Sony | DCR-DVD406E | Sony DCR-DVD406E Betjeningsvejledning

2-319-642-21(1)
Digitalt videokamera
Betjeningsvejledning
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD506E/DVD508E/DVD808E/
DVD908E
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
9
Introduktion
18
Optagelse/afspilning 28
Redigering
47
Udnyttelse af
optagemedier
56
Brugertilpasning af
videokameraet
61
Brug af en computer
80
Fejlfinding
85
Yderligere
oplysninger
98
Hurtig oversigt 111
© 2007 Sony Corporation
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
TIL KUNDER I EUROPA
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale
videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hosmyndighederne, det
lokale renovationsselskabeller butikken, hvor
produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
Bemærkninger om brug
Dit videokamera er udstyret med to
forskellige betjeningsvejledninger.
– "Betjeningsvejledning" (denne
vejledning)
– "Introduktion" til brug af videokameraet
med computeren tilsluttet (ligger på den
medfølgende CD-ROM)
De typer disc'e, der kan bruges i
videokameraet
Du kan kun bruge følgende disc’e:
– 8cm DVD-RW
– 8cm DVD+RW
– 8cm DVD-R
– 8cm DVD+R DL
Brug disc'e af de mærker, der vises
nedenfor. Se side 11, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Af hensyn til pålideligheden og
holdbarheden af optagelser/afspilning,
anbefales det, at du bruger Sony-disc'e eller
*(for
disc'e, der er mærket med
VIDEO CAMERA) i videokameraet.
• Du kan ikke bruge enhver type
hukommelseskort bortset fra "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick PRO" og "Memory Stick
PRO Duo" kan kun bruges sammen med
"Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr.
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en
"Memory Stick Duo" eller en Memory
Stick Duo-adapter.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"kompatibelt udstyr
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-adapteren.
Memory Stick Duo Adapter
b Bemærk!
• Brug af en anden disc kan medføre
utilfredsstillende optagelse/afspilning, eller du
vil ikke være i stand til at fjerne disc'en fra dit
videokamera.
* Afhængigt af det sted, du købte disc'en, er
disc'en forsynet med mærket
.
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Typer af "Memory Stick", der kan
bruges i videokameraet
Du kan bruge en "Memory Stick Duo", der
er mærket med
eller
(s. 101).
Søger
LCD-skærm
"Memory Stick Duo"
(Denne størrelse kan bruges i dit
videokamera).
Batteri
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i dit videokamera).
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt. Se "Om
håndtering af videokameraet" (s. 104).
• Du må ikke gøre følgende, når nogen af
indikatorerne på POWER-kontakten
(s. 22) eller adgangsindikatorerne (s. 25,
27) er tændt, for at forhindre harddisken i
at gå i stykker eller optagne billeder i at gå
tabt:
Fortsættes ,
3
Læs dette, før du betjener dit videokamera (Fortsat)
– Fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapter fra videokameraet.
– Udsætte videokameraet for stød eller
rystelser.
• Når du tilslutter videokameraet til en
anden enhed med et USB-kabel, skal du
kontrollere, at stikket vender rigtigt. Hvis
du tvinger stikket ind i terminalen, bliver
denne beskadiget, hvilket kan resultere i
fejl på videokameraet.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren og objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
og andelen af effektive pixel udgør 99,99
%. Der kan dog forekomme små sorte og/
eller lyse punkter (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant vises på LCDskærmen og i søgeren. Disse punkter er
opstået under fremstillingsprocessen og
påvirker på ingen måde optagelsen.
Om afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billedet og lyden optages uden
problemer. Du kan ikke slette billeder, når
du først har optaget dem på en DVD-R/
DVD+R DL. Brug en DVD-RW/
DVD+RW til almindelige optagelser
(s. 11).
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse – dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på lagringsmediet, osv.
• TV-farvesystemer varierer, afhængigt af
land/område. Hvis du vil se optagelserne
på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret
på PAL.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og
andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
Om sprogindstilling
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til
at illustrere betjeningen. Skift om
nødvendigt skærmsprog før du bruger
videokameraet (s. 23).
Om denne betjeningsvejledning
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt
eller grønt punkt
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere tid, kan der opstå fejl i
videokameraet.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Det kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumring.
4
• De LCD-skærmbilleder og billeder af
søger og indikatorer, der er vist i denne
vejledning, er optaget med et digitalt
stillbilledkamera og kan se anderledes ud,
end hvad du er vant til.
• Design og specifikationer på optagemedie
og andet tilbehør kan ændres uden varsel.
• Illustrationerne i denne vejledning er
baseret på modellen DCR-DVD508E/
DVD908E.
• Disc henviser i denne
Betjeningsvejledning til 8cm DVD disc'e.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det indeholder
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss Lens-objektiver. Objektivet til
videokameraet er T -belagt for at
undertrykke uønskede refleksioner og opnå
ægte farvegengivelse.
MTF= Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
Om mærker, der bruges i denne
vejledning
• De tilgængelige funktioner afhænger af
den anvendte disc. De følgende mærker
bruges til at angive den type disc, du kan
bruge til en bestemt funktion.
5
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera ................................ 2
Exsempler på motiver og
løsninger ...................................... 8
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Valg af billedformatet
(16:9 or 4:3) ................................... 35
Optagelse af hurtig handling i slowmotion (SMTH SLW REC) .............. 36
Afspilning ................................... 38
Brug af afspilningszoom ............... 40
Sådan afspiller du en serie billeder
(diasshow) ..................................... 40
Afspilning af billedet på et TV .... 41
Hvad du kan foretage dig med dit
videokamera ................................ 9
Valg af disc ................................ 11
Brug af videokameraet ............... 13
Gøre disc'en kompatibel med
afspilning på andre enheder eller
DVD-drev (Afslutning) ................ 43
Redigering
" HOME" og " OPTION"
- Anvendelse af to typer
menuer ....................................... 15
(OTHERS) kategori .............. 47
Sletning af billeder ..................... 47
Introduktion
Opdeling af billedet .................... 49
Oprettelse af afspilningslisten .... 50
Trin 1: Kontrol af det medfølgende
tilbehør ....................................... 18
Trin 2: Opladning af batteriet ..... 19
Trin 3: Tænde og indstille dato og
klokkeslæt .................................. 22
Ændring af sprog .......................... 23
Trin 4: Klargøring til optagelse ... 24
Trin 5: Indsættelse af en disc eller
en "Memory Stick Duo" .............. 25
Optagelse/afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam) ...................... 28
Optagelse ................................. 31
Zoom ............................................. 33
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5,1-kanals surroundoptagelse) ..................................... 33
Brug af blitzen ............................... 33
Optagelse af stillbilleder i høj kvalitet
under filmoptagelse (Dual Rec) .... 34
Optagelse i mørke (NightShot) ...... 35
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys ............................ 35
Optagelse i spejltilstand ................ 35
6
Kopiering til VCR eller DVD/HDDoptagere ..................................... 53
Udskrivning af optagne billeder
(PictBridge-kompatibel printer)
.................................................... 54
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE DISC/MEMORY)
kategori ...................................... 56
Afspilning af en disc på andre
enheder ...................................... 56
Find den rigtige disc
(DISC SELECT GUIDE) ............. 57
Sletning af alle sekvenser på disc'en
(Formatering) ............................. 58
Optagelse af yderligere sekvenser
efter færdiggørelse .................... 59
Brugertilpasning af
videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)-kategorien i
HOME MENU ............................. 61
Brug af HOME MENU ................... 61
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter ............................. 62
MOVIE SETTINGS ..................... 63
(Punkter til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS ................... 65
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
VIEW IMAGES SET ................... 68
(Punkter til brugertilpasning af
displayet)
SOUND/DISP SET ..................... 69
(Punkter til justering af bip og
skærmen)
OUTPUT SETTINGS ................. 71
(Punkter for tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
Fejlfinding
Fejlfinding ...................................85
Advarselsindikatorer og
meddelelser ................................94
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i
udlandet ......................................98
Vedligeholdelse og forholdsregler
..................................................100
Specifikationer ..........................107
Hurtig oversigt
Dele og knapper .......................111
Indikatorer under optagelse og
afspilning ..................................115
Ordliste .....................................118
Indeks .......................................119
LANG ........................ 71
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
GENERAL SET .......................... 72
(Andre opsætningspunkter)
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU ..................... 73
Brug af OPTION MENU ................. 73
Optagelse af punkter i OPTION
MENU ............................................ 74
Visning af punkter i OPTION
MENU ............................................ 74
Funktioner, der er indstillet i
OPTION MENU .......................... 75
Brug af en computer
Hvad kan du gøre med en Windows
computer .................................... 80
Installation af "Introduktion" og
software ...................................... 82
Visning af "Introduktion" ............. 84
Brug af en Macintosh
computer .................................... 84
7
Exsempler på motiver og løsninger
Optagelse
Kontroller dit
golfslag
B SMTH SLW REC............................. 36
Optagelse af
stillbilleder under
filmoptagelse
B Dual Rec......................................... 34
Blomster tæt på
B PORTRAIT ...................................... 77
B FOCUS............................................ 75
B TELE MACRO ................................. 75
Fokusering på
hunden i venstre
side af skærmen
B FOCUS............................................ 75
B SPOT FOCUS.................................. 75
8
Finde et godt sted
på en skibakke
eller strand
B BACK LIGHT....................................35
B BEACH ............................................77
B SNOW .............................................77
Et barn på en scene
under et spotlight
B SPOTLIGHT.....................................77
Fyrværkeri i al sin
glans
B FIREWORKS....................................77
B FOCUS ............................................75
Et sovende barn i
svag belysning
B NightShot........................................35
B COLOR SLOW SHTR .......................78
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Hvad du kan foretage dig med dit
videokamera
Dit videokamera optager billeddata på 8 cm DVD*.
Det er mere praktisk end videobånd og meget mere alsidigt.
Nemt at lave smukke optagelser
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Ingen tilbagespoling for at starte optagelse
(s.28, 31)
De optagne billeder gemmes i tomme områder på
disc'en, så der er ingen risiko for, at værdifulde
optagelser overskrives ved et uheld.
Da der ikke er behov for tilbagespoling før
optagelse, kan du starte optagelse når du ønsker det.
b Bemærk
• Du kan kun optage stillbilleder på en "Memory Stick
Duo".
Du kan hurtigt finde en sekvens ved hjælp af
skærmbilledet VISUAL INDEX (s.29, 38).
Skærmbilledet VISUAL INDEX giver dig
mulighed for at kontrollere de optagne billeder ved
at kaste et hurtigt blik på det. Det eneste, du skal
gøre, er at trykke på den sekvens, som du vil se.
Disc'en bliver ikke slidt uanset, hvor mange gange
du afspiller den. De kostbare øjeblikke, du har
optaget på disc, holder i lang tid.
Optag i bredformat og 5,1-kanals surround sound
(s.33, 35)
Du kan optage billeder i høj kvalitet og bredformat på en
bred LCD-skærm, som viser den samme vinkel 16:9 som
et TV i bredformat. Realistisk 5,1-kanals surround sound
kan også optages direkte på disc'en.
* DVD (Digital Versatile Disc) er en optisk disc med stor kapacitet.
Fortsættes ,
9
Hvad du kan foretage dig med dit videokamera (fortsat)
En optaget disc kan afspilles i forskellige enheder
Afspilning på en DVD-enhed eller et DVD-drev (s.43)
Du kan afspille optagne og afsluttede** disc'e på en DVDhjemmeenhed, DVD-optager eller et DVD-drev i en
computer, der understøtter 8 cm disc'e.
Når du afslutter disc'en, kan du oprette DVD-menuer for at
muliggøre hurtig adgang til de sekvenser, du ønsker at se.
Afspil på TV i bredformat og hjemmebiograf
(s.33, 41)
Billeder, der er optaget i bredformat, kan afspilles på et TV
i bredformat med komplet panoramaeffekt. Disc'e optages
også med 5,1-kanals surround sound, så der er fuld lyd i en
hjemmebiograf.
Tilslutning af videokameraet til en computer
Højhastighedsbilledoverførsel (s.80)
Billeddata kan hurtigt overføres til en computer
uden afspilning.
Computere med Hi-Speed USB (USB 2.0) giver
endnu hurtigere billedoverførsel.
Brug af den medfølgende software til redigering og
kopiering (s.80)
Picture Motion Browser, den software, der følger med dit
videokamera, giver dig mulighed for at redigere film eller
stillbilleder, som er gemt i din computer, så du kan
fremstille en original DVD. Det kan ikke være nemmere at
kopiere disc'e, så du kan dele dine kostbare øjeblikke med
familie og venner.
** Afslutning: en proces, der gør det muligt at afspille en optaget DVD på andre DVD enheder (s.43).
10
Valg af disc
Videokameraet er kompatibelt med 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R og DVD+R DL.
Det understøtter ikke 12 cm disc'e.
Optagetid
Omtrentlig optagetid
( ) : mindste optagetid
Optagehastighed
9M (HQ) (høj kvalitet)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (standardkvalitet)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (long play)
60 (44)
110 (80)
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Forventet optagetid på én side af disc'en.
Optagetiden varierer, afhængigt disctypen eller optagetilstanden.
z Tip
• Tal såsom 9M og 6M i tabellen viser den gennemsnitlige bithastighed. M står for Mbps.
• Hvis du bruger en dobbeltsidet disc, kan du optage på begge sider af disc'en (s.100).
Dit videokamera anvender formatet VBR (Variable Bit Rate) til automatisk justering af billedkvaliteten, så
den passer til den sekvens, der optages. Denne teknologi bevirker svingninger i optagetiden på en disc.
Film, der indeholder hurtige bevægelser og komplekse billeder, optages med en højere bithastighed, og
dette reducerer den samlede optagetid.
Optageformat for DVD-RW
Hvis du bruger DVD-RW, kan du vælge mellem optageformaterne VIDEO og VR.
I denne betjeningsvejledning angives VIDEO som
og VR som
.
Et optageformat, der er kompatibelt med de fleste DVD-enheder, specielt efter
afslutning.
I VIDEO-format kan kun det seneste billede slettes.
Et optageformat, der muliggør redigering med dit videokamera (sletning og
ændring af billedernes rækkefølge).
En afsluttet disc kan afspilles i DVD-enheder*1, som understøtter VR-format.
VIDEO-format og VR-format
Ordliste (s.118)
Fortsættes ,
11
Valg af disc (fortsat)
Discformatets funktioner
Tallene i parentes ( ) angiver sidenumre.
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
Disctyper og -symboler
Symboler, der bruges i denne vejledning
Både 16:9 (bred) og 4:3 film kan optages på den
samme disc (35)
z
z
–
z
z
Sletning af den seneste optagelse (48)
z
z
z
–
–
Sletning eller redigering af optagelser i
videokameraet (47)
–
z
–
–
–
Brug af en disc gentagne gange, selvom disc'en
bliver fuld ved formatering*2 (58)
z
z
z
–
–
Afslutning er nødvendig for afspilning på andre
enheder (43)
z
*1z*1
*1–*3
z
z
Oprettelse af DVD-menuen ved afslutning af
disc'en (46)
z
–
z
z
z
Længere optagelser på en side af disc'en
–
–
–
–
z
*1 Se i instruktionerne til din DVD-enhed for at finde ud af, om den understøtter VRformat for DVD-RW.
*2 Formatering sletter alle optagelser og bringer optagemediet tilbage i den oprindelige tomme tilstand (s.58).
Selv ved brug af en ny disc skal du formatere den i dit videokamera (s.25).
*3 Afslutning er nødvendig for at afspille disc'en i et DVD-drev på en computer. En DVD+RW, der ikke er
afsluttet, kan bevirke fejl på computeren.
12
Brug af videokameraet
1Klargøring
(Se side 18 til 27.)
Ja
Nej
Ønsker du at slette billeder og genbruge
disc'en?
Ja
Nej
Til lang optagelse
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Vælg den disc, der passer bedst til dine behov.
Ønsker du at slette eller redigere billeder i dit
videokamera?
* Vælg optageformatet, og formater disc'en i dit videokamera (s.25).
z Tip
• Du kan vælge følgende disc’e i [DISC SELECT GUIDE] (s.57).
2Optagelse, afspilning, redigering
(Se side 28, 31, 38 og 49).
Det, du kan gøre med videokameraet, afhænger af disctypen (s.12).
3Visning på videokameraet
(Se side 29 og 38)
Du kan også tilslutte det til et TV for visning
(s.41).
Fortsættes på næste side.
Fortsættes ,
13
Brug af videokameraet (fortsat)
4Visning på en anden DVD-enhed
(Se side 43 og 56)
Hvis du vil have vist en disc, der er optaget med dit videokamera, på en anden DVDenhed, skal du først afslutte den.
Finalize
DVD-enhed/
DVD-optager
DVD-drev
b Bemærk
• Jo mindre der er optaget på disc'en, jo længere tid tager det af afslutte den.
En afsluttet disc's funktioner afhænger af disctypen.
Finalize
Finalize
Denne disc kan som andre
DVD-disc'e i handlen
afspilles i de fleste DVDenheder efter afslutning.
Finalize
Finalize
Disc'en kan afspilles i en
enhed, der er kompatibel
med DVD-RW VR-formatet.
Der kan ikke tilføjes
optagelser, selvom der er
ledig plads tilbage.
Fjernelse af afslutningen
gør det muligt at tilføje
optagelser (s.59).
Optagelser kan tilføjes
uden fjernelse af
afslutningen.
Disc'en kan ikke afspilles uden afslutning.
Men afslutning er i visse tilfælde nødvendig.
Du finder flere oplysninger på side 43.
Afspilningskompatibilitet
Afspilningskompatibilitet med enhver DVD-enhed garanteres ikke. Se de instruktioner, som
fulgte med DVD-enheden, eller kontakt forhandleren.
14
"
HOME" og "
OPTION"
- Anvendelse af to typer menuer
"
HOME MENU" - startpunkt for betjening af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (p. 16)
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Kategori
B Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) kategori
(MANAGE DISC/MEMORY)
kategori
Punkter
Side
MOVIE*
32
Punkter
PHOTO*
32
FINALIZE*
43
SMTH SLW REC
36
DISC SELECT GUIDE
57
(VIEW IMAGES) kategori
Side
FORMAT*
58
FORMAT*
59
Punkter
Side
UNFINALIZE
59
VISUAL INDEX*
38
DISC INFO
56
PLAYLIST
50
(OTHERS) kategori
(SETTINGS) kategori
Sådan tilpasses videokameraet (s. 61).
Punkter
Side
DELETE*
47
EDIT
49
PLAYLIST EDIT
50
PRINT
54
COMPUTER
80
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam betjening af (s. 28). For punkter, der
er tilgængelige i kategorien
(SETTINGS) ,
se side 61.
Fortsættes ,
15
"
HOME" og "
OPTION" (fortsat)
Brug af HOME MENU
4 Tryk på det punkt, som du vil
bruge.
1 Drej videokameraets POWER-
Eksempel: [EDIT]
kontakt for at tænde det.
5 Fortsæt betjeningen ved at følge
vejledningen på skærmen.
2 Tryk på
(HOME) A (eller B).
Sådan skjules skærmbilledet HOME
MENU
Tryk på
(HOME) B
.
Når du ønsker at vide noget om hvert
punkts funktion i HOME MENU - HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) A
3 Tryk på den kategori, som du vil
bruge.
Eksempel:
16
(OTHERS) kategori
2 Tryk på
(HELP).
Den nederste del af knappen
(HELP) skifter til orange.
3 Tryk på det punkt, du vil vide indholdet i.
MOVIE
Records a movie.
NO
Når du berører et punkt, vises forklaringen
på det på skærmen.
Hvis du vil anvende punktet, skal du trykke
på [YES], i modsat fald skal du trykke på
[NO].
Aktivering af HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Activate?
YES
Brug af OPTION MENU
Hvis du under optagelse eller afspilning
blot trykker på skærmen, vises de
tilgængelige funktioner på det pågældende
tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt at
foretage de forskellige indstillinger. Se side
73, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
(OPTION)
17
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at det følgende tilbehør fulgte
med videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Vekselstrømsadapter (1) (s. 19)
Netledning (1) (s. 19)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 41, 53)
USB-kabel (1) (s. 54)
Trådløs fjernbetjening (1)
(s. 114)
Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat.
Genopladeligt batteri NP-FH60 (1) (s. 19)
18
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (s. 80)
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
Trin 2: Opladning af batteriet
POWER-kontakt
2
1
DC IN-stik
Batteri
4
Netledning
DC-stik
Dæksel til stik
AC-adapter
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (H-serien) (s. 103), når det
sidder i videokameraet.
b Bemærk
• Du kan kun bruge "InfoLITHIUM"-batteriet i
H-serien.
4
CHGindikator
(opladning)
Introduktion
3
Til stikkontakten i væggen
3 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket i videokameraet.
Åbn stikdækslet for at tilslutte
lysnetadapterens DC-stik.
Sørg for, at mærket v på DC-stikket
passer med mærket v på
videokameraet.
1 Drej knappen POWER i pilens
retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
4 Forbind netledningen til
lysnetadapteren og stikkontakten
i væggen.
2 Indsæt batteriet ved at skubbe det
i pilens retning, indtil det klikker
på plads.
Løft søgeren op, og indsæt
batteriet ved at skubbe det i
pilens retning, indtil det klikker på
plads.
CHG (opladning)-indikatoren lyser, og
opladning begynder. CHG-indikatoren
(opladning) slukkes, når batteriet er
fuldt opladet.
5 Fjern lysnetadapteren fra DC INstikket i videokameraet.
b Bemærk
• Kobl lysnetadapteren fra DC IN-stikket ved at
holde i både videokameraet og DC-stikket.
Fortsættes ,
19
Trin 2: Opladning af batteriet (Fortsat)
Sådan fjernes batteriet
Batteriniveau (ca.)
1 Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
2 Hæv søgeren.
3 Skub BATT (batteri)-udløserknappen, og
fjern batteriet.
BATT (batteri)udløserknap
Optagekapacitet (ca.)
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
NP-FH50
135
• Når du fjerner batteriet eller lysnetadapteren,
skal du sørge for, at
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren (s. 22) er slukket.
NP-FH60
(medfølger)
135
NP-FH70
170
Opbevaring af batteriet
NP-FH100
390
Oplad batteriet helt, før det opbevares i en
længere periode.
Optagetid
Sådan bruges en ekstern strømkilde
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Batteri
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (Battery Info)
NP-FH50
Sæt POWER-kontakten til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
NP-FH60
(medfølger)
NP-FH70
NP-FH100
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysninger i ca. 7
sekunder. Hvis du vil have vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder,
skal du trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
20
Opladningstid
b Bemærk
Kontinuerlig
optagetid
Typisk
optagetid*
80
40
80
40
80
40
105
50
110
55
110
55
170
85
180
90
180
90
395
195
415
205
415
205
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
Batteri
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Typisk
optagetid*
LCD-panel
åbent*
Med lukket
LCD-panel
65
30
NP-FH50
115
120
70
35
150
160
70
35
NP-FH60
(medfølger)
90
45
NP-FH70
245
255
95
45
NP-FH100
565
590
95
45
145
70
150
75
150
75
340
170
355
175
355
175
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
b Bemærk
• Alle tider er målt ved optagelse [SP] under
følgende forhold:
Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes.
Nederst: Optagetid, når du optager med søgeren,
mens LCD-skærmen er lukket.
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
Batteri
Batteri
LCD-panel
åbent*
Med lukket
LCD-panel
NP-FH50
115
125
NP-FH60
(medfølger)
150
165
NP-FH70
245
270
NP-FH100
565
615
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Batteri
• Før udskiftning af batteriet skal du dreje
POWER-kontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren
(s. 22).
• CHG (charge) indikatoren (opladning) blinker
under opladning, eller Battery Info (s. 20) vises
ikke korrekt under følgende forhold.
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, når
lysnetadapteren er tilsluttet videokameraets DC
IN-stik, selv hvis netledningen fjernes fra
stikkontakten i væggen.
• Ved tilslutning af en ekstra videolampe
anbefales, at du bruger et NP-FH70/NP-FH100batteri.
• Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som kun
giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
Introduktion
NP-FH60
(medfølger)
Kontinuerlig
optagetid
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
Tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 °C (10 °C til 30 °C anbefales).
• Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Reduktionen af optage- og afspilningstiden
afhænger af de forhold, som videokameraet
bruges under.
Fortsættes ,
21
Trin 2: Opladning af batteriet
(Fortsat)
Om lysnetadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der
opstår en fejlfunktion, mens du bruger
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte AC-adapterens DC-stik
eller batteriklemmerne med metalgenstande.
Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til camcorderen, så længe den er sluttet til
stikkontakten i væggen via lysnetadapteren.
Trin 3: Tænde og
indstille dato og
klokkeslæt
Indstil datoen og klokkeslættet første gang,
du bruger videokameraet. Hvis du ikke
angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET] hver gang,
du tænder videokameraet eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
POWER-kontakt
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten i
pilens retning gentagne gange,
indtil de pågældende lamper
lyser.
(Film): Sådan optager du film
(Stillbillede): Sådan optager du
stillbilleder
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises.
2 Vælg det ønskede geografiske
område med v/V, og tryk derefter
på [NEXT].
22
3 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
4 Angiv [Y] (år) med v/V.
derefter måneden med v/V.
6 Angiv [D], (dag), timer og minutter
på samme måde, og tryk på
[NEXT].
7 Kontroller, at uret er indstillet
rigtigt, og tryk derefter på
.
Uret starter.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2037.
Sådan slukkes for strømmen
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
Sådan nulstiller du dato og klokkeslæt
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. I sådanne tilfælde skal du oplade
det genopladelige batteri og indstille dato og
klokkeslæt igen (s. 106).
• Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt for
det. Du kan ikke betjene dit videokamera i
denne periode.
• Objektivdækslet åbnes automatisk, når der
tændes for strømmen. Det lukkes, når
afspilningsskærmbilledet vælges, eller når
strømmen afbrydes.
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk, hvis
du ikke betjener videokameraet i ca. 5 minutter
([A.SHUT OFF], s. 72).
Introduktion
5 Vælg [M] med b/B, og indstil
b Bemærk
z Tip!
• Optagedato og -klokkeslæt vises ikke under
optagelse, men optages automatisk på disc'en og
kan blive vist under afspilning (se side 68 for
[DATA CODE]).
• Oplysninger om tidsforskelle finder du på side
99.
• Hvis knapperne på berøringspanelet ikke virker
korrekt, skal du justere LCD-skærmen
([CALIBRATION], s. 105).
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS)t[CLOCK/
LANG]t[ LANGUAGE SET], og
vælg derefter det ønskede sprog.
Vælg
(HOME) t
(SETTINGS) t
[CLOCK/ LANG] t [CLOCK SET], og
indstil dato og klokkeslæt.
23
Trin 4: Klargøring til optagelse
LCD-panel
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
290 grader
(maks.)
190 grader i forhold
til videokameraet
• I HOME MENU skal du trykke på
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[LCD BRIGHT] (s. 69) for at justere LCDskærmen lysstyrke.
• Oplysningerne vises eller skjules (visning y
ingen visning), hver gang du trykker på DISP
BATT/INFO.
Søger
Du kan se billeder i søgeren for at spare på
batteriet, eller hvis billedkvaliteten på
LCD-skærmen er dårlig.
Søger
DISP/BATT INFO
2180 grader
(maks.)
Sådan slukker du LCDbaggrundsbelysningen, så batteriet
holder længere
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller når
du vil spare på batteriet. Det optagne billede
påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil
tænde for LCD-baggrundsbelysningen, skal
du trykke på DISP/BATT INFO og holde
den nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
b Bemærk
• Du må ikke trykke på knapperne på LCDrammen, når du åbner eller justerer LCDpanelet.
z Tip
• Hvis du åbner LCD-skærmen 90 grader i
forhold til videokameraet og derefter drejer den
180 grader mod objektivsiden, kan du lukke den
med LCD-skærmen udad. Dette er praktisk
under afspilning.
24
Søgerens
justeringsmekani
sme
Flyt den, indtil
billedet står klart.
z Tip
• Du kan justere styrken af søgerens
baggrundsbelysning ved at vælge
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[VF B.LIGHT] i HOME MENU (s. 70).
Trin 5: Indsættelse af en disc eller en "Memory
Stick Duo"
Disc
3 Isæt disc'en med optagesiden
Der kræves en ny 8 cm DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R eller DVD+R DL til
optagelse (s. 11).
vendt mod videokameraet, og tryk
derefter på midten af disc'en, så
den klikker på plads.
b Bemærk
Introduktion
• Fjern støv eller finderaftryk på forhånd ved
hjælp af en blød klud (s.101).
1 Kontroller, at videokameraet er
tændt.
2 Drej kontakten til discdækslet
OPEN i pilens retning (OPEN B).
[PREPARING TO OPEN] vises på
LCD-skærmen.
Dækslet til disc’en åbnes automatisk
lidt.
Kontakt til åbning af
discdæksel OPEN
Isæt disc'en med etiketten udad, når du
bruger en enkeltsidet disc.
4 Luk dækslet til disc’en.
[DISC ACCESS] vises på LCDskærmen.
Det kan vare lidt, før videokameraet
genkender disc'en.
Objektiv
x DVD-RW/DVD+RW
Der vises et skærmbillede, hvor du
bliver spurgt, om du vil bruge [DISC
SELECT GUIDE]. Ved hjælp af [DISC
SELECT GUIDE] kan du formatere
disc'en ved at følge vejledningen på
skærmen. Hvis du ikke ønsker at bruge
den, skal du fortsætte til trin 5.
Når discdækslet
åbnes lidt, skal du
åbne det yderligere.
ACCESSindikator (disc)
x DVD-R/DVD+R DL
Du kan begynde at optage, så snart
[DISC ACCESS] forsvinder fra LCDskærmen. Du behøver ikke at gennemgå
trinnene efter trin 5.
Fortsættes ,
25
Trin 5: Indsættelse af en disc eller en "Memory Stick Duo" (Fortsat)
5 Tryk på den ønskede indstilling
på skærmen.
x DVD-RW
Vælg optageformatet, [VIDEO] eller
.
[VR] (s. 11), og tryk derefter på
x DVD+RW
Vælg filmens billedformat, [16:9
WIDE] eller [4:3], og tryk derefter på
.
6 Tryk på [YES].
7 Tryk på
, når [Completed]
vises.
Når formateringen er afsluttet, kan du
starte optagelse på disc'en.
z Tip!
• Når du bruger en DVD-RW, mens Easy
Handycam (s. 28) er indstillet, er
optageformatet fast VIDEO.
Sådan fjerner du disc'en
1 Udfør trinnene 1 og 2 for at åbne
discdækslet.
2 Tryk på discholderen i midten af
discrummet, og fjern den ved at holde i
kanten.
b Bemærk
• Pas på, at du ikke forhindrer åbning eller
lukning af discdækslet med din hånd eller andre
genstande. Flyt remmen fra bunden af
videokameraet, og åbn eller luk discdækslet.
• Hvis remmen kommer i klemme, når du lukker
discdækslet, kan det medføre, at videokameraet
ikke fungerer korrekt.
• Undgå at røre discens optageside eller
pickupobjektivet (s.106).
Ved brug af en dobbeltsidet disc skal du passe
på, at der ikke kommer fingeraftryk på den.
• Hvis du lukker discdækslet, og disc'en ikke er
korrekt isat, kan det medføre fejl på
videokameraet.
• Undgå at frakoble strømforsyningerne under
formatering.
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
vibrationer:
– mens ACCESS-indikatoren er tændt
– mens ACCESS-indikatoren blinker
– mens [DISC ACCESS] eller [PREPARING
TO OPEN] vises på LCD-skærmen
• Det kan tage lidt tid at fjerne disc'en, afhængigt
af dens tilstand eller det optagne materiale.
• Det kan tage op til 10 minutter at fjerne en disc,
hvis den er beskadiget, eller der er fingeraftryk
på den osv. I så fald kan disc'en blive
beskadiget.
z Tip
• Du kan fjerne disc’en, når der er tilsluttet en
strømkilde til videokameraet, selvom det er
slukket. Discgenkendelsesprocessen starter dog
ikke (trin 4).
• Hvis du vil slette alle tidligere optagne billeder
på en DVD-RW/DVD+RW og derefter bruge
den igen til at optage nye billeder, skal du se
"Sletning af alle sekvenser på disc'en
(Formatering)" på side 58.
• Du kan kontrollere, at det er den rigtige disc ved
hjælp af [DISC SELECT GUIDE] på HOME
MENU (side 57).
"Memory Stick Duo"
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
der er mærket med
eller
(s. 101).
26
z Tip
• Det antal billeder, du kan optage, varierer
afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes
på side 65.
1 Åbn LCD-panelet.
"Memory Stick Duo"-åbningen i
den rigtige retning, indtil den
klikker på plads.
Introduktion
2 Indsæt "Memory Stick Duo" i
Adgangsindikator
("Memory Stick Duo")
Sådan tager du en "Memory Stick
Duo" ud
Tryk "Memory Stick Duo" let ind en enkelt
gang.
b Bemærk
• Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker,
læser eller skriver videokameraet data. Undgå at
støde til videokameraet, afbryde strømmen,
skubbe "Memory Stick Duo" ud eller fjerne
batteriet. Ellers er der risiko for beskadigelse af
billeddata.
• Hvis du sætter "Memory Stick Duo" ind i
åbningen i den forkerte retning, kan "Memory
Stick Duo"-åbningen, "Memory Stick Duo"åbningen eller billeddata blive beskadiget.
• Når du indsætter eller udtager "Memory Stick
Duo," skal du passe på, at "Memory Stick Duo"
ikke hopper ud og falder på gulvet.
27
Optagelse/afspilning
Nem optagelse og afspilning
(Easy Handycam)
Easy Handycam-betjening foretager næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage
eller afspille uden detaljerede indstillinger. Skærmens skrifttype bliver også større, så den er
lettere at læse.
A
I
E
F
C
B
Hvis POWERkontakten er
indstillet til OFF
(CHG), skal du dreje
den, mens du trykker
på den grønne knap.
D H
R
Film
Stillbilleder
1 Drej POWER-
1 Drej POWER-
kontakten A,
indtil indikatoren
(Film) tændes.
kontakten A,
indtil indikatoren
(Still) tændes.
2 Tryk på EASY B.
2 Tryk på EASY B.
] vises på LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP C eller D
for at starte optagelse*.
] vises på LCD-skærmen.
3 Tryk på PHOTO E for at optage
et stillbillede**.
6
[STBY]t[REC]
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
Blinker t Lyser
Tryk let på
Tryk helt ned på
PHOTO E for
PHOTO E for
at indstille
at optage
fokus.
stillbilledet.
* Film optages i optagetilstanden [SP].
** Stillbilleder optages i kvaliteten [FINE] på "Memory Stick Duo."
28
Visning af optagne film/stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten A for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) F (eller G).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
VISUAL INDEX-skærmen).
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Disctype
Vises med billedet på hver
af de faner, der sidst blev
afspillet/optaget (B for
stillbilledet).
Næste
6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Viser film
Vises stillbilleder
Optagelse/afspilning
Forrige
6 billeder
3 Start afspilningen.
Film:
Tryk på
, og tryk på den film, du ønsker at få vist.
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmen)
Starten af
sekvensen/den
forrige sekvens
Stop (gå til VISUAL
INDEX-skærmen)
Skifter mellem
afspilning og
Pause, når du trykker
Næste sekvens
Modsat retning/Fremad
Fortsættes ,
29
Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam) (Fortsat)
Stillbilleder:
Tryk på
, og tryk derefter på det stillbillede, du ønsker at få vist.
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmen)
Diasshow-knap (side 40)
Gå til VISUAL
INDEX-skærmen
Forrige/Næste
* [DATA CODE] er indstillet fast til [DATE/TIME] (s. 68).
z Tip
• Skærmen vender tilbage til skærmbilledet
VISUAL INDEX, når filmene fra den, du har
valgt, frem til den i slutningen af listen, alle er
afspillet.
• Du kan sænke afspilningshastigheden ved at
trykke på
under en pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at vælge
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME], og derefter med
/
.
Sådan annulleres Easy Handycam
funktionen
Tryk igen på EASY B.
fra skærmen.
forsvinder
Menuindstillinger under Easy
Handycam-betjening
Tryk på
(HOME) H(eller I) for at få
vist de menupunkter, der er tilgængelige for
ændringer af opsætning (s.15, 61).
b Bemærk
• Du kan hverken slette eller redigere film på
disc'en under Easy Handycam-betjening.
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne.
Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst. Hvis
du vil have flere oplysninger, se side 85.
• DVD-RW er formateret i VIDEO-tilstand
(s. 11).
•
(OPTION) vises ikke.
30
• Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil
føje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
Ugyldige knapper under Easy
Handycam-betjening
Du kan ikke bruge nogle af knapperne/
funktionerne under Easy Handycambetjening, da de indstilles automatisk
(s. 85). [Invalid during Easy Handycam
operation.] vises muligvis, hvis du forsøger
at bruge funktioner, der ikke er tilgængelige
i Easy Handycam.
Visning af film på en disc eller andre
enheder (Afslut)
Hvis du vil have film lagret på en disc på en
DVD-enhed eller en computer, skal du
"afslutte" disc'en. For oplysninger om
afslutning, se side 43.
b Bemærk
• For DVD-R, DVD+R DL, kan du ikke genbruge
disc'en eller optage flere film på disc'en, når du
først har afsluttet den, selvom der er ledig plads
på den.
• Under funktionen Easy Handycam er menuen
DVD fastlåst til [STYLE1].
• Du kan ikke optage flere sekvenser på en
afsluttet disc under Easy Handycam-betjening
(s. 59).
Optagelse
(HOME) E
(HOME) D
PHOTO F
START/STOP C
Optagelse/afspilning
POWER-kontakt B
START/STOP A
Justering af håndremmen
Juster og stram håndremmen som vist, og
hold videokameraet rigtigt.
b Bemærk
• Hvis adgangsindikatorerne (side 25, 27) er
tændt efter optagelse er afsluttet, betyder det, at
der fortsat skrives data til disc'en eller "Memory
Stick Duo". Udsæt ikke videokameraet for stød
eller vibrationer, og fjern ikke batteriet eller
lysnetadapteren.
Fortsættes ,
31
Film
Stillbilleder
Film optages disc'en. For optagetid, se side
11.
Stillbilleder optages først på en "Memory
Stick Duo". Det antal stillbilleder, der kan
optages, finder du på side side 65.
1 Drej POWER-
1 Drej POWER-
kontakten B,
indtil indikatoren
(Film) tændes.
2 Tryk på START/STOP A (eller
kontakten B,
indtil indikatoren
(Still) tændes.
2 Tryk på PHOTO F.
C).
[STBY]t[REC]
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
Skift til filmoptagelse ved hjælp af
knappen
(HOME) D (eller E)
Tryk på
(CAMERA) i HOME MENU
t [MOVIE] eller [PHOTO].
Sådan optager du stillbilleder i høj
opløsning på "Memory Stick Duo"
under filmoptagelse (Dual Rec)
Se side 34, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
32
Blinker t Lyser
Bip
Tryk let for at
fokusere
Klik på
Tryk helt for
at optage
] vises ved siden af
. Når
forsvinder, er billedet optaget.
Zoom
Du kan forstørre billeder op til 10 gange
den oprindelige størrelse med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne
under LCD-skærmen.
Du kan forstørre billeder med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne.
z Tip
• Ved hjælp af [DIGITAL ZOOM] (s. 63) kan du
zoome mere ind end 10×.
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5,1-kanals
surround-optagelse)
Lyd, der registreres af den indbyggede
mikrofon, konverteres til 5,1-kanals
surround sound og optages.
Bredere
visningsvinkel:
(vidvinkel)
Optagelse/afspilning
Indbygget mikrofon
Videokameraet har Dolby Digital 5.1 Creator
installeret til optagelse af 5,1-kanals
surround sound. Nyd realistisk lyd ved
afspilning af disc'en på enheder, der
understøtter 5,1-kanals surround sound.
Næroptagelser: (Telefoto)
Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå
langsommere zoom. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
b Bemærk
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen.
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne på LCD-skærmen.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanals surround
sound
Ordliste (s.118)
b Bemærk
• 5,1-kanals lyd konverteres til 2-kanals, når du
afspiller på videokameraet.
•
vises på skærmen under 5,1-kanals
optagelse/afspilning.
Brug af blitzen
Blitzens
opladelampe
Blitz
Fortsættes ,
33
Optagelse (Fortsat)
Tryk på (blitz) gentagne gange for at
vælge en indstilling.
Ingen indikation (Blitz auto): Blitzer
automatisk, når der ikke er tilstrækkeligt
omgivende lys.
r
(Tvungen blitz): Anvender altid blitzen
uanset omgivende lysstyrke.
r
(Ingen blitz): Optager uden blitz.
1 Sæt POWER-kontakten på
(Film), og
tryk på START/STOP for at starte
filmoptagelsen.
2 Tryk helt ned på PHOTO.
Når du har startet optagelsen, kan du
optage op til 3 enkelte stillbilleder fra
filmen, før du afslutter.
Orange bokse
angiver antallet af
optagne billeder.
Når optagelsen er
færdig, ændres
farven til orange.
b Bemærk
• Den anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er ca. 0,3 til 2,5 m.
• Fjern alt støv fra blitzpærens overflade, før du
anvender den. Blitzeffekten kan blive hæmmet,
hvis lampen dækkes af støv eller misfarvning
pga. varme.
• Blitzens opladningslampe blinker, når blitzen
oplades, og den forbliver tændt, når opladning
af batteriet er afsluttet.
• Hvis du anvender blitzen i lyse områder, som
f.eks. når du optager et motiv i modlys, er
blitzen muligvis ikke effektiv.
• Når du sætter en fortsatslinse (medfølger ikke)
eller et filter (medfølger ikke) på
videokameraet, aktiveres blitzen ikke.
b Bemærk
• Skub ikke "Memory Stick Duo" ud, før
optagelsen er afsluttet, og stillbillederne er
lagret i "Memory Stick Duo."
• Du kan ikke bruge blitzen under Dual Rec.
z Tip
z Tip
• Du kan ændre lysstyrken på blitzen med
indstillingen [FLASH LEVEL] (s.65), eller du
kan forhindre røde øjne med indstillingen
REDEYE REDUC] (s. 65).
• Når POWER-kontakten indstilles til
(Film), bliver størrelsen af stillbillederne
4,6M (16:9 bredformat) eller 3,4M (4:3) (DCRDVD506E/DVD508E/DVD908E).
• Når POWER-kontakten indstilles til
(Film), bliver størrelsen af stillbillederne
2,3M (16:9 bredformat) eller 1,7M (4:3) (DCRDVD406E/DVD408E/DVD808E).
• Du kan optage stillbilleder under optagestandby
på samme måde, som når POWER-kontakten er
indstillet til
(Still). Du kan også optage
med blitzen.
Optagelse af stillbilleder i høj
kvalitet under filmoptagelse
(Dual Rec)
Du kan optage stillbilleder i høj kvalitet på
"Memory Stick Duo", mens du optager en
film på disc'en.
34
3 Tryk på START/STOP for at stoppe
filmoptagelsen.
Lagrede stillbilleder vises et ad gangen, og
billederne lagres i "Memory Stick Duo".
Når
forsvinder, er billedet optaget.
Optagelse i mørke (NightShot)
Optagelse i spejltilstand
Infrarød port
Sæt NIGHTSHOT-kontakten på ON. (
vises).
• Funktionerne NightShot og Super NightShot
bruger infrarødt lys. Undgå derfor at tildække
den infrarøde port med dine fingre eller andre
genstande, og fjern fortsatslinsen (medfølger
ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 75),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge funktionerne NightShot og
Super NightShot i lyse omgivelser. Dette kan
medføre fejl.
z Tip
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
Valg af billedformatet (16:9 or
4:3)
Optagelse/afspilning
b Bemærk
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter
180 grader mod objektivsiden (2).
POWER-kontakt
z Tip
• Hvis du vil optage et billede lysere, skal du
bruge funktionen [SUPER NIGHTSHOT]
(s. 78). Hvis du vil optage et billede, der er mere
naturligt i forhold til de originale farver, skal
bruge funktionen [COLOR SLOW SHTR]
(s. 78).
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys
WIDE SELECT
Valg af billedformatet til film
Drej POWER-kontakten, indtil
(Film)indikatoren tændes, og tryk på WIDE
SELECT gentagne gange for at vælge det
ønskede billedformat.
z Tip
Hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys, skal du trykke på BACK
LIGHT for at få vist .. Tryk igen på
BACK LIGHT for at annullere
modlysfunktionen.
• Forskelle i visningsvinklen mellem 16:9
(bredformat) og 4:3 varierer, afhængigt af
zoompositionen.
Fortsættes ,
35
Optagelse (Fortsat)
• Når du ser filmen på et TV, skal du indstille [TV
TYPE] til [16:9] eller [4:3] svarende til dit TV
(16:9/4:3) (s. 41).
• Når du ser billeder i 16:9 (bredformat) med [TV
TYPE] indstillet til [4:3], kan billederne se
grove ud, afhængigt af motiverne.
Valg af billedformatet til stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten, indtil indikatoren
(Still) tændes.
2 Tryk påWIDE SELECT flere gange for at
vælge det foretrukne billedformat.
b Bemærk
• Størrelsen på stillbilleder er maksimalt
[
3,0M] (16:9 bredformat) eller [4,0M] (4:3)
(DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E).
• Størrelsen på stillbilleder er maksimalt
[
4,6M] (16:9 bredformat) eller [6,1M] (4:3)
(DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E).
z Tip
• Se side 66 for det antal stillbilleder, der kan
optages.
Optagelse af hurtig handling i
slow-motion (SMTH SLW REC)
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger,
som ikke kan optages under normale
optageforhold, kan optages i jævn slowmotion i ca. 3 sekunder.
Dette er nyttigt ved optagelse af hurtige
handlinger, f.eks. slag i golf eller tennis.
3 Tryk på
(CAMERA).
4 Tryk på [SMTH SLW REC].
5 Tryk på START/STOP.
En film af ca. 3 sekunders varighed
optages som en film i slow-motion af ca.
12 sekunders varighed.
Når [Recording...] forsvinder, er
optagelsen færdig.
Tryk på [
motion.
] for at annullere jævn slow-
Sådan ændrer du indstillingen
Tryk på
(OPTION) t
, og vælg
derefter den indstilling, der skal ændres.
• [TIMING]
Vælg startpunktet for optagelsen, når du
har trykket på START/STOP.
Standardindstillingen er [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
(HOME) B
• [RECORD SOUND]
(HOME) A
1 Drej POWER-kontakten for at tænde
videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) A (eller B) for at
få vist HOME MENU.
36
Vælg [ON] ( ) for at overlejre lyde,
f.eks. samtale på billeder i slow-motion.
(Standardindstillingen er [OFF]).
Videokameraet optager lyde i ca. 12
sekunder, mens [Recording...] vises i trin
5.
b Bemærk
• Lyde optages ikke under de ca. 3 sekunders
filmoptagelse.
• Billedkvaliteten for [SMTH SLW REC] er ikke
så god som ved normal optagelse.
Optagelse/afspilning
37
Afspilning
Zoomgreb F
POWER-kontakt A
(HOME) E
(HOME) D
(VIEW IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
Drej POWER-kontakten A for at tænde for videokameraet.
Tryk på
(VIEW IMAGES) B (eller C).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
VISUAL INDEX-skærmen).
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Disctype
Forrige
6 billeder
Vises med billedet på hver
af de faner, der sidst blev
afspillet/optaget (B for
stillbilledet).
Næste
6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
(OPTION)
Viser film
Vises stillbilleder
z Tip
• Ved at bevæge zoomgrebet F kan du vælge, om du får vist 6 eller 12 billeder på VISUAL INDEXskærmen. Hvis du vil fastlåse dette antal, skal du trykke på
(SETTINGS) i HOME MENU t
[VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 68).
38
Start afspilning
Film
Tryk på fanen
og på den film, der skal afspilles.
VISUAL INDEX-skærmen vises igen, når afspilning fra den valgte film indtil den sidste
film er afsluttet.
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmen)
Skifter mellem
afspilning og
Pause, når du trykker
Optagelse/afspilning
Starten af scenen/
den forrige scene
Næste scene
Stop (gå til VISUAL
INDEX-skærmen)
(OPTION)
Modsat retning/Fremad
Stillbilleder
Tryk på fanen
og det stillbillede, der skal afspilles.
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmen)
Diasshow-knap (side 40)
Gå til VISUAL
INDEX-skærmen
(OPTION)
Forrige/Næste
Skift til afspilning ved hjælp af knappen
(HOME) D (eller E)
Tryk på
(VIEW IMAGES) t [VISUAL INDEX]
Indstilling af filmlyden
Tryk på
(OPTION) t
-fanent [VOLUME], og juster den ved hjælp af
/
.
z Tip
• Tryk på
/
under pause for at afspille film langsomt.
• Et tryk gør tilbagespolningen/den hurtige fremspoling ca. 5 gange hurtigere, to tryk gør den ca. 10 gange*
hurtigere.
* Ca. 8 gange hurtigere, hvis det er en DVD+RW
Fortsættes ,
39
Afspilning (Fortsat)
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre stillbillederne fra
ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige
størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne på
LCD-rammen
1 Afspil de stillbilleder, du vil forstørre.
2 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmbilledet indrammes.
3 Tryk på skærmen på det punkt, du vil
have vist, midt i den viste ramme.
4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på
40
for at annullere.
Sådan afspiller du en serie
billeder (diasshow)
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet.
Tryk igen på
for at genstarte.
b Bemærk
• Du kan ikke betjene afspilningszoom under
diasshow.
z Tip
• Du kan indstille kontinuert afspilning ved hjælp
af [SLIDE SHOW SET] på
(OPTION) t
-fanen. Standardindstillingen er [ON]
(fortløbende afspilning).
Afspilning af billedet på et TV
Tilslut videokameraet indgangsstikkene på et TV eller VCR ved hjælp af A/V-tilslutningskabel
1 eller A/V -tilslutningskabel med S VIDEO 2. Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende AC-adapter (p.19). Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.
Enhed uden
S VIDEO-stik
Enhed med
S VIDEO-stik
IN
IN
S VIDEO
VIDEO
(Hvid)
(Hvid)
AUDIO
(Rød)
A/V OUT-stik
: Signalflow
1 A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til indgangsstikket i den anden enhed.
2 A/V-kabel med S VIDEO (medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via S
VIDEO-stikket ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S VIDEOkabel (medfølger ikke), kan du fremstille
billeder i bedre kvalitet end med et A/Vtilslutningskabel. Tilslut det hvide og røde stik
(venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet med
et S VIDEO-kabel (medfølger ikke).
Ledningen med det gule stik er ikke nødvendig.
S VIDEO-tilslutningen alene vil ikke udsende
lyden.
AUDIO
Optagelse/afspilning
VIDEO
(Gul)
(Rød)
VCRere eller TV
Når dit TV er tilsluttet en
videobåndoptager VCR
Slut videokameraet til LINE IN-indgangen i
VCR. Sæt indgangsvælgeren på VCRtil
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.), hvis VCR
har en indgangsvælger.
Sådan indstilles billedformatet
svarende til det tilsluttede TV (16:9/
4:3)
Ret indstillingen, så den svarer til
billedformatet på det TV, du vil se billeder på.
1 Drej videokameraets POWER-kontakt for
at tænde det.
2 Tryk på
(HOME) t.
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]
eller [4:3] t
.
Fortsættes ,
41
Afspilning af billedet på et TV (Fortsat)
b Bemærk
• Når du indstiller [TV TYPE] til [4:3], forringes
billedkvaliteten muligvis. Billedet ryster
muligvis også, når billedformatet for det optagne
billede ændres mellem 16:9 (bredformat) og 4:3.
• Når du afspiller et billede, der er optaget i 16:9
(bredformat) billedformat på et 4:3 TV, der ikke
er kompatibelt med 16:9 (bredformat) signalet,
skal du indstille [TV TYPE] til [4:3].
Hvis dit TV er af monotypen (når TV'et
kun har én lydindgang)
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på TV'et eller
VCR.
z Tip
• Du kan få vist tælleren på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(p. 71).
Hvis dit TV/VCR har en 21-bens adapter
(EUROCONNECTOR)
Brug en 21-pin-adapter (medfølger ikke) til
at få vist afspilningsbillede.
TV/VCR
42
Gøre disc'en kompatibel med afspilning på
andre enheder eller DVD-drev (Afslutning)
Afslutning gør optagne disc'e kompatible til afspilning på andre enheder og DVD-drev.
Før afslutning kan du vælge stilen til den DVD-menu, som viser billedlisten (p. 46).
Om afslutning er nødvendig afhænger af disctypen
DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL kræver afslutning.
DVD+RW kræver ikke afslutning undtagen i følgende tilfælde:
1 Oprettelse af en DVD-menu
2 Afspilning på et computer DVD-drev
3 Hvis disc'en har en kort samlet optagetid (mindre end 5 min i HQ-tilstand, 8 min i SP-tilstand
eller 15 min i LP-tilstand)
b Bemærk
Betjeningssekvens
Afspilning af en disc i en DVD-enhed for første gang (p.45)
Afspilning på en
anden DVDenhed
Punkt 1, 2
eller 3.
Optagelse/afspilning
• Afspilningskompatibilitet med enhver enhed garanteres ikke.
• Der oprettes ikke en DVD-menu for DVD-RW (VR-tilstand).
Foretag de ønskede
indstillinger for DVDmenuen.
Fortsættes ,
43
Gøre disc'en kompatibel med afspilning på andre enheder eller DVD-drev
(Afslutning) (Fortsat)
Tilføjelser til en afsluttet disc (p.59)
Optagelser kan ikke
tilføjes.
Foretag en ny
optagelse
Ophæv afslutningen
af disc'en.
Optagelser kan tilføjes som normalt.
Når DVD-menuen er oprettet, bliver du på et
skærmbillede til bekræftelse anmodet om at
bekræfte, at du ønsker at tilføje en optagelse.
b Bemærk
• Selv når du bruger en DVD-RW eller DVD+RW, kan du ikke optage flere film efter afslutning af disc'en
under Easy Handycam-betjening. Sådan annullerer du Easy Handycam-funktionen (p. 30).
Afspilning af en disc i en DVD-enhed efter tilføjelse af en optagelse (s.45)
Afspilning på en
anden DVDenhed
Kun punkt 1
44
Foretag de ønskede
indstillinger for DVDmenuen.
Afslutning af en disc
b Bemærk
• Det varer fra et minut og op til flere timer at
afslutte en disc. Jo mindre materiale, der er
optaget på disc'en, jo længere tid varer det at
afslutte den.
• Brug lysnetadapteren som strømkilde for at
forhindre, at videokameraet løber tør for strøm
under færdiggørelsen.
• Når du afslutter en dobbeltsidet disc, skal du
afslutte begge sider af den individuelt.
stilling, og tilslut lysnetadapteren
til DC IN-stikket i videokameraet.
2 Tænd for strømmen ved at dreje
på POWER-kontakten.
3 Læg den disc i afspilleren, som
du vil afslutte.
4 Tryk på
(MANAGE DISC/
MEMORY) i menuen
(HOME)
t [FINALIZE].
Afslutningen begynder.
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke lysnetadapteren under
afslutningen.
Når du vil fjerne lysnetadapteren, skal du
kontrollere, at videokameraet er slukket og først
fjerne lysnetadapteren, når indikatoren
(Movie) eller
(Still) slukkes. Afslutningen
genstarter, når du tilslutter lysnetadapteren og
tænder for videokameraet igen.
Du kan ikke fjerne disc'en, før afslutningen er
fuldført.
• Ved brug af andre disc'e end DVD-RW (VR)
blinker
Z efter afslutningen på
optagestandbyskærmbilledet i videokameraet.
Fjern disc'en fra videokameraet.
Optagelse/afspilning
1 Anbring videokameraet i en stabil
5 Tryk på [YES] t [YES].
z Tip
• Når du opretter en DVD-menu og afslutter
disc'en, vises DVD-menuen i nogle få sekunder
under færdiggørelsen af disc'en.
• Når disc'en er afsluttet, skifter indikatoren for
disc-type/optageformat som vist herunder:
DVD-RW (VIDEOtilstand)
DVD-RW (VR-tilstand)
DVD+RW
Du kan vælge en DVD-menustil ved at
trykke på
(OPTION) t [DVD
MENU] (p. 46).
DVD-R
DVD+R DL
Gå til trin 5, hvis du ønsker at afslutte
disc'en ved hjælp at [STYLE1]
(standardindstilling).
Fortsættes ,
45
Gøre disc'en kompatibel med afspilning på andre enheder eller DVD-drev
(Afslutning) (Fortsat)
Valg af en DVD-menustil
DVD
+RW
1 I trin 4 skal du trykke på
t [DVD MENU].
(OPTION)
2 Vælg den ønskede stil blandt de 4 typer
mønstre med [T]/[t].
Vælg [NO MENU], hvis du ikke vil
oprette en DVD-menu.
3 Tryk på
.
b Bemærk
• DVD-menustilen er fastlåst til [STYLE1] under
Easy Handycam-betjeningen.
46
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
redigere eller udskrive billeder på en disc
eller "Memory Stick Duo" eller kopiere
dem til computeren til visning, redigering
eller oprettelse af en original DVD.
Sletning af billeder
Du kan slette billeder, der er optaget på en
disc eller en "Memory Stick Duo", ved
hjælp af videokameraet.
Indsæt en optaget disc eller "Memory Stick
Duo" i videokameraet.
b Bemærk
• Du kan ikke hente slettede billeder frem.
• Du kan ikke slette film under Easy Handycambetjening. Annuller Easy Handycam-betjening
først.
(OTHERS) kategori
Liste med menupunkter
Du kan slette billeder på en disc eller en
"Memory Stick Duo" (s.47).
• Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
• Du kan slette billeder på
afspilningsskærmbilledet via [DELETE] under
(OPTION) t -fanen.
Sletning af film på disc'en
EDIT
Redigering
DELETE
z Tip
Du kan redigere billeder på en disc eller en
"Memory Stick Duo" (s. 49).
PLAYLIST EDIT
Du kan oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 50).
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (s. 54).
COMPUTER
Du kan tilslutte dit videokamera til en
computer (s. 80).
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
4 Tryk på det billede, du vil slette.
Det valgte billede er markeret med .
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Fortsættes ,
47
Sletning af billeder (Fortsat)
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
5 Tryk på
t [YES] t
.
Sletning af stillbillederne i
"Memory Stick Duo"
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [DELETE].
Sletning af alle film på disc'en på én
gang
I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
4 Tryk på det stilbillede, du vil
Sletning af den senest optagne film
slette.
DVD
+RW
I trin 3 skal du trykke på [
LAST
SCENE DEL] t
t [YES] t
.
b Bemærk
• Fjern ikke batteriet eller lysnetadapteren fra
videokameraet under redigering. Det kan
beskadige disc'en.
• Hvis den slettede film er inkluderet i
afspilningslisten (s. 50), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
• Selvom du sletter unødvendige billeder fra
disc'en, øges den resterende disc-kapacitet
muligvis ikke tilstrækkeligt til, at du kan
foretage flere optagelser.
• Hvis du vil slette alle de optagne billeder på
disc'en og gendanne den oprindelige
optagekapacitet, skal du formatere disc'en (side
58).
z Tip
• De billeder, der er optaget med dette
videokamera og lagret på en disc, kaldes
"originale."
Det valgte stillbillede er markeret med .
Tryk ned på stillbilledet på LCDskærmen og hold på det for at bekræfte
det valgte stillbillede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
5 Tryk på
t [YES] t
.
Sletning af alle stillbilleder på en
"Memory Stick Duo".
I trin 3 skal du trykke på [ DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
b Bemærk
• Du kan ikke oprette stillbilleder i følgende
tilfælde:
– "Memory Stick Duo" er skrivebeskyttet.
48
Opdeling af billedet
– skrivebeskyttelse er indstillet for stillbilleder
på en anden enhed.
b Bemærk
z Tip!
• Hvis du vil slette alle de billeder, der er optaget
på "Memory Stick Duo", skal du formatere
"Memory Stick Duo" (s. 59).
• Du kan ikke opdele billeder under Easy
Handycam-betjening. Annuller først Easy
Handycam-betjening
1 Tryk på
(OTHERS) i
(menuen HOME) t [EDIT].
2 Tryk på [DIVIDE].
Den valgte film afspilles.
4 Tryk på
på det sted, hvor du
vil opdele filmen i sekvenser.
Redigering
3 Tryk på den film, du vil opdele.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
opdelingspunkt med
.
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
t [YES] t
.
Fortsættes ,
49
Opdeling af billedet (Fortsat)
Oprettelse af
afspilningslisten
b Bemærk
• Billederne kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
• Fjern ikke batteriet eller lysnetadapteren fra
videokameraet under redigering. Det kan
beskadige disc'en.
• Hvis den opdelte film er inkluderet i
afspilningslisten, opdeles filmen ikke i
afspilningslisten.
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturebilleder af de film, du har valgt.
De originale sekvenser ændres ikke, selvom
du redigerer eller sletter sekvenser fra
afspilningslisten.
Indsæt den optagne disc i videokameraet.
b Bemærk
• Du kan ikke opdele billeder under Easy
Handycam-betjening. Annuller først Easy
Handycam-betjening
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [
ADD].
3 Vælg den sekvens, der skal føjes
til afspilningslisten.
.
Den valgte sekvens er markeret med .
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
50
t [YES] t
.
Sådan tilføjer du alle film på disc'en
på én gang
Sletning af tilføjede billeder fra
afspilningslisten på et tidspunkt
I trin 2 skal du trykke på [
t [YES] t [YES] t
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [ERASE].
ADD ALL]
.
b Bemærk
• Fjern ikke batteriet eller lysnetadapteren fra
videokameraet, mens du redigerer
afspilningslisten. Det kan beskadige disc'en.
z Tip!
Hvis du vil slette alle billeder på et
tidspunkt, skal du trykke på [ERASE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
3 Tryk på det billede, der skal slettes fra
afspilningslisten.
• Du kan tilføje op til 999 film til
afspilningslisten.
• Du kan tilføje en film, når du får den vist, ved
hjælp af [ ADD] på fanen
(OPTION) t
.
Det valgte billede er markeret med
.
Indsæt den disc, som afspilningslisten er
føjet til, i videokameraet.
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
1 Tryk på
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
(VIEW IMAGES) i
menuen
(HOME) t
[PLAYLIST].
De billeder, der tilføjes til
afspilningslisten, vises på skærmen.
4 Tryk på
t [YES] t
Redigering
Afspilning af afspilningslisten
.
z Tip
• De originale billeder ændres ikke, selvom du
sletter billederne fra afspilningslisten.
Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [MOVE].
3 Tryk på det billede, du vil flytte.
2 Tryk på den sekvens, som du
ønsker at afspille fra.
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
sekvens til slutningen, og skærmen
vender derefter tilbage til
afspilningslisten.
Den valgte sekvens er markeret med
.
Fortsættes ,
51
Oprettelse af afspilningslisten (Fortsat)
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
.
5 Vælg destinationen med [T]/[t].
Destinationslinje
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
6 Tryk på
t [YES] t
.
z Tip
• Når du har valgt flere billeder, flyttes billederne
i den rækkefølge, de findes på afspilningslisten.
Opdeling af en film i afspilningslisten
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Vælg den film, du vil opdele.
Afspilningen af den valgte film startes.
4 Tryk på
på det sted, hvor du vil
opdele filmen i sekvenser.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
52
t [YES] t
.
b Bemærk
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
z Tip
• De originale film ændres ikke, selvom du sletter
filmen fra afspilningslisten.
Kopiering til VCR eller DVD/HDD-optagere
Du kan kopiere de afspillede billeder på videokameraet til andre optageenheder, f.eks. VCReller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende AC-adapter (s. 19). Yderligere
oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal
tilsluttes.
b Bemærk
• Da kopiering udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
Enhed med
S VIDEO-stik
Enhed uden
S VIDEO-stik
IN
IN
S VIDEO
(Gul)
Redigering
VIDEO
VIDEO
(Hvid)
(Hvid)
AUDIO
AUDIO
(Rød)
(Rød)
VCR'er eller DVD/
HDD-optagere
A/V OUT-stik
: Video-/signalretning
A A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til indgangsstikket i den anden
enhed.
B A/V-kabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via S
VIDEO-stikket, ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan du
fremstille billeder i bedre kvalitet end
med et A/V-tilslutningskabel. Tilslut det
hvide og røde stik (venstre/højre lyd) og
S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) på
A/V-tilslutningskablet med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke).
Ledningen med det gule stik er ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen
alene vil ikke udsende lyden.
b Bemærk
• Hvis du vil skjule skærmindikatoren (f.eks. en
tæller osv.) på skærmen på den tilsluttede
monitor, skal du indstille
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS] t [DISP OUTPUT]
t [LCD PANEL] (standardindstillingen) på
HOME MENU (s. 71).
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 68).
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videostikket. Det røde stik (højre kanal) eller
Fortsættes ,
53
Kopiering til VCR eller DVD/HDDoptagere (Fortsat)
det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til
lydstikket på enheden.
1 Indsæt den optagne disc i
videokameraet.
2 Tænd kameraet, og tryk på
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] svarende til
afspilningsenheden (s. 41).
3 Sæt optagemediet i
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
4 Tilslut videokameraet til
optageenheden (VCR eller DVD/
HDD-optageren) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 1
eller et A/V tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke) 2.
Tilslut videokameraet til
indgangsstikkene på optageenheden.
5 Start afspilningen på
Udskrivning af
optagne billeder
(PictBridge-kompatibel
printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte videokameraet til en computer.
Tilslut videokameraet til lysnetadapteren
for at forsyne det med strøm fra
stikkontakten i væggen (s. 19).
Sæt den "Memory Stick Duo", der
indeholder stillbilleder, i videokameraet, og
tænd for printeren.
Tilslutning af videokameraet til
printeren
1 Tænd videokameraet.
2 Tilslut
(USB)-stikket i
videokameraet til printeren ved
hjælp af USB-kablet (s. 111).
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
3 Tryk på [
PRINT].
Når tilslutningen er afsluttet, vises
(PictBridge-tilslutning) på skærmen.
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
6 Når kopieringen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
54
Et af de lagrede stillbilleder på
"Memory Stick Duo" vises.
b Bemærk
Sådan afslutter du udskrivning
• Vi kan kun garantere for betjeningen af
modeller, som er PictBridge-kompatible.
Tryk på
billede.
Udskrivning
b Bemærk
1 Vælg det stillbillede, der skal
udskrives.
.
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
2 Tryk på
(OPTION), angiv
følgende indstillinger, og tryk
derefter på
.
[COPIES]: Angiv det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (der
udskrives ikke dato/klokkeslæt).
z Tip
[SIZE]: Valg af billedstørrelsen.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre
indstillingen, skal du gå til 3.
3 Tryk på [EXEC] t [YES] t
• Der henvises også til betjeningsvejledningen til
den printer, der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Betjening af POWER-kontakten.
– Tryk på
(VIEW IMAGES)
– Frakobling af USB-kablet fra printeren.
– Fjernelse af "Memory Stick Duo" fra
videokameraet.
• Hvis din printer stopper udskrivningen, skal du
fjerne USB-kablet, slukke for printeren og
tænde den igen for at genstarte handlingen fra
begyndelsen.
• Du kan kun vælge de papirformater, som
printeren kan udskrive.
• På visse printermodeller kan top, bund, højre og
venstre kanter af billedet blive beskåret. Hvis du
udskriver et stillbillede, der er optaget i 16:9format (bredformat), kan venstre og højre side
af billedet blive afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Der henvises
til printerens betjeningsvejledning, hvis du vil
have yderligere oplysninger.
• Du kan muligvis ikke udskrive følgende:
– billeder, der er redigeret i en computer
– billeder, der er optaget med andre enheder
– billeder på 3MB eller mere
– billeder med en pixelstørrelse på mere end
2848×2136
Redigering
Det valgte billede er markeret med
på skærmbilledet til valg af
.
Skærmbilledet til valg af billede vises.
• PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
• Du kan udskrive et stillbillede, når du får det
vist, ved hjælp af
fanen t [PRINT] på
(OPTION).
55
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE DISC/
MEMORY) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
bruge en disc eller en "Memory Stick Duo"
til forskellige formål.
(MANAGE DISC/MEMORY)
kategori
Liste med menupunkter
FINALIZE
Du kan gøre det muligt at afspille disc'e på
andre enheder ved at afslutte dem (s. 43).
DISC SELECT GUIDE
Videokameraet giver råd om den rigtige
disc til formålet (s. 57).
FORMAT
Du kan formatere og bruge disc’en igen
(s. 58).
Afspilning af en disc
på andre enheder
Afspilning af en disc på andre
enheder
Afslutning af en disc (s. 43) giver dig
mulighed for at få vist film, der er optaget
med videokameraet, på andre DVDenheder. Vi garanterer imidlertid ikke
korrekt afspilning på alle enheder.
DVD+RW kræver ikke afslutning for at
kunne afspilles på andre enheder.
b Bemærk
• Brug ikke 8 cm CD-adapter med en 8 cm DVD,
da det kan medføre en fejl.
• Kontroller, at en lodret installeret enhed er
placeret i den position, hvor en disc kan placeres
vandret.
• Visse disc'e kan ikke afspilles og kan fryse et
øjeblik mellem sekvenser. Visse funktioner kan
være deaktiveret på nogle enheder.
z Tip
• Enheder, der understøtter undertekster, kan vise
optagedato og -klokkeslæt, der hvor
underteksterne normalt vises (s. 64). Se
betjeningsvejledningen til enheden.
• Hvis du har oprettet en DVD-menu (s. 46), kan
du vælge den ønskede sekvens i menuen.
FORMAT
Du kan formatere og bruge "Memory Stick
Duo" igen (s. 59).
UNFINALIZE
Du kan afslutte en disc og optage mere på
den (s. 59).
DISC INFO
Afspilning af en disc på en
computer
Du kan afspille en disc på en computer, hvis
der er installeret et DVDafspilningsprogram på computeren.
Sæt den afsluttede disc i DVD-drevet på
computeren, og afspil disc'en ved hjælp af
et DVD-afspilningsprogram.
Du kan få vist følgende oplysninger.
b Bemærk
• Selv, når du bruger en DVD+RW, skal du
afslutte disc'en (s. 43). I modsat fald kan det
medføre, at videokameraet ikke fungerer
korrekt.
• Sørg for, at DVD-drevet i computeren kan
afspille en 8 cm DVD.
• Brug ikke 8 cm CD-adapter med en 8 cm DVD,
da det kan medføre en fejl.
56
Find den rigtige disc
(DISC SELECT GUIDE)
• Disc'en kan muligvis ikke afspilles, eller film
kan ikke afspilles jævnt på visse computere.
• Film, der er lagret på en disc, kan ikke kopieres
direkte til en computer for afspilning eller
redigering.
Vælg den indstilling, der er rigtig for din
skærm, så får du oplysninger om den rigtige
disc til formålet.
1 Tryk på
z Tip
• For oplysninger om betjening og procedurer, se
"Introduktion" på den medfølgende CD-ROM
(s. 80).
MEMORY) i
(MANAGE DISC/
(HOME).
Discnavnet på disc'en
Den dato, hvor der første gang blev optaget
på disc'en (standardindstillingen er 0:00AM
January 1, 2007).
<f.eks.>
Hvis disc'en først blev brugt kl. 00:00 den 1.
januar 2007:
2007_01_01_00H00M_AM
2 Tryk på [DISC SELECT GUIDE].
på skærmen.
Discnavn
z Tip
• Billeder på disc'e gemmes i følgende mapper:
– DVD-RW (VR-tilstand)
DVD_RTAV mappe
– Andre disc'e og tilstande
VIDEO_TS mappe
Når du har besvaret alle spørgsmålene,
får du oplysninger om den rigtige disc
for dig.
Hvis du indsætter den samme type disc,
som angivet i [DISC SELECT GUIDE],
kan du formatere den med dine valgte
indstillinger.
Udnyttelse af optagemedier
3 Tryk på den ønskede indstilling
57
Sletning af alle sekvenser på disc'en
(Formatering)
Formatering af disc'en
Hvis du formaterer den optagne disc, bliver
den som ny og kan bruges igen, da alle de
optagne data slettes på disc'en. Disc'ens
optagekapacitet gendannes ved at formatere
den.
En DVD-R/DVD+R DL kan ikke
formateres. Udskift den med en ny
disc.
Hvis du formaterer en afsluttet disc
• En DVD-RW (i VIDEO-tilstand) vender
tilbage til ikke-afsluttet tilstand. Disc'en
skal afsluttes igen, før dens indhold kan
vises på andre enheder.
• Hvis det drejer sig om en DVD-RW (VR)/
DVD+RW, sletter formatering alle
billederne på den afsluttede disc. En af de
følgende ikoner,
eller
, vises
på skærmen, men der er ikke behov for at
afslutte disc'en igen, før den kan afspilles
på andre enheder.*
* Hvis du vil oprette DVD-menuen på en
DVD+RW, skal du afslutte disc'en igen (s. 43).
1 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket i videokameraet, og tilslut
derefter netledningen til en
stikkontakt i væggen.
2 Tænd videokameraet.
3 Læg den disc i videokameraet,
som du vil formatere.
58
4 Tryk på
(MANAGE DISC/
MEMORY) i
(HOME) t
[
FORMAT].
• Udfør følgende trin, hvis disc'en er DVDRW eller DVD+RW.
x DVD-RW
Vælg [VIDEO] eller [VR] for
optageformatet (s. 11), og tryk derefter
på
.
x DVD+RW
Vælg filmens billedformat, [16:9
WIDE] eller [4:3], og tryk derefter på
.
5 Tryk på [YES].
6 Tryk på
, når [Completed]
vises.
b Bemærk
• Brug lysnetadapteren som strømkilde for at
forhindre, at videokameraet løber tør for strøm
under afslutningen.
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke lysnetadapteren under
formateringen.
• Hvis du bruger en dobbeltsidet disc, skal
formateringen udføres for begge sider. Du kan
formatere siderne i forskellige optageformater.
• Hvis det drejer sig om en DVD+RW, kan du
ikke ændre filmens billedformat midtvejs.
Formater disc'en igen for at ændre
billedformatet.
• Du kan ikke formatere en disc, som er blevet
beskyttet på andre enheder. Annuller
beskyttelsen med den oprindelige enhed, og
formater den derefter.
Optagelse af
yderligere sekvenser
efter færdiggørelse
z Tip
• Når du bruger en DVD-RW, mens Easy
Handycam-betjening (s. 28) er indstillet, er
optageformatet fast VIDEO.
Formatering af "Memory Stick
Duo"
Formatering sletter alle billeder på en
"Memory Stick Duo."
1 Tænd videokameraet.
2 Sæt den "Memory Stick Duo" i
videokameraet, som du vil
formatere.
(MANAGE DISC/
MEMORY) i
(HOME) t
[
FORMAT]
Ved brug af en DVD-RW
(VIDEO-tilstand)(ophævelse af
afslutningen)
1 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket i videokameraet, og tilslut
derefter netledningen til en
stikkontakt i væggen.
2 Tænd videokameraet.
3 Indsæt den afsluttede disc i
Udnyttelse af optagemedier
3 Tryk på
Du kan optage flere film på den afsluttede
DVD-RW/DVD+RW efter de følgende trin,
hvis der er ledig plads på disc'en.
Hvis du bruger den afsluttede DVDRW (VR-tilstand), kan du optage flere
film på disc'en uden at udføre
yderligere trin.
videokameraet.
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
4 Tryk på
(MANAGE DISC/
MEMORY) i
(HOME) t
[UNFINALIZE].
.
5 Tryk på [YES] t [YES], og tryk
derefter på
, [Afsluttet.] vises.
b Bemærk
• Selv stillbilleder, der er beskyttet med en anden
enhed mod sletning ved et uheld, slettes også.
• Undlad at gøre følgende, når Executing... vises
på skærmen:
– Betjene POWER-kontakten eller knapperne
– Fjerne "Memory Stick Duo"
Fortsættes ,
59
Optagelse af yderligere sekvenser efter færdiggørelse (Fortsat)
Når der bruges DVD+RW
Hvis du har oprettet en DVD-menu (s. 46)
under afslutningen, skal du udføre følgende
trin før optagelse af flere film.
1 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket i videokameraet, og tilslut
derefter netledningen til en
stikkontakt i væggen.
2 Skub POWER-kontakten for at
tænde indikatoren
(Film).
3 Indsæt den afsluttede disc i
videokameraet.
Der vises et skærmbillede til
bekræftelse, hvor du skal bekræfte, at du
ønsker at slette flere sekvenser.
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Brug lysnetadapteren som strømkilde for at
forhindre, at videokameraet løber tør for strøm
under handlingen.
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke lysnetadapteren under
handlingen.
60
• En DVD-menu, der er oprettet under afslutning,
slettes.
• For en dobbeltsidet disc skal du udføre disse trin
for hver disc-side.
• Du kan ikke optage flere sekvenser på DVD-R/
DVD+R DL.
• Du kan ikke optage mere materiale på disc'en
under Easy Handycam-betjeningen. Annuller
Easy Handycam-betjeningen.
Brugertilpasning af videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)kategorien i HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
3 Tryk på den ønskede
opsætningsindstilling.
Brug af HOME MENU
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
1 Tænd videokameraet, og tryk
derefter på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
(HOME)
5 Ret indstillingen, og tryk derefter
2 Tryk på
(SETTINGS).
på
.
Fortsættes ,
Brugertilpasning af videokameraet
(SETTINGS) kategori
61
Hvad du kan gøre med (SETTINGS)-kategorien i HOME MENU (Fortsat)
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter
MOVIE SETTINGS (s. 63)
Punkter
Side
VOLUME*2
69
BEEP*2
69
Punkter
Side
LCD BRIGHT
69
REC MODE
63
LCD BL LEVEL
70
NIGHTSHOT LIGHT
63
LCD COLOR
70
DIGITAL ZOOM
63
VF B.LIGHT
70
STEADYSHOT
64
AUTO SLW SHUTTR
64
GUIDEFRAME
64
Punkter
Side
ZEBRA
64
TV TYPE
71
64
DISP OUTPUT
71
REMAINING
SUB-T DATE
64
FLASH LEVEL
65
REDEYE REDUC
65
PHOTO SETTINGS (s. 65)
Punkter
Side
IMAGE SIZE*2
65
QUALITY
67
OUTPUT SETTINGS (s. 71)
CLOCK/
LANG (s. 71)
Punkter
Side
CLOCK SET*2
22
AREA SET
71
SUMMERTIME
71
LANGUAGE SET*2
71
GENERAL SET (s. 72)
FILE NO.
67
NIGHTSHOT LIGHT
63
Punkter
Side
STEADYSHOT*1
64
DEMO MODE
72
GUIDEFRAME
64
CALIBRATION
105
ZEBRA
64
A.SHUT OFF
72
FLASH LEVEL
65
REMOTE CTRL
72
REDEYE REDUC
65
*2 Også tilgængelig under Easy Handycam-
Punkter
Side
DATA CODE
68
DISPLAY
* DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
1
kun
VIEW IMAGES SET (s. 68)
62
SOUND/DISP SET*3 (s. 69)
68
betjening
*3 Kun [SOUND SETTINGS] er
tilgængelig under Easy Handycambetjening.
MOVIE SETTINGS
(Punkter til optagelse af film)
NIGHTSHOT LIGHT
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
Ved brug af funktionen NightShot (s. 35)
eller [SUPER NIGHTSHOT] (s. 78) til
optagelse, du kan optage tydeligere billeder
ved at indstille [NIGHTSHOT LIGHT],
som udsender infrarødt lys (usynligt), til
[ON].
b Bemærk
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 112).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Den maksimale optageafstand ved brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 meter.
Standardindstillingerne er markeret med B.
DIGITAL ZOOM
REC MODE
(Optagetilstand)
Du kan vælge mellem tre billedkvaliteter
for filmen.
HQ
Optager i høj kvalitet.
(9M (HQ))
B SP
Optager i standard kvalitet.
(6M (SP))
LP
Forøger optagetiden (Long Play).
(3M (LP))
Den højre del af bjælken viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
B OFF
Optisk zoom med op til 10 × zoom.
20×
b Bemærk
Der udføres op til 10 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 20 × digital zoom.
• Hvis du optager i LP-tilstand, kan kvaliteten af
sekvenser blive forringet, eller sekvenser med
hurtige bevægelser kan indeholde støj ved
afspilning.
80×
(DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E)
z Tip
Brugertilpasning af videokameraet
Du kan vælge mellem tre niveauer af
billedkvalitet ved optagelse af en film.
Du kan vælge det maksimale zoomforhold,
hvis du vil zoome til et forhold større end
10 × (standardindstillingen) under
optagelse. Bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når du bruger digital zoom.
Optisk zoom med op til 10 × zoom og
derefter digital zoom op til 80 × zoom.
• Se side 11 angående den optagetid for hver
optagetilstand.
Fortsættes ,
63
MOVIE SETTINGS (Fortsat)
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen er
[ON]). Angiv [STEADYSHOT] til [OFF]
( ), når du bruger et kamerastativ
(medfølger ikke), så bliver billedet
naturligt.
100
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 100 IRE eller
højere.
b Bemærk
• Dele af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller mere kan blive vist overeksponeret.
z Tip
AUTO SLW SHUTTR
(Automaisk udløser)
Når denne indstilles til [ON]
(standardindstillingen), reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund ved optagelse i mørke omgivelser.
GUIDEFRAME
Du kan se billedet og kontrollere, at motivet
er vandret eller lodret ved at angive
[GUIDEFRAME] til [ON].
Billedet optages ikke. Tryk på DISP/BATT
INFO for at få billedet til at forsvinde.
z Tip
• Placering af motivet i krydset i styrerammen
giver en afbalanceret komposition.
ZEBRA
Der vises diagonale striber på skærmen,
hvor lysstyrken er på et forudindstillet
niveau.
Dette er nyttigt som en vejledning, når
lysstyrkes justeres. Når du ændrer
standardindstillingen, vises . Zebramønstret optages ikke.
B OFF
Zebra-mønstret vises ikke.
70
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 70 IRE.
64
• IRE repræsenterer skærmens lysstyrke.
REMAINING
B AUTO
Viser indikatoren for resterende tid på
disc'en i ca. 8 sekunder i de situationer, der
er beskrevet nedenfor.
– Når videokameraet genkender den
resterende disc-kapacitet med POWERkontakten sat til
(Film).
– Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at slå indikatoren fra eller til med
POWER-kontakten sat til
(Film).
– Når du vælger filmoptagelse i HOME
MENU.
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
disc-kapacitet.
b Bemærk
• Når den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren på skærmen.
SUB-T DATE
Vælg [ON] (standardindstillingen) for at få
vist optagedatoen og -klokkeslættet ved
afspilning af en disc på en enhed med
visning af undertekster. Se
betjeningsvejledningen til
afspilningsenheden.
PHOTO SETTINGS
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
FLASH LEVEL
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger den indbyggede blitz eller en ekstern
blitz (medfølger ikke), som er kompatibel
med videokameraet.
HIGH (
)
Giver et højere blitzniveau.
B NORMAL ( )
LOW (
)
Giver et lavere blitzniveau.
REDEYE REDUC
(Rødøjereduktion)
Anvendelse
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
Standardindstillingerne er markeret med B.
IMAGE SIZE
b Bemærk
• [ IMAGE SIZE] kan kun indstilles under
optagestandby.
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
B 6,1M (
)
Optager stillbilleder tydeligt.
(Automatisk reduktion af røde øjne):
Blitzen udløses for at reducere røde øjne, før
blitzen automatisk udløses, når der er
utilstrækkelige omgivende lysforhold.
r
(Tvungen reduktion af røde øjne):
Bruger altid blitzen og funktionen til
reduktion af røde øjne.
r
(Ingen blitz): Optager uden blitz.
b Bemærk
• Reduktion af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
3,1M (
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
VGA (0,3M) (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
Brugertilpasning af videokameraet
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger den indbyggede blitz eller en ekstern
blitz (medfølger ikke), som er kompatibel
med videokameraet.
Du kan forhindre røde øjne ved at aktivere
blitzen før optagelse.
Angiv[REDEYE REDUC] til [ON], og tryk
på (blitz) (s. 33) flere gange for at vælge
en indstilling.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
b Bemærk
• Når billedformatet ændres til 16:9, ændres
billedstørrelsen til [
4,6M] (
) (s. 36).
• Du kan kun vælge billedstørrelse for stillbilleder.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
B 4,0M (
4,0M )
Optager stillbilleder tydeligt.
1,9M (
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
Fortsættes ,
65
PHOTO SETTINGS (Fortsat)
VGA (0,3M) (
)
4,6M
2848 × 1602
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
b Bemærk
• Når billedformatet ændres til 16:9, ændres
billedstørrelsen til [
3,0M] ( 3,0M ) (s. 36).
• Du kan kun vælge billedstørrelse for stillbilleder.
Kapaciteten af "Memory Stick Duo"
(MB) og antallet af billeder, der kan
optages
Når POWER-kontakten er sat på
(Still) (DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E)
6,1M
2848 ×
2136
4,6M
2048 ×
1602
3,1M
2048 ×
1536
VGA
(0,3M)
640 ×
480
64MB
21
53
28
70
40
100
390
980
128MB
42
105
56
135
80
205
780
1970
256MB
76
190
100
250
140
370
512MB
155
390
205
510
1GB
315
800
2GB
4GB
100
250
130
335
512MB
205
510
270
690
1GB
420
1050
550
1400
2GB
860
2150
1100
2850
4GB
1700
4250
2250
5700
Når POWER-kontakten er sat på
(Still) (DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E)
3,0M
2304 ×
1296
1,9M
1600 ×
1200
VGA
(0,3M)
640 ×
480
4,0M
3,0M
64MB
32
81
42
105
65
160
390
980
1400
3550
128MB
64
160
85
215
130
325
780
1970
295
760
2850
7200
256MB
115
295
150
395
235
590
1400
3550
420
1050
600
1550
5900
14500
512MB
235
600
310
800
480
1200
2850
7200
650
1600
860
2150
1200
3150
12000
30000
1GB
480
1200
640
1600
980
2450
5900
14500
1250
3200
1700
4250
2400
6300
23500
59000
2GB
990
2500
1300
3350
2000
5000
12000
30000
4GB
1950
4900
2600
6600
3950
9500
23500
59000
Når POWER-kontakten er sat på
(Film)* (DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E)
66
256MB
4,0M
2304 ×
1728
4,6M
2848 × 1602
3,4M
2136 × 1602
3,4M
2136 × 1602
64MB
28
70
37
93
128MB
56
135
74
185
Når POWER-kontakten er sat på
(Film)* (DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E)
2,3M
2016 × 1134
1,7M
1512 × 1134
1,7M
QUALITY
B FINE (
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
STANDARD (
)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
64MB
56
135
72
175
128MB
110
280
145
355
FILE NO. (Filnummer)
256MB
200
500
260
640
B SERIES
512MB
410
1000
530
1300
1GB
840
2100
1050
2650
2GB
1700
4300
2200
5500
4GB
3400
8500
4400
10500
b Bemærk
• Alle tal er målt ved følgende indstilling:
Øverst: [FINE] vælges til billedkvalitet.
Nederst: [STANDARD] vælges til
billedkvalitet.
• Alle tal er målt ved hjælp af en "Memory Stick
Duo", der er fremstillet af Sony Corporation.
Det antal billeder, der kan optages kan variere
afhængigt af optageforholdene.
• Stillbilledopløsningen opnås med den
enestående pixel-array af Sony's ClearVid
CMOS Sensor- og billedbehandlingssystem (ny
forbedret billedprocessor).
RESET
Tildel filnumre for hver "Memory Stick
Duo".
NIGHTSHOT LIGHT
Brugertilpasning af videokameraet
* Billedstørrelsen er fast afhængigt af
billedformatet af det optagne billede:
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
– [
4,6M] ved billedformat 16:9
– [3,6M] ved billedformat 4:3
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
– [
2,3M] ved billedformat 16:9
– -[1,7M] ved billedformat 4:3
Tildel filnumre i rækkefølge, selv hvis en
"Memory Stick Duo" udskiftes med en
anden.
Se side 63.
STEADYSHOT (DCRDVD506E/DVD508E/
DVD908E)
Se side 64.
GUIDEFRAME
Se side 64.
ZEBRA
Se side 64.
FLASH LEVEL
Se side 65.
REDEYE REDUC
(Rødøjereduktion)
Se side 65.
Fortsættes ,
67
VIEW IMAGES SET
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
CAMERADATA
Film
SP
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Stillbillede
Anvendelse
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
Standardindstillingerne er markeret med B.
DATA CODE
Under afspilning vises oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
B OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
CAMERADATA (nedenfor)
Der vises kameraindstillinger.
DATE/TIME
SP
C SteadyShot fra
D Lysstyrke
E Hvidbalance
F Forstærkning
G Lukkerhastighed
H Værdi for blænderåbning
I Eksponering
z Tip
•
vises for et billede, der er optaget med blitz.
• Datakoden vises på TV-skærmen, hvis du
tilslutter videokameraet til et TV.
• Indikatoren slås til og fra i følgende sekvenser,
når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME] t
[CAMERADATA] t [OFF] (ingen indikation)
• Afhængigt af disc'ens tilstand vises [--:--:--].
2007
DISPLAY
A Dato
B Tid
Du kan vælge det antal af miniaturer, som
vises på VISUAL INDEX-skærmbilledet.
B ZOOM LINK
Skift antallet af miniaturer (6 eller 12) med
zoomgrebet på videokameraet.*
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
68
SOUND/DISP SET
(Punkter til justering af bip og skærmen)
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan betjene zoomknapperne på LCDrammen eller fjernbetjeningen
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
Standardindstillingerne er markeret med B.
VOLUME
Tryk på
(s. 39).
/
for at justere lydstyrken
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien og lukkerlyden.
LCD BRIGHT
Brugertilpasning af videokameraet
BEEP
B ON
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke.
1 Juster lysstyrken med
2 Tryk på
.
/
.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
Fortsættes ,
69
SOUND/DISP SET (Fortsat)
LCD BL LEVEL
(baggrundsbelysning for
LCD-display)
Du kan indstille lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
b Bemærk
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
LCD COLOR
Gør det muligt at justere farven på LCDskærmen med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
70
VF B.LIGHT (Søgerens
lysstyrke)
Gør det muligt at justere søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør søgerskærmen
lysere.
b Bemærk
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
OUTPUT SETTINGS
CLOCK/ LANG
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
Anvendelse
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
Standardindstillingerne er markeret med B.
TV TYPE
Se side 41.
B LCD PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
LCD-skærmen og i søgeren.
V-OUT/PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
tv-skærmen, LCD-skærmen og i søgeren.
CLOCK SET
Se side 22.
AREA SET
Du kan indstille en tidsforskel uden at
standse uret.
Angiv dit lokale område med v/V, når du
anvender videokameraet i udlandet.
Se tidsforskellene på side 99.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil til [ON] for at sætte tiden frem med
1 time.
Brugertilpasning af videokameraet
DISP OUTPUT
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
z Tip
• Videokameraet tilbyder [ENG[SIMP] ]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde
dit sprog blandt indstillingerne.
71
GENERAL SET
(Andre opsætningspunkter)
A.SHUT OFF
(Automatisk slukning)
B 5min
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
Anvendelse
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
Standardindstillingerne er markeret med B.
DEMO MODE
• Når du tilslutter videokameraet til stikkontakten
i væggen, indstilles [A.SHUT OFF] automatisk
til [NEVER].
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening)
Standardindstillingen er [ON], så du kan få
vist demonstrationen i ca. 10 minutter, når
du har indstillet POWER-kontakten til
(Film).
Standardindstillingen er [ON], så du kan
bruge den medfølgende fjernbetjening
(s. 114).
z Tip
z Tip
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på START/STOP eller
PHOTO.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter).
– Når du flytter kontakten til åbning af discdækslet.
– Når du fjerner eller indsætter en "Memory
Stick Duo."
– Når du sætter POWER-kontakten på
(Still).
– Når du trykker på
(HOME)/
(VIEW
IMAGES).
• Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando, der
sendes fra en fjernbetjening til en anden VCR.
CALIBRATION
Se side 105.
72
b Bemærk
Aktivering af funktioner ved hjælp af
MENU
OPTION MENU vises ligesom det pop-upvindue, der vises, når du højreklikker med
musen på en computer.
Der vises forskellige funktioner afhængig
af handlingen.
3 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
Når det ønskede punkt ikke findes på
skærmen
Brug af OPTION MENU
1 Når du bruger videokameraet,
skal du trykke på
skærmen.
OPTION
(OPTION) på
Tryk på en anden fane. Hvis du ikke kan
finde punktet nogen steder, virker
funktionen ikke i den pågældende situation.
b Bemærk
• De faner og punkter, der vises på skærmen,
afhænger af optage-/afspilningsstatus for
videokameraet på det pågældende tidspunkt.
• Visse punkter vises uden en fane.
• OPTION MENU kan ikke bruges under Easy
Handycam-betjening.
Brugertilpasning af videokameraet
(OPTION)
1
3
1
Tap
2 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på en anden fane
for at skifte side.
Fortsættes ,
73
Aktivering af funktioner ved hjælp af OPTION MENU (Fortsat)
Optagelse af punkter i OPTION
MENU
Se side 73 for indstillinger.
Se side 73 for indstillinger.
Punkter
Visning af punkter i OPTION
MENU
*
Side
Punkter
*
Side
fane
fane
FOCUS
-
75
DELETE
a
47
SPOT FOCUS
-
75
DELETE ALL
a
48
TELE MACRO
-
75
EXPOSURE
-
76
SPOT METER
-
76
DIVIDE
a
49
SCENE SELECTION
-
76
ERASE
a
51
WHITE BAL.
-
77
ERASE ALL
a
51
COLOR SLOW SHTR
-
78
MOVE
a
51
SUPER NIGHTSHOT
-
78
fane
-- (En fane afhænger af situationen)
fane
FADER
-
78
D.EFFECT
-
79
PICT.EFFECT
-
79
fane
ADD
a
51
ADD ALL
a
51
PRINT
a
54
SLIDE SHOW
-
40
VOLUME
a
70
DATA CODE
a
68
SLIDE SHOW SET
-
40
REC MODE
a
63
MICREF LEVEL
-
79
ADD
a
50
IMAGE SIZE
a
65
ADD ALL
a
51
QUALITY
a
67
SELF-TIMER
-
79
-- (Ingen fane)
TIMING
-
36
COPIES
-
55
RECORD SOUND
-
36
DATE/TIME
-
55
SIZE
-
55
DVD MENU
-
46
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
74
Funktioner, der er indstillet i OPTION MENU
Punkter, du kun kan indstille i OPTION
MENU, er beskrevet nedenfor.
Anvendelse
(HOME MENU) tside61
(OPTION MENU) tside73
Standardindstillingerne er markeret med B.
FOCUS
(Den vises ikke korrekt, hvis du anvender et
konverteringsobjektiv (medfølger ikke).
– Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel.
– Når du indstiller fokusering manuelt
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for at
rette det mod et motiv, der ikke er midt på
skærmen.
Fokuseringen kan også indstilles manuelt.
Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
Du kan indstille fokuseringen automatisk
ved at trykke på [AUTO] t
i trin 1.
b Bemærk
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at flytte
motorzoomgrebet mod T (telefoto) for at justere
fokuseringen og derefter mod W (vidvinkel) for
at justere zoom til optagelse. Når du vil optage
et motiv, der er tæt på, skal du flytte
zoomknappen mod W (vidvinkel) og derefter
indstille fokus.
• Oplysninger om fokuseringsafstanden (den
afstand fra hvilken der fokuseres på motivet, til
når det er mørkt og svært at indstille fokus)
vises i nogle få sekunder i følgende tilfælde.
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO]t[END] i trin 1 for at
indstille fokuseringen automatisk.
b Bemærk
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], sættes
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
sløre baggrunden, så motivet står mere
klart.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 33) automatisk til
toppen af T (Telephoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand, ned til ca. 45 cm *.
Brugertilpasning af videokameraet
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
3 Tryk på
.
* DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E: cirka
37 cm
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (Wsiden) for at annullere.
Fortsættes ,
75
Funktioner, der er indstillet i OPTION MENU (Fortsat)
b Bemærk
2 Tryk på [END].
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan fokusering
være vanskeligt og tage nogen tid.
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 75),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
[END] i trin 1.
b Bemærk
EXPOSURE
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Indstil [EXPOSURE] når
motivet er for lyst eller for mørkt i forhold
til baggrunden.
• Hvis du indstiller [SPOT METER], sættes
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
SCENE SELECTION
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
SCENE SELECTION.
B AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [SCENE
SELECTION].
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
i trin 1.
TWILIGHT* (
)
Vælg denne for at optage om natten uden
at miste stemningen.
TWILIGHT PORT. (
)
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
Vælg dette for at optage et motiv i
forgrunden om natten.
CANDLE ( )
Vælg denne for at optage om natten uden
at miste stemningen.
SUNRISE&SUNSET* (
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
76
)
Vælg dette for at optage solskin eller
solnedgang i livlige farver.
FIREWORKS* (
)
b Bemærk
• Indstillingen [WHITE BAL. ] fjernes, når du
indstiller [SCENE SELECTION].
Vælg denne for at foretage spektakulære
optagelser af fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
)
WHITE BAL.
(Hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
B AUTO
Denne indstilling giver tydelige billeder af
motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
PORTRAIT (
)
SPOTLIGHT** (
)
Vælg indstilling for at forhindre, at
personers ansigter virker overdrevent
blege, når motiver er stærkt oplyste.
BEACH** (
)
Vælg denne for at få det blå i havet eller en
sø med.
SNOW** (
)
Vælg denne for at optage billeder af hvide
landskaber.
*Videokameraet er indstillet til kun at fokusere
på motiver, der er langt væk.
**Videokameraet er indstillet til ikke at fokusere
på motiver, der er tæt på.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
INDOOR (n)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
Brugertilpasning af videokameraet
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner en
blød baggrund.
Hvidbalancen justeres automatisk.
b Bemærk
• Angiv [WHITE BAL. ] til [AUTO] eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide eller køligt
hvide fluorescerende lamper.
• Mens
blinker hurtigt under indstillingen
[ONE PUSH], skal du fortsætte for at indramme
det hvide motiv, indtil
holder op med at
blinke.
Fortsættes ,
77
Funktioner, der er indstillet i OPTION MENU (Fortsat)
•
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
• Hvis du valgte [ONE PUSH], og hvis
bliver ved med at blinke, efter at du har trykker
på
, skal du indstille [WHITE BAL. ] til
[AUTO].
• Hvis du indstiller [WHITE BAL. ], sættes
[SCENE SELECTION] automatisk til [AUTO].
z Tip
• Hvis du har udskiftet batteriet, mens [AUTO] er
valgt, eller du bringer videokameraet efter
indendørs brug med (eller omvendt), skal du
vælge [AUTO] og rette videokameraet mod et
hvidt motiv i nærheden i ca. 10 sekunder, hvis
du vil have bedre justering af farvebalancen.
• Hvis du ændrer indstillingerne [SCENE
SELECTION] eller bringer videokameraet
udendørs under indstilling af hvidbalance med
[ONE PUSH], skal du gentage handlingen
[ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du sætter [COLOR SLOW SHTR] til
[ON]), kan du optage et billede lysere i
farver selv i mørke.
vises på skærmen.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW SHTR].
b Bemærk
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 75),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
Angiv [SUPER NIGHTSHOT] til [OFF]
for at vende tilbage til normal indstilling.
b Bemærk
• Undlad at bruge SUPER NIGHTSHOT i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 112).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 75),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse mellem sekvenser.
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under
indtoning) eller i [REC] (under udtoning),
og tryk derefter på
.
2 Tryk på START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere
fading, før handlingen udføres.
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
STBY
Udtoning
WHITE FADER
SUPER NIGHTSHOT
Billedet vil blive optaget med maksimalt 16
gange følsomheden ved NightShotoptagelse, hvis du indstiller [SUPER
NIGHTSHOT] til [ON], mens
NIGHTSHOT-kontakten (s. 35) også er
indstillet til ON.
vises på skærmen.
78
BLACK FADER
REC
Indtoning
D.EFFECT (Digital effekt)
Når [OLD MOVIE] vælges, vises
på
skærmen, og du kan optage dine film med
en atmosfære som på en gammel film.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
PICT.EFFECT
(Billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
SELF-TIMER
Selvudløseren starter optagelse af et
stillbillede efter ca. 10 sekunder.
Tryk på PHOTO for at optage stillbilleder,
når [SELF-TIMER] er indstillet til [ON] og
vises.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
z Tip
• Du kan også betjene det ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (s. 114).
B OFF
Anvender ikke indstillingen
[PICT.EFFECT].
SEPIA
Billederne vises i brunlige toner (sepia).
B&W
PASTEL
Billederne vises som en lys pasteltegning.
MICREF LEVEL
Du kan vælge mikrofonens lydniveau til
optagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage spændende
og kraftfulde lyde i en koncertsal eller
lignende.
Brugertilpasning af videokameraet
Billederne vises i sort-hvid.
B NORMAL
Optager forskellige surround sounds og
konverterer dem til det bestemte niveau.
LOW (
)
Optager surround sound naturligt. Denne
indstilling bør ikke bruges til optagelse af
samtaler.
79
Brug af en computer
Hvad kan du gøre med en Windows computer
Når du installerer "Picture Motion
Browser" på en Windows-computer fra den
medfølgende CD-ROM, kan du få glæde af
følgende funktioner.
x Kopiering af en disc
t Video Disc Copier
Du kan kopiere alle billederne på en disc,
der er taget med videokameraet.
z Tip
• Se side 84, når du bruger en Macintosh
computer.
Om "Introduktion"
"Introduktion" er en brugervejledning, som
du kan se på din computer.
Denne beskriver grundlæggende betjening,
fra den første tilslutning til videokamera og
computer og angivelse af indstillinger, til
generel betjening, den første gang du bruger
softwaren, "Picture Motion Browser", der
findes på CD-ROM (medfølger).
Se "Installation af "Introduktion"" (s.82),
start "Introduktion", og følg derefter
instruktionerne.
Om hjælpefunktionen i
softwaren
Hovedfunktioner
x Import af film, der er optaget med
videokameraet
x Visning af film, der er importeret
til en computer
Du kan administrere film og stillbilleder
ved hjælp af dato og klokkeslæt for
optagelsen og vælge film eller stillbilleder,
du ønsker at få vist som miniaturebilleder.
Disse miniaturebilleder kan forstørres og
blive vist i et diasshow.
x Redigering af billeder, der er
importeret til en computer
x Oprettelse af en original DVD
Du kan oprette en original DVD fra
billeddata, der er importeret fra dit
videokamera.
80
Vejledningen Hjælp forklarer alle
funktionerne i softwaren. Se vejledningen
Hjælp angående yderligere funktioner efter
en grundig gennemlæsning af
"Introduktion".
Klik på
-mærket på skærmen for at få
vist hjælpevejledningen.
Systemkrav
Når der bruges "Picture Motion
Browser"
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional eller Windows
XP Media Center Edition
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem eller i et multi-boot miljø
kan ikke garanteres.
CPU:Intel Pentium III 1 GHz 200 MHz eller
hurtigere
Program: DirectX 9.0c eller senere. (Dette
produkt er baseret på DirectX-teknologi.
Og det er nødvendigt, at DirectX er
installeret.)
Lydsystem: Direct Sound-kompatibelt
lydkort
Hukommelse:256 MB eller derover
Harddisk:
Disc-volumen til installation: Ca. 600 MB
(5 GB eller mere kan være nødvendigt ved
oprettelse af DVD-videoer.)
Skærm: DirectX 7 eller nyere kompatibelt
videokort, minimum 1.024 × 768, mange
farver (16 bit farve)
Andet: USB-port (denne skal være der som
standard), Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) anbefales, brænder, der kan
brænde DVD'er (CD-ROM-drev er
nødvendigt til softwareinstallation)
• Hvis du bruger en bærbar computer, skal du
tilslutte den til lysnetadapteren som strømkilde.
I modsat fald vil softwaren ikke fungere korrekt
på grund af strømsparefunktionen i PC'en.
z Tip
• Hvis din computer er forsynet med en Memory
Stick-slot, skal du sætte den "Memory Stick
Duo", hvor de optagne stillbilleder ligger, i
Memory Stick Duo-adapteren (medfølger ikke)
og derefter sætte den i Memory Stick-slotten i
din computer for at kopiere stillbilleder til
computeren.
• Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo", og
din computer ikke er kompatibel med den, skal
du tilslutte videokameraet med USB-kablet i
stedet for at bruge Memory Stick-slotten i
computeren.
Ved afspilning af stillbilleder, der er
optaget på en "Memory Stick Duo" på
en computer
Brug af en computer
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional eller Windows
XP Media Center Edition
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem kan ikke garanteres.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller hurtigere
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard)
b Bemærk!
• Selv i et computermiljø, hvor funktionen
garanteres, kan der gå enkeltbilleder tabt i film,
hvorved afspilningen bliver ujævn. Imidlertid
vil importerede billeder og billeder på disc'e, der
efterfølgende oprettes, ikke blive påvirket.
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift selv på
computere, der opfylder ovenstående
systemkrav.
• Picture Motion Browser understøtter ikke
gengivelse af 5,1-kanals surround sound. Lyden
gengives som 2-kanals lyd.
• Nogle computere understøtter ikke 8 cm disc'e
(f.eks. DVD+R DL (tolags)).
81
Installation af "Introduktion" og software
Du skal installere "Introduktion" og
softwaren på din Windows computer , før
du tilslutter videokameraet til
computeren. Installationen er kun
påkrævet første gang.
Det indhold, der skal installeres, og
procedurerne kan være forskellige
afhængigt af dit operativsystem.
4 Klik på [FirstStepGuide].
5 Vælg det ønskede sprog og
modelnavn for dit videokamera i
rullelisten.
z Tip
• Se side 84, når du bruger en Macintosh
computer.
Installation af "Introduktion"
1 Kontroller, at videokameraet ikke
er sluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
6 Klik på [FirstStepGuide(HTML)].
Installationen begynder.
Når [Save is complete] vises, klikker du
på [OK] for at afslutte installationen.
b Bemærk
• Log på som administrator.
• Luk alle åbne programmer på computeren,
før softwaren installeres.
3 Læg den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Installationsskærmbilledet vises.
Installation af "Introduktion" i PDF
I trin 6 klikker du på
[FirstStepGuide(PDF)].
Installation af softwaren "Adobe
Reader" til visning af PDF-filen
I trin 6 klikker du på [Adobe(R)
Reader(R)].
Installation af softwaren
1 Udfør trin 1-3 i "Installation af
"Introduktion"" (s.82).
Hvis skærmbilledet ikke vises
1 Klik på [Start], og klik derefter på [My
Computer]. (For Windows 2000,
dobbeltklik på [My Computer].)
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (disc-drev).*
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere
afhængigt af computeren.
82
2 Klik på [Install].
3 Vælg sproget til det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
4 Vælg dit område og land/område,
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (kun Windows 2000)
og klik derefter på [Next].
Nødvendig software til at oprette en DVD
Softwaren opsættes til dit valgte land/
område.
x Microsoft DirectX 9.0c
5 Læs [License Agreement], vælg [I
accept the terms of the license
agreement], hvis du accepterer,
og klik derefter på [Next].
Nødvendig software til at håndtere film
Genstart computeren, hvis det er
nødvendigt for at afslutte installationen.
Genvejsikonerne, f.eks. [ ] (Picture
Motion Browser), vises på skrivebordet.
6 Tilslut videokameraet til din
computer ved hjælp af et USBkabel, og klik derefter på [Next] på
skærmbilledet til bekræftelse af
tilslutningen.
8 Fjern CD-ROM'en fra
computerens diskdrev.
Se "Introduktion" angående fjernelse af USBkablet.
b Bemærk
Selv om du på skærmen bliver anmodet om at
genstarte din computer, behøver du ikke at
genstarte på dette tidspunkt. Genstart din
computer, når installationen er afsluttet.
7 Følg vejledningen på skærmen
for at installere softwaren.
Afhængigt af computeren kan du have
behov for at installere tredjeparts
software (vist nedenfor). Hvis
installationsskærmbilledet vises, skal du
følge instruktionerne for at installere
den nødvendige software.
Når du har installeret
softwaren, oprettes et
genvejsikon til kundens
registreringswebsted på
skrivebordet.
• Når du først har registreret på
webstedet, kan du få sikker og nyttig
support.
http://www.sony.net/registration/di/
Brug af en computer
z Tip
• Besøg følgende URL for at få
oplysninger om Picture Motion
Browser:
http://www.sony.net/support-disoft/
x Sonic UDF Reader
Nødvendig software til at genkende en
DVD-RW (VR-tilstand)
83
Visning af
"Introduktion"
Brug af en Macintosh
computer
z Tip
Du kan kopiere stillbilleder fra "Memory
Stick Duo" til Macintosh.
Installer "Introduktion" fra den
medfølgende CD-ROM
• Se side 84, når du bruger en Macintosh
computer.
Hvis du vil have vist "Introduktion" på
computeren, anbefales Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 eller nyere.
Dobbeltklik på genvejen til "Introduktion"
på skrivebordet.
z Tip
• Du kan også starte dette program ved at vælge
[Start] t [Programs] ([All Programs] for
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[First Step Guide] t mappen med modelnavnet
på dit videokamera t HTML version af "First
Step Guide."
• Hvis du vil have vist "Introduktion" i HTMLformat uden installation, skal du kopiere den
ønskede sprogmappe fra mappen
[FirstStepGuide] på CD-ROM'en og derefter
dobbeltklikke på [Index.html].
• Se PDF versionen af "Introduktion" i følgende
tilfælde:
– Når du vil udskrive ønskede emner i
"Introduktion"
– Når "Introduktion" ikke vises korrekt på
grund af browserindstillingen, selv i et
anbefalet miljø.
– Når HTML-versionen af "Introduktion" ikke
kan installeres.
b Bemærk
• Den medfølgende software "Picture Motion
Browser" fungerer ikke på Mac OS-computere.
• Se i "Introduktion" angående oplysninger om
tilslutning af videokameraet til computeren og
kopiering af stillbilleder.
Systemkrav
Kopiering af stillbilleder fra en
"Memory Stick Duo"
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard)
Om "Introduktion"
"Introduktion" er en brugervejledning, som
du kan se på din computer.
Denne beskriver de grundlæggende
funktioner fra den første sammenkobling af
videokameraet og computeren og angivelse
af indstillinger.
Se "Installation af "Introduktion"", start
"Introduktion", og følg derefter
instruktionerne.
Installation af "Introduktion"
Kopier "FirstStepGuide(PDF)" på det
ønskede sprog i mappen [FirstStepGuide]
til computeren.
Visning af "Introduktion"
Dobbeltklik på "[FirstStepGuide(PDF)]".
Hvis der ikke er installeret software til
visning af PDF på din computer, kan du
hente Adobe Reader fra følgende websted:
http://www.adobe.com/
84
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/Easy Handycambetjening/Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 85
• Batterier/strømkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
• LCD-skærm/søger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
• Disc'e"Memory Stick Duo" . . . . . . . . . . . . . 87
• Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
• Afspilning på videokameraet . . . . . . . . . . . . 90
• Afspilning af en disc på andre enheder . . . . . 91
• Redigering af film på disc'en . . . . . . . . . . . . 91
• Kopiering/redigering/tilslutning til andre
enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
• Tilslutning til en computer . . . . . . . . . . . . . . 92
• Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Generel betjening/Easy
Handycam-betjening/
Fjernbetjening
Der er ingen strøm.
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Det tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage,
efter at der er tændt for det. Dette er ikke en
fejl.
• Tag AC-adapteren ud af vægkontakten eller
fjern batteriet. Tilslut igen efter ca. 1 minut.
Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du
trykke på RESET-knappen (s. 113) med en
spids genstand. Hvis du trykker på knappen
RESET, nulstilles alle indstillinger inkl.
klokkeslæt.
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Under Easy Handycam-betjening er
følgende knapper/funktioner ikke
tilgængelige.
– Knappen BACK LIGHT (s.35)
– Afspilningszoom (s.40)
– Tænde og slukke for LCDbaggrundsbelysningen (trykke på knappen
DISP BATT/INFO og holde den nede i
nogle få sekunder) (s.24)
Knappen
(OPTION) vises ikke.
• OPTION MENU kan ikke bruges under
Easy Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret.
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardværdierne under Easy
Handycam-betjening.
• Følgende menupunkter er fastlåst under Easy
Handycam-betjeningen).
– Filmoptagetilstand: [SP]
–[
QUALITY] for stillbilleder: [FINE]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– Optageformat for DVD-RW: [VIDEO]
• De følgende menupunkter vender tilbage til
deres standardindstillinger, hvis POWERkontakten sættes til OFF (CHG) i mere end
12 timer:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL. ]
– [MICREF LEVEL]
Fortsættes ,
Fejlfinding
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 19).
• Forbind netledningen fra lysnetadapteren til
stikkontakten i væggen(s. 19).
Knapperne fungerer ikke.
85
Fejlfinding (Fortsat)
Selv hvis du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
• Følgende menuindstillinger forbliver
uændrede, selv om de blev indstillet under
Easy Handycam-betjening.
– [FILE NO. ]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLAY]
– [BEEP]
– [SUB-T DATE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [DEMO MODE]
–[
LANGUAGE SET]
Videokameraet vibrerer.
• Der kan forekomme vibrationer afhængigt af
disc’ens tilstand. Dette er ikke en fejl.
Der kan mærkes vibrationer, eller der
høres en svag lyd under betjeningen.
• Dette er ikke en fejl.
Der høres en motorlyd i
videokameraet, når disc-dækslet er
lukket uden disc.
• Videokameraet forsøget at genkende
disc’en. Dette er ikke en fejl.
Videokameraet bliver varmt.
• Det skyldes, at videokameraet har været
tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl. Sluk for
videokameraet, og lad det stå et køligt sted.
86
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke.
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 72).
• Sæt et batteri i batteriholderen, så polerne +/
– vender korrekt i forhold til mærkerne +/–
(s. 114).
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke
lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
En anden DVD-enhed virker ikke, når
du bruger den medfølgende
fjernbetjening.
• Vælg en anden kommandotilstand end DVD
2 til DVD-enheden, eller tildæk DVDenhedens sensor med sort papir.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Videokameraet slukkes automatisk, når du
ikke har betjent det i ca. fem minutter
(A.SHUT OFF). Ret indstillingen af
[A.SHUT OFF] (s. 72), eller tænd for
strømmen igen, eller brug lysnetadapteren.
• Oplad batteriet (s. 19).
Indikatoren CHG (opladning) lyser
ikke, når batteriet oplades.
• Drej POWER-kontakten til OFF (CHG)
(s. 19).
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 19).
• Sæt netledningen ordentlig i stikkontakten i
væggen.
• Batteriet er ladet op (s. 19).
Indikatoren CHG (opladning) blinker,
når batteriet oplades.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 19).
Hvis problemet fortsætter, skal du tage ACadapteren ud af vægkontakten og kontakte
en Sony-forhandler. Batteriet kan være
beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 19).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt
afhængigt af de forhold, som videokameraet
anvendes under.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
LCD-skærm/søger
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (s. 24).
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
• Nogle funktioner kan ikke anvendes
samtidig (s. 93).
Billedet i søgeren er ikke klart.
• Flyt søgerens justeringsmekanisme, indtil
billedet er tydeligt (s. 24).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Der vises ikke noget
billede i søgeren, når LCD-panelet er åbent
(s. 24).
Disc'e/"Memory Stick Duo"
Disc'en kan ikke fjernes.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller ACadapter) er tilsluttet korrekt (s. 19).
• Disc'en er beskadiget, eller der er
fingeraftryk på den osv. I så fald kan det tage
op til 10 minutter at fjerne disc'en.
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Afslutningen afbrydes ved at slukke
videokameraet. Tænd for videokameraet og
fjerne disc'en, når afslutningen er fuldført
(s. 45).
Fejlfinding
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 19).
Menupunkterne er nedtonede.
Billeder kan ikke slettes.
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmen på én gang, er 100.
• Billeder kan ikke slettes afhængigt af
disc'ens type og optageformat (s. 12, 47).
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
• Juster berøringspanelet ([CALIBRATION])
(s. 105).
Fortsættes ,
87
Fejlfinding (Fortsat)
Indikatoren for resterende
disckapacitet vises ikke.
• Indstil det på [
REMAINING] til [ON],
så det altid viser indikatoren for resterende
disc-plads (s. 64).
Indikatorerne for disctypen og
optageformatet på LCD-skærmen er
nedtonet.
• Disc'en kan være blevet oprettet på en anden
enhed end videokameraet. Du kan afspille
disc'en på videokameraet, men du kan ikke
optage flere scener.
Du kan ikke anvende funktioner med
"Memory Stick Duo".
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo", der
er formateret på en computer, kan du
formatere den ved hjælp af videokameraet
(s. 59).
Du kan ikke slette eller formatere
"(Memory Stick Duo)".
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmen på én gang, er 100.
• Du kan ikke slette stillbilleder, som er
skrivebeskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet er forkert eller blinker
• Filen kan være beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af
videokameraet. Brug det understøttede
filformat (s. 101).
88
Optagelse
Se også "Disc'e/"Memory Stick Duo""
(s. 87).
Ved tryk på START/STOP optages
der ikke billeder på disc'en.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 32).
• Videokameraet optager den sekvens, du
netop har optaget på disc'en.
• Der er ikke mere plads på disc’en. Brug en
ny disc, eller formatér disc’en (kun DVDRW/DVD+RW, s. 58) Eller slet
unødvendige billeder (s. 47).
• Når du bruger en af følgende disc'e efter
afslutning af den, skal du gøre den klar til
optagelse af flere sekvenser (s.59). Eller
brug en ny disc.
– DVD-RW (VIDEO-tilstand)
– DVD+RW
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Der er kondensvand på disc'en. Sluk for
videokameraet, og lad det stå et køligt sted i
ca. 1 time (s. 105).
Du kan ikke ændre et stillbillede.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 32).
• Der er ikke mere plads på "Memory Stick
Duo". Brug en ny "Memory Stick Duo", eller
formatér "Memory Stick Duo" (s. 59). Eller
slet unødvendige billeder (s. 48).
• Du kan ikke ændre et stillbillede med:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
• Du kan ikke optage et stillbillede på en disc i
videokameraet.
ACCESS-indikatoren lyser, selvom
du har stoppet optagelsen.
• Videokameraet optager den sekvens, du
netop har optaget på disc'en.
Optagevinklen ser anderledes ud.
• Optagevinklen kan se anderledes ud
afhængigt af videokameraets tilstand. Dette
er ikke en fejl.
Blitzen fungerer ikke.
Den faktiske optagetid for filmen er
mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for en disc.
• Afhængigt af et motiv, f.eks. et motiv i
hurtig bevægelse, kan den tilgængelige
optagetid bliver afkortet (s. 11).
Optagelsen stopper.
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Der er kondensvand på disc'en. Sluk for
videokameraet, og lad det stå et køligt sted i
ca. 1 time (s. 105).
• Der kan forekomme en tidsforskel mellem
det sted, hvor du trykkede på START/STOP,
og det sted, hvor optagelsen starter/stopper.
Dette er ikke en fejl.
Filmformatet (16:9/4:3) kan ikke
ændres.
• Du kan ikke ændre filmformatet, hvis disc'en
er en DVD+RW.
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 75).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus manuelt
(s. 75).
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 64).
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
Fejlfinding
• Du kan ikke optage med blitzen:
– Optagelse af stillbilleder under optagelse
af en film
– Forsatslinsen (medfølger ikke). monteret
• Selv om automatisk blitz eller
(Automatisk reduktion af røde øjne) er valgt,
kan du ikke bruge blitzen sammen med:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] i [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] i [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Der er forskel på det sted, hvor du
trykkede på START/STOP, og det
sted, hvor den optagne film starter/
stopper.
• Funktionen BACK LIGHT kan ikke bruges
under Easy Handycam-betjening.
Motiver, der passerer meget hurtigt
forbi rammen, ser mærkelige ud.
• Dette fænomen kaldes brændplanet. Dette er
ikke en fejl. På grund af den måde, som
billedenheden (CMOS-sensor) udsender
billedsignaler på, kan det motiv, der passerer
hurtigt forbi rammen se mærkeligt ud
afhængigt af optageforholdene.
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når du optager med [SUPER
NIGHTSHOT] eller [COLOR SLOW
SHTR]. Dette er ikke en fejl.
Fortsættes ,
89
Fejlfinding (Fortsat)
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Sæt NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(s. 35).
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Sæt NIGHTSHOT-kontakten på OFF
(s. 35).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 24).
Afspilning på videokameraet
Du kan ikke afspille en disc.
• Drej videokameraets POWER-kontakt for at
tænde det, og tryk på
(VIEW IMAGES).
• Tryk på [HOME MENU], tryk på
(VIEW IMAGES), og tryk derefter på
[VISUAL INDEX].
• Kontrollér disc’ens kompatibilitet (s. 11)
• Indsæt en disc med optagesiden vendt mod
videokameraet (s.25).
• Disc’en, der er optaget, formateret eller
afsluttet på andre enheder, kan muligvis ikke
afspilles på videokameraet.
Afspilningsbilledet er forvrænget.
Der vises vandrette striber på
billedet.
• Aftør disc'en med en blød klud (s. 101).
• Dette sker, når du optager billeder under en
fluorescerende lampe, en natriumlampe eller
en kviksølvlampe. Dette er ikke en fejl.
Stillbilleder, der er lagret på en
"Memory Stick Duo" kan ikke
afspilles.
Der vises sorte bjælker, når der
optages en tv-skærm eller
computerskærm.
• Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 64)
(DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E).
[SUPER NIGHTSHOT] kan ikke
betjenes.
• Sæt NIGHTSHOT-kontakten på ON.
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW SHTR] virker muligvis
ikke korrekt i totalt mørke. Brug Super
NightShot eller [SUPER NIGHTSHOT].
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
• Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL], når:
– LCD-skærmen lukket på videokameraet
med LCD-skærmen vendende udad.
– Der kommer ikke strøm fra
lysnetadapteren.
90
• Stillbilleder kan ikke afspilles, når du har
redigeret filer eller mapper eller har redigeret
dataene på en computer. (I så fald blinker
filnavnet). Dette er ikke en fejlfunktion
(s. 102).
• Stillbilleder, som er optaget på andre
enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette er
ikke en fejlfunktion (s. 102).
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Indlæsning af dataene er muligvis mislykket.
Det angives muligvis korrekt, når du slukker
for strømmen og derefter tænder for den igen
eller fjerner og indsætter "Memory Stick
Duo" nogle gange.
• Dette kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget på andre enheder, redigeret på en
computer osv.
Der er ingen eller kun svag lyd ved
afspilning af en disc.
• Skru op for lyden (s. 39).
• Der afspilles ikke nogen lyd, når LCDskærmen er lukket. Åbn LCD-skærmen.
• Når du optager lyd med[MICREF LEVEL]
(s. 79) indstillet til [LOW], kan den optagne
lyd være svær at høre.
• Når det drejer sig om [SMTH SLW REC],
kan du ikke optage lyde under optagelse (ca.
3 sekunder).
Afspilning af en disc på andre
enheder
Du kan ikke afspille en disc, eller en
disc kan ikke genkendes.
• Aftør disc'en med en blød klud (s. 101).
• Afslut disc'en (s. 43).
• En disc, der er optaget i VR-tilstand, kan
ikke afspilles på en enhed, der ikke
understøtter VR-tilstand. Kontroller
kompatibiliteten i brugervejledningen til
afspilningsenheden.
• Aftør disc'en med en blød klud (s. 101).
"
" angives på et billede i DVDmenuen.
• Indlæsning af dataene er muligvis mislykket,
når disc'en er afsluttet. For følgende disc'e
kan du gøre disc'en klar til flere optagelser
(s. 59) og derefter genoprette DVD-menuen
ved at afslutte disc'en igen (s. 47). Menuen
DVD vises muligvis ikke korrekt.
– DVD-RW (VIDEO-tilstand)
– DVD+RW
Afspilningen fryser et øjeblik mellem
sekvenserne.
Afspilningen skifter ikke til den
foregående sekvens, når du trykker
på ..
• Hvis afspilningen krydser 2 titler, der er
blevet oprettet automatisk af videokameraet,
når trykker på ., skifter afspilningen
muligvis ikke til den foregående sekvens.
Vælg den ønskede sekvens fra
menuskærmbilledet. Se brugervejledningen
til afspilningsenheden, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Redigering af film på disc'en
Det er ikke muligt at redigere.
• Disc'en er muligvis ikke konfigureret til
redigering af data.
• Der er ikke optaget nogen billeder på disc'en.
• Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
• Du kan ikke redigere et billede, der er
beskyttet på en anden enhed.
• Du kan ikke kopiere eller flytte billeder
mellem en disc og en "Memory Stick Duo".
Sekvenser kan ikke tilføjes i
afspilningslisten.
Fejlfinding
Afspilningsbilledet er forvrænget.
• Når det drejer sig om en DVD+R DL, kan
billeder fryse et øjeblik, når der skiftes
optagelag. Dette er ikke en fejl.
• Disc'en er fuld, eller der er tilføjet mere end
999 sekvenser. Slet unødvendige sekvenser
(s. 51).
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
En film kan ikke opdeles.
• En film, der er for kort, kan ikke deles.
• En film, der er beskyttet på en anden enhed,
kan ikke deles.
• Billedet kan fryse et øjeblik mellem
sekvenser, afhængigt af den enhed, du
bruger. Dette er ikke en fejl.
Fortsættes ,
91
Fejlfinding (Fortsat)
En scene kan ikke slettes.
• Disc'en er muligvis ikke konfigureret til
sletning af data (s. 12).
• Du kan ikke slette film under Easy
Handycam-betjening.
• En sekvens, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke deles.
Kopiering/redigering/tilslutning
til andre enheder
Du kan ikke høre lyden.
• Når du bruger et S VIDEO-stik, skal du
kontrollere, at A/V-tilslutningskablets røde
og hvide stik også er tilsluttet (s. 41).
Det er ikke muligt at kopiere billeder
fra en disc til en "Memory Stick
Duo".
Billedformatet for det afspillede er
ikke korrekt, når videokameraet
tilsluttes til TV'et.
• Du kan ikke kopiere en film fra en disc til en
"Memory Stick Duo" som et stillbillede
under afspilning på videokameraet.
• Indstil [TV TYPE] afhængigt af dit TV
(s. 41).
Du kan ikke kopiere korrekt.
Det er ikke muligt at afslutte.
• Batteriet løber tør for strøm under afslutning.
Brug af lysnetadapteren:
• Disc'en er allerede blevet afsluttet. Når det
drejer sig om følgende disc'e, skal du følge
den nødvendige procedure til optagelse af
yderligere materiale (s. 59):
– DVD-RW (VIDEO-tilstand)
– DVD+RW
Det er ikke muligt at [UNFINALIZE].
• [UNFINALIZE] er ikke tilgængelig for
følgende typer disc'e:
– DVD-RW (VR-tilstand)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Du kan ikke redigere eller optage
yderligere materiale på en disc ved
hjælp af andre enheder.
• Du kan muligvis ikke redigere en disc, der er
optaget med videokameraet, ved hjælp af
andre enheder.
92
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Kontroller, at A/V-tilslutningskablet
er tilsluttet til det rigtige stik, dvs.
indgangsstikket på en anden enhed ved
kopiering af billedet fra videokameraet til en
anden enhed (s. 53).
Tilslutning til en computer
Ved brug af filmene på en disc kan
en computer ikke genkende
videokameraet.
• Installer Picture Motion Browser (s. 82).
• Du skal frakoble alle andre USB-enheder
end tastaturet, musen og videokameraet fra
computeren.
• Tag kablet ud af computeren og
videokameraet, genstart computeren, og
tilslut kablet igen.
Den medfølgende software, Picture
Motion Browser, kan ikke anvendes
på Macintosh-computeren.
• Du kan ikke anvende [Picture Motion
Browser] på en [Macintosh].
Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig
• Den følgende liste viser eksempler på
kombinationer af funktioner og
menupunkter, der ikke kan anvendes
samtidig.
Kan ikke anvendes
BACK LIGHT
På grund af følgende
indstillinger
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
WIDE SELECT
[OLD MOVIE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR],
[OLD MOVIE],
[TELE MACRO],
[FADER]
[SCENE SELECTION]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL. ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] i
[WHITE BAL. ]
[SMTH SLW REC]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[FADER]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
På grund af følgende
indstillinger
[D.EFFECT]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SUPER NIGHTSHOT],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[SMTH SLW REC]
[STEADYSHOT] [SMTH SLW REC]*
* DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
Fejlfinding
[SPOT FOCUS]
Kan ikke anvendes
93
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i søgeren.
Nogle symptomer kan du selv ordne. Hvis
problemet forsætter, selvom du har forsøgt at
ordne problemet nogle gange, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:04:00
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv
kan afhjælpe. Kontakt din Sonyforhandler eller det lokale, autoriserede
Sony-servicecenter. Oplys den
femcifrede kode, som begynder med
"E".
101-0001 (Advarselsindikator for
filer)
Blinker langsomt
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses.
(Advarselsindikator for disc'e)
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
C:04:ss
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri. Anvend et "InfoLITHIUM"batteri (s.103).
• Tilslut lysnetadapterens jævnstrømsstik
korrekt til DC IN-stikket på dit
videokamera (s.19).
C:13:ss
• Disc’en er fejlbehæftet. Brug en
kompatibel disc til dit videokamera
(s.11).
• Disc'en er snavset eller ridset. Rengør
disc'en med den medfølgende
rengøringsklud (s.101).
C:32:ss
• Der er opstået symptomer, der ikke
beskrives ovenfor. Fjern disc'en, og
indsæt den igen. Betjen derefter
videokameraet.
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
betjen videokameraet.
• Tænd videokameraet igen.
94
Blinker langsomt
• Der er ikke sat en disc i.*
• Der resterer mindre end 5 minutter til
optagelse af film.
• Der er sat en disc i, der ikke kan læses
eller skrives til, som f.eks. en enkeltsidet
disc, der blev isat omvendt.
Blinker hurtigt
• Der er sat en ukendt disc i.*
• En afsluttet DVD-RW (VIDEO mode)/
DVD+RW er sat i videokameraet under
optagestandby.
• Der er optaget på hele disc’en.*
• Der er sat en disc, som er optaget i at
andet TV-farvesystem end det, der
anvendes i dit videokamera, mens du har
valgt
(Film).*
Z (Du skal fjerne disc'en)*
Blinker hurtigt
• Der er sat en ukendt disc i.
• Der er optaget på hele disc’en.
• Der er muligvis opstået en fejl på et discdrev i videokameraet.
• Der er sat en afsluttet disc i.
E (advarsel om lavt batteriniveau)
Blinker langsomt
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• Afhængigt af de driftsmiljømæssige
forhold eller batteriets tilstand kan E
blinke, selvom der er ca. 20 minutter
resterende batteritid.
- (Advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo" er låst (s. 102).
• Adgang til "Memory Stick Duo" var
begrænset på en anden enhed.
(Advarselsindikator for blitzen)
(Advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
• Temperaturen i videokameraet stiger.
Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
Blinker hurtigt*
• Temperaturen i videokameraet er
meget høj. Sluk for videokameraet, og
lad det stå et køligt sted.
(Advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
• Der er ikke indsat en "Memory Stick
Duo" (s. 26).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• "Memory Stick Duo" er ikke formateret
korrekt (s. 59, 101).
(Advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er indsat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" (s. 101).
(Advarselsindikator for
kamerarystelse)
• Lysmængden er utilstrækkelig, så der
opstår let kamerarystelser. Brug
blitzen.
• Videokameraet er ustabilt, så der opstår
let kamerarystelser. Hold
videokameraet stabilt med begge
hænder og optag billedet. Men bemærk
imidlertid, at advarselsindikatoren for
kamerarystelse ikke forsvinder.
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 69).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Fejlfinding
(Advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
Blinker hurtigt
• Der er noget i vejen med blitzen.
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Disc
ZRecording on disc disabled.
• Der er fejl på disc'en, og den kan ikke
bruges.
Fortsættes ,
95
Advarselsindikatorer og meddelelser (Fortsat)
Playback prohibited.
• Du forsøger at afspille en inkompatibel
disc i videokameraet.
• Du forsøger at afspille et billede, der er
optaget med copyrightbeskyttelsessignal.
Z Need to unfinalize disc.
• Hvis du vil optage på den afsluttede
DVD-RW (VIDEO-tilstand), skal du
ophæve afslutningen (s. 59).
Disc error. Remove disc.
• Dit videokamera kan ikke genkende
disc’en, fordi disc'en er inkompatibel
eller er ridset.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Disc’en er optaget med en formatkode,
der er forskellig fra formatkoden for dit
videokamera. Formatering af disc’en
kan muligvis sætte dig i stand til at
bruge disc’en i videokameraet (kun
DVD-RW/DVD+RW) (s.58).
x "Memory Stick Duo"
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
• Du skal formatere "Memory Stick Duo"
(s. 59) eller slette dem med computeren.
x PictBridge-kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
Cannot print. Check the printer.
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
x Andet
No further selection is possible.
• Du kan kun vælge op til 100 billeder
ved:
– sletning af billeder
– redigering af afspilningslisten
– udskrivning af stillbilleder
Data protected.
Reinsert the Memory Stick.
• Indsæt "Memory Stick Duo" igen et par
gange. Hvis indikatoren stadig blinker,
kan "Memory Stick Duo" være
beskadiget. Prøv igen med en anden
"Memory Stick Duo".
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontroller formateringen, og formater
derefter"Memory Stick Duo" i
videokameraet, hvis det er nødvendigt
(s. 59, 101).
96
• Disc'en er blevet beskyttet på en anden
enhed.
Cannot divide.
• Du kan ikke opdele en film, der er
meget kort.
Recovering data
vibration.
Avoid any
• Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen
ikke blev udført korrekt.
Cannot recover data on disc.
• Skrivning af data til disc'en
mislykkedes. Det blev forsøgt at
genskabe dataene, men det lykkedes
ikke.
Please wait.
• Dette vises, hvis fjernelse af disc'en
tager tid. Tænd videokameraet i ca. 10
minutter, og undgå vibration.
Fejlfinding
97
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
System
Du kan anvende videokameraet i alle lande/
områder med den lysnetadapter, der fulgte
med det, inden for 100-240 V (vekselstrøm)
og 50/60 Hz.
TV-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret på
et PAL-system med et AUDIO/VIDEOindgangsstik.
PAL
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
NTSC
SECAM
98
Bruges i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador,
Filippinerne, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela, osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Angiv
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t
[AREA SET] og [SUMMERTIME] i HOME MENU (s. 22).
Tidsforskelle
Områdeindstilling
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’ s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Yderligere oplysninger
Forskelle i
tidszoner
99
Vedligeholdelse og forholdsregler
Om disc'en
symbol
Se side 11 for oplysninger om disc'e,
du kan bruge i videokameraet.
Bemærkninger om brug
• Hold i kanten af disc’en, mens du
understøtter midterhullet let. Undgå at
røre optagesiden (den modsatte side af
etiketten, når du bruger en enkeltsidet
disc).
• Inden du optager, skal du fjerne støv og
fingeraftryk fra disc'en med en blød
rengøringsklud. Ellers risikerer du, at du i
nogle situationer ikke kan optage eller
afspille normalt med disc'en.
• Når du sætter disc'en i videokameraet,
skal du trykke på den, så den klikker på
plads. Når meddelelsen [C:13:ss] vises
på LCD-skærmen, skal du åbne discdækslet og fastgøre disc'en igen.
• Sæt ikke klæbende materiale, som f.eks.
en mærkat på disc'ens overflade. Hvis du
gør det, kan disc’en komme i ubalance og
derved forårsage fejl på disc’en eller
videokameraet.
Brug af dobbelt-sidede disc'e
Dobbeltsidede disc'e gør det muligt at
optage på begge sider af en disc.
x Optagelse på A-siden
Anbring disc'en i videokameraet med siden
med symbolet
i midten vendende udad,
indtil den klikker.
100
Anbring symbolet
vendende udad.
Der foretages optagelse på bagsiden.
• Ved brug af en dobbeltsidet disc skal du
passe på, at der ikke kommer fingeraftryk
på den.
• Når du bruger en dobbeltsidet disc i
videokameraet, optages/afspilles kun
denne side. Du kan ikke skifte til
optagelse eller afspilning af den anden
side med disc'en anbragt i videokameraet.
Når optagelsen/afspilningen af den ene
side er afsluttet, skal du tage disc'en ud og
vende den for at få adgang til den anden
side.
• Foretag følgende handlinger på hver side
af en dobbeltsidet disc:
– Afslutning (s. 43)
– Ophævelse af afslutning (s. 59)
– Formatering (s. 58)
Vedligeholdelse og opbevaring af
disc'e
• Hold disc'en ren for at sikre, at lyd- og
billedkvaliteten ikke forringes.
• Rengør disc'en med en blød klud.
Aftør disc'en fra midten og ud. Hvis
disc'en er snavset, kan du tørre den af med
en blød klud, der er gjort lidt fugtig, og
fjern derefter fugten med en blød, tør
klud. Der må ikke bruges
opløsningsmidler som rensebenzin,
rengøringsmidler til LP-plader i vinyl
eller antistatiske midler, da disse kan
medføre fejlfunktion af disc'en.
Om "Memory Stick"
En Memory Stick er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie med stor kapacitet. Du kan
kun bruge en "Memory Stick Duo", som er
ca. halvt så stor som en almindelig
"Memory Stick", sammen med
videokameraet.
Det, at typen er med på listen, er dog ikke
nogen garanti for, at alle typer"Memory
Stick Duo"typen virker sammen med
videokameraet.
Typer af "Memory Stick"
Optagelse/
afspilning
"Memory Stick"
(uden MagicGate)
–
"Memory Stick Duo"*1
a
(uden MagicGate)
–
a*2*3
(med MagicGate)
"MagicGate Memory Stick
Duo" *1
a*3
"Memory Stick PRO"
"Memory Stick PRO Duo" *1
–
a*2*3
*1 En "Memory Stick Duo" er ca. halvt så stor som
en almindelig "Memory Stick".
*2 Typer af "Memory Stick", der understøtter
overførsel af data ved høj hastighed.
Hastigheden af dataoverførsel varierer
afhængig af den enhed, der anvendes.
*3 "MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format. Bemærk, at data, der anvender
"MagicGate"-teknologien, ikke kan optages
eller afspilles på videokameraet.
Yderligere oplysninger
• Udsæt ikke disc’en for direkte sollys, og
efterlad den ikke på et fugtigt sted.
• Når du transporterer eller opbevarer
disc’en, skal det ske i det tilhørende etui.
• Hvis du vil skrive på f.eks. en enkeltsidet
disc, skal du kun skrive på siden med tryk
med en spritbaseret markeringspen med
filtspids. Undgå at berøre det skrevne, før
det er tørt. Undlad at opvarme disc'en og
at bruge spidse værktøjer som en
kuglepen. Undlad at tørre overfladen ved
hjælp af varme. Du kan ikke skrive på
eller på anden måde mærke dobbeltsidede
disc'e.
"MagicGate Memory Stick"
"Memory Stick Duo"*1
• Stillbilledformat: Videokameraet komprimerer
og optager billeddata i formatet JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet er
".JPG".
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
videokameraets skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
Fortsættes ,
101
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsat)
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer under (Windows OS/Mac OS), er
ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det "Memory Stick"-kompatible produkt, du
anvender.
På en "Memory Stick Duo" med en
skrivebeskyttelsesknap
Du kan forhindre sletning af billeder ved et
uheld, når du skubber
skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick
Duo" til skrivebeskyttelsespositionen med
en lille spids genstand.
Bemærkninger om brug
Der gives ikke kompensation for
beskadigede eller tabte billeddata, hvilket
kan ske i følgende tilfælde:
• Hvis du tager "Memory Stick Duo" ud, slukker
for videokameraet eller fjerner batteriet med
henblik på udskiftning, mens videokameraet
læser eller skriver billedfiler på "Memory Stick
Duo" (når adgangsindikatoren lyser eller
blinker).
• Hvis du bruger "Memory Stick Duo" i nærheden
af magneter og magnetiske felter.
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
x Sådan behandles "Memory Stick"
Vær opmærksom på følgende ved
håndtering af en "Memory Stick Duo".
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick Duo".
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en "Memory
Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Opbevar "Memory Stick Duo" i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
Duo" for kraftige stød.
• Undgå at ændre eller skille "Memory Stick
Duo" ad.
• Undgå, at "Memory Stick Duo" bliver våd.
102
• Hold "Memory Stick Duo" uden for små børns
rækkevidde. Der er risiko for, at et barn kan
sluge mediet.
• Indsæt ikke andet end en "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-åbningen. Dette kan
medføre fejl.
x Om placering
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick Duo" følgende steder:
• Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det fri
om sommeren.
• Steder, som er udsat for direkte sollys.
• Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder,
hvor der kan forekomme korrosion.
x Om Memory Stick Duo-adapteren
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-adapteren, når du
bruger den sammen med en standard
"Memory Stick"-kompatibel enhed.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
indsætte "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" indsættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Bemærk, at ukorrekt brug kan
give fejl. Hvis du tvinger "Memory Stick Duo"
ind i "Memory Stick Duo"-adapteren i den
forkerte retning, kan den blive beskadiget.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter uden
en "Memory Stick Duo". Hvis du gør det, kan
det medføre fejl på enheden.
x Om en "Memory Stick PRO Duo"
Den maks. hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges
sammen med videokameraet, er 4 GB.
Billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, som er optaget på en "Memory
Stick Duo" med videokameraet, overholder den
internationale standard "Design rule for Camera
File system", der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
• Hvis du ikke kan anvende en "Memory Stick
Duo", der er brugt af en anden enhed, skal den
formateres af videokameraet (s. 59). Bemærk, at
formateringen sletter alle oplysninger på
"Memory Stick Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af videokameraet:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien) er
forsynet med mærket
.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Sådan oplader du batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil indikatoren
CHG (opladning) slukkes. Hvis du oplader
batteriet ved en temperatur, der ligger uden for
dette område, bliver opladningen muligvis ikke
effektiv.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FH70/
NP-FH100 (medfølger ikke).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/NP-FH100.
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på OFF
(CHG), når videokameraet ikke anvendes til
optagelse eller afspilning. Der bruges også
batteri, når videokameraet er sat på standby til
optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse med en DVD-RW/DVD+RW,
før den endelige optagelse.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 5 til 10 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
Fortsættes ,
Yderligere oplysninger
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem videokameraet og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Hvis du anvender en vekselstrømsadapter/
oplader, vises den resterende batteritid og
opladningstiden.
• Når opladningen er afsluttet, skal du enten
fjerne kablet fra DC IN-stikket på
videokameraet eller tage batteriet ud.
103
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsat)
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet helt,
skal du trykke på
(SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [A.SHUT OFF] t
[NEVER] på HOME MENU og efterlade
videokameraet i optagestandby, indtil der
slukkes for strømmen (s. 72).
•
•
•
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om håndtering af
videokameraet
Brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– Steder med ekstrem varme eller kulde.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 ° C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
– På en strand eller i støvede omgivelser. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
104
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger den indvendige del af søgeren
eller LCD-skærmen.
– I omgivelser med høj luftfugtighed.
Betjen Videokameraet ved DC 6,8 V/7.2 V
(batteri) eller DC 8,4 V (lysnetadapter).
Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med DC
eller vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender videokameraet.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
Metalkontakter skal holdes rene.
Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
– Kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– Hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd for det, og lad den køre i ca. tre minutter,
f.eks. ved afspilning af disc'e eller ved at optage
i ca. 3 minutter.
• Fjern en disc fra videokameraet.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra
kolde omgivelser til varme omgivelser, kan
der dannes kondensvand inde i
videokameraet, på disc'ens overflade eller
på objektivet. Dette kan resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
x Hvis der forekommer kondensvand
Efterlad videokameraet i ca. 1 time uden at
tænde for det.
x Sådan forhindres fugtdannelse
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Tag
videokameraet op af posen, når
lufttemperaturen i posen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. en time).
LCD-skærm
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du
ikke komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
x Justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Under denne handling anbefales det, at
videokameraet sluttes til en vægkontakt
med den medfølgende AC-adapter.
1 Tænd videokameraet, og tryk derefter på
(HOME).
2 Tryk på
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
3 Tryk på det "×", der vises på skærmen, med
hjørnet af en "Memory Stick Duo" el.lign.
Placeringen af "×" ændres.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte kalibreringen igen.
Yderligere oplysninger
x Bemærkning om kondens
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis videokameraet kommer
fra kolde omgivelser til varme omgivelser
(eller omvendt), eller hvis du anvender
videokameraet et fugtigt sted:
• Hvis du tager videokameraet med fra en
skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved
hjælp af en opvarmningsenhed.
• Du tager videokameraet med fra en bil
eller et lokale med aircondition til varme
omgivelser udenfor.
• Hvis du anvender videokameraet efter en
regnbyge.
• Du anvender videokameraet i et varmt og
fugtigt område.
• Hvis du anvender videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
b Bemærk
• Brug ikke en genstand med skarp spids til
kalibrering. Dette kan beskadige LCD-skærmen.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
Fortsættes ,
105
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsat)
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
– Undgå at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
Om objektivet
• Rør ikke ved objektivet indeni discdækslet. Hold disc-dækslet lukket,
undtagen når du indsætter eller fjerner en
disc, så der ikke trænger støv ind.
• Rens objektivet med en blæser (medfølger
ikke), når videokameraet ikke fungerer,
fordi objektivet er snavset. Undgå at
berøre pickuplinsen direkte under
rengøringen, da dette kan beskadige
videokameraet.
Objektiv
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet har et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er sat
på OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
AC-adapteren, eller når der er isat batteri.
Det genopladelige batteri aflades helt på
ca. 3 måneder, hvis du slet ikke anvender
videokameraet. Brug kameraet, når det
indbyggede, genopladelige batteri er ladet
op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
lysnetadapter, og sæt videokameraets
POWER-kontakt på OFF (CHG) i mere end
24 timer.
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
106
Specifikationer
System
Videokomprimeringsformat
MPEG2/JPEG (Stillbilleder)
Lydkomprimeringsformat
Dolby Digital 2/5,1-kanals
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
Understøttede disc’e
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Optageformat
Film
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEOtilstand), DVD-Video Recording (VRtilstand)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
Stillbillede
Exif Ver.2.2*1
Optagetid
DVD-RW/DVD+RW/DVD-R
9M (HQ): Ca. 20 minutter
6M (SP): Ca. 30 minutter
3M (LP): Ca. 60 minutter
Fortsættes ,
Yderligere oplysninger
DVD+R DL:
9M (HQ): Ca. 35 minutter
6M (SP): Ca. 55 minutter
3M (LP): Ca. 110 minutter
Søger
Elektrisk søger (farve)
Billedenhed (ClearVid CMOS-sensor
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
CMOS: 6,3 mm (1/2,9 type)
Optage-pixel (still, 4:3):
Maks. 6,1 mega (2 848 × 2 136) pixel*2
Brutto: Ca. 3 200 000 pixel
Effektivt (Film, 16:9):
2 280 000 pixel
Effektivt (Film, 4:3):
1 710 000 pixel
Effektivt (Still, 16:9):
2 280 000 pixel
Effektivt (Still, 4:3):
3 040 000 pixel
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
CMOS: 5,9 mm (1/3 type)
Optage-pixel (still, 4:3):
Maks. 4,0 mega (2 304 × 1 728) pixel*2
Brutto: Ca. 2 100 000 pixel
Effektivt (Film, 16:9):
1 430 000 pixel
Effektivt (Film, 4:3):
1 080 000 pixel
Effektivt (Still, 16:9):
1 490 000 pixel
Effektivt (Still, 4:3):
1 990 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (Optisk), 20 ×, 80 ×*3 (Digital)
Filterdiameter: 37 mm
Brændvidde
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
F1,8 - 2,9
f=5,4 - 54 mm
Ved konvertering til et 35 mm
stillbilledkamera
For film:
40 - 400 mm (16:9),
49 - 490 mm (4:3)
For stillbilleder:
37 - 370 mm (4:3)
40 - 400 mm (16:9),
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
F1,8 - 2,9
f=5,1 - 51 mm
Når konverteret til et 35-mmstillkamera
107
Specifikationer (Fortsat)
For film *4 :
41,3 - 485 mm (16:9),
50,5 - 594 mm (4:3)
For stillbilleder:
37 - 370 mm (4:3)
40,4 - 404 mm (16:9),
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning
1,5 lx (lux) (AUTO SLW SHUTTR
ON, Lukkerhastighed 1/25 sek.)
0 lx (lux) (under funktionen NightShot)
* "Exif" er et filformat til stillbilleder og er
etableret af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Filer i dette format kan
indeholde yderligere oplysninger, f.eks.
videokameraets indstilling på det
tidspunkt, der blev optaget.
*2Det enestående pixel-array i Sony’s
ClearVid CMOS Sensor og
billedbehandlingssystem (ny forbedret
billedprocessor) gør det muligt at optage
billeder svarende til de beskrevne
størrelser.
*3DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
*4 Tallene for brændvidden er de faktiske
tal, der stammer fra vidvinkelpixel.
1
• Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
Indgangs/udgangsstik
Audio/Video-udgang
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Lydsignal: 327 mV (ved
belastningsimpedans på 47 kΩ
(kilohm)), udgangsimpedans med
mindre end 2,2 kΩ (kilohm)
108
USB-stik
mini-B
(DCR-DVD406E/DVD506E:
kun udgang)
REMOTE-stik
Stereominiministik (ø 2,5 mm)
LCD-skærm
Billede
6,9 cm (2,7 type, billedformat 16:9)
Samlet antal punkter
211 200 (960 × 220)
Generelt
Strømkrav
DC 6,8 V/7,2 V (batteri)
DC8,4 V (Lysnetadapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
Under kameraoptagelse med søger ved
normal lysstyrke: 4,4 W
Under kameraoptagelse med LCD ved
normal lysstyrke: 4,6 W
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
Under kameraoptagelse med søger ved
normal lysstyrke: 3,8 W
Under kameraoptagelse med LCD ved
normal lysstyrke: 4,0 W
Driftstemperatur
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
70 × 87 × 142 mm (b/h/d)
inkl. fremspringende dele
70 × 87 × 145 mm (b/h/d)
inkl. fremspringende dele, det
genopladelige NP-FH60-batteri isat
Vægt (ca.)
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
510 g kun hovedenhed
590 g med genopladeligt NP-FH60batteri og disc
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
490 g kun hovedenhed
570 g med genopladeligt NP-FH60batteri og disc
Medfølgende tilbehør
Se side 18.
Mål (ca.)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
80 g
Driftstemperatur
0 °C til +40 °C
Type
Lithium-ion
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Lysnetadapter AC-L200/L200B
Yderligere oplysninger
Strømkrav
100-240 V AC, 50/60 Hz
Spændingsforbrug
0,35-0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
Jævnstrøm 8,4 V*
Driftstemperatur
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d) eksklusive
fremspringende dele
Vægt (ca.)
170 g uden netledningen
* Se etiketten på vekselstrømsadapteren for
yderligere specifikationer.
Genopladeligt batteri NP-FH60
Maksimum udgangsspænding
8,4 V DC
Udgangsspænding
7,2 V DC
Kapacitet
7,2 Wh (1 000 mAh)
Fortsættes ,
109
Specifikationer (Fortsat)
Om varemærker
Bemærkninger om licensen
• "Handycam" og
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG2-STANDARDEN. ENHVER BRUG AF
PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD TIL
GÆLDENDE PATENT I MPEG2-PORTEFØLJEN. LICENSEN ER
TILGÆNGELIG HOS MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
DVD-RW, DVD+RW, DVD-R og DVD+R DLlogoerne er varemærker.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator er et varemærke
tilhørende Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows og Windows Media er
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Computer, Inc i
USA og andre lande.
Pentium er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Derudover er ™ og "®" ikke
angivet alle steder i denne vejledning.
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"
softwaren følger med i videokameraet. Vi leverer
denne software på basis af en licensaftale med
ejerne af copyright. På basis af en anmodning fra
ejerne af copyright til disse programmer er vi
forpligtet til at informere dig om følgende. Læs
venligst følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CDROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "C
Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"-softwaren.
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Til denne software gælder følgende GNU General
Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter kaldt
"LGPL") inkluderet i videokameraet.
Dette informerer dig om, at du har en ret til
adgang til kildekoden, til at ændre og
videredistribuere disse programmer under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Hvis du vil
hente den, skal du gå til det følgende websted og
vælge HDR-UX1/HDR-SR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at hvis du undlader at kontakte os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på CDROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "GPL"
og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for at
kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems'
websted på adressen:
http://www.adobe.com/
110
Hurtig oversigt
Dele og knapper
Numrene i ( ) angiver referencesider.
A Motorzoomgreb (33, 38)
B PHOTO-knap (28, 32)
C Øjenskærm
P
(USB)-stik (54)
(DCR-DVD406E/DVD506E:
kun udgang)
E Knap til justering af søgerobjektiv (24)
F Knappen BATT (battery) release (20)
G POWER-kontakt (22)
H CHG (pladning)-indikator (19)
Hurtig oversigt
D Søger (24)
O REMOTE-stik
Tilslut andet ekstratilbehør.
I START/STOP-knap (28, 32)
J Batteri (19)
K
L
(blitz)-knap (33)
(Film)/
(Still)tilstandsindikatorer (22)
M Håndrem (31)
N Øskner til skulderrem
Monter en skulderrem (medfølger ikke).
Fortsættes ,
111
Dele og knapper (Fortsat)
A Active Interface Shoe
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. et videolys,
en blitz eller en mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via videokameraets
POWER-kontakt. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte med
tilbehøret, for at få yderligere
oplysninger.
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Hvis du vil tilslutte en tilbehørsenhed,
skal du trykke den ned og skubbe den
helt på plads og derefter spænde skruen.
Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du
løsne skruen og derefter trykke ned og
trække tilbehøret ud.
• Hvis du optager film med en ekstern blitz
(medfølger ikke) tilsluttet til tilbehørsskoen,
skal du slukke den eksterne blitz for at
undgå optagelse af dens lyde.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(medfølger ikke) og den indbyggede blitz
samtidigt.
112
• Når den eksterne mikrofon (medfølger ikke)
er tilsluttet, har denne forrang i forhold til
den interne mikrofon.
B ACCESS-indikator (25)
C Disc-dæksel OPEN-kontakt (25)
D Disc-dæksel (25)
E Intern mikrofon (33)
En Active Interface Shoe-kompatibel
mikrofon (medfølger ikke) har forrang,
når den er tilsluttet.
F Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (5)
G Blitz (33)
H Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen (s. 114) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet.
I Infrarød port (63)
A NIGHTSHOT-kontakt (35)
O Knappen EASY (28)
B Højtaler
Under afspilning kommer lyden fra
højttaleren. Yderligere oplysninger om
indstilling af lyd findes på side 39.
P A/V OUT-stik (41, 53)
Q Knappen BACK LIGHT (35)
C LCD-/berøringsskærm (15, 24)
D START/STOP-knap (28, 32)
E Zoomknapper (33, 40)
F
(HOME)-knap (16, 61)
Hurtig oversigt
G RESET-knap
Initialiserer alle indstillingerne, inkl.
indstillingen af dato og klokkeslæt.
H Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
skruens længde skal være mindre end
5,5 mm) til kamerastativet ved hjælp af
en skrue.
I Knappen DISP/BATT INFO (20)
J Knappen WIDE SELECT (35)
K
(VIEW IMAGES)-knap (38)
L "Memory Stick Duo"-åbning (26)
M Adgangsindikator ("Memory Stick
Duo") (26)
N DC IN-stik (19)
Fortsættes ,
113
Dele og knapper (Fortsat)
Fjernbetjening (Fortsat)
b Bemærk
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
• Peg med fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet (s. 112).
• Når der ikke er blevet sendt nogen kommandoer
fra fjernbetjeningen i en bestemt periode,
forsvinder den orange ramme. Når du trykker på
en hvilken som helst af b / B / v / V eller ENTER
vises rammen på det sted, hvor den blev vist sidst.
• Du kan ikke vælge visse knapper på LCDskærmen, når du anvender b / B / v / V.
A Knappen DATA CODE (68)
Viser dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagne billeder, når
du trykker på denne under afspilning.
B PHOTO-knap (28, 32)
Tryk på denne knap for at optage skærmbilledet
som et stillbillede.
C SCAN/SLOW-knapper (29, 39)
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
D . >-knapper (Forrige/Næste) (29,
39)
E PLAY-knap (29, 39)
Tap
F STOP-knap (29, 39)
G Knappen DISPLAY (20)
ADVARSEL
H Sender
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
I START/STOP-knap (28, 32)
J Motorzoomknapper (33, 40)
K PAUSE-knapper (29, 39)
L VISUAL INDEX-knap (29, 38)
Viser et VISUAL INDEX-skærmbillede, når du
trykker på knappen under afspilning.
M b / B / v / V / ENTER-knapper
Når du trykker på en vilkårlig knap på VISUAL
INDEX-skærmbilledet eller afspilningslisten,
vises den orange ramme på LCD-skærmen.
Vælg en foretrukket knap eller et emne med
b / B / v / V, og tryk på ENTER for at vælge.
114
• Når lithiumbatteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025 lithiumbatteri. Brug af
andre batteriet kan medføre risiko for brand eller
eksplosion.
Indikatorer under optagelse og afspilning
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
SP
A Optagetilstand (HQ/SP/LP) (63)
L Kvalitet ([FINE] / [STD]) (67)
B HOME-knap (16, 61)
M Billedstørrelse (65)
C Resterende batteri (ca.) (20)
N Vises, mens et stillbillede gemmes.
D Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
O Optagemappe
E Tæller (time/minut/sekund)
F Disc-type (11)
G Optageformat (11)
Vises kun for DVD-RW.
H OPTION-knap (17, 73)
I Dual Rec (34)
z Tip
• Ved brug af funktionen Dual Rec vises
optageskærmbillederne til film og stillbillede
sammen. Skærmplaceringen afviger lidt i
forhold til normal betjening.
• Efterhånden som antallet af stillbilleder, der
optages på "Memory Stick Duo" forøges,
oprettes der automatisk mapper til at gemme
dem i.
J VIEW IMAGES-knap (29, 38)
K 5,1-kanals surround-optagelse (33)
Hurtig oversigt
Fortsættes ,
115
Indikatorer under optagelse og afspilning (Fortsat)
Visning af film
Visning af stillbilleder
SP
A Optagetilstand (HQ/SP/LP) (63)
L Billedstørrelse (65)
B Returknap (29, 39)
C Resterende batteri (ca.) (20)
M Aktuelt stillbillednummer/Totalt antal
optagne stillbilleder
D Afspilningstilstand
N Diasshow-knap (40)
E Tæller (time/minut/sekund)
O Forrige/Næste, knap (29, 39)
F Disc-type (11)
P Datafilnavn
G Forrige/Næste, knap (29, 39)
Q VISUAL INDEX-knap (29, 39)
H Sekvensnummer
R Afspilningsmappe
I OPTION-knap (17, 73)
J Videobetjeningsknapper (29, 39)
K 5,1-kanals surround-optagelse (33)
116
Indikatorer, når der foretages
ændringer
I midten
Indikator
NightShot (35)
De følgende indikatorer vises under
optagelse/afspilning for at angive
videokameraets indstillinger.
Øverst til venstre
Betydning
Super NightShot (78)
Color Slow Shutter (78)
Indstil Diasshow (40)
Øverst til højre
PictBridge-tilslutning
(54)
SP
EZ
Advarsel (94)
Nederst
Nederst
I midten
Indikator
Betydning
Billedeffekt (79)
Øverst til venstre
Indikator
Betydning
Digital effekt (79)
Manuel fokusering (75)
9
SCENE SELECTION
(76)
5,1-kanals surroundoptagelse/afspilning (33)
Optagelse med
selvudløser (79)
Blitzlys (33, 65)
Baggrundsbelysning (35)
.
n
Hvidbalance (77)
MICREF LEVELlav (79)
SteadyShot slået fra (64)
WIDE SELECT (35)
EXPOSURE (76)/
SPOT METER (76)
Tele-makro (75)
Øverst til højre
Betydning
Fader (78)
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (24)
Datakode under afspilning
Dato, klokkeslæt og kameraets indstillinger
for optagne billeder optages automatisk på
disc'en og "Memory Stick Duo". De vises
ikke under optagelse. Du kan dog markere
dem som [DATA CODE] under afspilning
(s. 68).
Du kan få vist dato og klokkeslæt for
optagelse på en anden enhed osv. ([SUB-T
DATE], s. 64).
Hurtig oversigt
Zebra (64)
Indikator
117
Ordliste
x 5,1-kanals surround
x VR-tilstand
Et system, der afspiller lyd i 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og midt) og 2 bagved (højre og
venstre) med en ekstra lavpas subwoofer, der
tælles for en 0,1-kanal til frekvenser på 120 Hz
eller mindre.
Et af de optageformater, du kan vælge i tilstanden
DVD-RW. VR, giver mulighed for at redigere
(slette en sekvens eller ændre
sekvensrækkefølgen) med videokameraet.
Afslutning af disc'en gør det muligt at afspille den
på en VR-kompatibel DVD-enhed.
x DVD-menu
Et menuskærmbillede, som giver mulighed for at
vælge en bestemt sekvens fra en disc, der afspilles
på en anden enhed.
x Dolby Digital
Et lydkodningssystem (komprimering) udviklet af
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af
Dolby Laboratories som effektivt komprimerer
lyd, mens den bevarer lyd af høj kvalitet. Giver
mulighed for at optage 5,1-kanals surround sound,
samtidig med at disc-pladsen udnyttes mere
effektivt. Disc'e, der er oprettet med Dolby Digital
5.1 Creator, kan afspilles på en enhed, der er
kompatibel med den disc, der er oprettet med
videokameraet.
x MPEG
MPEG står for Moving Picture Experts Group,
gruppen af standarder for kodningen
(billedkomprimering) af video (film) og lyd. Der
er formaterne MPEG1 og MPEG2.
Videokameraet optager film i billedkvaliteten SD
(standard definition) i formatet MPEG2.
x Miniature
Reduceret billedstørrelse, som giver dig mulighed
for at få vist mange billeder samtidigt. "VISUAL
INDEX" og "DVD MENU" anvender et
miniaturevisningssystem.
x VIDEO-tilstand
Et af de optageformater, du kan vælge i tilstanden
DVD-RW. VIDEO, giver fremragende
kompatibilitet med andre DVD-enheder.
118
x VISUAL INDEX
Denne funktion viser billeder fra film og
stillbilleder, som du har optaget, så du kan vælge,
hvilke scener du vil afspille.
Indeks
Numerisk
21-bens adapter.....................42
5.1-kanals surround-optagelse
..............................................33
8 cm DVD...............................9
CD-ROM.............................. 80
CLOCK SET ........................ 22
CLOCK/LANG .................... 71
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter).................. 78, 93
Computer.............................. 80
A
Copyright ....................... 4, 110
AC-adapter............................19
D
Active interface-sko............112
E
Easy Handycam ....................28
EDIT .....................................47
PICT. EFFECT (Billedeffekt)
........................................79, 93
EXPOSURE ...................76, 93
F
FADER ...........................78, 93
Advarselsindikator................94
DATA CODE............... 68, 117
FILE NO. (filnummer) .........67
Advarselsmeddelelser ...........95
DATE/TIME .......... 23, 68, 117
FIREWORKS .......................77
Afslut ....................................43
DC IN-stik............................ 19
Fjernbetjening.....................114
Afspilning .......................28, 38
DC-stik ................................. 19
FLASH LEVEL....................65
Afspilningsliste
DELETE
FOCUS ...........................75, 89
Afspilning................29, 51
Disc ............................... 47
Forberedelse .........................18
Oprettelse.......................50
"Memory Stick Duo" .... 48
FORMAT
Afspilningstid .......................21
DEMO MODE ..................... 72
Disc ...............................58
Afspilningszoom...................40
Diasshow .............................. 40
"Memory Stick Duo".....59
AREA SET ...........................71
DIGITAL ZOOM................. 63
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom lukker)
........................................64, 93
Disc .............................. 25, 100
G
DISC INFO .......................... 56
GENERAL SET ...................72
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning) ...............................72
Discnavn............................... 57
H
DISP OUTPUT .................... 71
HOME MENU................15, 61
DISPLAY............................. 68
CLOCK/LANG .............71
DIVIDE
GENERAL SET ............72
A/V-tilslutningskabel......41, 53
B
Batteri ...........................19, 114
Batterioplysninger ................20
BEACH.................................77
Billedformat ..........................35
Afspilningsliste ............. 52
MOVIE SETTINGS......63
Original ......................... 49
OUTPUT SETTINGS ...71
Dobbelt opt........................... 34
PHOTO SETTINGS......65
Dobbelt-sidet disc .............. 100
SOUND/DISP SET .......69
Dolby Digital 5.1 Creator
...................................... 33, 118
BLACK FADER...................78
DVD-drev............................. 56
Blitz ......................................33
DVD-menu........................... 46
Brug i udlandet .....................98
DVD-R ................................. 12
B&W.....................................79
DVD-RW ............................. 12
C
CALIBRATION .................105
CAMERA DATA .................68
CANDLE ..............................76
DVD+R DL.......................... 12
DVD+RW ............................ 12
D.EFFECT (Digital effekt)
........................................ 79, 93
VIEW IMAGES SET ....68
HQ ........................................63
Hurtig oversigt
BACK LIGHT ................35, 89
DISC SELECT GUIDE ....... 57
Håndrem ...............................31
I
Ikon.........Se Skærmindikatorer
IMAGE SIZE........................65
Indbygget, genopladeligt
batteri ..................................106
Indikatorer ..........................117
INDOOR...............................77
Fortsættes ,
119
Indeks (Fortsat)
N
S
Netledning............................ 19
SCENE SELECTION ....76, 93
NightShot ............................. 35
SELF-TIMER....................... 79
NIGHTSHOT LIGHT.......... 63
Selvdiagnose-indikator.........94
J
NTSC ................................... 98
SEPIA................................... 79
JPEG...................................101
O
Skrivebeskyttelsesknap ......102
K
Objektiv ............................. 106
Skærmindikatorer ...............115
ONE PUSH .......................... 77
SMTH SLW REC................. 36
SNOW ..................................77
Kondensvand ......................105
OPEN-kontakt til
discdæksel............................ 25
Kopiering..............................53
Opladningstid....................... 20
SOUND/DISP SET .............. 69
Optageformat ....................... 11
SP ......................................... 63
Optagelse ....................... 28, 31
Specifikationer ...................107
LANDSCAPE ......................77
Optagetid........................ 11, 20
Spejltilstand .......................... 35
LANGUAGE SET................71
OPTION MENU .................. 73
SPOT FOCUS ................75, 93
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) ......70, 90
Ordliste............................... 118
SPOT METER (fleksibel
spotmåler).......................76, 93
InfoLITHIUM ....................103
Installation ............................82
Introduktion ....................80, 84
Isoleringsark .......................114
Kamerastativ.......................113
L
SETTINGS-kategori.............61
Original
LCD BRIGHT ......................69
DELETE ....................... 47
SPOTLIGHT ........................ 77
DIVIDE ........................ 49
STEADYSHOT....................64
OTHERS-kategori ............... 47
Stillbilleder .....................28, 32
OUTDOOR.......................... 77
SUB-T DATE....................... 64
OUTPUT SETTINGS.......... 71
SUMMERTIME................... 71
LCD COLOR .......................70
LCD-baggrundsbelysning ....24
LCD-panel ............................24
Lithiumion-batteri af
knaptypen ...........................114
SUNRISE&SUNSET ...........76
LP .........................................63
P
SUPER NIGHTSHOT.......... 78
M
PAL...................................... 98
Systemkrav ...........................80
PASTEL............................... 79
Søger..................................... 24
Macintosh .............................84
MANAGE DISC/MEMORYkategori .................................56
PHOTO SETTINGS ............ 65
PictBridge ............................ 54
T
Medfølgende tilbehør ...........18
Picture Motion Browser....... 80
TELE MACRO ..............75, 93
Memory Stick ...............33, 101
PORTRAIT.......................... 77
Telefoto ................................ 33
"Memory Stick Duo"....26, 101
Memory Stick Duo-adapter
............................................102
Tidsforskelle.........................99
R
Tv ...................................41, 71
TV TYPE........................41, 71
MICREF LEVEL .................79
REC MODE (Optagetilstand)
............................................. 63
Miniature ............................118
REDEYE REDUC ............... 65
TWILIGHT .......................... 76
MOVIE SETTINGS .............63
REMAINING....................... 64
TWILIGHT PORT. .............. 76
MPEG.................................118
REMOTE CTRL.................. 72
RESET, knap ..................... 113
Resterende batteri ...... 115, 116
Resterende disc .................... 64
120
Software ............................... 82
TV-farvesystem ....................98
U
Udskriv .................................54
UNFINALIZE.................59, 92
USB 2.0 ................................81
V
VBR ......................................11
Vedligeholdelse ..................100
VF B.LIGHT (søgerens
lysstyrke) ..............................70
Videobåndoptager eller DVD/
HDD-optager ........................54
VIDEO-tilstand.............11, 118
Vidvinkel ..............................33
VIEW IMAGES SET ...........68
Visning..................................29
VISUAL INDEX ....29, 38, 118
VOLUME .......................39, 69
VR-tilstand....................11, 118
Vægkontakt...........................19
W
WHITE BAL. (Hvidbalance)
........................................77, 93
WHITE FADER ...................78
Windows .........................80, 93
Yderligere optagelse .............59
Z
ZEBRA .................................64
Hurtig oversigt
Y
Zoom.....................................33
121
DK
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir
med planteoliebaseret tryksværte uden
VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising