Sony | HDR-AS30V | Sony HDR-AS30V AS30V Action Cam med Wi-Fi og GPS Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
Håndbog
Digital HD-videokameraoptager
HDR-AS30/AS30V
© 2013 Sony Corporation
4-477-527-12(1) (DK)
DK
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap til højre for at gå til den tilsvarende side.
Dette er praktisk, når der søges efter en funktion, du vil se.
Betjeningssøgning
Søg efter oplysninger efter betjening.
Indstillingssøgning
Søg efter oplysninger på en liste over
indstillingselementer.
Betjeningssøgning
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger efter funktion.
Indstillingssøgning
Indeks
Søg efter oplysninger efter søgeord.
Mærker og annoteringer der bruges i denne
håndbog
Indstilling
af skærm
Indeks
Optagetilstand
t
Du kan angive billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen
ENTER igen.
2 Tryk på knappen ENTER, mens der vises [VIDEO] (optagetilstand).
3 Tryk
for at vælge optagetilstanden, og tryk derefter
01 på knappen
AngiverNEXT
måneden.
på knappen ENTER.
Skærm
01
Optaget billede
Angiver dagen.
00
Højeste opløsning/jævnt billede
optaget ved 2× billedhastighed
Angiver timen.
00
Angiver minutter.
Højeste opløsning
GMT+0
Billedhastig
hed
Afspilningsh
astighed
1920×1080
60p/50p
60p/50p
1920×1080
30p/25p
Opløsning
Standardindstillingen er angivet med
.
30p/25p
Høj opløsning
1280×720
30p/25p
Angiver det område, hvor du kan bruge kameraet. (Områder
defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time
(GMT)).
Bemærkninger
• Hvis du indstiller GPS-loggen til [ON], justerer kamera automatisk dato, tid og område under
optagetilstand (kun HDR-AS30V).
Angiver årsager og begrænsninger, der er
relevante for korrekt betjening af kameraet.
zIndstilling af området
Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området.
Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT).
Se også i "Verdens tidsforskelle" (side 65).
z Angiver oplysninger, der er nyttige
at kende.
2DK
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug
af kameraet
Om kameraets temperatur
Om det viste sprog
Skærmpanelet vises kun på engelsk. Andre
sprog er ikke tilgængelige.
Kameraet kan blive varmt på grund af kontinuerlig
brug, men det er ikke en fejl.
Bemærkningerne om batteripakken
• Oplad batteripakken, før du bruger den
første gang
• Du kan oplade batteripakken, selvom den
ikke er helt afladet. Endvidere kan du, selvom
batteripakken ikke er fuldt opladet, bruge den
delvist opladede kapacitet af batteripakken,
som den er.
• Hvis du ønsker oplysninger om batteripakker,
kan du se side 64.
Indstillingssøgning
Indeks
• Før du starter optagelsen, skal du foretage
en prøveoptagelse for at sikre, at kameraet
fungerer korrekt.
• Hvis du vil afspille billeder, skal du tilslutte
kameraet til en anden enhed med et
mikro-HDMI-kabel (sælges separat).
• Kameraet er hverken støvsikkert, stænksikkert
eller vandtæt. Læs "Forholdsregler" (side 66),
før du betjener kameraet.
• Undgå at udsætte kameraet for vand.
Hvis der kommer vand ind i kameraet, kan
der forekomme en fejl. I nogle situationer
kan kameraet ikke repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet
kraftigt lys. Det kan medføre fejl.
• Brug ikke kameraet på et sted, der genererer
kraftige radiobølger eller udsender stråling.
Ellers er det ikke sikkert, at kameraet optager
og afspiller billeder.
• Brug af kameraet på sandede eller støvede steder
kan medføre fejl.
• Hvis der forekommer kondens, skal du fjerne
det, før du bruger kameraet (side 66).
• Undgå at ryste eller støde kameraet. Det kan
medføre en fejl, og du kan muligvis ikke optage
billeder. Endelig kan et hukommelseskort blive
uanvendeligt, eller billeddata kan blive
beskadiget.
• Når du tilslutter kameraet til en anden enhed
med et kabel, skal du sørge for at indsætte
tilslutningsstikket på den rigtige måde. Hvis
du tvinger stikket ind i terminalen, beskadiges
denne, og det kan medføre fejlfunktion af
kameraet.
• Afspilning af andre film, end dem der er optaget,
redigeret eller sammensat på dette kamera,
kan ikke garanteres.
• Hvis du skifter mellem NTSC/PAL, vil
de indstillingsværdier, der kan vælges
i optagetilstand, blive ændret tilsvarende.
Indstillingsværdier for både [NTSC] og [PAL]
vises i denne manual.
Afhængig af kamera- og batteritemperatur kan du
måske ikke optage film, eller strømmen slukkes
automatisk for at beskytte kameraet. Der vises en
meddelelse på skærmpanelet, før der slukkes for
strømmen, eller du kan ikke længere optage film.
Betjeningssøgning
Om beskyttelse mod overophedning
Bemærkninger om optagelse/afspilning
og tilslutning
Bemærkninger om skærmpanelet og
objektivet
• Udsættelse af skærmpanelet eller objektivet for
direkte solskin i længere perioder kan medføre
fejl. Vær forsigtig, hvis du placerer kameraet
i nærheden af et vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på skærmpanelet. Det kan
medføre fejl.
Om billeddatakompatibilitet
• Dette kamera understøtter "MP4-formatet" som
et filmfilformat. Men det garanteres ikke, at alle
MP4-kompatible enheder kan afspille billeder,
der er optaget med dette kamera.
• Kameraet overholder universelle standard
DCF (Design rule for Camera File system),
der er etableret af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Advarsel om copyright
TV-programmer, film, videobånd og andre
materialer kan være under copyright.
Uautoriseret optagelse af sådanne materialer
kan være i modstrid med bestemmelserne
i copyright-lovene.
3DK
Fortsættes r
Om sikkerheden ved brug af trådløse
LAN-produkter
Sony kan ikke give erstatning for fejl i optagelse
eller tab eller beskadigelse af optaget på grund af
en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv.
Det er vigtigt at angive sikkerheden, når man
bruger den trådløse netværksfunktion. Sony yder
ingen garanti og er ikke ansvarlig for eventuel
skade, der er et resultat af utilstrækkelig sikkerhed
eller brug af den trådløse netværksfunktion.
Illustrationer og billeder, der bruges
i denne håndbog
Om GPS-kompatible enheder
(kun HDR-AS30V)
• Kameraet er kompatibelt med MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile til optagelse af
HD-billedkvalitet (høj definition). Derfor kan
du ikke afspille billeder, der er optaget med
HD-billedkvalitet (høj definition) på kameraet,
med enheder, der ikke er kompatible med
MPEG-4 AVC/H.264.
• Film, der er optaget ved brug af dette kamera,
afspilles måske ikke normalt på andre enheder
end dette kamera. Film, der er optaget ved brug
af andre enheder, afspilles måske ikke korrekt
på dette kamera.
• Brug GPS i overensstemmelse med
bestemmelserne i lande og områder,
hvor du bruger det.
• Hvis du ikke registrerer
placeringsoplysningerne, skal du indstille
GPS-loggen til [OFF] (side 24).
• Hvis du tager billeder med GPS-loggen indstillet
til [ON] og uploader disse billeder til internettet,
vil optagelsesstedet kunne ses af tredjeparter.
Hvis du vil forhindre dette, kan du indstille
GPS-loggen til [OFF], før du optager (side 24).
Indeks
Bemærkninger om afspilning på andre
enheder
Dette kamera er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der kan gengive skarpe billeder med
fremragende kontrast. Objektivet til kameraet
er blevet fremstillet i henhold til et
kvalitetssikringssystem, der er certificeret
af Carl Zeiss i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i Tyskland.
Indstillingssøgning
Carl Zeiss-objektiv
Betjeningssøgning
• Billeder, der er bruges som eksempler i denne
håndbog, er reproducerede billeder, og er ikke
faktiske billeder, der er optaget med kameraet.
• I denne vejledning refereres der til
"Memory Stick Micro"-medie og microSD
som "hukommelseskort".
• Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Indholdsfortegnelse
Ingen kompensation for beskadiget
indhold eller optagelsesfejl
Om trådløs netværksfunktion
• Det er bekræftet, at den trådløse
netværksfunktion, der er indbygget i dette
kamera, overholder de Wi-Fi-specifikationer,
der er fremsat af Wi-Fi Alliance (WFA).
• Afhængigt af regionen er adgangen til et trådløst
LAN måske ikke tilgængelig, kan kræve en
separat serviceafgift, eller kommunikationen
kan blive blokeret eller udsat for uregelmæssige
strømsvigt. Få flere oplysninger hos
administratoren af trådløst LAN og/eller
serviceudbyder.
• Sony yder ingen garanti af nogen art i leveringen
af en netværkstjeneste. Sony har absolut intet
ansvar for skader, der kan opstå som følge af
brugen af en netværkstjeneste, selv i tilfælde
af klager fremsat af en tredjepart.
• Vi påtager os intet ansvar for nogen skade,
der måtte opstå som følge af uautoriseret
adgang til eller uautoriseret brug af
destinationer, der er indlæst i kameraet,
som er resultat af tab eller tyveri.
4DK
Få endnu større fornøjelse ved at
bruge tilbehøret
Indholdsfortegnelse
Sådan får du glæde af kameraet
Betjeningssøgning
Håndterbar montering og vandtæt etui
Indstillingssøgning
Håndledsrem og vandtæt etui
Indeks
Håndholdt greb med LCD-skærm
5DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Del dit liv med andre
Betjeningssøgning
Upload optagne øjeblikke
Du kan uploade billeder direkte og straks
dele dem ved brug af den trådløse
netværksfunktion på kameraet (side 44).
Indstillingssøgning
Indeks
Registrer GPS-oplysninger
(kun HDR-AS30V)
Du kan få vist placeringsoplysninger og
bevægelseshastighed, mens du ser film ved
brug af "PlayMemories Home" (side 24).
Tilslut til TV
Tilslut kameraet til et TV med brug af
et mikro-HDMI-kabel (sælges separat),
og oplev billeder på storskærm (side 42).
6DK
Bemærkninger om brug af kameraet
Indeks
Gennemgang af pakkede elementer······························· 13
Isættelse af batteripakken ··················································· 14
Isætning af et hukommelseskort······································· 17
Optagetilstand ········································································· 19
SteadyShot ················································································ 20
Feltvinkel···················································································· 21
Scene ··························································································· 22
Intervalfotooptagelse···························································· 23
GPS-log (kun HDR-AS30V) ··················································· 24
Flytilstand ·················································································· 26
Automatisk slukning······························································ 27
Bip································································································· 28
Dato-/tidsindstilling ······························································· 29
USB-strømforsyning······························································· 30
Skift mellem NTSC/PAL ························································· 31
Nulstilling af indstillingerne ················································ 32
Format························································································· 33
Brug af tilbehør········································································ 34
Indstillingssøgning
Introduktion
Betjeningssøgning
Sådan bruges denne håndbog ·············································2
Bemærkninger om brug af kameraet ·································3
Sådan får du glæde af kameraet···········································5
Betjeningssøgning ····································································9
Indstillingssøgning································································· 10
Identifikation af delene························································· 12
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Optagelse
Optagelse··················································································· 40
7DK
Visning af billeder på et TV·················································· 42
Indholdsfortegnelse
Visning
Trådløst netværk (Wi-Fi)
Nyttige funktioner ved tilslutning af kameraet til
din computer············································································ 51
Forberedelse af en computer ············································· 52
Start af "PlayMemories Home"-softwaren······················ 55
Indstillingssøgning
Computer
Betjeningssøgning
Forberedelse til indstilling af Wi-Fi ··································· 44
Indstilling af Wi-Fi ··································································· 45
Smart fjernbetjening······························································ 48
Kopier ·························································································· 50
Indeks
Fejlfinding
Fejlfinding·················································································· 56
Advarselsindikatorer og meddelelser······························ 60
Andet
Optagetid··················································································· 62
Batteripakke·············································································· 64
Brug af et kamera i udlandet ·············································· 65
Forholdsregler·········································································· 66
Specifikationer ········································································· 68
Indeks
Indeks ·························································································· 70
8DK
Optagetilstand ··········································································· 19
Sletning af billeder
Format ······························································································ 33
Ændring af dato,
tid og område
Dato-/tidsindstilling ······························································· 29
Initialisering af
indstillinger
Nulstilling af indstillingerne ············································· 32
Visning på TV'er
Visning af billeder på et TV ··············································· 42
Betjening ved brug
af en smartphone
eller en tablet
Smart fjernbetjening ····························································· 48
Upload af billeder til
en netværkstjeneste
Indstilling af Wi-Fi ···································································· 45
Registrering af
placeringsoplysninger
GPS-log (kun HDR-AS30V) ················································· 24
Indeks
Ændring af filstørrelsen
på film
Indstillingssøgning
Optagelse······················································································· 40
Betjeningssøgning
Optagelse af film
og fotos
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
9DK
Indholdsfortegnelse
Indstillingssøgning
Indstillingselementer
Klik på hvert punkt for at gå til den tilsvarende side.
Punkter
Skærm
Standardindstilling
VIDEO
HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot
STEDY
ON
Feltvinkel
ANGLE
120°
Scene
SCENE
NORML
LAPSE
5sec
Wi-Fi
ON
Kopier*
SHARE
—
GPS-log (kun HDR-AS30V)
GPS
ON
Flytilstand
PLANE
OFF
Automatisk slukning
A.OFF
60sec
Bip
BEEP
ON
Dato-/tidsindstilling
DATE
2013/1/1 00:00 GMT+0
USB-strømforsyning
USBPw
ON
Skift mellem NTSC/PAL
V.SYS
NTSC
Nulstilling af indstillingerne
RESET
—
Format
FORMT
—
Indstillingssøgning
Intervalfotooptagelse
Smart fjernbetjening
Betjeningssøgning
Optagetilstand
Indeks
* Du kan ændre tilstanden ved at betjene din smartphone, når kameraet er indstillet til den smarte
fjernbetjeningsfunktion.
Bemærkninger
• Skærmpanelet vises kun på engelsk. Andre sprog er ikke tilgængelige.
Sådan indstilles punkter
Du kan indstille punkter ved hjælp af følgende 3 knapper
på kameraet.
NEXT*: Skifter til den næste menu
PREV*: Skifter til den forrige menu
ENTER: Åbner menuen
* Både knappen NEXT og PREV bruges til at ændre menuen.
I denne manual bruger vi normalt knappen NEXT til
beskrivelse. Hvis du kun bruger knappen PREV, beskriver
vi den som knappen PREV.
Knappen REC/
knappen ENTER
Knappen PREV
Knappen NEXT
10DK
Fortsættes r
1 Tryk på knappen NEXT eller PREV for at tænde for strømmen.
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at få vist indstillingspunktet, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Betjeningssøgning
Hvis du vil vende tilbage til menuen [SETUP], skal du vælge [BACK] og trykke
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil slukke, skal du vælge [PwOFF] og trykke på knappen ENTER.
Indstillingssøgning
Indeks
11DK
A REC/adgangslampe
B Knappen REC (Film/Foto)
Knappen ENTER (Menuudførelse)
Indholdsfortegnelse
Identifikation af delene
C b REC HOLD-kontakt*1
D
(N-mærke)*2
F Højttaler
G Knappen PREV
H Knappen NEXT
Betjeningssøgning
E Skærmpanel
I Mikrofoner
J Objektiv
L Stikdæksel
M m-stik (Mikrofon)*3
N Udvidelsesstik*4
O CHG-lampe (Opladning)
Indstillingssøgning
K GPS-sensor (kun HDR-AS30V)
P HDMI OUT-stik
Q Multi/mikro-USB-terminal*5
S Stik til isætning af hukommelseskort
T Batteriudskubningsgreb
Indeks
R Batteripakke/dæksel til hukommelseskort
U Batteriisætningstik
*1 Bruges til at forhindre utilsigtet betjening.
Skub i retning af b for at låse knappen REC.
Skub i den modsatte retning for at frigøre.
*2 Berør mærket, når du tilslutter kameraet
til en smartphone, der er udstyret med
NFC-funktionen.
NFC (Near Field Communication) er en
international standard for den kortrækkende
trådløse kommunikationsteknologi.
*3 Når en ekstern mikrofon (sælges separat)
tilsluttes, kan lyden ikke optages gennem
den indbyggede mikrofon.
*4 Bruges til at tilslutte tilbehør.
*5 Understøtter kompatible USB-mikroenheder.
12DK
Kontroller, at du har følgende pakkede
elementer.
Tallet i parentes angiver mængden af de
pakkede elementer.
• Kamera (1)
• Mikro-USB-kabel (1)
Betjeningssøgning
• Genopladelig batteripakke (NP-BX1) (1)
Indholdsfortegnelse
Gennemgang af pakkede elementer
• Vandtæt etui (SPK-AS2) (1)
Indstillingssøgning
• Selvklæbende montering (VCT-AM1)
Vedhæftningsspænde (1)
Indeks
Flad selvklæbende montering (1)
Krum selvklæbende montering (1)
• Håndbog (denne vejledning)
Inkluderet i den interne hukommelse
på dette kamera.
• Sæt med trykt dokumentation
13DK
Indholdsfortegnelse
Isættelse af batteripakken
1 Skub dækslet til batteripakken/
hukommelseskortet i pilens retning,
og åbn derefter dækslet.
Betjeningssøgning
2 Isæt batteripakken.
Sørg for, at retningen af batteripakken er korrekt,
og indsæt den derefter ved at skubbe mod
batteriudskubningsgrebet, indtil grebet låser.
3 Luk dækslet.
Indstillingssøgning
z Sådan indstilles funktionen Automatisk slukning
Indeks
Vælg [A.OFF] fra skærmen [SETUP], og indstil derefter funktionen Automatisk slukning.
Standardindstillingen er [60sec]. Skift indstillingen som nødvendigt.
Se "Automatisk slukning" (side 27) for at få flere oplysninger.
14DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteripakken
1 Sluk for strømmen til kameraet.
Opladning er ikke mulig, når kameraet er tændt.
2 Tilslut kameraet til en computer, der er
tændt, med mikro-USB-kablet (medfølger).
CHG-lampe
(Opladning)
CHG-lampen (Opladning) lyser.
Betjeningssøgning
Mikro-USBkabel
(medfølger)
3 Når opladning er fuldført, skal du slette USB-forbindelsen mellem kameraet
og computeren (side 54).
Opladningen er fuldført, når CHG-lampen (Opladning) slukkes (fuld opladning) (side 64).
Indstillingssøgning
Skub det ind, til det
sidder helt fast
Bemærkninger
Indeks
• Du kan kun bruge type X-batteri med dette kamera.
• Sluk for kameraet, mens du oplader batteriet.
• Brug ikke magt på kameraet, når du tilslutter kameraet til en computer. Dette kan beskadige kameraet
eller computeren.
• Når du tilslutter kameraet til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet en vekselstrømskilde, vil batteriet
i den bærbare computer hurtigt blive tømt. Lad ikke kameraet forblive tilsluttet til computeren
i længere tid.
• Opladning af batteripakken eller tilslutning til tilpassede eller håndbyggede computere garanteres ikke.
Afhængig af den anvendte USB-enhed, er det ikke sikkert, at opladningen fungerer korrekt.
• Betjening med alle computere garanteres ikke.
• Hvis du ikke påtænker at bruge kameraet i længere tid, skal kameraet oplades hver 6 til 12 måned for
at bevare batteriets ydeevne.
z Hvor lang tid tager det at oplade kameraet?
Opladningstid
Batteripakke
Via en computer
Via AC-UD20* (sælges separat)
NP-BX1 (medfølger)
Ca. 245 min.
Ca. 175 min.
• Den tid det tager at oplade en fuld afladet batteripakke ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan
tage længere tid under bestemte omstændigheder eller betingelser.
* Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD20 (sælges separat). Du tilslutter
opladeren ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger)
15DK
Fortsættes r
En indikator for resterende opladning vises øverst til højre på skærmpanelet.
Høj
Lav
Betjeningssøgning
• Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte
omstændigheder.
• Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende opladningstid vises.
Indholdsfortegnelse
zKontrol af resterende batteriopladning
Indstillingssøgning
Indeks
16DK
1 Skub dækslet til batteripakken/
hukommelseskortet i pilens retning,
og åbn derefter dækslet.
Betjeningssøgning
2 Isæt hukommelseskortet, indtil det klikker
på plads.
microSD-kort: Indsæt det, som vist under A.
"Memory Stick Micro (M2)"-medie: Indsæt det,
som vist under B.
A
Trykt side
microSD-kort
B Terminalside
"Memory Stick Micro
(Mark2)" media
Indstillingssøgning
• Hvis der vises [WAIT] på skærmpanelet, skal du vente,
indtil meddelelsen forsvinder.
• Sæt et hukommelseskort helt ind i den rigtige retning.
Ellers genkender kameraet det ikke.
Indholdsfortegnelse
Isætning af et hukommelseskort
3 Luk dækslet.
Indeks
z Sådan skubber du hukommelseskortet ud
Åbn dækslet, og tryk derefter let på hukommelseskortet en gang.
z Hvilke typer hukommelseskort kan du bruge sammen
med dette kamera?
Typer af hukommelseskort
SD Speed Class
Udtryk i denne bog
"Memory Stick Micro
(Mark2)" media
—
"Memory Stick Micro" media
microSD-hukommelseskort
microSDHChukommelseskort
Klasse 4 eller hurtigere
microSD-kort
microSDXChukommelseskort
• Der garanteres ikke for betjening med alle hukommelseskort.
17DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
• Med henblik på at stabilisere betjeningen af hukommelseskortet anbefales det, at du formaterer
hukommelseskortet, når du bruger det sammen med kameraet første gang (side 33).
Alle data, der er registreret på hukommelseskortet, slettes ved formateringen, og de kan ikke gendannes.
• Gem vigtige data på hukommelseskortet på andre medier, f.eks. en computer, før du formaterer
hukommelseskortet.
• Hvis du isætter et hukommelseskort i stikket i den forkerte retning, kan hukommelseskortet,
hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede.
• Undlad at isætte noget andet end hukommelseskort med den kompatible størrelse
i hukommelseskortstikket. Ellers kan der opstå fejl.
• Når du isætter hukommelseskort eller skubber det ud, skal du sørge for at forhindre, at hukommelseskort
hopper ud, så du taber det.
• Den garanterede betjeningstemperatur i kameraet er mellem -10 °C til 40 °C. Men afhængigt af
hukommelseskortets type kan de garanterede betjeningstemperaturer variere.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med hukommelseskortet, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
• Billeder, der er optaget på et microSDXC-hukommelseskort, kan ikke overføres eller afspilles på
en computer eller AV-enhed, der ikke er exFAT-kompatibel* (via USB-tilslutning). Før tilslutning
skal du sikre dig, at enheden er exFAT-kompatibel. Hvis kamera tilsluttes til en enhed, der ikke
er exFAT-kompatibel, vises der eventuelt en meddelelse om at formatere hukommelseskortet.
I denne situation skal du ikke formatere hukommelseskortet, da alle dets data vil gå tabt.
* exFAT er det filsystem, der bruges på microSDXC-hukommelseskort.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indeks
18DK
Indstilling
af skærm
Indholdsfortegnelse
Optagetilstand
t
Du kan angive billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Betjeningssøgning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
2 Tryk på knappen ENTER, mens der vises [VIDEO] (Optagetilstand).
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge optagetilstanden, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Skærm
Optaget billede
Opløsning
Afspilningshastighed
60p/50p
Højeste opløsning/jævnt billede
optaget ved 2× billedhastighed
1920×1080
60p/50p
Højeste opløsning
1920×1080
30p/25p
Indstillingssøgning
Billedhastighed
30p/25p
1280×720
30p/25p
Slowmotion-billede optaget ved
2× billedhastighed
1280×720
60p
Indeks
Høj opløsning
30p
Super slowmotion-billede optaget
ved 4× billedhastighed
1280×720
120p
Standardopløsning
640×480
30p/25p
30p/25p
Vender tilbage til menuen [VIDEO].
Bemærkninger
• Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer.
I [SLOW]-tilstand er den ca. 6,5 timer.
I [SSLOW]-tilstand er den ca. 3 timer.
• Hvis du vælger [SSLOW], vil SteadyShot ikke være effektivt, selvom SteadyShot er indstillet til [ON].
• Der optages ikke lyd under optagelse i følgende situation:
– Når [SSLOW] (720 120p), [SLOW] (720 60p) er indstillet.
• Når optagetilstanden er indstillet til [VGA], bliver visningsvinklen smallere sammenlignet med
andre optagetilstande.
• Billedhastigheden afhænger af indstillingen af NTSC/PAL (side 31).
• Hvis indstillingen NTSC/PAL ændres til [PAL], vises billedhastigheden ikke.
19DK
Indstilling
af skærm
t
Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du optager.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Indholdsfortegnelse
SteadyShot
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Bruger ikke SteadyShot.
Indstillingssøgning
Bruger SteadyShot.
Betjeningssøgning
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [STEDY] (SteadyShot), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Vender tilbage til menuen [STEDY].
Når SteadyShot er indstillet til [ON], bliver feltvinklen indstillet til [120°].
Når feltvinklen er indstillet til [170°], vil [SteadyShot] blive indstillet til [OFF].
Når optagetilstand er indstillet til [SSLOW], vil SteadyShot ikke være effektiv.
SteadyShot er ikke tilgængelig, når kameraet er indstillet til fototilstand.
Indeks
Bemærkninger
•
•
•
•
20DK
Indstilling
af skærm
t
Du kan ændre feltvinklen for optagelse.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Indholdsfortegnelse
Feltvinkel
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Optager med en feltvinkel på 120°.
Indstillingssøgning
Optager med en feltvinkel på 170°.
Betjeningssøgning
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [ANGLE] (Vinkel), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Vender tilbage til menuen [ANGLE].
Indeks
Bemærkninger
• Når SteadyShot er indstillet til [ON], bliver feltvinklen indstillet til [120°].
• Når feltvinklen er indstillet til [170°], vil SteadyShot blive indstillet til [OFF].
• Når optagetilstanden er indstillet til [VGA], bliver visningsvinklen smallere sammenlignet med
andre optagetilstande.
21DK
Indstilling
af skærm
t
Du kan vælge en passende billedkvalitet i henhold til optagescenen.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Indholdsfortegnelse
Scene
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Optager billedert i en billedkvalitet, der er egnet til undervandsoptagelse.
Indstillingssøgning
Optag billeder i standardkvalitet.
Betjeningssøgning
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SCENE] (Scene), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Vender tilbage til menuen [SCENE].
Indeks
22DK
Indstilling
af skærm
t
Du kan indstille intervalperioden for intervalfotooptagelse.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Indholdsfortegnelse
Intervalfotooptagelse
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 10 sekunder.
Indstillingssøgning
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 5 sekunder.
Betjeningssøgning
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [LAPSE] (Interval), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 30 sekunder.
Indeks
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 60 sekunder.
Vender tilbage til menuen [LAPSE].
Bemærkninger
• Det første foto optages, straks efter optagelsen er startet, uden at der ventes på fuldførelse af det
angivne interval. Fra det andet foto optages foto med de angivne intervaller.
• Hvis det ikke er muligt at optage fotos ved angivne intervaller, vil optagelsen blive forsinket.
• Det maksimale antal filer, der er kan optages, er 40.000 i alt, inklusive filmfiler (MP4).
23DK
Indstilling
af skærm
t
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [GPS] (GPS), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indstillingssøgning
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Betjeningssøgning
Du kan optage placeringsoplysninger og bevægelseshastighed, mens du optager film ved brug
af kameraets GPS-funktion.
"PlayMemories Home"-softwaren giver dig mulighed for at importere film, der er optaget med
GPS-loggen til en computer og få vist dem på et kort, der viser placeringsoplysninger (side 51).
Indholdsfortegnelse
GPS-log
(kun HDR-AS30V)
Optager film med GPS-log og stilbilleder med placeringsoplysninger.
Bruger ikke GPS-log.
Indeks
Vender tilbage til menuen [GPS].
Bemærkninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GPS-log er kun tilgængelig, når du optager film.
Hvis du ikke optager placeringsoplysningerne, skal du indstille GPS-loggen til [OFF].
Når flyvemaskiner letter og lander, skal du indstille flytilstanden til [ON] (side 26).
Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne på stedet og situationen.
Det kan tage fra flere tiendedele af sekunder til flere minutter at hente placeringsoplysninger, når du
bruger GPS første gang, eller hvis du bruger den igen efter lange intervaller. Trianguleringstiden kan
afkortes ved at bruge GPS-hjælpedata (side 25).
Undgå at dække for GPS-sensoren med din finger, når du søger efter GPS-satellitter eller under
triangulering. Dette reducerer følsomheden for GPS-sensoren, og trianguleringen kan mislykkes
(side 12).
Sony indsamler ikke placerings- og ruteoplysninger.
Hvis du ønsker at få vist placerings- og ruteoplysninger som et kort på en computer, leverer Sony
placerings- og ruteoplysninger til Google Inc.
Selvom kameraet ikke har en funktion til at slette logfiler, kan du slette dem ved at formatere mediet.
Hvis du optager stillbilleder, mens GPS-loggen er indstillet til [ON], er det kun placeringsoplysningerne,
der optages.
Det maksimale antal logfiler, der kan optages, er 256/dag. Når du når til det maksimale antal optagede
logfiler, kan du fortsætte med at optage billeder, men der vil ikke blive optaget logfiler.
24DK
Fortsættes r
Indikatoren skifter i henhold til styrken af GPS-signalmodtagelsen, når GPS er aktiveret.
Trianguleringsstatus
Ingen
indikator
OFF
GPS-loggen er indstillet til [OFF], eller der opstod en fejl.
Søgning/vanskeligt
Søgning efter GPS-satellitter. Det kan tage flere minutter
at starte trianguleringen.
Triangulering
GPS-modtagestatus
Betjeningssøgning
GPSindikatorer
Indholdsfortegnelse
Kontrol af trianguleringsstatus
Dit kamera modtager et GPS-signal og kan hente
placeringsoplysninger.
Tiden til GPS-hentning af placeringsoplysninger kan afkortes ved at tage GPS-hjælpedata
ind. Hvis tilslutningen via internet foretages ved brug af softwaren "PlayMemories Home",
kan GPS-hjælpedata blive opdateret automatisk.
Brug af GPS-supportværktøjet
Du kan også opdatere GPS-hjælpedata ved at indsætte et hukommelseskort i computeren.
Få vist hovedskærmen "PlayMemories Home", og vælg navnet på den tilsluttede model t
[GPS-supportværktøj] t, det ønskede hukommelseskort, der skal installeres fra din
computer, og opdater derefter GPS-hjælpedataene. Hvis du isætter dette hukommelseskort,
afspejles GPS-hjælpedata på kameraet.
Indeks
• Hvis dato- og tidsindstillingen ikke er angivet, eller den angivne tid har ændret sig meget, kan tiden
for GPS-hentning af placeringsoplysninger ikke afkortes.
• Hvis gyldigheden af GPS-hjælpedata er udløbet, kan tiden, før du kan optage placeringsoplysninger,
ikke afkortes.
Indstillingssøgning
z Om GPS-hjælpedata
25DK
Indstilling
af skærm
t
Hvis du er i et fly eller på et andet sted med begrænset plads, kan du indstille kameraet til at vise
alle funktioner, der er relateret til den trådløse applikation, f.eks. Wi-Fi osv. Hvis du indstiller
flytilstand til [ON], vises der et flymærke på skærmpanelet.
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [PLANE] (Flytilstand), og tryk derefter
på knappen ENTER.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Vælg dette ved normal brug.
Indstillingssøgning
Vælg dette, når du er i en flyvemaskine.
Betjeningssøgning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Indholdsfortegnelse
Flytilstand
Vender tilbage til menuen [PLANE].
Indeks
26DK
Indstilling
af skærm
t
Du kan ændre indstillingen af funktionen Automatisk slukning.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Indholdsfortegnelse
Automatisk slukning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Slukker for strømmen efter ca. 60 sekunder.
Indstillingssøgning
Slukker for strømmen efter ca. 10 sekunder.
Betjeningssøgning
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [A.OFF] (Automatisk slukning),
og tryk derefter på knappen ENTER.
Slukkes ikke automatisk.
Indeks
Vender tilbage til menuen [A.OFF].
Bemærkninger
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende situationer.
– Optagelse af data til medie
– Optagelse af film eller optagelse i intervaloptagetilstand
– Under filmafspilning eller et diasshow
– Wi-Fi-tilslutning er i gang, smart-fjernbetjeningen tilsluttes, eller et billede uploades til en smartphone
– HDMI-tilslutningen foretages
– Leverer strøm fra en tilsluttet USB-enhed
– Tilslutning af en masselagringsenhed
• I følgende situationer, selvom du har valgt [10sec] eller [60sec] i funktionen Automatisk slukning,
udvides den tid der går, før strømmen slukkes.
– Mens du justerer [SETUP]-indstillinger
– Mens du afspiller fotos
– Hvis [Wi-Fi] er indstillet til [ON], og Wi-Fi-ikonet vises.
27DK
Indstilling
af skærm
Du kan indstille betjening med lyd til ON/OFF.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
t
Indholdsfortegnelse
Bip
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Betjeningslyde udsendes kun for følgende betjeninger.
• Der tændes for strømmen
• Optagelse startes
• Optagelse stoppes
• Lukkertryk
• Der blev valgt en deaktiveret betjening, eller der opstod en fejl
Indeks
Alle betjeningslyde deaktiveres.
Indstillingssøgning
Al betjeningslyd er aktiveret.
Betjeningssøgning
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [BEEP] (Bip), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Vender tilbage til menuen [BEEP].
28DK
Indstilling
af skærm
t
Du kan angive år/måned/dag og område.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Indholdsfortegnelse
Dato-/tidsindstilling
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge ønsket dato, tid og område, og tryk
derefter på knappen ENTER for at bekræfte det.
Betjeningssøgning
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DATE] (Dato og tid), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Vælg 00:00 for midnat, 12:00 for middag.
Skærm
Standardindstilling
Angiver året.
Angiver måneden.
01
Angiver dagen.
00
Angiver timen.
00
Angiver minutter.
GMT+0
Indeks
01
Indstillingssøgning
2013
Angiver det område, hvor du kan bruge kameraet. (Områder
defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time
(GMT)).
Bemærkninger
• Hvis du indstiller GPS-loggen til [ON], justerer kamera automatisk dato, tid og område under
optagetilstand (kun HDR-AS30V).
zIndstilling af området
Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området.
Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT).
Se også i "Verdens tidsforskelle" (side 65).
29DK
Indstilling
af skærm
t
Når du tilslutter kameraet til en computer eller USB-enhed med mikro-USB-kablet (medfølger),
kan kameraet indstilles, så den tilsluttede enhed leverer strøm til det.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [USBPw] (USB Strøm), og tryk derefter
på knappen ENTER.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Leverer ikke strøm fra en tilsluttet enhed gennem mikro-USB-kablet.
Indstillingssøgning
Leverer strøm fra en tilsluttet enhed gennem mikro-USB-mikrokablet.
Betjeningssøgning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Indholdsfortegnelse
USB-strømforsyning
Vender tilbage til menuen [USBPw].
Indeks
Bemærkninger
• Hvis du skifter indstillingen, mens mikro-USB-kablet er tilsluttet, skal du frakoble kablet og derefter
tilslutte det igen.
• Strømmen leveres måske ikke korrekt fra en USB-enhed med en strømforsyningskapacitet på mindre
end 1,5 A.
zSådan leveres der strøm fra en stikkontakt.
Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD20 (sælges separat).
Du tilslutte opladeren ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger)
30DK
Indstilling
af skærm
t
Indholdsfortegnelse
Skift mellem
NTSC/PAL
Du kan vælge NTSC/PAL, afhængig af TV-systemet for det land eller område, hvor du bruger
dette kamera.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [V.SYS] (Videosystem), og tryk derefter
på knappen ENTER.
4 Tryk på knappen NEXT, og tryk derefter på knappen ENTER, mens der
vises [OK] på skærmpanelet.
Hvis du vil annullere NTSC/PAL-indstillingen, skal du trykke på knappen NEXT, mens der
vises [OK], vælge [CANCL] og derefter trykke på knappen ENTER.
Indstillingssøgning
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Betjeningssøgning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Hvis TV-systemet er NTSC.
Indeks
Hvis TV-systemet er PAL.
Vender tilbage til menuen [V.SYS].
Bemærkninger
• Når du vælger [PAL] fungerer kameraet på følgende måde.
– [SLOW] og [SSLOW] er ikke tilgængelige.
– Når kameraet er indstillet til filmtilstand, vises billedhastigheden ikke.
– På skærmen til indstilling af optagetilstand vises billedhastigheden ikke.
• Når du ændrer NTSC/PAL-indstillingen, genstarter kameraet automatisk.
• Optagemedie, der er formateret eller optaget i NTSC, kan ikke optages eller afspilles i PAL, og omvendt.
Hvis der vises [FORMT] på skærmpanelet efter skift af NTSC/PAL-indstillingen, skal du gå til
bekræftelsesskærmen og vælge [OK] og derefter formatere det aktuelle optagemedie eller bruge
et andet optagemedie (side 33).
31DK
Indstilling
af skærm
t
Indholdsfortegnelse
Nulstilling af
indstillingerne
Du kan nulstille indstillingerne til standardindstillingerne.
Hvis du aktiverer [RESET], slettes billeder ikke.
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [RESET] (Nulstil), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Betjeningssøgning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens [OK] vises, og tryk
derefter på knappen ENTER igen.
Indstillingssøgning
Kameraet genstater automatisk, når indstillingen er fuldført.
Hvis du vil annullere nulstilling, skal du trykke på knappen NEXT for at vælge [CANCL],
mens der vises [SURE?] eller [OK], og derefter trykke på knappen ENTER.
Indeks
32DK
Indstilling
af skærm
t
Formatering er den proces, hvor alle billeder på hukommelseskortet slettes,
og hukommelseskortet gendannes til dets oprindelige tilstand.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FORMT] (Formatér), og tryk derefter
på knappen ENTER.
3 Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens der vises [OK], og tryk
derefter på knappen ENTER igen.
Bemærkninger
Indeks
• Gem vigtige billeder før formateringen.
• Undlad at foretage nogen af følgende betjeninger under formateringen.
– Tryk på en knap.
– Skub hukommelseskortet ud.
– Tilslut/frakobl et kabel.
– Isæt/fjern batteripakken.
Indstillingssøgning
Formateringen starter, og der vises [DONE], når formateringen er afsluttet.
Hvis du vil annullere formateringen, skal du trykke på knappen NEXT for at vælge [CANCL],
mens der vises [SURE?] eller [OK], og derefter trykke på knappen ENTER.
Betjeningssøgning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Indholdsfortegnelse
Format
33DK
Se på webstedet for dette kamera, hvis du ønsker de seneste oplysninger om tilbehør.
Vandtæt etui (SPK-AS2)
Indholdsfortegnelse
Brug af tilbehør
Ved at sætte kameraet ind i det vandtætte etui, kan du optage film ved stranden.
Betjeningssøgning
HOLD-greb
Etuikabinet
Knappen REC
Knappen NEXT
Knappen PREV
Etuidæksel
Stativskruehul
Indstillingssøgning
Hul til
montering
af rem
Spændelås
Spænde
Påsætningsmetode
Indeks
1 Skub spændelåsen i retning af 1, og hold den.
Hold derefter på delene med cirkler, og sving
spændet ud i retning af 2.
2 Åbn etuidækslet.
Etuidækslets
ledning
3 Sæt kameraet ind i etuikabinettet.
• Frigør bREC HOLD-kontakten på kameraet.
34DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
4 Indsæt tappen på etuikabinettet i stikket
på etuidækslet.
Betjeningssøgning
5 Hæft spændet over tappen på den nederste del af
etuidækslet 1, luk derefter spændet i retningen 2,
indtil det falder på plads med et klik.
• Skub nedad, indtil spændelåsen er tilbage i sin oprindelige
position.
Om vandtætheden
Indstillingssøgning
• Kameraet fungerer ned til en vanddybde på 5 meter i 30 minutter.*
*Når kameraet er isat.
• Vandtætheden er baseret på vores firmas teststandarder.
• Udsæt ikke det vandtætte etui for vand under tryk som fra en vandhane.
• Brug ikke det vandtætte etui i varme springvand.
• Brug kun det vandtætte etui ved anbefalet vandtemperatur på mellem 0 og +40 °C.
• Undertiden kan vandtætheden gå tabt, hvis det vandtætte etui udsættes for et kraftigt stød, f.eks. hvis
det tabes. Vi anbefaler, at det vandtætte etui bliver undersøgt af et autoriseret reparationsværksted
(mod betaling).
• Hvis du bruger kameraet i en vanddybde på 5 m eller mere, eller når du dyrker vandsport, skal du bruge
det vandtætte etui (SPK-AS1) (sælges separat).
Indeks
Bemærkninger
• Du kan ikke betjene knappen REC, når HOLD-grebet et sat til låst
position. Frigør låsen før betjening.
• Når du optager billeder under vandet med kameraet i det vandtætte
etui, vises optagne billeder mindre tydelige, end dem der er optaget
på normal vis. Dette er ikke en fejl.
• Du kan optage lyd, mens kameraet er i det vandtætte etui, men
lydniveauet er reduceret.
• Stik en egnet rem gennem vedhæftningshullet i det vandtætte etui,
vedhæft derefter remmen til en genstand, som du vil bruge sammen
med kameraet.
35DK
Fortsættes r
Bemærkninger om brug
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
• Kast ikke det vandtætte etui i vandet.
• Undgå at bruge det vandtætte etui i følgende situationer:
– På meget varme eller fugtige steder.
– I vand, der er varmere end 40 °C.
– Ved temperaturer, der er lavere end -10 °C.
I disse situationer kan der forekomme kondens eller lækage, der kan beskadige kameraet.
• Efterlad ikke det vandtætte etui i direkte solskin eller på meget varme og fugtige steder i en længere
tidsperiode. Hvis du ikke kan undgå at efterlade det vandtætte etui i direkte solskin, skal du sørge for
at dække det med et håndklæde eller en anden beskyttelse.
• Hvis kameraet bliver for varmt, slukkes det automatisk, eller optagelsen går i fejl. Hvis du skal bruge
kameraet igen, skal du efterlade det på et koldt sted i et stykke tid, så det afkøles.
• Hvis der er kommet sololie i det vandtætte etui, skal du vaske det grundigt med lunkent vand. Hvis det
vandtætte etui efterlades med sololie i kabinettet, kan overfladen af det vandtætte etui blive misfarvet
eller beskadiget (f.eks. revner i overfladen).
Vandlækage
Indstillingssøgning
Hvis der kommer vand ind i kameraet, skal du straks stoppe med at udsætte det vandtætte etui for vand.
• Hvis kameraet bliver vådt, skal du straks tage det med til den nærmeste Sony-forhandler.
Reparationsomkostningerne er kundens ansvar.
• I den usandsynlige situation, at en fejl i det vandtætte etui forårsager skade på grund af vandlækage,
giver Sony ingen garanti for beskadigelse af det udstyr, der er i etuiet (kamera, batteripakke osv.)
og det optagne indhold eller for udgifter i forbindelse med fotograferingen.
O-ring
Undersøg O-ringen
Indeks
Det vandtætte etui bruger en O-ring til at bevare vandtætheden.
Vedligeholdelse af O-ringen er meget vigtig. Hvis du ikke foretager vedligeholdelse af O-ringen i henhold
til anvisningerne, kan det føre til vandlækage og medføre, at det vandtætte etui synker.
• Kontroller omhyggeligt, at der ikke er snavs, sand, hår, støv, salt, tråde osv. på O-ringen. Hvis du finder
dette, skal du tørre det af med en blød klud.
• Før din fingerspids let rund på O-ringen for at kontrollere, om der er usynligt snavs.
• Vær omhyggelig med ikke at efterlade kludefibre på O-ringen, efter du har tørret den af.
• Kontroller O-ringen for revner, skævhed, fordrejning, fine spalter, revner, indlejret sand osv.
Udskift O-ringen, hvis du finder nogen af disse ting.
• Undersøg O-ringens kontaktoverflade på etuikabinettet på samme måde.
Sådan kontrollerer du, om der er vandlækage
Før du isætter kameraet, skal du altid lukke det vandtætte etui og sænke det ned i vand, for at
sikre at der ikke er vandlækager.
O-ringens servicerbare levetid
Den servicerbare levetid af O-ringen varierer med frekvensen af brug af det vandtætte etui og forholdene.
Generelt er det omkring et år.
36DK
Fortsættes r
Vedligeholdelse
• For at forhindre at O-ringen ødelægges, bør du opbevare det vandtætte etui på et køligt, godt udluftet
sted. Lad være med at påsætte spændet.
• Sørg for, at der ikke kommer støv i O-ringen.
• Lad være med at opbevare det vandtætte etui på et koldt, meget varmt eller fugtigt sted eller sammen
med naftalin eller kamfer, da disse kan beskadige det vandtætte etui.
Betjeningssøgning
Ved opbevaring af det vandtætte etui
Indholdsfortegnelse
• Efter optagelse ved havet skal du vaske enheden grundigt i ferskvand med spændet påsat for at fjerne salt
og sand og derefter aftørre det med en blød, tør klud. Det anbefales, at du sænker det vandtætte etui ned
i ferskvand i ca. 30 minutter. Hvis det efterlades med salt på det, kan metaldelene blive beskadiget, eller
der kan dannes rust, og der kan ske vandlækage.
• Hvis der er kommet sololie i det vandtætte etui, skal du vaske det grundigt med lunkent vand.
• Tør det indvendige af det vandtætte etui af med en blød, tør klud. Lad være med at vaske det med vand.
Sørg for at udføre ovenstående vedligeholdelse, hver gang du bruger det vandtætte etui.
Brug ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol til rengøring, da dette
kan beskadige overfladen på det vandtætte etui.
Indstillingssøgning
Indeks
37DK
Fortsættes r
Selvklæbende montering bruges til at fastgøre det vandtætte etui til en genstand, du har planer
om at anvende. Selvklæbende montering er et generelt udtryk for Vedhæftningsspænde, Flad
selvklæbende montering og Krum selvklæbende montering. Sæt kameraet ind i det vandtætte
etui, før du fastgør det.
Vedhæftningsspænde
Krum selvklæbende
montering
Placeringsben
Betjeningssøgning
Stativskrue
Flad selvklæbende
montering
Indholdsfortegnelse
Selvklæbende montering (VCT-AM1)
Indstillingssøgning
Påsætningsmetode
1 Lad stativets skruehul nederst på det
vandtætte etui flugte med skruehullet på
stativskruehullet på vedhæftningsspændet,
og sæt det fast med stativskruen.
• Kontroller samlingen.
Indeks
2 Sæt vedhæftningsspændet (med det
vandtætte etui som angivet i trin1) på den flade
selvklæbende montering eller den krumme
selvklæbende montering ved at skubbe det ind,
indtil det klikker på plads.
3 Fjern snavs, fugt og oliesubstrater helt fra den
overflade, hvor den selvklæbende monteringstape skal påsættes.
4 Tag papiret af bagsiden, og sæt den selvklæbende monteringstape på det
ønskede sted.
• Klæbeevnen når den maksimale styrke 24 timer efter, at den selvklæbende monteringstape er påsat
på det ønskede sted.
zSådan sættes der noget på og tages der noget
af vedhæftningsspændet
Tryk på og hold på delen med en cirkel for at låse op,
og skub den derefter i den modsatte retning i trin 2.
38DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
• Den flade og den krumme selvklæbende monteringstape kan ikke bruges igen, så snart de er taget af
monteringsstedets overflade.
• Når du tager det af, skal du være omhyggelig. Hvis du piller det af med magt, kan den overflade, som
monteringstapen sidder fast på, blive beskadiget.
• Før du sætter den på, skal du kontrollere overfladen på det element, der skal bruges. Hvis det er snavset
eller støvet, fugtigt eller der er olie på det, går det ud over klæbeevnen, og genstanden kan gå af ved en
mindre påvirkning.
• Brug en passende selvklæbende monteringstape (flad eller krum) til den overflade, hvor kameraet skal
være. Hvis monteringstapen ikke er egnet til overfladen, kan det gå af ved en mindre påvirkning.
• Stik en egnet rem gennem vedhæftningshullet i det vandtætte etui, vedhæft derefter remmen til en
genstand, som du vil bruge sammen med kameraet.
• Før du bruger vedhæftningsspændet, skal du kontrollere, at skruehullerne i det ikke er løse, og at den
flade eller krumme selvklæbende monteringstape sidder godt fast på overfladen.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indstillingssøgning
Indeks
39DK
Skærm
Om b REC HOLD-kontakten
b REC HOLD-kontakten kan forhindre utilsigtet betjening. Skub b REC HOLD-kontakten
i retning af b for at låse. Skub i den modsatte retning af b for at låse knappen op.
Lås knappen op før optagelse.
Hvis du låser kameraet under optagelse, bevares optagetilstanden*.
Hvis du låser kameraet efter du er stoppet med at optage, bevares stoptilstanden*.
Lås op for at ændre indstillingen.
Betjeningssøgning
•
•
•
*
Indholdsfortegnelse
Optagelse
Knappen REC
REC/adgangslampe
Indstillingssøgning
b REC HOLD-kontakt
Filmtilstand
2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse.
3 Tryk på knappen REC igen for at stoppe optagelse.
Indeks
1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [MOVIE].
Fototilstand
1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [PHOTO].
2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse.
Intervaloptagetilstand
Når du er startet med at optage, optager kameraet stillbilleder med regelmæssige intervaller,
til du stopper med at optage.
1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [INTVL].
2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse.
3 Tryk på knappen REC igen for at stoppe optagelse.
Bemærkninger
• Hvis optagetilstanden ændres, vil den tilstand, der er valgt, når kameraet slukkes, bliver genoptaget,
når kameraet næste gang tændes.
40DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
• Hvis du fortsætter med at optage i lang tid, stiger kameraets temperatur. Hvis temperaturen når
en bestemt niveau, stopper optagelse automatisk.
Lad kameraet være i 10 minutter eller længere, så temperaturen indeni kameraet får tid til at falde
til et sikkert niveau.
• Under høje omgivende temperaturer stiger kameraets temperatur hurtigt.
• Hvis kameraets temperatur stiger, kan billedkvaliteten bliver forringet. Det anbefales, at du venter,
indtil kameraets temperatur falder, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive meget varm. Dette er ikke en fejl.
Indholdsfortegnelse
zBemærkninger om langtidsoptagelse
Indstillingssøgning
Indeks
41DK
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
på et TV
Skærm
Tilslut kameraet til et TV, der har en HDMI-terminal, ved brug af et mikro-HDMI-kabel
(sælges separat).
Se også i betjeningsvejledningen til TV'et.
2 Åbn stikdækslet, og tilslut kameraet til TV'et med et mikro-HDMI-kabel
(sælges separat).
Betjeningssøgning
1 Sluk for både kameraet og TV'et.
Indstillingssøgning
HDMI-stik
1 Til HDMI-stik
Mikro-HDMI-kabel (sælges separat)
2 Til HDMI OUT-stik
Indeks
3 Indstil indgangen på TV'et til [HDMI input].
4 Tryk på knappen NEXT for at tænde kameraet.
5 Tryk på knappen NEXT for at få vist [PLAY], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
6 Tryk på knappen NEXT for at få vist [MP4] eller [PHOTO], og tryk derefter
på knappen ENTER.
Vælg [MP4] for at afspille film eller [PHOTO] for at se fotos.
Tryk på knappen ENTER igen for at stoppe afspilning.
Bemærkninger
• Tilslut mikro-HDMI-stikket på mikro-HDMI-kablet (sælges separat) til HDMI OUT-stikket
på kameraet.
• Tilslut ikke udgangsterminalen på kameraet til andre enheder. Dette kan medføre fejl.
• Nogle enheder fungerer muligvis ikke korrekt. Måske udsendes der ikke billede og lyd.
• Brug et mikro-HDMI-kabel (sælges separat) med HDMI-logoet.
• Det anbefales, at du bruger et godkendt kabel med HDMI-logoet eller et Sony HDMI-kabel.
42DK
Fortsættes r
Knappen PREV
Knappen NEXT
Betjeningssøgning
• Visning af forrige/næste billede: Tryk på knappen PREV/NEXT.
• Spol hurtigt tilbage/frem (kun film): Tryk på, og hold knappen
PREV/NEXT inde.
• Pause (kun film): Tryk på knapperne PREV og NEXT samtidigt
Hvis du trykker på og holder knappen PREV eller NEXT inde
under pause, kan du spole langsomt tilbage eller frem.
• Regulering af lydstyrken (kun film): Tryk på og hold knapperne
PREV og NEXT inde samtidigt
• Start af et diasshow (kun fotos): Tryk på knapperne
PREV og NEXT samtidigt
• Afslutning af afspilning: Tryk på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
z Sådan styres indhold, der afspilles
Indstillingssøgning
Indeks
43DK
Installation af "PlayMemories Mobile"-software
på din smartphone
Betjeningssøgning
Installer "PlayMemories Mobile" på din smartphone. Opdater "PlayMemories Mobile"
til den nyeste version, hvis du allerede har det installeret på din smartphone.
Du finder yderligere oplysninger på følgende websted.
http://www.sony.net/pmm/
Indholdsfortegnelse
Forberedelse til indstilling af Wi-Fi
Android 2.3 eller nyre (Android 4.0 eller nyere er påkrævet,
hvis der skal bruges et tryk-funktioner (NFC))
Søg efter "PlayMemories Mobile" på App Store, og installer det derefter.
Indeks
iOS 4.3 eller nyere (et tryk-funktioner (NFC) er ikke tilgængelige)
Indstillingssøgning
Søg efter "PlayMemories Mobile" på Google Play, og installer det derefter.
Bemærkninger
• Der skal bruges en NFC-aktiveret smartphone eller tablet for at bruge et tryk-funktioner (NFC).
Forberedelse af id/adgangskode
• Find den mærkat med id/adgangskode påtrykt, der findes i betjeningsvejledningen, frem.
• Det er ikke nødvendigt, når du bruger et tryk-tilslutning med en smartphone.
zHvis der ingen adgangskode er
1
2
3
Tilslut kameraet til en computer med USB-mikrokablet (medfølger).
Tænd for apparatet.
Få vist [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] på din computer,
og kontroller derefter bruger-id'et og adgangskoden.
44DK
Indstilling
af skærm
Android, der understøtter NFC
1 Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen NEXT, og vælg derefter
optagetilstand.
Betjeningssøgning
MOVIE: Filmtilstand
PHOTO: Fototilstand
INTVL: Intervaloptagetilstand
Indholdsfortegnelse
Indstilling af Wi-Fi
2 Vælg [Settings] på smartphonen,
og vælg derefter [More…], og
kontroller, at [NFC] er aktiveret
(kun første gang).
Indstillingssøgning
3 Berør kameraet med smartphonen.
Indeks
• Annuller slumre og skærmlåsning af
smartphonen på forhånd.
• Fortsæt med berøringen uden at flytte den,
indtil "PlayMemories Mobile" starter
(1-2 sekunder).
• Lad
(N-mærket) på smartphonen berøre
(N-mærket) på kameraet. Hvis der ikke er
noget
(N-mærke) på smartphonen, kan du
se i betjeningsvejledningen til smartphonen
for at få oplysninger om berøringsområdet.
• Hvis kameraet og smartphonen ikke kan
forbindes med NFC, kan du se "Android/
iPhone, der ikke understøtter NFC" og
derefter oprette forbindelse mellem dem.
Bemærkninger
• Når flytilstand er indstillet til [ON], er Wi-Fi-funktionen ikke tilgængelig.
zOm NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi til kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. Der opnås
datakommunikation ved blot at lade enhederne berøre hinanden på et bestemt punkt.
NFC (Near Field Communication) er en international standard for den kortrækkende
trådløse kommunikationsteknologi.
45DK
Fortsættes r
Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen NEXT, og vælg derefter
optagetilstand.
MOVIE: Filmtilstand
PHOTO: Fototilstand
INTVL: Intervaloptagetilstand
Indholdsfortegnelse
Android/iPhone, der ikke understøtter NFC
Betjeningssøgning
Android
1 Start "PlayMemories Mobile".
Indstillingssøgning
2 Vælg det SSID, der er trykt på den mærkat,
der er påsat betjeningsvejledningen.
Indeks
3 Indtast adgangskoden, som den er trykt
på mærkaten på betjeningsvejledningen
(kun første gang).
46DK
Fortsættes r
iPhone
Indeks
4 Vend tilbage til startskærmen, og start
"PlayMemories Mobile".
Indstillingssøgning
3 Bekræft tilslutningen til SSID, som det
er trykt på den mærkat, der er påsat
betjeningsvejledningen.
Betjeningssøgning
2 Indtast adgangskoden, som den er trykt
på mærkaten på betjeningsvejledningen
(kun første gang).
Indholdsfortegnelse
1 Vælg [Settings] på smartphonen, og vælg
derefter [Wi-Fi] og kameraets SSID.
47DK
Indstilling
af skærm
t
Ved at tilslutte kameraet og en smartphone gennem Wi-Fi kan du betjene kameraet med
smartphonen.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
Betjeningssøgning
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Indholdsfortegnelse
Smart fjernbetjening
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [Wi-Fi] (Wi-Fi), og tryk derefter
på knappen ENTER.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indstillingssøgning
Betjenes med smartphonen.
Betjenes ikke med smartphonen.
Vender tilbage til menuen [Wi-Fi].
5 Aktiver et egnet program på smartphonen, og tilslut kameraet via Wi-Fi.
Indeks
4 Vælg [MOVIE], [PHOTO] eller [INTVL].
Hvis du ønsker oplysninger om smartphone-indstillinger, kan du se "Indstilling af Wi-Fi"
på side 45.
6 Betjen kameraet med smartphonen.
Eksempelvisning af smartphoneskærm
Funktioner for den smarte
fjernbetjeningsfunktion
• Til at kontrollere synsfeltet
før og efter optagelse
• Til at overvåge billeder
under optagelse
Forskellige indstillinger
• [VIDEO]
• [STEDY]
• [ANGLE]
• [SHARE]
Start/stop optagelse
Indstillinger for optagetilstand
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
48DK
Fortsættes r
Betjeningssøgning
• Den smarte fjernbetjeningsfunktion giver dig mulighed for at udføre følgende med en smartphone:
– Kontrollere feltvinklen
– Starte/stoppe optagelse
– Ændre optagetilstand (filmtilstand/fototilstand/intervaloptagetilstand)
– Kopieringstilstand (kopiere film og foto, der er optaget med kameraet)
– Ændre indstilling for optagetilstand (kun i filmtilstand)
– Ændre SteadyShot-indstillingen
– Ændre feltvinkelindstillingen
• For at kunne bruge den smarte fjernbetjeningsfunktion skal der være et kompatibelt program
tilgængeligt på din smartphone.
Se side 44 for at få oplysninger om download af programmer.
• Kameraet batteriopladning kan blive forbrugt hurtigt, hvis kameraet betjenes af en smartphone.
• Hvis der vises en Wi-Fi Direct-tilslutningsanmodning fra en Wi-Fi Direct-enhed på optageskærmen,
skal du trykke på knappen ENTER på skærmen [ACPT?]. Du kan derefter betjene kameraet med den
smarte fjernbetjeningsfunktion via Wi-Fi Direct-tilslutningen.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Indstillingssøgning
Indeks
49DK
g
/
g
/
g
Kopier
Indholdsfortegnelse
Indstilling
af skærm
Du kan kopiere film- og fotooptagelser med kameraet ved at bruge en smartphone.
MOVIE: Filmtilstand
PHOTO: Fototilstand
INTVL: Intervaloptagetilstand
Betjeningssøgning
1 Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen NEXT, og vælg derefter
optagetilstand.
2 Start "PlayMemories Mobile" på din smartphone, og opret Wi-Fi-tilslutningen.
3 Skift tilstanden på kameraet til kopieringstilstand på "PlayMemories Mobile"skærmen på smartphonen.
Indstillingssøgning
Hvis du ønsker oplysninger om smartphone-indstillinger, kan du se "Indstilling af Wi-Fi"
på side 45.
4 Vælg de billeder, der skal kopieres.
Bemærkninger
Indeks
• Før du aktiverer den smarte fjernbetjeningsfunktion, skal du opdatere "PlayMemories Mobile"-softwaren
til den seneste (ver.3.1 eller nyere).
• Du kan kopiere billeder til din smartphone, når kameraet er indstillet til en optagetilstand (filmtilstand/
fototilstand/intervaloptagetilstand).
• Du kan kun ændre tilstand, når optagelse er i standby.
50DK
Afspilning
Import af billeder
Indeks
• Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at tilslutte kameraet til din computer.
• Hvilke funktioner fra "PlayMemories Home", der kan bruges, er forskellige for Windows og for Mac.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om andre programmer, kan du besøge følgende URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Indstillingssøgning
Rediger
Se billeder med
sporingsoplysninger og
bevægelseshastighed.
Betjeningssøgning
"PlayMemories Home"-softwaren giver dig mulighed for at importere film og stillbilleder
på din computer for at bruge dem på en række forskellige måder.
Gå til følgende URL for at installere softwaren.
www.sony.net/pm/
Indholdsfortegnelse
Nyttige funktioner ved tilslutning
af kameraet til din computer
51DK
Indholdsfortegnelse
Forberedelse af en computer
Trin 1 Kontrol af computersystemet
Windows:
OS*1
Intel Core Duo 1,66 GHz eller hurtigere eller Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere
Hukommelse 1 GB eller mere
Harddisk
Diskplads påkrævet til installation: Ca. 600 MB
Skærm
Mindst 1.024×768 punkter
Andet
USB-port (denne skal angives som standard, Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel))
Enten NTFS- eller exFAT-filsystem anbefales som harddiskfilsystemet.
OS*1
Mac OS X (v10.6- v10.8) udstyret med Intel-processor
Harddisk
Diskplads påkrævet til installation: Ca. 100 MB
Skærm
Mindst 1.024×768 punkter
Indstillingssøgning
Mac:
Betjeningssøgning
CPU*
Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
2
*1
Standardinstallation er påkrævet. Der garanteres ikke for betjening, hvis operativsystemet er blevet
opgraderet eller findes i et multistartmiljø.
*2 Hurtigere processor anbefales.
Indeks
Bemærkninger
• Der garanteres ikke for betjening med alle computermiljøer.
52DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Trin 2 Installation af "PlayMemories Home"softwaren
1 Tænd computeren.
• Log på som administrator.
• Luk alle kørende programmer på computeren, før softwaren installeres.
2 Gå til følgende URL, og download softwaren.
Betjeningssøgning
www.sony.net/pm/
Guiden AutoPlay vises.
3 Følg de instruktioner, der vises på
computerskærmen for at fortsætte
installationen.
Når installationen er fuldført, starter
"PlayMemories Home".
Indstillingssøgning
Indeks
2 Til Multi-/mikro-USB• Hvis "PlayMemories Home"-softwaren allerede er
1 Til USB-stik
terminal
installeret på din computer, skal du tilslutte kameraet
til computeren og registrere kameraet med
"PlayMemories Home"-softwaren. Funktioner, der kan
bruges med dette kamera, vil derefter være tilgængelige.
• Hvis "PMB (Picture Motion Browser)"-softwaren er installeret på din computer, bliver den
overskrevet med "PlayMemories Home"-softwaren.
• Hvis du ønsker oplysninger om "PlayMemories Home", skal du vælge
("PlayMemories Home"hjælpevejledningen) i softwaren eller besøge PlayMemories Home-supportsiden
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Du kan afspille film, der er optaget med kameraet på computerskærmen, når kameraet er tilsluttet
til en computer, der har "PlayMemories Home" installeret.
53DK
Fortsættes r
Sådan slettes USB-tilslutningen
Indholdsfortegnelse
Windows7/Windows8
1 Klik på
på proceslinjen.
2 Klik på ikonet Afbryd under Brugertilpas.
3 Klik på den enhed, der skal slettes.
Afbrydelsesikon
• Du tager mikro-USB-kablet ud (medfølger).
• Slukker kameraet.
Betjeningssøgning
Windows Vista
Udfør proceduren fra trin 1 til 3 nedenfor før:
1 Dobbeltklik på ikonet Afbryd på proceslinjen.
(USB USB-masselagerenhed) t [Stop].
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK].
Bemærkninger
Indeks
• Formater ikke kameraets hukommelseskort med en computer. Hvis du gør det, vil kameraet ikke
fungere korrekt.
• Når du får adgang til kameraet fra computeren, kan du bruge "PlayMemories Home"-softwaren.
Rediger ikke filer eller mapper direkte på kameraet fra computeren. Billedfilerne kan være beskadigede
eller kan måske ikke afspilles.
• Der garanteres ikke for drift, hvis du bruger en computer til at manipulere dataene på kameraets
hukommelseskort.
• Brug "PlayMemories Home"-softwaren, når du importerer film eller redigerede billeder fra kameraet
til en computer. Hvis du bruger anden software, importeres billederne muligvis ikke korrekt.
• Træk og slip drevikonet til ikonet "Papirkurv", når du bruger en Mac-computer, og kameraet
er frakoblet computeren.
Indstillingssøgning
2 Klik på
54DK
1 Dobbeltklik på ikonet "PlayMemories Home"
på computerskærmen.
Indholdsfortegnelse
Start af "PlayMemories Home"softwaren
"PlayMemories Home"-softwaren starter.
Indstillingssøgning
z Registrer dit produkt
Betjeningssøgning
2 Se i hjælpen til "PlayMemories Home", hvis du
ønsker oplysninger om, hvordan du bruger
"PlayMemories Home".
• Sony beder dig om at registrere dit produkt for at få udvidet support.
• For Mac-brugere: Brug Mac-programmet "Product registration software".
Indeks
55DK
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller elementerne på side 57 til 61.
Betjeningssøgning
2 Sluk apparatet, og tænd det derefter igen.
3 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
Indstillingssøgning
Indeks
56DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Batteripakke og strøm
Kameraet kan ikke tændes.
• Påsæt en opladet batteripakke.
• Sørg for, at batteripakken er isat korrekt (side 14).
Der slukkes pludseligt for strømmen.
• Hvis du bruger kameraet på et meget varmt eller koldt sted, eller hvis opladningen ikke er
tilstrækkelig. Dette er ikke en fejl.
• Hvis du i en længere periode ikke har brugt kameraet, forbedres batteriets effektivitet ved at oplade
og aflade det flere gange.
• Når batterilevetiden falder til det halve, selv efter fuld opladning af batteriet, skal batteripakken
muligvis udskiftes. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Indstillingssøgning
Batterilevetiden er kort.
Betjeningssøgning
• Afhængig af kamera- og batteritemperatur slukkes der måske automatisk for strømmen
for at beskytte kameraet. Hvis dette er tilfældet, vises der en meddelelse på skærmpanelet,
før der slukkes for strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i en bestemt tidsperiode, mens det er tændt, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre nedslidning af batteripakken. Tænd for kameraet igen.
• Hvis du har valgt [OFF] i funktionen Automatisk slukning, slukkes der ikke automatisk
for strømmen.
Kameraet kan ikke oplades.
Indeks
• Sluk for både kameraet og opret USB-tilslutningen.
• Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud, og sæt det i igen.
• Brug USB-mikrokablet (medfølger).
• Oplad batteripakken i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
• Sluk for computeren, og tilslut kameraet.
• Skift tilstand for computeren fra slumre- og dvaletilstand.
• Tilslut kameraet direkte til en computer med USB-mikrokablet (medfølger).
• Tilslut kameraet til en computer med et operativsystem, der understøttes af kameraet.
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
• Dette fænomen forekommer, når du bruger kameraet på et meget varmt eller koldt sted.
• Der forekom en forskel mellem indikatoren for resterende opladning og den faktisk batteriopladning.
Aflad batteripakken fuldstændigt en gang, og oplad den derefter for at korrigere angivelsen.
• Lad batteripakken helt op igen. Hvis problemet fortsætter, er batteripakken slidt op.
Udskift batteripakken med en ny.
Hukommelseskort
Betjening kan ikke udføres med hukommelseskort.
• Hvis du bruger et hukommelseskort, der er formateret på en computer, skal du formatere det igen
på kameraet (side 33).
57DK
Fortsættes r
Indholdsfortegnelse
Optagelse af billeder
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller, den ledige plads på hukommelseskortet.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Kameraet har ikke en funktion til indkopiering af datoer på billeder.
Betjeningssøgning
Visning af billeder
Billeder kan ikke afspilles.
• Mappe-/filnavnet er ændret på din computer.
• Tilslut et mikro-HDMI-kabel (sælges separat).
Indstillingssøgning
Billedet vises ikke på TV'et.
• Kontroller, at tilslutningen er korrekt (side 42).
GPS (kun HDR-AS30V)
Kameraet modtager ikke et GPS-signal.
Indeks
• Indstil GPS-loggen til [ON].
• Kameraet kan muligvis ikke modtage radiosignaler fra GPS-satellitter på grund af hindringer.
• Du triangulerer placeringsoplysninger korrekt ved at tage kameraet med ud i et åbent område
og tænde det igen.
Større fejl i placeringsoplysninger.
• Fejlmargenkan være på op til flere hundrede meter, afhængig af omgivende bygninger,
svagt GPS-signal osv.
Det tager tid at triangulere, selvom der tages GPS-hjælpedata ind.
• Dato-/tidsindstilling er ikke angivet, eller den angivne tid har ændret sig meget. Indstil dato
og tid korrekt.
• Gyldigheden af GPS-hjælpedata er udløbet. Opdater GPS-hjælpedata.
• Da GPS-satellitternes position hele tiden ændrer sig, kan det tage længere tid af bestemme
placeringen, eller receiveren kan muligvis slet ikke bestemme placeringen, afhængig af placering
og tidspunkt for brug af kameraet.
• "GPS" er et system til at bestemme geografiske placeringer ved at triangulere radiosignaler fra
GPS-satellitter. Undgå at bruge kameraet på steder, hvor radiosignalerne er blokeret eller reflekteres,
f.eks. på skyggefulde steder, der er omgivet af bygninger eller træer, osv. Brug kameraet på steder
med åben himmel.
Placeringsoplysningerne er ikke blevet optaget.
• Brug "PlayMemories Home" til at importere film med GPS-placeringsoplysninger på din computer.
58DK
Fortsættes r
Din computer genkender ikke kameraet.
Der kan ikke importeres billeder.
• Tilslut kameraet og din computer korrekt ved at oprette en USB-tilslutning (side 52).
Betjeningssøgning
• Oplad kameraet, når batteriniveauet er lavt.
• Tænd kameraet, og tilslut det til en computer.
• Brug USB-mikrokablet (medfølger).
• Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud af både computer og kamera, og sæt det i igen.
• Afbryd alt udstyr, bortset fra kameraet og musen fra USB-stikkene på din computer.
• Tilslut kameraet direkte til din computer uden at passere igennem en USB-hub eller andet udstyr.
Indholdsfortegnelse
Computere
"PlayMemories Home" kan ikke installeres.
"PlayMemories Home" fungerer ikke korrekt.
• Afslut "PlayMemories Home", og genstart din computer.
Indstillingssøgning
• Kontroller computermiljøet eller den installationsprocedure, der kræves for at installere
"PlayMemories Home".
Der kan ikke afspilles billeder på din computer.
• Rådfør dig med producenten af computeren eller softwaren.
Det tager for lang tid at overføre et billede.
Indeks
Wi-Fi
• Mikrobølgeovne eller Bluetooth-aktiverede enheder bruger bølgelængden på 2,4 GHz og kan
forhindre kommunikationen. Hvis der er sådanne enheder i nærheden, skal du flytte kameraet
væk fra disse enheder eller slukke for dem.
Andet
Objektivet bliver sløret.
• Der er dannet kondens. Sluk kameraet, og vent i ca. en time på at fugten fordamper.
Kameraet bliver varmt, når det bruges i lang tid.
• Dette er ikke en fejl.
Datoen eller tiden vises forkert.
• Indstil dato og tid igen (side 29).
59DK
Indholdsfortegnelse
Advarselsindikatorer og
meddelelser
Følg anvisningerne, hvos følgende meddelelser vises.
Betjeningssøgning
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks batteripakken.
ERROR
• Sluk apparatet, og tænd det derefter igen.
HEAT
NoIMG
Indstillingssøgning
• Kameraets temperatur er steget. Der slukkes muligvis automatisk for strømmen, eller du kan
måske ikke optage billeder. Opbevar kameraet på et koldt sted, indtil temperaturen falder.
• Hvis du optager billeder i længere tid, stiger kameraets temperatur. Stop med at tage billeder,
hvis dette er tilfældet.
• Hukommelseskortet viser ingen billeder, der kan afspilles.
LowPw
Indeks
• Der er ikke nogen resterende batteriopladning.
BATT
• Batteriopladning er ikke tilstrækkelig til betjening.
• Batteripakken leverer strøm, der overstiger den maksimale udladning (udover det område, hvor
korrekt betjening af kameraet ikke kan garanteres, når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, osv.).
• Der blev registreret en anden batteripakke under opladning af kameraet.
• Batteripakken er forringet.
FULL
• Den resterende kapacitet på hukommelseskortet er ikke tilstrækkelig til optagelse.
MAX
• Det maksimale antal filer, der kan optages, er nået.
MEDIA
• Hukommelseskortet er ikke isat korrekt.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Formatet på hukommelseskortet er ikke kompatibelt med kameraet.
NoCRD
• Der er intet hukommelseskort isat.
60DK
Fortsættes r
• Kameraet er ikke tilsluttet et TV ved start af afspilning.
PLANE
• Når flytilstand er indstillet til [ON], kan GPS og Wi-Fi ikke bruges (side 26).
Indholdsfortegnelse
NoDSP
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
61DK
Indholdsfortegnelse
Optagetid
Estimeret optagelse og afspilning for hver
batteripakke
Optagetid
(Enheder: minutter)
Batteripakke
Billedkvalitet
NP-BX1 (medfølger)
Typisk optagetid
HQ
VGA
60 (80)
85 (110)
Tider målt ved brug af kameraet ved 25 °C Det anbefales, at du bruger kameraet fra 10 °C til 30 °C.
Optage- og afspilningstiden vil være kortere, når du bruger kameraet ved lave temperaturer.
Optage- og afspilningstiden kan være kortere, afhængigt af optageforholdene.
() angiver optagetiden, når den smarte fjernbetjeningsfunktion er indstillet til [OFF].
Afspilningstid
Omtrentlig tilgængelig tid, når du bruger en fuldt opladet batteripakke.
Omtrentlig tid, når billeder afspilles på et TV, der er tilsluttet med et mikro-HDMI-kabel
(sælges separat).
Indstillingssøgning
•
•
•
•
Uafbrudt optagetid
HQ
VGA
120 (140)
140 (175)
Betjeningssøgning
Omtrentlig tilgængelig tid, når du bruger en fuldt opladet batteripakke.
(Enheder: minutter)
Afspilningstid
HQ
205
Indeks
Batteripakke
Billedkvalitet
NP-BX1 (medfølger)
VGA
210
Omtrentlig optagetid af film
MP4AVC 2 kanals gennemsnit
(Enheder: minutter)
Optagetilstand 8 GB
16 GB
32 GB
PS
35
80
160
HQ
60
125
250
SSLOW
40
80
165
SLOW
80
165
330
STD
160
325
650
VGA
295
600
1205
• I indstillingen SLOW/SSLOW angiver ovenstående tal optagetiden ved optagelse og er forskellig fra
den faktiske afspilningstid.
• Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
Bemærkninger
• Optagetiden kan variere, afhængigt af optageforholdene, motiverne og optagetilstanden (side 19).
• Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer.
I [SLOW]-tilstand er den ca. 6,5 timer.
I [SSLOW]-tilstand er den ca. 3 timer.
62DK
Fortsættes r
(enhed: billede)
8 GB
2M (intervalfotooptagelse) (16:9)
12M (stillbilleder)
10500
1300
16 GB
32 GB
21000
40000
2650
5300
Betjeningssøgning
• Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
• Antallet af fotos, der kan optages på hukommelseskortet, er vist for den maksimale billedstørrelse for
dit kamera. Det faktiske antal billeder, der kan optages, vise spå LCD-skærmen under optagelse.
• Antallet af fotos, der kan optages på et hukommelseskort, kan variere, afhængigt af optagelsesforholdene.
Indholdsfortegnelse
Omtrentligt antal foto, der kan optages
Indstillingssøgning
Indeks
63DK
Om opladning af batteripakken
Betjeningssøgning
• Oplad batteripakken, før du bruger kameraet første gang.
• Det anbefales at oplade batteripakken ved en omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil lampen
CHG (opladning) slukker. Opladningen er muligvis ikke effektiv, hvis batteripakken oplades ved
temperaturer, der ligger uden for dette område.
• Lampen CHG (opladning) kan blinke i følgende situationer:
– Når batteripakken er sat forkert i.
– Når batteripakken er beskadiget.
• Når batteripakkens temperatur er lav. Tag batteriet ud af kameraet, og anbring det et varmt sted.
• Når batteripakkens temperatur er høj. Tag batteriet ud af kameraet, og anbring det et køligt sted.
Indholdsfortegnelse
Batteripakke
Effektiv brug af batteripakken
Indstillingssøgning
Indeks
• Batteripakkens ydelse reduceres, hvis den omgivende temperatur er lav (10 °C eller derunder).
Så på kolde steder er batteripakkens driftstid kortere. Vi anbefaler, at du foretager følgende for at
sikre længere tids brug af batteripakken: Læg batteripakken i en lomme tæt på kroppen for at varme
det op, og vent med at sætte det i videokameraet, indtil du skal bruge det.
• Batteripakken aflades hurtigere, hvis du hyppigt bruger afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling.
• Sluk for kameraet, hver gang du ikke optager eller afspiller på kameraet. Batteripakken bruges, når
optagelse er indstillet til standby.
• Vi anbefaler at have ekstra batteripakker parat til 2 eller 3 gange den forventede optagetid, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
• Du kan muligvis ikke tænde kameraet, eller batteripakken kan muligvis ikke oplades effektivt, hvis
terminaldelen på batteripakken er snavset. I denne situation skal du tørre støvet af med en blød klud
for at rengøre batteripakken.
• Udsæt ikke batteripakken for vand. Batteripakken er ikke vandtæt.
Om den resterende batteriopladning
• Hvis batteripakken løber tør, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er mere strøm, skal
du oplade batteripakken fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende opladning vises derefter korrekt.
Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i følgende situationer:
– Ved brug af kameraet i lang tid ved en høj temperatur
– Hvis kameraet efterlades med en fuldt opladet batteripakke
– Hvis batteripakken bruges ofte
Sådan opbevares batteripakken
• Aflad batteripakken fuldstændigt, før du opbevarer den på et koldt, tørt sted. For at sikre, at
batteripakkens fungerer, skal den oplades helt og bruges helt op i kameraet mindst én gang om året.
• Hvis du vil forhindre misfarvning af terminalerne, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge en
plastikpose for at holde det væk fra metalmaterialer, når du transporterer det eller opbevarer det.
Om batteripakkens levetid
• Batteripakkens levetid er begrænset. Batterikapaciteten forringes over tid og ved gentagen brug. Hvis
ydelsen forringes væsentlig mellem opladninger, er det sandsynligvis tid til at udskifte det med et nyt.
• Batterilevetiden varierer, afhængigt af hvordan en batteripakke bruges.
64DK
Om TV-farvesystemer
Hvis du vil se billeder, der er optaget på et TV, skal du bruge er TV eller et HDMI-stik og et
mikro-HDMI-kabel (sælges separat).
Før du optager, skal du indstille [V.SYS] til TV-systemet for det land og det område, hvor du vil
se optagelser. Følgende viser de lande og områder, hvor du kan se [NTSC]- eller [PAL]-billeder.
Barbados, Bermuda, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Filippinerne, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japan, Mexico,
Mikronesien, Myanmar, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Republikken Korea, Saint Lucia,
Samoa, Suriname, Taiwan, Trinidad og Tobago, USA, Venezuela osv.
Argentina, Australien, Brasilien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Fransk
Guyana, Grækenland, Holland, Hong Kong, Indonesien, Irak, Iran, Italien, Kina, Kroatioen,
Kuwait, Malaysia, Monaco, New Zealand, Norge, Paraguay, Polen, Portugal, Rumænien,
Rusland, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet,
Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vietnam, Østrig osv.
Tidszoneforskelle
Indstilling af sted
Tidszoneforskelle
Indstilling af sted
GMT
Lissabon/London
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Paris
+11:00
Salomonøerne
+02:00
Helsinki/Cairo/Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moskva
-10:00
Hawaii
+04:30
Kabul
-9:00
Alaska
+05:00
Karachi, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Calcutta, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Dhaka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Rangoon
-5:00
New York, Bogota
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-4:00
+08:00
Hongkong, Singapore, Beijing
-3:30
St.John
+09:00
Seoul, Tokyo
-3:00
Brasilia, Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azorerne, Kap Verde Øer
Indeks
Verdens tidsforskelle
Indstillingssøgning
Lande og områder, hvor du kan se billeder, når [V.SYS] er indstillet
til [PAL]
Betjeningssøgning
Lande og områder, hvor du kan se billeder, når [V.SYS] er indstillet
til [NTSC]
Indholdsfortegnelse
Brug af et kamera i udlandet
65DK
Brug/opbevar ikke kameraet følgende steder
Betjeningssøgning
• Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
På steder, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen, kan kamerahuset ændre form, og dette kan medføre fejl.
• I direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat er ikke egnede opbevaringssteder.
Kamerahuset kan blive misfarvet eller ændre form, og dette kan medføre fejl.
• På et sted med kraftige vibrationer
• I nærheden af magnetiske felter
• På sandede eller støvede steder
Pas på, at der ikke trænger sand eller støv ind i kameraet. Dette kan medføre, at kameraet ikke fungerer
korrekt og kan i nogle tilfælde medføre, at det ikke kan repareres.
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler
Om transport
Pleje og opbevaring af objektivet
• Tør overfladen af objektivet af med en blød klud i følgende situationer:
– Når der er fingeraftryk på objektivets overflade.
– På varme eller fugtige steder.
– Når objektivet har været udsat for saltvandsluft, f.eks. på stranden.
• Opbevar det på et godt udluftet sted, hvor der ikke er snavs eller støv.
• Du forhindrer mug ved regelmæssigt at rense objektivet som beskrevet ovenfor.
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med
en tør klud. Brug ikke noget af følgende, da det kan beskadige overfladen eller kabinettet.
– Kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude, insektmidler og
solreflekteringsmiddel eller insektgift, osv.
– Berør ikke kameraet med noget af overstående på hænderne.
– Lad ikke kameraet være i kontakt med gummi eller vinyl i længere tid.
Indeks
Rengøring
Indstillingssøgning
Lad være med at sætte dig i en stol eller et andet sted med kameraet i baglommen på dine bukser eller i din
nederdel, da dette kan medføre fejl eller beskadige kameraet.
Driftstemperaturer
Kameraet kan bruges i temperaturer mellem -10 °C og 40 °C. Det anbefales ikke at fotografere på meget
kolde eller varme steder, der er udover det anbefalede område.
Om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i eller udenpå kameraet.
Denne kondens kan medføre fejlfunktion af kameraet.
Hvis der forekommer kondens
Sluk kameraet, og vent i ca. 1 time på, at fugten fordamper.
Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens, når du flytter kameraet fra et koldt sted til et varmt sted (eller omvendt),
eller hvis du bruger kameraet på et sted med meget fugt, som beskrevet nedenfor.
– Hvis du tager kameraet med fra en skibakke til et varmt sted.
– Hvis du tager kameraet ud af en bil eller et lokale med aircondition til et varmt sted udenfor.
– Hvis du bruger kameraet efter uvejr eller en regnbyge.
– Hvis du bruger kameraet på et varmt eller fugtigt sted.
66DK
Fortsættes r
Sådan undgås kondensdannelse
Bemærkningen om ekstraudstyr
Indholdsfortegnelse
Når kameraet bringes fra et koldt sted til et varmt sted, kan du komme det i en plastikpose og lukke den tæt.
Tag kameraet op af posen, når lufttemperaturen i plastikposen når op på den omgivende temperatur
(efter ca. 1 time).
• Originalt Sony-udstyr er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.
Selv hvis du sletter data på hukommelseskortet eller formaterer hukommelseskortet på kameraet eller
en computer, sletter du muligvis ikke data på hukommelseskortet fuldstændigt. Når du giver
hukommelseskortet til nogen, anbefales det, at du sletter data fuldstændigt ved brug af software til sletning
af data på computeren. Det anbefales desuden, at du ødelægger hukommelseskortet, når du bortskaffer det.
Betjeningssøgning
Bemærkning om bortskaffelse/overførsel af hukommelseskortet
Om GPS (kun HDR-AS30V)
Indstillingssøgning
Indeks
• Da GPS-satellitternes position hele tiden ændrer sig, kan det tage længere tid af bestemme placeringen,
eller receiveren kan muligvis slet ikke bestemme placeringen, afhængig af placering og tidspunkt for brug
af kameraet.
• GPS er et system, der bestemmer din position ved at modtage signaler fra satellitter. Undgå at bruge
GPS-funktionen på steder, hvor radiosignalerne er blokeret eller reflekteres, f.eks. på skyggefulde steder,
der er omgivet af bygninger eller træer, osv. Brug kameraet på steder med åben himmel.
• Du kan muligvis ikke registrere placeringsoplysninger på steder eller i situationer, hvor radiosignaler fra
GPS-satellitterne ikke når kameraet, f.eks. i følgende situationer.
– I tunneller, indendørs eller i skyggen af bygninger.
– Mellem høje bygninger eller i smalle gader, der er omgivet af bygninger.
– På steder, ligger under jorden, eller på steder, der er omgivet af tætstående træer, under en bro, eller på
steder, hvor der skabes magnetfelter, f.eks. i nærheden af højspændingskabler.
– I nærheden af enheder, der genererer radiosignaler på samme frekvensbånd som kameraet: i nærheden
af mobiltelefoner på 1,5 GHz-båndet, osv.
• Hvis du tager billeder med GPS-loggen indstillet til [ON], og uploader disse billeder til internettet, kan
optagelsesstedet muligvis ses af tredjeparter. Hvis du vil forhindre dette, kan du indstille GPS-loggen
til [OFF], før du optager.
Om trianguleringsfejl (kun HDR-AS30V)
• Hvis du flytter til en anden position, umiddelbart efter at du har tændt videokameraet, kan det tage
længere tid for videokameraet at starte triangulering, i forhold til hvis du var blevet det samme sted.
• Fejl, der skyldes positionen af GPS-satellitter
Videokameraet triangulerer automatisk din aktuelle placering, når det modtager radiosignaler fra 3 eller
flere GPS-satellitter. Den trianguleringsfejl, som tillades af GPS-satellitterne, er ca. 10 m.
Trianguleringsfejlen kan være større, afhængigt af miljøet omkring din placering. Hvis dette er tilfældet,
svarer din aktuelle placering muligvis ikke til placeringen på kortet på baggrund af GPS-oplysningerne
GPS-satellitterne er underlagt det amerikanske forsvarsministerium, og nøjagtighedsgraden kan derfor
være ændret bevidst.
• Fejl under trianguleringen
Videokameraet modtager regelmæssigt placeringsoplysninger under triangulering. Der går et kort
øjeblik fra modtagelsen af placeringsoplysningerne til, oplysningerne registreres på et billede.
Derfor stemmer den faktiske placering muligvis ikke helt nøjagtigt med placeringen på kortet
baseret på GPS-oplysningerne
Om begrænsninger for brug af GPS (kun HDR-AS30V)
• Brug GPS i overensstemmelse med situationen og bestemmelserne i lande og områder, hvor du bruger
videokameraet.
67DK
Kamera
[System]
[Strøm, generelt]
Strømkrav:
Genopladelig batteripakke: 3,6 V
(NP-BX1 (medfølger))
Multi-/mikro-USB-terminal: 5,0 V
USB-opladning (multi/mikro-USB-terminal):
Vekselstrøm 5,0 V, 500 mA/800 mA
[Trådløst lokalnetværk]
Tilsvarende standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvens: 2,4 GHz
Understøttede sikkerhedsprotokoller:
WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC: NFC Forum Type 3 Tag-kompatibel
Indeks
HDMI OUT-stik: HDMI-mikrostik
Multi-/mikro-USB-terminal*: micro-B/USB 2.0
Hi-Speed (masselagring)
* Understøtter kompatible mikro-USB-enheder.
• USB-tilslutning er kun til output.
(Til kunder i Europa)
Indstillingssøgning
[Indgangs- og udgangsstik]
Betjeningssøgning
Videosignal
NTSC-farve, EIA-standarder
HDTV 1080/60i, 1080/60p-specifikation
PAL-farve, CCIR-standarder
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specifikation
Billedenhed:
7,77 mm (1/2,3-type)
Exmor R CMOS-sensor
Optagelsespixel (16:9):
Intervaloptagetilstand:
ækvivalent med maks. 2.000.000 pixel
Fototilstand: ækvivalent med maks.
11.900.000 pixel
I alt: ca. 16.800.000 pixel
Effektivt (film, 16:9):
ca. 11.900.000 pixel
Effektivt (stillbilleder, 16:9): ca. 11.900.000 pixel
Objektiv: Carl Zeiss Tessar-objektiv
F2.8
f = 2,5 mm (1/8")
Ved konvertering til et 35 mm stillkamera
For film: 15,3 mm (5/8") (16:9)*
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering
Filformat:
Stillbilleder: JPEG-kompatible (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Film: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Lyd: MPEG AAC
Optagemedie:
"Memory Stick Micro"-medie (Mark2)
microSD-kort (klasse 4 eller hurtigere)
Mindste belysning: 6 lx (lux)
* SteadyShot indstillet til [OFF]
Opladningstid:
Via en computer
NP-BX1 (medfølger): Ca. 245 min
Via AC-UD20 (sælges separat)
NP-BX1 (medfølger): Ca. 175 min
Strømforbrug: 1,9 watt (når filmbilledstørrelsen
er [1920×1080/30p])
Driftstemperatur: –10 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 °C til +60 °C
Mål: ca. 24,5 mm × 47,0 mm × 82,0 mm
(B/H/D, uden fremstikkende dele)
Vægt: ca. 65 g (kun kamera)
Vægt (ved optagelse):
ca. 90 g (inklusiv NP-BX1 (medfølger))
Mikrofon: stereo
Højttaler: mono
Genopladelig batteripakke:
NP-BX1 (medfølger)
Maksimal udgangseffekt: Vekselstrøm 4,2 V
Udgangseffekt: Vekselstrøm 3,6 V
Kapacitet: 4,5 Wh (1,240 mAh)
Type: Li-ion
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
[Tilbehør]
Vandtæt etui (SPK-AS2)
Mål: ca. 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(B/H/D uden fremstikkende dele)
Vægt: ca. 55 g
Trykresistent: Optagelse under vandet ned til en
dybde på 5 m i 30 sammenhængende minutter
er mulig. *
*Når kameraet er isat.
Selvklæbende montering (VCT-AM1)
Vedhæftningsspænde
Mål: ca. 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(B/H/D uden fremstikkende dele)
Vægt: ca. 15 g
Flad selvklæbende montering
Mål: ca. 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(B/H/D, uden fremstikkende dele)
Vægt: ca. 14 g
Krum selvklæbende montering
Mål: ca. 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(B/H/D, uden fremstikkende dele)
Vægt: ca. 16 g
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Fortsættes r
68DK
Varemærker
Indstillingssøgning
Indeks
Softwaren, der er anvendt i kameraet, er underlagt følgende GNU General Public-licens (herefter kaldt
"GPL") eller GNU Lesser General Public-licens (herefter kaldt "LGPL").
Dette fortæller dig, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekoden til de pågældende
softwareprogrammer i henhold til de betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på internettet. Brug følgende URL til at downloade den. Ved download af
kildekoden skal du vælge HDR-AS30V som model for dit kamera.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os om indholdet af kildekode.
Kopier af licenserne (på engelsk) findes i den interne hukommelse på kameraet.
Opret en masselagerforbindelse mellem dit kamera og en computer, og læs filerne i mappen "LICENSE"
i "PMHOME".
Betjeningssøgning
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Indholdsfortegnelse
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick PRO-HG Duo", "
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
", "MagicGate Memory Stick", "MagicGate Memory Stick Duo",
"PlayMemories Home", "PlayMemories Home"-logoet, "PlayMemories Mobile" og "PlayMemories
Mobile"-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
• HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
• Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Mac, Mac OS og App Store er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
• Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation
eller deres datterselskaber i USA og andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
• microSDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre
lande.
• iOS er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller deres
affillierede i USA og visse andre lande.
• Android, Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
• iPhone er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Men mærkerne ™ og ® er muligvis ikke
benyttet i alle tilfælde i denne manual.
69DK
K
A.OFF ............................................................................................ 27
Knappen ENTER (menuudførelse) ............................ 10
Advarselsmeddelelser .......................................................... 60
Knappen NEXT....................................................................... 10
ANGLE ......................................................................................... 21
Knappen PREV ....................................................................... 10
Antal foto, der kan optages .............................................. 63
Knappen REC ........................................................................... 40
Automatisk slukning ............................................................ 27
Kopier............................................................................................ 50
B
L
Batteripakke ............................................................................... 64
LAPSE ........................................................................................... 23
Betjeningssøgning
A
Indholdsfortegnelse
Indeks
BEEP............................................................................................... 28
Bip .................................................................................................... 28
M
MOVIE ......................................................................................... 40
Multi-/mikro-USB-terminal ........................................... 53
CHG-lampe (opladning) ................................................... 15
N
D
NFC ................................................................................................ 45
DATE ............................................................................................. 29
Nulstilling af indstillingerne............................................ 32
Indstillingssøgning
C
Dato-/tidsindstilling ............................................................. 29
O
Opladning ................................................................................... 15
Fejlfinding ................................................................................... 56
Optagelse
Feltvinkel ..................................................................................... 21
Film ......................................................................................... 40
Flytilstand ................................................................................... 26
Stillbillede............................................................................ 40
Format ........................................................................................... 33
Optagetid af film ..................................................................... 62
FORMT ........................................................................................ 33
Optagetilstand .......................................................................... 19
G
P
GPS.................................................................................................. 24
PHOTO ........................................................................................ 40
GPS-log......................................................................................... 24
PLANE .......................................................................................... 26
Indeks
F
PLAY.............................................................................................. 42
H
HDMI OUT-stik ..................................................................... 42
R
REC HOLD-kontakt ............................................................ 40
I
REC/adgangslampe ............................................................... 40
Identifikation af delene ....................................................... 12
RESET ........................................................................................... 32
Indstillinger................................................................................ 10
Intervalfotooptagelse............................................................ 23
S
Intervaloptagetilstand .......................................................... 40
SCENE .......................................................................................... 22
INTVL ........................................................................................... 40
Scene .............................................................................................. 22
Skift mellem NTSC/PAL ................................................... 31
Smart fjernbetjening............................................................. 48
SteadyShot .................................................................................. 20
STEDY .......................................................................................... 20
70DK
Fortsættes r
U
USBPw .......................................................................................... 30
USB-strømforsyning ............................................................ 30
V
Indholdsfortegnelse
USB ................................................................................................. 15
V.SYS ............................................................................................. 31
Vis
Film ......................................................................................... 42
Stillbillede ............................................................................ 42
Betjeningssøgning
VIDEO .......................................................................................... 19
W
Wi-Fi .............................................................................................. 45
Indstillingssøgning
Indeks
71DK
Download PDF

advertising