Sony | DCR-SR220E | Sony DCR-SR220E Betjeningsvejledning

Bruge camcorderen
8
Kom godt i gang
12
Digital camcorder
Handycam Handbook
DCR-SR210E/SR220E
©
2008 Sony Corporation
Optagelse/Afspilning 22
Redigering
38
Anvende optagemedier
52
Tilpasning af
camcorderen
56
Fejlsøgning
78
Yderligere oplysninger
90
Hurtig oversigt
99
Læs dette, før du tager camcorderen i brug
Læs denne håndbog grundigt, inden du
tager enheden i brug, og gem den til senere
brug.
Bemærkninger om brug
I "Handycam Handbook" (denne håndbog)
Betjening og håndtering af camcorderen
forklares. Se også "Betjeningsvejledning"
(særskilt hefte).
Behandling af billeder optaget på
camcorderen på en computer
Se "PMB Guide" på den medfølgende CDROM.
hukommelseskort end dem, der er nævnt
ovenfor.
• "Memory Stick PRO Duo" kan kun bruges med
"Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr.
• Sæt ikke en etiket eller lignende på en "Memory
Stick PRO Duo" eller en Memory Stick Duoadapter.
• Sæt "Memory Stick PRO Duo"'en i Memory
Stick Duo-adapteren, når du bruger en
"Memory Stick PRO Duo" med "Memory
Stick"-kompatibelt udstyr.
Om brug af camcorderen
• Hold
ikke camcorderen i følgende dele.
Camcorderen må heller ikke holdes ved
stikdækslerne.
Typer "Memory Stick" du kan bruge med
camcorderen.
at optage film anbefales det at bruge en
• Til
"Memory Stick PRO Duo" på 512 MB eller
større, der er mærket med:

("Memory Stick
PRO Duo")*

("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Mærket med Mark2 eller ej. Begge kan bruges.
• Se side 58 vedrørende optagetid for "Memory
Stick PRO Duo".
“Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Denne størrelse kan bruges med
camcorderen.)
“Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i camcorderen.)
2
• "Memory
Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" kaldes begge "Memory Stick
PRO Duo" i denne vejledning.
• Du kan ikke bruge andre typer
LCD-skærm
Batteri
• Camcorderen
er ikke støvtæt, drypvandstæt
eller vandtæt. Se "Om håndtering af
camcorderen" (s. 95).
• Gør ikke noget af følgende, når
(Film)/
(Stillbillede) -indstilling-lampen (s. 17)
eller adgangslampen (s. 25) er tændt eller
blinker. Ellers kan mediet beskadiges, optagede
billeder kan gå tabt, eller der kan opstå andre
funktionsfejl.
 Tage "Memory Stick PRO Duo"'en ud.
 Tage batteriet eller lysnetadapteren af
camcorderen.
 Udsætte camcorderen for mekaniske stød
eller rystelser.
• Når camcorderen tilsluttes til en anden enhed
med et kabel, skal du sørge for at isætte stikket
i den korrekte retning. Hvis du presser stikket
for hårdt ind, kan stikket beskadiges, og det kan
forårsage funktionsfejl på camcorderen.
• Afbryd lysnetadapteren fra Handycam Station,
mens du holder både Handycam Station og DCstikket.
• Sørg for at dreje POWER-kontakten til
OFF (CHG), når du sætter camcorderen på
Handycam Station eller fjerner camcorder fra
den.
• Forbind
kabler til stikkene på Handycam
Station, når du bruger camcorderen sat på
Handycam Station. Kablerne må ikke forbindes
til både Handycam Station og camcorderen.
Om menupunkter, LCD-panel og objektiv
menupunkt, der bliver grå, er ikke til
• Et
rådighed under de aktuelle optage- eller
afspilningsforhold.
• LCD-skærmen er fremstillet med avanceret
teknologi, så over 99,99 % af pixels vises
korrekt. Alligevel kan der forekomme nogle
små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant kan ses
på LCD-skærmen. Disse prikker er normale
resultater af fremstillingsprocessen og påvirker
ikke optagelsen på nogen måde.
Om ændring af sprogindstillingen
Skærmdisplayene på hvert lokalt
sprog er brugt til at illustrere
betjeningsprocedurerne. Skift om
nødvendigt skærmsprog, før du bruger
camcorderen (s. 18).
Om denne håndbog
• LCD-skærmbillederne og indikatorerne,
der er vist i denne håndbog, er taget med et
digitalkamera, og kan derfor se anderledes ud,
end hvad du faktisk ser.
• Design og specifikationer for medier og andet
tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.
• I denne håndbog kaldes camcorderens harddisk
og "Memory Stick PRO Duo" for "medie".
Om Carl Zeiss-objektivet
Sort prik
Hvid, rød, blå eller
grøn prik
• Hvis
LCD-skærmen eller objektivet udsættes
for direkte sollys i længere tid ad gangen, kan
det forårsage funktionsfejl.
• Må ikke rettes mod solen. Det kan forårsage
funktionsfejl på camcorderen. Tag kun billeder
af solen, når lyset er mindre stærkt, f.eks. i
skumring.
Camcorderen er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i et
samarbejde mellem Carl Zeiss i Tyskland
og Sony Corporation. Det giver meget flotte
billeder. Det anvender MTF-målesystemet
til videokameraer og giver en kvalitet, der
er typisk for et Carl Zeiss-objektiv.
Camcorderens objektiv er også T -belagt,
så uønsket genspejling dæmpes, og farver
gengives virkelighedstro.
MTF = Modulation Transfer Function.
Talværdien angiver den lysmængde fra et
motiv, der trænger igennem objektivet.
Om optagelse
• For
at sikre for, at billede og lyd optages uden
problemer, bør du afprøve optagefunktionen,
før du begynder at optage.
• Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelser, selv om optagelse eller afspilning
ikke er mulig som følge af funktionsfejl på
camcorderen, optagemediet el.lign.
• Tv-farvesystemer er forskellige afhængigt af
land/område. For at fremvise dine optagelser på
et tv har du brug for et PAL-system-tv.
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet bestemmelser
om ophavsret. Uautoriseret optagelse af
sådanne materialer kan være i strid med
lovgivningen om ophavsret.
3
Bemærkninger om brug af HDD Handycam
Gem alle dine optagede billeddata
Når camcorderen er tilsluttet til en computer
• For
at undgå, at dine billeddata går tabt, bør
du med jævne mellemrum gemme alle dine
optagede billeder på eksterne medier. Det
anbefales, at du gemmer dine billeddata på
f.eks. en DVD-R med din computer (s. 37).
Du kan også gemme dine billeddata med en
videobåndoptager eller en DVD/HDD-optager
(s. 47).
• Forsøg
ikke at formatere camcorderens
harddisk med brug af en computer. Hvis du gør
det, virker camcorderen muligvis ikke korrekt.
Camcorderen må ikke udsættes for stød eller
rystelser
• Camcorderens
harddisk genkendes muligvis
ikke, eller optagelse eller afspilning kan være
umulig.
• Udsæt især ikke enheden for stød ved optagelse/
afspilning. Efter optagelse må camcorderen
ikke udsættes for stød eller rystelser, mens
adgangslampen er tændt.
• Pas på, at kameraet ikke støder mod noget, når
du bruger en skulderrem (medfølger ikke).
• Camcorderen må ikke bruges i områder med
stærk støj. Camcorderens harddisk genkendes
muligvis ikke, eller optagelse eller afspilning
kan være umulig.
Om fald-sensoren
• Camcorderen
har fald-sensor-funktion (s. 69)
til at beskytte den indbyggede harddisk mod
stød ved fald. Hvis camcorderen tabes, eller i
en situation hvor tyngdekraften er ophævet,
kan støjen ved beskyttelse af camcorderen også
blive optaget. Hvis fald-sensoren indfanger et
fald gentagne gange, kan optagelse/afspilning
standse.
Bemærkninger om batteri/lysnetadapter
• Sørg
for at tage batteriet eller lysnetadapteren af
efter at have slået POWER-kontakten fra.
Bemærkning om driftstemperaturer
• Når
camcorderens temperatur bliver meget
høj eller meget lav, vil du muligvis ikke
kunne optage eller afspille på camcorderen,
da camcorderen beskyttelsesfunktioner
aktiveres under disse forhold. I så fald vises en
meddelelse på LCD-skærmen (s. 86).
4
Bemærkning om brug af camcorderen i store
højder
• Tænd
ikke camcorderen i et område med lavt
tryk, hvor højden er mere end 3.000 meter. Det
kan beskadige camcorderens harddisk.
Bemærkning om bortskaffelse/salg
• Hvis
du udfører [MEDIA FORMAT] (s. 53)
for at formatere camcorderens harddisk, slettes
data muligvis ikke helt fra harddisken. Hvis
du sælger camcorderen eller forærer den væk,
anbefales det at udføre [ EMPTY] (s. 54) for
at forhindre gendannelse af dine data.
Ud over ovenstående anbefales det at ødelægge
selve camcorderens kabinet, når du bortskaffer
camcorderen.
Hvis du ikke kan optage/afspille billeder,
skal du udføre [MEDIA FORMAT]
• Hvis
du bliver ved med at optage/slette billeder
i lang tid, opstår der fragmentering af data på
mediet. Billeder kan ikke gemmes eller optages
I så fald skal du først gemme dine billeder på en
type eksternt medie (s. 37), og derefter udføre
[MEDIA FORMAT] (s. 53).
Fragmentering  Ordliste (s. 107)
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du tager camcorderen i
brug.................................................................2
Bemærkninger om brug af HDD
Handycam.....................................................4
Eksempler på motiver og løsninger.......7
Bruge camcorderen
Betjeningsforløb............................................8
"
HOME" og "
OPTION" - Benyt
dig af to menutyper...................................9
Kom godt i gang
Trin 1: Kontrollere de medfølgende
dele............................................................... 12
Trin 2: Opladning af batteriet................. 13
Trin 3: Slå strømmen til og indstille dato
og klokkeslæt............................................ 17
Ændring af sprogindstillingen.................... 18
Trin 4: Lave justeringer af indstillinger
før optagelse............................................. 19
Trin 5: Vælge medie................................... 20
Optagelse/Afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam-betjening)............................ 22
Optagelse...................................................... 25
Zoome....................................................................... 27
Optage lyd med mere tilstedeværelse
(5.1-kanals surround-optagelse)........... 27
Starte optagelse hurtigt (QUICK ON)..... 27
Optage stillbilleder af høj kvalitet under
filmoptagelse (Dual Rec)............................ 28
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot)......................................................... 28
Justere eksponeringen for motiver i
modlys................................................................... 28
Optagelse i spejlindstilling........................... 29
Optage hurtig bevægelse i slowmotion
(SMTH SLW REC).............................................. 29
Afspilning...................................................... 30
Søge efter en ønsket scene efter præcist
punkt (Filmrulleindeks)............................... 32
Søge efter den ønskede scene efter
ansigt (Ansigtsindeks).................................. 32
Søge efter ønskede billeder efter dato
(Datoindeks)...................................................... 33
Brug af PB-zoom................................................. 33
Afspille en serie stillbilleder
(Billedfremvisning)......................................... 34
Afspille billedet på et tv........................... 35
Gemme billeder.......................................... 37
Redigering
(OTHERS) -kategori............................. 38
Sletning af billeder..................................... 38
Tage et stillbillede fra en film . .............. 41
Kopiere billeder fra harddisken til
en "Memory Stick PRO Duo" med
camcorderen............................................. 42
Dele en film.................................................. 44
Lave afspilningslisten............................... 45
Kopiering til andre enheder................... 47
Udskrivning af optagede stillbilleder
(PictBridge-kompatibel printer)......... 50
Anvende optagemedier
(MANAGE MEDIA) -kategori........ 52
Kontrollere medieinformationen......... 52
Slette alle billeder (Formatering).......... 53
Forhindre, at data på camcorderens
harddisk gendannes............................... 54
Reparere billeddatabasefilen................. 55
5
Tilpasning af camcorderen
Det kan du gøre med
(SETTINGS)
-kategorien i HOME MENU................... 56
Brug af HOME MENU........................................ 56
Liste over
(SETTINGS)
-kategoripunkterne....................................... 57
MOVIE SETTINGS......................................... 58
(Punkter til at optage film)
PHOTO SETTINGS....................................... 62
(Punkter til at optage stillbilleder)
VIEW IMAGES SET....................................... 64
(Punkter til at tilpasse displayet)
SOUND/DISP SET........................................ 66
(Punkter til at justere lyd og skærmen)
OUTPUT SETTINGS..................................... 67
(Punkter ved tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
LANG......................................... 68
(Punkter til at indstille ur og sprog)
GENERAL SET............................................... 69
(Andre opsætningspunkter)
Aktivere funktioner vha.
OPTION
MENU............................................................ 71
Brug af OPTION MENU.................................... 71
Optagepunkter på OPTION MENU.......... 72
Se punkter på OPTION MENU..................... 72
Funktioner indstillet i
OPTION
MENU............................................................ 73
Fejlsøgning
Fejlsøgning................................................... 78
Advarselsindikatorer og meddelelser.86
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet........... 90
Fil/mappestruktur på camcorderens
harddisk og
"Memory Stick PRO Duo”...................... 92
Vedligeholdelse og forholdsregler...... 93
6
Hurtig oversigt
Oversigt over dele og knapper.............. 99
Indikatorer vist under optagelse/
afspilning..................................................105
Ordliste.........................................................107
Indeks...........................................................108
Eksempler på motiver og løsninger
Kontrollere dit
golfslag
SMTH SLW REC..............................................29
Tage stillbilleder
under
filmoptagelse
Dual Rec........................................................28
Nærbilleder af
blomster
PORTRAIT......................................................75
FOKUS...........................................................73
TELE MACRO.................................................73
Fokusere på
hunden på venstre
side af skærmen
FOKUS...........................................................73
SPOT FOCUS..................................................73
Få en god optagelse
af en skiløjpe eller
strand
Baggrundslys................................................28
BEACH...........................................................75
SNOW...........................................................75
Et barn på en scene
i projektørlys
SPOTLIGHT....................................................75
Pragtfuldt
fyrværkeri
FIREWORKS...................................................74
FOKUS...........................................................73
Et sovende barn i
dæmpet belysning
NightShot.....................................................28
COLOR SLOW SHTR........................................76
7
Bruge camcorderen
Betjeningsforløb
Du kan vælge mediet (harddisk eller "Memory Stick PRO Duo") separat for filmoptagelse og
stillbilledoptagelse (s. 20).
Det medie, du indstiller, gælder for optagelse/afspilning/redigering.
Gør dig klar (s. 12).
� Vælge medie (s. 20)
Optag med camcorderen (s. 25).
Afspil billederne.
ýý Fremvisning på camcorderens LCD-skærm (s. 30)
ýý Fremvisning på et tv, der er tilsluttet camcorderen (s. 35)
Gem optagede billeder.
ýý Kopiere billeder fra harddisken til en "Memory Stick
PRO Duo" (s. 42)
ýý Gemme billeder på en DVD med brug af en computer (s. 37)
ýý Importere billeder til en computer (s. 37)
ýý Kopiering til andre enheder (s. 47)
Slet billeder.
Hvis mediet på camcorderen er fyldt op, kan du ikke optage nye
billeder. Slet de billeddata, der er gemt på din computer eller en
disk. Hvis du sletter billederne, kan du optage nye billeder på den
ledige medieplads.
ýý Slette de valgte billeder (s. 38)
ýý Slette alle billederne ([MEDIA FORMAT], s. 53)
8
" HOME" og " OPTION"
- Benyt dig af to menutyper
"
HOME MENU" - udgangspunktet for betjening med camcorderen
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (s. 10)
Bruge camcorderen
Kategori
Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) -kategori
(MANAGE MEDIA) -kategori
Punkt
Side
Punkt
Side
FILM*
PHOTO*
SMTH SLW REC
22
22
29
MOVIE MEDIA SET*
PHOTO MEDIA SET*
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
20
20
52
53
55
(VIEW IMAGES) -kategori
Punkt
Side
VISUAL INDEX*
30
32
INDEKS*
INDEKS*
AFSPILNINGSLISTE
32
45
(OTHERS) -kategori
Punkt
Side
DELETE*
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY
EDIT
PLAYLIST EDIT
PRINT
USB CONNECT
38
41
42
43
44
45
50
92
(SETTINGS) -kategori
Til at tilpasse camcorderen (s. 56)*.
Vedrørende punkter, der er til rådighed i
(SETTINGS) -kategorien, se side 57.
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 22).
9
Brug af HOME MENU
4 Tryk på det ønskede punkt.
Eksempel: [EDIT]
1 Slå strømmen til ved at dreje
POWER-kontakten i pilens retning,
mens du trykker på den grønne
knap i midten.
5 Følg vejledningen på skærmen for
videre betjening.
Sådan skjules HOME MENU-skærmbilledet
Tryk på
2 Tryk på
(HOME)  (eller ).
(HOME) 
.
Hvis du vil vide noget om funktionen af
hvert punkt på HOME MENU - HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) 
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel:
10
(OTHERS) -kategori
2 Tryk på
(HELP).
Undersiden af
bliver orange.
(HELP) -knappen
3 Tryk på det punkt, du vil vide mere
om.
Bruge camcorderen
Når du trykker på et punkt, vises
forklaringen af det på skærmen.
Tryk på [YES] for at anvende
valgmuligheden. Tryk ellers på [NO].
Sådan deaktiveres HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Brug af OPTION MENU
Med et enkelt tryk på skærmen under
optagelse eller afspilning vises de
funktioner, der er til rådighed på det
tidspunkt. Det er nemt at lave forskellige
indstillinger. Se side 71 for nærmere
oplysninger.
(OPTION)
11
Kom godt i gang
Trin 1: Kontrollere de medfølgende dele
Kontroller, at følgende dele er leveret med
camcorderen.
Tallet i parentes angiver antallet af den
leverede del.
Genopladeligt batteri
NP-FH60 (1) (s. 13, 94)
Lysnetadapter (1) (s. 13)
21-bens adapter (1) (s. 36)
Lysnetledning (1) (s. 13)
Kun for modeller med
undersiden.
-mærket trykt på
CD-ROM "Handycam Application Software"
(1)
 Picture
Motion Browser (Software)
Guide
 Handycam Handbook (denne håndbog)
 PMB
Handycam Station (1) (s. 13)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 35, 47)
USB-kabel (1) (s. 50)
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 103)
Der er allerede installeret et knap-litiumbatteri.
12
“Betjeningsvejledning" (1)
Trin 2: Opladning af batteriet
/CHG (oplade)
-lampe
DC IN-stik
POWER-kontakt
Kom godt i gang
Batteri
DC-stik
Til stikkontakten
lysnetadapter
Lysnetledning
Du kan oplade "InfoLITHIUM"-batteriet
(serie H) (s. 94) efter at have sat det på
camcorderen.
ŸŸ Bemærkninger
• Camcorderen
virker kun med et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie H).
1 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket på Handycam Station.
-mærket på DC-stikket skal vende
opad.
2 Tilslut lysnetledningen til
lysnetadapteren og stikkontakten.
3 Drej POWER-kontakten i
pilens retning til OFF (CHG)
(standardindstillingen).
4 Sæt batteriet fast ved at skyde det i
pilens retning, indtil det klikker på
plads.
5 Sæt camcorderen godt fast på
Handycam Station.
/CHG (oplade) -lampen tændes, og
opladning starter.
/CHG (oplade) -lampen slukkes, når
batteriet er helt opladet.
·
Når camcorderen sættes på Handycam
Station, skal DC IN-stikdækslet lukkes.
ŸŸ Bemærkninger
• Afbryd
lysnetadapteren fra DC IN-stikket, mens
du holder både Handycam Station og
DC-stikket.
13
Sådan tages camcorderen af Handycam
Station
Slå strømmen fra, og tag derefter
camcorderen af Handycam Station, mens
du holder både camcorderen og Handycam
Station.
Sådan tages batteriet af
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skyd til BATT (batteri) -udløserknappen,
og tag batteriet af.
BATT (batteri)
-udløserknap
ŸŸ Bemærkninger
Sådan oplades batteriet kun med brug af
lysnetadapteren
Slå strømmen fra, og forbind derefter
lysnetadapteren til DC IN-stikket på
camcorderen.
POWER-kontakt
• Når
du tager batteriet af eller afbryder
lysnetadapteren, skal
(Film) -lampen/
(Stillbillede) -lampen (s. 17)/Adgangslampen
(s. 25) være slukket.
• Når batteriet opbevares, skal det aflades helt, før
det gemmes væk i en længere periode (se
side 95 for nærmere oplysninger om
opbevaring).
Sådan bruges en stikkontakt som strømkilde
Lav de samme tilslutninger, som når du
oplader batteriet. Batteriet mister ikke sin
opladning i dette tilfælde.
Sådan kontrolleres resterende batteri
(Batteri-info)
Indstil POWER-kontakten på OFF (CHG),
og tryk derefter på DISP/BATT INFO.
med -mærket
til højre.
DC-stik
ŸŸ Bemærkninger
DC IN-stik
Åbn
stikdækslet
• Afbryd
lysnetadapteren fra DC IN-stikket, mens
du holder både camcorderen og DC-stikket.
14
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batteri-information i ca. 7
sekunder. Du kan se batteri-informationen
i op til 20 sekunder ved at trykke på DISP/
BATT INFO igen, mens informationen
vises.
ŸŸ Bemærkninger
• Alle
tider er målt under følgende indstillinger:
 Optageindstilling: [SP]
 LCD-baggrundsbelysningen tændes
Afspilningstid
Omtrentlig tid (min.) til rådighed ved brug
af et fuldt opladet batteri.
Resterende batteri (ca.)
NP-FH50
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
Optagekapacitet (ca.)
Opladningstid
Omtrentlig tid (min.) der kræves til fuld
opladning af et helt afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-FH50
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
170
390
Optagetid
Omtrentlig tid (min.) til rådighed ved brug
af et fuldt opladet batteri.
Batteri
NP-FH50
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
NP-FH100
Uafbrudt
optagetid
90
90
120
120
195
195
440
440
Typisk
optagetid*
40
40
60
60
90
90
220
220
• Øvre:
Når mediet er indstillet til harddisk
Nedre: Når mediet er indstillet til "Memory
Stick PRO Duo"
* Typisk optagetid viser tiden, når du gentager
optagestart/stop, slår strømmen til/fra og
zoomer.
NP-FH100
Afspilningstid*
120
125
160
165
255
270
580
600
Kom godt i gang
Batteri
• Øvre: Når mediet er indstillet til harddisk
Nedre: Når mediet er indstillet til "Memory
Stick PRO Duo"
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Om batteriet
• Før batteriet skiftes, skal du dreje POWERkontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film)
-lampen/ (Stillbillede) -lampen (s. 17)/
Adgangslampen (s. 25).
• /CHG (oplade) -lampen blinker under
opladning, eller batteri-info (s. 14) bliver ikke
vist korrekt under følgende forhold.
 Batteriet er ikke sat korrekt på.
 Batteriet er beskadiget.
 Batteriet er slidt op (kun for batteri-info).
• Der forsynes ikke strøm fra batteriet, så længe
lysnetadapteren er tilsluttet til DC IN-stikket på
camcorderen eller Handycam Station, selv om
lysnetledningen er taget ud af stikkontakten.
• Det anbefales at bruge et NP-FH70/FH100batteri, når der er sat et ekstra videolys på.
• Et NP-FH30 muliggør kun korte optage- og
afspilningstider, og frarådes derfor til brug med
camcorderen.
Om opladnings/optage/afspilningstiden
• Tider målt, når camcorderen bruges ved 25°C.
(10°C til 30°C anbefales).
15
• Optageog afspilningstiden til rådighed bliver
kortere, når du bruger camcorderen ved lav
temperatur.
• Optage- og afspilningstiden til rådighed
bliver kortere, afhængigt af de forhold som
camcorderen bruges under.
Om lysnetadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når
lysnetadapteren bruges. Afbryd straks
lysnetadapteren fra stikkontakten, hvis der
opstår funktionsfejl ved brug af camcorderen.
• Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted,
f.eks. mellem en væg og møbler.
• Kortslut ikke lysnetadapterens DC-stik eller
batteriklemmen med metalgenstande. Det kan
forårsage funktionsfejl.
• Selv om camcorderen er slukket, forsynes
den stadig med vekselstrøm (fra lysnettet),
mens den er tilsluttet stikkontakten via
lysnetadapteren.
16
Trin 3: Slå strømmen
til og indstille dato og
klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt, når du bruger
denne camcorder for første gang. Hvis du
ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises
[CLOCK SET] -skærmbilledet, hver gang
du tænder camcorderen eller ændrer
POWER-kontaktens position.
område med
/ , og tryk
derefter på [NEXT].
4 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
Kom godt i gang
(HOME)
3 Vælg det ønskede geografiske
derefter på [NEXT].
5 Indstil [Y] (år) med
/
.
Tryk på knappen
på LCD-skærmen.
POWER-kontakt
1 Mens du trykker på den grønne
knap skal du dreje POWERkontakten gentagne gange i pilens
retning, indtil den respektive lampe
tændes.
(Film): Til at optage film
(Stillbillede): Til at optage
stillbilleder
Gå til trin 3, når du tænder
camcorderen for første gang.
2 Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
[CLOCK SET].
LANG] 
[CLOCK SET] -skærmbilledet vises.
6 Vælg [M] med
/
derefter måneden med
, og indstil
/
.
7 Indstil [D] (dag), time og minut på
samme måde, og tryk derefter på
[NEXT].
8 Kontroller, at uret er korrekt
indstillet, og tryk derefter på
.
Uret går i gang.
Du kan indstille ethvert år op til 2037.
Sådan slås strømmen fra
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
du ikke bruger camcorderen i ca. 3 måneder,
bliver det indbyggede genopladelige batteri afladet,
og indstillingerne af dato og klokkeslæt kan blive
slettet fra hukommelsen. I så fald skal du oplade det
genopladelige batteri, og derefter indstille dato og
klokkeslæt igen (s. 97).
17
• Det
tager nogle sekunder, før camcorderen er
klar til at optage, efter strømmen er slået til. Du
kan ikke betjene camcorderen i dette tidsrum.
• Objektivdækslet åbnes automatisk,
når strømmen slås til. Det lukkes, når
afspilningsskærmbilledet vælges, eller
strømmen slås fra.
• I standardindstillingen slås strømmen
automatisk fra, hvis du ikke betjener
camcorderen i ca. 5 minutter. Herved spares
batteristrøm ([A.SHUT OFF], s. 69).
µµ Råd
• Dato og klokkeslæt vises ikke ved optagelse,
men optages automatisk på mediet og kan vises
under afspilning ([DATA CODE], s. 64).
• Se side 91 for information vedrørende
"Tidsforskelle i verden".
• Hvis knapperne på kontaktpanelet ikke
virker korrekt, skal kontaktpanelet justeres
[CALIBRATION] (s. 96).
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmbilleddisplayene til at
vise meddelelser på et angivet sprog.
Tryk på (HOME) 
(SETTINGS)
 [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET], og vælg derefter det
ønskede sprog.
18
Trin 4: Lave justeringer af indstillinger før optagelse
Justere LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej det derefter
til den bedste vinkel til optagelse eller
afspilning ().
90 grader
(max.)
180 grader
(max.)
Stram holderemmen og hold camcorderen
korrekt.
Kom godt i gang
90 grader i forhold
til camcorderen
Sætte holderemmen fast
DISP/BATT INFO
Sådan slukkes LCD-baggrundsbelysningen,
så batteriet varer længere
Tryk på DISP/BATT INFO og hold i nogle
sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
camcorderen under lyse forhold, eller du
vil spare batteristrøm. Det optagede billede
påvirkes ikke af indstillingen. For at tænde
LCD-baggrundsbelysningen skal du trykke
på DISP/BATT INFO og holde i nogle
sekunder, indtil
forsvinder.
ŸŸ Bemærkninger
• Pas
på ikke at komme til at trykke på knapperne
på LCD-rammen, når du åbner eller justerer
LCD-panelet.
µµ Råd
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader,
kan du lukke LCD-panelet med LCDskærmen vendende udad. Det er praktisk ved
afspilningsbetjening.
• Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS)
 [SOUND/DISP SET]  [LCD BRIGHT]
(s. 66), og juster LCD-skærmens lysstyrke.
• Informationen vises eller skjules (visning 
ingen visning), hver gang du trykker på DISP/
BATT INFO.
19
Trin 5: Vælge medie
Du kan vælge harddisken eller "Memory
Stick PRO Duo" som medie til optagelse/
afspilning/redigering på camcorderen.
Vælg medie til film og stillbilleder hver
for sig.
Standardindstillingen er harddisk for film
og stillbilleder.
Harddisk
2 Tryk på [MOVIE MEDIA SET] for at
vælge mediet for film, og tryk på
[PHOTO MEDIA SET] for at vælge
mediet for stillbilleder.
Skærmbilledet til indstilling af medie
vises.
60min
Film
Stillbillede
“Memory Stick”
ŸŸ Bemærkninger
• Du
kan kun udføre optagelse/afspilning/
redigering for det valgte medie. Når du vil
ændre mediet, skal mediet vælges om.
• Optagetiden med [SP] -optageindstilling
(standardindstillingen) er som følger (ca.):
 Den indbyggede harddisk:
21 timer 50 minutter
 "Memory Stick PRO Duo" (4 GB) fremstillet
af Sony Corporation:
1 time 20 minutter
• Kontroller det antal stillbilleder, der kan
optages, på camcorderens LCD-skærm (s. 105).
1 Tryk på
(HOME) 
MEDIA) på skærmen.
20
(MANAGE
3 Vælg det medie, du vil indstille.
4 Tryk på [YES] 
.
Mediet ændres.
Sådan bekræftes indstillingen af medie
 Drej POWER-kontakten gentagne gange,
så
(Film) eller
(Stillbillede) -lampen
tændes, afhængigt af hvilken indstilling af
medie, du vil kontrollere.
 Kontroller medie-ikonen på skærmen.
: Harddisk
: “Memory
Stick PRO Duo”
Sætte "Memory Stick PRO Duo”'en i”
Forbered en "Memory Stick PRO Duo",
hvis [MEMORY STICK] er valgt som
medie.
Se side 2 vedrørende de typer "Memory
Stick", du kan bruge i camcorderen.
Skærmbilledet [Create a new Image
Database File.] vises på LCD-skærmen,
når du sætter en ny "Memory Stick PRO
Duo" i.
 Åbn Memory Stick Duo-dækslet i pilens
retning.
 Sæt "Memory Stick PRO Duo"'en ind i
Memory Stick Duo-slotten i den rigtige
retning, så den klikker på plads.
 Luk Memory Stick Duo-dækslet.
3 Tryk på [YES].
Kom godt i gang
1 Sæt "Memory Stick PRO Duo"'en i.
For kun at optage stillbilleder på en
"Memory Stick PRO Duo" skal du
trykke på [NO].
Sådan tages "Memory Stick PRO Duo"'en ud
Åbn Memory Stick Duo-dækslet, og skub
let til "Memory Stick PRO Duo"'en.
Adgangslampe ("Memory
Stick PRO Duo")
2 Hvis du har valgt [MEMORY STICK]
som filmmedie, skal POWERkontakten drejes, indtil
(Film)
-lampen tændes.
ŸŸ Bemærkninger
• Åbn
ikke Memory Stick Duo-dækslet ved
optagelse.
• Hvis en "Memory Stick PRO Duo" presses
for hårdt ind i den forkerte retning, kan det
forårsage funktionsfejl på "Memory Stick
PRO Duo"'en, Memory Stick Duo-slotten eller
billeddataene.
• Hvis [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] vises i trin 3, skal "Memory Stick
PRO Duo"'en formateres (s. 53). Alle optagede
data på "Memory Stick PRO Duo"'en bliver
slettet, når du formaterer.
• Pas på, at "Memory Stick PRO Duo"'en ikke
springer ud og falder på gulvet, når du skubber
til den og tager den ud.
21
Optagelse/Afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam-betjening)
Easy Handycam-betjening gør næsten alle indstillinger automatiske, så du kan udføre optageog afspilningsbetjening uden detaljerede indstillinger. Den gør også skriftstørrelsen på skærmen
større, så den bliver nemmere at aflæse. Billederne optages på det valgte medie (s. 20).
Hvis POWER-kontakten er indstillet på
OFF (CHG), skal du dreje den, mens du
trykker på den grønne knap.
Optage film
Optagelse af stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten , indtil
1 Drej POWER-kontakten , indtil
2 Tryk på EASY .
2 Tryk på EASY .
(Film) -lampen tændes.
(Stillbillede) -lampen tændes.
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP  (eller )
for at starte optagelse.*
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk let på PHOTO  for at justere
fokus  (der høres et bip), og tryk
den derefter helt ned  (der høres
et lukkerklik).
[STBY]  [REC]
For at standse optagelse skal du trykke på
START/STOP igen.
Blinker  Lyser
* Indstillingen af [REC MODE] fastsættes til [SP] (s. 58).
µµ Råd
• Under Easy Handycam-betjening registreres ansigter med rammer ([FACE DETECTION], s. 61).
22
Afspille optagede film/stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten  for at tænde camcorderen.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage nogle sekunder.)


HOME MENU
Foregående 6 billeder
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet






Vises med billedet på
hvert af de faneblade,
der sidst blev afspillet/
optaget ( for det
stillbillede, der er
optaget på en "Memory
Stick PRO Duo").
Optagelse/Afspilning
Søger efter billeder
efter dato (s. 33).
: Filmrulleindeks (s. 32)
: Ansigtsindeks (s. 32)
: Viser film.
: Viser stillbilleder.
3 Start afspilning.
Film:
Tryk på
-fanebladet og den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning eller pause, når du trykker
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]
-skærmbilledet).
Begyndelsen
af filmen/den
foregående film
Standser (går til
[VISUAL INDEX]
-skærmbilledet)
Næste film
Optagedato/
klokkeslæt*
Tilbage/Fremad
* Indstillingen af [DATA CODE] fastsættes til [DATE/TIME] (s. 64).
23
µµ Råd
• Når afspilning fra den valgte film når til den sidste film, vender skærmbilledet tilbage til [VISUAL
INDEX] -skærmbilledet.
• Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på
/
under pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND
SETTINGS]  [VOLUME], og derefter med
/
.
Stillbilleder:
Tryk på -fanebladet og det stillbillede, der skal afspilles.
Billedfremvisning (s. 34)
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]
-skærmbilledet).
Optagedato/
klokkeslæt*
Går tilbage til
[VISUAL INDEX]
-skærmbilledet.
Foregående/Næste
* Indstillingen af [DATA CODE] fastsættes til [DATE/TIME] (s. 64).
Sådan annulleres Easy Handycam-betjening
Tryk på EASY  igen.
LCD-skærmen.
forsvinder fra
Menuindstillinger under Easy Handycambetjening
Tryk på (HOME)  (eller ) for at
vise de menupunkter, der er til rådighed for
ændringer af opsætning (s. 9, 57).
ŸŸ Bemærkninger
fleste af menupunkterne stilles automatisk
• De
tilbage til standard. Indstillingerne af nogle
menupunkter er dog faste. Se side 78 for
nærmere oplysninger.
• Du kan ikke bruge
(OPTION) -menuen.
• Annuller Easy Handycam-betjening, hvis
du vil tilføje effekter til billeder eller ændre
indstillinger.
24
Knapper, der ikke kan anvendes under Easy
Handycam-betjening
Visse knapper/funktioner kan ikke
bruges under Easy Handycam-betjening,
da de indstilles automatisk (s. 78). Hvis
du indstiller en betjening, der ikke kan
anvendes, vises [Invalid during Easy
Handycam operation.].
Optagelse
Billederne optages på det medie, der er valgt i indstilling af medie (s. 20).
Standardindstillingen er harddisk for både film og stillbilleder.
(HOME) 
(HOME) 
PHOTO 
Objektivdæksel
Åbnes automatisk, når
strømmen slås til.
START/STOP 
START/
STOP 
(Film) -lampe/
(Stillbillede) -lampe
Optagelse/Afspilning
Adgangslampe (Harddisk)
/CHG
(oplade) -lampe
Adgangslampe
("Memory Stick PRO
Duo")
POWER-kontakt 
Hvis POWER-kontakten er indstillet på OFF
(CHG), skal du dreje den, mens du trykker
på den grønne knap.
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
adgangslampen er tændt eller blinker
efter optagelse er slut, betyder det, at der
stadig skrives data på mediet. Udsæt ikke
camcorderen for stød eller rystelser, og tag ikke
batteriet eller lysnetadapteren af.
• Den maksimale uafbrudte optagetid er ca.
13 timer.
• Når en filmfil er større end 2 GB, laves den
næste filmfil automatisk.
µµ Råd
• Du kan kontrollere optagetid, resterende
kapacitet osv. ved at trykke på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA INFO]
(s. 52).
• Se side 2 vedrørende de typer "Memory Stick",
du kan bruge i camcorderen.
25
Optage film
Optagelse af stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten , indtil
1 Drej POWER-kontakten , indtil
2 Tryk på START/STOP  (eller ).
2 Tryk let på PHOTO  for at justere
(Film) -lampen tændes.
(Stillbillede) -lampen tændes.
fokus  (der høres et bip), og tryk
den derefter helt ned  (der høres
et lukkerklik).
[STBY]  [REC]
For at standse optagelse skal du trykke
på START/STOP igen.
Blinker  Lyser
vises ved siden af eller . Når
forsvinder, er billedet optaget.
µµ Råd
• For optagetid og antal billeder der kan optages,
se side 58 og 60.
• Du kan optage stillbilleder ved at trykke på
PHOTO  under filmoptagelse ([Dual Rec],
(s. 28)).
• Der vises en ramme på personens ansigt, og det
registrerede ansigtsbillede optimeres automatisk
([FACE DETECTION], s. 61).
• Når et ansigt registreres under filmoptagelse,
blinker , og det registrerede ansigt gemmes
i indekset. Du kan søge efter en ønsket scene
efter ansigtsbillede, når der afspilles ([Face
Index], s. 61).
• Du kan skifte optageindstillingen ved at trykke
på (HOME)  (eller )
(CAMERA)
 [MOVIE] eller [PHOTO].
• Du kan lave stillbilleder fra optagede film
(s. 41).
26
Zoome
Du kan forstørre billeder op til
15 gange den originale størrelse med
motorzoomknappen eller zoomknapperne
på LCD-rammen.
Optage lyd med mere tilstedeværelse
(5.1-kanals surround-optagelse)
Dolby Digital 5.1-kanals surroundsound
kan optages med den indbyggede
mikrofon. Du kan få en realistisk lyd ved at
afspille filmen på enheder, der understøtter
5.1-kanals surroundsound.
Indbygget mikrofon
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals
surroundsound  Ordliste (s. 107)
Optagelse/Afspilning
Bredere synsvinkel:
(Vidvinkel)
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
du afspiller 5.1-kanals lyd på camcorderen,
konverteres 5.1-kanals lyd automatisk og
udsendes som 2-kanals lyd.
Nært hold: (Telefoto)
Bevæg motorzoomknappen lidt for at få en
langsommere zoom. Bevæg den mere for at
få en hurtigere zoom.
µµ Råd
• Du kan vælge optagelyden blandt [5.1ch
SURROUND] (
) eller [2ch STEREO]
(
) ([AUDIO MODE], s. 58).
Starte optagelse hurtigt (QUICK ON)
ŸŸ Bemærkninger
• Sørg
for at holde fingeren på
motorzoomknappen. Hvis du fjerner
fingeren fra motorzoomknappen, kan
motorzoomknappens betjeningslyd også blive
optaget.
• Du kan ikke ændre zoomhastigheden med
zoomknapperne på LCD-rammen.
• Den minimale afstand mellem camcorderen og
motivet, der er nødvendig for at opretholde en
skarp fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80
cm for telefoto.
µµ Råd
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (s. 59), hvis
du vil zoome til et større niveau end 15 ×, når
du optager film.
Når du trykker på QUICK ON, går
camcorderen til sleep-indstilling
(strømspareindstilling) i stedet for at slukke.
QUICK ON-lampen bliver ved med at blinke
under sleep-indstilling. Tryk på QUICK ON
igen for at starte optagelse i ca. 1 sekund, når
du starter optagelse næste gang.
27
µµ Råd
• Under sleep-indstilling forbruges ca. halvdelen
af batteristrømmen i forhold til normal
optagelse, så du kan spare batteristrøm.
• Strømmen slås automatisk fra, hvis du ikke
betjener camcorderen i et stykket tid under
sleep-indstilling. Du kan indstille den tid, som
camcorderen skal være tændt, før den slukkes
automatisk i sleep-indstilling ([QUICK ON
STBY], (s. 69)).
Optagelse i mørke omgivelser (NightShot)
Optage stillbilleder af høj kvalitet
under filmoptagelse (Dual Rec)
Du kan optage stillbilleder af høj kvalitet
under filmoptagelse ved at trykke på
PHOTO.
ŸŸ Bemærkninger
• Blitzen
kan ikke bruges under filmoptagelse.
• kan blive vist, når optagemediets kapacitet
ikke er tilstrækkelig, eller når du optager
stillbilleder uafbrudt. Du kan ikke optage
stillbilleder, mens
vises.
µµ Råd
• Når POWER-kontakten er indstillet på
(Film), bliver stillbilleders størrelse [
3.0M]
(16:9 bredformat) eller [2.2M] (4:3).
• Du kan optage stillbilleder under optagestandby
på samme måde, som når
(Stillbillede)
-lampen tændes. Du kan også optage med
blitzen.
Infrarød port
Når du indstiller NIGHTSHOT-kontakten
på ON, vises . Du kan optage billeder i
mørke omgivelser.
ŸŸ Bemærkninger
• Funktionerne
NightShot og Super NightShot
bruger infrarødt lys. Den infrarøde port må
derfor ikke tildækkes af dine fingre eller andre
genstande. Tag teleobjektivet (ekstraudstyr) af.
• Juster fokus manuelt ([FOCUS], s. 73), når det
er svært at fokusere automatisk.
• Brug ikke funktionerne NightShot og Super
NightShot i lyse omgivelser. Det kan forårsage
funktionsfejl.
µµ Råd
• Brug Super NightShot-funktionen (s. 76) til at
lave en lysere optagelse af et billede. Brug Color
Slow Shutter-funktionen (s. 76) til at optage et
billede med farver, der er tættere på de originale.
Justere eksponeringen for motiver i
modlys
28
For at justere eksponeringen for motiver i
modlys skal du trykke på  (baggrundslys),
så  vises. Tryk på  (baggrundslys) igen
for at annullere modlysfunktionen.
Optagelse i spejlindstilling
Sådan ændres indstillingen
Tryk på (OPTION)  -fanebladet,
og vælg derefter den indstilling, du vil
ændre.
• [TIMING]
Vælg optagelsens startpunkt, efter
der er trykket på START/STOP.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
µµ Råd
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet bliver normalt, når det
optages.
Optage hurtig bevægelse i
slowmotion (SMTH SLW REC)
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger,
som ikke kan tages under de almindelige
optageforhold, kan optages i jævnt
bevægende slowmotion i ca. 3 sekunder.
Det er en praktisk funktion til optagelse
af hurtige bevægelser som f.eks. golf- eller
tennisslag.
 Tryk på
(HOME) 
[SMTH SLW REC].
(CAMERA) 
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Vælg [ON] ( ) for at lægge lyde, f.eks.
samtaler, over slowmotion-billeder.
(Standardindstillingen er [OFF].)
Camcorderen optager lyde i ca.
12 sekunder, mens [Recording…] vises i
trin .
Optagelse/Afspilning
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej det derefter 180
grader til objektivsiden ().
ŸŸ Bemærkninger
• Der kan ikke optages lyde ved optagelse af en
film på ca. 3 sekunder.
• Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke
så god som for normal optagelse.
• [SMTH SLW REC] -funktionen kan ikke bruges
under Easy Handycam-betjening. Annuller
Easy Handycam-betjening.
 Tryk på START/STOP.
En film på ca. 3 sekunder optages som en film i
slowmotion på 12 sekunder.
[Recording…] forsvinder, når optagelse er slut.
Tryk på
for at annullere jævn langsom
optagelse.
29
Afspilning
Du kan afspille billeder optaget på det medie, der er valgt i indstilling af medie (s. 20).
Standardindstillingen er harddisk.
Objektivdæksel
Lukker, når der vises et INDEX-skærmbillede
(HOME) 
Motorzoomknap 
POWER-kontakt

(HOME) 
(VIEW IMAGES) 
(VIEW
IMAGES) 
1 Drej POWER-kontakten  for at tænde camcorderen.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage nogle sekunder.)
HOME MENU
Foregående
6 billeder
Næste
6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet

: Filmrulleindeks (s. 32)

: Ansigtsindeks (s. 32)

: Viser film.

: Viser stillbillede.
Søger efter billeder
efter dato (s. 33).
Vises med billedet på hvert
af de faneblade, der sidst blev
afspillet/optaget ( for det
stillbillede, der er optaget
på en "Memory Stick PRO
Duo").
(OPTION)
µµ Råd
• Antallet af billeder på [VISUAL INDEX] -skærmbilledet kan ændres: 6  12 ved at bevæge
motorzoomknappen . For at fastsætte dette antal skal du trykke på
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [ DISPLAY] (s. 65).
30
3 Start afspilning.
Afspille film
Tryk på
-fanebladet og den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning eller pause, når du trykker
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]
-skærmbilledet).
Næste film
Begyndelsen af filmen/
den foregående film
(OPTION)
Tilbage/Fremad
µµ Råd
• Når afspilning fra den valgte film når til den sidste film, vender skærmbilledet tilbage til [VISUAL
INDEX] -skærmbilledet.
• Tryk på
/
under pause for at afspille en film langsomt.
• Et tryk på
/
gør tilbage/fremad ca. 5 gange hurtigere, 2 tryk gør den ca. 10 gange hurtigere,
3 tryk gør den ca. 30 gange hurtigere, og 4 tryk gør den ca. 60 gange hurtigere.
Optagelse/Afspilning
Standser (går til [VISUAL
INDEX] -skærmbilledet)
Fremvise stillbilleder
Tryk på
-fanebladet og det stillbillede, der skal afspilles.
Vender tilbage (til
[VISUAL INDEX]
-skærmbilledet).
Billedfremvisning-knap
Går tilbage til [VISUAL
INDEX] -skærmbilledet.
(OPTION)
Foregående/Næste
Sådan justeres lydstyrken for film
Tryk på (OPTION)  -fanebladet
 [VOLUME], og juster derefter
lydstyrken med
/
.
µµ Råd
• Du kan skifte afspilningsindstilling ved at
trykke på
(HOME)  (eller ) 
(VIEW IMAGES)  [VISUAL INDEX].
31
Søge efter en ønsket scene efter
præcist punkt (Filmrulleindeks)
Film kan deles med en indstillet tid, og den
første scene af hver deling vises på INDEXskærmbilledet. Du kan starte afspilning af
en film fra den valgte miniature.
Vælg på forhånd mediet med den optagede
film, du vil afspille (s. 20).
De ansigtsbilleder, der registreres under
optagelse, vises på indeks-skærmbilledet.
Du kan afspille filmen fra det valgte
ansigtsbillede.
Vælg på forhånd mediet med den optagede
film, du vil afspille (s. 20).
1 Drej POWER-kontakten, så
1 Drej POWER-kontakten, så
camcorderen tændes, og tryk på
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
2 Tryk på
(Filmrulleindeks).
Vender tilbage til [VISUAL INDEX]
-skærmbilledet.
Indstiller det interval, som miniaturer af
scener i en film skal laves med.
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/
for at søge efter for
den ønskede scene, og tryk derefter
på den scene, du vil afspille.
Afspilning starter fra den valgte scene.
µµ Råd
• Du kan vise [Film Roll Index] -skærmbilledet
ved at trykke på
(HOME) 
(VIEW
IMAGES)  [ INDEX].
32
Søge efter den ønskede scene efter
ansigt (Ansigtsindeks)
camcorderen tændes, og tryk på
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
2 Tryk på
(Ansigtsindeks).
Vender tilbage til [VISUAL INDEX]
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/ , og tryk derefter på
det ønskede ansigtsbillede for at
fremvise scenen.
Afspilning starter fra begyndelsen af
scenen med det valgte ansigtsbillede.
ŸŸ Bemærkninger
• Ansigter
registreres ikke altid, afhængigt af
optageforholdene.
Eksempel: Folk, der bærer briller eller hatte,
eller som ikke vender mod kameraet.
• Indstil
[ INDEX SET] på [ON]
(standardindstillingen) før optagelse til
afspilning fra [ INDEX] (s. 61). Sørg for, at
blinker og at registrerede ansigtsbilleder
gemmes i [Face Index].
µµ Råd
• Du kan vise [Face Index] -skærmbilledet ved at
trykke på
(HOME) 
(VIEW IMAGES)
 [ INDEX].
3 Tryk på datoknappen øverst til
højre på LCD-skærmen.
Optagedatoerne for billeder vises på
skærmen.
Vender tilbage til [VISUAL INDEX]
-skærmbilledet.
Søge efter ønskede billeder efter dato
(Datoindeks)
ŸŸ Bemærkninger
• Du
kan ikke bruge datoindeks til stillbilleder på
"Memory Stick PRO Duo"'en.
1 Drej POWER-kontakten, så
camcorderen tændes, og tryk på
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
2 For at søge efter film skal du trykke
på -fanebladet. For at søge efter
stillbilleder skal du trykke på
-fanebladet.
4 Tryk på
/
for at vælge datoen
for det ønskede billede, og tryk
derefter på
.
Billederne for den valgte dato vises på
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet.
Optagelse/Afspilning
Du kan søge effektivt efter ønskede billeder
efter dato.
Vælg på forhånd mediet med den optagede
film, du vil afspille (s. 20).
µµ Råd
• På [Film Roll Index] eller [Face Index]
-skærmbilledet kan du bruge datoindeksfunktionen ved at følge trin 3 til 4.
Brug af PB-zoom
Du kan forstørre stillbilleder fra ca. 1,1 til
5 gange den originale størrelse.
Forstørrelse kan justeres med
motorzoomknappen eller zoomknapperne
på LCD-rammen.
 Afspil det stillbillede, du vil forstørre.
33
 Forstør billedet med T (Telefoto).
Der vises en ramme på skærmen.
 Tryk på skærmen på den del, du vil vise, midt
på den viste ramme.
 Juster forstørrelsen med W (Vidvinkel)/T
(Telefoto).
Tryk på
for at annullere.
Afspille en serie stillbilleder
(Billedfremvisning)
Tryk på
på skærmbilledet til afspilning
af stillbilleder.
Billedfremvisningen begynder fra det valgte
stillbillede.
Tryk på
for at standse
billedfremvisningen.
Tryk på
igen for at genstarte.
ŸŸ Bemærkninger
• Du
kan ikke betjene afspilningszoom ved
billedfremvisning.
µµ Råd
• Du kan indstille uafbrudt afspilning af
billedfremvisning ved at vælge
(OPTION)

-fanebladet  [SLIDE SHOW SET].
Standardindstillingen er [ON] (uafbrudt
afspilning).
• Du kan også afspille billedfremvisningen ved
at trykke på
(OPTION)  -fanebladet
 [SLIDE SHOW] på [VISUAL INDEX]
-skærmbilledet.
34
Afspille billedet på et tv
Tilslut camcorderen til indgangsstikket på et tv eller en videobåndoptager vha. A/Vtilslutningskablet  eller et A/V-tilslutningskabel med S VIDEO  Tilslut camcorderen
til stikkontakten med den medfølgende lysnetadapter ved denne betjening (s. 13). Se også
betjeningsvejledningen til de enheder, der skal tilsluttes.
Enhed uden et
S VIDEO-stik
Enhed med et
S VIDEO-stik
(Hvid)
(Hvid)
A/V OUT-stik
(Rød)
(Rød)
Optagelse/Afspilning
(Gul)
(Gul)
: Signalstrøm
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Handycam Station har et A/V OUT-stik
(s. 102), og camcorderen har et A/Vfjernbetjeningsstik (s. 99). Tilslut A/Vtilslutningskablet til enten Handycam
Station eller til camcorderen, alt efter
din opsætning.
A/V-tilslutningskabel med S VIDEO
(ekstraudstyr)
Når der tilsluttes til en anden enhed
via S VIDEO-stikket med brug af
et A/V-tilslutningskabel med et S
VIDEO-kabel (ekstraudstyr), bliver
billedkvaliteten højere end med et
A/V-tilslutningskabel. Forbind de
hvide og røde stik (venstre/højre lyd)
og S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal)
på A/V-tilslutningskablet med et S
VIDEO-kabel (ekstraudstyr). Den gule
stiktilslutning er ikke nødvendig. Hvis
der kun foretages S VIDEO-tilslutning,
kommer der ingen lyd.
ŸŸ Bemærkninger
• Forbind
ikke A/V-tilslutningskablerne til både
camcorderen og Handycam Station på samme
tid. Der kan komme forstyrrelser på billederne.
µµ Råd
• Du kan vise tælleren på tv-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] på [V-OUT/PANEL]
(s. 67).
Når tv'et er tilsluttet til en
videobåndoptager
Tilslut camcorderen til LINE INindgangen på videobåndoptageren. Stil
indgangsvælgeren på videobåndoptageren
på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.),
hvis videobåndoptageren har en
indgangsvælger.
35
Sådan indstilles billedformatet efter det
tilsluttede tv (16:9/4:3)
Hvis dit tv/din videobåndoptager har en
21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Skift indstillingen i overensstemmelse
med skærmformatet på det tv, som du vil
fremvise billeder på.
Brug den 21-bens adapter, der følger med
camcorderen (kun for modeller med
-mærket trykt på undersiden). Denne
adapter er kun beregnet til udgang.
 Drej POWER-kontakten for at tænde
camcorderen.
 Tryk på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE] 
[16:9] eller [4:3] 
.
ŸŸ Bemærkninger
• Når
du indstiller [TV TYPE] på [4:3], kan
billedkvaliteten forringes. Når det optagede
billedes format skifter mellem 16:9 (bredformat)
og 4:3, kan billedet ryste.
• På nogle 4:3-tv'er kan stillbilleder optaget med
4:3-billedformat ikke vises på fuld skærm. Det
er ikke en funktionsfejl.
• Når
du afspiller et billede optaget med 16:9
(bredformat) -billedformat på et 4:3-tv, der ikke
er kompatibelt med 16:9 (bredformat)-signalet,
skal [TV TYPE] indstilles på [4:3].
Hvis dit tv er af mono-typen (når dit tv kun
har ét lydindgangsstik)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule stik til
video-indgangsstikket, og tilslut det hvide
(venstre kanal) eller det røde (højre kanal)
stik til lyd-indgangsstikket på dit tv eller
din videobåndoptager.
36
Tv/
videobåndoptager
Gemme billeder
Som følge af mediets begrænsede kapacitet skal du sørge for at gemme billeddataene på en
type eksternt medie, f.eks. en DVD-R eller en computer.
Du kan gemme de billeder, der er optaget på camcorderen, som beskrevet nedenfor.
µµ Råd
• Du kan kopiere billeder optaget på harddisken til "Memory Stick PRO Duo"'en vha. denne camcorder
(s. 42).
Med brug af en computer
Ved at bruge "Picture Motion Browser" på den medfølgende CD-ROM kan du gemme
billeder, der er optaget på camcorderen. Se "PMB Guide" for nærmere oplysninger.
Du kan nemt gemme billeder, der er optaget på camcorderens
harddisk direkte til en DVD ved at trykke på
(DISC BURN)
button.
Gemme billeder på en computer
Du kan gemme billeder, der er optaget på camcorderen, på en
computers harddisk.
Optagelse/Afspilning
Lave en DVD med One Touch (One Touch Disc Burn)
Lave en DVD med udvalgte billeder
Du kan gemme billeder, der er importeret til din computer, på en
DVD. Du kan også redigere disse billeder.
Se den medfølgende "Betjeningsvejledning" for information om software, der er inkluderet
med hardwaren.
Tilslutte camcorderen til andre enheder
Tilslutte med A/V-tilslutningskablet
Du kan kopiere til videobåndoptagere, DVD/HDD-optagere.
Tilslutte med USB-kablet
Du kan kopiere til DVD-brændere og lign., der er kompatible med
filmkopiering.
Se "Kopiering til andre enheder" på side 47.
37
Redigering
(OTHERS) -kategori
Med denne kategori kan du redigere
billederne på mediet. Desuden kan du med
denne kategori anvende camcorderen ved
at tilslutte den til andre enheder.
(OTHERS) -kategori
Liste over punkter
DELETE
Du kan slette billeder på mediet (s. 38).
PHOTO CAPTURE
Du kan gemme et udvalgt enkeltbillede fra
en optaget film som et stillbillede (s. 41).
Sletning af billeder
Du kan slette billeder optaget på mediet
med brug af camcorderen.
ŸŸ Bemærkninger
• Du
kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
• Undgå at tage batteriet eller lysnetadapteren
af camcorderen, mens billeder slettes. Det kan
beskadige mediet.
• Undgå at udkaste "Memory Stick PRO Duo"'en,
mens billeder slettes fra "Memory Stick PRO
Duo"'en.
• Når billederne på "Memory Stick PRO Duo"'en
er blevet skrivebeskyttet på en anden enhed,
kan du ikke slette billederne fra "Memory Stick
PRO Duo"'en.
µµ Råd
• Du kan vælge op til 100 billeder på en gang.
• Du kan slette et billede på
afspilningsskærmbilledet fra
(OPTION)
-menuen.
• For at slette alle billeder, der er optaget på
mediet, og gendanne hele mediets optageplads,
skal du formatere mediet (s. 53).
MOVIE DUB
Du kan kopiere film optaget på harddisken
til en "Memory Stick PRO Duo" (s. 42).
PHOTO COPY
Du kan kopiere stillbilleder optaget på
harddisken til en "Memory Stick PRO Duo"
(s. 43).
EDIT
Du kan redigere billederne (s. 44).
PLAYLIST EDIT
Du kan lave og redigere en afspilningsliste
(s. 45).
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (s. 50).
Slette film
Du kan frigøre medieplads ved at slette
billeddata fra mediet.
Du kan kontrollere den ledige medieplads
med [MEDIA INFO] (s. 52).
Vælg på forhånd mediet med den film, du
vil slette (s. 20).
ŸŸ Bemærkninger
• Vigtige
data bør gemmes på eksterne medier
(s. 37).
1 Tryk på
(HOME) 
 [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
USB CONNECT
38
Du kan tilslutte camcorderen til en
computer og lign. via USB-kablet (s. 92).
Se "Betjeningsvejledning" vedrørende
(OTHERS)
4 Tryk på den film, der skal slettes.
Slette stillbilleder
Vælg på forhånd mediet med det
stillbillede, du vil slette (s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
 [DELETE].
Det valgte billede markeres med .
Tryk på billedet på LCD-skærmen og
hold for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
 [YES] 
.
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
4 Tryk på det stillbillede, der skal
slettes.
Sådan slettes alle film på en gang
Redigering
5 Tryk på
2 Tryk på [
(OTHERS)
I trin 3 skal du trykke på [ DELETE
ALL]  [YES]  [YES] 
.
Sådan slettes alle film optaget på den
samme dag på en gang
 Tryk på [
DELETE by date] i trin 3.
 Tryk på / for at vælge optagedatoen for
de ønskede film, og tryk derefter på
.
Filmene optaget på den valgte dato vises på
skærmen.
Tryk på filmen på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til
det foregående skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen
og hold for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
5 Tryk på
 [YES] 
.
Sådan slettes alle stillbilleder på en gang
I trin 3 skal du trykke på [ DELETE
ALL]  [YES]  [YES] 
.
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
den slettede film er inkluderet i en
afspilningsliste (s. 45), slettes filmen, der
er tilføjet til afspilningslisten, også fra
afspilningslisten.
39
Sådan slettes alle stillbilleder optaget på
den samme dag på en gang
Denne funktion er kun til rådighed, når
den indbyggede harddisk er valgt som
medie.
 Tryk på [ DELETE by date] i trin 3.
 Tryk på / for at vælge optagedatoen for
de ønskede stillbilleder, og tryk derefter på
.
Stillbillederne optaget på den valgte dato vises
på skærmen.
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til
det foregående skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
40
Tage et stillbillede fra en
film
Du kan til enhver tid tage et stillbillede
under filmafspilning.
Vælg mediet med film, og mediet hvor du
vil gemme stillbilleder (s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
 [PHOTO CAPTURE].
(OTHERS)
[PHOTO CAPTURE] -skærmbilledet
vises.
2 Tryk på den film, der skal tages.
Den valgte film begynder afspilning.
ved det sted, hvor du
vil tage.
Der holdes pause i filmen.
4 Tryk på
• Billedstørrelsen
fastsættes afhængigt af
billedformatet for filmene:
 [
0.2M] i billedformat 16:9
 [VGA(0.3M)] i billedformat 4:3
• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på det
medie, hvor du vil gemme stillbilleder.
• Optagedato og klokkeslæt for de stillbilleder,
der laves, er de samme som optagedato og
klokkeslæt for filmene.
• Hvis filmene ikke har datakode, gemmes
optagedato og klokkeslæt for stillbilleder som
det klokkeslæt, du har lavet dem fra film.
• Du kan ikke tage stillbilleder fra en film, der er
gemt på en "Memory Stick PRO Duo" (DCRSR210E).
Redigering
3 Tryk på
ŸŸ Bemærkninger
.
Efter stillbilledet er gemt på det medie,
du har valgt, indstilles camcorderen
igen pause.
Sådan fortsætter du med at tage billeder
Tryk på
, og følg derefter trin 3 til 4.
For at tage et stillbillede fra en anden film
skal du trykke på
og derefter følge trin
2 til 4.
Sådan afslutter du at tage billeder
Tryk på

.
41
Kopiere billeder fra harddisken til en "Memory Stick
PRO Duo" med camcorderen
3 Vælg den film, der skal kopieres.
Kopiere film
Du kan kopiere film optaget på
camcorderens harddisk til en "Memory
Stick PRO Duo".
Sæt en "Memory Stick PRO Duo" i
camcorderen før betjeningen.
[DUB by select]: Tryk på den
filmminiature, du vil kopiere, for at
sætte -mærket på miniaturen. Du kan
vælge flere film.
ŸŸ Bemærkninger
• Når
du optager en film på en "Memory Stick
PRO Duo" for første gang, skal du oprette
billeddatabasefilen (s. 55) ved at trykke på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[REPAIR IMG.DB F.].
• Tilslut camcorderen til stikkontakten vha. den
medfølgende lysnetadapter, så camcorderen
ikke løber tør for strøm under kopiering.
µµ Råd
• Den originale film er ikke slettet efter kopiering.
• Alle inkluderede billeder på en afspilningsliste
bliver kopieret.
1 Tryk på
(HOME) 
 [MOVIE DUB].
(OTHERS)
Resterende kapacitet for
"Memory Stick PRO Duo”
µµ Råd
• Tryk på miniaturen og hold for at få en
forhåndsvisning. Tryk på
for at vende
tilbage til skærmbilledet til valg.
[DUB by date]: Vælg optagedatoen
for den film, der skal kopieres, og tryk
derefter på
. Du kan ikke vælge flere
datoer.
[MOVIE DUB] -skærmbilledet vises.
4 Tryk på
 [YES].
Kopiering starter.
2 Tryk på typen af kopiering.
[DUB by select]: For at vælge film og
kopiere
[DUB by date]: For at kopiere alle film
fra en bestemt dato
[ DUB ALL]: For at kopiere
afspilningslister
Når du vælger afspilningsliste
som kopieringskilde, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at
kopiere.
42
µµ Råd
• For at kontrollere de kopierede film efter
kopiering er gennemført, skal du vælge
[MEMORY STICK] på [MOVIE MEDIA SET]
og afspille dem (s. 20).
3 Vælg det stillbillede, der skal
Kopiere stillbilleder
Du kan kopiere stillbilleder fra harddisken
til en "Memory Stick PRO Duo".
Sæt en "Memory Stick PRO Duo" i
camcorderen før betjeningen.
ŸŸ Bemærkninger
kopieres.
[DUB by select]: Tryk på den
stillbilledminiature, du vil kopiere, for
at sætte -mærket på miniaturen. Du
kan vælge flere stillbilleder.
• Tilslut
camcorderen til stikkontakten vha. den
medfølgende lysnetadapter, så camcorderen
ikke løber tør for strøm under kopiering.
µµ Råd
• De originale stillbilleder er ikke slettet efter
kopiering.
(HOME) 
 [PHOTO COPY].
(OTHERS)
[PHOTO COPY] -skærmbilledet vises.
[COPY by date]: Vælg optagedatoen
for det stillbillede, der skal kopieres, og
tryk derefter på
. Du kan ikke vælge
flere datoer.
Redigering
1 Tryk på
µµ Råd
• Tryk på miniaturen og hold for at få en
forhåndsvisning. Tryk på
for at vende
tilbage til skærmbilledet til valg.
2 Tryk på typen af kopiering.
[COPY by select]: For at vælge et
stillbillede og kopiere
[COPY by date]: For at kopiere alle
stillbilleder fra en bestemt dato
4 Tryk på
 [YES].
Kopieringen begynder.
µµ Råd
• For at kontrollere de kopierede stillbilleder
efter kopiering er gennemført, skal du vælge
[MEMORY STICK] på [PHOTO MEDIA SET]
og afspille dem (s. 20).
43
Dele en film
Du kan dele film på mediet på
camcorderen.
Vælg på forhånd mediet med den film, du
vil dele (s. 20).
1 Tryk på
 [EDIT].
(HOME) 
(OTHERS)
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal deles.
Den valgte film begynder afspilning.
4 Tryk på
ved punkt, hvor du vil
dele filmen ind i scener.
Der holdes pause i filmen.
Justerer delepunktet mere præcist, efter
at delepunktet er blevet valgt med
.
Vender tilbage til begyndelsen af den
valgte film.
Der skiftes mellem afspilning og pause,
når du trykker på
.
5 Tryk på
44
 [YES] 
.
ŸŸ Bemærkninger
• Du
kan ikke gendanne film, når de først er delt.
• Undgå
at tage batteriet eller lysnetadapteren
af camcorderen, mens filmen deles. Det kan
beskadige mediet.
Undgå også at tage "Memory Stick PRO
Duo"'en ud, mens film på "Memory Stick PRO
Duo"'en redigeres.
• Der kan forekomme en lille forskel fra
det punkt, hvor du trykker på
, og det
faktiske delepunkt, fordi camcorderen vælger
delepunktet baseret på spring på ca. et halvt
sekund.
• Hvis du deler den originale film, bliver filmen,
der er tilføjet til afspilningslisten, også delt.
Lave afspilningslisten
Afspilningslisten er en liste, der viser
miniaturer af de film, som du har valgt.
De originale film ændres ikke, selv om
du redigerer eller sletter de film, der er
tilføjet til afspilningslisten. Vælg det
medie, hvor du vil oprette eller afspille en
afspilningsliste, før betjeningen (s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
 [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [
(OTHERS)
ŸŸ Bemærkninger
ADD].
afspilningslisten.
Den valgte film markeres med .
Tryk på filmen på LCD-skærmen og
hold for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
 [YES] 
.
Sådan tilføjes alle film optaget på den
samme dag på en gang
 Tryk på [ ADD by date] i trin 2.
Optagedatoerne for film vises på skærmen.
• Undgå
at tage batteriet eller lysnetadapteren af
camcorderen, mens afspilningslisten redigeres.
Undgå også at tage "Memory Stick PRO
Duo"'en ud, mens film på "Memory Stick PRO
Duo"'en redigeres.
• Du kan ikke tilføje stillbilleder til en
afpilningsliste.
µµ Råd
• Du kan maksimalt tilføje 99 film til
afspilningslisten.
• Du kan tilføje en film, når du fremviser den, ved
at vælge
(OPTION) 
-fanebladet 
[ ADD].
• Du kan kopiere afspilningslisten til en DVD,
som den er, ved at bruge den medfølgende
software.
Redigering
3 Tryk på den film, der skal tilføjes til
4 Tryk på
 Tryk på
/
for at vælge optagedatoen
for den ønskede film.
 Tryk på
, mens den valgte optagedato er
fremhævet.
Filmene optaget på den valgte dato vises på
skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til
det foregående skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
Afspille afspilningslisten
Vælg på forhånd det medie, hvor du vil
oprette eller afspille en afspilningsliste
(s. 20).
1 Tryk på
(HOME) 
IMAGES)  [PLAYLIST].
(VIEW
Afspilningsliste-skærmbilledet vises.
45
2 Tryk på det billede, hvor du vil
afspille fra.
Afspilningslisten afspilles fra det
valgte billede til slutningen, og derefter
vender skærmbilledet tilbage til
afspilningsliste-skærmbilledet.
Tryk på
for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
 Tryk på
.
 Vælg destinationen med
/
.
Sådan slettes unødvendige film fra
afspilningslisten
 Tryk på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryk på [ ERASE].
For at slette alle filmene fra afspilningslisten
skal du trykke på [ ERASE ALL]  [YES]
 [YES] 
.
 Vælg den film, der skal slettes fra listen.
Den valgte film markeres med .
Tryk på filmen på LCD-skærmen og hold for
at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
 Tryk på
 [YES] 
.
Sådan ændres rækkefølgen i
afspilningslisten
 Tryk på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryk på [ MOVE].
 Vælg den film, der skal flyttes.
46
Den valgte film markeres med .
Tryk på filmen på LCD-skærmen og hold for
at bekræfte.
Destinationslinje
 Tryk på
 [YES] 
.
µµ Råd
• Når du vælger flere film, flyttes filmene efter
rækkefølgen vist på afspilningslisten.
Kopiering til andre enheder
Tilslutte med A/V-tilslutningskablet
Du kan kopiere billeder, der afspilles på camcorderen, til andre optageenheder, f.eks.
videobåndoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Tilslut camcorderen til stikkontakten med den medfølgende lysnetadapter ved denne
betjening (s. 13). Se også betjeningsvejledningen til de enheder, der skal tilsluttes.
Vælg på forhånd mediet med det optagede billede, du vil kopiere (s. 20).
ŸŸ Bemærkninger
kopiering udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten forringes.
• Da
Enhed uden et
S VIDEO-stik
Enhed med et
S VIDEO-stik
Redigering
(Gul)
(Hvid)
(Hvid)
A/V OUT-stik
(Rød)
(Rød)
: Video/Signalstrøm
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Handycam Station har et A/V OUT-stik
(s. 102), og camcorderen har et A/Vfjernbetjeningsstik (s. 99). Tilslut A/Vtilslutningskablet til enten Handycam
Station eller til camcorderen, alt efter
din opsætning.
A/V-tilslutningskabel med S VIDEO
(ekstraudstyr)
Når der tilsluttes til en anden enhed
via S VIDEO-stikket med brug af
et A/V-tilslutningskabel med et S
VIDEO-kabel (ekstraudstyr), bliver
(Gul)
Videobåndoptagere
eller DVD/HDDoptagere
billedkvaliteten højere end med et
A/V-tilslutningskabel. Forbind de
hvide og røde stik (venstre/højre lyd)
og S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal)
på A/V-tilslutningskablet med et S
VIDEO-kabel (ekstraudstyr). Den gule
stiktilslutning er ikke nødvendig. Hvis
der kun foretages S VIDEO-tilslutning,
kommer der ingen lyd.
47
ŸŸ Bemærkninger
• For
at skjule skærmindikatorerne (f.eks. en
tæller el.lign.) på den tilsluttede skærm, skal du
trykke på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]  [DISP OUTPUT]
 [LCD PANEL] (standardindstillingen)
(s. 67).
For at optage dato/klokkeslæt og data for
camcorderindstillinger skal de være vist på
skærmen (s. 64).
• Når du tilslutter camcorderen til en
monoenhed, skal du tilslutte det gule stik på
A/V-tilslutningskablet til videoindgangsstikket,
og det røde (højre kanal) eller hvide (venstre
kanal) stik til lydindgangsstikket på enheden.
1 Tænd camcorderen, og tryk på
(VIEW IMAGES).
5 Når kopiering er slut, skal du
standse optageenheden, og
derefter camcorderen.
Tilslutte med USB-kablet
Tilslut camcorderen til en DVD-brænder,
en DVD-optager el. lign., der er kompatible
med filmkopiering via USB-tilslutning for
at kopiere uden forringelse af billedet.
Tilslut camcorderen til stikkontakten vha.
den medfølgende lysnetadapter (s. 13). Se
også betjeningsvejledningen til den enhed,
der skal tilsluttes.
Indstil [TV TYPE] alt efter den viste
enhed (s. 36).
2 Sæt optagemediet i
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal den indstilles på
indgang.
3 Tilslut camcorderen til
optageenheden (videobåndoptager
eller DVD/HDD-optager) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 
eller et A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr) .
Tilslut camcorderen til
indgangsstikkene på optageenheden.
4 Begynd afspilning på camcorderen,
og optag den på optageenheden.
Se betjeningsvejledningen til
optageenheden for nærmere
oplysninger.
48
1 Tænd camcorderen.
2 Forbind
(USB) -stikket på
camcorderen og en DVD-brænder
el. lign. med det medfølgende USBkabel.
[USB SELECT] -skærmbilledet vises
automatisk.
3 Tryk på [
USB CONNECT] eller
[ USB CONNECT] alt efter det
medie, hvor filmen du vil kopiere, er
optaget.
4 Betjen den enhed, der skal tilsluttes,
og start optagelse.
Redigering
Se betjeningsvejledningen til den
enhed, der skal tilsluttes, for nærmere
oplysninger.
5 Når kopieringen er gennemført,
skal du trykke på [END]  [YES], og
derefter afbryde USB-kablet.
µµ Råd
• Hvis [USB SELECT] -skærmbilledet ikke vises,
skal du trykke på
(HOME)  (OTHERS)
 [USB CONNECT].
49
Udskrivning af optagede
stillbilleder (PictBridgekompatibel printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer uden at
tilslutte camcorderen til en computer.
Tilslut camcorderen til lysnetadapteren for
at få strøm fra stikkontakten (s. 13). Tænd
printeren.
Vælg på forhånd mediet med det optagede
stillbillede, du vil udskrive (s. 20).
For at udskrive stillbilleder på en "Memory
Stick PRO Duo", skal du sætte "Memory
Stick PRO Duo"'en med stillbillederne i
camcorderen.
1 Tilslut Handycam Station
til stikkontakten vha. den
medfølgende lysnetadapter.
4 Tryk på [PRINT].
Når tilslutning er gennemført,
vises (PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
Du kan vælge et stillbillede på skærmen.
5 Tryk på det stillbillede, der skal
udskrives.
2 Sæt camcorderen godt fast på
Handycam Station. Drej POWERkontakten for at tænde den.
3 Forbind
(USB) -stikket på
Handycam Station til printeren
vha. det medfølgende USB-kabel
(s. 102).
[USB SELECT] -skærmbilledet vises
automatisk.
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen
og hold for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
6 Tryk på
(OPTION), indstil
følgende valgmuligheder, og tryk
derefter på
.
[COPIES]: Indstil det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
indstille op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (dato/
klokkeslæt udskrives ikke).
[SIZE]: Vælg papirstørrelsen.
Gå til trin 7, hvis du ikke ændrer
indstillingen.
50
7 Tryk på [EXEC]  [YES] 
.
Skærmbilledet til valg af stillbillede vises
igen.
Sådan sluttes udskrivning
Tryk på
på skærmen i trin 4.
µµ Råd
• PictBridge er en branchestandard etableret
af Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Du kan udskrive stillbilleder uden
at bruge en computer ved at tilslutte en
printer direkte til et digitalt videokamera eller
digitalkamera, uanset model eller fabrikant.
• Du kan udskrive et stillbillede på skærmbilledet
til afspilning af stillbilleder ved at trykke på
(OPTION) 
-fanebladet  [PRINT].
ŸŸ Bemærkninger
Redigering
• Funktion
garanteres kun for modeller, der er
PictBridge-kompatible.
• Se også betjeningsvejledningen til den printer,
der skal bruges.
• Forsøg ikke følgende betjening, når vises
på skærmen. Betjeningen udføres ikke altid
korrekt.
 Betjene POWER-kontakten.
 Trykke på
(VIEW IMAGES)
 Tage camcorderen af Handycam Station
 Afbryde USB-kablet fra camcorderen,
Handycam Station eller printeren
 Tage "Memory Stick PRO Duo"'en ud af
camcorderen, mens der udskrives stillbilleder,
som er gemt på den
• Hvis printeren holder op med at virke, skal du
afbryde USB -kablet, slukke printeren og tænde
den igen, og starte betjening fra begyndelsen.
• Du kan kun vælge de papirstørrelser, som
printeren kan udskrive.
• På nogle printermodeller kan de øvre, nedre,
højre og venstre kanter blive beskåret. Hvis
du udskriver et stillbillede optaget i 16:9
(bredformat), kan billedets venstre og højre
ender blive skåret bredt af.
• Nogle printermodeller understøtter
ikke dato-udskrivningsfunktionen. Se
betjeningsvejledningen til printeren for
nærmere oplysninger.
• Stillbillederne beskrevet nedenfor udskrives
muligvis ikke:
 Stillbilleder, der er redigeret på en computer.
 Stillbilleder, der er optaget på andre enheder.
 Stillbilledfiler på over 4 MB.
 Stillbilledfiler, der er større end 3.680 × 2.760
pixels
51
Anvende optagemedier
(MANAGE MEDIA)
-kategori
Kontrollere
medieinformationen
Med denne kategori kan du bruge
harddisken eller en "Memory Stick PRO
Duo" til forskellige formål.
Du kan kontrollere den resterende
optagetid for hver billedkvalitet på mediet
valgt i [MOVIE MEDIA SET] (s. 20).
ŸŸ Bemærkninger
• Under
Easy Handycam-betjening kan
medieinformation ikke kontrolleres. Annuller
Easy Handycam-betjening for at kontrollere.
(MANAGE MEDIA) -kategori
Liste over punkter
MOVIE MEDIA SET
Du kan vælge mediet til film (s. 20).
PHOTO MEDIA SET
Du kan vælge mediet til stillbilleder (s. 20).
MEDIA INFO
Du kan vise medieinfomationen, f.eks.
optagetid (s. 52).
MEDIA FORMAT
Du kan formatere mediet og gendanne den
ledige optageplads (s. 53).
REPAIR IMG.DB F.
Du kan reparere styringsinformationen for
mediet (s. 55).
Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA INFO].
µµ Råd
• Du kan kontrollere den ledige optageplads
osv. ved at trykke på
nederst til højre på
skærmen.
Sådan slås displayet fra
Tryk på
.
ŸŸ Bemærkninger
• Beregningen
for medieplads er
1 MB = 1.048.576 bytes. Brøkdele, der er
mindre end MB, regnes ikke med, når
mediepladsen vises. Den viste størrelse af
hele harddiskpladsen bliver lidt mindre end
størrelsen vist nedenfor, selv om der vises både
ledig og anvendt harddiskplads.
DCR-SR210E/SR220E:
60.000 MB
• Den anvendte plads bliver aldrig 0 MB, selvom
du udfører [MEDIA FORMAT] (s. 53), da der
er et styringsfilområde.
µµ Råd
• Kun informationen for mediet valgt i [MOVIE
MEDIA SET] vises. Om nødvendigt skal
indstillingen af ændres (s. 20).
52
Slette alle billeder
(Formatering)
Formatering sletter alle billederne, så den
ledige optageplads gendannes.
Tilslut camcorderen til stikkontakten med
den medfølgende lysnetadapter ved denne
betjening (s. 13).
ŸŸ Bemærkninger
• For
at undgå tab af vigtige billeder bør du
gemme dem (s. 37), før du udfører [MEDIA
FORMAT].
• Mens [MEDIA FORMAT] er aktiveret, må
lysnetadapteren ikke afbrydes.
Formatere harddisken
Formatere "Memory Stick PRO
Duo"'en”
1 Sæt den "Memory Stick PRO
Duo", 0der skal formateres, i
camcorderen.
2 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA FORMAT] 
[MEMORY STICK].
1 Tryk på
3 Tryk på [YES]  [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
2 Tryk på [YES]  [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
trykke på
Anvende optagemedier
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA FORMAT] 
[HDD].
.
ŸŸ Bemærkninger
• Mens
adgangslampen er tændt, må
"Memory Stick PRO Duo"'en ikke tages ud af
camcorderen.
• Også stillbilleder, der er beskyttet mod utilsigtet
sletning med en anden enhed, slettes.
• Forsøg ikke følgende betjening, når
[Executing...] vises på skærmen:
 Betjene POWER-kontakten eller knapper
 Tage "Memory Stick PRO Duo"'en ud
53
Forhindre, at data på camcorderens harddisk
gendannes
Med [ EMPTY] kan du skrive
uforståelige data på camcorderens
harddisk. På den måde kan det blive mere
vanskeligt at gendanne eventuelle originale
data. Når du bortskaffer eller sælger
camcorderen til andre, anbefales det at
udføre [ EMPTY].
4 Tryk på  (baggrundslys) -knappen
og hold i nogle sekunder.
[
EMPTY] -skærmbilledet vises.
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
du udfører [ EMPTY], slettes alle
billederne. For at undgå tab af vigtige billeder
bør de gemmes (s. 37), før du udfører
[ EMPTY].
• Du kan ikke udføre [ EMPTY], med mindre
du tilslutter lysnetadapteren til stikkontakten.
• Afbryd alle kabler undtagen lysnetadapterens.
Lysnetadapteren må ikke afbrydes ved
betjeningen.
• Mens [ EMPTY] udføres, må camcorderen
ikke udsættes for rystelser eller stød.
1 Tilslut lysnetadapteren til
DC IN-stikket på camcorderen og en
stikkontakt.
2 Tænd camcorderen.
µµ Råd
• Du kan udføre denne betjening, lige
meget hvilken af
(Film) -lampen/
(Stillbillede) -lampen, der er tændt.
3 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA FORMAT] 
[HDD].
[
54
FORMAT] -skærmbilledet vises.
5 Tryk på [YES]  [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
ŸŸ Bemærkninger
• Den
faktiske udførelsestid for [ EMPTY] er
ca. 60 minutter.
• Hvis du standser udførelse af [ EMPTY],
mens [Executing…] vises, skal du sørge for at
gennemføre betjeningen ved at udføre [MEDIA
FORMAT] eller [ EMPTY], når du bruger
camcorderen næste gang.
Reparere billeddatabasefilen
Denne funktion kontrollerer
styringsinformation og konsekvens for
film/stillbilleder på mediet og reparerer
eventuelle uoverensstemmelser, der findes.
• Reparation
af en "Memory Stick PRO Duo" og
af harddisken udføres hver for sig.
1 Tryk på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.] 
[HDD] eller [MEMORY STICK].
Camcorderen kontrollerer styringsfilen.
Hvis der ikke findes
uoverensstemmelser, skal du trykke på
for at afslutte.
Anvende optagemedier
2 Tryk på [YES].
3 Tryk på [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
ŸŸ Bemærkninger
• Camcorderen
må ikke udsættes for mekaniske
stød eller rystelser under denne betjening.
• Batteriet eller lysnetadapteren må ikke tages af,
mens der repareres.
• Mens billeddatabasefilen på "Memory Stick
PRO Duo"'en repareres, må "Memory Stick
PRO Duo"'en ikke tages ud.
55
Tilpasning af camcorderen
Det kan du gøre med
HOME MENU
(SETTINGS) -kategorien i
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne, så det bliver
nemmere for dig.
Brug af HOME MENU
3 Tryk på det ønskede
opsætningspunkt.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
1 Tænd camcorderen, og tryk derefter
på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
(HOME)
(SETTINGS) -kategori
2 Tryk på
56
(SETTINGS).
5 Nu kan du ændre indstillingen. Tryk
derefter på
.
VIEW IMAGES SET (s. 64)
Liste over
(SETTINGS)
-kategoripunkterne
Punkter
Side
DATA CODE
64
DISPLAY
MOVIE SETTINGS (s. 58)
Side
REC MODE
AUDIO MODE
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME
ZEBRA
58
REMAINING SET
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
60
INDEX SET*
CONVERSION LENS
61
58
59
59
59
59
59
60
60
60
63
63
61
61
PHOTO SETTINGS (s. 62)
Punkter
Side
IMAGE SIZE*
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
CONVERSION LENS
62
62
59
59
60
60
60
63
63
61
61
SOUND/DISP SET** (s. 66)
Punkter
Side
VOLUME*
BEEP*
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
66
66
66
66
66
OUTPUT SETTINGS (s. 67)
Punkter
Side
TV TYPE
DISP OUTPUT
67
CLOCK/
67
LANG (s. 68)
Punkter
Side
CLOCK SET*
AREA SET
SUMMERTIME
17
LANGUAGE SET*
68
68
68
Tilpasning af camcorderen
Punkter
65
GENERAL SET (s. 69)
Punkter
Side
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL
DROP SENSOR
69
96
69
69
69
69
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 22).
**[SOUND SETTINGS] (under Easy Handycambetjening)
57
MOVIE SETTINGS
(Punkter til at optage film)
Optagetid på "Memory Stick PRO Duo" (ca.)
(min.)
HQ
512 MB
Tryk på , og derefter .
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
(HOME) -menu  side 56
(OPTION) -menu  side 71
Standardindstillingerne er markeret med .
REC MODE
Du kan vælge en optageindstilling for at
optage en film med billedkvalitet blandt
3 niveauer.
HQ
Optager i høj kvalitetsindstilling.
(9M (HQ))
Optager i standard kvalitetsindstilling.
(6M (SP))
LP
Forlænger optagetiden (Lang afspilning).
(3M (LP))
Optagetid på harddisk (ca.)
HQ
SP
LP
58
6 (5)
9 (5)
15 (10)
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2 GB
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4 GB
55 (50)
80 (50) 160 (105)
115 (100) 170 (100) 325 (215)
• Tiden
i ( ) er den minimale optagetid.
ŸŸ Bemærkninger
• Ved
brug af en "Memory Stick PRO Duo"
fremstillet af Sony Corporation. Optagetiden
for film varierer afhængigt af optageforholdene,
[REC MODE] og typen af "Memory Stick".
• Hvis du optager i LP-indstilling, kan kvaliteten
af scener blive ringere, eller der kan komme
forstyrrelser på scener med hurtige bevægelser,
når du afspiller filmen.
AUDIO MODE
Du kan ændre optagelsens lydformat.
SP
Optageindstilling
LP
1 GB
8DK
Sådan indstiller du
SP
Optagetid
14 timer 40 min.
21 timer 50 min.
41 timer 50 min.
5.1ch SURROUND (
)
Optager lyd i 5.1-kanals surround.
2ch STEREO (
)
Optager lyd i 2-kanals stereo.
ŸŸ Bemærkninger
• vises midlertidigt uanset indstillingen,
når du afspiller film optaget med indstillingen:
[RECORD SOUND] på [OFF] i [SMTH SLW
REC].
NIGHTSHOT LIGHT
Når du bruger enten NightShot (s. 28) eller
[SUPER NIGHTSHOT] (s. 76) -funktionen
til at optage, kan du optage skarpere
billeder ved at indstille [NIGHTSHOT
LIGHT], der udsender infrarødt lys
(usynligt), til [ON] (standardindstillingen).
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomniveau,
hvis du vil zoome til et større niveau end
optisk zoomforstørrelse (s. 27). Bemærk,
at billedkvaliteten forringes, når du bruger
digital zoom.
ŸŸ Bemærkninger
• Undgå
at tildække den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande.
• Tag teleobjektivet (ekstraudstyr) af.
• Den maksimale optageafstand med brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 meter.
WIDE SELECT
Når du optager billeder, kan du vælge
billedformatet alt efter det tilsluttede tv. Se
også betjeningsvejledningen til tv'et.
Optager billeder til den fulde skærm på en
16:9 (bredformat) tv-skærm.
4:3(
)
Optager billeder til den fulde skærm på en
4:3 tv-skærm.
ŸŸ Bemærkninger
• Indstil
[TV TYPE] korrekt alt efter det tv, der er
tilsluttet til afspilning (s. 35).
OFF
Op til 15 × zoom udføres optisk.
30×
Op til 15 × zoom udføres optisk, og
herefter udføres op til 30 × zoom digitalt.
180×
Op til 15 × zoom udføres optisk, og
herefter udføres op til 180 × zoom digitalt.
STEADYSHOT
Du kan korrigere for camcorderrystelse
(standardindstillingen er [ON]). Indstil
[STEADYSHOT] til [OFF] ( ), når du
bruger et stativ (ekstraudstyr), så bliver
billedet naturligt.
Tilpasning af camcorderen
16:9 WIDE
Feltets højre side viser den digitale
zoomfaktor. Zoomzonen vises, når du vælger
zoomniveauet.
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk lav
lukkerhastighed)
Ved optagelse i mørke omgivelser
formindskes lukkerhastigheden automatisk
til 1/25 sekund (standardindstillingen er
[ON]).
59
GUIDEFRAME
Du kan vise rammen og kontrollere, at
motivet er vandret eller lodret, ved at
indstille [GUIDEFRAME] til [ON].
Rammen optages ikke. Tryk på DISP/
BATT INFO for at få rammen til at
forsvinde.
(Standardindstillingen er [OFF]).
µµ Råd
• Hvis motivet anbringes i styrerammens
tværpunkt, bliver kompositionen afbalanceret.
ZEBRA
Der ses diagonale striber på de dele
af skærmen, hvor lysstyrken er på et
forindstillet niveau.
Det er en praktisk vejledning ved
justering af lysstyrken. Når du ændrer
standardindstillingen, vises .
Zebramønstret optages ikke.
OFF
Zebramønstret vises ikke.
70
Zebramønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 70 IRE.
100
Zebramønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 100 IRE eller højere.
ŸŸ Bemærkninger
• Dele
af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller derover, kan se overeksponerede ud.
µµ Råd
• IRE angiver skærmlysstyrken.
REMAINING SET
ON
Viser altid indikatoren for resterende
mediekapacitet.
60
AUTO
Viser den resterende optagetid for film i
ca. 8 sekunder i følgende situationer.
 Når
camcorderen genkender den resterende
mediekapacitet, når POWER-kontakten er
indstillet på
(Film).
 Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at slå indikatoren fra slukket til tændt, når
POWER-kontakten indstillet på
(Film)
 Når du vælger film-optageindstilling på
HOME MENU
ŸŸ Bemærkninger
• Når
den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren stående på
skærmen.
FLASH MODE
Du kan vælge denne indstillingen af
blitz, når du optager stillbilleder med den
indbyggede blitz eller en ekstern blitz
(ekstraudstyr), der er kompatibel med
camcorderen.
AUTO
Blinker automatisk, når der er
utilstrækkeligt lys i omgivelserne.
ON ( )
Bruger altid blitzen, uanset lysstyrken i
omgivelserne.
FRA ( )
Optager uden blitz.
ŸŸ Bemærkninger
• Den
anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er ca. 0,3 til 2,5 m.
• Fjern eventuelt støv fra blitzlampens overflade,
inden den bruges. Blitzeffekten kan forringes,
hvis varme pga. misfarvning eller støv
formørker lampen.
• /CHG (oplade) -lampen flimrer ved
opladning af blitzen, og forbliver tændt, når
batteriopladningen er gennemført.
• Hvis du bruger blitzen i lyse omgivelser, f.eks.
ved optagelse af et motiv i modlys, er blitzen
ikke altid effektiv.
FLASH LEVEL
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger den indbyggede blitz eller en ekstern
blitz (ekstraudstyr), der er kompatibel med
camcorderen.
HIGH (
)
Gør blitzniveauet højere.
NORMAL ( )
LOW (
)
Gør blitzniveauet lavere.
ON[NO FRAMES] ( )
Registrerer et ansigt ude at vise en
ramme. Det registrerede ansigt optimeres
automatisk.
OFF
Bruger ikke [FACE DETECTION]
-funktion.
ŸŸ Bemærkninger
• Ansigter
registreres ikke altid, afhængigt af
optageforholdene.
• [FACE DETECTION] fungere ikke altid
korrekt, afhængigt af optageforholdene. Indstil
[FACE DETECTION] på [OFF] i dette tilfælde.
REDEYE REDUC
ŸŸ Bemærkninger
• Formindskelse
af røde øjne giver ikke altid
den ønskede effekt som følge af individuelle
forskelle og andre forhold.
FACE DETECTION
Registrerer ansigter og justerer fokus, farve
og eksponering automatisk.
ON ( )
Registrerer et ansigt og viser en ramme
på det. Det registrerede ansigt optimeres
automatisk.
Ramme til ansigtsregistrering
INDEX SET
Camcorderen registrerer ansigter
automatisk under filmoptagelse.
Standardindstillingen er [ON].
Ansigt-ikoner og deres betydning
: Denne ikon vises, når indstillingen er
[ON].
: Denne ikon blinker, når camcorderen
registrerer et ansigt. Ikonen holder op
med at blinke, når ansigtet er registreret i
ansigtsindeks.
: Ikonen vises, når ansigter ikke kan
optages i ansigtsindeks.
For at afspille scener med brug af
ansigtsindeks, se side 32.
Tilpasning af camcorderen
Du kan indstille denne funktion, når du optager
stillbilleder med brug af den indbyggede blitz
eller en ekstern blitz (ekstraudstyr), der er
kompatibel med camcorderen.
Når du indstiller [REDEYE REDUC] på [ON],
og derefter indstiller [FLASH MODE] på
[AUTO] eller [ON], vises . Du kan undgå røde
øjne ved at aktivere forblitzen, før blitzen affyres.
ŸŸ Bemærkninger
• Det
antal ansigter, der kan registreres i en film,
er begrænset.
CONVERSION LENS
Når du bruger et teleobjektiv
(ekstraudstyr), skal denne funktion bruges
til at optage med optimal kompensation for
camcorderrystelse for hvert objektiv.
Du kan vælge [WIDE CONVERSION]
( ) eller [TELE CONVERSION]( ).
(Standardindstillingen er [OFF].)
Ansigtsregistrering-mærke
61
PHOTO SETTINGS
(Punkter til at optage stillbilleder)
* Det viste antal stillbilleder, der kan optages,
gælder for camcorderens maksimale
billedstørrelse. Det faktiske antal stillbilleder,
der kan optages, vises på LCD-skærmen under
optagelse.
ŸŸ Bemærkninger
Tryk på , og derefter .
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME) -menu  side 56
(OPTION) -menu  side 71
Standardindstillingerne er markeret med .
IMAGE SIZE
4.0M (
)
Optager skarpe stillbilleder (2.304 ×
1.728).
3.0M (
)
Optager skarpe stillbilleder i 16:9
(bredformat) (2.304 × 1.296).
1.9M (
)
Giver dig mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativt skarp kvalitet (1.600
× 1.200).
VGA(0.3M) (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal stillbilleder (640 × 480).
Kapacitet for "Memory Stick PRO Duo"'en og
det antal billeder, der kan optages (ca.)*
4.0M
2304 × 1728
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8DK
62
225
475
970
1900
3850
• Den
valgte billedstørrelse er effektiv, mens
(stillbillede) -lampen er tændt.
• Ved brug af en "Memory Stick PRO Duo"
fremstillet af Sony Corporation. Det antal
stillbilleder, der kan optages, varierer afhængigt
af optageforholdene eller typen af "Memory
Stick".
• Du kan optage op til 9.999 stillbilleder på
harddisken.
• Stillbilledopløsningen opnås med det
imponerende antal pixels i Sonys ClearVid
CMOS-sensor og billedbearbejdningssystem
(BIONZ).
µµ Råd
• Du kan bruge en "Memory Stick Duo" med
en kapacitet på under 512 MB til at optage
stillbilleder.
FILE NO. (Filnummer)
SERIES
Tildeler filnumre i rækkefølge, selv om
"Memory Stick PRO Duo"'en udskiftes
med en anden. Filnummeret nulstilles, når
der laves en ny mappe, eller optagemappen
udskiftes med en anden.
RESET
Tildeler filnumre i rækkefølge efter det
højeste eksisterende filnummer på det
aktuelle optagemedie.
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 59.
STEADYSHOT
Se side 59.
GUIDEFRAME
Se side 60.
ZEBRA
Se side 60.
FLASH MODE
Se side 60.
FLASH LEVEL
Se side 61.
REDEYE REDUC
Se side 61.
Se side 61.
CONVERSION LENS
Se side 61.
Tilpasning af camcorderen
FACE DETECTION
63
VIEW IMAGES SET
(Punkter til at tilpasse displayet)
CAMERA DATA
Film
Tryk på , og derefter .
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME) -menu  side 56
(OPTION) -menu  side 71
Stillbillede
Standardindstillingerne er markeret med .
DATA CODE
Viser ved afspilning den information
(datakode), der optages automatisk på
optagetidspunktet.
OFF
Datakode vises ikke.
DATE/TIME
Viser dato og klokkeslæt
CAMERA DATA
Viser camcorder-indstillingsdata.
DATE/TIME
Dato
Klokkeslæt
64
SteadyShot fra
Lysstyrke
Hvidbalance
Forstærkning
Lukkerhastighed
Blænderværdi
Eksponering
µµ Råd
• vises for et billede optaget med blitz.
• Datakoden vises på tv-skærmen, hvis du
tilslutter camcorderen til et tv.
• Indikatoren skifter gennem følgende
sekvenser, når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME]  [CAMERA
DATA]  [OFF] (ingen indikation).
• Afhængigt af mediets tilstand, vises der streger
[--:--:--].
DISPLAY
Du kan vælge det antal miniaturer, der
vises på [VISUAL INDEX] -skærmbilledet.
Miniature  Ordliste (s. 107)
ZOOM LINK
Antallet af miniaturer (6 eller 12) kan
ændres med motorzoomknappen på
camcorderen.*
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan betjene med zoomknapperne på
LCD-skærmen. Du kan også betjene med
knapperne på fjernbetjeningen.
Tilpasning af camcorderen
65
SOUND/DISP SET
(Punkter til at justere lyd og skærmen)
LCD BL LEVEL
(LCD-baggrundslysniveau)
Du kan justere styrken af LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
Tryk på , og derefter .
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
(HOME) -menu  side 56
(OPTION) -menu  side 71
Standardindstillingerne er markeret med .
VOLUME
/
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Gør LCD-skærmen lysere.
Sådan indstiller du
Tryk på
(s. 31).
NORMAL
for at justere lydstyrken
ŸŸ Bemærkninger
• Når
du tilslutter camcorderen til en stikkontakt,
vælges [BRIGHT] automatisk som indstilling.
• Når du vælger [BRIGHT], forkortes
batterilevetiden lidt ved optagelse.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så det
vender imod skærmen udenfor, og lukker LCDpanelet til camcorderhuset, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
µµ Råd
• Denne justering påvirker ikke de optagede
billeder på nogen måde.
BEEP
ON
Der høres en melodi, når du begynder/
standser optagelse eller betjener
kontaktpanelet.
OFF
LCD COLOR
Du kan justere LCD-skærmens farve med
/ .
Annullerer melodien og lukkerlyden.
Lav intensitet
LCD BRIGHT
Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke.
 Juster lysstyrken med
 Tryk på
.
/
.
µµ Råd
• Denne justering påvirker ikke de optagede
billeder på nogen måde.
66
Høj intensitet
µµ Råd
• Denne justering påvirker ikke de optagede
billeder på nogen måde.
OUTPUT SETTINGS
(Punkter ved tilslutning af andre enheder)
Tryk på , og derefter .
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME) -menu  side 56
(OPTION) -menu  side 71
Standardindstillingerne er markeret med .
TV TYPE
Se side 36.
DISP OUTPUT
Viser f.eks. tidskode på LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
Viser f.eks. tidskode på tv-skærmen,
LCD-skærmen.
Tilpasning af camcorderen
LCD PANEL
67
CLOCK/
LANG
(Punkter til at indstille ur og sprog)
Tryk på , og derefter .
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME) -menu  side 56
(OPTION) -menu  side 71
CLOCK SET
Se side 17.
AREA SET
Du kan justere en tidsforskel uden at
standse uret.
Indstil dit lokale område med / , når
du bruger camcorderen i andre tidszoner.
Se "Tidsforskelle i verden" på side 91.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil på [ON] for at rykke tiden 1 time
fremad.
LANGUAGE SET
Du kan vælge det sprog, der skal bruges på
LCD-skærmen.
µµ Råd
• Camcorderen er udstyret med [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit
modersmål blandt valgmulighederne.
68
GENERAL SET
(Andre opsætningspunkter)
NEVER
Camcorderen slukkes ikke automatisk.
ŸŸ Bemærkninger
Tryk på , og derefter .
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME) -menu  side 56
(OPTION) -menu  side 71
Standardindstillingerne er markeret med .
DEMO MODE
µµ Råd
• Demonstrationen bliver midlertidigt afbrudt i
følgende situationer.
 Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO
 Når du trykker på skærmen under
demonstrationen. (Demonstrationen
begynder igen efter ca. 10 minutter)
 Når du drejer POWER-kontakten til
(Stillbillede).
 Når du trykker på
(HOME) eller
(VIEW IMAGES)
CALIBRATION
Se side 96.
A.SHUT OFF (Automatisk slukning)
5min
Camcorderen slukkes automatisk, når du
ikke betjener camcorderen i mere end ca.
5 minutter.
QUICK ON STBY (Quick på
standby)
Du kan indstille den tid, som camcorderen
skal være tændt, før den slukkes i sleepindstilling (s. 27). (Standardindstillingen er
[10min].)
ŸŸ Bemærkninger
• [A.SHUT
OFF] virker ikke under sleepindstilling.
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening)
Standardindstillingen er [ON], så du kan
bruge den medfølgende fjernbetjening
(s. 103).
µµ Råd
• Indstil på [OFF] for at undgå, at camcorderen
reagerer på en kommando sendt af andre
enheders fjernbetjening.
Tilpasning af camcorderen
Standardindstillingen er [ON], så du
kan fremvise demonstrationen i ca. 10
minutter, efter du har drejet POWERkontakten til (Film).
• Når
du tilslutter camcorderen til en stikkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk på
[NEVER].
DROP SENSOR
[DROP SENSOR] er som standard
indstillet på [ON]. Når fald-sensoren har
registreret, at camcorderen har været tabt
( vises), kan optagelse eller afspilning af
optagede billeder blive deaktiveret for at
beskytte den indbyggede harddisk.
ŸŸ Bemærkninger
• Indstil
fald-sensoren på [ON]
(standardindstilling), når du bruger
camcorderen. Ellers kan den indbyggede
harddisk beskadiges, hvis du taber
camcorderen.
69
• Fald-sensoren
aktiveres i en situation hvor
tyngdekraften er ophævet. Når du optager
billeder ved aktiviteter som f.eks. rutsjebaner
eller faldskærmsudspring, kan du indstille
[DROP SENSOR] på [OFF] (
), så faldsensoren ikke aktiveres.
70
Aktivere funktioner vha.
OPTION MENU vises, præcis som det pop
op-vindue, der vises, når du højreklikker på
musen på en computer.
Forskellige funktioner til rådighed vises.
Brug af OPTION MENU
1 Når du bruger camcorderen, skal du
trykke på
(OPTION) på skærmen.
OPTION MENU
3 Nu kan du ændre indstillingen. Tryk
derefter på
.
ŸŸ Bemærkninger
faneblade og punkter, der vises på
• De
skærmbilledet, afhænger af camcorderens
optage/afspilningsstatus på det tidspunkt.
• Nogle punkter vises uden et faneblad.
• OPTION MENU kan ikke bruges under Easy
Handycam-betjening.
(OPTION)
2 Tryk på det ønskede punkt.
Tilpasning af camcorderen
Faneblad
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på et andet
faneblad for at skifte side.
Hvis du ikke kan finde punktet, virker
funktionen ikke i den aktuelle situation.
71
Optagepunkter på OPTION MENU
Punkter
faneblad
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
faneblad
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
faneblad
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
*
Se punkter på OPTION MENU
Side

73

73

73

74

74

74

75

76

76

76

77

77

58

77
Punkter
faneblad
DELETE
DELETE by date
DELETE ALL
faneblad
DIVIDE
ERASE
ERASE ALL
MOVE
*

38

39

39

44

46

46

46

45

45

50

34

31

64

34
45
-- (Et faneblad afhænger af
situationen)
ADD
ADD by date
PRINT
SLIDE SHOW
VOLUME
DATA CODE
SLIDE SHOW SET

77

62
ADD


77
ADD by date

45

60

29

29

50

50

50
* Punkter der også er inkluderet i HOME
MENU.
-- (Intet faneblad)
COPIES
DATE/TIME
SIZE
* Punkter der også er inkluderet i HOME
MENU.
72
Side
Funktioner indstillet i
Punkter, du kun kan indstille på OPTION
MENU, bliver beskrevet nedenfor.
Standardindstillingerne er markeret med .
FOCUS
OPTION MENU
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere brændpunktet for
at rette det mod et motiv, der ikke er midt
på skærmen.
Du kan justere fokus manuelt. Du kan
vælge denne funktion, når du bevidst vil
fokusere på et bestemt motiv.
 Tryk på [MANUAL].
 vises.
 Tryk på
(fokusering på motiver på nært
hold)/
(fokusering på fjerne motiver), så
fokuseringen bliver skarp. vises, når fokus
ikke kan justeres tættere på. vises, når
fokus ikke kan justeres længere væk.
 Tryk på
.
ŸŸ Bemærkninger
• Den
minimale afstand mellem camcorderen og
motivet, der er nødvendig for at opretholde en
skarp fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80
cm for telefoto.
µµ Råd
• Det er nemmere at fokusere på motivet, hvis
motorzoomknappen bevæges mod
T (telefoto), så fokus justeres, og derefter mod
W (vidvinkel), så zoom til optagelse justeres.
Når du vil optage et motiv på nært hold, skal du
bevæge motorzoomknappen til W (vidvinkel),
og derefter justere fokus.
• Brændviddeinformationen (den afstand, hvor
der fokuseres på motivet - til når det er mørkt
og vanskeligt at justere fokus) vises i nogle få
sekunder i følgende tilfælde. (Den bliver ikke
vist korrekt, hvis du bruger et teleobjektiv
(ekstraudstyr).)
 Når fokusindstilling skiftes fra automatisk til
manuel.
 Når du indstiller fokus manuelt.
Tryk på [AUTO]  [END] i trin  for at
justere fokus automatisk.
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk på [MANUAL].
TELE MACRO
Det er praktisk ved optagelse af små
motiver som f.eks. blomster eller insekter.
Du kan sløre baggrunden, så motivet
fremstår mere skarpt.
Når du indstiller [TELE MACRO] på [ON]
( ), bevæges zoom (s. 27) automatisk til
øverst på T (telefoto) -siden, så motiver kan
optages på nært hold, ned til ca. 57 cm.
Tilpasning af camcorderen
Tryk på [AUTO] 
i trin  for at
justere fokus automatisk.
 Tryk på motivet på skærmen.
 vises.
 Tryk på [END].
For at annullere skal du trykke på [OFF]
eller zoome til vidvinkel (W-side).
ŸŸ Bemærkninger
• Når
du optager et fjernt motiv, kan fokusering
være vanskelig og kan tage nogen tid.
• Juster fokus manuelt ([FOCUS], s. 73), når det
er svært at fokusere automatisk.
73
EXPOSURE
SCENE SELECTION
Du kan fastsætte lysstyrken for et billede
manuelt. Juster lysstyrken, når motivet er
for lyst eller for mørkt.
Du kan optage billeder effektivt i forskellige
situationer.
AUTO
Vælges for automatisk at optage billeder
effektivt uden [SCENE SELECTION]
-funktionen.
TWILIGHT* (
 Tryk på [MANUAL].
vises.
 Juster eksponeringen ved at trykke på
.
 Tryk på
.
)
Vælges for at fastholde den formørkede
stemning i fjerne omgivelser for scener i
tusmørke.
/
Tryk på [AUTO] 
i trin  for at
stille tilbage på automatisk eksponering.
TWILIGHT PORT. (
)
Vælg denne for at få et motiv i forgrunden
på natoptagelser.
SPOT METER (Fleksibel
punktmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages i passende
lysstyrke, selv om der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver i projektørlys på en scene.
CANDLE ( )
Vælges for at fastholde den dæmpede
stemning i en scene med levende lys.
SUNRISE&SUNSET* (
 Tryk på det punkt, hvor du vil fastsætte og
justere eksponeringen på skærmen.
vises.
 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO]  [END] i trin  for at
stille tilbage på automatisk eksponering.
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk på [MANUAL].
74
)
Vælges for at gengive stemningen i scener
som f.eks. solnedgange eller solopgange.
FIREWORKS* (
)
Vælges for at tage smukke optagelser af
fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
)
Vælges for at lave skarpe optagelser
af fjerne motiver. Denne indstilling
forhindrer også, at camcorderen fokuserer
på glas eller metalgitre i vinduer mellem
camcorderen og motivet.
ŸŸ Bemærkninger
• Hvis
du trykker på [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.] -indstillingen.
• Selv om du indstiller [TWILIGHT PORT.],
mens
(Stillbillede) -lampen er tændt,
ændres indstillingen til [AUTO], når
(Film)
-lampen tændes.
WHITE BAL. (Hvidbalance)
PORTRAIT (
)
Vælges for at fremhæve motivet, og giver
en blød baggrund til motiver som f.eks.
mennesker eller blomster.
Du kan justere farvebalancen efter
lysstyrken i optageomgivelserne.
AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Udendørs
SPOTLIGHT** (
)
 Natoptagelser,
neonreklamer og fyrværkeri
eller solnedgang
 I belysning fra lysstofrør til dagslys
 Solopgang
INDOOR ()
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
 Indendørs
BEACH** (
)
Vælges for at optage havets eller en søs
blå farve.
 Ved
festscener eller i studier, hvor
lysforholdene ændres hurtigt.
 Ved belysning fra videolamper i et studie,
eller natriumlamper eller glødelignende
farvelamper.
ONE PUSH (
SNOW** (
)
Vælges for at tage klare billeder af et hvidt
landskab.
* Justeres til kun at fokusere på motiver, der er
længere væk.
**Justeres til ikke at fokusere på motiver, der er
på nært hold.
Tilpasning af camcorderen
Vælges for at undgå, at ansigter bliver for
hvide, når motiver er oplyst af stærkt lys.
)
Hvidbalancen bliver justeret alt efter lyset i
omgivelserne.
Tryk på [ONE PUSH].
Indfang et hvidt motiv, f.eks. et stykke
papir, der udfylder skærmen under de
samme lysforhold, som du vil optage
motivet.
Tryk på [ ].
blinker hurtigt. Når hvidbalancen
er justeret og gemt i hukommelsen,
holder indikatoren op med at blinke.
75
ŸŸ Bemærkninger
• Indstil
[WHITE BAL.] på [AUTO] eller juster
farven i [ONE PUSH] i belysning fra hvide eller
kolde hvide lysstofrør.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du blive ved
med at optage et hvidt motiv, mens
blinker
hurtigt.
• blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kunne indstilles.
• Når [ONE PUSH] er valgt, skal du, hvis
bliver ved med at blinke, efter du har trykket på
, indstille [WHITE BAL.] på [AUTO].
• Når du indstiller [WHITE BAL.], indstilles
[SCENE SELECTION] automatisk på [AUTO].
µµ Råd
• Hvis du har skiftet batteriet, eller du har taget
camcorderen med udendørs fra indendørs,
mens [AUTO] var valgt, skal du rette
camcorderen mod et hvidt motiv i nærheden
med [AUTO] i ca. 10 sekunder for at få en
bedre justering af farvebalance.
• Hvis du ændrer indstillingerne af [SCENE
SELECTION] eller flytter camcorderen med
udendørs, mens hvidbalancen indstilles med
[ONE PUSH], skal du gentage [ONE PUSH]
-betjeningen.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du indstiller [COLOR SLOW SHTR]
på [ON], kan du optage et billede med
stærkere farver, selv i mørke omgivelser.
vises på skærmen.
For at annullere [COLOR SLOW SHTR]
skal du trykke på [OFF].
ŸŸ Bemærkninger
• Juster
fokus manuelt ([FOCUS], s. 73), når det
er svært at fokusere automatisk.
• Camcorderens lukkerhastighed ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan gøre
billedets bevægelse langsommere.
SUPER NIGHTSHOT
76
Billedet optages med maksimalt 16 gange
følsomheden for NightShot-optagelse,
hvis du indstiller [SUPER NIGHTSHOT]
på [ON], mens NIGHTSHOT-kontakten
(s. 28) også er indstillet på ON.
vises på skærmen.
For at annullere skal du trykke på [OFF].
ŸŸ Bemærkninger
• Brug
ikke [SUPER NIGHTSHOT] i lyse
omgivelser. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Undgå at tildække den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande.
• Tag teleobjektivet (ekstraudstyr) af.
• Juster fokus manuelt ([FOCUS], s. 73), når det
er svært at fokusere automatisk.
• Camcorderens lukkerhastighed ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan gøre
billedets bevægelse langsommere.
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse til intervallet mellem
scener.
 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (ved fade
ind) eller [REC] (ved fade ud) -indstilling, og
tryk derefter på
.
 Tryk på START/STOP.
Fader-indikatoren holder op med at blinke
og forsvinder, når fade-funktionen er
gennemført.
For at annullere faderen, før du begynder
betjening, skal du trykke på [OFF] i trin .
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
Fade ud
WHITE FADER
BLACK FADER
Fade ind
D.EFFECT (Digitaleffekt)
Når du vælger [OLD MOVIE], vises , og
du kan give billeder en effekt som i gamle
film.
For at annullere [D.EFFECT], skal du
trykke på [OFF].
PICT.EFFECT (Billedeffekt)
Du kan tilføje specialeffekter til et billede
under optagelse.
vises.
OFF
Bruger ikke funktionen [PICT. EFFECT].
SEPIA
Billeder vises sepiafarvede (brune).
B&W
Billeder vises i sort-hvid.
PASTEL
BLT-IN ZOOM MIC (Indbygget
zoom-mikrofon)
Optager forskellige typer surroundsound,
og konverterer dem til det bestemte
niveau.
LOW (
)
Optager surroundsound virkelighedstro.
Denne indstilling er ikke egnet til at
optage samtaler.
SELF-TIMER
Når du indstiller denne på [ON], vises .
Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen.
Et stillbillede optages efter ca. 10 sekunder.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
µµ Råd
• Du kan også betjene ved at trykke på PHOTO
på fjernbetjeningen (s. 103).
Tilpasning af camcorderen
Billeder ligner en lys pasteltegning.
NORMAL
Når du indstiller [BLT-IN ZOOM
MIC] på [ON] ( ), kan du optage en
film med retningsbestemt lyd, når du
bevæger motorzoomknappen eller trykke
på zoomknapperne på LCD-rammen
(Standardindstillingen er [OFF]).
MICREF LEVEL (Mikrofonreferenceniveau)
Du kan vælge mikrofonniveauet for
optagelyden.
Vælg [LOW], når du vil optage flot og
kraftig lyd i en koncertsal el.lign.
77
Fejlsøgning
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer ved brug af
camcorderen, kan du bruge følgende tabel
til at løse problemet. Afbryd strømkilden
og kontakt en Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.
.
•Generel
betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening.......................... 78
.
•Batterier/Strømkilder.
............................... 79
.
•LCD-skærm.
............................................... 80
.
•"Memory
Stick PRO Duo"........................ 80
.
•Optagelse....................................................
80
.
•Afspilning...................................................
82
.
•Afspilning
af billeder gemt på en
"Memory Stick PRO Duo" på andre
enheder....................................................... 83
.
•Redigere
billeder på camcorderen........... 83
.
•Kopiering/tilslutning
til andre
enheder....................................................... 84
.
•Funktioner
der ikke kan bruges på samme
tid................................................................. 84
Bemærkninger før du sender camcorderen
til reparation
• Camcorderen
kan kræve initialisering eller
ændring af camcorderens aktuelle harddisk,
afhængigt af problemet. I så fald bliver dataene
gemt på harddisken slettet. Sørg for at gemme
dataene fra harddisken (s. 37) på andre medier
(sikkerhedskopi), før camcorderen sendes til
reparation. Vi yder ikke erstatning for eventuelt
tab af harddiskdata.
• For at kunne undersøge problemet ved
reparation kan det blive nødvendigt at
kontrollere en lille mængde data gemt på
harddisken. Sony-forhandleren kopierer eller
gemmer ikke dine data.
Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening
Strømmen slås ikke til.
78
•Sæt
et opladet batteri på camcorderen
(s. 13).
•Forbind
lysnetadapterens stik til
stikkontakten (s. 13).
•Sæt
camcorderen godt fast på Handycam
Station (s. 13).
Camcorderen virker ikke, selv om
strømmen er slået til.
•Det
tager nogle sekunder, før camcorderen
er klar til at optage, efter strømmen er slået
til. Det er ikke en funktionsfejl.
•Afbryd
lysnetadapteren fra stikkontakten
eller tag batteriet ud, og tilslut den derefter
igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne
stadig ikke virker, skal du trykke på
RESET (s. 101) med en spids genstand.
(Hvis du trykker på RESET, nulstilles alle
indstillinger, herunder indstilling af uret.)
•Camcorderens
temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå køligt i et
stykke tid.
•Camcorderens
temperatur er meget lav.
Sluk camcorderen og bring den til varme
omgivelser. Lad camcorderen stå der i et
stykke tid, og tænd derefter camcorderen.
Knapper virker ikke.
•Under
Easy Handycam-betjening kan
følgende knapper/funktioner ikke bruges.
(baggrundslys) -knap (s. 28)
Afspilningszoom (s. 33)
Tænde og slukke LCDbaggrundsbelysningen (trykke på DISP/
BATT INFO og holde i nogle sekunder)
(s. 19)
(OPTION) -knappen vises ikke.
•OPTION
MENU kan ikke bruges under
Easy Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
•Under
Easy Handycam-betjening bliver
næsten alle menupunkterne automatisk sat
til standardindstillingerne.
•Under
Easy Handycam-betjening fastsættes
nogle menupunkter som følger.
[REC MODE]: [SP]
[DATA CODE]: [DATE/TIME]
•Følgende
menupunkter stilles tilbage
til standard, når du indstiller POWERkontakten på OFF (CHG) i mere end 12
timer.
[FOKUS]
[SPOT FOCUS]
[EKSPONERING]
[SPOT METER]
[SCENE SELECTION]
[WHITE BAL.]
[MICREF LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[DROP SENSOR]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
Selv om du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
•Det
skyldes, at strømmen har været slået til
i lang tid. Det er ikke en funktionsfejl.
Den medfølgende fjernbetjening virker
ikke.
•Indstil
[REMOTE CTRL] på [ON] (s. 69).
•Sæt
et batteri i batteriholderen med
+/– polerne korrekt vendt i forhold til +/–
mærkerne (s. 103).
•Fjern
eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren.
•Undgå
at rette fjernbetjeningssensoren
mod stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller
ovenlys. Ellers kan fjernbetjeningen ikke
fungere korrekt.
Der er funktionsfejl på en anden DVDenhed, når du bruger den medfølgende
fjernbetjening.
•Vælg
en anden fjernbetjeningsindstilling
end DVD 2 for din DVD-enhed, eller dæk
sensoren på din DVD-enhed med sort
papir.
Batterier/Strømkilder
Fejlsøgning
•Under
Easy Handycam-betjening
bibeholdes indstillingerne for følgende
menupunkter, som de var før Easy
Handycam-betjening.
[FILE NO.]
[VOLUME]
[TV TYPE]
[
DISPLAY]
[BEEP]
[
INDEX SET]
[CLOCK SET]
[AREA SET]
[SUMMERTIME]
[WIDE SELECT]
[
IMAGE SIZE]
[DEMO MODE]
[TIMING]
[
LANGUAGE SET]
[RECORD SOUND]
[MOVIE MEDIA SET]
[PHOTO MEDIA SET]
[BLITZINDSTILLING]
[AUDIO MODE]
[CONVERSION LENS]
Camcorderen bliver varm.
Strømmen slår pludselig fra.
•Når
du ikke har betjent camcorderen
i ca. 5 minutter, slukkes camcorderen
automatisk (A.SHUT OFF). Indstillingen
af [A.SHUT OFF] (s. 69) skal ændres.
Eller slå strømmen til igen eller brug
lysnetadapteren.
•Strømmen
slås automatisk fra, hvis den
tid, du indstiller i [QUICK ON STBY],
passeres under sleep-indstilling. I så fald
skal strømmen slås til igen.
•Oplad
batteriet (s. 13).
/CHG (oplade) -lampen tændes ikke,
mens batteriet oplades.
•Drej
POWER-kontakten til OFF (CHG)
(s. 13).
79
•Sæt
batteriet korrekt på camcorderen
(s. 13).
•Tilslut
lysnetledningen korrekt til
stikkontakten.
•Batteriopladningen
er gennemført (s. 13).
•Sæt
camcorderen godt fast på Handycam
Station (s. 13).
/CHG (oplade) -lampen blinker, mens
batteriet oplades.
•Sæt
batteriet korrekt på camcorderen
(s. 13). Hvis problemet ikke kan løses, skal
du tage lysnetadapteren ud af stikkontakten
og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet
kan være beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
•Temperaturen
i omgivelserne er for høj
eller for lav. Det er ikke en funktionsfejl.
•Batteriet
er ikke opladet tilstrækkeligt. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet ikke
kan løses, skal batteriet udskiftes med et
nyt (s. 13).
•Den
angivne tid er ikke altid korrekt,
afhængigt af brugsforholdene.
Batteriet aflades hurtigt.
•Temperaturen
i omgivelserne er for høj
eller lav. Det er ikke en funktionsfejl.
•Batteriet
er ikke opladet tilstrækkeligt. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet ikke
kan løses, skal batteriet udskiftes med et
nyt (s. 13).
LCD-skærm
Menupunkterne bliver grå.
•Du
kan ikke vælge punkter, der er grå, i
den aktuelle optage/afspilningssituation.
•Der
er nogle funktioner, som ikke kan
aktiveres på samme tid (s. 84).
Knapperne vises ikke på
kontaktpanelet.
•Tryk
let på LCD-skærmen.
•Tryk
på DISP/BATT INFO på
camcorderen (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (s. 19).
Knapperne på kontaktpanelet virker
ikke korrekt, eller virker slet ikke.
•Juster
kontaktpanelet ([CALIBRATION])
(s. 96).
“Memory Stick PRO Duo”
Du kan ikke betjene funktioner med
brug af "Memory Stick PRO Duo"'en.
•Hvis
du bruger en "Memory Stick PRO
Duo", der er formateret på en computer,
skal den formateres igen på camcorderen
(s. 53).
Du kan ikke slette billeder, der er gemt
på "Memory Stick PRO Duo"'en, eller
formatere denne.
•Det
maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmbilledet på en gang,
er 100.
•Du
kan ikke slette billeder, som er
skrivebeskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet angives ikke korrekt
eller blinker.
•Filen
er beskadiget.
•Filformatet
understøttes ikke af
camcorderen (s. 93). Brug et filformat, der
understøttes.
Optagelse
Se også "Memory Stick PRO Duo" (s. 80).
Der optages ikke billeder, når der
trykkes på START/STOP eller PHOTO.
80
•Afspilningsskærmbilledet
vises. Indstil
camcorderen på optagestandby (s. 26).
•Optagemediet
er fyldt op. Slet unødvendige
billeder (s. 38).
•Det
samlede antal filmscener eller
stillbilleder overstiger mediets
optagekapacitet (s. 62, 92). Slet
unødvendige billeder (s. 38).
•Mens
[DROP SENSOR] (s. 69) er aktiveret,
kan du ikke optage billeder.
•Du
kan ikke optage billeder i sleepindstilling. Annuller QUICK ON (s. 27).
•Camcorderen
optager det billede, du netop
har optaget, på mediet. Du kan ikke lave en
ny optagelse i dette tidsrum.
•Camcorderens
temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå køligt i et
stykke tid.
•Camcorderens
temperatur er meget lav.
Sluk camcorderen og bring den til varme
omgivelser. Lad camcorderen stå der i et
stykke tid, og tænd derefter camcorderen.
Du kan ikke optage et stillbillede.
Adgangslampen forbliver tændt,
selvom du standser optagelse.
•Camcorderen
optager det billede, du netop
har optaget, på mediet.
Optagevinklen ser forskellig ud.
•Optagevinklen
kan variere, afhængigt
af camcorderens tilstand. Det er ikke en
funktionsfejl.
Blitzen virker ikke.
•Du
kan ikke bruge blitz, når du tager
stillbilleder, mens du optager en film.
•Selv
om automatisk blitz eller
(Automatisk formindskelse af røde øjne) er
valgt, kan du ikke bruge blitzen med:
[SUPER
NIGHTSHOT]
[CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] i [SCENE
SELECTION]
[MANUAL] i [EXPOSURE]
[SPOT METER]
[TWILIGHT],
Den faktiske optagetid for film
er mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for mediet.
•Afhængigt
af optageforholdene, kan tiden
til rådighed for optagelse blive kortere,
f.eks. ved optagelse af et motiv i hurtig
bevægelse (s. 58).
Optagelse standser.
•Camcorderens
temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå køligt i et
stykke tid.
•Camcorderens
temperatur er meget lav.
Sluk camcorderen og bring den til varme
omgivelser. Lad camcorderen stå der i et
stykke tid, og tænd derefter camcorderen.
•Hvis
der er konstante rystelser, kan
optagelse standse.
Fejlsøgning
•Du
kan ikke optage et stillbillede sammen
med:
[SMTH SLW REC]
[FADER]
[D.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
NightShot
Der er en tidsforskel mellem det punkt,
hvor du trykker på START/STOP, og det
punkt, hvor filmoptagelsen begynder/
standser.
camcorderen kan der være en mindre
•På
tidsforskel mellem det punkt, hvor du
trykker på START/STOP, og det faktiske
punkt, hvor den optagede film begynder/
standser. Det er ikke en funktionsfejl.
Automatisk fokus virker ikke.
•Indstil
[FOCUS] på [AUTO] (s. 73).
•Optageforholdene
er uegnede til
automatisk fokus. Juster fokus manuelt
(s. 73).
81
[STEADYSHOT] virker ikke.
•Indstil
[STEADYSHOT] på [ON] (s. 59).
•[STEADYSHOT]
kan ikke altid korrigere
for kraftige rystelser.
Der kommer sorte bånd, når du
optager en tv- eller computerskærm.
•Indstil
[STEADYSHOT] på [OFF] (s. 59).
[SUPER NIGHTSHOT] kan ikke betjenes.
De motiver, der passerer meget hurtigt
forbi rammen, ser krumme ud.
•Dette
fænomen kaldes brændplan. Det
er ikke en funktionsfejl. På grund af den
måde, som billedenheden (CMOS-sensor)
udlæser billedsignaler, kan de motiver, der
passerer hurtigt forbi rammen, se krumme
ud, afhængigt af optageforholdene.
Der ses små hvide, røde, blå eller
grønne pletter på skærmen.
•Pletterne
vises, når du optager med
[SUPER NIGHTSHOT] eller [COLOR
SLOW SHTR]. Det er ikke en funktionsfejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
•Indstil
NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(s. 28).
Billedet ser lyst ud på skærmen, og
motivet vises ikke på skærmen.
•Indstil
NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(s. 28).
Billedet ser mørkt ud på skærmen, og
motivet vises ikke på skærmen.
•Tryk
på DISP/BATT INFO og hold i nogle
sekunder for at slå baggrundsbelysningen
til (s. 19).
Der ses vandrette striber på billedet.
•Det
sker ved optagelse af billeder i
belysning fra lysstofrør, natriumlamper
eller kviksølvlamper. Det er ikke en
funktionsfejl.
82
•Indstil
NIGHTSHOT-kontakten på ON.
[COLOR SLOW SHTR] virker ikke
korrekt.
•[COLOR
SLOW SHTR] virker ikke
altid korrekt i fuldstændigt mørke. Brug
NightShot eller [SUPER NIGHTSHOT].
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
•Du
kan ikke justere [LCD BL LEVEL], når:
LCD-panelet er lukket på camcorderen
med LCD-skærmen vendende udad.
Der strømforsynes fra lysnetadapteren.
Afspilning
Billeder kan ikke afspilles.
•Indstil
mediet for det billede, du vil afspille,
ved at trykke på (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE MEDIA
SET]/[PHOTO MEDIA SET] (s. 20).
Stillbilleder kan ikke afspilles.
•Stillbilleder
kan ikke afspilles, hvis
du har ændret filer eller mapper, eller
har redigeret dataene på en computer.
(Filnavnet blinker i så fald.) Det er ikke en
funktionsfejl (s. 94).
•Stillbilleder
optaget på andre enheder kan
ikke altid afspilles eller vises ikke altid
i den faktiske størrelse. Det er ikke en
funktionsfejl (s. 94).
"
" er angivet på et billede på
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet.
•Indlæsning
af dataene kan være mislykket.
Det kan blive angivet korrekt, hvis du slår
strømmen fra og derefter slår den til igen,
eller tager "Memory Stick PRO Duo"'en ud
og sætter den i igen et par gange.
•Den
kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget med andre enheder, redigeret på en
computer og lign.
•Lysnetadapteren
eller batteriet kan være
blevet fjernet fra camcorderen, mens
adgangslampen blinkede, lige efter
optagelse sluttede. Som følge heraf kan
billeddataene være beskadiget, og
kan
blive vist.
" " er angivet på et billede på
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet.
•Udfør
[REPAIR IMG.DB F.] (s. 55). Hvis
det stadig vises, skal du slette billedet
mærket med
(s. 38).
•Skru
op for lydstyrken (s. 31).
•Der
kommer ingen lyd, når LCD-panelet er
lukket. Åbn LCD-panelet.
•Når
du optager lyd med [MICREF LEVEL]
(s. 77) indstillet på [LOW], kan det være
vanskeligt at høre den optagede lyd.
•For
[SMTH SLW REC] kan du ikke optage
lyde under optagelse (ca. 3 sekunder).
Venstre og højre lyd høres
uafbalanceret ved afspilning på
computere eller andre enheder.
•Det
sker, når lyd optaget i 5.1-kanals
surround konverteres til 2-kanals (normal
stereolyd) med en computer eller anden
enhed (s. 27). Det er ikke en funktionsfejl.
•Lydkonverteringen
skal ændres
(downmix) ved afspilning på 2-kanals
stereoenheder. Se betjeningsvejledningen
til afspilningsenheden for nærmere
oplysninger.
•Lyden
skal ændres til 2-kanals, når du laver
Afspilning af billeder gemt på en
"Memory Stick PRO Duo" på andre
enheder
Billeder kan ikke afspilles eller
"Memory Stick PRO Duo"'en genkendes
ikke.
•Enheden
understøtter muligvis ikke
"Memory Stick PRO Duo".
Redigere billeder på camcorderen
Der kan ikke redigeres.
•Der
er ikke optaget nogen billeder.
•Der
kan ikke redigeres på grund af billedets
tilstand.
Der kan ikke tilføjes film på
afpilningslisten.
•Mediet
er fyldt op, eller der er tilføjet mere
end 99 film. Slet unødvendige film (s. 46).
•Du
kan ikke tilføje stillbilleder på
afpilningslisten.
Fejlsøgning
Der høres ingen lyd, eller kun lyd på et
lavt niveau, ved afspilning.
en disk med den medfølgende software
"Picture Motion Browser".
•Optag
lyd med [AUDIO MODE] indstillet
på [2ch STEREO] (s. 58).
En film kan ikke deles.
•En
film, der er for kort, kan ikke deles.
•En
film, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke deles.
Et stillbilleder kan ikke tages fra en
film.
•Det
medie, hvor du vil gemme stillbilleder,
er fyldt op.
83
Kopiering/tilslutning til andre
enheder
Du kan ikke høre lyden.
•Der
kommer ingen lyd, når du kun
tilslutter en enhed via S VIDEO-stikket.
Tilslut også de hvide og røde stik på A/Vtilslutningskablet (s. 35).
Afspilningens billedformat er ikke
korrekt, når camcorderen tilsluttes til
tv'et.
•Indstil
[TV TYPE] i overensstemmelse
med dit tv (s. 35).
Du kan ikke kopiere korrekt med brug
af A/V-tilslutningskablet.
•A/V-tilslutningskablet
er ikke
tilsluttet korrekt. Kontroller, at A/Vtilslutningskablet er tilsluttet til det
korrekte stik, dvs. til indgangsstikket på en
anden enhed ved kopiering af et billede fra
camcorderen (s. 47).
Funktioner der ikke kan bruges på
samme tid
Den følgende liste viser eksempler
på kombinationer af funktioner og
menupunkter, som ikke fungerer.
Kan ikke bruge
På grund af følgende
indstillinger
Baggrundslys
[FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION],
[MANUAL] i
[EXPOSURE], [SPOT
METER]
[OLD MOVIE]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION],
[SMTH SLW REC],
[FADER]
[WIDE SELECT]
[AUTO SLW
SHUTTR]
84
Kan ikke bruge
På grund af følgende
indstillinger
[SPOT FOCUS]
[TELE MACRO]
[EKSPONERING]
[SCENE SELECTION]
[SCENE SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[SMTH SLW REC]
[SPOT METER]
[SCENE
SELECTION]
[WHITE BAL.]
[ONE PUSH] i
[WHITE BAL.]
[COLOR SLOW
SHTR]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER]
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
[D.EFFECT], [FADER]
[D.EFFECT], [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Kan ikke bruge
På grund af følgende
indstillinger
[FACE
DETECTION]
NightShot, [SMTH
SLW REC], [DIGITAL
ZOOM], [FOCUS],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE],
[SPOT METER],
[TWILIGHT],
[TWILIGHT
PORT.], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT],
[BEACH], [SNOW],
[WHITE BAL.],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT], [PICT.
EFFECT]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[MICREF LEVEL]
Fejlsøgning
85
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
Advarselsindikatorer
(Advarsel vedrørende camcorderens
harddisk )*
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen.
Kontakt en Sony-forhandler eller et lokalt
autoriseret Sony-serviceværksted, hvis
problemet ikke kan løses, selv om du har
forsøgt et par gange.
C:04:00
C:(eller E:) :
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:
•Batteriet
er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie H). Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie H) (s. 94).
•Forbind
lysnetadapterens DC-stik
forsvarligt til DC IN-stikket på Handycam
Station eller camcorderen (s. 13).
C:13: / C:32:
•Fjern
strømkilden. Tilslut den igen, og
betjen derefter camcorderen.
•Tænd
camcorderen igen.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
•Der
er opstået en funktionsfejl, som
du ikke selv kan afhjælpe. Kontakt en
Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-serviceværksted. Oplys dem om den
femcifrede kode, der begynder med "E".
101-0001 (Advarselsindikator
vedrørende filer)
Langsomt blinkende
•Filen
er beskadiget.
•Filen
er ulæselig.
86
Hurtigt blinkende
•Der
kan være sket en fejl med harddisken i
camcorderen.
(Advarsel vedrørende camcorderens
harddisk )*
Hurtigt blinkende
•Camcorderens
harddisk er fyldt
•Der
kan være sket en fejl med harddisken i
camcorderen.
 (Advarsel vedrørende
batteriniveau)
Langsomt blinkende
•Batteriet
er næsten brugt op.
•Afhængigt
af betjening, omgivelser eller
batteritilstand kan  blinke, selv om der
er ca. 20 minutter tilbage.
(Advarsel vedrørende høj
temperatur)
Langsomt blinkende
•Camcorderens
temperatur er ved at blive
højere. Sluk camcorderen og lad den stå
køligt i et stykke tid.
Hurtigt blinkende*
•Camcorderens
temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå køligt i et
stykke tid.
(Advarsel vedrørende lav
temperatur)*
Hurtigt blinkende
•Camcorderens
temperatur er meget lav.
Varm camcorderen op.
(Advarselsindikator vedrørende
"Memory Stick PRO Duo")
Langsomt blinkende
•Den
ledige plads til at optage billeder er
ved at løbe ud. Se side 2 vedrørende den
type "Memory Stick", du kan bruge med
camcorderen.
•Der
er ikke sat en "Memory Stick PRO
Duo" i (s. 21).
Hurtigt blinkende
•Der
er ikke tilstrækkelig ledig plads til at
optage billeder. Slet unødvendige billeder,
eller formater "Memory Stick PRO Duo"'en
efter at have gemt billederne på et andet
medie (s. 37, 38, 53).
•Billeddatabasefilen
er beskadiget (s. 55).
(Advarselsindikatorer vedrørende
formatering af "Memory Stick PRO
Duo")*
•"Memory
Stick PRO Duo"'en er beskadiget.
•"Memory
Stick PRO Duo"'en er ikke
formateret korrekt (s. 53, 93).
•Der
er sat en inkompatibel "Memory Stick
Duo" i (s. 93).
 (Advarselsindikator vedrørende
skrivebeskyttelse af "Memory Stick
PRO Duo"'en)*
•Adgang
til "Memory Stick PRO Duo"'en
blev begrænset på en anden enhed.
(Advarselsindikator vedrørende
blitzen)
Hurtigt blinkende
•Der
er noget galt med blitzen.
(Advarselsindikator vedrørende
camcorderrystelse)
•Lysmængden
er ikke tilstrækkelig, så der
opstår nemt camcorderrystelse. Brug blitzen.
(Advarselsindikator vedrørende
fald-sensor)
•Fald-sensor-funktionen
(s. 69) er aktiveret,
og har registreret, at camcorderen har
været tabt.
Derfor træffer camcorderen
foranstaltninger for at beskytte harddisken.
Optagelse/afspilning kan blive desaktiveret
som følge heraf.
•Fald-sensor-funktionen
garanterer ikke
beskyttelse af harddisken i alle mulige
situationer. Brug camcorderen under
stabile forhold.
(Advarselsindikator vedrørende
stillbilledoptagelse)
•Mediet
er fyldt op.
•Stillbilleder
kan ikke optages under
bearbejdning. Vent et øjeblik, og optag
derefter.
Fejlsøgning
(Advarselsindikator vedrørende
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
•Camcorderen
er ustabil, så der opstår
nemt camcorderrystelser. Hold
camcorderen stabilt med begge hænder,
og optag billedet. Bemærk dog, at
advarselsindikatoren for camcorderrystelse
ikke forsvinder.
* Du hører en melodi, når advarselsindikatorerne
vises på skærmen (s. 66).
Beskrivelse af advarselsmeddelelser
Følg instruktionerne, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
ýý Medie
HDD format error.
•Camcorderens
harddisk er sat op på en
anden måde end standardformatet. Ved at
udføre [MEDIA FORMAT] (s. 53) vil du
muligvis kunne bruge camcorderen. Dette
sletter alle data på harddisken.
87
Data error.
•Der
opstod en fejl ved læsning eller
skrivning på camcorderens harddisk. Det
kan ske, når camcorderen udsættes for
vedvarende stød.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file?
•Billeddatabasefilen
er beskadiget. Når
du trykker på [YES], oprettes der en ny
billeddatabasefil. De gamle optagede
billeder på mediet kan ikke afspilles
(Billedfiler er ikke beskadiget). Hvis du
udfører [REPAIR IMG.DB F.] efter at have
oprettet ny information, kan afspilning
af de gamle optagede billeder blive mulig.
Hvis det ikke virker, skal billedet kopieres
med den medfølgende software.
Buffer overflow
•Du
kan ikke optage, fordi fald-sensoren
registrerer, at camcorderen er faldet
gentagne gange. Hvis der er konstant risiko
for at tabe camcorderen, skal du indstille
[DROP SENSOR] på [OFF], så vil du
kunne optage billedet igen (s. 69).
Recovering data.
•Camcorderen
forsøger at genoprette data
automatisk, hvis dataskrivning ikke blev
udført korrekt.
This Memory Stick is not formatted
correctly.
•Kontroller
formatet, og formater derefter
"Memory Stick PRO Duo"'en med
camcorderen, hvis det er nødvendigt
(s. 53).
Memory Stick folders are full.
•Du
kan ikke lave mapper, der overskrider
999MSDCF. Du kan ikke lave eller slette
mapper, der er lavet med camcorderen.
•Du
bliver nødt til at formatere "Memory
Stick PRO Duo"'en (s. 53), eller slette dem
med din computer.
Cannot save still picture.
•Når
du bruger Dual Rec-funktionen, må du
ikke tage "Memory Stick PRO Duo"'en ud
af camcorderen, før filmoptagelse er slut,
og stillbillederne er gemt på den (s. 28).
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
•Brug
en "Memory Stick", der anbefales til
camcorderen.
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
•Der
er problemer med "Memory Stick PRO
Duo"'ens funktion. Sæt "Memory Stick
PRO Duo"'en i igen.
Cannot recover data.
•Skrivning
af data på camcorderens medie
mislykkedes. Der blev gjort forsøg på at
genoprette dataene, men det lykkedes ikke.
Reinsert the Memory Stick.
•Sæt
"Memory Stick PRO Duo"'en i igen
nogle gange. Hvis indikatoren stadig
blinker, kan "Memory Stick PRO Duo"'en
være beskadiget. Prøv med en anden
"Memory Stick PRO Duo".
88
Do not eject the Memory Stick during
writing.
•Sæt
"Memory Stick PRO Duo"'en i igen, og
følg instruktionerne på LCD-skærmen.
ýý PictBridge-kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
•Sluk
printeren og tænd den derefter igen.
Afbryd USB-kablet (medfølger), og tilslut
det igen.
Cannot print. Check the printer.
•Sluk
printeren og tænd den derefter igen.
Afbryd USB-kablet (medfølger), og tilslut
det igen.
ýý Andet
No further selection is possible.
•Du
kan kun vælge 100 billeder på en gang
for at:
kopiere film
kopiere stillbilleder
slette billeder
udskrive stillbilleder
Data protected.
•Du
forsøgte at slette data, der er beskyttet
på en anden enhed. Ophæv beskyttelsen af
dataene på den enhed, hvor du beskyttede
dataene.
Fejlsøgning
89
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet
Strømforsyning
Med den medfølgende lysnetadapter
kan du bruge camcorderen i alle lande/
områder, der har fra 100 V til 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
Om tv-farvesystemer
Camcorderen er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil fremvise afspilningsbilledet på
et tv, skal det være et PAL-system-tv med
AUDIO/VIDEO-indgangsstik.
System
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
90
Bruges i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
Brasilien
Argentina, Paraguay, Uruguay.
Bahama-øerne, Bolivia, Canada,
Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mellemamerika,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela m. fl.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine m.fl.
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til den lokale tid ved at indstille en tidsforskel, når du bruger
camcorderen i udlandet. Tryk på (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]
 [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 17).
Tidsforskelle i verden
Indstilling af område
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lissabon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Kairo, Istanbul
Moskva, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hongkong, Singapore, Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Forskelle i
tidszone
Indstilling af område
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Salomonøerne
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John's
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorerne, Kap Verde
Yderligere oplysninger
Forskelle i
tidszone
91
Fil/mappestruktur på camcorderens harddisk og
"Memory Stick PRO Duo”
Fil/mappestrukturen er vist nedenfor. Det er som regel ikke nødvendigt, at du anerkender fil/
mappestrukturen, når du optager/afspiller billeder på camcorderen. Se "PMB Guide" og brug
den medfølgende applikationssoftware, hvis du vil se stillbilleder eller film på en computer.
* Kun for harddisk
Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjulte filer, der
som regel ikke er vist.
Filmfiler (MPEG2-filer)
Filernes filtypenavn er ".MPG". Den
maksimale størrelse er 2 GB. Når en fil
bliver større end 2 GB, bliver filen delt.
Filnumrene stiger automatisk.
Når der er flere end 9.999 filer, oprettes
der en ny mappe til at optage nye
filmfiler.
Mappenavnet stiger: [101PNV01] 
[102PNV01]
Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filernes filtypenavn er ".JPG".
Filnumrene stiger automatisk. Når der
er flere end 9.999 filer, oprettes der en
ny mappe til at gemme nye billedfiler.
Mappenavnet stiger: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
• Ved
at trykke på
(HOME)  (OTHERS)
[USB CONNECT]  [ USB CONNECT]/
[ USB CONNECT] kan du få adgang til
mediet fra computeren gennem en USBforbindelse.
92
• Filer
eller mapper må ikke ændres på
camcorderen gennem computeren uden at
bruge det medfølgende computerprogram.
Billedfilerne kan ødelægges eller kan måske ikke
afspilles.
• Funktion garanteres ikke, hvis du udfører
ovenstående betjening uden at bruge det
medfølgende computerprogram.
• Camcorderens medie må ikke formateres med
en computer. Camcorderen vil muligvis ikke
virke korrekt.
• Filerne må ikke kopieres til camcorderens
medie fra computeren. Funktion garanteres
ikke.
• Når der er flere mapper end 999 og flere filer
end 9.999, vil optagelse ikke altid være mulig.
Udfør i så fald [MEDIA FORMAT] (s. 53).
Kun for DCR-SR210E:
• Du
kan ikke importere data på camcorderens
medie fra computeren.
Vedligeholdelse og forholdsregler
Om "Memory Stick"'en”
En "Memory Stick" er et bærbart, integreret
kredsløb-optagemedie i miniformat med en
stor datakapacitet.
Funktion med alle typer "Memory Stick"
på camcorderen garanteres ikke. (Se listen
nedenfor for flere oplysninger.)
Typer "Memory Stick"”
“Memory Stick Duo"
(uden MagicGate)
“Memory Stick PRO Duo”
Optagelse/
Afspilning


“Memory Stick PRO-HG Duo” *
* Dette produkt understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel, men det understøtter 4-bit
parallel dataoverførsel på samme måde som
med "Memory Stick PRO Duo".
ýý Om Memory Stick Duo-adapteren
• Når
du bruger en "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed,
skal du sørge for at sætte "Memory Stick PRO
Duo"'en i en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du sætter en "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory Stick
PRO Duo"'en isættes i den korrekte retning, og
derefter skal den sættes helt ind. Hvis du tvinger
"Memory Stick PRO Duo"'en ind i Memory
Stick Duo-adapteren i den forkerte retning
eller ikke sætter den helt ind, kan det forårsage
funktionsfejl.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i uden
en "Memory Stick PRO Duo". Det kan forårsage
funktionsfejl på enheden.
Yderligere oplysninger
• Dette
produkt kan ikke optage eller afspille data,
der bruger "MagicGate"-teknologi. "MagicGate" er
en teknologi til beskyttelse af ophavsret, der optager
og overfører indholdet i et krypteret format.
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er forkortelsen for
"Memory Stick Micro".
• Det garanteres ikke, at en "Memory Stick
PRO Duo", der er formateret af en computer
(Windows OS/Mac OS), er kompatibel med
camcorderen.
• Datalæse/skrivehastigheden kan variere,
afhængigt af den kombination af "Memory Stick
PRO Duo"- og "Memory Stick"-kompatibelt
produkt du bruger.
• Beskadigelse eller tab af billeddata erstattes ikke.
Det kan forekomme i følgende tilfælde:
 Hvis du udkaster "Memory Stick PRO
Duo"'en, slår strømmen på camcorderen fra
eller tager batteriet af for at udskifte det, mens
camcorderen læser eller skriver billedfiler
på "Memory Stick PRO Duo"'en (mens
adgangslampen er tændt eller blinker).
 Hvis du bruger "Memory Stick PRO Duo"'en
nær magneter eller magnetfelter.
• Det anbefales at tage sikkerhedskopi af vigtige
data til en computerharddisk.
• Pas på ikke at trykke for hårdt , når du skriver
på etiketområdet på en "Memory Stick PRO
Duo".
• Sæt
ikke en etiket eller lignende på en "Memory
Stick PRO Duo" eller en Memory Stick Duoadapter.
• Bær og opbevar altid en "Memory Stick PRO
Duo" i det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre eller lade metalgenstande
komme i berøring med tilslutningsdelene.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
PRO Duo"'en for slag.
• Undgå at adskille eller ændre "Memory Stick
PRO Duo"'en.
• "Memory Stick PRO Duo"'en må ikke blive våd.
• Hold "Memory Stick PRO Duo"'en udenfor små
børns rækkevidde. De kan komme til at sluge
den.
• Sæt ikke noget andet end en "Memory Stick
PRO Duo" i Memory Stick Duo-slotten. Ellers
kan der opstå funktionsfejl.
• Undgå at bruge eller opbevare "Memory Stick
PRO Duo"'en på følgende steder:
 Steder, der udsat for meget høj temperatur,
f.eks. en bil parkeret udendørs om sommeren
 Steder i direkte sollys
 Steder med meget høj fugtighed eller som
udsat for ætsende gasser
ýý Om "Memory Stick PRO Duo"
• Den
maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges i
camcorderen, er 8 GB.
93
Bemærkninger om brug af "Memory Stick
Micro"
• For
at bruge en "Memory Stick Micro" med
camcorderen har du brug for en M2 Duoadapter.
Sæt "Memory Stick Micro"'en i M2 Duoadapteren, og sæt derefter adapteren ind i
Memory Stick Duo-slotten. Hvis du sætter en
"Memory Stick Micro" i camcorderen uden at
bruge en M2 Duo-adapter, vil du muligvis ikke
kunne tage den ud af camcorderen.
• Hold "Memory Stick Micro"'en udenfor små
børns rækkevidde. De kan komme til at sluge
den.
Om billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler
optaget på en "Memory Stick
PRO Duo" af camcorderen overholder
verdensstandarden "Design rule for Camera File
system" etableret af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• På camcorderen kan du ikke afspille stillbilleder
optaget på andre enheder (DCR-TRV900E
eller DSC-D700/D770), der ikke overholder
verdensstandarden. (Disse modeller sælges ikke
i alle områder.)
• Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick
PRO Duo", der har været brugt med en anden
enhed, skal du formatere den med camcorderen
(s. 53). Bemærk, at formatering sletter alle
informationer på "Memory Stick PRO Duo"'en.
• Du vil muligvis ikke kunne afspille billeder med
camcorderen:
 Ved afspilning af billeddata, der er ændret på
din computer
 Ved afspilning af billeddata, der er optaget
med andre enheder
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Camcorderen virker kun med et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie H).
"InfoLITHIUM"-batterier i serie H har
-mærket.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et litiumion-batteri, der har funktioner til
at overføre information relateret til
94
betjeningsforholdene mellem camcorderen
og en lysnetadapter/oplader (ekstraudstyr).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget ud fra camcorderens
betjeningsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Sådan tages batteriet af
• Sørg
for at oplade batteriet, før du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på mellem 10 °C og 30 °C, indtil
/CHG (oplade) -lampen slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
udenfor dette område, kan du muligvis ikke
oplade batteriet effektivt.
• Når opladning er gennemført, skal du tage
kablet ud af DC IN-stikket på Handycam
Station eller camcorderen, og derefter tage
batteriet ud.
Sådan bruges batteriet effektivt
• Batteriets
ydelse mindskes, når temperaturen
i omgivelserne er 10 °C eller derunder, så den
tid batteriet kan bruges bliver kortere. I så fald
skal du gøre et af følgende for at kunne bruge
batteriet i længere tid.
 Læg batteriet i en lomme, så det varmes
op, og sæt det i camcorderen, lige før du
begynder at optage
 Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FH70/
FH100 (ekstraudstyr).
• Hvis LCD-skærmen bruges ofte, eller hvis der
ofte afspilles eller spoles frem eller tilbage,
bruges batteriet hurtigere op.
Det anbefales at bruge et batteri med stor
kapacitet: NP-FH70/FH100 (ekstraudstyr).
• Sørg for at indstille POWER-kontakten til OFF
(CHG), når der ikke optages eller afspilles på
camcorderen. Der forbruges også batteri, når
camcorderen er i optagestandby eller der holdes
pause i afspilningen.
• Det anbefales at have ekstra batterier parat til
to-tre gange den forventede optagetid og at
lave prøveoptagelser, før du laver den egentlige
optagelse.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet kan ikke
modstå vand.
Om indikatoren for resterende batteritid
• Hvis
strømmen slår fra, selv om indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig strøm på batteriet til at betjene,
skal batteriet lades helt op igen. Så bliver
indikationen af resterende batteritid korrekt.
Bemærk dog, at indikationen af batteri ikke
altid gendannes, hvis batteriet bruges ved høje
temperaturer i lang tid, eller sidder fuldt opladet
i, eller hvis batteriet bruges ofte. Brug kun
indikationen af resterende batteritid som en
omtrentlig vejledning.
• -mærket, som angiver, at den resterende
batteritid er kort, blinker afhængigt af
betjeningsforhold og temperaturen i
omgivelserne, selv om den resterende batteritid
er ca. 20 minutter.
Om opbevaring af batteriet
• Hvis
batteriet ikke bruges i lang tid, skal det
lades helt op en gang om året, og bruges med
camcorderen for at vedligeholde korrekt
funktion. I forbindelse med opbevaring skal
batteriet tages af camcorderen og lægges et tørt
og køligt sted.
• For at bruge batteriet helt op på camcorderen
skal du trykke på
(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET] 
[A.SHUT OFF]  [NEVER] og lade
camcorderen stå i optagestandby, indtil
strømmen slås fra (s. 69).
• Batteriets
kapacitet aftager med tiden og ved
gentagen brug. Når brugstiden er afkortet betydeligt,
er det ved at være tid til at købe et nyt batteri.
• Hvert batteris levetid påvirkes af opbevaring,
betjening og de omgivelser, som det bruges i.
Om håndtering af camcorderen
Om brug og vedligeholdelse
• Undgå
at bruge eller opbevare camcorderen og
tilbehøret på følgende steder:
 Meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.
Udsæt dem aldrig for temperaturer på
over 60°C, f.eks. i direkte sollys, nær
varmeapparater eller i en bil parkeret i solen.
Der kan opstå funktionsfejl, eller de kan
deformeres.
 Nær stærke magnetfelter eller mekaniske
vibrationer. Der kan opstå funktionsfejl på
camcorderen.
stærke radiobølger eller stråling.
Camcorderen vil ikke altid kunne optage
korrekt.
 Nær AM-radiomodtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme forstyrrelser.
 På en sandstrand eller i støvede omgivelser.
Hvis der kommer sand eller støv ind i
camcorderen kan der opstå funktionsfejl.
Funktionsfejlen kan ikke altid udbedres.
 Nær vinduer eller udendørs, hvor LCDskærmen, eller objektivet kan udsættes for
direkte sollys. Det beskadiger LCD-skærmen.
• Camcorderen skal forsynes med
6,8 V/7,2 V jævnstrøm (batteri) eller 8,4 V
jævnstrøm (lysnetadapter).
• Brug det tilbehør, der anbefales i denne
betjeningsvejledning, til drift med jævnstrøm
eller vekselstrøm.
• Camcorderen må ikke blive våd af f.eks. regn
eller havvand. Hvis camcorderen bliver våd,
kan der opstå funktionsfejl. Funktionsfejlen kan
ikke altid udbedres.
• Hvis der kommer en genstand eller en væske
ind i camcorderens kabinet, skal camcorderen
slås helt fra og kontrolleres af en Sonyforhandler, før den tages i brug igen.
• Produktet skal behandles forsigtigt. Det må ikke
skilles ad, ændres eller udsættes for mekaniske
stød eller tryk ved at der f.eks. hamres eller
trædes på det, eller det tabes. Vær især forsigtig
med objektivet.
• Hold POWER-kontakten indstillet på OFF
(CHG), når du ikke bruger camcorderen.
• Undlad at vikle noget om camcorderen når den
bruges, for eksempel et håndklæde. Det kan
forårsage varmedannelse indvendigt.
• Træk i stikket, ikke i ledningen, når du tager
lysnetledningen ud.
• Undgå at beskadige lysnetledningen, f.eks. ved
at stille noget tungt på den.
• Hold metaltilslutninger rene.
• Hold fjernbetjeningen og knapbatteriet uden
for børns rækkevidde. Søg straks læge, hvis en
person kommer til at sluge batteriet.
• Hvis den elektrolytiske batterivæske siver ud:
 Henvend dig til et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted.
 Vask al væske af, der er kommet i kontakt
med huden.
 Skyl med rigeligt vand og søg læge, hvis der
kommer væske i øjnene.
Yderligere oplysninger
Om batterilevetid
 Nær
95
ýý Når camcorderen ikke skal bruges
i lang tid
• Tænd
den af og til, og lad den køre. Afspil eller
optag f.eks. billeder i ca. 3 minutter.
• Brug batteriet helt op, før du opbevarer det.
Kondensvand
Hvis camcorderen bringes direkte fra
kolde til varme omgivelser, kan der dannes
kondensvand inden i camcorderen. Det kan
forårsage funktionsfejl på camcorderen.
ýý Hvis der er dannet kondensvand
Lad camcorderen stå i ca. 1 time uden at
tænde den.
ýý Bemærkning om kondensvand
Der kan dannes kondensvand, når
camcorderen bringes fra kolde til varme
omgivelser (eller omvendt), eller hvis du
bruger camcorderen i fugtige omgivelser,
som følger:
• Du
medbringer camcorderen fra en skiløjpe til
et sted, der er opvarmet.
• Du medbringer camcorderen fra en bil eller
et rum med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Du bruger camcorderen efter et uvejr eller en
regnvejrsbyge.
• Du bruger camcorderen i omgivelser med høj
temperatur og fugtighed.
ýý Sådan undgås dannelse af
kondensvand
Læg camcorderen ned i en godt tillukket
plastpose, hvis den medbringes fra kolde
til varme omgivelser. Tag camcorderen ud
af posen, når lufttemperaturen i plastposen
har nået temperaturen i omgivelserne (efter
ca. 1 time).
LCD-skærm
• Tryk
ikke for hårdt på LCD-skærmen, da det
kan forårsage beskadigelse.
• Hvis camcorderen bruges i kolde omgivelser,
kan der forekomme et skyggebillede på LCDskærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
• Når du bruger camcorderen, kan bagsiden
96
af LCD-skærmen blive varm. Det er ikke en
funktionsfejl.
ýý Sådan rengøres LCD-skærmen
Det anbefales at bruge en blød klud til at
rengøre LCD-skærmen, hvis den tilsnavses
af fingeraftryk eller støv. Hvis du bruger
et LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må
rensevæsken ikke anvendes direkte på
LCD-skærmen. Brug rensepapir fugtet med
væsken.
ýý Om justering af kontaktpanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på kontaktpanelet virker
muligvis ikke korrekt. Gå frem som
beskrevet nedenfor, hvis det sker. Det
anbefales at tilslutte camcorderen til
stikkontakten med den medfølgende
lysnetadapter ved betjeningen.
 Tænd camcorderen, og tryk derefter på
(HOME).
 Tryk på
(SETTINGS)  [GENERAL
SET]  [CALIBRATION].
 Tryk 3 gange på "X", der vises på skærmen,
med en tynd genstand, f.eks. et hjørne af
"Memory Stick PRO Duo"'en. Positionen af
"X" ændres.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Prøv at finindstille igen, hvis du ikke
trykkede på det rigtige sted.
ŸŸ Bemærkninger
• Brug
ikke et spidst værktøj til finindstillingen.
Det kan beskadige LCD-skærmen.
• Du kan ikke finindstille LCD-skærmen, hvis
den er drejet, eller lukket med skærmen
vendende udad.
Om håndtering af kabinettet
• Hvis
kabinettet er beskidt, skal camcorderhuset
rengøres med en blød klud der er let fugtet med
vand. Tør derefter kabinettet af med en tør,
blød klud.
• Undgå følgende, så overfladebehandlingen ikke
beskadiges:
 Brug af kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, sprit, kemiske klude, insektspray
og -gift, og solbeskyttelsesmiddel
 Håndtere camcorderen med ovennævnte
stoffer på hænderne
 At lade kabinettet komme i kontakt med
gummi- eller vinylgenstande i længere tid ad
gangen
ikke er opladet, så længe du ikke optager
datoen.
ýý Procedurer
Tilslut camcorderen til en stikkontakt med
den medfølgende lysnetadapter, og lad
camcorderen stå med POWER-kontakten
indstillet på OFF (CHG) i mere end 24
timer.
Om behandling og opbevaring af objektivet
Om opladning af det forinstallerede
opladelige batteri
Camcorderen har et forinstalleret
genopladeligt batteri, som bibeholder
dato, klokkeslæt og andre indstillinger,
selv om POWER-kontakten indstilles
på OFF (CHG). Det forinstallerede
genopladelige batteri oplades altid, når
camcorderen er tilsluttet stikkontakten via
lysnetadapteren, eller mens batteriet er sat
på. Det genopladelige batteri aflades helt i
løbet af ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
bruger camcorderen. Brug camcorderen
efter opladning af det forinstallerede
genopladelige batteri.
Det påvirker ikke camcorderens funktion,
at det forinstallerede genopladelige batteri
Yderligere oplysninger
• Tør
objektivets overflade af med en blød klud i
følgende tilfælde:
 Når der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
 I varme eller fugtige omgivelser.
 Når objektivet udsættes for salt luft, f.eks. ved
havet.
• Opbevar objektivet på et veludluftet sted, som
ikke er beskidt eller støvet.
• For at undgå mugdannelse skal objektivet
med jævne mellemrum renses som beskrevet
ovenfor. Det anbefales at betjene camcorderen
ca. en gang om måneden for at holde den i
bedst mulig stand i lang tid.
97
Om varemærker
Bemærkninger om licensen
• "Handycam"
og
er
registrerede varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick PROHG Duo", "
"
“Memory Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er
varemærker eller registrerede varemærker, der
tilhører Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
• "BIONZ" er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
• Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker,
der tilhører Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator er et varemærke, der
tilhører Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er enten registrerede
varemærker eller varemærker, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
• Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og
andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er varemærker
eller registrerede varemærker, der tilhører Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og
andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat
er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT
TIL ANDET END PERSONLIG
KONSUMENTBRUG PÅ NOGEN MÅDE, DER
OPFYLDER MPEG-2 -STANDARDEN FOR
INDKODNING AF VIDEOINFORMATION
FOR PAKKEDE MEDIER, ER UDTRYKKELIGT
FORBUDT UDEN EN LICENS UNDER
GÆLDENDE PATENTER I MPEG-2PATENTSAMLINGEN, DENNE LICENS
KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Der leveres "C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"
-software med camcorderen. Denne software
leveres baseret på licensaftaler med indehaverne
af ophavsretten. På henstilling fra indehaverne
af ophavsretten til disse softwareapplikationer
er vi forpligtet til at informere om følgende. Læs
følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM'en. Her findes licenser (på engelsk) til
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg" -softwaren.
Alle andre produktnavne, der nævnes i
denne vejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører de
respektive firmaer. Endvidere er ™ og "" ikke
nævnt i hvert tilfælde i denne håndbog.
Om GNU GPL/LGPL anvendt software
Software, der er berettiget til følgende GNU
General Public License (herefter kaldet "GPL")
eller GNU Lesser General Public License (herefter
kaldet "LGPL"), er inkluderet i camcorderen.
Dette informerer dig om, at du har ret til at have
adgang til, ændre og viderefordele kildekode til
disse softwareprogrammer under betingelserne i
den medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden står til rådighed på internettet. Brug
følgende URL til at downloade den. Når du
downloader kildekoden, skal du vælge
DCR-DVD810 som model for camcorderen.
http://www.sony.net/products/Linux/
Henvend dig venligst ikke til os vedrørende
kildekodens indhold.
Læs "license2.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM'en. Her findes licenser (på engelsk) til
"GPL" og "LGPL" -software.
For at se PDF'en, er Adobe Reader nødvendig.
Hvis det ikke er installeret på din computer,
kan du downloade det fra Adobe Systems'
hjemmeside:
http://www.adobe.com/
98
Hurtig oversigt
Oversigt over dele og knapper
Tallene i ( ) er sidereferencer.
Motorzoomknap (27, 33)
PHOTO-knap (22, 26)
QUICK ON-knap (27)
 /CHG (oplade) -lampe (13)
Adgangslampe (Harddisk) (25)
DC IN-stik (13)
Kroge til en skulderrem
Sæt en skulderrem (ekstraudstyr) på.
 (USB) -stik (48, 50)
DCR-SR210E: kun udgang
Holderem (19)
Hurtig oversigt
A/V-fjernbetjeningsstik (35, 47)
99
Tilbehørssko
Tilbehørsskoen strømforsyner ekstra
tilbehør som f.eks. et videolys, en blitz
eller en mikrofon. Tilbehøret kan
tændes eller slukkes, når du betjener
POWER-kontakten på camcorderen. Se
betjeningsvejledningen til dit tilbehør
for nærmere oplysninger.
Tilbehørsskoen er udstyret med
en sikkerhedsanordning til sikker
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Tilslut en tilbehørsdel ved at trykke
ned, skubbe det til enden, og derefter
stramme skruen. Tilbehør afmonteres
ved at løsne skruen, og derefter trykke
ned og trække tilbehøret ud.
• Når
du optager film med en ekstern blitz
(ekstraudstyr) sluttet til tilbehørsskoen, skal
strømmen på den eksterne blitz slås fra for
at forhindre, at opladningsstøj optages.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(ekstraudstyr) og den indbyggede blitz
samtidigt.
• Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon
(ekstraudstyr), går den forud for den
indbyggede mikrofon.
Indbygget mikrofon (27)
Når der er tilsluttet en tilbehørssko
(ekstraudstyr), går den forud.
100
Fjernbetjeningssensor/Infrarød port
Betjen camcorderen ved at
rette fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren (s. 103).
Højttaler
Se side 31 vedrørende justering af
lydstyrken.

(VIEW IMAGES) -knap (23, 30)
NIGHTSHOT-kontakt (28)

(HOME) -knap (10, 56)
Zoomknapper (27, 33)
START/STOP-knap (22, 25)
RESET-knap
Initialiserer alle indstillingerne, herunder
indstillingerne af dato og klokkeslæt.
Adgangslampe ("Memory Stick PRO
Duo") (21)
Hurtig oversigt
LCD-skærm/kontaktpanel (19)
Batteri (13)
 (Film)/ (Stillbillede) -indstillinglampe (17)
POWER-kontakt (17)

(DISC BURN) -knap (37)
Memory Stick Duo-slot (21)
EASY-knap (22)
DISP/BATT INFO-knap (14, 19)
(baggrundslys) -knap (28)
101
Handycam Station:
Blitz

Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (3)
Interface-stik
Gevind til fastgørelse af stativ
Sæt stativet (ekstraudstyr; længden på
skruen skal være mindre end 5,5 mm)
på gevindet til fastgørelse af stativ med
en stativskrue.
 (USB) -stik (50)
DCR-SR210E: kun udgang
BATT (batteri) -udløserknap (14)
102
(DISC BURN) -knap (37)
A/V OUT-stik (35, 47)
DC IN-stik (13)
Fjernbetjening
 /  /  /  / ENTER-knapper
Når du trykker på en knap på
[VISUAL INDEX] -skærmbilledet
eller afspilningslisten, vises den orange
ramme på LCD-skærmen. Vælg en
ønsket knap eller et punkt med
 /  /  / , og tryk derefter på
ENTER for at indføre.
ŸŸ Bemærkninger
• Fjern
isolerarket, før du bruger
fjernbetjeningen.
Isolerark
DATA CODE-knap (64)
Viser dato og klokkeslæt eller
camcorder-indstillingsdata for de
optagede billeder, når du trykker på
denne ved afspilning.
PHOTO-knap (22, 25)
Skærmbilledet når du trykker på denne
knap, bliver optaget som et stillbillede.
  (Foregående/Næste)
-knapper (24, 31)
PLAY-knap (23, 31)
STOP-knap (23, 31)
Sådan skiftes batteriet i fjernbetjeningen
 Tryk på tappen og sæt samtidig din fingernegl
ind i åbningen, så batteriholderen kan
trækkes ud.
 Isæt et nyt batteri med + siden vendende
opad.
 Sæt batteriholderen tilbage i fjernbetjeningen,
så den klikker på plads.
Hurtig oversigt
SCAN/SLOW-knapper (23, 31)
• Betjen
camcorderen ved at rette
fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren
(s. 100).
• Når der ikke er sendt nogen kommandoer fra
fjernbetjeningen i et vist tidsrum, forsvinder
den orange ramme. Når du trykker på en af
 /  /  / , eller ENTER igen, vises rammen
ved den position, hvor den sidst blev vist.
• Du kan ikke vælge visse knapper på LCDskærmen med  /  /  / .
DISPLAY-knap (14)
Sender
START/STOP-knap (22, 25)
Faneblad
Motorzoomknapper (27, 33)
PAUSE-knap (23, 31)
VISUAL INDEX-knap (23, 30)
Viser [VISUAL INDEX]
-skærmbilledet, når du trykker på
denne under afspilning.
103
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
behandles forkert. Batteriet må ikke
genoplades, skilles ad eller bortkastes i
åben ild.
• Når
litiumbatteriet bliver svagt, kan
fjernbetjeningens rækkevidde blive kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke altid korrekt.
I så fald skal batteriet udskiftes med et Sony
CR2025-litiumbatteri. Hvis der bruges en
anden type batteri, er der fare for brand eller
eksplosion.
104
Indikatorer vist under optagelse/afspilning
Optage film
HOME-knap (9, 56)
Resterende batteri (ca.) (14)
Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
Optageindstilling (HQ/SP/LP) (58)
Optage/afspilningsmediet (20)
Tæller (time/minut/sekund)
Resterende optagetid
Optagelse af stillbilleder
OPTION-knap (71)
FACE DETECTION (61)
VIEW IMAGES-knap (23, 30)
Ansigtsindeks indstillet (61)
5.1-kanals surround-optagelse
Billedstørrelse (62)
Fremvise film
Omtrentligt antal stillbilleder,
der kan optages og medie/Under
stillbilledoptagelse
Retur-knap
Afspilningsindstilling
Filmnummer der afspilles nu/Samlet
antal optagede film
Foregående/Næste-knap (23, 30)
Datafilnavn
Fremvise stillbilleder
Stillbillednummer der afspilles nu/
Samlet antal optagede stillbilleder
Hurtig oversigt
Videobetjeningsknapper (23, 30)
Afspilningsmappe
Vises kun, når optagemediet for
stillbilleder er en "Memory Stick PRO
Duo".
Billedfremvisning-knap (34)
VISUAL INDEX-knap (23, 30)
105
Indikatorer når du har lavet
ændringer
Indikator
NightShot (28)
Super NightShot (76)
Color Slow Shutter (76)
PictBridge tilslutning
(50)
Følgende indikatorer vises ved optagelse/
afspilning for at angive camcorderens
indstillinger.
Øverst til venstre
Øverst til højre
Betydning

Advarsel (86)
Nederst
Indikator
Nederst
Midten
Øverst til venstre
Indikator
Blitz/REDEYE REDUC (63)
MICREF LEVEL lav (77)
WIDE SELECT (59)
BLT-IN ZOOM MIC (77)
Øverst til højre
Betydning
Fader (76)
LCD-baggrundsbelysning
fra (19)
Fald-sensor fra (69)
Fald-sensor aktiveret (69)
Medie valgt for
stillbilleder (20)
Midten
Indikator
106
Betydning
IMAGE SIZE (62)
Billedfremvisning
indstillet (34)
Billedeffekt (77)
Digitaleffekt (77)
Manuel fokusering (73)
SCENE SELECTION
(74)
Betydning
AUDIO MODE (58)
Optagelse med
selvudløser (77)
Indikator

Betydning


Baggrundslys (25)
Hvidbalance (75)
SteadyShot fra (59)
EXPOSURE (74)/
SPOT METER (74)
TELE MACRO (73)
ZEBRA (60)
Ansigtsindeks indstillet
(32)
FACE DETECTION (61)
CONVERSION LENS
(61)
µµ Råd
• Indikatorer og deres positioner er omtrentlige
og forskellige fra, hvad du faktisk ser.
Datakode ved optagelse
Optagedato og klokkeslæt, optages
automatisk på mediet. De vises ikke ved
optagelse. Du kan dog kontrollere dem som
[DATA CODE] under afspilning (s. 64).
Ordliste
ýý 5.1-kanals surroundsound
Et system der afspiller lyd på 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og center) og 2 bagtil (højre og
venstre). Hertil kommer en lavpas-subwoofer, der
tælles som en 0.1-kanal for frekvenser på 120 Hz
eller derunder.
ýý Dolby Digital
ýý VBR
VBR står for Variable Bit Rate - variabel
bithastighed, optageformatet til automatisk
kontrol af bithastigheden (mængden af
optagedata i et givent tidssegment) alt efter den
scene, der optages. Til video i hurtig bevægelse
kræves der en stor mængde harddiskplads for at
få et skarpt billede. Optagetiden til mediet bliver
kortere.
Et lydindkodnings (komprimering) system
udviklet af Dolby Laboratories Inc.
ýý Dolby Digital 5.1 Creator
Lydkomprimeringteknologi udviklet af Dolby
Laboratories Inc., der komprimerer lyd
effektivt og samtidig bevarer høj lydkvalitet.
Lyd komprimeres effektivt med høj kvalitet, og
optagelse af 5.1-kanals surroundsound er mulig.
ýý Fragmentering
Når filerne på et medie er opdelt i stykker, som er
spredt rundt på mediet. Billederne kan ikke altid
gemmes korrekt. Du kan løse problemet ved at
udføre [MEDIA FORMAT] (s. 53).
ýý JPEG
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en standard for komprimering af stillbilleddata
(reduktion af datamængde). Camcorderen
optager stillbilleder i JPEG-format.
ýý MPEG
Hurtig oversigt
MPEG står for Moving Picture Experts
Group, gruppen af standarder for kodning
(billedkomprimering) af video (film) og lyd.
Der findes formaterne MPEG1 og MPEG2.
Camcorderen optager film med SD (standard
definition) -billedkvalitet i MPEG2-format.
ýý Miniature
Billeder i formindsket størrelse, der gør det
muligt for dig at fremvise mange billeder på
samme tid. [VISUAL INDEX], [ INDEX] og [
INDEX] bruger et miniature-visningssystem.
107
Indeks
Tal
4:3........................................36, 59
BEACH.....................................75
6IMAGES.................................65
BEEP.........................................66
12IMAGES...............................65
Billeder der kan optages.........62
16:9............................................36
Billedfremvisning....................34
16:9 WIDE................................59
Billedstyringsfiler.....................92
21-bens adapter.......................36
BLACK FADER.......................76
BLT-IN ZOOM MIC..............77
A
B&W..........................................77
ADD..........................................45
C
Advarselsindikatorer...............86
CALIBRATION.......................96
Advarselsmeddelelser.............87
CAMERA DATA....................64
Afspille billedet på et tv..........35
CANDLE..................................74
Afspilning...........................23, 30
CLOCK/LANG........................68
Afspilningsliste........................45
CLOCK SET.............................17
Afspilning.........................45
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter)............................76
ERASE ALL......................46
Lave...................................45
MOVE...............................46
Afspilningstid...........................15
Ansigtsindeks...........................32
COPIES.....................................50
EDIT..........................................44
EMPTY.....................................54
ERASE.......................................46
ERASE ALL..............................46
EXPOSURE..............................74
FACE DETECTION...............61
FADER......................................76
Fil...............................................92
FILE NO. (Filnummer)..........62
Film.....................................22, 26
Kopiere film.....................42
Optageindstilling.............58
optagelse...........................26
Filmrulleindeks........................32
Filtypenavn...............................92
FIREWORKS...........................74
D
DATA CODE...................64, 106
DATE/TIME......................50, 64
Antal billeder der kan
optages......................................62
Datoindeks...............................33
DC-stik......................................13
AREA SET................................68
D.EFFECT (Digitaleffekt)......77
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning)...................................69
DELETE
Efter dato..........................39
Fjernbetjening........................103
FLASH LEVEL.........................61
FLASH MODE........................60
FOCUS......................................73
Forinstalleret genopladeligt
batteri........................................97
FORMAT
Harddisk...........................53
Film...................................38
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk lav
lukkerhastighed)......................59
Stillbilleder.......................39
“Memory Stick PRO
Duo”..................................53
DELETE ALL...........................39
Fragmentering.......................107
A/V-tilslutningskabel.............12
DEMO MODE.........................69
A/V-fjernbetjeningsstik..........35
DIGITAL ZOOM....................59
G
A/V OUT-stik....................35, 47
DISPLAY..................................65
Gem...........................................37
A/V-tilslutningskabel.......35, 47
Display-indikatorer...............105
GENERAL SET........................69
DISP OUTPUT........................67
GUIDEFRAME.......................60
B
DIVIDE....................................44
Backup............................. Se Save
DROP SENSOR.......................69
H
Dual Rec...................................28
Handycam Station...........13, 102
Baggrundslys............................28
108
CONVERSION LENS............61
Ansigtsindeks indstillet..........61
AUDIO MODE.......................58
Easy Handycam.......................22
F
ADD by date............................45
ERASE...............................46
E
Batteri..................................13, 14
HELP.........................................10
Batteri-info...............................14
Holde camcorderen................25
Holderem..................................19
LP...............................................58
OPTION MENU.....................71
HOME MENU.....................9, 56
lysnetadapter............................13
Original.....................................45
CLOCK/LANG................68
Lysnetledning...........................13
OTHERS-kategori...................38
GENERAL SET................69
OUTDOOR..............................75
MOVIE SETTINGS........58
M
OUTPUT SETTINGS.....67
MANAGE MEDIA-kategori.. 52
PHOTO SETTINGS.......62
Mappe.......................................92
P
SETTINGS-kategori........56
Medfølgende dele....................12
PAL............................................90
SOUND/DISP SET.........66
MEDIA INFO..........................52
PASTEL....................................77
VIEW IMAGES SET.......64
Medie........................................20
PB-zoom...................................33
HQ.............................................58
“Memory Stick”...................2, 93
PHOTO CAPTURE................41
“Memory Stick Duo”..............93
PHOTO COPY........................43
Antal billeder der kan
optages..............................62
PHOTO SETTINGS...............62
Memory Stick Duo-adapter...93
PICT.EFFECT (Billedeffekt).. 77
I
Icon........... Se Display indicators
IMAGE SIZE............................62
INDOOR..................................75
Indstilling af medie.................20
OUTPUT SETTINGS.............67
“Memory Stick PRO
Duo”....................................21, 93
Isolerark..................................103
“Memory Stick PRO Duo”
Antal billeder der kan
optages......................................62
J
“Memory Stick PRO-HG
Duo”..........................................93
“InfoLITHIUM”-batteri.........94
JPEG..................................92, 107
Justering af lydstyrke..............31
K
Kopiering..................................47
Kopiering til videobåndoptager
eller DVD/HDD-optagere.....47
L
LANDSCAPE...........................75
LANGUAGE SET..............18, 68
LCD-baggrundsbelysning......19
Miniature................................107
MOVE.......................................46
MOVIE DUB...........................42
MOVIE SETTINGS................58
MPEG.....................................107
MPEG2.....................................92
N
NightShot.................................28
NIGHTSHOT LIGHT............59
O
PLAYLIST EDIT.....................45
PORTRAIT..............................75
Printer.......................................50
Q
QUICK ON..............................27
QUICK ON STBY...................69
R
REC MODE.............................58
RECORD SOUND..................29
REDEYE REDUC..............61, 63
Redigering................................38
På camcorderen...............44
REMAINING SET (film).......60
Quick Reference
Kondensvand...........................96
MICREF LEVEL......................77
PictBridge.................................50
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening).......................69
Reparere billeddatabasefilen..55
RESET-knap...........................101
LCD BL LEVEL.......................82
OLD MOVIE...........................77
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundslysniveau)...............66
ONE PUSH..............................75
Batteri................................14
Ophavsret.............................3, 98
LCD BRIGHT..........................66
Harddisk...........................52
Opladning af batteriet.............13
LCD COLOR...........................66
Opladningstid..........................15
“Memory Stick PRO
Duo”..................................52
LCD-panel................................19
Optagelse............................22, 25
LCD PANEL............................67
Optagetid..................................15
Resterende
109
TIMING...................................29
S
SCENE SELECTION..............74
SELF-TIMER...........................77
Selvdiagnose-display...............86
SEPIA........................................77
SERIES......................................62
SETTINGS-kategori................56
SIZE...........................................50
SLIDE SHOW SET..................34
SMTH SLW REC.....................29
SNOW.......................................75
SOUND/DISP SET.................66
SP...............................................58
spejlindstilling..........................29
SPOT FOCUS..........................73
SPOTLIGHT............................75
SPOT METER (Fleksibel
punktmåler).............................74
Tv-farvesystem........................90
TV TYPE............................36, 67
TWILIGHT..............................74
TWILIGHT PORT..................74
U
Udskriv.....................................50
USB-kabel.................................12
USB CONNECT......................92
USB-kabel.................................48
USB SELECT......................48, 50
USB-stik............................99, 102
Brug i udlandet........................90
V
Varemærke...............................98
Stativ........................................102
VBR.........................................107
STEADYSHOT........................59
Vedligeholdelse........................93
Stikkontakt...............................13
Videobåndoptager eller DVD/
HDD-optagere.........................47
Stillbillede...........................22, 26
IMAGE SIZE....................62
Kopiere stillbilleder.........43
Optagelse..........................26
Stillbilledfiler....................92
SUMMERTIME.......................68
SUNRISE&SUNSET...............74
Vidvinkel..................................27
VIEW IMAGES SET...............64
VISUAL INDEX................23, 30
VOLUME...........................31, 66
V-OUT/PANEL.......................67
SUPER NIGHTSHOT............76
W
S VIDEO-kabel..................35, 47
WHITE BAL. (Hvidbalance).75
S VIDEO-stik...........................35
WHITE FADER......................76
WIDE SELECT..................58, 59
T
Telefoto.....................................27
Z
TELE MACRO.........................73
ZEBRA......................................60
Tidsforskelle i verden..............91
Zoome.......................................27
Tilslutning
ZOOM LINK...........................65
Andre enheder.................47
Printer...............................50
Tv.......................................35
110
Tv...............................................35
Download PDF

advertising