se
side 92 for oplysninger om opbevaring).
Sådan bruges en stikkontakt i væggen som
strømkilde
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Sådan kontrolleres batteriniveauet
(batterioplysninger)
Sæt POWER-kontakten til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysningerne i
ca. 7 sekunder. Hvis du vil have vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder,
skal du trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
Batteriniveau (ca.)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Batteri
Kontinuerlig
optagetid
NP-FH40
(medfølger)
NP-FH50
NP-FH100
90
105
105
125
230
270
515
600
45
50
50
60
115
125
255
285
Øverst:
Optagekapacitet (ca.)
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-FH40
(medfølger)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
125
135
170
390
Optagetid
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
NP-FH40
(medfølger)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
 Bemærkninger
Alle
tider er målt under følgende forhold:
[SP]
 LCD-baggrundsbelysningen tændes
 Optagetilstand:
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Batteri
Når mediet er indstillet til harddisken
Nederst: Når mediet er indstillet til "Memory
Stick PRO Duo"
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
Introduktion
NP-FH70
Typisk
optagetid*
Kontinuerlig
optagetid
100
110
115
130
245
280
555
625
Typisk
optagetid*
50
50
55
60
120
130
275
300
Batteri
NP-FH40
(medfølger)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Afspilningstid
120
140
140
165
300
350
680
785
15
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Batteri
NP-FH40
(medfølger)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Afspilningstid*
120
140
140
165
300
350
680
785
Øverst:
Når mediet er indstillet til harddisken
Nederst: Når mediet er indstillet til "Memory
Stick PRO Duo"
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Batteri
Før udskiftning af batteriet skal du dreje
POWER-kontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film)-indikatoren/ (Still)-indikatoren
(s. 17)/ACCESS-indikatoren (s. 25).
CHG-indikatoren (opladning) blinker under
opladning, eller Batterioplysninger (s. 14) vises
ikke korrekt under følgende forhold:
 Batteriet er ikke indsat korrekt.
 Batteriet er beskadiget.
 Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
Strømmen leveres ikke fra batteriet,
når vekselstrømsadapteren er tilsluttet
videokameraets DC IN-stik eller Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E),
selv hvis netledningen fjernes fra stikkontakten
i væggen.
Ved tilslutning af en ekstra videolampe
anbefales, at du bruger et NP-FH70/FH100batteri (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som
kun giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
16
Vedrørende opladningstid/optagetid/
afspilningstid
Tider målt ved brug af videokameraet ved 25°C
(10°C til 30°C anbefales).
Den tilgængelige optage- og afspilningstid
reduceres, når videokameraet bruges ved lave
temperaturer.
Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, hvor du bruger
videokameraet.
Vekselstrømsadapter
Brug en stikkontakt i nærheden, når du
bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten,
hvis der opstår en fejlfunktion, mens du bruger
videokameraet.
Undlad at placere lysnetadapteren på snæver
plads, f.eks. mellem en væg og et møbel.
Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i
kontakt med lysnetadapterens jævnstrømsstik
eller batteriterminalen for at undgå
kortslutning. Dette kan medføre fejl.
Selv om den er slukket, tilføres der stadig
vekselstrøm til videokameraet, så længe
det er tilsluttet stikkontakten i væggen via
vekselstrømsadapteren.
Trin 3: Tænde og indstille dato og klokkeslæt
Indstil datoen og klokkeslættet første
gang, du bruger videokameraet. Hvis du
ikke angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET], hver gang
du tænder videokameraet eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
3 Vælg det ønskede geografiske
område med
[NEXT].
/
, og tryk på
4 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
5 Angiv [Y] (år) med
/
.
Introduktion
(HOME)
Tryk på knappen på
LCD-skærmen.
POWER-kontakt
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten
i pilens retning gentagne gange,
indtil den pågældende lampe lyser.
(Film): Sådan optager du film
(Stillbillede): Sådan optager du
stillbilleder
Gå til trin 3, første gang du tænder for
dit videokamera.
2 Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
[CLOCK SET].
LANG] 
6 Vælg [M] med
/
derefter måneden med
, og indstil
/
.
7 Angiv [D] (dag), timer og minutter
på samme måde, og tryk på [NEXT].
8 Kontroller, at uret er indstillet
rigtigt, og tryk derefter på
.
Uret starter.
Du kan angive et hvilket som helst år
op til 2037.
Sådan slukkes for strømmen
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skærmen [CLOCK SET] vises.
17
 Bemærkninger
Hvis
du ikke bruger videokameraet i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede genopladelige
batteri, og datoen og klokkeslættet kan blive
slettet fra hukommelsen. I sådanne tilfælde skal
du oplade det genopladelige batteri og indstille
dato og klokkeslæt igen (s. 94).
Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt
for det. Du kan ikke betjene dit videokamera i
denne periode.
For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk,
hvis du ikke betjener videokameraet i ca. 5
minutter ([A.SHUT OFF], s. 67).
 Tip!
Optagedato og -klokkeslæt vises ikke under
optagelse, men optages automatisk på mediet og
kan blive vist under afspilning ([DATA CODE],
s. 62).
Se side page 88 for oplysninger om tidsforskelle.
Juster berøringspanelet [CALIBRATION]
(s. 94), hvis knapperne på berøringspanelet ikke
fungerer korrekt.
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på (HOME)  (SETTINGS)
 [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET], og vælg derefter det
ønskede sprog.
18
Trin 4: Justering af indstillinger før optagelse
Åbning af LENS COVER manuelt
Skub LENS COVER-kontakten til åben.
Hvis du vil tænde for DISP/BATT INFO
LCD-baggrundsbelysningen, skal du trykke
på DISP/BATT INFO og holde den nede i
nogle få sekunder, indtil
vises.
 Bemærkninger
Du
må ikke trykke på knapperne på LCDrammen, når du åbner eller justerer LCDpanelet.
Justering af LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (), og drej det til den
bedste vinkel til optagelse eller afspilning
().
90 grader
(maks.)
180 grader
(maks.)
90 grader
i forhold til
videokameraet
Introduktion
LENS COVER-kontakt
 Tip!
Når du er færdig med at optage eller afspille
billeder, skal du lukke LENS COVER.
 Tip!
Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader, kan
du lukke LCD-panelet, mens LCD-skærmen
vender udad. Dette er praktisk under afspilning.
Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS)
 [SOUND/DISP SET]  [LCD BRIGHT]
(s. 64), og juster LCD-skærmens lysstyrke.
Oplysningerne vises eller skjules (vis  eller
vis ikke) hver gang du trykker på DISP/BATT
INFO.
Fastgørelse af håndremmen
Spænd håndremmen, og hold
videokameraet korrekt.
DISP/BATT INFO
Sådan slukker du LCDbaggrundsbelysningen, så batteriet holder
længere
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller
når du vil spare på batteriet. Det optagne
billede påvirkes ikke af indstillingen.
19
Trin 5: Valg af medie
Du kan vælge harddisken eller "Memory
Stick PRO Duo" som optage/afspilnings/
redigeringsmedie i videokameraet. Vælg
mediet til film og stillbilleder separat.
Standardindstillingen er harddisk til film
og stillbilleder.
Harddisk
2 Tryk på [MOVIE MEDIA SET] for at
vælge mediet til film, og tryk på
[PHOTO MEDIA SET] for at vælge
mediet til stillbilleder.
Skærmbilledet til medieindstilling vises.
60min
Film
Stillbillede
"Memory Stick"
 Bemærkninger
Du
kan kun optage/afspille/redigere de valgte
medier. Når du ønsker at skifte medie, skal du
vælge mediet igen.
Optagetiden i optagetilstanden [SP]
(standardindstillingen) er følgende (ca.):
 Den interne harddisk:
DCR-SR35E/SR45E: 640 minutter
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 870
minutter
DCR-SR75E/SR85E: 1.310 minutter
Stick PRO Duo" (4 GB) fremstillet
af Sony Corporation: 80 minutter
Check antallet af optagne stillbilleder på LCDskærmen på videokameraet (s. 102).
 "Memory
1 Tryk på
(HOME) 
MEDIA) på skærmen.
20
(MANAGE
3 Vælg det medie, du vil indstille.
4 Tryk på [YES] 
.
Mediet er ændret.
Sådan bekræftes medieindstillingen
 Drej gentagne POWER-kontakten for
(Film)-indikatoren eller
at tænde
(Stillbillede)-indikatoren, afhængigt af det
medie, du vil kontrollere.
 Kontroller medieikonet på skærmen.
: Harddisk
: "Memory
Stick PRO Duo"
Indsætning af en "Memory Stick PRO
Duo"
Gør en "Memory Stick PRO Duo" klar, hvis
[MEMORY STICK] er valgt som medie.
Se side 2 for oplysninger om de typer
af "Memory Stick", du kan bruge i dit
videokamera.
Skærmbilledet [Create a new Image
Database File.] vises på LCD-skærmen
på videokameraet, når du indsætter en
ny "Memory Stick PRO Duo".
 Åbn dækslet Memory Stick Duo i pilens
retning.
 Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen i den rigtige
retning, indtil den klikker på plads.
 Luk Memory Stick Duo dækslet.
3 Tryk på [YES].
Introduktion
1 Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
Hvis du kun vil optage stillbilleder på
en "Memory Stick PRO Duo", skal du
trykke på [NO].
Fjernelse af "Memory Stick PRO Duo"
Åbn Memory Stick Duo-dækslet, og skub
let til" Memory Stick PRO Duo".
 Bemærkninger
ACCESSindikator
("Memory Stick
PRO Duo")
2 Hvis du har valgt [MEMORY STICK]
som filmmedie, skal du dreje
knappen POWER, indtil indikatoren
(film) tændes.
Åbn
ikke Memory Stick Duo-dækslet under
optagelse.
Indsættelse af en "Memory Stick PRO Duo"
med tvang i den forkerte retning kan bevirke
fejl på "Memory Stick PRO Duo", Memory Stick
Duo-slotten eller billeddata.
Hvis [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] vises i trin 3, skal du formatere
"Memory Stick PRO Duo" (s. 52). Alle optagne
data på "Memory Stick PRO Duo" slettes ved
formatering.
Pas på, at "Memory Stick PRO Duo" ikke
hopper ud og falder ned, når du trykker på den
og fjerner den.
21
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam betjening)
Easy Handycam-betjening foretager næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage
eller afspille uden detaljerede indstillinger. Skærmens skrifttype bliver også større, så den er
lettere at læse. Billederne optages på det valgte medie (s. 20).
Åbn LENS COVER (s. 19)
Hvis POWER-kontakten er indstillet
til OFF (CHG), skal du dreje den,
mens du trykker på den grønne
knap.
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten  indtil
1 Drej POWER-kontakten  indtil
2 Tryk på EASY .
2 Tryk på EASY .
(Film)-indikatoren lyser.
(Still)-indikatoren lyser.
vises på LCDskærmen.
3 Tryk på START/STOP  (eller )
for at starte optagelse.*
vises på LCDskærmen.
3 Tryk på PHOTO  let for at
indstille fokus  (der høres et bip)
og derefter et fuldt  (høres en
lukkerlyd).
[STBY]  [REC]
Tryk igen på START/STOP for at stoppe
optagelse.
22
* Indstillingen af [REC MODE] er fastlåst til [SP] (s. 57).
Blitz  lyser
Visning af optagne film/stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten  for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan vare nogle sekunder).


Forrige 6 billeder
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet






Vises på hver enkelt
fane med det billede,
som senest blev
afspillet/optaget ( for
det stillbillede, der er
optaget på en "Memory
Stick PRO Duo").
Optagelse og afspilning
Søgninger efter
billeder efter dato
(s. 32)
HOME MENU
: Film Roll Index (s. 31)
: Face Index (s. 31)
: Viser film.
: Viser stillbilleder.
3 Start afspilningen.
Film:
Tryk på fanen
, og på den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet)
Starten af filmen/
den forrige film
Stop (går til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet)
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 62).
Næste film
Optagedato/klokkeslæt*
Modsat retning/
Fremad
23
 Tip!
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet.
Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på
/
under en pause.
Tryk for at justere eksponeringen
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND SETTINGS] 
/
.
[VOLUME], og tryk derefter på
Stillbilleder:
Tryk på fanen
og det stillbillede, der skal afspilles.
Diasshow (s. 33)
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet)
Optagedato/klokkeslæt*
Tryk på disse
knapper for at gå
frem eller tilbage.
Går til [VISUAL
INDEX]skærmbilledet
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 62).
Sådan annulleres Easy Handycam funktionen
Tryk på EASY  igen.
LCD-skærmen.
forsvinder fra
Menuindstillinger under Easy Handycambetjening
Tryk på (HOME)  (eller ) for at få
vist de menupunkter, der er tilgængelige
for ændringer af opsætning (s. 9, 56).
 Bemærkninger
De
fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne.
Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst. Du
finder flere oplysninger på side 76.
Du kan ikke anvende menuen
(OPTION).
Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil
føje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
24
Ugyldige knapper under Easy Handycambetjening
Du kan ikke bruge nogle af knapperne/
funktionerne under Easy Handycambetjening, da de indstilles automatisk
(s. 76). Hvis du foretager en ugyldig
handling, vises [Invalid during Easy
Handycam operation.].
Optagelse
Stillbilleder optages på det medie, der er valgt ved medieindstillingen (s. 20).
Standardindstillingen er harddisk til både film og stillbilleder.
(HOME) 
(HOME)  ACCESS-indikator ("Memory
Stick PRO Duo")
LENS COVER
Åbn LENS
PHOTO 
COVER før
optagelse (s. 19)
START/STOP 
Optagelse og afspilning
(film)
indikator/
(Still)
indikator
POWER -kontakt

START/STOP 
ACCESS-indikator
(harddisk)
 Bemærkninger
Hvis
ACCESS-indikatoren er tændt eller
blinker efter optagelse er afsluttet, betyder det,
at der fortsat skrives data på mediet. Udsæt ikke
videokameraet for stød eller vibrationer, og
fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren.
Den maksimale fortløbende optagetid er ca. 13
timer.
Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den
næste filmfil automatisk.
 Tip!
Du kan kontrollere optagetiden og den
resterende kapacitet osv. ved at trykke på
(MANAGE MEDIA) 
(HOME) 
[MEDIA INFO] (s. 51).
Se side 2 for oplysninger om de typer
af "Memory Stick", du kan bruge i dit
videokamera.
25
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten  indtil
1 Drej POWER-kontakten  indtil
2 Tryk på START/STOP  (eller ).
2 Tryk på PHOTO  let for at indstille
(Film)-indikatoren lyser.
(Still)-indikatoren lyser.
fokus  (der høres et bip) og derefter
et fuldt  (høres en lukkerlyd).
[STBY]  [REC]
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
 Tip!
Optagetiden og det antal billeder, der kan
optages, finder du på side 57 og 60.
Når et ansigt registreres under filmoptagelse,
blinker , og det registrerede ansigt lagres i
indekset. Du kan søge efter en ønsket sekvens
ved hjælp af et ansigtsbillede under afspilning
([Face Index], s. 31).
Du kan skifte optagetilstand ved at trykke på
(HOME)  (eller ) 
(CAMERA)
 [MOVIE] eller [PHOTO].
Du kan oprette stillbilleder fra optagne film
(s. 40).
26
Blitz  lyser
vises ved siden af eller .
Når
forsvinder, er billedet blevet
optaget.
Den
Zoom
Du kan zoome op til de forstørrelser, der er
vist i den følgende tabel.
(optisk zoom)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
40 ×
25 ×
Du kan justere forstørrelsen med zoomhåndtaget eller zoom-knapperne på LCDskærmen.
Tæt på: (Telefoto)
Skub en lille smule til zoomknappen for
at zoome langsomt. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
 Bemærkninger
 Tip!
Ved hjælp af [DIGITAL ZOOM] (s. 58) kan du
zoome mere ind end den forstørrelse, der er vist
i tabellen.
Begynder at blinke hurtigt (QUICK ON)
Når du trykker på QUICK ON,
går videokameraet i dvaletilstand
(strømsparetilstand) i stedet for at slukke.
QUICK ON-indikatoren bliver ved
med at blinke i dvaletilstanden. Tryk på
QUICK ON for at starte optagelse næste
gang. Videokameraet vender tilbage til
optagestandby-tilstand efter ca. 1 sekund.
Optagelse og afspilning
Bredere visningsvinkel:
(vidvinkel)
mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
 Tip!
I dvaletilstand bruges der ca. halvdelen af
batteriforbruget ved optagelse, så du kan spare
batteri.
Videokameraet slukkes automatisk, når du
ikke har betjent det i en bestemt periode i
dvaletilstand. Du kan indstille det tidsrum,
som du ønsker, at videokameraet skal forblive
i dvaletilstand, før denne automatisk afsluttes
([QUICK ON STBY], (s. 67)).
[STEADYSHOT]
kan muligvis ikke reducere
sløringen af billedet som ønsket, når
zoomknappen er skubbet helt mod T (telefoto).
Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen,
kan betjeningen af den muligvis høres på
optagelsen.
Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne på LCD-skærmen.
27
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot plus)
Infrarød port
Når NIGHTSHOT PLUS-kontakten er sat
på ON, vises . Du kan optage billeder i
mørke.
 Bemærkninger
Funktionerne
NightShot plus og Super
NightShot plus anvender infrarødt lys. Undgå
derfor at tildække den infrarøde port med
dine fingre eller andre genstande, og fjern
fortsatslinsen (medfølger ikke).
Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 71),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Undlad at bruge funktionerne NightShot plus
og Super NightShot plus i lyse omgivelser. Dette
kan medføre fejl.
 Tip!
Sådan optager du et lysere billede ved at
anvende Super NightShot plus-funktionen
(s. 74). Brug funktionen Color Slow Shutter
(s. 74), hvis der skal optages et billede med tro
farvegengivelse.
28
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys
Tryk på  (baggrundsbelysning) for
at justere eksponeringen til motiver i
modlys for at få vist . Du annullerer
modlysfunktionen ved at trykke på
 (baggrundsbelysning) igen.
Optagelse i spejltilstand
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (), og drej det derefter
180 grader til objektivsiden ().
 Tip!
Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet optages som normalt.
Afspilning
Du kan optage stillbilleder på det medie, der er valgt ved medieindstillingen (s. 20).
Standardindstillingen er harddisken.
(HOME) 
Motorzoomgreb 
POWER -kontakt

(HOME) 
Optagelse og afspilning
(VIEW IMAGES)

(VIEW IMAGES) 
1 Drej POWER-kontakten  for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan vare nogle sekunder).
HOME MENU
Forrige 6
billeder
Næste
6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet

: Film Roll Index (s. 31)

: Face Index (s. 31)

: Viser film.

: Viser stillbillede.
Søgninger efter billeder
efter dato (s. 32)
Vises på hver enkelt fane
med det billede, som senest
blev afspillet/optaget ( for
det stillbillede, der er optaget
på en "Memory Stick PRO
Duo").
(OPTION)
 Tip!
af billeder på [VISUAL INDEX]-skærmbilledet kan ændres 6  12 ved at bevæge
(HOME) 
(SETTINGS) 
motorzoomgrebet . Fastlås dette antal ved at trykke på
[VIEW IMAGES SET]  [ DISPLAY] (s. 63).
Antallet
29
3 Start afspilningen.
Afspilning af film
Tryk på fanen
, og på den film, der skal afspilles.
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet)
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Starten af filmen/den
forrige film
Stop (går til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet)
Næste film
(OPTION)
Modsat retning/Fremad
 Tip!
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet.
Tryk på
/
under pause for at afspille film langsomt.
Et tryk på
/
gør tilbagespolningen/den hurtige fremspoling ca. fem gange hurtigere, to tryk
gør den ca. 10 gange hurtigere, tre tryk gør den ca. 30 gange hurtigere og fire tryk gør den ca. 60
gange hurtigere.
Visning af stillbilleder
Tryk på fanen
, og på det stillbillede, der skal afspilles.
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]skærmbilledet)
Diasshow-knap (s. 33)
Går til [VISUAL INDEX]skærmbilledet
Sådan justerer du lydstyrken for film
Tryk på (OPTION) 
fane 
[VOLUME], og indstil derefter lydstyrken
med
/ .
30
(OPTION)
Tryk på disse knapper for at
gå frem eller tilbage.
 Tip!
Du kan skifte afspilningstilstand ved at trykke
(HOME)  (eller ) 
(VIEW
på
IMAGES)  [VISUAL INDEX].
Søgning efter ønsket sekvens punkt
(Film Roll Index)
Film kan opdeles med et angivet
tidsrum, og den første sekvens i hver
del vises på INDEKS-skærmbilledet. Du
kan også afspille en film via det valgte
miniaturebillede.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den optagne film, du vil afspille (s. 20).
1 Drej videokameraets POWER-
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
2 Tryk på
(Film Roll Index).
Vender tilbage til [VISUAL INDEX]skærmbilledet
Søgning efter ønsket sekvens efter
ansigt (Face Index)
De registrerede ansigtsbilleder vises på
indeksskærmbilledet under filmoptagelsen.
Du kan afspille filmen via det valgte
ansigtsbillede.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den optagne film, du vil afspille (s. 20).
1 Drej videokameraets POWER-
kontakt for at tænde det, og tryk på
knappen
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
2 Tryk på
Optagelse og afspilning
kontakt for at tænde det, og tryk på
knappen
(VIEW IMAGES).
 Tip!
kan få vist skærmbilledet [Film Roll Index]
(HOME) 
(VIEW
ved at trykke på
IMAGES)  [ INDEX].
Du
(Face Index).
Vender tilbage til [VISUAL INDEX]skærmbilledet
Indstiller det interval, du vil
bruge til at oprette miniaturer af
sekvenser i en film.
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/
for at søge efter den
ønskede sekvens, og tryk derefter
på den sekvens, du vil afspille.
Afspilningen starter fra den valgte sekvens.
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/ , og tryk derefter på
det ønskede ansigtsbillede for at få
vist sekvensen.
Afspilningen starter fra begyndelsen af
sekvensen med det valgte ansigtsbillede.
31
 Bemærkninger
Ansigterne
registreres muligvis ikke afhængigt
af optageforholdene.
Eksempel: Personer med briller eller hat, eller
dem som ikke vender ansigtet mod kameraet.
Indstil [ INDEX SET] til [ON]
(standardindstillingen) før optagelse for at
afspille fra [ INDEX] (s. 59). Sørg for, at det
blinker, og at registrerede billeder lagres i [Face
Index].
3 Tryk på datoknappen øverst til
højre på LCD-skærmen.
Billedernes optagedatoer vises på
skærmen.
Vender tilbage til [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet
 Tip!
Du kan få vist skærmbilledet [Face Index]
(HOME) 
(VIEW
ved at trykke på
IMAGES)  [ INDEX].
Søgning efter de foretrukne billeder
ved hjælp af dato (Datoindeks)
Du kan effektivt søge efter foretrukne
billeder ved hjælp af dato.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den optagne film, du vil afspille (s. 20).
 Bemærkninger
Du
kan ikke bruge datoindekset til stillbilleder
på "Memory Stick PRO Duo".
1 Drej videokameraets POWER-
kontakt for at tænde det, og tryk på
knappen
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
2 Tryk på
-fanen, for at søge efter
film. Tryk på fanen for at søge
efter stillbilleder.
32
4 Tryk på
/
for at vælge datoen
for det ønskede billede, og tryk
derefter på
.
Billederne for den valgte dato vises på
[VISUAL INDEX]-skærmbilledet.
 Tip!
På skærmbilledet [Film Roll Index] eller [Face
Index] kan du bruge funktionen Datoindeks
ved at følge trin 3 til 4.
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre stillbillederne fra
ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige
størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne på
LCD-rammen
Sådan afspiller du en serie billeder
(diasshow)
 Bemærkninger
 Afspil de stillbilleder, du vil forstørre.
 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmen indrammes.
 Tryk på skærmen på det punkt, som du
ønsker vist i midten af den viste ramme.
 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/T
(telefoto).
Tryk på
for at annullere.
Du
kan ikke betjene afspilningszoom under
diasshow.
Optagelse og afspilning
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte stillbillede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet. Tryk
igen på
for at genstarte.
 Tip!
Du kan indstille kontinuert afspilning ved at
(OPTION) 
fane  [SLIDE
vælge
SHOW SET]. Standardindstillingen er [ON]
(fortløbende afspilning).
Du kan også gentage billedshowet ved at trykke
(OPTION) 
fane  [SLIDE
på
SHOW] på [VISUAL INDEX]-skærmbilledet.
33
Afspilning af billedet på et TV
Tilslut videokameraet til indgangsstikket på et TV eller en videobåndoptager ved hjælp af A/
V-tilslutningskablet  eller et A/V-tilslutningskabel med S VIDEO . Slut videokameraet
til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 13). Yderligere oplysninger
findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Enhed med et
S VIDEO-stik
Enhed uden et
S VIDEO-stik
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
(Gul)
(Hvid)
(Hvid)
(Rød)
(Rød)
(Gul)
Videobåndoptager
eller TV
Stik til ekstern A/V eller
A/V OUT-stik
: Signalflow
A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Handycam Station har et A/V OUT-stik
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
(s. 99), og videokameraet har et Stik
til ekstern A/V (s. 96). Slut A/Vtilslutningskablet til Handycam Station
eller til videokameraet, afhængigt af
opsætningen.
34
A/V-kabel med S VIDEO (medfølger
ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed
via S VIDEO-stikket, ved at bruge et
A/V-tilslutningskabel sammen med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan du
fremstille billeder i bedre kvalitet end
med et A/V-tilslutningskabel. Tilslut
det hvide og røde stik (venstre/højre
lyd) og S VIDEO-stikket (S VIDEOkanal) på A/V-tilslutningskablet
med et S VIDEO-kabel (medfølger
ikke). Ledningen med det gule stik er
ikke nødvendig. Kun tilslutning af S
VIDEO-stikket sender ikke lyd.
 Bemærkninger
Tilslut
ikke A/V-tilslutningskabler til både
videokameraet og Handycam Station samtidigt.
Billedet kan blive forvrænget (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E).
 Tip!
Du kan få vist tælleren på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(s. 65).
Når dit TV er tilsluttet en videobåndoptager
Tilslut videokameraet til LINE INindgangen på videobåndoptageren. Sæt
videobåndoptagerens indgangsvælger
til LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.),
hvis videobåndoptageren har en
indgangsvælger.
Ret indstillingen, så den svarer til
billedformatet på det TV, du vil se billeder
på.
 Drej POWER-kontakten for at tænde
videokameraet.
 Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE] 
.
[16:9] eller [4:3] 
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på TV'et eller
videobåndoptageren.
For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Hvis dit har en TV/VCR 21-bens adapter
(EUROCONNECTOR)
Brug 21-bens adapteren, som følger
med videokameraet (kun modeller med
-mærket på bundens overflade). Denne
adapter er kun beregnet til output.
TV/VCR
Optagelse og afspilning
Sådan indstilles billedformatet svarende til
det tilsluttede TV (16:9/4:3)
Hvis dit TV er af monotypen (når TV'et kun
har én lydindgang)
 Bemærkninger
Når
du indstiller [TV TYPE] til [4:3],
forringes billedkvaliteten muligvis. Billedet
ryster muligvis også, når billedformatet for
det optagne billede ændres mellem 16:9
(bredformat) og 4:3.
På nogle 4:3 TV-apparater, vises de stillbilleder,
der er optaget i billedformatet 4:3 muligvis ikke
i fuld skærm. Dette er ikke en fejl.
Når
du afspiller et billede, der er optaget i 16:9
(bredformat) billedformat, på et 4:3 TV, der
ikke er kompatibelt med 16:9 (bredformat)
signalet, skal du indstille [TV TYPE] til [4:3].
35
Gemme billeder
På grund af det interne medies begrænsede kapacitet skal du sørge for at gemme dine
billeddata på en type eksternt medie, f.eks. en DVD-R eller en computer.
Du kan gemme de billeder, der er optaget med videokameraet, som beskrevet nedenfor.
 Tip!
Du kan slette billeder på harddisken eller en "Memory Stick PRO Duo" ved hjælp af videokameraet
(s. 41).
Brug af en computer
Ved at anvende "Picture Motion Browser" på den medfølgende CD-ROM kan du gemme de
billeder, der er optaget med videokameraet. Yderligere oplysninger finder du i "PMB Guide".
Oprettelse af en DVD med ét tryk (One Touch Disc Burn)
Du kan let gemme de billeder, du optog på harddisken i
videokameraet, direkte på en DVD ved at trykke på knappen
(DISC BURN) .
Lagring af billeder på en computer
Du kan lagre de optagne billeder i videokameraet på harddisken i en
computer.
Oprettelse af en DVD med udvalgte billeder
Du kan gemme de billeder, du overførte til din computer, på en
DVD. Du kan også redigere billederne.
Se den medfølgende "Betjeningsvejledning" for at få yderligere oplysninger om den
medfølgende software.
Tilslutning af videokameraet til andre enheder
Tilslutning med et A/V-tilslutningskabel
Du kan kopiere til videobåndoptagere, DVD/HDD-optagere.
Tilslutning med et USB-kabel
Du kan kopiere til DVD skrivere osv., der er kompatible med
filmkopiering.
Se "Dubbing til andre enheder" på side 46.
36
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
redigere billeder på medierne. Du kan også
have fornøjelse af dit videokamera ved at
tilslutte det til andre enheder.
USB CONNECT
Du kan tilslutte videokameraet til en
computer osv. via USB-kablet (s. 89).
Se "Betjeningsvejledning" for tilslutning til
computeren.
(OTHERS) kategori
Liste med menupunkter
Du kan slette billeder på medierne (s. 38).
PHOTO CAPTURE
Redigering
DELETE
Du kan gemme et billede, du vælger fra en
optaget film, som et stillbillede (s. 40).
MOVIE DUB
Du kan dubbe film, der er optaget på
harddisken, til en "Memory Stick PRO
Duo" (s. 41).
PHOTO COPY
Du kan dubbe stillbilleder, der er optaget
på harddisken, til en "Memory Stick PRO
Duo" (s. 42).
EDIT
Du kan også redigere billederne (s. 43).
PLAYLIST EDIT
Du kan oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 44).
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (s. 49).
37
Sletning af billeder
Du kan slette billeder, der er optaget på
medierne ved hjælp af videokameraet.
4 Tryk på den film, der skal slettes.
 Bemærkninger
Du
kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under sletning af billeder.
Det kan beskadige mediet.
Undgå også at fjerne "Memory Stick PRO Duo"
under sletning af film fra "Memory Stick PRO
Duo".
Når en anden enhed har indstillet
skrivebeskyttelse af billederne i "Memory Stick
PRO Duo", kan du ikke slette billederne fra
"Memory Stick PRO Duo".
 Tip!
Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
Du kan slette billeder på
afspilningsskærmbilledet via menuen
(OPTION).
Hvis du vil slette alle billeder på mediet og
gendanne hele den plads på mediet, der kan
optages på, skal du formatere mediet (s. 52).
Du kan få ledig plads på mediet ved at slette
billeddata fra mediet.
Du kan kontrollere den ledige plads ved
hjælp af [MEDIA INFO] (s. 51).
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den film, du vil slette (s. 20).
 Bemærkninger
(s. 36).
data bør gemmes på eksterne medier
1 Tryk på
(HOME) 
 [DELETE].
38
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
5 Tryk på
 [YES] 
.
Sådan sletter du alle film på én gang
I trin 3 skal du trykke på [ DELETE
ALL]  [YES]  [YES] 
.
Sådan sletter du alle de film, der er optaget
samme dag, på én gang
Sletning af film
Vigtige
Det valgte billede er markeret med .
Tryk på billedet på LCD-skærmen, og
hold på det for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
(OTHERS)
 Tryk på [
DELETE by date] i trin 3.
 Tryk på
/
for at vælge optagedatoen
.
for de ønskede film, og tryk derefter på
De film, der er optaget på den valgte dato,
vises på skærmen.
Tryk på filmen på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
 Bemærkninger
Hvis
den slettede film er inkluderet i
afspilningslisten (s. 44), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
Sådan sletter du alle de stillbilleder, der er
optaget samme dag, på én gang
Sletning af stillbilleder
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
det stillbillede, du vil slette (s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
 [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
(OTHERS)
slettes.
 Tryk på [ DELETE by date] i trin 3.
 Tryk på
/
for at vælge optagedatoen
for de ønskede stillbilleder, og tryk derefter på
.
De stillbilleder, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen for at
for at vende tilbage til
bekræfte. Tryk på
det forrige skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
Redigering
4 Tryk på det stillbillede, som skal
Denne funktion er kun tilgængelig, når
harddisken er valgt som medie.
Det valgte stillbillede er markeret med
.
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
5 Tryk på
 [YES] 
.
Sådan sletter du alle stillbilleder på én gang
I trin 3 skal du trykke på [ DELETE
ALL]  [YES]  [YES] 
.
39
Sådan optages stillbilleder fra en film
Du kan optage et stillbillede når som helst
under filmafspilning.
Vælg det medie, som indeholder film,
og det medie, hvor du ønsker at gemme
stillbillederne (s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
 [PHOTO CAPTURE].
(OTHERS)
Skærmen [PHOTO CAPTURE] vises.
2 Tryk på den film, der skal optages.
Den valgte film afspilles.
3 Tryk på
på det sted, hvor du vil
optage.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
4 Tryk på
.
Når stillbilledet er gemt på det medie,
du har valgt, vender videokameraet
tilbage til pausetilstand.
Fortsættelse af optagelsen
Tryk på
, og følg derefter trin 3 til 4.
Hvis du vil oprette et stillbillede ud fra en
anden film, skal du trykke på
og følge
trin 2 til 4.
Afslutning af optagelsen
Tryk på
40

.
 Bemærkninger
Billedstørrelsen
er fast afhængigt af filmenes
format:
 [
0.2M] i billedformatet 16:9
 [VGA(0.3M)] i billedformatet 4:3
Det medie, hvor du ønsker at gemme
stillbilleder, som har tilstrækkelig ledig plads.
Optagedato og -klokkeslæt for oprettede
stillbilleder er de samme som optagedato og
klokkeslæt for film.
Hvis film ikke indeholder datakode, gemmes
optagedatoen, og -klokkeslættet for stillbilleder
som det tidspunkt, hvor du opretter dem fra
film.
Du kan ikke optage stillbilleder fra en film, der
er gemt på en “Memory Stick PRO Duo” (DCRSR35E/SR36E/SR55E/SR75E).
Sådan dubbes/kopieres stillbilleder fra en "Memory
Stick PRO Duo" med dit videokamera
3 Vælg den film, der skal dubbes.
Dubbing af film
Du kan dubbe film, der er optaget på
harddisken i dit videokamera, til en
"Memory Stick PRO Duo".
Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet for brug.
[DUB by select]: Tryk på den
filmminiature, du ønsker at dubbe, for
at placere -mærket på miniaturen. Du
kan vælge flere film.
 Bemærkninger
Når
 Tip!
Den oprindelige film slettes ikke efter dubbing.
Alle billeder i en afspilningsliste dubbes.
1 Tryk på
(HOME) 
 [MOVIE DUB].
(OTHERS)
Resterende kapacitet på
"Memory Stick PRO Duo"
 Tip!
Tryk på miniaturen og hold den nede for at
for at vende tilbage
få vist den. Tryk på
til valgskærmbilledet.
[DUB by date]: Vælg optagedatoen
for den film, der skal dubbes, og tryk
derefter på
. Du kan ikke vælge flere
datoer.
Redigering
du optager en film på en "Memory Stick
PRO Duo" for første gang, skal du oprette
billeddatabasefilen (s. 54) ved at trykke på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[REPAIR IMG.DB F.].
Slut videokameraet til vægkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm under
kopieringen.
Skærmen [MOVIE DUB] vises.
4 Tryk på
2 Tryk på typen af dubbing.
[DUB by select]: Valg af film og dub
[DUB by date]: Dubbing af alle film på
en angivet dato
[ DUB ALL]: Dubbing af
afspilningslister
Når du vælger afspilningsliste som kilde
til dubbing, skal du følge vejledningen
på skærmen.
 [YES].
Kopieringen starter.
 Tip!
Hvis du vil kontrollere de dubbede film, når
dubbing er afsluttet, skal du vælge [MEMORY
STICK] på [MOVIE MEDIA SET] og afspille
dem (s. 20).
41
3 Vælg det stillbillede, som skal
Kopiering af stillbilleder
Du kan kopiere stillbilleder fra harddisken
til en "Memory Stick PRO Duo".
Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet for brug.
 Bemærkninger
Slut
videokameraet til vægkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter for at undgå,
at videokameraet løber tør for strøm under
kopieringen.
 Tip!
De oprindelige stillbilleder slettes ikke efter
kopiering.
1 Tryk på
(HOME) 
 [PHOTO COPY].
(OTHERS)
Skærmen [PHOTO COPY] vises.
kopieres.
[COPY by select]: Tryk på den
stillbilledminiature, du ønsker at
kopiere, for at placere -mærket
på miniaturen. Du kan vælge flere
stillbilleder.
 Tip!
på miniaturen og hold den nede for at
for at vende tilbage
få vist den. Tryk på
til valgskærmbilledet.
Tryk
[COPY by date]: Vælg optagedatoen
for det stillbillede, der skal kopieres, og
tryk derefter på
. Du kan ikke vælge
flere datoer.
2 Tryk på typen af kopiering.
[COPY by select]: Valg og kopiering af
et stillbillede
[COPY by date]: Kopiering af alle
stillbilleder på en angivet dato
4 Tryk på
 [YES].
Kopieringen starter.
 Tip!
Hvis du vil kontrollere de kopierede
stillbilleder, når kopieringen er afsluttet, skal du
vælge [MEMORY STICK] på [PHOTO MEDIA
SET] og afspille dem (s. 20).
42
Opdeling af en film
Du kan opdele film på videokameraets
medie.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den film, du vil opdele (s. 20).
1 Tryk på
 [EDIT].
(HOME) 
(OTHERS)
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal opdeles.
 Bemærkninger
Filmene
kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, mens du redigerer filmen.
Det kan beskadige mediet.
Undgå også at fjerne "Memory Stick PRO Duo"
under redigering af film på "Memory Stick PRO
Duo".
Der kan være en mindre forskel mellem det
, og det faktiske
punkt, hvor du trykker på
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
Hvis du opdeler den originale film, opdeles den
film, der er føjet til afspilningslisten også.
Den valgte film afspilles.
på det sted, hvor du vil
opdele filmen i sekvenser.
Redigering
4 Tryk på
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
.
opdelingspunkt med
Vender tilbage til begyndelsen af den
valgte film.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
 [YES] 
.
43
Oprettelse af afspilningslisten
Afspilningslisten er en liste, som viser
miniaturebilleder af de film, du har
valgt. De originale film ændres ikke,
selvom du redigerer eller sletter film fra
afspilningslisten. Vælg det medie, der
skal bruges til at oprette eller afspille en
afspilningsliste (s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
 [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
 Tryk på / for at vælge datoen for den
ønskede film.
 Tryk på
, mens den valgte optagedato er
fremhævet.
De film, der er optaget på den valgte dato,
vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
 Bemærkninger
Fjern
2 Tryk på [
ADD].
3 Tryk på den film, der skal føjes til
afspilningslisten.
Den valgte film markeres med .
Tryk på filmen på LCD-skærmen, og
hold på den for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
4 Tryk på
 [YES] 
.
Sådan tilføjer du alle de film, der er optaget
samme dag, på én gang
 Tryk på [ ADD by date] i trin 2.
Filmenes optagedatoer vises på skærmen.
44
ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, mens du redigerer
afspilningslisten. Undgå også at fjerne "Memory
Stick PRO Duo" under redigering af film på
"Memory Stick PRO Duo".
Du kan ikke føje stillbilleder til afspilningslisten.
 Tip
Du kan tilføje op til 99 film til afspilningslisten.
Du kan tilføje en film, når du får den vist, ved at
(OPTION) 
fane  [ ADD].
vælge
Du kan kopiere afspilningslisten til en DVD,
som den er, ved hjælp af den medfølgende
software.
Afspilning af afspilningslisten
Vælg på forhånd det medie, der skal bruges
til at oprette eller afspille en afspilningsliste
(s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
IMAGES)  [PLAYLIST].
Afspilningslisten vises.
(VIEW
2 Tryk på det billede, som
afspilningen skal starte fra.
Afspilningslisten afspilles fra det
valgte billede til slutningen, og
skærmen vender derefter tilbage til
afspilningslisten.
Ændring af rækkefølgen i afspilningslisten
 Tryk på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryk på [ MOVE].
 Vælg den film, som skal flyttes.
Sletning af unødvendige film fra
afspilningslisten
Den valgte film markeres med .
Tryk på filmen på LCD-skærmen, og hold på
den for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
Den valgte film markeres med .
Tryk på filmen på LCD-skærmen, og hold på
den for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
 Tryk på
.
 Vælg destinationen med
/
.
Redigering
 Tryk på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryk på [ ERASE].
Hvis du vil slette alle filmene fra
afspilningslisten, skal du trykke på [ ERASE
.
ALL]  [YES]  [YES] 
 Vælg den film, der skal slettes fra listen.
Destinationslinje
 Tryk på
 [YES] 
.
 Tip!
Når du har valgt flere film, flyttes filmene i den
rækkefølge, de findes på afspilningslisten.
45
Dubbing til andre enheder
Tilslutning med et A/V-tilslutningskabel
Du kan kopiere de afspillede billeder på videokameraet til andre optageenheder, f.eks.
videobåndoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 13).
Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som
skal tilsluttes.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder det billede, du vil dubbe (s. 20).
 Bemærkninger
Da
dubbing udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Enhed uden et
S VIDEO-stik
Enhed med et
S VIDEO-stik
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
(Gul)
(Hvid)
(Hvid)
(Rød)
(Rød)
Stik til ekstern A/V eller A/V
OUT-stik
: Video-/signalretning
46
A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Handycam Station har et A/V OUT-stik
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
(s. 99), og videokameraet har et Stik
til ekstern A/V (s. 96). Slut A/Vtilslutningskablet til Handycam Station
eller til videokameraet, afhængigt af
opsætningen.
(Gul)
Videobåndoptager
eller DVD/HDDoptagere
A/V-kabel med S VIDEO (medfølger
ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed
via S VIDEO-stikket, ved at bruge et
A/V-tilslutningskabel sammen med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan du
fremstille billeder i bedre kvalitet end
med et A/V-tilslutningskabel.
Tilslut det hvide og røde stik
(venstre/højre lyd) og S VIDEOstikket (S VIDEO-kanal) på A/Vtilslutningskablet med et S VIDEOkabel (medfølger ikke). Ledningen med
det gule stik er ikke nødvendig. Kun
tilslutning af S VIDEO-stikket sender
ikke lyd.
 Bemærkninger
Hvis
1 Tænd videokameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] svarende til
afspilningsenheden (s. 35).
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
5 Når kopieringen er afsluttet, skal du
stoppe optageenheden og derefter
videokameraet.
Tilslutning med et USB-kabel
Tilslut videokameraet til en DVDskriver eller en DVD-optager osv.,
som er kompatibel med film-dubbing
via USB-tilslutning til dubbing uden
billedforringelse.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 13). Yderligere oplysninger findes også
i de betjeningsvejledninger, der fulgte med
det udstyr, som skal tilsluttes.
Redigering
du vil skjule skærmindikatorerne (f.eks.
en tæller osv.) på skærmen på den tilsluttede
(HOME) 
monitor, skal du trykke på
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]
 [DISP OUTPUT]  [LCD PANEL]
(standardindstillingen) (s. 65).
Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 62).
Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videoindgangsstikket. Det røde stik (højre
kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal
sluttes til lydindgangsstikket på enheden.
4 Start afspilningen på
2 Indsæt optagemediet i
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
3 Tilslut videokameraet til
optageenheden (VCR eller
DVD/HDD-optageren) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 
eller et A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke) .
Slut videobåndoptageren til
indgangsstikkene på optageenheden.
1 Tænd videokameraet.
47
2 Tilslut  (USB)-stikket i
videokameraet og en DVD-skriver
osv. med det medfølgende USBkabel.
Skærmen [USB SELECT] vises
automatisk.
3 Tryk på [
USB CONNECT] eller
[ USB CONNECT] svarende til det
medie med den film, du ønsker at
dubbe.
4 Betjen den enhed, der skal tilsluttes,
og start optagelsen.
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med
det udstyr, som skal tilsluttes.
5 Når dubbing er afsluttet, skal du
trykke på [END]  [YES], frakobl
derefter USB-kablet.
 Tip!
Hvis skærmbilledet [USB SELECT] ikke vises,
(HOME)  (OTHERS)
skal du trykke på
 [USB CONNECT].
48
Udskrivning af optagne stillbilleder (PictBridgekompatibel printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte videokameraet til en computer.
Tilslut videokameraet til lysnetadapteren
for at forsyne det med strøm fra
stikkontakten i væggen (s. 13). Tænd
printeren.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
det stillbillede, du vil udskrive (s. 20).
Hvis du vil udskrive stillbilleder på en
"Memory Stick PRO Duo", skal du indsætte
"Memory Stick PRO Duo" med dem i
videokameraet.
SR85E:
Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen med den
medfølgende vekselstrømsadapter,
og sæt derefter videokameraet godt
ned i Handycam Station.
For DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Slut videokameraet til
vægkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter.
2 Drej POWER-kontakten for at tænde
for videokameraet.
SR85E:
Tilslut  (USB)-stikket i Handycam
Station til printeren ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel (s. 99).
For DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Tilslut  (USB)-stikket i
videokameraet til printeren ved
hjælp af det medfølgende USBkabel (s. 96).
Skærmen [USB SELECT] vises
automatisk.
4 Tryk på [PRINT].
Når tilslutningen er udført, vises
(PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
Redigering
1 For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
3 For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
Du kan vælge et stillbillede på skærmen.
5 Tryk på det stillbillede, der skal
udskrives.
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
49
6 Tryk på
(OPTION), angiv følgende
indstillinger, og tryk derefter på
.
[COPIES]: Angiv det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (der
udskrives ikke dato/klokkeslæt).
[SIZE]: Valg af billedstørrelsen.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre
indstillingen, skal du gå til trin 7.
7 Tryk på [EXEC]  [YES] 
.
Skærmbilledet til valg af stillbillede vises
igen.
Afslutning af udskrivning
Tryk på
-skærmen i trin 4.
 Bemærkninger
Vi
kan kun garantere for betjeningen af
modeller, som er PictBridge-kompatible.
Der henvises også til betjeningsvejledningen til
den printer, der skal bruges.
Du må ikke gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
 Betjen POWER-kontakten.
 Tryk på
(VIEW IMAGES)
 Tage videokameraet ud af Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
 Frakoble USB-kablet fra videokameraet,
Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) eller printeren
 Fjerne "Memory Stick PRO Duo" fra
videokameraet under udskrivning af de
stillbilleder, der er gemt på den
Hvis din printer stopper udskrivningen, skal
du fjerne USB-kablet, slukke for printeren og
tænde den igen og genstarte handlingen fra
begyndelsen.
Du kan kun vælge de papirformater, som
printeren kan udskrive.
50
På
nogle printermodeller kan der foretages
justering af de øverste, nederste, højre og
venstre kanter på billederne. Hvis du udskriver
et stillbillede, der er optaget i 16:9-format
(bredformat), kan venstre og højre side af
billedet blive afskåret.
Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Der henvises
til printerens betjeningsvejledning, hvis du vil
have yderligere oplysninger.
De stillbilleder, der er beskrevet nedenfor, kan
ikke udskrives:
 Det stillbillede, der er redigeret i en computer
 Det stillbillede, der er optaget med andre
enheder
 Den stillbilledfil, der overstiger 4 MB
 Den stillbilledfil, der er større end 3.680 ×
2.760 pixel
 Tip!
PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
Du kan udskrive et stillbillede på
afspilningsskærmbilledet, når du får det vist,
(OPTION) 
fane 
ved at trykke på
[PRINT].
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE MEDIA)
kategori
Kontrol af
medieoplysningerne
Denne kategori giver dig mulighed for at
bruge en harddisk eller en "Memory Stick
PRO Duo" til forskellige formål.
Du kan checke den resterende optagetid for
hver billedkvalitet på det medie, der er valgt
i [MOVIE MEDIA SET] (s. 20).
 Bemærkninger
Under
Easy Handycam-betjening, kan du
ikke checke medieoplysninger. Annuller Easy
Handycam-betjening for at checke.
(MANAGE MEDIA) kategori
Liste med menupunkter
MOVIE MEDIA SET
 Tip!
Du kan checke optagekapaciteten osv. ved at
nederst til højre på skærmen.
trykke på
Sådan deaktiveres displayet
PHOTO MEDIA SET
Tryk på
Du kan vælge den ønskede indstilling for
stillbilleder (s. 20).
 Bemærkninger
MEDIA INFO
Du kan få vist medieoplysninger som f.eks.
optagetid (s. 51).
MEDIA FORMAT
Du kan formatere medier og genoprette
ledig plads til optagelse (s. 52).
REPAIR IMG.DB F.
Du kan reparere styringsoplysningerne på
mediet (s. 54).
.
Beregningen
af plads på harddisken er 1MB
= 1.048.576 byte. Brøkdele mindre end MB
medtages ikke, når pladsen på harddisken vises.
Den viste størrelse af hele harddisken vil være
lidt mindre end den viste størrelse nedenfor,
selvom der vises både ledig og brugt plads på
harddisken.
 DCR-SR35E/SR45E: 30.000 MB
 DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
40.000 MB
 DCR-SR75E/SR85E: 60.000 MB
Da dette er filhåndteringsområdet, vises den
brugte plads ikke som 0 MB, når du udfører
[MEDIA FORMAT] (s. 52).
Udnyttelse af optagemedier
Du kan vælge den ønskede indstilling for
film (s. 20).
Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA INFO].
 Tip!
Der vises kun oplysninger om det medie, der
er valgt i [MOVIE MEDIA SET]. Skift om
nødvendigt medieindstillingen (s. 20).
51
Sletning af alle billederne (Formatering)
Formatering sletter alle billederne for at
skabe ledig plads.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 13).
 Bemærkninger
Du
kan undgå tab af vigtige billeder, hvis
de lagres (s. 36) før udførelse af [MEDIA
FORMAT].
Når [MEDIA FORMAT] er aktiveret, må du
ikke frakoble vekselstrømsadapteren.
Formatering af harddisken
Formatering af "Memory Stick PRO
Duo"
1 Sæt den "Memory Stick PRO
Duo", der skal formateres, i
videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA FORMAT] 
[MEMORY STICK].
1 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA FORMAT] 
[HDD].
3 Tryk på [YES]  [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
2 Tryk på [YES]  [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
52
.
trykke på
.
 Bemærkninger
Mens
indikatoren ACCESS lyser, må du
ikke fjerne "Memory Stick PRO Duo" fra
videokameraet.
Selv stillbilleder, der er beskyttet med en anden
enhed mod sletning ved et uheld, slettes også.
Du må ikke gøre følgende, når [Executing…]
vises på skærmen.
 Betjene POWER-kontakten eller knapperne
 Fjerne "Memory Stick PRO Duo"
Forhindring af gendannelse af dataene på harddisken
i videokameraet
[ EMPTY] giver dig mulighed for at
skrive ligegyldige data til videokameraets
harddisk. På den måde kan det være
vanskeligere at gendanne originale
data. Når du bortskaffer eller overfører
videokameraet til andre, anbefales det, at
du udfører [ EMPTY].
4 Tryk på og hold  knappen
(modlys) i nogle få sekunder.
Skærmbilledet [
EMPTY] vises.
 Bemærkninger
Hvis
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket i videokameraet og
stikkontakten i væggen.
2 Tænd videokameraet.
 Tip!
Du kan udføre denne handling, uanset
(Film)-indikator/
hvilken af stillingerne
(Still)-indikator, der er tændt.
3 Tryk på
5 Tryk på [YES]  [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
 Bemærkninger
Den
aktuelle udførelsestid for [ EMPTY] er
følgende:
 DCR-SR35E/SR45E:
Ca. 30 minutter
 DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
Ca. 40 minutter
 DCR-SR75E/SR85E:
Ca. 60 minutter
Hvis du stopper udførelsen af [
EMPTY],
mens [Executing…] vises, skal du sørge for
at afslutte handlingen ved at udføre [MEDIA
FORMAT] eller [ EMPTY] , næste gang du
bruger videokameraet.
Udnyttelse af optagemedier
du udfører[ EMPTY], slettes alle
billeder. Du kan undgå tab af vigtige
billeder, hvis de lagres (s. 36) før udførelse af
[ EMPTY].
Du kan ikke udføre [
EMPTY], medmindre
du sætter vekselstrømsadapteren i stikket i
væggen.
Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapteren. Fjern ikke
vekselstrømsadapteren under betjeningen.
Når du udfører [
EMPTY], må videokameraet
ikke udsættes for vibrationer eller stød.
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA FORMAT] 
[HDD].
Skærmbilledet [
FORMAT] vises.
53
Reparation af billeddatabasefilen
Denne funktion kontrollerer
styringsoplysningerne og konsistensen af
film og stillbilleder på mediet og reparerer
evt. inkonsistens.
1 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.] 
[HDD] eller [MEMORY STICK].
2 Tryk på [YES].
Videokameraet checker styringsfilen.
hvis der ingen uoverensstemmelse, skal
du trykke på
for at afslutte.
3 Tryk på [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
54
.
 Bemærkninger
Udsæt
ikke dit videokamera for stød eller
vibrationer under denne handling.
Fjern ikke batteripakken, og frakobl ikke
vekselstrømsadapteren.
Mens billeddatabasefilen på "Memory Stick
PRO Duo" forberedes, må du ikke fjerne
"Memory Stick PRO Duo".
Reparation af en "Memory Stick PRO Duo" og
harddisken udføres separat.
Brugertilpasning af videokameraet
Hvad du kan gøre med
HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
Brug af HOME MENU
(SETTINGS)-kategorien i
3 Tryk på den ønskede indstilling.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
1 Tænd videokameraet, og tryk
derefter på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
(HOME)
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
2 Tryk på
(SETTINGS).
5 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
Brugertilpasning af videokameraet
(SETTINGS) kategori
55
SOUND/DISP SET*3 (s. 64)
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter
MOVIE SETTINGS (s. 57)
Punkter
Side
REC MODE
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME
57
REMAINING SET
59
INDEX SET*
59
2
58
58
58
59
59
59
PHOTO SETTINGS (s. 60)
Punkter
Side
IMAGE SIZE*2
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
GUIDEFRAME
FLASH MODE*1*2
FLASH LEVEL*1
REDEYE REDUC*1
60
61
58
59
61
61
61
VIEW IMAGES SET (s. 62)
Punkter
Side
DATA CODE
62
DISPLAY
56
63
Punkter
Side
VOLUME*2
BEEP*2
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
64
64
64
64
64
OUTPUT SETTINGS (s. 65)
Punkter
Side
TV TYPE
DISP OUTPUT
65
CLOCK/
65
LANG (s. 66)
Punkter
Side
CLOCK SET*2
AREA SET
SUMMERTIME
17
66
66
LANGUAGE SET*
2
66
GENERAL SET (s. 67)
Punkter
Side
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL*1
DROP SENSOR
67
94
67
67
67
68
*1DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
*2Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 22).
*3[SOUND SETTINGS] (under Easy Handycambetjening)
MOVIE SETTINGS
(Punkter til optagelse af film)
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
(min.)
Optagehastighed
Tryk på , og derefter på .
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på
/
for at skifte side.
(HOME)-menuen  side 55
(OPTION)-menuen  side 69
Standardindstillingerne er markeret med
.
870
1660
DCR-SR75E/SR85E: Optagehastighed
(min.)
Optagetid
880
1310
2510
Optagetid på "Memory Stick PRO Duo" (ca.)
(min.)
REC MODE
HQ
Du kan vælge en optagetilstand til
optagelse af en film med billedkvalitet
blandt 3 niveauer.
Optager i høj kvalitet.
(9M (HQ))
512M
9 (5)
15 (10)
1G
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2G
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4G
55 (50)
80 (50)
160 (105)
115 (100)
170 (100)
325 (215)
Tiden
Optager i standard kvalitet.
(6M (SP))
Når
Forøger optagetiden (Long Play).
(3M (LP))
Optagetid på harddisk (ca.)
(min.)
Optagetid
i ( ) er den minimale optagetid.
 Bemærkninger
LP
DCR-SR35E/SR45E: LP
6 (5)
8G
SP
SP
du bruger "Memory Stick PRO Duo"
fremstillet af Sony Corporation. Optagetiden
for film varierer afhængigt af optageforholdene,
[REC MODE], og typen af "Memory Stick".
Hvis du optager i LP-tilstand, kan kvaliteten
af sekvenser blive forringet, eller sekvenser
med hurtige bevægelser kan indeholde støj ved
afspilning af filmen.
Brugertilpasning af videokameraet
HQ
HQ
SP
LP
580
HQ
SP
LP
Anvendelse
Optagehastighed
Optagetid
HQ
SP
LP
430
640
1240
57
NIGHTSHOT LIGHT
Ved brug af funktionen NightShot plus
(s. 28) eller [S. NIGHTSHOT PLS] (s. 74)
til optagelse, så du kan optage tydeligere
billeder ved at indstille [NIGHTSHOT
LIGHT], som udsender infrarødt lys
(usynligt), til [ON].
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomniveau,
hvis du vil zoome længere ind end med
den optiske zoom (s. 27). Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du bruger
digital zoom.
 Bemærkninger
Undgå
at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
Den maksimale optageafstand ved brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 m.
WIDE SELECT
Når du optager billeder, kan du vælge
billedformatet svarende til det TV, der er
tilsluttet. Se også brugervejledningen, der
fulgte med TV'et.
16:9 WIDE
Optager billeder i fuld skærm på 16:9
(bredformat) TV-skærmen.
4:3 (
)
Optager billeder i fuld skærm på 4:3 TVskærmen.
 Bemærkninger
Indstil
[TV TYPE] svarende til det TV, der er
tilsluttet til afspilningsenheden (s. 34).
Den højre del af bjælken viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
OFF
Der udføres op til 40 × optisk zoom.
80×
Der udføres op til 40 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 80 × digital zoom.
2000×
Der udføres op til 40 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 2000 × digital zoom.
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
OFF
Der udføres op til 25 × optisk zoom.
50×
Der udføres op til 25 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 50 × digital zoom.
2000×
Der udføres op til 25 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 2000 × digital zoom.
58
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen
er [ON]). Angiv [STEADYSHOT] til
[OFF] ( ), når du bruger et kamerastativ
(medfølger ikke), så bliver billedet
naturligt.
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk langsom lukker)
Ved optagelse på mørke steder, reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund (standardindstillingen er [ON]).
GUIDEFRAME
 Tip!
Placering af motivet i krydset i styrerammen
giver en afbalanceret komposition.
ON
Denne indstilling søger for, at indikatoren
for resterende tid på båndet altid vises.
AUTO
Viser den resterende optagetid til film i ca.
8 sekunder i situationer som de følgende.
 Når
videokameraet genkender den
resterende mediekapacitet med POWER(Film)
kontakten sat til
 Når du trykker på DISP/BATT INFO for at
slå indikatoren fra eller til med POWER(Film)
kontakten sat til
 Når du vælger filmoptagelse i HOME
MENU
 Bemærkninger
Når
den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren på skærmen.
INDEX SET
Videokameraet registrerer ansigter
automatisk under filmoptagelse.
Standardindstillingen er [ON].
Ansigtsikoner og deres mening
: Dette ikon vises, når indstillingen er
[ON].
: Dette ikon blinker, når videokameraet
registrerer et ansigt. Ikonet holder op med
at blinke, når ansigtet er registreret i Face
Index.
: Dette ikon vises, når der ikke er
registreret ansigter i Face Index.
Se side 31, hvis du vil afspille sekvenser ved
hjælp af Face Index.
Brugertilpasning af videokameraet
Du kan se billedet og kontrollere, at
motivet er vandret eller lodret ved at angive
[GUIDEFRAME] til [ON].
Billedet optages ikke. Tryk på DISP/BATT
INFO for at få billedet til at forsvinde.
(Standardindstillingen er [OFF]).
REMAINING SET
 Bemærkninger
Antallet
at ansigter, der kan registreres i en film,
er begrænset.
59
PHOTO SETTINGS
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
1.0M (
)
Optager stillbilleder tydeligt (1.152 × 864).
Tryk på , og derefter på .
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menuen  side 55
(OPTION)-menuen  side 69
Standardindstillingerne er markeret med
.
0.7M (
)
Optager stillbilleder klart i 16:9 (bred)
formatet (1.152 × 648).
Billedformatet indstilles automatisk
til [ 0.7M] ved billedformatet 16:9
(bredformat).
VGA(0.3M) (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder (640 × 480).
Kapacitet for din "Memory Stick PRO Duo" og
det antal billeder, der kan optages (ca.)*
IMAGE SIZE
1.0M 1152 × 864 For DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
VGA(0.3M) (
)
Optager stillbilleder tydeligt (640 × 480).
0.2M(
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder (640 × 360).
Billedformatet indstilles automatisk
til [ 0.2M] ved billedformatet 16:9
(bredformat).
Kapacitet for din "Memory Stick PRO Duo" og
det antal billeder, der kan optages (ca.)*
VGA 640 × 480 512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
2800
5800
11500
23000
47000
* Det antal optagne stillbilleder, der vises, er for
den maksimale størrelse videokamera. Det
aktuelle antal optagne stillbilleder vises på
LCD-skærmen under optagelse.
60
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
800
1800
3700
7200
14500
* Det antal optagne stillbilleder, der vises, er for
den maksimale størrelse videokamera. Det
aktuelle antal optagne stillbilleder vises på
LCD-skærmen under optagelse.
 Bemærkninger
Når
du bruger "Memory Stick PRO Duo"
fremstillet af Sony Corporation. Det antal
stillbilleder, der kan optages, kan variere
afhængigt af optageforholdene eller typen af
"Memory Stick".
Du kan vælge op til 9.999 stillbilleder på
harddisken.
 Tip!
Du kan bruge en "Memory Stick Duo" med
en kapacitet på under 512MB til optagelse af
stillbilleder.
FILE NO. (Filnummer)
SERIES
Tildeler filnumre til stillbilleder i
rækkefølge, selv om en "Memory Stick
PRO Duo" udskiftes med en anden.
Rækkefølgen på filnumrene nulstilles
dog, når en ny mappe oprettes eller
optagemappen udskiftes med en anden.
RESET
Tilknytter filnumre i sekvens efter det
største filnummer, der findes på det
aktuelle optagemedie.
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 58.
GUIDEFRAME
FLASH MODE (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Du kan indstille denne funktion til at
optage stillbilleder, når du bruger en
ekstern blitz (medfølger ikke), som er
kompatibel med videokameraet. Monter
den eksterne blitz på Active Interface Shoe
(s. 98).
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med videokameraet.
HIGH (
)
Giver et højere blitzniveau.
NORMAL ( )
LOW(
)
Giver et lavere blitzniveau.
REDEYE REDUC (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Du kan indstille denne funktion, når du
optager stillbilleder med en ekstern blitz
(medfølger ikke), som er kompatibel med
videokameraet. Indstil den til [ON], og
vælg [AUTO] eller [ON] for blitztilstanden.
vises på skærmen. Du kan forhindre
røde øjne ved at aktivere blitzen før
optagelse.
 Bemærkninger
Reduktion
af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
Brugertilpasning af videokameraet
Se side 59.
FLASH LEVEL (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
ON ( )
Blitzer hver gang.
AUTO
Blitzer automatisk.
61
VIEW IMAGES SET
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
CAMERA DATA
Film
Tryk på , og derefter på .
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menuen  side 55
(OPTION)-menuen  side 69
Stillbillede
Standardindstillingerne er markeret med
.
DATA CODE
Under afspilning vises oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA
Der vises kameraindstillinger.
DATE/TIME
Dato
Klokkeslæt
62
SteadyShot slået fra
Lysstyrke
Hvidbalance
Forstærkning
Lukkerhastighed
Blændeværdi
Eksponering
 Tip!
 vises for et billede, der er optaget med blitz
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Datakoden vises på TV-skærmen, hvis du
tilslutter videokameraet til et TV.
Indikatoren slås til og fra i følgende
sekvenser, når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME]  [CAMERA
DATA]  [OFF] (Ingen indikator) (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Afhængigt af mediets tilstand vises streger [--:-:--].
DISPLAY
Du kan vælge det antal miniaturer, som
vises på [VISUAL INDEX]-skærmen.
Miniature  Ordliste (s. 104)
ZOOM LINK
Skift antallet af miniaturer (6 eller 12) med
zoomgrebet på videokameraet.*
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan bruge zoom-knapperne på LCDskærmen. Du kan også anvende funktionerne
på med fjernbetjeningen (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
Brugertilpasning af videokameraet
63
SOUND/DISP SET
(Punkter til justering af lyden og skærmen)
LCD BL LEVEL
(baggrundsbelysning for
LCD-display)
Tryk på , og derefter på .
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menuen  side 55
(OPTION)-menuen  side 69
Standardindstillingerne er markeret med
.
VOLUME
Tryk på
(s. 30).
/
for at justere lydstyrken
BEEP
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
 Bemærkninger
Når
du tilslutter videokameraet til en
vægkontakt, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
 Tip!
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien og lukkerlyden.
LCD BRIGHT
justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
LCD COLOR
Gør det muligt at justere farven på LCDskærmen med
/ .
Lav intensitet
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke.
/
.
 Tip!
Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
64
NORMAL
Denne
ON
 Juster lysstyrken med
 Tryk på
.
Gør det muligt at justere lysstyrken for
LCD-skærmens baggrundsbelysning.
Høj intensitet
 Tip!
Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
OUTPUT SETTINGS
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
Tryk på , og derefter på .
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menuen  side 55
(OPTION)-menuen  side 69
Standardindstillingerne er markeret med
.
TV TYPE
Se side 35.
LCD PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
Viser f.eks. tidskoden på TV-skærmen og
LCD-skærmen.
Brugertilpasning af videokameraet
DISP OUTPUT
65
CLOCK/
LANG
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
Tryk på , og derefter på .
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menuen  side 55
(OPTION)-menuen  side 69
CLOCK SET
Se side 17.
AREA SET
Du kan indstille en tidsforskel uden at
standse uret.
Angiv dit lokale område med / ,
når du anvender videokameraet i andre
tidszoner.
Se tidsforskellene på side 88.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil til [ON] for at sætte tiden frem med
1 time.
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
 Tip!
Videokameraet tilbyder [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit
sprog blandt indstillingerne.
66
GENERAL SET
(Andre opsætningspunkter)
A.SHUT OFF (automatisk
slukning)
5min
Tryk på , og derefter på .
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME)-menuen  side 55
(OPTION)-menuen  side 69
Standardindstillingerne er markeret med
.
DEMO MODE
 Tip!
Demonstrationen afbrydes i situationer som
beskrevet herunder.
 Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO
 Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter)
 Når du sætter POWER-kontakten på
(Still)
 Når du trykker på
(HOME) eller
(VIEW IMAGES)
CALIBRATION
Se side 94.
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
 Bemærkninger
Når
du tilslutter videokameraet til en
vægkontakt, vælges [A.SHUT OFF] automatisk
som [NEVER].
QUICK ON STBY (Hurtig ved
standby)
Du kan indstille det tidsrum, som du
ønsker, at videokameraet skal forblive i
tændt, før det går i dvaletilstand (s. 27).
(Standardindstillingen er [10min]).
 Bemærkninger
[A.SHUT
OFF] fungerer ikke i dvaletilstand.
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening) (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Gør det muligt at bruge den
medfølgende fjernbetjening (s. 100).
Standardindstillingen er [ON].
Brugertilpasning af videokameraet
Standardindstillingen er [ON], så du kan
få vist demonstrationen i ca. 10 minutter,
når du har indstillet POWER-kontakten til
(Film).
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
 Tip!
Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando,
der sendes fra en fjernbetjening til en anden
videobåndoptager.
67
DROP SENSOR
[DROP SENSOR] er som standard sat til
[ON]. Når faldsensoren har registreret,
at videokameraet er blevet tabt ( vises),
deaktiveres optagelse eller afspilning af
billeder muligvis for at beskytte den interne
harddisk.
 Bemærkninger
Sæt
faldsensoren til [ON] (standardindstilling),
når du anvender videokameraet. Ellers kan du
beskadige den interne harddisk, hvis du taber
videokameraet.
Ved stød aktiveres faldsensoren. Når du optager
billeder under aktiviteter som rutschebaneture
eller faldskærmsudspring, kan du indstille
) for ikke at
[DROP SENSOR] til [OFF] (
aktivere faldsensoren.
68
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU vises ligesom det pop-upvindue, der vises, når du højreklikker med
musen på en computer.
De forskellige tilgængelige funktioner vises.
Brug af OPTION MENU
OPTION MENU
3 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
 Bemærkninger
De
1 Når du bruger videokameraet,
skal du trykke på
skærmen.
(OPTION) på
faner og punkter, der vises på skærmen,
afhænger af optage-/afspilningsstatus for
videokameraet på det pågældende tidspunkt.
Visse punkter vises uden en fane.
OPTION MENU kan ikke bruges under Easy
Handycam-betjening.
(OPTION)
2 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på en anden fane
for at skifte side.
Brugertilpasning af videokameraet
Fane
Hvis du ikke kan finde punktet nogen
steder, virker funktionen ikke i den
aktuelle situation.
69
Optagepunkter i OPTION MENU
Punkter
fane
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
S. NIGHTSHOT PLS
fane
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
fane
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE**
*
Visningspunkter i OPTION MENU
Side

71

71

71

72

72

72

73

74

74
Punkter
fane
DELETE
DELETE by date
DELETE ALL
fane
DIVIDE
ERASE
ERASE ALL
MOVE
*
Side

38

38

38

43

45

45

45
-- (En fane afhænger af situationen)

74

75

75

57

75

75

60

75

61
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
**DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
ADD
ADD by date
PRINT
SLIDE SHOW
VOLUME
DATA CODE
SLIDE SHOW SET

44

44

49

33

30

62

33
ADD

44
ADD by date

44

49

49

49
-- (Ingen fane)
COPIES
DATE/TIME
SIZE
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
70
Funktioner, der er indstillet i
Punkter, du kun kan indstille i OPTION
MENU, er beskrevet nedenfor.
Standardindstillingerne er markeret med
.
OPTION MENU
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for
at rette det mod et motiv, der ikke er midt
på skærmen.
FOCUS
Gør det muligt at indstille fokuseringen
manuelt. Denne funktion kan også bruges
til at indstille fokus på et bestemt motiv.
 Tryk på motivet på skærmen.
 vises.
 Tryk på [END].
 Tryk på [MANUAL].
 vises.
 Tryk på
(fokusering på motiver, der er
(fokusering på motiver, der er
tæt på)/
langt væk) for at skarpstille fokuseringen.
vises, når fokuseringen ikke kan justeres
tættere på, og vises, når fokuseringen ikke
kan justeres længere væk.
 Tryk på
.
Tryk på [AUTO] for at justere fokusering
automatisk. [END] i trin .
Tryk på [AUTO] for at justere fokusering
automatisk 
i trin .
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
udtone baggrunde, så motivet fremstår
tydeligere.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 27) automatisk
til toppen af T (telefoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand:
Den
mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
 Tip!
Det er lettere at fokusere på motivet ved at
flytte motorzoomgrebet mod T (telefoto) for
at justere fokuseringen og derefter mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse.
Når du vil optage et motiv, der er tæt på, skal
du flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og
derefter indstille fokus.
Oplysninger om fokuseringsafstanden (den
afstand fra hvilken der fokuseres på motivet,
til når det er mørkt og svært at indstille fokus)
vises i nogle få sekunder i følgende tilfælde.
(Den vises ikke korrekt, hvis du anvender et
konverteringsobjektiv (medfølger ikke).)
 Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel.
 Når du indstiller fokusering manuelt.
du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
Brugertilpasning af videokameraet
 Bemærkninger
 Bemærkninger
Hvis
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
ned til ca. 43 cm
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
ned til ca. 38 cm
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (Wsiden) for at annullere.
71
 Bemærkninger
Når
der optages et motiv langt væk, kan det
være svært og tage et stykke tid at opnå fokus.
Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 71),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
EXPOSURE
Tryk på [AUTO] for at gendanne
automatisk eksponering  [END] i trin
.
 Bemærkninger
Hvis
du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
SCENE SELECTION
Du kan manuelt indstille lysstyrken for
et billede. Du kan justere lysstyrken, når
motivet er for lyst eller for mørkt.
Du kan optage billeder effektivt i forskellige
situationer.
AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [SCENE
SELECTION].
 Tryk på [MANUAL].
vises.
 Tryk for at justere eksponeringen
 Tryk på
.
TWILIGHT* (
/
.
)
Denne indstilling indfanger stemningen
fra omgivelserne ved optagelse ved
skumringstid.
Tryk på [AUTO] for at gendanne
automatisk eksponering 
i trin .
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
 Tryk på det punkt, som du ønsker at fokusere
på, og justér eksponeringen på skærmen.
vises.
 Tryk på [END].
72
CANDLE ( )
Denne indstilling bevarer den matte
atmosfære fra omgivelser i skæret fra
levende lys.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Vælg for at gengive atmosfæren i
sekvenser som solnedgange eller
solopgange.
FIREWORKS* (
)
Vælg for at foretage spektakulære
optagelser af fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
)
Denne indstilling giver tydelige billeder
af motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
PORTRAIT (
BEACH** (
)
Vælg denne for at få det blå i havet eller
en sø med.
SNOW** (
)
Vælg denne for at optage billeder af hvide
landskaber.
* Indstilles til kun at fokusere på motiver, der er
længere væk.
**Indstilles til at undgå at fokusere på motiver,
der er tæt på.
)
 Bemærkninger
Hvis
du indstiller [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.].
WHITE BAL. (hvidbalance)
SPOTLIGHT** (
)
Denne indstilling forhindrer, at
personerne ser meget blege ud i ansigtet,
når motiverne er stærkt oplyste.
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
Brugertilpasning af videokameraet
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner
en blød baggrund.
 Udendørs
SPORTS** ( )
Denne indstilling minimerer rystelser, når
der optages motiver i hurtig bevægelse.
 Natoptagelser,
neonskilte og fyrværkeri
eller solnedgang
 Under lysstofrør, der simulerer dagslys
 Solopgang
INDOOR ()
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Indendørs
 Til
fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
 Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
73
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
Tryk på [ONE PUSH].
Ret videokameraet mod noget hvide,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
Tryk på [ ].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
 Bemærkninger
Angiv
[WHITE BAL.] til [AUTO], eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide eller køligt
hvide fluorescerende lamper.
Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsat
blinker
rette mod det hvide objekt, mens
hurtigt.

blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
Hvis [ONE PUSH] blev valgt, og hvis
,
fortsat blinker, efter at du har trykket på
skal du indstille [WHITE BAL.] til [AUTO].
Hvis du indstiller [WHITE BAL.], indstilles
[SCENE SELECTION] automatisk til [AUTO].
 Tip!
Hvis du har udskiftet batteriet eller bragt
videokameraet ud efter indendørs brug (eller
omvendt) mens [AUTO] var valgt, skal du rette
videokameraet mod et hvidt motiv i nærheden
med [AUTO] i ca. 10 sekunder, hvis du vil have
bedre justering af farvebalancen.
Hvis du ændrer indstillingerne [SCENE
SELECTION] eller bringer videokameraet
udendørs under indstilling af hvidbalance med
[ONE PUSH], skal du gentage handlingen
[ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du indstiller [COLOR SLOW SHTR]
til [ON], kan du optage et billede lysere i
farver selv i mørke.
vises på skærmen.
74
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW SHTR].
 Bemærkninger
Juster
fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 71),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
S. NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus)
Billedet vil blive optaget med maksimalt
16 gange følsomheden ved NightShot
plus-optagelse, hvis du indstiller [S.
NIGHTSHOT PLS] til [ON], mens
NIGHTSHOT PLUS-kontakten (s. 28) også
er indstillet til ON.
vises på skærmen.
Angiv [S. NIGHTSHOT PLS] til [OFF] for
at vende tilbage til normal indstilling.
 Bemærkninger
Undlad
at bruge [S. NIGHTSHOT PLS] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 71),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse mellem sekvenser.
 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (for
indtoning) eller i [REC] (for udtoning), og
.
tryk derefter på
 Tryk på START/STOP.
Fader-indikatoren holder op med at blinke og
forsvinder, når ind-/udtoningen er fuldført.
Tryk på [OFF] i trin for at annullere fading,
før handlingen udføres .
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
Udtoning
Indtoning
WHITE FADER
BLT-IN ZOOM MIC (Indbygget
zoommikrofon)
Når du indstiller [BLT-IN ZOOM MIC]
til [ON]( ), kan du optage en film og
regulere lydniveauet på optagelsen ved
at bevæge motorzoomgrebet eller trykke
på zoomknapperne på LCD-rammen.
(Standardindstillingen er [OFF]).
MICREF LEVEL (Mikrofonreferenceniveau)
BLACK FADER
D.EFFECT (Digital effekt)
PICT.EFFECT (Billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse.
vises.
OFF
Anvender ikke funktionen [PICT.
EFFECT].
SEPIA
Billederne vises i brunlige toner (sepia).
B&W
Billederne vises i sort-hvid.
PASTEL
NORMAL
Optager forskellige surround sounds og
konverterer dem til det bestemte niveau.
LOW (
)
Optager surround sound naturligt. Denne
indstilling bør ikke bruges til optagelse af
samtaler.
SELF-TIMER
Når du indstiller denne til [ON], vises .
Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen.
Et stillbillede optages efter ca. 10 sekunder.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
Brugertilpasning af videokameraet
Når du vælger [OLD MOVIE], vises , og
du kan tilføje effekter til billederne, så de
ligner en gammel film.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
Du kan vælge mikrofonens lydniveau til
optagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage spændende
og kraftfulde lyde i en koncertsal eller
lignende.
 Tip!
Du kan også betjene det ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E) (s. 100).
Billederne vises som en lys pasteltegning.
75
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening.......................... 76
Batterier/strømkilder................................ 77
LCD-skærm................................................ 78
"Memory Stick PRO Duo"........................ 78
Optagelse.................................................... 79
Afspilning................................................... 80
Redigering af billeder på videokameraet
. .................................................................... 81
Dubbing/tilslutning til andre enheder
. .................................................................... 81
Funktionerne kan ikke anvendes samtidig
. .................................................................... 82
Bemærk, før du sender dit videokamera til
reparation
Det
kan være nødvendigt at initialisere
eller udskifte den nuværende harddisk i
dit videokamera afhængigt af problemet. I
denne situation vil de data, der er lagret på
harddisken, blive slettet. Sørg for at gemme
dataene på harddisken (s. 36) på et andet medie
(sikkerhedskopi), før du sender videokameraet
til reparation. Vi kan ikke kompensere dig for
noget tab af data på harddisken.
Ved reparation kontrollerer vi muligvis en
mindre datamængde på harddisken for at
undersøge problemet. Sony-forhandleren vil
imidlertid hverken kopiere eller gemme dine
data.
Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening
Der er ingen strøm.
Indsæt
et opladt batteri i videokameraet
(s. 13).
Forbind netledningen fra
vekselstrømsadapteren til stikkontakten i
væggen (s. 13).
76
Sæt
videokameraet godt ned i Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E) (s. 13).
Videokameraet fungerer ikke, selvom
der er tændt for strømmen.
Det
tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage,
efter at der er tændt for det. Dette er ikke
en fejl.
Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten
i væggen, eller fjern batteriet, og foretag
derefter tilslutning igen efter ca. 1 minut.
Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal
du trykke på knappen RESET (s. 97) med
en spids genstand. (Hvis du trykker på
knappen RESET, nulstilles alle indstillinger
inkl. klokkeslæt).
Temperaturen i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Sluk videokameraet, og anbring det på
et varmt sted. Lad videokameraet være der
et stykke tid, og tænd det derefter.
Knapperne fungerer ikke.
Under
Easy Handycam-betjening er
følgende knapper/funktioner ikke
tilgængelige.
 (baggrundsbelysning) -knap (s. 28)
Afspilningszoom (s. 33)
Tænde og slukke for LCDbaggrundsbelysningen (trykke på
knappen DISP/BATT INFO og holde den
nede i nogle få sekunder) (s. 19)
Knappen
(OPTION) vises ikke.
OPTION
MENU kan ikke bruges under
Easy Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
Under
Easy Handycam-betjening indstilles
næsten alle menupunkterne automatisk til
standardindstillingerne.
Under
Easy Handycam-betjening er visse
menupunkter fastlåst som følger.
[REC MODE]: [SP]
[DATA CODE]: [DATE/TIME]
De følgende menupunkter vender tilbage
til deres standardindstillinger, hvis
POWER-kontakten sættes til OFF (CHG) i
mere end 12 timer:
[FOCUS]
[SPOT FOCUS]
[EXPOSURE]
[SPOT METER]
[SCENE SELECTION]
[WHITE BAL.]
[MICREF LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[DROP SENSOR]
[COLOR SLOW SHTR]
[S. NIGHTSHOT PLS]
Selv hvis du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
Easy Handycam-betjening bevares
de følgende menupunkter fra før Easy
Handycam-betjening.
[MOVIE MEDIA SET]
[PHOTO MEDIA SET]
[FILE NO.]
[VOLUME]
[TV TYPE]
[
DISPLAY]
[BEEP]
[
INDEX SET]
[CLOCK SET]
[AREA SET]
[SUMMERTIME]
[WIDE SELECT]
[
IMAGE SIZE]
[DEMO MODE]
[
LANGUAGE SET]
[FLASH MODE]*1
Det
skyldes, at videokameraet har været
tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
Indstil
[REMOTE CTRL] til [ON] (s. 67).
et batteri i batteriholderen, så
polerne +/– vender korrekt i forhold til
mærkerne +/– (s. 100).
Fjern eventuelle hindringer
mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
Vend fjernbetjeningssensoren væk fra
stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
Indsæt
En anden DVD-enhed virker ikke,
når du bruger den medfølgende
fjernbetjening (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
Vælg
en anden kommandotilstand end
DVD 2 til DVD-enheden, eller tildæk
DVD-enhedens sensor med sort papir.
Fejlfinding
Under
Videokameraet bliver varmt.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
Videokameraet
slukker automatisk,
når det ikke har været brugt i ca.
5 minutter (A.SHUT OFF). Ret
indstillingen af [A.SHUT OFF] (s. 67),
eller tænd for strømmen igen, eller brug
vekselstrømsadapteren.
Strømmen afbrydes automatisk, hvis den
tid, du har indstillet i [QUICK ON STBY]
nås i dvaletilstand. I dette tilfælde skal du
tænde for strømmen igen.
Oplad batteriet (s. 13).
*1 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
77
Indikatoren CHG (opladning) lyser ikke,
når batteriet oplades.
Sæt
POWER-kontakten på OFF (CHG)
(s. 13).
Indsæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 13).
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Batteriopladningen er afsluttet (s. 13).
Sæt videokameraet godt ned i Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E) (s. 13).
Indikatoren CHG (opladning) blinker,
når batteriet oplades.
Indsæt
batteriet korrekt i videokameraet
(s. 13). Hvis problemet fortsætter, skal
du tage vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten og kontakte din Sonyforhandler. Batteriet kan være beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
Den
omgivende temperatur er enten for
høj eller for lav. Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 13).
Den viste tid er muligvis ikke
korrekt afhængigt af de forhold, som
videokameraet anvendes under.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
Den
omgivende temperatur er enten for
høj eller for lav. Dette er ikke en fejl.
Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 13).
78
LCD-skærm
Menupunkterne er nedtonede.
Du
kan ikke vælge nedtonede punkter i
den aktuelle optage/afspilningssituation.
Der er nogle funktioner, der ikke kan
aktiveres samtidigt (s. 82).
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
Tryk
let på LCD-skærmen.
på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) (s. 19).
Tryk
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
Juster
berøringspanelet ([CALIBRATION])
(s. 93).
"Memory Stick PRO Duo"
Funktionerne kan ikke bruges med
"Memory Stick PRO Duo".
Hvis
du bruger en "Memory Stick
PRO Duo", der er formateret på en
computer, skal du formatere den igen på
videokameraet (s. 52).
Du kan ikke slette billeder, der er gemt
på "Memory Stick PRO Duo", eller
formatere den.
Det
maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmbilledet på én gang,
er 100.
Du kan ikke slette billeder, som er
skrivebeskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
Filen
er beskadiget.
understøttes ikke af
videokameraet (s. 90). Brug det
understøttede filformat.
Filformatet
Optagelse
Yderligere oplysninger findes også i
"Memory Stick PRO Duo" (s. 78).
Der optages ikke billeder ved at trykke
på START/STOP eller PHOTO.
Afspilningsskærmbilledet
ACCESS-indikatoren lyser forsat,
selvom du har stoppet optagelsen.
Videokameraet
optager den scene, du
netop har optaget, på mediet.
Afhængigt
af optageforholdene kan den
tid, der er til rådighed for optagelse, være
kortere, f.eks. ved optagelse af en genstand
i hurtig bevægelse (s. 57).
Optagelsen stopper.
Temperaturen
i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Sluk videokameraet, og anbring det på
et varmt sted. Lad videokameraet være der
et stykke tid, og tænd det derefter.
Hvis der opstår konstante vibrationer, kan
optagelsen muligvis stoppe.
Der er en tidsforskel mellem sted, hvor
du trykkede på START/STOP, og det
sted, hvor den optagne film starter/
stopper.
Der
kan i videokameraet forekomme
en tidsforskel mellem det sted, hvor du
trykkede på START/STOP, og det sted,
hvor optagelsen starter/stopper. Dette er
ikke en fejl.
Fejlfinding
vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 22).
Optagemediet er fuldt. Slet unødvendige
billeder (s. 38).
Det samlede antal film eller stillbilleder
overstiger mediets optagekapacitet (s. 60,
89). Slet unødvendige billeder (s. 38).
Mens [DROP SENSOR] (s. 68) er aktiveret,
kan du ikke optage billeder.
Temperaturen i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
Du kan ikke optage billeder i dvaletilstand.
Annuller QUICK ON (s. 27).
Videokameraet optager den scene, du
netop har optaget, på mediet. Du kan ikke
foretage en ny optagelse i denne periode.
Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Sluk videokameraet, og anbring det på
et varmt sted. Lad videokameraet være der
et stykke tid, og tænd det derefter.
Den faktiske optagetid for filmen
er mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for mediet.
Den automatiske fokusering fungerer
ikke.
Indstil
[FOCUS] til [AUTO] (s. 71).
egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus
manuelt (s. 71).
Optageforholdene
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
Indstil
[STEADYSHOT] til [ON] (s. 59).
kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
[STEADYSHOT]
Optagevinklen ser anderledes ud.
Optagevinklen
kan variere afhængigt af
videokameraets tilstand. Dette er ikke en
fejl.
79
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
Prikkerne
vises, når du optager med [S.
NIGHTSHOT PLS] eller [COLOR SLOW
SHTR]. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
Sæt
NIGHTSHOT PLUS-kontakten på
OFF (s. 28).
Skærmbilledet er lyst, og motivet vises
ikke på skærmen.
Sæt
NIGHTSHOT PLUS-kontakten på
OFF (s. 28).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen.
Tryk
på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 19).
Der vises en lodret streg, når der
optages stearinlys eller elektrisk lys i
mørke omgivelser.
Dette
sker, når kontrasten mellem motivet
og baggrunden er for høj. Dette er ikke en
fejl.
Der kan forekomme en lodret hvid linje
på et billede, der er optaget i stærkt
lys.
Dette
fænomen kaldes udtværing. Dette er
ikke en fejl.
Der vises uønsket flimren.
Dette
sker, når du optager billeder under
en fluorescerende lampe, en natriumlampe
eller en kviksølvlampe. Dette er ikke en fejl.
Der vises sorte bjælker, når der optages
en tv-skærm eller computerskærm.
Indstil
80
[STEADYSHOT] til [OFF] (s. 59).
[S. NIGHTSHOT PLS] kan ikke betjenes.
Sæt
NIGHTSHOT PLUS-kontakten på
ON.
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
[COLOR
SLOW SHTR] kan muligvis
ikke fungere korrekt i totalt mørke. Brug
NightShot plus eller [S. NIGHTSHOT
PLS].
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
Du
kan ikke justere [LCD BL LEVEL], når:
er lukket på videokameraet
med LCD-skærmen vendende udad.
Der kommer ikke strøm fra
vekselstrømsadapteren.
LCD-panelet
Afspilning
Billeder kan ikke afspilles.
Indstil
mediet med det billede, du ønsker
at afspille, ved at trykke på (HOME)

(MANAGE MEDIA)  [MOVIE
MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET]
(s. 20).
Stillbilleder kan ikke afspilles.
Stillbilleder
kan ikke afspilles, når du
har redigeret filer eller mapper eller har
redigeret dataene på en computer. (I så fald
blinker filnavnet). Det er ikke en fejl (s. 91).
Stillbilleder, som er optaget på andre
enheder, kan muligvis ikke afspilles eller
vises i den faktiske størrelse. Det er ikke en
fejl (s. 91).
" " angives på et billede i [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet.
Indlæsning
af dataene er muligvis
mislykket. Det angives muligvis korrekt,
når du slukker for strømmen og derefter
tænder for den igen eller fjerner og
indsætter "Memory Stick PRO Duo" nogle
gange.
Dette
kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget på andre enheder, redigeret på en
computer osv.
Vekselstrømsadapteren eller batteriet kan
være blevet fjernet fra videokameraet, mens
ACCESS-indikatoren blinkede lige efter
afslutning af en optagelse. Som følge heraf
kan billeddataene være blevet beskadigede,
og der vises .
" " angives på et billede i [VISUAL
INDEX]-skærmbilledet.
Udfør
[REPAIR IMG.DB F.] (s. 54). Hvis
den fortsat vises, skal du slette det billede,
der er markeret med
(s. 38).
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd
under afspilning.
Skru
op for lydstyrken (s. 30).
afspilles ikke nogen lyd, når LCDpanelet er lukket. Åbn LCD-panelet.
Når du optager lyd med [MICREF LEVEL]
(s. 75) indstillet til [LOW], kan den
optagne lyd være svær at høre.
Der
En film kan ikke opdeles.
En
film, der er for kort, kan ikke opdeles.
film, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke opdeles.
En
Et stillbillede kan ikke optages fra en
film.
Det
medie, hvor du ønsker at gemme
stillbilleder, er fuldt.
Dubbing/tilslutning til andre enheder
Du kan ikke høre lyden.
Der
afspilles ikke nogen lyd, hvis du kun
tilslutter en enhed via S VIDEO-stikket.
Tilslut også de hvide og røde stik på A/Vtilslutningskablet (s. 34).
Billedformatet for det afspillede er ikke
korrekt, når videokameraet tilsluttes
til TV'et.
Indstil
Billeder kan ikke afspilles, eller
"Memory Stick PRO Duo" genkendes
ikke.
Enheden
understøtter muligvis ikke en
"Memory Stick PRO Duo".
Redigering af billeder på
videokameraet
[TV TYPE] svarende til dit TV
Du kan ikke dubbe korrekt med et A/Vtilslutningskabel.
Fejlfinding
(s. 35).
A/V-tilslutningskablet
er ikke
tilsluttet korrekt. Kontroller, at A/Vtilslutningskablet er tilsluttet til det
rigtige stik, dvs. indgangsstikket på en
anden enhed ved dubbing af et billede fra
videokameraet (s. 46).
Det er ikke muligt at redigere.
Der
optages stadig ikke nogen billeder.
er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Det
Film kan ikke tilføjes i afspilningslisten.
Mediet
er fuldt, eller der er tilføjet mere
end 99 film. Slet unødvendige film (s. 45).
Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
81
Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig
Den følgende liste viser eksempler på
kombinationer af funktioner og menupunkter,
der ikke kan anvendes samtidig.
Kan ikke anvendes
82
På grund af følgende
indstillinger
Baggrundsbelysning [FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION],
[MANUAL] i
[EXPOSURE], [SPOT
METER]
[WIDE SELECT]
[OLD MOVIE]
[AUTO SLW
[S. NIGHTSHOT
SHUTTR]
PLS], [COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[FADER], [SCENE
SELECTION]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
[SPOT METER]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
[SCENE
NightShot plus, [S.
SELECTION]
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
[COLOR SLOW
NightShot plus,
SHTR]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [FADER],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION]
[S. NIGHTSHOT
[FADER], [D.EFFECT]
PLS]
[FADER]
[D.EFFECT], [S.
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION]
Kan ikke anvendes
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT]
På grund af følgende
indstillinger
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
(Advarsel om videokameraets
harddisk)*
Se herunder, hvis der vises indikatorer på
LCD-skærmen.
Hvis problemet forsætter, selvom du har
forsøgt at ordne problemet nogle gange,
skal du kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
C:04:00
Blinker hurtigt
Der
er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
(Advarsel om videokameraets
harddisk)*
Blinker hurtigt
Videokameraets
harddisk er fyldt.
er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
Der
 (Advarsel for batteriniveau)
C:(eller E:) :
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:
Batteriet
C:13: / C:32:
Afbryd
strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet igen.
Tænd videokameraet igen.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
Der
er opstået en fejl, som du ikke selv kan
afhjælpe. Kontakt din Sony-forhandler eller
det lokale, autoriserede Sony-servicecenter.
Oplys den 5-cifrede kode, som begynder
med "E".
Der
er næsten ikke mere strøm på batteriet.
af operativsystemet eller
batteritilstanden,  blinker muligvis,
selvom der er ca. 20 minutter tilbage.
Afhængigt
(Advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
Temperaturen
i videokameraet stiger. Sluk
for videokameraet, og lad det stå et køligt
sted.
Fejlfinding
er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie H). Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie H) (s. 91).
Tilslut vekselstrømsadapterens
jævnstrømsstik korrekt til DC IN-stikket i
Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) eller videokameraet (s. 13).
Blinker langsomt
Blinker hurtigt*
Temperaturen
i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
(Advarsel om lav temperatur)*
Blinker hurtigt
Temperaturen
i videokameraet er meget
lav. Sørg for, at videokameraet bliver
varmt.
101-0001 (Advarselsindikator for filer)
Blinker langsomt
Filen
Filen
er beskadiget.
kan ikke læses.
83
(Advarselsindikator for "Memory
Stick PRO Duo")
Blinker langsomt
Den
ledige plads til optagelse af billeder er
ved at slippe op. Se side 2 for oplysninger
om de typer af "Memory Stick", du kan
bruge i dit videokamera.
Der er ikke indsat en "Memory Stick PRO
Duo" (s. 21).
Blinker hurtigt
Der
er ikke tilstrækkelig ledig plads til
optagelse af billeder. Slet unødvendige
billeder, eller formater "Memory Stick
PRO Duo" efter lagring af billeder på andre
medier (s. 36, 38, 52).
Billeddatabasefilen er ødelagt (s. 54).
(Advarselsindikator for "Memory
Stick PRO Duo" formatering) *
Din
"Memory Stick PRO Duo" er
beskadiget.
"Memory Stick PRO Duo" er ikke
formateret korrekt (s. 52, 90).
(Advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
Der
er isat en inkompatibel "Memory Stick
Duo" (s. 90).
 (Advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
PRO Duo")*
Adgang
til "Memory Stick PRO Duo" var
begrænset på en anden enhed.
(Advarselsindikator for blitzen)
Blinker hurtigt
Der
84
er noget i vejen med blitzen.
(Advarselsindikator for
kamerarystelse)
Lysmængden
er utilstrækkelig, så der
opstår let kamerarystelser. Brug blitzen.
Videokameraet står ustabilt, så der
opstår let kamerarystelser. Hold
videokameraet stabilt med begge hænder,
og optag billedet. Dette får dog ikke
advarselsindikatoren for kamerarystelse til
at forsvinde.
(Advarselsindikator for
faldsensoren)
Faldsensorfunktionen
(s. 68) er aktiveret og
har registreret, at videokameraet er blevet
tabt.
Derfor tager videokameraet skridt til at
beskytte harddisken.
Optagelse/afspilning kan være deaktiveret
som følge deraf.
Faldsensorfunktionen garanterer ikke
beskyttelse af harddisken i alle mulige
situationer. Brug videokameraet under
stabile forhold.
(Advarsel ved optagelse af
stillbilleder)
Der
kan ikke optages stillbilleder under
behandling. Vent et øjeblik, og optag
derefter.
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 64).
Beskrivelse af advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
 Medier
HDD format error.
Videokameraets
harddisk er indstillet
anderledes end standardformatet. Ved at
udføre [MEDIA FORMAT] (s. 52) kan
du muligvis blive i stand til at anvende dit
videokamera. Dette sletter alle dataene på
harddisken.
Data error.
Der
opstod en fejl under læsning eller
skrivning til videokameraets harddisk.
Dette kan ske, hvis du udsætter
videokameraet for stød.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file?
er beskadiget. Når
du trykker på [YES], oprettes en ny
billeddatabasefil. De gamle optagne billeder
på mediet kan ikke afspilles (billedfilerne
er ikke beskadigede). Hvis du udfører
[REPAIR IMG.DB F.] efter oprettelse af
nye oplysninger, kan de gamle optagne
billeder muligvis afspilles. Hvis det ikke
hjælper, kan du kopiere billedet ved hjælp
af den medfølgende software.
Buffer overflow
Du
kan ikke optage fordi, faldsensoren
konstant registrerer videokameraets fald.
Hvis der konstant kan være risiko for,
at du taber den, skal du indstille [DROP
SENSOR] til [OFF], og derefter kan du
muligvis optage billedet igen (s. 68).
Recovering data.
Skrivning
af data til videokameraets medie
mislykkedes. Det blev forsøgt at genskabe
dataene, men det lykkedes ikke.
Reinsert the Memory Stick.
Fjern
og isæt din "Memory Stick PRO
Duo" et par gange. Hvis indikatoren stadig
blinker, kan "Memory Stick PRO Duo"
være beskadiget. Forsøg med en anden
"Memory Stick PRO Duo".
This Memory Stick is not formatted
correctly.
Kontroller
formateringen, og formater
derefter "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet, hvis det er nødvendigt
(s. 52).
Memory Stick folders are full.
Du
kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
Du skal formatere "Memory Stick
PRO Duo" (s. 52), eller slette dem med
computeren.
Fejlfinding
Billeddatabasefilen
Cannot recover data.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
Brug
en "Memory Stick" anbefalet til dit
videokamera.
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
Der
er fejl på "Memory Stick PRO Duo".
Indsæt "Memory Stick PRO Duo" igen.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Indsæt
"Memory Stick PRO Duo", og følg
vejledningen på LCD-skærmen.
Dit
videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen ikke
blev udført korrekt.
85
 PictBridge-kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
Sluk
og tænd printeren, fjern USB-kablet
(medfølger), og tilslut det igen.
Cannot print. Check the printer.
Sluk
og tænd printeren, fjern USB-kablet
(medfølger), og tilslut det igen.
 Andet
No further selection is possible.
Du
kan vælge op til 100 billeder på én gang
ved:
dubbing af film
kopiering af stillbilleder
sletning af billeder
udskrivning af stillbilleder
Data protected.
Du
har forsøgt at slette et billede, der er
beskyttet på en anden enhed. Annuller
beskyttelsen af dataene på den enhed, hvor
de blev beskyttet.
86
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Videokameraet kan bruges i alle lande/
områder med den AC-adapter, der fulgte
med videokameraet, inden for 100 V til 240
V AC og 50/60 Hz.
Om tv-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret
på et PAL-system med et AUDIO/VIDEOindgangsstik.
System
PAL
PAL-M
PAL-N
SECAM
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
Brasilien
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
Yderligere oplysninger
NTSC
Bruges i
87
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Tryk på (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
LANG]  [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 17).
Tidsforskelle
88
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore, Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Solomon Is
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John's
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Filer på videokameraets harddisk og "Memory Stick
PRO Duo"
Fil-/mappestrukturen vises herunder. Normalt behøver du ikke at kende fil-/
mappestrukturen ved optagelse/afspilning af billeder på videokameraet. Hvis du vil have
glæde af stillbilleder eller film ved at tilslutning til en computer, skal du se "PMB Guide" og
derefter bruge det medfølgende program.
* Kun for harddisk
Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjulte filer og
vises normalt ikke.
Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filtypen er ".JPG". Filnumrene øges
automatisk. Når filnummerkapaciteten
overstiger 9.999, oprettes en anden
mappe til at lagre nye filer i.
Mappenavnet øges: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
at trykke på
(HOME) 
(OTHERS)  [USB CONNECT] 
[ USB CONNECT]/[ USB CONNECT], får
du adgang til mediet fra computeren via USBtilslutningen.
må ikke redigere filerne eller mapperne
i videokameraet via computeren uden at
anvende det medfølgende computerprogram.
Billedfilerne kan blive ødelagt eller afspilles
muligvis ikke.
Vi kan ikke garantere fejlfri drift, hvis du
udfører ovenstående funktion uden at anvende
det medfølgende computerprogram.
Du skal ikke formatere videokameraets medie
ved hjælp af computeren. Den fungerer
muligvis ikke korrekt.
Du må ikke kopiere filerne på videokameraets
harddisk fra computeren. Vi kan ikke garantere
fejlfri funktion.
Når mappenummeret viser 999, og filnummeret
overstiger 9.999, er det muligt, at du ikke kan
optage. I dette tilfælde kan du udføre [MEDIA
FORMAT] (s. 52).
Yderligere oplysninger
Filmfiler (MPEG2-filer)
Filtypen er ".MPG".
Maksimumstørrelsen er 2 GB. Når
filkapaciteten overstiger 2 GB, bliver
filen delt.
Filnumrene øges automatisk.
Når filnummeret overstiger 9.999,
oprettes en anden mappe til at lagre nye
filmfiler i.
Mappenavnet øges: [101PNV01] 
[102PNV01]
Du
For DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
Du
skal ikke kopiere data på videokameraets
hardmedie fra computeren.
Ved
89
Vedligeholdelse og forholdsregler
Det
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
integreret kredsløbsindspilningsmedium
med stor datakapacitet.
Der er dog ikke nogen garanti for, at alle
typer "Memory Stick" virker sammen med
videokameraet. (Se listen herunder for flere
oplysninger).
Typer "Memory Stick"
"Memory Stick Duo"
(uden MagicGate)
"Memory Stick PRO Duo"
Optagelse og
afspilning


"Memory Stick PRO-HG Duo" *
* Dette produkt understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel, men det understøtter 4-bit
parallel dataoverførsel ligesom "Memory Stick
PRO Duo".
Dette
produkt kan ikke optage eller afspille
data, der anvender "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
Dette produkt er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er forkortelsen for
"Memory Stick Micro".
En "Memory Stick PRO Duo", som er
formateret på en computer under (Windows
OS/Mac OS), er ikke garanteret kompatibilitet
med videokameraet.
Læse-/skrivehastigheden af data kan variere,
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
PRO Duo" og det "Memory Stick"-kompatible
produkt, du bruger.
Beskadigede eller mistede billeddata erstattes
ikke og kan forekomme i følgende situationer:
 Hvis du fjerner "Memory Stick PRO Duo",
slukker videokameraet eller fjerner batteriet
for at skifte det ud, mens videokameraet er i
gang med at læse eller skrive billedfiler til din
"Memory Stick PRO Duo" (mens ACCESSindikatoren for tilslutning lyser eller blinker).
 Hvis du bruger din "Memory Stick PRO Duo"
i nærheden af magneter eller magnetfelter.
90
anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
Du må ikke trykke for hårdt, når du skriver
i memo-området på en "Memory Stick PRO
Duo".
Du må ikke sætte en mærkat på din "Memory
Stick PRO Duo" eller på din Memory Stick
Duo-adapter.
Du skal lægge din "Memory Stick PRO Duo" i
en æske, når du transporterer eller opbevarer
den.
Du må ikke røre eller lade metalgenstande røre
stikkene.
Du må ikke bøje, tabe eller udsætte din
"Memory Stick PRO Duo" for kraftige stød.
Du må ikke adskille eller ændre din "Memory
Stick PRO Duo".
Du må ikke lade din "Memory Stick PRO Duo"
blive våd.
Du skal sørge for at opbevare din "Memory
Stick PRO Duo" utilgængeligt for børn. Et barn
kan sluge den.
Indsæt ikke andet end en "Memory Stick PRO
Duo" i Memory Stick Duo-åbningen. Dette kan
medføre fejl.
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick PRO Duo" følgende steder.
 Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det
fri om sommeren
 Steder, som er udsat for direkte sollys
 Steder med ekstremt høj fugtighed eller
steder, hvor der kan forekomme korrosion
 Om en Memory Stick Duo-adapter
Når
du bruger en "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed,
skal du indsætte "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter.
Når du sætter en "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for,
at "Memory Stick PRO Duo" vender korrekt.
Skub derefter enheden helt ind. Hvis du tvinger
"Memory Stick PRO Duo" ind i Memory Stick
Duo-adapteren i den forkerte retning eller ikke
sætter den helt i, kan der opstå fejl.
Du må ikke isætte en Memory Stick Duoadapter uden en "Memory Stick PRO Duo".
Hvis du gør det, kan det medføre fejl på
enheden.
 Om en "Memory Stick PRO Duo"
Den
maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges i dit
videokamera, er 8 GB.
Bemærkninger om brug af "Memory Stick
Micro"
Hvis
du vil bruge en "Memory Stick Micro" med
videokameraet, har du brug for en M2-adapter i
Duo-størrelse.
Indsæt "Memory Stick Micro" i M2-adapteren
i Duo-størrelse, og indsæt adapteren i Memory
Stick Duo-åbningen. Hvis du indsætter en
"Memory Stick Micro" i videokameraet uden en
M2-adapter i Duo-størrelse, vil du muligvis ikke
kunne fjerne den fra videokameraet.
Efterlad ikke "Memory Stick Micro" inden for
små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge den ved et uheld.
Om billeddatakompatibilitet
Billeddatafiler,
Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
"InfoLITHIUM" H-serien af batterier er
forsynet med mærket
.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der indeholder funktioner
til udveksling af oplysninger om
driftsforhold mellem videokameraet og
en vekselstrømsadapter eller en oplader
(ekstraudstyr).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Sådan oplader du batteriet
Sørg
for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C , indtil
CHG-opladningsindikatoren slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, bliver opladningen
muligvis ikke effektiv.
Når opladningen er afsluttet, skal du enten
fjerne kablet fra DC IN-stikket på Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
eller videokameraet eller tage batteriet ud.
Sådan anvender du batteriet effektivt
Batteriets
ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid bliver forkortet. I sådanne tilfælde
kan du gøre følgende for at forlænge batteriets
driftstid.
 Læg batteriet i en lomme for at varme det
op, og vent med at sætte det i videokameraet,
indtil du skal tage billeder
 Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FH70/
FH100 (medfølger ikke)
Batteriet aflades hurtigere, hvis LCDskærmen anvendes ofte, eller hvis der ofte
foretages afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/FH100 (medfølger ikke).
Yderligere oplysninger
som er optaget på en "Memory
Stick PRO Duo" med videokameraet,
overholder den internationale standard "Design
rule for Camera File system", der er etableret
af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick PRO
Duo", der har været brugt i en anden enhed,
skal den formateres med dit videokamera
(s. 52). Bemærk, at formateringen sletter alle
oplysninger på en "Memory Stick PRO Duo".
Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet:
 Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren
 Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
91
Kontroller,
at POWER-kontakten er sat på
OFF (CHG), når videokameraet ikke anvendes
til optagelse eller afspilning. Der bruges også
batteri, når videokameraet er sat på standby til
optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende batteritid
Når
videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen.
Den resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
Mærket , der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er ca. 20 minutter tilbage på
batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Om opbevaring af batteriet
Hvis
batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt
i videokameraet én gang om året for at sikre,
at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
Hvis du vil oplade batteriet i videokameraet
(HOME) 
helt, skal du trykke på
(SETTINGS)  [GENERAL SET]
 [A.SHUT OFF]  [NEVER] og lade
videokameraet være i optage-standby, indtil
strømmen afbrydes (s. 67).
Om batterilevetid
Batterikapaciteten
reduceres med tiden og
ved gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
92
Om håndtering af videokameraet
Om brug og vedligeholdelse
Du
må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
 Steder med ekstrem varme, kulde eller
luftfugtighed. Udsæt aldrig videokameraet
eller tilbehøret for temperaturer over 60 °C ,
f.eks. i nærheden af varmekilder eller i en bil,
der holder parkeret i solen og udsættes for
direkte sollys. Udstyret kan gå i stykker eller
ændre form.
 I nærheden af magnetiske felter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
 I nærheden af stærke radiobølger eller
stråling. Videokameraet kan muligvis ikke
optage korrekt.
 I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
 På en sandstrand eller støvede steder. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
 I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen eller objektivet kan blive udsat
for direkte sollys. Dette vil beskadige LCDskærmen.
Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V
DC (batteri) eller ved 8,4 V DC
(vekselstrømsadapter).
Anvend det tilbehør, der anbefales i denne
brugervejledning, til brug med henholdsvis
jævnstrøm eller vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske
ind i kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
Vær forsigtig ved håndtering af videokameraet,
undlad at ændre eller skille den ad, undgå
fysiske stød og slag, f.eks. slag, tab eller at træde
på videokameraet. Vær særlig omhyggelig, når
du håndterer objektivet.
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender videokameraet.
Pak
ikke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde for derefter at betjene den.
Videokameraet kan blive for varmt.
Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
Metalkontakter skal holdes rene.
Fjernbetjeningen og batterier af knaptypen skal
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
 Kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
 Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
 Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
opsøge lægehjælp.
 Når videokameraet ikke skal bruges
i længere tid
Tænd
for det, og lad det køre i ca. tre minutter,
f.eks. ved afspilning eller optagelse af billeder i
ca. 3 minutter.
Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
 Hvis der er dannet kondens
Efterlad videokameraet i ca. 1 time uden at
tænde for det.
Hvis
du tager videokameraet med fra en
skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved hjælp af
en opvarmningsenhed.
Du tager videokameraet med fra en bil eller et
lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
Hvis du anvender videokameraet efter en
regnbyge.
Du anvender videokameraet i et varmt og
fugtigt område.
 Sådan forhindres fugtdannelse
Når videokameraet medbringes fra
et koldt sted til et varmt sted, skal det
kommes i en plastikpose, der skal lukkes
tæt. Tag videokameraet op af posen, når
lufttemperaturen i posen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
LCD-skærm
Du
må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
Hvis du anvender videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
 Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du ikke
komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
Yderligere oplysninger
Hvis videokameraet kommer direkte fra
et koldt område til et varmt område, kan
der dannes fugt inden i videokameraet.
Dette kan resultere i, at videokameraet ikke
fungerer korrekt.
 Bemærkning om kondens
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis videokameraet kommer
fra kolde omgivelser til varme omgivelser
(eller omvendt), eller hvis du anvender
videokameraet et fugtigt sted:
93
 Om justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet
fungerer muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Det anbefales, at du slutter videokkameraet
til stikkontakten i væggen med den
medfølgende vekselstrømsadapter under
justeringen.
 Tænd videokameraet, og tryk derefter på
(HOME).
 Tryk på
(SETTINGS)  [GENERAL
SET]  [CALIBRATION].
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
Aftør
objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
 Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
 I varme eller fugtige omgivelser
 Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved stranden.
Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
 Tryk på "" vises på skærmen, med hjørnet af
en "Memory Stick PRO Duo" el.lign. 3 gange.
Placeringen af "" ændres.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte kalibreringen igen.
 Bemærkninger
Brug
ikke en genstand med skarp spids
til kalibrering. Dette kan beskadige LCDskærmen.
Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.
Om håndtering af kabinettet
Hvis
kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
 Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme
 Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne
 At lade kabinettet være i kontakt med
gummi- eller vinylgenstande i længere
perioder
94
Videokameraet har et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten
er sat på OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Det genopladelige batteri aflades
helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
anvender videokameraet. Brug kameraet,
når det indbyggede, genopladelige batteri
er ladet op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
 Fremgangsmåde
Slut videokameraet til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt
videokameraets POWER-kontakt på OFF
(CHG) i mere end 24 timer.
Om varemærker
Bemærkninger om licensen
"Handycam"
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2- STANDARDEN. ENHVER BRUG
AF PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD
TIL GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER TILGÆNGELIG
HOS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg" softwaren
følger med i videokameraet. Vi leverer denne
software på basis af en licensaftale med ejerne af
copyright. På basis af en anmodning fra ejerne
af copyright til disse programmer er vi forpligtet
til at informere dig om følgende. Læs venligst
følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på the
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "C
Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"-softwaren.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Yderligere er  og "" ikke
medtaget i alle tilfælde i denne Håndbog.
Om GNU GPL/LGPL softwaren
Til denne software gælder følgende GNU General
Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter kaldt
"LGPL") inkluderet i videokameraet.
Dette informerer dig om, at du har en ret
til adgang til kildekoden, til at ændre og
videredistribuere disse programmer under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Brug følgende
URL til at hente den. Når du henter kildekoden,
skal du vælge DCR-DVD810 som model for
videokameraet.
http://www.sony.net/products/Linux/
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på the CDROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "GPL"
og "LGPL"-softwaren.
Yderligere oplysninger
og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
", "Memory Stick PRO
"
", "Memory Stick
Duo", "
",
PRO-HG Duo", "
"Memory Stick Micro", "MagicGate",
", "MagicGate Memory
"
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og/eller andre lande.
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
Du skal have installeret Adobe Reader for
at kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems'
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
95
Hurtig reference
Identifikation af dele og knapper
Tallene i ( ) er referencesider.
Motorzoomgreb (27, 33)
Knappen PHOTO (22, 25)
Knappen QUICK ON (27)
Indikatoren CHG (opladning) (13)
 (Film)/
(25)
(Still)-tilstandsindikatorer
Knappen START/STOP (22)
Batteri (13)
DC IN-stik (13)
ACCESS-indikator (harddisk) (25)
Stik til ekstern A/V (34, 46)
(USB)-stik (49)
DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
kun udgang
Knappen POWER (17)
Håndrem (19)
Hægter til skulderrem
Monter en skulderrem (medfølger
ikke).
96
LCD-skærm/berøringspanel (19)

(HOME)-knap (10, 55)
Zoom-knapper (27, 33)
Knappen START/STOP (22, 25)
Højttaler
Se på side 30, hvordan du justerer
lyden.
Knappen RESET
Initialiserer alle indstillingerne, inkl.
indstillingen af dato og klokkeslæt.
Knappen DISP/BATT INFO (14, 19)
Knappen NIGHTSHOT PLUS (28)
ACCESS-indikator ("Memory Stick
PRO Duo") (21)

(DISC BURN)-knap (36)

(VIEW IMAGES)-knap (23, 29)
Hurtig reference
 (baggrundsbelysning) -knap (28)
Knappen EASY (22)
97
Du kan åbne/lukke skodækslet med
fingerspidsen.
Memory Stick Duo-åbning (21)
Fjernbetjeningssensor (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)/Infrarød port
Ret fjernbetjeningen (100) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet.
(DCRActive Interface Shoe
SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. et
videolys, en blitz eller en mikrofon
med strøm. Tilbehøret kan
aktiveres eller deaktiveres via
videokameraets POWER-kontakt. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte
med tilbehøret, for at få yderligere
oplysninger.
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Hvis du vil tilslutte en tilbehørsenhed,
skal du trykke den ned og skubbe den
helt på plads og derefter spænde skruen.
Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du
løsne skruen og derefter trykke ned og
trække tilbehøret ud.
Hvis
98
du optager på film med en ekstern
blitz (medfølger ikke) tilsluttet til
tilbehørsskoen, skal du slukke den eksterne
blitz for at undgå optagelse af dens lyde.
Når
den eksterne mikrofon (medfølger
ikke) er tilsluttet, har denne forrang i
forhold til den interne mikrofon.
 Indbygget mikrofon
Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (3)
LENS COVER-kontakt (19)
For DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Handycam Station:
Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
længden af skruen skal være mindre
end 5,5 mm) til kamerastativets gevind
med en kamerastativskrue.
BATT (batteri)-udløserknap (14)

(DISC BURN)-knap (36)
Interfacestik
 (USB)-stik (49)
DCR-SR55E/SR75E:
kun udgang
A/V OUT-stik (34, 46)
DC IN-stik (13)
Hurtig reference
99
Fjernbetjening
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
 /  /  /  / ENTER-knapper
Når du trykker på en vilkårlig knap
på [VISUAL INDEX]-skærmbilledet
eller afspilningslisten, vises den orange
ramme på LCD-skærmen. Vælg en
foretrukket knap eller et emne med
 /  /  / , og tryk derefter ENTER.
 Bemærkninger
Fjern
isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
Ret
Knappen DATA CODE (62)
Viser dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagne
billeder, når du trykker på denne under
afspilning.
Knappen PHOTO (22, 25)
Tryk på denne knap for at optage
skærmbilledet som et stillbillede.
SCAN/SLOW-knapper (23, 30)
 -knapper (Forrige/Næste)
(24, 30)
Knappen PLAY (23, 30)
fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren for at betjene
videokameraet (s. 98).
Når der ikke er blevet sendt nogen
kommandoer fra fjernbetjeningen i en bestemt
periode, forsvinder den orange ramme. Når
du trykker på en vilkårlig af  /  /  /  eller
ENTER igen, vises rammen på det sted, hvor
rammen blev vist sidst.
Du kan ikke vælge visse knapper på LCDskærmen, når du anvender  /  /  / .
Sådan skifter du batteriet i fjernbetjeningen
 Sæt fingerneglen ind i slidsen for at trække
batteriholderen ud, mens du trykker på
tappen.
 Anbring et nyt batteri med +-siden opad.
 Sæt batteriholderen tilbage på plads i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på plads.
Knappen STOP (23, 30)
Knappen DISPLAY (14)
Sender
Knappen START/STOP (22, 25)
Zoomknapper (27, 33)
Knappen PAUSE (23, 30)
Knappen VISUAL INDEX (23, 29)
Viser [VISUAL INDEX]-skærmbilledet,
når du trykker på den under afspilning.
100
Fane
ADVARSEL!
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
Når
lithiumion-batteriet bliver svagt, bliver
fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis
dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud med
et Sony CR2025 lithiumbatteri. Brug af andre
batterier kan medføre risiko for brand eller
eksplosion.
Hurtig reference
101
Indikatorer under optagelse og afspilning
Optagelse af film
Knappen HOME (9, 55)
Resterende batteri (ca.) (14)
Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
Optagetilstand (HQ / SP / LP) (57)
Optage-/afspilningsmedier (20)
Tæller (time/minut/sekund)
Resterende optagetid
Optagelse af stillbilleder
Knappen OPTION (69)
Knappen VIEW IMAGES (23, 29)
Face Index indstillet (59)
Billedstørrelse (60)
Omtrentligt antal stillbilleder, der kan
optages, eller optagemedier
Returnerknap
Afspilningstilstand
Visning af film
Aktuelt afspillet filmnummer/totalt
antal optagne film
Knappen Forrige/Næste (23, 29)
Knapper til betjening af video (23, 29)
Datafilnavn
Aktuelt afspillet stillbillednummer/
Totalt antal optagne stillbilleder
Visning af stillbilleder
Afspilningsmappe
Vises kun når optagemediet for
stillbilleder er en "Memory Stick PRO
Duo".
Diasshow-knap (33)
Knappen VISUAL INDEX (23, 29)
102
Indikatorer, når der foretages
ændringer
I midten
Indikator
De følgende indikatorer vises under
optagelse/afspilning for at angive
videokameraets indstillinger.
Øverst til venstre
IMAGE SIZE (60)
Indstil Diasshow (33)
NightShot plus (28)
Super NightShot plus
(74)
Color Slow Shutter (74)
PictBridge-tilslutning
(49)
Øverst til højre

I bunden
I bunden
Betydning
Optagelse med
selvudløser (75)
Blitz/REDEYE REDUC
(61)
MICREF LEVEL lav (75)
WIDE SELECT (58)
BLT-IN ZOOM MIC
(75)
Betydning
Fader (74)
LCDbaggrundsbelysning
deaktiveret (19)
Faldsensor deaktiveret
(68)
Faldsensor aktiveret (68)
Det valgte medie til
stillbilleder (20)
Indikator

Betydning
Billedeffekt (75)
Digital effekt (75)
Manuel fokusering (71)
SCENE SELECTION
(72)


Baggrundsbelysning (25)
Hvidbalance (73)
SteadyShot slået fra (59)
EXPOSURE (72)/
SPOT METER (72)
TELE MACRO (71)
Face Index (31)
 Tip!
Indikatorer og deres placering er tilnærmet og
kan afvige fra, hvad du faktisk ser.
Hurtig reference
Øverst til højre
Indikator
Advarsel (83)
I midten
Øverst til venstre
Indikator
Betydning
Datakode under afspilning
Optagedatoen og klokkeslættet optages
automatisk på mediet. De vises ikke under
optagelse. Du kan dog markere dem som
[DATA CODE] under afspilning (s. 62).
103
Ordliste
 Fragmentering
Et medies tilstand, hvor filer opdeles i stykker, og
spredes rundt på mediet. Muligvis kan du ikke
lagre dine billeder korrekt. Du kan løse problemet
ved at udføre [MEDIA FORMAT] (s. 52).
 JPEG
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en stillbillede komprimeringsstandard (reduktion
af datakapacitet). Videokameraet optager
stillbilleder i JPEG-format.
 Miniature
Reduceret billedstørrelse, som giver dig mulighed
for at få vist mange billeder samtidigt. [VISUAL
INDEX], [ INDEX] og [ INDEX] anvender et
miniaturevisningssystem.
 MPEG
MPEG står for Moving Picture Experts
Group, gruppen af standarder for kodningen
(billedkomprimering) af video (film) og
lyd. Der er formaterne MPEG1 og MPEG2.
Videokameraet optager film i billedkvaliteten SD
(standard definition) i formatet MPEG2.
 VBR
VBR står for Variable Bit Rate, optageformatet til
automatisk kontrol af bithastigheden (mængden
af optagne data i et segment på en given tid)
afhængigt af den scene, der optages. Til video
i hurtig bevægelse anvendes der en hel del
diskplads til at frembringe et klart billede, så
optagetiden på mediet bliver kortere.
104
Indeks
Numerisk
12IMAGES.............................. 63
16:9........................................... 35
16:9 WIDE............................... 58
21-ben, adapter....................... 35
4:3....................................... 35, 58
BEACH.................................... 73
BEEP........................................ 64
Billedstyringsfiler.................... 89
BLACK FADER...................... 75
BLT-IN ZOOM MIC............. 75
Brug i udlandet....................... 87
E
Easy Handycam...................... 22
EDIT......................................... 43
EMPTY.................................... 53
ERASE...................................... 45
ERASE ALL............................. 45
6IMAGES................................ 63
C
EXPOSURE............................. 72
A
CALIBRATION...................... 94
F
AC-adapter.............................. 13
ADD......................................... 44
ADD by date........................... 44
Advarselsindikatorer.............. 83
Advarselsmeddelelser............ 85
Afspilning.......................... 23, 29
Afspilningstid.......................... 15
Afspilning af billedet på et tv
.................................................. 34
Afspilningsliste....................... 44
Afspilning........................ 44
ERASE.............................. 45
ERASE ALL..................... 45
MOVE.............................. 45
Oprettelse........................ 44
CAMERA DATA................... 62
CANDLE................................. 72
CLOCK/LANG....................... 66
CLOCK SET............................ 17
COLOR SLOW SHTR
(Langsom lukker (farve))...... 74
COPIES.................................... 50
DATA CODE.................. 62, 103
DATE/TIME..................... 50, 62
Datoindeks.............................. 32
DC IN, stik.............................. 13
DC-stik..................................... 13
Fil.............................................. 89
FILE NO. (filnummer).......... 61
Film.................................... 22, 26
Optagetilstand................. 57
Overførsel af film............ 41
Efter dato......................... 38
A.SHUT OFF
(automatisk slukning)............ 67
Film.................................. 38
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk langsom lukker)
.................................................. 59
DELETE ALL.......................... 38
DELETE
Stillbilleder...................... 39
DEMO MODE........................ 67
A/V, tilslutningskabel
...................................... 12, 34, 46
Diasshow................................. 33
A/V OUT-stik................... 34, 46
DISPLAY................................. 63
DIGITAL ZOOM................... 58
DISP OUTPUT....................... 65
DIVIDE................................... 43
B&W......................................... 75
DROP SENSOR...................... 68
Baggrundsbelysning............... 28
Dubbing................................... 46
Filtypenavn.............................. 89
FIREWORKS.......................... 73
Fjernbetjening....................... 100
FLASH LEVEL........................ 61
FLASH MODE....................... 61
FOCUS..................................... 71
FORMAT
Harddisk.......................... 52
"Memory Stick PRO Duo"
.......................................... 52
Fragmentering...................... 104
Hurtig reference
AREA SET............................... 66
Batterioplysninger.................. 14
FADER..................................... 74
Film Roll Index....................... 31
D
D.EFFECT (digital effekt)..... 75
Batteri................................. 13, 14
Face Index, indstilling af....... 59
Copyright............................. 3, 95
Antal billeder, der kan optages
.................................................. 60
B
Face Index............................... 31
G
Gem.......................................... 36
GENERAL SET....................... 67
GUIDEFRAME...................... 59
H
Handycam Station............ 13, 99
HELP........................................ 10
Hold videokameraet korrekt
.................................................. 25
105
HOME MENU.................... 9, 55
LCD COLOR.......................... 64
CLOCK/LANG............... 66
LCD PANEL........................... 65
GENERAL SET............... 67
LCD-panel............................... 19
MOVIE SETTINGS....... 57
LCD-skærm............................ 19
OUTPUT SETTINGS.... 65
LENS COVER......................... 19
PHOTO SETTINGS...... 60
LP.............................................. 57
SETTINGS, kategori...... 55
Lyd, indstilling af.................... 30
SOUND/DISP SET........ 64
OLD MOVIE.......................... 75
ONE PUSH............................. 74
Opladning af batteriet............ 13
Opladningstid......................... 15
Optagelse........................... 22, 25
Optagetid................................. 15
M
OPTION MENU.................... 69
Håndrem................................. 19
MANAGE MEDIA, kategori
.................................................. 51
OTHERS, kategori................. 37
I
Medfølgende tilbehør............ 12
VIEW IMAGES SET...... 62
HQ............................................ 57
Ikon...... Se Visningsindikatorer
IMAGE SIZE........................... 60
Mappe...................................... 89
Medie....................................... 20
MEDIA INFO......................... 51
Indikatorer............................ 103
Medieindstilling...................... 20
Indbygget, genopladeligt
batteri....................................... 94
"Memory Stick"................... 2, 90
"Memory Stick Duo".............. 90
INDOOR................................. 73
Memory Stick Duo-adapter
.................................................. 90
"InfoLITHIUM"-batteri......... 91
Isoleringsark.......................... 100
"Memory Stick PRO Duo"
............................................ 21, 90
Antal billeder, der kan
optages............................. 60
J
JPEG................................. 89, 104
Justering af eksponering for
motiver i modlys..................... 28
K
"Memory Stick PRO-HG Duo"
.................................................. 90
MICREF LEVEL..................... 75
Miniature............................... 104
MOVE...................................... 45
Kamerastativ........................... 99
MOVIE DUB.......................... 41
Kopiering til videobåndoptager
eller DVD/HDD-optagere
.................................................. 46
MOVIE SETTINGS............... 57
Kondens................................... 93
L
LANDSCAPE.......................... 73
LANGUAGE SET............. 18, 66
LCD-baggrundsbelysning..... 19
LCD BL LEVEL
(LCD-baggrundsbelysning)
............................................ 64, 80
106
O
LCD BRIGHT......................... 64
MPEG.................................... 104
MPEG2.................................... 89
N
Netledning............................... 13
NightShot................................ 28
NIGHTSHOT LIGHT........... 58
NightShot plus........................ 28
Original.................................... 44
OUTDOOR............................. 73
OUTPUT SETTINGS............ 65
P
PAL........................................... 87
PASTEL................................... 75
PHOTO CAPTURE............... 40
PHOTO COPY....................... 42
PHOTO SETTINGS.............. 60
PictBridge................................ 49
PICT.EFFECT (billedeffekt)
.................................................. 75
PLAYLIST EDIT.................... 44
PORTRAIT............................. 73
Printer...................................... 49
Q
QUICK ON............................. 27
QUICK ON STBY.................. 67
R
REC MODE............................ 57
REDEYE REDUC................... 61
Redigering............................... 37
I videokameraet.............. 43
REMAINING SET (film)
.................................................. 59
REMOTE CTRL
(fjernbetjening)....................... 67
Reparation af
billeddatabasefilen.................. 54
RESET, knap........................... 97
Resterende
Batteri............................... 14
Harddisk.......................... 51
"Memory Stick PRO Duo"
.......................................... 51
T
Z
Telefoto.................................... 27
ZOOM..................................... 27
TELE MACRO........................ 71
ZOOM LINK.......................... 63
Tidszoner................................. 88
Zoom under afspilning.......... 33
Tilslutning
Andre enheder................ 46
Printer.............................. 49
S
SCENE SELECTION............. 72
SELF-TIMER.......................... 75
Selvdiagnose............................ 83
SEPIA....................................... 75
SERIES..................................... 61
SETTINGS, kategori.............. 55
Sikkerhedskopiering..... Se Gem
SIZE.......................................... 50
Skærmindikatorer................ 102
SLIDE SHOW SET................. 33
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus).......... 74
SNOW...................................... 73
Tv...................................... 34
Tv.............................................. 34
Tv-farvesystem....................... 87
TV TYPE........................... 35, 65
TWILIGHT............................. 72
U
Udskrivning............................ 49
USB CONNECT..................... 89
USB, kabel................... 12, 47, 49
USB, stik............................ 96, 99
USB SELECT........................... 47
V
SP.............................................. 57
Varemærke.............................. 95
Spejltilstand............................. 28
VBR........................................ 104
SPORTS................................... 73
Vedligeholdelse....................... 90
SPOT FOCUS......................... 71
SPOTLIGHT........................... 73
Videobåndoptager eller DVD/
HDD-optagere........................ 46
SPOT METER
(fleksibel spotmåler)............... 72
Vidvinkel................................. 27
VIEW IMAGES SET.............. 62
STEADYSHOT....................... 59
VISUAL INDEX............... 23, 29
Stik til ekstern A/V........... 34, 46
VOLUME.......................... 30, 64
Stillbilleder.................. 22, 26, 60
V-OUT/PANEL...................... 65
Kopiering af stillbilleder
.......................................... 42
Vægkontakt............................. 13
Stillbilledfiler................... 89
W
SUMMERTIME...................... 66
SUNRISE&SUNSET.............. 72
WHITE BAL. (hvidbalance)
.................................................. 73
S VIDEO, kabel................. 34, 46
WHITE FADER..................... 75
S VIDEO, stik.......................... 34
WIDE SELECT....................... 58
Hurtig reference
SOUND/DISP SET................ 64
107
Download PDF

advertising