Sony | HDR-AS200V | Sony HDR-AS200V AS200V Action Cam med Wi-Fi og GPS Lynvejledning til opsætning og start

4-566-664-11(1) (DK)
Gennemgang af medfølgende dele
5
Introduktion
• Kamera (1)
Kameraet sættes i det vandtætte etui.
Åbn dækslet som vist nedenfor.
Digital HD-videokameraoptager
Installationsvejledning
Besøg nedenstående websted, hvis du ønsker detaljerede oplysninger
om, hvordan du bruger kameraet og softwaren.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Hvis du vil redigere film, kan du bruge den PC-software, der er beregnet
til kameraet "Action Cam Movie Creator". Du kan downloade den fra
følgende websted.
http://www.sony.net/acmc/
Oplysningerne på mærkaten (i den perforerede boks nedenfor)
er påkrævede, når du tilslutter kameraet til en smartphone.
HDR-AS200V
• Mikro-USB-kabel (1)
• Genopladelig batteripakke (NP-BX1) (1)
• Vandtæt etui (1)
• Vedhæftningsspænde (1)
• Fladt selvklæbende monteringstape (1)
• Krum selvklæbende monteringstape (1)
• Stativadapter (1)
• Installationsvejledning (dette dokument) (1)
• Referencevejledning (1)
Opladning af batteripakken
1
Skub til låsegrebet, indtil du kan se det gule mærke for at
åbne dækslet.
Lyser gult under
opladning
Stikdæksel
Bemærkninger
• Der garanteres ikke for betjening med alle hukommelseskort.
• Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger
hukommelseskortet ind i forkert retning, kan hukommelseskortet,
hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede.
• Formater hukommelseskortet før brug.
• Kontroller, at stikdækslet og dækslet til batteripakken/hukommelseskortet
er lukket helt, og at der ikke er fremmedlegemer stukket ind under dækslet,
før brug. Ellers kan der trænge vand ind.
Indstilling af uret
Tryk på NEXT- eller PREV-knappen, og vælg [SETUP]  [CONFG] 
[DATE] for at indstille dato, tid og område.
Mikro-USB-kabel
Navne på hoveddelene
 Batteripakke/dæksel til
hukommelseskort
 REC/access/CHG-lampe (opladning)
 REC HOLD-kontakt
 REC-knap (film/foto)/
ENTER-knap (udfør menu)
 Låsegreb
 IR-fjernbetjeningsmodtager
 (N mark)
 Skærmpanel
 Højttaler
 PREV-knap (forrige menu)
 NEXT-knap (næste menu)
 Mikrofoner
 Objektiv
 REC/LIVE-lampe
 Stikdæksel (multi-/
mikro-USB-terminal)
Åbn stikdækslet, og tilslut kameraet til en aktiveret
computer med mikro-USB-kablet (medfølger).
2
Isæt batteripakken.
Trykt side
Side med kontakter
Juster -mærket som vist.
3
4
Luk dækslet.
Kontroller, at det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt.
Kontroller, at kameraet er slukket.
Du slukker kameraet ved at trykke på NEXT- eller PREV-knappen
flere gange for at få vist [PwOFF]. Tryk derefter på ENTER-knappen.
microSD-kort/
microSDHC-kort/
microSDXC-kort
1
2
Tryk på NEXT- eller PREV-knappen for at få vist [SETUP],
og tryk på knappen ENTER.
Tryk på NEXT- eller PREV-knappen for at få vist det punkt,
du vil indstille, og tryk på knappen ENTER.
Optagelse
Isætning af et hukommelseskort
Skub batteriudskubningsgreb.
Indstilling
Du kan ændre optagetilstand og forskellige indstillinger for kameraet
i [SETUP]-tilstand.
Memory Stick
Micro™-medie
(Mark2)
• Isæt hukommelseskortet korrekt, og kontroller, at siderne vender
i den rigtige retning.
• Tryk på hukommelseskortet en gang for at skubbe det ud.
* Brug et SDXC-kort (Class10), til at optage film i XAVC S.
1
2
3
Tryk på NEXT- eller PREV-knappen for at tænde kameraet.
Tryk på NEXT- eller PREV-knappen for at vælge den
ønskede optagetilstand.
Tryk på REC-knappen for at starte optagelse.
Tryk på REC-knappen igen for at stoppe optagelse.
* Når du trykker på REC-knappen, når kameraet er slukket, starter
optagelse med den optagetilstand, der var valgt, før der blev
tændt for kameraet.
Bemærkninger
• I perioder med langvarig optagelse, kan kameraets temperatur nå til et punkt,
hvor optagelse stopper automatisk.
• Det garanteres ikke, at billeder, der er optaget med andre kameraer,
kan afspilles på dette kamera.
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Menupunkter
Oversigt over tilstande
Punkter, du kan indstille i SETUP
Punkter, du kan indstille i CONFG
Skærm
Tilstande
Skærm
Punkter
Skærm
Punkter
LOOP
Løkkeoptagetilstand
VMODE
Indstillingstilstanden Billedkvalitet
Wi-Fi
Wi-Fi-tilslutning
MOVIE
Filmtilstand
V.FMT
Filmformat
GPS
GPS-log
PHOTO
Fototilstand
STEDY
SteadyShot
PLANE
Flytilstand
INTVL
Intervaloptagetilstand
LYD
Lydoptagelse
MOUNT
Monter*1
LIVE
Live-streamingtilstand
WIND
Støjreduktion for blæst
TC/UB
Tidskode/brugerbit
COLOR
Farvetilstand
IR-RC
IR-fjernbetjening
L.OPT
Løkkeoptagetid
HDMI
HDMI-indstillinger
Baggrundsmusik*1, *2
SETUP
Opsætningstilstand
PLAY
Afspilningstilstand
DRIVE
Skift stillbilledtilstand
BGM
PwOFF
Slukket
FPS
Optageinterval for stillbillede
USBPw
USB-strømforsyning
SELF
Selvudløser
A.OFF
Automatisk slukning
Bemærkninger
• Knapbetjening
– NEXT: Skifter til den næste menu
– PREV: Skifter til den forrige menu
– ENTER: Afvikler menuen
• Hvis du vil vende tilbage til [SETUP]- eller
[CONFG]-menuen, skal du fra de enkelte
opsætningspunkter vælge [BACK] og derefter
trykke på knappen ENTER.
• Når du trykker på NEXT- og PREV-knappen
samtidigt, kan du gå til Wi-Fi-indstillingsmenuen.
• Menuen kan ændres afhængig af kameraets
betjeningsforhold.
ANGLE
Synsvinkel for stillbillede
BEEP
Bip
LAPSE
Intervalfotooptagelse
DATE
Dato- og tidsindstilling
FLIP
Vend
DST
Indstilling af sommertid
SCENE
Scene
LANG
Sprogindstilling
WB
Hvidbalance
V.SYS
Skift mellem NTSC/PAL
AESFT
AE-skift
VER.
Version
FORMT
Formatér
RESET
Nulstilling af indstillingerne
CONFG
Konfigurationsindstillinger
*1 Disse er opsætningspunkterne for Highlight
Movie Maker. Se i hjælpevejledningen, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.
*2 Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig
i alle lande/områder.
Tilslutning til en særskilt indkøbt
Live-View-fjernbetjening
1
Sluk for Live-View-fjernbetjeningen.
Se hjælpevejledningen til Live-View-fjernbetjeningen, hvis du
ønsker oplysninger om betjening.
2
3
4
Tryk på NEXT- eller PREV-knappen for at vælge [SETUP] 
[CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].
Vælg kameraets SSID (påsat denne manual) på
Live-View-fjernbetjeningen.
Når der vises [ACPT?] på kameraets skærmpanel, skal du
trykke på ENTER-knappen på kameraet.
Tilslutning til din smartphone
Du kan betjene kameraet med din smartphone samt med den særskilt
indkøbte Live-View-fjernbetjening.
Installation af PlayMemories Mobile™
på din smartphone
Android OS
Søg efter PlayMemories Mobile på Google Play,
og installer det derefter. Når der bruges one touchfunktioner (NFC), kræves der Android 4.0 eller nyere.
iOS
Android (understøtter NFC)
Søg efter PlayMemories Mobile på App Store,
og installer det derefter. Når der bruges iOS,
er one-touch-funktioner (NFC) ikke tilgængelige.
Bemærkninger
• Opdater PlayMemories Mobile til den nyeste version, hvis du allerede har det
installeret på din smartphone.
• Der garanteres ikke for, at den Wi-Fi-funktion, der beskrives i denne manual,
fungerer med alle smartphones og tablet-pc'er.
• Betjeningsmetoderne og visningsskærmene kan ændres uden forudgående
varsel i fremtidige opgraderinger.
• Hvis du ønsker flere oplysninger om PlayMemories Mobile, kan du se
følgende websted.
(http://www.sony.net/pmm/)
• Google Play er måske ikke understøttet i dit land eller område. I denne
situation skal du søge efter "PlayMemories Mobile" på internettet og
derefter installere det.
Tilslutning
Indstil Wi-Fi til ON på kameraet, og lad smartphonens (N mark)
berøre (N mark) på kameraet.
Når PlayMemories Mobile starter, anvendes indstillingerne automatisk
til at etablere en Wi-Fi-tilslutning.
iPhone
 Tænd kameraet, og indstil Wi-Fi til ON på kameraet.
 Vælg optagetilstanden: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Vælg [Settings] på din smartphone.
 Vælg [Wi-Fi] på din smartphone.
 Vælg det SSID, der er trykt på den mærkat, der er påsat
betjeningsvejledningen.
 Angiv adgangskoden, der er trykt på samme mærkat
(kun første gang).
 Kontroller, at kameraets SSID vises på smartphonen.
 Vend tilbage til startskærmen, og start derefter
PlayMemories Mobile.

Android



 Tænd kameraet, og indstil Wi-Fi til ON på kameraet.
 Vælg optagetilstanden: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
 Vælg det SSID, der er trykt på den mærkat, der er påsat
betjeningsvejledningen.
 Angiv adgangskoden, der er trykt på samme mærkat
(kun første gang).



Hvis der ingen mærkat er
Hvis mærkaten er mistet, kan du få dit bruger-id og din adgangskode
ved at bruge følgende procedure.
 Isæt en opladet batteripakke i kameraet.
 Tilslut kameraet til en computer med mikro-USB-kablet (medfølger).
 Tryk på NEXT- eller PREV-knappen for at tænde kameraet.
 Få vist [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] på din
computer, og kontroller derefter bruger-id'et og adgangskoden.
Brug af hjælpevejledningen
"Hjælpevejledningen" er onlinemanualen.
Brug denne for at få oplysninger om, hvordan du bruger kameraet,
hvad du kan indstille/betjene med din smartphone samt forholdsregler
i forbindelse med sikkerhed.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/
Download PDF