Sony | HDR-AS300 | Sony HDR-AS300 Lynvejledning til opsætning og start

4-586-864-11(1) (DA)
Gennemgang af medfølgende dele
Isætning af et hukommelseskort
Tallet i parentesen angiver mængden af de pakkede elementer.
• Kamera (1)/Undervandskabinet (MPK-UWH1) (1)
Kameraet sættes i undervandskabinettet. Åbn dækslet som vist nedenfor.
Digital 4K-videokameraoptager
Digital HD-videokameraoptager
Installationsvejledning
• Mikro-USB-kabel (1)
• Genopladelig batteripakke
(NP-BX1) (1)
• Vedhæftningsspænde (1)
• Installationsvejledning
(dette dokument) (1)
• Referencevejledning (1)
Side med
kontakter
Trykt side
microSD-kort/
microSDHC-kort/
microSDXC-kort
Memory Stick
Micro™-medie (Mark2)
Hukommelseskort, der kan bruges i kameraet
Denne vejledning beskriver de nødvendige forberedelser for at
starte med at bruge kameraet, den grundlæggende betjening osv.
Se i "Hjælpevejledning" (webmanual), hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Besøg nedenstående websted, hvis du ønsker detaljerede oplysninger
om, hvordan du bruger kameraet og softwaren.
http://www.sony.net/actioncam/support/
FDR-X3000/HDR-AS300
Indstilling
2
1
Skub låsegrebet ned for at åbne batteridækslet, og isæt
derefter batteripakken.
Optagelse
4
Låsegreb
Tilslutning til din
smartphone
Oprettelse af din film
Du kan redigere film med Sonys programsoftware.
• Action Cam App (til smartphone/
tablet)
http://www.sony.net/acap/
–
microSD-hukommelseskort
*
1
–
microSDHC-hukommelseskort
*
1
*2
microSDXC-hukommelseskort
*
1
*2
Bemærkninger
• Der garanteres ikke for betjening med alle hukommelseskort. Hvis du ønsker
oplysninger om andre hukommelseskort end dem, der er produceret af Sony,
skal du kontakte de individuelle producenter.
• Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger
hukommelseskortet ind i forkert retning, kan hukommelseskortet,
hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede.
• Formater hukommelseskortet i kameraet før brug.
• Kontroller, at stikdækslet og dækslet til batteripakken/hukommelseskortet
er lukket helt, og at der ikke er fremmedlegemer stukket ind under dækslet,
før brug. Ellers kan der trænge vand ind.
Opladning af batteripakken
2
3
5
XAVC S
* SD Speed Class 4 (
) eller hurtigere eller UHS Speed Class 1 ( )
eller hurtigere
*2 Et hukommelseskort, der overholder følgende specifikationer:
– Mindst 4 GB hukommelse
) eller UHS Speed Class 1 ( ) eller hurtigere
– SD Speed Class 10 (
Der kræves et hukommelseskort, der er UHS Speed Class 3 ( ), når du
optager ved 100 Mbps eller hurtigere (kun FDR-X3000).
Sørg for, at pilene på kameraet og
batteripakken vender samme vej.
3
MP4
 (kun Mark2)
1
Introduktion
Hvad er der behov for for at oprette
en spændende film med kameraet
Introduktion
 -knap (til/standby)
 IR-fjernbetjeningsmodtager
(kun FDR-X3000)
 MENU-knap
 Skærmpanel
 UP/DOWN-knapper
 REC-lampe
 REC-knap (film/stillbillede)/
ENTER-knap (udfør menu)
 REC/LIVE-lampe
 (N mark)
 Objektiv
 Højttaler
 Mikrofoner
 Batteridæksel
 GPS-sensor
 Stikdæksel (HDMI OUT, multi-/
mikro-HDMI-terminal, Mic-stik)
 REC-lampe
 Låsegreb
 Hukommelseskortdæksel
Hukommelseskort
Memory Stick Micro™-medie (Mark2)
Indstilling af uret
Læs dette først
1
Navne på hoveddelene
• Action Cam Movie Creator (til PC)
http://www.sony.net/acmc/
Når kameraet tændes første gang ved at trykke på knappen
(til/standby), vises skærmen til indstilling af sted/sommertid/
dato og klokkeslæt.
Tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge et punkt,
og tryk derefter på ENTER-knappen for at udføre punktet.
Tips
• Skærmen til indstilling af dato og tid/sted/sommertid vises også,
når indstillingerne er nulstillet.
• Områder defineres af tidsforskellen mellem Greenwich Mean Time (GMT)
og standardtidszonen for din placering. Hvis du ønsker oplysninger om
tidsforskellen, henvises du til "Listen over tidsforskelle for verdens
hovedstæder" i "Hjælpevejledning" (webmanual).
Optagelse
Indstilling af optagetilstand
Tryk på MENU-knappen og vælg derefter
 for optagetilstand.
Luk dækslet helt, og skub låsegrebet op for at låse.
Kontroller, at det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt.
Åbn stikdækslet, og tilslut derefter det inaktive kamera til
en aktiveret computer med mikro-USB-kablet (medfølger).
Oversigt over tilstande
Ikoner
Optagetilstande
Filmtilstand
CHG-lampe (opladning)
lyser gult under opladning
Fototilstand
Time-lapse-optagetilstand
Live-streamingtilstand
Stikdæksel
Løkkeoptagetilstand
Mikro-USB-kabel
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Indstilling af filmformatet
Tryk på MENU-knappen, og vælg derefter
(Optageindstillinger) 
filmformatet (standard:
).
Vælg
for at optage billeder i 4K-kvalitet (kun FDR-X3000).
Hvis du ønsker flere oplysninger om indstillingerne, kan du se
"Ændring af indstillingerne" i "Hjælpevejledning" (webmanual).
Optagelse
Tryk på REC-knappen for at starte optagelse.
Tryk på REC-knappen igen for at stoppe optagelse.
* Når du trykker på REC-knappen, mens indstillingen
"One touch-optagelse" er indstillet til ON, starter
optagelse med den optagetilstand, der var valgt,
før der blev slukket for kameraet.
Bemærkninger
• I perioder med langvarig optagelse kan kameraets temperatur nå til et punkt,
hvor optagelse stopper automatisk.
• Hvis du bruger kameraet, mens det er koblet til en ekstern strømforsyning med
mikro-USB-kablet (medfølger), kan du reducere batteriforbruget for optagelse
eller afspilning af billeder. I denne situation kræves der en opladet batteripakke.
 Når der vises [Connect with the camera?] is på smartphonen,
skal du vælge [OK].
iPhone/iPad
Installation af PlayMemories Mobile™
på din smartphone
 Installer en profil (indstillingsoplysninger) på din smartphone
i henhold til anvisningerne på skærmen.
 Vælg [Settings]  [Wi-Fi] på startskærmen.
 Vælg SSIDet.
 Vend tilbage til startskærmen, og start derefter
PlayMemories Mobile.
Android OS




Søg efter PlayMemories Mobile på Google Play, og installer det
derefter.
Indstilling
Tryk på MENU-knappen, tryk på UP- eller DOWN-knappen for at vælge
punktet, og tryk derefter på ENTER-knappen for udføre punktet.
1
Tilslutning til din smartphone
Android
2
Optageskærm
iOS
Søg efter PlayMemories Mobile på App Store, og installer det derefter.
MENU-skærm
Huske dit bruger-id og din adgangskode uden mærkaten
• Når der bruges iOS, er et tryk-funktioner (NFC) ikke tilgængelige.
Bemærkninger
• Opdater PlayMemories Mobile til den nyeste version, hvis du allerede har det
installeret på din smartphone.
• Der garanteres ikke for, at den Wi-Fi-funktion, der beskrives i denne manual,
fungerer med alle smartphones og tablet-pc'er.
• Betjeningsmetoderne og visningsskærmene kan ændres uden forudgående
varsel i fremtidige opgraderinger.
• Hvis du ønsker flere oplysninger om PlayMemories Mobile, kan du se
følgende websted.
(http://www.sony.net/pmm/)
• Google Play er måske ikke understøttet i dit land eller område. I denne
situation skal du søge efter "PlayMemories Mobile" på internettet og
derefter installere det.
MENUknap
3
ENTERknap
ENTERknap
Optageindstillinger*1
Ikoner
4 Indstillingsskærm
Optageindstillingsskærm
Indstillingspunkter
Tilslutning
Kameraindstillinger
Ikoner
 Brug af et tryk-funktionen til at tilslutte en NFC-aktiveret
Android-smartphone
Indstillingspunkter
Indstilling for billedkvalitet
Flytilstand
Filmformat
Wi-Fitilslutningsindstilling
Time-lapseoptagebilledstørrelse
Wi-Fi Hi
Power-indstilling*2
Løkkeoptagetid
Bluetooth-indstilling
Skift stillbilledtilstand
Strømindstilling
for Bluetoothfjernbetjening
Optageinterval for
stillbillede
Selvudløser
Formatér
Time-lapse-billednummer
Tidskode/brugerbit*3
SteadyShot (film)
IR-fjernbetjening*3
Lampeindstilling

Baggrundsmusik*2
Zoomindstilling
USB-strømforsyning
Bip
Scene
Hvidbalance
 Brug af QR-kode til at tilsluttet kameraet til en smartphone
via Wi-Fi
[Lydstyrke for bip]
HDMI-indstillinger*
Vinkelindstilling
Time-lapse AE-tilstand
Redigering af en film med
Action Cam-appen
Action Cam App giver dig mulighed for at
importere film på din smartphone og nemt
redigere dem.
Du kan desuden oprette time-lapse-film.
Hvis du ønsker flere oplysninger om Action
Cam App, kan du se følgende websted.
http://www.sony.net/acap/
Installer den Action Cam App, der er
kompatibel med din smartphone.
 Tænd kameraet, og indstil Wi-Fi til ON på kameraet.
 Vælg optagetilstanden:
, , ,
.
 Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
 Vælg [Scan QR Code of the Camera], der vises på PlayMemories
Mobile-skærmen.
 Vælg [OK] (hvis der vises en meddelelse, skal du vælge [OK] igen).
 Læs den QR-kode, der er trykt på mærkaten på bagsiden af
kameraets batteridæksel.
4
SteadyShot (stillbillede)
AE-skift
Oprettelse af din film
GPS-log
Time-lapse-optageinterval
Vend
Indstil Wi-Fi til ON på kameraet, og lad smartphonens (N mark)
berøre (N mark) på kameraet.
Når PlayMemories Mobile starter, anvendes indstillingerne automatisk
til at etablere en Wi-Fi-tilslutning.
Hvis mærkaten er pillet af, eller hvis den bliver ulæselig, kan du få dit
bruger-id og din adgangskode ved at bruge følgende procedure.
 Isæt en opladet batteripakke i kameraet.
 Tilslut kameraet til en computer med mikro-USB-kablet (medfølger).
 Tryk på knappen (til/standby) for at tænde kameraet.
 Få vist [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] på din
computer, og kontroller derefter bruger-id'et og adgangskoden.

One Touch-optagelse
Farvetilstand
Automatisk slukning
Indstilling for lydoptagelse
Skift mellem NTSC/PAL
Støjreduktion for blæst
Dato- og tidsindstilling
Indstilling af sted
Indstilling af
sommertid
Version
Nulstilling af
indstillingerne
*1 Hvilke punkter, der kan indstilles, afhænger af optagetilstanden.
*2 Denne indstilling er kun tilgængelig i visse lande og områder.
*3 Denne indstilling er kun tilgængelig med FDR-X3000.
*4 En del af denne indstilling er kun tilgængelig med FDR-X3000.


Bemærk!
• Google Play er måske ikke understøttet i dit land eller område.
Redigering af en film med
Action Cam Movie Creator
Action Cam Movie Creator giver dig mulighed for at importere film
og billeder på din computer og for at redigere filmene.
Du kan desuden tilføje effekter (f.eks. multivisning, afspilning i variabel
hastighed osv.) og oprette time-lapse-film.
Hvis du ønsker flere oplysninger om Action Cam
Movie Creator, kan du se følgende websted.
http://www.sony.net/acmc/
Download PDF

advertising