Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50 Action Cam Lynvejledning til opsætning og start

4-586-868-11(1) (DA)
Gennemgang af medfølgende dele
Isætning af et hukommelseskort
Tallet i parentesen angiver mængden af de pakkede elementer.
• Kamera (1)/Undervandskabinet (MPK-UWH1) (1)
Kameraet sættes i undervandskabinettet. Åbn dækslet som vist nedenfor.
Digital HD-videokameraoptager
Installationsvejledning
• Mikro-USB-kabel (1)
• Genopladelig batteripakke
(NP-BX1) (1)
• Vedhæftningsspænde (1)
• Installationsvejledning
(dette dokument) (1)
• Referencevejledning (1)
Side med
kontakter
Trykt side
microSD-kort/
microSDHC-kort/
microSDXC-kort
Memory Stick
Micro™-medie (Mark2)
Hukommelseskort, der kan bruges i kameraet
Denne vejledning beskriver de nødvendige forberedelser for at
starte med at bruge kameraet, den grundlæggende betjening osv.
Se i "Hjælpevejledning" (webmanual), hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Besøg nedenstående websted, hvis du ønsker detaljerede oplysninger
om, hvordan du bruger kameraet og softwaren.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Navne på hoveddelene
 -knap (til/standby)
 Knappen MENU
 Skærmpanel
 UP/DOWN-knapper
 REC-lampe
 REC-knap (film/stillbillede)/
ENTER-knap (udfør menu)
 REC/LIVE-lampe
 Objektiv
 Højttaler
 Mikrofoner
 Batteridæksel
 Stikdæksel (multi-/
mikro-USB-terminal)
 REC-lampe
 Låsegreb
 Hukommelseskortdæksel
2
1
Skub låsegrebet ned for at åbne batteridækslet, og isæt
derefter batteripakken.
Optagelse
Sørg for, at pilene på kameraet og
batteripakken vender samme vej.
Låsegreb
5
4
Tilslutning til din
smartphone
–
microSDHC-hukommelseskort
*
1
*2
microSDXC-hukommelseskort
*
1
*2
2
3
Tips
• Skærmen til indstilling af dato og tid/sted/sommertid vises også, når
indstillingerne er nulstillet.
• Områder defineres af tidsforskellen mellem Greenwich Mean Time (GMT)
og standardtidszonen for din placering. Hvis du ønsker oplysninger om
tidsforskellen, henvises du til "Listen over tidsforskelle for verdens
hovedstæder" i "Hjælpevejledning" (webmanual)
Optagelse
Indstilling af optagetilstand
 for optagetilstand.
Luk dækslet helt, og skub låsegrebet op for at låse.
Kontroller, at det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt.
Åbn stikdækslet, og tilslut derefter det inaktive kamera til
en aktiveret computer med mikro-USB-kablet (medfølger).
Oversigt over tilstande
Ikoner
Optagetilstande
Filmtilstand
Du kan redigere film med Sonys programsoftware.
• Action Cam Movie Creator (til PC)
http://www.sony.net/acmc/
Når kameraet tændes første gang ved at trykke på knappen
(til/standby), vises skærmen til indstilling af sted/sommertid/dato
og klokkeslæt.
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge et punkt, og tryk derefter
på ENTER-knappen for at udføre punktet.
Tryk på MENU-knappen og vælg derefter
CHG-lampe (opladning)
lyser gult under opladning
Oprettelse af din film
• Action Cam App
(til smartphone/tablet)
http://www.sony.net/acap/
*
1
Bemærkninger
• Der garanteres ikke for betjening med alle hukommelseskort. Hvis du ønsker
oplysninger om andre hukommelseskort end dem, der er produceret af Sony,
skal du kontakte de individuelle producenter.
• Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger
hukommelseskortet ind i forkert retning, kan hukommelseskortet,
hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede.
• Formater hukommelseskortet i kameraet før brug.
• Kontroller, at stikdækslet og dækslet til batteripakken/hukommelseskortet
er lukket helt, og at der ikke er fremmedlegemer stukket ind under dækslet,
før brug. Ellers kan der trænge vand ind.
Opladning af batteripakken
Hvad er der behov for for at oprette
en spændende film med kameraet
Indstilling
–
microSD-hukommelseskort
Indstilling af uret
Læs dette først
3
XAVC S
* SD Speed Class 4 (
) eller hurtigere eller UHS Speed Class 1 ( )
eller hurtigere
*2 Et hukommelseskort, der overholder følgende specifikationer:
– Mindst 4 GB hukommelse
) eller UHS Speed Class 1 ( ) eller hurtigere
– SD Speed Class 10 (
Introduktion
Introduktion
MP4
 (kun Mark2)
1
HDR-AS50
1
Hukommelseskort
Memory Stick Micro™-medie (Mark2)
Fototilstand
Time-lapse-optagetilstand
Stikdæksel
Live-streamingtilstand
Løkkeoptagetilstand
Mikro-USB-kabel
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Indstilling af filmformatet
Tryk på MENU-knappen, og vælg derefter
filmformatet (standard:
).
(Optageindstillinger) 
Optagelse
Tilslutning til din smartphone
Tryk på REC-knappen for at starte optagelse.
Tryk på REC-knappen igen for at stoppe optagelse.
* * Når du trykker på REC-knappen, mens indstillingen
"One touch-optagelse" er indstillet til ON, starter
optagelse med den optagetilstand, der var valgt, før der
blev slukket for kameraet.
Installation af PlayMemories Mobile™
på din smartphone
Bemærk!
• I perioder med langvarig optagelse, kan kameraets temperatur nå til et punkt,
hvor optagelse stopper automatisk.
Android OS
Søg efter PlayMemories Mobile på Google Play, og installer det
derefter.
Indstilling
Android
 Når der vises [Connect with the camera?] is på smartphonen, skal du
vælge [OK].
iPhone/iPad
 Installer en profil (indstillingsoplysninger) på din smartphone i
henhold til anvisningerne på skærmen.
 Vælg [Settings]  [Wi-Fi] på startskærmen.
 Vælg SSIDet.
 Vend tilbage til startskærmen, og start derefter PlayMemories
Mobile.




Tryk på MENU-knappen, tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
punktet, og tryk derefter på ENTER-knappen for udføre punktet.
Optageskærm
MENU-skærm
iOS
Søg efter PlayMemories Mobile på App Store, og installer det derefter.
Huske dit bruger-id og din adgangskode uden mærkaten
Knappen
MENU
Optageindstillingsskærm
ENTERknap
ENTERknap
Optageindstillinger*1
Ikoner
Indstillingsskærm
Indstillingspunkter
Indstilling for
billedkvalitet
Kameraindstillinger
Ikoner
Indstillingspunkter
Flytilstand
Filmformat
Wi-Fitilslutningsindstilling
Time-lapseoptagebilledstørrelse
Wi-Fi Hi
Power-indstilling*2
Løkkeoptagetid
Bluetooth-indstilling
Skift stillbilledtilstand
Strømindstilling
for Bluetoothfjernbetjening
Optageinterval for
stillbillede
Selvudløser
Formatér
Time-lapseoptageinterval
Baggrundsmusik*2
Time-lapsebillednummer
Lydstyrke for bip
Lampeindstilling
Scene


Automatisk slukning
Skift mellem
NTSC/PAL
Hvidbalance
Dato- og
tidsindstilling
Farvetilstand
Indstilling af sted
Indstilling for
lydoptagelse
Indstilling af
sommertid
Støjreduktion for blæst
Version
Nulstilling af
indstillingerne
*1 Hvilke punkter, der kan indstilles, afhænger af optagetilstanden.
*2 Denne indstilling er kun tilgængelig i visse lande og områder.
Hvis du ønsker flere oplysninger om indstillingerne, kan du se
"Ændring af indstillingerne" i "Hjælpevejledning" (webmanual).
Hvis mærkaten er pillet af, eller hvis den bliver ulæselig, kan du få dit
bruger-id og din adgangskode ved at bruge følgende procedure.
 Isæt en opladet batteripakke i kameraet.
 Tilslut kameraet til en computer med mikro-USB-kablet (medfølger).
 Tryk på knappen (til/standby) for at tænde kameraet.
 Få vist [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] på din
computer, og kontroller derefter bruger-id'et og adgangskoden.
Oprettelse af din film
Redigering af en film med
Action Cam App
Action Cam App giver dig mulighed for at
importere film på din smartphone og nemt
redigere dem.
Du kan desuden oprette time-lapse-film.
Hvis du ønsker flere oplysninger om
Action Cam App, kan du se følgende websted.
http://www.sony.net/acap/
Installer den Action Cam App, der er
kompatibel med din smartphone.

Bemærk!
• Google Play er måske ikke understøttet i dit land eller område.
Redigering af en film med
Action Cam Movie Creator
One Touch-optagelse
Vend
Time-lapse AE-tilstand
 Tænd kameraet, og indstil Wi-Fi til ON på kameraet.
 Vælg optagetilstanden:
, , ,
.
 Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
 Vælg [Scan QR Code of the Camera], der vises på PlayMemories
Mobile-skærmen.
 Vælg [OK] (hvis der vises en meddelelse, skal du vælge [OK] igen).
 Læs den QR-kode, der er trykt på mærkaten på bagsiden af
kameraets batteridæksel.
Bip
Vinkelindstilling
AE-skift
Brug af QR-kode til at tilsluttet
kameraet til en smartphone via Wi-Fi
USB-strømforsyning
SteadyShot (film)
Zoomindstilling
Bemærkninger
• Opdater PlayMemories Mobile til den nyeste version, hvis du allerede har det
installeret på din smartphone.
• Der garanteres ikke for, at den Wi-Fi-funktion, der beskrives i denne manual,
fungerer med alle smartphones og tablet-pc'er.
• Betjeningsmetoderne og visningsskærmene kan ændres uden forudgående
varsel i fremtidige opgraderinger.
• Hvis du ønsker flere oplysninger om PlayMemories Mobile, kan du se følgende
websted.
(http://www.sony.net/pmm/)
• Google Play er måske ikke understøttet i dit land eller område. I denne
situation skal du søge efter "PlayMemories Mobile" på internettet og derefter
installere det.

Action Cam Movie Creator giver dig mulighed for at importere film og
billeder på din computer og for at redigere filmene.
Du kan desuden tilføje effekter (f.eks. multivisning, afspilning i variabel
hastighed osv.) og oprette time-lapse-film.
Hvis du ønsker flere oplysninger om Action Cam
Movie Creator, kan du se følgende websted.
http://www.sony.net/acmc/
Download PDF