Sony | SAL500F40G | Sony SAL500F40G 500 mm F4 G SSM Betjeningsvejledning

4-416-308-11(1) (DK)
 Montering/afmontering af objektivet
 Montering af et stativ
Monter stativet på objektivet, ikke på kameraet.
Sådan monteres objektivet
1
Sådan ændrer du lodret/vandret position
Fjern front- og bagobjektivdækslet samt dækslet på kamerahuset.
Løsn manchetlåseknappen på stativmonteringsmanchetten, og drej kameraet
i en af retningerne. Der kan hurtigt skiftes mellem lodret og vandret position
for kameraet, uden at det går ud over stabiliteten, når der bruges stativ.


Udskifteligt objektiv
2
 Betjeningsvejledning
500mm F4 G SSM
SAL500F40G
Juster det orange mærke på objektivtromlen med det orange
mærke på kameraet (monteringsmærke), og sæt derefter
objektivet ind i kamerafatningen, og drej det med uret,
indtil det låser.

A-mount
Stativmonteringsmanchetten har en stopmekanisme for hver 90°, den
drejes. Ved at dreje kameraet, indtil det klikker på plads, kan du justere
kamerapositionen præcist.
Stram manchetlåseknappen, når kameraets position er indstillet.

Tryk ikke på udløserknappen til objektivet på kameraet, når objektivet
monteres.
Monter ikke objektivet skråt.
 Montering af remmen
©2012 Sony Corporation
Monter remmen, så det er nemt at tage objektivet med dig. Følg trin (1)
og (2) for at montere remmen.


Sådan aftages objektivet
Sørg for at montere remmen korrekt, så den ikke løsner sig, så du taber
objektivet.
Når du transporterer kameraet med objektivet monteret, skal du altid sørge
for at bruge remmen på objektivet. Brug ikke remmen på kameraet.
(1)
(2)
Mens du trykker på og holder udløserknappen til objektivet på
kameraet inde, skal du dreje objektivet mod uret, indtil det stopper,
og derefter tage objektivet af.
 Fokusering
 Montering af modlysblænden
Det anbefales, at du bruger en modlysblænde til at reducere reflekser og sikre
maksimal billedkvalitet.
Løsn låseskruen på modlysblænden, og lad den glide ned over
fronten på objektivet. Kontroller, at modlysblænden er monteret
korrekt, og stram derefter skruen.
Du kan finde oplysninger om brug af objektivet i " Betjeningsvejledning".
Se " Betjeningsvejledning" for at se navnene på delene og
dybdeskarphedstabellen (i meter). Andre oplysninger, f.eks. bemærkninger
om brug finder du i " Betjeningsvejledning" og "Forberedelser før brug"
på et separat ark.

Når du bruger den indbyggede kameraflash, skal du sørge for at fjerne
modlysblænden for at undgå at blokere for flashlyset.
Sådan skifter du mellem AF (autofokus)/MF (manuel fokus)
Der kan skiftes fokustilstand mellem AF og MF på objektivet.
Ved AF-fotografering skal både kameraet og objektivet være indstillet til AF.
Ved MF-fotografering skal enten kameraet eller objektivet eller begge være
indstillet til MF.
(1)
Sådan indstilles fokustilstanden på objektivet
Skub fokustilstandskontakten til den ønskede tilstand, AF eller MF (1).
Montering af objektivets frontdæksel

Ved opbevaring skal du vende modlysblænden og sætte den ind over
objektivet. Stram derefter skruen for at fastgøre modlysblænden på objektivet.
Træk objektivetuiet helt ind over objektivet, lås fæstetapen, og stram
låsesnorene.


Når du trækker objektivetuiet ind over modlysblænden, skal du justere holderen
på modlysblænden med hullet i objektivetuiet.
(2)
Se i betjeningsvejledningen til kameraet, hvordan du indstiller kameraets
fokustilstand.
I MF-tilstand skal du dreje fokusringen, mens du ser gennem søgeren,
for at justere fokus (2).
Sådan bruges et kamera, der er udstyret med en AF/
MF-kontrolknap


Tryk på AF/MF-kontrolknappen for at skifte fra AF til MF, når både kameraet
og objektivet er indstillet til AF.
Tryk på AF/MF-kontrolknappen for at skifte fra MF til AF, når kameraet
er indstillet til MF, og objektivet er indstillet til AF.
Direkte manuel fokus (DMF)
Selvom du har valgt AF, skifter indstillingen automatisk til MF, hvis du
drejer fokusringen, mens du trykker udløserknappen halvt ned. Dette giver
dig mulighed for hurtigt at finjustere fokuseringen (DMF). Vælg tilstanden
for korrekt DMF blandt følgende. Indstil DMF-tilstandskontakten til
det ønskede.
 Skift af fokusområde (AF-område)
 Brug af lydsignalet
Brug fokusområdebegrænseren til at reducere autofokustiden. Dette er
nyttigt, når afstanden til motivet er præcist afgrænset. Du kan også indstille
det ønskede fokusområde og vælge det.
Der udsendes et lydsignal, når fokusområdet er indstillet med
fokusområdekontakten, eller forhåndsfokusafstanden er indstillet
eller kaldt frem med fokusforhåndsknappen.
Skub fokusområdebegrænseren for at vælge fokusområdet.

FULL: Fokusområdet er ikke begrænset. AF er indstillet til hele fokusområdet.
- 6.4m: AF er indstillet til 6,4 m til uendeligt.
SET: AF er indstillet til det aktuelle fokusområde, både for positioner tæt på
og langt fra.
 

Standard DMF (STD)
Drej fokusringen for at angive korrekt DMF, når fokus er låst i AF-A
(automatisk autofokus) eller AF-S (enkeltbilledautofous). Det anbefales
at bruge denne tilstand til almindelige motiver.

 Udskiftning af pluginfiltre
Objektivet er udstyret med et normalt filter.
DMF er ikke tilgængelig i AF-C (kontinuerligt autofokus), når billedet er ude af
fokus eller ved kontinuerlig optagelse i AF-A, efter det andet fokus er bekræftet.

Full-time DMF (F TIME)
Sådan indstilles fokusområdet
Optagelse ved uendelig afstand i MF
1
2
Dybdeskarphedsskala (se illustration 
Betjeningsvejledning )
Dybdeskarphedsskalaen og dybdeskarphedstabellen er til kameraer
i 35 mm-format. Dybdeskarpheden er lille, når du bruger et digitalt kamera
med udskifteligt objektiv, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.
 Brug af knapper til fokusfastholdelse
Dette objektiv har 4 knapper til fokusfastholdelse.
Tryk på knappen til fokusfastholdelse i AF for at afbryde AF. Fokus
låses, og du kan slippe udløserknappen på det låste fokus. Slip knappen
til fokusfastholdelse, mens du trykker udløserknappen halvt ned for at
starte AF igen.
Tryk ned på filterholderlåsen, og drej den mod uret 90° mod
objektivets front, indtil det orange mærke er justeret med
filterholderen, og løft derefter filterholderen op.
Fokuser objektivet på den ønskede afstand langt væk eller tæt på.

3
1
Skub fokusområdebegrænseren til SET.

Når fokus er indstillet på et motiv, bliver alt med den samme afstand skarpt,
og alt inden for et bestemt interval foran og bag motivet vil også vises i fokus.
Dette kaldes dybdeskarphed. Dybdeskarphed afhænger af den motivafstand
og den blænde, du vælger, og vises med linjerne på dybdeskarphedsskalaen,
der svarer til blænden.

Filteret er en del af den optiske systemkomponent. Sørg for at montere enten
det normale filter eller polariseringsfilteret (cirkulært), når du tager billeder.
Sådan skifter du pluginfilteret
I enhver AF-tilstand (AF-A/S/C) skal du dreje fokusringen, mens du trykker
udløserknappen halvt ned for at indstille korrekt DMF. Dette er nyttigt,
når du vil optage et motiv i hurtig bevægelse.
Fokusringen kan drejes lidt forbi uendeligt for at angive nøjagtig fokusering
under forskellige driftstemperaturer. Drej ikke fokusringen helt ud eller
ind, når du fokuserer manuelt, heller ikke ved uendelig afstand. Se gennem
søgeren, og indstil fokus nøjagtigt.
Skub lydsignalkontakten til BEEP ON for at aktivere lydsignalet.
Hvis du vil deaktivere signalet, skal du skubbe lydsignalkontakten til OFF.
Fokusafstanden kan indstilles til enhver fokustilstand: AF, MF eller DMF.
Fokusafstanden for langt væk eller tæt på kan indstilles i vilkårlig
rækkefølge.
Skub kontakten til indstilling af fokusområde til FAR eller NEAR
for at opnå den rette indstilling for fokusområde (afhængigt af
hvad du indstiller først).



Kontakten til indstilling af fokusområdet vender automatisk tilbage til den
oprindelige position.
Hvis lydsignalkontakten er indstillet til ON, høres der et bip, når
fokusområdet er indstillet.
Det fokusområde er gældende, indtil der indstilles et nyt fokusområde.
 Brug af forhåndsfokus
2
Juster filterholderlåsens orange mærke med filterholderen,
vend siden med filteret mod kamerahuset, og indsæt derefter
filterholderen i objektivtromlen.

3
Tryk ned på filterholderlåsen, og drej den 90° med uret for
at låse den.

En specifik motivafstand kan når som helst lagres og kaldes frem igen.
Når afstanden er indstillet, er dette nyttigt, når du vil optage motiver i hurtig
bevægelse, f.eks. et kørende tog, begivenheder på et sportsstævne eller hesteog bilvæddeløb osv.
Når du monterer polariseringsfilteret (cirkulært) på objektivet, skal
du sørge for, at filterholderens pilespids peger mod objektivets front.
Filterholderlåsens orange mærke er placeret vinkeltret i forhold til holderen.
Sådan bruger du plugin-polariseringsfilteret (cirkulært)
Sådan angives motivafstanden
Indstil kontakten til fokusfastholdelse/forhåndsfokus til FOCUS HOLD,
og tryk på knappen til fokusfastholdelse.

Funktionen for knappen til fokusfastholdelse kan ændres på kameraer med
tilpasset funktionalitet. Yderligere oplysninger finder du i kameravejledningerne.
1
2
Skub fokusfastholdelses-/forhåndsfokuskontakten til PREFOCUS.
Fokuser objektivet på den afstand, der skal indstilles.

3

Roter justeringsringen på plugin-polariseringsfilterholderen
(cirkulært), mens du kigger gennem søgeren, for at justere
polariseringsgraden ved optagelse.
Fokusafstanden kan indstilles i enhver fokustilstand: AF, MF eller DMF.
Den lagrede motivafstand er gældende, indtil der angives en ny
motivafstand.
Hvis lydsignalkontakten er indstillet til ON, høres der et bip,
når motivafstanden er gemt.
Sådan kalder du den forhåndsindstillede motivafstand
frem igen

Skub fokusfastholdelses-/forhåndsfokuskontakten til PREFOCUS.

2
Indstil fokus nøjagtigt, mens du ser gennem søgeren.
Tryk på fokusforhåndsknappen for at gemme motivafstanden.

1
1
2
Indstil fokusfastholdelsesknappen til FOCUS HOLD for kameraer, hvor det
kan indstilles.
Tryk på fokusfastholdelsesknappen, så objektivet fokuserer på
forhåndsfokuspositionen.


Når du har valgt AF, skal du trykke på og holde fokusfastholdelsesknappen
nede, samtidig med at der tages billeder. Hvis fokusfastholdelsesknappen
slippes, genaktiveres AF, og motivfokusafstanden kan ændres.
Hvis lydsignalkontakten er indstillet til ON, høres der et bip, når
forhåndsafstanden til motivet kaldes frem.


Polariseringsfilteret (cirkulær) kan reducere eller eliminere uønskede
refleksioner (polariseret lys) fra ikke-metalliske overflader som vand, glas,
vinduer, skinnende plastik, keramik, papir osv. Det kan også udfiltrere
polariseret lys fra atmosfæren generelt for at fremstille fyldigere farver.
Du kan justere polariseringsgraden, så du får en god kontrast, når du
tager billeder af en blå himmel.
Generelt skal reflekteret lys (polarisering) minimeres ved fotografering,
men du kan justere polariseringsgraden til den ønskede effekt.
Den lysmængde, der når billedsensoren, reduceres. Hvis dit kamera er
indstillet til manuel eksponeringstilstand, og du bruger en kommercielt
tilgængelig eksponeringsmåler, eller hvis dit kamera er indstillet til manuel
eksponeringstilstand, og du bruger funktionen til manuel flashstyring,
der er tilgængelig på nogle eksterne flashenheder, skal du justere
eksponeringskompensationen ved at åbne blænden 1 eller 2 værdier
til +-siden.
Download PDF

advertising