Sony | HDR-SR11E | Sony HDR-SR11E Betjeningsvejledning

3-286-591-83(1)
Få fuldt udbytte af
dit videokamera
9
Introduktion
15
Digitalt HD-videokamera
Handycam Håndbog
HDR-SR11E/SR12E
Optagelse/afspilning 25
Redigering
48
Brug af optagemedier
63
Tilpasning af
videokameraet
67
Fejlfinding
91
Yderligere
104
oplysninger
Lynoversigt 114
© 2008 Sony Corporation
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Læs denne Håndbog omhyggeligt, før du
tager enheden i brug, og gem den til senere
brug.
Bemærkninger om brug
I "Handycam Håndbog" (Denne
håndbog)
Betjening og håndtering af videokameraet
forklares. Se også "Betjeningsvejledning"
(separat bog).
Behandling af billeder, der er optaget
med videokameraet, på computeren
Se "PMB Guide" på den medfølgende
CD-ROM.
Typer af "Memory Stick", der kan
bruges i videokameraet
• Til optagelse af film anbefales, at du
bruger en "Memory Stick PRO Duo" på
1 GB eller større, som er mærket med:
–
• "Memory Stick PRO Duo" og "Memory
Stick PRO-HG Duo" omtales begge som
"Memory Stick PRO Duo" i denne
håndbog.
• Du kan kun bruge de ovenfor nævnte
typer hukommelseskort.
• "Memory Stick PRO Duo" kan kun
bruges sammen med "Memory Stick
PRO"-kompatibelt udstyr.
• Du må ikke sætte en mærkat på din
"Memory Stick PRO Duo" eller på din
Memory Stick Duo-adapter.
• Indsæt "Memory Stick Duo" i Memory
Stick PRO Duo-adapteren ved brug af en
"Memory Stick PRO Duo" med "Memory
Stick"-kompatibelt udstyr.
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele, og du må heller ikke holde
det i stikdækslerne.
("Memory Stick
PRO Duo")*
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Kan bruges, uanset om den er mærket
Mark2.
Søger
LCD-skærm
• Se side 24 angående optagetiden for en
"Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(denne størrelse understøttes af
videokameraet.)
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i dit videokamera.)
2
Batteri
Skodæksel
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt. Se "Om
håndtering af videokameraet" (s. 110).
• Du må ikke udføre følgende handlinger,
når indikatorerne
(film)/
(stillbilleder) (s. 20) eller ACCESS (s. 29)
lyser eller blinker.
I modsat fald kan mediet blive beskadiget,
optagne billeder kan gå tabt, eller der kan
opstå andre fejl.
– Tag "Memory Stick PRO Duo" ud af
videokameraet.
– Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra
videokameraet.
– Du må ikke udsætte videokameraet for
gentagne stød eller rystelser.
• Når videokameraet sluttes til en anden
enhed med et kabel, skal du sørge for, at
stikket vender korrekt. Du må ikke tvinge
stikket ind i stikåbningen, da dette kan
ødelægge stikket og medføre fejl på
videokameraet.
• Slut kablerne til din Handycam Station,
når det bruges, mens det sidder i din
Handycam Station. Du må ikke slutte
kablerne til både din Handycam Station
og videokameraet.
• Fjern AC-adapteren fra din Handycam
Station ved at tage fat i både din
Handycam Station og i DC-stikket.
• Sørg for, at dreje knappen POWER til
OFF (CHG), når du sætter videokameraet
i din Handycam Station eller fjerner
videokameraet fra den.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren og objektivet
• Et menuelement, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• Søgeren og LCD-skærmen er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
og andelen af effektive pixel udgør
99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse punkter (hvide, røde,
blå eller grønne), som konstant vises i
søgeren og på LCD-skærmen. Disse
prikker er opstået under
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelsen.
Sort prik
Hvid, rød, blå eller
grøn prik
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere tid, kan der opstå fejl i
videokameraet.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Dette kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumring.
Om ændring af sprogindstillingerne
• Skærmvisningerne på hvert sprog bruges
til at illustrere betjeningen. Du kan vælge
et andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (s. 21).
Om optagelse
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse. Dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på lagringsmediet, osv.
• Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af
land/område. Hvis du vil se optagelserne
på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret
på PAL.
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
3
Om afspilning af optagede billeder på
andre enheder
• Videokameraet er kompatibelt med
optagelse i MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile for HD (high definition)
billedkvalitet. Billeder, der er optaget med
dit videokamera i HD-billedkvalitet (High
Definition), kan derfor ikke afspilles på
følgende enheder:
– Andre AVCHD-kompatible enheder, der
ikke understøtter High Profile.
– Enheder, der ikke understøtter AVCHDformatet.
Om denne Håndbog
• Billederne i søgeren og på LCD-skærmen,
der bruges som eksempler i denne
Håndbog, er taget med et digitalt
stillbilledkamera og kan derfor se
anderledes ud.
• I denne håndbog kaldes harddisken i dit
videokamera og "Memory Stick PRO
Duo" for "medier".
• Design og specifikationer på
videokameraet og tilbehør kan ændres
uden varsel.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det bruger
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver. Objektivet til
videokameraet er T -belagt for at
undertrykke uønskede refleksioner og opnå
ægte farvegengivelse.
MTF = Modulation Transfer Function:
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
4
Bemærkninger om brug af Handycam med
harddisk
Gem alle dine optagede billeddata
• Gem regelmæssigt alle dine optagede billeddata
på eksterne medier for at undgå, at de går tabt.
Det anbefales, at du gemmer billeddataene på en
disk, f.eks. en DVD-R, ved hjælp af din
computer (s. 47). Du kan også gemme
billeddataene ved hjælp af en videobåndoptager
eller en DVD/HDD-optager (s. 58).
Du må ikke udsætte videokameraet for
stød eller vibrationer
• Videokameraets harddisk vil muligvis ikke blive
genkendt, og optagelse eller afspilning er derfor
ikke mulig.
• Videokameraet må ikke udsættes for stød, især
ikke under optagelse/afspilning. Videokameraet
må heller ikke udsættes for vibrationer eller
stød, mens indikatoren ACCESS lyser efter en
optagelse.
• Vær opmærksom på, at videokameraet ikke
stødes ind i genstande, når du bruger skulderrem
(ekstraudstyr).
• Du må ikke bruge videokameraet på steder, hvor
der er meget larm.
Om faldsensoren
• Videokameraet har en faldsensor (s. 82), der
beskytter den indbyggede harddisk mod stød,
hvis det tabes. Hvis kameraet stødes eller under
et fald, registreres støjen fra blokeringen til
beskyttelse af videokameraet muligvis på
optagelsen. Hvis faldsensoren gentagne gange
registrerer et fald, stoppes optagelsen/
afspilningen.
Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter
• Sørg for at fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når du har slukket på
knappen POWER.
Når videokameraet er sluttet til en
computer
• Du må ikke formatere videokameraets harddisk
ved hjælp en computer. Hvis du gør det,
fungerer videokameraet muligvis ikke korrekt.
Bemærkning om brug af
videokameraet i højt beliggende
områder
• Du må ikke tænde videokameraet på steder med
lavt tryk, dvs. steder, der ligger over 3.000
meter over havets overflade. Dette kan
ødelægge videokameraets harddisk.
Bemærkning om bortskaffelse/
overdragelse
• Selvom du udfører [MEDIA FORMAT] (s. 64)
eller formaterer videokameraets harddisk,
slettes dataene muligvis ikke helt fra
harddisken. Når du overdrager videokameraet til
andre, anbefales det, at du udfører
[
EMPTY] (s. 65) for at forhindre, at dine
data kan gendannes.
Herudover anbefales det, at du ødelægger selve
kabinettet på videokameraet, når du bortskaffer
det.
Hvis du ikke kan optage/afspille
billeder, skal du udføre [MEDIA
FORMAT]
• Hvis du over en længere periode optager/sletter
billeder, kan der ske en fragmentering af
dataene på mediet. Dette kan resultere i, at du
ikke kan gemme eller optage. I dette tilfælde
skal du gemme dine billeder på et eksternt
medie først og derefter udføre [MEDIA
FORMAT] (s. 64).
Fragmentering 1 Ordliste (s. 123)
Bemærkning om driftstemperaturer
• Når temperaturen i videokameraet bliver meget
høj eller meget lav, må du ikke bruge
videokameraet til optagelse eller afspilning, da
videokameraets beskyttelsesfunktioner i
sådanne situationer aktiveres. I så fald vises en
indikator i søgeren eller på LCD-skærmen
(s. 100).
5
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera ................................. 2
Bemærkninger om brug af Handycam
med harddisk ................................ 5
Eksempler på motiver og løsninger
...................................................... 8
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Betjeningsflow ................................ 9
"
HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer............... 12
Introduktion
Trin 1: Kontroller det medfølgende
tilbehør ....................................... 15
Trin 2: Oplad batteriet .................. 16
Trin 3: Tænd for strømmen, og indstil
dato og klokkeslæt ..................... 20
Ændring af sprog ........................ 21
Trin 4: Angiv indstillinger før
optagelse .................................... 21
Trin 5: Vælg et medie ................... 22
Optagelse/afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam-betjening) ................. 25
Optagelse ..................................... 29
Zoom ........................................... 31
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5,1-kanals
surroundoptagelse) .................. 31
Kom hurtigt i gang (QUICK ON)
................................................... 32
Optagelse af stillbilleder i høj kvalitet
under filmoptagelse (Dual Rec)
................................................... 32
Optagelse i mørke (NightShot) .... 32
6
Justering af eksponering for motiver
i modlys ..................................... 33
Optagelse i spejltilstand .............. 33
Optagelse af hurtige bevægelser i
slowmotion (SMTH SLW REC)
................................................... 33
Manuel kontrol af
billedindstillingerne med
drejeknappen CAM CTRL ......... 34
Afspilning ...................................... 35
Søgning efter en ønsket sekvens
(Film Roll Index) ........................ 37
Søgning efter en ønsket sekvens ud
fra ansigt (Face Index) .............. 37
Søgning efter billeder ud fra dato
(datoindeks) .............................. 38
Brug af zoom under afspilning .... 39
Afspilning af en serie stillbilleder
(SLIDE SHOW) .......................... 39
Afspilning af et billede på tv .......... 40
Lagring af billeder ......................... 47
Redigering
(OTHERS) kategori .................. 48
Sletning af billeder ........................ 49
Sådan oprettes stillbilleder ud fra en
film .............................................. 51
Sådan dubbes/kopieres stillbilleder
fra en "Memory Stick PRO Duo" med
dit videokamera .......................... 52
Opdeling af film ............................ 54
Oprettelse af en afspilningsliste ... 55
Overførsel til andre enheder ......... 58
Udskrivning af stillbilleder
(PictBridge-kompatibel printer) ... 60
Brug af optagemedier
(MANAGE MEDIA) kategori
..................................................... 63
Kontrol af oplysninger om et medie
..................................................... 63
Sletning af alle billeder (formatering)
..................................................... 64
Forhindring af gendannelse af
dataene på harddisken i
videokameraet ............................ 65
Reparation af billeddatabasefilen
..................................................... 66
Tilpasning af videokameraet
Brug af kategorien
(SETTINGS)
under
HOME MENU .............. 67
Brug af HOME MENU ................. 67
Liste over elementer i kategorien
(SETTINGS) ........................ 68
MOVIE SETTINGS ....................... 69
(elementer til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS ...................... 74
(elementer til optagelse af
stillbilleder)
VIEW IMAGES SET ..................... 76
(elementer til tilpasning af visningen)
SOUND/DISP SET ....................... 78
(elementer til indstilling af lyd og
skærm)
OUTPUT SETTINGS .................... 79
(elementer for tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
LANG .......................... 80
Fejlfinding
Fejlfinding .....................................91
Selvdiagnose/advarselsindikatorer
................................................. 100
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
...................................................104
Fil-/mappestruktur på
videokameraets harddisk og
"Memory Stick PRO Duo" .........106
Vedligeholdelse og forholdsregler
...................................................107
Om AVCHD-formatet ................. 107
Om "Memory Stick" .................... 107
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ....... 108
Om x.v.Color ............................. 109
Om håndtering af videokameraet
................................................. 110
Lynoversigt
Placering af knapper og dele ......114
Indikatorer under optagelse og
afspilning ...................................120
Ordliste .......................................123
Indeks .........................................124
(elementer til indstilling af ur og
sprog)
GENERAL SET ............................ 81
(andre opsætningselementer)
Aktivering af funktioner fra
OPTION MENU ...................... 83
Brug af OPTION MENU ............... 83
Elementer til optagelse i OPTION
MENU ....................................... 84
Visning af elementer under OPTION
MENU ....................................... 84
Funktioner, der indstilles under
OPTION MENU....................... 85
7
Eksempler på motiver og løsninger
Sådan
kontrolleres dit
golfslag
B SMTH SLW REC ....................... 33
Sådan tages
stillbilleder under
en filmoptagelse
B Dual Rec ................................... 32
Sådan laves
næroptagelser af
blomster
B PORTRAIT ................................ 87
B FOCUS ...................................... 85
B TELE MACRO............................ 85
Sådan indstilles
fokus på hunden i
venstre side af
skærmen
B FOCUS ...................................... 85
B SPOT FOCUS ............................ 85
8
Sådan laves en
god optagelse af
en skibakke eller
strand
B Modlys ......................................33
B BEACH.......................................87
B SNOW .......................................87
Sådan laves en
optagelse af et
barn, der står i
spotlight på en
scene
B SPOTLIGHT ...............................87
Sådan laves en
optagelse af et
fyrværkeri i al sin
pragt
B FIREWORKS..............................87
B FOCUS.......................................85
Sådan laves en
optagelse af et
sovende barn i
svagt lys
B NightShot ..................................32
B COLOR SLOW SHTR .................88
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Betjeningsflow
Du kan vælge mediet (harddisk eller "Memory Stick PRO Duo") separat til filmoptagelse og
stillbilledoptagelse (s. 22).
b Bemærk
Få fuldt udbytte af dit videokamera
• Når du vælger et medie til film, skal du også vælge billedkvalitet (HD (High Definition) eller SD
(Standard Definition)).
• Standardindstillingen er som følger:
– Denne mappe indeholder optagelsesdata for film, der er optaget i HD (høj opløsning) billedkvalitet.
– Stillbilleder optages på harddisk.
• Det valgte medie og den valgte billedkvalitet gælder optagelse, afspilning og redigering.
B Gør videokameraet klar (s. 15).
x Valg af medie (s. 22)
B Optag i HD-billedkvalitet (High Definition)
(s. 29).
Dit videokamera er kompatibelt med AVCHD formatet
"1920 × 1080/50i" (s. 107), som giver smukke billeder
med mange detaljer.
b Bemærk
• Standardindstillingen er [HD SP], som er AVCHD format "1440 × 1080/50i" (s. 69).
• "AVCHD 1080i format" forkortes som "AVCHD" i denne vejledning, undtagen når det skal
beskrives mere detaljeret.
B Afspil billederne.
x Visning på videokameraets LCD-skærm (s. 35)
x Visning på et HD-tv (High Definition) (s. 42)
Du kan nyde film med mange detaljer i fremragende
HD (high definition) kvalitet.
z Tip!
• Brug [TV CONNECT Guide] (s. 40), der vises på skærmen, når videokameraet skal sluttes til et tv.
• Billederne kan også afspilles på et tv i SD-billedkvalitet (Standard Definition).
9
B Gem optagede billeder.
x Dubbing af billeder fra den interne harddisk til en
"Memory Stick PRO Duo" (s. 52)
x Overførsel til andre enheder (s. 58)
Overførslens billedkvalitet (HD (High Definition)/SD
(Standard Definition)) varierer, afhængigt af den
tilsluttede enhed. Yderligere oplysninger findes på
side 58.
x Redigering på en computer (s. 47)
Du kan importere billeder i HD (high definition) kvalitet til en computer eller gemme
billeder på en disc. Se "PMB Guide".
B Slet billeder.
Når mediet er fyldt, kan der ikke optages nye billeder.
Slet de billeddata, som du også har gemt på computeren
eller på en disk. Når du har slettet billederne, kan du
gemme nye billeder på den ledige diskplads.
x Sletning af valgte billeder (s. 49)
x Sletning af alle billeder ([MEDIA FORMAT], s. 64)
10
Optagetid for film (indbygget harddisk)
Optagetilstand
Anslået optagetid (i timer og minutter)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
AVC HD 16M (FH)
(højeste kvalitet)*
7 t 10 m
14 t 40 m
AVC HD 9M (HQ)
(høj kvalitet)**
14 t 40 m
29 t 40 m
AVC HD 7M (SP)
(standardkvalitet)**
17 t 50 m
36 t
AVC HD 5M (LP)
(long play)**
22 t 50 m
48 t
Få fuldt udbytte af dit videokamera
HD billedkvalitet (High Definition)
AVCHD-format
* Film optages i AVCHD 1920 × 1080/50i-format.
** Film optages i AVCHD 1440 × 1080/50i-format.
SD billedkvalitet (Standard Definition)
MPEG2-format
Optagetilstand
Anslået optagetid (i timer og minutter)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
SD 9M (HQ) (høj kvalitet)
14 t 40 m
29 t 40 m
SD 6M (SP) (standardkvalitet)
21 t 50 m
44 t
SD 3M (LP) (long play)
41 t 50 m
84 t 20 m
z Tip!
• Tallene i skemaet ovenfor, f.eks. 16M, angiver den gennemsnitlige bithastighed. M betyder Mbps.
• For grundlæggende betjening "Memory Stick PRO Duo" se side 24.
• I HD-billedkvalitet (High Definition) kan en film maksimalt indeholde 3.999 sekvenser, og i SDbilledkvalitet (Standard Definition) kan filmen maksimalt indeholde 9.999 sekvenser.
• Du kan maksimalt optage 9.999 stillbilleder på harddisken. For oplysninger om "Memory Stick PRO
Duo", se side 75.
• Den maksimale uafbrudte optagetid er ca. 13 timer.
Dit videokamera bruger VBR-format (Variable Bit Rate) til automatisk justering af billedkvaliteten, så den
passer til den sekvens, der optages. Denne teknologi giver svingninger i optagetiden for mediet.
Film, der indeholder hurtige bevægelser og komplekse billeder optages ved en højere bithastighed, og dette
reducerer den samlede optagetid.
11
Få fuldt udbytte af dit videokamera
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer
"
HOME MENU" - startpunkt for betjening af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af elementet (s. 13)
Kategori
B Kategorier og elementer i HOME MENU
(CAMERA) kategori
Menuelement
Menuelement
Side
MOVIE*
30
PHOTO*
30
SMTH SLW REC
33
48
TV CONNECT Guide*
41
(MANAGE MEDIA) kategori
Menuelement
(VIEW IMAGES) kategori
Menuelement
Side
Side
MOVIE MEDIA SET*
22
PHOTO MEDIA SET*
23
35
MEDIA INFO
63
INDEX*
37
MEDIA FORMAT*
64
INDEX*
37
REPAIR IMG.DB F.
66
PLAYLIST
55
VISUAL INDEX*
(OTHERS) kategori
Menuelement
DELETE*
12
Side
USB CONNECT
(SETTINGS) kategori
Sådan tilpasses videokameraet (s. 67)*.
Side
49
PHOTO CAPTURE
51
MOVIE DUB
52
PHOTO COPY
53
EDIT
54
PLAYLIST EDIT
55
PRINT
60
* Elementerne kan også indstilles under Easy
Handycam-betjening (s. 25). Yderligere
oplysninger om tilgængelige elementer under
kategorien
(SETTINGS) findes på side 68.
Brug af HOME MENU
4 Tryk på det ønskede element.
1 Tryk på den grønne knap, og skub
Eksempel: [EDIT]
5 Følg vejledningen på skærmen
for yderligere betjening.
Sådan skjules skærmen HOME MENU
2 Tryk på
(HOME) A (eller B).
Tryk på
Få fuldt udbytte af dit videokamera
knappen POWER i pilens retning
for at tænde videokameraet.
.
B Yderligere oplysninger om de
enkelte elementers funktion fås ved
at trykke på HOME MENU – HELP
(HOME) B
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) A
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel: Kategorien
(OTHERS)
2 Tryk på
(HELP).
Der vises en orange streg på den
nederste del af
(HELP).
13
3 Tryk på det element, som du vil
vide mere om.
Når du trykker på et element, vises dets
beskrivelse på skærmen.
Hvis du vil aktivere indstillingen, skal
du trykke på [YES], i modsat fald skal
du trykke på [NO].
Sådan deaktiveres HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Brug af OPTION MENU
Tryk på skærmen for at få vist de optageeller afspilningsfunktioner, der kan bruges
på det pågældende tidspunkt under en
optagelse eller afspilning. På denne måde
bliver det lettere at vælge forskellige
indstillinger. Yderligere oplysninger findes
på side 83.
(OPTION)
14
Introduktion
Trin 1: Kontroller det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør fulgte med
videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 118)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 16)
Der er allerede isat et lithium-batteri.
Netledning (1) (s. 16)
Introduktion
Genopladeligt batteri NP-FH60 (1) (s. 16,
108)
21-bens adapter (s. 45)
Gælder kun de modeller, der er mærket
bunden.
i
Handycam Station (1) (s. 16, 117)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1)
– Picture Motion Browser (software)
– PMB Guide
– Handycam Håndbog (denne Håndbog)
A/V-komponentkabel (1) (s. 42)
"Betjeningsvejledning" (1)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 44, 58)
USB-kabel (1) (s. 59, 60)
15
Trin 2: Oplad batteriet
5
Indikatoren
(opladning)
4
/CHG
3
5
Batteri
1
2
DC IN-stik
Knappen POWER
DC-stik
Til stikkontakten i
væggen
Vekselstrømsadapter
Netledning
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (H-serien) (s. 108) efter
tilslutning af det til videokameraet.
4 Isæt batteriet ved at skubbe det i
pilens retning, indtil det klikker på
plads.
b Bemærk
• Du kan ikke oplade andre "InfoLITHIUM"batterier end H-serien til videokameraet.
1 Slut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket på din Handycam
Station.
Sørg for, at v-mærket på DC-stikket
vender opad.
2 Slut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
vægkontakten.
3 Drej knappen POWER i pilens
retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
16
5 Sæt videokameraet i din
Handycam Station, og kontroller,
at det er sat helt i bund.
Indikatoren /CHG (opladning) lyser,
og opladningen begynder. Når
indikatoren /CHG (opladning)
slukkes, er batteriet ladet helt op.
b Bemærk
• Luk DC IN-stikdækslet, når videokameraet
sættes i din Handycam Station.
Sådan fjernes videokameraet fra din
Handycam Station
Sluk for strømmen, og fjern videokameraet
fra din Handycam Station ved at tage fat i
både videokameraet og din Handycam
Station.
Sådan fjernes batteriet
Drej knappen POWER til OFF (CHG).
Skub knappen BATT (frigørelse af batteri)
til side, og fjern batteriet.
Introduktion
Knappen BATT
(frigørelse af batteri)
b Bemærk
Sådan oplades batteriet med ACadapteren alene
Sluk for strømmen, og slut
vekselstrømsadapteren til videokameraets
DC IN-stik.
Knappen POWER
• Når du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at der
er slukket for indikatorerne
(film)/
(stillbilleder) (s. 20) og ACCESS (s. 29).
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i en længere
periode, skal det aflades helt, før det gemmes
væk (yderligere oplysninger om opbevaring
findes på side 109).
Sådan bruges en vægkontakt som
strømkilde
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Sådan kontrolleres det resterende
batteriniveau (Battery Info)
Indstil knappen POWER til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
v-mærket skal
vende mod højre
DC-stik
DC IN-stik
Åbn
stikdækslet
b Bemærk
• Fjern vekselstrømsadapteren fra DC IN-stikket
ved at tage fat i både videokameraet og
DC-stikket.
17
Efter et øjeblik vises den anslåede optagetid
og batterioplysningerne i ca. 7 sekunder.
Hvis du vil have vist batterioplysningerne i
op til 20 sekunder, skal du trykke på DISP/
BATT INFO igen, mens oplysningerne
vises.
Når harddisken er valgt som medie:
Batteri
Billedkvalitet
NP-FH50
Anslået batteriniveau
Opladningstid
Den anslåede opladningstid (min.) for et
helt afladet batteri.
Opladningstid
NP-FH50
135
NP-FH60 (medfølger)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
"HD" betyder billedkvalitet i høj opløsning,
og "SD" betyder billedkvalitet i standard
opløsning.
SD
HD
SD
70
80
30
40
75
85
30
40
50
90
110
40
100
115
50
50
NP-FH70
150
180
70
90
160
190
80
90
NP-FH100
340
405
170
200
370
430
180
210
Når "Memory Stick PRO Duo" er
valgt som medie:
Batteri
Batteri
HD
Typisk
optagetid*
NP-FH60
(medfølger)
60
65
Anslået optagekapacitet
Uafbrudt
optagetid
Billedkvalitet
NP-FH50
Uafbrudt
optagetid
HD
Typisk
optagetid*
SD
HD
SD
70
80
30
40
75
90
30
40
50
NP-FH60
(medfølger)
90
110
40
100
120
50
60
NP-FH70
150
180
70
90
160
195
80
90
NP-FH100
340
405
170
200
370
440
180
220
* Den typiske optagetid angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
b Bemærk
• Alle tider er målt under følgende forhold:
– [REC MODE]: SP
– Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Nederst: Når du optager med søgeren, mens
LCD-skærmen er lukket.
18
Spilletid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
"HD" betyder billedkvalitet i høj opløsning,
og "SD" betyder billedkvalitet i standard
opløsning.
Batteri
HD
Med lukket
LCD-panel
HD
SD
95
SD
95
100
100
105
105
115
115
NP-FH60
(medfølger)
130
130
135
135
140
140
150
150
NP-FH70
200
200
205
205
230
230
245
245
NP-FH100
470
470
500
500
515
515
555
555
• Øverst: Når mediet er indstillet til harddisken
Nederst: Når mediet er indstillet til "Memory
Stick PRO Duo"
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Om vekselstrømsadapteren
• Brug en vægkontakt i nærheden, når du bruger
vekselstrømsadapteren. Fjern omgående
vekselstrømsadapteren fra vægkontakten, hvis
der opstår fejl, mens du bruger videokameraet.
• Du må ikke placere vekselstrømsadapteren på
steder med begrænset plads, f.eks. mellem en
væg og et møbel.
• Du må ikke kortslutte vekselstrømsadapterens
DC-stik eller batterikontakterne med
metalgenstande. Dette kan medføre fejl.
• Selv om videokameraet er slukket, tilføres det
stadig strøm, så længe vekselstrømsadapteren er
sat i en vægkontakt.
Introduktion
Billedkvalitet
NP-FH50
LCD-panel
åbent*
Om tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 °C (10 °C til 30 °C anbefales).
• Optage- og afspilningstiden er kortere, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Optage- og afspilningstiden er kortere,
afhængigt af de forhold som videokameraet
bruges under.
Om batteriet
• Når du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du dreje POWERkontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film)indikatoren/
(Still)-indikatoren (s. 20)/
ACCESS-indikatoren (s. 29).
• I følgende situationer blinker indikatoren
/CHG (opladning) under opladning, eller
Battery Info (s. 17) vises ikke korrekt:
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (gælder kun Battery Info).
• Der kommer ingen strøm fra batteriet, så længe
vekselstrømsadapteren sidder i videokameraets
DC IN-stik eller i din Handycam Station. Dette
gælder også, selvom netledningen er trukket ud
af vægkontakten.
• Det anbefales at bruge et NP-FH70- eller NPFH100-batteri, når du bruger ekstra videolys.
• Vi anbefaler ikke brug af NP-FH30, da dette
kun giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
19
Trin 3: Tænd for strømmen, og indstil dato og
klokkeslæt
Første gang du bruger videokameraet, skal
du indstille datoen og klokkeslættet. Hvis
du ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises
skærmen [CLOCK SET], hver gang du
tænder videokameraet eller drejer på
knappen POWER.
(HOME)
3 Vælg det ønskede geografiske
område med
/ , og tryk
derefter på [NEXT].
4 Vælg [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
Tryk på knappen
på LCDskærmen.
5 Vælg [Y] (år) med
/
.
Knappen POWER
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten i
pilens retning gentagne gange,
indtil den pågældende lampe
lyser.
6 Vælg [M] med
/
derefter måned med
, og vælg
/
.
(film): Hvis du vil optage film.
(stillbilleder): Hvis du vil optage
stillbilleder.
Første gang du tænder videokameraet,
skal du gå til trin 3.
2 Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET]
Skærmen [CLOCK SET] vises.
20
7 Indstil [D] (dato), timer og
minutter på samme måde, og tryk
derefter på [NEXT].
8 Kontroller, at uret er indstillet
korrekt, og tryk derefter på
.
Uret starter.
Du kan vælge et hvilket som helst år op
til 2037.
Sådan slukkes for strømmen
Trin 4: Angiv
indstillinger før
optagelse
Drej knappen POWER til OFF (CHG).
b Bemærk
z Tip!
• Optagedatoen og -klokkeslættet vises ikke under
optagelsen, men optages automatisk på mediet,
så du kan få det vist under afspilningen
(yderligere oplysninger om [DATA CODE]
findes på side 76).
• Oplysninger om tidszoner finder du på side 105.
• Hvis knapperne på berøringspanelet ikke
fungerer korrekt, skal du justere
berøringspanelet (CALIBRATION) (s. 111).
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog. Du vælger
skærmsproget ved at trykke på følgende:
(HOME) t
(SETTINGS) t
[CLOCK/
LANG] t [
LANGUAGE
SET] (s. 80).
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
1 90 grader i forhold
til videokameraet
2 90 grader
(maks.)
Introduktion
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede,
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet slettes muligvis fra hukommelsen.
I sådanne tilfælde skal du oplade det
indbyggede, genopladelige batteri og indstille
dato og klokkeslæt igen (s. 112).
• Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at det er blevet
tændt. I denne periode kan du ikke bruge
videokameraet.
• Objektivdækslet åbnes automatisk, når der
tændes for strømmen. Det lukkes, når
afspilningsskærmen vælges, eller når strømmen
afbrydes.
• På købstidspunktet er videokameraet indstillet
til at slukke automatisk for at spare på batteriet,
hvis det ikke bruges i ca. 5 minutter ([A.SHUT
OFF], s. 81).
Justering af LCD-panelet
DISP/BATT INFO
2 180 grader
(maks.)
Sådan slukkes LCDbaggrundsbelysningen for at spare på
batteriet
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er nyttig, når du bruger
videokameraet på steder, hvor der er meget
lys, eller når du vil spare på batteriet. Det
optagede billede påvirkes ikke af
indstillingen. Hvis du vil tænde LCDbaggrundsbelysningen, skal du trykke på
DISP/BATT INFO og holde den nede i
nogle få sekunder, indtil
forsvinder.
b Bemærk
• Du må ikke trykke på knapperne på LCDrammen, mens du åbner eller justerer LCDpanelet.
z Tip!
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader, kan
LCD-panelet lukkes, så LCD-skærmen vender
udad. Dette er nyttigt under afspilning.
• Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(s. 78) for at justere LCD-skærmens lysstyrke.
21
Trin 5: Vælg et medie
• Oplysningerne vises eller skjules (vises y
skjules), hver gang du trykker på DISP/BATT
INFO.
Justering af søgeren
Du kan vælge harddisken eller "Memory
Stick PRO Duo" som optage/afspilnings/
redigeringsmedie i videokameraet. Du kan
vælge forskellige medier til henholdsvis
film og stillbilleder.
Film og stillbilleder bliver som standard
gemt på harddisken.
Harddisk
Du kan få vist billeder i søgeren med LCDskærmen lukket for at spare på strømmen,
eller når det er svært at se billedet på LCDskærmen.
Søger
"Memory Stick"
Film
Stillbilleder
b Bemærk
• Det er muligt at udføre optagelse, afspilning og
redigering for det valgte medie. Hvis du ønsker
at bruge et andet medie, skal du blot vælge
medie igen.
Søgerens
justeringsmekanisme
Flyt den, indtil billedet
står klart.
z Tip!
• Du kan justere styrken af søgerens
baggrundsbelysning ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/
DISP SET] t [VF B.LIGHT] (s. 78).
Fastgørelse af håndremmen
Fastgør håndremmen, og hold
videokameraet korrekt.
z Tip!
• Yderligere oplysninger om optagetid findes på
side 11 og 24.
• Yderligere oplysninger om overførsel/kopiering
mellem to medier findes på side 52.
Valg af medie til film
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] på videokameraets
LCD-skærm.
Skærmen med indstillinger for
filmmedie vises.
HDD
HDD
MEMORY STICK
MEMORY STICK
MOVIE MEDIA SET
Select the media and image quality.
2 Tryk på det ønskede medie og
den ønskede billedkvalitet.
angiver HD-billedkvalitet (High
Definition), og
angiver SDbilledkvalitet (Standard Definition).
22
3 Tryk på [YES] t
.
Mediet til film ændres.
Valg af medie til stillbilleder
Indsæt en "Memory Stick PRO
Duo"
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET] på videokameraets
LCD-skærm.
Skærmen med indstillinger for
stillbilledmedie vises.
HDD
MEMORY STICK
1 Indsæt "Memory Stick PRO Duo".
1 Åbn Memory Stick Duo-dækslet i
pilens retning.
2 Indsæt "Memory Stick PRO Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen i den
rigtige retning, indtil den klikker på
plads.
3 Luk Memory Stick Duo-dækslet.
Introduktion
Gør en "Memory Stick PRO Duo" klar, hvis
"Memory Stick PRO Duo" er valgt som
medie.
Se side 2 for oplysninger om de typer af
"Memory Stick", du kan bruge i dit
videokamera.
PHOTO MEDIA SET
Select the media.
2 Tryk på det ønskede medie.
3 Tryk på [YES] t
.
ACCESS-indikator
("Memory Stick PRO Duo")
Mediet til stillbilleder ændres.
2 Hvis du har valgt "Memory Stick
Sådan kontrolleres medieindstillingen
1 Drej gentagne POWER-kontakten
gentagne gange for at tænde
(Film)indikatoren/
(Stillbillede)-indikatoren,
afhængigt af det medie, du vil kontrollere.
2 Kontroller ikonet for medie på skærmen.
PRO Duo" som filmmedie, skal du
dreje kontakten POWER, indtil
indikatoren
(film) tændes.
Hvis knappen POWER er indstillet til
OFF (CHG), skal du dreje på knappen,
mens du trykker på den grønne knap.
Ikon for medie
: Harddisk
: "Memory Stick PRO Duo"
23
Skærmbilledet [Create a new Image
Database File.] vises på LCD-skærmen
på videokameraet, når du indsætter en
ny "Memory Stick PRO Duo".
Kapaciteten og den omtrentlige
optagetid for "Memory Stick PRO Duo"
(Enhed: min.)
Tallet i ( ) angiver minimumsoptagetiden.
HD-billedkvalitet (High Definition)
AVC
HD
16M
(FH)
3 Tryk på [YES].
Hvis du kun vil optage stillbilleder på en
"Memory Stick PRO Duo", skal du
trykke på [NO].
Sådan tager du en "Memory Stick PRO
Duo" ud
Åbn Memory Stick Duo-dækslet, og skub
til "Memory Stick PRO Duo" en enkel
gang.
AVC
HD
7M
(SP)
AVC
HD
5M
(LP)
1GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
SD-billedkvalitet (Standard Definition)
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Bemærk
• Du må ikke åbne Memory Stick Duo-dækslet
under optagelse.
• Hvis du tvinger en "Memory Stick PRO Duo"
ind i slotten i den forkerte retning, kan det
ødelægge din "Memory Stick PRO Duo",
Memory Stick Duo-slotten eller billeddataene.
• Hvis [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] vises i trin 3, skal du formatere
"Memory Stick PRO Duo" (s. 64). Bemærk, at
formateringen sletter alle de data, der er optaget
på "Memory Stick PRO Duo".
• Vær omhyggelig, når du isætter eller fjerner din
"Memory Stick PRO Duo", så din "Memory
Stick PRO Duo" ikke springer tilbage og falder
ud.
AVC
HD
9M
(HQ)
b Bemærk
• Tallene i tabellen er baseret på brug af en
"Memory Stick PRO Duo" fremstillet af Sony
Corporation. Optagetiden for film kan variere
afhængigt af optageforholdene og typen af
[REC MODE] (s. 69) og typen af "Memory
Stick".
z Tip!
• Yderligere oplysninger om antal stillbilleder
findes på side 75.
24
Optagelse/afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam-betjening)
Med Easy Handycam foretages næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage eller
afspille uden at skulle angive detaljerede indstillinger. Skrifttypen på skærmen bliver også
større, så den er lettere at læse. Billederne optages på det valgte medie (s. 22).
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
1 Drej knappen POWER
1 Drej knappen POWER
G i pilens retning,
indtil indikatoren
(film) lyser.
G i pilens retning,
indtil indikatoren
(stillbilleder) lyser.
2 Tryk på EASY A.
EASY
Optagelse/afspilning
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF
(CHG), skal du dreje på knappen, mens du
trykker på den grønne knap.
2 Tryk på EASY A.
EASY
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP H (eller D)
for at starte en optagelse.*
REC
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk let på PHOTO F for at
indstille fokus A (der høres
biplyde), og tryk derefter helt ned
på B (der høres en lukkerlyd).
[30min]
10.2M
[STBY] b [REC]
Tryk igen på START/STOP for at stoppe
optagelsen.
Blinker b Lyser
* [REC MODE] er indstillet til [HD SP] eller [SD SP] (s. 69).
z Tip!
• Når du bruger Easy Handycam, registreres ansigter med rammer ([FACE DETECTION], s. 73).
25
Afspilning af film/stillbilleder
1 Drej på knappen POWER G for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) I (eller E).
Skærmen VISUAL INDEX vises på LCD-skærmen (der kan gå nogle sekunder).
Vises med billedet på hver af de faner, der sidst blev afspillet/optaget
(B for det stillbillede, der er optaget på en "Memory Stick PRO Duo")
Søger billeder efter
dato (s. 38)
HOME MENU
Viser de foregående
6 billeder
Viser de næste 6
billeder
Skifter til
optageskærmen
1
2
3
4
*
26
HDD
: Går til skærmen Film Roll Index.
: Går til skærmen Face Index.
: Viser film i HD-billedkvalitet (High Definition).*
: Viser stillbilleder.
vises, når du vælger film i SD-billedkvalitet (Standard Definition) i [MOVIE MEDIA SET]
(s. 22).
3 Start afspilningen.
Film:
Tryk på fanen
eller
, og vælg derefter den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning og pause
Skifter til skærmen
VISUAL INDEX
Går til starten af
filmen/den
foregående film
Går til næste film
Kører filmen
tilbage/fremad
* Indstillingen [DATA CODE] er indstillet til [DATE/TIME] (s. 76).
z Tip!
• Når afspilningen når den sidste film, skifter skærmen til VISUAL INDEX.
• Du kan reducere afspilningshastigheden ved at trykke på
/
, mens en afspilning er sat på
pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND SETTINGS]
t [VOLUME] og derefter trykke på
/
.
Stillbilleder:
Tryk på fanen
Optagelse/afspilning
Viser optagedato/klokkeslæt*
Stopper og skifter til
skærmen VISUAL
INDEX
, og vælg derefter det ønskede stillbillede.
Diasshow (s. 39)
Skifter til skærmen
VISUAL INDEX
10.2M
Skifter til skærmen
VISUAL INDEX
Viser optagedato/klokkeslæt*
Viser de foregående/
næste stillbilleder
* Indstillingen [DATA CODE] er indstillet til [DATE/TIME] (s. 76).
z Tip!
• Hvis du vil skifte medie, skal du vælge medie under [MOVIE MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET]
(s. 22).
27
Sådan annulleres brug af Easy
Handycam
Tryk igen på EASY A.
LCD-skærmen.
forsvinder fra
Menuindstillinger under brug af Easy
Handycam
Tryk på
(HOME) C (eller B) for at få
vist tilgængelige menuelementer, der kan
bruges til ændring af opsætningen (s. 12,
67).
b Bemærk
• De fleste menuelementer skifter automatisk til
standardindstillingerne. Indstillingerne i nogle
menuelementer er faste. Yderligere oplysninger
findes på side 92.
• Du kan ikke bruge
(OPTION) MENU.
• Du skal annullere brug af Easy Handycam for at
kunne føje effekter til billeder eller ændre
indstillinger.
Knapper, der ikke understøttes af Easy
Handycam
Nogle knapper/funktioner understøttes ikke
af Easy Handycam, da de indstilles
automatisk (s. 92). Hvis du udfører en
ugyldig handling, får du muligvis vist
meddelelsen [Invalid during Easy
Handycam operation].
28
Optagelse
Billeder optages på det medie, som du har valgt i medieindstillingen (s. 22).
Film og stillbilleder bliver som standard gemt på harddisken.
(HOME) D
(HOME) A
PHOTO E
Objektivdæksel
Åbnes automatisk, når
der tændes for
strømmen.
START/STOP B
Indikatoren
/CHG
(opladning)
Optagelse/afspilning
START/
STOP F
Indikatorerne
(film)/
(stillbilleder)
Indikatoren
ACCESS
(harddisk)
ACCESS-indikator
("Memory Stick PRO Duo")
Knappen POWER C
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG), skal du dreje på knappen,
mens du trykker på den grønne knap.
b Bemærk
• Hvis indikatoren ACCESS lyser eller blinker
efter endt optagelse, betyder det, at der stadig
skrives data til mediet. Du må ikke udsætte
videokameraet for stød eller vibrationer, og du
må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren.
• Når en filmfil er større end 2 GB, oprettes den
næste filmfil automatisk.
• Du kan skifte optagetilstand ved at trykke på
(HOME) A (eller D) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO]
(s. 63).
z Tip!
• Se side 2 for oplysninger om de typer af
"Memory Stick", du kan bruge i dit
videokamera.
29
Optagelse af film
1 Drej knappen POWER C i pilens
retning, indtil indikatoren
(film) lyser.
2 Tryk på START/STOP F (eller
B).
Optagelse af stillbilleder
1 Drej knappen POWER C i pilens
retning, indtil indikatoren
(stillbilleder) lyser.
2 Tryk let på PHOTO E for at
indstille fokus A (der høres
biplyde) , og tryk derefter helt ned
på B (der høres en lukkerlyd).
10.2M
[STBY] b [REC]
Tryk igen på START/STOP F (eller
B) for at stoppe optagelsen.
z Tip!
• Yderligere oplysninger om optagetid og antal
stillbilleder findes på side 11, 24 og 75.
• Tryk på PHOTO E ([Dual Rec], s. 32) for at
optage stillbilleder, mens du optager film.
• Der vises en ramme omkring det registrerede
ansigt, og det registrerede ansigt optimeres
automatisk ([FACE DETECTION], s. 73).
• Når et ansigt registreres, mens du optager film,
blinker
, og det registrerede ansigt gemmes i
indekset. Du kan derefter søge efter en ønsket
sekvens, der skal afspilles, ud fra ansigtet ([Face
Index], s. 37).
• Du kan lave stillbilleder på baggrund af
optagede film (s. 51).
• Du kan skifte optagetilstand ved at trykke på
(HOME) A (eller D) t
(CAMERA) t [MOVIE] eller [PHOTO].
30
Blinker b Lyser
vises ved siden af
eller
. Når
forsvinder, er billedet blevet
optaget.
• LCD-skærmen på videokameraet kan vise
optagne billeder, som fylder hele skærmen (fuld
pixel visning). Dette kan imidlertid bevirke lidt
beskæring af top, bund, højre og venstre kanter
af billeder, når de afspilles på et TV, der ikke er
kompatibelt med fuld pixel visning. I dette
tilfælde skal du indstille [GUIDEFRAME] til
[ON] (s. 71) og optage billeder ved hjælp af den
ydre ramme, der vises på skærmen som
vejledning.
Zoom
Du kan forstørre billeder op til 12 gange
deres oprindelige størrelse med
zoomknappen eller zoomknapperne under
LCD-rammen.
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5,1-kanals
surroundoptagelse)
Den indbyggede mikrofon gør det muligt at
optage Dolby Digital 5.1ch-surroundsound.
På denne måde opnår du en realistisk lyd, når
der afspilles film på enheder, der understøtter
5,1-kanals surroundsound.
Indbygget mikrofon
Yderligere beskrivelse af Dolby Digital 5.1
Creator og 5,1-kanals surroundsound findes i
ordlisten (s. 123).
Optagelse/afspilning
Tryk på W for at aflægge mere
afstand til motivet: (vidvinkel)
b Bemærk
Tryk på T for at komme tættere
på motivet: (telefoto)
Bevæg power zoomknappen langsomt for
at zoome langsomt. Bevæg den hurtigere
for at zoome hurtigere.
b Bemærk
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra power zoomknappen, kan betjeningen af power zoomknappen muligvis høres på optagelsen.
• Du kan ikke ændre zoomhastighed med
zoomknapperne på LCD-rammen.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip!
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (s. 71),
hvis du vil zoome til et forhold, der er større end
12 × under optagelse af film.
• Hvis du afspiller 5,1-kanalslyd på videokameraet,
konverteres lyden automatisk til 2-kanalslyd.
• Hvis du vil høre 5,1-kanals surroundsound, der
er optaget i HD-billedkvalitet (High Definition),
skal du bruge en AVCHD-kompatibel enhed,
som understøtter 5,1-kanals surround.
• Når du tilslutter videokameraet med et HDMIkabel (ekstraudstyr), udsendes lyden fra film i HD
(high definition) kvalitet automatisk som 5,1ch
lyd.
Lyden fra film i SD (standard definition) kvalitet
konverteres til 2ch.
• Den medfølgende software gør det muligt at
oprette en disk på computeren med film fra
videokameraet. Hvis du afspiller disken på et
5,1-kanals surroundsystem, vil du opleve en
særdeles realistisk lyd.
z Tip!
• Du kan vælge mellem følgende lydformater til
optagelsen: [5.1ch SURROUND] (
) eller
[2ch STEREO] (
) ([AUDIO MODE],
s. 70).
31
Kom hurtigt i gang (QUICK ON)
z Tip!
• Når POWER-kontakten indstilles til
(Film),
bliver størrelsen af stillbillederne [
7.6M]
(16:9 bredformat) eller [5.7M] (4:3).
• Du kan optage stillbilleder under optagestandby
på samme måde, som når indikatoren
(stillbilleder) er tændt. Du kan også optage
med blitz.
Optagelse i mørke (NightShot)
Når du trykker på QUICK ON, skifter
videokameraet til dvaletilstand
(energisparetilstand) i stedet for at slukke.
Indikatoren QUICK ON blinker i
dvaletilstand. Tryk igen på QUICK ON for
at begynde en optagelse. Videokameraet
skifter til optagestandby på ca. 1 sekund.
z Tip!
• I dvaletilstand forbruges der kun cirka halvt så
meget batteri som under en almindelig
optagelse, hvilket sparer på batteriet.
• Strømmen slukkes automatisk, hvis
videokameraet er i dvaletilstand og ikke
betjenes i et bestemt stykke tid. Du kan også
angive, hvor længe videokameraet skal være
tændt, før det automatisk skifter til dvaletilstand
([QUICK ON STBY], s. 81).
Infrarød port
Når du indstiller knappen NIGHTSHOT til
ON, vises
. Du kan nu optage billeder i
mørke.
b Bemærk
Optagelse af stillbilleder i høj
kvalitet under filmoptagelse
(Dual Rec)
Tryk på PHOTO for at optage stillbilleder i
høj kvalitet, mens du optager film.
b Bemærk
• Du kan ikke bruge blitz under filmoptagelse.
• Du får muligvis vist
, når der ikke er
tilstrækkelig kapacitet på optagemediet, eller
når der optages flere stillbilleder efter hinanden.
Du kan ikke optage stillbilleder, mens
vises.
32
• Funktionen NightShot og Super NightShot
bruger infrarødt lys. Du må derfor ikke blokere
den infrarøde port med dine fingre eller andre
genstande.
• Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr).
• Du skal indstille fokus manuelt ([FOCUS],
s. 85), når det er svært at opnå automatisk
indstilling af fokus.
• Du må ikke bruge NightShot og Super
NightShot i lyse omgivelser. Dette kan medføre
fejl.
z Tip!
• Hvis du vil optage et lysere billede, skal du
bruge Super NightShot (s. 88). Brug Color Slow
Shutter (s. 88) til at optage et billede, hvis farver
ligger tættere på de originale farver.
Justering af eksponering for
motiver i modlys
Optagelse i spejltilstand
(CAMERA)
2 Tryk på START/STOP.
En film af ca. 3 sekunders varighed
optages som en film i slowmotion af ca.
12 sekunders varighed.
[Recording···] forsvinder, når optagelsen er
færdig.
Tryk på
for at annullere optagelse i
slowmotion.
Sådan ændres indstillingen
Tryk på
(OPTION) t på fanen
, og
vælg derefter den indstilling, der skal
ændres.
• [TIMING]
Vælg startpunktet for optagelsen, når du
har trykket på START/STOP.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
Optagelse/afspilning
Tryk på . (modlys) for at justere
eksponeringen for motiver i modlys. .
vises på skærmen. Tryk igen på . (modlys)
for at annullere modlysfunktionen.
1 Tryk på
(HOME) t
t [SMTH SLW REC].
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det 180 grader
mod objektivsiden (2).
z Tip!
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet optages ikke som
spejlvendt.
Optagelse af hurtige bevægelser
i slowmotion (SMTH SLW REC)
Hurtigt bevægende motiver og hurtige
handlinger, der ikke kan optages med
normale optageindstillinger, kan optages i
slowmotion i ca. 3 sekunder.
Dette er praktisk, hvis du vil optage hurtige
handlinger, f.eks. et sving med golfkøllen
eller tennisketsjeren.
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Vælg [ON] (
) for at overlejre lyde,
f.eks. samtale på billeder i slow-motion
(standardindstillingen er [OFF]).
Videokameraet optager lyde i ca. 12
sekunder, mens [Recording···] vises se trin
2.
b Bemærk
• Der kan ikke optages lyd under optagelse af en
3-sekunders film (ca.).
33
• Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke
så god som ved normal optagelse.
• Du kan ikke bruge Easy Handycam og [SMTH
SLW REC] samtidigt. Annuller brugen af Easy
Handycam.
Tilknytning af menupunkterne til CAM
CTRL-drejeknappen
1 Tryk på MANUAL, og hold den nede i
nogle få sekunder.
Skærmen [DIAL SETTING] vises.
Manuel kontrol af
billedindstillingerne med
drejeknappen CAM CTRL
Du kan tilknytte et menupunkt, som du
anvender ofte, til drejeknappen CAM
CTRL.
Da fokuseringsindstillingen er tilknyttet til
drejeknappen CAM CTRL i
standardindstillingerne, beskrives
nedenstående handling som indstilling af
fokus ved hjælp af drejeknappen.
MANUAL
2 Drej CAM CTRL-drejeknappen, og vælg
det punkt, der skal tilknyttes.
3 Tryk på MANUAL.
b Bemærk
• De manuelle indstillinger bevares, selvom du
ændrer det punkt, der er tilknyttet til CAM
CTRL-drejeknappen. Hvis du imidlertid
indstiller [EXPOSURE] efter indstilling af [AE
SHIFT] manuelt, vil [EXPOSURE] ignorere
[AE SHIFT].
• Hvis du vælger [RESET] i trin 2, genindstilles
alle de manuelt indstillede punkter til
standardindstillingerne.
z Tip!
CAM CTRL-drejeknap
1 Tryk på MANUAL for at aktivere manuel
justering.
Hvis du trykker på MANUAL, skifter
indstillingstilstanden mellem automatisk
og manuel.
2 Drej på CAM CTRL-drejeknappen for at
fokusere.
Punkter, du kan tilknytte til CAM
CTRL-drejeknappen
– [FOCUS] (s. 85)
– [EXPOSURE] (s. 86)
– [AE SHIFT] (s. 70)
– [WB SHIFT] (s. 70)
34
DIAL SETTING
• Funktionen af de menupunkter, der kan
tilknyttes til CAM CTRL-drejeknappen, er de
samme som for menuhåndteringen.
• Du kan også tilknytte menupunkter til CAM
CTRL-drejeknappen ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[MOVIE SETTINGS]/[PHOTO SETTINGS]
t [DIAL SETTING] (s. 73).
Optagelse/afspilning
Afspilning
Du kan afspille de billeder, der er optaget på det medie, som du har valgt i medieindstillingen
(s. 22). Som standard afspilles de billeder, der ligger på harddisken.
Objektivdæksel
Lukkes, når skærmen INDEX vises.
Power zoom-knap D
Knappen POWER E
(HOME) A
(HOME) B
(VIEW IMAGES) C
1 Drej på knappen POWER E for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
Optagelse/afspilning
(VIEW
IMAGES) F
(VIEW IMAGES) F (eller C).
Skærmen VISUAL INDEX vises på LCD-skærmen (der kan gå nogle sekunder).
Vises på hver enkelt fane med det billede, som senest blev afspillet/optaget.
(B for det stillbillede, der er optaget på en "Memory Stick PRO Duo")
Vælger billeder
efter dato (s. 38)
HOME MENU
Viser de
foregående
6 billeder
Viser de næste
6 billeder
HDD
Skifter til
optageskærmen
1
2
3
4
(OPTION)
: Går til Film Roll Index-skærmbilledet (s. 37).
: Går til Face Index-skærmbilledet (s. 37).
: Viser film i HD-billedkvalitet (High Definition).*
: Viser stillbilleder.
35
*
vises, når du vælger film i SD-billedkvalitet (Standard Definition) i [MOVIE MEDIA SET]
(s. 22).
z Tip!
• Antallet af billeder på skærmen VISUAL INDEX kan ændres fra 6 y 12 ved at bevæge power zoomknappen D. Hvis du altid vil have vist dette antal, skal du trykke på
(HOME) B (eller A) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 77).
3 Start afspilningen.
Afspilning af film
Tryk på fanen
eller
, og vælg derefter den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning og pause
Skifter til skærmen
INDEX
Går til starten af filmen/
den foregående film
Går til næste film
Stopper og skifter til
skærmen INDEX
(OPTION)
Kører filmen tilbage/fremad
z Tip!
• Når afspilningen når den sidste film, skifter skærmen til INDEX.
• Tryk på
/
, mens filmen er sat på pause for at afspille den i slowmotion.
• Tryk en enkelt gang på
/
for at køre filmen fem gange hurtigere fremad/tilbage, tryk to gange
for at køre filmen 10 gange hurtigere fremad/tilbage, tryk tre gange for at øge hastigheden til 30 gange, og
tryk fire gange for at øge hastigheden til 60 gange.
Visning af stillbilleder
Tryk på fanen
, og vælg derefter det ønskede stillbillede.
Skifter til skærmen
VISUAL INDEX
10.2M
Diasshow (s. 39)
Skifter til skærmen
VISUAL INDEX
36
(OPTION)
Viser de foregående/næste stillbilleder
Sådan indstilles lyden
Tryk på
(OPTION) t fanen
t
[VOLUME], og indstil derefter lyden med
/
.
z Tip!
• Du kan skifte afspilningstilstand ved at trykke
på
(HOME) B (eller A) t
(VIEW
IMAGES) t [VISUAL INDEX].
4 Tryk på
/
for at søge efter en
sekvens, og tryk derefter på den
sekvens, der skal afspilles.
Afspilningen starter fra den valgte
sekvens.
z Tip!
Søgning efter en ønsket sekvens
(Film Roll Index)
1 Drej på knappen POWER for at
tænde videokameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
2 Tryk på
(Film Roll Index).
Returnerer til
VISUAL INDEX-skærm
Søgning efter en ønsket sekvens
ud fra ansigt (Face Index)
Billeder af ansigter, der registreres under
filmoptagelsen, vises på indeksskærmen.
Du kan afspille filmen fra billedet af det
valgte ansigt.
Før du afspiller en film, skal du vælge det
medie, som indeholder den ønskede film
(s. 22).
Optagelse/afspilning
En film kan opdeles ved et angivet tidsrum,
og den første sekvens i hver del vises på
skærmen INDEX. Du kan også starte en
filmafspilning fra en valgt miniature.
Før du afspiller en film, skal du vælge det
medie, som indeholder den ønskede film
(s. 22).
• Du kan få vist skærmen [Film Roll Index] ved at
trykke på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [
INDEX].
1 Drej på knappen POWER for at
tænde videokameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
2 Tryk på
(Face Index).
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
HDD
Indstil det interval, som anvendes til at oprette
miniaturebilleder af sekvenser i en film.
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
HDD
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
37
4 Tryk på
/ , og tryk derefter på
billedet af det ønskede ansigt for
at få vist sekvensen.
Afspilningen starter fra begyndelsen af
den sekvens, der indeholder billedet af
det valgte ansigt.
2 Tryk på fanen
eller
for at
søge efter film. Tryk på fanen
for at søge efter stillbilleder.
3 Tryk på datoen på skærmen.
Billedernes optagedatoer vises på
skærmen.
b Bemærk
• Ansigterne registreres muligvis ikke, afhængigt
af optageforholdene.
Eksempel: Personer med briller eller hat, eller
dem som ikke vender ansigtet mod kameraet.
• Hvis du vil have mulighed for at afspille fra
[
INDEX] (s. 73), skal du indstille [
INDEX SET] til [ON] (standardindstilling), før
du starter optagelsen. Sørg for, at
blinker
under optagelse, og at registrerede
ansigtsbilleder lagres i [Face Index].
z Tip!
• Du kan få vist skærmen [Face Index] ved at
trykke på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [
INDEX].
Søgning efter billeder ud fra
dato (datoindeks)
Find det ønskede billede ved hjælp af
datoindekset.
Før du afspiller et billede, skal du vælge det
medie, som indeholder det ønskede billede
(s. 22).
b Bemærk
• Du kan ikke bruge datoindekset til stillbilleder
på "Memory Stick PRO Duo".
1 Drej på knappen POWER for at
tænde videokameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
Skærmen VISUAL INDEX vises.
38
Skifter til skærmen VISUAL INDEX
4 Tryk på
/ for at vælge datoen
for det ønskede billede, og tryk
derefter på
.
Billederne for den valgte dato vises på
skærmen VISUAL INDEX.
z Tip!
• Datoindeksfunktionen kan bruges på skærmen
[Film Roll Index]/[Face Index] ved at følge trin
3 til 4.
Brug af zoom under afspilning
Du kan forstørre stillbillederne fra ca. 1,1
gange til 5 gange den oprindelige størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med power
zoom-knappen eller zoomknapperne på
LCD-rammen.
Tryk igen på
igen.
for at starte diasshowet
b Bemærk
• Du kan ikke bruge zoom under afspilning af et
diasshow.
z Tip!
1 Åbn det stillbillede, som du vil
forstørre.
2 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmbilledet indrammes.
Optagelse/afspilning
• Du kan også afspille diasshowet ved at trykke
på
(OPTION) t fanen
t [SLIDE
SHOW] på skærmen VISUAL INDEX.
• Du kan indstille kontinuerlig afspilning af
diasshowet ved at vælge
(OPTION) t
fanen
t [SLIDE SHOW SET].
Standardindstillingen er [ON] (kontinuerlig
afspilning).
3 Tryk på skærmen på det sted, som du
ønsker vist i midten af den viste ramme.
4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på
for at annullere.
Afspilning af en serie
stillbilleder (SLIDE SHOW)
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte stillbillede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet.
39
Afspilning af et billede på tv
Tilslutningsmetoderne og kvaliteten af det
billede (HD (High Definition)/SD
(Standard Definition)), der vises på tvskærmen, varierer afhængigt af den
tilsluttede tv-type og de stik, der bruges.
Brug den medfølgende vekselstrømsadapter
som strømkilde (s. 16).
Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
b Bemærk
• Hvis du vil have mulighed for at afspille på et
x.v.Color-kompatibelt tv (s. 71), skal du
indstille [X.V.COLOR] til [ON], før du starter
optagelsen. Du skal muligvis også justere nogle
indstillinger på tv'et, før du kan udføre
afspilningen. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Stik til
ekstern A/V
Betjeningsflow
Brug vejledningen på LCD-skærmen [TV
CONNECT Guide], så det bliver lettere at
slutte videokameraet til tv'et.
Vælg den tv-indgang, der svarer til
det tilsluttede stik.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
r
Tilslut videokameraet og tv'et ved
hjælp af [TV CONNECT Guide].
r
Angiv de nødvendige
udgangsindstillinger (OUTPUT
SETTINGS) på videokameraet
(s. 42).
40
b Bemærk
• Dit videokamera og din Handycam Station er
udstyret med et Stik til ekstern A/V eller et A/V
OUT-stik (s. 114, 117). Slut A/Vtilslutningskablet eller A/V-komponentkablet til
din Handycam Station eller til videokameraet.
Der kan opstå billedforstyrrelser, hvis du slutter
A/V-tilslutningskablet eller A/Vkomponentkablet til din Handycam Station og
dit videokamera samtidigt.
Valg af den bedst egnede
tilslutning – TV CONNECT Guide
Videokameraet hjælper dig med at finde
den bedst egnede tilslutningsmetode til dit
tv.
1 Tænd videokameraet, og tryk på
(HOME) t (OTHERS) t
[TV CONNECT Guide].
2 Tryk på det svar på skærmen, der
kendetegner dit tv.
Optagelse/afspilning
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
I mellemtiden kan du foretage den
relevante tilslutning mellem
videokameraet og tv'et.
41
Tilslutning til et HD-tv (High Definition)
Billeder, der er optaget i HD-billedkvalitet (High Definition), afspilles i HD-billedkvalitet
(High Definition). Billeder, der er optaget i SD-billedkvalitet (Standard Definition), afspilles i
SD-billedkvalitet (Standard Definition).
t (s. 42)
t (s. 43)
: Signalflow
Type Videokamera
A
1
Kabel
A/V-komponentkabel
(medfølger)
Tv
(Grøn) Y
Indstillingen HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (s. 80)
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
(Hvid)
(Rød)
b Bemærk
• Der sendes ingen lydsignaler, hvis du kun tilslutter komponentvideo. Tilslut det hvide og røde stik for at
muliggøre output af lydsignaler.
42
: Signalflow
Type Videokamera
B
2
Kabel
Tv
HDMI-kabel (ekstraudstyr)
Indstillingen HOME MENU
HDMI
IN
b Bemærk
Optagelse/afspilning
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logo.
• Brug et kabel, der har et HDMI mini-stik i den ene ende (til videokameraet) og et stik, der egner sig til
tv'et, i den anden ende.
• Der sendes ikke billeder fra videokameraets HDMI OUT-stik, hvis billederne indeholder signaler til
beskyttelse af ophavsret.
• Ikke alle tv'er understøtter denne tilslutning (der høres f.eks. ingen lyd eller vises intet billede).
• Du må ikke slutte videokameraets HDMI OUT-stik og den eksterne enheds HDMI OUT-stik til HDMIkablet. Dette kan medføre fejl.
• Når den tilsluttede enhed understøtter 5,1-kanals surroundsound, høres film, der er optaget i HDbilledkvalitet (High Definition), automatisk med 5,1-kanals surroundsound. Film, der er optaget i SDbilledkvalitet (Standard Definition) konverteres til 2-kanalslyd.
Tilslutning af et 16:9-tv (widescreen) eller 4:3-tv, som ikke understøtter
HD
Billeder, der er optaget i HD-kvalitet (High Definition), konverteres til og afspilles i SDkvalitet (Standard Definition). Billeder, der er optaget i SD-billedkvalitet (Standard
Definition), afspilles i SD-billedkvalitet (Standard Definition).
t (s. 44)
t (s. 44)
t (s. 44)
Sådan indstilles formatforholdet, så det passer til det tilsluttede tv (16:9/4:3)
Indstil [TV TYPE] til [16:9] eller [4:3], så det passer til tv'et (s. 79).
43
b Bemærk
• Når du afspiller en film, der er optaget i SD-billedkvalitet (Standard Definition) på et 4:3-tv, der ikke
understøtter 16:9-signalet, skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] på videokameraet, før du optager et billede (s. 70).
: Signalflow
Type Videokamera
C
1
Kabel
Tv
A/V-komponentkabel
(medfølger)
(Grøn) Y
Indstillingen HOME MENU
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (s. 80)
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
(Hvid)
(Rød)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (s. 79)
b Bemærk
• Der sendes ingen lydsignaler, hvis du kun tilslutter komponentvideo. Tilslut det hvide og røde stik for at
muliggøre output af lydsignaler.
D
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (s. 79)
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr)
1
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
b Bemærk
• Der sendes ingen lydsignaler, når der er tilsluttet et S VIDEO-stik (S VIDEO-kanal). Hvis der skal sendes
lydsignaler, skal du slutte det hvide og røde stik til tv'ets lydindgang.
• Denne tilslutning giver billeder i højere opløsning sammenlignet med A/V-tilslutningskablet
(tilslutningstype
).
E
1
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
* Indstil [TV TYPE], så indstillingen passer til dit tv.
44
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3]* (s. 79)
Når tv'et tilsluttes via en
videobåndoptager
Slut videokameraet til videobåndoptagerens
LINE IN-indgang med A/Vtilslutningskablet. Indstil
videobåndoptagerens indgangsvælger til
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, osv.).
Hvis tv'et er mono (når det kun har ét
lydindgangsstik)
Hvis tv'et/videobåndoptageren har en
21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Brug den 21-bens adapter, som fulgte med
videokameraet (kun modeller med
mærke i bunden). Denne adapter er kun
beregnet til output.
Videokameraet er kompatibelt med
"PhotoTV HD". "PhotoTV HD" muliggør
meget detaljeret fotolignende gengivelse af
fine teksturer og farver. Ved tilslutning af
Sony's PhotoTV HD-kompatible enheder
med et HDMI-kabel* eller komponent A/Vkabel** kan du nyde en helt ny verden af
fotos i forbløffende HD-kvalitet.
* Tv'et skifter automatisk til den korrekte
tilstand, når der vises fotos.
** Kræver indstilling af tv'et. Yderligere
oplysninger findes i den betjeningsvejledning,
der fulgte med det PhotoTV HD-kompatible
tv.
Brug af "BRAVIA" Sync
Du kan foretage afspilningen med
fjernbetjeningen til dit TV ved at tilslutte
dit videokamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt TV, der er lanceret i 2008 eller
nyere, med HDMI-kablet.
Optagelse/afspilning
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til tv'ets eller videobåndoptagerens
lydindgangsstik.
Tænd "PhotoTV HD"
b Bemærk
• Når A/V-tilslutningskablet bruges til output af
billeder, sendes billederne i SD-billedkvalitet
(Standard Definition).
HDMI-kabel
z Tip!
• Hvis du tilslutter videokablet til TV'et ved hjælp
af mere end en type kabel til udsendelse af
billeder, er rækkefølgen af TV-indgangsstik
følgende:
HDMI t komponent t S VIDEO t video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
er en grænseflade, der sender både video- og
lydsignaler. HDMI OUT-stikket sender billeder
i høj kvalitet og digital lyd.
1 Tilslut videokameraet og et
"BRAVIA" Sync-kompatibelt TV*
med HDMI-kablet (ekstraudstyr).
45
2 Tænd videokameraet.
Tv-indgangen ændres automatisk, og
billedet på videokameraet vises på tv'et.
3 Brug tv'ets fjernbetjening.
Følgende handlinger kan udføres:
– Tryk på knappen SYNC MENU for at
aktivere
(VIEW IMAGES) under
(HOME).
– Få vist et INDEX-skærmbillede, f.eks.
VISUAL INDEX-skærmen ved at trykke på
op/ned/venstre/højre knapperne på
fjernbetjeningen til dit TV, og afspil de
ønskede film eller stillbilleder
b Bemærk
• Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [CTRL FOR HDMI] t
[ON] (standardindstilling) for at indstille
videokameraet.
• Du skal også indstille tv'et. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
tv'et.
z Tip!
• Hvis du slukker tv'et, slukkes videokameraet
også.
46
Lagring af billeder
Billeder optages på det medie, som du har valgt i medieindstillingen (s. 22). Mediet har en
begrænset kapacitet, så du skal sørge for at gemme billeddataene på et andet eksternt medie,
f.eks. en DVD-R eller en computer.
z Tip!
• Du kan dubbe/kopiere billeder, der er optaget på harddisken, til "Memory Stick PRO Duo" med
videokameraet (s. 52).
Lagring af billeder ved hjælp af en computer
Oprettelse af en disk med et enkelt tryk (One Touch Disc Burn)
Du kan let gemme billeder fra harddisken direkte på en DVD ved at
trykke på knappen
(DISC BURN).
Lagring af billeder på en computer (Easy PC Back-up)
Optagelse/afspilning
Ved hjælp af "Picture Motion Browser" på den medfølgende CD-ROM kan du gemme de
billeder, der er optaget med videokameraet i HD (high definition) billedkvalitet eller SD
(standard definition) billedkvalitet.
Hvis det bliver nødvendigt, kan du også overføre film i HD-billedkvalitet (High Definition)
fra computeren til videokameraet. Yderligere oplysninger finder du i "PMB Guide".
Du kan gemme billeder, der er optaget med videokameraet, på
computerens harddisk.
Oprettelse af en disk med valgte billeder
Du kan gemme billeder, der er kopieret til din computer, på en disk. Du
kan også redigere disse billeder.
Se den medfølgende "Betjeningsvejledning".
Lagring af billeder ved at slutte videokameraet til andre enheder
Tilslutning med et A/V-tilslutningskabel
Du kan overføre film i SD-billedkvalitet (Standard Definition).
Tilslutning med et USB-kabel
Du kan overføre film i HD-billedkvalitet (High Definition) eller SDbilledkvalitet (Standard Definition).
Yderligere oplysninger findes på side 58.
47
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori gør det muligt at redigere
billeder på mediet. Du kan også slutte
videokameraet til andre enheder.
USB CONNECT
Gør det muligt at slutte videokameraet til en
computer, osv. med et USB-kabel.
Se "Betjeningsvejledning" for tilslutning til
computeren
TV CONNECT Guide
Videokameraet hjælper dig med at vælge
den korrekte tilslutning til din enhed (s. 40).
(OTHERS) kategori
Liste over menuelementer
DELETE
Gør det muligt at slette billeder på et medie
(s. 49).
PHOTO CAPTURE
Gør det muligt at gemme et valgt billede fra
en optaget film som et stillbillede (s. 51).
MOVIE DUB
Du kan dubbe film, der er optaget på
harddisken, til en "Memory Stick PRO
Duo" (s. 52).
PHOTO COPY
Du kan dubbe stillbilleder, der er optaget på
harddisken, til en "Memory Stick PRO
Duo" (s. 53).
EDIT
Gør det muligt at redigere billeder (s. 54).
PLAYLIST EDIT
Gør det muligt at oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 55).
PRINT
Gør det muligt at udskrive stillbilleder på
en tilsluttet PictBridge-printer (s. 60).
48
Sletning af billeder
Du kan slette billeder fra mediet med
videokameraet.
b Bemærk
• Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
• Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet, mens
du sletter billeder. Dette kan beskadige mediet.
• Undgå også at fjerne "Memory Stick PRO Duo"
under sletning af billeder fra "Memory Stick PRO
Duo".
• Når en anden enhed har indstillet
skrivebeskyttelse af billederne i "Memory Stick
PRO Duo", kan du ikke slette billederne fra
"Memory Stick PRO Duo".
4 Tryk på den film, der skal slettes.
Den valgte film markeres med .
Tryk og hold på miniaturen af filmen på
LCD-skærmen for at bekræfte filmen.
Tryk på
for at skifte til den
foregående skærm.
z Tip!
Sletning af film
Du kan frigøre plads på mediet ved at slette
billeddata på videokameraet.
Du kan kontrollere den ledige plads på
mediet med [MEDIA INFO] (s. 63).
Før du sletter en film, skal du vælge det
medie, som indeholder den film, der skal
slettes (s. 22).
5 Tryk på
t [YES] t
.
Sådan slettes alle film på én gang
Redigering
• Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
• Du kan slette et billede på afspilningsskærmen
fra
(OPTION) MENU.
• Hvis du vil slette alle billeder, der er optaget på
et medie, og gendanne pladsen på mediet, skal
det formateres (s. 64).
I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
ALL]/[
DELETE ALL] t [YES] t
[YES] t
.
Sådan slettes alle film, der er optaget
samme dag, på én gang
1 I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
by date]/[
DELETE by date].
b Bemærk
• Vigtige data bør gemmes på eksterne medier
(s. 47).
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Tryk på [
3 Tryk på [
[
DELETE].
DELETE] eller
DELETE].
DELETE by date
2 Tryk på
/ for at vælge
optagedatoen for den ønskede film, og
tryk derefter på
.
De film, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte det valgte billede. Tryk på
for at skifte til den foregående skærm.
3 Tryk på
t [YES] t
.
49
b Bemærk
• Hvis den slettede film også findes på en
afspilningsliste (s. 55), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
Sådan sletter du alle de stillbilleder,
der er optaget samme dag, på én
gang
Denne funktion kan kun bruges, når du har
valgt den indbyggede harddisk som medie.
Sletning af stillbilleder
Før du sletter et stillbillede, skal du vælge
det medie, som indeholder det stillbillede,
der skal slettes (s. 22).
1 I trin 3 skal du trykke på [
by date].
DELETE
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
DELETE by date
4 Tryk på det stillbillede, som skal
slettes.
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk og hold på stillbilledet på LCDskærmen for at bekræfte stillbilledet.
Tryk på
for at skifte til den
foregående skærm.
5 Tryk på
t [YES] t
.
Sådan slettes alle stillbilleder på én
gang
I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
50
2 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for det ønskede
stillbillede, og tryk derefter på
.
De stillbilleder, der er optaget på den
valgte dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte stillbilledet. Tryk på
for at
skifte til den foregående skærm.
3 Tryk på
t [YES] t
.
Sådan oprettes stillbilleder ud fra en film
Du kan gemme et valgt billede fra en
optaget film som et stillbillede.
Før du udfører handlingen, skal du vælge
det medie, som indeholder den film, der
skal oprettes et stillbillede ud fra (s. 22).
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO CAPTURE].
Skærmen [PHOTO CAPTURE] vises.
2 Tryk på den film, der skal bruges.
Den valgte film afspilles.
på det sted, hvor du
vil oprette et stillbillede.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
PHOTO CAPTURE
4 Tryk på
0:00:24
Tryk på
t
.
b Bemærk
• Billedstørrelsen fastsættes som følger,
afhængigt af filmens billedkvalitet:
–[
2.1M] med HD-billedkvalitet (High
Definition).
–[
0.2M] i 16:9 (bredformat) med SDbilledkvalitet (Standard Definition).
– [VGA (0.3M)] i 4:3 med SD-billedkvalitet
(Standard Definition).
• Der skal være tilstrækkelig ledig plads på det
medie, hvor stillbillederne skal gemmes.
• Stillbilledernes optagedato og -klokkeslæt bliver
den samme som filmens optagedato og klokkeslæt.
• Hvis filmen, som du opretter stillbilleder ud fra,
ikke indeholder datakoder, bliver stillbilledets
optagedato og -klokkeslæt indstillet til den dato
og det klokkeslæt, hvor stillbilledet blev oprettet
ud fra filmen.
Redigering
3 Tryk på
Sådan afsluttes oprettelse af
stillbilleder ud fra film
9999
.
Det nye stillbillede gemmes på det
medie, som du har valgt i [PHOTO
MEDIA SET] (s. 22).
Når stillbilledet er oprettet, skifter
skærmen til pause.
Sådan laves flere stillbilleder
Tryk på
, og følg derefter trin 3 til 4.
Hvis du vil oprette et stillbillede ud fra en
anden film, skal du trykke på
og følge
trin 2 til 4.
51
Sådan dubbes/kopieres stillbilleder fra en
"Memory Stick PRO Duo" med dit videokamera
Overførsel af film
2 Tryk på den filmbilledkvalitet, der
Du kan dubbe film, der er optaget på den
interne harddisk i dit videokamera, til en
"Memory Stick PRO Duo".
Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet for brug.
b Bemærk
• Når du optager en film på en "Memory Stick
PRO Duo" for første gang, skal du oprette
billeddatabasefilen ved at trykke på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] (s. 66).
• Slut videokameraet til vægkontakten med den
medfølgende AC-adapter, så videokameraet
ikke løber tør for strøm under overførslen.
z Tip!
• Den originale film slettes ikke efter overførslen.
• Alle billeder på en afspilningsliste overføres.
• De billeder, der er optaget med dette
videokamera og lagret på harddisken, kaldes
"originale".
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB].
Skærmen [MOVIE DUB] vises.
skal overføres.
[
t
DUB]: Hvis du vil
overføre film i HD-billedkvalitet (High
Definition).
[
t
DUB]: Hvis du vil
overføre film i SD-billedkvalitet
(Standard Definition).
3 Tryk på overførselstypen.
[DUB by select]: Hvis du selv vil vælge
de film, der skal overføres.
[DUB by date]: Hvis du vil overføre alle
film fra en bestemt dato.
[
DUB ALL]: Hvis du vil overføre
afspilningslister i HD-billedkvalitet
(High Definition).
[
DUB ALL]: Hvis du vil overføre
afspilningslister i SD-billedkvalitet
(Standard Definition).
Når du vælger en afspilningsliste som
overførselskilde, skal du følge
anvisningerne på skærmen for at udføre
overførslen.
4 Vælg den film, der skal overføres.
DUB
MOVIE DUB
DUB
[DUB by select]: Tryk på den film, der
skal overføres. Den valgte film
markeres med . Du kan vælge flere
film.
DUB by select
Press and hold:PREVIEW
Resterende kapacitet på
"Memory Stick PRO Duo"
52
z Tip!
• Tryk og hold på billedet på LCD-skærmen
for at bekræfte billedet. Tryk på
for at
skifte til den foregående skærm.
[DUB by date]: Vælg optagedatoen for
den film, der skal overføres, og tryk
derefter på
. Du kan kun vælge én
dato.
COPY by select
COPY by date
COPY
2 Tryk på kopieringstypen.
[COPY by select]: Hvis du selv vil
vælge de stillbilleder, skal der kopieres.
DUB by date
t [YES].
Overførslen starter.
z Tip!
3 Vælg det stillbillede, som skal
kopieres.
[COPY by select]: Tryk på det
stillbillede, som skal kopieres. Det
valgte stillbillede markeres med . Du
kan vælge flere stillbilleder.
Redigering
5 Tryk på
[COPY by date]: Hvis du vil overføre
alle stillbilleder fra en bestemt dato.
• Hvis du vil kontrollere den overførte film efter
overførslen, skal du vælge [
MEMORY
STICK]/[
MEMORY STICK] under
[MOVIE MEDIA SET] og afspille den (s. 22).
COPY
Kopiering af stillbilleder
Du kan kopiere stillbilleder fra den interne
harddisk i videokameraet til en "Memory
Stick PRO Duo".
Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet for brug.
b Bemærk
• Slut videokameraet til vægkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter, så
videokameraet ikke løber tør for strøm under
kopieringen.
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
Press and hold:PREVIEW
z Tip!
• Tryk og hold på billedet på skærmen for at
bekræfte billedet. Tryk på
for at skifte
til den foregående skærm.
[COPY by date]: Vælg optagedatoen for
det stillbillede, der skal kopieres, og
tryk derefter på
. Du kan kun vælge
én dato.
COPY by date
Skærmen [PHOTO COPY] vises.
53
Opdeling af film
4 Tryk på
t [YES].
Kopieringen starter.
z Tip!
• Hvis du vil kontrollere de overførte stillbilleder
efter kopieringen, skal du vælge [MEMORY
STICK] under [PHOTO MEDIA SET] og
afspille dem (s. 23).
Før du opdeler film, skal du vælge det
medie, som indeholder den film, der skal
opdeles (s. 22).
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal
opdeles.
Den valgte film afspilles.
4 Tryk på
på det sted, hvor du
vil opdele filmen i sekvenser.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Justerer opdelingsstedet mere nøjagtigt,
når du har valgt stedet med
Skifter til starten af den valgte film
Tryk på
for at skifte mellem
afspilning og pause.
5 Tryk på
54
t [YES] t
.
Oprettelse af en
afspilningsliste
b Bemærk
• Filmene kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
• Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet, mens
du opdeler film. Dette kan beskadige mediet.
Undgå også at fjerne "Memory Stick PRO Duo"
under opdeling af film på "Memory Stick PRO
Duo".
• Der kan være en mindre forskel mellem det sted,
hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingssted, da videokameraet vælger
opdelingsstedet i trin af et halvt sekund.
• Hvis du opdeler den originale film, sker der
også en opdeling af den film, der er føjet til
afspilningslisten.
En afspilningsliste er en liste med
miniaturer af film, som du har valgt.
De originale film ændres ikke, selvom du
redigerer eller sletter film fra
afspilningslisten.
Vælg det medie, som indeholder det
materiale, der skal bruges til oprettelse,
afspilning eller redigering af en
afspilningsliste (s. 22).
b Bemærk
• Billeder i HD-billedkvalitet (High Definition)
og SD-billedkvalitet (Standard Definition) føjes
til hver sin afspilningsliste.
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [
[
Redigering
1 Tryk på
ADD] eller
ADD].
3 Tryk på den film, der skal føjes til
afspilningslisten.
Den valgte film markeres med .
Tryk og hold på miniaturen af filmen på
LCD-skærmen for at bekræfte filmen.
Tryk på
for at skifte til den
foregående skærm.
4 Tryk på
t [YES] t
.
55
Sådan tilføjes alle film, der er optaget
samme dag, på én gang
1 I trin 2 skal du trykke på [
ADD by
date]/[
ADD by date].
Filmenes optagedatoer vises på
skærmen.
Afspilning af en afspilningsliste
Vælg det medie, som indeholder det
materiale, der skal bruges til oprettelse,
afspilning eller redigering af en
afspilningsliste (s. 22).
1 Tryk på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [PLAYLIST].
Afspilningslisten vises.
2 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for den ønskede film.
3 Tryk på
, mens den valgte
optagedato er markeret.
De film, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte det valgte billede. Tryk på
for at skifte til den foregående skærm.
4 Tryk på
t [YES] t
.
HDD
2 Tryk på den film, der skal
afspilles.
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
film til slutningen, og skærmen skifter
til afspilningsskærmen.
b Bemærk
• Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet, mens
der føjes indhold til afspilningslisten. Dette kan
beskadige mediet. Undgå også at fjerne
"Memory Stick PRO Duo" under redigering af
film på "Memory Stick PRO Duo".
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
• Du kan ikke oprette en afspilningsliste, der
indeholder både HD-billedkvalitet (High
Definition) og SD-billedkvalitet (Standard
Definition).
z Tip!
• Du kan højest føje 999 film i HD-billedkvalitet
(High Definition) eller 99 film i SDbilledkvalitet (Standard Definition) til
afspilningslisten.
• Tryk på
(OPTION) for at føje en film til
afspilningsskærmen eller til skærmen INDEX.
• Du kan kopiere afspilningslisten til en disk, som
den er, med den medfølgende software.
56
Sådan slettes unødvendige film fra
afspilningslisten
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Tryk på [
ERASE]/[
ERASE].
Hvis du vil slette alle film fra
afspilningslisten, skal du trykke på
[
ERASE ALL]/[
ERASE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
3 Vælg den film, der skal slettes fra listen.
z Tip!
• Når du vælger flere film, flyttes filmene i den
rækkefølge, de vises i på afspilningslisten.
Den valgte film markeres med
.
Tryk og hold på miniaturen af filmen på
LCD-skærmen for at bekræfte filmen.
Tryk på
for at skifte til den
foregående skærm.
4 Tryk på
t [YES] t
.
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Tryk på [
MOVE].
MOVE]/[
Redigering
Sådan ændres rækkefølgen på en
afspilningsliste
3 Vælg den film, der skal flyttes.
Den valgte film markeres med
.
Tryk og hold på miniaturen af filmen på
LCD-skærmen for at bekræfte filmen.
Tryk på
for at skifte til den
foregående skærm.
4 Tryk på
.
5 Vælg destinationen med
/
.
Linje for destination
6 Tryk på
t [YES] t
.
57
Redigering
Overførsel til andre enheder
Tilslutning med et A/V-tilslutningskabel
Du kan overføre billeder, der afspilles på videokameraet, til andre optageenheder, f.eks.
videobåndoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende AC-adapter (s. 16). Yderligere
oplysninger findes i de betjeningsvejledninger, der fulgte med de enheder, som skal tilsluttes.
Før du overfører billeder, skal du vælge det medie, som indeholder de billeder, der skal
overføres (s. 22).
b Bemærk
• Film, der er optaget i HD-billedkvalitet (High Definition), overføres i SD-billedkvalitet
(Standard Definition).
• Hvis du vil kopiere en film, der er optaget i HD-billedkvalitet (High Definition), skal du installere den
medfølgende software på computeren og kopiere billederne til en disk på computeren.
• En overførsel sker via analog dataoverførsel, og billedkvaliteten kan derfor forringes.
A/V OUT-stik
(Gul)
(Hvid)
IN
(Rød)
IN
(Gul)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
(Hvid)
VIDEO
Enheder med S VIDEO-stik
: Video-/signalflow
A A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Dit videokamera og din Handycam
Station er udstyret med et Stik til
ekstern A/V eller et A/V OUT-stik
(s. 114, 117). Slut A/Vtilslutningskablet til din Handycam
Station eller til videokameraet,
afhængigt af opsætningen.
B A/V-kabel med S VIDEO
(ekstraudstyr)
Når du tilslutter en anden enhed via
S VIDEO-stikket med et A/Vtilslutningskabel, der har et S VIDEOkabel (ekstraudstyr), kan der fremstilles
58
Videobåndtoptager eller
DVD-/HDD-optager
(Rød)
AUDIO
Enheder uden
S VIDEO-stik
billeder i højere kvalitet end det er
tilfældet med et A/V-tilslutningskabel.
Tilslut A/V-tilslutningskablets hvide og
røde stik (venstre/højre lyd) og
S VIDEO-stik (S VIDEO-kanal) med et
S VIDEO-kabel (ekstraudstyr). Det gule
stik er ikke nødvendigt. S VIDEOtilslutningen alene sender ikke lyd.
b Bemærk
• Du kan ikke overføre til optagere, der er
tilsluttet med HDMI-kabel.
• Hvis du vil skjule skærmindikatorerne (f.eks. en
tæller osv.) på den tilsluttede skærm, skal du
trykke på
(HOME) t
(SETTINGS)
t [OUTPUT SETTINGS] t [DISP
OUTPUT] t [LCD PANEL]
(standardindstilling) under HOME MENU
(s. 80). Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 76).
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videoindgangsstikket, og det røde stik (højre
kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal
sluttes til enhedens lydstik.
1 Tænd kameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
Tilslutning med et USB-kabel
Slut videokameraet til en DVD-brænder,
osv., der er kompatibel med filmoverførsel
via USB-forbindelsen, så overførslen sker
uden billedforringelse.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 16). Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
2 Sæt optagemediet i
Redigering
Indstil [TV TYPE], så indstillingen
passer til afspilningsenheden (s. 79).
5 Når overførslen er afsluttet, skal
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den til
input.
3 Slut videokameraet til
optageenheden
(videobåndoptageren eller DVD/
HDD-optager) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 1
eller et A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr) 2.
Slut videokameraet til optageenhedens
indgangsstik.
4 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
optageenheden.
1 Tænd videokameraet.
2 Tilslut videokameraets
-stik
(USB) til DVD-brænderen, osv.,
med det medfølgende USB-kabel
(s. 114).
Skærmen [USB SELECT] vises
automatisk.
STBY
USB CONNECT
PRINT
USB CONNECT
DISC BURN
USB SELECT
59
Udskrivning af
stillbilleder (PictBridge3 Tryk på [
USB CONNECT] eller
[
USB CONNECT] svarende til
det medie med den film, du
ønsker at dubbe.
4 Betjen den tilsluttede enhed, og
start optagelsen.
Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med
det udstyr, som skal tilsluttes.
5 Efter overførslen skal du trykke
på [END] t [YES] og derefter
fjerne USB-kablet.
kompatibel printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer uden at slutte
videokameraet til en computer.
Slut videokameraet til
vekselstrømsadapteren for at få strøm fra en
vægkontakt (s. 16). Tænd printeren.
Før du udskriver billedet, skal du vælge det
medie, som indeholder det stillbillede, der
skal udskrives (s. 23).
Hvis du vil udskrive stillbilleder på en
"Memory Stick PRO Duo", skal du indsætte
"Memory Stick PRO Duo" med dem i
videokameraet.
1 Slut din Handycam Station til
Bemærk
Dette videokamera optager billeder i høj
opløsning i AVCHD-format. Billeder i høj
opløsning kan kopieres til DVD-medier.
Imidlertid bør DVD medier med AVCHDbilleder ikke bruges i DVD-baserede
afspillere eller optagere, da DVDafspilleren/optageren muligvis ikke kan
skubbe medierne ud og kan slette indholdet
uden varsel. DVD-medier indeholdende
AVCHD-billeder kan afspilles på en
kompatibel Blu-ray Disc™ afspiller/
optager eller anden kompatibel enhed.
z Tip!
• Hvis du ikke får vist skærmen [USB SELECT],
skal du trykke på
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
60
vægkontakten via
vekselstrømsadapteren.
2 Sørg for, at videokameraet sidder
korrekt i din Handycam Station,
og tænd derefter videokameraet.
3 Slut
-stikket (USB) på din
Handycam Station til printeren via
USB-kablet (s. 117).
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
Sådan afsluttes udskrivningen
4 Tryk på [PRINT].
Når tilslutningen er udført, vises
(PictBridge-tilslutning) på skærmen.
Du kan vælge et stillbillede på skærmen.
5 Vælg det stillbillede, der skal
udskrives.
6 Tryk på
(OPTION), og angiv
følgende indstillinger. Tryk
derefter på
.
[COPIES]: Angiv, hvor mange
eksemplarer af stillbilledet, du vil
udskrive. Du kan angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (der
udskrives ikke dato/klokkeslæt).
[SIZE]: Vælg et papirformat.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre
indstillingen, skal du gå til trin 7.
7 Tryk på [EXEC] t [YES] t
.
på skærmen til valg af
b Bemærk
• Vi kan kun garantere for funktionen af modeller,
der er PictBridge-kompatible.
• Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med printeren.
• Følgende må ikke udføres, når
vises på
skærmen, da handlingerne muligvis ikke
udføres korrekt:
– Du må ikke dreje på knappen POWER.
– Du må ikke trykke på
(VIEW IMAGES).
– Du må ikke fjerne videokameraet fra din
Handycam Station.
– Du må ikke tage USB-kablet ud af
videokameraet, din Handycam Station eller
printeren.
– Fjerne "Memory Stick PRO Duo" fra
videokameraet under udskrivning af de
billeder, der er gemt i "Memory Stick PRO
Duo".
• Hvis printeren stopper udskrivningen, skal du
fjerne USB-kablet, slukke og tænde printeren og
begynde forfra.
• Du kan kun vælge de papirformater, der
understøttes af printeren.
• Nogle printermodeller beskærer billedernes
øverste, nederste, højre og venstre kanter. Hvis
du udskriver et stillbillede, der er optaget i 16:9format (bredformat), bliver en stor del af den
højre og venstre kant af stillbilledet muligvis
fjernet.
• Nogle printermodeller understøtter ikke
udskrivning af dato. Der henvises til printerens
betjeningsvejledning, hvis du vil have
yderligere oplysninger.
• Nedennævnte stillbilleder kan muligvis ikke
udskrives:
– Et stillbillede, der er redigeret på en
computer.
– Et stillbillede, der er optaget med andre
enheder.
– Et stillbillede, der er større end 4 MB.
– Et stillbillede, der er større end 3.680 × 2.760
pixel.
Redigering
Det valgte stillbillede markeres med .
Tryk og hold på stillbilledet på LCDskærmen for at bekræfte stillbilledet.
Tryk på
for at skifte til den
foregående skærm.
I trin 4: Tryk på
billede.
Skærmen til valg af stillbillede vises igen.
61
z Tip!
• PictBridge er en branchestandard, der er
udviklet af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer ved at slutte en
printer direkte til et digitalt videokamera eller et
digitalt stillbilledkamera, uanset model eller
producent.
• Du kan udskrive et stillbillede på billedets
afspilningsskærm fra
(OPTION) MENU.
62
Brug af optagemedier
(MANAGE MEDIA)
kategori
Kontrol af oplysninger
om et medie
Denne kategori giver dig mulighed for at
bruge en harddisk eller en "Memory Stick
PRO Duo" til forskellige formål.
Du kan kontrollere den resterende optagetid
for hver optagetilstand for det medie, som
du har valgt under [MOVIE MEDIA SET]
(s. 22), og kontrollere den anslåede ledige
og brugte plads på mediet.
b Bemærk
• Du kan ikke kontrollere oplysninger om et
medie, mens du bruger Easy Handycam.
Annuller brug af Easy Handycam (s. 28).
(MANAGE MEDIA) kategori
Liste over menuelementer
Tryk på
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MEDIA INFO].
MOVIE MEDIA SET
Den resterende optagetid for hver
optagetilstand vises.
Gør det muligt at vælge et medie til film
(s. 22).
z Tip!
• Du kan kontrollere ledig plads, osv., ved at
trykke på
nederst til højre på skærmen.
Gør det muligt at vælge et medie til
stillbilleder (s. 23).
MEDIA INFO
Gør det muligt at få vist oplysninger om et
medie, f.eks. optagetid, osv. (s. 63).
MEDIA FORMAT
Gør det muligt at formatere et medie og
gendanne ledig plads til nye optagelser
(s. 64).
REPAIR IMG.DB F.
Gør det muligt at reparere et medies
styringsoplysninger (s. 66).
Sådan skjules visningen
Tryk på
.
b Bemærk
Brug af optagemedier
PHOTO MEDIA SET
• Beregningen af plads på mediet er 1 MB =
1.048.576 byte. Brøkdele under MB medtages
ikke, når der vises pladsoplysninger for et
medie.
Den viste størrelse af hele harddisken vil være
lidt mindre end den viste størrelse nedenfor,
selvom der vises både ledig og brugt plads på
harddisken.
– HDR-SR11E:
60.000 MB
– HDR-SR12E:
120.000 MB
• På grund af filhåndteringsområdet, vises den
brugte plads ikke som 0 MB, selvom du udfører
[MEDIA FORMAT] (s. 64).
z Tip!
• Der vises kun oplysninger for det medie, der er
valgt under [MOVIE MEDIA SET]. Vælg
eventuelt et andet medie (s. 22).
63
Sletning af alle billeder (formatering)
En formatering sletter alle billeder for at
gendanne ledig plads til nye optagelser.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 16).
b Bemærk
• Hvis du vil undgå at miste vigtige billeder, skal
de gemmes (s. 47), før du udfører [MEDIA
FORMAT].
• Du må ikke fjerne vekselstrømsadapteren, mens
du udfører [MEDIA FORMAT].
Formatering af harddisken
Formatering af "Memory Stick
PRO Duo"
1 Sæt den "Memory Stick PRO
Duo", der skal formateres, i
videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [MEMORY STICK].
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [HDD].
3 Tryk på [YES] t [YES].
4 Tryk på
2 Tryk på [YES] t [YES].
3 Tryk på
vises.
64
, når [Completed.]
, når [Completed.]
vises.
b Bemærk
• Mens indikatoren ACCESS lyser, må du ikke
fjerne "Memory Stick PRO Duo" fra
videokameraet.
• Stillbilleder, der er blevet beskyttet mod
sletning på en anden enhed, slettes også.
• Følgende handlinger må ikke udføres, mens
[Executing...] vises på skærmen:
– Du må ikke bruge knappen POWER eller
andre knapper.
– Fjerne "Memory Stick PRO Duo".
Forhindring af gendannelse af dataene på
harddisken i videokameraet
[
EMPTY] gør det muligt at skrive
ligegyldige data til videokameraets
harddisk. På denne måde bliver det
vanskeligere at gendanne originale data.
Når du bortskaffer eller overdrager
videokameraet til andre, anbefales det, at du
udfører [
EMPTY].
4 Tryk på . (modlys), og hold den
nede i nogle få sekunder (s. 115).
Skærmen [
EMPTY] vises.
b Bemærk
1 Slut vekselstrømsadapteren til
videokameraets DC IN-stik og en
vægkontakt.
2 Tænd videokameraet.
3 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [HDD].
Skærmen [
5 Tryk på [YES] t [YES].
6 Tryk på
, når [Completed.]
vises.
b Bemærk
• Den aktuelle udførelsestid for [
EMPTY] er
følgende:
– HDR-SR11E:
Ca. 60 minutter
– HDR-SR12E:
Ca. 120 minutter
• Hvis du stopper en [
EMPTY], mens
[Executing...] vises, skal du sørge for at afslutte
handlingen ved at udføre [MEDIA FORMAT]
eller [
EMPTY], næste gang du bruger
videokameraet.
Brug af optagemedier
• Hvis du udfører [
EMPTY], slettes alle data.
Hvis du vil undgå at miste vigtige billeder, skal
de gemmes (s. 47), før du udfører
[
EMPTY].
• Du kan ikke udføre [
EMPTY], medmindre
du sætter vekselstrømsadapteren i en
vægkontakt.
• Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapteren. Du må ikke fjerne
vekselstrømsadapteren under handlingen.
• Videokameraet må ikke udsættes for vibrationer
eller stød, mens der udføres [
EMPTY].
FORMAT] vises.
65
Reparation af billeddatabasefilen
Denne funktion kontrollerer
styringsoplysningerne og konsistensen af
film og stillbilleder på et medie og reparerer
eventuelle uoverensstemmelser.
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] t [HDD]
eller [MEMORY STICK].
Do you want to check the Image Database File?
YES
NO
REPAIR IMG.DB F.
2 Tryk på [YES].
Filen med styringsoplysninger
kontrolleres. Tryk på
, og afslut
kontrollen af filen med
styringsoplysninger, hvis der ikke
findes uoverensstemmelser.
3 Tryk på [YES].
4 Tryk på
, når [Completed.]
vises.
b Bemærk
• Du må ikke udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og du må ikke fjerne
vekselstrømsadapteren eller batteriet under
handlingen.
66
• Mens billeddatabasefilen i "Memory Stick PRO
Duo" repareres, må du ikke fjerne "Memory
Stick PRO Duo".
• Billeddatabasefilerne på harddisken og
"Memory Stick PRO Duo" repareres separat.
Tilpasning af videokameraet
Brug af kategorien
HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
(SETTINGS) under
3 Tryk på det ønskede
opsætningselement.
Brug af HOME MENU
Tryk på
/ for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
1 Tænd videokameraet, og tryk
derefter på
STBY
REC MODE
(HOME).
1/4
(HOME)
AUDIO MODE
AE SHIFT
WB SHIFT
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
MOVIE SETTINGS
4 Tryk på det ønskede element.
Tryk på
/ for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
(HOME)
STBY
(SETTINGS) kategori
5 Rediger indstillingen, og tryk
2 Tryk på
(SETTINGS).
derefter på
.
Tilpasning af videokameraet
REC MODE
For setting the quality of movies.
67
Liste over elementer i
kategorien
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (s. 69)
Side
ZEBRA
72
FLASH MODE*
72
FLASH LEVEL
73
Element
Side
REDEYE REDUC
73
REC MODE
69
DIAL SETTING
73
AUDIO MODE
70
FACE DETECTION
73
AE SHIFT
70
CONVERSION LENS
74
WB SHIFT
70
NIGHTSHOT LIGHT
70
WIDE SELECT
70
DIGITAL ZOOM
71
STEADYSHOT
71
AUTO SLW SHUTTR
71
X.V.COLOR
71
GUIDEFRAME
71
ZEBRA
72
Element
Side
72
VOLUME*
78
72
BEEP*
78
72
LCD BRIGHT
78
73
LCD BL LEVEL
78
73
LCD COLOR
78
DIAL SETTING
73
VF B.LIGHT
78
FACE DETECTION
73
REMAINING SET
SUB-T DATE
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
INDEX SET*
73
CONVERSION LENS
76
PHOTO SETTINGS (s. 74)
Element
IMAGE SIZE*
68
Element
Side
74
VIEW IMAGES SET (s. 76)
Element
Side
DATA CODE
76
DISPLAY
77
SOUND/DISP SET** (s. 78)
OUTPUT SETTINGS (s. 79)
Element
Side
TV TYPE
79
DISP OUTPUT
80
COMPONENT
80
CLOCK/
LANG (s. 80)
FILE NO.
75
AE SHIFT
70
Element
Side
WB SHIFT
70
CLOCK SET*
20
NIGHTSHOT LIGHT
70
AREA SET
80
STEADYSHOT
71
SUMMERTIME
80
GUIDEFRAME
71
LANGUAGE SET*
80
MOVIE SETTINGS
(elementer til optagelse af film)
GENERAL SET (s. 81)
Element
Side
DEMO MODE
81
REC LAMP
81
CALIBRATION
111
A.SHUT OFF
81
QUICK ON STBY
81
REMOTE CTRL
81
DROP SENSOR
82
CTRL FOR HDMI
82
* Du kan også indstille disse elementer, mens du
bruger Easy Handycam (s. 25).
** Dette menunavn ændres til [SOUND
SETTINGS], når du bruger Easy Handycam.
Tryk på 1 og derefter 2.
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
Sådan indstilles
(HOME MENU) t side 67
(OPTION MENU) t side 83
Standardindstillingerne er markeret med B.
REC MODE
(optagetilstand)
HD FH (
)
Gør det muligt at optage i højeste kvalitet
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
Gør det muligt at optage i høj kvalitet
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
)
Tilpasning af videokameraet
Dette element gør det muligt at vælge et af
fire niveauer som optagetilstand til
optagelse af film i HD-billedkvalitet (High
Definition).
Gør det muligt at optage i standardkvalitet
(AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
)
Gør det muligt at øge optagetiden (Long
Play) (AVC HD 5M (LP)).
Du kan vælge et af tre niveauer som
optagetilstand til optagelse af en film i SDbilledkvalitet (Standard Definition).
SD HQ (
)
Gør det muligt at optage i høj kvalitet
(SD 9M (HQ)).
69
B SD SP (
)
Gør det muligt at optage i standardkvalitet
(SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Gør det muligt at øge optagetiden (Long
Play) (SD 3M (LP)).
b Bemærk
• Hvis du optager i LP-tilstand, kan det forringe
filmkvaliteten eller sløre hurtige bevægelser
under afspilning.
• Yderligere oplysninger om den forventede
optagetid for hver optagetilstand findes på side
11 og 24.
• Du kan vælge [REC MODE] for hvert medie.
AUDIO MODE
B 5.1ch SURROUND (
)
Gør det muligt at optage lyd i 5,1-kanals
surround.
)
Gør det muligt at optage i 2-kanals stereo.
b Bemærk
vises kort, uanset indstillingen, når du
afspiller film, der er optaget med indstillingen
[RECORD SOUND] indstillet til [OFF] under
[SMTH SLW REC].
AE SHIFT
Vælg [ON] for at justere eksponeringen
med
(mørk)/
(lys).
og
indstillingsværdien vises på skærmen
(standardindstillingen er [OFF]).
z Tip!
• Tryk på
, hvis motivet er hvidt eller
baggrundsbelysningen er lys, eller tryk på
, hvis motivet er sort, eller lyset er svagt.
• Du kan justere det automatiske
eksponeringsforhold til lysere eller mørkere, når
[EXPOSURE] er indstillet til [AUTO].
70
Vælg [ON] for at justere hvidbalancen til
den ønskede indstilling ved hjælp af
/
.
og indstillingsværdien vises på
skærmen (standardindstillingen er [OFF]).
• Når hvidbalancen indstilles til en lavere værdi,
vises billedet blåligt, og når den indstilles til en
højere værdi, vises billedet rødligt.
• Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAM CTRL-drejeknappen (s. 34).
NIGHTSHOT LIGHT
Dette element gør det muligt at ændre det
lydformat, der skal bruges til optagelsen.
•
WB SHIFT (Hvidbalanceskift)
z Tip!
z Tip!
2ch STEREO (
• Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAM CTRL-drejeknappen (s. 34).
Dette element gør det muligt at optage
tydelige billeder ved at indstille
[NIGHTSHOT LIGHT], der bruger
infrarødt lys (usynligt), til [ON], når du
optager med NightShot (s. 32) eller
[SUPER NIGHTSHOT] (s. 88).
b Bemærk
• Du må ikke blokere den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande (s. 32).
• Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr).
• Den maksimale optageafstand med
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 m.
WIDE SELECT
Dette element gør det muligt at vælge
formatforhold for det tilsluttede tv, når du
optager i SD-billedkvalitet (Standard
Definition). Yderligere oplysninger findes i
den betjeningsvejledning, der fulgte med
tv'et.
B 16:9 WIDE
Gør det muligt at optage billeder til
fuldskærmsvisning på et 16:9-tv
(widescreen).
4:3 (
)
Gør det muligt at optage billeder til
fuldskærmsvisning på et 4:3-tv.
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk langsom
lukker)
Dette element gør det muligt automatisk at
reducere lukkerhastigheden til 1/25 sekund,
når der optages i mørke
(standardindstillingen er [ON]).
b Bemærk
• Indstil [TV TYPE] korrekt, så det passer til det
tv, der skal bruges til afspilningen (s. 79).
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomforhold,
hvis du vil zoome til et forhold større end
12 × under optagelse. Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du bruger
digital zoom.
B OFF
Der udføres op til 12 × optisk zoom.
Dette element gør det muligt at vælge [ON]
for at få et bredere farvespektrum. På denne
måde opnås en mere naturlig gengivelse af
forskellige farver, f.eks. blomsternes
strålende farver og havets turkisblå vand.
b Bemærk
• Indstil [X.V.COLOR] til [ON], når det optagede
indhold afspilles på et x.v.Color-kompatibelt tv.
• Hvis en film, der er optaget med denne funktion
indstillet til [ON], afspilles på et ikke-x.v.Colorkompatibelt tv, gengives farverne muligvis ikke
korrekt.
• [X.V.COLOR] kan ikke indstilles til [ON] i
følgende tilfælde:
– Mens der optages i SD-billedkvalitet
(Standard Definition).
– Mens der optages film.
z Tip!
• LCD-skærmen er kompatibel med x.v.Color.
24 ×
Der udføres op til 12 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 24 × digital zoom.
150 ×
Der udføres op til 12 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 150 × digital zoom.
STEADYSHOT
Dette element gør det muligt at kompensere
for kamerarystelser (standardindstillingen
er [ON]). Indstil [STEADYSHOT] til
[OFF] ( ), når du bruger kamerastativ
(ekstraudstyr), da det giver et mere naturligt
billede.
Tilpasning af videokameraet
Den højre del af bjælken viser digital
zoom. Zoomområdet vises, når du vælger
zoomforholdet.
X.V.COLOR
GUIDEFRAME
Dette element gør det muligt at få vist
billedet og kontrollere, om motivet er
vandret eller lodret ved at indstille
[GUIDEFRAME] til [ON].
Rammen kommer ikke med på billedet.
Tryk på DISP/BATT INFO for at få
rammen til at forsvinde
(standardindstillingen er [OFF]).
71
z Tip!
• Placer motivet i rammens kryds for at opnå en
velbalanceret komposition.
• Den ydre ramme på [GUIDEFRAME] viser
visningsområdet på et TV, der ikke er
kompatibelt med full pixel visning.
– Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at aktivere eller deaktivere indikatoren,
mens indikatoren
(film) lyser.
– Når du vælger en filmoptagetilstand
under HOME MENU.
b Bemærk
ZEBRA
Dette element gør det muligt at få vist
diagonalstriber på de steder på skærmen,
hvor lysstyrken er forudindstillet.
Dette er en nyttig rettesnor, når lysstyrken
skal justeres. Når du ændrer
standardindstillingen, vises .
Zebramønstret kommer ikke med på
optagelsen.
B OFF
Zebramønstret skjules.
70
Zebramønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 70 IRE.
100
Zebramønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 100 IRE eller
derover.
b Bemærk
• Dele af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller derover, kan blive vist overeksponeret.
z Tip!
• IRE angiver skærmens lysstyrke.
REMAINING SET
B ON
Gør det muligt altid at få vist den
resterende plads på et medie.
AUTO
Gør det muligt at få vist den resterende
optagetid til film i ca. 8 sekunder i
følgende situationer:
– Når videokameraet registrerer den
resterende mediekapacitet, mens
indikatoren
(film) lyser.
72
• Når den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, vises indikatoren konstant på
skærmen.
SUB-T DATE (undertekst
og dato)
Dette element kan indstilles til [ON]
(standardindstilling) for at få vist
optagedato og -klokkeslæt under afspilning
af et billede fra videokameraet på enheder,
der understøtter visning af undertekster.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til visningsenheden.
b Bemærk
• Billeder, der er optaget i HD-billedkvalitet
(High Definition), kan kun afspilles på
AVCHD-kompatible enheder.
• [SUB-T DATE] kan ikke vælges i forbindelse
med SD-billedkvalitet (Standard Definition).
FLASH MODE
Dette element gør det muligt at vælge
blitzindstilling til stillbilleder, der optages
med den indbyggede blitz eller en ekstern
blitz (ekstraudstyr), som er kompatibel med
videokameraet.
B AUTO
Gør det muligt at aktivere blitz i alle
situationer med utilstrækkelig belysning.
ON ( )
Gør det muligt altid at bruge blitz,
uafhængigt af belysningen.
OFF (
)
Gør det muligt at optage uden blitz.
b Bemærk
• Den anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er ca. 0,3 til 2,5 m.
• Fjern alt støv fra blitzens overflade, før den
tages i brug. Effekten af blitzen kan forringes,
hvis den er blevet misfarvet af varme eller støv.
• Indikatoren /CHG (opladning) blinker, når
blitzen lades op, og lyser konstant, når batteriet
er ladet op.
• Blitzen er muligvis ikke effektiv, når den bruges
i lyse omgivelser, f.eks. hvis du optager et motiv
i modlys.
FLASH LEVEL
FACE DETECTION
Dette element registrerer ansigter og
indstiller automatisk fokus, farve og
eksponering. Optimerer også billedet af
ansigtet.
B ON (
)
Gør det muligt at registrere et ansigt og
viser en ramme omkring det. Billedet af
det registrerede ansigt optimeres
automatisk.
Ramme til registrering af ansigt
REC
Dette element gør det muligt at bruge den
indbyggede blitz eller en ekstern blitz
(ekstraudstyr), som er kompatibel med
videokameraet.
HIGH(
)
Gør blitzen kraftigere.
Dette mærke angiver
registrering af ansigt
LOW(
)
Gør blitzen mindre kraftig.
REDEYE REDUC
Dette element gør det muligt at optage
stillbilleder med den indbyggede blitz eller
en ekstern blitz (ekstraudstyr), som er
kompatibel med videokameraet.
Når du indstiller [REDEYE REDUC] til
[ON], skal du indstille [FLASH MODE] til
[AUTO] eller [ON].
vises. Du kan
forhindre røde øjne ved at aktivere
forblitzen før optagelse.
ON[NO FRAMES] (
)
Gør det muligt at registrere et ansigt uden
at det vises i en ramme. Billedet af det
registrerede ansigt optimeres automatisk.
OFF
Gør det muligt at deaktivere brug af
[FACE DETECTION].
b Bemærk
• Ansigterne registreres muligvis ikke, afhængigt
af optageforholdene.
• [FACE DETECTION] virker muligvis ikke
korrekt, afhængigt af optageforholdene. I dette
tilfælde skal du indstille [FACE DETECTION]
til [OFF].
Tilpasning af videokameraet
B NORMAL( )
b Bemærk
• Reduktion af røde øjne giver muligvis ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
DIAL SETTING
INDEX SET
Dette element gør det muligt at søge
automatisk efter ansigter og åbne skærmen
[Face Index] (s. 37). Standardindstillingen
er [ON].
Du kan vælge et punkt, du ønsker at
indstille via CAM CTRL-knappen.
Yderligere oplysninger findes på side 34.
73
PHOTO SETTINGS
(elementer til optagelse af stillbilleder)
Ansigtsikoner og deres betydning
: Dette ikon vises, når elementet er
indstillet til [ON].
: Dette ikon blinker, når videokameraet
registrerer et ansigt. Ikonet holder op med
at blinke, når ansigtet gemmes under
[Face Index].
: Dette ikon vises, når et ansigt ikke
kan gemmes under [Face Index].*
* Antallet af ansigter, der kan registreres, er
begrænset.
Tryk på 1 og derefter 2.
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
Sådan indstilles
CONVERSION LENS
Dette element gør det muligt at bruge en
forsatslinse (ekstraudstyr) og optage med
optimal kompensation for kamerarystelser
for hvert objektiv.
Vælg mellem [WIDE CONVERSION]
( ) og [TELE CONVERSION] ( ).
Standardindstillingen er [OFF].
(HOME MENU) t side 67
(OPTION MENU) t side 83
Standardindstillingerne er markeret med B.
IMAGE SIZE
B 10.2M (
10.2M )
Optag stillbilleder i den højeste kvalitet
(3.680 × 2.760).
7.6M (
7.6M )
Optag stillbilleder i den højeste kvalitet i
formatet 16:9 (bredformat)
(3.680 × 2.070).
6.1M (
6.1M )
Optager stillbilleder tydeligt
(2.848 × 2.136).
1.9M (
)
Gør det muligt at optage stillbilleder i
forholdsvis tydelig kvalitet
(1.600 × 1.200).
VGA (0.3M) (
)
Gør det muligt at optage det maksimale
antal stillbilleder (640 × 480).
b Bemærk
• Det valgte billedformat bruges, mens
indikatoren
(stillbilleder) lyser.
74
Kapacitet for din "Memory Stick PRO
Duo" og det antal billeder, der kan
optages (Enhed: antal billeder)*
Når knappen POWER er indstillet til
(stillbilleder)
10.2M
3680 × 2760
10.2M
1 GB
230
2 GB
475
4 GB
930
8 GB
1900
* Det viste antal stillbilleder gælder
videokameraets største billedformat. Det
faktiske antal stillbilleder vises på LCDskærmen under optagelsen (s. 120).
b Bemærk
z Tip!
• Du kan bruge en "Memory Stick Duo" med en
kapacitet på under 1 GB til optagelse af
stillbilleder.
B SERIES
Denne indstilling tildeler filnumre i
kronologisk rækkefølge, selvom du har
udskiftet din "Memory Stick PRO Duo".
Filnumrene nulstilles, når der oprettes en
ny mappe, eller når optagemappen
udskiftes med en anden.
RESET
Gør det muligt at tildele filnumre i
fortløbende rækkefølge efter det højeste
filnummer på det aktuelle medie.
AE SHIFT
Se side 70.
WB SHIFT (Hvidbalanceskift)
Se side 70.
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 70.
STEADYSHOT
Se side 71.
GUIDEFRAME
Tilpasning af videokameraet
• Når du bruger "Memory Stick PRO Duo"
fremstillet af Sony Corporation. Det antal
stillbilleder, der kan optages, kan variere
afhængigt af optageforholdene eller typen af
"Memory Stick".
• Harddisken kan indeholde op til 9.999
stillbilleder.
• Det enestående pixel-array i Sony's ClearVid
CMOS Sensor og billedbehandlingssystem
(BIONZ) gør det muligt at optage billeder
svarende til de beskrevne størrelser.
FILE NO. (filnummer)
Se side 71.
ZEBRA
Se side 72.
FLASH MODE
Se side 72.
FLASH LEVEL
Se side 73.
75
VIEW IMAGES SET
(elementer til tilpasning af visningen)
REDEYE REDUC
Se side 73.
DIAL SETTING
Se side 73.
FACE DETECTION
Se side 73.
CONVERSION LENS
Tryk på 1 og derefter 2.
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
Sådan indstilles
(HOME MENU) t side 67
(OPTION MENU) t side 83
Se side 74.
Standardindstillingerne er markeret med B.
DATA CODE
Dette element gør det muligt under
afspilning at få vist oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
B OFF
Gør det muligt at skjule datakoderne.
DATE/TIME
Gør det muligt at få vist dato og
klokkeslæt.
CAMERA DATA
Gør det muligt at få vist
kameraindstillinger.
DATE/TIME
A Dato
B Klokkeslæt
76
CAMERA DATA
B ZOOM LINK
Gør det muligt at ændre antallet af viste
miniaturer (6 eller 12) med power zoomknappen på videokameraet.*
Film
6IMAGES
Gør det muligt at få vist 6
miniaturebilleder.
12IMAGES
Gør det muligt at få vist 12
miniaturebilleder.
Stillbilleder
10.2M
z Tip!
•
vises for et billede, der er optaget med blitz.
• Datakoden vises på tv-skærmen, hvis du slutter
videokameraet til et tv.
• Hver gang du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen, ændres visningen som følger:
[DATE/TIME] t [CAMERA DATA] t
[OFF] (skjules).
• [--:--:--] vises, afhængigt af mediets tilstand.
Tilpasning af videokameraet
C SteadyShot slået fra
D Lysstyrke
E Hvidbalance
F Gain
G Lukkerhastighed
H Blændeværdi
I Eksponering
* Du kan også betjene zoomknapperne på
LCD-rammen eller med fjernbetjeningen.
DISPLAY
Dette element gør det muligt at vælge det
antal miniaturer, som vises på skærmen
VISUAL INDEX.
Yderligere beskrivelse af Miniature findes i
ordlisten (s. 123).
77
SOUND/DISP SET
(elementer til indstilling af lyd og skærm)
LCD BL LEVEL
(baggrundsbelysning på
LCD-skærm)
Gør det muligt at justere lysstyrken for
LCD-skærmens baggrundsbelysning.
Tryk på 1 og derefter 2.
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
Sådan indstilles
(HOME MENU) t side 67
(OPTION MENU) t side 83
b Bemærk
Standardindstillingerne er markeret med B.
VOLUME
Gør det muligt at indstille lyden ved at
trykke på
/
(s. 37).
BEEP
• [BRIGHT] vælges automatisk, når du slutter
videokameraet til en vægkontakt med den
medfølgende vekselstrømsadapter.
• Når du vælger [BRIGHT], forbruges der en
smule mere batteri under optagelsen.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet,
så bagsiden vender ind mod videokameraet,
skifter indstillingen automatisk til [NORMAL].
z Tip!
B ON
Gør det muligt at få afspillet en
betjeningslyd, når du starter/stopper en
optagelse eller bruger berøringspanelet.
OFF
Gør det muligt at annullere afspilning af
betjeningslyd.
LCD BRIGHT
1 Juster lysstyrken med
• Denne justering påvirker på ingen måde de
optagede billeder.
LCD COLOR
Dette element gør det muligt at justere
farven på LCD-skærmen med
/
Lav intensitet
Dette element gør det muligt at justere
lysstyrken på LCD-skærmen med
/
.
2 Tryk på
B NORMAL
/
Høj intensitet
z Tip!
• Denne justering påvirker på ingen måde de
optagede billeder.
.
.
z Tip!
• Denne justering påvirker på ingen måde de
optagede billeder.
VF B.LIGHT
Gør det muligt at justere søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør søgerskærmen
lysere.
78
.
OUTPUT SETTINGS
(elementer for tilslutning af andre
enheder)
b Bemærk
• Når videobåndoptageren sluttes til eksterne
strømkilder, vælges indstillingen [BRIGHT]
automatisk.
• Når du vælger [BRIGHT], forbruges der en
smule mere batteri under optagelsen.
z Tip!
• Denne justering påvirker på ingen måde de
optagede billeder.
Tryk på 1 og derefter 2.
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
Sådan indstilles
(HOME MENU) t side 67
(OPTION MENU) t side 83
Standardindstillingerne er markeret med B.
TV TYPE
B 16:9
Gør det muligt at få vist billederne på et
16:9-tv (widescreen).
Billeder i 16:9Billeder i 4:3format (bredformat) format
Tilpasning af videokameraet
Dette element gør det muligt at konvertere
signalet, afhængigt af det tv, der er tilsluttet,
når der afspilles billeder. De optagede
billeder afspilles som følger.
4:3
Gør det muligt at få vist billederne på et
4:3-standard-tv.
Billeder i 16:9Billeder i 4:3format (bredformat) format
b Bemærk
• Formatforholdet for billeder, der optages i HDbilledkvalitet (High Definition), er 16:9.
79
CLOCK/ LANG
(elementer til indstilling af ur og sprog)
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden i
søgeren og på LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden i
søgeren, på TV-skærmen og på LCDskærmen.
COMPONENT
Dette element gør det muligt at vælge
[COMPONENT], når du slutter
videokameraet til et tv med
komponentindgangsstik.
576i
Gør det muligt at slutte videokameraet til
et tv med komponentindgangsstik.
B 1080i/576i
Gør det muligt at slutte videokameraet til
et tv med komponentindgangsstik, der
understøtter 1080i-signaler.
Tryk på 1 og derefter 2.
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
Sådan indstilles
(HOME MENU) t side 67
(OPTION MENU) t side 83
CLOCK SET
Se side 20.
AREA SET
Dette element gør det muligt at indstille en
tidsforskel uden at stoppe uret.
Angiv dit lokalområde med
/ , når du
bruger videokameraet i andre tidszoner.
Yderligere oplysninger om "Tidszoner"
findes på side 105.
SUMMERTIME
Dette element gør det muligt at ændre
indstilling uden at stoppe uret.
Indstil til [ON] for at stille uret 1 time frem.
LANGUAGE SET
Dette element gør det muligt at vælge det
sprog, der skal bruges på LCD-skærmen.
z Tip!
• Videokameraet kan indstilles til
[ENG[SIMP]] (forenklet engelsk), hvis du
ikke kan finde dit modersmål blandt
indstillingerne.
80
GENERAL SET
(andre opsætningselementer)
CALIBRATION
Se side 111.
A.SHUT OFF
(automatisk slukning)
Tryk på 1 og derefter 2.
Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
Sådan indstilles
(HOME MENU) t side 67
(OPTION MENU) t side 83
Standardindstillingerne er markeret med B.
DEMO MODE
z Tip!
• Demoen afbrydes i følgende situationer:
– Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO.
– Når du trykker på skærmen, mens demoen
kører (demoen starter igen efter ca. 10
minutter).
– Når du indstiller knappen POWER til
(stillbilleder).
– Når du trykker på
(HOME) eller
(VIEW IMAGES).
REC LAMP (indikator for
optagelse)
Gør det muligt at se, når videokameraet er i
gang med en optagelse, idet der er lys i
indikatoren for optagelse, der findes foran
på videokameraet (standardindstillingen er
[ON]).
Gør det muligt at få slukket videokameraet
automatisk, når det har været inaktivt i ca.
5 minutter.
NEVER
Gør det muligt at undgå en automatisk
slukning af videokameraet.
b Bemærk
• Når du slutter videokameraet til en vægkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk til
[NEVER].
QUICK ON STBY (hurtig
standby)
Dette element gør det muligt at angive, hvor
længe videokameraet skal være tændt, før
det skifter til dvaletilstand (s. 32).
Standardindstillingen er [10min].
b Bemærk
• [A.SHUT OFF] kan ikke bruges i dvaletilstand.
REMOTE CTRL
(fjernbetjening)
Tilpasning af videokameraet
Gør det muligt at vælge
standardindstillingen [ON], så du kan få
vist en demo i ca. 10 minutter, efter at du
har indstillet knappen POWER til
(film).
B 5 min
Gør det muligt at bruge den medfølgende
fjernbetjening (s. 118).
Standardindstillingen er [ON].
z Tip!
• Indstil elementet til [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på signaler fra en anden
videobåndoptagers fjernbetjening.
81
DROP SENSOR
Dette element er som standard indstillet til
[ON], og faldsensoren registrerer dermed,
hvis videokameraet bliver tabt og
deaktiverer en igangværende optagelse og
afspilning for at beskytte den indbyggede
harddisk. Når videokameraet tabes,
vises .
b Bemærk
• Indstil faldsensoren til [ON], når du bruger
videokameraet. Ellers kan det beskadige den
indbyggede harddisk, hvis du taber
videokameraet.
• Faldsensoren aktiveres i situationer, hvor der
registreres manglende tyngdekraft. Når du
optager billeder under aktiviteter som
rutsjebaneture eller faldskærmsudspring, skal du
indstille [DROP SENSOR] til [OFF] (
) for
at deaktivere faldsensoren.
CTRL FOR HDMI
(betjening til HDMI)
Gør det muligt at starte en afspilning med
tv'ets fjernbetjening ved at slutte
videokameraet til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv med HDMI-kablet (s. 45).
Standardindstillingen er [ON].
82
Aktivering af funktioner fra
(OPTION) MENU vises som et pop opvindue på samme måde som det er tilfældet,
når du højreklikker med musen på en
computer.
De tilgængelige funktioner vises.
Brug af OPTION MENU
1 Tryk på
(OPTION) på skærmen,
mens du bruger videokameraet.
OPTION MENU
3 Rediger indstillingen, og tryk
derefter på
.
b Bemærk
• De faner og elementer, der vises på skærmen,
afhænger af videokameraets optage-/
afspilningsstatus på det pågældende tidspunkt.
• Visse elementer vises uden fane.
•
(OPTION) MENU understøttes ikke, når du
bruger Easy Handycam.
(OPTION)
2 Tryk på det ønskede element.
Tilpasning af videokameraet
Tap
Hvis du ikke kan finde det ønskede
element, skal du trykke på en anden
fane for at skifte side.
Hvis du ikke kan finde elementet nogen
steder, kan funktionen ikke bruges i den
aktuelle situation.
83
Elementer til optagelse i
OPTION MENU
Element
*
Visning af elementer under
OPTION MENU
Side
Fanen
Element
*
Side
Fanen
FOCUS
–
85
DELETE
a
49
SPOT FOCUS
–
85
DELETE by date
a
49
TELE MACRO
–
85
DELETE ALL
a
49
EXPOSURE
–
86
SPOT METER
–
86
Fanen
AE SHIFT
a
70
DIVIDE
a
54
SCENE SELECTION
–
86
ERASE ALL
a
56
WHITE BAL.
–
87
MOVE
a
57
WB SHIFT
a
70
COLOR SLOW SHTR
–
88
SUPER NIGHTSHOT
–
88
-- (den viste fane afhænger af
situationen/ingen fane)
ADD**
a
56
Fanen
ADD**
a
56
FADER
88
ADD by date**
a
56
89
ADD by date**
a
56
PRINT
a
60
SLIDE SHOW
–
39
Fanen
VOLUME
a
78
REC MODE
69
DATA CODE
a
76
89
SLIDE SHOW SET
–
39
89
ADD
a
55
74
ADD
a
55
90
ADD by date
a
56
72
ADD by date
a
56
33
COPIES
–
60
33
DATE/TIME
–
60
SIZE
–
60
ERASE
a
56
D.EFFECT
PICT.EFFECT
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
–
–
–
a
–
–
a
–
a
–
–
89
* Disse elementer findes også under HOME
MENU.
* Disse elementer findes også under HOME
MENU.
** Elementer, der også findes under HOME
MENU, men under andet navn.
84
Funktioner, der indstilles under
MENU
Nedenfor beskrives elementer, der kun kan
indstilles under
(OPTION) MENU.
Standardindstillingerne er markeret med B.
OPTION
– Når fokustilstanden ændres fra automatisk til
manuel.
– Når der indstilles fokus manuelt.
• Du kan også fokusere manuelt ved hjælp af
CAM CTRL-drejeknappen (s. 34).
FOCUS
Dette element gør det muligt at indstille
fokus manuelt. Denne funktion kan også
bruges til at indstille fokus på et bestemt
motiv.
SPOT FOCUS
Dette element gør det muligt at vælge og
indstille brændpunktet for at rette det mod
et motiv, der ikke er midt på skærmen.
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t
i trin 1 for at
indstille fokuseringen automatisk.
b Bemærk
b Bemærk
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip!
• Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved at
flytte power zoom-knappen mod T (telefoto).
Flyt derefter knappen mod W (vidvinkel) for at
indstille zoomforholdet til optagelse. Når du vil
optage et motiv, der er tættere på, skal du flytte
power zoom-knappen mod W (vidvinkel) og
derefter indstille fokus.
• Oplysninger om brændviddeafstanden (den
afstand fra hvilken, der indstilles fokus på
motivet, hvis det er mørkt og svært at indstille
fokus) vises i følgende tilfælde i nogle få
sekunder (oplysningerne vises ikke korrekt, hvis
du bruger forsatslinse (ekstraudstyr)):
Tryk på [AUTO] t [END] i trin 1 for at
indstille fokus manuelt.
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
Dette element gør det muligt at lave
optagelser af små motiver, f.eks. blomster
eller insekter. Du kan sløre baggrunden, så
motivet fremstår tydeligere.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 31) automatisk til
toppen af T (Telephoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand, ned til ca. 47 cm.
Tilpasning af videokameraet
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
3 Tryk på
.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (Wsiden) for at annullere.
85
b Bemærk
• Når der optages et motiv langt væk, kan det
være svært og tidskrævende at indstille fokus.
• Du skal indstille fokus manuelt ([FOCUS],
s. 85), når det er svært at opnå automatisk
indstilling af fokus.
EXPOSURE
Dette element gør det muligt at indstille
lysstyrken for et billede manuelt. Juster
lysstyrken, når motivet er for lyst eller for
mørkt.
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
2 Tryk på [END].
Hvis du vil skifte til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
[END] i trin 1.
b Bemærk
• Hvis du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
SCENE SELECTION
Dette element gør det muligt at optage
billeder i forskellige situationer.
B AUTO
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
Hvis du skifte til automatisk eksponering,
skal du trykke på [AUTO] t
i trin 1.
Denne indstilling lader videokameraet
angive indstillingerne automatisk uden
brug af [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* (
)
Denne indstilling gør det muligt at gengive
den begyndende mørke stemning fra
omgivelserne ved optagelse i tusmørke.
z Tip!
• Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAM CTRL-drejeknappen (s. 34).
SPOT METER (fleksibel
spotmåler)
Dette element gør det muligt at justere og
fastsætte eksponeringen for motivet, så det
optages med en passende lysstyrke, selvom
der er stor kontrast mellem motivet og
baggrunden, f.eks. motiver, der er badet i
projektørlys på en scene.
86
TWILIGHT PORT. (
)
Denne indstilling gør det muligt at tage
billeder af et motiv, der står i forgrunden,
og samtidig gengive aftenstemningen.
CANDLE ( )
Denne indstilling gør det muligt at gengive
den nedtonede belysning i situationer, hvor
der bruges levende lys.
SUNRISE&SUNSET* (
)
SNOW** (
Denne indstilling gør det muligt at gengive
stemningen ved optagelse af solnedgange
eller solopgange.
FIREWORKS* (
)
Denne indstilling gør det muligt at tage
billeder af et fyrværkeri i al sin pragt.
)
Denne indstilling gør det muligt at tage
billeder af hvide landskaber.
* Indstillet til kun at fokusere på motiver, der
er langt væk.
** Indstillet til ikke at fokusere på motiver, der
er tæt på.
b Bemærk
LANDSCAPE*(
)
Denne indstilling gør det muligt at tage
tydelige billeder af motiver, der er langt
væk. Indstillingen forhindrer også, at
videokameraet indstiller fokus på
vinduesglas eller -metal, der er mellem
videokameraet og motivet.
• Hvis du vælger [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.].
• Selv om du vælger [TWILIGHT PORT.], mens
indikatoren
(stillbilleder) lyser, ændres
indstillingen til [AUTO], når indikatoren
(film) lyser.
WHITE BAL.
(hvidbalance)
PORTRAIT (blødt portræt) (
)
Denne indstilling gør det muligt at
fremhæve motiver, f.eks. personer eller
blomster, samtidig med, at der dannes en
blød baggrund.
B AUTO
Gør det muligt at få hvidbalancen justeret
automatisk.
OUTDOOR (
)
Gør det muligt at få hvidbalancen justeret,
så den passer til følgende optageforhold:
SPOTLIGHT**(
)
Denne indstilling forhindrer, at personerne
ser meget blege ud i ansigtet, når
motiverne er stærkt oplyste.
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
Tilpasning af videokameraet
Dette element gør det muligt at justere
farvebalancen til optagemiljøets lysstyrke.
INDOOR (n)
Gør det muligt at få hvidbalancen justeret,
så den passer til følgende optageforhold:
BEACH** (
)
Denne indstilling gør det muligt at gengive
den levende blå farve fra et hav eller en sø.
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte pærer
87
ONE PUSH (
)
Gør det muligt at få hvidbalancen justeret i
forhold til de omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, så skærmen vises
med samme lysforhold, som motivet
skal optages under.
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
b Bemærk
• Indstil [WHITE BAL.] til [AUTO], eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide lysstofrør
eller lysstofrør, der giver et køligt skær.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsætte
med at indramme hvide motiver, mens
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis du ikke kan indstille
[ONE PUSH].
• Hvis
bliver ved med at blinke, selvom du
har trykket på
, mens der er valgt [ONE
PUSH], skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
• Hvis du indstiller [WHITE BAL.], indstilles
[SCENE SELECTION] til [AUTO].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Dette element gør det muligt at tage billeder
i lysere farver, selvom det er mørkt. Du skal
blot indstille [COLOR SLOW SHTR] til
[ON].
vises.
Tryk på [OFF] for at annullere.
b Bemærk
• Du skal indstille fokus manuelt ([FOCUS],
s. 85), når det er svært at opnå automatisk
indstilling af fokus.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres,
afhængigt af lysstyrken, og dette kan nedsætte
hastigheden af billeder i bevægelse.
SUPER NIGHTSHOT
Dette element gør det muligt at optage et
billede med maksimalt 16 gange
følsomheden af en NightShot-optagelse,
hvis du indstiller [SUPER NIGHTSHOT]
til [ON], mens knappen NIGHTSHOT
(s. 32) er indstillet til ON.
vises på skærmen.
Tryk på [OFF] for at annullere.
z Tip!
b Bemærk
• Hvis du har skiftet batteri, mens der var valgt
[AUTO], eller hvis videokameraet tages med
indenfor efter at have været brugt udendørs
(eller omvendt), skal du vælge [AUTO] og lade
videokameraet være rettet mod et hvidt motiv i
nærheden i ca. 10 sekunder for at opnå en bedre
justering af farvebalancen.
• Hvis du ændrer indstillingerne under [SCENE
SELECTION] eller går udenfor med
videokameraet eller tager det med indenfor, når
hvidbalancen er indstillet til [ONE PUSH], skal
du gentage proceduren [ONE PUSH] for at
justere hvidbalancen igen.
• Du må ikke bruge [SUPER NIGHTSHOT],
hvor der er meget lys. Dette kan medføre fejl.
• Du må ikke blokere den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande (s. 32).
• Fjern en eventuel forsatslinse (ekstraudstyr).
• Du skal indstille fokus manuelt ([FOCUS],
s. 85), når det er svært at opnå automatisk
indstilling af fokus.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres,
afhængigt af lysstyrken, og dette kan nedsætte
hastigheden af billeder i bevægelse.
FADER
Dette element gør det muligt at lave en
overgang med følgende effekter mellem
sekvenserne.
88
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY]
(indtoning) eller [REC] (udtoning), og tryk
derefter på
.
2 Tryk på START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere
toningen, før handlingen udføres.
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
STBY
Udtoning
REC
Indtoning
WHITE FADER
BLACK FADER
Gør det muligt at få billederne vist i sorthvid.
PASTEL
Gør det muligt at få billederne vist som en
lys pasteltegning.
BLT-IN ZOOM MIC
(indbygget
zoommikrofon)
Dette element gør det muligt at optage en
film med retningsbestemt lyd, når du
bevæger power zoom-knappen eller trykker
på zoomknapperne på LCD-rammen.
Indstil [BLT-IN ZOOM MIC] til [ON] ( )
(standardindstillingen er [OFF]).
MICREF LEVEL
(referenceniveau for
mikrofon)
Dette element gør det muligt at vælge det
mikrofonniveau, der skal bruges til
lydoptagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage en
stemningsfyldt og kraftig lyd i en
koncertsal, osv.
B NORMAL
PICT.EFFECT
(billedeffekt)
Dette element gør det muligt at føje
specialeffekter til et billede under en
optagelse.
vises.
B OFF
Tilpasning af videokameraet
D.EFFECT (digital effekt)
Dette element gør det muligt at vælge
[OLD MOVIE] og tilføre billederne
effekter, så de ligner film fra gamle dage.
vises.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
B&W (sort-hvid)
Gør det muligt at optage forskellige
surroundsounds og konvertere dem til det
relevante niveau.
LOW (
)
Gør det muligt at optage en naturlig
surroundsound. Indstillingen er ikke egnet
til optagelse af tale.
Gør det muligt at deaktivere brug af
[PICT.EFFECT].
SEPIA
Gør det muligt at få billederne vist i
brunlige toner (sepia).
89
SELF-TIMER
vises, når [SELF-TIMER] er indstillet til
[ON].
Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen.
Et stillbillede optages efter ca. 10 sekunder.
Tryk på [RESET] for at annullere
optagelse.
Vælg [OFF] for at annullere brug af
selvudløser.
z Tip!
• Optagelsen kan også betjenes ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (s. 118).
90
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/brug af Easy
Handycam/fjernbetjening ......................91
• Batterier/strømkilder .............................92
• Søger/LCD-skærm ................................93
• "Memory Stick PRO Duo" ....................93
• Optagelse...............................................94
• Afspilning af billeder ........................96
• Afspilning af billeder på en "Memory
Stick PRO Duo" på andre enheder ........97
• Redigering af billeder på
videokameraet .......................................97
• Visning på et tv .....................................97
• Overførsel/tilslutning til andre
enheder ..................................................98
• Funktioner, der ikke kan bruges
sammen .................................................98
• Det kan være nødvendigt at initialisere
eller ændre den nuværende harddisk i dit
videokamera, afhængigt af problemet. I
denne situation vil de data, der er gemt på
harddisken, blive slettet. Sørg for at
gemme dataene fra den indbyggede
harddisk (s. 47) på et andet medie
(backup), før du sender videokameraet til
reparation. Vi kan ikke kompensere for
tab af data på harddisken.
• Under en reparation kontrollerer vi
muligvis en mindre datamængde på
harddisken for at undersøge problemet.
Sony-forhandleren vil imidlertid hverken
kopiere eller gemme dine data.
Der er ingen strøm.
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 16).
• Stikket til vekselstrømsadapteren er trukket
ud af vægkontakten. Sæt det i
vægkontakten (s. 16).
• Sæt videokameraet korrekt ned i din
Handycam Station (s. 16).
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Det tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage,
efter at det er blevet tændt. Dette er ikke en
fejl.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut
igen efter ca.
1 minut. Hvis funktionerne fortsat ikke
virker, skal du trykke på knappen RESET
(s. 116) med en spids genstand (alle
indstillinger, inklusive urets indstillinger,
nulstilles, når du trykker på knappen
RESET).
• Videokameraet er meget varmt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et sted, hvor
der ikke er så varmt.
• Videokameraet er meget koldt. Lad
videokameraet være tændt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et sted, hvor
der er varme. Lad videokameraet stå et
stykke tid, og tænd det derefter.
Fejlfinding
Bemærk, før du sender dit
videokamera til reparation
Generel betjening/brug af Easy
Handycam/fjernbetjening
Knapperne fungerer ikke.
• Følgende knapper kan ikke bruges med
Easy Handycam.
– Knappen . (modlys) (s. 33)
– CAM CTRL-drejeknap (s. 34)
– Zoom under afspilning (s. 39)
– Knap til tænd og sluk af LCDbaggrundsbelysning (tryk på knappen
DISP/BATT INFO, og hold den nede i
nogle få sekunder) (s. 21)
91
Knappen
(OPTION) vises ikke.
• OPTION MENU kan ikke bruges med Easy
Handycam.
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
• Når du bruger Easy Handycam, indstilles
næsten alle menuelementer til
standardindstillingerne.
• Når du bruger Easy Handycam, er nogle
menuelementer fastsatte som følger.
– [REC MODE]: [HD SP] eller [SD SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• Følgende menuelementer skifter til
standardindstillingerne, når knappen
POWER har været indstillet til OFF (CHG)
i mere end 12 timer.
– [FLASH MODE]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
Menuelementernes
standardindstillinger gendannes
ikke automatisk, selvom du trykker
på EASY.
• Brug af Easy Handycam ændrer ikke
følgende menuelementer, hvis indstillinger
er de samme, uanset om du bruger Easy
Handycam eller ej.
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
– [DIAL SETTING]
–[
INDEX SET]
– [CONVERSION LENS]
92
–[
IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
–[
LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
Videokameraet bliver varmt.
• Dette skyldes, at videokameraet har været
tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke.
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 81).
• Sæt et batteri i batteriholderen, så polerne
+/– vender korrekt i forhold til mærkerne
+/– (s. 118).
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
• Vend fjernbetjeningsmodtageren væk fra
stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
kraftigt loftslys. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
En anden DVD-enhed virker ikke, når
du bruger den medfølgende
fjernbetjening.
• Vælg en anden kommandotilstand end
DVD 2 til DVD-enheden, eller sæt et
stykke sort papir over DVD-enhedens
sensor.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Brug vekselstrømsadapteren.
• Som standard slukkes videokameraet
automatisk, når det har været inaktivt i ca. 5
minutter (A.SHUT OFF). Du kan ændre
indstillingen for [A.SHUT OFF] (s. 81)
eller tænde for strømmen igen.
• Når den tidsperiode, der blev valgt under
[QUICK ON STBY], er udløbet, slukkes
videokameraet automatisk (s. 81). Tænd for
strømmen igen.
• Oplad batteriet (s. 16).
Indikatoren /CHG (opladning) lyser
ikke, når batteriet lades op.
• Drej knappen POWER til OFF (CHG)
(s. 16).
• Sæt batteriet korrekt på videokameraet
(s. 16).
• Slut netledningen til vægkontakten.
• Batteriet er allerede ladet op (s. 16).
• Sæt videokameraet korrekt ned i din
Handycam Station (s. 16).
Indikatoren /CHG (opladning)
blinker, når batteriet lades op.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke ladet tilstrækkeligt op. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du skifte batteriet ud med et nyt (s. 16).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt,
afhængigt af de forhold, som
videokameraet bruges under.
Batteriet bliver hurtigt brugt.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
Søger/LCD-skærm
Menuelementerne er nedtonede.
• Du kan ikke vælge elementer, der er
nedtonede, i den aktuelle optage/
afspilningssituation.
• Nogle funktioner kan ikke bruges samtidigt
(s. 98).
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (s. 21, 118).
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt eller fungerer
slet ikke.
• Juster berøringspanelet
([CALIBRATION]) (s. 111).
Billedet i søgeren er ikke klart
Fejlfinding
• Sæt batteriet korrekt på videokameraet
(s. 16). Hvis problemet fortsætter, skal du
tage AC-adapteren ud af vægkontakten og
kontakte en Sony-forhandler. Batteriet er
muligvis beskadiget.
• Batteriet er ikke ladet tilstrækkeligt op. Lad
batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter,
skal du skifte batteriet ud med et nyt (s. 16).
• Flyt søgerens justeringsmekanisme, indtil
billedet er tydeligt (s. 22).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Der vises ikke noget
billede i søgeren, når LCD-panelet er åbent
(s. 22).
"Memory Stick PRO Duo"
Funktionerne kan ikke bruges med
"Memory Stick PRO Duo".
• Hvis du bruger en "Memory Stick PRO
Duo", der er formateret på en computer,
skal du formatere den igen på
videokameraet (s. 64).
93
Du kan ikke slette billeder, der er
gemt på "Memory Stick PRO Duo",
eller formatere den.
• Du kan maksimalt slette 100 stillbilleder
samtidigt på indeksskærmen.
• Du kan ikke slette billeder, der er blevet
beskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af
videokameraet (s. 107).
Optagelse
Yderligere oplysninger findes også i
"Memory Stick PRO Duo" (s. 93).
Der optages ikke billeder, når der
trykkes på START/STOP eller
PHOTO.
• Afspilningsskærmen vises. Indstil knappen
POWER til
(film) eller
(stillbilleder) (s. 30).
• Du kan nu optage billeder i dvaletilstand.
Tryk på QUICK ON (s. 32).
• Videokameraet er ved at gemme det
billede, som du netop har optaget på
mediet. Du kan ikke tage nye billeder, mens
dette sker.
• Der er ikke mere plads på mediet. Slet
unødvendige billeder (s. 49).
• Det samlede antal filmsekvenser eller
stillbilleder overstiger mediets
optagekapacitet (s. 11). Slet unødvendige
billeder (s. 49).
• Du kan muligvis ikke optage film/
stillbilleder, mens [DROP SENSOR] er
aktiveret (s. 82).
• Videokameraet er meget varmt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et sted, hvor
der ikke er så varmt.
94
• Videokameraet er meget koldt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et sted, hvor
der er varme. Lad videokameraet stå et
stykke tid, og tænd det derefter.
Der kan ikke laves stillbilleder.
• Du kan ikke lave stillbilleder, samtidig
med, at du bruger:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indikatoren ACCESS lyser konstant
eller blinker, selvom optagelsen er
færdig.
• Videokameraet er ved at gemme den
sekvens, som du netop har optaget på
mediet.
Optagevinklen ser anderledes ud.
• Optagevinklen kan se anderledes ud,
afhængigt af videokameraets tilstand. Dette
er ikke en fejl.
Blitzen fungerer ikke.
• Du kan ikke optage med blitzen under:
– Optagelse af stillbilleder under optagelse
af en film
– Hvis der er monteret en forsatslinse
(ekstraudstyr)
• Selvom du har valgt automatisk blitz eller
(automatisk reduktion af røde øjne), kan
du ikke bruge den indbyggede blitz med:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] under [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] under [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Den faktiske optagetid for film er
mindre end den forventede anslåede
optagetid for mediet.
• Den mulige optagetid kan være kortere,
afhængigt af optageforholdene, f.eks. når
der optages hurtigt bevægende motiver
(s. 11, 24).
Optagelsen stopper.
• Videokameraet er meget varmt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et sted, hvor
der ikke er så varmt.
• Videokameraet er meget koldt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et sted, hvor
der er varme. Lad videokameraet stå et
stykke tid, og tænd det derefter.
• Hvis du udsætter videokameraet for
vibrationer, kan optagelsen stoppe.
Der er en tidsforskel mellem det
sted, hvor du trykkede på START/
STOP, og det sted, hvor den
optagede film starter/stopper.
Formatforholdet for film (16:9
(bredformat)/4:3) kan ikke ændres.
• Formatforholdet for film, der optages i HDbilledkvalitet (High Definition), er 16:9
(bredformat).
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 85).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus
manuelt (s. 85).
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 71).
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
Motiver, der passerer meget hurtigt
forbi skærmen, ser mærkelige ud.
• Dette fænomen kaldes "focal plane". Dette
er ikke en fejl. Fænomenet skyldes den
måde, som billedenheden (CMOS-sensor)
læser billedsignaler på, og motiver, der
passerer hurtigt forbi objektivet, kan derfor
se mærkelige ud, afhængigt af
optageforholdene.
Der vises små hvide, røde, blå eller
grønne prikker på skærmen.
• Prikkerne vises, når du optager med
[SUPER NIGHTSHOT] eller [COLOR
SLOW SHTR]. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Indstil knappen NIGHTSHOT til OFF
(s. 32).
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
Fejlfinding
• Der kan forekomme en tidsforskel mellem
det sted, hvor du trykkede på START/
STOP, og det sted, hvor optagelsen starter/
stopper. Dette er ikke en fejl.
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil knappen NIGHTSHOT til OFF
(s. 32).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 21).
Der vises vandrette striber på
billederne.
• Dette sker, når du optager billeder under en
fluorescerende lampe, en natriumlampe
eller en kviksølvlampe. Dette er ikke en
fejl.
95
[SUPER NIGHTSHOT] fungerer ikke.
• Indstil knappen NIGHTSHOT til ON.
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW SHTR] fungerer muligvis
ikke korrekt i fuldstændig mørke. Brug
NightShot eller [SUPER NIGHTSHOT].
[LCD BL LEVEL] kan ikke justeres.
• Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL],
når:
– LCD-panelet er lukket på videokameraet,
så LCD-skærmen vender udad.
– Når du bruger vekselstrømsadapteren.
Afspilning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Vælg mediet og billedkvaliteten for en
film, du ønsker at afspille, ved at trykke på
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MOVIE MEDIA SET]/
[PHOTO MEDIA SET] (s. 22).
Der kan ikke afspilles stillbilleder.
• Du kan ikke afspille stillbilleder, hvis du
har ændret filer eller mapper eller redigeret
dataene på en computer (i så fald blinker
filnavnet). Dette er ikke en fejl (s. 108).
• Stillbilleder, som er optaget på andre
enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette
er ikke en fejl (s. 108).
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Dette ikon kan blive vist på stillbilleder, der
er optaget på andre enheder, redigeret på en
computer, osv.
• Du fjernede vekselstrømsadapteren eller
batteriet, mens der var lys i indikatoren
ACCESS efter en optagelse. Dette kan
beskadige dine billeddata, og
vises.
96
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Udfør [REPAIR IMG.DB F.] (s. 66). Hvis
ikonet fortsat vises, skal du slette det
billede, som
vises for (s. 49).
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd
under afspilning.
• Skru op for lyden (s. 37).
• Der afspilles ingen lyd, når LCD-skærmen
er lukket. Åbn LCD-skærmen.
• Når du optager lyd, mens [MICREF
LEVEL] (s. 89) er indstillet til [LOW], kan
den optagede lyd være svær at høre.
• Lyd kan ikke optages under optagelse af en
3 sekunders film (ca.) med [SMTH SLW
REC].
Der er ingen balance mellem højre
og venstre lyd, når der afspilles på
computere eller andre enheder.
• Dette sker, når en computer eller anden
enhed konverterer lyd i 5,1-kanals surround
til 2-kanalslyd (normal stereolyd) (s. 31).
Dette er ikke en fejl.
• Skift lydkonverteringstype (downmixtypen), når der afspilles lyd på 2-kanals
stereoenheder. Yderligere oplysninger
findes i den betjeningsvejledning, der
fulgte med afspilningsenheden.
• Skift lyden til 2ch ved oprettelse af en disc
ved hjælp af den medfølgende software
"Picture Motion Browser".
• Optag lyde med [AUDIO MODE] indstillet
til [2ch STEREO] (s. 70).
Afspilning af billeder på en
"Memory Stick PRO Duo" på
andre enheder
Du kan ikke afspille billeder, eller
"Memory Stick PRO Duo" kan ikke
genkendes.
• Du kan ikke afspille en film, der er optaget
i HD (high definition) billedkvalitet på en
"Memory Stick PRO Duo" på en enhed, der
ikke er kompatibel med AVCHD-formatet.
Redigering af billeder på
videokameraet
Det er ikke muligt at redigere.
• Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Billeder kan ikke tilføjes i
afspilningslisten.
En film kan ikke opdeles.
• Filmen er for kort til at kunne blive delt.
• Filmen er blevet beskyttet på en anden
enhed og kan derfor ikke deles op.
Der kan ikke oprettes stillbilleder ud
fra en film.
• Der er ikke mere plads på det medie, som
du vil gemme stillbillederne på.
Der vises ingen billeder på tv'et, og
der høres ingen lyd.
• Når du bruger A/V-komponentkablet, skal
du indstille [COMPONENT], så det passer
til kravene for den tilsluttede enhed (s. 80).
• Når du bruger et komponentvideostik, skal
du sørge for at tilslutte A/Vtilslutningskablets røde og hvide stik (s. 42,
43).
• Der sendes ikke billeder fra HDMI OUTstikket, hvis billederne indeholder signaler
til beskyttelse af ophavsret.
• Når du bruger et S VIDEO-stik, skal du
sørge for at tilslutte A/V-tilslutningskablets
røde og hvide stik (s. 43).
Top, bund, højre og venstre kant på
billeder kan blive beskåret lidt, når
du afspiller på et tilsluttet TV.
• LCD-skærmen på videokameraet kan vise
optagne billeder, som fylder hele skærmen
(fuld pixel visning). Dette kan imidlertid
bevirke lidt beskæring af top, bund, højre
og venstre kanter af billeder, når de
afspilles på et TV, der ikke er kompatibelt
med fuld pixel visning.
• Det anbefales, at du optager billeder ved
hjælp af den ydre ramme i
[GUIDEFRAME] (s. 71) som vejledning.
Fejlfinding
• Der er ingen ledig plads på mediet.
• Du kan højest føje 999 film i HDbilledkvalitet (High Definition) eller 99
film i SD-billedkvalitet (Standard
Definition) til afspilningslisten. Slet
unødvendige film fra afspilningslisten
(s. 56).
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
Visning på et tv
Billedet på 4:3-tv'et er forvrænget.
• Dette sker, når du afspiller et billede, der er
optaget i 16:9-format (bredformat) på et
4:3-tv. Indstil [TV TYPE] korrekt (s. 79),
og afspil billedet.
Der vises sorte bjælker øverst og
nederst på 4:3-tv-skærmen.
• Dette sker, når du afspiller et billede, der er
optaget i 16:9-format (bredformat) på et
4:3-tv. Dette er ikke en fejl.
97
Overførsel/tilslutning til andre
enheder
Kan ikke bruges
[FADER]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Der kan ikke overføres billeder.
• Du kan ikke overføre billeder med HDMIkablet.
• A/V-tilslutningskablet er ikke isat korrekt.
Sørg for at slutte til indgangsstikket på en
anden enhed (s. 40).
Funktioner, der ikke kan bruges
sammen
Følgende liste viser eksempler på
funktioner og menuelementer, der ikke kan
bruges samtidigt.
Kan ikke bruges
98
På grund af følgende
indstillinger
Modlys
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] under
[EXPOSURE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH]
under [WHITE
BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION]
På grund af følgende
indstillinger
[TELE MACRO]
[SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [D.EFFECT]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
Kan ikke bruges
[FACE
DETECTION]
På grund af følgende
indstillinger
NightShot, [SMTH
SLW REC], [DIGITAL
ZOOM], [FOCUS],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE], [SPOT
METER],
[TWILIGHT],
[TWILIGHT PORT.],
[CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT],
[BEACH], [SNOW],
[WHITE BAL.],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[CTRL FOR HDMI]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
Fejlfinding
[DISP OUTPUT]
99
Fejlfinding
Selvdiagnose/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer i søgeren eller på LCDskærmen.
Hvis problemet forsætter, selvom du har
forsøgt at løse det, skal du kontakte en Sonyforhandler eller det nærmeste autoriserede
Sony-servicecenter.
C:04:00
(advarsel om videokameraets
harddisk)*
Blinker hurtigt
• Der er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
(advarsel om videokameraets
harddisk)*
Blinker hurtigt
• Videokameraets harddisk er fuld.
• Der er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
E (advarsel om lavt batteriniveau)
Blinker langsomt
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
C:04:ss
• Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"batteri (H-serien). Anvend et
"InfoLITHIUM"-batteri (H-serien)
(s.108).
• Sæt vekselstrømsadapterens DC-stik
korrekt i DC IN-stikket på din
Handycam Station eller på
videokameraet (s.16).
C:13:ss / C:32:ss
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv
kan afhjælpe. Kontakt din Sonyforhandler eller det nærmeste
autoriserede Sony-servicecenter. Oplys
den 5-cifrede kode, som begynder med
"E".
101-0001 (advarselsindikator
vedrørende filer)
Blinker langsomt
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses.
100
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• Afhængigt af driftsmiljøet eller
batteriets tilstand kan E blinke,
selvom der er ca. 20 minutter tilbage på
batteriet.
(advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
• Temperaturen i videokameraet stiger.
Sluk videokameraet, og lad det stå et
sted, hvor der ikke er så varmt.
Blinker hurtigt*
• Videokameraet er meget varmt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et sted,
hvor der ikke er så varmt.
(advarsel om lav temperatur)*
Blinker hurtigt
• Videokameraet er meget koldt. Sørg
for, at videokameraet bliver varmt.
(Advarselsindikator for "Memory
Stick PRO Duo")
Blinker langsomt
• Der er snart ikke mere plads til
optagelse af nye billeder. Se side 2 for
oplysninger om de typer af "Memory
Stick", du kan bruge i dit videokamera.
• Der er ikke indsat en "Memory Stick
PRO Duo" (s. 23).
Blinker hurtigt
• Der er ikke tilstrækkelig med ledig
plads til optagelse af nye billeder. Slet
unødvendige billeder, eller formater
"Memory Stick PRO Duo" efter lagring
af billeder på andre medier (s. 47, 49,
64).
• Billedstyringsfilen er beskadiget
(s. 66).
(Advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick PRO
Duo")*
(Advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er isat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" (s. 107).
• Lysmængden er utilstrækkelig, så der
opstår let kamerarystelser. Brug
blitzen.
• Videokameraet står ustabilt, så der
opstår let kamerarystelser. Hold godt
fast i videokameraet med begge
hænder, og optag billedet. Dette får dog
ikke advarselsindikatoren for
kamerarystelse til at forsvinde.
(advarselsindikator vedrørende
faldsensor)
• Faldsensoren (s. 82) er aktiveret og har
registreret, at videokameraet er blevet
tabt. Derfor forsøger videokameraet at
beskytte harddisken. Som følge deraf
deaktiveres optagelse/afspilning.
• Faldsensoren garanterer ikke
beskyttelse af harddisken i alle
situationer. Brug videokameraet under
stabile forhold.
(advarselsindikator vedrørende
optagelse af stillbilleder)
• Der er ikke mere plads på mediet.
• Der kan ikke optages stillbilleder under
en behandling. Vent et øjeblik, og
forsøg derefter at optage igen.
Fejlfinding
• Din "Memory Stick PRO Duo" er
beskadiget.
• Din "Memory Stick PRO Duo" er ikke
formateret korrekt (s. 64, 107).
(advarselsindikator vedrørende
kamerarystelse)
* Der høres en lyd, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 78).
- (Advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
PRO Duo")*
• Adgang til "Memory Stick PRO Duo"
var begrænset på en anden enhed.
(advarselsindikator vedrørende
blitz)
Blinker hurtigt*
• Der er noget i vejen med blitzen.
101
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Medie
HDD format error.
• Videokameraets harddisk er indstillet
anderledes end standardformatet. Du
kan muligvis bruge videokameraet,
hvis du udfører [
FORMAT]
(s. 64). Dette sletter alle dataene på
harddisken.
Data error.
• Der opstod en fejl under læsning eller
skrivning til videokameraets harddisk.
Dette kan ske, hvis du udsætter
videokameraet for stød.
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
• Billedstyringsfilen er beskadiget. Tryk
på [YES] for at oprette en ny
billedstyringsfil. De gamle billeder på
mediet kan ikke afspilles (billedfilerne
er ikke beskadigede). Du kan muligvis
afspille de gamle billeder, hvis du
udfører [REPAIR IMG.DB F.]. Hvis
dette ikke hjælper, kan du kopiere
billederne med den medfølgende
software.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is
damaged. Do you want to repair the
Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
• Billeddatabasefilen er beskadiget, og
du kan ikke optage film eller
stillbilleder. Tryk på [YES] for at
reparere filen.
• Du kan optage stillbilleder på en
"Memory Stick PRO Duo".
Buffer overflow
• Det er ikke muligt at lave en optagelse,
fordi faldsensoren bliver ved med at
registrere et fald. Hvis der konstant er
risiko for, at du taber videokameraet,
skal du indstille [DROP SENSOR] til
[OFF], og derefter kan du muligvis
optage billeder igen (s. 82).
Recovering data
• Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen
ikke udføres korrekt.
Cannot recover data.
• Skrivning af data til videokameraets
harddisk mislykkedes. Videokameraet
har forgæves forsøgt at gendanne
dataene.
Reinsert the Memory Stick.
• Fjern og isæt din "Memory Stick PRO
Duo" et par gange. Hvis indikatoren
stadig blinker, kan "Memory Stick
PRO Duo" være beskadiget. Forsøg
med en anden "Memory Stick PRO
Duo".
102
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontroller formateringen, og formater
derefter "Memory Stick PRO Duo" i
videokameraet, hvis det er nødvendigt
(s. 64, 107).
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke oprette eller
slette oprettede mapper med
videokameraet.
• Formater "Memory Stick PRO Duo"
(s. 64), eller slet dem ved hjælp af
computeren.
Cannot save still picture.
• Når du bruger funktionen Dual Rec, må
du ikke fjerne "Memory Stick PRO
Duo" fra videokameraet, før
filmoptagelsen er færdig, og
stillbillederne er lagret på den (s. 32).
• Brug en "Memory Stick" anbefalet til
dit videokamera (s. 2).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern og tilslut
USB-kablet (medfølger).
Cannot print. Check the printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern og tilslut
USB-kablet (medfølger).
x Andet
No further selection is possible.
• Du kan vælge op til 100 billeder på én
gang i forbindelse med:
– Sletning af billeder
– Overførsel af film
– Kopiering af stillbilleder
– Redigering af afspilningsliste for HDfilm (High Definition)
– Udskrivning af stillbilleder
Data protected.
• Du har forsøgt at slette et billede, der er
blevet beskyttet på en anden enhed.
Ophæv beskyttelsen af dataene på den
enhed, der blev brugt til at udføre
beskyttelsen.
Fejlfinding
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
x PictBridge-kompatibel printer
• Der er fejl på "Memory Stick PRO
Duo". Indsæt "Memory Stick PRO
Duo" igen.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
• Indsæt "Memory Stick PRO Duo" igen,
og følg vejledningen på LCD-skærmen.
103
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Om tv-farvesystemer
Videokameraet kan bruges med den
medfølgende vekselstrømsadapter i alle
lande/områder inden for intervallet 100 V240 V AC, 50/60 Hz.
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du have vist billeder på et tv, skal tv'et
understøtte PAL-systemet og være udstyret
med et AUDIO/VIDEO-indgangsstik.
Visning af billeder, der er optaget i
HD-billedkvalitet (High Definition)
I lande/områder, hvor 1080/50i
understøttes, kan du få vist billederne i
samme HD-billedkvalitet (High
Definition), som billederne blev optaget i.
Til dette skal du bruge et tv (eller en
monitor), der understøtter PAL-systemet og
1080/50i, og som er udstyret med
komponent- og AUDIO/VIDEOindgangsstik. Du skal også tilslutte et A/Vkomponentkabel eller et HDMI-kabel
(ekstraudstyr).
Visning af billeder, der er optaget i
SD-billedkvalitet (Standard
Definition)
Hvis du vil have vist billeder, der er optaget
i SD-billedkvalitet (Standard Definition),
skal du bruge et tv, der understøtter PALsystemet, og som er udstyret med AUDIO/
VIDEO-indgangsstik. Du skal også bruge et
A/V-tilslutningskabel.
104
System
PAL
Bruges i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
NTSC
SECAM
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador,
Filippinerne, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela, m.fl.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, m.fl.
Indstilling til lokaltid
Du kan nemt indstille uret til lokaltid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 80).
Tidszoner
Områdeindstilling
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
+04:30
Yderligere oplysninger
Forskelle i
tidszoner
105
Fil-/mappestruktur på videokameraets harddisk
og "Memory Stick PRO Duo"
Fil-/mappestrukturen vises nedenfor. Du behøver som regel ikke kende til fil-/
mappestrukturen, når der optages/afspilles billeder på videokameraet. Hvis du vil have glæde
af stillbilleder eller film ved at tilslutning til en computer, skal du se "PMB Guide" og derefter
bruge det medfølgende program.
* Gælder kun den indbyggede harddisk
A Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjult og vises
normalt ikke.
B HD Mappe til oplysninger til
styring af film
Denne mappe indeholder optagedata for
film, der er optaget i HD-billedkvalitet
(High Definition). Du må ikke åbne
denne mappe eller dens indhold på en
computer. Hvis du gør dette kan det
beskadige billedfilerne, så de ikke kan
afspilles.
C SD-filmfiler (MPEG2-filer)
Filtypen er ".MPG".
Maksimumstørrelsen er 2 GB. Når
filkapaciteten overstiger 2 GB, deles
filen.
Filnumrene øges automatisk. Når
filnummerkapaciteten overstiger 9999,
oprettes en ny mappe til nye filmfiler.
Mappenavnet ændres: [101PNV01] t
[102PNV01]
106
D Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filtypen er ".JPG". Filnumrene øges
automatisk. Når filnummerkapaciteten
overstiger 9999, oprettes en anden
mappe til at lagre nye filer i.
Mappenavnet ændres: [101MSDCF] t
[102MSDCF]
• Hvis du indstiller
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT] t [
USB CONNECT]/[
USB CONNECT], kan
du få adgang til mediet fra computeren via
USB-tilslutningen.
• Du må ikke redigere filer eller mapper på
videokameraet via computeren. Billedfilerne
kan blive ødelagt eller afspilles muligvis ikke.
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift, hvis du
udfører ovenstående handling.
• Udfør trinnene på side 49 for at slette billedfiler.
Du må ikke slette billedfiler på videokameraet
direkte via computeren.
• Du må ikke formatere mediet på computeren.
Fejlfri drift af videokameraet kan ikke
garanteres.
• Du må ikke kopiere filer på mediet via
computeren. Fejlfri drift kan ikke garanteres.
Vedligeholdelse og forholdsregler
Om AVCHD-formatet
Hvad er et AVCHD-format?
AVCHD-formatet er et HD-format (High
Definition) til videokameraer, der bruges til
at optage HD-signaler (High Definition) fra
1080i-specifikationen*1 eller 720pspecifikationen*2 på den indbyggede
harddisk ved hjælp af en effektiv
datakomprimeringsteknologi. MPEG-4
AVC/H.264-formater bruges til at
komprimere video, og Dolby Digital- eller
Linear PCM-systemet bruges til at
komprimere lyd.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet giver en
mere effektiv billedkomprimering end det
almindelige billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det
muligt at optage et videosignal i høj
opløsning med et digitalt videokamera på
8 cm DVD disc'e, indbygget harddisk,
flash-hukommelse, "Memory Stick PRO
Duo" osv.
Dit videokamera er baseret på AVCHDformatet og optager i HD-billedkvalitet
(High Definition) som beskrevet nedenfor.
Ud over at optage i HD-billedkvalitet (High
Definition), kan videokameraet også optage
i SD-billedkvalitet (Standard Definition) i
et almindeligt MPEG2-format.
Videosignal*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Lydsignal:
Dolby Digital 5.1/2ch
Optagemedier:
Intern harddisk, "Memory Stick PRO Duo"
*1: 1080i-specifikation
En HD-specifikation, der bruger 1.080 effektive
scanningslinjer og interlace-systemet.
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
integreret kredsløbsindspilningsmedium
med stor datakapacitet.
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
som er ca. halvt så stor som en almindelig
"Memory Stick", sammen med
videokameraet.
Problemfri drift af videokameraet kan dog
ikke garanteres med alle typer "Memory
Stick Duo".
Typer "Memory Stick"
Optagelse/
afspilning
"Memory Stick Duo"
(med MagicGate)
–
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a*
* Dette produkt understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel, men det understøtter 4-bit
parallel dataoverførsel ligesom "Memory Stick
PRO Duo".
• Dette produkt kan ikke optage eller afspille data,
der anvender "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
• En "Memory Stick PRO Duo", som er
formateret på en computer under (Windows OS/
Mac OS), er ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere,
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
PRO Duo" og det "Memory Stick PRO Duo"kompatible produkt, du bruger.
• Der gives ikke kompensation for beskadigede
eller tabte data, hvilket kan ske i følgende
tilfælde:
Yderligere oplysninger
Optagelse og afspilning med
videokameraet
*2: 720p-specifikation
En HD-specifikation, der bruger 720 effektive
scanningslinjer og det progressive system.
*3: Data, der optages i et andet AVCHD-format
end det ovennævnte, kan ikke afspilles på
videokameraet.
107
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Hvis du tager "Memory Stick PRO Duo" ud
eller slukker videokameraet, mens det læser
eller skriver billedfiler på "Memory Stick
PRO Duo" (når adgangsindikatoren lyser eller
blinker).
– Hvis du bruger "Memory Stick PRO Duo" i
nærheden af magneter eller magnetiske felter.
Det anbefales, at du tager backup af vigtige data
på computerens harddisk.
Du må ikke trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick PRO
Duo".
Du må ikke sætte en mærkat på din "Memory
Stick PRO Duo" eller på din Memory Stick
Duo-adapter.
Du skal lægge din "Memory Stick PRO Duo" i
en æske, når du transporterer eller opbevarer
den.
Du må ikke røre stikkene eller lade dem komme
i kontakt med metalgenstande.
Du må ikke bøje, tabe eller udsætte din
"Memory Stick PRO Duo" for kraftige stød.
Du må ikke adskille eller ændre din "Memory
Stick PRO Duo".
Du må ikke lade din "Memory Stick PRO Duo"
blive våd.
Du skal sørge for at opbevare din "Memory
Stick PRO Duo" utilgængeligt for små børn. Et
barn kan sluge det.
Indsæt ikke andet end en "Memory Stick PRO
Duo" i Memory Stick Duo-åbningen. Dette kan
medføre fejl.
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick PRO Duo" følgende steder:
– Steder, der udsættes for meget høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret
udenfor om sommeren.
– Steder, der udsættes for direkte sollys.
– Steder, der udsættes for meget høj fugtighed
eller steder, hvor der findes korroderende
gasarter.
• Når du sætter din "Memory Stick PRO Duo" i
en Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge
for, at din "Memory Stick PRO Duo" vender
korrekt. Skub derefter enheden helt ind. Hvis du
tvinger "Memory Stick PRO Duo" ind i
Memory Stick Duo-adapteren i den forkerte
retning, kan den blive beskadiget.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter uden
en "Memory Stick PRO Duo" i en "Memory
Stick"-kompatibel enhed. Dette kan medføre fejl
i enheden.
x Om en "Memory Stick PRO Duo"
• Den maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges
sammen med videokameraet, er 8 GB.
Om billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, som er optaget på en "Memory
Stick PRO Duo" med videokameraet,
overholder den internationale standard "Design
rule for Camera File system", der er etableret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Det er ikke muligt at afspille stillbilleder på
videokameraet, hvis stillbillederne er optaget
med andre enheder (DCR-TRV900E eller DSCD700/D770), som ikke er i overensstemmelse
med den internationale standard. De nævnte
modeller sælges ikke i alle lande.
• Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick PRO
Duo", der har været brugt i en anden enhed, skal
den formateres med dit videokamera (s. 64).
Bemærk, at formateringen sletter alle
oplysninger på en "Memory Stick PRO Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet:
– Når billeddataene er ændret på computeren.
– Når billeddataene er optaget med andre
enheder.
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
x Om Memory Stick Duo-adapteren
• Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal
du indsætte "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter.
108
Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
"InfoLITHIUM"H-serien af batterier er
forsynet med mærket
.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der indeholder funktioner til
udveksling af oplysninger om driftsforhold
mellem videokameraet og en
vekselstrømsadapter eller en oplader
(ekstraudstyr).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Sådan oplades batteriet
• Sørg for at lade batteriet op, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil
indikatoren /CHG (opladning) slukkes. Hvis
du lader batteriet op ved en temperatur, der
ligger uden for dette område, bliver opladningen
muligvis ikke effektiv.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Når videokameraet slukker, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• Ikonet E, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 20 minutter tilbage på
batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og opbruges helt i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet helt,
skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] under HOME
MENU og lade videokameraet stå i
optagestandby, indtil der ikke er mere strøm
(s. 81).
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, skal det
muligvis snart udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Yderligere oplysninger
• Batteriydelsen reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder, og batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid:
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FH70/
FH100 (ekstraudstyr).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/FH100 (ekstraudstyr).
• Kontroller, at knappen POWER er indstillet til
OFF (CHG), når videokameraet ikke bruges til
optagelse eller afspilning. Videokameraet
bruger også batteri, når det er sat på standby til
optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have ekstra batterier ved hånden til
to eller tre gange den forventede optagetid, og
lav en prøveoptagelse, før den endelige
optagelse.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Om x.v.Color
• x.v.Color er et mere kendt ord for xvYCCstandarden, der er foreslået af Sony, og er et
varemærke tilhørende Sony.
• xvYCC er en international standard for
farverum i video. Denne standard kan udtrykke
et bredere farveområde end den aktuelt brugte
sendestandard.
109
Om håndtering af
videokameraet
Om brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– På steder, hvor der er meget varmt, koldt eller
fugtigt. På steder, hvor det udsættes for
temperaturer over 60 °C, f.eks. i direkte
sollys, i nærheden af varmeapparater eller i en
bil, der står i solen. Udstyret kan gå i stykker
eller ændre form.
– På steder, hvor der er kraftige magnetfelter
eller mekaniske vibrationer. Dette kan
medføre fejl i videokameraet.
– På steder, hvor der er kraftige radiobølger
eller kraftig stråling. Videokameraet kan
muligvis ikke optage korrekt.
– På steder, hvor udstyret er i nærheden af AMmodtagere og videoudstyr. Der kan
forekomme støj.
– På steder som en strand, eller hvor der er
støvet. Hvis der kommer sand eller støv i
videokameraet, kan det medføre fejl. I nogle
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger den indvendige del af søgeren
eller LCD-skærmen.
• Brug videokameraet ved 6,8 V DC/7,2 V DC
(batteri) eller ved 8,4 V DC
(vekselstrømsadapter).
• Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
• Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I nogle
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
• Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket ud af
videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen.
• Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
110
• Indstil knappen POWER til OFF (CHG), når du
ikke skal bruge videokameraet.
• Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
• Metalbenene skal holdes rene.
• Fjernbetjeningen og batterier af knaptypen skal
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
• Hvis batteriets elektrolytiske væske er sivet ud:
– Kontakt det nærmeste autoriserede Sonyservicecenter.
– Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– Hvis du får væske i øjet, skal du skylle efter
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd af og til for videokameraet, og lad det
optage eller afspille billeder i ca. 3 minutter.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondens
Hvis videokameraet bringes direkte fra et
koldt sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens inde i videokameraet. Dette kan
resultere i, at videokameraet ikke fungerer
korrekt.
x Hvis der er dannet kondens
Lad videokameraet stå i ca. 1 time uden at
tænde for det.
x Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens, når
videokameraet kommer fra et koldt sted til
et varmt sted (og omvendt), eller når du
bruger det i fugtige omgivelser som
beskrevet nedenfor:
• Når du tager videokameraet med ind i et varmt
rum, efter at have haft det med ude på skiløjpen.
• Når du tager videokameraet med udenfor fra en
bil eller et rum med aircondition.
• Hvis du bruger videokameraet efter et uvejr eller
en regnbyge.
• Når du bruger videokameraet i varme og fugtige
omgivelser.
x Sådan undgås kondens
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Tag
videokameraet op af posen, når
temperaturen i plastikposen er den samme
som den omgivende temperatur (efter ca.
1 time).
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Om justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Hvis dette er
tilfældet, kan du forsøge at løse problemet
som følger. Det anbefales, at du under
denne handling slutter videokameraet til en
vægkontakt med den medfølgende
Vekselstrømsadapter.
1 Tænd videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
t [GENERAL SET] t
[CALIBRATION].
(SETTINGS)
Hvis du trykker forkert, skal kalibreringen
udføres igen.
b Bemærk
• Du må ikke bruge en skarp og spids genstand til
kalibreringen. Dette kan beskadige LCDskærmen.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket, så skærmen vender udad.
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
– Du må ikke bruge kemikalier, f.eks.
fortynder, rensebenzin, sprit, kemiske
renseklude, støvafviser, insektmidler og
solfilm
– Du må ikke røre videokameraet, hvis du har
ovennævnte stoffer på hænderne
– Du må ikke lade kabinettet være i
længerevarende kontakt med gummi- eller
vinylgenstande
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Når der er fingeraftryk på objektivets
overflade
– Når det har været brugt i varme eller fugtige
omgivelser
– Når objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør objektivet med jævne mellemrum som
beskrevet ovenfor for at undgå mugdannelse.
Det anbefales, at du bruger videokameraet
mindst en gang om måneden for at sikre, at det
fungerer optimalt i lang tid.
Yderligere oplysninger
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må du ikke
komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
3 Tryk på det "×", der vises på skærmen, med
hjørnet af en "Memory Stick PRO Duo"
el.lign. 3 gange.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
111
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet leveres med et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom knappen POWER
indstilles til OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Det tager ca. 3 måneder at aflade
batteriet helt, hvis du slet ikke bruger
videokameraet. Brug videokameraet, når
det indbyggede, genopladelige batteri er
ladet op.
Betjeningen af videokameraet påvirkes
ikke, selvom det indbyggede, genopladelige
batteri ikke er ladet op, medmindre du
optager med dato.
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter, og
lad det stå med knappen POWER indstillet
til OFF (CHG) i mindst 24 timer.
Om varemærker
• "Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "AVCHD" og "AVCHD" logotypen er
varemærker tilhørende Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• Dolby og double-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
• Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og/eller andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Yderligere er ™ og "®" ikke
medtaget i alle tilfælde i denne Håndbog.
112
Bemærkninger om licensen
Om GNU GPL/LGPL-software
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-2STANDARDEN. ENHVER BRUG AF
PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD TIL
GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER
TILGÆNGELIG HOS MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Til denne software gælder følgende GNU General
Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter kaldt
"LGPL") inkluderet i videokameraet.
Dette betyder, at du har ret til adgang til
kildekoden, til at ændre og videredistribuere
kildekoden til denne software under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på internettet. Brug følgende
URL til at hente den. Ved download af kildekode
skal du vælge DCR-DVD810 som
videokameramodel.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ønsker ikke at blive kontaktet vedrørende
indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til
"GPL" og "LGPL"-softwaren.
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"
softwaren følger med i videokameraet. Vi stiller
denne software til rådighed på baggrund af
licensaftaler med opretshaverne. På baggrund af
anmodninger fra opretshaverne til denne software,
er vi forpligtet til at oplyse om følgende. Læs
venligst følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for at
kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke allerede har
installeret programmet på computeren, kan det
hentes på Adobe Systems-websted på adressen:
http://www.adobe.com/
Yderligere oplysninger
DETTE PRODUKT GIVES I LICENS UNDER
AVC-PATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL
PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIELT
BRUG TIL:
(i) INDKODE VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED AVC
STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER
(ii) DEKODE AVC VIDEO, DER ER
INDKODET AF EN FORBRUGER, SOM ER
ENGAGERET I PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER ER ANSKAFFET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, SOM HAR LICENS
TIL AVC VIDEO. DER TILDELES INGEN
FORM FOR LICENS, EJ HELLER
STILTIENDE, TIL ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS HOS
MPEG LA, L.L.C.
SE <HTTP://MPEGLA.COM>
113
Lynoversigt
Placering af knapper og dele
Tallene i ( ) er sidehenvisninger.
A Power zoom-knap (31, 39)
B Knappen PHOTO (30)
C Øjenskærm
D Søger (22)
E Søgerens justeringsmekanisme (22)
F Knappen QUICK ON (32)
G Indikatoren
/CHG (opladning)
H Indikatoren ACCESS (harddisk) (29)
I DC IN-stik (16)
J Øsken til skulderrem
Til fastgørelse af skulderrem
(ekstraudstyr).
K MIC (PLUG IN POWER)-stik
L i Stik til hovedtelefoner
M HDMI OUT-stik (mini) (42)
N Stik til ekstern A/V (42)
O -stik (USB) (59, 60)
P Håndrem (22)
114
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af ekstraudstyret. Hvis du vil
tilslutte ekstraudstyr, skal du trykke det
ned og skubbe det helt på plads og
derefter spænde skruen. Hvis du vil
fjerne ekstraudstyr, skal du løsne skruen
og derefter trykke ned og trække
ekstraudstyret ud.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(ekstraudstyr) og den indbyggede blitz
samtidigt.
• Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon
(ekstraudstyr), har den forrang over den
indbyggede mikrofon (s. 117).
B Fjernbetjeningssensor/infrarød port
Ret fjernbetjeningen (s. 118) mod
fjernbetjeningsmodtageren for at
betjene videokameraet.
C Indikator for optagelse (81)
Lyser rødt under optagelse. Blinker, når
der næste ikke er mere plads på
harddisken, eller når batteriet snart skal
lades op.
Lynoversigt
A Active Interface Shoe
Active Interface Shoe leverer strøm til
ekstraudstyr, f.eks. videolys, blitz eller
mikrofon. Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres ved at ændre indstillingen af
knappen POWER på videokameraet.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
ekstraudstyret.
D Knappen . (modlys) (33)
• Når du åbner eller lukker skodækslet, skal
du lade det glide efter pilen.
• Når du optager film med en ekstern blitz
(ekstraudstyr) monteret på tilbehørsskoen,
skal du slukke for strømmen til den eksterne
blitz for at undgå, at dens opladningslyd
kommer med på optagelsen.
115
A Højttaler
Under afspilning kommer lyden fra
højttaleren. Yderligere oplysninger om
indstilling af lyd findes på side 37.
B Knappen NIGHTSHOT (32)
C
(VIEW IMAGES)-knap (35)
D LCD-skærm/berøringsskærm (21)
E Knappen
(HOME) (13, 67)
F Zoomknapper (31, 39)
G Knappen START/STOP (30)
H Knappen RESET
Initialiserer alle indstillingerne,
inklusive indstillingen af dato og
klokkeslæt.
I ACCESS-indikator ("Memory Stick
PRO Duo") (23)
J Batteri (16)
K Indikatorerne
(film)/
(stillbilleder) (20)
L Knappen POWER (20)
M Memory Stick Duo-slot (23)
N
116
(DISC BURN)-knap (47)
O Knappen EASY (25)
P Knappen DISP/BATT INFO (17, 21)
Handycam Station
A Indbygget mikrofon (31)
Hvis der monteres en Active Interface
Shoe-kompatibel mikrofon
(ekstraudstyr), har den mikrofon
forrang.
B Blitz (72)
C Objektiv (Carl Zeiss Lens) (4)
D Knappen MANUAL (34)
F Stativgevind
Sæt et kamerastativ (medfølger ikke) i
stativgevindet med en skrue, der er
beregnet til kamerastativet. Skruen må
ikke være længere end 5,5 mm.
(DISC BURN)-knap (47)
B Interfacestik
Slutter videokameraet til din Handycam
Station.
C -stik (USB) (60)
D A/V OUT-stik (42)
E DC IN-stik (16)
Lynoversigt
E CAM CTRL-drejeknap (34)
A
G Interfacestik
Slutter videokameraet til din Handycam
Station.
H Knappen BATT (frigørelse af batteri)
(17)
117
Fjernbetjening
M Knapperne b/B/v/V/ENTER
Tryk på en vilkårlig knap på skærmen
[VISUAL INDEX]/[Film Roll Index]/[Face
Index]/afspilningsskærmen for at få vist en
orange ramme på LCD-skærmen. Tryk derefter
på b/B/v/V for at vælge en knap eller et
element, og tryk derefter på ENTER for at
bekræfte.
b Bemærk
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
A Knappen DATA CODE (76)
Tryk på denne knap under afspilning for at få
vist dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagede billeder.
B Knappen PHOTO (30)
Tryk på denne knap for at optage skærmbilledet
som et stillbillede.
C Knappen SCAN/SLOW (36)
D Knapperne . > (forrige/næste)
(36)
E Knappen PLAY (36)
F Knappen STOP (36)
G Knappen DISPLAY (17)
H Sender
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren for at betjene
videokameraet (s. 115).
• Den orange ramme forsvinder, når der ikke er
blevet sendt kommandoer fra fjernbetjeningen i
et bestemt stykke tid. Hvis du igen trykker på
b/B/v/V eller ENTER, vises rammen på det sted,
hvor den sidst blev vist.
• Ikke alle knapper på LCD-skærmen kan vælges
ved at trykke på b/B/v/V.
Sådan udskiftes batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Skub batteriholderen ind i fjernbetjeningen,
indtil den klikker på plads.
I Knappen START/STOP (30)
J Knapper til power zoom (31, 39)
K Knappen PAUSE (36)
L Knappen VISUAL INDEX (35)
Tryk på denne knap for at åbne skærmen
VISUAL INDEX under en afspilning.
118
Tap
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
• Når lithium-batteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025-lithium-batteri. Brug af
andre batterier kan øge risikoen for brand eller
eksplosion.
Lynoversigt
119
Indikatorer under optagelse og afspilning
A Knappen HOME (13)
Optagelse af film
B Batteriniveau (ca.) (17)
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optager))
D Optagekvalitet (HD/SD) og
optagetilstand (FH/HQ/SP/LP) (69)
E Optage-/afspilningsmedie
F Tæller (timer/minutter/sekunder)
G Omtrentlig resterende optagetid
Optagelse af stillbilleder
H Knappen OPTION (14)
I FACE DETECTION (73)
10.2M
J Knappen VIEW IMAGES
K Face Index er indstillet (73)
L Optagelse i 5,1-kanals surround (31)
M Billedformat (74)
N Anslået antal optagede stillbilleder og
medie/under optagelse af stillbilleder
O Returknap
Visning af film
P Afspilningstilstand
Q Aktuelt filmnummer/samlede antal film
R Knapper til at gå fremad/tilbage (36)
S Knapper til betjening af video (36)
T Aktuelt stillbillednummer/samlede antal
stillbilleder
U Afspilningsmappe
Visning af stillbilleder
Vises kun når afspilningsmediet for
stillbilleder er en "Memory Stick PRO Duo".
V Knap til aktivering af diasshow (39)
W Datafilnavn
10.2M
120
X Knappen VISUAL INDEX (35)
Indikatorer, når der foretages
ændringer
Øverst til højre
Indikator
Toning (88)
Følgende indikatorer vises under optagelse/
afspilning og angiver videokameraets
indstillinger.
Øverst til venstre I midten
Betydning
Deaktiveret LCDbaggrundsbelysning (21)
Deaktiveret faldsensor
(82)
Øverst til højre
Aktiveret faldsensor (82)
Valg medie til
stillbilleder (23)
Nederst
Nederst
Indikator
Øverst til venstre
Indikator
Face Index (73)
FACE DETECTION (73)
Betydning
Billedeffekt (89)
AUDIO MODE (70)
Optagelse med
selvudløser (90)
Digital effekt (89)
Manuel fokus (85)
9
SCENE SELECTION
(86)
Blitz (72),
REDEYE REDUC (73)
BLT-IN ZOOM MIC
(89)
MICREF LEVEL
indstillet til LOW (89)
Modlys (33)
.
n
7.6M
AE SHIFT (70)
Betydning
WB SHIFT (70)
IMAGE SIZE (74)
Telemakro (85)
6.1M
Zebra (72)
Tilstand for diasshow
(39)
X.V.COLOR (71)
CONVERSION LENS
(74)
NightShot (32)
Super NightShot (88)
E
Lynoversigt
SPOT METER (86)/
EXPOSURE (86)
I midten
10.2M
Hvidbalance (87)
Deaktiveret SteadyShot
(71)
WIDE SELECT (70)
Indikator
Betydning
Color Slow Shutter (88)
z Tip!
PictBridge-tilslutning
(60)
• De forskellige indikatorer og deres placering
kan afvige fra det, der vises på din skærm.
Advarsel (100)
121
Datakode under optagelse
Optagedatoen og -klokkeslættet gemmes
automatisk på mediet. De vises ikke under
optagelsen. Du kan dog kontrollere dem
ved at indstille [DATA CODE] under en
afspilning (s. 76).
122
Lynoversigt
Ordliste
x 5,1-kanals surround
x MPEG
Et system, der afspiller lyd i 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og midt) og 2 bagved (højre og
venstre) med en ekstra lavpas-subwoofer, der
tælles for en 0,1-kanal til frekvenser på 120 Hz
eller derunder.
MPEG står for Moving Picture Experts Group, en
gruppe standarder, der bruges til kodningen
(billedkomprimering) af video (film) og lyd.
Formaterne er MPEG1 og MPEG2.
Videokameraet optager film i SD-billedkvalitet
(Standard Definition) i MPEG2-format.
x AVCHD-format
Et HD-format (High Definition) til digitale
videokameraer, der bruges til at optage HDsignaler (High Definition) ved hjælp af MPEG-4
AVC/H.264-formatet.
x MPEG-4 AVC/H.264
Et lydkodningssystem (komprimering), der er
udviklet af Dolby Laboratories Inc.
Det nyeste billedkodningsformat, der er i år 2003
blev standardiseret af to internationale
standardiseringsorganisationer i fællesskab, ISOIEC og ITU-T. Sammenlignet med et almindeligt
MPEG2-format er MPEG-4 AVC/H.264 mere
end dobbelt så effektiv. Videokameraet bruger
MPEG-4 AVC/H.264 til kodning af HD-film
(High Definition).
x Dolby Digital 5.1 Creator
x VBR
Lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af
Dolby Laboratories, til effektiv komprimering af
lyd uden at gå på kompromis med den høje
lydkvalitet. Lydene komprimeres effektivt i høj
lydkvalitet og gør det muligt at frembringe 5,1kanals surroundsound.
VBR står for Variable Bit Rate, der er
optageformatet til automatisk styring af
bithastigheden (mængden af optagede data i
bestemt stykke tid), afhængigt af den sekvens, der
optages. Videooptagelser, der indeholder hurtige
bevægelser, bruger en del medieplads til at
gengive et tydeligt billede, hvilket betyder, at
optagetiden til mediet bliver kortere.
x Dolby Digital
x Fragmentering
Et medies tilstand, hvor filer opdeles i stykker og
spredes rundt på mediet. Hvis du ikke kan gemme
dine billeder korrekt, kan du muligvis løse
problemet med [MEDIA FORMAT] (s. 64).
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en standard til komprimering af stillbilleddata (så
dataene ikke fylder så meget). Videokameraet
optager stillbilleder i JPEG-format.
Lynoversigt
x JPEG
x Miniature
Reduceret billedstørrelse, som giver dig mulighed
for at få vist mange billeder samtidigt. [Der vises
miniaturer på skærmene VISUAL INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX].
123
Lynoversigt
Indeks
Numerisc
BLACK FADER.................. 89
DROP SENSOR ................... 82
Blitz...................................... 94
Dual Rec............................... 32
16:9 WIDE ...........................71
BLT-IN ZOOM MIC
(indbygget zoommikrofon)
............................................. 89
E
21-ben, adapter .....................45
"BRAVIA" Sync.................. 45
4:3...................................71, 79
Brug i udlandet................... 104
1080i/576i.............................80
16:9.......................................79
4:3-tv ....................................43
5,1-kanals surroundoptagelse
..............................................31
576i.......................................80
A
A.SHUT OFF
(automatisk slukning) ...........81
A/V OUT-stik.................42, 58
A/V, komponentkabel
..................................15, 42, 44
A/V, tilslutningskabel
..................................15, 44, 58
C
CALIBRATION ................ 111
CAM CTRL-drejeknap ........ 34
CAMERA DATA ................ 76
CANDLE ............................. 86
CLOCK SET........................ 20
CLOCK/LANG.................... 80
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)...... 88, 98
COMPONENT..................... 80
EMPTY ................................ 65
EXPOSURE ...................86, 98
F
FACE DETECTION ............ 73
Face Index ............................ 37
Face Index, indstilling af...... 73
FADER...........................88, 98
FH......................................... 69
Fil .......................................106
FILE NO. (filnummer) .........75
Film
Computer ............................. 47
Optagelse....................... 30
Advarselsindikatorer ..........100
CONVERSION LENS......... 74
Optagetilstand ............... 69
Advarselsmeddelelser.........102
CTRL FOR HDMI
(betjening til HDMI)............ 82
Film Roll Index ....................37
AE SHIFT.......................70, 98
Afspilning .......................26, 35
Afspilningsliste.....................55
Antal billeder........................75
AREA SET ...........................80
AUDIO MODE ....................70
AUTO SLW SHUTTR
(automatisk langsom lukker)
........................................71, 98
AVCHD, format ...11, 107, 123
Overførsel af film.......... 52
FIREWORKS....................... 87
D
Fjernbetjening............... 92, 118
D.EFFECT (digital effekt)
....................................... 89, 98
FLASH LEVEL....................73
DATA CODE .............. 76, 122
FOCUS ...........................85, 95
DATE/TIME................ 76, 122
FORMAT
FLASH MODE ....................72
Datoindeks ........................... 38
"Memory Stick PRO Duo"
....................................... 64
DC IN, stik ........................... 16
DC-stik................................. 16
DELETE
124
Easy Handycam, brug af ...... 25
B
By date.................... 49, 50
B&W (sort-hvid) ..................89
Film............................... 49
Harddisk........................ 64
Fragmentering ....................123
Fuld opladning......................16
G
Backup...Se Lagring af billeder
Stillbilleder ................... 50
Batteri ...................................16
DEMO MODE..................... 81
GENERAL SET ................... 81
Batteriniveau ........................17
DIAL SETTING .................. 73
GUIDEFRAME....................71
BEACH ................................87
DIGITAL ZOOM ................ 71
BEEP ....................................78
DISP OUTPUT .................... 80
Billedstyringsfiler...............106
DISPLAY............................. 77
Biplyd til bekræftelse af
handling ..................... Se BEEP
DIVIDE................................ 54
Dolby Digital 5.1 Creator .... 31
H
K
N
Handycam Station.................16
Kamerastativ ...................... 117
Netledning ............................16
Harddisk..........................5, 106
Kondens ............................. 110
NightShot..............................32
HD (High Definition),
billedkvalitet ...........................9
L
HDD INFO ...........................63
LANDSCAPE ...................... 87
O
HDMI OUT, stik...................42
LANGUAGE SET ............... 80
OLD MOVIE........................98
HDMI, kabel .........................43
LCD BL LEVEL
(baggrundsbelysning på
LCD-skærm) ........................ 78
ONE PUSH.....................88, 98
HD-tv, High Definition.........42
Help ......................................13
NIGHTSHOT LIGHT ..........70
Opladning af batteriet ...........16
Batteri ............................16
Hold videokameraet korrekt
..............................................29
LCD BRIGHT...................... 78
LCD COLOR ....................... 78
Indbygget, genopladeligt
batteri...........................112
HOME MENU................12, 67
LCD-panel............................ 21
Opladningstid .......................18
CLOCK/LANG .............80
LCD BL LEVEL........... 78
Optagelse ........................25, 29
GENERAL SET ............81
LCD BRIGHT............... 78
Optagetid ........................11, 18
MOVIE SETTINGS ......69
LCD COLOR................ 78
OPTION MENU...................83
OUTPUT SETTINGS ...79
LCD-skærm.......................... 21
Original.................................52
PHOTO SETTINGS......74
OTHERS, kategori ...............48
SETTINGS, kategori .....67
Lithium-batteri, knaptype
............................................ 119
SOUND/DISP SET .......78
LP ................................... 69, 70
VIEW IMAGES SET ....76
Lyd, indstilling af................. 37
HQ ........................................69
Højt beliggende områder ........5
M
OUTDOOR...........................87
OUTPUT SETTINGS ..........79
P
PAL.....................................104
Håndrem ...............................22
MANAGE MEDIA, kategori
.............................................. 63
I
Mappe................................. 106
PHOTO CAPTURE..............51
Medie ................................... 22
PHOTO SETTINGS .............74
Medieindstilling ................... 22
PICT.EFFECT (billedeffekt)
........................................89, 98
IMAGE SIZE........................74
Indbygget, genopladeligt batteri
............................................112
Indikatorer...........................121
INDOOR...............................87
"InfoLITHIUM"-batteri ......108
J
JPEG ...........................106, 123
Justering af eksponering for
motiver i modlys ...................33
"Memory Stick" ............. 2, 107
Memory Stick Duo-adapter
............................................ 108
"Memory Stick PRO Duo"
........................................ 2, 108
"Memory Stick PRO-HG Duo"
........................................ 2, 107
MICREF LEVEL
(referenceniveau for mikrofon)
.............................................. 89
PictBridge .............................60
PORTRAIT (blødt portræt)
..............................................87
Lynoversigt
Ikon .........Se Skærmindikatorer
PASTEL ...............................89
Q
QUICK ON...........................32
QUICK ON STBY
(hurtig standby) ....................81
Miniature ............................ 123
MOVIE SETTINGS............. 69
MPEG................................. 123
MPEG2............................... 106
MPEG-4 AVC/H.264......... 123
125
R
SPOTLIGHT........................ 87
REC LAMP
(indikator for optagelse) .......81
REC MODE (optagetilstand)
..............................................69
STEADYSHOT ............. 71, 95
Stik til ekstern A/V ........ 40, 58
Stillbilleder
IMAGE SIZE................ 74
REDEYE REDUC................73
Redigering ............................48
Kopiering af stillbilleder
...................................... 53
REMAINING SET (film).....72
Optagelse ...................... 30
REMOTE CTRL
(fjernbetjening).....................81
Stillbilledfiler.............. 106
REPAIR IMG.DB F. ............66
Styringsfil til HD-film ....... 106
RESET................................116
SUB-T DATE
(undertekst og dato) ............. 72
Resterende
SUNRISE&SUNSET........... 87
Batteri............................17
Harddisk ........................63
"Memory Stick PRO Duo"
.......................................63
S
S VIDEO, kabel....................44
SUPER NIGHTSHOT ... 88, 98
T
TELE MACRO .............. 85, 98
Telefoto ................................ 31
Tidszoner ........................... 105
Tilslutning
Varemærke .........................112
VBR..............................11, 123
Vedligeholdelse ..................107
Vekselstrømsadapter ............ 16
VF B.LIGHT
(søgerens lysstyrke).............. 78
Vidvinkel .............................. 31
VIEW IMAGES SET ...........76
Vis indeksskærm, knap ......120
Visning af billeder på tv ....... 40
VISUAL INDEX..................35
VOLUME.............................78
Vægkontakt .......................... 16
W
WB SHIFT (Hvidbalance-skift)
.............................................. 70
WHITE BAL. (hvidbalance)
........................................87, 98
S VIDEO, stik.......................58
4:3-tv............................. 43
WHITE FADER ................... 89
SCENE SELECTION.....86, 98
DVD/HDD-optagere..... 58
WIDE SELECT..............70, 98
SD (Standard Definition),
billedkvalitet ...........................9
HD-tv, High Definition
...................................... 42
Widescreen-tv....................... 43
SD-filmfiler ........................106
Printer ........................... 60
SELF-TIMER.......................90
X
Videobåndoptager......... 58
Selvdiagnose.......................100
X.V.COLOR.................71, 109
Widescreen-tv............... 43
SEPIA...................................89
TV CONNECT Guide ......... 41
SETTINGS ...........................67
Z
TV TYPE ............................. 79
SETTINGS, kategori ............67
ZEBRA................................. 72
Tv-farvesystem .................. 104
Skærmindikatorer ...............120
Zoom ....................................31
TWILIGHT.......................... 86
Slide show ............................39
ZOOM LINK........................ 77
TWILIGHT PORT............... 86
Zoom under afspilning .........39
SLIDE SHOW SET..............39
SMTH SLW REC.................33
U
SNOW ..................................87
Udskrivning ......................... 60
SOUND/DISP SET ..............78
USB CONNECT................ 106
SP....................................69, 70
USB SELECT ................ 59, 60
Spejltilstand ..........................33
USB, kabel ........................... 15
Spilletid ................................19
USB, stik............................ 117
SPOT FOCUS ................85, 98
SPOT METER
(fleksibel spotmåler).......86, 98
126
V
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising