Sony | HDR-SR8E | Sony HDR-SR8E Betjeningsvejledning

3-210-376-31(1)
Få fuldt udbytte af
dit videokamera
9
Introduktion
15
Digitalt HD-videokamera
Handycam Håndbog
Optagelse og
23
afspilning
Redigering
HDR-SR5E/SR7E/SR8E
Udnyttelse af
optagemedier
Brugertilpasning af
videokameraet
46
57
61
Fejlfinding
84
Yderligere
oplysninger
96
Hurtig oversigt 107
© 2007 Sony Corporation
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne Håndbog grundigt og gemme den til
fremtidig brug.
Bemærkninger om brug
I "Handycam Håndbog" (Denne
håndbog)
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"kompatibelt udstyr
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-adapteren.
Memory Stick Duo adapter
Betjening og håndtering af videokameraet
forklares. Se også "Betjeningsvejledning"
(separat bog).
Håndtering af billeder, der er optaget
i videokameraet via computeren
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Se "Picture Motion Browser Guide" på den
medfølgende CD-ROM.
Typer af "Memory Stick", der kan
bruges i videokameraet
Du kan bruge en "Memory Stick Duo", der
er mærket med
eller
(p. 99).
Søger
LCD-skærm
(HDR-SR7E/SR8E)
"Memory Stick Duo"
(Denne størrelse kan bruges i dit
videokamera.)
Batteri
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i dit videokamera.)
• Du kan ikke bruge enhver type
hukommelseskort bortset fra "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick PRO" og "Memory Stick
PRO Duo" kan kun bruges sammen med
"Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr.
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en
"Memory Stick Duo" eller en Memory
Stick Duo-adapter.
2
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt. Se "Om
håndtering af videokameraet" (p. 102).
• Du må ikke gøre følgende, når enten
indikatoren
(Film)/
(Still) (p. 20)
eller ACCESS (p. 27) er tændt, for at
forhindre harddisken i at gå i stykker eller
optagne billeder i at gå tabt:
– Fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra
videokameraet.
– Udsætte videokameraet for stød eller
rystelser.
• Når du tilslutter videokameraet til en
anden enhed med et HDMI-kabel, et
komponentvideokabel, et USB-kabel osv.
skal du kontrollere, at stikket vender
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i
terminalen, bliver denne beskadiget,
hvilket kan resultere i fejl på
videokameraet.
• Tilslut et A/V tilslutningskabel eller
komponentvideokabel til Handycam
Station, når du bruger videokameraet
tilsluttet til Handycam Station.
• Frakobl vekselstrømsadapteren fra
Handycam Station ved at holde i både
Handycam Station og DC-stikket.
• Sørg for, at dreje POWER-kontakten til
OFF (CHG), når du sætter videokameraet
i Handycam Station eller tager
videokameraet ud af den.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren (HDR-SR7E/SR8E) og
objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• Søgeren (HDR-SR7E/SR8E) og LCDskærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem
høj præcision, og andelen af effektive
pixel udgør 99,99%. Der kan dog
forekomme små sorte og/eller lyse
punkter (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant vises i søgeren (HDRSR7E/SR8E) og på LCD-skærmen.
Disse punkter er opstået under
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelsen.
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt
eller grønt punkt
• Hvis LCD-skærmen, søgeren (HDRSR7E/SR8E) eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
resultere i, at videokameraet ikke fungerer
korrekt.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Det kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumring.
Om ændring af sprogindstillingen
• Skærmvisningerne på hvert sprog bruges
til at illustrere betjeningen. Du kan vælge
et andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (p. 21).
Om afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billedet og lyden optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse – dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på lagringsmediet, osv.
• TV-farvesystemerne afhænger af landet
eller området. Hvis du vil se optagelserne
på et TV, skal du bruge et TV, der er
baseret på PAL.
• TV-programmer, film, videobånd og
andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
Om denne Håndbog
• Billederne i søgeren (HDR-SR7E/SR8E)
og på LCD-skærmen, der bruges som
eksempler i denne Håndbog, er taget med
et digitalt stillbilledkamera og kan derfor
se anderledes ud.
• Illustrationerne i denne Håndbog er
baseret på modellen HDR-SR7E.
Modelnavnet findes i bunden af
videokameraet.
• Design og specifikationer på optagemedie
og andet tilbehør kan ændres uden varsel.
3
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det indeholder
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver. Objektivet til
videokameraet er T -belagt for at
undertrykke uønskede refleksioner og opnå
ægte farvegengivelse.
MTF = Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
4
Bemærkninger om Handycam med harddisk
Gem alle dine optagne billeddata
Bemærkning om driftstemperaturer
• Gem alle dine optagne billeder på eksterne
medier for at forhindre, at dine billeddata går
tabt. Det anbefales, at du gemmer billeddataene
på en disc, f.eks. DVD-R ved hjælp af din
computers (p. 45). Du kan også gemme dine
billeddata ved hjælp af en videobåndoptager
eller en DVD/HDD-optager (p. 53).
• Det anbefales, at du regelmæssigt gemmer dine
billeddata efter optagelse.
• Når temperaturen i videokameraet bliver meget
høj eller meget lav, må du ikke bruge
videokameraet til optagelse eller afspilning, da
beskyttelsesfunktionerne i videokameraet kan
blive aktiveret i sådanne situationer. I så fald
vises en indikator i søgeren (HDR-SR7E/SR8E)
eller på LCD-skærmen (p. 92).
Udsæt ikke videokameraet for stød
eller vibrationer
• Videokameraets harddisk vil muligvis ikke blive
genkendt, og optagelse eller afspilning er derfor
ikke mulig.
• Udsæt ikke enheden for stød, især under
optagelse/afspilning. Efter afspilning, mens
ACCESS-indikatoren er tændt, må
videokameraet ikke udsættes for vibrationer
eller stød.
• Undgå at støde videokameraet mod en genstand,
når skulderremmen anvendes (medfølger ikke).
Faldsensor
• For at beskytte den interne harddisk mod stød
under fald, har videokameraet en faldsensorfunktion (p. 75). Ved fald eller stød kan støjen
fra blokeringen til beskyttelse af videokameraet
muligvis blive registreret på optagelsen. Hvis
faldsensoren gentagne gange registrerer et fald,
kan optagelsen/afspilningen blive afbrudt.
Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter
• Mens ACCESS-indikatoren lyser, skal du undgå
følgende. Da dette kan bevirke, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
– Fjernelse af batteriet
– Fjernelse af vekselstrømsadapteren (mens
batteriet oplades ved hjælp af
vekselstrømsadapteren)
• Sørg for kun at fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når der er slukket på
POWER-kontakten.
Når videokameraet er sluttet til en
computer
• Du skal ikke formatere videokameraets harddisk
ved hjælp en computeren. Hvis du gør det,
fungerer videokameraet muligvis ikke korrekt.
Bemærkning om videokameraet
anvendt i højt beliggende områder
• Du må ikke tænde videokameraet i et område
med lavt tryk, hvor højden over havet er mere
end 3.000 meter. Dette kan beskadige
videokameraets harddisk.
Bemærkning om bortskaffelse/
overførsel
• Hvis du udfører [
FORMAT] (p. 57) eller
formaterer videokameraet, sletter du muligvis
ikke data helt fra harddisken. Når du overfører
videokameraet til andre, anbefales det, at du
udfører [
EMPTY] (p. 60) for at forhindre
gendannelse af dine data.
Herudover anbefales det, at du destruerer selve
videokameraet, når du bortskaffer det,
Hvis du ikke kan optage/afspille
billederne, skal du udføre
[ FORMAT]
• Der kan ske fragmentering af data på
harddisken, hvis du gentager optagelse/sletning
af billeder i længere tid ad gangen. Billeder kan
ikke gemmes eller optages. I dette tilfælde skal
du gemme dine billeder på et eksternt medie
først og derefter udføre [
FORMAT] (p. 57).
Fragmentering 1 Ordliste (p. 114)
5
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera ................................. 2
Bemærkninger om Handycam med
harddisk ........................................ 5
Eksempler på motiver og løsninger
...................................................... 8
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Betjeningssekvens ......................... 9
"
HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer............... 12
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende
tilbehør ....................................... 15
Trin 2: Opladning af batteriet ........ 16
Trin 3: Tænde og indstille dato og
klokkeslæt .................................. 20
Ændring af sprog ........................ 21
Trin 4: Justering af indstillinger før
optagelse .................................... 21
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam-betjening) ................. 23
Optagelse ..................................... 27
Zoom ........................................... 29
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals surroundoptagelse) ................................. 29
Brug af blitzen ............................. 30
Optagelse af stillbilleder i høj kvalitet
under filmoptagelse (Dual Rec)
................................................... 30
Optagelse af stillbilleder på en
"Memory Stick Duo" .................. 31
Optagelse i mørke (NightShot) .... 31
6
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys ........................ 32
Optagelse i spejltilstand .............. 32
Optagelse af hurtig handling i slowmotion (SMTH SLW REC) ......... 32
Manuel kontrol af
billedindstillingerne med
drejeknappen CAM CTRL (HDRSR7E/SR8E) .............................. 33
Afspilning ...................................... 34
Afspilning fra et ansigtsbillede
([
INDEX]) ............................. 37
Brug af afspilningszoom ............. 37
Søgning efter de foretrukne billeder
ved hjælp af dato (Datoindeks)
................................................... 37
Sådan afspiller du en serie
stillbilleder (Diasshow) .............. 38
Afspilning af billedet på et TV ....... 39
Gemme billeder ............................ 45
Redigering
(OTHERS) kategori .................. 46
Sletning af billeder ........................ 46
Opdeling af en film ....................... 48
Kopiering af stillbilleder ................ 49
Oprettelse af afspilningslisten ...... 50
Kopiering til videobåndoptager eller
DVD/HDD-optagere .................... 53
Udskrivning af optagne billeder
(PictBridge-kompatibel printer) ... 55
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE HDD/MEMORY)
kategori ....................................... 57
Formatering af harddisk eller
"Memory Stick Duo" .................... 57
Kontrol af oplysningerne på
harddisken .................................. 58
Reparation af billeddatabasefilen
..................................................... 59
Forhindring af gendannelse af
dataene på harddisken i
videokameraet ............................ 60
Brugertilpasning af
videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)-kategorien i
HOME MENU ....................... 61
Brug af HOME MENU ................. 61
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter ........................ 62
MOVIE SETTINGS ....................... 63
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
.....................................................96
Filer på videokameraets harddisk/
mappestruktur .............................98
Vedligeholdelse og forholdsregler
.....................................................99
Om AVCHD-formatet ................... 99
Om "Memory Stick" ...................... 99
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ....... 101
Om x.v.Color ............................. 102
Om håndtering af videokameraet
................................................. 102
(Punkter til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS ...................... 67
Hurtig oversigt
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
VIEW IMAGES SET ..................... 70
(Punkter til brugertilpasning af
displayet)
SOUND/DISP SET ....................... 72
(Punkter til justering af lyden og
skærmen)
Dele og knapper .........................107
Indikatorer under optagelse og
afspilning ...................................112
Ordliste .......................................114
Indeks .........................................115
OUTPUT SETTINGS .................... 73
(Punkter for tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
LANG .......................... 74
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
GENERAL SET ............................ 75
(Andre opsætningspunkter)
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU ...................... 76
Brug af OPTION MENU .............. 76
Optagepunkter i OPTION MENU
................................................... 77
Visningspunkter i OPTION MENU
................................................... 77
Funktioner, der er indstillet i
OPTION MENU ...................... 78
Fejlfinding
Fejlfinding ..................................... 84
Advarselsindikatorer og meddelelser
..................................................... 92
7
Eksempler på motiver og løsninger
Kontrol af dit
golfslag
B SMTH SLW REC ....................... 32
Optagelse af
stillbilleder i høj
kvalitet under
filmoptagelse
B Dual Rec ................................... 30
Blomster tæt på
B PORTRAIT ................................ 80
B FOCUS ...................................... 78
B TELE MACRO............................ 79
Fokusering på
hunden i venstre
side af
skærmbilledet
B FOCUS ...................................... 78
B SPOT FOCUS ............................ 79
8
Få en god
optagelse af en
skibakke eller
strand
B Backlight ...................................32
B BEACH.......................................80
B SNOW .......................................81
Et barn på scenen
under et spotlight
B SPOTLIGHT ...............................80
Fyrværkeri i al sin
glans
B FIREWORKS..............................80
B FOCUS.......................................78
En sovende hund i
svagt lys
B NightShot ..................................31
B COLOR SLOW SHTR .................82
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Betjeningssekvens
B Vær parat (s. 15).
Få fuldt udbytte af dit videokamera
B Optagelse med videokameraet (s. 27).
• Film optages på harddisken, og stillbilleder optages på enten
harddisken eller en "Memory Stick Duo".
• Du kan vælge billedkvaliteten: HD (høj opløsning) billedkvalitet
eller SD (standard opløsning) billedkvalitet.
HD (høj opløsning) billedkvalitet
SD (standard opløsning)
billedkvalitet
AVCHD-format
MPEG2-format
Billedopløsning: om 3,75 gange
SD (standard opløsning)
billedkvalitet
Optager film i SD (standard
opløsning) billedkvalitet.
b Bemærk
• Videokameraet er kompatibelt med "1440 × 1080/50i" standard for AVCHD-format (s. 99).
"AVCHD 1080i format" forkortes som "AVCHD" i denne vejledning, undtagen når det skal
beskrives mere detaljeret.
9
B Afspilning af billeder.
x Visning på videokameraets LCD-skærm (s. 34)
x Billeder på et TV med høj opløsning (s. 41)
Du kan se film i HD (høj opløsning) billedkvalitet i den
samme billedkvalitet, som de er blevet optaget i.
x Billeder på et TV uden høj opløsning 16:9 (bredformat)
(s. 42)
Du kan se film, der er optaget i HD (høj opløsning) billedkvalitet, men de bliver
konverteret til SD (standard opløsning) billedkvalitet.
z Tip
• Du kan se i [TV CONNECT Guide] (s. 39), der vises på skærmen ved tilslutning af TV og
videokamera.
B Gem optagne billeder.
x Lagring af billeder på en disc ved hjælp af en
computer
x Import af billeder til en computer
x Kopiering af billeder på en videobåndoptager eller
DVD/HDD-optagere (s. 53)
z Tip
• Se "Picture Motion Browser Guide" angående håndtering af billeder på en computer.
B Slet billeder.
Når harddisken i videokameraet er fuld, kan du ikke optage
nye billeder. Slet de billeddata, der er lagret i
videokameraet eller på en disc. Hvis du sletter billederne,
kan du optage nye billeder på den frie disc-plads igen.
x Sletning af udvalgte billeder (s. 46)
x Sletning af alle billeder ([
10
FORMAT], s. 57)
Optagetid for film
AVCHD-format
Optagehastighed
Omtrentlig optagetid (timer minutter)
HDR-SR5E
HDR-SR7E
HDR-SR8E
AVC HD 15M (XP)
(højeste kvalitet)
5 t 20 m
8t
13 t 30 m
AVC HD 9M (HQ)
(høj kvalitet)
9 t 40 m
14 t 40 m
24 t 40 m
AVC HD 7M (SP)
(standardkvalitet)
11 t 50 m
17 t 50 m
30 t
AVC HD 5M (LP)
(long play)
15 t 10 m
22 t 50 m
38 t 10 m
Få fuldt udbytte af dit videokamera
HD (høj opløsning) billedkvalitet
SD (standard opløsning) billedkvalitet
MPEG2-format
Optagehastighed
Omtrentlig optagetid (timer minutter)
HDR-SR5E
HDR-SR7E
HDR-SR8E
SD 9M (HQ)
(høj kvalitet)
9 t 40 m
14 t 40 m
24 t 40 m
SD 6M (SP)
(standardkvalitet)
14 t 30 m
21 t 50 m
36 t 30 m
SD 3M (LP)
(long play)
27 t 50 m
41 t 50 m
70 t 10 m
z Tip
• Tal såsom 15M og 9M i tabellen viser den gennemsnitlige bithastighed. M betyder Mbps.
• Du kan optage film med maksimalt 3.999 sekvenser i HD (høj opløsning) billedkvalitet og 9.999
sekvenser i SD (standard opløsning) billedkvalitet.
• Du kan optage maksimalt 9.999 stillbilleder på harddisken. For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 68.
• Den maksimale fortløbende optagetid er ca. 13 timer.
Dit videokamera anvender formatet VBR (Variable Bit Rate) til automatisk justering af billedkvaliteten, så
den passer til den sekvens, der optages. Denne teknologi giver svingninger i optagetiden for harddisken.
Film, der indeholder komplekse billeder med hurtige bevægelser, optages med en højere bithastighed, og
det reducerer den samlede optagetid.
11
Få fuldt udbytte af dit videokamera
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer
"
HOME MENU" - startpunkt for betjening af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (s. 13)
Kategori
B Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) kategori
(MANAGE HDD/MEMORY) kategori
Menupunkt
Side
MOVIE*
28
FORMAT*
57
PHOTO*
28
FORMAT*
58
SMTH SLW REC
32
INFO
REPAIR IMG.DB F.
(VIEW IMAGES) kategori
Menupunkt
VISUAL INDEX*
Side
34
INDEX*
35
INDEX*
37
PLAYLIST
50
(OTHERS) kategori
Menupunkt
DELETE*
EDIT
PLAYLIST EDIT
12
Menupunkt
Side
46
48, 49
50
PRINT
55
COMPUTER
46
TV CONNECT Guide*
40
Side
58
59
(SETTINGS) kategori
Sådan tilpasses videokameraet (s. 61)*.
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening af (s. 23). For punkter, der
er tilgængelige i kategorien
(SETTINGS),
se side 62.
Brug af HOME MENU
1 Skub, mens du trykker på den
4 Tryk på det ønskede punkt.
Eksempel: [EDIT]
5 Følg vejledningen på skærmen
for yderligere betjening.
Sådan skjules skærmbilledet HOME
MENU
2 Tryk på
(HOME) A (eller B).
(HOME) B
Tryk på
Få fuldt udbytte af dit videokamera
grønne knap, POWER-kontakten i
pilens retning for at tænde for
strømmen.
.
B Når du ønsker at vide noget om hvert
punkts funktion i HOME MENU HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) A
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel:
(OTHERS) kategori
13
2 Tryk på
Brug af OPTION MENU
(HELP).
Den nederste del af
til orange.
(HELP) skifter
Hvis du under optagelse eller afspilning
blot trykker på skærmen, vises de
tilgængelige funktioner på det pågældende
tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt at
foretage de forskellige indstillinger. Se side
76, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
3 Tryk på det punkt, som du vil vide
mere om.
(OPTION)
Når du berører et punkt, vises
forklaringen på det på skærmen.
Hvis du vil anvende punktet, skal du
trykke på [YES], i modsat fald skal du
trykke på [NO].
Aktivering af HELP
Tryk på
14
(HELP) igen i trin 2.
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at det følgende tilbehør fulgte
med videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 111)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 16)
Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat.
Netledning (1) (s. 16)
Introduktion
Genopladeligt batteri NP-FH60 (1)
(s. 16, 101)
21-bens adapter (s. 44)
For de modeller, hvor
bunden.
-mærket kun er trykt i
Handycam Station (1) (s. 16, 110)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1)
– Picture Motion Browser (Software)
– Picture Motion Browser Guide
– Handycam Håndbog (Denne håndbog)
Komponentvideokabel (1) (s. 41)
"Betjeningsvejledning" (1)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 41, 53)
USB-kabel (1) (s. 55)
15
Trin 2: Opladning af batteriet
3
4
POWERkontakt
5
Batteri
1
/CHG-indikator
(opladning)
DC IN-stik
5
2
DC-stik
Vekselstrømsadapter
Til en vægkontakt
Netledning
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (H-serien) (s. 101) efter
tilslutning af det til videokameraet.
4 Indsæt batteriet ved at skubbe det
i pilens retning, indtil det klikker
på plads.
b Bemærk
• Du kan ikke oplade andre "InfoLITHIUM"batterier end H-serien til videokameraet.
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket i Handycam Station.
Sørg for, at v-mærket på DC-stikket
vender opad.
2 Forbind netledningen til
vekselstrømsadapteren og
stikkontakten i væggen.
3 Skub knappen POWER i pilens
retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
16
5 Sæt videokameraet i din
Handycam Station, og kontroller,
at det er sat helt i bund.
/CHG-indikatoren (opladning) lyser,
og opladning begynder. Når /CHGindikatoren (opladning) slukkes, er
batteriet fuldt opladet.
b Bemærk
• Luk dækslet til DC IN-stikket, når
videokameraet sættes i Handycam Station.
Sådan fjernes videokameraet fra
Handycam Station
Sluk for strømmen, og fjern videokameraet
fra din Handycam Station ved at tage fat i
både videokameraet og din Handycam
Station.
Sådan fjernes batteriet
Skub POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skub BATT (batteri)-udløserknappen, og
fjern batteriet.
Introduktion
BATT-håndtag
(frigørelse af batteri)
b Bemærk
• Når du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren
(s. 20) er slukket.
Opbevaring af batteriet
Sådan oplader du batteriet kun med
vekselstrømsadapteren
Sluk for strømmen, og tilslut derefter
vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket i
videokameraet.
Knappen POWER
Hvis batteriet skal opbevares i en længere
periode, skal det aflades helt (se side 102
for oplysninger om opbevaring).
Brug af strøm fra en stikkontakt i
væggen
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (Battery Info)
Sæt POWER-kontakten til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
Med v-mærket
til højre
DC-stik
DC IN-stik
Åbn
stikdækslet
b Bemærk
• Tag fat i videokameraet og DC-stikket, og fjern
vekselstrømsadapteren fra DC IN-stikket.
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysninger i ca.
7 sekunder. Hvis du vil have vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder,
17
skal du trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
HDR-SR7E/SR8E:
Batteri
Batteriniveau (ca.)
Billedkvalitet
NP-FH50
60
65
NP-FH60
(medfølger)
Optagekapacitet (ca.)
Opladningstid
NP-FH70
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
HD
SD
Typisk
optagetid*
HD
SD
65
75
30
35
70
80
35
40
70
80
35
40
90
100
45
50
95
105
45
50
95
105
45
50
145
165
70
80
150
175
75
85
150
175
75
85
335
375
165
185
NP-FH50
135
350
395
175
195
NP-FH60 (medfølger)
135
350
395
175
195
NP-FH70
170
NP-FH100
390
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
Optagetid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
"HD" betyder billedkvalitet i høj opløsning,
og "SD" betyder billedkvalitet i standard
opløsning.
HDR-SR5E:
Batteri
Billedkvalitet
NP-FH50
18
NP-FH100
Kontinuerlig
optagetid
Kontinuerlig
optagetid
HD
SD
Typisk
optagetid*
HD
SD
80
90
40
45
80
95
40
45
NP-FH60
(medfølger)
105
120
50
60
110
130
55
65
NP-FH70
170
195
85
95
180
205
90
100
NP-FH100
385
440
190
220
405
470
200
235
b Bemærk
• Alle tider målt i SP-optagetilstand, når
[
INDEX SET] er indstillet til [OFF] under
følgende forhold:
For HDR-SR5E:
Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Nederst: Når LCD-baggrundsbelysningen
slukkes.
For HDR-SR7E/SR8E:
Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes.
Nederst: Når du optager med søgeren, mens
LCD-skærmen er lukket.
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
"HD" betyder billedkvalitet i høj opløsning,
og "SD" betyder billedkvalitet i standard
opløsning.
HDR-SR5E:
LCD-panel åbent*
Billedkvalitet
HD
SD
NP-FH50
115
125
NP-FH60 (medfølger)
150
165
NP-FH70
245
270
NP-FH100
555
600
HDR-SR7E/SR8E:
Batteri
LCD-panel
åbent*
Med lukket
LCD-panel
Billedkvalitet
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
105
120
115
130
NP-FH60
(medfølger)
140
160
150
170
NP-FH70
230
255
245
280
NP-FH100
515
580
555
625
Tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 °C (10 °C til 30 °C anbefales).
• Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Reduktionen af optage- og afspilningstiden
afhænger af de forhold, som videokameraet
bruges under.
Introduktion
Batteri
• Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som kun
giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
Om vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
vekselstrømsadapteren. Tag øjeblikkeligt
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis
der opstår en fejlfunktion, mens du bruger
videokameraet.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte vekselstrømsadapterens
DC-stik eller batteriklemmerne med
metalgenstande. Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til videokameraet, så længe det er sluttet til
stikkontakten i væggen via
vekselstrømsadapteren.
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Batteri
• Før udskiftning af batteriet skal du skubbe
POWER-kontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren.
• /CHG-indikatoren (opladning) blinker under
opladning, eller Battery Info (s. 17) vises ikke
korrekt under følgende forhold:
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, når
vekselstrømsadapteren er tilsluttet
videokameraets DC IN-stik eller Handycam
Station, selv hvis netledningen fjernes fra
stikkontakten i væggen.
• Ved tilslutning af en ekstra videolampe
anbefales, at du bruger et NP-FH70 eller
NP-FH100-batteri.
19
Trin 3: Tænde og indstille dato og klokkeslæt
Indstil datoen og klokkeslættet første gang,
du bruger videokameraet. Hvis du ikke
angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET], hver gang
du tænder videokameraet eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
Objektivdæksel
3 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
4 Angiv [Y] (år) med v/V.
5 Vælg [M] med b/B, og indstil
derefter måneden med v/V.
Tryk på knappen
på LCDskærmen.
6 Angiv [D] (dag), timer og minutter
POWER-kontakt
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten i
pilens retning gentagne gange,
indtil de pågældende lamper
lyser.
på samme måde, og tryk på
[NEXT].
7 Kontroller, at uret er indstillet
rigtigt, og tryk derefter på
.
Uret starter.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2037.
(Film): Sådan optager du film
(Still): Sådan optager du
stillbilleder
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises.
Sådan slukkes for strømmen
Skub POWER-kontakten til OFF (CHG).
Sådan nulstiller du dato og klokkeslæt
Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS)
t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK
SET], og indstil dato og klokkeslæt.
2 Vælg det ønskede geografiske
område med v/V, og tryk derefter
på [NEXT].
20
b Bemærk
Justering af LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
290 grader
(maks.)
DISP/BATT INFO
z Tip
• Optagedato og -klokkeslæt vises ikke under
optagelse, men optages automatisk på
harddisken og kan blive vist under afspilning
(se side 70 for [DATA CODE]).
• Oplysninger om tidsforskelle finder du på
side 97.
• Hvis knapperne på berøringspanelet ikke virker
korrekt, skal du justere berøringspanelet
(CALIBRATION) (s. 104).
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog. Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[CLOCK/
LANG] t [
LANGUAGE
SET] (s. 74) for at vælge skærmsproget.
190 grader i forhold
til videokameraet
Introduktion
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i
ca. 3 måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. I sådanne tilfælde skal du oplade
det genopladelige batteri og indstille dato og
klokkeslæt igen (s. 104).
• Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt for
det. Du kan ikke betjene dit videokamera i
denne periode.
• Objektivdækslet åbnes automatisk, når der
tændes for strømmen. Det lukkes, når
afspilningsskærmbilledet vælges, eller når
strømmen afbrydes.
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk, hvis
du ikke betjener videokameraet i ca. 5 minutter
([A.SHUT OFF], s. 75).
Trin 4: Justering af
indstillinger før
optagelse
2180 grader
(maks.)
Sådan slukker du LCDbaggrundsbelysningen, så batteriet
holder længere
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller når
du vil spare på batteriet. Det optagne billede
påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil
tænde for DISP/BATT INFO LCDbaggrundsbelysningen, skal du trykke på
DISP/BATT INFO og holde den nede i
nogle få sekunder, indtil
vises.
b Bemærk
• Du må ikke trykke på knapperne under
LCD-skærmen, når du åbner eller justerer
LCD-panelet.
z Tip
• Hvis du åbner LCD-skærmen 90 grader i
forhold til videokameraet og derefter drejer den
180 grader mod objektivsiden, kan du lukke den
med LCD-skærmen udad. Dette er praktisk
under afspilning.
21
• Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(s. 72) for at justere LCD-skærmens lysstyrke.
• Oplysningerne vises eller skjules (visning y
ingen visning), hver gang du trykker på DISP/
BATT INFO.
Justering af søgeren
(HDR-SR7E/SR8E)
Du kan få vist billeder i søgeren med
LCD-skærmen lukket for at spare på
strømmen, eller når det er svært at se
billedet på LCD-skærmen.
Søger
Søgerens
justeringsmekanis
me
Flyt det, indtil
billedet står klart.
z Tip
• Du kan justere styrken af søgerens
baggrundsbelysning ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [VF B.LIGHT] (s. 72).
22
Fastgørelse af håndremmen
Stram håndremmen, og hold videokameraet
rigtigt.
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam-betjening)
Easy Handycam-betjening foretager næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage
eller afspille uden detaljerede indstillinger. Skærmens skrifttype bliver også større, så den er
lettere at læse.
Optagelse af film
1 Skub POWER-kontakten
G i pilens retning, indtil
(Movie)-indikatoren
tændes.
2 Tryk på EASY A.
vises på
LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP H (eller E)
Optagelse af stillbilleder
Stillbilleder optages på harddisken ved
standardindstillingen. Du kan skifte
optagemedie for stillbilleder til en
"Memory Stick Duo" (s. 31).
1 Skub POWER-kontakten
Optagelse og afspilning
Hvis POWER-kontakten er indstillet til
OFF (CHG), skal du dreje den, mens du
trykker på den grønne knap.
G i pilens retning, indtil
(Still)-indikatoren
tændes.
2 Tryk på EASY A.
vises på
LCD-skærmen.
for at starte optagelsen.*
3 Tryk let på PHOTO F for at justere
[STBY] b [REC]
fokus A (der høres biplyde), og
tryk derefter helt ned på B (der
høres en lukkerlyd)**.
Tryk igen på START/STOP for at stoppe
optagelse.
Blinker b Lyser
* Optagetilstanden er fastlåst til SP (s. 63).
** Indstillingen af [
QUALITY] er fastlåst til [FINE] (s. 68).
23
Visning af optagne film/stillbilleder
1 Skub POWER-kontakten G for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) I (eller D).
Skærmbilledet VISUAL INDEX vises på LCD-skærmen (det kan tage lidt tid af få vist
miniaturebilleder).
Vises med billedet på hver af de faner, der sidst blev afspillet/optaget
(B for det stillbillede, der er optaget på en "Memory Stick Duo")
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Søgninger efter
billeder efter dato
(s. 37)
Forrige 6 billeder
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
1
2
3
*
:Viser film i HD (høj opløsning) billedkvalitet.*
: Viser stillbilleder på harddisken.
:Viser stillbilleder på en "Memory Stick Duo".
viser film i SD (standard opløsning) billedkvalitet.
Afspilning via
INDEX
Tryk på
(Film Roll Index) J, eller tryk på
[ INDEX].
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t
z Tip
• Du kan ændre billedkvaliteten ved at trykke på
SET] t [
/
INDEX SET].
24
(HOME) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES
3 Start afspilningen.
Film:
Tryk på fanen
eller
og på den film, der skal afspilles.
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Vender tilbage (til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
Starten af filmen/
den forrige film
Næste film
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 70).
z Tip
• Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til VISUAL INDEXskærmbilledet.
• Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på
/
under en pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND SETTINGS]
t [VOLUME] og derefter trykke på
/
.
Stillbilleder:
Tryk på fanen
eller
Optagelse og afspilning
Optagedato/klokkeslæt*
Modsat retning/
Fremad
Stopper (gå til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
, og vælg derefter det ønskede stillbillede.
Billedshow (s. 38)
Vender tilbage
(til VISUAL INDEXskærmbilledet)
Optagedato/klokkeslæt*
Går til VISUAL
INDEX-skærmbilledet
Forrige/Næste
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 70).
25
Sådan annulleres Easy Handycam
funktionen
Tryk igen på EASY A.
LCD-skærmen.
forsvinder fra
Menuindstillinger under Easy
Handycam-betjening
Tryk på
(HOME) C (eller B) for at få
vist de menupunkter, der er tilgængelige for
ændringer af opsætning (s. 12, 61).
b Bemærk
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne.
Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst.
Yderligere oplysninger findes på side 85.
• Du kan ikke anvende menuen
(OPTION).
• Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil
føje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
Ugyldige knapper under Easy
Handycam-betjening
Du kan ikke bruge nogle af knapperne/
funktionerne under Easy Handycambetjening, da de indstilles automatisk
(s. 85). Hvis du foretager en ugyldig
handling, vises [Invalid during Easy
Handycam operation] muligvis.
26
Optagelse
(HOME) A
(HOME) D
PHOTO E
Objektivdæksel
Åbnes automatisk, når
der tændes for
strømmen.
START/STOP B
ACCESS-indikator (harddisk)
START/
STOP F
/CHG(film) indikator/ indikator
(Still) indikator (opladning)
Optagelse og afspilning
POWER-kontakt
C
b Bemærk
• Hvis ACCESS-indikatoren er tændt eller
blinker, efter optagelse er afsluttet, betyder det,
at der fortsat skrives data på harddisken eller
"Memory Stick Duo". Udsæt ikke
videokameraet for stød eller vibrationer, og
fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren.
• Den maksimale fortløbende optagetid er ca. 13
timer.
• Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den
næste filmfil automatisk.
z Tip
• Du kan kontrollere den ledige plads på
harddisken ved at trykke på
(HOME) t
(MANAGE HDD/MEMORY) t [
INFO] (s. 58).
27
Optagelse af film
Du kan få vist billeder på videokameraets
harddisk. For optagetiden, se side 11.
1 Skub POWER-kontakten C i
pilens retning for at tænde
(Film)-indikatoren.
Optagelse af stillbilleder
Stillbilleder optages på harddisken ved
standardindstillingen. Hvis du vil optage
stillbilleder på en "Memory Stick Duo",
skal du skifte optagemedie (s. 31). Det antal
stillbilleder, der kan optages, finder du på
side 68.
1 Drej POWER-kontakten C, indtil
2 Tryk på START/STOP B
indikatoren
(Still) tændes.
(eller F).
2 Tryk let på PHOTO E for at
justere fokus A (der høres
biplyde), og tryk derefter helt ned
på B (der høres en lukkerlyd).
[STBY] t [REC]
Tryk på START/STOP B (eller F)
igen for at stoppe optagelse.
Blinker b Lyser
vises ved siden af
/
. Når
forsvinder, er billedet optaget.
b Bemærk
• Du kan ikke optage film på en "Memory Stick
Duo".
z Tip
•
vises, når [
INDEX SET] er indstillet til
[ON] (standardindstilling) under filmoptagelse
(s. 67).
• Du kan skifte optagetilstand ved at trykke på
(HOME) D (eller A) t
(CAMERA) t [MOVIE] eller [PHOTO].
• Se side 30 for optagelse af stillbilleder i høj
kvalitet under filmoptagelse.
• Se side 31 for at ændre optagemedie for
stillbilleder.
28
Zoom
Du kan forstørre billeder op til 10 gange
den oprindelige størrelse med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne
under LCD-skærmen.
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals
surround-optagelse)
Dolby Digital 5.1ch surround sound kan
optages med den indbyggede mikrofon. Du
kan nyde realistisk lyd ved afspilning af film
på enheder, der understøtter 5.1-kanals
surround sound.
Intern mikrofon
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals surround
sound
Ordliste (s. 114)
Optagelse og afspilning
Bredere visningsvinkel:
(Vidvinkel)
b Bemærk
Næroptagelser: (Telefoto)
Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå
langsommere zoom. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
b Bemærk
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen.
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne under LCD-skærmen.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
• 5.1-kanals lyd konverteres til 2-kanals, når du
afspiller på din camcorder.
• Hvis du vil høre 5.1-kanals surround sound, der
er optaget i HD (høj opløsning) billedkvalitet,
skal du have en enhed i AVCHD-format, som er
kompatibel med 5.1-kanals surround sound.
• Du kan oprette en disc, som indeholder film, der
er optaget med videokameraet, på en computer
ved hjælp af den medfølgende software. Hvis du
afspiller disc'en på et 5.1-kanals surround
system, kan du nyde en realistisk lyd.
•
vises på skærmen under 5.1-kanals
optagelse/afspilning.
z Tip
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (s. 65),
hvis du vil zoome til et forhold, der er større end
10 × under optagelse af film.
29
Brug af blitzen
Blitz
Optagelse af stillbilleder i høj
kvalitet under filmoptagelse
(Dual Rec)
Du kan optage stillbilleder i høj kvalitet,
mens du optager en film på harddisken.
/CHG-indikator
(opladning)
Tryk på (blitz) gentagne gange for at
vælge en indstilling.
Ingen indikation (Blitz auto): Blitzer
automatisk, når der ikke er tilstrækkeligt
omgivende lys.
r
(Tvungen blitz): Anvender altid blitzen
uanset omgivende lysstyrke.
r
(Ingen blitz): Optager uden blitz.
1 Drej på POWER-kontakten, indtil
(Film)-indikatoren lyser, og tryk derefter
på START/STOP for at starte
filmoptagelsen.
2 Tryk helt ned på PHOTO.
Når du har startet optagelsen, kan du vælge
op til 3 enkelte stillbilleder fra filmen, før
du afslutter.
Orange bokse
angiver antallet af
optagne billeder.
Når optagelsen er
færdig, ændres
farven til orange.
b Bemærk
• Den anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er ca. 0,3 til 2,5 m.
• Fjern alt støv fra blitzens overflade, før du
anvender den. Blitzeffekten kan blive hæmmet,
hvis lampen dækkes af støv eller misfarvning
pga. varme.
• /CHG (opladning) indikatoren blinker, når
blitzen oplades, og den forbliver tændt, når
opladning af batteriet er afsluttet.
• Hvis du anvender blitzen i lyse områder, som
f.eks. når du optager et motiv i modlys, er
blitzen muligvis ikke effektiv.
• Når du sætter en fortsatslinse (medfølger ikke)
eller et filter (medfølger ikke) på
videokameraet, aktiveres blitzen ikke.
z Tip
• Du kan ændre lysstyrken på blitzen med
indstillingen [FLASH LEVEL] (s. 66), eller du
kan forhindre røde øjne med indstillingen
[REDEYE REDUC] (s. 66).
30
3 Tryk på START/STOP for at stoppe
filmoptagelsen.
Lagrede stillbilleder vises et ad gangen, og
billederne lagres. Når
forsvinder, er
billedet optaget.
b Bemærk
• Når du optager stillbilleder på en "Memory
Stick Duo", må du ikke skyde "Memory Stick
Duo" ud, før filmen er færdig, og stillbillederne
er lagret på den.
• Du kan ikke bruge blitzen under Dual Rec.
z Tip
• Når POWER-kontakten er sat på
(Film),
bliver størrelsen af stillbillederne:
–
2,3M (16:9 bredformat) eller 1,7M (4:3)
(HDR-SR5E)
–
4,6M (16:9 bredformat) eller 3,4M (4:3)
(HDR-SR7E/SR8E)
• Du kan optage stillbilleder under optagestandby
på samme måde, som når
(Still)-indikatoren
er tændt. Du kan også optage med blitzen.
Optagelse af stillbilleder på en
"Memory Stick Duo"
Åbn LCD-panelet, og tryk let én gang på
"Memory Stick Duo".
b Bemærk
• Når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker,
læser eller skriver videokameraet data. Undgå at
ryste eller støde til videokameraet, afbryde
strømmen, skubbe "Memory Stick Duo" ud eller
fjerne batteriet. Ellers er der risiko for
beskadigelse af billeddata.
• Hvis du sætter "Memory Stick Duo" ind i
åbningen i den forkerte retning, kan "Memory
Stick Duo", "Memory Stick Duo"-åbningen
eller billeddata blive beskadiget.
z Tip
• Det antal billeder, du kan optage, varierer
afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes
på side 68.
3
Optagelse i mørke (NightShot)
Optagelse og afspilning
Du kan skifte optagemedie for stillbilleder
til en "Memory Stick Duo". Stillbilleder
optages på harddisken i videokameraet ved
standardindstillingen. Du kan kun bruge en
"Memory Stick Duo", der er mærket med
eller
(s. 99).
Sådan tager du en "Memory Stick
Duo" ud
Adgangsindikator
("Memory Stick Duo")
Åbn LCD-panelet. Indsæt "Memory Stick
Duo" i Memory Stick Duo-åbningen i den
rigtige retning, indtil den klikker på plads.
Sådan ændrer du optagemedie for
stillbilleder
1 Tryk på fanen
(OPTION) t
fanen t [STILL MEDIA] på
optageskærmbilledet.
2 Vælg det medie, hvor du ønsker at
gemme stillbillederne, og tryk derefter
på
.
Videokameraet vender tilbage til
optagestandby-tilstand. Hvis du har
valgt [MEMORY STICK], vises
på
skærmen.
Infrarød port
Sæt NIGHTSHOT-kontakten på ON
(
vises).
b Bemærk
• Funktionerne NightShot og Super NightShot
bruger infrarødt lys. Undgå derfor at tildække
den infrarøde port med dine fingre eller andre
genstande.
31
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 78),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge funktionerne NightShot og
Super NightShot i lyse omgivelser. Dette kan
medføre fejl.
z Tip
• Sådan optager du et lysere billede ved at
anvende Super NightShot-funktionen (s. 82).
Hvis du vil optage et billede i farver, der er mere
tæt på de originale farver, skal du bruge
funktionen Color Slow Shutter (s. 82).
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys
Hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys, skal du trykke på BACK
LIGHT for at få vist .. Tryk igen på
BACK LIGHT for at annullere
modlysfunktionen.
Optagelse i spejltilstand
Optagelse af hurtig handling i
slow-motion (SMTH SLW REC)
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger,
som ikke kan optages under normale
optageforhold, kan optages i jævn slowmotion i ca. 3 sekunder.
Dette er nyttigt ved optagelse af hurtige
handlinger, f.eks. slag i golf eller tennis.
1 Skub POWER-kontakten for at tænde
videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
(CAMERA)
t [SMTH SLW REC].
3 Tryk på START/STOP.
En film af ca. 3 sekunders varighed
optages som en film i slow-motion af ca.
12 sekunders varighed.
[Recording···] forsvinder, når optagelsen er
færdig.
Tryk på
motion.
for at annullere jævn slow-
Sådan ændrer du indstillingen
Tryk på
(OPTION) t fanen
, og
vælg derefter den indstilling, der skal
ændres.
• [TIMING]
Vælg startpunktet for optagelsen, når du
har trykket på START/STOP.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter
180 grader mod objektivsiden (2).
[3sec AFTER]
z Tip
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
32
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
Vælg [ON] (
) for at overlejre lyde,
f.eks. samtale på billeder i slow-motion
(standardindstillingen er [OFF]).
Videokameraet optager lyde i ca. 12
sekunder, mens [Recording···] vises i trin
3.
Punkter, du kan tilknytte til CAM
CTRL-drejeknappen
b Bemærk
Tilknytning af menupunkterne til CAM
CTRL-drejeknappen
• Lyd kan ikke optages under optagelse af en 3
sekunders film (ca.).
• Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke
så god som ved normal optagelse.
– [FOCUS] (s. 78)
– [EXPOSURE] (s. 79)
– [AE SHIFT] (s. 64)
– [WB SHIFT] (s. 64)
1 Tryk på MANUAL, og hold den nede i
nogle få sekunder.
Skærmbilledet [DIAL SETTING] vises.
Du kan tilknytte et menupunkt, som du
anvender ofte, til drejeknappen CAM
CTRL.
Da fokuseringsindstillingen er tilknyttet til
drejeknappen CAM CTRL i
standardindstillingerne, beskrives
nedenstående handling som indstilling af
fokus ved hjælp af drejeknappen.
MANUAL
CAM CTRL-drejeknap
1 Tryk på MANUAL for at aktivere manuel
justering.
Hvis du trykker på MANUAL, skifter
indstillingstilstanden mellem automatisk
og manuel.
2 Drej på CAM CTRL-drejeknappen for at
fokusere.
DIAL SETTING
2 Drej CAM CTRL-drejeknappen, og vælg
det punkt, der skal tilknyttes.
3 Tryk på MANUAL.
Optagelse og afspilning
Manuel kontrol af
billedindstillingerne med
drejeknappen CAM CTRL
(HDR-SR7E/SR8E)
b Bemærk
• De manuelle indstillinger bevares, selvom du
ændrer det punkt, der er tilknyttet til CAM
CTRL-drejeknappen. Hvis du imidlertid
indstiller [EXPOSURE] efter indstilling af
[AE SHIFT] manuelt, vil [EXPOSURE]
ignorere [AE SHIFT].
• Hvis du vælger [RESET] i trin 2, genindstilles
alle de manuelt indstillede punkter til
standardindstillingerne.
z Tip
• Funktionen af de menupunkter, der kan
tilknyttes til CAM CTRL-drejeknappen, er de
samme som for menuhåndteringen.
• Du kan også tilknytte menupunkter til CAM
CTRL-drejeknappen ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS]/[PHOTO SETTINGS] t [DIAL
SETTING] (s. 67).
33
Optagelse og afspilning
Afspilning
Objektivdæksel
Lukkes, når INDEX-skærmbilledet vises
Motorzoomgreb D
POWER-kontakt E
(HOME) A
(VIEW
IMAGES) F
(HOME) B
(VIEW IMAGES) C
(Film Roll Index) G
1 Skub POWER-kontakten E for at tænde for videokameraet.
2 Få vist det ønskede INDEX-skærmbillede.
Afspilning via VISUAL INDEX
Tryk på
(VIEW IMAGES) F (eller C).
Skærmbilledet VISUAL INDEX vises på LCD-skærmen (det kan tage lidt tid af få vist
miniaturebilleder).
Vises på hver enkelt fane med det billede, som senest blev afspillet/optaget.
(B for det stillbillede, der er optaget på en "Memory Stick Duo")
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Vælg billeder
efter dato (s. 37)
Forrige
6 billeder
Næste
6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
1
34
: Viser film i HD (høj opløsning) billedkvalitet.*
(OPTION)
: Viser stillbilleder på harddisken.
2
:Viser stillbilleder på en "Memory Stick Duo".
3
*
viser film i SD (standard opløsning) billedkvalitet.
z Tip
• Du kan ændre billedkvaliteten for en film, du ønsker at afspille, ved at trykke på fanen
(OPTION) t
t[
/
INDEX SET] på INDEX-skærmbilledet i
eller
.
• Antallet af billeder på VISUAL INDEX-skærmbilledet kan ændres 6 y 12 ved at bevæge
motorzoomgrebet D. Hvis du vil fastlåse dette antal, skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 71).
Tryk på
(Film Roll Index) G.
Skærmbilledet [ INDEX] vises efter nogle få sekunder (det kan tage lidt tid af få vist
miniaturebilleder).
Film kan opdeles med et angivet tidsrum, og den første sekvens i hver del vises på INDEXskærmbilledet. Du kan også afspille en film via det valgte miniaturebillede.
Viser det foregående/næste miniaturebillede
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Optagelse og afspilning
Afspilning via Film Roll Index
Vælg film efter
dato (s. 37)
Forrige sekvens
Næste sekvens
(OPTION)
b Bemærk
•[
INDEX] er kun tilgængeligt for film.
z Tip
• Du kan ændre billedkvaliteten for en film, du ønsker at afspille, ved at trykke på
[
/
INDEX SET] på INDEX-skærmbilledet i
eller
.
• Tryk på
(OPTION) t [
INTERVAL SET] for at vælge varigheden.
(OPTION) t
3 Start afspilningen.
35
Afspilning af film
På INDEX-skærmbilledet skal du trykke på fanen
afspille film.
eller
for at
Skifter mellem afspilning og pause, når du trykker
Vend tilbage (til INDEXskærmbilledet)
Starten af sekvensen/den forrige
sekvens
Næste sekvens
Stop (gå til INDEXskærmbilledet)
(OPTION)
Modsat retning/Fremad
z Tip
• Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til INDEXskærmbilledet.
• Tryk på
/
under pause for at afspille film langsomt.
• Et tryk på
/
gør tilbagespolningen/den hurtige fremspoling ca. fem gange hurtigere, to tryk
gør den ca. 10 gange hurtigere, tre tryk gør den ca. 30 gange hurtigere og fire tryk gør den ca. 60 gange
hurtigere.
Visning af stillbilleder
På VISUAL INDEX-skærmbilledet skal du trykke på fanen
for at afspille stillbilleder.
eller
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
Billedshow
(s. 38)
Går til VISUAL INDEXskærmbilledet
(OPTION)
Forrige/Næste
Indstilling af lydstyrken
Tryk på
/
(OPTION) t
fanen t [VOLUME], og juster lydstyrken ved hjælp af
.
z Tip
• Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
INDEX]/[
INDEX].
36
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t [VISUAL
Afspilning fra et ansigtsbillede
([ INDEX])
De registrerede ansigtsbilleder vises på
indeksskærmbilledet.
Du kan afspille filmen via det valgte
ansigtsbillede.
1 Tænd videokameraet.
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre stillbillederne fra
ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige
størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne
under LCD-skærmen.
2 Tryk på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [
INDEX].
Vender tilbage til optageskærmbilledet
Forrige/
Næste visning
1 Afspil de stillbilleder, du vil forstørre.
2 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmbilledet indrammes.
3 Tryk på v/V for at vælge den ønskede
sekvens.
3 Tryk på skærmen på det punkt, du vil
have vist, midt i den viste ramme.
4 Tryk på b/B for at søge efter det
ønskede ansigtsbillede, og tryk derefter
på det ansigtsbillede, du vil afspille.
Afspilningen starter fra det valgte
ansigtsbillede.
4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
b Bemærk
• Ansigterne registreres muligvis ikke afhængigt
af optageforholdene.
Eksempel: Personer med briller eller hat, eller
dem som ikke vender ansigtet mod kameraet.
• Indstil [
INDEX SET] til [ON] før optagelse
for at afspille fra [
INDEX]
(standardindstillingen) (s. 67).
Ansigtsbillederne vises ikke, hvis ansigterne
ikke registreres.
Tryk på
Optagelse og afspilning
Forrige/Næste sekvens
for at annullere.
Søgning efter de foretrukne
billeder ved hjælp af dato
(Datoindeks)
Du kan effektivt søge efter foretrukne
billeder ved hjælp af dato.
z Tip
• Du kan ændre billedkvaliteten for en film, du
ønsker at afspille, ved at trykke på
(OPTION) t [
/
INDEX SET] på
[
INDEX]-skærmbilledet.
(VIEW IMAGES)
37
1 Skub videokameraets POWER-kontakt
for at tænde det, og tryk på knappen
(VIEW IMAGES).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises
på LCD-skærmen.
2 Tryk på fanen
eller
efter film. Tryk på fanen
efter stillbilleder.
Sådan afspiller du en serie
stillbilleder (Diasshow)
for at søge
for at søge
3 Tryk på [DATE].
Billedernes optagedatoer vises på
skærmen.
Vend tilbage til VISUAL INDEXskærmbilledet
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet. Tryk
igen på
for at genstarte.
Forrige/Næste dato
4 Tryk på v/V for at vælge datoen for det
ønskede billede.
5 Tryk på
, mens den valgte dato for
det ønskede billede er fremhævet.
Billederne for den valgte dato vises på
VISUAL INDEX-skærmbilledet.
z Tip
• På [
INDEX]/[
INDEX]-skærmbilledet
kan du bruge funktionen Datoindeks ved at
følge trin 3 til 5.
38
b Bemærk
• Du kan ikke betjene afspilningszoom under
diasshow.
z Tip
• Du kan også afspille diasshowet ved at trykke
på
(OPTION) t
fanen t [SLIDE
SHOW] på VISUAL INDEX-skærmbilledet.
• Du kan indstille kontinuert afspilning ved at
vælge
(OPTION) t
fanen t [SLIDE
SHOW SET]. Standardindstillingen er [ON]
(fortløbende afspilning).
Afspilning af billedet på et TV
Tilslutningsmetoderne og kvaliteten af det
billede (HD (høj opløsning)/SD (standard
opløsning)), der vises på TV-skærmen,
varierer afhængigt af, hvilken type TV der
er tilsluttet og de anvendte stik.
Brug den medfølgende vekselstrømsadapter
som strømkilde (s. 16).
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
b Bemærk
Optagelse og afspilning
• Ved optagelse skal du indstille [X.V.COLOR]
til [ON] for at afspille på et x.v.Colorkompatibelt TV (s. 65). Det kan være
nødvendigt at justere visse indstillinger på TV'et
ved afspilning. Se brugervejledningen til dit TV,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Betjeningssekvens
Du kan nemt tilslutte videokameraet til TV
ved at følge vejledningen på LCDskærmen, [TV CONNECT Guide].
Skift indgang på TV'et til det
tilsluttede stik.
Se brugervejledningen til TV'et.
r
Tilslut videokameraet og TV'et ved
at se i [TV CONNECT Guide].
r
Foretag de nødvendige indstillinger
for udgangen på videokameraet
(side 41).
b Bemærk
• Handycam Station og videokameraet er begge
udstyret med A/V OUT-stik og COMPONENT
OUT-stik (s. 107, 110). Slut A/Vtilslutningskablet eller komponentvideokablet til
enten din Handycam Station eller til
videokameraet. Hvis du slutter A/Vtilslutningskablet eller komponentvideokablet til
din Handycam Station og dit videokamera
samtidigt, kan dette give billedforstyrrelser.
39
Valg af den mest fordelagtige
tilslutning - TV CONNECT Guide
Videokameraet giver råd om den mest
fordelagtige måde at tilslutte dit TV på.
1 Tænd kameraet, og tryk på
(HOME).
2 Tryk på
(OTHERS).
3 Tryk på [TV CONNECT Guide].
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
4 Tryk på det svar på spørgsmålet,
som vises på skærmen.
I mellemtiden kan du foretage den
relevante tilslutning mellem
videokameraet og TV'et.
40
Tilslutning til et TV med høj opløsning
Billeder, der er optaget i HD (høj opløsning) billedkvalitet, afspilles i HD (høj opløsning)
billedkvalitet. Billeder, der er optaget i SD (standard opløsning) billedkvalitet, afspilles i SD
(standard opløsning) billedkvalitet.
t (s. 42)
: Signalflow
Type Videokamera
A
1
Kabel
TV
Komponentvideokabel
(medfølger)
(Grøn) Y
Optagelse og afspilning
t (s. 41)
HOME MENU-indstilling
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[1080i/576i] (s. 74)
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
2
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
b Bemærk
• Et A/V-tilslutningskabel er også nødvendigt til output af lydsignaler. Slut de røde og hvide stik på A/V tilslutningskablet til lydstikket i TV'et.
41
: Signalflow
Type Videokamera
B
3
Kabel
TV
HDMI-kabel (medfølger ikke)
HOME MENU-indstilling
HDMI
IN
b Bemærk
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Brug et HDMI-kabel med mini-stik (i den ene ende (til videokameraet) og et stik, der er egnet til
tilslutning til TV'et i den anden ende.
• Billederne udsendes ikke fra HDMI OUT-stikket, hvis der er optaget copyright-beskyttelsessignaler i
billedet.
• Nogle TV'er fungerer muligvis ikke korrekt (f.eks. ingen lyd eller billeder) med denne tilslutning.
• Tilslut ikke HDMI OUT-stikket i videokameraet og HDMI OUT-stikket på den eksterne enhed med
HDMI-kablet. Dette kan medføre fejl.
Tilslutning til et TV uden høj opløsning 16:9 (bredformat) eller 4:3 TV
Billeder, der er optaget i HD (høj opløsning) kvalitet, konverteres til SD (standard opløsning)
og afspilles. Billeder, der er optaget i SD (standard opløsning) billedkvalitet, afspilles i SD
(standard opløsning) billedkvalitet.
t (s. 43)
t (s. 43)
t (s. 43)
Indstilling af billedformatet svarende til det tilsluttede TV (16:9/4:3)
Indstil [TV TYPE] til [16:9] eller [4:3] ifølge TV'et (s. 73).
b Bemærk
• Når du afspiller en film, der er optaget i SD (standard opløsning) billedkvalitet på et 4:3 TV, der ikke er
kompatibelt med 16:9-signalet, skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [MOVIE
SETTINGS] t [WIDE SELECT] t [4:3] på videokameraet ved optagelse af et billede (s. 65).
42
: Signalflow
Type Videokamera
C
1
Kabel
TV
Komponentvideokabel
(medfølger)
(Grøn) Y
HOME MENU-indstilling
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [COMPONENT] t
[576i] (s. 74)
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
2
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(Hvid)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (s. 73)
(Gul)
b Bemærk
• Et A/V-tilslutningskabel er også nødvendigt til output af lydsignaler. Slut de røde og hvide stik på
A/V-tilslutningskablet til lydstikket i TV'et.
D
Optagelse og afspilning
(Rød)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (s. 73)
A/V-kabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
2
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
b Bemærk
• Når S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) er tilsluttet, udsendes der ikke lydsignaler. Hvis du vil have
udsendt lydsignaler, skal du slutte de røde og hvide stik på et A/V -tilslutningskabel med et S VIDEOkabel til lydstikket i TV'et.
• Denne tilslutning giver billeder i højere opløsning i forhold til A/V-tilslutningskablet (Type
).
E
2
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(Gul)
(Hvid)
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (s. 73)
(Rød)
43
Tilslutning af TV'et til en videobåndoptager
Slut videokameraet til LINE IN-indgangen på videobåndoptageren med
A/V-tilslutningskablet. Sæt videobåndoptagerens indgangsvælger på LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 osv.).
Hvis dit TV er af monotypen (når TV'et kun har én lydindgang)
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til videoindgangsstikket, og slut det hvide stik (venstre
kanal) eller det røde stik (højre kanal) til lydindgangsstikket på TV'et eller
videobåndoptageren.
Hvis TV'et/videobåndoptageren har en 21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Brug 21-bens adapteren, som følger med videokameraet (kun modeller med
bundens overflade). Denne adapter er kun beregnet til output.
-mærket på
b Bemærk
• Når A/V-tilslutningskablet bruges til udsendelse af billeder, udsendes billederne i SD (standard
opløsning) billedkvalitet.
z Tip
• Hvis du tilslutter videokablet til TV'et ved hjælp af mere end en type kabel til udsendelse af billeder, er
rækkefølgen af de udsendte signaler følgende:
HDMI t komponentvideo t S VIDEO t lyd/video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en grænseflade til udsendelse af både video- og
lydsignaler. HDMI OUT-stikket udsender billeder i høj kvalitet og digital lyd. Du kan skifte til den
relevante billedkvalitet automatisk, hvis du tilslutter til et Sony TV i Video-A-tilstand.
Se brugervejledningen til dit TV, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
44
Gemme billeder
Optagne billeder gemmes på videokameraets interne harddisk. På grund af den interne harddisks
begrænsede kapacitet skal du sørge for at gemme dine billeddata på en type eksternt medie,
f.eks. en DVD-R eller en computer.
Du kan gemme de billeder, der er optaget med videokameraet, som beskrevet nedenfor.
Lagring af billeder ved hjælp af en computer
Ved at anvende "Picture Motion Browser" på den medfølgende CD-ROM kan du gemme de
billeder, der er optaget med videokameraet.
Du kan om nødvendigt skrive filmene tilbage i HD (høj opløsning) billedkvalitet fra
computeren til videokameraet.
Du kan let gemme de billeder, du optog med videokameraet, direkte
på en disc.
Lagring af billeder på en computer
(Easy PC Back-up)
Du kan lagre de optagne billeder i videokameraet på harddisken i en
computer.
Optagelse og afspilning
Oprettelse af en disc med ét tryk
(One Touch Disc Burn)
Oprettelse af en disc med udvalgte billeder
Du kan lagre billeder, der er kopieret til din computer, på en disc. Du
kan også redigere disse billeder.
Billeder kan lagres i HD (høj opløsning) billedkvalitet eller SD (standard
opløsning) billedkvalitet. Se "Picture Motion Browser Guide" på den
medfølgende CD-ROM.
Lagring af billeder ved at tilslutte videokameraet til andre enheder
Kopiering til videobåndoptager eller DVD/HDDenheder
Ved tilslutning med et A/V-tilslutningskabel kan billeder lagtes i SD
(standard opløsning) billedkvalitet. Se "Kopiering til videobåndoptager
eller DVD/HDD-optagere" (s. 53).
45
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
redigere billeder, udskrive stillbilleder og
tilslutte videokameraet til en computer.
Sletning af billeder
Du kan slette billeder på harddisken eller en
"Memory Stick Duo" ved hjælp af
videokameraet.
b Bemærk
• Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
z Tip
(OTHERS) kategori
Liste med menupunkter
DELETE
Du kan slette billeder på harddisken eller en
"Memory Stick Duo" (s. 46).
Sletning af billeder på
harddisken
Du kan redigere billeder på harddisken eller
en "Memory Stick Duo" (s. 46).
Du kan få ledig plads på harddisken ved at
slette billeddata i videokameraet.
Du kan kontrollere den ledige plads på
videokameraets harddisk ved hjælp af
[
INFO] (s. 58).
PLAYLIST EDIT
b Bemærk
Du kan oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 50).
• Vigtige data bør gemmes på eksterne medier
(s. 45).
• Du skal ikke forsøge at slette filer på harddisken
ved hjælp en computer.
EDIT
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (s. 55).
COMPUTER
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
Du kan tilslutte dit videokamera til en
computer.
Se "Betjeningsvejledning" for tilslutning til
computeren
2 Tryk på [
TV CONNECT Guide
3 Tryk på [
Videokameraet hjælper dig med at vælge
den relevante tilslutning til din enhed
(s. 39).
46
• Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
• Du kan slette et billede, når du får det vist, ved
at vælge
(OPTION) t fanen t
[DELETE].
DELETE].
DELETE] eller
[
DELETE] for at slette film
eller på [
DELETE] for at slette
stillbilleder.
4 Tryk på det billede, som skal
slettes.
4 Tryk på
, mens den valgte
optagedato er fremhævet.
De billeder, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte det valgte billede. Tryk på
for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Det valgte billede er markeret med .
Tryk på billedet på LCD-skærmen, og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
t [YES] t
.
5 Tryk på
t [YES] t
.
b Bemærk
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under sletning af billeder. Det
kan beskadige harddisken.
• Hvis den slettede film er inkluderet i
afspilningslisten (s. 50), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
z Tip
Sletning af alle billeder af den samme
type (på hver fane) på én gang
I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
ALL]/[
DELETE ALL]/[
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
Sletning af alle film eller stillbilleder,
der er optaget samme dag, på én
gang
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS)
t [DELETE] t [
DELETE].
2 Tryk på det billede, du vil slette
([
DELETE by date]/
[
DELETE by date]/[
DELETE
by date]).
Redigering
5 Tryk på
3 Tryk på v/V for at vælge optagedatoen
for det ønskede billede.
• Hvis du vil slette alle billeder på harddisken og
gendanne hele den plads på harddisken, der kan
optages på, skal du formatere harddisken (s. 57).
Sletning af stillbillederne i
"Memory Stick Duo"
Hvis du vil slette en "Memory Stick Duo",
skal du sætte den i videokameraet før
betjening.
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
Forrige/Næste dato
47
Opdeling af en film
4 Tryk på det stillbillede, som skal
slettes.
Du kan opdele film på videokameraets
harddisk.
b Bemærk
• Under Easy Handycam-betjening kan du ikke
opdele film. Annuller Easy Handycambetjening (s. 26).
1 Tryk på
Det valgte stillbillede er markeret med .
Tryk på stillbilledet på LCD-skærmen og
hold på det for at bekræfte det valgte
stillbillede.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
5 Tryk på
t [YES] t
.
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Tryk på [DIVIDE] t [
[
DIVIDE]/
DIVIDE].
3 Tryk på den film, der skal
opdeles.
Den valgte film afspilles.
Sletning af alle stillbilleder på en
"Memory Stick Duo".
I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
b Bemærk
• Du kan ikke oprette stillbilleder i følgende
tilfælde:
– "Memory Stick Duo" er skrivebeskyttet
(s. 99).
– skrivebeskyttelse er indstillet for stillbilleder
på en anden enhed.
4 Tryk på
på det sted, hvor du
vil opdele filmen i sekvenser.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
opdelingspunkt med
.
z Tip
• Hvis du vil slette alle de billeder, der er optaget
på "Memory Stick Duo", skal du formatere
"Memory Stick Duo" (s. 58).
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
48
t [YES] t
.
Kopiering af
stillbilleder
b Bemærk
• Filmene kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, mens du redigerer filmen.
Det kan beskadige harddisken.
• Hvis den opdelte film er inkluderet i
afspilningslisten, opdeles filmen også i
afspilningslisten.
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
• De film, der føjes til afspilningslisten, opdeles
muligvis ikke, hvis antallet af film i
afspilningslisten overstiger maksimum. I dette
tilfælde skal du slette filmene fra
afspilningslisten og derefter opdele dem.
Du kan kopiere stillbilleder for harddisken
til en "Memory Stick Duo".
Indsæt en "Memory Stick Duo" i
videokameraet.
z Tip
• Du kan vælge op til 100 stillbilleder på én gang.
• Du kan kopiere et stillbillede på skærmen, når
du får det vist, ved at trykke på
(OPTION)
t
fanen t [COPY t
].
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT] t [COPY].
t
COPY].
3 Tryk på det stillbillede, som skal
kopieres.
Redigering
2 Tryk på [
Det valgte stillbillede er markeret med .
Tryk på billedet på LCD-skærmen, og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
4 Tryk på
t [YES].
Kopieringen starter.
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
49
Oprettelse af
afspilningslisten
Sådan kopierer du alle de
stillbilleder, der er optaget samme
dag, på én gang
1 Tryk på
(HOME) t
t [EDIT] t [COPY].
(OTHERS)
2 Tryk på [
t
COPY by date].
Stilbilledernes optagedatoer vises på
skærmen.
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturebilleder af de film, du har valgt.
De originale sekvenser ændres ikke, selvom
du redigerer eller sletter sekvenser fra
afspilningslisten.
b Bemærk
• Under Easy Handycam-betjening kan du ikke
føje film til afspilningslisten eller redigere
afspilningslisten. Annuller Easy Handycambetjening.
• Billeder i HD (høj opløsning) billedkvalitet eller
SD (standard opløsning) billedkvalitet.
z Tip
• De billeder, der er optaget med dette
videokamera og lagret på harddisken, kaldes
"originale".
Forrige/Næste dato
3 Tryk på v/V for at vælge optagedatoen
for det ønskede stillbillede.
4 Tryk på
, mens den valgte
optagedato er fremhævet.
De stillbilleder, der er optaget på den
valgte dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte stillbilledet. Tryk på
for at
vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
5 Tryk på
t [YES] t
.
b Bemærk
• Brug vekselstrømsadapteren som strømkilde for
at forhindre, at videokameraet løber tør for
strøm under kopieringen.
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under kopieringen.
• Det kan tage et stykke tid, når der er mange
stillbilleder, som skal kopieres.
• Du kan ikke kopiere billeddata på en "Memory
Stick Duo" til harddisken.
z Tip
• Du kan kopiere alle stillbilleder, der er optaget
på den samme dag, på én gang på VISUAL
INDEX-skærmbilledet ved at trykke på
(OPTION) t
fanen t [
COPY by
date].
50
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [
[
ADD] eller
ADD].
3 Vælg det billede, der skal føjes til
afspilningslisten.
.
Det valgte billede er markeret med .
Tryk på billedet på LCD-skærmen, og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
4 Tryk på
t [YES] t
.
Sådan tilføjer du alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
• Du kan tilføje en film på
afspilningsskærmbilledet ved at trykke på
(OPTION) t
fanen t [
ADD]/[
ADD]/[
ADD by date]/[
ADD by date].
• Du kan kopiere afspilningslisten til en disc, som
den er, ved hjælp af den medfølgende software.
Afspilning af afspilningslisten
(OTHERS)
2 Tryk på [
ADD by date] eller
[
ADD by date].
Filmenes optagedatoer vises på
skærmen.
1 Tryk på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [PLAYLIST].
Afspilningslisten vises.
Redigering
Forrige/Næste dato
2 Tryk på det billede, som
3 Tryk på v/V for at vælge optagedatoen
for den ønskede film.
4 Tryk på
, mens den valgte
optagedato er fremhævet.
De film, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på billedet på LCD-skærmen for at
bekræfte filmen. Tryk på
for at
vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
5 Tryk på
t [YES] t
.
b Bemærk
afspilningen skal starte fra.
Afspilningslisten afspilles fra det valgte
billede til slutningen, og skærmen
vender derefter tilbage til
afspilningslisten.
z Tip
• Du kan ændre billedkvaliteten for en film, du
ønsker at afspille, ved at trykke på
(OPTION) t
fanen t [
/
INDEX SET].
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, mens du redigerer
afspilningslisten. Det kan beskadige harddisken.
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
Sletning af unødvendige billeder fra
afspilningslisten
z Tip
2 Tryk på [
ERASE] eller
[
ERASE].
Hvis du vil slette alle billeder fra
afspilningslisten, skal du trykke på
[
ERASE ALL]/[
ERASE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
• Du kan tilføje maksimalt 999 sekvenser i HD
(høj opløsning) billedkvalitet eller 99 film i SD
(standard opløsning) billedkvalitet til
afspilningslisten.
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
51
3 Vælg den sekvens, der skal slettes fra
listen.
5 Vælg destinationen med
/
.
Destinationslinje
Den valgte sekvens er markeret med
.
Tryk på billedet på LCD-skærmen, og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
t [YES] t
.
• De originale sekvenser ændres ikke, selvom du
sletter sekvenserne fra afspilningslisten.
Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
(OTHERS)
2 Tryk på [
MOVE] eller
[
MOVE].
3 Vælg det billede, som skal flyttes.
Den valgte sekvens er markeret med
Tryk på billedet på LCD-skærmen, og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
4 Tryk på
52
.
.
• Når du har valgt flere billeder, flyttes billederne
i den rækkefølge, de vises i afspilningslisten.
z Tip
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
t [YES] t
z Tip
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
4 Tryk på
6 Tryk på
.
Redigering
Kopiering til videobåndoptager eller DVD/HDDoptagere
Du kan kopiere de afspillede billeder på videokameraet til andre optageenheder, f.eks.
videobåndoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 16).
Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som
skal tilsluttes.
b Bemærk
• Billeder, der er optaget i HD (høj opløsning) billedkvalitet, kopieres i SD (standard
opløsning) billedkvalitet.
• Hvis du vil kopiere film, der er optaget i HD (høj opløsning) billedkvalitet, skal du installere softwaren
(medfølger) på din computer og kopiere billederne til en disc i computeren.
• Da kopiering udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
A/V OUT-stik
(Gul)
(Rød)
IN
(Gul)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Enheder med et S VIDEO-stik
: Video-/signalretning
A A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Handycam Station og videokameraet er
begge udstyret med A/V OUT-stik
(s. 107, 110). Slut A/Vtilslutningskablet til din Handycam
Station eller til videokameraet,
afhængigt af opsætningen.
B A/V-kabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via
S VIDEO-stikket ved at bruge et
A/V-tilslutningskabel sammen med et
S VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan
du fremstille billeder i bedre kvalitet
end med et A/V-tilslutningskabel.
Tilslut det hvide og røde stik (venstre/
højre lyd) og S VIDEO-stikket
Videobåndoptagere eller
DVD/HDD-optagere
(Hvid)
VIDEO
(Rød)
Redigering
(Hvid)
IN
AUDIO
Enheder uden et
S VIDEO-stik
(S VIDEO-kanal) på A/Vtilslutningskablet med et S VIDEOkabel (medfølger ikke). Ledningen med
det gule stik er ikke nødvendig.
S VIDEO-tilslutningen alene vil ikke
udsende lyden.
b Bemærk
• Du kan ikke kopiere til optagere, der er tilsluttet
med et HDMI-kabel.
• Hvis du vil skjule skærmindikatorerne (f.eks. en
tæller osv.) på skærmen på den tilsluttede
monitor, skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS]
t [DISP OUTPUT] t [LCD PANEL]
(standardindstillingen) på HOME MENU
(s. 74).
53
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 70).
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videostikket. Det røde stik (højre kanal) eller
det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til
lydstikket på enheden.
1 Tænd kameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] svarende til
afspilningsenheden (s. 73).
2 Sæt optagemediet i
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
3 Tilslut videokameraet til
optageenheden
(videobåndoptageren eller DVD/
HDD-optageren) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 1
eller et A/V tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke) 2.
Tilslut videokameraet til
indgangsstikkene på optageenheden.
4 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
54
5 Når kopieringen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
Udskrivning af optagne billeder (PictBridgekompatibel printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte videokameraet til en computer.
Tilslut videokameraet til
vekselstrømsadapteren for at forsyne det
med strøm fra stikkontakten i væggen
(s. 16). Tænd printeren.
Hvis du vil udskrive stillbilleder på en
"Memory Stick Duo", skal du indsætte
"Memory Stick Duo" med dem i
videokameraet.
1 Tilslut Handycam Station til
2 Sæt videokameraet godt i
PRINT] (harddisk)
eller [
PRINT] ("Memory Stick
Duo") afhængigt af mediet med
det billede, der skal udskrives.
Når tilslutningen er afsluttet, vises
(PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
Du kan vælge et stillbillede på
skærmen.
Redigering
stikkontakten i væggen ved hjælp
af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
4 Tryk på [
5 Vælg det stillbillede, der skal
udskrives.
Handycam Station, og tænd
derefter videokameraet.
3 Tilslut
(USB)-stikket i Handycam
Station til printeren ved hjælp af
USB-kablet (s. 110).
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
Det valgte billede er markeret med
.
Tryk på billedet på LCD-skærmen, og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
55
6 Tryk på
(OPTION), angiv
følgende indstillinger, og tryk
derefter på
.
[COPIES]: Angiv det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF]
(der udskrives ikke dato/klokkeslæt).
[SIZE]: Valg af billedstørrelsen.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre
indstillingen, skal du gå til trin 7.
7 Tryk på [EXEC] t [YES] t
z Tip
.
Skærmbilledet til valg af billede vises.
Sådan afslutter du udskrivning
Tryk på
billede.
på skærmbilledet til valg af
b Bemærk
• Vi kan kun garantere for betjeningen af
modeller, som er PictBridge-kompatible.
• Der henvises også til betjeningsvejledningen til
den printer, der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Betjene POWER-kontakten.
– Trykke på
(VIEW IMAGES).
– Tage videokameraet ud af Handycam Station.
– Tage USB-kablet ud af Handycam Station
eller printeren.
– Fjerne "Memory Stick Duo" fra
videokameraet, når det drejer sig om
[
PRINT].
• Hvis din printer stopper udskrivningen, skal du
fjerne USB-kablet, slukke for printeren og
tænde den igen for at genstarte handlingen fra
begyndelsen.
• Du kan kun vælge de papirformater, som
printeren kan udskrive.
56
• På visse printermodeller kan top, bund, højre og
venstre kanter af billedet blive beskåret. Hvis du
udskriver et stillbillede, der er optaget i 16:9format (bredformat), kan venstre og højre side
af billedet blive afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Der henvises
til printerens betjeningsvejledning, hvis du vil
have yderligere oplysninger.
• De billeder, der er beskrevet nedenfor, kan ikke
udskrives:
– Det billede, der er redigeret i en computer
– Det billede, der er optaget med andre enheder
– Den billedfil, der overstiger 3 MB
– Den billedfil, der er større end 2.848 × 2.136
pixel
• PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
• Du kan udskrive et stillbillede på
afspilningsskærmbilledet, når du får det vist,
ved at trykke på
(OPTION) t
fanen
t [PRINT].
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE HDD/
MEMORY) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
bruge en harddisk eller en "Memory Stick
Duo" til forskellige formål.
(MANAGE HDD/MEMORY)
kategori
Liste med menupunkter
FORMAT
Du kan formatere harddisken og genoprette
ledig plads til optagelse (s. 57).
Formatering af harddisken
Du kan slette alle billederne på
videokameraets harddisk for at frigøre
optageplads.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 16).
b Bemærk
• Du kan undgå tab af vigtige billeder, hvis de lagres
(s. 45) før udførelse af [
FORMAT].
1 Tænd videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[
FORMAT].
INFO
Du kan få vist harddiskkapaciteten (s. 58).
REPAIR IMG.DB F.
Udnyttelse af optagemedier
FORMAT
Du kan formatere "Memory Stick Duo" og
genoprette ledig plads til optagelse (s. 58).
Formatering af
harddisk eller
"Memory Stick Duo"
Du kan reparere styringsoplysningerne på
harddisken (s. 59).
3 Tryk på [YES] t [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Når [
FORMAT] er aktiveret, må du ikke
frakoble vekselstrømsadapteren.
57
Formatering af "Memory Stick
Duo"
Formatering sletter alle billeder på en
"Memory Stick Duo".
1 Tænd videokameraet.
Kontrol af
oplysningerne på
harddisken
Du kan få vist harddiskoplysningerne og
checke den omtrentlige mængde ledig plads
på harddisken.
Tryk på
(HOME) t
(MANAGE
HDD/MEMORY) t [
INFO].
2 Sæt den "Memory Stick Duo", der
skal formateres, i videokameraet.
3 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[
FORMAT].
Sådan deaktiveres displayet
Tryk på
.
b Bemærk
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Selv stillbilleder, der er beskyttet med en anden
enhed mod sletning ved et uheld, slettes også.
• Undlad at gøre følgende, når [Executing...] vises
på skærmen:
– Betjene POWER-kontakten eller knapperne
– Fjerne "Memory Stick Duo"
58
• Beregningen af plads på harddisken er 1MB =
1.048.576 byte. Brøkdele mindre end MB
medtages ikke, når pladsen på harddisken vises.
Den viste størrelse af hele harddisken vil være
lidt mindre end den viste størrelse nedenfor,
selvom der vises både ledig og brugt plads på
harddisken.
– HDR-SR5E:
40.000 MB
– HDR-SR7E:
60.000 MB
– HDR-SR8E:
100.000 MB
• Da dette er filhåndteringsområdet, vises den
brugte plads ikke som 0 MB, selv når du udfører
[
FORMAT] (s. 57).
Reparation af billeddatabasefilen
Denne funktion kontrollerer
styringsoplysningerne og konsistensen af
film og stillbilleder på harddisken og
reparerer evt. inkonsistens.
b Bemærk
• Udsæt ikke dit videokamera for stød eller
vibrationer under denne handling.
• Frakobl ikke vekselstrømsadapteren, og fjern
ikke batteriet under denne handling.
1 Tænd videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE HDD/MEMORY) t
[REPAIR IMG.DB F.].
Skærmbilledet [REPAIR IMG.DB F.]
vises.
Do you want to check the Image Database File?
YES
NO
3 Tryk på [YES].
Kontrol af filen med
styringsoplysninger. Tryk på
, og
afslut kontrol af filen med
styringsoplysninger, hvis der ikke bliver
fundet nogen inkonsistens.
Udnyttelse af optagemedier
REPAIR IMG.DB F.
4 Tryk på [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
59
Forhindring af gendannelse af dataene på
harddisken i videokameraet
[
EMPTY] giver dig mulighed for at
skrive ligegyldige data til videokameraets
harddisk. På den måde kan det være
vanskeligere at gendanne originale data.
Når du bortskaffer eller overfører
videokameraet til andre, anbefales det, at du
udfører [
EMPTY].
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter
(s. 16).
3 Tryk på knappen BACK LIGHT, og
hold den nede i nogle få sekunder
(s. 110).
Skærmbilledet [
EMPTY] vises.
b Bemærk
• Hvis du udfører [
EMPTY], slettes alle data.
Du kan undgå tab af vigtige billeder, hvis de
lagres (s. 45), før udførelse af [
EMPTY].
• Du kan ikke udføre [
EMPTY], medmindre
du sætter vekselstrømsadapteren i stikket i
væggen.
• Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapteren. Fjern ikke
vekselstrømsadapteren under betjeningen.
• Når du udfører [
EMPTY], må
videokameraet ikke udsættes for stød eller
vibrationer.
1 Kontroller, at
vekselstrømsadapteren er
tilsluttet, når du tænder på
POWER-kontakten.
2 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE HDD/MEMORY) t [
FORMAT].
Skærmbilledet [
60
FORMAT] vises.
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Den aktuelle udførelsestid for [
EMPTY] er
følgende:
– HDR-SR5E:
Ca. 40 minutter
– HDR-SR7E:
Ca. 60 minutter
– HDR-SR8E:
Ca. 100 minutter
• Hvis du stopper udførelsen af [
EMPTY]
mens [Executing...] vises, skal du sørge for at
afslutte handlingen ved at udføre [
FORMAT] eller [
EMPTY], næste gang du
bruger videokameraet.
Brugertilpasning af videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)kategorien i
HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
3 Tryk på den ønskede
opsætningsindstilling.
Brug af HOME MENU
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
1 Tænd videokameraet, og tryk
derefter på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
(HOME)
5 Ret indstillingen, og tryk derefter
2 Tryk på
(SETTINGS).
på
.
Brugertilpasning af videokameraet
(SETTINGS) kategori
61
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter
MOVIE SETTINGS (s. 63)
Punkter
/
Side
REDEYE REDUC
66
DIAL SETTING*3
67
STILL MEDIA*1
31
Side
REC SET*1
63
REC MODE
63
REC MODE
64
VIEW IMAGES SET (s. 70)
Punkter
/
Side
INDEX SET*1
70
AE SHIFT*3
64
WB SHIFT*3
64
NIGHTSHOT LIGHT
64
WIDE SELECT
65
DIGITAL ZOOM
65
STEADYSHOT
65
AUTO SLW SHUTTR
65
Punkter
Side
X.V.COLOR
65
VOLUME*1
72
65
BEEP*1
72
66
LCD BRIGHT
72
66
LCD BL LEVEL
72
66
LCD COLOR
72
REDEYE REDUC
66
VF B.LIGHT*3
72
DIAL SETTING*3
67
INDEX SET*1
67
GUIDEFRAME
ZEBRA
REMAINING
FLASH LEVEL
PHOTO SETTINGS (s. 67)
Punkter
62
Punkter
Side
IMAGE SIZE*1
67
QUALITY
68
DATA CODE
DISPLAY
INTERVAL SET*1
70
71
71
SOUND/DISP SET*2 (s. 72)
OUTPUT SETTINGS (s. 73)
Punkter
Side
TV TYPE
73
DISP OUTPUT
74
COMPONENT
74
CLOCK/
LANG (s. 74)
FILE NO.
69
AE SHIFT*3
64
Punkter
Side
WB SHIFT*3
64
CLOCK SET*1
20
NIGHTSHOT LIGHT
64
AREA SET
74
STEADYSHOT*3
65
SUMMERTIME
74
GUIDEFRAME
65
ZEBRA
66
FLASH LEVEL
66
LANGUAGE SET*1
74
MOVIE SETTINGS
(Punkter til optagelse af film)
GENERAL SET (s. 75)
Punkter
Side
DEMO MODE
75
REC LAMP
75
CALIBRATION
104
A.SHUT OFF
75
REMOTE CTRL
75
DROP SENSOR
75
*1 Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening af (s. 23).
*2 Menunavnet ændres til [SOUND SETTINGS]
under Easy Handycam-betjening.
*3 HDR-SR7E/SR8E
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 61
(OPTION MENU) t side 76
Standardindstillingerne er markeret med B.
/
REC SET
Du kan vælge en optagekvalitet til
optagelse af en film.
HD QUALITY
Optager film i HD (høj opløsning)
billedkvalitet.
SD QUALITY
Optager film i SD (standard opløsning)
billedkvalitet.
REC MODE
Du kan vælge en optagetilstand til
optagelse af en film i HD (høj opløsning)
billedkvalitet blandt 4 niveauer.
Brugertilpasning af videokameraet
B
HD XP
Optager i højeste kvalitet
(AVC HD 15M (XP)).
HD HQ
Optager i høj kvalitet
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP
Optager i standard kvalitet
(AVC HD 7M (SP)).
63
HD LP
z Tip
Forøger optagetiden (Long Play)
(AVC HD 5M (LP)).
• Tryk på
, hvis motivet er hvidt eller
baggrundsbelysningen er lys, eller tryk på
, hvis motivet er sort, eller lyset er svagt.
• Du kan justere det automatiske
eksponeringsforhold til lysere eller mørkere, når
[EXPOSURE] er indstillet til [AUTO].
• Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAM CTRL-drejeknappen (s. 33).
b Bemærk
• Hvis du optager i LP-tilstand, kan detaljerne i
film med hurtige bevægelser virke grove under
afspilning.
z Tip
• Se side 11 angående den forventede optagetid
for hver optagetilstand.
REC MODE
Du kan vælge en optagetilstand til
optagelse af en film i SD (standard
opløsning) billedkvalitet blandt 3 niveauer.
SD HQ
Optager i høj kvalitet
(SD 9M (HQ)).
B SD SP
Optager i standard kvalitet
(SD 6M (SP)).
SD LP
Forøger optagetiden (Long Play)
(SD 3M (LP)).
b Bemærk
• Hvis du optager i LP-tilstand, kan kvaliteten af
film blive forringet, eller sekvenser med hurtige
bevægelser kan indeholde støj, når du afspiller
billedet.
WB SHIFT (Hvidbalanceskift) (HDR-SR7E/SR8E)
Vælg [ON] for at justere hvidbalancen til
den ønskede indstilling ved hjælp af
/
.
og indstillingsværdien vises på
skærmen (standardindstillingen er [OFF]).
z Tip
• Når hvidbalancen indstilles til en lavere værdi,
vises billedet blåligt, og når den indstilles til en
højere værdi, vises billedet rødligt.
• Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAM CTRL-drejeknappen (s. 33).
NIGHTSHOT LIGHT
Ved brug af funktionen NightShot (s. 31)
eller [SUPER NIGHTSHOT] (s. 82) til
optagelse, så du kan optage tydeligere
billeder ved at indstille [NIGHTSHOT
LIGHT], som udsender infrarødt lys
(usynligt), til [ON].
b Bemærk
z Tip
• Se side 11 angående den forventede optagetid
for hver optagetilstand.
AE SHIFT
(HDR-SR7E/SR8E)
Vælg [ON] for at justere eksponeringen
med
(mørk)/
(lys).
og
indstillingsværdien vises på skærmen
(standardindstillingen er [OFF]).
64
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 31).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Den maksimale optageafstand ved brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 meter.
WIDE SELECT
Når du optager i SD (standard opløsning)
billedkvalitet, kan du vælge billedformatet
svarende til det TV, der er tilsluttet. Se også
brugervejledningen, der fulgte med TV'et.
B 16:9 WIDE
Optager billeder i fuld skærm på 16:9
(bredformat) TV-skærmen.
4:3 (
)
Optager billeder i fuld skærm på 4:3
TV-skærmen.
b Bemærk
• Indstil [TV TYPE] svarende til det TV, der er
tilsluttet til afspilningsenheden (s. 73).
DIGITAL ZOOM
Den højre del af bjælken viser den
digitale zoomfaktor. Zoomområdet vises,
når du vælger zoomforholdet.
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen er
[ON]). Angiv [STEADYSHOT] til [OFF]
( ), når du bruger et kamerastativ
(medfølger ikke), så bliver billedet
naturligt.
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom
lukker)
Ved optagelse på mørke steder, reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund (standardindstillingen er [ON]).
X.V.COLOR
Indstil ved optagelse til [ON] for at optage
med et større farvespektrum. Forskellige
farver, f.eks. blomsters strålende farver og
det turkisblå hav, gengives mere præcist.
b Bemærk
• Indstil kun [X.V.COLOR] til [ON], når
optagelsen skal afspilles på et x.v.Colorkompatibelt TV. Sæt den i modsat fald til [OFF]
(standardindstillingen).
• Hvis filmen, der er optaget med denne funktion
[ON], afspilles på et ikke-x.v.Color-kompatibelt
TV, gengives farverne muligvis ikke korrekt.
• [X.V.COLOR] kan ikke indstilles til [ON]:
– under optagelse i SD (standard opløsning)
billedkvalitet.
– under optagelse af en film.
Brugertilpasning af videokameraet
Du kan vælge det maksimale zoomforhold,
hvis du vil zoome til et forhold større end
10 × (standardindstillingen) under
optagelse. Bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når du bruger digital zoom.
STEADYSHOT
B OFF
Optisk zoom med op til 10 × zoom.
20 ×
Optisk zoom med op til 10 × zoom og
derefter digital zoom op til 20 × zoom.
80 × (HDR-SR5E)
Optisk zoom med op til 10 × zoom og
derefter digital zoom op til 80 × zoom.
GUIDEFRAME
Du kan se billedet og kontrollere, at motivet
er vandret eller lodret ved at angive
[GUIDEFRAME] til [ON].
Billedet optages ikke. Tryk på DISP/BATT
INFO for at få billedet til at forsvinde
(standardindstillingen er [OFF]).
z Tip
• Placering af motivet i krydset i styrerammen
giver en afbalanceret komposition.
65
ZEBRA
Der vises diagonale striber på skærmen,
hvor lysstyrken er på et forudindstillet
niveau.
Dette er nyttigt som en vejledning, når
lysstyrken justeres. Når du ændrer
standardindstillingen, vises . Zebramønstret optages ikke.
B OFF
Zebra-mønstret vises ikke.
70
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 70 IRE.
100
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 100 IRE eller
højere.
b Bemærk
• Dele af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller mere, kan blive vist overeksponeret.
z Tip
• IRE repræsenterer skærmens lysstyrke.
REMAINING
B AUTO
Viser den resterende optagetid til film i ca.
8 sekunder i situationer som dem, der er
beskrevet nedenfor.
– Når videokameraet genkender den
resterende harddiskkapacitet med
POWER-kontakten sat til
(Film).
– Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at slå indikatoren fra eller til med
POWER-kontakten sat til
(Film).
– Når du vælger filmoptagelse i HOME
MENU.
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
harddiskkapacitet.
66
b Bemærk
• Når den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren på skærmen.
FLASH LEVEL
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger den indbyggede blitz eller en ekstern
blitz (medfølger ikke), som er kompatibel
med videokameraet.
HIGH(
)
Giver et højere blitzniveau.
B NORMAL( )
LOW(
)
Giver et lavere blitzniveau.
REDEYE REDUC
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger den indbyggede blitz eller en ekstern
blitz (medfølger ikke), som er kompatibel
med videokameraet.
Du kan forhindre røde øjne ved at aktivere
blitzen før optagelse.
Angiv [REDEYE REDUC] til [ON], og
tryk på (blitz) (s. 30) flere gange for at
vælge en indstilling.
(Automatisk reduktion af røde øjne):
Blitzen udløses for at reducere røde øjne, før
blitzen automatisk udløses, når der er
utilstrækkelige omgivende lysforhold.
r
(Tvungen reduktion af røde øjne):
Bruger altid blitzen og funktionen til
reduktion af røde øjne.
r
(Ingen blitz): Optager uden blitz.
b Bemærk
• Reduktion af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
PHOTO SETTINGS
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
S
DIAL SETTING
(HDR-SR7E/SR8E)
Du kan vælge et punkt, du ønsker at
indstille via CAM CTRL-knappen.
Yderligere oplysninger findes på side 33.
INDEX SET
Standardindstillingen er [ON], så du kan
søge efter ansigter under filmoptagelse.
Ansigtsikoner og deres mening
: Når indstillingen er [ON].
: Når det første ansigt registreres.
: Når ansigtsregistreringen er færdig
(ikonet blinker).
: Hvis ansigter ikke kan registreres.*
* Hvis antallet af registrerede ansigter er for stort
(ca. 100 ansigter maksimum), stopper søgningen
efter ansigter.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 61
(OPTION MENU) t side 76
Standardindstillingerne er markeret med B.
IMAGE SIZE
HDR-SR5E:
B 4.0M (
4.0M )
Optager stillbilleder tydeligt.
3.0M (
3.0M )
Optager stillbilleder klart i 16:9 (bred)
formatet.
1.9M (
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
VGA (0.3M) (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
Brugertilpasning af videokameraet
Angående afspilning fra Face Index, se
side 37.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
HDR-SR7E/SR8E:
B 6.1M (
6.1M )
Optager stillbilleder tydeligt.
4.6M (
4.6M )
Optager stillbilleder klart i 16:9 (bred)
formatet.
3.1M (
3.1M )
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
67
VGA (0.3M) (
)
4.0M
2304 ×
1728
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
4.0M
b Bemærk
• [ IMAGE SIZE] kan kun indstilles under
optagestandby.
QUALITY
B FINE (
1.9M
1600 ×
1200
VGA
(0.3M)
640 ×
480
3.0M
4GB
1950
4900
2600
6600
3950
9500
23500
59000
8GB
3900 5200
9500 13000
8000
20000
48000
115000
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
STANDARD (
HDR-SR7E/SR8E
)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
Kapaciteten af "Memory Stick Duo"
(MB) og antallet af billeder, der kan
optages
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2848 ×
1602
6.1M
4.6M
3.1M
2048 ×
1536
VGA
(0.3M)
640 ×
480
3.1M
64MB
21
53
28
70
40
100
390
980
128MB
42
105
56
135
80
205
780
1970
• Alle tal er målt ved følgende indstilling:
Øverst: [FINE] vælges til billedkvalitet.
Nederst: [STANDARD] vælges til
billedkvalitet.
256MB
76
190
100
250
140
370
1400
3550
512MB
155
390
205
510
295
760
2850
7200
Når POWER-kontakten er sat på
(Still)
HDR-SR5E
1GB
315
800
420
1050
600
1550
5900
14500
2GB
650
1600
860
2150
1200
3150
12000
30000
4GB
1250
3200
1700
4250
2400
6300
23500
59000
8GB
2550
6400
3400
8500
4900
12500
48000
115000
b Bemærk
68
3.0M
2304 ×
1296
4.0M
2304 ×
1728
3.0M
2304 ×
1296
4.0M
3.0M
1.9M
1600 ×
1200
VGA
(0.3M)
640 ×
480
64MB
32
81
42
105
65
160
390
980
128MB
64
160
85
215
130
325
780
1970
256MB
115
295
150
395
235
590
1400
3550
512MB
235
600
310
800
480
1200
2850
7200
1GB
480
1200
640
1600
980
2450
5900
14500
2GB
990
2500
1300
3350
2000
5000
12000
30000
Når POWER-kontakten er sat på
(Film)*
HDR-SR5E
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
64MB
56
135
72
175
128MB
110
280
145
355
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
256MB
200
500
260
640
512MB
410
1000
530
1300
1GB
840
2100
1050
2650
2GB
1700
4300
2200
5500
4GB
3400
8500
4400
10500
8GB
6800
17000
8900
21500
HDR-SR7E/SR8E
4.6M
2848 × 1602
4.6M
3.4M
2136 × 1602
3.4M
64MB
28
70
37
93
128MB
56
135
74
185
256MB
100
250
130
335
512MB
205
510
270
690
1GB
420
1050
550
1400
2GB
860
2150
1100
2850
4GB
1700
4250
2250
5700
8GB
3400
8500
4500
11000
b Bemærk
• Alle tal er målt ved hjælp af en "Memory Stick
Duo", der er fremstillet af Sony Corporation.
Antallet af stillbilleder og varigheden af film
kan variere afhængigt af optageforholdene og
optagemedierne.
• Du kan vælge op til 9.999 stillbilleder på én
gang.
• Det enestående pixel-array i Sony’s ClearVid
CMOS Sensor og billedbehandlingssystem (ny
Enhanced Imaging Processor) gør det muligt at
optage billeder svarende til de beskrevne
størrelser.
FILE NO.
B SERIES
Tildel filnumre i rækkefølge, selv hvis en
"Memory Stick Duo" udskiftes med en
anden. Rækkefølgen på filnumrene
nulstilles dog, når en ny mappe oprettes
eller optagemappen udskiftes med en
anden.
RESET
Tilknytter filnumre i sekvens efter det
største filnummer, der findes på det
aktuelle optagemedium.
Brugertilpasning af videokameraet
* Billedstørrelsen er fast afhængigt af formatet af
det optagne billede:
–[
2.3M] i HD (høj opløsning)
billedkvalitet
–[
2.3M] i formatet 16:9 i SD (standard
opløsning) billedkvalitet
– [1.7M] i formatet 4:3 i SD (standard
opløsning) billedkvalitet
* Billedstørrelsen er fast afhængigt af formatet af
det optagne billede:
–[
4.6M] med HD (høj opløsning)
billedkvalitet
–[
4.6M] i formatet 16:9 i SD (standard
opløsning) billedkvalitet
– [3.4M] i formatet 4:3 i SD (standard
opløsning) billedkvalitet
AE SHIFT
(HDR-SR7E/SR8E)
Se side 64.
WB SHIFT
(Hvidbalance-skift)
(HDR-SR7E/SR8E)
Se side 64.
69
VIEW IMAGES SET
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 64.
STEADYSHOT
(HDR-SR7E/SR8E)
Se side 65.
GUIDEFRAME
Se side 65.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 61
(OPTION MENU) t side 76
ZEBRA
Se side 66.
Standardindstillingerne er markeret med B.
/
FLASH LEVEL
Se side 66.
REDEYE REDUC
Se side 66.
DIAL SETTING
(HDR-SR7E/SR8E)
INDEX SET
Du kan vælge billedkvaliteten til afspilning
af filmen.
HD QUALITY
B
Afspiller film, der er optaget i HD
(høj opløsning) billedkvalitet.
SD QUALITY
Afspiller film, der er optaget i SD
(standard opløsning) billedkvalitet.
Se side 67.
DATA CODE
STILL MEDIA
Se side 31.
Under afspilning vises oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
B OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA (nedenfor)
Der vises kameraindstillinger.
70
DATE/TIME
• Afhængigt af harddiskens tilstand vises
[--:--:--].
DISPLAY
Du kan vælge det antal miniaturer, som
vises på VISUAL INDEX-skærmen.
A Dato
B Tid
B ZOOM LINK
Skift antallet af miniaturer (6 eller 12) med
zoomgrebet på videokameraet.*
CAMERA DATA
6IMAGES
Film
Viser miniaturer af 6 billeder.
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan også betjene zoomknapperne på
LCD-rammen eller fjernbetjeningen.
INTERVAL SET
C SteadyShot slået fra
D Lysstyrke
E Hvidbalance
F Forstærkning
G Lukkerhastighed
H Værdi for blænderåbning
I Eksponering
Du kan vælge varigheden af hver miniature
fra 3, 6, 12 sekunder, 1 eller 5 minutter.
Standardindstillingen er [3 sec.].
Brugertilpasning af videokameraet
Stillbillede
z Tip
•
vises for et billede, der er optaget med blitz.
• Datakoden vises på TV-skærmen, hvis du
tilslutter videokameraet til et TV.
• Indikatoren slås til og fra i følgende sekvenser,
når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME] t
[CAMERA DATA] t [OFF] (ingen
indikation).
71
SOUND/DISP SET
(Punkter til justering af lyden og skærmen)
LCD BL LEVEL
Du kan indstille lysstyrken for
LCD-skærmens baggrundsbelysning.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
b Bemærk
(HOME MENU) t side 61
(OPTION MENU) t side 76
Standardindstillingerne er markeret med B.
VOLUME
Tryk på
(s. 36).
BRIGHT
/
for at justere lydstyrken
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
z Tip
BEEP
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
B ON
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Denne indstilling annullerer afspilningen
af en lyd.
Gør det muligt at justere lysstyrken på
LCD-skærmen med
/
.
2 Tryk på
Gør det muligt at justere farven på
LCD-skærmen med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
z Tip
LCD BRIGHT
1 Juster lysstyrken med
LCD COLOR
/
.
.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
VF B.LIGHT
(HDR-SR7E/SR8E)
Gør det muligt at justere søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør søgerskærmen
lysere.
72
OUTPUT SETTINGS
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
b Bemærk
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 61
(OPTION MENU) t side 76
Standardindstillingerne er markeret med B.
TV TYPE
B 16:9
Vælg at få vist dine billeder på et 16:9
(bredformat) TV.
16:9 (bredformat)
billeder
4:3 billeder
4:3
Brugertilpasning af videokameraet
Du skal konvertere signalet afhængig af det
TV, der er tilsluttet ved afspilning af
billedet. De optagne billeder afspilles som
følgende illustrationer.
Vælg at få vist dine billeder på et 4:3
standard TV.
16:9 (bredformat)
billeder
4:3 billeder
b Bemærk
• Formatet af det billede, der optages i HD
(høj opløsning) billedkvalitet, er 16:9.
73
CLOCK/ LANG
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden i
søgeren (HDR-SR7E/SR8E) og på
LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden i
søgeren (HDR-SR7E/SR8E) på
LCD-skærmen.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
COMPONENT
Vælg [COMPONENT] ved tilslutning af
videokameraet til et TV med
komponentindgangsstikket.
576i
Vælg ved tilslutning af videokameraet til
et TV med komponentindgangsstikket.
B 1080i/576i
Vælg ved tilslutning af videokameraet til
et TV med komponentindgangsstik, og
som kan vise et 1080i-signal.
(HOME MENU) t side 61
(OPTION MENU) t side 76
CLOCK SET
Se side 20.
AREA SET
Du kan indstille en tidsforskel uden at
standse uret.
Angiv dit lokale område med v/V, når du
anvender videokameraet i andre tidszoner.
Se tidsforskellene på side 97.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil til [ON] for at sætte tiden frem med
1 time.
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
z Tip
• Videokameraet tilbyder [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde
dit sprog blandt indstillingerne.
74
GENERAL SET
(Andre opsætningspunkter)
A.SHUT OFF
(Automatisk slukning)
B 5 min
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 61
(OPTION MENU) t side 76
Standardindstillingerne er markeret med B.
DEMO MODE
z Tip
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter).
– Når du fjerner eller indsætter en "Memory
Stick Duo".
– Når du sætter POWER-kontakten på
(Still).
– Når du trykker på
(HOME) eller
(VIEW IMAGES).
REC LAMP
(Optageindikator)
Kameraoptagelampen, der sidder foran på
videokameraet, lyser, da
standardindstillingerne er [ON].
CALIBRATION
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
b Bemærk
• Når du tilslutter videokameraet til stikkontakten
i væggen, indstilles [A.SHUT OFF] automatisk
til [NEVER].
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening)
Standardindstillingen er [ON], så du kan
bruge den medfølgende fjernbetjening
(s. 111).
z Tip
• Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando, der
sendes fra en anden fjernbetjening til en
videobåndoptager.
DROP SENSOR
Når faldsensoren har registreret, at
videokameraet er blevet tabt, kan det
muligvis ikke optage og afspille korrekt for
at beskytte den indbyggede harddisk, da
standardindstillingen er [ON]. Når
videokameraet tabes, vises
.
Brugertilpasning af videokameraet
Standardindstillingen er [ON], så du kan få
vist demonstrationen i ca. 10 minutter, når
du har indstillet POWER-kontakten til
(Film).
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
b Bemærk
• Sæt faldsensoren til [ON], når du anvender
videokameraet. Ellers kan du beskadige den
interne harddisk, hvis du taber videokameraet.
• Ved stød aktiveres faldsensoren. Når du optager
billeder under aktiviteter som rutschebaneture
eller faldskærmsudspring, kan du indstille
[DROP SENSOR] til [OFF] (
) for ikke at
aktivere faldsensoren.
Se side 104.
75
Aktivering af funktioner ved hjælp af
MENU
(OPTION) MENU vises ligesom det
pop-up-vindue, der vises, når du
højreklikker med musen på en computer.
De forskellige tilgængelige funktioner
vises.
Brug af OPTION MENU
1 Når du bruger videokameraet,
skal du trykke på
skærmen.
(OPTION) på
OPTION
3 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
Når det ønskede punkt ikke findes på
skærmen
Tryk på en anden fane. Hvis du ikke kan
finde punktet nogen steder, virker
funktionen ikke i den aktuelle situation.
b Bemærk
• De faner og punkter, der vises på skærmen,
afhænger af optage-/afspilningsstatus for
videokameraet på det pågældende tidspunkt.
• Visse punkter vises uden en fane.
•
(OPTION) MENU kan ikke bruges under
Easy Handycam-betjening.
(OPTION)
Tap
2 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på en anden fane
for at skifte side.
76
Optagepunkter i OPTION MENU
Visningspunkter i OPTION MENU
Punkter
Punkter
*
Side
fane
*
Side
fane
FOCUS
–
78
DELETE
a
46
SPOT FOCUS
–
79
DELETE by date
a
47
TELE MACRO
–
79
DELETE ALL
a
47
EXPOSURE
–
79
SPOT METER
–
79
AE SHIFT**
a
64
DIVIDE
a
48
SCENE SELECTION
–
80
ERASE
a
51
WHITE BAL.
–
81
ERASE ALL
a
51
WB SHIFT**
a
64
MOVE
a
52
COLOR SLOW SHTR
–
82
SUPER NIGHTSHOT
–
82
ADD**
a
51
FADER
–
82
ADD**
a
51
D.EFFECT
–
82
ADD by date**
a
51
PICT.EFFECT
–
82
ADD by date**
a
51
PRINT
a
55
SLIDE SHOW
–
38
fane
-- (Fanen afhænger af situationen/
Ingen fane)
a
63
VOLUME
a
72
REC MODE
a
63
DATA CODE
a
70
REC MODE
a
64
SLIDE SHOW SET
–
38
–
83
ADD
a
50
IMAGE SIZE
a
67
ADD
a
50
QUALITY
a
68
ADD by date
a
51
SELF-TIMER
–
83
ADD by date
a
51
STILL MEDIA
a
31
/
INDEX SET
a
70
TIMING
–
32
COPY t
**
a
49
RECORD SOUND
–
32
a
50
–
55
/
REC SET
MICREF LEVEL
COPY by date**
COPIES
Brugertilpasning af videokameraet
fane
fane
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
** HDR-SR7E/SR8E
77
Punkter
*
Side
Funktioner, der er
indstillet i
OPTION
MENU
DATE/TIME
–
55
SIZE
–
55
Punkter, du kun kan indstille i
(OPTION) MENU, er beskrevet nedenfor.
a
71
Standardindstillingerne er markeret med B.
INTERVAL SET
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
** Punkter, der også findes i HOME MENU, men
navnene på dem er forskellige.
FOCUS
Fokuseringen kan også indstilles manuelt.
Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
3 Tryk på
.
Du kan indstille fokuseringen automatisk
ved at trykke på [AUTO] t
i trin 1.
b Bemærk
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at flytte
motorzoomgrebet mod T (telefoto) for at justere
fokuseringen og derefter mod W (vidvinkel) for
at justere zoom til optagelse. Når du vil optage
et motiv, der er tæt på, skal du flytte
zoomknappen mod W (vidvinkel) og derefter
indstille fokus.
• Oplysninger om fokuseringsafstanden (den
afstand fra hvilken der fokuseres på motivet, til
når det er mørkt og svært at indstille fokus)
vises i nogle få sekunder i følgende tilfælde
(Disse oplysninger vises ikke korrekt, hvis du
bruger en forsatslinse (medfølger ikke)).
– Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel
– Når du indstiller fokusering manuelt
78
• HDR-SR7E/SR8E:
Du kan også justere fokuseringen manuelt ved
hjælp af CAM CTRL-drejeknappen (s. 33).
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for at
rette det mod et motiv, der ikke er midt på
skærmen.
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO]t[END] i trin 1 for at
indstille fokuseringen automatisk.
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], sættes
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan fokusering
være vanskelig og tage nogen tid.
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 78),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
EXPOSURE
Gør det muligt at fastsætte lysstyrken for et
billede manuelt. Juster lysstyrken, når
motivet er for lyst eller for mørkt.
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO]
t
i trin 1.
z Tip
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
sløre baggrunden, så motivet står mere
klart.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 29) automatisk til
toppen af T (Telephoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand:
HDR-SR5E: ned til ca. 37 cm
HDR-SR7E/SR8E: ned til ca. 45 cm.
• HDR-SR7E/SR8E:
Du kan også justere indstillingen manuelt ved
hjælp af CAM CTRL-drejeknappen (s. 33).
SPOT METER
(Fleksibel spotmåler)
Brugertilpasning af videokameraet
b Bemærk
b Bemærk
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel
(W-siden) for at annullere.
79
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
2 Tryk på [END].
SUNRISE&SUNSET* (
)
Vælg for at gengive atmosfæren i
sekvenser som solnedgange eller
solopgange.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO]
t [END] i trin 1.
FIREWORKS* (
b Bemærk
Vælg for at foretage spektakulære
optagelser af fyrværkeri.
)
• Hvis du indstiller [SPOT METER], sættes
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
SCENE SELECTION
LANDSCAPE*(
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer.
B AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* (
)
Denne indstilling giver tydelige billeder af
motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
)
Vælg for at bevare den dunkle atmosfære
ved fjerne opgivelse i sekvenser i
tusmørke.
TWILIGHT PORT. (
PORTRAIT (Blødt portræt) (
)
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner en
blød baggrund.
)
Vælg for at optage et motiv i forgrunden
om natten.
SPOTLIGHT**(
)
Denne indstilling forhindrer, at personers
ansigter virker overdrevent blege, når
motiver er stærkt oplyste.
CANDLE ( )
Vælg for at bevare den intime atmosfære i
en sekvens ved levende lys.
BEACH** (
)
Vælg denne for at få det blå i havet eller en
sø med.
80
SNOW** (
)
ONE PUSH (
Vælg denne for at optage billeder af hvide
landskaber.
* Indstillet til kun at fokusere på motiver, der
er længere væk.
** Indstillet til kun at fokusere på motiver, der
er tæt på.
b Bemærk
• Hvis du indstiller [SCENE SELECTION],
annulleres [WHITE BAL.].
• Hvis du indstiller [SCENE SELECTION] til
[TWILIGHT PORT.] og skifter fra
stillbilledoptagelse til filmoptagelse, skifter
indstillingen til [AUTO].
WHITE BAL.
(Hvidbalance)
B AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
INDOOR (n)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
b Bemærk
• Angiv [WHITE BAL.] til [AUTO] eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide eller køligt
hvide fluorescerende lamper.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du blive ved
med at rette videokameraet mod hvide objekter,
mens
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
• Hvis du valgte [ONE PUSH], og hvis
bliver ved med at blinke, efter at du har trykket
på
, skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
• Hvis du indstiller [WHITE BAL.], sættes
[SCENE SELECTION] til [AUTO].
z Tip
• Hvis du har udskiftet batteriet, mens [AUTO] er
valgt, eller du bringer videokameraet udendørs
efter indendørs brug (eller omvendt), skal du
vælge [AUTO] og rette videokameraet mod et
hvidt objekt i nærheden i ca. 10 sekunder, hvis
du vil have bedre justering af farvebalancen.
• Når hvidbalancen er indstillet med [ONE
PUSH], og hvis du ændrer indstillingen
[SCENE SELECTION] eller bringer
videokameraet udendørs efter indendørs brug
eller omvendt, skal du foretage [ONE PUSH]proceduren igen for at justere hvidbalancen
igen.
Brugertilpasning af videokameraet
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
81
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du sætter [COLOR SLOW SHTR] til
[ON], vises
, og du kan optage et billede
lysere i farver selv i mørke.
b Bemærk
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 78),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
2 Tryk på START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere
fading, før handlingen udføres.
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
STBY
Udtoning
REC
Indtoning
WHITE FADER
SUPER NIGHTSHOT
Billedet vil blive optaget med maksimalt
16 gange følsomheden ved NightShotoptagelse, hvis du indstiller [SUPER
NIGHTSHOT] til [ON], mens
NIGHTSHOT-kontakten (s. 31) også er
indstillet til ON.
vises på skærmen.
Angiv [SUPER NIGHTSHOT] til [OFF]
for at vende tilbage til normal indstilling.
b Bemærk
• Undlad at bruge [SUPER NIGHTSHOT] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 31).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 78),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse mellem sekvenser.
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (for
indtoning) eller i [REC] (for udtoning), og
tryk derefter på
.
BLACK FADER
D.EFFECT (Digital effekt)
Når du vælger [OLD MOVIE], vises
,
og du kan tilføje effekter til billederne, så
de ligner en gammel film.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
PICT.EFFECT
(Billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
B OFF
Anvender ikke indstillingen
[PICT.EFFECT].
B SEPIA
Billederne vises i brunlige toner (sepia).
B B&W (sort og hvid)
Billederne vises i sort-hvid.
B PASTEL
Billederne vises som en lys pasteltegning.
82
MICREF LEVEL
(Mikrofonreferenceniveau)
Du kan vælge mikrofonens lydniveau til
optagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage spændende
og kraftfulde lyde i en koncertsal eller
lignende.
B NORMAL
Optager forskellige surround sounds og
konverterer dem til det relevante niveau.
LOW (
)
Optager surround sound naturligt. Denne
indstilling bør ikke bruges til optagelse af
samtaler.
SELF-TIMER
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
z Tip
• Du kan også betjene det ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (s. 111).
Brugertilpasning af videokameraet
Et stillbillede optages efter ca. 10 sekunder.
Tryk på PHOTO, når [SELF-TIMER] er
indstillet til [ON], og
vises.
83
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at diagnosticere problemet. Hvis
problemet fortsat opstår, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening........................84
• Batterier/strømkilder ............................85
• Søger (HDR-SR7E/SR8E)/
LCD-skærm ...........................................86
• "Memory Stick Duo".............................86
• Optagelse ...............................................87
• Afspilning af billeder på
videokameraet .....................................89
• Redigering af billeder på
videokameraet .......................................89
• Visning på TV'et....................................90
• Kopiering/tilslutning til andre
enheder ..................................................90
• Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig ................................................90
Bemærk, før du sender dit
videokamera til reparation
• Det kan være nødvendigt at initialisere
eller ændre den nuværende harddisk i dit
videokamera afhængigt af problemet. I
denne situation vil de data, der er lagret på
harddisken, blive slettet. Sørg for at
gemme dataene på den interne harddisk
(s. 45) på et andet medie
(sikkerhedskopi), før du sender
videokameraet til reparation. Vi kan ikke
kompensere dig for noget tab af data på
harddisken.
• Ved reparation kontrollerer vi muligvis en
mindre datamængde på harddisken for at
undersøge problemet. Sony-forhandleren
vil imidlertid hverken kopiere eller
gemme dine data.
84
Generel betjening/Easy
Handycam-betjening/
Fjernbetjening
Der er ingen strøm.
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 16).
• Stikket til vekselstrømsadapteren er trukket
ud af stikkontakten. Tilslut stikket til
stikkontakten i væggen (s. 16).
• Sæt videokameraet godt ned i Handycam
Station (s. 16).
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Det tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage,
efter at der er tændt for det. Dette er ikke en
fejl.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten eller fjern batteriet. Tilslut
igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne
fortsat ikke virker, skal du trykke på
knappen RESET (s. 109) med en spids
genstand (alle indstillinger inkl.
urindstillingen nulstilles, når du trykker på
knappen RESET).
• Temperaturen i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
• Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Lad videokameraet være tændt. Sluk
videokameraet, og anbring det på et varmt
sted. Lad videokameraet være der et stykke
tid, og tænd det derefter.
Knapperne fungerer ikke.
• Under Easy Handycam-betjening er
følgende knapper/funktioner ikke
tilgængelige.
– Knappen BACK LIGHT (s. 32)
– CAM CTRL-drejeknap (HDR-SR7E/
SR8E) (s. 33)
– Afspilningszoom (s. 37)
– Tænde og slukke for LCDbaggrundsbelysningen (trykke på
knappen DISP/BATT INFO og holde den
nede i nogle få sekunder) (s. 21)
(OPTION) vises ikke.
• OPTION MENU kan ikke bruges under
Easy Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
Selv hvis du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
• Under Easy Handycam-betjening bevares
de følgende menupunkter fra før Easy
Handycam-betjening.
– [WIDE SELECT]
– [X.V.COLOR]
– [DIAL SETTING] (HDR-SR7E/SR8E)
–[
INDEX SET]
–[
IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [STILL MEDIA]
–[
/
INDEX SET]
–[
DISPLAY]
Videokameraet bliver varmt.
• Det skyldes, at videokameraet har været
tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke.
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 75).
• Sæt et batteri i batteriholderen, så polerne
+/– vender korrekt i forhold til mærkerne
+/– (s. 111).
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra
stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
Fejlfinding
• Under Easy Handycam-betjening indstilles
næsten alle menupunkterne automatisk til
standardindstillingerne.
• Under Easy Handycam-betjening er visse
menupunkter fastlåst som følger.
–[
REC MODE]: [HD SP]
–[
REC MODE]: [SD SP]
–[
QUALITY]: [FINE]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
• De følgende menupunkter vender tilbage til
deres standardindstillinger, hvis POWERkontakten sættes til OFF (CHG) i mere end
12 timer:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
– [ INTERVAL SET]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
–[
LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [TIMING] og [RECORD SOUND] i
[SMTH SLW REC]
En anden DVD-enhed virker ikke, når
du bruger den medfølgende
fjernbetjening.
• Vælg en anden kommandotilstand end
DVD 2 til DVD-enheden, eller tildæk
DVD-enhedens sensor med sort papir.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Videokameraet slukkes automatisk, når du
ikke har betjent det i ca. 5 minutter
(A.SHUT OFF). Ret indstillingen af
[A.SHUT OFF] (s. 75), eller tænd for
strømmen igen, eller brug
vekselstrømsadapteren.
85
• Batteriet er afladet eller er tæt på at være
afladet. Oplad batteriet (s. 16).
Søger (HDR-SR7E/SR8E)/
LCD-skærm
Indikatoren /CHG (opladning) lyser
ikke, når batteriet oplades.
Menupunkterne er nedtonede.
• Skub POWER-kontakten til OFF (CHG)
(s. 16).
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 16).
• Sæt netledningen ordentligt i stikkontakten
i væggen.
• Batteriet er ladet op (s. 16).
• Sæt videokameraet godt ned i Handycam
Station (s. 16).
Indikatoren /CHG (opladning)
blinker, når batteriet oplades.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 16). Hvis problemet fortsætter, skal du
tage vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten og kontakte en Sonyforhandler. Batteriet kan være beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 16).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt
afhængigt af de forhold, som
videokameraet anvendes under.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 16).
86
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
• Der er nogle funktioner, der ikke kan
aktiveres samtidigt (s. 90).
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (s. 21, 111).
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt eller fungerer
slet ikke.
• Juster berøringspanelet
([CALIBRATION]) (s. 103).
Billedet i søgeren er ikke klart
(HDR-SR7E/SR8E).
• Flyt søgerens justeringsmekanisme, indtil
billedet er tydeligt (s. 22).
Billedet i søgeren er forsvundet
(HDR-SR7E/SR8E).
• Luk LCD-panelet. Der vises ikke noget
billede i søgeren, når LCD-panelet er åbent
(s. 22).
"Memory Stick Duo"
Du kan ikke anvende funktioner med
"Memory Stick Duo".
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo",
der er formateret på en computer, kan du
formatere den ved hjælp af videokameraet
(s. 58).
Du kan ikke slette billeder, der er
gemt på "Memory Stick Duo", eller
formatere den.
• Deaktiver låsen på
skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick
Duo", hvis den findes (s. 100).
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmbilledet på én gang,
er 100.
• Du kan ikke slette billeder, der er beskyttet
på en anden enhed.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af
videokameraet (s. 99).
Optagelse
Der henvises også til "Memory Stick Duo"
(p. 86).
• Afspilningsskærmbilledet vises. Sæt
POWER-kontakten på
(Film) eller
(Still) (s. 28).
• Videokameraet optager det billede, du
netop har optaget på harddisken. Du kan
ikke udføre en ny optagelse i denne
periode.
• Videokameraets harddisk er fuld. Slet
unødvendige billeder (s. 46).
• Det samlede antal film eller stillbilleder
overstiger videokameraets optagekapacitet
(s. 11). Slet unødvendige billeder (s. 46).
• Du kan ikke optage film/stillbilleder, når du
har aktiveret [DROP SENSOR] (s. 75).
• Temperaturen i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
• Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Sluk videokameraet, og anbring det på
et varmt sted. Lad videokameraet være der
et stykke tid, og tænd det derefter.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 28).
• Du kan kun optage op til 3 stillbilleder
under filmoptagelse.
• Der er ikke mere plads på "Memory Stick
Duo". Brug en ny "Memory Stick Duo",
eller formatér "Memory Stick Duo" (s. 58).
Eller slet unødvendige billeder (s. 47).
• Du kan ikke ændre et stillbillede med:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
ACCESS-indikatoren lyser forsat
eller blinker, selvom du har stoppet
optagelsen.
• Videokameraet optager den sekvens, du
netop har optaget på harddisken.
Optagevinklen ser anderledes ud.
• Optagevinklen kan se anderledes ud
afhængigt af videokameraets tilstand. Dette
er ikke en fejl.
Blitzen fungerer ikke.
Fejlfinding
Der optages ikke billeder ved at
trykke på START/STOP eller PHOTO.
Du kan ikke ændre et stillbillede.
• Du kan ikke optage med blitzen:
– Optagelse af stillbilleder under optagelse
af en film
– Hvis der er monteret en forsatslinse
(medfølger ikke)
• Selv om automatisk blitz eller
(Automatisk reduktion af røde øjne) er
valgt, kan du ikke bruge den indbyggede
blitz sammen med:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] i [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] i [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
87
Den faktiske optagetid for filmen er
mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for
harddisken.
• Afhængigt af et motiv, f.eks. et motiv i
hurtig bevægelse, kan den tilgængelige
optagetid bliver afkortet (s. 11, 63).
Optagelsen stopper.
• Temperaturen i videokameraet er meget
høj. Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
• Temperaturen i videokameraet er meget
lav. Sluk videokameraet, og anbring det på
et varmt sted. Lad videokameraet være der
et stykke tid, og tænd det derefter.
• Hvis du udsætter videokameraet for
vibrationer, kan optagelsen stoppe.
Der er forskel på det sted, hvor du
trykkede på START/STOP, og det
sted, hvor den optagne film starter/
stopper.
• Der kan forekomme en tidsforskel mellem
det sted, hvor du trykkede på START/
STOP, og det sted, hvor optagelsen starter/
stopper. Dette er ikke en fejl.
Filmformatet (16:9 (wide)/4:3) kan
ikke ændres.
• Formatet af den film, der optages i HD
(høj opløsning) billedkvalitet, er 16:9
(bredformat).
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 78).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus
manuelt (s. 78).
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 65).
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
• HDR-SR5E:
[STEADYSHOT] kan ikke bruges under
optagelse af stillbilleder.
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
• Funktionen BACK LIGHT kan ikke bruges
under Easy Handycam-betjening.
Motiver, der passerer meget hurtigt
forbi skærmen, ser mærkelige ud.
• Dette fænomen kaldes brændplanet.
Dette er ikke en fejl. På grund af den måde,
som billedenheden (CMOS-sensor)
udsender billedsignaler på, kan de motiver,
der passerer hurtigt forbi objektivet se
mærkelige ud afhængigt af
optageforholdene.
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når du optager med
[SUPER NIGHTSHOT] eller [COLOR
SLOW SHTR]. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Sæt NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(s. 31).
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Sæt NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(s. 31).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 21).
88
Der vises vandrette striber på
billederne.
• Dette sker, når du optager billeder under en
fluorescerende lampe, en natriumlampe
eller en kviksølvlampe. Dette er ikke en
fejl.
Der vises sorte bjælker, når der
optages en tv-skærm eller
computerskærm.
• Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 65)
(HDR-SR5E).
[SUPER NIGHTSHOT] kan ikke
betjenes.
• Sæt NIGHTSHOT-kontakten på ON.
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW SHTR] virker muligvis
ikke korrekt i totalt mørke. Anvend
NightShot eller [SUPER NIGHTSHOT].
• Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL],
når:
– LCD-panelet er lukket på videokameraet
med LCD-skærmen vendende udad.
– Der kommer ikke strøm fra
vekselstrømsadapteren.
• Dette kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget på andre enheder, redigeret på en
computer osv.
• Du fjernede vekselstrømsadapteren eller
batteriet, før ACCESS-indikatoren blev
slukket efter optagelse. Dette kan
beskadige dine billeddata, og der vises
.
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Udfør [REPAIR IMG.DB F.] (s. 59). Hvis
den fortsat vises, skal du slette billedet med
(s. 46).
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd
under afspilning.
• Skru op for lyden (s. 36).
• Der afspilles ikke nogen lyd, når LCDskærmen er lukket. Åbn LCD-skærmen.
• Når du optager lyd med [MICREF LEVEL]
(s. 83) indstillet til [LOW], kan den
optagne lyd være svær at høre.
• Lyd kan ikke optages under optagelse af en
3 sekunders film (ca.) med [SMTH SLW
REC].
Fejlfinding
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
Redigering af billeder på
videokameraet
Det er ikke muligt at redigere.
Afspilning af billeder på
videokameraet
Stillbilleder, der er lagret på en
"Memory Stick Duo" kan ikke
afspilles.
• Stillbilleder kan ikke afspilles, når du har
redigeret filer eller mapper eller har
redigeret dataene på en computer. (I så fald
blinker filnavnet). Dette er ikke en
fejlfunktion (s. 101).
• Stillbilleder, som er optaget på andre
enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette
er ikke en fejlfunktion (s. 101).
• Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
Billeder kan ikke tilføjes i
afspilningslisten.
• Der er ingen ledig plads på hardisken.
• Du kan tilføje maksimalt 999 film i HD
(høj opløsning) billedkvalitet eller 99 film i
SD (standard opløsning) billedkvalitet til
afspilningslisten. Slet unødvendige
sekvenser fra afspilningslisten (s. 51).
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
89
En film kan ikke opdeles.
• En film, der er for kort, kan ikke deles.
• En film, der er beskyttet på en anden enhed,
kan ikke deles.
Det er ikke muligt at kopiere billeder
fra harddisken til en "Memory Stick
Duo".
• Du kan ikke kopiere en film fra harddisken
til en "Memory Stick Duo" som et
stillbillede under afspilning på
videokameraet.
Visning på TV'et
Du kan ikke få vist billedet på TV'et
eller høre lyd fra det.
• Når du bruger komponentvideokablet, skal
du indstille [COMPONENT] svarende til
den tilsluttede enhed (s. 74).
• Når du bruger komponentvideokablet, skal
du sørge for, at de røde og hvide stik på
A/V-tilslutningskablet er tilsluttet
(s. 41, 42).
• Billederne udsendes ikke fra HDMI OUTstikket, hvis der er optaget copyrightbeskyttelsessignaler i billedet.
• Når du bruger et S VIDEO-stik, skal du
kontrollere, at A/V-tilslutningskablets røde
og hvide stik også er tilsluttet (s. 42).
Billedet vises forvrænget på 4:3
TV'et.
• Dette sker, når du ser et billede, der er
optaget i 16:9 (bredformat) på et 4:3 TV.
Indstil [TV TYPE] korrekt (s. 73), og afspil
billedet.
Der vises sorte bånd øverst og
nederst på 4:3 TV-skærmen.
• Dette sker, når du ser et billede, der er
optaget i 16:9 (bredformat) på et 4:3 TV.
Dette er ikke en fejl.
90
Kopiering/tilslutning til andre
enheder
Du kan ikke kopiere korrekt.
• Du kan ikke kopiere billeder med HDMIkablet.
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Sørg for at tilslutte til
indgangsstikket på en anden enhed (s. 39).
Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig
Den følgende liste viser eksempler på
kombinationer af funktioner og
menupunkter, der ikke kan anvendes
samtidig.
Kan ikke anvendes
På grund af følgende
indstillinger
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] i
[WHITE BAL.]
[SMTH SLW REC]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION]
Kan ikke anvendes
På grund af følgende
indstillinger
[FADER]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[STEADYSHOT] [SMTH SLW REC]
(HDR-SR5E)
[SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT]
[AE SHIFT]
(HDR-SR7E/
SR8E)
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
Fejlfinding
[TELE MACRO]
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
91
Fejlfinding
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnose/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer i søgeren (HDR-SR7E/SR8E)
eller på LCD-skærmen.
Du kan selv afhjælpe nogle af symptomerne.
Hvis problemet forsætter, selvom du har
forsøgt at ordne problemet nogle gange, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
C:04:00
(Advarsel om videokameraets
harddisk)*
Blinker hurtigt
• Der er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
(Advarsel om videokameraets
harddisk)*
Blinker hurtigt
• Videokameraets harddisk er fyldt.
• Der er muligvis opstået en fejl på
harddisken i videokameraet.
E (Advarsel om lavt batteriniveau)
Blinker langsomt
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
C:04:ss
• Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"batteri (H-serien). Anvend et
"InfoLITHIUM"-batteri (H-serien)
(s.101).
• Tilslut vekselstrømsadapterens
jævnstrømsstik korrekt til DC INstikket i Handycam Station eller
videokameraet (s.16).
C:13:ss / C:32:ss
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet igen.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv
kan afhjælpe. Kontakt din Sonyforhandler eller det lokale, autoriserede
Sony-servicecenter. Oplys den
5-cifrede kode, som begynder med "E".
101-0001 (Advarselsindikator for
filer)
Blinker langsomt
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses.
92
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• Afhængigt af de driftsmiljømæssige
forhold eller batteriets tilstand kan E
blinke, selvom der er ca. 20 minutter
resterende batteritid.
(Advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
• Temperaturen i videokameraet stiger.
Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
Blinker hurtigt*
• Temperaturen i videokameraet er
meget høj. Sluk for videokameraet,
og lad det stå et køligt sted.
(Advarsel om lav temperatur)*
Blinker hurtigt
• Temperaturen i videokameraet er
meget lav. Sørg for, at videokameraet
bliver varmt.
(Advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
• Der er ikke indsat en "Memory Stick
Duo" (s. 31).
(Advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• "Memory Stick Duo" er ikke formateret
korrekt (s. 58, 99).
(Advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er indsat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" (s. 99).
- (Advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo" er låst (s. 100).
• Adgang til "Memory Stick Duo" var
begrænset på en anden enhed.
(Advarselsindikator for blitzen)
Blinker hurtigt*
(Advarselsindikator for
kamerarystelse)
• Lysmængden er utilstrækkelig, så der
opstår let kamerarystelser. Brug
blitzen.
• Videokameraet er ustabilt, så der opstår
let kamerarystelser. Hold
videokameraet stabilt med begge
hænder, og optag billedet. Men bemærk
imidlertid, at advarselsindikatoren for
kamerarystelse ikke forsvinder.
• Faldsensorfunktionen (s. 75) er
aktiveret og har registreret, at
videokameraet er blevet tabt. Derfor
tager videokameraet skridt til at
beskytte harddisken. Optagelse/
afspilning kan være deaktiveret som
følge deraf.
• Faldsensorfunktionen garanterer ikke
beskyttelse af harddisken i alle mulige
situationer. Brug videokameraet under
stabile forhold.
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 72).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Harddisk
HDD format error.
• Videokameraets harddisk er indstillet
anderledes end standardformatet. Ved
at udføre [
FORMAT] (s. 57) kan
du muligvis blive i stand til at anvende
dit videokamera. Dette sletter alle
dataene på harddisken.
Fejlfinding
• Der er noget i vejen med blitzen.
(Advarselsindikator for
faldsensoren)
Data error.
• Der opstod en fejl under læsning eller
skrivning til videokameraets harddisk.
Dette kan ske, hvis du udsætter
videokameraet for stød.
93
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
HD movie management information
is damaged. Create new
information?
• Billedstyringsfilen er beskadiget. Når
du trykker på [YES], oprettes en ny
billedstyringsfil. De gamle optagne
billeder på harddisken i videokameraet
kan ikke afspilles (billedfilerne er ikke
beskadigede). Hvis du udfører
[REPAIR IMG.DB F.] efter oprettelse
af nye oplysninger, kan de gamle
optagne billeder muligvis ikke
afspilles. Hvis det ikke hjælper, kan du
kopiere billedet ved hjælp af den
medfølgende software.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File?
The Image Database File is
damaged. Do you want to repair the
Image Database File?
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File?
• Billeddatabasefilen er beskadiget, og
du kan ikke optage film eller
stillbilleder. Tryk på [YES] for at
reparere.
• Du kan optage stillbilleder på en
"Memory Stick Duo".
Recovering data
• Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen
ikke blev udført korrekt.
Cannot recover data.
• Skrivning af data til videokameraets
harddisk mislykkedes. Det blev forsøgt
at genskabe dataene, men det lykkedes
ikke.
x "Memory Stick Duo"
Reinsert the Memory Stick.
• Indsæt "Memory Stick Duo" igen et par
gange. Hvis indikatoren stadig blinker,
kan "Memory Stick Duo" være
beskadiget. Prøv igen med en anden
"Memory Stick Duo".
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontroller formateringen, og formater
derefter "Memory Stick Duo" i
videokameraet, hvis det er nødvendigt
(s. 58, 99).
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
• Formater "Memory Stick Duo" (s. 58),
eller slet dem ved hjælp af computeren.
Cannot save still picture.
Buffer overflow
• Du kan ikke optage fordi, faldsensoren
konstant registrerer videokameraets
fald. Hvis der konstant er risiko for, at
du taber den, skal du indstille [DROP
SENSOR] til [OFF], og derefter kan du
muligvis optage billedet igen (s. 75).
94
• Når du bruger funktionen Dual Rec, må
du ikke fjerne "Memory Stick Duo" fra
videokameraet, før filmoptagelsen er
færdig, og stillbillederne er lagret på
den (s. 30).
x PictBridge-kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern USBkablet (medfølger), og tilslut det igen.
Cannot print. Check the printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern USBkablet (medfølger), og tilslut det igen.
x Andet
No further selection is possible.
• Du kan vælge op til 100 billeder på én
gang ved:
– sletning af billeder
– kopiering af stillbilleder
– redigering af afspilningslisten med
HD (høj opløsning) film
– udskrivning af stillbilleder
• Du har forsøgt at slette et billede, der er
beskyttet på en anden enhed. Annuller
beskyttelsen af dataene på den enhed,
hvor de blev beskyttet.
Fejlfinding
Data protected.
95
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Om TV-farvesystemer
Du kan anvende videokameraet i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
fulgte med det, inden for 100-240 V
(vekselstrøm) og 50/60 Hz.
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret på
et PAL-system med et AUDIO/VIDEOindgangsstik.
Visning af billeder, der er optaget i
HD (høj opløsning) billedkvalitet
I lande/områder, hvor 1080/50i
understøttes, kan du få vist billederne i
samme HD (høj opløsning) billedkvalitet,
som de optagne billeder. Du skal anvende et
PAL-system-baseret og 1080/50i
kompatibelt TV (eller monitor) med
komponent og AUDIO/VIDEOindgangsstik. Der skal anvendes både et
komponentvideokabel og et
A/V-tilslutningskabel.
Visning af billeder, der er optaget i SD
(standard opløsning) billedkvalitet
Til visning af billeder, der er optaget i SD
(standard opløsning) billedkvalitet, skal du
anvende et PAL-system-baseret TV med
AUDIO/VIDEO-indgangsstik. Der skal
anvendes et A/V-tilslutningskabel.
System
PAL
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
NTSC
SECAM
96
Bruges i
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador,
Filippinerne, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela, osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 74).
Tidsforskelle
Områdeindstilling
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
NewYork, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
HongKong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
+04:30
Yderligere oplysninger
Forskelle i
tidszoner
97
Filer på videokameraets harddisk/
mappestruktur
Fil-/mappestrukturen vises herunder. Normalt behøver du ikke at kende fil-/mappestrukturen
ved optagelse/afspilning af billeder på videokameraet. Hvis du vil have glæde af stillbilleder
eller film ved tilslutning til en computer, skal du se "Picture Motion Browser Guide" og
derefter bruge det medfølgende program.
A Billedstyringsfiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjulte filer og
vises normalt ikke.
B Mappe til oplysninger til styring af
HD film
Denne mappe indeholder optagelsesdata
for film, der er optaget i HD (høj
opløsning) billedkvalitet. Undgå at åbne
denne mappe og få adgang til indholdet
i den via en computer. I modsat fald kan
billedfilerne blive beskadiget, eller de
kan muligvis ikke afspilles.
C SD filmfiler (MPEG2-filer)
Filtypen er ".MPG".
Maksimumstørrelsen er 2 GB. Når
filkapaciteten overstiger 2 GB, bliver
filen delt.
Filnumrene øges automatisk. Når
filnummerkapaciteten overstiger 9999,
oprettes en anden mappe til at optage
nye filmfiler i.
Mappenavnet øges: [101PNV01] t
[102PNV01]
98
D Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filtypen er ".JPG". Filnumrene øges
automatisk. Når filnummerkapaciteten
overstiger 9999, oprettes en anden
mappe til at lagre nye filer i.
Mappenavnet øges: [101MSDCF] t
[102MSDCF]
• Ved at vælge [
COMPUTER] på [USB
SELECT] (s. 55) kan du få adgang til
harddisken i videokameraet fra computeren via
USB-tilslutningen.
• Du må ikke redigere filerne eller mapperne på
videokameraet via computeren. Billedfilerne
kan blive ødelagt eller afspilles muligvis ikke.
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift, hvis du
udfører ovenstående funktion.
• Når du sletter billedfiler, skal du følge trinnene
på side 46. Du må ikke slette billedfilerne i
videokameraet direkte fra computeren.
• Du skal ikke formatere videokameraets harddisk
ved hjælp af computeren. Den fungerer muligvis
ikke korrekt.
• Du må ikke kopiere filerne på videokameraets
harddisk fra computeren. Vi kan ikke garantere
fejlfri funktion.
Vedligeholdelse og forholdsregler
Om AVCHD-formatet
Det digitale videokamera kan optage i både
AVCHD-format og MPEG2-format.
Hvad er "AVCHD"-formatet?
AVCHD-formatet er et format i høj
opløsning til videokameraer, der bruges til
at optage et HD (høj opløsning) signal efter
1080i-specifikationen*1 eller 720pspecifikationen*2 på den indbyggede
harddisk ved hjælp af effektiv
datakomprimeringsteknologi. MPEG-4
AVC/H.264-formater anvendes til at
komprimere video, og Dolby Digital eller
Linear PCM-systemet anvendes til at
komprimere lyd.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt end det
almindelige billedkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det
muligt at optage et videosignal i høj
opløsning med et digitalt videokamera på
8 cm DVD disc'e, indbygget harddisk,
flash-hukommelse osv.
På basis af AVCHD-formatet optager
videokameraet i HD (høj opløsning)
billedkvalitet, som nævnt nedenfor.
Ud over HD (høj opløsning) billedkvalitet
kan videokameraet optage et SD (standard
opløsning) signal i det almindelige
MPEG2-format.
Videosignal:
AVCHD format 1440 × 1080/50i*3
Lydsignal:
Dolby Digital 5.1 ch
Optagemedier:
Indbygget harddisk
*1: 1080i-specifikation
En HD specifikation, som anvender 1.080
effektive scanningslinjer og interlace-systemet.
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie med stor datakapacitet.
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
som er ca. halvt så stor som en almindelig
"Memory Stick", sammen med
videokameraet. Det, at typen er med på
listen, er dog ikke nogen garanti for, at alle
typer "Memory Stick Duo" virker sammen
med videokameraet. (Se listen herunder for
flere oplysninger.)
Typer af "Memory Stick"
Optagelse/
afspilning
"Memory Stick Duo"*1
(uden MagicGate)
a
"Memory Stick Duo"*1
(med MagicGate)
a*2*3
"MagicGate Memory Stick
Duo"*1
a*3
"Memory Stick PRO Duo"*1
a*2*3
*1 En "Memory Stick Duo" er ca. halvt så stor som
en almindelig "Memory Stick".
*2 Typer af "Memory Stick", der understøtter
overførsel af data ved høj hastighed.
Hastigheden ved dataoverførsel varierer
afhængig af den enhed, der anvendes.
*3 "MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format. Bemærk, at data, der anvender
"MagicGate"-teknologien, ikke kan optages
eller afspilles på videokameraet.
Yderligere oplysninger
Optagelse og afspilning med
videokameraet
*2: 720p-specifikation
En HD specifikation, som anvender 720 effektive
scanningslinjer og det progressive system.
*3: Data, der er optaget i andre AVCHD-formater
end de ovenfor nævnte, kan ikke afspilles på
videokameraet.
• Dette kamera er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er forkortelsen for
"Memory Stick Micro".
• Stillbilledformat: Videokameraet komprimerer
og optager billeddata i formatet JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet er
".JPG".
99
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
videokameraets skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer under (Windows OS/Mac OS), er
ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det "Memory Stick"-kompatible produkt, du
anvender.
På en "Memory Stick Duo" med en
skrivebeskyttelsesknap
Du kan forhindre sletning af billeder ved et
uheld, når du skubber
skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick
Duo" til skrivebeskyttelsespositionen med
en lille spids genstand.
Bemærkninger om brug
Der gives ikke kompensation for
beskadigede eller tabte data, hvilket kan ske
i følgende tilfælde:
• Hvis du tager "Memory Stick Duo" ud eller
fjerner batteriet med henblik på udskiftning,
mens videokameraet læser eller skriver
billedfiler på "Memory Stick Duo" (når
adgangsindikatoren lyser eller blinker).
• Hvis du bruger "Memory Stick Duo" i nærheden
af magneter og magnetiske felter.
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
x Sådan behandles "Memory Stick"
Vær opmærksom på følgende ved
håndtering af en "Memory Stick Duo".
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick Duo".
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en "Memory
Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Opbevar "Memory Stick Duo" i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
100
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
Duo" for kraftige stød.
• Undgå at ændre eller skille "Memory Stick
Duo" ad.
• Undgå, at "Memory Stick Duo" bliver våd.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for små børns
rækkevidde. Der er risiko for, at et barn kan
sluge mediet.
• Indsæt ikke andet end en "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen. Dette kan
medføre fejl.
x Om placering
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick Duo" følgende steder:
• Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det fri
om sommeren.
• Steder, som er udsat for direkte sollys.
• Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder,
hvor der kan forekomme korrosion.
x Om Memory Stick Duo-adapteren
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-adapteren, når du
bruger den sammen med en standard
"Memory Stick"-kompatibel enhed.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
indsætte "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" indsættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Bemærk, at ukorrekt brug kan
give fejl. Hvis du tvinger "Memory Stick Duo"
ind i "Memory Stick Duo"-adapteren i den
forkerte retning, kan den blive beskadiget.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter uden
en "Memory Stick Duo". Hvis du gør det, kan
det medføre fejl på enheden.
x Om en "Memory Stick PRO Duo"
Den maksimale hukommelseskapacitet for
en "Memory Stick PRO Duo", der kan
bruges sammen med videokameraet, er
8 GB.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro" (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro"
med dette videokamera, har du brug for en
M2-adapter i Duo-størrelse.
Indsæt "Memory Stick Micro" i M2-adapteren i
Duo-størrelse, og indsæt adapteren i Memory
Stick Duo-åbningen. Hvis du indsætter en
"Memory Stick Micro" i videokameraet uden en
M2-adapter i Duo-størrelse, vil du muligvis ikke
kunne fjerne den fra videokameraet.
• Efterlad ikke "Memory Stick Micro" inden for
små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge den ved et uheld.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem videokameraet og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Hvis du anvender en vekselstrømsadapter/
oplader, vises den resterende batteritid og
opladningstiden.
Billeddatakompatibilitet
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
"InfoLITHIUM" H-serien af batterier er
forsynet med mærket
.
Sådan oplader du batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil
opladningsindikatoren /CHG slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, bliver opladningen
muligvis ikke effektiv.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FH70/
FH100 (medfølger ikke).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/FH100 (medfølger ikke).
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på OFF
(CHG), når videokameraet ikke anvendes til
optagelse eller afspilning. Der bruges også
batteri, når videokameraet er sat på standby til
optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have et ekstra batteri parat til 2 til
3 gange den forventede optagetid, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Yderligere oplysninger
• Billeddatafiler, som er optaget på en "Memory
Stick Duo" med videokameraet, overholder den
internationale standard "Design rule for Camera
File system", der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
• Hvis du ikke kan anvende en "Memory Stick
Duo", der er brugt af en anden enhed, skal den
formateres af videokameraet (s. 58). Bemærk, at
formateringen sletter alle oplysninger på
"Memory Stick Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af videokameraet:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
101
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen.
Den resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 5 til 10 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt op i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet helt,
skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] i HOME MENU
og efterlade videokameraet i optagestandby,
indtil der slukkes for strømmen (s. 75).
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
102
Om x.v.Color
• x.v.Color er et mere udbredt navn for xvYCCstandarden, som er foreslået af Sony og er et
varemærke, der ejes af Sony.
• xvYCC er en international standard for
farverum til video. Denne standard omfatter et
større farveområde end den nuværende standard
for TV-udsendelser.
Om håndtering af
videokameraet
Brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 °C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
– På en strand eller i støvede omgivelser. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren (HDR-SR7E/SR8E)
eller objektivet kan blive udsat for direkte
sollys. Dette beskadiger den indvendige del af
søgeren (HDR-SR7E/SR8E) eller
LCD-skærmen.
• Betjen videokameraet ved 6,8 V/7,2 V
jævnspænding (batteri) eller 8,4 V
jævnspænding (vekselstrømsadapter).
• Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
• Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd for det, og lad det køre i ca. tre minutter,
f.eks. ved afspilning eller optagelse af billeder i
ca. 3 minutter.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis videokameraet kommer direkte fra et
koldt område til et varmt område, kan der
dannes fugt inden i videokameraet. Dette
kan resultere i, at videokameraet ikke
fungerer korrekt.
x Bemærkning om kondens
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis videokameraet kommer
fra kolde omgivelser til varme omgivelser
(eller omvendt), eller hvis du anvender
videokameraet et fugtigt sted:
• Hvis du tager videokameraet med fra en skiløjpe
til et sted, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmningsenhed.
• Du tager videokameraet med fra en bil eller et
lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Hvis du anvender videokameraet efter en
regnbyge.
• Du anvender videokameraet i et varmt og
fugtigt område.
x Sådan forhindres fugtdannelse
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Tag
videokameraet op af posen, når
lufttemperaturen i posen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. 1 time).
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du
ikke komme rensevæsken direkte på
LCD-skærmen. Fugt i stedet noget
køkkenrulle med væsken.
Yderligere oplysninger
• Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
• Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender videokameraet.
• Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
• Når du trækker netledningen ud, skal du trække
i stikket – aldrig i ledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
• Metalkontakter skal holdes rene.
• Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
• Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
– kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Hvis der forekommer kondensvand
Efterlad videokameraet i ca. 1 time uden at
tænde for det.
103
x Justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Under denne handling anbefales det, at
videokameraet sluttes til en vægkontakt
med den medfølgende vekselstrømsadapter.
1 Tænd videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
t [GENERAL SET] t
[CALIBRATION].
(SETTINGS)
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
3 Tryk på det "×", der vises på skærmen, med
hjørnet af en "Memory Stick Duo" el.lign.
3 gange.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte kalibreringen igen.
b Bemærk
• Brug ikke en genstand med skarp spids til
kalibrering. Dette kan beskadige LCD-skærmen.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
– Undgå at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
104
Videokameraet har et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er sat
på OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Det genopladelige batteri aflades
helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
anvender videokameraet. Brug kameraet,
når det indbyggede, genopladelige batteri er
ladet op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt
videokameraets POWER-kontakt på OFF
(CHG) i mere end 24 timer.
Bemærkninger om licensen
• "Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "AVCHD" og "AVCHD" logotypen er
varemærker tilhørende Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• Dolby og double-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator er et varemærke
tilhørende Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
• Macintosh er et varemærke tilhørende Apple
Inc. i USA og andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og/eller andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-2STANDARDEN. ENHVER BRUG AF
PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLYSNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD TIL
GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER
TILGÆNGELIG HOS MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Yderligere er ™ og "®" ikke
medtaget i alle tilfælde i denne Håndbog.
DETTE PRODUKT LICENSERES UNDER
AVC PATENT PORTFOLIO-LICENSEN TIL
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG
TIL BRUG FOR EN FORBRUGER TIL AT
(i) INDKODE VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED AVC
STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER
(ii) DEKODE AVC VIDEO, DER ER
INDKODET AF EN FORBRUGER, SOM ER
ENGAGERET I PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/
ELLER ER ANSKAFFET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, SOM HAR LICENS
TIL AVC VIDEO. DET GIVER IKKE LICENS
ELLER UNDERFORSTÅET LICENS TIL
NOGEN ANDEN FORM FOR ANVENDELSE.
YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS HOS
MPEG LA, L.L.C.
SE <HTTP://MPEGLA.COM>
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"
softwaren følger med i videokameraet. Vi leverer
denne software på basis af en licensaftale med
ejerne af copyright. På basis af en anmodning fra
ejerne af copyright til disse programmer er vi
forpligtet til at informere dig om følgende. Læs
venligst følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"softwaren.
Yderligere oplysninger
Om varemærker
105
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Til denne software gælder følgende GNU General
Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter kaldt
"LGPL") inkluderet i videokameraet.
Dette informerer dig om, at du har en ret til
adgang til kildekoden, til at ændre og
videredistribuere disse programmer under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Brug følgende
URL til at hente den. Når du henter kildekoden,
skal du vælge HDR-SR7 som model for
videokameraet.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til
"GPL" og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for at
kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems'
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
106
Hurtig oversigt
Dele og knapper
Numrene i ( ) angiver referencesider.
A Motorzoomgreb (29, 37)
B Knappen PHOTO (28)
O JACK COVER OPEN/CLOSE-knap
(107)
C Øjenskærm (HDR-SR7E/SR8E)
P A/V OUT-stik (41)
D Søger (22)
(HDR-SR7E/SR8E)
Q Håndrem (22)
E Knap til justering af søgerobjektiv (22)
(HDR-SR7E/SR8E)
Til at åbne stikdækslet
F ACCESS-indikator (harddisk) (27)
(blitz)-knap (30)
H REMOTE-stik
I DC IN-stik (16)
J Øskner til skulderrem
Monter en skulderrem (medfølger ikke).
JACK COVER
CLOSE
OPEN
Hurtig oversigt
G
K HDMI OUT (mini)-stik (41)
L MIC (PLUG IN POWER)-stik
(HDR-SR7E/SR8E)
Når den eksterne mikrofon (medfølger
ikke) er tilsluttet, har denne forrang i
forhold til den interne mikrofon
(s. 110).
M i (hovedtelefoner) stik (HDR-SR7E/
SR8E)
N COMPONENT OUT-stik (41)
107
A Active Interface Shoe
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. et videolys,
en blitz eller en mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via videokameraets
POWER-kontakt. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte med
tilbehøret, for at få yderligere
oplysninger.
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Hvis du vil tilslutte en tilbehørsenhed,
skal du trykke den ned og skubbe den
helt på plads og derefter spænde skruen.
Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du
løsne skruen og derefter trykke ned og
trække tilbehøret ud.
• Hvis du optager på film med en ekstern blitz
(medfølger ikke) tilsluttet til tilbehørsskoen,
skal du slukke den eksterne blitz for at
undgå optagelse af dens lyde.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(medfølger ikke) og den indbyggede blitz
samtidigt.
108
• Når den eksterne mikrofon (medfølger ikke)
er tilsluttet, har denne forrang i forhold til
den interne mikrofon (s. 110).
B Fjernbetjeningssensor/Infrarød port
Ret fjernbetjeningen (s. 111) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet.
C Kameraoptageindikator (75)
Lyser rødt under optagelse. Blinker, når
den resterende plads på harddisken eller
batteriopladningen er lav.
A Højtaler
Under afspilning kommer lyden fra
højttaleren. Yderligere oplysninger om
indstilling af lyd findes på side 36.
P RESET-knap
Initialiserer alle indstillingerne, inkl.
indstillingen af dato og klokkeslæt.
B LCD-/berøringsskærm (21)
C Knappen START/STOP (28)
D Zoomknapper (29, 37)
(HOME)-knap (13, 61)
F Knappen EASY (23)
G POWER-kontakt (20)
H
I
/CHG-indikator (opladning) (16)
Hurtig oversigt
E
(Film)/
(Still)tilstandsindikatorer (20)
J Adgangsindikator ("Memory Stick
Duo") (31)
K Batteri (16)
L Memory Stick Duo-åbning (31)
M
(VIEW IMAGES)-knap (34)
N
(Film Roll Index)-knap (35)
O DISP/BATT INFO-knap (17, 21)
109
A Intern mikrofon (29)
En Active Interface Shoe-kompatibel
mikrofon (medfølger ikke) har forrang,
når den er tilsluttet.
Handycam Station
B Blitz (30)
C Objektiv (Carl Zeiss Lens) (4)
D NIGHTSHOT-kontakt (31)
E CAM CTRL-drejeknap (33)
(HDR-SR7E/SR8E)
F Knappen MANUAL (33)
(HDR-SR7E/SR8E)
G Knappen BACK LIGHT (32)
H BATT (batteri)-udløserknap (17)
I Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
skruens længde skal være mindre end
5,5 mm) på kamerastativet ved hjælp af
en skrue.
110
A Knappen DISC BURN (45)
B Interfacestik
C
(USB)-stik (55)
D COMPONENT OUT-stik (41)
E DC IN-stik (16)
F A/V OUT-stik (41)
Fjernbetjening (fortsat)
b Bemærk
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
A Knappen DATA CODE (70)
Viser dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagne billeder, når
du trykker på denne under afspilning.
B Knappen PHOTO (28)
Tryk på denne knap for at optage skærmbilledet
som et stillbillede.
C SCAN/SLOW-knapper (36)
D . >-knapper (Forrige/Næste) (36)
• Peg med fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet (s. 108).
• Når der ikke er blevet sendt nogen kommandoer
fra fjernbetjeningen i en bestemt periode,
forsvinder den orange ramme. Når du trykker på
en hvilken som helst af b / B / v / V eller ENTER,
vises rammen på det sted, hvor den blev vist sidst.
• Du kan ikke vælge visse knapper på
LCD-skærmen, når du anvender b / B / v / V.
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
E Knappen PLAY (36)
G Knappen DISPLAY (17)
Tap
H Sender
I Knappen START/STOP (28)
ADVARSEL
J Motorzoomknapper (29, 37)
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
K PAUSE-knapper (36)
L Knappen VISUAL INDEX (34)
Viser et VISUAL INDEX-skærmbillede under
afspilning.
M b / B / v / V / ENTER-knapper
Når du trykker på en vilkårlig knap på
[VISUAL INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX]/afspilningsskærmbilledet, vises den
orange ramme på LCD-skærmen.
Vælg en foretrukket knap eller et emne med
b / B / v / V, og tryk på ENTER for at vælge.
Hurtig oversigt
F Knappen STOP (36)
• Når lithiumbatteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025 lithiumbatteri. Brug af
andre batterier kan medføre risiko for brand
eller eksplosion.
111
Indikatorer under optagelse og afspilning
Optagelse af film
A Optagekvalitet (HD/SD) (63) og
optagetilstand (XP/HQ/SP/LP) (63)
B Knappen HOME (13)
C Batteriniveau (ca.) (17)
D Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
E Tæller (time/minut/sekund)
F Knappen OPTION (14)
G Dual Rec (30)
Optagelse af stillbilleder
H VIEW IMAGES-knap
I Face Index indstillet (67)
J 5.1-kanals surround-optagelse (29)
K Kvalitet ([FINE] / [STD]) (68)
L Billedstørrelse (67)
M Vises, mens et stillbillede gemmes.
N Optagemappe ("Memory Stick Duo")
z Tip
Visning af film
• Efterhånden som antallet af stillbilleder, der
optages på "Memory Stick Duo", forøges,
oprettes der automatisk nye mapper til at
gemme dem i.
• Under Dual Rec vises indikatorer for både
filmoptagelse og stillbilledoptagelse samtidigt.
Det sted, hvor indikatorerne vises, afviger lidt
fra normal betjening.
O Returnerknap
P Afspilningstilstand
Visning af stillbilleder
Q Aktuelt afspillet filmnummer/totalt
antal optagne film
R Forrige/Næste, knap (36)
S Videobetjeningsknapper (36)
T Billedkvalitet ved afspilning
U Aktuelt afspillet stillbillednummer/
Totalt antal optagne stillbilleder
V Diasshow-knap (38)
W Datafilnavn
X Knappen VISUAL INDEX (34)
112
Indikatorer, når der foretages
ændringer
Øverst til højre
Indikator
Fader (82)
De følgende indikatorer vises under
optagelse/afspilning for at angive
videokameraets indstillinger.
Øverst til venstre I midten
Betydning
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (21)
Faldsensor deaktiveret
(75)
Øverst til højre
Faldsensor aktiveret (75)
Nederst
Indikator
Betydning
Billedeffekt (82)
Nederst
Digital effekt (82)
Øverst til venstre
Indikator
Manuel fokusering (78)
9
SCENE SELECTION
(80)
Betydning
5.1-kanals surroundoptagelse/afspilning (29)
Optagelse med
selvudløser (83)
Backlight (32)
.
n
Blitzlys (30), REDEYE
REDUC (66)
SteadyShot slået fra (65)
SPOT METER (79)/
EXPOSURE (79)
MICREF LEVEL lav
(83)
AE SHIFT* (64)
WIDE SELECT (65)
WB SHIFT* (64)
Zebra (66)
Betydning
X.V.COLOR (65)
Indstil Diasshow (38)
Face Index indstillet (67)
NightShot (31)
Hurtig oversigt
Tele-makro (79)
I midten
Indikator
Hvidbalance (81)
* HDR-SR7E/SR8E
Super NightShot (82)
Color Slow Shutter (82)
PictBridge-tilslutning
(55)
E
Advarsel (92)
Datakode under afspilning
Optagedatoen og klokkeslættet optages
automatisk på harddisken og "Memory
Stick Duo". De vises ikke under optagelse.
Du kan dog markere dem som [DATA
CODE] under afspilning (s. 70).
113
Hurtig oversigt
Ordliste
x 5.1-kanals surround
x Dolby Digital
Et system, der afspiller lyd i 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og midt) og 2 bagved (højre og
venstre) med en ekstra lavpas subwoofer, der
tælles for en 0,1-kanal til frekvenser på 120 Hz
eller mindre.
Et lydkodningssystem (komprimering) udviklet af
Dolby Laboratories Inc.
x AVCHD-format
Et format i høj opløsning til et digitalt
videokamera til optagelse af et HD (høj
opløsning) signal i MPEG-4 AVC/H.264-format.
x JPEG
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en stillbillede komprimeringsstandard (reduktion
af datakapacitet). Videokameraet optager
stillbilleder i JPEG-format.
x MPEG
MPEG står for Moving Picture Experts Group,
gruppen af standarder for kodningen
(billedkomprimering) af video (film) og lyd. Der
er formaterne MPEG1 og MPEG2.
Videokameraet optager film i billedkvaliteten SD
(standard definition) i formatet MPEG2.
x MPEG-4 AVC/H.264
Det nyeste billedkodningsformat, der er
standardiseret af to internationale
standardiseringsorganisationer i fællesskab, ISOIEC og ITU-T, i 2003. I sammenligning med det
almindelige MPEG2-format er MPEG-4 AVC/
H.264 over dobbelt så effektivt. Videokameraet
anvender MPEG-4 AVC/H.264 til kodning af film
i høj opløsning.
x VBR
VBR står for Variable Bit Rate, optageformatet til
automatisk kontrol af bithastigheden (mængden af
optagne data i et segment på en given tid)
afhængigt af den scene, der optages. Til video i
hurtig bevægelse anvendes der en hel del
diskplads til at frembringe et klart billede, så
optagetiden på harddisken bliver kortere.
x Miniature
Reduceret billedstørrelse, som giver dig mulighed
for at få vist mange billeder samtidigt. [VISUAL
INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX] er et
miniaturevisningssystem.
114
x Dolby Digital 5.1 Creator
Lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af
Dolby Laboratories som effektivt komprimerer
lyd, mens den bevarer lyd af høj kvalitet. Lyd
komprimeres effektivt i høj lydkvalitet og gør det
muligt at fremstille 5.1-kanals surround sound.
x Fragmentering
En harddisks tilstand, hvor filer opdeles i stykker,
og spredes rundt på harddisken. Muligvis kan du
ikke lagre dine billeder korrekt. Du kan løse
problemet ved at udføre [
FORMAT] (s. 57).
Quick Reference
Indeks
Numerisk
Billedkvalitet
Dolby Digital 5.1 Creator .....29
Stillbillede..................... 68
DROP SENSOR ...................75
Billedstyringsfiler................. 98
Dual Rec ...............................30
Biplyden til bekræftelse ....... Se
BEEP
D.EFFECT (Digital effekt)
........................................82, 91
16:9 .......................................73
16:9 WIDE............................65
21-bens adapter.....................44
4:3 ...................................65, 73
4:3 TV...................................42
576i .......................................74
5.1-kanals surround-optagelse
..............................................29
A
ADD by date .........................51
Advarselsindikator................92
Advarselsmeddelelser ...........93
AE SHIFT.......................64, 91
Afspilning .......................24, 34
Afspilningsliste .....................50
Afspilningstid .......................19
Afspilningszoom...................37
Antal billeder, der kan optages
..............................................68
AREA SET ...........................74
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom lukker)
........................................65, 91
DIVIDE ................................48
Film............................... 63
1080i/576i .............................74
BLACK FADER .................. 82
Blitz ...................................... 87
E
Brug i udlandet..................... 96
EMPTY.................................60
B&W (sort og hvid) ............. 82
EXPOSURE ...................79, 90
C
F
CALIBRATION................. 104
Face Index ............................37
CAM CTRL-drejeknap ........ 33
Face Index indstillet .............67
CAMERA DATA ................ 70
FADER ...........................82, 91
CANDLE ............................. 80
File ........................................98
CLOCK SET ........................ 20
FILE NO. (Filnummer) ........69
CLOCK/LANG .................... 74
Film
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter) ...... 82, 90
Fotografer......................28
COMPONENT..................... 74
Optagekvalitet ...............63
Optagehastighed ............63
COMPONENT OUT-stik .... 41
Film Roll Index .............35
Computer.............................. 45
Filmrulle INTERVAL SET
..............................................71
COPY by date ...................... 50
FINE .....................................68
FIREWORKS .......................80
AVCHD-format ......11, 99, 114
DATA CODE............... 70, 113
Fjernbetjening...............85, 111
A.SHUT OFF
(Automatisk slukning) ..........75
DATE/TIME ................ 70, 113
FLASH LEVEL....................66
Datoindeks ........................... 37
FOCUS ...........................78, 88
DC IN-stik............................ 16
FORMAT
A/V OUT-stik .................41, 53
A/V-tilslutningskabel......41, 53
Å
Åbning til Memory Stick Duo
..............................................31
Harddisk ........................57
DC-stik ................................. 16
Hurtig oversigt
D
"Memory Stick Duo".....58
DELETE
DELETE by date........... 47
Fragmentering.....................114
Harddisk........................ 46
Fuld opladning......................16
"Memory Stick Duo" .... 47
B
DEMO MODE ..................... 75
G
Batteri ...................................16
DIAL SETTING .................. 67
GENERAL SET ...................75
Batteriniveau.........................17
Diasshow .............................. 38
GUIDEFRAME ....................65
BEACH.................................80
DIGITAL ZOOM................. 65
BEEP ....................................72
DISP OUTPUT .................... 74
DISPLAY............................. 71
115
H
K
Handycam Station ................16
Kamerastativ ...................... 110
Harddisk ...........................5, 98
HD QUALITY .....................63
Knappen til visning af
indeksskærmbillede ........... 112
N
HD REC MODE...................63
Komponentvideokabel ......... 41
Netledning ............................ 16
HD (høj opløsning)
billedkvalitet ...........................9
Kondensvand ..................... 103
NightShot .............................31
Kopiering ............................. 53
NIGHTSHOT LIGHT .......... 64
HDMI OUT-stik ...................41
L
O
HDMI-kabel .........................42
LANDSCAPE...................... 80
OLD MOVIE........................ 91
Hjælp ....................................13
LANGUAGE SET ............... 74
ONE PUSH ....................81, 90
Hold videokamerat korrekt...27
LCD BL LEVEL
(LCD-baggrundsbelysning)
............................................. 72
Opladning af batteriet...........16
MPEG2................................. 98
HDD INFO ...........................58
HOME MENU ...............12, 61
Batteri............................ 16
LCD BRIGHT...................... 72
Indbygget, genopladeligt
batteri ..........................104
LCD COLOR....................... 72
Opladningstid ....................... 18
LCD-panel ........................... 21
Optagekvalitet ......................63
LCD BL LEVEL .......... 72
Optagelse ........................23, 27
LCD BRIGHT .............. 72
Optagetid ........................11, 18
LCD COLOR................ 72
OPTION MENU ..................76
LCD-skærm ......................... 21
Original................................. 50
HQ ..................................63, 64
Lithiumion-batteri af knaptypen
........................................... 111
OTHERS-kategori ................ 46
Højopløsnings TV ................41
LP......................................... 64
CLOCK/LANG .............74
GENERAL SET ............75
MOVIE SETTINGS......63
OUTPUT SETTINGS ...73
PHOTO SETTINGS......67
SETTINGS-kategori .....61
SOUND/DISP SET .......72
VIEW IMAGES SET....70
Højt beliggende områder ........5
OUTDOOR .......................... 81
OUTPUT SETTINGS .......... 73
Håndrem ...............................22
M
I
MANAGE HDD/MEMORYkategori ................................ 57
PAL ......................................96
Ikon......... Se Skærmindikatorer
mappe................................... 98
PASTEL ............................... 82
IMAGE SIZE .......................67
"Memory Stick" ................... 99
PHOTO SETTINGS.............67
Indbygget, genopladeligt batteri
............................................104
"Memory Stick Duo"
PictBridge.............................55
P
Antal billeder, der kan
optages.......................... 68
Picture Motion Browser Guide
.............................................. 45
Skrivebeskyttelsesknap
.................................... 100
PICT.EFFECT (Billedeffekt)
........................................82, 91
"InfoLITHIUM"-batteri......101
Memory Stick Duo-adapter
........................................... 100
PORTRAIT (Blødt portræt)
.............................................. 80
J
"Memory Stick PRO Duo"
........................................... 100
Q
JPEG.......................98, 99, 114
MICREF LEVEL................. 83
QUALITY ............................ 68
Justering af eksponering for
motiver i modlys.............32, 88
Miniature............................ 114
INDEX SET .........................70
Indikatorer ..........................113
INDOOR ..............................81
Justering af lydstyrken..........36
116
MPEG-4 AVC/H.264 .........114
MOVIE SETTINGS ............ 63
MPEG ................................ 114
R
REC LAMP (optageindikator)
..............................................75
REC SET ..............................63
SPOTLIGHT ........................ 80
Vekselstrømsadapter.............16
STANDARD ........................ 68
STEADYSHOT ....... 65, 88, 91
VF B.LIGHT
(søgerens lysstyrke) ..............72
Stillbillede
Vidvinkel ..............................29
REDEYE REDUC ................66
Fotografer...................... 28
VIEW IMAGES SET ...........70
Redigering ............................46
IMAGE SIZE................ 67
REMAINING (film) .............66
Kopiering ...................... 49
Visning af billeder på et TV
..............................................39
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening) ....................75
QUALITY..................... 68
REPAIR IMG.DB F. ............59
Stillbilledformat ............ 99
RESET ................................109
Styringsfil til HD film .......... 98
Resterende
SUNRISE&SUNSET........... 80
Batteri ............................17
Stillbilledfiler................ 98
VOLUME .............................72
Vægkontakt...........................16
W
SUPER NIGHTSHOT ... 82, 90
WB SHIFT (Hvidbalance-skift)
..............................................64
T
WHITE BAL. (Hvidbalance)
........................................81, 90
Harddisk ........................58
S
VISUAL INDEX ..................34
TELE MACRO .............. 79, 91
WHITE FADER ...................82
S VIDEO-kabel.....................43
Telefoto ................................ 29
WIDE SELECT ..............65, 91
S VIDEO-stik .......................53
Tidsforskelle......................... 97
SCENE SELECTION.....80, 90
Tilslutning
X
4:3 TV ........................... 42
XP .........................................63
SD QUALITY ......................63
DVD/HDD-optagere..... 53
X.V.COLOR.................65, 102
SD REC MODE....................64
Højopløsnings TV......... 41
SD (standard opløsning)
billedkvalitet ...........................9
Printer............................ 55
Z
TV i bredformat ............ 42
ZEBRA .................................66
Videobåndoptager......... 53
Zoom.....................................29
TV CONNECT Guide.......... 40
ZOOM LINK........................71
SELF-TIMER .......................83
Selvdiagnose-indikator .........92
SEPIA ...................................82
SETTINGS ...........................61
SETTINGS-kategori .............61
Sikkerhedskopi .......Se Gemme
billeder
TV i bredformat ................... 42
TV TYPE ............................. 73
TV-farvesystem.................... 96
TWILIGHT .......................... 80
Skrivebeskyttelsesknap.......100
TWILIGHT PORT. .............. 80
Skærmindikatorer ...............112
U
SLIDE SHOW SET ..............38
SMTH SLW REC .................32
Udskriv ................................. 55
SNOW ..................................81
USB-kabel ............................ 15
SOUND/DISP SET...............72
USB-stik............................. 110
SP....................................63, 64
V
Spejltilstand ..........................32
SPOT FOCUS.................79, 90
Varemærke ......................... 105
SPOT METER
(Fleksibel spotmåler) ......79, 90
VBR ............................. 11, 114
Hurtig oversigt
SD filmfiler...........................98
Vedligeholdelse.................... 99
117
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising