Sony | DCR-HC17E | Sony DCR-HC17E Betjeningsvejledning

2-586-507-23 (1)
Digitalt videokamera
Introduktion
Betjeningsvejledning
Optagelse/ 18
afspilning
DCR-HC17E/HC19E/
HC21E/HC22E
© 2005 Sony Corporation
8
Brug af menuen
32
Kopiering/redigering
47
Brug af en computer
53
Fejlfinding
63
Yderligere oplysninger
77
Læs dette først
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk
stød må apparatet ikke udsættes for
regn eller fugt.
TIL KUNDER I EUROPA
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale
videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning
af elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E).
Bemærkninger om brug
Camcorderen er udstyret med to
forskellige betjeningsvejledninger.
– "Betjeningsvejledning"
(denne vejledning)
– "First Step Guide (Introduktion)" for at
bruge den medfølgende software (lagret
på den medfølgende cd-rom)
Typer af optagemedier, som du kan
bruge sammen med camcorderen
En DV-mini-kassette mærket
(DV-mini-kassetter med kassettehukommelse
er inkompatible) (s. 77).
2
Brug af camcorderen
• Undgå at holde camcorderen i følgende
dele.
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere perioder, kan det resultere i,
at camcorderen ikke fungerer korrekt.
• Ret ikke camcorderen mod solen.
Dette kan medføre, at camcorderen ikke
fungerer korrekt. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid.
Optagelse
Søger
LCD-panel
Batteri
• Inden du slutter camcorderen til anden
enhed med et USB- eller i.LINK-kabel,
skal du kontrollere, at stikket vender
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i
den forkerte retning, kan det beskadige
bøsningen, eller det kan medføre en
fejlfunktion af camcorderen.
Menupunktet, LCD-panelet, søgeren
og objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
således at andelen af effektive pixel udgør
99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde,
blå eller grønne), som konstant vises på
LCD-skærmen og i søgeren.
Disse prikker er almindeligt
forekommende under
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelsen på nogen måde.
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at
sikre dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse, selv hvis der ikke kan
foretages optagelse eller afspilning
på grund af en fejl i camcorderen,
lagringsmediet osv.
• TV-farvesystemerne afhænger af landet
eller området. Hvis du vil vise dine
optagelser på et tv, skal du bruge et tv,
der er baseret på PAL-systemet.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd
og andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af
sådant materiale kan være i strid med den
gældende lovgivning om ophavsret.
Denne vejledning
• De billeder på LCD-skærmen og i
søgeren, som bruges i denne vejledning
til illustration, er taget med et digitalt
stillbilledkamera og kan derfor være
forskellige fra det, du ser.
• Skærmdisplayene på hvert
sprog anvendes til at illustrere
betjeningsprocedurerne. Skift om
nødvendigt skærmsprog, før du bruger
camcorderen (s. 45).
• Illustrationerne i denne vejledning er
baseret på modellen DCR-HC22E.
3
Om Carl Zeiss-objektivet
Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er udviklet i samarbejde med
Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation,
og frembringer billeder af høj kvalitet.
Det er kompatibelt med MTF*målesystemet for camcordere, og sikrer
en kvalitet, der er typisk for Carl Zeissobjektiver.
* MTF står for Modulation Transfer Function.
Den numeriske værdi angiver den mængde
lys, der rammer motivet i objektivet.
4
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør ...............................................8
Trin 2: Opladning af batteriet .....................................................................9
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i camcorderen ................13
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren ..........................................14
Trin 5: Brug af berøringspanelet..............................................................15
Ændring af sprogindstillingen........................................................................15
Kontrol af skærmindikatorerne (Display Guide).............................................15
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt ...................................................16
Trin 7: Indsæt en kassette ......................................................................17
Optagelse/Afspilning
Nem optagelse/afspilning (Easy Handycam) ..........................................18
Optagelse ................................................................................................20
Afspilning .................................................................................................21
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv. ......................................22
Optagelse
Sådan bruges zoom
Sådan optager du i mørke (NightShot plus)
Sådan justeres eksponeringen til motiver i modlys
Sådan justerer du fokuseringen på et motiv, der ikke står midt i billedet
(SPOT FOCUS)
Sådan fastsætter du eksponeringen til det valgte motiv (Fleksibel
lyspletmåler)
Sådan optager du i spejltilstand
Sådan anvender du et kamerastativ
Afspilning
Sådan afspilles billeder med tilføjede effekter
Optagelse/Afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende batteritid (Batterioplysninger)
Sådan slår du biplyden til bekræftelse fra
Sådan initialiserer du indstillingerne
Navne på andre dele og funktioner
Viste indikatorer under optagelse/afspilning............................................24
Søgning efter startpunktet .......................................................................26
Søgning efter den sidste sekvens i den seneste optagelse (END SEARCH) ..... 26
Manuel søgning (EDIT SEARCH) ...................................................................26
Visning af de senest optagne sekvenser (Gennemsyn af optagelser) ..........26
Fortsat 
5
Fjernbetjening (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ........................................28
Hurtigsøgning efter en bestemt sekvens (Nulstilling af tæller) ......................28
Søgning efter en sekvens via optagedato (Datosøgning) .............................29
Søgning efter et stillbillede (Fotosøgning) .....................................................29
Automatisk afspilning af stillbilleder i rækkefølge (Fotoafsøgning) ...............29
Afspilning af billedet på et TV ..................................................................30
Brug af menupunkterne
Brug af menupunkterne .........................................................32
Betjeningsknapper...................................................................................33
Menupunkter ...........................................................................................38
MANUAL SET ..................................................................................40
– PROGRAM AE/P EFFECT osv
CAMERA SET .................................................................................42
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT osv
PLAYER SET/
VCR SET .........................................................43
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
LCD/VF SET ....................................................................................44
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L. osv
TAPE SET .......................................................................................45
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
SETUP MENU .................................................................................45
– CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE osv
OTHERS ..........................................................................................46
– WORLD TIME/BEEP, osv
Kopiering/redigering
Tilslutning til en videobåndoptager eller et TV ........................................47
Kopiering til andre optageenheder ..........................................................48
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager (DCR-HC21E/HC22E) ...49
Kopiering af lyd til et optaget bånd ..........................................................50
Stik for tilslutning til eksterne enheder.....................................................52
Brug af en computer
Før du læser "First Step Guide" (Introduktion) på computeren ...............53
Installation af softwaren og "First Step Guide" på en computer ..............55
Visning af "First Step Guide" ...................................................................59
6
Oprettelse af en DVD (Direkte adgang til "Click to DVD") .......................60
Fejlfinding
Fejlfinding ................................................................................................63
Advarselsindikatorer og meddelelser ......................................................74
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet ..............................................................77
Anvendelige kassettebånd ......................................................................77
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ....................................................................78
Om i.LINK ................................................................................................80
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter .................................................81
Brug af håndremmen som en håndledsrem ............................................85
Fastgørelse af skulderremmen (DCR-HC19E/HC21E/HC22E) ..............85
Specifikationer .........................................................................................86
Indeks ......................................................................................................88
7
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør er leveret
sammen med camcorderen.
Tallet i parenteserne indikerer antallet for
det medfølgende tilbehør.
Vekselstrømsadapter (1) (s. 9)
USB-kabel (1) (s. 53)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Der medfølger ikke et USB-kabel til modellen
DCR-HC17E. Du kan om nødvendigt købe et
USB-2.0-kabel (Type A til Type B-mini).
Det anbefales at bruge et Sony-produkt.
Skulderrem (1) (s. 85)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Netledning (1) (s. 9)
Genopladeligt batteri NP-FP30 (1)
(s. 9, 78)
Cd-rom "Picture Package Ver.1.5" (1)
(s. 53)
Handycam Station (1) (s. 9)
(DCR-HC22E)
21-bens adapter (1) (s. 31)
(DCR-HC22E)
Kun de modeller, hvor
bunden.
-mærket er trykt i
Skodæksel (1)
Trådløs fjernbetjening (1)
(s. 28)
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Et litiumbatteri af knaptypen er allerede indsat.
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 30, 47)
8
Fastgjort til camcorderen
Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Trin 2: Opladning af batteriet
Du kan oplade "InfoLITHIUM"- batteriet
(P-serie) (s. 78), når du har sat det til
camcorderen.
Til DCR-HC22E:
DC-stik
det i pilens retning, indtil det
klikker på plads.
Introduktion
POWERkontakt
1 Indsæt batteriet ved at skubbe
2 Sæt POWER-kontakten på OFF
(CHG). (Standardindstillingen).
DC IN-stik
Handycam
Station
Vekselstrømsadapter
Til stikkontakten
i væggen
Til DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
POWER-kontakt
3 Tilslut vekselstrømsadapteren
til DC IN-stikket på Handycam
Station for DCR-HC22E eller til
camcorderen for DCR-HC17E/
HC19E/HC21E.
Til DCR-HC22E:
Med -mærket
opad
DC IN-stik
DC IN-stik
Til DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
DC-stik
Til stikkontakten i
væggen
Vekselstrømsadapter
DC IN-stik
Med -mærket
nedad
Fortsat 
9
4 Til DCR-HC22E:
Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
stikkontakten i væggen. Indsæt
camcorderen helt ind i Handycam
Station.
CHG-indikator (opladning)
5 CHG-indikatoren (opladning)
slukkes, når batteriet
er fuldt opladet. Tag
vekselstrømsadapteren ud af DC
IN-stikket.
Til DCR-HC22E:
Tag vekselstrømsadapteren ud
af DC IN-stikket, der indeholder
stikket til Handycam Station og
jævnstrømsstikket.
Sådan fjerner du batteriet
Sluk for strømmen, tryk på PUSHknappen, og tag batteriet ud.
PUSH-knap
POWER-kontakt
CHG-indikatoren (opladning) lyser,
og opladning begynder.
• Når du indsætter camcorderen i Handycam
Station, skal du lukke dækslet til DC INstikket.
Til DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
stikkontakten i væggen.
CHG-indikator (opladning)
Ved opbevaring af batteriet
Oplad batteriet helt, før det opbevares i en
længere periode (s. 79).
Til DCR-HC22E:
Sådan oplader du batteriet kun med
vekselstrømsadapteren
Sluk for strømmen, tilslut
vekselstrømsadapteren i DC IN-stikket på
camcorderen.
• Du kan betjene camcorderen, når den
er tilsluttet en strømkilde som f.eks. en
stikkontakt, som vist i illustrationen.
Batteriet mister ikke sin opladning i dette
tilfælde.
CHG-indikatoren (opladning) lyser,
og opladning begynder.
10
Opladningstid
Den omtrentlige tid (min.), der kræves, når
du oplader et fuldt afladet batteri helt.
Batteri
DC IN-stik
Med -mærket nedad
Opladningstid
115
NP-FP50
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Optagetid
Til stikkontakten i
væggen
Vekselstrømsadapter
Til DCR-HC22E:
Sådan tages camcorderen ud af
Handycam Station
Sluk for strømmen, tag camcorderen ud af
Handycam Station, idet du holder på både
camcorderen og Handycam Station.
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet
batteri.
Batteri
Løbende
optagetid
Introduktion
NP-FP30 (medfølger)
Typisk
optagetid*
NP-FP30
(medfølger)
80
105
40
50
NP-FP50
115
150
55
75
NP-FP70
240
310
120
155
NP-FP90
435
550
215
275
• Alle tider er målt under følgende forhold:
Øverst: Optagelse med LCD-skærmen.
Nederst: Optagelse med søgerens LCD-panel
lukket.
* Typisk optagetid viser den tid, når du gentager
optagelsen start/stop, slår strømmen til/fra og
zoomer.
Afspilningstid
Til DCR-HC17E/HC19E/HC21E:
Sådan bruges en ekstern strømkilde
Du kan betjene camcorderen med strøm
fra stikkontakten ved at lave de samme
tilslutninger, som når du oplader batteriet.
Batteriet mister ikke sin opladning i dette
tilfælde.
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet
batteri.
Batteri
NP-FP30
(medfølger)
LCD-panel
åben
LCD-panel
lukket
95
120
NP-FP50
135
170
NP-FP70
280
350
NP-FP90
500
620
Fortsat 
11
Batteriet
• Skub POWER-kontakten op til OFF (CHG),
inden du udskifter batteriet.
• Indikatoren CHG (opladning) blinker under
opladning, eller batterioplysningerne (s. 23)
vises ikke korrekt i følgende situationer.
– Batteriet er ikke indsat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er helt afladet.
(Kun Batterioplysninger).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, når
vekselstrømsadapteren er sluttet til DC INstikket på camcorderen eller Handycam Station
med DCR-HC22E, selvom netledningen
trækkes ud af stikkontakten.
Opladnings-/optage-/afspilningstid
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere, når
du bruger camcorderen ved lave temperaturer.
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, hvor du bruger
camcorderen.
• Tider målt med camcorderen ved 25° C.
(10-30° C anbefales).
Vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du
bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis
der opstår en fejlfunktion, mens du bruger
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Sørg for, at metalgenstande ikke kommer
i kontakt med vekselstrømsadapterens
jævnstrømsstik eller batteriterminalen for at
undgå kortslutning. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til camcorderen, så længe den er sluttet til
stikkontakten i væggen via lysnetadapteren.
12
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i
camcorderen
Når du skal optage eller afspille, skubbes
POWER-kontakten gentagne gange for at
tænde indikatoren.
Når du bruger camcorderen første gang,
vises skærmen CLOCK SET (s. 16).
3 Før hånden gennem
håndremmen.
LENS COVER-kontakt
POWER-kontakt
1 Skub LENS COVER-kontakten til
Introduktion
Du kan justere længden af
håndremmen.
4 Hold camcorderen som vist
nedenfor.
OPEN.
2 Skub POWER-kontakten
gentagne gange i pilens retning
for at tænde indikatoren.
Sådan slukker du for strømmen
 Skub knappen POWER op til OFF (CHG).
 Sæt knappen LENS COVER til CLOSE.
Skub POWER-kontakten ned, mens du
trykker på den lille grønne knap, hvis
kontakten er sat til OFF (CHG).
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk,
hvis du forlader camcorderen uden at betjene
det i ca. 5 minutter. ([A.SHUT OFF], s. 46).
Indikatorer, der lyser
CAMERA: Hvis du vil optage på et bånd.
PLAY/EDIT: Sådan afspilles eller
redigeres billeder.
• Når du skubber POWER-kontakten for at tænde
CAMERA-indikatoren, vises den aktuelle dato
og det aktuelle klokkeslæt på skærmen i ca.
5 sekunder.
13
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren
Søgeren
LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej det til den bedste
vinkel for at optage eller afspille ().
Du kan få vist billeder ved hjælp af
søgeren, når du lukker LCD-panelet for at
undgå, at batteriet opbruges.
180 grader
(maks.)
Søger
2
1
90 grader (maks.)
90 grader til
camcorderen
• Tryk ikke på knapperne på LCD-rammen ved et
uheld, når du åbner eller justerer LCD-panelet.
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader
tilobjektivsiden, kan du lukke LCD-panelet
medLCD-skærmen udad. Dette er praktiskunder
afspilningen. Hvis POWER-kontaktener sat på
CAMERA,
vises påLCD-skærmen.
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader mod
objektivsiden, kan du se billedet i søgeren.
• Se [LCD BRT] (s. 35) for at justere lysstyrken
for LCD-skærmen.
14
Knap til justering af søgerokular
Flyt det, indtil billedet står klart.
• Du kan justere søgerens lysstyrke for
baggrundslys ved at vælge
[LCD/VF SET]
- [LCD B.L.] (s. 44).
Trin 5: Brug af berøringspanelet
Du kan afspille optagede billeder (s. 21)
eller ændre indstillingerne (s. 32) med
berøringspanelet.
1 Tryk på
.
60min
Placer hånden på venstre side af
LCD-panelet for at understøtte det.
Tryk derefter på knapperne, som
vises på skærmen.
0:00:00
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
2 Tryk på [DISP GUIDE].
Introduktion
DISP/BATT INFO
STBY
PAGE1
Select area for guide.
END
DISP GUIDE
Tryk på knappen på LCD-skærmen.
• Udfør den samme handling som forklaret
ovenfor, når du trykker på knapperne på
LCD-rammen
• Vær forsigtig med ikke at trykke på
LCD-skærmens knapper ved et uheld, når du
bruger berøringspanelet.
Indikatoren skifter afhængigt af
indstillingerne.
3 Tryk på det område, der
indeholder den indikator, som du
vil kontrollere.
DISP GUIDE
Sådan skjules skærmindikatorerne
Tryk på DISP/BATT INFO for at skifte
skærmindikatorerne mellem (f.eks.
tidskode) ON eller OFF.
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmvisning, så det viser
meddelelser på den angivne sprog. Vælg
skærmsproget i [ LANGUAGE] i
(SETUP MENU) (s. 32, 45).
Kontrol af skærmindikatorerne
(Display Guide)
Du kan let kontrollere betydningen af hver
indikator, der vises på LCD-skærmen.
STBY
END
1/3
EXPOSURE:
MANUAL
FOCUS:
MANUAL(NEAR)
BACK LIGHT:
ON
PAGE
PAGE
RET.
Betydningen af indikatorerne i området
vises på skærmen. Hvis du ikke kan
finde den indikator, du vil kontrollere,
skal du trykke på [PAGE ]/[PAGE ]
for at skifte.
Når du trykker på [ RET.], vender
skærmen tilbage til det valgte
visningsområde.
Sådan afslutter du funktionen
Tryk på [END].
15
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt
Angiv dato og klokkeslæt, når du anvender
camcorderen første gang.
Hvis du ikke angiver dato og klokkeslæt,
vises skærmbilledet CLOCK SET, hver
gang du tænder camcorderen.
3 Vælg [CLOCK SET] med
/
, og tryk derefter på [EXEC].
CLOCK SET
• Hvis du ikke bruger camcorderen i ca.
3 måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet kan blive slettet fra
hukommelsen. Hvis det er tilfældet, skal du
oplade det genopladelige batteri, og derefter
indstille dato og klokkeslæt igen (s. 83).
Y
M
2005 1
D
1
H
M
0 : 00
OK
4 Angiv [Y] (år) med
/
.
og tryk derefter på
,
Du kan angive alle år op til 2079.
CLOCK SET
Y
M
2005 1
POWER-kontakt
Spring til trin 4, når du indstiller uret første
gang.
1 Tryk på
[MENU].
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
EXEC
2 Vælg
/
SETUP MENU med
, og tryk derefter på [EXEC].
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
--:--:--
EXEC
16
RET.
RET.
D
1
H
M
0 : 00
OK
5 Angiv [M] (måned), [D] (dag),
[H] (timer) og [M] (minutter), og
tryk derefter på
.
Uret starter.
Trin 7: Indsæt en kassette
Du kan kun bruge DV-mini
(s. 77).
kassetter
Fortsæt med de samme trin, som da du
indsatte et kassettebånd.
• Optagelsestiden kan varierer afhængigt af
[REC MODE] (s. 45).
1 Skub knappen OPEN/EJECT-
,
Dæksel
Introduktion
og åbn dækslet.
Knappen OPEN/
EJECT
Sådan tager du kassetten ud
Kassetterummet løftes og åbnes
automatisk.
2 Indsæt en kassette med dens
vindue opad, og tryk derefter på
.
Vindue opad
Tryk let på midten af kassettens
bagside.
Kassetterummet glider automatisk
tilbage. Tving ikke kassetten ind
i rummet. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
3 Luk dækslet.
17
Nem optagelse/afspilning
(Easy Handycam)
Med denne Easy Handycam-funktion justeres de
fleste kameraindstillinger automatisk optimalt,
hvilket fritager dig fra at foretage detaljeret justering.
Selv førstegangsbrugere kan nyde fordel af nem
betjening, da kun de grundlæggende funktioner er
tilgængelige og skrifttypen på skærmen bliver større,
så den er lettere at læse.
Gå gennem de procedurer, der er beskrevet i trin 1 til
7 (s. 8 til 17), før du udfører handlingen.
Åbn objektivdækslet.
B
A
C
D
Nem optagelse
1 Skub POWER-kontakten  i pilens retning gentagne gange for at tænde
indikatoren CAMERA.
Skub POWER-knappen ned, mens du
trykker på den lille grønne knap, hvis
kontakten  er sat til OFF (CHG).
2 Tryk på EASY .
Indikatoren
EASY lyser blåt.
Meddelelsen vises.
Easy Handycam
operation
ON
3 Start optagelse.
Tryk på REC START/STOP  (eller ).
Indikatoren () ændrer [STBY] (kun bånd)
til [REC].
Tryk på  (eller ) igen for at stoppe
optagelse.
Billedet optages i SP-format (s. 45)
18
60min
REC 0:00:00
A
FN
Nem afspilning
1 Skub POWER-kontakten  i pilens retning
gentagne gange for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på EASY .
Meddelelsen vises.
Easy Handycam
operation
ON
Optagelse/afspilning
Indikatoren EASY
lyser blåt.
3 Start afspilning.
Tryk på
, og tryk derefter på
A
C
for at starte afspilning.
 Stop
 Play/Pause skifter, når du trykker på den
 Rewind/Fast forward
B
Sådan annulleres Easy Handycam-funktionen
Tryk på EASY  igen.
Indikatoren EASY slukkes, og alle indstillingerne vender tilbage til den forrige situation.
• Når du trykker på
MENU under Easy Handycam, vises kun de funktioner på skærmen, der kan
benyttes. De funktioner, der ikke vises, sættes til deres standardindstilling (s. 33, 38).
• Du kan benytte følgende funktioner under afspilning:
– Afspilning af billedet på et TV (s. 30)
– Kopiering af andre optageenheder (s. 48)
• Under funktionen er følgende knapper ikke tilgængelige:
– BACK LIGHT
– PHOTO
• Der står [Invalid during Easy Handycam operation] (Ugyldig under Easy Handycam), hvis man prøver
noget, der ikke kan lade sig gøre under Easy Handycam.
19
Optagelse
Objektivdæksel
Skub LENS COVERkontakten til OPEN.
PHOTO
POWER-kontakt
REC START/
STOP 
REC START/
STOP 
1 Skub POWER-kontakten gentagne gange i pilens retning for at tænde
indikatoren CAMERA.
Skub POWER-knappen ned, mens du trykker på
den lille grønne knap, hvis kontakten er sat til OFF
(CHG).
2 Start optagelse.
Film
Stillbilleder
Tryk på REC START/STOP 
(eller ).
Tryk og hold let på PHOTO for at
justere fokus (), og tryk derefter
hårdt på ().
A
Indikatoren vises
Biplyd
Lukkerlyd
CAPTURE
Indikatoren () ændrer [STBY] (kun
bånd) til [REC].
A
B
Du hører en lukkerlyd, og billedet
optages med lyd i ca. syv sekunder.
Sådan afbryder du optagelsen
Tryk på REC START/STOP igen.
•
20
vises, når båndfotooptagelse ikke virker.
Afspilning
1 Skub POWER-kontakten i pilens
retning gentagne gange for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Start afspilning.
Tryk på
, og tryk derefter på
for at starte afspilning.
 Stop
 Spil/Pause skifter, når du trykker på den
C
B
 Hurtig fremspoling/Tilbagespoling
• Afspilningen stopper automatisk, hvis pausetilstanden fortsætter i mere end 3 minutter.
Optagelse/afspilning
A
Sådan justeres lydstyrken
Tryk på
[PAGE1][VOL],
derefter på
/
for at justere lydstyrken.
Sådan søges efter en sekvens under afspilning
Tryk på og hold
/
under afspilning (Billedsøgning), eller
spoles hurtigt frem eller tilbage (Visning efter spoling).
/
mens båndet
• Du kan afspille i forskellige funktioner ([V SPD PLAY], s. 36).
21
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv.
1
• Du kan indstille [D ZOOM], hvis du vil zoome
til et forhold større end 20 gange (s. 42).
2
Sådan optager du i mørke (NightShot
plus) ....................................
3
5
6
7
4
qa
qs
8
Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten 
til ON. ( og ["NIGHTSHOT PLUS"]
vises).
• Til NightShot plus bruges infrarødt lys. Undgå
derfor at dække over den infrarøde port  med
fingrene eller lignende.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 33),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge disse funktioner i lyse
omgivelser. Dette kan medføre, at camcorderen
ikke fungerer korrekt.
Sådan justeres eksponeringen til
motiver i modlys ......................
9
Tryk på BACK LIGHT  for at få vist ,
hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys. Hvis du vil annullere
modlysfunktionen, skal du trykke på
BACK LIGHT igen.
0
qd
Sådan justerer du fokuseringen på
et motiv, der ikke står midt i billedet
(SPOT FOCUS).........................
Se [SPOT FOCUS] på side 33.
Optagelse
Sådan bruges zoom ............. ,
Flyt motorzoomgrebet  en smule for at
opnå langsommere zoom. Flyt det mere,
hvis du vil opnå hurtigere zoom.
Bredvinkel: (vidvinkel)
Sådan fastsætter du eksponeringen
til det valgte motiv (Fleksibel
lyspletmåler) ..........................
Se [SPOT METER] på side 33.
Sådan optager du i spejltilstand ...
Åbn LCD-panelet  90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej det derefter 180
grader mod motivet ().
2
Tæt på: (Telefoto)
22
• Du kan også bruge zoom-knapperne på
LCD-skærmen . Du kan ikke skifte zoomhastighed med disse knapper.
• Den minimumafstand, der kræves mellem
camcorderen og motivet for at få skarp fokus, er
ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto.
1
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
Sådan anvender du et
kamerastativ ...........................
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
længden af skruen skal være mindre end
5,5 mm for at fastgøre kamerastativet 
med skruen.
Navne på andre dele og funktioner

• Om justering af lyden, se side 21.
REC-indikatorlampe
REC-indikatoren lyser rødt under
optagelse (s. 46).

Fjernbetjeningssensor (DCR-HC19E/
HC21E/HC22E)
Peg fjernbetjeningen (s. 28) mod
fjernbetjeningssensor for at betjene
camcorderen.

Intern stereomikrofon
Se [P EFFECT] på side 40.
Optagelse/afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (Batterioplysninger) ......
Optagelse/afspilning

Afspilning
Sådan afspilles billeder med tilføjede
effekter .................................
Højttaler
Lyden kommer ud af højttaleren.
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG),
og tryk derefter på DISP/BATT INFO .
Batterioplysningerne vises i ca. syv
sekunder. Hold knappen nedtrykket for at
se oplysningerne i ca. 20 sekunder.
Resterende batteri (ca.)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 64 min
VIEWFINDER : 84 min
Optagekapacitet (ca.)
Sådan slår du biplyden til
bekræftelse fra ........................
Se [BEEP] på side 36.
Sådan initialiserer du
indstillingerne .........................
Tryk på RESET  for at initialisere
indstillingerne, inkl. indstillingen af dato
og klokkeslæt.
23
Viste indikatorer under optagelse/afspilning
Visning
Optagelse
1
2
3
4
5
6
2
8
7
4
5
6
 Resterende batteri (ca.)
 Indikator for båndtransport
 Optagetilstand( eller ) (45)
 Videobetjeningsknapper (19, 21)
 Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
 Tidskode (time: minut: sekund:
billede)/Båndtæller (time: minut:
sekund)/Båndfotooptagelse (20)
 Optagekapacitet for bånd (ca.) (45)
 Funktionsknap (32)
Datakode under afspilning
Dataene for dato/klokkeslæt og
kameraindstilling optages automatisk.
De vises ikke på LCD-panelet eller i
søgeren under optagelse, men du kan
kontrollere dem som [DATA CODE] under
afspilning (s. 36).
24
1
( ) er en oversigtsside.
Indikatorerne vises ikke under optagelse.
Indikatorer, når du foretager
ændringer
Følgende indikator vises, hvis du ændrer
indstillingen under optagelse eller
afspilning.
Øverst til venstre
60min
Øverst til højre
STBY
Indikator
Betydning
PROGRAM AE (40)
Billedeffekt (40)

Hvidbalance (34)
Valg af vidvinkel (42)
SteadyShot fra (42)
0:00:00
60min
Panel off (34)
EDIT
+
FN
Nederst
Midten
Øverst til venstre
Indikator
Betydning
Optagelse/afspilning
/
• Du kan bruge [DISP GUIDE] (s. 15) til at
kontrollere funktionen af hver indikator,
der vises på LCD-skærmen.
AUDIO MODE (35)
FLASH MODE ()/FLASH
LVL (41)
Øverst til højre
Indikator
Betydning
DV input (49)
Nulstilling af tæller (28)
Midten
Indikator
Betydning
Optagelse ved brug af
selvudløser (35)
NightShot plus (22)

Advarsel (74)
Nederst
Indikator
Betydning
Fleksibel lyspletmåler (33)/
Manuel eksponering (34)

Manuel fokusering (35)

Modlys (22)
25
Søgning efter startpunktet
Kontroller, at indikatoren CAMERA lyser.
Søgning efter den sidste
sekvens i den seneste optagelse
(END SEARCH)
[END SCH] (END SEARCH) virker
ikke, når du har taget båndet ud efter endt
optagelse.
2 Vælg
(CAMERA SET) med
, og tryk derefter på
/
[EXEC].
3 Vælg [EDITSEARCH] med
/
, og tryk derefter på [EXEC].
4 Vælg [ON] med
Tryk på
 [PAGE1], og tryk
derefter på [END SCH].
60min
60min
STBY
0:00:00
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
Tryk her for at annullere funktionen.
Den sidste sekvens af den seneste
optagelse afspilles i ca. fem sekunder,
hvorefter camcorderen går i standbytilstand det sted, hvor den sidste
optagelse sluttede.
• [END SCH] virker ikke korrekt, når der er
en tom sektion mellem optagne sektioner på
båndet.
• Når indikatoren PLAY/EDIT lyser, kan du
udføre denne handling.
Manuel søgning (EDIT SEARCH)
Du kan søge efter startpunktet for at
begynde den næste optagelse, mens du ser
billederne på skærmen. Lyden afspilles
ikke under søgningen.
1 Tryk på
[MENU].
26
/
, og
tryk derefter på [EXEC] 
.
 [PAGE1] 
EDIT
FN
5 Tryk på og hold
(baglæns)/
(fremad), og slip den på det
sted, hvor optagelsen skal starte.
Visning af de senest optagne
sekvenser (Gennemsyn af
optagelser)
Du kan få vist nogle sekunder af
sekvensen, som blev optaget, lige inden du
stoppede båndet.
1 Tryk på
 [PAGE1] 
[MENU].
2 Vælg
/
[EXEC].
(CAMERA SET) med
, og tryk derefter på
3 Vælg [EDITSEARCH] med
/
, og tryk derefter på [EXEC].
4 Vælg [ON] med
/
, og
tryk derefter på [EXEC] 
.
5 Tryk på
.
60min
0:00:00
FN
De sidste få sekunder af den seneste
optagelse afspilles. Derefter indstilles
camcorderen til standby.
Optagelse/afspilning
EDIT
STBY
27
Fjernbetjening
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Peg med fjernbetjeningen mod fjernsensoren
for at betjene camcorderen (s. 23).
• Hvis du vil skifte batteri, kan du se på side 84.
Fjern isoleringsarket, inden
fjernbetjeningen tages i brug.
Isoleringsark
Hurtigsøgning efter en bestemt
sekvens (Nulstilling af tæller)
6
1 Tryk under afspilning på ZERO
SET MEMORY  på et sted,
som du vil finde senere.
1
7
2
8
Båndtælleren nulstilles til "0:00:00", og
vises på skærmen.
60min
0:00:00
3
4
FN
5
9
Hvis båndtælleren ikke vises, skal du
trykke på DISPLAY .
2 Tryk på STOP  for at afbryde
 PHOTO* (s. 20)
Det billede, der vises på skærmen, optages som
et stillbillede, når du trykker på denne knap.
 SEARCH M.*


*
 Knapper til videokontrol
(tilbagespoling, afspilning, hurtig
fremspoling, pause, stop, langsom
afspilning) (s. 19, 21)
 ZERO SET MEMORY*
 Sender
 REC START/STOP (s. 18, 20)
 Motorzoom (s. 22)
 DISPLAY (s. 15)
28
Tryk på denne knap for at skjule
skærmindikatorerne.
* Disse knapper er ikke tilgængelige under Easy
Handycam-funktionen.
afspilningen.
3 Tryk på REW .
Båndet stopper automatisk, når
båndtælleren når til "0:00:00".
4 Tryk på PLAY .
Afspilning begynder fra punktet
"0:00:00" på båndtælleren.
• Der kan forekomme en afvigelse på flere
sekunder mellem tidskoden og båndtælleren.
• Funktionen Nulstilling af tæller virker ikke
korrekt, når der er en tom sektion mellem
optagne sektioner på båndet.
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på ZERO SET MEMORY  igen.
Søgning efter en sekvens via
optagedato (Datosøgning)
Du kan lokalisere det punkt, hvor
optagedatoen skifter.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på SEARCH M.  for at
2 Tryk på SEARCH M.  for at
vælge [PHOTO SEARCH].
3 Tryk på (forrige)/(næste)
 for at vælge et foto.
Hver gang du trykker på  eller
, søger camcorderen efter
stillbilledet før eller efter det aktuelle
punkt på båndet.
vælge [DATE SEARCH].
 for at vælge en optagedato.
Hver gang du trykker på  eller
, søger camcorderen efter den
forrige eller næste dato fra det aktuelle
sted på båndet.
60min
0:00:00:00
30min
DATE -01
SEARCH
Tryk på STOP .
• Fotosøgning virker ikke korrekt, hvis der er
en tom sektion mellem optagne sektioner på
båndet.
Automatisk afspilning af
stillbilleder i rækkefølge
(Fotoafsøgning)
Optagelse/afspilning
3 Tryk på (forrige)/(næste)
Sådan annullerer du funktionen
Du kan finde stillbilleder ét ad gangen og
få hvert billede vist automatisk i ca.
fem sekunder.
1 Skub POWER-kontakten ned for
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på STOP .
• Datosøgning virker ikke korrekt, når der er
en tom sektion mellem optagne sektioner på
båndet.
Søgning efter et stillbillede
(Fotosøgning)
Camcorderen kan søge automatisk efter
stillbilledet uanset optagedatoen.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på SEARCH M.  for at
vælge [PHOTO SCAN].
3 Tryk på (forrige)/(næste)
.
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på STOP .
• Fotoafsøgning virker ikke korrekt, når der er
en tom sektion mellem optagne sektioner på
båndet.
29
Afspilning af billedet på et TV
Brug en vilkårlig af tilslutningerne som vist i følgende illustration. Slut camcorderen til
stikkontakten i væggen med den medfølgende vekselstrømsadapter til denne handlingen
(s. 9). Se også betjeningsvejledningerne til de enheder, som skal tilsluttes.
A/V OUT-stik
1
(gul)
(hvid)
(rød)
IN
Videobåndoptagere
eller fjernsyn
: Signalretning
 A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til stikket på den anden enhed.
 A/V-tilslutningskabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via S
VIDEO-stikket med A/V-tilslutningskablet
med et S VIDEO-kabel (medfølger ikke), så
kan billeder vises mere naturtro end med det
medfølgende A/V-kabel.
Tilslut det hvide og det røde stik (højre/
venstre kanal) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanalen) på et A/V-tilslutningskabel
(medfølger ikke). I dette tilfælde er det ikke
nødvendigt at sætte det gule stik (standard
video) i. S VIDEO-tilslutningen alene vil
ikke give lyd.
30
2
Når TV’et er sluttet til en
videobåndoptager
Tilslut camcorderen til LINE INindgangen på videobåndoptageren. Sæt
videobåndoptagerens indgangsvælger på
LINE.
Hvis TV’et er af monotypen (når TV’et
kun har én lydindgang)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule
stik til videoindgangen, og det hvide
(venstre kanal) eller røde (højre kanal)
stik til videobåndoptagerens eller TV’ets
lydindgang.
Hvis TV’et/videobåndoptageren har en
21-bens-adapter (EUROCONNECTOR)
Du skal bruge 21-bens adapteren for at
tilslutte camcorderen til et TV til visning
af optagede billeder. Denne adapter (kun
udgang) leveres med modellen DCRHC22E med etiketten
på det nederste
panel, men ikke med modellerne DCRHC17E/HC19E/HC21E.
• Til DCR-HC22E:
Du kan også tilslutte A/V-tilslutningskablet til
A/V OUT-stikket på camcorderen (s. 52), men
tilslut ikke A/V-tilslutningskablerne både på
camcorderen og Handycam Station samtidig.
Billedet kan blive forvrænget.
• Du kan få vist tidskoden på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUT] til [V-OUT/LCD] (s. 46).
Optagelse/afspilning
TV /
Videobåndoptager
31
Brug af menupunkterne
Følg anvisningerne herunder for at bruge ethvert af de punkter, der er angivet efter denne
side.
1 Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren.
Indikatoren [CAMERA]: indstillinger for optagelse på et bånd
Indikatoren [PLAY/EDIT]: indstillinger til visning/redigering
2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge punktet.
Utilgængelige punkter vises nedtonet.
 Sådan bruges betjeningsknapperne på PAGE1/PAGE2/PAGE3
Yderligere oplysninger om knappunkterne findes på side 33.
 Tryk på
.
 Tryk på den ønskede side.
 Tryk på den ønskede knap.
 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på

• Med nogle indstillinger behøver du ikke trykke på
(Luk).
.
 Sådan anvendes menupunkterne
Yderligere oplysninger om punkterne findes på side 40.


MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO SHTR
EXEC
 Tryk på

OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
STBY
RET.
STBY
EXEC
0 HR
RET.

OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
STBY
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
COMMANDER
DISP OUT
REC LAMP
ON
OFF
EXEC
RET.
STBY
OFF
EXEC
RET.
 [MENU] på PAGE1.
Menuindeksskærmbilledet vises.
 Vælg den ønskede menu.
Tryk på
/
for at vælge menupunktet, og tryk på [EXEC]. (Processen i trin  og
 er den samme som den i trin .)
 Vælg det ønskede punkt.
 Tilpas punktet.
Når indstillingerne er afsluttet, skal du trykke på
(luk) for at skjule
menuskærmbilledet .
Hver gang du trykker på [ RET.], skifter du til den forrige skærm.
32
Betjeningsknapper
De tilgængelige betjeningsknapper
afhænger af indikatorens og skærmens
position (PAGE).
Standardindstillingerne er markeret med
. Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
De tilgængelige funktioner under Easy
Handycam-funktion er markeret med *.
På side 32 finder du yderligere
oplysninger om valg af knappunkter.
Når indikatoren CAMERA lyser
[PAGE1]
SPOT FOCUS
60min
SPOT FOCUS
STBY
0:00:00
Tryk her.
AUTO
(fokusering
på motiver på kort afstand)/
(fokusering på motiver på lang
afstand), indtil korrekt fokus er opnået.
vises, når fokus ikke længere kan
justeres, og vises, når det ikke kan
justeres til at fokusere længere væk.
Tryk på [ AUTO] for at justere
fokusering automatisk.
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at
flytte motorzoomgrebet mod T (telefoto)
for at justere fokusering, derefter mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse.
Ved optagelse af et motiv på kort afstand, skal
du flytte motorzoomgrebet mod W (wide angle/
vidvinkel), og derefter justere fokusering.
SPOT METER (fleksibel lyspletm)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selv når der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, som f.eks.
motiver badet i projektørlys på en scene.
OK
Tryk på det punkt, du vil fokusere på i
rammen.
 vises.
Juster fokus automatisk ved at trykke på
[ AUTO] eller sætte [FOCUS] til [
AUTO].
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], angives
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
FOCUS
Du kan justere fokuseringen manuelt. Vælg
dette, hvis du bevidst ønsker at fokusere på
et bestemt motiv.
60min
SPOT METER
STBY
Brug af menuen
Du kan vælge og justere fokuspunktet for
at rette det mod et motiv, der ikke står midt
i billedet.
 Bliv ved med at trykke på
0:00:00
Tryk her.
OK
AUTO
Tryk på det punkt, som du ønsker at
fokusere på, og juster eksponeringen på
skærmen.
Bjælkeindikatoren vises.
For at vende tilbage til automatisk
eksponering skal du trykke på [ AUTO]
eller sætte [EXPOSURE] til [ AUTO].
• Hvis du indstiller [SPOT METER], angives
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
DISP GUIDE (skærmguide)*
Se side 15.
 Tryk på [MANUAL].
 vises.
MENU*
Se side 38.
Fortsat 
33
FADER
Du kan føje følgende effekter til billeder,
som optages.
 Vælg den ønskede effekt.
 Tryk på REC START/STOP.
Fader-indikatoren holder op med at blinke
og forsvinder, når ind-/udtoningen er
fuldført.
Tryk på [
handling.
5 Tryk på LCD-skærmen, mens du kontrollerer
visningen i søgeren.
[EXPOSURE] osv. vises.
6 Tryk på den knap, du vil indstille.
[EXPOSURE] : Juster med
/
, og
tryk på
.
[FADER] : Tryk gentagne gange for at vælge
den ønskede effekt.
: LCD-skærmen lyser.
Tryk på
for at skjule knapperne.
OFF] for at annullere denne
END SCH (END SEARCH)
Se side 26.
Udtoning
Indtoning
WHITE FADER
BLACK FADER
EXPOSURE
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Hvis du f.eks. optager indendørs
på en klar dag, kan du undgå skygger fra
modlys på personer, som står ved siden
af vinduet, ved at fastsætte eksponeringen
efter den indvendige mur.
60min
STBY
0:00:00
OK
AUTO
1
MOSAIC FADER
MANU–
AL
EXPOSURE
2
 Tryk på [MANUAL].
Bjælkeindikatoren vises.
 Juster eksponering ved at trykke på
MONOTONE FADER
Når du foretager indtoning, ændres
billedet gradvist fra sort/hvid til farve. Ved
udtoning ændres billedet gradvist fra farve
til sort/hvid.
• Du kan justere [EXPOSURE] og [FADER],
mens du bruger søgeren, ved at lade LCDpanelet rotere180 gader og lukket med skærmen
udad.
34
1 Kontroller, at indikatoren CAMERA lyser.
2 Luk LCD-panelet med skærmen udad.
vises.
3 Tryk på
.
4 Tryk på
.
LCD-skærmen slukkes.
/
.
For at vende tilbage til automatisk
eksponering skal du trykke på [ AUTO].
[PAGE2]
WHT BAL (hvidbalance)
Du kan justere farvebalancen efter
optagemiljøets lysstyrke.

AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
 Tryk på
Hvidbalancen indstilles til
udendørsoptagelse eller under
fluorescerende lys.
INDOOR ()
Hvidbalancen indstilles til lysstyrken
under varme hvide fluorescerende lamper.
ONE PUSH (
)
• Undgå at ryste camcorderen, når
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis
hvidbalancen ikke kan indstilles.
• Hvis
bliver ved med at blinke, selv
når du trykker på
, skal du sætte
[WHT BAL] til [ AUTO].
• Hvis du har udskiftet batteriet, mens [
AUTO] er valgt, eller du tager camcorderen
med udendørs efter at have valgt fast
eksponering, skal du vælge [ AUTO] og rette
camcorderen mod et hvidt objekt i nærheden i
ca. 10 sekunder, hvis du vil have bedre justering
af farvebalancen.
• Udfør [ONE PUSH] fremgangsmåden, hvis du
ændrer indstillingerne for [PROGRAM AE],
eller tager camcorderen med ud indefra eller
omvendt.
• Angiv [WHT BAL] til [ AUTO] eller
[ONE PUSH] under hvide eller køligt hvide
fluorescerende lamper.
• Indstillingen vender tilbage til [ AUTO], når
du frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end 5 minutter.
SELF TIMER
Annuller selvudløseren ved at gentage trin .
• Til DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
Du kan også anvende selvudløseren sammen
med fjernbetjeningen (s. 28).
LCD BRT (LCD-lys)
Du kan justere lysstyrken på LCDskærmen. Det optagne billede påvirkes ikke
af denne funktion.
Juster lysstyrken med
/
.
Når indikatoren PLAY/EDIT lyser
Brug af menuen
Hvidbalancen justeres afhængigt af
omgivende lysforhold.
 Tryk på [ONE PUSH].
 Ret camcorderen mod et hvidt objekt,
som f.eks. et ark papir under de samme
lysforhold, hvorunder motivet skal
optages.
 Tryk på
.
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og lagret i hukommelsen.
[PAGE2][SELF TIMER].
vises.
 Tryk på
.
 Tryk på REC START/STOP for at
optage film eller PHOTO for at optage
stillbilleder.
Annuller nedtællingen under optagelse af
film ved at trykke på REC START/STOP.
Du kan bruge videobetjeningsknapperne
(
/
/
/
) på hver PAGE.
[PAGE1]
MENU*
Se side 38.
VOL* (lydstyrke)
Se side 21.
[VOLUME] vises under Easy Handycamfunktion.
END SCH (END SEARCH)
Se side 26.
DISP GUIDE (skærmguide)*
Se side 15.
Selvudløseren starter optagelse efter ca.
10 sekunder.
Fortsat 
35
[PAGE2]
BURN VCD
DATA CODE*
Viser oplysninger, der automatisk er
optaget (datakode) under optagelse.

OFF
Datakode vises ikke.
DATE/TIME
Viser dato og klokkeslæt.
[PAGE3]
CAM DATA (nedenfor)
Viser indstillingsdata for kamera.
60min
Når camcorderen er sluttet til en pc, kan
du nemt brænde det optagne billede på
båndet over på en CD-R (direkte adgang til
brænding af Video CD).
Yderligere oplysninger findes i "First Step
Guide", der er lagret på den medfølgende
cd-rom.
V SPD PLAY
(forskellig afspilningshastighed)
Du kan afspille i forskellige tilstande, mens
du ser film.
0:00:00:00
1
2
AUTO
6
5
 Tryk på følgende knapper under afspilning.
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
Hvis du vil
4
 SteadyShot deaktiveret
 Hvidbalance
 Forstærkning
 Lukkerhastighed
 Blændeværdi
• Datoen og klokkeslættet vises i samme område
af dataskærmen for DATE/TIME. Hvis du
optager billedet uden at indstille uret, vises
[-- -- ----] og [--:--:--].
LCD BRT (LCD-lys)
Du kan justere lysstyrken på LCDskærmen. Det optagne billede påvirkes ikke
af denne funktion.
/
afspille to gange
hurtigere (dobbelt
hastighed)
(dobbelt
hastighed)
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) 
(dobbelt
hastighed)
afspille billede for
billede
(billede) under
afspilningspause.
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) under
afspilning af billede
for billede.
.
BURN DVD
36
(billede)
afspille langsomt** [ SLOW]
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) 
[ SLOW]
 Eksponering
Juster lysstyrken med
Tryk på
ændre
afspilningsretning*
Når camcorderen er sluttet til en computer
i Sony VAIO-serien, kan du nemt brænde
det optagne billede på båndet over på en
DVD (direkte adgang til "Click to DVD").
(s. 60)
* Der kan forekomme vandrette linjer på
skærmens midterste, øverste eller nederste
del. Dette er ikke en fejl.
**Billeder fra DV-interfacet kan ikke
afspilles jævnt i langsom tilstand.
 Tryk på [
RET.] 
.
Tryk på
(afspil/pause) to gange (én
gang ved afspilning billede for billede),
hvis du vil vende tilbage til normal
afspilning.
• Du kan ikke høre den optagne lyd. Du kan
muligvis se mosaiklignede skygger af det
tidligere afspillede billede.
A DUB CTRL (lydkopiering)
Se side 50.
REC CTRL (styring af optagelse)
Se side 49.
Brug af menuen
37
Menupunkter
Indikatorposition:
CAMERA
PLAY/EDIT
PROGRAM AE

×
P EFFECT


FLASH MODE

FLASH LVL

AUTO SHTR

×
×
×
Menuen MANUAL SET (s. 33)
Menuen CAMERA SET (s. 42)
D ZOOM

WIDE SEL

STEADYSHOT

EDITSEARCH

N.S.LIGHT

×
×
×
×
×
PLAYER SET (DCR-HC17E/HC19E)/
Menuen VCR SET (DCR-HC21E/HC22E) (s. 43)
×
×

LCD B.L.


LCD COLOR


VF B.L.


WIDE DISP


REC MODE (DCR-HC17E/HC19E)

×
REC MODE (DCR-HC21E/HC22E)


AUDIO MODE

×


CLOCK SET*


USB STREAM





×
HiFi SOUND
AUDIO MIX

Menuen LCD/VF SET(s. 44)
Menuen TAPE SET (s. 45)
REMAIN
Menuen SETUP MENU (s. 45)
LANGUAGE*
DEMO MODE
38
Tilgængelige menupunkter () varierer afhængigt af indikatorens position.
* Disse funktioner er tilgængelige under Easy Handycam-funktionen.
Indikatorposition:
CAMERA
PLAY/EDIT
WORLD TIME


BEEP*


A.SHUT OFF


COMMANDER (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)


DISP OUT


REC LAMP

×
Menuen OTHERS (s. 46)
Brug af menuen
39
MANUAL SET
– PROGRAM AE/P EFFECT osv.
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
Se side 32, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
PROGRAM AE
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
PROGRAM AE.
BEACH&SKI*( )
Denne indstilling forhindrer, at en persons
ansigt virker mørkt, hvis lyset er skarpt
eller reflekterende, f.eks. på en strand om
sommeren eller på en skibakke.
SUNSETMOON**(
)
 AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [PROGRAM
AE]
SPOTLIGHT*( )
Vælg denne indstilling for at indfange
stemningen ved optagelse af solnedgange,
almindelige natbilleder eller fyrværkeri.
LANDSCAPE**(
Denne indstilling forhindrer personers
ansigter i at virke overdrevent blege, når
motiver er stærkt oplyste.
PORTRAIT (blødt portræt) (
)
Denne indstilling fremhæver motiver, som
f.eks. en person eller en blomst, samtidigt
med, at der dannes en blød baggrund.
SPORTS* (Sport) ( )
)
Vælg denne indstilling for at optage
motiver på lang afstand klart. Denne
indstilling forhindrer også, at camcorderen
fokuserer på vinduesglas eller -metal, hvis
du optager et motiv bag en rude eller en
skærm.
• Punkter med én stjerne (*) kan justeres
til at fokusere på motiver på kort afstand.
Punkter med to stjerner (**) kan justeres til
at fokusere på motiver længere væk.
P EFFECT (Billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
 OFF
Denne indstilling minimerer rysten, når du
optager et motiv i hurtig bevægelse.
40
Anvender ikke indstillingen [P EFFECT].
NEG.ART
Farven og lysstyrke byttes om.
SEPIA
Billeder vises i brune toner (sepia).
B&W
Billeder vises i sort og hvid.
SOLARIZE
FLASH LVL (blitzforhold)
Bemærk, at disse indstillinger ikke virker
med en ikke-understøttet blitz.
HIGH
Gør blitzforholdet højere.
 NORMAL
LOW
Gør blitzforholdet lavere.
Billeder vises som en illustration med stor
kontrast.
PASTEL
• Indstillingen vender tilbage til [NORMAL], når
du frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end fem minutter.
AUTO SHTR (automatisk lukker)
MOSAIC
Brug af menuen
Billeder vises som en lys pasteltegning.*
Denne indstilling aktiverer automatisk den
elektroniske lukker ved optagelse i lyse
omgivelser, hvis du indstiller den til ON
(standardindstilling).
Billeder vises som mosaikmønster.*
* Ikke tilgængelig under afspilning.
• DCR-HC21E/HC22E:
Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Ligeledes kan du heller ikke udsende billeder,
der er redigeret med billedeffekter via DVinterfacet.
• Du kan optage billeder, som er redigeret med
effekter, på et andet bånd (s. 48).
FLASH MODE
Bemærk, at disse indstillinger ikke virker
med en ikke-understøttet blitz.
 ON
Blinker hver gang.
AUTO
Blinker automatisk.
41
CAMERA SET
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT osv.
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
Se side 32, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
16:9 WIDE (
)
Optager billeder, der skal afspilles
på et widescreen-TV (16:09) i
fuldskærmstilstand.
Ved visning på LCD-skærmen/i søgeren
med [16:9 WIDE (
)] valgt.
D ZOOM (digital zoom)
Du kan vælge det maksimale zoomforhold,
hvis du vil zoome til et forhold større
end 20 × (standardindstillingen), når
der optages på et bånd. Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du anvender
den digitale zoom.
Indikatorens højre side viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
 OFF
Der udføres op til 20 x optisk zoom.
40 ×
Der udføres op til 20 x optisk zoom, og
derefter udføres op til 40 x digital zoom.
Ved visning på et almindeligt
TV**
* Billedet vises i fuldskærm, når widescreenTV’et skifter til fuldskærmstilstand.
**Afspillet i 04:03-tilstand. Når du afspiller et
billede i bredtilstand, vises det som på LCDskærmen eller i søgeren.
STEADYSHOT
Du kan kompensere for kamerarysten
(standardindstillingen er [ON]). Angiv
[STEADYSHOT] til [OFF] ( ), når du
bruger et kamerastativ (medfølger ikke)
eller forsatslinsen (medfølger ikke).
640 × (DCR-HC17E)
EDITSEARCH
Der udføres op til 20 x optisk zoom, og
derefter udføres op til 640 x digital zoom.
 OFF
800 × (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Der udføres op til 20 x optisk zoom, og
derefter udføres op til 800 x digital zoom.
WIDE SEL (valg af vidvinkel)
Du kan optage et billede i et format, der
passer til den skærm, det skal vises på.
 4:3
Standardindstilling (til optagelse af billeder,
som skal afspilles på et 04:03-TV).
42
Ved visning på et widescreen-TV
(16:09)*
Viser ikke
skærmen.
/ – eller + på LCD-
ON
Viser
/ – og + på LCD-skærmen og
aktiverer EDIT SEARCH-funktionen og
Rec review (s. 26).
N.S.LIGHT (natoptagelse)
Når du bruger funktionen NightShot plus
(s. 22) til at optage, kan du optage klarere
billeder ved at angive [N.S.LIGHT], der
udsender infrarødt lys (usynligt), til [ON]
(standardindstilling).
PLAYER SET/
VCR SET
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Den maksimale optageafstand ved brug af
[N.S.LIGHT] er ca. 3 m. Hvis du optager
motiver i mørke omgivelser, f.eks. i månelys,
skal du angive [N.S.LIGHT] til [OFF]. Du kan
dermed gøre billedfarver dybere.
– HiFi SOUND/AUDIO MIX
Menuen PLAYER SET gælder DCRHC17E/HC19E, og menuen VCR SET
gælder DCR-HC21E/HC22E.
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
Se side 32, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
Hifi SOUND
 STEREO
Afspille med primær og underlyd
(eller stereolyd).
1
Brug af menuen
Du kan vælge, om du vil afspille optaget
lyd ved hjælp af andre enheder med tokanal lyd eller stereolyd.
Afspille med primær lyd eller med venstre
lyd.
2
Afspille med primær lyd eller med højre
lyd.
• Du kan afspille, men du kan ikke optage en
kassette med to lydspor på camcorderen.
• Indstillingen vender tilbage til [STEREO], når
du frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end 5 minutter.
AUDIO MIX
Se side 51.
43
LCD/VF SET
-LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L. osv.
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
Se side 32, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
LCD B.L. (LCD-modlys)
Du kan justere lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
 BRT NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Gøre LCD-skærmen lysere.
• Når du slutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], reduceres batteriets
levetid med ca. 10% under optagelse.
LCD COLOR
Du kan justere farven på LCD-skærmen
med
/
. Det optagne billede
påvirkes ikke af denne funktion.
Lav intensitet
Høj intensitet
VF B.L. (søgerens lysstyrke)
Du kan justere søgerens lysstyrke.
 BRT NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Gøre søgeren lysere.
• Når du slutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], reduceres batteriets
levetid med ca. 10% under optagelse.
44
WIDE DISP (bred visning)
Du kan vælge, hvordan et billede i
billedformat 16:9 vises i søgeren og på
LCD-skærmen ved at sætte [WIDE SEL] til
[16:9 WIDE ( )].
 LETTER BOX
Normal indstilling (standardtype for
visning)
SQUEEZE
Udvider billedet lodret, hvis der vises
sorte striber øverst og nederst på skærmen
i billedformatet 16:09.
TAPE SET
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
Se side 32, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
REC MODE (optagetilstand)
 SP ()
Optager i SP (Standard Play) på en
kassette.
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
Se side , hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
CLOCK SET
Se side 16.
LP ()
Øger optagetiden til 1,5 gange optagetiden
for SP (Long Play).
AUDIO MODE
 12BIT
Optager i 12-bit tilstand (to stereolyde).
)
Optager i 16-bit tilstand (en stereolyd i høj
kvalitet).
REMAIN
 AUTO
Viser indikatoren for resterende båndtid i
ca. 8 sekunder f.eks. i situationer som de
nedenfor beskrevne.
• Når du indstiller POWER-kontakten til
PLAY/EDIT eller CAMERA med en
kassette isat.
• Når du trykker på
(afspil/pause).
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
båndtid.
USB STREAM
Du kan se de billeder, der vises på
camcorderens skærm på computeren (USBstreaming) via USB-kablet. Se side 59.
LANGUAGE
Du kan vælge det ønskede sprog på LCDskærmen.
Du kan vælge mellem engelsk, forenklet
engelsk, kinesisk (traditionelt), kinesisk
(forenklet), fransk, spansk, portugisisk,
tysk, hollandsk, italiensk, græsk, russisk,
arabisk og persisk.
Brug af menuen
• Du kan optage ca. 510 billeder i SP-tilstand og
ca. 765 billeder i LP-tilstand på et 60-minutters
bånd.
• Hvis du optager i LP-tilstanden, kan der vises
mosaiklignende billedstøj eller lyden kan falde
ud, når du afspiller båndet på andre camcordere
eller videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i SP-tilstanden
og LP-tilstanden på det samme bånd, kan
det afspillede billede være forvrænget, eller
tidskoden er muligvis ikke skrevet korrekt
mellem sekvenserne.
16BIT (
SETUP MENU
– CLOCK SET/USB STREAM/LANGUAGE osv.
• Camcorderen tilbyder [ENG[SIMP]] (forenklet
engelsk), hvis du ikke kan finde dit sprog blandt
indstillingerne.
DEMO MODE
Standardindstillinger er [ON], hvilket giver
dig mulighed for at se demonstrationen
i ca. 10 minutter, når du har fjernet
en kassette fra camcorderen, og skub
POWER-kontakten ned, for at tænde
indikatoren CAMERA.
• Demonstrationen afbrydes i situationer som
beskrevet herunder.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen. (Demonstrationen starter
igen efter ca. ti minutter).
– Når en kassette indsættes.
– Hvis POWER-kontakten er sat på andet end
CAMERA
– Når NIGHTSHOT PLUS er sat til ON.
45
OTHERS
– WORLD TIME/BEEP, osv.
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
punkterne vælges.
Se side 32, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
WORLD TIME
Du kan angive tidsforskellen ved at trykke
på
/
, når du bruger camcorderen
i udlandet. Uret justeres i henhold til
tidsforskellen.
Hvis du indstiller tidsforskellen til 0,
vender uret tilbage til den oprindeligt
indstillede tid.
BEEP
 ON
Der høres en melodi, når du starter/
stopper optagelse, eller når du betjener
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien.
A.SHUT OFF
(automatisk slukningsfunktion)
 5 min
Camcorderen slukkes automatisk, når du
ikke har betjent den i ca. 5 minutter.
NEVER
Camcorderen slukkes ikke automatisk.
• Når du slutter camcorderen til en stikkontakt i
væggen, indstilles [A.SHUT OFF] automatisk
til [NEVER].
46
COMMANDER
(DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Standardindstillingen er [ON], som giver
mulighed for at bruge fjernbetjeningen (s. 28).
• Sæt på [OFF] med henblik på at forhindre
camcorderen i at reagere på en kommando, som
stammer fra en anden fjernbetjening.
• Indstillingen vender tilbage til [ON], når du
frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end fem minutter.
DISP OUT (Display output)
 LCD
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen
og i søgeren.
V-OUT/LCD
Vælg denne indstilling for at få vist f.eks.
tidskoden på TV-skærmen, LCD-skærmen
og i søgeren.
REC LAMP (optageindikator)
Kameraoptageindikatoren lyser ikke under
optagelse, når du sætter denne til [OFF].
Standardindstillingen er [ON].
Tilslutning til en videobåndoptager eller et TV
Brug en vilkårlig af tilslutningerne som vist i følgende illustration. Slut camcorderen
til stikkontakten i væggen med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 9). Se også
betjeningsvejledningerne til de enheder, som skal tilsluttes.
A/V OUT-stik
(gul)
1
(hvid)
(rød)
2
DV-interface
Til i.LINK
(IEEE1394)-stik
i.LINK-kompatibel
enhed
Kopiering/redigering
Videobåndoptagere
eller fjernsyn
3
: Signalretning
* Til DCR-HC21E/HC22E:
 A/V-tilslutningskabel (medfølger)
 A/V-tilslutningskabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via S
VIDEO-stikket vha. A/V-tilslutningskablet
med et S VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan
billeder gengives mere naturtro, end når du
bruger det medfølgende A/V-kabel.
Tilslut de hvide og røde stik (venstre/højre
lyd) samt S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal)
på et A/V-tilslutningskabel (medfølger
ikke). I dette tilfælde er det gule stik
(standard video) ikke nødvendigt. S VIDEOtilslutningen alene giver ingen lyd.
 i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Brug et i.LINK-kabel til at slutte
camcorderen til en anden enhed. Video- og
lydsignalerne sendes digitalt, så du får
billeder i høj kvalitet.
Bemærk, at du ikke kan udsende lyd og
billede separat.
• Til DCR-HC17E/HC19E:
Camcorderens DV-interface er kun
beregnet til output. Camcorderen accepterer
ikke inputdata fra den tilsluttede enhed.
• Til DCR-HC21E/HC22E:
Camcorderens DV-interface er beregnet til
input/output.
Fortsat 
47
Kopiering til andre
optageenheder
Hvis TV’et er af monotypen (når TV’et
kun har én lydindgang)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule
stik til videoindgangen, og det hvide
(venstre kanal) eller røde (højre kanal)
stik til videobåndoptagerens eller TV’ets
lydindgang.
• Når du tilslutter en enhed via et A/Vtilslutningskabel (medfølger), skal du sætte
[DISP OUT] til [LCD] (standardindstilling)
(s. 46) for at forhindre, at skærmen fyldes med
billeder.
• Til DCR-HC22E:
Du kan også tilslutte A/V-tilslutningskablet til
A/V OUT-stikket på camcorderen (s. 52), men
tilslut ikke A/V-tilslutningskablerne både på
camcorderen og Handycam Station samtidig.
Billedet kan blive forvrænget.
Du kan kopiere det afspillede billede på
camcorderen til andre optageenheder
(f.eks. videobåndoptagere).
1 Slut videobåndoptageren
til camcorderen som en
optageenhed.
Se side 47, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om tilslutning.
• Når du bruger et A/V-tilslutningskabel,
skal du tilslutte det til stikket på den anden
enhed.
2 Klargør videobåndoptageren til
optagelse.
Når du kopierer til videobåndoptageren,
skal du indsætte en kassette til at optage
på.
Når du kopierer til DVD-optageren,
skal du indsætte en DVD til at optage
på.
Hvis optageenheden har en
indgangsvælger, skal du indstille den
på indgang.
3 Klargør camcorderen til
afspilning.
Indsæt den optagede kassette.
Skub POWER-kontakten ned for at
tænde indikatoren PLAY/EDIT.
4 Start afspilningen på
camcorderen, og optag signalet
på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
5 Når kopieringen er afsluttet,
skal du stoppe camcorderen og
videobåndoptageren.
48
• Når du tilslutter en enhed via et A/Vtilslutningskabel (medfølger), skal du sætte
[DISP OUT] til [LCD] (standardindstilling)
(s. 46) for at forhindre, at skærmen fyldes med
billeder.
• Hvis du vil optage datoen/klokkeslættet
og kameraindstillingerne med A/Vtilslutningskablet, skal du få dem vist på
skærmen (s. 36).
• Følgende kan ikke udsendes via DVinterfacet:
– Titler, der er optaget på en anden camcorder.
– Indikatorer
– [P EFFECT]
• Hvis tilslutningen er foretaget med et i-LINKkabel, bliver det optagne billede groft, hvis det
stoppes midlertidigt (pause) på camcorderen
under optagelse til en videobåndoptager.
Optagelse af billeder fra
en videobåndoptager
(DCR-HC21E/HC22E)
Du kan optage billeder fra en
videobåndoptager på et bånd. Indsæt det
bånd, som du vil optage på, i camcorderen
på forhånd.
1 Slut videobåndoptageren til
camcorderen.
Brug et i.LINK-kabel til at tilslutte.
Se side 47, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om tilslutning.
• Indikatoren
vises, når du tilslutter
camcorderen og andre enheder via et
i.LINK-kabel.
2 Skub POWER-kontakten ned for
3 Indstil camcorderen til
optagepause.
Tryk på
[PAGE3][REC
CTRL][REC PAUSE].
Kopiering/redigering
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
4 Start afspilning af kassetten i
videobåndoptageren.
Det afspillede billede på den tilsluttede
enhed vises på camcorderens LCDskærm.
5 Tryk på [REC START] det sted,
hvor du vil starte optagelse.
6 Tryk på
7 Tryk på [
(stop).
RET.] 
.
49
Kopiering af lyd til et
optaget bånd
Du kan tilføje lyd til et bånd, der allerede
er optaget i 12-bit tilstand (s. 45), uden at
slette den oprindelige lyd.
3 Tryk på
 [PAGE3] 
[A DUB CTRL]  [AUDIO DUB].
Intern mikrofon
 vises
60min
A DUB CTRL
0:00:00:00
RET.
AUDIO
DUB
Du kan optage lyd med den interne
mikrofon.
• Du kan ikke optage ekstra lyd:
– På et bånd, der er optaget i 16-bit tilstand (s. 45).
– På et bånd, der er optaget i LP-tilstand.
– Når båndet optages på en anden enhed med
en 4-kanals mikrofon (4CH MIC REC).
– Båndet blev optaget med et andet TVfarvesystem end camcorderens.
– Hvis camcorderen er tilsluttet via et i.LINKkabel.
– På tomme afsnit på båndet.
– Hvis skrivebeskyttelsestappen på kassetten er
indstillet til SAVE.
• Når du tilføjer lyd, udsendes billedet ikke via
A/V OUT-stikket. Kontroller billedet på LCDskærmen eller i søgeren.
• Til DCR-HC22E:
Slut ikke A/V-tilslutningskablerne til både
camcorderen og Handycam Station samtidig.
Lyden kan blive forvrænget.
Optagelse af lyd
Indsæt på forhånd en kassette, der er
optaget på, i camcorderen.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
50
(afspil/pause) for at
afspille båndet, tryk derefter igen
på det sted, hvorfra du vil starte
optagelse af lyden.
4 Tryk på
(afspil), og begynd
på samme tid at afspille den lyd,
du vil optage.
vises, mens den nye lyd optages
i stereo 2 (ST2) under afspilning af
båndet.
5 Tryk på
optagelsen.
(stop) for at afbryde
Hvis du vil kopiere lyd til andre
sekvenser, skal du gentage trin 2 for at
vælge sekvenser og derefter trykke på
[AUDIO DUB].
6 Tryk på [
RET.] 
.
• Til DCR-HC19E/HC21E/HC22E:
For på forhånd at angive slutpunktet for
lydkopiering skal du trykke på ZERO SET
MEMORY på fjernbetjeningen ved den
sekvens, hvor du vil stoppe lydkopiering under
afspilning. Efter trin 2 til 4 stopper optagelsen
automatisk ved den valgte sekvens.
• Du kan kun optage ekstra lyd over et bånd, der
er optaget på camcorderen. Lyden forringes
muligvis, når du kopierer lyd til et bånd, der er
optaget på en anden camcorder (herunder andre
camcordere (DCR-HC17E/HC19E/HC21E/
HC22E).
Sådan kontrollerer du den optagne lyd
 Afspil det bånd, hvorpå du har optaget lyd
(s. 21).
 Tryk på
 [PAGE1]  [MENU].
(PLAYER SET) for DCRHC17E/HC19E eller
(VCR SET) for
DCR-HC21E/HC22E, tryk derefter på
/
for at vælge [AUDIO MIX],
og tryk derefter på [EXEC].
 Vælg
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
ST1
ST2
EXEC
RET.
 Tryk på
• Den oprindelige lyd (ST1) udsendes ved
standardindstillingen.
• Den justerede lydbalance vender tilbage til
standardindstillingen, når batteriet eller andre
strømkilder har været afbrudt i ca. 5 minutter.
Kopiering/redigering
/
for at justere
balancen for den oprindelige lyd (ST1) og
den tilføjede lyd (ST2) på båndet, og tryk
derefter på [EXEC].
51
Stik for tilslutning til eksterne enheder
Camcorder
 Tilbehørssko
• Fjern skodækslet, når du bruger tilbehør.
• Tilbehørsskoen er udstyret med en
sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør. Hvis
du vil tilslutte en tilbehørsenhed, skal du
trykke den ned og skubbe den helt på plads
og derefter tilspænde skruen. Hvis du vil
fjerne tilbehøret, skal du løsne skruen og
derefter trykke ned og trække tilbehøret ud.
1
DCR-HC17E/
HC19E/HC21E
2
3
 USB-stik (s. 53)
 Til DCR-HC17E/HC19E:
DV OUT-interfacestik (s. 47, )
Til DCR-HC21E/HC22E:
DV-interfacestik (s. 47, 60)
 A/V (audio/video) OUT-stik (p. 30, 47)
4

5
LANC-stik (blå)
• LANC-kontrolstikket anvendes til
styring af båndtransport i videoudstyr
og andet perifert udstyr, der er tilsluttet
videoudstyret.
Nederst
 Til DCR-HC22E:
Interfacestik
6
 DC IN-stik (s. 9)
 (USB) ON/OFF-kontakt
7
Handycam Station (DCR-HC22E)
6
4
7
3
2
8
52
• Angiv denne til ON for at bruge USBforbindelsen.
Før du læser "First Step Guide" (Introduktion)
på computeren
Når du installerer Picture Packagesoftwaren fra den medfølgende cd-rom
på en computer med Windows, kan du
anvende følgende funktioner ved at tilslutte
camcorderen til computeren.
Yderligere oplysninger om forbindelse
finder du i "First Step Guide".
Du kan vælge dine foretrukne film og
stillbilleder blandt de billeder, der er gemt
på computeren, og nemt oprette en original
video eller et originalt billedshow med
indsat musik og effekter.
Automatisk musikvideofremstiller
Du kan nemt oprette en kort original video
med indsat musik og visuelle effekter fra
billeder, der er optaget på et bånd.
Kopiering af bånd til Video CD
Du kan importere hele indholdet af et
bånd for at oprette en Video CD som
sikkerhedskopi.
Gem billederne på CD-R
Du kan gemme billeder, der er kopieret til
en computer, på en CD-R.
Brænding af Video CD
Du kan fremstille en Video CD med
en menu med videoer og billedshows.
ImageMixer VCD2 er kompatibel med
stillbilleder i høj opløsning.
USB-streamingværktøj
Du kan se det billede, som camcorderen
afspiller på bånd eller i øjeblikket viser på
en computer.
Brug af en computer
• Den software og de funktioner, der er
tilgængelige på Macintosh-computere afviger
fra dem, der er tilgængelige på Windowscomputere. Yderligere oplysninger finder du i
kapitel 6 af "First Step Guide" på cd-rommen.
Se oplysninger om "First Step Guide" i næste
afsnit.
• Der er 2 måder at tilslutte camcorderen til en
computer på.
– USB-kabel
Denne metode er velegnet til kopiering af
video og lyd, der er optaget på et bånd, til
computeren.
Der medfølger ikke et USB-kabel til
modellen DCR-HC17E. Du kan om
nødvendigt købe et USB-2.0-kabel (Type A
til Type B-mini). Det anbefales at bruge et
Sony-produkt.
– i.LINK-kabel
Denne metode er velegnet til kopiering af
video oglyd, der er optaget på et bånd.
De overførte billeddataer tydeligere med et
USB-kabel.
Musikvideo/billedshow-fremstiller
Videooptagelsesværktøj
Du kan importere hele indholdet af et bånd
til en computer.
Visning af video og billeder på en
computer
Du kan se billederne, der er kopieret
fra camcorderen, ved at vælge fra
miniaturebilleder. Stillbilleder og film
lagres i mapper efter dato.
• Cd-rommen (medfølger) indeholder følgende
software.
– USB-driver
– "First Step Guide"
– ImageMixer VCD2
– Picture Package Ver.1.5
Fortsat 
53
Om "First Step Guide"
"First Step Guide" er en brugervejledning,
som du kan se på computeren.
Denne "First Step Guide" beskriver
grundlæggende betjening, fra den første
tilslutning til camcorderen og computeren
og angivelse af indstillinger, til generel
betjening, den første gang du bruger den
software, som findes på cd-rommen
(medfølger). Når du har installeret
cd-rommen og har læst "Installation af
softwaren og "First Step Guide" på en
computer" (s. 55), skal du starte "First Step
Guide" og følge vejledningen.
Om hjælpefunktionen i
softwaren
Vejledningen Hjælp forklarer alle
funktionerne i softwaren. Se vejledningen
Hjælp angående yderligere detaljerede
funktioner efter en grundig gennemlæsning
af "First Step Guide". Klik på [?] på
skærmen for at få vist vejledningen Hjælp.
Systemkrav
 For Windows-brugere
Brug af Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
standardinstallation er nødvendig.
Driften kan ikke garanteres, hvis de
ovenfor nævnte operativsystemer er
blevet opgraderet.
I Windows 98 understøttes USB
Streaming ikke.
I Windows 98 og Windows 98SE
understøttes DV-optagelse ikke.
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (800 MHz eller hurtigere
anbefales) (Ved brug af ImageMixer
VCD2 anbefales Intel Pentium III
800 MHz eller hurtigere)
54
Program: DirectX 9.0c eller senere
(dette produkt er baseret på DirectXteknologi. Det er nødvendigt at have
DirectX installeret).
Windows Media Player 7.0 eller senere
Macromedia Flash Player 6.0 eller
senere
Lydsystem: 16-bit stereolydkort og
stereohøjttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere
Harddisk: Nødvendig ledig hukommelse
til installation: 500 MB eller mere
Anbefalet ledig plads på harddisken:
6 GB eller mere (afhængigt af størrelsen
på de billedfiler, der skal redigeres)
Skærm: 4 MB VRAM videokort,
minimum 800 × 600 dots, mange
farver (16-bit farve, 65 000 farver),
DirectDraw-skærmdriverfunktionalitet
(dette produkt fungerer ikke korrekt
med mindre end 800 × 600 dots eller
mindre end 256 farver).
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard), DV-interface
(IEEE1394, i.LINK) (tilslutning via et
i.LINK-kabel), cd-drev (du skal bruge
et cd-r-drev til at oprette en Video CD.
Besøg følgende URL for at få
oplysninger om det kompatible drev:
http://www.ppackage.com/).
 For Macintosh-brugere
Ved brug af ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (v10.1.5 eller senere)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4/G5-serien
Hukommelse: 128 MB eller mere
Harddisk: Påkrævet ledig hukommelse til
installation: 250 MB eller mere
Anbefalet ledig plads på harddisk: 4 GB
eller mere (afhængig af størrelsen på de
billedfiler, der skal redigeres)
Skærm: Minimum 1 024 × 768 dots,
32 000 farver (dette produkt fungerer
ikke korrekt med mindre end 1 024 ×
768 dots eller 256 farver).
Program: QuickTime 4 eller senere
(QuickTime 5 anbefales)
Andet: Cd-drev
• Når du tilslutter camcorderen til en Macintoshcomputer via USB-kablet, kan du ikke
kopiere billeder, der er optaget på et bånd, til
computeren. Hvis du vil kopiere optagelser
fra bånd, skal du tilslutte camcorderen til
computeren via et i.Link-kabel og anvende
standardsoftwaren i operativsystemet.
Installation af softwaren
og "First Step Guide" på
en computer
Du skal installere softwaren m.m. med den
medfølgende cd-rom i computeren før du
tilslutter camcorderen til computeren.
Når den først er installeret, behøver
installationen ikke gentages.
Den software, der skal anvendes, afhænger
af det operativsystem, du bruger.
Windows-computer: Picture Package (inkl.
ImageMixer VCD2)
Macintosh-computer: ImageMixer VCD2
Yderligere oplysninger om softwaren finder
du i "First Step Guide".
Installation på en Windowscomputer
Log på som administrator for installation
under Windows 2000/Windows XP.
er tilsluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
Brug af en computer
1 Kontroller, at camcorderen ikke
Luk alle aktive programmer på
computeren, inden softwaren
installeres.
Fortsat 
55
3 Placer den medfølgende cd-rom i
computerens cd-drev.
6 Klik på [Next].
Installationsskærmbilledet vises.
Hvis skærmbilledet ikke vises
 Dobbeltklik på [My Computer].
 Dobbeltklik på [PICTUREPACKAGE]
(Disk drive )*.
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere på
computeren.
7 Læs [License Agreement], marker
[I accept the terms of the license
agreement], hvis du kan erklære
dig enig, og klik derefter på
[Next].
4 Klik på [Install].
8 Vælg det sted, hvor softwaren
Afhængigt af computerens
operativsystem vises en meddelelse,
som fortæller, at "First Step Guide"
ikke kan installeres automatisk
med InstallShield Wizard. I dette
tilfælde skal du kopiere "First Step
Guide" manuelt til computeren i
overensstemmelse med anvisningen i
meddelelsen.
5 Vælg sproget til det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
56
skal lagres, og klik derefter på
[Next].
9 Klik på [Install] i skærmbilledet
[Ready to Install the Program].
Installationen af Picture Package starter.
10 Vælg det sprog til "First Step
Guide", der skal installeres, og
klik derefter på [Next].
Afhængig af computeren vises dette
skærmbillede muligvis ikke. I dette
tilfælde skal du fortsætte med trin 12.
 Klik på [Next].
 Klik på [Finish].
11 Klik på [Next] for at installere
"First Step Guide".
12 Klik på [Next], og følg
restart my computer now.] er
markeret, og klik derefter på
[Finish].
anvisningerne på skærmen for at
installere ImageMixer VCD2.
13 Hvis skærmbilledet [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)] vises,
skal du følge nedenstående trin
for at installere DirectX 9.0c. Hvis
ikke, skal du fortsætte med trin 14.
Brug af en computer
14 Kontroller, at [Yes, I want to
Computeren slukkes, og starter
derefter automatisk igen (Genstart).
Genvejsikonerne for [Picture Package
Menu] og [Picture Package destination
Folder] (og "First Step Guide", hvis
den er installeret i trin 11-12) vises på
skrivebordet.
 Læs [License Agreement], og klik
derefter på [Next].
Fortsat 
57
7 Kopier [IMXINST.SIT] i mappen
[MAC] på CD-ROM til en mappe
efter eget valg.
8 Dobbeltklik på [IMXINST.SIT]
15 Fjern CD-ROM fra computerens
disk drive .
• Hvis du har spørgsmål om Picture Package, kan
du bruge kontaktoplysningerne på side 59.
Installation på en Macintoshcomputer
1 Kontroller, at camcorderen ikke
er tilsluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
Luk alle aktive programmer på
computeren, inden softwaren
installeres.
3 Placer den medfølgende cd-rom i
computerens cd-drev.
4 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet.
5 Kopier [FirstSetupGuide.pdf], i
det ønskede sprog fra mappen
[FirstStepGuide] til computeren.
6 Installer derefter ImageMixer
VCD2.
58
i den mappe, hvortil den blev
kopieret.
9 Dobbeltklik på den komprimerede
[ImageMixerVCD2_Install].
10 Når skærmbilledet til
brugeraccept vises, skal du
indtaste navn og adgangskode.
Installationen af ImageMixer VCD2
starter.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger
om brug af ImageMixer VCD2, skal du se
onlinehjælpen til softwaren.
Visning af "First Step
Guide"
Visning af "First Step Guide"
Start på en Windows-computer
Det anbefales med se den i Microsoft
Internet Explorer Ver.6.0 eller nyere.
Dobbeltklik på ikonet
på skrivebordet.
Du kan også starte den ved at vælge
[Start], [Programs] ([All Programs]
for Windows XP), [Picture Package]
og [First Step Guide] og derefter starte
[First Step Guide].
Start på en Macintosh-computer
Dobbeltklik på "FirstStepGuide.pdf".
Pixela User Support Center
Pixela hjemmeside
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Nordamerika (Los Angeles) Telefon:
+1-213-341-0163
– Europa (Storbritannien) Telefon:
+44-1489-564-764
– Asien (Filippinerne) Telefon:
+63-2-438-0090
Om ophavsret
Musikstykker, lydoptagelser eller andet
musikindhold fra tredjepart, som du kan
indhente fra cd’er, internettet eller andre
kilder ("Musikindhold"), er ophavsretligt
beskyttet materiale tilhørende de respektive
ejere og er beskyttet af den gældende,
lokale lovgivning på området. Medmindre
det er udtrykkeligt tilladt i den gældende
lovgivning, må du ikke bruge (herunder,
uden begrænsning, kopiere, ændre,
duplikere, overføre, sende, placere på
eksterne på netværk, der er tilgængelige
for offentligheden, overdrage, distribuere,
udlåne, licensere, sælge og udgive) noget
som helst Musikindhold uden på forhånd
at indhente autorisering eller godkendelse
fra de respektive ejere. Licensen til Picture
Package af Sony Corporation og licensen
eller rettigheden til brug af Musikindholdet
fortolkes ikke som værende stiltiende
overdraget til dig.
Brug af en computer
• Du kan se "First Step Guide" i HTML uden at
bruge automatisk installation, ved at kopiere
den ønskede sprogmappe fra [FirstStepGuide]mappen på cd-rom’en, og derefter
dobbeltklikke på "index.html".
• I følgende tilfælde kan du se i "FirstStepGuide.
pdf":
– Når du udskriver "First Step Guide"
– Når "First Step Guide" ikke vises korrekt,
pga. browserens indstilling.
– Når HTML-versionen af "First Step Guide"
ikke automatisk er installeret.
Angående spørgsmål om denne
software
Til visning i PDF-format kræves Adobe
Reader. Hvis den ikke er installeret
på computeren, kan du hente den fra
Adobe Systems’ websted:
http://www.adobe.com/
59
Oprettelse af en DVD
(Direkte adgang til
"Click to DVD")
Du kan oprette DVD’er, når du tilslutter
camcorderen til en computer i Sony VAIOserien*, som understøtter "Click to DVD" via
et i.LINK-kabel (medfølger ikke). Billedet
kopieres automatisk og skrives til en DVD.
De følgende procedurer beskriver, hvordan
du opretter en DVD ud fra et billede, der er
optaget på et bånd. Besøg følgende URL for
at få oplysninger om kravene til system og
betjening:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Det asiatiske stillehavsområde
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kina
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinamerika
http://vaio-online.sony.com/
stik til i.LINK
(IEEE1394)
i.LINK-kabel
(medfølger
ikke)
til
DV-interface
* Bemærk, at du skal have en Sony VAIOcomputer med et DVD-drev, som kan
anvendes til skrivning af DVD’er. Du
skal også have en computer med "Click to
DVD Ver.1.2" (original Sony-software)
eller nyere installeret.
Brug funktionen Direkte adgang til
"Click to DVD" den første gang
Funktionen Direkte adgang til "Click to
DVD" gør det muligt nemt at kopiere
billeder, der er optaget på et bånd, til en
DVD, hvis camcorderen er tilsluttet til en
computer. Før du anvender funktionen
Direkte adgang til "Click to DVD", skal du
følge nedenstående trin for at starte "Click
to DVD Automatic Mode Launcher".
 Tænd computeren.
 Klik på startmenuen, og vælg [All
Programs].
 Vælg [Click to DVD] blandt de viste
programmer, og klik derefter på [Click to
DVD Automatic Mode Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] startes.
• Når du én gang har startet [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], starter
den derefter automatisk, når du tænder
computeren.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] opsættes som en Windows XPbruger.
1 Tænd computeren.
Luk alle kørende programmer, der
anvender i.LINK.
2 Sørg for strøm til camcorderen,
og skub derefter POWERkontakten ned for at tænde PLAY/
EDIT-lampen.
• Du kan kun bruge et i.LINK-kabel til
denne funktion. Du kan ikke bruge et
USB-kabel.
60
Brug den medfølgende lysnetadapter
som strømkilde, da det varer et par
timer at oprette en DVD.
3 Indsæt en kassette, der er
optaget på, i camcorderen.
4 Tilslut camcorderen til en
computer via et i.LINK-kabel
(medfølger ikke) (s. 52, 60).
• Når du tilslutter camcorderen til en
computer, skal du sørge for at vende stikket
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i den
forkerte retning, kan det blive beskadiget,
hvorved det kan medføre en fejlfunktion i
camcorderen.
• Yderligere oplysninger finder du i "First
Step Guide".
5 Tryk på
 [PAGE2] 
[BURN DVD] 
.
6 Sæt en skrivbar DVD i DVDdrevet i computeren.
camcorderen.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
CANCEL
EXEC
Status for betjeningen af computeren
vises på LCD-skærmen på
camcorderen.
CAPTURING: Det billede, der
er optaget på båndet, kopieres til
computeren.
CONVERTING: Billedet konverteres
til MPEG2-format.
WRITING: Billedet skrives til DVD’en.
• Hvis du bruger en DVD-RW/+RW, hvorpå
der er lagret andre data, vises meddelelsen
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] på camcorderens LCD-skærm.
Når du trykker på [EXEC], slettes de
eksisterende data, og nye data skrives.
8 Tryk på [
END] for at afslutte
oprettelsen af en DVD.
Brug af en computer
"Click to DVD" starter, og
skærmbilledet med anvisninger vises.
7 Tryk på [EXEC] på skærmen på
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray
opens.
EXEC
END
Discskuffen kommer ud automatisk.
Ønsker du at oprette en anden DVD
med det samme indhold, skal du trykke
på [EXEC].
Discskuffen kommer ud. Sæt en ny
skrivbar DVD i DVD-drevet. Gentag
derefter trin 7 og 8.
Fortsat 
61
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på [CANCEL] på camcorderens
LCD-skærm.
• Du kan ikke annullere funktionen, efter at
[Finalizing DVD.] er blevet vist på LCDskærmen på camcorderen.
• Frakobl ikke i.LINK-kablet, og sæt ikke
POWER-kontakten i en anden stilling på
camcorderen, før billedet er kopieret helt til
computeren.
• Når [CONVERTING] eller [WRITING]
vises på skærmen, er optagelsen af billederne
allerede afsluttet. Hvis du har frakoblet
i.LINK-kablet eller slukket camcorderen på
dette trin, fortsætter oprettelsen af DVD’en på
computeren.
• Hvis noget af følgende sker, annulleres
kopieringen af billedet. Der oprettes en DVD
med data op til det tidspunkt, hvor funktionen
blev annulleret. Se hjælpefilerne til "Click to
DVD Automatic Mode Launcher", hvis du
ønsker oplysninger.
– Når der er et tomt afsnit på 10 sekunder eller
mere på båndet.
– Når dataene på båndet indeholder en dato,
der ligger før optagelsesdatoen for de seneste
billeder.
– Når billeder i normal- og bredformat optages
på det samme bånd.
• Du kan ikke betjene camcorderen i følgende
situationer:
– Under afspilning af et bånd
– Når "Click to DVD" er startet fra computeren
62
Fejlfinding
Hvis du støder på problemer under brugen af camcorderen, kan du benytte følgende tabel til
at lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkilden
og kontakte Sony-forhandleren.
Generelle handlinger/Easy Handycam
Camcorderen tændes ikke.
• Batteriet er afladet, er ved at løbe tør, eller er ikke indsat i camcorderen.
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen.
• Brug lysnetadapteren til at slutte camcorderen til en stikkontakt i væggen (s. 9).
• Til DCR-HC22E:
Indsæt camcorderen i Handycam Station korrekt (s. 9).
Camcorderen fungerer ikke, selv når den er tændt og modtager strøm.
• Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen, eller fjern batteriet, og foretag derefter
tilslutning igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du trykke på
knappen RESET (s. 23) med en spids genstand. (Hvis du trykker på knappen RESET,
nulstilles alle indstillinger inkl. klokkeslæt).
Du kan ikke aktivere Easy Handycam-funktionen.
• Du kan ikke aktivere Easy Handycam-funktionen under optagelse eller kommunikation med
en anden enhed via USB-kablet.
• Indstillingerne for de funktioner, som ikke vises på skærmen, vender tilbage til
standardværdien under Easy Handycam-funktionen. Tidligere angivne indstillinger
gendannes, når du annullerer Easy Handycam-funktionen.
Fejlfinding
Indstillinger ændres under Easy Handycam-funktionen.
[DEMO MODE] starter ikke.
• Du kan ikke få vist demonstrationen, når NIGHTSHOT PLUS-kontakten er indstillet på ON.
• Tag kassetten ud af camcorderen (s. 17).
Camcorderen bliver varm.
• Det skyldes, at camcorderen har været tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Camcorderen slukkes automatisk, når du ikke har betjent den i ca. 5 minutter (A.SHUT OFF).
Juster indstillingen af [A.SHUT OFF] (s. 46), afbryd strømmen igen, eller brug
vekselstrømsadapteren.
• Oplad batteriet (s. 9).
Fortsat 
63
Indikatoren CHG (opladning) lyser ikke, når batteriet oplades.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG) (s. 9).
• Indsæt batteriet korrekt i camcorderen (s. 9).
• Der modtages ikke strøm fra stikkontakten. (s. 9).
• Til DCR-HC22E:
Indsæt camcorderen i Handycam Station korrekt (s. 9).
• Batteriopladningen er afsluttet (s. 9).
Indikatoren CHG (opladning) blinker, når batteriet oplades.
• Indsæt batteriet korrekt i camcorderen. Hvis problemet fortsætter, skal du tage
lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen og kontakte Sony-forhandleren. Batteriet er
muligvis beskadiget.
Strømmen afbrydes ofte, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver,
at batteriet har strøm nok til at kunne fungere.
• Der er opstået et problem med indikatoren for resterende batteritid, eller batteriet er ikke
opladet tilstrækkeligt. Oplad batteriet helt for at korrigere indikeringen (s. 9).
Indikatoren for resterende batteritid viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Foretag fuld opladning af batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med
et nyt. Det er muligvis beskadiget (s. 9, 78).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt afhængigt af de forhold, som camcorderen anvendes
under. Når du åbner eller lukker LCD-panelet, tager det ca. 1 minut at vise den resterende
batteritid korrekt.
Batteriet aflades hurtigt.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Foretag fuld opladning af batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med
et nyt. Det er muligvis beskadiget (s. 9, 78).
Der opstår et problem, når camcorderen er sluttet til vekselstrømsadapteren.
• Sluk camcorderen, og tag lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen. Sæt den derefter i
stikkontakten igen.
LCD-skærm/søger
Der vises et sløret mønster på LCD-skærmen, når du rører ved den.
• Dette er ikke en fejl. Undgå at trykke hårdt på skærmen.
Et ukendt billede vises på LCD-skærmen eller i søgeren.
64
• Camcorderen er i [DEMO MODE] (s. 45). Tryk på LCD-skærmen, eller indsæt en kassette,
for at annullere [DEMO MODE].
En ukendt indikator vises på skærmen.
• Se listen over indikatorer (s. 74).
Billedet forbliver på LCD-skærmen.
• Dette sker, hvis du fjerner vekselstrømsadapteren fra stikkontakten eller tager batteriet ud
uden først at slukke camcorderen. Dette er ikke en fejl.
Knapperne er ikke vist på berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på camcorderen eller DISPLAY på fjernbetjeningen, der følger
med modellerne DCR-HC19E/HC21E/HC22E (s. 15).
Knapperne på berøringspanelet fungerer ikke korrekt, eller fungerer slet ikke.
• Juster skærmen ([CALIBRATION]) (s. 82).
Billedet i søgeren er ikke klart.
• Brug knappen til justering af søgerokularet til at justere objektivet (s. 14).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Billedet vises ikke i søgeren, når LCD-panelet er åbent (s. 14).
Fejlfinding
Kassettebånd
Kassetten kan ikke skubbes ud af kassetterummet.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller vekselstrømsadapter) er tilsluttet korrekt (s. 9).
• Tag batteriet ud af camcorderen, og sæt det tilbage igen (s. 10).
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen (s. 9).
Kassetten skubbes ikke ud, selv når kassettedækslet er åbent.
• Der dannes kondens i camcorderen (s. 81).
Indikatoren til Cassette Memory eller titelvisning vises ikke, når der bruges en
kassette med Cassette Memory.
• Camcorderen understøtter ikke Cassette Memory, så indikatoren vises ikke.
Indikatoren for resterende bånd vises ikke.
• Angiv [
REMAIN] til [ON] for altid at få vist indikatoren for resterende båndtid (s. 45).
Fortsat 
65
Optagelse
Se også "Justering af billedet under optagelse" (s. 66).
Afspilning af båndet starter ikke, når du trykker på REC START/STOP.
• Skub POWER-kontakten ned til indikatoren CAMERA (s. 18, 20).
• Båndet er løbet ud. Spol det tilbage, eller indsæt en ny kassette.
• Sæt skrivebeskyttelsestappen på REC, eller indsæt en ny kassette (s. ).
• Båndet sidder fast på tromlen (pga. kondensvand). Tag kassetten ud, lad camcorderen stå i
mindst 1 time, og sæt kassetten ind igen (s. 81).
Du kan ikke optage en glidende overgang på et bånd fra den sidst optagne
sekvens til det næste bånd.
• Bemærk følgende.
– Udfør END SEARCH (s. 26).
– Tag ikke kassetten ud. Billedet optages løbende uden afbrydelse, selv hvis du slukker
camcorderen.
– Optag ikke billeder i SP-tilstand og LP-tilstand på samme bånd.
– Undgå at stoppe, når der optages en film i LP-tilstanden.
Lukkerlyden høres ikke, når du optager et stillbillede.
• Angiv [BEEP] til [ON] (s. 46).
Blitzen (medfølger ikke) virker ikke.
• Blitzen er ikke tændt, eller den er ikke monteret korrekt.
• Der er monteret to eller flere blitz. Du kan kun montere én ekstern flash.
[END SCH] fungerer ikke.
• Kassetten blev skubbet ud efter optagelse (s. 26).
• Kassetten er ny, og der er ikke optaget noget.
[END SCH]-funktionen virker ikke korrekt.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Justering af billedet under optagelse
Se også "Menu" (s. 69).
Den automatiske fokusering virker ikke.
• Angiv [FOCUS] til [ AUTO] (s. 33).
• Optageforholdene er ikke egnede til automatisk fokusering. Juster fokuseringen manuelt
(s. 33).
66
[STEADYSHOT] virker ikke.
• Angiv [STEADYSHOT] til [ON] (s. 42).
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
• BACK LIGHT annulleres, når du angiver [EXPOSURE] til [MANUAL] (s. 34) eller vælger
[SPOT METER] (s. 33).
• BACK LIGHT virker ikke under Easy Handycam-funktionen.
Der vises en lodret stribe, når du optager stearinlys eller elektrisk lys i mørke
omgivelser.
• Dette sker, når kontrasten mellem motivet og baggrunden er for høj. Dette er ikke en fejl.
Der vises en lodret stribe, når du optager et lyst motiv.
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Deaktiver NightShot plus-funktionen (s. 22).
Billedet er for lyst, og motivet vises ikke på skærmen.
Fejlfinding
• Deaktiver NightShot plus-funktionen (s. 22).
• Annuller BACK LIGHT (s. 22).
Der forekommer flimren eller farveskift.
• Dette sker, når du optager billeder under en fluorescerende lampe, en natriumlampe eller en
kviksølvlampe med [PORTRAIT] eller [SPORTS]. Deaktiver i dette tilfælde [PROGRAM
AE] (s. 40).
Der vises vandrette sorte striber ved optagelse af en TV-skærm eller
computerskærm.
• Angiv [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 42).
Afspilning
Du kan ikke afspille båndet.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
• Spol båndet tilbage (s. 21).
Der vises vandrette linjer i billedet. De viste billeder er uskarpe eller vises ikke.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 82).
Fortsat 
67
Der er ingen eller kun lav lyd.
• Angiv [HiFi SOUND] til [STEREO] (s. 43).
• Skru op for lyden (s. 21).
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST2] (ekstra lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 51).
• Når du bruger et S VIDEO-stik, skal du kontrollere, at A/V-tilslutningskablets røde og hvide
stik også er tilsluttet (s. 30).
Lyden afbrydes.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 82).
"---" vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget, uden at dato og klokkeslæt blev indstillet.
• En tom sektion af båndet afspilles.
• Datakoden på et bånd med en ridse eller billedstøj kan ikke læses.
Der forekommer støj, og
vises på skærmen.
• Båndet blev optaget med et andet TV-farvesystem end camcorderens (PAL). Dette er ikke en
fejl (s. 77).
vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget på en anden enhed med en 4-kanalsmikrofon
(4CH MIC REC). Camcorderen er ikke kompatibel med 4-kanalsmikrofoner.
Date Search-funktionen virker ikke korrekt. (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
• Hvis én dags optagelse varer kortere tid end to minutter, er det muligt, at camcorderen ikke
kan finde det nøjagtige sted, hvor optagedatoen skifter.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Fjernbetjening (DCR-HC19E/HC21E/HC22E)
Den medfølgende fjernbetjening fungerer ikke.
• Angiv [COMMANDER] til [ON] (s. 46).
• Fjern evt. forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
• Indsæt et nyt batteri. Indsæt et batteri i batteriholderen, så polerne +/– vender korrekt i
forhold til mærkerne +/–. (s. 84).
En anden videobåndoptager virker ikke korrekt, når du bruger den
medfølgende fjernbetjening.
• Vælg en anden kommandotilstand end VTR 2 for videobåndoptageren, eller tildæk
videobåndoptagerens sensor med sort papir.
68
Menu
Menupunkterne vises nedtonet.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den aktuelle optage/afspilningssituation.
Du kan ikke bruge [SPOT METER]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [SPOT METER]-funktionen sammen med NightShot plus.
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], angives [SPOT METER] automatisk til [
AUTO].
Du kan ikke bruge [EXPOSURE]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [EXPOSURE]-funktionen sammen med NightShot plus.
Du kan ikke bruge [WHT BAL]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [WHT BAL]-funktionen, når du bruger NightShot plus.
Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS]-funktioner.
• Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS] sammen med [PROGRAM AE].
Du kan ikke bruge [PROGRAM AE]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [PROGRAM AE], når NIGHTSHOT PLUS-kontakten er angivet til ON.
• Luk dækslet til DC IN-stikket på camcorderen, og sæt den korrekt og helt i bund i
Handycam Station, når du tilslutter den (s. 10).
Fejlfinding
Kopiering/redigering/tilslutning til andre enheder
Billedet fra din camcorder vises ikke på den enhed, der er tilsluttet
camcorderen.
Tidskode og andre oplysninger vises på den valgte enheds display.
• Angiv [DISP OUT] til [LCD] ved tilslutning med et A/V-tilslutningskabel (s. 46).
Du kan ikke kopiere korrekt via A/V-tilslutningskablet.
• Angiv [DISP OUT] til [LCD] (s. 46).
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet korrekt. Kontroller, at A/V-tilslutningskablet er
sluttet til stikket på den anden enhed til kopiering af et billede fra camcorderen.
Ny lyd, der er føjet til et optaget bånd, kan ikke høres.
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST1] (original lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 51).
Billeder fra tilsluttede enheder vises ikke korrekt. (DCR-HC21E/HC22E)
• Inputsignalet er ikke PAL.
Billedet er forvrænget eller mørkt. (DCR-HC22E)
Fortsat 
69
• A/V-tilslutningskablerne er sluttet til både camcorderen og Handycam Station. Tag et af
A/V-tilslutningskablerne ud.
Tilslutning til en computer
Computeren genkender ikke camcorderen.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, og tilslut det igen korrekt.
• Til DCR-HC22E:
Angiv (USB) ON/OFF-kontakten på Handycam Station til ON.
• Til DCR-HC22E:
Tilslut Handycam Station korrekt til camcorderen.
• Du skal koble alle andre USB-enheder end tastaturet, musen og camcorderen fra
computeren.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, genstart computeren, og tilslut dem igen
korrekt.
Der vises en fejlmeddelelse, når du placerer den medfølgende cd-rom i
computeren.
• Indstil computerskærmen som følger:
– Windows: 800 × 600 eller højere, mange farver (16-bit, 65.000 farver) eller mere
– Macintosh: 1.024 x 768 eller højere, 32.000 farver eller mere
Du kan ikke få vist de billeder, som camcorderen ser på computeren.
• Tag kablet ud af computeren, tænd camcorderen, og tilslut kablet igen.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren CAMERA, og angiv [USB STREAM]
til [ON] (s. 45). (Kun ved tilslutning til Windows-computeren med et USB-kabel)
Du kan ikke se billeder, der er optaget på et bånd, på computeren.
• Tag kablet ud af computeren, og tilslut det igen korrekt.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT, og angiv [USB
STREAM] til [ON] (s. 45). (Kun ved tilslutning til Windows-computeren med et USBkabel)
Billedet vises ikke på skærmen på Windows-computeren, når USB-kablet
anvendes.
• USB-driveren er registreret forkert, da computeren blev forbundet til camcorderen, før
installationen af USB-driveren var afsluttet. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at
foretage korrekt installation af USB-driveren.
 For Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Vi kan ikke garantere driften under Windows 98, når der kopieres eller afspilles billeder på
70
 For Windows 2000
Log på som administrator.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
3 Klik på fanen [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Uninstall] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] i mappen [Other devices]
5 Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
6 Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
7 Placer den medfølgende cd-rom i cd-drevet.
8 Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (disk drive)*.
Fortsat 
Fejlfinding
et bånd via en computer.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
3 Klik på fanen [Device Manager].
4 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Remove] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
5 Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
6 Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
7 Placer den medfølgende cd-rom i computerens cd-drev.
8 Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (cd-drev)*.
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere på computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Hvis du sletter andet end [USB Audio Device], [USB Device] og [USB Composite
Device] kan det medføre, at computeren ikke fungerer korrekt.
71
*
3
4
5
•
Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere på computeren.
Klik på [Open].
Dobbeltklik på [Driver].
Dobbeltklik på [Setup.exe].
Hvis du sletter andet end [USB Composite Device], [USB Audio Device] og
[Composite USB Device] kan det medføre, at computeren ikke fungerer korrekt.
 For Windows XP
Log på som administrator.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Klik på [Start].
3 Højreklik på [My Computer], og klik derefter på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
4 Klik og vælg fanen [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
5 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Uninstall] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
6 Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
7 Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
8 Placer den medfølgende cd-rom i computerens cd-drev.
9 Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (disk drive)*.
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere på computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Hvis du sletter andet end [USB Composite Device], [USB Audio Device] og [USB
Device] kan det medføre, at computeren ikke fungerer korrekt.
72
Der er ingen lyd, når camcorderen sluttes til Windows-computeren med et
USB-kabel.
• Skift indstillinger for computermiljøet som beskrevet i følgende fremgangsmåder.
1 Vælg [Start][Programs]([All Programs] for Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Vælg en anden enhed på skærmbilledet [Select audio device].
3 Følg vejledningen på skærmen, klik på [Next], og klik derefter på [Done].
• Lyd understøttes ikke under Windows 98.
Filmen afspilles ikke jævnt under USB-streaming.
• Skift indstillingerne som beskrevet i følgende fremgangsmåder:
1 Vælg [Start][Programs]( [All Programs] for Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Juster skyderen i retningen (–) i [Select video quality].
3 Følg vejledningen på skærmen, klik på [Next], og klik derefter på [Done].
Picture Package virker ikke korrekt.
• Luk Picture Package, og genstart derefter computeren.
Der vises en fejlmeddelelse, mens Picture Package anvendes.
Cd-r-drevet genkendes ikke, eller data kan ikke skrives på cd-r’en i Picture
Package Auto Video, Producer, CD Backup eller VCD Maker.
Fejlfinding
• Luk Picture Package først, og skub camcorderens POWER-kontakt for at tænde en anden
indikator.
• Besøg følgende URL for at få oplysninger om de kompatible drev:
http://www.ppackage.com/
"First Step Guide" vises ikke korrekt.
• Følg nedenstående fremgangsmåde og se i "First Step Guide" (FirstStepGuide.pdf).
1 Læg den medfølgende cd-rom i computerens cd-drev.
2 Dobbeltklik på [My Computer].
3 Høreklik på [PICTUREPACKAGE] (cd-drev)*.
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere på computeren.
4 Klik på [Explorer].
5 Dobbeltklik på [FirstStepGuide].
6 Dobbeltklik på den ønskede sprogmappe.
7 Dobbeltklik på "FirstStep Guide.pdf".
73
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i
søgeren:
Nogle symptomer kan du selv afhjælpe.
Hvis problemet forsætter, selv når du har
forsøgt at afhjælpe det et par gange, skal du
kontakte Sony-forhandleren eller et lokalt
autoriseret Sony-servicecenter.
C:(eller E:) :
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri. Anvend et "InfoLITHIUM"batteri (s. 78).
C:21:
• Der forekommer kondensvand. Tag
kassetten ud, lad camcorderen stå i
mindst 1 time, og sæt kassetten ind
igen (s. 81).
C:22:
• Rengør videohovedet ved hjælp af en
rensekassette (medfølger ikke) (s. 82).
C:31: / C:32:
• Der er opstået andre symptomer end
de ovenfor beskrevne. Fjern kassetten,
og indsæt den igen. Betjen derefter
camcorderen. Undlad at udføre denne
procedure, hvis der opstår kondensvand
(s. 81).
• Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og
betjen camcorderen.
• Skift kassetten. Tryk på RESET (s. 23),
og betjen camcorderen igen.
E:61: / E:62:
• Kontakt Sony-forhandleren eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Oplys den femcifrede kode, som
begynder med "E".
(Advarsel for batteristand)
•
•
Batteriet er næsten afladet.
Afhængigt af driftsforhold,
miljømæssige forhold og
batteriforhold, kan  blinke, selv om
der er ca. 5-10 minutter tilbage.
(Advarsel om kondensvand)*
• Skub kassetten ud, fjern strømkilden,
og lad den stå i ca. 1 time med
kassettedækslet åbent (s. 81).
(advarselsindikator for båndet)
Langsomt blinkende:
• Der er mindre end fem minutter tilbage
på båndet.
• Der er ikke sat en kassette i.*
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s. 77).*
Hurtigt blinkende:
• Der er ikke mere bånd.*
(advarsel for kassetteudskub)*
Langsomt blinkende:
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s. 77).
Hurtigt blinkende:
• Der forekommer kondensvand (s. 81).
• Koden for selvdiagnosedisplayet vises
(s. 74).
(advarselsindikator for den
eksterne blitz)
Langsomt blinkende:
• Oplader fortsat
Hurtigt blinkende:
• Koden for selvdiagnosedisplayet vises
(s. 74).*
• Der er noget i vejen med blitzen.
* Du kan høre en melodi, når
advarselsindikatorerne vises på skærmen (s. 46).
74
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Se herunder, hvis der vises meddelelser på
skærmen.
 Batteri
Use the "InfoLITHIUM" battery
pack.(Brug "InfoLITHIUM"-batteriet.)
(s. 78)
Battery level is low. (Batteriniveauet
er lavt.)
• Oplad batteriet (s. 9, 78)
The tape has reached the end
(Båndet er løbet ud).
• Spol båndet tilbage eller skift det.
 Blitz
Charging... Cannot record still
images. (Oplader... Kan ikke optage
stillbilleder.)
• Du prøver at optage et stillbillede,
mens blitzen oplades (medfølger ikke).
 Andre
Cannot record due to copyright
protection. (Kan ikke optage pga.
copyright-beskyttelse) (s. 77)
Re-attach the power source (Tilslut
strømkilden igen). (s. 9)
Cannot add audio (Kan ikke tilføje
lyd). (s. 50)
 Moisture condensation
Cannot add audio (Kan ikke tilføje
lyd). Disconnect the i.LINK cable
(Frakobl i.LINK-kablet). (s. 50)
Moisture condensation (Der
forekommer kondensvand). Eject the
cassette (Tag kassetten ud). (s. 81)
Der forekommer kondensvand.
Turn off for 1H. (Sluk camcorderen i
en time) (s. 81)
 Kassette/bånd
Insert a cassette (Isæt en
kassette). (s. 17)
Reinsert the cassette (Sæt
kassetten i igen).
• Kontroller, om kassetten er beskadiget.
The tape is locked - check
the tab (Båndet er låst - kontroller
tappen). (s. 77)
Not recorded in SP mode. (Ikke
optaget i SP-tilstand.) Cannot add
audio (Kan ikke tilføje lyd). (s. 50)
Fejlfinding
Old battery. (Gammelt batteri.) Use a
new one. (Brug et nyt batteri.) (s. 78)
Not recorded in 12-bit audio. (Ikke
optaget i 12-bit lyd.) Cannot add
audio (Kan ikke tilføje lyd). (s. 50)
Cannot add audio on the blank
portion of a tape.(Der kan ikke
tilfojes lyd pa den tomme del af
bandet.) (s. 50)
 Dirty video head (Beskidt
videohoved). Use a cleaning
cassette (Brug en rensekassette).
(s. 82)
Fortsat 
75
Cannot start Easy Handycam (Kan
ikke starte Easy Handycam) / Cannot
cancel Easy Handycam (Kan ikke
annullere Easy Handycam) (s. 63)
Cannot start Easy Handycam with
USB connected (Kan ikke starte
Easy Handycam med tilsluttet )
• Du kan ikke starte Easy Handycam,
mens USB-kablet er tilsluttet. Tag først
USB-kablet ud af camcorderen.
USB invalid during Easy Handycam
(Ugyldig under Easy Handycam)
•
USB-kablet må ikke tilsluttes under
Easy Handycam. Tryk på
.
HDV recorded tape (HDV-optaget
bånd). Cannot playback (Kan ikke
afspille).
•
Camcorderen kan ikke afspille dette
format. Afspil båndet på det udstyr,
hvor det blev optaget.
HDV recorded tape (HDV-optaget
bånd). Cannot add audio (Kan ikke
tilføje lyd).
•
Camcorderen giver ikke mulighed for
at føje lyd til en sekvens på et bånd,
som er optaget i HDV-format.
Disconnect one AV cable (Fjern et af
AV-kablerne).
• Der er tilsluttet A/V-tilslutningskabler
til både camcorderen og Handycam
Station. Tag ét af dem ud.
• Camcorderen er ikke tilsluttet korrekt
til Handycam Station, hvis A/Vtilslutningskablet kun er tilsluttet til
camcorderen. Tilslut Handycam
Station korrekt.
76
Brug af camcorderen i
udlandet
Anvendelige
kassettebånd
Strømforsyning
Du kan kun bruge DV-minikassetter.
Brug en kassette med
-mærket.
Du kan anvende camcorderen i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
blev leveret sammen med camcorderen,
inden for 100-240 V (jævnstrøm) og
50/60 Hz.
TV-farvesystemer
Camcorderen er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret
på PAL-systemet (se følgende liste) og har
en AUDIO/VIDEO-indgang.
System
Anvendes i
NTSC
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
PAL
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
Nem indstilling af uret til tidsforskel
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved
at indstille den pågældende tidsforskel,
når du bruger camcorderen i udlandet.
Vælg [WORLD TIME] i menuen
(OTHERS), og indstil tidsforskellen (s. 46).
Sådan forhindrer du, at der oprettes
et tomt afsnit på båndet
Gå til slutningen af den optagne sekvens
med END SEARCH (s. 26) inden du
begynder den næste optagelse, i følgende
tilfælde:
• Du har afspillet båndet.
• Du har brugt EDIT SEARCH.
Ophavsretligt signal
 Når du afspiller
Hvis den kassette, der afspilles på
camcorderen, indeholder ophavsretlige
signaler, kan du ikke kopiere det til et bånd
i et andet videokamera, der er tilsluttet
camcorderen.
 Til DCR-HC21E/HC22E:
Når du optager
Du kan ikke optage software på
camcorderen, der indeholder ophavsretlige
kontrolsignaler til ophavsretlig beskyttelse
af software. [Cannot record due to
copyright protection.] vises på LCDskærmen eller i søgeren, hvis du forsøger
at optage sådant software. Camcorderen
optager ikke ophavsretlige kontrolsignaler
på båndet under optagelse.
Yderligere oplysninger
Australien, Østrig, Belgien,
Kina, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungarn, Italien,
Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Norge, Polen, Portugal,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien, osv.
er et varemærke.
Camcorderen er ikke kompatibel med
kassetter med Cassette Memory.
Bemærkninger om brug
 Når camcorderen ikke skal anvendes i
længere tid
Tag kassetten ud og opbevar den.
 Sådan forhindrer du sletning ved et
uheld
Skub skrivebeskyttelsestappen på kassetten
til indstillingen SAVE.
Fortsat 
77
Om "InfoLITHIUM"batteriet
REC: Der kan optages på
kassetten.
SAVE: Der kan ikke
optages på kassetten
(skrivebeskyttet).
REC
SAVE
 Når du sætter en etiket på kassetten
Sørg for kun at sætte etiketten på de
steder, der er vist i følgende illustration,
så det ikke medfører, at camcorderen ikke
fungerer korrekt.
Sæt ikke en etiket
omkring denne
kant.
Placering af
etiketten
 Efter brug af kassetten
Spol båndet tilbage til starten for at undgå
forvrængning af billede eller lyd. Kassetten
skal derefter placeres i etuiet, som skal
opbevares lodret.
 Ved rengøring af det forgyldte stik
Rengør det forgyldte stik på kassetten med
en vatpind, når kassetten har været skubbet
ud ca. 10 gange.
Hvis det forgyldte stik på kassetten er
snavset eller støvet, vises indikatoren for
resterende bånd muligvis ikke korrekt.
Denne enhed er kompatibel med et
"InfoLITHIUM"-batteri (P-serie).
Camcorderen fungerer kun sammen med et
"InfoLITHIUM"-batteri.
"InfoLITHIUM"-batteriet P-serien er
forsynet med
-mærket.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem camcorderen og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til camcorderens
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Hvis du anvender en lysnetadapter/oplader
(medfølger ikke), vises den resterende
batteritid og opladningstiden.
Sådan oplader du batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10° C til 30° C, indtil
opladningsindikatoren (CHG) slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, kan du muligvis ikke
foretage effektiv opladning af batteriet.
• Når opladningen er afsluttet, skal du enten
fjerne kablet fra DC IN-stikket på camcorderen,
tage batteriet ud eller fjerne camcorderen fra
Handycam Station, der følger med DCRHC22E.
Sådan anvender du batteriet effektivt
Forgyldt stik
78
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10° C eller derunder – batteriets
driftstid bliver forkortet. I så tilfælde skal
du gøre et af følgende for at bruge batteriet i
længere tid.
– Put batteriet i lommen for at varme det op,
og sæt det først i camcorderen, lige inden du
begynder at optage.
– Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FP50/
FP70/FP90 (medfølger ikke).
• Batteriet aflades hurtigere, hvis LCDskærmen ofte anvendes, eller hvis der ofte
foretages afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling. Vi anbefaler, at du bruger
batteriet med stor kapacitet: NP-FP50/FP70/
FP90 (medfølger ikke).
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på
OFF (CHG), når camcorderen ikke anvendes
til optagelse eller afspilning. Der bruges
også strøm fra batteriet, når camcorderen er i
optagepause eller afspilningspause.
• Sørg for at have ekstra batterier klar til to eller
tre gange den forventede optagetid, og foretag
en prøveoptagelse inden den endelige optagelse.
• Undgå, at der kommer vand på batteriet.
Batteriet er ikke vandtæt.
Om batterilevetid
• Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets
kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden som
du anvender det mere og mere, og tiden går.
Når den tilgængelige batteritid er mindsket
betydeligt, skyldes dette sandsynligvis, at
batteriet er slidt op. Køb et nyt batteri.
• Batteriets levetid afhænger af, hvordan det
opbevares, og af hvilke driftsforhold og
omgivelser det anvendes under.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Om opbevarelse af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det oplades helt og bruges op
sammen med camcorderen én gang om året for
at sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud
af camcorderen, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i camcorderen helt,
skal du angive [A.SHUT OFF] til [NEVER]
Yderligere oplysninger
• Hvis camcorderen slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at batteriet
har tilstrækkelig strøm til at køre camcorderen,
skal batteriet oplades helt igen. Den resterende
batteritid vises korrekt. Bemærk dog, at
angivelsen af batteriets opladningstilstand ikke
altid vises korrekt, hvis batteriet anvendes i
længere tid ved høje temperaturer, hvis det
efterlades i fuldt opladet tilstand, eller hvis
batteriet ofte anvendes. Betragt den angivne
resterende batteritid som den omtrentlige
optagetid.
• Mærket , som indikerer lav batteristand,
blinker, selvom der resterer fem til ti minutters
batteritid afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
i menuen
(OTHERS) og efterlade
camcorderen i standby-tilstand, indtil den
slukkes (s. 46).
79
Om i.LINK
DV-interfacet på denne enhed er et
i.LINK-kompatibelt DV-interface. Dette
afsnit indeholder en beskrivelse af i.LINKstandarden og dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er et digitalt, serielt interface til
overførsel af digitale billeder, digital lyd
og andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. Du kan også styre andre enheder
via i.LINK.
i.LINK-kompatible enheder kan
tilsluttes via et i.LINK-kabel. i.LINK
anvendes bl.a. til forskellige handlinger
og datatransaktioner i forbindelse med
forskelligt digitalt A/V-udstyr.
Hvis der er sluttet to eller flere i.LINKkompatible enheder til denne enhed i en
såkaldt "daisy chain", er det muligt at
foretage handlinger og datatransaktioner
for både det udstyr, som denne enhed er
tilsluttet, og for andre enheder via det
udstyr, der er direkte tilsluttet.
Bemærk dog, at brugen og
fremgangsmåden kan variere afhængigt af
egenskaberne og specifikationerne for de
enheder, der skal tilsluttes. Sommetider er
det heller ikke muligt at foretage omtalte
handlinger og datatransaktioner på nogle af
de tilsluttede enheder.
• Normalt kan der kun sluttes én enhed
til camcorderen med i.LINK-kablet. Se
brugervejledningen til det udstyr, du vil
tilslutte, hvis du vil slutte denne enhed til
i.LINK-kompatibelt udstyr med to eller flere
DV-interfaces.
• i.LINK er et mere udbredt navn for IEEE
1394-datatransportbus, foreslået af Sony, og
det er et varemærke, der er godkendt af mange
virksomheder.
• IEEE 1394 er en international standard, der er
udviklet af Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Om baud-hastighed for i.LINK
Den maksimale baud-hastighed for i.LINK
afhænger af enheden. Der er tre typer.
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
80
Baud-hastigheden angives under
specifikationerne i brugervejledningen til
det pågældende udstyr. På nogle enheder
angives den også nær i.LINK-stikket.
Den maksimale baud-hastighed for en
enhed, som ikke har en indikering af
hastighed (som denne enhed), er "S100".
Baud-hastigheden kan være forskellig fra
den angivne værdi, når camcorderen er
sluttet til en enhed med en anden baudhastighed.
* Hvad er Mbps?
Mbps står for "megabit pr. sekund" eller
mængden af data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. For eksempel
betyder en baud-hastighed på 100 Mbps,
at der kan sendes 100 megabit data pr.
sekund.
Sådan bruger du i.LINK-funktionerne
på denne enhed
Hvis du vil have oplysninger om kopiering,
når camcorderen er sluttet til andre
videoenheder med et DV-interface, se side 48.
Camcorderen kan også sluttes til andre
i.LINK (DV-interface)-kompatible
enheder, som er fremstillet af Sony (f.eks.
en computer i VAIO-serien), såvel som til
videoenheder.
Inden du slutter denne enhed til
computeren, skal du sørge for, at den
software, der understøttes af denne enhed,
allerede er installeret på computeren.
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder
som f.eks. digitale fjernsyn, DVD-,
MICROMV- eller HDV-optagere/afspillere er ikke kompatible med
DV-enheder. Inden camcorderen sluttes
til andre enheder, skal du kontrollere, om
den er kompatibel med en DV-enhed. Se
også brugervejledningen til de enheder, der
skal tilsluttes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om sikkerhedsforskrifter og
kompatibel programsoftware.
Om det krævede i.LINK-kabel
Anvend Sonys 4 til 4-bens i.LINK-kabel
(under DV-eftersynkronisering).
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Brug og vedligeholdelse
• Sørg for at holde metalkontakterne rene.
• Hold fjernbetjeningen til DCR-HC19E/
HC21E/HC22E og knapbatteriet uden for børns
rækkevidde. Hvis et batteri sluges ved et uheld,
skal du søge lægehjælp øjeblikkeligt.
• Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
– Skal du kontakte et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– Skal du vaske huden de steder, der kan have
været i kontakt med væsken
– Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
søge læge.
 Når camcorderen ikke skal anvendes i
længere tid
• Tænd for den nu og da, og lad den køre i ca.
tre minutter, f.eks. ved afspilning af bånd.
• Brug batteriet helt op, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis camcorderen bringes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, kan der
dannes kondensvand inde i camcorderen,
på båndets overflade eller på objektivet. I
så fald kan der ske det, at båndet klistrer
til hovedtromlen og beskadiges, eller
at camcorderen ikke fungerer korrekt.
Hvis der er kondens inde i camcorderen,
vises [ Moisture condensation
(kondensvand). Eject the cassette
(Skub kassetten ud).] eller [ Moisture
condensation (Kondensvand). Turn off for
1H.] vises. Indikatoren vises ikke, hvis der
dannes fugt på objektivet.
 Hvis der forekommer kondensvand
Ingen af funktionerne virker, bortset fra
udtagning af kassetten. Tag kassetten ud,
sluk camcorderen, og lad den stå i omkring
en time med kassettedækslet åbent.
Camcorderen kan anvendes igen, hvis 
eller  ikke vises, når camcorderen tændes
igen.
Camcorderen kan ikke altid registrere
kondensvand. I dette tilfælde skubbes
kassetten ikke altid ud 10 sekunder, efter
at kassettedækslet er åbnet. Dette er ikke
en fejl. Luk først kassettedækslet, når
kassetten er skubbet ud.
Fortsat 
Yderligere oplysninger
• Undgå at opbevare eller anvende camcorderen og
tilbehøret følgende steder.
– Hvor det er ekstremt varmt eller koldt.
Udsæt aldrig camcorderen eller tilbehøret for
temperaturer over 60° C, f.eks. i nærheden
af varmekilder eller i en bil, der holder
parkeret i solen og udsættes for direkte sollys.
Camcorderen og tilbehøret fungerer muligvis
ikke korrekt eller kan blive deforme.
– I nærheden af magnetiske felter eller mekaniske
vibrationer. Camcorderen fungerer muligvis
ikke korrekt.
– I nærheden af stærke radiobølger eller stråling.
Camcorderen kan muligvis ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
– På en strand eller støvede steder. Camcorderen
fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der
kommer sand eller støv i dens indvendige
dele. I visse tilfælde kan dette problem ikke
afhjælpes.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette beskadiger
det indvendige af søgeren eller LCD-skærmen.
– Steder med høj fugtighed.
• Betjen camcorderen ved 7,2 V (batteri) eller 8,4 V
(vekselstrømsadapter).
• Anvend det tilbehør, der anbefales i denne
brugervejledning, til brug af henholdsvis
jævnstrøm eller vekselstrøm.
• Undgå, at camcorderen bliver våd, f.eks. fra regn
eller havvand. Camcorderen fungerer muligvis
ikke korrekt, hvis den bliver våd. I visse tilfælde
kan dette problem ikke afhjælpes.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske
i kabinettet, skal du frakoble camcorderen og
få den efterset af en Sony-forhandler, inden du
anvender den igen.
• Undgå hårdhændet behandling, demontering,
modifikation, fysiske stød, slag, tab eller at træde
på genstanden. Udvis særlig forsigtighed ved
håndtering af objektivet.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender camcorderen.
• Pak ikke camcorderen ind i f.eks. et håndklæde
for derefter at bruge den. Dette kan medføre
overophedning inde i camcorderen.
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
• Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
81
 Bemærkning vedrørende kondensvand
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis camcorderen bringes fra
kolde til varme omgivelser (eller omvendt),
eller hvis du anvender camcorderen et
fugtigt sted:
• Hvis du tager camcorderen med fra en skiløjpe
til omgivelser, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmningsenhed.
• Hvis du tager camcorderen med fra en bil eller
et lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Hvis du anvender camcorderen efter en
regnbyge.
• Hvis du bruger camcorderen et varmt og fugtigt
sted.
 Sådan forhindrer du dannelse af
kondensvand
Hvis du vil tage camcorderen med fra
kolde til varme omgivelser, skal du komme
camcorderen i en plastpose og lukke
den forsvarligt. Tag camcorderen op af
plastposen, når lufttemperaturen i posen når
op på den omgivende temperatur
(efter ca. en time).
Videohoved
• Når videohovedet bliver snavset, kan du ikke
optage billeder normalt, eller der afspilles
forvrænget lyd og billede.
• Hvis følgende problem forekommer, skal du
rense videohovederne i 10 sekunder med Sony
DVM-12CLD-rensekassetten (medfølger ikke).
– Der vises støj i form af mosaikmønstre i
afspilningsbilledet, eller skærmbilledet er
blåt.
– [Dirty video head. Use a cleaning
cassette.(Snavset videohoved. Brug en
rensekassette.)] vises på skærmen under
afspilning.
• Videohovedet bliver slidt efter lang tids brug.
Hvis du ikke kan få et klart billede selv efter
brug af en rensekassette, kan det skyldes,
at videohovedet er slidt. Kontakt Sonyforhandleren eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at udskifte videohovedet.
LCD-skærm
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da dette
kan beskadige den.
• Hvis du anvender camcorderen i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Under brug af camcorderen er det muligt, at
LCD-skærmens bagside opvarmes. Dette er
ikke en fejl.
 Sådan renses LCD-skærmen
Hvis LCD-skærmen er blevet snavset
af fingeraftryk eller støv, anbefales det
at bruge en blød klud til at rense den
med. Hvis du bruger LCD-rensesættet
(medfølger ikke), skal du ikke bruge
rensevæsken direkte på LCD-skærmen.
Brug køkkenrulle fugtet med væsken.
 Justering af LCD-skærmen
(CALIBRATION (kalibrering))
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
benytte nedenstående fremgangsmåde.
Det anbefales, at du slutter camcorderen
til stikkontakten i væggen med den
medfølgende vekselstrømsadapter under
handlingen.
 Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG).
 Tag kassetten ud af camcorderen, og
82
– Afspilningsbillederne bevæger sig ikke.
– Afspilningsbilleder vises ikke, eller lyden
afbrydes.
– [Dirty video head. Use a cleaning
cassette.(Snavset videohoved. Brug en
rensekassette.)] vises på skærmen under
optagelse.
tag alle tilslutningskabler undtagen
lysnetadapteren ud af camcorderen eller
den Handycam Station, der følger med
DCR-HC22E.
 Skub POWER-kontakten ned for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT, mens du trykker
på DISP/BATT INFO på camcorderen, og
tryk derefter på og hold DISP/BATT INFO
i cirka 5 sekunder.
 Tryk på det "×", der vises på skærmen,
med hjørnet af en "Memory Stick" eller
lignende.
Placeringen af "×" ændres. Hvis du ikke
trykker på det rigtige sted, skal du starte fra
trin  igen.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
drejes.
Håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du
Vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser
– Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved stranden.
• Opbevar objektivet i omgivelser med
tilstrækkelig ventilation og kun små mængder
snavs eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet herover
for at forhindre mugdannelse. Det anbefales,
at du betjener camcorderen ca. en gang om
måneden, så den fungerer optimalt i lang tid.
Camcorderen har et indbygget
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er
indstillet til OFF (CHG). Det indbyggede
genopladelige batteri oplades altid, mens
du bruger camcorderen, men det aflades
gradvist, hvis du ikke bruger camcorderen.
Det genopladelige batteri aflades helt på
ca. 3 måneder, hvis du slet ikke bruger
camcorderen. Betjeningen af camcorderen
bliver dog ikke påvirket, selvom det
indbyggede genopladelige batteri ikke er
opladet, så længe du ikke optager med
dato.
 Fremgangsmåder
Slut camcorderen til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt camcorderens
POWER-kontakt på OFF (CHG) i mere
end 24 timer.
Sådan udskiftes batteriet til
fjernbetjeningen (DCR-HC19E/HC21E/
HC22E)
 Sæt fingerneglen ind i slidsen for at trække
batteriholderen ud, mens du trykker på
tappen.
 Anbring et nyt batteri med plussiden (+)
opad.
 Sæt batteriholderen tilbage på plads i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
Yderligere oplysninger
rengøre det med en blød klud, som er
let fugtet med vand. Derefter tørres
kabinettet med en tør og blød klud.
• Undlad følgende for at undgå at
beskadige overfladen.
– Brug af kemikalier som f.eks.
fortyndingsmidler, rensebenzin, sprit,
kemiske renseklude og insektspray.
– Håndtering med ovenfor nævnte stoffer
på hænderne.
– At lade kabinettet komme i kontakt
med gummi- eller vinylgenstande i
længere perioder.
Sådan oplades det indbyggede
genopladelige batteri
Tap
Fortsat 
83
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det bruges
forkert. Du må ikke genoplade eller
adskille batteriet, eller smide det på åben
ild.
Forsigtig!
Batteriet kan eksplodere, hvis det
placeres forkert. Udskift kun batteriet
med et batteri af samme type eller
en tilsvarende type, som anbefales af
producenten.
Bortskaf brugte batterier i henhold til
producentens anvisninger.
• Der bruges et litium-batteri af knaptypen
(CR2025) i fjernbetjeningen. Brug ikke andre
batterier end CR2025.
• Når litium-batteriet bliver svagt, bliver
fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis
dette er tilfældet, skal du udskifte batteriet med
et Sony CR2025 litium-batteri. Hvis du bruger
et andet batteri, kan det forårsage risiko for
brand eller eksplosion.
84
Brug af håndremmen
som en håndledsrem
Denne er praktisk, når du skal bære
camcorderen.
1 Du skal åbne øsknen og
håndpudens fastgørelsesrem ()
og fjerne den fra ringen ().
Fastgørelse af
skulderremmen
(DCR-HC19E/HC21E/
HC22E)
Du kan fastgøre skulderremmen til øsknet
på skulderremmen.
Håndpude
2 Flyt håndpuden helt til højre
(), luk øsknen, og vikl
fastgørelsesremmen igen ().
2
3 Brug håndremmen som en
håndledsrem (som vist).
Yderligere oplysninger
1
85
Specifikationer
System
Indgangs-/udgangsstik
Videooptagesystem
Audio/Videoudgang
To roterende hoveder,
skrueskanderingssystem
Lydoptagesystem
Roterende hoveder, PCMsystem
Kvantisering: 12 bit (Fs 32
kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bit (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIRstandarder
Anvendelig kassette DV-minikassette med
-mærket
Båndhastighed
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
Optagetid/
SP: 60 min.
afspilningstid
LP: 90 min.
(ved brug af en DVM60kassette)
Hurtig fremad/
Ca. 2 min. 40 sek.
tilbagespolingstid
(ved brug af en DVM60kassette)
Søger
Elektrisk søger (sort/hvid)
Billedenhed
3,0 mm (1/6 type) CCD
(Charge Coupled Device)
Brutto: Ca. 800 000 pixel
Effektivt (film):
Ca. 400 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
Kombineret
motorzoomobjektiv
Filterdiameter: 25 mm
20 × (Optisk), 640 ×
(Digital, DCR-HC17E),
800 × (Digital, DCRHC19E/HC21E/HC22E)
F=1,8-3,1
f=2,3-46 mm
Ved konvertering til et
35 mm stillbilledkamera
I CAMERA-tilstand:
44-880 mm
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning 5 lx (lux) (F 1.8) 0 lx (lux)
(under NightShot plusfunktionen)*1
*1
86
Motiver, som ikke er synlige i mørke, kan
optages med infrarødt lys.
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75Ω
(ohm), ikke-balanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75Ω
(ohm), ikke-balanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75Ω (ohm), ikke-balanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kiloohm)),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kiloohm)
mini-B
USB-stik
(DCR-HC17E/
HC19E/HC21E)
LANC-stik
Stereominiministik (ø 2,5 mm)
DV-indgang/
4-bens stik
udgang (DCRHC21E)
DV-udgang
4-bens stik
(DCR-HC17E/
HC19E)
LCD-skærm
Billede
Samlet antal
punkter
6,2 cm (2,5 type)
123 200 (560 ×220)
Generelt
Strømforsyningskrav
7,2 V jævnstrøm
(batteri)
8,4 V jævnstrøm
Gennemsnitligt
Ved kameraoptagelse
strømforbrug
med søger 1,9 W
Under kameraoptagelse
med LCD 2,4 W
Driftstemperatur
0° C til 40° C
Opbevaringstemperatur -20° C til + 60° C
Mål (ca.)
54,7 × 90,0 × 111,7 mm
(b/h/d)
Vægt (ca.)
400 g kun hovedenhed
460 g inkl. det
genopladelige batteri
NP-FP30 og DVM60kassette.
Medfølgende tilbehør
Se side 8.
Handycam Station DCRA-C122
(DCR-HC22E)
Audio/Videoudgang
USB-stik
DV-indgang/
udgang
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75Ω
(ohm), ikke-balanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75Ω
(ohm), ikke-balanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75Ω (ohm), ikke-balanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kiloohm)),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kiloohm)
mini-B
4-bens stik
Vekselstrømsadapter AC-L25A/L25B
Forskelle
DCR-HC
17E
OUT
DV-interface
—
Fjernbetjeningssensor
—
Handycam Station
19E
DCR-HC
21E
IN/OUT
DV-interface
Fjernbetjeningssensor

—
Handycam Station
22E
OUT

—
IN/OUT


 Medfølger
— Medfølger ikke
Strømforsyningskrav
*2
Se evt. andre specifikationer på etiketten på
vekselstrømsadapteren.
Genopladeligt batteri (NP-FP30)
Maksimal
udgangsspænding
Udgangsspænding
Kapacitet
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Driftstemperatur
Type
8,4 V (Jævnstrøm)
Yderligere oplysninger
100-240 V (jævnstrøm),
50/60 Hz
Aktuelt forbrug
0,35-0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
DC8.4V*2
Driftstemperatur
0° C til 40° C
Opbevaringstemperatur -20° C til + 60° C
Mål (ca.)
56 × 31 × 100 mm
(b/h/d) eksklusive
fremspringende dele
Vægt (ca.)
190 g ekskl.
netledningen
Ret til ændring af design og tekniske data
uden varsel forbeholdes.
7,2 V (Jævnstrøm)
3,6 Wh (500 mAh)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(b/h/d)
40 g
0° C til 40° C
Litium-ion
87
Indeks
Numerisk
Brug i udlandet..................... 77
21-bens adapter .................... 31
Båndfotooptagelse................ 20
Båndtæller ............................ 24
A
A/V-tilslutningskabel ...............
.................................. 30, 47, 52
Advarselsindikatorer ............ 74
Advarselsmeddelelser .......... 74
Afspilning ............................ 21
Billede ........................... 36
Dobbelt hastighed ......... 36
Langsom ....................... 36
Modsat retning .............. 36
Afspilning billede
for billede ............................. 36
Afspilningstid....................... 11
Audio mix ............................ 50
AUTO SHTR
(Auto shutter) ....................... 41
CD-ROM .............................. 53
CHG-indikator
(opladning) ........................... 10
Baglæns afspilning ............... 36
Batteri
Batteri ............................. 9
Batterioplysninger ........ 23
Resterende batteri ......... 23
BEACH&SKI....................... 40
BEEP .................................... 46
Berøringsskærm ................... 15
Betjeningsknapper................ 32
Billedsøgning ....................... 21
Biplyd til bekræftelse .. Se BEEP
REC MODE
(indikator for
optagetilstand) .............. 45
First Step Guide
(introduktion) ................. 53, 59
Fjernbetjening ...................... 28
Fjernbetjeningssensor .......... 23
COMMANDER ................... 46
FLASH LVL
(blitzforhold) ........................ 41
CLOCK SET ........................ 16
D
DATA CODE ....................... 36
Datosøgning ......................... 29
DATE/TIME......................... 36
DEMO MODE ..................... 45
BACK LIGHT ................ 22, 67
Film
Computer.............................. 55
A DUB CTRL
(lydkopiering) ...................... 37
B&W .................................... 41
Fastsættelse af
eksponeringen ...................... 22
CAM DATA ......................... 36
DC-stik ................................... 9
B
FADER ................................. 34
CALIBRATION
(kalibrering) ......................... 82
A.SHUT OFF (automatisk
slukningsfunktion) ............... 46
AUDIO MODE .................... 45
88
C
F
DC IN-stik.............................. 9
D ZOOM (Digital zoom) ..... 42
DISP/BATT INFO-knap ..........
........................................ 15, 23
DISP GUIDE
(skærmguide) ....................... 15
FLASH MODE .................... 41
FN-knap (funktion) ........ 24, 32
FOCUS........................... 33, 66
Fotoafsøgning ...................... 29
Fotosøgning.......................... 29
Fuldt opladet ........................ 10
G
Gennemsyn af optagelser ..... 26
Genopladelige batteri ........... 83
H
Handycam Station .................. 9
DISP OUT
(display output) .................... 46
Hifi SOUND......................... 43
Dobbelt
afspilningshastighed............. 36
Holde camcorderen .............. 13
DV Interface ............. 47, 52, 60
Dæksel.................................. 17
Hjælp .................................... 54
Højttaler ............................... 23
Håndledsrem ........................ 85
Håndpude ............................. 85
E
Håndrem............................... 85
EASY-knap .......................... 18
I
Easy Handycam ................... 18
EDITSEARCH............... 26, 42
EXPOSURE ................... 34, 69
BLACK FADER .................. 34
END SCH
(END SEARCH) .................. 26
BURN DVD ......................... 36
Etiket .................................... 78
Indikator ...................................
.............. Se visningsindikatorer
INDOOR .............................. 35
Indstilling af dato og
klokkeslæt ............................ 16
“InfoLITHIUM” batteri ....... 78
Infrarød port ......................... 22
Initialisere (normalindstille)... 23
Installation............................ 55
Intern mikrofon .................... 23
Introduktion................ 8, 55, 59
M
P
Macintosh....................... 54, 58
P EFFECT (billedeffekt) ...... 40
Mains lead ............................ 10
Menu .................................... 32
PORTRAIT
(blødt portræt) ...................... 40
CAMERA SET ............. 42
PHOTO-knap ....................... 20
LCD/VF SET ................ 44
PAL ...................................... 77
MANUAL SET ............. 40
PASTEL ............................... 41
Menupunkter ................. 38
Picture Package .................... 55
OTHERS ....................... 46
Pixela (kunde)
supportcenter ........................ 59
Isoleringsark......................... 28
i.LINK .................................. 80
K
Kamerastativ ........................ 23
PLAYER SET ............... 43
Kassette/bånd ................. 17, 77
SETUP MENU ............. 45
Indsæt/Skub ud ............. 17
TAPE SET .................... 45
Knap til justering af
søgerokular knap .................. 14
Knappen OPEN/EJECT ....... 17
Kondensvand ........................ 81
Kopiering ............................. 48
L
LANC-stik............................ 52
LANDSCAPE ...................... 40
Langsom afspilning.............. 36
LANGUAGE........................ 45
LCD COLOR ....................... 44
LCD panel ............................ 14
VCR SET ...................... 43
MONOTONE FADER ......... 34
MOSAIC .............................. 41
Primær lyd............................ 43
PROGRAM AE .............. 40, 69
PUSH-knap .......................... 10
R
MOSAIC FADER ................ 34
REC LAMP
(optageindikator) .................. 46
N
REC CTRL
(styring af optagelse)............ 49
NEG.ART............................. 40
REC MODE (indikator
for optagetilstand) ................ 45
Netledning .............................. 8
NightShot plus ..................... 22
REC START/STOP .............. 20
NIGHTSHOT
PLUS-kontakten ................... 22
REMAIN .............................. 45
RESET-knap......................... 23
N.S.LIGHT
(natoptagelse) ....................... 42
Resterende batteri........... 24, 79
NTSC ............................. 68, 77
S
Nulstilling af tæller .............. 28
Selvdiagnosedisplay............. 74
O
SELF TIMER ....................... 35
LCD COLOR ................ 44
LCD BRT (LCD-lys) .... 35
ONE PUSH .......................... 35
SEPIA .................................. 41
Opladningstid
Skrivebeskyttelsestap ........... 77
LCD B.L. (LCDbaggrundsbelysning light)
44
LCD-skærm.......................... 15
Sender .................................. 28
LCD-skærmens
baggrundsbelysning ....... 14, 35
...................................... 11
Skulderrem ........................... 85
Opladning af batteriet ............ 9
LCD BRT (LCD-lys) ........... 35
Software ............................... 55
Batteri ............................. 9
LENS COVER ..................... 20
SOLARIZE .......................... 41
Lithium-batteri ..................... 84
Indbygget
genopladeligt batteri ..... 83
SP (Standard Play) ............... 45
LP (Long Play)..................... 45
Optagekapacitet.............. 24, 45
Lydstyrke.............................. 21
Optagelse.............................. 20
Optagetid .............................. 11
OUTDOOR .......................... 35
Yderligere oplysninger
LCD B.L. (LCDbaggrundsbelysning) ............ 44
Using the menu ............. 32
POWER-kontakt .................. 13
Specifikationer ..................... 86
Spejltilstand ......................... 22
SPORTS (sportslektion) ....... 40
Fortsat 
89
SPOTLIGHT ........................ 40
Visning under spoling .......... 21
SPOT FOCUS ................ 33, 69
V SPD PLAY (forskellig
afspilningshastighed) ........... 36
SPOT METER (Fleksibel
pletlysmåler) ........................ 69
STEADYSHOT .............. 42, 67
W
STEREO ........................ 43, 52
WHITE FADER ................... 34
SUNSETMOON .................. 40
WHT BAL
(hvidbalance).................. 34, 69
Systemkrav ........................... 54
Søger .................................... 14
Lysstyrke ....................... 44
Søgning efter startpunktet .... 26
WIDE SEL
(valg af vidvinkel) ................ 42
Windows ........................ 54, 55
T
WORLD TIME .................... 46
Tape ...............Se Kassette/bånd
Telefoto ................................ 22
Tidskode ............................... 24
Z
Tilbehørssko ......................... 52
ZERO SET
MEMORY-knap ................... 28
Tilslut
Zoom .................................... 22
Computer ...................... 53
TV ........................... 30, 47
Til stikkontakten i væggen ..... 9
TV .................................. 30, 47
TV-farvesystemer ................. 77
U
Underlyd .............................. 43
USB-stik............................... 52
USB STREAM .................... 45
USB-streaming..................... 45
V
Varemærke ........................... 91
Vedligeholdelse .................... 81
Vekselstrømsadapter .............. 8
VF B.L. (lysstyrke i søger) .. 44
Videobetjeningsknapper ....... 21
Videohoved .......................... 82
Vidvinkel .............................. 22
Visningsindikatorer .............. 24
90
WIDE DISP
(bred visning) ....................... 44
Zoomgreb ............................. 22
Om varemærker
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• i.LINK og er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• Picture Package er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
•
er et varemærke.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende U.S. Microsoft Corporation i USA
og andre lande.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
og PowerMac er varemærker tilhørende Apple
Computer Inc. i USA og andre lande.
• eMac er et varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varmærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
• QuickTime og QuickTime-logoet er
varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
• Roxio er et registreret varemærke tilhørende
Roxio, Inc.
• Toast er et varemærke tilhørende Roxio, Inc.
• Windows Media Player er et varemærke
tilhørende Microsoft Corporation.
• Macromedia og Macromedia Flash Player
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Macromedia, Inc. i USA og andre
lande.
• Pentium er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
brugervejledning, kan være enten varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
de respektive virksomheder. Desuden er TM
og "®" ikke medtaget i alle tilfælde i denne
brugervejledning.
91
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising