Sony | DCR-SR52E | Sony DCR-SR52E Betjeningsvejledning

3-093-317-33(1)
Digitalt videokamera
Handycam Håndbog
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E
Få fuldt udbytte af
dit videokamera
8
Introduktion
12
Optagelse og
afspilning 20
Redigering
38
Udnyttelse af
optagemedier
49
Brugertilpasning af
videokameraet
52
Anvendelse af
en computer
73
Fejlfinding
94
Yderligere oplysninger 107
Hurtig oversigt 117
© 2007 Sony Corporation
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne Håndbog grundigt og gemme den til
fremtidig brug.
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-adapteren.
Memory Stick Duo Adapter
Bemærkninger om brug
Dit videokamera er udstyret med to
forskellige betjeningsvejledninger.
Der henvises til "Betjeningsvejledning" og
"Handycam Håndbog" (PDF/denne
håndbog) angående betjening og håndtering
af videokameraet.
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Typer af "Memory Stick", der kan
bruges i videokameraet
Du kan bruge en "Memory Stick Duo", der
er mærket med
eller
(s. 110).
"Memory Stick Duo"
(Denne størrelse kan bruges i dit
videokamera).
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i dit videokamera).
• Du kan ikke bruge enhver type
hukommelseskort bortset fra "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick PRO" og "Memory Stick
PRO Duo" kan kun bruges sammen med
"Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr.
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en
"Memory Stick Duo" eller en Memory
Stick Duo-adapter.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"kompatibelt udstyr
2
LCD-skærm
Batteri
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt. Se "Om
håndtering af videokameraet" (s. 112).
• Du må ikke gøre følgende, når enten
indikatoren for POWER-kontakten (s. 17)
eller (s. 23, 27)-indikatoren er tændt, for
at forhindre harddisken i at gå i stykker
eller optagne billeder i at gå tabt:
– Fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra
videokameraet.
– Udsætte videokameraet for stød eller
rystelser.
• Inden du tilslutter videokameraet til en
anden enhed med et USB-kabel eller et
andet kabel, skal du kontrollere, at stikket
vender rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind
i den forkerte retning, kan det beskadige
bøsningen, eller det kan medføre
fejlfunktion af videokameraet.
• Tag fat i videokameraet og DC-stikket, og
fjern vekselstrømsadapteren fra din
Handycam Station.
• Sørg for, at dreje POWER-kontakten til
OFF (CHG), når du sætter videokameraet
i Handycam Station eller tager
videokameraet ud af den.
Om menupunkterne, LCD-panel og
objektiv
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem
høj præcision, således at andelen af
effektive pixler udgør 99,99 %. Der kan dog
forekomme små sorte og/eller lyse prikker
(hvide, røde, blå eller grønne), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
opstået under fremstillingsprocessen og
påvirker på ingen måde optagelsen.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og
andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
• Du kan ikke afspille både film og
stillbilleder, der ikke er optaget med din
camcorder. Du kan heller ikke afspille
billeder, der er optaget med andet end
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E.
Om sprogindstilling
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til
at illustrere betjeningen. Du kan vælge et
andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (s. 18).
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt
eller grønt punkt
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet
udsættes for direkte sollys i længere
perioder, kan det resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Det kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumring.
Om afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billedet og lyden optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse – dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på optagemediet, osv.
• TV-farvesystemer varierer, afhængigt af
land/område. Hvis du vil se optagelserne
på et TV, skal du bruge et TV, der er
baseret på PAL.
Om denne Håndbog
• De LCD-skærmbilleder og indikatorer,
der er vist i denne Håndbog, er optaget
med et digitalt stillbilledkamera og kan se
anderledes ud, end hvad du er vant til.
• Design og specifikationer på optagemedie
og andet tilbehør kan ændres uden varsel.
• Medmindre andet er angivet, er
illustrationerne i denne håndbog baseret
på DCR-SR300E.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det indeholder
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver.
Objektivet til DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E er T -belagt for at
undertrykke uønskede refleksioner og opnå
ægte farvegengivelse.
MTF = Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
3
Bemærkninger om Handycam med harddisk
Gem alle dine optagne billeddata
Bemærkning om driftstemperaturer
• Gem alle dine optagne billeder på eksterne
medier for at forhindre, at dine billeddata går
tabt. Det anbefales, at du gemmer billeddataene
på en disc, f.eks. DVD-R ved hjælp af din
computers. (s. 77). Du kan også gemme dine
billeddata ved hjælp af en videobåndoptager
eller en DVD/HDD-optager (s. 45).
• Det anbefales, at du regelmæssigt gemmer dine
billeddata efter optagelse.
• Når temperaturen i videokameraet bliver meget
høj eller meget lav, må du ikke bruge
videokameraet til optagelse eller afspilning, da
beskyttelsesfunktionerne i videokameraet kan
blive aktiveret i sådanne situationer. I så fald
vises en meddelelse på LCD-skærmen (s. 103).
Udsæt ikke videokameraet for stød
eller vibrationer
• Du skal ikke formatere videokameraets harddisk
ved hjælp en computeren. Hvis du gør det,
fungerer videokameraet muligvis ikke korrekt.
• Videokameraets harddisk vil muligvis ikke blive
genkendt, og optagelse eller afspilning er derfor
ikke mulig.
• Udsæt ikke enheden for stød, især under
optagelse/afspilning. Efter afspilning, mens
ACCESS-indikatoren er tændt, må
videokameraet ikke udsættes for vibrationer
eller stød.
• Undgå at støde kameraet mod en genstand, når
skulderremmen anvendes (medfølger ikke).
Faldsensor
• For at beskytte den interne harddisk mod stød
under fald, har videokameraet en faldsensorfunktion (s. 64). Ved fald eller stød kan
blokeringen til beskyttelse af videokameraet
muligvis blive registreret på optagelsen. Hvis
faldsensoren gentagne gange registrerer et fald,
kan optagelsen/afspilningen blive afbrudt.
Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter
• Mens ACCESS-indikatoren lyser, skal du undgå
følgende. Da dette kan bevirke, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
– Fjernelse af batteriet
– Fjernelse af vekselstrømsadapteren (mens
batteriet oplades ved hjælp af
vekselstrømsadapteren)
• Sørg for kun at fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når der er slukket på
POWER-kontakten.
4
Når videokameraet er sluttet til en
computer
Bemærkning om videokameraet
anvendt i højt beliggende områder
• Du må ikke tænde videokameraet i et område
med lavt tryk, hvor højden over havet er mere
end 3.000 meter. Dette kan beskadige
videokameraets harddisk.
Bemærkning om bortskaffelse/
overførsel
• Hvis du udfører [
FORMAT] (s.49) eller
formaterer videokameraet, sletter du muligvis
ikke data helt fra harddisken. Når du overfører
videokameraet til andre, anbefales det, at du
udfører [
EMPTY] (s.51) for at forhindre
gendannelse af dine data.
Herudover anbefales det, at du destruerer selve
videokameraet, når du bortskaffer det,
Hvis du ikke kan optage/afspille
billederne, skal du udføre
[ FORMAT]
• Der kan ske fragmentering af data på
harddisken, hvis du gentager optagelse/sletning
af billeder i længere tid ad gangen. Billeder kan
ikke gemmes eller optages. I dette tilfælde skal
du gemme dine billeder på et eksterne medie
først (s. 37) og derefter udføre [
FORMAT]
(s. 49).
Fragmentering 1 Ordliste (s. 126)
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera ...................................2
Bemærkninger om Handycam med
harddisk ..........................................4
Eksempler på motiver og løsninger
......................................................... 7
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Betjeningssekvens ..........................8
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer .................. 9
Introduktion
Trin 1: Kontrol af de medfølgende
komponenter ....................... 12
Trin 2: Opladning af batteriet ........ 13
Trin 3: Tænde og indstille dato og
klokkeslæt .......................... 17
Ændring af sprog ...................... 18
Trin 4: Klargøring til optagelse ...... 19
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam-betjening) ......... 20
Optagelse ..................................... 23
Zoom ......................................... 25
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals surroundoptagelse) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) ...................... 25
Brug af blitzen (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) ........ 26
Optagelse af stillbilleder i høj
kvalitet under filmoptagelse (Dual
Rec) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) ...................... 26
Optagelse af stillbilleder på en
"Memory Stick Duo" ................... 27
Optagelse i mørke (NightShot plus/
NightShot) ................................. 27
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys ........................ 28
Optagelse i spejltilstand ........... 28
Valg af billedformat (16:9 eller 4:3)
for det optagne billede .............. 28
Optagelse af hurtig handling i slowmotion (SMTH SLW REC) (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E)
................................................... 29
Afspilning ......................................31
Brug af afspilningszoom ........... 33
Søgning efter de foretrukne billeder
ved hjælp af dato (Datoindeks)
................................................... 33
Sådan afspiller du en serie
stillbilleder (Diasshow) .............. 34
Afspilning af billedet på et TV .......35
Gemme billeder ............................37
Redigering
(OTHERS) kategori .................38
Sletning af billeder ........................38
Opdeling af en film ........................40
Kopiering af stillbilleder .................41
Oprettelse af afspilningslisten .......42
Kopiering til videobåndoptager eller
DVD/HDD-optagere ......................45
Udskrivning af optagne billeder
(PictBridge-kompatibel printer) .....46
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE HDD/MEMORY)
kategori .........................................49
Formatering af harddisk eller
"Memory Stick Duo" ......................49
Kontrol af oplysningerne på
harddisken ....................................50
Forhindring af gendannelse af
dataene på harddisken i
videokameraet ..............................51
5
Brugertilpasning af
videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)-kategorien i HOME
MENU ........................................... 52
Brug af HOME MENU ................ 52
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter ......................... 53
MOVIE SETTINGS ....................... 54
(Punkter til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS ..................... 57
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
Import af billeder til en computer
...................................................... 81
Sletning af billeder, der er optaget i
videokameraet via computeren
(DCR-SR42E/SR62E/SR82E/
SR200E/SR300E) ........................ 85
Visning af billeder, der er importeret til
en computer ................................. 86
Redigering af importerede billeder
...................................................... 88
Oprettelse og kopiering af en DVD
...................................................... 90
Behandling af stillbilleder .............. 93
VIEW IMAGES SET ..................... 60
(Punkter til brugertilpasning af
displayet)
SOUND/DISP SET ....................... 61
(Punkter til justering af bip og
skærmen)
OUTPUT SETTINGS ................... 62
(Punkter for tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
LANG .......................... 63
(Punkter til indstilling af ur og
sprog)
GENERAL SET ............................ 64
(Andre opsætningspunkter)
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU ....................... 65
Brug af OPTION MENU ............. 65
Optagepunkter i OPTION MENU
................................................... 66
Visningspunkter i OPTION MENU
................................................... 67
Funktioner, der er indstillet i OPTION
MENU ........................................... 67
Anvendelse af en computer
Hvad kan du gøre med en Windows
computer ...................................... 73
Systemkrav .................................. 74
Installation af softwaren ............... 75
Oprettelse af en DVD med ét tryk
...................................................... 77
6
Fejlfinding
Fejlfinding ..................................... 94
Advarselsindikatorer og meddelelser
.................................................... 103
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
.................................................... 107
Filer på videokameraets harddisk/
mappestruktur ............................ 109
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter ................... 110
Hurtig oversigt
Dele og kontrolknapper .............. 117
Indikatorer under optagelse og
afspilning .................................... 122
Ordliste ....................................... 126
Indeks ......................................... 127
Eksempler på motiver og løsninger
Kontrol af dit
golfslag
Få en god
optagelse af en
skibakke eller
strand
B SMTH SLW REC* ......................29
B SPORTS** ............................... 70
Optagelse af
stillbilleder i høj
kvalitet under
filmoptagelse
B Modlys ......................................28
B BEACH.......................................70
B SNOW .......................................70
Et barn på scenen
under et spotlight
B Dual Rec* ..................................26
Blomster tæt på
B SPOTLIGHT ...............................69
Fyrværkeri i al sin
glans
B PORTRAIT .................................69
B FOCUS .......................................67
B TELE MACRO.............................68
Fokusering på
hunden i venstre
side af
skærmbilledet
B FIREWORKS..............................69
B FOCUS.......................................67
En sovende hund i
svagt lys
B FOCUS .......................................67
B SPOT FOCUS .............................68
B NightShot plus** ......................27
B NightShot* ................................27
B COLOR SLOW SHTR .................71
* DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
** DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
7
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Betjeningssekvens
B Vær parat (s. 12).
B Optagelse med videokameraet (s. 23).
Film optages på harddisken, og stillbilleder optages på
enten harddisken eller en "Memory Stick Duo".
B Afspilning af billeder.
x Visning på videokameraets LCD-skærm (s. 31)
x Visning på et TV tilsluttet videokameraet (s. 35)
B Gem optagne billeder.
x Lagring af billeder på en DVD ved hjælp af en
computer (s. 77)
x Overførsel af billeder til en computer (s. 81)
x Kopiering af billeder på en videobåndoptager eller
DVD/HDD-optagere (s. 45)
B Slet billeder.
Når harddisken i videokameraet er fuld, kan du ikke optage
nye billeder. Slet de billeddata, der er gemt i dit
videokamera. Hvis du sletter billederne, kan du igen optage
nye billeder på den ledige plads på harddisken.
x Sletning af udvalgte billeder (s. 38)
x Sletning af alle billeder ([
8
FORMAT], s. 49)
Få fuldt udbytte af dit videokamera
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer
"
HOME MENU" - startpunkt for betjening af dit videokamera
Få fuldt udbytte af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (s. 10)
Kategori
B Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) kategori
(MANAGE HDD/MEMORY) kategori
Menupunkt
Side
MOVIE*
24
FORMAT*
49
PHOTO*
24
FORMAT*
50
SMTH SLW REC**
29
INFO
50
(VIEW IMAGES) kategori
Menupunkt
Side
31
PLAYLIST
42
(OTHERS) kategori
DELETE*
EDIT
PLAYLIST EDIT
Side
(SETTINGS) kategori
VISUAL INDEX*
Menupunkt
Menupunkt
Side
Sådan tilpasses videokameraet (s. 52)*.
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening af (s. 20). For punkter, der
er tilgængelige i kategorien
(SETTINGS),
se side side 53.
**DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
38
40, 41
42
PRINT
46
COMPUTER
73
9
Brug af HOME MENU
1 Skub, mens du trykker på den
4 Tryk på det ønskede punkt.
Eksempel: [EDIT]
grønne knap, POWER-kontakten i
pilens retning for at tænde for
strømmen.
5 Følg vejledningen på skærmen
for yderligere betjening.
Sådan skjules skærmbilledet HOME
MENU
2 Tryk på
(HOME) A (eller B).
(HOME) B
Tryk på
.
B Når du ønsker at vide noget om
hvert punkts funktion i HOME MENU
- HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) A
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel:
10
(OTHERS) kategori
2 Tryk på
(HELP).
Hvis du under optagelse eller afspilning
blot trykker på skærmen, vises de
tilgængelige funktioner på det pågældende
tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt at
foretage de forskellige indstillinger. Se side
65, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
3 Tryk på det punkt, du vil vide
indholdet i.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Den nederste del af knappen
(HELP) skifter til orange.
Brug af OPTION MENU
(OPTION)
Når du berører et punkt, vises
forklaringen på det på skærmen.
Hvis du vil anvende punktet, skal du
trykke på [YES], i modsat fald skal du
trykke på [NO].
Aktivering af HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
11
Introduktion
Trin 1: Kontrol af de medfølgende komponenter
Kontroller, at det følgende tilbehør fulgte
med videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 121)
(undtagen DCR-SR32E/SR33E/SR42E)
AC-adapter (1) (s. 13)
Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat.
Genopladeligt batteri
Netledning (1) (s. 13)
NP-FH40 (1) (s. 13, 111) (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E)
NP-FH60 (1) (s. 13, 111) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Handycam Station (1) (s. 13)
21-bens adapter (s. 36)
For de modeller, hvor
bunden.
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 35, 45)
-mærket kun er trykt i
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (s. 73)
– Picture Motion Browser (Software)
– Handycam Håndbog (Denne håndbog)
Betjeningsvejledning (1)
USB-kabel (1) (s. 47, 78, 81)
12
Trin 2: Opladning af batteriet
2
1
Introduktion
POWERkontakt
5
Batteri
3
CHGindikator
(opladning)
DC IN-stik
5
4
DC-stik
Til en vægkontakt
Vekselstrømsadapter
Netledning
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (H-serien) (s. 111), når det
sidder i videokameraet.
4 Forbind netledningen til
vekselstrømsadapteren og
stikkontakten i væggen.
b Bemærk
• Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
5 Sæt videokameraet godt ned i
Handycam Station.
1 Indsæt batteriet ved at skubbe det
i pilens retning, indtil det klikker
på plads.
2 Drej knappen POWER i pilens
CHG-indikatoren (opladning) lyser, og
opladning begynder.
CHG-indikatoren (opladning) slukkes,
når batteriet er fuldt opladet.
• Luk DC IN-dækslet, når videokameraet
sættes i din Handycam Station.
retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
3 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket i Handycam Station.
Sørg for, at v-mærket på DC-stikket
vender opad.
13
Sådan oplader du batteriet kun med
vekselstrømsadapteren
Sådan fjernes videokameraet fra
Handycam Station
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG), og
tilslut derefter vekselstrømsadapteren
direkte til DC IN-stikket på videokameraet.
Sluk for strømmen, og fjern videokameraet
fra Handycam Station ved at tage fat i
begge.
POWERkontakt
DC IN-stik
CHG-indikator
(opladning)
Batteri
DC-stik
Åbn
stikdækslet
Opbevaring af batteriet
Netledning
Til en vægkontakt
Vekselstrømsadapter
Hvis batteriet skal opbevaret i en længere
periode, skal det aflades helt (se side 112
for oplysninger om opbevaring).
b Bemærk
Sådan bruges en ekstern strømkilde
• Tag fat i videokameraet og DC-stikket, og fjern
vekselstrømsadapteren fra DC IN-stikket.
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Sådan fjernes batteriet
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (Battery Info)
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skub BATT (batteri)-udløserknappen, og
fjern batteriet.
Sæt POWER-kontakten til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
BATT (batteri)udløserknap
b Bemærk
• Når du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren
(s. 23) er slukket.
14
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysninger i ca. 7
sekunder. Hvis du vil have vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder,
skal du trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
Batteriniveau (ca.)
Batteri
90
NP-FH40
(medfølger)
100
50
NP-FH50
105
50
115
55
NP-FH70
230
115
245
120
NP-FH100
525
260
565
280
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-FH40
(medfølger*)
125
NP-FH50
135
NP-FH60
(medfølger**)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
Batteri
Kontinuerlig
optagetid
NP-FH40
(medfølger)
105
50
NP-FH50
125
60
NP-FH70
270
135
NP-FH100
615
305
Kontinuerlig
optagetid
NP-FH50
Typisk
optagetid*
85
40
90
45
NP-FH60
(medfølger)
115
55
125
60
NP-FH70
190
95
200
100
NP-FH100
440
220
465
230
DCR-SR290E/SR300E:
Batteri
NP-FH50
Typisk
optagetid*
45
DCR-SR190E/SR200E:
Batteri
* DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
** DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
Typisk
optagetid*
Introduktion
Optagekapacitet (ca.)
Kontinuerlig
optagetid
Kontinuerlig
optagetid
Typisk
optagetid*
75
35
80
40
NP-FH60
(medfølger)
100
50
105
50
NP-FH70
160
80
170
85
NP-FH100
375
185
395
195
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
15
DCR-SR290E/SR300E:
b Bemærk
• Alle tider er målt ved optagelse [SP] under
følgende forhold:
Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Nederst: Når LCD-baggrundsbelysningen
slukkes (undtagen DCR-SR32E/SR33E/
SR42E).
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
Batteri
Afspilningstid
NP-FH40
(medfølger)
120
NP-FH50
140
NP-FH70
300
NP-FH100
695
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
Batteri
Afspilningstid*
NP-FH40
(medfølger)
110
NP-FH50
130
NP-FH70
280
NP-FH100
635
DCR-SR190E/SR200E:
Batteri
16
Afspilningstid*
NP-FH50
125
NP-FH60
(medfølger)
165
NP-FH70
270
NP-FH100
615
Batteri
Afspilningstid*
NP-FH50
120
NP-FH60
(medfølger)
160
NP-FH70
255
NP-FH100
590
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Batteri
• Før udskiftning af batteriet skal du dreje
POWER-kontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren
(s. 23).
• CHG indikatoren (opladning) blinker under
opladning, eller Battery Info (s. 14) vises ikke
korrekt under følgende forhold:
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, når
vekselstrømsadapteren er tilsluttet
videokameraets DC IN-stik eller Handycam
Station selv hvis netledningen fjernes fra
stikkontakten i væggen.
• Ved tilslutning af en ekstra videolampe
anbefales, at du bruger et NP-FH70/FH100
batteri (undtagen DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
• Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som kun
giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
Tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 °C (10 °C til 30 °C anbefales).
• Den tilgængelige optage- og afspilningstid
reduceres, når videokameraet bruges ved lave
temperaturer.
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, som du bruger
videokameraet under.
Indstil datoen og klokkeslættet første gang,
du bruger videokameraet. Hvis du ikke
angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET] hver gang,
du tænder videokameraet eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
Objektivdæksel
Introduktion
Om vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
vekselstrømsadapteren. Tag øjeblikkeligt
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis
der opstår en fejlfunktion, mens du bruger
videokameraet.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte AC-adapterens DC-stik
eller batteriklemmerne med metalgenstande.
Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til videokameraet, så længe den er sluttet til
stikkontakten i væggen via
vekselstrømsadapteren.
Trin 3: Tænde og
indstille dato og
klokkeslæt
Tryk på knappen på
LCD-skærmen.
POWER-kontakt
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten i
pilens retning gentagne gange,
indtil den pågældende lamp lyser.
(Film): Sådan optager du film
(Still): Sådan optager du
stillbilleder
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises.
2 Vælg det ønskede geografiske
område med v/V, og tryk derefter
på [NEXT].
17
3 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
4 Angiv [Y] (år) med v/V.
5 Vælg [M] med b/B, og indstil
derefter måneden med v/V.
6 Angiv [D] (dag), timer og minutter
på samme måde, og tryk på
[NEXT].
7 Kontroller, at uret er indstillet
rigtigt, og tryk derefter på
.
Uret starter.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2037.
b Bemærk
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. Hvis sådanne tilfælde skal du
oplade det genopladelige batteri og indstille
dato og klokkeslæt igen (s. 115).
• Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt for
det. Du kan ikke betjene dit videokamera i
denne periode.
• Objektivdækslet åbnes automatisk, når der
tændes for strømmen (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E). Det lukkes, når
afspilningsskærmbilledet vælges, eller når
strømmen afbrydes.
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk, hvis
du ikke betjener videokameraet i ca. 5 minutter
([A.SHUT OFF], s. 64).
z Tip
• Optagedato og -klokkeslæt vises ikke under
optagelse, men optages automatisk på
harddisken og kan blive vist under afspilning
([DATA CODE], s. 60).
• Oplysninger om "Tidsforskelle" finder du på
side 108.
• Hvis knapperne på berøringspanelet ikke virker
korrekt, skal du justere berøringspanelet
(CALIBRATION) (s. 114).
Ændring af sprog
Sådan slukkes for strømmen
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
Sådan nulstiller du dato og klokkeslæt
Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t
[CLOCK SET], og indstil dato og
klokkeslæt.
18
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS)t[CLOCK/
LANG]t[ LANGUAGE SET], og
vælg derefter det ønskede sprog.
Trin 4: Klargøring til optagelse
Åbning af objektivdækslet
manuelt (DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E)
Kontakt til
objektivdæksel
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller når
du vil spare på batteriet. Det optagne billede
påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil
tænde for LCD-baggrundsbelysningen, skal
du trykke på DISP/BATT INFO og holde
den nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
Introduktion
Skub kontakten til objektivdækslet for at
åbne.
Sådan slukker du LCDbaggrundsbelysningen, så batteriet
holder længere (undtagen DCRSR32E/SR33E/SR42E)
b Bemærk
z Tip
• Når du er færdig med at optage eller afspille
billeder, skal du lukke objektivdækslet.
• For DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
åbnes og lukkes objektivdækslet automatisk.
Justering af LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
DISP/BATT INFO
290 grader
(maks.)
• Du må ikke trykke på knapperne på LCDrammen, når du åbner eller justerer LCDpanelet.
z Tip
• Hvis du åbner LCD-skærmen 90 grader i
forhold til videokameraet og derefter drejer den
180 grader mod objektivsiden, kan du lukke den
med LCD-skærmen udad. Dette er praktisk
under afspilning.
• Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(s. 61) for at justere LCD-skærmen lysstyrke.
• Oplysningerne vises eller skjules (visning y
ingen visning), hver gang du trykker på DISP/
BATT INFO.
Fastgørelse af håndremmen
Stram håndremmen, og hold videokameraet
rigtigt.
2180 grader
(maks.)
190 grader i forhold
til videokameraet
19
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam-betjening)
Easy Handycam-betjening foretager næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage
eller afspille uden detaljerede indstillinger. Skærmens skrifttype bliver også større, så den er
lettere at læse.
Åbn objektivdækslet (DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E) (s. 19)
Optagelse af film
1 Drej POWERkontakten G, indtil
indikatoren
(Film)
tændes.
2 Tryk på EASY A.
vises på
LCD-skærmen.
Hvis POWER-kontakten er indstillet til OFF (CHG),
skal du dreje den, mens du trykker på den grønne knap.
Optagelse af stillbilleder
Stillbilleder optages på harddisken ved
standardindstillingen. Du kan skifte
optagemedie for stillbilleder til en
"Memory Stick Duo" (s. 27).
1 Drej POWERkontakten G, indtil
indikatoren
(Still)
tændes.
2 Tryk på EASY A.
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP H (eller E)
for at starte optagelsen.*
3 Tryk let på PHOTO F for at justere
[STBY] b [REC]
fokus A (der høres biplyde), og
tryk derefter helt ned på B (der
høres en lukkerlyd).**
Tryk igen på START/STOP for at stoppe
optagelse.
Blinker b Lyser
* Indstillingen af [REC MODE] er fastlåst til [SP] (s. 54).
** Indstillingen af [
QUALITY] er fastlåst til [FINE] (s. 58).
20
Visning af optagne film/stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten G for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) I (eller D)-knappen
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
miniaturerne).
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Søgninger efter
billeder efter dato
(s. 33)
Forrige 6 billeder
Optagelse og afspilning
Vises med billedet på hver af de faner, der sidst blev afspillet/optaget
(B for stillbilledet).
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
1
2
3
:Optagelse af film.
:Viser stillbilleder på harddisken.
:Viser stillbilleder på en "Memory Stick Duo".
3 Start afspilningen.
Film:
Tryk på fanen
, og på den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Vend tilbage
(til VISUAL
INDEX-skærmen)
Starten af
filmen/den
forrige film
Stop (gå til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
Næste film
Optagedato/klokkeslæt*
Modsat retning/
Fremad
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 60).
21
z Tip
• Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til VISUAL INDEXskærmbilledet.
• Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på
/
under en pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at vælge
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND SETTINGS]
t [VOLUME], og derefter med
/
Stillbilleder:
Tryk på fanen
eller
og det stillbillede, der skal afspilles.
Diasshow (s. 34)
Gå til VISUAL
INDEX-skærmbilledet
Optagedato/klokkeslæt*
Vend tilbage (til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
Forrige/Næste
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 60).
Sådan annullerer du Easy Handycamfunktionen
Ugyldige knapper under Easy
Handycam-betjening
Tryk igen på EASY A.
fra LCD-skærmen.
Du kan ikke bruge nogle af knapperne/
funktionerne under Easy Handycambetjening, da de indstilles automatisk
(s. 95). Hvis du foretager en ugyldig
handling, vises [Invalid during Easy
Handycam operation] muligvis.
forsvinder
Menuindstillinger under Easy
Handycam-betjening
Tryk på
(HOME) C (eller B) for at
få vist de menupunkter, der er tilgængelige
for ændringer af opsætning (s. 9, 53).
b Bemærk
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne.
Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst.
Yderligere oplysninger findes på side 95.
• Du kan ikke anvende menuen
(OPTION).
• Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil
føje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
22
Optagelse/afspilning
Optagelse
Objektivdæksel
Åbn objektivdækslet før
PHOTO F optagelse (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E)
(s. 19)
(HOME) E
(HOME) D
Optagelse og afspilning
START/STOP C
(Film) indikator/
(Still) indikator
POWER-kontakt A
ACCESSindikator
(harddisk)
START/STOP B
b Bemærk
• Hvis ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker
efter optagelse er afsluttet, betyder det, at der
fortsat skrives data på harddisken eller
"Memory Stick Duo". Udsæt ikke
videokameraet for stød eller vibrationer, og
fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren.
• Den maksimale fortløbende optagetid er ca. 13
timer.
• Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den
næste filmfil automatisk.
z Tip
• Du kan kontrollere den ledige plads på
harddisken ved at trykke på
(HOME) t
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[
INFO] (s. 50).
23
Optagelse af film
Du kan få vist billeder på videokameraets
harddisk. For optagetiden, se side 54.
1 Drej POWER-kontakten A, indtil
indikatoren
(Film) tændes.
2 Tryk på START/STOP B (eller
C).
Optagelse af stillbilleder
Du kan optage stillbilleder på harddisken i
videokameraet ved standardindstillingen.
Hvis du vil optage stillbilleder på en
"Memory Stick Duo", skal du skifte
optagemedie. Det antal stillbilleder, der kan
optages, finder du på side side 57.
1 Drej POWER-kontakten A, indtil
indikatoren
(Still) tændes.
2 Tryk let på PHOTO F for at
justere fokus A (der høres
biplyde), og tryk derefter helt ned
på B (der høres en lukkerlyd).
[STBY] b [REC]
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
Blinker b Lyser
Når
Skift til afspilning ved hjælp af
knappen
(HOME) D (eller E)
Sådan ændrer du optagemedie for
stillbilleder
I HOME MENU trykker du på
(CAMERA) t [MOVIE] eller [PHOTO].
t Yderligere oplysninger findes på
side 27.
Hvis du vil optage stillbilleder i høj
oplysning under filmoptagelse (Dual
Rec) (DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
t Yderligere oplysninger findes på
side 26.
24
forsvinder, er billedet optaget.
Optagelse og afspilning
Zoom
Du kan zoome op til de forstørrelser, der er
vist i den følgende tabel.
(optisk zoom)
DCR-SR32E/SR33E/SR42E
40 ×
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
25 ×
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
10 ×
z Tip
• Ved hjælp af [DIGITAL ZOOM] (s. 55) kan du
zoome mere ind end den forstørrelse, der er vist
i tabellen.
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals
surround-optagelse) (DCRSR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
Lyd, der registreres af den indbyggede
mikrofon, konverteres til 5,1-kanals
surround sound og optages.
Optagelse og afspilning
Du kan justere forstørrelsen med zoomhåndtaget eller zoom-knapperne på LCDskærmen.
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne på LCD-skærmen.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
Indbygget
mikrofon
Bredere visningsvinkel:
(vidvinkel)
Næroptagelser: (Telefoto)
Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå
langsommere zoom. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
b Bemærk
• [STEADYSHOT] reducerer muligvis ikke
sløringen af billedet som ønsket, når
motorzoomgrebet er indstillet til T-siden
(telefoto) (undtagen DCR-SR290E/SR300E).
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af den muligvis høres på
optagelsen.
Dit videokamera har Dolby Digital 5.1
Creator installeret til optagelse af 5,1-kanals
surround sound. Nyd realistisk lyd ved
afspilning af film på enheder, der understøtter
5,1-kanals surround sound.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanals surround
sound 1 Ordliste (s. 126)
b Bemærk
• 5,1-kanals lyd konverteres til 2-kanals, når du
afspiller på din camcorder.
•
vises på skærmen under 5,1-kanals
optagelse/afspilning.
25
Brug af blitzen (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Blitzens
opladelampe
Blitz
Optagelse af stillbilleder i høj
kvalitet under filmoptagelse
(Dual Rec) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
Du kan optage stillbilleder i høj kvalitet,
mens du optager en film på harddisken.
Tryk på (blitz) gentagne gange for at
vælge en indstilling.
Ingen indikation (Blitz auto): Blitzer
automatisk, når der ikke er tilstrækkeligt
omgivende lys.
r
(Tvungen blitz): Anvender altid blitzen
uanset omgivende lysstyrke.
r
(Ingen blitz): Optager uden blitz.
1 Drej på POWER-kontakten, indtil
(Film)-indikatoren lyser, og tryk derefter
på START/STOP for at starte
filmoptagelsen.
2 Tryk helt ned på PHOTO.
Når du har startet optagelsen, kan du
optage op til 3 enkelte stillbilleder fra
filmen, før du afslutter.
Orange bokse
angiver antallet af
optagne billeder.
Når optagelsen er
færdig, ændres
farven til orange.
b Bemærk
• Den anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er ca. 0,3 til 2,5 m.
• Fjern alt støv fra blitzpærens overflade, før du
anvender den. Blitzeffekten kan blive hæmmet,
hvis lampen dækkes af støv eller misfarvning
pga. varme.
• Blitzens opladningslampe blinker, når blitzen
oplades, og den forbliver tændt, når opladning
af batteriet er afsluttet.
• Hvis du anvender blitzen i lyse områder, som
f.eks. når du optager et motiv i modlys, er
blitzen muligvis ikke effektiv.
• Når du sætter en fortsatslinse (medfølger ikke)
eller et filter (medfølger ikke) på
videokameraet, aktiveres blitzen ikke.
z Tip
• Du kan ændre lysstyrken på blitzen med
indstillingen [FLASH LEVEL] (s. 59), eller du
kan forhindre røde øjne med indstillingen
[REDEYE REDUC] (s. 59).
26
3 Tryk på START/STOP for at stoppe
filmoptagelsen.
Optagne stillbilleder vises et ad gangen, og
billederne lagres. Når
forsvinder, er
billedet optaget.
b Bemærk
• Når du optager stillbilleder på en "Memory
Stick Duo", må du ikke skyde "Memory Stick
Duo" ud, før filmen er færdig, og stillbillederne
er optaget på den.
• Du kan ikke bruge blitzen under Dual Rec.
z Tip
• Stillbilleder optages i følgende formater med
Dual Rec.
DCR-SR190E/SR200E:
–
2.3M (16:9 (bredformat))
– 1.7M (4:3)
DCR-SR290E/SR300E:
Optagelse af stillbilleder på en
"Memory Stick Duo"
Du kan skifte optagemedie for stillbilleder
til en "Memory Stick Duo". Stillbilleder
optages på harddisken i videokameraet ved
standardindstillingen.
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
der er mærket med
eller
(s. 110).
Sådan tager du en "Memory Stick
Duo" ud
Åbn LCD-panelet, og tryk let på "Memory
Stick Duo".
b Bemærk
• Forsøg ikke at tvinge "Memory Stick Duo" ud.
Dette kan forårsage beskadigelse.
• Når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker,
læser eller skriver videokameraet data. Undgå at
støde til videokameraet, afbryde strømmen,
skubbe "Memory Stick Duo" ud eller fjerne
batteriet. Ellers er der risiko for beskadigelse af
billeddata.
• Hvis du sætter "Memory Stick Duo" ind i
åbningen i den forkerte retning, kan "Memory
Stick Duo", "Memory Stick Duo"-åbningen
eller billeddata blive beskadiget.
Optagelse og afspilning
–
4.6M (16:9 (bredformat))
– 3.4M (4:3)
• Du kan optage stillbilleder under optagestandby
på samme måde, som når POWER-kontakten er
indstillet til
(Still). Du kan også optage med
blitzen.
2 Vælg det medie, hvor du ønsker at
gemme stillbillederne, og tryk derefter
på
.
Videokameraet vender tilbage til
optagestandby-tilstand. Hvis du har
valgt [MEMORY STICK], vises
på
skærmen.
z Tip
• Det antal billeder, du kan optage, varierer
afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes
på side 57.
ACCESS-indikator
("Memory Stick Duo")
Åbn LCD-panelet, og sæt "Memory Stick
Duo" i Memory Stick Duo-åbningen i den
rigtige retning, indtil den klikker.
Optagelse i mørke (NightShot
plus/NightShot)
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
Sådan ændrer du optagemedie for
stillbilleder
1 Tryk på
(OPTION) t fanen
t [STILL MEDIA]
Infrarød port
Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på ON.
(
vises).
27
b Bemærk
• Funktionerne NightShot plus og Super
NightShot plus bruger infrarødt lys. Undgå
derfor at tildække den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande, og fjern
fortsatslinsen (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge funktionerne NightShot plus og
Super NightShot plus i lyse omgivelser. Dette
kan medføre fejl.
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys
z Tip
• Sådan optager du et lysere billede ved at
anvende Super NightShot plus-funktionen
(s. 71). Hvis du vil optage et billede i farver, der
er mere tæt på de originale farver, skal du bruge
funktionen Color Slow Shutter (s. 71).
Hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys, skal du trykke på BACK
LIGHT for at få vist .. Tryk igen på
BACK LIGHT for at annullere
modlysfunktionen.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
Optagelse i spejltilstand
NIGHT SHOT
OFF
ON
Infrarød port
Sæt NIGHTSHOT-kontakten på ON. (
vises).
b Bemærk
• Funktionerne NightShot og Super NightShot
bruger infrarødt lys. Undgå derfor at tildække
den infrarøde port med dine fingre eller andre
genstande, og fjern fortsatslinsen (medfølger
ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge funktionerne NightShot og
Super NightShot i lyse omgivelser. Dette kan
medføre fejl.
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter
180 grader mod objektivsiden (2).
z Tip
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
Valg af billedformat (16:9 eller
4:3) for det optagne billede
Valg af billedformatet til film.
z Tip
• Sådan optager du et lysere billede ved at
anvende Super NightShot-funktionen (s. 71).
Hvis du vil optage et billede i farver, der er mere
tæt på de originale farver, skal du bruge
funktionen Color Slow Shutter (s. 71).
28
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
1 Drej POWER-kontakten, indtil
indikatoren
(Film) tændes.
2 I HOME MENU trykker du på
(SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS] t [WIDE SELECT] t
[4:3] eller [16:9 WIDE] (s. 54).
• For DCR-SR290E/SR300E størrelsen på
stillbilleder maksimalt [
4.6M] (16:9
(bredformat)) eller [6.1M] (4:3).
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E:
• Det antal stillbilleder, der kan optages, finder du
på side side 57.
z Tip
1 Drej POWER-kontakten, indtil
indikatoren
(Film) tændes.
2 Tryk på WIDE SELECT flere gange for
at vælge det foretrukne billedformat.
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger,
som ikke kan optages under normale
optageforhold, kan optages i jævn slowmotion i ca. 3 sekunder.
Dette er nyttigt ved optagelse af hurtige
handlinger, f.eks. slag i golf eller tennis.
Optagelse og afspilning
Optagelse af hurtig handling i
slow-motion (SMTH SLW REC)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
(HOME) B
b Bemærk
• Forskelle i visningsvinklen mellem 16:9
(bredformat) og 4:3 varierer, afhængigt af
zoompositionen.
• Når du ser filmen på et TV, skal du indstille [TV
TYPE] til [16:9] eller [4:3] svarende til dit TV
(16:9/4:3) (s. 62).
• Når du ser billeder i 16:9 (bredformat) med [TV
TYPE] indstillet til [4:3], kan billederne se
grove ud, afhængigt af motivet.
Valg af billedformatet til stillbilleder
(undtagen DCR-SR32E/SR33E/SR42E)
1 Drej POWER-kontakten, indtil
indikatoren
(Still) tændes.
Billedformatet skifter automatisk til 4:3.
(HOME) A
1 Drej POWER-kontakten for at tænde
videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) A (eller B) for at
få vist HOME MENU.
3 Tryk på
(CAMERA).
4 Tryk på [SMTH SLW REC].
2 Tryk på WIDE SELECT flere gange for
at vælge det foretrukne billedformat.
b Bemærk
• For DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E er
størrelsen på stillbilleder maksimalt [
0.7M]
(16:9 (bredformat)) eller [1.0M] (4:3).
• For DCR-SR190E/SR200E er størrelsen på
stillbilleder maksimalt [
3.0M] (16:9
(bredformat)) eller [4.0M] (4:3).
29
5 Tryk på START/STOP.
En film af ca. 3 sekunders varighed
optages som en film i slow-motion af ca.
12 sekunders varighed.
Når [Recording···] forsvinder, er
optagelsen færdig.
Tryk på
motion.
for at annullere jævn slow-
Sådan ændrer du indstillingen
Tryk på
(OPTION) t fanen
, og
vælg derefter den indstilling, der skal
ændres.
• [TIMING]
Vælg startpunktet for optagelsen, når du
har trykket på START/STOP.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Vælg [ON] (
) for at overlejre lyde,
f.eks. samtale på billeder i slow-motion
(standardindstillingen er [OFF]).
Videokameraet optager lyde i ca. 12
sekunder, mens [Recording···] vises i trin
5.
b Bemærk
• Lyde optages ikke under de ca. 3 sekunders
filmoptagelse.
• Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke
så god som ved normal optagelse.
30
Optagelse og afspilning
Afspilning
(HOME) E
Motorzoomgreb F
POWERkontakt A
(HOME) D
Optagelse og afspilning
(VIEW
IMAGES)
C-knap
(VIEW IMAGES) B-knap
1 Drej POWER-kontakten A for at tænde for videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) B (eller C)-knappen.
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
miniaturerne).
Vises med billedet på hver af de faner, der sidst blev afspillet/optaget
(B for stillbilledet).
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Forrige 6
billeder
Søgninger efter
billeder efter dato
(s. 33)
Næste
6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
1
: Viser film.
2
: Viser stillbilleder på harddisken.
3
(OPTION)
: Viser stillbilleder på en "Memory Stick Duo".
z Tip
• Ved at bevæge zoomgrebet F kan du vælge, om du får vist 6 eller 12 billeder på VISUAL
INDEX-skærmbilledet. Hvis du vil fastlåse dette antal, skal du trykke på
(SETTINGS) på
HOME MENU t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 61).
31
3 Start afspilningen.
Film
Tryk på fanen
, og på den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmen)
Starten af filmen/
den forrige film
Stop (gå til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
Næste film
(OPTION)
Modsat retning/Fremad
Stillbilleder
Tryk på fanen
eller
og det stillbillede, der skal afspilles.
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
Diasshow-knap (s. 34)
Gå til VISUAL INDEXskærmbilledet
(OPTION)
Forrige/Næste
Skift til afspilning ved hjælp af
knappen
(HOME) D (eller E)
I HOME MENU trykker du på
(VIEW
IMAGES) t [VISUAL INDEX].
Sådan justerer du lydstyrken for film
Tryk på
(OPTION) t fanen
t
[VOLUME], og juster den ved hjælp af
/
.
32
z Tip
• Når afspilningen af den valgte film når til den
sidste film, vender skærmen tilbage til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Tryk på
/
under pause for at
afspille film langsomt.
/
gør tilbagespolningen/
• Et tryk på
den hurtige fremspoling ca. fem gange
hurtigere, to tryk gør den ca. 10 gange hurtigere,
tre tryk gør den ca. 30 gange hurtigere og fire
tryk gør den ca. 60 gange hurtigere.
Optagelse og afspilning
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre stillbillederne fra
ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige
størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne på
LCD-rammen
2 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmbilledet indrammes.
3 Tryk på skærmen på det punkt, du vil
have vist, midt i den viste ramme.
4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på
for at annullere.
Du kan effektivt søge efter foretrukne
billeder ved hjælp af dato.
1 Drej videokameraets POWER-kontakt
for at tænde det, og tryk på knappen
(VIEW IMAGES).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
Optagelse og afspilning
1 Afspil de stillbilleder, du vil forstørre.
Søgning efter de foretrukne
billeder ved hjælp af dato
(Datoindeks)
2 Tryk på fanen
, for at søge efter
film. Tryk på fanen
, for at søge
efter stillbilleder.
• Du kan ikke søge efter billeder, der er
optaget på en "Memory Stick Duo", efter
dato.
3 Tryk på [DATE].
Billedernes optagedatoer vises på
skærmen.
Vend tilbage til VISUAL INDEX
-skærmbilledet
Forrige/Næste dato-knap
4 Tryk på knappen Forrige/Næste dato for
at vælge datoen for det foretrukne
billede.
5 Tryk på
, mens den valgte dato for
det ønskede billede er fremhævet.
Billederne for den foretrukne dato vises
på VISUAL INDEX-skærmbilledet.
33
Sådan afspiller du en serie
stillbilleder (Diasshow)
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet.
Tryk igen på
for at genstarte.
b Bemærk
• Du kan ikke betjene afspilningszoom under
diasshow.
z Tip
• Du kan indstille kontinuert afspilning ved at
vælge
(OPTION) t fanen
t
[SLIDE SHOW SET]. Standardindstillingen er
[ON] (fortløbende afspilning).
34
Afspilning af billedet på et TV
Tilslut videokameraet til indgangsstikket på et TV eller en videobåndoptager ved hjælp af
A/V-tilslutningskabel 1 eller A/V-tilslutningskabel med S VIDEO 2. Slut videokameraet til
vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 13). Yderligere oplysninger findes
også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.
• Hvis du vil have vist de optagne billeder på en computer, kan du se side 73.
Enhed uden et
S VIDEO-stik
Enhed med et
S VIDEO-stik
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
(Gul)
(Hvid)
A/V OUT-stik
(Hvid)
AUDIO
Optagelse og afspilning
IN
AUDIO
(Rød)
(Rød)
(Gul)
A/V OUT
: Signalflow
1 A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Handycam Station og videokameraet er begge
udstyret med A/V OUT-stik (s. 119, 120). Slut
A/V-tilslutningskablet til Handycam Station
eller til videokameraet, afhængigt af
opsætningen.
2 A/V-kabel med S VIDEO (medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via S
VIDEO-stikket, ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S VIDEOkabel (medfølger ikke), kan du fremstille
billeder i bedre kvalitet end med et A/Vtilslutningskabel. Tilslut det hvide og røde stik
(venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet med
et S VIDEO-kabel (medfølger ikke).
Ledningen med det gule stik er ikke nødvendig.
S VIDEO-tilslutningen alene vil ikke udsende
lyden.
Videobåndoptager
eller TV
b Bemærk
• Tilslut ikke A/V-tilslutningskabler til både
videokameraet og Handycam Station. Billedet
kan blive forvrænget.
z Tip
• Du kan få vist tælleren på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(s. 63).
Når dit TV er tilsluttet en
videobåndoptager
Tilslut videokameraet til LINE INindgangen på videobåndoptageren. Sæt
videobåndoptagerens indgangsvælger til
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.), hvis
videobåndoptageren har en indgangsvælger.
35
Sådan indstilles billedformatet
svarende til det tilsluttede TV (16:9/
4:3)
Ret indstillingen, så den svarer til
billedformatet på det TV, du vil se billeder på.
1 Drej POWER-kontakten for at tænde
videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]
eller [4:3] t
.
b Bemærk
• Når du indstiller [TV TYPE] til [4:3], forringes
billedkvaliteten muligvis. Billedet ryster
muligvis også, når billedformatet for det
optagne billede ændres mellem 16:9
(bredformat) og 4:3.
• På nogle 4:3 TV-apparater, vises de stillbilleder,
der er optaget i billedformatet 4:3 muligvis ikke
i fuld skærm. Dette er ikke en fejl.
• Når du afspiller et billede, der er optaget i 16:9
(bredformat) billedformat, på et 4:3 TV, der
ikke er kompatibelt med 16:9 (bredformat)
signalet, skal du indstille [TV TYPE] til [4:3].
36
Hvis dit TV er af monotypen (når TV'et
kun har én lydindgang)
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på TV'et eller
videobåndoptageren. Hvis du vil afspille
lyden i mono, skal du bruge et
tilslutningskabel til det formål.
Hvis tv'et/videobåndoptageren har en
21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Brug 21-bens adapteren, som følger med
videokameraet (kun modeller med
mærket på bundens overflade). Denne
adapter er kun beregnet til output.
TV/VCR
Gemme billeder
Optagne billeder gemmes på videokameraets interne harddisk. På grund af den interne harddisks
begrænsede kapacitet skal du sørge for at gemme dine billeddata på en type eksternt medie,
f.eks. en DVD-R eller en computer.
Du kan gemme de billeder, der er optaget med videokameraet, som beskrevet nedenfor.
Lagring af billeder ved hjælp af en computer
Ved brug af softwaren på den medfølgende CD-ROM kan du lagre billeder på en DVD eller
harddisken på en computer.
Du kan let gemme de billeder, du
optog med videokameraet, direkte
på DVD.
Lagring af billeder på en
computer
Du kan lagre de optagne billeder i
videokameraet på harddisken i en
computer.
Oprettelse af en DVD med
udvalgte billeder
Du kan gemme de billeder, du
overførte til din computer, på en
DVD. Du kan også redigere
billederne.
Se "Oprettelse af en DVD
med ét tryk" på side 77.
Optagelse og afspilning
Opret en DVD med ét tryk
(One Touch Disc Burn)
Se "Import af billeder til
en computer" på side 81.
Se "Oprettelse og
kopiering af en DVD" på
side 90.
Lagring af billeder ved at tilslutte videokameraet til andre enheder
Kopiering til
videobåndoptager eller
DVD/HDD-enheder
Se "Kopiering til
videobåndoptager eller
DVD/HDD-optagere" på
side 45.
37
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
redigere billeder, udskrive stillbilleder og
tilslutte videokameraet til en computer.
Sletning af billeder
Du kan slette billeder på harddisken eller en
"Memory Stick Duo" ved hjælp af
videokameraet.
b Bemærk
• Billederne kan ikke gendannes, når først de er
slettet.
z Tip
(OTHERS) kategori
Liste med menupunkter
DELETE
Du kan slette billeder på harddisken eller en
"Memory Stick Duo" (s. 38).
• Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
• Du kan slette et stillbillede, når du får det vist,
ved at vælge
(OPTION) t fanen
t
[DELETE].
Sletning af billeder på
harddisken
Du kan redigere billeder på harddisken eller
en "Memory Stick Duo" (s. 40, 41).
Du kan få ledig plads på harddisken ved at
slette billeddata i videokameraet.
Du kan kontrollere den ledige plads på
videokameraets harddisk ved hjælp af
[
INFO] (s. 50).
PLAYLIST EDIT
b Bemærk
Du kan oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 42).
• Vigtige data bør gemmes på eksterne medier
(s. 37).
• Du skal ikke forsøge at slette filer på harddisken
ved hjælp en computer.
EDIT
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (s. 46).
COMPUTER
Du kan tilslutte dit videokamera til en
computer (s. 73).
1 Tryk på
[DELETE] i
2 Tryk på [
3 Tryk på [
(OTHERS) t
(HOME MENU).
DELETE].
DELETE] (film) eller
[ DELETE] (stillbilleder)
svarende til den type billede, du
ønsker at slette.
38
4 Tryk på det billede, som skal
slettes.
5 Tryk på
t [YES] t
.
4 Tryk på
, mens den valgte
optagedato er fremhævet.
De billeder, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte det valgte billede. Tryk på
for at vende tilbage til den forrige
skærm.
5 Tryk på
t [YES] t
.
b Bemærk
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under sletning af billeder. Det
kan beskadige harddisken.
• Hvis den slettede film er inkluderet i
afspilningslisten (s. 42), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
Redigering
Det valgte billede er markeret med .
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
3 Tryk på knappen Forrige/Næste dato for
at vælge optagedatoen for det foretrukne
billede.
z Tip
Sådan sletter du alle film eller
stillbilleder på én gang
I trin 3 trykker du på [
DELETE ALL]
eller [ DELETE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
Sådan sletter du alle film eller
stillbilleder, der er optaget samme
dag, på én gang
1I
(HOME MENU) trykker du på
(OTHERS) t [DELETE] t [
DELETE].
2 Tryk på [
DELETE by date] eller
[
DELETE by date] svarende til den
type billede, du ønsker at slette.
Billedernes optagedatoer vises på
skærmen.
• Hvis du vil slette alle billeder på harddisken og
gendanne hele den plads på harddisken, der kan
optages på, skal du formatere harddisken (s. 49).
• De billeder, der er optaget med dette
videokamera og lagret på harddisken, kaldes
"originale".
Sletning af stillbillederne i
"Memory Stick Duo"
Hvis du vil slette en "Memory Stick Duo",
skal du sætte den i videokameraet før
betjening.
1 Tryk på
[DELETE] i
(OTHERS) t
(HOME MENU).
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
Knappen Forrige/Næste
39
Opdeling af en film
4 Tryk på det stillbillede, som skal
slettes.
Du kan opdele film på videokameraets
harddisk.
b Bemærk
• Under Easy Handycam-betjening kan du ikke
opdele film. Annuller Easy Handycambetjening.
1 Tryk på
Det valgte stillbillede er markeret med .
Tryk ned på stillbilledet på LCDskærmen og hold på det for at bekræfte
det valgte stillbillede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
(OTHERS) t [EDIT] i
(HOME MENU).
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal
5 Tryk på
t [YES] t
.
Sletning af alle stillbilleder på en
"Memory Stick Duo".
I trin 3 trykker du på [ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
b Bemærk
opdeles.
Den valgte film afspilles.
4 Tryk på
på det sted, hvor du
vil opdele filmen i sekvenser.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
opdelingspunkt med
.
• Du kan ikke oprette stillbilleder i følgende
tilfælde:
– "Memory Stick Duo" er skrivebeskyttet
(s. 110).
– skrivebeskyttelse er indstillet for stillbilleder
på en anden enhed.
z Tip!
• Hvis du vil slette alle de billeder, der er optaget
på "Memory Stick Duo", skal du formatere
"Memory Stick Duo" (s. 50).
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
40
t [YES] t
.
Kopiering af
stillbilleder
b Bemærk
• Filmene kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, mens du redigerer filmen.
Det kan beskadige harddisken.
• Hvis den opdelte film er inkluderet i
afspilningslisten, opdeles filmen også i
afspilningslisten.
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
Du kan kopiere stillbilleder for harddisken
til en "Memory Stick Duo".
Indsæt en "Memory Stick Duo" i
videokameraet.
z Tip!
• Du kan vælge op til 100 stillbilleder på én gang.
• Du kan kopiere et stillbillede, når du får det vist,
ved at vælge
(OPTION) t fanen
t
[COPYt
].
1I
2 Tryk på [
t
Redigering
(HOME MENU) trykker du på
(OTHERS) t [EDIT] t
[COPY].
COPY].
3 Tryk på det stillbillede, som skal
kopieres.
Det valgte stillbillede er markeret med .
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
t [YES].
Kopieringen starter.
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
41
Oprettelse af
afspilningslisten
Sådan kopierer du alle de
stillbilleder, der er optaget samme
dag, på én gang
1I
(HOME MENU) trykker du på
(OTHERS) t [EDIT] t [COPY].
2 Tryk på [
t
COPY by date].
Stilbilledernes optagedatoer vises på
skærmen.
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturebilleder af de film, du har valgt.
De originale film ændres ikke, selvom du
redigerer eller sletter filmene fra
afspilningslisten.
b Bemærk
• Under Easy Handycam-betjening kan du ikke
føje film til afspilningslisten eller redigere
afspilningslisten. Annuller Easy Handycambetjening.
1 Tryk på
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT] i
(HOME
MENU).
Knappen Forrige/Næste
3 Tryk på knappen Forrige/Næste dato for
at vælge optagedatoen for det foretrukne
billede.
2 Tryk på [
4 Tryk på
, mens den valgte
optagedato er fremhævet.
De stillbilleder, der er optaget på den
valgte dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte stillbilledet. Tryk på
for at
vende tilbage til den forrige skærm.
3 Vælg den film, der skal føjes til
5 Tryk på
t [YES] t
ADD].
afspilningslisten.
.
.
b Bemærk
• Brug vekselstrømsadapteren som strømkilde for
at forhindre, at videokameraet løber tør for
strøm under kopieringen.
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under kopieringen.
• Det kan tage lang tid, når der er mange
stillbilleder, som skal kopieres.
• Du kan ikke kopiere billeddata på en "Memory
Stick Duo" til harddisken.
42
Det valgte billede er markeret med .
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
t [YES] t
.
Sådan tilføjer du alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
1 Tryk på
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT] i
(HOME
MENU).
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST] i
(HOME MENU).
Redigering
2 Tryk på det billede, som
Knappen Forrige/Næste
3 Tryk på knappen Forrige/Næste dato for
at vælge optagedatoen for den ønskede
film.
4 Tryk på
, mens den valgte
optagedato er fremhævet.
De film, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte filmen. Tryk på
for at
vende tilbage til den forrige skærm.
t [YES] t
1 Tryk på
Afspilningslisten vises.
2 Tryk på [
ADD by date].
Filmenes optagedatoer vises på
skærmen.
5 Tryk på
Afspilning af afspilningslisten
.
b Bemærk
afspilningen skal starte fra.
Afspilningslisten afspilles fra det valgte
billede til slutningen, og skærmen
vender derefter tilbage til
afspilningslisten.
Sletning af unødvendige billeder fra
afspilningslisten.
1 Tryk på
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT] i
(HOME
MENU).
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, mens du redigerer
afspilningslisten. Det kan beskadige harddisken.
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
2 Tryk på [ ERASE].
Hvis du vil slette alle billeder fra
afspilningslisten, skal du trykke på
[ ERASE ALL] t [YES] t [YES]
t
z Tip
3 Vælg det billede, der skal slettes fra
listen.
• Du kan tilføje op til 99 film til afspilningslisten.
• Du kan tilføje en film, når du får den vist, ved at
vælge
(OPTION) t fanen
t
[
ADD].
• Du kan kopiere afspilningslisten til en DVD,
som den er, ved hjælp af den medfølgende
software (s. 91).
Det valgte billede er markeret med
.
43
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
t [YES] t
4 Tryk på
.
z Tip
• De originale billeder ændres ikke, selvom du
sletter billederne fra afspilningslisten.
Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
1 Tryk på
(OTHERS) t
[PLAYLIST EDIT] i
(HOME
MENU).
2 Tryk på [
MOVE].
3 Vælg det billede, som skal flyttes.
Det valgte billede er markeret med
.
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
.
5 Vælg destinationen med [T]/[t].
Destinationslinje
6 Tryk på
44
t [YES] t
.
z Tip
• Når du har valgt flere billeder, flyttes billederne
i den rækkefølge, de findes på afspilningslisten.
Kopiering til videobåndoptager eller DVD/HDDoptagere
Du kan kopiere de afspillede billeder på videokameraet til andre optageenheder, f.eks.
videobåndoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende lysnetadapter (s. 13). Yderligere
oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal
tilsluttes.
b Bemærk
• Da kopiering udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
Enhed med et
S VIDEO-stik
Enhed uden et
S VIDEO-stik
IN
S VIDEO
VIDEO
Redigering
IN
VIDEO
(Gul)
(Hvid)
(Hvid)
A/V OUT-stik
AUDIO
(Rød)
AUDIO
(Rød)
(Gul)
A/V OUT
Videobåndoptager eller
DVD/HDD-optagere
: Video-/signalretning
A A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Handycam Station og videokameraet er begge
udstyret med A/V OUT-stik (s. 119, 120).
Slut A/V-tilslutningskablet til Handycam
Station eller til videokameraet, afhængigt af
opsætningen.
B A/V-kabel med S VIDEO (medfølger
ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via S
VIDEO-stikket, ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S VIDEOkabel (medfølger ikke), kan du fremstille
billeder i bedre kvalitet end med et A/Vtilslutningskabel. Tilslut det hvide og røde
stik (venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket
(S VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet
med et S VIDEO-kabel (medfølger ikke).
Ledningen med det gule stik er ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen alene vil
ikke udsende lyden.
b Bemærk
• Hvis du vil skjule skærmindikatoren (f.eks. en
tæller osv.) på skærmen på den tilsluttede
monitor, skal du indstille
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS] t [DISP OUTPUT]
t [LCD PANEL] (standardindstillingen) på
HOME MENU (s. 63).
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 60).
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videostikket. Det røde stik (højre kanal) eller
det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til
lydstikket på enheden.
45
Udskrivning af
optagne billeder
1 Tænd videokameraet, og tryk på
knappen
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] svarende til
afspilningsenheden (s. 62).
2 Sæt optagemediet i
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
3 Tilslut videokameraet til
optageenheden
(videobåndoptageren eller DVD/
HDD-optageren) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 1
eller et A/V tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke) 2.
Tilslut videokameraet til
indgangsstikkene på optageenheden.
4 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
5 Når kopieringen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
46
(PictBridge-kompatibel
printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte camcorderen til en computer.
Tilslut videokameraet til lysnetadapteren
for at forsyne det med strøm fra
stikkontakten i væggen (s. 13). Tænd
printeren.
Hvis du vil udskrive stillbilleder på en
"Memory Stick Duo", skal du indsætte
"Memory Stick Duo" med dem i
videokameraet.
Tilslutning af videokameraet til
printeren
1 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten med den
medfølgende
vekselstrømsadapter.
2 Sæt videokameraet godt i
Handycam Station, og drej
derefter POWER-kontakten for at
tænde.
3 Tilslut
(USB)-stikket i Handycam
Station til printeren ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel.
Udskrivning
1 Vælg det stillbillede, der skal
udskrives.
.
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
Redigering
Det valgte billede er markeret med
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
2 Tryk på
4 Tryk på [
PRINT] (harddisk)
eller [
PRINT] ("Memory Stick
Duo") afhængigt af mediet med
det billede, der skal udskrives.
Når tilslutningen er afsluttet, vises
(PictBridge-tilslutning) på skærmen.
(OPTION), angiv
følgende indstillinger, og tryk
derefter på
.
[COPIES]: Angiv det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (der
udskrives ikke dato/klokkeslæt).
[SIZE]: Valg af billedstørrelsen.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre
indstillingen, skal du gå til trin 3.
Du kan vælge et stillbillede på
skærmen.
3 Tryk på [EXEC] t [YES] t
.
Skærmbilledet til valg af billede vises.
b Bemærk
• Vi kan kun garantere for betjeningen af
modeller, som er PictBridge-kompatible.
Sådan afslutter du udskrivning
Tryk på
billede.
på skærmbilledet til valg af
47
b Bemærk
• Der henvises også til betjeningsvejledningen til
den printer, der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Betjening af POWER-kontakten
– Tryk på
(VIEW IMAGES)-knappen.
– Sådan fjernes videokameraet fra Handycam
Station
– Frakobling af USB-kablet (medfølger) fra
Handycam Station eller printeren.
– Fjernelse af "Memory Stick Duo" fra
videokameraet, når det drejer sig om
[
PRINT]
• Hvis din printer stopper udskrivningen, skal du
fjerne USB-kablet, slukke for printeren og
tænde den igen for at genstarte handlingen fra
begyndelsen.
• Du kan kun vælge de papirformater, som
printeren kan udskrive.
• På visse printermodeller kan top, bund, højre og
venstre kanter af billedet blive beskåret. Hvis du
udskriver et stillbillede, der er optaget i 16:9format (bredformat), kan venstre og højre side
af billedet blive afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Der henvises
til printerens betjeningsvejledning, hvis du vil
have yderligere oplysninger.
• De billeder, der er beskrevet nedenfor, kan ikke
udskrives:
– Det billede, der er redigeret i en computer
– Det billede, der er optaget med andre enheder
– Den billedfil, der overstiger 3 MB
– Den billedfil, der er større end 2848 × 2136
pixel
z Tip
• PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
• Du kan udskrive et stillbillede, når du får det
vist, ved at vælge
(OPTION) t fanen
t [PRINT].
48
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE HDD/
MEMORY) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
bruge en harddisk eller en "Memory Stick
Duo" til forskellige formål.
(MANAGE HDD/MEMORY)
kategori
Formatering af
harddisk eller
"Memory Stick Duo"
Formatering af harddisken
Du kan slette alle billederne på
videokameraets harddisk for at frigøre al den
optagne plads, så du har mulighed for at
skrive til disken.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter til
denne handling (s. 13).
b Bemærk
Liste med menupunkter
FORMAT
Du kan formatere harddisken og genoprette
ledig plads til optagelse (s. 49).
FORMAT
1 Tryk på
(MANAGE HDD/
MEMORY) t [
FORMAT] i
(HOME MENU).
Du kan formatere "Memory Stick Duo" og
genoprette ledig plads til optagelse (s. 50).
INFO
Udnyttelse af optagemedier
• Du kan undgå tab af vigtige billeder, hvis de lagres
(s. 37) før udførelse af [
FORMAT].
Du kan få vist harddiskkapaciteten (s. 50).
2 Tryk på [YES] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Når [
FORMAT] er aktiveret, må
vekselstrømsadapteren eller batteriet ikke
fjernes.
49
Formatering af "Memory Stick
Duo"
Formatering sletter alle billeder på en
"Memory Stick Duo".
1 Tænd videokameraet.
Kontrol af
oplysningerne på
harddisken
Du kan få vist harddiskoplysningerne og
checke den omtrentlige mængde ledig plads
på harddisken.
Tryk på
(MANAGE HDD/
MEMORY) t [
INFO] i
(HOME
MENU).
2 Sæt den "Memory Stick Duo", der
skal formateres, i videokameraet.
3 Tryk på
(MANAGE HDD/
MEMORY) t [
FORMAT] i
(HOME MENU).
Sådan deaktiveres displayet
Tryk på
.
b Bemærk
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Selv stillbilleder, der er beskyttet med en anden
enhed mod sletning ved et uheld, slettes også.
• Undlad at gøre følgende, når [Executing...] vises
på skærmen:
– Betjene POWER-kontakten eller knapperne
– Fjerne "Memory Stick Duo"
50
• Beregningen af plads på harddisken er 1 MB =
1 048 576 byte. Brøkdele mindre end MB
medtages ikke, når pladsen på harddisken vises.
Den viste størrelse af hele harddisken vil være
lidt mindre end den viste størrelse nedenfor,
selvom der vises både ledig og brugt plads på
harddisken.
– DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
30 000 MB
– DCR-SR72E/SR82E:
60 000MB
– DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
40 000MB
• Da dette er filhåndteringsområdet, vises den
brugte plads ikke som 0 MB, når du udfører
[
FORMAT] (s. 49).
Forhindring af gendannelse af dataene på
harddisken i videokameraet
[
EMPTY] giver dig mulighed for at
skrive ligegyldige data til videokameraets
harddisk. På den måde kan det være
vanskeligere at gendanne originale data.
Når du bortskaffer eller overfører
videokameraet til andre, anbefales det, at du
udfører [
EMPTY].
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapteren
(s. 13)
3 Tryk på knappen BACK LIGHT, og
hold den nede i nogle få
sekunder.
Skærmbilledet [
EMPTY] vises.
b Bemærk
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
1 Kontroller, at lysnetadapteren er
tilsluttet, når du tænder på
POWER-kontakten.
z Tip
• Du kan udføre denne handling, uanset hvilken af
stillingerne
(Film)-indikator/
(Still)indikator, der er tændt.
2 Tryk på
(MANAGE HDD/
MEMORY) t [
FORMAT] i
(HOME MENU).
Skærmbilledet [
• Den aktuelle udførelsestid for [
EMPTY] er
følgende:
– DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
Ca. 30 minutter
– DCR-SR72E/SR82E:
Ca. 60 minutter
– DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
Ca. 40 minutter
• Hvis du stopper udførelsen af [
EMPTY]
mellem trin 4 og 5, skal du sørge for at afslutte
handlingen ved at udføre [
FORMAT] eller
[
EMPTY], næste gang du bruger
videokameraet.
Udnyttelse af optagemedier
• Hvis du udfører[
EMPTY], slettes alle data.
Du kan undgå tab af vigtige billeder, hvis de
lagres (s. 37) før udførelse af [
EMPTY].
• Du kan ikke udføre [
EMPTY], medmindre
du sætter vekselstrømsadapteren i stikket i
væggen.
• Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapteren. Fjern ikke
vekselstrømsadapteren under betjeningen.
• Når du udfører [
EMPTY], må
videokameraet ikke udsættes for vibrationer
eller stød.
FORMAT] vises.
51
Brugertilpasning af videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)kategorien i HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
3 Tryk på den ønskede
opsætningsindstilling.
Brug af HOME MENU
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
1 Tænd videokameraet, og tryk
derefter på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
(HOME)
(SETTINGS) kategori
5 Ret indstillingen, og tryk derefter
2 Tryk på
52
(SETTINGS).
på
.
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter
MOVIE SETTINGS (s. 54)
SOUND/DISP SET*6 (s. 61)
Punkter
Side
VOLUME*4
61
BEEP*4
61
Punkter
Side
LCD BRIGHT
61
REC MODE
54
LCD BL LEVEL
62
NIGHTSHOT LIGHT
54
LCD COLOR
62
WIDE SELECT*1
54
DIGITAL ZOOM
55
STEADYSHOT
55
Punkter
Side
AUTO SLW SHUTTR
55
TV TYPE
62
GUIDEFRAME*2
56
DISP OUTPUT
63
ZEBRA*2
56
OUTPUT SETTINGS (s. 62)
CLOCK/
LANG (s. 63)
56
FLASH LEVEL*2
59
Punkter
Side
REDEYE REDUC*2
59
CLOCK SET*4
17
AREA SET
63
SUMMERTIME
63
PHOTO SETTINGS (s. 57)
Punkter
LANGUAGE SET*4
Side
IMAGE SIZE*3*4
57
QUALITY
58
63
GENERAL SET (s. 64)
FILE NO.
58
Punkter
Side
NIGHTSHOT LIGHT
54
DEMO MODE
64
STEADYSHOT*5
55
CALIBRATION
114
GUIDEFRAME*2
56
A.SHUT OFF
64
ZEBRA*2
56
REMOTE CTRL*3
64
FLASH LEVEL*3
59
DROP SENSOR
64
REDEYE REDUC*3
59
STILL MEDIA*4
*1
27
*2 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
VIEW IMAGES SET (s. 60)
DCR-SR32E/SR33E/SR42E
SR200E/SR290E/SR300E
Punkter
Side
DATA CODE
60
DISPLAY
Brugertilpasning af videokameraet
REMAINING
61
*4 Du kan indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 20).
*5 DCR-SR290E/SR300E
*6 [SOUND SETTINGS] (under Easy
Handycam-betjening)
53
MOVIE SETTINGS
(Punkter til optagelse af film)
DCR-SR72E/SR82E:
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 52
(OPTION MENU) t side 65
Optagehastighed
Optagetid
HQ
14 timer 40 min.
SP
21 timer 40 min.
LP
41 timer 50 min.
DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
Optagehastighed
Optagetid
HQ
9 timer 30 min.
SP
14 timer 30 min.
LP
28 timer
Standardindstillingerne er markeret med B.
b Bemærk
REC MODE
Du kan vælge en optagetilstand til
optagelse af en film med billedkvalitet
blandt 3 niveauer.
• Hvis du optager i LP-tilstand, kan kvaliteten af
sekvenser blive forringet, eller sekvenser med
hurtige bevægelser kan indeholde støj ved
afspilning af filmen.
NIGHTSHOT LIGHT
HQ
Optager i høj kvalitet.
(9M (HQ))
B SP
Optager i standard kvalitet.
(6M (SP))
LP
Forøger optagetiden (Long Play).
(3M (LP))
Optagetid (ca.)
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
Optagehastighed
Optagelsestid
HQ
7 timer 20 min.
SP
10 timer 50 min.
LP
20 timer 50 min.
Når du bruger funktionen NightShot plus/
NightShot (s. 27) eller [S. NIGHTSHOT
PLS] (s. 71)/[SUPER NIGHTSHOT]
(s. 71) til optagelse, kan du optage
tydeligere billeder ved at indstille
[NIGHTSHOT LIGHT], som udsender
infrarødt lys (usynligt), til [ON]
(standardindstillingen).
b Bemærk
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Den maksimale optageafstand ved brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 meter.
WIDE SELECT
(DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Når du optager billeder, kan du vælge
billedformatet svarende til det TV, der er
tilsluttet. Se også brugervejledningen, der
fulgte med TV'et.
54
B 4:3
2000 ×
Optager billeder i fuld skærm på 4:3 TVskærmen.
16:9 WIDE (
)
Optager billeder i fuld skærm på 16:9
(bredformat) TV-skærmen.
Optisk zoom med op til 25 × zoom og
derefter digital zoom op til 2000 × zoom.
DCR-SR190E/SR200E:
B OFF
Optisk zoom med op til 10 × zoom.
b Bemærk
20 ×
• Indstil [TV TYPE] svarende til det TV, der er
tilsluttet til afspilningsenheden (s. 62).
Der udføres op til 10 x optisk zoom, og
derefter udføres op til 20 x digital zoom.
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomniveau,
hvis du vil zoome længere ind end med den
optiske zoom (s. 25). Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du bruger
digital zoom.
80 ×
Optisk zoom med op til 10 × zoom og
derefter digital zoom op til 80 × zoom.
DCR-SR290E/SR300E:
B OFF
Optisk zoom med op til 10 × zoom.
Der udføres op til 10 x optisk zoom, og
derefter udføres op til 20 x digital zoom.
Den højre del af bjælken viser den
digitale zoomfaktor. Zoomområdet vises,
når du vælger zoomforholdet.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
B OFF
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen er
[ON]). Angiv [STEADYSHOT] til [OFF]
( ), når du bruger et kamerastativ
(medfølger ikke), så bliver billedet
naturligt.
Brugertilpasning af videokameraet
20 ×
Optisk zoom med op til 40 × zoom.
80 ×
Der udføres op til 40 x optisk zoom, og
derefter udføres op til 80 x digital zoom.
2000 ×
Der udføres op til 40 x optisk zoom, og
derefter udføres op til 2000 x digital zoom.
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom
lukker)
Ved optagelse på mørke steder, reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund (standardindstillingen er [ON]).
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
B OFF
Optisk zoom med op til 25 × zoom.
50 ×
Optisk zoom med op til 25 × zoom og
derefter digital zoom op til 50 × zoom.
55
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
REMAINING
B AUTO
Viser den resterende optagetid til film i ca.
8 sekunder i situationer som dem, der er
beskrevet nedenfor.
– Når videokameraet genkender den
resterende harddiskkapacitet med
POWER-kontakten sat til
(Film).
– Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at slå indikatoren fra eller til med
POWER-kontakten sat til
(Film).
– Når du vælger filmoptagelse i HOME
MENU.
Du kan se billedet og kontrollere, at motivet
er vandret eller lodret ved at angive
[GUIDEFRAME] til [ON].
Billedet optages ikke. Tryk på DISP/BATT
INFO for at få billedet til at forsvinde.
z Tip
• Placering af motivet i krydset i styrerammen
giver en afbalanceret komposition.
ZEBRA (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
Der vises diagonale striber på skærmen,
hvor lysstyrken er på et forudindstillet
niveau.
Dette er nyttigt som en vejledning, når
lysstyrkes justeres. Når du ændrer
standardindstillingen, vises . Zebramønstret optages ikke.
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
harddiskkapacitet.
b Bemærk
• Når den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren på skærmen.
S
FLASH LEVEL
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
B OFF
Zebra-mønstret vises ikke.
70
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 70 IRE.
100
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 100 IRE eller
højere.
b Bemærk
• Dele af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller mere kan blive vist overeksponeret.
z Tip
• IRE repræsenterer skærmens lysstyrke.
56
Se side 59.
S
REDEYE REDUC
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
Se side 59.
PHOTO SETTINGS
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
z Tip
• Billedformatet indstilles automatisk til
[
3.0M] ved billedformatet 16:9
(bredformat).
DCR-SR290E/SR300E:
B 6.1M (
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 52
(OPTION MENU) t side 65
Standardindstillingerne er markeret med B.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
B 1.0M (
)
Optager stillbilleder tydeligt.
VGA (0.3M) (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
3.1M (
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
VGA (0.3M) (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
z Tip
• Billedformatet indstilles automatisk til
[
4.6M] ved billedformatet 16:9
(bredformat).
b Bemærk
• Du kan kun indstille [
IMAGE SIZE], mens
(Still)-indikatoren er tændt.
• For DCR-SR32E/SR33E/SR42E er
billedformatet fastlåst til [VGA (0.3M)].
z Tip
• Stillbilleder optages i følgende formater med
Dual Rec.
z Tip
DCR-SR190E/SR200E:
• Billedformatet indstilles automatisk til
[
0.7M] ved billedformatet 16:9
(bredformat).
–[
2.3M] (16:9 (bredformat))
– [1.7M] (4:3)
DCR-SR190E/SR200E:
B 4.0M (
4.0M
)
Optager stillbilleder tydeligt.
1.9M (
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
VGA (0.3M) (
Brugertilpasning af videokameraet
IMAGE SIZE
(undtagen DCR-SR32E/
SR33E/SR42E)
)
Optager stillbilleder tydeligt.
DCR-SR290E/SR300E:
–[
4.6M] (16:9 (bredformat))
– [3.4M] (4:3)
Kapaciteten af "Memory Stick Duo"
(MB) og antallet af billeder, der kan
optages (ca.)
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2848 ×
1602
21
53
28
70
4.0M
2304 ×
1728
3.4M
2136 ×
1602
4.0M
64MB
32
81
37
93
57
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2848 ×
1602
4.0M
2304 ×
1728
3.4M
2136 ×
1602
1.7M
1512 ×
1134
1.0M
1152 ×
864
0.7M
1152 ×
648
128MB
42
105
56
135
64
160
74
185
256MB
256MB
76
190
100
250
115
295
130
335
512MB
155
390
205
510
235
600
1GB
315
800
420
1050
2GB
650
1600
4GB
260
640
445
1150
590
1400
1400
3550
512MB
530
1300
900
2400
1200
2850
2850
7200
270
690
1GB
1050
2650
1800
4900
2450
5900
5900
14500
480
1200
550
1400
2GB
2200
5500
3750
10000
5000
12000
12000
30000
860
2150
990
2500
1100
2850
4GB
4400
10500
7400
19500
9500
23500
23500
59000
1250
3200
1700
4250
1950
4900
2250
5700
3.1M
2048 ×
1536
3.0M
2304 ×
1296
2.3M
2016 ×
1134
1.9M
1600 ×
1200
1.7M
4.0M
3.0M
64MB
40
100
42
105
56
135
65
160
128MB
80
205
85
215
110
280
130
325
256MB
140
370
150
395
200
500
235
590
512MB
295
760
310
800
410
1000
480
1200
1GB
600
1550
640
1600
840
2100
980
2450
2GB
1200
3150
1300
3350
1700
4300
2000
5000
2400
6300
2600
6600
3400
8500
3950
9500
4GB
1.7M
1512 ×
1134
VGA
640 ×
480
1.0M
1152 ×
864
0.7M
1152 ×
648
VGA
640 ×
480
72
175
120
325
160
390
390
980
145
355
245
650
325
780
780
1970
b Bemærk
• Alle tal er målt ved følgende indstilling:
Øverst: [FINE] vælges til billedkvalitet.
Nederst: [STANDARD] vælges til
billedkvalitet.
• Alle tal er målt ved hjælp af en "Memory Stick
Duo", der er fremstillet af Sony Corporation.
Det antal billeder, der kan optages kan variere
afhængigt af optageforholdene.
• Du kan vælge op til 9.999 stillbilleder på én
gang.
• Stillbilledopløsningen opnås med Sony's
enestående pixel-array CMOS Sensor- og
billedbehandlingssystem (ny forbedret
billedprocessor) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
QUALITY
B FINE (
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
STANDARD (
)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
FILE NO. (Filnummer)
1.7M
64MB
128MB
58
B SERIES
Tilknytter filnumre i sekvens, selvom du
skifter optagemedie eller udskifter
"Memory Stick Duo".
RESET
Tilknytter filnumre i sekvens efter det
største filnummer, der findes på det
aktuelle optagemedium.
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 54.
STEADYSHOT
(DCR-SR290E/SR300E)
Se side 55.
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
ZEBRA
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
Se side 56.
FLASH LEVEL (undtagen
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger den indbyggede blitz (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E) eller
en ekstern blitz (medfølger ikke), som er
kompatibel med videokameraet.
HIGH(
)
Giver et højere blitzniveau.
B NORMAL( )
LOW(
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger den indbyggede blitz (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E) eller
en ekstern blitz (medfølger ikke), som er
kompatibel med videokameraet.
Du kan forhindre røde øjne ved at aktivere
blitzen før optagelse.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
Indstil [REDEYE REDUC] til [ON] for at
bruge denne funktion.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
Angiv[REDEYE REDUC] til [ON], og tryk
på (blitz) (s. 26) flere gange for at vælge
en indstilling.
(Automatisk reduktion af røde øjne):
Blitzen udløses for at reducere røde øjne, før
blitzen automatisk udløses, når der er
utilstrækkelige omgivende lysforhold.
r
(Tvungen reduktion af røde øjne):
Bruger altid blitzen og funktionen til
reduktion af røde øjne.
r
(Ingen blitz): Optager uden blitz.
Brugertilpasning af videokameraet
Se side 56.
REDEYE REDUC
(undtagen DCR-SR32E/
SR33E/SR42E)
b Bemærk
• Reduktion af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
STILL MEDIA
Se side 27.
)
Giver et lavere blitzniveau.
59
VIEW IMAGES SET
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
CAMERA DATA
Film
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
Stillbillede
(HOME MENU) t side 52
(OPTION MENU) t side 65
Standardindstillingerne er markeret med B.
DATA CODE
C SteadyShot fra
D Lysstyrke
E Hvidbalance
F Forstærkning
G Lukkerhastighed
H Værdi for blænderåbning
I Eksponering
Under afspilning vises oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
B OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA (nedenfor)
Der vises kameraindstillinger.
DATE/TIME
A Dato
B Tid
60
z Tip
•
vises for et billede, der er optaget med blitz
(undtagen DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
• Datakoden vises på TV-skærmen, hvis du
tilslutter videokameraet til et TV.
• Indikatoren slås til og fra i følgende sekvenser,
når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME] t [CAMERA
DATA] t [OFF] (ingen indikation) (undtagen
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
• Afhængigt af harddiskens tilstand vises [--:--:--].
SOUND/DISP SET
(Punkter til justering af bip og skærmen)
DISPLAY
Du kan vælge det antal af miniaturer, som
vises på VISUAL INDEX-skærmen.
B ZOOM LINK
Skift antallet af miniaturer (6 eller 12) med
zoomgrebet på videokameraet.*
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan betjene zoomknapperne på LCDrammen eller fjernbetjeningen (undtagen DCRSR32E/SR33E/SR42E).
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 52
(OPTION MENU) t side 65
Standardindstillingerne er markeret med B.
VOLUME
/
for at justere lydstyrken
BEEP
B ON
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien og lukkerlyden.
Brugertilpasning af videokameraet
Tryk på
(s. 32).
LCD BRIGHT
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke.
1 Juster lysstyrken med
2 Tryk på
/
.
.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
61
OUTPUT SETTINGS
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
LCD BL LEVEL
(baggrundsbelysning for
LCD-display)
Du kan indstille lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
b Bemærk
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
LCD COLOR
Gør det muligt at justere farven på LCDskærmen med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
62
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 52
(OPTION MENU) t side 65
Standardindstillingerne er markeret med B.
TV TYPE
Du skal konvertere signalet afhængig af det
TV, der er tilsluttet ved afspilning af
billedet. De optagne billeder afspilles som
følgende illustrationer.
16:9
(Standardindstillinger for DCR-SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
Vælg at få vist dine billeder på et 16:9
(bredformat) TV.
Billeder i (16:9)
bredformat
4:3 billeder
CLOCK/ LANG
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
4:3
(Standardindstillinger for DCR-SR32E/
SR33E/SR42E)
Vælg at få vist dine billeder på et 4:3
standard TV.
Billeder i (16:9)
bredformat
4:3 billeder
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
DISP OUTPUT
(HOME MENU) t side 52
(OPTION MENU) t side 65
B LCD PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
AREA SET
Du kan indstille en tidsforskel uden at
standse uret.
Angiv dit lokale område med v/V, når du
anvender videokameraet i udlandet.
Se tidsforskellene på side 108.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil til [ON] for at sætte tiden frem med
1 time.
Brugertilpasning af videokameraet
Viser f.eks. tidskoden på TV-skærmen og
LCD-skærmen.
CLOCK SET
Se side 17.
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
z Tip
• Videokameraet tilbyder [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde
dit sprog blandt indstillingerne.
63
GENERAL SET
(Andre opsætningspunkter)
A.SHUT OFF
(Automatisk slukning)
B 5 min
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 52
(OPTION MENU) t side 65
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
b Bemærk
• Når du tilslutter videokameraet til stikkontakten
i væggen, indstilles [A.SHUT OFF] automatisk
til [NEVER].
Standardindstillingerne er markeret med B.
DEMO MODE
Standardindstillingen er [ON], så du kan få
vist demonstrationen i ca. 10 minutter, når
du har indstillet POWER-kontakten til
(Film).
z Tip
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter).
– Når du fjerner eller indsætter en "Memory
Stick Duo".
– Når du sætter POWER-kontakten på
(Still).
– Når du trykker på
(HOME)/
(VIEW
IMAGES)-knappen.
CALIBRATION
Se side 114.
64
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening)
(undtagen DCR-SR32E/
SR33E/SR42E)
Standardindstillingen er [ON], så du kan
bruge den medfølgende fjernbetjening
(s. 121).
z Tip
• Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando, der
sendes fra en anden fjernbetjening til en
videobåndoptager.
DROP SENSOR
[DROP SENSOR] er som standard sat til
[ON]. Når faldsensoren har registreret, at
videokameraet er blevet tabt (
vises),
deaktiveres optagelse eller afspilning af
billeder muligvis for at beskytte den interne
harddisk.
b Bemærk
• Sæt faldsensoren til [ON] (standardindstilling),
når du anvender videokameraet. Ellers kan du
beskadige den interne harddisk, når du taber
videokameraet.
• Ved stød aktiveres faldsensoren. Når du optager
billeder under aktiviteter som rutschebaneture
eller faldskærmsudspring, kan du indstille
[DROP SENSOR] til [OFF] (
) for ikke at
aktivere faldsensoren.
Aktivering af
funktioner ved hjælp
af OPTION MENU
OPTION MENU vises ligesom det pop-upvindue, der vises, når du højreklikker med
musen på en computer.
Der vises forskellige funktioner afhængig
af handlingen.
Brug af OPTION MENU
1 Når du bruger videokameraet,
skal du trykke på
skærmen.
(OPTION) på
Fane
Brugertilpasning af videokameraet
(OPTION)
2 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på en anden fane
for at skifte side.
65
3 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
Optagepunkter i OPTION MENU
Se side 65 for indstillinger.
*1
Punkter
Når det ønskede punkt ikke findes på
skærmen
Tryk på en anden fane. Hvis du ikke kan
finde punktet nogen steder, virker
funktionen ikke i den pågældende situation.
b Bemærk
• De faner og punkter, der vises på skærmen,
afhænger af optage-/afspilningsstatus for
videokameraet på det pågældende tidspunkt.
• Visse punkter vises uden en fane.
• OPTION MENU kan ikke bruges under Easy
Handycam-betjening.
Side
fane
FOCUS
-
67
SPOT FOCUS
-
68
TELE MACRO
-
68
EXPOSURE
-
68
SPOT METER
-
68
SCENE SELECTION
-
69
WHITE BAL.
-
70
COLOR SLOW SHTR
-
71
S. NIGHTSHOT PLS*2
-
71
SUPER NIGHTSHOT*3
-
71
FADER
-
71
D.EFFECT
-
72
PICT.EFFECT
-
72
fane
fane
REC MODE
a
54
MICREF LEVEL
-
72
IMAGE SIZE*4
a
57
QUALITY
a
58
SELF-TIMER
-
72
STILL MEDIA
a
27
FLASH MODE*5
-
72
TIMING*3
-
30
RECORD SOUND*3
-
30
1
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
*3 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*4 Undtagen DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*5 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
66
Visningspunkter i OPTION MENU
Punkter, du kun kan indstille i OPTION
MENU, er beskrevet nedenfor.
Se side 65 for indstillinger.
Punkter
Funktioner, der er
indstillet i OPTION
MENU
*
Side
Standardindstillingerne er markeret med B.
fane
DELETE
a
38
DELETE by date
a
39
DELETE ALL
a
39
DIVIDE
a
40
ERASE
a
43
ERASE ALL
a
43
MOVE
a
44
FOCUS
Fokuseringen kan også indstilles manuelt.
Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
fane
ADD
a
43
ADD by date
a
43
PRINT
a
46
SLIDE SHOW
-
34
VOLUME
a
32
DATA CODE
a
60
SLIDE SHOW SET
-
34
ADD
a
42
ADD by date
a
43
a
41
a
42
COPYt
COPY by date
-- (Ingen fane)
COPIES
-
47
DATE/TIME
-
47
SIZE
-
47
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
Du kan indstille fokuseringen automatisk
ved at trykke på [AUTO] t
i trin 1.
b Bemærk
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
Brugertilpasning af videokameraet
-- (En fane afhænger af situationen)
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
3 Tryk på
.
z Tip
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at flytte
motorzoomgrebet mod T (telefoto) for at justere
fokuseringen og derefter mod W (vidvinkel) for
at justere zoom til optagelse. Når du vil optage et
motiv, der er tæt på, skal du flytte zoomknappen
mod W (vidvinkel) og derefter indstille fokus.
• Oplysninger om fokuseringsafstanden (den
afstand fra hvilken der fokuseres på motivet, til
når det er mørkt og svært at indstille fokus)
vises i nogle få sekunder i følgende tilfælde.
(Den vises ikke korrekt, hvis du bruger en
forsatslinse (medfølger ikke)).
– Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel.
– Når du indstiller fokusering manuelt.
67
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for at
rette det mod et motiv, der ikke er midt på
skærmen.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (Wsiden) for at annullere.
b Bemærk
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan fokusering
være vanskeligt og tage nogen tid.
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO]t[END] i trin 1 for at
indstille fokuseringen automatisk.
b Bemærk
EXPOSURE
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Når motivet er for lyst eller mere
dunkelt end baggrunden, skal du justere
[EXPOSURE].
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], sættes
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
sløre baggrunden, så motivet står mere
klart.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 25) automatisk til
toppen af T (Telephoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand:
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
i trin 1.
ned til ca. 43 cm.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
ned til ca. 38 cm.
DCR-SR190E/SR200E:
ned til ca. 37 cm.
DCR-SR290E/SR300E:
ned til ca. 45 cm.
68
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
CANDLE ( )
Vælg denne for at optage om natten uden
at miste stemningen.
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
2 Tryk på [END].
SUNRISE&SUNSET* (
)
Vælg denne for at gengive atmosfæren i
sekvenser som solnedgange eller
solopgange.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
[END] i trin 1.
FIREWORKS* (
b Bemærk
Vælg denne for at foretage spektakulære
optagelser af fyrværkeri.
)
SCENE SELECTION
LANDSCAPE* (
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
SCENE SELECTION.
B AUTO
)
Denne indstilling giver tydelige billeder af
motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* (
PORTRAIT (
)
Vælg denne for at optage om natten uden
at miste stemningen.
TWILIGHT PORT. (
)
Vælg dette for at optage et motiv i
forgrunden om natten (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
)
Brugertilpasning af videokameraet
• Hvis du indstiller [SPOT METER], sættes
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner en
blød baggrund.
SPOTLIGHT** (
)
Denne indstilling forhindrer, at personers
ansigter virker overdrevent blege, når
motiver er stærkt oplyste.
69
SPORTS** (
)
Denne indstilling minimerer rystelser, når
du optager et motiv i hurtig bevægelse
(DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E).
BEACH** (
)
Vælg denne for at få det blå i havet eller en
sø med.
SNOW** (
)
Vælg denne for at optage billeder af hvide
landskaber.
* Videokameraet er indstillet til kun at fokusere
på motiver, der er langt væk.
** Videokameraet er indstillet til ikke at fokusere
på motiver, der er tæt på.
b Bemærk
• Indstillingen [WHITE BAL.] fjernes, når du
indstiller [SCENE SELECTION].
WHITE BAL.
(Hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
B AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
70
INDOOR (n)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
b Bemærk
• Angiv [WHITE BAL.] til [AUTO] eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide eller køligt
hvide fluorescerende lamper.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du blive ved
med at rette videokameraet mod et hvidt objekt,
mens
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
• Hvis du valgte [ONE PUSH], og hvis
bliver ved med at blinke, efter at du har trykket
på
, skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
• Hvis du ændrer [WHITE BAL.]-indstillingerne
går [SCENE SELECTION]-indstillingerne
automatisk tilbage til [AUTO].
z Tip
• Hvis du har udskiftet batteriet eller bragt
videokameraet ud efter indendørs brug (eller
omvendt) mens [AUTO] var valgt, skal du rette
videokameraet mod et hvidt motiv i nærheden
med [AUTO] i ca. 10 sekunder, hvis du vil have
bedre justering af farvebalancen.
• Hvis du ændrer indstillingerne [SCENE
SELECTION] eller bringer videokameraet
udendørs under indstilling af hvidbalance med
[ONE PUSH], skal du gentage handlingen
[ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du sætter [COLOR SLOW SHTR] til
[ON], kan du optage et billede lysere i
farver selv i mørke.
vises på skærmen.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW SHTR].
b Bemærk
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)
(DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E)
Billedet vil blive optaget med maksimalt 16
gange følsomheden ved NightShot plusoptagelse, hvis du indstiller
[S. NIGHTSHOT PLS] til [ON], mens
NIGHTSHOT PLUS-kontakten (s. 27) også
er indstillet til ON.
vises på skærmen.
Angiv [S. NIGHTSHOT PLS] til [OFF] for
at vende tilbage til normal indstilling.
b Bemærk
• Undlad at bruge [S. NIGHTSHOT PLS] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
SUPER NIGHTSHOT
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
Billedet vil blive optaget med maksimalt 16
gange følsomheden ved NightShotoptagelse, hvis du indstiller [SUPER
NIGHTSHOT] til [ON], mens
NIGHTSHOT-kontakten (s. 27) også er
indstillet til ON.
vises på skærmen.
Angiv [SUPER NIGHTSHOT] til [OFF]
for at vende tilbage til normal indstilling.
b Bemærk
• Undlad at bruge [SUPER NIGHTSHOT] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
Brugertilpasning af videokameraet
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
• Når
(Still)-indikatoren er tændt, er dette
punkt kun tilgængeligt for DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E.
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 67),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse mellem sekvenser.
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under
indtoning) eller i [REC] (under udtoning),
og tryk derefter på
.
2 Tryk på START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere
fading, før handlingen udføres.
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
71
MICREF LEVEL
Udtoning
Indtoning
WHITE FADER
BLACK FADER
Du kan vælge mikrofonens lydniveau til
optagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage spændende
og kraftfulde lyde i en koncertsal eller
lignende.
B NORMAL
Optager forskellige surround sounds og
konverterer dem til det bestemte niveau.
LOW (
D.EFFECT (Digital effekt)
Når du vælger [OLD MOVIE], vises
,
og du kan tilføje effekter til billederne, så
de ligner en gammel film.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
PICT.EFFECT
(Billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
B OFF
Anvender ikke indstillingen
[PICT.EFFECT].
SEPIA
Billederne vises i brunlige toner (sepia).
B&W
Billederne vises i sort-hvid.
PASTEL
Billederne vises som en lys pasteltegning.
)
Optager surround sound naturligt. Denne
indstilling bør ikke bruges til optagelse af
samtaler.
SELF-TIMER
Du kan optage et stillbillede efter ca. 10
sekunder.
Tryk på PHOTO, når [SELF-TIMER] er
indstillet til [ON], og
vises.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
z Tip
• Du kan også betjene det ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (s. 121) (undtagen
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
FLASH MODE
(DCR-SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E)
Du kan indstilling denne funktion, når du
bruger en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med videokameraet.
monter den eksterne blitz på Active
Interface Shoe (s. 119).
B ON (
)
Blitzer hver gang.
AUTO
Blitzer automatisk.
72
Anvendelse af en computer
Hvad kan du gøre med en Windows computer
Når du installerer "Picture Motion
Browser" på en Windows-computer fra den
medfølgende CD-ROM, kan du få glæde af
følgende funktioner.
b Bemærk
• Den medfølgende software er ikke kompatibel
med en Macintosh.
x Sletning af billeder optaget på
harddisken i videokameraet med
en computer (DCR-SR42E/SR62E/
SR82E/SR200E/SR300E) (s. 85)
Du kan slette billeder optaget på
harddisken i videokameraet ved hjælp af
en computer.
x Visning af billeder, der er
importeret til en computer (s. 86)
Du kan administrere billeder, der er
optaget på harddisken i videokameraet
efter dato og vælge de billeder, du vil have
vist som miniaturebilleder.
Disse miniaturebilleder kan forstørres og
blive vist i et diasshow.
x Oprettelse af en DVD med
redigerede billeder
x Oprettelse af en DVD ved hjælp af
funktionen One Touch Disc Burn
(s. 77)
Du kan gemme billeder, der er optaget på
harddisken i dit videokamera på en DVD
ved at trykke på knappen DISC BURN på
Handycam Station (One Touch Disc Burnfunktionen).
Det er nemt at gemme billeder på en DVD.
x Import af billeder optaget på
harddisken i videokameraet til en
computer (s. 81)
Du kan importere billeder optaget på
harddisken i videokameraet til en
computer med en enkelt handling.
x Oprettelse af en DVD med film fra
afspilningslisten i videokameraet
(s. 91)
Du kan gemme film fra afspilningslisten i
videokameraet på en DVD med en enkelt
handling.
x Kopiering af en DVD
t Video Disc Copier (s. 92)
Anvendelse af en computer
Hovedfunktioner
Du kan redigere billeder, der er importeret
til en computer (s. 88)
Du kan oprette en DVD med udvalgte
billeder (s. 90).
Du kan kopiere en DVD, du har oprettet,
som den er.
Om hjælpefunktionen i
softwaren
Vejledningen Hjælp forklarer alle
funktionerne i softwaren. Se i Hjælp for at
få yderligere oplysninger om betjening, når
du har læst denne Håndbog grundigt.
Klik på
-mærket på skærmen for at få
vist hjælpevejledningen.
73
Systemkrav
Ved brug af Picture Motion Browser
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional eller Windows
XP Media Center Edition
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem eller i et multi-boot miljø
kan ikke garanteres.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz eller hurtigere
Program: DirectX 9.0c eller senere. (Dette
produkt er baseret på DirectX-teknologi.
Og det er nødvendigt, at DirectX er
installeret.)
Lydsystem: Direct Sound-kompatibelt
lydkort
Hukommelse: 256 MB eller derover
Harddisk: Tilgængelig ledig plads på
harddisken til den nødvendige installation:
Ca.
600 MB (til oprettelse af en DVD, 5 GB
eller mere kan være nødvendig)
Skærm: DirectX 7 eller nyere kompatibelt
videokort, Minimum 1024 × 768 dots, høj
farvekvalitet (16 bit farve)
Andet: USB-port (denne skal findes som
standard), DVD-brænder (CD-ROM-drev
er nødvendigt til installation)
Ved afspilning af stillbilleder, der
er optaget på en "Memory Stick
Duo", med en computer
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional eller Windows
XP Media Center Edition
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem kan ikke garanteres.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller hurtigere
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard)
74
b Bemærk
• Selv i et computermiljø, hvor operationerne er
garanteret, kan der gå enkeltbilleder tabt i film,
så afspilningen bliver ujævn. Imidlertid vil
importerede billeder og billeder på en DVD, der
oprettes efterfølgende, ikke blive påvirket.
• Funktionen garanteres ikke, selv på computere,
der opfylder ovenstående systemkrav.
• Picture Motion Browser understøtter ikke
gengivelse i 5,1-kanals surround sound. Lyden
gengives som 2-kanals lyd.
• Hvis du bruger en bærbar computer, skal du
tilslutte den til vekselstrømsadapteren som
strømforsyning. I modsat fald vil softwaren ikke
fungere korrekt på grund af
strømsparefunktionen i computeren.
z Tip
• Hvis computeren er forsynet med en åbning til
Memory Stick, skal du indsætte den "Memory
Stick Duo", som billederne er optaget på, i
Memory Stick Duo-adapteren (medfølger ikke)
og derefter sætte den i Memory Stick-åbningen i
computeren for at importere stillbilleder til
computeren.
• Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo", og
din computer ikke er kompatibel med den, skal
du tilslutte videokameraet med USB-kablet i
steder for at bruge Memory Stick-åbningen i
computeren.
Vær specielt forsigtig, så du undgår
skader og fejl på videokameraet
• Ved tilslutning af videokameraet ved brug af
USB-kablet eller et andet kabel skal du sørge for
at indsætte stikket i den rigtige retning. Brug
ikke vold ved indsættelse af stikket, da kablet
eller videokameraet kan blive beskadiget.
• Sørg for at bruge den medfølgende software ved
behandling af billeder, der er oprettet i
videokameraet via en computer.
Om skærmbilleder
• Skærmbillederne er fra Windows XP.
Sekvenserne kan variere afhængigt af
computerens operativsystem.
• Til skærmbillederne i denne Håndbog er der
anvendt den engelske version. Når du installerer
programmet, kan du vælge et andet sprog
(s. 75).
Installation af softwaren
Du skal installere softwaren på din
Windows computer, før du tilslutter
videokameraet til computeren.
Installationen er kun påkrævet første gang.
Sørg for at have videokameraet og
Handycam Station samt et USB-kabel
parat.
Det indhold, der skal installeres, og
procedurerne kan være forskellige
afhængigt af dit operativsystem.
5 Vælg sproget til det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
6 Vælg dit område og land/område,
og klik derefter på [Next].
b Bemærk
• Softwaren opsættes til dit valgte land/område.
1 Kontroller, at videokameraet ikke
er sluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
7 Læs [License Agreement], vælg
[I accept the terms of the license
agreement], hvis du accepterer,
og klik derefter på [Next].
b Bemærk
3 Læg den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Installationsskærmen vises.
8 Sæt videokameraet i Handycam
Station, og drej derefter POWERkontakten for at tænde.
9 Tilslut Handycam Station til
computeren ved hjælp af det
medføllgende USB-kabel, og klik
derefter på [Next] på
skærmbilledet til bekræftelse.
Anvendelse af en computer
• Log på som administrator.
• Luk alle åbne programmer på computeren, før
softwaren installeres.
Hvis skærmbilledet ikke vises
1 Klik på [Start], og klik derefter på [My
Computer]. (For Windows 2000,
dobbeltklik på [My Computer].)
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (disc-drev).*
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere
afhængigt af computeren.
4 Klik på [Install].
Selvom der vises et skærmbillede, hvor
du bliver spurgt, om du vil genstarte
computeren, behøver du ikke at
genstarte den på dette tidspunkt.
Genstart computeren efter afslutning af
installationen.
75
10Følg vejledningen på skærmen
for at installere softwaren.
Afhængigt af computeren kan du have
behov for at installere tredjeparts
software (vist nedenfor). Hvis
installationsskærmbilledet vises, skal du
følge instruktionerne for at installere
den nødvendige software.
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (kun Windows 2000)
Nødvendig software til at oprette en DVD
x Microsoft DirectX 9.0c
Nødvendig software til at håndtere film
Genstart computeren, hvis det er
nødvendigt for at afslutte installationen.
Genvejsikonerne, f.eks. [ ] (Picture
Motion Browser), vises på skrivebordet.
11Fjern CD-ROM'en fra
computerens diskdrev.
z Tip
• For frakobling af USB-kablet, se side 79.
76
Når du har installeret
softwaren, oprettes et
genvejsikon for webstedet til
kunderegistrering på
skrivebordet.
• Når du først har registreret på
webstedet, kan du få sikker og nyttig
support.
http://www.sony.net/registration/di/
• For oplysninger om Picture Motion
Browser, besøg den følgende URL:
http://www.sony.net/support-disoft/
Oprettelse af en DVD med ét tryk
Typer DVD'er, du kan bruge
Den type DVD'er, du kan bruge sammen
med den medfølgende software, er vist
nedenfor. De DVD'er, du kan bruge,
varierer, afhængigt af den computer du
bruger. For oplysninger om de DVD'er, der
er kompatible med din computer, se i den
brugervejledning, der fulgte med din
computer. Du kan muligvis ikke afspille
visse typer DVD'er, afhængigt af den
enhed, du har. Se i specifikationerne til dit
afspilleudstyr angående yderligere
oplysninger om kompatibilitet.
Egenskaber
DVD-R
• Kan ikke genskrives
• Ret billig. Bruges
hovedsagelig til at gemme
data
• Kompatibel med de fleste
DVD-afspillere
DVD+R
• Kan ikke genskrives
DVD+R DL
• Har et dobbeltlags DVD+Rsystem med større
optagekapacitet
• Kan ikke genskrives
DVD-RW
• Kan genskrives og
genbruges
DVD+RW
• Kan genskrives og
genbruges
• 8 cm DVD'er understøttes.
• Ved lagring af data på en DVD+RW optages
data i VIDEO-format. Du kan ikke tilføje flere
data til DVD+RW.
• Brug en DVD, der er fremstillet af en pålidelig
producent. Du kan muligvis ikke gemme
billeder korrekt, hvis du anvender en DVD af
lav kvalitet.
Du kan gemme billeder, der er optaget på
harddisken i dit videokamera på en DVD i
din computer ved at trykke på knappen
DISC BURN på Handycam Station (One
Touch Disc Burn-funktionen) uden nogen
indviklede handlinger på computeren. De
billeder, der endnu ikke er blevet gemt på
en DVD med One Touch Disc Burn, kan
gemmes automatisk på en DVD.
z Tip
• De billeddata, der tidligere er gemt på en DVD i
denne handling, kan ikke gemmes igen i den
samme handling. Hvis du vil gemme data på en
DVD igen, efter at de tidligere er gemt, skal du
importere billederne til en computer (s. 81).
Gem derefter dataene på en DVD ved at følge
instruktionerne i "Oprettelse og kopiering af en
DVD" (s. 90).
• Historikken for hvert gemt billede optages
svarende til brugerkontoen. Hvis du bruger en
anden brugerkonto, skrives det billede, der
allerede er gemt på en DVD, til DVD'en igen.
• Hvis du ikke kan gemme alle dine billeddata på
en DVD, gemmes dataene automatisk på mere
end en DVD. Det nødvendige antal DVD'er
vises i trin 7 på skærmen.
• Stillbilleder optages først på en DVD. Når du
gemmer billeder på flere DVD'er, optages
stillbillederne på den første DVD.
• Lydkvaliteten vil være den samme, som når du
gemmer en film, der er optaget i 5,1-kanals
surround sound, på en DVD (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
Anvendelse af en computer
DVD-typer
Lagring af billeder på en DVD med
ét tryk (One Touch Disc Burn)
b Bemærk
• Stillbilleder på en DVD, der er oprettet med
funktionen One Touch Disc Burn, kan ikke
afspilles på en DVD-afspiller. Afspil dem på en
computer.
1 Kontroller, at Handycam Station
ikke er tilsluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
77
3 Anbring den DVD, der skal
gemmes, i DVD-drevet i din
computer.
7 Tilslut
(USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel.
z Tip
• Det anbefales, at du bruger en ny DVD, der kan
optages på.
• Hvis der automatisk startes software på
computeren, skal du lukke den.
4 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen ved hjælp
af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
5 Sæt videokameraet i Handycam
Station, og drej derefter POWERkontakten for at tænde.
z Tip
• Du kan udføre denne handling i enhver stilling,
hvor
(Film)/
(Still)-indikatoren er
tændt.
6 Tryk på knappen DISC BURN på
Handycam Station.
Vinduet til genkendelse af en DVD
vises på computerskærmen.
Når DVD-typen er genkendt, begynder
oprettelsen af DVD'en.
b Bemærk
• Ved tilslutning af videokameraet til en computer
skal du sørge for at indsætte stikket i den rigtige
retning. Brug ikke vold ved indsættelse af
stikket, da kablet, Handycam Station eller din
computer kan blive beskadiget.
z Tip
• Videokameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0). Du kan overføre data hurtigere
ved at bruge en computer, der er kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0). Når du anvender
et USB-interface, der ikke er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0), vil dataoverførslen
foregå som USB 1.1 (USB Fuld hastighed).
A Aktuel status for al DVD-oprettelse
B Aktuel status pr. DVD
78
C Antal nødvendige DVD'er
D Antal DVD'er, der oprettes
2 Klik på ikonet [Unplug or eject
hardware] på Proceslinjen.
Når DVD-oprettelsen er udført, åbnes
disc-bakken automatisk.
b Bemærk
• Under DVD-oprettelse må videokameraet ikke
udsættes for vibrationer. DVD-oprettelsen kan
blive afbrudt.
• Kontroller, at der ikke er tilsluttet andre USBenheder til computeren.
z Tip
• Når du indsætter en brændt DVD-RW/
DVD+RW i DVD-drevet i trin 3, vises en
meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du ønsker
at slette de data, der er gemt på en DVD.
• Når du ikke kan gemme alle de data, der skal
gemmes, på en DVD, skal du følge vejledningen
på skærmen og derefter indsætte en ny DVD i
DVD-drevet.
DVD-oprettelsen vises, skal du
klikke på [Close] på
computerskærmen.
Hvis du vil oprette en anden DVD, skal
du klikke på [Copy].
z Tip
• Du kan også oprette en DVD ved at vælge
[DISC BURN] på skærmbilledet [USB
SELECT] på videokameraet (s. 80).
• Du kan også oprette en DVD ved at vælge [One
Touch Disc Burn] i HDD Handycam Utility
(s. 80).
Tilslutning af USB-kablet
1 Tryk på [END] på LCD-skærmen på
videokameraet.
4 Tryk på [YES] på LCD-skærmen på
videokameraet.
5 Tag USB-kablet ud af Handycam
Station og computeren.
b Bemærk
• Tag ikke USB-kablet ud, mens ACCESSindikatoren er tændt.
• Før du slukker videokameraet, skal du tage
USB-kablet ud ved at følge den korrekte
fremgangsmåde, som beskrevet ovenover.
• Tag USBkablet ud ved at følge den korrekte
fremgangsmåde, som beskrevet ovenover. I
modsat fald bliver de filer, der er gemt på
harddisken i videokameraet eller i en "Memory
Stick Duo" muligvis ikke opdateret korrekt.
Forkert frakobling af USB-kablet kan bevirke
fejl på harddisken i videokameraet eller på
"Memory Stick Duo".
Anvendelse af en computer
8 Når den afsluttende dialog for
3 Klik på [Safely remove USB Mass
Storage Device].
Efter oprettelse af en DVD
• Efter oprettelse af en DVD skal du kontrollere,
at DVD'en kan afspiller korrekt på en DVDafspiller eller andre enheder.
Hvis du ikke kan afspille DVD'en korrekt, skal
du importere billederne til computeren ved at
følge trinnene på side 81.
79
•
•
•
•
•
•
•
Gem derefter dataene på en DVD ved at følge
instruktionerne i "Oprettelse og kopiering af en
DVD" (s. 90).
Hvis du kontrollerer, at DVD'en kan afspilles
korrekt, anbefales, at du sletter billederne i
videokameraet ved hjælp af funktionerne i
videokameraet ved at følge trinnene på side 38.
På denne måde kan du øge den ledige diskplads
i videokameraet.
Du kan kopiere en oprettet DVD ved at bruge
den medfølgende DVD-kopieringssoftware
(s. 92).
Du kan ikke gemme billederne på harddisken i
din computer i forbindelse med denne handling.
Du kan ikke slette billederne på harddisken i
videokameraet i forbindelse med denne
handling.
Du kan ikke redigere billederne på den oprettede
DVD med en computer. Hvis du ønsker at
redigere billederne med computeren, skal du
importere billederne til computeren først (s. 81).
Hvis DVD-oprettelsen afsluttes uventet,
afsluttes den senest gemte fil. Når du opretter en
DVD med funktionen One Touch Disc Burn
næste gang, vil den billeddatafil, der ikke blev
gemt på DVD'en, være den første, der bliver
gemt.
De billeder, der er importeret til en computer
ved hjælp af Easy PC Back-up, kan gemmes på
en DVD med funktionen One Touch Disc Burn.
Sådan udføres [DISC BURN] på
skærmbilledet [USB SELECT] på
videokameraet
1 Tænd computeren.
2 Anbring den DVD, der skal gemmes, i
DVD-drevet i din computer.
3 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen ved hjælp af den
medfølgende vekselstrømsadapter.
4 Sæt videokameraet i Handycam Station,
og drej derefter POWER-kontakten for
at tænde.
5 Tilslut (USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises på
LCD-skærmen på videokameraet.
80
• For tilslutning med USB-kablet, se side 78.
6 Tryk på [DISC BURN] på LCDskærmen på videokameraet.
Vinduet til genkendelse af en DVD
vises på computerskærmen. Når DVDtypen er genkendt, begynder oprettelsen
af DVD'en.
Sådan udføres [One Touch Disc Burn]
på HDD Handycam Utility på en
computer
1 Tænd computeren.
2 Anbring den DVD, der skal gemmes, i
DVD-drevet i din computer.
3 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen ved hjælp af den
medfølgende vekselstrømsadapter.
4 Sæt videokameraet i Handycam Station,
og drej derefter POWER-kontakten for
at tænde.
5 Tilslut (USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises på
LCD-skærmen på videokameraet.
• For tilslutning med USB-kablet, se side 78.
6 Tryk på [
COMPUTER] på LCDskærmen på videokameraet.
Vinduet [HDD Handycam Utility] vises
på computerskærmen.
7 Klik på [One Touch Disc Burn] i
vinduet [HDD Handycam Utility] på
computerskærmen.
Import af billeder til
en computer
8 Klik på [Start].
Vinduet til genkendelse af en DVD
vises på computerskærmen. Når DVDtypen er genkendt, begynder oprettelsen
af DVD'en.
Sådan tilpasses indstillingerne for det
DVD-drev, der bruges til oprettelse af
en DVD
1 Klik på [Settings...] i trin 7 i "Sådan
udføres [One Touch Disc Burn] på
HDD Handycam Utility på en
computer".
Du kan få vist og redigere billeder, der er
importeret fra videokameraet til
computeren. Du kan også oprette en DVD
med det importerede materiale. Til import
af billeder fra videokameraet kan du bruge
[Easy PC Back-up], [Media File Import]
osv.
Import af hele billeder til en
computer (Easy PC Back-up)
Du kan importere billeder optaget på
harddisken i videokameraet til en computer
med en enkelt handling ved hjælp af
funktionen Easy PC Back-up i HDD
Handycam Utility. De billeder, der er
optaget på harddisken i videokameraet, og
som endnu ikke er blevet importeret til en
computer, kan importeres automatisk til din
computer.
2 Klik på [OK], når indstillingen er
færdig.
2 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen ved hjælp
af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
Anvendelse af en computer
1 Tænd computeren.
A Drevindstillinger
Vælg det drev, du ønsker at bruge til at
oprette en DVD.
B Placering af midlertidige filer
Angiv en mappe til lagring af
midlertidige filer i det vindue, der
vises, når der klikkes på [Browse].
C Skrivehastighed
Vælg [Optimum Speed] til normal
brug. Hvis DVD-oprettelsen konstant
mislykkes, skal du vælge en lavere
hastighed.
3 Sæt videokameraet i Handycam
Station, og drej derefter POWERkontakten for at tænde.
4 Tilslut
(USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises på
LCD-skærmen på videokameraet.
• For tilslutning med USB-kablet, se side 78.
81
5 Tryk på [
COMPUTER] på LCDskærmen på videokameraet.
Vinduet [HDD Handycam Utility] vises
på computerskærmen.
8 Klik på [Import].
Det billede, der ikke er blevet
importeret til en computer, importeres
automatisk til din computer.
6 Klik på [Easy PC Back-up] i
vinduet [HDD Handycam Utility]
på computerskærmen.
Når importen af dataene er afsluttet,
starter [Picture Motion Browser]
automatisk, og de importerede billeder
vises i vinduet.
7 Vælg billedfilens type og
destinationsmappen.
b Bemærk
• Under import af billeder må videokameraet ikke
udsættes for vibrationer. Importen kan blive
afbrudt.
Import af udvalgte billeder til en
computer (Media File Import)
A Import af filtype
Vælg, om du ønsker at importere film
og stillbilleder individuelt. I
standarddialogboksen er både film og
stillbilleder indstillet til import.
B Destinationsmappen
Hvis du vil ændre destinationsmappen
til at gemme de importerede billeder,
skal du klikke på [Change].
Standarddestinationen er indstillet til
mappen [My Pictures].
Du kan importere udvalgte billeder i
videokameraet til en computer med [Media
File Import] i HDD Handycam Utility.
1 Tænd computeren.
2 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen ved hjælp
af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
3 Sæt videokameraet i Handycam
Station, og drej derefter POWERkontakten for at tænde.
82
4 Tilslut
(USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises på
LCD-skærmen på videokameraet.
• For tilslutning med USB-kablet, se side 78.
5 Tryk på [
COMPUTER] på LCDskærmen på videokameraet.
Vinduet [HDD Handycam Utility] vises
på computerskærmen.
A Film
B Stillbilleder
8 Vælg de billeder, du ønsker at
importere.
6 Klik på [Media File Import] i
vinduet [HDD Handycam Utility]
på computerskærmen.
Film og stillbilleder, der er optaget i
videokameraet, vises som
miniaturebilleder på hver fane.
7 Hvis du vil importere film, skal du
klikke på fanen [Movies], og for at
importere stillbilleder skal du
klikke på fanen [Still images].
z Tip
• Ved at skifte fane kan du vælge både film og
stillbilleder samtidigt.
• Hvis du vil ændre destinationen, skal du klikke
på [Change] og derefter vælge den ønskede
mappe. Standarddestinationen er indstillet som
[My Pictures]. Du kan ændre den destination,
hvor de importerede filer gemmes, ved at vælge
en mappe blandt dem, der er registreret som
[Viewed folder] i det vindue, der vises, når du
klikker på [Change].
Anvendelse af en computer
Vinduet til valg af et billede til import
vises.
Klik på afkrydsningsfeltet øverst til
venstre på miniaturebillederne for de
film og stillbilleder, du ønsker at
importere. Hvis du ønsker at importere
alle billederne på den valgte fane, skal
du klikke på [ ] (Select All).
9 Klik på [Import].
Importen af de valgte billeder starter.
Sådan importeres stillbilleder ved
hjælp af Memory Stick-åbningen i en
computer
Du kan importere stillbilleder, der er
optaget på en "Memory Stick Duo" ved at
indsætte "Memory Stick Duo" i Memory
Stick-åbningen i en computer.
83
z Tip
• Du kan importere de optagne stillbilleder på en
"Memory Stick Duo" ved at tilslutte
videokameraet og en computer (s. 84).
1 Tænd computeren.
2 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagelser i Memory Stick-åbningen i
din computer.
3 Dobbeltklik på [ ] (Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
[Picture Motion Browser] starter.
4 Klik på [ ].
Eller vælg [Import Media Files] i
menuen [File].
5 Klik på [Digital Still Camera/Memory
Stick (DCF Format)] t [OK].
Det vindue, der bruges til at vælge det
drev/den mappe, hvorfra stillbillederne
skal importeres fra/til, vises.
6 Vælg det medie, der indeholder de
stillbilleder, du ønsker at importere.
7 Vælg den destinationsmappe, hvor de
importerede billeder skal gemmes.
z Tip
• Standarddestinationen er indstillet som [My
Pictures]. Du kan ændre den destination, hvor
de importerede filer gemmes, ved at vælge en
mappe blandt dem, der er registreret som
[Viewed folder] i det vindue, der vises, når du
klikker på [Change].
8 Klik på [Import].
Importen af de valgte stillbilleder
starter.
Sådan importeres stillbilleder fra
"Memory Stick Duo" til en computer
via et USB-kabel
Du kan importere de optagne stillbilleder på
en "Memory Stick Duo" til en computer
ved at forbinde videokameraet med
computeren.
1 Tænd computeren.
84
2 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen ved hjælp af den
medfølgende vekselstrømsadapter.
3 Sæt videokameraet i Handycam Station,
og drej derefter POWER-kontakten for
at tænde.
4 Tilslut (USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises på
LCD-skærmen på videokameraet.
• For tilslutning med USB-kablet, se side 78.
5 Tryk på [
COMPUTER] på LCDskærmen på videokameraet.
Vinduet til import af billeder vises på
computerskærmen.
6 Vælg det drev, hvor de optagne billeder
befinder sig.
7 Vælg den destinationsmappe, hvor de
importerede billeder skal gemmes.
8 Klik på [Import].
Importen af de valgte stillbilleder til den
valgte mappe starter.
Om destinationsmapper
Billederne importeres til datomapperne
(navngivet med importdatoen) oprettet i
mappen [My Pictures] i
standardindstillingen.
Sletning af billeder, der er optaget i
videokameraet via computeren (DCR-SR42E/
SR62E/SR82E/SR200E/SR300E)
Du kan slette billeder, der er oprettet i
videokameraet ved hjælp af Picture Motion
Browser.
Handycam Utility] på
computerskærmen.
b Bemærk
Film og stillbilleder, der er optaget i
videokameraet, vises som
miniaturebilleder på hver fane.
• Denne funktion er ikke tilgængelig for DCRSR32E/SR33E/SR52E/SR72E/SR190E/
SR290E.
• Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
• Du kan ikke slette billeder, der er optaget på en
"Memory Stick Duo" ved hjælp af denne
funktion.
Vinduet til valg af billeder vises.
1 Tænd computeren.
2 Tilslut Handycam Station til
3 Sæt videokameraet i Handycam
Station, og drej derefter POWERkontakten for at tænde.
7 Hvis du vil slette film, skal du
klikke på fanen [Movies], og for at
slette stillbilleder skal du klikke
på fanen [Still images].
8 Vælg de billeder, du ønsker at
4 Tilslut
(USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises på
LCD-skærmen på videokameraet.
• For tilslutning med USB-kablet, se side 78.
5 Tryk på [
COMPUTER] på LCDskærmen på videokameraet.
Vinduet [HDD Handycam Utility] vises
på computerskærmen.
slette.
Anvendelse af en computer
stikkontakten i væggen ved hjælp
af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
A Film
B Stillbilleder
Klik på afkrydsningsfeltet øverst til
venstre på miniaturebillederne for de
film og stillbilleder, du ønsker at slette.
9 Klik på [Delete].
Skærmbilledet til bekræftelse af sletning
vises.
10Klik på [Yes].
z Tip
6 Klik på [Delete Media Files from
• For frakobling af USB-kablet, se side 79.
Handycam] i vinduet [HDD
85
Visning af billeder, der er importeret til en
computer
Du kan gennemse billeder, der er importeret
til en computer, sorteret efter registreret
mappe (Folder view), eller sorteret efter
dato og klokkeslæt for optagelsen
(Calendar view).
1 Tænd computeren.
2 Dobbeltklik på [
] (Picture
Motion Browser) på skrivebordet.
[Picture Motion Browser] starter.
3 Klik på [Folders] eller [Calendar]
4 Klik på mappen, eller klik på året
og måneden med optagne
billeder, du ønsker at se.
Når du klikker på mappen, vises de
miniaturebilleder, der er gemt i den
valgte mappe.
Når du klikker på året og måneden,
vises en kalender. I datofeltet i
kalenderen vises de miniaturebilleder,
der er optaget på den pågældende dag.
Når du klikker på mappen
Når du klikker på månedikonet
på fanen til skift af mappe/
kalender.
z Tip
Når du klikker på [Folders], vises en
liste med registrerede mapper.
Når du klikker på [Calendar], vises de
måneder, hvor der er billeder, i en liste i
en kalenderstruktur.
86
• Når du klikker på måneden i årskalenderen,
skifter kalenderen til den valgte måned.
• Når du klikker på datoen i en månedskalender,
skifter kalenderen til en timekalender for den
valgte dato. De miniaturebilleder, der er optaget
den pågældende dag, vises i rækkefølge efter
den time, hvor de blev optaget.
Sådan forstørres et billede
Dobbeltklik på miniaturebilledet.
Vinduet til visning af billeder starter, og det
valgte billede forstørres.
Når du vælger en film, vises skyderen og
knapperne til kontrol af afspilningen, og
afspilningen starter.
4 Klik på den dato, hvor den billede, du
ønsker at se, er optaget.
Der vises en liste med billeder, som er
optaget på den valgte dato.
Når du vælger et stillbillede
5 Vælg billederne.
De valgte billeder markeres med en blå
ramme.
Når du vælger en film
Sådan afspilles billeder kontinuert
Du kan afspille billeder kontinuert som et
diasshow. Her forklares proceduren til start
af et diasshow ved valg af billeder i
Calendar view.
1 Tænd computeren.
2 Dobbeltklik på [ ] (Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
[Picture Motion Browser] starter.
Anvendelse af en computer
• Hvis du vil vælge de viste billeder i området
til visning af billeder i hovedvinduet, skal
du klikke på det første miniaturebillede,
derefter trykke på [Shift]-tasten og holde
den nede og så klikke på det sidste
miniaturebillede.
Hvis du vil vælge to eller flere tilfældige
billeder, skal du trykke på [Ctrl]-tasten og
holde den nede, mens du klikker på
miniaturebillederne.
6 Klik på [ ].
Det valgte billede vises i fuld skærm, og
diasshowet starter.
Hvis du flytter musen, mens diasshowet
vises, vises en indstillingslinje til
styring af afspilningen, og du kan styre
afspilningen og indstille lydstyrken.
Sådan slettes et unødvendigt billede
fra computeren
1 Højreklik på det miniaturebillede, du vil
slette.
3 Klik på [Calendar] på fanen til skift af
mappe/kalender.
2 Klik på [Delete] t [Yes].
87
Redigering af importerede billeder
Redigering af film
Du kan klippe de dele ud af en film, som du
har behov for at gemme.
1 Tænd computeren.
2 Dobbeltklik på [
5 Vælg den sekvens, du ønsker at
angive som et IN point (starten på
den ønskede del) ved hjælp af
knapperne [c], [C] i højre side
af vinduet eller skyderen, og klik
på [Set IN point].
Den valgte sekvens vises i
miniaturebilledet for [IN point].
] (Picture
Motion Browser) på skrivebordet.
[Picture Motion Browser] starter.
6 Vælg den sekvens, du ønsker at
3 Vælg den film, du ønsker at
redigere, i Folder view eller
Calendar view (s. 86).
4 Klik på [
angive som et OUT point
(slutningen af den ønskede del)
på samme måde, og klik på [Set
OUT point].
Den valgte sekvens vises i
miniaturebilledet for [OUT point].
], og vælg [Video
Trimming].
Vinduet Video Trimming vises.
7 Efter angivelse af punkterne
klikker du på [Save Edited Video].
z Tip
• Du kan få vist vinduet Video Trimming ved at
vælge [Video Trimming] i menuen [Manipulate]
i hovedvinduet eller klikke på [
] i vinduet til
visning af billeder og vælge [Video Trimming].
88
Vinduet Gem video vises. Den
redigerede filmfil gemmes med et andet
filnavn end det originale filnavn.
8 Klik på [Save] for at gemme den
redigerede fil.
Det kan vare et stykke tid at gemme.
Når den er gemt, vises en meddelelse.
Klik på [OK].
Sådan optages stillbilleder fra en film
Klik på [Save Frame] i vinduet Video
Trimming for at gemme det aktuelle
enkeltbillede som et stillbillede. Filen med
stillbilledet gemmes i den samme mappe
som den originale film.
z Tip
Redigering af stillbilleder
Du kan redigere importerede stillbilleder på
følgende måde. For oplysninger om denne
handling, se Picture Motion Browser
Hjælp.
Reduktion af røde øjne
Hvis de røde øjne skyldes optagelse af
en person med blitz, kan du korrigere de
røde øjne på stillbilledet. Du kan
korrigere og fjerne de røde øjne på
stillbilleder.
Beskæring
Du kan redigere stillbilleder og kun
bruge de dele, du ønsker.
Ændring af størrelse
Du kan ændre størrelse på stillbilleder
og gemme dem i den ønskede mappe.
Ændring af datoen og tidsstemplet
Du kan ændre datoen og tidsstemplet på
stillbilleder i en batch.
Indsætning af dato
Du kan indsætte et datostempel i
stillbilleder.
Anvendelse af en computer
• Stillbilleder gemmes i høj opløsning. Ved at
klikke på [Settings] i det vindue, der vises, når
du har klikket på [Save Frame], kan du justere
indstillingerne for støjreduktion og
farvekorrektion.
Justering af tonekurven
Histogrammet og tonekurven for den
viste kanal i rullelisten vises. Du kan
justere tonekurven for hver kanal.
Automatisk korrektion
Korrigerer automatisk lysstyrken og
kontrasten til de mest passende niveauer
for billedet.
Korrektion af lysstyrke og kontrast
Lysstyrken og kontrasten for
stillbilleder kan korrigeres. Du kan også
nøjes med at korrigere mørke eller lyse
områder.
Korrektion af farvemætning
Justerer farvemætningen for billeder.
Justering af skarphed
Fremhæver konturen for billeder.
89
Oprettelse og kopiering af en DVD
Oprettelse af en DVD med udvalgte
billeder
Du kan oprette en DVD Video med en
DVD-menu ved at anbringe billeder på din
computer som materiale.
4 Vælg [DVD-Video Creation] i
menuen [Manipulate].
Vinduet til valg af billeder vises.
z Tip
• De valgte film skrives til DVD'en, som de er.
Hvis der er unødvendige sekvenser i filmen,
skal du redigere den på forhånd (s. 88).
1 Tænd for computeren, og sæt den
DVD, der skal gemmes, i DVDdrevet i computeren.
5 Bekræft de billeder, der skal
skrives til DVD'en.
z Tip
2 Dobbeltklik på [
] (Picture
Motion Browser) på skrivebordet.
[Picture Motion Browser] starter.
• Dobbeltklik på et miniaturebillede for at afspille
billedet.
• Hvis du vil føje billeder til de tidligere valgte,
skal du vælge de billeder, du vil tilføje, i
billedvisningsområdet i hovedvinduet og trække
og slippe dem i dette vindue.
6 Klik på [Next].
Vinduet til menuvalg på DVD'en vises.
3 Vælg de billeder, du ønsker at
skrive til DVD'en i Folder view
eller Calendar view (s. 86).
Du kan vælge et eller to billeder eller
vælge billeder efter mappe eller dato.
z Tip
• Hvis du vil vælge de viste billeder i området til
visning af billeder i hovedvinduet, skal du
klikke på det første miniaturebillede, derefter
trykke på [Shift]-tasten og holde den nede og så
klikke på det sidste miniaturebillede.
Hvis du vil vælge to eller flere tilfældige
billeder, skal du trykke på [Ctrl]-tasten og holde
den nede, mens du klikker på
miniaturebillederne.
90
7 Vælg metoden til valg af
menudesign og oprettelse af titel,
og angiv navnet på DVD'en.
Billede af DVD videomenuen til
oprettelse vises.
z Tip
• Valg af [Menu Sorted by Date Taken] i
menustrukturens rulleliste, ændrer automatisk
rækkefølgen af film og stillbilleder til den
rækkefølge, hvori der blev optaget.
• Et klik på [Font] giver mulighed for at vælge
tekstfarven til DVD'ens navn, title osv.
• Et klik på [Preview] giver mulighed for at
kontrollere afslutningsbilledet til den DVD
video, du opretter.
• Et klik på [Settings] giver mulighed for at
angive forskellige handlinger, der skal finde
sted ved den første afspilning af en DVD, f.eks.
billedkvalitet og visningstid for hvert stillbillede
i et diasshow.
8 Klik på [Start].
Billederne skrives til DVD'en.
3 Tilslut Handycam Station til
stikkontakten i væggen ved hjælp
af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
4 Sæt videokameraet i Handycam
Station, og drej derefter POWERkontakten for at tænde.
5 Tilslut
(USB)-stikket i Handycam
Station til en computer ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises på
LCD-skærmen på videokameraet.
• For tilslutning med USB-kablet, se side 78.
• Du kan vælge at oprette flere kopier af den
samme DVD, efter at skrivning af DVD'en er
afsluttet.
Lagring af film i afspilningslisten
på en DVD
Du kan gemme film fra afspilningslisten på
harddisken i videokameraet på en DVD ved
hjælp af [Playlist Disc Creation] i HDD
Handycam Utility.
6 Tryk på [
COMPUTER] på LCDskærmen på videokameraet.
Vinduet [HDD Handycam Utility] vises
på computerskærmen.
7 Klik på [Playlist Disc Creation] i
vinduet [HDD Handycam Utility]
på computerskærmen.
Anvendelse af en computer
z Tip
1 Tænd computeren.
2 Anbring den DVD, der skal
gemmes, i DVD-drevet i din
computer.
91
8 Klik på [Start].
De film, der vises i en afspilningsliste i
videokameraet, vises som
miniaturebilleder.
• Et klik på [Preview] giver mulighed for at
kontrollere afslutningsbilledet til den DVD
video, du opretter.
• Et klik på [Settings] giver mulighed for at
angive forskellige handlinger, der skal finde
sted ved den første afspilning af en DVD, f.eks.
billedkvalitet og visningstid for hvert stillbillede
i et diasshow.
12Klik på [Start].
DVD-oprettelsen starter.
9 Bekræft de film, der skal skrives
til DVD'en.
Film med markering øverst til højre
skrives til DVD'en i samme rækkefølge
som i afspilningslisten.
10Klik på [Next].
Vinduet til menuvalg på DVD'en vises.
z Tip
• Du kan vælge at oprette flere kopier af den
samme DVD, efter at skrivning af DVD'en er
afsluttet.
Kopiering af en DVD
Du kan kopiere billeder, der er optaget på
en DVD, til en anden DVD.
Du kan også sikkerhedskopiere en DVD.
Denne procedure beskriver, hvordan du
kopierer billeder, der er optaget på en
DVD-RW (12 cm) til en DVD-R (12 cm) i
DVD-drevet i din .
1 Tænd computeren.
2 Sæt en DVD med optagelser i
11Vælg en metode til valg af
menudesign og oprettelse af titel,
og angiv navnet på DVD'en.
Billede af DVD videomenuen til
oprettelse vises.
z Tip
• Valg af [Menu Sorted by Date Taken] i
menustrukturens rulleliste, ændrer automatisk
rækkefølgen af film og stillbilleder til den
rækkefølge, hvori der blev optaget.
• Et klik på [Font] giver mulighed for at vælge
tekstfarven til DVD'ens navn, title osv.
92
DVD-drevet i din computer.
3 Klik på [Start] t [All Programs]
(for Windows 2000, klik på
[Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Video Disc Copier] på
din computer.
Behandling af
stillbilleder
Disckopieringsvinduet vises.
Du kan behandle importerede stillbilleder
på følgende måde. For oplysninger om
denne handling, se Picture Motion Browser
Hjælp.
Udskrivning af stillbilleder
4 Vælg et DVD-drev til [Source:] og
[Copy to:].
Status for drevet og DVD vises.
Afhængig af status kan kopieringen
muligvis ikke starte. Følg vejledningen
for at skifte DVD'en.
Det tager tid at hente oplysninger fra en
DVD i din computer. Vent indtil DVDoplysningerne vises i vinduet.
er afsluttede, skal du klikke på
[Start].
DVD-kopieringen starter.
z Tip
• Du kan gemme en sekvens, du vælger fra en
film, som et stillbillede og udskrive den.
Afsendelse af stillbilleder via
e-mail
Du kan starte din e-mail-software, vedhæfte
stillbillederne til e-mail og sende dem via email.
b Bemærk
• MAPI skal være aktiveret i din e-mail-software
for at denne funktion kan fungere. Se i
betjeningsvejledningen eller hjælpefilerne i din
e-mail-software for yderligere oplysninger om
MAPI.
• Filmdatafiler kan ikke sendes via e-mail.
z Tip
• Du kan vælge at oprette flere kopier af den
samme DVD, efter at skrivning af DVD'en er
afsluttet.
Ændring af placeringen af
midlertidige filer og
skrivehastigheden
Åbning med eksterne
programmer
Anvendelse af en computer
5 Når forberedelserne til kopiering
Du kan udskrive importerede stillbilleder.
Du kan udskrive stillbilleder med
datooplysninger.
Du kan starte almindelige programmer via
Picture Motion Browser og få vist
billederne i disse programmer.
Klik på [Settings] i disckopieringsvinduet.
Vælg [Manually select a writing speed
before writing to the disc], og klik på [OK]
for at angive skrivehastigheden hver gang,
før skrivningen starter starts.
z Tip
• Afhængig af kilde-DVD'ens kapacitet kan den
nødvendige ledige plads på harddisken til
midlertidige filer variere.
93
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening........................94
• Batterier/strømkilder .............................95
• LCD-skærm ...........................................96
• "Memory Stick Duo".............................96
• Optagelse ...............................................97
• Afspilning af billeder på videokameraet
...............................................................99
• Redigering af billeder på videokameraet
.............................................................100
• Kopiering/tilslutning til andre enheder
.............................................................100
• Tilslutning til en computer ..................100
• Funktionerne kan ikke anvendes samtidig
.............................................................102
Bemærk, før du sender dit
videokamera til reparation
• Det kan være nødvendigt at initialisere
eller ændre den nuværende harddisk i dit
videokamera afhængigt af problemet. I
denne situation vil de data, der er lagret på
harddisken, blive slettet. Sørg for at
gemme dataene på den interne harddisk
(s. 37) på det andet medie
(sikkerhedskopi), før du sender
videokameraet til reparation. Vi kan ikke
kompensere dig for noget tab af data på
harddisken.
• Ved reparation kontrollerer vi muligvis en
mindre datamængde på harddisken for at
undersøge problemet. Sony-forhandleren
vil imidlertid hverken kopiere eller
gemme dine data.
94
Generel betjening/Easy
Handycam-betjening/
Fjernbetjening
Der er ingen strøm.
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 13).
• Forbind netledningen fra
vekselstrømsadapteren til stikkontakten i
væggen (s. 13).
• Sæt videokameraet godt ned i Handycam
Station (s. 13).
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Det tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage,
efter at der er tændt for det. Dette er ikke
en fejl.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten eller fjern batteriet. Tilslut
igen efter ca.
1 minut. Hvis funktionerne stadig ikke
virker, skal du trykke på RESET-knappen
(s. 118) med en spids genstand. Hvis du
trykker på knappen RESET, nulstilles alle
indstillinger inkl. klokkeslæt.
• Temperaturen i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
• Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Sluk videokameraet, og anbring det på
et varmt sted. Lad videokameraet være der
et stykke tid, og tænd det derefter.
Knapperne fungerer ikke.
• Under Easy Handycam-betjening er
følgende knapper/funktioner ikke
tilgængelige.
– Knappen BACK LIGHT (s. 28)
– Afspilningszoom (s. 33)
– Tænde og slukke for LCDbaggrundsbelysningen (trykke på
knappen DISP/BATT INFO og holde
den nede i nogle få sekunder) (s. 19)
Knappen
(OPTION) vises ikke.
• OPTION MENU kan ikke bruges under
Easy Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
Selv hvis du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
• Under Easy Handycam-betjening bevares
de følgende menupunkter fra før Easy
Handycam-betjening.
– [FILE NO.]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLAY]
– [BEEP]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [WIDE SELECT]*1
– [ IMAGE SIZE]*2
– [DEMO MODE]
– [TIMING]*2
– [STILL MEDIA]
– [ LANGUAGE SET]
– [RECORD SOUND]*2
Videokameraet bliver varmt.
• Det skyldes, at videokameraet har været
tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke (undtagen DCR-SR32E/
SR33E/SR42E).
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 64).
• Sæt et batteri i batteriholderen, så polerne
+/– vender korrekt i forhold til mærkerne
+/– (s. 121).
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra
stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
En anden DVD-enhed virker ikke, når
du bruger den medfølgende
fjernbetjening (undtagen DCRSR32E/SR33E/SR42E).
Fejlfinding
• Under Easy Handycam-betjening indstilles
næsten alle menupunkterne automatisk til
standardindstillingerne.
• Under Easy Handycam-betjening er visse
menupunkter fastlåst som følger.
– [REC MODE] : [SP]
–[
QUALITY] : [FINE]
– [DATA CODE] : [DATE/TIME]
• De følgende menupunkter vender tilbage
til deres standardindstillinger, hvis
POWER-kontakten sættes til OFF (CHG) i
mere end 12 timer:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
– [FLASH MODE]*3
*1DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*2DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
• Vælg en anden kommandotilstand end
DVD 2 til DVD-enheden, eller tildæk
DVD-enhedens sensor med sort papir.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Videokameraet slukkes automatisk, når du
ikke har betjent det i ca. 5 minutter
(A.SHUT OFF). Ret indstillingen af
[A.SHUT OFF] (s. 64), eller tænd for
strømmen igen, eller brug
vekselstrømsadapteren.
• Oplad batteriet (s. 13).
95
Indikatoren CHG (opladning) lyser
ikke, når batteriet oplades.
• Drej POWER-kontakten til OFF (CHG)
(s. 13).
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 13).
• Sæt netledningen ordentlig i stikkontakten
i væggen.
• Batteriet er ladet op (s. 13).
• Sæt videokameraet godt ned i Handycam
Station (s. 13).
• Tryk på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen (undtagen DCR-SR32E/
SR33E/SR42E)) (s. 19).
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
• Juster berøringspanelet
([CALIBRATION]) (s. 113).
Menupunkterne er nedtonede.
Indikatoren CHG (opladning) blinker,
når batteriet oplades.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 13). Hvis problemet fortsætter, skal du
tage vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten og kontakte en Sonyforhandler. Batteriet kan være beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 13).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt
afhængigt af de forhold, som
videokameraet anvendes under.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 13).
LCD-skærm
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
96
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i
den aktuelle optage/afspilningssituation.
• Der er nogle funktioner, der ikke kan
aktiveres samtidigt (s. 102).
"Memory Stick Duo"
Du kan ikke anvende funktioner med
"Memory Stick Duo".
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo",
der er formateret på en computer, kan du
formatere den ved hjælp af videokameraet
(s. 50).
Du kan ikke slette billeder, der er
gemt på "Memory Stick Duo", eller
formatere den.
• Det maksimale antal stillbilleder, som du
kan slette på indeksskærmbilledet på én
gang, er 100.
• Du kan ikke slette stillbilleder, som er
skrivebeskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af
videokameraet (s. 110). Brug det
understøttede filformat.
Optagelse
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Memory Stick Duo" (s. 96).
Der optages ikke billeder ved at
trykke på START/STOP eller PHOTO.
• Videokameraet optager det billede, du
netop har optaget på harddisken.
Optagevinklen ser anderledes ud.
• Optagevinklen kan variere afhængigt af
videokameraets tilstand. Dette er ikke en
fejl.
Blitzen fungerer ikke (undtagen
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
• Du kan ikke optage med blitzen:
– Optagelse af stillbilleder under
optagelse af en film
– Forsatslinsen (medfølger ikke) monteret
• Selv om automatisk blitz eller
(Automatisk reduktion af røde øjne) er
valgt, kan du ikke bruge blitzen sammen
med:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRIZE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] eller
[SNOW] i [SCENE SELECTION]
– [MANUAL] i [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Fejlfinding
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 24).
• Videokameraet optager det billede, du
netop har optaget på harddisken. Du kan
ikke udføre en ny optagelse i denne
periode (s. 24).
• Videokameraets harddisk er fuld. Slet
unødvendige billeder (s. 38).
• Det samlede antal film eller stillbilleder
overstiger videokameraets optagekapacitet
(s. 57, 109). Slet unødvendige billeder
(s. 38).
• Du kan ikke optage billeder, når du har
aktiveret [DROP SENSOR] (s. 64).
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Temperaturen i videokameraet er meget lav.
Sluk videokameraet, og anbring det på et
varmt sted. Lad videokameraet være der et
stykke tid, og tænd det derefter.
ACCESS-indikatoren lyser forsat,
selvom du har stoppet optagelsen.
Du kan ikke ændre et stillbillede.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 24).
• Du kan kun optage op til 3 stillbilleder
under filmoptagelse (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
• Der er ikke mere plads på "Memory Stick
Duo". Brug en ny "Memory Stick Duo",
eller formatér "Memory Stick Duo" (s. 50).
Eller slet unødvendige billeder (s. 39).
• Du kan ikke ændre et stillbillede med:
– [SMTH SLW REC] (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Den faktiske optagetid for filmen er
mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for
harddisken.
• Afhængigt af et motiv, f.eks. et motiv i
hurtig bevægelse, kan den tilgængelige
optagetid bliver afkortet (s. 54).
Optagelsen stopper.
• Temperaturen i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
• Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Sluk videokameraet, og anbring det på
et varmt sted. Lad videokameraet være der
et stykke tid, og tænd det derefter.
97
• Hvis du udsætter videokameraet for
vibrationer, kan optagelsen stoppe.
Der er forskel på det sted, hvor du
trykkede på START/STOP, og det
sted, hvor den optagne film starter/
stopper.
• Der kan forekomme en tidsforskel mellem
det sted, hvor du trykkede på START/
STOP, og det sted, hvor optagelsen starter/
stopper. Dette er ikke en fejl.
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 67).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus
manuelt (s. 67).
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 55).
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
• Funktionen BACK LIGHT kan ikke
bruges under Easy Handycam-betjening.
Motiver, der passerer meget hurtigt
forbi rammen, ser mærkelige ud
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E).
• Dette fænomen kaldes brændplanet. Dette
er ikke en fejl. På grund af den måde, som
billedenheden (CMOS-sensor) udsender
billedsignaler på, kan det motiv, der
passerer hurtigt forbi rammen se mærkeligt
ud afhængigt af optageforholdene.
98
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når du optager med [S.
NIGHTSHOT PLS] (DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E),
[SUPER NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) eller [COLOR
SLOW SHTR]. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på
(DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E) eller
NIGHTSHOT-kontakten (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) til OFF (s. 27).
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på
(DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E) eller
NIGHTSHOT-kontakten (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) til OFF (s. 27).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 19).
Der vises en lodret streg, når der
optages ved stearinlys eller elektrisk
lys i mørke omgivelser (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E).
• Dette sker, når kontrasten mellem motivet
og baggrunden er for høj. Dette er ikke en
fejl.
Der vises vandrette striber på
billedet (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
• Dette sker, når du optager billeder under en
fluorescerende lampe, en natriumlampe
eller en kviksølvlampe. Dette er ikke en
fejl.
Der kan forekomme en lodret hvid
linje på et billede, der er optaget i
stærkt lys (DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E).
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er
ikke en fejl.
Der forekommer uønsket flimmer
(DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E).
Der vises sorte bjælker, når der
optages en TV-skærm eller
computerskærm (undtagen
DCR-SR290E/SR300E).
• Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 55).
[S. NIGHTSHOT PLS) kan ikke slettes
(DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E).
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på
ON.
[SUPER NIGHTSHOT) kan ikke
slettes (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
• Sæt NIGHTSHOT-kontakten på ON.
• [COLOR SLOW SHTR] virker muligvis
ikke korrekt i totalt mørke. Anvend
NightShot plus eller [S. NIGHTSHOT
PLS] (DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E), NightShot
eller [SUPER NIGHTSHOT] (DCRSR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
• Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL],
når:
– LCD-panelet er lukket på videokameraet
med LCD-skærmen vendende udad.
– Der kommer ikke strøm fra
lysnetadapteren.
Afspilning af billeder på
videokameraet
Stillbilleder, der er lagret på en
"Memory Stick Duo" kan ikke
afspilles.
• Stillbilleder kan ikke afspilles, når du har
redigeret filer eller mapper eller har
redigeret dataene på en computer. (I så fald
blinker filnavnet). Dette er ikke en
fejlfunktion (s. 111).
• Stillbilleder, som er optaget på andre
enheder, kan muligvis ikke afspilles eller
vises i den faktiske størrelse. Dette er ikke
en fejlfunktion (s. 111).
Fejlfinding
• Dette sker, når du optager billeder under en
fluorescerende lampe, en natriumlampe
eller en kviksølvlampe. Dette er ikke en
fejl.
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Indlæsning af dataene er muligvis
mislykket. Det angives muligvis korrekt,
når du slukker for strømmen og derefter
tænder for den igen eller fjerner og
indsætter "Memory Stick Duo" nogle
gange.
• Dette kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget på andre enheder, redigeret på en
computer osv.
99
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd
under afspilning.
• Skru op for lyden (s. 32).
• Der afspilles ikke nogen lyd, når LCDpanelet er lukket. Åbn LCD-panelet.
• Når du optager lyd med[MICREF LEVEL]
(s. 72) indstillet til [LOW], kan den
optagne lyd være svær at høre.
• Når det drejer sig om [SMTH SLW REC],
kan du ikke optage lyde under optagelse
(ca. 3 sekunder) (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
Redigering af billeder på
videokameraet
Det er ikke muligt at redigere.
• Der optages stadig ikke nogen billeder.
• Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Film kan ikke tilføjes i
afspilningslisten.
• Harddisken er fuld, eller der er tilføjet
mere end 99 sekvenser. Slet unødvendige
sekvenser (s. 43).
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
En film kan ikke opdeles.
• En film, der er for kort, kan ikke deles.
• En film, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke deles.
Det er ikke muligt at kopiere billeder
fra harddisken til en "Memory Stick
Duo".
• Du kan ikke kopiere en film fra harddisken
til en "Memory Stick Duo" som et
stillbillede under afspilning på
videokameraet.
Kopiering/tilslutning til andre
enheder
Du kan ikke høre lyden.
• Der afspilles ikke nogen lyd, hvis du kun
tilslutter en enhed via S VIDEO-stikket.
Tilslut også de hvide og røde stik på A/Vtilslutningskablet (s. 35).
Billedformatet for det afspillede er
ikke korrekt, når videokameraet
tilsluttes til TV'et.
• Indstil [TV TYPE] afhængigt af dit TV
(s. 62).
Du kan ikke kopiere korrekt med et
A/V-tilslutningskabel.
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Kontroller, at A/Vtilslutningskablet er tilsluttet til det rigtige
stik, dvs. indgangsstikket på en anden
enhed ved kopiering af billedet fra
videokameraet til en anden enhed (s. 45).
Tilslutning til en computer
Computeren genkender ikke
videokameraet.
• Installer Picture Motion Browser (s. 75).
• Du skal frakoble alle andre USB-enheder
end tastaturet, musen og videokameraet fra
computeren.
• Tag kablet ud af computeren og Handycam
Station, genstart computeren, og tilslut
kablet korrekt igen.
• Kontroller, om Media Check Tool kører på
computeren. Yderligere oplysninger om
Media Check Tool finder du i hjælpen til
Picture Motion Browser.
Den medfølgende software, Picture
Motion Browser, kan ikke anvendes
på Macintosh-computeren.
• Du kan ikke anvende Picture Motion
Browser på en Macintosh.
100
Funktionen One Touch Disc Burn
virker ikke.
• Installer Picture Motion Browser (s. 75).
• Kontroller, om Media Check Tool kører på
computeren. Yderligere oplysninger om
Media Check Tool finder du i hjælpen til
Picture Motion Browser.
Du kan ikke se billeder, der er
optaget med videokameraet, på en
computer.
• Sørg for at indsætte stikket i den rigtige
retning, og tilslut derefter USB-kablet til
(USB)-stikket på Handycam Station og
computeren.
• Tryk på
(OTHERS) t
[COMPUTER] t [
COMPUTER] i
HOME MENU på videokameraet (s. 81).
• Du skal frakoble alle andre USB-enheder
end tastaturet, musen og videokameraet fra
computeren.
• Indsæt "Memory Stick Duo" helt.
• Tryk på
(OTHERS) t
[COMPUTER] t [
COMPUTER] i
HOME MENU på videokameraet (s. 83).
• Når du tilslutter videokameraet til en
computer ved at vælge [
COMPUTER],
kan du ikke se stillbilleder, der er lagret på
en "Memory Stick Duo". Kontroller, at du
har tilsluttet videokameraet til computeren
med [
COMPUTER].
• Computeren genkender ikke "Memory
Stick Duo" under betjening af
videokameraet, f.eks. afspilning eller
redigering af billeder på harddisken. Afslut
betjening af videokameraet, inden det
tilsluttes til computeren.
• Indsæt en "Memory Stick Duo" i
videokameraet.
• Du skal frakoble alle andre USB-enheder
end tastaturet, musen og videokameraet fra
computeren.
• Tryk på
(OTHERS) t
[COMPUTER] t [
COMPUTER] i
HOME MENU på videokameraet (s. 83).
• Computeren genkender ikke "Memory
Stick Duo" under betjening af
videokameraet, f.eks. afspilning eller
redigering af billeder på harddisken. Afslut
betjening af videokameraet, inden det
tilsluttes til computeren.
Picture Motion Browser fungerer
ikke korrekt.
• Luk Picture Motion Browser, og genstart
derefter Windows computeren.
Det billede eller den lyd, der er
optaget på videokameraet, afspilles
ikke korrekt på computeren.
• Hvis videokameraet er tilsluttet til en
computer, der ikke understøtter Hi-speed
USB (USB 2.0), kan filmen/stillbilledet
eller lyden muligvis ikke afspilles korrekt.
Den film/det stillbillede eller den lyd, der
er importeret til computeren påvirkes ikke.
• Afspilning af film eller lyd kan stoppe
midlertidigt afhængig af computeren. Den
film eller lyd, der er importeret til
computeren påvirkes ikke.
Fejlfinding
Du kan ikke se stillbilleder, der er
optaget på en "Memory Stick Duo",
på computeren.
"Memory Stick"-ikonet ([Removable
Disk]) vises ikke på
computerskærmen.
Afspilningsskærmbilledet er
indstillet til pause eller forvrænget.
• Kontroller det anbefalede computermiljø
til afspilning af film.
101
Det skærmbillede eller den
meddelelse, der faktisk vises, er
anderledes end det, der er vist i
denne Håndbog.
• Skærmbilleder eller meddelelser kan være
forskellige.
Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig
Den følgende liste viser eksempler på
kombinationer af funktioner og
menupunkter, der ikke kan anvendes
samtidig.
Filtypen vises ikke på din computer.
• Hvis du vil have vist filtypen, skal du følge
nedenstående trin:
1 Klik på [Tool] i mappen t [Folder
option...] t fanen [View].
2 Fjern afkrydsningen fra [Hide file
extensions for known file types] under
Avancerede indstillinger.
3 Klik på [OK].
[Not enough space on destination
hard disk.] vises på
computerskærmen under Easy PC
Back-up.
• Slet unødvendige filer fra computeren for
at skaffe ledig plads på harddisken.
Kan ikke anvendes
På grund af følgende
indstillinger
BACK LIGHT
[FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION],
[MANUAL] i
[EXPOSURE], [SPOT
METER]
WIDE
SELECT*1
[OLD MOVIE]
[WIDE
SELECT]*2
[OLD MOVIE]
[STEADY
SHOT]*3
[SMTH SLW REC]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION], [SMTH
SLW REC]*5
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[TELE
MACRO]
[SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
[SPOT METER] NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
102
Advarselsindikatorer
og meddelelser
Kan ikke anvendes
På grund af følgende
indstillinger
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5
[ONE PUSH] i
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]*5
[COLOR
SLOW SHTR]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[S. NIGHTSHOT [FADER], [D.EFFECT]
PLS]*4
[SUPER
[FADER], [D.EFFECT]
NIGHTSHOT]*5
[FADER]
[OLD MOVIE]
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[FADER]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT] [OLD MOVIE]
*1 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
Se herunder, hvis der vises indikatorer på
LCD-skærmen.
Nogle symptomer kan du selv ordne. Hvis
problemet forsætter, selvom du har forsøgt
at ordne problemet nogle gange, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:04:00
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
C:04:ss
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri. Anvend et "InfoLITHIUM"batteri (p.111).
• Tilslut vekselstrømsadapterens
jævnstrømsstik korrekt til DC INstikket i Handycam Station eller
videokameraet (s. 13).
Fejlfinding
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[D.EFFECT],
[CANDLE]/
[FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION]
Selvdiagnose/
advarselsindikatorer
C:13:ss / C:32:ss
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet igen.
• Tænd videokameraet igen.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv
kan afhjælpe. Kontakt din Sonyforhandler eller det lokale, autoriserede
Sony-servicecenter. Oplys den
femcifrede kode, som begynder med
"E".
SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*3 DCR-SR190E/SR200E
*4 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
* DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
5
101-0001 (Advarselsindikator for
filer)
Blinker langsomt
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses.
103
(Advarsel om videokameraets
harddisk)*
Blinker hurtigt
• Der er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
(Advarsel om videokameraets
harddisk)*
Blinker hurtigt
• Videokameraets harddisk er fyldt.
• Der er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
E (Advarsel om lavt batteriniveau)
Blinker langsomt
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• Afhængigt af de driftsmiljømæssige
forhold eller batteriets tilstand kan E
blinke, selvom der er ca. 20 minutter
resterende batteritid.
(Advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• "Memory Stick Duo" er ikke formateret
korrekt (s. 50, 110).
(Advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er indsat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" (s. 110).
- (Advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo" er låst (s. 110).
• Adgang til "Memory Stick Duo" var
begrænset på en anden enhed.
(Advarselsindikator for blitzen)
Blinker hurtigt
• Der er noget i vejen med blitzen.
(Advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
• Temperaturen i videokameraet stiger.
Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
Blinker hurtigt*
• Temperaturen i videokameraet er
meget høj. Sluk for videokameraet, og
lad det stå et køligt sted.
(Advarsel om lav temperatur)*
(Advarselsindikator for
kamerarystelse)
• Lysmængden er utilstrækkelig, så der
opstår let kamerarystelser. Brug
blitzen.
• Videokameraet er ustabilt, så der opstår
let kamerarystelser. Hold
videokameraet stabilt med begge
hænder og optag billedet. Men bemærk
imidlertid, at advarselsindikatoren for
kamerarystelse ikke forsvinder.
Blinker hurtigt
• Temperaturen i videokameraet er
meget lav. Sørg for, at videokameraet
bliver varmt.
(Advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
• Der er ikke indsat en "Memory Stick
Duo" (s. 27).
104
(Advarselsindikator for
faldsensoren)
• Faldsensorfunktionen (s. 64) er
aktiveret og har registreret, at
videokameraet er blevet tabt. Derfor
tager videokameraet skridt til at
beskytte harddisken. Optagelse/
afspilning kan være deaktiveret som
følge deraf.
• Faldsensorfunktionen garanterer ikke
beskyttelse af harddisken i alle mulige
situationer. Brug videokameraet under
stabile forhold.
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 61).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Harddisk
Movie folder full. Cannot record
movies.
• Slet unødvendige billeder (s. 38) eller
udfør [
FORMAT] (s. 49).
Management file damaged. Create
new file?
• Billedstyringsfilen er beskadiget. Når
du trykker på [YES], oprettes en ny
billedstyringsfil. De gamle optagne
billeder på harddisken i videokameraet
kan ikke afspilles. (Billedfilerne er ikke
beskadiget).
I dette tilfælde skal du importere
billedfilerne til computeren.
Buffer overflow
• Du kan ikke optage fordi, faldsensoren
konstant registrerer videokameraets
fald. Hvis der konstant kan være risiko
for, at du taber den, skal du indstille
[DROP SENSOR] til [OFF], og
derefter kan du muligvis optage billedet
igen (s. 64).
Recovering data
HDD format error.
Data error.
• Der opstod en fejl under læsning eller
skrivning til videokameraets harddisk.
Dette kan ske, hvis du udsætter
videokameraet for stød.
• Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen
ikke blev udført korrekt.
Cannot recover data.
Fejlfinding
• Videokameraets harddisk er indstillet
anderledes end standardformatet. Ved
at udføre [
FORMAT] (s. 49) kan du
muligvis blive i stand til at anvende dit
videokamera. Dette sletter alle dataene
på harddisken.
• Skrivning af data til videokameraets
harddisk mislykkedes. Det blev forsøgt
at genskabe dataene, men det lykkedes
ikke.
x "Memory Stick Duo"
Reinsert the Memory Stick.
• Indsæt "Memory Stick Duo" igen et par
gange. Hvis indikatoren stadig blinker,
kan "Memory Stick Duo" være
beskadiget. Prøv igen med en anden
"Memory Stick Duo".
105
This Memory Stick is not formatted
correctly.
• Kontroller formateringen, og formater
"Memory Stick Duo" i videokameraet,
hvis det er nødvendigt (s. 50).
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
• Du skal formatere "Memory Stick Duo"
(s. 50), eller slette dem med
computeren.
Cannot save still picture.
• Når du bruger funktionen Dual Rec, må
du ikke fjerne optagemediet med
stillbilleder fra videokameraet, før
optagelsen er færdig, og
stillbilledoptagelsen er afsluttet (s. 26).
x PictBridge-kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern USBkablet (medfølger), og tilslut det igen.
Cannot print. Check the printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern USBkablet (medfølger), og tilslut det igen.
106
x Andet
No further selection is possible.
• Du kan vælge op til 100 billeder på én
gang ved:
– sletning af billeder
– udskrivning af stillbilleder
Data protected.
• Du har forsøgt at slette et billede, der er
beskyttet på en anden enhed. Annuller
beskyttelsen af dataene på den enhed,
hvor de blev beskyttet.
Cannot divide.
• Du kan ikke opdele en film, der er
meget kort.
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Du kan anvende videokameraet i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
fulgte med det, inden for 100-240 V
(vekselstrøm) og 50/60 Hz.
TV-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret på
et PAL-system med et AUDIO/VIDEOindgangsstik.
System
PAL
Bruges i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
NTSC
SECAM
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Yderligere oplysninger
PAL - M
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
107
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Angiv
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t
[AREA SET] og [SUMMERTIME] i HOME MENU (s. 17).
Tidsforskelle
Forskelle i
tidszoner
108
Områdeindstilling
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Filer på videokameraets harddisk/
mappestruktur
Fil-/mappestrukturen vises herunder. Normalt behøver du ikke at kende fil-/mappestrukturen
ved optagelse/afspilning af billeder på videokameraet. Hvis du vil have glæde af stillbilleder
eller film ved at tilslutning til en computer, skal du se på side 73, og derefter bruge det
medfølgende program.
A Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke optage/
afspille billederne korrekt. Filerne er som
standard skjulte filer, og vises normalt
ikke.
C Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filtypen er ".JPG". Filnumrene øges
automatisk. Når filnummerkapaciteten
overstiger 9.999, oprettes en anden
mappe til at lagre nye filer i.
Mappenavnet øges: [101MSDCF] t
[102MSDCF]
Yderligere oplysninger
B Filmfiler (MPEG2-filer)
Filtypen er ".MPG".
Maksimumstørrelsen er 2 GB. Når
filkapaciteten overstiger 2 GB, bliver
filen delt.
Filnumrene øges automatisk.
Når filnumrene overstiger 9.999, oprettes
en anden mappe til at lagre nye filmfiler i.
Mappenavnet øges: [101PNV01] t
[102PNV01]
• Du må ikke redigere filerne eller mapperne i
videokameraet via computeren uden at anvende
det medfølgende computerprogram. Billedfilerne
kan blive ødelagt eller afspilles muligvis ikke.
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift, hvis du udfører
ovenstående funktion uden at anvende det
medfølgende computerprogram.
• Du skal ikke formatere videokameraets harddisk
ved hjælp af computeren. Den fungerer muligvis
ikke korrekt.
• Når filtyperne ikke vises på computerens skærm,
se side 102.
• Du må ikke kopiere filerne på videokameraets
harddisk fra computeren. Vi kan ikke garantere
fejlfri funktion.
• Når mappenummeret viser 999, og filnummeret
overstiger 9.999, er det muligt, at du ikke kan
optage. I dette tilfælde kan du udføre [
FORMAT] (s. 49).
Kun for DCR-SR32E/SR33E/SR52E/SR72E/
SR190E/SR290E.
• Du skal ikke kopiere data på videokameraets
harddisk fra computeren.
• Ved at vælge [
COMPUTER] på [USB
SELECT], kan du få adgang til harddisken i
videokameraet fra computeren via USBtilslutningen.
109
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie med stor datakapacitet.
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
som er ca. halvt så stor som en almindelig
"Memory Stick", sammen med
videokameraet. Det, at typen er med på
listen, er dog ikke nogen garanti for, at alle
typer "Memory Stick Duo" virker sammen
med videokameraet.
Optagelse/
afspilning
Typer af "Memory Stick"
"Memory Stick"
(uden MagicGate)
–
"Memory Stick Duo"*1
(uden MagicGate)
a
"MagicGate Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"*
(med MagicGate)
a* *
"MagicGate Memory Stick
Duo" *1
a*3
"Memory Stick PRO"
–
"Memory Stick PRO Duo" *1
a*2*3
1
På en "Memory Stick Duo" med en
skrivebeskyttelsesknap
Du kan forhindre sletning af billeder ved et
uheld, når du skubber
skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick
Duo" til skrivebeskyttelsespositionen med
en lille spids genstand.
Bemærkninger om brug
2 3
*1 En "Memory Stick Duo" er ca. halvt så stor som
en almindelig "Memory Stick".
*2 Typer af "Memory Stick", der understøtter
overførsel af data ved høj hastighed.
Hastigheden af dataoverførsel varierer
afhængig af den enhed, der anvendes.
*3 "MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format. Bemærk, at data, der anvender
"MagicGate"-teknologien, ikke kan optages
eller afspilles på videokameraet.
• Stillbilledformat: Videokameraet komprimerer
og optager billeddata i formatet JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet er
".JPG".
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
videokameraets skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
110
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer under (Windows OS/Mac OS), er
ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det "Memory Stick"-kompatible produkt, du
anvender.
Der gives ikke kompensation for
beskadigede eller tabte billeddata, hvilket
kan ske i følgende tilfælde:
• Hvis du tager "Memory Stick Duo" ud, slukker
for videokameraet eller fjerner batteriet med
henblik på udskiftning, mens videokameraet
læser eller skriver billedfiler på "Memory Stick
Duo" (når ACCESS-indikatoren lyser eller
blinker).
• Hvis du bruger "Memory Stick Duo" i nærheden
af magneter og magnetiske felter.
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
x Sådan behandles "Memory Stick"
Vær opmærksom på følgende ved
håndtering af en "Memory Stick Duo".
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick Duo".
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en "Memory
Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Opbevar "Memory Stick Duo" i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
Duo" for kraftige stød.
• Undgå at ændre eller skille "Memory Stick
Duo" ad.
• Undgå, at "Memory Stick Duo" bliver våd.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for små børns
rækkevidde. Der er risiko for, at et barn kan
sluge mediet.
• Indsæt ikke andet end en "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-åbningen. Dette kan
medføre fejl.
x Om placering
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick Duo" følgende steder:
• Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det fri
om sommeren.
• Steder, som er udsat for direkte sollys.
• Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder,
hvor der kan forekomme korrosion.
x Om Memory Stick Duo-adapteren
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-adapteren, når du
bruger den sammen med en standard
"Memory Stick"-kompatibel enhed.
x Om en "Memory Stick PRO Duo"
Den maks. hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges
sammen med videokameraet, er 4 GB.
Billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, som er optaget på en "Memory
Stick Duo" med videokameraet, overholder den
internationale standard "Design rule for Camera
File system", der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
"InfoLITHIUM" H-serien af batterier er
forsynet med mærket
.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
En "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem videokameraet og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Hvis du anvender en vekselstrømsadapter/
oplader , vises den resterende batteritid og
opladningstiden.
Yderligere oplysninger
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
indsætte "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" indsættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Bemærk, at ukorrekt brug kan
give fejl. Hvis du tvinger "Memory Stick Duo"
ind i Memory Stick Duo-adapteren i den
forkerte retning, kan den blive beskadiget.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter uden
en "Memory Stick Duo". Hvis du gør det, kan
det medføre fejl på enheden.
• Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
• Hvis du ikke kan anvende en "Memory Stick
Duo", der er brugt af en anden enhed, skal den
formateres af videokameraet (s. 50). Bemærk, at
formateringen sletter alle oplysninger på
"Memory Stick Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af videokameraet:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Sådan oplader du batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil
opladningsindikatoren CHG slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, bliver opladningen
muligvis ikke effektiv.
111
• Når opladningen er afsluttet, skal du enten
fjerne kablet fra DC IN-stikket på Handycam
Station eller videokameraet eller tage batteriet
ud.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FH70/
FH100 (medfølger ikke).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/FH100.
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på OFF
(CHG), når videokameraet ikke anvendes til
optagelse eller afspilning. Der bruges også
batteri, når videokameraet er sat på standby til
optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 5 til 10 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
112
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet helt,
skal du trykke på
(SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [A.SHUT OFF] t
[NEVER] på HOME MENU og efterlade
videokameraet i optagestandby, indtil der
slukkes for strømmen (s. 64).
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om håndtering af
videokameraet
Brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 °C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
– På en strand eller i støvede omgivelser. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd for det, og lad det køre i ca. tre minutter,
f.eks. ved afspilning eller optagelse af billeder i
ca. 3 minutter.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis videokameraet kommer direkte fra et
koldt område til et varmt område, kan der
dannes fugt inden i videokameraet. Dette
kan resultere i, at videokameraet ikke
fungerer korrekt.
x Hvis der forekommer kondensvand
Efterlad videokameraet i ca. 1 time uden at
tænde for det.
x Bemærkning om kondens
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis videokameraet kommer
fra kolde omgivelser til varme omgivelser
(eller omvendt), eller hvis du anvender
videokameraet et fugtigt sted:
• Hvis du tager videokameraet med fra en skiløjpe
til et sted, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmningsenhed.
• Du tager videokameraet med fra en bil eller et
lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Hvis du anvender videokameraet efter en
regnbyge.
• Du anvender videokameraet i et varmt og
fugtigt område.
x Sådan forhindres fugtdannelse
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Tag
videokameraet op af posen, når
lufttemperaturen i posen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
Yderligere oplysninger
•
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen eller objektivet kan blive udsat
for direkte sollys. Dette beskadiger det
indvendige af LCD-skærmen.
Betjen Videokameraet ved 6,8 V/7,2 V
jævnspænding (batteri) eller 8,4 V
jævnspænding (vekselstrømsadapter).
Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender videokameraet.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
Metalkontakter skal holdes rene.
Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge (DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
– kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
113
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du
ikke komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
x Justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Under denne handling anbefales det, at
videokameraet sluttes til en vægkontakt
med den medfølgende AC-adapter.
1 Tænd videokameraet, og tryk derefter på
(HOME).
2 Tryk på
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
3 Tryk på det "×", der vises på skærmen, med
hjørnet af en "Memory Stick Duo" el.lign.
Placeringen af "×" ændres.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte kalibreringen igen.
b Bemærk
• Brug ikke en genstand med skarp spids til
kalibrering. Dette kan beskadige LCD-skærmen.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.
114
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
– Undgå at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet har et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er sat
på OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Det genopladelige batteri aflades
helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
anvender videokameraet. Brug kameraet,
når det indbyggede, genopladelige batteri er
ladet op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt
videokameraets POWER-kontakt på OFF
(CHG) i mere end 24 timer.
Om varemærker
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Yderligere er ™ og "®" ikke
medtaget i alle tilfælde i denne Håndbog.
Yderligere oplysninger
• "Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• DVD-R, DVD+R DL, DVD-RW og DVD+RWlogoerne er varemærker.
• Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator er et varemærke
tilhørende Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende USA Microsoft Corporation i USA
og andre lande.
• Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og/eller andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
115
Bemærkninger om licensen
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-2STANDARDEN. ENHVER BRUG AF
PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD TIL
GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER
TILGÆNGELIG HOS MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"
softwaren følger med i videokameraet. Vi leverer
denne software på basis af en licensaftale med
ejerne af copyright. På basis af en anmodning fra
ejerne af copyright til disse programmer er vi
forpligtet til at informere dig om følgende. Læs
venligst følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CDROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "C
Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"-softwaren.
Om GNU GPL/LGPL-software
Til denne software gælder følgende GNU General
Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter kaldt
"LGPL") inkluderet i videokameraet.
Dette informerer dig om, at du har en ret til
adgang til kildekoden, til at ændre og
videredistribuere disse programmer under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Brug følgende
URL til at hente den. Når du henter kildekoden,
skal du vælge HDR-UX1/HDR-SR1 som model
for videokameraet.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på the
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til
"GPL" og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for at
kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems'
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
116
Hurtig oversigt
Dele og kontrolknapper
Numrene i ( ) angiver referencesider.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
A Motorzoomgreb (25, 33)
B PHOTO-knap (20, 24)
C POWER-kontakt (17)
D CHG-indikator (opladning) (13)
E CHG (opladning)/
(13, 26)
F
(blitz)-indikator
(blitz)-knap (26)
H DC IN-stik (13)
I
(Film)/
(Still)tilstandsindikatorer (23)
J ACCESS-indikator (harddisk) (23)
Hurtig oversigt
G Batteri (13)
K START/STOP-knap (20, 24)
L Håndrem (19)
M Øskner til skulderrem
Monter en skulderrem (medfølger ikke).
117
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
A WIDE SELECT-knap (undtagen
DCR-SR32E/SR33E/SR42E) (28)
B BACK LIGHT-knap* (28)
C LCD-/berøringsskærm (19)
D
(HOME)-knap (10, 52)
E Zoomknapper (25, 33)
F START/STOP-knap (20, 24)
G NIGHTSHOT-kontakt (27)
H Højtaler
Yderligere oplysninger om indstilling af
lyd findes på side 32.
I DISP/BATT INFO-knap (14, 19)
J Knappen EASY (20)
K
(VIEW IMAGES)-knap (21, 31)
L Memory Stick Duo-åbning (27)
M ACCESS-indikator ("Memory Stick
Duo") (27)
N RESET-knap
Initialiserer alle indstillingerne, inkl.
indstillingen af dato og klokkeslæt.
* For DCR-SR32E/SR33E/SR42E er
placeringen af knapperne anderledes end på
ovenstående illustration.
118
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
A NIGHTSHOT PLUS-kontakt (27)
B A/V OUT-stik (35, 45)
C REMOTE-stik (undtagen DCR-SR32E/
SR33E/SR42E)
Tilslut andet ekstratilbehør.
D Kontakt til objektivdæksel (19)
E Blitz (26)
F Fjernbetjeningssensor (undtagen DCRSR32E/SR33E/SR42E)/Infrarød port
Ret fjernbetjeningen (s. 121) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet.
• Hvis du optager på film med en ekstern blitz
(medfølger ikke) tilsluttet til tilbehørsskoen,
skal du slukke den eksterne blitz for at
undgå optagelse af dens lyde.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(medfølger ikke) og den indbyggede blitz
samtidigt.
• Når den eksterne mikrofon (medfølger ikke)
er tilsluttet, har denne forrang i forhold til
den interne mikrofon (s. 25).
H Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (3)
I Indbygget mikrofon (25)
En Active Interface Shoe-kompatibel
mikrofon (medfølger ikke) har forrang, når
den er tilsluttet.
Hurtig oversigt
G Active Interface Shoe
(undtagen DCR-SR32E/SR33E/SR42E)
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. et videolys,
en blitz eller en mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via videokameraets
POWER-kontakt. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte med
tilbehøret, for at få yderligere
oplysninger.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Hvis du vil tilslutte en tilbehørsenhed,
skal du trykke den ned og skubbe den
helt på plads og derefter spænde skruen.
Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du
løsne skruen og derefter trykke ned og
trække tilbehøret ud.
119
Handycam Station:
A Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
skruens længde skal være mindre end
5,5 mm) til kamerastativet ved hjælp af
en skrue.
B BATT (batteri)-udløserknap (14)
A Knappen DISC BURN (78)
B Interfacestik
C (USB)-stik (47, 78)
DCR-SR32E/SR33E/SR52E/SR72E/
SR190E/SR290E: kun udgang
D DC IN-stik (13)
E A/V OUT-stik (35, 45)
120
Fjernbetjening (fortsat)
(DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/
SR190E/SR200E/SR290E/SR300E)
Vælg en foretrukket knap eller et emne med b
/ B / v / V, og tryk på ENTER for at vælge.
b Bemærk
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
• Peg med fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet (s. 119).
• Når der ikke er blevet sendt nogen kommandoer
fra fjernbetjeningen i en bestemt periode,
forsvinder den orange ramme. Når du trykker på
en hvilken som helst af b / B / v / V eller ENTER
vises rammen på det sted, hvor den blev vist sidst.
• Du kan ikke vælge visse knapper på LCDskærmen, når du anvender b / B / v / V.
A Knappen DATA CODE (60)
Viser dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagne billeder, når
du trykker på denne under afspilning.
B PHOTO-knap (20, 24)
Tryk på denne knap for at optage skærmbilledet
som et stillbillede.
Viser VISUAL INDEX-skærmbilledet, når du
trykker på den under afspilning.
M b / B / v / V / ENTER-knapper
Når du trykker på en vilkårlig knap på VISUAL
INDEX-skærmbilledet eller afspilningslisten,
vises den orange ramme på LCD-skærmen.
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på plads.
Tap
ADVARSEL
Hurtig oversigt
C SCAN/SLOW-knapper (21, 32)
D . >-knapper (Forrige/Næste) (22,
32)
E PLAY-knap (21, 32)
F STOP-knap (21, 32)
G Knappen DISPLAY (14)
H Sender
I START/STOP-knap (20, 24)
J Motorzoomknapper (25, 33)
K PAUSE-knapper (21, 32)
L VISUAL INDEX-knap (21, 31)
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
• Når lithiumbatteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025 lithiumbatteri. Brug af
andre batteriet kan medføre risiko for brand eller
eksplosion.
121
Indikatorer under optagelse og afspilning
Optagelse af film
A Optagetilstand (HQ/SP/LP) (54)
J Kvalitet ([FINE] / [STD]) (58)
B HOME-knap (10, 52)
K Billedstørrelse (57)
C Batteriniveau (ca.) (14)
L Vises, mens et stillbillede gemmes.
D Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
E Tæller (time/minut/sekund)
M Optagemappe
Vises kun når optagemediet for
stillbilleder er en "Memory Stick Duo".
F Knappen OPTION (65)
z Tip
G Dual Rec (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) (26)
• Ved brug af funktionen Dual Rec vises
optageskærmbillederne til film og stillbillede
sammen. Skærmplaceringen afviger lidt i
forhold til normal betjening (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E).
• Efterhånden som antallet af stillbilleder, der
optages på "Memory Stick Duo" forøges,
oprettes der automatisk nye mapper til at
gemme dem i.
H VIEW IMAGES-knap (21, 31)
I 5.1-kanals surround-optagelse
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) (25)
122
Optagelse af stillbilleder
Visning af film
Visning af stillbilleder
1 Optagetilstand (HQ / SP / LP) (54)
qa Billedstørrelse (57)
3 Resterende batteri (ca.) (14)
5 Tæller (time/minut/sekund)
w; Aktuelt stillbillednummer/Totalt antal
optagne stillbilleder
6 Knappen OPTION (65)
wa Knappen Diasshow (34)
qf Returknap
ws Forrige/Næste, knap (22, 32)
qg Afspilningstilstand
wd Datafilnavn
qh Aktuelt filmnummer/totalt antal film
wf VISUAL INDEX-knap (21, 31)
qj Knappen Forrige/Næste (32)
qk Knapper til betjening af video (21, 32)
ql Datafilnavn
Hurtig oversigt
123
Indikatorer, når der foretages
ændringer
I midten
Indikator
Indstil Diasshow (34)
De følgende indikatorer vises under
optagelse/afspilning for at angive
videokameraets indstillinger.
Øverst til venstre
Betydning
NightShot plus*4 /
NightShot*1 (27)
Super NightShot plus*4
(71)
Super NightShot*1 (71)
Øverst til højre
Color Slow Shutter (71)
PictBridge-tilslutning
(46)
Advarsel (103)
E
I midten
Nederst
Øverst til venstre
Indikator
Nederst
Betydning
Indikator
5.1-kanals surroundoptagelse/-afspilning*1
(25)
Billedeffekt (72)
Digital effekt (72)
Manuel fokusering (67)
9
Optagelse med
selvudløser (72)
SCENE SELECTION
(69)
Blitz (26, 59, 72)
MICREF LEVEL lav
(72)
WIDE SELECT*2
(54)
WIDE SELECT*
(28)
Betydning
3
Baggrundsbelysning (28)
.
n
Hvidbalance (70)
SteadyShot slået fra (55)
EXPOSURE (68)/
SPOT METER (68)
Tele-makro (68)
Zebra*1 (56)
Øverst til højre
Indikator
Betydning
Fader (71)
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (19)
Faldsensor deaktiveret
(64)
Faldsensor aktiveret (64)
124
*1 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
*4 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
Datakode under afspilning
Optagedatoen og klokkeslættet optages
automatisk på harddisken og "Memory
Stick Duo". De vises ikke under optagelse.
Du kan dog markere dem som [DATA
CODE] under afspilning (s. 60).
Hurtig oversigt
125
Hurtig oversigt
Ordliste
x 5.1-kanals surround
x VBR
Et system, der afspiller lyd i 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og midt) og 2 bagved (højre og
venstre) med en ekstra lavpas subwoofer, der
tælles for en 0,1-kanal til frekvenser på 120 Hz
eller mindre.
x Dolby Digital
VBR står for Variable Bit Rate, optageformatet til
automatisk kontrol af bithastigheden (mængden af
optagne data i et segment på en given tid)
afhængigt af den scene, der optages. Til video i
hurtig bevægelse anvendes der en hel del
diskplads til at frembringe et klart billede, så
optagetiden på harddisken bliver kortere.
Et lydkodningssystem (komprimering) udviklet af
Dolby Laboratories Inc.
x VISUAL INDEX
x Dolby Digital 5.1 Creator
Denne funktion viser billeder fra film og
stillbilleder, som du har optaget, så du kan vælge,
hvilke scener du vil afspille.
Lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af
Dolby Laboratories som effektivt komprimerer
lyd, mens den bevarer lyd af høj kvalitet. Den
giver mulighed for optagelse af 5.1-kanals
surround sound, samtidig med at den bruger den
ledige plads på videokameraets harddisk mere
effektivt. DVD'er, der er oprettet af Dolby Digital
5.1 Creator, kan afspilles på en DVD-kompatibel
enhed. Nyd mere realistisk lyd ved afspilning af
film på enheder, der understøtter 5.1-kanals
surround sound.
x Fragmentering
En harddisks tilstand, hvor filer opdeles i stykker,
og spredes rundt på harddisken. Muligvis kan du
ikke lagre dine billeder korrekt. Du kan løse
problemet ved at udføre [
FORMAT] (s. 49).
x JPEG
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en stillbillede komprimeringsstandard (reduktion
af datakapacitet). Videokameraet optager
stillbilleder i JPEG-format.
x Miniature
Reduceret billedstørrelse, som giver dig mulighed
for at få vist mange billeder samtidigt. "VISUAL
INDEX" anvender et miniaturevisningssystem.
x MPEG
MPEG står for Moving Picture Experts Group,
gruppen af standarder for kodningen
(billedkomprimering) af video (film) og lyd. Der
er formaterne MPEG1 og MPEG2.
Videokameraet optager film i billedkvaliteten SD
(standard definition) i formatet MPEG2.
126
Quick Reference
Indeks
Numerisk
12IMAGES ...........................61
16:9 .................................36, 62
16:9 WIDE............................55
21-bens adapter.....................36
4:3 .............................36, 55, 63
Billedkvalitet ........................ 58
DIVIDE ................................40
Billedstyringsfiler............... 109
Dolby Digital 5.1 Creator .....25
BLACK FADER .................. 72
DROP SENSOR ...................64
Blitz ...................................... 26
Dual Rec ...............................26
Brug i udlandet................... 107
DVD ...............................77, 90
B&W .................................... 72
D.EFFECT (Digital effekt)
..............................................72
5.1-kanals surround-optagelse
..............................................25
C
6IMAGES .............................61
CALIBRATION................. 114
E
CAMERA DATA ................ 60
Easy Handycam ....................20
A
CANDLE ............................. 69
Easy PC Back-up ..................81
AC-adapter............................13
CD-ROM.............................. 73
EDIT ...............................40, 41
ADD......................................42
CLOCK SET ........................ 17
EMPTY.................................51
ADD by date .........................43
CLOCK/LANG .................... 63
ERASE .................................43
Advarselsindikator..............103
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter)........................ 71
ERASE ALL.........................43
Advarselsmeddelelser .........105
Afspilning .......................21, 31
Harddisk
.............. 80, 82, 83, 85, 91
Afspilningsliste .....................42
Afspilning......................43
ERASE ..........................43
ERASE ALL..................43
MOVE ...........................44
Oprettelse.......................42
Afspilningstid .......................16
EXPOSURE .........................68
COMPUTER ........................ 73
F
FADER .................................71
"Memory Stick Duo" .... 84
FILE NO. (Filnummer) ........58
COPIES ................................ 47
Film.................................20, 24
COPY ................................... 41
Filtypenavn .........................109
COPY by date ...................... 42
FINE .....................................58
Copyright ....................... 3, 115
FIREWORKS .......................69
Fjernbetjening.....................121
D
Antal billeder, der kan optages
..............................................57
DATA CODE............... 60, 125
FLASH MODE.....................72
DATE/TIME .... 18, 47, 60, 125
FOCUS .................................67
Datoindeks ........................... 33
FORMAT
AREA SET ...........................63
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom lukker)
..............................................55
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning) ...............................64
A/V-tilslutningskabel......35, 45
B
BACK LIGHT ......................28
Batteri .............................13, 14
Battery Info...........................14
BEACH.................................70
BEEP ....................................61
FLASH LEVEL....................59
DC-stik ................................. 13
Harddisk ........................49
DELETE
efter dato ....................... 39
Hurtig oversigt
Afspilningszoom...................33
"Memory Stick Duo".....50
Fragmentering.....................126
Harddisk.................. 38, 85
"Memory Stick Duo" .... 39
G
DELETE ALL...................... 39
Gem ......................................37
DEMO MODE ..................... 64
GENERAL SET ...................64
Diasshow .............................. 34
GUIDEFRAME ....................56
DIGITAL ZOOM................. 55
DISC BURN .................. 78, 80
DISP OUTPUT .................... 63
DISPLAY............................. 61
127
H
Handycam Station ........13, 120
HDD Handycam Utility
......................80, 81, 82, 85, 91
LCD BRIGHT...................... 61
Original................................. 42
LCD COLOR....................... 62
OTHERS-kategori ................ 38
LCD PANEL........................ 63
OUTDOOR .......................... 70
LCD-baggrundsbelysning.... 19
OUTPUT SETTINGS .......... 62
HOME MENU .................9, 52
LCD-panel ........................... 19
CLOCK/LANG .............63
Lithiumion-batteri af knaptypen
........................................... 121
GENERAL SET ............64
MOVIE SETTINGS......54
OUTPUT SETTINGS ...62
PHOTO SETTINGS......57
LP......................................... 54
PAL ....................................107
PASTEL ............................... 72
PHOTO SETTINGS.............57
M
PictBridge.............................46
MANAGE HDD/MEMORYkategori ................................ 49
Picture Motion Browser
............................ 73, 86, 88, 90
Medfølgende tilbehør........... 12
Media File Import ................ 82
PICT.EFFECT (Billedeffekt)
.............................................. 72
"Memory Stick" ................. 110
PLAYLIST EDIT................. 42
"Memory Stick Duo" ... 27, 110
PORTRAIT .......................... 69
IMAGE SIZE .......................57
Antal billeder, der kan
optages.......................... 57
Printer ................................... 46
Indbygget, genopladeligt batteri
............................................115
Memory Stick Duo-adapter
........................................... 111
INDOOR ..............................70
MICREF LEVEL................. 72
INFO.....................................50
Miniature............................ 126
"InfoLITHIUM"-batteri......111
MOVE.................................. 44
Installation ............................75
MOVIE SETTINGS ............ 54
Isoleringsark .......................121
MPEG ................................ 126
SOUND/DISP SET .......61
VIEW IMAGES SET....60
HQ ........................................54
I
Ikon......... Se Skærmindikatorer
J
MPEG2 .............................. 109
JPEG...................109, 110, 126
N
Justering af lydstyrken..........32
NightShot ............................. 27
K
Kamerastativ.......................120
NIGHTSHOT LIGHT.......... 54
NightShot plus ..................... 27
NTSC ................................. 107
Komprimeringsformat ........110
Q
QUALITY ............................ 58
R
REC MODE .........................54
RECORD SOUND ............... 30
REDEYE REDUC................ 59
Redigering ............................ 38
I videokameraet.............41
Om videokameraet ........ 40
På computeren............... 88
REMAINING (film).............56
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening) ....................64
RESET..........................59, 118
Kondensvand ......................113
O
KOPIÉR................................92
Objektivdæksel .................... 19
Kopiering..............................45
OLD MOVIE ....................... 72
Batteri............................ 14
ONE PUSH .......................... 70
Harddisk........................ 50
L
128
P
RESET-knap.......................118
Resterende
One Touch Disc Burn .......... 77
LANDSCAPE ......................69
Opladningstid....................... 15
S
LANGUAGE SET..........18, 63
Optagelse ....................... 20, 23
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) ......62, 99
S VIDEO-kabel ..............35, 45
Optagetid.............................. 15
SCENE SELECTION .......... 69
OPTION MENU .................. 65
SELF-TIMER .......................72
TIMING ............................... 30
Selvdiagnose-indikator .......103
TV ........................................ 35
SEPIA ...................................72
TV TYPE ....................... 36, 62
SERIES .................................58
TV-farvesystem.................. 107
SETTINGS-kategori .............52
TWILIGHT .......................... 69
Sikkerhedskopi ............Se Gem
TWILIGHT PORT. ............. 69
SIZE......................................47
Skærmindikatorer ...............122
U
Skrivebeskyttelsesknap.......110
Udskriv ................................. 46
SLIDE SHOW SET ..............34
USB SELECT .... 46, 80, 81, 91
SMTH SLW REC .................29
USB-kabel ................ 47, 78, 81
SNOW ..................................70
Software................................75
V
SOUND/DISP SET...............61
Varemærke ......................... 115
SP..........................................54
VBR ................................... 126
Spejltilstand ..........................28
Video Disc Copier................ 92
SPORTS................................70
Videobåndoptagere eller DVD/
HDD-optagere ...................... 45
SPOT FOCUS.......................68
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler) .............................68
SPOTLIGHT ........................69
STANDARD ........................58
STEADYSHOT ....................55
STILL MEDIA .....................27
Stillbilleder .....................20, 24
SUNRISE&SUNSET ...........69
Visning af billeder på et TV
.............................................. 35
VISUAL INDEX
................................ 21, 31, 126
VOLUME....................... 32, 61
V-OUT/PANEL ................... 63
W
SUPER NIGHTSHOT ..........71
WHITE BAL. (Hvidbalance)
.............................................. 70
Systemkrav ...........................74
WHITE FADER................... 72
S. NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus).....................71
WIDE SELECT.................... 54
T
Hurtig oversigt
SUMMERTIME ...................63
VIEW IMAGES SET........... 60
Windows ........................ 73, 74
Z
TELE MACRO .....................68
Tidsforskelle .......................108
Tilslutning
Computer .......................73
ZEBRA................................. 56
Zoom .................................... 25
ZOOM LINK ....................... 61
Printer ............................46
TV..................................35
Videobåndoptager eller
DVD/HDD-optagere .....45
129
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
Download PDF

advertising