Sony | HDR-UX20E | Sony HDR-UX20E Betjeningsvejledning

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Orig_cbg\3285373111\3285373111HDRUX10EUX20E\0
0COV-HDRUX10EUX20E\00COV.fm
00COV.fm Page 1 Friday, January 11, 2008 12:37 PM
Bruge camcorderen
11
Kom godt i gang
19
Digital HD Video Camera Recorder
Optagelse/Afspilning 32
Betjeningsvejledning
HDR-UX9E/UX10E/
UX19E/UX20E
Redigering
54
Anvende mediet
70
Tilpasning af
camcorderen
82
Brug med computer 103
Fejlsøgning 107
Yderligere oplysninger
Piktig oversigtHurtig
oversigt
© 2008 Sony Corporation
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
122
137
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 2 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Læs dette, før du tager camcorderen i brug
Læs denne betjeningsvejledning grundigt,
inden du tager enheden i brug, og gem den
til senere brug.
TIL KUNDER I EUROPA
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller
elektriske stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Udsæt ikke batterierne for stærk
varme, f.eks. sollys, åben ild el.lign.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med dette
produkt forøger faren for øjenskade. Brug af
andre kontroller eller justeringer, eller udførelse
af andre procedurer end dem, der er specificeret i
denne vejledning, kan medføre udsættelse for
farlig stråling.
Udskift kun batteriet med et af den
specificerede type. Ellers kan det
føre til brand eller personskade.
TIL KUNDER I DET FORENEDE
KONGERIGE
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et støbt stik, der er i
overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal som den medfølgende, og
som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med
- eller -mærke).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et
aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug
aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt
nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister
sikringsdækslet.
BEMÆRK
De elektromagnetiske felter på bestemte
frekvenser kan påvirke enhedens billede og lyd.
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end
tre meter.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte
det i igen.
Kassering af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på
dets emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
Henvend dig til dine lokale myndigheder, dit
renholdningsselskab eller den butik, hvor du
købte produktet, for nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt.
Gælder for tilbehør: Fjernbetjening
2
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 3 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri,
der leveres med produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af
materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller dataintegritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt,
skal du ved afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Meddelelse til kunder i lande, hvor
EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold
omkring service eller garanti henvises der til
adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Til kunder i USA
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan
du ringe til:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Modelnr.: HDR-UX10E
Ansvarlig:Sony Electronics Inc.
Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del 15
i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne
enhed skal acceptere modtaget interferens,
herunder interferens, der kan forårsage, at
enheden ikke kan betjenes som ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Modelnr.: HDR-UX20E
Ansvarlig:Sony Electronics Inc.
Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del 15
i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser: (1) Denne enhed må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne
enhed skal acceptere modtaget interferens,
herunder interferens, der kan forårsage, at
enheden ikke kan betjenes som ønsket.
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer
af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt
er godkendt i denne vejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
3
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 4 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Læs dette, før du tager camcorderen i brug (Fortsættes)
Bemærk
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital
enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænseværdier skal yde brugeren rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse
med installation i private hjem. Udstyret udvikler,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og
kan, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningen, forårsage
skadelig interferens på radiotrafik.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår
interferens i en bestemt installation. Hvis dette
udstyr forårsager skadelig interferens på radioeller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at
slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren
til at forsøge at fjerne interferensen ved at tage en
eller flere af følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Det medfølgende interfacekabel skal bruges med
udstyret, så grænserne for en digital enhed, ifølge
Underdel B i Del 15 i FCC-Reglerne overholdes.
Batteri
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der
kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Bemærkninger om brug
Camcorderen leveres med to typer
betjeningsvejledning.
– "Operating Guide" (denne vejledning)
– "PMB Guide" til at bruge camcorderen
tilsluttet en computer (gemt på den
medfølgende CD-ROM) (side 103).
Typer diske du kan bruge i
camcorderen
Du kan kun bruge følgende diske.
– 8 cm DVD-RW
– 8 cm DVD+RW
– 8 cm DVD-R
– 8 cm DVD+R DL
Brug diske med de mærker, der er vist
nedenfor. Se side 14 for nærmere
oplysninger.
For at få pålidelig og holdbar optagelse/
afspilning anbefales det at bruge Sonydiske eller diske med mærket
*(for VIDEO CAMERA) til din camcorder.
* Afhængigt af hvor du har købt produktet, kan
disken have mærket
.
b Bemærkninger
• Hvis du bruger andre diske end ovenstående,
kan optagelse/afspilning blive utilfredsstillende,
eller du vil muligvis ikke kunne tage disken ud
af din camcorder.
Typer "Memory Stick" du kan bruge i
camcorderen
• Til at optage film anbefales det at bruge
en "Memory Stick PRO Duo" på 1 GB
eller større, der er mærket med:
–
–
PRO Duo")*
PRO-HG Duo")
("Memory Stick
("Memory Stick
4
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 5 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
* Du kan bruge "Memory Stick PRO Duo",
hvad enten Mark2 er angivet eller ej.
• Se side 31 vedrørende optagetiden for en
"Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo" / "Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Denne størrelse kan bruges med
camcorderen.)
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i camcorderen.)
• "Memory Stick PRO Duo" og "Memory
Stick PRO-HG Duo" kaldes begge
"Memory Stick PRO Duo" i denne
vejledning.
• Du kan ikke bruge andre typer
hukommelseskort end dem, der er nævnt
ovenfor.
• "Memory Stick PRO Duo" kan kun
bruges med "Memory Stick PRO"kompatibelt udstyr.
• Sæt ikke en etiket eller lignende på en
"Memory Stick PRO Duo" eller på en
Memory Stick Duo-adapter.
• Ved brug af en "Memory Stick PRO Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr
skal "Memory Stick PRO Duo"’en sættes
i Memory Stick Duo-adapteren.
Brug af camcorderen
• Hold ikke camcorderen i følgende dele.
Søger
LCD-skærm
Batteri
• Camcorderen er ikke støvtæt,
drypvandstæt eller vandtæt. Se "Om
håndtering af camcorderen" (side 129).
• For at undgå, at mediet ødelægges eller at
optagede billeder går tabt, må du ikke
(Film)/
gøre følgende, når en af
(Stillbillede) -lamperne (side 23) eller
ACCESS-lampen (side 28) /
adgangslampen (side 30) er tændt eller
blinker:
– tage batteriet eller lysnetadapteren af
camcorderen.
– udsætte camcorderen for mekaniske stød
eller rystelser.
– udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en.
• Når camcorderen tilsluttes til en anden
enhed med et -kabel, skal du sørge for at
isætte forbindelsesstikket i den korrekte
retning. Hvis stikket presses for hårdt ind i
kontakten beskadiges kontakten, og det
kan forårsage funktionsfejl på
camcorderen.
Om menupunkter, LCD-panel, søger
og objektiv
• Et menupunkt, der bliver grå, er ikke til
rådighed under de aktuelle optage- eller
afspilningsforhold.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
med avanceret teknologi, så over 99,99%
af pixels vises korrekt. Alligevel kan der
forekomme nogle små sorte prikker og/
eller lysprikker (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant kan ses på
LCD-skærmen og i søgeren. Disse prikker
er normale resultater af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelsen på nogen måde.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
5
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 6 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Læs dette, før du tager camcorderen i brug (Fortsættes)
Hvis du ikke kan optage/afspille
billeder, skal mediet formateres
Sort prik
Hvid, rød, blå eller grøn
prik
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere tid ad gangen, kan det forårsage
funktionsfejl.
• Ret ikke camcorderen mod solen, da det
kan forårsage funktionsfejl på
camcorderen. Tag kun billeder af solen,
når lyset er mindre stærkt, f.eks. i
skumring.
Om optagelse
• For at sikre for, at billede og lyd optages
uden problemer, bør du afprøve
optagefunktionen, før du begynder at
optage.
HDR-UX9E/UX10E:
Det anbefales at bruge en DVD-RW/
DVD+RW til prøveoptagelse (side 36).
HDR-UX19E/UX20E:
Det anbefales at bruge camcorderens
interne hukommelse til prøveoptagelse
(side 36).
• Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelser, selv om optagelse eller
afspilning ikke er mulig som følge af
funktionsfejl på camcorderen,
lagringsmediet el.lign.
• Tv-farvesystemer er forskellige afhængigt
af land/område. For at fremvise dine
optagelser på et tv har du brug for et
PAL-system-baseret tv.
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet
bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret
optagelse af sådanne materialer kan være i
strid med lovgivningen om ophavsret.
Hvis du bliver ved med at optage/slette
billeder i lang tid, opstår der fragmentering
af data på den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E) eller en "Memory
Stick PRO Duo". Billeder kan ikke gemmes
eller optages. I så fald skal du først gemme
dine billeder på et andet medie (side 59, 66,
103), og derefter formatere mediet
(side 76).
Om ændring af sprogindstillingen
Skærmdisplayene på hvert lokalt sprog er
brugt til at illustrere
betjeningsprocedurerne. Skift om
nødvendigt skærmsprog, før du bruger
camcorderen (side 24).
Om afspilning af optagede billeder på
andre enheder
• Camcorderen er kompatibel med
optagelse i MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile for HD (high definition) billedkvalitet. Derfor kan du for følgende
enheder ikke afspille billeder optaget med
HD (high definition) -billedkvalitet på
camcorderen:
– Andre AVCHD-kompatible enheder, der ikke
er kompatible med High Profile
– Enheder, der ikke er kompatible med
AVCHD-formatet
Bemærkning om bortskaffelse/salg
(HDR-UX19E/UX20E)
Selv om du formaterer camcorderens
interne hukommelse (side 76), slettes data
muligvis ikke helt fra den interne
hukommelse. Hvis du sælger camcorderen,
anbefales det at udføre [ EMPTY]
(side 81), så dine data ikke kan gendannes.
Ud over ovenstående anbefales det at
ødelægge selve camcorderens kabinet, når
du bortskaffer camcorderen.
6
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 7 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Om Carl Zeiss-objektivet
Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er udviklet i et samarbejde
mellem Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation, og giver meget flotte billeder.
Det anvender MTF-målesystemet til
videokameraer og giver en kvalitet, der er
typisk for et Carl Zeiss-objektiv.
Camcorderens objektiv er også T -belagt,
så uønsket genspejling dæmpes, og farver
gengives virkelighedstro.
MTF= Modulation Transfer Function.
Talværdien angiver den lysmængde fra et
motiv, der trænger igennem objektivet.
Om denne vejledning
Om de mærker, der bruges i denne
vejledning
Den betjening, der er til rådighed,
afhænger af det medie, der bruges.
Følgende mærker bruges til at angive den
type medie, du kan bruge til en bestemt
betjening.
Intern hukommelse
Disk
"Memory Stick PRO Duo"
• Billederne af LCD-skærmen og søgeren,
der bruges til illustrationsformål i denne
vejledning, er taget med et digitalkamera,
og kan derfor se forskellige ud.
• En 8 cm DVD-disk kaldes "disk" i denne
vejledning.
• Intern hukommelse, disk og "Memory
Stick PRO Duo" kaldes alle for "medier" i
denne vejledning.
• Design og specifikationer for
optagemedier og andet tilbehør kan
ændres uden forudgående varsel.
• De illustrationer, der bruges i denne
vejledning, er baseret på model
HDR-UX20E.
7
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01GB00BOOKTOC.fm
01GB00BOOK.book Page 8 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du tager camcorderen
i brug ............................................ 2
Eksempler på motiver og
løsninger .................................... 10
Bruge camcorderen
Brug forskellige "medier" alt efter dine
behov .......................................... 11
Betjeningsforløb ............................ 12
Mediets funktioner......................... 14
"
HOME" og "
OPTION"
- Benyt dig af to menutyper .......... 16
Kom godt i gang
Kom godt i gang
Trin 1: Kontrollere de medfølgende
dele ............................................ 19
Trin 2: Opladning af batteriet ........ 20
Trin 3: Slå strømmen til og indstille
dato og klokkeslæt ..................... 23
Ændring af sprogindstillingen ....... 24
Trin 4: Lave justeringer før
optagelse ................................... 25
Trin 5: Vælge medie ..................... 26
Trin 6: Isætte en disk eller en
"Memory Stick PRO Duo" .......... 28
Optagelse/Afspilning
Optagelse/Afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam-betjening) ................. 32
Optagelse ..................................... 36
Zoome ........................................... 38
Optage lyd med mere tilstedeværelse
(5.1-kanals surround-optagelse) . 38
Starte optagelse hurtigt
(QUICK ON) ................................ 39
Optage stillbilleder af høj kvalitet
under filmoptagelse (Dual Rec) .. 39
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot) .................................. 39
Justere eksponeringen for motiver i
modlys ......................................... 40
Optagelse i spejlindstilling ............ 40
Optage hurtig bevægelse i
slowmotion (SMTH SLW REC) ..... 40
Afspilning ...................................... 42
Søge efter ønskede scener efter
præcist punkt (Film Roll Index) ... 45
Søge efter ønskede scener efter
ansigt (Face Index) ..................... 45
Søge efter ønskede billeder
efter dato (Date Index) ................ 46
Brug af PB zoom ........................... 46
Afspille en serie stillbilleder
(Billedfremvisning) ...................... 47
Afspille billedet på et tv ................. 47
Redigering
Redigering
(OTHERS) -kategori ................ 54
Slette billeder ................................ 55
Tage et stillbillede fra en film
(HDR-UX10E/UX19E/UX20E) ... 57
Kopiere billeder fra et medie til et
andet medie på camcorderen .... 59
Dele film ....................................... 62
Lave afspilningslisten ................... 63
Kopiere film til andre
optageenheder ........................... 66
Udskrive stillbilleder (PictBridgekompatibel printer) ..................... 68
Anvende mediet
Anvende mediet
(MANAGE MEDIA) -kategori . 70
Sådan gøres disken kompatibel med
afspilning på andre enheder
(Færdiggørelse) ......................... 71
Afspille en disk på andre enheder 74
Kontrollere medieinformationen ... 76
Formatere mediet ......................... 76
8
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01GB00BOOKTOC.fm
01GB00BOOK.book Page 9 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Optage yderligere film efter
færdiggørelse ............................. 78
Finde den rette disk (DISC SELECT
GUIDE) ....................................... 79
Reparere billeddatabasefilen ........ 80
Forhindre at data på camcorderens
interne hukommelse kan
gendannes
(HDR-UX19E/UX20E) ................ 81
Tilpasning af camcorderen
Tilpasning af camcorderen
Det kan du gøre med
(SETTINGS) -kategorien i
HOME MENU ............................. 82
Brug af HOME MENU ................... 82
Liste over
(SETTINGS) kategoripunkterne ....................... 82
MOVIE SETTINGS ....................... 84
(Punkter til at optage film)
PHOTO SETTINGS ...................... 88
(Punkter til at optage stillbilleder)
VIEW IMAGES SET ..................... 90
(Punkter til at tilpasse displayet)
SOUND/DISP SET ....................... 91
(Punkter til at justere lyden og
skærmen)
OUTPUT SETTINGS .................... 93
(Punkter til tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
LANG ......................... 94
(Punkter til at indstille ur og sprog)
GENERAL SET ............................ 94
(Andre opsætningspunkter)
Aktivere funktioner vha.
OPTION
MENU ......................................... 96
Brug af OPTION MENU ................. 96
Optagepunkter på OPTION MENU 96
Se punkter på OPTION MENU ...... 97
Brug med computer
Brug med computer
Det kan du gøre med en Windowscomputer ..................................103
Fejlsøgning
Fejlsøgning
Fejlsøgning .................................107
Advarselsindikatorer og
meddelelser ..............................118
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet ..122
Fil/mappestruktur på den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E)
og "Memory Stick PRO Duo" ....124
Forholdsregler og
vedligeholdelse .........................125
Om disken ................................... 125
Om AVCHD-formatet ................... 126
Om "Memory Stick"’en ................. 127
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ......... 128
Om x.v.Color ............................... 129
Om håndtering af camcorderen . 129
Specifikationer ............................133
Hurtig oversigt
Hurtig oversigt
Oversigt over dele og knapper ....137
Indikatorer vist under optagelse/
afspilning ..................................141
Ordliste .......................................143
Index ...........................................144
Quick Reference
Funktioner indstillet i
OPTION MENU .................... 98
9
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\02TOC2.fm
01GB00BOOK.book Page 10 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Eksempler på motiver og løsninger
Kontrollere dit
golfslag
B SMTH SLW REC ....................... 40
Tage stillbilleder
ved filmoptagelse
B Dual Rec ................................... 39
Nærbilleder af
blomster
B PORTRAIT............................... 100
B FOCUS ...................................... 98
B TELE MACRO ............................ 98
Fokusere på
hunden på
venstre side af
skærmen
B FOCUS ...................................... 98
B SPOT FOCUS ............................ 98
Få en god
optagelse af en
skiløjpe eller
strand
B Baggrundslys............................ 40
B BEACH .................................... 100
B SNOW..................................... 100
Et barn på en
scene i
projektørlys
B SPOTLIGHT ............................ 100
Pragtfuldt
fyrværkeri
B FIREWORKS ............................. 99
B FOCUS ...................................... 98
Et sovende barn i
dæmpet
belysning
B NightShot ................................. 39
B COLOR SLOW SHTR............... 101
10
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 11 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Bruge camcorderen
Brug forskellige "medier" alt efter
dine behov
Vælge medie
Bruge camcorderen
Du kan vælge et ønsket medie til optagelse/afspilning/redigering fra den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E), en disk eller en "Memory Stick PRO Duo" (side 26). For at indstille
mediet til film eller stillbilleder kan du vælge enten [MOVIE MEDIA SET] eller [PHOTO
MEDIA SET] alt efter dine behov.
Kopiere fra et medie til et andet
Med camcorderens [MOVIE DUB] -funktion kan du kopiere film optaget på den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller en "Memory Stick PRO Duo" til en disk uden at
bruge andre enheder (side 59).
b Bemærkninger
• Du vil muligvis ikke kunne kopiere film afhængigt af din type camcorder. For nærmere oplysninger om
forskellige typers kompatibilitet, se side 59.
11
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 12 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Betjeningsforløb
B Gør dig klar
x Vælge medie (side 26)
Vælg medie for film/stillbilleder alt efter dine behov. For film skal du samtidig indstille den
ønskede billedkvalitet (HD (high definition) eller SD (standard definition)).
B Optag med camcorderen (side 36).
Camcorderen er kompatibel med AVCHD-formatet "1920 × 1080/
50i" (side 126), som giver flotte og meget detaljerede billeder.
b Bemærkninger
• Standardindstillingen er [HD SP], som er AVCHD-formatet "1440 × 1080/
50i". For nærmere oplysninger om hvordan indstillingen ændres, se side 84.
• Du kan også optage film med SD (standard definition) -billedkvalitet.
• "AVCHD 1080i-format" forkortes til "AVCHD" i denne vejledning, undtagen når det skal beskrives
nærmere.
12
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 13 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
x Fremvisning på et high definition-tv
Du kan se film optaget med HD (high definition) -billedkvalitet
(side 47).
z Tips
• Se også informationen om [TV CONNECT Guide] (side 48).
• Du kan også fremvise film på et tv, der ikke er af high definition-typen (SD (standard definition)).
Bruge camcorderen
B Fremvise film optaget med HD (high definition) billedkvalitet
x Afspille på enheder, der er kompatible med AVCHD-format
Hvis din enhed er AVCHD-kompatibel, kan du afspille en disk eller en "Memory Stick PRO
Duo" med HD (high definition) -billedkvalitet på enheden.
Vigtige bemærkninger
• Nogle enheder, der er kompatible med AVCHD-format kan muligvis ikke afspille diske eller "Memory
Stick PRO Duo".
• DVD-baserede afspillere/optagere er ikke kompatible med AVCHD-format, og diske med HD (high
definition) -billedkvalitet kan ikke afspilles.
• Sæt ikke en disk med HD (high definition) -billedkvalitet i en DVD-baseret afspiller/optager. Disken
kan muligvis ikke udkastes fra den DVD-baserede afspiller/optager.
B Gem optagede billeder
x Kopiere billeder fra et medie til et andet medie på camcorderen (side 59)
x Kopiere film til andre optageenheder (side 66)
x Redigere billeder på en computer (side 103)
Med den medfølgende applikationssoftware "Picture Motion Browser" kan du importere
billeder til en computer og gemme billeder på en disk.
13
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 14 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Mediets funktioner
Du kan gemme billeder på den interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller 8 cm-diske
af typen DVD-RW, DVD+RW, DVD-R og DVD+R DL på camcorderen. Du kan også gemme
billeder på en "Memory Stick PRO Duo". For nærmere oplysninger om kompatibilitet for
forskellige typer "Memory Stick", se side 4.
Disktyper og funktioner
Hvad du kan gøre med de optagede billeder, afhænger af optagekvaliteten for billedet,
HD (high definition) eller SD (standard definition), og den type disk, du har valgt.
( ) angiver referencesiden.
HD (high definition) -billedkvalitet
Disktype
DVDRW
DVD+
RW
DVD-R
DVD+
R DL
Disksymboler
Slette eller redigere billeder på camcorderen (55, 62)
a
a
–
–
Færdiggørelse er nødvendig for at kunne afspille på
andre enheder (71)
a
a
a
a
–
Lave yderligere optagelser på en færdiggjort disk (78)
a
a
–
Formatere den brugte disk for at bruge den igen (77)
a
a
–
–
Lave længere optagelser på en side af en disk
–
–
–
a
DVD+
RW
DVD-R
DVD+
R DL
SD (standard definition) -billedkvalitet
Disktype
DVD-RW*
VIDEO
VR
Disksymboler
Slette den seneste film (56)
a
a
a
–
–
Slette eller redigere billeder på camcorderen
(55, 62)
–
a
–
–
–
Færdiggørelse er nødvendig for at kunne
afspille på andre enheder (71)
a
a
–**
a
a
Lave yderligere optagelser på en færdiggjort
disk (78)
a
a
a
–
–
Formatere den brugte disk for at bruge den
igen (77)
a
a
a
–
–
Lave længere optagelser på en side af en disk
–
–
–
–
a
*
**
Der findes 2 optageformater, VIDEO-indstilling og VR-indstilling, for DVD-RW.
Færdiggørelse er nødvendig for at kunne afspille disken i et DVD-drev på en computer. En DVD+RW,
der ikke er færdiggjort, kan forårsage funktionsfejl på computeren.
14
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 15 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Optagetiden for film
( ): den minimale optagetid
Medietype
Intern
hukommelse
DVD-RW/
DVD+RW/DVD-R
DVD+R DL
55 (55)
–
–
–
11 (11)
21 (21)
115 (80)
20 (14)
35 (26)
140 (100)
25 (18)
45 (34)
180 (145)
32 (26)
60 (49)
115 (100)
20 (18)
35 (32)
170 (100)
30 (18)
55 (32)
325 (215)
60 (44)
110 (80)
(HDR-UX19E/UX20E)
Bruge camcorderen
Omtrentlig optagetid i minutter på den interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) og på en
side af en disk. Optagetiden er forskellig, afhængigt af indstillingen af [REC MODE] (side 84).
HD (high definition) -billedkvalitet
AVC HD 16M (FH)*
(højeste kvalitet)
AVC HD 14M (FS)*
(højeste kvalitet)
AVC HD 9M (HQ)**
(høj kvalitet)
AVC HD 7M (SP)**
(standardkvalitet)
AVC HD 5M (LP)**
(lang afspilning)
SD (standard definition) -billedkvalitet
SD 9M (HQ) (høj
kvalitet)
SD 6M (SP)
(standardkvalitet)
SD 3M (LP) (lang
afspilning)
*
**
Optag "1920 × 1080/50i" for AVCHD-formatet.
Optag "1440 × 1080/50i" for AVCHD-formatet.
b Bemærkninger
• Billedformatet for billeder optaget med HD (high definition) -billedkvalitet er 16:9 (bredformat).
z Tips
•
•
•
•
Tal som f.eks. 16M og 14M i tabellen viser den gennemsnitlige bithastighed. M står for Mbps.
Du kan bekræfte den aktuelle optagetid med [MEDIA INFO] (side 76).
Hvis du bruger en dobbeltsidet disk, kan du optage på begge sider af disken (side 125).
For nærmere oplysninger om optagetid for film på "Memory Stick PRO Duo", se side 31.
Camcorderen bruger VBR (Variable Bit Rate) -formatet til automatisk at justere billedkvaliteten, så den
passer til optagescenen. Denne teknologi forårsager udsving i optagetiden.
Film, der indeholder billeder med hurtig bevægelse og komplekse billeder, optages med en højere
bithastighed, og det mindsker den samlede optagetid.
15
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 16 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
"
HOME" og "
OPTION"
- Benyt dig af to menutyper
"
HOME MENU" - udgangspunktet for betjening med camcorderen
(HELP)
Viser en beskrivelse af
punktet (side 17).
Kategori
B Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) -kategori
(MANAGE MEDIA) -kategori
Punkter
Side
Punkter
Side
MOVIE*1
37
MOVIE MEDIA SET*1
26
PHOTO*1
37
PHOTO MEDIA SET*1*3
27
SMTH SLW REC
40
FINALIZE*1
71
MEDIA INFO
76
MEDIA FORMAT*1
76
(VIEW IMAGES) -kategori
Punkter
Side
UNFINALIZE
78
VISUAL INDEX*1
42
DISC SELECT GUIDE
79
INDEX*1
45
REPAIR IMG.DB F.
80
INDEX*1
45
PLAYLIST
64
(OTHERS) -kategori
(SETTINGS) -kategori*1
Til at tilpasse camcorderen (side 82).
*1
Punkter
Side
DELETE*2
55
PHOTO CAPTURE*3
57
MOVIE DUB*3
59
PHOTO COPY*3
61
EDIT
62
PLAYLIST EDIT
63
PRINT
68
USB CONNECT
103
TV CONNECT Guide*1
48
Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (side 32). Vedrørende
punkter, der er til rådighed i
(SETTINGS),
se side 82.
*2 Under Easy Handycam-betjening kan du
indstille dette menupunkt, når indstillingen af
[MOVIE MEDIA SET] er tildelt til den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller
"Memory Stick"’en.
*3 Denne funktion kan muligvis ikke bruges,
afhængigt af camcordermodellen.
16
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 17 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Brug af HOME MENU
1 Slå strømmen til ved at skyde
4 Tryk på det ønskede punkt.
Eksempel: [EDIT]
5 Følg vejledningen på skærmen
Bruge camcorderen
POWER-kontakten i pilens
retning, mens du trykker på den
grønne knap.
for videre betjening.
Sådan skjules HOME MENUskærmbilledet
2 Tryk på
(HOME) A (eller B).
Tryk på
.
B Hvis du vil vide noget om
funktionen af hvert punkt på HOME
MENU - HELP
(HOME) B
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) A
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel:
(OTHERS) -kategori
2 Tryk på
(HELP).
Undersiden af
orange.
(HELP) bliver
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
17
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\03HD.fm
01GB00BOOK.book Page 18 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
"
HOME" og "
OPTION" - Benyt dig af to menutyper (Fortsættes)
3 Tryk på det punkt, du vil vide
mere om.
Når du trykker på et punkt, vises
forklaringen af det på skærmen.
Tryk på [YES] for at anvende
valgmuligheden. Tryk ellers på [NO].
Sådan deaktiveres HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Brug af OPTION MENU
Med et enkelt tryk på skærmen ved
optagelse eller afspilning vises de
funktioner, der er til rådighed på det
tidspunkt. Det er nemt at lave forskellige
indstillinger. Se side 96 for flere
oplysninger.
(OPTION)
18
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 19 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kom godt i gang
Trin 1: Kontrollere de medfølgende dele
Kontroller, at følgende dele er leveret med
camcorderen.
Tallet i parentes angiver antallet af den
leverede del.
Genopladeligt batteri NP-FH60 (1)
(side 20)
Lysnetadapter (1) (side 20)
– Picture Motion Browser (software)
– PMB Guide
Lysnetledning (1) (side 20)
"Operating Guide" (denne vejledning) (1)
Kom godt i gang
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (side 103)
Component A/V cable (1) (side 49, 51)
A/V-tilslutningskabel (1) (side 51, 66)
USB-kabel (1) (side 67, 68)
Trådløs fjernbetjening (1) (side 140)
Der er allerede installeret et knap-litiumbatteri.
19
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 20 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Trin 2: Opladning af batteriet
POWER -kontakt
DC IN-stik
Batteri
CHG (oplade) -lampe
Til stikkontakten
Stikdæksel
Lysnetadapter
DC-stik
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (serie H) (side 128) efter at
have sat det på camcorderen.
Lysnetledning
Åbn stikdækslet, og tilslut
lysnetadapterens DC-stik.
v -mærket på DC-stikket skal vende
mod v -mærket på camcorderen.
b Bemærkninger
• Du kan ikke sætte andre "InfoLITHIUM"batterier end serie H på camcorderen.
4 Tilslut lysnetledningen til
lysnetadapteren og stikkontakten.
1 Skyd POWER-kontakten i pilens
retning til OFF (CHG)
(standardindstillingen).
2 Ret batteriets klemmer ind efter
camcorderen (1), og sæt derefter
batteriet på i pilens retning, så det
klikker på plads (2).
CHG (oplade) -lampen tændes, og
opladning begynder. CHG (oplade)
-lampen slukkes, når batteriet er helt
opladet.
5 Efter opladning af batteriet skal
lysnetadapteren afbrydes fra
DC IN-stikket på camcorderen.
3 Tilslut lysnetadapteren til
DC IN-stikket på camcorderen.
20
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 21 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
b Bemærkninger
• Afbryd lysnetadapteren fra DC IN-stikket, mens
du holder både camcorderen og DC-stikket.
Sådan tages batteriet af
1 Skyd POWER-kontakten til OFF
(CHG).
BATT (batteriudløser) -knap
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batteri-information i
ca. 7 sekunder. Du kan se batteri informationen i op til 20 sekunder ved at
trykke på DISP/BATT INFO igen, mens
informationen vises.
Resterende batteri (ca.)
Kom godt i gang
2 Tryk på BATT (batteriudløser)
-knappen og hold, og tag batteriet af i
pilens retning.
Optagekapacitet (ca.)
b Bemærkninger
• Når du tager batteriet af eller afbryder
lysnetadapteren, skal du sikre, at
(Film) lampen/
(Stillbillede) -lampen (side 23)/
ACCESS-lampen (side 28)/adgangslampen
(side 30) er slukket.
• Ved opbevaring af batteriet skal batteriet aflades
helt, før du opbevarer det i en længere periode
(se side 129 for nærmere oplysninger om
opbevaring).
Sådan bruges en stikkontakt som
strømkilde
Lav de samme tilslutninger som du gør, når
du oplader batteriet. Batteriet mister ikke
sin opladning i dette tilfælde.
Sådan kontrolleres resterende batteri
(Battery Info)
Opladningstid
Omtrentlig tid (min.) der kræves til fuld
opladning af et helt afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-FH50
135
NP-FH60 (medfølger)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid til rådighed
Omtrentlig tid (min.) til rådighed ved brug
af et fuldt opladet batteri.
"HD" står for high definition-billedkvalitet, og
"SD" står for standard-billedkvalitet.
Indstil POWER-kontakten på OFF (CHG),
og tryk derefter på DISP/BATT INFO.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
21
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 22 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Trin 2: Opladning af batteriet (Fortsættes)
Når den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E) eller "Memory Stick
PRO Duo" er indstillet som medie:
Batteri
Billedkvalitet
NP-FH50
Uafbrudt
optagetid
Typisk
optagetid*
HD
SD
HD
SD
75
90
40
45
80
95
40
50
NP-FH60
(medfølger)
100
120
50
60
105
130
55
65
NP-FH70
160
195
85
100
170
205
90
105
NP-FH100
370
440
190
230
385
470
200
245
Når disk er indstillet som medie:
Batteri
Billedkvalitet
NP-FH50
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
NP-FH100
Uafbrudt
optagetid
Typisk
optagetid*
Afspilningstid til rådighed
Omtrentlig tid (min.) til rådighed ved brug
af et fuldt opladet batteri.
"HD" står for high definition-billedkvalitet, og
"SD" står for standard-billedkvalitet.
Når den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E) eller "Memory Stick
PRO Duo" er indstillet som medie:
LCD-panel
åbent*
Batteri
LCD-panel
lukket
Billedkvalitet
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
110
125
125
135
NP-FH60
(medfølger)
145
165
165
180
NP-FH70
235
270
270
290
NP-FH100
535
600
600
650
Når disk er indstillet som medie:
HD
SD
HD
SD
65
80
35
40
65
85
35
45
85
105
45
55
90
115
45
60
140
170
70
145
185
75
320
385
165
200
335
415
175
215
LCD-panel
åbent*
Batteri
HD
SD
HD
SD
90
105
100
115
NP-FH60
(medfølger)
120
140
130
150
90
NP-FH70
195
230
215
245
95
NP-FH100
440
515
485
555
* Typisk optagetid viser tiden, når du gentager
optagestart/stop, slår strømmen til/fra og
zoomer.
b Bemærkninger
• For nærmere oplysninger om hvordan mediet
indstilles, se side 26.
• Alle tider målt med [REC MODE] indstillet på
[HD SP]/[SD SP] under følgende forhold:
Øvre:Når LCD-baggrundsbelysningen tændes.
Nedre:Ved optagelse med søgeren, mens
LCD-panelet er lukket.
Billedkvalitet
LCD-panel
lukket
NP-FH50
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
b Bemærkninger
• For nærmere oplysninger om hvordan mediet
indstilles, se side 26.
Om batteriet
• Før du skifter batteriet skal du skyde POWERkontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film) /
(Stillbillede) -lamperne (side 23) eller
ACCESS-lampen (side 28) /adgangslampen
(side 30).
• /CHG (blitz/opladning) -lampen blinker ved
opladning, eller Battery Info (side 21) bliver
ikke vist korrekt under følgende forhold:
– Batteriet er ikke sat korrekt på.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt op (kun for Battery Info).
22
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 23 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Indstil dato og klokkeslæt, når du bruger
denne camcorder for første gang. Hvis du
ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises
[CLOCK SET] -skærmbilledet, hver gang
du tænder camcorderen eller ændrer
POWER-kontaktens position.
Tryk på knappen på LCD-skærmen.
Kom godt i gang
• Der forsynes ikke strøm fra batteriet, så længe
lysnetadapteren er tilsluttet DC IN-stikket på
camcorderen, selv om lysnetledningen er
afbrudt fra stikkontakten.
• Det anbefales at bruge et NP-FH70- eller
NP-FH100-batteri, når der er sat et ekstra
videolys på.
• Et NP-FH30 muliggør kun korte optage- og
afspilningstider, og frarådes derfor til brug med
camcorderen.
Trin 3: Slå strømmen
til og indstille dato og
klokkeslæt
Om opladnings/optage/afspilningstiden
• Tider målt, når camcorderen bruges ved 25 °C.
(10 °C til 30 °C anbefales.)
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere, når
du bruger camcorderen ved lav temperatur.
• Optage- og afspilningstiden til rådighed bliver
kortere, afhængigt af de forhold som
camcorderen bruges under.
POWER -kontakt
Om lysnetadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når
lysnetadapteren bruges. Afbryd straks
lysnetadapteren fra stikkontakten, hvis der
opstår funktionsfejl ved brug af camcorderen.
• Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted,
f.eks. mellem en væg og møbler.
• Kortslut ikke lysnetadapterens DC-stik eller
batteriklemmen med metalgenstande. Det kan
forårsage funktionsfejl.
• Selv om camcorderen er slukket, forsynes den
stadig med vekselstrøm (fra lysnettet), mens den
er tilsluttet stikkontakten via lysnetadapteren.
1 Mens du trykker på den grønne
knap skal du skyde
POWER-kontakten gentagne
gange i pilens retning, indtil den
respektive lampe tændes.
(Film): Til at optage film
(Stillbillede): Til at optage
stillbilleder
Når du bruger camcorderen for første
gang, skal du gå til trin 3.
2 Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
[CLOCK SET] -skærmbilledet vises.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
23
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 24 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Trin 3: Slå strømmen til og indstille dato og klokkeslæt (Fortsættes)
genopladelige batteri, og derefter indstille dato
og klokkeslæt igen (side 132).
• Det tager nogle sekunder, før camcorderen er
klar til at optage, efter strømmen er slået til. Du
kan ikke betjene camcorderen i dette tidsrum.
• Objektivdækslet åbnes automatisk, når
strømmen slås til. Det lukkes, når
afspilningsskærmbilledet vælges, eller
strømmen slås fra.
• I indstillingen på købstidspunktet slås strømmen
automatisk fra, hvis du ikke betjener
camcorderen i ca. fem minutter. Herved spares
batteristrøm ([A.SHUT OFF], side 95).
3 Vælg det ønskede geografiske
område med
/ , og tryk
derefter på [NEXT].
4 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
5 Indstil [Y] (år) med
/
.
z Tips
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse,
men optages automatisk på mediet og kan vises
ved afspilning ([DATA CODE], side 90).
• Se side 123 for information vedrørende
"Tidsforskelle i verden".
• Hvis knapperne på kontaktpanelet ikke virker
korrekt, skal kontaktpanelet justeres
(CALIBRATION) (side 130).
6 Vælg [M] med
/
, og
indstil derefter måneden med
/
.
Ændring af sprogindstillingen
7 Indstil [D] (dag), time og minut på
samme måde, og tryk derefter på
[NEXT].
Du kan ændre skærmbilleddisplayene til at
vise meddelelser på et angivet sprog. Vælg
skærmbilledsproget ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[CLOCK/
LANG] t
[ LANGUAGE SET] (side 94).
8 Kontroller, at uret er korrekt
indstillet, og tryk derefter på
.
Uret går i gang.
Du kan indstille ethvert år op til 2037.
Sådan slås strømmen fra
Skyd POWER-kontakten til OFF (CHG).
b Bemærkninger
• Hvis du ikke bruger camcorderen i ca.
3 måneder, bliver det indbyggede
genopladelige batteri afladet, og indstillinger af
dato og klokkeslæt kan blive slettet fra
hukommelsen. I så fald skal du oplade det
24
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 25 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Trin 4: Lave justeringer før optagelse
Justere LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (1), og drej det derefter til
den bedste vinkel til optagelse eller
afspilning (2).
Justere søgeren
Du kan fremvise billeder vha. søgeren med
LCD-panelet lukket for at undgå at bruge
batteriet op, eller når det billede, der ses på
LCD-skærmen, er af dårlig kvalitet.
Træk søgeren ud, og sæt derefter øjnene
mod søgeren for at se billeder. Juster
søgeren, så du kommer til at se tydeligt.
Søger
2 180 grader
(max.)
Kom godt i gang
2 90 grader
(max.)
1 90 grader i forhold til
camcorderen
• Informationen vises eller skjules (visning y
ingen visning), hver gang du trykker på DISP/
BATT INFO.
DISP/BATT INFO
Sådan slukkes
LCD-baggrundsbelysningen, så
batteriet varer længere
Tryk på DISP/BATT INFO og hold i nogle
sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
camcorderen under lyse forhold, eller du vil
spare batteristrøm. Det optagede billede
påvirkes ikke af indstillingen. For at tænde
LCD-baggrundsbelysningen skal du trykke
på DISP/BATT INFO og holde i nogle
sekunder, indtil
forsvinder.
b Bemærkninger
• Pas på ikke at komme til at trykke på knapperne
på LCD-rammen, når du åbner eller justerer
LCD-panelet.
Justeringsknap til
søgerobjektivet
Bevæg den, indtil
billedet er tydeligt.
z Tips
• Du kan justere styrken af søgerens
baggrundsbelysning ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [VF B.LIGHT]
(side 92).
Sætte holderemmen fast
Stram holderemmen og hold camcorderen
korrekt.
z Tips
• Hvis du åbner LCD-panelet 90 grader i forhold
til camcorderen, og derefter drejer det
180 grader mod objektivsiden, kan du lukke
LCD-panelet med LCD-skærmen vendende
udad. Det er praktisk ved afspilningsbetjening.
(HOME) t
(SETTINGS)
• Tryk på
t [SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(side 91) for at justere LCD-skærmens
lysstyrke.
25
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 26 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Trin 5: Vælge medie
Du kan vælge det ønskede medie til optagelse/afspilning/redigering for enten film eller
stillbilleder, alt efter dine behov.
For mediet til film skal du indstille den interne hukommelse* /disk/"Memory Stick PRO Duo"
samt indstille billedkvaliteten (
(high definition) eller
(standard definition)). For
mediet til stillbilleder skal du indstille den interne hukommelse* /"Memory Stick PRO Duo".
Standardindstillingerne er vist nedenfor.
HDR-UX19E/UX20E:
Film: Intern hukommelse
Stillbillede: Intern hukommelse
HDR-UX9E/UX10E:
Film: Disk
Stillbillede: "Memory Stick PRO Duo"**
Intern hukommelse*
Disk
Film
Stillbillede
"Memory Stick PRO Duo"
*
**
HDR-UX19E/UX20E
For HDR-UX9E/UX10E er mediet til stillbilleder fastsat til "Memory Stick PRO Duo".
Vælge medie til film
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET].
Skærmbilledet til valg af medie til film
vises.
2 Tryk på ønsket billedkvalitet og
medie.
2[
MEMORY STICK]
Medie: "Memory Stick PRO Duo"
Billedkvalitet: HD (high definition)
3 [DISC]
Medie: Disk
Billedkvalitet: HD (high definition) eller SD
(standard definition)
Billedkvaliteten bliver valgt i "Trin 6"
(side 28).
4[
INT. MEMORY]
(HDR-UX19E/UX20E)
Medie: Intern hukommelse
Billedkvalitet: SD (standard definition)
5[
MEMORY STICK]
Medie: "Memory Stick PRO Duo"
Billedkvalitet: SD (standard definition)
3 Tryk på [YES].
1[
INT. MEMORY]
(HDR-UX19E/UX20E)
Medie: Intern hukommelse
Billedkvalitet: HD (high definition)
26
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 27 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
2 Bekræft den medie-ikon, der vises
øverst til højre på skærmen.
.
Mediet til film er nu indstillet.
Disk
Den ikon, der vises på skærmen,
varierer alt efter hvilken disk, der
bruges (side 7).
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET].
Skærmbilledet til valg af medie til
stillbilleder vises.
"Memory Stick PRO Duo"
Kom godt i gang
Intern hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E)
Vælge medie til stillbilleder
(HDR-UX19E/UX20E)
z Tips
• For at optage/afspille/redigere på andre medier
skal indstillingen af medie ændres.
2 Tryk på det ønskede medie.
b Bemærkninger
• Du kan ikke vælge disk som medie til
stillbilleder.
3 Tryk på [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Mediet til stillbilleder er nu indstillet.
Sådan bekræftes indstillingen af
medie
1 Skyd gentagne gange til POWERkontakten, indtil den respektive lampe
(
(Film)/
(Stillbillede)) tændes.
27
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 28 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Trin 6: Isætte en disk eller en "Memory Stick
PRO Duo"
Når billeder optages ved at indstille mediet
til den interne hukommelse (HDR-UX19E/
UX20E) i "Trin 5", er det ikke nødvendigt
at udføre proceduren i "Trin 6".
Disk
3 Sæt disken med optagesiden
vendende mod camcorderen, og
tryk derefter på midten af disken,
så den klikker på plads.
Når mediet indstilles til [DISC] i "Trin 5",
skal der bruges en ny 8 cm DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R eller DVD+R DL til
optagelse (side 14).
b Bemærkninger
• Tør først støv eller fingeraftryk af disken med
en blød klud (side 126).
1 Kontroller, at camcorderens
strøm er slået til.
2 Skyd OPEN-kontakten til
diskdækslet i pilens retning
(OPEN
).
[PREPARING TO OPEN] vises på
LCD-skærmen, og derefter åbnes
diskdækslet let, automatisk.
ACCESS -lampe (Disk)
Diskdæksel OPEN-kontakt
Pickup-linse
Sæt disken med etiketsiden vendende
udad, når du bruger en enkeltsidet disk.
4 Luk diskdækslet.
[DISC ACCESS] vises på
LCD-skærmen.
Det kan tage nogen tid for camcorderen
at genkende disken, afhængigt af
disktype og -tilstand.
Gå videre til trin 7, når du bruger en
DVD-R/DVD+R DL.
5 Når du bruger en DVD-RW/
DVD+RW, skal du trykke på [Use
DISC SELECT GUIDE].
Når diskdækslet åbnes let, skal du åbne
det mere.
28
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 29 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
b Bemærkninger
• Du kan ikke bruge [Use DISC SELECT
GUIDE] ved Easy Handycam-betjening
(side 32). Formater disken ifølge instruktionerne
på skærmen.
6 Tryk på [Record HD (high
Tryk på [Record SD (standard
definition) images.] for at optage
medSD (standard definition) billedkvalitet.
Hvilke punkter, der vises, varierer
afhængigt af camcorderens status eller
den type disk, der er sat i.
7 Tryk på den valgmulighed, der er
rigtig for dig, på skærmen.
Disken bliver formateret med den
optagekvalitet for billedet, du har valgt.
Når formateringen er gennemført, kan
du begynde optagelse på disken.
Hvis du vælger SD (standard
definition) -billedkvalitet)
• Når du bruger en DVD-RW, skal du
vælge et optageformat, [VIDEO] eller
[VR], (side 14). Hvis du formaterer en
disk ved Easy Handycam-betjening
(side 32), fastsættes optageformatet til
[VIDEO].
• Når du bruger en DVD+RW, skal du
vælge billedformatet, [16:9 WIDE] eller
[4:3].
Sådan tages disken ud
1 Udfør trin 1 og 2 for at åbne diskdækslet.
2 Mens du holder disklåsen i midten, skal du
vippe diskens kant op.
b Bemærkninger
• Du kan ikke ændre billedkvaliteten (HD (high
definition) eller SD (standard definition),
side 14) for en disk midtvejs.
• Pas på ikke at hindre betjeningen med din hånd,
genstande el.lign., når du åbner eller lukker
diskdækslet. Flyt remmen til camcorderens
underside, og åbn eller luk derefter diskdækslet.
• Hvis remmen gribes, når du lukker diskdækslet,
kan det forårsage funktionsfejl på camcorderen.
• Undgå at berøre diskens optageside eller
pickup-linsen (side 131).
Når du bruger en dobbeltsidet disk, skal du
passe på ikke at tilsmudse overfladen med
fingeraftryk.
• Hvis du lukker diskdækslet med disken isat
forkert, kan det forårsage funktionsfejl på
camcorderen.
• Strømkilderne må ikke afbrydes ved
formatering.
• Camcorderen må ikke udsættes for stød eller
rystelser:
– Mens ACCESS-lampen er tændt
– Mens ACCESS-lampen blinker
– Mens [DISC ACCESS] eller [PREPARING
TO OPEN] vises på skærmen
• Det kan tage nogen tid at tage disken ud,
afhængigt af diskens tilstand eller optagelserne.
• Det kan tage op til 10 minutter at tage en disk
ud, hvis den er beskadiget eller er smudset til af
fingeraftryk el.lign. I så fald kan disken være
beskadiget.
Kom godt i gang
definition) images.].
z Tips
• Du kan tage disken ud, når der er tilsluttet en
strømkilde til camcorderen, selvom
camcorderen er slukket. Processen til
diskgenkendelse (trin 4) starter dog ikke.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
29
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 30 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Trin 6: Isætte en disk eller en "Memory Stick PRO Duo" (Fortsættes)
• For at slette alle de tidligere optagede billeder
fra en DVD-RW/DVD+RW, og derefter bruge
den igen til at optage nye billeder, se "Formatere
mediet" på side 76.
• Du kan kontrollere, hvilken disk der er den
rigtige, med [DISC SELECT GUIDE] på
HOME MENU (side 79).
"Memory Stick PRO Duo"
Når mediet indstilles til "Memory Stick" i
"Trin 5", skal der bruges en "Memory Stick
PRO Duo" til optagelse. For nærmere
oplysninger om hvilke "Memory Stick", der
er kompatible med camcorderen, se side 4.
3 Når mediet til film er indstillet til
enten [
MEMORY STICK] eller
[
MEMORY STICK] i "Trin 5",
skal du skyde til POWER
-kontakten, så
(Film) -lampen
tændes.
Hvis POWER-kontakten er indstillet til
OFF (CHG), skal du slå den til, mens du
trykker på den grønne knap.
z Tips
• For kun at optage stillbilleder på "Memory
Stick PRO Duo"’en er det ikke nødvendigt at
udføre proceduren efter Trin 3.
1 Åbn LCD-panelet.
2 Sæt "Memory Stick PRO Duo"’en i.
[Create a new Image Database File.]
-skærmbilledet vises på LCD-skærmen,
når du sætter en ny "Memory Stick PRO
Duo" i.
1 Åbn Memory Stick Duo-dækslet i
pilens retning.
2 Sæt "Memory Stick PRO Duo"’en ind i
Memory Stick Duo-slotten i den rigtige
retning, så den klikker på plads.
3 Luk Memory Stick Duo-dækslet.
4 Tryk på [YES].
Adgangslampe
Vend b -mærket mod
camcorderens LCD-skærm.
30
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\04GET.fm
01GB00BOOK.book Page 31 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Sådan udkastes "Memory Stick PRO
Duo"’en
Åbn LCD-panelet og Memory Stick Duodækslet. Skub derefter "Memory Stick PRO
Duo"’en let ind en gang, og skyd den ud
langs camcorderhuset.
b Bemærkninger
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1 GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2 GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4 GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Bemærkninger
• Tallene i tabellen gælder for brug af "Memory
Stick PRO Duo" fra Sony Corporation.
Optagetiden varierer afhængigt af
optageforholdene, typen af "Memory Stick"
eller [REC MODE] -indstillingen (side 84).
Kom godt i gang
• For at undgå, at medier ødelægges eller at
optagede billeder går tabt, må du ikke gøre
følgende, når adgangslampen (side 30) er tændt
eller blinker:
– Tage batteriet eller lysnetadapteren af
– Udsætte camcorderen for rystelser eller slag
– Udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en
• Memory Stick Duo-dækslet må ikke åbnes
under optagelse.
• Hvis du presser "Memory Stick PRO Duo" ind i
slotten i den forkerte retning, kan "Memory
Stick PRO Duo"’en, Memory Stick Duo-slotten
eller billeddataene beskadiges.
• Hvis [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] vises i trin 4, skal "Memory Stick
PRO Duo"’en formateres (side 76). Bemærk, at
formatering sletter alle data, der er optaget på
"Memory Stick PRO Duo"’en.
• Undgå at presse "Memory Stick PRO Duo"’en
eller at udkaste den med magt. Det kan
forårsage funktionsfejl.
SD (standard definition) -billedkvalitet:
z Tips
• For antal stillbilleder der kan optages, se
side 89.
Kapacitet for en "Memory Stick PRO
Duo" og optagetid til rådighed for film
Omtrentlig optagetid i minutter.
Tallene i parentes er den minimale
optagetid.
HD (high definition) -billedkvalitet:
AVC HD
16M
(FH)
AVC HD
9M
(HQ)
AVC HD
7M
(SP)
AVC HD
5M
(LP)
1 GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2 GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4 GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
31
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 32 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Optagelse/Afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam-betjening)
Easy Handycam-betjening gør næsten alle indstillinger automatiske, så du kan udføre optageog afspilningsbetjening uden detaljerede indstillinger. Den gør også skriftstørrelsen på
skærmen større, så den bliver nemmere at aflæse. Billederne optages på det indstillede medie
(side 26).
Hvis POWER-kontakten er indstillet på OFF
(CHG), skal du skyde til den, mens du trykker på
den grønne knap.
Optage film
Optage stillbilleder
1 Skyd POWER-kontakten
1 Skyd POWER-kontakten
2 Tryk på EASY A.
2 Tryk på EASY A.
G i pilens retning, indtil
(Film) -lampen
tændes.
G i pilens retning, indtil
(Stillbillede) lampen tændes.
vises på LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP H eller D
for at starte optagelse*.
vises på LCD-skærmen.
3 Tryk let på PHOTO F for at
justere fokus A (der høres et bip),
og tryk den derefter helt ned B
(der høres et lukkerklik).
[STBY] t [REC]
Tryk på START/STOP igen for at
standse optagelse.
Blinkert Lyser
* Indstillingen af [REC MODE] (side 84) fastsættes til [HD SP] eller [SD SP].
z Tips
• Under Easy Handycam-betjening vises en ramme på personens ansigt ([FACE DETECTION], side 87).
32
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 33 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspille optagede film/stillbilleder
1 Skyd til POWER-kontakten G for at tænde camcorderen.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) I eller E.
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage nogen tid at vise
miniaturerne.)
Vises med billedet på hvert af de faneblade, der sidst blev afspillet/optaget
(B for det stillbillede, der er optaget på en "Memory Stick PRO Duo").
Foregående 6 billeder
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
1
2
3
Optagelse/Afspilning
Søger efter billeder
efter optagedato
(side 46)*
HOME
: Går til Film Roll Index-skærmbilledet (side 45).
: Går til Face Index-skærmbilledet (side 45).
: Viser film med HD (high definition) -billedkvalitet.
Når SD (standard definition) -billedkvalitet er valgt på [MOVIE MEDIA SET] (side 26), vises
. Når [DISC] er valgt, vises
.
4
: Viser stillbillederne
* Du kan ikke søge efter den ønskede film efter optagedato, når du indstiller [DISC] på [MOVIE
MEDIA SET] (side 26).
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
33
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 34 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam-betjening) (Fortsættes)
3 Start afspilning.
Film:
Tryk på
,
eller
-fanebladet og den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning eller pause, når du trykker
Vender tilbage
(til VISUAL INDEXskærmbilledet)
Begyndelsen af
filmen/den foregående
film
Næste film
Optagedato/
klokkeslæt*
Stop (går til VISUAL
INDEXskærmbilledet)
Tilbage/Fremad
* Indstillingen af [DATA CODE] fastsættes til [DATE/TIME] (side 90).
zTips
• Når afspilning fra den valgte film når til den sidste film, vender skærmbilledet tilbage til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på
/
under pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME], og derefter trykke på
/
.
• For at skifte mediet for film skal mediet indstilles på [MOVIE MEDIA SET] (side 26).
Stillbilleder:
Tryk på
-fanebladet og det stillbillede, der skal afspilles.
Billedfremvisning (side 47)
Vender tilbage
(til VISUAL INDEXskærmbilledet)
Optagedato/
klokkeslæt*
Går til VISUAL
INDEX-skærmbilledet
Foregående/Næste
* Indstillingen af [DATA CODE] fastsættes til [DATE/TIME] (side 90).
zTips
• For at skifte mediet for stillbilleder skal mediet indstilles på [PHOTO MEDIA SET] (HDR-UX19E/
UX20E) (side 27).
34
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 35 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Sådan annulleres Easy Handycam-betjeningen
Tryk på EASY A igen.
forsvinder fra skærmen.
Menuindstillinger ved Easy Handycam-betjening
Tryk på
(HOME) B eller C for at vise de menupunkter, der er til rådighed for ændringer
af opsætning (side 16, 82).
b Bemærkninger
Knapper, der ikke kan anvendes ved Easy Handycam-betjening
Visse knapper/funktioner kan ikke bruges ved Easy Handycam-betjening, da de indstilles
automatisk (side 107). Hvis du forsøger at anvende en funktion, som ikke er til rådighed, kan
[Invalid during Easy Handycam operation.] blive vist på skærmen.
Sådan gøres disken kompatibel med afspilning på andre enheder (Færdiggørelse)
Optagelse/Afspilning
• De fleste af menupunkterne vender automatisk tilbage til standardindstillingerne. Indstillingerne af nogle
menupunkter er dog faste. For nærmere oplysninger, se side 107.
• Ved formatering af DVD-RW-diske med SD (standard definition) -billedkvalitet fastsættes
optageformatet til VIDEO (side 14).
• Du kan ikke indstille
(OPTION) -menuen.
• Annuller Easy Handycam-betjening, hvis du vil tilføje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
Du skal færdiggøre en optaget disk for at gøre den kompatibel med afspilning på andre
enheder eller computere. Se side 71 vedrørende færdiggørelsen.
b Bemærkninger
• Du kan ikke lave yderligere optagelser på DVD-R/ DVD+R DL-diske, når du først har færdiggjort disken,
selv om der er ledig plads på disken.
• Du kan ikke optage yderligere materialer på en færdiggjort disk ved Easy Handycam-betjening (side 78).
35
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 36 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Optagelse
Billederne optages på det indstillede medie (side 26). Standardindstillingerne er vist nedenfor.
HDR-UX9E/UX10E:
HDR-UX19E/UX20E:
Film: Disk
Film: Intern hukommelse
Stillbillede: "Memory Stick PRO Duo"
Stillbillede: Intern hukommelse
Objektivdæksel
Åbnes automatisk, når
strømmen slås til.
(HOME) E
(HOME) D
PHOTO F
START/STOP C
POWER-kontakt A
Hvis POWER-kontakten
er indstillet på OFF
(CHG), skal du skyde til
den, mens du trykker på
den grønne knap.
(Film) -lampe
START/STOP B
(Stillbillede) -lampe
b Bemærkninger
• Hvis ACCESS-lampen (side 28)/adgangslampen (side 30) er tændt eller blinker, efter optagelse er slut,
betyder det, at der stadig skrives data på mediet. Udsæt ikke camcorderen for stød eller rystelser, og tag
ikke batteriet eller lysnetadapteren af. Undgå også at udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en fra
camcorderen.
• Når en filmfil overstiger 2 GB, og mediet er indstillet til den interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E)
eller "Memory Stick"’en (side 26), laves den næste filmfil automatisk.
z Tips
• På "Memory Stick"’en kan du bruge med camcorderen, se side 4.
• Du kan kontrollere optagetid til rådighed og hvor meget hukommelse der er brugt af mediet ved at trykke
på
(HOME) D (eller E) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (side 76).
36
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 37 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Optage film
Optage stillbilleder
1 Skyd POWER-kontakten A i
pilens retning, så
lampen tændes.
(Film) -
2 Tryk på START/STOP B (eller
C).
1 Skyd POWER-kontakten A i
pilens retning, så
-lampen tændes.
(Stillbillede)
2 Tryk let på PHOTO F for at
justere fokus A (der høres et bip),
og tryk den derefter helt ned B
(der høres et lukkerklik).
Tryk på START/STOP igen for at
standse optagelse.
Blinkert Lyser
Optagelse/Afspilning
[STBY] t [REC]
Den røde
vises ved siden af
eller
. Når den røde
forsvinder, er
billedet blevet optaget.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage stillbilleder på en disk.
z Tips
• For nærmere oplysninger om optagetiden for film, se side 15, 31, og om antal stillbilleder der kan optages,
se side 89.
• Du kan optage stillbilleder ved at trykke på PHOTO F (Dual Rec, side 39) under filmoptagelse.
• Der vises en ramme på personens ansigt, og det registrerede ansigtsbillede optimeres automatisk ([FACE
DETECTION], side 87).
• Når der registreres et ansigt under filmoptagelse, blinker
, og ansigtet optages i Face Index. Ved
afspilning af en film kan du søge efter ønskede scener efter ansigt (Face Index, side 45).
• Du kan tage stillbilleder fra en optaget film (HDR-UX10E/UX19E/UX20E) (side 57).
(CAMERA) t
• Du kan skifte optageindstilling ved at trykke på
(HOME) D (eller E) t
[MOVIE] eller [PHOTO].
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
37
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 38 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Optagelse (Fortsættes)
Zoome
Du kan forstørre billeder til 15 gange den
originale størrelse med motorzoomknappen
eller zoomknapperne på LCD-rammen.
Optage lyd med mere
tilstedeværelse (5.1-kanals
surround-optagelse)
Dolby Digital 5.1-kanals surroundsound kan
optages med den indbyggede mikrofon. Du
får en mere realistisk lyd ved at afspille
filmene på enheder, der understøtter
5.1-kanals surroundsound.
Indbygget mikrofon
Bredere synsvinkel:
(Vidvinkel)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals
surroundsound 1 Ordliste (side 143)
b Bemærkninger
Nært hold: (Telefoto)
Bevæg motorzoomknappen lidt for at få en
langsommere zoom. Bevæg den mere for at
få en hurtigere zoom.
b Bemærkninger
• Sørg for at holde fingeren på
motorzoomknappen. Hvis du fjerner fingeren
fra motorzoomknappen, kan
motorzoomknappens betjeningslyd også blive
optaget.
• Du kan ikke ændre zoomhastigheden med
zoomknapperne på LCD-rammen.
• Den minimale afstand mellem camcorderen og
motivet, der er nødvendig for at opretholde en
skarp fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca.
80 cm for telefoto.
• For at få 5.1-kanals surroundsound, der er
optaget med HD (high definition) billedkvalitet, skal du bruge en AVCHD-format
enhed, der er kompatibel med 5.1-kanals
surroundsound (side 126).
• Når der tilsluttes til en anden enhed, som er
kompatibel med 5.1-kanals surroundsound vha.
HDMI-kablet (ekstraudstyr), udsendes film
optaget med HD (high definition) -billedkvalitet
og 5.1-kanals lyd automatisk i 5.1-kanals lyd.
Film optaget med SD (standard definition) billedkvalitet omsættes automatisk til 2-kanals
lyd og udsendes.
z Tips
• Ved optagelse af lyd kan du vælge den ønskede
lyd blandt enten [5.1ch SURROUND] eller [2ch
STEREO] ([AUDIO MODE], side 84).
z Tips
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (side 85),
hvis du vil zoome til et større niveau end
15 ×ved optagelse af film.
38
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 39 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Starte optagelse hurtigt
(QUICK ON)
• Når
(Film) -lampen er tændt, bliver
stillbilleders størrelse [
3.0M] (16:9
bredformat) eller [2.2M] (4:3).
• Du kan optage stillbilleder under optagestandby
på samme måde, som når
(Stillbillede) lampen er tændt. Du kan også optage med
blitzen.
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot)
Infrarød port
Optagelse/Afspilning
Hvis du trykker på QUICK ON-knappen i
stedet for at slå strømmen fra, indstilles
camcorderen på strømspare-status (Sleepindstilling). Mens Sleep-indstilling er
indstillet, blinker QUICK ON-knappen. For
at fortsætte den næste optagelse skal du
trykke på QUICK ON-knappen igen.
Camcorderen er klar til optagelse efter ca.
1 sekund.
z Tips
z Tips
• Mens Sleep-indstilling er indstillet, mindskes
camcorderens strømforbrug med ca. halvdelen i
forhold til under optagelse, og der kan spares
batteristrøm.
• Når der ikke udføres nogen betjening i Sleepindstilling, slås strømmen fra automatisk. Du
kan indstille den ønskede slukketid for
camcorderen med [QUICK ON STBY]
(side 95), når camcorderen er indstillet på Sleep.
Optage stillbilleder af høj
kvalitet under filmoptagelse
(Dual Rec)
Du kan optage stillbilleder af høj kvalitet
ved at trykke på PHOTO ved optagelse af
en film. Stillbillederne optages på mediet
indstillet på [PHOTO MEDIA SET] (HDRUX19E/UX20E) (side 27).
b Bemærkninger
• Blitzen kan ikke bruges under Dual Rec.
• Når mediets kapacitet bliver utilstrækkelig, eller
når en serie stillbilleder optages, kan
blive
vist. Du kan ikke optage stillbilleder, mens
vises.
Du kan optage billeder i mørke omgivelser
ved at indstille NIGHTSHOT-kontakten på
ON. (
vises.)
b Bemærkninger
• Funktionerne NightShot og Super NightShot
bruger infrarødt lys. Den infrarøde port må
derfor ikke tildækkes af dine fingre eller andre
genstande.
• Tag teleobjektivet (ekstraudstyr) af.
• Juster fokus manuelt ([FOCUS], side 98), når
det er svært at fokusere automatisk.
• Brug ikke funktionerne NightShot og Super
NightShot i lyse omgivelser. Det kan forårsage
funktionsfejl.
z Tips
• Brug Super NightShot-funktionen (side 101) til
at lave en lysere optagelse af et billede. Brug
Color Slow Shutter-funktionen (side 101) til at
optage et billede med farver, der er tættere på de
originale.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
39
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 40 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Optagelse (Fortsættes)
Justere eksponeringen for
motiver i modlys
Optage hurtig bevægelse i
slowmotion (SMTH SLW REC)
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger,
som ikke kan tages under normale
optageforhold, kan optages i jævnt
bevægende slowmotion.
Det er en praktisk funktion til optagelse af
hurtige bevægelser som f.eks. golf- eller
tennisslag.
For at justere eksponeringen for motiver i
modlys skal du trykke på .
(baggrundslys), så . vises på
LCD-skærmen. For at annullere
modlysfunktionen skal du trykke på .
(baggrundslys) igen.
1 Tryk på
(HOME) t
(CAMERA) t [SMTH SLW REC].
Optagelse i spejlindstilling
Du kan optage billeder, der viser billederne
til den person, som skal optages.
2 Tryk på START/STOP.
En film på ca. 3 sekunder optages som en
film i slowmotion på 12 sekunder.
[Recording...] forsvinder, når er optagelse
sluttet.
Tryk på
optagelse.
for at annullere jævn langsom
Sådan ændres indstillingen
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (1), og drej det derefter
180 grader til objektivsiden (2).
z Tips
• Der vises et spejlbillede af motivet på
LCD-skærmen, men billedet bliver normalt, når
det optages.
• Ved optagelse i spejlindstilling vises der ikke en
ramme på personens ansigt ([FACE
DETECTION], side 87).
Tryk på
(OPTION) t
-fanebladet,
og vælg derefter den indstilling, du vil
ændre.
• [TIMING]
Vælg optagelsens startpunkt, efter der er
trykket på START/STOP.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
40
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 41 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
• [RECORD SOUND]
Vælg [ON] (
) for at lægge lyde, f.eks.
samtaler, over slowmotion-billeder.
(Standardindstillingen er [OFF].)
Camcorderen optager lyde i ca. 12 sekunder,
mens [Recording...] vises i trin 2.
b Bemærkninger
Optagelse/Afspilning
• Der kan ikke optages lyde ved optagelse af en
film på ca. 3 sekunder.
• Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke
så god som for normal optagelse.
• Hvis du afspiller en film, der er optaget, når
[RECORD SOUND] på [SMTH SLW REC] er
indstillet på [OFF], vises
uanset
indstillingen af [AUDIO MODE] (side 84).
41
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 42 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspilning
Afspil billederne optaget på det valgte medie (side 26). Standardindstillingerne er vist
nedenfor.
HDR-UX9E/UX10E:
HDR-UX19E/UX20E:
Film: Disk
Film: Intern hukommelse
Stillbillede: "Memory Stick PRO Duo"
Stillbillede: Intern hukommelse
Objektivdæksel
Lukkes i overensstemmelse
med
(VIEW IMAGES).
Motorzoomknap
F
(HOME) E
POWER-kontakt
A
(HOME) D
(VIEW
IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
1 Skyd til POWER-kontakten A for at tænde camcorderen.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) B (eller C).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage nogen tid at vise
miniaturerne).
Vises med billedet på hvert af de faneblade, der sidst blev afspillet/optaget (B
for det stillbillede, der er optaget på en "Memory Stick PRO Duo").
HOME
Foregående 6 billeder
Søger efter billeder
efter optagedato
(side 46)*
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
(OPTION)
42
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 43 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
: Går til Film Roll Index-skærmbilledet (side 45).
: Går til Face Index-skærmbilledet (side 45).
: Viser film med HD (high definition) -billedkvalitet.
1
2
3
Når SD (standard definition) -billedkvalitet er valgt på [MOVIE MEDIA SET] (side 26), vises
. Når [DISC] er valgt, vises
.
: Viser stillbillederne
4
* Du kan ikke søge efter den ønskede film efter optagedato, når du indstiller [DISC] på [MOVIE
MEDIA SET] (side 26).
z Tips
• Antallet af billeder på VISUAL INDEX-skærmbilledet kan ændres fra 6 y 12 ved at bevæge
motorzoomknappen F. For at fastsætte dette antal skal du trykke på
(HOME) D (eller E) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (side 91).
Afspille film
Tryk på
,
eller
-fanebladet og den film, der skal afspilles.
Når afspilning fra den valgte film når til den sidste film, vender skærmbilledet tilbage til
VISUAL INDEX-skærmbilledet.
Optagelse/Afspilning
3 Start afspilning.
Skifter mellem afspilning eller pause, når du trykker.
Vender tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
Begyndelsen af filmen/den
foregående film
Næste film
Stop (går til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
(OPTION)
Tilbage/Fremad
z Tips
• Tryk på
/
ved pause for at afspille film langsomt.
• Ved afspilning af en film på den interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller "Memory
Stick PRO Duo"’en gør et tryk på
/
tilbage/fremrykning ca. 5 gange hurtigere, to
tryk gør den ca.10 gange hurtigere, tre tryk gør den ca. 30 gange hurtigere, og fire tryk gør
den ca. 60 gange hurtigere.
• Ved afspilning af en film på disken gør et tryk på
/
tilbage/fremrykning ca.
5 gange hurtigere, to tryk gør den ca.10 gange hurtigere (ca. 8 gange hurtigere med brug af
DVD+RW med SD (standard definition) -billedkvalitet).
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
43
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 44 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspilning (Fortsættes)
Fremvise stillbilleder
Tryk på
-fanebladet og det stillbillede, der skal afspilles.
Vender tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
Går til VISUAL INDEXskærmbilledet
Billedfremvisning
(side 47)
(OPTION)
Foregående/Næste
Sådan justeres lydstyrken for film
Ved afspilning af en film skal du trykke på
og derefter justere lydstyrken med
/
(OPTION) t
.
-fanebladet t [VOLUME],
z Tips
• Du kan skifte VISUAL INDEX-skærmbilledet ved at trykke på
(VIEW IMAGES) t [VISUAL INDEX].
(HOME) D (eller E) t
44
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 45 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Søge efter ønskede scener efter
præcist punkt (Film Roll Index)
Søge efter ønskede scener efter
ansigt (Face Index)
Film kan deles efter en indstillet tid, og
første scene af hver inddeling vises på
indeksskærmbilledet. Du kan starte
afspilning af en film fra den valgte scene.
Indstil på forhånd det medie, der indeholder
den film, som skal afspilles (side 26).
De ansigtsbilleder, der registreres ved
optagelse, vises på indeksskærmbilledet.
Du kan afspille filmen fra scenen af det
valgte ansigtsbillede. Indstil på forhånd det
medie, der indeholder den film, som skal
afspilles (side 26).
1 Tryk på
1 Tryk på
(VIEW IMAGES).
2 Tryk på
(Film Roll Index).
Vender tilbage til VISUAL INDEX-skærmbilledet
(VIEW IMAGES).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises.
2 Tryk på
(Face Index).
Vender tilbage til VISUAL INDEX-skærmbilledet
Optagelse/Afspilning
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises.
Intervalindstilling*
* Vælg det ønskede interval for den scene, der
vises på skærmen, ved at trykke på
/
.
3 Tryk på
3 Tryk på
4 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/
for at søge efter
den ønskede scene, og tryk
derefter på miniaturen af den
ønskede scene.
Afspilning starter fra den valgte scene.
z Tips
• Du kan, vise [ INDEX] (Film Roll Index) skærmbilledet ved at trykke på
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [ INDEX].
/
for at vælge den
ønskede film.
/ for at søge efter det
ønskede ansigtsbillede, og tryk
derefter på miniaturen af det
ønskede ansigtsbillede.
Afspilning starter fra scenen af det
valgte ansigtsbillede.
b Bemærkninger
• Ansigter registreres muligvis ikke, afhængigt af
optageforholdene.
Eksempel: Personer, der bærer briller eller hatte,
eller personer der ikke vender ansigtet mod
camcorderen.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
45
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 46 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspilning (Fortsættes)
• Indstil [
INDEX SET] til [ON] før optagelse
for at søge efter en film fra [
INDEX] (Face
Index) -skærmbilledet (standardindstillingen)
(side 87). Når et ansigtsbillede optages i Face
Index under filmoptagelse, lyser
.
z Tips
• Du kan vise [
INDEX] (Face Index) skærmbilledet ved at trykke på
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [
INDEX].
Søge efter ønskede billeder
efter dato (Date Index)
Du kan søge efter ønskede billeder efter
dato effektivt. Indstil på forhånd det medie,
der indeholder det billede, som skal
afspilles (side 26).
b Bemærkninger
• Du kan ikke bruge Date Index for film optaget
på enten en disk eller for stillbilleder optaget på
en "Memory Stick PRO Duo".
4 Tryk på
/ for at vælge datoen
for det ønskede billede, og tryk
derefter på
.
Billederne optaget på den ønskede dato
vises.
z Tips
• Du kan bruge Date Index-funktionen på Film
Roll Index-skærmbilledet eller Face Indexskærmbilledet ved at udføre trin 3 og trin 4.
Brug af PB zoom
Du kan forstørre stillbilleder fra ca. 1,1 til
5 gange den originale størrelse.
Forstørrelse kan justeres med
motorzoomknappen eller zoomknapperne
på LCD-rammen.
Dato
1 Tryk på
(VIEW IMAGES).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises.
2 For at søge efter film skal du
trykke på
eller
fanebladet. For at søge efter
stillbilleder skal du trykke på
fanebladet.
3 Tryk på datoen på skærmen.
Optagedatoerne for billeder vises på
skærmen.
-
1 Afspil de stillbilleder, du vil forstørre.
2 Forstør billedet med T (Telefoto)
Der vises en ramme på skærmen.
3 Tryk på skærmen på den del, du vil vise,
midt på den viste ramme.
46
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 47 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspille billedet
på et tv
4 Juster forstørrelsen med W (Vidvinkel)/
T (Telefoto).
Tryk på
for at annullere.
Afspille en serie stillbilleder
(Billedfremvisning)
Tilslutningsmetoder og kvaliteten af det
billede (HD (high definition)/SD (standard
definition)), der fremvises på tv-skærmen er
forskellige, afhængigt af hvilken type tv,
der tilsluttes, og de stik der bruges.
Brug den medfølgende lysnetadapter som
strømkilde (side 20).
Se også betjeningsvejledningen til den
enhed, der skal tilsluttes.
b Bemærkninger
Tryk på
på skærmbilledet til
afspilning af stillbilleder.
Billedfremvisningen begynder fra det
valgte billede.
Tryk på
for at standse
billedfremvisningen. Tryk på
igen for
at genstarte.
b Bemærkninger
• Du kan ikke betjene afspilningszoom ved
billedfremvisning.
z Tips
• Du kan også afspille billedfremvisningen ved at
trykke på
(OPTION) t
-fanebladet
t [SLIDE SHOW] på VISUAL INDEXskærmbilledet.
• Mens et stillbillede afspilles, kan du indstille
uafbrudt afspilning af billedfremvisning ved at
trykke på
(OPTION) t
-fanebladet
t [SLIDE SHOW SET]. Når [SLIDE SHOW
SET] er indstillet på [ON]
(standardindstillingen), vises
på skærmen,
og billedfremvisningen afspilles gentaget. Når
der er indstillet på [OFF], afspilles alle
stillbillederne en gang fra det valgte billede, og
derefter stopper billedfremvisningen.
Betjeningsforløb
Du kan nemt tilslutte camcorderen til tv’et
ved at følge de instruktioner, der vises på
LCD-skærmen, [TV CONNECT Guide].
Optagelse/Afspilning
• Ved optagelse skal du indstille
[X.V.COLOR] på [ON] for at afspille på
et x.v.Color-kompatibelt tv (side 85). Det
kan være nødvendigt at justere nogle
indstillinger på tv’et ved afspilning. Se
betjeningsvejledningen til dit tv for
nærmere oplysninger.
Skift indgangen på tv’et til det
tilsluttede stik.
Se betjeningsvejledningen til tv’et.
r
Forbind camcorderen og tv’et
ifølge [TV CONNECT Guide].
r
Lav de nødvendige
udgangsindstillinger på
camcorderen (side 49, 50).
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
47
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 48 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspille billedet på et tv (Fortsættes)
Stik på camcorderen
Åbn stikdækslet og tilslut kablet.
I mellemtiden kan du lave den relevante
forbindelse mellem camcorderen og
tv’et.
HDMI OUT -stik
Vælge den mest fordelagtige
tilslutning (TV CONNECT Guide)
Camcorderen rådgiver dig om den mest
fordelagtige måde at tilslutte tv’et.
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [TV CONNECT
Guide].
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
2 Tryk på svaret til det spørgsmål,
der vises på skærmen.
48
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 49 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Tilslutte til et high definition-tv
Billeder optaget med HD (high definition) -billedkvalitet afspilles med HD (high definition) billedkvalitet. Billeder optaget med SD (standard definition) -billedkvalitet afspilles med SD
(standard definition) -billedkvalitet.
A
Camcorder
Kabel
Tv
Component A/V cable
(medfølger)
(Grøn) Y
HOME MENU -indstilling
Optagelse/Afspilning
: Signalstrøm
Type
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (side 93)
(Blå) PB /CB
(Rød) PR /CR
(Hvid)
(Rød)
• Når komponentstikkene er tilsluttet, udsendes der ikke lydsignaler. For at udsende lydsignaler skal du
forbinde de hvide og røde stik på component A/V cable til lydindgangsstikket på tv’et.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
49
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 50 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspille billedet på et tv (Fortsættes)
: Signalstrøm
Type
Camcorder
HDMI OUT
Kabel
HDMI-kabel
Tv
HOME MENU -indstilling
HDMI
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet (se dækslet).
• Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til camcorderen), og et stik der passer til tilslutning til dit tv i den
anden ende.
• Der udsendes ikke billeder fra HDMI OUT-stikket, hvis der er optaget signaler til beskyttelse af ophavsret
i billederne.
• Ikke alle tv-apparater fungerer korrekt (f.eks. ingen lyd eller billede) med denne tilslutning.
• Forbind ikke HDMI OUT-stikket på camcorderen og HDMI OUT-stikket på den eksterne enhed med
HDMI-kablet. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Når der tilsluttes til en anden enhed, som er kompatibel med 5.1-kanals surroundsound vha. HDMI-kablet
(ekstraudstyr), udsendes film optaget med HD (high definition) -billedkvalitet og 5.1-kanals lyd
automatisk i 5.1-kanals lyd. Film optaget med SD (standard definition) -billedkvalitet omsættes
automatisk til 2-kanals lyd og udsendes.
Tilslutning til et 16:9 (bredformat) eller 4:3 tv, der ikke er af high
definition-typen
Billeder optaget med HD (high definition) -kvalitet omsættes til SD (standard definition) og
afspilles. Billeder optaget med SD (standard definition) -billedkvalitet afspilles med
SD (standard definition) -billedkvalitet.
Sådan indstilles billedformatet i overensstemmelse med det tilsluttede tv (16:9/4:3)
Indstil [TV TYPE] på [16:9] eller [4:3], alt efter dit tv (side 93).
b Bemærkninger
50
• Når du afspiller et billede optaget med SD (standard definition) -billedkvalitet på et 4:3-tv, der ikke er
kompatibelt med 16:9-signalet, skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] på camcorderen, når du optager er billede (side 85).
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 51 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
: Signalstrøm
Type
C
Camcorder
Kabel
Tv
Component A/V cable
(medfølger)
(Grøn) Y
(Blå) PB /CB
(Rød) PR /CR
(Hvid)
HOME MENU -indstilling
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (side 93)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (side 93)
(Rød)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (side 93)
A/V -tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr)
Optagelse/Afspilning
• Når komponentstikkene er tilsluttet, udsendes der ikke lydsignaler. For at udsende lydsignaler skal du
forbinde de hvide og røde stik på component A/V cable til lydindgangsstikket på tv’et.
(Hvid)
(Rød)
• Når S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) er tilsluttet, udsendes der ikke lydsignaler. For at udsende
lydsignaler skal du forbinde de hvide og røde stik på et A/V-tilslutningskabel med S VIDEO til
lydindgangsstikket på tv’et.
• Denne tilslutning giver billeder med højere opløsning i forhold til A/V-tilslutningskablet (type
).
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(Gul)
(Hvid)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (side 93)
(Rød)
* Tildel en passende indstilling alt efter det tv, der bruges.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
51
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 52 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Afspille billedet på et tv (Fortsættes)
Når du tilslutter til dit tv via en
videobåndoptager
Tilslut camcorderen til LINE IN-indgangen
på videobåndoptageren med
A/V-tilslutningskablet. Stil
indgangsvælgeren på videobåndoptageren
på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.).
Hvis dit tv er af mono-typen (når dit tv
kun har ét lydindgangsstik)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule stik til
video-indgangsstikket, og tilslut det hvide
(venstre kanal) eller det røde (højre kanal)
stik til lyd-indgangsstikket på dit tv eller
din videobåndoptager.
Hvis dit tv/din videobåndoptager har
en 21-bens adapter
(EUROCONNECTOR)
z Tips
• Hvis du tilslutter camcorderen til tv’et med
mere end en type kabel for at udsende billeder,
prioriteres rækkefølgen for udgangssignalet som
følger: HDMI t komponentvideo t
S VIDEO t lyd/video
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
er et stik, der kan sende både video- og
lydsignaler. HDMI OUT-stikket udsender
billeder og digitallyd af høj kvalitet.
Brug af “BRAVIA” Sync
Du kan udføre afspilningsbetjeningen med
dit tv’s* fjernbetjening ved at tilslutte
camcorderen til et “BRAVIA” Synckompatibelt tv med HDMI-kablet.
* "BRAVIA" tv-apparater solgt i 2008 eller
senere er kompatible.
Brug en 21-bens adapter (ekstraudstyr) til at
fremvise afspilningsbilleder.
Om "PhotoTV HD"
Denne camcorder er kompatibel med
"PhotoTV HD"-standarden. "PhotoTV HD"
giver en meget detaljeret, fotolignende
afbildning af strukturer og farver. Ved at
tilslutte Sonys PhotoTV HD-kompatible
enheder vha. et HDMI-kabel (ekstraudstyr)*
eller component A/V cable (medfølger)** ,
åbnes en helt ny verden af fotos i betagende
Full HD-kvalitet.
*
**
Tv’et skifter automatisk til den passende
indstilling, når der vises fotos.
Opsætning af tv’et er nødvendigt. Se
betjeningsvejledningen til dit PhotoTV HDkompatible tv for nærmere oplysninger.
1 Forbind camcorderen og et
“BRAVIA” Sync-kompatibelt tv*
med HDMI-kablet (ekstraudstyr).
2 Tænd camcorderen.
Tv-indgangen omsættes automatisk, og
camcorderens billede vises på tv’et.
b Bemærkninger
• Når du udsender billeder vha. A/Vtilslutningskablet, udsendes billeder med
SD (standard definition) -billedkvalitet.
52
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 53 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
3 Brug tv’ets fjernbetjening.
Du kan udføre følgende betjening.
– Vise
(VIEW IMAGES) i
(HOME) ved at trykke på SYNC
Optagelse/Afspilning
MENU-knappen.
– Vise et INDEX-skærmbillede, f.eks.
VISUAL INDEX-skærmbilledet, ved
at trykke på fjernbetjeningens op/ned/
venstre/højre eller Enter-knap, og
afspille de ønskede film eller
stillbilleder.
b Bemærkninger
• For at indstille camcorderen skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [CTRL FOR HDMI] t
[ON] (standardindstillingen).
• Tv’et skal også indstilles. Se
betjeningsvejledningen til tv’et for nærmere
oplysninger.
z Tips
• Hvis du slukker tv’et, slukkes camcorderen på
samme tid.
53
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 54 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Redigering
(OTHERS) -kategori
Med denne kategori kan du redigere
billederne optaget på mediet. Desuden kan
du med denne kategori anvende
camcorderen ved at tilslutte den til andre
enheder.
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (side 68).
USB CONNECT
Du kan tilslutte camcorderen til en
computer eller andre enheder vha.
USB-kablet (side 103).
TV CONNECT Guide
(OTHERS) -kategori
Camcorderen hjælper dig med at vælge den
passende tilslutning for dit tv (side 48).
Liste over punkter
DELETE
Du kan slette billederne på mediet
(side 55).
PHOTO CAPTURE (HDR-UX10E/
UX19E/UX20E)
Du kan tage en ønsket scene som et
stillbillede fra en optaget film (side 57).
MOVIE DUB (HDR-UX10E/UX19E/
UX20E)
Du kan kopiere film optaget på den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller
"Memory Stick PRO Duo"’en (HDRUX10E/UX20E) til en disk (side 59).
PHOTO COPY (HDR-UX19E/UX20E)
Du kan kopiere stillbilleder optaget på den
interne hukommelse til en "Memory Stick
PRO Duo" (side 61).
EDIT
Du kan redigere billederne på mediet
(side 62).
PLAYLIST EDIT
Du kan lave og redigere en afspilningsliste
(side 63).
54
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 55 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Slette billeder
Du kan slette billederne optaget på mediet
ved brug af camcorderen.
b Bemærkninger
Den valgte film markeres med .
Tryk på filmen på LCD-skærmen og hold
for at bekræfte. Tryk på
for at vende
tilbage til det foregående skærmbillede.
• Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
• Du kan ikke slette billeder på "Memory Stick
PRO Duo"’en, når billederne er skrivebeskyttet.
5 Tryk på
z Tips
6 Når [Completed.] vises, skal du
• Du kan vælge op til 100 billeder på en gang.
• Du kan slette et billede på
afspilningsskærmbilledet vha.
(OPTION) menuen.
trykke på
t [YES].
.
Sådan slettes alle film på en gang
Slette filmene
b Bemærkninger
• Ved Easy Handycam-betjening kan du ikke
slette film på disken. Annuller Easy Handycambetjening.
Redigering
Indstil på forhånd det medie, der indeholder
den film, som skal slettes (side 26).
1 I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
ALL]/[
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL].
2 Tryk på [YES] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan slettes alle film optaget på den
samme dag på en gang
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Tryk på [
1 I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
by date]/[
DELETE by date].
DELETE].
3 Tryk på [
[
DELETE]/
DELETE]/[
DELETE].
4 Tryk på den film, der skal slettes.
2 Tryk på / for at vælge
optagedatoen for de ønskede film, og
tryk derefter på
.
Film optaget på den valgte dato vises på
LCD-skærmen. Tryk på filmen på LCDskærmen for at bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til det foregående
skærmbillede.
3 Tryk på
t [YES].
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
55
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 56 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Slette billeder (Fortsættes)
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Slette stillbillederne
Sådan slettes den senest optagede
film
Indstil på forhånd det medie, der indeholder
det stillbillede, som skal slettes (side 27).
1 I trin 3 skal du trykke på [
SCENE DEL].
2 Tryk på
LAST
t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
b Bemærkninger
• Du kan ikke slette den senest optagede film på
en disk, når følgende betjening udføres efter
optagelse:
– Disken udkastes
– Camcorderen slukkes
Sådan slettes film i SD (standard
definition) -billedkvalitet
• Du kan slette film på DVD-RW
(VR-indstilling) -diske uden nogen
begrænsninger.
• Du kan kun udføre [
LAST SCENE
DEL] på DVD-RW (VIDEO-indstilling)
og DVD+RW -diske.
b Bemærkninger
• Undgå at tage batteriet eller lysnetadapteren af
camcorderen, mens der slettes film.
• Undgå at udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en
fra camcorderen, mens billederne på "Memory
Stick PRO Duo"’en slettes.
• Hvis den slettede film er inkluderet i
afspilningslisten (side 63), slettes filmen også
fra afspilningslisten.
• Selv om du sletter unødvendige film fra disken,
forøges den resterende diskkapacitet ikke altid
så meget, at du kan lave yderligere optagelse.
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
4 Tryk på det stillbillede, der skal
slettes.
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen og
hold for at bekræfte. Tryk på
for at
vende tilbage til det foregående
skærmbillede.
5 Tryk på
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
z Tips
• For at slette alle billeder, der er optaget på
mediet, skal du formatere mediet (side 76).
56
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 57 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Sådan slettes alle stillbilleder på en
gang
1 I trin 3 skal du trykke på [
ALL].
DELETE
2 Tryk på [YES] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan slettes alle stillbilleder optaget
på den samme dag på en gang
Tage et stillbillede fra
en film (HDR-UX10E/
UX19E/UX20E)
Du kan tage en ønsket scene som et
stillbillede fra en optaget film.
Indstil på forhånd det medie, der indeholder
filmene, og det medie, hvor du vil gemme
stillbillederne (side 26). Når du indstiller
mediet for film eller stillbilleder til
"Memory Stick PRO Duo" skal du sætte
"Memory Stick PRO Duo"’en i
camcorderen.
Det medie, der kan vælges, afhænger af
camcordermodellen. Se tabellen nedenfor.
Model
DELETE
HDR-UX10E
HDR-UX19E
t
t
t
Redigering
1 I trin 3 skal du trykke på [
by date].
Stillbilleder
i
Film i
t
t
2 Tryk på / for at vælge
optagedatoen for de ønskede
stillbilleder, og tryk derefter på
.
Stillbillederne optaget på den valgte
dato vises på LCD-skærmen. Tryk på
stillbilledet på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende
tilbage til det foregående skærmbillede.
3 Tryk på
t [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
z Tips
• For at slette alle billeder, der er optaget på
mediet, skal du formatere mediet (side 76).
t
HDR-UX20E
t
t
t
t
b Bemærkninger
• Det anbefales at bruge lysnetadapteren som
strømkilde for at undgå, at strømmen slås fra
ved betjening.
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO
CAPTURE].
[PHOTO CAPTURE] -skærmbilledet
vises.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
57
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 58 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Tage et stillbillede fra en film (HDR-UX10E/UX19E/UX20E) (Fortsættes)
2 Tryk på den film, som du vil tage
et stillbillede fra.
Den valgte film afspilles.
3 Tryk på
for at holde pause
ved det sted, hvor du vil tage.
• Optagedato og -klokkeslæt for det stillbillede,
der netop er taget, er den samme optagedato og klokkeslæt som for den originale film.
• Når du tager et stillbillede fra en film, og dets
optagedato og -klokkeslæt ikke er vist, bliver
optagedatoen og -klokkeslættet for det
stillbillede, der netop er taget, den dato og
klokkeslæt, hvor det blev taget.
Der holdes pause i filmen.
Der skiftes mellem afspilning og pause,
når du trykker på
.
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
Du kan justere det punkt, hvor du vil
tage, mere præcist vha.
/
.
4 Tryk på
.
Mens et stillbillede tages, vises
, og
derefter holdes der pause i afspilning for
film, når betjeningen er gennemført. For
at tage andre stillbilleder skal du trykke
på
og gentage proceduren fra trin 2.
b Bemærkninger
• Billedstørrelsen fastsættes afhængigt af
billedkvaliten eller billedformatet for film som
følger:
– HD (high definition) -billedkvalitet:
[
2.1M]
– SD (standard definition) -billedkvalitet/16:9:
[
0.2M]
– SD (standard definition) -billedkvalitet/4:3:
[VGA (0.3M)]
• Stillbilleder kan ikke optages, med mindre der
er tilstrækkelig ledig plads på mediet indstillet
for stillbilleder.
58
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 59 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kopiere billeder fra et medie til et andet medie
på camcorderen
z Tips
Kopiere film (HDR-UX10E/
UX19E/UX20E)
Du kan kopiere film fra den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller
en "Memory Stick PRO Duo"
(HDR-UX10E/UX20E) til en disk uden at
ændre deres billedkvalitet.
Medietypernes kompatibilitet varierer alt
efter camcordertype. Se tabellen nedenfor
for nærmere oplysninger.
Model
Fra
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB],
eller tryk på DUBBING-knappen
(HDR-UX19E/UX20E).
Til
t
HDR-UX19E
t
Redigering
HDR-UX10E
HDR-UX20E
• For at kontrollere de kopierede film efter
kopiering er gennemført, skal du indstille
[MOVIE MEDIA SET] på [DISC] og afspille
dem (side 26).
t
t
Du kan ikke kopiere film optaget med
både HD (high definition) billedkvalitet og SD (standard
definition) -billedkvalitet til en enkelt
disk. Du kan heller ikke ændre
billedkvaliteten for disken midtvejs.
Sæt disken i camcorderen på forhånd. Når
du bruger en helt ny disk, skal du gå til "Trin
6" (side 28). Når du bruger en DVD-RW/
DVD+RW-disk, der indeholder optagelser,
skal du først formatere disken (side 77), og
derefter tilpasse billedkvaliteten for de film,
der skal kopieres, efter disken.
[MOVIE DUB] -skærmbilledet vises.
2 Vælg den ønskede billedkvalitet
og det medie, der indeholder den
film, som skal kopieres, og tryk
derefter på en passende knap.
b Bemærkninger
• Tilslut camcorderen til stikkontakten med den
medfølgende lysnetadapter ved denne betjening.
• Når du udfører [DUB by select], [DUB by date],
[
DUB ALL] eller [
DUB ALL], vises
[Not enough memory space.], hvis der ikke er
tilstrækkelig diskplads til at optage hele filmen.
3 Tryk på [DUB by select].
59
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 60 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kopiere billeder fra et medie til et andet medie på camcorderen
(Fortsættes)
4 Tryk på den ønskede film til
kopiering.
Resterende diskkapacitet*
* Viser resterende hukommelsesplads for
disken. Hver farve viser følgende status.
Sort: Brugt hukommelsesplads
Grøn: Hukommelsesplads det er planlagt at
bruge
Hvid: Ledig hukommelsesplads
Den valgte film markeres med . Tryk
på filmen på LCD-skærmen og hold for
at bekræfte. Tryk på
for at vende
tilbage til det foregående skærmbillede.
5 Tryk på
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Sådan kopieres alle film optaget på
den samme dag på en gang
1 I trin 3 skal du trykke på [DUB by date].
Film optaget på den valgte dato vises på
skærmen. Tryk på filmen på LCDskærmen for at bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til det foregående
skærmbillede.
3 Tryk på
t [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan kopieres film på
afspilningslisten
1 I trin 3 skal du trykke på [
DUB
ALL]/[
DUB ALL].
2 Tryk på [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan tages der backup af film, der
endnu ikke er sikkerhedskopieret
1 I trin 3 skal du trykke på [BACKUP].
2 Tryk på [Backs up unbacked up
movies.] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Når filmene, der skal
sikkerhedskopieres, ikke kan gemmes
på en enkelt disk, bliver meddelelsen
[Disc is full.] vist sammen med det
anslåede antal diske, der skal bruges til
yderligere optagelser.
For at tage sikkerhedskopi af resten af
filmene, skal du bruge det nødvendige
antal diske og gentage proceduren fra
trin 1.
b Bemærkninger
• Hvis der tages sikkerhedskopi af filmene på 2
eller flere diske, deles filmen optaget ved
slutningen af hver disk automatisk, så den
passer i den fulde diskkapacitet.
z Tips
2 Tryk på / for at vælge
optagedatoen for de ønskede film, og
tryk derefter på
.
• I trin 3 kan du ved at trykke på [BACKUP]
t[Backup starts from the first movie. Previous
backup history will be deleted.] tage
sikkerhedskopi af alle film, herunder film der
tidligere er blevet taget sikkerhedskopi af.
Camcorderen bevarer kun en sikkerhedskopihistorik for film, når de er gemt med
[BACKUP] -funktionen.
60
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 61 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kopiere stillbilleder
(HDR-UX19E/UX20E)
3 Tryk på det ønskede stillbillede til
kopiering.
Kopier stillbillederne optaget på den interne
hukommelse til en "Memory Stick PRO Duo".
Sæt "Memory Stick PRO Duo"’en i
camcorderen på forhånd.
Fra
Til
t
b Bemærkninger
• Tilslut camcorderen til stikkontakten med den
medfølgende lysnetadapter ved denne betjening.
• For at kontrollere de kopierede film efter
kopiering er gennemført skal du indstille
[PHOTO MEDIA SET] på [MEMORY STICK]
og afspille dem (side 27).
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
[PHOTO COPY] -skærmbilledet vises.
4 Tryk på
t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
Redigering
z Tips
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen
og hold for at bekræfte. Tryk på
for
at vende tilbage til det foregående
skærmbillede.
.
Sådan kopieres alle stillbilleder
optaget på den samme dag på en
gang
1 I trin 2 skal du trykke på [COPY by
date].
2 Tryk på [COPY by select].
2 Tryk på / for at vælge
optagedatoen for de ønskede
stillbilleder, og tryk derefter på
.
Stillbillederne optaget på den valgte
dato vises på LCD-skærmen. Tryk på
stillbilledet på LCD-skærmen for at
bekræfte. Tryk på
for at vende
tilbage til det foregående skærmbillede.
3 Tryk på
t [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
61
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 62 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Dele film
b Bemærkninger
Indstil på forhånd det medie, der indeholder
den film, som skal deles (side 26).
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal deles.
Den valgte film afspilles.
4 Tryk på
ved punkt, hvor du
vil dele filmen ind i scener.
Der holdes pause i filmen.
Der skiftes mellem afspilning og pause,
når du trykker på
.
• Du kan ikke gendanne film, når de først er delt.
• Undgå at tage batteriet eller lysnetadapteren af
camcorderen, mens filmen deles.
• Undgå at udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en,
mens film fra "Memory Stick PRO Duo"’en
deles.
• For SD (standard definition) -billedkvalitet kan
du kun dele en film med DVD-RW
(VR-indstilling).
• Når [MOVIE MEDIA SET] er indstillet til den
interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E)
eller "Memory Stick PRO Duo"’en, bliver film
der tilføjes til afspilningslisten delt, efter de
originale film også er delt.
Når [MOVIE MEDIA SET] er indstillet til
disken bliver film der tilføjes til
afspilningslisten, ikke delt selv efter de originale
film er delt.
• Der kan forekomme en lille forskel fra det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
delepunkt, fordi camcorderen vælger
delepunktet baseret på spring på ca. et halvt
sekund.
z Tips
• Du kan dele en film på afspilningsskærmbilledet
vha.
(OPTION) -menuen.
• Billederne optaget på camcorderen kaldes
"original".
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
Du kan justere delepunktet mere præcist
vha.
/
.
5 Tryk på
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
62
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 63 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Lave afspilningslisten
En afspilningsliste er en liste, der viser
miniaturer af de film, som du har udvalgt.
De originale film ændres ikke, selv om du
redigerer eller sletter filmene på
afspilningslisten.
Indstil på forhånd det ønskede medie til at
lave/afspille/redigere en afspilningsliste
(side 26).
Den valgte film markeres med . Tryk
på filmen på LCD-skærmen og hold for
at bekræfte. Tryk på
for at vende
tilbage til det foregående skærmbillede.
4 Tryk på
t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærkninger
• Film med HD (high definition) -billedkvalitet
og SD (standard definition) -billedkvalitet
tilføjes til en individuel afspilningsliste.
Sådan tilføjes alle filmene til
afspilningslisten
• Til afspilningslisten på den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E) eller "Memory Stick
PRO Duo"’en kan du maksimalt tilføje 999 film
med HD (high definition) -billedkvalitet, eller
99 film med SD (standard definition) billedkvalitet. Til afspilningslisten på disken
kan du maksimalt tilføje 999 film.
• Billederne optaget på camcorderen kaldes
"original".
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Tryk på [
[
ADD]/[
ADD]/
ADD
2 Tryk på [YES] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
b Bemærkninger
• Du kan ikke tilføje alle film optaget på en
disk til en afspilningsliste på en gang, når
filmene er optaget med både "1920 × 1080/
50i" -standard og "1440 × 1080/50i" standard på disken.
Sådan tilføjes alle film optaget på den
samme dag på en gang
ADD].
3 Tryk på den film, der skal tilføjes
til afspilningslisten.
.
1 I trin 2 skal du trykke på [
ALL].
Redigering
z Tips
1 I trin 2 skal du trykke på [
ADD by
date] eller [
ADD by date].
Optagedatoerne for film vises på
skærmen.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
63
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 64 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Lave afspilningslisten (Fortsættes)
2 Tryk på / for at vælge
optagedatoen for de ønskede film, og
tryk derefter på
.
Film optaget på den valgte dato vises på
LCD-skærmen. Tryk på filmen på
LCD-skærmen for at bekræfte. Tryk på
for at vende tilbage til det
foregående skærmbillede.
3 Tryk på
t [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
1 Tryk på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [PLAYLIST].
Afspilningsliste-skærmbilledet vises.
b Bemærkninger
• Undgå at tage batteriet eller lysnetadapteren af
camcorderen, mens der tilføjes en film til
afspilningslisten.
• Undgå at udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en
fra camcorderen, mens der tilføjes en film til
afspilningslisten på "Memory Stick PRO
Duo"’en.
• Du kan ikke tilføje stillbilleder til en
afpilningsliste.
• Du kan kun lave afspilningslisten med
DVD-RW (VR-indstilling) for SD (standard
definition) -billedkvalitet.
• For at lave en afspilningsliste på en disk med
HD (high definition) -billedkvalitet kan du ikke
inkludere film optaget med både "1920 × 1080/
50i"-standard og "1440 × 1080/50i"-standard i
afspilningslisten.
z Tips
• Du kan tilføje en film på
afspilningsskærmbilledet vha.
(OPTION) menuen.
• Du kan gemme afspilningslisten til en disk på
din computer ved at bruge den medfølgende
software.
Afspille afspilningslisten
2 Tryk på den film, som du vil
afspille fra.
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
film til slutningen, og derefter vender
skærmbilledet tilbage til
afspilningsliste-skærmbilledet.
Sådan slettes unødvendige film fra
afspilningslisten
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Tryk på [
ERASE]/[
ERASE]/
[ ERASE].
For at slette alle filmene fra
afspilningslisten skal du trykke på
[
ERASE ALL]/[
ERASE ALL]/
[ ERASE ALL] t [YES] t [YES].
Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
3 Tryk på den film, der skal slettes fra
listen.
Indstil på forhånd det ønskede medie til at
lave/afspille/redigere en afspilningsliste
(side 26).
b Bemærkninger
64
• For SD (standard definition) -billedkvalitet kan
du kun redigere en film med DVD-RW
(VR-indstilling).
Den valgte film markeres med . Tryk
på filmen på LCD-skærmen og hold for
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 65 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
at bekræfte. Tryk på
for at vende
tilbage til det foregående skærmbillede.
4 Tryk på
t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
z Tips
• De originale film ændres ikke, selv om du sletter
filmene fra afspilningslisten.
Sådan ændres rækkefølgen i
afspilningslisten
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal deles.
Den valgte film afspilles.
4 Tryk på
ved punkt, hvor du vil
dele filmen ind i scener.
Der holdes pause i filmen.
Der skiftes mellem afspilning og
pause, når du trykker på
.
Redigering
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS)
t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [
MOVE]/[
MOVE]/
[ MOVE].
3 Tryk på den film, der skal flyttes.
Sådan deles en film i afspilningslisten
Du kan justere delepunktet mere præcist
vha.
/
.
5 Tryk på
Den valgte film markeres med . Tryk
på filmen på LCD-skærmen og hold for
at bekræfte. Tryk på
for at vende
tilbage til det foregående skærmbillede.
4 Tryk på
.
5 Vælg destinationen med
/
.
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
b Bemærkninger
• Der kan forekomme en lille forskel fra det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
delepunkt, fordi camcorderen vælger
delepunktet baseret på spring på ca. et halvt
sekund.
z Tips
• De originale film ændres ikke, selv om du deler
filmen i afspilningslisten.
Destinationslinje
6 Tryk på
t [YES].
7 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
z Tips
• Når du vælger flere film, flyttes filmene efter
rækkefølgen vist på afspilningslisten.
65
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 66 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kopiere film til andre optageenheder
Tilslutte med A/V-tilslutningskablet
Du kan kopiere film, der afspilles på camcorderen, til andre optageenheder, f.eks.
videobåndoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Tilslut camcorderen til stikkontakten med den medfølgende lysnetadapter ved denne betjening
(side 20). Se også betjeningsvejledningen til de enheder, der skal tilsluttes.
b Bemærkninger
• Film optaget med HD (high definition) -billedkvalitet bliver kopieret med SD (standard
definition) -billedkvalitet.
• Da kopiering udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten forringes.
• For at kopiere film optaget med HD (high definition) -billedkvalitet skal du installere
applikationssoftwaren (medfølger) på computeren (side 103) og kopiere billederne til en disk i
computeren.
A/V Remote connector
IN
IN
(Hvid)
S VIDEO
VIDEO
Enheder med S VIDEOstik
: Video/Signalstrøm
A A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til indgangsstikket på den anden
enhed.
B A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (ekstraudstyr)
Når der tilsluttes til en anden enhed via
S VIDEO-stikket med brug af et A/Vtilslutningskabel med et S VIDEO-kabel
(ekstraudstyr), bliver filmkvaliteten
højere end med et A/Vtilslutningskabel. Forbind det hvide og
røde stik (venstre/højre lyd) og S
VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) på A/
V-tilslutningskablet med et S VIDEOkabel (ekstraudstyr). Den gule
stiktilslutning er ikke nødvendig. Hvis
der kun foretages S VIDEO-tilslutning,
kommer der ingen lyd.
(Rød)
AUDIO
(Gul)
(Hvid)
VIDEO
(Rød)
AUDIO
Enheder uden S
VIDEO-stik
Videobåndoptagere eller
DVD/HDD-optagere
b Bemærkninger
• Du kan ikke kopiere til andre optageenheder,
der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
• For at skjule skærmindikatorerne (f.eks. en
tæller el.lign.) på den tilsluttede skærm, skal du
trykke på
(HOME) t
(SETTINGS)
t [OUTPUT SETTINGS] t [DISP
OUTPUT] t [LCD PANEL]
(standardindstillingen) (side 93).
• For at optage dato/klokkeslæt og data for
camcorderindstillinger skal de være vist på
skærmen (side 90).
• Når du tilslutter camcorderen til en monoenhed,
skal du tilslutte det gule stik på
A/V-tilslutningskablet til videoindgangsstikket,
og det røde (højre kanal) eller hvide (venstre
kanal) stik til lydindgangsstikket på enheden.
66
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 67 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
1 Tænd camcorderen og indstil
derefter det medie, der indeholder
de film, du vil kopiere (side 26).
2 Tryk på
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] alt efter den viste
enhed (side 93).
3 Forbered optageenheden.
Ved at tilslutte en DVD-brænder, der
understøtter kopiering af film osv., til
camcorderen via USB-tilslutning kan du
kopiere film med HD (high definition) billedkvalitet på den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E) eller en "Memory
Stick PRO Duo" uden forringelse af
billedkvaliteten.
Tilslut camcorderen til stikkontakten med
den medfølgende lysnetadapter ved denne
betjening (side 20). Se også
betjeningsvejledningen til de enheder, der
skal tilsluttes.
b Bemærkninger
• Du kan ikke kopiere film optaget på en disk via
USB-tilslutning.
Redigering
Tænd optageenheden. Ved kopiering af
film til en videobåndoptager skal du
sætte kassettebånd i til optagelse. Ved
kopiering af film til en DVD-optager
skal du sætte en disk i til optagelse.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger skal den sættes på
indgangs-indstilling.
Tilslutte med USBtilslutningskablet
4 Tilslut camcorderen til
optageenheden
(videobåndoptager eller
DVD/HDD-optager) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 1
eller et A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr) 2.
USB -kabel
(medfølger)
Tilslut camcorderen til
indgangsstikkene på optageenheden.
5 Begynd afspilning på
camcorderen, og optag den på
optageenheden.
1 Tænd camcorderen.
Se betjeningsvejledningen til
optageenheden for nærmere
oplysninger.
2 Forbind
6 Når kopiering er slut, skal du
standse optageenheden, og
derefter camcorderen.
(USB) -stikket på
camcorderen til DVD-brænderen
el.lign. vha. det medfølgende
USB-kabel (side 138).
[USB SELECT] -skærmbilledet vises på
skærmen.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
67
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 68 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kopiere film til andre
optageenheder (Fortsættes)
3 Tryk på det medie, der indeholder
filmen, som skal kopieres.
4 Start optagelse på den tilsluttede
enhed.
Se betjeningsvejledningen til den
tilsluttede enhed for nærmere
oplysninger.
5 Når kopiering er slut, skal du
trykke på [END] t [YES] og
afbryde USB-kablet.
Udskrive stillbilleder
(PictBridge-kompatibel
printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer uden at
tilslutte camcorderen til en computer.
Tilslut camcorderen til lysnetadapteren for
at få strøm fra stikkontakten (side 20).
Indstil på forhånd det medie, der indeholder
stillbillederne, som skal udskrives (side 27),
og tænd derefter printeren.
For at udskrive stillbilleder på en "Memory
Stick PRO Duo", skal du sætte "Memory
Stick PRO Duo"’en med stillbillederne i
camcorderen.
1 Tænd camcorderen.
2 Forbind
z Tips
• Hvis [USB SELECT] -skærmbilledet ikke vises,
skal du trykke på
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
(USB) -stikket på
camcorderen til printeren vha. det
medfølgende USB-kabel
(side 138).
[USB SELECT] -skærmbilledet vises på
skærmen.
3 Tryk på [PRINT].
Når tilslutning er gennemført, vises
(PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
68
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\06ADV1.fm
01GB00BOOK.book Page 69 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
4 Tryk på det stillbillede, der skal
udskrives.
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen
og hold for at bekræfte. Tryk på
for
at vende tilbage til skærmbilledet til
valg af billede.
(OPTION), indstil
følgende valgmuligheder, og tryk
derefter på
.
[COPIES]: Indstil det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
indstille op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (dato/
klokkeslæt udskrives ikke).
[SIZE]: Vælg papirstørrelsen.
Gå til trin 6, hvis du ikke ændrer
indstillingen.
6 Tryk på [EXEC] t [YES] t
Redigering
5 Tryk på
• Forsøg ikke følgende betjening, når
vises på
skærmen. Betjeningen udføres ikke altid
korrekt.
– Betjene POWER-kontakten.
– Trykke på
(VIEW IMAGES)
– Afbryde USB-kablet fra camcorderen eller
printeren.
– Udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en fra
camcorderen, mens stillbilledet på "Memory
Stick PRO Duo"’en udskrives.
• Hvis printeren holder op med at virke, skal du
afbryde USB-kablet, slukke printeren og tænde
den igen, og starte betjening fra begyndelsen.
• Du kan kun vælge de papirstørrelser, som
printeren kan udskrive.
• På nogle printermodeller kan de øvre, nedre,
højre og venstre kanter af stillbilleder blive
beskåret. Hvis du udskriver et stillbillede
optaget i et 16:9 (bredformat), kan billedets
venstre og højre ender blive skåret af.
• Nogle printermodeller understøtter ikke datoudskrivningsfunktionen. Se
betjeningsvejledningen til printeren for nærmere
oplysninger.
• Stillbillederne beskrevet nedenfor udskrives
muligvis ikke:
– Stillbilleder, der er redigeret på en computer.
– Stillbilleder, der er optaget på andre enheder.
– Stillbilleder på over 4 MB.
– Stillbilleder, der er større end 3680 ×
2760 pixels.
z Tips
.
Skærmbilledet til valg af stillbillede
vises igen.
• PictBridge er en branchestandard etableret af
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Du kan udskrive stillbilleder uden at
bruge en computer ved at tilslutte en printer
direkte til et digitalt videokamera eller
digitalkamera, uanset model eller fabrikant.
• Du kan udskrive et stillbillede på
afspilningsskærmbilledet vha.
(OPTION) menuen.
Sådan sluttes udskrivning
Tryk på
billede.
på skærmbilledet til valg af
b Bemærkninger
• Funktion garanteres kun for modeller, der er
PictBridge-kompatible.
• Se også betjeningsvejledningen til den printer,
der skal bruges.
69
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 70 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Anvende mediet
(MANAGE MEDIA) -kategori
Med denne kategori kan du bruge mediet til
forskellige formål.
REPAIR IMG.DB F.
Du kan reparere styringsinformationen i
den interne hukommelse (HDR-UX19E/
UX20E) eller " Memory Stick PRO
Duo"’en (side 80).
(MANAGE MEDIA) -kategori
Liste over punkter
MOVIE MEDIA SET
Indstil mediet til film (side 26).
PHOTO MEDIA SET (HDR-UX19E/
UX20E)
Indstil mediet til stillbilleder (side 27).
FINALIZE
Du kan gøre det muligt at afspille diske på
andre enheder ved at færdiggøre dem
(side 71).
MEDIA INFO
Du kan vise informationen om mediet,
f.eks. optagetid til rådighed (side 76).
MEDIA FORMAT
Du kan formatere mediet og gendanne den
ledige optageplads (side 76).
UNFINALIZE
Du kan ophæve færdiggørelse af en disk og
optage flere billeder på den (side 78).
DISC SELECT GUIDE
Camcorderen rådgiver dig om den rette disk
til dit formål (side 79).
70
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 71 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Sådan gøres disken kompatibel med afspilning
på andre enheder (Færdiggørelse)
Færdiggørelse gør den optagede disk kompatibel til afspilning med andre enheder og
DVD-drev på computere.
Før færdiggørelse kan du vælge en type DVD-menu, der gør det muligt for dig at vælge en
bestemt scene (side 73).
Diske optaget med HD (high definition) -billedkvalitet
Diske af alle typer bør færdiggøres.
Diske optaget med SD (standard definition) -billedkvalitet
• Færdiggøre DVD-R/ DVD+R DL/DVD-RW.
• Færdiggør DVD+RW i følgende tilfælde:
– For at lave DVD-menuen
– For at afspille i DVD-drev på computere
– Når den optagede tid er kort (5 minutter eller derunder i HQ-indstilling, 8 minutter eller
derunder i SP-indstilling, og 15 minutter eller derunder i LP-indstilling)
b Bemærkninger
Betjeningsforløb
Anvende mediet
• Afspilningskompatibilitet med alle enheder garanteres ikke.
• Kun enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, kan afspille diske optaget med HD (high
definition) -billedkvalitet (side 74). DVD-enheder, der kan fås i øjeblikket, kan ikke afspille disse diske.
• For SD (standard definition) -billedkvalitet laves en DVD-menu i stedet for en diskmenu.
Følgende betjening er for diske optaget med HD (high definition) -billedkvalitet.
Sådan afspilles en disk på en anden enhed for første gang (side 73)
Afspilning på en
anden enhed
AVCHD-kompatibel
enhed
Færdiggør
Computer
Lave en ønsket
diskmenu.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
71
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 72 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Sådan gøres disken kompatibel med afspilning på andre enheder
(Færdiggørelse) (Fortsættes)
Sådan tilføjes optagelser til en færdiggjort disk (side 78)
Der kan ikke tilføjes
optagelser.
Lav en ny
optagelse
Der kan ikke tilføjes
optagelser.
Hvis der er lavet en diskmenu,
beder et skærmbillede til
bekræftelse dig om at bekræfte,
at du ønsker at tilføje en
b Bemærkninger
• Ved Easy Handycam-betjening kan du ikke tilføje optagelser til en færdiggjort disk, selv om du bruger
DVD-RW eller DVD+RW. For at gøre det skal du annullere Easy Handycam-betjening (side 35).
Sådan afspilles en disk på en anden enhed efter tilføjelse af en optagelse
(side 73)
Afspilning på en
anden enhed
AVCHD-kompatibel
enhed
Færdiggør
Computer
Lave en ønsket
diskmenu.
72
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 73 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
b Bemærkninger
Færdiggørelse af en disk
b Bemærkninger
• Det tager fra et minut til maksimalt flere timer at
færdiggøre en disk. Jo kortere mængden af
materiale optaget på disken, desto længere tager
det at færdiggøre den.
1 Placer camcorderen i en stabil
position, og forbind
lysnetadapteren til DC IN-stikket
på camcorderen og til
stikkontakten.
2 Tænd camcorderen.
• Hvis du færdiggør en dobbeltsidet disk, skal du
færdiggøre hver side af disken individuelt.
• Udsæt ikke camcorderen for stød eller rystelser,
og afbryd ikke lysnetadapteren ved
færdiggørelse.
Når du vil afbryde lysnetadapteren, skal du
sørge for, at camcorderens strøm er slået fra og
afbryde lysnetadapteren, efter
(Film) eller
(Stillbillede) -lampen slukker.
Færdiggørelse genstarter, når du tilslutter
lysnetadapteren og tænder camcorderen igen.
• Ved færdiggørelse af følgende diske blinker
, efter færdiggørelse er gennemført. Tag
disken ud af camcorderen.
– Diske optaget med HD (high definition) billedkvalitet
– Diske optaget med SD (standard definition) billedkvalitet, undtagen DVD-RW
(VR-indstilling)
• Når du indstiller for at lave en diskmenu (eller
DVD-menu) og færdiggøre disken, vises
diskmenuen i nogle sekunder, mens disken
færdiggøres.
• Efter disken er færdiggjort, tilføjes "
"
nederst på indikatoren, f.eks. "
" for
DVD-RW.
færdiggøres.
4 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[FINALIZE].
Anvende mediet
z Tips
3 Isæt den disk, der skal
Sådan vælges en diskmenustil
1 I trin 4 skal du trykke på
t [DISC MENU].
(OPTION)
2 Vælg den ønskede stil blandt 4
mønstertyper med
/
.
Tryk på
(OPTION) t [DISC
MENU] for at vælge en diskmenustil.
Hvis du ikke ændrer indstillingen af
diskmenustilen, skal du gå til trin 5.
Diskmenustilen er indstillet til
[STYLE1] (standardindstillingen).
5 Tryk på [YES] t [YES] t
Vælg [NO MENU], hvis du ikke laver
en diskmenu.
.
3 Tryk på
.
b Bemærkninger
• Ved Easy Handycam-betjening fastsættes
diskmenuen til [STYLE1].
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
73
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 74 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Gøre disken kompatibel med
afspilning på andre enheder
(Færdiggørelse) (Fortsættes)
• Du kan ikke lave diskmenuen med DVD-RW
(VR-indstilling) for SD (standard definition) billedkvalitet.
Afspille en disk på
andre enheder
På andre enheder
Den type enhed, du kan afspille en disk på,
afhænger af billedkvaliteten (HD (high
definition) eller SD (standard definition)),
der var valgt, da disken blev optaget. Se
betjeningsvejledningen til enheden for
nærmere oplysninger, eller rådfør dig med
en forhandler.
Diske optaget med HD (high
definition) -billedkvalitet
Camcorderen tager high definition-film i
AVCHD-format.
DVD-medier, der indeholder
AVCHD-film, må ikke bruges med
DVD-baserede afspillere eller -optagere, da
DVD-afspilleren/optageren kan undlade at
udkaste mediet og kan slette dets indhold
uden varsel. DVD-medier, der indeholder
AVCHD-film kan afspilles på en
kompatibel Blu-ray Disc™-afspiller/
optager eller en anden kompatibel enhed.
Diske optaget med SD (standard
definition) -billedkvalitet
Du kan afspille disse diske på
DVD-enheder. Afspilning på alle DVDenheder garanteres dog ikke.
b Bemærkninger
• Sørg for at færdiggøre en optaget disk (side 73).
Når du optager film med SD (standard
definition) -billedkvalitet på en DVD+RW-disk,
kan du dog afspille disken uden at færdiggøre
den (side 71).
• Brug ikke en 8 cm CD-adapter med en 8 cm
DVD, da det kan forårsage funktionsfejl.
• Sørg for, at en lodret installeret enhed er
placeret i en position, så disken kan placeres
vandret.
• Hvis du har sat en disk optaget i AVCHDformat i en DVD-enhed, er der risiko for, at du
hverken kan optage eller afspille disken korrekt
på camcorderen.
• Nogle diske kan ikke afspilles eller kan stå stille
i et øjeblik mellem scener. Visse funktioner kan
være deaktiveret på nogle enheder.
74
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 75 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
z Tips
• Enheder, der understøtter undertekster, kan vise
optagedato og -klokkeslæt, hvor underteksterne
normalt vises (side 86). Se
betjeningsvejledningen til enheden.
• Hvis du har lavet en diskmenu (side 73), kan du
vælge den ønskede scene i menuen.
• Du kan også afspille afspilningslisten på andre
enheder, hvis diskene blev optaget med HD
(high definition) -billedkvalitet (side 63).
Lav afspilningslisten på camcorderen på
forhånd, og vælg derefter
på diskmenuen.
Lageretiketten for disken optaget med
SD (standard definition) billedkvalitet
Den dato, hvor disken blev brugt første
gang, optages.
<Eksempel>
Hvis disken blev brugt første gang kl. 06.00 den 1.
januar 2008:
2008_01_01_06H00M_PM
På computer
Lageretiket
Sådan afspilles en disk optaget med
HD (high definition) -billedkvalitet
Sådan afspilles en disk optaget med
SD (standard definition) billedkvalitet
Du kan afspille en disk på en computer,
hvis der er installeret et DVDafspilningsprogram på computeren.
z Tips
• Film på diske optaget med SD (standard
definition) -billedkvalitet gemmes i følgende
mapper:
– DVD-RW (VR-indstilling)
DVD_RTAV-mappe
– Andre diske og indstillinger
VIDEO_TS-mappe
Anvende mediet
Installer "Picture Motion Browser" på den
medfølgende CD-ROM på computeren for
at afspille film (side 103).
b Bemærkninger
• Selv om du bruger DVD+RW, skal du
færdiggøre disken (side 71). Ellers kan den
forårsage funktionsfejl.
• Kontroller, at computerens DVD-drev kan
afspille en 8 cm DVD.
• Brug ikke en 8 cm CD-adapter med en 8 cm
DVD, da det kan forårsage funktionsfejl.
• På nogle computere afspilles disken muligvis
ikke, eller filmene afspilles muligvis ikke jævnt.
• Du kan ikke kopiere film direkte til din
computers harddisk for at afspille eller redigere
dem på computeren.
z Tips
• For nærmere oplysninger om betjening og
procedurer, se "PMB Guide" på den
medfølgende CD-ROM (side 103).
75
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 76 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kontrollere
medieinformationen
Formatere mediet
Du kan kontrollere den anslåede optagetid
til rådighed og hvor meget hukommelse,
der er brugt af mediet, alt efter indstillingen
af [MOVIE MEDIA SET] (side 26).
Formatering sletter alle optaget billeder fra
et medie, så mediets original
hukommelseskapacitet retableres.
Før du udfører [MEDIA FORMAT], bør du
gemme vigtige billeder på andre enheder
eller medier (side 59, 66, 103).
Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO].
Du kan kontrollere anden information ved at
trykke på
. For at slå displayet fra skal du
trykke på
.
b Bemærkninger
• Beregningen for plads på den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller
"Memory Stick PRO Duo"’en er 1MB =
1.048.576 bytes. Brøkdele, der er mindre end
MB, regnes ikke med, når pladsen vises. Den
viste størrelse af al pladsen bliver lidt mindre
end størrelsen nedenfor på trods af at både ledig
og anvendt plads vises.
• Den anvendte plads bliver aldrig 0 MB, selvom
du udfører [MEDIA FORMAT] (side 76), da
der er et filstyringsområde.
z Tips
• Enhver anden medieinformation end
informationen indstillet med [MOVIE MEDIA
SET] vises ikke. For at kontrollere anden
medieinformation skal du indstille det andet
medie på [MOVIE MEDIA SET] (side 26).
Formatere den interne
hukommelse (HDR-UX19E/
UX20E) eller "Memory Stick
PRO Duo"’en
1 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket på camcorderen og til
stikkontakten.
2 Tænd camcorderen.
3 Sæt "Memory Stick PRO Duo"’en
i camcorderen, hvis du udfører
formatering af " Memory Stick
PRO Duo"’en.
4 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY]
(HDR-UX19E/UX20E) eller
[MEMORY STICK].
5 Tryk på [YES] t [YES].
76
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 77 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærkninger
• Udsæt ikke camcorderen for stød eller rystelser,
og afbryd ikke lysnetadapteren ved formatering.
• Også billeder, der er beskyttet mod utilsigtet
sletning med en anden enhed, slettes.
• Forsøg ikke følgende betjening, når
[Executing...] vises på skærmen:
– Betjene POWER-kontakten eller knapper
– Udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en ved
formatering af " Memory Stick PRO Duo"’en
* For at lave en diskmenu (DVD-menu) på en
DVD+RW eller DVD-RW med HD (high
definition) -billedkvalitet skal disken
færdiggøres igen (side 71).
1 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket på camcorderen og til
stikkontakten.
2 Tænd camcorderen.
3 Sæt den disk, der skal
formateres, i camcorderen.
Formatere disken
4 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [DISC].
Hvis du formaterer en færdiggjort disk
Formatering sletter alle film på en
færdiggjort disk. Et af de følgende ikoner,
eller
, vises på skærmen, men
det er ikke nødvendigt at færdiggøre disken
igen, før disken afspilles på en afspiller, der
er kompatibel med AVCHD-format.*
Ved formatering af en disk med SD
(standard definition) -billedkvalitet
• For en DVD-RW (VIDEO-indstilling)
ophæves færdiggørelse af disken, og den
skal færdiggøres igen for at gøre det
muligt at afspille disken på en anden
enhed.
• For en DVD-RW (VR-indstilling)/
DVD+RW sletter formatering alle billeder
på en færdiggjort disk. En af følgende
ikoner,
eller
, vises på
skærmen, men det er ikke nødvendigt at
færdiggøre disken igen, før disken
afspilles på andre enheder.*
Anvende mediet
En DVD-R/DVD+R DL kan ikke
formateres. Udskift den med en ny
disk.
b Bemærkninger
• Skærmmeddelelsen vil være forskellig, hvis
disken blev formateret med SD (standard
definition) -billedkvalitet ved den foregående
formatering. Følg procedurerne på skærmen.
5 Tryk på [YES].
For at optage med SD (standard
definition) -billedkvalitet skal du trykke
på [SD].
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
77
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 78 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Formatere mediet (Fortsættes)
Optage yderligere film
efter færdiggørelse
b Bemærkninger
Du kan optage yderligere film på de
færdiggjorte DVD-RW/DVD+RW efter
følgende procedure.
• Du kan ikke ændre billedkvaliteten for en disk
under optagelse.
• For nærmere oplysninger om AVCHD-format/
DVD-format, se side 14, 126.
6 Tryk på den valgmulighed, der er
Der kan ikke optages yderligere film
på en DVD-R/DVD+R DL efter
færdiggørelse. Udskift den med en
ny disk.
rigtig for dig, på skærmen.
Disken bliver formateret i den
billedkvalitet for optagelse og det
optageformat, du har valgt.
Når formatering er gennemført, kan du
begynde optagelse på disken.
1 Tilslut lysnetadapteren til
DC IN-stikket på camcorderen og
til stikkontakten.
2 Skyd til POWER-kontakten for at
Sådan formateres en disk med SD
(standard definition) -billedkvalitet
• Vælg optageformatet, VIDEO-indstilling
eller VR-indstilling, for DVD-RW
(side 14). Hvis du formaterer DVD-RW
ved Easy Handycam-betjening (side 32),
fastsættes optageformatet til VIDEO.
• Vælg billedformatet, [16:9 WIDE] eller
[4:3], for DVD+RW.
tænde
(Film) -lampen.
3 Sæt den færdiggjorte disk i
camcorderen.
Der vises et skærmbillede til
bekræftelse, som beder dig om at
bekræfte, at du ønsker at optage
yderligere film.
b Bemærkninger
• Udsæt ikke camcorderen for stød eller rystelser,
og afbryd ikke lysnetadapteren ved formatering.
• Når du bruger en dobbeltsidet disk, skal hver
side formateres. Du kan formatere hver side i de
forskellige billedkvaliteter (HD (high definition)
eller SD (standard definition)).
• For DVD+RW med SD (standard definition) billedkvalitet kan du ikke ændre
filmbilledformatet midtvejs. Formater disken
igen for at ændre billedformatet.
• Diske optaget med HD (high definition) billedkvalitet kan kun formateres på enheder,
der er kompatible med AVCHD-format
(side 126).
• Du kan ikke formatere en disk, der er beskyttet
på andre enheder. Annuller beskyttelsen med
den originale enhed, og formater den derefter.
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
78
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 79 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Finde den rette disk
(DISC SELECT GUIDE)
For diske optaget med SD (standard
definition) -billedkvalitet
• Når du bruger færdiggjorte DVD-RW
(VR-indstilling) -diske, kan du optage
yderligere materiale på disken uden at
skulle gøre mere.
• For at ophæve færdiggørelse af DVD-RW
(VIDEO-indstilling) skal du trykke på
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [UNFINALIZE].
• Hvis du lavede en DVD-menu (side 73),
da du færdiggjorde DVD+RW’en, vises
en dialog for at bekræfte, at du vil optage
yderligere film, når du skyder til
POWER-kontakten og tænder
(Film)
-lampen.
b Bemærkninger
Vælg den valgmulighed, der er rigtig for
dig, på skærmen. Så vil du blive informeret
om den passende disk til dine formål.
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC
SELECT GUIDE].
2 Tryk på den valgmulighed, der er
rigtig for dig, på skærmen.
Hvis du isætter den samme type disk
som den, der angives i vejledningens
resultater, formateres disken med de
valgmuligheder, som du valgte
(side 77).
Anvende mediet
• Udsæt ikke camcorderen for stød eller rystelser,
og afbryd ikke lysnetadapteren ved betjeningen.
• Diskmenuen, der er lavet ved færdiggørelse,
slettes.
• Hvis du bruger en dobbeltsidet disk, skal du
udføre denne betjening på hver side.
79
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 80 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Reparere billeddatabasefilen
b Bemærkninger
Denne funktion kontrollerer
styringsinformationen og
overensstemmelse for film og stillbilleder
på den interne hukommelse (HDR-UX19E/
UX20E) eller for film på "Memory Stick
PRO Duo"’en, og reparerer eventuelle
uoverensstemmelser der findes.
1 Tryk på
• Udsæt ikke camcorderen for stød eller rystelser
under reparation af billeddatabasefilen.
• Undgå at afbryde lysnetadapteren eller tage
batteriet af under reparation af
billeddatabasefilen.
• Undgå at udkaste "Memory Stick PRO Duo"’en
under reparation af billeddatabasefilen på "
Memory Stick PRO Duo"’en.
• Reparation af hver billeddatabasefil i både den
interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) og
"Memory Stick PRO Duo"’en udføres separat.
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] t [INT.
MEMORY] (HDR-UX19E/UX20E)
eller [MEMORY STICK].
[REPAIR IMG.DB F.] -skærmbilledet
vises.
2 Tryk på [YES].
Kontrol af billeddatabasefilen starter.
Tryk på
for at slutte kontrol af
billeddatabasefilen, hvis der ikke findes
nogen uoverensstemmelser.
3 Tryk på [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
80
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\07ADV2.fm
01GB00BOOK.book Page 81 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Forhindre at data på camcorderens interne
hukommelse kan gendannes
(HDR-UX19E/UX20E)
Med [ EMPTY] kan du skrive
uforståelige data til camcorderens interne
hukommelse. På den måde bliver det mere
vanskeligt at gendanne eventuelle
originaldata.
Når du bortskaffer eller sælger
camcorderen til andre, anbefales det at
udføre [ EMPTY].
4 Tryk på . (baggrundslys) og hold
(side 139).
[
EMPTY] -skærmbilledet vises.
b Bemærkninger
1 Tilslut lysnetadapteren til
DC IN-stikket på camcorderen og
til stikkontakten.
2 Tænd camcorderen.
5 Tryk på [YES] t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Anvende mediet
• Hvis du udfører [
EMPTY], slettes alle
billederne på den interne hukommelse. For at
undgå tab af vigtige billeder bør de gemmes på
andre enheder eller andre medier, før
[
EMPTY] udføres (side 59, 61, 103).
• Du kan ikke udføre [
EMPTY], med mindre
du tilslutter lysnetadapteren til stikkontakten.
• Afbryd alle kabler undtagen lysnetadapterens.
• Ved udførelse af [
EMPTY] må camcorderen
ikke udsættes for stød eller rystelser.
b Bemærkninger
• Hvis du standser udførelse af [
EMPTY],
mens [Executing...] vises, skal du sørge for at
gennemføre betjeningen ved at udføre
[
EMPTY], når du bruger camcorderen næste
gang.
3 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY].
Skærmbilledet til bekræftelse af
formatering af den interne hukommelse
vises.
81
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 82 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Tilpasning af camcorderen
Det kan du gøre med
(SETTINGS) kategorien i
HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne, så det bliver
nemmere for dig.
Brug af HOME MENU
3 Tryk på det ønskede
opsætningspunkt.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
1 Tænd camcorderen, og tryk
derefter på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
(HOME)
(SETTINGS) -kategori
5 Nu kan du ændre indstillingen.
Tryk derefter på
2 Tryk på
.
(SETTINGS).
Liste over
(SETTINGS) kategoripunkterne
MOVIE SETTINGS (side 84)
Punkter
Side
REC MODE
84
AUDIO MODE
84
NIGHTSHOT LIGHT
84
WIDE SELECT
85
DIGITAL ZOOM
85
STEADYSHOT
85
AUTO SLW SHUTTR
85
82
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 83 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Punkter
Side
Punkter
Side
X.V.COLOR
85
LCD BL LEVEL
92
GUIDEFRAME
86
LCD COLOR
92
ZEBRA
86
VF B.LIGHT
92
REMAINING SET
86
OUTPUT SETTINGS (side 93)
SUB-T DATE
86
FLASH MODE*
86
Punkter
Side
FLASH LEVEL
87
TV TYPE
93
REDEYE REDUC
87
DISP OUTPUT
93
FACE DETECTION
87
COMPONENT
93
INDEX SET*
87
CONVERSION LENS
88
CLOCK/
Punkter
Side
CLOCK SET*
23
Side
AREA SET
94
88
SUMMERTIME
94
PHOTO SETTINGS (side 88)
Punkter
IMAGE SIZE*
LANG (side 94)
94
89
NIGHTSHOT LIGHT
84
STEADYSHOT
85
GUIDEFRAME
86
Punkter
Side
86
DEMO MODE
94
86
REC LAMP
94
87
CALIBRATION
130
87
A.SHUT OFF
95
87
QUICK ON STBY
95
88
REMOTE CTRL
95
CTRL FOR HDMI
95
ZEBRA
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
CONVERSION LENS
VIEW IMAGES SET (side 90)
*
Punkter
Side
DATA CODE
90
91
DISPLAY
GENERAL SET (side 94)
**
Tilpasning af camcorderen
LANGUAGE SET*
FILE NO.
Du kan også indstille disse punkter ved Easy
Handycam-betjening (side 32).
[SOUND SETTINGS] ved Easy Handycambetjening.
**
SOUND/DISP SET (side 91)
Punkter
Side
VOLUME*
91
BEEP*
91
LCD BRIGHT
91
83
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 84 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
MOVIE SETTINGS
(Punkter til at optage film)
x For SD (standard definition) billedkvalitet:
SD HQ (
)
Optager i høj kvalitetsindstilling.
(SD 9M (HQ)).
Tryk på 1, og derefter 2.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME MENU) t side 82
(OPTION MENU) t side 96
Standardindstillingerne er markeret med B.
REC MODE
Du kan vælge en optagekvalitet til at optage
en film.
x For HD (high definition) billedkvalitet:
HD FH* (
)
Optager i den højeste kvalitetsindstilling.
(AVC HD 16M (FH))
HD FS** (
)
SD LP (
)
Forlænger optagetiden (Lang afspilning).
(SD 3M (LP))
b Bemærkninger
• Hvis du optager i LP-indstilling, kan detaljer i
film med hurtige bevægelser se grove ud, når du
afspiller.
z Tips
• Se side 15, 31 vedrørende den forventede
optagetid for hver optageindstilling.
• Du kan indstille optageindstillingen for hvert
medie (side 26).
AUDIO MODE
Du kan vælge lyd-optageindstillingen.
B 5.1ch SURROUND (
)
Optager lyd i 5.1-kanals surround.
HD HQ (
Optager lyd i 2-kanals stereo.
B HD SP (
)
)
Optager i standard kvalitetsindstilling.
(AVC HD 7M (SP))
HD LP (
)
Forlænger optagetiden (Lang afspilning).
(AVC HD 5M (LP))
**
)
Optager i standard kvalitetsindstilling.
(SD 6M (SP)).
Optager i den højeste kvalitetsindstilling.
(AVC HD 14M (FS))
Optager i høj kvalitetsindstilling.
(AVC HD 9M (HQ))
*
B SD SP (
Kun for den interne hukommelse (HDRUX19E/UX20E) eller " Memory Stick PRO
Duo".
Kun for disken.
2ch STEREO (
)
NIGHTSHOT LIGHT
Når du bruger enten NightShot (side 39)
eller [SUPER NIGHTSHOT] (side 101) funktionen til at optage, kan du optage
skarpere billeder ved at indstille
[NIGHTSHOT LIGHT], der udsender
infrarødt lys (usynligt), til [ON]
(standardindstillingen).
b Bemærkninger
• Undgå at tildække den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande (side 39).
• Tag teleobjektivet (ekstraudstyr) af.
84
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 85 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
• Den maksimale optageafstand med brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 meter.
180 ×
Op til 15 × zoom udføres optisk, og
herefter udføres op til 180 × zoom digitalt.
WIDE SELECT
Når du optager med SD (standard
definition) -billedkvalitet, kan du vælge
billedformatet alt efter det tilsluttede tv. Se
også betjeningsvejledningen til tv’et.
B 16:9 WIDE
Optager billeder til den fulde skærm på en
16:9 (bredformat) tv-skærm.
4:3 (
)
Optager billeder til den fulde skærm på en
4:3 tv-skærm.
b Bemærkninger
• Indstil [TV TYPE] korrekt alt efter det tv, der er
tilsluttet til afspilning (side 93).
Du kan vælge det maksimale zoomniveau i
tilfælde af, at du vil zoome til et større
niveau end 15 × (optisk zoom) under
optagelse. Bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når du bruger digital zoom.
Du kan korrigere for camcorderrystelse.
Indstil [STEADYSHOT] på [OFF] ( ),
når du bruger et stativ (ekstraudstyr), så
bliver billedet naturligt.
Standardindstillingen er [ON].
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk lav
lukkerhastighed)
Lukkerhastigheden bliver automatisk
1/25 sekund ved optagelse i mørke
omgivelser (standardindstillingen er [ON].
X.V.COLOR
Ved optagelse skal du indstille på [ON] for
at tage en større farveskala. Forskellige
farver, f.eks. blomsters flotte farver og
havets turkisblå farve, kan gengives mere
virkelighedstro.
b Bemærkninger
Feltets højre side viser den digitale
zoomfaktor. Zoomzonen vises, når du
vælger zoomniveauet.
B OFF
Op til 15 ×zoom udføres optisk.
30 ×
Op til 15 × zoom udføres optisk, og
herefter udføres op til 30 × zoom digitalt.
• Indstil kun [X.V.COLOR] på [ON], når
optagelsen bliver afspillet på et x.v.Colorkompatibelt tv. Ellers skal du indstille på [OFF]
(standardindstillingen).
• Hvis film, der er optaget med denne funktion
[ON] afspilles på et tv, der ikke er kompatibelt
med x.v.Color, gengives farven ikke altid
korrekt.
• [X.V.COLOR] kan ikke indstilles på [ON]:
– Når disken ikke er formateret med HD (high
definition) -billedkvalitet.
– Ved optagelse af en film med SD (standard
definition) -billedkvalitet på den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller
"Memory Stick PRO Duo"’en.
– Ved optagelse af en film.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
Tilpasning af camcorderen
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
85
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 86 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
MOVIE SETTINGS (Fortsættes)
GUIDEFRAME
Du kan vise styrerammen og kontrollere, at
motivet er vandret eller lodret, ved at
indstille [GUIDEFRAME] til [ON].
Styrerammen optages ikke. Tryk på DISP/
BATT INFO for at få styrerammen til at
forsvinde. Standardindstillingen er [OFF].
z Tips
• Hvis motivet anbringes i styrerammens
tværpunkt, bliver kompositionen afbalanceret.
AUTO
Viser den resterende optagetid for film i
ca. 8 sekunder i situationer som dem, der
er beskrevet nedenfor.
– Når camcorderen genkender den
resterende diskkapacitet med
(Film)
-lampen tændt.
– Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at slå indikatoren fra slukket til tændt
(Film) -lampen tændt.
– Når du vælger film-optageindstilling på
HOME MENU.
b Bemærkninger
ZEBRA
Der ses diagonale striber på de dele af
skærmen, hvor lysstyrken er på et
forindstillet niveau.
Det er en praktisk vejledning ved justering
af lysstyrken. Når du ændrer
standardindstillingen, vises .
Zebramønstret optages ikke.
• Når den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren stående på
skærmen.
SUB-T DATE
Zebramønstret vises ikke.
Du kan vise optagedato og -klokkeslæt, når
du afspiller billeder på en enhed med
funktion til visning af undertekster.
Standardindstillingen er [ON]. Se også
betjeningsvejledningen til
afspilningsenheden.
70
b Bemærkninger
Zebramønstret vises ved et
skærmlysstyrkeniveau på ca. 70 IRE.
• Diske optaget med HD (high definition) billedkvalitet og "Memory Stick PRO Duo" kan
kun afspilles på enheder, der er kompatible med
AVCHD-format (side 74).
• Når [MOVIE MEDIA SET] er indstillet på
[
INT. MEMORY] (HDR-UX19E/UX20E)
eller [
MEMORY STICK], kan du ikke
bruge denne funktion.
B OFF
100
Zebramønstret vises ved et
skærmlysstyrkeniveau på ca. 100 IRE eller
højere.
b Bemærkninger
• Dele af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller derover, kan se overeksponerede ud.
z Tips
• IRE angiver skærmlysstyrkeniveauet.
REMAINING SET
B ON
Viser altid indikatoren for resterende
medie.
FLASH MODE
Du kan indstille denne funktion, når du
optager stillbilleder med brug af den
indbyggede blitz eller en ekstern blitz
(ekstraudstyr), der er kompatibel med
camcorderen.
B AUTO
Blinker automatisk, når der er
utilstrækkeligt lys i omgivelserne.
ON ( )
Affyres altid, uanset lysstyrken i
omgivelserne.
86
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 87 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
OFF (
)
Optager uden blitz.
b Bemærkninger
• Den anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er ca. 0,3 til 2,5 m.
• Fjern eventuelt støv fra blitzlampens overflade,
inden den bruges. Blitzeffekten kan forringes,
hvis varme pga. misfarvning eller støv
formørker lampen.
• / CHG-lampe (side 137) flimrer ved
opladning af blitzen, og forbliver tændt, når
opladningen er gennemført.
• Hvis du bruger blitzen ved optagelse af et motiv
i modlys eller i lyse omgivelser, virker blitzen
ikke altid.
FACE DETECTION
Justerer automatisk fokus/farve/
eksponering for ansigtsbilleder. Justerer
også ansigtsbilleder, så du kommer til at se
tydeligt.
B ON (
)
Registrerer ansigtsbilleder i rammer, og
justerer derefter automatisk deres
billedkvalitet.
Ramme til ansigtsregistrering
FLASH LEVEL
HIGH (
)
Gør blitzniveauet højere.
B NORMAL ( )
LOW (
)
Gør blitzniveauet lavere.
REDEYE REDUC
Du kan indstille denne funktion, når du
optager stillbilleder med brug af den
indbyggede blitz eller en ekstern blitz
(ekstraudstyr), der er kompatibel med
camcorderen.
Indstil [REDEYE REDUC] på [ON], og
indstil derefter [FLASH MODE] (side 86)
på [AUTO] eller [ON] for at vise
.
Du kan undgå røde øjne ved at aktivere
blitzen før optagelse.
b Bemærkninger
• Formindskelse af røde øjne giver ikke altid den
ønskede effekt som følge af individuelle
forskelle og andre forhold.
Ikon for ansigtsregistrering
ON [NO FRAMES] (
)
Registrerer ansigtsbilleder uden rammer,
og justerer derefter automatisk deres
billedkvalitet.
OFF
Der er ikke registreret nogen
ansigtsbilleder.
b Bemærkninger
• Camcorderen kan muligvis ikke registrere
ansigtsbilleder afhængigt af optageforholdene.
• Camcorderen kan muligvis ikke optimere
billederne, afhængigt af optageforholdene. I så
fald skal [FACE DETECTION] indstilles på
[OFF].
Tilpasning af camcorderen
Du kan indstille denne funktion, når du
optager stillbilleder med brug af den
indbyggede blitz eller en ekstern blitz
(ekstraudstyr), der er kompatibel med
camcorderen.
INDEX SET
Camcorderen registrerer automatisk
ansigter under filmoptagelse.
Standardindstillingen er [ON].
Ansigt-ikoner og deres betydning
: Ikonen vises, når indstillingen er
[ON].
: Ikonen blinker, når camcorderen
registrerer et ansigt. Ikonen holder op
med at blinke, når ansigtet er optaget
i Face Index.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
87
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 88 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
MOVIE SETTINGS (Fortsættes)
PHOTO SETTINGS
(Punkter til at optage stillbilleder)
: Ikonen vises, når ansigter ikke kan
optages i Face Index.
For at afspille en film fra Face Indexskærmbilledet, se side 45.
b Bemærkninger
• Det antal ansigtsbilleder, der kan registreres, er
begrænset.
CONVERSION LENS
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger et eksternt teleobjektiv
(ekstraudstyr), der er kompatibelt med
camcorderen. Du kan optage med
SteadyShot-funktionen justeret optimalt og
teleobjektivet monteret.
Du kan vælge blandt [WIDE
CONVERSION] ( ) og [TELE
CONVERSION] ( ).
Standardindstillingen er [OFF].
Tryk på 1, og derefter 2.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME MENU) t side 82
(OPTION MENU) t side 96
Standardindstillingerne er markeret med B.
IMAGE SIZE
B 4.0M (
4.0M
2304 × 1728)
Optager skarpe stillbilleder i 4:3-format.
3.0M (
3.0M
2304 × 1296)
Optager skarpe stillbilleder i 16:9
(bredformat).
1.9M (
1600 ×1200)
Giver dig mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativt skarp kvalitet i 4:3format.
VGA (0.3M) (
640 × 480)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal stillbilleder i 4:3-format.
b Bemærkninger
• Den indstillede billedstørrelse er aktiveret, mens
(Stillbillede) -lampen er tændt.
Antal stillbilleder der kan optages på
den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E)
Det maksimale antal stillbilleder, der kan
optages, er 9.999. Antal stillbilleder, der
kan optages, varierer afhængigt af
optageforholdene.
88
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 89 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kapacitet for en "Memory Stick PRO
Duo" og antal stillbilleder der kan
optages (ca.)*
Når
(Stillbillede) -lampen lyser:
4.0M 2304 ×1728
4.0M
1 GB
475
2 GB
970
4 GB
1900
8DK
3850
* Alle tal er målt ved optagelse af stillbilleder ved
maksimal billedstørrelse. Kontroller det faktiske
antal stillbilleder, der kan optages, ved optagelse
af stillbilleder på LCD-skærmen (side 141).
Når
(Film) -lampen lyser:
–
[3.0M] med HD (high definition) billedkvalitet
–
[3.0M] i billedformatet 16:9 med SD
(standard definition) -billedkvalitet
– [2.2M] i billedformatet 4:3 med SD (standard
definition) -billedkvalitet
b Bemærkninger
• Tallene i tabellen gælder for brug af "Memory
Stick PRO Duo" fra Sony Corporation. Det antal
stillbilleder, der kan optages, varierer afhængigt
af optageforholdene eller typen af "Memory
Stick".
• Det imponerende antal pixels i Sonys ClearVid
CMOS-sensor og billedbearbejdningssystem
(BIONZ) giver en stillbilledopløsning, der
svarer til de beskrevne størrelser.
z Tips
• Til at optage stillbilleder kan du bruge en
"Memory Stick PRO Duo" på 512 MB eller
derunder.
B SERIES
Tildeler filnumre for stillbilleder i
rækkefølge, selv om du udskifter "Memory
Stick PRO Duo"’en.
RESET
Tildeler individuelle filnumre for hver
"Memory Stick PRO Duo".
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 84.
STEADYSHOT
Se side 85.
GUIDEFRAME
Se side 86.
ZEBRA
Se side 86.
FLASH MODE
Se side 86.
Tilpasning af camcorderen
Billedstørrelsen fastsættes afhængigt af
billedkvaliten og billedformatet for den
optagede film.
FILE NO.
FLASH LEVEL
Se side 87.
REDEYE REDUC
Se side 87.
FACE DETECTION
Se side 87.
CONVERSION LENS
Se side 88.
89
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 90 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
VIEW IMAGES SET
(Punkter til at tilpasse displayet)
CAMERA DATA
Film
Tryk på 1, og derefter 2.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
Stillbillede
(HOME MENU) t side 82
(OPTION MENU) t side 96
Standardindstillingerne er markeret med B.
DATA CODE
Viser ved afspilning den information
(datakode), der optages automatisk på
optagetidspunktet.
B OFF
Datakode vises ikke.
DATE/TIME
C SteadyShot fra
D Lysstyrke
E Hvidbalance
F Forstærkning
G Lukkerhastighed
H Blænderværdi
I Eksponering
Viser dato og klokkeslæt
z Tips
CAMERA DATA
•
vises for et stillbillede optaget med blitz.
• Datakoden vises på tv-skærmen, hvis du tilslutter
camcorderen til et tv.
• Indikatoren skifter gennem følgende sekvenser,
når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME] t [CAMERA
DATA] t [OFF] (ingen indikation).
• Afhængigt af mediets tilstand, vises der streger
[--:--:--].
Viser camcorder-indstillingsdata.
DATE/TIME
A Dato
B Klokkeslæt
90
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 91 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
SOUND/DISP SET
(Punkter til at justere lyden og skærmen)
DISPLAY
Du kan vælge det antal miniaturer, der vises
på VISUAL INDEX-skærmbilledet eller
afspilningslisten.
Miniature 1 Ordliste (side 143)
B ZOOM LINK
Antallet af miniaturer (6 eller 12) kan
ændres med motorzoomknappen på
camcorderen.*
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan også betjene med zoomknapperne på
LCD-rammen eller på fjernbetjeningen.
Tryk på 1, og derefter 2.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
(HOME MENU) t side 82
(OPTION MENU) t side 96
Standardindstillingerne er markeret med B.
VOLUME
Tryk på
(side 44).
/
for at justere lydstyrken
B ON
Der høres en melodi, når du begynder/
standser optagelse eller betjener
kontaktpanelet.
OFF
Annullerer melodien eller lukkerlyden.
Tilpasning af camcorderen
BEEP
LCD BRIGHT
Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke.
1 Juster lysstyrken med
2 Tryk på
.
/
.
z Tips
• Denne justering påvirker ikke de optagede
billeder på nogen måde.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
91
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 92 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
SOUND/DISP SET (Fortsættes)
b Bemærkninger
LCD BL LEVEL
Du kan justere styrken af LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
B NORMAL
Standardlysstyrke.
• Når du tilslutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk for
indstillingen.
• Når du vælger [BRIGHT], forkortes
batterilevetiden lidt ved optagelse.
z Tips
BRIGHT
Gør LCD-skærmen lysere.
• Denne justering påvirker ikke de optagede
billeder på nogen måde.
b Bemærkninger
• Når du tilslutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk for
indstillingen.
• Når du vælger [BRIGHT], forkortes
batterilevetiden lidt ved optagelse.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så det
vender imod skærmen udenfor, og lukker
LCD-panelet til camcorderhuset, bliver
indstillingen automatisk [NORMAL].
z Tips
• Denne justering påvirker ikke de optagede
billeder på nogen måde.
LCD COLOR
Du kan justere LCD-skærmens farve med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
z Tips
• Denne justering påvirker ikke de optagede
billeder på nogen måde.
VF B.LIGHT
Du kan justere søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Gør søgeren lysere.
92
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 93 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
OUTPUT SETTINGS
(Punkter til tilslutning af andre enheder)
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Viser f.eks. tidskode på LCD-skærmen og
i søgeren.
V-OUT/PANEL
Tryk på 1, og derefter 2.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Viser f.eks. tidskode på tv-skærmen,
LCD-skærmen og i søgeren.
COMPONENT
Sådan indstiller du
(HOME MENU) t side 82
Standardindstillingerne er markeret med B.
Vælg [COMPONENT], når camcorderen
forbindes til et tv med
komponentindgangsstik.
576i
TV TYPE
B 16:9
B 1080i/576i
Vælges, når camcorderen forbindes til et tv
med komponentindgangsstik, og som kan
vise 1080i-signalet.
Vælges for at fremvise dine billeder på et
16:9 (bredformat) -tv.
16:9 (bredformat)
-billeder
4:3 -billeder
Tilpasning af camcorderen
Ved afspilning af billedet skal du omsætte
signalet alt efter det tilsluttede tv. De
optagede billeder afspilles som vist på
følgende afbildninger.
Vælges, når camcorderen forbindes til et tv
med komponentindgangsstik.
4:3
Vælges for at fremvise dine billeder på et
4:3 standard-tv.
16:9 (bredformat)
-billeder
4:3 -billeder
b Bemærkninger
• Billedformatet for billeder optaget med
HD (high definition) -billedkvalitet er 16:9.
93
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 94 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Punkter til at indstille ur og sprog)
(Andre opsætningspunkter)
Tryk på 1, og derefter 2.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Tryk på 1, og derefter 2.
Tryk på / for at skifte side, hvis
punktet ikke står på skærmen.
Sådan indstiller du
Sådan indstiller du
(HOME MENU) t side 82
CLOCK SET
Se side 23.
AREA SET
Du kan justere en tidsforskel uden at
standse uret.
Indstil dit lokale område med / , når
du bruger camcorderen i andre tidszoner.
Se "Tidsforskelle i verden" på side 123.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil på [ON] for at rykke tiden 1 time
fremad.
LANGUAGE SET
Du kan vælge det sprog, der skal bruges på
LCD-skærmen.
z Tips
• Camcorderen er udstyret med
[ENG[SIMP]] (forenklet engelsk), hvis du
ikke kan finde dit modersmål blandt
valgmulighederne.
(HOME MENU) t side 82
Standardindstillingerne er markeret med B.
DEMO MODE
Standardindstillingen er [ON], så du kan
fremvise demonstrationen i ca. 10 minutter,
efter du har tændt camcorderen og
(Film) -lampen er tændt.
z Tips
• Demonstrationen bliver midlertidigt afbrudt i
situationer som dem, der er beskrevet nedenfor.
– Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO.
– Når du trykker på DUBBING-knappen
(HDR-UX19E/UX20E)
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen. (Demonstrationen begynder
igen efter ca. 10 minutter.)
– Når du skyder til diskdæksel
OPEN-kontakten.
– Når du tænder
(Stillbillede) -lampen ved
at skyde til POWER-kontakten.
– Når du trykker på
(HOME)/
(VIEW
IMAGES).
REC LAMP
(Optagelampe)
Camcorder-optagelampen foran på
camcorderen lyser, da standardindstillingen
er [ON].
CALIBRATION
Se side 130.
94
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 95 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
A.SHUT OFF
(Automatisk slukning)
B 5 min
Camcorderen slukkes automatisk, når du
ikke betjener camcorderen i mere end ca.
5 minutter.
NEVER
Camcorderen slukkes ikke automatisk.
b Bemærkninger
• Når du tilslutter camcorderen til en stikkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk på
[NEVER].
QUICK ON STBY
Tilpasning af camcorderen
Du kan indstille den ønskede slukketid for
camcorderen med [QUICK ON STBY],
mens Sleep-indstilling er indstillet
(side 39). Standardindstillingen er [10min].
b Bemærkninger
• Mens Sleep-indstilling er indstillet, bliver
indstillingen af [A.SHUT OFF] deaktiveret.
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening)
Standardindstillingen er [ON], så du kan
bruge den medfølgende fjernbetjening
(side 140).
z Tips
• Indstil på [OFF] for at undgå, at camcorderen
reagerer på en kommando sendt fra en anden
videobåndoptagers fjernbetjening.
CTRL FOR HDMI
Standardindstillingen er [ON], så du kan
udføre afspilningsbetjeningen med dit tv’s
fjernbetjening ved at tilslutte camcorderen
til et “BRAVIA” Sync-kompatibelt tv med
HDMI-kablet (ekstraudstyr) (side 52).
95
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 96 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Aktivere funktioner vha.
(OPTION MENU) kommer frem,
præcis som det pop op-vindue, der vises,
når du højreklikker på musen på en
computer.
Forskellige funktioner til rådighed vises.
Brug af OPTION MENU
1 Når du bruger camcorderen, skal
du trykke på
skærmen.
(OPTION) på
OPTION MENU
3 Nu kan du ændre indstillingen.
Tryk derefter på
.
b Bemærkninger
• De faneblade og punkter, der vises på
skærmbilledet, afhænger af camcorderens
optage/afspilningsstatus på det tidspunkt.
• Nogle punkter vises uden et faneblad.
• Ved Easy Handycam-betjening kan du ikke
bruge
(OPTION MENU).
Optagepunkter på OPTION
MENU
Punkter
*1
Side
-faneblad
(OPTION)
Tap
2 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på et andet
faneblad for at skifte side.
FOCUS
–
98
SPOT FOCUS
–
98
TELE MACRO
–
98
EXPOSURE
–
99
SPOT METER
–
99
SCENE SELECTION
–
99
WHITE BAL.
–
100
COLOR SLOW SHTR
–
101
SUPER NIGHTSHOT
–
101
FADER
–
101
D.EFFECT
–
102
PICT.EFFECT
–
102
REC MODE
a
84
BLT-IN ZOOM MIC
–
102
MICREF LEVEL
–
102
a
88
–
102
-faneblad
-faneblad
Hvis du ikke kan finde punktet, virker
funktionen ikke i den aktuelle situation.
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
96
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 97 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Punkter
*1
Side
FLASH MODE
a
86
TIMING
–
40
RECORD SOUND
–
41
*1
*2
*3
Punkter der også er inkluderet i HOME
MENU.
Disse punkter er også til rådighed i HOME
MENU, men punkterne har andre navne.
[DVD MENU] for SD (standard definition) billedkvalitet
Se punkter på OPTION MENU
Punkter
*1
Side
-faneblad
DELETE*2
a
55
DELETE by date*2
a
55
DELETE ALL*2
a
55
DIVIDE
a
62
ERASE*2
a
64
ERASE ALL*2
a
64
MOVE*2
a
65
-faneblad
Tilpasning af camcorderen
-- (Et faneblad afhænger af situationen)/
(Intet faneblad)
ADD*2
a
63
ADD*2
a
63
ADD*2
a
63
ADD by date*2
a
63
ADD by date*2
a
63
ADD ALL*2
a
63
PRINT
a
68
SLIDE SHOW
–
47
VOLUME
a
44
DATA CODE
a
90
SLIDE SHOW SET
–
47
COPIES
–
68
DATE/TIME
–
68
SIZE
–
68
DISC MENU*3
–
73
97
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 98 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Funktioner indstillet i
Punkter, du kun kan indstille på
(OPTION MENU), bliver beskrevet
nedenfor.
Standardindstillingerne er markeret med B.
OPTION MENU
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere brændpunktet for
at rette det mod et motiv, der ikke er midt
på skærmen.
FOCUS
Du kan justere fokus manuelt. Du kan også
vælge denne funktion, når du bevidst vil
fokusere på et bestemt motiv.
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver på
nært hold)/
(fokusering på fjerne
motiver), så fokuseringen bliver skarp.
vises, når fokus ikke kan justeres tættere
på.
vises, når fokus ikke kan justeres
længere væk.
3 Tryk på
.
Tryk på [AUTO] t
i trin 1 for at
justere fokus automatisk.
b Bemærkninger
• Den minimale afstand mellem camcorderen og
motivet, der er nødvendig for at opretholde en
skarp fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca.
80 cm for telefoto.
z Tips
• Det er nemmere at fokusere på motivet, hvis
motorzoomknappen bevæges mod T (telefoto),
så fokus justeres, og derefter mod W
(vidvinkel), så zoom til optagelse justeres. Når
du vil optage et motiv på nært hold, skal du
bevæge motorzoomknappen til W (vidvinkel),
og derefter justere fokus.
• Brændviddeinformationen (den afstand, hvor
der fokuseres på motivet, hvis det er mørkt og
vanskeligt at justere fokus) vises i nogle få
sekunder i følgende tilfælde. (Den bliver ikke
vist korrekt, hvis du bruger et ekstra
teleobjektiv).
– Når fokusindstilling skiftes fra automatisk til
manuel.
– Når du indstiller fokus manuelt.
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t [END] i trin 1 for at
justere fokus automatisk.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk på [MANUAL].
TELE MACRO
Det er praktisk ved optagelse af små
motiver som f.eks. blomster eller insekter.
Du kan sløre baggrunden, så motivet
fremstår mere skarpt.
Når du indstiller [TELE MACRO] på [ON]
( ), bevæges zoom (side 38) automatisk
til øverst på T (telefoto) -siden, så motiver
kan optages på nært hold, ned til ca. 57 cm.
For at annullere skal du trykke på [OFF]
eller zoome til vidvinkel (W-side).
b Bemærkninger
• Når du optager et fjernt motiv, kan fokusering
være vanskelig og kan tage nogen tid.
• Juster fokus manuelt ([FOCUS], side 98), når
det er svært at fokusere automatisk.
98
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 99 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
EXPOSURE
Du kan fastsætte lysstyrken for et billede
manuelt. Juster lysstyrken, når motivet er
for lyst eller for mørkt i forhold til
baggrunden.
SCENE SELECTION
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer.
B AUTO
Vælges for automatisk at optage billeder
effektivt uden [SCENE SELECTION] funktionen.
TWILIGHT* (
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Juster eksponeringen ved at trykke på
/
.
3 Tryk på
.
Tryk på [AUTO] t
i trin 1 for at
stille tilbage på automatisk eksponering.
)
Vælges for at fastholde den formørkede
stemning i fjerne omgivelser for scener i
tusmørke.
TWILIGHT PORT.(
)
Vælges for at bruge blitzen ved optagelse
af stillbilleder af mennesker og baggrund.
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages i passende
lysstyrke, selv om der er stærk kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver i projektørlys på en scene.
CANDLE ( )
Vælges for at fastholde den dæmpede
stemning i en scene med levende lys.
SUNRISE&SUNSET* (
Tilpasning af camcorderen
SPOT METER (Fleksibel
punktmåler)
)
Vælges for at gengive stemningen i scener
som f.eks. solnedgange eller solopgange.
1 Tryk på det punkt, hvor du vil fastsætte og
justere eksponeringen på skærmen.
vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t [END] i trin 1 for at
stille tilbage på automatisk eksponering.
FIREWORKS* (
)
Vælges for at tage smukke optagelser af
fyrværkeri.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk på [MANUAL].
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
99
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 100 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Funktioner indstillet i
LANDSCAPE* (
OPTION MENU (Fortsættes)
)
Vælges for at lave skarpe optagelser af
fjerne motiver. Denne indstilling
forhindrer også, at camcorderen fokuserer
på glas eller metalgitre i vinduer mellem
camcorderen og motivet.
PORTRAIT (
b Bemærkninger
• Selv om [SCENE SELECTION] er blevet
indstillet på [TWILIGHT PORT.] med
lampen tændt, ændres indstillingerne automatisk
til [AUTO], alt efter om
-lampen er tændt.
• Hvis du indstiller [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.] -indstillingen.
WHITE BAL.
(Hvidbalance)
)
Vælges for at fremhæve motivet, og giver
en blød baggrund til motiver som f.eks.
mennesker eller blomster.
Du kan justere farvebalancen efter
lysstyrken i optageomgivelserne.
B AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
SPOTLIGHT** (
)
Vælges for at undgå, at ansigter bliver for
hvide, når motiver er oplyst af stærkt lys.
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Udendørs
– Natoptagelser, neonreklamer og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– I belysning fra lysstofrør til dagslys
INDOOR (n)
BEACH** (
)
Vælges for at optage havets eller en søs blå
farve.
SNOW** (
)
Vælges for at tage klare billeder af et hvidt
landskab.
*
**
Justeres til kun at fokusere på motiver, der er
længere væk.
Justeres til ikke at fokusere på motiver, der er
på nært hold.
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Ved festscener eller i studier, hvor
lysforholdene ændres hurtigt.
– Ved belysning fra videolamper i et studie,
eller natriumlamper eller glødelignende
farvelamper.
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen bliver justeret alt efter lyset i
omgivelserne.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Indfang et hvidt motiv, f.eks. et stykke
papir, der udfylder skærmen under de
samme lysforhold, som du vil optage
motivet.
100
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 101 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Når hvidbalancen
er justeret og gemt i hukommelsen,
holder indikatoren op med at blinke.
b Bemærkninger
• Indstil [WHITE BAL.] på [AUTO], eller juster
farven i [ONE PUSH] i belysning fra hvide eller
kolde hvide lysstofrør.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du blive ved
med at optage et hvidt motiv, mens
blinker
hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kunne indstilles.
• Når [ONE PUSH] er valgt, og
bliver ved
med at blinke, efter du har trykket på
, skal
du indstille [WHITE BAL.] på [AUTO].
• Hvis du indstiller [WHITE BAL.], indstilles
[SCENE SELECTION] på [AUTO].
z Tips
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du indstiller [COLOR SLOW SHTR]
på [ON], vises , og du kan optage et
billede med stærkere farver, selv i mørke
omgivelser.
For at annullere [COLOR SLOW SHTR]
skal du trykke på [OFF].
Billedet optages med maksimalt 16 gange
følsomheden for NightShot-optagelse, hvis
du indstiller [SUPER NIGHTSHOT] på
[ON], mens NIGHTSHOT-kontakten
(side 39) også er indstillet på ON.
vises på skærmen.
Indstil [SUPER NIGHTSHOT] på [OFF]
for at vende tilbage til den normale
indstilling.
b Bemærkninger
• Brug ikke [SUPER NIGHTSHOT] i lyse
omgivelser. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Undgå at tildække den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande (side 39).
• Tag teleobjektivet (ekstraudstyr) af.
• Juster fokus manuelt ([FOCUS], side 98), når
det er svært at fokusere automatisk.
• Camcorderens lukkerhastighed ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan gøre
billedets bevægelse langsommere.
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse til intervallet mellem
scener.
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (ved
fade ind) eller [REC] (ved fade ud) indstilling, og tryk derefter på
.
2 Tryk på START/STOP.
Fader-indikatoren holder op med at blinke
og forsvinder, når fade-funktionen er
gennemført.
Tilpasning af camcorderen
• Hvis du har skiftet batteriet, mens [AUTO] var
valgt, eller tager camcorderen med udendørs fra
indendørs (eller omvendt), skal du vælge
[AUTO] og rette camcorderen mod et hvidt
motiv i nærheden i ca. 10 sekunder for at få
bedre justering af farvebalancen.
• Når hvidbalancen er blevet indstillet med [ONE
PUSH], skal du, hvis du ændrer indstillingerne
af [SCENE SELECTION] eller tager
camcorderen med udendørs fra indendørs (eller
omvendt), på ny udføre [ONE PUSH] proceduren for at genjustere hvidbalancen.
SUPER NIGHTSHOT
For at annullere faderen, før du begynder
betjening, skal du trykke på [OFF] i trin 1.
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
b Bemærkninger
• Juster fokus manuelt ([FOCUS], side 98), når
det er svært at fokusere automatisk.
• Camcorderens lukkerhastighed ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan gøre
billedets bevægelse langsommere.
Fade ud
Fade ind
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
101
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\08SET.fm
01GB00BOOK.book Page 102 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Funktioner indstillet i
OPTION MENU (Fortsættes)
WHITE FADER
MICREF LEVEL
(Mikrofonreferenceniveau)
Du kan vælge mikrofonniveauet for
optagelyden.
Vælg [LOW], når du vil optage flot og
kraftfuld lyd i en koncertsal el.lign.
BLACK FADER
B NORMAL
Optager forskellige typer surroundsound,
og omsætter dem til det bestemte niveau.
D.EFFECT(Digitaleffekt)
Når du indstiller [OLD MOVIE], vises
og du kan give billeder en effekt som i
gamle film.
,
For at annullere [D.EFFECT] skal du trykke
på [OFF].
LOW (
)
Optager surroundsound virkelighedstro.
Denne indstilling er ikke egnet til at optage
samtaler.
SELF-TIMER
PICT.EFFECT
(Billedeffekt)
Du kan tilføje specialeffekter til et billede
under optagelse.
vises.
B OFF
Brug ikke [PICT.EFFECT] -indstilling.
SEPIA
Billeder vises sepiafarvede (brune).
B&W
Når du indstiller [SELF-TIMER] på [ON],
vises . Tryk på PHOTO for at starte
nedtællingen, og optag derefter et
stillbillede efter ca. 10 sekunder.
For at annullere optagelse skal du trykke på
[RESET].
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
z Tips
• Du kan også betjene ved at trykke på PHOTO
på fjernbetjeningen (side 140).
Billeder vises i sort-hvid.
PASTEL
Billeder ligner en lys pasteltegning.
BLT-IN ZOOM MIC
Når du indstiller [BLT-IN ZOOM MIC] på
[ON] ( ), kan du optage lyd med retning,
når du bevæger motorzoomknappen.
Standardindstillingen er [OFF].
102
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\09PCC.fm
01GB00BOOK.book Page 103 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Brug med computer
Det kan du gøre med en Windows-computer
Når du installerer "Picture Motion
Browser" på en Windows-computer fra den
medfølgende CD-ROM, kan du bruge
følgende betjening.
x Afspille en disk i AVCHD-format
t Player for AVCHD
x Importere billeder optaget på
camcorderen
x Fremvise importerede billeder på
en computer
x Lave en disk i AVCHD-format
x Kopiere en disk
t Video Disc Copier
For nærmere oplysninger om funktionerne i
"Picture Motion Browser", se "PMB
Guide".
b Bemærkninger
x Brug af en Macintosh-computer
Den medfølgende software " Picture Motion
Browser" understøtter ikke en Macintoshcomputer.
Vedrørende avanceret brug af billeder på
camcorderen tilsluttet til din computer, se
følgende URL:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
x Systemkrav til brug af " Picture
Motion Browser"
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2* /
Windows Vista*
* 64-bit versioner og Starter (Edition) er ikke
understøttet.
• Standardinstallation kræves.
• Funktion garanteres ikke, hvis ovenstående
operativsystem er blevet opgraderet, eller i
et multiboot-miljø.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz eller hurtigere
(Intel Pentium 4 3,6 GHz eller hurtigere,
Intel Pentium D 2,8 GHz eller hurtigere,
Intel Core Duo 1,66 GHz eller hurtigere,
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere
anbefales.)
• Følgende betjening er mulig med Intel
Pentium III 1 GHz eller hurtigere.
– Importere indholdet til computeren
– Lave en disk i AVCHD-format/ DVD-video
– Kopiere en disk
– Kun bearbejde indholdet i SD (standard
definition) -billedkvalitet
Program: DirectX 9.0c eller nyere (Dette
produkt er baseret på DirectX-teknologi.
Det er nødvendigt at have DirectX
installeret.)
Lydsystem: Direct Sound-kompatibelt
lydkort
Hukommelse: Windows 2000, Windows
XP:
512 MB eller mere (1 GB eller mere
anbefales.)
For kun at behandle indhold med SD
(standard definition) -billedkvalitet, er
256 MB hukommelse eller mere
nødvendig.
Windows Vista:
1 GB eller mere
Harddisk: Diskplads nødvendig til
installation: Ca. 500 MB (10 GB eller mere
kan være nødvendig, når du laver diske i
AVCHD-format.)
Display: Minimalt 1024 × 768 prikker
Andet:
USB-port (skal være
standardudstyr, Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel) anbefales),
DVD-brænder (CD-ROM-drev er
nødvendigt til installation)
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
Brug med computer
• Camcorderen tager high definition-film i
AVCHD-format. Vha. den medfølgende pcsoftware kan high definition-film kopieres til
DVD-medier. DVD-medier, der indeholder
AVCHD-film, må ikke bruges med DVDbaserede afspillere eller -optagere, da DVDafspilleren/optageren kan undlade at udkaste
mediet og kan slette dets indhold uden varsel.
DVD-medier, der indeholder AVCHD-film kan
afspilles på en kompatibel Blu-ray Disc<TM >afspiller/optager eller en anden kompatibel
enhed.
Installere softwaren
103
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\09PCC.fm
01GB00BOOK.book Page 104 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Det kan du gøre med en Windows-computer (Fortsættes)
b Bemærkninger
• Ud over ovenstående skal du have en computer,
der opfylder systemkravene til at køre
operativsystemet installeret på computeren.
• Selv i et computersystem, hvor funktion
garanteres, kan enkeltbilleder blive udeladt fra
film, så afspilningen bliver ujævn. Importerede
billeder og billeder på diske, der laves
efterfølgende, påvirkes dog ikke.
• Funktion garanteres ikke, heller ikke på
computere, der opfylder ovenstående
systemkrav. For eksempel kan andre åbne
programmer eller programmer, der i øjeblikket
kører i baggrunden, begrænse produktets ydelse.
• "Picture Motion Browser" understøtter ikke 5.1kanals gengivelse af surroundsound. Lyden
gengives i 2-kanals lyd.
• 8 cm medier (DVD+R DL (dobbeltlags) osv.)
kan muligvis ikke bruges, afhængigt af den
computer, der anvendes.
• Hvis du bruger en bærbar pc, skal du tilslutte
den til lysnetadapteren som strømkilde, når du
fremviser eller redigerer film. Ellers virker
softwaren ikke korrekt som følge af
computerens strømsparefunktion.
• Du kan fremvise billeder optaget på en
"Memory Stick PRO Duo" i en Memory Stickslot på en computer. I følgende tilfælde må
computerens Memory Stick-slot bruges. I stedet
skal camcorderen forbindes til computeren med
USB-kablet:
– Computeren er ikke kompatibel med
"Memory Stick PRO Duo".
– Der kræves en Memory Stick Duo-adapter.
– En " Memory Stick PRO Duo" kan ikke læses
i Memory Stick-slotten.
– Læsning af data fra Memory Stick-slotten
foregår langsomt.
x Installationsprocedure
Før camcorderen tilsluttes til
computeren, skal du installere softwaren
på din Windows-computer. Installationen er
kun nødvendig den første gang.
Det indhold, der skal installeres, og
fremgangsmåden, er forskellig afhængigt af
dit operativsystem.
1 Kontroller, at camcorderen ikke er
tilsluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
b Bemærkninger
• Log ind som administrator for at installere.
• Luk alle programmer, der kører på computeren,
før softwaren installeres.
3 Læg den medfølgende CD-ROM i din
computers diskdrev.
Installationsskærmbilledet vises.
Hvis skærmbilledet ikke vises
1 Klik på [Start], og klik derefter på [My
Computer]. (For Windows 2000 skal du
dobbeltklikke på [My Computer].)
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskdrev).*
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere,
afhængigt af computeren.
4 Klik på [Install].
5 Vælg sproget for det program, der skal
installeres, og klik derefter på [Next].
6 Når skærmbilledet til at bekræfte
tilslutningen vises, skal du tilslutte
camcorderen til computeren ved at følge
fremgangsmåden nedenfor.
1 Tilslut lysnetadapteren til
DC IN-stikket på camcorderen og til
stikkontakten.
2 Tænd camcorderen.
3 Tilslut (USB) -stikket (side 138)
på camcorderen til computeren vha.
det medfølgende USB-kabel.
4 Tryk på [
USB CONNECT] på
camcorderens skærm.
104
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\09PCC.fm
01GB00BOOK.book Page 105 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
7 Klik på [Continue].
qs Tag CD-ROM’en ud af computerens
diskdrev.
8 Læs [License Agreement], vælg [I
accept the terms of the license
agreement], hvis du accepterer, og klik
derefter på [Next].
x Betjening af "Picture Motion
Browser"
9 Bekræft installationsindstillingerne, og
klik derefter på [Install].
b Bemærkninger
• Selv om der vises et skærmbillede, som beder
dig om at genstarte computeren, er det ikke
nødvendigt at genstarte den på dette tidspunkt.
Genstart computeren, når installationen er
gennemført.
• Autentificeringen kan tage nogen tid.
Følgende installationsskærmbilleder
kan blive vist, afhængigt af
operativsystemet. Følg i så fald
vejledningen på skærmen for at
installere softwaren.
– Sonic UDF Reader*
Software, der er nødvendig for at genkende
diske i AVCHD-format
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (kun Windows 2000)
Software, der er nødvendig for at lave en
DVD-videodisk
– Microsoft DirectX 9.0c*
Software, der er nødvendig for at behandle
film
* Kun Windows 2000, Windows XP
qa Hvis det er nødvendigt, genstartes
computeren for at gennemføre
installationen.
x Tilslutte camcorderen til en
computer
For at tilslutte camcorderen til en computer
skal du følge fremgangsmåden nedenfor.
1 Tilslut lysnetadapteren til DC IN-stikket
på camcorderen og til stikkontakten.
2 Tænd camcorderen.
Brug med computer
0 Følg vejledningen på skærmen for at
installere softwaren.
For at starte "Picture Motion Browser" skal
du klikke på [start] t [All Programs] t
[Sony Picture Utility] t [PMB-Picture
Motion Browser].
For grundlæggende betjening af "Picture
Motion Browser", se "PMB Guide". For at
starte "PMB Guide" skal du klikke på
[start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [PMB Guide].
3 Forbind (USB) -stikket (side 138) på
camcorderen til computeren med
USB-kablet.
[USB SELECT] -skærmbilledet vises på
camcorderens skærm. Tryk på det
punkt, du vil betjene, på skærmen.
z Tips
• Hvis [USB SELECT] -skærmbilledet ikke vises,
skal du trykke på
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
Anbefalet tilslutning af USB-kabel
For at sikre, at camcorderen fungerer
korrekt, skal camcorderen tilsluttes til en
computer som beskrevet nedenfor.
105
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\09PCC.fm
01GB00BOOK.book Page 106 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Det kan du gøre med en Windows-computer (Fortsættes)
• Tilslut ikke noget til andre USB-porte på
en computer.
• Ved tilslutning til en computer, der har et
USB-tastatur og en USB-mus som
standardudstyr, skal du tilslutte
camcorderen til en anden USB-port med
USB-kablet.
b Bemærkninger
• Før camcorderen slukkes, skal du afbryde USBkablet ved at følge den korrekte fremgangsmåde
beskrevet ovenfor.
• Afbryd USB-kablet med den korrekte
fremgangsmåde, som er beskrevet ovenfor.
Ellers opdateres filer gemt på mediet muligvis
ikke korrekt. Hvis USB-kablet ikke afbrydes
korrekt, kan det forårsage funktionsfejl på
mediet.
• Funktion garanteres ikke, når flere
USB-enheder er tilsluttet til en computer.
• Sørg for at tilslutte USB-kabel til en USB-port.
Hvis USB-kablet er tilsluttet til en computer via
et USB-tastatur eller USB-hub, garanteres
funktion ikke.
Sådan afbrydes USB-kablet
1 Klik på [Unplug or eject hardware] ikonen på opgavelinjen nederst til højre
på skrivebordet.
2 Klik på [Safely remove USB Mass
Storage Device].
3 Klik på [OK] (kun Windows 2000).
4 Tryk på [END] på camcorderens
skærm.
5 Tryk på [YES] på camcorderens skærm.
6 Afbryd USB-kablet fra camcorderen og
computeren.
b Bemærkninger
• Afbryd ikke USB-kablet, mens ACCESSlampen/adgangslampen er tændt.
106
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 107 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Fejlsøgning
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer ved brug af
camcorderen, kan du bruge følgende tabel
til at løse problemet. Afbryd strømkilden og
kontakt en Sony-forhandler, hvis problemet
ikke kan løses.
Generel betjening/ Easy
Handycam-betjening/
Fjernbetjening
Strømmen slås ikke til.
• Sæt et opladet batteri på camcorderen
(side 20).
• Lysnetadapterens stik er taget ud af
stikkontakten. Tilslut det til stikkontakten
(side 20).
Camcorderen virker ikke, selv om
strømmen er slået til.
• Det tager nogle sekunder, før camcorderen
er klar til at optage, efter strømmen er slået
til. Det er ikke en funktionsfejl.
Knapper virker ikke.
• Ved Easy Handycam-betjening (side 32)
kan du ikke bruge følgende knapper/
funktioner.
– Tænde og slukke LCDbaggrundsbelysningen (trykke på DISP/
BATT INFO og holde i nogle sekunder)
(side 25)
– . (baggrundslys) (side 40)
– Afspilningszoom (side 46)
– DUBBING-knap (HDR-UX19E/UX20E)
(side 59)
(OPTION) vises ikke på skærmen.
• OPTION MENU kan ikke bruges ved Easy
Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
Fejlsøgning
• Generel betjening/ Easy Handycambetjening/Fjernbetjening ............. side 107
• Batterier/Strømkilder................... side 109
• LCD-skærm/søger ....................... side 109
• Medie........................................... side 110
• Optagelse..................................... side 110
• Afspilning af billeder på camcorderen
..................................................... side 112
• Afspille en disk på andre enheder
..................................................... side 113
• Afspille en "Memory Stick PRO Duo" på
andre enheder .............................. side 114
• Redigere billeder på camcorderen
..................................................... side 114
• Fremvise billeder på tv’et............ side 115
• Kopiering til andre enheder......... side 116
• Tilslutning til en computer .......... side 116
• Funktioner der ikke kan bruges på samme
tid................................................. side 116
• Afbryd lysnetadapteren fra stikkontakten
eller tag batteriet ud, og tilslut det derefter
igen efter ca. et minut. Hvis funktionerne
stadig ikke virker, skal du trykke på
RESET-knappen (side 138) med en spids
genstand. (Hvis du trykker på RESETknappen, nulstilles alle indstillinger,
herunder indstilling af uret.)
• Camcorderens temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå et stykke
tid i kølige omgivelser.
• Under Easy Handycam-betjening bliver
næsten alle menupunkterne automatisk sat
til standardindstillingerne.
• Ved Easy Handycam-betjening fastsættes
nogle menupunkter som følger.
– [REC MODE]: [HD SP]/[SD SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– Optageformat for DVD-RW: [VIDEO]
(for SD (standard definition) billedkvalitet)
• Følgende menupunkter vender tilbage til
standardindstillingerne, når du indstiller
POWER-kontakten på OFF (CHG) i mere
end 12 timer.
– [DISC MENU]/ DVD-menu
– [FLASH MODE]
– [FOCUS]
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
107
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 108 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Selv om du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
• Under Easy Handycam-betjening
bibeholdes indstillingerne for følgende
menupunkter, som de var før Easy
Handycam-betjening.
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]*
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
– [ INDEX SET]
– [CONVERSION LENS]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
*HDR-UX19E/UX20E
Camcorderen ryster.
Du føler en rystelse i hånden, eller
der høres en svag lyd ved betjening.
• Det er ikke en funktionsfejl.
Der høres en motorlyd i
camcorderen, når diskdækslet er
lukket uden en disk.
• Camcorderen forsøger at genkende disken.
Det er ikke en funktionsfejl.
Camcorderen bliver varm.
• Det skyldes, at strømmen har været slået til
i lang tid. Det er ikke en funktionsfejl. Sluk
camcorderen og lad den stå et stykke tid i
kølige omgivelser.
Den medfølgende fjernbetjening
virker ikke.
• Indstil [REMOTE CTRL] på [ON]
(side 95).
• Sæt et batteri i batteriholderen med +/–
polerne korrekt vendt i forhold til +/–
mærkerne (side 140).
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren.
• Undgå at rette fjernbetjeningssensoren mod
stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller
ovenlys, da fjernbetjeningen ellers ikke kan
fungere korrekt.
Der er funktionsfejl på en anden
DVD-enhed, når du bruger den
medfølgende fjernbetjening.
• Vælg en anden fjernbetjeningsindstilling
end DVD 2 for din DVD-enhed, eller dæk
sensoren på din DVD-enhed med sort
papir.
• Der forekommer rystelser, afhængigt af
disken. Det er ikke en funktionsfejl.
108
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 109 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Batterier/Strømkilder
Strømmen slår pludselig fra.
• Når du ikke har betjent camcorderen i ca.
5 minutter, slukkes camcorderen
automatisk (A.SHUT OFF). Indstillingen
af [A.SHUT OFF] (side 95) skal ændres.
Eller slå strømmen til igen eller brug
lysnetadapteren.
• Hvis tiden indstillet med [QUICK ON
STBY] (side 95) er forløbet i Sleepindstilling, slukkes camcorderen
automatisk. Tænd camcorderen igen.
• Batteriet er afladet eller er ved at løbe ud.
Oplad batteriet (side 20).
CHG (oplade) -lampen tændes ikke,
mens batteriet oplades.
CHG (oplade) -lampen blinker, mens
batteriet oplades.
• Temperaturen i omgivelserne er for høj
eller lav. Det er ikke en funktionsfejl.
• Batteriet er ikke opladet tilstrækkeligt. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet ikke
kan løses, skal batteriet udskiftes med et
nyt (side 20).
LCD-skærm/søger
Menupunkterne bliver grå.
• Du kan ikke vælge punkter, der er grå, i
den aktuelle optage/afspilningssituation.
• Der er nogle funktioner, som ikke kan
aktiveres på samme tid (side 116).
Knapperne vises ikke på
kontaktpanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på
camcorderen (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (side 25, 140).
Knapperne på kontaktpanelet virker
ikke korrekt, eller virker slet ikke.
• Juster kontaktpanelet ([CALIBRATION])
(side 130).
• Sæt batteriet korrekt på camcorderen
(side 20). Hvis problemet ikke kan løses,
skal du tage lysnetadapteren ud af
stikkontakten og kontakte en Sonyforhandler. Batteriet kan være beskadiget.
Billedet i søgeren er ikke skarpt.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Temperaturen i omgivelserne er for høj
eller for lav. Det er ikke en funktionsfejl.
• Batteriet er ikke opladet tilstrækkeligt. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet ikke
kan løses, skal batteriet udskiftes med et
nyt (side 20).
• Den angivne tid er ikke altid korrekt,
afhængigt af brugsforholdene.
Fejlsøgning
• Skyd POWER-kontakten til OFF (CHG)
(side 20).
• Sæt batteriet korrekt på camcorderen
(side 20).
• Tilslut lysnetledningen korrekt til
stikkontakten.
• Batteriopladningen er gennemført
(side 20).
Batteriet aflades hurtigt.
• Træk søgeren ud, og bevæg derefter
justeringsknappen til søgerobjektivet
billedet vises tydeligt (side 25).
• Luk LCD-panelet. Der vises ikke noget
billede i søgeren, når LCD-panelet er åbent
(side 25).
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
109
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 110 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
Medie
Disken kan ikke tages ud.
• Sørg for, at strømkilden (batteri eller
lysnetadapter) er sluttet korrekt til
(side 20).
• Disken er beskadiget eller er smudset til af
fingeraftryk el.lign. I så fald kan det tage
op til 10 minutter at tage en disk ud.
• Camcorderens temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå et stykke
tid i kølige omgivelser.
• Færdiggørelse afbrydes ved at slukke
camcorderen. Tænd camcorderen og tag
disken ud, efter færdiggørelse er
gennemført (side 71).
Billeder på en disk kan ikke slettes.
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmbilledet på en gang,
er 100.
• Film på en disk kan ikke slettes afhængigt
af følgende.
– Film optaget på DVD-R/DVD+R DL
– Andre film med SD (standard definition)
-billedkvalitet end den seneste film på
DVD-RW med VIDEO-indstilling
– Andre film med SD (standard definition)
-billedkvalitet end den seneste film på
DVD+RW
Indikatorerne for disktype og
optageformat på LCD-skærmen
bliver grå.
• Disken kan være lavet på en anden enhed
end camcorderen. Du kan afspille disken
med camcorderen, men du kan ikke optage
yderligere scener.
• Disken er ikke et medie, der er kompatibelt
med camcorderen.
• Camcorderen kunne muligvis ikke
genkende disken.
Du kan ikke betjene funktioner med
brug af "Memory Stick PRO Duo"’en.
• Hvis du bruger en " Memory Stick PRO
Duo", der er formateret på en computer,
skal du formatere den igen på camcorderen
(side 76).
Du kan ikke slette billeder, der er
gemt på "Memory Stick PRO
Duo"’en.
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmbilledet på en gang,
er 100.
• Du kan ikke slette billeder, der er beskyttet
på en anden enhed
Datafilnavnet angives ikke korrekt
eller blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af
camcorderen (side 127).
Optagelse
Se også "Medie" (side 110).
Hvis du trykker på START/STOP eller
PHOTO, optages der ikke billeder.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
camcorderen på optagestandby (side 37).
• Optagelser kan ikke udføres i Sleepindstilling. Tryk på QUICK ON igen
(side 39).
• Camcorderen optager de billeddata, som du
lige har optaget på mediet. Du kan ikke
lave nye optagelser i dette tidsrum.
• Mediet på camcorderen er fyldt op.
Formater mediet (kun intern hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E)/DVD-RW/
DVD+RW/"Memory Stick PRO Duo",
side 76) eller slet unødvendige billeder
(side 55). Eller brug en ny disk eller
"Memory Stick PRO Duo".
110
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 111 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
• Når du bruger en af følgende diske efter at
have færdiggjort den, skal du gøre det
muligt at optage yderligere scener på
disken (side 78). Eller brug en ny disk.
– DVD+RW
– DVD-RW optaget med HD (high
definition) -billedkvalitet
– DVD-RW (VIDEO-indstilling) optaget
med SD (standard definition) billedkvalitet
• Camcorderens temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå et stykke
tid i kølige omgivelser.
• Der er dannet kondensvand. Sluk
camcorderen og lad den stå i ca. en time
(side 130).
• Det samlede antal stillbilleder overstiger
camcorderens optagekapacitet (side 88).
Slet unødvendige billeder (side 55).
Du kan ikke optage et stillbillede.
ACCESS-lampen/adgangslampen er
tændt, selv om du har standset
optagelse.
• Camcorderen optager de billeddata, du
netop har optaget, på mediet.
Optagevinklen ser forskellig ud.
• Optagevinklen kan se forskellig ud,
afhængigt af camcorderens indstilling. Det
er ikke en funktionsfejl.
Blitzen virker ikke.
• Du kan ikke optage med blitzen, når du
tager stillbilleder ved optagelse af en film
(side 39).
Den faktiske optagetid for film er
mindre end den forventede
omtrentlige optagetid.
• Afhængigt af optagesituationen, f.eks.
optagelse af et motiv i hurtig bevægelse,
kan tiden til rådighed for optagelse blive
kortere (side 15, side 31).
Optagelse standser.
• Camcorderens temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå et stykke
tid i kølige omgivelser.
• Der er dannet kondensvand. Sluk
camcorderen og lad den stå i ca. en time
(side 130).
Der er en tidsforskel mellem det
punkt, hvor du trykker på START/
STOP, og det punkt, hvor den
optagede film begynder/standser.
Fejlsøgning
• Du kan ikke optage et stillbillede under
optagelse af en film sammen med:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
• Du kan ikke optage et stillbillede på en disk
på camcorderen.
• Selv om [FLASH MODE] er indstillet på
[AUTO], kan du ikke bruge blitzen med:
– NightShot
– [MANUAL] i [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS]
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] i [SCENE
SELECTION]
– [SUPER NIGHTSHOT]
• På camcorderen kan der være en mindre
tidsforskel mellem det punkt, hvor du
trykker på START/STOP, og det faktiske
punkt, hvor den optagede film begynder/
standser. Det er ikke en funktionsfejl.
Filmbilledformatet (16:9/4:3) kan ikke
ændres.
• Du kan ikke ændre billedformatet, når:
– Du optager film med HD (high
definition) -billedkvalitet.
– Du optager film på DVD+RW med
SD (standard definition) -billedkvalitet
– Der ikke er indstillet noget medie på
[MOVIE MEDIA SET] i camcorderen.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
111
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 112 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
Automatisk fokus virker ikke.
• Indstil [FOCUS] på [AUTO] (side 98).
• Optageforholdene er uegnede til
automatisk fokus. Juster fokus manuelt
(side 98).
[STEADYSHOT] virker ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] på [ON]
(side 85).
• [STEADYSHOT] kan ikke altid korrigere
for kraftige rystelser.
De motiver, der passerer meget
hurtigt forbi skærmen, ser krumme
ud.
• Dette fænomen kaldes brændplan. Det er
ikke en funktionsfejl. På grund af den
måde, som billedenheden (CMOS-sensor)
udlæser billedsignaler, kan de motiver, der
passerer hurtigt forbi objektivet, se
krumme ud, afhængigt af
optageforholdene.
Der ses små hvide, røde, blå eller
grønne pletter på skærmen.
• Pletterne vises, når du optager med
[SUPER NIGHTSHOT] eller [COLOR
SLOW SHTR]. Det er ikke en
funktionsfejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Indstil NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(side 39).
Der ses vandrette striber på billedet.
• Det sker ved optagelse af billeder i
belysning fra lysstofrør, natriumlamper
eller kviksølvlamper. Det er ikke en
funktionsfejl.
[SUPER NIGHTSHOT] kan ikke
betjenes.
• Indstil NIGHTSHOT-kontakten på ON.
[COLOR SLOW SHTR] virker ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW SHTR] virker ikke altid
korrekt i fuldstændigt mørke. Brug
NightShot eller [SUPER NIGHTSHOT].
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
• Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL],
når:
– LCD-panelet er lukket på camcorderen
med LCD-skærmen vendende udad.
– Der strømforsynes fra lysnetadapteren.
Afspilning af billeder på
camcorderen
Et billede kan ikke findes til
afspilning.
• Indstil det ønskede medie for billeder til
afspilning eller for billedkvalitet ved at
trykke på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] eller [PHOTO MEDIA SET]
(HDR-UX19E/UX20E) (side 26).
Billedet ser lyst ud på skærmen, og
motivet vises ikke på skærmen.
• Indstil NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(side 39).
Billedet ser mørkt ud på skærmen,
og motivet vises ikke på skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO og hold i nogle
sekunder for at slå baggrundsbelysningen
til (side 25).
112
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 113 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Du kan ikke afspille en disk.
• Kontroller diskkompatibiliteten (side 14).
• Isæt en disk med optagesiden vendende
mod camcorderen (side 28).
• En disk, der er optaget, formateret eller
færdiggjort på andre enheder, kan ikke
altid afspilles på camcorderen.
• Camcorderens temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå et stykke
tid i kølige omgivelser.
Der er forstyrrelser på
afspilningsbilledet.
• Rens disken med en blød klud (side 126).
Billeder gemt på en "Memory Stick
PRO Duo" kan ikke afspilles.
"
" er angivet på et billede på
VISUAL INDEX-skærmbilledet.
• Indlæsning af dataene kan være mislykket.
Det kan blive angivet korrekt, hvis du slår
strømmen fra og derefter slår den til igen,
eller tager "Memory Stick PRO Duo"’en
ud og sætter den i igen et par gange.
• Du afbrød lysnetadapteren eller tog
batteriet af, før adgangslampen slukkede
efter optagelse. Dette kan beskadige dine
billeddata, og "
" vises.
• Den kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget på andre enheder, redigeret på en
computer o.lign.
• Udfør [REPAIR IMG.DB F.] (side 80).
Hvis det stadig vises, skal billedet slettes
med
(side 55).
Der høres ingen lyd, eller kun lyd på
et lavt niveau, ved afspilning.
• Skru op for lydstyrken (side 44).
• Der kommer ingen lyd, når LCD-skærmen
er lukket. Åbn LCD-skærmen.
• Når du optager lyd med [MICREF
LEVEL] (side 102) indstillet på [LOW],
kan det være vanskeligt at høre den
optagede lyd.
• Der kan ikke optages lyde ved optagelse af
en film på ca. 3 sekunder med brug af
[SMTH SLW REC] (side 40).
Afspille en disk på andre
enheder
Du kan ikke afspille disken, eller
disken genkendes ikke.
• For at afspille en disk, der er optaget med
HD (high definition) -billedkvalitet, skal
du bruge en enhed, der er kompatibel med
AVCHD-format/High Profile (side 126).
• Rens disken med en blød klud (side 126).
• Færdiggør disken (side 71).
• En disk optaget i VR-indstilling kan ikke
afspilles på en enhed, der ikke understøtter
VR-indstilling. Kontroller kompatibiliteten
i betjeningsvejledningen til
afspilningsenheden.
Fejlsøgning
• Billeder kan ikke afspilles, hvis du har
ændret filer eller mapper, eller har
redigeret dataene på en computer. (På
skærmbilledet til afspilning af stillbilleder
blinker filnavnet i så fald.) Det er ikke en
funktionsfejl (side 128).
• Billeder optaget på andre enheder kan ikke
altid afspilles, eller kan blive vist i forkert
størrelse. Det er ikke en funktionsfejl
(side 128).
" " er angivet på et billede på
VISUAL INDEX-skærmbilledet.
Der er forstyrrelser på
afspilningsbilledet.
• Rens disken med en blød klud (side 126).
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
113
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 114 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
"
" er angivet på et billede i
diskmenuen/ DVD-menuen.
• Indlæsning af dataene kan være mislykket,
da disken blev færdiggjort. For følgende
diske skal du gøre det muligt at lave
yderligere optagelse på disken (side 78), og
derefter lave diskmenuen om ved at
færdiggøre disken igen (side 73).
Diskmenuen/ DVD-menuen kan vises
korrekt.
– DVD+RW
– DVD-RW optaget med HD (high
definition) -billedkvalitet
– DVD-RW (VIDEO-indstilling) optaget
med SD (standard definition) billedkvalitet
Afspilning står stille i et øjeblik
mellem scener.
• Billedet kan stå stille i et øjeblik mellem
scener, afhængigt af den enhed der bruges.
Det er ikke en funktionsfejl.
• For DVD+R DL kan billedet stå stille i et
øjeblik, når der skiftes optagelag. Det er
ikke en funktionsfejl.
Afspilning går ikke til den
foregående scene, når du trykker på
..
• Hvis afspilning krydser 2 titler, der laves
automatisk af camcorderen, når der trykkes
på ., kan afspilning ikke gå til den
foregående scene. Vælg den ønskede scene
fra menuskærmbilledet. Se
betjeningsvejledningen til
afspilningsenheden for flere informationer.
Når du afspiller disken på en
computer eller andre
afspilningsenheder, er lydbalancen
for venstre og højre kanal ikke jævn.
• Det kan forekomme, når lyd optaget med
5.1-kanals surround omsættes til 2-kanals
(normal stereolyd) på en computer eller
andre afspilningsenheder (side 38). Det er
ikke en funktionsfejl.
• Når du afspiller disken på en 2-kanals
stereoenhed, skal du ændre audio
converter-systemet (downmix system). Se
betjeningsvejledningen til
afspilningsenheden for nærmere
oplysninger.
• Når du laver en disk med "Picture Motion
Browser", skal du vælge 2-kanals som
lydindstilling.
• Ved optagelse af film skal [AUDIO
MODE] indstilles på [2ch STEREO] på
camcorderen (side 84).
Afspille en "Memory Stick PRO
Duo" på andre enheder
Du kan ikke afspille "Memory Stick
PRO Duo"’en, eller "Memory Stick
PRO Duo"’en genkendes ikke.
• For at afspille "Memory Stick PRO
Duo"’en med HD (high definition) billedkvalitet, skal du bruge en enhed, der
er kompatibel med AVCHD-format
(side 6, 126)
Redigere billeder på
camcorderen
Der kan ikke redigeres.
• Indstil det ønskede medie for billeder til
redigering eller for billedkvalitet ved at
trykke på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] eller [PHOTO MEDIA SET]
(HDR-UX19E/UX20E) (side 26).
• Du kan ikke redigere film optaget på DVDR/DVD+R DL (side 14).
• Der er ikke optaget nogen billeder på
mediet.
• Du kan ikke redigere på grund af billedets
tilstand.
• Du kan ikke redigere et billede, der er
beskyttet på en anden enhed
• Du kan ikke kopiere film fra disken til den
interne hukommelse (HDR-UX19E/
UX20E) eller "Memory Stick PRO
Duo"’en.
114
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 115 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Der kan ikke tilføjes film på
afpilningslisten.
• Der er ikke ledig plads på mediet.
• Til afspilningslisten på den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller
"Memory Stick PRO Duo"’en kan du
maksimalt tilføje 999 film med HD (high
definition) -billedkvalitet, eller 99 film
med SD (standard definition) billedkvalitet. Til afspilningslisten på
disken kan du maksimalt tilføje 999 film.
• Du kan ikke tilføje stillbilleder på
afpilningslisten.
• Du kan ikke tilføje alle film optaget på en
disk til en afspilningsliste på en gang, når
filmene er optaget med både "1920 × 1080/
50i"-standard og "1440 × 1080/50i"standard på disken.
En film kan ikke deles.
• En film, der er for kort, kan ikke deles.
• En film, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke deles.
Et billede kan ikke slettes.
Der kan ikke tages stillbilleder fra en
film (HDR-UX10E/UX19E/UX20E).
• Der er ikke plads på mediet til at optage et
stillbillede (side 57).
• Batteriet er ved at løbe tørt ved
færdiggørelse. Brug lysnetadapteren.
• Disken er allerede færdiggjort. For
følgende diske skal du følge den krævede
procedure for at optage yderligere
materiale (side 78):
– DVD+RW
– DVD-RW optaget med HD (high
definition) -billedkvalitet
– DVD-RW (VIDEO-indstilling) optaget
med SD (standard definition) billedkvalitet
[UNFINALIZE] kan ikke udføres.
• Du kan ikke udføre [UNFINALIZE] på
følgende diske:
– DVD-R
– DVD+R DL
– DVD+RW optaget med SD (standard
definition) -billedkvalitet
– DVD-RW (VR-indstilling) optaget med
SD (standard definition) -billedkvalitet
Du kan ikke redigere eller optage
yderligere materiale på en disk med
andre enheder.
• Du vil muligvis ikke kunne redigere eller
optage yderligere materiale på en disk, der
er optaget på camcorderen med brug af
andre enheder.
Fejlsøgning
• Film kan ikke slettes afhængigt af
følgende.
– Film optaget på DVD-R/DVD+R DL
– Andre film med SD (standard definition)
-billedkvalitet end den seneste film på
DVD-RW med VIDEO-indstilling
– Andre film med SD (standard definition)
-billedkvalitet end den seneste film på
DVD+RW
• Under Easy Handycam-betjening kan film
på disken ikke slettes.
• Et billede, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke slettes.
Ude af stand til at færdiggøre.
Fremvise billeder på tv’et
Du kan ikke fremvise billedet eller
høre lyden på tv’et.
• Når du bruger component A/V cable, skal
du indstille [COMPONENT] ifølge
kravene til den tilsluttede enhed (side 93).
• Kun komponentstikkene på component A/
V cable er tilsluttet til tv’et. Sørg for, at de
røde og hvide stik er tilsluttet (side 49, 51).
• Der udsendes ikke billeder fra HDMI
OUT-stikket, hvis der er optaget signaler til
beskyttelse af ophavsret i billederne.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
115
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 116 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
• Kun S VIDEO-stikket på A/Vtilslutningskablet med S VIDEO
(ekstraudstyr) er tilsluttet til tv’et. Sørg for,
at de røde og hvide stik er tilsluttet
(side 51).
Der er forstyrrelser på billedet på
4:3-tv’et.
• Det sker ved fremvisning af et billede
optaget i 16:9 (bredformat) -indstilling på
et 4:3-tv. Indstil [TV TYPE] korrekt
(side 93), og afspil billedet.
Der kommer sorte bånd øverst og
nederst på skærmen på et 4:3-tv.
• Det sker ved fremvisning af et billede
optaget i 16:9 (bredformat) -indstilling på
et 4:3-tv. Det er ikke en funktionsfejl.
Kopiering til andre enheder
Du kan ikke kopiere.
• Du kan ikke kopiere billeder med HDMIkablet.
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Sørg for at tilslutte til
indgangsstikket på en anden enhed
(side 66).
Tilslutning til en computer
Du kan ikke installere "Picture
Motion Browser".
• Kontroller hvilket computersystem, der er
krævet for at installere "Picture Motion
Browser".
• Installer " Picture Motion Browser" på
korrekt vis (side 103).
Camcorderen genkendes ikke af
computeren.
• Installer "Picture Motion Browser"
(side 103).
• Afbryd andre enheder end tastaturet,
musen og camcorderen fra computerens
USB-stik.
• Afbryd USB-kablet fra computeren og
camcorderen, genstart computeren, og
tilslut derefter computeren og camcorderen
igen på korrekt vis (side 105).
• Sørg for, at computerens mediekontrolværktøj aktiveres. For nærmere
oplysninger om medie-kontrolværktøj, se
"PMB Guide".
Funktioner der ikke kan bruges
på samme tid
Den følgende liste viser eksempler på
kombinationer af funktioner og
menupunkter, som ikke fungerer.
Kan ikke bruge
Baggrundslys
På grund af følgende
indstillinger
[SPOT METER].
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER]
"Picture Motion Browser" virker ikke
korrekt.
• Afslut " Picture Motion Browser", og
genstart computeren.
116
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 117 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Kan ikke bruge
[FACE
DETECTION]
På grund af følgende
indstillinger
[SMTH SLW REC],
[FOCUS], [SPOT
FOCUS],
[EXPOSURE], [SPOT
METER], NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [WHITE
BAL.], [DIGITAL
ZOOM], [TWILIGHT]/
[TWILIGHT PORT.]/
[CANDLE]/
[SUNRISE&SUNSET]/
[FIREWORKS]/
[LANDSCAPE]/
[SPOTLIGHT]/
[BEACH]/[SNOW] i
[SCENE SELECTION],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[DISP OUTPUT]
[CTRL FOR HDMI]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] i
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[COLOR SLOW
SHTR]
NightShot,
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
På grund af følgende
indstillinger
[SUPER
NIGHTSHOT]
[D.EFFECT], [FADER]
[FADER]
[D.EFFECT], [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION]
[D.EFFECT]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
Fejlsøgning
[TELE MACRO]
Kan ikke bruge
117
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 118 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
Advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i
søgeren.
Nogle problemer kan du selv løse. Henvend
dig til en Sony-forhandler eller en lokal
autoriseret Sony-reparatør, hvis problemet
ikke kan løses, selv om du har forsøgt et par
gange.
101-0001 (Advarselsindikator
vedrørende filer)
Langsomt blinkende
• Filen er beskadiget.
• Filen er ulæselig.
(Advarselsindikator vedrørende
diske)
Langsomt blinkende
• Der er ikke isat en disk.*
• Der er mindre end 5 minutter tilbage til at
optage film på en disk.
• Disken kan ikke læses eller skrives, fordi
den enkeltsidede disk er isat omvendt.
Hurtigt blinkende
C: (eller E:) ss: ss
(Selvdiagnosedisplay)
C:04: ss
• Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie H). Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie H) (side 128).
• Forbind lysnetadapterens DC-stik
forsvarligt til DC IN-stikket på
camcorderen (side 20).
C:13: ss
• Disken er fejlagtig. Brug en kompatibel
disk med camcorderen (side 14).
• Disken er beskidt eller ridset. Rens disken
med en blød klud (side 126).
C:32: ss
• Der er opstået andre problemer, end dem,
som er beskrevet ovenfor. Tag disken ud
og sæt den i igen, og betjen derefter
camcorderen igen.
• Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og
betjen derefter camcorderen.
E:20: ss / E:31: ss / E:61: ss /
E:62: ss / E:91: ss / E:94: ss
• Der er opstået en funktionsfejl, som du
ikke selv kan afhjælpe. Henvend dig til en
Sony-forhandler eller en lokal autoriseret
Sony-reparatør. Oplys dem om den
femcifrede kode, der begynder med "E:".
• Der er isat en disk, som ikke kan
genkendes.*
• Der er sat en færdiggjort disk i
camcorderen ved optagestandby.
• Disken er fyldt op med optagelser.*
• Der er isat en disk optaget i et andet
tv-farvesystem end camcorderens, mens
(Film) -lampen lyser.*
Z (Du skal tage disken ud)*
Hurtigt blinkende
• Der er isat en disk, som ikke kan
genkendes.
• Disken er fyldt op med optagelser.
• Der kan være sket en fejl med diskdrevet i
camcorderen.
• Der er sat en færdiggjort disk i
camcorderen ved optagestandby (side 71).
E (Advarsel vedrørende
batteriniveau)
Langsomt blinkende
• Batteriet er næsten brugt op.
• Afhængigt af betjening, omgivelser eller
batteritilstand kan E blinke, selv om der
er ca. 20 minutter tilbage.
118
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 119 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
(Advarsel vedrørende høj
temperatur)
Langsomt blinkende
• Camcorderens temperatur er ved at blive
højere. Sluk camcorderen og lad den stå et
stykke tid i kølige omgivelser.
Hurtigt blinkende*
• Camcorderens temperatur er meget høj.
Sluk camcorderen og lad den stå et stykke
tid i kølige omgivelser.
(Advarselsindikator vedrørende
"Memory Stick PRO Duo")
Langsomt blinkende
• Den ledige plads til at optage billeder er
ved at løbe tør. For den type "Memory
Stick", som du kan bruge med
camcorderen, se page 4.
• Der er ikke isat en "Memory Stick PRO
Duo" (side 30).
Hurtigt blinkende*
(Advarselsindikatorer vedrørende
"Memory Stick PRO Duo"formatering)*
• "Memory Stick PRO Duo"’en er
beskadiget.
• "Memory Stick PRO Duo"’en er ikke
formateret korrekt (side 76, 127).
(Advarselsindikator vedrørende
inkompatibel "Memory Stick PRO
Duo")*
• Adgang til "Memory Stick PRO Duo"’en
blev begrænset på en anden enhed.
(Advarselsindikator vedrørende
blitzen)
Hurtigt blinkende
• Der er noget galt med blitzen.
(Advarselsindikator vedrørende
camcorderrystelse)
• Lysmængden er ikke tilstrækkelig, så der
opstår nemt camcorderrystelse. Brug
blitzen.
• Camcorderen er ustabil, så der opstår nemt
camcorderrystelser. Hold camcorderen
stabilt med begge hænder, og optag
billedet. Bemærk dog, at
advarselsindikatoren for camcorderrystelse
ikke forsvinder.
(Advarselsindikator vedrørende
optagelse af stillbilleder)
• Det indstillede medie er fyldt op.
• Der kan midlertidigt ikke optages
stillbilleder, fordi mediet behandler andre
opgaver. Prøv senere.
Fejlsøgning
• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til at
optage billeder. Slet unødvendige billeder,
eller formater "Memory Stick PRO
Duo"’en efter at have gemt billederne på et
andet medie (side 55, 76, 103).
• Billeddatabasefilen er beskadiget (side 80).
- (Advarselsindikator
vedrørende skrivebeskyttelse af
"Memory Stick PRO Duo"’en)*
* Du hører en melodi, når advarselsindikatorerne
vises på skærmen (side 91).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg instruktionerne, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
• Der er isat en inkompatibel " Memory
Stick PRO Duo" (side 76, 127).
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
119
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 120 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Advarselsindikatorer og meddelelser (Fortsættes)
x Medie
Internal memory format error.
• Den interne hukommelses format
(HDR-UX19E/UX20E) på camcorder er
forskellig fra det originale format, der var
indstillet på købstidspunktet. Du vil kunne
bruge det originale format ved at udføre
[MEDIA FORMAT] (side 76). Det
aktuelle formats data slettes alle.
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
• Billedstyringsfilen er beskadiget. Når du
trykker på [YES], oprettes der en ny
billedstyringsfil. De gamle optagede
billeder på " Memory Stick PRO Duo"’en
kan ikke afspilles. (Billedfiler er ikke
beskadiget.) Hvis du udfører [REPAIR
IMG.DB F.] efter at have levet en ny
billedstyringsfil, kan det blive muligt at
afspille de gamle optagede billeder. Hvis
det ikke virker, skal du kopiere billedet til
en computer med den medfølgende
software.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is
damaged. Do you want to repair the
Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
• Du kan ikke optage/afspille billeder, fordi
billeddatabasefilen er beskadiget. Tryk på
[YES] for at reparere.
Z Recording on disc disabled.
• Der er opstået en funktionsfejl med disken,
og disken kan ikke bruges.
Playback prohibited.
• Du forsøger at afspille en ikke-kompatibel
disk med camcorderen.
• Du forsøger at afspille et billede optaget
med et signal til beskyttelse af ophavsret.
Z Need to unfinalize disc.
• For at optage på den færdiggjorte
DVD+RW/ DVD-RW (VIDEO-indstilling
for SD (standard definition) billedkvalitet), skal færdiggørelse ophæves
(side 78).
Z Disc error. Remove disc.
• Camcorderen kan ikke genkende disken,
fordi disken ikke er kompatibel eller er
ridset.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Disken er optaget i en formatkode, der er
forskellig fra camcorderens. Hvis du
formaterer disken, vil du kunne bruge
disken på camcorderen (kun DVD-RW/
DVD+RW) (side 77).
Reinsert the Memory Stick.
• Sæt "Memory Stick PRO Duo"’en i igen
nogle gange. Hvis indikatoren stadig
blinker, kan " Memory Stick PRO Duo"’en
være beskadiget. Prøv med en anden "
Memory Stick PRO Duo".
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontroller formatet, og formater derefter
"Memory Stick PRO Duo"’en med
camcorderen, hvis det er nødvendigt
(side 76, 127).
120
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\10TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 121 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke lave mapper, der overskrider
999MSDCF. Du kan ikke lave eller slette
mapper, der er lavet med camcorderen.
• Formater "Memory Stick PRO Duo"’en
(side 76), eller slet mapper med din
computer.
Cannot save still picture.
• Når Dual Rec-funktionen bruges, må
"Memory Stick PRO Duo"’en ikke
udkastes fra camcorderen, før
filmoptagelse er slut og stillbillederne er
gemt på den (side 39).
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Brug den anbefalede "Memory Stick"
(side 4).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
• Sæt "Memory Stick PRO Duo"’en i igen,
og følg instruktionerne på skærmen.
x PictBridge -kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
No further selection is possible.
• Til afspilningslisten på den interne
hukommelse (HDR-UX19E/UX20E) eller
"Memory Stick PRO Duo"’en kan du
maksimalt tilføje 999 film med HD (high
definition) -billedkvalitet, eller 99 film
med SD (standard definition) billedkvalitet. Til afspilningslisten på
disken kan du maksimalt tilføje 999 film.
• Det maksimale antal billeder, som du kan
vælge på INDEX-skærmbilledet på en
gang, er 100, når du:
– sletter billeder
– kopierer film
– kopierer stillbilleder
– redigerer afspilningslisten
– udskriver stillbilleder
Data protected.
• Du forsøgte at slette et stillbillede, der er
beskyttet på en anden enhed. Ophæv
beskyttelsen af dataene på den enhed, hvor
du beskyttede dataene.
Cannot divide.
• Du kan ikke dele en meget kort film.
Cannot recover data.
Fejlsøgning
• Der opstod en fejl på "Memory Stick PRO
Duo". Sæt "Memory Stick PRO Duo"’en i
igen.
• Henvend dig til en Sony-forhandler eller en
lokal autoriseret Sony-reparatør.
x Andet
• Skrivning af data på mediet er mislykket.
Der blev gjort forgæves forsøg på at
genoprette dataene.
Please wait.
• Denne vises, hvis det tager tid at tage
disken ud. Tænd camcorderen, og lad den
stå i ca. 10 minutter. Undgå rystelser.
• Sluk printeren og tænd den igen. Afbryd
derefter USB-kablet og tilslut det igen.
Cannot print. Check the printer.
• Sluk printeren og tænd den igen. Afbryd
derefter USB-kablet og tilslut det igen.
121
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 122 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet
Strømforsyning
Om tv-farvesystemer
Med den medfølgende lysnetadapter kan du
bruge camcorderen i alle lande/områder,
der har fra 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/
60 Hz.
Camcorderen er PAL-systembaseret. Hvis
du vil fremvise afspilningsbilledet på et tv,
skal det være et PAL-systembaseret tv med
et AUDIO/VIDEO-indgangsstik.
Fremvise billeder optaget med HD
(high definition) -billedkvalitet
I lande/områder, hvor 1080/50i
understøttes, kan du fremvise billederne
med den samme HD (high definition) billedkvalitet som de optagede billeders
kvalitet. Du skal bruge et PALsystembaseret og 1080/50i-kompatibelt tv
(eller skærm) med komponent- og AUDIO/
VIDEO-indgangsstik. component A/V
cable- (medfølger) eller HDMI-kablet
(ekstraudstyr) skal tilsluttes.
Fremvise billeder optaget med SD
(standard definition) -billedkvalitet
For at fremvise billeder optaget med SD
(standard definition) -billedkvalitet skal du
bruge et PAL-systembaseret tv med
AUDIO/VIDEO-indgangsstik. Der skal
tilsluttes et A/V-tilslutningskabel.
System
PAL
Bruges i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay.
NTSC
Bahama-øerne, Bolivia,
Canada, Chile, Colombia,
Ecuador, Filippinerne, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea,
Mellemamerika, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m. fl.
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine m.fl.
122
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 123 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til den lokale tid ved at indstille en tidsforskel, når du bruger
camcorderen i udlandet. Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG]
t [AREA SET] og [SUMMERTIME] (side 94).
Tidsforskelle i verden
Forskelle i
tidszone
Indstilling af område
Forskelle i
tidszone
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Indstilling af område
Yderligere oplysninger
123
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 124 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Fil/mappestruktur på den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E) og "Memory Stick PRO Duo"
Fil/mappestrukturen på den interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E)/"Memory Stick
PRO Duo" er vist nedenfor. Det er som regel ikke nødvendigt at godkende fil/
mappestrukturen ved optagelse/afspilning af billeder på camcorderen. For at se film eller
stillbilleder ved tilslutning til en computer skal du se "PMB Guide", og derefter bruge det
medfølgende program.
* Kun for den interne hukommelse (HDR-UX19E/UX20E).
A Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjulte og vises
som regel ikke.
B HD filmstyringsinformationmappe
Denne mappe indeholder optagedata af
film med HD (high definition) billedkvalitet. Forsøg ikke at åbne
denne mappe eller at få adgang til
indholdet af denne mappe fra en
computer. Det kan beskadige billedfiler
eller forhindre, at billedfiler afspilles.
C SD-filmfiler (MPEG2-filer)
Filernes filtypenavn er ".MPG". Den
maksimale størrelse er 2 GB. Når en fil
overstiger 2 GB, bliver filen delt.
Filnumrene går automatisk op. Når
filnumrene overstiger 9.999, laves der
en anden mappe til at optage nye
filmfiler.
Mappenavnet går op: [101PNV01] t
[102PNV01]
D Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filernes filtypenavn er ".JPG".
Filnumrene går automatisk op. Når et
filnummer overstiger 9.999, laves der en
anden mappe til at gemme nye
billedfiler.
Mappenavnet går op: [101MSDCF] t
[102MSDCF]
• Ved at tilslutte med USB-tilslutningskablet
(medfølger) kan du få adgang til mediet i
camcorderen fra computeren (side 103).
• Filer eller mapper på mediet i camcorderen må
ikke ændres fra computeren. Billedfilerne kan
ødelægges eller vil muligvis ikke kunne
afspilles.
• Funktion garanteres ikke, hvis du udfører
ovenstående betjening.
• Følg fremgangsmåden på side 55, når du sletter
billedfiler. Slet ikke billedfilerne på mediet i
camcorderen direkte fra computeren.
• Mediet i camcorderen må ikke formateres med
computeren. Ellers virke camcorderen muligvis
ikke korrekt.
• Kopier ikke filerne til mediet i camcorderen fra
computeren. Funktion garanteres ikke.
124
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 125 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Forholdsregler og vedligeholdelse
Om disken
-symbol
Se side 14 for nærmere oplysninger
om diske, som du kan bruge med
camcorderen.
Bemærkninger om brug
• Hold på diskens kant med en finger
stukket let i midterhullet. Undgå at berøre
optagesiden (den modsatte side af den
trykte side på en enkeltsidet disk).
Brug af en dobbeltsidet disk
På dobbeltsidede diske kan du optage på
begge sider af en disk.
x Optagelse på A-siden
Læg disken i camcorderen med siden med
-symbolet i midten vendende udad, så den
klikker på plads.
Placer
-symbolet vendende
udad.
Der optages på bagsiden.
• Når du bruger en dobbeltsidet disk, skal
du passe på ikke at tilsmudse overfladen
med fingeraftryk.
• Når der bruges en dobbeltsidet disk i
camcorderen, udføres optagelse/
afspilning kun på den side. Du kan ikke
skifte til at optage eller afspille den anden
side med disken sat i camcorderen. Når
optagelse/afspilning af en side er
gennemført, skal du tage disken ud, vende
den om og sætte den i igen for at kunne
bruge den anden side.
• Udfør følgende betjening på hver side af
en dobbeltsidet disk:
Yderligere oplysninger
• Før optagelse skal du sørge for at fjerne
støv og fingeraftryk fra disken med en
blød klud. Ellers vil du muligvis ikke
kunne optage eller afspille normalt med
denne disk.
• Når du sætter disken i camcorderen, skal
du trykke godt til, så den klikker på plads.
Hvis meddelelsen [C:13:ss] vises på
LCD-skærmen, skal du åbne diskdækslet
og sætte disken i igen.
• Sæt ikke selvklæbende materiale som
f.eks. et klistermærke, på overfladen af en
disk. Hvis du gør det, kan disken bringes
ud af balance, og det kan forårsage
funktionsfejl på disken eller camcorderen.
– Færdiggørelse (side 71)
– Formatering (side 77)
– Ophæve færdiggørelse (side 78)
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
125
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 126 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Forholdsregler og vedligeholdelse (Fortsættes)
Behandling og opbevaring af diskene
• Hold disken ren, da billedkvaliteten ellers
kan forringes.
• Rens disken med en blød klud. Tør disken
af fra midten og udad. Rens smuds af
disken med en blød klud, der er let fugtet i
vand, og tør derefter fugten af med en
blød, tør klud. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin,
rensemidler beregnet til vinyl-lp’er eller
antistatisk spray, da det kan forårsage
funktionsfejl på disken.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys, og
læg den ikke et fugtigt sted.
• Læg disken i dens etui, når du
transporterer eller opbevarer den.
• Hvis du vil skrive bogstaver, mærker
el.lign. på en enkeltsidet disk, må du kun
skrive på den trykte side med en
oliebaseret filtpen. Undgå at berøre
blækket, før det er tørt. Undgå at opvarme
disken eller at bruge et spidst redskab,
f.eks. en kuglepen. Undgå at tørre
overfladen ved at opvarme den. Du kan
ikke skrive eller mærke på dobbeltsidede
diske.
Om AVCHD-formatet
Hvad er AVCHD-formatet?
AVCHD-formatet et high definition digitalt
videokamera-format, der bruges til at
optage et HD (high definition) -signal af
enten 1080i-specifikationen*1 eller 720pspecifikationen*2 med brug af effektiv
kodningsteknologi til komprimering af
data. MPEG-4 AVC/H.264-formatet
anvendes til at komprimere videodata, og
Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet
bruges til at komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt end det
almindelige billedkomprimeringsformat.
Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan et
high definition videosignal, der er taget
med en digital camcorder, optages på 8 cm
DVD-diske o.lign.
Optagelse og afspilning på
camcorderen
Baseret på AVCHD-formatet optager
camcorderen med HD (high definition) billedkvaliteten, der er nævnt nedenfor.
Videosignal:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Lydsignal:
Dolby Digital 5.1ch, 2-kanals
Optagemedier:
Intern hukommelse (HDR-UX19E/
UX20E), 8 cm DVD-RW, DVD+RW,
DVD-R, DVD+R DL -diske, "Memory
Stick PRO Duo"
• Medier optaget i et andet AVCHD-format end
de ovennævnte kan ikke afspilles på
camcorderen. 8 cm DVD-RAM-diske kan ikke
optages eller afspilles på camcorderen.
Ud over HD (high definition) -billedkvalitet
kan camcorderen optage et SD (standard
definition) -signal på 8 cm DVD-diske
o.lign.
*1 : 1080i-standard
En high definition-standard, der anvender
1080 effektive skanderingslinjer og
linjespringssystem.
*2 : 720p-standard
En high definition-standard, der anvender 720
effektive skanderingslinjer og progressivt
system.
126
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 127 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Om " Memory Stick"’en
En "Memory Stick" er et bærbart, integreret
kredsløb-optagemedie i miniformat med en
stor datakapacitet.
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
der er omtrent halvt så stor som en standard
"Memory Stick", på camcorderen.
Betjening med alle typer "Memory Stick
Duo" på camcorderen garanteres dog ikke.
Typer "Memory Stick"
Optagelse/
Afspilning
"Memory Stick Duo"
(med MagicGate)
–
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a*
x Om Memory Stick Duo-adapteren
• Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal
du sørge for at sætte "Memory Stick PRO
Duo"’en i en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du sætter en "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for, at
"Memory Stick PRO Duo"’en isættes i den
korrekte retning, og derefter sætte den helt ind.
Bemærk, at forkert brug kan forårsage
funktionsfejl. Hvis du tvinger "Memory Stick
PRO Duo"’en ind i Memory Stick Duoadapteren i den forkerte retning, kan den
beskadiges.
• Sæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i uden
en "Memory Stick PRO Duo". Det kan
forårsage funktionsfejl på enheden.
Yderligere oplysninger
* Dette produkt er ikke kompatibelt med 8-bit
parallel dataoverførsel, men det understøtter 4bit parallel dataoverførsel på samme måde som
med "Memory Stick PRO Duo".
• Dette produkt kan ikke optage eller afspille data,
der bruger "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en teknologi til beskyttelse af
ophavsret, der optager og overfører indholdet i
et krypteret format.
• Det garanteres ikke, at en "Memory Stick PRO
Duo", der er formateret af en computer
(Windows OS/Mac OS), er kompatibel med
camcorderen.
• Datalæse/skrivehastigheden kan variere,
afhængigt af den kombination af "Memory Stick
PRO Duo"- og "Memory Stick PRO Duo"kompatibelt produkt du bruger.
• Data kan beskadiges eller gå tabt i følgende
tilfælde (der ydes ikke erstatning for dataene):
– Hvis du udkaster "Memory Stick PRO
Duo"’en eller slukker camcorderen, mens
camcorderen læser eller skriver billedfiler på
"Memory Stick PRO Duo"’en (mens
adgangslampen er tændt eller blinker).
– Hvis du bruger "Memory Stick PRO Duo"’en
nær magneter eller magnetfelter.
• Det anbefales at tage sikkerhedskopi af vigtige
data til en computerharddisk.
• Pas på ikke at trykke for hårdt , når du skriver på
etiketområdet på en "Memory Stick PRO Duo".
• Sæt ikke en etiket eller lignende på en "Memory
Stick PRO Duo" eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Bær og opbevar altid en "Memory Stick PRO
Duo" i det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre eller lade metalgenstande
komme i berøring med tilslutningsdelene.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
PRO Duo"’en for slag.
• Undgå at adskille eller ændre "Memory Stick
PRO Duo"’en.
• "Memory Stick PRO Duo"’en må ikke blive
våd.
• Hold "Memory Stick PRO Duo"’en udenfor små
børns rækkevidde. De kan komme til at sluge
den.
• Sæt ikke noget andet end en "Memory Stick
PRO Duo" i "Memory Stick Duo"-slotten. Ellers
kan der opstå funktionsfejl.
• Undgå at bruge eller opbevare "Memory Stick
PRO Duo"’en på følgende steder:
– Steder, der udsat for meget høj temperatur,
f.eks. en bil parkeret udendørs om sommeren.
– Steder i direkte sollys.
– Steder med meget høj fugtighed eller som
udsat for ætsende gasser.
x Om "Memory Stick PRO Duo"
• Camcorderen kan bruges med "Memory Stick
PRO Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo"
på op til 8 GB.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
127
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 128 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Forholdsregler og vedligeholdelse (Fortsættes)
Om billeddatakompatibilitet
Sådan tages batteriet af
• Billeddatafiler optaget på en "Memory Stick
PRO Duo" af camcorderen overholder
verdensstandarden "Design rule for Camera File
system" etableret af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• På camcorderen kan du ikke afspille stillbilleder
optaget på andre enheder (DCR-TRV900E eller
DSC-D700/D770), der ikke overholder
verdensstandarden. (Disse modeller sælges ikke
i alle områder.)
• Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick PRO
Duo", der har været brugt med en anden enhed,
skal du formatere den med camcorderen
(side 76). Bemærk, at formatering sletter alle
informationer på "Memory Stick PRO Duo"’en.
• Du vil muligvis ikke kunne afspille billeder med
camcorderen:
– Ved afspilning af billeddata, der er ændret på
din computer.
– Ved afspilning af billeddata, der er optaget
med andre enheder.
• Sørg for at oplade batteriet, før du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på mellem 10 °C og 30 °C, indtil
CHG (oplade) -lampen slukkes. Hvis du oplader
batteriet ved en temperatur, der ligger udenfor
dette område, kan du muligvis ikke oplade
batteriet effektivt.
• Når opladningen er gennemført, skal du enten
tage kablet ud af camcorderens DC IN-stik eller
tage batteriet ud.
Om " InfoLITHIUM"-batteriet
Camcorderen virker kun med et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie H).
"InfoLITHIUM"-batterier i serie H har
-mærket.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et litium-ionbatteri, der har funktioner til at overføre
information relateret til
betjeningsforholdene mellem camcorderen
og en lysnetadapter/oplader (ekstraudstyr).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget ud fra camcorderens
betjeningsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Med en lysnetadapter/oplader vises den
resterende batteritid og opladningstiden.
Sådan bruges batteriet effektivt
• Batteriets ydelser mindskes, når temperaturen i
omgivelserne er 10 °C eller derunder, så den tid
batteriet kan bruges bliver kortere. Det
anbefales at gøre et af følgende for at kunne
bruge batteriet i længere tid.
– Læg batteriet i en lomme, så det varmes op,
og sæt det i camcorderen, lige før du begynder
at optage.
– Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FH70/
NP-FH100 (ekstraudstyr).
• Hvis LCD-skærmen bruges ofte, eller hvis der
ofte afspilles eller rykkes frem eller tilbage,
bruges batteriet hurtigere op.
Det anbefales at bruge et batteri med stor
kapacitet: NP-FH70/NP-FH100 (ekstraudstyr).
• Sørg for at dreje POWER-kontakten til OFF
(CHG), når der ikke optages eller afspilles på
camcorderen. Der forbruges også batteri, når
camcorderen er i optagestandby eller der holdes
pause i afspilningen.
• Det anbefales at have ekstra batterier parat til totre gange den forventede optagetid og at lave
prøveoptagelser, før du laver den egentlige
optagelse.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet kan ikke
modstå vand.
128
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 129 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Hvis strømmen slår fra, selv om indikatoren for
resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig strøm på batteriet til at betjene,
skal batteriet lades helt op igen, så indikationen
af resterende batteritid bliver korrekt. Bemærk
dog, at indikationen af batteri ikke altid
gendannes, hvis batteriet bruges ved høje
temperaturer i lang tid, eller sidder fuldt opladet
i, eller hvis batteriet bruges ofte. Brug kun
indikationen af resterende batteritid som en
omtrentlig vejledning.
• Mærket E, som angiver, at den resterende
batteritid er kort, blinker afhængigt af
betjeningsforhold og temperaturen i
omgivelserne, selv om den resterende batteritid
er 20 minutter.
Om opbevaring af batteriet
Om batterilevetid
• Batteriets kapacitet aftager med tiden og ved
gentagen brug. Når brugstiden er afkortet
betydeligt, er det ved at være tid til at købe et
nyt batteri.
• Hvert batteris levetid påvirkes af opbevaring,
betjening og de omgivelser, som det bruges i.
Om x.v.Color
• x.v.Color er en mere almindelig betegnelse for
xvYCC-standarden udviklet af Sony, og er et
varemærke, som tilhører Sony.
• xvYCC er en international standard for
farveområdet i video. Denne standard kan
gengive et bredere farveområde end den aktuelt
brugte sendestandard.
Om brug og vedligeholdelse
• Undgå at bruge eller opbevare camcorderen og
tilbehøret på følgende steder:
– Meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.
Udsæt det aldrig for temperaturer på over
60 °C, f.eks. i direkte sollys, nær
varmeapparater eller i en bil parkeret i solen.
Der kan opstå funktionsfejl, eller det kan
deformeres.
– Nær stærke magnetfelter eller mekaniske
vibrationer. Der kan opstå funktionsfejl på
camcorderen.
– Nær stærke radiobølger eller stråling.
Camcorderen vil ikke altid kunne optage
korrekt.
– Nær AM-radiomodtagere og videoudstyr. Der
kan forekomme forstyrrelser.
– På en sandstrand eller i støvede omgivelser.
Hvis der kommer sand eller støv ind i
camcorderen kan det forårsage funktionsfejl.
Funktionsfejlen kan ikke altid udbedres.
– Nær vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren, eller objektivet kan
udsættes for direkte sollys. Det beskadiger
søgeren eller LCD-skærmen indvendigt.
• Camcorderen skal forsynes med 6,8 V/7,2 V
jævnstrøm (batteri) eller 8,4 V jævnstrøm
(lysnetadapter).
• Brug det tilbehør, der anbefales i denne
betjeningsvejledning, til drift med jævnstrøm
eller vekselstrøm.
• Camcorderen må ikke blive våd af f.eks. regn
eller havvand. Hvis camcorderen bliver våd, kan
der opstå funktionsfejl, som ikke altid kan
udbedres.
• Hvis der kommer en genstand eller en væske ind
i camcorderens kabinet, skal camcorderen slås
helt fra og kontrolleres af en Sony-forhandler,
før den tages i brug igen.
• Produktet skal behandles forsigtigt. Det må ikke
skilles ad, ændres eller udsættes for mekaniske
stød eller tryk ved at der f.eks. hamres eller
trædes på det, eller det tabes. Vær især forsigtig
med objektivet.
• Hold POWER-kontakten indstillet på
OFF (CHG), når du ikke bruger camcorderen.
• Undlad at vikle noget om camcorderen når den
bruges, for eksempel et håndklæde. Det kan
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
Yderligere oplysninger
• Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal det
lades helt op en gang om året, og bruges med
camcorderen for at vedligeholde korrekt
funktion. I forbindelse med opbevaring skal
batteriet tages af camcorderen og lægges et tørt
og køligt sted.
• For at bruge batteriet helt op på camcorderen
skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER], og lade
camcorderen stå i optagestandby, indtil
strømmen slås fra (side 95).
Om håndtering af camcorderen
129
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 130 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Forholdsregler og vedligeholdelse (Fortsættes)
•
•
•
•
•
forårsage varmedannelse indvendigt i
camcorderen.
Træk i stikket, ikke i ledningen, når du tager
lysnetledningen ud.
Undgå at beskadige lysnetledningen, f.eks. ved
at stille noget tungt på den.
Hold metaltilslutninger rene.
Hold fjernbetjeningen og knapbatteriet uden for
børns rækkevidde. Søg straks læge, hvis en
person kommer til at sluge batteriet.
Hvis den elektrolytiske batterivæske siver ud:
– Kontakt en lokal autoriseret Sony-reparatør.
– Vask al væske af, der er kommet i kontakt
med huden.
– Skyl med rigeligt vand og søg læge, hvis der
kommer væske i øjnene.
x Når camcorderen ikke skal bruges i
lang tid
• Tænd den af og til, og lad den køre. Afspil eller
optag f.eks. billeder i ca. 3 minutter.
• Tag disken ud af camcorderen.
• Brug batteriet helt op, før du opbevarer det.
Kondensvand
Hvis camcorderen bringes direkte fra kolde
til varme omgivelser, kan der dannes
kondensvand inden i camcorderen, på
diskens overflade, eller på pickup-linsen.
Det kan forårsage funktionsfejl på
camcorderen.
x Hvis der er dannet kondensvand
Lad camcorderen stå i ca. 1 time uden at
tænde den.
x Bemærkning om kondensvand
Der kan dannes kondensvand, når
camcorderen bringes fra kolde til varme
omgivelser (eller omvendt), eller hvis du
bruger camcorderen i fugtige omgivelser,
som følger:
• Du medbringer camcorderen fra en skiløjpe til
et sted, der er opvarmet.
• Du medbringer camcorderen fra en bil eller et
rum med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Du bruger camcorderen efter et uvejr eller en
regnvejrsbyge.
• Du bruger camcorderen i omgivelser med høj
temperatur og fugtighed.
x Sådan undgås dannelse af
kondensvand
Læg camcorderen ned i en godt tillukket
plastpose, hvis den medbringes fra kolde til
varme omgivelser. Tag camcorderen ud af
plastposen, når lufttemperaturen i posen har
nået temperaturen i omgivelserne (efter ca.
en time).
LCD-skærm
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da det
kan forårsage beskadigelse.
• Hvis camcorderen bruges i kolde omgivelser,
kan der forekomme et skyggebillede på
LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
• Når du bruger camcorderen, kan bagsiden af
LCD-skærmen blive varm. Det er ikke en
funktionsfejl.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Det anbefales at bruge en blød klud til at
rengøre LCD-skærmen, hvis den tilsnavses
af fingeraftryk eller støv. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må du ikke
anvende rensevæsken direkte på
LCD-skærmen. Brug rensepapir fugtet med
væsken.
x Om justering af kontaktpanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på kontaktpanelet virker
muligvis ikke korrekt. Gå frem som
beskrevet nedenfor, hvis det sker. Det
anbefales at tilslutte camcorderen til
stikkontakten med den medfølgende
lysnetadapter ved betjeningen.
1 Tænd camcorderen.
2 Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET]
t [CALIBRATION].
130
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 131 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
3 Tryk tre gange på det "×", der vises på
skærmen, med hjørnet af "Memory Stick
PRO Duo"’en el.lign. "×"’et skifter
position.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Pickup-linse
Prøv at finindstille igen, hvis du ikke
trykkede på det rigtige sted.
b Bemærkninger
• Brug ikke et spidst værktøj til at finindstillingen.
Det kan beskadige LCD-skærmen.
• Du kan ikke finindstille LCD-skærmen, hvis
den er drejet, eller lukket med skærmen
vendende udad.
Om vedligeholdelse af kabinettet
• Hvis kabinettet er beskidt, skal camcorderhuset
rengøres med en blød klud der er let fugtet med
vand. Tør derefter kabinettet af med en tør, blød
klud.
• Undgå følgende, så overfladebehandlingen ikke
beskadiges:
– Brug af kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, sprit, kemiske klude, insektspray
og -gift, og solbeskyttelsesmiddel.
– Håndtere camcorderen med ovennævnte
stoffer på hænderne.
– At lade kabinettet komme i kontakt med
gummi- eller vinylgenstande i længere tid ad
gangen.
• Undgå at berøre pickup-linsen inden i
diskdækslet. Hold diskdækslet lukket,
undtagen når du sætter en disk i eller tager
en disk ud. Så holdes støv ude.
• Hvis camcorderen ikke virker, fordi
pickup-linsen er beskidt, skal den
rengøres med en blæser (ekstraudstyr).
Undgå at berøre pickup-linsen direkte ved
rengøring, da det kan forårsage
funktionsfejl på camcorderen.
• Tør objektivets overflade af med en blød klud i
følgende tilfælde:
– Når der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Når objektivet udsættes for salt luft, f.eks. ved
havet.
• Opbevar objektivet på et veludluftet sted, som
ikke er beskidt eller støvet.
• For at undgå mugdannelse skal objektivet med
jævne mellemrum renses som beskrevet
ovenfor. Det anbefales at betjene camcorderen
ca. en gang om måneden for at holde den i bedst
mulig stand i lang tid.
Om behandling af søgeren
Gå frem som beskrevet nedenfor for at
fjerne støv indvendigt i søgeren.
1 Træk søgeren ud.
2 Tryk tappen på undersiden af søgeren
ind med et spidst redskab, f.eks. en
kuglepen, og træk samtidig okularet i
pilens retning for at tage det af.
Yderligere oplysninger
Om pickup-linsen
Om behandling og opbevaring af
objektivet
Tap
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
131
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 132 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Forholdsregler og vedligeholdelse (Fortsættes)
3 Fjern støv fra okularet med en blæser
el.lign.
Om opladning af det forinstallerede
opladelige batteri
4 Tryk søgeren tilbage på
camcorderhuset.
Camcorderen har et forinstalleret
genopladeligt batteri, som bibeholder dato,
klokkeslæt og andre indstillinger, selv om
POWER-kontakten er indstillet på
OFF (CHG). Det forinstallerede
genopladelige batteri oplades altid, når
camcorderen er tilsluttet stikkontakten via
lysnetadapteren, eller mens batteriet er sat
på. Det genopladelige batteri aflades helt i
løbet af ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
bruger camcorderen. Brug camcorderen
efter opladning af det forinstallerede
genopladelige batteri.
Det påvirker ikke camcorderens funktion, at
det forinstallerede genopladelige batteri
ikke er opladet, så længe du ikke optager
datoen.
5 Fjern støv fra det indvendige område,
hvor okularet sad fast, med en blæser
el.lign.
6 Sæt okularet på søgeren ved at skubbe
det lige ind, så det klikker på plads.
x Procedurer
Tilslut camcorderen til en stikkontakt med
den medfølgende lysnetadapter, og lad
camcorderen stå med POWER-kontakten
indstillet på OFF (CHG) i mere end
24 timer.
b Bemærkninger
• Okularet er et præcisionsinstrument. Det må
ikke skilles ad.
• Okularets linse må ikke berøres.
132
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 133 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Specifikationer
System
Effektivt (stillbillede, 16:9):
1.490.000 pixels
Effektivt (stillbillede, 4:3):
1.990.000 pixels
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
15 × (Optisk)
30 × 180 × (Digital)
Filterdiameter: 30 mm
Brændvidde
F1.8 - 2.6
f = 3,1 - 46,5 mm
Ved konvertering til 35 mm kamera
For film: 40 - 600 mm (16:9)
For stillbilleder: 37 - 555 mm (4:3)
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3.200 K),
[OUTDOOR] (5.800 K)
Minimumsbelysning
5 1x (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] på
[ON], Lukkerhastighed 1/25 sek.)
0 lx (lux) (ved NightShot-funktion)
*
**
"Exif" er et filformat for stillbilleder,
som JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) har fastlagt. Filer i dette
format kan have yderligere
informationer, f.eks. camcorderens
indstillingsinformationer på
optagetidspunktet.
Det imponerende antal pixels i Sonys
ClearVid CMOS-sensor og
billedbearbejdningssystem (BIONZ)
giver en stillbilledopløsning, der svarer
til de beskrevne størrelser.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
Yderligere oplysninger
Videokomprimeringsformat
AVCHD (HD)/MPEG2 (SD)/JPEG
(Stillbilleder)
Lydkomprimeringsformat
Dolby Digital 2/5.1-kanals
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
1080/50i -standard
Intern hukommelse (HDR-UX19E/
UX20E)
8 DK
Ved måling af mediekapacitet er 1 GB
lig med 1 mia. bytes, hvoraf en del
bruges til datastyring.
Diske der kan bruges
8 cm DVD-RW/DVD+RW/ DVD-R/
DVD+R DL
Optageformat for film
HD:
AVCHD 1080/50i
SD:
Intern hukommelse, "Memory Stick
PRO Duo":
MPEG2-PS
Disk:
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEOindstilling), DVD- Video Recording
(VR-indstilling)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/ DVD+R DL: DVD-VIDEO
Optageformat for stillbilleder
Exif Ver.2.2*
Søger
Elektrisk søger (farve)
Billedenhed
3,6 mm (type 1/5) CMOS-sensor
Pixels optaget (stillbillede, 4:3): Max.
4,0 Mega (2304 × 1728) pixels**
Brutto: Ca. 2.360.000 pixels
Effektivt (film, 16:9): 1.490.000 pixels
133
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 134 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Specifikationer (Fortsættes)
Indgangs/udgangsstik
A/V Remote connector
Komponent/video- og lydudgangsstik
HDMI OUT -stik
HDMI Type C ministik
USB -stik
mini-B
HDR-UX9E/UX19E: Kun udgang
LCD-skærm
Billede
6,7 cm (type 2,7, billedformat 16:9)
Samlet antal prikker
211 200 (960 × 220)
Generelt
Strømkrav
6,8 V/ 7,2 V jævnstrøm (batteri)
8,4 V jævnstrøm (lysnetadapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
Ved camcorderoptagelse med brug af
søger med normal lysstyrke:
HDR-UX9E/UX10E:
HD: 4,6 W, SD: 3,7 W
HDR-UX19E/UX20E:
HD: 4,0 W, SD: 3,3 W
Ved camcorderoptagelse med brug af
LCD-skærmen med normal lysstyrke:
HDR-UX9E/UX10E:
HD: 4,8 W, SD: 4,0 W
HDR-UX19E/UX20E:
HD: 4,2 W, SD: 3,5 W
Driftstemperatur
0 °C til + 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
58 × 93 × 134 mm (b/h/d)
inkl. fremspring
58 × 93 × 150 mm (b/h/d)
inkl. fremspring, monteret
genopladeligt batteri NP-FH60
Vægt (ca.)
HDR-UX9E/UX10E:
470 g (kun hovedenhed)
560 g inkl. genopladeligt batteri
NP-FH60 og en disk
HDR-UX19E/UX20E:
470 g (kun hovedenhed)
550 g inkl. genopladeligt batteri
NP-FH60
Medfølgende tilbehør
Se side 19.
Lysnetadapter AC-L200/L200B
Strømkrav
100 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Spændingsforbrug
0,35 - 0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm*
Driftstemperatur
0 °C til + 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d) ekskl.
fremspring
Vægt (ca.)
170 g ekskl. lysnetledning
* Se etiketten på lysnetadapteren for andre
specifikationer.
134
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 135 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Genopladeligt batteri NP-FH60
Om varemærker
Maksimal udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm
Udgangsspænding
7,2 V jævnstrøm
Ydeevne
7,2 Wh (1.000 mAh)
Type
Li-ion
• "Handycam" og
•
•
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
• Camcorderen er fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
vejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører de
respektive firmaer. Endvidere er ™ og "®" ikke
nævnt i hvert tilfælde i denne vejledning.
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
Yderligere oplysninger
•
er
registrerede varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
"AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker,
der tilhører Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er
varemærker, der tilhører Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke, der tilhører
Sony Corporation.
DVD-RW, DVD+RW, DVD-R og DVD+R DLlogoet er varemærker.
"x.v.Colour" er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
"BIONZ" er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
"BRAVIA" er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker,
der tilhører Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator er et varemærke, der
tilhører Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører HDMI
Licensing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er enten registrede
varemærker eller varemærker, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører Intel
Corporation eller deres datterselskaber i USA og
andre lande.
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrede varemærker eller varemærker,
der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
135
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\11SPC.fm
01GB00BOOK.book Page 136 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Bemærkninger om licensen
Om GNU GPL/LGPL anvendt software
ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT TIL
ANDET END PERSONLIG
KONSUMENTBRUG PÅ NOGEN MÅDE, DER
OPFYLDER MPEG-2 -STANDARDEN FOR
INDKODNING AF VIDEOINFORMATION
FOR PAKKEDE MEDIER, ER
UDTRYKKELIGT FORBUDT UDEN EN
LICENS UNDER GÆLDENDE PATENTER I
MPEG-2-PATENTSAMLINGEN, DENNE
LICENS KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Software, der er berettiget til følgende GNU
General Public License (herefter kaldet "GPL")
eller GNU Lesser General Public License
(herefter kaldet "LGPL"), er inkluderet i
camcorderen.
Dette informerer dig om, at du har ret til at have
adgang til, ændre og viderefordele kildekode til
disse softwareprogrammer under betingelserne i
den medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden står til rådighed på internettet. Brug
følgende URL til at downloade den. Når du
downloader kildekoden, skal du vælge
DCR-DVD810 som model for camcorderen.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Henvend dig venligst ikke til os vedrørende
kildekodens indhold.
Læs "license2.pdf" i " License"-mappen på
CD-ROM’en. Her findes licenser (på engelsk) til
"GPL" og "LGPL" -software.
DETTE PRODUCT ER PÅ LICENS FRA AVC
PATENTSAMLING-LICENS TIL PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG FOR EN
FORBRUGER TIL AT
(I) INDKODE VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER
(II) DEKODE AVC VIDEO, DER ER
INDKODET AF EN FORBRUGER VED EN
PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER
ER INDHENTET HOS EN
VIDEOLEVERANDØR, DER HAR
TILLADELSE TIL AT LEVERE AVC VIDEO.
DER GIVES IKKE LICENS TIL NOGEN
ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS
HOS MPEG LA, L.L.C.
SE <HTTP://MPEGLA.COM>
Programmet Adobe Reader er nødvendig for at se
PDF-filen. Hvis det ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det fra Adobe
Systems’ hjemmeside:
http://www.adobe.com/
Der leveres "C Library", "Expat", "zlib" og
"libjpeg" -software med camcorderen. Denne
software leveres baseret på licensaftaler med
indehaverne af ophavsretten. På henstilling fra
indehaverne af ophavsretten til disse
softwareapplikationer er vi forpligtet til at
informere om følgende. Læs følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i " License"-mappen på CDROM’en. Her findes licenser (på engelsk) til
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg" softwaren.
136
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 137 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Hurtig oversigt
Oversigt over dele og knapper
Tallene i ( ) er sidereferencer.
A Motorzoomknap (38, 46)
B PHOTO-knap (32, 37)
C POWER-kontakt (23)
D
/CHG (blitz/opladning) -lampe (20,
86)
E QUICK ON-knap (39)
F A/V Remote connector (48, 66)
G DC IN-stik (20)
H Diskdæksel OPEN-kontakt (28)
Hurtig oversigt
I ACCESS -lampe (28)
ACCESS-lampen lyser, når disken
indlæses.
J Diskdæksel (28)
K
(Film)/
(Stillbillede) indstilling-lamper (23)
L START/STOP-knap (32, 37)
M Holderem (25)
N Kroge til en skulderrem
Sæt en skulderrem (ekstraudstyr) på.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
137
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 138 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Oversigt over dele og knapper (Fortsættes)
A Memory Stick Duo-slot/ Memory Stick
Duo-slotdæksel (30)
B LCD-skærm/kontaktpanel (16, 25)
C
O DUBBING-knap* (59)
* HDR-UX19E/UX20E
(HOME) -knap (16, 82)
D Zoomknapper (38, 46)
E START/STOP-knap (32, 37)
F RESET-knap
Initialiserer alle indstillingerne,
herunder indstillingerne af dato og
klokkeslæt.
G DISP/BATT INFO-knap (21, 25)
H Adgangslampe (30)
Adgangslampen lyser, når den interne
hukommelse* eller "Memory Stick PRO
Duo" indlæses.
I Søger (25)
J BATT (batteriudløser) -knap (21)
K Højttaler
Der kommer afspilningslyd fra
højttaleren. Se side 44 vedrørende
justering af lydstyrken.
L Batteri (20)
M
(USB) -stik (67, 68, 105)
HDR-UX9E/UX19E: Kun udgang
N NIGHTSHOT-kontakt (39)
138
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 139 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
A Indbygget mikrofon (38)
Når der er tilsluttet en Active Interface
Shoe-kompatibel mikrofon
(ekstraudstyr), går den forud for den
indbyggede mikrofon.
• Når du optager film med en ekstern blitz
(ekstraudstyr) sluttet til tilbehørsskoen, skal
strømmen på den eksterne blitz slås fra for
at forhindre, at opladningsstøj optages.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(ekstraudstyr) og den indbyggede blitz
samtidigt.
• Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon
(ekstraudstyr), går den forud for den
indbyggede mikrofon (side 38).
• Skyd til dækslet til skoen efter at have
trukket søgeren ud.
B Objektiv (Carl Zeiss Lens)
C Blitz (86)
D Infrarød port/ Fjernbetjeningssensor
Betjen camcorderen ved at rette
fjernbetjeningen (side 140) mod
fjernbetjeningssensoren.
H Justeringsknap til søgerobjektivet (25)
E Camcorder-optagelampe (94)
Lyser rødt under optagelse. Blinker, når
den resterende medieplads eller
batteristrøm er lav.
I
F HDMI OUT-stik (48)
L Gevind til fastgørelse af stativ
Sæt stativet (ekstra; længden på skruen
skal være mindre end 5,5 mm) på
gevindet til fastgørelse af stativ med en
stativskrue.
K . (baggrundslys) -knap (40)
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsanordning til sikker
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Tilslut en tilbehørsdel ved at trykke ned,
skubbe det til enden, og derefter
stramme skruen. Tilbehør afmonteres
ved at løsne skruen, og derefter trykke
ned og trække tilbehøret ud.
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
Hurtig oversigt
G Active Interface Shoe
Active Interface Shoe strømforsyner
ekstra tilbehør som f.eks. et videolys, en
blitz eller en mikrofon. Tilbehøret kan
tændes eller slukkes, når du betjener
POWER-kontakten på camcorderen. Se
også betjeningsvejledningen til dit
tilbehør for nærmere oplysninger.
(VIEW IMAGES) -knap (32, 42)
J EASY-knap (32)
139
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 140 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Oversigt over dele og knapper (Fortsættes)
Fjernbetjening
b Bemærkninger
• Fjern isolerarket, før du bruger fjernbetjeningen.
Isolerark
• Betjen camcorderen ved at rette fjernbetjeningen
mod fjernbetjeningssensoren (side 139).
• Når der ikke er sendt nogen kommandoer fra
fjernbetjeningen i et vist tidsrum, forsvinder den
orange ramme. Når du trykker på en af b / B / v
/ V eller ENTER igen, vises rammen ved den
position, hvor den sidst blev vist.
• Du kan ikke vælge visse knapper på
LCD-skærmen med b / B / v / V.
A DATA CODE-knap (90)
Viser dato og klokkeslæt eller camcorderindstillingsdata for de optagede billeder, når du
trykker på denne ved afspilning.
B PHOTO-knap (37)
Skærmbilledet når du trykker på denne knap,
bliver optaget som et stillbillede.
C SCAN/SLOW-knapper (43, 44)
D . > (Foregående/Næste) knapper (34, 43, 44)
E PLAY-knap (34, 43)
F STOP-knap (34, 43)
G DISPLAY -knap (25)
H Sender
I START/STOP-knap (37)
J Motorzoomknapper (38, 46)
K PAUSE-knapper (43)
L VISUAL INDEX-knap (42)
Viser et VISUAL INDEX-skærmbillede, når
du trykker på denne ved afspilning.
M b / B / v / V / ENTER-knapper
Når du trykker på en knap på VISUAL INDEX/
Film Roll Index/Face Index-skærmbilledet
eller afspilningslisten, vises den orange ramme
på LCD-skærmen. Vælg en ønsket knap eller
et punkt med b / B / v / V, og tryk derefter
på ENTER for at indføre.
Sådan skiftes batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen og sæt samtidig din
fingernegl ind i åbningen, så
batteriholderen kan trækkes ud.
2 Isæt et nyt batteri med + siden vendende
opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, så den klikker på plads.
Tap
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
behandles forkert. Batteriet må ikke
genoplades, skilles ad eller bortkastes i
åben ild.
• Når litiumbatteriet bliver svagt, kan
fjernbetjeningens rækkevidde blive kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke altid korrekt. I
så fald skal batteriet udskiftes med et Sony
CR2025-litiumbatteri. Hvis der bruges en anden
type batteri, er der fare for brand eller
eksplosion.
140
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 141 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Indikatorer vist under optagelse/afspilning
Optage film
A HOME-knap (16)
B Resterende batteri (ca.) (21)
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
D Optageformat (HD/SD) og
optageindstilling (FH/ FS/HQ/ SP/LP)
(84)
E Indstilling af medie (26)
F Tæller (time/minut/sekund)
Optagelse af stillbilleder
G Resterende optagetid for film (86)
H Dual Rec (39)
I OPTION-knap (96)
J FACE DETECTION (87)
K VIEW IMAGES-knap (42)
L Indstil Face Index (87)
M AUDIO MODE (84)
N Billedstørrelse (88)
Fremvise film
O Resterende antal stillbilleder der kan
optages
P Optagemappe
Når [PHOTO MEDIA SET] er indstillet
på "Memory Stick PRO Duo"’en.
Q Retur-knap
R Afspilningsindstilling
T Foregående/Næste-knap (43, 44)
Hurtig oversigt
Fremvise stillbilleder
S Filmnummer der afspilles nu/Samlet
antal optagede film
Når [MOVIE MEDIA SET] er indstillet
til den interne hukommelse
(HDR-UX19E/UX20E) eller "Memory
Stick PRO Duo"’en.
U Videobetjeningsknapper (43)
V Stillbillednummer der afspilles nu/
Samlet antal optagede stillbilleder
W Afspilningsmappe
Når [PHOTO MEDIA SET] er indstillet
på "Memory Stick PRO Duo"’en.
X Billedfremvisning-knap (47)
Y Datafilnavn/Scene-nummer
Fortsættes ,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
141
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 142 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Indikatorer vist under optagelse/afspilning (Fortsættes)
Z VISUAL INDEX-knap (42)
Indikatorer når du har lavet
ændringer
Følgende indikatorer vises ved optagelse/
afspilning for at angive camcorderens
indstillinger.
Øverst til venstre
Midten
Øverst til højre
Indikator
Betydning
E
Advarsel (118)
PictBridge-tilslutning (68)
Nederst
Indikator
Betydning
Face Index (87)
FACE DETECTION (87)
9
Manuel fokusering (98)
SCENE SELECTION
(99)
Nederst
Øverst til venstre
Indikator
.
Baggrundslys (40)
n
Hvidbalance (100)
Betydning
SteadyShot fra (85)
AUDIO MODE (84)
Digitaleffekt (102)
Optagelse med
selvudløser (102)
Billedeffekt (102)
Blitzlys (86, 87)
Zebra (86)
MICREF LEVEL lav
(102)
WIDE SELECT (85)
BLT-IN ZOOM MIC
(102)
Telemakro (98)
X.V.COLOR (85)
CONVERSION LENS
(88)
SPOT METER (99)/
EXPOSURE (99)
b Bemærkninger
Øverst til højre
Indikator
Betydning
Fader (101)
LCD-baggrundsbelysning
fra (25)
Midten
Indikator
Betydning
NightShot (39)
Super NightShot (101)
Color Slow Shutter (101)
• Indikatorer og deres positioner er omtrentlige og
er forskellige fra, hvad du faktisk ser, afhængigt
af camcordermodellen.
Datakode ved optagelse
Dato, klokkeslæt og
camcorderindstillingsdata for de optagede
billeder optages på mediet. De vises ikke
ved optagelse. Du kan dog kontrollere dem
som [DATA CODE] ved afspilning
(side 90).
Du kan se optagedato og -klokkeslæt på en
anden enhed o.lign. ([SUB-T DATE],
side 86).
142
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 143 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Ordliste
x 5.1-kanals surroundsound
x MPEG-4 AVC/H.264
Et system der afspiller lyd på 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og center) og 2 bagtil (højre og
venstre). Hertil kommer en lavpas-subwoofer, der
tælles som en 0.1-kanal for frekvenser på 120 Hz
eller derunder.
Det nyeste billedkodningsformat standardiseret i
fællesskab af to internationale
standardiseringsorganisationer, ISO-IEC og
ITU-T i 2003. Sammenlignet med det almindelige
MPEG2-format er MPEG-4 AVC/H.264 mere
end dobbelt så effektivt. Camcorderen anvender
MPEG-4 AVC/H.264 til at indkode high
definition-film.
x AVCHD-format
Et high definition digitalt videokamera-format,
der bruges til at optage et HD (high definition) signal vha. MPEG-4 AVC/H.264-formatet.
x Dolby Digital
Et lydindkodnings (komprimering) system
udviklet af Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Lydkomprimeringteknologi udviklet af Dolby
Laboratories Inc., der komprimerer lyd effektivt
og samtidig bevarer høj lydkvalitet. Lyde
komprimeres effektivt med høj kvalitet, og den
muliggør optagelse af 5.1-kanals surroundsound.
x DVD-format
Et format, der bruges til at optage et SD (standard
definition) -signal på 8 cm DVD-diske.
x Miniature
Billeder i formindsket størrelse, der gør det muligt
for dig at fremvise mange billeder på samme tid.
VISUAL INDEX-skærmbilledet, Film Roll
Index-skærmbilledet og Face Indexskærmbilledet bruger et miniaturevisningssystem.
x VIDEO-indstilling
Et af de optageformater, du kan vælge, når du
bruger en DVD-RW med SD (standard definition)
-billedkvalitet. VIDEO-indstilling giver
fremragende kompatibilitet med andre
DVD-enheder.
x VBR
x MPEG
x VR-indstilling
MPEG står for Moving Picture Experts Group,
gruppen af standarder for kodning
(billedkomprimering) af video (film) og lyd. Der
findes formaterne MPEG1 og MPEG2.
Camcorderen optager film med SD (standard
definition) -billedkvalitet i MPEG2-format.
Et af de optageformater, du kan vælge, når du
bruger en DVD-RW med SD (standard definition)
-billedkvalitet. VR-indstilling muliggør
redigering (sletning eller omordning af
rækkefølge) med camcorderen. Ved at færdiggøre
disken kan du afspille den på en VR-indstilling
kompatibel DVD-enhed.
Hurtig oversigt
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en standard for komprimering af stillbilleddata
(formindskelse af datakapacitet). Camcorderen
optager stillbilleder i JPEG-format.
VBR står for Variable Bit Rate, optageformatet til
automatisk kontrol af bithastigheden (mængden af
optagedata i et givent tidssegment) alt efter den
scene, der optages. Til video med hurtig
bevægelse bruges der meget medieplads for at få
et skarpt billede, så optagetiden til et mediet bliver
kort.
x JPEG
143
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
01GB00BOOK.book Page 144 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Quick Reference
Indeks
Tal
1080i/576i.............................93
1440 ×1080/50i.............15, 126
16:9.......................................93
16:9 WIDE ...........................85
1920 ×1080/50i.............15, 126
21-bens adapter.....................52
4:3...................................85, 93
4:3-tv ....................................50
576i.......................................93
5.1-kanals surround
-optagelse..............................38
BEEP.................................... 91
Dolby Digital 5.1 Creator
...................................... 38, 143
Beskyt ................................ 121
Dual Rec............................... 39
Billedformat ......................... 50
DVD-drev.............................75
Billedfremvisning ................ 47
DVD-format .................14, 143
BLACK FADER................ 102
DVD-menu ...........................73
BLT-IN ZOOM MIC ......... 102
DVD-R ................................. 14
"BRAVIA" Sync.................. 52
DVD-RW .............................14
Bredformat-tv....................... 50
DVD+R DL .......................... 14
Brug i udlandet................... 122
DVD+RW.............................14
B&W (sort-hvid)................ 102
D.EFFECT (Digitaleffekt)
.................................... 102, 117
BEACH .............................. 100
5.1-kanals surroundsound
..............................................38
C
8 cm-disk ..............................14
CAMERA DATA ................ 90
A
CALIBRATION ................ 130
CANDLE ............................. 99
CD-ROM ........................... 103
E
Easy Handycam....................32
EMPTY (tømme data).......... 81
EXPOSURE .................99, 117
Advarselsindikatorer ..........118
CLOCK SET........................ 23
Advarselsmeddelelser.........119
CLOCK/LANG.................... 94
Afspilning .......................33, 42
Afspilningsliste.....................63
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter) ..... 101, 112, 117
Afspilningstid .......................22
COMPONENT..................... 93
Face INDEX SET................. 87
Antal stillbilleder der kan
optages..................................89
Computer ........................... 103
FADER....................... 101, 117
CONVERSION LENS......... 88
Færdiggøre .............35, 71, 115
AREA SET ...........................94
CTRL FOR HDMI............... 95
FH......................................... 84
FACE DETECTION .... 87, 117
Face Index ............................ 45
FILE NO. (Filnummer) ........ 89
AUDIO MODE ....................84
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk lav
lukkerhastighed) ...........85, 116
F
Film
D
DATA CODE ...................... 90
Optageindstilling...........84
AVCHD-format..........126, 143
Date Index............................ 46
Optagelse.................32, 37
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning)...............................95
DATE/TIME.......... 23, 90, 142
Film Roll Index ....................45
DC IN-stik............................ 20
Fil/Mappe ...........................124
A/V-komponentkabel
..................................19, 49, 51
DEMO MODE..................... 94
FIREWORKS....................... 99
DIGITAL ZOOM ................ 85
Fjernbetjening............. 108, 140
A/V-stik ..........................48, 66
DISC SELECT GUIDE ....... 79
FLASH LEVEL....................87
A/V-tilslutningskabel
..................................19, 51, 66
Disk................................ 26, 28
FLASH MODE ....................86
Diskmenu ............................. 73
FOCUS ......................... 98, 112
B
DISP OUTPUT ............ 93, 117
Forberedelse .........................19
DISPLAY............................. 91
Formatering .......................... 76
DIVIDE.......................... 62, 65
Fremvise billeder på et tv ..... 47
Dobbeltsidet disk ............... 125
FS ......................................... 84
BACKUP..............................60
Baggrundslys ................40, 116
Batteri ...................................20
144
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
01GB00BOOK.book Page 145 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
G
GENERAL SET ...................94
GUIDEFRAME ....................86
H
HD (high definition) billedkvalitet .......14, 15, 31, 84
HDMI-kabel..........................50
High definition-tv .................49
Kondensvand...................... 130
ONE PUSH.................100, 117
Kopi...................................... 61
Ophæve færdiggørelse..78, 115
Kopiere
Opladning af batteriet ...........20
til en disk på camcorderen
...................................... 59
Kopiering
Opladningstid .......................21
Optageformat ..................29, 78
Optagelse ..................32, 36, 37
til andre enheder............ 66
Optagetid ..................15, 21, 31
OPTION MENU.............18, 96
L
Original...........................62, 63
LANDSCAPE .................... 100
OTHERS-kategori ................54
LANGUAGE SET ............... 94
OUTDOOR.........................100
LAST SCENE DEL (slet sidste
scene) ................................... 56
OUTPUT SETTINGS ..........93
CLOCK/LANG .............94
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundslysniveau) .... 92, 112
P
GENERAL SET ............94
LCD BRIGHT...................... 91
PAL.....................................122
MOVIE SETTINGS ......84
LCD COLOR ....................... 92
PASTEL .............................102
OUTPUT SETTINGS ...93
LCD-panel............................ 25
PB zoom ...............................46
PHOTO SETTINGS......88
LP ......................................... 84
PHOTO CAPTURE..............57
SETTINGS-kategori......82
Lysnetadapter ....................... 20
PHOTO COPY .....................61
SOUND/DISP SET .......91
Lysnetledning....................... 20
PHOTO MEDIA SET...........27
High Profile ....................6, 113
Hjælp ....................................17
Holderem ..............................25
HOME MENU................16, 82
PHOTO SETTINGS .............88
VIEW IMAGES SET ....90
HQ ........................................84
M
Pickup-linse ..................28, 131
PictBridge .............................68
I
MANAGE MEDIA-kategori
.............................................. 70
IMAGE SIZE........................88
"Memory Stick" ........... 26, 127
Indikatorer...................141, 142
"Memory Stick PRO Duo"
...................................... 30, 127
PICT.EFFECT (Billedeffekt)
....................................102, 117
INDOOR.............................100
PLAYLIST EDIT .................63
MICREF LEVEL ....... 102, 117
PMB Guide .........................103
MOVIE DUB ....................... 59
PORTRAIT (Portræt)
............................................100
Installere .............................103
MOVIE MEDIA SET .......... 26
Intern hukommelse ...............26
MOVIE SETTINGS............. 84
Isolerark ..............................140
MPEG......................... 124, 143
Q
MPEG-4 AVC/H.264......... 143
QUICK ON...........................39
J
JPEG ...........................124, 143
Quick Reference
"InfoLITHIUM"-batteri
............................................128
Picture Motion Browser .....103
QUICK ON STBY ...............95
N
R
Justeringsknap til
søgerobjektivet......................25
NightShot ............................. 39
NIGHTSHOT LIGHT.......... 84
REC LAMP (Optagelampe)
..............................................94
K
O
REC MODE..........................84
Knap-litiumbatteri
............................................140
Objektivdæksel..................... 36
OLD MOVIE ..................... 102
REDEYE REDUC................87
Redigering ............................54
Fortsættes,
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
145
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
01GB00BOOKIX.fm Page 146 Friday, January 11, 2008 12:59 PM
Indeks (Fortsættes)
REMAINING SET (resterende
film indstillet) .......................86
T
X
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening) ....................95
TELE MACRO ............ 98, 117
X.V.COLOR.................85, 129
Tidsforskelle i verden ........ 123
REPAIR IMG.DB F. ............80
Z
Tilslutning
RESET..........................89, 138
4:3-tv............................. 50
ZEBRA................................. 86
Resterende batteri .................21
Bredformat-tv ............... 50
Zoom ....................................38
High definition-tv ......... 49
ZOOM LINK........................ 91
S
Printer ........................... 68
SCENE SELECTION...99, 117
Videobåndoptager/DVD/
HDD-enheder
...................................... 66
SD (standard definition) billedkvalitet .......14, 15, 31, 84
SELF-TIMER.....................102
Selvdiagnosedisplay ...........118
SEPIA.................................102
SETTINGS-kategori.............82
Slette.....................................55
Film ...............................55
Stillbillede .....................56
SMTH SLW REC (jævn
langsom optagelse) ...............40
SNOW ................................100
SOUND SETTINGS ............91
TV CONNECT Guide ......... 48
TV TYPE ............................. 93
Tv-farvesystem .................. 122
TWILIGHT.......................... 99
TWILIGHT PORT............... 99
U
Udskrive............................... 68
USB 2.0.............................. 103
USB connect .......... 67, 68, 105
SOUND/DISP SET ..............91
V
SP..........................................84
VBR ............................. 15, 143
Specifikationer....................133
Vedligeholdelse ................. 125
Spejlindstilling......................40
VF B.LIGHT (Lysstyrke i
søger) ................................... 92
SPOT FOCUS ..............98, 117
SPOT METER (Fleksibel
punktmåler) ..................99, 117
VIDEO-indstilling ....... 29, 143
VIEW IMAGES SET........... 90
SPOTLIGHT ......................100
VISUAL INDEX ........... 33, 42
Stativ...................................139
VOLUME ............................ 91
STEADYSHOT............85, 112
VR-indstilling .............. 29, 143
Stillbillede
IMAGE SIZE ................88
Kopiere ..........................61
SUB-T DATE.......................86
SUMMERTIME...................94
SUNRISE&SUNSET ...........99
SUPER NIGHTSHOT
............................101, 112, 117
W
WHITE BAL. (Hvidbalance)
................................... 100, 117
WHITE FADER ................ 102
WIDE SELECT ........... 85, 116
Windows ............................ 103
146
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
01GB00BOOK.book Page 147 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L716\Orig_cbg\3285373111\3285373111HDRUX10EUX20E\0
0COV-HDRUX10EUX20E\13BCO.fm
01GB00BOOK.book Page 148 Friday, January 11, 2008 12:02 PM
Additional information on this product and answers
to frequently asked questions can be found at our
Customer Support Website.
http://www.sony.net/
Printed on 70% or more recycled paper
using VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.
Printed in Japan
HDR-UX9E/UX10E/UX19E/UX20E
3-285-373-11(1)
Download PDF

advertising