Sony | HDR-AS20 | Sony HDR-AS20 AS20 Action Cam med Wi-Fi Betjeningsvejledning

4-542-974-11(1) (DK)
Indholdsfortegnelse
Digital HD-videokameraoptager
Håndbog
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
DK
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS20
Sådan bruges denne håndbog
Klik på en knap til højre for at gå til den tilsvarende side.
Dette er praktisk, når der søges efter en funktion, du vil se.
4-542-974-11(1) (DK)
Indstillingssøgning
Søg efter oplysninger på en liste over
indstillingselementer.
Indeks
Betjeningssøgning
Søg efter oplysninger efter betjening.
Indholdsfortegnelse
Søg efter oplysninger efter funktion.
Betjeningssøgning
Håndbog
Indholdsfortegnelse
Digital HD-videokameraoptager
Søg efter oplysninger efter søgeord.
Optagetilstand
Indstilling
af skærm
Indstillingssøgning
Mærker og annoteringer der bruges
i denne håndbog
t
Du kan angive billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
2 Tryk på knappen ENTER, mens der vises [VIDEO] (Optagetilstand).
Skærm
01
Optaget
billede
Angiver
måneden.
Opløsning
1920×1080
60p/50p
01
Højeste opløsning/jævnt billede
optaget ved 2× billedhastighed
Angiver dagen.
Højeste opløsning
1920×1080
30p/25p
00
GMT+0
Billedhastighed Afspilningshastighed
Angiver timen.
Høj opløsning
00
Indeks
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge optagetilstanden, og tryk derefter
på knappen ENTER.
60p/50p
Standardindstillingen er angivet med
.
30p/25p
1280×720
30p/25p
Angiver minutter.
Slowmotion-billede optaget ved
hvor du kan1280×720
bruge kameraet. 60p
2 Angiver
bill dh det
ti område,
h d
(Områder defineres af tidsforskelle i forhold til
Greenwich Mean Time (GMT)).
Bemærkninger
• Hvis du indstiller GPS-loggen til [ON], justerer kamera automatisk dato, tid og område under
optagetilstand.
zIndstilling af området
Angiver årsager og begrænsninger,
der er relevante for korrekt betjening
af kameraet.
Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området.
Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT). Se også
i "Verdens tidsforskelle" (side 75).
z Angiver oplysninger, der er nyttige
at kende.
2DK
Bemærkninger om brug
af kameraet
Om kameraets temperatur
Om det viste sprog
Skærmpanelet vises kun på engelsk.
Andre sprog er ikke tilgængelige.
Kameraet kan blive varmt på grund af kontinuerlig
brug, men det er ikke en fejl.
Om beskyttelse mod overophedning
Bemærkningerne om batteripakken
• Oplad batteripakken, før du bruger den
første gang.
• Du kan oplade batteripakken, selvom den
ikke er helt afladet. Endvidere kan du, selvom
batteripakken ikke er fuldt opladet, bruge den
delvist opladede kapacitet af batteripakken,
som den er.
• Hvis du ønsker oplysninger om batteripakker,
kan du se side 63.
• Udsættelse af skærmpanelet eller objektivet for
direkte solskin i længere perioder kan medføre
fejl. Vær forsigtig, hvis du placerer kameraet
i nærheden af et vindue eller udendørs.
• Tryk ikke på skærmpanelet. Det kan
medføre fejl.
Indstillingssøgning
Bemærkninger om skærmpanelet
og objektivet
Betjeningssøgning
Om billeddatakompatibilitet
Indeks
• Før du starter optagelsen, skal du foretage
en prøveoptagelse for at sikre, at kameraet
fungerer korrekt.
• Hvis du vil afspille billeder, skal du tilslutte
kameraet til en anden enhed med et mikroHDMI-kabel (sælges separat).
• Kameraet er hverken støvsikkert, stænksikkert
eller vandtæt. Læs "Forholdsregler" (side 65),
før du betjener kameraet.
• Undgå at udsætte kameraet for vand. Hvis der
kommer vand ind i kameraet, kan der
forekomme en fejl. I nogle situationer kan
kameraet ikke repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet kraftigt
lys. Det kan medføre fejl.
• Brug ikke kameraet på et sted, der genererer
kraftige radiobølger eller udsender stråling.
Ellers er det ikke sikkert, at kameraet optager
og afspiller billeder.
• Brug af kameraet på sandede eller støvede
steder kan medføre fejl.
• Hvis der forekommer kondens, skal du fjerne
det, før du bruger kameraet (side 65).
• Undgå at ryste eller støde kameraet. Det kan
medføre en fejl, og du kan muligvis ikke optage
billeder. Endelig kan et hukommelseskort blive
uanvendeligt, eller billeddata kan blive
beskadiget.
• Når du tilslutter kameraet til en anden enhed
med et kabel, skal du sørge for at indsætte
tilslutningsstikket på den rigtige måde. Hvis
du tvinger stikket ind i terminalen, beskadiges
denne, og det kan medføre fejlfunktion
af kameraet.
• Afspilning af andre film, end dem der er optaget,
redigeret eller sammensat på dette kamera,
kan ikke garanteres.
• Hvis du skifter mellem NTSC/PAL, vil
de indstillingsværdier, der kan vælges
i optagetilstand, blive ændret tilsvarende.
Indstillingsværdier for både [NTSC]
og [PAL] vises i denne manual.
Afhængig af kamera- og batteritemperatur kan
du måske ikke optage film, eller strømmen slukkes
automatisk for at beskytte kameraet. Der vises en
meddelelse på skærmpanelet, før der slukkes for
strømmen, eller du kan ikke længere optage film.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om optagelse/afspilning
og tilslutning
• Dette kamera understøtter "MP4-formatet" som
et filmfilformat. Men det garanteres ikke, at alle
MP4-kompatible enheder kan afspille billeder,
der er optaget med dette kamera.
• Kameraet overholder universelle standard DCF
(Design rule for Camera File system), der er
etableret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
Advarsel om copyright
TV-programmer, film, videobånd og
andre materialer kan være under copyright.
Uautoriseret optagelse af sådanne materialer
kan være i modstrid med bestemmelserne
i copyright-lovene.
3DK
Fortsættes r
Ingen kompensation for beskadiget
indhold eller optagelsesfejl
Om sikkerheden ved brug af trådløse
LAN-produkter
Sony kan ikke give erstatning for fejl i optagelse
eller tab eller beskadigelse af optaget på grund af
en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv.
Det er vigtigt at angive sikkerheden, når man
bruger den trådløse netværksfunktion. Sony yder
ingen garanti og er ikke ansvarlig for eventuel
skade, der er et resultat af utilstrækkelig sikkerhed
eller brug af den trådløse netværksfunktion.
Illustrationer og billeder, der bruges
i denne håndbog
ZEISS-objektiv
Dette kamera er udstyret med et ZEISS-objektiv,
der kan gengive skarpe billeder med fremragende
kontrast. Objektivet til kameraet er blevet
fremstillet i henhold til et kvalitetssikringssystem,
der er certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse
med kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss
i Tyskland.
Indholdsfortegnelse
• Billeder, der er bruges som eksempler i denne
håndbog, er reproducerede billeder, og er ikke
faktiske billeder, der er optaget med kameraet.
• I denne vejledning refereres der til "Memory
Stick Micro"-medie og microSD som
"hukommelseskort".
• Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Bemærkninger om afspilning på
andre enheder
Indeks
• Det er bekræftet, at den trådløse
netværksfunktion, der er indbygget i dette
kamera, overholder de Wi-Fi-specifikationer,
der er fremsat af Wi-Fi Alliance (WFA).
• Afhængigt af regionen er adgangen til et trådløst
LAN måske ikke tilgængelig, kan kræve en
separat serviceafgift, eller kommunikationen
kan blive blokeret eller udsat for uregelmæssige
strømsvigt. Få flere oplysninger hos
administratoren af trådløst LAN og/eller
serviceudbyder.
• Sony yder ingen garanti af nogen art i leveringen
af en netværkstjeneste. Sony har absolut intet
ansvar for skader, der kan opstå som følge af
brugen af en netværkstjeneste, selv i tilfælde
af klager fremsat af en tredjepart.
• Vi påtager os intet ansvar for nogen skade, der
måtte opstå som følge af uautoriseret adgang
til eller uautoriseret brug af destinationer, der
er indlæst i kameraet, som er resultat af tab
eller tyveri.
Indstillingssøgning
Om trådløs netværksfunktion
Betjeningssøgning
• Kameraet er kompatibelt med MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile til optagelse af
HD-billedkvalitet (høj definition). Derfor
kan du ikke afspille billeder, der er optaget
med HD-billedkvalitet (høj definition)
på kameraet, med enheder, der ikke er
kompatible med MPEG-4 AVC/H.264.
• Film, der er optaget ved brug af dette kamera,
afspilles måske ikke normalt på andre enheder
end dette kamera. Film, der er optaget ved brug
af andre enheder, afspilles måske ikke korrekt
på dette kamera.
4DK
Sådan får du glæde af kameraet
Få endnu større fornøjelse ved at
Håndterbar montering og Waterproof Case
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Håndledsrem og Waterproof Case
Indstillingssøgning
Håndholdt greb med LCD-skærm
Indeks
5DK
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet
Indstillingssøgning
Indeks
Gennemgang af pakkede elementer······························· 13
Isættelse af batteripakken ··················································· 14
Isætning af et hukommelseskort······································· 17
Optagetilstand ········································································· 19
SteadyShot ················································································ 20
Vend····························································································· 21
Scene ··························································································· 22
Intervalfotooptagelse···························································· 23
Flytilstand ·················································································· 24
Automatisk slukning······························································ 25
Bip································································································· 26
Dato-/tidsindstilling ······························································· 27
Indstilling af sommertid ······················································· 28
USB-strømforsyning······························································· 29
Skift mellem NTSC/PAL ························································· 30
Nulstilling af indstillingerne ················································ 31
Format························································································· 32
Brug af tilbehør········································································ 33
Betjeningssøgning
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges denne håndbog ·············································2
Bemærkninger om brug af kameraet ·································3
Sådan får du glæde af kameraet···········································5
Betjeningssøgning ····································································9
Indstillingssøgning································································· 10
Identifikation af delene························································· 12
6DK
Optagelse
Optagelse··················································································· 39
Visning
Visning af billeder på et TV·················································· 41
Nyttige funktioner ved tilslutning af kameraet
til din computer······································································· 51
Forberedelse af en computer ············································· 52
Start af "PlayMemories Home"-softwaren······················ 54
Indstillingssøgning
Computer
Betjeningssøgning
Forberedelse til tilslutning til din smartphone ············ 43
Tilslutning til din smartphone ············································ 44
Tilslutning ved brug af Live-View Remote····················· 47
Wi-Fi-fjernbetjening······························································· 49
Kopier ·························································································· 50
Indholdsfortegnelse
Trådløst netværk (Wi-Fi)
Indeks
Fejlfinding
Fejlfinding·················································································· 55
Advarselsindikatorer og meddelelser······························ 59
7DK
Andet
Optagetid··················································································· 61
Batteripakke·············································································· 63
Brug af et kamera i udlandet ·············································· 64
Forholdsregler·········································································· 65
Specifikationer ········································································· 67
Indeks ·························································································· 69
Indholdsfortegnelse
Indeks
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
8DK
Betjeningssøgning
Sletning af billeder
Du kan slette hver billedfil fra en computer,
der er tilsluttet kameraet.
Ændring af dato,
tid og område
Dato-/tidsindstilling ······························································· 27
Initialisering af
indstillinger
Nulstilling af indstillingerne ············································· 31
Visning på TV'er
Visning af billeder på et TV ··············································· 41
Betjening ved brug af
en smartphone eller
en tablet
Wi-Fi-fjernbetjening ······························································· 49
Kopiering af billeder
til en smartphone
fra kameraet
Kopier································································································ 50
Betjening ved brug
af Live-View Remote
Tilslutning ved brug af Live-View Remote············· 47
Upload af billeder til
en netværkstjeneste
Tilslutning til din smartphone ········································ 44
Indeks
Optagetilstand ··········································································· 19
Indstillingssøgning
Ændring af filstørrelsen
på film
Betjeningssøgning
Optagelse······················································································· 39
Indholdsfortegnelse
Optagelse af film
og fotos
9DK
Indstillingssøgning
Indstillingselementer
Klik på hvert punkt for at gå til den tilsvarende side.
Punkter
Skærm
Standardindstilling
VIDEO
HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot
STEDY
ON
Vend
FLIP
OFF
Scene
SCENE
NORML
Intervalfotooptagelse
LAPSE
5sec
Wi-Fi-fjernbetjening
Wi-Fi
ON
Kopier*
SHARE
—
Flytilstand
PLANE
OFF
Indholdsfortegnelse
Optagetilstand
60sec
BEEP
ON
Dato-/tidsindstilling
DATE
2014/1/1 00:00 GMT+0
Indstilling af sommertid
DST
OFF
USB-strømforsyning
USBPw
ON
Skift mellem NTSC/PAL
V.SYS
NTSC
Nulstilling af indstillingerne
RESET
—
Format
FORMT
—
* Du kan ændre tilstanden ved at betjene din smartphone, når kameraet er indstillet til Wi-Fifjernbetjeningsfunktion.
Indstillingssøgning
A.OFF
Bip
Betjeningssøgning
Automatisk slukning
Bemærkninger
• Skærmpanelet vises kun på engelsk. Andre sprog er ikke tilgængelige.
Indeks
Sådan indstilles punkter
Du kan indstille punkter ved hjælp af følgende 3 knapper
på kameraet.
NEXT*: Skifter til den næste menu
PREV*: Skifter til den forrige menu
ENTER: Åbner menuen
* Både knappen NEXT og PREV bruges til at ændre menuen.
I denne manual bruger vi normalt knappen NEXT til
beskrivelse. Hvis du kun bruger knappen PREV,
beskriver vi den som knappen PREV.
Knappen REC/
knappen ENTER
Knappen PREV
Knappen NEXT
10DK
Fortsættes r
1 Tryk på knappen NEXT eller PREV for at tænde for strømmen.
Hvis du vil slukke, skal du vælge [PwOFF] og trykke på knappen ENTER.
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på
knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at få vist indstillingspunktet, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Hvis du vil vende tilbage til menuen [SETUP], skal du vælge [BACK] og trykke
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
11DK
Identifikation af delene
A REC/adgangslampe
B Knappen REC (Film/Foto)Knappen
ENTER (Menuudførelse)
C b REC HOLD-kontakt*1
D Skærmpanel
E Højttaler
G NEXT-knap
H Mikrofoner
I Objektiv
J Stikdæksel
Indholdsfortegnelse
F PREV-knap
K m-stik (Mikrofon)*2
L Udvidelsesstik*3
N HDMI OUT-stik
O Multi/mikro-USB-terminal*4
P Batteripakke/dæksel til hukommelseskort
Betjeningssøgning
M CHG-lampe (opladning)
Q Stik til isætning af hukommelseskort
R Batteriudskubningsgreb
*1 Bruges til at forhindre utilsigtet betjening.
Skub i retning af b for at låse knappen REC.
Skub i den modsatte retning for at frigøre.
*2 Når en ekstern mikrofon (sælges separat)
tilsluttes, kan lyden ikke optages gennem
den indbyggede mikrofon.
*3 Bruges til at tilslutte tilbehør.
*4 Understøtter kompatible USB-mikroenheder.
Indstillingssøgning
S Batteriisætningstik
Indeks
12DK
Gennemgang af pakkede elementer
Kontroller, at du har følgende pakkede
elementer.
Tallet i parentes angiver mængden
af de pakkede elementer.
• Kamera (1)
• Mikro-USB-kabel (1)
Indholdsfortegnelse
• Genopladelig batteripakke (NP-BX1) (1)
• Vandtæt etui (SPK-AS2) (1)
Indstillingssøgning
Flad selvklæbende montering (1)
Betjeningssøgning
• Selvklæbende montering (VCT-AM1)
Vedhæftningsspænde (1)
Krum selvklæbende montering (1)
Indeks
• Håndbog (denne vejledning)
Inkluderet i den interne hukommelse
på dette kamera.
• Sæt med trykt dokumentation
13DK
Isættelse af batteripakken
1 Skub dækslet til batteripakken/
hukommelseskortet i pilens retning,
og åbn derefter dækslet.
2 Isæt batteripakken.
Indholdsfortegnelse
Sørg for, at retningen af batteripakken er korrekt,
og indsæt den derefter ved at skubbe mod
batteriudskubningsgrebet, indtil grebet låser.
3 Luk dækslet.
Betjeningssøgning
z Sådan indstilles funktionen Automatisk slukning
Vælg [A.OFF] fra skærmen [SETUP], og indstil derefter funktionen Automatisk slukning.
Standardindstillingen er [60sec]. Skift indstillingen som nødvendigt.
Se "Automatisk slukning" (side 25) for at få flere oplysninger.
Indstillingssøgning
Indeks
14DK
Fortsættes r
Opladning af batteripakken
1 Sluk for strømmen til kameraet.
Opladning er ikke mulig, når kameraet er tændt.
2 Tilslut kameraet til en computer, der er
tændt, med mikro-USB-kablet (medfølger).
CHG-lampe
(opladning)
CHG-lampen (Opladning) lyser.
Indholdsfortegnelse
Mikro-USBkabel
(medfølger)
Skub det ind, til
det sidder helt fast
Opladningen er fuldført, når CHG-lampen (opladning) slukkes (fuld opladning) (side 63).
Bemærkninger
Indstillingssøgning
• Du kan kun bruge type X-batteri med dette kamera.
• Sluk for kameraet, mens du oplader batteriet.
• Brug ikke magt på kameraet, når du tilslutter kameraet til en computer. Dette kan beskadige kameraet
eller computeren.
• Når du tilslutter kameraet til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet en vekselstrømskilde,
vil batteriet i den bærbare computer hurtigt blive tømt. Lad ikke kameraet forblive tilsluttet til
computeren i længere tid.
• Opladning af batteripakken eller tilslutning til tilpassede eller håndbyggede computere garanteres ikke.
Afhængig af den anvendte USB-enhed, er det ikke sikkert, at opladningen fungerer korrekt.
• Betjening med alle computere garanteres ikke.
• Hvis du påtænker ikke at bruge kameraet i længere tid, skal kameraet oplades hver 6 til 12 måned
for at bevare batteriets ydeevne.
Betjeningssøgning
3 Når opladning er fuldført, skal du slette
USB-forbindelsen mellem kameraet og computeren (side 53).
Indeks
zSådan oplades der fra en stikkontakt.
Hvis du bruger USB-opladeren AC-UD20 (sælges separat), kan batteripakken oplades
fra en stikkontakt.
Sådan tilsluttes opladeren ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger).
15DK
Fortsættes r
z Hvor lang tid tager det at oplade kameraet?
Opladningstid
Batteripakke
Via en computer
Via AC-UD20* (sælges separat)
NP-BX1 (medfølger)
Ca. 245 min.
Ca. 175 min.
zKontrol af resterende batteriopladning
En indikator for resterende opladning vises øverst til højre på skærmpanelet.
Høj
Indholdsfortegnelse
• Den tid det tager at oplade en fuldstændig afladet batteripakke ved en temperatur på 25 °C.
Opladning kan tage længere tid under bestemte omstændigheder eller betingelser.
* Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD20 (sælges separat).
Du tilslutter opladeren ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger).
Lav
Betjeningssøgning
• Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte omstændigheder.
• Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende opladningstid vises.
Indstillingssøgning
Indeks
16DK
Isætning af et hukommelseskort
1 Skub dækslet til batteripakken/
hukommelseskortet i pilens retning,
og åbn derefter dækslet.
microSD-kort: Indsæt det, som vist under A.
"Memory Stick Micro (M2)"-medie: Indsæt det,
som vist under B.
• Hvis der vises [WAIT] på skærmpanelet, skal du vente,
indtil meddelelsen forsvinder.
• Sæt et hukommelseskort helt ind i den rigtige retning.
Ellers genkender kameraet det ikke.
A
Trykt side
Terminalside
"Memory Stick Micro
(Mark2)" media
3 Luk dækslet.
Betjeningssøgning
microSD-kort
B
Indholdsfortegnelse
2 Isæt hukommelseskortet, indtil det klikker
på plads.
Indstillingssøgning
z Sådan skubber du hukommelseskortet ud
Åbn dækslet, og tryk derefter let på hukommelseskortet en gang.
med dette kamera?
Typer af hukommelseskort
SD Speed Class
Udtryk i denne bog
"Memory Stick Micro (Mark2)" media
—
"Memory Stick Micro" media
Indeks
z Hvilke typer hukommelseskort kan du bruge sammen
microSD-hukommelseskort
microSDHC-hukommelseskort
Klasse 4 eller hurtigere
microSD-kort
microSDXC-hukommelseskort
• Der garanteres ikke for betjening med alle hukommelseskort.
17DK
Fortsættes r
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
• Med henblik på at stabilisere betjeningen af hukommelseskortet anbefales det, at du formaterer
hukommelseskortet, når du bruger det sammen med kameraet første gang (side 32).
Alle data, der er registreret på hukommelseskortet, slettes ved formateringen, og de kan ikke gendannes.
• Gem vigtige data på hukommelseskortet på andre medier, f.eks. en computer, før du formaterer
hukommelseskortet.
• Hvis du isætter et hukommelseskort i stikket i den forkerte retning, kan hukommelseskortet,
hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede.
• Undlad at isætte noget andet end hukommelseskort med den kompatible størrelse
i hukommelseskortstikket. Ellers kan der opstå fejl.
• Når du isætter hukommelseskort eller skubber det ud, skal du sørge for at forhindre, at hukommelseskort
hopper ud, så du taber det.
• Den garanterede betjeningstemperatur i kameraet er mellem -10 °C til 40 °C. Men afhængigt af
hukommelseskortets type kan de garanterede betjeningstemperaturer variere.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med hukommelseskortet, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
• Billeder, der er optaget på et microSDXC-hukommelseskort, kan ikke overføres eller afspilles på en
computer eller AV-enhed, der ikke er exFAT-kompatibel* (via USB-tilslutning). Før tilslutning
skal du sikre dig, at enheden er exFAT-kompatibel. Hvis kamera tilsluttes til en enhed, der ikke
er exFAT-kompatibel, vises der eventuelt en meddelelse om at formatere hukommelseskortet.
I denne situation skal du ikke formatere hukommelseskortet, da alle dets data vil gå tabt.
* exFAT er det filsystem, der bruges på microSDXC-hukommelseskort.
Indstillingssøgning
Indeks
18DK
Optagetilstand
Indstilling
af skærm
t
Du kan angive billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
2 Tryk på knappen ENTER, mens der vises [VIDEO] (Optagetilstand).
Skærm
Opløsning
Billedhastighed Afspilningshastighed
Højeste opløsning/jævnt billede
optaget ved 2× billedhastighed
1920×1080
60p/50p
Højeste opløsning
1920×1080
30p/25p
60p/50p
30p/25p
1280×720
30p/25p
Slowmotion-billede optaget ved
2× billedhastighed
1280×720
60p
30p
Super slowmotion-billede
optaget ved 4× billedhastighed
1280×720
120p
Standardopløsning
640×480
30p/25p
Indstillingssøgning
Høj opløsning
Betjeningssøgning
Optaget billede
Indholdsfortegnelse
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge optagetilstanden, og tryk derefter
på knappen ENTER.
30p/25p
Indeks
Vender tilbage til menuen [VIDEO].
Bemærkninger
• Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer.
I [SLOW]-tilstand er den ca. 6,5 timer.
I [SSLOW]-tilstand er den ca. 3 timer.
• Hvis du vælger [SSLOW], vil SteadyShot ikke være effektivt, selvom SteadyShot er indstillet til [ON].
• Der optages ikke lyd under optagelse i følgende situation:
– Når [SSLOW] (720 120p), [SLOW] (720 60p) er indstillet.
• Når optagetilstanden er indstillet til [VGA], bliver visningsvinklen smallere sammenlignet med
andre optagetilstande.
• Billedhastigheden afhænger af indstillingen af NTSC/PAL (side 30).
• Hvis indstillingen NTSC/PAL ændres til [PAL], vises billedhastigheden ikke.
19DK
SteadyShot
Indstilling
af skærm
t
Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du optager.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [STEDY] (SteadyShot), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Bruger SteadyShot. (Feltvinkel: 120°)
Vender tilbage til menuen [STEDY].
Indstillingssøgning
Bemærkninger
• Feltvinklen er 120° ved standardindstillingen. Hvis du ønsker en bredere feltvinkel, skal du indstille
[STEDY] til [OFF].
• Når optagetilstand er indstillet til [SSLOW], vil SteadyShot ikke være effektiv.
• SteadyShot er ikke tilgængelig, når kameraet er indstillet til fototilstand.
Betjeningssøgning
Bruger ikke SteadyShot. (Feltvinkel: 170°)
Indeks
20DK
Vend
Indstilling
af skærm
t
Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kameraet er monteret
omvendt.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FLIP] (Vend), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Vender billedet lodret og bytter om på venstre og højre lydkanal.
Betjeningssøgning
Vender ikke billedet.
Vender tilbage til menuen [FLIP].
Når Vend er indstillet til [ON], vises der [FLIP] på indstillingsoplysningerne,
når optagetilstanden ændres.
Når kameraet bruges i normal position, optages billederne omvendt.
Indstillingssøgning
zOm vendefunktionen
Indeks
21DK
Scene
Indstilling
af skærm
t
Du kan vælge en passende billedkvalitet i henhold til optagescenen.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SCENE] (Scene), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Optag billeder i standardkvalitet.
Vender tilbage til menuen [SCENE].
Betjeningssøgning
Optager billedert i en billedkvalitet, der er egnet til undervandsoptagelse.
Indstillingssøgning
Indeks
22DK
Intervalfotooptagelse
Indstilling
af skærm
t
Du kan indstille intervalperioden for intervalfotooptagelse.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [LAPSE] (Interval), og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 5 sekunder.
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 30 sekunder.
Vender tilbage til menuen [LAPSE].
Indstillingssøgning
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 60 sekunder.
Betjeningssøgning
Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 10 sekunder.
Bemærkninger
Indeks
• Det første foto optages, straks efter optagelsen er startet, uden at der ventes på fuldførelse af det angivne
interval. Fra det andet foto optages foto med de angivne intervaller.
• Hvis det ikke er muligt at optage fotos ved angivne intervaller, vil optagelsen blive forsinket.
• Det maksimale antal filer, der er kan optages, er 40.000 i alt, inklusive filmfiler (MP4).
23DK
Flytilstand
Indstilling
af skærm
t
Hvis du er i et fly eller på et andet sted med begrænset plads, kan du indstille kameraet til at vise
alle funktioner, der er relateret til den trådløse applikation, f.eks. Wi-Fi. Hvis du indstiller
flytilstand til [ON], vises der et flymærke på skærmpanelet.
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [PLANE] (Flytilstand), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Vælg dette, når du er i en flyvemaskine.
Betjeningssøgning
Vælg dette ved normal brug.
Vender tilbage til menuen [PLANE].
Indstillingssøgning
Indeks
24DK
Automatisk slukning
Indstilling
af skærm
t
Du kan ændre indstillingen af funktionen Automatisk slukning.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [A.OFF] (Automatisk slukning),
og tryk derefter på knappen ENTER.
Slukker for strømmen efter ca. 10 sekunder.
Slukkes ikke automatisk.
Bemærkninger
Indeks
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende situationer.
– Optagelse af data til medie
– Optagelse af film eller optagelse i intervaloptagetilstand
– Under filmafspilning eller et diasshow
– Wi-Fi-tilslutning er i gang, Wi-Fi-fjernbetjeningen tilsluttes, eller et billede uploades til en smartphone
– HDMI-tilslutningen foretages
– Leverer strøm fra en tilsluttet USB-enhed
– Tilslutning af en masselagringsenhed
• I følgende situationer, selvom du har valgt [10sec] eller [60sec] i funktionen Automatisk slukning,
udvides den tid der går, før strømmen slukkes.
– Mens du justerer [SETUP]-indstillinger
– Mens du afspiller fotos
– Hvis [Wi-Fi] er indstillet til [ON], og Wi-Fi-ikonet vises.
Indstillingssøgning
Vender tilbage til menuen [A.OFF].
Betjeningssøgning
Slukker for strømmen efter ca. 60 sekunder.
25DK
Bip
Indstilling
af skærm
t
Du kan indstille betjening med lyd til ON/OFF.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [BEEP] (Bip), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Al betjeningslyd er aktiveret.
Betjeningssøgning
Betjeningslyde udsendes kun for følgende betjeninger.
• Der tændes for strømmen
• Optagelse startes
• Optagelse stoppes
• Lukkertryk
• Der blev valgt en deaktiveret betjening, eller der opstod en fejl
Alle betjeningslyde deaktiveres.
Indstillingssøgning
Vender tilbage til menuen [BEEP].
Indeks
26DK
Dato-/tidsindstilling
Indstilling
af skærm
t
Du kan angive år/måned/dag og område.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge ønsket dato, tid og område,
og tryk derefter på knappen ENTER for at bekræfte det.
Vælg 00:00 for midnat, 12:00 for middag.
Skærm
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DATE] (Dato og tid), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Standardindstilling
Angiver året.
Angiver måneden.
01
Angiver dagen.
00
Angiver timen.
00
Angiver minutter.
Angiver det område, hvor du kan bruge kameraet. (Områder
defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time
(GMT)).
Indeks
GMT+0
Indstillingssøgning
01
Betjeningssøgning
2014
zIndstilling af området
Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området.
Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT). Se også
i "Verdens tidsforskelle" (side 64).
27DK
Indstilling af
sommertid
Indstilling
af skærm
t
Du kan indstille kameraets ur til at vise sommertid.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DST] (Daylight Saving Time - Sommertid),
og tryk derefter på knappen ENTER.
Angiver sommertiden.
Betjeningssøgning
Angiver ikke sommertiden.
Vender tilbage til menuen [DST].
Indstillingssøgning
Indeks
28DK
USB-strømforsyning
Indstilling
af skærm
t
Når du tilslutter kameraet til en computer eller USB-enhed med mikro-USB-kablet (medfølger),
kan kameraet indstilles, så den tilsluttede enhed leverer strøm til det.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [USBPw] (USB Strøm), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Leverer strøm fra en tilsluttet enhed gennem mikro-USB-mikrokablet.
Betjeningssøgning
Leverer ikke strøm fra en tilsluttet enhed gennem mikro-USB-kablet.
Vender tilbage til menuen [USBPw].
Indstillingssøgning
Bemærkninger
• Hvis du skifter indstillingen, mens mikro-USB-kablet er tilsluttet, skal du frakoble kablet og derefter
tilslutte det igen.
• Strømmen leveres måske ikke korrekt fra en USB-enhed med en strømforsyningskapacitet på mindre
end 1,5 A.
zSådan leveres der strøm fra en stikkontakt.
Indeks
Brug USB-opladeren AC-UD20-opladeren (sælges separat). Du tilslutter opladeren
ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger).
29DK
Skift mellem
NTSC/PAL
Indstilling
af skærm
t
Du kan vælge NTSC/PAL, afhængig af TV-systemet for det land eller område, hvor du bruger
dette kamera.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [V.SYS] (Videosystem), og tryk derefter
på knappen ENTER.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Hvis du vil annullere NTSC/PAL-indstillingen, skal du trykke på knappen NEXT, mens
der vises [OK], vælge [CANCL] og derefter trykke på knappen ENTER.
Betjeningssøgning
4 Tryk på knappen NEXT, og tryk derefter på knappen ENTER, mens der
vises [OK] på skærmpanelet.
Indholdsfortegnelse
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Hvis TV-systemet er NTSC.
Vender tilbage til menuen [V.SYS].
Indstillingssøgning
Hvis TV-systemet er PAL.
Bemærkninger
Indeks
• Når du vælger [PAL] fungerer kameraet på følgende måde.
– [SLOW] og [SSLOW] er ikke tilgængelige.
– Når kameraet e rindstillet til filmtilstand, vises billedhastigheden ikke.
– På skærmen til indstilling af optagetilstand vises billedhastigheden ikke.
• Når du ændrer NTSC/PAL-indstillingen, genstarter kameraet automatisk.
• Optagemedie, der er formateret eller optaget i NTSC, kan ikke optages eller afspilles i PAL, og omvendt.
Hvis der vises [FORMT] på skærmpanelet efter skift af NTSC/PAL-indstillingen, skal du gå til
bekræftelsesskærmen og vælge [OK] og derefter formatere det aktuelle optagemedie eller bruge
et andet optagemedie (side 32).
30DK
Nulstilling
af indstillingerne
Indstilling
af skærm
t
Du kan nulstille indstillingerne til standardindstillingerne.
Hvis du aktiverer [RESET], slettes billeder ikke.
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens [OK] vises, og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Betjeningssøgning
Kameraet genstater automatisk, når indstillingen er fuldført.
Hvis du vil annullere nulstilling, skal du trykke på knappen NEXT for at vælge [CANCL],
mens der vises [SURE?] eller [OK], og derefter trykke på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [RESET] (Nulstil), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indstillingssøgning
Indeks
31DK
Format
Indstilling
af skærm
t
Formatering er den proces, hvor alle billeder på hukommelseskortet slettes,
og hukommelseskortet gendannes til dets oprindelige tilstand.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens der vises [OK],
og tryk derefter på knappen ENTER igen.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FORMT] (Formatér), og tryk derefter
på knappen ENTER.
Formateringen starter, og der vises [DONE], når formateringen er afsluttet.
Hvis du vil annullere formateringen, skal du trykke på knappen NEXT for at vælge [CANCL],
mens der vises [SURE?] eller [OK], og derefter trykke på knappen ENTER.
• Gem vigtige billeder før formateringen.
• Undlad at foretage nogen af følgende betjeninger under formateringen.
– Tryk på en knap.
– Skub hukommelseskortet ud.
– Tilslut/frakobl et kabel.
– Isæt/fjern batteripakken.
Betjeningssøgning
Bemærkninger
Indstillingssøgning
Indeks
32DK
Brug af tilbehør
Se på webstedet for dette kamera, hvis du ønsker de seneste oplysninger om tilbehør.
Vandtæt etui (SPK-AS2)
Ved at sætte kameraet ind i det vandtætte etui, kan du optage film ved stranden.
HOLD-greb
Etuikabinet
Indholdsfortegnelse
Knappen REC
Knappen NEXT
Knappen PREV
Stativskruehul
Etuidæksel
Spændelås
Betjeningssøgning
Hul til
montering
af rem
Spænde
Påsætningsmetode
Indstillingssøgning
1 Skub spændelåsen i retning af 1, og hold den.
Hold derefter på delene med cirkler, og sving
spændet ud i retning af 2.
2 Åbn etuidækslet.
Indeks
Etuidækslets
ledning
3 Sæt kameraet ind i etuikabinettet.
• Frigør bREC HOLD-kontakten på kameraet.
33DK
Fortsættes r
4 Indsæt tappen på etuikabinettet i stikket
på etuidækslet.
Indholdsfortegnelse
5 Hæft spændet over tappen på den nederste del af
etuidækslet 1, luk derefter spændet i retningen 2,
indtil det falder på plads med et klik.
• Skub nedad, indtil spændelåsen er tilbage i sin oprindelige
position.
Om vandtætheden
Indstillingssøgning
Bemærkninger
Betjeningssøgning
• Kameraet fungerer ned til en vanddybde på 5 meter i 30 minutter. *
*Når kameraet er isat.
• Vandtætheden er baseret på vores firmas teststandarder.
• Udsæt ikke det vandtætte etui for vand under tryk som fra en vandhane.
• Brug ikke det vandtætte etui i varme springvand.
• Brug kun det vandtætte etui ved anbefalet vandtemperatur på mellem 0 og +40 °C.
• Undertiden kan vandtætheden gå tabt, hvis det vandtætte etui udsættes for et kraftigt stød, f.eks. hvis
det tabes. Vi anbefaler, at det vandtætte etui bliver undersøgt af et autoriseret reparationsværksted
(mod betaling).
• Hvis du bruger kameraet i en vanddybde på 5 m eller mere, eller når du dyrker vandsport, skal du bruge
det vandtætte etui (SPK-AS1) (sælges separat).
Indeks
• Du kan ikke betjene knappen REC, når HOLD-grebet et sat til låst
position. Frigør låsen før betjening.
• Når du optager billeder under vandet med kameraet i det vandtætte
etui, vises optagne billeder mindre tydelige, end dem der er optaget
på normal vis. Dette er ikke en fejl.
• Ved optagelse af billeder med kameraet i det vandtætte etui,
blive synsvinklen lidt smallere på grund af objektivet.
• Du kan optage lyd, mens kameraet er i det vandtætte etui, men
lydniveauet er reduceret.
• Stik en egnet rem gennem vedhæftningshullet i det vandtætte etui,
vedhæft derefter remmen til en genstand, som du vil bruge sammen med kameraet.
34DK
Fortsættes r
Bemærkninger om brug
Vandlækage
O-ring
Undersøg O-ringen
Sådan kontrollerer du, om der er vandlækage
Indeks
• Kontroller omhyggeligt, at der ikke er snavs, sand, hår, støv, salt, tråde osv. på O-ringen. Hvis du finder
dette, skal du tørre det af med en blød klud.
• Før din fingerspids let rundt på O-ringen for at kontrollere, om der er usynligt snavs.
• Vær omhyggelig med ikke at efterlade kludefibre på O-ringen, efter du har tørret den af.
• Kontroller O-ringen for revner, skævhed, fordrejning, fine spalter, revner, indlejret sand osv.
Udskift O-ringen, hvis du finder nogen af disse ting.
• Undersøg O-ringens kontaktoverflade på etuikabinettet på samme måde.
Indstillingssøgning
Det vandtætte etui bruger en O-ring til at bevare vandtætheden.
Vedligeholdelse af O-ringen er meget vigtig. Hvis du ikke foretager vedligeholdelse af O-ringen i henhold
til anvisningerne, kan det føre til vandlækage og medføre, at det vandtætte etui synker.
Betjeningssøgning
Hvis der kommer vand ind i kameraet, skal du straks stoppe med at udsætte det vandtætte etui for vand.
• Hvis kameraet bliver vådt, skal du straks tage det med til den nærmeste Sony-forhandler.
Reparationsomkostningerne er kundens ansvar.
• I den usandsynlige situation, at en fejl i det vandtætte etui forårsager skade på grund af vandlækage,
giver Sony ingen garanti for beskadigelse af det udstyr, der er i etuiet (kamera, batteripakke osv.)
og det optagne indhold eller for udgifter i forbindelse med fotograferingen.
Indholdsfortegnelse
• Kast ikke det vandtætte etui i vandet.
• Undgå at bruge det vandtætte etui i følgende situationer:
– På meget varme eller fugtige steder.
– I vand, der er varmere end 40 °C.
– Ved temperaturer, der er lavere end -10 °C.
I disse situationer kan der forekomme kondens eller lækage, der kan beskadige kameraet.
• Efterlad ikke det vandtætte etui i direkte solskin eller på meget varme og fugtige steder i en længere
tidsperiode. Hvis du ikke kan undgå at efterlade det vandtætte etui i direkte solskin, skal du sørge for
at dække det med et håndklæde eller en anden beskyttelse.
• Hvis kameraet bliver for varmt, slukkes det automatisk, eller optagelsen går i fejl. Hvis du skal
bruge kameraet igen, skal du efterlade det på et koldt sted i et stykke tid, så det afkøles.
• Hvis der er kommet sololie i det vandtætte etui, skal du vaske det grundigt med lunkent vand.
Hvis det vandtætte etui efterlades med sololie i kabinettet, kan overfladen af det vandtætte etui
blive misfarvet eller beskadiget (f.eks. revner i overfladen).
Før du isætter kameraet, skal du altid lukke det vandtætte etui og sænke det ned i vand,
for at sikre at der ikke er vandlækager.
O-ringens servicerbare levetid
Den servicerbare levetid af O-ringen varierer med frekvensen af brug af det vandtætte etui og forholdene.
Generelt er det omkring et år.
35DK
Fortsættes r
Vedligeholdelse
• Efter optagelse ved havet skal du vaske enheden grundigt i ferskvand med spændet påsat for at fjerne salt
og sand og derefter aftørre det med en blød, tør klud. Det anbefales, at du sænker det vandtætte etui
ned i ferskvand i ca. 30 minutter. Hvis det efterlades med salt på det, kan metaldelene blive beskadiget,
eller der kan dannes rust, og der kan ske vandlækage.
• Hvis der er kommet sololie i det vandtætte etui, skal du vaske det grundigt med lunkent vand.
• Tør det indvendige af det vandtætte etui af med en blød, tør klud. Lad være med at vaske det med vand.
Sørg for at udføre ovenstående vedligeholdelse, hver gang du bruger det vandtætte etui.
Brug ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol til rengøring,
da dette kan beskadige overfladen på det vandtætte etui.
• For at forhindre at O-ringen ødelægges, bør du opbevare det vandtætte etui på et køligt, godt udluftet
sted. Lad være med at påsætte spændet.
• Sørg for, at der ikke kommer støv i O-ringen.
• Lad være med at opbevare det vandtætte etui på et koldt, meget varmt eller fugtigt sted eller sammen
med naftalin eller kamfer, da disse kan beskadige det vandtætte etui.
Indholdsfortegnelse
Ved opbevaring af det vandtætte etui
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
36DK
Fortsættes r
Selvklæbende montering (VCT-AM1)
Selvklæbende montering bruges til at fastgøre det vandtætte etui til en genstand, du har planer
om at anvende. Selvklæbende montering er et generelt udtryk for Vedhæftningsspænde, Flad
selvklæbende montering og Krum selvklæbende montering. Sæt kameraet ind i det vandtætte
etui, før du fastgør det.
Vedhæftningsspænde
Stativskrue
Flad selvklæbende
montering
Krum selvklæbende
montering
Placeringsben
Indholdsfortegnelse
Påsætningsmetode
Betjeningssøgning
1 Lad stativets skruehul nederst på det
vandtætte etui flugte med skruehullet på
stativskruehullet på vedhæftningsspændet,
og sæt det fast med stativskruen.
• Kontroller samlingen.
Indstillingssøgning
2 Sæt vedhæftningsspændet (med det
vandtætte etui som angivet i trin1) på den flade
selvklæbende montering eller den krumme
selvklæbende montering ved at skubbe det ind,
indtil det klikker på plads.
4 Tag papiret af bagsiden, og sæt den selvklæbende monteringstape
på det ønskede sted.
Indeks
3 I et miljø med en rumtemperatur på 20°C eller derover skal du fjerne snavs,
fugt og oliesubstrater helt fra den overflade, hvor den selvklæbende
monteringstape skal påsættes.
• Klæbeevnen når den maksimale styrke 24 timer efter, at den selvklæbende monteringstape er påsat
på det ønskede sted.
zSådan sættes der noget på og tages der noget
af vedhæftningsspændet
Tryk på og hold på delen med en cirkel for at låse op,
og skub den derefter i den modsatte retning i trin 2.
37DK
Fortsættes r
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
• Den flade og den krumme selvklæbende monteringstape kan ikke bruges igen, så snart de er taget
af monteringsstedets overflade.
• Når du tager det af, skal du være omhyggelig. Hvis du piller det af med magt, kan den overflade,
som monteringstapen sidder fast på, blive beskadiget.
• Før du sætter den på, skal du kontrollere overfladen på det element, der skal bruges. Hvis det er snavset
eller støvet, fugtigt eller der er olie på det, går det ud over klæbeevnen, og genstanden kan gå af ved
en mindre påvirkning.
• Brug en passende selvklæbende monteringstape (flad eller krum) til den overflade, hvor kameraet skal
være. Hvis monteringstapen ikke er egnet til overfladen, kan det gå af ved en mindre påvirkning.
• Stik en egnet rem gennem vedhæftningshullet i det vandtætte etui, vedhæft derefter remmen til
en genstand, som du vil bruge sammen med kameraet.
• Før du bruger vedhæftningsspændet, skal du kontrollere, at skruehullerne i det ikke er løse,
og at den flade eller krumme selvklæbende monteringstape sidder godt fast på overfladen.
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
38DK
Optagelse
Skærm
Om b REC HOLD-kontakten
b REC HOLD-kontakten kan forhindre utilsigtet betjening. Skub b REC HOLD-kontakten
i retning af b for at låse. Skub i den modsatte retning af b for at låse knappen op.
•
•
•
*
Lås knappen op før optagelse.
Hvis du låser kameraet under optagelse, bevares optagetilstanden*.
Hvis du låser kameraet efter du er stoppet med at optage, bevares stoptilstanden*.
Lås op for at ændre indstillingen.
Indholdsfortegnelse
Knappen REC
REC/adgangslampe
Betjeningssøgning
b REC HOLD-kontakt
Filmtilstand
1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [MOVIE].
Indstillingssøgning
2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse.
3 Tryk på knappen REC igen for at stoppe optagelse.
Fototilstand
1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [PHOTO].
2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse.
Når du er startet med at optage, optager kameraet stillbilleder med regelmæssige intervaller,
til du stopper med at optage.
Indeks
Intervaloptagetilstand
1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [INTVL].
2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse.
3 Tryk på knappen REC igen for at stoppe optagelse.
Bemærkninger
• Hvis optagetilstanden ændres, vil den tilstand, der er valgt, når kameraet slukkes, bliver genoptaget,
når kameraet næste gang tændes.
39DK
Fortsættes r
zBemærkninger om langtidsoptagelse
• Hvis du fortsætter med at optage i lang tid, stiger kameraets temperatur. Hvis temperaturen når
en bestemt niveau, stopper optagelse automatisk.
Lad kameraet være i 10 minutter eller længere, så temperaturen indeni kameraet får tid til at falde
til et sikkert niveau.
• Under høje omgivende temperaturer stiger kameraets temperatur hurtigt.
• Hvis kameraets temperatur stiger, kan billedkvaliteten bliver forringet. Det anbefales, at du venter,
indtil kameraets temperatur falder, før du fortsætter med at optage.
• Kameraets overflade kan blive meget varm. Dette er ikke en fejl.
Indholdsfortegnelse
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
40DK
Visning af billeder på et TV
Skærm
Tilslut kameraet til et TV, der har en HDMI-terminal, ved brug af et mikro-HDMI-kabel
(sælges separat).
Se også i betjeningsvejledningen til TV'et.
1 Sluk for både kameraet og TV'et.
Indholdsfortegnelse
2 Åbn stikdækslet, og tilslut kameraet til TV'et med et mikro-HDMI-kabel
(sælges separat).
HDMI-stik
Betjeningssøgning
1 Til HDMI-stik
Mikro-HDMI-kabel (sælges separat)
2 Til HDMI OUT-stik
3 Indstil indgangen på TV'et til [HDMI input].
4 Tryk på knappen NEXT for at tænde kameraet.
6 Tryk på knappen NEXT for at få vist [MP4] eller [PHOTO], og tryk derefter
på knappen ENTER.
Vælg [MP4] for at afspille film eller [PHOTO] for at se fotos.
Tryk på knappen ENTER igen for at stoppe afspilning.
Indstillingssøgning
5 Tryk på knappen NEXT for at få vist [PLAY], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
Bemærkninger
Indeks
• Tilslut mikro-HDMI-stikket på mikro-HDMI-kablet (sælges separat) til HDMI OUT-stikket
på kameraet.
• Tilslut ikke udgangsterminalen på kameraet til andre enheder. Dette kan medføre fejl.
• Nogle enheder fungerer muligvis ikke korrekt. Måske udsendes der ikke billede og lyd.
• Brug et mikro-HDMI-kabel (sælges separat) med HDMI-logoet.
• Det anbefales, at du bruger et godkendt kabel med HDMI-logoet eller et Sony HDMI-kabel.
41DK
Fortsættes r
z Sådan styres indhold, der afspilles
Knappen PREV
Knappen NEXT
Indholdsfortegnelse
• Visning af forrige/næste billede: Tryk på knappen PREV/NEXT.
• Spol hurtigt tilbage/frem (kun film): Tryk på, og hold
knappen PREV/NEXT inde.
• Pause (kun film): Tryk på knapperne PREV og NEXT samtidigt.
Hvis du trykker på og holder knappen PREV eller NEXT inde under pause,
kan du spole langsomt tilbage eller frem.
• Regulering af lydstyrken (kun film): Tryk på og hold knapperne PREV
og NEXT inde samtidigt.
• Start af et diasshow (kun fotos): Tryk på knapperne PREV og NEXT
samtidigt.
• Afslutning af afspilning: Tryk på knappen ENTER.
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
42DK
Forberedelse til tilslutning
til din smartphone
Installation af "PlayMemories Mobile"-software
på din smartphone
• Der garanteres ikke for, at den Wi-Fi-funktion, der beskrives her, fungerer med alle smartphones
og tablets.
Indeks
Bemærkninger
Indstillingssøgning
iOS
Søg efter "PlayMemories Mobile" på App Store, og installer det derefter.
Betjeningssøgning
Android OS
Søg efter "PlayMemories Mobile" på Google Play, og installer det derefter.
Indholdsfortegnelse
Installer "PlayMemories Mobile" på din smartphone. Opdater "PlayMemories Mobile" til den
nyeste version, hvis du allerede har det installeret på din smartphone.
Du finder de seneste oplysninger og en beskrivelse af funktionerne i "PlayMemories Mobile"
på følgende websted.
http://www.sony.net/pmm/
Forberedelse af id/adgangskode
• Find den mærkat med id/adgangskode påtrykt, der findes i betjeningsvejledningen, frem.
zHvis der ingen adgangskode er
1
2
3
Tilslut kameraet til en computer med USB-mikrokablet (medfølger).
Tænd for apparatet.
Få vist [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] på din computer,
og kontroller derefter bruger-id'et og adgangskoden.
43DK
Tilslutning til din
smartphone
Indstilling
af skærm
Udfør forberedelse til tilslutning til din smartphone (side 43).
1 Vælg [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] på kameraet (side 49).
2 Kontroller, at kameraet er i optagetilstand (side 39).
Indholdsfortegnelse
MOVIE: Filmtilstand
PHOTO: Fototilstand
INTVL: Intervaloptagetilstand
Android
1 Start "PlayMemories Mobile".
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
2 Vælg det SSID, der er trykt på den mærkat,
der er påsat betjeningsvejledningen.
Indeks
3 Indtast adgangskoden, som den er trykt
på mærkaten på betjeningsvejledningen
(kun første gang).
44DK
Fortsættes r
iPhone/iPad
1 Vælg [Settings] på smartphonen, og vælg
derefter [Wi-Fi] og kameraets [SSID].
Indholdsfortegnelse
2 Indtast adgangskoden, som den er trykt
på mærkaten på betjeningsvejledningen
(kun første gang).
Betjeningssøgning
3 Bekræft tilslutningen til SSID, som det er trykt
på den mærkat, der er påsat
betjeningsvejledningen.
Indstillingssøgning
4 Vend tilbage til startskærmen,
og start "PlayMemories Mobile".
Indeks
45DK
Fortsættes r
Eksempelvisning af smartphoneskærm
Egenskaber for Wi-Fifjernbetjeningsfunktionen
• Til at kontrollere synsfeltet
før og efter optagelse
• Til at overvåge billeder
under optagelse
Indstillinger for optagetilstand
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
Indholdsfortegnelse
Forskellige indstillinger
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Start/stop optagelse
Bemærkninger
Betjeningssøgning
• Du kan ikke tilslutte en smartphone til to eller flere kameraer samtidigt.
• Afhængigt af den lokale elektriske interferens eller smartphonens funktioner, vises Live View-billeder
muligvis ikke jævnt.
Indstillingssøgning
Indeks
46DK
Tilslutning ved brug
af Live-View Remote
Med Live-View Remote (RM-LVR1) (sælges separat) kan du betjene kameraet, f.eks. kontrollere
feltvinklen eller starte/stoppe optagelse på Live-View Remote-skærmen, mens kameraet er
placeret på dit hoved eller et andet sted, der er længere væk. Du kan tilslutte og betjene flere
kameraer med Live-View Remote.
• Opdater Live-View Remote til den seneste firmware, før du bruger den. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du besøge nedenstående websted.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Tilslutning af Live-View Remote til kameraet
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
1 Sluk for Live-View Remote.
2 Vælg [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] på kameraet (side 49).
3 Vælg kameraets SSID på Live-View Remote.
4 Når der vises [ACPT?] på kameraets skærmpanel, skal du trykke
på knappen ENTER på kameraet.
Du kan tilslutte maksimalt fem kameraer til Live-View Remote og betjene dem alle samtidigt.
Dette er nyttigt, når du optager fra flere vinkler.
Indstillingssøgning
Tilslutning af Live-View Remote til to eller
flere kameraer
Betjeningssøgning
Se betjeningsvejledningen til Live-View Remote, hvis du ønsker oplysninger om betjening.
Indeks
1 Sluk for Live-View Remote.
Se betjeningsvejledningen til Live-View Remote, hvis du ønsker oplysninger om betjening.
2 Vælg [SETUP] t [Wi-Fi] t [MULTI], og vælg indstillingen på kameraet.
Vælg [NEW], når du tilslutter kameraet til Live-View Remote første gang, og vælg [CRRNT],
når du tilslutter anden gang og derefter (side 49).
47DK
Fortsættes r
3 Når der vises [AWAIT] på kameraets skærmpanel, skal du registrere kameraet
på Live-View Remote.
Når tilslutningen er fuldført, vises der [DONE] på kameraets skærmpanel.
Tilslut hvert kamera ved at udføre trin 2 og 3.
Bemærkninger
• Du kan ikke kopiere billeder, der er optaget på kameraet, til Live-View Remote.
• WPS-metoden bruges til at tilslutte Live-View Remote til flere kameraer. Hvis der er en anden enhed, der
bruger WPS-metoden i nærheden af kameraerne, kan registreringen mislykkes. Hvis registreringen
mislykkes, skal du oprette tilslutning igen ved at udføre de enkelte trin igen.
Indholdsfortegnelse
zNem visning af menuen [Wi-Fi]
Tryk på knapperne PREV og NEXT samtidigt, når kameraet
er i optagetilstand. Dette er nyttigt, når du betjener flere kameraer.
NEXT-knap
Betjeningssøgning
PREV-knap
zSådan vises billeder, der er optaget på flere kameraer
Bemærkninger
Indstillingssøgning
Du kan udføre multiskærmsredigering, der viser film, der er optaget på flere kameraer,
på én skærm ved brug af "PlayMemories Home".
• Kameraet skal kun være tilsluttet til en smartphone eller en Live-View Remote via Wi-Fi og ikke andre
Wi-Fi-adgangspunkter. Hvis du vælger at tilslutte kameraet til andre Wi-Fi-adgangspunkter, gør du
det på eget ansvar, da dette kan medføre risiko for uautoriseret adgang, og andet indhold, der
kommunikeres, kan være i fare for at blive opsnappet.
Indeks
48DK
Wi-Fi-fjernbetjening
Indstilling
af skærm
t
Ved at tilslutte kameraet og en Live-View Remote eller smartphone gennem Wi-Fi kan
du betjene kameraet med Live-View Remote eller smartphone.
1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter
på knappen ENTER igen.
3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indholdsfortegnelse
2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [Wi-Fi] (Wi-Fi, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Betjener et kamera med en Live-View Remote eller smartphone.
Betjener flere kameraer med en Live-View Remote.
NEW
Vælg dette, når du tilslutter kameraet til en Live-View Remote første gang.
CRRNT Vælg dette, når du tidligere har tilsluttet kameraet til en Live-View Remote.
4 Vis [MOVIE], [PHOTO] eller [INTVL].
5 Tilslut kameraet til Live-View Remote eller en smartphone gennem Wi-Fi.
Indstillingssøgning
Vender tilbage til menuen [Wi-Fi].
Betjeningssøgning
Betjener ikke kameraet med en Live-View Remote eller smartphone.
Hvis du ønsker oplysninger om tilslutningsmetoden, kan du se side 47 for en Live-View
Remote og side 44 for en smartphone.
Bemærkninger
• Kameraet batteriopladning kan blive forbrugt hurtigt, hvis kameraet betjenes af Live-View Remote
eller smartphone.
• [CRRNT] i [MULTI] vises ikke på kameraets skærmpanel, når du tilslutter kameraet
til Live-View Remote første gang.
Indeks
6 Betjener kameraet med Live-View Remote eller smartphone.
49DK
Indstilling
af skærm
g
/
g
/
g
Kopier
Du kan kopiere film- og fotooptagelser med kameraet ved at bruge en smartphone.
MOVIE: Filmtilstand
PHOTO: Fototilstand
INTVL: Intervaloptagetilstand
2 Start "PlayMemories Mobile" på din smartphone, og opret Wi-Fi-tilslutningen.
Indholdsfortegnelse
1 Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen NEXT, og vælg derefter
optagetilstand.
Hvis du ønsker oplysninger om smartphone-indstillinger, kan du se "Tilslutning til din
smartphone" på side 44.
4 Vælg de billeder, der skal kopieres.
Bemærkninger
Indstillingssøgning
• Før du aktiverer WiFi-fjernbetjeningsfunktionen, skal du opdatere "PlayMemories Mobile"-softwaren
til den seneste.
• Du kan kopiere billeder til din smartphone, når kameraet er indstillet til en optagetilstand (filmtilstand/
fototilstand/intervaloptagetilstand).
• Du kan kun ændre tilstand, når optagelse er i standby.
Betjeningssøgning
3 Skift tilstanden på kameraet til kopieringstilstand på "PlayMemories Mobile"skærmen på smartphonen.
Indeks
50DK
Nyttige funktioner ved tilslutning
af kameraet til din computer
"PlayMemories Home"-softwaren giver dig mulighed for at importere film og stillbilleder
på din computer for at bruge dem på en række forskellige måder.
Gå til følgende URL for at installere softwaren.
www.sony.net/pm/
Import af billeder
Rediger
Se billeder med
sporingsoplysninger
og bevægelseshastighed.
Indholdsfortegnelse
Afspilning
Betjeningssøgning
Sådan kontrolleres computermiljøet
Hvis du ønsker oplysninger om computermiljøet, kan du se følgende websted.
www.sony.net/pcenv/
Indstillingssøgning
• Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at tilslutte kameraet til din computer.
• Hvilke funktioner fra "PlayMemories Home", der kan bruges, er forskellige for Windows og for Mac.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om andre programmer, kan du besøge følgende URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Oplysninger om, hvordan "PlayMemories Home" anvendes
Indeks
Se i hjælpen til "PlayMemories Home".
51DK
Forberedelse af en computer
Installation af "PlayMemories Home"-softwaren
1 Tænd computeren.
• Log på som administrator.
• Luk alle kørende programmer på computeren, før softwaren installeres.
2 Gå til følgende URL, og download softwaren.
Indholdsfortegnelse
www.sony.net/pm/
Guiden AutoPlay vises.
3 Følg de instruktioner, der vises på
computerskærmen for at fortsætte
installationen.
Når installationen er fuldført, starter
"PlayMemories Home".
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
2 Til Multi-/mikro-USB• Hvis "PlayMemories Home"-softwaren allerede
1 Til USB-stik
terminal
er installeret på din computer, skal du tilslutte
kameraet til computeren og registrere kameraet med
"PlayMemories Home"-softwaren. Funktioner, der kan
bruges med dette kamera, vil derefter være tilgængelige.
• Hvis "PMB (Picture Motion Browser)"-softwaren er installeret på din computer, bliver
den overskrevet med "PlayMemories Home"-softwaren.
• Hvis du ønsker oplysninger om "PlayMemories Home", skal du vælge
("PlayMemories Home"hjælpevejledningen) i softwaren eller besøge PlayMemories Home-supportsiden (http://
www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Du kan afspille film, der er optaget med kameraet på computerskærmen, når kameraet er tilsluttet
til en computer, der har "PlayMemories Home" installeret.
Indeks
52DK
Fortsættes r
Sådan slettes USB-tilslutningen
Windows7/Windows8
1 Klik på
på proceslinjen.
2 Klik på ikonet Afbryd under Brugertilpas.
3 Klik på den enhed, der skal slettes.
Afbrydelsesikon
• Du tager mikro-USB-kablet ud (medfølger).
• Slukker kameraet.
1 Dobbeltklik på ikonet Afbryd på proceslinjen.
2 Klik på
Indholdsfortegnelse
Windows Vista
Udfør proceduren fra trin 1 til 3 nedenfor før:
(USB USB-masselagerenhed) t [Stop].
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK].
Indstillingssøgning
• Formater ikke kameraets hukommelseskort med en computer. Hvis du gør det, vil kameraet ikke
fungere korrekt.
• Når du får adgang til kameraet fra computeren, kan du bruge "PlayMemories Home"-softwaren. Rediger
ikke filer eller mapper direkte på kameraet fra computeren. Billedfilerne kan være beskadigede eller kan
måske ikke afspilles.
• Der garanteres ikke for drift, hvis du bruger en computer til at manipulere dataene på kameraets
hukommelseskort.
• Brug "PlayMemories Home"-softwaren, når du importerer film eller redigerede billeder fra kameraet
til en computer. Hvis du bruger anden software, importeres billederne muligvis ikke korrekt.
• Træk og slip drevikonet til ikonet "Papirkurv", når du bruger en Mac-computer, og kameraet er frakoblet
computeren.
Betjeningssøgning
Bemærkninger
Indeks
53DK
Start af "PlayMemories Home"softwaren
1 Dobbeltklik på ikonet "PlayMemories Home"
på computerskærmen.
"PlayMemories Home"-softwaren starter.
• Sony beder dig om at registrere dit produkt for at få udvidet support.
• For Mac-brugere: Brug Mac-programmet "Product registration software".
Betjeningssøgning
z Registrer dit produkt
Indholdsfortegnelse
2 Se i hjælpen til "PlayMemories Home", hvis du
ønsker oplysninger om, hvordan du bruger
"PlayMemories Home".
Indstillingssøgning
Indeks
54DK
Fejlfinding
Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.
1 Kontroller elementerne på side 56 til 60.
2 Sluk apparatet, og tænd det derefter igen.
Indholdsfortegnelse
3 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
55DK
Fortsættes r
Batteripakke og strøm
Kameraet kan ikke tændes.
• Påsæt en opladet batteripakke.
• Sørg for, at batteripakken er isat korrekt (side 14).
Der slukkes pludseligt for strømmen.
Indholdsfortegnelse
• Afhængig af kamera- og batteritemperatur slukkes der måske automatisk for strømmen for
at beskytte kameraet. Hvis dette er tilfældet, vises der en meddelelse på skærmpanelet, før
der slukkes for strømmen.
• Hvis du ikke betjener kameraet i en bestemt tidsperiode, mens det er tændt, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre nedslidning af batteripakken. Tænd for kameraet igen.
• Hvis du har valgt [OFF] i funktionen Automatisk slukning, slukkes der ikke automatisk
for strømmen.
Batterilevetiden er kort.
Betjeningssøgning
• Hvis du bruger kameraet på et meget varmt eller koldt sted, eller hvis opladningen ikke
er tilstrækkelig. Dette er ikke en fejl.
• Hvis du i en længere periode ikke har brugt kameraet, forbedres batteriets effektivitet
ved at oplade og aflade det flere gange.
• Når batterilevetiden falder til det halve, selv efter fuld opladning af batteriet, skal batteripakken
muligvis udskiftes. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Kameraet kan ikke oplades.
Indstillingssøgning
• Sluk for både kameraet og opret USB-tilslutningen.
• Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud, og sæt det i igen.
• Brug USB-mikrokablet (medfølger).
• Oplad batteripakken i en omgivelssestemperatur på mellem 10 °C til 30 °C.
• Tænd for computeren, og tilslut kameraet.
• Skift tilstand for computeren fra slumre- og dvaletilstand.
• Tilslut kameraet direkte til en computer med USB-mikrokablet (medfølger).
• Tilslut kameraet til en computer med et operativsystem, der understøttes af kameraet.
• Dette fænomen forekommer, når du bruger kameraet på et meget varmt eller koldt sted.
• Der forekom en forskel mellem indikatoren for resterende opladning og den faktisk batteriopladning.
Aflad batteripakken fuldstændigt en gang, og oplad den derefter for at korrigere angivelsen.
• Lad batteripakken helt op igen. Hvis problemet fortsætter, er batteripakken slidt op. Udskift
batteripakken med en ny.
Indeks
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
Hukommelseskort
Betjening kan ikke udføres med hukommelseskort.
• Hvis du bruger et hukommelseskort, der er formateret på en computer, skal du formatere det igen
på kameraet (side 32).
56DK
Fortsættes r
Optagelse af billeder
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller, den ledige plads på hukommelseskortet.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Kameraet har ikke en funktion til indkopiering af datoer på billeder.
Indholdsfortegnelse
Visning af billeder
Billeder kan ikke afspilles.
• Mappe-/filnavnet er ændret på din computer.
• Tilslut et mikro-HDMI-kabel (sælges separat).
Billedet vises ikke på TV'et.
• Kontroller, at tilslutningen er korrekt (side 41).
Betjeningssøgning
Computere
Din computer genkender ikke kameraet.
Indstillingssøgning
• Oplad kameraet, når batteriniveauet er lavt.
• Tænd kameraet, og tilslut det til en computer.
• Brug USB-mikrokablet (medfølger).
• Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud af både computer og kamera, og sæt det i igen.
• Afbryd alt udstyr, bortset fra kameraet og musen fra USB-stikkene på din computer.
• Tilslut kameraet direkte til din computer uden at lade det passere igennem en USB-hub eller
andet udstyr.
Der kan ikke importeres billeder.
• Tilslut kameraet og din computer korrekt med en USB-tilslutning (side 52).
• Kontroller computermiljøet eller den installationsprocedure, der kræves for at installere
"PlayMemories Home".
Indeks
"PlayMemories Home" kan ikke installeres.
"PlayMemories Home" fungerer ikke korrekt.
• Afslut "PlayMemories Home", og genstart din computer.
Der kan ikke afspilles billeder på din computer.
• Rådfør dig med producenten af computeren eller softwaren.
57DK
Fortsættes r
Wi-Fi
Det tager for lang tid at overføre et billede.
• Mikrobølgeovne eller Bluetooth-aktiverede enheder bruger bølgelængden på 2,4 GHz og
kan forhindre kommunikationen. Hvis der er sådanne enheder i nærheden, skal du flytte
kameraet væk fra disse enheder eller slukke for dem.
Andet
• Der er dannet kondens. Sluk kameraet, og vent i ca. en time på at fugten fordamper.
Kameraet bliver varmt, når det bruges i lang tid.
• Dette er ikke en fejl.
Indholdsfortegnelse
Objektivet bliver sløret.
Datoen eller tiden vises forkert.
Betjeningssøgning
• Indstil dato og tid igen (side 27).
Indstillingssøgning
Indeks
58DK
Advarselsindikatorer
og meddelelser
Følg anvisningerne, hvos følgende meddelelser vises.
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks batteripakken.
Indholdsfortegnelse
ERROR
• Sluk apparatet, og tænd det derefter igen.
HEAT
NoIMG
• Hukommelseskortet viser ingen billeder, der kan afspilles.
Betjeningssøgning
• Kameraets temperatur er steget. Der slukkes muligvis automatisk for strømmen, eller du kan
måske ikke optage billeder. Opbevar kameraet på et koldt sted, indtil temperaturen falder.
• Hvis du optager billeder i længere tid, stiger kameraets temperatur. Stop med at tage billeder,
hvis dette er tilfældet.
LowPw
• Der er ikke nogen resterende batteriopladning.
• Batteriopladning er ikke tilstrækkelig til betjening.
• Batteripakken leverer strøm, der overstiger den maksimale udladning (udover det område, hvor
korrekt betjening af kameraet ikke kan garanteres, når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, osv.).
• Der blev registreret en anden batteripakke under opladning af kameraet.
• Batteripakken er forringet.
Indeks
FULL
Indstillingssøgning
BATT
• Den resterende kapacitet på hukommelseskortet er ikke tilstrækkelig til optagelse.
MAX
• Det maksimale antal filer, der kan optages, er nået.
59DK
Fortsættes r
MEDIA
• Hukommelseskortet er ikke isat korrekt.
• Hukommelseskortet er beskadiget.
• Formatet på hukommelseskortet er ikke kompatibelt med kameraet.
NoCRD
• Der er intet hukommelseskort isat.
NoDSP
PLANE
• Når flytilstand er indstillet til [ON], kan Wi-Fi ikke bruges (side 24).
Indholdsfortegnelse
• Kameraet er ikke tilsluttet et TV ved start af afspilning.
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
60DK
Optagetid
Estimeret optagelse og afspilning for
hver batteripakke
Optagetid
Omtrentlig tilgængelig tid, når du bruger en fuldt opladet batteripakke.
•
•
•
•
Uafbrudt optagetid
HQ
VGA
130 (150)
170 (210)
Typisk optagetid
HQ
VGA
65 (90)
85 (125)
Tider målt ved brug af kameraet ved 25 °C. Det anbefales, at du bruger kameraet fra 10 °C til 30 °C.
Optage- og afspilningstiden vil være kortere, når du bruger kameraet ved lave temperaturer.
Optage- og afspilningstiden kan være kortere, afhængigt af optageforholdene.
() angiver optagetiden, når Wi-Fi-fjernbetjeningsfunktionen er indstillet til [OFF].
Omtrentlig tilgængelig tid, når du bruger en fuldt opladet batteripakke.
Omtrentlig tid, når billeder afspilles på et TV, der er tilsluttet med et mikro-HDMI-kabel
(sælges separat).
Betjeningssøgning
Afspilningstid
Indholdsfortegnelse
(Enheder: minutter)
Batteripakke
Billedkvalitet
NP-BX1 (medfølger)
(Enheder: minutter)
Afspilningstid
HQ
205
Indstillingssøgning
Batteripakke
Billedkvalitet
NP-BX1 (medfølger)
VGA
210
Omtrentlig optagetid af film
MP4AVC 2 kanals gennemsnit
(Enheder: minutter)
Indeks
Optagetilstand 8 GB
16 GB
32 GB
PS
35
80
160
HQ
60
125
250
SSLOW
40
80
165
SLOW
80
165
330
STD
160
325
650
VGA
295
600
1205
• I indstillingen SLOW/SSLOW angiver ovenstående tal optagetiden ved optagelse og er forskellig fra
den faktiske afspilningstid.
• Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
Bemærkninger
• Optagetiden kan variere, afhængigt af optageforholdene, motiverne og optagetilstanden (side 19).
• Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer.
I [SLOW]-tilstand er den ca. 6,5 timer.
I [SSLOW]-tilstand er den ca. 3 timer.
61DK
Fortsættes r
Omtrentligt antal foto, der kan optages
(enhed: billede)
8 GB
2M (intervalfotooptagelse)
(16:9)
12M (stillbilleder)
10500
1300
16 GB
32 GB
21000
40000
2650
5300
Indholdsfortegnelse
• Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
• Antallet af fotos, der kan optages på hukommelseskortet, er vist for den maksimale billedstørrelse for
dit kamera. Det faktiske antal billeder, der kan optages, vise spå LCD-skærmen under optagelse.
• Antallet af fotos, der kan optages på et hukommelseskort, kan variere, afhængigt af optagelsesforholdene.
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
62DK
Batteripakke
Om opladning af batteripakken
Indholdsfortegnelse
• Oplad batteripakken, før du bruger kameraet første gang.
• Det anbefales at oplade batteripakken ved en omgivende temperatur på 10˚C til 30˚C, indtil lampen CHG
(opladning) slukker. Opladningen er muligvis ikke effektiv, hvis batteripakken oplades ved temperaturer,
der ligger uden for dette område.
• Lampen CHG (opladning) kan blinke i følgende situationer:
– Når batteripakken er sat forkert i.
– Når batteripakken er beskadiget.
– Midlertidig udsættelse af opladning på grund af en omgivelsestemperatur uden for det
anbefalede område.
• Når batteripakkens temperatur er lav. Tag batteriet ud af kameraet, og anbring det et varmt sted.
• Når batteripakkens temperatur er høj. Tag batteriet ud af kameraet, og anbring det et køligt sted.
Effektiv brug af batteripakken
Indeks
• Hvis batteripakken løber tør, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er mere strøm, skal
du oplade batteripakken fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende opladning vises derefter korrekt.
Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i følgende situationer:
– Ved brug af kameraet i lang tid ved en høj temperatur
– Hvis kameraet efterlades med en fuldt opladet batteripakke
– Hvis batteripakken bruges ofte
Indstillingssøgning
Om den resterende batteriopladning
Betjeningssøgning
• Batteripakkens ydelse reduceres, hvis den omgivende temperatur er lav (10˚C eller derunder). Så på kolde
steder er batteripakkens driftstid kortere. Vi anbefaler, at du foretager følgende for at sikre længere tids
brug af batteripakken: Læg batteripakken i en lomme tæt på kroppen for at varme det op, og vent
med at sætte det i videokameraet, indtil du skal bruge det.
• Batteripakken aflades hurtigere, hvis du hyppigt bruger afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling.
• Sluk for kameraet, hver gang du ikke optager eller afspiller på kameraet. Batteripakken bruges,
når optagelse er indstillet til standby.
• Vi anbefaler at have ekstra batteripakker parat til 2 eller 3 gange den forventede optagetid, og lav
en prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
• Du kan muligvis ikke tænde kameraet, eller batteripakken kan muligvis ikke oplades effektivt, hvis
terminaldelen på batteripakken er snavset. I denne situation skal du tørre støvet af med en blød klud
for at rengøre batteripakken.
• Udsæt ikke batteripakken for vand. Batteripakken er ikke vandtæt.
Sådan opbevares batteripakken
• Aflad batteripakken fuldstændigt, før du opbevarer den på et koldt, tørt sted. For at sikre, at
batteripakkens fungerer, skal den oplades helt og bruges helt op i kameraet mindst én gang om året.
• Hvis du vil forhindre misfarvning af terminalerne, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge en
plastikpose for at holde det væk fra metalmaterialer, når du transporterer det eller opbevarer det.
Om batteripakkens levetid
• Batteripakkens levetid er begrænset. Batterikapaciteten forringes over tid og ved gentagen brug. Hvis
ydelsen forringes væsentlig mellem opladninger, er det sandsynligvis tid til at udskifte det med et nyt.
• Batterilevetiden varierer, afhængigt af hvordan en batteripakke bruges.
63DK
Brug af et kamera i udlandet
Om TV-farvesystemer
Hvis du vil se billeder, der er optaget på et TV, skal du bruge er TV eller et HDMI-stik
og et mikro-HDMI-kabel (sælges separat).
Før du optager, skal du indstille [V.SYS] til TV-systemet for det land og det område, hvor du vil
se optagelser. Følgende viser de lande og områder, hvor du kan se [NTSC]- eller [PAL]-billeder.
Barbados, Bermuda, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Filippinerne, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japan, Mexico,
Mikronesien, Myanmar, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Republikken Korea, Saint Lucia,
Samoa, Suriname, Taiwan, Trinidad og Tobago, USA, Venezuela osv.
Argentina, Australien, Brasilien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig,
Fransk Guyana, Grækenland, Holland, Hong Kong, Indonesien, Iran, Irak, Italien, Kina,
Kroatioen, Kuwait, Malaysia, Monaco, New Zealand, Norge, Paraguay, Polen, Portugal,
Rumænien, Rusland, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Sverige, Thailand, Tyrkiet,
Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine Ungarn, Uruguay, Vietnam, Østrig osv.
Tidszoneforskelle
Tidszoneforskelle
Indstilling af sted
GMT
Lissabon/London
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Paris
+11:00
Salomonøerne
+02:00
Helsinki/Cairo/Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moskva
-10:00
Hawaii
+04:30
Kabul
-9:00
Alaska
+05:00
Karachi, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Calcutta, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Dhaka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Rangoon
-5:00
New York, Bogota
+07:00
Bangkok, Jakarta
-4:00
Santiago
Hongkong, Singapore,
Beijing
-3:30
St.John
-3:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
-2:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
-1:00
Azorerne, Kap Verde Øer
+08:00
Indeks
Indstilling af sted
Indstillingssøgning
Verdens tidsforskelle
Betjeningssøgning
Lande og områder, hvor du kan se billeder, når [V.SYS]
er indstillet til [PAL]
Indholdsfortegnelse
Lande og områder, hvor du kan se billeder, når [V.SYS]
er indstillet til [NTSC]
64DK
Forholdsregler
Brug/opbevar ikke kameraet følgende steder
Om transport
Lad være med at sætte dig i en stol eller et andet sted med kameraet i baglommen på dine bukser eller
i din nederdel, da dette kan medføre fejl eller beskadige kameraet.
Betjeningssøgning
Pleje og opbevaring af objektivet
Indholdsfortegnelse
• Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
På steder, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen, kan kamerahuset ændre form, og dette kan medføre fejl.
• I direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat er ikke egnede opbevaringssteder.
Kamerahuset kan blive misfarvet eller ændre form, og dette kan medføre fejl.
• På et sted med kraftige vibrationer
• I nærheden af magnetiske felter
• På sandede eller støvede steder
Pas på, at der ikke trænger sand eller støv ind i kameraet. Dette kan medføre, at kameraet
ikke fungerer korrekt og kan i nogle tilfælde medføre, at det ikke kan repareres.
• Tør overfladen af objektivet af med en blød klud i følgende situationer:
– Når der er fingeraftryk på objektivets overflade.
– På varme eller fugtige steder.
– Når objektivet har været udsat for saltvandsluft, f.eks. på stranden.
• Opbevar det på et godt udluftet sted, hvor der ikke er snavs eller støv.
• Du forhindrer mug ved regelmæssigt at rense objektivet som beskrevet ovenfor.
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke noget af følgende, da det kan beskadige overfladen eller kabinettet.
– Kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude, insektmidler og
solreflekteringsmiddel eller insektgift, osv.
– Berør ikke kameraet med noget af overstående på hænderne.
– Lad ikke kameraet være i kontakt med gummi eller vinyl i længere tid.
Indstillingssøgning
Rengøring
Driftstemperaturer
Om kondens
Indeks
Kameraet kan bruges i temperaturer mellem -10 °C og 40 °C. Det anbefales ikke at fotografere
på meget kolde eller varme steder, der er uden for det anbefalede område.
Hvis kameraet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i eller udenpå kameraet.
Denne kondens kan medføre fejlfunktion af kameraet.
Hvis der forekommer kondens
Sluk kameraet, og vent i ca. 1 time på, at fugten fordamper.
Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens, når du flytter kameraet fra et koldt sted til et varmt sted (eller omvendt),
eller hvis du bruger kameraet på et sted med meget fugt, som beskrevet nedenfor.
– Hvis du tager kameraet med fra en skibakke til et varmt sted.
– Hvis du tager kameraet ud af en bil eller et lokale med aircondition til et varmt sted udenfor.
– Hvis du bruger kameraet efter uvejr eller en regnbyge.
– Hvis du bruger kameraet på et varmt eller fugtigt sted.
65DK
Fortsættes r
Sådan undgås kondensdannelse
Når kameraet bringes fra et koldt sted til et varmt sted, kan du komme det i en plastikpose og lukke den tæt.
Tag kameraet op af posen, når lufttemperaturen i plastikposen når op på den omgivende temperatur
(efter ca. 1 time).
Bemærkningen om ekstraudstyr
• Originalt Sony-udstyr er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.
Bemærkning om bortskaffelse/overførsel af hukommelseskortet
Indholdsfortegnelse
Selv hvis du sletter data på hukommelseskortet eller formaterer hukommelseskortet på kameraet
eller en computer, sletter du muligvis ikke data på hukommelseskortet fuldstændigt. Når du giver
hukommelseskortet til nogen, anbefales det, at du sletter data fuldstændigt ved brug af software til sletning
af data på computeren. Det anbefales desuden, at du ødelægger hukommelseskortet, når du bortskaffer det.
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
66DK
Specifikationer
Kamera
[System]
Strømkrav:
Genopladelig batteripakke: 3,6 V
(NP-BX1 (medfølger))
Multi-/mikro-USB-terminal: 5,0 V
USB-opladning (multi/mikro-USB-terminal):
Vekselstrøm 5,0 V, 500 mA/800 mA
Tilsvarende standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvens: 2,4 GHz
Understøttede sikkerhedsprotokoller:
WPA-PSK/WPA2-PSK
[Tilbehør]
Vandtæt etui (SPK-AS2)
Mål: Ca. 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(b/h/d uden fremstikkende dele)
Vægt: Ca. 55 g
Trykresistent: Optagelse under vandet ned til en
dybde på 5 m i 30 sammenhængende minutter
er mulig. *
*Når kameraet er isat.
Selvklæbende montering (VCT-AM1)
Vedhæftningsspænde
Mål: Ca. 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(b/h/d uden fremstikkende dele)
Vægt: Ca. 15 g
Flad selvklæbende montering
Mål: Ca. 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(b/h/d uden fremstikkende dele)
Vægt: Ca. 14 g
Krum selvklæbende montering
Mål: Ca. 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(b/h/d uden fremstikkende dele)
Vægt: Ca. 16 g
Indeks
[Strøm, generelt]
[Trådløst lokalnetværk]
Indstillingssøgning
HDMI OUT-stik: HDMI-mikrostik
Multi-/mikro-USB-terminal*: micro-B/USB 2.0
Hi-Speed (masselagring)
* Understøtter kompatible mikro-USB-enheder.
• USB-tilslutning er kun til output.
(Til kunder i Europa)
Betjeningssøgning
[Indgangs- og udgangsstik]
Indholdsfortegnelse
Videosignal
NTSC-farve, EIA-standarder
HDTV 1080/60i, 1080/60p-specifikation
PAL-farve, CCIR-standarder
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specifikation
Billedenhed:
7,77 mm (1/2,3-type)
Exmor R CMOS-sensor
Optagelsespixel (16:9):
Intervaloptagetilstand:
ækvivalent med maks. 2.000.000 pixel
Fototilstand: ækvivalent med maks.
900.000 pixel
I alt: ca. 16.800.000 pixel
Effektivt (film, 16:9):
ca. 11.900.000 pixel
Effektivt (stillbilleder, 16:9): ca. 11.900.000 pixel
Objektiv: ZEISS Tessar-objektiv
F2.8
f = 2,5 mm
Ved konvertering til et 35 mm stillkamera
For film: 15,3 mm (16:9)*
Eksponeringsstyring: Automatisk eksponering
Filformat:
Stillbilleder: JPEG-kompatible (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Film: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Lyd: MPEG AAC
Optagemedie:
"Memory Stick Micro"-medie (Mark2)
microSD-kort (klasse 4 eller hurtigere)
Mindste belysning: 6 lx (lux)
* SteadyShot indstillet til [OFF]
Opladningstid:
Via en computer
NP-BX1 (medfølger): Ca. 245 min
Via AC-UD20 (sælges separat)
NP-BX1 (medfølger): Ca. 175 min
Strømforbrug: 1,8 watt (når filmbilledstørrelsen
er [1920×1080/30p])
Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur: -20 °C til +60 °C
Mål: Ca. 24,5 mm × 47,0 mm × 82,0 mm
(b/h/d uden fremstikkende dele)
Vægt: ca. 58 g (kun kamera)
Vægt (ved optagelse):
ca. 83 g (inklusiv NP-BX1 (medfølger))
Mikrofon: stereo
Højttaler: Mono
Genopladelig batteripakke:
NP-BX1 (medfølger)
Maksimal udgangseffekt: Vekselstrøm 4,2 V
Udgangseffekt: Vekselstrøm 3,6 V
Kapacitet: 4,5 Wh (1,240 mAh)
Type: Li-ion
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
67DK
Varemærker
Indstillingssøgning
Softwaren, der er anvendt i kameraet, er underlagt følgende GNU General Public-licens (herefter
kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public-licens (herefter kaldt "LGPL").
Dette fortæller dig, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekoden til de pågældende
softwareprogrammer i henhold til de betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på internettet. Brug følgende URL til at downloade den. Ved download af
kildekoden skal du vælge HDR-AS20 som model for dit kamera.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os om indholdet af kildekode.
Kopier af licenserne (på engelsk) findes i den interne hukommelse på kameraet.
Opret en masselagerforbindelse mellem dit kamera og en computer, og læs filerne i mappen
"LICENSE" i "PMHOME".
Betjeningssøgning
Om GNU GPL/LGPL-anvendt software
Indholdsfortegnelse
• "Memory Stick" og
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
• HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
• Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation
eller deres datterselskaber i USA og andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
• microSDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
• iOS er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc.
• Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Men mærkerne ™ og ® er muligvis ikke
benyttet i alle tilfælde i denne manual.
Indeks
68DK
Indeks
A
L
A.OFF ............................................................................................ 25
LAPSE ........................................................................................... 23
Advarselsmeddelelser .......................................................... 59
Live-View Remote ................................................................. 47
Antal foto, der kan optages .............................................. 62
Automatisk slukning ............................................................ 25
M
MOVIE ......................................................................................... 39
Multi-/mikro-USB-terminal ........................................... 52
Batteripakke ............................................................................... 63
BEEP............................................................................................... 26
N
Bip .................................................................................................... 26
Nulstilling af indstillingerne............................................ 31
C
O
CHG-lampe (opladning) ................................................... 15
Opladning ................................................................................... 15
Stillbillede............................................................................ 39
Dato-/tidsindstilling ............................................................. 27
Optagetid af film ..................................................................... 61
DST ................................................................................................. 28
Optagetilstand .......................................................................... 19
F
P
Fejlfinding ................................................................................... 55
PHOTO ........................................................................................ 39
FLIP ................................................................................................ 21
PLANE .......................................................................................... 24
Flytilstand ................................................................................... 24
PLAY.............................................................................................. 41
Format ........................................................................................... 32
FORMT ........................................................................................ 32
R
Indstillingssøgning
Film ......................................................................................... 39
DATE ............................................................................................. 27
Betjeningssøgning
Optagelse
D
Indholdsfortegnelse
B
REC HOLD-kontakt ............................................................ 39
REC/adgangslampe ............................................................... 39
HDMI OUT-stik ..................................................................... 41
RESET ........................................................................................... 31
I
S
Identifikation af delene ....................................................... 12
SCENE .......................................................................................... 22
Indstilling af sommertid..................................................... 28
Scene .............................................................................................. 22
Indstillinger................................................................................ 10
Skift mellem NTSC/PAL ................................................... 30
Intervalfotooptagelse............................................................ 23
Smartphone ......................................................................... 43, 44
Intervaloptagetilstand .......................................................... 39
SteadyShot .................................................................................. 20
INTVL ........................................................................................... 39
STEDY .......................................................................................... 20
K
U
Knappen ENTER (menuudførelse) ............................. 10
USB ................................................................................................. 15
Knappen NEXT ....................................................................... 10
USBPw .......................................................................................... 29
Knappen PREV........................................................................ 10
USB-strømforsyning ............................................................ 29
Indeks
H
Knappen REC ........................................................................... 39
Kopier ............................................................................................ 50
69DK
Fortsættes r
V
V.SYS ............................................................................................. 30
Vend ............................................................................................... 21
VIDEO .......................................................................................... 19
Vis
Film ......................................................................................... 41
Stillbillede ............................................................................ 41
W
Wi-Fi-fjernbetjening ............................................................ 49
Indholdsfortegnelse
Wi-Fi .............................................................................................. 44
Betjeningssøgning
Indstillingssøgning
Indeks
70DK
Download PDF